Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


zwolnienia przedmiotowe

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-292/12-3/KJ
  Czy maksymalna wielkość pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obliczona na podstawie przepisów odrębnych, będąca limitem zwolnienia przysługującego Wnioskodawcy, stanowi wielkość niezapłaconego podatku, czy też wielkość dochodu zwolnionego od podatku?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-292/12-2/KJ
  Czy przy obliczaniu maksymalnej wysokości zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy brać pod uwagę 65% (maksymalna intensywność pomocy dla Wnioskodawcy zgodnie z obowiązującymi go przepisami) wartości wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną faktycznie poniesionych w okresie obowiązywania Zezwolenia, a więc również wydatków przekraczających minimalny poziom wydatków wskazany w zezwoleniu?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-636/12-4/JR
  Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od odszkodowania przyznanego na podstawie ugody sądowej?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-614/12-2/TS
  Czy nieterminowe złożenie zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, (PIT-39), ma wpływ na skorzystanie z ulgi, o której jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-732/12-4/MG
  kwota odszkodowania wypłacona byłemu pracownikowi na podstawie zawartej ugody sądowej podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-823/12-2/MK
  otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Byłego Udziałowca będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-538/11-4/12-S/ASZ
  Czy mimo rozdzielności majątkowej alimenty otrzymane od męża do dnia rozwodu oraz nieodpłatna renta otrzymana po rozwodzie stanowi dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, czy też stanowi darowiznę o której mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn i na podstawie art. 4a ust. 1 korzysta ze zwolnienia od tego podatku?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-987/12/KT
  Zwolnienie od podatku świadczonych usług finansowanych w całości ze środków publicznych pochodzących od jednostki budżetowej.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-896/10/12-S/IL
  Czy żeby móc skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca musi być zameldowany wraz z małżonką na pobyt stały przez okres 12 miesięcy, czy ten obowiązek może dotyczyć jednego z małżonków?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1001/10/12-S/BK
  Zastosowanie ulgi meldunkowej.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-800/10/12-S/MU
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-376a/10/12-S/MU
  Warunki skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-393/10/12-S/MU
  Zwolnienia przedmiotowego (ulga meldunkowa – małżonkowie).
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-275/12-4/IR
  Czy przedstawiony sposób ustalenia kosztów wspólnych opisanym wyżej kluczem przychodowym jest zgodny z art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-275/12-5/IR
  Czy przedstawiony sposób ustalenia kosztów wspólnych opisanym wyżej kluczem przychodowym jest zgodny z art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-182/09/12-7/S/EC
  1.Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, w części nabytej w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku, podlega opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych? 2.Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, w części należnej małżonce w związku przynależnością prawa do udziału kapitałowego do majątku wspólnego, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, także w części odziedziczonej po zmarłym małżonku, podlega opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w jakiej wysokości? 3) Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, czy to w części nabytej w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku, czy w części związanej z przynależnością prawa do udziału kapitałowego do majątku wspólnego, należy uznać za przychód z działalności gospodarczej, przychód z kapitałów pieniężnych, czy też innych źródeł przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jaką należy przyjąć datę powstania przychodu?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-631/12-4/JK
  Sprzedaż działek nabytych w darowiźnie w 2001 r. nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Natomiast sprzedaż działek nabytych w drodze umowy zamiany w 2011 r. dokonana przed upływem pięciu lat od daty ich nabycia będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tej sprzedaży może jednakże korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w przypadku wydatkowania uzyskanego przychodu, w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie, na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a), c) i d) ustawy, tj. na nabycie lokalu mieszkalnego, na budowę własnego budynku mieszkalnego oraz na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, przeznaczenie którego potwierdzać będą aktualne warunki zabudowy.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-180/09/12-7/S/EC
  Realizacja prawa majątkowego nie podlega wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie jest bowiem przychodem podlegającym przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Realizacja praw majątkowych nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jako czynność podlegająca podatkowi od spadków i darowizn. Należy zauważyć, iż obie operacje, zarówno nabycie udziału w spółce jawnej jak i jego późniejsza spłata w wyniku zawartego porozumienia, są odrębnymi, kolejnymi czynnościami, które należy ocenić niezależnie od siebie pod względem skutków prawnych, jakie wywołały. Stąd też podlegają opodatkowaniu różnymi podatkami. Nabycie prawa majątkowego w np. drodze spadku, jest odrębną czynnością od realizacji tego prawa majątkowego; tym samym wypłata (postawienie do dyspozycji) wartości udziału kapitałowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-957/12-4/MM
  opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-959/12-4/MM
  opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-908/12-4/MM
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zapewnienia trenerów do prowadzenia szkoleń w trakcie trwania projektu na rzecz kontrahenta opodatkowane będą podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-462/12-4/MD
  Czy Wnioskodawca, jako podmiot zobowiązany na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, do naliczenia, pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie do organu podatkowego, powinien potraktować wyżej opisane świadczenie jako wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) w pełnej przysługującej funkcjonariuszowi z art. 214 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r o Służbie Więziennej kwocie 738,50 zł (2 x 369,25 zł), czy też wyłączyć z opodatkowania tylko kwotę 423,00 zł - opisaną na rachunku przedstawionym przez funkcjonariusza jako koszt pobytu dwojga dzieci?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-681/12-2/MP
  Zakres zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-593/12-2/KSM
  Czy dochody otrzymane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją Umów, finansowane ze środków Programu, obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-181/09/12-7/EC
  1) Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, w części nabytej w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku, podlega opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, w części należnej małżonce w związku przynależnością prawa do udziału kapitałowego do majątku wspólnego, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, także w części odziedziczonej po zmarłym małżonku, podlega opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w jakiej wysokości? 3) Czy przychód Wnioskodawczyni z tytułu spłaty udziału kapitałowego, czy to w części nabytej w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku, czy w części związanej z przynależnością prawa do udziału kapitałowego do majątku wspólnego, należy uznać za przychód z działalności gospodarczej, przychód z kapitałów pieniężnych, czy też innych źródeł przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jaką należy przyjąć datę powstania przychodu?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-612/12-4/JK3
  Spłata ze środków uzyskanych przez Pana ze sprzedaży mieszkania nie później niż w okresie dwóch lat od dnia tej sprzedaży rat kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na zakup nowego mieszkania, oraz przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie lokalu mieszkalnego, którego jest Pan właścicielem i jego remont stanowi realizację celu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ww. ustawy i uprawnia do ulgi w sytuacji, gdy nie zaistniały przesłanki negatywne do przedmiotowego zwolnienia. Natomiast środki, które zostały wpłacone w dniu 08.12.2006 r. jako zadatek w związku z podpisaniem umowy przedwstępnej kupna nowego mieszkania nie mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia, bowiem wydatek ten został poniesiony jeszcze przed dokonaniem transakcji sprzedaży mieszkania. Zatem nie można uznać jakoby wydatkowano środki ze sprzedaży, skoro sprzedaż nastąpiła dopiero 12.02.2007 r.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-598/12-4/JK3
  W przypadku, gdy przychód ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczony w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie, na własne cele mieszkaniowe, których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy, tj. na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, przeznaczenie którego potwierdzać będą aktualne warunki zabudowy – uzyskany z tego tytułu dochód będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku dochodowego.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-651/12-3/SP
  Powstanie po stronie pracowników Spółki przychodu ze stosunku pracy z tytułu wprowadzenia systemu komputerowego uprawniającego do zamawiania i rozliczania dodatkowych świadczeń pozapłacowych oraz obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego, a także w zakresie możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1092/12/TS
  Czy od dokonanych zakupów wyłącznie dla potrzeb realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-479/12-2/MAP
  Czy wypłacone odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-583/12-4/JK
  Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-640/12-2/SP
  Czy w przypadku kiedy U. przyznaje osobie wyjeżdżającej pełną dietę mimo udokumentowania usługi hotelowej rachunkiem, z którego wynika że usługa hotelowa obejmuje noclegi śniadanie – to 15% tej diety należy uznać za przychód wyjeżdżającego podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-644/12-4/RG
  Czy prowadzone przez Wnioskodawcę zajęcia w prywatnej, policealnej szkole z zakresu zagadnień administracyjno - prawnych, które mają na celu przygotowanie uczniów do zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia od 2011 r. powinny być opodatkowane stawką VAT 23% czy stawką zwolnioną? Szkoła, na rzecz której świadczy usługi, otrzymuje w całości finansowanie ze środków publicznych?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-554/12-2/KSM
  Czy Wnioskodawczyni, jako zleceniobiorcy, przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia uzyskanego w ramach bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej, przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-218/12-7/MH
  Czy wykonywane usługi polegające na zabezpieczaniu medycznym imprez korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a oraz pkt 20 podatku od towarów i usług?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-414/12/PST
  Czy wspólnota powinna odprowadzać podatek z tytułu dochodu z dzierżawy pomieszczenia na wymiennik grupowy ciepła, skoro jest to dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeznaczony na utrzymanie części wspólnych?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-626/12-2/SP
  Do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje przedmiotowe zwolnienie, nie można zaliczyć dni, które przypadają podczas urlopu wypoczynkowego i dni na badania spędzone przez pracownika w Polsce. W przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim (za czas który pobiera zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego), nie jest spełniony warunek mówiący o uzyskiwaniu dochodów ze stosunku pracy i tym samym ww. okresu nie można zaliczać do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje zwolnienie zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 20 ww. ustawy.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-459/12-2/DS
  Czy Wnioskodawca w świetle stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów, tj. art. 21 ust. 1 pkt 78 i art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także aktualnych interpretacji Ministerstwa Finansów, winien:1)w przypadku wypoczynku letniego córki pracownika dofinansowując ten wypoczynek miał prawo zaniechać poboru podatku od tego świadczenia? 2)w przypadku wycieczki szkolnej córki pracownika dofinansowując ten wypoczynek miał prawo zaniechać poboru podatku od tego świadczenia ?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-459/12-3/DS
  Czy Wnioskodawca w świetle stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów, tj. art. 21 ust. 1 pkt 78 i art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także aktualnych interpretacji Ministerstwa Finansów, winien:1)w przypadku wypoczynku letniego córki pracownika dofinansowując ten wypoczynek miał prawo zaniechać poboru podatku od tego świadczenia? 2)w przypadku wycieczki szkolnej córki pracownika dofinansowując ten wypoczynek miał prawo zaniechać poboru podatku od tego świadczenia ?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-832/12/AD
  Czy wydanie prezentów klientom, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego przekazania towarów u Pani jako świadczeniodawcy (są to towary o bardzo niskiej wartości tj. zapalniczki, słodycze, itp.)?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-101/11/12-7/S/IF
  cały przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-707/12-5/AS
  Zakres zwolnienia z opodatkowania nagród uzyskanych w konkursie organizowanym dla uczniów szkół gimnazjalnych
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/4160-57/12/IL
  Czy w związku ze sprzedażą wymienionej wyżej nieruchomości zabudowanej Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-255/12-7/MF
  Czy koszty napraw gwarancyjnych produktów sprzedanych przez Spółkę przed rozpoczęciem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, które to koszty są ponoszone w trakcie działalności w Strefie i w czasie, gdy Spółka korzysta już ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych powinny być zaliczane do kosztów strefowych czy pozastrefowych, tj. czy Spółka powinna je przyporządkować do działalności zwolnionej czy opodatkowanej?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-255/12-6/MF
  Czy koszty napraw gwarancyjnych produktów sprzedanych przez Spółkę przed rozpoczęciem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, które to koszty są ponoszone w trakcie działalności w Strefie i w czasie, gdy Spółka korzysta już ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych powinny być zaliczane do kosztów strefowych czy pozastrefowych, tj. czy Spółka powinna je przyporządkować do działalności zwolnionej czy opodatkowanej?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-255/12-5/MF
  Czy koszty napraw gwarancyjnych ponoszone przez Spółkę są pośrednimi, czy też bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodu?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-255/12-4/MF
  Czy koszty napraw gwarancyjnych ponoszone przez Spółkę są pośrednimi, czy też bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodu?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-686/12/AŚ
  W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług: programów oraz turnusów rehabilitacyjnych oraz opodatkowania różnicy między kwotą nabycia a kwotą sprzedaży usług świadczonych przez fizjoterapeutę, technika fizjoterapeutę, pielęgniarkę lub lekarza
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-684/12/ENB
  Czy w związku z faktem, że 85% dochodów Wnioskodawcy pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy powinny być one (w 85%) zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-652/12/ENB
  Czy w związku ze zbyciem przedmiotowych działek przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, Wnioskodawczyni zobowiązana była do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od tej transakcji?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-695/12-7/JK3
  Środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę pierwotnie udzielonego kredytu hipotecznego, również zabezpieczonego hipoteką lokalu, nie mogą być uznane za cel mieszkaniowy i tym samym nie są zwolnione z podatku dochodowego.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-622/12-6/MM
  Względem świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych mających na celu uaktualnianie, poszerzanie i uzyskanie nowych umiejętności dla celów zawodowych, finansowanych w całości ze środków publicznych, zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-831/11/12-S/IL
  Czy wypłacana w 2005 r. Wnioskodawcy w trakcie pełnienia służby w M. należność zagraniczna winna być wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-574/12-5/JK
  Należy stwierdzić, iż ekwiwalent za pranie odzieży roboczej będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, po spełnieniu warunków wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-574/12-4/JK
  Należy stwierdzić, iż "ekwiwalent za pranie odzieży roboczej", o którym mowa w stanie faktycznym nie jest ekwiwalentem korzystającym ze zwolnienia od podatku, gdyż jego wysokość nie stanowi równowartości faktycznie poniesionych przez pracownika kosztów. Zatem wypłata pracownikom stałej ryczałtowej kwoty kosztów prania odzieży roboczej, podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-658a/12/MK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego z planowanej sprzedaży nieruchomości.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-938/09/12-S/MK
  Opodatkowanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego a ustalenie prawa do ulgi meldunkowej.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1069/09/12-S/AMN
  Czy w opisanym stanie faktycznym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na użytek projektu realizowanego przez Wnioskodawcę w ramach Programu CIP (EIP) jako finansowane w 100% ze środków bezzwrotnej pomocy z funduszy Unii Europejskiej, podlegają zwolnieniu przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-688/12-2/MG
  Stwierdzić należy, iż wygrane w konkursie na wykonanie projektu graficznego kartki z nadrukowanym znakiem opłaty korzystają ze zwolnienia z opodatkowania w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość wygranych w konkursie nie przekracza kwoty 760 zł.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-759/12-2/MM
  zastosowanie do dostawy nieruchomości właściwej stawki podatku VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-779c/12/RS
  stawki podatku dla świadczonych usług doradczych
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/212/CRS/09/PK-1126
  opodatkowanie odszkodowania
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-541/12-4/JK3
  Czy uzgodnione w ugodzie sądowej z dnia 27 września 2011 roku odszkodowanie w wysokości 195.000 złotych, które R. ma wypłacić Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-791/12-2/MM
  nieuznanie sprzedaży nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz zastosowanie do dostawy nieruchomości właściwej stawki podatku VAT
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-759/12/RS
  Zwolnienia od podatku usług opieki nad dziećmi i młodzieżą niemiecką.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-864B/12/EB
  Zwolnienie od podatku szkoleń w zakresie pierwszej pomocy
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-864c/12/EB
  Zwolnienie od podatku usług zabezpieczania imprez od strony medycznej
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-864a/12/EB
  Zwolnienie od podatku szkoleń kwalifikowanej pierwszej pomocy
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-571/12-2/JK3
  Należy stwierdzić, iż odprawa pośmiertna wypłacona Wnioskodawczyni oraz Jej małoletnim dzieciom stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymana przez Wnioskodawczynię oraz Jej małoletnie dzieci odprawa pośmiertna będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-601/12-2/MP
  Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia do realizacji projektu nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-772/12/RS
  Zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-563/12-4/MP
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego nabytej w dniu 10.02.2007 r. w spadku po zmarłym mężu będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki, o których mowa w tym przepisie. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w części odpowiadający udziałowi Wnioskodawczyni, który został nabyty w 1997 r. jako współwłasność małżeńska nie będzie stanowił źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, zatem do tej części przychodu nie ma zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-930/12/MO
  Na jaki dzień zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Spółka powinna dyskontować wydatki kwalifikowane i otrzymaną pomoc publiczną? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-929/12/MO
  Czy prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT w oparciu o dwa (lub więcej) zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE rodzi obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy CIT, odrębnie dla każdego z tych zezwoleń? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-703a/12/DP
  Czy otrzymane przychody z tytułu ww. umowy dzierżawy podlegają zwolnieniu z opodatkowania? Czy przysługuje Panu prawo do zwrotu zapłaconego podatku dochodowego w związku z ewentualnym zwolnieniem z opodatkowania przychodów z tytułu dzierżawy?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-743/12/IG
  Czy otrzymane odszkodowanie za straty w uprawach (zniszczona plantacja ogórków oraz pastwisko) jest wolne od podatku czy też należy odprowadzić podatek dochodowy na podstawie otrzymanego PIT-8C?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-248/12-2/KJ
  Czy od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej Wnioskodawca powinien płacić podatek dochodowy, jeśli dochód od tej działalności przeznacza na działalność statutową (podstawową)?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-718/12/WM
  Czy Wnioskodawczyni powinna korygować remanent, czyli spis z natury sporządzany na koniec każdego roku podatkowego o kwotę wynikającą z proporcji wynikającej z udziału przychodu podlegającego opodatkowaniu w ogólnej kwocie przychodów? Jeżeli tak, to jak ustalić tę kwotę (proporcję, współczynnik)?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-697/12-2/SP
  Zakres skutków podatkowych otrzymania odszkodowania na podstawie wyroku sądowego.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-441/12-2/AG
  w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-638/12-2/MK
  Przyznanie nagród rzeczowych za udział w akcjach promocyjnych oraz akcjach marketingowych w postaci konkursów w tym konkursów w postaci tzw. "quizów wiedzowych" oraz możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-617/12/BK
  Czy zwrot dodatkowych kosztów (opłaty za płatne parkingi i autostrady) związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowych od osób fizycznych ?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-413/12-6/AK
  Czy Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna, matka samotnie wychowująca syna, może być zwolniona z opodatkowania dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku Jej syna zorganizowanego przez Hotel w Danii?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-240/12-2/KJ
  Czy Spółka może zakwalifikować do wydatków inwestycyjnych w ramach Zezwolenia, stanowiących podstawę ustalenia zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na zapłatę przedstawionej w stanie faktycznym faktury, które pozostają po odjęciu kwoty wydatków rozliczonych w ramach umowy od całkowitej kwoty przedmiotowej faktury?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-745/12/HD
  Czy w związku z realizacją zajęć, wpływających na realizację założonych celów projektowych, wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę, jako trenera, za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zwolnione jest z opodatkowania podatkiem dochodowy od osób fizycznych?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-537/12-2/AS
  Czy otrzymane przez Spółkę wsparcie finansowe korzysta ze zwolnienia z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o CIT? (pytanie 4)Czy po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT w związku z realizacją Projektu wspólnie z Liderem w ramach Partnerstwa? (pytanie 5)
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-483/09/12-7/S/SP
  Wynagrodzenie Wnioskodawcy za pracę nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-617/12-2/JK
  Czy stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu nauki korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-536/12-2/MP
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 21 ust. 25 pkt 2 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-491/12-2/JR
  Czy przychody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia przeznaczone i faktycznie wydatkowane na spłatę kredytu refinansującego kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup tej nieruchomości podlegają zwolnieniu z opodatkowania 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/47/ILG/11/PK-341
  opodatkowanie dofinansowania lub sfinansowania wycieczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i członków ich rodzin
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-739/12-4/MM
  zwolnienie od podatku VAT dostawy budynku
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-575/12-4/AJ
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości opisanej w rejestrze gruntów jako grunt rolny Wnioskodawczyni ma odprowadzić 19% podatek?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-828/12/RS
  Zwolnienia od podatku czynności przekazania budynku na cele osobiste oraz obowiązku dokonania korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego związanego z jego budową i modernizacją.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-490/12-2/JR
  Czy przychody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia przeznaczone i faktycznie wydatkowane na spłatę kredytu refinansującego kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup tej nieruchomości podlegają zwolnieniu z opodatkowania 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-377/12-2/AG
  Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego, z tytułu wynagrodzenia za pracę uzyskiwanego przez pracowników – muzyków, używających do wykonywania pracy własnych instrumentów, zawierającego tzw. "dodatkowe wynagrodzenie za używanie instrumentu", przewidziane w art. 31d ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr. 13, poz. 123 ze zm.) winien, na podstawie art. 31 ustawy1 o podatku dochodowym od osób fizycznych, naliczać od tego dodatkowego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz odprowadzać do właściwego Urzędu Skarbowego, czy też ta część "wynagrodzenia" spełnia przesłania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 307 ze zm.), gdyż w istocie nie jest wynagrodzeniem, lecz (ekwiwalentem) zwrotem kosztów jakie poniósł pracownik na zakup instrumentu oraz jego konserwację i utrzymanie i jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-614/12/HK
  Czy wynagrodzenie personelu projektu realizowanego w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-664/10/12-S/GC
  1. Czy prowadzenie działalności na terenie SSE na podstawie trzech zezwoleń, rodzi po stronie Spółki obowiązek odrębnego ustalania dochodu strefowego (straty strefowej) czy też wystarczającym jest łączne ustalenie dochodu Spółki uzyskanego na terenie SSE w ramach trzech zezwoleń? 2. Czy Spółka jest uprawniona do zsumowania kwot zwolnień podatkowych przysługujących Jej w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych poniesionych na podstawie Zezwolenia I, Zezwolenia lI i Zezwolenia III i zastosowania tak obliczonego limitu zwolnienia podatkowego do całości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie wszystkich Zezwoleń? 3. Czy w przypadku Zezwolenia nr III zwolnieniem podatkowym objęte są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na ogólnych zasadach czy też zwolnieniem objęte są tylko dochody wygenerowane w związku z wdrożeniem przez Spółkę nowych technologii?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-432/12-4/MP
  Czy zasądzona przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny postanowieniem z dnia x marca 2012 r., wydanym w sprawie o sygn. akt x, suma pieniężna podlega opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 50, poz. 350 z późn. zm.)?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-433/12-4/MP
  Czy zasądzona przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny postanowieniem z dnia x marca 2012 r., wydanym w sprawie o sygn. akt x, suma pieniężna podlega opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 50, poz. 350 z późn. zm.)?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-655/12-2/JK2
  Dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tej sprzedaży w 2011 r. korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-324/09/12-S/MK
  1. Czego dotyczy ulga meldunkowa? 2. Czy przychód ze sprzedaży w części dotyczącej gruntu, na którym posadowiony był budynek mieszkalny, jest objęty ulgą meldunkową?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-59/10/12-S/MU
  Stosowanie "ulgi meldunkowej" w przypadku małżonków.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-946/12/RS
  Opodatkowanie aportu w postaci nieruchomości zabudowanej.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-407/12-4/AKr
  1.Czy sprzedając w dniu 18 stycznia 2011 r. działki o numerach: X/1, X/3, X/4, Wnioskodawca powinien wyliczyć i zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? 2.Czy sprzedając działki o numerach: X/1, X/3, X/4, Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-387/12-4/JM
  Zwolnienie podmiotowe usług sklasyfikowanych pod kodem PKD 69.20.Z jako kompleksowych usług rachunkowo-księgowych.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-752/12/HD
  Czy wynagrodzenie wspólnika Spółki cywilnej, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez tę Spółkę, prowadzącą szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, pokryte z dotacji z Urzędu Miasta – jest przychodem z działalności gospodarczej, który zwolniony jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-209/12-5/IR
  Czy dochód jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży miejsc postojowych wielostanowiskowego garażu jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-209/12-6/IR
  Czy dochód jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży w formie przetargu miejsc postojowych wielostanowiskowego garażu jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-209/12-7/IR
  Czy wydatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu i dochodu uzyskanego ze sprzedaży miejsc postojowych wielostanowiskowego garażu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych ?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-209/12-4/IR
  Czy dochód jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym zostanie wybudowany budynek jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-410/12-2/KO
  Czy od wypłaconego ryczałtu za przejazdy lokalne z tytułu używania przez pracownika socjalnego do celów służbowych samochodu osobowego należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-209/12-4/IR
  Czy dochód jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym zostanie wybudowany budynek jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-410/12-2/KO
  Czy od wypłaconego ryczałtu za przejazdy lokalne z tytułu używania przez pracownika socjalnego do celów służbowych samochodu osobowego należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-299/10/12-S/IL
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z "ulgi meldunkowej" i w związku z tym nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-243/12-2/GG
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę ze sprzedaży działki (grunty niezabudowane, na których znajdowały się tereny zielone) przeznaczony na fundusz remontowy, a więc na pokrycie kosztów przyszłych remontów części wspólnej nieruchomości tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-919/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach otrzymanych z tytułu nabycia nieruchomości zabudowanej
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-410/09/12-S/TJ
  Czy przychód uzyskany w przyszłości ze zbycia przedmiotowego udziału w wysokości 1/2 nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym Wnioskodawczyni od maja 2008 r. do dnia zbycia będzie zameldowana na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy będzie - zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych według stanu prawnego obowiązującego do końca 2008 r.- w całości wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-580/12/MM
  czy środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego - dla celów zastosowania zwolnienia z art.21 ust. 1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - powinny zostać przekazane na inny obcy rachunek bankowy.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-605/12/MU
  Zwolnienia przedmiotowe.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-485/11/12-5/S/JK
  Należy stwierdzić, iż należność zagraniczna, którą Wnioskodawca, jako żołnierz zawodowy, otrzymywał z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-591/12/MK
  Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane w 2010 r. i 2011 r. świadczenia mieszkaniowe od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zwolnione są z podatku dochodowego?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/12-2/PM
  Czy dochód ustalany jako równowartość wydatków na PFRON, które finansowane są z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-426/12-2/TS
  Czy dochód otrzymywany przez Wnioskodawcę w formie świadczenia mieszkaniowego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej podlega opodatkowaniu ?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-611/12/LSz
  Zwolnienie od podatku VAT szkoleń prowadzonych dla pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-196/12/12-S/IL
  Czy można skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych od całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w opisanym we wniosku lokalu mieszkalnym łącznie z wartością udziału w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-571/12/IL
  Czy ulga meldunkowa obejmuje przychód z odpłatnego zbycia mieszkania wraz z przynależnym do niego gruntem?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-684/12/AP
  Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych polegających na naprawie u nabywcy, tj. poza terenem strefy, sprzedanych urządzeń chłodniczych wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-683/12/AP
  Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych polegających na naprawie u nabywcy, tj. poza terenem strefy, sprzedanych urządzeń chłodniczych wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-685/12/AP
  Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych polegających na naprawie u nabywcy, tj. poza terenem strefy, sprzedanych urządzeń chłodniczych wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-556/12/MM
  Zwolnienie z opodatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości na spłaty kredytu refinansowego.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-197/12/12-S/RS
  Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych od całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w opisanym we wniosku lokalu mieszkalnym łącznie z wartością udziału w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-814/09/12-S/ENB
  Czy część stypendium finansowana przez Unię Europejską jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-813/09/12-S/ENB
  Czy część stypendium finansowana przez Unię Europejską jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/217/CRS/10/PK-1528
  skutki podatkowe wypłacenia na podstawie wyroku sądowego kwoty 200.000 zł tytułem zadośćuczynienie za krzywdę, renty w wysokości 650 zł miesięcznie oraz ustawowych odsetek od wymienionych należności
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-786/12/ŁCz
  sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku, działu spadku i zniesienia współwłasności i przeznaczenie uzyskanego przychodu na zakup 2 nieruchomości, a następnie przekazanie jednej z nich na rzecz córki w drodze darowizny
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-192/12-5/IR
  Czy cały dochód uzyskiwany przez Spółkę z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z posiadanym Zezwoleniem, polegającej na produkcji, regeneracji form i stempli służących do produkcji płytek ceramicznych, który oprócz czynności wykonywanych na terenie strefy wymaga również fizycznego wykonania części usług u nabywcy, w tym także poza granicami kraju (np. montaż formy na prasie, uruchomienie formy w trybie testowym, uruchomienie formy z właściwie zadanymi parametrami technicznymi, rozruch technologiczny) czyli poza terenem strefy, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-932/09/12-S/MU
  Zwolnienie z opodatkowania (stypendium doktoranckie).
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-653/12/DP
  1. Czy starostwo powiatowe będące płatnikiem w związku z organizowanymi konkursami, które nie są konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa, tj. z dziedziny ochrony środowiska, o których mowa w art. 21 pkt 68 o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinno wystawić na odbiorcę nagrody PIT-8C, czy odprowadzić do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek od różnicy kwoty, tj. pomiędzy wysokością nagrody, a kwotą 760 zł, czy też odprowadzić zryczałtowany podatek od całości wysokości nagrody oraz czy w taki sam sposób należy postąpić wobec nagrody z zakresu kultury fizycznej i turystyki? 2. Czy zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zwolnienie do kwoty 760 zł uzależnione jest od wymogu podania zamiaru przeprowadzenia konkursu w środkach masowego przekazu także co do konkursów, które nie są konkursami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-920/09/12-S/MK
  Czy Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego z tytułu otrzymywanego stypendium (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej)?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-830/09/12-S/MM
  1. Czy zwolnienie, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującej na dzień 31 grudnia 2008 r. – w związku ze sprzedażą przedmiotowego lokalu mieszkalnego, obejmować będzie – obok małżonki Wnioskodawcy – samego Wnioskodawcę (na podstawie art. 21 ust. 22 ww. ustawy), gdy Wnioskodawca nie był zameldowany w przedmiotowym lokalu? 2. Czy w przypadku braku możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z przedmiotowego zwolnienia, od podstawy obliczenia podatku, o jakim mowa w art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym Wnioskodawca będzie mógł odliczyć: a. wydatki na nabycie lokalu wraz z marżą i odsetkami, jakie należało ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup tego lokalu? b. wydatki poniesione w kancelarii notarialnej w związku z nabyciem lokalu? c. wydatki poniesione na wykończenie przedmiotowego lokalu (udokumentowane fakturami VAT)?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-333/12-4/KSU
  Czy jeżeli część dotacji zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pracy właściciela (wynagrodzenie pracownika dydaktycznego i pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola), to ta część dotacji jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a koszty w tym przypadku w ogóle nie powstaną, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 tej ustawy?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-165/11-5/12-S/KJ
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawcy, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, do dnia 28 maja 2017 r., tj. do ostatniego dnia obowiązywania zezwolenia wydanego Spółce, pod warunkiem, iż Spółka nie wyczerpie wcześniej (przed dniem 28 maja 2017 r.) dopuszczalnej pomocy publicznej o charakterze regionalnym, przyznanej jej w związku z inwestycją w specjalnej strefie ekonomicznej, stosownie do postanowień § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 27 października 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (w brzmieniu ustalonym na dzień 31 grudnia 2006 r.)?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-383/12-2/AG
  Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia, ponieważ zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, a pojęcie wynagrodzenia za pracę to obligatoryjne, wypłacane co najmniej raz w miesiącu świadczenie o charakterze przysparzająco - majątkowym, należne pracownikowi od pracodawcy, zasadniczo za czas pracy w umówionym rozmiarze, ustalone odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/46/ILG/11/PK-340
  opodatkowanie świadczeń socjalnych
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-539/12-4/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-423/12-3/KR
  Czy dieta członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, którą otrzymuje Wnioskodawca powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-424/12-2/AK
  Czy ww. kwota pieniężna nie powinna być uznana za przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-541/12-2/ES
  Sprzedaż nieruchomości - Podatek dochodowy od osób fizycznych – Zwolnienia przedmiotowe.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/205/702/SBA/12/PT-683
  zwolnienie od podatku VAT usług świadczonych na zlecenie Policji
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-385/08/12-S/MK
  Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek budowlanych przez rolnika ryczałtowego.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-637/12-2/DG
  W zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych przez Bank usług ubezpieczeniowych w ramach umowy grupowego ubezpieczenia zawieranej z ubezpieczycielem na cudzy rachunek
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-629/12-2/AS
  Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-496/12-2/AK
  Czy nabywając od żony #189; udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przewidzianego dla dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w przypadku przeznaczenia go na cele mieszkaniowe)?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-199/12-2/MF
  Czy Wspólnota może skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania dochodu na mocy przepisu art.17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-535/12/MU
  Zwolnienia przedmiotowe.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-431/12-2/KSM
  Czy Wnioskodawczyni powinna płacić jakikolwiek podatek od kwoty uzyskanej ze zbycia lokalu?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-811/09/S-12/MU
  Opodatkowanie przyznanego stypendium doktoranckiego.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-538/12/MU
  Opodatkowanie otrzymanego odszkodowania (darowizna).
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-476/12-4/JK
  W niniejszym stanie faktycznym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystać będzie przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości jedynie w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, czyli na zakup sprzedanego udziału w lokalu mieszkalnym wraz z jego częściami składowymi. Natomiast przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości przeznaczony w części na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę na zakup udziału w garażu nie mieści się w katalogu celów mieszkaniowych, których realizacja uprawnia do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy. Oznacza to, że uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości przychód w części wydatkowanej na zakup udziału w garażu, nie będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy i tym samym będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-879/12/AP
  Czy korzystając po dniu 31 grudnia 2010 r. ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych - na zasadach obowiązujących średnich przedsiębiorców w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - Spółka kalkulując wysokość przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, powinna uwzględnić pomoc publiczną już uzyskaną w związku ze zwolnieniem od podatku dochodu osiągniętego do dnia 31 grudnia 2010 r.?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-206/12-5/PM
  1. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży w drodze przetargu mieszkańcom (nie członkom) Jej zasobów wraz z udziałem w gruncie garaży, do których Spółdzielnia nie znajdzie chętnych wśród członków jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży garaży wraz z udziałem w gruncie członkom Spółdzielni jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ze zbycia garaży dla nabywców niemieszkających w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym zostały wybudowane garaże w drodze przetargu jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w razie ustalenia odpowiedzi na pytanie 1 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 5. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 2 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 6. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 3 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-205/12-4/PM
  Czy dochód ze sprzedaży lokalu Wspólnoty należy opodatkować w całości czy w części, która nie została przeznaczona na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi (remonty w budynku) i została wypłacona członkom Wspólnoty?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-206/12-8/PM
  1. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży w drodze przetargu mieszkańcom (nie członkom) Jej zasobów wraz z udziałem w gruncie garaży, do których Spółdzielnia nie znajdzie chętnych wśród członków jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży garaży wraz z udziałem w gruncie członkom Spółdzielni jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ze zbycia garaży dla nabywców niemieszkających w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym zostały wybudowane garaże w drodze przetargu jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w razie ustalenia odpowiedzi na pytanie 1 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 5. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 2 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 6. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 3 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-206/12-9/PM
  1. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży w drodze przetargu mieszkańcom (nie członkom) Jej zasobów wraz z udziałem w gruncie garaży, do których Spółdzielnia nie znajdzie chętnych wśród członków jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży garaży wraz z udziałem w gruncie członkom Spółdzielni jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ze zbycia garaży dla nabywców niemieszkających w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym zostały wybudowane garaże w drodze przetargu jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w razie ustalenia odpowiedzi na pytanie 1 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 5. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 2 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 6. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 3 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-206/12-6/PM
  1. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży w drodze przetargu mieszkańcom (nie członkom) Jej zasobów wraz z udziałem w gruncie garaży, do których Spółdzielnia nie znajdzie chętnych wśród członków jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży garaży wraz z udziałem w gruncie członkom Spółdzielni jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ze zbycia garaży dla nabywców niemieszkających w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym zostały wybudowane garaże w drodze przetargu jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w razie ustalenia odpowiedzi na pytanie 1 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 5. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 2 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 6. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 3 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-206/12-4/PM
  1. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży w drodze przetargu mieszkańcom (nie członkom) Jej zasobów wraz z udziałem w gruncie garaży, do których Spółdzielnia nie znajdzie chętnych wśród członków jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży garaży wraz z udziałem w gruncie członkom Spółdzielni jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa ze zbycia garaży dla nabywców niemieszkających w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym zostały wybudowane garaże w drodze przetargu jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym to dochodzie stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4. Czy w razie ustalenia odpowiedzi na pytanie 1 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 5. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 2 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych? 6. Czy w razie ustalenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 3 wydatkowanie tego dochodu na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 i art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie tożsame ze zwolnieniem tego dochodu w tej części z podatku dochodowego od osób prawnych?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-358/12-4/JR
  Czy wobec przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) tej ustawy?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-460/12-4/SP
  Stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 roku wydatkowany na nabycie działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie przewidziane w ww. przepisie, obejmuje także wydatki bezpośrednio związane z nabyciem nowej nieruchomości, (w przedmiotowej sprawie działki), tj. opłaty notarialne, sądowe, pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych, nie obejmuje zaś kosztów związanych ze sprzedażą. Oznacza to, iż wydatki poniesione na cele mieszkaniowe obejmują nie tylko bezpośredni koszt zakupu działki, ale też wydatki temu towarzyszące, czyli koszty notarialne, sądowe, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-789/09/S-12/ENB
  Czy część stypendium finansowana przez Unię Europejską jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-182/12-7/MF
  Czy przychody przeznaczone na działalność związaną z ochroną zdrowia są przychodami podatkowymi wskazanymi w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a koszty kosztami podatkowymi, zgodnie z zasadą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-182/12-6/MF
  Czy przychody przeznaczone na działalność związaną z ochroną zdrowia są przychodami podatkowymi wskazanymi w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a koszty kosztami podatkowymi, zgodnie z zasadą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-182/12-7/MF
  Czy przychody przeznaczone na działalność związaną z ochroną zdrowia są przychodami podatkowymi wskazanymi w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a koszty kosztami podatkowymi, zgodnie z zasadą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-182/12-6/MF
  Czy przychody przeznaczone na działalność związaną z ochroną zdrowia są przychodami podatkowymi wskazanymi w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a koszty kosztami podatkowymi, zgodnie z zasadą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-182/12-4/MF
  Pyt. 1 Czy Szpital będący Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oblicza dochód/stratę podatkowa uwzględniając wszystkie przychody i wszystkie koszty, czy też powinien stosować zasadę określoną w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wyłączyć przy ustalaniu dochodu/straty przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz przypadające na nie koszty uzyskania przychodów i czy w związku z tym, strata wynikająca z nadwyżki kosztów uzyskania przychodu nad przychodami podlega rozliczeniu z dochodem będącym różnicą między przychodami a kosztami uzyskania przychodów? Pyt. 4 Które ze źródeł przychodów wymienionych poniżej należy uwzględnić przy wyliczaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a które są przychodami ze źródeł, gdzie dochód podlega zwolnieniu i których zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt. 1 i 3 oraz ust. 4 ww. ustawy nie uwzględnia się przy wyliczaniu dochodu/straty. Źródła przychodów:- działalność lecznicza,- usługi dodatkowe typu najem pomieszczeń, usługi, kuchni,- przychody finansowe, odsetki,- przychody operacyjne typu odszkodowania, kary umowne.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-182/12-5/MF
  Pyt. 1 Czy Szpital będący Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oblicza dochód/stratę podatkowa uwzględniając wszystkie przychody i wszystkie koszty, czy też powinien stosować zasadę określoną w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wyłączyć przy ustalaniu dochodu/straty przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz przypadające na nie koszty uzyskania przychodów i czy w związku z tym, strata wynikająca z nadwyżki kosztów uzyskania przychodu nad przychodami podlega rozliczeniu z dochodem będącym różnicą między przychodami a kosztami uzyskania przychodów? Pyt. 4 Które ze źródeł przychodów wymienionych poniżej należy uwzględnić przy wyliczaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a które są przychodami ze źródeł, gdzie dochód podlega zwolnieniu i których zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt. 1 i 3 oraz ust. 4 ww. ustawy nie uwzględnia się przy wyliczaniu dochodu/straty. Źródła przychodów:- działalność lecznicza,- usługi dodatkowe typu najem pomieszczeń, usługi, kuchni,- przychody finansowe, odsetki,- przychody operacyjne typu odszkodowania, kary umowne.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-500/12/BK
  Czy w sytuacji opisanej we wniosku jest Pan zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu sprzedaży mieszkania?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-542/12/BJ
  Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, których pełne wynagrodzenie pochodzi ze środków finansowych 6 Programu Ramowego, a których praca w całości polega na realizacji celów projektu są zwolnione z podatku dochodowego?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-611/12-2/ES
  Należy uznać, iż wypłacona kwota nie stanowi odszkodowania, którego wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym wypłacona przez Spółkę kwota z tytułu ugodowego zaspokojenia roszczeń Wnioskodawczyni, wynikających ze stosunku pracy oraz z rozwiązania stosunku pracy nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynikająca z ugody kwota świadczenia winna być zakwalifikowana do przychodu ze stosunku pracy bowiem wypłata tegoż świadczenia miała swe źródło w uprzednio łączącym Wnioskodawczynię z pracodawcą stosunkiem pracy. Gdyby tego stosunku nie było – Wnioskodawczyni nie miałaby podstaw występować z roszczeniem przeciwko pracodawcy o przywrócenie do pracy oraz wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. Tym samym wypłacone świadczenie na podstawie ugody sądowej zawartej z byłym pracodawcą stanowi dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-613/11/12-S/AA
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia PIT-8C osobom fizycznym, które otrzymały odszkodowania w związku z realizacją inwestycji celu publicznego na podstawie umów zawieranych z podmiotem realizującym inwestycję?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-531/12-4/MM
  zwolnienie od podatku VAT sprzedaży pawilonu handlowego
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-537/12/AA
  1. Czy umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym odsetek) stanowi dla świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeśli świadczenia te stanowią przychód, to czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania informacji o wysokości przychodów z innych źródeł na druku PIT-8C dla każdej strony, która skorzystała z ulgi umorzenia wyżej wymienionych należności?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-538/12/AA
  1. Czy umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (w tym odsetek) stanowi dla świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeśli świadczenia te stanowią przychód, to czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania informacji o wysokości przychodów z innych źródeł na druku PIT-8C dla każdej strony, która skorzystała z ulgi umorzenia wyżej wymienionych należności?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-536/12/AA
  1. Czy umorzenie nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych (w tym odsetek) stanowi dla świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeśli świadczenia te stanowią przychód, to czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania informacji o wysokości przychodów z innych źródeł na druku PIT-8C dla każdej strony, która skorzystała z ulgi umorzenia wyżej wymienionych należności?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-384/12-4/JR
  Czy odszkodowanie wraz z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania, zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z marca 2011 r. na rzecz Wnioskodawczyni w otrzymanej kwocie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-523/12/BK
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości powinna zapłacić podatek, jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-503/12/BK
  Czy środki pochodzące ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku przeznaczone na remont mieszkania stanowiącego współwłasność małżeńską może Pan uwzględnić w całości w ramach zwolnienia od podatku?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-553/12-2/KC
  W zakresie zastosowania art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy do świadczonych usług oraz uznania oświadczenia kontrahenta za wystarczający dokument potwierdzający stawkę VAT dla przedmiotowych usług.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-481/12-2/AK
  Czy usługi przeprowadzonych tzw. szkoleń miękkich opisanych w stanie faktycznym przez Spółkę. dla Zleceniodawcy w zakresie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-446/12-4/JK2
  Czy zbywając odpłatnie udziały w spadku, którego przedmiotem jest gospodarstwo rolne i czyniąc to przed upływem 5 lat od daty śmierci rodziców, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-498/12/IL
  Czy w sytuacji gdy całą kwotę ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym przeznaczył Pan na drugą ratę zakupionego przez Pana mieszkania korzysta Pan ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, czy też jest Pan zobowiązany zapłacić podatek?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-446/12-2/AM
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek płacić podatek dochodowy od osób prawnych od wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) bez względu na osiągnięty wynik finansowy wykazany w deklaracji podatkowej (CIT-8 - strata lub dochód stanowiący równowartość wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-491/12-4/MP
  Wynagrodzenia stażowe otrzymane przez uczestników projektu jako pomoc udzielona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z udziałem środków europejskich, stanowią przychód z innych źródeł zwolniony na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem opodatkowanie tych wynagrodzeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychodów, których źródłem jest stosunek pracy jest niewłaściwe. W konsekwencji powyższego Wnioskodawca, jako płatnik, nie jest obowiązany do naliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od ww. stypendiów stażowych.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-430/12-4/MP
  zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. Umowy kwota odszkodowania uzyskana przez Wnioskodawczynię podlega opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni, czyli we Francji. Zatem do opodatkowania przedmiotowego odszkodowania nie stosuje się przepisów polskiego prawa podatkowego. Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do rozliczenia dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania w Polsce.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-291/12-4/ASZ
  należy stwierdzić, iż wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-487/12/MU
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-325/12-2/ASZ
  Czy nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 760,00 zł wręczane uczestnikom konkursów z zakresu bhp w rolnictwie, organizowanych przez Wnioskodawcę i podległe Placówki Terenowe są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-366/12-4/AKr
  Czy w sytuacji opisanej we wniosku, jeżeli Wnioskodawca dokona sprzedaży mieszkania wyodrębnionego w nabytej w 2008 r. i 2009 r. nieruchomości i kwotę z jego sprzedaży przeznaczy na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, kwota ta będzie podlegać w całości uldze na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych, określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-325/12-2/ASZ
  Czy nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 760,00 zł wręczane uczestnikom konkursów z zakresu bhp w rolnictwie, organizowanych przez Wnioskodawcę i podległe Placówki Terenowe są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-464/12/IL
  Czy zakup garażu stanowi wydatek na cel mieszkaniowy i podlega zwolnieniu z opodatkowania?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-292/12-4/ASZ
  Czy stosownie do art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 12 ust. 1-3 ww. ustawy oraz art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa – Wnioskodawca, będący zakładem pracy i płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które jako pracownicy Wnioskodawcy uzyskują przychody ze stosunku pracy ma obowiązek prawny obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku od przychodów swoich pracowników uzyskanych z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci wartości uczestnictwa w zabawie choinkowej, sfinansowanej w całości przez Wnioskodawcę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości wyłączającej zastosowanie w danym roku podatkowym zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-369/12-4/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-184/12-2/GG
  Czy w przypadku otrzymania z powrotem od Zarządcy dokonanego na jego rzecz zwrotu korekty kosztów osieroconych, ujętego wcześniej jako koszt uzyskania przychodów Spółka jest obowiązana rozpoznać przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w momencie faktycznego uzyskania środków ?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-657/12/JD
  Czy wydatki poniesione na ulepszenie (inwestycję) środków trwałych służących działalności komercyjnej sfinansowanie z wcześniej zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 4a dochodu, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych? Czy dochód, który z powrotem został przesunięty z działalności kultowej na działalność gospodarczą z przeznaczeniem na ulepszenie (inwestycję) środków trwałych wykorzystywanych do świadczenia usług najmu, będzie podlegał opodatkowaniu?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-278/12/DK
  Czy od powstałego przychodu pochodzącego z darowizny Wnioskodawca musi odprowadzić podatek dochodowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też przychód ten pochodzący z darowizny jest zwolniony przedmiotowo na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i 39 tej ustawy?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-505/12/MM
  Zakres zwolnienia z opodatkowania diet wypłacanych kierowcom.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-504/12/MM
  Zakres zwolnienia z opodatkowania ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-459/12-2/JK2
  Czy wydatkowanie wspólnego dochodu małżonków pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości należącej do jednego z małżonków na inwestycje w nieruchomości drugiego małżonka można uznać za wydatek na budowę własnego budynku mieszkalnego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (stan na rok 2006, rozdział 3, art. 21, pkt 32)?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-126/12-4/WM
  Czy przychód osiągnięty z umówionej sprzedaży i przeniesienia całości prawa (czynność rozporządzająca) na nabywców w okresie pomiędzy dniem 17 listopada 2012 r. a 20 grudnia 2012 r. prawa do lokalu mieszkalnego – będzie korzystać w całości ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych także w 1/2 części (nabytej przez Zainteresowanego w 2008 r. na podstawie darowizny) ze względu tzw. na ulgę meldunkową, pod warunkiem złożenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenia o tym fakcie w terminie złożenia zeznania rocznego za 2012 r.?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-404/12/BK
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-444/12/MZ
  Czy alimenty przyznane na podstawie postanowienia Sądu tytułem zabezpieczenia powództwa w czasie trwania rozprawy rozwodowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-386/12-2/AM
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, w zdarzeniu przyszłym polegającym na zbyciu udziałów i akcji Spółek Zależnych na rzecz FIZ w zamian za certyfikaty inwestycyjne FIZ zgodnie ze statutem FIZ i odpowiednimi przepisami Ustawy o FIZ, dochód ze zbycia tych udziałów i akcji jest zwolniony z opodatkowania i dla Wnioskodawcy nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, w zdarzeniu przyszłym polegającym na zbyciu udziałów i akcji Spółek Zależnych na rzecz FIZ w zamian za określoną cenę wyrażoną w pieniądzu a następnie potrąceniu wierzytelności z tytułu zapłaty ceny sprzedaży z kwoty należnej FIZ z tytułu zapisania się przez Wnioskodawcę na certyfikaty inwestycyjne FIZ objęte za wkład pieniężny, dochód ze zbycia tych udziałów / akcji jest zwolniony z opodatkowania i dla Wnioskodawcy nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-599/12/MS
  Zakres możliwości powrotu do zwolnienia podmiotowego oraz obowiązku zwrotu części odliczonego podatku VAT w sytuacji rezygnacji ze statusu podatnika VAT czynnego.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-391/12-4/JK2
  Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, bowiem przeniesienie własności przysługującego Wnioskodawcy udziału w nieruchomości, który nabył w 2005 r. w zamian za spłatę nie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży, lecz w wyniku zniesienia współwłasności. Tym samym spłata, którą Wnioskodawca uzyskał w związku ze zniesieniem współwłasności stanowi odpłatne zbycie udziału w nieruchomości i podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Ponadto należy wskazać, iż do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze licytacji komorniczej Wnioskodawca może zaliczyć opłaty sądowe i komornicze.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-766/09/12-8/S/MP
  Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawczyni za okres od 5 maja 2005 r. do 31 grudnia 2007 r. (w części współfinansowanej z EFRR) nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-382/12-2/AS
  zastosowanie zwolnienia przedmiotowego od opodatkowania otrzymanego wsparcia pomocowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie Nr 10)
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-521/12-2/AM
  ewentualny dochód uzyskany z działalności Sądu Polubownego zadeklarowany i wydatkowany na działalność statutową I., o której mowa w § 9 ust. 1 i 2 Statutu, tj. działalność o charakterze naukowym, naukowo - technicznym, oświatowym i kulturalnym będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-463/12-2/MP
  Wynagrodzenia osiągnięte przez pracowników Wnioskodawcy, wykonujących w ramach umowy o pracę zadania związane z realizacją projektu "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013": #61607; w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (75%) nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. #61607; w części finansowanej z budżetu państwa (25%) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/45/ILG/11/PK-339
  opodatkowanie świadczeń socjalnych
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-563/11/S-12/ENB
  Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-462/12/BK
  Czy w związku ze sprzedażą mieszkania będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-492/12/IK
  - Czy świadczone przez bank usługi obsługi wpłat i przelewów opisane w zdarzeniu przyszłym są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług? - Czy w przypadku uznania, że świadczone przez bank usługi obsługi wpłat i przelewów są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, za dokument potwierdzający wykonanie usługi zgodnie z art. l06 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług za fakturę można uznać zgodnie z § 17 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. – bankową notę memoriałową, zawierającą wszystkie elementy dokumentu dotyczące usług pośrednictwa finansowego zwolnionych od podatku wskazane w tym przepisie.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-564/11/S-12/ENB
  Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-393/12-2/AK
  Czy w związku ze sprzedażą opisanej nieruchomości Wnioskodawczyni powinna złożyć zeznanie podatkowe za 2011 r. i opodatkować tę sprzedaż?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-481/12/MU
  Opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w drodze spadku.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-575/12/PSZ
  Czy słusznie nie zapłacono 19% podatku dochodowego od sprzedanego gruntu? Jeżeli nie, to jakie wynikają z tego konsekwencji?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-536/12-4/IF
  przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości nie stanowi nabycia tej nieruchomości.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-427/12-2/PR
  zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych usług pośrednictwa finansowego
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-368/12-4/MP
  Czy stypendium ufundowane przez niemiecką fundację na naukę dla młodych, szczególnie uzdolnionych studentów jest w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy do wysokości 3.800 PLN rocznie?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-479/12/MK
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód uzyskany z tytułu wypłaty odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-296/12-2/AG
  Czy Wnioskodawca od ekwiwalentu z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-318/12-4/MP
  Czy otrzymane odsetki nie podlegają zwolnieniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-152/12-4/IR
  Czy wydatek poniesiony - po otrzymaniu zezwolenia - na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZPC, w skład którego będą wchodzić, maszyny, urządzenia, narzędzia, materiały do produkcji, produkcja w toku, wyroby, zapasy) oraz niemajątkowych (oprogramowanie, know-how, patenty, atesty a także grupa pracowników, może być traktowany jako wydatek kwalifikujący się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 w związku z § 3 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych, będący podstawą do wyliczenia dopuszczalnej wielkości zwolnienia podatkowego z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-407/112/AŚ
  zwolnienie od podatku VAT usług fizjoterapeutycznych świadczonych przez spółkę - 4 zdarzenia przyszłe
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-388/12-2/AS
  : skutki podatkowe planowanej restrukturyzacji i wypłaty na rzecz Inwestora:#9679; środków pieniężnych Funduszu w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1)#9679; środków pieniężnych Funduszu bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2) #9679; środków Funduszu w związku z likwidacją Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3)
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-29/12-8/JK2
  Czy w przedstawionym powyżej przypadku uzyskania przychodów ze sprzedaży Nieruchomości 1 w Polsce i w sytuacji przeznaczenia tych środków w całości na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w celu nabycia Nieruchomości 1 (na rzecz Bank Spółka Akcyjna), nabycie (wraz z żoną), remont i modernizację Nieruchomości 2 (dom mieszkalny na terenie Wielkiej Brytanii) oraz spłatę części kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego w celu kupna Nieruchomości 2, możliwe jest skorzystanie przez Wnioskodawcę ze zwolnienia podatkowego od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-446/12/BK
  1.Czy wypłacone wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2.Czy odszkodowanie za straty w uprawach rolnych jest wolne od podatku dochodowego?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-493/12/MK
  Jakie są skutki podatkowe wypłacenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-333/12-5/SP
  Zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych na terytorium Polski z tytułu udziału w projektach naukowych.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-333/12-6/SP
  Zwolnienie z opodatkowania dochodów z tytułu stypendium naukowego.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/415-27a/DK
  czy świadczenie otrzymane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu podlega opodatkowaniu, jesli tak, to w jakiej wysokości, w jakim terminie płatne i na jakim formularzu?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-281/12/PS
  Dotyczy możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (gruntu).
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-492/12-2/MM
  zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla dostawy działek
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-452/12/AL
  Zwolnienie od podatku od towarów i usług realizowanych jako kolejny podwykonawca usług szkoleniowych.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-240/12/MT
  Dochody kościelnej osoby prawnej uzyskiwane z najmu budynku, przeznaczane na cele kultu są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-371/12-4/AK
  Czy kwotę uzyskaną ze sprzedaży działki Wnioskodawca musi wpisać jako Jego przychód do zeznania podatkowego za 2012 r. i zapłacić od niej podatek dochodowy?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-392/12-4/AK
  Czy wypłacona kwota wykazana przez PGE winna być ujęta w zeznaniu podatkowym Wnioskodawcy za 2011 r. i doliczona do innych Jego dochodów?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-757/12/AL
  W zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług realizowanych usług szkoleniowych.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-457/12/MU
  Opodatkowanie świadczeń sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-433/12/AL
  Zwolnienie od podatku od towarów i usług realizowanych usług szkoleniowych.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-243/12/PS
  w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy od otrzymanej NIEODPŁATNIE NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-251/12/PS
  w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przez park narodowy
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-408/12-2/KSM
  Czy 5-letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ustanowienie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu czy od daty ustanowienia prawa odrębnej własności?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-674/12/MW
  Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2007r. może zostać zwolniony z opodatkowania w sytuacji przeznaczenia go na własne cele mieszkaniowe?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-433/12-2/MP
  kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w części finansowanej z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-388/12-2/TS
  Czy Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro całą kwotę ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, opisanego powyżej, wykorzysta na zakup wspólnie z mężem w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, nowego mieszkania?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-664/12/MW
  Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środki uzyskane ze sprzedaży udziału w nieruchomości, które zostały wydane do nabycia nieruchomości (lokalu użytkowego) z przeznaczeniem na realizację własnych celów mieszkaniowych będą korzystać ze zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku dochodowego?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-437/12/MK
  1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od kwoty 75.000,00 zł i wykazania jej w rozliczeniu rocznym PIT-36 za 2011 r.? 2. Czy dochód ten jest wolny od podatku dochodowego?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-439/12-2/MP
  Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie, diety oraz zwrot kosztów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-456/12-2/AJ
  Czy wobec faktu, iż Wnioskodawczyni zameldowała się wraz z mężem w budynku mieszkalnym w lutym 2009 r., wobec braku wyodrębnienia lokali w dniu zameldowania i przez kolejnych 12 miesięcy, to jeżeli po 12 miesiącach Zainteresowana ustanowiła wraz z mężem odrębną własność lokalu znajdującego się w budynku w którym byli zameldowani i sprzedali ten lokal, to czy korzystają z ulgi meldunkowej, przy sprzedaży tego lokalu?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-432/12/MU
  Skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów w lokalu mieszkalnym nabytych w drodze spadku.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-467/12/JD
  Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego działalność odpłatna będzie korzystała ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-376/12-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-208/11-11/12-S/KO
  Czy przychód Wnioskodawcy uzyskany z wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER utworzonym i prowadzonym na podstawie niemieckich przepisów regulujących funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych określonemu w art. 21 ust. 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-433/12/AK
  1. Czy w zaistniałej sytuacji, czyli w przypadku osiągnięcia przez Instytut dochodu tylko na części działalności gospodarczej (tylko na wynajmie pomieszczeń wolnych), oraz w sytuacji, gdy pozostała część działalności gospodarczej przyniosła stratę i to stratę większą niż dochód na działalności związanej z wynajmem, czyli globalnie cała działalność gospodarcza też przyniosła stratę, oraz spełniając warunek przeznaczenia tego dochodu osiągniętego na wynajmie pomieszczeń wolnych w całej wysokości na bieżącą działalność statutową - czyli na cele statutowe (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop), to czy Instytut obowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych obliczonego od części działalności związanej z wynajmem wolnych pomieszczeń? 2. Czy w zaistniałej sytuacji, mimo ujemnego dochodu (straty) na działalności gospodarczej Instytut winien opodatkować koszty podatkowo nieuzasadnione (np. wpłaty na PFRON, itp.)?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-176/12-3/KJ
  1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy w ramach Zezwoleń I i III, które posiadać będzie Wnioskodawca po przejęciu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka będzie mogła prowadzić jedną ewidencję dla działalności podlegającej zwolnieniu (wspólną dla obydwu posiadanych zezwoleń) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu? 2. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ramach posiadanych zezwoleń, Spółka będzie mogła objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia uzyskanego chronologicznie najwcześniej, tj. w ramach Zezwolenia III, a po jego wyczerpaniu lub po jego wygaśnięciu - limit wynikający z Zezwolenia I?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-739/09/12-S/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-510/12/AD
  Czy spłatę kredytu zaciągniętego przed sprzedażą mieszkania można traktować jako wydatkowanie pieniędzy na inne cele mieszkaniowe?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-513/12/AK
  Czy w przypadku sprzedaży w 2012 roku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przekształconego w sierpniu 2007 r., w którym Wnioskodawca był zameldowany na pobyt stały od 1988 r., znajduje zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-507/12/AD
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, zgodnie z art. 11 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT, nie powstaje przychód w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy - w razie braku naliczenia odsetek od pożyczek oraz zwolnienia z długu, w razie, gdy wierzycielem zrzekającym się odsetek albo zwalniającym z długu jest osoba zaliczona do I albo II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-556/12/AK
  Zwolnienia przedmiotowe, służebność przesyłu.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-70/12/MU
  Zastosowanie zwolnienia od podatku ( darowizna środków pieniężnych).
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-176/12-2/KJ
  1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy w ramach Zezwoleń I i III, które posiadać będzie Wnioskodawca po przejęciu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka będzie mogła prowadzić jedną ewidencję dla działalności podlegającej zwolnieniu (wspólną dla obydwu posiadanych zezwoleń) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu? 2. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ramach posiadanych zezwoleń, Spółka będzie mogła objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia uzyskanego chronologicznie najwcześniej, tj. w ramach Zezwolenia III, a po jego wyczerpaniu lub po jego wygaśnięciu - limit wynikający z Zezwolenia I?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-275/12-11/ALN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki dotyczące lokali użytkowych i mieszkalnych oraz prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszkalnych.
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-275/12-10/ALN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki dotyczące lokali użytkowych i mieszkalnych oraz prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszkalnych.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-364/12/BK
  Czy może Pani dokonać odliczenia wydatków na cele mieszkaniowe, w sytuacji kiedy własność nieruchomości, której dotyczą wydatki została przeniesiona i jednocześnie ustanowiona dożywotnia służebność?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-414/12/MM
  Możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-390/12-2/IG
  Czy usługi bioenergoterapeutyczne są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-272/12-6/KO
  1.Czy Powiatowy Urząd Pracy jako płatnik wypełniając informację o przychodach członka Powiatowej Rady Zatrudnienia na formularzu PIT-11 lub PIT-8C (w zależności od odpowiedzi na pyt. 2) w kolumnie przychód powinien uwzględnić koszty podróży na szkolenie i z powrotem oraz koszty zakwaterowania w czasie szkolenia; czy kosztów podróży na szkolenie i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania nie uwzględnia się w przychodach członka Powiatowej Rady Zatrudnienia jako wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w odrębnych ustawach i przepisach?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-272/12-4/KO
  1.Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy dla członka Powiatowej Rady Zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2.W przypadku odpowiedzi twierdzącej - kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (Powiatowy Urząd Pracy czy członek Powiatowej Rady Zatrudnienia)? Jaka powinna być forma powiadomienia członka Powiatowej Rady Zatrudnienia o osiągniętym przychodzie? Czy i kiedy Powiatowy Urząd Pracy powinien pobrać od członka Powiatowej Rady Zatrudnienia zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną od wartości szkolenia oraz wystawić informację o dochodach PIT-11 z załącznikiem PIT-R, czy wartość szkolenia podlegającą opodatkowaniu wykazać w PIT-8C bez pobierania zaliczki?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-272/12-5/KO
  1.Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy dla członka Powiatowej Rady Zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2.W przypadku odpowiedzi twierdzącej - kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (Powiatowy Urząd Pracy czy członek Powiatowej Rady Zatrudnienia)? Jaka powinna być forma powiadomienia członka Powiatowej Rady Zatrudnienia o osiągniętym przychodzie? Czy i kiedy Powiatowy Urząd Pracy powinien pobrać od członka Powiatowej Rady Zatrudnienia zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną od wartości szkolenia oraz wystawić informację o dochodach PIT-11 z załącznikiem PIT-R, czy wartość szkolenia podlegającą opodatkowaniu wykazać w PIT-8C bez pobierania zaliczki?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-147/12-4/GG
  Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnej działalności statutowej, w szczególności w zakresie sprzedaży rękodzieła wykonanego w ramach reintegracji społecznej bezrobotnych artystów, są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-223/12-6/BM
  Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku ze sprzedażą koparko-ładowarki "". Bowiem, z uwagi na nabycie ww. środka trwałego w 1989 r. tj. przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z jej nabyciem, a koparko-ładowarka była wykorzystywana przez Wnioskodawcę przez okres przekraczający pół roku. Zatem transakcja sprzedaży ww. koparko-ładowarki korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-428/12/MK
  Jakie są skutki podatkowe wypłacenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-427/12/MK
  Jakie są skutki podatkowe wypłacenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-283/12-5/BM
  Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT w związku z planowaną działalnością gospodarczą. Korzystanie ze zwolnienia będzie możliwe do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy kwoty określonej w przepisie art. 113 ust. 1 ustawy tj. kwoty 150.000 zł, w proporcji do okresu prowadzonej działalności.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-276/12-6/MP
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży w dniu 13 grudnia 2010 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., jeżeli kwota tego przychodu została w całości przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 29 kwietnia 2010 r., który to kredyt zgodnie z umową zaciągnięty był na dowolny cel, ale faktycznie w całości przeznaczony został na zakup udziału 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej we wsi P.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-275/12-5/MP
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w dniu 13 grudnia 2010 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 00 położonego przy ul. W, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., jeżeli kwota tego przychodu została w całości przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 29 kwietnia 2010 r., który to kredyt zgodnie z umową zaciągnięty był na dowolny cel, ale faktycznie w całości przeznaczony został na zakup udziału 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-315/12-6/SP
  Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród osobom fizycznym i spółkom cywilnym w ramach konkursu organizowanego przez Wnioskodawcę.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-433/12-2/AM
  Czy Fundacja "B." (w związku z prowadzoną działalnością statutową), na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych była zwolniona od przedmiotowego podatku z tytułu dochodu wynikającego z darowizny firmy "C."?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-425/12/ENB
  Czy dotacje celowe wypłacane przez Wnioskodawcę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy i w związku tym czy Wnioskodawca nie jest obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-216/12-7/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-284/12-4/JR
  Czy w kontekście ww. stanu faktycznego, stan prawny do rozliczenia z Urzędem Skarbowym będzie na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czy w związku z tym przepisem upłynął już okres 5 lat od momentu, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie Jej lokalu (ekspektatywy) do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, czy też na podstawie umowy o przeniesieniu lokalu ze stycznia 2010 r., będą obowiązywały Wnioskodawczynię przepisy do art. 10 lub art. 30e, z którego będzie wynikał obowiązek opodatkowania 19% podatkiem przy zastosowaniu kosztów nabycia poniesionych w okresie od 2001 r. do 2004 r. i czy w związku z tym Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi w mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-216/12-7/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-216/12-8/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-383/09/12-9/S/MP
  Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu umowy o pracę nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-335/12-4/JK2
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu zbycia nieruchomości, który zostanie do 31 grudnia 2012 r. przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, tj. w szczególności na nabycie Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu, w którym Podatnik nie zamieszka od razu po zakupie, lecz za ok. 2-4 lat (w zależności od sytuacji życiowej), zaś do tego czasu Lokal Mieszkalny lub Prawo do lokalu będą wynajmowane, będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT (w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131)?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-335/12-5/JK2
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu zbycia nieruchomości, który zostanie do 31 grudnia 2012 r. przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, tj. w szczególności na nabycie Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu, w którym Podatnik będzie zamieszkiwał w pewnym okresie po nabyciu, a następnie - w zależności od sytuacji życiowej Podatnika (w związku ze zmianą sytuacji życiowej, której nie jest w stanie przewidzieć na dzień nabywania Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu) — Lokal Mieszkalny lub Prawo do lokalu zostaną wynajęte przez Wnioskodawcę, będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT (w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131)?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-417/12/MO
  Czy dochód, uzyskany ze sprzedaży wyrobów gotowych (wytworzonych po dacie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności strefowej, ale przed datą spełnienia warunków minimalnych, uprawniających do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia) dokonanej już po dacie spełnienia warunków i rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia, korzystać będzie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-553/12-2/DG
  W zakresie opodatkowania usług polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich wykonywanych w ramach konsorcjum.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-383a/12/BK
  Obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży garażu, w sytuacji przeznaczenia całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-532/12/JD
  Czy po dniu 31 grudnia 2011 r., korzystając ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych już na zasadach obowiązujących małych i średnich przedsiębiorców w dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, Spółka, kalkulując wysokość dostępnego zwolnienia podatkowego, powinna uwzględnić pomoc uzyskaną w związku ze zwolnieniem dochodu osiągniętego do dnia 31 grudnia 2011 r.?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-410/12/JD
  Czy do obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa o PDOP) oraz art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 1994 r., Nr 123, poz. 600, ze zm.; dalej: ustawa o SSE), należy brać pod uwagę wartość faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych w okresie ważności zezwolenia?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-599/12-3/JB
  Przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, wydatkowany przez Wnioskodawczynię na zakup nieruchomości na terytorium Hiszpanii nie będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., bowiem przychód ten nie został przeznaczony na cel wymieniony w tym przepisie. Przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości podlega opodatkowaniu według zasad przewidzianych w art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży miejsca postojowego, jako udziału wynoszącego 112/18520 części zabudowanej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania ze stanowiska parkingowego, wydatkowany w ciągu dwóch lat na zakup lokalu mieszkalnego położonego w Hiszpanii, będzie zwolniony z opodatkowania, na warunkach określonych w ww. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-260/12-5/DS
  1) Czy Wnioskodawca jako płatnik, obowiązany jest na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku oraz jego wpłacenia organowi podatkowemu, z tytułu otrzymanych przez pracowników dopłat (dofinansowania) do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (PKD 55.2), w formie wczasów, kolonii, zimowisk, w tym również połączonego wypoczynku leczniczo-sanatoryjnego oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem dzieci i młodzieży do lat 18, na podstawie faktury wystawionej przez biuro podróży, szkołę, klub za obóz, kolonię, zieloną szkołę, wczasy, która jest dokumentem wystarczającym i będącym podstawą zastosowania przez płatnika zwolnienia dofinansowania z ZFŚS przy obliczaniu i pobraniu podatku z tytułu dopłat do wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy Wnioskodawca jako płatnik, w przypadku wypłaty dofinansowania do wypoczynku dla dzieci do lat 18, może zastosować zwolnienie od podatku zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku od osób fizycznych, odnośnie dziecka, które w momencie przekazania dofinansowania nie miało ukończonych 18 lat, a w czasie pobytu na wypoczynku (które było dofinansowane) ukończyło 18 lat?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-260/12-4/DS
  1)Czy Wnioskodawca jako płatnik, obowiązany jest na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku oraz jego wpłacenia organowi podatkowemu, z tytułu otrzymanych przez pracowników dopłat (dofinansowania) do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (PKD 55.2), w formie wczasów, kolonii, zimowisk, w tym również połączonego wypoczynku leczniczo-sanatoryjnego oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem dzieci i młodzieży do lat 18, na podstawie faktury wystawionej przez biuro podróży, szkołę, klub za obóz, kolonię, zieloną szkołę, wczasy, która jest dokumentem wystarczającym i będącym podstawą zastosowania przez płatnika zwolnienia dofinansowania z ZFŚS przy obliczaniu i pobraniu podatku z tytułu dopłat do wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2)Czy Wnioskodawca jako płatnik, w przypadku wypłaty dofinansowania do wypoczynku dla dzieci do lat 18, może zastosować zwolnienie od podatku zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku od osób fizycznych, odnośnie dziecka, które w momencie przekazania dofinansowania nie miało ukończonych 18 lat, a w czasie pobytu na wypoczynku (które było dofinansowane) ukończyło 18 lat?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-326/12-4/MP
  #61485; możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania uposażenia krajowego należności zagranicznej przyznanej Decyzją Nr 1095 MON w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa oraz#61485; możliwości złożenia korekty.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-412/12-2/MP
  Jeśli osoba otrzymująca stypendium traci w trakcie miesiąca status ucznia lub studenta, wówczas dochód (przychód) uzyskany przez nią powinien być rozliczony proporcjonalnie, a więc do momentu utraty ww. statusu – tak jak w przypadku osoby będącej uczniem lub studentem, natomiast po utracie statusu – tak jak w przypadku osoby niebędącej uczniem lub studentem. W konsekwencji płatnik zobowiązany będzie do wystawienia takiej osobie dwóch rozliczeń rocznych:#61607; PIT-8C – za okres, w którym otrzymywała ona stypendium jako uczeń lub student, #61607; PIT-11 – za okres, w którym otrzymywała ona stypendium jako osoba niebędąca uczniem, ani studentem.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-326/12-4/MP
  #61485; możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania uposażenia krajowego należności zagranicznej przyznanej Decyzją Nr 1095 MON w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa oraz#61485; możliwości złożenia korekty.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-279/12-4/AKr
  Czy w przypadku planowanego wynajmu mieszkania w najbliższej przyszłości, które będzie działaniem doraźnym, podyktowanym skomplikowaną, trudną sytuacją finansową, gdy mieszkanie to nadal (docelowo) stanowi prywatne mieszkanie Wnioskodawcy z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podatkowego w postaci ulgi mieszkaniowej?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-372/12/BW
  Czy sprzedaż samochodu osobowego przed upływem 6 miesięcy od dnia zakupu od leasingodawcy jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-211/11/12-S/GM
  Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzymuje za wykonywanie zadań bezpośrednio związanych z realizacją celów przedmiotowego Projektu w części finansowanej przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-373/12/IL
  Czy wynagrodzenie z tyt. ustanowienia służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-428/12/MU
  Zwolnienia przedmiotowe.
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-280/12-2/OS
  Sprzedaż przez operatora pocztowego innego niż poczta państwowa, własnych znaków opłaty pocztowej stanowiących w istocie potwierdzenie opłacenia wykonanej usługi pocztowej, nie będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem opodatkowana jest 23% stawką podatku.
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-482/09/12-5/S/MP
  Czy w świetle przepisu 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenie Wnioskodawczyni, za okres wykonywanej pracy dla P E, w 75% powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-412/12-2/AA
  Czy otrzymane odszkodowanie za służebność przesyłu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-389/12-4/KSM
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym zawarcie umowy dożywocia powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-322/12-4/SP
  Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku w związku z nagrodami przekazanymi w ramach programu lojalnościowego.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-434/12-2/KB
  zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na zabezpieczeniu imprez od strony medycznej oraz związanego z tym transportu sanitarnego
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-341/12-2/PR
  zastosowanie zwolnienia z podatku VAT usług wsparcia informatycznego oraz obsługi procesu likwidacji szkód świadczonych na rzecz członków grupy.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-427/12/MU
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-397/12-4/MG
  Pokrywane przez Spółkę koszty związane z wykonywaniem przez członków rady nadzorczej powierzonych funkcji, tj. koszty przejazdów taksówkami na posiedzenia rady, oraz koszty noclegów stanowią dla członków rady nadzorczej przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania do wysokości określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli pokrywane przez Spółkę koszty są wyższe od limitu określonego w ww. rozporządzeniu, to nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu. Pokrywane przez Spółkę koszty opłat za połączenia telefoniczne członków rady nadzorczej nie stanowią przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy, jeżeli faktycznie zgodnie z intencją Spółki członkowie rady wykorzystują powierzone telefony służbowe wyłącznie do celów służbowych. W przeciwnym wypadku Spółka obowiązana jest ustalać po stronie wykorzystujących telefony służbowe do celów prywatnych członków rady nadzorczej przychód z tego tytułu i opodatkowywać łącznie z pozostałymi przychodami.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-163/12-2/KJ
  Czy, mając na uwadze przedstawiony stan przyszły, przeniesienie prawa własności Cynkowni, z której nabyciem związane były wydatki inwestycyjne uwzględnione przez Spółkę w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w formie zwolnienia podatkowego, przed upływem 5 lat od wprowadzenia jej do ewidencji środków trwałych, będzie skutkować utratą prawa do zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tylko w części, w jakiej zwolnienie odpowiada wydatkom poniesionym na nabycie Cynkowni, natomiast odnośnie wszelkich pozostałych wydatków inwestycyjnych uznanych za koszty kwalifikowane, prawo do zwolnienia od podatku dochodowego nadal Spółce będzie przysługiwało (przy założeniu że pozostałe warunki są spełnione)?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-650/12/SD
  Jak prawidłowo obliczyć dochód od którego zostanie obliczony podatek dochodowy od którego Spółce przysługuje prawo do odliczenia wydatków kwalifikowanych?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-649/12/SD
  Czy fakt wygaśnięcia zezwolenia z dnia 28 marca 2000 r. i uzyskanie nowego zezwolenia strefowego z dnia 23 maja 2011 r. spełnia przesłanki przepisu do "objęcia przedsiębiorstwa granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji" zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r.? Od którego momentu przysługuje Spółce prawo do odliczenia poniesionych wydatków inwestycyjnych?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-395/12/BD
  Czy otrzymane odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-257/12-4/MP
  Czy Wnioskodawczyni jako właścicielka 1/6 udziałów w nieruchomościach nabytych w październiku 2010 r. i sprzedanych we wrześniu 2011 r., powinna przychód ten wykazać w deklaracji PIT-39 za 2011 r., jako przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-377/12MU
  Opodatkowanie kwoty dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki dla pracowników.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-426/12/DP
  1. Czy otrzymana dotacja jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 129 i pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wydatki z nią związane nie stanowią kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56? 2. Czy sprzedany towar, który został zakupiony z dotacji, który w myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-492/09/12-7/S/JK
  w zakresie sposobu opodatkowania dochodów osób realizujących cel Projektu Central Poland – Business Support Network
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-384/12-4/AS
  otrzymana przez Wnioskodawczynię jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności przesyłu nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych, tj. art. 21 ust. 1 pkt 3, art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że kwota otrzymana z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-201/12/PS
  W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-356/12/AK
  Czy wydatki na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w tym także darowizny przekazywane na cele statutowe, z których obdarowany zobowiązany jest się rozliczyć mogą zostać potraktowane jako spełnienie warunku wydatkowania dochodu przeznaczonego na działalność statutową, zwolnionego z opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-216/12-5/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-136/12-6/GG
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-153/12-6/GG
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-275/12-3/ALN
  Czy świadczenie usług najmu lokali użytkowych podlega opodatkowaniu stawką podstawową?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-275/12-4/ALN
  Czy świadczenie usług najmu lokali użytkowych podlega opodatkowaniu stawką podstawową?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-603/12-2/MS
  Należy stwierdzić, iż opierając się na oświadczeniu Wnioskodawcy, iż działka została zakupiona przez nabywcę w celu powiększenia gospodarstwa rolnego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie spełniona została przesłanka uprawniająca do zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy - nabywca przedmiotowego gospodarstwa rolnego nabył go w celu powiększenia swojego gospodarstwa rolnego. W niniejszej sprawie zaznaczyć jednak należy, iż zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, iż spełnia przesłanki do zwolnienia.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-342/12-4/MP
  Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-339/12-4/MP
  Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-341/12-4/MP
  należy stwierdzić, iż wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-340/12-4/MP
  należy stwierdzić, iż wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/123/422/WCX/12/PK-895
  opodatkowanie sprzedaży protez dentystycznych
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-376/12/MU
  Zwolnienia przedmiotowe.
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-426/12/MU
  Opodatkowanie kwoty uzyskanej z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-366/12/AL
  Zwolnienie od podatku od towarów i usług realizowanych usług szkoleniowych.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-367/12/MM
  skutki podatkowe sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - po podziale majątku wspólnego malżeństwa
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-404/12-2/MM
  zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla dostawy lokali użytkowych
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-740/11/12-S/AMN
  Czy Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 pkt 46?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-369/09/12-S/EK
  Podmiotowość podatkowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych przez ten podmiot.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-350/12-2/JK
  W sytuacji, gdy środki uzyskane przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego, w terminie 2 lat od sprzedaży zostały przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na sfinansowanie nabycia tegoż lokalu oraz na spłatę odsetek od tego kredytu i spełnione zostały wszystkie warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) w związku z art. 21 ust. 2a, to w stosunku do części przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, która wydatkowana została na spłatę kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami stosuje się przedmiotowe zwolnienie.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/318/KZU/2011/PK-1660
  skutki podatkowe wniesienia posiadanych udziałów oraz akcji w spółce kapitałowej do spółki osobowej
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-294/12-4/JR
  Czy sprzedaż opisywanego budynku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy korzysta ze zwolnienia, gdyż jest to część gospodarstwa rolnego.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-424/12/HD
  Czy koszty uzyskania przychodów niepublicznego przedszkola sfinansowane z przychodów opodatkowanych (wpłat rodziców) oraz przychodów wolnych od podatku (dotacji z Urzędu Miasta), mogą być rozliczane w oparciu o zasadę wyrażoną w art. 22 ust 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-346/12/MU
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego ( szkody powstałe w uprawach rolnych).
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-345/12/MU
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego (szkody powstałe w uprawach rolnych).
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-532/12/MW
  Czy kwota wydatkowana w całości na spłatę kredytu zaciągniętego na sprzedane mieszkanie w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ceny zakupu mieszkania korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-344/12/MU
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego ( szkody powstałe w uprawach rolnych).
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-8/11-11/S-12/GG
  Czy dochody uzyskane przez Spółkę ze sprzedaży Części AGD podlegają. zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT jako dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwoleń na terenie SSE?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-8/11-12/S-12/GG
  Czy dochody uzyskane przez Spółkę ze sprzedaży Części AGD podlegają. zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT jako dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwoleń na terenie SSE?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-112/12-5/MF
  Czy dochód, uzyskany przez Wspólnotę z tytułu nieterminowych wpłat środków przeznaczonych na utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-253/12-2/MD
  Czy część dotacji dotycząca kwoty podatku VAT, który jest odliczany również od podatku należnego, jest przychodem zwolnionym od podatku dochodowego?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-531/12/JG
  ulga meldunkowa (użytkowanie wieczyste gruntu)
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-365/12-2/AS
  Czy usługi, które Spółka będzie świadczyć na podstawie Umowy na rzecz Funduszu podlegają, jako usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-334/12-6/KG
  Czy Wnioskodawca jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pisania biznes planów i studium wykonalności inwestycji powinien wystawiać faktury z uwzględnieniem podatku VAT, a jeżeli tak to według jakiej stawki podatku?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/52/CRS/12/PK-831
  zwolnienie świadczeń otrzymanych przez członków Rady Zatrudnienia w związku z udziałem w szkoleniu
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-327/12-5/MM
  odpłatne świadczenie usług szkoleniowych sklasyfikowanych wg PKWiU 80.42 do dnia 31 grudnia 2010r. korzystało ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-327/12-6/MM
  Przedmiotowe usługi szkoleniowe na rzecz członków oraz innych osób zainteresowanych, a także organizowanie i przeprowadzenie zjazdów, posiedzeń, konferencji i seminariów naukowych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz swoich członków podlegają zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT od dnia 1 stycznia 2011r. opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, tj. 23%.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-527/12/MW
  Czy wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego ponieważ przeznaczyła uzyskane środki ze sprzedaży nieruchomości na całkowitą spłatę pożyczki, którą to pożyczkę przeznaczyła na wybudowanie domu w stanie surowym otwartym?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-334/12-2/JK
  Uznać należy, iż skoro sprzedane mieszkanie stanowiło majątek osobisty Wnioskodawczyni, a uzyskany ze sprzedaży tego mieszkania przychód został wydatkowany na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez małżonków, na dokończenie budowy domu jednorodzinnego, który stanowić będzie wspólny majątek dorobkowy małżonków, nie ma w tej sytuacji przeszkód prawnych, aby przychód ten korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać przy tym należy, że cel mieszkaniowy, o którym mowa powyżej zostaje spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na cele wskazane w ustawie, bowiem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawczyni zostały wydatkowane na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez obojga małżonków na budowę domu, stanowiącego wspólny majątek dorobkowy małżonków.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-351/12/IB
  Czy opisana renta jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-352/12/IB
  Czy odszkodowanie w postaci comiesięcznej renty w związku z uszkodzeniem ciała (częściowy niedowład kończyn po złamaniu kręgosłupa) powinno być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy Urząd Miasta w tym wypadku powinien wystawiać PIT 8C?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-357/12/ENB
  Czy wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-350/12/IB
  Czy jednorazowe odszkodowanie za zajęcie gruntu podlega opodatkowaniu?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-355/12-2/TR
  Opodatkowanie odszkodowań.
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-295/12-4/SP
  Wypłata kwoty z ugody na rzecz rezydenta holenderskiego.
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-214/12/PS
  Zakres możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przez park narodowy.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-164/12-4/PM
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową z najmu lokalu użytkowego przeznaczony na utrzymanie części wspólnej nieruchomości i fundusz remontowy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-248/12-2/MP
  Czy cywilnoprawna umowa kupna - sprzedaży materiałów budowlanych i wykończeniowych będzie zaakceptowana przez Urząd Skarbowy, jako dowód potwierdzający wydatkowanie kwoty przychodu ze sprzedaży nieruchomości na remont lub modernizację domu?
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-269/12-2/KSM
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu podlega w całości zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach ulgi meldunkowej.
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-316/12-4/AJ
  Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży opisanego powyżej lokalu mieszkalnego?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/10/MCA/11/PK-94
  opodatkowanie wygranych w konkursach ogłaszanych na stronach internetowych
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-650/11/12-S/AMN
  Czy przychody projektu "Wzrost kształcenia zawodowego …" z tytułu umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło, wolne są od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) oraz prawem europejskim – art. 60 lit d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-351/12-3/JK2
  W przedmiotowej sprawie prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa) po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków będzie przysługiwało Wnioskodawczyni wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży przypadającego na budynek mieszkalny. Natomiast przychód ze sprzedaży przypadający na grunt będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ustawy.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-525/12-2/MS
  Należy stwierdzić, iż dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zakupionego w kwietniu 2011 r. przeznaczony, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę na zakup tego mieszkania, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym podkreślić należy, iż środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe czyli na spłatę kredytu muszą bezwzględnie pochodzić ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Przedmiotowe zwolnienie nie będzie więc obejmować tej części kredytu, którą Wnioskodawca ewentualnie spłaci przed zbyciem lokalu mieszkalnego. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jasno wskazuje, że wydatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia ma nastąpić począwszy od dnia odpłatnego zbycia. Zatem kredyt spłacony przed datą odpłatnego zbycia nie jest wydatkiem na cele mieszkaniowe.
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-515/12/AB
  możliwość zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania za korzystanie z nieruchomości gruntowej.
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-317a/12/MM
  1. Czy należało pomniejszyć odliczenie od podatku, jeżeli oba zdarzenia (otrzymanie ww. ekwiwalentu pieniężnego i kupno mieszkania) miały miejsce w różnych latach, tj. w 1998 i 1999 r.? 2. Czy art. 11 Ordynacji podatkowej, z którego wynika, iż "rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa stanowi inaczej" nie znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowania? 3. Czy prawo może działać wstecz, jeżeli nie jest to wyraźnie wskazane i zaznaczone i jest niezgodne z zasadą wyrażoną w art. 11 Ordynacji podatkowej? 4. Jaka jest właściwa i prawidłowa interpretacja art. 27a ust. 17 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro ustawodawca nie wyraził swojej woli w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-304/12-3/SP
  Skutki podatkowe zwrotu pracownikowi przez Wnioskodawcę opłaty za egzamin.
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-370/12-2/MK
  1. Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, z tytułu nagród wydawanych w Konkursie ogólnopolskim w postaci zestawów produktów o wartości nieprzekraczającej 88,13 zł laureatom otrzymującym nagrody przysługuje zwolnienie przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 52, poz. 307 z późn. zm.)?2. Czy w opisanym stanie faktycznym nieodpłatne wydawanie nagród w Konkursie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.?3. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydawanych przez Wnioskodawcę zwycięzcom Konkursów?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-119/12-2/MS
  Czy przychody w postaci środków finansowych pochodzących ze środków europejskich (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) stanowiących refundację poniesionych wydatków na sfinansowanie przez Wnioskodawcę inwestycji, jakie otrzyma od Banku (…), podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych, jak również czy koszty związane z wytworzeniem wartości niematerialnej i prawnej w postaci serwisu internetowego oraz jego amortyzacja nie stanowią podatkowego kosztu uzyskania przychodu?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-127/12-2/KJ
  1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach Zezwoleń posiadanych obecnie oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń, Spółka może prowadzić jedną ewidencję dla działalności podlegającej zwolnieniu (wspólną dla wszystkich posiadanych zezwoleń) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu? 2. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach posiadanych Zezwoleń, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwoleń uzyskanych chronologicznie najwcześniej, tj. w ramach kolejno Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu lub po jego wygaśnięciu - limit wynikający chronologicznie z Zezwolenia II, Zezwolenia III, Zezwolenia IV oraz ewentualnych dalszych, później uzyskanych zezwoleń Spółki?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-127/12-3/KJ
  1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach Zezwoleń posiadanych obecnie oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń, Spółka może prowadzić jedną ewidencję dla działalności podlegającej zwolnieniu (wspólną dla wszystkich posiadanych zezwoleń) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu? 2. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach posiadanych Zezwoleń, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwoleń uzyskanych chronologicznie najwcześniej, tj. w ramach kolejno Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu lub po jego wygaśnięciu - limit wynikający chronologicznie z Zezwolenia II, Zezwolenia III, Zezwolenia IV oraz ewentualnych dalszych, później uzyskanych zezwoleń Spółki?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-319/12/IB
  Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię uposażenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-292/12-2/EK
  usługi dokładnie wymienione we wniosku, wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umów trójstronnych zawartych z Zakładem Ubezpieczeń oraz Bankiem, nie stanowią usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, które na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy zostały objęte zwolnieniem, bowiem same w sobie nie są czynnościami oddającymi istotę "pośrednictwa" – nie zmierzają do zawarcia umowy ubezpieczenia, lecz stanowią ich odrębny element, poboczny względem usługi pośrednictwa, tym samym zastosowanie znajduje art. 43 ust. 14 ustawy. Zatem w/w czynności, nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wobec czego będą opodatkowane podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki podstawowej, która od 1 stycznia 2011r. wynosi 23%.
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-234/12-4/DS
  Czy wynagrodzenia wypłacane pracownikom bezpośrednio realizującym cel ww. projektu podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wobec tego Wnioskodawca, jako płatnik składek, zobowiązany jest do pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-223/12-4/AK
  Czy taka płatność (przedpłata) może być uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełni warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy? Czy muszą być spełnione jakieś dodatkowe warunki, a jeśli tak, to jakie?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-371/12/HD
  Czy otrzymane kwoty z tytułu zwrotu wydatków za użytkowanie samochodu Wnioskodawca powinien doliczyć do przychodu z działalności gospodarczej i opodatkować jako przychody z działalności gospodarczej?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-296/12/IL
  Czy z tytułu przekazania córce w drodze umowy dożywocia udziału w lokalu mieszkalnym wraz z przynależnym do niego gruntem powstanie obowiązek zapłaty podatku z tytułu zbycia udziału w gruncie?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-309/12/LSz
  Zwolnienie od podatku VAT szkoleń i kursów specjalistycznych prowadzonych dla lekarzy stomatologów
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-262/12-2/MP
  Czy w świetle przytoczonych faktów po sprzedaży mieszkania położonego przy ul. R dokonanej w czerwcu 2009 r., Wnioskodawca powinien zapłacić podatek od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości ?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-227/12-4/AKr
  Czy należności otrzymane przez Wnioskodawcę na mocy opisanych wyroków sądowych w części dotyczącej: - odsetek od zadośćuczynienia zapłaconych przez dłużników za okres od daty wynikającej z wyroku do daty uprawomocnienia się wyroku, - odsetek od zadośćuczynienia zapłaconych przez dłużników za okres od daty uprawomocnienia się wyroku do daty ich faktycznej zapłaty przez dłużników, - odsetki od renty zapłacone przez dłużników za okres od daty wynikającej z wyroku do daty uprawomocnienia się wyroku, - odsetki od renty zapłacone przez dłużników za okres od daty uprawomocnienia się wyroku do daty ich faktycznej zapłaty przez dłużnikówsą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-393/12-3/AO
  Czy transakcja sprzedaży przez sprzedawcę nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej "ustawą o VAT")?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-299/12/MZ
  Czy przychód uzyskany przez właściciela nieruchomości rolnej z tytułu należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wraz z odsetkami, w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę urządzeń infrastruktury energetycznej, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-192/12-4/AKr
  1. Czy Wnioskodawczyni może w całości w stosunku do kwoty 69.000,00 zł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży odziedziczonego mieszkania, czy przysługuje Jej jedynie to zwolnienie od połowy kwoty tj. 34.500,00 zł z racji tego, że posiada wspólność majątkową z mężem i wspólnie spłacili zaciągnięty kredyt na zakup mieszkania? 2. Czy Wnioskodawczyni słusznie rozliczyła się na druku PIT-39 z tytułu uzyskanego przychodu z odpłatnego zbycia ww. mieszkania w 2011 r.?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-107/12-2/MF
  1.Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo zaliczając w całości poniesione koszty w koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych? 2.Czy w przypadku nie uznania w całości poniesionych kosztów za koszty uzyskania przychodu, w związku z którym może powstać przychód do opodatkowania, to będzie on zwolniony od podatku dochodowego jako dochód przeznaczony na cele statutowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-107/12-3/MF
  1.Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo zaliczając w całości poniesione koszty w koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych? 2.Czy w przypadku nie uznania w całości poniesionych kosztów za koszty uzyskania przychodu, w związku z którym może powstać przychód do opodatkowania, to będzie on zwolniony od podatku dochodowego jako dochód przeznaczony na cele statutowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-318/12-2/MP
  Wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy oraz osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca jako płatnik będzie miał obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od tych wypłat w pełnej wysokości, zgodnie z art. 31 ustawy, w przypadku pracowników oraz zgodnie z art. 41 ustawy, w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-300/12-2/MP
  Opodatkowanie wynagrodzeń dla osób realizujących projekt mobilności w programie "Leonardo da Vinci" – "Uczenie się przez całe życie"
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-463/09/12-5/S/JK2
  Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawczyni nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-182/12-4/AKr
  Czy Wnioskodawczyni jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jeżeli wydatkuje przychód w całości na cele mieszkaniowe (kupno własnościowego lokalu mieszkalnego) na podstawie umowy przedwstępnej w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie (2012 r.), a podpisanie umowy przyrzeczonej kupna lokalu mieszkalnego nastąpi rok później, czyli po upływie 2 lat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 (2013 r.) ?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-182/12-5/AKr
  Czy Wnioskodawczyni jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jeżeli wydatkuje przychód w całości na cele mieszkaniowe (kupno własnościowego lokalu mieszkalnego) na podstawie umowy przedwstępnej w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie (2012 r.), a podpisanie umowy przyrzeczonej kupna lokalu mieszkalnego nastąpi rok później, czyli po upływie 2 lat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 (2013 r.) ?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-188/12-5/ASZ
  Czy refundowane w powyższy sposób wydatki podlegają opodatkowaniu (stan faktyczny), a jeśli tak, to czy opodatkowane powinny być obydwie części (85% i 15%, a więc 100% refundacji), czy tylko jedna z nich (w przypadku zwróconej już części dofinansowania - 85% – stan faktyczny, w przypadku nie zwróconej jeszcze części dofinansowania - 15% – zdarzenie przyszłe)? Jak taką refundację zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (stan faktyczny)?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-188/12-4/ASZ
  Czy refundowane w powyższy sposób wydatki podlegają opodatkowaniu (stan faktyczny), a jeśli tak, to czy opodatkowane powinny być obydwie części (85% i 15%, a więc 100% refundacji), czy tylko jedna z nich (w przypadku zwróconej już części dofinansowania - 85% – stan faktyczny, w przypadku nie zwróconej jeszcze części dofinansowania - 15% – zdarzenie przyszłe)? Jak taką refundację zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (stan faktyczny)?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-283/12-2/MP
  Stwierdzić należy, iż środki przeznaczone na finansowanie uczestnictwa w programie "Erasmus for Young Entrepreneurs" wypłacone na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, będą stanowiły dla uczestników projektu przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, natomiast Wnioskodawca – stosownie do art. 42a ww. ustawy – będzie miał obowiązek wystawienia pracownikowi informacji PIT-8C. Wnioskodawca nie powinien zatem z tego tytułu pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-277/12-4/MM
  Zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że w przypadku omyłkowego naliczenia podatku VAT w akcie notarialnym dokumentującym sprzedaż tego lokalu wskazany w akcie podatek nie podlega odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego, bowiem przedmiotowa sprzedaż była zwolniona z podatku VAT, co spowodowało, że Zainteresowany nie był zobowiązany do uiszczenia podatku z tego tytułu.
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-281/12-2/JK2
  Otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota odsetek za nieterminową spłatę stanowi przychód "z innych źródeł", o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy ją wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym została otrzymana.
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-325/12/HD
  Czy w związku z tym, że Wnioskodawczyni jest rolnikiem i prowadzi gospodarstwo rolne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskanego na mocy wyroku sądowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w tym także z tytułu zasądzonych na rzecz Wnioskodawczyni odsetek z tytułu zwłoki w płatności?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-326/12/HD
  Czy w związku z tym, że Wnioskodawczyni jest rolnikiem i prowadzi gospodarstwo rolne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskanego na mocy wyroku sądowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w tym także z tytułu zasądzonych na rzecz Wnioskodawczyni odsetek z tytułu zwłoki w płatności?
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-233/12-4/MP
  W przedmiotowej sprawie prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa) po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków będzie przysługiwało Wnioskodawczyni wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży przypadającego na lokal mieszkalny. Natomiast przychód ze sprzedaży przypadający na grunt będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ustawy.
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-297/12/IL
  Czy w przypadku, gdy nauczyciel złoży wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej w formie dopłaty do okularów, protez i za pobyt w sanatorium i nie dołączy zaświadczenia lekarskiego, z którego wynikać będzie, że choroba ma charakter długotrwały lub że choruje przewlekle i z tego tytułu otrzyma zapomogę pieniężną, to kwota tej zapomogi nie będzie podlegać zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy?
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-285/12/IL
  Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży opisanej działki korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-291/12-2/AM
  1. Czy zakup mieszkania za przychód w formie zadatku może być uznany, jako re inwestycja?2. Czy ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie na mieszkanie zawarte w racie kredytu hipotecznego może być uznane, jako reinwestycja? 3. Czy spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2006 roku będzie reinwestycją jeżeli spłacony zostanie do końca 2012 roku.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-183/12-4/TS
  Czy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zwolnienia z pracy jest wolne od podatku dochodowego ?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-236/12-2/MW
  Czy w związku z zaistniałą sytuacją COZL ma prawo uznać, że przedmiotem umowy są usługi zaliczane do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług w świetle art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej cyt. jako "ustawa o VAT"), a tym samym dokonać korekty wystawionej faktury VAT z przyjętą stawką 23%, czy też, zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stosować stawkę 23% uznając, że świadczone usługi w postaci udostępniania oddziałów przedsiębiorstwa COZL na potrzeby działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 89 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej nie mieszczą się w katalogu zwolnień przedmiotowych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy o VAT i nie ma podstaw do stosowania niniejszego zwolnienia?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-476/09/12-5/S/MP
  Czy w świetle przepisu 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenie Wnioskodawcy, za okres wykonywanej pracy dla ..., w 75% powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-290/12-2/MP
  Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego, cała wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-221/12-6/MP
  Wydatki poniesione z tytułu profesjonalnej pomocy prawnej i zastępstwo procesowe, uiszczone na rzecz pełnomocnika procesowego na podstawie umowy zlecenia prowadzenia przedmiotowej sprawy o zapłatę, w związku z reprezentowaniem Wnioskodawczyni w postępowaniu przed sądem mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Należy jednak zauważyć, iż w sytuacji, gdy w wyroku zasądzono na rzecz Wnioskodawczyni zwrot kosztów sądowych, tj. wniesionej opłaty oraz zastępstwa procesowego to ww. wydatki poniesione na profesjonalną pomoc prawną i zastępstwo procesowe należałoby pomniejszyć o zwrócone kwoty.
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-298/12/IL
  Czy przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku i przeznaczony na cele mieszkaniowe tj. zakup domu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-272/12-5/IZ
  Dotyczący możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w sytuacji świadczenia usług księgowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-273/12-4/SP
  Zwolnienie z opodatkowania stypendiów wypłacanych z własnego funduszu stypendialnego Uczelni.
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-214/12-4/MG
  Czy z godnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307ze zm.) " … wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł" uzyskane przez zwycięzców nagrody rzeczowe, w konkursach ogłaszanych w Internecie, przez Wnioskodawcę#61607; z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu,#61607; na internetowym portalu F.,#61607; z określonym regulaminem, który zawiera zagadnienia takie jak: zasady rywalizacji, wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową oraz sposób wydania i przekazania nagród zwycięzcom,#61607; gdzie nagroda to bon zakupowy, e-karta a wartość jednorazowa nagrody wynosi od 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) do 100 zł (słownie: sto zł), czyli nie przekracza kwoty 760 zł,o której mowa w ustawie,- będą objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającym z cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 68 powołanej wyżej ustawy?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-297/11-10/12-S/GG
  Czy Wnioskodawca prawidłowo obniżył kwotę dochodu podatkowego osiągniętego w roku 2010, w ten sposób, że od kwoty tego dochodu odjął kwotę zł, stanowiącą mniej niż 50% straty poniesionej w roku 2005, w świetle art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-297/11-11/12-S/GG
  Czy Wnioskodawca prawidłowo dokona obniżenia ewentualnego dochodu podatkowego osiągniętego w roku 2011, w ten sposób, że kwotę dochodu podatkowego obniży o kwotę równą dochodowi do opodatkowania, stanowiącą mniej niż 50% straty poniesionej w roku 2007, w świetle art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-6/11/12-5/S/JK
  Czy wypłacana Wnioskodawcy w trakcie pełnienia służby w JFC HQ Brunssum należność zagraniczna winna być wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/033/59b/KWW/MNX/10/PK-381
  1. Czy przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest cały czynsz otrzymany od najemców, łącznie z częścią czynszu przypadającą na spłatę kredytu? 2. Czy spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu mieszkaniowego stanowi koszt uzyskania przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-968/10/12-8/S/JK
  Wynagrodzenie, diety oraz zwrot kosztów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/4160-28/12-3/JK2
  przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. warunkujący zwolnienie od podatku dochodowego nie będzie miał zastosowania do przychodu ze sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce w sytuacji przeznaczenia tych przychodów na nabycie nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii bowiem przychód ten nie zostanie przeznaczony na cel wymieniony w tym przepisie. Przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie podlegał opodatkowaniu według zasad przewidzianych w treści art. 28 ustawy.
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-257/12/MU
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego (ulga meldunkowa).
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-249/12-5/ISZ
  Czy zbycie Przedmiotu Transakcji będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, przy czym Spółka będzie uprawniona do rezygnacji ze zwolnienia od podatku i wyboru opodatkowania dostawy Budynków B i C po spełnieniu przez Spółkę oraz Nabywcę warunków, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-392/12-2/MM
  zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-282/12-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-165/12-4/DS
  Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu wynagrodzenia za odpłatne ustanowienie służebności przesyłu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji (PIT-8C), o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-163/12-4/KSU
  1) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody (zniszczenia) wynikłe bezpośrednio z wykonywania robót na nieruchomości obciążonej, związanych z budową, przebudową i wykonaniem innych robót budowlanych, eksploatacją, konserwacją, remontami, naprawami i usuwaniem awarii linii elektroenergetycznej 400kV, powstałych przy wykonywaniu czynności w ramach służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela przekracza powierzchnię 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody (zniszczenia) wynikłe bezpośrednio z wykonywania robót na nieruchomości obciążonej, związanych z budową, przebudową, wykonaniem innych robót budowlanych, eksploatacją, konserwacją, remontami, naprawami i usuwaniem awarii linii elektroenergetycznej 400kV, powstałych przy wykonywaniu czynności w ramach służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela przekracza powierzchnię 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, które zostały oddane przez właściciela w posiadanie zależne osobie posiadającej i prowadzącej gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-163/12-5/KSU
  Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowania za szkody (zniszczenia) osobom fizycznym - właścicielom nieposiadającym gospodarstwa rolnego, w tym właścicielom, którzy oddali przedmiotowe grunty w posiadanie zależne osobie posiadającej gospodarstwo rolne.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-162/12-5/ASZ
  1) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody w pożytkach rolnych (zasiewach, uprawach zbiorach) wynikłe z wykonania robót związanych z budową, przebudową, remontem lub wykonaniem innych robót budowlanych dotyczących napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela nie przekracza powierzchni 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, które zostały oddane przez właściciela w posiadanie zależne osobie posiadającej i prowadzącej gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody w pożytkach rolnych (zasiewach, uprawach i zbiorach) wynikłe z wykonania robót związanych z budową, przebudową, remontem lub wykonaniem innych robót budowlanych dotyczących napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela nie przekracza powierzchni 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-162/12-4/ASZ
  1) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody w pożytkach rolnych (zasiewach, uprawach i zbiorach) wynikłe z wykonania robót związanych z budową, przebudową, remontem lub wykonaniem innych robót budowlanych dotyczących napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela przekracza powierzchnię 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?2) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody w pożytkach rolnych (zasiewach, uprawach i zbiorach) wynikłe z wykonania robót związanych z budową, przebudową, remontem lub wykonaniem innych robót budowlanych dotyczących napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela przekracza powierzchnię 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, które zostały oddane przez właściciela w posiadanie zależne osobie posiadającej i prowadzącej gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-270/12-2/JK2
  W przypadku gdy powyższe warunki wypłacanego ekwiwalentu zostaną spełnione, a więc ekwiwalent będzie wypłacony w pieniądzu i będzie odpowiadał poniesionym przez pracowników wydatkom w związku z wykorzystywaniem sprzętu, materiałów i narzędzi (np. drukarki, kserokopiarki, materiałów biurowych, mebli biurowych), które stanowić będą ich własność oraz rzeczy te będą wykorzystywane przez pracowników do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, to wypłacony ekwiwalent będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-164/11-4/12-S/ASZ
  1) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. w związku z art. 8 ust. 1 ustawy nowelizującej, dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu sprzedaży nieruchomości, będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych? 2) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, iż zwolnienie z opodatkowania, przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., będzie miało zastosowanie zarówno do dochodu uzyskanego przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży gruntu stanowiącego część nieruchomości, jak i posadowionego na nim domu jednorodzinnego?
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-432/12/ŁCz
  możliwości przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na remont domu wybudowanego na działce nabytej przez małżonka w drodze darowizny
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-247/12-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-268/12/IL
  Czy odszkodowanie wypłacone Panu z tytułu ustanowienia służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-731/09/12-S/ES
  1. Czy wartość poczęstunku podczas posiedzeń organów jest przychodem osób w nim uczestniczących? 2. Czy wartość wyjazdu szkoleniowego jest przychodem osób w nim uczestniczących? 3. Czy kwoty stanowiące zwrot poniesionych kosztów dojazdu na posiedzenia i szkolenia są przychodem dla członków organów?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-266/12/IL
  Czy może skorzystać Pan ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji przeznaczenia dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na jego zakup?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-428/12/AT
  Opodatkowanie czynności wydzierżawienia gruntu.
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-221/12-4/AK
  Zwrot kosztów, który Wnioskodawca otrzymuje od wspólnoty mieszkaniowej stanowi dla Niego przychód z innych źródeł, w myśl art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-84/12-5/MF
  Czy w związku z zastosowaniem do dochodów uzyskanych w wyniku podziału przez Wnioskodawcę zwolnienia wskazanego w art. 22 ustawy, po stronie Wnioskodawcy lub którejkolwiek z nowo zawiązanych spółek powstał obowiązek złożenia do urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rocznej deklaracji sporządzonej według ustalonego wzoru, o którym mowa w art. 26a ustawy?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-232/12-2/JK2
  Należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie w 2011 r. domu jednorodzinnego nabytego w drodze spadku po zmarłym ojcu w 2010 r. stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednakże w przypadku, gdy Wnioskodawczyni wydatkuje środki uzyskane z tej sprzedaży w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonała odpłatnego zbycia na remont domu, który jest jej współwłasnością oraz na spłatę kredytu i odsetek od tego kredytu zaciągniętego na kupno domu w Szwecji, wówczas może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-405/12-4/IF
  W związku z tym, iż podział majątku był ekwiwalentny w naturze i odbył się bez spłat i dopłat a także wartość otrzymanych nieruchomości mieści się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku wspólnym małżonków, wówczas nabycie przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego oraz dwóch garaży, nastąpiło w 2008 r., tj. w dacie nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego. Jednocześnie wskazać należy, iż zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miało zastosowania do uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu sprzedaży garażu. Przychód uzyskany ze sprzedaży garażu będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-347/12/AK
  Zwolnienia przedmiotowe, służebność przesyłu.
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-149/12-4/ASZ
  Czy na Wnioskodawcy, jako płatniku ciążą obowiązki określone w art. 41 ust. 4 w związku z ust. 1 oraz w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie świadczeń Wnioskodawcy - zarówno pieniężnych, jak i rzeczowych - będących przychodami jakichkolwiek emerytów i rencistów, których kiedykolwiek łączył z Wnioskodawcą stosunek pracy, niezależnie od tego czy odeszli bezpośrednio od Wnioskodawcy na emeryturę, czy rentę, czy po przerwie spowodowanej pobieraniem jakiegokolwiek innego świadczenia (np. przedemerytalnego) lub zatrudnieniem u innego pracodawcy, albo po przerwie niezwiązanej z zatrudnieniem u innego pracodawcy, czy pobieraniem świadczenia, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-254/12/MU
  Skorzystania z ulgi meldunkowej z tytułu sprzedaży domu mieszkalnego.
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-336/12-4/AK
  Czy Wnioskodawczyni wraz z mężem może być zwolniona z płacenia podatku od sprzedaży działki opisanej w stanie faktycznym?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-195/12-2/TS
  1) czy otrzymany przez Wnioskodawczynię PIT-8C powoduje obowiązek złożenia zeznania podatkowego i wskazania wartości wkładu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych? 2) jeśli tak to na jakiej podstawie i co jest przychodem lub dochodem do opodatkowania? 3) czy w świetle brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość zwróconego wkładu jest zwolniona od tego podatku?
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-218/12-2/AS
  Czy otrzymane przez SKA refundacje (dotacje) korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-171/12-4/AK
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży części gruntów rolnych zabudowanych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolniony od podatku?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-168/12-2/AG
  Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia, ponieważ zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, a pojęcie wynagrodzenia za pracę to obligatoryjne, wypłacane co najmniej raz w miesiącu świadczenie o charakterze przysparzająco - majątkowym, należne pracownikowi od pracodawcy, zasadniczo za czas pracy w umówionym rozmiarze, ustalone odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy?
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-64/12-4/IR
  Czy dla celów ustalenia wartości kosztów kwalifikowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Wnioskodawca może stosować zasady wynikające z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, tj. w wycenie wydatków (kosztów) kwalifikowanych nie uwzględniać różnic kursowych powstałych pomiędzy kursem zastosowanym do wyceny faktury zakupu środka trwałego/kosztu wytworzenia a kursem zastosowanym do wyceny zapłaty?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-195/12-3/MG
  W świetle powołanych powyżej przepisów prawa i przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wartość zgromadzonych przez klienta Spółki punktów w zamian za połączenia przychodzące oraz sms, a potem wykorzystanie ich na usługi świadczone przez Spółkę lub otrzymanie ich przelewem, w sytuacji gdy dzienna wypłata premii nie przekracza 760 zł podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, z uwagi na to, że dla skorzystania ze zwolnienia w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jednorazowa, a nie dzienna wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Spółka, jako płatnik obowiązana będzie do poboru zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od przedmiotowej nagrody. Tym samym, po zakończeniu roku podatkowego na Spółce nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia deklaracji PIT dla klientów Spółki, bowiem zgodnie z treścią art. 42 ust. 1a ww. ustawy Spółka zobowiązana będzie do sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT-8AR.
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-227/12-2/MP
  Czy "sumy pieniężne" przyznawane na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16.12.2011 r. w sprawie II FSK 1218/10?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-161/12-7/JK2
  Czy sprzedaż w dniu 16.08.2011 r. działki nabytej również dnia 16.08.2011 r. w wyniku podziału nieruchomości i umowy przeniesienia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-762/11-3/12-S/AK
  Czy ulga meldunkowa dotyczy także gruntu tj. w przypadku Wnioskodawcy zbytego udziału wynoszącego 7505/203729 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej szczegółowo poniżej przy uwzględnieniu spełnionych przez Niego warunków skorzystania z ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega z tego tytułu zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/35/KOI/BRT/10/107
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-419/12-4/AS
  W zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży w 2011 roku niezabudowanej działki nabytej w 2008 roku
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/13/KOI/BRT/10/83
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-254/12-2/MP
  Odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy za nieruchomość prywatną wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa wypłacone na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu. Tym samym wypłata odszkodowania nie rodzi skutków podatkowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-152/12-2/KK
  Czy otrzymane odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-232/12-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-230/12-8/AS
  Dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nie może zostać pomniejszony o kwotę dochodu wydatkowanego na budowę budynku mieszkalnego (na własne cele budowlane) na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do której to nieruchomości prawo własności posiadali teściowie Wnioskodawcy.
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-202/12-4/MP
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie, o którym mowa w decyzji Wojewody z dnia 04.01.2011 r., dotyczącej wywłaszczenia z nieruchomości nabytej w spadku, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-210/12-2/MP
  Czy świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w ramach przedstawionego schematu programów promocyjnych stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i - w przypadku spełnienia wymagań wynikających z w/w ustawy - korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-231/12-4/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-226/12-2/AK
  Czy w zaistniałej sytuacji, wydatkowanie kwoty xxx zł, uzyskanej ze sprzedaży mieszkania stanowiącego majątek osobisty na wybudowanie i nabycie lokalu mieszkalnego wspólnie z mężem w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej za cenę xxx zł jest wystarczające aby możliwe było zastosowanie zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do pełnej kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-316/09/12-S/DS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-155/12-2/AKr
  Czy stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2010 r. nr 51 poz. 307)?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-67/12-4/KJ
  Jak ustalić w przypadku tej transakcji dochód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: 1. Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo przyjmując jako podstawę opodatkowania różnicę w kwocie 6.000 zł pomiędzy wartością rynkową działek przekazywanych Gminie (956.000 zł) a wartością rynkową działek, które Spółdzielnia od Gminy otrzymała (950.000 zł)? 2. Czy transakcja winna skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-67/12-5/KJ
  Jak ustalić w przypadku tej transakcji dochód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: 1. Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo przyjmując jako podstawę opodatkowania różnicę w kwocie 6.000 zł pomiędzy wartością rynkową działek przekazywanych Gminie (956.000 zł) a wartością rynkową działek, które Spółdzielnia od Gminy otrzymała (950.000 zł)? 2. Czy transakcja winna skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-275/12-2/MS
  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni sprzedając w 2012 r. lokal mieszkalny nabyty w 2008 r., czyli przed upływem 5 lat oraz nie posiadając zameldowania w tym mieszkaniu, zobowiązana jest stosownie do art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zapłacić od uzyskanego ze sprzedaży dochodu (przychód – koszty) 19% podatek dochodowy, płatny w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy 2012, czyli do dnia 30 kwietnia 2013 r. Przekazanie środków pieniężnych uzyskanych z odpłatnego zbycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego na zakup innego mieszkania nie skutkuje zwolnieniem z opodatkowania uzyskanego przychodu.
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-185/11-3/12-S/ASZ
  1) Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej? 2) Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na kupno sprzedawanego mieszkania są kosztem uzyskania przychodu oraz czy kosztem tym jest wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana przez Urząd Skarbowy dla potrzeb określenia prawidłowej wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-235/12-2/IG
  Czy Spółka cywilna nie wykonując czynności doradztwa podatkowego będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-240/12-2/MP
  Wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-404/12-2/AS
  Ulga podatkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, nie przysługuje w przypadku ustanowienia służebności przesyłu jako odmiany służebności gruntowej.
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-158/12-2/KSU
  Czy otrzymanie odszkodowania w wysokości 5.929.387,90 zł z tytułu wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S-17 należy uznać jako przychód uzyskany przez wspólników Spółki jawnej, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-159/12-2/KSU
  Czy otrzymanie odszkodowania w wysokości 5.929.387,90 zł z tytułu wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S-17 należy uznać jako przychód uzyskany przez wspólników Spółki jawnej, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-196/12-2/AK
  1.Czy wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nr 1 (stanowiącego odrębny majątek Wnioskodawczyni) na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z małżonkiem na zakup nowego mieszkania (mieszkanie nr 2), odpowiada celom określonym w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. i zwalnia Ją z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od całości przychodu ze sprzedaży mieszkania (mieszkanie nr 1)? 2.W jaki sposób należy udokumentować dokonany wydatek określony w pytaniu 1?
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-148/12-2/TS
  Czy odszkodowanie z tytułu utraty roszczenia o nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymane na podstawie wyroku łub ugody sądowej w wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-140/12-2/MP
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego można przyjąć, że:a) uzyskując przychód ze sprzedaży pierwszego mieszkania w dniu xx października 2010 r., w kwocie 170.000 zł Wnioskodawca prawidłowo skorzystał ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ przed upływem dwuletniego okresu od daty sprzedaży tego mieszkania całą uzyskaną kwotę przychodu 170.000 zł wydatkował na własne cele mieszkaniowe gdyż: - kwotę 77.700 zł Wnioskodawca wydatkował na zakup drugiego mieszkania przy ulicy H., którego licytację wygrał dnia xx września 2010 r., ale za które zapłacił wylicytowaną cenę w dniu xx października 2010 r., ze środków pochodzących ze sprzedaży pierwszego mieszkania przy ul. L.; - kwotę 97.000 zł Wnioskodawca wydatkował na zakup trzeciego mieszkania przy ulicy P., którego licytację wygrał dnia xx listopada 2010 r., ale za które zapłacił wylicytowaną cenę w dniu xx stycznia 2011 r.?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-157/12-2/KSU
  Czy otrzymanie odszkodowania w wysokości 5.929.387,90 zł z tytułu wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S-17 należy uznać jako przychód uzyskany przez wspólników Spółki jawnej, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-817/10/12-8/S/MP
  Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-830/10/12-8/S/MP
  Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-122/11-4/12-S/MP
  W związku z różnymi interpretacjami opisanego problemu, prosi o określenie: czy, jako osoba korzystająca przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z ulgi meldunkowej, Wnioskodawczyni ma obowiązek płacić podatek od gruntu, który do przedmiotowego lokalu był przypisany?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-275/12-2/MP
  Dokonywana przez Wnioskodawcę dostawa za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o VAT.
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-315/11/12-6/S/ES
  1. Czy jeżeli kwotę uzyskaną ze sprzedaży darowanego wcześniej od jednego z rodziców mieszkania Wnioskodawca przeznaczy na zapłatę II raty (zgodnie z postanowieniem Sądu o podziale majątku) to czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w zapłacie 19% podatku i czy w tej sytuacji kwota uzyskana ze sprzedaży darowanego mieszkania będzie rozumiana jako wydatek na cel mieszkaniowy?, 2. Czy po sprzedaży darowanego wcześniej od jednego z rodziców mieszkania i przeznaczeniu całej lub części uzyskanej kwoty na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na budowę domu, który wraz z działką był potem przedmiotem podziału w Sądzie Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w zapłacie podatku od kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-192/12/AK
  Czy dla celów obliczenia dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE prowadzonej po dniu wygaśnięcia Zezwolenia Spółka będzie uprawniona do korzystania z limitu pomocy publicznej wynikającego z Zezwolenia do końca 2020 r. - tj. do terminu zakończenia istnienia SSE?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-239/12-2/MP
  Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni za pracę w C. w części, w której jest finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest - od początku okresu zatrudnienia w C., tj. od dnia 17.03.2008 r. - zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-181/12-2/MP
  1. Czy dochody pracowników zatrudnionych przez Spółkę bezpośrednio realizujących zadania badawcze projektu, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, w części finansowanej przez Komisję Europejską? 2. Czy przedstawiony sposób określania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników bezpośrednio realizujących cele projektu jest prawidłowy? 3. Czy dla osób zatrudnianych na umowę zlecenie, w przedmiotowej sprawie obowiązują te same zasady dokumentowania czasu pracy oraz określania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które są stosowane dla pracowników etatowych?
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-178/12-2/JK2
  Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2007 r. przysługuje Wnioskodawcy prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie całego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-199/12/DP
  Czy przedmiotowa dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych od roku 2007 do chwili obecnej, tj. generuje przychód podatkowy, który korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-184/12/AK
  Czy wydatkiem kwalifikującym się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop są wydatki Spółki w rozumieniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej do wysokości określonej w zezwoleniu (7.210.000,00 zł), czy też wszelkie wydatki Spółki spełniające kryteria wskazane w § 6 Rozporządzenia, poniesione po dniu uzyskania zezwolenia i w okresie jego ważności (do 8 sierpnia 2016 r.)?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-185/12/PC
  1. Czy dochody jednostki OSP z tytułu wynagrodzenia za realizację obowiązków wynikających z zawartej umowy z Gminą są opodatkowane czy zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych przy założeniu, że będą one przeznaczone na cele statutowe? 2. Czy w związku z osiąganymi dochodami Jednostka OSP jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 17 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy Jednostka ma obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w okresach miesięcznych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni? 4. Czy jednostka OSP jest zwolniona ze składania zeznania rocznego CIT-8?
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-184/12-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-191/12-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-205/12-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-143/12-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-136/12-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1284/10/12-S/HW
  Czy dostawa nieruchomości zabudowanej będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-145/12-4/MP
  Wynagrodzenie Wnioskodawczyni nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-145/12-5/MP
  Wynagrodzenie Wnioskodawczyni nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-102/12-2/PM
  Czy otrzymane umorzenie pożyczki z WFOSiGW na budowę, zakup środków trwałych jest zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-142/12-2/KSU
  1) Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-205/12-2/MM
  czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy stanowią wprawdzie usługi medyczne, jednakże nie mają na celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia. Z uwagi zatem na niespełnienie wszystkich przesłanek przedmiotowych w odniesieniu do prowadzonych badań stomatologicznych, Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w przepisie § 13 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia. Nie są również spełnione przesłanki art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT – tym samym usługa świadczona przez Zainteresowanego jest opodatkowana stawką podstawową, to jest 23%.
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-210/11/12-S/AMN
  Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzymuje za wykonywanie zadań bezpośrednio związanych z realizacją celów przedmiotowego Projektu ... w części finansowanej przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-240/12-2/MM
  stawka VAT dla dostawy gruntów niezabudowanych
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-78/08/S-12/ENB
  Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-27/12-6/KJ
  Czy amortyzacja parkingów stanowi koszt uzyskania przychodów, czy też należy tutaj zastosować art. 16c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który mówi, że amortyzacji nie podlegają budynki, lokale budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-105/12-2/KK
  Czy część zadatku może zostać zakwalifikowana jako cel mieszkaniowy, zwolniony z opodatkowania?
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-786/09/12-S/TK
  Zakres opodatkowania należności przysługujących wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej.
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-18/12-4/KK
  Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie obowiązującego od dnia 31 lipca 2007 r. brzmienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego?
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-91/12-4/MD
  1) Czy do stypendiów przyznawanych uczestnikom Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich "Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce", przyznawanych w związku z umową zawartą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ma zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym brak jest podstaw do naliczenia i odprowadzenia przez Uniwersytet jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? 2) Czy do stypendiów przyznawanych doktorantom Uniwersytetu i młodym doktorom zatrudnionym na Uniwersytecie na staże naukowo - dydaktyczne w zagranicznych ośrodkach akademickich i/lub naukowo-badawczych spełniających kryteria UNESCO 2009 odpowiedzialnej społecznie uczelni, przyznawanych w związku z umową zawartą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - ma zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym brak jest podstaw do naliczenia i odprowadzenia przez Uniwersytet jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-214/12-2/KO
  Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia?
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-128/12-2/DS
  Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia, ponieważ zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, a pojęcie wynagrodzenia za pracę to obligatoryjne, wypłacane co najmniej raz w miesiącu świadczenie o charakterze przysparzająco - majątkowym, należne pracownikowi od pracodawcy, zasadniczo za czas pracy w umówionym rozmiarze, ustalone odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy.
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-110/12-2/JK2
  Czy w przypadku sprzedaży ww. działek gruntu o pow. ok. 0,1050 ha osobom niebędącym rolnikami, ani osobom, które na zakupionych gruntach zamierzają założyć gospodarstwo rolne, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, za przychód, o którym mowa wart. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od kwoty uzyskanej za części działki, która była nabyta w 2006 r.? Czy w przypadku sprzedaży ww. działek gruntu o pow. ok. 0,1050 ha osobom niebędącym rolnikami, ani osobom, które na zakupionych gruntach zamierzają założyć gospodarstwo rolne, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, za przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od kwoty uzyskanej za części działki, która była przedmiotem zamiany z Gminą?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-100/12-2/AKr
  Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) podatnik jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości rolnej ?
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-32/12-4/KJ
  skutki podatkowe zbycia środków trwałych, których wydatki na nabycie uwzględnione były w wydatkach inwestycyjnych poniesionych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-100/12-2/AKr
  Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) podatnik jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości rolnej ?
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-63/12/MZ
  Czy sprzedaż w 2011 r. nieruchomości, w części odpowiadającej udziałom nabytym w drodze umowy kupna-sprzedaży, tj. w wysokości 24/64, nabytemu w 2000 r. i w wysokości 24/64, nabytemu w 2007 r. oraz odpowiadającej udziałowi w wysokości 16/64, nabytemu w 2011 r. w wyniku zniesienia współwłasności na mocy ugody sądowej, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystarczające jest przeznaczenie w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży tej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe kwoty odpowiadającej wartości 16/64 przychodu uzyskanego ze sprzedanej nieruchomości?
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-780/11-4/KK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odsetki od zasiłku chorobowego, zasądzone wyrokiem sądu, zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-780/11-5/KK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odsetki od zasiłku chorobowego, zasądzone wyrokiem sądu, zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-5/12-5/KK
  Czy umowy pożyczki na cele ochrony zdrowia mogą zostać zakwalifikowane jako czynności cywilnoprawne wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli zostaną przeznaczone na cele statutowe Wnioskodawcy (fundacji) związane ze zdrowiem?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-58/12-4/MS
  Wnioskodawczyni kupując sprzęt stomatologiczny nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ zakupiony w ramach projektu sprzęt służy czynnościom zwolnionym od podatku VAT.
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-12/12-2/MP
  W sytuacji, gdy stypendium stażowe jest otrzymywane przez Wnioskodawczynię (uczestnika projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-760/11-5/KK
  Czy przychód uzyskany za sprzedaży nieruchomości przeznaczony na nabycie lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.?
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1698/11-4/PR
  Opodatkowanie odsprzedaży usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną poszkodowanemu na spółki powiązane.
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-341/09/12-S/TW
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-363/11-4/AG
  Czy od otrzymanej sumy pieniężnej, zasądzonej w związku z naruszeniem prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-297/11-8/GG
  Czy w świetle art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca prawidłowo dokona obniżenia ewentualnego dochodu podatkowego osiągniętego w roku 2011, w ten sposób, że kwotę dochodu podatkowego obniży o kwotę równą dochodowi do opodatkowania, stanowiącą mniej niż 50% straty poniesionej w roku 2007?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-297/11-6/GG
  Czy w świetle art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca prawidłowo obniżył kwotę dochodu podatkowego osiągniętego w roku 2009, w ten sposób, że od kwoty tego dochodu odjął kwotę zł, stanowiącą mniej niż 50% straty poniesionej w roku 2004?
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-297/11-7/GG
  Czy w świetle art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca prawidłowo obniżył kwotę dochodu podatkowego osiągniętego w roku 2010, w ten sposób, że od kwoty tego dochodu odjął kwotę zł, stanowiącą mniej niż 50% straty poniesionej w roku 2005?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-941/11-5/JK2
  Czy przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej nieodpłatnie w dniu 4 października 2007 roku, w drodze zawarcia w dniu 8 grudnia 2011 roku umowy sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na budowę drogi gminnej, tj. na cele uzasadniające jej wywłaszczenie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-317/11-2/MF
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna odprowadzać podatek z tytułu dzierżawy pomieszczenia na wymiennik grupowy ciepła, skoro jest to czynsz z dzierżawy pomieszczenia na wymiennik grupowy i jest to dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-115/12-3/MH
  Czy pozostałe usługi niesfinansowane dotacją, które będą świadczone przez Wnioskodawczynię w ramach placówki działającej na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych, zgodnie z art. 5e oraz art. 82 ust. 3, w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3a ustawy o systemie oświaty będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-325/11-4/KSU
  Czy dochód ze sprzedaży akcesoriów do grzejnika, stanowiących część składową grzejnika, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-803/11-4/KO
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-488/11-2/DS
  Czy w związku z nieodpłatnym otrzymaniem wyposażenia placu zabaw Spółdzielnia uzyskała przychód kształtujący dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-925/11-5/JK2
  Kiedy upływa okres, po którym Wnioskodawczyni może sprzedać ww. mieszkanie bez zwracania ulgi na wynajem?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/209/BZL/KZU/11/PK-1417
  sposób opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-303/11-3/KJ
  Czy Spółka może zaliczyć przychód dotyczący wypłaty odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów naprawy do przychodów strefowych zwolnionych od opodatkowania?
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-303/11-2/KJ
  Czy Spółka może zaliczyć przychód dotyczący wypłaty odszkodowania za utratę zysku do przychodów strefowych zwolnionych od opodatkowania?
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-919/11-2/MP
  Uzyskiwane przez Wnioskodawcę stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-912/11-4/MP
  Stypendium naukowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki nie jest objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako przychód "z innych źródeł", o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu tym podatkiem wg skali podatkowej. W konsekwencji, na Wnioskodawcy wypłacającym stypendium naukowe, o którym mowa w przepisach ustawy o zasadach finansowania nauki, ciąży obowiązek płatnika podatku, na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jednocześnie od przychodu ze stosunku pracy łączącego młodego naukowca z Wnioskodawcą, płatnik jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek na zasadach określonych w art. 32 ustawy.
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-920/11-2/MP
  Uzyskiwane przez Wnioskodawcę stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1100/09/12-S/NS
  Stawka podatku przy sprzedaży nieruchomości.
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/257/BZL/KZU/2011/PK-1509
  ulga meldunkowa
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-841/11-5/MP
  Czy wydanie przez Spółkę nagrody, w związku z reklamą i promocją Kontrahenta Spółki i oferowanych przez niego towarów lub usług, prowadzoną wśród pracowników sklepów mających w ofercie produkty Kontrahenta Spółki w ramach akcji marketingowych (polegających na promowaniu ekspozycji lub osiągnięciu pułapu sprzedaży produktów Kontrahenta Spółki), o wartości nie przekraczającej 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-841/11-6/MP
  Czy wydanie przez Spółkę nagrody o wartości nie przekraczającej 760 złotych brutto, związane zorganizowaną przez Spółkę na zlecenie Kontrahenta akcją sprzedaży premiowej, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1429/10/12-S/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za pracę pochodzącego ze środków wspólnotowych.
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-776/11-3/AKr
  Czy przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytej w dniu 20 marca 2007 r., w drodze zawarcia w dniu 11 marca 2011 r. umowy zamiany nieruchomości, połączonej z dopłatą przez Miasto różnicy wartości zamienianych nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-8/12-4/PM
  Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo nie włączając przychodów za media (t.j. przychodów z działalności, z której nie uzyskuje dochodów) do sumy przychodów stanowiących podstawę dla ustalenia struktury, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-775/11-3/AKr
  Czy przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytej w dniu 20 marca 2007 r., w drodze zawarcia w dniu 11 marca 2011 r. umowy zamiany nieruchomości, połączonej z dopłatą przez Miasto różnicy wartości zamienianych nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-777/11-3/AKr
  Czy przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytej w dniu 20 marca 2007 r., w drodze zawarcia w dniu 11 marca 2011 r. umowy zamiany nieruchomości, połączonej z dopłatą przez Miasto różnicy wartości zamienianych nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-945/11/MK
  Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup lekarstw oraz na dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na tropikalne choroby zakaźne pracowników odbywających podróż służbową lub mogących odbyć taką podróż do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1024/11-2/AS
  Odsetki od wkładów zgromadzonych na rachunku bankowym, stanowiącym nowy produkt Banku nazwany "Książeczką Mieszkaniową", nie korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy.
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-32/12-5/JR
  Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym i zamiarem dokonania sprzedaży lokalu mieszkalnego w 2012 r. Wnioskodawca ma prawo skorzystać z ulgi meldunkowej, tj. ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt. 126 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2008 r.?
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-907/11-2/MP
  Kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: - w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - w części finansowanej z budżetu państwa (15%) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-907/11-3/MP
  Kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: - w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - w części finansowanej z budżetu państwa (15%) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-717/11-4/DS
  Czy wręczenie nagrody do kwoty 760 zł należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%?
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-717/11-5/DS
  Jeśli wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł i na wartość tę składa się nagroda pieniężna i puchar, dyplom lub statuetka, to czy do wartości nagrody pieniężnej należy wliczyć wartość statuetki czy pucharu i odprowadzić 10% zryczałtowany podatek dochodowy, czy też statuetkę czy puchar potraktować jako wartość sentymentalną i nie wliczać do wartości przyznanej nagrody?
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-869/11-5/JK2
  Przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego wraz z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi, przed upływem pięciu lat od daty nabycia, korzystał będzie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli przedmiotowa nieruchomość w wyniku zbycia nie utraci charakteru rolnego. Wobec powyższego, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tej sprzedaży.
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-96/12-2/JK2
  Przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego wraz z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi, przed upływem pięciu lat od daty nabycia, korzystał będzie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli przedmiotowa nieruchomość w wyniku zbycia nie utraci charakteru rolnego. Wobec powyższego, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tej sprzedaży.
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-293/11-4/IR
  Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu usług montażowych jednostek kotłowych (lub ich części) produkowanych przez Wnioskodawcę na terenie objętym Zezwoleniem SSE a montowanych w miejscu wskazanym przez klienta tj. poza Specjalną Strefą Ekonomiczną stanowi dochód objęty zwolnieniem wynikającym z art. 17 ust 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-6/12-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-385/11-3/KSU
  Spółdzielnia wystawiła informację PIT-8C. Wykazaną w informacji, w części D, kwotę przychodu w wysokości 208.832,11 zł obliczono, jako różnicę wartości rynkowej lokalu oraz wniesionego wkładu mieszkaniowego w nominale przy pierwszym zasiedleniu, spłaconych w nominale kredytu lokatorskiego oraz umorzenia kredytu w części przypadającej na ten lokal (208.944,00 zł - 111,89 zł). Czy postępowanie Spółdzielni w tym zakresie było prawidłowe ?
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-385/11-2/KSU
  Spółdzielnia wystawiła informację PIT-8C. Wykazaną w informacji w części D, kwotę przychodu w wysokości 159.956,81 zł obliczono, jako różnicę wartości rynkowej lokalu oraz wpłaconej przez członka Spółdzielni w momencie uzyskania przydziału zaliczki na wkład mieszkaniowy, w nominale, oraz wszystkich wniesionych przez niego w nominale środków na spłatę kredytu wraz z odsetkami (231.000,00 zł - 71.043,19 zł ). Czy postępowanie Spółdzielni w tym zakresie było prawidłowe?
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-797/11-2/JN
  Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług pośrednictwa przy zawieraniu umów pożyczek.
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-782/11-2/AK
  Czy w związku z opisaną sytuacją Wnioskodawca ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży wyżej wymienionego gospodarstwa rolnego?
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-769/11-2/AK
  Czy w związku z tym, że Wnioskodawca nie mieszka obecnie w Polsce, a w przyszłości planuje powrót na stałe, może ww. mieszkanie tymczasowo przeznaczyć na wynajem i nadal skorzystać z ulgi podatkowej?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-852/11-4/JK2
  Czy od wynagrodzenia z tytułu służebności Wnioskodawca zapłaci podatek dochodowy?
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-788/11-4/JR
  Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawczyni na podstawie umowy o pracę z pieniędzy pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy z tytułu bezpośredniej realizacji projektu jest zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy kwota pobieranego od czasu rozpoczęcia realizacji grantu (.. kwietnia 2010 r.) do chwili obecnej podatku dochodowego powinna zostać zwrócona?
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-538/11-3/MM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów funkcjonowania zarządu w przypadku braku ich wyodrębnienia z poszczególnych źródeł przychodów oraz ustalenia kosztów funkcjonowania zarządu w sytuacji nie osiągania przychodów z działalności strefowej.
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-538/11-2/MM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie odliczenia strat na działalności zwolnionej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz ustalenia podstawy opodatkowania na działalności strefowej oraz wysokości pomocy publicznej.
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1502/11-2/SM
  zwolnienie importu usług świadczonych przez brokerów ubezpieczeniowych
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-762/11-2/AK
  Czy ulga meldunkowa dotyczy także gruntu tj. w przypadku Wnioskodawcy zbytego udziału wynoszącego w sprawie użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej szczegółowo poniżej przy uwzględnieniu spełnionych przez Niego warunków skorzystania z ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega z tego tytułu zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-733/11-2/MF
  1. Czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia podatkowego od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu do 1 stycznia 2007 r., co do przychodów ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, w sytuacji przeznaczenia tych przychodów na nabycie nieruchomości i budowę budynku mieszkalnego na terytorium kraju członkowskiego Wspólnoty Europejskiej? 2. Czy paragony fiskalne wydawane przez markety budowlane w Niemczech są dowodami poniesionych wydatków na cele budowlane? Jak ewentualnie Wnioskodawca może oznakować paragony, aby zostały uznane za dowód poniesienia wydatków przez Wnioskodawcę?
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-730/11-2/MF
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca wraz z małżonką i ich córką, w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej, a szczególnie zakwalifikowanie działki położonej o nr ew. 643/1 o pow. 3687 m2 jako działki oznaczonej symbolem "R", po przeznaczeniu dochodów z odpłatnego zbycia swoich nieruchomości na zakup tego gruntu, spełnią warunki uzasadniające prawo do zwolnienia zakupu tej nieruchomości, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy zakup ten mieści się w kategorii zakupu gruntu pod budownictwo mieszkaniowe?
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-16/12-2/AS
  Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r., przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży mieszkania w części przeznaczonej na poczet zaliczki na nabycie mieszkania, będzie korzystać z ww. zwolnienia, jeśli w istocie dojdzie faktycznie do zawarcia ostatecznej umowy.
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1243/11-6/IG
  Jak opodatkować usługi turystyki medycznej, w których: - wartość świadczenia medycznego przekracza 70% całości usługi?- wartość świadczenia medycznego jest mniejsza niż 70% całości usługi?Czy tego typu usługi turystyki medycznej można rozliczać tak jak rozlicza się usługi turystyki tj. systemem marży?Jaką stawkę VAT zastosować do opodatkowania marży?
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-317/11-2/KSU
  Czy wynagrodzenie właściciela szkoły i przedszkola niepublicznego pokryte dotacją z Urzędu Miasta jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-666/11-4/AK
  1.Jeżeli w wyniku sądowego zniesienia współwłasności powyższych nieruchomości poprzez podział nieruchomości w naturze udział Wnioskodawcy w prawie własności tych nieruchomości będzie odpowiadał w naturze udziałowi, jaki nabył w drodze spadku po ojcu – bez żadnych spłat i dopłat to czy przy sprzedaży nieruchomości po dokonanym sądowym zniesieniu współwłasności należących do Wnioskodawcy, będą miały zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588)? 2.Jeżeli w wyniku sądowego zniesienia współwłasności powyższych nieruchomości poprzez podział nieruchomości w naturze udział Wnioskodawcy w prawie własności tych nieruchomości będzie większy niż udział, jaki nabył w drodze spadku po ojcu, to czy przy sprzedaży nieruchomości po dokonanym sądowym zniesieniu współwłasności należących do Wnioskodawcy, będą miały zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3.Jeżeli w wyniku sądowego zniesienia współwłasności powyższych nieruchomości poprzez podział nieruchomości w naturze udział Wnioskodawcy w prawie własności tych nieruchomości w naturze będzie mniejszy niż udział, jaki nabył w drodze spadku po ojcu, to czy przy sprzedaży nieruchomości po dokonanym sądowym zniesieniu współwłasności należących do Wnioskodawcy będą miały zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-942/11-5/MS
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie służył czynnościom zwolnionym od podatku VAT
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-279/11-6/KSU
  1) Jak Wnioskodawca ma się rozliczać jako rolnik z tak otrzymanego dochodu ewentualnie, czy jest On zwolniony z takich rozliczeń z Urzędem Skarbowym? 2) Jeśli Wnioskodawca ma obowiązek rozliczania z podatku dochodowego to czy musi zakładać nową działalność gospodarczą?
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-266/11-4/AG
  Czy zasadne jest stanowisko Wnioskodawcy, który jako płatnik na podstawie decyzji i umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wypłaca stypendium, że nie jest płatnikiem podatku dochodowego od tego stypendium, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t. j. Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 ze zm.) z uwagi na zwolnienie tych przychodów z opodatkowania, na podstawie art. 21 pkt 1 ust. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,?
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-279/11-6/KSU
  1) Jak Wnioskodawca ma się rozliczać jako rolnik z tak otrzymanego dochodu ewentualnie, czy jest On zwolniony z takich rozliczeń z Urzędem Skarbowym? 2) Jeśli Wnioskodawca ma obowiązek rozliczania z podatku dochodowego to czy musi zakładać nową działalność gospodarczą?
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-266/11-4/AG
  Czy zasadne jest stanowisko Wnioskodawcy, który jako płatnik na podstawie decyzji i umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wypłaca stypendium, że nie jest płatnikiem podatku dochodowego od tego stypendium, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t. j. Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 ze zm.) z uwagi na zwolnienie tych przychodów z opodatkowania, na podstawie art. 21 pkt 1 ust. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,?
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-279/11-7/KSU
  1) Jak Wnioskodawca ma się rozliczać jako rolnik z tak otrzymanego dochodu ewentualnie, czy jest On zwolniony z takich rozliczeń z Urzędem Skarbowym? 2) Jeśli Wnioskodawca ma obowiązek rozliczania z podatku dochodowego to czy musi zakładać nową działalność gospodarczą?
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-281/11-2/MF
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniowa z najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne, przeznaczony na utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-705/11-4/KW
  Świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz Banku kompleksowa usługa wsparcia w procesie świadczenia usług finansowych, będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13, w związku z art. 43 ust. 1 pkt 38-41 ustawy.
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-933/11-3/MG
  w zakresie skutków podatkowych zwrotu pracownikom kosztów wyżywienia poniesionych podczas podróży służbowych krajowych w wysokości przewyższającej wartość diety wynikającej z rozporządzenia w sprawie podróży służbowej na obszarze kraju.
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-725/11-2/DS
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działek budowlanych w całości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)? Czy Wnioskodawczyni jako żona, kontynuując budowę budynku mieszkalnego, którą rozpoczął zmarły mąż i wydatkująca pieniądze zgodnie z przeznaczeniem, ma również prawo do tego zwolnienia?
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-274/11-6/GG
  Czy ostateczne rozliczenie odszkodowania, wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z powodzią która miała miejsce w miesiącach maj i czerwiec 2010 r. stanowi przychód z działalności Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wpływa na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie należy jej uwzględniać przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania?
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-274/11-5/GG
  Czy zaliczka na poczet odszkodowania wypłacona przez ubezpieczyciela w związku z powodzią która miała miejsce w miesiącach maj i czerwiec 2010 r. stanowi przychód z działalności Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wpływa na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie należy jej uwzględniać przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania?
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-274/11-4/GG
  Czy poniesione koszty uzyskania przychodów związane w powodzią, która miała miejsce w miesiącach maj i czerwiec 2010 r. stanowią koszty działalności Spółki związane z działalnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym i mają wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie należy ich uwzględniać przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawą opodatkowania ?
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-310/11-2/KO
  Czy Uczelnia wypłacając stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca wynikające z decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1406/11-4/NS
  Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej.
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-295/11-2/IR
  Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup usług od kooperantów w sytuacji opisanej w przypadku 1 będą stanowić koszty uzyskania przychodu (w ramach działalności "strefowej,, Wnioskodawcy) wpływające na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy odpowiednio przychody z tytułu sprzedaży naczep, na które były ponoszone wydatki określone w przypadku 1 będą stanowić przychody strefowe Wnioskodawcy?
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-295/11-3/IR
  Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup wykonania i montażu skrzyni chłodni w sytuacji opisanej w przypadku 2 będą stanowić koszty uzyskania przychodu (w ramach działalności "strefowej" Wnioskodawcy) wpływające na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy odpowiednio przychody z tytułu sprzedaży naczep chłodni, na które były ponoszone wydatki określone w przypadku 2 będą stanowić przychody strefowe Wnioskodawcy?
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-295/11-4/IR
  Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup wykonania i montażu zbiorników w sytuacji opisanej w przypadku 3 będą stanowić koszty uzyskania przychodu (w ramach działalności "strefowej" Wnioskodawcy) wpływające na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy odpowiednio przychody z tytułu sprzedaży naczep cystern, na które były ponoszone wydatki określone w przypadku 3 będą stanowić przychody strefowe Wnioskodawcy?
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-316/11-4/PM
  Czy nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskania przychodów z wynajmu lokali mieszkalnych uwzględniająca zwrot kapitału i godziwy zysk będzie zaliczona do działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też będzie zaliczana do gospodarki zasobami mieszkaniowymi i będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-273/11-4/KSU
  Czy jeżeli lokale mieszkalne powstały po przebudowie części budynku w roku 2009 to należy je opodatkować wg zasad obowiązujących w 2009 r., czy w 2008 r.? - chodzi o przeznaczenie uzyskanych kwot ze sprzedaży na zakup nowego lokalu mieszkalnego lub zapłatę podatku dochodowego od różnicy ceny sprzedaży i zakupu.
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-274/11-4/ASZ
  1)Czy należność z tytułu rozliczenia wartości rynkowej lokalu w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa postawiona do dyspozycji osobom uprawnionym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? A jeśli tak, to: 2)Jaka wartość jest przychodem podlegającym opodatkowaniu w rozumieniu ww. ustawy? 3)Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa, w powyższym przypadku powinna wystawić informację PIT-8C i jaką ewentualnie wartość w tej informacji należy wykazać?
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-980/11-2/AS
  Nabycia prawa do lokalu mieszkalnego dokonano w 1982 roku w drodze przydziału spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wobec tego do #189; części przedmiotowego prawa do lokalu mieszkalnego w dacie sprzedaży pięcioletni termin o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął, sprzedaż #189; części nie stanowi źródła przychodu. Przychód w proporcji #188; części mieszkania został nabyty w spadku w 2006 roku i co za tym idzie przychód uzyskany ze sprzedaży tej części prawa do lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r. Jeżeli Wnioskodawczyni spełnia warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to dochód uzyskany ze sprzedaży części mieszkania nabytej w 2008 roku korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego.
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1017/11-4/AS
  Przy spełnieniu przesłanek zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód uzyskany ze sprzedaży #189; przedmiotowej nieruchomości, nabyty w 2008 roku będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w ww. przepisie.
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-722/11-4/AK
  Czy w przypadku sprzedaży jednej z działek o pow. 4.900 m2, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni na rzecz innego rolnika, prowadzącego gospodarstwo rolne, który włączy je do swojego gospodarstwa rolnego, będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia?
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-236/11-8/KSU
  Czy służbowe polecenie wyjazdu (delegację) wystawione przez Wnioskodawcę jako właściciela Firmy będzie obciążone podatkiem dochodowym?
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-763/11-2/AK
  Czy odprawa pieniężna w kwocie 6.756,00 zł jest przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-639/11-6/AKr
  Czy w przypadku sprzedaży działek w 2012 r. można będzie skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1545/11/AL
  W zakresie: - braku zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT świadczonych usług realizowanych w ramach kursu psychoterapii, - braku zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT świadczonych usług w ramach kursu psychoterapii.
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1199/11/ŁCz
  ulga meldunkowa
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-586/10/12-6/S/MK1
  stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie, wobec regulacji zawartej w art. 21 ust. 22 ww. ustawy, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży lokalu mieszkalnego korzysta – przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek – ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w przedmiotowym lokalu zameldowany był przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy – małżonek Wnioskodawczyni.
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-635/11-4/MP
  Czy w świetle przepisu ONZ – Połączonego Funduszu Emerytalnego Personelu ONZ o traktowaniu częściowego jednorazowego świadczenia emerytalnego jako końcowego wynagrodzenia tak, jak comiesięcznego wynagrodzenia z tytułu pracy w ONZ, które podlega zwolnieniu z płacenia podatku dochodowego Wnioskodawca, zobowiązany jest do zapłacenia podatku dochodowego od tego świadczenia? Ponieważ, cyt. "w swoim pytaniu i prośbie o interpretację przepisów prawa podatkowego mogłem oprzeć się tylko na ustawie z dnia 26 lipca 1991 i przepisie ONZ "National Taxation" upraszczając moje pytanie proszę o wyjaśnienie, czy przepis ONZ National Taxation jest akceptowany przez polskie przepisy podatkowo – skarbowe", (pytanie dotyczy jednorazowego świadczenia).
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-646/11-2/MP
  Czy spłata pożyczki, zaciągniętej na zakup mieszkania może być traktowana jako wydatkowanie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na inne cele mieszkaniowe? Czy pieniądze, które Wnioskodawczyni pożyczyła od teściowej na zakup mieszkania, które po sprzedaży mieszkania będącego wcześniej w Jej posiadaniu oddała, mogą być objęte zwolnieniem przychodów ze sprzedaży nieruchomości?
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-9/DS
  Czy należy opodatkować opłacone przez Wnioskodawcę koszty podróży przyjazdu i wyjazdu zagranicznych naukowców?
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-611/11-4/KK
  Czy zamiana spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-363/09/12-5/S/JK2
  Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawczyni wypłacone w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, gdyż nie została spełniona przesłanka art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy. Należy bowiem podkreślić, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 wskazuje na dwie przesłanki, które muszą być spełnione łącznie aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie. W związku z powyższym otrzymane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie, pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej.
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-712/11-2/AK
  Czy w świetle zaistniałego stanu faktycznego Wnioskodawca miał obowiązek opodatkowania otrzymanego odszkodowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-905/11-2/MS1
  Prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie przysługiwało Wnioskodawczyni wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym nabytego w drodze dziedziczenia. Natomiast dochód ze sprzedaży udziału w gruncie związanym z budynkiem mieszkalnym podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ww. ustawy.
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-239/11-5/KSU
  1. Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu? 2. Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-239/11-4/KSU
  1. Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu? 2. Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-618/11-4/KK
  Czy przypadku, gdy zbywca był zameldowany na pobyt stały w zbywanym mieszkaniu w okresie od 1979 r. do 1981 r., a nabycie mieszkania nastąpiło w 2007 r. (sprzedaż w 2011 r.), sprzedaż tego mieszkania podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust.1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-249/11-5/KSU
  1) Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu? 2) Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-249/11-4/KSU
  1) Czy dotacja otrzymana z Urzędu Gminy na prowadzenie Szkoły jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy też zwolniona jest wyłącznie kwota dotacji wykorzystanej w miesiącu przekazania, natomiast pozostała na koniec miesiąca kwota niewykorzystanej dotacji podlega opodatkowaniu? 2) Czy wynagrodzenie (zarobek) osoby prowadzącej Publiczną Szkołę pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1550/11-2/PR
  zastosowanie zwolnienia dla usług pośrednictwa kredytowego.
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-893/11/MZ
  Czy zapomogi losowe, wypłacone byłym pracownikom (emerytom i rencistom) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-209/11-7/KSU
  1)Czy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z Wnioskodawczyni wynagrodzenia będzie Ona jako organ prowadzący szkołę? 2)Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni winno być opodatkowane na zasadach ogólnych jako wynagrodzenie za pracę?
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-209/11-6/KSU
  1)Czy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z Wnioskodawczyni wynagrodzenia będzie Ona jako organ prowadzący szkołę? 2)Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni winno być opodatkowane na zasadach ogólnych jako wynagrodzenie za pracę?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-261/11-6/MF
  Czy kwota dofinansowania otrzymana na realizację projektu w sierpniu 2011 r. korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych?
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-84/11/12-S/MU
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-26/09/11-7/S/JK3
  Możliwość skorzystania przez obojga małżonków ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku gdy warunek dwunastomiesięcznego okresu zameldowania w przedmiotowym lokalu mieszkalnym został spełniony przez jednego ze współmałżonków.
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1100/11-2/JB
  Wydatki na zakup lokalu mieszkalnego, które były ponoszone ze środków pieniężnych, pochodzących ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawcy, są wydatkami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r., stanowiącym podstawę zwolnienia Wnioskodawcy z opodatkowania całej kwoty w wysokości 154.000 zł.
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-258/11-2/KSU
  Czy firma, jako płatnik, może stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% w odniesieniu do części wynagrodzenia informatyków – programistów zatrudnionych przy tworzeniu oprogramowania "platforma e-learningowa square e-learning builder"?
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/243/BZL/2011/PK-1465
  możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-1030/11-2/AS
  Czy kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży Środków Trwałych sfinansowanych częściowo z programu SPOT będzie wartość, która odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie (niezależnie od źródła ich finansowania), tj. wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych, zmniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych bez względu na to, czy odpisy te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-489/09/11-S/AD
  Czy zwolnienie od podatku – przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2007 i 2008 roku) przysługuje obojgu małżonkom, jeżeli w lokalu zameldowany był na stałe przez okres co najmniej 12 miesięcy tylko jeden z nich? oraz czy oświadczenie złożone przez jednego z małżonków, swoimi skutkami (zwolnieniem z opodatkowania) rozciąga się na drugiego z nich?
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-213/11-4/KSU
  Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-213/11-5/KSU
  Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-213/11-6/KSU
  Stwierdzić należy, iż środki finansowe otrzymane przez Wnioskodawczynię, jako prowadzącą Publiczną Szkołę Podstawową na podstawie umowy z jednostką samorządu terytorialnego o prowadzenie szkoły, z Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone na pokrycie kosztów dożywiania dzieci, są dla Niej przychodem z pozarolniczej działalności, jednakże zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/126/KZU/2011/PK-1326
  warunki skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/206/BZL/11/PK-1402
  możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1506/11/AL
  W zakresie zwolnienia z podatku świadczonych usług w ramach kursu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-1030/11-3/RG
  Czy ma możliwość odliczenia podatku naliczonego dotyczącego ww. inwestycji od podatku należnego lub ubiegać się o jego zwrot?
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-12/12/SD
  Czy warunkowe umorzenie części pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie wywoła żadnych skutków podatkowych w stosunku do środków trwałych powstałych w wyniku zadania finansowanego pierwotnie pożyczką?
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1243/11/SD
  Czy warunkowo umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej część pożyczki jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem celu jaki zostanie z tych środków zrealizowany.
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-942/11-2/KS
  Czy zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z usług agroturystycznych polegające na wynajmowaniu pokoi gościnnych, sprzedaży posiłków domowych w prowadzonym gospodarstwie dla osób, pracowników firm zatrzymujących się na wypoczynek, będących w podróży turystycznej czy służbowej są zwolnione z podatku dochodowego?
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-934/11-2/JB
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży udziału nabytego w 2000 r., nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku, w którym nastąpiło nabycie upłynęło 5 lat,Zwolnieniem na podstawie tzw. "ulgi meldunkowej" objęty będzie wyłącznie przychód ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym, nabyty w 2008 r., Przychód ze sprzedaży udziału w budynku gospodarczym, budynku garażowym oraz gruncie, nabyty przez Wnioskodawcę w 2008 r. będzie podlegał opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/143/BZL/11/PK-1312
  zwolnienie od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1137/11/IK
  Opodatkowanie usługi polegającej na likwidacji szkód
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1488/11/AL
  W zakresie: - zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach jednostki objętej systemem oświaty, - zwolnienia z podatku VAT usług zajęć muzycznych dla osób dorosłych świadczonych przez Wnioskodawcę, - opodatkowania 23% stawką podatku VAT usług zajęć muzycznych dla osób dorosłych realizowanych przy pomocy innego nauczyciela.
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-249/11-4/IR
  Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od opodatkowania dochodów zarówno z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych, jak i kosztów dwuletnich utrzymania stanowisk pracy tzn. czy dopuszczalne jest sumowanie obu rodzajów pomocy regionalnej celem wyliczenia kwoty dochodu wolnej od podatku?
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1140/11/IK
  Opodatkowanie usługi polegającej na likwidacji szkód
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-704/11-4/KW
  Świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz Banku kompleksowa usługa obsługi produktów kredytowych oraz kart kredytowych, będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13, w związku z art. 43 ust. 1 pkt 38-41 ustawy.
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-861/11/BJ
  Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje uczestnictwo w kilkudniowym bądź jednodniowym szkoleniu organizowanym przez WUP w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia finansowanym ze środków Funduszu Pracy dla pracowników powiatowych urzędów pracy?
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1528/11/AL
  W zwolnienia z podatku VAT usług szkoleniowych realizowanych w ramach konferencji.
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1412/11-2/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego.
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1165/11-4/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie tzw. "ulgi meldunkowej".
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1290/11-4/NS
  Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości.
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1202/11-2/AG
  Czy otrzymywane z tytułu pełnienia w projekcie funkcji Specjalisty ds. obsługi projektu wynagrodzenie miesięczne wspólnika spółki cywilnej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim przekazywane jest ono w formie dotacji z budżetu państwa oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 w zakresie, w jakim przekazywane jest ono jako płatność ze środków europejskich?
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1203/11-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-604/11-2/MP
  Czy, zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2008 r., obejmuje wartość samego budynku mieszkalnego, czy również wartość działek na których budynek się znajduje? Czy, wobec tego od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia działek nabytych w 2008 r., w drodze spadku po zmarłym mężu wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym Wnioskodawczyni zameldowana była ponad 10 lat, należny jest podatek dochodowy?
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-597/11-2/MP
  Czy w związku z tym, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, Wnioskodawczyni zakupiła będąc panną, to środki pieniężne, które przeznaczyła na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z mężem oraz na remont, modernizację, rozbudowę, nadbudowę przebudowę kredytowanej nieruchomości, będą liczone w całości przy rozliczeniu przychodów z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego? Czy, mając do rozliczenia przed Urzędem Skarbowym kwotę 16.000,00 zł podatku od przychodu ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które zakupiła będąc stanu wolnego - wpłaty na kredyt, na remont, modernizację, rozbudowę, nadbudowę przebudowę nieruchomości zakupionej wspólnie z małżonkiem zostaną zaliczone w 100% w poczet rozliczenia podatku od przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni zaznacza, że wszystkie faktury i rachunki na remont wystawione są na Nią, a spłata kredytu na Nią i na męża.Reasumując, czy cała kwota będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) i e) ww. ustawy?
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-562/11-5/MP
  1.Czy zameldowanie w nieruchomości (do której obu małżonkom przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego), przez co najmniej 12 miesięcy przez jednego małżonka uprawnia do skorzystania z ulgi także drugiego małżonka, który w niej nie był zameldowany? 2.Czy sprzedaż przez małżonków spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (swoich udziałów w tym prawie) nabytego w latach 2007-2009 w drodze zamiany jest zwolniona z podatku dochodowego, jeżeli chociażby jeden z tych Małżonków był w niej zameldowany na okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia? 3.Czy dochód ze zbycia udziału przypadającego na tego drugiego małżonka należy opodatkować podatkiem dochodowym? 4.Czy aby skorzystać z ulgi meldunkowej oświadczenie, o którym mowa w art 21 ust. 21 zmienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można złożyć razem z zeznaniem podatkowym za rok podatkowy w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości? 5.Czy zawarcie przez małżonków umowy o rozdzielności majątkowej przed datą zbycia nieruchomości, a po dacie jej nabycia ma wpływ na możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej?
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-562/11-4/MP
  1.Czy zameldowanie w nieruchomości (do której obu małżonkom przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego), przez co najmniej 12 miesięcy przez jednego małżonka uprawnia do skorzystania z ulgi także drugiego małżonka, który w niej nie był zameldowany? 2.Czy sprzedaż przez małżonków spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (swoich udziałów w tym prawie) nabytego w latach 2007-2009 w drodze zamiany jest zwolniona z podatku dochodowego, jeżeli chociażby jeden z tych Małżonków był w niej zameldowany na okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia? 3.Czy dochód ze zbycia udziału przypadającego na tego drugiego małżonka należy opodatkować podatkiem dochodowym? 4.Czy aby skorzystać z ulgi meldunkowej oświadczenie, o którym mowa w art 21 ust. 21 zmienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można złożyć razem z zeznaniem podatkowym za rok podatkowy w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości? 5.Czy zawarcie przez małżonków umowy o rozdzielności majątkowej przed datą zbycia nieruchomości, a po dacie jej nabycia ma wpływ na możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej?
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-855/11/BD
  Czy wnioskodawca prawidłowo dokonuje naliczenia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od należności mediatorów, którym wypłaca ryczałt za doręczenie wezwań lub pism?
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-854/11/BD
  Czy Wnioskodawca prawidłowo weryfikuje dokumenty stanowiące podstawę do uwzględnienia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wnioskodawca słusznie nie uwzględnia w przypadku biegłych sądowych zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy w stosunku do przyznanych im kwot stanowiących zwrot innych poniesionych kosztów?
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-257/11-2/ASZ
  Czy w wyniku umorzenia postępowania w sprawie o wynagrodzenie i zawarcia na tę okoliczność ugody o odszkodowanie w wysokości 3.500,00 zł, powyższe odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1209/11/AP
  Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych (nieobjętych gwarancją) polegających na naprawie u nabywcy, tj. poza terenem strefy, maszyn wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE, a następnie wydzierżawionych, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop jeżeli: - w wyniku naprawy wymienia elementy na nowe części wyprodukowane na terenie strefy - w wyniku naprawy wymienia uszkodzone, zużyte elementy na nowe towary handlowe (tj. części kupione od podmiotów trzecich)?
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1481/11-2/PR
  tut. Organ nie znajduje podstawy prawnej umożliwiającej objęcie zwolnieniem od podatku VAT usług polegających na wejściu do Saloników, opłacanych za pomocą karty płatniczej wydawanej przez Wnioskodawcę, w sytuacji gdy kosztami ostatecznie obciążani byliby posiadacze kart. Dodać należy, iż niniejszej usługi nie można także postrzegać w kategoriach usługi kompleksowej, gdzie w/w usługa stanowiłaby jedynie część usługi finansowej wykonywanej przez Spółkę, polegającej na obsłudze transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem wydanych przez nią kart płatniczych. Z uwagi na fakt, iż dla przedmiotowej usługi ustawodawca podatkowy zarówno w ustawie o VAT, jak również rozporządzeniach wykonawczych nie przewidział zwolnienia lub stawki preferencyjnej, zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku w wysokości 23%.
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1211/11/AP
  Czy montaż kombajnu wykonany poza terenem strefy, wyprodukowanego na terenie strefy a następnie sprzedanego stanowi przychód strefowy?
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1212/11/AP
  Czy sprzedaż części w celu zachowania ciągłości pracy u kontrahenta, wyprodukowanych na terenie strefy lub zakupionych jako towary handlowe, związanych ze sprzedanym kombajnem wyprodukowanym na terenie strefy, stanowi przychód zwolniony?
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1208/11/AP
  Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych (nie objętych gwarancją) polegających na naprawie u nabywcy, tj. poza terenem strefy, maszyn wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE i sprzedanych korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop jeżeli: - w wyniku naprawy wymienia elementy na nowe części wyprodukowane na terenie strefy, - w wyniku naprawy wymienia uszkodzone, zużyte elementy na nowe towary handlowe (tj. części kupione od podmiotów trzecich)?
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/4160-39/11/JG
  Czy wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy warunek zameldowania na pobyt stały spełniła wyłącznie jego żona
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/4160-54/11/JG
  Czy wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy warunek zameldowania na pobyt stały spełniła wyłącznie jej mąż?
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-555/11-4/KK
  Czy przeznaczenie przychodu ze zbytego przez żonę w 2011 r. mieszkania na zakup innego mieszkania w 2011 r. przez małżonków podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-115/09/11-8/S/MP
  Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości we Francji.
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-141/08/11-7/S/MP
  Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości w Londynie.
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1061/11/ŁCz
  Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) tiret czwarte ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. jeśli zostanie wydatkowany na budowę budynku mieszkalnego posadowionego na cudzym gruncie?
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-246/11-2/MF
  Czy kwoty dochodów otrzymanych w ramach zatrudnienia subsydiowanego z projektu "Perspektywa" przez Zakład podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-834/11/BJ
  1. Jakie jest źródło pochodzenia i podstawa przyznania środków, z których finansowane są wynagrodzenia osób zatrudnionych do bezpośredniej realizacji celów programów i projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy? 2. Czy środki przyznane Spółce na realizację tych programów i projektów mają charakter bezzwrotnej pomocy? 3. Czy w przedstawionych stanach faktycznych osoby zatrudnione przez Spółkę w ramach stosunku pracy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych uczestniczą w bezpośredniej realizacji celów programów i projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy? 4. Czy w przedstawionych stanach faktycznych w odniesieniu do dochodów z tytułu bezpośredniej realizacji celów programów współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy, zwolnienie z podatku dochodowego jest wyłączone zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) in fine ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 5. Czy zwolnienie od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje zastosowanie pomimo, że środki bezzwrotnej pomocy są przekazywane nie bezpośrednio przez organizację międzynarodową (Unię Europejską), lecz za pośrednictwem podmiotów upoważnionych do rozdzielania tych środków, takich jak instytucje zarządzające i wdrażające programy i projekty (PARP, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Województwo) oraz Regionalna Instytucja Finansująca (Spółka)? 6. Czy i w jakim zakresie w przedstawionych stanach faktycznych w odniesieniu do dochodów osób zatrudnionych przez Spółkę do bezpośredniej realizacji celów programów współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy, w zakresie finansowania ze środków budżetu państwa, przekazywanych przez PARP, znajduje zastosowanie zwolnienie z opodatkowania w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 7. Czy przekazywanie środków bezzwrotnej pomocy na realizację programów i projektów w trybie refundacji wyłącza lub ogranicza możliwości zastosowania zwolnień na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-563/11-6/AKr
  1. Czy wartość zamienionej nieruchomości w wysokości Y zł. stanowi koszt uzyskania przychodu? 2. Czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zapłacenia 19% podatku lub wydatkowania uzyskanego przychodu w ciągu 2 lat na własne cele mieszkaniowe?
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-563/11-4/AKr
  Czy zamiana nieruchomości położonej na terytorium RP na budynek i lokal mieszkalny położone na terytorium RP, zwolniona jest z opodatkowania?
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-563/11-5/AKr
  1. Czy wartość zamienionej nieruchomości w wysokości Y zł. stanowi koszt uzyskania przychodu? 2. Czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zapłacenia 19% podatku lub wydatkowania uzyskanego przychodu w ciągu 2 lat na własne cele mieszkaniowe?
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-801/11-2/MP
  Czy prawidłowym jest zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów żołnierza zawodowego, osiągniętych z tytułu otrzymywania przez niego zapomóg, które zostały przyznane w związku z pełnieniem przez niego służby w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 ze zm.)?
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-116/09/11-7/S/JK2
  Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości we Francji.
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-921/11-2/JB
  Środki pieniężne uzyskane przez Wnioskodawczynię w 2010 r. ze sprzedaży nieruchomości, które zostaną przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w banku mającego swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, na zakupioną tam nieruchomość, nie będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., bowiem nie zostaną spełnione przesłanki określone w tych przepisach.
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1124/11/MO
  Czy Koło musi odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych od uzyskanych odsetek z lokat bankowych oraz odsetek z bieżącego rachunku bankowego?
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-211/11-3/ASZ
  Czy Wnioskodawca, jako płatnik, powinien naliczać i odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych od całości (85% ... i 15% budżet państwa) stypendium stażowego, wypłacanego uczestnikom projektu?
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-177/11-5/ASZ
  Czy Wnioskodawca, jest zobowiązany, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście, którym wypłacany jest ekwiwalent pieniężny za energię elektryczną?
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-600/11-2/AK
  Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia opisanej wyżej niezabudowanej nieruchomości rolnej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-215/11-2/ASZ
  Czy część wynagrodzenia pracownika – refundowana z projektu Perspektywa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych w momencie wypłaty wynagrodzenia?
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-219/11-2/MD
  Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi zatrudnionemu przez Wnioskodawcę, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy, jako płatniku, ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od całości przychodu uzyskanego przez pracownika ze stosunku pracy.
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-970/11-2/IŚ
  skutki z tytułu różnic kursowych i odsetek naliczonych od dnia 1 stycznia 2007 r. od pożyczek zaciągniętych w okresie korzystania ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego.
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-971/11-2/IŚ
  skutki z tytułu różnic kursowych i odsetek naliczonych do dnia 31 grudnia 2006 r. od pożyczek zaciągniętych w okresie korzystania ze zwolnienia przedmiotowego od tego podatku.
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/1/415-815/11/AA
  Czy zaniechania poboru przez Urząd Miasta podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do podmiotów korzystających z dotacji ze środków budżetu Miasta – stanowiącej pomoc de minimis – na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montaż ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej jest prawidłowe?
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-180/11-2/KSU
  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawczyni zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia zawartej z Polskim Towarzystwem, w związku z realizacją projektu "…", w ramach Priorytetu V – Dobre Rządzenie, Działania 5,4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2. – Rozwój dialogu obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-198/11-2/ASZ
  Czy kwoty otrzymywane przez uczestnika projektu zatrudnionego przez Wnioskodawcę, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części, w jakiej stanowią pomoc udzieloną w ramach projektu "Perspektywa"?
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-187/11-2/ASZ
  1.Czy wynagrodzenie wypłacone pracownikowi, zatrudnionemu w ramach projektu "Perspektywa", jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137? 2.Czy ulga dotyczy całości wynagrodzenia pracownika, czy też odnosi się tylko do części refundowanej przez Urząd Miasta? 3.Jeżeli wynagrodzenie jest wolne od podatku, to w którym momencie należy pomniejszyć podatek – przed wystąpieniem o refundację, czy raczej już po uzyskaniu refundacji i dokonać korekty podatku i wynagrodzenia?
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-824/11/ASz
  Czy otrzymana jednorazowa rekompensata podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-557/11-2/AKr
  Czy zamiana działki o nr 895/3 na działkę o nr 899/8 zwalnia Wnioskodawcę z zapłacenia podatku dochodowego?
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-713/11-8/SP
  Zwolnienia z opodatkowania diet otrzymanych przez pracownika portugalskiej spółki
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-779/11-2/JK2
  Czy przysługuje Wnioskodawczyni ulga meldunkowa?
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1391/11/AL
  W zakresie: - uznania otrzymanego dofinansowania w postaci dotacji za obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, - uznania wkładu prywatnego w postaci wpłat gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorstwo na rachunek bankowy Wnioskodawcy za obrót, o którym mowa z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT oraz możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a oraz konieczności dokumentowania ww. wpłat fakturami VAT, - zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług wkładu prywatnego w postaci wpłat gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorstwo na rachunek bankowy Wnioskodawcy, - uznania wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń wypłacanych ze środków własnych przedsiębiorstwa za obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, - możliwości odliczenia kwot podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu, sfinansowane otrzymaną dotacją.
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-805/11/ASz
  Czy otrzymane odszkodowanie z tytułu ograniczonej możliwości korzystania z gruntu korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-804/11/ASz
  Czy otrzymane jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-591/11-2/AK
  Czy kupując dom od żony Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w związku z przeznaczeniem środków ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe?
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-586/11-2/JR
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi meldunkowej w przypadku gdy warunek zameldowania spełnia wyłącznie żona?
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1405/11-2/BS
  czynności polegające na wykupie wierzytelności należących do przedsiębiorców, w celu ich wyegzekwowania nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w z art. 41 ust. 1 pkt 40 cyt. ustawy
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-776/11-2/JK2
  Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19% za sprzedany lokal, czy też może skorzystać z ulgi meldunkowej tak jak Jej małżonek?
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-548/11-3/MP
  Czy, w świetle przedmiotowego stanu faktycznego, wypłaty świadczenia z tytułu uzupełniającego (dobrowolnego) systemu emerytalnego, dedykowanego dla Wnioskodawcy, są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-913/11-3/AS
  Ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2008 r. korzysta przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, o ile zostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia w wyznaczonym ustawowo terminie. Nie korzysta z tego zwolnienia przychód ze sprzedaży udziału w gruncie i w tej części będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy.
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-913/11-2/AS
  Wobec regulacji zawartej w art. 21 ust. 22 ww. ustawy, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży lokalu mieszkalnego korzysta – przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek – ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w przedmiotowym lokalu zameldowany był przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy – małżonek Wnioskodawczyni.
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-554/11-2/KSU
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu osiągniętego przychodu ze sprzedaży w 2011 r. nieruchomości o numerze 159/2?
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-963/11/DP
  Zakres określenia źródła przychodu oraz możliwości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-678/11-4/MP
  Przyznane na podstawie ugody sądowej odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-674/11-4/MP
  Przyznane na podstawie ugody sądowej odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-188/11-2/ASZ
  Czy kwoty otrzymywane przez uczestników projektu zatrudnionych przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części, w jakiej stanowią pomoc udzieloną w ramach projektu "Perspektywa"?
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-584/11-2/AK
  Czy inwestując środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mieszkania stanowiącego odrębną własność Wnioskodawcy na nowy wspólny małżeński cel mieszkaniowy będzie różnicowany sposób uregulowania podatku tj. czy wydatki Wnioskodawcy na cel mieszkaniowy biorąc pod uwagę należny podatek za zbytą nieruchomość będą respektowane w całości czy w połowie?
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-811/11/MU
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego do przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1085/11-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-924/11-2/ES
  Przychód ze sprzedaży udziału w części przypadającej na dom będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast dochód w części przypadającej na udział w gruncie będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-523/11-4/AKr
  Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca jest obciążony podatkiem dochodowym (19%) i czy w ww. przypadku może skorzystać z ulgi meldunkowej ?
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-914/11-2/ES
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-348/11-2/DS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1169/11-4/NS
  Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanej w drodze licytacji publicznej.
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-918/11-4/AJ
  Czy w związku ze sprzedażą części nieruchomości Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1308/11/RF
  Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług nauki jazdy kategorii T.
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-422/11-2/MM
  Czy Spółka, przy wyliczaniu wysokości kwoty dochodu wolnego od podatku, powinna przyjąć faktyczną wysokość wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia do ostatniego dnia jego obowiązywania, także wówczas gdyby wydatki te przewyższały kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej?
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-672/11-2/JK2
  Należy stwierdzić, że przyznane na podstawie ugody sądowej odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-675/11-2/JK2
  Przyznane na podstawie ugody sądowej odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-538/11-3/ASZ
  Czy mimo rozdzielności majątkowej alimenty otrzymane od męża do dnia rozwodu oraz nieodpłatna renta otrzymana po rozwodzie stanowi dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, czy też stanowi darowiznę o której mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn i na podstawie art. 4a ust. 1 korzysta ze zwolnienia od tego podatku?
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-524/11-4/DS
  Czy przychód ze sprzedaży gruntów rolnych jest zwolniony z podatku dochodowego?
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-676/11-2/JK
  Przyznane na podstawie ugody sądowej odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-665/11-2/JK
  Przyznane na podstawie ugody sądowej odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-663/11-2/JK
  Przyznane na podstawie ugody sądowej odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-664/11-2/JK
  Przyznane na podstawie ugody sądowej odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-328/11-4/DS
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od przychodu ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu po uzyskaniu wpływu gotówki na konto Spółdzielni Mieszkaniowej?
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-398/11-4/MM
  1. Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z całym procesem produkcji prowadzonym przez podwykonawców powinny być przypisane do przychodów z działalności prowadzonej na terenie SSE, zwolnionej z opodatkowania, a w konsekwencji nie będą pomniejszać dochodu Spółki do opodatkowania, ustalonego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy wszystkie operacje realizowane przez Spółkę w ramach wyżej opisanego procesu produkcyjnego-jeżeli będą prowadziły do wytworzenia produktu wymienionego w Zezwoleniu - będą mogły być uwzględniane przy ustalaniu dochodu z działalności prowadzonej na terenie SSE, zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-896/11-4/AJ
  Czy przyznane Wnioskodawczyni odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości przez wojewodę w celu rozbudowy drogi krajowej zwolnione jest z podatku dochodowego?
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-951/11-2/AM
  Czy dochód uzyskany przez NFI z tytułu sprzedaży akcji będzie zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych niezależnie od wybranego sposobu zapłaty wybranego przez strony transakcji?
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-660/11-2/MP
  Przyznane na podstawie ugody sądowej odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-442/11-3/DS
  1. Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Fundację dochód pochodzący z otrzymania darowizny pieniężnej, która zgodnie z umową darowizny, będzie przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w celu prefinansowania działań projektowych związanych z budową "Europejskie Centrum…"? 2. Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Fundację dochód, pochodzący z nieodpłatnego otrzymania nieruchomości gruntowej, w wypadku jeśli darowana nieruchomość gruntowa zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji w obszarze kultury, na której zostanie wybudowane Europejskie Centrum…?
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-442/11-2/DS
  1. Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Fundację dochód pochodzący z otrzymania darowizny pieniężnej, która zgodnie z umową darowizny, będzie przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w celu prefinansowania działań projektowych związanych z budową "Europejskie Centrum …"? 2. Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Fundację dochód, pochodzący z nieodpłatnego otrzymania nieruchomości gruntowej, w wypadku jeśli darowana nieruchomość gruntowa zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji w obszarze kultury, na której zostanie wybudowane Europejskie Centrum …?
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-31/11/MMa
  Czy dywidendy wypłacane przez wnioskodawcę dla udziałowca, w sytuacji gdy obie spółki będą należały do utworzonej przez udziałowca podatkowej grupy kapitałowej, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych i czy w związku z tym wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła z tego tytułu?
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-32/11/MMa
  Czy dywidendy wypłacane przez wnioskodawcę dla udziałowca, w sytuacji gdy obie spółki będą należały do utworzonej przez udziałowca podatkowej grupy kapitałowej, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych i czy w związku z tym wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła z tego tytułu?
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-833/11/BK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na nabycie nieruchomości przez teściową podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1183/11-2/NS
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-220/11-2/IR
  Czy istnieje obowiązek naliczenia i opłacenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dochodów z lat poprzednich przeznaczonych na cele statutowe na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wydatkowanych na cele inne niż wskazane w tym przepisie mimo ponoszenia straty podatkowej w roku, w którym tych wydatków się dokonuje? Czy w przypadku wystąpienia takiego obowiązku, podatek opłaca się w trakcie roku kiedy wydatki powstają, czy dopiero po sporządzeniu rocznej deklaracji CIT-8.
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-893/11-4/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty uzupełniającej.
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1023/11/AK
  - ustalenie sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, - zastosowanie do ustalenia wysokości przychodów i kosztów uzyskania przychodów metody memoriałowej, - ustalanie czy Wspólnota powinna uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu wpłat na fundusz remontowy i odsetek od funduszu remontowego,
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/4160-51/11-4/AP
  Czy z tytułu sprzedaży mieszkania Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-887/11-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1308/11/AL
  W zakresie opodatkowania usług realizowanych w ramach kursów kierowców wózków jezdniowych, wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych oraz operatorów pilarek mechanicznych
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-839/11-4/AM
  Czy dochody uzyskane przez Prowincję z tytułu udzielenia licencji na publikację utworu, do którego majątkowe prawa autorskie Prowincja nabyła w spadku, stanowią dochody zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a) ppkt (a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a Prowincja nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej?
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-936/11/IG
  Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w związku ze sprzedażą działek rolnych?
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1093/11-2/MM
  Usługi opisane przez Wnioskodawcę nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, bowiem Zainteresowany nie spełnił wszystkich przesłanek wymienionych w tym przepisie – świadczone usługi rekreacyjno - sportowe nie są konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim, a także nie są świadczone na rzecz osób uprawiających obecnie sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Jednakże Wnioskodawca dla świadczonych przez siebie usług może korzystać z preferencyjnej stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2, art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z załącznikiem nr 3 poz. 179, bowiem z treści opisanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) wynika, iż usługi będące przedmiotem wniosku należą do grupowania PKWiU z 2008r. 93.11.0 – "usługi związane z działalnością obiektów sportowych".
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-423/11-2/MM
  Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółka może funkcjonować jako członek PGK, o której mowa w art. la ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomimo korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-785/11/BD
  Czy przyznane przez sąd i wypłacone właścicielowi lokalu przez gminę odszkodowanie z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej zwolnione jest z podatku dochodowego w sytuacji gdy jego wysokość odpowiada stawkom rynkowym bądź jest od nich niższa? Czy gmina ma obowiązek wystawić odpowiednią informację PIT o przychodach na początku kolejnego roku? Co będzie musiał zrobić właściciel w razie nie wystawienia przez gminę PIT-u?
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-789/11/MK
  Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie obowiązującego do dnia 30 lipca 2007 r. brzmienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego?
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-790/11/MK
  Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie obowiązującego od dnia 31 lipca 2007 r. brzmienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego?
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-851/11/BD
  Czy wypłacone - na podstawie zawartej pomiędzy gminą a właścicielem lokalu ugody pozasądowej - odszkodowanie dla właściciela z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej zwolnione jest z podatku dochodowego w sytuacji gdy jego wysokość jest niższa od stawek funkcjonujących na rynku? Czy gmina ma obowiązek wystawić odpowiednią informację PIT o przychodach na początku kolejnego roku? Co będzie musiał zrobić właściciel w razie nie wystawienia przez gminę PIT-u?
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-474/09/11-S/JK
  Czy użyte w art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sformułowanie, oznacza, iż do przedmiotowego zwolnienia mają prawo obydwoje małżonkowie niezależnie od tego, czy w dacie zbycia lokalu byli obydwoje w nim zameldowania na pobyt stały przez okres 12 miesięcy, czy też wymóg ten spełniał tylko jeden z nich, a co za tym idzie – czy Zainteresowanej przysługuje zwolnienie uzyskanego przychodu ze zbycia przedmiotowego lokalu od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1277/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT pobytu w Zakładzie Opieki Zdrowotnej rodziców lub opiekunów w trakcie leczenia dziecka.
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-836/11-4/AM
  Czy Nowa Spółka 2 może wejść w skład PGK, o której mowa w art. 1a ust. 1 ustawy o CIT, pomimo że zacznie korzystać ze zwolnienia z podatku CIT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT) przed zawiązaniem PGK (przy założeniu, że pozostałe warunki utworzenia PGK zostaną spełnione)? Czy rozpoczęcie korzystania przez Nową Spółkę 2 ze zwolnienia z podatku CIT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie SSE (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT) po zawiązaniu PGK, nie będzie stanowiło przesłanki do stwierdzenia, że doszło do naruszenia warunków uznania PGK za podatnika, i w konsekwencji PGK nie utraci statusu podatnika na podstawie art. 1a ust. 10 ustawy o CIT?
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-808/11/GR
  Zakres skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1263/11-2/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług medycyny pracy, których głównym celem jest umożliwienie zapobiegania i wykrywania chorób, a także monitorowanie stanu zdrowia pracowników, oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług, polegających na badaniu sprawności psychoruchowej operatora wózka widłowego, sędziego, kierowcy, strażaka, badania w kierunku możliwości podjęcia pracy związanej z posługiwaniem się bronią.
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-679/11-4/JK2
  Jaki będzie obowiązywał podatek i w jakiej wysokości z tytułu otrzymania obniżki wartości mieszkania, o które Wnioskodawczyni się ubiega?
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/1/415-768/11/AA
  Czy po otrzymaniu odszkodowania, wypłaconego za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych?
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1275/11-2/SJ
  Czy usługi polegające na odpłatnym udzieleniu zgody na wykorzystywanie reprodukcji własnych zbiorów bibliotecznych w publikacjach wydawanych przez podmioty trzecie opodatkowane są stawką VAT zwolnione?
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-898/11-2/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości, z której uprzednio został wywłaszczony spadkodawca.
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1323/10/11-S/WS
  Ulga meldunkowa.
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-590/11-3/MP
  Czy w przypadku sprzedaży opisanego w poz. 68 lokalu mieszalnego stanowiącego odrębną nieruchomość będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, jeżeli tak to, czy do wyliczenia należnego podatku stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2006 r. (data nabycia udziału w zabudowanej nieruchomości), czy przepisy ustawy obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.?
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-802/11/ENB
  Czy kwoty wypłacanych świadczeń pomocy materialnej dla studentów – udzielanej w formie finansowej ze środków własnych Powiatu na podstawie przedmiotowej uchwały, podjętej na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 173a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości, oraz czy Powiat w związku z ich wypłatą ma obowiązek sporządzania informacji o wysokości wypłaconego świadczenia?
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-402/11-5/EK
  Czy można uznać, że Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego od wpłaconej darowizny celowej, a koszt namalowania obrazu jest kosztem uzyskania przychodu?
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-505/11-4/AKr
  Czy odszkodowanie uzyskane z tytułu wywłaszczenia nieruchomości podlega opodatkowaniu?
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-816/11/GR
  Czy w związku z faktem zameldowania w przedmiotowym lokalu jednego z małżonków, zwolnienie z tytułu "ulgi meldunkowej" w ramach wspólności majątkowej przysługuje obojgu małżonkom?
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-806/11/BK
  Czy wydatek poniesiony na zakup mieszkania komunalnego stanowi cel mieszkaniowy w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) a w konsekwencji uprawnia do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-902/11-2/JK
  Zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-99/09/11-S/MK
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości?
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-915/11-3/AS
  Czy dywidendy wypłacane przez Spółkę do NewCo, w sytuacji gdy obie spółki będą należały do utworzonej przez NewCo PGK, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych i czy w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania podatku u źródła z tego tytułu?
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-811/11-4/LS
  Czy przeznaczone przez Wnioskodawczynię środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem), otrzymane na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży na poczet ceny sprzedaży, przeznaczone na spłatę kredytu ciążącego na zbywanej nieruchomość podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588)?
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1055/11-2/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1139/11-4/BD
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-649/11-2/JK2
  Czy przedmiotowa wygrana w pokera, korzysta w owym czasie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Polski na mocy art. 49 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-859/11-7/PR
  zastosowanie zwolnienia dla usług centrum telefonicznego na rzecz banku polegające na rozpatrywaniu reklamacji, aktywacji produktów finansowych, retencji, a także doradztwa finansowego w okresie do dnia 31 grudnia 2010
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-786/11/GR
  Czy sprzedaż gruntu na którym posadowiony był budynek mieszkalny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-657/11-4/RG
  Czy do opłat za korzystanie z mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego użytkowania Spółdzielnia prawidłowo zastosowała stawkę VAT w wysokości 23%, czy też czynności te winny być zwolnione od podatku od towarów i usług?
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-317/11-6/DS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-182/11-2/WS
  Zwolnienie przedmiotowe – art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-765/11/HK
  Jaki jest zakres zwolnienia przedmiotowego wymienionego w pkt 39 art. 21 ust. l ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych, w powiązaniu z przyznanymi stypendiami przez osobę prawną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski?
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-766/11/HK
  Jaki jest zakres zwolnienia przedmiotowego wymienionego w pkt 39 art. 21 ust. l ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych, w powiązaniu z przyznanymi stypendiami przez osobę prawną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski?
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-994/11/MS
  Czy kwota umorzonej pożyczki przeznaczonej na wydatki inwestycyjne stanowi przychód podatkowy podlegający zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też stanowi przychód podatkowy w dniu umorzenia przez WFOŚiGW w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. ustawy?
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-749/11/BJ
  Czy otrzymane wynagrodzenie wypłacone w formie odszkodowania podlega zwolnieniu przedmiotowemu jako wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1037/11/AK
  1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, Spółka może prowadzić jedną ewidencję dla działalności podlegającej zwolnieniu (wspólną dla Zezwoleń) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu? 2. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwoleń uzyskanych chronologicznie najwcześniej (tj. w ramach kolejno Pierwszego, a następnie Drugiego i Trzeciego Zezwolenia), a po jego wyczerpaniu (lub po ich wygaśnięciu) - limit wynikający z chronologicznie ostatniego, tj. Czwartego Zezwolenia?
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1035/11/AK
  Czy do obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop oraz w art. 12 i 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych należy brać pod uwagę wartość kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych faktycznie poniesionych po dniu uzyskania odpowiednich zezwoleń i w okresie ich ważności?
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1036/11/AK
  1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, Spółka może prowadzić jedną ewidencję dla działalności podlegającej zwolnieniu (wspólną dla Zezwoleń) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu? 2. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwoleń uzyskanych chronologicznie najwcześniej (tj. w ramach kolejno Pierwszego, a następnie Drugiego i Trzeciego Zezwolenia), a po jego wyczerpaniu (lub po ich wygaśnięciu) - limit wynikający z chronologicznie ostatniego, tj. Czwartego Zezwolenia?
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-736/11/ASz
  Czy należało zaniechać poboru od całej kwoty wypłaconej zapomogi?
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-125/11-4/KSU
  Czy wydatki sfinansowane z dotacji (wg załączonych faktur zakupu) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej?
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-533/11-4/AKr
  1.Czy Wnioskodawczyni prawidłowo interpretuje rozliczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2005 r. (w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni stwierdziła, że pytanie nr 1 dotyczy "potwierdzenia, że przychód ze sprzedaży nieruchomości wydatkowany był na cele mieszkaniowe (a więc na spłatę kredytu hipotecznego) objęte zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e)")? 2.Czy na poczet obniżenia przychodów ze sprzedaży domu Wnioskodawczyni może zaliczyć spłatę pożyczki gotówkowej zaciągniętej w Banku mającym siedzibę na terytorium RP ? 3.Czy w związku z opisanym stanem faktycznym oraz potwierdzającymi go dokumentami Wnioskodawczyni mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt przewalutowania kredytu hipotecznego (w momencie jego spłaty) na zakup ww. nieruchomości?
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-513/11-2/ASZ
  Czy wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania stanowiącego majątek osobisty Wnioskodawcy na zakup lokalu mieszkalnego wspólnie z żoną w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej jest wystarczające aby możliwe było zastosowanie zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do pełnej kwoty otrzymanej ze sprzedaży mieszkania, czyli 80.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł przeznaczone na zakup mieszkania, 20.000,00 zł wydatkowane na remont pomimo, iż w akcie notarialnym nie jest zapisane, że pieniądze te pochodzą z majątku osobistego Wnioskodawcy, tylko z majątku wspólnego?
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-732/11/BJ
  Czy uzyskiwane przez zwycięzców wygrane w konkursach organizowanych w internecie przez Wnioskodawcę, w których to konkursach oceniane są materiały o charakterze dziennikarskim będą korzystały ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-744/11/BJ
  Czy opłacane przez Klub wpisowe i zwrot kosztów przejazdu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego?
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-743/11/BD
  Czy w związku ze zorganizowaniem przez pracodawcę imprezy integracyjnej, sfinansowanej w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych doszło do powstania przychodu po stronie pracownika opodatkowanego podatkiem od osób fizycznych, a po stronie płatnika obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Jak należy obliczyć przychód każdego z pracowników, którzy brali udział w imprezie integracyjnej?
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-197/11-2/IR
  Czy w zaistniałych okolicznościach "Przychody projektu", które Fundacja uzyska tytułem udzielania pożyczek (m.in. opłaty i prowizje z tytułu udzielonych pożyczek, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych), które będą pochodziły z gospodarowania przez Fundację "zwrotnym bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu" stanowić będą po stronie Fundacji przychody podatkowe w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujmowane w podstawie opodatkowania zgodnie z art.12 ust.3 lub 12 ust.4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy przychód ten będzie stanowić dochód wolny od podatku w świetle któregokolwiek przepisu art 17 ust 1 ww. ustawy?
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-179/11-4/IR
  Czy wartość umorzonej pożyczki jest przychodem jako umorzone zobowiązanie wobec WFOŚiGW?
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-522/11-4/KSU
  Jeżeli Wnioskodawczyni chciałaby wynajmować pokoje gościnne dla turystów w ww. budynku bądź wystawiać rachunek uproszczony dla osób będących w delegacji to czy mieszkając w innym miejscu (zameldowanie w innej miejscowości) i pracując zawodowo (Wnioskodawczyni nie opłaca KRUS i nie jestem rolnikiem w pełnym tego słowa znaczeniu) może Ona skorzystać ze zwolnienia z podatku zgodnie z art. 21 pkt. 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1200/11/AP
  Konieczność rejestracji jako podatnik VAT i VAT UE w sytuacji, gdy przedmiotem działalności jest sprzedaż skór futerkowych z norek i lisów do krajów skandynawskich.
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-747/11/BD
  Jak należy rozumieć art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w świetle wskazanej interpretacji kandydat do pracy spełnia warunki określone przez ustawodawcę? Czy koszty transportu kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, które stanowią dla niego zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy "przychód z innych źródeł’’ podlegają zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) cyt. ustawy, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju?
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-376/11/AŻ
  w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze spadku udziału w budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-233/10/11-9/S/JK
  PIT - w zakresie opodatkowania wynagrodzeń finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-106/11-4/KSU
  Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni za osobiście wykonaną pracę, rozliczone dokumentem wewnętrznym, zaliczone do wydatków kwalifikowanych, na które otrzymała wsparcie finansowe, tj. środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu, może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 46, 129 lub 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-682/11-2/JK
  Wypłata przedmiotowego odszkodowania została dokonana stosownie do uregulowań prawnych zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym uznać należy, że wypłacone w 2010 r. odszkodowanie, w oparciu o przepisy tej ustawy, spełnia przesłanki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 29, a nie jak wskazał Wnioskodawca na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3.
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/4160-9/11/ŁCz
  ulga meldunkowa
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-870/11/IG
  Czy przychód odpowiadający wysokości przyznanych środków z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-511/11-2/KSU
  Czy w przypadku gdy dojdzie w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami do ograniczenia sposobu korzystania przez Wnioskodawcę z przedmiotowej nieruchomości, to czy z tytułu przyznanego Jemu zgodnie z art. 128 ust. 4 tejże ustawy – z powodu tego ograniczenia, odszkodowania będzie musiał uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też z takiego podatku będzie zwolniony?
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-520/11-4/KR
  Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia, czy tylko od 1/2 kwoty wynagrodzenia pokrywanego środków Wnioskodawcy, natomiast część wynagrodzenia subsydiowanego (refundowanego) korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-488/11-8/KSU
  Czy w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowana dieta za udział w posiedzeniu Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Komisji socjalnej, Okręgowej Komisji Wyborczej, gdy członkowie ww. Komisji nie należą do składu żadnego z organów OIPiP - pełniącego tą funkcją społecznie, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-488/11-9/KSU
  Czy w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowana dieta za udział w posiedzeniu Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Komisji socjalnej, Okręgowej Komisji Wyborczej, gdy członkowie ww. Komisji nie należą do składu żadnego z organów OIPiP - pełniącego tą funkcją społecznie, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-915/11/AK
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości w przypadku wydatkowania środków na spłatę pożyczki udzielonej przez Bank będący pracodawcą wnioskodawczyni ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/4610-10/11-2/KSU
  Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga w podatku od sprzedanego wspólnie z żoną, mieszkania, (zakupionego w 2008 r.) jako współmałżonkowi osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi meldunkowej pomimo, że Wnioskodawca nie był zameldowany przez wymagany okres nie krótszy niż 12 m-cy w sprzedanej nieruchomości z powodu posiadania własnego mieszkania przed zawarciem związku małżeńskiego?
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-720/11/HK
  Czy stypendium sportowe którego zasady przyznawania określiła uchwałą rada gminy jest objęte zwolnieniem o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych i w tej sytuacji należy sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium na druku PIT-8C?
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-729/11/MK
  Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego?
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-996/11/SD
  Czy Spółka może z uwagi na identyczne PKWiU oraz tą samą lokalizację maszyn najpierw rozliczać wszystkie dochody w ramach limitu zezwolenia starego, a następnie w ramach limitu pomocy publicznej zezwolenia nowego?
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-995/11/SD
  Czy Spółka jest zobowiązana do osobnej kalkulacji dochodu uzyskiwanego z działalności objętej starym zezwoleniem od dochodu uzyskanego z produkcji na maszynach zakupionych z nowego zezwolenia?
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-515/11-4/KO
  Czy Wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości dlatego, że właścicielką domu była powyżej 5 lat, czy dlatego że pieniądze ze sprzedaży domu przeznaczyła na zakup innego domu?
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-983/11/SD
  1. Czy po połączeniu, w odniesieniu do Drugiego Zezwolenia, Wnioskodawca zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej ma uznać za dzień poniesienia kosztu dzień, na który ujęto dany koszt w księgach (zasada memoriału)? 2. Czy wyżej opisana zasada memoriałowego rozpoznania kosztu znajduje zastosowanie także w odniesieniu do Zezwolenia Wnioskodawcy (również wtedy, gdy nie dojdzie do planowanego połączenia)?
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-874/11/BJ
  Skutki podatkowe umorzenia (wraz z odsetkami) należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-873/11/BJ
  Skutki podatkowe umorzenia (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-739/11/BJ
  Skutki podatkowe umorzenia (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych.
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-872/11/BJ
  Skutki podatkowe umorzenia (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/4160-2/11-4/KO
  Czy Wnioskodawczyni przysługuje ulga meldunkowa na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 oraz art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1219/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług perfuzyjno-medycznych.
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-692/11-2/MP
  W sytuacji, gdy stypendium stażowe jest otrzymywane przez Wnioskodawczynię (uczestnika projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/32/SBA/11/PT-1239
  Zakres opodatkowania sprzedaży posiłków dla wychowanków przedszkola, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz pracowników Zespołu.
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-982/11/AK
  Czy koszty nabycia oprzyrządowania powinny zostać alokowane do działalności strefowej, tj. korzystającej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ("PDOP") i w konsekwencji, czy wynik (tj. odpowiednio dochód albo strata) na transakcji sprzedaży takiego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP? (stan faktyczny)
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-981/11/AK
  Czy koszty nabycia oprzyrządowania stanowią koszty uzyskania przychodów działalności zwolnionej (strefowej) i w konsekwencji, czy wynik z tytułu zbycia takiego oprzyrządowania, tj. odpowiednio dochód albo strata, powinien być alokowany do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: podatek CIT), tj. korzystającej ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT?
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-804/11-2/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zbycia mieszkania w drodze zamiany.
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/4160-51/11/IG
  Czy Wnioskodawczyni przysługuje uprawnienie do skorzystania z ulgi meldunkowej z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego, w którym zameldowany był wyłącznie współmałżonek?
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1108/11/AK
  Czy koszty nabycia oprzyrządowania powinny zostać alokowane do działalności strefowej, tj. korzystającej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ("PDOP") i w konsekwencji, czy wynik (tj. odpowiednio dochód albo strata) na transakcji sprzedaży takiego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP? (zdarzenie przyszłe)
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-235/11-S/GR
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży lokalu mieszkalnego korzysta – przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek – ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w rzeczonym lokalu zameldowana na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy był małżonek Wnioskodawczyni.
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-865/11/BW
  1. Czy prowadząc lekcje muzealne i warsztaty można skorzystać ze stawki zwolnionej? 2. Czy prowadząc nadzory archeologiczne można skorzystać ze stawki zwolnionej?
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-877/11/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży gospodarstwa rolnego przez wszystkich współwłaścicieli w skład którego wchodzi las.
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-878/11/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży gospodarstwa rolnego przez wszystkich współwłaścicieli w skład którego wchodzi las i drogi.
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1004/11-2/KOM
  Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-339/11-4/MM
  Czy uzyskany z powyższego tytułu przychód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-483/11-3/KSU
  Przyznane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowanie kosztów udziału małoletniego dziecka w letnich Warsztatach Artystycznych zorganizowanych przez Ośrodek korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem, na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. dofinansowania.
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-573/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-551/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-508/11-2/ASZ
  Czy sprzedaż mieszkania otrzymanego w drodze darowizny w 2008 r. wraz z udziałem w gruncie, na którym on się znajduje stanowi podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1113b/11/IK
  Zwolnienia od podatku świadczenia usług organizowania dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-864/11/MO
  Czy Spółka posiada 100% zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w 2010 r. z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej?
 869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-124/11-9/IR
  Czy przychody Fundacji (Beneficjenta) z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych przez Fundację (Beneficjenta) w formie dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach umowy z dnia 9 grudnia 2009 r. stanowią przychód podatkowy do opodatkowania podatkiem dochodowym?
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-124/11-8/IR
  Czy przychody Fundacji (Beneficjenta) z tytułu udzielonych pożyczek, w tym odsetki umowne i karne, prowizje, opłaty, które z mocy zawartej umowy zwiększają Fundusz Pożyczkowy, stanowią przychód podatkowy do opodatkowania podatkiem dochodowym w momencie ich otrzymania?
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-124/11-9/IR
  Czy przychody Fundacji (Beneficjenta) z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych przez Fundację (Beneficjenta) w formie dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach umowy z dnia 9 grudnia 2009 r. stanowią przychód podatkowy do opodatkowania podatkiem dochodowym?
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-124/11-7/IR
  Czy środki finansowe otrzymane przez Fundację (Beneficjenta) w formie dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach umowy z dnia 9 grudnia 2009 r. zawartej pomiędzy Fundacją a Centrum Rozwoju Regionalnego, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-124/11-8/IR
  Czy przychody Fundacji (Beneficjenta) z tytułu udzielonych pożyczek, w tym odsetki umowne i karne, prowizje, opłaty, które z mocy zawartej umowy zwiększają Fundusz Pożyczkowy, stanowią przychód podatkowy do opodatkowania podatkiem dochodowym w momencie ich otrzymania?
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-496/11-2/KSU
  Czy w związku z dokonaną w dniu 9 sierpnia 2010 r. sprzedażą nieruchomości zakupionej w 2004 r. wspólnie z małżonkiem, zabudowanej budynkiem, w którym Wnioskodawczyni zamieszkiwała i była zameldowana na pobyt stały przez kilka lat, a po śmierci małżonka wspólnie z córkami, ma zastosowanie zwolnienie z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-688/11/MK
  Jakie są skutki podatkowe finansowania przez pracodawcę szczepień ochronnych przeciwko grypie pracownikom socjalnym wykonującym pracę w środowisku?
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-259/11-S/GR
  Czy Wnioskodawca może wspólnie z małżonkiem skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-73/11-4/IB
  Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku uregulowanego w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT.
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-517/11-2/AK
  Czy Wnioskodawczyni będzie mogła być zwolniona z zapłacenia podatku od dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, korzystając z ulgi mieszkaniowej, przeznaczając ten dochód na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup działki budowlanej? Czy Wnioskodawczyni zapłaci podatek od udziału w gruncie, jeżeli tak to jaki i kto ma go wyliczyć?
 879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-492/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-532/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-398/11-4/MP
  Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku od otrzymanego odszkodowania, a jeśli tak to kiedy i w jakiej wysokości? Czy w sytuacji opisanej w pierwotnym wniosku z dnia 14 lipca 2011 r. oraz w uzupełnieniu wniosku, występuje konieczność zapłacenia podatku dochodowego, a jeśli tak to kiedy i w jakiej wysokości?
 882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1090/11-2/MN
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług, oraz w zakresie dokumentowania świadczonych usług za pomocą faktur VAT.
 883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-409/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie sądowe z tytułu zaniżonej ilości akcji oraz odsetki, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione są z opodatkowania.
 884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1075/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-518/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-403/11-2/MP
  Czy powyższe usługi, zakup biletów i wypłata premii za samodzielne podjęcie zatrudnienia będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-408/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie sądowe z tytułu zaniżonej ilości akcji oraz odsetki, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione są z opodatkowania.
 888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-90/11-4/ASZ
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę, jako beneficjenta projektu, dofinansowanie w formie dotacji celowej (wkład krajowy) oraz w formie płatności (wkład środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym także część pozostawiona w dyspozycji beneficjenta jako wynagrodzenie kierownika projektu, stanowi przychód korzystający w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-90/11-5/ASZ
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę, jako beneficjenta projektu, dofinansowanie w formie dotacji celowej (wkład krajowy) oraz w formie płatności (wkład środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym także część pozostawiona w dyspozycji beneficjenta jako wynagrodzenie kierownika projektu, stanowi przychód korzystający w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 890. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD2/033/66/KOI/2011/DD-433
  Stosowanie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm. – w brzmieniu obowiązującym w latach 2007 - 2008), tj. zwolnienia od podatku dochodowego, przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy.
 891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1051/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienie od podatku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego (subagent).
 892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-130/11-2/MF
  Czy Związek Międzygminny korzysta ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych od dostaw wody i odbioru ścieków na terenie działania związku?
 893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-127/11-2/MF
  Czy przekazany dochód i fundusz remontowy uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokali użytkowych powoduje w Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowym od osób prawnych?
 894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-384/11-2/KSU
  Czy Wnioskodawczyni może uznać za wydatki na własne cele mieszkaniowe, uprawniające do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: wydatki na budowę domu jednorodzinnego, jeżeli na większości faktur, dokumentujących wydatki jest imię i nazwisko Jej męża?
 895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1140/11-4/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług protetycznych.
 896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-377/11-4/KSU
  Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek od sprzedanej działki, czy może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej ?
 897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1140/11-5/SJ
  Czy stosowanie zabiegu wybielania zębów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-730/11-2/AJ
  Czy środki finansowe uzyskane w ramach stypendium stażowego w zakresie programu operacyjnego Kapitał Ludzki są wolne od podatku dochodowego?
 899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-107/11-4/IR
  Czy nieodpłatne przekazanie środków produkcji przez Grupę na rzecz Jej członków - udziałowców osób prawnych należy traktować jako wypłatę dywidendy w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) opodatkowanej stawką podatku 19 %, zgodnie z art 22 ust. 1 cyt. ustawy, od której, zgodnie z art. 26 ust 1 tej ustawy wypłacająca Spółka jako płatnik zobowiązana byłaby pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?
 900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-108/11-4/IR
  Czy Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podatkowego dochodu w części wydatkowanej na rzecz członków Grupy w formie nieodpłatnego przekazania środków produkcji na podstawie art. 17 ust 1 pkt 49 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.)
 901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-323/11-4/MP
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego można przyjąć, że: Wnioskodawca uzyskując przychód ze sprzedaży pierwszego mieszkania w dniu 25 października 2010 r. w kwocie 170.000 zł, prawidłowo skorzystał ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ przed upływem dwuletniego okresu od daty sprzedaży tego mieszkania całą uzyskaną kwotę przychodu 170.000 zł wydatkował na własne cele mieszkaniowe gdyż:- kwotę 77.700 zł wydatkował na zakup drugiego mieszkania przy ulicy H, którego licytację wygrał dnia 3 września 2010 r, ale za które zapłacił wylicytowaną cenę w dniu 29 października 2010 r. ze środków pochodzących ze sprzedaży pierwszego mieszkania przy ul. L;- kwotę 97.000 zł wydatkował na zakup trzeciego mieszkania przy ulicy P, którego licytację wygrał dnia 24 listopada 2010 r., ale za które zapłacił wylicytowaną cenę w dniu 31 stycznia 2011 r.
 902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-374/11-4/MP
  Czy jeśli na dzień dzisiejszy Wnioskodawca sprzeda ww. lokal, to będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%? Czy w związku ze sprzedażą udziału w gruncie, należy również zapłacić 19% tytułem podatku dochodowego? Jeżeli tak, to w jaki sposób wyznaczyć podstawę opodatkowania tj. wartość tego gruntu?
 903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-564/11-2/MP
  W sytuacji, gdy stypendium stażowe jest otrzymywane przez Wnioskodawczynię (uczestnika projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1029/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-272/11-4/BM
  Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.
 906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/4160-28/11-4/AS
  Wnioskodawca może skorzystać z ulgi, o której mowa w art., 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt zameldowania przez żonę Wnioskodawcy w mieszkaniu powoduje, że przychód (dochód) z jego sprzedaży w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., małżonkowie złożyli w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/4160-39/11-4/MS1
  Wnioskodawca może skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt zameldowania przez żonę Wnioskodawcy w zbywanym lokalu powoduje, że przychód (dochód) z jego zbycia w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., małżonkowie złożyli w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-341/11-4/MD
  1. Czy koszty związane z budową domu mieszkalnego, które poniosła Wnioskodawczyni w latach 2009 - 2010 mogą zostać zaliczone do podstawy do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jako ulga podatkowa z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat? 2. Czy zapłacenie zaliczki na budowę mieszkania deweloperowi, zwalnia Wnioskodawczynię z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji kiedy nie upłynął okres dwóch lat od sprzedaży mieszkania?
 909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-350/11-4/KSU
  1. Czy przychód Wnioskodawczyni jako osoby współpracującej w prowadzeniu działalności gospodarczej finansowanej z dotacji rozwojowej Europejskiego Funduszu Społecznego, powstały w wyniku współprowadzenia ww. projektów szkoleniowych w charakterze koordynatora ds. szkoleń powinien być zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129?2. Czy w sytuacji, gdy na pierwsze pytanie stwierdzono by odpowiedź, że przychód jest zwolniony z podatku od osób fizycznych Wnioskodawczyni może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego i w związku z tym powinna złożyć korekty PIT-36 za lata 2008, 2009 i 2010?
 910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-375/11-2/MD
  Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które Wnioskodawca wydatkował na budowę budynku mieszkalnego nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zostały przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego na gruncie, do którego Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo własności.
 911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-369/11-4/KSU
  1.Jaki podatek dochodowy Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić od przyznanego Jej odszkodowania?2.W jakim okresie Wnioskodawczyni musi go zapłacić?3.Czy przysługuje Jej zastosowanie kosztów uzyskania przychodów np. z tytułu zakupu innej nieruchomości?4.Czy wcześniej zakupiona nieruchomość (przed uzyskaniem pieniędzy z odszkodowania, ale w tym samym roku podatkowym) może stanowić koszt uzyskania przychodu?5.Czy Wnioskodawczyni należy się zwolnienie z podatku, związane z faktem, że nie była Ona zainteresowana sprzedażą nieruchomości i tzw. specustawą została do tego zmuszona?6.Czy Wnioskodawczyni należy się zwolnienie z podatku, mimo iż właścicielem nieruchomości jest krócej niż 2 lata od rozpoczęcia procedury wywłaszczeniowej?
 912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-341/11-5/MD
  1. Czy koszty związane z budową domu mieszkalnego, które poniosła Wnioskodawczyni w latach 2009 - 2010 mogą zostać zaliczone do podstawy do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jako ulga podatkowa z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat? 2. Czy zapłacenie zaliczki na budowę mieszkania deweloperowi, zwalnia Wnioskodawczynię z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji kiedy nie upłynął okres dwóch lat od sprzedaży mieszkania?
 913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-325/11-3/MP
  Czy poniesione na rzecz pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (ponad wysokość diet określonych w rozporządzeniu) oraz 25 % diety nie stanowią przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-716/11/BG
  w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego w związku z odpłatnym zbyciem majątku Wnioskodawcy
 915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-769/11/PC
  Czy zaliczki wpłacane przez Gminę i indywidualnych właścicieli - jako właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych we Wspólnocie Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów utrzymania i remontów części wspólnych nieruchomości oraz utrzymania własnych lokali w zakresie dostawy mediów, zwolnione są z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-382/11-4/KR
  Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-502/11-4/SP
  Skutki podatkowe wykonania usługi związanej z usunięciem, transportem, utylizacją azbestu.
 918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-478/11-5/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie wraz z odsetkami jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-503/11-2/MP
  Nie będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Program Ramowy).
 920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-491/11-4/MP
  Czy całość przychodu z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości w kwocie 375.000 zł przeznaczonego w części na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z mężem na zakup przedmiotowej nieruchomości, a w części na zakup innej nieruchomości w przeciągu 2 lat od zbycia lokalu z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe, zostanie zaliczona jako wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też z tego względu, iż kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości był wzięty oraz spłacany przez cały ten okres razem z mężem, przypadająca na męża połowa pozostałego do spłaty kredytu w kwocie 90.214,08 zł stanowić będzie dochód podlegający opodatkowaniu stawką 19%?
 921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-946/11-4/MN
  Podstawa opodatkowania dla sprzedaży towaru po cenie promocyjnej w pakiecie wraz z usługą ubezpieczeniową, której sprzedawcą jest zakład ubezpieczeń.
 922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-491/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-495/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-493/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1027/11/AŚ
  w zakresie stawki podatku VAT dla usług kształcenia zawodowego świadczonych przez Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną, kształcenie zawodowe dla jednostek z sektora publicznego finansowane w całości ze środków publicznych, szkolenia dot. udzielania pierwszej pomocy prowadzonych dla nauczycieli, dziennych opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym (dla dzieci do 3 lat)
 926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1028/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT usługi pobrania materiału biologicznego tj. kału od klienta przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną- w celu przeprowadzenia badania bakteriologicznego i ściśle z tym związanych czynności tj. transportu powierzonego Wnioskodawcy (kału) własnym środkiem transportu do laboratorium zewnętrznego w celu wykonania badania
 927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-890/11-4/NS
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.
 928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-746/11/JD
  Czy Spółka korzystając do 31 grudnia 2011 r. ze zwolnienia dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej z podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach obowiązujących w dniu uzyskania zezwolenia, zmienionych następnie w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, powinna pomniejszyć wysokość przysługującego jej zwolnienia podatkowego po dniu 31 grudnia 2011 r. o wartość pomocy publicznej otrzymanej do tego dnia?
 929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-319/11-2/MD
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę całego prowadzonego przez Niego przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowo - akcyjnej skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu?
 930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-309/11/AA
  Skutki podatkowe wynikające z likwidacji książeczki mieszkaniowej i przeznaczenia jej środków na zakup przez wnioskodawcę mieszkania wchodzącego do wspólności majątkowej małżeńskiej, w sytuacji gdy nabycie ww. książeczki nastąpiło w drodze nieodpłatne cesji niebędącej darowizną.
 931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-734/11/AA
  Realizacją praw wynikających z książeczki mieszkaniowej otrzymanej w drodze nieodpłatnej cesji w I grupie podatkowej w rozumieniu podatku od spadków i darowizn.
 932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-308/11/AA
  nieodpłatne przekazanie w formie cesji oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej (cesja nie miała charakteru darowizny)
 933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-47/11-2/MD
  1) Czy wniesienie całego przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowo-akcyjnej skutkuje po stronie spółki powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wnoszonego przedsiębiorstwa, płatnego w terminie 14 dni od wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców?2) Czy przy obliczeniu wartości wnoszonego aportem przedsiębiorstwa na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych, za wartość wchodzących w skład przedsiębiorstwa i amortyzowanych przez Wnioskodawcę środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych należy przyjąć wartość uwzględniającą wysokość dokonanych odpisów amortyzacyjnych, czy też ich wartość rynkową? Czy podstawą opodatkowania wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowo - akcyjnej na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych będzie wartość rynkowa przedsiębiorstwa, czy też wartość przedsiębiorstwa określona w umowie spółki komandytowo - akcyjnej?
 934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-659/11/ASz
  określenia stawek podatku na świadczone usługi oraz sprzedawane towary przez muzeum
 935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-316/11-2/MP
  Czy z tytułu przychodu ze sprzedaży działek , Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-386/11-4/KR
  1. W jaki sposób muszę się rozliczyć z pozostałej kwoty?2. Czy ma znaczenie, które z nas rozlicza się z jakiej części tej kwoty skoro mieliśmy wspólność majątkową małżeńską?3. W obecnej sytuacji, po śmierci męża, czy prawidłowe będzie przyjęcie do rozliczenia przeze mnie całej kwoty podlegającej opodatkowaniu tj. 197.000 zł pomniejszonej o wartość spłaconego kredytu w wysokości 62.000 zł i faktur wystawionych na męża w kwocie 28.000 zł, a także 3.000 zł za pośrednictwo agencji nieruchomości przy sprzedaży mieszkania czyli z kwoty 104.000 zł?4. Czy tą kwotę mogę dowolnie wydatkować na cele mieszkaniowe zgodnie ze złożonym w Urzędzie PIT-23 i oświadczeniem i rozliczyć się z kwoty 104.000 zł do dnia 19 stycznia 2012 r. przedstawiając stosowne faktury, dokumenty akceptowane przez Urząd dołączając postępowanie spadkowe przeprowadzone przez Sąd w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej nie biorąc pod uwagę podziału kwoty między małżonków?5. Czy w obecnie zaistniałej sytuacji mogę wydatkować część po mężu na cele mieszkaniowe zgodnie z oświadczeniem jakie złożyłam w urzędzie? 6. Czy ja będąc jednocześnie spadkobiercą i podatnikiem z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, mogę wydatkować całe pozostałe środki wynikające z rozliczenia w całości na cele mieszkaniowe w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej?7. Czy kredyt w wysokości 62.000 zł może zostać zaliczony do całkowitego rozliczenia kwoty objętej opodatkowaniem, czy tez suma ta musi zostać podzielona miedzy małżonków po połowie. Mimo, iż mąż nie ma już fizycznej możliwości wydatkowania pozostałej części środków, a ja mam jedynie dochód w postaci renty po nim?8. Jak ma wyglądać rozliczenie faktur, które wystawione są jedynie na męża w kwocie 28.000 zł oraz dodatkowo faktura w kwocie 3.000 zł z agencji nieruchomości, która z kolei jest wystawiona na mnie?
 937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-532/11-7/JK2
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w ramach tzw. ulgi meldunkowej, ponieważ nie spełnił warunku zameldowania na pobyt stały, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym będzie podlegał dochód uzyskany ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego współwłasność obojga małżonków, w części przypadającej na Wnioskodawcę na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.
 938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-294/07/11-S/AJ
  Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-333/11-3/MP
  Czy Wnioskodawca może skorzystać ulgi meldunkowej, jeżeli w zbywanej nieruchomości zameldował się w dniu 4 czerwca 2010 r., a w dniu 3 czerwca 2011 r. zawarł umowę sprzedaży tej nieruchomości w formie aktu notarialnego?
 940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-459/11-2/AK
  Czy zasądzone na rzecz Wnioskodawcy odszkodowanie netto wraz z należnymi odsetkami jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b i art. 21 ust. 1 pkt 95 ww. ustawy?
 941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-404/11-6/JK2
  Przychód ze sprzedaży 1/2 udziału w nieruchomości nabytego w 2000 r. nie podlega opodatkowaniu z uwagi na upływ pięcioletniego terminu licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast dochód ze sprzedaży 1/2 udziału w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego "B", który zostanie nabyty w 2011 r. w drodze darowizny podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z przepisem art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednocześnie należy stwierdzić, iż dochód uzyskany ze sprzedaży w 2011 r. 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego "B" Wnioskodawca może przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, w przedmiotowej sprawie będą wydatki poniesione na nabycie i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie tynków, wykonanie instalacji (elektryczna, wodociągowa, Co, wentylacja), zakup i montaż paneli słonecznych, wykończenie łazienki (nabycie i montaż glazury, wyposażenia stałego (armatury), ogrzewania elektrycznego, wykonanie podłóg (montaż i materiał), wykonanie kominka (materiały i montaż), wykonanie schodów wewnętrznych i zewnętrznych (materiały i wykonanie), wykonanie ocieplenia zewnętrznego domu (materiały i wykonanie), wykonanie oświetlenia zewnętrznego domu, podłączenie gazu, przydomową oczyszczalnię - szambo (zakup urządzeń i wykonanie). Natomiast w zakresie wydatków związanych z własnymi celami mieszkaniowymi nie mieści się wykonanie ogrodzenia, bramy wjazdowej oraz drogi dojazdowej do domu.
 942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-714/11/MW
  Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego częściowo w 2008r. w darowiźnie oraz w 2010r. w spadku.
 943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-405/11-2/ASZ
  1) Czy wzięcie udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej zorganizowanej przez pracodawcę prowadzi do powstania u pracownika przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy Wnioskodawca powinien zwiększyć przychody pracowników z tytułu umowy o pracę, w związku z tym, że wzięli oni udział w imprezie?2) W jaki sposób należy ustalić przychód pracownika powstały w wyniku wzięcia przez niego udziału w imprezie, skoro Wnioskodawca nie prowadził żadnych ewidencji pozwalających na ustalenie co pracownik zjadł, co wypił i z jakich atrakcji skorzystał?3) Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67, przychód ten jest wolny do kwoty 380 zł?
 944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-712/11/MM
  Czy dochód ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczony na spłatę kredytu konsolidacyjnego w części dotyczącej kredytu przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe będzie zwolniony z podatku dochodowego.
 945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-944/11-3/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez klub sportowy.
 946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-607/11/ASz
  Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, kwota zasądzonego zadośćuczynienia powinna być wykazana w deklaracji PIT-37 za rok, w którym zostanie zapłacona jako kwota zwolniona od podatku, natomiast kwota odsetek w pozycji inne przychody i opodatkowana według skali podatkowej?
 947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-609/11/BD
  Czy należności pracowników wypłacone przez pracodawcę tytułem zwrotu kosztów powstałych w związku ze świadczeniem pracy poza siedzibą pracodawcy i poza miejscem stałego wykonywania pracy, będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-657/11-4/WM
  Czy świadczenia wskazane w stanie faktycznym na rzecz byłych pracowników Uczelni kwalifikują się do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa o PIT)?
 949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-435/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-445/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-92/11-2/IR
  Czy zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane zaliczki dotacji z Urzędu Miasta finansujące działalność przedszkola prywatnego są wolne od podatku?
 952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-420/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-407/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-418/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-334/11-2/KSU
  Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., w odniesieniu do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości tj. gruntu wraz z wybudowanym domem jednorodzinnym, których nabycie nastąpiło w 2007 r.
 956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-71/11-2/ASZ
  1. Czy dotacja otrzymana z Miejskiego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121?2. Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł, sfinansowane z Funduszu Pracy dla bezrobotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-547/11-7/JS
  odszkodowanie za przewlekłość postępowania
 958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-627/11-2/MS1
  Nagrody przekazane przez Wnioskodawcę osobom zatrudnionym w działach sprzedaży kredytów u poszczególnych dealerów, które wygrają konkurs organizowany przez Wnioskodawcę w całości będą podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym i nie będą podlegały zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.
 959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-586/11-2/SP
  Zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego z Wielkiej Brytanii wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, przedmiotowe świadczenie jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-559/11-4/MS1
  Łączna wartość świadczeń jaką poniesie Wnioskodawca w ramach organizowanej imprezy sportowo – rekreacyjnej przypadająca na pracownika i członków rodziny, którzy brali udział w imprezie, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód ze stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek ww. wartość doliczać do wynagrodzenia wypłacanego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z treścią art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że otrzymane świadczenie mieścić się będzie w zakresie zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 tej ustawy – wówczas od nadwyżki kwoty 380 zł powinien zostać naliczony podatek.
 961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-262/11-5/MM
  Czy dywidenda otrzymana przez Spółkę od Spółek Zależnych/wypłacona Udziałowcowi w okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-370/10/11-S/MM
  Czy koszty poniesione z tytułu usługi serwisowej w ramach obsługi reklamacji (na terenie innego niż Polska kraju UE przez podmiot trzeci) wyprodukowanych i sprzedanych przez Spółkę części mieszczą się w zakresie działalności strefowej Spółki i w związku z tym, czy wpływają na ustalenie dochodu korzystającego ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie Strefy?
 963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-123/11-3/KJ
  Czy dochody otrzymane przez Spółkę, pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku partycypowania w dofinansowaniu, będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, względnie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 w części dotyczącej środków europejskich oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48, względnie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 w części stanowiącej dotację celową pochodzącą z budżetu krajowego? Bądź też nie będą stanowiły przychodu na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-305/11-2/KK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie sądowe, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolnione z opodatkowania ?
 965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-344/11-2/KK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie sądowe, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolnione z opodatkowania ?
 966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-444/11-4/MP
  Dochody stypendialne uzyskiwane w ramach realizacji umowy w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. Natomiast w przypadku dochodów finansowanych z dotacji pochodzącej z budżetu państwa polskiego zastosowanie będzie miało zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-121/11-2/KJ
  1) Czy prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o trzy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy rodzi obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 powołanej wcześniej ustawy odrębnie dla każdego z tych zezwoleń?2) Na jaki dzień zgodnie z § 9 ust 1 Rozporządzenia Spółka powinna dyskontować wydatki i otrzymaną pomoc publiczną?
 968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-362/11-2/KSU
  Czy wypłacone Wnioskodawczyni od września do listopada 2011 r. stypendium stażowe za odbyty staż w czasie 01 lipca 2011 r. – 30 września 2011 r. będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-402/11-2/ASZ
  Czy zapłacony przez Wnioskodawczynię podatek od sprzedaży lokalu mieszkalnego został pobrany zgodnie z obowiązującymi przepisami?
 970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-292/11-4/KO
  Czy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest cała kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, czy też jest nią kwota uzyskana tytułem ceny ze sprzedaży ww. nieruchomości pomniejszona jednak o kwotę przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie tejże nieruchomości?
 971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-480/11-2/SP
  Opodatkowanie nagród przyznanych w ramach konkursu dla pracowników kontrahentów.
 972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-627/11-4/ES
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-364/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-378/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-376/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-363/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-719/08/11-S/AJ
  Czy aby zostać zwolnionym z podatku, należy być zameldowanym wraz z małżonkiem na pobyt stały przez 12 miesięcy, czy ten obowiązek może dotyczyć jednego z małżonków?
 978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-759/11-2/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów za udział radnego w szkoleniu.
 979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-379/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-436/10/11-S/TK
  Czy rozliczenie wspólnika przez spółkę partnerską poprzez wypłacenie Panu kwoty oraz przeniesienie własności rzeczy ruchomej, stanowiące wartość Pana udziału kapitałowego, nie stanowi dla Pana przychodu z innych źródeł i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu?
 981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-519/09/11-5/S/MP
  Należność zagraniczna, którą Wnioskodawca, jako żołnierz zawodowy, otrzymywał z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-686/11/MO
  Czy zaliczki wpłacane przez Gminę - jako właściciela lokali mieszkalnych i użytkowych we Wspólnocie Mieszkaniowej na pokrycie kosztów utrzymania i remontów części wspólnych nieruchomości oraz utrzymania własnych lokali w zakresie dostawy mediów, zwolnione są z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 17 ust. 1 pkt 44?
 983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-343/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-359/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-354/11-3/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-361/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-329/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-453/11-4/KSU
  Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga w podatku od sprzedanego wspólnie z żoną, mieszkania, (zakupionego w 2008 r.) jako współmałżonkowi osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi meldunkowej pomimo, że Wnioskodawca nie był zameldowany przez wymagany okres nie krótszy niż 12 m-cy w sprzedanej nieruchomości z powodu posiadania własnego mieszkania przed zawarciem związku małżeńskiego?
 989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-331/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-328/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-560/11/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania wsparcia finansowego przyznanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.2, Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-322/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1191 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-298/11-2/KSU
  1.Czy w związku z faktem, iż mąż Wnioskodawczyni był zameldowany w mieszkaniu przez okres powyżej 12 miesięcy, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do obojga małżonków, czyli także do Wnioskodawczyni?2.Czy zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie do mieszkania nabytego w 2007 roku, pomimo uchylenia tego artykułu w ustawie od 2009 roku?
 994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-315/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-314/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-313/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-295/11-2/ASZ
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniż onej emerytury, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-62/11-4/MF
  Czy dochód z otrzymanej dotacji podlega zwolnieniu podatkowemu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 52 względnie pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-433/11-5/JK2
  Czy Wnioskodawczyni może i ma prawo skorygować w 2011 roku zeznania podatkowe za lata korzystania z kredytu (korzystania z ulgi podatkowej) od 2006 roku do 2009 roku i czy wtedy będzie przysługiwało Jej prawo do pomniejszenia przychodu o kredyt spłacony po sprzedaży?
 1000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-274/11-4/KR
  Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje uczestnictwo w szkoleniu (jednodniowym), spotkaniu informacyjnym, konferencji organizowanych przez Wnioskodawcę, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia, finansowanym ze środków Funduszu Pracy, Grantu EURES dla pracowników powiatowych urzędów pracy i innych wojewódzkich urzędów pracy a także Akademickich Biur Karier czy też organizacji pozarządowych?
 1001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-275/11-2/MD
  Czy 1/6 dochodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będąca częścią spadku po zmarłym mężu może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2006 r.?
 1002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-274/11-4/KR
  Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje uczestnictwo w szkoleniu (jednodniowym), spotkaniu informacyjnym, konferencji organizowanych przez Wnioskodawcę, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia, finansowanym ze środków Funduszu Pracy, Grantu EURES dla pracowników powiatowych urzędów pracy i innych wojewódzkich urzędów pracy a także Akademickich Biur Karier czy też organizacji pozarządowych?
 1003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-274/11-3/KR
  Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje uczestnictwo w szkoleniu (kilkudniowym) organizowanym przez Wnioskodawcę, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia, finansowanym ze środków Funduszu Pracy, Grantu EURES dla pracowników powiatowych urzędów pracy i innych wojewódzkich urzędów pracy a także Akademickich Biur Karier czy też organizacji pozarządowych?
 1004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-274/11-2/KR
  Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje uczestnictwo w szkoleniu (kilkudniowym) organizowanym przez Wnioskodawcę, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia, finansowanym ze środków Funduszu Pracy, dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia?
 1005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-274/11-3/KR
  Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje uczestnictwo w szkoleniu (kilkudniowym) organizowanym przez Wnioskodawcę, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia, finansowanym ze środków Funduszu Pracy, Grantu EURES dla pracowników powiatowych urzędów pracy i innych wojewódzkich urzędów pracy a także Akademickich Biur Karier czy też organizacji pozarządowych?
 1006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-274/11-5/KR
  Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje otrzymanie nagród rzeczowych przez laureatów konkursów w tym niepełnoletnią młodzież, studentów (bezpośrednio w trakcie przeprowadzonego konkursu lub za pośrednictwem współorganizatora)?
 1007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-307/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-275/11-3/MD
  Czy następne 2/6 dochodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będące częścią spadku po zmarłym ojcu moich dzieci, które zostały mi przez nie podarowane aktem darowizny może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 po spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów nałożonych przez ustawę, złożenie zeznania podatkowego PIT-39 do 30 kwietnia 2012 r.?
 1009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-274/11-5/KR
  Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje otrzymanie nagród rzeczowych przez laureatów konkursów w tym niepełnoletnią młodzież, studentów (bezpośrednio w trakcie przeprowadzonego konkursu lub za pośrednictwem współorganizatora)?
 1010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-272/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-290/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-278/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-209/11-4/MP
  Czy Gmina miała obowiązek wystawienia informacji PIT-8C i jeśli miała taki obowiązek, to czy prawidłowo wystawiła deklarację PIT-8C na rzecz Wnioskodawczyni, skoro nie była Ona, lecz inny współwłaściciel, stroną postępowań sądowych i czy wystawienie tej informacji jest konieczne, skoro dochód będący odszkodowaniem zasądzonym wyrokiem sądowym jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-524/11-4/MS1
  Przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy – wydatkowany w ciągu dwóch lat na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup i budowę budynku mieszkalnego, należącego do majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego małżonki – będzie w całości zwolniony z opodatkowania na warunkach określonych w ww. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.
 1015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-217/11-4/ALN
  Jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane wyżej wymienione usługi wykonywane przez Katedrę Uniwersytetu?
 1016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-474/11-4/JK2
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nabytego w drodze spadku mieszkania będzie opodatkowany na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., czy też w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r., a w szczególności czy i jakim podatkiem będzie obciążona sprzedaż mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość, nabytego w drodze spadku?
 1017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-231/11-2/AKr
  Czy w związku z realizacją projektu Wnioskodawca, zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma prawo nie potrącać podatku od osób fizycznych?Czy traktować jako dochód wolny od podatku?Czy w świetle obowiązującej Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych właściwe jest stanowisko w przedmiotowej sprawie, że Wnioskodawca nie powinien potrącać i odprowadzać podatku dochodowego od różnicy stawek diet i kosztów zakwaterowania określonych przez Komisję Europejską i prawo polskie, wypłacanych dla naukowców zatrudnionych u Wnioskodawcy, wyjeżdżających w ramach projektu w ramach 7 programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń?
 1018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-684/11/MM
  W jaki sposób wnioskodawca ma wykazać wykorzystanie środków ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe (remont budynku) jeżeli firma wykonująca remont uchyla się od wystawienia faktury.
 1019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-252/11-4/KSU
  1. Czy sprzedaż dwóm różnym oferentom spowoduje konieczność zapłacenia podatku dochodowego przed upływem 5 lat?2. Czy okres 5 lat liczy się od 2007 r. (współwłasność), czy też od 2009 r. (pełna własność)?3. Czy jest podstawa do zwolnienia z opłacenia podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 28?
 1020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-251/11-4/KSU
  Wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego w celu spłaty kredytu hipotecznego pozyskanego na nabycie przedmiotowej nieruchomości nie będą uznane za wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.
 1021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-77/11-4/IR
  Czy nieodpłatną służebność drogi ustanowioną przez nabywcę nieruchomości na rzecz Spółdzielni należy zakwalifikować jako wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-77/11-3/IR
  Czy przychód (w tym przypadku równoznaczny z dochodem) Spółdzielni z tytułu nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń i z adresu siedziby Spółdzielni stanowi dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 1023. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-77/11-2/IR
  Czy dochód uzyskany przez Spółdzielnię w związku ze sprzedażą wspólnego budynku gospodarczego wraz z gruntem stanowi dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, czy też cała kwota dochodu uzyskana ze sprzedaży podlega opodatkowaniu, czy może opodatkowaniu podlega dochód ustalony proporcjonalnie do powierzchni sprzedanego budynku w części wykorzystywanej przez Spółdzielnię w działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej i przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów gospodarki mieszkaniowej?
 1024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-88/11-4/KJ
  Czy dochody otrzymane z wynajmu pomieszczeń, które nie są przynależne należy traktować jako uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i jako takie nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-539/11/ASz
  Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy dla członka Rady Zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też jest zwolniony od tego podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? W przypadku gdy koszt szkolenia stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych - kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych - Urząd Pracy czy członek Rady Zatrudnienia, a jeśli Urząd Pracy to jaka powinna być forma powiadomienia członka Rady Zatrudnienia o osiągniętym przychodzie?
 1026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-551/11/AA
  Czy przedmiotowe diety i inne koszty zwracane pracownikom są zwolnione z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych?
 1027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-584/11/GR
  Czy Wnioskodawczyni przysługuje uprawnienie do skorzystania z ulgi meldunkowej z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego, w którym zameldowany był wyłącznie współmałżonek?
 1028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-859/11-4/PR
  zastosowanie zwolnienia dla usług centrum telefonicznego na rzecz banku polegające na rozpatrywaniu reklamacji, aktywacji produktów finansowych, retencji, a także doradztwa finansowego w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r.
 1029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-72/11-2/MF
  Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Wnioskodawcę dochód wynikający z otrzymania nieruchomości na podstawie umowy darowizny, w przypadku, jeśli darowana nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Wnioskodawcy tj. działalność oświatową i kulturalną zgodnie z celami określonymi w postanowieniu § 3 ust. 3.3 i 3.4 Statutu Fundacji.
 1030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-531/11/AB
  Skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
 1031. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-655/11/JG
  Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego wraz z budynkiem mieszkalnym jest zwolniona od podatku dochodowego?
 1032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-175/11-4/DS
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej emerytury, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-332/11-2/AK
  Czy wobec przedstawionego stanu faktycznego, kwota odszkodowania za przydzielenie niewłaściwej ilości akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego wraz z należnymi odsetkami – wynikająca z orzeczenia sądowego, jest zwolniona z opodatkowania w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3b i art. 21 ust. 1 pkt 95, czy też kwota ta stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-457/10/11-S-1/GC
  Czy odsetki otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z przechowywaniem środków pieniężnych zebranych od członków Wspólnoty w roku 2009 na oprocentowanym rachunku bankowym (lokacie terminowej) są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z ich pochodzeniem z wpłat członków Wspólnoty na poczet utrzymania i zarządzania nieruchomością i przeznaczeniem w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Wspólnoty?
 1035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-457/10/11-S/GC
  Czy odsetki otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z przechowywaniem środków pieniężnych zebranych od członków Wspólnoty w roku 2009 na oprocentowanym rachunku bankowym (lokacie terminowej) są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z ich pochodzeniem z wpłat członków Wspólnoty na poczet utrzymania i zarządzania nieruchomością i przeznaczeniem w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Wspólnoty?
 1036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-514/11-4/MK1
  Przychód uzyskany z odszkodowania, wypłaconego za część działki zajętej pod pas drogowy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-223/11-2/KR
  Czy kwota wynikająca z wystawionego przez spółdzielnię PIT-8C, oznaczona jako waloryzacja wkładu mieszkaniowego podlega opodatkowaniu oraz czy pieniądze uzyskane ze zwrotu mieszkania należy uznać za przychód i rozliczyć w zeznaniu za rok 2010 w części wynikającej z PIT-8C?
 1038. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-401/11-4/JK
  Pomimo, że umowa przedwstępna nie jest umową przenoszącą własność nieruchomości – wydatkowanie po jej podpisaniu środków na nabycie udziałów w dwóch lokalach mieszkalnych można uznać jako wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że w terminie późniejszym, dojdzie do zrealizowania umowy przyrzeczonej, tj. do podpisania właściwej umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości. Tylko w takim przypadku przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.
 1039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-515/11/SD
  Czy do podstawy obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, oraz w art. 12 i 16 ustawy o SSE, należy brać pod uwagę dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników w ilości wynikającej z Zezwolenia, czy też dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników dla faktycznie utworzonych miejsc pracy na terenie SSE po dniu uzyskania Zezwolenia?
 1040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-549/11/AK
  - Czy prawidłowe jest alokowanie kosztów i przychodów finansowych na środki trwałe w budowie według opisanego klucza alokacji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)- Czy ustalona w powyższy sposób wartość wydatków kwalifikowanych w części, w jakiej przypadają na nią przychody i koszty finansowe, jest prawidłowa i stanowi podstawę do zwolnienia przedmiotowego stosownie do przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 updop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 1041. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-587/11-2/ES
  Czy kwota 9 000 zł – uzyskana w dniu 6 marca 2009 r. jako zadatek związany z podpisaniem przedwstępnej (cywilno-prawnej) umowy sprzedaży nieruchomości, która została przeznaczona w dniu 19 maja 2009 r. na wniesienie częściowej opłaty za nabycie kolejnego mieszkania w stanie deweloperskim – obniża przychód podlegający opodatkowaniu?
 1042. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-643/11/AK
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku w 1987r. oraz w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności dokonanych w 2008r.
 1043. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-71/11-2/MF
  Czy dochody Spółki uzyskane z tytułu wynagrodzenia za czynności administrowania i obsługę brygadą remontową dla wspólnot mieszkaniowych korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia ich na cele związane z utrzymaniem tych zasobów?
 1044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-136/11-4/PM
  Czy od przychodu z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat właścicieli Wspólnota powinna płacić podatek dochodowy od osób prawnych?
 1045. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-136/11-5/PM
  czy od odsetek od środków gromadzonych na bieżącym rachunku bankowym, tj. czynszów dotyczących lokali mieszkalnych Wspólnota powinna płacić podatek dochodowy od osób prawnych?
 1046. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-692/11-2/AMN
  Czy w momencie sprzedaży gruntu rolnego Wnioskodawca będzie zobowiązany opłacić podatek dochodowy od tej transakcji?
 1047. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-713/11-4/BD
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Bank w związku ze świadczeniem usług na podstawie umowy kredytowej.
 1048. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-584/11-2/TR
  Czy zakup 1/2 nieruchomości opisanej powyżej, tj. 1/2 kamienicy wielorodzinnej uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat?
 1049. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-193/11-2/KR
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na jego nabycie, może stanowić cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.)?
 1050. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-276/11-4/KSU
  Jeżeli forma udzielonego przez Wnioskodawcę dofinansowania była istotnie dotacją w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i istotnie była wypłacona z budżetu gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, to dotacja otrzymana od Wnioskodawcy mieści się w kategoriach dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania rocznych informacji PIT- 8C dla osób, które otrzymały dofinansowanie (dotacje) z budżetu gminy na modernizację istniejącego lub montowanie nowego systemu grzewczego w budynku mieszkalnym czy zakup kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.
 1051. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-523/11-2/JK
  W przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, przychód uzyskany z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast w przypadku, gdy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, wówczas sprzedaż ta będzie stanowić źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód uzyskany z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, chyba że wystąpią warunki do zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy.
 1052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-64/11-4/GG
  Czy niżej wymienione wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:- koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań,- grzywny i kary orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym,- odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych,- kary umowne i odszkodowania,- wpłaty z tytułu PFRON,są wydatkami na cele statutowe?
 1053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-523/11-3/JK
  W przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, przychód uzyskany z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast w przypadku, gdy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, wówczas sprzedaż ta będzie stanowić źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód uzyskany z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, chyba że wystąpią warunki do zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r.
 1054. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-512/11/MK
  Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową wniesionego wkładu mieszkaniowego?
 1055. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-513/11/MK
  Jakie są skutki podatkowe wypłaty przez Spółdzielnię Mieszkaniową różnicy wkładów mieszkaniowych w przypadku zamiany lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego o większej powierzchni na lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego o mniejszej powierzchni?
 1056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-155/11-2/DS
  1. Czy dochód ze sprzedaży towarów Wnioskodawcy będzie korzystał w całości ze Zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych? 2. Jeżeli nie, to w jaki sposób Wnioskodawca powinien obliczać zwolniony dochód?
 1057. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-669/11-5/AG
  1. Czy zwrot kosztów na podstawie faktury za zakup okularów (soczewek kontaktowych) korygujących wzrok, wystawionej na pracownika korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)? 2. Czy zwrot kosztów na podstawie faktury za zakup okularów (soczewek kontaktowych) korygujących wzrok, wystawionej na zakład pracy korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 1058. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-266/11-4/KR
  Czy można dokonać remontu i rozbudowy tego budynku i przedstawić Urzędowi Skarbowemu faktury za wykonane prace w wysokości xxx tys. zł, aby rozliczyć należny podatek?
 1059. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-65/11-4/IR
  Czy umorzenie części pożyczki (kapitał i odsetki) stanowi dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Jeżeli umorzona kwota jest dla Spółki przychodem, to kiedy wystąpi moment obowiązku podatkowego, w momencie zawarcia umowy o umorzenie czy w momencie rozliczenia środków pochodzących z umorzenia?
 1060. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-581/11-2/ES
  Czy przychód jaki Wnioskodawca uzyskał, korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1061. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-669/11-6/AG
  Czy pracownikom, którym Wnioskodawca opodatkował kwotę zwrotu kosztów za zakup okularów (soczewek kontaktowych) korygujących wzrok (w okresie od stycznia 2011 roku do marca 2011 roku) należy skorygować listy płac i zwrócić potrącony im wcześniej podatek?
 1062. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-505/11/AŻ
  Czy przychód uzyskany z tytułu wypłaconego zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami za działkę gruntu wydzielonego pod drogę gminną w związku z decyzją wójta gminy o podziale są wolne od podatku dochodowego w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 29?
 1063. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-684/11-2/AG
  Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, iż przedmiotowe "diety" są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 2l ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280.00 zł?
 1064. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-520/11/SD
  Czy przeniesienie prawa własności środków trwałych, z którymi były związane wydatki inwestycyjne, przed upływem 5 lat od dnia wprowadzenia tych środków trwałych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych skutkuje utratą prawa do zwolnienia od podatku dochodowego w całości, czy też tylko w części w jakiej zwolnienie związane było z tymi środkami trwałymi, których własność została przeniesiona?
 1065. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-189/11-2/ASZ
  Czy od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości, Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy, jeśli sprzedaż nastąpi przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej wybudowanie, a okres zameldowania na pobyt stały przekracza 12 pełnych miesięcy?
 1066. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-74/11-2/IR
  Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Wnioskodawcę dochód wynikający z otrzymania na podstawie umowy darowizny udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynków, w przypadku, jeśli darowana nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Wnioskodawcy tj. działalność oświatową i kulturalną zgodnie z celami określonymi w postanowieniu § 3 ust. 3.3 i 3.4 Statutu Fundacji.
 1067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-450/11-2/JK
  Należy stwierdzić, iż prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa) będzie przysługiwało Wnioskodawcy wyłącznie od wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży Jego udziału w budynku mieszkalnym. Natomiast przychód ze sprzedaży gruntu związanego ze zbywanym budynkiem będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy.
 1068. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-488/11-4/KS
  Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast środki, które Wnioskodawca otrzymał w formie dotacji z budżetu państwa, stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegających zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 powoływanej ustawy. Przychód ten nie podlega więc obowiązkowi ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 1069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-608/11/MW
  1. Czy w związku z dokonaną w 2010r. zamianą nieruchomości wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. odpłatnej sprzedaży nieruchomości? 2. Jeśli wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłacenia podatku, to w jakiej części oraz w jaki sposób dokonać wyliczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu, tj. przychodów, kosztów, podstawy opodatkowania? 3. Czy do wyliczenia dochodu w części dotyczącej gruntu można zastosować wartość m2 gruntu określoną przez Urząd Miasta przy ustalaniu wysokości podatku od nieruchomości?
 1070. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-200/11-2/MS
  Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił, doliczając do ceny sprzedaży podatek VAT w wysokości 23%?
 1071. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-124/11-4/DS
  Czy Wnioskodawczyni powinna, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym być zwolniona od uiszczenia podatku dochodowego ze sprzedaży tej działki?
 1072. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-51/11-5/GG
  Czy dochód osiągnięty z wynajmu lokalu użytkowego, którego właściciel współtworzy Wspólnotę Mieszkaniową i uczestniczy w kosztach zarządu, związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 1073. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-51/11-4/GG
  Czy wspólnota korzysta ze zwolnienia podatkowego z tytułu dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi na podstawie w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących opłat wnoszonych przez właściciela lokalu użytkowego na pokrycie kosztów zarządu?
 1074. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-215/11-2/ALN
  Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego prawidłowym będzie skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 1075. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-598/11/NG
  Czy wnioskodawca może odliczyć raty kredytów hipotecznych zaciągniętych przez spadkodawcę, które spłaca z odsetkami od dochodu, który stanowi podstawę naliczenia podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku?
 1076. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-208/11-6/KO
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, co do zasady, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w PPER powstaje wyłącznie w momencie uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu w formie wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER?
 1077. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-188/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości akcji pracowniczych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1078. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-649/11-3/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 1079. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-176/11-3/ASZ
  Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości dokonanej w dniu 17 września 2010 r., którą nabyła w drodze spadku po zmarłym dnia 22 grudnia 2006 r. ojcu, według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym z roku 2006, czy według zasad obowiązujących w roku 2010, kiedy dokonano działu spadku?
 1080. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-185/11-2/ASZ
  1.Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej?2.Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na kupno sprzedawanego mieszkania są kosztem uzyskania przychodu oraz czy kosztem tym jest wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana przez Urząd Skarbowy dla potrzeb określenia prawidłowej wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych?
 1081. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-228/11-2/KO
  Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni uzyskiwane z tytułu wykonywania obowiązków pracowniczych w Firmie, w części objętej dofinansowaniem z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej tj. w wysokości 85%, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1082. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-613/11-4/AA
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia PIT-8C osobom fizycznym, które otrzymały odszkodowania w związku z realizacją inwestycji celu publicznego na podstawie umów zawieranych z podmiotem realizującym inwestycję?
 1083. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-650/11-2/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych. niepra
 1084. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-659/11-2/AO
  Czy wynagrodzenie sołtysów przyznane w formie diet za wykonywanie czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich jest wolne od podatku dochodowego do kwoty nieprzekraczającej miesięcznie 2.280 zł?
 1085. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-641/11-4/AGr
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 1086. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-663/11-2/AO
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 1087. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-628/11-7/AA
  Czy wkłady własne przedsiębiorców kierujących pracowników na szkolenia i związane z nimi koszty stanowią przychód do opodatkowania i koszty uzyskania przychodów i rozchodów działalności podstawowej?
 1088. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-628/11-6/AA
  Czy otrzymane wynagrodzenia za realizację zadań w projekcie (koordynator, trener szkoleń) stanowią przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z działalności gospodarczej, czy ewidencja wynagrodzenia notą księgową jest prawidłowa?
 1089. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-168/11-2/ASZ
  1. Czy koszt zakwaterowania w związku z podróżą służbową podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w całości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy koszt zakwaterowania w związku z podróżą służbową podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł na jednego pracownika na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1090. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-219/11-2/KO
  Czy Wnioskodawca może wspólnie z żoną skorzystać z tzw. "ulgi meldunkowej", określonej w art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1091. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-100/11-4/KK
  Czy środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przeznaczone na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?Czy przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest nabyciem własnościowego prawa do lokalu?
 1092. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-235/11-2/KR
  Czy do dochodów, jakie Wnioskodawczyni osiągnęła z tytułu umowy o pracę w roku 2010 może być zastosowane zwolnienie wynikające z art. 21 ust 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1093. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-493/11/MK
  Czy dokonanie przed upływem dwóch lat od dnia sprzedaży udziału w nieruchomości ponownego nabycia tego udziału na podstawie aktu notarialnego przenoszącego na własność Wnioskodawcy i przeznaczenie tej nieruchomości na cel mieszkaniowy zwalnia z obowiązku zapłaty 10% podatku zryczałtowanego?
 1094. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-149/11-2/AKr
  Czy otrzymane odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt. 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 . Nr. 51, poz. 307, ze zm.)?
 1095. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-216/11/AM
  Czy premia pieniężna przyznana Spółce stanowi przychód związany z prowadzeniem działalności w Strefie i podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1096. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-53/11-4/KJ
  Czy ponoszony przez Spółkę koszt najmu powierzchni biurowej i magazynowej, znajdujących się w budynku położonym na terenie strefy ekonomicznej, jest kosztem kwalifikującym się do objęcia pomocą publiczną w postaci zwolnienia od podatku dochodowego do osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględnianym w kwocie, która pomnożona przez maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wyznacza wielkość dochodu objętego zwolnieniem od podatku dochodowego do osób prawnych na podstawie tego przepisu?
 1097. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-851/11/RS
  Usługi edukacji świadczone przez jednostkę oświatową podlegają zwolnieniu.
 1098. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-237/11-2/AK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonego świadczenia emerytalnego wraz z odsetkami, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1099. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-238/11-2/AK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonego świadczenia emerytalnego wraz z odsetkami, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-277/11-2/AK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonego świadczenia emerytalnego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-257/11-2/KSU
  W przypadku, gdy pracodawca wyrazi zgodę na zwrot kosztów noclegu, stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uznając taki przypadek jako uzasadniony, wówczas cała kwota otrzymanego zwrotu (łącznie z różnicą między faktycznie poniesionymi kosztami a limitem) będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-576/11-2/AS
  Wypełnianie obowiązków płatnika z tytułu uruchomienia dla swoich pracowników programu sportowo-rekreacyjnego.
 1103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-74/11-3/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług masaży leczniczych, akupunktury, terapii manualnej, świecowaniu uszu oraz konsultacji lekarskich.
 1104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-727/11-6/AD
  Czy wystawiane faktury VAT za wkład własny (wnoszony w postaci gotówki) stanowią obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a w związku z tym czy Wnioskodawczyni prawidłowo dokumentuje wkład własny uczestników szkoleń?
 1105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-381/11-4/IF
  Jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego jednorodzinnego nabytego w darowiźnie w 2008 r. w trybie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy (tzw. ulga meldunkowa). Natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r.
 1106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-192/11-2/AK
  Czy zasądzone odszkodowanie sądowe z tytułu zaniżonej ilości akcji oraz odsetki, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione są z opodatkowania.
 1107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-213/11-4/KR
  Czy od wypłacanego pracownikom socjalnym ryczałtu samochodowego należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też świadczenie to nie jest opodatkowane?
 1108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-66/11-3/BM
  Realizowane za wynagrodzeniem świadczenie, w ramach którego Spółka restrukturyzuje Dłużnikowi jego zobowiązanie poprzez przejęcie obowiązku spłaty długu, spłatę zadłużenia na rzecz Wierzyciela oraz rozłożenie płatności Dłużnikowi na raty, stanowi usługę zaliczaną do usług pośrednictwa finansowego, korzystającą ze zwolnienia od podatku, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy. Charakter i cel wykonywanych przez Spółkę czynności powoduje, iż nie mogą być one zaliczane do żadnej z kategorii usług pośrednictwa finansowego, które zostały wyłączone z powyższego zwolnienia, a w szczególności do usług ściągania długów oraz faktoringu.
 1109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-66/11-4/BM
  Realizowane za wynagrodzeniem świadczenie, w ramach którego Spółka restrukturyzuje Dłużnikowi jego zobowiązanie poprzez przejęcie obowiązku spłaty długu, spłatę zadłużenia na rzecz Wierzyciela oraz rozłożenie płatności Dłużnikowi na raty, stanowi usługę zaliczaną do usług pośrednictwa finansowego, korzystającą ze zwolnienia od podatku, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy. Charakter i cel wykonywanych przez Spółkę czynności powoduje, iż nie mogą być one zaliczane do żadnej z kategorii usług pośrednictwa finansowego, które zostały wyłączone z powyższego zwolnienia, a w szczególności do usług ściągania długów oraz faktoringu
 1110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-402/11-4/JS
  Przychód uzyskany z odszkodowania, wypłaconego za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do wykazania przedmiotowego odszkodowania w Urzędzie Skarbowym.
 1111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-171/11-9/JK
  Przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w dniu 24.01.2007 r. będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym.
 1112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-422/11-4/JS
  Przedmiotowe świadczenie wypłacane przez T. S.A. na rzecz Wnioskodawczyni w postaci jednorazowej kwoty, zamiast comiesięcznej renty przyznanej na podstawie przepisów prawa cywilnego będzie korzystało ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tak jak wcześniej otrzymywane odszkodowanie w postaci renty) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku przyznania przedmiotowego świadczenia w postaci jednorazowego odszkodowania przez Sąd na podstawie art. 447 Kodeksu cywilnego.
 1113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-82/11-4/GG
  Jakie świadczenia dla uczniów wypłacane przez Szkołę są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w całości, a które do kwoty 3.800 zł rocznie i czy Wnioskodawca ma obowiązek składania informacji na druku PIT-8C, do Urzędu Skarbowego o wypłacanych a nieopodatkowanych świadczeniach?
 1114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-196/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie sądowe z tytułu zaniżonej emerytury wraz odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-736/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 1116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-400/11/BJ
  Czy wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu?
 1117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-661/11-4/NS
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT posiłków sprzedawanych przez stołówkę internatu dla nauczycieli, oraz posiłków sprzedawanych przez stołówkę internatu na rzecz pracowników niepedagogicznych szkoły.
 1118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-198/11-2/KO
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-202/11-2/KO
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-37/11-4/AW
  Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego
 1121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-468/11-2/JK2
  Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w ramach tzw. "ulgi meldunkowej", ponieważ nie spełniła wyżej wymaganych ustawą warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym będzie podlegał u Wnioskodawczyni dochód uzyskany ze zbycia przedmiotowego mieszkania, stanowiącego współwłasność obojga małżonków, odpowiadający wysokości udziału Wnioskodawczyni w wartości wspólnego mieszkania, ustalona na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.
 1122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-147/11-4/KR
  Czy kwotę zaliczki uzyskanej na podstawie umowy przedwstępnej w wysokości 70.000 zł, Wnioskodawczyni może rozliczyć jako wydatek pokrywający rozliczenie sprzedaży mieszkania zakupionego w 2003 r. i sprzedanego przed upływem 5 lat od daty zakupu?
 1123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-38/11-2/KJ
  Czy rekompensata strat wynikających ze świadczenia usług publicznych – wykonywania usług komunikacji miejskiej na terenie gminy (pokrycie ujemnego wyniku finansowego tej działalności), którą otrzymuje Spółka od gminy stanowi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przychód, czy zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów?
 1124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-48/11-4/AK
  czy odszkodowanie, które otrzymał Wnioskodawca od byłego pracodawcy jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy odsetki od ww. odszkodowania podlegają opodatkowaniu?
 1125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-404/11-2/MS1
  Należy stwierdzić, iż kwota odszkodowania przyznana na rzecz Wnioskodawcy za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1186/10//11-S/AJ
  1. Czy mieszczącą się w ramach działalności Spółki czynność zbycia udziałów w spółce celowej uznać można za działalność gospodarczą, podlegającą zwolnieniu od podatku VAT? Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, wówczas Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytanie: 2. Czy opisana przez Spółkę działalność, polegająca na zbywaniu udziałów, może zostać zakwalifikowana jako działalność dokonywana sporadycznie, w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, czy dopuszczalnym jest, aby obrotu uzyskanego z tytułu tych transakcji nie uwzględniać przy ustalaniu proporcji VAT podlegającego odliczeniu (nie wliczać do mianownika tej proporcji), zgodnie z art. 90 ust. 3 ww. ustawy?
 1127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-363/11-6/SP
  Zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec otrzymane świadczenie z tytułu umowy ubezpieczeniowej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, przedmiotowe świadczenie pieniężne jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-422/11/BK
  Zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego.
 1129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-101/11-5/KSU
  Do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia w drodze zamiany lokalu mieszkalnego, nabytego w dniu 16 września 2009 r. można zaliczyć koszty aktu notarialnego związanego z przekształceniem lokalu mieszkalnego w odrębną własność, faktycznie poniesione wydatki związane z remontem tej nieruchomości, zwiększające jej wartość i poczynione w czasie jej posiadania tj. pomniejszone o ewentualny zwrot części podatku VAT, kwotę wydatkowaną na spłatę zadłużenia kredytowego zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową wraz z odsetkami .Natomiast wydatkami na własne cele mieszkaniowe jest kwota na jaką oszacowana została wartość lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany od córki, a także wydatki poniesione na remont nabytego lokalu mieszkalnego po spełnieniu odpowiednich przesłanek.
 1130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-128/11-2/DS
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej emerytury, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-170/11-2/DS
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej emerytury, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-106/11-5/KK
  Czy diety wypłacone członkom zarządu Spółki, na mocy uchwały Spółki, podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-115/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości akcji pracowniczych wraz odsetkami, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-594/11-7/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych.
 1135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-594/11-8/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających dla pielęgniarek i położnych.
 1136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-24/11-4/GG
  Czy przysługuje ulga meldunkowa z tytułu sprzedaży gruntu wraz z naniesieniami?
 1137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-434/07/11-10/S/SP
  Na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego Wnioskodawca pełni służbę poza granicami państwa w strukturach dowodzenia NATO i służba ta służy wzmocnieniu sił państw sojuszniczych współpracujących w ramach NATO, należy uznać, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należności zagranicznej otrzymanej w związku z rozkazem z dnia 15.06.2005 r. do pełnienia służby poza granicami państwa do dnia 30.07.2008 roku, przy czym podkreślenia wymaga, że zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzeń za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym.
 1138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-325/11-4/LS
  Należy stwierdzić, iż prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie przysługiwało Wnioskodawcy wyłącznie w części odpowiadającej pierwszej części ceny zapłaconej sprzedającej przed upływem dwóch lat od daty sprzedaży mieszkania tj. do 28.04.2008 r. Natomiast pozostała część odpowiadająca drugiej części ceny która zostanie zapłacona po 28.04.2008 r. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 28 ustawy. Bowiem do skorzystania ze zwolnienia przychodu na podstawie omawianego przepisu niezbędnym warunkiem jest wydatkowanie przychodu na wskazane w ustawie cele w ciągu 2 lat, nie zaś podpisanie aktu notarialnego.
 1139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-481/11/CJS
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi odsetkowej o kredytu zaciągniętego w latach 2002-2006 i dokonać korekty zeznań za lata 2008, 2009 i 2010 i uwzględnić tylko odsetki od dnia 26 maja 2006r. czyli od rat, które zostały zapłacone po okresie uwzględnionym do zeznania na wydatkowanie przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości z dnia 25 maja 2006r.?
 1140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-372/11-4/AS
  zwolnienie przedmiotowe z opodatkowania dotacji otrzymywanych od samorządów wojewódzkich i od Skarbu Państwa
 1141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-665/11-2/MN
  Zwolnienie od podatku usług udzielania pożyczek przez lombard.
 1142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-665/11-3/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania procedury marża w odniesieniu do sprzedaży nieodebranych zastawów
 1143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-692/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
 1144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-692/11-3/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
 1145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-311/11-4/JS
  Wpłacona kwota nie stanowi odszkodowania, którego wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie znajdzie również zastosowania do wypłaconej kwoty przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b. Zatem wypłacona na rzecz Wnioskodawczyni kwota nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynikająca z ugody kwota świadczenia winna być zakwalifikowana do przychodu ze stosunku pracy.
 1146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-678/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług
 1147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-550/11-6/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji poniesionych wydatków do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia i pozostałych kosztów.
 1148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-550/11-5/AA
  Czy poniesione wydatki sfinansowane z ww. dotacji stanowią koszty uzyskania przychodu nawet jeśli dane zakupy zostały sfinansowane dotacją?
 1149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-550/11-6/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji poniesionych wydatków do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia i pozostałych kosztów.
 1150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-550/11-5/AA
  Czy poniesione wydatki sfinansowane z ww. dotacji stanowią koszty uzyskania przychodu nawet jeśli dane zakupy zostały sfinansowane dotacją?
 1151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-550/11-4/AA
  Czy otrzymana dotacja z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-402/11/MO
  Czy w sytuacji gdy Wnioskodawca poniósł w danym roku stratę podatkową, a ponadto dochód z roku poprzedniego w całości przeznaczył na cele statutowe powstał dla niego obowiązek podatkowy od dochodu przeznaczonego na wydatki niezaliczone do kosztów podatkowych – składki PFRON?
 1153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-496/10/11-S/AK
  Czy wartość uzyskanego zwrotu udziału kapitałowego przez występującego ze spółki wspólnika, będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-502/10/11-S/AK
  Czy wartość uzyskanego zwrotu udziału kapitałowego przez występującego ze spółki wspólnika, będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-187/11-4/KR
  Czy osiągnięty w 2011 r. przychód (dochód) z dokonanego dnia 11 stycznia 2011 r. odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z związanym z nim prawem własności posadowionego na gruncie budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot prawa własności (nabytych w dniu 13 listopada 2008 r.), korzysta w całości ze zwolnienia określonego przepisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)?
 1156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-191/11/MK
  Czy datą do opodatkowania dochodu jest data przyznania odszkodowaniaczy data otrzymania wpłaty na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej?
 1157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-342/11-4/MK
  Zwolnienie z opodatkowania nagród otrzymanych w konkursach organizowanych i emitowanych przez Wnioskodawcę w ogólnodostępnej sieci internet skierowanych do nieograniczonego grona uczestników.
 1158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-626/11/RS
  Zastosowanie zwolnienia od podatku dla prowadzonych kursów i zajęć z fotografii.
 1159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-497/11-4/IF
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 1160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-392/11/ŚS
  Czy od przyznanego odszkodowania wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-154/11-7/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego przez grupę producentów rolnych z dotacji przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 1162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-653/11-4/JO
  Świadczone przez Wnioskodawcę, jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, usługi w zakresie kształcenia i wychowania, będą zwolnione na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy.
 1163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-382/11/BD
  Czy organizacja spotkania integracyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak to kto podlega temu podatkowi, uczestnicy spotkania, których w opisanym przypadku trudno określić, czy wszyscy pracownicy i ich rodziny, bo do nich zostało skierowane zaproszenie?
 1164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-383/11/BD
  Czy organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak to kto podlega temu podatkowi, uczestnicy imprezy, czy wszyscy pracownicy i ich rodziny oraz emeryci i renciści, bo do nich zostanie skierowane zaproszenie? W jaki sposób określić kto był uczestnikiem spotkania, skoro celem są zabawy i gry, w których będą brać udział nawet osoby zupełnie spoza grona zaproszonych (np. dzieci z okolicznych domów) czy też uczestnikiem jest ten, kto zjadł kiełbaskę?
 1165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-382/11/BD
  Czy organizacja spotkania integracyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak to kto podlega temu podatkowi, uczestnicy spotkania, których w opisanym przypadku trudno określić, czy wszyscy pracownicy i ich rodziny, bo do nich zostało skierowane zaproszenie?
 1166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-90/11-5/KSU
  Świadczenie przekazane pracownikom w postaci paczek mikołajkowych, imprez integracyjnych (ogniska, zabawy, kuligi), wycieczek sportowo-krajoznawczych z noclegiem, biletów wstępu na imprezy kulturalno-rozrywkowe, zapomóg z tytułu trudnej sytuacji życiowej, sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy, w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia, przy czym przychód ten będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 380,00 zł w skali roku podatkowego. Jednakże, powyższe zwolnienie nie obejmuje bonów towarowych.
 1167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-57/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości akcji pracowniczych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-298/11-2/EWW
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku VAT w zakresie zwolnienia od podatku wykonywania usług identyfikacji pojazdów i maszyn na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych.
 1169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-77/11-4/DS
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej emerytury, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania
 1170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-103/11-2/MP
  1. Czy bieżące spłaty rat kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w Wielkiej Brytanii, ponoszone od chwili uzyskania dochodu ze sprzedaży mieszkania w Polsce do upływu dwóch lat liczonych od końca roku podatkowego w którym nastąpiło odpłatne zbycie tego mieszkania, stanowią cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w całej wysokości (obejmują kapitał i odsetki składające się na wysokość rat?2. Czy spłaty kolejnych rat kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w Wielkiej Brytanii, ponoszone po okresie dwóch lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie mieszkania w Polsce, stanowią cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w całej wysokości (obejmują kapitał i odsetki składające się na wysokość rat?
 1171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-44/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości akcji oraz utraconej dywidendy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-94/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonego świadczenia emerytalnego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-298/11-2/EWW
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku VAT w zakresie zwolnienia od podatku wykonywania usług identyfikacji pojazdów i maszyn na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych.
 1174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-542/11-2/MM
  Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest podmiotem (artystą) w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT, to świadczone przez niego usługi polegające na: - wystawieniu spektakli we własnej reżyserii według autorskiego scenariusza i z własnym udziałem, przy których zatrudnia na umowę o dzieło również innych artystów - wykonaniu przez artystę zatrudnionego na umowę o dzieło własnego fragmentu programu (np. recitalu) w ramach autorskiego scenariusza Wnioskodawcy podlega zwolnieniu na podstawie ww. przepisu.
 1175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-56/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości akcji pracowniczych oraz dywidendy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-59/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości akcji pracowniczych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-42/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości akcji oraz utraconej dywidendy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-67/11-4/DS
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej emerytury, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-86/11-2/GG
  Czy przysługuje ulga meldunkowa z tytułu sprzedaży gruntu wraz z budynkiem mieszkalnym?
 1180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-371/11/MM
  Zakres opodatkowania wylosowanych nagród.
 1181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-81/11-4/ASZ
  Czy przychód Wnioskodawczyni uzyskany z tytułu zwrotu przez Spółdzielnię na Jej rzecz, w wysokości wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, wniesionego wkładu mieszkaniowego, w związku z rezygnacją z członkostwa w Spółdzielni, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-79/11-7/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego przez grupę producentów rolnych z dotacji przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 1183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-505/11-2/AA
  Czy zwrot kosztów poniesionych zarówno przez pracownika etatowego, jak i osobę zatrudnioną na umowę cywilnoprawną z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy w ramach podróży służbowej (wysłanego na podstawie polecenia wyjazdu służbowego) jest opodatkowany?
 1184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-486/11/ŁCz
  Czy w powyższym stanie faktycznym wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia ww. mieszkania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-488/11/ŁCz
  Czy w powyższym stanie faktycznym wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie z opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia ww. mieszkania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-136/11-4/GC
  Czy dochody Wspólnoty w postaci zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, fundusz remontowy i media dostarczane do części wspólnych nieruchomości, płacone przez członków Wspólnoty składającej się z lokali użytkowych zalicza się do gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w związku z tym będą one zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-160/11-4/EK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowej kwalifikacji otrzymanych przez Spółkę środków finansowych.
 1188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-296/10/11-S-2/JG
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy na wysokość dochodu z tytułu działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia i korzystającego ze zwolnienia z podatku dochodowego
 1189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-28/11-2/MF
  Czy do podstawy obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) oraz w art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), należy brać pod uwagę wartość faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych, nawet jeśli przekracza ona kwotę wydatków określoną w zezwoleniu?
 1190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-641/11-2/AK
  Czy stawką VAT właściwą do opodatkowania kompleksowej usługi świadczonej przez Spółkę na rzecz X jest stawka 23%?
 1191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-146/11-4/GC
  1. Czy dochody uzyskiwane przez Wspólnotę z wynajmu powierzchni wspólnej firmie – kwota: 224,90 zł miesięcznie, a przeznaczone na utrzymanie powierzchni wspólnej, czyli gospodarkę zasobem mieszkaniowym, mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44? 2. Czy kwota odsetek z lokaty może być także zwolniona z tego podatku?
 1192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-417/11-4/TW
  1. Czy na Spółce – jako płatniku – nie ciążą jakiekolwiek obowiązki związane z poborem i odprowadzeniem podatku (zaliczek na podatek) lub złożeniem jakichkolwiek informacji podatkowych (przykładowo PIT-8C), z uwagi na fakt, iż zdaniem Spółki wartość wszystkich świadczeń przyznanych przez Spółkę w ramach projektu "Uczeń online" jest zwolniona od opodatkowania z uwagi na ich sfinansowanie ze środków budżetu państwa i środków unijnych? 2. Czy – jeśli odpowiedź na pytanie 1 powyżej będzie negatywna – to czy na Spółce nie ciąży obowiązek poboru podatku od wygranych w organizowanych przez Spółkę konkursach, z uwagi na fakt, iż zdaniem Spółki wartość nagród (takich jak między innymi możliwości udziału w obozie językowym) przyznanych w konkursie organizowanym z zakresu nauki ogłaszanym za pośrednictwem ogólnodostępnych stron internetowych Spółki korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym, pod warunkiem, że wartość nagrody jednorazowo nie przekracza kwoty 760 zł?
 1193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-626/11-2/IM
  Czy Wnioskodawczyni prawidłowo przyjmuje, że wniesienie (aport) przedsiębiorstwa do spółki jawnej będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dla wnoszącego aport, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b u.p.d.o.f?
 1194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-364/11/IL
  Czy zwrot kosztów na podstawie faktury wystawionej na pracownika, stanowiącej jeden z wymogów formalnych stosowanych przez Wnioskodawcę przy wypłacie pracownikowi ekwiwalentu za poniesione przez Niego koszty zakupu okularów - stanowi podstawę do doliczenia kwoty tego ekwiwalentu do przychodów ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu?
 1195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-518/11/KW
  Czy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33a ustawy o podatku od towarów i usług, konkursy śpiewu, tańca, przeglądy teatralne, kabaretowe można zaliczyć do "usług kulturalnych" i tym samym opłatę za uczestnictwo w nich – akredytację, objąć zwolnieniem z podatku VAT?
 1196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-40/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości akcji pracowniczych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-908/11-4/MN
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
 1198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-107/11-2/MP
  Czy od sprzedaży powyższego lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem we współwłasności części wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uwzględniając okoliczność, że spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu Wnioskodawca nabył wraz z żoną w 1995 roku, a więc planowana sprzedaż w roku 2011 będzie dokonana, po upływie 5 lat od daty faktycznego nabycia?
 1199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-36/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości akcji pracowniczych oraz utraconej dywidendy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-35/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości akcji pracowniczych oraz utraconej dywidendy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-43/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości akcji pracowniczych oraz utraconej dywidendy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-29/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonego świadczenia emerytalnego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-87/11-2/KSU
  Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w związku z realizacją projektu w ramach Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działania 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-368/11-2/AS
  możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego P.O. Kapitał Ludzki
 1205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-257/11-4/JK
  Dochody finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.
 1206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-353/11-4/JK
  Przychody z tytułu przedmiotowego odszkodowania wraz z dodatkową kwotą nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Świadczenia te podlegają opodatkowaniu jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-351/11-4/MS
  Należy stwierdzić, że o ile Wnioskodawczyni złoży wymagane przepisami oświadczenie, to przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie wolny od podatku dochodowego, ponieważ Wnioskodawczyni spełniła przedstawiony powyżej warunek dotyczący zameldowania na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia przedmiotowego mieszkania.
 1208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-64/11-2/DS
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej emerytury, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-78/11-2/DS
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej emerytury, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-79/11-2/DS
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej emerytury, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-80/11-2/DS
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej emerytury, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-154/11-5/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży kurczaków.
 1213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-428/11-3/MM
  usługa oferowania instrumentów finansowych obejmującej m.in. czynności takie jak: przygotowanie prospektu emisyjnego w określonym zakresie, uczestnictwo w procedurze przed Komisją Nadzoru Finansowego, koordynacja czynności składających się na przyjęcie akcji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenie wprowadzenia akcji do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych, obsługa subskrypcji i sprzedaży akcji spełnia przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011r. i korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 1214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-330/11/MU
  Zastosowanie ulgi meldunkowej.
 1215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-72/11-2/DS
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 1216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-74/11-2/DS
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 1217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-326/11/ENB
  Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie Wnioskodawcy za pracę wykonywaną w okresie od 18 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. jest wolne w 85 % od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-328/11-3/MM
  Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z treści złożonego wniosku - przedmiotowe usługi są usługami pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych (np. udzielania kredytów, przyjmowania lokat / depozytów, prowadzenia rachunków bankowych itp.) Wnioskodawca działając jako subagent ma prawo stosować do tych usług zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 38 - 40 ustawy o VAT.
 1219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-508/11-4/NS
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.
 1220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-79/11-5/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży kurczaków.
 1221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-75/11-2/DS
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 1222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-23/11-3/KJ
  Czy wydatki inwestycyjne poniesione w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 1 grudnia 2017 r. będą stanowiły podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 1223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-23/11-2/KJ
  Czy Spółka mogła skorzystać z możliwości zwolnienia od podatku dochodowego (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) stosując dla potrzeb jego odliczenia faktycznie poniesione nakłady przewyższające wartość 1,2 mln EUR?
 1224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-634/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
 1225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-10/11-2/KK
  Czy zasadzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości akcji pracowniczych oraz utraconej dywidendy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-22/11-2/KK
  Czy otrzymane odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości akcji pracowniczych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-27/11-2/KK
  Czy otrzymane odszkodowanie z tytułu zaniżonej emerytury wraz odsetkami, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 21 ust. 1 pkt 95, zwolnione jest z opodatkowania.
 1228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-28/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej emerytury wraz odsetkami, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-474/11-4/NS
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku w odniesieniu do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz czynności przeciwpożarowych.
 1230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-18/11-2/KK
  Czy zasądzone odszkodowanie z tytułu zaniżonej ilości akcji pracowniczych oraz odsetek, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-350/11/ENB
  Zakres skutków podatkowych uczestnictwa w imprezie integracyjnej oraz możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
 1232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-381/11/MW
  Czy dochód ze sprzedaży w 2011r. działki budowlanej nabytej w 2008r. jest wolny od podatku w części, w jakiej wnioskodawczyni przeznaczy go na cele mieszkaniowe nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-399/11-2/MM
  W kontekście art. 82 ust. 1 oraz w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawca, który jest w trakcie rejestracji w jednostkach samorządu terytorialnego, będzie mieścić się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty, zawartych w art. 2 ww. ustawy i jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będzie świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. W związku z powyższym wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT, który jasno stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.
 1234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-69/11/IK
  1. Czy do okresu użytkowania pojazdu można wliczyć okres leasingu, co będzie upoważniać Wnioskodawcę do stosowania przepisów dotyczących pojazdów używanych?2. Czy sprzedaż pojazdu w oparciu o fakturę VAT na stawce zwolnionej od VAT, w opisanym zdarzeniu przyszłym wymaga dokonywania korekt deklaracji podatku od towarów i usług?
 1235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-582/11-4/MN
  Zwolnienie od podatku usług archeologicznych.
 1236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-582/11-5/MN
  Podatkek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku podatników zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
 1237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-308/11/AK
  Czy otrzymane wynagrodzenie za świadczoną pracę własną na rzecz projektu, udokumentowane dowodami wewnętrznymi, sfinansowane z otrzymanego dofinansowania, stanowi przychód z działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania?
 1238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-66/11-2/DS
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 1239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-69/11-2/DS
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 1240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-265/11-4/MP
  Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 1241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-438/11/GR
  Czy dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego stanowiąca dopłatę do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-254/11-5/MP
  Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 1243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-83/11/AK
  Czy zasądzone na rzecz Wnioskodawcy odszkodowanie netto wraz z należnymi odsetkami jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b i art. 21 ust. 1 pkt 95 ww. ustawy?
 1244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-154/11-2/AK
  Czy przychód ze zbycia po upływie 12 miesięcy od daty zameldowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 1245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-114/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-335/11-3/MM
  Mając na uwadze wyżej przytoczone przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż usługa polegająca na udostępnianiu na podstawie umowy najmu Nieruchomości osobom fizycznym w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych, mieści się w katalogu czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, a zatem jest zwolniona od podatku VAT. Z kolei usługa polegająca na udostępnieniu na podstawie umowy najmu Nieruchomości osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemających osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną w celach użytkowych będzie opodatkowana stawką podstawową w wysokości 23%.
 1247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-65/11-2/DS
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 1248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-525/11-4/PR
  Zastosowanie zwolnienia dla usług reklamowych świadczonych na rzecz szkoły wyższej, której treścią jest ekspozycja na tablicach reklamowych plakatów z informacjami zachęcającymi do wzięcia udziału w rekrutacji studentów.
 1249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-450/11/ICz
  zwolnienia od podatku do dostawy znaczków pocztowych po cenach równych wartości nominalnej
 1250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-73/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-109/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-76/11-4/MW
  Z uwagi na fakt, iż tomograf nie był używany przez Powiat, nie spełnia definicji towaru używanego, o której mowa w art. 43 ust. 2 ustawy. W konsekwencji, pomimo że Powiatowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, wniesienie aportem tomografu do spółki prawa handlowego nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, a będzie opodatkowane wg stawki odpowiadającej przedmiotowi aportu.
 1253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-414/11/DM
  Czy obsługa ratownicza kąpielisk nadmorskich wykonywana na zlecenie urzędu gminy, jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
 1254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-71/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-70/11-2/KK
  Czy otrzymane odszkodowanie wraz z odsetkami, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 21 ust. 1 pkt 95, zwolnione jest z opodatkowania?
 1256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-19/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-119/11-2/AK
  Czy odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, przyznane przez Sąd w wysokości równej wynagrodzeniu, które pracownik powinien otrzymać, gdyby stosunek pracy uległ rozwiązaniu przy zastosowaniu 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-286/11-2/WM
  Czy Wnioskodawczyni będzie korzystała ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-50/11-2/MP
  Czy odszkodowanie członka zarządu spółki kapitałowej, wypłacone na mocy wyroku sądowego za rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w związku z art. 39 Kodeksu pracy, jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-14/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-8/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-12/11-2/KK
  Czy otrzymane odszkodowanie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania.
 1263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-421/11-2/MM
  czynności wykonane przez Spółkę na podstawie zawartej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT, jako czynności świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek.
 1264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-137/11-4/KR
  Czy w tej sytuacji ma zastosowanie art. 21 pkt 32 lit. e, tzn. czy całość kredytu wchodzi w podstawę opodatkowania i czy Wnioskodawczyni może odliczyć ten kredyt (ewentualnie jego raty) od podstawy.
 1265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-395/11-2/BD
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 1266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-192/11-4/SP
  Świadczenia przekazane przez Wnioskodawcę będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.
 1267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-401/11-2/SM
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 1268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-531/07/11-6/KS
  Uzyskany przez Wnioskodawcę dochód finansowany ze środków pomocowych Funduszu Spójności nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach.
 1269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-135/11-4/KR
  Czy Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-21/11-2/MP
  Czy otrzymane odszkodowanie jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-2/11-2/MP
  Czy otrzymane odszkodowanie jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-3/11-2/MP
  Czy otrzymane odszkodowanie jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-146/11-4/LS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w gruncie
 1274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-164/11/AW
  Czy otrzymywane dofinansowanie objęte jest zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 lub 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy kwota dofinansowania wypłacona w roku 2010 w części przypadającej na poczet realizacji zadania przez podatnika, którego termin wykonania przesunięto na rok 2011 – stanowi zaliczki w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym, nie stanowiące przychodu?
 1275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-341/11-2/MC
  Czy w świetle przytoczonego stanu faktycznego spółka wyliczyła poprawnie podatek za 2009 i 2010 rok uwzględniając stratę na działalności zwolnionej, czy też powinna obliczyć podatek dochodowy na zasadach ogólnych?
 1276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-172/11-2/KO
  Czy Wnioskodawczyni przysługuje ulga meldunkowa na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 oraz art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-90/11-6/JG
  1. Czy odsetki od rachunku bieżącego i lokat terminowych pochodzących z wpłat czynszowych od lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, a zatem odsetki od tych środków stanowią dochód pochodzący z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy zwolnieniu podlegają odsetki uzyskiwane od rachunku bieżącego i lokat terminowych pochodzących wyłącznie z wpłat czynszowych użytkowników lokali mieszkalnych?
 1278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-341/11-4/PR
  Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla usług świadczonych przez psychologa polegających na badaniach kierowców i przedstawicieli innych zawodów, dla usług świadczonych przez psychologa polegających na indywidualnych konsultacjach psychologicznych (lub poradnictwie) oraz usług świadczonych w ramach organizowanych warsztatów kompetencji społecznych oraz motywacyjno – integracyjnych, a także doradztwie zawodowym zarówno grupowym jak i indywidualnym.
 1279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-298/11-6/JL
  Ponieważ Wnioskodawca jest jednostką systemu oświaty, podstawą do zastosowania zwolnienia w analizowanej sprawie w zakresie dotyczącym doskonalenia nauczycieli jest przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.
 1280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-95/11-2/GC
  Czy można, do przychodów uzyskiwanych z dodatkowej działalności polegającej m.in. na wynajmie lokali użytkowych, dzierżawie terenu, dzierżawie dachów, wynajmie powierzchni reklamowej, która jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, przypisać koszty części wspólnej zasobów mieszkaniowych na podstawie proporcji w jakiej pozostają przychody z działalności opodatkowanej w ogólnej kwocie przychodów?
 1281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-93/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-60/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-92/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-123/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-132/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-55/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-269/11-4/AO
  1. Czy jest to przychód z uprawiania sportu w zakresie wynikającym z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wówczas cała kwota podlega opodatkowaniu, a w związku z powyższym rocznego rozliczenia stypendium sportowego należy dokonywać na PIT-11? 2. Czy powyższe wypłaty należy traktować jako stypendia sportowe, których wysokość i zasady zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i tym samym są wolne od podatku dochodowego, do wysokości nieprzekraczającej 380 zł (od stycznia 2011 wprowadzono limit roczny w wysokości 3.800 zł), a w związku z powyższym, czy rocznego rozliczenia należy dokonywać na PIT-8S?
 1288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-244/11-4/ES
  Zbycie mieszkania w 2011 r. otrzymanego w drodze darowizny w 2006 r. Czy od takiej transakcji sprzedaży mieszkania Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-58/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-34/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-39/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-49/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione jest z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-20/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-17/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-476/11-2/BD
  Czy opłata za przechowywanie zastawu jest zwolniona od podatku VAT, czy opodatkowana stawką podstawową wynoszącą 23%?
 1296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-195/11-2/PG
  Zastosowanie zwolnienia do świadczonych usług logopedycznych.
 1297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-248/11-4/AJ
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z dokonaną sprzedażą (w dn. 9.08.2010 r.) nieruchomości (zakupionej w 2004 r. wspólnie z małżonkiem), zabudowanej budynkiem, w którym mieszkaliśmy i byliśmy zameldowani na pobyt stały przez kilka lat, a po śmierci męża wspólnie z córkami, ma zastosowanie w stosunku do nas zwolnienie z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-433/11-2/AJ
  Czy środki uzyskane ze sprzedaży własnościowego lokalu mieszkalnego, które zostaną przeznaczone na remont, rozbudowę, modernizację i adaptację domku letniskowego/rekreacyjnego – całorocznego, w którym wraz z żoną zamierza zameldować się i zamieszkać na stałe, podlegać będą zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-215/11-4/SP
  Zwolnienie od podatku dochodowego świadczenia otrzymywanego przez funkcjonariusza służby więziennej w postaci zwrotu kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem.
 1300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-231/11-2/IF
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 1301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-136/11-4/LS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego
 1302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2-415-1/11-2/MP
  Czy otrzymane odszkodowanie jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-158/11-9/MP
  Wynagrodzenie wypłacone Wnioskodawczyni w latach 2005-2008 w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006, refinansowane w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46, z uwagi na niespełnienie przesłanek w nim wymienionych.
 1304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-173/11-2/KO
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zbytą nieruchomość korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-222/11-2/MP
  Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania umorzonej pożyczki otrzymanej z ZFŚS na cele mieszkaniowe.
 1306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-304/11-2/SP
  Należy stwierdzić, iż dokonana zamiana spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2006 r., na większe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie rodzi po stronie Wnioskodawczyni powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przychód uzyskany w wyniku zamiany korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Nieodpłatne zbycie przed upływem 5 lat w formie darowizny na rzecz syna i synowej, przedmiotowego lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany również nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-259/11/GR
  Czy Wnioskodawca może wspólnie z małżonkiem skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-485/11-3/MP
  1. Badania zlecane przez policję, celem których jest określenie stanu zdrowia osób zatrzymanych pod względem braku przeciwwskazań medycznych do przebywania w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych będą korzystały ze zwolnienia od podatku. 2. Usługi polegające na pobieraniu próbek krwi do badań laboratoryjnych podlegają opodatkowaniu według stawki 23%. 3. Udostępnianie pacjentom i firmom ubezpieczeniowym dokumentacji medycznej w formie kserokopii - usługi opodatkowane 23% stawką podatku od towarów i usług. 4. Badania lekarskie przeprowadzane na zlecenie wojskowych komisji lekarskich - opodatkowane podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług.
 1309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-617/08/11-5/S/AK
  Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości w Londynie.
 1310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-229/11-3/MM
  wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu nabycia wierzytelności nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, bowiem przedmiotowa czynność polegająca na obrocie wierzytelnościami, tj. zakupie wierzytelności w celu dalszej odsprzedaży lub windykacji we własnym zakresie, stanowi usługę polegającą na uwolnieniu od wykonywania czynności związanych ze ściąganiem długu i ryzyka jego nieściągnięcia, która nie korzysta, w myśl art. 43 ust. 15 ustawy o VAT ze zwolnienia od podatku VAT. Zatem ww. czynność winna zostać opodatkowana 23% stawką podatku VAT i udokumentowana fakturą VAT.
 1311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-229/11-4/MM
  Poprzez odroczenie terminu płatności Wnioskodawca przez cały czas tegoż odroczenia kredytuje dłużnika. W konsekwencji, w ocenie tut. Organu podatkowego, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca kredytując dłużnika świadczy na jego rzecz usługi w zakresie kredytowania, które w myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.
 1312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-235/11/GR
  Wnioskodawczyni nie może skorzystać ze zwolnienia w ramach tzw. "ulgi meldunkowej", ponieważ nie spełniła Ona wyżej wymaganych ustawą warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 31 grudnia 2008 r., t.j. okresu zameldowania na pobyt stały nie krótszy niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia przedmiotowej nieruchomości.
 1313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-325/11/ENB
  Czy przeznaczenie środków na spłatę opisanego kredytu stanowi podstawę zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży działki?
 1314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-190/11/MM
  Czy otrzymywany ryczałt z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Izby Inżynierów Budownictwa jest zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-154/11-4/JS
  Podstawą zwolnienia otrzymanej przez Panią kwoty pieniędzy (zadośćuczynienia) nie może być art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowe zadośćuczynienie nie jest zadośćuczynieniem, którego wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyznana Wnioskodawczyni, wyrokiem Sądu z dnia 17.08.2010 r., kwota pieniężna z tytułu zadośćuczynienia, stanowi przychód podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-277/11-3/MM
  skoro – jak wynika z treści złożonego wniosku - przedmiotowe usługi są usługami pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych, depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz w świadczeniu usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe uregulowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, Spółka ma prawo stosować do tych usług zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 38 - 41 ustawy o VAT.
 1317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-322/11-4/AK
  1. Czy godziny dokupione przez uczniów też można traktować jako usługę zwolnioną od podatku VAT? 2. Czy usługi kursu nauki jazdy świadczone dla uczniów Wnioskodawcy, nie mających jazdy w programie nauczania można traktować jako usługę edukacyjną zwolnioną od podatku? 3. Jak potraktować tą usługę świadczoną dla uczniów obcych szkół i osób nie związanych ze szkołą?
 1318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-151/11-4/PG
  Zastosowanie zwolnienia od podatku do usług szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
 1319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-165/11-2/ASZ
  Czy wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania stanowiącego majątek osobisty Wnioskodawcy na zakup lokalu mieszkalnego wspólnie z żoną w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej jest wystarczające aby możliwe było zastosowanie zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do pełnej kwoty otrzymanej ze sprzedaży mieszkania?
 1320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-282/11-4/BD
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.
 1321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-201/11-3/MS
  należy stwierdzić, iż odszkodowanie, które Wnioskodawczyni otrzyma z tytułu szkody rzeczywiście poniesionej, przyznane w oparciu o przepisy prawa powołane powyżej, będzie korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy podatkowej.
 1322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-253/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dla Policji
 1323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-323/11/AŚ
  zwolnienie od podatku VAT usług fizjoterapeutycznych wykonywanych przez spółkę zatrudniającą mgr i technika fizjoterapii
 1324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-45/11-4/MP
  Czy kwota 225.000 zł uzyskana ze sprzedaży mieszkania darowanego, położonego w xx, może być wliczona do wydatków poniesionych na zakup nieruchomości przy ul. xx, jako trzecia i ostateczna rata spłaty należności zgodnie z aktem notarialnym?
 1325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-247/11-2/SP
  Opodatkowanie kwoty zasądzonej przez Sąd.
 1326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-142/11-4/JK
  Zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego przez osoby fizyczne zatrudnione do realizacji celów i zadań merytorycznych projektów w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie".
 1327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-332/11/AŚ
  zwolnienie od podatku VAT usług fizjoterapeutycznych wykonywanych przez pielęgniarkę i mgr fizjoterapii zatrudnionych u osoby fizycznej
 1328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-398/11-2/MN
  Zwolnienie od podatku usług medycznych. Wnioskodawca jest psychologiem klinicznym. Obecnie przeprowadza program redukcji stresu oparty na uważności MBSR (MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION) stosowany w wielu ośrodkach medycznych na całym świecie przez certyfikowanych nauczycieli.
 1329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-239a/11/RS
  Zwolnienia od podatku usług administrowania nieruchomością wspólną.
 1330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-91/11-2/MP
  Czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży gospodarstwa rolnego otrzymanego w drodze darowizny na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-133/11-2/KR
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w roku 2006, w części wydatkowanej na spłatę kredytu w dacie zbycia nieruchomości jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-154/11/BJ
  Czy wynagrodzenie urzędnika jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w części w jakiej podlega refundacji z EFRR?
 1333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-123/11-4/JS
  Otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w Polsce skierowanych do wykonywania pracy poza granicami państwa – w polskich kontyngentach wojskowych, wynagrodzenie miesięczne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dodatek wojenny i dodatek zagraniczny przyznane na podstawie odrębnych przepisów korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nie mieszczą się w zakresie należności pieniężnych wolnych od podatku i stanowią przychód pracownika, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy podatkowej.
 1334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-134/11-2/PG
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług dotyczący prowadzenia warsztatów matematycznych w szkole oraz w części dotyczącej prowadzenia warsztatów matematycznych w przypadku podpisania umów z domem kultury oraz przedszkolem.
 1335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-356/11-2/AD
  Czy w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2011r. art. 43 ust.1 pkt 18, Szpital może korzystać z przedmiotowego zwolnienia w podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług polegających na obserwacjach szpitalno - psychiatrycznych zalecanych postanowieniem sądowym?
 1336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-286/11/SD
  Czy w powyższym stanie faktycznym dofinansowanie udzielone Spółce będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-158/11-4/MM
  Wnioskodawca świadczy jedynie usługę dostarczania wykwalifikowanego personelu na rzecz organizatora wypoczynku dla dzieci i młodzieży, tym samym nie świadczy usług w zakresie opieki na dziećmi i młodzieżą, prowadzonych w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. W konsekwencji nie będzie uprawniony do skorzystania, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT ze zwolnienia z podatku VAT przy świadczeniu tych usług – są one opodatkowane podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.
 1338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-131/11-4/JK
  zwolnienie od podatku organizowanych w formie konferencji szkoleń dla uczestników
 1339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-135/11-4/JK
  zwolnienia od podatku usług kształcenia zawodowego świadczonych na rzecz zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawców majątkowych osób fizycznych i przedsiębiorców
 1340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-128/11-7/KŁ
  Zwolnienie od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych w formie seminarium z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy.
 1341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-128/11-6/KŁ
  Zwolnienie od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych w formie seminarium z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy.
 1342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-129/11-6/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy.
 1343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-129/11-7/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy.
 1344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-210/11/MO
  Czy przekazanie przez Spółkę do NZOZ budynków i sprzętu celem nieodpłatnego używania stanowi przychód NZOZ podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 8)?
 1345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-209/11/MO
  Czy przekazanie przez powiat do Spółki budynków i sprzętu celem nieodpłatnego używania stanowi przychód Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 7)?
 1346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-210/11/MO
  Czy przekazanie przez Spółkę do NZOZ budynków i sprzętu celem nieodpłatnego używania stanowi przychód NZOZ podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 8)?
 1347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-207/11/MO
  Czy wypłacenie zysku NZOZ do Spółki, jako podmiotu który utworzył zakład będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na poziomie NZOZ i Spółki (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)?
 1348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-208/11/MO
  Czy wypłacenie zysku NZOZ do Spółki w celu jego wydatkowania przez Spółkę na cele związane z ochroną zdrowia oznacza, że zysk NZOZ nadal korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6)?
 1349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-244/11-2/NS
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.
 1350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-72/11-7/IM
  Czy dofinansowanie z budżetu Gminy kosztów związanych z przygotowaniem do transportu, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta, stanowiące dla poszczególnych podmiotów przychód, mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym płatnik nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C?
 1351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-291/11-2/MM
  Nabycie gruntu, w części działki (ok. 40 x 40m) opisanej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako leżącą w terenie zabudowy – prawidłowo zostało opodatkowane podatkiem VAT. Dla przedmiotowego gruntu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast obowiązujące w gminie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa położenie części działki (ok 40 x 40m) jako leżącą w terenie zabudowy. W związku z powyższym, w stosunku do sprzedaży części działki (ok. 40 x 40 m) nie miały zastosowania przepisy dotyczące zwolnienia z podatku VAT uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
 1352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-198/11-2/AO
  Czy wypłacane uczestnikom umowy stażowej oraz umowy o staż wynagrodzenie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lub art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-245/11-5/BD
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanych.
 1354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-278/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na wypożyczeniu aparatury medycznej
 1355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-219/11-4/NS
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.
 1356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-150/11-3/MM
  Wnioskodawczyni jako niezarejestrowany podatnik VAT, zwolniony od podatku w trybie art. 113 ustawy o VAT z racji osiąganego poziomu sprzedaży opodatkowanej, postępuje prawidłowo nie dokumentując za pomocą faktur VAT obrotu uzyskiwanego z tytułu wynajmu pawilonu handlowego.
 1357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-160/11-4/MG
  Zwolnienie z opodatkowania zwrotu wydatków poniesionych przez lekarzy, w związku z udziałem w konferencji lub kongresie.
 1358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-344/11-2/AK
  Czy przy świadczeniu usług takich jak sporządzanie kopii dokumentacji medycznej dla pacjentów Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18?
 1359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-344/11-3/AK
  Czy wykonywanie kopii, wyciągów i odpisów dokumentacji medycznej dla firm ubezpieczeniowych oraz wydawanie pacjentom na ich życzenie zaświadczeń i orzeczeń niezwiązanych z dalszym leczeniem, a także udzielanie zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia podlega opodatkowaniu podstawowa stawką 23%?
 1360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-215/11/MK
  dotyczy rodzaju informacji imiennej (PIT-11 czy PIT-8C), jaką powinien wystawić płatnik dokonujący wypłaty stypendiów sportowych
 1361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-135/11-2/JK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów rolnych.
 1362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-79/11-3/MM
  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę opisane w pkt 3 oraz 6 t.j. - rozpoznanie potrzeb finansowych, inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych klienta świadczone przez Spółkę na rzecz Banku - przekazanie klientowi rzetelnej informacji o produktach oferowanych przez Banki, w szczególności o warunkach udzielania kredytów i pożyczek, zawierania umów ubezpieczenia, zasadach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych podlegają zwolnieniu na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm., zwanej dalej "ustawą o VAT")?
 1363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-107/11-4/WS
  Czy zamiana działki o nr 895/3 na działkę o nr 899/8 zwalnia Wnioskodawcę z zapłacenia podatku dochodowego?
 1364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-40/11-4/MP
  Wynagrodzenie Wnioskodawcy, jako osoby bezpośrednio realizującej cel projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", w części finansowanej wprost ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-161/11/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych pozyskanych wraz z innym podmiotem w ramach zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 1366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-45/11-5/MM
  Usługi opisane przez Wnioskodawcę nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, bowiem Zainteresowany nie spełnił wszystkich przesłanek wymienionych w tym przepisie – nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym oraz związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Jednakże Wnioskodawca dla świadczonych przez siebie usług może korzystać z preferencyjnej stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2, art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z załącznikiem nr 3 poz. 179, bowiem w piśmie uzupełniającym wskazał, iż usługi będące przedmiotem wniosku należą do grupowania PKWiU z 2008r. 93.11.10.0 – "usługi związane z działalnością obiektów sportowych".
 1367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-113/11-3/MM
  Czynności wykonane przez Wnioskodawcę polegające na dokonaniu inspekcji pojazdów w celu ich identyfikacji, oceny ich stanu faktycznego, weryfikacji zgłoszonych danych ze stanem faktycznym – nie korzystają (od dnia 01 stycznia 2011r.) ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 w związku z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.
 1368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-126/11-5/JK
  Czy przychód Wnioskodawcy uzyskany z wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER utworzonym i prowadzonym na podstawie niemieckich przepisów regulujących funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych określonemu w art. 21 ust. 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-126/11-4/JK
  Czy, co do zasady, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w niemieckim pracowniczym programie emerytalno-rentowym powstaje w Polsce w momencie uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu w formie wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER?
 1370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-171/11/MS
  Czy takie pomieszczenia powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym?
 1371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-114/11/BJ
  Czy otrzymane odszkodowanie z tytułu zajęcia gruntu pod drogę publiczną korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-321/11-2/AK
  Czy usługi fizjoterapeutyczne świadczone przez Wnioskodawcę za pośrednictwem fizjoterapeutów podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt. 19 u.p.t.u.?
 1373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-87/11-4/JK
  zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym nagród uznaniowych, nagród pieniężnych oraz nagród rzeczowych wypłacanych żołnierzom zawodowym w związku z użyciem w konflikcie zbrojnym poza granicami państwa
 1374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-154/11-2/AA
  Czy wysokość przyznanego ekwiwalentu pieniężnego celem zapewnienia pracownikom Sądu , zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, okularów korygujących wzrok, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-141/11-2/AA
  Czy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?
 1376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-178/11-4/AK
  1. usługi profilaktyczne psychologiczne świadczone przez zatrudnionych przez nas psychologów są zwolnione z VAT? 2. usługi profilaktyczne lekarskie świadczone przez lekarza korzystają za zwolnień VAT?
 1377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-151/11-2/WM
  Czy w przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego nabytego dnia 19 maja 2008 r. należącego do majątku wspólnego małżonków, dokonanej po upływie 12 miesięcy od dnia zameldowania jednego z małżonków, drugi współmałżonek – niezameldowany w tym mieszkaniu – będzie zobowiązany do uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego?
 1378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-132/11-3/TW
  Czy wskazane w stanie faktycznym towary (wyposażenie) i usługi, sfinansowane z dotacji, stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-132/11-2/TW
  Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy, zwolniony z podatku na podstawie art. 121 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-274/11-4/AK
  1. Czy zabiegi rehabilitacyjne służące profilaktyce, zachowaniu i poprawie zdrowia na podstawie skierowania lekarskiego podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy?2. Czy zabiegi rehabilitacyjne bez skierowania lekarskiego, sprzedawane komercyjnie również podlegają temu zwolnieniu?
 1381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-247/11-3/AK
  1. Czy usługi w zakresie inhalacji w grocie solnej wykonywane na podstawie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań, będą korzystały ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy usługi w zakresie inhalacji w grocie solnej bez orzeczenia lekarskiego, sprzedawane komercyjnie również podlegają temu zwolnieniu?
 1382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-31/11-3/MM
  1. Czy Wnioskodawca prawidłowo wystawia faktury sprzedaży od 01.01.2011r.? 2. Czy usługi, które Wnioskodawca świadczy w ramach PKWIU 90.01. i 90.03. są zwolnione z podatku VAT? 3. Czy Wnioskodawca jako manager Artysty ma prawo korzystać ze zwolnienia od podatku VAT?
 1383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-126/11/ENB
  Czy odszkodowanie otrzymane przez Wnioskodawczynię podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-92/11-5/AK
  Opodatkowanie nagród wypłacanych przez Wnioskodawcę uczestnikom konkursu.
 1385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-139/11-4/NS
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych za pośrednictwem portali internetowych.
 1386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-139/11-5/NS
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych za pośrednictwem portali internetowych.
 1387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-173/11-2/KS
  Uzyskany przez Wnioskodawcę przychód ze zbycia działki nabytej w drodze darowizny, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie przychód uzyskany w wyniku sprzedaży przez Wnioskodawcę w 2011 r. przedmiotowej nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.
 1388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-129/11/GR
  1. Czy w przypadku, gdy po sprzedaży przedmiotowych gruntów nabywca nie zmieni przeznaczenia tych gruntów (w szczególności nie wystąpi o ich wyłącznie z produkcji rolnej), zastosowanie będzie miało zwolnienie od podatku dochodowego określone w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), niezależnie od tego, do jakiego źródła przychodów zaliczone zostaną przychody ze sprzedaży? 2. Czy przedmiotowe przychody należy zaliczyć do źródła przychodów działalność gospodarcza, czy też są to przychody ze źródła "sprzedaż rzeczy"?
 1389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-89/11-6/AS
  Usługi nauczania przedszkolnego świadczone przez zatrudnionych nauczycieli.
 1390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-114/11/MU
  Zastosowanie ulgi meldunkowej (grunt).
 1391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-123/11/AK
  Czy po dniu 31 grudnia 2010 r., korzystając ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach obowiązujących małych i średnich przedsiębiorców w dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, Spółka, kalkulując wysokość dostępnego zwolnienia podatkowego, powinna uwzględnić pomoc uzyskaną w związku ze zwolnieniem dochodu osiągniętego do dnia 31 grudnia 2010 r.? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 1392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-186/11/AŚ
  W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych przez Stacje Sanitarno–Epidemiologiczną
 1393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-217/11-2/AK
  Czy świadczone przez Uniwersytet usługi organizacji konferencji oraz dostawa towarów ściśle z nimi związana spełniają warunki uznania ich za usługi ściśle związane z usługami w zakresie kształcenia na poziomie wyższym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt.26b i w związku z tym korzystają one ze stawki zwolnionej tak jak usługa podstawowa?
 1394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-136/11-4/NS
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług edukacyjnych.
 1395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-117/11-2/BD
  Czy Spółka przy świadczeniu odpłatnych usług rehabilitacyjnych na rzecz osób fizycznych ma obowiązek stosować zwolnienie od podatku od towarów i usług?
 1396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-91/11-4/AS
  Czy różnica pomiędzy kosztami faktycznie poniesionymi przy realizacji prac badawczych a wartością faktury za badania naukowe wystawianej przez Spółkę dla partnerów Konsorcjum wdrażających badania stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem od osób prawnych w części stanowiącej dochód Wnioskodawcy?
 1397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-149/11/SD
  Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę ze sprzedaży produktów wytworzonych w wyniku Inwestycji stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej, podlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop w sytuacji, w której przychody te wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w zakresie określonym w Zezwoleniu?
 1398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-150/11/SD
  Czy przychód Spółki ze sprzedaży produktów wytworzonych w związku z Inwestycją korzystać będzie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, również wówczas, gdy część (lub całość) wydatków związanych z Inwestycją zostanie dofinansowana w formie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka?
 1399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-132/11-2/BD
  Czy opłata za przechowanie rzeczy będących zastawem pożyczki jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
 1400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-303/11/AŚ
  zwolnienie od podatku VAT usług fizjoterapeutycznych
 1401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-344/11/HS
  Sposób opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
 1402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-120/11/AŚ
  W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych przez Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną
 1403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-147/11-5/MP
  stypendia wypłacane od 2010 r. stażystom odbywającym staż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są objęte zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-75/11-3/MP
  Wobec powyższego, wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika uzupełniającego wiedzę i umiejętności za zgodą pracodawcy, począwszy od daty zatrudnienia, poprzez okres pozostawania w stosunku pracy, będzie korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 90 podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wartość dofinansowania jakie pracownik otrzyma od pracodawcy, jako refundację poniesionych przez niego kosztów nauki przed datą zatrudnienia nie będzie korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 90 podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-148/11-5/MP
  W sytuacji, gdy stypendia będą otrzymywane przez studentów i doktorantów (uczestników projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-116/11-2/MS1
  Zwolnienie od opodatkowania wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników.
 1407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-116/11-3/MS1
  Zwolnienie od opodatkowania wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników.
 1408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-137/11-2/AK
  Podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia dla usług assistance.
 1409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-122/11-2/MP
  Wnioskodawca dokonując świadczeń na rzecz swoich pracowników – świadczeń, które spełniają warunki do zwolnienia określonego w brzmieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stosując zwolnienie w tym przepisie przewidziane, winien sumować wszystkie świadczenia przez siebie przekazane i od nadwyżki przekraczającej limit 380 zł pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 1410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-84/11/MU
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 1411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-112/11-4/AS
  Zwolnienie od opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z częścią wspólną nieruchomości.
 1412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-133/11-2/MN
  Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 1413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-113/11/AŚ
  W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych przez Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną.
 1414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-90/11/RM
  Dot. braku obowiązku sporządzania informacji na formularzu PIT-11 dla uczestników projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 1415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-56/11/PST
  Czy odsetki z lokaty bankowej, która została utworzona ze środków pochodzących z gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez podatnika i które będą przeznaczone na utrzymanie nieruchomości wspólnej, będą objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-45/10-4/BD
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla usług paramedycznych.
 1417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-88/11-2/MP
  Do otrzymywanych przez Wnioskodawcę środków finansowych z tytułu uczestnictwa w programie "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" nie ma zastosowania ani zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy i w związku z tym podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przy czym należy podkreślić, iż przychód z tytułu otrzymania środków finansowych dla siebie i swojej rodziny uzyskuje uczestnik programu w pełnej otrzymanej kwocie. Przychód ten z uwagi na fakt, że nie pochodzi ze środków pracodawcy, a jedynie za jego pośrednictwem jest przekazywany, co wynika wprost z zawartej umowy między Uniwersytetem a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-81/11-2/SP
  Opodatkowanie wypłaty środków tytułem świadczeń emerytalnych z pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego, utworzonego i działającego w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych w Wielkiej Brytanii.
 1419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-42/11/BD
  Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku sądowego do wysokości określonej w tym wyroku i w deklaracji PIT-37 za 2010r. (pod warunkiem jej otrzymania) kwota zadośćuczynienia powinna być wykazana jako kwota zwolniona od podatku, natomiast kwota odsetek wykazana w pozycji inne przychody i opodatkowana według skali podatkowej?
 1420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-234/11/HS
  Czy przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku oraz umowy działu spadku podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-38/11/BJ
  Zwolnienie z podatkowania wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 1422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-84/11-2/MP
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do żądania od swoich członków (podatników) oświadczenia o wysokości wykorzystanego przez nich w danym roku limitu i wystawienia PIT-8C tym pracownikom, którzy przekazali oświadczenie w tym zakresie, a z którego wynika, że świadczenie Związków Zawodowych stanowić będzie nadwyżkę nad przewidzianym w ustawie limitem?
 1423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-90/11/MS
  Usługi zwolnione z VAT - badania laboratorium (badania dla ludzi i środowiska).
 1424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-26/11-5/MG
  Czy przychód Wnioskodawcy uzyskany z wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER utworzonym i prowadzonym na podstawie niemieckich przepisów regulujących funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych określonemu w art. 21 ust. 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-122/11-2/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dla usług z zakresu medycyny pracy.
 1426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-143/11-2/MN
  1. Czy w świetle znowelizowanych przepisów ustawy PTU, świadczona usługa nauczania jest nadal zwolniona od opodatkowania jako usługa kształcenia zawodowego? 2. Czy jednak tak nie jest i powinno się pilnować ewentualnego przekroczenia limitu obrotów zwolnienia podmiotowego z art. 113?
 1427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-22/11/MU
  Skutki podatkowe zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.
 1428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-196/11-5/AS
  Czy przychód Wnioskodawcy uzyskany z wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER utworzonym i prowadzonym na podstawie niemieckich przepisów regulujących funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych określonemu w art. 21 ust. 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-71/11-6/MS1
  Czy przychód Wnioskodawcy uzyskany z wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER utworzonym i prowadzonym na podstawie niemieckich przepisów regulujących funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych określonemu w art. 21 ust. 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-48/11-5/MS1
  Czy przychód Wnioskodawcy uzyskany z wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER utworzonym i prowadzonym na podstawie niemieckich przepisów regulujących funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych określonemu w art. 21 ust. 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-309/11-2/BD
  Opodatkowanie usługi wybielania zębów.
 1432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-28/11/BJ
  Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość otrzymanych nagród rzeczowych jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też wnioskodawca jest zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek według zasad określonych w przepisie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy?
 1433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-54/11/MS
  Czy świadczone przez Wnioskodawcę (jako zakład opieki zdrowotnej) usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-56/11-4/AP
  Czy kwota jednorazowego odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej dla nadwieszenia elektrowni wiatrowej podlega opodatkowaniu?
 1435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-26/11-5/BD
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla czynności udzielania pożyczek.
 1436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-26/11-6/BD
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla czynności udzielania pożyczek.
 1437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-91/11-5/AS
  Czy różnica pomiędzy kosztami faktycznie poniesionymi przy realizacji prac badawczych a wartością faktury za badania naukowe wystawianej przez Spółkę dla partnerów Konsorcjum wdrażających badania stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem od osób prawnych w części stanowiącej dochód Wnioskodawcy?
 1438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-164/11-3/MM
  Czy działalność szkoleniowa jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a, c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. Nr 54 z późn. zmianami)?
 1439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-18/11/MK
  Czy można zastosować zwolnienie z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym w stosunku do świadczenia rzeczowego jakim będzie posiłek podany rencistom i emerytom w restauracji, podczas spotkania kulturalno-oświatowego?
 1440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-3/11-3/MM
  Wskazana w opisie zdarzenia przyszłego usługa "bancassurance" świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz Agenta nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT, w konsekwencji podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23%.
 1441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-57/11-4/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług turnusów rehabilitacyjnych wcześniej zakupionych od innego podmiotu.
 1442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-57/11-3/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług organizowania turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę sprzedawanych osobom niepełnosprawnym, korzystającym z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub Europejskiego Funduszu Społecznego.
 1443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-57/11-5/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług organizowania turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę, niefinansowanych ze środków PFRON lub EFS dla osób niepełnosprawnych.
 1444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-57/11-6/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług organizowania turnusów rehabilitacyjnych niespełniających warunków w myśl ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 1445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-45/11-2/MP
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia, pobrania zaliczki na podatek dochodowy pracownika od kwoty, którą Wnioskodawca zapłaci za odbycie aplikacji adwokackiej przez pracownika oraz czy kwota zapłacona przez Wnioskodawcę na pokrycie kosztów aplikacji adwokackiej pracownika stanowi dochód pracownika zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy i z tego tytułu Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczenia i pobrania od tej kwoty zaliczki na podatek dochodowy pracownika?
 1446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-28/11-4/MP
  Mając na względzie przytoczone powyżej przepisy prawa podatkowego oraz zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku należy stwierdzić, iż zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie. Zatem wynagrodzenia ekspertów otrzymywane w ramach realizacji zadań dotyczących Projektu Bliźniaczego podlegać będą opodatkowaniu.Natomiast odnośnie zastosowania zwolnienia od podatku diet i innych należności za czas podróży służbowej – właściwym będzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) i b) ww. ustawy, jeżeli w konkretnym zdarzeniu przyszłym będziemy mieć do czynienia z podróżą służbową.
 1447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-238/10/11-S/IL
  Czy należy uiścić 10% zryczałtowany podatek dochodowy?
 1448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-15/11/BJ
  Czy wynagrodzenie wnioskodawcy w miesiącach, w których pracował przy projektach PO KL oraz PO EWT powinno być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1362/10-4/BD
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej.
 1450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-51/11-3/MM
  usługi finansowania, które będą świadczone przez Bank na rzecz Dłużnika za okres po dacie płatności wskazanej na fakturze wystawionej przez Faktoranta stanowią usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych. Usługi te nie są zaliczane do usług ściągania długów bądź faktoringu i tym samym mieszczą się w katalogu usług zwolnionych z VAT
 1451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1183b/10/IB
  Czy przychód Wnioskodawcy uzyskany z wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER utworzonym i prowadzonym na podstawie niemieckich przepisów regulujących funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych określonemu w art. 21 ust. 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-51/11/HS
  Możliwość skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej.
 1453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-15/11-4/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług.
 1454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-119/11-2/MM
  Stawką właściwą dla opodatkowania usług kulturalnych polegających na organizacji koncertów, za które Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w części tytułem honorariów dla artystów (w oparciu o udzielone pełnomocnictwa) i części tytułem obsługi menedżersko organizacyjnej koncertu będzie w całości opodatkowane podstawową stawką podatku, od dnia 1 stycznia 2011r., w wysokości 23%.
 1455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-73/11-3/MM
  Wnioskodawca ma uprawnienie do zastosowania zwolnienia z podatku VAT w zakresie świadczonych przez siebie usług edukacyjnych.
 1456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1360/10-4/BD
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług edukacyjnych i szkoleniowych.
 1457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-13/11-3/MC
  Czy w związku z niemożnością wyodrębnienia dochodu osiąganego wyłącznie na terenie SSE, Spółka może rozpocząć korzystanie ze (rozliczanie) zwolnienia podatkowego, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie zezwolenia na działalność w SSE, po wprowadzeniu koniecznych zmian organizacyjnych, pomimo, że: - Spółka uzyskała zezwolenie w dniu 26 marca 2010 r., - Spółka faktycznie rozpoczęła działalność na terenie SSE i uzyskała już dochody z działalności na terenie SSE?
 1458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-20/11-5/DS
  Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo naliczają odpis na fundusz remontowy w ciężar kosztów uzyskania przychodów od lokali użytkowych (zajmowanych na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub własności wyodrębnionej lub umowy najmu), a mieszczących się w budynkach mieszkalnych bądź w siedzibie zarządu, które zostały całkowicie sfinansowane funduszami Spółdzielni (fundusz wkładów budowlanych lub funduszem zasobowym)?
 1459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-65/11-2/PG
  Czy do kwoty sprzedaży opodatkowanej za 2010 r., o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy zaliczyć przychody uzyskane z wykonywania usług polegających na prowadzeniu szkoleń dla fizjoterapeutów, które to usługi były w 2010 r. zwolnione od podatku VAT?
 1460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-11/11/IL
  Zakres zwolnienia od podatku odprawy mieszkaniowej.
 1461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-978/10-4/LS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży działki wraz z budynkiem mieszkalnym.
 1462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-36/11-2/ES
  Czy uzyskany przychód w postaci odszkodowania za wywłaszczone grunty rolne przez Urząd Miasta będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/205/KDJ/10/PK-1417
  Czy kwotę składki ubezpieczeniowej można uznać za "inny wydatek wg uzasadnionych potrzeb Wnioskodawcy" związany ściśle z podróżą służbową, a więc jest ona zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 1464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-384/08/10-S/IB
  Czy kwota wypłacona byłemu wspólnikowi przez spółkę, stanowiąca wartość jego udziału kapitałowego nie stanowi dla niego przychodu z innych źródeł i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu?
 1465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-92/11-2/MM
  Stawką właściwą dla opodatkowania usług kulturalnych polegających na zapewnieniu udziału artystów wykonawców (artystów estradowych) w estradowych imprezach rozrywkowych z udziałem publiczności, takich jak: koncerty, festiwale, w tym również występy telewizyjne, rejestrowane dla potrzeb transmisji TV itp. będzie podstawowa stawka podatku, od dnia 1 stycznia 2011 r. w wysokości 23%.
 1466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-125/11-2/MM
  Wnioskodawczyni nie spełnia definicji żadnego z podmiotów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od podatku. Zatem, usługi kulturalne polegające na zapewnieniu udziału artystów wykonawców (artystów estradowych) w estradowych imprezach rozrywkowych z udziałem publiczności, takich jak: koncerty, festiwale, świadczone przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego przez ustawodawcę w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT.
 1467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-48/11/DM
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować lub zwolnić począwszy od 1 stycznia 2011 r. sprzedaż usług wymienionych w punktach od 1 do 4, dokonywaną przez Wnioskodawcę?
 1468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-954/10-5/MM
  od dnia 1 stycznia 2011 r. działalność szkoleniowa prowadzona przez Wnioskodawcę będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT w związku z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, bowiem nabywcą świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych są w ponad 70% instytucje państwowe.
 1469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-49/11-4/AM
  Czy dochód z działalności Stowarzyszenia przekazywany na cele dobroczynne i pomocowe jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 1470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-38/11-2/JS
  Opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (ulga meldunkowa).
 1471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-7/11-4/AS
  Czy dofinansowanie otrzymane z PO IG będzie stanowiło przychód zwolniony z opodatkowania?
 1472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1215/10/BJ
  Czy usługa wykonana przez Spółkę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego i stanowiącą element transferu pieniędzy w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich jest zwolnioną od podatku od towarów i usług?
 1473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-22a/11/MS
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie ma statusu zakładu opieki zdrowotnej, świadczone usługi – turnusy rehabilitacyjne – korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT?
 1474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-22b/11/MS
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca uzyska status zakładu opieki zdrowotnej, świadczone usługi – turnusy rehabilitacyjne – korzystać będą ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT?
 1475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-123/11-3/AM
  Czy od kwoty przeznaczonej na roczne nagrody uznaniowe dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej należy odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych, czy też kwota ta będzie wolna od podatku dochodowego od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-1062/10/BJ
  Czy organ będzie zobowiązany wystawić stronie, której umorzy zaległości, informację o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-256/11-4/MP
  Wnioskodawca winien złożyć deklaracje VAT-7 za każdy miesiąc w okresie trwania przerwy, wykazując w nich podatek naliczony z rat leasingu i wykupu samochodu do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Obrót ze sprzedaży samochodu należy wykazać składając deklarację VAT-7 za miesiąc, w którym dokonano sprzedaży. Sprzedaż samochodu należy opodatkować stawką VAT-22%.
 1478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-912/10-4/AS
  kwalifikacja poszczególnych kosztów podatkowych ponoszonych na działania promocyjne i informacyjne w związku z realizowanymi projektami modernizacji linii kolejowych realizowanymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet 7 – "Transport przyjazny środowisku" w ramach Działania 7.1: "Rozwój transportu kolejowego"
 1479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1079/10-4/MK
  Zwolnienie z opodatkowania uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
 1480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1252/10/MS
  Czy prowadzana przez Wnioskodawcę sprzedaż usług korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, po dniu 1 stycznia 2011 r.?
 1481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-132/11-4/AS
  Kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego do wysokości wniesionego w 1999 r. do spółdzielni mieszkaniowej wkładu jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 powyższej ustawy, natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem z tytułu zwróconego wkładu mieszkaniowego, a wniesionym wkładem stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.
 1482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-59/11/AŚ
  W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych przez Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną.
 1483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1457/10-2/AMN
  1. Czy otrzymana dotacja oraz wsparcie pomostowe korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy zakupy dokonane za otrzymaną dotację oraz sfinansowane wsparciem pomostowym stanowią koszty uzyskania przychodu? 3. W jaki sposób księgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktury dokumentujące zakupy sfinansowane ze środków z dotacji? 4. Czy w remanencie na dzień 31 grudnia 2010 r. uwzględnić stan: a) wszystkich towarów handlowych – zakupionych zarówno ze środków z dotacji oraz środków własnych b) czy tylko tych zakupionych ze środków własnych? 5. Który stan remanentu wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów – opisany w punkcie "a" czy w punkcie "b"? 6. W jaki sposób dokonać rocznego rozliczenia kosztów z uwzględnieniem różnic remanentowych?
 1484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-953/10-4/SP
  Należy stwierdzić, iż przedmiotowe świadczenie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń na rzecz Wnioskodawczyni w postaci zadośćuczynienia za doznaną krzywdę korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast świadczenie w postaci skapitalizowanej renty z tytułu utraty dochodów i zwiększonych potrzeb przyznana na podstawie przepisów prawa cywilnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy.
 1485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1320/10/ŁCz
  Czy ulga meldunkowa dotyczy jedynie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości jaką jest lokal mieszkalny czy również dotyczy sprzedawanego udziału w gruncie?
 1486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1423/10-2/WM
  1) Czy w zaistniałej sytuacji sprzedaż w obecnym okresie ww. nieruchomości na rzecz kopalni byłaby zwolniona od opodatkowania jako sprzedaż nieruchomości na cele publiczne – wydobywanie węgla brunatnego? 2) Czy w zaistniałej sytuacji umowa przyrzeczenia sprzedaży z zapłatą całkowitą w bieżącym okresie, z aktem stanowiącym przeniesienie własności w 2013 r. nieruchomości na rzecz kopalni (czyli po upływie 5 lat od otrzymania darowizny) byłaby zwolniona od opodatkowania jako sprzedaż nieruchomości na cele publiczne – wydobywanie węgla brunatnego?
 1487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1423/10-3/WM
  1) Czy w zaistniałej sytuacji sprzedaż w obecnym okresie ww. nieruchomości na rzecz kopalni byłaby zwolniona od opodatkowania jako sprzedaż nieruchomości na cele publiczne – wydobywanie węgla brunatnego? 2) Czy w zaistniałej sytuacji umowa przyrzeczenia sprzedaży z zapłatą całkowitą w bieżącym okresie, z aktem stanowiącym przeniesienie własności w 2013 r. nieruchomości na rzecz kopalni (czyli po upływie 5 lat od otrzymania darowizny) byłaby zwolniona od opodatkowania jako sprzedaż nieruchomości na cele publiczne – wydobywanie węgla brunatnego?
 1488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-914/10-5/AM
  opodatkowanie dochodu izby gospodarczej i możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 updop
 1489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-115/11-4/KŁ
  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegające na archiwizacji (porządkowaniu), przechowywaniu i udostępnianiu akt są nadal zwolnione z podatku od towarów i usług?
 1490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-17/11-2/MK1
  Odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody sadowej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości dotyczy straty – rzeczywistego uszczerbku w posiadanym majątku, a więc szkody rzeczywistej jakiej doznał właściciel. Zatem uznać należy, iż podlega ono zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-963/10-4/MP
  Na podstawie powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zwolnione z opodatkowania będą dochody otrzymane z realizacji ww. projektu w formie dotacji finansowane ze środków Ramowego Programu Konkurencyjności i Innowacji, pod warunkiem, że w chwili dokonywania wypłaty, wynagrodzenia będą finansowane wprost ze środków pomocowych. Jeżeli nie będą one finansowane ze środków pomocowych, tylko będą wypłacane ze środków Wnioskodawcy, a następnie refundowane ze środków Komisji Europejskiej, wówczas wynagrodzenia te nie spełnią kryterium pochodzenia środków pieniężnych (źródło finansowania), o którym mowa w tym przepisie, a to oznacza, że w takiej sytuacji wynagrodzenia te nie będą korzystały z przedmiotowego zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-981/10-2/MP
  Uzyskany przez Wnioskodawcę przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony w części na spłatę kredytu zaciągniętego przez Jego żonę przed zawarciem związku małżeńskiego na zakup przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-985/10-2/MP
  Odszkodowanie, które zostanie wypłacone Wnioskodawcy jako właścicielowi lokalu z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku, zasądzone od Gminy nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ani też na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym przychód z tytułu przedmiotowego odszkodowania należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z innych źródeł.
 1494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-981/10-2/MP
  Uzyskany przez Wnioskodawcę przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony w części na spłatę kredytu zaciągniętego przez Jego żonę przed zawarciem związku małżeńskiego na zakup przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-985/10-2/MP
  Odszkodowanie, które zostanie wypłacone Wnioskodawcy jako właścicielowi lokalu z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku, zasądzone od Gminy nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ani też na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym przychód z tytułu przedmiotowego odszkodowania należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z innych źródeł.
 1496. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD3/033/30/CRS/11/95
  Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego
 1497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-966/10/AŻ
  Czy kwoty (należność główna i odsetki) z tytułu umorzenia na podstawie art. 16 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005r. Nr 86, poz. 732) w związku z art. 41 i 47 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 nr 1 poz.7 ze zm.) - należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5% na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, stanowią dla dłużnika alimentacyjnego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oraz czy w związku z powyższym powstaje dla Ośrodka obowiązek sporządzenia i wydania klientowi PIT-8C potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 1498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-924/10-9/MP
  Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, którego nabycie nastąpiło przed dniem 31.12.2006 r. nie może być pomniejszony o kwotę spłaconego kredytu, który Wnioskodawczyni musiała uregulować, w związku ze sprzedażą przedmiotowego lokalu mieszkalnego.
 1499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1186/10/AJ
  Zakres zwolnienia od podatku sprzedaży udziałów w spółkach celowych oraz uznania tych transakcji za sporadyczne.
 1500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-969/10/AŻ
  Czy kwoty (należność główna i odsetki) z tytułu umorzenia na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 Nr 1 poz. 7 ze zm.) - należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy, stanowią dla dłużnika alimentacyjnego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym powstaje dla Ośrodka obowiązek sporządzenia i wydania klientowi PIT-8C potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 1501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-962/10/AŻ
  Czy kwoty umorzenia/odstąpienia od żądania zwrotu na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 nr 175 poz. 1362 ze zm.) - wydatków na udzielone świadczenia oraz z tytułu opłat określonych w ustawie, a także z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-963/10/AŻ
  Czy kwoty (należność główna i odsetki) z tytułu umorzenia na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zm.) - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym powstaje dla Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązek sporządzenia i wydania PIT-8C potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 1503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-964/10/AŻ
  Czy kwoty (należność główna i odsetki) z tytułu umorzenia na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zm.) - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym powstaje dla Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązek sporządzenia i wydania PIT-8C potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 1504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-965/10/AŻ
  Czy kwoty (należność główna i odsetki) z tytułu umorzenia na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zm.) - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym powstaje dla Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązek sporządzenia i wydania PIT-8C potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 1505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-967/10/AŻ
  Czy kwoty (należność główna i odsetki) z tytułu umorzeniana podstawie art. 23 ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2009 nr 1 poz. 7 ze zm.) - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeńz funduszu alimentacyjnego wypłacone osobie uprawnionej, stanowią dla świadczeniobiorcyprzychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym powstaje dla Ośrodka obowiązek sporządzenia i wydania klientowi PIT-8C potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 1506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-968/10/AŻ
  Czy kwoty (należność główna i odsetki) z tytułu umorzenia na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 Nr 1 poz. 7 ze zm.) - należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy, stanowią dla dłużnika alimentacyjnego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym powstaje dla Ośrodka obowiązek sporządzenia i wydania klientowi PIT-8C potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 1507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-841/10-3/AS
  Czy w związku z faktem, że otrzymywane przez Spółkę dopłaty do taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są dotacjami zwolnionymi z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Spółka powinna, mając za podstawę treść art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wyłączać z całości poniesionych w danym miesiącu kosztów uzyskania przychodów kwotę kosztów równą kwocie otrzymanej w danym miesiącu dopłat?
 1508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1296b/10/RS
  W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych przez Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną.
 1509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1033/10-2/MK1
  przychód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości w części, w jakiej Wnioskodawczyni przeznaczyła go na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ww. ustawy przed upływem terminu dwuletniego jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Niezłożenie przez Wnioskodawczynię PIT-39 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości nie powoduje utraty prawa do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, może skutkować natomiast konsekwencjami karno-skarbowymi. W tym miejscu należy wyjaśnić, iż kwestia odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe, uregulowana jest przepisami zawartymi w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 111, poz. 765 ze zm.) i jest domeną sposobu postępowania właściwego urzędu skarbowego w danej sprawie.
 1510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-912/10-4/MM
  Czynności wykonane przez Spółkę na podstawie zawartej umowy zlecenia, której przedmiotem jest reprezentacja osób poszkodowanych przez zakładami ubezpieczeniowymi w celu uzyskania najbardziej satysfakcjonujących świadczeń odszkodowawczych z tytułu zdarzeń, za które odpowiedzialny jest ubezpieczyciel – nie będzie (od dnia 01 stycznia 2011r.) korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 w związku z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.
 1511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1152/10/AK
  Czy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi podstawę do zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych gruntu na którym znajduje się budynek mieszkalny określony w powołanym przepisie?
 1512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-865/10-4/AS
  Zwolnienie przedmiotowe z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wspólnotowych środków pomocowych za prace badawcze w ramach Projektu 7 Programu Ramowego U.E.
 1513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-846/10-4/AS
  Skutki podatkowe otrzymania przez Spółkę jako Beneficjenta w Polsce dotacji na realizację Projektu realizowanego przez międzynarodowe Konsorcjum w ramach Programu Inteligentna Energia – Europa Ramowego Programu Konkurencyjności i Innowacji Komisji Europejskiej.
 1514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-840/10-3/AS
  Czy przychód z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę (w związku z uzyskaniem przez niego kredytu preferencyjnego) częściowo nieodpłatnego świadczenia, w wysokości różnicy pomiędzy kwotą odsetek, jakie zobowiązany byłby zapłacić na warunkach rynkowych, a kwotą faktycznie płaconą z uwagi na dopłaty z WFOŚiGW, będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-927/10-4/LS
  Jeżeli środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy przed ich wydatkowaniem zostaną włączone do majątku wspólnego małżonków, wówczas całość środków przeznaczonych na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup wspólnie przez małżonków domu w Szwajcarii będzie zwolniona z podatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1257/10-2/IB
  Czy od 1 stycznia 2011 r. Ośrodek Szkolenia Kierowców będzie zwolniony z VAT w zakresie usług nauki jazdy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29a tj. usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach? Czy od 1 stycznia 2011r. usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego kierowców finansowane w całości ze środków publicznych określone w art. 43 ust. 1 pkt 29c tj. finansowane z Funduszu Pracy na podstawie umów dotyczących szkolenia osób bezrobotnych będą zwolnione z VAT? Czy do zwolnienia podmiotowego z VAT na 2011 r. należy liczyć obroty z tytułu usług edukacyjnych zwolnionych z VAT w 2010 r., a potencjalnie opodatkowanych w 2011 r., czy opodatkowane VAT-em będą dopiero obroty po przekroczeniu 150.000 zł w 2011 r.?
 1517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1729/10/SD
  Czy w powyższym stanie faktycznym dofinansowanie udzielone Spółce będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1265/10/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania dofinansowania na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.
 1519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1114/10-5/MT
  otrzymane z Funduszu Pracy w ramach programu dotyczącego Rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie płockim środki na podjęcie działalności gospodarczej w części przeznaczonej na zakup środka trwałego nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej, a w części przeznaczonej na zakup wyposażenia stanowią przychód z działalności gospodarczej korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie nie podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ani w zeznaniu rocznym jako przychód.
 1520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-934/10-4/MP
  Otrzymane w maju 2010 r. odszkodowanie z tytułu utraty zdrowia, uzyskane z Irlandii nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.
 1521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-19/10/PC
  Czy zaliczki w wysokości określonej Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej wpłacane przez właściciela lokalu użytkowego będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości zwolnione są z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44)?
 1522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-959/10/PH
  W chwili obecnej Wnioskodawca zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z znajdującym się na nim budynkiem oraz chodnikiem, czy czynność tę powinna opodatkować stawką 22%, czy może zastosować stawkę zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 10a ustawy o VAT? (działki w trakcie wydzielania)
 1523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1284/10-4/BD
  Czy dostawa nieruchomości zabudowanej będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-946/10-3/MM
  1. Czy w sytuacji gdy Spółka posiada dwa zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE, z których Zezwolenie nr 84 zostało wydane na rozbudowę istniejącego już zakładu, to Spółka ma obowiązek dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych ustalać dochód podlegający zwolnieniu odrębnie pod każde zezwolenie, czy też wystarczającym jest łączne ustalenie dochodu Spółki uzyskanego na terenie SSE (w ramach obu zezwoleń) i korzystającego ze zwolnienia podatkowego? 2. Czy w sytuacji, gdy wystarczające jest ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania łącznie dla obu zezwoleń, Spółka powinna dokonywać dyskontowania całej uzyskanej pomocy publicznej (zwolnionego podatku od dochodu z dwóch zezwoleń łącznie), zgodnie z rozporządzeniem w sprawie SSE, najpierw na dzień wydania pierwszego zezwolenia, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach pierwszego zezwolenia limitu pomocy, na dzień wydania drugiego zezwolenia, czy też taki sposób dyskontowania pomocy publicznej jest nieprawidłowy i Spółka powinna dokonać podziału dochodu zwolnionego z opodatkowania pod każde z zezwoleń i odrębnie dyskontować uzyskaną pomoc publiczną na dzień wydania każdego z zezwoleń?
 1525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-946/10-2/MM
  1. Czy w sytuacji gdy Spółka posiada dwa zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE, z których Zezwolenie nr 84 zostało wydane na rozbudowę istniejącego już zakładu, to Spółka ma obowiązek dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych ustalać dochód podlegający zwolnieniu odrębnie pod każde zezwolenie, czy też wystarczającym jest łączne ustalenie dochodu Spółki uzyskanego na terenie SSE (w ramach obu zezwoleń) i korzystającego ze zwolnienia podatkowego? 2. Czy w sytuacji, gdy wystarczające jest ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania łącznie dla obu zezwoleń, Spółka powinna dokonywać dyskontowania całej uzyskanej pomocy publicznej (zwolnionego podatku od dochodu z dwóch zezwoleń łącznie), zgodnie z rozporządzeniem w sprawie SSE, najpierw na dzień wydania pierwszego zezwolenia, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach pierwszego zezwolenia limitu pomocy, na dzień wydania drugiego zezwolenia, czy też taki sposób dyskontowania pomocy publicznej jest nieprawidłowy i Spółka powinna dokonać podziału dochodu zwolnionego z opodatkowania pod każde z zezwoleń i odrębnie dyskontować uzyskaną pomoc publiczną na dzień wydania każdego z zezwoleń?
 1526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1261/10-4/ES
  Czy na mocy art. 21 ust 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu od podatku przychód ze sprzedaży mieszkania przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu? Innymi słowy, czy urząd skarbowy powinien uznać spłatę kredytu hipotecznego w opisanym stanie faktycznym jako wydatkowanie środków na cele mieszkaniowe?
 1527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-711/10/AW
  Czy kwota otrzymanego dofinansowania, a także wartość uzyskanych odsetek od środków dofinansowania, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 tej ustawy?
 1528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-949/10-2/GC
  Czy środki otrzymane od właścicieli gruntów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21?
 1529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1747/10/PC
  Czy zaliczki w wysokości określonej Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej wpłacane przez właściciela lokalu użytkowego będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości zwolnione są z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44)?
 1530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1748/10/PC
  Czy zaliczki w wysokości określonej Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej wpłacane przez właściciela lokalu użytkowego będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości zwolnione są z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44)?
 1531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-979/10/BD
  Czy środki finansowe przekazane wnioskodawczyni przez Uniwersytet tytułem pokrycia kosztów pobytu i podróży związanych z uczestnictwem wnioskodawczyni w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, realizowanych w zagranicznym ośrodku w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" (III edycja programu) w terminie od 01 października 2009r. do 31 marca 2010r. korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy uzasadnionym było uiszczenie przez wnioskodawczynię podatku od osób fizycznych w roku 2010 za rok 2009 z tytułu wypłat dokonanych w 2009r.?
 1532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-980/10/BD
  Czy środki finansowe przekazane wnioskodawczyni przez Uniwersytet tytułem pokrycia kosztów pobytu i podróży związanych z uczestnictwem wnioskodawczyni w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, realizowanych w zagranicznym ośrodku w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" (III edycja programu) w terminie od 01 października 2009r. do 31 marca 2010r. korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy uzasadnionym będzie uiszczenie przez wnioskodawczynię podatku od osób fizycznych w roku 2011 za rok 2010 z tytułu wypłat dokonanych 2010r.?
 1533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-804/10-4/AS
  Czy otrzymana dotacja, w tym ze środków UE, jest wolna od podatku?
 1534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-804/10-6/AS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków poniesionych w związku ze skorzystaniem z usług firm doradczych w procesie ubiegania się o dotacje na sporządzenie wniosku, związane z przygotowaniem i obsługą wniosku o dofinansowanie oraz wspomaganie procesu negocjacji umowy z PARP (koszty doradztwa).
 1535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1751/10/PC
  Czy zaliczki w wysokości określonej Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej wpłacane przez właściciela lokalu użytkowego będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości zwolnione są z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44)?
 1536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1757/10/PC
  Czy zaliczki w wysokości określonej Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej wpłacane przez właściciela lokalu użytkowego będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości zwolnione są z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44)?
 1537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1749/10/PC
  Czy zaliczki w wysokości określonej Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej wpłacane przez właściciela lokalu użytkowego będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości zwolnione są z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44)?
 1538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1750/10/PC
  Czy zaliczki w wysokości określonej Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej wpłacane przez właściciela lokalu użytkowego będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości zwolnione są z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44)?
 1539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-804/10-5/AS
  skutki podatkowe otrzymania dotacji na realizację Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: określenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków sfinansowanych z dotacji
 1540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1351/10-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 1541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-337/10-2/DS
  Czy dochód powstały z tytułu sprzedaży opisanej nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako sprzedaż całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego?
 1542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1260/10/MW
  Czy wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić 19% podatku od sprzedaży mieszkania nabytego w sierpniu 2007r. na podstawie umowy o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy w październiku 2009r. miało miejsce ustanowienie odrębnej własności, a wnioskodawca był zameldowany na pobyt stały w ww. lokalu przez 19 lat?
 1543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-941/10-3/SP
  Opodatkowanie środków wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej do tych środków po śmierci uczestnika, zgromadzonych w zakładowym systemie emerytalnym przez podmiot w Wielkiej Brytanii.
 1544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1342/10-5/BD
  podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług polegających na organizacji turnusów rehabilitacyjnych.
 1545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/7/KDJ/11/PK-51
  1. Czy wypłacone przez Sąd zasądzone odszkodowania są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Sąd jest płatnikiem podatku dochodowego? 3. Jaki jest obowiązek Sądu w zakresie sporządzania i wydawania informacji o wysokości przychodów?
 1546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-924/10-7/MP
  1. Czy do poniesionych kosztów budowy domu Wnioskodawczyni może zaliczyć wydatki udokumentowane tylko aktem notarialnym (np. zakup działki) lub umową z wykonawcą (np. z architektem w sprawie wykonania projektu domu), czy tyko fakturami? Czy nie ma znaczenia, na którego z małżonków jest wystawiona faktura?2. Czy wydatki poniesione na spłatę kredytu (gdy kredyt zaciągnięty jest w walucie obcej), gdzie kwota zwrotu kapitału jest wyższa od otrzymanej pożyczki, Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?3. Czy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 6c i pkt 6e, do dokumentów potwierdzających poniesienie opłat administracyjnych Wnioskodawczyni może zaliczyć różne opłaty dokonane na podstawie Decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta, związane z wymaganymi uzgodnieniami, dotyczącymi budowy oraz poniesione opłaty skarbowe?
 1547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-924/10-6/MP
  1. Które z wydatków poniesionych na budowę domu Wnioskodawczyni może zaliczyć jako wydatki na własne cele mieszkaniowe w pełnej wysokości, a które tylko w 50% z uwagi na współwłasność?2. Czy faktury wystawione tylko na męża Wnioskodawczyni może zaliczyć do swoich wydatków, czy tylko te wystawione na siebie? Jak traktować faktury wystawione na oboje małżonków?3. Czy spłacony kredyt (choćby w części - do dnia upływu terminu rozliczenia podatku dochodowego lub w przypadku sprzedaży domu spłacony przez potencjalnego kupującego) zaciągnięty wspólnie z mężem na zakup działki budowlanej Wnioskodawczyni może zaliczyć do swoich wydatków w całości, czy tylko w połowie?
 1548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1736/10/SD
  Czy zamieszczenie na fakturze VAT informacji o dopłacie za stop oraz dopłacie za złom, nie zostanie uznane za udokumentowanie sprzedaży stopu i sprzedaży złomu, a co za tym idzie za działalność nie objętą Zezwoleniem i nie podlegającą zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 1549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-219/11/JD
  Czy w okolicznościach, jeżeli dochody z ww. lokali użytkowych będą jednak podlegały opodatkowaniu, ewentualna nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) wynikająca z rozliczenia rocznego w odniesieniu do tych lokali, będzie mogła być rozliczona z dochodami podatkowymi w latach przyszłych (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2)?
 1550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1737/10/JD
  Czy zaliczki wpłacane przez Gminę za swoje lokale, w tym lokale użytkowe, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych wg art. 17 ust. 1 pkt 44 również w części dotyczącej lokali użytkowych (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)?
 1551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-908/10-6/MM
  1. Czy dla potrzeb ustalenia wielkości dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wydatki poniesione na ww. wymienione wydatki inwestycyjne będą uznawane za kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną? 2. Czy Spółka będzie mogła zaliczyć koszty związane z nabyciem wyremontowanej nieruchomości (pod warunkiem i po włączeniu jej do obszaru specjalnej strefy ekonomicznej) do wydatków inwestycyjnych, kwalifikujących się objęciem pomocą publiczną, uwzględnianych do kalkulacji wysokości zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1363/10-2/AMN
  Czy firma postąpi prawidłowo stosując zwolnienie z podatku nagród rzeczowych, których jednorazowa wartość nie przekracza 760,00 zł., zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1374/10-2/AP
  Czy wydana przez aptekę nagroda w ramach sprzedaży premiowej dla pacjenta, który nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli jej jednorazowa wartość nie przekroczy 760 PLN?
 1554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1712/10/PC
  Czy w świetle powyższego prawidłowe jest stanowisko Wspólnoty, że otrzymana nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż jest efektem zaangażowania środków pieniężnych korzystających ze zwolnienia?
 1555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-941/10-2/MM
  Czy w świetle przedstawionych stanów faktycznych, różnice kursowe wynikające ze spłaty pożyczek / kredytów zaciągniętych i wydatkowanych wyłącznie na finansowanie działalności gospodarczej i prowadzonej na terenie Strefy i objętej zezwoleniem, powinny zwiększać przychody uzyskiwane z działalności zwolnionej, jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów z działalności zwolnionej, jako ujemne różnice kursowe?
 1556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1954/10-2/BA
  1. Czy stanowisko Wnioskodawcy, że usługi wyżej przeze niego opisane są zwolnione od podatku VAT jest słuszne? 2. Czy usługi przez Zainteresowanego opisane i klasyfikowane wg grupowania PKWiU 85.52 11.0 (Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca) oraz PKWiU 90.01.0 (Usługi artystów wykonawców) są zwolnione od podatku VAT?
 1557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1020/10-2/MK1
  PIT - w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze sprzedaży nieruchomości.
 1558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1020/10-3/MK1
  PIT - w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze sprzedaży nieruchomości.
 1559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1020/10-2/MK1
  PIT - w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze sprzedaży nieruchomości.
 1560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-321/10-2/ŁM
  Czy wynik (dochód albo strata) realizowany na pochodnych instrumentach finansowych, o których mowa w powyżej przedstawionym stanie faktycznym, będzie wpływał w całości jedynie na dochód / stratę realizowaną przez Spółkę z tytułu działalności opodatkowanej (tj. nie będzie uwzględniany przy ustaleniu wyniku podatkowego na działalności realizowanej w oparciu o zwolnienie związane z działalnością na terenie SSE)?
 1561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-321/10-3/ŁM
  Czy wynik (dochód albo strata) realizowany na pochodnych instrumentach finansowych, o których mowa w powyżej przedstawionym stanie faktycznym, będzie wpływał w całości jedynie na dochód / stratę realizowaną przez Spółkę z tytułu działalności opodatkowanej (tj. nie będzie uwzględniany przy ustaleniu wyniku podatkowego na działalności realizowanej w oparciu o zwolnienie związane z działalnością na terenie SSE)?
 1562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-909/10-4/MM
  Czy ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej korzysta dochód uzyskany z samej produkcji wykonanej na terenie strefy, czy też dochód uzyskany ze sprzedaży kompletnego obiektu (produkcja elementów na terenie strefy oraz transport wraz z montażem u klienta)?
 1563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1347/10-4/AMN
  Czy dotacja na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowe wsparcie pomostowe korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o przepisy art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1077/10/RS
  Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania do wypłacanych stypendiów oraz wystawianie informacji PIT-11.
 1565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1102/10/IB
  1) Czy forma finansowania wynagrodzeń, jaką jest refundacja stanowi przesłankę do wypłaty wynagrodzeń uczestnikom projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Jaka kwota wynagrodzenia jest wolna od podatku? 3) Jeżeli zwolnieniu przedmiotowemu podlega kwota refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy, to czy podatek należy obliczyć od podstawy w wysokości wynagrodzenia sfinansowanego ze środków własnych budżetu miasta? 4) Czy w sytuacji, gdy pobrano zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, które były przedmiotowo zwolnione, prawidłowym będzie gdy w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11) zostanie wpisana faktycznie pobrana zaliczka (poz.40), w poz. 36 zostanie wpisany przychód ogółem, a w poz. 39 dochód zwolniony od podatku (kwota 1.316,00 zł)? Podatnik odzyska zatem nadpłaconą zaliczkę składając w urzędzie skarbowym roczne zeznanie.
 1566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1090/10/MM
  Zakres zwolnienia z opodatkowania ponoszonych przez Wnioskodawcę kosztów kursów i badań psychotechnicznych osoby skierowanej do Niego na staż.
 1567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1225/10/CJS
  Jakie dokumenty należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym po sprzedaży mieszkania i w jakim terminie? Jaka jest wysokość podatku z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego i kiedy jest płatny?Czy przysługują jakieś ulgi podatkowe z tytułu sprzedaży mieszkania?Czy część podatku może być przeznaczona na remont mieszkania, w którym wspólnie zamieszkuje Pani z mężem?
 1568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-205/08/11-S/EK
  Czy środki otrzymane na sfinansowanie ww. projektu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1274/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu uzyskanego przez wnioskodawczynię ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, w sytuacji, gdy w ww. lokalu zameldowany na pobyt stały przez okres 12 miesięcy był jedynie mąż wnioskodawczyni.
 1570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1074/10-4/MG
  W zakresie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej w odniesieniu do gruntu.
 1571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-950/10/ŚS
  Czy zwolnienia jest z podatku dochodowego dotacja uzyskana z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków?
 1572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-948/10/BD
  Czy będzie podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych wypłacone odszkodowanie na rzecz byłego pracownika, z tytułu niezgodnego z prawem i nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę?
 1573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-955/10/BD
  Czy otrzymane przez uczniów nagrody finansowe i rzeczowe w konkursie dla uczniów - sportowców są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-956/10/BD
  Czy otrzymana nagroda w formie udziału w wycieczce przez uczniów jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1697/10/PC
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego budynku oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, który zgodnie z deklaracją organu statutowego Wnioskodawcy, zostanie przekazany w przyszłości na działalność statutową, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1291/10-4/AP
  Czy kwota odliczonego VAT od zakupionych środków trwałych, wyposażenia towarów handlowych korzysta ze zwolnienia podatkowego i nie jest przychodem w książce przychodów i rozchodów?
 1577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-930/10-3/JG
  Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wspólnota słusznie nalicza i odprowadza podatek od dochodów wymienionych w poz. 54 wniosku ORD-IN, tj.: od wynajmowanych pomieszczeń dodatkowych i garażu właścicielom mieszkań Wspólnoty oraz od uzyskanych środków z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w całości przeznaczonych na działalność związaną z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 1578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1348/10-2/WM
  1) Jak w takiej sytuacji spłata kredytów wykorzystywanych na zakup zbywanego mieszkania może być uznana za wydatek na cel mieszkaniowy? 2) Czy w tej sytuacji kredyt, który jest kosztem, może być uznany za wydatek na cele mieszkaniowe?
 1579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1076/10/GR
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości oraz odsetek od tego kredytu, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e).
 1580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1170/10/ENB
  Czy wypłacane stypendium stażowe i wynagrodzenie w ramach subsydiowanego zatrudnienia wypłacane osobom bezrobotnym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-694/10/PS
  W zakresie zasad zwolnienia od podatku dochodów Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy (dochody z lokali użytkowych).
 1582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1222/10/MW
  Czy otrzymane przez wnioskodawczynię środki pieniężne ze sprzedaży gruntu wypłacone na podstawie ugody sądowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym czy też są wolne od tego podatku?
 1583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1248/10/MW
  Czy przychód uzyskany w wyniku odpłatnego zbycia nieruchomości do końca 2011r. zostanie zwolniony z podatku, w przypadku wydatkowania kwoty przychodu: -w części na spłatę zaciągniętego kredytu na zakup tejże nieruchomości, -w części na budowę nowego domu na innej działce, która również jest własnością wnioskodawcy?
 1584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1240/10-4/BD
  Czy sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej, który stanowią niewyodrębnione lokale mieszkalne (lokal nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6) oraz sprzedaż udziału w prawie własności gruntu jest dostawą towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 525 ze zm.), która będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, w związku z art. 29 ust. 5 ww. ustawy?
 1585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1694/10/MO
  Czy otrzymane dofinansowanie na realizację części Zadania Badawczego jest zwolnione z podatku z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 1586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1323/10/RS
  Usługi edukacji świadczone osobiście przez nauczyciela podlegają zwolnieniu.
 1587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1099/10/GR
  Przychód uzyskany ze zbycia gruntu trwale związanego z budynkiem mieszkalnym nie korzysta z "ulgi meldunkowej".
 1588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1068/10-4/MS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, terminu złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz udziału w garażu wielostanowiskowym.
 1589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-942/10/MK
  Czy stypendia i jednorazowe granty związane z przygotowaniem i obroną pracy doktorskiej wypłacane dla doktorantów w ramach Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zwolnione są z podatku dochodowego?
 1590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-943/10/MK
  Czy stypendia stażowe wypłacane dla studentów w ramach Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zwolnione są z podatku dochodowego?
 1591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-931/10-2/JG
  1. Czy w pojęciu "zasoby mieszkaniowe" mieszczą się garaże - bez względu na tytuł prawny - użytkowane zarówno przez osoby zamieszkujące w zasobach Spółdzielni, jak i osoby nie będące Jej mieszkańcami? 2. Czy w pojęciu "zasoby mieszkaniowe" mieszczą się garaże - bez względu na tytuł prawny - użytkowane wyłącznie przez osoby zamieszkujące w zasobach Spółdzielni, natomiast garaże - bez względu na tytuł prawny - użytkowane przez osoby niezamieszkujące w zasobach Spółdzielni nie mieszczą się w definicji "zasobów mieszkaniowych"? 3. Czy w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 2, jeżeli Spółdzielnia nie jest w stanie ustalić przez jakie osoby - zamieszkujące czy niezamieszkujące w zasobach Spółdzielni - dany garaż jest użytkowany, to garażu takiego nie można zaliczyć do zasobów mieszkaniowych?
 1592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-926/10-2/GC
  1. Czy korzystają ze zwolnienia opisanego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Wspólnoty, wygospodarowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową z części wspólnej nieruchomości, jeżeli lokal ten wynajmowany jest osobie niebędącej Członkiem Wspólnoty, która prowadzi w nim działalność gospodarczą? 2. Czy korzystają ze zwolnienia opisanego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wspólnoty, wygospodarowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową z części wspólnej nieruchomości, jeżeli lokal ten wynajmowany jest osobie niebędącej Członkiem Wspólnoty, która wynajmuje go na cele mieszkalne?
 1593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-925/10-2/GC
  Czy kwota umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczona na sfinansowanie opisanych powyżej zadań inwestycyjnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1323/10-2/WS
  Ulga meldunkowa.
 1595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1312/10-4/MK
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 1596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1096/10/MM
  Czy Wnioskodawca wypłacając kwoty pieniężne właścicielom mieszkań tytułem zaspokojenia wszelkich ich roszczeń związanych z ujawnieniem się wad w wykonywanym przedmiocie umowy i kosztów związanych z ich usunięciem powinien do końca lutego następnego roku za dany rok kalendarzowy sporządzać i przesyłać do tych właścicieli (osób fizycznych) i urzędów skarbowych informacje PIT-8C?
 1597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1073/10/IB
  Czy Wnioskodawca od otrzymanej w wyniku orzeczenia sądu kwoty pieniężnej musi odprowadzić podatek?
 1598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-157/11/BJ
  Czy stypendia doktorskie, postdoktorskie oraz stypendia na odbycie stażu krajowego lub/i zagranicznego przyznane w ramach projektu realizowanego przez Uczelnię, finansowane w ramach poddziałania 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-935/10/BJ
  Czy stypendia doktorskie, postdoktorskie oraz stypendia na odbycie stażu krajowego lub/i zagranicznego przyznane w ramach projektu realizowanego przez Uczelnię, finansowane w ramach poddziałania 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-922/10/MK
  Czy zwolnienia jest z podatku dochodowego dotacja uzyskana z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków?
 1601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-981/10/MK
  Czy wydatki poniesione przez pracodawcę z tytułu uczestnictwa pracowników w szkoleniach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i niezbędnych do wykonywania obowiązków pracowniczych należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy?
 1602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-316/10-4/MC
  Czy wydatki na przeniesienie działalności prowadzonej w zakładzie w X do nowego zakładu prowadzonego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Y, Spółka może uznać za koszty uzyskania przychodów działalności wspólnej (koszty działalności strefowej oraz pozastrefowej)?
 1603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1320/10-5/AMN
  Czy opłata za te studia poniesiona za pracownika w całości przez spółkę jawna jest przychodem pracownika zwolnionym z podatku dochodowego w powyższej sytuacji na mocy art. 21 ust. I pkt. 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1070/10/ENB
  Czy wartość świadczeń rzeczowych sfinansowanych ze środków projektu otrzymanych przez beneficjentów ostatecznych można zakwalifikować do kategorii korzystających ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1086/10/MK
  Czy wartość posiłków spożywanych przez pracowników Spółki podczas opisanych we wniosku spotkań stanowić będzie dla nich dodatkowy przychód ze stosunku pracy?
 1606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1085/10/MK
  Czy wartość posiłków spożywanych przez pracowników podatnika podczas szkoleń stanowić będzie dla nich dodatkowy przychód ze stosunku pracy, czy też będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-902/10-4/MM
  Czy dochód z tytułu montażu elementów wykonanych z tworzyw sztucznych linii produkcyjnej do chromowania u klienta, który jest integralną częścią sprzedawanego produktu wytworzonego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej będzie podlegał zwolnieniu podatkowemu?
 1608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-189/11/SD
  Czy w sytuacji, gdy nie jest konieczne ustalanie przez Spółkę dochodu zwolnionego od podatku z działalności na terenie SSE w podziale na każde z dwóch zezwoleń, na podstawie których działać będzie po połączeniu, to czy prawidłowe będzie dyskontowanie przez Wnioskodawcę całej uzyskanej w tej formie pomocy publicznej: - najpierw na dzień wydania Zezwolenia z 2000 r. (i tym samym wykorzystywanie przez pewien okres po połączeniu dostępnego jeszcze limitu pomocy publicznej wynikającego z kosztów inwestycji poniesionych przez spółkę przejmowaną w ramach Zezwolenia z 2000 r.), - a następnie (tj. po wyczerpaniu przysługującego w ramach Zezwolenia z 2000 r. limitu pomocy publicznej), na dzień wydania drugiego Zezwolenia z 2008 r. ?
 1609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-978/10/MZ
  Czy świadczenie w postaci ekwiwalentu z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania za każdy dzień przeniesienia funkcjonariusza celnego na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1632/10/SD
  Czy po planowanym połączeniu prowadzenie przez Wnioskodawcę na terenie SSE działalności gospodarczej zwolnionej od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie dwóch zezwoleń strefowych, tj. Zezwolenia z 2000 r. i Zezwolenia z 2008 r. rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, odrębnie dla każdego z tych zezwoleń? W szczególności, czy dla prawidłowego korzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, wymagane jest, aby Wnioskodawca po połączeniu prowadził dodatkową ewidencję dochodów podatkowych osiąganych z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie tych zezwoleń w taki sposób, aby umożliwiała ona podział tych dochodów na każde zezwolenie osobno.
 1611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1243/10/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 1612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-923/10-4/JG
  1. Czy korzystają ze zwolnienia opisanego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Wspólnoty, wygospodarowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową z części wspólnej nieruchomości, jeżeli lokal ten wynajmowany jest osobie będącej jednocześnie Członkiem Wspólnoty, która prowadzi w nim działalność gospodarczą? 2. Czy korzystają ze zwolnienia opisanego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wspólnoty, wygospodarowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową z części wspólnej nieruchomości, jeżeli lokal ten wynajmowany jest osobie będącej jednocześnie Członkiem Wspólnoty, która wynajmuje go na cele mieszkalne?
 1613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1318/10-4/AO
  Czy prawidłowa jest interpretacja przepisów prawa przez firmę Wnioskodawczyni, iż kosztami uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej są również koszty wynagrodzeń pracowników montujących konstrukcje oraz inne koszty związane z montażem konstrukcji na budowie: materiały pomocnicze, koszty pobytu pracowników na budowie, delegacje, zakwaterowanie, organizacji placu budowy?
 1614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-930/10/MZ
  Czy przychód uzyskany z tytułu odszkodowania za likwidację rodzinnego ogródka działkowego otrzymany na podstawie umowy zawartej z firmą wypłacającą odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1318/10-4/AO
  Czy prawidłowa jest interpretacja przepisów prawa przez firmę Wnioskodawczyni, iż kosztami uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej są również koszty wynagrodzeń pracowników montujących konstrukcje oraz inne koszty związane z montażem konstrukcji na budowie: materiały pomocnicze, koszty pobytu pracowników na budowie, delegacje, zakwaterowanie, organizacji placu budowy?
 1616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-136/11/JD
  Czy opłata za pracę spółdzielców zatrudnionych w działalności pozarolniczej jest kosztem uzyskania przychodów, czy jest dochodem wolnym od podatku dochodowego osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1-stan faktyczny)?
 1617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1673/10/JD
  Czy opłata za pracę spółdzielców zatrudnionych w działalności pozarolniczej jest kosztem uzyskania przychodów, czy jest dochodem wolnym od podatku dochodowego osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1- zdarzenie przyszłe)?
 1618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1315/10-4/AA
  Czy uprawnienie do darmowych przejazdów jest świadczeniem rzeczowym, czy stanowi przychód dla osób uprawnionych, czy podlega opodatkowaniu i na jakich zasadach?
 1619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-121/11/RM
  Dot. zwolnienia z podatku dochodowego dotacji otrzymanej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz sposobu ujmowania ww. przychodów oraz sfinansowanych z nich kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 1620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1089/10/MU
  Warunki skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1249/10/RS
  Usługi archiwizacji wykonywane przez spółkę podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.
 1622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-635/10/MK
  Czy odszkodowanie za pozbawienie Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego działek gruntu stanowić będzie dla Spółdzielni przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, co oznacza, że podlegać ono będzie zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1069/10/ENB
  Czy stypendia wskazane we wniosku korzystają ze zwolnienia na podst. art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1063/10/BK
  Czy dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do zapomogi z tytułu długotrwałej choroby – dokumentem potwierdzającym fakt jej istnienia może być legitymacja inwalidzka, legitymacja lub zaświadczenie o niepełnosprawności bądź zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej?
 1625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1084/10/MK
  Zakres opodatkowania kwoty zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego.
 1626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1311/10-3/AMN
  Czy nota księgowa wystawiona na potrzeby projektu, dokumentująca pracę w projekcie powinna zostać opodatkowana w bieżącej działalności gospodarczej?
 1627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1060/10/MU
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 1628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1861/10-3/AD
  1. Jak należy opodatkować sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w związku ze sprzedażą przedmiotowych budynków należy skorygować odliczony VAT od nakładów poniesionych na modernizację tych budynków? 3. Jak należy opodatkować sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego aportem w zamian za udziały (bez podatku VAT) w sytuacji, gdy część nieruchomości znajdujących się na tym gruncie będzie zwolniona z opodatkowania a część będzie opodatkowana według stawki 22%?
 1629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1643/10/MS
  Czy w przypadku gdy na podstawie zawieranych umów Odbiorcy wykonują określoną część nakładów związanych z inwestycją przyłączeniową (np. realizują na własny koszt roboty ziemno-budowlane czy prace instalacyjno-montażowe), a powstały w toku inwestycji środek trwały jest własnością Spółki A, wartość prac/poniesione wydatki powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej środka trwałego Spółki A, a odpisy amortyzacyjne w tej części stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki A? Równocześnie, czy po stronie Spółki A powstanie przychód podatkowy w związku z wykonaniem przez Odbiorców określonych robót/poniesieniem nakładów, o których mowa powyżej?
 1630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1243/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym.
 1631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-634/10/MK
  Czy sprzedaż działek jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1244/10/ŁCz
  Czy wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia ww. mieszkania na podstawie przedstawionego stanu faktycznego?
 1633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1259/10-4/AJ
  Czy Wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży – w dniu 20 listopada 2006 r. – mieszkania przeznaczonego (zgodnie z ustaleniami umowy sprzedaży na ściśle określony cel) na spłatę kredytu mieszkaniowego w wysokości 42.633,47 zł, który Zainteresowana dokonała w dniu 27 listopada 2006 r., a więc po sprzedaży mieszkania?
 1634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1861/10-2/AD
  1. Jak należy opodatkować sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w związku ze sprzedażą przedmiotowych budynków należy skorygować odliczony VAT od nakładów poniesionych na modernizację tych budynków? 3. Jak należy opodatkować sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego aportem w zamian za udziały (bez podatku VAT) w sytuacji, gdy część nieruchomości znajdujących się na tym gruncie będzie zwolniona z opodatkowania a część będzie opodatkowana według stawki 22%?
 1635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1056/10/IL
  Czy kwota wypłacona przez pracodawcę, będąca zwrotem poniesionych przez pracownika kosztów za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-988/10-4/MK
  opodatkowania świadczeń dla członków rodzin emerytów i rencistów w szczególności współmałżonka, małoletnich dzieci w postaci uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu i wynikających z tego tytułu obowiązków informacyjnych
 1637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1303/10-4/AMN
  Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 1638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-918/10-2/SP
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości.
 1639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-932/10-4/AK
  Dochód uzyskany przez osobę fizyczną uczestniczącą w "konkursie" polegającym na nagradzaniu uczestników za nabycie określonej liczby jednostek uczestnictwa lub utrzymywanie inwestycji przez określony czas stanowi przychód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych i podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, określonym w art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy. Dochód ten nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1036/10-4RS
  1. Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swoje mieszkanie do końca 2010 roku, spłaci kredyt a resztę wpłaci na swoje konto będzie zobowiązana zapłacić 19% podatek dochodowy przy założeniu, że całość uzyskanej ze sprzedaży kwoty zamierza w ciągu 2 lat przeznaczyć na zakup nowego mieszkania (na rynku pierwotnym lub wtórnym)? 2. Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swoje mieszkanie do końca 2011 roku, spłaci kredyt a resztę wpłaci na swoje konto będzie zobowiązana zapłacić 19% podatek dochodowy przy założeniu, że całość uzyskanej ze sprzedaży kwoty zamierza w ciągu 2 lat przeznaczyć na zakup nowego mieszkania (na rynku pierwotnym lub wtórnym)?3. Jakich formalności musi Wnioskodawczyni dopilnować aby móc z tej ulgi skorzystać (zakładając, że w obu w/w przypadkach jej ona przysługuje)?4. A jeśli w obu w/w przypadkach ta ulga jednak Wnioskodawczyni nie przysługuje, to kiedy sprzedaż jej mieszkania nie pociągnie za sobą konieczności zapłaty 19% podatku dochodowego?
 1641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1036/10-5/RS
  1. Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swoje mieszkanie do końca 2010 roku, spłaci kredyt a resztę wpłaci na swoje konto będzie zobowiązana zapłacić 19% podatek dochodowy przy założeniu, że całość uzyskanej ze sprzedaży kwoty zamierza w ciągu 2 lat przeznaczyć na zakup nowego mieszkania (na rynku pierwotnym lub wtórnym)? 2. Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swoje mieszkanie do końca 2011 roku, spłaci kredyt a resztę wpłaci na swoje konto będzie zobowiązana zapłacić 19% podatek dochodowy przy założeniu, że całość uzyskanej ze sprzedaży kwoty zamierza w ciągu 2 lat przeznaczyć na zakup nowego mieszkania (na rynku pierwotnym lub wtórnym)?3. Jakich formalności musi Wnioskodawczyni dopilnować aby móc z tej ulgi skorzystać (zakładając, że w obu w/w przypadkach jej ona przysługuje)?4. A jeśli w obu w/w przypadkach ta ulga jednak Wnioskodawczyni nie przysługuje, to kiedy sprzedaż jej mieszkania nie pociągnie za sobą konieczności zapłaty 19% podatku dochodowego?
 1642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1531/10/SD
  Czy część dotacji funduszowej z której pokrywane są koszty kwalifikowane projektu można uznać za przychód podatkowy w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, a następnie zwolnić przedmiotowo zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o pdop?
 1643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1530/10/SD
  Czy wszelkie przychody uzyskane z obrotu kapitałem funduszu z dotacji stanowią przychód podatkowy?
 1644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1529/10/SD
  Czy podatnik prawidłowo zaewidencjonował otrzymaną dotację?
 1645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1599/10/AP
  W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym Spółka wnosi o wyjaśnienie, czy przeniesienie własności przedmiotowych środków trwałych przed upływem 5 lat od ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych lub od zwiększenia wartości początkowej środków trwałych w wyniku modernizacji, skutkuje utratą zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: podatek CIT), przysługującego w związku z działalnością w SSE, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT w całości, czy też jedynie w odniesieniu do tych kwalifikowanych wydatków, które zostały poniesione w związku z nabyciem lub modernizacją sprzedawanych środków trwałych?
 1646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-892/10-4/MP
  Zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z realizacją 7 Programu Ramowego.
 1647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-895/10-4/MP
  Zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego w związku z realizacją 7 Programu Ramowego.
 1648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1050/10-4/RS
  Czy w świetle obowiązujących na dzień 26.02.2010 r. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą) Wnioskodawczyni powinna po sprzedaży lokalu w Warszawie odprowadzić podatek dochodowy?
 1649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1598/10/AK
  Czy dochód Spółdzielni związany z otrzymaniem premii remontowej jest dochodem zwolnionym w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-916/10/BJ
  Opodatkowanie odszkodowania za koszty leczenia i renty wyrównawczej wraz z odsetkami przyznanych na podstawie wyroku sądowego.
 1651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-889/10/MK
  Czy przyznane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bezzwrotne zapomogi osobom uprawnionym do świadczeń a dotkniętych indywidualnymi zdarzeniami losowymi zwolnione są z podatku dochodowego?
 1652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-910/10/BD
  Czy stypendia wypłacane uczestnikom projektu 6.1.3 od 01 stycznia każdego roku, do dnia podpisania aneksu do umowy ramowej (który będzie określał rodzaje zadań jakie będą realizowane w roku bieżącym i środki przeznaczone na ten cel) sfinansowane ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym, a zrefundowane i rozliczone we wniosku o płatność po podpisaniu przedmiotowego aneksu są wolne od podatku dochodowego na moment ich wypłaty?
 1653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-889/10-2/MP
  W sytuacji, gdy na podstawie stosownych dokumentów programowych czynności i prace wykonywane w ramach programu przez osoby fizyczne służą bezpośredniej realizacji celu tego programu, wynagrodzenia tych osób uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych zawartych z Wnioskodawcą wypłacane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Zakład jako płatnik nie miał obowiązku naliczenia, poboru i odprowadzania zaliczek na podatek od ww. dochodów.
 1654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-972/10-2/AK
  Wniesienie przez Wnioskodawcę, jako wkładu do spółki osobowej, posiadanych przez Niego akcji, skutkuje, po stronie Wnioskodawcy, powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Jednakże przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z wniesieniem ww. wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo - akcyjnej, lub spółki komandytowej w świetle cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-973/10-2/AK
  Wniesienie przez Wnioskodawcę, jako wkładu do spółki osobowej, posiadanych przez Niego akcji, skutkuje, po stronie Wnioskodawcy, powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Jednakże przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z wniesieniem ww. wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo - akcyjnej, lub spółki komandytowej w świetle cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-911/10/BD
  Czy wynagrodzenia wypłacone w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego osobom fizycznym korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-909/10/BJ
  Czy wynagrodzenia wypłacone w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego osobom fizycznym korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-908/10/MK
  Czy wynagrodzenia wypłacone w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego osobom fizycznym korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-906/10/BJ
  Czy od wypłacanych osobom niepełnosprawnym posiadającym status poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu stypendiów ze środków PFRON za okres stażu oraz za okres szkoleń należy naliczać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1254/10-2/JK
  Czy dochody osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, bezpośrednio realizujących cel projektów finansowanych z projektów Unii Europejskiej Leonardo Da Vinci są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-898/10-2/MM
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 1662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/2/SBA/11/246
  W przypadku, gdy klient płaci ubezpieczenie jednorazowo za cały okres trwania umowy ubezpieczenia Spółka wystawia refakturę na rzecz klienta ze stawką właściwą dla umów ubezpieczenia tj. z zastosowaniem zwolnienia. W tym bowiem przypadku spełnione są wszystkie wymienione powyżej warunki niezbędne dla wystawienia refaktury (Spółka nie korzysta z usług ubezpieczenia, dokonuje odsprzedaży usług ubezpieczenia bez marży, wystawia refakturę z uwzględnieniem stawki, która widnieje na fakturze pierwotnej a strony łączy umowa o odrębnym rozliczaniu usług ubezpieczeniowych niezależnie od umowy leasingu). W drugim przypadku, gdy klient płaci za usługę ubezpieczeniową w ratach, wówczas do raty ubezpieczenia doliczana jest marża. Rata ubezpieczeniowa stanowi w tym przypadku część składową raty leasingowej, pozostając w związku ze świadczoną usługą, jest więc obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Spółka prawidłowo wystawia na rzecz klienta fakturę VAT stosując stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22% dla całej świadczonej przez siebie usługi.
 1663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1071/10-2/MS
  Wydatki na nabycie wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1021/10-4/MT
  Przychód uzyskany przez małoletniego syna Wnioskodawczyni z odpłatnego zbycia udziału w odziedziczonych nieruchomościach wydatkowany na zakup lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1,2 przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek warunkujących omawiane zwolnienie. Natomiast sprzedaż rzeczy ruchomych po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1246/10-4/WS
  Czy Wnioskodawczyni, w związku z przeznaczeniem części dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego) na spłatę kredytu zaciągniętego na jej nabycie, będzie korzystała ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1043/10/ENB
  Czy Wnioskodawca jako płatnik, powinien potrącać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w zakresie, w jakim wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego?
 1667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-866/10-4/MP
  1. Czy "zielona szkoła" jest jedną z wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, formą wypoczynku?2. Czy zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku, wydane organizatorowi wypoczynku przez kuratora oświaty, jest dokumentem, na podstawie którego można będzie zastosować zwolnienie podatkowe w myśl art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potwierdzającym, że organizator wypoczynku jest podmiotem uprawnionym do zorganizowania wypoczynku zorganizowanego?
 1668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1252/10-2/TW
  Czy zatem wydatki na zakup towarów handlowych oraz materiałów niezbędnych do świadczenia usług fryzjerskich, poniesione już po dacie rozpoczęcia działalności, pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymanych za pośrednictwem Biura Pracy na uruchomienie działalności gospodarczej. stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-857/10-4/SP
  Zwolnienie od podatku dochodowego świadczenia otrzymywanego przez funkcjonariusza służby więziennej w postaci zwrotu kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem.
 1670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1229/10-2/ES
  Czy Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1057/10-2/AS
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w ramach tzw. ulgi meldunkowej, ponieważ nie spełnił wyżej wymaganych ustawą warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym będzie podlegała część przychodu uzyskana ze zbycia przedmiotowego mieszkania, stanowiącego współwłasność obojga małżonków, odpowiadająca wysokości udziału Wnioskodawcy w wartości wspólnego mieszkania, ustalona na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.
 1672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1021/10-4/AS
  Ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2008 r. korzysta przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego. Nie korzysta z tego zwolnienia przychód ze sprzedaży udziału w prawie własności gruntu, na którym budynek ten się znajduje.
 1673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1183/10-6/AP
  Czy przychody z odszkodowania jakie wypłaca ubezpieczyciel w związku z tą powodzią są dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1183/10-4/AP
  Czy przychody z odszkodowania jakie wypłaca ubezpieczyciel w związku z tą powodzią są dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1021/10-4/AS
  Ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2008 r. korzysta przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego. Nie korzysta z tego zwolnienia przychód ze sprzedaży udziału w prawie własności gruntu, na którym budynek ten się znajduje.
 1676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1329/10-2/AJ
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę (tj.1/2 części kwoty 10.668,00 zł) z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny na cele uzasadniające jej wywłaszczenie korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-876/10-3/MP
  Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę biorących udział w realizacji programu pod tytułem "Międzynarodowy projekt badawczy nad finansowaniem jakości w opiece zdrowotnej" w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-964/10-2/AK
  Wypłacane przez Wnioskodawcę dodatki dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę zawodową w okresach kadencyjnych zarówno w przypadku wyznaczenia na pierwszą kadencję jak i żołnierzy zawodowych pełniących służbę na podstawie kontraktu, stanowią dla żołnierzy przychód ze stosunku służbowego zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ale tylko w sytuacji, kiedy żołnierz w związku z wykonywanymi obowiązkami pozostaje w rozłące z rodziną.
 1679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1198/10-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 1680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1248/10-2/AJ
  Czy w powyższej sytuacji przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1204/10-4/NS
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku przy aporcie ruchomości.
 1682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1200/10-4/ES
  Czy część przychodu ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 73 589,25 zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego na zbytą nieruchomość korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-812/10-7/JG
  Czy dla ustalenia dochodu zwolnionego w myśl art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma znaczenie źródło pochodzenia tego dochodu czy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania i zarządzania częścią wspólną?
 1684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-812/10-8/JG
  Czy przychody i koszty medialne winny być wyłączone z podstawy opodatkowania i kosztów uzyskania przychodów?
 1685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-812/10-9/JG
  Czy koszty docieplenia budynku są kosztem uzyskania przychodów w całości w roku poniesienia wydatku, czy winny być rozliczane w czasie (być amortyzowane)?
 1686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-812/10-10/JG
  Czy dochody uzyskane z wynajmu miejsc postojowych znajdujących się na zewnątrz budynku uzyskane od właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych korzystają ze zwolnienia w myśl art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy podlegają opodatkowaniu?
 1687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1013/10/ENB
  Karty przedpłacone sfinansowane z ZFŚS.
 1688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1003/10/MM
  Czy udział w charytatywnym balu jubileuszowym zorganizowanym ze środków obrotowych Spółki stanowi dochód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1189/10/HSt
  Czy fakt zamiany w 2011r. mieszkań własnościowych pomiędzy wnioskodawczynią i jej mężem z jednej strony, a teściami z drugiej strony, spowoduje obowiązek płatności podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1188/10/HSt
  Czy fakt zamiany w 2011r. mieszkań własnościowych pomiędzy wnioskodawcą i jego żoną z jednej strony, a rodzicami z drugiej strony, spowoduje obowiązek płatności podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1003/10/MM
  Czy udział w charytatywnym balu jubileuszowym zorganizowanym ze środków obrotowych Spółki stanowi dochód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1175/10/MM
  Czy wydatki poniesione na adaptację strychu na cele mieszkalne przed nabyciem prawa własności mogą stanowić cel mieszkaniowy zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. e)?
 1693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1231/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w działkach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
 1694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1185/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w działkach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
 1695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1236/10-2/IM
  Czy otrzymywany przez Wnioskodawcę zwrot wartości wniesionego wkładu niepieniężnego w związku z likwidacja spółki osobowej do wysokości wartości wkładu Wnioskodawcy, określonej w umowie spółki na moment wnoszenia wkładu niepieniężnego korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PDOF?
 1696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-923/10-3/MM
  Czy świadczenie usług polegających na organizacji pobytów rehabilitacyjnych w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotne podlega zwolnieniu z VAT?
 1697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1224/10-2/JK
  Czy wymieniony dodatek za rozłąkę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy też podlega zwolnieniu z tego opodatkowania?
 1698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1219/10-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia w postaci zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego.
 1699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1522/10/JD
  Czy w związku z wynajęciem przez Stowarzyszenie posiadanych ruchomości w postaci infrastruktury sieciowej powstaną zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie wynikające z uzupełnienia wniosku)?
 1700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1011/10/IB
  1. Czy dochody otrzymywane przez pracowników beneficjenta, w związku z udziałem beneficjenta oraz jego pracowników w projektach dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej podlegały wyłączeniu od zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w takim przypadku podstawa obliczenia podatku podlega obniżeniu o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne, których podstawę wymiaru stanowi przychód ze stosunku pracy uzyskany w związku ze świadczeniem pracy w projekcie?
 1701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IRPB2/415-1001/10/GR
  Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego przez oboje małżonków, w którym tylko jedno z nich było zameldowane przez okres 12 miesięcy przed datą zbycia, jest zwolniona z podatku dochodowego?
 1702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-832/10-4/JK
  Otrzymane przez Wnioskodawcę stypendium z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-863/10-2/LS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
 1704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-790/10-5/AM
  Czy zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o pdop w Bibliotece wydatki na PFRON, które finansowane są dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-876/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe wypłaty przez spółdzielnię mieszkaniową wartości rynkowej lokalu po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu?
 1706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-995/10/MU
  Zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
 1707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1186/10-4/ES
  1. Czy kwotę kredytu (w wysokości z dnia sprzedaży nieruchomości), czyli 34 …, .. zł można uznać za wolną od podatku zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. cyt. "punkt 131 – zwolnione są wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego przez Wnioskodawczynię, przed uzyskaniem przychodu z odpłatnego zbycia". 2. Czy kwotę zwolnienia może w całości wykorzystać Wnioskodawczyni, czy w związku z faktem procentowego udziału w prawie własności 50% Ona, 25% inna osoba, odpowiednią jego część, jeśli tak to jaką?
 1708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-822/10-2/AM
  W związku z chęcią nieodpłatnego przekazania przez Przedsiębiorstwo Wydawnicze Wnioskodawcy rezultatów projektu, Wnioskodawca pyta, czy na gruncie obowiązujących przepisów nieodpłatne otrzymanie (darowizna) ww. aktywów - praw niematerialnych i prawnych do portalu, publikacji, ew. sprzętu zakupionego w ramach projektu i innych rezultatów projektu unijnego dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL) rodzi obowiązek podatkowy względem obdarowanego – Stowarzyszenia?
 1709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-987/10/MK
  Czy wolne od podatku dochodowego jest odszkodowanie uzyskane przez Wnioskodawcę na podstawie wyroku sądowego?
 1710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1004a/10/MM
  Czy diety przyznawane niektórym członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie przekraczające miesięcznie 2.280 zł, mogą zostać uznane za diety otrzymane w związku z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy podlegają zwolnieniu na podstawie powołanego przepisu?
 1711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-902/10-2/KG
  Stawka podatku dla dostawy zestawu monet.
 1712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1164/10/PS
  Stawka podatku obowiązująca przy dostawie kory dekoracyjnej.
 1713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-871/10-4/JG
  Czy opłacając podatek dochodowy od lokalu użytkowego znajdującego się we Wspólnocie, Wnioskodawca robi to zgodnie z przepisami prawa?
 1714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1147/10/RM
  Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 1715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1149/10/RM
  Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 1716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1808/10/AZ
  obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży piwa
 1717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1147/10/CJS
  Czy w omawianej sytuacji wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy?
 1718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1179/10-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 1719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-613/10/PS
  Czy dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie z działalności statutowej są zwolnione przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ochrona środowiska)?
 1720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1146/10/RM
  Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 1721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1148/10/RM
  Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 1722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1176/10-4/ES
  Czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu?
 1723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-844/10-4/MM
  Czy Spółka ma prawo korzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie Zezwolenia w odniesieniu do dochodów z tytułu świadczenia na terenie SSE usług obróbki detali metalowych, polegającej na usuwaniu zadziorów (odgratowywaniu) metodą anodowania oraz usług obróbki mechanicznej detali metalowych poprzez ich piaskowanie, szlifowanie, docieranie, polerowanie?
 1724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-844/10-5/MM
  Czy Spółka ma prawo korzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie Zezwolenia w odniesieniu do dochodów z tytułu świadczenia na terenie SSE usług obróbki detali metalowych, polegającej na usuwaniu zadziorów (odgratowywaniu) metodą anodowania oraz usług obróbki mechanicznej detali metalowych poprzez ich piaskowanie, szlifowanie, docieranie, polerowanie?
 1725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-883/10-4/JG
  Czy właściwym jest dokonywanie przez Wnioskodawcę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów Wspólnoty Mieszkaniowej, wynikających z wpłat zaliczek na utrzymanie części wspólnej nieruchomości (koszty zarządu, opłaty na fundusz remontowy) oraz media uiszczanych przez właściciela lokali użytkowych?
 1726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-865/10-3/KS
  1. Czy dofinansowanie otrzymywane przez Podatnika w ramach projektu opisanego w pkt B z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu, pochodzące ze środków europejskich i wypłacane przez BGK zwolnione jest z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4. Czy dofinansowanie otrzymywane przez Podatnika w ramach projektu opisanego w pkt B z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu, pochodzące z dotacji celowej z budżetu krajowego i wypłacane przez WUP zwolnione jest z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-865/10-2/KS
  1. Czy wsparcie otrzymywane przez Podatnika w ramach projektu opisanego w pkt A finansowane ze środków europejskich i wypłacane przez BGK zwolnione jest z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wsparcie otrzymywane przez Podatnika w ramach projektu opisanego w pkt A finansowane ze środków współfinansowania krajowego i wypłacane przez ARP zwolnione jest z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48, względnie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-865/10-3/KS
  1. Czy dofinansowanie otrzymywane przez Podatnika w ramach projektu opisanego w pkt B z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu, pochodzące ze środków europejskich i wypłacane przez BGK zwolnione jest z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4. Czy dofinansowanie otrzymywane przez Podatnika w ramach projektu opisanego w pkt B z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu, pochodzące z dotacji celowej z budżetu krajowego i wypłacane przez WUP zwolnione jest z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1153/10-4/ES
  Czy zakup kilku nieruchomości na cele mieszkaniowe pozwoli w stosunku do wszystkich nieruchomości na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1177/10-4/ES
  Czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu?
 1731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-865/10-2/KS
  1. Czy wsparcie otrzymywane przez Podatnika w ramach projektu opisanego w pkt A finansowane ze środków europejskich i wypłacane przez BGK zwolnione jest z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wsparcie otrzymywane przez Podatnika w ramach projektu opisanego w pkt A finansowane ze środków współfinansowania krajowego i wypłacane przez ARP zwolnione jest z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48, względnie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1082/10/MS
  Czy w 2011 r. - przysługuje prawo do zwolnienia podmiotowego-art. 113 ust. 1 ustawy.
 1733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1199/10-3/JK
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 1734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1002/10/GR
  Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opisanego stanu faktycznego (sprzedaż lokalu mieszkalnego) Wnioskodawczyni może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej w stosunku do całego przychodu uzyskanego z części lokalu nabytej w roku 2007, tj. łącznie z odpowiednim udziałem w części wspólnej nieruchomości, w tym w części wspólnej gruntu?
 1735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1451/10/SD
  Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności podstawowej (podlegającej zwolnieniu na podstawie Pierwszego i Drugiego Zezwolenia) i działalności Centrum Usług Wspólnych (podlegającej zwolnieniu na podstawie Pierwszego Zezwolenia) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu?
 1736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-978/10-5/RS
  Wnioskodawca od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego, na podstawie regulacji wynikających z cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.
 1737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-811/10-4/MP
  Zwolnienie z opodatkowania dofinansowania pracownikom studiów magisterskich.
 1738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-61/11/SD
  Czy Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując najpierw limit pomocy publicznej dostępnej w ramach Pierwszego Zezwolenia, a po jego wyczerpaniu - limit wynikający z Drugiego Zezwolenia?
 1739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1484/10/SD
  Czy dochód uzyskiwany przez Spółkę z tytułu dostaw mieszanek z gazu wyprodukowanego w SSE, jak i poza SSE korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego, w części odpowiadającej udziałowi kosztów strefowych w ogólnym koszcie wytworzenia mieszanki gazowej? Przy czym przez koszty strefowe Spółka rozumie zarówno koszt wytworzenia gazu strefowego w formie ciekłej jak i odpowiednio obliczoną część kosztów procesu odparowania/wytworzenia mieszanki.
 1740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-960/10/MU
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 1741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1021a/10/AD
  Czy dochody osiągnięte z wynajmu osobom przebywającym na wypoczynku do 5 pokoi znajdujących się w budynkach mieszkalnych i położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1204/10-2/AJ
  1. Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w 2008 r. przez oboje małżonków, gdy jeden z nich był zameldowany przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia w 2009 roku i złożył oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia, jest zwolniona z podatku dochodowego w całości i dotyczy łącznie obojga małżonków? 2. Czy wpłacony przez oboje małżonków w 2005 r. wkład mieszkaniowy udokumentowany kasowym dowodem wpłaty KP i oświadczeniem przedstawiciela spółdzielni zapisanym w akcie notarialnym nabycia własności lokalu z dnia 16 czerwca 2008 r. można uznać za koszt uzyskania przychodu określony w art. 22 ust. 6c z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art.10 ust.1 pkt 6 lit. a)-c)?
 1743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-833/10-4/GC
  Czy utworzona Przez Spółkę z o.o. jednostka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wypełni wszelkie przesłanki zakwalifikowania jej, jako jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej z mocy art. 1 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz czy na podstawie art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych skorzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym?
 1744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1039/10-2/MS
  Zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 1745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-632/10-9/JK
  Wypłacane stypendia dla doktorantów (uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; "Badania jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego", Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty) – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1194/10-2/WS
  Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1204/10-2/AG
  Spółka, jako płatnik, wnosi o potwierdzenie, czy dochody otrzymywane przez pracowników Spółki zaangażowanych bezpośrednio w merytoryczną realizację celów projektu dofinansowanego w ramach VII Programu Ramowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT zwolnione są z podatku PIT w części finansowanej z bezzwrotnych środków pomocowych VII Programu Ramowego, a tym samym, że Spółka zwolniona jest - w odniesieniu do części wynagrodzeń finansowanych z bezzwrotnej pomocy VII Programu Ramowego – z określonego w art. 31 ustawy o PIT obowiązku przekazywania zaliczek na podatek dochodowy wskazanych pracowników?
 1748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-847/10-4/GC
  Czy środki finansowe, z opisanych powyżej źródeł, powinny być traktowane jako źródło przychodu Wspólnoty Mieszkaniowej, które pomniejszone o koszty (środki finansowe przeznaczane są na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi Wspólnoty) stanowią podstawę opodatkowania ?
 1749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1189/10-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 1750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1204/10-2/AG
  Spółka, jako płatnik, wnosi o potwierdzenie, czy dochody otrzymywane przez pracowników Spółki zaangażowanych bezpośrednio w merytoryczną realizację celów projektu dofinansowanego w ramach VII Programu Ramowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT zwolnione są z podatku PIT w części finansowanej z bezzwrotnych środków pomocowych VII Programu Ramowego, a tym samym, że Spółka zwolniona jest - w odniesieniu do części wynagrodzeń finansowanych z bezzwrotnej pomocy VII Programu Ramowego – z określonego w art. 31 ustawy o PIT obowiązku przekazywania zaliczek na podatek dochodowy wskazanych pracowników?
 1751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1154/10/ŁCz
  Czy w powyższym stanie faktycznym wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia ww. mieszkania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-925/10-5/MK
  dokonywane przez Spółkę przepływy pieniężne w wyniku przywracania treści dokonanych przez Bank operacji na zleceniach Klientów, nie powodujące dodatkowego przysporzenia majątkowego po stronie Klienta, nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a jedynie działanie o charakterze restytucyjnym tym samym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki związane z wystawieniem i przesłaniem Klientom oraz właściwemu dla nich urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C.
 1753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1134/10/MW
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2006r. przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu oraz na remont mieszkania niebędącego własnością wnioskodawczyni.
 1754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-707/10-6/AS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych pozyskania dofinansowania na realizację projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013: odnośnie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego od opodatkowania dla otrzymanych środków pomocowych (pytania Nr 9, 10, 11, 12)
 1755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1328/10/AP
  Sprzedaż gruntu nie przeznaczonego pod zabudowę korzysta ze zwolnienia.
 1756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-709/10-5/AS
  W razie uznania, iż w okolicznościach zaistniałego stanu faktycznego w dniu wpływu na rachunek bankowy Beneficjenta (Spółki) — kwota dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" stanowiła po stronie Beneficjenta (Spółki) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u.pdop., to czy — w takim razie — przychód ten stanowił, w tym dniu, dochód wolny od podatku na podstawie któregokolwiek przepisu art. 17 ust. 1 u.pdop?
 1757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1076/10/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych pozyskanych wraz z innym podmiotem w ramach zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 1758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1402/10/AK
  Czy otrzymane dopłaty do cen wody i ścieków po pomniejszeniu o podatek VAT należny są prawidłowo rozliczane w przychodach i kosztach podatkowych Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 1759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1159/10-4/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 1760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1191/10-2/IM
  Czy przyjęty sposób opodatkowania uzyskanych środków pieniężnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ustępującego wspólnika jest prawidłowy?
 1761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1009/10/RS
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego świadczeń otrzymanych z tytułu ubezpieczenia.
 1762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-976/10/IL
  Czy może Pan skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym w związku z przeznaczeniem środków uzyskanych z tej sprzedaży na cele mieszkaniowe?
 1763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1008/10/RS
  Opodatkowanie świadczeń otrzymanych z tytułu wypadku śmiertelnego członka rodziny.
 1764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-967/10/MM
  Czy od sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-616b/10/DK
  Czy w odniesieniu do odsetek wypłacanych na rzecz Uczestników systemu cash pool, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-706/10-5/AS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych pozyskania dofinansowania na realizację projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego ... Fundacji Rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013
 1767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-710/10-6/AS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych pozyskania dofinansowania na realizację projektu
 1768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-706/10-5/AS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych pozyskania dofinansowania na realizację projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego ... Fundacji Rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013
 1769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1062/10/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych pozyskanych wraz z innym podmiotem w ramach zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 1770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-812/10-5/JG
  Czy odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym lub zdeponowanych na lokatach bankowych oraz odsetki uzyskane za zwłokę w zapłacie należności podlegają zwolnieniu w myśl art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w całości, czy w części odpowiadającej tylko wpłatom dokonanych przez właścicieli lokali mieszkalnych?
 1771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-851/10-4/KS
  Czy kwoty netto z faktur, które na podstawie podpisanych umów z PARP zostaną zwrócone w formie dotacji można uznać za koszty uzyskania przychodów?
 1772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1443/10/PC
  Czy objęcie udziałów w nowo powstałej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez Stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1447/10/AK
  Czy powstały dochód Wspólnoty Mieszkaniowej pochodzący ze zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej (strychu) i sprzedaży wyodrębnionych w ten sposób lokali mieszkalnych R. Spółce z o.o. podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych?
 1774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-514/09/11-S/ENB
  Czy ryczałt należny sądowemu kuratorowi społecznemu za dokonanie czynności obecności przy kontaktach rodziców z dzieckiem, ustalonych przez sąd opiekuńczy, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-837/10-2/JS
  Należy stwierdzić, iż otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w Polsce skierowanych do wykonywania pracy poza granicami państwa – w polskich kontyngentach wojskowych, wynagrodzenie miesięczne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nie mieszczą się w zakresie należności pieniężnych wolnych od podatku i stanowią przychód pracownika, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy podatkowej.
 1776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-702/10-4/AM
  Czy przedszkola szkoły i placówki oświatowe Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr.106, poz. 482 ze zm.) mogą korzystać ze zwolnienia opodatkowania ich dochodów ze względu na prowadzoną działalność statutową oświatową w części przeznaczonej na tę działalność?Czy zwolnienie dochodów z prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w części przeznaczonej na cele szkoły, dotyczy dochodów szkół prowadzonych przez organ komercyjny? Art. 17 ust. 1 pkt 45 i ust. 8?
 1777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-896/10-2/MK1
  Sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości, w części przypadającej na nabycie w spadku w 2005 r. z uwagi na fakt, że sprzedaż ta zostanie dokonana w 2011 roku, czyli po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie w ogóle nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w ww. nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności dokonanego w 2010 r. w części nabytej ponad udział nabyty w drodze spadku będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym chyba, że tak uzyskane środki Wnioskodawczyni przeznaczy na cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r.
 1778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1376/10/MO
  Czy koszt napraw gwarancyjnych wykonywanych dla wydzierżawionych przez Spółkę maszyn (wyrobów) z których przychód zaliczany jest do działalności pozastrefowej stanowi koszt działalności pozastrefowej? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
 1779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1373/10/MO
  Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych (nie objętych gwarancją) polegających na naprawie u nabywcy, tj. poza terenem strefy, maszyn wyprodukowanych przez spółkę na terenie SSE i sprzedanych korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop jeżeli: a) w wyniku naprawy wymienia elementy na nowe części wyprodukowane na terenie strefy b) w wyniku naprawy wymienia uszkodzone, zużyte elementy na nowe towary handlowe (tj. części kupione od podmiotów trzecich)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 1780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1374/10/MO
  Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych (nie objętych gwarancją) polegających na naprawie u nabywcy, tj. poza terenem strefy, maszyn wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE, a następnie wydzierżawionych, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop jeżeli: a) w wyniku naprawy wymienia elementy na nowe części wyprodukowane na terenie strefy b) w wyniku naprawy wymienia uszkodzone, zużyte elementy na nowe towary handlowe (tj. części kupione od podmiotów trzecich)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 1781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1375/10/MO
  Czy koszt napraw gwarancyjnych dotyczący sprzedanych maszyn (wyrobów) wyprodukowanych na terenie strefy stanowi koszt uzyskania przychodów z działalności strefowej? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 1782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-843/10/BJ
  Czy dodatki specjalne i zadaniowe przyznane funkcjonariuszom celnym i pracownikom cywilnym realizującym bezpośrednio zadania związane z "..." wypłacone w 85% z budżetu środków europejskich są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1378/10/BG
  w zakresie uznania poniesionych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów związanych z przyszłą produkcją strefową
 1784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1377/10/BG
  w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków związanych z przyszłą produkcją strefową
 1785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1297/10/AK
  Czy wynajęcie nowego lokalu - w miejsce dotychczas zajmowanego (także na terenie K.) - lepiej przystosowanego do potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę w specjalnej strefie ekonomicznej, w okresie trwania dotychczasowej umowy najmu, która zostanie wtedy rozwiązana, będzie umożliwiało zachowanie warunku dotyczącego minimalnego okresu najmu wymienionego w § 6 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia (tj. co najmniej 3 lata licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 11)
 1786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1287/10/AK
  Czy Wnioskodawca prawidłowo ustalił wysokość maksymalnego limitu przysługującego mu zwolnienia podatkowego jako formy pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcy stanowiącej pomoc regionalną z tytułu kosztów nowej inwestycji mnożąc określoną w Zezwoleniu maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych, jakie może ponieść przez współczynnik 70% (50% dla województwa podniesione o 20 pkt procentowych za status małego przedsiębiorcy) jako obowiązujący go poziom maksymalnej intensywności pomocy zgodnie z § 4 Rozporządzenia tj. na kwotę 1.575.000,00 zł? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 1787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1288/10/AK
  Czy limit zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych przysługuje w maksymalnej wysokości od miesiąca poniesienia pierwszego wydatku inwestycyjnego Wnioskodawcy w K. stanowiącego zgodnie z § 6 Rozporządzenia wydatek kwalifikujący się do objęcia pomocą niezależnie od wysokości ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków, czy też limit ten narasta wraz ze wzrostem sumy ponoszonych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną ale nie może przekroczyć kwoty stanowiącej limit maksymalny (tj. w wypadku Wnioskodawcy określoną w Zezwoleniu maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych, jakie może ponieść przez współczynnik 70% jako obowiązujący go poziom maksymalnej intensywności pomocy zgodnie z § 4 Rozporządzenia)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 1788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1289/10/AK
  Czy do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną zgodnie z § 6 Rozporządzenia, przy spełnieniu warunków wynikających z postanowień tego przepisu, można zaliczyć koszty: 1) wynajmu pomieszczeń biurowych na terenie K., 2) nabycia środków trwałych stanowiących wyposażenie tych pomieszczeń (np. mebli), 3) nabycia innych środków trwałych związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę na terenie K. działalnością gospodarczą (np. komputery, samochody wykorzystywane na potrzeby handlowe wnioskodawcy m.in. spotkania z klientami oraz w związku z prowadzonymi projektami informatycznymi stanowiącymi przedmiot działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w tym spotkania statusowe, wdrożenia, usługi serwisowe, pozyskiwanie nowych kontrahentów etc), opłat leasingowych dotyczących korzystania z środków trwałych stanowiących własność innych podmiotów (samochody, komputery) z tym, że postanowienia umów leasingowych przewidują opcję a nie obowiązek wykupu tych urządzeń, 4) nabycia licencji na korzystanie z utworów lub programów komputerowych jak również koszty nabycia praw autorskich majątkowych do nich (chodzi o takie utwory i/lub programy, które będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w jego bieżącej działalności w specjalnej strefie np. systemy komputerowe, programy narzędziowe, jak i takie, za pomocą których będzie on tworzył nowe programy lub świadczył usługi objęte zezwoleniem?(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 1789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1290/10/AK
  Czy wydatki na nową inwestycję w rozumieniu § 3 Rozporządzenia mogą być na bieżąco rozliczane w koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy, czy dopiero po zakończeniu inwestycji, w szczególności koszty najmu pomieszczeń biurowych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
 1790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1291/10/AK
  Czy koszty nabycia specjalistycznych usług np. usług księgowych czy prawnych świadczonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą poza specjalną strefą ekonomiczną, na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawcy prowadzonej w K. mogą stanowić koszty uzyskania przychodu uzyskiwanego przez Wnioskodawcę w ramach jego działalności w K.? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)
 1791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1292/10/AK
  Czy Wnioskodawca, który prowadził działalność gospodarczą także przed uzyskaniem Zezwolenia i działalność ta przynosiła straty może pomniejszyć dochód z działalności gospodarczej prowadzonej obecnie wyłącznie w K. na podstawie Zezwolenia o te straty na zasadach ogólnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6)
 1792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1293/10/AK
  Jeżeli limit zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększa się stopniowo wraz ze wzrostem wydatków Wnioskodawcy kwalifikujących się do objęcia pomocą zgodnie z § 6 Rozporządzenia, to czy Wnioskodawca, którego dochód uzyskany w 2010 r. z działalności w K. przekroczy wartość przysługującego mu, "narastającego", zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych może pomniejszyć taki pozostały dochód o straty z lat ubiegłych w tym straty z okresu, w którym nie prowadził działalności gospodarczej w K. na podstawie Zezwolenia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 7)
 1793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1294/10/AK
  Czy Wnioskodawca może jednocześnie ponosić koszty nowej Inwestycji i koszty z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy w rozumieniu § 3 Rozporządzenia i korzystać jednocześnie z obu form pomocy regionalnej tam przewidzianej, z tym, że w sposób ograniczony do wyższego z limitów zwolnień podatkowych (tj. łącznie pomoc regionalna nie może przekroczyć wyższego z tych zwolnień)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 8)
 1794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1295/10/AK
  Czy Wnioskodawca korzystający ze zwolnienia podatkowego w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy, co do którego treść Zezwolenia wskazuje na sposób obliczania maksymalnej wysokość kosztów kwalifikowanych z tego tytułu jako "dwuletnie koszty pracy 3 nowo zatrudnionych pracowników" prawidłowo wyliczył te koszty kwalifikowane biorąc pod uwagę dowolnie wybranych 3 nowo zatrudnionych pracowników i ich wynagrodzenie za okres 24 miesięcy i pomniejsza ustalony na tej podstawie limit zwolnienia podatkowego (maksymalne koszty kwalifikowane x współczynnik 70%) o koszty pracy wszystkich nowo zatrudnionych pracowników aż do wysokości tego limitu zwolnienia podatkowego czy też powinien pomniejszać go tylko o koszty pracy tych 3 pracowników? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 9)
 1795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1296/10/AK
  Czy koszty nabycia nieruchomości położonej poza K (poza specjalną strefą ekonomiczną) albo koszty jej wynajmu czy dzierżawy i koszty jej wyposażenia mogą stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną zgodnie z § 6 Rozporządzenia, o ile nieruchomość ta będzie służyła działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę w KPT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 10)
 1796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1056/10/RS
  Usługi archiwizacji wykonywane przez spółkę podlegają opodatkowaniu 23% stawka podatku.
 1797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1133/10-2/BS
  dotyczy opodatkowania czynności wniesienia aportem ruchomego majątku trwałego
 1798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-798/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe otrzymania przez aktualnego klienta "polecającego" w ramach programu lojalnościowego (promocyjnego) nagrody o wartości nieprzekraczającej 200 zł?
 1799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-799/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe otrzymania przy zamówieniu usługi przez nowego klienta w ramach promocji 100% rabatu?
 1800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-834/10/BJ
  Czy kwoty z tytułu umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (w tym odsetki) oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym odsetki) stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji obligujący gminę do sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, wobec których zastosowano umorzenie?
 1801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-835/10/BJ
  Czy umorzone dłużnikowi alimentacyjnemu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (powiększonych o 5%) i/lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym odsetki) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zobowiązując gminę do wystawienia informacji PIT-8C?
 1802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-865/10-6/MS1
  PIT - w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 1803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-922/10-2/AS
  Ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2008 r. korzysta przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem związanym w postaci udziału w nieruchomości wspólnej, tj. częściach wspólnych budynku i urządzeniach nieprzeznaczonych do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, o ile złożono oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży nieruchomości. Nie korzysta z tego zwolnienia przychód ze sprzedaży udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu.Wobec powyższego, powyższe zwolnienie obejmuje część dochodu uzyskanego na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 29.09.2010 r., tj. z tytułu zbycia prawa własności lokalu jak i praw związanych z jego własnością, natomiast nie obejmuje dochodu z tytułu zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, na której zlokalizowany jest budynek.
 1804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1018/10-2/MS
  stwierdzić należy, że sprzedaż nieruchomości nabytej w dniu 04 listopada 1971 r. nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku 1971 r., w którym miało miejsce nabycie przedmiotowej nieruchomości upłynęło 5 lat. Wobec tego sprzedaż tej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu.
 1805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1016/10-4/MS
  Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w Ś podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Chociaż akt notarialny jest dokumentem przenoszącym własność nieruchomości i w przedmiotowej sprawie zarówno sprzedaż jak i kupno następuje w tym samym dniu (1 październik 2009 r.) to nie zmienia faktu, że Wnioskodawca nabył nieruchomość w L z innych środków niż pochodzące ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Ś. Wpłaty dokonywane były: 07.05.2009 r., 26.06.2009 r. i 09.07.2009 r. Ze zwolnienia o którym mowa powyżej będzie korzystać jedynie ta część przychodów ze zbycia nieruchomości w Ś, która została wydatkowana na remont, po nabyciu lokalu mieszkalnego w L tj. po dniu 01.10.2010 r.
 1806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1106/10-4/WM
  Czy zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem przysługujący żołnierzowi zawodowemu na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1106/10-3/WM
  Czy wymieniony dodatek za rozłąkę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy też podlega zwolnieniu z tego opodatkowania?
 1808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/2/415-1077/10/CJS
  Czy wnioskodawczynię, jeżeli przekształciła w 2007r. lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu pisemną umową ze spółdzielnią mieszkaniową zgodnie z obowiązująca ustawą, obowiązują przepisy z 2007r. czy też z 2009r., w którym to nastąpiło potwierdzenie ww. umowy aktem notarialnym?
 1809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1079/10-4/MP
  Opodatkowanie pożyczki w ramach prowadzonej działalności.
 1810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1079/10-5/MP
  Opodatkowanie pożyczki w ramach prowadzonej działalności.
 1811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1089/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego, w odniesieniu do którego wnioskodawczyni korzysta z ulgi odsetkowej oraz wydatkowanego na budowę drogi dojazdowej do ww. budynku.
 1812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/2/415-1052/10/CJS
  Czy wnioskodawczyni może przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, kwotę zadatku otrzymanego na mocy zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, która została wydatkowana jeszcze przed dniem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży?
 1813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-233/10-4/DS
  1. Czy wydatki, które zostaną poniesione przez Spółkę na budowę oraz wyposażenie Centrum Szkolenia Zawodowego (Centrum Szkoleniowego) na teranie SSE będą mogły zostać zaliczone do kosztów inwestycji (realizowanej w oparciu o Zezwolenie), które kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wydatki, które zostaną poniesione przez Spółkę na budowę oraz wyposażenie przyzakładowej stołówki pracowniczej (stołówki) na terenie SSE będą mogły zostać zaliczone do kosztów inwestycji (realizowanej w oparciu o Zezwolenie), które kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-233/10-5/DS
  1. Czy wydatki, które zostaną poniesione przez Spółkę na budowę oraz wyposażenie Centrum Szkolenia Zawodowego (Centrum Szkoleniowego) na teranie SSE będą mogły zostać zaliczone do kosztów inwestycji (realizowanej w oparciu o Zezwolenie), które kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wydatki, które zostaną poniesione przez Spółkę na budowę oraz wyposażenie przyzakładowej stołówki pracowniczej (stołówki) na terenie SSE będą mogły zostać zaliczone do kosztów inwestycji (realizowanej w oparciu o Zezwolenie), które kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1648/10-2/ISN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-922/10/IL
  Czy "ulga meldunkowa" obejmuje całą nieruchomość t.j. budynek mieszkalny, wraz z gruntem oraz pomieszczenie gospodarcze, czy należy uiścić podatek z tytułu zbycia pomieszczenia gospodarczego i gruntu związanego z budynkiem?
 1817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1055/10/HSt
  Czy zbycie lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o dożywocie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1068/10/HS
  Czy wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, skoro w domu tylko jej małżonek był zameldowany przez okres dłuższy niż 12 miesięcy?
 1819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1229/10/BG
  - zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków pochodzących z budżetu państwa wypłacanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymanych do dnia 31 grudnia 2009r., - zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków pochodzących z budżetu państwa wypłacanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymanych po dniu 31 grudnia 2009r., - zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wypłacanych przez płatnika Bank, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymanych po dniu 31 grudnia 2009r.
 1820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-798/10-2/MP
  stwierdzić należy, iż otrzymane przez Wnioskodawcę na podstawie podpisanej umowy odszkodowanie stanowi Jego przychód z tzw. "innych źródeł", który nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przedmiotowe odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w art. 27 ww. ustawy.
 1821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-763/10-4/MP
  Opodatkowanie wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w związku z realizacją 6 Programu Ramowego.
 1822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/13/KOI/BRT/10/83
  jeżeli Wnioskodawca nie jest w stanie ustalić, które wydatki (koszty) zostały sfinansowane ze zwolnionych z opodatkowania przychodów, to winien koszty te ustalić w oparciu o art. 22 ust. 3 i 3a wyżej wymienionej ustawy
 1823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1108/10-2/WS
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 1824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1650/10-2/EN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1649/10-2/MN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1017/10-4/MS
  należy stwierdzić, że dochód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w 2007 r. i następnie sprzedanego w 2010 r., będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Podstawą opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy. Bez znaczenia dla obowiązku zapłaty podatku jest fakt wydatkowania kwot uzyskanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z dochodami z innych źródeł, podatek należny z tego tytułu wykazuje się w zeznaniu podatkowym, które należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia roku, następującego po roku, w którym dokonano odpłatnego zbycia (tu 30.04.2011 r.).
 1827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-770/10-5/JS
  Należy stwierdzić, iż zwrot kosztów przejazdów prywatnym samochodem w związku z wyjazdami służbowymi odbywanymi poza miejscem, w którym znajduje się siedziba pracodawcy jak i zwrot innych wydatków (właściwie udokumentowanych) – opłata za parking, opłata za przejazd autostradą - jest przychodem pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że powyższe wyjazdy pracownika poza siedzibę firmy będą podróżą służbową, w rozumieniu powołanego art. 775 Kodeksu pracy.
 1828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-819/10/BJ
  Czy do przedstawionej sytuacji można zastosować art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-780/10/BJ
  Czy po zmianie rozporządzenia regulującego dodatek za rozłąkę można tę należność zwolnić z opodatkowania na podstawie art. 21 ust.1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-929/10/GR
  Czy "ulga meldunkowa" ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, gdy warunek pozwalający na skorzystanie z tej ulgi spełniło tylko jedno z małżonków?
 1831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-930/10/GR
  1. Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem zapytania, jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie "ulgi meldunkowej"? 2. Jakie warunki musi spełniać Wnioskodawca, aby mógł skorzystać z ulgi meldunkowej? 3. Czy dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w gruncie związanego z wyżej wymienionym lokalem jest zwolniony z podatku dochodowego?
 1832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-914/10/IL
  Czy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki t.j. powyżej kwoty 380 zł pracownicy, emeryci i renciści powinni zapłacić podatek dochodowy od wynagrodzeń?
 1833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-698/10-4/AM
  Czy przedszkola szkoły i placówki oświatowe Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr.106,poz.482 ze zm.) przeznaczając swój dochód warunkowo zwolniony na podstawie ww. przepisu, powinny opodatkować koszty opłat PFRON, jako wydatki, które nie wiążą się z realizacją celów statutowych.?Czy przedszkola szkoły i placówki oświatowe Wnioskodawcy powinny zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustalić dochód podatkowy, który będzie większy o te koszty, ze względu na to, że ujęte w księgach rachunkowych wydatki na opłaty PFRON nieuznane w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (art.16 ust.1 pkt 36) wpływają na zwiększenie dochodu podatkowego?
 1834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-808/10/BJ
  Czy wydane pracownikom "kupony-paczki", które finansowane są ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwolnione są z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1099/10-2/ES
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu otrzymanego z tytułu stypendium naukowego.
 1836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-913/10/BK
  Dopłata do wypoczynku w ramach programu osłonowego "Tanie wczasy".
 1837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1110/10-2/JK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w całości podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (sprzedaż całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego)?
 1838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1105/10-2/WM
  Czy w odniesieniu do przedmiotowych stypendiów, wypłacanych w ramach powołanego wyżej projektu, można stosować zwolnienie przedmiotowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1093/10-3/WS
  1. Czy mieszkanie nabyte za środki otrzymane w drodze darowizny od rodziców z jasno zdeklarowanym celem ich wydatkowania można uznać za nabyte w drodze darowizny? 2. W jaki sposób oddzielić środki darowane tak aby nie zostały obciążone podatkiem po sprzedaży mieszkania?
 1840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-909a/10/MU
  Warunki skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126.
 1841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1085/10-4/AG
  1. Czy otrzymane odszkodowanie, którego charakter opisano w stanie faktycznym spełnia warunki do uznania je za wolne od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 UPDOF? 2. W jaki sposób kwota ta powinna być wykazana w księgach podatkowych i zeznaniu rocznym? 3. Czy otrzymane odszkodowanie powinno być uznane za przychód Wnioskodawcy w 100% czy też za przychód Wnioskodawcy w 50% a w 50% za przychód małżonki?
 1842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1021/10-4/ES
  1. Czy w tym przypadku znajdują zastosowanie przepisy o tzw. uldze meldunkowej określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008 ? 2. Czy dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości i sprzedaż kilku działek powstałych po podziale upoważnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej?
 1843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-776/10/AA
  Opodatkowanie zapomogi bezgotówkowej przyznanej przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-pożyczkową członkom kasy w celu częściowego umorzenia zaciągniętych przez pracowników pożyczek.
 1844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-777/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe zakupu zleceniobiorcom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz sfinansowania ich udziału w konferencjach i szkoleniach?
 1845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1083/10-2/AGr
  Czy zwrot kosztów za używanie przez lekarzy weterynarii pojazdów samochodowych stanowiących ich własność, w celu odbycia podróży, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 1846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1088/10-2/WS
  Czy stypendium naukowe wypłacane przez Wnioskodawcę wybitnym młodym naukowcom, ustanowione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie powyższych przepisów są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych?
 1847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-908/10/MM
  Czy wartość zakupionych artykułów spożywczych na zorganizowaną imprezę kulturalno - rozrywkową z zabawą i konkursami dla pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin stanowi ich przychód, o którym mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo, że nie można ustalić wartości świadczenia przypadającej na daną osobę?
 1848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-889/10-2/KS
  Stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni prowadząc działalność gospodarczą uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem otrzymana dotacja, nie stanowi dla Wnioskodawczyni wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania na podstawie cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie za pracę w przedszkolu nie stanowi dla Wnioskodawczyni odrębnego (powtórnego) przychodu. Nie można bowiem dwukrotnie uznać za przychód tych samych kwot uzyskanych przez tę samą osobę.
 1849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-795/10-2/MP
  Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskane dochody w postaci środków pieniężnych przyznanych przez międzynarodową organizację pozarządową (jak w przypadku Wnioskodawczyni przez organizację A), na podstawie jednostronnej deklaracji oraz mające charakter bezzwrotny, przeznaczone na realizację przez podatnika bezpośrednio celu programu, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1105/10-2/IM
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów.
 1851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-763/10/BJ
  Czy wypłacane przez wnioskodawcę wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych zatrudnionych w celu bezpośredniej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-761/10/BJ
  Czy wypłacane przez wnioskodawcę wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych zatrudnionych w celu bezpośredniej realizacji projektu w ramach Programu Transferu Innowacji Leonardo da Vinci są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-762/10/BJ
  Czy wypłacane przez wnioskodawcę wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych zatrudnionych w celu bezpośredniej realizacji projektu w ramach Programu Transferu Innowacji Leonardo da Vinci są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/1/415-760/10/BJ
  Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w celu bezpośredniej realizacji celu programu w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-791/10-2/MM
  Czy w opisanej sytuacji w związku cofnięciem zezwolenia i związanym z tym obowiązkiem zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych istnieje podstawa do uwzględnienia w myśl art. 7 ust. 5 o podatku dochodowym od osób prawnych straty powstałej w związku z wykonywaniem działalności na terenie SSE (w okresie obowiązywania zezwolenia) przy ustalaniu dochodu za następne lata podatkowe (po cofnięciu zezwolenia)?
 1856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-753/10-6/GC
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 1857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1057/10-4/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
 1858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1085/10-2/WM
  Czy wypłata odszkodowania, o którym mowa w cytowanym wyżej § 6 i 7 umowy, jest zwolniona z opodatkowania i czy słusznie została wystawiona informacja PIT-8C?
 1859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1065/10-2/KŁ
  Czy wskazana wyżej sprzedaż używanych przez podatnika maszyn rolniczych jest zwolniona z podatku VAT jeżeli wcześniejsze nabycie tych maszyn przez podatnika było opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 0%?
 1860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-805/10-2/KOM
  Możliwość zwolnienia z ewidencjonowania na kasie świadczonych usług remontowo-budowlanych.
 1861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-804/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie obowiązującego do dnia 30 lipca 2007r. brzmienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego?
 1862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-805/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie obowiązującego od dnia 31 lipca 2007r. brzmienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego?
 1863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/1/415-797/10/BJ
  Czy dochody wnioskodawcy z tytułu umowy zlecenia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-895/10/BK
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego.
 1865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1848/10/SD
  Czy nakłady inwestycyjne poniesione w następnych latach działalności na terenie strefy w związku z rozszerzaniem działalności gospodarczej objętej Zezwoleniem będą stanowiły podstawę sukcesywnego powiększania wysokości należnej Spółce pomocy publicznej (wartości zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych)?
 1866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-802/10/BJ
  Czy pracownikowi przysługuje zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaną dopłatą do wypoczynku w stosunku do niepełnoletnich dzieci pracownika?
 1867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1202/10/SD
  Czy Spółka może w zgodzie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisami strefowymi przyjąć kwotę 3.500.000,00 PLN w pierwszym etapie jako koszty kwalifikowane inwestycji, w oparciu o które kalkulowana będzie wysokość należnej jej pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, mimo ze przewyższa ona minimalną kwotę określoną w Zezwoleniu? (pytanie wymienione we wniosku jako pierwsze)?
 1868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-878/10/MU
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 1869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1074/10-2/AMN
  Po jakiej dacie może sprzedać mieszkania będące przedmiotem wynajmu bez konieczności doliczania do dochodu uprzednio odliczonych kwot, o których mowa wart. 26 ust.1 punkt 10-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 2000 roku?
 1870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-871/09/10-S/IB
  1. Czy wsparcie pacjentów objętych pomocą fundacji (osób fizycznych zamieszkujących na terytorium RP) w formie przekazania środków pieniężnych jest darowizną w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn czy też stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeśli stanowi przychód to czy korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy? 2. Czy wsparcie pacjentów objętych pomocą fundacji (osób fizycznych zamieszkujących na terytorium RP) w formie przekazania im bonów towarowych, przeznaczonych do zrealizowania w oznaczonych aptekach (zgodnie z zapisami umów zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotami prowadzącymi aptekę oraz warunkami regulaminu realizacji bonów towarowych) jest darowizną w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn czy też stanowi przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeśli stanowi przychód to czy korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy?
 1871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-917/10-2/MK
  Czy Bank zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconej oszczędzającemu dywidendy od papierów wartościowych zgromadzonych na IKE?
 1872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1846/10/SD
  Czy odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych, od środków otrzymanych w ramach dofinansowania, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-793/10/HK
  Czy wartość umorzonej kwoty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
 1874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1056/10-7/RS
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
 1875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-838/10-2/MK
  W związku z tym, że opisane we wniosku nagrody będą przyznawane z tytułu udziału w konkursie z dziedziny sztuki, skierowanym do osób będących pracownikami oddziałów Wnioskodawcy oraz pracowników spółek zależnych i ich wysokość nie przekroczy kwoty 760 zł, korzystają zatem ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Spółce nie będzie ciążył obowiązek naliczania, pobierania i odprowadzania do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od wydanych nagród.
 1876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-790/10/MK
  Czy refundacja z budżetu gminy wydatków poniesionych w celu włączenia się do kanalizacji sanitarnej i wykonania przyłącza wolna jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-941/10-2/MG
  PIT - w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu nabytych w 2008 r.
 1878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-946/10-2/MS
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku nabycia odziedziczonych udziałów, zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych obejmujące udział w nieruchomości nabyty w marcu 2007 r. przysługujące podatniczce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie miało zastosowanie do całej nieruchomości gruntowej, tj. zarówno gruntu jak i jego części składowej w postaci budynku?
 1879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-785/10/HK
  Czy otrzymywane przez wnioskodawcę stypendium w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych", współfinansowane ze środków europejskich, jest wolne od podatku dochodowego z mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-660/10-2/AS
  Czy otrzymana ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dotacja podlegać będzie zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 1881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-716/10-4/MP
  uznać należy, że wynagrodzenie wypłacone Wnioskodawcy w latach 2004-2010 w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46, z uwagi na niespełnienie przesłanek w nim wymienionych. Skoro zatem wynagrodzenie Wnioskodawcy nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, to nie ma podstaw do dokonania przez pracodawcę korekt deklaracji PIT-11 za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010.
 1882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-925/10-2/AM
  Stwierdzić należy, iż sprzedaż udziału w gruncie związanego z lokalem mieszkalnym nie może być przedmiotem odrębnej sprzedaży. Natomiast, sprzedaż przez Panią ww. lokalu mieszkalnego została dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a zatem odpłatne zbycie tego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu ww. przepisów.
 1883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-857/10-4/MS
  dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetu państwa - jeśli są "dopłatami krajowymi" w myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz dopłaty ze środków wspólnotowych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dopłaty pochodzące z Funduszu Promocji Mleka podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.
 1884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-856/10-4/MS
  dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetu państwa - jeśli są "dopłatami krajowymi" w myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz dopłaty ze środków wspólnotowych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-916/10-2/MT
  Czy wypłata udziału kapitałowego wspólnika występującego ze spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-905/10-2/MT
  Wnioskodawczyni prowadząc działalność gospodarczą uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem otrzymana dotacja, nie stanowi dla Wnioskodawczyni wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania na podstawie cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie za pracę w przedszkolu nie stanowi dla Wnioskodawczyni odrębnego (powtórnego) przychodu. Nie można bowiem dwukrotnie uznać za przychód tych samych kwot uzyskanych przez tę samą osobę.
 1887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-730/10-4/JS
  Ponieważ, Wnioskodawca wskazuje, iż otrzymywane co miesiąc kwoty, świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała w ramach porządku prawnego Stanów Zjednoczonych Ameryki są wypłacane z tytułu ubezpieczenia osobowego Wnioskodawcy, uznać zatem należy, że mają one charakter kwot otrzymanych z ubezpieczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-837/10-2/KS
  stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na nabycie środka trwałego w postaci budynku, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji do tej części dofinansowania nie będzie miał zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-838b/10/MK
  Czy świadczenie pieniężne, jakie Wnioskodawczyni otrzyma od przedsiębiorstwa będącego właścicielem urządzeń przesyłowych na podstawie wyroku sądowego – zgodnie z art. 224 § 2 w związku z art. 225 Kodeksu Cywilnego, tj. jako wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy – jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też świadczenie takie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
 1890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-838a/10/MK
  Czy świadczenie pieniężne, jakie Wnioskodawczyni otrzyma od przedsiębiorstwa będącego właścicielem urządzeń przesyłowych na podstawie umowy (ugody pozasądowej) – zgodnie z art. 224 § 2 w związku z art. 225 Kodeksu cywilnego, tj. jako wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy – jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3, art. 21 ust. 1 pkt 29 lub art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też świadczenie takie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
 1891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-838d/10/MK
  Czy świadczenie pieniężne, które otrzyma Wnioskodawczyni (lub będzie otrzymywała w częściach) od przedsiębiorstwa będącego właścicielem urządzeń przesyłowych z tytułu ustanowienia na jego rzecz służebności przesyłu (dla urządzeń przesyłowych już istniejących lub nowobudowanych) jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3, art. 21 ust. 1 pkt 29 lub art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też podlega ono opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
 1892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-838c/10/MK
  Czy odszkodowanie, jakie otrzyma Wnioskodawczyni za szkody powstałe w trakcie budowy nowych urządzeń przesyłowych na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 3, art. 21 ust 1 pkt 29 lub art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też podlega ono opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
 1893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-823/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe przyznania, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej, "BILETU WOLNEJ JAZDY" uprawniającego dzieci i młodzież do korzystania z bezpłatnego transportu?
 1894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1573/10/AK
  Czy wartość netto likwidowanych nie w pełni umorzonych środków trwałych należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności zwolnionej czy też opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych ("PDOP")? (pytanie 1, zdarzenie przyszłe)
 1895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1572/10/AK
  Czy wynik (odpowiednio dochód lub stratę) z tytułu odpłatnego zbycia środków trwałych w pełni lub nie w pełni umorzonych, stanowi dochód korzystający ze zwolnienia, czy też jest opodatkowany PDOP na zasadach ogólnych?
 1896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1115/10/AK
  Czy wartość netto likwidowanych nie w pełni umorzonych środków trwałych należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności zwolnionej czy też opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych ("PDOP")?
 1897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-709/10-2/JK
  należy stwierdzić, iż prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa) będzie przysługiwało Wnioskodawcy wyłącznie od wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Natomiast przychód ze sprzedaży udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu związanego ze zbytym lokalem będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy.
 1898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-735/10-2/MP
  Przyznana Wnioskodawczyni, wyrokiem Sądu kwota pieniężna z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, stanowi przychód podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1015/10/ŁCz
  Czy ulga meldunkowa dotyczy jedynie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości jaką jest lokal mieszkalny czy również dotyczy sprzedawanego udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu?
 1900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-827/10/ENB
  Czy świadczenie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?
 1901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1168/10/AK
  Czy saldo powstałe łącznie z różnic kursowych na należnościach, zobowiązaniach, gotówce oraz z zysku/straty generowanej z tytułu instrumentów zabezpieczających to saldo, jako wynikające z działalności finansowej, która nie jest objęta zezwoleniem strefowym, będzie zmniejszać lub zwiększać ogólny wynik na działalności niepodlegającej zwolnieniu?
 1902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/174/KDJ/10/PK-1143
  Czy wzięcie udziału w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę będzie prowadzić do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu poda