Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


zwrot nadpłaty

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-460/12-4/MAP
  Czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych uczniów winno być traktowane jako przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową, zgodnie z wybraną przez Wnioskodawczynię formą opodatkowania i tym samym nie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych oraz, czy Wnioskodawczyni może się ubiegać o zwrot zapłaconego podatku?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-194/10/12-S/PS
  1. Czy możliwe jest zaliczenie przysługującego Wnioskodawcy zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatku od nieruchomości), zobowiązań z tytułu innych należności publicznoprawnych (opłat za korzystanie ze środowiska)? 2. Jeśli tak, w jakim momencie następuje zaliczenie i w jakim momencie wygasają ww. zobowiązania?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/4231-4/12-2/MF
  1.Czy w przypadku, gdy Spółka nie posiada zaległości podatkowych, możliwe jest zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za korzystanie ze środowiska? 2.W którym momencie następuje zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet powyższych zobowiązań? 3.Czy zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań skutkuje wygaśnięciem tych zobowiązań w momencie zaliczenia?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-624/12-4/MG
  Zakres obowiązku wystawienia Informacji PIT-8C w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę zwrotów nadpłat uiszczonych zaliczek na indywidualne konta właścicieli.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-833/11-5/MP
  Wnioskodawca jest uprawniony do samodzielnego dokonania korekty w zakresie kosztów uzyskania przychodów poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego PIT–37 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn tej korekty bez uprzedniego sporządzenia i doręczenia Wnioskodawcy oraz właściwemu miejscowo urzędowi skarbowemu korekt sprawozdań PIT-11. Wnioskodawca miał prawo w zeznaniach podatkowych zastosować koszty uzyskania przychodów, mimo ich nie wykazania przez płatnika w PIT-11.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/4231-2/11-2/MF
  Czy, w związku z corocznym składaniem przez Wnioskodawcę, przed rozpoczęciem roku kalendarzowego, wniosków o zaliczenie części nadpłaty na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, nie dojdzie do wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty, gdyż wniosek o zaliczenie nadpłaty każdorazowo przerwie upływ terminu przedawnienia prawa do zwrotu w stosunku do całości kwoty pozostałej do zwrócenia (zgodnie z art. 80 § 3 Ordynacji podatkowej) oraz nie dojdzie do ziszczenia się innych przesłanek, które mogą doprowadzić do uniemożliwienia zwrotu nadpłaty podatku Wnioskodawcy w ramach opisanego zdarzenia przyszłego?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-478/11-5/MP
  Wnioskodawczyni może ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego z tytułu umowy o pracę poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego PIT–37 do 5 lat wstecz wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn tej korekty.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-478/11-4/MP
  jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawczyni stanowiącego wynagrodzenie (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1584/10/MO
  1. Czy w sytuacji, gdy Spółka nie odliczała podatku naliczonego VAT i kwoty nieodliczonego VAT naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o CIT, poprzez rozpoznanie kwot zwróconego podatku VAT jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów za poprzednie okresy sprawozdawcze (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)? 2. W sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, czy Spółka powinna rozpoznać kwoty zwróconego podatku VAT jako przychód podatkowy w momencie faktycznego otrzymania lub rzeczywistego zadysponowania tymi kwotami (np. zaliczenia na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, otrzymania zwrotu nadpłaty w podatku VAT, otrzymania zwrotu zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), a nie np. w momencie złożenia wniosku o nadpłatę, czy wniosku o zwrot zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1218/10/AK
  Czy zwrot podatku od towarów i usług od dopłaty za wozokilometr, otrzymanej zgodnie z interpretacją indywidualną, stanowi dochód wolny od podatku dochodowego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 lub, czy nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-907/10-2/IGo
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do rozliczania podatku naliczonego związanego z przyszłą sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca ma prawo do zwrotu nadpłaty w podatku VAT na rachunek osobisty prowadzony w banku krajowym, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, w terminach określonych przepisami prawa.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-491/10-2/IG
  Czy roszczenie z tytułu nadpłaty VAT przechodzi na Spółkę komandytową w ramach sukcesji generalnej tj. art. 93-93 c ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60) - dalej także ustawa OP czy też zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług korekty powinna dokonać Spółka komandytowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 54, poz. 535) - dalej także ustawa o VAT?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-702/10-7/AGr
  Czy w świetle art. 75 § 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 73 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej podatnik może dochodzić zwrotu nadpłaty i wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zapłaconego w sierpniu 2007 r. od kwoty wskazanej na fakturze VAT wystawionej w lipcu 2007 r., jeżeli nadpłata powstała w związku z wydaniem prawomocnego wyroku sądu powszechnego oddalającego powództwo o zapłatę tej faktury, tj. w konsekwencji podatnik uiścił podatek dochodowy za 2007 r. w wysokości wyższej od należnej i czy w związku z tym podatnik wraz z wnioskiem winien złożyć korektę zeznania podatkowego za okres, którego dotyczy nadpłata, tj. za 2007 r.?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-262/10-3/GJ
  Organ nie może się zgodzić ze stanowiskiem, że w sytuacji zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych z dniem powstania nadpłaty (art. 76a § 2 Ordynacji podatkowej), tym dniem w przedmiotowej sprawie jest dzień zapłaty nienależnego podatku lub nadpłacenie podatku. W przypadku korekty zeznania rocznego CIT-8 dniem powstania nadpłaty będzie dzień złożenia korekty zeznania. W przypadku zaś kwestionowania pobrania podatku u źródła z tytułu dywidend, czyli w sytuacji przewidzianej w art. 75 § 1 Ordynacji, dniem zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości będzie dzień złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, a nie dzień dokonania nienależnego pobrania.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-230/10-2/DS
  Czy Spółka ma obowiązek zaliczyć wartość nieodliczonego w przeszłości i zwróconego obecnie w wyniku korekty podatku VAT naliczonego od nabycia paliwa do przychodu podatkowego – jeżeli Spółka ma taki obowiązek, to w którym momencie przychód podatkowy z tego tytułu powstanie?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-73/10-2/MK1
  potrącenie nadpłaty wynikającej z PIT-40
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1266/09-2/JB
  Prowadząc działalność gospodarczą w formie prywatnej praktyki lekarskiej, spełniając przesłanki wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej pozwalające na dokonywanie płatności podatku w formie gotówkowej, bez udziału rachunku bankowego, podatnik może zrezygnować z prowadzenia rachunku związanego z działalnością gospodarczą i wszelkich płatności podatku dokonywać w formie gotówkowej.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-843/09-6/AO
  Czy zwrócone kwoty podatku od towarów i usług powinny być rozpatrywane jako przychód podatkowy w momencie ich faktycznego otrzymania przez Spółkę?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1009/09/MO
  Czy w sytuacji, gdy Spółka nie odliczała podatku naliczonego VAT i kwoty nieodliczonego VAT naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o CIT, poprzez rozpoznanie kwot zwróconego podatku VAT jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów za poprzednie okresy sprawozdawcze (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-708/09-2/EK
  Czy zwrócona kwota podatku VAT jest przychodem w miesiącu zwrotu tego podatku przez Urząd Skarbowy?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-502/09-2/JG
  W zakresie skutków podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku uzyskania zwrotu nadpłaty podatku VAT na skutek dokonania korekty naliczonego podatku VAT, dotyczącego zakupu paliwa do samochodów
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-449/09/MT
  Czy nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego w ostatnim dniu terminu do uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należnej za określony miesiąc deklaracji VAT-7, wykazującej zwrot podatku wraz z wnioskiem o jego zaliczenie na poczet zobowiązania z tytułu tej zaliczki skutkuje zachowaniem terminu do jej zapłaty?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-592/09-2/MC
  Czy w związku z dokonaniem przez Spółkę korekt deklaracji VAT, w których wykazała podatek VAT należny w zawyżonej wysokości, kwoty przysługującego Spółce zwrotu nadpłaty podatku VAT lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, Spółka powinna wykazać jako przychody podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w momencie zaliczenia na poczet bieżących zobowiązań podatkowych?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-704/09-3/AK
  Czy w wypadku uznania za prawidłowe stanowiska podatnika na pytanie 1 i dokonania przez niego korekt deklaracji podatku od towarów i usług w ww. zakresie, podatnik będzie zobowiązany do korekty deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych za ten okres, czy też zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód powstanie w momencie otrzymania zwrotu podatku VAT?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-382/09-2/EC
  Czy można zwrócić pracownikowi nadpłacony podatek za miesiące, w których pracownik utracił prawo do korzystania ze świadczenia ulgowych przejazdów?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-230/09-2/ES
  Czy Z. może w pełnej wysokości odliczyć VAT naliczony od VAT należnego od zakupionych samochodów "osobowych" oraz od zakupionych części i paliwa do tychże samochodów?, Czy w wyniku wyroku i braku ograniczenia w odliczaniu VAT może skorygować dotychczas stosowane odliczenia a VAT zaliczony w koszty i nieodliczony zaliczyć do przychodów w momencie otrzymania zwrotu, nie korygując podatku dochodowego od osób fizycznych?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-159/09/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia korekty dokonanej w podatku od towarów i usług.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-417/09-2/AK
  Czy w przedstawionej sytuacji Spółdzielnia zobowiązana jest sporządzić informacje PIT-8C? Czy dla członków zwrot 50% kosztów wymiany stanowi przychód z innych źródeł?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-342/09-2/AK
  Czy otrzymany przez Wnioskodawczynię od spółdzielni mieszkaniowej częściowy zwrot faktycznie poniesionych kosztów wymiany stolarki okiennej powinna zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 30. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 281/08
  Skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 roku Sygn. akt 45/01, nie była reaktywacja przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 1999 roku, przewidujących całkowite zwolnienie podatników prowadzących zakłady pracy chronionej z podatku dochodowego i realizujących długo falowe przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych, a jedynie prawo tych podatników do zapewnienia im ochrony ich praw nabytych i interesów w toku. Skoro zaś nabytym uprawnieniem była jedynie możliwość zasilania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z części podatku dochodowego, to za nadpłatę można było uznać tylko tę część zapłaconego podatku, zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 stycznia 2000 roku, która miała być przekazana na ten fundusz i która, zgodnie z ich usprawiedliwionym zaufaniem do istniejącej regulacji prawnej, mogła być spożytkowana na realizację wskazanej inwestycji.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-132/09/DK
  Czy Spółka, w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych i zmniejszeniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, zobowiązana jest do rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-163/09/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu podatku od towarów i usług.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-164/09/WM
  Czy Spółka powinna złożyć korekty za 2005-2008 w związku z korektami podatku VAT dotyczącymi odliczenia podatku naliczonego VAT od paliwa i 50% podatku VAT od nabytego środka trwałego?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-165/09/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu podatku od towarów i usług.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-161/09/WM
  Czy po dokonaniu korekty podatku naliczonego za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz uzyskaniu przez spółkę jawną zwrotu nadpłaconych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług , który to podatek naliczony - był przez spółkę zaliczany do kosztów uzyskania przychodów za poszczególne lata podatkowe od roku 2004 do roku 2008 -spółka ma obowiązek dokonania korekty zeznań i deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne okresy rozliczeniowe, tj: miesiąc, kwartał oraz rok podatkowy oraz obowiązek pomniejszenia kosztów uzyskania przychodu za dany okres rozliczeniowy o podatek naliczony i po dokonanej korekcie kosztów ustalenie wysokości należnych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego za poszczególne okresy rozliczeniowe, czy też ma prawo uznać, iż odzyskany podatek naliczony, który był w poprzednich latach podatkowych zaliczony przez stronę do kosztów uzyskania przychodów - stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod datą otrzymania nadpłaty na rachunek bankowy spółki jawnej?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-160/09/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu podatku od towarów i usług.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-157/09/WM
  Czy po dokonaniu korekty podatku naliczonego za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz uzyskaniu przez spółkę jawną zwrotu nadpłaconych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług , który to podatek naliczony - był przez spółkę zaliczany do kosztów uzyskania przychodów za poszczególne lata podatkowe od roku 2004 do roku 2008 -spółka ma obowiązek dokonania korekty zeznań i deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne okresy rozliczeniowe, tj: miesiąc, kwartał oraz rok podatkowy oraz obowiązek pomniejszenia kosztów uzyskania przychodu za dany okres rozliczeniowy o podatek naliczony i po dokonanej korekcie kosztów ustalenie wysokości należnych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego za poszczególne okresy rozliczeniowe, czy też ma prawo uznać, iż odzyskany podatek naliczony, który był w poprzednich latach podatkowych zaliczony przez stronę do kosztów uzyskania przychodów - stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod datą otrzymania nadpłaty na rachunek bankowy spółki jawnej?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-412/09/AZb
  prawo do korekty (zwrotu) zapłaconego i nieodliczonego podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodów ciężarowych w okresie od 22 sierpnia 2005r.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-124/09-2/MC
  Czy zwrot podatku od towarów i usług otrzymany i należny za lata 2004-2007 z Urzędu Skarbowego stanowi przychód podatkowy roku 2008 czy lat ubiegłych?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-53/09/MK
  Czy jeśli Spółka dokona korekty deklaracji VAT za 2005, 2006, i 2007 rok to czy musi zrobić korektę deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych za lata ubiegłe, czy zaliczyć zwrot podatku od towarów i usług w przychody bieżącego roku?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-119/09-2/AM
  Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zwrócona przez władze podatkowe kwota nadpłaty w podatku VAT w kwocie odpowiadającej kwocie zaliczonej uprzednio do kosztów uzyskania przychodów będzie stanowiła przychód dla Wnioskodawcy w chwili otrzymania kwoty nadpłaty w podatku VAT, bez konieczności dokonywania przez Wnioskodawcę korekt zeznań CIT-8 za lata, w których Wnioskodawca uznał nieodliczoną część kwoty podatku naliczonego od zakupu "samochodów z kratką" oraz paliwa do napędu tych samochodów za koszt uzyskania przychodów?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-276/08/09-S/MK
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu członkom spółdzielni części uprzednio poniesionych wydatków na remont mieszkania.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-14/09-2/AJ
  Czy w sytuacji, gdy Spółka nie odliczała podatku naliczonego VAT, zaś kwoty nieodliczonego VAT naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, Spółka właściwie interpretuje art. 12 ust. 4 pkt 6 oraz art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o PDOP jako nakazujące jej rozpoznanie kwot zwrotu nadpłaty w podatku VAT jako przychodu podatkowego, a w konsekwencji wykluczające konieczność korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów ? sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy prawidłowym jest stanowisko, że Spółka powinna rozpoznać kwoty zwrotu nadpłaty w podatku VAT jako przychód podatkowy w momencie faktycznego otrzymania i uzyskania możliwości rzeczywistego dysponowania tymi kwotami, a nie w momencie złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz skorygowanych deklaracji VAT-7 ?
 44. Interpretacja ogólna, sygnatura: PK4/801225/ZAP/09/AP-291
  dotyczy: trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22.12.2008r. w sprawie C-414/07
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-803/08-3/MC
  1. Czy w sytuacji, gdy Spółka wykazała VAT należny w wysokości wyższej, niż była zobowiązana (wskutek błędnego zastosowania przepisów) oraz nie odliczała podatku naliczonego VAT, zaś kwoty wykazanego VAT należnego oraz nieodliczonego VAT naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez rozpoznanie kwot efektywnie "odzyskanego" podatku VAT (np. w formie zwrotu nadpłaty w podatku VAT) jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów? 2. W sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy Spółka powinna rozpoznać kwoty efektywnie "odzyskanego" podatku VAT jako przychód podatkowy w momencie faktycznego otrzymania lub rzeczywistego zadysponowania tymi kwotami (np. zaliczenia na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, otrzymania zwrotu nadpłaty w podatku VAT, otrzymania zwrotu zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), a nie np. w momencie złożenia wniosku o nadpłatę czy wniosku o zwrot zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-803/08-2/MC
  1. Czy w sytuacji, gdy Spółka wykazała VAT należny w wysokości wyższej, niż była zobowiązana (wskutek błędnego zastosowania przepisów) oraz nie odliczała podatku naliczonego VAT, zaś kwoty wykazanego VAT należnego oraz nieodliczonego VAT naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez rozpoznanie kwot efektywnie "odzyskanego" podatku VAT (np. w formie zwrotu nadpłaty w podatku VAT) jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów? 2. W sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy Spółka powinna rozpoznać kwoty efektywnie "odzyskanego" podatku VAT jako przychód podatkowy w momencie faktycznego otrzymania lub rzeczywistego zadysponowania tymi kwotami (np. zaliczenia na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, otrzymania zwrotu nadpłaty w podatku VAT, otrzymania zwrotu zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), a nie np. w momencie złożenia wniosku o nadpłatę czy wniosku o zwrot zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-172/08-2/DG
  Czy w świetle przypisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie miała obowiązek zaliczenia zwróconej nadpłaty z tytułu podatku VAT do przychodów podatkowych roku otrzymania zwrotu nadpłaty, czy też Spółka będzie miała obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów za 2004 i 2005 rok?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-651/08/BK
  Dotyczy momentu zaliczenia do przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zwrotu nadpłaconego podatku akcyzowego
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-779/08/AD
  Zwrot nadpłaty przez płatnika wynikający z rozliczenia rocznego na formularzu PIT-40.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-498/08/AM (KAN-6034/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 03 czerwca 2008 r. (data wpływu tut. do BKIP 17 czerwca 2008 r.) uzupełnionym w dniu 21 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - możliw ...
 51. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 702/08
  Skoro w niniejszej sprawie rozpatrywano wyłącznie pytanie o prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, to obowiązkiem organów było ustosunkowanie się wyłączniedo tej kwestii bez rozważania ewentualnej zasadności takiego wniosku wynikającej z przyjętej w pozostałych sprawach wykładni przepisów u.p.t.u.
 52. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 296/07
  Brak jest podstaw do stwierdzenia, że nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych powstała w dniu złożenia zeznania podatkowego za dany rok, jeżeli w zeznaniu tym podatnik nie wykazał odliczeń darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, a uczynił to dopiero w korekcie zeznania podatkowego, złożonej w trakcie toczącego się postępowania podatkowego.
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-0018/07/BG
  Czy otrzymany zwrot nadpłaconego podatku VAT wynikającego ze złożonych korekt deklaracji VAT7 nie stanowi dla Wspólnoty Mieszkaniowej przychodu, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r., o PDOP.
 54. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 617/06; I FSK 616/06
  - Podatnik posiadający status zakładu pracy chronionej będzie mógł korzystać po dacie 01.01.2000r. z dotychczasowych, korzystniejszych zasad rozliczania podatku od towarów i usług w przypadku rozpoczęcia przed tą datą długookresowych przedsięwzięć na rzecz zatrudnionych w jego zakładzie pracy chronionej osób niepełnosprawnych, które to działania poszerzając jego bazę materialną (aktywa) umożliwiają jak też i ułatwiają pracę niepełnosprawnym. Za takowe nie można uznać rozpoczętego przed dniem 01.01.2000r. procesu inwestycyjnego polegającego na skupie nieruchomości. - Podatnik nie dopełnił wymogu określonego w ust. 5 art. 14a ustawy o VAT, gdyż nie złożył prawem wymaganego wniosku. Załączanego do deklaracji oświadczenia o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie można traktować za prawem wymagany wniosek o zwrot podatku. Ażeby wniosek ów spełniał wymogi formalne winien zawierać skonkretyzowane żądanie zwrotu podatku.
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-25/3/07/AP
  Czy w przypadku złożenia pisemnego wniosku o rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy nadwyżką podatku od towarów i usług, organ podatkowy jest zobowiązany do wydania postanowienia o takim zaliczeniu?
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-25/1/07/AP
  Czy Spółka ma prawo rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych oraz pobierane od swoich pracowników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nadwyżką podatku naliczonego zadeklarowaną do zwrotu w deklaracji VAT-7 złożonej 20-go dnia danego miesiąca?
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-4/07
  1. Czy w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy naliczać podatek VAT do opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, które zostało ustanowione przed dniem 1 maja 2004 r. ?2. Czy Stronie przysługuje prawo do zwrotu nadpłaty odprowadzonego podatku od towarów i usług od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu , które zostało ustanowione przed dniem 1 maja 2004 ?
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-120/06/07/MJ
  Czy zawyżone świadczenie chorobowe należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy pracownika? Czy prawidlowe jest stanowisko Spółki, w części dotyczącej zaliczenia zawyżonego świadczenia chorobowego do przychodu pracownika w dacie rezygnacji przez Spółkę z żądania zwrotu nadpłąconego świadczenia?
 59. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/006-976/06/ZO
  dot. poniesionych wydatków na obsługę prawną związaną z uzyskaniem pozytywnego wyroku dla Spółki, na podstawie którego otrzymała zwrot nadpłaty z tyt. podatku dochodowego łącznie z odsetkami - czy są te wydatki dla spółki kosztem uzyskania przychodu. Jednocześnie Spółka uważa, że zwrócony podatek wraz z odsetkami stanowi przychód nie podlegający opodatkowaniu.
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/121/06/ML/PP
  Czy na tle przedstawionego stanu faktycznego Spółka ma prawo złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Dotyczy odprowadzonego podatku od zwróconych kwot netto odszkodowań z tytułu wypowiedzenia umów o pracę przez byłych pracowników na konto pracodawcy.
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-87/06/PK
  Czy w związku z przekazaniem byłemu pracownikowi nadpłaty składek społecznych nalezy korygować PIT-11/8B za lata w których powstała ta nadpłata?
 62. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1286/05
  1. Trzymiesięczny termin określony w art. 77 § 3 ordynacji podatkowej biegnie dopiero od dnia doręczenia organowi podatkowemu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego wraz z uzasadnieniem i aktami sprawy. Nie można wyłączać zastosowania art. 286 § 2 u.p.p.s.a. w sytuacji określonej w art. 77 § 3 o.p. Jest to norma prawna uzupełniająca uregulowanie zawarte w art. 77 § 3 o.p. 2. Sąd odwoławczy nie jest uprawniony do uzupełniania lub poprawiania podstaw zaskarżenia, czy wreszcie samodzielnego formułowania zarzutów.
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-19/AG/06
  Dotyczy zwrotu nadpłaty wynikającego z rozliczenia rocznego na formularzu PIT-40.
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-40/06/EF
  Pytanie Podatnika dotyczy zakwalifikowania do przychodów zwróconej nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych i odsetek za zwłokę
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-128/06/3
  Czy organ podatkowy może podjąć decyzję o zaliczeniu stwierdzonej nadpłaty w zeznaniu podatkowym na konto przyszłych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-128/06/2
  Czy nadpłata wynikająca z zeznania podatkowego może być przekazana na konto osobiste podatnika
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/217/Z/K/06
  Czy posiadając dokumenty stwierdzające poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne przysługuje zwrot całej wydatkowanej kwoty, czy wyłącznie kwota nadpłaty wynikająca ze złożonego zeznania podatkowego ?
 68. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/11/06/AP
  Czy zwrot niesłusznie pobranych odsetek od zaliczek na podatek dochodowy oraz zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. podlega opodatkowaniu?
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RPVI/695/06
  Czy wykazana w PIT-36L nadpłata podatku winna być zwrócona na rachunek bankowy wskazany w części C..5. druku NIP-1, czy w inny sposób?
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-139/248/US/06
  czy składając zeznanie podatkowe za 2005 r. może Pan ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego potrąconego z Pana wynagrodzenia za listopad i grudzień 2005 r?
 71. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 313/06
  Pomimo realizacjiex legeprzed wydaniem decyzji odwoławczej unormowania art. 59 § 1 pkt 1in initioOrdynacji podatkowej, podatnik zachowuje prawo do merytorycznego rozpatrzenia jego sprawy przez organ odwoławczy, który, dzięki temu i w tym trybie prawnym, może wydać jedną z decyzji określonych w art. 233 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w tym również taką, która umożliwi podatnikowi uzyskanie zwrotu podatku nadpłaconego na skutek zapłaty zobowiązania określonego w uchylonej następnie decyzji organu podatkowego.
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/140/05/PP/3
  Czy nadpłacone kwoty zasiłków w latach 2003-2004, które pracownik zwraca do ZUS za pośrednictwem płatnika, podlegają potrąceniu od bieżących przychodów brutto tego pracownika i w związku z tym Spółka powinna skorygować deklaracje PIT-4 i informacje PIT-11 za okresy, w których nienależne wypłaty zasiłków były dokonywane?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP/08/151/JB/06
  1) czy Spółka będzie mogła odliczyć kwotę podatku uiszczonego od dywidendy za 2004r. od kwoty podatku dochodowego odprowadzonego od dywidendy za rok 2005r, która będzie wypłacona w roku 2006, przez Spółkę, której akcjonariuszem jest Spółka z o. o., 2)w jaki sposób dokonać odliczenia skoro płatnikiem podatku dochodowego jest w tym przypadku spółka której akcjonariuszem jest X Sp z o. o. i jako płatnik nie ma ona możliwości dokonania takiego odliczenia przy wypłaceniu dywidendy za 2005r. ,3)czy w związku z tym można wystąpić o zwrot nadpłaty w podatku dochodowym, 4)czy kwotę podatku dochodowego od dywidendy za 2004r połączoną z kwotą podatku od dywidendy za 2005r. Spółka będzie mogła odliczyć jedynie od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art.19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dochodów innych niż niż dochody z dywidend oraz innych niż dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/161/05/JB
  Czy w świetle art. 12 ust. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych kwota odsetek od nadpłaty w podatku dochodowym za rok 1998 powinna być uznana za przychód podatkowy,
 75. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 418/05
  1. Naczelny Sąd Administracyjny dokonuje oceny zaskarżonego orzeczenia Sądu pierwszej instancji jedynie w oparciu o te podstawy kasacyjne, które wskazano w skardze kasacyjnej, przy czym po złożeniu skargi dopuszczalne jest modyfikowanie uzasadnienia podstaw kasacyjnych, a nie uzupełnianie skargi kasacyjnej o nowe podstawy. 2. Spółka oparła skargę kasacyjną na obu podstawach wymienionych w art. 174 P.p.s.a. W takim przypadku w pierwszej kolejności ocenie podlega zasadność zarzutów związanych z naruszeniem przepisów postępowania. Dopiero bowiem po przesądzeniu, że stan faktyczny przyjęty przez Sąd w zaskarżonym wyroku jest prawidłowy albo nie został skutecznie podważony można przejść do skontrolowania dokonanej przez Sąd oceny procesu subsumcji danego stanu faktycznego pod zastosowane w sprawie przepisy prawa materialnego. 3. W skardze kasacyjnej podstawy kasacyjne powinny być przytoczone w sposób precyzyjny i wyartykułowany, a także powinny być odpowiednio uzasadnione. Takiego wymogu nie spełnia ogólnikowe odwołanie się do treści skargi rozpatrzonej przez Sąd pierwszej instancji, jak również posłużenie się zwrotem "art. 120 i dalsze Ordynacji podatkowej". 4. Art. 27 ustawy o VAT odnosi się wyłącznie do zwrotu podatku dokonywanego na podstawie pierwotnej deklaracji składanej przez podatnika, a nie do zwrotu na podstawie korekty deklaracji składanej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku. 5. Nie miał natomiast zastosowania do sytuacji gdy podatnik złożył prawidłowe zeznanie i właściwie rozliczył się z zobowiązania, a następnie złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty, do którego miał obowiązek dołączyć skorygowane zeznanie.
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/423/43/KB/2005
  Czy podmiot ma prawo wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych, po uprzednim złożeniu odpowiednich korekt deklarcji CIT?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-246-259/05/SZM
  Czy w przypadku powstania nadpłaty podatku akcyzowego Spółka powinna zaliczyć zwrot nadpłaty podatku akcyzowego do przychodów podatkowych, czy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów za Okres Nadpłaty, obniżając w poszczególnych latach koszty o wartość podatku akcyzowego objętego wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty?
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-246-258/05/SZM
  Kiedy powstaje przychód w związku ze zwrotem nadpłaty podatku akcyzowego? Spółka od 1 maja 2004 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej importowała do Polski płynne esencje, traktując je jako wyroby akcyzowe. W związku z importem naliczano w zgłoszeniu podatek akcyzowy, który następnie stwierdzono, że był nienależny i wniesiono o stwierdzenie nadpłaty.
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/67/2005/EN
  W którym okresie w spółce powstaje prawo zmniejszenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości dla celów podatku dochodowego od osób prawnych
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-200-185/05/AJ
  Spółka zgodnie z informacjami urzędu skarbowego od 01.01.2001 r. do 30.04.2004 r. nie odliczała VAT naliczonego i zaliczyła nieodliczony VAT naliczony do kosztów uzyskania przychodów. Czy w tej sytuacji kwoty zwrotu nadpłaty podatku VAT będą przychodem podatkowym i nie należy korygować przychodów za ww. okres, w tym przez zmniejszenie wartości początkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? Czy przychód podatkowy z tytułu zwrotu nadpłaty podatku VAT powstaje w momencie faktycznego otrzymania/uzyskania możliwości rzeczywistego dysponowania tymi kwotami, a nie złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty i skorygowanych deklaracji VAT-7?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/1/16/05
  Pismem z dnia 31.12.2004 r. Nr PD/415/F/38/04 Podatnik uzyskał odpowiedź na pytanie dotyczące stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, która wynosi 5,5 %, za wykonywanie usług melioracyjnych na rzecz lasów państwowych. Ww. usługi Podatnik wykonuje od 2001 r. i rozliczał zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 8,5 %. W związku z powyższym pytanie dotyczy możliwości złożenia korekt za lata 2001, 2002 i 2003 oraz możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku.
 82. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1847/04
  Do uwzględnienia skargi kasacyjnej nie może doprowadzić zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego, który nie był przedmiotem wykładni i zastosowania w sprawie. Zastosowanie, bowiem miały inne przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, których naruszenia nie zarzucono w skardze kasacyjnej. Do zamierzonego przez autora skargi kasacyjnej skutku nie mógł też doprowadzić zarzut naruszenia art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrażona, bowiem w tym przepisie zasada ochrony prawa własności na gruncie prawa podatkowego ulega realizacji m.in. ze względu na treść przepisów Ordynacji podatkowej zapewniającej zwrot nienależnie zapłaconego podatku lub kwotę nadpłaconego podatku (art. 72 i następne). Aby to jednak mogło nastąpić muszą być spełnione przewidziane w tej ustawie przesłanki. O stwierdzenia nadpłaty może wystąpić podatnik (art. 79 § 1), płatnik lub inkasent (art. 79 § 2 pkt 2). Do takiej kategorii podmiotów nie zostali zaliczeni wspólnicy rozwiązanej spółki cywilnej, którym nie przysługuje status podatnika na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodność powołanych regulacji Ordynacji podatkowej z Konstytucją nie została obalona w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie zasadniczej (art. 188).
 83. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/77/04
  Czy otrzymany zwrot z tytułu ulgi remontowej jest dochodem podatnika.
 84. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/259-2/2004
  uzupełnić
 85. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/125/04
  W jaki sposób nastąpi zwrot nadpłaconego podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu.
 86. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/173/2004
  1) Czy nienależnie otrzymane kwoty stanowią "częściową zapłatę" w rozumieniu art. 19 ust. 3 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług ? 2) Czy usługi świadczone przez firmę "R" stanowią usługę elektroniczną czy też telekomunikacyjną ? 3) Usługi doradcze - jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego przy imporcie usług z tego tytułu i wg jakiego kursu ? 4) Jak potraktować zwrot towarów za granicę do kraju UE - czy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, czy korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ? 5) W jaki sposób należy wykazać skonta z tytułu przedterminowej płatności uzyskiwane od kontrahentów z UE w związku z zakupem towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ?
 87. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/ZDF/415/48/2004
  Czy istnieje obowiązek zwrotu odliczonych od podatku wydatków poniesionych z tytułu wpłat dokonanych do developera, które to wpłaty przejęła spółdzielnia mieszkaniowa i zaliczyła na poczet wkładu budowlanego?
 88. Wyrok pełnego składu TK, sygnatura: P. 7/00
  § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego(Dz.U. Nr 2, poz. 3; zm.: Nr 80, poz. 519, Nr 129, poz. 857, Nr 144, poz. 936)w związku z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym(Dz.U. Nr 11, poz. 50; zm.: Nr 28, poz. 127, Nr 129, poz. 599; z 1994 r. Nr 132, poz. 670; z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702, Nr 142, poz. 703; z 1996 r. Nr 137, poz. 640; z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776, Nr 123, poz. 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943, Nr 162, poz. 1104)jest niezgodny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co nie stwarza podstawy zwrotu podatku uiszczonego na podstawie tego przepisu.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!