Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


zwrot podatku od towarów i usług

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-601/12-2/OS
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-769/12-2/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie towaru w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatek poniesiony w ramach realizacji ww. projektu nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-951/12/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-962/12/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-804/12-2/IR
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-194/10/12-S/PS
  1. Czy możliwe jest zaliczenie przysługującego Wnioskodawcy zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatku od nieruchomości), zobowiązań z tytułu innych należności publicznoprawnych (opłat za korzystanie ze środowiska)? 2. Jeśli tak, w jakim momencie następuje zaliczenie i w jakim momencie wygasają ww. zobowiązania?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/4231-4/12-2/MF
  1.Czy w przypadku, gdy Spółka nie posiada zaległości podatkowych, możliwe jest zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za korzystanie ze środowiska? 2.W którym momencie następuje zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet powyższych zobowiązań? 3.Czy zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań skutkuje wygaśnięciem tych zobowiązań w momencie zaliczenia?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-671/12-4/SM
  rozliczenia dostawy towarów z montażem
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-671/12-5/SM
  rozliczenia dostawy towarów z montażem
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-549/12-2/KW
  Wnioskodawcy nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pt. "…", ponieważ nie jest nabywcą towarów i usług związanych z ww. projektem i nie dysponuje fakturami zakupu wystawionymi na Wnioskodawcę.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-574/12-5/KW
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-429/12-8/KW
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z remontem budynku.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-536/12-5/KW
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. …, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-504/12-6/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Zadanie 2. …, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-504/12-5/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Zadanie 1. …, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-504/12-6/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Zadanie 2. …, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-504/12-5/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Zadanie 1. …, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-620/12/DM
  Prawa do odliczenia i zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług z tytułu wydatków poniesionych na budowę.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-544/12/PS
  Brak prawa do odliczenia odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-354/12/JD
  Czy skorygowany VAT, uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, powinien być potraktowany jako przychód podlegający opodatkowaniu CIT w momencie obniżenia zobowiązania podatkowego w VAT lub zwiększenia kwoty zwrotu VAT w następstwie wystawienia wewnętrznych faktur korygujących?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-353/12/JD
  Czy skorygowany VAT, uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, powinien być potraktowany jako przychód podlegający opodatkowaniu CIT w momencie obniżenia zobowiązania podatkowego w VAT lub zwiększenia kwoty zwrotu VAT w następstwie wystawienia wewnętrznych faktur korygujących?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-239/12-8/KW
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i ubiegania się o jego zwrot w ramach realizacji projektu pn. "…", ponieważ w świetle okoliczności przedstawionych we wniosku, wydatki poniesione w ramach realizacji projektu będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-206/12-9/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-274/12-2/AK
  Wnioskodawczyni (Spadkobierczyni) przysługuje prawo ubiegania się o zwrotu części podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które wnioskodawczyni poniosła wspólnie z mężem zarówno na podstawie faktur wystawionych na męża Wnioskodawczyni jak i na podstawie faktur wystawionych na Wnioskodawczynię po dniu śmierci męża.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-216/12-2/RG
  Czy firma będzie miała możliwość prawną odliczenia podatku naliczonego, dotyczącego wyżej opisanej inwestycji od podatku należnego lub możliwość ubiegania się o zwrot?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-130/12-6/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. …, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-163/12-2/KW
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia i odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. "…" finansowanego ze środków Unii Europejskiej - PROW na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1548/09/12-S/EWW
  Wnioskodawca w związku z transakcjami będącymi przedmiotem zapytania, nie ma prawa do odzyskania zapłaconego w roku 2004 podatku VAT, wg stawki 22%. Wyjątek stanowiłby zapłacony przez Zainteresowanego podatek dotyczący transakcji wskazanej w punkcie 5, pod warunkiem jednak, że była ona dokonana w miesiącu grudniu 2004 r.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-78/12-2/AK
  Czy Uczelnia przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-988/09/12-S/ES
  Czy spadkobierca może złożyć deklaracje VZM-1 i dołączyć faktury wystawione na spadkodawcę, czyli na zmarłą i otrzymać zwrot części wydatków?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-56/11-4/JM
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pod nazwą "", ponieważ po zrealizowaniu projektu Wnioskodawca przekaże składniki majątku w formie umowy nieodpłatnego użytkowania na rzecz Spółki z o.o. z wyłącznym udziałem Wnioskodawcy, a zatem wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-53/11-4/JM
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pod nazwą "", ponieważ po zrealizowaniu projektu Wnioskodawca przekaże składniki majątku w formie umowy nieodpłatnego użytkowania na rzecz Spółki z o.o. z wyłącznym udziałem Wnioskodawcy, a zatem wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-56/11-4/JM
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pod nazwą "", ponieważ po zrealizowaniu projektu Wnioskodawca przekaże składniki majątku w formie umowy nieodpłatnego użytkowania na rzecz Spółki z o.o. z wyłącznym udziałem Wnioskodawcy, a zatem wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-53/11-4/JM
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pod nazwą "", ponieważ po zrealizowaniu projektu Wnioskodawca przekaże składniki majątku w formie umowy nieodpłatnego użytkowania na rzecz Spółki z o.o. z wyłącznym udziałem Wnioskodawcy, a zatem wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-811/11-2/KW
  Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu "…" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś priorytetowa, Działanie III.6, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-702/11-2/JS
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani prawo uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "…" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-801/11-2/IR
  Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1390a/11/RS
  Prawo do odliczenia i otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu realizacji projektu.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-957/11-2/IG
  Czy Parafii przysługuje prawo do odliczenia i odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - PROW na lata 2007-2013?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-958/11-2/IG
  Czy Parafii przysługuje prawo do odliczenia i odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - PROW na lata 2007-2013?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-389/11-4/MW
  Kto może według prawa podatkowego odzyskać nadpłacony VAT od zakupionych maszyn i urządzeń w moim przypadku?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-908/11-2/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-673d/11/RS
  Brak odzyskania podatku od wartości dodanej naliczonego na paragonie fiskalnym w Niemczech.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-557/11-5/SM
  rozliczenie podatku od towarów i usług przez nabywcę towarów i prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu kwoty nadwyżki
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-875/11-4/EK
  Możliwość odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-868/11/AW
  Możliwość odzyskania podatku w związku z realizacją projektu mającego na celu doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-12/11-7/MW
  Prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia na rzecz jednostek sektora finansów publicznych w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych, od 1 stycznia 2011 r. korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-265/11-4/AK
  Jeżeli całoroczny budynek "letniskowy" będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni, tj. będzie spełniał funkcję mieszkalną (lokum, w którym koncentruje się życie rodzinne), to – po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie – przysługuje Wnioskodawczyni prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z realizowaną inwestycją.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-756/11-2/EK
  Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją operacji polegającej na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w ramach projektu: "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju"
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-224/11-2/AK
  Jeżeli wydatek na zakup materiałów budowlanych został poniesiony przez osobę fizyczną i jest udokumentowany fakturą VAT wystawioną na tę osobę, to o ile są spełnione pozostałe warunki określone w przepisach ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, osoba fizyczna może ubiegać się o częściowy zwrot poniesionych nakładów. Powyższe oznacza, że o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych może wystąpić również osoba, która otrzymała fakturę od nieuczciwego sprzedawcy w związku z zakupem materiałów budowlanych. Warunkiem dającym prawo do odliczenia z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika podatku VAT jest m.in. fakt, że usługa została wykonana a dane na fakturze będą w sposób jasny i oczywisty identyfikować sprzedawcę.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-973/10-2/IG
  Czy w opisanym przypadku zwrócić zapłacony VAT podróżnego?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-2/11-2/EC
  Skutki podatkowe zwrotu VAT na rachunek bankowy spółki.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1/11-2/EC
  Skutki podatkowe zwrotu VAT na rachunek bankowy spółki.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1122/10-2/EC
  PIT - w zakresie skutków podatkowych zwrotu VAT na rachunek bankowy spółki
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1115/10-2/EC
  PIT- w zakresie skutków podatkowych zwrotu VAT na rachunek bankowy spółki
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1116/10-2/EC
  PIT - w zakresie skutków podatkowych zwrotu VAT na rachunek bankowy spółki
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1103/10-2/EC
  PIT - w zakresie skutków podatkowych zwrotu VAT na rachunek bankowy spółki
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1096/10-3/EC
  Skutki podatkowe zwrotu VAT na rachunek bankowy spółki.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1214/10/TS
  Czy działalność szkoleniowa prowadzona przez izbę będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-92/11/AZ
  Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "(…)"
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-9/11/AZ
  Usługi świadczone w zakresie fizjoterapii, które jak wskazał Wnioskodawca, umożliwiają przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych następstw choroby oraz stymulują cały proces leczniczy, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1252/10/SK
  w zakresie skutków podatkowych wydatkowania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2, Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1584/10/MO
  1. Czy w sytuacji, gdy Spółka nie odliczała podatku naliczonego VAT i kwoty nieodliczonego VAT naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o CIT, poprzez rozpoznanie kwot zwróconego podatku VAT jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów za poprzednie okresy sprawozdawcze (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)? 2. W sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, czy Spółka powinna rozpoznać kwoty zwróconego podatku VAT jako przychód podatkowy w momencie faktycznego otrzymania lub rzeczywistego zadysponowania tymi kwotami (np. zaliczenia na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, otrzymania zwrotu nadpłaty w podatku VAT, otrzymania zwrotu zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), a nie np. w momencie złożenia wniosku o nadpłatę, czy wniosku o zwrot zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-897/10-3/AK
  Nie jest możliwe zaliczenie kwoty należnej z tytułu zwrotu podatku VAT, rozliczanego zgodnie z właściwością przez Naczelnika Urzędu Skarbowego na poczet zobowiązania podatkowego w podatku od gier, gdyż Naczelnik Urzędu Skarbowego nie jest organem właściwym w sprawach należności Wnioskodawcy z tytułu podatku od gier i nie może dokonywać zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług na zobowiązania podatkowe pozostające w gestii innego organu – w tym przypadku Naczelnika Urzędu Celnego.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-825/10-6/MS
  Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym obniżenie lub zwrot podatku VAT będący konsekwencją korekty faktur wewnętrznych będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, z której dochód zwolniony jest z opodatkowania podatkiem CIT zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-924/10-2/AK
  Żaden z przepisów omawianej ustawy, nie zezwala aby na podstawie złożonego oświadczenia, że pomieszczenie użytkowe nie będzie wykorzystywane na cele prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego z pomieszczeniami użytkowymi na zwrot części podatku VAT od całej kwoty poniesionych wydatków na budowę zarówno pomieszczeń mieszkalnych jak i użytkowych.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1137b/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE dotyczącego funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1137a/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE dotyczącego organizacji rozgrywek w piłce nożnej.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1299/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji dofinansowanej ze środków UE, polegającej na renowacji kościoła.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1223/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków UE, polegającego na wymianie okien w budynku.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1117b/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE dotyczącego funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1117a/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE dotyczącego organizacji rozgrywek w piłce nożnej.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1107/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE dotyczącego organizacji rozgrywek w piłce nożnej.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1218/10/AK
  Czy zwrot podatku od towarów i usług od dopłaty za wozokilometr, otrzymanej zgodnie z interpretacją indywidualną, stanowi dochód wolny od podatku dochodowego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 lub, czy nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1785/10/AK
  Czy wydatki Spółki (rok 2010) sfinansowane zwrotem nadpłaconego podatku od towarów i usług będą stanowiły dla Jednostki koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-873/10-3/MM
  Nieuznanie sprzedaży nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, prawo do wyboru opcji opodatkowania nieruchomości, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego oraz zwrot w terminie 25 dni nadwyżki podatku naliczonego.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1100/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu współfinansowanego z funduszu unijnego, dotyczącego budowy młodzieżowego domu kultury.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1127/10/TS
  Odliczenie i zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1102/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na zakupie specjalistycznego sprzętu na potrzeby uczelni.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-807/10-4/KOM
  Zwrot podatku VAT od towarów i usług dokonywanych w ramach projektu realizowanego dzięki środkom europejskim.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1088/10/AW
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji w ramach działania 4.2.1 "Wdrażanie Projektów Współpracy" PROW na lata 2007-2013.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-933/10/AW
  Możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Maratonu, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1105/10-2/PR
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowej cerkwi prawosławnej".
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-718/10-2/MM
  Nieuznanie sprzedaży nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego oraz zwrot w terminie 25 dni nadwyżki podatku naliczonego
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-804/10-2/SM
  Przerzucenie obowiązku rozliczenia podatku na nabywcę towarów Spółki oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu kwoty nadwyżki.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-359/10-7/S/KG/SM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu kwoty nadwyżki
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-813/10-2/SM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu kwoty nadwyżki.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-701b/10/AK
  Czy wydatki poniesione na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia firmy, zakup wyposażenia i zakup środków trwałych - sfinansowane kwotą ze zwrotu podatku VAT od zakupów dokonanych bezpośrednio ze środków dotacji mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-812a/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-812b/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-659/10-5/KB
  Czy można rozliczać VAT naliczony od kosztów realizacji projektu refinansowanych w ramach projektu POIG 8.1 w kwocie netto?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-737/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-676a/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi oraz z tytułu zakupu usług gastronomicznych i noclegowych.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-717/10-4/KB
  Czy Wnioskodawca w obecnym stanie prawnym (art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-716/10-4/KB
  Czy Wnioskodawca w obecnym stanie prawnym (art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-718/10-4/KB
  Czy Wnioskodawca w obecnym stanie prawnym (art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-732/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu finansowanego z funduszu unijnego.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-741/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu finansowanego z funduszu unijnego.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-620/10-4/SM
  uregulowania dotyczące świadczenia usług opracowania studium wykonalności linii kolejowej dużych prędkości
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-730/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-588/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-568/10-4/KB
  Czy Fundacja realizując wyżej wymienione programy może odliczać podatek VAT naliczony lub występować o zwrot tego podatku do urzędu skarbowego?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-843/10/KT
  Czy Parafia, w odniesieniu do realizowanej inwestycji, ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-654/10/AW
  Możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-516/10-4/MPe
  w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od projetu
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-704/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-706/10/AW
  Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu Kampania promująca spożycie ryb i produktów rybnych pt. "Mamo, jedz rybę!".
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-548/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-359/10-4/KG/SM
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku przerzucenia obowiązku rozliczenia podatku należnego na nabywcę
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-324/10/AZb
  prawo do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-529/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu finansowanego z funduszu unijnego.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-204/10-4/AK
  możliwość uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynku.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-220a/10/MD
  Opodatkowanie czynności wniesienia do spółki komandytowej aportu w postaci przedsiębiorstwa.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-230/10-2/DS
  Czy Spółka ma obowiązek zaliczyć wartość nieodliczonego w przeszłości i zwróconego obecnie w wyniku korekty podatku VAT naliczonego od nabycia paliwa do przychodu podatkowego – jeżeli Spółka ma taki obowiązek, to w którym momencie przychód podatkowy z tego tytułu powstanie?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-100/10/MK
  Czy żona może złożyć wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym bez podpisu męża?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-150/10/EŁ
  Odzyskanie podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-60/10/EŁ
  Możliwość odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-59/09/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-29/10/AW
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz gimnazjum wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli".
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-152/10-4/MG
  Czy Wnioskodawca/Stowarzyszenie LGD ma możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1106/09/AJ
  Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-858/09-2/JG
  Czy podlegający zwrotowi podatek VAT, o którym mowa w stanie faktycznym, zaliczony uprzednio do kosztów uzyskania przychodów Banku, należy rozpoznać jako przychód podatkowy w momencie jego otrzymania?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1240/09-3/PR
  obowiązek rejestracji na potrzeby podatku VAT w Polsce oraz prawo do wystąpienia o zwrot podatku naliczonego w związku z importem do Polski schodów ruchomych oraz z tytułu zakupu towarów i usług w Polsce o ile wydatki te będą związane z dostawą na terytorium Polski ruchomych schodów
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1384/09-2/PR
  zwrot podatku naliczonego od usług noclegowych i gastronomicznych związanych bezpośrednio z prowadzonymi przez Fundację szkoleniami w ramach projektów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-927/09/EŁ
  Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania związanego z wyposażeniem sal informatycznych w szkołach.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-845c/09/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowanym prowadzeniem Lokalnego Ośrodka Programu "Działaj Lokalnie".
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-968/09-2/ES
  Czy podlegają zwrotowi wydatki poniesione na rozbudowę i przebudowę budynku letniskowego przystosowanego do całorocznego zamieszkania, w którym wraz z rodziną Wnioskodawczyni jest zameldowana na pobyt stały, a budynek służy do zaspokojenia stałych, podstawowych potrzeb mieszkaniowych?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1085/09-2/PW
  Czy wniesiony do spółki jawnej cały majątek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy nie będzie podlegał opodatkowaniu, ani korekcie podatku od towarów i usług w związku z (aportem przedsiębiorstwa) czynnością przeniesienia prawa własności na inny podmiot gospodarczy? Czy po przekształceniu działalności gospodarczej poprzez wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki osobowej, spółka ta będzie nadal miała prawo używać kas fiskalnych, które użytkowane były w przedsiębiorstwie osoby fizycznej? Czy w związku z tym wymagana jest wymiana modułów urządzeń fiskalnych oraz procedury związane z ponowną fiskalizacją urządzeń, jeżeli tak to jakie. Czy zwrot różnicy podatku od towarów i usług w spółce jawnej będzie następował w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1266/09-2/JB
  Prowadząc działalność gospodarczą w formie prywatnej praktyki lekarskiej, spełniając przesłanki wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej pozwalające na dokonywanie płatności podatku w formie gotówkowej, bez udziału rachunku bankowego, podatnik może zrezygnować z prowadzenia rachunku związanego z działalnością gospodarczą i wszelkich płatności podatku dokonywać w formie gotówkowej.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-830/09/KT
  Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją kampanii promocyjnej.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-843/09-6/AO
  Czy zwrócone kwoty podatku od towarów i usług powinny być rozpatrywane jako przychód podatkowy w momencie ich faktycznego otrzymania przez Spółkę?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-904/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-779/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-768/09-2/GC
  Zaliczenia do przychodów zwróconego podatku od towarów i usług na podstawie dokonanej korekty deklaracji VAT-7.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1376/09-2/BA
  Czy Gmina, która jest podatnikiem podatku VAT czynnym, w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynku …" ma możliwość prawną do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-837/09/MS
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów dokonywanych ze środków pochodzących z Programu Kapitał Ludzki.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1091/09-4/AI
  Prawo do skorzystania z przyspieszonego terminu zwrotu podatku VAT w przypadku otrzymania wkładu niepieniężnego w zamian za udziały.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-939/09-4/KB
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej? (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013)
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-868/09-2/ES
  Czy Wnioskodawca może złożyć wniosek VZM-1 odliczając 70% wartości faktur VAT (zgodnie z wykazem materiałów do odliczenia) pomimo, że faktury na materiały budowlane są wystawione na Jego firmę?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-897/09-4/JB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-804/09/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu finansowanego z funduszu unijnego.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-896/09-4/JL
  Spółdzielni będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu działki , będzie również przysługiwać prawo do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1009/09/MO
  Czy w sytuacji, gdy Spółka nie odliczała podatku naliczonego VAT i kwoty nieodliczonego VAT naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o CIT, poprzez rozpoznanie kwot zwróconego podatku VAT jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów za poprzednie okresy sprawozdawcze (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-988/09-2/ES
  Czy spadkobierca może złożyć deklaracje VZM-1 i dołączyć faktury wystawione na spadkodawcę, czyli na zmarłą i otrzymać zwrot części wydatków?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-749/09/KT
  Odzyskanie podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług sfinansowanym ze środków unijnych.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-708/09-2/EK
  Czy zwrócona kwota podatku VAT jest przychodem w miesiącu zwrotu tego podatku przez Urząd Skarbowy?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-886/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-737a/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-502/09-2/JG
  W zakresie skutków podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku uzyskania zwrotu nadpłaty podatku VAT na skutek dokonania korekty naliczonego podatku VAT, dotyczącego zakupu paliwa do samochodów
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-449/09/MT
  Czy nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego w ostatnim dniu terminu do uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należnej za określony miesiąc deklaracji VAT-7, wykazującej zwrot podatku wraz z wnioskiem o jego zaliczenie na poczet zobowiązania z tytułu tej zaliczki skutkuje zachowaniem terminu do jej zapłaty?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-688/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-687/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-756/09/RS
  Prawo do odzyskania podatku z tytułu realizowanego projektu.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-766/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-719/09/KT
  Prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, obowiązek składania deklaracji VAT-7.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-592/09-2/MC
  Czy w związku z dokonaniem przez Spółkę korekt deklaracji VAT, w których wykazała podatek VAT należny w zawyżonej wysokości, kwoty przysługującego Spółce zwrotu nadpłaty podatku VAT lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, Spółka powinna wykazać jako przychody podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w momencie zaliczenia na poczet bieżących zobowiązań podatkowych?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-772/09-5/BM
  VAT - prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-718/09/KT
  Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-605/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-728/09/RS
  Czy realizując projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Lokalnej Grupie Działania przysługuje prawo do odliczania i zwrotu podatku należnego poniesionego w związku z realizacją projektu?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-724/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1126/09/SD
  W związku z upływem 5 letniego okresu na dokonywanie korekt deklaracji z 2004 roku, jak należałoby postąpić w stosunku do kolejnych korekt deklaracji VAT-7 za następne lata, jeśli wstrzymano się z ich wystawieniem wobec niejasności postępowania w podatku dochodowym od osób prawnych (moment zaliczenia do przychodu)
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-772/09/SD
  Czy odzyskany podatek VAT wcześniej zaliczony do kosztów podatkowych 2004 r. można uwzględnić w przychodach operacyjnych 2008 roku (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-690/09-4/PW
  VAT - w zakresie rozliczeń VAT przy dostawie uzbrojenia i sprzętu wojskowego
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-522/09-2/KT
  Odliczenie i korekta podatku naliczonego w odniesieniu do nieruchomości nabywanych w celu odsprzedaży w ramach pierwszego zasiedlenia.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-894/09-3/BD
  Prawo do zwrotu podatku VAT
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-465/09/AW
  Prawo do odliczenia i zwrotu podatku w związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-708/09-4/ISN
  Opodatkowanie czynności zużycia artykułów spożywczych i napojów w trakcie spotkań i szkoleń dla kontrahentów.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-606/09-4/MK
  Zwolnienie od podatku VAT – na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia – dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków na nim posadowionych.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-465/09/PSZ
  Czy dokonana korekta zeznania PIT-36L za 2005 r., złożona i przyjęta przez Urząd Skarbowy była prawidłowa? Czy korekty tej Wnioskodawca nie miał prawa dokonać, a zwrócony w dniu 21 kwietnia 2009 r. podatek VAT w kwocie 35.755 zł zaliczyć do przychodów nie podlegających opodatkowaniu?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-406/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-524/09-4/BP
  Prawo do zwrotu podatku naliczonego przed dokonaniem sprzedaży.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-362/09/UH
  zwrot podatku VAT związanego z rozbudową hali magazynowej
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-361/09/UH
  zwrot podatku VAT związanego z rozbudową hali magazynowej
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-527/09-6/MT
  Czy Gmina będzie miała prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-385/09/MN
  W przypadku wystąpienia podatku należnego w okresie rozliczeniowym przysługuje zwrot różnicy podatku za ten okres w terminie 60 dni od dnia złożenia korekty deklaracji VAT-7, co czyni bezprzedmiotowym żądanie zwrotu w terminie 180-dniowym.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-368/09/AP
  Czy otrzymana przez Spółkę nadpłata z tytułu nieodliczonego podatku VAT z tytułu nabycia oraz użytkowania samochodów osobowych stanowi przychód na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-337/09/JSz
  Czy wnioskodawczyni może skorzystać z prawa do zwrotu części VAT-u zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym i czy wnioskodawczyni ma przedstawić we wniosku o zwrot VAT VZM-1 jakieś dodatkowe dokument poza wyżej wymienionymi fakturami VAT- jakie?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-231/09/AW
  Odliczenie i zwrot podatku naliczonego zawartego w zbiorczej fakturze wystawionej w miejsce faktur zaliczkowych.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-371/09-2/JB
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu bezpośredniego w związku z realizacją projektu inwestycyjnego
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-307/08/AD
  Zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-236/09-4/JL
  W przedmiotowym stanie faktycznym zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług i wnioskodawcy przysługuje zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-216/09/AL
  Czy istnieje możliwość wykazywania w formularzu NIP-1 w pozycji C.2.1 osobistego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, wykorzystywanego do zwrotu różnicy podatku od towarów i usług?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-163/09-4/AK
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT od faktur, które stanowiły zapłatę za wykonanie usługi, dodatkowo wskazać należy, iż pozycja 2 jednej z faktur opisanych w nadesłanym uzupełnieniu, jest płatnością za montaż węzła, który to montaż opodatkowany jest 7% stawką podatku VAT. Odnośnie faktury, która jest płatnością za zakup węzła cieplnego, stwierdzić należy, iż materiał taki również nie został ujęty w wykazie materiałów budowlanych. Faktury winny zawierać szczegółowe nazwy pojedynczych materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-170/09/AP
  Czy i w jaki sposób Stowarzyszenie może wnioskować o zwrot podatku od towarów i usług?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-132/09/DK
  Czy Spółka, w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych i zmniejszeniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, zobowiązana jest do rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-177/09/UH
  W jakim okresie zwracany jest podatek VAT przy prowadzonej inwestycji - budowa hotelu z zapleczem?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-204/09/AW
  Prawo Fundacji do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-412/09/AZb
  prawo do korekty (zwrotu) zapłaconego i nieodliczonego podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodów ciężarowych w okresie od 22 sierpnia 2005r.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-155/09/MS
  Czy jeżeli Spółka będzie uprawniona do potraktowania podatku VAT wykazanego w fakturach zakupu paliwa do pojazdów, z których korzystała na podstawie umów leasingu, jako podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego, kwoty podatku naliczonego od zakupu paliwa będą mogły być potraktowane jako przychód Spółki dopiero w momencie zwrotu (zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych) podatku VAT?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-124/09-2/MC
  Czy zwrot podatku od towarów i usług otrzymany i należny za lata 2004-2007 z Urzędu Skarbowego stanowi przychód podatkowy roku 2008 czy lat ubiegłych?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-267/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-140/09/RS
  Czy Klub Sportowy ma możliwość odzyskania podatku naliczonego w zakupach i robotach budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego projektu?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-298/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-267/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-97/09/AS
  Prawo do odliczenia przez lidera konsorcjum podatku naliczonego wynikającego z wystawionych na niego faktur, w tym również z faktur wystawionych przez konsorcjantów, w związku z realizacją usług w wykonaniu umowy konsorcjum. Czy udział w przychodach i kosztach wynikający z miesięcznych rozliczeń dokonywanych przez lidera może zostać udokumentowany notami księgowymi czy fakturami.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-119/09-2/AM
  Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zwrócona przez władze podatkowe kwota nadpłaty w podatku VAT w kwocie odpowiadającej kwocie zaliczonej uprzednio do kosztów uzyskania przychodów będzie stanowiła przychód dla Wnioskodawcy w chwili otrzymania kwoty nadpłaty w podatku VAT, bez konieczności dokonywania przez Wnioskodawcę korekt zeznań CIT-8 za lata, w których Wnioskodawca uznał nieodliczoną część kwoty podatku naliczonego od zakupu "samochodów z kratką" oraz paliwa do napędu tych samochodów za koszt uzyskania przychodów?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-116/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-115/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-92/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-66/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-162/09/MO
  Czy otrzymana przez Spółkę nadpłata z tytułu nieodliczonego podatku VAT z tytułu nabycia oraz użytkowania samochodów osobowych stanowi przychód na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-125/09/AP
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka dokonując korekty rozliczenia podatku naliczonego dotyczącego paliw do samochodów z tzw. "kratką" za lata 2005-2008 może na bieżąco (w momencie uzyskania zwrotu) rozpoznać przychód w wysokości kwoty zwróconego naliczonego podatku od towarów i usług od tych zakupów, która uprzednio została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, z uwagi na brak prawa do odliczenia zgodnie z art. 12 ust. 1 punkt 4f ustawy o CIT, czy też powinna dokonać korekt deklaracji CIT dla potrzeb podatku dochodowego za okresy, w których kwoty podatku naliczonego zaliczono do kosztów uzyskania przychodów i skorygować wartość tych kosztów wykazaną w deklaracjach pierwotnych?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-82/09/AP
  Czy zwrot podatku od towarów i usług od dotacji przedmiotowej, stanowi dochód wolny od podatku dochodowego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 ze zm.)?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-32/09/EŁ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu inwestycji niezwiązanej z czynnościami opodatkowanymi.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-8/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu remontu budynku Wiejskiego Domu Kultury w ramach PROW.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-801/08-2/ES
  Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwał zwrot podatku VAT mimo, że pozwolenie na budowę jest na imię ojca?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1129/08-2/AD
  Czy premia pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w otrzymanych fakturach dokumentujących premie pieniężne (bonusy)?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL/LM/834/10/BNJ/09/PK-147
  Czy w opisanej sytuacji po zapłacie podatku oraz wykonaniu zapisu testamentowego Wnioskodawca może złożyć korektę deklaracji, w której wpisze w ciężar spadku wartość mieszkania przekazanego synowi? Czy wówczas podstawa opodatkowania zmniejszy się o wartość mieszkania i Wnioskodawca będzie mógł uzyskać zwrot wpłaconego podatku od spadku? Czy podstawą do zwrotu podatku w tej sytuacji może być dokument notarialnego wykonania zapisu, w którym Wnioskodawca przekaże mieszkanie synowi oraz kopia testamentu? Jeśli nie, to jakie dokumenty Wnioskodawca powinien dołączyć do korekty, by móc uzyskać zwrot podatku?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-803/08-2/MC
  1. Czy w sytuacji, gdy Spółka wykazała VAT należny w wysokości wyższej, niż była zobowiązana (wskutek błędnego zastosowania przepisów) oraz nie odliczała podatku naliczonego VAT, zaś kwoty wykazanego VAT należnego oraz nieodliczonego VAT naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez rozpoznanie kwot efektywnie "odzyskanego" podatku VAT (np. w formie zwrotu nadpłaty w podatku VAT) jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów? 2. W sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy Spółka powinna rozpoznać kwoty efektywnie "odzyskanego" podatku VAT jako przychód podatkowy w momencie faktycznego otrzymania lub rzeczywistego zadysponowania tymi kwotami (np. zaliczenia na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, otrzymania zwrotu nadpłaty w podatku VAT, otrzymania zwrotu zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), a nie np. w momencie złożenia wniosku o nadpłatę czy wniosku o zwrot zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-803/08-3/MC
  1. Czy w sytuacji, gdy Spółka wykazała VAT należny w wysokości wyższej, niż była zobowiązana (wskutek błędnego zastosowania przepisów) oraz nie odliczała podatku naliczonego VAT, zaś kwoty wykazanego VAT należnego oraz nieodliczonego VAT naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez rozpoznanie kwot efektywnie "odzyskanego" podatku VAT (np. w formie zwrotu nadpłaty w podatku VAT) jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów? 2. W sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy Spółka powinna rozpoznać kwoty efektywnie "odzyskanego" podatku VAT jako przychód podatkowy w momencie faktycznego otrzymania lub rzeczywistego zadysponowania tymi kwotami (np. zaliczenia na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, otrzymania zwrotu nadpłaty w podatku VAT, otrzymania zwrotu zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), a nie np. w momencie złożenia wniosku o nadpłatę czy wniosku o zwrot zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2062/08-2/IG
  W jakim terminie należy oczekiwać od Urzędu Skarbowego zwrotu różnicy podatku?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2220/08-2/AW
  zwrot podatku w trybie art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1026/08-2/JK
  Możliwość zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych wspólników spółki cywilnej w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1035/08-2/BP
  Usługi udzielenia pożyczek świadczone poza systemem bankowym. Usługa zasadnicza i usługi pomocnicze.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1643/08/AS
  Sposób liczenia 6-miesięcznego terminu o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o VAT.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1017/08-2/EWW
  Usługi świadczone przez Wnioskodawczynię, które sklasyfikowane są w załączniku nr 4 do ustawy poz. 7 i poz. 9, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-955/08/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami dokonanymi na potrzeby realizacji projektu finansowanego z UE.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-608/08/DK
  Czy dokonując odliczenia w 2008 r. podatku VAT z faktur zakupu usług doradczych związanych z wnioskami unijnymi, (faktur zaksięgowanych w 2006 r., z których nie został odliczony podatek VAT naliczony), a księgując go w 2008 r. na pozostałe przychody operacyjne, przychód ten na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1632/08/MS
  zwrot kwot podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w sytuacji gdy środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej gromadzone są na rachunku pomocniczym do rachunku bankowego Wnioskodawcy, a zapłata następuje częściowo w drodze płatności gotówkowych
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-898/08/KM
  Czy Jednostce przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu z urzędu skarbowego podatku naliczonego od towarów i usług z tytułu zakupów realizowanych w ramach projektu LIFE05 NAT/PL/000101?
 222. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1561/07
  Bez wykazania, iż podatnik wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł i powinien przypuszczać, ze na wystawionym przez niego przed 1.01.2005 r. dokumencie TAX FREE nie znajduje się odcisk stempla urzędu celnego lub też wymieniony w tym dokumencie towar nie został faktycznie wywieziony za granicę, nie można go pozbawiać prawa do zastosowania 0% stawki podatku.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-881/08/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 224. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1383/07
  W ocenie Sądu najbardziej zbliżonym przepisem do rozpatrywanego przypadku jest art. 77 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Chybione jest w tym zakresie nawet hipotetyczne odwoływanie się do treści art. 77 § 1 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej, jak to uczynił sąd pierwszej instancji bowiem przepis ten w omawianym stanie faktycznym w ogóle nie mógł mieć zastosowania. Przepis ten dotyczy sytuacji polegającej na korekcie uprzednio wydanej decyzji, co w rozpatrywanej sprawie nie miało miejsca. Ustalenie w stanie faktycznym sprawy, że przedmiotowe decyzję stwierdzały de facto nadpłatę musi powodować, iż brak zwrotu nadpłaty w terminie, w tym przepisie określonym rodzi konsekwencje w zakresie oprocentowania nadpłaty, o których mowa w art. 78 § 3 pkt 3 lit. a ordynacji podatkowej. Innymi słowy wobec konieczności zastosowania art. 77 § 1 pkt 1 lit. b zastosowanie ma też art. 78 § 1 oraz odpowiednio art. 78 § 3 pkt 3 lit. a Ordynacji podatkowej.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-385/08-2/AF
  Czy w opisanej sytuacji po zapłacie podatku oraz wykonaniu zapisu testamentowego Wnioskodawca może złożyć korektę deklaracji, w której wpisze w ciężar spadku wartość mieszkania przekazanego synowi? Czy wówczas podstawa opodatkowania zmniejszy się o wartość mieszkania i Wnioskodawca będzie mógł uzyskać zwrot wpłaconego podatku od spadku? Czy podstawą do zwrotu podatku w tej sytuacji może być dokument notarialnego wykonania zapisu, w którym Wnioskodawca przekaże mieszkanie synowi oraz kopia testamentu? Jeśli nie, to jakie dokumenty Wnioskodawca powinien dołączyć do korekty, by móc uzyskać zwrot podatku?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-889/08/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu związanego z zakupem sprzętu służącego działalności statutowej, medycznej, zwolnionej z opodatkowania.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1277/08/AS
  Prawo do zwrotu podatku VAT związanego z inwestycją polegającą na rozbudowie gimnazjum o część dydaktyczną i sportową.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-459/08/PS
  Czy urząd skarbowy może odmówić Spółce zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego na zobowiązania podatkowe jej wspólników, powstałych w związku z osiągnięciem dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez nich w formie spółki jawnej?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-748/08/JS
  w zakresie zaliczenia do przychodów zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku od towarów i usług.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-716/08-2/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 4 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1595/08-2/JF
  zarejestrowana dla potrzeb podatku od towarów i usług Spółka Jawna lub osoba fizyczna może skutecznie złożyć wniosek o zaliczenie wykazanego w deklaracji podatkowej (VAT-7, VAT-7K) zwrotu podatku od towarów i usług jedynie na poczet własnych zobowiązań podatkowych.Należy nadmienić, iż stanowisko zawarte w niniejszej interpretacji nie jest niezgodne z przepisami prawa cywilnego, na które powołuje się Wnioskodawca. Uregulowania art. 9211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) w brzmieniu: "Kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia świadczenia na rachunek przekazującego" regulują skuteczność przewidzianego prawem przekazu, a nie rozstrzygają prawa do zwrotu.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-428/08/AW
  Czy zwrot podatku VAT od dotacji przedmiotowej stanowi dochód wolny od podatku od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443W-35/08/BWo
  W odpowiedzi na wezwanie z dnia 17 września 2008r. (data wpływu 25 września 2008r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 3 września 2008r. znak: IBPP3/443-434/08/BWo, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.W ww. piśmi ...
 234. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1357/07
  Pozbawienie podatnika prawa do rozliczenia sprzedaży z kwestionowanych dokumentów TAX FREE ze stawką 0% może nastąpić przez wykazanie, że podatnik wiedział bądź mógł przy zachowaniu należytej staranności przypuszczać, że wspomniane dokumenty w części dotyczącej potwierdzenia wywozu towaru za granicę zostały sfałszowane. Należyta staranność rozumiana jest jako obowiązek podatnika uczynienia przez niego wszystkiego, co w jego mocy, aby potwierdzić właściwe zastosowanie przepisów podatkowych.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-624/08/CzP
  Czy dochód uzyskany z tytułu niesłusznie pobranego podatku VAT od opłat za wieczyste użytkowanie i odsetek można potraktować jako dochód spółdzielni uzyskany w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi korzystający ze zwolnienia w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-975/08/JP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2008r. (data wpływu 8 lipca 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 24 września 2008r. (data wpływu 30 września 2008r.) oraz z dnia 7 października 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług w formie zaliczki z tytułu zakup ...
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-612/08/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z czynnościami opodatkowanymi poprzez złożenie korekty deklaracji VAT-7.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-943/08/AS
  Prawo do obniżenia bądź zwrotu podatku przy realizacji projektu.
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-715/08-7/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustalenia prawa do zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (pytanie 7 i 8 wniosku), uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.) złożonym na wezwani ...
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1186/08/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2008r. (data wpływu 19 sierpnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2008r. (data wpływu 23 września 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania w całości lub w części (odliczenia od kwot ...
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1003/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008r. (data wpływu 23 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy w przypadku wystawienia jednego paragonu na więcej niż 7 pozycji, prawidłowym jest wpisanie powyższych pozycji z paragonu na kolejne karty imiennego dokumentu wystawioneg ...
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-908/08/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008r. (data wpływu 23 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 sierpnia 2008r. (data wpływu 29 sierpnia 2008r.) oraz pismem z dnia 19 września 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z ...
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-467/08/BWo
  Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami nabytymi w celu windykacji lub ich dalszej odsprzedaży
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-569/08/ICz
  Prawo do zwrotu na rachunek bankowy podatnika kwoty podatku naliczonego, który w przedstawionym stanie faktycznym jest równowartością ujemnego podatku należnego.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-946/08/ES
  opodatkowanie sprzedaży działek otrzymanych w drodze darowizny
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT11/033/2/56/UJB/08/PT/1183
  Jeżeli członek personelu dyplomatycznego Ambasady (...) w Warszawie, dokonał odsprzedaży środka transportu - samochodu (w związku z zakupem którego Ambasada otrzymała zwrot podatku) przed określonym w nocie i w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. terminem, to działanie takie stanowi o niespełnieniu warunku nieodstępowania środka transportu przez okres 3 lat od dnia jego nabycia osobie nieuprawnionej do zwrotu podatku, tj. warunku wynikającego także z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r., a tym samym powoduje obowiązek zwrotu kwoty podatku VAT otrzymanej z tytułu nabycia tego środka transportu.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT11/033/1/55/UJB/08/PT/1079
  ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJNa podstawie art. 14e 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu Interpretację Indywidualną z dnia 16 listopada 2007 r. Nr IPPP1-443-450/07-2/AB wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko wyrażone przez Pana Antoniego K. pełnomocnika Pana (...) Sekretarza Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. jest nieprawidłowe.Pan Antoni K., pełnomocnik Pana (...) Sekretarza Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, złożył do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wniosek z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 07.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 248. Interpretacja ogólna, sygnatura: PT5/033/12/JBN/08/1081
  Zwrotu różnicy podatku podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT UE rozpoczynającym wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatnikom, którzy rozpoczęli wykonywanie takich czynności w okresie krótszym niż 12 miesięcy należy dokonywać na ogólnych zasadach określonych w art. 87 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, bez konieczności złożenia przez podatnika kaucji, o której mowa w art. 97 ust. 7 tej ustawy.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-531/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismami: z dnia 27 sierpnia 2008 r. (data wpływu 29 sierpnia 2008 r.) i z dnia 1 września 2008 r. (data wpływu 3 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie moż ...
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-823/08/JP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008r. (data wpływu 30 maja 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 21 lipca 2008r. (data wpływu 25 lipca 2008r.) oraz z dnia 6 sierpnia 2008r. (data wpływu 11 sierpnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu ustalenia struktury jaką należy przyjąć do ...
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-502/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 17 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu o nazwie: Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne poprzez kampanię prom ...
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-617/08/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-841/08/JP (KAN-5728/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008r. (data wpływu 5 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy P. na cele dydaktyczne i ...
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1023/08/AZ (KAN-7276/07/08)
  INTERPRETACJA INDYWIDUALANANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu T., przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008r. (data wpływu 17 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją zadania pod nazwą "Budowa hali spor ...
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-701/08-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu 21 kwietnia 2008r., uzupełniony pismem z dnia 23 czerwca 2008r. (data wpływu 26 czerwca 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków służących reali ...
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-701/08-5/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu 21 kwietnia 2008r., uzupełniony pismem z dnia 23 czerwca 2008r. (data wpływu 26 czerwca 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków służących reali ...
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-701/08-6/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu 21 kwietnia 2008r., uzupełniony pismem z dnia 23 czerwca 2008r. (data wpływu 26 czerwca 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków służących reali ...
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-611/08-3/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008r. (data wpływu 9 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków służących realizacji inwestycji -jest prawidłowe.W dniu 9 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o ...
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-611/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008r. (data wpływu 9 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków służących realizacji inwestycji -jest prawidłowe.W dniu 9 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o ...
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-303/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008 r.(data wpływu 31 marca 2008 r.), uzupełnione pismami z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 30 kwietnia 2008 r.) i 6 czerwca 2008 r. (data wpływu 9 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie warunków sprzedaży towarów w ...
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-191/08/DG (KAN-2904/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2008r. (data wpływu 19 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania usług przedstawionych we wniosku oraz stosowania odpowiedniej dla tych usług stawki podatku VAT -jest prawidłowe.W dniu 19 marca 2008r. został złożony ww. wniosek ...
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-262B/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 21 i 23 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu różnicy podatku w terminie 60 dni -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 roku zosta ...
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-581/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 01 kwietnia 2008r. (data wpływu 02 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu lub ubiegania się o zwrot tego podatku -jest prawidłowe.W dniu 02 kwietnia 2008r. w ...
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-771/08-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008r. (data wpływu 07 maja 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwrotu podatku podróżnym-jest prawidłowe.W dniu 07 maja 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług,W opis ...
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-747/08/PK (KAN-4910/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu 14 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT -jest prawidłowe.W dniu 14 maja 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-648/08/JP (KAN-867/01/08/4405/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008r. (data wpływu 28 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 28 kwietnia 2008r. (data wpływu 29 kwietnia 2008r.) oraz z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu 26 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od tow ...
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-336/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uzyskania zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wnios ...
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-488/08-4/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2008 r. (data wpływu 13 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z tytułu wypłacenia premii pieniężnej -jest nieprawidłowe.W dniu 13.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-118/08/EJ
  Aby odstąpić od wydłużonego do 180 dni terminu zwrotu kwoty różnicy podatku podatnik winien terminowo rozliczać podatki wobec budżetu państwa w okresie kolejnych 12 następujących po sobie miesięcy
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-421/08/EJ
  Aby Podatnik, będący w sytuacji, o której mowa w art. 97 ust. 5 i 6 mógł skorzystać z wcześniejszego terminu zwrotu kwoty różnicy podatku VAT (tj. w terminie do 60 dni) w każdej chwili może złożyć kaucję.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-636/08/JP
  możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Współpraca Politechniki X i Uniwersytetu X w zakresie racjonalnego wykorzystania energii"
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-654/08/JP
  możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Polsko - czeskie spotkanie akademickie. Integracja dwóch kultur"
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-653/08/JP
  możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego Politechniki X"
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-650/08/JP
  możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Opracowanie koncepcji funkcjonowania X Parku Naukowo - Technologicznego"
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-651/08/JP
  możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Start zawodowy - staże dla absolwentów"
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-161/08/JP
  możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Budowa II Kampusu Politechniki X. Zadanie 1B Budowa hali sportowej i zaplecza dydaktycznego dla potrzeb Wydziału X"
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-644/08/JP
  możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich "Budowa i eksploatacja Maszyn"
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-645/08/JP
  możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Współpraca Politechniki X i Uniwersytetu Technicznego w Y w zakresie inżynierii materiałowej zwłaszcza w rozwoju materiałów współczesnej generacji"
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-647/08/JP
  możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Województwo X Regionem Zrównoważonego Rozwoju - Foresight Regionalny do 2020r"
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-646/08/JP
  możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Budowa II Kampusu PO Zadanie 1Aa. Adaptacja części budynku nr 9 dla potrzeb Z"
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-649/08/JP
  możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Współpraca Politechniki X i Uniwersytetu Y w zakresie badań ruchu i równowagi człowieka w oparciu o współczesne metody diagnostyczne procesu sterowania ruchem i analizy biosygnałów Labster"
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-638/08/JP
  Możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Współpraca pomiędzy uczelniami X i Y w zakresie trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych".
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-643/08/JP
  możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Kompleksowy rozwój kadr MŚP poprzez studia podyplomowe oraz szkolenia zawodowe"
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-640/08/JP
  możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Transfer wiedzy i innowacyjności - organizacja platform tematycznych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice X"
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-641/08/JP
  możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji - Zarządzanie Innowacjami w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa X"
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-642/08/JP
  możliwość odliczenia bądź uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn. "Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich prowadzonych w Politechnice X"
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-385/08/RSz
  czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur obejmujących wynagrodzenie za realizację przedsięwzięcia (w zakresie finansowanym środkami pochodzącymi z Funduszu Spójności), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie podatku VAT
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-90/08/AS
  Zwolnienie dla czynności przekształcenia lokatorskiego prawa na własnościowe lub ustanowienie odrębnej własności.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-65/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 roku (data wpływu 25 stycznia 2008 roku), uzupełnionym pismem z dnia 6 marca 2008 roku (data wpływu 10 marca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu transgranicznego w ramach ...
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-66/08-8/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2008r. (data wpływu 16.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym -jest prawidłowe.W dniu 16.01.2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-23/08/AZb
  Czy w sytuacji, kiedy podatnik reguluje należności za faktury dostawcy usług zgodnie z umową, w której strony uzgodniły, że 5% kwoty netto będzie przekazywane na rachunek wydzielony - zastrzeżony, a reszta, czyli 95% kwoty netto i cały VAT na rachunek dostawcy, podatnik może skorzystać ze zwrotu podatku naliczonego w trybie przyśpieszonym?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-369/07/UH
  Czy w odniesieniu do realizowanego projektu ZPORR istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-487/07-3/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji na rzecz budowy i rozwoju hal sportowych we W., przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu: 13 grudnia 2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 3 lutego 2008 r. (data wpływu: 14 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku VAT z tytułu inwestycji -jest prawidłowe. ...
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-521/07/ES
  opodatkowanie sprzedaży działek otrzymanych w drodze darowizny
 295. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 197/07
  Jeśli istnieje norma prawna stanowiąca lex specialis do ustalonego stanu faktycznego, to nieuprawnione jest żądanie stosowania ogólnej normy prawnej, której hipoteza nie obejmuje stanu faktycznego lex specialis.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-436/07-2/IN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M. K. przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zaliczkowego zwrotu podatku VAT- jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-182/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 14 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do złożenia korekty deklaracji i odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych -jest nieprawidłowe.W dniu ...
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-550/07-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 06.12.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku zwrotu niesłusznie naliczonego podatku VAT za wieczyste użytkowanie gruntu -jest nieprawidłowe.W dniu 10.12.2007 r., został złożony wniosek o udzi ...
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-689/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 06.12.2007r. (data wpływu 10.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie treści wniosku o przyspieszony termin zwrotu -jest prawidłowe.W dniu 06.12.2007r. (data nadania) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-7/08/AO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08 stycznia 2008r. (data wpływu 14 stycznia 2008r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 stycznia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi realizowanego zadania inwestycyjnego -jest prawidłowe.W d ...
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-165/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2007 r. (data wpływu 8 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 31 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do złożenia korekty deklaracji za miesiąc kwiecień 2007 r. oraz prawa do w ...
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-599/07-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27.11.2007r. (data wpływu 03.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym -jest prawidłowe.W dniu 29.11.2007r. ( data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-394/07/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007r. (data wpływu 23 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 stycznia 2008r. (data wpływu 21 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego zapłaconego przy realizacji z ...
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-198/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu 21 listopad 2007 r.) uzupełnionego dnia 2 stycznia 2008 r., 8 stycznia 2008 r. oraz 16 stycznia 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "Przystosowanie obie ...
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-265/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. P. przedstawione we wniosku z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu 26.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do uzyskania zwrotu poniesionych wydatków- jest prawidłowe.W dniu 26.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-560/07/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu 25 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwrotu podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 25 października 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-64/07-4/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. P. przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 9 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku po likwidacji spółki cywilnej- jest prawidłowe.W dniu 9 października 2 ...
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-64/07-5/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. P. przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 9 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie przeksięgowania nadpłaty na przyszłe zobowiązania jednego z byłych wspólników- jest niepraw ...
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-276/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko C. D. G. Sp. z o. o., przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007r. (data wpływu 2 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2007r. (data wpływu 13 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT oraz zwrotu całego podatku VAT naliczonego przy ...
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-129/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2007 r. (data wpływu 19 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do uzyskania przyspieszonego zwrotu podatku w przypadku dokonanych rozliczeń w drodze kompensaty -jest prawidłowe.W dniu 19 października 2007 r. został złożony ww. wni ...
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-34/07-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 24 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczania częściowego podatku oraz korekty podatku naliczonego i prawa do zwrotu ...
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-34/07-5/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 24 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 24 wr ...
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-63/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu 2 października 2007 r.), skorygowanym w dniu 10 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją zada ...
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-89/07/AO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 20 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku naliczonego z tytułu zakupu aparatu USG z Dopplerem -jest prawidłowe.W dniu 20 listopada 2007r. "C" złożyło ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-182/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko C. D. G. Sp. z o. o., przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu 14 września 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z realizacji projektu "Regionalne Centrum T ...
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-180/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko C. D. G. Sp. z o. o., przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu 14 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z realizacji projektu "Baza Danych Odnawialnych Źródeł Energii Województwa P." realizowane ...
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-353/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 14 września 2007 r.) uzupełnionego dnia 8 października 2007 r., 6 listopada 2007 r. oraz 27 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu będącego zadaniem statutowym Gm ...
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-510/07-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.10.2007r. (data wpływu 25.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi telewizji kablowej świadczone za pomocą technik cyfrowych -jest prawidłowe.W dniu 25.10.2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-16/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 roku (data wpływu 24 września 2007 roku) uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2007 roku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Budowa placów zabaw w miejscowościach K., O. i S." będąc ...
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-55/07/AO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2007 r. (data wpływu 26 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonaniem projektu -jest prawidłowe.W dniu 26 października 2007 r. Szpital złożył ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-252/07-5/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007r. (data wpływu 14 września 2007r.) o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania 0% stawki podatku od towarów i usług do eksportu towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 14 września 2007r. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów ...
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-153/07-4/IN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku Międzygminnego "P.Z.", reprezentowanego przez Panią D.T., przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2007 r. (data wpływu 23 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do ubiegania się o zaliczkowy zwrot podatku wynikającego z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji Związku ...
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-153/07-3/IN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku Międzygminnego "P.Z.", reprezentowanego przez Panią D.T., przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2007 r. (data wpływu 23 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:- Prawa do reje ...
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-15/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007 roku (data wpływu 24 września 2007 roku), uzupełnionym pismami z dnia 24 i 25 października oraz 7 listopada 2007 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu "Budowa sali sportowej przy Gimn ...
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-5/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007 roku (data wpływu 24 września 2007 roku), uzupełnionym pismami z dnia 9 i 22 października 2007 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu "Modernizacja i wyposażenie placu zabaw" niezwiąz ...
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-6a/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007 roku (data wpływu 24 września 2007 roku), uzupełnionym pismami z dnia 9 i 22 października 2007 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu "Modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy ul. ...
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-437/07-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007r. (data wpływu 12 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku VAT przy świadczeniu usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 80.42.10 "usługi szkół języków obcych i kształcenia ustawicznego dorosłych, gdzie indziej niesklasyfiko ...
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-127B/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2007 r. (data wpływu 10 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 24 września 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uprawnienia do dokonania korekty podatku należnego od dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu w rozliczeniu za miesiąc, w któ ...
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-127A/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2007 r. (data wpływu 10 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 24 września 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu -jest prawidłowe.W dniu 10 sierpnia 2007 r. został złożony w ...
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-127C/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2007 r. (data wpływu 10 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 24 września 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uprawnienia do dokonania korekty podatku należnego od dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu w rozliczeniu za miesiące następ ...
 331. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1092/07
  1. Minimalna wartość zakupów przy której można żądać zwrotu podatku, to łączna wartość zakupów wynikająca z dokumentów, o których mowa w art. 128 ust. 2. Tak więc "łączna wartość zakupów" oznacza wartość zakupów sumaryczną (podlegającą sumowaniu), mogącą wynikać z wielu dokumentów (imiennych, o których mowa w art. 128 ust. 2); w art. 130 ust. 3 pkt 2 ustawy VAT wyraz "dokument" użyty został w liczbie mnogiej. 2. Skoro podstawą zastosowania stawki podatku 0% ma być dokument stwierdzający określone zdarzenie, to nie powinno budzić wątpliwości, że chodzi o dokument cechujący się poprawnością materialną, a zatem taki dokument, który faktycznie potwierdza wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty (odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy).
 332. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB1-4407/127/07/I
  Czy do zwrotu różnicy podatku VAT w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia jest uprawniony podatnik, który złoży wniosek o wcześniejszy zwrot, a kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikają z faktur dokumentujacych kwoty należności, które zostały w całości zapłacone wystawcy faktury przelewami bankowymi oraz poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności (kompensatę)?
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-80/07/KP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej C, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007r. (data wpływu 13 września 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokali użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych -jest prawidłowe.W dniu 13 września 2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-39/07-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007r. (data wpływu 26 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku -jest prawidłowe.W dniu 26 lipca 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku ...
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-63/07/KP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007r. (data wpływu 7 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zastosowania stawek podatku od towarów i usług przy sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych -jest prawidłowe.W dniu 7 września 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1/07/BW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i §5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2007r. (data wpływu 11 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczenia różnicy podatku podlegającej zwrotowi w terminie 60 dni -jest nieprawidłowe.W dniu 11 lipca 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-14/07/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2007r. (data wpływu 12 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym -jest nieprawidłowe.W dniu 12 lipca 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-48/07-2-AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27.07.2007r. (data wpływu 30.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustanowienia przedstawiciela podatkowego i dokonania zwrotu podatku VAT na jego rachunek -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 30.07.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-73b/07/UK/MK
  Stowarzyszenie zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku, gdy podatek naliczony od zakupów nie może zostać odliczony od podatku należnego, to Stowarzyszenie będzie uprawnione do otrzymania zwrotu zapłaconego podatku VAT naliczonego.
 340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/VII/28/2007
  Czy podlega opodatkowaniu zwrot niesłusznie naliczonego podatku VAT za wieczyste prawo użytkowania gruntu?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-342/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 12 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu -jest prawidłowe.W dniu 12 września 2007 r. został z ...
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-11/07-4/HW
  Obowiązek korekty podatku naliczonego od nabytych towarów i materiałów będących przedmiotem aportu.
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443-76/07/HZ
  Czy Spółdzielnia,, postąpi prawidłowo, jeśli darowiznę działek gruntowych przeznaczoną na cele publiczne uzna za niepodlegającą podatkowi od towarów i usług.
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-333B/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 12 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu zrealizowanej inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Ch... ...
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-63/07/PS
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2007 r. (data wpływu 27 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicz ...
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-343/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 12 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie ". -jest prawidłowe.W dni ...
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-30/07
  Prawo do częściowego zwrotu różnicy podatku naliczonego i należnego z tytułu podatku od towarów i usług
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-224/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przysługiwania zwrotu podatku VAT od towarów i usług zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją przedsięwzięcia "Regionalny Ośrodek Europejskiego F ...
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-69/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2007 r. (data wpływu 30 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT od towarów i usług zakupionych ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej -jest nieprawidłowe.W dniu 30 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-199/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2007 r. (data wpływu 28 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przysługiwania zwrotu podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu "W Stronę Polskiego Modelu Gospodarki Społecznej - Budujemy Nowy" w ramach Programu Operacyjnego - Program Inicjaty ...
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-21/07/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki , przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007 r. (data wpływu 17 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością posadowionych na tym gruncie budynków wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą -jest pr ...
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-14b/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2007 r.(data wpływu 12.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonywania zwrotu podatku VAT podróżnym -jest prawidłowe.W dniu 12 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US X/443-50/07
  Czy odsprzedaż usług dotyczących tzw. mediów - energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody na rzecz jednostki budżetowej - podlega refakturowaniu wg stawek podatku identycznych jak na fakturach wystawionych przez faktycznego usługodawcę? Czy w przypadku refakturowania usług dotyczących tzw. mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody) na rzecz jednostki budżetowej podatek naliczony wynikający z faktury pierwotnej jest podatkiem podlegającym odliczeniu? Czy w przypadku otrzymania darowizn w postaci pieniężnej od osób fizycznych, spółdzielni i podmiotów gospodarczych, które przeznaczone są na dofinansowanie obiadów dla uczniów zbiorcza faktura wewnętrzna powinna być wystawiana z chwilą wydania obiadów uczniom, tj. na koniec miesiąca wg listy wydawanych obiadów za dany miesiąc? Czy w przypadku niefakturowanych opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli na koniec miesiąca Wnioskodawca winien wystawiać zbiorczą fakturę wewnętrzną będącą podstawą do ujęcia w rejestrze sprzedaży?Czy czynności polegające na wydawaniu duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli zwolnione są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Czy w przypadku odsprzedaży usług (refakturowania) moment powstania obowiązku podatkowego jest momentem właściwym dla poszczególnych rodzajów usług?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-5/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 04 lipca 2007 r. (data wpływu 09 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania przez Pana zwrotu niektórych wydatków związanych z budową całorocznego budynku rekreacji indywidualnej, który bę ...
 355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-36/07
  Czy zapłata należności za fakturę w formie zapłaty - za pobraniem, uchybia wymogom art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług i pozbawia tym samym podatnika prawa do zwrotu w terminie 25 dni? W piśmie z dnia 26.06.2007r. Podatnik nadmienił, że prowadzi działalność gospodarczą od 1996r. i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W kwietniu zakupił towary od firmy X. W wystawionej przez firmę fakturze w miejscu formy płatności jest zapis - za pobraniem. Pieniądze wypłacane są z kasy na podstawie dokumentu KW pracownikowi firmy przewozowej po przyjęciu zamówionego towaru. Przewoźnik podpisuje czytelnie dokument KW i przekazuje otrzymane pieniądze dla wystawcy faktury.W ocenie pytającego nie ma przeszkód do otrzymania zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie, jeżeli podatnik uiszcza należności określonej w fakturze nie bezpośrednio na konto wystawcy faktury, lecz za pośrednictwem przewoźnika.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-31/07-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W, przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2007r. (data wpływu 26.07.2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku VAT dla podróżnych -jest nieprawidłowe.W dniu 26.07.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-10/07
  Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów sfinansowanych dotacją, oraz czy może wystąpić z wnioskiem do urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT zaraz w pierwszych miesiącach funkcjonowania firmy, w momencie gdy VAT należny będzie niższy od naliczonego? Czy może ubiegać się o zwrot nadwyżki tylko w przypadku nabycia środków trwałych (np. zestawu komputerowego)?
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-59-1/07
  Czy Fundacja może odliczyć podatek VAT zawarty w wydatkach ponoszonych w związku z realizacją projektu "Wsparcie Działalności Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego?
 359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN-27a/DM/07
  Termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przypadku podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą w okresie krótszym, niż 12 miesięcy i jest zarejestrowany jako podatnik VAT- ust.UE.,
 360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.443/IC/15/2007
  Czy istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu zakupów związanych z realizacją projektu finansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"?
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-60-1/07
  Zwrot podatku VAT na konto osobiste podatnika.
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX/443-10/07
  Czy w pierwszym roku działalności można dokonywać zwrotu VAT w systemie TAX FREE?
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1415/POIII/443-8/07/AR
  1.Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji finansowanych w kwotach brutto ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w przypadku, gdy Stowarzyszenie dokona rejestracji dla celów podatku VAT?2.Czy istnieje możliwość zastosowania 0% stawki podatku VAT przez wykonawcę usługi na rzecz Stowarzyszenia, służącej realizacji zadań finansowanych w kwotach brutto ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, jeżeli umowy z usługodawcą będą zarejestrowane przez Stowarzyszenie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej?
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/07
  Czy od zakupionej kuchni gazowej zasilanej gazem z butli przysługuje zwrot różnicy VAT?
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/07
  Spółka uczestniczy w systemie zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) dla podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej i dokonuje w związku z tym zwrotu podatku od towarów i usług od towarów wymienionym podróżnym w ramach tzw. TAX FREE. Spółka prowadzi działalność m.in. w zakresie usług montażu w samochodach instalacji gazowych przystosowujących pojazdy do zasilania gazem. Spółka sprzedaje instalacje gazowe przystosowujące pojazdy do zasilania gazem oraz montuje je w samochodach. Podatnik napisał, że dokumentem potwierdzającym fakt dokonania montażu w konkretnym pojeździe jest wyciąg ze świadectwa homologacji określający typ pojazdu, markę, numer rejestracyjny, kategorię oraz wykaz elementów z których składa się zamontowana instalacja. Podatnik udziela również gwarancji na zamontowaną instalację na okres 2 lat. Na podstawie opisanego stanu faktycznego Spółka pyta, czy będąc podatnikiem uprawnionym do dokonywania zwrotów podatku od towarów i usług dla podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej miałaby prawo do zastosowania stawki podatku VAT 0% od sprzedaży instalacji gazowej zamontowanej w samochodzie podróżnego wywożonej poza teren Wspólnoty? Według Spółki ma ona prawo do zastosowania stawki 0% podatku VAT , gdyż zakupiony przez podróżnego towar (zamontowana instalacja gazowa do samochodu) jest w stanie nienaruszonym i może zostać zidentyfikowana z dokumentem "TAX FREE" oraz kartą homologacji instalacji.
 366. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 324/07
  Przy załatwianiu sprawy organy podatkowe muszą szczegółowo uwzględnić postanowienia przepisów ustawy VAT w tym zwłaszcza art.86 ust.10 i następnych ustępów oraz art.17 i 18 VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r.
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005-38/07
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy na etapie prowadzenia inwestycji będzie mógł występować o zwrot podatku naliczonego, związanego z prowadzoną inwestycją i ponoszonymi nakładami i będzie uprawniony do otrzymywania zwrotu podatku.
 368. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Wr 114/07
  Osobie, która nie nabyła gruntu w celu jego zarobkowej odsprzedaży, a jedynie podjęła czynności zmierzające do sfinalizowania sprzedaży majatku osobistego nigdy nie wykorzystanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie można przypisać cech handlowca. Na gruncie ustawy od towarów i usług podatnikiem tego podatku jest producent, handlowiec i usługodawca brak jest podstaw do uznania, że skarżacy spełnił warunki, aby uznać go podatnikiem podatku od towarów i usług, tym samym brak podstaw do opodatkowania dokonywanych przez niego transakcji. Sprzedaż nawet kilkukrotna, przedmiotów z majatku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży nie ma charakteru handlowego i nie podlega opodatkowaniu. Jeżeli osoba niebędąca przedsiębiorcą sprzedaje majatek osobisty, który nie był nabyty dla celów działalności gospodarczej, nie można traktować jej jak podatnika prowadzącego działalność gospodarczą i żądać od niej rozliczenia podatku VAT od tej sprzedaży.
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-21/07
  Czy prawidłowe jest postępowanie Podatnika polegające na tym, że Wnioskująca nie wykazuje w deklaracji VAT -7 w polu nr 21 czynności wykonywanych zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT na terenie Danii ?Czy Podatnikowi, przysługuje prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji w sytuacji, gdy Wnioskująca nie wykazuje sprzedaży opodatkowanej stawką niższą niż 22 %, ani świadczenia usług poza terytorium kraju, ani nie nabywa środków trwałych, pod warunkiem, że wszystkie faktury, z których wynika podatek naliczony zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikom będącym wystawcami tych faktur, a Spółka złożyła wraz z deklaracją umotywowany wniosek w sprawie zwrotu różnicy podatku w terminie 60 dni?
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1441/PP/443-3/07/AK
  Pytanie podatnika dot. możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT przy zakupie autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych z tyt. inwestycji w ramach "programu wyrównywania różnic między regionami - likwidacja barier transportowych".
 371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-18A/07/KC
  1) Czy i jak podlegają opodatkowaniu VAT na terenie naszego kraju usługi w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych?2) Jak prawidłowo należy wykazywać je w deklaracji VAT-7? 3) Czy ich świadczenie uprawnia do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów na terytorium naszego kraju i wykazywania jego nadwyżki do zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy i w jakim terminie?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-18B/07/KC
  1) Czy i jak podlegają opodatkowaniu VAT na terenie naszego kraju usługi w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych?2) Jak prawidłowo należy wykazywać je w deklaracji VAT-7? 3) Czy ich świadczenie uprawnia do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów na terytorium naszego kraju i wykazywania jego nadwyżki do zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy i w jakim terminie?
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-18A/07/KC
  1) Czy i jak podlegają opodatkowaniu VAT na terenie naszego kraju usługi w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych?2) Jak prawidłowo należy wykazywać je w deklaracji VAT-7? 3) Czy ich świadczenie uprawnia do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów na terytorium naszego kraju i wykazywania jego nadwyżki do zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy i w jakim terminie?
 374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX/443-5/07
  Czy podlega zwrotowi podatek naliczony zawarty w zakupach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/07
  dotyczy podatku od towarów i usług od usług reklamowych świadczonych na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Belgii
 376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1-1-GK/07
  W opinii podatnika w związku z faktem, iż wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów i są związane z świadczeniem usług na terytorium Niemiec, Spółce przysługuje zwrot kwot podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur VAT.
 377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-69/07/KUKM
  Czy zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy wydatków na reprezentację spółki (m. in. usług gastronomicznych i hotelowych) w kwocie netto (bez podatku VAT wliczonego w cenę nabytych towarów i usług), czy też w kwocie brutto (obejmującej ten podatek VAT zawarty w tej cenie)?
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/2/2007/IW
  Czy Instytut ma możliwość odzyskania podatku VAT związanego z zakupem aparatury sfinansowanym dotacjami z europejskiego Funduszu Rozwoju oraz ze środków budżetu państwa na naukę?
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/07
  Czy spółka z o.o. ma prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanego w deklaracji VAT-7 osoby fizycznej, w zwiazku z wniesieniem przedsiębiorstwa tej osoby do spólki z o.o.?
 380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-6/07
  Czy kwota zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu zakupu środków trwałych, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/20/06/5555/2007
  Jaki jest termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przypadku podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy i jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE ?
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/53/06
  Postawione pytanie dotyczy właściwej stawki podatku od towarów i usług oraz konieczności złożenia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 87 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy miesiącu wystawienia faktury zaliczkowej nie wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym i nie będzie przysługiwał zwrot podatku VAT.
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/10/2007/IPP
  Czy w związku z nabyciem sprzętu służącego do realizacji zadań nałożonych na Powiat odrębnymi przepisami prawa, Powiatowi Pleszewskiemu przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, w sytuacji gdy zakup tych towarów finansowany był w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej ?
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-40/06
  czy można odliczyć podatek naliczony z faktur VAT za zakupiony towar handlowy w okresie od 1.10.2006r. do 20.11.2006r. otrzymanych przed dniem rejestracji dla potrzeb podatku VAT .
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-154/06/JK/AT
  Czy w sytuacji, gdy w kolejnych okresach rozliczeniowych Spółka nie wykonała czynności opodatkowancyh może ona wystapić o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-2/07/SG
  W piśmie Spółka pyta czy w przedstawionym stanie faktycznym ma prawo do zwrotu w terminie 60 dni , różnicy podatku VAT naliczonego od zakupionych środków trwałych całkowicie zapłaconych . Zdaniem Spółki przepis art. 97 ust. 5 ustawy nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie z uwagi na fakt , że Spółka nie dokonała żadnych transakcji wewnątrzwspólnotowych , mimo zarejestrowania jako podatnik VAT UE.
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-440/IP/4/2007
  "Czy w sytuacji, gdy agent sprzedaje towar tylkow imieniu spółkipowinien tą sprzedaż wykazać w swojej deklaracji podatkowej, czy tylko prowizje od tej sprzedaży"
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62/07
  Czy podatnik ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego przy braku zameldowania?
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-96/06
  prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliw wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych znajdujących się w firmie w celu przeprowadzenia usług serwisowych
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-27/JUS/06
  W jakim terminie winien być dokonany zwrot różnicy podatku od towarów i usług dla podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, który prowadzi działalność gospodarczą i składa deklaracje od 13-tu miesięcy.
 391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-53/72021/06/AG
  Czy przyjęty sposób obliczenia kwoty zwrotu ( na podstawie art. 87 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług) jest prawidłowy ?
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/06
  Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług Jednostka ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w systemie tego podatku lub poza nim w związku z realizację robót w ramach projektu "Program wyrównywania różnic między regionami", dotyczących likwidacji barier architektonicznych ?
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/761/163/2006/HZ
  Spółka pyta, czy może złożyć do Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu zabezpieczenie majątkowe o którym mowa w art. 87 ust. 3a ustawy VAT w postaci weksla "in blanco".
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-31/06
  Prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT od zakupów poniesionych na realizację inwestycji.
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-32/06
  Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony oraz uzyskania zwrotu podatku VAT od zakupów poniesionych na realizację programu OMEN.
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46/06
  Czy można dokonać w całości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu środków trwałych i wyposażenia, które w części zostało pokryte uzyskaną dotacją pochodzącą z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006?
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/283/06
  Czy zwrot podatku VAT stanowi przychód podatkowy wykazywany w deklaracji CIT-2?
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-24/06
  Czy gmina O. ma podstawę do ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług, który to podatek naliczony został w fakturze za zakupiony mikrobus ?
 399. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 315/06
  Z chwilą wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego kończy się możliwość stosowania przepisów regulujących czynności sprawdzające i należy stosować przepisy działu VI lub IV Ordynacji podatkowej. Art. 274b O.p. jest przepisem mającym zastosowanie wyłącznie na etapie czynności sprawdzających. W żadnym z przepisów działu IV (postępowanie podatkowe) i działu VI (kontrola podatkowa) nie ma odesłania do art. 274b. W konsekwencji uprawnienia do złożenia środka zaskarżenia w postaci zażalenia wynikać powinny z przepisów właściwych dla danego trybu postępowania.
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-40/BP/06
  dotyczy: stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR),
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/49/06
  Odbiorcy uległy zniszczeniu dokumenty TAX FREE łącznie z paragonami fiskalnymi. Na podstawie posiadanych dokumentów urząd celny wydał zaświadczenie potwierdzające wywóz towarów poza obszar celny Współnoty i udzielił nabywcy towarów informacji, że na tej podstawie sprzedawca może dokonać zwrotu podatku VAT. Zdaniem Strony z uwagi na niespełnienie warunków określonych w art. 128 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w tej sytuacji nie ma podstaw do dokonania zwrotu podatku.
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/40/06
  Odbiorca przedłożył dokument TAX FREE, na którym jest potwierdzenie przez urząd celny stemplem z numeratorem wywozu towarów poza granicę Wspólnoty, przypięty jest paragon fiskalny natomiast brak jest pieczątki ZWROT VAT. Zdaniem Strony dokument ten spełnia warunki określone w art. 128 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i w tej sytuacji można dokonać zwrotu podatku.
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-502/523/US/06
  czy może Pani skorzystać z ulgi z tytułu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na wykończenie budynku mieszkalnego poniesionych pomiędzy oddaniem budynku do użytkowania, a złożeniem wniosku z tytułu zakończenia budowy budynku mieszkalnego?
 404. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443-99/2006
  1.Jakie dowody, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT musi posiadać podatnik dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej nowego środka transportu na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy ? 2.Czy dokument VAT-22 mający podstawę prawną w art. 42 ust. 16 dotyczy art. 42 ust. 5 pkt 5, czy art. 42 ust. 5 pkt 6 ? 3.Czy istnieje ściśle określona forma oświadczenia, o którym mowa w art. 42 ust. 5 pkt 5 ? 4.Czy skrócony 25-cio dniowy termin zwrotu podatku VAT przysługuje w przypadku zaksięgowania faktury zaliczkowej dotyczącej dostawy wewnątrzwspólnotowej ? 5.Czy na fakturze sprzedaży nowego środka transportu w dostawie wewnątrzwspólnotowej konieczne jest podanie dodatkowych informacji o dacie dopuszczenia pojazdu do użytku i liczbie kilometrów ?
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-269/06/MŻ
  W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów regulujących zwrot VAT podróżnym Strona zwróciła się o odpowiedź na następujące pytania: 1)kiedy firma posiadająca zaświadczenie uprawniające do działania w charakterze pośrednika w zwrocie VAT podróżnym powinna wystąpić o wydanie kolejnego zaświadczenia, aby zachować ciągłość działalności oraz zagwarantować prawne i ekonomiczne bezpieczeństwo transakcji zawartych w ramach ważnych umów z podmiotami współpracującymi a także, kiedy należy złożyć wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia, aby było ono ważne od 1 marca 2006 r. (zakładając, że wszystkie warunki są spełnione); 2)która data określa początek ważności zaświadczenia; 3)jak firma może deklarować "zamiar rozpoczęcia działalności...." kilka razy w roku, bez kończenia już rozpoczętej tej samej działalności. Jest to jeden z warunków, które muszą być spełnione łącznie, aby mogło zostać wydane stosowne zaświadczenie; 4)jak należy rozumieć art. 127 ust. 8 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Takie umowy sprzedawcy przedkładają w swoich urzędach skarbowych i muszą być one podpisane z uprawnionym podmiotem. Jak ma podpisać ważną umowę o współpracy podmiot, który nie posiada ważnego zaświadczenia, lub jest ono ważne tylko przez następnych kilka miesięcy; 5)jakie są podstawy prawne do wydawania zaświadczenia na przyszłość, w dodatku na ograniczony dokładną datą okres. Sama treść zaświadczenia nawiązuje do art. 306 Ordynacji podatkowej, który z kolei mówi o tym, że zaświadczenie potwierdza stan na dany moment w czasie i może potwierdzić tylko to, co się do tego momentu wydarzyło; 6)zgodnie z ustawowym brzmieniem kaucja gwarancyjna powinna być utrzymywana przez cały okres prowadzenia działalności, a nie wydana na przewidywany okres działalności. Jaki będzie możliwy najdłuższy okres ważności zaświadczenia, jeżeli wniosek o jego wydanie zostanie złożony 15 lutego 2006 r. z potwierdzeniem spełnienia wszystkich ustawowych warunków, w tym gwarancją bankową ważną do 31 grudnia 2006 r.
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/8479/37/06
  Czy Gmina może starać się o zwrot podatku naliczonego od zakupów dokonanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, jeśli do czasu rozliczenia projektu wyłożyła 40% brakujących środków z własnego budżetu?
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-67/2006
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo otrzymać zwrot podatku od towarów i usług naliczonego w usługach zakańczania połączeń, zakupionych u operatorów telekomunikacyjnych działających na terytorium Polski. Ponadto pyta, czy prawo to przysługuje także w odniesieniu do podatku naliczonego w innych towarach oraz usługach, służących do świadczenia usług zakańczania połączeń świadczonych na rzecz operatorów amerykańskich.
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-120/1/2006/LŚ
  Podatnik wykonuje usługi reklamowe. Usługi te polegają na całościowym wykonaniu reklamy telewizyjnej na zlecenie producentów krajowych i zagranicznych. Na podstawie otrzymanego zlecenia Spółka wykonuje we własnym zakresie szereg czynności aby zrealizować zlecenie. W tym celu zatrudnia podwykonawców, artystów oraz wykonuje usługi we własnym zakresie co zakłada m.in. przeniesienia praw autorskich. Wynagrodzenie z tytułu dokonanych czynności jest określone całościowo jako wynagrodzenie za wykonanie usługi reklamowej. W związku ze świadczeniem w/w usługi, wnioskodawca pyta czy prawidłowo traktuje ją jako świadczoną kompleksową usługę reklamową oraz w którym momencie w stosunku do niej powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Zdaniem Spółki opisane czynności wchodzą w skład "głównej" usługi reklamowej a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od wykonania usługi.
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430-15/06
  Czy prawidłowe jest nasze stanowisko odnośnie braku możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją usług kulturalnych świadczonych w ramach projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych UE?
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/21/06/IJ
  Czy fakt, że lokal mieszkalny będzie wynajęty spowoduje utratę warunków do zwrotu VAT-u z tytułu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym?
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-856/DEC/KW/06
  Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie możliwości uzyskania bezpośredniego zwrotu na rachunek bankowy kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów w związku z prowadzoną inwestycją.
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/33/06
  W jakiej wysokości i w jakim terminie przysługuje zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz dostawie towarów wraz z montażem poza terytorium kraju ?
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61/06
  Urząd Gminy otrzymuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" przeznaczone na zainstalowanie windy w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Czy istnieje możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, który zostanie zapłacony z tytułu nabycia towarów i usług w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia współfinasowanego przez Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Urząd Gminy jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Według podatnika urząd gminy mimo, że jest zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług nie może odzyskać z Urzędu Skarbowego podatku o którym mowa wyżej, ponieważ realizowane przedsięwzięcie związane jest ze świadczeniem usług w zakresie ochrony zdrowia, które korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług .
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-138/06/PPA
  Termin w jakim można złożyć wniosek o zwrot podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-139/06/PPA
  Wniosek o zwrot podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej obejmujący faktury wystawione w okresie dłuższym niż jeden miesiąc.
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-29/06
  Czy spółka otrzyma zwrot podatku VAT w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7K, w opisanej wyżej sytuacji, po wystawieniu przez sprzedającą Spółkę faktury VAT oraz wykazaniu tego podatku do zwrotu w deklaracji za kwartał, w którym otrzymamy fakturę w sytuacji, gdy wydanie nieruchomości nastąpiło już w marcu 2006 r. i od tego czasu lokale użytkowe są wynajmowane przez podatnika?
 417. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBD/4218-005-7/06
  - dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku należnego od towarów i usług z tytułu eksportu towarów.
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RP/820-238/06
  Czy podatnik. może uregulować z nadpłaty podatku VAT (do zwrotu) zobowiązanie innego podatnika wobec tego samego urzędu skarbowego z tytułu VAT - oczywiście przez złożenie odpowiedniego wniosku o przeksięgowanie?
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-294/06/MS
  Czy w związku z brzmieniem art. 97 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dokonania rejestracji jako podatnik VAT UE utraci on prawo do 60-dniowego terminu zwrotu podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło?
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/06
  Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług Jednostka ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w systemie podatku lub poza nim w związku z zakupem samochodu marki BUS/ tj. samochodu do przewozu dziesięciu i więcej osób/ do przewozu osób niepełnosprawnych, finansowanego w 75 % przez Pańtwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ?
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-122/06/SJ-62537
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie nakładów inwestycyjnych i prawa do wystąpienia o zwrot na rachunek bankowy nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w przypadku braku powiązania poniesionych nakładów z osiągniętymi przychodami.
 422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-222/06/JD
  Czy świadczenie usługi wynajmu lokalu mieszkalnego, w opisanej wyżej sytuacji, na cele mieszkaniowe, podlega zwolnieniu od podatku VAT?
 423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-23/06
  Czy Spółka z o.o. ma prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikającego z deklaracji podatkowej VAT-7 osoby fizycznej za ostatni okres rozliczeniowy przed zakończeniem działalności, w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa tej osoby fizycznej do tej Spółki z o.o.?
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/112/2006/PP/443/58/2006
  1. Czy Norwegia jako kraj stowarzyszony z UE i należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ekonomicznego) można traktować jako kraj UE w zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ? 2. Gdzie powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT dla polskich firm, to jest dla wykonawcy i podwykonawcy ? 3. Z jaką stawką VAT będą wystawiane faktury oraz jak je należy zaksięgować ?
 425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/2/06
  Czy powiatowi będzie przysługiwał zwrot podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w związku z realizacją zadań:1.Zakup wyposażenia bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej oraz doposażeniem infrastruktury socjalno bytowej placówki zapewniającej całodobową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w ośrodku szkolno wychowawczym.2.Przebudowa budynku ośrodka szkolno wychowawczego w ramach likwidacji barier architektonicznych.3.Zakup samochodu "Bus" do przewozu dzieci niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych.
 426. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1126/05
  1. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym nie ma charakteru nadpłaty w rozumieniu art. 72 ordynacji. W zakresie, w jakim ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym przewiduje zwrot różnicy podatku na podstawie swojej regulacji, nie ma zastosowania instytucja stwierdzenia nadpłaty określona w art. 75 ordynacji podatkowej, unormowania natomiast przewidzianego w art. 21 ust. 7 u.p.t.u. 2. Skoro kwestia zwrotu różnicy podatku za dane okresy rozliczeniowe była objęta toczącym się już postępowaniem podatkowym - obejmującym zarówno określenie zobowiązania podatkowego, jak i zwrotu różnicy podatku za dany okres rozliczeniowy, prawidłowo organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania na podstawie art. 165a ordynacji podatkowej w zakresie zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym. 3. Skarga kasacyjna jako sformalizowany środek prawny winna w sposób konkretny określać jednostkę redakcyjną przepisu, którego dotyczy zarzut skargi kasacyjnej, jak również sposób naruszenia tegoż przepisu. Braki w tym zakresie w skardze kasacyjnej uniemożliwiają odniesienie się do tak postawionego zarzutu.
 427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-248a/06/MP
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przypadku złożenia zarówno deklaracji PIT - 4, jak i VAT - 7 do 20. dnia miesiąca, może Ona rozliczyć kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, pobraną od pracowników i zadeklarowaną w deklaracji PIT-4 za dany miesiąc z kwotą różnicy podatku zadeklarowaną do zwrotu za ten sam miesiąc w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7).
 428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40RDP/423/ZM/73/2006
  czy faktura wystawiona na podmiot duński stanowi przychód w podatku dochodowym od osób prawnych? czy zapłacony w Szwajcarii podatek VAT stanowi koszt uzyskania przychodów? czy koszt obsługi przedstawiciela podatkowego stanowi koszt uzyskania przychodu?
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/270/DJW/06
  Jakie skutki prawa podatkowego wynikną w momencie przekształcenia spółki, czy nie trzeba będzie zwracać naliczonego podatku VAT od zakupionych i użytkowanych do celów działalności gospodarczej środków trwałych /między innymi budynku/.
 430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-59/06
  Podatniczka uczestniczy w systemie zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) dla podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej i dokonuje zwrotu podatku od towarów i usług od towarów wymienionym podróżnym w ramach tzw. TAX FREE. Podatniczka pyta czy sprzedawca może dokonać zwrotu podatku VAT ( zapłaconego przy nabyciu towarów w jej firmie , które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Wspólnoty) podróżnemu , przy czym zakupione towary zostały wyszczególnione w: paragonie fiskalnym w więcej niż w siedmiu pozycjach oraz w dokumencie "Zwrot VAT dla podróżnych" (zwanym TAX FREE) składającym się z dwóch lub więcej kartek ze sobą zszytych i ponumerowanych. Podatniczka nadmieniła, że na takich dokumentach znajduje się potwierdzenie wywozu towarów dokonane przez Urząd Celny. Według podatniczki w takich przypadkach można dokonywać zwrotu podatku VAT podróżnemu, ponieważ wystawienie wielostronicowego dokumentu TAX FREE dokumentuje rzeczywisty przebieg operacji gospodarczej i nie narusza przepisów prawa podatkowego.
 431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/283/KA
  Czy Wnioskodawcy przysługuje zwrot bezpośredni podatku VAT w terminie podstawowym 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie dokonuje na terytorium Polski dostaw opodatkowanych, natomiast wykazuje podatek naliczony związany z dostawami towarów i świadczeniem usług na terytorium państwa trzeciego (Jersey)? Czy występowanie przez Spółkę o zwrot bezpośredni podatku VAT w terminie podstawowym wymaga dołączenia do rozliczenia podatku VAT za dany okres umotywowanego wniosku?
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-37/06
  Czy spółka z o.o., do której wniesiono aport w postaci przedsiębiorstwa uprawnionego do zwrotu podatku podróżnym staje się sprzedawcą uprawnionym do dokonywania takiego zwrotu? Czy sprzedawca nie spełniający warunku osiągnięcia obrotów, o którym mowa w art. 127 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a który osiągnął w bieżącym roku obrót w wysokości 400.000 zł nabywa uprawnienia do dokonywania zwrotu podatku od razu po osiągnięciu tego obrotu, czy też dopiero w 2007 roku?
 433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-41/06/SG
  Wnioskiem z dnia 05.06.2006 r uzupełnionym w dniu 14.06.2006 r Fundacja ..... zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej możliwości uzyskania zwrotu podatku od zakupów związanych z jej działalnością statutową. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika , iż: Fundacja ubiega się o środki pomocowe z Unii Europejskiej , które mają pokryć 100% wydatków na projekty realizowane w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.W piśmie Fundacja pyta , czy możliwe jest odzyskanie podatku od towarów i usług od zakupów związanych ze statutową działalnością Fundacji . Zdaniem Fundacji odzyskanie podatku od towarów i usług od zakupów związanych z działalnością statutową jest niemożliwe z uwagi na fakt , że Fundacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług .
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/265?DJW/06
  Czy Podatnik ma prawo do zwrotu podatku VAT od zakupu samochodu, który jest jego własnością.
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-50/06
  Podatnik uczestniczy w systemie zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) dla podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej i dokonuje zwrotu podatku od towarów i usług od towarów wymienionym podróżnym w ramach tzw. TAX FREE. Podatnik pyta czy sprzedawca zobowiązany jest dokonać zwrotu podatku VAT ( zapłaconego przy nabyciu towarów w jego firmie , które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Wspólnoty) podróżnemu , który zakupił towar dnia 16 marca 2006r. , a wywiózł ten towar poza granice Wspólnoty dnia 22 czerwca2006r. Funkcjonariusz Urzędu Celnego umieścił na dokumencie "Zwrot VAT dla podróżnych" zwanym TAX FREE adnotację "VAT po terminie".Według podatnika w takich przypadkach nie należy dokonywać zwrotu podatku VAT podróżnemu, ponieważ upłynęły trzy miesiące pomiędzy datą sprzedaży towaru a datą wywiezienia towaru za granicę Wspólnoty.
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/06
  Czy przysługuje zwrot podatku od towarów i usług z tytułu zakupu działki budowlanej na której będzie prowadzona w przyszłości działalność gospodarcza ?
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1448/NP/443/4/DB/06
  Prosimy o odpowiedz potwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu przebudowy parku.
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-34/06
  Podatniczka uczestniczy w systemie zwrotu VAT dla podróżnych obcokrajowców (tzw. TAX FREE) i dokonuje zwrotów podatku od towarów i usług od towarów nabytych u niej przez podróżnych obcokrajowców Podatniczka przedłożyła dwa dokumenty TAX FREE przedstawione przez podróżnego obcokrajowca (o numerze F/3/06/000020 z dnia 28 lutego 2006r. i numerze F/3/06/000019 z dnia 28 lutego 2006r.), opatrzone podpisem funkcjonariusza celnego i stemplami służb celnych Litwy (innego kraju Wspólnoty Europejskiej) potwierdzające wywóz towaru rzekomo poza terytorium Wspólnoty.Podatniczka pyta, czy: potwierdzone w ten sposób dokumenty przez Urząd Celny Litwy, których kserokopie załączyła, mogą zostać uznane za prawidłowo potwierdzone i będą uprawniały do zwrotu podatku VAT podróżnemu i zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%?
 439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/28/79/2006
  Pytanie podatnika dotyczy rodzaju zabezpieczeń przyjmowanych przez Urząd Skarbowy jako kaucja, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-153b/06/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż:w sytuacji, gdy nie dokonała odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymała w/w faktury VAT potwierdzające dokonanie przedpłaty na poczet umowy dzierżawy oraz w rozliczeniu za miesiąc następny, może skorzystać z prawa do odliczenia poprzez dokonanie korekty deklaracji za miesiąc otrzymania tych faktur lub za miesiąc następny, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od początku roku, w którym nastąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego,w sytuacji, gdy ujęcie w/w faktur VAT w deklaracji spowoduje powstanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, Strona będzie miała prawo do wystąpienia o zwrot tej nadwyżki przez urząd skarbowy na rachunek bankowy Strony, w rozliczeniu za miesiąc, w którym wykazuje czynności opodatkowane, wymienione w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.
 441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S./1416/PP/443-8/2006
  Czy Gmina ma możliowść odzyskkania podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji pod nazwą "Przebudowa chodnika wraz z infrastruktura towarzyszacą" współfinansowanego w ranach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i moderbizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresoie działalnia "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"?
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDG/415-20/06
  Czy Spółka może wnosić o zaliczenie wyżej określonych zwrotów / nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań wspólników Spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P/443-38/06
  Czy podatnik ma prawo do zwrotu 68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego przy zakupie kostki brukowej służącej do wykonania posadzki wiaty, tarasu, elementów opaski odwadniającej wokół budynku mieszkalnego?
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pp/443-57/06/V13
  Dotyczy braku obowiązku zwrotu kwot podatku od towarów i usług naliczonego od nabytych towarów i usług zwróconych w formie zaliczki zgodnie z art.93 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.545 ze zm.) w związku z rozpoczęciem sprzedaży opodatkowanej i wewnętrznymi zmianami organizacyjnymi.
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-19/06/RK
  Czy po uprzednim złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R przed pierwszym dniem miesiąca, w którym podpisany zostanie akt notarialny na przedmiotowy lokal usługowy mogę ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy zakupie lokalu usługowego?
 446. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-58/06/KK
  1) Czy w sytuacji, gdy Spółka wykazała VAT należny w wysokości wyższej, niż była zobowiązana ( wskutek błędnego zastosowania przepisów ) oraz nie odliczała podatku naliczonego VAT, zaś kwoty wykazanego VAT należnego oraz nieodliczonego VAT naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów możliwe jest zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez rozpoznanie kwot zwrotu nadpłaty w podatku VAT jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów. 2) W sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy prawidłowym jest stanowisko, że Spółak powinna rozpoznać kwoty zwrotu nadpłaty w podatku VAT jako przychód podatkowy w momencie faktycznego otrzymania lub rzeczywistego zadysponowania tymi kwotami ( np. zaliczenia na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych ), a nie w momencie złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz skorygowanych deklaracji VAT-7 .
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PP/4430-16/06
  W 2006 roku zakupiłem ciągnik Zetor o wartości netto 113.200 zł, vat naliczony 24.904 zł."Proszę o udzielenie odpowiedzi odnośnie terminu zwrotu podatku VAT przy zakupie środków trwałych. Czy przysługuje przyśpieszony zwrot podatku VAT w terminie 25 dni na pisemny wniosek, jak dla środków trwałych?"
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-406/15/2006
  Czy Powiat ma prawo do zwrotu podatku VAT zawartego w cenie nabycia towarów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej przekazanych z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej?
 449. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-3/005-SIP-207/06
  Czy w obowiązującym stanie prawnym, przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-114/06/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż ma Ona prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, sfinansowanego z w/w dotacji i subwencji przeznaczonych na badania naukowe, nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-60/06[br]PP/443-64/06[br]PP/443-71/06
  prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakup pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych oraz samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w związku z realizacją programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/06
  Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku naliczonego, który będzie zawarty w cenach nabywanych przez Gminę towarów i usług związanych z planowaną inwestycją pod nazwą "Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości X", która będzie realizowana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2006-2007"?
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/17/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły" finansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami"?
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-74/06
  Czy miasto i gmina X ma możliwość odzyskania podatku VAT realizując inwestycje p.n."Budowa obiektu sportowego pełniącego funkcję rekreacyjną, dydaktyczną oraz świetlicy środowiskowej w Y"?.
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/6/MKB
  Pytanie dotyczy zwrotu podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług służących czynnościom, które nie są opodatkowanena terytorium kraju.
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-303/06/AW
  Spółka zwróciła się z wątpliwościami dotyczacymi zasad opodatkowania (określenia miejsca świadczenia) wykonywanych usług reklamowych oraz doradczych. Jednocześnie Spółka zwróciła się z prośba o odpowiedź na pytanie, czy w związku z określeniem miejsca świadczenia usług Spólce przysługiwać będzie prawo do zwrotu podatku naliczonego w trybie art. 87 ust. 5 ustawy o VAT.
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-97/06/JP/1
  Jakie są skutki wystąpienia u podatnika VAT ujemnej kwoty podatku należnego oraz czy fakt ten wpływa na prawo Podatnika do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego?
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-124/14a/06/DB
  Podatnik zwraca się do organu podatkowego z pytaniem, czy ma prawo do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym w przypadku świadczenia usługi reklamowej na rzecz Tunezyjskiego Urzędu.
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-40/06
  Możliwość ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych w okresie od 01.05.2004r. do 26.01.2005r. na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remont budynku mieszkalnego.
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-17/06
  W latach 2000 - 2004 korzystałam z tzw. dużej ulgi budowlanej, na zakyp nowego lokalu mieszkalnego wraz z podziemnym miejscem parkingowym. Sprzedawca pobrał wówczas niesłusznie za lokal mieszkalny 7% podatku VAT (podatek VAT powinien wynosić 0%), jak również pobrał 7% podatku VAT za podziemne miejsce garażowe, a winien pobrać 22% podatku VAT. Wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 18.03.2005 r. oraz wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 21.06.2005 r. przyznano mi zwrot 7% podatku VAT za zakupiony nowy lokal mieszkalny, z uwzględnieniem potrącenia różnicy w wysokości 15% należności za miejsce parkingowe. Zwrot w/w różnicy wraz z odsetkami nastąpił w latach 2005 - 2006. Czy jest obowiązek uwzględnienia odsetek zasądzonych wyrokiem sądu w rocznym zeznaniu podatkowym?
 461. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 753/05
  Wykazanie przez podatnika-sprzedawcę: kwoty podatku zwróconego podróżnemu, daty i pokwitowania tej kwoty przez podróżnego, powinno nastąpić w dokumencie ustalonym na podstawie art. 21c ust. 2 ustawy z 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Nie ma podstaw, aby stwierdzenie tych faktów było zastępowane innymi dowodami, skoro dla ich udokumentowania przewidziano jednoznaczną formę określoną przepisami prawa.
 462. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 892/05, I FSK 893/05
  Nie można podzielić założenia, że podatek od towarów i usług należy rozliczać kompleksowo, uwzględniając kwoty podatku do zwrotu wykazane w kilku okresach rozliczeniowych, co prowadzić miałoby w konsekwencji do sytuacji, w której nieprawidłowe zawyżenie kwoty podatku do zwrotu w deklaracji za jeden miesiąc mogłoby być kompensowane, jeśli w następnym miesiącu również wykazano kwotę podatku do zwrotu. Założenie takie jest błędne dlatego, że nie bierze ono pod uwagę mechanizmu opodatkowania podatkiem VAT
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-59/06/JD
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy uczestniczy on w procedurze zwrotu kontrahentowi z Wielkiej Brytanii podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu przedmiotowej usługi.
 464. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 822/05
  Art. 21c ust. 2 ustawy z 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, który precyzuje warunki ważności dokumentu TAX FREE, nie określa jako niezbędnego składnika podpisu podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez wystawcę, zwierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy sprzedaży towarów. W sytuacji, gdy rzeczywiste dokonanie zwrotu podatku nie jest kwestionowane przez żadną ze stron postępowania, stwierdzić należy, iż do uznania, że spełnione są przesłanki zastosowania przez sprzedawcę stawki 0% nie jest konieczny własnoręczny podpis podróżnego, lub też właściwie umocowanego pełnomocnika.
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S./1416/PP/443-9/2006
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji "Budowa boiska sportowego " współfinansowanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"?
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/8/06 US-PP/443/9/06
  Możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT dot. projektu, realizowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej PHARE 2003 - zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 27.04.2004 r.
 467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-197/241/JS/06
  Czy przy wyliczaniu w zeznaniu podatkowym za 2004r. oraz w zeznaniu podatkowym za 2005r. kwoty wydatków poniesionych na remont domu, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości przysługującego odliczenia od podatku jest Pani zobowiązana pomniejszyć kwoty poniesionych wydatków o kwotę podatku od towarów i usług, o zwrot której Pani występuje?
 468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/06
  Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w systemie tego podatku lub poza nim, realizując inwestycję, która obejmować będzie zakres robót : demontaż instalacji CO, roboty rozbiórkowe ścian murowanych z cegły, wykucie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach, wykucie krat okiennych, rozebranie posadzki sceny, ścianki działowe z gazobetonu, zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych, tynki wewnętrzne-uzupełnienie, podkład pod posadzki z izolacją w pomieszczeniu kuchni i WC, posadzka z płytek GRESS, licowanie ścian sanitariatów glazurą, wymiana stolarki okiennej na stolarkę PVC, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie sufitu podwieszonego (kart-gips) wraz z ciepleniem, malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi wraz z gipsowaniem, wykonanie instalacji wentylacyjnej, remont posadzek drewnianych, instalacja wod.kan. wewnętrzna wraz z białym montażem, instalacja elektryczna - wykonanie wraz z montażem osprzętu, montaż oświetlenia budynku, wykonanie opaski budynku, wykonanie konstrukcji z profili aluminiowych wypełnioną płytą poliwenglan. - zadaszenie przy wejściu, wykonanie balustrady, izolacja ścian zewnętrznych (styropian grubości 10cm) wraz z tynkiem strukturalnym, remont pokrycia dachu wraz z orynnowaniem, utwardzenie placu przy wejściu do budynku wraz z chodnikiem z kostki POLBRUK grubości 6cm z wykonaniem podbudowy, zbiornik wybierany 7 msup3;, zakup wyposażenia świetlicy tj. : lodówki, kuchenki gazowej z butlą propan-butan, stołów, krzeseł, gry zręcznościowej piłkarzyki stołowe, stołów do ping-ponga, sprzętu audio - wieża hi-fi, drabiny aluminiowej, mebli kuchennych, pieca akumulacyjnego i konwektora ?
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/MM/415-20/06
  Czy opłata za przyłączenie energii elektrycznej do budynku mieszkalnego uprawnia do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym?
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/14/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości X wraz z budową placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz ogrodzenia" finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006"?
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/13/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości X wraz z pierwszym wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu" finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006"?
 472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/16/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości X wraz z budową placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, amfiteatru oraz ogrodzenia" finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006"?
 473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/15/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości X wraz z budową placu zabaw oraz ogrodzenia" finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006"?
 474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/16/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości X wraz z budową placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, amfiteatru oraz ogrodzenia" finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006"?
 475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-58/1/06/GW
  Czy Spółka prawidłowo oblicza kwotę podatku do zwrotu w terminie 60 dni w przypadku otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S./1416/PP/443-8/2006
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji "Zagospodarowanie centrum z urządzeniem terenów zielonych w przestrzeni publicznej i adaptacja lokalu dla Biblioteki Publicznej Gminy" współfinansowanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działalnia "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"?
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S./1416?PP/443-6/2006
  Czy Gmina m możliwość odzyskania podatku od towarół i usług związanego z realizacją inwestycji pod nazwą "Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej" współfinansowanego w ramach Sektora Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działalnia "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"?
 478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S./1416/PP/443-7/2006
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatkuu od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji pod nazwą "Dobudowa i adaptacja strażnicy OSP na świetlicę" współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działalnia "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"?
 479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-98/14a/06/KC
  Czy po dokonaniu zmiany rodzaju przeznaczenia pojazdu z ciężarowego na osobowy, jestem obowiązany do zwrotu podatku, który otrzymałem z urzędu skarbowego?
 480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-100/14a/06/DB
  Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy spadkobierca będzie mógł rozliczyć podatek należny i naliczony spadkodawcy składając za ostatni okres rozliczeniowy deklarację VAT-7 na nazwisko zmarłego podatnika i podpisać ją jako następca prawny. Czy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym może rozliczyć następca prawny zmarłego w deklaracjach za następne okresy rozliczeniowe składane już na swoje nazwisko.
 481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/06
  Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w systemie podatku lub poza nim w związku z zakupem samochodu marki BUS do przewozu osób niepełnosprawnych, finansowanego w 75 % przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ?
 482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S./1416/PP/443-4/2006
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji polegającej na modernizacji boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły, współfinansowanego w ramach Sektoroego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działalnia "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".?
 483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S./1416/PP/443-3/2006
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji pod nazwą "Modernizacja - zagospodarowanie skwerku łącznie z terenami przyległymi" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w zakresoe działalnia "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" w ramach Sektora Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"?
 484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPM/443-1/06
  Czy podatek VAT może stanowić kosztkwealifikowany inwestycji "Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na potrzeby świetlicy wiejskiej" dofinansowanej ze środków Sektora Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".
 485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/06/IK-26679
  Prawidłowość stosowania przez podatnika uregulowań art. 87 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług.
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD 415-2/2006/RK
  Pytanie podatnika brzmi: jak należy postąpić z podatkiem VAT, który został ujęty w kosztach uzyskania przychodów w 2004 r. Czy jego wartość zostawić jako koszt uzyskania przychodu, czy należy pomniejszyć koszty za 2004 r. o kwotę otrzymanego zwrotu podatku VAT.
 487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/06
  W jakiej wysokości może Pani otrzymać zwrot podatku VAT w terminie 60 dni i jakie warunki muszą być spełnione, aby ten termin był zachowany.
 488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/06
  Czy w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, Strona ma prawo do zwrotu podatku w terminie 60 dni, w sytuacji gdy zwrot ten przysługuje jej na podstawie wartości obrotu krajowego zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy o VAT), mimo ujęcia w deklaracji VAT-7 również wartości z faktury zaliczkowej z tytułu eksportu?
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-27/06
  brak praw do zwrotu podatku oraz do dokonywania odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywane w ramach realizacji inwestycji przy udziale środków unijnych Sektorowego Programu Operacyjnego
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/10/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Rewitalizacja skweru rekreacyjnego w centrum wsi miejscowości X" finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006"?
 491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/12/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Budowa ciągu pieszego w centrum miejscowości X" finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006"?
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/11/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Rewitalizacja boisk sportowych wraz z przylegającym obszarem rekreacyjnym w miejscowości X" finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006"?
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/10/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Rewitalizacja skweru rekreacyjnego w centrum wsi miejscowości X" finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006"?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/12/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Budowa ciągu pieszego w centrum miejscowości X" finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006"?
 495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/9/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości X" finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006"?
 496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/06
  Jaką stawką podatku od towarów i usług objęta jest sprzedaż biletów lotniczych na przewozy międzynarodowe, a jaką prowizją za pośrednictwo, a także czy obrotem przy sprzedaży biletów jest kwota pobrana od klienta, czy tylko prowizja za pośrednictwo w sprzedaży tych biletów?
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-27/06/SG
  Gmina dokonuje dostawy gruntów przeznaczonych pod budownictwo na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej.Rada Miejska podjęła uchwałę o wyrażenie zgody na sprzedaż z bonifikatą w wysokości 95% liczoną od części ceny nieruchomości gruntowych pozostałej po zaliczeniu na poczet ceny kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości. Ustalono kwotę należną do zapłaty stanowiącą 5% różnicy pomiędzy wartością prawa własności , a wartością prawa użytkowania wieczystego . Na wniosek Spółdzielni zapłata tej należności została rozłożona na raty. Pytanie postawione we wniosku brzmi: czy podatek VAT od kwoty należnej do zapłaty , Spółdzielnia powinna zapłacić w całości przy pierwszej racie , czy każda rata powinna być obciążana podatkiem VAT płatnym w momencie regulowania każdej raty. Zdaniem Urzędu Gminy w przedstawionej we wniosku sytuacji obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych rat i naliczany będzie przy każdej racie .
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/406-16/06/KR
  Czy Urząd Gminy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, albo do zwrotu tego podatku w sytuacji gdy po zakończeniu inwestycji (finansowanej ze środków Funduszu Spójności) zostanie ona przekazana nieodpłatnie innemu podmiotowi?
 499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/48/KO/06
  Czy Wspólnota, która powstała z dniem 1 lipca 2004r. i do dnia złożenia wniosku poniosła wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym może ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych na remont budynku mieszkalnego (bloku), w którym mieszka 136 rodzin.
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/485/7/2006/EŻ
  Czy można przy sprzedaży Nieruchomości korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienie dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę)? Jeżeli nie, to jakiej stawce VAT podlega powyższe?
 501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/448-31/06/AM
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona zarejestrowała się jako podatnik VAT. Od dnia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego poniosła wydatki na nabycie towarów, które zostały zaliczone do środków trwałych. Z uwagi na fakt, iż Strona nie wykonała dotychczas żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zwróciła się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki. Wraz z wnioskiem Strona złożyła m.in. oświadczenie, że rozpocznie wykonywanie czynności opodatkowanych nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania ostatniej faktury stwierdzającej nabycie tych towarów. Nabyte towary, w stosunku do których Strona wniosła o zwrot podatku naliczonego w formie zaliczki, będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych. W okresie od rozpoczęcia wykonywania powyższych czynności do końca następnego roku Strona nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 lub 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto Strona planuje w najbliższych latach dokonywać wydatków ewidencjonowanych w księgach jako środki trwałe w budowie. W związku z tym Strona zwróciła się z zapytaniem, od otrzymania której faktury należy liczyć sześciomiesięczny okres na rozpoczęcie wykonywania czynności opodatkowanych - czy jest to data otrzymania ostatniej faktury wskazanej w złożonym już wniosku o zwrot kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki, czy też data otrzymania ostatniej faktury stwierdzającej nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które będę służyć do czynności opodatkowanych oraz, czy ponosząc nakłady na zakup kolejnych środków trwałych ma prawo występować z kolejnymi wnioskami o zwrot podatku naliczonego w formie zaliczki, aż do wystąpienia pierwszej sprzedaży opodatkowanej.
 502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/31/2006/PP/443/14/2006
  W jakim terminie przysługuje podatnikowi zarejestrowanemu do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych zwrot podatku naliczonego VAT ? Podatnik dokonuje jedynie eksportu towarów, a podatek naliczony VAT został wykazany w dokumentach SAD.
 503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/3/06
  Czy przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego od kosztów związanych ze świadczeniem usług wynajmu maszyn produkcyjnych poza terytorium kraju w sytuacji nie dokonywania sprzedaży opodatkowanej w kraju, na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/11/06
  Czy gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizowanej inwestycji współfinansowanej z Sektorowego Programu Operacyjnego ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 ? 2006? w zakresie działania ?Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego??
 505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE1/443-4/06
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do minimalnej łączej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług?
 506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/2006
  W latach 2001 - 2003 Podatnicy korzystali z odliczeń z tytułu ponoszonych nasystematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej. Poniesionewydatki odliczane były od podatku dochodowego od osób fizycznych według obowiązujących zasad. W roku 2005 Podatnicy dokonali wypłaty środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej i przeznaczyli je na budowę budynku mieszkalnego. Podatnik prosi o wyjaśnienie, czy w opisanej sytuacji przysługuje kwota zwrotu określona w art. 3 ust. 5 (68,18 % kwoty podatku nie więcej niż 12, 295 % iloczynu 70 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i ceny 1 metra kwadratowego), czy też określone w art. 3 ust. 6 (55.23 % kwoty podatku , nie więcej niż 9,959 %).
 507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-23-242/06/ZDB
  Zakupiłem kuchnię gazowo-elektryczną ze stawką 22% VAT. Czy mogę skorzystać ze zwrotu różnicy w stawce VAT ?
 508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/06
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie podatku od towarów i usług lub poza nim w związku z realizacją przez nią inwestycji w ramach projektów : "Kształtowanie centrum wsi", "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem placu zabaw", "Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw" w 5 wsiach, "Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego" ?
 509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/10/06
  Czy gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizowanej inwestycji współfinansowanej z Sektorowego Programu Operacyjnego ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 ? 2006? w zakresie działania ?Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego??
 510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/14/06
  Czy Gmina .... ma możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie wyżej wymienionej inwestycji?
 511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I / 415 - 10 / 2006
  Podatnik poniósł wydatki związane z budową budynku mieszkalnego: "Nie jest właścicielem działki na której rozpoczęto budowę. Wydatki poniesione w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi poniesione były przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.Czy w takiej sytuacji przysługuje zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ?"
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/06
  Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w systemie podatku lub poza nim, realizując inwestycje polegającą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, budowie toalet, szamba oraz zakupie wyposażenia ?
 513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/3/06
  Czy istnieje możliwość zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej" finansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej - stosując przepisy rozdziału 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r.?
 514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/6/06
  Czy istnieje mozliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji polegających na remoncie i adaptacji pomieszczeń w obiektach zabytkowych oraz zakupie wyposażenia do placówek kulturalno - oświatowych finansowanych z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006"?
 515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/9/06
  Czy gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu realizowanej inwestycji współfinansowanej z Sektorowego Programu Operacyjnego ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 ? 2006? w zakresie działania ?Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego??
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-93,94/165/US/06
  czy protokół odbioru mieszkania jest wystarczającym dowodem stanowiącym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w celu skorzystania z możliwości zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, na które z dniem 01.05.2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%, oraz kserokopię jakiego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu należy dołączyć do składanego wniosku VZM - 1 o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym?
 517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430-7/06
  Prosimy o potwierdzenie braku możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizowanej inwestycji, która nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej.
 518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-48/1/06/UD
  Spółka zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż wystąpienie w przedstawionym szczególnym stanie faktycznym pobocznych czynności w stosunku do działalności koncesjonowanej, które skutkują powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu VAT, nie powinien zgodnie z zasadą neutralności VAT ograniczać prawa Oddziału do odliczania i uzyskania zwrotu na zasadach szczególnych (zgodnie z rozdziałem 10 rozporządzenia o VAT) podatku naliczonego VAT związanego z podstawową ? koncesjonowaną działalnością gospodarczą.
 519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/42/DP-II/4110-36/06
  Czy mogę uzyskać zwrot podatku VAT za materiały budowlane jeżeli wybudowałam dom na podstawie pozwolenia na budowę na dom letniskowy i po zakończeniu budowy uzyskałam oświadczenie inspektora nadzoru, że budynek spełnia normy domu mieszkalnego całorocznego i ponadto zameldowałam się i zamieszkałam w tym domu z całą rodziną, jest to jedyny dom jaki posiadamy?
 520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PG1/415-2/06
  Czy w obowiązującym stanie prawnym, przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
 521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/06
  Czy istnieje możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, który zostanie zapłacony z tytułu nabycia towarów i usług w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Gmina nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Nie jest czynnym podatnikiem VAT. Według podatnika gmina jako podmiot nie zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług nie może odzyskać z Urzędu Skarbowego podatku o którym mowa wyżej.
 522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-3/06
  Czy jest możliwe odzyskanie przez Gminę podatku od towarów i usług?
 523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-04/06
  Czy z tytułu tej inwestycji przysługuje zwrot podatku VAT jako rolnikom i za jakie lata?
 524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/06[br]PP/443-31/06[br]PP/443-32/06[br]PP/443-33/06[br]PP/443-34/06[br]PP/443-35/06[br]PP/443-37/06[br]PP/443-38/06[br]PP/443-39/06[br]PP/443-41/06[br]PP/443-42/06[br]PP/443-43/06[br]PP/443-44/06[br]PP/443-45/06[br]PP/443-46/06
  brak praw do zwrotu podatku oraz do dokonywania odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywane w ramach realizacji inwestycji przy udziale środków unijnych Sektorowego Programu Operacyjnego
 525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/06
  Czy istnieje możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, który zostanie zapłacony z tytułu nabycia towarów i usług w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Jest czynnym podatnikiem VAT. Według podatnika gmina nie może odzyskać z Urzędu Skarbowego podatku o którym mowa wyżej. Jako podmiot zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług, ale nie uzyskujący dochodów nie będzie mogła regulować należności za wykonane prace. Faktury będą wystawiane na Urząd Gminy i przez niego realizowane.
 526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/06
  Czy istnieje możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, który zostanie zapłacony z tytułu nabycia towarów i usług w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Gmina nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Nie jest czynnym podatnikiem VAT. Według podatnika gmina jako podmiot nie zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług nie może odzyskać z Urzędu Skarbowego podatku o którym mowa wyżej.
 527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/06
  1. Jaką stawkę podatku Vat należy zastosować przy sprzedaży używanej nieruchomości, czy można zastosować zwolnienie z podatku Vat ? 2. Czy w przypadku wystąpienia podatku za podstawę opodatkowania przyjmuje się cenę sprzedaży gruntów powiększona o wartość poniesionych nakładów ?
 528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06
  Jaką kwotę podatku VAT powinien zwrócić podatnik, w sytuacji gdy likwiduje działalność gospodarczą, w związku z wcześniej dokonanym odliczeniem 50% kwoty podatku naliczonego, dotyczącego zakupu samochodu osobowego?
 529. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-279/05/AŁ
  Podatnik prosi o wyjaśnienie czy kompensata należności tj. potrącenie należności za towar o opłacane przez Podatnika koszt transportu (refakturowane na dostawcę towaru) spełnia warunek art. 87 ust. 6 pkt 1?
 530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.443/6/06
  Czy istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku do towarów i usług z przy zakupie towarów i usług współfinansowanym ze środków PHARE 2003?
 531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-28-I/06
  - dotyczy zwrotu VATu, w związku z zakupem materiałów budowlanych, niezbędnych do prowadzenia powyższej inwestycji, do dnia jej sprzedaży.
 532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/75/05
  Czy istnieje możliwość zwrotu na rachunek bankowy, skumulowanego z kilku miesięcy, podatku naliczonego w terminie 180 dni od złożenia deklaracji, w której wykazane zostanie przekazanie na cele reprezentacji jako czynność opodatkowana zgodnie z art. 87 ust. 1 i 3 ze względu na przyzwolenie na taki zwrot zawarte w art. 86 ust. 19?
 533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/11-6/2006/AO
  Pytanie dotyczy sposobu deklarowania kwoty do zwrotu podatku z tytułu nabycia towarów i usług sfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej dokonywanego na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97 poz. 970 z późn. zm.).
 534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-257/05/BKJ-15307
  Czy istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług od dokonanych zakupów inwestycyjnych związanych z budową środka trwałego?
 535. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-50/05
  - dotyczy zwolnienia od podatku od towarów i usług, usług rekreacyjnych (udostępnianie sali bilardowej).
 536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/06
  1. Czy spółce przysługuje odliczenie podatku VAT naliczonego związanego z ponoszonymi kosztami projektu Dzałanie 2, 5 i 1, 6 a dotyczacego zakupu materiału i uslug związanych z usługami szkolenia?,2. Czy spółka od otrzymanych środków na prowadzenie w ramach realizowanych projektów usług doradztwa zawodowego zgrupowanych wg PKWiU w dziale 74 winna naliczyć VAT należny traktując te środki jako dotację brutto do usług i równocześnie przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z realizacją uslug doradczych dla uczetników projektu?,3. Czy VAT naliczony od zakupów komputerów, programów komputerowych, wyposażenia w szafy, biurka itp. (zakupionych ze środków otrzymanych na realizację projektów z EFS w kwocie netto) podlega odliczeniu od VAT należnego?.
 537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/pd/41/415/62/06
  CZYOPODATKOWANIE PODATKIEM LINIOWYM POZBAWI PODATNICZKĘ MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z UGI Z TYTUŁU ZWROTU vat OD WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH ?
 538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-160-2-BS/05/06
  Czy zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06/V13
  Dotyczy prawa do zwrotu kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki w przypadku dokonania dostawy zwolnionej od podatku od towarów i usług.
 540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-583/05/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w sierpniu 2005 r. rozpoczęła budowę hali produkcyjnej. W związku z tą inwestycją dokonała nabycia towarów i usług zaliczanych do środków trwałych, które następnie wykazała w deklaracjach dla podatku od towarów i usług złożonych odpowiednio za sierpień i wrzesień 2005r., w których różnicę podatku odpowiadającą kwocie podatku naliczonego z tytułu ww. zakupów wykazała do zwrotu w terminie 60 dni.W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenia stanowiska, iż przysługuje Jej zwrot różnicy podatku wykazanego w deklaracjach za sierpień i wrzesień 2005 r. w terminie 60 dni, liczonym od dnia złożenia tych deklaracji lub ich korekt.
 541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-87/05/06/MM
  Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży części jednej z posiadanych nieruchomości gruntowych
 542. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1053/05
  1. Na podstawie art. 76 b w zw. z art. 76 a Ordynacji podatkowej, zaliczenie kwoty zwrotu różnicy podatku (od towarów i usług) na poczet zaległości podatkowej dokonuje się z mocy samego prawa i następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej rzeczony zwrot podatku. W powyższym przedmiocie organ podatkowy ma prawny obowiązek wydania postanowienia (art. 76 in initio), które stwierdza (tylko) powstałe - zaistniałe - dokonane ex legę zaliczenie na poczet zaległości podatkowych. 2. Sporne w sprawie zaliczenie kwoty zwrotu podatku na zaległość podatkową nastąpiło z mocy samego prawa przed dniem ogłoszenia upadłości skarżącej -obecnie już zastąpionej przez syndyka - spółki (26 kwiecień 2004 r. - data złożenia deklaracji podatkowej wykazującej zwrot różnicy podatku, 12 maja 2004 r. - data ogłoszenia upadłości spółki); nadto przywoływana zaległość podatkowa w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r., na którą zwrot podatku został zaliczony powstała, również z mocy prawa, w dniu 1 kwietnia 2004 r., a więc także przed ogłoszeniem upadłości podatnika.
 543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. 443/IC/8/2006
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT dokumentujących zakup samochodu oraz paliwa?
 544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-123/05
  Czy podatnik ma prawo do zwrotu podatku VAT w terminie do 25 dni?
 545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-3/06
  Czy Wnioskujący otrzyma zwrot różnicy VAT za faktury zakupowe na materiały budowlane i wykończeniowe, które zakupił między 1 maja 2004 r. a 31 stycznia 2005 r. (data zakończenia budowy i odbioru budowlanego)?Czy korzystając z ulgi remontowej można ubiegać się o zwrot różnicy VAT (mieszkanie jest wynajmowane od zakładu pracy)?
 546. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-118/05/Z/03
  Czy podmiot ma prawo do zwrotu podatku naliczonego?
 547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-1/06
  Czy po dokonaniu rejestracji dla podatku VAT podatnik będzie miał prawo do zwrotu podatku naliczonego w terminie 60 dni w przypadku nabycia towarów i usług dokonanych z otrzymanych dotacji finansowanych z funduszy Wspólnoty Europejskiej?
 548. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/303/05
  Czy działalność polegająca na prowadzeniu pensjonatu jest działalnością sezonową , o której mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1 PTU ?
 549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-706/81/US/06
  czy przysługuje zwrot podatku VAT od robocizny w związku z budową budynku mieszkalnego.
 550. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 450/05
  1. Skro ustawodawca stworzył podanikowi możliwość oceny charakteru jego działalności (sezonowa czy całoroczna) dla potrzeb przedstawienia wymaganych prawem danych w deklaracji podatkowej, w celu realizacji prawa podatnika objętego reżimem wynikającym z przepisów art. 21 ustawy o podatku od towarów i usług, to jego działania podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem nie moga rodzić niekorzystnych skutków w postaci obciążenia do dodatkowym zobowiązaniem podatkowym. 2. Nie jest możliwe zaakceptowanie, na gruncie zasady wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP sytuacji, aby podatnik korzystający z możliwości stworzonej wyraźnie przez ustawodawcę w przepisie art. 21 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku nieuwzględnienia jego wniosku przez urząd skarbowy, mógł być obciążony kwotą dodatkowego zobowiązania podatkowego tylko z tego powodu, że złożył zgodną ze swoim wnioskiem deklarację podatkową.
 551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-152-2-BS/05/06
  Czy należy się Spółce zwrot VAT zapłaconego za granicą od zakupów oraz za co Spółka może uzyskać zwrot podatku VAT zapłaconego w Niemczech?
 552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. 443/IC/4/2006
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT dokumentujących zakup samochodu oraz paliwa?
 553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/169/PP1/05/443/3/06
  Czy prawidłowo odliczono w deklaracjach VAT-7 podatek naliczony z tytułu nakładów poniesionych na budowę budynku (przeznaczonego w całości na potrzeby działalności gospodarczej) oraz wystąpiono o jego zwrot w terminie 60 dni ?
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.443/IC/3/2006
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy paliwa?
 555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/54/Int-94/05/06
  Czy nieodpłatne przekazanie towarów osobom fizycznym, w celach reprezentacyjnych lub jako nagrody, będącymi wydatkami związanymi z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-24/06/IS
  Podatnik pyta czy przysługuje mu prawo do zwrotu nadwyżki podatku należnego nad podatkiem naliczonym przy zakupach związanych ze świadczeniem usług poza terytorium kraju?
 557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/05
  Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług Jednostka ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w systemie tego podatku lub poza nim, realizując inwestycję polegającą na remoncie istniejącej świetlicy wiejskiej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, budowie toalet i szamba oraz zakupie wyposażenia i utworzenia wiejskiego ośrodka kultury ?
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-421/05
  Z uwagi na różnorodność interpretacji w temacie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ciągu 25 dni od daty złożenia deklaracji, w której występuje podatek naliczony wynikający z faktur regulowanych za pomocą kompensaty, w Spółce zrodziła się niepewność co do prawa ubiegania się o zwrot w terminie 25 dni.
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-II-415/1/24/2/2005/2006
  Kiedy i w jaki sposób można otrzymać zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych na rozbudowę, nadbudowę i remont budynku mieszkalnego, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane stawką podatku w wysokości 22%?
 560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-75/05/TK
  Czy podatnik ma prawo do zwrotu podatku od towaów i usług zgodnie z ustawą z dnia 29.08.2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468)?
 561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.2/443-41/2005
  Czy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) można otrzymać zwrot podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT z tytułu zakupu towarów i usług?
 562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/VAT-657/217/AM/06
  W jakim terminie podatnik ma prawo, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, żądać (składając stosownie oświadczenie w deklaracji) zwrotu nadwyżki podatku naliczonego, związanego z nabyciem towarów i usług nie zaliczanych przez podatnika do środków trwałych, nad podatkiem należnym za dany okres rozliczeniowy, tj. czy w terminie 60 dni od daty złożenia deklaracji, o którym to terminie mowa w art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też w terminie 180 dni od daty złożenia deklaracji, o którym to terminie mowa w art. 97 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 563. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-3/4430-394/VAT/05/TK
  Wnioskiem z dnia 29 września 2005 r. (uzupełnionym w dniu 24 października 2005 r.) Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) przysługuje mu prawo do zwrotu podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług za środki finansowe otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak wynika z treści wniosku w sprawie udzielenia interpretacji Wnioskodawca ze środków własnych w wysokości 25% oraz środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% będzie realizowała projekt inwe ...
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-188/05/BZ
  Spółka w dniu 30.03.1993r. złożyła zgłoszenie rejestracyjne podatnika podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego VAT-2. Ze względu na fakt zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług konserwacji drzew i zieleni, Spółka nie składała deklaracji VAT-7. Wobec tego, iż obowiązujące od 01.05.2004 r. przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54 poz.535 ze zm./ nie zwalniają od podatku wykonywanych przez podatnika czynności, Spółka w dniu 25.06.2005 r. rozpoczęła składanie deklaracji podatkowych VAT-7, natomiast w dniu 14.01.2005 r. złożyła zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R. Spółka zwraca się z zapytaniem o prawo do odliczenia podatku naliczonego za okres 05/2004 ? 12/2004 wg nas mamy mamy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ponieważ spełniamy warunki, o których mowa w art. 96 ust. 1.
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/38/05
  Czy Podatnikowi przysługuje zwrot podatku Vat naliczonego w fakturach dokumentujących wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym ?
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR443/43/05/PP
  Czy podatnikowi przysługuje zwrot naliczonego podatku VAT związanego z zakupem sprzętu dydaktycznego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej PHARE?
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-35/2005
  .................. zwraca się z zapytaniem czy istnieje możliwość zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku od towarów i usług poniesionego przez ...................... na zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w następującym stanie faktycznym.Dnia 30.04.2004r. Powiat ............... (Beneficjent) zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ( Jednostka Kontraktująca) umowę o udzielenie dotacji na realizację Projektu zatytułowanego "TRAMPOLINA - Promocja Zatrudnienia Wśród Młodzieży Powiatu ............", którego realizatorem był ................. Dotacja pochodziła z programu PHARE 2002 - Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu", linia budżetowa pl. 2002/000-580-06.01.03-01 - Krajowy Program rozwoju zasobów ludzkich - Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży. Dotacja podzielona była na płatność początkową (zaliczkową) wynoszącą 80% wartości dotacji oraz płatność końcową (po zakończeniu i rozliczeniu projektu) wynoszącą 20% wartości projektu. Realizacja programu rozpoczęła się 01.05.2004r. i trwała 12 miesięcy do dnia 30.04.2005r. Zgodnie z wytycznymi realizacji projektu podatek VAT nie był kosztem kwalifikowanym i nie został on uwzględniony w budżecie projektu. Po zakończeniu realizacji projektu przeprowadzony został audyt zewnętrzny, usługa ta była kosztem kwalifikowanym przewidzianym w budżecie projektu. Do obsługi finansowej projektu wydzielony był oddzielny rachunek bankowy, na rachunek te została przelana dotacja (płatność początkowa) , a w końcowej fazie realizacji projektu przelano środki budżetowe ............., z których pokryty został koszt audytu. Usługa ta obciążona jest podatkiem VAT. Po zakończeniu realizacji projektu na wydzielony rachunek bankowy przelana została przez Jednostkę Kontraktującą płatność końcowa dotacji.Zdaniem ......................spełnione zostały przesłanki określone § 25 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970) do uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług zakupionych na potrzeby realizacji wyżej opisanego projektu. Fakt sfinansowania usługi audytu ze środków budżetu PUP z rachunku bankowego wyodrębnionego na potrzeby projektu ) pozostaje bez wpływu na uprawnienie do dochodzenia zwrotu podatku. Koszt audytu miał ścisły związek z realizacją projektu, a płatność końcowa dotacji otrzymana od jednostki Kontraktującej w dużym stopniu zrefundowała wcześniejsze obciążenie budżetu tym kosztem.
 568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/237/05/MJS
  Czy warunkiem do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie mieszczącej się w limicie określonym w art. 87 ust. 3 w terminie 60 dni od złożenia rozliczenia, jest posiadanie potwierdzeń zapłat faktur zakupu.
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/05
  Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w systemie podatku lub poza nim, realizując inwestycję polegającą na dobudowie dodatkowych pomieszczeń do istniejącej szatni sportowej, wymianie okien, budowie szamba, wyciszeniu istniejącej estrady oraz zakupu wyposażenia do szatni sportowej na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji ?
 570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-266-305/05/AW
  Pytanie Spółki dotyczy momentu zaliczenia do przychodów zwróconej nadpłaty podatku VAT naliczonego.
 571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1458/2005/ADB
  Czy Wnioskodawca spełnia warunki żądania zwrotu podatku naliczonego, w oparciu o § 23 ust.1 i § 25 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-220/14a/05/KC
  czy po dokonaniu zmiany przeznaczenia pojazdu z ciężarowego na osobowy jestem obowiązany do dokonania korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym dokonano obniżenia kwoty podatku należnego oraz wykazano zwrot różnicy podatku z tytułu zakupu środka trwałego jakim był samochód?
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-401/05
  Syndyk prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w sytuacji braku sprzedaży, wykazana nadwyżka podatku naliczonego VAT podlega zwrotowi?
 574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF.415/9/05
  Czy ulga z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej ma wpływ na zwrot podatku VAT ?
 575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-582/189/JS/05
  Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego Województwo ma prawo do zwrotu podatku VAT od zakupu autobusów szynowych użyczonych przewoźnikowi ... Sp. z o. o.?
 576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-554/177/JS/05
  Czy Spółce jawnej działającej pod firmą: ... przysługuje uprawnienie do pomniejszenia kwoty należnego podatku od towarów i usług za IV kwartał 2005 r. o kwotę podatku należnego zwróconego podróżnemu w wykazanej w dokumencie zwrotu VAT dla podróżnych kwocie 70,87 zł., pomimo braku na wyżej wymienionym dokumencie,wymaganej przez rozporządzenie adnotacji urzędowej, stwierdzającej tożsamość nabywcy oraz fakt wywiezienia sprzedanych towarów w stanie nienaruszonym poza terytorium Wspólnoty.
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2344/2005/ADB
  Czy Wnioskodawca spełnia warunki żądania zwrotu podatku naliczonego, w przypadku gdy pierwotnie zakupów dokonano ze środków własnych, a nie bezpośrednio ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej?
 578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/318/221/2005/EŻ
  Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi czy prawidłowo skorygowała fakturę zaliczkową w ten sposób, ze wartość wpłaty przeliczona na złote w/g kursu średniego stanowi wartość netto podstawy opodatkowania transakcji (0%). Korekta polegała na poprawieniu podstawy opodatkowania (zwiększenie) i poprawieniu stawki podatku VAT z 22% na 0 % - wystąpiło więc podwyższenie wartości netto i obniżenie kwoty podatku VAT należnego, oraz czy prawidłowo skorygowała deklarację za czerwiec, wykazując wartość zaliczki jako wewnątrzwspólnotową dostawę w poz. 28 deklaracji, opodatkowaną stawką 0% i w związku z wystąpieniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazała kwotę do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 180 dni.
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/173-2/I/05/ZD
  Zapytanie dot. obwiązku Podatnika powiadamiania na piśmie naczelnika urzedu skarbowego, że jest on sprzedawcą i będzie zwracać VAT podróżnym.
 580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/57/05
  Wątpliwości Strony dotyczą tego czy przysługuje jej prawo do żądania zwrotu podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-81/05
  Podatnik uczestniczy w systemie zwrotu VAT dla podróżnych obcokrajowców (tzw. TAX FREE) i dokonuje zwrotów podatku od towarów i usług od towarów nabytych u niego przez podróżnych obcokrajowców. Podatnik przedłożył dwa dokumenty TAX FREE przedstawione przez podróżnych obcokrajowców; pierwszy z dnia 18 maja 2005r., opatrzony przez polskiego funkcjonariusza celnego podpisem, datą i stemplem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, drugi z dnia 29 kwietnia 2005r., opatrzony podpisem i stemplem służb celnych innego kraju Wspólnoty Europejskiej potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Podatnik pyta czy potwierdzone w ten sposób dokumenty przez Urzędy Celne, których kserokopie załączył, mogą zostać uznane za prawidłowo potwierdzone i będą uprawniały do zwrotu podatku VAT podróżnemu i zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%?
 582. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 259/05
  1. Na skutek kilku transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami, na z góry ustalonych warunkach, w krótkim okresie czasu, doszło do wzrostu wartości maszyn i urządzeń o kilkadziesiąt razy. Nastąpiło podwyższenie podatku naliczonego i w konsekwencji uzyskanie przez skarżącego prawa do bezpośredniego zwrotu podatku. 2. W kontekście tych ustaleń organy podatkowe miały wręcz obowiązek dokonania oceny czynności prawnej podatnika. 3. W większości systemów prawnych państw Europy istnieje klauzula generalna obejścia prawa. W niektórych państwach jest ona zdefiniowana przez ustawodawcę. W pozostałych zaś wypracowana przez orzecznictwo. Klauzula ta stanowi w istocie pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa i służy jako reakcja w takich stanach faktycznych , jak ten w rozpoznawanej sprawie. 4. Na gruncie prawa podatkowego zasadą jest, że o rodzaju czynności prawnych decyduje nie nazwa nadana przez strony, lecz rzeczywisty charakter czynności prawnej.
 583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/53/05
  Czy Spółka, która rozpoczęła działalność gospodarczą 15.04.2005 r. może dokonywać zwrotu podatku podróżnym w zakresie dotyczącym sprzedaży w 2005 roku?
 584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/68/05
  Pytanie Powiatu dotyczy możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT w zawiązku z wykoaniem projektu nie dotyczącego sprzedaży opodatkowanej, realizowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej PHARE 2003 - zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 27.04.2004 r.
 585. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 207/05
  Decyzja wydana na podstawie art. 208 par 1 ordynacji podatkowej jest decyzja związana - organ podatkowy zobligowany jest do umorzenia postępowania z chwilą, gdy stało się ono bezprzedmiotowe.
 586. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 206/05
  Postępowanie o stwierdzenie nadpłaty może toczyć się samodzielnie, tylko wówczas gdy nie toczy się postępowanie, o którym mowa w art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej zasada ta obowiązuje również przy zwrocie podatku od towarów i usług.
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-65/HM/05
  Pytanie Podatnika dotyczy możliwości odzyskania przez gminę podatku VAT od zakupu środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych, finansowanego w części ze środków PFRON.
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2204/2005/ADB
  Czy w opisanej sytuacji wymienione wydatki powinny zostać zakwalifikowane jako zakup środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i winny być wykazywane w poz.41 deklaracji VAT-7?
 589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/272/05/MJS
  Wniosek dotyczącej prawa do powiększania limitu podatku do zwrotu w terminie 60 dni o obrót z tytułu zaliczek na poczet eksportu lub wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz obrót z tytułu eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych w sytuacji, gdy eksport lub dostawa nastąpiły w tym samym miesiącu co otrzymanie zaliczki, a przed złożeniem deklaracji za ten okres Spółka uzyskała dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 01.06.2005 r.
 590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-25/05
  Czy firma ma prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7?
 591. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/215/05
  Czy istnieje możliwość uzyskania przez Gminę zwrotu podatku VAT naliczonego za wykonaną przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków współfinansowaną ze środków przyznawanych w ramach programu SAPARD ?
 592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/53/05
  Na podstawie zawartej umowy zostały przyznane środki na realizację zadań w ramach programu "PHARE 2002". Sposób rozliczenia tych środków jest taki, że 60% środków Strona otrzyma przed rozpoczęciem realizacji projektu, natomiast pozostałe 40% zostanie przekazane po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu projektu. W tej sytuacji Strona zmuszona jest po wyczerpaniu środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do założenia własnych środków, które w późniejszym terminie zostaną jej refundowane w kwocie netto (bez VAT) przez stronę umowy. Wątpliwości Strony dotyczą tego czy przysługuje jej prawo do żądania zwrotu podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją w/w programu dokonywanych z własnych środków, które w późniejszym terminie zostaną refundowane.
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-91/05
  Podatniczka uczestniczy w systemie zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) dla podróżnych niemających stałego zamieszkania na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej i dokonuje zwrotu podatku od towarów i usług od towarów wymienionym podróżnym w ramach tzw. TAX FREE. Podatniczka pyta (cytat): "Chcąc usprawnić obsługę klienta, wychodząc naprzeciw jego oczekiwaniom rozważamy czy istnieje możliwość wypełniania danych klienta, w sytuacjach problematycznych, przez niego samego, w naszej obecności, które następnie po sprawdzeniu zgodności wpisanych przez klientów danych z danymi widniejącymi w ich paszportach, zostałyby przez nas podpisane. Możliwość takiego wypełniania dokumentów TAX FREE przyczyniałaby się w dużej mierze do rozwoju naszej firmy, z tym samym do wzrostu wpływów do Budżetu Państwa. Uważamy, że obowiązujące prawo podatkowe nie wyklucza takiej możliwości jeżeli dane podane w TAX FREE zgodne są z danymi osoby wywożącej nabyty towar oraz odbierającej zwrot VAT".
 594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-432/05/AM
  Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że w związku z przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego budowę nowej stacji dealerskiej, której pierwszym etapem jest nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, dokonała Ona na rzecz sprzedającego wpłaty zaliczki i zadatku. Strona otrzymała od sprzedającego faktury potwierdzające dokonanie powyższych wpłat.Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż może w oparciu o art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w rozliczeniu podatku za miesiąc, w którym otrzymała faktury potwierdzające zapłatę zaliczki oraz zadatku, wystąpić z tego tytułu o zwrot podatku terminie w 60 dni.
 595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-2/4430-16/05
  rodzaj rachunku bankowego właściwego do dokonywania zwrotu VAT dla rolnika będącego podatnikiem VAT czynnym
 596. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 136/05
  1. Usługi pośrednictwa, rzeczoznawstwa i spedycji międzynarodowej związane z transportem międzynarodowym nie są więc jak prawidłowo uznał Sąd pierwszej instancji eksportem usług, a ich preferencyjne opodatkowanie wynika z § 62 ust. 1 pkt 11 wskazanego wyżej rozporządzenia. 2. Warunkiem opodatkowania 0% stawką podatku usług określonych w §62 i to zarówno wskazanych w ust. 1 pkt 4 jak i w ust. 1 pkt 11 jak trafnie przyjął Sąd pierwszej instancji jest w myśl ust. 2 tego paragrafu prowadzenie przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie Poza umową o zarządzanie promami i fakturą skarżąca nie wskazywała innej dokumentacji, z której wynikałby związek usług pośrednictwa, rzeczoznawstwa z usługami transportu międzynarodowego określonymi w § 56 ust. 1 i w § 57. Z uwagi na ogólnikowość czynności określonych w umowie oraz ich przykładowe tam wymienienie, a także brak w fakturze określenia jakie konkretnie czynności zostały faktycznie przez wystawcę faktury wykonane słusznie Wojewódzki Sąd Administracyjny przyjął, że ani umowy, ani też faktury nie można uznać za dokumentację świadczącą o zachowaniu warunków określonych we wskazanych wyżej przepisach do zastosowania stawki 0% do kompleksowej usługi zarządzania statkami.
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-2/443/116/05/KW
  Czy w sytuacji, gdy Podatnik otrzyma zaliczkę na WDT i nie wystąpi w związku z tą zaliczką o przyśpieszony z 60-dniowym terminem zwrot bezpośredni podatku VAT bądź w ogóle wykaże kwoty podatku naliczonego pozostające w związku z uzyskaną zaliczką WDT do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe, będzie podatnik zwolniony z obowiązku przedstawienia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia o którym mowa w art. 87 ust. 3a ustawy o VAT?
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/2005/493/TCH
  Dotyczy prawa do zwrotu podatku naliczonego dla podmiotu zagranicznego, który na terytorium Polski wykonuje wyłącznie dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_53_53_79 (III/443/37/05/AO)
  Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów kwalifikowanych podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji w ramach programu SAPARD?
 600. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/4407-201/05/I
  Czy w przypadku otrzymania dokumentu TAX-FREE potwierdzającego wywóz towaru za granicę państwową RP w terminie późniejszym niż miesiąc, w którym dokonano sprzedaży, można dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument?
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-382/05/AP
  Czy w opisanej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz zwrotu na rachunek bankowy?
 602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-231/303a/234/05/PP
  Czy obowiązujące przepisy nie zabraniają uznania prawa do stosowania przez podatnika stawki podatku VAT 0% od sprzedaży opon do samochodów ciężarowych wywożonych w opisany sposób?
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/83/289/2005
  Czy beneficjenotwi umowy, czyli Miastu XXX przysługuje odliczenie zapłaconego podatku VAT oraz zwrot tego podatku z tytułu realizowanej inwestycji współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych w ramach programu Sapard, tj. budowy miejskiej oczyszczalni ścieków. Miasto XXX w dniu 25 czerwca 2004 r. podpisało umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącą współfinansowania przez tą Agencję w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Sapard) budowy miejskiej oczyszczalni ścieków, zgodnie z umową łączna kwota pomocy finansowej zaliczona została do kosztów kwalifikowanych, w kosztach tych znalazł się również podatek od towarów i usług, obecnie jednak pomimo zapisów w umowie o uwzględnieniu podatku VAT w kosztach kwalifikowanych, Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa stwierdza, iż jedynie w określonych przypadkach podatek ten stanowi koszt kwalifikowany w ramach realizacji inwestycji ze środków Programu SAPARD i wówczas jest on objęty refundacją ze strony ARiMR?.
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-26/ECH/2005
  Czy aby skorzystać z przyspieszonego zwrotu podatku w części dotyczącej zmiany terminu ze 180 dni na 60 dni podatnik powinien w tym przypadku w całości uregulować wszystkie faktury zakupu wykazane w deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc, które zostały wykazane w bieżącej deklaracji VAT-7 jako nadwyżka z poprzedniej deklaracji?
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/190/227/05
  Wątpliwości Spółki dotyczą stwierdzenia, czy przysługuje jej prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy zwrot podatku wynika z faktur, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury do dnia złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług, ale w miesiącu następnym niż okres, którego dotyczy złożone rozliczenie.
 606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/16/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości X" finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006"?
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/15/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości X" finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006"?
 608. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/12/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zwartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006"?
 609. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/14/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Budowa drogi przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości X" finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006"?
 610. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/13/05
  Czy istnieje prawo odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki na realizację inwestycji p.n. "Budowa ciągu pieszego w centrum wsi w miejscowości X" finansowanej z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006"?
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-IIa-005/9/2005
  Czy Gminie Wiejskiej przysługuje prawo do zwrotu podatku od towarów i usług w związku z prowadzoną inwestycją, która zostanie zrefundowana w ramach programu SAPARD?
 612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/84/I/05/ZD
  Czy należy opodatkować podatkiem VAT zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą z tytułu zakupów paliw?
 613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-39/05
  W związku z nagłą i nieprzewidzianą śmiercia małżonka , prowadzącego działalność gospodarczą stałam sie jego następcą prawnym . Działaność gospodarczą prowadzoną przez męża mam zamiar kontynuować . W tut. Urzędzie dokonałam juz stosownej rejestracji działalności gospodarczej. Działalnośc będzie prowadzona w niezmienionym zakresie. Zmarły małżonek w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej nabył uprawnienia do dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty i stosowania stawki podatku VAT 0% do tej dostwy . Czy mi jako następcy prawnemu będzie przysługiwało to prawo ?
 614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/35/2005
  Zapytanie rolnika ryczałtowego w sprawie możliwości zwrotu podatku od towarów i usług poprzez zaliczenie tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD.
 615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_48_48_74 (III/443/33/05/AO)
  Czy jako rolnikowi ryczałtowemu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w opisanym stanie faktycznym, przysługuje z urzędu skarbowego zwrot podatku VAT od zakupów realizowanych i finansowanych w ramach programu SAPARD?
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/51/2/2005
  Czy z chwilą sprzedaży makulatury i wystąpieniem podatku należnego (VAT-22%) przysługuje prawo do zwrotu na rachunek bankowy wcześniej wykazywanej nadwyżki?
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/181/173/05
  Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii czy przedmiotowy lokal mieszkalny jest wyłączną jego własnością, czy też towarem handlowym na stanie firmy przez niego prowadzonej. Ponadto zapytanie dotyczy kwestii czy w przypadku uznania mieszkania za towar handlowy, sprzedaż jego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1831/2005/ADB
  1. Czy prawidłowym jest opodatkowanie sprzedaży usług pośrednictwa w imieniu i na rzecz kontrahenta zagranicznego stawką 22%? 2. Czy w przypadku, gdy miejscem świadczenia są Niemcy i usługa ta nie podlega opodatkowaniu na terenie Polski podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z bieżącą działalnością firmy ? czynsz, telefon, wyposażenie biura?
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS/IPD2/4430/61/2005/167928
  Wnioskodawca, na terytorium Słowacji wykonał usługę związaną z naprawą przetworników i regulatorów napięcia w elektrofiltrze.Podatnik stoi na stanowisku, że usługi te wykonywane są na obiekcie nieruchomym i zgodnie z art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i 5 ustawy VAT miejscem świadczenia usługi i miejscem powstania obowiązku podatkowego jest Słowacja, oraz że usługi te dokumentowane są fakturami z zerową stawką VAT, a z tytułu ich wykonania ma prawo do zwrotu podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 i art. 87 ust. 5 ustawy VAT.
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/46/05
  Spółka zwróciła się z pytaniem czy będzie miała obowiązek dokonać zwrotu, korekty podatku VAT naliczonego związanego z zakupem samochodów ciężarowych?
 621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-38.3/05/WI
  W jaki sposób powinna być wyliczona kwota do zwrotu w terminie 60 dni, w stanie prawnym po dniu 1 czerwca 2005r.?
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-511/05/AW
  Spółka zwróciła się z wątpliwościami dotyczącymi możliwości ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia w wysokości od kwoty sumy bezpośrednio zapłaconych w całości faktur podatnikom będących ich wystawcami.
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-58/05
  Podatniczka składa co miesiąc wraz z deklaracją dla podatku od towarów i usług VAT-7 wniosek o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia. Warunkiem zwrotu podatku VAT w takim terminie jest spełnienie warunku zapłaty należności wynikających z faktur zakupu. Często się zdarza, że kontrahenci wystawiają faktury korygujące. Faktury VAT korygujące wystawiane są do faktur zakupu z tytułu zwrotu towaru lub z tytułu zmiany ceny. Faktury VAT korygujące obejmują miesięczny okres rozliczeniowy. Często jednak wystawiane są do faktur zakupu z poprzednich miesięcy.Podatniczka postępuje w następujący sposób: kontrahentom płaci kwoty należności w całości wynikające z faktur zakupu i żąda zwrotu kwot wynikających z uwzględnienia faktur korygujących. Podatniczka ma problem, gdyż wystawcy faktur uważają, że powinna kompensować faktury zakupu z korektami i płacić różnicę. Podatniczka jednak nie jest pewna czy: takie postępowanie zostanie uznane za prawidłowe przez organ podatkowy i wypełnia warunki o których mowa w art.87 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług? W ocenie podatniczki kompensata faktur zakupu z fakturami korygującymi jest zapłatą za fakturę i spełnia warunki, o których mowa w art.87 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Zatem taka forma zapłaty - wg Podatniczki - upoważnia ją do ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług w terminie 25 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia.
 624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-II-PP-443/41/2005/KR
  Pytanie dotyczy możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu prowadzonej inwestycji p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości P." na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 625. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2063/04
  Podstawą prawną zaskarżonej decyzji był art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej. Przepis ten nie został wskazany jako podstawa skargi kasacyjnej. Oznacza to brak zarzutu naruszenia tego przepisu a więc i brak podważenia bezprzedmiotowości postępowania. A dopiero podważenie podstawy prawnej, na której oparto rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania, otwarłoby drogę do rozważań na temat merytorycznego rozstrzygnięcia. Wskazanie jako podstawy kasacyjnej art.21 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, bez podważenia art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej, nie daje możliwości wzruszenia zaskarżonego wyroku.
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-20/05
  Czy rolnik nie będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie sprzedający towarów dla podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek VAT w związku z inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD?
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/79/I/2005
  Podatniczka zrealizowała inwestycję w ramach Programu SAPARD polegającą na remoncie budynku mieszkalnego wyposażenia technicznego i użytkowego pokoi gościnnych, kuchni i świetlicy. Podatniczka prowadzi usługi agroturystyczne. Zwróciła się z prośbą o wydanie interpretacji, iż nie jest podatnikiem podsatku VAT i nie ma możliwości odzyskania tego podatku w systemie VAT.
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-485/05/TM
  Pytanie podatnika dotyczy prawidłowości stanowiska przedstawionego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/83/05/IW
  Czy nieodliczony podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany inwestycji?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84/05
  Czy w związku ze zmianą przeznaczenia auta oraz dokonaniem przebudowy na samochód osobowy (bez "kratki" oraz przeznaczony do przewozu 5 osób) będzie istniała konieczność zwrotu odliczonego podatku VAT?
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US II-443/85/2005
  Jednostka zwróciła się z zapytaniem czy może odliczyć podatek naliczony, związany z wydatkami ponoszonymi przy realizacji zadania "Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej - dostosowanie do wymogów UE" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego -Transport.
 632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-60/05
  Czy Gminie przysługuje prawo ubiegania się o zwrot podatku VAT naliczonego związanego z inwestycją w zakresie budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami w trybie § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443/49/05/ME
  Czy w związku z zapłatą faktur dokumentujących zaliczki na zakup nieruchomości przyspełnieniu łącznie warunków, o których mowa w art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarówi usług podatnik może się ubiegać o zwrot podatku w terminie 25-dniowym?
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-120/05/DG
  Zdaniem Podatnika zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r., posiada prawo do zwrotu podatku bez względu na to czy dana faktura została opłacona przelewem z rachunku dla danego projektu, gotówką czy przelewem z innego rachunku.
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/87/05
  Czy zapłata dokonana w formie bezpośredniej regulacji wzajemnych zobowiazań z wystawcą faktury w formie kompensaty, jako zapłaty bezgotówkowej, stanowi zapłatę należności , o której mowa w art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT i czy ma prawo w tej sytuacji do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni od dnia złozenia deklaracji?
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/9/05
  Czy istnieje możliwość prawna obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatrku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych kosztów na realizację inwestycyji p.n. "Budowa drogi gminnej w miejscowości X" finansowanych z udziałem środków z programu SAPARD"?
 637. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/4407-116/05/I
  Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia kwoty zwrotu podatku VAT spółki jawnej na poczet zobowiązania podatkowego wspólników spółki, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 638. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP2-449/I/8/05
  Pytanie dotyczyło prawa do zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego związanego z inwestycją realizowaną z funduszy bezzwrotnej pomocy zagranicznej
 639. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP2-449/I/9/05
  Prawo do zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego dotyczącego inwestycji realizowanej ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-75/05
  dotyczy możliwości odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/05
  Czy Gmina realizując inwestycję polegającą na przebudowie i adaptacji budynku szkoły podstawowej na wiejski ośrodek kultury w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego będzie miała prawo do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług?
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/12/05
  Czy Gmina będzie miała możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej?
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/97/2005
  Spółka prowadzi działalność doradczą na terenie RP na rzecz firmy niemieckiej (klientów firmy niemieckiej), otrzymując za powyższe miesięczną prowizję od obrotów z klientami. Kontrahent niemiecki dla tej usługi podał numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej. Usługi doradcze polegają na: przeprowadzeniu wizyt z pisemnymi sprawozdaniami z wyników działalności, doradztwo techniczne na miejscu na żądanie, nadzór nad składami regionalnymi wraz z remanentem rocznym. Pytanie Spółki brzmi: w jakim kraju powyższa usługa będzie opodatkowana ?
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42/05
  1. Czy podatnik może dokonywać zakupu materiałów budowlanych przeznaczonych na inwestycje i z tego tytułu otrzymywać zwrot całego podatku od towarów i usług na podstawie posiadanego pozwolenia na budowę wydanego na obojga małżonków? 2. Czy podatnik musi zgłosić rozpoczęcie budowy, aby móc gromadzić materiał i z tego tytułu otrzymywać zwrot podatku od towarów i usług? 3. Czy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z zakupów inwestycyjnych może być zwrócona w terminie 25 dni?
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-200-185/05/AJ
  Spółka zgodnie z informacjami urzędu skarbowego od 01.01.2001 r. do 30.04.2004 r. nie odliczała VAT naliczonego i zaliczyła nieodliczony VAT naliczony do kosztów uzyskania przychodów. Czy w tej sytuacji kwoty zwrotu nadpłaty podatku VAT będą przychodem podatkowym i nie należy korygować przychodów za ww. okres, w tym przez zmniejszenie wartości początkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? Czy przychód podatkowy z tytułu zwrotu nadpłaty podatku VAT powstaje w momencie faktycznego otrzymania/uzyskania możliwości rzeczywistego dysponowania tymi kwotami, a nie złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty i skorygowanych deklaracji VAT-7?
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/79/2005
  1. Czy do opłaty rocznej za 2005 r. oraz lata następne z tytułu uzytkowania wieczystego gruntu w wysokości ustalonej przez Urząd Miejski należy doliczyć dodatkowo 22% podatku VAT?2. Czy kwota podatku VAT powinna się znajdować w kwocie już ustalonej opłaty za uzytkowanie wieczyste na 2005 r?3. Czy opłata za użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-23/05
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT z tytułu realizacji inwestycji - "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami II etapu w miejscowości XXXX-zadanie 2" przy udziale środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Specjalnego Funduszu Akcesyjnego na rzecz Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD)?
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-I-32/05
  Podatnik prowadzi działalność polegającą na świadzceniu usług z powierzonego materiału dla kontrahentów z krajów Unii Europejskiej, w zakresie tzw. przerobu uszlachetniającego. Strona zwraca się z zapytaniem dotyczącym kwestii zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy w przyśpieszonym terminie. Zdaniem podatnika, w opisanej sprawie, w oparciu o przepisy art. 87 ust. 4,5 i 6 ustawy o podatku VAT ma prawo do uzyskania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy w terminie 25 dni.
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/77/2005
  Czy kserokopia dokumentu SAD i pismo potwierdzające dokonanie odprawy i wywozu jest wystarczającym dowodem dokonania eksportu i pozwala na zastosowanie stawki 0% i dokonanie korekty deklaracji za właściwy miesiac?
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-31.2/O5/WI
  Podatnik wykonuje usługi przedstawicielskie, w tym usługi pośrednictwa związane bezpośrednio z dostawą towarów, usługi doradztwa oraz marketingu. W opinii podatnika usługi te nie podlegają opodatkowaniu na terytorium RP. Czy podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z prowadzoną działalnością, oraz czy ma prawo do żądania zwrotu VAT w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia?
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/44406/05/74/2005
  Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie podatnika, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowo - spedycyjnych. Powyższe usługi wykonuje dla kontrahentów krajowych oraz zagranicznych. Dla kontrahentów mających siedziby na terytorium Unii Europejskiej i posiadających NIP nadany przez państwa unijne wystawia fakturę bez polskiego VAT. Większość zakupów dokonywana jest na terenie kraju (paliwo, części, usługi naprawcze, telefony). Co miesiąc występuje w rozliczeniu podatku VAT nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, o której zwrot zwraca się do urzędu. Dotychczas na podstawie struktury sprzedaży podatnik obliczał wielkość zakupów dotyczących sprzedaży wykonywanej poza krajem i zwracał się o zwrot w terminie 60 dni. Wob ...
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-30/05
  Czy przysługuje prawo odlicznie podatku VAT z faktury wystawionej przez komornika sądowego dokumentującej sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków posadowionych na tym gruncie.
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/39/05
  Pytanie Podatnika dotyczy możliwości zwrotu podatku VAT finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej PHARE.
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/38/05
  Pytanie Podatnika dotyczy możliwości zwrotu podatku VAT finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej PHARE.
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-79-1-2/05
  Fundacja zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy może starac się o zwrot podatku VAT zapłaconego w miesiącach lutym i marcu za zakupione towary i usługi w ramach Programu "Phare", w przypadku gdy środki "pomocowe" z tytułu uzyskanej dotacji wpłynęły na specjalnie do tego celu wydzielone konto bankowe w dniu 30.03.2005 r. Zapłata za zakupione towary i usługi została dokonana z bieżącego rachunku bankowego, a następnie zostanie zrefundowana z rachunku bankowego, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/443/68/05
  Uprzejmie prosimy i interpretację przepisów o podatku VAT przy realizacji usług szkoleniowych i doradczych finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej PHARE (75%) oraz środków budżetu państwa (25%). Usługi te będą świadczone na rzecz osób bezrobotnych. Wydaje nam się, iż w oparciu o paragraf 23 ust. 1 i 2 przy dokonaniu nabycia towarów i usług finansowanych bezpośrednio z wyodrębnionego na ten cel rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej przysługuje nam zwrot podatku naliczonego, a wiec możliwość pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z nabyciem towarów i usług przy realizacji tych usług lub w oparciu o par. 25 ust. 1 zwrot podatku naliczonego. Zwrot podatku związany z zastosowaniem stawki 0% naszym zdaniem w oparciu o par. 6 pkt. 7 podpunkt 2 następuje niezależnie od tego iż wydatki te nie są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym osób prawnych. Umowę na realizację usług szkoleniowych i doradczych finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy PHARE oraz budżetu państwa zawarto 29.11.2004r. oraz zarejestrowano w Komitecie Integracji Europejskiej w dniu 15.03.2005r. Prosimy o interpretację możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług przy realizacji w/w usług.
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/28/2005/VAT
  Podatnik prosi o udzielenie pisemnej informacji, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usługi jednocześnie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Podatnik jest rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne produkowane w jego gospodarstwie rolnym są sprzedawane wyłącznie podmiotom nie będącym podatnikami podatku VAT. Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne. Oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem na terenie działania innego urzędu skarbowego oraz nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek inny sposób i nie ma możliwości zaliczenia podatku VAT do kosztów działalności gospodarczej. Podatnik poniósł wydatki na inwestycję w ww. gospodarstwie rolnym - wymianę agregatu chłodniczego, instalacji chłodniczej i adsorbera w przechowalni jabłek (zakupy udokumentowane są fakturami VAT).
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-1/443/206/ECH/05
  Czy Spółka ma prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni po spełnieniu warunków określonych w art. 87 ust. 6 ustawy?
 659. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2621/04
  1. Zarzut naruszenia przez WSA art. 141 § 4 p.p.s.a. jawi się jako całkowicie chybiony, skoro w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd zawarł wszystkie niezbędne elementy, w szczególności zaś wskazał podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. 2. Organy podatkowe powinny przy tym mieć na uwadze, że podmioty uczestniczące w obrocie prawnym mają, zgodnie z art. 3531 kodeksu cywilnego, szeroki zakres swobody w modelowaniu treści podejmowanych przez siebie czynności prawnych. Nie można zatem tym podmiotom stawiać zarzutu obejścia prawa podatkowego, gdy wykorzystują one możliwości obniżenia obciążenia podatkowego w granicach dozwolonych prawem, tj. przeprowadzają daną operację gospodarczą w sposób - z podatkowego punktu widzenia - najbardziej dla nich korzystny. Skoro WSA, podzielając prawna ocenę stanu faktycznego ustalonego przez organy podatkowe, uczynił to w sposób odpowiadający tym wymaganiom, w szerokim zakresie uzasadnił przy tym swoje stanowisko, nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż nie ustalono zamiaru, jaki przyświecał stronie. Zamiar ów można przecież zrekonstruować jedynie w drodze analizy okoliczności obiektywnych, w których doszło do podjęcia zakwestionowanej czynności prawnej. Te ostatnie prowadzą zaś do wniosku, iż skarżąca stała się stroną tej czynności, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w celu uzyskania zwrotu podatku naliczonego. 3. O sytuacji opisanej w art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, mającego charakter szczególny w stosunku do unormowań zawartych w art. 27 ust. 5 i 6 ustawy, mogła być mowa jedynie wtedy, gdy podatnik otrzymał kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego. Nieotrzymanie tego zwrotu powodowało zatem, że dyspozycja analizowanego przepisu nie mogła zostać zrealizowana. W praktyce oznaczało to, że nie można było jedynie ustalić dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, ponieważ prawidłową wysokość zobowiązania w tym podatku należało określić na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 1993 r.
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D6/443-33/05
  Czy w razie zastosowania stawki 7 % do sprzedaży świadczonych przez siebie usług przysługuje prawo żądania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikającej z dokonywania zakupów materiałów ze stawką 22 % VAT?
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13/2/05
  Pytanie Podatnika dotyczy możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu rozliczenia zakupów pokrytych ze środków pomocy unijnej na poszerzenie działalności kulturalnej.
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/05
  Czy Gmina posiada prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zawarty w cenie nabytej usługi związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie parkingu, finansowanej ze środków programu SAPARD?
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOI/443/196-1/05/AD
  Spółka zwróciła się z zapytaniem: czy deklaracja VAT-7 uwzględniająca przyspieszony zwrot jest poprawna, czy też Spółka winna w polu E - rubryka nr 53 - "Kwota do zwrotu w terminie 180 dni" wpisać wyliczoną kwotę zwrotu, pomimo jednoczesnego złożenia wniosku o zastosowanie 60-dniowego terminu zwrotu?
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-334/05/IS
  Czy na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 oraz art. 87 ust. 4 pkt 2 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług Spółce przysługuje prawo do ubiegania sie o zwrot nalicoznego podatku VAT?
 665. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/881/04
  Czy Stowarzyszenie będzie mogło ubiegać się o zwrot podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu otrzymania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej?
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-89a/05/ST
  Czy przysługuje podatnikowi możliwość odliczenia i zwrot podatku od towarów iusług na rachunek bankowy podatnika przy zakupie towarów i usług służących sprzedaży nieopodatkowanej na terytorium Polski?
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/25/2005/VAT
  Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i będzie realizować inwestycję "Renowacja zabytkowej kamienicy ....", która będzie dofinansowana ze środków pochodzących z Sektorowego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie inwestycji pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, lecz nie są to środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Nie istnieje związek zakupów dokonywanych z tytułu renowacji kamienicy ze sprzedażą opodatkowaną Gminy. Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT na podstawie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług jak i innych np. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PP.443/10/05/JJ
  pytanie dotyczy najszybszego zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym jakim jest 25 dniowy termin od daty złożenia deklaracji podatkowej (wg.art.87 ust.6 ustawy o podatku VAT).
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/05
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku lub poza nim, realizując inwestycje polegające na : budowie i remoncie wiejskich boisk sportowych, remoncie i wyposażeniu świetlic wiejskich, remoncie wiejskiej sali gimnastycznej oraz chodników, parkingów i placów wiejskich ?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-138/IV/2005/JD
  Czy występując z wnioskiem o zwrot na rachunek bankowy różnicy podatku ma prawo wykazać do zwrotu kwotę podatku naliczonego związanego wyłącznie z usługami wykonywanymi poza terytorium kraju, czy również pozostałą kwotę podatku naliczonego związaną z zakupami towarów i usług, które zostaną wykorzystane w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w następnych miesiącach.
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-44/05/SS
  Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT z tytułu zakupu w ramach programuSAPARD stolarki okiennej, wyposażenia kuchni w sprzęt AGD, materiałów do budowyCO, roślin ozdobnychywyposażenia łazienki, w związku z modernizacją budynku dla świadczenia usług agroturystycznych, w sytuacji nie prowadzenia działalności gospodarczej a usługi agroturystyczne bedą prowadzone w ramach wynajmu do 5 pokoi?
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-15/05
  1.Czy Gmina może być podatnikiem podatku VAT z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych polegających na sprzedaży usług - odbiór zrzucanych ścieków i ich utylizacja, które to, zgodnie z ustawą VAT, opodatkowane są 7% stawką podatku? 2. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony wykazany w fakturach związanych z realizacją inwestycji komunalnej, w tym także prawo do zwrotu podatku VAT?
 673. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-46/05
  Czy Strona prawidłowo dopomina się od kontrahenta zwrotu części ceny odpowiadającej wykazanemu w fakturze za dostawę ciepła podatkowi VAT od takich pozycji kalkulacyjnych jak kredyt i amortyzacja oraz zwrotu nadpłaconych kwot od dnia podpisania umowy ?
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ULP-I/443-21/2005
  Czy podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany w ramach Programu SAPARD?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/443/09/05
  Czy można odliczyć podatek VAT z tytułu zakupu towarów i usług sfinansowanych z funduszy pomocowych w ramach Programu Interreg III A
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-141/2/05/GW
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia (zwrotu) w Polsce podatku naliczonego W Niemczech z tytułu importu towarów z magazynu w Hamburgu?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-141/3/05/GW
  Czy spółka ma prawo do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego od zakupu materiałów i usług z tytułu kosztów ponoszonych w związku z faktem posiadania siedziby w Warszawie?
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-19/05
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do konieczności wpełniania wierszy 2-7 dokumentu "ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH" w części dotyczącej podania nazwy towaru?
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443/18/P/20/05
  Czy gminie przysługuje odliczenie, zwrot podatku przy realizacji inwestycji "Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej" planowanej do dofinansowania w ramach programu INTERREG III A lub Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-297/05/IS
  Pytanie Podatnika dotyczy możliwości zastosowania stawki 0% w przypadku zwrotu VAT podróżnym.
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/25/05
  Odzyskanie podatku VAT zapłaconego przez rolnika ryczałtowego przy nabyciu towarów.
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-PP/443-14/05
  Czy zmiana klasyfikacji (przerejestrowanie) samochodu ciężarowego na samochód osobowy, użykowanego w działalności firmy, nie spowoduje konieczności zwrotu uprzednio odliczonego podatku od towarów i usług ?.
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/13/05
  Czy zgodnie z rozporządzeniem Min. Fin. przysługuje zwrot podatku w przypadku zakupu środków trwałych oraz innych towarów za środków otrzymanych w formie dotacji z Eko-Funduszu ?.
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/32/2005
  Czy Gmina realizująca inwestycję, która nie będzie bezpośrednio związana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może skorzystać z prawa odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją tej inwestycji ?
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-66-1-2/05
  Czy w przypadku zamiany homologacji z samochodu ciężarowego na osobowy należy dokonać zwrotu wcześniej rodliczonego podatku VAT ?
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/45/05
  Czy rolnik ryczałtowy nie prowadzący działalności gospodarczej, który nie dokonuje sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej plantacji ma możliwość w jakikolwiek sposób odzyskać podatek VAT?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-47/05
  Czy jako rolnik ryczałtowy sprzedający wyprodukowane przez siebie produkty bezpośrednio konsumentom nie będącym podatnikami VAT mam możliwość odzyskania podatku VAT ponoszonego w związku z produkcją rolną w systemie rozliczeń podatku VAT albo w inny sposób?
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06
  Czy została prawidłowo zastosowana stawka podatku VAT w wysokości 22% przy zakupie sprzętu komputerowego przez starostwo powiatowe dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz, czy starostwo powiatowe może dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej ten zakup, a tym samym ubiegać się o zwrot na rachunek bankowy podatku naliczonego?
 689. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-077/SIP/246/05
  Dotyczy odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w zakupach dokonanych w ramach realizacji projektu "Tradycja dla przyszłości" finansowanego ze środków pomocy zagranicznej.
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UEP-436/3/05/MS
  Uzyskalem pożyczkę ze srodków obrotowych zakładu pracy - Nadleśnictwa X, na zakup samochodu osobowego do celów służbowych. Czy jestem zobowiązany uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych, w przypadku gdy Nadleśnictwo jest zarządcą Skarbu Państwa ipłatnikiem podatku od towarów i usług-VAT?
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-57a/05/ST
  Dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy , gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonuje czynności opodatkowanych i przenosi podatek naliczony na nastepny okres rozliczeniowy.
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-1/443-86/TZ-84/05/KR-O
  Podatnik zapytuje czy gdy za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym przysługuje mu zwrot różnicy podatku? Zdaniem podatnika, ma on prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku.
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-63/05
  Czy możemy odzyskać podatek VAT od robót budowlanych związanych z realizacją projektu adeptacja starej nieużytkowanej szkoły - na siedzibę zakładowego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi S. ?.
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-61/IV/2005/MS
  Podatnik zwraca się z zapytaniem o określenie dokumentów wymaganych w celu udowodnienia zasadności zwrotu podatku VAT w trybie art. 87 ust. 2 ustawy o VAT.
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-60/IV/2005/MS
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy przysługuje mu prawo do zwrotu podatku VAT w trybie art. 87 ust. 2 ustawy o VAT?
 696. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/57/HC/04/AF
  W jaki sposób rozliczyć podatek od towarów i usług dotyczący zakupów materiałów budowlanych, przeznaczonych na budowę domu mieszkalnego, z którego część zostanie przeznaczona na działalność gospodarczą.
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/27/27/2005
  Pytanie podatnika dotyczy - "uzyskania zwrotu podatku VAT lub przeznaczenia do rozliczenia w okresie przyszłym - do 3 lat".
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/31/18/05/AG
  Czy wystąpienie czynności opodatkowanych w postaci nabycia wewnątrzwspólnotowego uprawnia podatnika do wnoszenia o zwrot bezpośredni na konto bankowe nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?
 699. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/983/AB/04
  Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego z pytaniem, czy jest podatnikiem podatku od towarów i usług i czy ma możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług związanego z wydaniem albumu promującego walory turystyczne Gminy współfinansowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD.
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/19/05/IW
  Czy rolnik ryczałtowy może odzyskać zwrot podatku VAT od Urzędu Skarbowego w przypadku, gdy zakupił maszyny rolnicze i w ramach programu SAPARD z ARiMR otrzymał dotację, którą objęto kwotę netto zakupu, bez podatku VAT?
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/14/05
  Dotyczy możliwości ponownego skorzystania przez rolnika rozliczającego się na zasadach ogólnych ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT po upływie 3 lat w przypadku przekroczenia wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym równowartości 10.000 EURO oraz obowiązku odprowadzenia podatku VAT od wcześniej odliczonego od zakupów towarów i środków trwałych.
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/15/05
  Dotyczy możliwości otrzymania w formie zaliczki podatku naliczonego zapłaconego przy zakupie maszyn rolniczych, części do maszyn, paliwa nabywanego przez rolnika, który zrezygnował ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w przypadku gdy dostawy produktów rolnych będzie dokonywał w okresie późniejszym, a także możliwości wcześniejszego zwrotu podatku w przypadku kiedy będzie dokonywana sprzedaż.
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/19/2005
  Czy Gmina może zaliczyć podatek od towarów i usług zawarty w cenach nabycia usług związanych z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej do kosztów kwalifikowanych w ramach programu SAPARD ?.
 704. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/JJ/05
  Czy w sytuacji stwierdzenia niedoboru towarów w magazynie, towary niepełnowartosciowe lub ubytki naturalne towarów stwierdzone podczas inwentaryzacji udokumentowane protokołem likwidacji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy należy skorygować uprzednio odliczony podatek naliczony?.
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/24/05
  Jaki jest termin zwrotu podatku naliczonego (60 dni czy 180 dni) związanego z nabyciem towarów i usług dotyczących świadczonych usług transportowych poza terytorium kraju, na zlecenie duńskiej firmy, która podała dla tej czynności numer, pod którym jest zidentyfikowana na potrzeby podatku w tym państwie?
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/25-3/2005
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy przysługuje mu zwrot podatku od towarów i usług przy zakupie towarów i usług sfinansowanych z budżetu UE?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/05
  Podatnik pyta, czy na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych w podatku od towarów i usług miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego, do prowadzonej działalności gospodarczej, motoroweru i czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa oraz części zamiennych do motoroweru.
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/406/43/05/I
  Czy podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany inwestycji "Remont Zespołu Pałacowego z przystosowaniem na Gminny Ośrodek Kultury" współfinansowanej z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" z działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"?
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/02/04/05
  Czy podatnikowi przysługuje zwrot wpłaconego do kasy urzędu podatku należnego od towarów i usług, który stanowi różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym przy zakupie towaru a podatkiem należnym przy jego sprzedaży w sytuacji gdy nie uzyskano zapłaty za sprzedany towar a egzekucja długu jest bezskuteczna.
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/6/05
  Czy sprzedając poszczególne towary np. pług, kosiarka, cegły klinkierowe, arkusze blachy dla podróżnego zagranicznego nie mającego stałego zamieszkania na terytorium Wspólnoty, dokonującego zakupu jednego z ww. towarów, oświadczającego że zostanie on przeznaczony na cele własne, dokonując zwrotu zapłaconego podatku PTU temu podróżnemu po przedłożeniu przez niego potwierdzonego przez Urząd Celny dokumentu TAX FREE, prawidłowo stosuje stawkę 0% w stosunku do sprzedaży tego towaru w rozliczeniu za miesiąc w którym dokonano sprzedaży?
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-22/05
  Czy wydatki ponoszone na niezakończoną jeszcze modernizację stanowiących środek trwały autobusów, wykorzystywanych w działalności gospodarczej, i związany z tymi wydatkami podatek naliczony może, w sytuacji wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, zostać zwrócony w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia podatkowego w podatku od towarów i usług?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/05
  Podatnik świadczy usługi pośrednictwa w zakresie dostawy towarów z terytorium Szwecji do dystrybutorów w Polsce. Przedmiotowe usługi świadczone są na rzecz szwedzkiego kontrahenta, który jest podatnikiem podatku od wartości dodanej w Szwecji. Podatnik podpisał umowę ze szwedzką firmą na tzw. pośrednictwo sprzedaży. Usługi w tym zakresie świadczone będą przez podatnika na terenie Polski, a z tytułu świadczonych usług podatnik będzie uzyskiwał dochód w wysokości prowizji. Pytanie podatnika dotyczy zastosowania stawki VAT od wykonych usług.
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/33/05/MKow
  Czy przysługuje podatnikowi prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego z tytułu nabycia w/w towarów (usług) tj. prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności gruntu wraz z posadowionymi budynkamii, nad podatkiem należnym, w oparciu o art. 87 ustawy o VAT.
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/05
  Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne i jest rolnikiem ryczałtowym. Podatnik ubiega się o uzyskanie dotacji na zakup ciągnika rolniczego do celów działalności rolniczej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych". Jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i z tego tytułu jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik pyta czy przysługuje odliczenie (zwrot) podatku VAT wykazanego w fakturach VAT dotyczących poniesionych kosztów zakupu ciągnika rolniczego w ramach inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/05
  Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w systemie tego podatku lub poza nim, realizując inwestycje polegającą na remoncie i wyposażeniu istniejącej świetlicy wiejskiej ?
 716. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/WS/2005
  "W oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa z dnia. 29.08.1997 r. (z poz. zm.) powołując się na Art. 14a zwracamy się z prośbą o wydanie wiążącej interpretacji prawa w przedstawionej sprawie. P.F.H.U jest firmą prowadzoną przez osobę fizyczną (jedoosobowo). Przeważający rodzaj działalności to handel hurtowy. Zakupy towarów są dokonywane w oparciu o umowy handlowe dotyczące warunków współpracy (udzielanych rabatów, płatności, korekt cenowych produktów). Jednym z przedmiotów działalności jest handel (na terenie RP) środkami ochrony roślin, których sprzedaż ma charakter sezonowy. Wspomniane towary są fakturowane przez sprzedawcę wg. cen wyższych od cen rynkowych. Z umowy zawartej pomiędzy P.F.H.U i naszym dostawcą wynika, iż ceny zawarte na fakturach zakupu zostaną zmniejszone (poprzez f-ry korygujące) o kwoty rabatów dystrybucyjnych (za terminowe płatności, za udział w akcjach promocyjnych, akcjach specjalnych oraz rabaty indywidualne). Ze względu na fakt, iż ceny rynkowe środków ochrony roślin są niższe niż nasze ceny zakupu przed otrzymaniem korekt a rabaty (zgodnie z umową) są nam udzielane po upływie kolejnych okresów rozliczeniowych- prowadzimy sprzedaż SOR zgodnie z ceną rynkową tych produktów. W chwili sprzedaży ceny jednostkowe kształtują się na poziomie niższym niż ceny zakupu lecz jest to jedyne realne rozwiązanie aby doszło do transakcji z naszymi odbiorcami. Finalnie (po otrzymaniu rabatów od dostawcy) osiągamy zysk ze sprzedaży tych produktów. Opisane zasady sprzedaży i ustalenia podstawy opodatkowania stosujemy od początku współpracy z dostawcami środków ochrony roślin (czyli od początku rozpoczęcia działalności w zakresie handlu tymi produktami). Naszym zdaniem, przy takich założeniach podstawa opodatkowania sprzedawanych środków ochrony roślin jest prawidłowa (zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług). Istotnym jest również fakt, iż w transakcjach zakupu i sprzedaży wspomnianych środków ochrony roślin nie zachodzą przesłanki zawarte w art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług. Pytanie: Czy tak ustalana przez nas podstawa opodatkowania opisanych towarów jest prawidłowa? " - pismo z dnia 19.01.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 19.01.2005 r. ). " W nawiązaniu do prośby o wydanie wiążącej interpretacji prawa w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 2005-01-19, wyjaśniam co następuje.Przez podstawę opodatkowania sprzedaży środków ochrony roślin rozumiemy obrót, który stanowi kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku, co jest zgodne z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. - pismo z dnia 02.03.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 04.03.2005 r. ).
 717. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1738/04
  1. Naczelny Sąd Administracyjny, biorąc pod uwagę treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r., Nr K 17/97, oraz obwieszczenia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1998 r. o utracie mocy obowiązującej art. 27 ust. 5, 6 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podzielił stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie, że Sąd w zaskarżonym wyroku naruszył art. 27 ust. 6 ww. ustawy. Przywołany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy wyłącznie osób fizycznych a nie osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym spółek cywilnych. Mając na uwadze treść art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, słusznie zauważył organ podatkowy, że spółka cywilna, na gruncie prawa podatkowego, jest zaliczana do jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Ustawa o podatku od towarów oraz o podatku akcyzowym jednoznacznie określała, że podatnikami są jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, do których zalicza się spółki cywilne. Na gruncie tego podatku spółce cywilnej jako organizacji wspólników, a nie samym wspólnikom, przyznano podmiotowość podatkowo - prawną. 2. W związku z tym organ podatkowy, nakładając na spółkę cywilną dodatkowe zobowiązanie podatkowe na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie naruszył prawa.
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/05
  Czy Gmina, która otrzyma bezzwrotną pomoc z zagranicznych środków finansowych jako beneficjent Funduszu Spójności na budowę kanalizacji, a po zakończeniu inwestycji przekaże nieodpłatnie eksploatację urządzeń kanalizacyjnych do Gminnego Zakładu Komunalnego (GZK), jednostki organizacyjnej Gminy działającej w formie zakładu budżetowego, będzie miała możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego ?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PTU-443/1/07/01/05
  Czy dotacja ze środków Programu PHARE otrzymana przez podatnika na wsparcie lokalnej inicjatywy rynku pracy na podstawie umowy z dnia 30.09.2004 r. zawartej z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) spełnia definicję środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej o, której mowa w § 6 ust. 3 Rozp. Min. Fin. z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) co uprawnia podatnika na mocy przepisów rozdziału 12 ww. rozporządzenia do zwrotu podatku naliczonego z tytułu dokonywanych nabyć towarów i usług za środki pochodzące z otrzymanej dotacji.
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/14/2005
  Czy Gmina realizująca, która nie będzie bezpośrednio związana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może skorzystać z prawa odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją tej inwestycji?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 0090/6/58/05
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie importu i sprzedaży samochodów osobowych i ciężarowych. Z deklaracji VAT-7 za lata 1998-2002 powstała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Kwoty podatku naliczonego wynikały z dokumentów celnych, natomiast faktury sprzedaży wystawiane były wyłącznie ze stawką podatku 22%. Nadwyżka podatku wykazywana była w deklaracjach VAT-7, przy czym ostatnia sprzedaż wystąpiła w lutym 2005 r., a poprzednia sprzedaż wykazana została w deklaracji VAT-7 za X 2002 r. W czasie obowiązywania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnik nie miał prawa do zwrotu wyżej wymienionej różnicy podatku. W związku z dokonaną w lutym 2005 r. sprzedażą podatnik zwraca się z zapytaniem czy jest uprawniony do zwrotu wcześniej wykazanej nadwyżki.
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/23/2005/IW
  Czy rolnik nie niebędący podatnikiem podatku od towarów i usług może odzyskać podatek VAT w jakikolwiek sposób w systemie podatkowym i jakie warunki musi spełnić aby ten zwrot otrzymać.
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-02/05
  Dotyczy zwrotu podatku naliczonego od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu towarów i usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-16/14a/05/DB
  Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy ma prawo do zwrotu podatku w terminie 60 dni z tytułu zakupu środka trwałego, który wykazano w kwocie z przeniesienia?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/09/2005/VAT
  Zapytanie podatnika dotyczy potwierdzenia, że podatnik jako rolnik ryczałtowy nie korzysta ze zryczałtowanego zwrotu podatku VAT od sprzedawanych nieprzetworzonych produktów rolnych, ponieważ dokonuje sprzedaży swoich produktów wyłącznie odbiorcom bezpośrednim.
 726. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/157/20045/AO
  Dot. terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
 727. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-129/04/05
  Stan faktyczny przedstawiony przez Jednostkę : Urząd ... realizuje w okresie 2003-2005 projekty współfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Jednostka nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Pytanie brzmi: czy na zasadach obowiązującego w Polsce prawa w zakresie podatku od towarów i usług Urząd może uznać podatek VAT jako koszt kwalifikowany, czy też istnieje na podstawie polskiego systemu prawnego możliwość odliczenia podatku VAT.
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/16/Z/K/05
  Czy dokument zwrot VAT dla podróżnych zawierający drobne błędy arytmetyczne w pozycjach cząstkowych, wskazujący natomiast w podsumowaniu kwoty podatku oraz wartość towaru z podatkiem VAT dokładnie w takich wysokościach ja na załączonym paragonie z kasy rejestrującej, może stanowić podstawę dokonania zwrotu podatku VAT podróżnemu oraz zastosowania stawki 0% przez sprzedawcę do tej dostawy towarów.
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/28/29/2005
  Urząd Gminy w XXX zwrócił się z zapytaniem czy ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego z tytułu realizowanych następujących inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych w ramach programu Sapard: 1.modernizacja stacji uzdatniania wody w związku z podpisaną w dniu 21 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2.modernizacja kanalizacji sanitarnej etap V w związku z podpisaną w dniu 21 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 3.budowa drogi gminnej XXX-ZZZ w związku z podpisaną w dniu 21 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 4.budowa drogi gminnej w AAA w związku z podpisaną w dniu 21 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 5.budowa drogi gminnej AAA-YYY w związku z podpisaną w dniu 21 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 6.budowa parkingu turystycznego w BBB w związku z podpisaną w dniu 28 czerwca 2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łączna kwota pomocy finansowej zaliczona została do kosztów kwalifikowanych, w kosztach tych znalazł się również podatek od towarów i usług. Ponadto Strona stwierdza, iż obiekty zmodernizowanej stacji uzdatniania wody oraz wybudowanej kanalizacji sanitarnej użytkowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej utworzony Uchwałą Rady Gminy. Obecnie jednak pomimo zapisów w ww umowach o uwzględnieniu podatku VAT w kosztach kwalifikowanych, Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa stwierdza, iż jedynie w określonych przypadkach podatek ten stanowi koszt kwalifikowany w ramach realizacji inwestycji ze środków Programu SAPARD i wówczas jest on objęty refundacją ze strony ARiMR.
 730. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-13/PP-443-02/05
  Czy na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r Gmina może ubiegać się o zwrot różnicy podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki z 7% na 22% i nieuwzględnieniem przez ARiMR w ramach kosztów kwalifikowanych (objętych wnioskiem o dofinansowanie z SAPARD) różnicy w wartości inwestycji powstałej z w/w tytułu, przy czym umowa pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Gminą o refundację tego przedsięwzięcia w ramach programu SAPARD została zawarta w dniu 23 czerwca 2004r.
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/14/EŚ/2005
  Zwrot podatku VAT w przypadku rolnika ryczałtowego.
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/05
  Czy wywóz towaru może być potwierdzony na dokumencie imiennym "Zwrot VAT dla podróżnych" przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator, bez podpisu funkcjonariusza celnego?
 733. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1451/04
  1. Strona skarżąca treść wniesionej w sprawie skargi kasacyjnej oparła wyłącznie na zarzucie naruszenia prawa materialnego polegającego na błędnej wykładni przepisów art. 72 § 1 pkt 1, art. 74 § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 75 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Z treści argumentacji jaką skarżący uzasadnia to naruszenie wynika jednak, że w sprawie istotna jest dla niego przede wszystkim kwestia ustaleń faktycznych. Taka konstrukcja uzasadnienia zarzutów pozwala zatem na wyprowadzenie wniosku, iż skarżącemu w istocie rzeczy chodzi nie tyle o błędną wykładnie ww. przepisów prawa materialnego, co o niewłaściwą subsumcję stanu faktycznego sprawy do tych przepisów, które w ten sposób niewłaściwie zastosowano. 2. Sąd kasacyjny z mocy art. 174 pkt 1 popsa "ograniczony jest do badania, czy wskazane przepisy prawa materialnego zostały naruszone przez ich błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie i na czym to naruszenie polegało. Sąd nie może więc samodzielnie konkretyzować zarzutów skargi kasacyjnej ani uściślać bądź w inny sposób ich korygować" (vide: wyrok NSA z dnia 30 marca 2004 r., sygn. GSK 10/04 - publ. w: Mon. Praw. z 2004 r., Nr 9 str. 392) zauważyć trzeba, iż skarżący sformułował zarzuty w sposób uniemożliwiający przejście do istoty niniejszej sprawy.
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/443-13/05/AL/11384
  1. Który miesiąc należy skorygować w przypadku otrzymania po 1 maja 2004 dokumentu potwierdzającego wywóz poza terytorium RP towaru, którego sprzedaż została dokonana przed 30.04.2004 r.?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-II-PP-443/3/2005/KR
  Dot. możliwości zwrotu lub kompensacji podatku VAT z tytułu inwestycji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie - "Rozwój i ulepszenie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem" - projekt - remont połączony z modernizacją drogi wewnętrznej i placów manewrowych.
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/2/05
  Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwestycji realizowanej w ramach programu SAPARD, związanej z budową kanalizacji sanitarnej, która zostanie nieodpłatnie przekazana Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej.
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/2/05
  Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwestycji realizowanej w ramach programu SAPARD, związanej z budową kanalizacji sanitranej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków.
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/2/05
  Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwstycji realizowanej w ramach programu SAPARD, związanej z budową kanalizacji sanitarnej.
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-52/05/KH/6946
  Spółka podpisała kontrakt z odbiorcą unijnym na dostawę towarów. Czy zaliczki otrzymane od odbiorcy unijnego przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powodują powstanie obowiązku podatkowego?
 740. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/04/2005/VAT
  Podatnik jest rolnikiem, nie prowadzącym innej działalności gospodarczej i nie świadczy usług z tytułu których byłby podatnikiem podatku VAT na terenie działania Urzędu Skarbowego w Puławach ani też innych Urzędów Skarbowych. W dniu 30.04.2004r zawarł Pan umowę nr X z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie - na realizację przedsięwzięcia przy udziale pomocy finansowanej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD - w ramach tworzenia źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych. Prowadzona inwestycja to kompleks turystyczny (agroturystyka). Zapytanie podatnika dotyczy możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach VAT dokumentujących zainwestowane środki finansowe. Zdaniem podatnika nie ma on możliwości odebrania VAT-u z Urzędu Skarbowego.
 741. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-162/05/CIP/01
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy będzie mógł wystąpić o zwrot podatku naliczonego związanego z w/w zakupami, finansowanymi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na podstawie przepisu § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Podatnika, będzie on mógł ubiegać się o zwrot podatku z tytułu nabycia paliwa oraz usług noclegowych i gastronomicznych na mocy przepisu § 23 w/w rozporządzenia Ministra Finansów.
 742. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-166/05/CIP/01
  1. Podatnik zapytuje, czy zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy i związane z tym otrzymanie wpłat z tytułu umów o partycypację stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. 2. Czy przy zakupie gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu Towarzystwo Budownictwa Społecznego może odliczyć podatek od towarów i usług oraz w jaki sposób dokonać rozliczenia podatku przy sprzedaży gruntu.
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/5/05
  Stan faktyczny: Podmiot w 2004r. był podatnikiem VAT czynnym. Z uwagi, iż spełniał przesłanki ponownego skorzystania ze zwolnienia w trybie art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (D. U. nr 54, poz. 535) zwanej dalej ustawą o VAT, złożył w grudniu 2004r. VAT-R aktualizacyjny wybierając od 1 stycznia 2005r. zwolnienie z VAT o którym mowa w art. 113 ust. 1. Rozliczając i składając do tutejszego Urzędu deklarację VAT-7 za miesiąc grudzień 2004r. podatnik zadeklarował podatek należny w kwocie 144zł. oraz kwotę podatku naliczonego od nabycia towarów i usług pozostałych do odliczenia 515zł. Różnica (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym) została zadeklarowana do zwrotu w terminie 180 dni. Stanowisko Pytającego: Mimo, iż podmiot w momencie składania deklaracji VAT-7 nie był już podatnikiem VAT czynnym to rozliczenie VAT dokonane w deklaracji VAT -7 za miesiąc grudzień 2004r. dotyczy okresu w którym podmiot był podatnikiem VAT czynnym, tym samym przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w deklaracji VAT -7 za miesiąc grudzień 2004r.
 744. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/21/05
  Czy Gmina..., w związku z prowadzeniem inwestycji finansowanej - w ramach zawartej umowy z dnia 30 czerwca 2004r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - ze środków programu SAPARD, jest podatnikiem podatku od towarów i usług i czy ma możliwości odzyskania podatku VAT?
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/190/2005/ADB
  Czy firmie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupów towarów i usług związanych z wykonywaniem ww. czynności na rzecz firmy zagranicznej mającej siedzibę na terytorium państwa trzeciego, a także zwrot tego podatku.
 746. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/182/04
  Podatnik wykonuje usługi transportowe na terenie kraju opodatkowane wyłącznie stawką VAT 22 % oraz usługi transportowe na terenie państw członków Unii Europejskiej na rzecz podatników podatku od wartości dodanej. Kwoty podatku naliczonego wykazywane w deklaracji VAT-7 wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które w całości zostały zapłacone wystawcom tych faktur do momentu złożenia deklaracji podatkowej VAT-7. Czy podatnik może żądać zwrotu całej różnicy podatku w terminie 60 dni w związku z zapłatą w całości faktur dokumentujących zakup towarów i usług oraz czy w tej sytuacji należy składać dwa wnioski o przyspieszenie terminu zwrotu, jeden w związku z zapłatą należności za faktury dokumentujące zakupy i drugi z tytułu wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług transportowych.
 747. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1231/12i/04
  Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie Spółki, zamierza ona nabyć od dotychczasowego wydzierżawiającego prawo własności nieruchomości (obiektów, w których Spółka prowadzi swoją działalność, a które są przez nią w chwili obecnej dzierżawione), a także obiektów będących w trakcie budowy oraz nieruchomości niezabudowanych. Natomiast we władaniu dotychczasowego wydzierżawiającego pozostaną inne składniki, służące prowadzeniu przez niego działalności gospodarczej. Ponadto Podatnik stwierdza, że po dokonaniu planowanej transakcji wygasną zawarte wcześniej umowy dzierżawy, a na dotychczasowego dzierżawcę przejdą uprawnienia miedzy innymi z tytułu gwarancji i rękojmi rzeczy nabytej, przysługujące wcześniej wydzierżawiającemu. Natomiast wątpliwości podniesione przez Podatnika dotyczą: 1) stwierdzenia, że przedmiotowe transakcje podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie stanowią one nabycia przedsiębiorstwa jako czynności nie podlegającej regulacjom tej ustawy, 2) potwierdzenia prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu obiektów oraz 3) zasad zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Zdaniem Strony sprzedaż nieruchomości przez zbywającego (także obiektów w budowie) nie jest transakcją mającą na celu zbycie przedsiębiorstwa lub zakładu - oddziału - samodzielnie sporządzającego bilans, a zatem nie ma w tym przypadku zastosowania art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka stoi na stanowisku, że do planowanej transakcji będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a ponadto kupującemu przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu takich nieruchomości na zasadach ogólnych z zachowaniem prawa do zwrotu bezpośredniego w terminach ustawowych.
 748. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-120/05/CIP/01
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy zobowiązany jest do wystawienia faktury ze stawką zwolnioną dokumentującą przedmiotową usługę.
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/443/1/05
  Działając na podstawie art. 14a, art. 14b § 1-4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Strony w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawiam uznać przedstawione we wskazanym wniosku stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze skierowanego do Tut. Organu pisma wynika, że Urząd Miasta (zwany w dalszej części Stroną) realizuje zadanie polegające na wytyczeniu trasy turystycznej pod nazwą: Euro-Trójkąt Przyjaźni, którego celem jest rozwój turystyki a w szczególności pobudzenie aktywności turystycznej młodzieży. Projekt ten jest finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy jak również ze środków własnych. W umowie dotyczącej korzystania ze środkó ...
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/8/05/I
  Czy podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany w ramach realizacji inwestycji pod nazwą "Polsko-niemiecki punkt współpracy transgranicznej" w ramach programu INTERREG III A?
 751. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-81/05/CIP/01
  Wnioskodawca zapytuje czy przedsiębiorca norweski, poprzez swój oddział, musi zarejestrować się w Polsce dla potrzeb podatku od towarów i usług, a jeżeli nie, to czy będzie mógł starać się, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 23.04.2004r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, o zwrot podatku naliczonego. Zdaniem Wnioskodawcy, przedsiębiorca norweski nie musi rejestrować się dla potrzeb podatku od towarów i usług, jednakże przysługiwać mu będzie prawo do zwrotu podatku naliczonego.Wnioskodawca pyta także, czy w sytuacji gdy przedsiębiorca norweski będzie musiał zarejestrować się w Polsce dla potrzeb podatku od towarów i usług, będzie mógł wystąpić o zwrot podatku naliczonego, skoro w Polsce nie będzie wykonywał żadnych czynności opodatkowanych a jedynie świadczył usługi na własne potrzeby.Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji gdy przedsiębiorca norweski będzie musiał zarejestrować się w Polsce dla potrzeb podatku od towarów i usług, będzie mógł wystąpić o zwrot podatku naliczonego, ponieważ Spółka jest podatnikiem podatku od wartości dodanej w Norwegii i poniesione w Polsce koszty służą opodatkowanemu przychodowi w Norwegii.
 752. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-21/05/CIP/01
  Spółka zwraca się z zapytaniem czy obrót z tytułu przedmiotowej transakcji, daje możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w myśl art. 86 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą.
 753. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.III-443/130/2004
  Podatnik zwraca się z zaoytaniem w kwestii zwrotu podatku VAT.Jako zakład budżetowy, będący czynnym podatnikiem podatku VAT zamierza prowadzić inwestycję kanalizacyjną, która to inwestycja finansowana będzie ze środków własnych oraz środków otrzymanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędu Gminy. Czy po opłaceniu faktury dokumentującej zakup można wystąpić o zwrot podatku i czy zwrot ten nastąpi w całości, czy stopniowo miesięcznie ? Podatnik nadmienia, że srodki trwałe są użyczone z Urzędu Gminy.
 754. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/9/04
  Czy istnieje możliwość zwrotu podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji "zakup uządzeń chłodniczych w komorach do przechowywania materiału szkółkarskiego" współfinansowanej przy udziale środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach specjanego funduszu przedakcesyjnego na rzecz rolnictwa SAPARD ? Inwestycja prowadzona jest przez rolnika ryczałtowego nie dokonującego sprzedaży produktów rolnych na rzecz podatników podatku od towarów i usług. Umowa na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach programu SAPARD została zawarta po dniu 1 maja 2004 roku.
 755. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/39/2004/KM
  Zapytanie dotyczy stawek podatku VAT dla: 1. całodobowy pobyt matek w oddziale szpitalnym przy chorym dziecku, 2. wykonywanie na zlecenie innych podmiotów usług dezynfekcji i sterylizacji narzędzi lekarskich i materiałów opatrunkowych 3. sporządzanie dokumentacji zawierającej informację o stanie zdrowia pacjenta dla zakładów ubezpieczeniowych, 4. prowadzenie szkoły rodzenia przez pracowników szpitala, porody rodzinne.
 756. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/150/2004/MK
  Strona zajmuje się produkcją wieloodcinkowych programów telewizyjnych, do których na podstawie zawartej umowy przenosi prawa autorskie i pokrewne. Wątpliwości Strony dotyczą zwolnienia od podatku od towarów i usług w/w usług.
 757. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-75/04
  Pytanie Gminy dotyczy możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w ramach rozliczeń z urzedem skarbowym.
 758. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-76/04
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od realizowanych inwestycji w ramach rozliczeń z urzędem skarbowym?
 759. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-78/04
  Urząd Gminy zwraca się z zapytaniem, czy Gmina będąca beneficjentem programu SAPARD ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od realizowanych inwestycji w ramach rozliczeń z urzędem skarbowym.
 760. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-79/04
  Gmina reprezentowana przez Burmistrza zwróciła się o wyjaśnienie czy naliczony podatek od towarów i usług, wynikający z faktur zakupu dotyczących realizowanych inwestycji (współfinansowanych, w ramach programu SAPARD) przysługuje Gminie do odliczenia.
 761. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-62/05/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy powyższą transakcję winien potraktować jako transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i rozliczyć ją zgodnie z przepisami art. 31 ust. 1 oraz art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą. Ponadto Podatnik zapytuje czy prawidłowym działaniem było nie rozliczenie przez niego przedmiotowej transakcji jako nabycia wewnątrzwspólnotowego i nie wykazania jej w informacji podsumowującej. Swoje stanowisko Podatnik oparł na tym, że transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wykazywane są w kwartalnych informacjach podsumowujących, a przedmiotowa transakcja nie posiada wszystkich koniecznych danych do prawidłowego sporządzenia informacji podsumowującej, tj. numeru VAT kontrahenta.
 762. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-18/05/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy słusznie odlicza podatek naliczony od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych, związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zdaniem Podatnika, Spółce na mocy przepisów od § 23 do § 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. przysługuje zwrot podatku naliczonego dotyczącego usług noclegowych i gastronomicznych dotyczących szkoleń finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Przepis art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług w ocenie Podatnika nie ma zastosowania w niniejszym stanie faktycznym.
 763. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2543/04/CIP
  Czy określenie Strony umowy poprzez podpisane aneksy jest właściwe, umożliwiające ubieganie się o zwrot podatku VAT.
 764. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/64/JG/04
  Czy istnieje możliwość odzyskania podatku naliczonego od inwestycji zrealizowanej w ramach programu SAPARD ?
 765. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-16/04/JM
  Kiedy przypada termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającego z deklaracji VAT-7 w przypadku dokonania przez podatnika korekty deklaracji ?
 766. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-1/443/276/99/ECH/04
  Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego podatnik sformułował pytania: 1. Czy w przypadku zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie (art. 87 ust. 6 pkt 1, 2 i 3 ustawy) całkowita zapłata faktur krajowych, a także faktur dokumentujących import usług oznacza tylko i wyłącznie przekazanie na konto wystawiającego fakturę pełnej kwoty z niej wynikającej, czy też możliwa jest kompensata wzajemnych należności i zobowiązań, jeżeli takie występują w transakcjach krajowych i zagranicznych? 2. Czy w przypadku importu usług spedycyjnych i hotelowych (Spółka wystawia faktury na odbiorców krajowych i zagranicznych) - do całej kwoty faktury zewnętrznej dokumentującej import usług należy zastosować stawkę podatku, jaka obowiązuje w Polsce dla tego rodzaju usług (22 % dla usługi transportowej i spedycyjnej, 7 % dla usługi hotelowej)? Czy też każdą fakturę dokumentującą import usług należy przyporządkować do faktury odprzedaży usług w sposób, że w zależności od stawek podatku, jakie zawiera faktura sprzedaży wystawiona przez Spółkę - odpowiednio ustalić stawki podatku na fakturze wewnętrznej dotyczącej importu usług?
 767. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/117/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006" dotyczącej finansowania zakupu ciągnika rolniczego. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej nie są dostarczane podmiotom będącym podatnikami podatku od towarów i usług. Strona nie zamierza zmieniać kręgu odbiorców produktów rolnych wyprodukowanych w jej gospodarstwie rolnym. Ponadto Strona nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług rolniczych na rzecz jakichkolwiek podmiotów.
 768. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-288/04/MS
  - Czy w przypadku, gdy po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 13 oraz art. 41 ust. 9 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług następuje korekta deklaracji VAT-7 polegająca na zwiększeniu sprzedaży opodatkowanej stawkę VAT 0% i jednocześnie zmniejszeniu sprzedaży opodatkowanej stawką krajową - Podatnik ma prawo do wykazania wyższej niż w pierwotnej deklaracji kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu (art. 87 ustawy) ?- 2. Czy w przypadku dokonania przez Podatnika korekty podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy - istnieje jednocześnie możliwość zwiększenia w tej skorygowanej deklaracji kwoty podatku do zwrotu wykazywanego na podstawie art. 87 ustawy ?- Czy po złożeniu korekty deklaracji VAT-7 termin do dokonania zwrotu wykazanego pierwotnie do zwrotu podatku biegnie od daty złożenia pierwotnej deklaracji ?
 769. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-34/04
  Czy zapłata przez firmę dłużną Spółce- rolnikowi ryczałtowemu za produkty rolne, które nabyła Spółka uprawnia ją do pomniejszenia podatku należnego o zryczałtowany zwrot podatku wykazany w fakturach VAT RR ?
 770. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/116/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy dotyczącej finansowania zakupu ciągnika rolniczego. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej są sprzedawane podmiotom będącym podatnikami podatku od towarów i usług. Strona nie potrafi określić na przyszłość, jaki będzie krąg nabywców produktów rolnych wyprodukowanych w jej gospodarstwie rolnym. Ponadto Strona nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług rolniczych na rzecz jakichkolwiek podmiotów.
 771. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-25/024/404/246/04
  Czy podatek VAT zawarty w zakupach realizowanych przez urząd gminy realizowanych w ramach programu SAPARD jest kosztem kwalifikowanym?
 772. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-324-1/04
  Jak odzyskać zapłacony podatek VAT w wysokości 22% od drzwi do pokoju które zostały przekazane synowi mieszkającemu w Niemczech ?
 773. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2455/04/CIP/01
  1) Podatnik z tytułu sprzedaży nowych samochodów osobowych i ciężarowych na rzecz kontrahentów z Unii wystawił we wrześniu 2004r. faktury VAT ze stawką podatku VAT 0%. Czy powinien stosować przepisy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług ? Zdaniem Podatnika - tak. 2) Co zrobić w sytuacji, gdy dostawa nie dojdzie do skutku przed 25.10.2004r. tj. terminem do złożenia deklaracji za wrzesień? Czy w tej sytuacji należy naliczyć 22% VAT od wystawionych faktur sprzedaży wewnątrzwspólnotowej, jeżeli tak to czy od kwoty jaką zapłaci kontrahent niemiecki, czy też potraktować tę kwotę brutto i zapłacić VAT od tak wyliczonej podstawy? Czy po wywiezieniu towaru przez kontrahenta niemieckiego należy skorygować faktury i ponownie wystawić ze stawką 0%? Zdaniem Podatnika: w/w sprzedaż nie podlega opodatkowaniu stawka 22%, ponieważ dostawa nastąpi z opóźnieniem z winy odbiorcy unijnego. 3) Czy w stosunku do zaliczek otrzymanych od kontrahentów ze Wspólnoty należy stosować przepisy art. 19 ust.11 i 20 lub art.20 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Podatnika - nie. 4) Kontrahent zapłacił za w/w towar w październiku. Czy Podatnikowi przepadnie zwrot podatku VAT od zakupu sprzedanych i nie wywiezionych do Unii samochodów? Zdaniem Podatnika powinien mieć możliwość doliczenia podatku do wniosku o zwrot VAT za październik, tzn. w następnym okresie rozliczeniowym. 5) Czy słuszne jest stanowisko Podatnika, że ma prawo do zwrotu podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług od zakupu samochodów sprzedanych kontrahentowi z Unii, w terminie 60 dni bez względu na to czy w/w faktury zakupu zostały zapłacone czy nie i czy Podatnik ma prawo zwrócić się o skrócenie terminu zwrotu do 25 dni od konkretnej części faktury, która została zapłacona do dnia złożenia deklaracji VAT-7 ? 6) Czy w przypadku gdy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w danym okresie rozliczeniowym jest niższa niż podatek naliczony w danym miesiącu wynikający z faktur zakupu samochodów ciężarowych lub osobowych sprzedawanych do krajów Unii, Podatnik ma prawo żądać zwrotu różnicy (na którą nie starczyło nadwyżki VAT naliczonego ogółem) w następnym miesiącu? W ocenie Podatnika powinien mieć możliwość doliczenia przedmiotowej kwoty do wniosku o zwrot VAT w następnym miesiącu tj. październiku. 7) Czy Podatnikowi przysługuje skrócenie terminu zwrotu różnicy podatku ze 180 do 60 dni w stosunku do: - kwoty wynikającej z pomnożenia 22% obrotu wynikającego ze sprzedaży do krajów Wspólnoty nowych samochodów, ponieważ jest on opodatkowany stawką VAT 0% ? - kwoty VAT wynikającej z faktur, które zostały przez nas zapłacone do dnia złożenia deklaracji VAT-7 ?
 774. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/113/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy dotyczącej finansowania zakupu ciągnika rolniczego. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej nie są sprzedawane podmiotom będącym podatnikami podatku od towarów i usług. Strona nie potrafi określić na przyszłość, jaki będzie krąg nabywców produktów rolnych wyprodukowanych w jej gospodarstwie rolnym. Ponadto Strona nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług rolniczych na rzecz jakichkolwiek podmiotów.
 775. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-118/04/PJ
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na wykonywaniu usług, do których na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stosuje stawkę 7% podatku VAT. W związku z tym w deklaracji VAT-7 wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu. Na podstawie art. 87 ust. 6 pkt. 1 ww. ustawy Podatnik składa wniosek o zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia. W zaistniałym stanie faktycznym powstało pytanie czy kwoty podatku naliczonego, które zostały wykazane w deklaracji, powinny wynikać z faktur zapłaconych do dnia złożenia deklaracji, czy też zapłaconych do końca miesiąca, za który składana jest deklaracja ?
 776. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/47/HK/04
  czy nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób, w tym w systemie VAT i poza nim oraz czy analizując urzędową wykładnię Ministra Finansów zawartą w piśmie z dnia 29 lipca 2004r. oznaczoną BC2/033/JO/304/04, Gmina ma możliwość odzyskania od urzędu skarbowego podatku VAT od przedmiotowego zadania.
 777. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/803/04
  dotyczy prawa zwrotu podatku VAT w związku z inwestycjami finansowanymi z programu SAPARD
 778. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430-33/04
  Czy podatek naliczony od zakupu towarów i usług przy realizacji inwestycji pod nazwą "Wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej" realizowanej w ramach programu SAPARD może być zwrócony w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym? Informujemy, że Gmina jest beneficjentem programu SAPARD, zgodnie z zawartą umową w dniu 30.06.2004r. z ARiMR o współfinansowanie inwestycji w zakresie zakupu wyposażenia do sali gimnastycznej. W dniu 19.09.2004r. otrzymaliśmy projekt aneksu do umowy, z którego wynika, że naliczony podatek od towarów i usług przy realizacji tej inwestycji nie może stanowić kosztów kwalifikowanych i nie będzie refundowany ze środków SAPARD, bowiem podatek ten można odzyskać w ramach rozliczeń z urzędem skarbowym. Zakupione wyposażenie sali gimnastycznej zostało przekazane do użytkowania szkole nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług, a tym samym nie będzie wykorzystywane do naszej działalności opodatkowanej. Ponadto informujemy, że nie możemy odzyskać podatku poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym, ponieważ jednostki samorządu terytorialnego są z tego podatku zwolnione.W związku z powyższym uważamy, że gmina nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych z tą inwestycją, jak i nie istnieje możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego VAT, a tym samym zmniejszenia zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
 779. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/961/TŁ/04
  Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Brzegu z pytaniem o możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług od dokonanych inwestycji sfinansowanych ze środków programu SAPARD, polegających na budowie kanalizacji. Realizacja tej inwestycji nie przewiduje możliwości sfinansowania podatku naliczonego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Podatnik zaznaczył przy tym, iż majątek trwały zostanie, po zakończeniu zadania inwestycyjnego, przekazany nieodpłatnie zakładowi budżetowemu w użytkowanie.
 780. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/8/04
  Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych kosztów na realizację przez gminę inwestycji p.n. "Modernizacja parku gminnego" finansowanej z udziałem środków programu SAPARD bądź zwrotu tego podatku ? Umowa na finansowanie powyższej inwestycji ze środków porgramu SAPARD została zawarta w dniu 30.06.2004 r. Inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Gmina nie będzie osiągała przychodów z tego tytułu.
 781. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/105/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy dotyczącej finansowania w ramach programu SAPARD zakupu ciągnika. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej sprzedawane są rolnikom nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług, a także podatnikom podatku od towarów i usług (dostawy owoców do zakładów przetwórczych). Ponadto produkty rolne zużywane są na własne potrzeby. Strona nie potrafi określić na przyszłość, jaki będzie krąg nabywców produktów rolnych wyprodukowanych w jej gospodarstwie rolnym.
 782. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/103/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy dotyczącej finansowania w ramach programu SAPARD zakupu ciągnika. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej sprzedawane są rolnikom nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług, a także podatnikom podatku od towarów i usług (dostawy mleka do Spółdzielni Mleczarskiej w XXX). Ponadto produkty rolne zużywane są na własne potrzeby.
 783. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/102/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy dotyczącej finansowania w ramach programu SAPARD zakupu ciągnika. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej sprzedawane są rolnikom nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług, a także podatnikom podatku od towarów i usług (dostawy mleka do Spółdzielni Mleczarskiej "XXX"). Ponadto produkty rolne zużywane są na własne potrzeby.
 784. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/97/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy dotyczącej finansowania w ramach programu SAPARD zakupu nowego ciągnika rolniczego. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej zużywane są na własne potrzeby bądź sprzedawane rolnikom nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług.
 785. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2296/04/CIP/01
  Podatnik pyta czy powinien zarejestrować się jako podatnik VAT UE, czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z nabycia materiałów i usług niezbędnych do wykonania usługi. Zdaniem Podatnika nie ma obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT UE i zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o o kwotę podatku naliczonego wynikającego z nabycia materiałów i usług niezbędnych do wykonania usługi.
 786. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/005/119/2004
  W związku ze złożeniem przez Gminę wniosku do programu LEADER, prosimy o informację, czy kwota podatku od towarów i usług obejmujące ten projekt może zostać umieszczona w kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia, ponieważ nie jest ona odpisywana bądź odzyskiwana przez jednostki samorządu terytorialnego.
 787. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/146/04
  Czy w związku z zawartymi w dniach 24 maja i 30 cerwca 2004 r. umowami z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Gmina ma możliwość odzyskania podatku naliczonego od zakupów towarów i usług przy wykonaniuinewstycji realizowanych w ramach programu SAPARD? Czy podatek ten może być uznany za koszt kwalifikowany?
 788. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/98/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy dotyczącej finansowania w ramach programu SAPARD zakupu nowego ciągnika rolniczego. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej zużywane są na własne potrzeby bądź sprzedawane rolnikom nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług.
 789. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-421/3/2004
  Czy podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy należny z tytułu realizacji wymienionych zadań u udziałem programu SAPARD, stanowią dla Gminy koszt kwalifikowany.
 790. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/96/2004/VAT
  Gmina w ramach programu SAPARD realizowała inwestycję "Remont ścieżek spacerowo - widokowych w obrębie terenów łąkowych w sąsiedztwie parku …." , zgodnie z umową z dnia 30.06.2004 r. zawartą pomiędzy Gminą a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakupy dokonywane w związku z realizacją inwestycji nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną Gminy. Gmina nie może odzyskać podatku VAT w jakikolwiek sposób w tym w systemie VAT i poza nim, np. w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Czy podatek VAT można zaliczyć do kosztu kwalifikowanego w programie SAPARD?
 791. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-443/38/04
  Czy rolnik ryczałtowy może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych podatek od towarów i usług związany z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków SAPARD?
 792. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-443/39/04
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z faktury VAT dotyczącej zakupu towarów i usług związanych z realizacją inwestycji będącej przedmiotem umowy zawartej w dniu 09.07.04r. pomiędzy Gminą a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - "rekultywacja I kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości X "?
 793. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/156/AK/04
  Prawo zwrotu podatku VAT od towaru zakupionego we Włoszech.
 794. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443-326/04/IR
  Spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług realizuje inwestycję w ramach projektu o dofinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie obejmuje następujące wydatki inwestycyjne: zakup obiektu, remont, maszyny i urządzenia, oprogramowanie. Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zwrotu naliczonej stawki VAT na jeden z wydatków inwestycyjnych będący częścią realizacji projektu - zakup obiektu.
 795. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2272/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje mu zwrot podatku naliczonego z faktur wystawianych przez wykonawców usług budowlanych, a jeśli tak to na jakich zasadach. Podatnik zapytuje ponadto czy spełnia warunki do uzyskania zwrotu kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki na podstawie przepisów rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 971). Zdaniem Podatnika przysługuje mu zwrot podatku naliczonego, a wniosek o zwrot powinien być złożony w zwykłej formie pisemnej.
 796. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/94/2004/VAT
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, który zapłaci na podstawie umowy zawartej z wykonawcą, w jakikolwiek sposób, w tym na podstawie przepisów o VAT i poza tymi przepisami? Dokonywane zakupy nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną Gminy (inwestycja polega na modernizacji obiektów zaplecza sportowego). Umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarto 28.06.2004 r. Przedstawienie pisemnej odpowiedzi na nasze zapytanie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest warunkiem zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu SAPARD.
 797. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/95/2004/VAT
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, który zapłaci na podstawie umowy zawartej z wykonawcą, w jakikolwiek sposób, w tym na podstawie przepisów o VAT i poza tymi przepisami? Dokonywane zakupy nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną Gminy, gdyż wybudowana kanalizacja po dokonaniu odbioru inwestycji zostanie przekazana do eksploatacji Zakładowi Usług Komunalnych. Umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarto 04.06.2004 r. Przedstawienie pisemnej odpowiedzi na nasze zapytanie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest warunkiem zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu SAPARD.
 798. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/93/2004/VAT
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zapłaconego od faktury za wybudowanie kanalizacji na terenie wsi? Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została zawarta 16.06.2004 r. Inwestycja została przekazana do eksploatacji Zakładowi Komunalnemu Związku Gmin, a dokonywane przez Gminę zakupy nie są związane z jego sprzedażą opodatkowaną. Informacja w przedmiotowej sprawie jest niezbędna w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa celem zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu SAPARD.
 799. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2250/04/CIP/01
  W jakim terminie po 1 maja 2004r. powinien być dokonywany zwrot podatku w sytuacji, gdy nabyto prawo do zwrotu podatku VAT w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)? W ocenie Podatnika, zwrot podatku naliczonego powinien nastąpić w terminie 60. dni od daty złożenia deklaracji. W okresie do maja 2004r. Podatnik otrzymywał zwrot podatku naliczonego VAT w terminach przewidzianym w cyt. wyżej ustawie. Podatnik stoi na stanowisku, iż prowadząc działalność od 1 grudnia 2003r. nabył prawo do zwrotu podatku w terminie 60 dni a nowe przepisy nie mogą zmieniać praw już nabytych.
 800. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-117-4-GK/04
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez Oddział zagranicznej osoby prawnej na rzecz Spółki oraz możliwość zwrotu podatku naliczonego przy zakupach związanych z tymi czynnościami
 801. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/117/04
  Możliwość odzyskania podatku VAT od dokonanych zakupów przez rolnika ryczałtowego.
 802. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/125/04
  Możliwość odzyskania podatku VAT od dokonanych zakupów przez rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działalności gospodarczej.
 803. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-14/PPM/440-1856/O4/RN
  W jakiej wysokości przysługuje odliczenie podatku naliczonego (zwrot) w przypadku sprzedaży samochodu osobowego na eksport ?
 804. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-48/04
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego VAT z tytułu realizacji inwestycji komunalnej współfinansowanej przy udziale środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Specjalnego Funduszu Akcesyjnego na rzecz Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD)?
 805. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/90/2004/VAT
  Gmina dokonuje zakupów w związku z modernizacją dwóch dróg i zakupy te nie są związane z jej sprzedażą opodatkowaną. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków SAPARD - umowa o współfinansowaniu z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została zawarta dnia 15.08.2004 r. Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób, w tym w systemie VAT i poza nim?
 806. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-66/04
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług poniesionego przy realizowaniu inwestycji współfinansowanych ze środków programu SAPARD w świetle obowiązującej ustawy VAT.
 807. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PP-2/443/137/2004
  Podatnik formułuje pytania: 1. W jakim terminie powinno nastąpić przedstawienie zabezpieczenia majątkowego? 2. Czy kwota zabezpieczenia majątkowego może być przenoszona na następne okresy rozliczeniowe i stanowić zabezpieczenie majątkowe dla klejnych zwrotów podatku naliczonego? 3. W jakim terminie i po spełnieniu jakich warunków nastąpi zwrot wpłaconego zabezpieczenia? 4. Czy w przedmiocie ustalania form zabezpieczenia należy stosować rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania kaucji oraz określenia form zabezpieczenia majątkowego (Dz.U. Nr. 58, poz.560)?
 808. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-76/2004
  Gmina realizuje inwestycje finansowane zm funduszu SAPARD. Są to inwestycje drogow, które po ich zakończeniu nie podlegają dalszej odsprzedaży lecz stają się majątkiem Gminy i mimo że jest podatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, gdyż jest końcowym beneficjentem. Umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na współfinansowanie powyższych inwestycji podpisane zostały po dacie 01.05.2004r.
 809. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/105/04
  Czy w przypadku, gdy podatnik (jednostka samorządu terytorialnego - gmina) jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT jedynie z tytułu czynności cywilnoprawnych, a ponosiła wydatki pochodzące ze środków z funduszu SAPARD na realizację inwestycji - budowy kanalizacji, ma prawo do uzyskania zwrotu bezpośredniego podatku z urzędu skarbowego w sytuacji, gdy umowy cywilnoprawne dot. sieci kanalizacyjnej będą zawierane z korzystającymi z niej podmiotami przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będący zakładem budżetowym gminy ?.
 810. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/04
  Czy rolnik ryczałtowy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku lub poza nim w związku z realizowaną przez niego inwestycją ?
 811. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/i15_3134/32/04/GCS
  Czy Gmina otrzyma zwrot podatku od towarów i usług z tytułu nabycia usługi, na którą zawarto umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Sapard ?
 812. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-97/04/AM
  Kiedy powstaje prawi do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z importem usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz w jakim terminie następuje zwrot podatku na rachunek bankowy podatnika ?
 813. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/443-100/04/I
  Czy w sytuacji, gdy nie jestem zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT mam możliwość odliczenia (odzyskania) podatku naliczonego w związku z dokonywaną inwestycją polegającą na modernizacji gospodarstwa agroturystycznego, która realizowana jest w ramach programu SAPARD?
 814. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-60/2004[br]PP/443-60b/2004
  Czy podatnik ma możliwość odzyskania podatku VAT z poniesionych kosztów na inwestycję współfinansowaną ze środków SAPARD, - umowa z ARiMR zawarta została przed 1 maja 2004 r., - podatnik jest rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostaw pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi wyłącznie podmiotom nie będącym podatnikami VAT ?
 815. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-443/18/2004
  Czy Urząd Gminy ma możliwość odliczenia podatku VAT w wyniku realizowanej w ramach programu SAPARD inwestycji "Oznakowanie turystyczne Gminy..." Działania te polegałoby na zamieszczeniu tablic informacyjnych obrazujących mapę turystyczną z oznakowaniem lokalizacji najważniejszych zabytków, itp.; oznakowanie tablic granic administracyjnych Gminy?
 816. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-36/1BV/446/323/2004/EW
  Podatnik zadał pytanie czy korekta deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2004 została wykonana prawidłowo w oparciu o przepisy nowej ustawy o VAT. W w/w korekcie deklaracji podatnik zażądał kwoty do zwrotu w wysokości 12.383,00 zł. przy zakupie: - środka trwałego w wysokości 30.327,00 zł. netto, wartość podatku VAT 6.672,00 zł.- zakupów pozostałych w wysokości 21.436,00 zł. netto, wartość podatku VAT 4.636,00 zł.oraz nadwyżce podatku z poprzedniej deklaracji w wysokości 5.790,00 z. przy sprzedaży opodatkowanej stawką 22% w wysokości 21.436,00 zł. netto, wartość podatku 4.715,00 zł
 817. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-443/17/2004
  Czy Urząd Gminy ma możliwość odliczenia podatku VAT w wyniku realizowanej w ramach programu SAPARD inwestycji budowy wodociągu?
 818. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/82/04
  dotyczy terminu zwrotu podatku VAT
 819. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-320/04/DG
  Czy "sprzedawcy" u których przysługuje zwrot podatku VAT podróżnym mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących?
 820. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-062/04
  Czy rolnikowi ryczałtowemu (nie będącemu podatnikiem podatku od towarów i usług) przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT w związku zakupem ciągnika i agregatu podorywkowego współfinansowanym ze środków Programu SAPARD( Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została podpisana w dniu 22.06.2004r.)?
 821. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/37/04
  Czy dla podatnika zwolnionego należy się zwrot podatku VAT z tytułu nabycia towarów ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej?
 822. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II.PP/443-21/04
  Zapytanie Stowarzyszenia X.Dotyczy braku możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT przy realizacji inwestycji finansowanej ze środków w ramach programu SAPARD.
 823. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2111/04/CIP/09
  Urząd Gminy zapytuje czy otrzyma zwrot naliczonego podatku VAT od wykonywanych usług budowlanych przy realizacji wyżej wymienionego programu? Zdaniem Urzędu Gminy nie otrzyma on zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług ponieważ, Urząd Gminy nie prowadzi działalności gospodarczej a wydatki pokrywa osiągniętymi dochodami budżetowymi.
 824. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/44/AZ/04
  Czy podatek od towarów i usług zawarty w poniesionych przez Gminę kosztach prowadzonej inwestycji budowlanej stanowi koszt kwalifikowany refundowany ze środków programu SAPARD.
 825. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-443-89/04
  dotyczy możliwości odzyskania przez pana podatku VAT z inwestycji realizowanych ze środków Programu SAPARD
 826. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2098/04/CIP/09
  Czy Powiatowi przysługuje prawo do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych?Zdaniem Podatnika zakup w/w samochodów jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach zadań własnych Powiatu. Czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych, korzystają ze zwolnienia na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970).W związku z tym Powiat nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych.
 827. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/38/HK/04
  czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT zaliczonego do kosztów kwalifikowanych w jakikolwiek sposób, w tym systemie VAT i poza nim przy umowach zawieranych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu SAPARD
 828. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-132/04
  Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne ( produkcja i sprzedaż bydła i trzody chlewnej). Produkcję swoją sprzedaje na rzecz zakładów mięsnych i otrzymują faktury VAT RR. Podatnik pyta czy przysługuje zwrot podatku VAT wykazanego w fakturach VAT dotyczących poniesionych kosztów w ramach inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 829. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/005/100/2004
  W związku z ubieganiem się o dofinansowanie przez Gminę, prosimy o informację, czy kwota podatku od towarów i usług obejmująca inwestycje: przebudowy dróg i budowy, modernizacji i wyposażenia świetlic wiejskich i baz noclegowych może zostać umieszczona w kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia, ponieważ nie jest ona odpisywana bądź odzyskiwana przez jednostki samorządu terytorialnego.
 830. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/54/2004
  Czy podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany w ramach realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Programu SAPARD w sytuacji gdy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie można skompensować podatku VAT w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego.
 831. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/52/JG/04
  Z przedstawionego w zapytaniu stan faktyczny wynika, iż Gmina (...) zawarła w dniu 29.06.2004r. umowę nr (...) z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa określającą warunki i tryb udzielenia pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegającej na "budowie drogi gminnej na terenach przemysłowych (...)". Pismem z dnia 13.10.2004r. Agencja poinformowała Gminę, iż zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej oraz urzędową wykładnią Ministra Finansów /pismo znak: BC2/033/JO/304/04 z dnia 29.07.2004 r./ - podatek od towarów i usług nie może stanowić kosztów kwalifikowanych, jeśli może być odzyskany, refundowany lub kompensowany w jakikolwiek inny sposób.
 832. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/151/DM/04
  Zwrot podatku naliczonego od nabytych towarów i usług dotyczących świadczenia usług poza terytorium kraju.
 833. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-27/04
  Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT w systemie podatku od towarów i usług ?
 834. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430-23/04
  Czy gminie jako inwestorowi przysługuje zwrot podatku na podstawie art.86 ust.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz.535), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) z tytułu realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przy kanalikami, przepompowniami ścieków? W dniu 9 czerwca 2004r. została zawarta umowa z ARiMR na mocy której gmina otrzymuje pomoc finansową na realizację tej inwestycji, polegającą na zwrocie na rzecz gminy części kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione na realizację inwestycji. Pismem z dnia 15.09.2004r. ARiMR poinformowała nas, że podatek VAT nie może stanowić kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji ze środków SAPARD i nie będzie objęty refundacją ze strony ARiMR. Jesteśmy podatnikiem podatku od towarów i usług, a zadanie inwestycyjne realizowane jest w całości przez gminę i będzie służyło sprzedaży opodatkowanej prowadzonej przez gminę.
 835. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-140-2-GK/04
  Miejsce świadczenia usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz zwrotu podatku naliczonego związanego z wykonywaniem tych usług.
 836. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/04
  Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT w systemie podatku od towarów i usług lub poza nim ?
 837. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52/2004
  Czy jako podmiot korzystający ze zwolnienia z podatku VAT, dokonujący sprzedaży własnych produktów rolnych podmiotom nie będącym podatnikami VAT, mogę odzyskać podatek VAT z tytułu kosztów inwestycyjnych (umowę z ARiMR zawarłem w dniu 28.04.2004 r.) ?
 838. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/51/AZ/04
  Czy podatek VAT zawarty w poniesionych przez rolnika ryczałtowego kosztach prowadzonej inwestycji w postaci budowy zbiorników zbożowych stanowi koszt kwalifikowany refundowany ze środków programu SAPARD.
 839. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/107/04
  Możliwość odzyskania podatku VAT od dokonanych zakupów przez rolnika ryczałtowego nie związanych z działalnością gospodarczą.
 840. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/04
  Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT w systemie podatku od towarów i usług lub poza nim ?
 841. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-126/04
  Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego zawartego w fakturach VAT dotyczących poniesionych kosztów w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zakupie wózka widłowego ze środków programu SAPARD?
 842. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-443/56/04
  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zgodnie z urzędową wykładnią Ministra Finansów (pismo z dnia 29 lipca 2004r., znak BC/033/IO/304/04) Gmina X, którą reprezentuję - nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek inny sposób, w tym systemie VAT i poza nim? Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Gmina X w 2004r. realizuje zadanie inwestycyjne z udziałem Programu SAPARD pod nazwą "Budowa drogi gminnej, stanowiącej infrastrukturę towarzyszącą dla istniejącej zabudowy jednorodzinnej.
 843. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 388/04, FSK 389/04, FSK 390/04, FSK 391/04
  Użyte przez ustawodawcę sformułowanie o zaległościach występujących u podatnika ubiegającego się o zwrot podatku na podstawie art. 14a ust.7 z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ) ma szeroki zasięg i dotyczy obiektywnego nie pozostawania w zwłoce w zakresie zapłaty należnych podatków, stanowiących dochód budżetu państwa. Obiektywnie istniejący stan nie wymaga , aby zaległość podatkowa wynikała z decyzji ustalającej bądź określającej taką zaległość. Art. 52 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym dawał Sądowi podstawę do przeprowadzenia z urzędu lub na wniosek uczestnika postępowania dowodu uzupełniającego z dokumentów, jeśli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego postępowania w sprawie. Dodatkowo należy wskazać że art. 228 kodeksu postępowania sądowoadministracyjnego na mocy art. 59 ustawy o NSA uprawniał Sąd do uznania za dowód faktów znanych Sądowi z urzędu.
 844. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/87/04
  Czy gmina może się ubiegać o zwrot podatku VAT w związku z prowadzoną inwestycją finansowaną przez ARiMR ze środków programu SAPARD (umowa zawarta po 1 maja 2004 r.) ?
 845. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP443-54/04
  Czy beneficjent, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ani nie sprzedaje produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i nie świadczy usług rolniczych, ma możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach zakupu dot. inwestycji refundowanej ze środków Programu SAPARD?
 846. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/134/04
  Czy spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony bez żadnych ograniczeń w przypadku zakupu motocykli jako towarów handlowych, jak też motocykli pokazowo-testowych - środków trwałych ?
 847. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US II-443/196/04
  Czy podatnikowi, który realizuje inwestycję (modernizacja drogi gminnej) objętą programem SAPARD, na podstawie umowy zawartej w dniu 18.06.2004 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przysługuje prawo do odzyskania - zwrotu podatku od towarów i usług?
 848. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-39/04
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji (budowa kanalizacji sanitarnej), należącej do zadań własnych gminy, współfinansowanej ze środków Programu SAPARD? Wyjaśnia się, że po zakończeniu zadania wymieniona inwestycja zostanie przekazana w użyczenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej celem realizacji zadań statutowych.
 849. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PP-443/31/04
  dotyczy: - możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD, związanych z modernizacją drogi powiatowej, - zaliczenia podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów
 850. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-101/HM/04
  Czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym od realizowanych inwestycji objętych refundacją ze środków Programu SAPARD?
 851. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PE- 433/7/2004
  Czy istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących budowę drogi finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD na podstawie umowy, zawartej w dniu 14.08.2004 r. pomiędzy Gminą a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ?
 852. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-88C/HM/04, US.IX/443-92/HM/04, US.IX/443-88/HM/04, US.IX/443-88A/HM/04, US.IX/443-88B/HM/04, US.IX/443-94/HM/04
  Czy na gruncie przepisów podatkowych i wykładni Ministra Finansów zawartej w piśmie z dnia 29.07.2004 r. (znak: BC2/033/JO/304/04) gmina może odzyskać podatek VAT od realizowanej inwestycji finansowanej częściowo z Programu SAPARD?
 853. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PP-443/30/04
  dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD, związanych z budową trybun, stojaków do piłki siatkowej oraz oświetlenia placu boiska wielofunkcyjnego
 854. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/125/04
  W jaki sposób nastąpi zwrot nadpłaconego podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu.
 855. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/443/269/04/BM
  Spółka od 1 maja 2004 r. ubiega się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 180 dni, ponieważ działalność gospodarczą rozpoczęła od 10 listopada 2003 r., tj. działa w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia czyli zgłoszenia rejestracyjnego VAT UE. Spółka nie wpłaciła kaucji gwarancyjnej. Pierwszą deklarację VAT-7 Spółka złożyła za miesiąc listopad 2003 r. Od jakiego dnia skończy się okres 12 miesięcy (art. 97 ust. 6), od którego będzie miała możliwość ubiegania się o zwrot podatku w ciągu 60 dni?
 856. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/83/2004
  Czy urząd skarbowy wyda zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku VAT od zbycia pojazdu dokumentowanego fakturą z wyszczególnioną kwotą poodatku VAT?
 857. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/130/BT/2004
  Zwrot podatku od towarów i usług od dokonanych inwestycji sfinansowanych ze środków programu Sapard.
 858. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-53/2004
  Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z urzędową wykładnią ministra finansów (pismo z dnia 29 lipca 2004r znak:BC2/033/JO/304/04) Gmina, którą reprezentuję nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek inny sposób, w tym w systemie VAT i poza nim.Gmina w roku bieżącym zrealizowała w ramach programu SAPARD inwestycję " Budowa oczyszczalni ścieków w ... i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sieciowej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości ...".Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót (z klauzulą zawieszającą) został przeprowadzony w dniu 02.03.2004 roku. Zgodnie z procedurą programu SAPARD-umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 08 kwietnia 2004r., a umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o współfinansowaniu robót została zawarta w dniu 30.04.2004r. Obydwie umowy-zarówno z wykonawcą robót, jak również z Agencją obejmowały stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Umowa z Agencją obejmowała podatek VAT jako koszt kwalifikowany, podlegający dofinansowaniu.Inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie rzeczowo-finansowym objętym umową z Agencją i w dniu 08 października b.r. złożyliśmy w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o płatność zgodnie z zawartą umową. Pismem z dnia 13.10.2004r Agencja zwróciła się z prośbą o przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że przy realizacji budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej grawitacji sieciowej wraz z przepompowniami ścieków podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany.Z uwagi an to, że:-Dochody gminy, wynikające z przepisów ustawy z dnia 13.11.2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654), wobec czego nie występują zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które można byłoby skompensować z podatkiem VAT.-Zgodnie z par. 24 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług-zwrot podatku naliczonego nie przysługuje przy nabyciu środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.Przedstawienie powyższego zaświadczenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest warunkiem umożliwiającym zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków programu SAPARD.
 859. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-90/HM/04
  Czy gmina może zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach realizowanej inwestycji współfinansowanej ze środków SAPARD?
 860. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/88/04
  Czy w przypadku zakupu samochodu ciężarowego bez świadectwa homologacji oraz w przypadku zakupu części i paliwa do tego samochodu przysługuje prawo odliczenia i zwrotu podatku naliczonego? Podatnik zamierza zakupić samochód ciężarowy o ładowności powyżej 900kg, który następnie przez specjalistyczną firmę zostanie przerobiony na autobus.
 861. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-113/04
  Czy przysługuje zwrot podatku VAT wyniakjącego z faktur VAT dotyczących poniesionych kosztów w ramach inwestycji finansowanych przy udziale środków pienieżnych z programu SAPARD? Jeżeli tak, w jaki sposób ubiegać się o zwrot tego podatku?
 862. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I-3/443-66/04
  Czy mam możliwość odzyskania podatku VAT z faktur wystawionych w związku z wykonaniem umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawartej w dniu 21.06.2004r.?
 863. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/70/2004/VAT
  Gmina prosi o informację o możliwości bądź braku możliwości odzyskania przez nią podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w zakresie remontu zabytkowej kamienicy, współfinansowanej ze środków programu SAPARD. Powstała bowiem wątpliwość ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca zakwalifikowania podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji inwestycji ze środków Programu SAPARD. Gmina uważa, że nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek sposób zarówno w podatku VAT (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), jak i poza nim np. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych), a tym samym podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia i podlega refundacji ze strony ARiMR.
 864. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/214/2004
  W jakim terminie winien być dokonany zwrot podatku VAT, jeżeli podatnik po złożeniu deklaracji, dokonuje jej korekty ?
 865. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84/BB/04
  1/Czy przysługuje odliczenie i zwrot podatku VAT z tytułu zakupu środka trwałego częściowo sfinansowanego ze środków SAPARD?.2/Czy faktura dokumentująca ten zakup może zawierać jedynie imię i nazwisko , adres i nr NIP bez podawania nazwy firmy ?.
 866. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/443/3/2004/MJ
  Jak mozna otrzymać zwrot nadwyżki podatku VAT ?
 867. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/75/2004
  Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur za wykonane inwestycje w zakresie modernizacji dróg gminnych i budowy kanalizacji sanitarnej, które finansowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD, a inwestycje te, po ich zakończeniu będą przekazane spółce gminy, która realizuje zadania w zakresie rozprowadzania wody i odbioru ścieków, a z tyt. użytkowania dróg, gmina nie ma dochodów i nie prowadzi sprzedaży w tym zakresie?Umowa zawarta po 01-05-2004r.
 868. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP. 443/135/04, PP. 443/144/04, PP. 443/150/04
  Czy możliwe jest odliczenie przez gminę podatku od towarów i usług od realizowanych zadań: budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa (modernizacja) drogi gminnej, przebudowa ścieżki turystycznej dla pieszych wraz z oznakowaniem terenu i wykonanie materiałów promocyjnych i zaliczenie tego podatku do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli gmina jest beneficjentem programu SAPARD, który współfinansuje wyżej wymienione zadania inwestycyjne?
 869. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-448/28/04
  Czy gmina może ubiegać się o zwrot podatku VAT w związku z prowadzoną inwestycją finansowaną przez ARiMR ze środków programu SAPARD, umowa zawarta przed 1 maja 2004 r. (kanalizacja sanitarna) ?
 870. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-31/04
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji przy udziale środków finansowych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju i Rolnictwa i Obszarów Wiejskich /SAPARD/?
 871. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-14/PPM/440-1749/04/RN
  Gmina (podatnik VAT) podpisała z ARiMR w ramach programu SAPARD umowy na częściową refundację poniesionych kosztów na budowę trzech wodociągów. Czy gmina może otrzymać zwrot podatku VAT, który nie został uznany jako koszt kwalifikowany i nie będzie objęty refundacją ze strony SAPARD?
 872. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-34/04
  Prosi się o udzielenie informacji, czy Powiat będący podatnikiem podatku VAT, zwolnionym na podstawie art.15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) ma możliwość odzyskania podatku naliczonego VAT przy inwestycjach przebudowy dróg powiatowych, realizowanych w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD), które to zadania wynikają z zadań nałożonych na Powiat odrębnymi przepisami prawa?
 873. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-246/04/PN
  1. Czy jako stowarzyszenie podatnik jest uprawniony do zwrotu naliczonego podatku z tytułu poniesonuych kosztów, zgodnie z treścią § 25 rozporządzenia MF? 2. Czy zwrotowi winnien podlegać cały podatek, poniesiony w kosztach realizacji projektu, to jest od lutego 2004 r? 3. Czy przy faktury wystawiane przez oddział jako beneficjienta programu są podstawą do zwrotu podatku podatnikowi?
 874. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-4/PP/443-25/04
  Czy Starostwu Powiatowemu przysługuje prawo odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług związanych z realizacją inwestycji będącej przedmiotem umowy zawartej w dniu 25.06.2004r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - przebudowa drogi powiatowej?
 875. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZV/443-655/04
  Czy w świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restruktyryzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz urzędowej wykładni Ministra Finansów zawartej w piśmie z dnia 29 lipca 2004 r., w przypadku gminy możliwe jest odzyskanie od Urzędu Skarbowego podatku VAT od zapłaconego wykonawcy zrealizowanego zadania w zakresie modernizacji drogi gminnej?
 876. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/57/04
  1)Czy w przypadku świadczenia usług związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna z wyłączeniem patrolowania lasów (PKWiU 02.02.10), usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt (01.4 PKWiU) oraz usług w zakresie obsadzania i utrzymania ogrodów, parków i cmentarzy (01.41.12 PKWiU), wykonywanych przez rolników z udziałem członków ich rodzin możliwym jest zastosowanie zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 5%? Czy istnieje konieczność rejestracji działalności prowadzonej przez rolników ryczałtowych?
 877. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1037/370/04
  1. Jaki jest termin zwrotu różnicy podatku wynikającego z nabycia towarów i usług zaliczanych przez Podatnika do środków trwałych, dokonywanego na rachunek bankowy podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT-UE, który rozpoczął wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia? 2. Czy po wykreśleniu podmiotu z rejestru jako podatnika VAT UE prawo do zwrotu (w terminie 60 dni) różnicy podatku wynikającego z nabycia środków trwałych będzie przysługiwało Podatnikowi (który rozpoczął wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia) od miesiąca, w którym otrzyma z Urzędu Skarbowego potwierdzenie wykreślenia go z rejestru? 3. Czy zastosowanie instytucji skrócenia terminu zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) może nastąpić na wniosek Podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, który rozpoczął wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia?
 878. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-83 /BO/04
  Czy Jednostka, która wykonuje wyłącznie zadania do których została powołana może dokonać zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik podatku od towarów i usług a tym samym czy może ubiegać się o zwrot podatku VAT z tytułu nabycia towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej?.
 879. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-43/04
  Czy Gmina jako beneficjent umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzieleniu pomocy w ramach Programu SAPARD - w związku realizacją inwestycji- ma możliwość uzyskania zwrortu lub odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach inwestycyjnych?
 880. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-52/04
  Czy Podatnikowi przysługuje zwrot podatku naliczonego w związku z dokonanym importem towarów ze Słowacji, które w związku z ich reklamacją, wywieziono z powrotem na Słowację ?
 881. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/351/2004
  Czy podatek należny przy sprzedaży towarów na rzecz podróżnych nalezy skorygować ( ze stawki właściwej dla danego towaru na stawkę 0% ) po otrzymaniu dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% ?
 882. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-44/04
  Czy w związku z podpisaniem umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu Sapard Gmina, jako beneficjent ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupów związanych z tymi inwestycjami lub może żądać zwrotu tego podatku ?
 883. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-103/04
  1.Czy Gmina, nie będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, w świetle obowiązujących przepisów prawa ma możliwość odzyskania od naczelnika Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług w zakresie prowadzonych inwestycji gminnych objętych Programem SAPARD? Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Gmina X w 2004r. realizuje trzy inwestycje z udziałem Programu SAPARD. - budowa sieci wodociągowej oraz zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia wody, - budowa drogi we wsi A - budowa drogi we wsi B. Umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, określające warunki i zakres udzielonej pomocy finansowej, zawarto w dniach : - 28 maja 2004r. - budowa sieci wodociągowej oraz zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia wody, - 14 sierpnia 2004r. - budowa drogi we wsi A i we wsi B. Zgodnie z postanowieniami tych umów podatek od towarów i usług stanowił koszt kwalifikowany inwestycji i był objęty refundacją ze strony ARiMR. Pismem z dnia 14 września 2004r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała Gminę, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej oraz urzędową wykładnią Ministra Finansów (pismo z dnia 29 lipca 2004r., znak: BC2/033/JO/304/04), podatek od towarów i usług nie może stanowić kosztów kwalifikowanych, jeśli może być odzyskany, refundowany lub kompensowany w jakikolwiek sposób.
 884. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US21/AV/443-3245/04/DK
  Podatnik zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytanie, czy zgodnie z art. 87 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ) ma prawo do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym bez dodatkowych uwarunkowań. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że : - podatnik dokonuje sprzedaży opodatkowanej tylko stawką podatku VAT w wysokości 22%, - od kilku lat występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym , która jest przenoszona na następne okresy rozliczeniowe, - dotychczas podatnik nie spełniał warunków umożliwiających dokonanie zwrotu bezpośredniego.
 885. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/117/04
  Czy dopuszczalne i prawidłowe jest wstrzymanie procedury zwrotu VAT dla podróżnych z uwagi na dokonanie przez Podmiot w dokumencie TAX FREE poprawek polegających na usunięciu zwykłej omyłki pisarskiej ?
 886. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-443/54/04/KH
  Jak należy interpretować przepisy § 23 w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ?
 887. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-443/12/2004/TR
  Czy wyroby sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Krakowie wg PKWiU 92.31.10-00.44 "Wyroby zdobnicze z metalu, współczesne" mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?
 888. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/2411/04
  Jak postąpić w sytuacji, gdy podatnik w czerwcu 2004 r. wywozi w związku z reklamacją towar, który uprzednio zaimportował ze Słowacji w marcu 2004 r.?
 889. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/04
  Jakie dokumenty wynny być złożone i jaką formę winno mieć rozliczenie, o którym mówi art. 87 ust. 2 ustawy? Czy zwrot będzie dokonany w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT, w której figuruje podatek naliczony od faktury częściowej za realizację przedsięwzięcia budowlanego?
 890. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28/4/04
  dotyczy braku możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT przy realizacji inwestycji finansowanej ze środków w ramach programu SAPARD
 891. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/343/04
  Powiat w zakresie wykonywania zadań własnych nałożonych odrębnymi przepisami organizuje lub jest współorganizatorem imprez sportowych, kulturalnych itp.; jako nagrody rzeczowe na tego typu imprezy jednostka zakupuje statuetki, dyplomy, plecaki itp. Czy przekazanie takich nagród nieodpłatnie opodatkowane jest podatkiem od towarów i usług?
 892. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-24/1110/443/465/2004/IW
  Z zapytania podatnika wynika, że wykonuje on usługi międzynarodowego transportu drogowego , które od 01.05.2004r. na odcinku poza granicami kraju wyłączone są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zaś na odcinku krajowym opodatkowane są stawką 0%. Przychodu ze świadczenia usług transportu międzynarodowego na odcinku poza granicami kraju podatnik nie wykazuje w deklaracji VAT-7. Do świadczenia tych usług podatnik zakupuje olej napędowy. Powstaje więc nadwyżka podatku naliczonego nad należnym , którą podatnik wykazuje do zwrotu na rachunek bankowy.Czy w związku z powyższym, gdy cały podatek naliczony zawarty w zakupach został uregulowany do dnia złożenia deklaracji VAT-7 , przysługuje zwrot na rachunek bankowy całej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, po złożeniu odpowiedniego wniosku bez względu na sprzedaż wykazaną w tej deklaracji z obniżonymi stawkami VAT? Czy zwrot na rachunek bankowy przysługuje w terminie 25 dni wyłącznie do wysokości sprzedaży z obniżonymi stawkami podatku VAT wykazanymi w deklaracji VAT-7?
 893. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-24/2/04, PP/443-25/2/04, PP/443-26/2/04
  dotyczy możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków w ramach programu SAPARD dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków
 894. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-90/HM/04
  Czy gmina jako podatnik podatku od towarów i usług ma prawo do zwrotu podatku VAT z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego ze środków SAPARD?
 895. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1573/04/CIP/01
  Ad I : Podatnik zwraca się z prośbą o prawidłowe określenie miejsca opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego, w przypadku obciążania go kosztami za przejazd pracownika z firmy zagranicznej na rozmowy z potencjalnym klientem. Zdaniem podatnika w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z oddelegowaniem personelu w rozumieniu art. 27 ust.4 pkt 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Miejscem opodatkowania w/w usługi będzie zatem Polska, a obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia faktury w dniu 25.05.2004r. Podatek należny, a także podatek naliczony - zgodnie z art. 86 ust.2 pkt 4 oraz ust. 10 pkt 2 przywołanej ustawy - powinien być rozliczony w deklaracji za maj 2004r. Ad II : Podatnik zwraca się z prośbą o prawidłowe określenie miejsca opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz terminu obniżenia podatku należnego w odniesieniu do wyżej opisanej sytuacji. W ocenie Podatnika miejscem opodatkowania w/w usługi transportowej będzie Polska (w myśl art.15 ust.4 c ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - zwanej dalej ustawą z dnia 08.01.1993r. - podstawę opodatkowania towarów w imporcie powiększa się m.in. o koszty transportu). Moment powstania obowiązku podatkowego to zdaniem Podatnika najpóźniej dzień 16.04.2004r.tj. 30 dni od wykonania usługi (art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. "a" ustawy z dnia 08.01.1993r.). Podatek naliczony związany z przedmiotową transakcją Podatnik może odliczyć w deklaracji za maj 2004r. - art. 162 ust.4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 5353 ze zm.).
 896. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-23/2/04
  Czy podatek VAT jest kosztem dla starostwa w zakresie realizowanych inwestycji finansowanych częściowo z funduszu SAPARD?
 897. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-38/04
  Czy w związku z podpisaną w dniu 30.04.2004 r. umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie udzielania pomocy w ramach programu SAPARD na budowę hal pod produkcję pieczarek, podatnik VAT ( usługi gastronomiczne) może ubiegać się o zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego ?
 898. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-264/294/04
  Podatnik pyta o termin zwrotu podatku VAT w przypadku, gdy wykonuje czynności nie podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju oraz opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0% i 22%?
 899. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-92/HM/04, US.IX/443-88/HM/04
  Czy w świetle wykładni Ministra Finansów zawartej w piśmie z dnia 29.07.2004 r. (znak: BC2/033/JO/304/04) powiat jako beneficjent Programu SAPARD Działanie 3 - Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, może zaliczać podatek VAT do kosztów inwestycji w ramach Programu SAPARD?
 900. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1524/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą o VAT, sprzedaż w/w nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 2 i 6. Jednocześnie Podatnik zapytuje, czy także sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu będzie w opisanej sytuacji korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).Zdaniem Podatnika zarówno sprzedaż nieruchomości jak i sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu będzie podlegała zwolnieniu na podstawie powołanych wyżej przepisów.
 901. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1470/04/CIP/09
  Podatnik zapytuje czy zwrot podatku od towarów i usług podróżnym może dotyczyć nabywanych wymienionych wyżej towarów.Zdaniem Podatnika ustawa o podatku od towarów i usług oprócz paliw silnikowych, nie zawiera ograniczeń pod względem rodzaju nabywanych towarów.
 902. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1059/04/CIP/01
  Czy podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy dostawie i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w świetle powyższych warunków obejmuje zawieszony podatek akcyzowy. Zdaniem Podatnika zawieszonego podatku akcyzowego nie wlicza się do podstawy opodatkowania.
 903. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-52/04/AM
  Pytanie Podatnika dotyczy terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz wniesienia kaucji gwarancyjnej w kwocie 250.000 zł na rachunek urzędu skarbowego, lub dokonania zabezpieczenia majątkowego albo gwarancji bankowych do wysokości w/w kwoty, przy ubieganiu się o w/w zwrot w terminie 60 dni.
 904. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-73/04
  1. Czy zakup telewizora w cenie np. 1.000,- zł. jego demontaż i przyjęcie do magazynu części składowych w ogólnej wartości 1.000,- zł. (części zostaną wycenione wg ich wartości rynkowej proporcjonalnie do wartości kompletnego urządzenia), a następnie ich sprzedaż z ustaloną marżą stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi 2.Czy w odniesieniu do uzyskany w opisany sposób towarów można mówić, że wywożone są za granicę w stanie nienaruszonym.
 905. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-35/2004
  Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w sprawie wysokości podatku VAT przy realizacji inwestycji w roku 2004. Zadanie obejmuje budowę ulicy .............. w Biłgoraju w km 0+895 do km 1+400 (od istniejącej nawierzchni bitumicznej do ul. ...........). Naszym zdaniem budowa ulicy powinna być objęta podatkiem VAT 7 %. W stanie rzeczy istniejącym są to tereny o charakterze mieszkalnictwa jednorodzinnego wraz z zabudową jej towarzyszącą.
 906. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-26/PP/443/68/04
  Czy przysługuje zwrot podatku naliczonego przy dokonywaniu nabycia towarów lub usług finansowanych ze środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymanych w ramach umowy finansowej zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Jednostka nadmienia, że zarządzającym środkami pochodzącymi ze środków Komisji Europejskiej jest ww. Fundacja, natomiast Jednostka jest tylko beneficjentem, z którym podpisano umowę 14.06.2004r.
 907. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/112/04
  Czy dopuszczalne i prawidłowe jest wstrzymanie zwrotu podatku VAT podróżnemu z uwagi na dokonanie i usunięcie zwykłej omyłki pisarskiej na dokumencie TAX FREE ?
 908. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP./443-9/04
  Czy prowadząc usługi przez polskiego podatnika VAT UE polegające na badaniu rynku (usługa wykonana jest w Polsce) na rzecz podatnika VAT UE ze Słoweni. 1) usługa ta jest opodatkowana w Polsce stawką 0%, czy nie jest opodatkowana w kraju? 2) czy przysługuje polskiemu podatnikowi prawo do zwrotu VAT na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1? 3) czy faktura VAT jest wystarczającym dokumentem, potwierdzającym związek odliczonego podatku z czynnościami będącymi przedmiotem sprzedaży?
 909. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1226/04/CIP/01
  Podatnik stoi na stanowisku, iż zakup towarów w Niemczech i sprzedaż ich do Rosji bez przywozu do Polski nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik uważa, że ma prawo odliczyć podatek naliczony od zakupów dokonanych w Polsce, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 910. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/797/239/04
  Ze złożonego wniosku wynika, że podróżna w dniu 25.03.2004 r. dokonała w Salonie Meblowym Podatnika zakupu mebli, co zostało potwierdzone fakturą VAT nr 539/04/WZ_SPRZE. Jednocześnie wystawiony został dokument Zwrot VAT dla podróżnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu 19.04.2004 r. klientka zgłosiła się do salonu Podatnika w celu otrzymania zwrotu podatku VAT. Dokument "TAX TREE" nie spełniał wymogów określonych w art. 21c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) tj. brak było stosowanego stempla potwierdzającego wywóz towarów, stempla imiennego i podpisu uprawnionego funkcjonariusza celnego oraz miejscowości i daty wywozu towaru. Podatnik uznał, iż brak jest podstaw do dokonania zwrotu podatku VAT oraz zakwalifikowania sprzedaży ze stawką 0%. Na dokumencie TAX FREE znajduje się adnotacja: "wywóz towaru za granicę potwierdzony na kracie 1A SAD". Na podstawie dokumentu SAD 1A można stwierdzić, że towar udokumentowany fakturą VAT Nr 539/04 został wywieziony poza granice kraju w dniu 28.03.2004 r. przez firmę spedycyjną za pośrednictwem Agencji Celnej. Klientka nie stawiła się na granicy, dlatego też wywóz nie został potwierdzony na dokumencie TAX FREE, gdyż funkcjonariusz celny nie mógł potwierdzić jej tożsamości. Podróżny mając problem ze zwrotem podatku VAT zwrócił się z pismem do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów, otrzymując pozytywną odpowiedź w sprawie.
 911. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-169/04
  Czy przysługuje zwrot podatku naliczonego od zakupionego środka trwałego tj. samochodu ciężarowego chłodnia marki SCANIA 93 m 210 na który to samochód brak jest świadectwa homologacji?
 912. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1199/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje czy w przedstawionym stanie faktycznym podatek należny jest równy zero i czy w odniesieniu do podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług przysługuje mu prawo żądania jego zwrotu na konto bankowe w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7K. Zdaniem Podatnika podatek należny jest równy zero, natomiast podatek naliczony powinien być zwrócony w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7K na konto bankowe.
 913. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-B/005-142/04
  Fundacja dokonuje zakupów dotyczących materiałów i robót budowlano-montażowych związanych z realizacją inwestycji, jaką jest budowa szkoły. Inwestycja ta częściowo jest finansowana przez Duńską Fundację "X". Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z ww. zakupów inwestycyjnych, a w konsekwencji zwrot kwot podatku naliczonego związanego z nabyciem przedmiotowych środków trwałych.
 914. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-106/IK-C/04
  Czy Spółka ma prawo, kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazaną w poprzednim okresie rozliczeniowym jako kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, rozliczyć w bieżącej deklaracji w formie zwrotu bezpośredniego?
 915. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/04
  Czy wolno ubiegać się o zwrot VAT-u w związku z zawarciem po 01 maja 2004 r. umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 916. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP443/65/04
  Czy po 01.05.2004r. istnieje mozliwość odliczenia VAT z faktur dotyczacych nabywanego paliwa oraz czy jest mozliwość zwrotu VAT z paragonu fiskalnego dotyczacego nabytego paliwa w krajach Wspóloty?
 917. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1653/2004/D.Sz.
  Dotyczy obowiązku podatkowego z tytułu druku gazet oraz zwrotu nadwyżki podatku naliczonego.
 918. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/175/WG/04
  Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do samochodu ciężarowego FSO Truck.
 919. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/107/2004
  Stawka podatku Vat na usługi transportu wykonywanego wewnątrz jednego państwa unijnego. Stawka podatku Vat na usługi transportu międzynarodowego wykonanego w kwietniu 2004 r. podczas gdy obowiązek powstał w maju 2004 r. Zwrot podatku naliczonego od zakupionego paliwa w Polsce wykorzystywanego przy świadczonych usługach poza terytorium kraju.
 920. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-963/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje, czy może odliczyć podatek VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych (budowa stajni i infrastruktury towarzyszącej).W opinii podatnika ma on prawo skorzystać z obniżenia podatku należnego.
 921. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1029/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje czy może odliczyć od podatku należnego podatek naliczony i zapłacony w dniu 26.03.2004r. z tytułu importu towaru handlowego i w jakim miesiącu najpóźniej może to odliczenie wskazać w deklaracji VAT 7. Zdaniem Podatnika w związku z tym, że towar został zakupiony przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, na odliczenie podatku naliczonego wymagana jest zgoda urzędu skarbowego. W ocenie podatnika ponieważ zakup towaru i zapłata podatku VAT jest w pełni udokumentowana, odliczenie może nastąpić dopiero w miesiącu przekazania zgody przez urząd skarbowy podatnikowi.
 922. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 1-79/192 600/122/04
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego od zakupów dokonywanych z własnych środków a nastepnie refundowanych przez Fundusz Współpracy?
 923. Wyrok pełnego składu TK, sygnatura: K 4/03
  Kwestionowana regulacja art. 14 § 2 ordynacji podatkowej narusza aspekty prawa wyrażone w art. 78 Konstytucji. Nadanie mocy wiążącej abstrakcyjnej interpretacji problemów prawa podatkowego ustalanej przez Ministra Finansów sprawia bowiem, iż gwarancja powtórnego rozpatrzenia sprawy wskutek wniesionego środka zaskarżenia staje się dla strony iluzoryczna i pozorna, samo zaś prawo zaskarżenia nabiera waloru wyłącznie formalnego środka prawnego.
 924. Wyrok składu 5 sędziów TK, sygnatura: K 45/01
  1. Art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz. 1100) w zakresie, w jakim zmienia zasady wyliczania kwoty podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi na rzecz zakładu pracy chronionej, przed upływem trzyletniego okresu, przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r.(Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001)jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony interesów prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich zakładach. 2. Art. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz. U. Nr 95, poz. 1101)w zakresie, w jakim pozbawia przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej przed upływem trzyletniego okresu przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r.(Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001),uprawnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 tegoż artykułu powołanej wyżej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r., jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony interesów prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich zakładach.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!