Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


zwolnienia podatkowe

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-987/12/KT
  Zwolnienie od podatku świadczonych usług finansowanych w całości ze środków publicznych pochodzących od jednostki budżetowej.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1002/12/MS
  Sposób dokumentowania sprzedaży w związku z dokonaną rejestracją.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-944/12-2/AM
  Czy nieodpłatne zwolnienie Wnioskodawcy z zobowiązania do zapłaty wierzytelności przysługujących Y. będzie stanowiło dla Wnioskodawcy nieodpłatne świadczenie, korzystające ze zwolnienia podatkowego wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy PIT?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-883/12-2/RD
  Stosowanie jednolitej stawki podatku (zwolnienia od podatku) przy sprzedaży działki, gdy działka w części przeznaczona jest pod zabudowę a w części nie
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-693/12-2/RS
  1. Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę całości lub części Nieruchomości w sytuacji, gdy będzie ona zajęta na prowadzenie działalności rolniczej dochód z tej sprzedaży będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę całości lub części Nieruchomości w sytuacji, gdy nie jest ona zajęta na prowadzenie żadnej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej (tj. grunty leżą odłogiem / ugorem), dochód z tej sprzedaży będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-928/12-2/PR
  opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na prowadzeniu zajęć jogi.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-988/12/AJ
  Zwolnienia od podatku zadatku wpłaconego na poczet przyszłej dostawy budynku i obowiązku dokonania korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-991/12/EB
  Zbycie stadionu sportowego i dwóch boisk sportowych korzysta ze zwolnienia od podatku.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1031a/12/AJ
  Czy przy sprzedaży należy doliczyć podatek od towarów i usług w jakiej stawce i od jakiej wartości?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-676/12-4/AK
  Czy usługi dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce języków obcych, logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczno korekcyjno - kompensacyjne, rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie i plastycznie, objęte są zakresem przepisów art. 43 ust. 1 pkt 19, 26 i 29 ustawy?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-620/12-4/IG
  Czy usługi szkoleniowe, które jako usługa kompleksowa obejmują wykłady/kursy i poczęstunek, będą podlegały zwolnieniu z podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1229/12/AP
  Zwolnienie od podatku na usługi szkoleniowe.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-815/09/12-S/MM
  1. Czy spłata rat kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, który został zaciągnięty na zakup mieszkania w 2008 r., dokonana w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży poprzedniego mieszkania, może zostać uznana za wydatki na cele mieszkaniowe od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność tego lokalu, tj. od dnia 18 grudnia 2008 r., czy też od dnia pierwszej spłaconej raty nowego kredytu? 2. Czy wydatki na cele mieszkaniowe poniesione przed datą podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność lokalu, tj. od dnia 22 listopada 2007 r. traktowane są jako wydatki na cele mieszkaniowe korzystające z ulgi mieszkaniowej?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-980/12-2/AW
  opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości zabudowanej
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-485/11/12-S/ISN
  Czy prawidłowe jest stanowisko Banku, zgodnie z którym opisana powyżej Usługa, świadczona przez Bank na rzecz spółki z Grupy podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT, na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT, tj. jako usługa pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-641/12-2/EK
  Obowiązek uwzględnienia obrotu uzyskanego z tytułu udzielenia pożyczek oraz poręczenia przy wyliczeniu proporcji na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-701/12-2/AJ
  Czy, mając na względzie opisany powyżej stan faktyczny, to jest planowane objęcie przez M. certyfikatów inwestycyjnych w zamkniętym funduszu inwestycyjnym wnosząc w zamian tytułem opłacenia akcje, które Fundusz posiada w wybranych spółkach portfelowych, M. będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.) ?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-131/12/TJ
  Skutki podatkowe spłaty kredytu przez jednego z dwóch kredytobiorców.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-898/12/AP
  Zwolnienie przy sprzedaży nieruchomości przez wspólnika po likwidacji spółki cywilnej.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-904/12-2/IGo
  Przedmiotem planowanej umowy sprzedaży będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, Sprzedający i kupujący będą uprawnieni do wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży Nieruchomości.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-648/12-2/MPe
  sprzedaż nieruchomości zabudowanej – m.in. utwardzony plac i ogrodzenie
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-708/12-4/LK
  opodatkowanie importu usług finansowych
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-850/12-2/IGo
  Czy - w przypadku jeżeli Zbywca naliczy podatek VAT należny na sprzedaży Nieruchomości (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT) - Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do (i) obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT) oraz (ii) otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym (zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT)?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-846/12/MD
  Zasadność zastosowania zwolnienia od podatku do planowanej sprzedaży lokalu użytkowego.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-848/12/EB
  Zbycie nieruchomości zabudowanej korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-838/12/MD
  Stawka podatku oraz podstawa opodatkowania mające zastosowanie do transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-819/12/AP
  Usługi likwidacji szkód świadczone na rzecz zakładu ubezpieczeń nie stanowią usług ubezpieczenia, i nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-852/12-2/AW
  sprzedaż nieruchomości zabudowanej – zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 – wybór opcji opodatkowania 43 ust. 10
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-634/12-2/AP
  Czy planowana transakcja dostawy Nieruchomości I będzie opodatkowana według właściwej stawki VAT (mając na względzie okoliczność, iż Spółka i Nabywca skorzystają z prawa do rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT)?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-634/12-3/AP
  Czy planowana transakcja dostawy Nieruchomości II będzie opodatkowana według właściwej stawki VAT (nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT)?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-808/12-2/LK
  opodatkowanie sprzedaży gruntu
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-548/12-4/MP
  Czy świadczenie mieszkaniowe wypłacane przez Wojskową Agencję Mieszkaniową powinno być zwolnione z podatku od osób fizycznych od dnia 01.07.2010 r. do 31.12.2011 r.?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-544/12-4/MP
  Czy świadczenie mieszkaniowe wypłacane przez Wojskową Agencję Mieszkaniową powinno być zwolnione z podatku od osób fizycznych od dnia 01.07.2010 r. do 31.12.2011 r.?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-618/12-4/AK
  Czy w sytuacji, gdy Kontrahent finansuje wynagrodzenie podwykonawcy – Podatnikowi za usługi szkoleniowe (szkolenie z zakresu zawodu handlowca), świadczone w ramach realizacji zadania w ramach Projektu w co najmniej 70% z dotacji unijnych (środków publicznych), usługi te podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT przez Podatnika? Tym samym czy Podatnik będzie mógł wystawiać FV Kontrahentowi za wykonane usługi szkoleniowe ze stawką "VAT zwolniony", czy też faktura VAT powinna być wystawiona Kontrahentowi ze stawką VAT 23%?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1025a/12/AJ
  Zwolnienie od opodatkowania czynności świadczonych przez stołówkę szkolną na rzecz uczniów i nauczycieli.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-138/12/AF
  Korekty faktur oraz prawa do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku w związku ze stwierdzeniem, że sprzedaż wyrobów węglowych była zwolniona od podatku.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-139/12/AF
  Czy węgiel zużyty przez Spółdzielnię korzysta ze zwolnienia od akcyzy.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-707/12-2/IZ
  dotyczy opodatkowania wydawania kserokopii dokumentacji medycznej
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-721/12/IG
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży udziału 2/58 nieruchomości rolnej, działki o powierzchni 1,0008 ha, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-826/12/AP
  Zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-542/12-4/AW
  W zakresie opodatkowania nabycia wierzytelności poniżej ich wartości nominalnej.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-761/12/EB
  Zbycie gruntu na rzecz dzierżawcy.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-410/12-4/ALN
  Czy Wnioskodawca może od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez żonę nadal korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-490/12-6/RG
  Czy w świetle obowiązujących przepisów o podatku VAT, w przypadku sprzedaży osobie fizycznej lub jednostce prowadzącej działalność gospodarczą, sprzedaż nieruchomości wraz z budynkiem będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, ze zm.)?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-781a/12/IK
  czy zamiana nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-631/12-2/PR
  zastosowanie zwolnienia od VAT dla sprzedaży udziałów w prawie wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkami.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-657/12-2/MP
  Usługi cateringowe świadczone przez Wnioskodawcę podczas szkoleń prowadzonych przez inny podmiot nie będą mogły korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-719/12/EB
  Zwolnienia od podatku dostawy gruntów niezabudowanych.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-663/12/HD
  1. Czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest zapłacić podatek dochodowy z tytułu dokonanej w maju 2011 r. sprzedaży mieszkania? 2.Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, jeżeli otrzymaną kwotę ze zbycia mieszkania w okresie dwóch lat przeznaczy na cele mieszkaniowe?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-596/12-6/PR
  Czy w opisanej sytuacji sprzedaż używanego lokalu mieszkalnego przy nakładach niższych niż 30% wartości początkowej obiektu będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a? A przy nakładach przekraczających 30% wartości początkowej obiektu będzie opodatkowana stawką 8% zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 2 pkt 12?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-651/12-2/KG
  uznanie sprzedawanych składników majątku za czynność, do której nie ma zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy oraz opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości jako całości, bez wyodrębnienia poszczególnych budynków i budowli na niej posadowionych
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-630/12-2/KG
  prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT z tytułu wynajmu domu mieszkalnego na cele mieszkaniowe
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-612/12-2/KG/AK
  uznanie sprzedawanych składników majątku za czynność, do której nie ma zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy oraz opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości jako całości, bez wyodrębnienia poszczególnych budynków i budowli na niej posadowionych
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-537/12-2/MP
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi oddelegowania własnych pracowników (wykładowców lub trenerów) na rzecz bezpośredniego podwykonawcy projektu szkoleniowego opodatkowane będą podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-808/12/EK
  Zwolnieniu od podatku od towarów i usług sprzedaży budynków i budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-611/12/LSz
  Zwolnienie od podatku VAT szkoleń prowadzonych dla pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-422/12-4/AK
  Czu usługi szkoleniowe będące usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku od towarów i usług?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-422/12-5/AK
  Czu zwolnione są szkolenia dotyczące kształcenia zawodowego i przekwalifikowania bez względu na źródło finansowania?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-617/12-2/SM
  potwierdzenie odbioru zwolnionych wyrobów akcyzowych na dokumencie dostawy
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-449/12-4/MW
  Zwolnienie usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków publicznych
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-521/12-2/KG
  opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej, sposób udokumentowania przedmiotowej transakcji oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej z tytułu otrzymanego zadatku
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-553/12/BK
  Czy przeznaczając w całości środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu (jako dłużnik rzeczowy względem banku) poniosła Pani koszty związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-587/12-4/KC
  w zakresie zwolnienia od podatku transakcji zbycia nieruchomości niezabudowanej
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-226/12/PH
  w zakresie opodatkowania czynności rozlewu kosmetycznego spirytusu salicylowego zawierającego w swym składzie skażony alkohol etylowy
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-355/12/PH
  w zakresie opodatkowania czynności rozlewu kosmetycznego spirytusu salicylowego zawierającego w swym składzie skażony alkohol etylowy
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-630a/12/AT
  Czy przy sprzedaży lokalu użytkowego, wycofanego uprzednio z prowadzonej działalności gospodarczej spółki cywilnej i następnie wynajętego, zapłaci Pani podatek VAT?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-528/12/LSz
  Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla specjalistycznych kursów medycznych - ultrasonografia w położnictwie i ginekologii w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy ginekologów – położników.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-687/12/AT
  Czy Spółka prawidłowo wskazała w ewidencjach powadzonych dla celów podatku od towarów i usług oraz w deklaracji dla tego podatku za miesiąc marzec 2011 r., iż dostawa samochodu za kwotę 42.496,50 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy), jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów usług?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-481/12-3/AK
  Czy usługi przeprowadzonych tzw. szkoleń miękkich opisanych w stanie faktycznym przez Spółkę. dla Zleceniodawcy w zakresie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-522/12/BK
  Czy podlegają zwolnieniu wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego po zbyciu mieszkania nabytego w drodze spadku, którego celem jest spłata innych kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe podatnika przed zbyciem tego lokalu?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-62/12-4/KK
  Czy przekazanie kwoty darowizny na konto osoby trzeciej (sprzedawcy mieszkania), a nie na konto osoby obdarowanej, podlega zwolnieniu na podstawie art. 4 a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-476/12-2/RG
  Czy usługi szkoleniowe realizowane przez Spółkę na rzecz Beneficjenta Europejskiego… w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i na podstawie umowy o świadczenie usług szkoleniowych zawartej z tym Beneficjentem, gdzie środki którymi dysponuje Beneficjent stanowią w 85% środki europejskie oraz w 15% środki krajowe (dotacja celowa) są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 29 lit. c ustawy o VAT?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-435/12-2/RG
  Czy usługi szkoleniowe świadczone przez Spółkę na rzecz firmy szkoleniowej, która otrzymała środki unijne na realizację projektu szkoleniowego w ramach projektu współfinansowanego w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych, będące usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego są zwolnione z podatku od towarów i usług?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-184/12-6/BA
  Czy usługi świadczone przez banki mające siedzibę w Polsce, Belgii oraz Lidera na rzecz Podatnika, z racji tego, że będą opodatkowane w miejscu siedziby Podatnika, będą podlegały zwolnieniu spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-631/12/TS
  Czy honorarium otrzymane za koncerty, zarówno w przypadku, gdy występuje Pani sama, jak i w sytuacji, gdy występuje z dobranymi muzykami, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-379/12-4/AK
  Czy usługi szkoleniowe będące usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach projektu współfinansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku od towarów i usług?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-204/12-2/EWW
  Czy po przystąpieniu do EZIG, Usługi nabywane przez Bank od EZIG będą zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług, jako usługi bezpośrednio niezbędne do działalności zwolnionej z VAT realizowanej przez Bank?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-581a/12/EB
  Usługi przygotowania zespołów muzycznych do występów podlegają opodatkowaniu stawką 23% podatku od towarów i usług.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-434/12-2/PR
  opodatkowanie zbycia prawa wieczystego użytkowania działki niezabudowanej oraz związanego z nim prawa do odliczenia
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-551/12-2/PR
  Przeniesienie własności wszystkich lokali użytkowych (wcześniej wynajmowanych i nie wynajmowanych) wraz z odpowiednim udziałem we współwłasności części wspólnych, będzie stanowić odpłatną dostawę towarów, podlegającą zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-454/12/ASz
  Zwolnienia z opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług za pośrednictwem zatrudnionych logopedów i psychologów, będących jednocześnie terapeutami integracji sensorycznej i trenerami EEG-Biofeedbeck, pedagogów, będących jednocześnie terapeutami integracji sensorycznej oraz trenerami EEG-Biofeedbeck oraz opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzeń pracowników ze środków unijnych.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-448/12-4/PR
  zastosowanie właściwej stawki podatku dla usług wynajmu toru pływackiego.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-152/12-4/IR
  Czy wydatek poniesiony - po otrzymaniu zezwolenia - na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZPC, w skład którego będą wchodzić, maszyny, urządzenia, narzędzia, materiały do produkcji, produkcja w toku, wyroby, zapasy) oraz niemajątkowych (oprogramowanie, know-how, patenty, atesty a także grupa pracowników, może być traktowany jako wydatek kwalifikujący się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 w związku z § 3 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych, będący podstawą do wyliczenia dopuszczalnej wielkości zwolnienia podatkowego z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/415-27a/DK
  czy świadczenie otrzymane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu podlega opodatkowaniu, jesli tak, to w jakiej wysokości, w jakim terminie płatne i na jakim formularzu?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-288/12-4/UNR
  Czy wypłata dywidendy w przedstawiony sposób podlega w spółce opodatkowaniu podatkiem VAT i ewentualnie z jaką stawką podatku VAT?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-184/12-4/BA
  Czy wypłata odsetek na rzecz Podatnika z tytułu uczestnictwa w systemie cash-poolingu wpływa na wartość współczynnika, określonego zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-184/12-3/BA
  Czy w związku z realizacją postanowień umów cash-poolingu, które zostały opisane w stanie faktycznym, Podatnik świadczyć będzie usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-612/12/EK
  Dostawa lokalu użytkowego w części, w jakiej był wynajmowany, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-635/12/AP
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-316/12-2/UNR
  Zainteresowana spełnia warunki do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy i bez względu na wielkość osiągniętego obrotu może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatku VAT.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-364/12-5/IZ
  dotyczy uznania świadczonych usług za usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego oraz zastosowania zwolnienia od podatku dla tych usług
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-206/12-2/AJ
  w zakresie uznania Funduszu za instytucję wspólnego inwestowania, wypełnienia warunków zwolnienia podmiotowego oraz kwalifikacji prawnopodatkowej dochodów z działalności inwestycyjnej Funduszu
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1195/09/12-8/S/KB
  Pobieranie opłat (a więc danin publicznych) jest formą sprawowania władztwa publicznego, a zatem Gmina pobierając wskazane opłaty korzysta z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT i nie powinna ich uwzględniać w poz. 20 deklaracji VAT-7. W konsekwencji, rozważanie zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), który zastąpił § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r., stało się bezprzedmiotowe.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-541/12/AJ
  Zwolnienia od podatku dostawy lokalu użytkowego.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-12/12/JG
  Czy w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz SKS wnioskodawca będzie miał prawo do niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 26 ust. 1c w związku z art. 22 ust. 4-4b i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-326/12-3/MW
  świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego w postaci tzw. szkoleń miękkich, prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), finansowane w całości ze środków publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-326/12-2/MW
  świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego w postaci tzw. szkoleń miękkich, prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), finansowane w całości ze środków publicznych, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-320/12-2/MW
  świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego w postaci tzw. szkoleń miękkich, prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), finansowane w całości ze środków publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-320/12-3/MW
  świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego w postaci tzw. szkoleń miękkich, prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), finansowane w całości ze środków publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-706/12/AJ
  Zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-519/12/KM
  Brak statusu podatnika podatku od towarów i usług w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach usługi cash poolingu.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-528/12/IK
  Zwolnienia od podatku czynności sprzedaży lokalu użytkowego.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-539/12/EK
  Skoro budynek został wybudowany na potrzeby prywatne i nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to jego sprzedaż w części, w jakiej nie był wynajmowany, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej. Sprzedaż pozostałej części będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-538/12/EK
  Skoro budynek został wybudowany na potrzeby prywatne i nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to jego sprzedaż w części, w jakiej nie był wynajmowany, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej. Sprzedaż pozostałej części będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-539/12/EK
  Skoro budynek został wybudowany na potrzeby prywatne i nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to jego sprzedaż w części, w jakiej nie był wynajmowany, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej. Sprzedaż pozostałej części będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-489/12/MS
  Możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-410/12-4/MP
  Poszczególne działki winny być traktowane jako odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem VAT.Planowane zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr 141/6, 141/8 oraz 141/9 wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na działkach będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki 141/7 opodatkowana będzie podstawową, 23 % stawką podatku od towarów i usług.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-457/12-2/KG
  opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości oraz prawa do rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-345/12/AW
  Czy istnieje konieczność wystawiania faktur na pracowników potwierdzające wydanie legitymacji, jeśli tak to jaką stawkę podatkową zastosować w zaistniałej sytuacji?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-471/12/EB
  Zwolnienie od podatku świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-450/12/KT
  Prawo do korzystania w 2013 r. ze zwolnienia podmiotowego w związku ze świadczeniem usług rachunkowych.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-54/12/ENB
  Czy darowizna otrzymana przez Wnioskodawczynię korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-331/12/AŚ
  Zwolnienie od podatku VAT organizacji szkoleń i konferencji dla członków Stowarzyszenia. Czy dla wyliczenia poziomu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, należy wziąć pod uwagę całą wartość składek oraz opłat konferencyjnych, jaką otrzymuje Stowarzyszenie w ciągu roku?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-548/12-2/MPe
  W zakresie zastosowania zwolnienia dla usług szkoleniowych mających charakter szkoleń zawodowych oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe osób dorosłych
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-456/12-4/AW
  zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-194/12-4/AJ
  Czy dochody uzyskiwane przez fundusz inwestycyjny z siedzibą na terytorium Republiki Cypru Fundusz Private International Collective Investment Scheme (dalej "fundusz PICIS") ze źródeł położonych na terytorium Polski (w tym m.in. dochody powstałe w wyniku posiadania przez fundusz PICIS akcji w spółce komandytowo-akcyjnej z siedzibą na terytorium Polski) podlegają zwolnieniu od opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-267/12-4/AJ
  Czy Fundusz po uzyskaniu statusu SIF SICAV, działający na zasadach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, będzie instytucją wspólnego inwestowania posiadającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności czy będzie spełniał warunek z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f. Czy tym samym działalność Funduszu będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a tejże ustawy ?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-342/12-4/KG
  Opodatkowanie zamiany nieruchomości.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-307/12-3/KG
  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z przejęciem długu Wnioskodawca dokonując przejęcia długu wykonuje na rzecz Dłużnika przejmowanego długu usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy jeśli Wnioskodawca dokonując przejęcia długu wykonuje na rzecz Dłużnika przejmowanego długu usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, to czy ta usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług? 3. Jeśli czynność przejęcia długu przez Wnioskodawcę jest usługą, to co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT: wartość przejętego długu, czy kwota wynagrodzenia za przejęcie?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-307/12-4/KG
  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z przejęciem długu Wnioskodawca dokonując przejęcia długu wykonuje na rzecz Dłużnika przejmowanego długu usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy jeśli Wnioskodawca dokonując przejęcia długu wykonuje na rzecz Dłużnika przejmowanego długu usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, to czy ta usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług? 3. Jeśli czynność przejęcia długu przez Wnioskodawcę jest usługą, to co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT: wartość przejętego długu, czy kwota wynagrodzenia za przejęcie?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-95/12-3/TW
  Czy w sytuacji wykorzystania alkoholu etylowego do produkcji energii elektrycznej Spółka będzie musiała odprowadzić należną akcyzę od wyprodukowanej energii elektrycznej czy też od alkoholu etylowego?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-293/12-2/PR
  zastosowanie zwolnienia dla usług związanych z usługami ubezpieczeniowymi (usługi pomocnicze i obsługi technicznej)
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-312/12-4/EK
  Zwolnienie usług szkolenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w 100% ze środków publicznych.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-138/11/12-S/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nabywanych od EUIG.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-353/12-2/IR
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-354/12-2/IR
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-327/12-3/MP
  Usługa udzielenia przez Wnioskodawcę pożyczek stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy czym korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 38 tej ustawy.Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie udzielenia pożyczek nie spełniają wymagań do uznania ich jako czynności dokonywane sporadycznie; w związku z tym zgodnie z przepisem art. 90 ust. 6 ustawy, kwoty należne z tytułu udzielonych pożyczek należy uwzględniać przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-309/12/LSz
  Zwolnienie od podatku VAT szkoleń i kursów specjalistycznych prowadzonych dla lekarzy stomatologów
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-484/12/EB
  Zwolnienia od podatku usług szkoleniowych, finansowanych w całości ze środków publicznych.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-235/12-6/IR
  Należy stwierdzić, że nie został spełniony warunek zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy. W związku z powyższym Wnioskodawca do działalności bezpośrednio związanej ze sportem winien zastosować podstawową stawkę podatku w wysokości 23%.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-300/12-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania pracownikom pakietów medycznych.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-300/12-3/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-211/12-4/MW
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca może stosować zwolnienie przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-214/12-4/MW
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca może stosować zwolnienie przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-214/12-5/MW
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca może stosować zwolnienie przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-104/12-4/DS
  Czy w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę dywidendy na rzecz SKS, Wnioskodawca będzie miał prawo do niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 26 ust. 1c w związku z art. 22 ust. 4 – 4b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-199/12-4/MS
  Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (grunt o powierzchni 10.000 m2wraz z budynkiem o powierzchni 20 m2) podlega zwolnieniu od podatku VAT?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-248/12-4/MP
  Usługi świadczone przez Wnioskodawcę opodatkowane będą 23% stawką podatku VAT.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-342/12-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-96/12-4/ŁM
  Czy w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę dywidendy na rzecz SKS, Wnioskodawca będzie miał prawo do niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 26 ust. 1c w związku z art. 22 ust. 4 - 4b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-84/12-4/MF
  Czy w przedstawionych powyżej okolicznościach Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy założeniu, iż Wnioskodawca będzie w sposób nieprzerwany posiadał co najmniej 10% udziałów w kapitale każdej z nowo zawiązanych spółek przez okres co najmniej dwóch lat od dnia podziału, a tym samym spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-84/12-5/MF
  Czy w związku z zastosowaniem do dochodów uzyskanych w wyniku podziału przez Wnioskodawcę zwolnienia wskazanego w art. 22 ustawy, po stronie Wnioskodawcy lub którejkolwiek z nowo zawiązanych spółek powstał obowiązek złożenia do urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rocznej deklaracji sporządzonej według ustalonego wzoru, o którym mowa w art. 26a ustawy?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-84/12-4/MF
  Czy w przedstawionych powyżej okolicznościach Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy założeniu, iż Wnioskodawca będzie w sposób nieprzerwany posiadał co najmniej 10% udziałów w kapitale każdej z nowo zawiązanych spółek przez okres co najmniej dwóch lat od dnia podziału, a tym samym spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-193/12-4/AW
  Planowana dostawa nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-290/12-2/MN
  Świadczone przez Wnioskodawczynię usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego: szkolenia wewnętrzne prowadzone dla jednostek samorządowych i jednostek państwowych oraz szkolenia na zlecenie firm szkoleniowych, organizowane dla instytucji, które w 100% finansowane są ze środków publicznych – finansowane w całości ze środków publicznych, korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-844/11/12-S/AW
  Stawka podatku obowiązująca do dostawy działki.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-269/12/AJ
  Możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-212/12-4/PR
  Sprzedaż przedmiotowych budynków wraz z gruntem będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz art. 29 ust. 5 ustawy, pod warunkiem, że Strony transakcji nie wybiorą opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-49/12-4/KJ
  Czy środki pieniężne uzyskane przez Spółkę w wyniku obniżenia kapitału zapasowego spółki cypryjskiej mogą zostać zakwalifikowane jako przychody z udziału w zyskach osób prawnych na gruncie art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w rezultacie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 20 ust. 3 ww. ustawy, po spełnieniu warunków przewidzianych przepisami tej ustawy?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-77/12/AF
  Czy kupując węgiel może Pan korzystać ze zwolnienia od akcyzy, ponieważ jest on przeznaczony do celów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolniczego?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-121/12-4/RG
  1. Czy świadczenie usługi reintegracji zawodowej i społecznej jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzonej w formie i na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)? 2. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze, czy świadczenie usługi reintegracji zawodowej i społecznej jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, w przypadku finansowania tej usługi w całości ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług wobec tego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług? 3. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze, czy świadczenie usługi reintegracji zawodowej i społecznej jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, w przypadku dofinansowania tej usługi w co najmniej 70% ze środków publicznych podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług wobec tego na podstawie §13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.)?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-172/12-2/IG
  Czy Spółka jako pośredni beneficjent środków publicznych może realizując na zasadzie podwykonawstwa usługi szkoleniowe – kształcenia i przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-161/12-4/MS
  Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż przeznaczenie przez Wnioskodawcę przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego będzie mogło korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r., pod warunkiem, że zakupiony lokal kwalifikowany był w chwili zakupu jako lokal mieszkalny. Bez znaczenia natomiast jest fakt, czy po zakupie lokal mieszkalny będzie wynajmowany przez Wnioskodawcę.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-197/12/AW
  Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia aportu do spółki z o.o. w formie nieruchomości zabudowanej.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-142/12-3/KSU
  1) Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-201/12-2/AS
  Czy pożyczki udzielane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Dominującej będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-187/12-3/AS
  Efektem działań podejmowanych przez Wnioskodawcę jest doprowadzenie do skojarzenia Banku z klientem w celu zawarcia umowy na usługi finansowe, w tym prowadzenie negocjacji, Spółka nie jest stroną umowy o produkt finansowy, ponadto wykonywane usługi nie mają wyłącznie charakteru wykonywania czynności administracyjnych związanych z umową. Spółka otrzyma wynagrodzenie prowizyjne w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia umowy.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-141/12-2/UNR
  Wnioskodawczyni dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny z tytułu działalności rolniczej nie będzie mogła jednocześnie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 113 ust 1 ustawy w zakresie pozostałej działalności. Zatem Wnioskodawczyni stanie się czynnym podatnikiem VAT również w zakresie świadczenia usług fryzjerskich
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-62/12-2/TW
  Czy zgodnie z art. 163 ust. 1 oraz art. 8 ustawy o podatku akcyzowym Spółka powinna być zwolniona od akcyzy na zakup wyrobów węglowych, które zostaną zużyte do celów opałowych?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-160/12-2/AS
  zwolnienie z opodatkowania nabywanej przez bank usługi
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-118/11-2/TW
  Podatek akcyzowy w zakresie strat i nadwyżek wyrobów węglowych.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-18/12/AF
  Czy użycie do celów opałowych wyrobów węglowych w zakresie działań specjanych produkcji rolnej jest zwolnione od akcyzy.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1720/11-2/PR
  zastosowanie zwolnienia dla usług polegających na pozyskiwaniu klientów zainteresowanych ofertą w zakresie zarządzania portfelem papierów wartościowych
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1100/09/12-S/NS
  Stawka podatku przy sprzedaży nieruchomości.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-109/11-4/TW
  Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów węglowych.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-106/11-6/TW
  Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych w procesach metalurgicznych.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-995/11-4/AK
  Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-97/11-4/ALN
  Czy Zainteresowana jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne może korzystać ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy i jednocześnie być podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1665/11-2/EK
  Zwolnienie od podatku wynajmowanych pomieszczeń piwnicznych
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1656/11/EB
  Przedmiotowe usługi nie mogą korzystać ze zwolnienia lub być opodatkowane stawką obniżoną na podstawie innych przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych zatem podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-855/11-4/MP
  Ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystać będzie dochód uzyskany z odpłatnego zbycia w wysokości, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków na zakup lokalu mieszkalnego oraz zakup i remont udziału w innym lokalu mieszkalnym, ale tylko tych wydatków które zostaną udokumentowane rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami.
 172. Interpretacja ogólna, sygnatura: PL/LM/834/10/BNJ/12/41
  Stosowanie przepisu art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny lub polecenia darczyńcy zostały przekazane bezpośrednio na rachunek dewelopera, ale na rzecz nabywcy, który zawarł umowę z deweloperem
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1693/11-2/AP
  Czy transakcja zbycia nieruchomości podlegać będzie zwolnieniu z VAT z opcją opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, i w sytuacji gdy Zbywca oraz nabywca złożą oświadczenie w trybie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, przedmiotowa transakcja sprzedaży nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu standardową stawką VAT jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-994/11-2/IG
  Czy sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy, może być zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1340/10/12-S/MK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy gruntu zabudowanego budynkiem.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1406/11-4/NS
  Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-91/11-3/TW
  Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-287/11-2/KJ
  Czy Spółka, występując jako płatnik (w związku z prawem do zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy), była zobowiązana w przedstawionym stanie faktycznym do poboru – zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy oraz jego wpłaty na podstawie art. 26 ust. 3 tej ustawy?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1135/11-2/EC
  1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w odniesieniu do wartości spłaty przysługującej występującym wspólnikom, która nie zostanie im wypłacona będzie miał zastosowanie przepis prawny wyrażony w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) W przypadku uznania, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 jest nieprawidłowe i przyjęciu, że w związku z opisaną sytuacją Wnioskodawczyni, jako wspólnik pozostający w spółce, otrzyma przychód podlegający opodatkowaniu - kiedy wówczas należy rozpoznać datę powstania przychodu z tego tytułu?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1205/11-4/JO
  prawo do zwolnienia z podatku VAT wykonując usługę szkolenia
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1560/11/EB
  Czy usługi nauki gry na instrumentach objęte są zwolnieniem od podatku?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-897/11-2/MS
  Czy spółka wykonując czynności w zakresie opieki nad pacjentem, która dotyczyć będzie pielęgnacji chorych oraz opieki nad nimi w szpitalach przez odpowiednio przeszkolony niższy personel medyczny (salowe) uprawniona będzie w odniesieniu do tych czynności do skorzystania z określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-897/11-3/MS
  Usługi w zakresie opieki nad pacjentem, które dotyczyć będzie pielęgnacji chorych, pielęgnacji niepełnosprawnych oraz opieki nad nimi w szpitalach przez odpowiednio przeszkolony niższy personel medyczny (salowe), świadczone przez zakład opieki zdrowotnej dla którego Wnioskodawca jest organem założycielskim, będą zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-897/11-4/MS
  Spółka będąca NZOZ, będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie opieki nad pacjentem, która dotyczyć pielęgnacji chorych, pielęgnacji niepełnosprawnych oraz opieki nad nimi w szpitalach przez odpowiednio przeszkolony niższy personel medyczny (salowe).
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-30/11-5/OS
  Sprzedaż obiadów na rzecz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi, o ile została na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) zaklasyfikowana do symbolu ex 56, będzie korzystać na podstawie § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia (przy nie wypełnieniu negatywnych przesłanek w nim zawartych) z obniżonej - 8% stawki podatku od towarów i usług
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1549/11-2/AS
  zastosowanie zwolnienia dla usług pośrednictwa świadczonych na rzecz klientów
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1004/11-7/EN
  Czy wniesienie przez Gminę opisanych rzeczy (sieci i urządzeń wodociągowych) jako aportu w celu pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1513/11/LSz
  Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług nauki języków obcych z zastosowaniem metody SITA.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1516/11-4/PR
  zastosowanie zwolnienia dla usług ubezpieczeniowych oraz finansowych świadczonych przez subagenta
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-2/12-2/KK
  Czy zamiana mieszkań pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej, określonej w art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-11/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usługi.
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-9/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku nabytej usługi.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-10/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania importu usługi.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-11/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usługi.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-10/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania importu usługi.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-11/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usługi.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-2/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie sprzedaży wierzytelności własnych oraz objęcia emisji akcji spółki nieposiadającej siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-3/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie importu usługi.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-2/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie sprzedaży wierzytelności własnych oraz objęcia emisji akcji spółki nieposiadającej siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-3/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie importu usługi.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-4/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku nabytej usługi.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-5/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania importu usługi.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-6/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usługi.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-7/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie sprzedaży wierzytelności własnych oraz objęcia emisji akcji spółki nieposiadającej siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-8/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie importu usługi.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-678/11-9/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku nabytej usługi.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-677/11-2/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie sprzedaży wierzytelności własnych oraz objęcia emisji akcji spółki nieposiadającej siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-677/11-3/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie importu usług.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-677/11-4/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku nabytych usług.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-677/11-7/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie sprzedaży wierzytelności własnych oraz objęcia emisji akcji spółki nieposiadającej siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-677/11-6/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usługi.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-677/11-8/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie importu usług.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-677/11-4/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku nabytych usług.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-677/11-5/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania importu usług.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-677/11-6/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usługi.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-677/11-10/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania importu usług.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-677/11-11/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usługi.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-677/11-10/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania importu usług.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-677/11-11/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usługi.
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1290/11-4/NS
  Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1404/11-2/EN
  Czy wniesienie przez Gminę opisanych rzeczy (sieci i urządzeń wodociągowych) jako aportu w celu pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1096/11-4/JO
  Wnioskodawczyni będzie uprawniona do skorzystania z możliwości opodatkowania przedmiotowej transakcji na mocy art. 43 ust. 10 ustawy pod warunkiem spełnienia dodatkowych warunków wynikających z tego przepisu.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1542/11-2/BS
  Zastosowanie zwolnienia od podatku dla transakcji sprzedaży Budynku wraz z prawem wieczystego użytkwoania gruntu, z możliwością wyboru opcji opodatkowania tej transakcji, na mocy art. 43 ust. 10 i 11 ustawy.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1405/11-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług wykonywanych przez fizjoterapeutę.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-591/11-4/PM
  Planowana sprzedaż pawilonu agroturystycznego, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy. Zbycie gruntu, na którym ww. pawilon jest posadowiony nie będzie również korzystało ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 29 ust. 5 ustawy. Zatem planowana przez Wnioskodawcę dostawa ww. pawilonu agroturystycznego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej 23% i Wnioskodawca będzie zobowiązany do jego zapłaty.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1511/11/LSz
  Jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe przeprowadzane na podstawie odrębnej umowy dla jednostki sektora finansów publicznych są finansowane w całości ze środków publicznych, to zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1480/11/LSz
  Zwolnienie z opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków publicznych
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1237/11-4/JF
  Usługi stołówkowe na rzecz pracowników pedagogicznych (nauczycieli) szkoły są zwolnione od podatku, natomiast na rzecz pracowników niepedagogicznych szkoły oraz emerytów podlegają opodatkowaniu 8% stawką.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-632/11-2/JS
  zbycie przedmiotowego budynku wraz z gruntem będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz art. 29 ust. 5 ustawy
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-645/11-3/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie z tytułu zaniżenia ilości akcji jest – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1418/11-2/PR
  Zastosowanie zwolnienia dla usług szkolenia zawodowego świadczonych przez podwykonawcę.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-774/11-4/MS
  Czy Muzeum Okręgowe będzie miało możliwość prawną odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wyżej wymienionej inwestycji od podatku należnego lub ubiegania się o jego zwrot?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL/LM/834/56/BNJ/11/331
  Czy aby skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn należy przedstawić dowód przekazania kwoty darowizny tylko i wyłącznie na rachunek bankowy obdarowanego?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-631/11-2/JS
  Zbycie przedmiotowego budynku magazynowego wraz z gruntem będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz art. 29 ust. 5 ustawy.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/43/SBA/11/PT-1376
  opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży posiłków dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla pracowników niepedagogicznych szkoły
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/42/SBA/11/PT-1374
  opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży posiłków na stołówce szkolnej uczniom i pracownikom Szkoły oraz pracownikom niepedagogicznym Szkoły
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-857/11-2/ES
  Przyznane na podstawie ugody sądowej odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1397/11/AŚ
  W zakresie stawki podatku VAT dla neurologicznych badań wysokościowych
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1396/11/AŚ
  W zakresie stawki podatku VAT dla badań poborowych
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-694/11-5/IG
  Czy stosowana stawka podatku VAT 23% jest stawką właściwą?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/41/SCP/11/PT-1363
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług stołówkowych.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1314/11-2/AK
  Którą ze stawek podatku VAT należy zastosować?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1296/11-3/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1169/11-4/NS
  Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanej w drodze licytacji publicznej.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1354/11-2/PR
  Zwolnienie dla usług przeprowadzania badań medycznych na sportowcach, monitorujących procesy treningowe.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-757/11-5/IG
  Czy Spółka powinna zastosować przy sprzedaży udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości i we współwłasności budynków i budowli stanowiących odrębne nieruchomości zwolnienie z podatku od towarów i usług?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-334/11-4/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku źródła z tytułu dywidendy wypłacanej między spółkami należącymi do podatkowej grupy kapitałowej.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1183/11-2/NS
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-334/11-4/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku źródła z tytułu dywidendy wypłacanej między spółkami należącymi do podatkowej grupy kapitałowej.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-589/11-5/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania pożyczek otrzymywanych od podmiotu zagranicznego.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-589/11-4/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania pożyczek otrzymanych od podmiotu zagranicznego w 2010 r.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-734/11-4/AK
  Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-611/11-2/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług kształcenia zawodowego finansowanych w mniej niż 70% ze środków publicznych.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1398/11-2/RD
  Z uwagi na fakt, iż czynności zarządzania płynnością finansową świadczone będą przez Pool Leadera na rzecz Spółki, przychody odsetkowe otrzymywane przez Spółkę z tytułu przekazania środków pieniężnych na Rachunek Pool Leadera (depozyty) nie powinny stanowić obrotu w rozumieniu ustawy VAT i tym samym nie powinny wpływać na sposób odliczania podatku VAT naliczonego na zakupach Spółki,
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1409/11-2/RD
  Z uwagi na fakt, iż czynności zarządzania płynnością finansową świadczone będą przez Pool Leadera na rzecz Spółki, przychody odsetkowe otrzymywane przez Spółkę z tytułu przekazania środków pieniężnych na Rachunek Pool Leadera (depozyty) nie powinny stanowić obrotu w rozumieniu ustawy VAT i tym samym nie powinny wpływać na sposób odliczania podatku VAT naliczonego na zakupach Spółki, dodatkowo rozpoznanie czynności wykonywanych prze Pool leadera jako import usług zwolnionych.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-642/11-5/MS
  Czy od opłat w ramach prowadzonej działalności klubu, wnoszonych przez członków spółdzielni, właścicieli lokali oraz osób posiadających własnościowe prawo do lokalu niebędących członkami, spółdzielnia powinna naliczać podatek VAT?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1309/11/AF
  Opodatkowanie sprzedaży licytacyjnej lokalu mieszkalnego, stanowiącego majątek prywatny.
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1256/11/EB
  Zwolnienie od podatku zbycia nieruchomości zabudowanej.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1248/11-4/MN
  Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanych, należących do Gminy na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne – opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, faktura i termin jej wystawienia.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1248/11-5/MN
  Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanych, należących do Gminy na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne – opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, faktura i termin jej wystawienia.
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1248/11-4/MN
  Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanych, należących do Gminy na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne – opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, faktura i termin jej wystawienia.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1248/11-5/MN
  Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanych, należących do Gminy na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne – opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, faktura i termin jej wystawienia.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-543/08/11-S/MR
  Czy na gruncie opisanego stanu faktycznego diety i zwrot kosztów wypłacane Radzie Izby Notarialnej oraz pozostałym notariuszom wchodzącym w skład Komisji i Zespołów – korzystają, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1238/11-2/AKr
  Czy opisane w stanie faktycznym Usługi nabywane przez Towarzystwo, podlegają zwolnieniu podatkowemu od podatku od towarów i usług?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1306/11/LSz
  Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług dotyczących szkoleń skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, których udział jest finansowany ze środków publicznych. Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług dotyczących szkoleń dla podmiotów (uczestników) spoza sektora finansów publicznych, które nie są finansowane w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych. Prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług bezpośrednio związanych z realizacją szkoleń. Sposób korygowania faktur VAT w przypadku, gdy jako cenę umowną określono kwotę brutto. Wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od podatku VAT na fakturze.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1304/11-2/PR
  Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych usług pośrednictwa finansowego przez subagenta
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1303/11-2/EK
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności pośrednictwa finansowego.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1237/11-5/JF
  Zwolnienie dla udostępniania basenu przez Szkołę w ramach realizacji zadań wychowawczych i edukacyjnych, nauka pływania dla wychowanków i uczniów innych szkół i przedszkoli, a także nauki pływania dla dorosłych - 8%, zajęcia Aqua Aerobicu dla dorosłych – 23%.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1216/11-5/EK
  Opodatkowanie sprzedaży budynku
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1137/11-2/SM
  zwolnienie od akcyzy dostawy paliwa używanego do statków powietrznych
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-39/11-2/KK
  Czy darowizna otrzymana od brata jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn ? Czy skorzystanie ze zwolnienia uzależnione jest od posiadania przez obdarowanego innego mieszkania?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1200/11/AP
  Konieczność rejestracji jako podatnik VAT i VAT UE w sytuacji, gdy przedmiotem działalności jest sprzedaż skór futerkowych z norek i lisów do krajów skandynawskich.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1115/11-2/JF
  Dostawa gruntu z majątku osobistego nie podlega opodatkowaniu
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-401/11-4/PM
  zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości i obowiązek wystawienia faktury VAT
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-415/11-5/IR
  Stwierdzić należy, iż sprzedaż pawilonów mieszkalno-gościnnych wraz z gruntem podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-441/11-4/AW
  Sprzedaż obiadów na rzecz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi, o ile została na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaklasyfikowana do symbolu ex 56, będzie korzystać z obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/31/SCP/11/PT-1238
  Czy w związku ze zmianą przepisów w zakresie zwolnień przedmiotowych, pracownicy szkoły będą mogli nadal korzystać z zakupu posiłków w stołówce szkolnej na dotychczasowych zasadach?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1122/11-2/SM
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi najmu nie będą korzystać z preferencyjnej stawki podatku
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1064/11-2/JF
  podstawa opodatkowania i zwolnienie dla dostawy działek w ramach umowy powierniczej
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/29/SCP/11/PT-1225
  Opodatkowanie usług stołówkowych i zakwaterowania w internacie.
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1138/11-4/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług prowadzenia kursów i seminariów, których celem jest uzupełnienie wiedzy ogólnej przez uzyskiwanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe, oraz kursów i szkoleń dla pracowników sfery budżetowej.
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1104/11-5/MN
  Opodatkowanie stawką podstawową usług szkoleniowych świadczonych w ramach projektu (POKL) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług związanych z projektem.
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1083/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług zakwaterowania w internacie.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1083/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług wydawania posiłków.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-149/11-3/GG
  Czy po dniu 31 grudnia 2010 r., korzystając ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach obowiązujących małych i średnich przedsiębiorców w dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, Spółka, kalkulując wysokość dostępnego zwolnienia podatkowego, powinna uwzględnić pomoc uzyskaną w związku ze zwolnieniem dochodu osiągniętego do dnia 31 grudnia 2010 r.?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-149/11-2/GG
  Czy do obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) oraz art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 20 października 1994 r, o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 600, ze zm.), należy brać pod uwagę wartość faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-485/11-2/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług jest.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-464/11-4/IG
  Czy od 1 stycznia 2011 r. opisane usługi podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-1/11-6/IB
  Opodatkowanie olejów smarowych.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-444/11-2/IG
  Odzyskanie podatku naliczonego w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków UE.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-890/11-4/NS
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-117/11-2/TR
  Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy cash pooling.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-898/11-2/JF
  wynajem apartamentów mieszkalnych na cele mieszkaniowe podlega opodatkowaniu według stawki 8%.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-884/11-4/AS
  Sprzedaż znaczków pocztowych i innych znaków tego typu za cenę równą wartości nominalnej wypełnia dyspozycje art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy i może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie cyt. artykułu.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-936/11-2/AK
  Które usługi świadczone przez Okręg Związku będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-936/11-3/AK
  Sprzedaż których usług świadczonych przez Okręg będzie musiała być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-429/11-2/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usługi zakwaterowania i wyżywienia osób obecnych w trakcie hospitalizacji pacjentów.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-978/11-2/PR
  Zastosowanie zwolnienia dla usług obliczania i rozpowszechniania danych dotyczących Indeksu giełdowego.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-282/11-4/MP
  Czy wydatki poniesione ze środków i na rzecz małoletniej Córki, udokumentowane rachunkami, fakturami, aktami notarialnymi wystawionymi na nazwisko przedstawiciela ustawowego są wydatkami umożliwiającymi na skorzystanie z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy i podatku dochodowym od osób fizycznych?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-774/11-4/JO
  usługi organizowania szkoleń tzw. "miękkich" prowadzonych jako doskonalenie zawodowe korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. pkt 29 lit. c) ustawy
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-290/11-4/AK
  Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, jeżeli uczestnikami szkoleń byłyby osoby z sektora publicznego, lub podmioty, które uzyskały na ten cel dotację publiczną?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-290/11-5/AK
  Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, jeżeli uczestnikami szkoleń byłyby osoby z sektora publicznego, lub podmioty, które uzyskały na ten cel dotację publiczną?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-277/11-6/JM
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych w 2011 r. dokumentujących zakup towarów i usług, dotyczących realizacji projektu pod nazwą "", w takiej części, w jakiej nabyte towary i usługi przeznaczone są do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. w wysokości wynikającej z proporcji uzgodnionej z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego. Natomiast po zakończeniu roku, Wnioskodawca będzie zobowiązany dokonać korekty kwoty podatku naliczonego zgodnie z ww. przepisami.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-360/11-2/KK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie sądowe, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolnione z opodatkowania ?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-304/11-2/KK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie sądowe, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolnione z opodatkowania ?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-920/11-2/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT wykonywanych usług na rzecz osób będących w kryzysie.
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-916/11-4/EK
  Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków publicznych.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-916/11-5/EK
  Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych świadczonych na rzecz zarządców nieruchomości.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-656a/11/AF
  Opodatkowanie usług szkoleniowych.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-189/11-7/IG
  Czy w przypadku wykonywania usług szkoleniowych, jako generalny wykonawca lub podwykonawca dla podmiotów realizujących projekty ze środków pochodzących z Unii Europejskiej Spółka może wystawić fakturę zwolnioną z podatku od towarów i usług, w związku ze zwolnieniem od podatku, wyrażonym w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług lub § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-192/11-4/BM
  Podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być – w pozostałym zakresie swojej działalności - podatnikiem VAT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia). Wówczas - chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną - dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych będzie zwolniona od podatku.W przypadku gdy środki trwałe, o których mowa we wniosku, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do prowadzenia opodatkowanej działalności handlowej, miał Pan prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od ich zakupu.
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-275/11/MCZ
  Czy zgłoszenie całości darowanej przez brata kwoty (250 tysięcy złotych) na formularzu SD-Z2 w urzędzie skarbowym będzie zasadne w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn skoro brat jest z żoną we wspólności ustawowej małżeńskiej?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-849/11-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług wynajmu lokalu na cele mieszkalne.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-48/11-4/IB
  Opodatkowanie usług wykonywanych na rzecz Gminy
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-374/11-5/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych.
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-158/11-4/JN
  Obowiązek wystawienia faktury oraz prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT w związku ze sprzedażą ciągnika.
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-784/11-2/AP
  Czy w związku z nowelizacją ustawy o VAT z dniem 1 stycznia 2011 r. Stowarzyszenie przy organizacji Konferencji, Zjazdów, Sympozjów organizowanych dla swoich członków może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-806/11-2/AP
  Czy na wykonanie usług konserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Wnioskodawca ma prawo zastosować zwolnienie z VAT?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-239/11-2/KR
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego przez spadkodawcę na podstawie umowy z dnia 23 sierpnia 2006 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie sprzedaży ww. prawa przez spadkobierców w dniu 25 marca 2011 r.?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-856/11-4/MP
  Przekazanie dobudowanej części lokalu mieszkalnego na rzecz członka Spółdzielni, który dysponuje własnościowym prawem do lokalu i jest zobowiązany do wniesienia dodatkowego wkładu budowlanego z tytułu zwiększenia powierzchni lokalu mieszkalnego stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku wynikającego z art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-802/11-4/MP
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi archiwalne opodatkowane będą podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-358/11-4/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną dla własnych uczniów, nauczycieli oraz dla pozostałych pracowników szkoły.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-189/11-5/IG
  Zwolnienia od podatku usług szkoleniowych oraz usług nauczania języka obcego za pomocą metody tzw. blended learningu.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-681b/11/IK
  Badania kursantów, jako badania służące profilaktyce, spełniają przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy warunki dla zwolnienia z opodatkowania.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-681a/11/IK
  Czynność polegająca na świadczeniu usługi w zakresie opieki medycznej, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy wraz z dostawą wkładki ortopedycznej winna korzystać ze zwolnienia.
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-681c/11/IK
  Czynność polegająca na świadczeniu usługi w zakresie opieki medycznej, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy wraz z dostawą pończoch medycznych winna korzystać ze zwolnienia.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-809/11/EB
  Zbycie nieruchomości, w części będącej przedmiotem najmu korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w pozostałej części będzie opodatkowane stawką podatku w wysokości 23%.
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-768/11-3/AP
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wykonując badania z zakresu medycyny pracy na podstawie skierowań od pracodawców?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-211/11-2/MW
  Czy jednorazowa sprzedaż w całości działki gruntu, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej na cele przemysłowe lub składowania, nabytej do majątku prywatnego jako pierwsza w życiu i dotychczas ostatnia, wykorzystywanej na cele rekreacyjne, nabytej przeszło 3 lata wcześniej, licząc od dnia zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży, bez podawania do publicznej wiadomości w jakiejkolwiek formie woli jej odsprzedaży lub wydania na podstawie jakiejkolwiek innej umowy, w tym umowy dzierżawy, zawarta w okolicznościach wskazujących na brak zamiaru kontynuowania takich lub podobnych czynności w przyszłości, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-689/11-9/AW
  Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-743/11-2/AS
  zwolnienie dla usług konserwatorskich i restauratorskich w przypadku umowy z podwykonawcami
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-689/11-8/AW
  Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-689/11-7/AW
  Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-697/11-4/AW
  1. Czy Wnioskodawca jako podmiot wnoszący aport będzie musiał go opodatkować VAT? 2. Czy Wnioskodawca ma prawo, w trakcie realizacji inwestycji, skorzystać z odliczenia podatku VAT, jaki poniesie przy budowie basenu?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-750/11/AW
  Stawka podatku obowiązująca do świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładu.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-702/11-5/EN
  1. Czy można odliczyć VAT naliczony od zakupionych usług cateringowych PKWiU 56.21 i wydawanych napojów bezalkoholowych np. woda w butelkach, soki w kartonikach, paluszki, ciastka wymienione na fakturach wystawionych przez zakłady gastronomiczne i inne? 2. Czy nabycie przez Wnioskodawczynię usług cateringowych i produktów wymienionych w załączniku Nr 1 rozporządzenia MF poz. 7 traktować należy jako nabycie usług gastronomicznych w związku z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT? 3. Czy w oparciu o wyżej opisane catering nie stanowi usługi gastronomicznej i nabycie produktów (zał. Nr 1 rozp. MF) stanowi dostawę towarów i w związku z tym nie podlega art. 88 ustawy o VAT?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-702/11-4/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych, finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-702/11-5/EN
  1. Czy można odliczyć VAT naliczony od zakupionych usług cateringowych PKWiU 56.21 i wydawanych napojów bezalkoholowych np. woda w butelkach, soki w kartonikach, paluszki, ciastka wymienione na fakturach wystawionych przez zakłady gastronomiczne i inne? 2. Czy nabycie przez Wnioskodawczynię usług cateringowych i produktów wymienionych w załączniku Nr 1 rozporządzenia MF poz. 7 traktować należy jako nabycie usług gastronomicznych w związku z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT? 3. Czy w oparciu o wyżej opisane catering nie stanowi usługi gastronomicznej i nabycie produktów (zał. Nr 1 rozp. MF) stanowi dostawę towarów i w związku z tym nie podlega art. 88 ustawy o VAT?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-702a/11/AP
  Zwolnienie od podatku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-702b/11/AP
  Szkolenia dla agentów ubezpieczeniowych korzystają ze zwolnienia od podatku, natomiast szkolenia dla kandydatów na agentów nie są zwolnione
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-702c/11/AP
  Prawo i termin ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-702b/11/AP
  Szkolenia dla agentów ubezpieczeniowych korzystają ze zwolnienia od podatku, natomiast szkolenia dla kandydatów na agentów nie są zwolnione
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-755/11-4/MP
  Dostawa Nieruchomości, w tym Budynku wraz z jego częściami składowymi będzie stanowiła dostawę podlegającą VAT, przy czym w odniesieniu do 87% powierzchni Budynku (a więc również 87% ceny Budynku) zastosowanie będzie miała podstawowa stawka podatku VAT. Pozostałe 13% ceny za Budynek będzie zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust 10 ustawy o VAT Wnioskodawca może po spełnieniu opisanych w tym przepisie wymagań, opodatkować VAT wskazaną powyżej część Transakcji (tj. 13% ceny Budynku).
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-654/11-4/PR
  zastosowanie zwolnienia dla usług przygotowywania reportaży, materiałów i felietonów oraz prowadzenia przez Wnioskodawcę audycji o tematyce podatkowej, podczas których w/w materiały są emitowane
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-755/11-4/MP
  Dostawa Nieruchomości, w tym Budynku wraz z jego częściami składowymi będzie stanowiła dostawę podlegającą VAT, przy czym w odniesieniu do 87% powierzchni Budynku (a więc również 87% ceny Budynku) zastosowanie będzie miała podstawowa stawka podatku VAT. Pozostałe 13% ceny za Budynek będzie zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust 10 ustawy o VAT Wnioskodawca może po spełnieniu opisanych w tym przepisie wymagań, opodatkować VAT wskazaną powyżej część Transakcji (tj. 13% ceny Budynku).
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-346/11-3/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-120/11/JK
  Czy sprzedaż posiłków uczniom oraz nauczycielom szkoły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-73/11/RS
  1. Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn od otrzymanego zachowku, czy też może skorzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem spełnienia zawartych w tym przepisie wymogów formalnych oraz zgłoszeniu tego faktu w ciągu 6 miesięcy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego? 2. Czy Wnioskodawczyni słusznie uważa, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy, obowiązek podatkowy – przy nabyciu tytułem zachowku – powstaje w chwili zaspokojenia roszczenia lub jego części?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-128/11-2/ALN
  Dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny, Wnioskodawca dokonuje jej dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, występując jako podatnik podatku od towarów i usług
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-657/11/AF
  Zwolnienie od podatku.
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-65/11/MM
  1. Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn od otrzymanego zachowku, czy też może skorzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem spełnienia zawartych w tym przepisie wymogów formalnych oraz zgłoszeniu tego faktu w ciągu 6 miesięcy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego? 2. Czy Wnioskodawczyni słusznie uważa, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy, obowiązek podatkowy – przy nabyciu tytułem zachowku – powstaje w chwili zaspokojenia roszczenia lub jego części?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-693/11-3/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT do dostawy pojazdów będących towarami handlowymi.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-693/11-2/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie korekty odliczonego podatku od nabytych samochodów osobowych.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-693/11-5/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT do dostawy pojazdów będących towarami handlowymi.
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-693/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie korekty odliczonego podatku od nabytych samochodów osobowych.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-309/11-2/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku oraz opodatkowania stawką podstawową usług.
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-637/11/AW
  Stawka podatku mająca zastosowanie do transakcji sprzedaży ośrodka wczasowego.
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-594/11-7/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-594/11-8/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających dla pielęgniarek i położnych.
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-353/11-4/MS
  Spółka będzie miała prawo skorzystać ze zwolnienia podatkowego dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym w pełni zrealizuje warunki zwolnienia, tj. poniesie wydatki inwestycyjne, jak też osiągnie poziom zatrudnienia za okres od dnia wydania zezwolenia. W związku z tym, Spółka nie ma prawa dokonać korekty zeznania podatkowego za 2010r.
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-29/11-4/PM
  Planowana transakcja sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wkładu budowlanego nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż dostawa ta zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.Natomiast jeżeli Wnioskodawcy:- w momencie przejęcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wkładu budowlanego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, a ponadto - nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości,przedmiotowa dostawa będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-551/11-4/AS
  zastosowanie zwolnienia z tytułu działalności edukacyjnej;
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-643/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-522/11-3/MM
  Zwolnienie z podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT oraz zwolnienie z podatku VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-665/11-3/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania procedury marża w odniesieniu do sprzedaży nieodebranych zastawów
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-665/11-2/MN
  Zwolnienie od podatku usług udzielania pożyczek przez lombard.
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-692/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-692/11-3/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-905/11/PS
  Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych sfinansowanych w 80% dotacją.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-618/11-4/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawczynię, finansowanych w 100% lub w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawczynię, jako podwykonawcę, finansowanych zleceniodawcy w 100% lub w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-678/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-550/11-4/NS
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w części dotyczącej usług udostępniania posiadanych zbiorów w formie papierowej – kserokopia oraz udzielania licencji i praw autorskich na wykorzystywanie zbiorów będących w posiadaniu Muzeum oraz w części dotyczącej usług udostępniania posiadanych zbiorów w formie elektronicznej na nośniku informacji.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-383/11/MO
  Czy mając na względzie, iż wydatki zostały poniesione przez Spółkę na nabycie przedmiotowych urządzeń, tymczasowo używanych w lokalizacji nieobjętej SSE, które docelowo zostaną jednakże umieszczone w lokalizacji na terenie SSE w ramach Docelowej inwestycji, Spółka będzie mogła powiększyć zwolnienie z podatku CIT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT o kwotę, która będzie wynikiem uwzględnienia w kalkulacji, obok takich wydatków jak m.in. na nabycie gruntu na terenie SSE, budowę budynku na terenie SSE, również wydatków na przedmiotowe urządzenia?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-321/11-4/MP
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-707/11-4/PR
  zastosowanie zwolnienia dla usług opiek medyczna świadczonych przez Zakładową Poradnię Opieki Zdrowotnej funkcjonującą przy stowarzyszeniu na rzecz pracowników, członków, emerytów (byłych pracowników) oraz opłat pobieranych w związku z wydaniem zaświadczenia o członkostwie.
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-507/11-4/BS
  opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z naniesieniami;
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-384/11/JD
  Czy na podstawie zasad sukcesji generalnej Ordynacji podatkowej, Spółka SSD już spełniła warunek 2-letniego posiadania co najmniej 10% akcji OSD, ponieważ przed połączeniami w dniu 31.08.2010 łącznie spółki SSD miały właśnie taki sam jak po połączeniach blisko 90% udział w spółkach OSD ?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-119/11-3/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dywidendy wypłacanej Agencji Nieruchomości Rolnych.
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-719/11-4/PR
  zastosowanie zwolnienia dla usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-521/11/ASz
  opodatkowanie sprzedaży budynku handlowo-usługowego, nakładów na budynek garażowo-magazynowy, działki, ogrodzenia, kostki brukowej i asfaltu.
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-909/11-2/BA
  Czy firma X ma prawo wystawić fakturę VAT Zwolnioną z podatku VAT, jeśli faktura ta w całości dotyczy usług świadczonych przez indywidualnych artystów i wykonawców i jest im przekazywana w formie honorarium za występ?
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-909/11-3/BA
  Czy honorarium za przekazanie praw do artystycznego wykonania repertuaru, może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o podatku VAT?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-633/11-2/AK
  Czy prowadzona działalność tzn. udzielanie pożyczek pod zastaw jest w roku 2011 zwolnione z VAT?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-267/11-6/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku importu usługi kształcenia zawodowego.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-561/11-4/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez bibliotekę usług w postaci szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów.
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-343c/11/EK
  Fundacja jakkolwiek zajmuje się szeroko rozumianą organizacją studiów podyplomowych, nie świadczy jednak usług kształcenia, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy. Okoliczności, iż nadzór nad przebiegiem studiów, dokonywanie zaliczeń i wydawanie świadectw leży w gestii Uniwersytetu, wskazują, że to Uniwersytet kształci studentów studiów podyplomowych. Tym samym świadczone usługi Fundacja powinna opodatkować stawką podstawową, w wysokości 23%.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-770/11-4/MR
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie badań klinicznych produktów leczniczych.
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-282/11-5/ISN
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług przeprowadzanych kursów zawodowych.
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-282/11-6/ISN
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług przeprowadzanych kursów zawodowych.
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-722/11-2/MP
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na wykonaniu archeologicznych ratowniczych badan wykopaliskowych, opracowaniu ich wyników oraz przeniesieniu na zleceniodawcę autorskich prawa do takiego opracowania korzystają ze zwolnienia od podatku przewidzianego dla usług kulturalnych w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy.
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-563/11-3/AP
  Czy usługi przeprowadzonych kursów zawodowych przez X Sp. z o.o. dla Zleceniodawcy w zakresie Projektu finansowanego w co najmniej 70% w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz co najwyżej w 30% finansowanego z wkładu własnego wpłaconego w formie pieniężnej przez Pracodawcę uczestnika Projektu lub przez samego uczestnika Projektu, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-574/11-3/AP
  Czy usługi przeprowadzonych kursów zawodowych przez X Sp. z o.o. dla Zleceniodawcy w zakresie Projektu finansowanego w co najmniej 70% w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz co najwyżej w 30% finansowanego z wkładu własnego wpłaconego w formie pieniężnej przez Pracodawcę uczestnika Projektu lub przez samego uczestnika Projektu, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-950/11-2/AP
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w odniesieniu do usług edukacyjnych świadczonych przez X w roku 2011?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-564/11-3/AP
  Czy usługi przeprowadzonych kursów zawodowych przez Sp. z o.o. dla Zleceniodawcy w zakresie Projektu finansowanego w co najmniej 70% w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz co najwyżej w 30% finansowanego z wkładu własnego wpłaconego w formie pieniężnej przez Pracodawcę uczestnika Projektu lub przez samego uczestnika Projektu, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-541/11-3/AS
  Skoro świadczone przez Stronę usługi szkoleniowe, jak wskazał Wnioskodawca, są kursami zawodowymi, czyli usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz z uwagi na to, że są one w 85 % ze środków europejskich, a w pozostałych 15 % z dotacji celowych z budżetu krajowego, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-555/11-4/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług.
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-591/11-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług rehabilitacyjnych.
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-383/11-4/SM
  zwolnienie usługi pośrednictwa w udzielaniu kredytów i opodatkowanie pośrednictwa w zawarciu umowy leasingowej
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-508/11-4/NS
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-474/11-4/NS
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku w odniesieniu do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz czynności przeciwpożarowych.
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-568/11-3/MR
  Podaek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług perfuzyjnych wraz z dostawą towarów.
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-543/11-3/ISz
  zwolnienie z opodatkowania usług szkoleniowych
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-540/11-3/BS
  opodatkowanie usług szkoleniowych świadczonych przez podmiot wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego;
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-398/11-2/KOM
  zwolnienie dla usługi szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego finansowanej w 100% ze środków publicznych
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-500/11-2/PR
  opodatkowanie usług świadczonych w ramach ZFŚS na rzecz pracowników (imprezy kulturalno-oświatowe, wyjazdy sportowo – rekreacyjne i turystyczne, bilety do kina i teatru, pożyczki na cele mieszkaniowe) za częściową odpłatnością, związanego z nimi prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz możliwości refakturowania sprzedaży kolonii nabywanych od biura turystycznego korzystającego z opodatkowania VAT marża
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-582/11-5/MN
  Podatkek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku podatników zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-517/11/EB
  Przedmiotowe usługi nie korzystają ze zwolnienie od podatku ze względu na zapis art. 43 ust. 17 pkt 2 ustawy, w konsekwencji opodatkowane są stawką 23% podatku od towarów i usług.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-910/11-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku odsetek z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-47/11-5/KG
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT usług polegających na organizowaniu szkoleń i zawodów strzeleckich.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-497/11-4/KG
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT usług polegających na organizowaniu szkoleń i zawodów strzeleckich.
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-477/11-4/PR
  zastosowanie zwolnienia dla usług przyjmowania składek, czynności technicznych polegających na ich zarejestrowaniu w aplikacji oraz ich przekazywania na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-300/11-4/MS1
  Skutki podatkowe wniesienia do spółki celowej wkładu niepieniężnego w postaci akcji w innej spółce akcyjnej.
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-606/11-2/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-254/11-4/MP
  Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-444/11-5/AW
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej na badania archeologiczne.
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-24/11-5/ALN
  Usługi kształcenia zawodowego świadczone przez Spółkę, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c (w przypadku ich finansowania w 100% ze środków publicznych) lub na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (w przypadku, gdy są one finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych).
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-24/11-4/ALN
  Usługi kształcenia zawodowego świadczone przez Spółkę, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c (w przypadku ich finansowania w 100% ze środków publicznych) lub na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (w przypadku, gdy są one finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych).
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-394/11-4/MK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT wykonywanych usług na rzecz seniorów.
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-402/11-5/AS
  Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (w tym prowadzenie egzaminów) na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej, czynności związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych architektów nabytych w państwach Unii Europejskiej podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy.
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-431/11-4/MP
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla prowadzonych szkoleń dla administracji publicznej finansowanych ze środków publicznych.
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-222/11-3/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usługi cash prcessingu.
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-554/11/BM
  w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT świadczonych usług
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-427/11-4/AP
  Czy firma Wnioskodawcy, jako wykonawca szkoleń, dla których instytucje i firmy realizujące projekty są zleceniodawcą, może wystawiać faktury ze stawką podatku "zwolniony", jeżeli płatność za tę usługę będzie całkowicie finansowana ze środków publicznych
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-378/11-4/AP
  Czy usługi assistance świadczone przez Spółkę na rzecz Ubezpieczycieli w ramach umowy ubezpieczeniowej korzystają po 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-419/11-2/AW
  Czy sprzedaż mieszkań i lokali usługowych korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-214/11-4/ISN
  Czy działalność OIPiP w G. w zakresie organizowania kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych, kursów dokształcających, które są finansowane z jej budżetu z części pochodzącej ze składek opłacanych przez członków samorządu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-401/11-2/SM
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-390/11-3/BD
  Opodatkowanie usług polegających na pozyskiwaniu odszkodowań od ubezpieczycieli w imieniu indywidualnych osób.
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-381/11/EB
  Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ilpp1/443-408/11-3/ns
  Stawka podatku przy odsprzedaży mediów związanych z najmem lokali mieszkalnych.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/11-2/AK
  Czy strony umowy sprzedaży działki zabudowanej budowlami, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym mogą zastosować opcję opodatkowania transakcji zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług?
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-199/11-2/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych na rzecz firm ubezpieczeniowych.
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-396/11-2/AP
  Czy w dalszym ciągu (tak jak do dnia 31 grudnia 2010 roku) przy świadczeniu usług wyłącznie artystycznych Wnioskodawca może stosować zwolnienie i w wystawianych fakturach wpisywać w rubryce "stawka VAT" - zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-467/11-2/EN
  Czy sprzedaż działki będzie podlegała ustawie o VAT i według jakiej stawki?
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-521/11-2/KŁ
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokali mieszkalnych.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-509/11-4/JO
  Świadczona przez Wnioskodawcę usługa w zakresie doskonalenia zawodowego psychologów pn. "Badanie psychologiczne …" będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-444/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-296b/11/PS
  Zwolnienie od podatku szkoleń inspektorów p.poż. i oc oraz kursów kwalifikacyjnych szeregowych PSP.
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-167/11-5/EWW
  Zwolnienie od podatku usług kształcenie zawodowe na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-167/11-4/EWW
  Zwolnienie od podatku usług kształcenie zawodowe na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-139/11-4/EWW
  Podatek od towaru i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nauczania cudzoziemców języka polskiego jako języka obcego.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-6/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-7/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-5/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-13/11-2/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-339/11-6/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług oraz dostaw towarów ściśle z tymi usługami związanych w odniesieniu do wpływów z wpłat Sponsora oraz wypływów ze sprzedaży książek oraz w odniesieniu do pozostałych wymienionych we wniosku czynności.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-210/11-2/EWW
  Czy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, mogę stosować zwolnienie od podatku VAT z tytułu szkoleń BHP i PPOŻ?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-444/11-2/PR
  Zastosowanie zwolnienia dla usług szkolenia zawodowego osób wykonujących czynności agencyjne prowadzonych przez trenerów.
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-227/11-4/AP
  Czy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i przeciwpożarowe są od 1 stycznia 2011 r. zwolnione z podatku od towarów i usług?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-227/11-5/AP
  Czy usługi świadczone przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną są od 1 stycznia 2011 roku zwolnione z podatku od towarów i usług?
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-174/11-4/ISN
  Wydanie specjalistycznej opinii medycznej na podstawie postanowienia prokuratury bądź innego organu państwowego nie spełnia podstawowej przesłanki umożliwiającej zastosowanie zwolnienia, tj. jej bezpośrednim celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia, tym samym nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-348/11-6/KŁ
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania prowadzonych usług szkoleniowych.
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-270/11-4/SM
  Brak zwolnienia świadczonych usług paramedycznych.
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-353/11-4/MN
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności pośrednictwa finansowego.
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-161/11-2/ISN
  Podatek od towaru i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-133/11-6/MPe
  Świadczenia medyczne.
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-126/11-4/JKa
  Czy Spółka wystawiając lekarzom faktury za uczestnictwo w kongresie lub konferencji może zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług w na podstawie art 43 ust 1 pkt 29 ustawy?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-250/11/AP
  Zwolnienie od podatku usług przeprowadzania kursów.
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-138/11-4/ISN
  Czy po przystąpieniu do EUIG Usługi nabywane przez Zainteresowanego od EUIG będą zwolnione z VAT?
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-66/11/ZG
  Alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do jego skażenia na podstawie rozporządzenia Komisji WE nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego.
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-302/11-4/SM
  Rozliczenie podatku w ramach struktury cash-poolingu.
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-116/11-4/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-326/11-5/MP
  Posiadanie przez prowadzony przez Wnioskodawcę Ośrodek Szkolenia statusu niepublicznej jednostki systemu oświaty, uprawnia do zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych, jeżeli mieszczą się w zakresie przedmiotowym tej regulacji.
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-246/11-4/PR
  Opodatkowanie usług szkolenia zawodowego finansowanych ze środków publicznych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją w/w usług.
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-246/11-6/PR
  Opodatkowanie usług szkolenia zawodowego finansowanych w ok. 60% ze środków publicznych, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją w/w usług.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-246/11-5/PR
  Opodatkowanie usług szkolenia zawodowego finansowanych w ok. 90% ze środków publicznych, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją w/w usług.
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-246/11-8/PR
  Opodatkowanie usług szkolenia zawodowego oraz prawa do odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją w/w usługi.
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-814/11/AŚ
  zwolnienie od podatku VAT gotowości do wykonywania świadczeń zdrowotnych przez Wnioskodawcę
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-136/11-4/JKa
  Czy w opisanym stanie faktycznym, wykonywane usługi ubezpieczeniowe korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. i czy w związku z tym na wystawianych fakturach (jeżeli są wystawiane dla innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub na żądanie osób fizycznych nieprowadzących?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-335/11-4/EN
  Czy usługa organizacji przez Wnioskodawcę dla rzeczoznawców majątkowych szkolenia w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-128/11-6/KŁ
  Zwolnienie od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych w formie seminarium z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy.
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-128/11-7/KŁ
  Zwolnienie od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych w formie seminarium z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy.
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-221/11/AP
  Czynność rozłożenia płatności na raty stanowi usługę finansową – zwolnioną od podatku.
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/11-11/KŁ
  Czy jednostka stosuje właściwe stawki VAT dla poszczególnych towarów i usług?
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/11-10/KŁ
  Czy jednostka stosuje właściwe stawki VAT dla poszczególnych towarów i usług?
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/11-12/KŁ
  Czy jednostka stosuje właściwe stawki VAT dla poszczególnych towarów i usług?
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/11-13/KŁ
  Czy jednostka stosuje właściwe stawki VAT dla poszczególnych towarów i usług?
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-129/11-6/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy.
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-129/11-7/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy.
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-341/11-3/MR
  Czy do dostawy Pojazdów będących towarami handlowymi nie będzie stosować się zwolnienia z VAT, uregulowanego w § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia?
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-341/11-2/MR
  Czy Spółka powinna skorygować odliczony VAT od nabytych Pojazdów (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z nabycia, ale nie więcej niż 6.000 PLN), dopiero w miesiącu zmiany statusu Pojazdu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-341/11-3/MR
  Czy do dostawy Pojazdów będących towarami handlowymi nie będzie stosować się zwolnienia z VAT, uregulowanego w § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia?
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-341/11-2/MR
  Czy Spółka powinna skorygować odliczony VAT od nabytych Pojazdów (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z nabycia, ale nie więcej niż 6.000 PLN), dopiero w miesiącu zmiany statusu Pojazdu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-59/11-9/JK
  Możliwość zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wydatkowanego na remont budynku mieszkalnego.
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-314/11/AP
  Zwolnienie od podatku usług wykonywanych przez jednostkę oświaty.
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-244/11-2/NS
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-273/11-4/BA
  Czy usługi przedstawionych w punktach 1,2,3 świadczonych przez agencję Zainteresowanego może on stosować faktury zwolnione z VAT-u?
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-219/11-4/NS
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-448/11-4/JO
  Skoro Gmina (Urząd Gminy) nie jest jednostką budżetową albo zakładem budżetowym, to do usług świadczonych na jej rzecz przez Wnioskodawcę (zakład budżetowy), nie może mieć zastosowania zwolnienie określone w przepisie § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-268/11/DM
  Czy leczenie schorzenia i dokumentacja medyczna pacjenta, daje podstawę do zastosowania stawki zwolnionej od podatku od towarów i usług w świetle obowiązujących przepisów?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-229/11-6/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług ratowniczych wykopaliskowych badań archeologicznych.
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-229/11-5/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług ratowniczych wykopaliskowych badań archeologicznych.
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-297/11-5/AK
  1. Czy w związku z wymogiem profesjonalnego udzielania pomocy nałożonym przez ww. przepisy prawne na osoby z wykształceniem medycznym oraz osoby związane z ratownictwem medycznym, bądź zobowiązane przez pracodawcę do niesienia pomocy na terenie zakładu pracy, organizator szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego może być zwolniony z obowiązku płacenia podatku VAT? 2. Czy organizator szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa, może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT w przypadku, kiedy na kurs zgłaszają się indywidualnie osoby, na które nie ma nałożonego obowiązku ukończenia kursu pierwszej pomocy, ale osoby te chcą ukończyć szkolenie (np. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy), ponieważ pozwala im ono na uzyskanie dodatkowych punktów lub jest wymagane przy przyjęciu do niektórych szkół wyższych (np. Szkoła Główna Pożarnictwa) oraz służb związanych z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne? 3. Czy organizator szkolenia z zakresu pierwszej pomocy może być zwolniony z podatku VAT w przypadku osób niezobligowanych do posiadania uprawnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia, zgłaszających się na kurs indywidualnie?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-244/11-6/MN
  Opodatkowanie usług stołówkowych i zakwaterowania w internacie.
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-244/11-5/MN
  Opodatkowanie usług stołówkowych i zakwaterowania w internacie.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-275/11-4/MN
  Opodatkowanie sprzedaży ośrodka wypoczynkowego wraz z wyposażeniem oraz przynależnym do niego prawem użytkowania gruntu i infrastrukturą towarzyszącą, a także obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-275/11-5/MN
  Opodatkowanie sprzedaży ośrodka wypoczynkowego wraz z wyposażeniem oraz przynależnym do niego prawem użytkowania gruntu i infrastrukturą towarzyszącą, a także obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-112b/11/AF
  Czy w przypadku zwolnienia od podatku świadczenia usług w zakresie kształcenia i wychowania, placówka na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 "ppkt" a) ustawy o podatku od towarów i usług, przy uwzględnieniu obostrzeń wynikających z art. 43 ust. 17 tejże ustawy, może skorzystać ze zwolnienia od podatku w odniesieniu do świadczonych usług przewozu słuchaczy i ich zakwaterowania na nocny wypoczynek?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-151/11-4/MP
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług archeologicznych.
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-88/11-5/KŁ
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w przedmiocie zwolnienia od podatku importu usług w zakresie kształcenia i wychowania świadczonych przez podmioty zagraniczne.
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-117/11/PS
  Stawka podatku obowiązująca dla świadczonych usług szkoleniowych (opodatkowanie).
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-105/11-2/JKa
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług szkoleniowych.
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-378/09/11-S/EWW
  1. Czy w związku z nabywaniem opisanych usług Spółka zobowiązana jest do rozpoznania importu usług? 2. Czy usługi świadczone przez "A", korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do tej ustawy?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-175/11-2/KŁ
  Czy świadczone przez Spółkę usługi po wprowadzeniu zmian w ustawie z dnia 29 października 2010 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz.1476) oraz likwidacji załącznika nr 4 w zakresie zwolnienia przedmiotowego, nadal korzystają na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 w nawiązaniu do art. 43 ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-224/11-2/BS
  Opodatkowanie usług stołówkowych.
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-115/11/AL
  Czy należy wskazać na fakturze VAT zwolnienie od podatku odnośnie szkolenia, na które Wnioskodawca posiada akredytację?
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-139/11-4/NS
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych za pośrednictwem portali internetowych.
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-139/11-5/NS
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych za pośrednictwem portali internetowych.
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-162/11-4/SM
  Zwolnienie w zakresie szkoleń finansowanych ze środków publicznych.
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-94/11-2/ISN
  Czy w ramach działalności gospodarczej, którą prowadzi Wnioskodawca, szkolenia BHP, które przeprowadza są zwolnione od podatku VAT?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-143/11/BK
  Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku VAT, wykonywana działalność gospodarcza jest zwolniona od podatku?
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-115/11/PS
  Czy podlega uldze meldunkowej grunt, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-687/11/AŚ
  zwolnienie od podatku VAT kserokopii dokumentacji medycznej, odpisów wypisów szpitalnych, duplikatów zapisów badań obrazowych na nośnikach magnetycznych wykonane na rzecz osób fizycznych
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-136/11-4/NS
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług edukacyjnych.
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-136/11-4/SM
  Zwolnienie kształcenia podyplomowego lekarzy.
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-140/11/AŚ
  zwolnienie od podatku VAT wyjazdu zespołu ratowniczego w przypadku nieuzasadnionego wezwania, badań osób fizycznych bez skierowania, pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-183/11-6/MR
  Czy usługa w zakresie sterylizacji narzędzi medycznych wykonywana na rzecz jednostek służby zdrowia, lekarzy oraz gabinetów kosmetycznych podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-183/11-4/MR
  Czy opłata pobierana za wydawanie zaświadczeń, kserokopii i duplikatów dokumentacji medycznej wyżej opisanych podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-183/11-3/MR
  Czy opłata pobierana z tytułu świadczeń polegających na zapewnieniu pacjentowi możliwości jego dalszego pobytu w szpitalu w sytuacji, gdy jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w warunkach szpitalnych podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-183/11-2/MR
  Czy opłata pobierana z tytułu świadczeń polegających na zapewnieniu pacjentowi możliwości wykonywania opieki przez osobę najbliższą, umożliwieniu osobie najbliższej pacjenta obecności przy wykonywaniu na jego rzecz świadczenia zdrowotnego podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-70/11-2/ISN
  Czy wyżej wskazana Placówka kształcenia ustawicznego będzie objęta zwolnieniem z podatku od towarów i usług z tytułu świadczonych na rzecz WSL usług edukacyjnych, polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w WSL z zakresu logistyki i nauk około logistycznych, przy wykorzystaniu m. in. wykładowców WSL jako wykładowców zatrudnionych w Placówce?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-151/11-4/IGo
  Reasumując, w świetle opisanego stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, iż dokonaną przez Wnioskodawcę transakcję zbycia części nieruchomości, czyli klatki schodowej należy traktować jako dostawę towarów, korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-213/11-6/EN
  Czy od 1 stycznia 2011 r. opisane przez Wnioskodawcę usługi podlegają zwolnieniu od podatku VAT od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-151/11-4/IGo
  Reasumując, w świetle opisanego stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, iż dokonaną przez Wnioskodawcę transakcję zbycia części nieruchomości, czyli klatki schodowej należy traktować jako dostawę towarów, korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-158/11-2/MN
  Zwolnienie od podatku usług związanych z działalnością ubezpieczeniową.
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-76/11-4/MR
  Czy w związku z przedstawioną zmianą redakcji przepisu art. 43 uVAT, prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza, sklasyfikowana w PKWiU 2008 pod numerem: 86.90.19.0, pozostaje nadal objęta zwolnieniem od podatku VAT – na mocy dodanego z dniem 1 stycznia 2011 r. pkt 19 w ust. 2 art. 43 uVAT?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-79/11-3/JKa
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla czynności wykonywanych na rzecz Szkoły Języków Obcych.
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-79/11-2/JKa
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla czynności wykonywanych na rzecz Szkoły.
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-99/11-5/ISN
  Czy sprzedaż posiłków własnym uczniom oraz własnym pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-313/11-2/KŁ
  Czy kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego są nadal od 1 stycznia 2011r. zwolnione z podatku VAT ?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-127/11/GR
  Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, wydatkowane na zakup gruntu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo - usługową korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a)?
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-94/11/AŚ
  Czy usługi polegające na wyświetlaniu filmów w kinach prowadzonych przez Wnioskodawcę są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie zwolnienia podmiotowego usług kulturalnych świadczonych przez podmioty określone w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a), czy też podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie wyłączenia spod zwolnienia od tego podatku zawartego w art. 43 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług?
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-82/11/MS
  Czy w świetle przepisów prawa podatkowego usługi stołówkowe polegające na gotowaniu i wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, a jeśli tak to jaką stawką?"
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-57/11-2/NS
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla usług najmu dodatkowych pomieszczeń.
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-323/11-4/IGo
  Wnioskodawca prowadzi statutową działalność usługową - jako podmiot posiadający wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zaś - usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę są usługami świadczonymi w zakresie kształcenia i wychowania.W związku z powyższym, usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, są na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) Ustawy VAT zwolnione z podatku VAT.
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-57/11-2/EWW
  Czy świadczenie przez Fundację ww. usług szkoleniowych (kursów) dla lekarzy specjalistów można zakwalifikować do "usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach" w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i w związku z powyższym zwolnić od opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-48/11-5/BS
  opodatkowanie usług medycznych dotyczących leczenia niepłodności;
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-12/11-4/BS
  opodatkowanie usług edukacyjnych dogoterapii oraz kursów dogoterapii
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1779/08/11-11/S/IZ
  Co do zasady - na podstawie przepisów wspólnotowych - czynność wniesienia aportu jest opodatkowana, jej dokonanie nie powoduje w realiach niniejszej sprawy zmiany prawa do odliczenia w ten sposób, że jej efektem jest konieczność dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie regulacji zawartych w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-77/11-2/EK
  Usługi szkolenia CIMA, ACCA, CIA mające charakter szkoleń zawodowych nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a).
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-242/11-4/MP
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi dokształcania prowadzone w formie szkoleń (wykłady + warsztaty) spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Z uwagi na fakt, iż szkolenia w całości finansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, korzystać będą ze zwolnienia od podatku VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-93/11-4/JKa
  Czy kwalifikacja całości wynagrodzenia do sprzedaży usług zwolnionych od podatku od towarów i usług jest prawidłowa?
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-41/11-4/JKa
  Czy w związku ze zmianą przepisów w zakresie zwolnień przedmiotowych, pracownicy szkoły będą mogli nadal korzystać z zakupu posiłków w stołówce szkolnej na dotychczasowych zasadach?
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-109/11-3/EWW
  1. Czy usługi opisane w pkt 1 z poz. 54 wniosku korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy usługi opisane w pkt 2 z poz. 54 wniosku korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług?
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-2089/10-5/MR
  Które usługi statutowe od 2011 roku przestaną korzystać ze zwolnienia wynikającego z uchylonego załącznika, a ich sprzedaż będzie musiała być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-2089/10-4/MR
  Które usługi statutowe od 2011 roku przestaną korzystać ze zwolnienia wynikającego z uchylonego załącznika, a ich sprzedaż będzie musiała być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej?
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-2089/10-5/MR
  Które usługi statutowe od 2011 roku przestaną korzystać ze zwolnienia wynikającego z uchylonego załącznika, a ich sprzedaż będzie musiała być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-171/11-4/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od ww. podatku usług zarządzania płynnością finansową świadczonych przez Cash Pool Lidera.
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-180/11-4/MP
  Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę finansowane ze środków publicznych będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy w związku z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r.
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-119/11-2/MM
  Stawką właściwą dla opodatkowania usług kulturalnych polegających na organizacji koncertów, za które Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w części tytułem honorariów dla artystów (w oparciu o udzielone pełnomocnictwa) i części tytułem obsługi menedżersko organizacyjnej koncertu będzie w całości opodatkowane podstawową stawką podatku, od dnia 1 stycznia 2011r., w wysokości 23%.
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-17/11-2/IGo
  Reasumując, procedura zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT na podstawi art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, w związku z czym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-45/11-2/MR
  Czy Wnioskodawca, z uwagi na zamierzone rozpoczęcie działalności utworzonego przez siebie NZOZ, który realizować będzie działalność w zakresie świadczeń medycznych poprzez wykonywanie, wskazanych wyżej czynności, polegających na pielęgnacji chorych i niepełnosprawnych oraz opiece nad nimi, uprawniony będzie w odniesieniu do tych czynności do skorzystania z określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy podatku od towarów i usług, zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-125/11-2/JF
  Zwolnienie dla usługi szkolenia kierowców i nauki języków.
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-17/11-2/TK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług kształcenia zawodowego.
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-16/11-2/TW
  Czy powyższe szkolenia wchodzą w zakres kształcenia zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w związku z tym, iż prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach i korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy?
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-146/11-2/PR
  Zastosowanie zwolnienia od podatku dla placówki objętej systemem oświaty świadczącej usługi szkoleniowe.
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-39/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi szkoleniowej finansowanej w całości ze środków publicznych
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-36/11/MD
  Stawka podatku obowiązująca dla szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1032/10/PH
  Opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu na którym znajduje się budowla w postaci ogrodzenia
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-14/11-2/SJ
  Czy powyższe szkolenia wchodzą w zakres kształcenia zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług oraz w związku z tym, iż prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, czy korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-11/11-4/MP
  Usługi przeprowadzania egzaminów elektroenergetycznych świadczone przez Wnioskodawcę będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkolenie na które Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, niezależnie od tego czy będą organizowane z wolnego naboru czy na podstawie skierowania z Urzędu Pracy, MOPS-u. GOPS-u, PFRON lub pracodawcy opodatkowane będą podstawową – 23% stawką podatku od towarów i usług.W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. dla ww. szkoleń świadczonych przez Wnioskodawcę wyłącznie w przypadku, jeżeli szkolenia te w całości lub co najmniej w 70% finansowane będą ze środków publicznych.
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1253/10-2/AP
  Czy po dniu 31 grudnia 2010 r. sprzedaż zastawu, wykonywana w efekcie zawartej umowy lombardowej będzie zwolniona od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 i ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1248/10/AT
  1. Czy ww. usługi świadczone na rzecz gminy (za wyjątkiem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz budowy rozdzielczych rurociągów wody i kanalizacji oraz obiektów do uzdatniania wody), są zwolnione od podatku od towarów i usług, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy ww. usługi świadczone na rzecz urzędu gminy (analogicznie jak w pytaniu nr 1), zwolnione są od podatku od towarów i usług w oparciu o ww. przepis?
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-17/10/AZ
  Wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) i b) ustawy o VAT, świadczone przez niego usługi polegające na nagłośnieniu, oświetleniu, obsłudze technicznej, imprez kulturalnych oraz technice scenicznej od dnia 1 stycznia 2011r. nie są objęte zwolnieniem od podatku.
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-965/10-4/MP
  Wypłacone w 2010 r. stypendia dla osób bezrobotnych (uczestników projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) - jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-3/11/BK
  Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku VAT, wykonywana działalność gospodarcza jest zwolniona od podatku?
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1212/10/BK
  Zwolnienie dla sług świadczonych pomiędzy Starostwem Powiatowym a jednostkami budżetowymi.
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-226/10/RS
  Warunki zastosowania zwolnienia od podatku nabycia lokalu mieszkalnego w drodze darowizny.
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1188h/10/AW
  Miejsce świadczenia usług czasowego dostępu do aplikacji internetowej, służącej do nauki języka norweskiego oraz zwolnienia od podatku tych usług.
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1171/10/MS
  1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego świadczenie usług stołówkowych w stołówce (wewnątrz jednostki) i świadczenie usług dla osób nie zamieszkałych w internacie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? 2. Czy wystawiając fakturę dla GOPS – należy traktować usługę jako zwolnioną czy opodatkowaną?
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1174/10/AT
  Zakres możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz gminy w ramach zadań zleconych przez tą gminę.
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-302/10/AŻ
  skutki podatkowe nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie zapisu testamentowego.
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1158/10/AT
  Czy sprzedaż opisanej nieruchomości, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jest zwolniona od podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 29 ust. 5 ustawy)?
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1189b/10/AF
  Jaką wysokość stawki podatku od towarów i usług należy zastosować do ww. prac o wysokim rygorze konserwatorskim w celu konserwacji miejsc i budynków zabytkowych i historycznych architektury murowanej i drewnianej?
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-259/10-2/MK
  Czy umowa nabycia nieruchomości o pow. 0,2104 ha przez małżonków podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) tej ustawy, jeśli tylko jeden z małżonków jest właścicielem gospodarstwa rolnego.
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1189a/10/AF
  1. Jaką wysokość stawki podatku od towarów i usług należy zastosować do prac o wysokim rygorze konserwatorskim w celu konserwacji miejsc i budynków zabytkowych i historycznych architektury murowanej i drewnianej? 2. Czy można wystawić faktury korygujące sprzedaż z zastosowaniem 22% stawki, w przypadku gdy powinno być zastosowane zwolnienie?
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-183/11/KB
  zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia niezależnego eksperta Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-902/10-4/MM
  Czy dochód z tytułu montażu elementów wykonanych z tworzyw sztucznych linii produkcyjnej do chromowania u klienta, który jest integralną częścią sprzedawanego produktu wytworzonego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej będzie podlegał zwolnieniu podatkowemu?
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-185/11/KB
  zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia niezależnego eksperta Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-184/11/KB
  zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia niezależnego eksperta Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-180/11/KB
  zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia niezależnego eksperta Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1856/10-2/MN
  Zwolnienie od podatku usług związanych z działalnością ubezpieczeniową.
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1861/10-3/AD
  1. Jak należy opodatkować sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w związku ze sprzedażą przedmiotowych budynków należy skorygować odliczony VAT od nakładów poniesionych na modernizację tych budynków? 3. Jak należy opodatkować sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego aportem w zamian za udziały (bez podatku VAT) w sytuacji, gdy część nieruchomości znajdujących się na tym gruncie będzie zwolniona z opodatkowania a część będzie opodatkowana według stawki 22%?
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1861/10-2/AD
  1. Jak należy opodatkować sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w związku ze sprzedażą przedmiotowych budynków należy skorygować odliczony VAT od nakładów poniesionych na modernizację tych budynków? 3. Jak należy opodatkować sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego aportem w zamian za udziały (bez podatku VAT) w sytuacji, gdy część nieruchomości znajdujących się na tym gruncie będzie zwolniona z opodatkowania a część będzie opodatkowana według stawki 22%?
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-183/10/ZG
  W ramach prowadzonej działalności produkcji, polegającej na rozlaniu do opakowań o różnych pojemnościach (z nabytego alkoholu etylowego całkowicie skażonego zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE 3199/93), uzyskał obligatoryjne zwolnienie z akcyzy na mocy art. 30 ust. 9 pkt 1, nie jest zobowiązany do prowadzenia tej produkcji w składzie podatkowym.
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1147/10-6/AW
  sprzedaż udziału we współwłasności zabudowanej i niezabudowanej nieruchomości gruntowej - dostawa towarów
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1180/10/EB
  Dostawa budynków (magazynowego i biurowego) korzysta ze zwolnienia od podatku na postawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dostawa budowli – drogi dojazdowej – również korzysta ze zwolnienia od podatku na post. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W tej sytuacji również zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz 1/3 udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu na którym posadowione są przedmiotowe budynki i budowle korzysta ze zwolnienia na podstawie §13 ust 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2010 r.
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1093/10/TS
  Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz Starostwa Powiatowego.
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/1/SBA/11/PT-190
  Spółka z jednej strony nabędzie usługę ubezpieczeniową od ubezpieczyciela, a z drugiej obciąży kosztami tej usługi jej faktycznego beneficjenta, a więc "odprzeda" ją korzystającemu z zastosowaniem zwolnienia od podatku.
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1176/10-4/EK
  Obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych ze zwolnieniem.
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1818/10-4/JKa
  Czy Spółdzielnia prawidłowo zastosowała stawkę VAT w wysokości 22% w przypadku wynajmu dodatkowych pomieszczeń, czy może jednak czynności te powinny być zwolnione od podatku VAT?
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-860/10-2/IG
  Czy przedmiotowe opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają podatkowi od towarów i usług czy też są zwolnione z tego podatku, i w konsekwencji gmina ma obowiązek wystawiać fakturę VAT dokumentującą opłatę?
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1125/10/MD
  Prawo do "wstecznej" rejestracji jako podatnika VAT czynnego.
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1195/10-3/MS
  Zwolnienie od podatku od towarów i usług zbycia lokalu
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1195/10-2/MS
  Zwolnienie od podatku od towarów i usług zbycia lokalu.
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1214/10-2/AW
  Konferencje o charakterze szkoleniowym oraz wsparcie analityczno-konsultacyjne będące elementem pomocniczym całości usługi (konkretnego szkolenia) i stanowiące nierozłączną całość stanowią jedną dostawę i czy w związku z tym podatnik może zastosować stawkę właściwą dla usługi podstawowej (usługi w zakresie edukacji - ex.80)
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-871/10-4/KG
  Opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości.
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1206/10-5/MP
  Usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy spełniają definicję usług szkolenia zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 29a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług - od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy będą zwolnione od podatku .
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-174/10/ZG
  Określone normy zużycia alkoholu etylowego operują całkowitą ilością alkoholu zużytą przy produkcji tzn. alkoholem pozostającym w gotowym wyrobie, jak również alkoholem utraconym w procesie wynikającym z technologii produkcji, zatem na mocy art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy zwolnieniu podlega alkohol etylowy całkowicie zużyty w procesie produkcji czyli w ilości nieprzekraczającej dopuszczalnych norm zużycia określonych przez naczelnika urzędu celnego.
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1175/10-4/AI
  Zwolnienie od podatku VAT wynajmu pomieszczeń w budynkach spółdzielni. PKWiU świadczonych usług z roku 1997 – 70.20.11 (Sprawa dotyczy Stanu Faktycznego z roku 2010). Klasyfikacja PKWiU z roku 2008 – 68.20.11.
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1053/10-2/KB
  Czy usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Pool Leadera na rzecz Spółki w ramach opisanego w stanie faktycznym systemu cash-poolingu będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT)?
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1009/10-6/SM
  Przekazanie książek wykorzystywanych w trakcie realizacji usługi szkoleniowej (PKWiU 80.42) jako element świadczenia usługi kompleksowej.
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1209/10-6/KC
  Składanie oświadczenia dostawcy towarów bądź usług przez Podatnika.
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1642/10-4/JKa
  Czy Zainteresowany może być podatnikiem VAT w ramach zgłoszonej działalności, a nadal pozostać rolnikiem ryczałtowym w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego?
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1620/10-3/AD
  Czy w opisanym stanie faktycznym wystąpi konieczność zapłaty podatku VAT z tytułu takiego sposobu przekazania polowy praw do lokalu na rzecz małoletniej córki?
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1260/10/EA
  Opodatkowanie sprzedaży udziałów w mieszkaniach.
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1648/10-2/ISN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1635/10-4/JKa
  Czy Zainteresowany może ww. samochód sprzedać ze stawką VAT zwolnioną i czy w konsekwencji trzeba sporządzić korektę deklaracji VAT za miesiąc, w którym ten VAT był odliczony?
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1648/10-2/ISN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-960/10-6/EK
  Wniesienie aportem ww. nieruchomości zabudowanej do spółki komandytowej nie jest zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, lecz korzysta z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT i § 12 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury dokumentującej aport.
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1649/10-2/MN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1650/10-2/EN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1096/10-2/PR
  Opodatkowanie usług zarządzania ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi i funduszami własnymi.
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-705/10-5/MM
  wniesienie aportem ww. nieruchomości zabudowanej do spółki komandytowej nie jest zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, lecz korzysta z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT i § 12 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury dokumentującej aport.
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/185/MCA/10/PK-1324
  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie dotyczącym zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia, odszkodowania i renty obligatoryjnej przyznanych wyrokiem Sądu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego za prawidłowe oraz w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek od wyżej wymienionych świadczeń za nieprawidłowe.
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/187/MCA/10/DD-1059
  Czy art. 21 ust. 1 pkt 3, 3c i 127 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jest właściwym i jedynym przepisem, który winien być zastosowany w przedmiotowej sprawie?
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/186/MCA/10/DD-1058
  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie dotyczącym zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia, odszkodowania i renty obligatoryjnej przyznanych wyrokiem Sądu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego za prawidłowe oraz w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek od wyżej wymienionych świadczeń za nieprawidłowe
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/185/MCA/10/PK-1324
  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie dotyczącym zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia, odszkodowania i renty obligatoryjnej przyznanych wyrokiem Sądu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego za prawidłowe oraz w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek od wyżej wymienionych świadczeń za nieprawidłowe.
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-234/10/MCZ
  skutki podatkowe darowizny nieruchomości w I grupie podatkowej
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-708/10-6/KG
  Wniesienie aportem ww. nieruchomości zabudowanej do spółki komandytowej nie jest zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, lecz korzysta z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT i § 12 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury dokumentującej aport.
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1098/10-2/IGo
  Przedmiotowa Nieruchomość korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-710/10-5/MM
  Wniesienie aportem ww. nieruchomości zabudowanej do spółki komandytowej nie jest zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, lecz korzysta z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT i § 12 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury dokumentującej aport.
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-703/10-5/MM
  Wniesienie aportem ww. nieruchomości zabudowanej do spółki komandytowej nie jest zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, lecz korzysta z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT i § 12 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury dokumentującej aport.
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-225/10-2/MC
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-223/10-2/ŁM
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-220/10-2/ŁM
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1610/10-4/MR
  Czy po otrzymaniu odszkodowania Gmina powinna odprowadzić podatek VAT i według jakiej stawki?
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1058/10-4/MK
  Prawo do zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości.
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-222/10-2/MC
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-8/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-6/PG
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-7/PG
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-8/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-4/PG
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-5/PG
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-4/PG
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-5/PG
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-221/10-2/DS
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1606/10-5/AD
  1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportu w postaci nieruchomości gruntowej składającej się z działek 64/3, 64/4, 64/5 i 64/6 oraz budynków budowli na niej położonych, a trwale z gruntem związanych (przy czym przez grunt rozumie się całą powierzchnię działki) w zamian za objecie udziałów w Spółce korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10? 2. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem do Spółki niezabudowanej działki 64/1 będzie opodatkowane stawką podatku 22%? 3. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem do Spółki wyposażenia i sprzętu medycznego będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług? 4. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem do Spółki dokumentacji na rozbudowę obiektu Szpitalnego będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1606/10-4/AD
  1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportu w postaci nieruchomości gruntowej składającej się z działek 64/3, 64/4, 64/5 i 64/6 oraz budynków budowli na niej położonych, a trwale z gruntem związanych (przy czym przez grunt rozumie się całą powierzchnię działki) w zamian za objecie udziałów w Spółce korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10? 2. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem do Spółki niezabudowanej działki 64/1 będzie opodatkowane stawką podatku 22%? 3. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem do Spółki wyposażenia i sprzętu medycznego będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług? 4. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem do Spółki dokumentacji na rozbudowę obiektu Szpitalnego będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1031/10-8/AW
  Czy wniesienie przez komandytariusza tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowej składnika majątku w postaci użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynku niewykorzystywanych przez wnoszącego w działalności gospodarczej, jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1596/10-2/MR
  Czy Zakład na wymienione usługi – będące zadaniami własnymi gminy (z wyjątkiem usług w poz. 138 i 153 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług) wystawiając fakturę VAT, może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-230/10/MCZ
  zwolnienie z podatku darowizny nieruchomości od syna
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-967/10/BJ
  Czynność udzielania pożyczek poza systemem bankowym.
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-2/JKa
  Cash-pooling: świadczenie usług,
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-5/JKa
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania,
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-6/JKa
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-3/JKa
  Cash-pooling: . import usług i opodatkowanie cash-poolingu
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-2/JKa
  Cash-pooling: świadczenie usług,
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-3/JKa
  Cash-pooling: . import usług i opodatkowanie cash-poolingu
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania,
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-934/10-4/AS
  Do aportu opisanych budynków i budowli ma zastosowanie zwolnienie od podatku VAT – zwolnienie to ma również zastosowanie do sprzedaży wszystkich działek gruntu, na których budynki te i budowle są posadowione.
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-589/10-5/PS
  Art. 5 i 7 Konwencji z dnia 23.09.1992 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, (Dz. U. z 1995, Nr 125, poz. 602, z późn. zm.).
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-486/10/MK
  Czy mając na uwadze przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe, prowadzenie działalności na terenie SSE zwolnionej na gruncie CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o dwa zezwolenia (Zezwolenie oraz Nowe zezwolenie) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE rodzi obowiązek po stronie Spółki do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odrębnie dla każdego z tych zezwoleń, tj. Zezwolenia oraz Nowego zezwolenia? W szczególności, czy istnieje obowiązek dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE w części przypadającej na każde zezwolenie, tj. Zezwolenie oraz Nowe zezwolenie osobno?
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-486a/10/MK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka powinna dokonywać dyskontowania całej uzyskanej pomocy publicznej (tj. faktycznie otrzymanego zwolnienia podatkowego w na podstawie dwóch zezwoleń tj. Zezwolenia oraz Nowego zezwolenia łącznie), najpierw na dzień uzyskania Zezwolenia, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach Zezwolenia limitu pomocy, na dzień wydania Nowego zezwolenia?
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-211/10/MCZ
  Czy na podstawie art. 48 Ordynacji podatkowej może zostać odroczony 5-letni termin, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku wystąpienia obiektywnych trudności w zamieszkaniu w nabytym w spadku mieszkaniu (zapis testamentowy w postaci zobowiązania do ustanowienia dożywotniego użytkowania mieszkania na rzecz żony spadkodawcy)?
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-887/10-9/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1370/10/AZ
  brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu służącemu wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-686/10-3/MM
  Zwolnienie z podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-922/10/AF
  Czy podatnik sprzedając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług?
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-804/10-6/BS
  Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-675/10-6/KG
  Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem.
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-846/10-4/EK
  Stawka podatku VAT dla usług wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe.
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1629/10-2/ISN
  Brak możliwości odzyskania podatku, związek ze sprzedażą zwolnioną od podatku VAT.
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-764/10-2/MT
  Ustalenie daty nabycia nieruchomości.
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-796/10/IG
  Czy zwrot wkładów Wnioskodawcy, jakie posiada on obecnie w spółce jawnej podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1266/10-2/MN
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług dzierżawy.
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/147/CRS/10/PK-919
  Czy zwrot pracownikowi wydatku, przez pracodawcę, na zakup szkieł kontaktowych zgodnie z opisanymi powyżej procedurami korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-772/10/AT
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w jakiej stawce podatkowej świadczenie usług na rzecz kancelarii, z którą zawarła Pani umowę, polegające na: - przekazywaniu osobom poszkodowanym informacji na temat zakresu pomocy świadczonej przez kancelarię, - udzielaniu poszkodowanym pomocy w kompletnym i poprawnym wypełnieniu ankiet stanowiących załącznik do umów o świadczenie pomocy przez kancelarię, - zbieraniu od poszkodowanych wszelkich dokumentów i danych niezbędnych do prawidłowego wykonania przez kancelarię umów zlecenia, - uzyskiwaniu od poszkodowanych stosownych pełnomocnictw z podpisem notariusza, umożliwiających realizację umów przez kancelarię, - objaśnianiu poszkodowanym wszelkich zagadnień związanych z umowami, w zamian za określone wynagrodzenie prowizyjne?
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-770/10/GR
  Czy ryczałt samochodowy z tytułu używania własnych samochodów osobowych do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy, wypłacany pracownikom socjalnym należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-536/10-2/KG
  usługa wsparcia działalności pośrednictwa finansowego korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-758/10/AJ
  Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości.
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1221/10/AŚ
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na zakupie sprzętu medycznego wykorzystywanego tylko i wyłącznie do działalności zwolnionej PKWiU 85
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1236/10/AŚ
  usługi o symbolu PKWiU 92.34.13-00.00 korzystają ze zwolnienia od podatku VAT
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-5/JKa
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu,
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-2/JKa
  Cash-pooling: świadczenie usług,
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-3/JKa
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu,
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-2/JKa
  Cash-pooling: świadczenie usług,
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-3/JKa
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu,
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania,
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-3/JKa
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu,
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania,
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-6/JKa
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-473/10-4/MM
  Zwolnienie z podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT oraz opodatkowanie nieruchomości niezabudowanej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-15/10/AK
  Czy wyczerpuje warunek zwolnienia, określony w art. 22 ust. 4 pkt 3 updop, posiadanie ponad 10% udziałów na podstawie umowy użytkowania na udziałach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wnioskodawcy) nieprzerwanie przez okres dwóch lat?
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-864/10-4/PR
  Zwolnienie od podatku VAT czynności polegających na obsłudze sekurytyzowanych wierzytelności.
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-753/10/ASz
  prawo do zwolnienia usług świadczonych przez Pool Leadera na rzecz uczestników w ramach struktury cash-poolingu
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-724/10-4/MP
  Przesłanką konieczną do zastosowania zwolnienia podatkowego jest charakter realizowanych przez konkretnego podatnika usług sklasyfikowanych jako "Usługi w zakresie edukacji" PKWiU 80. W przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku zawartego w fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby świadczenia usług szkoleniowych, a mianowicie związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-493/10-5/AO
  Dot. zbycia wyposażenia (maszyny i narzędzia)
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-493/10-4/AO
  Dot. zwolnienia czynności zbycia nieruchomości
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-675/10/GR
  Czy odszkodowanie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-640/10-2/ES
  Dochód Wnioskodawcy uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej przez niego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w zakresie określonym w zezwoleniu jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, niezależnie od tego czy został on wygenerowany za pomocą starych środków produkcji, które istniały w Przedsiębiorstwie przed uzyskaniem zezwolenia przez Wnioskodawcę (składniki majątku trwałego, konieczne do rozpoczęcia produkcji), czy w oparciu o nowe środki produkcji stworzone w wyniku realizacji nowej inwestycji w wykonaniu warunków zezwolenia (nowe linie produkcyjne). Wnioskodawca nie ma obowiązku wyodrębniania w prowadzonej ewidencji dochodów uzyskiwanych w związku z działalnością podstawowych składników trwałych oraz linii technologicznej.
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-871/10-2/IGo
  Sprzedaż lokalu użytkowego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-794/10-4/AW
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-767/10/AP
  Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-649a/10/AF
  Czy dostawa budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego jest zwolniona od podatku?
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-649b/10/AF
  Jaka jest stawka podatku dla dostawy gruntu niezabudowanego?
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-626/10/GR
  Czy wypłacona pracownikom dieta z tytułu odbywania przez nich podróży służbowych korzysta ze zwolnienia podatkowego?
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-716/10-4/PR
  Zastosowanie zwolnienia dla usług edukacyjnych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 80.42.20, w sytuacji gdy usługa ta świadczona będzie wraz z usługą doradczą.
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-734/10-4/AW
  Czy zawarta umowa pożyczki będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług?
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-366/10-4/MS
  Czy Spółka może skalkulować wysokość zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w oparciu o kwotę wydatków inwestycyjnych poniesionych po uzyskaniu Zezwolenia na budowę obiektów zlokalizowanych poza terenem Strefy, ale ściśle związanych z inwestycją w Strefie i niezbędnych dla funkcjonowania fabryki zIokaIizowanej na terenie Strefy a tym samym prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej określonej w Zezwoleniu?
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/10-3/ISN
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/10-4/ISN
  Podstawa opodatkowania.
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/10-2/ISN
  Cash-pooling - świadczenie usług.
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-2/EWW
  Cash-pooling, świadczenie usług.
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-3/EWW
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-2/EWW
  Cash-pooling, świadczenie usług.
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/10-6/ISN
  Zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/10-5/ISN
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/10-4/ISN
  Podstawa opodatkowania.
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/10-5/ISN
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/10-6/ISN
  Zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-5/EWW
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-4/EWW
  Podstawa opodatkowania.
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-5/EWW
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-3/EWW
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-4/EWW
  Podstawa opodatkowania.
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-5/EWW
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-6/EWW
  Zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-4/PG
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-5/PG
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-6/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-4/PG
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-3/PG
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-2/PG
  Cash-pooling: świadczenie usług,
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-3/PG
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-2/PG
  Świadczenie usług.
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-3/PG
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-2/PG
  Świadczenie usług.
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-6/PG
  Zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-5/PG
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-4/PG
  Podstawa opodatkowania.
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-5/PG
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-4/PG
  Podstawa opodatkowania.
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-5/PG
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-3/PG
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-4/PG
  Podstawa opodatkowania.
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-6/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-2/EWW
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-6/EWW
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-5/EWW
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-6/EWW
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-2/EWW
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-3/EWW
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-4/EWW
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-5/EWW
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-3/JKa
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-3/JKa
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-2/JKa
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-6/JKa
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-5/JKa
  Cash-pooling:stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-4/JKa
  Podstawa opodatkowania.
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-5/JKa
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-4/JKa
  Podstawa opodatkowania.
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-5/JKa
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-6/JKa
  Zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-3/JKa
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-4/JKa
  Podstawa opodatkowania.
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-2/JKa
  Świadczenie usług.
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-2/MN
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-5/MN
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-4/MN
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-3/MN
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-6/MN
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-556/10/BJ
  Czy osiągany przychód z tytułu świadczenia usług protetycznych, polegających na naprawie i wykonaniu nowych protez lub sztucznych zębów jest zwolniony od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług?
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-243/09-5/S/MM
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi eFinancing jako usługi obrotu wierzytelnościami wyczerpują znamiona usług factoringu. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku, bowiem działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami jest wyłączona ze zwolnienia od podatku VAT. W konsekwencji wykonywane przez Zainteresowanego usługi należą do katalogu czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i winna być opodatkowana stawką podatku zawartą w art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, tj. 22%.
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-358/10-4/IZ
  W przypadku sprzedaży przez Podatnika samochodu osobowego, w odniesieniu do którego przy jego nabyciu przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy, w tym samym miesiącu, tj. w maju 2010 r. nie są spełnione warunki do uznania przedmiotowego samochodu za towar używany w rozumieniu wyżej powołanego art. 43 ust. 2 ustawy, a tym samym jego sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 roku.
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-521a/10/MS
  Czy transakcja sprzedaży podzielonej nieruchomości podlega zwolnieniu, czy opodatkowaniu podatkiem VAT?
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-473/ICz/10
  Opodatkowanie dostawy lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 80 m2
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-483/10/EŁ
  Opodatkowanie czynności zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie umowy zlecenia.
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-408/10-6/JF
  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy świadczona przez Konsorcjum usługa szkoleniowo-doradcza podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, natomiast przenoszenie poniesionych przez Podatnika w ramach wspólnego przedsięwzięcia kosztów należy uznać za świadczenie usługi podlegającej opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-87a/10/ZG
  Energia elektryczna zużywana na potrzeby własne oczyszczalni ścieków w opisanym przypadku będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego określonego w treści § 9 rozporządzenia w sprawie zwolnień o podatku akcyzowego.
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-87b/10/ZG
  W obecnym stanie prawnym biogaz o kodzie CN 2711 29 00, przeznaczony do celów opałowych, na mocy art. 163 ust. 3 ustawy objęty jest zwolnieniem od podatku akcyzowego.
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-87c/10/ZG
  W opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie będzie podlegał obowiązkowi rejestracji dla celów podatku akcyzowego w myśl art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-484/10/MS
  Czy Zakład może stosować zwolnienie od podatku dla wymienionych w stanie faktycznym usług świadczonych na rzecz Gminy, za które to usługi obciąża Urząd Miejski?
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-514/10/AD
  Zwolnienie od podatku sprzedaży budynków i budowli wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-500/10/AP
  Usługi polegające na opiece nad osobami starszymi świadczone na rzecz podmiotów niemieckich niebędacych podatnikami, są opodatkowane w Polsce i podlegają zwolnieniu.
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-315/10-2/IZ
  Świadczone przez bank usługi cash poolingu są usługami pośrednictwa finansowego, i o ile są one sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 65-67, uznać należy, iż korzystają one ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-441/10-2/JS
  możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na rzecz GDDKiA .
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-361/10-3/MM
  Wnioskodawca może zrezygnować z prawa do zwolnienia od podatku VAT opisywanej transakcji (z wyjątkiem tej części budynku, która nie była przedmiotem umowy dzierżawy – będzie ona korzystać obligatoryjnie ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT), gdyż spełnia przesłanki przewidziane w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT (zarówno dostawca jak i nabywcy budynku biuro – socjalnego są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi oraz złożą, zgodnie z twierdzeniem Wnioskodawcy, przed dniem zawarcia umowy sprzedaży, właściwemu dla nabywcy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania tej transakcji).
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-493/10/KM
  Jaką stawkę należy zastosować przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości?
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-201/10-3/AF
  Objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-506/10-4/PR
  opodatkowanie oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami za opłatą roczną, określenia podstawy opodatkowania oraz właściwej stawki podatku i zastosowania zwolnienia dla w/w usług świadczonych przez jednostkę budżetową na rzecz innych jednostek wymienionych w § 12 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia.
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-588/10-2/MK1
  możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-164/10-2/MZ
  Stwierdzić należy, iż darowizna przedsiębiorstwa dokonana przez ojca na rzecz córki (Wnioskodawczyni) będzie korzystała ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nadmienia się, iż w przypadku zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia nabycia przedmiotowej darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (art. 4a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-453/10/AT
  Według jakiej stawki powinna zostać opodatkowana wymieniona i sklasyfikowana w poz. 54 wniosku usługa, która będzie świadczona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej w przystosowanym przez nią obiekcie sportowym?
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-400/10/EŁ
  Opodatkowanie dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego.
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-420/10/BK
  W jak najkrótszym terminie podatnik może wrócić do statusu rolnika ryczałtowego i jakie warunki powinien w związku z tym spełnić?
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-409a/10/AJ
  Stawka podatku dla usług podawania posiłków dla uczniów i pracowników Zespołu.
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-317/10-4/JK
  Opodatkowanie stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym oraz opodatkowanie wynagrodzeń finansowanych ze środków unijnych.
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-334/10-2/SP
  Możliwość zachowania prawa do ulgi związanej z budową na wynajem.
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-544/10-2/EC
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w związku z uzyskiwaniem przychodów opodatkowanych i wolnych od podatku.
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-403/10-2/AM
  należy stwierdzić, iż zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a zatem przychód z tej sprzedaży podlega u Wnioskodawczyni opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości przypadającego jej udziału (1/2).
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-361/10/MM
  Czy w stosunku do Wnioskodawcy znajduje zastosowanie zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) oraz z art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-443/10-2/MR
  skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-446/10-4/AW
  Zwolnienie od podatku sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z udziałem we własności budynku posadowionego na tym gruncie.
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-356/10/AF
  Czy dostawa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-193/10-2/IZ
  Jeżeli świadczone przez Stronę usługi faktycznie mieszczą się w PKWiU ex. 70.31.11 - "usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych" to korzystają one ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-60/10/ZG
  W polu 7 dokumentu dostawy należy wpisać faktyczny adres odbioru wyrobów, czyli adres składu podatkowego.
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-181/10-4/MM
  dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowym oraz innymi budynkami rekreacyjnymi korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, bowiem w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a także w stosunku do tych obiektów Wnioskodawca nie dokonywał nakładów na ich ulepszenie
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-80/10/MCZ
  Czy darowizna udziałów w spółce z o.o. dokonana przez ojca na rzecz córki w formie aktu notarialnego będzie wolne od podatku od spadków i darowizn?
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-81/10/MCZ
  Czy darowizna udziałów w spółce z o.o. dokonana przez ojca na rzecz syna w formie aktu notarialnego będzie wolne od podatku od spadków i darowizn?
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-309/10/AP
  Zwolnienie od podatku przy sprzedaży udziału we własności budynku.
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-310/10/AP
  Zwolnienie od podatku przy sprzedaży udziału we własności budynku.
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-408/10-2/MK
  Czy prawidłowo nabywca towaru obciążany jest kosztami przesyłki – jako usługą zwolnioną od podatku VAT?
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-136/10-2/MZ
  Należy stwierdzić, iż z tytułu otrzymanego zachowku Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, o ile spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki.
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-297/10/EB
  Zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-338/10-4/AP
  W oparciu o przedstawiony powyżej stan faktyczny Spółka ma wątpliwości czy czynność udzielenia pożyczek podlega przepisom ustawy o VAT i jako usługa pośrednictwa finansowego, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z pozycją 3 załącznika nr 4 do tejże ustawy, a przez to nakłada na Spółkę obowiązek wystawienia faktury VAT?
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-306/10-4/MK1
  zwolnienie z opodatkowania wartości wyżywienia finansowanego przez pracodawcę, przyznanego pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej.
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-161/10-3/MM
  zwolnienie z podatku VAT dostawy budynków oświatowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-92/10-4/AF
  otrzymanie darowizny od męża.
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-446/10-2/EWW
  Czy dokonując zakupu tego rodzaju usług, tym samym dokonując importu usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT, Spółka nie jest zobowiązana do wykazywania obrotu związanego z analizowanymi usługami przy ustalaniu proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług?
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-179/10-2/AO
  Czy po odwieszeniu działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie nadal podatnikiem VAT czynnym? Czy Wnioskodawca powinien być wykreślony z rejestru VAT? Czy z uwagi na to, iż wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w ubiegłym roku kwoty wskazanej w art. 113 ustawy o VAT, Wnioskodawca może zostać zwolniony od podatku i wyrejestrować się z VAT?
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-245/10/AJ
  Zwolnienie od podatku dostawy towarów używanych.
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-244/10/AJ
  Zwolnienie od podatku wniesienia do spółki prawa handlowego aportu nieruchomości zabudowanych.
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-238/10/EB
  Usługi organizacji koncertów o symbolu PKWiU 92.34 korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy.
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-198/10-2/MG
  zwolnienie z opodatkowania wypłat dokonywanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w sytuacji zwiększenia odpisu podstawowego.
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-173/10-3/AS
  opodatkowanie rekompensaty za poniesione koszty w związku z udziałem w badaniach leku
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-275/10-4/RS
  Należy stwierdzić, że dochód uzyskany ze sprzedaży odziedziczonego lokalu mieszkalnego, w części przypadającej na Wnioskodawczynię, przeznaczony na spłatę kredytów zaciągniętych przez spadkodawcę, nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. Wydatkowanie ww. dochodu na spłatę długów spadkowych nie stanowi wydatkowania na spłatę własnych kredytów Wnioskodawczyni oraz odsetek od tych kredytów. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie podstawę opodatkowania 19 % podatkiem dochodowym stanowić będzie dla Wnioskodawczyni wartość przychodu ze zbycia przedmiotowego lokalu, który nabyła w spadku, w części przypadającej na Wnioskodawczynię, pomniejszona o kwotę proporcjonalnie przypadającego na nią zapłaconego podatku od spadków i darowizn (o ile Wnioskodawczyni była obowiązana do zapłacenia powyższego podatku), oraz pomniejszona o ewentualne nakłady poniesione na tą nieruchomość, o ile będą udokumentowane fakturą VAT.
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-181/10-2/MP
  prawo do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-134/10-4/MR
  sposób opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-634/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu przez ZOZ
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-218/10-4/MP
  Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu przedmiotowej nieruchomości.
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-273/10-2/EC
  należy stwierdzić, iż sprzedaż w przyszłości przedmiotowej nieruchomości, nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-631/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu przez Zakład Opieki Zdrowotnej
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-45a/10/MM
  1. Czy na spadkobiercy, który stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn zakwalifikowany został do I grupy pokrewieństwa, jako zstępny spadkodawcy, obowiązek podatkowy ciąży od dnia śmierci spadkodawcy na podstawie domniemania bycia spadkobiercą, czy też jego powstanie opiera się na dokumentach prawnych, np. na mocy postanowienia o nabyciu spadku? 2. Czy nabywca (spadkobierca), określony w art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn został zdefiniowany przez ustawodawcę?
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-520/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu przez Zakład Opieki Zdrowotnej
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-169/10/ŁCz
  Czy odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego, w stosunku do którego zostanie ustanowiona odrębna własność lokalu w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w 1999r., dokonane przed upływem 5 lat od końca roku przekształcenia prawa, będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zbycie lokalu nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej?
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-104/10-4/MM
  w przedmiotowej sprawie sprzedaż lokalu suszarni oraz części korytarza, mimo iż jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z § 12 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia, bowiem w stosunku do przedmiotowych pomieszczeń Wnioskodawca nie miał uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu i nie ponosił żadnych wydatków związanych z ich ulepszeniem.
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-82/10-2/JG
  Czy słuszne jest stanowisko Spółki, iż połączenie L., będącej dotychczasowym jedynym udziałowcem z B. metodą inkorporacji, nie ma wpływu na bieg dwuletniego okresu posiadania udziałów w spółce zależnej, wymaganego do celów zwolnienia dywidendy z opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie z art. 22 ust. 4 pkt 1-4 i pkt 4b UPDOP i tym samym L. nie jest obowiązana do zapłaty podatku od dywidendy wraz z odsetkami?
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE3/8012/2/FLL/10/2039
  należy wskazać, że przepis art. 30 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym upoważnia do zwolnienia od podatku akcyzowego w przypadku, jeśli wskutek zdarzenia losowego, siły wyższej lub innego zdarzenia wyłączającego bezprawność lub winę Podatnika, pomimo dochowania wszystkich środków należytej staranności, wykaże on zaistnienie okoliczności, w jakich powstał ubytek. Nie oznacza to jednak, że przepis ten odnosi się obligatoryjnie do wszystkich zdarzeń wskazanych we wniosku. Każda okoliczność czy zdarzenie w wyniku którego nastąpił ubytek paliwa, wymaga odrębnego postępowania dowodowego
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-24/10/ZG
  Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia wyrobów akcyzowych wskazanych we wniosku w okresie braku ewidencji, wymaganej jako jednego z warunków zwolnienia od podatku akcyzowego wskazanego w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-147/10-2/MK1
  - sposób opodatkowania nagród otrzymanych w zamian za wypełnienie kwestionariuszy/ankiet - możliwość stosowania zwolnienia podatkowego
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-43/10-4/AF
  należy stwierdzić, iż czynność opisana we wniosku nie stanowi darowizny i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W związku z powyższym w przedmiotowym opisie zdarzenia przyszłego nie będzie miało zastosowania zwolnienie określone w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-89/10-2/AK
  zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wydatkowanego na sfinansowanie zakupu nowej nieruchomości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-98/10/AF
  Czy sprzedaż prawa własności gruntu zabudowanego częścią budynków stanowi dostawę budynków i na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona od podatku?
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-186/10-6/RS
  możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości i ustalenia związanych z tym kosztów uzyskania przychodu
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-71/10-2/MR
  opodatkowanie odszkodowania otrzymanego za wywłaszczoną i przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość.
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-14/10-5/IZ
  Z uwagi jednak na to, iż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości, (jej nabycie jak wskazała Strona pozostawało poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług), a jednocześnie Podatnik wskazał, że nie ponosił nakładów na jej ulepszenie, dostawa przedmiotowej budowli będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy.
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-24/10-2/AF
  należy stwierdzić, iż darowizna, którą Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, z uwagi na fakt, iż udokumentowaniem darowizny jest przelew z rachunku bankowego darczyńców na rachunek bankowy wskazany w umowie sprzedaży sprzedających, a nie dowód otrzymania środków pieniężnych przez Wnioskodawczynię od rodziców, jako obdarowanej. Warunek do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie został spełniony, ponieważ środki pieniężne zostały przekazane na rachunek osoby trzeciej, w tym przypadku wierzycieli. W związku z powyższym na Wnioskodawczyni, jako obdarowanej ciążył obowiązek - zgodnie z treścią art. 17a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, złożenia zeznania (SD-3) w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego - właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanej w dniu powstania obowiązku podatkowego.
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-75/10-4/MM
  Czy dostawa budynku produkcyjno - magazynowo-biurowego przy ul. C oraz ul. Z w L wchodzącego do masy upadłości Wnioskodawcy w upadłości likwidacyjnej w L jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zmianami)?
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-37/10-4/AM
  Otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie nie będzie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast otrzymana kwota odszkodowania stanowi przychód ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-14/10/IL
  Czy z tytułu zawarcia umowy zamiany Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-185/10-2/AG
  Z analizy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w 2010 roku, przed dniem 30 czerwca wnioskodawczyni zamierza dokonać sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w którym była zameldowana od 1996 r. na pobyt stały. Wnioskodawczyni oświadczyła, iż zamierza sprzedać w/w lokal mieszkalny po upływie 12 miesięcy od momentu zameldowania. Wobec powyższego, jeżeli Wnioskodawczyni dokona sprzedaży po upływie określonego przez ustawodawcę okresu zameldowania oraz w wymaganym terminie złoży we właściwym urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia, to wówczas uzyskany przez Nią przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-40/10-4/JS
  możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-79/10/AJ
  Opodatkowanie dostawy nieruchomości dokonywanej w trybie egzekucyjnym.
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-25/10-8/PD
  przychód z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-28/10-2/BS
  Z uwagi na fakt, iż usługi tworzenia funduszy inwestycyjnych sklasyfikowane zostały pod symbolem PKWiU 67.12.10-00.90, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT i nie zostały wymienione wśród wyłączeń z ogólnego zwolnienia dla usług pośrednictwa finansowego, wskazanych w załączniku nr 4, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-23/10-2/MZ
  zastosowanie zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-46/10-2/AK
  zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lokalowej.
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-36/10-2/AK
  Błędne jest twierdzenie Wnioskodawczyni, iż do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w roku 2008 - wystarczy zameldowanie od roku 2010 na pobyt stały w opisanej wyżej nieruchomości (budynku) oboje małżonków lub tylko jednego z małżonków a warunkiem zwolnienia jest jedynie, aby zameldowanie to trwało co najmniej 12 miesięcy przed sprzedażą nieruchomości.
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-7/10-5/AF
  zachowanie prawa do zwolnienia z podatku w przypadku dokonania darowizny na rzecz siostry
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-13/10/PH
  "Czy sprzedając całą nieruchomość (grunt zabudowany budynkiem biurowym i wiatą) opisaną powyżej, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10, czy też na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a) ustawy o podatku od towarów i usług?"
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-37/10/AT
  Czy Spółka sprzedając w dniu 16 września 2009 r. za kwotę 88.000 zł używany samochód osobowy marki Toyota RAV4, który użytkowany był przez nią w okresie od 15 października 2008 r. do dnia 19 września 2009 r., miała prawo wykazać na fakturze VAT dokumentującej przedmiotową sprzedaż i w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku od towarów i usług (VAT-7) za miesiąc wrzesień 2009 r., iż przedmiotowa dostawa używanego samochodu osobowego jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-49/10-2/ES
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania, która została przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego uzyskanego w październiku 2006 r. obciążającego sprzedany lokal, jest wolna od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-185/10-2/IB
  Czy sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla własnych uczniów i pracowników mieści się w zakresie usług edukacyjnych, a wiec podlega zwolnieniu z VAT?Czy sprzedaż posiłków dla uczniów Stowarzyszenia, które nie jest jednostką budżetową korzysta ze zwolnienia z podatku VAT?
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-197/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu pn. "..."
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-198/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu pn. "..."
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-22a/10/EB
  Zbycie nieruchomości zabudowanej budynkami, jeżeli spełnione są warunki z art. 43 ust. 1 pkt 10a, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-22b/10/EB
  Zbycie towarów używanych korzysta ze zwolnienia o ile są spełnione przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2.
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-58/10-2/AM
  zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży suszonych warzyw.
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-213/10-4/EK
  Świadczone prze Bank usługi zarządzania wierzytelnościami zbytymi na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego podlegają zwolnieniu od podatku od towarów usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 12 ustawy.
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1037/08-10-S1/AK
  1) Czy Wnioskodawca z tytułu wykonania przebudowy kanalizacji sanitarnej, powinien wystawić Gminie fakturę VAT zawierającą 22% stawkę podatku od towarów i usług, czy też notę księgową? 2) Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego wykazanego w deklaracji VAT-7 o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług służących wykonywaniu przebudowy kanalizacji sanitarnej?
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-42/10/HD
  Czy wydatki pokryte otrzymaną dotacją mogą być kwalifikowane – zgodnie z art. 22 i art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jako koszty uzyskania przychodów?
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-45/10-2/AM
  zwolnienie z podatkowania odszkodowania związanego z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.
 869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-82/10-2/EC
  Czy wydatki (potwierdzone fakturami ) z przychodu 97 000 zł uzyskanego ze sprzedaży działki w dniu 25.11.2009 r ponoszone przez Wnioskodawczynię na dalszą budowę tego budynku letniskowego całorocznego (który będzie zaspakajał jej potrzeby mieszkaniowe) może zaliczyć jako wydatki na cele mieszkaniowe w myśl art. 21 ust. 1 pkt.32 lit. a) i lit. e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm) ?
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-782/09/DK
  Czy Jednostka powinna rozliczać się samodzielnie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych czy wspólnie z Archidiecezją i jaką ewidencję finansową powinna prowadzić?
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-524/09-4/MK1
  opodatkowanie umów pożyczek
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-134/10-2/AW
  opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1111/09/KT
  Stawka podatku obowiązująca przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-503/09-2/AF
  skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy w związku z dokonaną przez syna darowizną do majątku Spółki
 875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-207/10-2/IGo
  należy zatem stwierdzić, że nabywane przez Bank ww. usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z pozycją 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-985/09-2/MS
  Czy Spółka może rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego (rozliczanie tego zwolnienia), przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT na podstawie Zezwolenia na działalność w SSE, w przyszłości, od początku dowolnie wybranego przez siebie roku podatkowego, tj. przykładowo dopiero począwszy od 1 marca 2010 r. (w trakcie kolejnego roku podatkowego), 1 marca 2011 (od początku kolejnego roku podatkowego) lub 1 marca 2012 r.?
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-818/09-2/JS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1287/09-2/IZ
  z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia, jaką jest związek dokonanych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1152/09-3/JK
  Czy zawieranie umów pożyczek stanowi nabycie usług finansowych podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (jednocześnie zwolnione z VAT)?
 880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-725/09-4/MK
  zwolnienie od opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości
 881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-912/09/BD
  Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych tj. zapomogi materialne, dofinansowanie wczasów turystycznych, których organizatorem jest pracownik oraz dofinansowanie wczasów pracowniczych i wycieczek turystycznych, których organizatorem jest pracodawca?
 882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-305/09/MCZ
  Czy w związku z zapisem testamentowym służebności w budynku mieszkalnym obowiązek w podatku od spadków i darowizn powstanie z chwilą wykonania ww. zapisu i czy w związku z tym wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-813/09-5/JK2
  skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
 884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/435-193/09/TJ
  Umowa sprzedaży działek rolnych a obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
 885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1015a/09/AT
  Czy słuszne jest Wnioskodawcy stanowisko, zgodnie z którym sprzedaż tego gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-15/10-2/PR
  opodatkowanie czynności przekształcenia spółdzielczego – własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności
 887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1150/09-4/PR
  zastosowanie zwolnienia dla dostawy nieruchomości, która wyłącznie w części była wynajmowana, zaś w pozostałej części służyła prowadzonej działalności.
 888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1150/09-5/PR
  zastosowanie zwolnienia dla dostawy zabudowanej nieruchomości
 889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1213/09-2/JL
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie Cash poolingu.
 890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1440/09-4/KG
  1. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci nieruchomości (lokali, budynków i gruntów) oraz praw do żądania zwrotu wydatków (w zakresie opisanym w zdarzeniu przyszłym) do nowo utworzonej spółki prawa handlowego, której głównym przedmiotem działalności będzie budowa lokali komunalnych, stanowi odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, które podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy VAT? 2. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci lokali i budynków (w stosunku, do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie opisanym w zdarzeniu przyszłym), do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT? 3. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci niezabudowanych nieruchomości (gruntów), które nie są terenami budowlanymi ani terenami przeznaczonymi pod zabudowę do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT? 4. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci niezabudowanych nieruchomości (gruntów), które są terenami budowlanymi lub terenami przeznaczonymi pod zabudowę do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, opodatkowaną VAT? 5. Jak rozumieć należy występujące w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT pojęcie "terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę"? 6. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci praw do żądania zwrotu wydatków poniesionych na cudzym gruncie (w zakresie opisanym powyżej) do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, opodatkowane podatkiem VAT?
 891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1440/09-7/KG
  1. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci nieruchomości (lokali, budynków i gruntów) oraz praw do żądania zwrotu wydatków (w zakresie opisanym w zdarzeniu przyszłym) do nowo utworzonej spółki prawa handlowego, której głównym przedmiotem działalności będzie budowa lokali komunalnych, stanowi odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, które podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy VAT? 2. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci lokali i budynków (w stosunku, do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie opisanym w zdarzeniu przyszłym), do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT? 3. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci niezabudowanych nieruchomości (gruntów), które nie są terenami budowlanymi ani terenami przeznaczonymi pod zabudowę do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT? 4. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci niezabudowanych nieruchomości (gruntów), które są terenami budowlanymi lub terenami przeznaczonymi pod zabudowę do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, opodatkowaną VAT? 5. Jak rozumieć należy występujące w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT pojęcie "terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę"? 6. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci praw do żądania zwrotu wydatków poniesionych na cudzym gruncie (w zakresie opisanym powyżej) do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, opodatkowane podatkiem VAT?
 892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1440/09-6/KG
  1. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci nieruchomości (lokali, budynków i gruntów) oraz praw do żądania zwrotu wydatków (w zakresie opisanym w zdarzeniu przyszłym) do nowo utworzonej spółki prawa handlowego, której głównym przedmiotem działalności będzie budowa lokali komunalnych, stanowi odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, które podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy VAT? 2. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci lokali i budynków (w stosunku, do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie opisanym w zdarzeniu przyszłym), do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT? 3. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci niezabudowanych nieruchomości (gruntów), które nie są terenami budowlanymi ani terenami przeznaczonymi pod zabudowę do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT? 4. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci niezabudowanych nieruchomości (gruntów), które są terenami budowlanymi lub terenami przeznaczonymi pod zabudowę do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, opodatkowaną VAT? 5. Jak rozumieć należy występujące w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT pojęcie "terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę"? 6. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci praw do żądania zwrotu wydatków poniesionych na cudzym gruncie (w zakresie opisanym powyżej) do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, opodatkowane podatkiem VAT?
 893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1440/09-5/KG
  1. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci nieruchomości (lokali, budynków i gruntów) oraz praw do żądania zwrotu wydatków (w zakresie opisanym w zdarzeniu przyszłym) do nowo utworzonej spółki prawa handlowego, której głównym przedmiotem działalności będzie budowa lokali komunalnych, stanowi odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, które podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy VAT? 2. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci lokali i budynków (w stosunku, do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie opisanym w zdarzeniu przyszłym), do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT? 3. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci niezabudowanych nieruchomości (gruntów), które nie są terenami budowlanymi ani terenami przeznaczonymi pod zabudowę do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT? 4. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci niezabudowanych nieruchomości (gruntów), które są terenami budowlanymi lub terenami przeznaczonymi pod zabudowę do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, opodatkowaną VAT? 5. Jak rozumieć należy występujące w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT pojęcie "terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę"? 6. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci praw do żądania zwrotu wydatków poniesionych na cudzym gruncie (w zakresie opisanym powyżej) do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, opodatkowane podatkiem VAT?
 894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1440/09-4/KG
  1. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci nieruchomości (lokali, budynków i gruntów) oraz praw do żądania zwrotu wydatków (w zakresie opisanym w zdarzeniu przyszłym) do nowo utworzonej spółki prawa handlowego, której głównym przedmiotem działalności będzie budowa lokali komunalnych, stanowi odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, które podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy VAT? 2. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci lokali i budynków (w stosunku, do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie opisanym w zdarzeniu przyszłym), do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT? 3. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci niezabudowanych nieruchomości (gruntów), które nie są terenami budowlanymi ani terenami przeznaczonymi pod zabudowę do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT? 4. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci niezabudowanych nieruchomości (gruntów), które są terenami budowlanymi lub terenami przeznaczonymi pod zabudowę do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, opodatkowaną VAT? 5. Jak rozumieć należy występujące w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT pojęcie "terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę"? 6. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci praw do żądania zwrotu wydatków poniesionych na cudzym gruncie (w zakresie opisanym powyżej) do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, opodatkowane podatkiem VAT?
 895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1440/09-9/KG
  1. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci nieruchomości (lokali, budynków i gruntów) oraz praw do żądania zwrotu wydatków (w zakresie opisanym w zdarzeniu przyszłym) do nowo utworzonej spółki prawa handlowego, której głównym przedmiotem działalności będzie budowa lokali komunalnych, stanowi odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, które podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy VAT? 2. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci lokali i budynków (w stosunku, do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie opisanym w zdarzeniu przyszłym), do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT? 3. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci niezabudowanych nieruchomości (gruntów), które nie są terenami budowlanymi ani terenami przeznaczonymi pod zabudowę do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT? 4. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci niezabudowanych nieruchomości (gruntów), które są terenami budowlanymi lub terenami przeznaczonymi pod zabudowę do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, opodatkowaną VAT? 5. Jak rozumieć należy występujące w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT pojęcie "terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę"? 6. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci praw do żądania zwrotu wydatków poniesionych na cudzym gruncie (w zakresie opisanym powyżej) do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, opodatkowane podatkiem VAT?
 896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1440/09-8/KG
  1. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci nieruchomości (lokali, budynków i gruntów) oraz praw do żądania zwrotu wydatków (w zakresie opisanym w zdarzeniu przyszłym) do nowo utworzonej spółki prawa handlowego, której głównym przedmiotem działalności będzie budowa lokali komunalnych, stanowi odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, które podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy VAT? 2. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci lokali i budynków (w stosunku, do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie opisanym w zdarzeniu przyszłym), do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT? 3. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci niezabudowanych nieruchomości (gruntów), które nie są terenami budowlanymi ani terenami przeznaczonymi pod zabudowę do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, która będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT? 4. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci niezabudowanych nieruchomości (gruntów), które są terenami budowlanymi lub terenami przeznaczonymi pod zabudowę do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, opodatkowaną VAT? 5. Jak rozumieć należy występujące w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT pojęcie "terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę"? 6. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę aportu w postaci praw do żądania zwrotu wydatków poniesionych na cudzym gruncie (w zakresie opisanym powyżej) do nowo utworzonej spółki prawa handlowego stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, opodatkowane podatkiem VAT?
 897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1193/09-2/MPe
  Czy nabywane przez Bank usługi SWIFT podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT, jako usługi pomocnicze do usług finansowych na podstawie art. 43 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ("Ustawa VAT")?
 898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1060/09-2/GC
  Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej a montaż elementów wyprodukowanych na terenie strefy poza strefą.
 899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-985/09/AP
  Sprzedaż towaru używanego podlega zwolnieniu od podatku.
 900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-949b/09/AF
  Czy zwolniona od podatku jest dostawa znaków opłaty pocztowej?
 901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-451/09-4/AF
  skutki podatkowe sprzedaży gruntów rolnych nabytych w drodze spadku
 902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1097/09/MS
  Czy organizacja oraz obsługa muzyczna imprez, odbywających się w klubach oraz innych zdarzeń kulturalnych, którymi się Pan zajmuje, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT?
 903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1386/09-4/MK
  Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy w trybie przetargowym działek gruntu.
 904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1386/09-5/MK
  Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy w trybie przetargowym działek gruntu.
 905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1102/09-4/JL
  Do transakcji sprzedaży opisanej we wniosku nieruchomości można zastosować zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy.
 906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-469/09-2/MZ
  podatek od spadków i darowizn w zakresie wypłaconego zachowku
 907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-39/10-2/AS
  zwolnienie z podatku usług pomocniczych do usług pośrednictwa finansowego
 908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-429/09-5/AF
  zwolnienie z podatku umowy zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej
 909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1039/09-4/MPe
  w zakresie opodatkowania dostawy działek niezabudowanych
 910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/47/KDJ/08/PK-385
  Wnioskodawca wypłacił:1. świadczenie pieniężne (z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),2. świadczenie rodzinne (z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)3. zaliczkę alimentacyjną (z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej), które w wyniku dalszego postępowania okazały się świadczeniami nienależnie pobranymi (wydano decyzje administracyjne wraz z żądaniem zwrotu). W związku z aktualnie trudną sytuacją materialną i rodzinną - w oparciu o obowiązujące przepisy prawne - wydano decyzję o umorzeniu należności wraz z odsetkami.Czy należy uznać, że umorzenie należności jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Jeśli tak, to czy w związku z tym należy sporządzać informację PIT-8c?
 911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1173/09-2/JF
  Wnioskodawca wykonując zadania zlecone przez jednostkę samorządu terytorialnego (Miasto) nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-433/09-3/AF
  opodatkowanie darowizny
 913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-847/09/MM
  Czy dofinansowanie zorganizowanej wycieczki dla emerytów i rencistów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy może jest zwolnione z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy?
 914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-463/09-2/MZ
  wniesienie przez Spółkę znaku towarowego w formie wkładu niepieniężnego do Spółki Komandytowej lub Jawnej
 915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-155/09/MK
  1. Czy spadkobierca, posiadając testament, ma prawo do złożenia zeznania SD-Z1 przed uzyskaniem orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku? 2. Czy urzędnik ma obowiązek przyjąć takie zeznanie? 3. Czy złożenie zeznania w ww. terminie (tj. przed uzyskaniem orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku) jest podstawą do zwolnienia od podatku, przy założeniu, że orzeczenie zostałoby dostarczone do Urzędu Skarbowego po jego uprawomocnieniu się?
 916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1107/09-3/MM
  Czy transakcja typu cash-pooling w opisanej wyżej sytuacji tzn. gdy środki będą przesuwane pomiędzy rachunkiem zagranicznym Spółki oraz rachunkiem banku krajowego Spółki a rachunkami Spółek powiązanych z Niemiec podlega opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?
 917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-815/09/MM
  1. Czy spłata rat kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, który został zaciągnięty na zakup mieszkania w 2008 r., dokonana w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży poprzedniego mieszkania, może zostać uznana za wydatki na cele mieszkaniowe od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność tego lokalu, tj. od dnia 18 grudnia 2008 r., czy też od dnia pierwszej spłaconej raty nowego kredytu? 2. Czy wydatki na cele mieszkaniowe poniesione przed datą podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność lokalu, tj. od dnia 22 listopada 2007 r. traktowane są jako wydatki na cele mieszkaniowe korzystające z ulgi mieszkaniowej?
 918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-782/09-2/KS
  Czy dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane ze środków wspólnotowych budżetu państwa i Funduszu Promocji Mleczarstwa mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 pkt 46a – dopłaty unijne i art. 21 pkt 47 c – dopłaty krajowe i z Funduszu Promocji Mleczarstwa?
 919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-394/09-2/AF
  podatek od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania zachowku
 920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1110/09-2/JF
  Usługi szkoleniowe dotyczące oprogramowania dystrybuowanego przez Spółkę powinny zostać potraktowane jako usługi pomocnicze do dostawy oprogramowania i opodatkowane według stawki właściwej dla świadczenia głównego, a wiec według stawki 22%. Szkolenia w zakresie oprogramowania komputerowego, które nie są związane z wdrożeniem ani dostawa oprogramowania, będą podlegały zwolnieniu na gruncie ustawy VAT.
 921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: I0TPP2/443-846b/09/AD
  Wycofanie budynków z prowadzonej działalności gospodarczej nie rodzi obowiązku dokonania korekty podatku, który wcześniej został odliczony.
 922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-846a/09/AD
  Wycofanie budynków z prowadzonej działalności gospodarczej nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-901/09-7/MM
  Czy dochody oddziału będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-329/09/MCZ
  Czy przekazane przez matkę na rachunek bankowy developera środki pieniężne z adnotacją "spadek po ojcu" zostaną uznane za darowiznę podlegającą zwolnieniu z mocy art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, czy też będzie podlegać opodatkowaniu?
 925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-268/09/MCZ
  Czy przysporzenie majątkowe dokonane przez matkę na rzecz córki jest darowizna podlegającą zwolnieniu z mocy art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli środki pieniężne zostały przekazane bezpośrednio na rachunek developera?
 926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-354/09-2/AF
  opodatkowanie umowy pożyczki
 927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-355/09-2/AF
  opodatkowanie umowy pożyczki
 928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-360/09-2/AF
  PCC - opodatkowanie umowy pożyczki
 929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-989/09-4/JL
  Planowana przez Wnioskodawcę dostawa nieruchomości zbudowanej (w drodze umowy zamiany), po stronie Wnioskodawcy będzie korzystała w całości ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy.
 930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL/LM/830/51/BNJ/09/358
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca zobowiązany jest wraz z małżonką do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (Wnioskodawca wraz z żoną rozliczają się wspólnie PIT-36 w R)?
 931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-879/09-2/KB
  Czy świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie Umów usługi doradztwa inwestycyjnego w postaci prezentowania klientom rekomendacji inwestycyjnych w oparciu o ustalaną strategię inwestycyjną, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT w związku z pozycją 3 Załącznika nr 4 do Ustawy VAT?
 932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1154/09-2/AK
  Stawka podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości magazynowo-biurowe – art. 43 ust. 1 pkt 10.
 933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1337/09-2/TW
  Czy sprzedając wyroby tytoniowe opodatkowane podatkiem akcyzowym Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług unormowanego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli spełnia przesłanki w nim określone, tj. rozpoczyna działalność gospodarczą, a przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym 2009 kwoty 50.000 zł?
 934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1134/09-5/AK
  Sprzedaż lokali mieszkalnych – art. 43 ust. 1 pkt 10a
 935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-886a/09/BJ
  Zwolnienie od podatku.
 936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-886b/09/BJ
  Wystawienie faktury końcowej.
 937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-855/09/ASz
  opodatkowanie sprzedaży autobusów
 938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1111/09-4/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących dostawę mediów.
 939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1111/09-5/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących dostawę mediów.
 940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-764/09/BD
  1. Czy kwoty ryczałtów samochodowych wypłacane pracownikom socjalnym z tytułu używania własnych samochodów osobowych do celów służbowych są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy kwoty ryczałtów samochodowych wypłacane kierownikowi z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych, który nie jest zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego są wolne od podatku dochodowego rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 23b?
 941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-712/09/BD
  Czy możliwe jest zwolnienie z podatku dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie faktury wystawionej przez podmiot zagraniczny w języku obcym, faktury (rachunku) wystawionej przez gospodarstwo agroturystyczne oraz podmioty zajmujące się wynajmem pokoi, kwater, domków letniskowych, faktury w której brak jest danych osób korzystających z wypoczynku oraz jakie go typu muszą być te dokumenty?
 942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-749/09/BD
  Czy znowelizowany przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma również zastosowanie do dofinansowania z zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych wypoczynku dla pracowników?
 943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1119/09-3/AI
  Czy analizując, czy poniesione wydatki na ulepszenie wyniosły co najmniej "30% wartości początkowej" nieruchomości, o których mowa w art. 2 pkt 14 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT, należy uwzględniać jedynie jednorazowe zwiększenie wartości użytkowej nieruchomości, w rozumieniu art. 16g ust 13 ustawy o PDOP, w wyniku poniesienia wydatków wynoszących co najmniej 30% jej wartości początkowej (tj. wydatki na każde ulepszenie powinny być badane odrębnie, bez sumowania z wydatkami na inne ulepszenia, które powiększyły wartość początkową w innym momencie)?
 944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1119/09-4/AI
  Czy w odniesieniu do nieruchomości, co do których Spółka poniosła wydatki na ulepszenie stanowiące co najmniej 30% ich wartości początkowej, 5-letni okres wykorzystywania nieruchomości do czynności opodatkowanych o którym mowa w art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, należy liczyć od chwili poniesienia ostatnich nakładów na ulepszenie tej nieruchomości, niezależnie od ich wysokości?
 945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1133/09-4/BP
  Czy opisane czynności korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1119/09-2/AI
  Czy w przypadku, gdy budynki, budowle lub ich części uległy ulepszeniu w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP, wówczas dla celów art. 2 pkt 14 ustawy o VAT oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b, przez pojęcie "wartość początkowa" należy rozumieć wartość początkową uwzględniającą wcześniejsze, jeśli takie wystąpiły, wydatki na ulepszenie?
 947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1529/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu pn. "E-Szpital – stworzenie dostępu do Internetu i usług z zakresu e-zdrowie dla społeczeństwa oraz rozbudowa systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych w Szpitalu".
 948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1091/09/SD
  Czy uzyskiwany dochód z działalności dotyczącej usług medycznych (lecznictwa), który przeznaczany jest na tę właśnie działalność, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop?
 949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1121/09-6/KG
  Czy Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w sytuacji, gdy na podstawie informacji posiadanych za okres, w którym nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, jest w stanie udokumentować spełnienie zarówno warunku określonego w lit. a, jak i lit. b art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT (z uwzględnieniem art. 43 ust. 7a ustawy o VAT), ale nie jest w stanie udokumentować, że dostawa nie jest objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?
 950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-178/09-2/MK
  Darowizna środków pieniężnych.
 951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1121/09-2/KG
  Czy wytworzenie nieruchomości we własnym zakresie i oddanie (przyjęcie) ich do użytkowania na potrzeby własne (ujęcie w ewidencji środków trwałych) nie spowodowało pierwszego zasiedlenia danej wytworzonej nieruchomości?
 952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1121/09-5/KG
  Czy zwolnieniu od opodatkowania będzie podlegała dostawa nieruchomości, gdy Spółka będzie w stanie udokumentować na podstawie informacji posiadanych za okres, w którym nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa nieruchomości nie jest objęta zakresem regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, oraz że przy wytworzeniu nieruchomości w ogóle nie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1121/09-4/KG
  Czy w przypadku udokumentowania na podstawie informacji posiadanych, że dostawa nieruchomości nie jest objęta zakresem regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa ta nadal będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danej nieruchomości w sytuacji, gdy Spółka nie będzie w stanie właściwie udokumentować, że dla dokonywanej dostawy wytworzone nieruchomości spełnione są łącznie warunki zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT, określone ustawowo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?
 954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1121/09-5/KG
  Czy zwolnieniu od opodatkowania będzie podlegała dostawa nieruchomości, gdy Spółka będzie w stanie udokumentować na podstawie informacji posiadanych za okres, w którym nie doszło jeszcze do przedawnienia zobowiązania podatkowego, że dostawa nieruchomości nie jest objęta zakresem regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, oraz że przy wytworzeniu nieruchomości w ogóle nie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-159b/09/ZG
  W opisanej sytuacji nie będzie obowiązku prowadzenia ewidencji oraz składania oświadczeń wskazanych w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień, gdyż przytoczone warunki zwolnienia dotyczą art. 30 ust. 6 i 7 ustawy. Natomiast nie dotyczą one zwolnienia od podatku akcyzowego wskazanego w art. 30 ust. 1 ustawy.
 956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-567/09-2/LK
  Czy sprzedaż ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1083/09-2/ASZ
  czy jednorazowa sprzedaż dwóch niezabudowanych działek rolnych nie przeznaczonych pod zabudowę jednemu nabywcy przez rolnika będącego czynnym podatnikiem podatku VAT korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?
 958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-758/09-2/EK
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca, dokonując kalkulacji maksymalnej kwoty zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest uprawniony do zaliczenia do kosztów inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ceny nabycia środka trwałego w dacie poniesienia kosztu w znaczeniu memoriałowym, czyli w dacie zarachowania Ceny nabycia w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na podstawie odpowiedniego dokumentu księgowego, tj. Umowy lub faktury? 2. W przypadku, gdy według Dyrektora tut. Izby Skarbowej uwzględnianie wydatków na nabycie środków trwałych przy kalkulacji limitu maksymalnej pomocy publicznej powinno mieć miejsce w oparciu o metodę kasową, tj. z chwilą ich faktycznego poniesienia, to czy Wnioskodawca powinien zaliczyć do kosztów inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia wszystkie dotychczas zapłacone raty Ceny nabycia w dacie faktycznej zapłaty na rzecz sprzedawcy raty płatnej po otrzymaniu przez Wnioskodawcę środka trwałego (wraz z tą ratą), natomiast ostatnią ratę, płatną po weryfikacji prawidłowego działania środka trwałego – w późniejszym okresie, tj. w dacie jej faktycznej zapłaty na rzecz sprzedawcy, po sporządzeniu przez Spółkę tzw. Ostatecznego Protokołu Akceptacji?
 959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-907/09-4/AW
  opodatkowanie podatkiem VAT usługi bankowej Cash Pool
 960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-716/09/BD
  Czy znowelizowany przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływa na wysokość zwolnienia z podatku dochodowego zapomóg losowych, a także dopłat do wypoczynku zorganizowanego dzieci do lat 18 w całości dotyczących świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1120/09-2/AI
  Wnioskodawca dokonując aportu nieruchomości nie będzie miał prawa do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1120/09-3/AI
  Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a ustawy.
 963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1120/09-4/AI
  Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.
 964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1120/09-5/AI
  Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1348/09-4/BA
  Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym szpital może uznać powyższe usługi jako zwolnione od podatku od towarów i usług?
 966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1346/09-2/MN
  Korekta odliczonego podatku naliczonego w sytuacji, gdy po trzech latach od rezygnacji ze zwolnienia rolnik będący podatnikiem podatku VAT ponownie stanie się rolnikiem ryczałtowym.
 967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-181/09-2/MK
  Darowizna przedsiębiorstwa.
 968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-551/09-4/LK
  Czy zwrot pracownikowi wydatku, przez pracodawcę, na zakup szkieł kontaktowych zgodnie z opisanymi powyżej procedurami korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-894/09/AL
  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy dostawie lokalu użytkowego oraz czy wystąpi konieczności wykazywania tej dostawy w ewidencji sprzedaży prowadzonej dla celów podatku VAT?
 970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-856/09/EA
  Opodatkowanie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1144/09/EA
  Opodatkowanie opłat za usługi opiekuńcze
 972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1146/09/EA
  Opodatkowanie opłat z tytułu renty planistycznej
 973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1148/09/EA
  Opodatkowanie opłat za udostępnianie informacji publicznych na wniosek zainteresowanego.
 974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-953/09-4/MP
  Czynności zarządzania aktywami w formie portfeli wierzytelności należących do funduszu inwestycyjnego wykonywane przez Spółkę na rzecz Funduszu to usługi podlegające zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT.
 975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1301/09-4/EN
  Czy Wnioskodawca ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT przy zakupie towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "Utworzenie pracowni PET dla potrzeb regionalnego ośrodka onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym (...)"?
 976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-885/09-4/JL
  Czy sprzedaż udziału w działce 279/1 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-992/09-4/IK
  Czynności wykonywane przez Spółkę na podstawie Umowy, umożliwiające Bankowi dokonywanie odpowiednich transferów środków finansowych w ramach struktury Cash Poolingu nie stanowią odrębnego świadczenia przez Spółkę usług, w rozumieniu art. 8 ustawy, lecz jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego wyświadczenia przez Bank usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową.
 978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-165/09-4/MK
  Nabycie spadku w 1944 r. i 1967 r., a zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/4240-71/09/BG
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym przychody Wspólnoty osiągnięte z tytułu dzierżawy gruntów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jako przychód Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowo - Leśnej czy też będą podlegały wyłącznie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), a w przypadku Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego podatkiem dochodowym od osób prawnych w oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.), rozliczonymi przez każdego członka Wspólnoty oddzielnie, po dokonaniu podziału dochodów Wspólnoty z tytułu dzierżawy gruntów (tj. przychodów Wspólnoty pomniejszonych o koszt zarządu Spółki) na rzecz członków Wspólnoty i czy Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowo - Leśnej będzie płatnikiem tych podatków?
 980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1147/09-4/MR
  Czy sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy jest to czynność zwolniona (wraz z gruntem)?
 981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-871/09/HS
  Umorzenie nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych
 982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-655/09/AB
  Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami i budowlami.
 983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-225/09/MCZ
  Czy wnioskodawca powinien zapłacić podatek od umowy cesji praw udziału w mieszkaniu, która faktycznie była umową darowizny ojca na rzecz syna?
 984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-877/09-5/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
 985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1084/09-6/AI
  Czy Wnioskodawcy, w świetle przepisów o podatku od towarów i usług, przysługuje uprawnienie do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach wystawionych przez wykonawców robót modernizacyjnych i remontowych oraz zakupu sprzętu medycznego bądź do uzyskania zwrotu tego podatku?
 986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1043/09-4/BP
  Czy w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SP ZOZ poprzez modernizację budynku Przychodni w P. wraz z dobudową windy oraz zakup i wymianę aparatury i sprzętu diagnostycznego" istnieje możliwość odzyskania przez Wnioskodawcę podatku od towarów i usług?
 987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1010/09-3/AK
  1. Czy przy zakupach towarów i usług na realizację zadania, które będzie finansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT? 2. Czy podatek VAT zawarty w kwocie dofinansowania będzie dla Wnioskodawcy kosztem kwalifikowanym?
 988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-793a/09/IK
  Opodatkowania dostawy gruntów niezabudowanych na rzecz Skarbu Państwa w drodze zamiany.
 989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-837/09-4/IZ
  W sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży będzie wyłącznie zespół składników materialnych, z którymi nie będą związane żadne zobowiązania, a wśród aktywów będących przedmiotem sprzedaży nie będzie też składników niematerialnych transakcji nie można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Dostawa budynków i budowli podlegać będzie opodatkowaniu wg. stawek określonych w art. 41 ust. 1 oraz art. 43. Strona nie jest zobowiązana do korekty podatku naliczonego na podstawie art. 163 ustawy. Nie będzie tez zobowiązana do uwzględnienia sprzedaży zwolnionej w proporcji, o której mowa w art. 90.
 990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1190/09-3/EN
  Czy Wnioskodawcy realizującemu projekt pn. "Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w S….. oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej" przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot?
 991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1239/09-2/AI
  Czy Szpital może odliczyć podatek naliczony od zakupów towarów służących tylko i wyłącznie do sprzedaży zwolnionej od podatku VAT, zakupionych w ramach projektów unijnych?
 992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-496/09-2/MS
  CIT - w zakresie zasady ustalania dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w sytuacji posiadania przez Wnioskodawcę dwóch zezwoleń
 993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-987/09-2/BP
  Czy wniesienie przez Gminę po dniu 31 marca 2009 r. do Spółki, w której ma udziały, aportu rzeczowego w postaci autobusu SOLARIS Turbino oraz 51 zestawów do wewnętrznego monitoringu autobusów miejskich (niestanowiących przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) w zamian za akcje w kapitale zakładowym Spółki będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z Nr 212, poz. 1336), zwalniającego od podatku od towarów i usług czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w mieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych?
 994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-151/09-4/MK
  Darowizna udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-709/09-4/MPe
  Reasumując, z uwagi na fakt, iż zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, wniesienie przez Miasto jako aport sieć wodno - kanalizacyjną, Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia od podatku.
 996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1131/09-4/EN
  Czy w związku z planowanymi zakupami inwestycyjnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach inwestycji finansowanej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej?
 997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-858/09-7/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z pośrednictwem finansowym
 998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-944/09-4/MT
  Czy planowana dostawa nieruchomości jest zwolniona od VAT?
 999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-651/09/ASz
  Czy zasiłek z tytułu śmierci wypłacony przez Fundusz Emerytalny Pracowników Budowlanych (CWPS) z Irlandii jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-652/09/ASz
  Czy wypłacone składki emerytalne z powyższego funduszu są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b?
 1001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-879/09-4/PW
  1. Czy przedstawione powyżej, nabywane przez Bank usługi świadczone przez SWIFT, tj. SWIFTNet FIN i SWIFTNet Accord, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? 2. Czy nabywanie usługi SWIFT, składającej się z dowolnej kombinacji przedstawionych powyżej elementów usługi SWIFT, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 1002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-136/09/ZG
  Spółka w przedmiotowej sytuacji zużywając gaz ziemny zwolniony od podatku akcyzowego na mocy art. 163 ustawy, nie będzie zobowiązana do rejestracji w zakresie podatku akcyzowego.
 1003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1040/09-3/KK
  Spółka jest podatnikiem VAT, w związku z powyższym stanem faktycznym powstaje pytanie, czy usługi świadczone przez Spółkę, jako usługi pomocnicze do usług finansowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 1004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-966/09-5/AI
  Czy Wnioskodawca będzie miał prawną możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja Ośrodków Działalności Pomocniczej Medycznej Szpitala w celu poprawy jakości i zwiększenia dostępności do udzielanych usług medycznych (...)"?
 1005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-627/09-4/CS
  Gmina będzie miała prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Podstawą tego zwolnienia jest art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o VAT - jeżeli warunki odnoszące się do pierwszego zasiedlenia (zdefiniowanego w cyt. wyżej art. 2 pkt 14) są spełnione, lub art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy.
 1006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-909/09-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu transakcji nabycia nieruchomości, wobec której zastosowano rezygnację ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.
 1007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-733/09/AT
  Czy spółka z o.o., jest uprawniona do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na całą kwotę należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, stanowiących sumę czynszu i wszelkich opłat ponoszonych przez najemców na rzecz wynajmującego w związku z korzystaniem z lokali mieszkalnych?
 1008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-486/09-4/JK2
  1. Czy w opisanej sytuacji kwota z zadatku będzie traktowana jako przeznaczona z przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania i udziału w hali garażowej na tzw. inne cele mieszkaniowe? 2. Czy w opisanej sytuacji wymienione wydatki będą traktowane jako wydatkowane na remont i modernizację domu zgodnie z art. 28 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.) i tym samym zaliczać się do kwoty zwolnionej z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-494/09-4/AM
  Czy strata podatkowa ustalona w roku podatkowym na całej działalności – medycznej i niemedycznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może obniżyć dochód w najbliższych, kolejno po sobie następujących latach podatkowych?
 1010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1094/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 1011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-413/09/MK
  Czy koszty poniesione w czasie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych związane z dzierżawą gruntów, budynków i budowli - można uznać za wydatki kwalifikujące do objęcia pomocą w rozumieniu wyżej wskazanych rozporządzeń, jeżeli przedsiębiorca zobowiązał się, że będzie prowadzić działalność gospodarczą na terenie strefy przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu przewidywanego terminu zakończenia inwestycji oraz w umowie z Wynajmującym zapewnił sobie możliwość dzierżawy na wyżej wskazany okres ?
 1012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1204/09-4/BA
  Zwolnienie od podatku VAT wozu paszowego samojezdnego – maszyny rolniczej – spełniającej przesłanki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, tj. uznawane w świetle ustawy za towar używany.
 1013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-962/09-3/EWW
  Obrót wierzytelnościami.
 1014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-962/09-2/EWW
  Obrót wierzytelnościami.
 1015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-695/09/AJ
  Brak zwolnienia przy świadczeniu usług na rzecz gminy.
 1016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1054/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 1017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-727/09-5/JB
  Zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 43 ust. 2 ustawy dla dostawy rzeźb ogrodowych. Towary te nie korzystają ze szczególnej procedury opodatkowania w systemie marży, nie podlegają opodatkowaniu wg stawki 7%, o których mowa w art. 120 ustawy.
 1018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-568/09-2/AG
  1. Czy w związku z faktem, iż zasądzona na rzecz wnioskodawczyni i małżonka, zgodnie z art. 410 KC 405 KC, od spółki S. kwota 90.000 zł stanowi zwrot nienależnego spółce świadczenia - w rozumieniu przepisów UPDOF nie stanowi ona przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Jeśli zwrot wartości świadczenia miałby stanowić przychód — czy wówczas koszty uzyskania przychodu powinny być równe temu przychodowi, i tym samym dochód stałby się zerowy a podatek z tego tytułu wyniósłby "0"? 2. Czy należne ustawowe odsetki od listopada 2004 roku — powinny podlegać opodatkowaniu jak odsetki od pożyczek- podatkiem 9 proc., zgodnie z art. 30a pkt 1 i pkt 7 UPDOF, a może nie podlegają opodatkowaniu w ogóle?
 1019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-637/09/AT
  Czy kwoty uzyskane przez Fundację, stanowiące część odszkodowań uzyskanych dla poszkodowanych, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 1020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-777/09-2/IK
  opodatkowanie sprzedaży budynku - dostawa będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 1021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-494/09-2/MS
  Czy zgodnie z zasadami przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej oraz przepisami ustawy PDOP, w analizowanym stanie faktycznym, przy wyliczaniu wysokości kwoty dochodu wolnej od podatku dochodowego należy przyjąć faktyczną wysokość wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia do ostatniego dnia jego obowiązywania w związku z realizacją opisanej wyżej inwestycji, nawet wówczas gdyby wydatki te przewyższały kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej?
 1022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-780/09-2/IK
  wniesienie aportem lokalu oraz własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
 1023. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1149/09/SD
  Czy uzyskane przychody i poniesione koszty w związku z wykonaniem Umowy, będą wpływać na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, jako wynik działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia?
 1024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-558/09/MD
  Stawka podatku obowiązująca przy sprzedaży kompleksu budynków połączonych fizycznie (ścianami bocznymi), będących odrębnymi środkami trwałymi, wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.
 1025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-779/09/SD
  Czy uzyskane przychody i poniesione koszty w związku z wykonaniem Umowy, będą wpływać na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, jako wynik działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia?
 1026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-706/09-4/KG
  działalność polegająca na udzielaniu pożyczek przez Spółkę na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej podlega opodatkowaniu VAT jako usługa pośrednictwa finansowego, z tym, że usługa ta jest zwolniona od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt ustawy o VAT w związku z pozycją 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.
 1027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-120/09-2/MK
  Czy aby skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn należy przedstawić dowód przekazania kwoty darowizny tylko i wyłącznie na rachunek bankowy obdarowanego?
 1028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-456/09-2/LK
  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje szczególnych zasad udokumentowania własności używanego przez pracownika sprzętu. Z tych względów wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia tytułu własności sprzętu, a nie jest sprzeczne z prawem należy uznać, (jak w niniejszym przypadku złożone oświadczenie przez pracownika, że sprzęt - rower jest własnością pracownika), jako dokument, który uprawnia do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-575b/09/AP
  Ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego zasiedlonego jest zwolnione od podatku.
 1030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-364/09/MK
  Czy Spółka jest zobowiązana do dokonywania podziału dochodów z działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oddzielnie na każdy z projektów inwestycyjnych objętych zezwoleniami?
 1031. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-520a/09/AF
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na pozyskiwaniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych.
 1032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-705/09/JT
  Czy diety wypłacane kierowcom korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-845/09-4/AD
  1.Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia, jeśli nie upłynęły 3 lata od "przymusowej" rezygnacji z tego zwolnienia wynikającej z błędnej interpretacji organów podatkowych? Jeśli tak, to jaką datę określić we wniosku VAT-R, od której można korzystać ze zwolnienia? 2.Czy powrót do zwolnienia z bieżącą datą wywoła korekty podatku VAT i w jaki sposób?
 1034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1056/09/EJ
  Szpital będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług remontowych związanych z realizacją ww. projektu w takiej części, w jakiej zakupy te związane będą ze sprzedażą opodatkowaną (dzierżawa gabinetów).
 1035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1164/09/EJ
  Podatek VAT za roboty remontowe w gabinetach niewydzierżawianych nie podlega odliczeniu.
 1036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-447/09-2/LK
  Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu jest zwolniony w Polsce z opodatkowania z tym, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu należy zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony - o ile ustawodawstwo luksemburskie zrównuje dochód z umorzenia udziałów z dochodami z akcji.
 1037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-821/09-5/AW
  Czy do ceny sprzedaży nieruchomości, uzyskanej w wyniku przetargu, należy doliczyć podatek VAT, jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 1038. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-821/09-6/AW
  Czy do ceny sprzedaży nieruchomości, uzyskanej w wyniku przetargu, należy doliczyć podatek VAT, jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 1039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-656/09-4/MPe
  czy nabywane usługi SWIFT podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT jako usługi pomocnicze do usług finansowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT?
 1040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-880/09-4/MR
  Czy Gminie, wykonującej w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nabywania towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. "Budowa (…)" współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie II.1 Gospodarka wodno -ściekowa?
 1041. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-541/09-2/KB
  Czy odpłatny pobyt tej młodzieży zrzeszonej w stowarzyszeniach i klubach sportowych może być zwolniony z opodatkowania podatkiem VAT?
 1042. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-552/09/MM
  Jaki podatek i w jakiej wysokości powinien być zapłacony przez Wnioskodawcę z tytułu dokonanej w dniu 22 czerwca 2009 roku sprzedaży nieruchomości, a jaki przez jego małżonkę?
 1043. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-693/09-6/IG
  VAT - w zakresie opodatkowania i zwolnienia z VAT sprzedaży w trybie przetargu i licytacji działek zabudowanych i niezabudowanych oraz ruchomych środków trwałych pozostałych po przedsiębiorstwie
 1044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-595/09/BK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 1045. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-804/09-4/MR
  Czy Wnioskodawca był zobowiązany do zapłaty podatku VAT od sprzedaży garażu, która nastąpiła w miesiącu lutym 2009 r. i czy będzie zobowiązany do zapłaty VAT od sprzedaży kolejnych garaży wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, a jeżeli będzie do tego zobowiązany to w jakiej części należny VAT – będzie przypadać na poszczególnych małżonków?
 1046. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-156/09/MCZ
  Jakie będą skutki podatkowe planowanej sprzedaży mieszkania otrzymanego 2005r. w drodze darowizny od rodziców w zakresie podatku od spadków i darowizn, w szczególności w zakresie zachowania prawa do ulgi z art. 16 ww. ustawy?
 1047. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-809/09-3/MR
  1.Czy Gmina podpisując umowę o współfinansowanie z funduszy strukturalnych budowę obiektów infrastruktury prawidłowo określiła kwalifikowalność kosztu podatku naliczonego VAT zapłaconego przy tworzeniu z inwestycji środków trwałych stanowiących sieci gminne składając oświadczenie o braku prawa do obniżenia podatku należnego? 2.Czy w opisanym przypadku, prawidłowa jest sugestia instytucji wdrażającej o konieczności (zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług) złożenia korekty deklaracji VAT-7 celem odzyskania (zwrotu bezpośredniego) podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących opisanych budowli, a jeśli jest dopuszczalna to za jaki okres? 3.Czy należy sporządzić "nowe" rejestry VAT za okresy, w których Gmina posiadałaby hipotetyczne prawo do ich ujęcia (m-c otrzymania faktury lub następny)? 4.Czy podatek VAT zwrócony przez US (z budżetu państwa) na rachunek Gminy stałby się dochodem 2009 r. a jego zwrot do Urzędu Wojewódzkiego wydatkiem na rzecz budżetu państwa?
 1048. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-511/09-2/KG
  Czy w okresie najmu można zastosować zwolnienie od podatku a w momencie przeniesienia własności stawkę 7% gdyż obie czynności będą dokonywane w ramach pierwszego zasiedlenia?
 1049. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-714/09-5/AW
  Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości z okresu międzywojennego
 1050. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-792/09-3/MR
  Czy Fundacja może stosować zwolnienie od podatku od towarów i usług, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – stanowiący o zwolnieniu na podstawie pozycji 10 załącznika Nr 4 do tej ustawy – do opłat pobieranych za pośrednictwem banku za organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów dla właścicieli psów oraz za szkolenie psów?
 1051. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-867/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 1052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-624/09-4/MP
  Czy w świetle obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów w przedstawionym stanie faktycznym korzysta ze zwolnienia z opodatkowania ?
 1053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-313c/09/DK
  Czy od kwoty przekazanej na budowę kościoła należy również odprowadzić podatek dochodowy – jeśli tak, to od jakiej podstawy?
 1054. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-313b/09/DK
  Czy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży, pomniejszonego o 10% (darowizna) należy odprowadzić podatek dochodowy?
 1055. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-489/09/AJ
  Czy Gmina ma obowiązek naliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług od sprzedaży działki stanowiącej jej własność?
 1056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-486/09/MD
  Zwolnienia od podatku usług pomocniczych do usług finansowych (67.13.10-00.90 - "usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione").
 1057. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-296/09/MK
  Czy Spółce do dnia 17 listopada 2009 r. włącznie przysługiwać będzie całkowite zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, a w okresie od dnia 18 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. włącznie zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 50% osiągniętego dochodu? Czy do dnia upływu terminu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (całkowitego, a następnie częściowego) przedmiotem objętym zwolnieniem z podatku dochodowego jest dochód uzyskany przez Spółkę z działalności prowadzonej na terenie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z zakresem wynikającym z zezwolenia, z uwzględnieniem zmian w zakresie działalności objętej zezwoleniem dokonanych w 2003 r.?
 1058. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-554/09/AT
  1. Czy w oparciu stosuje Pan prawidłowe stawki podatku od towarów i usług? 2. Czy w przypadku okresu najmu wynoszącego 45 dni, gdzie stroną odnajmującą, czyli nabywcą, jest inny przedsiębiorca (firma) przeznaczający lokal dla zakwaterowania swoich pracowników, może Pan zastosować zwolnienie od podatku VAT? 3. Jak należy rozumieć cytowany w Załączniku Nr 3, poz. 140 do ustawy termin "inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania"?
 1059. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-143/09/MCZ
  Czy nabycie w spadku w 2006r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stwierdzone następnie postanowieniem sądu o nabyciu spadku w 2009r. jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn
 1060. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-602/09-2/JB
  Umowa najmu na cele niemieszkalne, zawarta przez obydwoje małżonków powoduje, ze każdy z nich jest podatnikiem VAT w swojej części. Obliczając limit wartości sprzedaży opodatkowanej do zwolnienia podmiotowego, należy uwzględnić 50% należności uzyskanej z tyt. najmu przez Wnioskodawcę.
 1061. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-654/09-2/MK
  Zwolnienie od podatku VAT - na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia - dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli na nim posadowionych.
 1062. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-141/09/MCZ
  Czy wnioskodawczyni będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a tej ustawy jeżeli zapis testamentowy zostanie wykonany przez spadkobiercę w formie aktu notarialnego w 2009r. (spadkodawca zmarł w 2004r.) i czy wnioskodawczyni musi sama dokonać zgłoszenia otrzymanego zapisu na druku SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia?
 1063. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-484/09/WM
  1. Czy dotację rozwojową można uznać za zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy koszty dotyczące tej dotacji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów?
 1064. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-923/09-7/MT
  Czy udzielenie pożyczki przez podatnika podatku od towar ów i usług (niezależnie od tego, czy podatnik świadczenie takich usług zawarł w zakresie swojej działalności), korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z poz. 3 do załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług?
 1065. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-437/09/IK
  Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
 1066. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-424/09/IK
  Sprzedaż przez gminę gruntów niezabudowanych
 1067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-616/09/IK
  Sprzedaż przez gminę gruntów niezabudowanych.
 1068. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-438/09/AB
  opodatkowanie czynności wniesienia aportu do spółki w postaci nieruchomości po dniu 31 marca 2009 r.
 1069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-107/09/ZG
  Alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażenia alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 roku w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego.
 1070. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-430/09/EŁ
  Opodatkowanie czynności wniesienia aportu do spółki prawa handlowego.
 1071. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-606/09-4/MK
  Zwolnienie od podatku VAT – na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia – dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków na nim posadowionych.
 1072. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-564/09-3/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nabytej ponad 10 lat temu.
 1073. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-687/09-3/EN
  1. Czy sprzedaż składników majątku Spółki opisanych we wniosku podlega zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2009 r.? 2. Czy, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na zapytanie nr 1, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntów, na których posadowione są budynki lub części budynków?
 1074. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-583/09-4/AK
  Czy przeniesienie na rzecz członków Spółdzielni własności lokali wybudowanych w latach 1986-2004 na prawach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przy uregulowanym całym wkładzie budowlanym do dnia 30 kwietnia 2004 r., będzie sprzedażą zwolnioną w świetle art. 43 ust. 1 pkt 10?
 1075. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-656/09-6/MR
  Czy do przejętych leków, w wartości brutto, Szpital Y miał prawo doliczyć ponownie podatek VAT w wysokości 22%?
 1076. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-415/09/AB
  Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem.
 1077. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-331/09-5/BP
  1. Czy umowy o dzieło koncertowe oraz sprzedaż płyty będą się "sumowały" w ramach "samodzielnie wykonywanej działalności", a jeżeli tak, to czy po przekroczeniu kwoty 50.000 zł Wnioskodawczyni będzie płacić podatek od towarów i usług? 2. Czy Wnioskodawczyni "podlega kulturze"? 3. Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
 1078. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-633/09-5/ISN
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 1079. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-637/09-4/EN
  Usługi stołówkowe prowadzone przez szkołę, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 80, korzystają ze zwolnienia z VAT
 1080. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-130/09/MCZ
  Czy wnioskodawczyni jako spadkobierca swojego ojca będzie zobowiązana zapłacić podatek od spadków i darowizn?
 1081. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-127/09/MCZ
  Czy wnioskodawczyni będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a upsd, jeśli zgłosi w urzędzie skarbowym nabycie własności rzeczy w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego?
 1082. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-489/09-2/KG
  sprzedaż budynku wraz z gruntem w świetle ustawy o podatku od towarów i usług będzie transakcją zwolnioną od podatku
 1083. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-633/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu "..."
 1084. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-877/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu "Zakup aparatu RTG dla Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w R."
 1085. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-372/08/AJ
  Status podatnika przy sprzedaży 16 działek.
 1086. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-443/09/EA
  Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej.
 1087. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-555/09-4/KK
  Czy sprzedaż Nieruchomości na rzecz kupującego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, względnie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT), czy też podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, tj. według stawki 22%?
 1088. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-538/09/EA
  Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 1089. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-573/09-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji projektu inwestycyjnego.
 1090. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-371a/09/AF
  Czy dostawa nieruchomości, dokonana na mocy umowy sprzedaży zawartej przez Wnioskodawcę w dniu 3 kwietnia 2009 r., jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, czy też jest to czynność zwolniona od tego podatku?
 1091. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-114/09/MCZ
  Czy przekazanie siostrze lub rodzicom w drodze darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w darowiźnie w 2007r. spowoduje utratę prawa do ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn w sytuacji, gdy darczyńca będzie cały czas mieszkał w tym lokalu, a obdarowani siostra lub rodzice darują wnioskodawcy ten sam lokal w terminie do 6 miesięcy od daty zbycia?
 1092. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-66/09/AD
  Czy urząd skarbowy ma prawo żądać korekty zgłoszenia nabycia spadku według jego oceny zaistniałego stanu faktycznego oraz jakie skutki prawno podatkowe może wywołać brak korekty zgłoszenia nabycia spadku w zakresie żądanym przez urząd?
 1093. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-464/09/EA
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług do pisania opracowań naukowych, dzieł literackich przez Wnioskodawcę osobiście lub przez osoby trzecie na zlecenie Wnioskodawcy.
 1094. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-286/09/AM
  1. Czy z uwagi na poniesienie wydatków inwestycyjnych przewyższających kwotę minimalną określoną w zezwoleniu z dnia 26 kwietnia 2006 r., wydatki o tę kwotę przewyższającą minimalne nakłady określone w zezwoleniu powiększą maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania, jaka mu przysługuje na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych? 2. Czy w przypadku dalszych wydatków i nakładów inwestycyjnych ponad kwotę minimalną określoną w zezwoleniu, które będą ponoszone po dniu 31 grudnia 2008 r., wydatki ponad tę kwotę także powiększą maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania, jaka mu przysługuje na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych?
 1095. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-89/09/MCZ
  Czy przekazanie córce i zięciowi w drodze darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku spowoduje utratę prawa do ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn w sytuacji, gdy darczyńca będzie nadal zamieszkiwał w tym lokalu?
 1096. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-284/09-4/JK2
  1. Czy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie z opłat za studia doktoranckie stosowane na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiedniej uchwały Senatu Akademii stanowi przychód dla osób zwolnionych z opłat? 2. Czy zwolnienie z opłat, o których mowa w pkt 1 pracownika uczelni wojskowej lub pełniącego w niej służbę żołnierza zawodowego, będącymi nauczycielami akademickimi może być traktowane jako: "świadczenie przyznane zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych" (art. 21 ust. 1 pkt 90 ww. ustawy o podatku od osób fizycznych), gdy podnoszenie kwalifikacji tych osób należy zarówno do obowiązków uczelni (art. 13 ww. ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym), jak i pracowników (art. art. 111 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym)?
 1097. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-546/09-4/IZ
  sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlegać będzie zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10a w zw. z art. 43 ust. 7a wyżej powołanej ustawy
 1098. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-592/09-4/ISN
  Usługi stołówki szkolnej.
 1099. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-88a/09/ZG
  Wnioskodawca nie posiadając zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, prowadzenia działalności jako podmiot pośredniczący lub prowadzenia działalności jako zarejestrowany handlowiec, w zakresie opisanym we wniosku nie może korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego wskazanego w § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Ponadto w celu korzystania z przedmiotowego zwolnienia nie ma obowiązku składania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów, lecz należy wypełnić warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym.
 1100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-88b/09/ZG
  Alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej pochodzenia wyrobu, jest zwolniony z podatku akcyzowego na mocy art. 30 ust. 9 pkt. 2 ustawy, bez konieczności składania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów jak również posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
 1101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-676/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu pn. "Poprawa jakości usług medycznych"
 1102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-681/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie realizacji projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup nowej aparatury medycznej w postaci tomografu komputerowego przez Szpital
 1103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-409/09/EA
  Opodatkowanie opłaty za przystąpienie do "Programu ..." i kartę identyfikacyjną
 1104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-694/09-2/KK
  Spółka zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie kwestii, iż opisana powyżej usługa świadczona na rzecz Agentów podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 3 załącznika nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-383/09/AJ
  Czy w świetle obowiązujących przepisów, sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Miasta, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 1106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-540/09/AZb
  usługi w zakresie sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej korzystają ze zwolnienia od podatku
 1107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-108/09/MCZ
  Czy darowizna środków pieniężnych dokonana przez ojca na rzecz córki będzie zwolniona z podatku od darowizny, jeżeli środki te zostaną przekazane na rachunek bankowy obdarowanego?
 1108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-636/09-3/AW
  Opodatkowania czynności polegającej na sprzedaży nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.
 1109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-334a/09/EŁ
  Wysokość stawki podatku dla realizowanych działań z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, świadczonych w ramach usług leśnych.
 1110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-467/09-2/PW
  Import przedmiotowych usług polegających na udzieleniu przedmiotowej pożyczki (i ewentualnych następnych pożyczek) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i stanowi czynność zwolnioną od tego podatku, zaś jego rozliczenie spoczywa na Wnioskodawcy - jeśli zgodnie z klasyfikacją statystyczną przedmiotem zapytania są faktycznie świadczone przez kontrahenta zagranicznego usługi pośrednictwa finansowego na rzecz Wnioskodawcy.
 1111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-419/09/EA
  Określenie stawki podatku VAT dla działalności stołówki w internacie.
 1112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-418/09/EA
  Opodatkowanie raz określenie stawki podatku VAT dla usług stołówkowych polegających na wydawaniu posiłków na stołówce szkolnej zarówno uczniom jak i pracownikom szkoły.
 1113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-428/09-4/MPe
  Nabywane przez Spółkę jako podmiot zużywający, mieszaniny zużywane wyłącznie do produkcji napojów bezalkoholowych, podlegają zwolnieniu od akcyzy i ich nabywanie nie powinno odbywać się poprzez składy podatkowe. Spółka nie jest też zobowiązana do prowadzenia dodatkowej ewidencji.
 1114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-628/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie realizacji projektu pn. "x"
 1115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-413/09-3/JK
  Czy zwrot kosztów przejazdu na potrzeby podróży służbowych, liczony jako iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
 1116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-336/09/AT
  Za jaki okres rozliczeniowy w podatku VAT należy dokonać pierwszej korekty kwot podatku naliczonego oraz czy ma to być korekta za styczeń 2008 r., czy za styczeń 2009 r.?
 1117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-467/09-2/MPe
  w zakresie zwolnienia alkoholu etylowego skażonego skażalnikami właściwymi dla Łotwy
 1118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-596/09-4/EWW
  Brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku przy refakturowaniu usług pocztowych.
 1119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-509/09-3/MK
  Zwolnienie od podatku VAT dostawy kombajnu – maszyny rolniczej – spełniającej przesłanki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, tj. uznawane w świetle ustawy za towar używany.
 1120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-57/09-2/TW
  Czy w związku z nabyciem przedmiotowego rozcieńczalnika na Spółce ciąży obowiązek rejestracyjny przewidziany w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym?
 1121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-596/09-4/EWW
  Brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku przy refakturowaniu usług pocztowych.
 1122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-578/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie realizacji projektu pn. "Poprawa jakości lecznictwa poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej"
 1123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-579/09/EJ
  "Zakup specjalistycznej aparatury medycznej w celu poprawy opieki zdrowotnej nad matką i noworodkiem"
 1124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-679/09/AZ
  nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu, nie służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ będą wykorzystywane w ramach usług w zakresie ochrony zdrowia, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 1125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-434/09/JT
  Czy przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z gruntem, nabytego w drodze spadku w 2007r. korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-270/09/ASz
  zwolnienie z opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Ubezpieczyciela usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 1127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-288/09-5/AK
  1.Czy koszty zakupów budowlanych poniesionych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Wnioskodawczyni może potraktować jako wydatki na cele budowlane zadeklarowane w Urzędzie Skarbowym po sprzedaży mieszkania? 2.Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot części podatku VAT w stosunku do wydatków, które poniosła przed uzyskaniem pozwolenia na budowę?
 1128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-78/09/JK
  Wnioskodawca jako podmiot zużywający wypełnia warunki zwolnienia przewidziane dla podmiotu zużywającego określone w przepisach art. 32 ust. 5-13 ustawy, czyli będzie prowadził ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz jest już podmiotem, który złożył zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego jako podmiot prowadzący działalność w zakresie wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy.
 1129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-101/09/MCZ
  Czy darowizna środków pieniężnych powyżej kwoty 9.637 zł, dokonana przez ojca na rzecz syna będzie zwolniona z podatku od darowizny, jeżeli środki te nie zostały przekazane na rachunek obdarowanego tylko bezpośrednio na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej?
 1130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-425/09-2/BS
  Możliwość korzystania ze zwolnienia w podatku od towarów i usług przez spółkę osobową w przypadku dostawy budynków, budowli lub ich części.
 1131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-358/09/BK
  Sprzedaż lokalu nabytego w 2009 r. w drodze wykupu od gminy o wydatkowanie środków na cele mieszkaniowe.
 1132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-229/09-2/AM
  Wnioskodawca nieprawidłowo zaliczył wydatki bezpośrednio związane z uzyskaną dotacją tj. koszty konsultingu i doradztwa do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Przedmiotowe wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 pod warunkiem prawidłowego ich udokumentowania.
 1133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-450/09-2/AMN
  Czy kwota otrzymanego odszkodowania podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 1134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-449/09-4/AA
  Jeśli Wnioskodawca świadczył usługi to, czy okres od kwietnia 2008 do lipca 2008 przysługuje wynagrodzenie i w konsekwencji zobowiązany jest zobowiązany odprowadzić od wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy?
 1135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-463/09-2/MT
  Czy Wnioskodawca czyni prawidłowo wystawiając dla dokumentowania szkoleń z zakresu nauki jazdy faktur ze stawką "zwolnioną" oraz nie odliczając podatku VAT z faktur dotyczących zakupu związanego z powyższym szkoleniem?
 1136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-441/09-3/EWW
  Import usług Cash pooling
 1137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-278/09/AP
  Zwolnienie od podatku sprzedaży działki zabudowanej pałacem w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a.
 1138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-414/09-2/AMN
  Czy w wypadku, gdy Sąd zasądzi od pozwanego na rzecz powoda (podatnika) dochodzoną kwotę z tytułu naprawy szkody na podstawie art. 79 ust. 1 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przychód ten korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-220/09-2/AM
  1.Czy cele działalności Izby określone w art. 41 ustawy o radcach prawnych mogą być uznane za "cele statutowe" w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 updop? 2.Czy dochody Izby przeznaczone na prowadzenie aplikacji radcowskiej oraz egzaminu radcowskiego, a także doskonalenie zawodowe radców prawnych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop?
 1140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-208/09-4/AM
  Czy dla ustalenia wskaźnika 60% udziału przychodu z działalności rolniczej w przychodach ogółem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e, do przychodów z działalności rolniczej zalicza się dopłaty obszarowe?
 1141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-92/09/TK
  Czy nabycie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego od Gminy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 1142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-277/09-4/WM
  Czy wskazana kwota przychodu w wysokości 145 427,12 zł przeznaczona na spłatę zadłużenia finansowego podlegać może zwolnieniu z opodatkowania 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podatnie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy?
 1143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-278/09-4/WM
  Czy wskazana kwota przychodu w wysokości 145.427,12 zł przeznaczona na spłatę zadłużenia finansowego podlegać może zwolnieniu z opodatkowania 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podatnie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy?
 1144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-372/09/BK
  Wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży w ciągu 2 lat - art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) updof.
 1145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-52/09-2/MK
  Podwyższenie kapitału zakładowego - art. 9 pkt 11 lit b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 1146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-158/09/MK
  Czy w związku z uzyskaniem nowego zezwolenia z 2009 r. na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Spółce przysługiwać będzie zwolnienie od podatku dochodowego w wysokości ustalonej na podstawie kosztów nowej inwestycji, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych? Czy zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych uzyskane w ramach zezwolenia z 2000 r. zmniejsza pulę zwolnienia podatkowego dostępnego z tytułu nowej inwestycji realizowanej w ramach zezwolenia z 2009 r.?
 1147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-522/09-3/AW
  Czy sprzedaż opisanych nieruchomości stanowiących własność gminy powinna korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, czy też winna być opodatkowana stawką 7%, bądź 22%?
 1148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-511/09-3/SJ
  Czy przedstawiony stan faktyczny jest stosowany zgodnie z przepisami prawa i czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki "zwolnionej"?
 1149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-601/09/AZ
  Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, nie przysługuje mu więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowanego projektu.
 1150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-247/09-2/MPe
  Alkohol etylowy zawarty w aromatach służących do wytworzenia artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości jest zwolniony od podatku akcyzowego na podstawie ww. art. 30 ust. 9 pkt. 5.
 1151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-574/09/EA
  Zwolnienie od podatku dostawy budynku biurowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego tym budynkiem.
 1152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-7/09/AK
  1. Czy w opisanej sytuacji powstaje dochód (przychód) do opodatkowania po stronie udziałowca czyli Gminy?2. Czy powstały dochód (przychód) korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 lub art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?3. Czy Spółka powinna otrzymać od Gminy oświadczenie na druku CIT-5?4. Czy Spółka powinna sporządzić informację CIT-7 i deklarację CIT-6R?
 1153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-303/09-2/PR
  zastosowanie zwolnienia przedmiotowego dla dostawy budynków i budowli, od których Wnioskodawca pod dacie nabycia nie ponosił wydatków na ich ulepszenie lub ponosił, ale nie przekraczały one 30% wartości początkowej tych obiektów oraz określania podstawy opodatkowania dla niniejszych dostaw wraz z prawem do użytkowania wieczystego
 1154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-76/09/MCZ
  1) Czy nabycie własności nieruchomości tytułem darowizny dokonanej przez brata będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn? 2) Czy zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego spowoduje brak wymogu zgłoszenia jej organowi podatkowemu?
 1155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-67/09/TK
  Czy ujęcie w akcie notarialnym jako właściciela mieszkania wyłącznie córki wnioskodawcy będzie prawidłowe i czy spłata rat kredytowych przez wnioskodawcę będzie stanowiło darowiznę wymagającą zgłoszenia w urzędzie skarbowym miejsca ich zamieszkania aby darowizna ta mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?
 1156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-378/09-3/EWW
  Wnioskodawca rozpoznaje import usług, nie korzysta natomiast ze zwolnienia od podatku.
 1157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-201/09-2/CS
  Sprzedaż wyrobów akcyzowych - olejów opałowych i napędowych nabytych z importu przez Spółkę, jako uprawnionego nabywcę przed dniem 1 marca 2009 r. z przeznaczeniem na cele żeglugowe może być prowadzona po 1 marca 2009 r. na zasadach określonych w przepisach obowiązujących do dnia 1 marca 2009 r. tj. ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.).
 1158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-209/09-2/JK
  Czy przedmiotowe wyroby tytoniowe wykorzystywane do testów produkowanych przez firmę maszyn mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy zgodnie z paragrafem 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228)?
 1159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-331/09-4/BP
  1. Czy umowy o dzieło koncertowe oraz sprzedaż płyty będą się "sumowały" w ramach "samodzielnie wykonywanej działalności", a jeżeli tak, to czy po przekroczeniu kwoty 50.000 zł Wnioskodawczyni będzie płacić podatek od towarów i usług? 2. Czy Wnioskodawczyni "podlega kulturze"? 3. Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
 1160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-40/09-4/MK
  Zwolnienie na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn
 1161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-306/09-4/AK
  Stawka podatku przy sprzedaży udziału w nieruchomości – art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a
 1162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-317/09-2/KG
  Zwolnienia z opodatkowania transakcji sprzedaży przedmiotowego lokalu użytkowego.
 1163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-35/09-4/MK
  Opodatkowanie nabycia zabudowanej nieruchomości rolnej położonej na obszarze miasta – art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 1164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-178/09-4/MM
  planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych, które powstały z adaptacji powierzchni strychowej w budynku przy ul. X będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
 1165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-334/09/TK
  Świadczenia z tytułu zwrotu kosztów przejazdu oraz noclegów zwracane podatnikowi, który nie jest pracownikiem korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) updof, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu uzyskania przychodu.
 1166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-466/09-2/KK
  Czy podatnik w związku z transakcją zakupu lokalu użytkowego na cele prowadzonej działalności gospodarczej będzie mógł odliczyć podatek VAT w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy istnieje możliwość sprzedaży ww. lokalu użytkowego za 10 lat od momentu jego nabycia bez podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy w związku z wniesieniem tegoż lokalu użytkowego aportem do spółki prawa handlowego w okresie 2-3 lat po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu?
 1167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-387/09-2/KK
  Czy Spółka przy sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości będzie mogła dokonać wyboru i zastosować bądź zwolnienie z opodatkowania bądź opodatkować stawką 22% stosując przepis art. 43 ust. 1 i ust. 11 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy?
 1168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-354/09-4/AD
  Czy w przypadku druku i oprawy książek z użyciem własnych materiałów i surowców, a następnie przekazania ich wydawcy (który dostarcza tylko odpowiednie pliki w formie elektronicznej) Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów czy świadczenia usługi, dla której można zastosować stawkę 0% VAT na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 1169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-552/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu pn. "Podwyższenie kwalifikacji (kurs księgowości i finansów podmiotów gospodarczych) dla dorosłych osób pracujących jako czynnik zwiększenia szans na kontynuowanie zatrudnienia"
 1170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-291/09-2/AK
  Zwolnienie od podatku VAT opłat eksploatacyjnych - art. 43 ust. 1 pkt 11
 1171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-288/09-7/AI
  Jakimi stawkami podatku od towarów i usług powinny zostać opodatkowane poszczególne czynności, tj. usługi polegające na: - wynajmie sal w podległych świetlicach, - organizacji pozaszkolnych zajęć gimnastycznych, plastycznych i tanecznych dla dzieci, - sprzedaży kart wędkarskich zezwalających na amatorski połów ryb na podległych akwenach, - organizacji zawodów szachowych, za które pobierane są opłaty za uczestnictwo, - sprzedaży wejściówek na kąpielisko?
 1172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-158/09-3/MPe
  1. Czy w świetle przepisów ustawy o VAT, sprzedaż na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego danych osobowych potencjalnego klienta podlega opodatkowaniu według 22% stawki VAT?2. Czy w świetle przepisów ustawy o VAT, usługi polegające na zebraniu wymogów klienta i przedstawieniu oferty dostosowanej do oczekiwań tego klienta w ramach portalu internetowego są zwolnione od podatku VAT?3. Czy w świetle przepisów ustawy o VAT, przekazanie na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego danych osobowych potencjalnego klienta w celu wystawienia polisy (bez prawa do przetwarzania tych danych dla celów marketingowych) należy uznać jako element usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, zwolnionych od podatku VAT?
 1173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-258/09-4/AK
  Stawka przy sprzedaży gospodarstwa rolnego zabudowanego budynkami gospodarczymi.
 1174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-215/09/MO
  W związku z obecnym brzmieniem art. 15 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP zaistniała wątpliwość czy wydatki Partnerów, przedstawione w notach obciążeniowych z roku 2008 i wprowadzone w księgi Spółki w I kwartale roku 2008 roku, dotyczące wydatków ponoszonych przez Partnerów we wcześniejszych latach podatkowych, nie powinny jednak stanowić kosztów podatkowych Spółki w roku 2007, do wysokości rozliczenia 100% sumy rat dotacji otrzymanych w roku 2007 (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 1175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-539/09/MO
  W związku z obecnym brzmieniem art. 15 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP zaistniała wątpliwość:Czy wydatki Spółki jako Administratora i wydatki Spółki jako Partnera wprowadzone w księgi Spółki w I kwartale roku 2008 roku nie powinny jednak stanowić kosztów podatkowych Spółki w roku 2007 do wysokości rozliczenia 100% sumy rat dotacji otrzymanych w roku 2007(pytanie oznaczone we wniosku nr 3)?
 1176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-538/09/MO
  W związku z obecnym brzmieniem art. 15 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP zaistniała wątpliwość:Czy wydatki Partnerów, przedstawione w notach obciążeniowych z roku 2008 i zaewidencjonowane w księgach Spółki w I kwartale roku 2008 roku, dotyczące u Partnerów wydatków z I kwartału roku 2008, nie powinny jednak stanowić kosztów podatkowych Spółki roku 2007 do wysokości rozliczenia 100% sumy rat dotacji otrzymanych w roku 2007(pytanie oznaczone we wniosku nr 2) ?
 1177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-246/09-5/EWW
  Usługi sklasyfikowane pod symbolem 85.14.18.00.00 – korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 1178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-543/09/MO
  W związku z pojawieniem się nowych interpretacji nasuwa się pytanie czy Spółka powinna była kwoty dotacji wpływające na rachunek bankowy Spółki wykazywać jako przychody podatkowe w dacie uznania rachunku bankowego Spółki (w naszym przypadku były to lata 2006, 2007 i 2008) (pytanie oznaczone we wniosku nr II)?
 1179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-542/09/MO
  W związku z obecnym brzmieniem ustawy o PDOP w art. 15 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP zaistniała wątpliwość:Czy wydatki Spółki jako Administratora i wydatki Spółki jako Partnera poniesione po dacie zakończenia projektu (np. związane z kosztem zamknięcia rachunków bankowych, z wynagrodzeniem pracownika przekazującego dokumenty do archiwum itp.), które nie zostały rozliczone w ramach Projektu, będą stanowiły koszty podatkowe Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)?
 1180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-541/09/MO
  W związku z obecnym brzmieniem ustawy o PDOP w art. 15 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP zaistniała wątpliwość:Przy pozytywnej odpowiedzi na pytanie 4); kiedy takie wydatki staną się kosztem podatkowym: czy w momencie poniesienia wydatku (w tym wypadku jest to dzień tożsamy z zaewidencjonowaniem w księgach Spółki), czy też staną się kosztem podatkowym na dzień końcowego rozliczenia całości Projektu (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)?
 1181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-540/09/MO
  W związku z obecnym brzmieniem ustawy o PDOP w art. 15 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP zaistniała wątpliwość:Czy wydatki Spółki jako Administratora i wydatki Spółki jako Partnera nie zaklasyfikowane przez instytucję dysponującą środkami, a związane z obsługą Projektu, np. opłata za przelewy bankowe w związku z realizacją Projektu, mogą stanowić koszt podatkowy (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)?
 1182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-120/09/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wysokości kwoty stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
 1183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-52/09/MCZ
  Ustalenie właściwej grupy podatkowej przy nabyciu w drodze zapisu.
 1184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-22/09/PS
  Czy do darowizny środków pieniężnych w podanym stanie faktycznym ma zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 1185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-447/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu "Zainwestuj w J."
 1186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-188/09-4/GZ
  Obciążanie mediami najemców lokali położonych w Gminnych budynkach mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych
 1187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-188/09-5/GZ
  Odliczenie podatku VAT od zakupu mediów, które dalej są refakturowane na najemców lokali znajdujących się w budynkach w 100% będących własnością Gminy.
 1188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-131/09-4/AK
  Zakup towarów i usług związanych z nabyciem mieszkania oraz jego modernizacją, związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku od towarów i usług (wynajmem mieszkania na cele mieszkaniowe – PKWiU 70.20.11) nie podlegają odliczeniu od podatku należnego, z uwagi na niespełnienie warunku koniecznego do uzyskania prawa do odliczenia, określonego w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy
 1189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-197/09-3/AJ
  Czy Zainteresowany powinien zapłacić podatek dochodowy od tych pieniędzy w Polsce?
 1190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-203/09/AD
  Możliwość rezygnacji ze zwolnienia przez rolnika ryczałtowego.
 1191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-197/09/BJ
  Czy sprzedaż budynku piętrowego oraz garażu jest sprzedażą zwolnioną od podatku od towarów i usług?
 1192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-171/09/IK
  Czy świadczone usługi organizacji imprez karaoke, sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi w grupowaniu PKWiU 92.31.22-00.00, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jako wymienione w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy, czy też są opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%, jako wymienione z poz. 156 pkt 1 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-391/09-5/KK
  Czy sprzedając swój udział w gospodarstwie rolnym zakupionym w dniu 01.04.2008r. będę zwolniony z podatku VAT.
 1194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-214/09-4/ISN
  Opodatkowanie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości - dostawa towaru, dzierżawa i najem - pierwsze zasiedlenie, podstawa opodatkowania, zwolnienie od podatku.
 1195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-294/09-2/AD
  Jaka stawka podatku VAT w świetle obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług obowiązywać będzie dla usług związanych z wykonaniem projektu planu ochrony parku krajobrazowego, pozyskiwaniem biomasy z terenów łąk, wykonaniem lub remontem zastawek piętrzących, przepustów na zbiornikach wodnych, wypasem bydła, koszeniem łąk oraz wykonaniem ścieżek edukacyjnych na obszarach parków krajobrazowych?
 1196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-162/09-2/IZ
  usługi w zakresie sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej, nie będącej odrębnym podmiotem gospodarczym, świadczone przez Wnioskodawcę wyłącznie na rzecz uczniów i pracowników szkoły, o ile są – jak wskazał Wnioskodawca – sklasyfikowane w dziale PKWiU 80 jako "Usługi w zakresie edukacji", korzystają ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako wymienione w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy.
 1197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-461/09/HS
  Zwolnienie z podatku dochodowego dopłat w zakresie pokrycia całości lub części kosztów egzaminu na uzyskanie certyfikatu z języka obcego, bądź innego egzaminu kończącego naukę.
 1198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-142/09/HS
  Zwolnienie z podatku dochodowego dopłat w zakresie pokrycia przez pracodawcę części lub całości kosztów studiów podyplomowych.
 1199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-460/09/HS
  Zwolnienie z podatku dochodowego dopłat w zakresie pokrycia przez pracodawcę części lub całości kosztów kursów o czasie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych.
 1200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-122/09/MS
  Czy otrzymane przez wnioskodawcę - w okresie gdy posiadał status spółki akcyjnej - dochody (przychody) z tytułu odsetek od inwestycji w skrypty dłużne (certyfikaty) Emitenta, podlegały w Polsce zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-121/09/MS
  Czy otrzymane przez wnioskodawcę - w okresie gdy posiadał status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - dochody (przychody) z tytułu odsetek od inwestycji w skrypty dłużne (certyfikaty) Emitenta, podlegały w Polsce zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-275/09-2/JK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od realizacji projektu, przebudowy dróg gminnych wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą. Gminne zadania własne. W imieniu gminy występuje Zarząd (...).
 1203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-135/09-2/EK
  1. Czy do kosztów uzyskania przychodów w okresie objętym obowiązkiem podatkowym jest dopuszczalne wliczanie strat powstałych w okresie, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia (kwotowego) dochodu od podatku? 2. Zakładając, że odpowiedź na pierwsze pytanie jest pozytywna: w którym momencie wliczanie straty podatkowej przez podatnika korzystającego ze zwolnienia (kwotowego) dochodu od początku jest dopuszczalne: w okresie tego zwolnienia czy po jego upływie?
 1204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-15/09/MK
  Ustalenie prawa do zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn - darowizna środków pieniężnych.
 1205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-135/09/BJ
  Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa otrzymane świadczenia (odszkodowanie, zadośćuczynienie i świadczenie za 5% uszczerbek na zdrowiu) są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-125/09-2/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
 1207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-115/09/HK
  Czy wypłacone z ZFŚS na rzecz dzieci pracownika dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego prze podmioty prowadzące w tym zakresie działalność gospodarczą na podstawie stosownych dokumentów podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust.1 pkt 78 ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-286/09-2/EWW
  Do świadczenie usługi w budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania, sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, Wnioskodawca może zastosować 7% stawkę podatku.
 1209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-219/09-4/MR
  Czy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, sprzedaż przedmiotowych budynków wraz z prawem wieczystego użytkowania będzie zwolniona od podatku VAT?
 1210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-146/09-2/BP
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania oddania gruntu w użytkowanie wieczyste dokonanego z równoczesną dostawą lokalu mieszkalnego zwolnionego od podatku oraz korekty podatku.
 1211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-164/09-2/AK
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wybudowanego w 1998 roku i wykorzystywanego na cele działalności gospodarczej, jeśli od maja 2001 roku zakres działalności spółki został rozszerzony o kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek?
 1212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-71/09/AM
  Czy z uwagi na poniesienie wydatków inwestycyjnych przewyższających kwotę określoną w zezwoleniu, jak i w przypadku ich dalszego poniesienia, wydatki ponad kwotę określoną w zezwoleniu powiekszą maksymalną wysokość zwolnienia, jakie przysługuje Spółce na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?
 1213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-137/09-2/AK
  opodatkowania ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego
 1214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-255/09-2/JK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od realizacji projektu, przebudowy dróg gminnych wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą. Gminne zadania własne.
 1215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-340/09-2/EWW
  Towary o symbolu PKWiU 15.82.12 nie korzystają z 7% stawki podatku.
 1216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-45a/09/AM
  Rozliczenie przychodów i kosztów związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 1217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-96/09/AD
  Określenie wysokości stawki podatku z tytułu usług dotyczących korzystania z basenu.
 1218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-165/09/BJ
  Czy świadczenie przez wspólników (jako osób uprawnionych do używania tytułu: technik dentystyczny) usług techniki dentystycznej w ramach wykonywania ich zawodu oraz dostawa przez nich protez dentystycznych lub sztucznych zębów dokonywane w ramach prowadzonej przez nich spółki prawa cywilnego objęte jest zwolnieniem od podatku i usług przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy?
 1219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-297/09-3/ISN
  Usługi stołówki szkolnej świadczone na rzecz uczniów i personelu szkolnego, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU - 80 usługi w zakresie edukacji, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy (poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy).
 1220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-101/09/EŁ
  Zwolnienie z opodatkowania usług świadczonych przez stołówki szkolne.
 1221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-80/09-4/JF
  Spółka z jednej strony nabędzie usługę ubezpieczeniową od ubezpieczyciela, a z drugiej obciąży kosztami tej usługi jej faktycznego beneficjenta, a więc "odprzeda" ją korzystającemu z zastosowaniem zwolnienia od podatku.
 1222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-32/09/TK
  Czy zawarcie umowy darowizny spowoduje konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn?
 1223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-193/09-3/MM
  planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż budynków i budowli, które składają się na nieruchomość położoną w A wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w związku z § 13 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia.
 1224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-170/09-3/JK
  Podatek VAT dotyczący budowy świetlicy wiejskiej / modernizacji jednej z jednostek gminy (biblioteki) współfinansowana z funduszy pomocowych jako koszt kwalifikowany.
 1225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-170/09-4/JK
  Podatek VAT dotyczący budowy świetlicy wiejskiej / modernizacji jednej z jednostek gminy (biblioteki) współfinansowana z funduszy pomocowych jako koszt kwalifikowany.
 1226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-130/09/IK
  Opodatkowanie czynności wniesienia aportu po dniu 31 marca 2009 r.
 1227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-311/09/IK
  Wystawianie faktur i powstanie obowiązku podatkowego w związku z wniesieniem aportu po dniu 31 marca 2009 r.
 1228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-135/09-4/EWW
  Usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 55.23.15 korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 1229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-92/09-4/MM
  1. Jak i gdzie (w którym państwie?) rozliczyć stratę oddziału na Słowacji - w znaczeniu podatkowym? 2. W jakim ujęciu potraktować tę stratę w rocznym zeznaniu CIT-8 w Polsce biorąc pod uwagę obowiązującą systematykę tego formularza?
 1230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-32/09/AM
  1. W jakim okresie i w jakiej wysokości dochód uzyskany z działalności gospodarczej na terenie strefy jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych? 2. Czy przy ustalaniu limitu zwolnienia podatkowego można pomniejszyć dochód uzyskany z działalności gospodarczej na terenie strefy o stratę w zakresie tej działalności w latach następnych?
 1231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-148/09-2/KS
  Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym będzie ciążył na mnie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też z racji posiadania ww. działki poza prowadzoną działalnością gospodarczą i upływem ponad 5 lat od chwili nabycia będę zwolniony od tego podatku?
 1232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-114/09-2/BD
  Opodatkowanie opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 1233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-87/09-4/MK
  Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży domu jednorodzinnego.
 1234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-212/09-3/AK
  Sprzedaż spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu użytkowego.
 1235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-57/09-2/AK
  Czy w ogóle i w jaki sposób powinienem zwrócić Urzędowi Skarbowemu VAT odliczony przy zakupie towarów handlowych i środka trwałego?
 1236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-81/09/AJ
  Czy przy sprzedaży samochodu ciężarowego używanego przez okres wynoszący ponad pół roku, przy zakupie którego nie skorzystano z prawa do odliczenia podatku naliczonego, można zastosować zwolnienie?
 1237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-70/09/RS
  Czy od wartości przekazanej nieodpłatnie lub odpłatnie infrastruktury wraz z gruntami, na których jest ona położona, Spółdzielnia zobowiązana będzie naliczyć i odprowadzić podatek od podatku od towarów i usług?
 1238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-142/09-4/MR
  1. Czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje czynności związane z pozyskaniem akcjonariuszy dla firmy X jako usługę pośrednictwa w sprzedaży akcji, jeżeli następstwem tej czynności jest zakup i leasing samochodów, a następnie oddanie tych pojazdów w nieodpłatne użytkowanie akcjonariuszom? 2. Czy prawidłowe jest postępowanie Spółki, która fakturuje przedmiotową usługę jako sprzedaż zwolnioną?
 1239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-153/09-4/CS
  Jeśli nabywany przez Wnioskodawcę alkohol etylowy, wykorzystywany do czyszczenia zbiorników w procesie konfekcjonowania perfum będzie całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. ,przedmiotowy alkohol będzie mógł korzystać z bezwarunkowego zwolnienia, wynikającego z art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym.
 1240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-47/09-2/ES
  Czy zwolnieniem, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są kwoty otrzymane w formie zadatku, wydatkowane na spłatę zaciągniętego na cele mieszkaniowe - nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 1241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-38/09/BJ
  Czy będąc wskazanym przez brata, ostatnio zamieszkałego w Stanach zjednoczonych, jako osoba uprawniona (beneficjent) do otrzymania sumy ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia na życie na podstawie dyspozycji tą sumą na wypadek śmierci, wnioskodawca stanie się równocześnie zobowiązany do zapłaty podatku na terytorium Polski?
 1242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-34/09-5/MR
  Czy Gmina sprzedając nieruchomość w drodze przetargu, który odbył się dnia 4 grudnia 2008 r. na kwotę 1.120.000 zł, otrzymując na poczet zakupu nieruchomości kwotę 300.000 zł w 2008 r., może zastosować art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a do pozostałej kwoty w wysokości 820.000 zł, która zostanie wpłacona przed sporządzeniem aktu notarialnego w 2009 r., może zastosować art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?
 1243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-16/09/MCZ
  Czy umowa cesji praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży tego lokalu jest umową darowizny, która z uwagi na przynależność stron do I grupy podatkowej jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn?
 1244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-45/09/PSZ
  1. Czy otrzymana dotacja przedmiotowa, przeznaczona na dofinansowanie wydawanych w barze mlecznym posiłków, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? 2. Czy można skorygować deklaracje podatkowe od 2003 r., wyksięgowując z przychodów przyznane kwoty dotacji?
 1245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-11/09/MCZ
  Czy zbywając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w 2009r. nabyte od rodziców aktem notarialnym w 2002r.wnioskodawca utraci prawa do ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli do spółdzielni mieszkaniowej przystąpił w 2008r.?
 1246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-17/09-2/AF
  Umowa darowizny środków pieniężnych zawarta między ojcem Wnioskodawcy, jako darczyńcą, a Wnioskodawcą, jako obdarowanym, dotycząca kwoty pieniężnej darowanej uprzednio ojcu Wnioskodawcy przez jego siostrę, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków wymienionych w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli powyższa umowa darowizny nie zostanie zawarta w celu obejścia przepisów prawa podatkowego.
 1247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-254/09-2/IZ
  Strona nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z realizacją przedmiotowego projektu, gdyż brak jest związku poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi.
 1248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-32/09-4/AT
  Czy w przypadku uzyskania dotacji na szkolenia językowe Wnioskodawca kwalifikuje się jako podatnik VAT? W jakich wartościach: netto czy brutto, należy ujmować wydatki związane ze szkoleniami, skoro są one dotowane ze środków unijnych?
 1249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-176/09-4/PW
  Czy wyżej wymienione usługi korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z załącznikiem nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 1250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-70/09-2/EN
  Czy zastosowanie przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku VAT do transakcji sprzedaży działki niezabudowanej jest prawidłowe? Jeżeli nie, to jaką stawkę podatku należy zastosować, do ww. transakcji, czy należy wystawić korektę do wystawionej faktury, czy otrzymaną kwotę ze sprzedaży Zainteresowany powinien potraktować jako kwotę brutto, z której należy wyliczyć i odprowadzić podatek VAT?
 1251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-31/09-2/AK
  Stawka na wynajem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe - dla pracowników
 1252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-257/09/AL
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zbycie: - gruntu niezabudowanego, a przeznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową a otrzymanego w formie darowizny (udział 6798/9000 części) oraz - gruntu niezabudowanego, a przeznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową nabytego od Skarbu Państwa (udział 2202/9000 części)?
 1253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1838/08/AL
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nabycie od Skarbu Państwa: - udziału 2202/9000 części gruntu zabudowanego budynkiem gospodarczym a przeznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, - udziału 2202/9000 części gruntu niezabudowanego a przeznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową?
 1254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-257/09/AL
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zbycie: - gruntu niezabudowanego, a przeznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową a otrzymanego w formie darowizny (udział 6798/9000 części) oraz - gruntu niezabudowanego, a przeznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową nabytego od Skarbu Państwa (udział 2202/9000 części)?
 1255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1838/08/AL
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nabycie od Skarbu Państwa: - udziału 2202/9000 części gruntu zabudowanego budynkiem gospodarczym a przeznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, - udziału 2202/9000 części gruntu niezabudowanego a przeznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową?
 1256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-25/09-2/AS
  opodatkowanie dzierżawy gruntów przeznaczonych pod wiatraki
 1257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-7/09/IK
  Powstanie obowiązku podatkowego w odniesieniu do czynności wniesienia aportu do spółki komandytowej.
 1258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-8/09/IK
  Powstanie obowiązku podatkowego w odniesieniu do czynności wniesienia aportu do spółki komandytowej.
 1259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-2/09/JT
  Czy wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w związku z zamiarem przeznaczenia uzyskanego przychodu na więcej niż jeden z celów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy?
 1260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-13/09-2/ISN
  Opodatkowanie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości - dostawa towaru.
 1261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-4/09-3/BP
  Czy opłaty roczne z tytułu oddania przed dniem 1 grudnia 2008 r. gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z dostawą lokalu mieszkalnego zwolnionego od podatku jako towar używany, a wnoszone po dniu 1 grudnia 2008 r., w sytuacji gdy podatnik nie rozliczył w całości podatku od towarów i usług z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w momencie dostawy - powstania obowiązku podatkowego, będą korzystać ze zwolnienia od podatku?
 1262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-806/08-2/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości.
 1263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1157/08-4/AK
  Stawka podatku pry sprzedaży komory śmieciowej - towar używany
 1264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1076a/08/AP
  Zwolnienie od podatku z tytułu opłat pobieranych od uczestników turnieju - świadczenie usług rekreacji.
 1265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1076b/08/AP
  Zwolnienie od podatku sprzedaży zestawów turniejowych na rzecz uczestników turnieju - związanych z usługą rekreacji.
 1266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1076c/08/AP
  Nabycie od kontrahenta z Niemiec zasad konkursowych oraz zestawów turniejowych opodatkowane jest w Polsce wg stawki podstawowej.
 1267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1076d/08/AP
  Zwolnienie od podatku usługi organizacji turnieju jako usługi rekreacji.
 1268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1156/08-2/KG
  Czy po dniu 1 stycznia 2009 r. ustanowienie praw odrębnej własności do lokali mieszkalnych powstałych po przebudowie lokali usługowych będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-44/09-4/EN
  Jaką stawkę podatku Wnioskodawca powinien zastosować do dostawy nieruchomości - 22% czy zwolnienie od podatku VAT?
 1270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1080/08/AF
  Czy można zrezygnować z prawa do zwolnienia od podatku?
 1271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-725/08/AM
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 1) ponoszone koszty może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia, zgodnie z zawartą umową z firmą indyjską?
 1272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1042/08/EŁ
  Zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez stołówki szkolne.
 1273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-472/08-2/MZ
  skoro umowa pożyczki pomiędzy Spółką a wspólnikiem została zawarta w dniu 27.02.2006 r., to w powyższym przypadku czynność cywilnoprawna korzystała ze zwolnienia zawartego w art. 9 pkt 10 lit. h ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 1274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-40/08/MCZ
  Czy w przypadku zbycia w 2008r. prawa własności lokalu mieszkalnego, którego własność została nabyta w 2004r., do oceny skutków podatkowych zbycia (zachowanie prawa do ulgi z art. 16) należy stosować przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2007r. czy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007r.?
 1275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-141/08-3/MK
  Darowizna nieruchomości rolnej.
 1276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1112/08-2/AD
  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje w przypadku świadczenia usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 67.13.10.-00.00.?
 1277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-134/08-4/MK
  Sprzedaż nieruchomości rolnej o powierzchni 3500 m2, a zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych.
 1278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-135/08-6/MK
  Sprzedaż nieruchomości rolnej o powierzchni 3000 m2, a zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych.
 1279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1613/08-4/EŻ
  CIT- w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomiczne
 1280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1134/08-3/BP
  Sprzedaż gruntu zabudowanego budynkiem, niewprowdzonego do ewidencji środków trwałych - podlega opodatkowaniu VAT i może korzystać ze zwolnienia od podatku.
 1281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1101/08-4/EWW
  Usługi stołówki szkolnej świadczone na rzecz uczniów i personelu szkolnego, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU - 80 usługi w zakresie edukacji, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy (poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy).
 1282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-711/08/DK
  Czy podatnik korzystający z ulgi podatkowej określonej w § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 905) w celu uruchomienia produkcji nowych wyrobów, może nabyć w formie aportu od podmiotu powiązanego, tj. Sp. z o.o., zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci wydziału do produkcji szyb zespolonych – nie tracąc jednocześnie prawa do stosowania ww. ulgi?
 1283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1408/08-2/KS
  Otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota odszkodowania stanowi przychód roku 2008, ponieważ kwota ta została otrzymana w tym właśnie roku a nie w latach 1997- 2005 r. Jednocześnie odszkodowanie to nie będzie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 b. Dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści stanowi przychód "z innych źródeł", o których mowa w art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy. Od przychodów z innych źródeł podmiot, który je wypłacił nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że te przychody podatnik sam musi wykazać w zeznaniu rocznym i je opodatkować. Nadmienić przy tym należy, iż właściwy jest w takim przypadku formularz PIT-36 - przeznaczony nie tylko dla przedsiębiorców, ale również i osób, którym płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 1284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-690/08/AM
  Czy Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu otrzymanej dywidendy?
 1285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-83/09-2/AP
  Czy w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości spółce z o.o. Wnioskująca powinna naliczyć podatek VAT?
 1286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-443/08-2/MZ
  W przypadku nabycia gruntu opisanego we wniosku, stosownie do przepisu art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa sprzedaży, na podstawie której Wnioskodawczyni nabyła grunt jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych.
 1287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1342/08-2/AG
  podatek dochodowy od osób fizycznych - zwolnienia przedmiotowe
 1288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-131/08-3/AJ
  Czy istnieje jakieś ograniczenie w ilości darowanych pieniędzy i jeśli tak to powyżej jakiej kwoty płaci się podatek?
 1289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-127/08-3/MK
  Czy czynność zakupu akcji przez Wnioskodawcę (zakład pracy chronionej) jest zwolniona na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych od podatku od czynności cywilnoprawnych?
 1290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-126/08-3/AJ
  Czy w takim przypadku płaci się podatek od czynności cywilnoprawnych 2% i opłatę skarbową w wysokości 2%?
 1291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1124/08-3/MK
  Zwolnienie od podatku VAT usług dedykowanych konferencji i szkoleń sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 80.42.20-00.00.
 1292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1124/08-2/MK
  Zwolnienie od podatku VAT usług dedykowanych konferencji i szkoleń sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 80.42.20-00.00.
 1293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1088/08-4/TK
  Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-623/08/AM
  Czy prawidłowo ujmuje przychody z tytułu otrzymania nieodpłatnie odpadów poprodukcyjnych jako przychody zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz koszty złomowania tych odpadów jako koszty uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 tej ustawy?
 1295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2098/08-2/IZ
  dostawa samochodu osobowego po wykupie z leasingu operacyjnego, dokonana w terminie krótszym niż 6 miesięcy po tym wykupie, nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 1296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423W-2/09/BG
  1. Czy wpływy uzyskiwane przez Wspólnotę ze zbywania nieruchomości rolnych, leśnych Lub budowlanych oraz dzierżawy takich nieruchomości podlegają opodatkowaniu? Czy są one zwolnione z opodatkowania CIT? Czy działanie wspólnoty i spółki nią zarządzającej należy uznać za działalność zwolnioną z podatku CIT? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1) 2. Czy Wspólnota oraz Spółka powołana do zagospodarowania jej majątku podlega rejestracji na podstawie przepisów o identyfikacji podatników? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4)
 1297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1077/08-2/AK
  Czy VAT naliczony na wykonywanie usług medycznych należy odliczać procentowo w stosunku do sprzedaży zwolnionej od VAT czy odliczać w inny sposób?
 1298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-16/08/MCZ
  Czy darowizna gotówkowa otrzymana od osoby prawnej jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn?
 1299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-743/08-4/MM
  1. Czy samo wykonanie rysunków konstrukcyjnych będzie usługą podlegającą zwolnieniu z tytułu prowadzenia działalności w strefie? 2. Czy wykonanie rysunków konstrukcyjnych musi być połączone z produkcją elementów linii, aby podlegało zwolnieniu z tytułu prowadzenia działalności w strefie? 3. Czy wykonanie rysunków, elementów linii oraz montaż u klienta (poza strefą) będzie zwolnione z podatku dochodowego?
 1300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2169/08-2/AP
  Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT określonego w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1032/08/BK
  Koszty dojazdu wg stawki urzędowej.
 1302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1033/08-2/EWW
  W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 27 ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług wykonywanych przez Wnioskodawcę, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.32.14 00.00 "Usługi pomocy społecznej doraźne", świadczonych na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami, zamieszkujących i będących obywatelami państw należących do Unii Europejskiej, jest terytorium Polski. Podlegają one natomiast zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy.
 1303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-12/08/MCZ
  Czy w przypadku sądowego stwierdzenia nabycia spadku po 1 stycznia 2007r. nabytego przez wnioskodawcę w 1994r. zastosowanie znajdzie zwolnienie uregulowane w treści art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r.?
 1304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2001/08-4/JB
  Sprzedaż części wspólnych w budynku mieszkalnym (pralni i suszarni) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako dostawa towarów. Dostawa ta korzysta ze zwolnienia od podatku, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 1305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1035/08/BK
  Czy w związku z kontynuacją działalności rolniczej po przekazanych gospodarstwach rolnych przez ojca oraz wuja mógł Pan dokonał rezygnacji z przysługującego zwolnienia z podatku od towarów i usług oraz czy w sposób prawidłowy dokonał Pan rejestracji dla podatku od towarów i usług?
 1306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-5/08/TK
  Czy jeżeli zostanie złożone właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe w terminie jednego miesiąca od powstania obowiązku podatkowego z tytułu ww. darowizny będzie można korzystać z całkowitego zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku?
 1307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-93/08-3/MPe
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że tereny, które są przedmiotem dzierżawy wykorzystywane są przez dzierżawców na cele rolnicze oraz zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową dzierżawca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. W związku z powyższym przy dzierżawie przedmiotowych gruntów, które zgodnie z umową wykorzystywane będą na cele rolnicze, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wykonawczego do ustawy.
 1308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1013/08-2/KG
  Zwolnienie od podatku przekazania nieruchomości zabudowanej w zamian za zaległości podatkowe.
 1309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-981/08-2/ISN
  Dokumentowanie fakturą VAT czynności świadczenia usług na rzecz pracownika, finansowanych częściowo z ZFŚS (dofinansowanie kolonii) oraz udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe).
 1310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-677/08-2/ES
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży zamrożonych malin pochodzących z własnego Wnioskodawcy gospodarstwa rolnego.
 1311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-589a/08/DK
  Czy Spółka ma prawo do zwolnienia części dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od momentu uzyskania Zezwolenia, w ten sposób, że po osiągnięciu odpowiedniej wielkości wydatków i wielkości zatrudnienia będzie miała prawo do zwrotu podatku dochodowego za okres od uzyskania Zezwolenia?
 1312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-2/08/MCZ
  Czy darowizny środków pieniężnych powyżej kwoty 9.637 zł, dokonanych przez osoby wymienione w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn będą zwolnione z podatku od darowizny, jeżeli środki te nie zostały przekazane na rachunek nabywcy (obdarowanego) tylko bezpośrednio na rachunek sprzedającego mieszkanie, którego jedynym właścicielem został obdarowany?
 1313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-935/08/AD
  Czy w ramach realizacji projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 1314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-588/08/AM
  Czy ma prawo uznania wydatków na zakup matryc za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą w rozumieniu przepisów strefowych w dniu przyjęcia matryc do użytkowania, czy też w dniu, w którym nastąpiła zapłata za nabyte matryce, nawet jeśli nie zostały jeszcze wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki?
 1315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-578/08/IG
  Czy dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników jest przychodem z działalności gospodarczej?
 1316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1629/08/AW
  Opłata eksploatacyjna za część lokalu mieszkalnego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT
 1317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-617/08/IG
  Czy studia podyplomowe (opłata) są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 90 z podatku?
 1318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-968/08-3/AK
  1. Czy w przypadku zbycia nieruchomości składającej się z budynku biurowego wraz prawem użytkowania wieczystego gruntu Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, zarówno od budynku, jak również od sprzedaży działki, na której znajduje się powierzchnia zabudowy budynku, jak i działki, na której znajdują się schody i świetliki? 2. Czy na fakturze dokumentującej zbycie ww. nieruchomości oraz zbycie prawa wieczystego użytkowania trzeba wyodrębnić wartość budynku oraz wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu?
 1319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-642/08-4/EK
  Czy Gminna Biblioteka Publiczna, która w ramach statutowej działalności w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej będzie bezpłatnie udostępniała społeczności lokalnej zmodernizowaną świetlicę wraz z wyposażeniem oraz placem zabaw będzie korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-943/08-2/AI
  Czy przekształcenie lokatorskiego prawa nabytego po 1 maja 2004 r. oraz najmu w prawo odrębnej własności korzysta w roku 2008 ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-907-3/EWW
  Wnioskodawca, jako nabywca wierzytelności, świadczy usługę ściągania długów, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-907/08-2/EWW
  Wnioskodawca, jako nabywca wierzytelności, świadczy usługę ściągania długów, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-902/08-3/GZ
  Korekta podatku naliczonego przy aporcie środków trwałych będących wcześniej przedmiotem leasingu operacyjnego oraz od samego leasingu (stan po 1 grudnia 2008 r.)
 1324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-902/08-2/GZ
  Aport środków trwałych będących wcześniej przedmiotem leasingu operacyjnego (stan po 1 grudnia 2008 r.)
 1325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-893/08-2/EWW
  Pomimo, iż wydatki poczynione w celu ulepszenia budynku przekroczyły kwotę 30% jego wartości początkowej, to jednak Zainteresowany użytkował go powyżej 5 lat. Nie zostaną zatem spełnione wszystkie przesłanki przemawiające za wyłączeniem od zwolnienia od podatku, zawarte w art. 43 ust. 6 ustawy. Tym samym, Spółka przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie miała prawo do zastosowania zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 w powiązaniu z art. 29 ust. 5 ustawy.
 1326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-639/08-2/ES
  Zwolnienie przedmiotowe w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. w kontekście poniesionych wydatków na budowę domu pokrytych zaliczką z uzyskanego przychodu ze sprzedaży na podstawie umowy przedwstępnej w krótkim okresie sfinalizowanej aktem notarialnym.
 1327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-634/08-2/EK
  Czy wyczerpuje warunek określony w art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych posiadanie ponad 10% udziałów na podstawie umowy ustanowienia użytkowania na udziałach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 1328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1108/08-3/AT
  Zwolnienie od podatku czynności polegających na obsłudze sekurytyzowanych wierzytelności.
 1329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1107/08-3/BP
  Zwolnienie od podatku czynności polegających na obsłudze sekurytyzowanych wierzytelności.
 1330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/233/JQP/08/PK-627
  Wynagrodzenie Wspólnoty z tytułu ww odsetek nie stanowi przychodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a ewentualny dochód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy bowiem przypomnieć, że dla zwolnienia z podatku istotny jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód, ale również źródło pochodzenia tego dochodu.
 1331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-629/08-4/ES
  Zwolnienie przedmiotowe w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-890/08-2/ISN
  Udzielanie oprocentowanych pożyczek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 1333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-880/08/AF
  1. Czy przy sprzedaży samochodu osobowego wykupionego przez Wnioskodawcę, po zakończonym okresie leasingu operacyjnego, można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy do okresu używania, o którym mowa w art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług wlicza się okres, w którym samochód był oddany w leasing? 3. Czy przyjęcie założenia, że wykup samochodu służy wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku, nie odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wykup samochodu spowoduje, że Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku skorygowania podatku odliczonego na podatnie art. 91 cytowanej ustawy?
 1334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-839/08/AF
  Czy oddanie scalonego gruntu w użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu?
 1335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-625/08-2/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Zwolnienie przedmiotowe przewidziane art. 21 ust. pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-846/08/MD
  Czy brak jest podstaw do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w całości lub części?
 1337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1514/08-2/AS
  opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług z uwagi na ich związek z prowadzeniem przedsiębiorstwa
 1338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-884/08-2/MN
  Sprzedaż lokali mieszkalnych, powstałych z wyremontowanego budynku mieszkalnego, zakupionego jako towar handlowy do prowadzonej działalności gospodarczej.
 1339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-766/08-2/IM
  Czy mając na uwadze § 5.3 Rozp. Rady Min. z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie XSSE, który mówi że: - zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalności prowadzona na terenie strefy, musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy - spółka może ustalać dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie WSSE w sytuacji, gdy prowadzi również działalność gospodarczą poza strefą, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych łącznie dla działalności w strefie i poza nią, a w księgach zostaną wyodrębnione analitycznie przychody i koszty działalności kwalifikowanej w strefie oraz wartość majątku?
 1340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1360/08-2/AZ
  1) Czy w świetle obowiązujących przepisów A…jako ewentualny płatnik powinna naliczyć należną zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego a podatnikowi wystawić PIT - 11 czy też wystawić informację na druku ORD - U? 2)Czy wynagrodzenie tej osoby podlega opodatkowaniu na terenie RP czy Austrii? 3)Czy A… zobowiązana jest do jakiegokolwiek obowiązku informacyjnego w przypadku gdy wynagrodzenie nie jest opodatkowane na terytorium RP a jeżeli tak to do jakiego?
 1341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-131/08/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu "Innowacyjny ś. klaster czystych technologii węglowych".
 1342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-893/08-2/AK
  Czy podatek VAT naliczony przy realizacji projektu można uznać za koszt kwalifikowany (nie podlegający odliczeniu), w przypadku gdy Gmina nie osiąga przychodów i nie zamierza w przyszłości osiągać przychodów z tytułu imprez organizowanych w wyremontowanej i odbudowanej hali spacerowej?
 1343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-21/08-3/CS
  PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO OD ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG W RAMACH PROJEKTU PRZYSŁUGUJE WNIOSKODAWCY TYLKO W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM BĘDĄ ONE SŁUŻYŁY CZYNNOŚCIOM OPODATKOWANYM
 1344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-21/08-2/CS
  PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO OD ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG W RAMACH PROJEKTU PRZYSŁUGUJE WNIOSKODAWCY TYLKO W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM BĘDĄ ONE SŁUŻYŁY CZYNNOŚCIOM OPODATKOWANYM
 1345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-543/08/HD
  Czy diety i zwrot kosztów wypłacane Radzie Izby Notarialnej oraz pozostałym notariuszom wchodzącym w skład Komisji i Zespołów - korzystają, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-60/08-4/CS
  Sprzedaż gruntu wraz z budynkiem w stanie surowym, w stosunku do którego nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 1347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-94/08-4/MK
  Opodatkowanie umowy pożyczki w świetle art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 1348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-366/08-2/AF
  W przypadku otrzymania od matki przedmiotowej nieruchomości w formie darowizny, Wnioskodawczyni na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn będzie zwolniona z zapłaty podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na fakt, iż nabycie nieruchomości powinno nastąpić na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zgłoszenia nabycia własności nieruchomości właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
 1349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-546/08/IG
  Czy dochody z odpłatnego zbycia składnika majątku - lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 1350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1087/08-4/ES
  Czy zobowiązani są Państwo do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty 21.538 zł 68 gr, która przeznaczona została na spłatę kredytu hipotecznego, obciążającego sprzedany lokal mieszkalny?
 1351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-854/08-2/EWW
  Jeśli przedmiotowe usługi zaliczane są zgodnie z klasyfikacja statystyczną do usług w zakresie edukacji o symbolu PKWiU ex 80, podlegać będą one zwolnieniu od podatku od towarów i usług, a tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w celu realizacji ww. projektu.
 1352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-91/08-2/AJ
  Czy w opisanej sytuacji przy nabyciu gospodarstwa rolnego Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z opłaty od czynności cywilno-prawnej na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnej?
 1353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1702/08-4/AP
  Czy sprzedaż w opisanych wyżej przypadkach - odrębnie - pięciu zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w skład których wchodzą głównie nieruchomości, syndyk może sprzedać z zastosowaniem stawki zwolnionej z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT jako zbycie towarów używanych?
 1354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-65/08-2/TK
  Czy w zakresie energii elektrycznej grafikowanej na potrzeby ogólne, po stronie Spółki dwukrotnie występują czynności opodatkowane podatkiem akcyzowym?
 1355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-476/08/MT
  1. Czy do otrzymanego zwolnienia z podatku od nieruchomości mają zastosowanie przepisy art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w sytuacji, gdyby do przyznanego zwolnienia miały zastosowanie przepisy art. 12 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, wartość otrzymanego zwolnienia należałoby wykazać "statystycznie" (poprzez wykazywanie mniejszych obciążeń kosztów z tytułu podatku od nieruchomości) jako przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? 3. Czy w przypadku, gdyby do przyznanego zwolnienia nie miały zastosowania przepisy art. 12 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, Spółka powinna uwzględnić wartość otrzymanego zwolnienia (poprzez zmniejszenie obciążeń kosztów z tytułu podatku od nieruchomości) w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PPP2/443-1333/08-2/KK
  Jaką stawkę podatku VAT powinna zastosować Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonując sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie ustanowienia odrębnej własności, których wcześniej był przedmiotem spółdzielczego prawa do lokalu lub przedmiotem umowy najmu mieszkania zakładowego?
 1357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1797/08-2/IZ
  towary i usługi nabyte w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie służą czynnościom opodatkowanych Stronie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z ich nabyciem
 1358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-516/08-4/EK
  Czy na koniec roku 2007 Spółka posiada zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych do wysokości faktycznie zgromadzonego kapitału 5.400.000 PLN, co stanowi 2.280.331,60 EUR, czy do wysokości zgromadzonego kapitału przeliczonego wg średniego rocznego kursu walut, tj. 8.626.266,48 PLN (kurs EUR 3,7829)?
 1359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1436/08/MK
  Czy wypłacony sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności poza stałym miejscem pełnienia służby ryczałt rekompensujący niedogodności wynikające z tego delegowania jest zwolniony od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1451/08/MZ
  Istota interpretacji (teza): Opisana transakcja zamiany nieruchomości dokonana przed upływem 5-ciu lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 1361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-323/08-3/AF
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca zobowiązany jest wraz z małżonką do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (Wnioskodawca wraz z żoną rozliczają się wspólnie PIT-36 w R)?
 1362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-346/08-2/MZ
  umowy darowizny środków pieniężnych powyżej kwoty 9.637 zł dokonanych przez osoby wymienione w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn będą zwolnione z podatku od darowizny, po spełnieniu warunków wymienionych w art. 4a ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy. Należy nadmienić, iż powyższe zwolnienie ma zastosowanie bez względu na liczbę darczyńców, ilość oraz wysokość kwot darowizn.
 1363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-728/08/AP
  Sprzedaż budynku mieszkalnego z zaznaczoną funkcją - lokale mieszkalne i sklep, zasiedlonego podlega zwolnieniu w części dotyczącej lokali mieszkalnych i opodatkowaniu 22% w części dotyczącej sklepu.
 1364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-627/08-5/RP
  Czy wysokość dofinansowania lub finansowania przez Wnioskodawcę szkoleń lub egzaminów potwierdzających zdobytą wiedzę dla pracowników stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych tj. czy mieści się w zakresie art. 12 oraz art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-627/08-4/RP
  Czy wysokość dofinansowania lub finansowania przez Wnioskodawcę szkoleń lub egzaminów potwierdzających zdobytą wiedzę dla pracowników stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych tj. czy mieści się w zakresie art. 12 oraz art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-742/08-4/MN
  Zwolnienie od podatku VAT czynności sklasyfikowanych w PKWiU 85.32.16-00.00 wykonywanych na terytorium Niemiec.
 1367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-772/08-3/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2008 r. (data wpływu: 8 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem - data wpływu: 30 października 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy świadczeniu usługi sklasyfikowanej w grupowaniu PKWiU pod symbolem 92.53.12-00.00 -jest prawidłowe.W dniu 8 ...
 1368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1348/08/BJ
  1. Czy dochód podatnika uzyskany z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej będzie zwolniony w Polsce od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy przy zwalnianiu dochodów podatnika uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Polski będzie stosowana tzw. metoda wyłączenia z progresją?
 1369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-786/08/BK
  Wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w okresie 2 lat.
 1370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1140/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30.07.2008 r. (data wpływu 01.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 01.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-934/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 11.08.2008 r. (data wpływu 14.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu, a w pozostałej części na sfinansowanie zakupu nowego lokalu mieszk ...
 1372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-457c/08/AW
  Czy wypracowany przez Wnioskodawcę zysk netto może być w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych, przy czym straty te nie powstały w 100% z działalności statutowej związanej z ochroną zdrowia? Czy zysk przeznaczony na pokrycie straty z działalności pozostałej zwiększy postawę opodatkowania?
 1373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-457b/08/AW
  Czy dochód osiągnięty z działalności niemedycznej, przeznaczony przez Wnioskodawcę na działalność statutową (związaną z ochroną zdrowia) jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-137/08/HS
  Ustalenie właściwej grupy podatkowej dla zstępnej pasierba.
 1375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-732/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2008 r. (data wpływu: 24 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie autobusu do przewożenia n ...
 1376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1160/08-2/JB
  Wobec niespełnienia łącznie przesłanek art.22 ust.4 pkt 3 i art.22 ust.4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka E nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust.4 ustawy. Na wnioskodawcy będą więc ciążyły obowiązki płatnika z tytułu wypłaty należności z tytułu umorzenia akcji Spółki, określone w art.26 ustawy, w tym pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanej wypłaty
 1377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-74/08-4/MK
  Opodatkowanie pożyczki od małżonka.
 1378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-862/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia diet i innych należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika od podatku dochodowego -jest prawidłowe.W dniu 28.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 1379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-767/08/MM
  Czy od sprzedaży lokalu należy zapłacić 10% zryczałtownego podatku dochodowego w sytuacji gdy część kwoty przeznaczona została na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na nabycie tego lokalu?
 1380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1081/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 09.07.2008 r. (data wpływu 21.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości rolnej -jest nieprawidłowe.W dniu 21.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 1381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1379/08-3/IZ
  Świadczone przez Stronę usług, należące do sekcji J PKWiU jako usługi pomocnicze, związane z pośrednictwem finansowym pozostałe gdzie indziej nie wymienione (PKWiU 67.13.10-00-90), korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-462/08-2/JK
  Czy środki finansowe otrzymane od amerykańskiej organizacji ASHOKA, które mają charakter bezzwrotnej pomocy podlegają zwolnieniu przedmiotowemu przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1139/08-2/ECH
  Czy przychód z tytułu przetargu na prawo pierwszeństwa jest przychodem podatkowym zwolnionym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Spółdzielnia nie prowadzi działalności gospodarczej i wszystkie dochody uzyskane przeznacza na cele statutowe.
 1384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-633/08-4/EWW
  Wnioskodawca zaklasyfikował przedmiotowe usługi na podstawie nadal stosowanej w tym zakresie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r., za słuszne należy przyjąć jego stanowisko, iż usługi pośrednictwa finansowego o symbolu PKWiU 67.13.10-00.00, będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. Natomiast usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, traktowane przez Zainteresowanego na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usług, jako usługi doradztwa finansowego sklasyfikowane pod numerem PKWiU 67.13.10-00.20, nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku.
 1385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-680/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu: 8 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów -jest nieprawidłowe.W dniu 8 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 1386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-61/08-4/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie użycia frakcji glicerynowej do celów opałowych -jest nieprawidłowe.W dniu 1 sierpnia 2008 r. został złożony w ...
 1387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-624/08-2/MN
  Opodatkowanie usług polegających na rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem (PKWiU 85.14.15) - zwolnione od podatku
 1388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-624/08-3/MN
  Opodatkowanie usług krótkookresowego zakwaterowania wraz z wyżywieniem (PKWiU 55.23.12) - opodatkowane stawką podatku 7%
 1389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-66/08-2/AJ
  Czy niedochowanie przez obdarowanego warunku określonego w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn przy jednoczesnym spełnieniu warunku określonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy powoduje powstanie obowiązku podatkowego zgodnie z art. 4 a ust. 3 analizowanej ustawy?
 1390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-721a/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe -jest prawidłowe.W ...
 1391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-726/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe -jest prawidłowe.W d ...
 1392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-390/08/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wysokości zwolnienia podatkowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej -jest nieprawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. złożono ww. wniosek ...
 1393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-338/08-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.08.2008 r. (data wpływu 29.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie umowy darowizny własności rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W dniu 29.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 1394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-339/08-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.08.2008 r. (data wpływu 29.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie umowy darowizny własności rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W dniu 29.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 1395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1087/08-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług
 1396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-60/08-4/MK
  Opodatkowanie umowy pożyczki w świetle art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 1397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-628/08/MO
  Czy dotacje celowe otrzymane ze środków budżetowych będących w dyspozycji Ministra Gospodarki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników fabryki działającej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34 oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1183/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2008r. (data wpływu 25 lipca 2008r ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek po dacie wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -jest prawidłowe.W dniu 25 lipca 2008r. wpłyn ...
 1399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-624/08-3/HW
  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 1400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-915/08-3/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.06.2008r. (data wpływu 26.06.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - zwolnienia od opodatkowania części dochodu grupy producentów rolnych przeznaczonej na zak ...
 1401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-913/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 16.06.2008r. (data wpływu 23.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów uzyskanych z działalności wydawniczej -jest nieprawidłowe.W dniu 23.06.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 1402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-521/08/AP
  Wysatwianie faktur wewnętrznych w związku z rozpoznaniem importu usług oraz zwolnienie usług od podatku z uwagi na klasyfikację jako usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym.
 1403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-918/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.06.2008r. (data wpływu 30.06.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego środków z Europejskiego Funduszu Społecznego -jest nieprawidłowe.W dniu 30.06.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 1404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-951/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2008r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania majątku likwidacyjnego spółki- jest prawidłowe.W dniu 23.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 1405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-843/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 29.05.2008r. (data wpływu 16.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 12 umowy z dnia 21 czerwca 1985 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od ...
 1406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-540/08-2/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 12 czerwca 2008 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 13 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług paramedycznych -jest prawidłowe.W dniu 13 ...
 1407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-387/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu 15 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu ze sprzedaży środka trwałego -jest nieprawidłowe.W dniu 15 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 1408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-663/08-5/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zamiany lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 09.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 1409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1013/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27.05.2008r. (data wpływu 27.05.2008r.), uzupełniony w dniu 23.07.2008r. na wezwanie nr IPPP1/443-1013/08-2/GD z dnia 10.07.2008r. (doręczone w dniu 15.07.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy skażonego alkoholu etylowego -jest nieprawidłowe.W dniu 2 ...
 1410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-689/08-4/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 30.04.2008 r. (data wpływu 30.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zasądzonych wyrokiem środków pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 30.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 1411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-88/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz synów -jest prawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 1412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-385/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 1413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-835/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.04.2008 r. (data wpływu 25.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych otrzymanej dywidendy -jest prawidłowe.W dniu 25.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie do ...
 1414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-46/08-2/AJ
  Czy Wnioskodawczyni zachowa prawo do ulgi podatkowej w przypadku nieterminowego złożenia zgłoszenia na formularzu SD-Z1?
 1415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-538/08/AB (KAN-7694/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowionego po dniu 1 maja 2004 r., w odrębną własność w odniesieniu do przejętych mieszkań zakł ...
 1416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-309/08-2/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala Klinicznego przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 21.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe.W dniu 21 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 1417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-352/08/2/AMN
  Czy w przypadku sprzedaży takiej działki, sprzedający będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19%?
 1418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-689/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad zwolnienia od podatku dochodów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy- jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 1419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-479/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 16 maja 2008 r. do Ministerstwa Finansów został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 1420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-881/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 03.06.2008r. (data wpływu 16.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania:
  - czy dochód z wnoszonych opłat z tytułu wydzierżawiania ...
 1421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3/423-692/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości proporcjonalnego podziału kosztów -jest prawidłowe, o ile nie można jednoznacznie przypisać poszczególnych kosztów do jednej z kategorii przychodów.W dniu 23 maja 2008 r. zosta ...
 1422. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/OF-I/4110-14/3/08/PK
  Czy opłacenie przez Spółkę uczestnictwa w szkoleniach pracownikom, których zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji w zakresie, w jakim Spółka uznaje za celowe i niezbędne w jej zakładzie pracy, stanowi dla pracowników przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochdowym od osób fizyczn;ych
 1423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-521/08/AB (KAN-7317/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowionego po raz pierwszy po dniu 1 maja 2004 r., w odrębną własność w od ...
 1424. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 748/07
  W art. 17 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich ustawodawca stwierdził, że członkom samorządu lekarskiego przysługuje zwrot kosztów podróży oraz innych uznaniowych wydatków związanych z wykonywaniem czynności na rzecz izby. Powyższy przepis w powiązaniu z czynnościami określonymi w art. 25 cytowanej ustawy uzasadnia tezę, że zwolnienie od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dotyczy diet i zwrotu kosztów podróży członków samorządu zawodowego lekarzy.
 1425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-175/08-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy zamiany -jest prawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czy ...
 1426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-440/08/BJ
  Usługi w zakresie edukacji zwolnione od podatku i usług.
 1427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-292/08-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Opieki Zdrowotnej, przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008 r. (data wpływu 15.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 15 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 1428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-726/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008r. (data wpływu 12.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania u źródła kwot wypłacanych podwykonawcom z tytułu świadczenia usług dźwigowych -jest prawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 1429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-446/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2008 r. i 1 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienia od podatku sprzedaży działki -jest nieprawidłowe.W dniu 12 maja 2008 r. został złożony wniosek o udzie ...
 1430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-272/08-2/HS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie utraty prawa do zwolnienia dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
 1431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-422/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 12 maja 2008 r.), uzupełnionym w dniu 16 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów oraz prawa do odliczenia -jest nieprawidłowe.W dniu 2 maja 2008 r. w Pierwszym Urzędzie Skarbo ...
 1432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-154/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2008 r. (data wpływu 30.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy pożyczki -jest nieprawidłowe.W dniu 30.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od c ...
 1433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-643/08/DM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. przekazanym do załatwienia zgodnie z właściwością przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. (data wpływu do tut. organu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych na rzecz towarzystwa ubezpieczeniow ...
 1434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-149/08-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.04.2008 r. (data wpływu 29.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy sprzedaży hipermarketu -jest prawidłowe.W dniu 29.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 1435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-719/08-2/IŚ
  Czy sprzedaż akcji imiennych, będących częścią większej emisji w spółce akcyjnej notowanej na rynku notowań Giełdy Papierów Wartościowych, które nabyte zostały w 2003 roku nie powinna być zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz.1956) zwolniona od opodatkowania?
 1436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-720/08-2/IŚ
  Czy sprzedaż akcji imiennych, będących częścią większej emisji w spółce akcyjnej notowanej na rynku notowań Giełdy Papierów Wartościowych, które nabyte zostały w 2003 roku nie powinna być zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz.1956) zwolniona od opodatkowania?
 1437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-290/08-2/AG
  Czy wartość 60 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Spółkę w związku z nową inwestycją na terenie SSE w okresie objętym zezwoleniem to możliwa maksymalna wielkość dochodu zwolnionego z opodatkowania dla obydwu wspólników łącznie, czy tez tyle może wynieść nie zapłacony podatek od dochodu osiągniętego z działalności prowadzonej na terenie SSE w okresie objętym zezwoleniem przez obydwu wspólników łącznie?
 1438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-296/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu ze sprzedaży udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą -jest nieprawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r ...
 1439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-316/08/AB (KAN-4535/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zasiedlonego przed 1 maja 2004 r. op ...
 1440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1393/08-4/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 21.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy -jest nieprawidłowe.W dniu 21.07.2008 r. wpłynął ww. wniosek (uzupełniony w dniu 21.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpr ...
 1441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-376/08/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług korzystania z basenu -jest prawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 1442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-481/08-5/AŻ
  Czy zwrot pracownikowi kosztów poniesionych na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania przez pracownika posiłków profilaktycznych jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy kwota zapłacona pracownikowi powinna być doliczona do przychodów pracownika z umowy o pracę?
 1443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-631/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa Budownictwa Społecznego, przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2008r. (data wpływu 17.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania:
  - czy umorzenie kredytu stanowi przychód pod ...
 1444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-26/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania nabycia spadku -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 1445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-309/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia straty podatkowej -jest prawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 1446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-646/08-4/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu 14 kwietnia 2008r.) uzupełnionego pismem z dnia 23 czerwca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego i jego zwrotu od wydatków służących realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ści ...
 1447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-444/08-6/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008r. (data wpływu 03 marca 2008r.) uzupełnionym o dodatkowe informacje w przedstawionym stanie faktycznym na wezwanie z dnia 03.06.2008r. Nr IP-PB3-423-444/08-2/KB (data wpływu 24.06.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznych ...
 1448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-444/08-5/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008r. (data wpływu 03 marca 2008r.) uzupełnionym o dodatkowe informacje w przedstawionym zdarzeniu przyszłym na wezwanie z dnia 03.06.2008r. Nr IP-PB3-423-444/08-2/KB (data wpływu 24.06.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznyc ...
 1449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-340B/08/KM
  Czy koncerty organizowane poza siedzibą Jednostki sprzedawane za kwotę ryczałtową, gdzie organizatorzy imprez kulturalnych zapraszają swoich gości podlegają zwolnieniu od podatku VAT? Czy mamy w tej sytuacji do czynienia ze sprzedażą usług koncertowych korzystających ze zwolnienia czy ze sprzedażą wstępu na koncerty?
 1450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-380/08-4/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży zabudowanej nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wni ...
 1451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-685/08/MK (KAN-3574/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J.S., przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 08 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacania sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności służbowych poza stałym miejscem pełnienia służby ryczałtu rekompensującego niedog ...
 1452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-265/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008 r. (data wpływu 7 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 7 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek (uzu ...
 1453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-65/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 17 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 17 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 1454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2/443-590/08-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT aportu udziałów spółki kapitałowej do spółki osobowej -jest nieprawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 1455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-362/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta i Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 3 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowej -jest prawidłowe.W dniu 3 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 1456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-222/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 1 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika od podatku dochodowego oraz zaliczenia diet do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy -jes ...
 1457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-61/08/MK
  Ustalenie prawa do zwolnienia podmiotowego z art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d.
 1458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-17/08-3/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 06 marca 2008 r. (data wpływu 14 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 14 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 1459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-109/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008 r. (data wpływu 28.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania ulgi z tytułu zamieszkiwania -jest prawidłowe.W dniu 28.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...
 1460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-59/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia od opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 1461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-430/08/AP
  NTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu 14 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienia od podatku sprzedaży działki -jest prawidłowe.W dniu 14 maja 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie ...
 1462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-243/08-2/ES
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia Wnioskodawczyni mającej nieograniczony obowiazek podatkowy, która została powołana na dyrektora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Cyprze.
 1463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-70/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2008 r. (data wpływu 07.03.2008 r.) oraz piśmie z dnia 18.06.2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/436-70/07-2/AS z dnia 04.06.2008 r. (data nadania 05.06.2008 r., data doręczenia 11.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnopraw ...
 1464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-192/08-4/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 25.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie utraty prawa do zwolnienia podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 30 maja 2008 r. o ...
 1465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-192/08-3/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 25.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie utraty prawa do zwolnienia podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 30 maja 2008 r. o ...
 1466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-216/08-5/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uczelni Zawodowej Z. M. przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu 25.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest nieprawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14.04.2008 r. ...
 1467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-19/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 1468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-314/08-2/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 18 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki -jest nieprawidłowe.W dniu 18 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 1469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-258/08-2/EWW
  W prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo. Zasada ta ma również zastosowanie na gruncie prawa podatkowego. W związku z tym, przy ustalaniu wysokości należności ustawodawca nie ingeruje w sferę podejmowania decyzji, czy opłaty mają być kwotami "netto" czy "brutto".
 1470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-199/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu podlegającego opodatkowaniu -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 1471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-274/08/EŁ
  Sprzedaż wierzytelności i długów wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży.
 1472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-240/08/BG (KAN-2913/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 19 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m. in. określenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od wypłacanych kwot z tytułu czynszu najmu środka transportu -jest prawidłowe.W ...
 1473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-492/08/BG/ (KAN-2913/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 19 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m. in. ustalenia czy płatnik powinien pobierać od wypłaconych kwot z tytułu czynszu najmu środka transportu podatek dochodowy od osób prawnych -jest niep ...
 1474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-569/08-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008r. (data wpływu 03 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych, nie poddanych ulepszeniu - jest prawidłowe.W dniu 03 kwietnia 2008r. został złożony w/ ...
 1475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-419/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. został z ...
 1476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-397/08/BK
  Czy zwrot kosztów przejazdu na potrzeby podróży służbowych, liczony jako iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
 1477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-344/08/DM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych na rzecz członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do loka ...
 1478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-881/08-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008 r. (data wpływu 08.05.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie dostawy lokali użytkowych -jest prawidłowe.W dniu 08.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku ...
 1479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-434/08/JT
  Czy wnioskodawczyni przysługuje prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w związku z zamiarem przeznaczenia uzyskanego przychodu na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ww. ustawy i złożeniem odpowiedniego oświadczenia?
 1480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-55/08/AA (KAN-2308/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 04 marca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie sposobu opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa na rzecz dzieci -jest prawidłowe.W dniu 05 marca 2008r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...
 1481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-167/08/IG
  Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w 2008 roku lokalu mieszkalnego, nabytego w 2002 roku i wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest zwolniony na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-151/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 3 marca 2008 r. został złożony ww. wnios ...
 1483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-178/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 23.12.2007 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 20.05.2008 r. (data nadania 23.05.2008 r., data wpływu 26.05.2008 r.) uzupełniające wezwanie Nr IPPB2/415-178/08-2/JK z dnia 16.04.2008 r. (data nadania 17.04.2008 r. data doręczenia 15.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od o ...
 1484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-405/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 6 maja 2008 r. ...
 1485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-191/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 22 lutego 2008 r. (data wpływu 26 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem udziału w gruncie i ewentual ...
 1486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-192/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 22 lutego 2008 r. (data wpływu 26 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem udziału w gruncie i ewentual ...
 1487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-365/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20.02.2008 r. (data wpływu 25.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia odpłatnego zbycia mieszkania w wyniku zawarcia umowy darowizny i zniesienia współwłasności na rzecz syna -jest prawidłowe.W dniu 25.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 1488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-375/08/MCZ
  Czy wypłacane przez spółkę świadczenia z tytułu odbywanych podróży służbowych korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-63/08-3/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2008 r. (data wpływu 25.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o podatku od spadków i darowizn w zakresie utraty prawa do ulgi mieszkaniowej w przypadku zbycia #189; części nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 04.02.2008 r. na Kancelarię Główną Ministerstwa Finansów złoży ...
 1490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-177/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.12.2007 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 05.05.2008 r. (data nadania 06.05.2008 r., data wpływu 09.05.2008 r.) uzupełniające wezwanie Nr IPPB2/415-177/08-2/JK z dnia 16.04.2008 r. (data nadania 17.04.2008 r. data doręczenia 29.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od o ...
 1491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-57/08-5/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.02.2008 r. (data wpływu 19.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy pożyczki -jest nieprawidłowe.W dniu 19.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczą ...
 1492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-398/08-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01.04.2008r. (data wpływu 07.04.2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 12.05.2008r. (data wpływu 12.05.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia dochodów zwolnionych od podatku oraz zasady obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość strat poniesionych w lata ...
 1493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-50/08-6/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2008 r. (data wpływu 14.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizn pieniężnych od innych nabywców otrzymanych na budowę domu- jest prawidłowe.W dniu 14.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 1494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-314/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 18 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-144/08/EŁ
  Zastosowanie stawek podatku przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego obiektami budowlanymi opodatkowanymi stawką 22% i zwolnionymi.
 1496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-195/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek budowlanych -jest nieprawidłowe.W dniu 13 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-251/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa, przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2008r. (data wpływu 04.02.2008 r.), uzupełnionego na wezwanie z dnia 23.04.2008 r. nr IP-PB3-423-251/08-2/AG pismem z dnia 05.05.2008 r. (data wpływu 08.05.2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 04.02. ...
 1498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-286/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gospodarstwa Pomocniczego............. przedstawione we wniosku z dnia 06 lutego 2008r. (data wpływu 12 lutego 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązku składnia sprawozdań finansowych -jest nieprawidłowe.W dniu 12 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa ...
 1499. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1193/07
  Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002r. sygn. K45/01 obowiązujące od 1 stycznia 2000r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych miały zastosowanie do podatników prowadzących zakłady pracy chronionej. Podatnicy ci byli więc zobowiązani do wpłacania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowym od osób fizycznych , a nadpłata w tym podatku powstawała u nich, w myśl art. 74 § 2 Ordynacji podatkowej, z dniem złożenia zeznania rocznego. U podatników prowadzących zakłady pracy chronionej nadpłatę stanowi cała kwota podatku dochodowego objętego zwolnieniem. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie zawierały w tym zakresie ograniczeń.
 1500. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 437/07
  Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002r. sygn. K45/01 obowiązujące od 1 stycznia 2000r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych miały zastosowanie do podatników prowadzących zakłady pracy chronionej. Podatnicy ci byli więc zobowiązani do wpłacania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowym od osób fizycznych , a nadpłata w tym podatku powstawała u nich, w myśl art. 74 § 2 Ordynacji podatkowej, z dniem złożenia zeznania rocznego. U podatników prowadzących zakłady pracy chronionej nadpłatę stanowi cała kwota podatku dochodowego objętego zwolnieniem. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie zawierały w tym zakresie ograniczeń.
 1501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-179/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07 lutego 2008 r. (data wpływu 11 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży samochodu -jest nieprawidłowe.W dniu 11 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 1502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-221/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 19 lutego 2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 25 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów pracownika, zatrudn ...
 1503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-6/08-4/ER
  W odpowiedzi na wezwanie Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 28 marca 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 28 lutego 2008 r. Nr IP-PB3-423-6/08-2/ER doręczonej w dniu 12 marca 2008 r., złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzono że istnieją podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego i uznania stanowiska Podatnika ...
 1504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-254/08-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2008 r. (data wpływu 08.02.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot stanowiących zwrot kosztów ponoszonych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych -jest niepr ...
 1505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-191/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 06.05.2008 r. (data nadania 05.05.2008 r.) uzupełniające wezwanie Nr IPPB2/415-191/08-2/JK z dnia 16.04.2008 r. (data doręczenia 28.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzys ...
 1506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-290/08/BJ
  1. Czy wnioskodawczyni powinna odprowadzać podatek od dochodu uzyskanego z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej na życie zmarłego krewnego w zeznaniu podatkowym za 2007r.? 2. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 1507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-35/08-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2008 r. (data wpływu 05.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 4a ww. ustawy -jest nieprawidłowe.W dniu 05.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 1508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-132/08-2/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2008 r. (data wpływu 8 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług pośrednictwa finansowego -jest prawidłowe.W dniu 8 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 1509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-130/08-2/SJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2008 r. (data wpływu 8 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług ubezpieczeniowych -jest prawidłowe.W dniu 8 lutego 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 1510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-133/08/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2008 r. (data wpływu 7 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku związanego z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu -jest ...
 1511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-230/08-3/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki rolnej -jest prawidłowe.W dniu 04.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-342/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 17 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) oraz z dnia 24 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasto ...
 1513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-232/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 01.02.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odszkodowania -jest nieprawidłowe.W dniu 04.02,2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku doc ...
 1514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-8/08-4/MK;ILPB2/436-8/08-5/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 01 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny środków pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 01 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 1515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-95/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2008 r. (data wpływu 4 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 4 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 1516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-236/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2008r. (data wpływu 04.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności z tytułu dywidendy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych -jest prawidłowe.W dniu 04.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zak ...
 1517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-174/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie warunków zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 13 lutego 2008 r. zost ...
 1518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-112/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 14 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu ze sprzedaży nieruchomości (budynku mieszkalnego) wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 14 lutego 2008 r. ...
 1519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-133/08-3/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 30 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat czynszowych dotyczących lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 30 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 1520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-66A/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 16 i 18 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania po 1 stycznia 2008 r. czynności ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do ...
 1521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-117/08-4/TW
  Podstawą do zwolnienia dostawy obiektu budownictwa mieszkaniowego nie będzie wskazany przez Zainteresowanego art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy lecz przepis szczególny art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 1522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-66/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 1523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-26/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia spadku przez członka rodziny zaliczanego do I grupy podatkowej -jest nieprawidłowe.,W dniu 24.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 1524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-504/08-3/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2008 r. (data wpływu 23.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania za wywłaszczoną i przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość- jest prawidłowe.W dniu 23.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 1525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-536/08-4/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2008 r. (data wpływu 23.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania za wywłaszczoną i przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość- jest prawidłowe.W dniu 23.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 1526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-202/08-2/GJ
  Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych adresatami, beneficjentami zagranicznej pomocy bezzwrotnej są podmioty, którym służyć ma ta pomoc, nie zaś administrator środków finansowych. Zwolnienie dotyczy tylko beneficjentów pomocy, którzy otrzymali środki bezzwrotnej pomocy również za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Fundacja jako podmiot administrujący środkami CPF nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23.
 1527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-261/08-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2008 r. (data wpływu 14.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi zarządzania aktywami w formie portfeli wierzytelności należących do funduszu inwestycyjnego -jest prawidłowe.W dniu 14.02.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o ...
 1528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-113/08/HS
  Skutki podatkowe wypłaconego rezydentowi świadczenia emerytalnego z tytułu ubezpieczenia opłacanego przez pracodawcę.
 1529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-112/08/HS
  Skutki podatkowe wypłaty w roku 2008 sumy ubezpieczenia z polisy na życie z wypłatą kapitału w formie pieniężnej, w przypadku śmierci lub w przypadku dożycia do określonego terminu.
 1530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-3/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. M., przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 15 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny gospodarstwa rolnego- jest prawidłowe.W dniu 15 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 1531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-129/08-1/KB
  Moment zapłaty pozostałej części ceny nabycia środka trwałego, będzie momentem, w którym podatnik będzie mógł zaliczyć wpłaconą zaliczkę do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, oczywiście z zachowaniem pozostałych warunków określonych w wymienionym powyżej rozporządzeniu Rady Ministrów
 1532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-96/08-3/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08 stycznia 2008r. (data wpływu 10 stycznia 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznych -jest prawidłowe.W dniu 10 stycznia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodo ...
 1533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-277/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2008 r. (data wpływu 15.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego w przypadku ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności -j ...
 1534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-52/08/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 1 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 -jest prawidłowe.W dniu 1 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 1535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-71/08-2/HS
  Czy przy ustalaniu wielkości wykorzystanej pomocy publicznej, zgodnie z przepisem § 4 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.), Spółka ma prawo do uwzględnienia strat z działalności objętej otrzymanym zezwoleniem?
 1536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-71/08/JG (KAN-227/01/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 08 stycznia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 10 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego -jest ...
 1537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-10/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 8 stycznia 2008 r. (data wpływu 10 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług o symbolu 67.20, tj. usług związanych z ubezpieczeniami -jest prawidłowe.W dniu 10 stycznia 2008 r. ...
 1538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-64/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. S., przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 11 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek budowlanych przez rolnika ryczałtowego- jest nieprawidłowe.W dniu 11 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 1539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-60/08-2/MM
  Czy możliwe jest rozliczenie strat powstałych w związku z działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, prowadzoną na podstawie zezwolenia, poniesionych po uzyskaniu zezwolenia, z dochodem wygenerowanym na działalności strefowej? W przypadku potwierdzenia takiej możliwości - czy przy ustalaniu dochodu zwolnionego Spółka powinna w pierwszej kolejności odliczyć dopuszczalną część straty poniesionej na działalności zwolnionej w latach wcześniejszych i tak ustalony dochód (po odliczeniu straty) powinien podlegać zwolnieniu z opodatkowania?
 1540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-616/07-6/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.) oraz w pismach z dnia 28.01.2008 r. (data nadania 28.01.2008 r., data wpływu 30.01.2008 r.), 18.03.2008 r. (data nadania 20.03.2008 r., data wpływu 24.03.2008 r.) uzupełniających braki formalne na wezwania Nr IPPB2/415-616/07-2/SR z dnia 16.01.2008 r. (data nadania17.01.2008 r., data doręczenia 21.01.2008 r.), Nr I ...
 1541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-31/08-2/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 r. (data wpływu 10 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prowadzenia działalności na terenie Y Specjalnej Strefy Ekonomicznej -jest prawidłowe.W dniu 10.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 1542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-30/08-2/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 r. (data wpływu 10 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prowadzenia działalności na terenie Y Specjalnej Strefy Ekonomicznej -jest prawidłowe.W dniu 10.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 1543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-31/08-2/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 r. (data wpływu 10 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prowadzenia działalności na terenie Y Specjalnej Strefy Ekonomicznej -jest prawidłowe.W dniu 10.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 1544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-30/08-2/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 r. (data wpływu 10 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prowadzenia działalności na terenie Y Specjalnej Strefy Ekonomicznej -jest prawidłowe.W dniu 10.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 1545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-39/08-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02.01.2008 r. (data wpływu 10.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej -jest prawidłowe.W dniu 10.01.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 1546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-57/08-2/HS
  1) Czy możliwe jest rozliczenie strat powstałych w związku z działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, prowadzoną na podstawie zezwolenia, poniesionych po uzyskaniu zezwolenia, z dochodem wygenerowanym na działalności strefowej?2) W przypadku potwierdzenia takiej możliwości - czy przy ustalaniu dochodu zwolnionego Spółka powinna w pierwszej kolejności odliczyć dopuszczalną część straty poniesionej na działalności zwolnionej w latach wcześniejszych i tak ustalony dochód(po odliczeniu straty) powinien podlegać opodatkowaniu?
 1547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-274/08-5/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2008 r. (data wpływu 15.02.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wysokości stawki podatku z tytułu świadczonych usług na rzecz banków -jest prawidłowe.W dniu 15.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 1548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-50/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 17 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 8 marca 2008 r. (data stempla pocztowego), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 17 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 1549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-612/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - w zakresie zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia, odszkodowania i renty obligatory ...
 1550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-610/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - w zakresie zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia, odszkodowania i renty obligatory ...
 1551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-609/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - w zakresie zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia i odszkodowania przyznanych wyrok ...
 1552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-611/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - w zakresie zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia, odszkodowania i renty obligatory ...
 1553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-63/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X przedstawione we wniosku z dnia 19.12.2007 r., (data wpływu 27.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku uzyskiwanych dochodów z odpłatnego udzielania porad w zakresie obsługi i administrowania nieruchomościami w ramach zadań statutowych -jest nieprawidłowe.W dniu 27.12.2007 r. z ...
 1554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-770/07-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2007 r. (data wpływu 31 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat czynszowych dotyczących lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 31 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 1555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-9/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-72/08-2/GJ
  Środki finansowe otrzymane przez Fundację nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego i stanowią dla niej przychód podatkowy, wydatki zaś poniesione w związku z uzyskaniem tego przychodu będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 1557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-579/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2007 r. (data wpływu 20.12.2007 r.) oraz piśmie z dnia 03.03.2008 r. (data wpływu 07.03.2008 r.) uzupełniającym braki formalne o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest ...
 1558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-294/07/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku sprzedaży używanego kombajnu -jest prawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 1559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-292/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży lokali użytkowych -jest nieprawidłowe. ...
 1560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-484/07-3/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej "P." przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 14 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego dojazdu pracowników do miejsca pracy- jest nieprawidłowe.W dniu 14 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 1561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-539/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12.12.2007 r. (data wpływu 12.12.2007 r.) oraz piśmie z dnia 02.01.2008 r. (data wpływu 03.01.2008 r.) uzupełniającym braki formalne o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest ...
 1562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29.12.2007 r. (data wpływu 03.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 03.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 1563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-534/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27.12.2007 r. (data wpływu 31.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotyczącego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 31.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 1564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-534/07/BJ
  Czy podlega opodatkowaniu dochód uzyskany z zagranicznej polisy ubezpieczeniowej na życie zmarłego brata?
 1565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-391/07-2/AK
  Czy przyznane i wypłacone odszkodowanie na mocy ugody sądowej z dnia 9 marca 2007 r. w związku z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę spełnia wymogi art. 21 ust. 1 pkt 3 lit g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (j.t. D. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) oraz czy nastąpiła nadpłata tego podatku?
 1566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-220/07/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania sprzedaży gruntów za czynność nie podlegającą opodatkowaniu -jest nieprawidłowe.W dniu 29 listopada 2007 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 1567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-141/08
  Powstanie obowiązku podatkowego przy przeniesieniu na rzecz członka spółdzielni własności lokalu w 2008 r.
 1568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-115/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania dostawy składników majątkowych (towarów handlowych i środków trwałych), wniesionych wcześniej w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 24.01.2008 r. wpłynął wniosek o udziele ...
 1569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-115/08-4/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania dostawy składników majątkowych (towarów handlowych i środków trwałych), wniesionych wcześniej w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 24.01.2008 r. wpłynął wniosek o udziele ...
 1570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-646/07-4/JL
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 7 lutego 2008 r. (data wpływu 12 lutego 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 31 stycznia 2008 r. znak IP-PP1-443-646/07-2/JL, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.Zdaniem Strony, organ wy ...
 1571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-115/08-3/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania dostawy składników majątkowych (zabudowanych nieruchomości), wniesionych wcześniej w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 24.01.2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemne ...
 1572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-115/08-5/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania dostawy składników majątkowych (zabudowanych nieruchomości), wniesionych wcześniej w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 24.01.2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemne ...
 1573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-115/08-3/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania dostawy składników majątkowych (zabudowanych nieruchomości), wniesionych wcześniej w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 24.01.2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemne ...
 1574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-115/08-5/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania dostawy składników majątkowych (zabudowanych nieruchomości), wniesionych wcześniej w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 24.01.2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemne ...
 1575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-646/07-4/JL
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 7 lutego 2008 r. (data wpływu 12 lutego 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 31 stycznia 2008 r. znak IP-PP1-443-646/07-2/JL, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.Zdaniem Strony, organ wy ...
 1576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-704/07/HD
  1. Czy w związku z nabyciem nieruchomości w 2005 r. przychód uzyskany z jej zbycia może zostać opodatkowany w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodu? 2. Czy w przypadku złożenia oświadczenia o wydatkowaniu przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od sprzedaży przychód powstały ze sprzedaży nieruchomości będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym? 3. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości budynku mieszkalnego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym dopiero po upływie 5 lat od daty nabycia, czyli w 2011 roku?
 1577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-493/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30.11.2007 r. (data wpływu 03.12.2007 r.) oraz uzupełnionego pismem z dnia 28.12.2008 r. (data wpływu 31.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z tytułu zamiany własnościowego prawa od lokalu mies ...
 1578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-272/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2007 r. (data wpływu 13 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością posadowionego na nim budynku -jest prawidłowe.W dniu 13 grudnia 2007 r. został złożony ww. wni ...
 1579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-270/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 13 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku podróżnym -jest nieprawidłowe.W dniu 13 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 1580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-272/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2007 r. (data wpływu 13 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością posadowionego na nim budynku -jest prawidłowe.W dniu 13 grudnia 2007 r. został złożony ww. wni ...
 1581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-270/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 13 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku podróżnym -jest nieprawidłowe.W dniu 13 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 1582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-232/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 roku (data wpływu 3 grudnia 2007 roku), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania czynności wykonywanych na rzecz członków Spółdzielni, którym przysługuje własnościowe prawo do garażu oraz własnościowe prawo do lokali użytkowych -jest prawidłowe.W ...
 1583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-465/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26.11.2007 r. (data wpływu 29.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwolnienia od opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 29.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku docho ...
 1584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-291/07/BK
  Czy otrzymywane dotacje do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym powinny być zaliczane do podstawy opodatkowania i podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem baru mlecznego, w szczególności wydatki na zakup surowców, opłat za czynsz, media, wynagrodzenie pracowników ubezpieczenie itp. stanowią koszt uzyskania przychodów w sytuacji, gdy otrzymana dotacja do posiłków będzie zwolniona z opodatkowania?
 1585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-6/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 05.12.2007 r. (data wpływu 13.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do dochodów zwolnionych z podatku, nabytych gruntów w drodze zasiedzenia - jest nieprawidłowe.W dniu 03.12.2007 r., został złożony wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423W-11/08/MO/KAN-1389/10/07
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki, reprezentowanej przez pełnomocnika K. doradcę podatkowego, z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 30 stycznia 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 10 stycznia 2008 r. znak IBPB3/423-200/07/MO, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje. W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do częściowej zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów ...
 1587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-519/07-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09.11.2007 r. (data wpływu 12.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia nieruchomości rolnej -jest prawidłowe.W dniu 12.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 1588. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1263/06
  Instytucja umorzenia zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę jest przepisem o charakterze wyjątkowym, pozwala ona bowiem organom podatkowym umorzyć zaległości podatkowe lub odsetki tylko w przypadkach wyjątkowych, uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Ocenę, czy istnieją przesłanki do zastosowania tej instytucji ustawodawca pozostawił organom podatkowym. Ten uznaniowy charakter rozstrzygnięcia nie przekreśla jednak zasady, że uznanie jest ograniczone w tym wypadku dyrektywami ustawowymi nakazującymi organom skarbowym rozważenie każdej sprawy z punktu widzenia występowania lub braku w konkretnym wypadku ważnego interesu podatnika, który uzasadniałby umorzenie zaległości lub odsetek od zaległości podatkowej. W przypadku instytucji umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek od niej, w orzecznictwie stwierdza się, że ma ona charakter instytucji nadzwyczajnej, a zatem przesłanki warunkujące jej zastosowanie muszą być również wyjątkowe. Nie można bowiem z instytucji umorzenia zaległości podatkowej czynić powszechnie stosowanego środka prowadzącego do zwolnienia od zapłaty podatku (por. np. wyrok NSA z dnia 1 marca 1994 r., SA-GD 1071/93).
 1589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-5/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2008 roku (data wpływu 17.01.2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 17 stycznia 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 1590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-419/07/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 21 listopada 2007r.) uzupełnionym w dniu 18 lutego 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie sposobu opodatkowania darowizny środków pieniężnych dla członka rodziny -jest prawidłowe.W dniu 21 listopada ...
 1591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-184/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej wypłacanej rezydentowi czeskiemu -jest prawidłowe.W dniu 3 grudn ...
 1592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-184a/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności z tytułu dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacanych Skarbowi Państwa -jest prawidłowe.W dniu 3 ...
 1593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-505/07-4/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku (data wpływu 26.11.2007r.) uzupełnionym dokumentem potwierdzającym pełnomocnictwo na wezwanie Nr IP-PB3-423-505/07-2/KB z dnia 09.01.2008r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie podziału kosztów uzyskania przychodu-jest nieprawidłowe.W dniu 26 listopada 2007r. wpłynął wniosek o w ...
 1594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-309/07/MO
  Czy fakt wykonywania przez pracowników Spółki w Warszawie (lub w przypadku realizacji zadań dla innych klientów także w innym miejscu) poza terenem strefy następujących prac: - analizy zapotrzebowań klienta, - wdrożenia gotowych produktów, - bieżących modyfikacji gotowych produktów stanowi prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej poza terenem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rozumieniu § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. 2004, Nr 220, poz. 2232 z późn. zm.), obowiązującym przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej w oparciu o zezwolenia wydane do końca 2006 r., (§ 6 ust. 3 w rozporządzeniu obowiązującym od 2007 r.),Czy w związku z tym skutkuje koniecznością dokonania wyodrębnienia organizacyjnego działalności prowadzonej fizycznie na terenie strefy oraz prowadzenia rozliczeń zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomiędzy jednostką prowadzącą działalność na terenie strefy a pracownikami wykonującymi pracę u klienta w Warszawie lub w przypadku realizacji prac dla innego klienta, w innej lokalizacji?
 1595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-164/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani U. K., przedstawione we wniosku z dnia 06 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku- jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 1596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-212/07/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 grudnia 2007 r. (data wpływu 28 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienia od podatku sprzedaży działek -jest prawidłowe.W dniu 22 listopada 2007 r. złożo ...
 1597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-157/07-3/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej C., przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku wynikającego ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji- jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wni ...
 1598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-540/07/AK
  Czy wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i wiążąca się z tym faktem wypłata kwot, stanowiących spłatę udziału podatnika w majątku spółki ponad wniesiony wkład, skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu?
 1599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-237/07-2/HS
  1. Czy odpisy amortyzacyjne od środka trwałego stanowić będą w pełnej wysokości koszt podatkowy?2. Czy w zakresie prawa do zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych zastosowanie znajdzie przepis o tzw. "niedostatecznej kapitalizacji" wskazany w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/436-52/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny środków pieniężnych na rzecz rodzeństwa -jest prawidłowe.W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 1601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-550/07-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 06.12.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodów uzyskanych przez Spółdzielnię z odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat za lokale mieszkalne - jest nieprawidłowe.W dniu 10.12.2007 r., zo ...
 1602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-550/07-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 06.12.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku zwrotu niesłusznie naliczonego podatku VAT za wieczyste użytkowanie gruntu -jest nieprawidłowe.W dniu 10.12.2007 r., został złożony wniosek o udzi ...
 1603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-351/07/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M. przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 08 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 08 listopada 2007r. wpłynął do tut. B ...
 1604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-227/07-2/HS
  Czy strata z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia (tzw. strata na działalności zwolnionej) poniesiona przez Spółkę w roku podatkowym zakończonym 31 marca 2007 r. będzie mogła zostać odliczona od dochodów podlegających zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jakie Spółka oczekuje uzyskać w przyszłych okresach podatkowych, a zatem czy ww. strata będzie mogła zostać uwzględniona w kalkulacji pomocy publicznej podlegającej wykorzystaniu przez Spółkę w przyszłych okresach podatkowych?
 1605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-514/07-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 21.11.2007 r. (data wpływu 29.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodów uzyskanych przez Wspólnotę z wynajmu części wspólnych -jest nieprawidłowe.W dniu 29.11.2007 r., został złożony wniosek o udzielenie pisemne ...
 1606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-479/07-4/ER
  Czy w opisanym stanie faktycznym od dnia 1 stycznia 2007 r. podatnik jest zobowiązany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności czy dochody uzyskiwane z tytułu czynszu najmu ściany budynku należącego do podatnika są dochodami uzyskanymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 1607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-500/07-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 20.11.2007 r. (data wpływu 26.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodów uzyskanych przez Wspólnotę z odsetek od zaległości w czynszach -jest nieprawidłowe.W dniu 26.11.2007 r., został złożony wniosek o udzieleni ...
 1608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-211/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu 06.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie utraty prawa do zwolnienia dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej -jest ...
 1609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-426/07-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu 02 listopada 2007r.) wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznych-jest nieprawidłowe.W dniu 02 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku d ...
 1610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-426/07-4/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu 02 listopada 2007r.) wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznych-jest nieprawidłowe.W dniu 02 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku d ...
 1611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-426/07-3/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu 02 listopada 2007r.) wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznych-jest nieprawidłowe.W dniu 02 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku d ...
 1612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-426/07-4/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu 02 listopada 2007r.) wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznych-jest nieprawidłowe.W dniu 02 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku d ...
 1613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-482/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu 05 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dochodu z tytułu oszczędzania na Indywidualnym Koncie Emerytalnym -jest nieprawidłowe.W dniu 05 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-319/07/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K. przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 31 października 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007r. wpłynął do tut. Biura w ...
 1615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-15/08/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 31 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sposobu opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa na rzecz dziecka -jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007r. do tut. Biura wpłynął w/w wniosek o udziele ...
 1616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-54/07/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 31 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie sposobu opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa na rzecz dziecka -jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007r. do tut. Biura wpłynął w/w wniosek o udzielenie pis ...
 1617. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/OF-I/418-14/0005/07/PK
  Czy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 2007 r., jeżeli podatnik był zameldowany w w/w lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia (art. 21 ust. 1 pkt. 126 w/w ustawy o podatku dochodowym).
 1618. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-54/07/AŁ/PV-I
  Zwolnieniu od podatku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług podlega dostawa jedynie tej działki, na której są posadowione (trwale z gruntem związane) budynki.
 1619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-403/07-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu 29.10.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodów uzyskanych z lokali mieszkalnych, użytkowych i części wspólnych -jest prawidłowe.W dniu 29.10.2007 r., został złożony wniosek o udziele ...
 1620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-403/07-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu 29.10.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z lokali użytkowych -jest nieprawidłowe.W dniu 29.10.2007 r., został złożony wniosek o udzielenie pis ...
 1621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-243/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 26 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dywidendyjest prawidłowe.W dniu 26 października 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udziel ...
 1622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-263/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając, w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani J. K. przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2007 r. (data wpływu 26 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości- jest prawidłowe.W dniu 26 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 1623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-463/07-4/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.10.2007 r. (data wpływu 07.11.2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 31.12.2007 r. (data wpływu 03.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia tego podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 5.11.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzi ...
 1624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-45/07/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP - u 22 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie podatku od ustanowionej służebności naliczonego od całej wartości nieruchomości- jest nieprawidłowe.W dniu 22 października 2007r. wpłynął ww. wniosek do Izby S ...
 1625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-11/08/AA
  Czy darowizna przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną na rzecz syna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 1626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-110/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnienia od podatku dochodowego, z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej -jest pr ...
 1627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-338/07-4/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2007 r. (data wpływu 16.10.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia premii termomodernizacyjnej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 -jest nieprawidłowe.W dniu 16.10.2007 r., został złożony wniosek o udzielenie pisemn ...
 1628. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 760/07
  Wymóg zameldowania na pobyt stały przez okres 12 miesięcy dotyczy także okresu, kiedy podatnik nie był jeszcze właścicielem lokalu mieszkalnego.
 1629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-652/07-2B/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.11.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia ze zwolnienia od podatku VAT dostawy lokali mieszkalnych usytuowanych na powierzchni uzyskanej dzięki nadbudowie budynku o dwa piętra -jest prawidłowe.W dniu 06.12.2007 r. został zł ...
 1630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-325/07-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.10.2007 r. (data wpływu 12.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania:
  - kwoty partycypacji jako przychodu -jest prawidłowe;- czy dochód z czynszu przez ...
 1631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-410/07-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.10.2007r. (data wpływu 30.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości rolnej -jest prawidłowe.W dniu 30 października 2007 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-416/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu 25.10.2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 listopada 2007 r. (wpływ dnia 10.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości -je ...
 1633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-682/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 7 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług obiadów sprzedawanych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -jest prawidłowe.UZASADNIENIIE ...
 1634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-329/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 grudnia 2007 r. (wpływ dnia 6 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłow ...
 1635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-304/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17.10.2007 r. (data wpływu 22.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji w formie zaliczki z EFS -jest nieprawidłowe.W dniu 22.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-183/07/SD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 4 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji prowadzonej poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej działalności magazynowej -jest prawidłowe.W dniu 4 październi ...
 1637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-205/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 2 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 2 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 1638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-48/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką w wysokości 22% usług ochrony przeciwpożarowej o symbolu PKWiU 75.25 -jest prawidłowe.W dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 1639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-130/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej NXD, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 28.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce dywidendy wypłacanej na rzecz Funduszu z siedzibą w Luksemburgu -jest prawidłowe.W dniu 28 września 2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 1640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-349/07-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r., uzupełnionego pismem z dnia 22 października 2007r. (data wpływu 29 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług pośrednictwa finansowego -jest prawidłowe.W dniu 28.09.2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-350/07-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r., uzupełnionego dnia 22 października 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług pośrednictwa finansowego -jest prawidłowe.W dniu 28.09.2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 1642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-86/07-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.09.2007 r. (data wpływu 03.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia z podatku od darowizny wierzytelności -jest prawidłowe.W dniu 03.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 1643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-292/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2.10.2007r. (data wpływu 05.10.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia straty podatkowej w trakcie korzystania z ulgi przyznanej przez Ministra Finansów -jest prawidłowe.W dniu 05.10.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 1644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-27a/07/MK
  NTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 11 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej w związku z planowanym rozpoczęciem, na terenie specjalnej strefy ekonomic ...
 1645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-27/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 11 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej w związku z planowanym rozpoczęciem, na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, produkcji wyrobów ...
 1646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-22/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 11 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (skutków sprzedaży składników majątkowych) -jest prawidłowe.W dniu 11 września 2007 r. wpłynął do tut. ...
 1647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-219/07-3/AJ
  Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie on zobowiązanym w całości do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych przy zawarciu w terminie do dnia 20.12.2007r. umów przenoszących własność dwu wyżej opisanych działek gruntu, ponieważ zastosowanie w opisywanej sytuacji znajdzie zwolnienie z tego podatku na podstawie art. 9 pkt 2 a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż przedmiotem sprzedaży, w chwili dokonania czynności przeniesienia własności obu nieruchomości na Wnioskodawcę, są grunty spełniające ustawową definicję gospodarstwa rolnego i ani sprzedawca ani wnioskodawca nie starają się w jakikolwiek sposób dokonywać zmiany przeznaczenia użytkowania tych gruntów w chwili obecnej ani zaraz po sprzedaży (może później po upływie np. jednego sezonu ), bądź ich przekwalifikowania lub innej zmiany, a nawet zamierzają kontynuować uprawy rolne na tych gruntach, a to jest wystarczającym warunkiem do objęcia przedmiotowej transakcji zwolnieniem wynikającym z w/w/ przepisu prawa?
 1648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-303/07-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko podmiotu przedstawione we wniosku z dnia 04.10.2007r. (data wpływu 08.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od zrealizowanej inwestycji w zakresie informatycznej sieci usprawniającej funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ze środków Unii Europejs ...
 1649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-25/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 11 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny środków pieniężnych - jestprawidłowe.W dniu 11 września 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 1650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-180/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007 r. (data wpływu 06.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego -jest nieprawidłowe.W dniu 06.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 1651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-309/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007r. (data wpływu 24 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziałów w przedmiotowej nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 24 września 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 1652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-20/07/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura 31 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia z opodatkowania nabycia własności środków pieniężnych przez zstępną - jestprawidłowe.W dniu 31 sierpnia 2007r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemn ...
 1653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-63/07/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 3 września 2007r.) uzupełnionym 26 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia od podatku nabycia przez syna własności środków pieniężnych zgromadzonych przez rodziców na rachunku oszczędnościowo-kredytow ...
 1654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-388/07-2/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26.09.2007 r. (data wpływu 03.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku usług w zakresie prezentowania walk rycerskich, strojów rycerskich, tańca średniowiecznego i barokowego -jest prawidłowe.W dniu 03.10.2007 r. został złożony w/w wniosek o ...
 1655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-517/07-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy X przedstawione we wniosku z dnia 11.09.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT dokumentującej transakcję robót budowlanych -jest prawidłowe.W dniu 16.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 1656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-129/07-4/JK
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego przy sprzedaży nieruchomości.
 1657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-201/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn -jest prawidłowe.W dniu 10 września 2007 r. został złożony ww. wniose ...
 1658. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/4306-0004/IN/07
  Czy spadek nabyty po zmarłym w dniu 27.07.2006r. spadkodawcy podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, stosownie do art. 4a znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2007r. ustawy o tym podatku ?
 1659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/436-17/07/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku złożonym dnia 7 września 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W dniu 7 września 2007 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 15 października 2007 r. (data wpływu 17.10.200 ...
 1660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-272/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 15 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 1661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-437/07-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007r. (data wpływu 12 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku VAT przy świadczeniu usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 80.42.10 "usługi szkół języków obcych i kształcenia ustawicznego dorosłych, gdzie indziej niesklasyfiko ...
 1662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-38/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad zwolnienia dochodu uzyskanego przez Szpital na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy -jest prawidłowe.W dniu 19 września 2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-127B/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2007 r. (data wpływu 10 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 24 września 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uprawnienia do dokonania korekty podatku należnego od dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu w rozliczeniu za miesiąc, w któ ...
 1664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-127A/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2007 r. (data wpływu 10 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 24 września 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu -jest prawidłowe.W dniu 10 sierpnia 2007 r. został złożony w ...
 1665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-127C/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2007 r. (data wpływu 10 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 24 września 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uprawnienia do dokonania korekty podatku należnego od dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu w rozliczeniu za miesiące następ ...
 1666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-30/07-3/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 07.08.2007 r. (data wpływu 13.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie nieopodatkowania umowy zamiany zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 13.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 1667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-40/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko M. Z. J. O. w K., przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 3 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasiłku pieniężnego z tytułu długotrwałej choroby przyznanego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli -jest prawidłowe.W dniu 3 sierpnia 2 ...
 1668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-282/07-2/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2007 r.(data wpływu 03.10.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu "Przebudowa Ośrodka Zdrowia w J - Termomodernizacja i Dostosowanie do Wymogów Prawa" -jest prawidłowe.W dniu 01.10.2007 r. (dat ...
 1669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/436-26/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu 20 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie utraty prawa do ulgi mieszkaniowej w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny -jest prawidłowe.W dniu 20 września 2007 roku zos ...
 1670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/436-14/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007 r. (data wpływu 27 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia z opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 4 października 2007 r., o udzieleni ...
 1671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-66/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 07.08.2007 r. (data wpływu 13.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przychodu uzyskanego z zamiany nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 13.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualn ...
 1672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-96/07/AB
  INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy P przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007 r. (data wpływu 18 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia od podatku usług związanych z obszarami naturalnymi i obiektami chronionej przyrody -jest prawidłowe.W dniu 18 września 2007 r. został zł ...
 1673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-58/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007 r. (data wpływu 8 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości rolnej -jest prawidłowe.W dniu 08.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 1674. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 872/07
  W sentencji wyroku z dnia 29 listopada 2006r., sygn. akt SK 51/06 (OTK-A 2006/10/156 Trbunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) u.p.d.o.f., w zakresie w jakim wyłącza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych na podstawie ugody sądowej. Oznacza to, iż kwoty otrzymane tytułem odszkodowania, w ramachugody zawartej przed sądem, za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, są tym zwolnieniem objęte, mimo, iż otrzymane zostały jeszcze przed wejściem w życie powyższego wyroku.
 1675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-20/07/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2007r. (data wpływu 14 sierpnia 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 25 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia od podatku usług pośrednictwa pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi -jest prawidłowe.W dniu 14 si ...
 1676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-19/07/KP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007r. (data wpływu 14 sierpnia 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 sierpnia 2007 r. (data wpływu 25 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia od podatku usług zmierzających do uzyskania odszkodowania od towarzystw i zakładów ubezpie ...
 1677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-363/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. ( data wpływu 14 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wydatków powstałych przy realizacji projektu pod nazwą "III etap budowy Centrum Kultury, Sala Widowiskowo-Kino ...
 1678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-32/07-3/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.07.2007 r. (data wpływu 26.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia podatkowego wobec Spółki G Sp. z o.o., której założenie jest planowane (pytanie nr 2) -jest prawidłowe.W dniu 26.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 1679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-32/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.07.2007 r. (data wpływu 26.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia podatkowego (pytanie nr 1) -jest prawidłowe.W dniu 26.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 1680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-23/b/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2007 r. (data wpływu 16 lipca 2007 r.), uzupełnionym pismem (na druku ORD-IN) z dnia 19 lipca 2007 r. (data wpływu 23 lipca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej w związku z po ...
 1681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-23/a/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2007 r. (data wpływu 16 lipca 2007 r.), uzupełnionym pismem (na druku ORD-IN) z dnia 19 lipca 2007 r. (data wpływu 23 lipca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej w związku z po ...
 1682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/260/07/JB
  dotyczy zaliczenia umownych odsetek kapitałowych oraz prowizji z tytułu zaciągnięcia i wykorzystywania kredytu przeznaczonego na zakup nieruchomości oraz wybudowanie hali produkcyjno biurowej na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej do kosztów inwestycji poniesionych na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej w świetle § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.10.2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 200, poz. 1463).
 1683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-165/07
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy prawidłowo postępuje kwalifikując otrzymaną dotację jako dochód zwolniony, a część odpisów amortyzacyjnych nie zaliczając do kosztów uzyskania przychodów?
 1684. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-110/07/KK
  Czy od otrzymanego w czasie studiów doktoranckich stypendium podatnik jest zobowiązany odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku skreślenia z listy uczestników?
 1685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436/1/07
  Czy cesja wierzytelności zawarta przez podatników podatku VAT nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 ust. 4a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ?
 1686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-43/07
  Z jaką stawką podatku VAT mają być wystawiane przez Stowarzyszenie - Szkołę, faktury na refundację obiadów na rzecz MOPR?
 1687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-76/283/07/AZ
  Czy uzyskana w 2007 roku bezzwrotna dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/253/07/JB
  Dotyczy prawidłowości ustalenia wartości transakcji międzyzakładowych w świetle art. 11 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w związku z § 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.10.2006r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 200, poz. 1473).
 1689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-23/DCH/07
  Dotyczy zasad opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 1690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-145/07
  Jaka kwota stanowi przychód ze sprzedaży nieruchomości:wynikająca z umowy sprzedaży w wysokości 178.000,00zł, czy kwota 135.682,00zł stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z umowy sprzedaży a kosztami poniesionymi w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego na własnościowe prawooraz czy w świetle powyższego od osiągniętego przychodu należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/425-83/127a/88/07/BB
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, jeżeli należne zaliczki wnoszone przez współwłaścicieli na pokrycie kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, tj. kosztów dostawy mediów oraz wpłat na fundusz remontowy przewyższają koszty tych mediów?
 1692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/423-18/07
  Czy wypłacone w 2007r. dywidendy pomiędzy polskimi spółkami kapitałowymi podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego?
 1693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-28/07-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 07.08.2007 r. (data wpływu 14.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie stosowania przepisów ww. ustawy po 01.01.2007 r. -jest nieprawidłowe.W dniu 14.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 1694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-31/07/PK
  Czy transze pożyczki wypłacone w 2007r. na podstawie umowy zawartej w 2006r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 1695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-33/07/PK
  Czy transze pożyczki wypłacone w 2007r. na podstawie umowy zawartej w 2006r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 1696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-32/07/PK
  Czy transze pożyczki wypłacone w 2007r. na podstawie umowy zawartej w 2006r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 1697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-31/07
  Czy otrzymana przez podatnika pomoc finansowa pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup środków trwałych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na zakup środków trwałych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-58/07/TM
  Czy wartość przekazanego świadczenia (obiadu), jeżeli brak jest możliwości ustalenia dokładnej wartości usługi przypadającej na kontrahenta lub dostawcę, tj. co za ile zjadł zaproszony gość oraz pracownik, należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/1/415/4111-99/07/JS
  Czy należność pieniężna wypłacona żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust.1 pkt.83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-415/58/2007
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2000 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1976/07/AK
  1.Czy świadczenia wypłacane z tytułu prywatnego ubezpieczenia emerytalnego (renta starcza) przez angielską firmę stanowiły w latach 2001-2006 i stanowią nadal świadczenia z tytułu ubezpieczenia osobowego i w związku z tym korzystały i korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. l pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? 2. Czy wzrost wysokości otrzymywanych świadczeń w poszczególnych latach w stosunku do świadczeń wypłaconych w pierwszym roku ich pobierania, wynikający z gwarancji zawartych w umowie ubezpieczeniowej oraz ewentualnych dodatkowych wypłat należy uznać od 01.03.2002r za dochód, o którym mowa w art. 21 ust. l pkt.4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wersjach ustawy obowiązujących od tego dnia? 3. Czy tak określony dochód podlega od 01.01.2005 r zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu zgodnie z art. 30a ust. l z zastrzeżeniem art. 52a ust. l pkt 3, czy jest faktycznie zwolniony z podatku, jeśli umowa z firmą została zawarta w 1984 roku i ostatnia wpłata z tytułu umowy została dokonana w 1998 roku?
 1702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431.PP/423-1559/07/BP
  Czy kwota dotacji przeznaczona przez Wnioskodawcę na wpłaty na PFRON nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ( nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania ogólnego dochodu Wnioskodawcy - tj. z uwzględnieniem dochodu z działalności gospodarczej), jako że przychód z dotacji jest zwolniony od podatku , czy też w związku z tym ,że wydatki na PFRON nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, należy o ich wartość zwiększyć wartość dochodu podlegającego opodatkowaniu,nawet jeżeli wydatki te są opłacane z budżetu Państwa?
 1703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-64/251/07/AZ
  Czy dochody uzyskane z realizacji projektu szkoleniowego realizowanego w ramach Programu i Uzupełnienia do Programu Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-28/07
  Czy świadczenia pieniężne otrzymane przez pracownika od pracodawcy w zakresie pokrycia kosztów za naukę na studiach doktoranckich stanowią przychód podlegający zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/423-21/07
  Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskanych z lokali mieszkalnych.
 1706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-12/07-3/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 31.07.2007r. (data wpływu 01.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie stosowania przepisów ww. ustawy -jest prawidłowe.W dniu 01.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...
 1707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-106/07/JB
  Czy przedstawiony przez Spółkę sposób rozliczenia wypłaconych pracownikom nagród z osiągniętego w 2005r. dochodu, jest prawidłowy.
 1708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-104/07/AB/1
  Czy dochody z czynności wymienionych w pkt 1 oraz w pkt 2 w zakresie członków Spółdzielni, można zakwalifikować jako dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w przypadku przeznaczenia tego dochodu na cele związane z utrzymaniem tych zasobów dochód ten będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/21/07/MK
  Dotyczy zwolnienia z opodatkowania ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
 1710. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 388/07
  Rację należy przyznać Skarżącej, iż opisanej przez nią czynności przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w zamian za zawarcie umowy najmu lokalu kwaterunkowego nie można zakwalifikować jako umowy zamiany. Brak jest bowiem ekwiwalentności świadczeń. Skarżąca w zamian za przeniesienie własności prawa do lokalu mieszkalnego nie uzyskuje prawa własności żadnej rzeczy czy też prawa majątkowego. Strona jako zbywca nieruchomości wstępuje jedynie w stosunek obligacyjny, jakim jest najem lokalu mieszkalnego kwaterunkowego. Mając powyższe na uwadze, bez znaczenia w sprawie pozostaje argumentacja organów, iż skoro opisana przez Skarżącą transakcja nie została uregulowana w przepisie art.21 ust. l pkt 32 a u.p.d.o.f., przewidującym zwolnienie z opodatkowania wymienionych w nim przychodów z tytułu zamiany rzeczy i praw, to przyznanie Stronie ulgi nie wynikającej z w/w przepisu wykraczałoby poza granice kompetencji organów skarbowych. Nie można także zgodzić się, iż przedmiotowa czynność prawna jest czynnością odpłatną. W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż odpłatne zbycie to przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przedstawionym w sprawie stanie faktycznym po stronie Skarżącej nie nastąpi żadne przysporzenie majątkowe, nie nastąpi żadna zapłata odpowiadająca wartości przenoszonego prawa własności lokalu mieszkalnego.
 1711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1415/PM/413-2/07/JS
  czy podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych - sprzedaż rzeczy o wartości nie przekraczającej 1.000.00 zł ?
 1712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-22/07-2/RK
  Na podstawie art.14b §1 i §6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz §7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 16.07.2007 r. (data wpływu 23.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatkowej od czynności związanych z miejscami postojowymi i garażami -jest prawidłowe.W dniu 18.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 1713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-19/07
  Czy w przypadku sprzedaży w 2007 roku nieruchomości nabytej w 2002 roku i po wydatkowaniu przychodu ze sprzedaży na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży będzie wolny od podatku dochodowego?
 1714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-15/2007
  Zdaniem podatnika zamiana spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych zwolniona jest od PCC.
 1715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-058-13/07/AW
  Czy przedstawiony przez podmiot przypadek dostawy paliwa żeglugowego na bunkierkę poprzez wykorzystanie portowych urządzeń załadunkowych wymaga spełnienia dodatkowych czynności prawnych.
 1716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-52/212/07/AZ
  Czy uzyskane dochody z tytułu świadczenia usług w ramach projektu EU/EBRD Rural Finance Facility w Polsce finansowanego przez Komisję Europejską ze środków pomocowych funduszu Phare korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do zapisu art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-84/07/66304
  Czy funkcjonowanie w ramach Spółki opisanych w stanie faktycznym biura w Warszawie i regionalnych biur sprzedaży w innych miejscowościach oraz serwerowni obsługujących ruch na portalu znajdujących się poza obszarem krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej stanowi prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej poza terenem Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rozumieniu par. 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r., w związku z czym dla prawidłowego ustalenia wysokości dochodu uzyskiwanego z tytułu działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej koniecznym jest wyodrębnienie organizacyjne działalności prowadzonej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz jednostek ulokowanych fizycznie poza SSE, jak również prowadzenie rozliczeń pomiędzy tymi jednostkami zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ustawy o CIT, a także, czy spółka prawidłowo klasyfikuje koszty funkcjonowania wspomnianych wyżej jednostek i serwerowni zlokalizowanych poza obszarem krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej jako koszty pośrednie stanowiące koszty wspólne sprzedaży usług objętych zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie SSE i wytworzonych na obszarze SSE oraz usług nie objętych tym zezwoleniem i przypisuje je do przychodu zwolnionego i opodatkowanego podzielone zgodnie z proporcją z art. 15 ust.2 i 2a ustawy o CIT?
 1718. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0044/07
  Czy otrzymane przez Podatniczę odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?
 1719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-28/07
  Czy przychody z tytułu otrzymanych dotacji są dochodem zwolnionym w oparciu o przepis art.21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wydatki finansowane z otrzymanego wsparcia stanowią koszt uzyskania przychodu?
 1720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I.US.PM/436/PCC/21/07
  Spółka w upadłości nabywa nieruchomość (przeniesienie własności nieruchomości na rzecz masy upadłości spółki). Czy powyższa czynność cywilnoprawna podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych?
 1721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1415/POII/415-12/07/KD
  czy wystawiony dowód wpłaty, w którym dokładnie nie określono rodzaju oraz czasu trwania wypoczynku organizowanego przez biuro podróży oraz zaświadczenia wystawiane przez zakład pracy małżonka, w którym potwierdzono udział dziecka w koloniach i określono koszt kolonii może być podstawą do dofinansowania zgodnie z art.21 ust.1 pkt 78 w/w ustawy.
 1722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-2/07
  Spółdzielnia Ogrodnicza wpisana do rejestru grup producentów rolnych wnosi o potwierdzenie czy uzyskane przez Spółdzielnię dochody pochodzące ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków spółdzielni, ma prawo zakwalifikować jako dochód zwolniony z podatku dochodowego.
 1723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 320000-PA-9110-I-7/07
  Podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006r. nr 72, poz. 500 z późniejszymi zmianami).
 1724. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV-5307/2/IN/IS/07/MM
  Czy nabycie przez osobę niepełnosprawną samochodu osobowego korzysta ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli samochód ten będzie również wykorzystywany do prowadzonej przez nabywcę - w firmie jednoosobowej - działalności gospodarczej ?
 1725. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-26/07/GT
  Czy wynagrodzenia wypłacane przez Uczelnię osobom fizycznym realizującym cel projektu pomocowego, bezpośrednio z wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym ulokowane są środki pomocowe, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PL.II.0550-11/07
  - dotyczy stosowania art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
 1727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: KO-436-5/07
  Czy otrzymana od ojca darowizna domu jednorodzinnego będzie zwolniona z podatku?
 1728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-30/07/MC
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny w 2006 roku a następnie na której pobudowano z mężem dom w stanie surowym jest zwolniony ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-15/07
  Wnioskodawczyni w dniu 22 grudnia 2003 r. została właścicielem akcji na podstawie umowy sprzedaży zawartej z pracodawcą oraz zezwoleniem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wydanym w trybie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - decyzja Nr DSP/N/416/16/3 z dnia 9 grudnia 2003 r.). W roku 2006 akcje te zostały sprzedane. Czy dochód ze sprzedaży tak nabytych akcji korzysta ze zwolnienia z podatku?
 1730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-53/07/MK
  Czy wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, wpłacanej w uproszczonej formie na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, winna być obliczona wyłącznie w oparciu o podatek należny od zwykłej działalności komercyjnej, bez uwzględniania podatku zapłaconego od podziału zysku funduszy.
 1731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/2007
  Czy od sprzedaży gospodarstwa rolnego nabytego w drodze spadku będę zobowiązana zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od dnia jego nabycia?
 1732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-25/07/WŁ
  Czy przychody uzyskane w 2007r. ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2001r. w trakcie trwania związku małżeńskiego są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 1733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415-28/07, I US.I/415-29/07
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki wraz z budynkiem mieszkalnym w budowie będzie stanowił źródło przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to czy Podatnicy będą mogli skorzystać ze zwolnienia określonego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-6/07
  Czy dochody podatnika z tytułu stosunku pracy w części obejmującej bezzwrotną pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPO.I.W/IP-3110/6/07
  Zasadność wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości w latach 2004 - 2007 gruntów zajętych pod wewnętrzne drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych.
 1736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PB/423-1/2007/HK
  Czy Spółdzielnia może korzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 1737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/76/07/MP
  Czy wypłacone pracownikom odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie im umów o pracę, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 1738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-15/07
  Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania w Ostródzie mogą być zaliczonena poczet zakupu mieszkania w Toruniu w celu zwolnienia od podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości?
 1739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-10/07/JM
  W dniu 17 grudnia 2006r. zmarła matka podatnika pozostawiając spadek, w skład którego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Rozprawa spadkowa odbyła się 12 kwietnia 2007r. Postanowieniem Sądu z dnia 12 kwietnia 2007r. podatnik nabył frac12; części prawa do spadku. Niniejsze postanowienie uprawomocniło się 8 maja 2007r. Nabytą w spadku frac12; część lokalu podatnik planuje sprzedać.Czy w opisanym stanie faktycznym będą miały zastosowanie przepisy dotyczące sprzedaży nieruchomości obowiązujące do 31 grudnia 2006r. czy od 1 stycznia 2007r.
 1740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-38.5-412/07/ZDB
  Czy uzyskany przychód ze zbycia działki i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie korzystał ze zwolnienia, jeżeli zostanie przeznaczony na cele mieszkaniowe (łączne ze spłatą kredytu i odsetek od kredytu) ?
 1741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/14/07/GN
  Czy wypłacone odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/S-SM/Rek.107/07/DR
  Czy darowizna dokonana w 2002 i 2003 roku, natomiast zgłoszona do urzędu skarbowego w 2007 roku może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn, które weszły w życie 01.01.2007 r.?
 1743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/S-SM/Rek.236/07/DR
  Czy podatnik otrzymujący darowiznę od drugiej żony jego dziadka, stanowiącą lokal mieszkalny, zwolniony jest z opłacenia podatku od spadków i darowizn?
 1744. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0817/06
  Czy kwota wsparcia pomostowego otrzymana przez podatnika na realizację Działania 2.5 - Promocja przedsiębiorczości w ramach projektu ZPORR stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 1745. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0958/06
  Czy kwota dotacji otrzymana przez podatnika na realizację Działania 2.5 - Promocja przedsiębiorczości w ramach projektu ZPORR stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 1746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/70/PDI/415-12/07
  - Czy należy wystawić informację o wartości wykonanych na rzecz beneficjenta ostatecznego usług doradczych i szkoleniowych na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
  - Czy należy pobrać zaloczkę na podatek dochodowy od przekazanego beneficjentowi ostatecznemu kwot wsparcoa pomostowego i kwoty dotacji inwestycyjnej
 1747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB IV 436/5/07
  Czy przekazanie pieniędzy w drodze darowizny na konto obdarowanego i złożenie stosownego powiadomienia w urzędzie skarbowym będzie skutkowało zwolnieniem od zapłaty podatku od darowizny ?
 1748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-20/07
  Czy otrzymane odszkodowanie, odsetki oraz zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego są przychodami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/07
  Jakie podatki będzie uiszczać uczelnia w związku z odpłatnym udostępnieniem części powierzchni budynku szkoły? Czy usługa polegająca na odpłatnym udostępnieniu przez Uczelnię część powierzchni budynku szkoły (sale wykładowe i sale komputerowe) innym podmiotom, których działalnością jest także edukacja i kształcenie, może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych?
 1750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-7/07/PK
  Czy jeśli Spółka otrzyma dywidendę do 30.09.2007r. to przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu stawką 19%, a jeśli po tym dniu to przychód ten będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 1751. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-33/07/GT
  Czy otrzymywane środki z United Nations Joint Pension Fund (Jednolity Fundusz Emerytalny Organizacji Narodów Zjednoczonych) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/14/07
  Czy zwolnione od podatku dochodowego jest dofinansowanie otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup ciągnika używanego w prowadzonej działalności gospodarczej?
 1753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/16/07
  Czy należy traktować jako działalność gospodarczą opodatkowaną sprzedaż sprasowanej słomy?
 1754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-63/07/PK
  Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacane przez Uczelnię, których koszty płac pokrywane są ze środków UE, podlegają zwolnieniu z podatku, a fakt realizacji przez pracownika czy też osobę zatrudniona na podstawie umów cywilnoprawnych w całości czy w części projektów finansowanych ze środków UE upoważnia Uczelnię do odpowiednio pełnego lub częściowego zaniechania poboru zaliczki na podatek dochodowy.
 1755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440RDP/4211/ZM/71822/2007
  Czy istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów izby na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowego od osób prawnych jak i możliwość zwolnienia składek na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 wymienionej ustawy?
 1756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI.PM.406/2/07/sp
  Czy spadek nabyty w 2006 r. będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, na mocy przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym po 01.01.2007r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późń.zm).
 1757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/238/07/IW
  Czy uzyskane środki korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zawartym w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy?
 1758. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0024/07
  Czy wynagrodzenie podatnika finansowane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Transport podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/S-SM/Rek.108/07/DR
  Czy obywatel Litwy zamieszkały w Polsce, ma prawo do korzystania z art. 4 a znowelizowanej ustawy o podatku spadków i darowizn, po otrzymaniu darowizny od rodziców równieży obywateli Litwy?
 1760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-6/PE/07
  Czy na podstawie art. 21 ust.1 pkt 16a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. , Nr 14, poz. 176 ze zm. ) diety z tytułu podróży służbowych pracownika są w całości zwolnione od podatku dochodowego ?
 1761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-7/07/KB
  Czy dochód ze sprzedaży akcji nabytych w roku 1997r., jest zwolniony z opodatkowania?
 1762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-2/443/1/07
  Czy podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu przychód ze sprzedaży nieruchomości uzyskanej uprzednio w drodze zniesienia współwłasności ?
 1763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-17/07/KB
  Czy Spółdzielnia jako płatnik ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego odszkodowania uzyskanego na podstawie ugody sądowej?
 1764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/1/415-79/07/JS
  Czy otrzymana kwota z tytułu ubezpieczenia podlega opodatkowaniu?
 1765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9119-30/07-2/ECH
  Spółka XX prowadzi działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie sprzedaży lam elektrycznych, sprzętu oświetleniowego i innego sprzętu elektrycznego na terenie całej Europy. Kontaktami z częścią klientów oraz poszukiwaniem nowych nabywców towarów zajmuje się osobiście Prezes Zarządu Spółki, który jest obywatelem Danii zamieszkującym w tym państwie. Powyższe czynności na rzecz Spółki wymagają podróżowania po Europie i z tej przyczyny Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu nowego samochodu osobowego. Zakupu samochodu Spółka zamierza dokonać w Danii, gdzie pojazd będzie zarejestrowany i ubezpieczony. Prezes Spółki będzie przyjeżdżał do Polski wielokrotnie w ciągu roku na okresy kilkudniowe. Wnioskodawca deklaruje, iż pobyt samochodu na terytorium RP w ciągu roku nie przekroczy 50 dni.
 1766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/07
  Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawi art. 21, ust. 1, pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapytanie dotyczy również kwestii zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków pokrytych z otrzymanego wsparcia pomostowego, z tym że nie będą one dotyczyły zakupu środka trwałego.
 1767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/IP1/423/411/07/IW
  Jakie obiekty obejmuje pojęcie "zasoby mieszkaniowe", użyte, w punkcie 44 w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla określenia obszaru objętego zwolnieniem od podatku, obowiązującym od 01.01.2007r.?
 1768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/IP1/423/241/07/IW
  Które z przychodów osiąganych przez Wspólnotę podlegają podatkowi dochodowemu, a które są z niego zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-43/07/EK
  Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art.21 ust.1 pkt.83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/423-02/07/AD
  Czy wypłacone zapomogi ze składek członków Związku Zawodowego korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 1771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/25/AP/07
  Pytanie dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego otrzymanego stypendium na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB1/423-23/07/EF
  Czy od sprzedazy nieruchomości towarzystwo musi odprowadzić podatek, przeznaczając całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży na cele statutowe?
 1773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-10/07/MB
  Czy przychody uzyskane przez ławnika uczestniczącego w rozpoznaniu spraw przed sądem podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.
 1774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-8/07
  We wniosku skierowano zapytanie, czy spadkobiercy, dochowawszy wymogów o zawiadomieniu zawartych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn będą zwolnieni od podatku, jeżeli śmierć spadkodawcy nastąpiła po 12.05.2006 r.
 1775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/346/07/AG
  Czy w obowiązującym stanie prawnym przychody otrzymane od podmiotów gospodarczych (zakładów ubezpieczeń, instytucji finansowych) w formie darowizny, przeznaczone na cele statutowe NSZZ FSG stanowią dochody nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dochody zwolnione z art. 17 ust.1 pkt 39 ustawy o pdop)?
 1776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1415/POII/415-6/07/KD
  czy otrzymane z Urzędu Miasta w Ostrołęce dofinansowanie do wymiany okien podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?.
 1777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/07
  Czy w przypadku sprzedaży w 2007 roku działki wraz z zabudową która to działka nabyta została w 2002 roku w drodze spadku, natomiast 2 domki letniskowe zostały wybudowane w 2006 roku, uzyskany przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-9/DCH/07
  Dotyczy zasad opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży w 2007 roku budynku mieszkalnego wybudowanego w 2002 roku, na gruncie nabytym w 1992 roku.
 1779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/04/07/ML
  Czy spłata kredytu inwestycyjnego -biznes hipoteka w okresie od 19.04.2005r do 18.04.2007r zaciągniętego na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- usługowym , skutkuje zwolnieniem z uiszczenia podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat?
 1780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-3/07
  Czy otrzymane z Urzędu Gminy dofinansowanie za wyszkolenie młodocianych pracowników jest zwolnione z opodatkowania na mocy art.17 ust.1 pkt.47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII/415-11/07
  Czy sprzedając mieszkanie, w którym podatnik mieszka i jest zameldowany na pobyt stały od 1992r., a które zostało wykupione na własność dopiero w 2007r. można skorzystać ze zwolnienia z podatku tj. z ulgi meldunkowej?
 1782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/415-4/PE/07
  Podatniczka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach oraz jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Dla celów podatku dochodowego prowadzi podatkową księgę przychodów. Działalność gospodarczą prowadzi w budynku, który wraz z gruntem stanowił własność małżeńską. Po śmierci męża w roku 2005 w wyniku sądowego stwierdzenia nabycia spadku, współwłaścicielami zostali syn i córka. Ze względu na podeszły wiek Strona chce przekazać w drodze darowizny firmę wraz ze wspomnianą nieruchomością na rzecz syna. Syn nie będzie przejmował jej zobowiązań. Czy darowizna ta będzie zwolniona z podatku dochodowego ?
 1783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-37/07/41979
  Czy dla celów zastosowania, w przypadku Spółki, zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT konieczne jest wyodrębnienie przez Spółkę w formie oddziału (zakładu) działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, która to działalność objęta jest zezwoleniem strefowym i czy poprawne jest dokonanie przez Spółkę wyodrębnienia działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej która to działalność objęta jest zezwoleniem strefowym,, w sposób podany we wniosku?
 1784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIB/415-4/07
  Czy renta wypadkowa otrzymywana z Niemiec na podstawie przepisów prawa niemieckiego - zgodnie z art. 21 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)- jest zwolniona z opodatkowania?
 1785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-54490/III/2007
  Czy odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w przypadku rozwiązania umowy o pracę na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. z 1990r. Nr 4, poz. 19 z późn. zm. ) :- jest objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jest objęta przepisem art.21 ust. 1 pkt.3b w/w ustawy o podatku dochodowym, który wyklucza zwolnienie od podatku odpraw pieniężnych.
 1786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0015/07/RA
  Czy odsetki z tytułu lokowania środków z dotacji w instrumenty typu sell-buy-back na bonach i obligacjach Skarbu Państwa są objęte zwolnieniem w myśl art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-7/07
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w chwili zbycia w 2007 r. wyżej opisanych nieruchomości trzeba będzie dokonywać jakichkolwiek opłat związanych z podatkiem dochodowym od osob fizycznych oraz czy należy do Urzędu Skarbowego zwrócić odzyskany podatek VAT z materiałów budowlanych?
 1788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-18/03/07
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku w roku 2007, przed upływem 12 miesięcy od od daty śmierci spadkodawcy, podlega opodatkowaniu, jeżeli w budynku tym jestem zameldowany od urodzenia ?
 1789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-1/07/AB
  Czy przyznane pracownikom socjalnym ryczałty samochodowe korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego?
 1790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/07
  Czy w przypadku sprzedaży w 2007 roku udziałów w nieruchomości nabytych w 2003 r. w drodze spadku, uzyskany przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-3/07
  1.Czy otrzymywana dotacja zwolniona jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w przypadku jeśli koszty ponoszone z ww. dotacji są określone w statucie przedszkola a pozostałe koszty przypadają na przychód opodatkowany ma zastosowanie art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IDG/415/429/56/2007
  Czy dochody pochodzące z usług świadczonych bezpośrednio przez Panią na rzecz Projektu podlegają zwolnieniu na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB1/423-22/07/KZ
  Czy przychody z najmu lokali użytkowych będących własnością spółdzielni mieszkaniowej (zlokalizowane w budynkach mieszkalnych) przeznaczone w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych są wyłączone z podatku dochodowego od osób prawnych?
 1794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB!/423-9/07/AM
  Czy odsetki uzyskane z lokat terminowych utworzonych ze środków pochodzących z wpłat właścicieli z tytułu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 1795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB1/423-9A/07/AM
  Czy środki uzyskane z wynajmu komórek lokatorskich, miejsc postojowych oraz miejsc na szyldy z informajami o właścicielach lokali użytkowych będą zwolnione od podatku dochodowegood osób prawnych?
 1796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/I/415-25/07/JS
  Czy otrzymane odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu niezasadnego rozwiązania stosunku podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/2/07/RG
  Czy w przypadku wypłaty w roku 2007 dywidendy przez Spółkę na rzecz Spółki holenderskiej płatność ta będzie zwolniona z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-02/07/BJ
  Płatnik zwrócił się z zapytaniem, czy świadczenia wypłacane osobom wykonującym prace społecznie użyteczne stanowi dla osoby bezrobotnej przychód z tzw. innych źródeł, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 9 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy , jak wynika z postanowień art.42a w/w ustawy o podatku dochodowym, gmina lub podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne i które dokonywały wypłaty należności za wykonanie prac społecznie użytecznych są obowiązane sporządzić osobie bezrobotnej oraz organowi podatkowemu informację o wysokości przychodów i czy osoba bezrobotna ma obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym kwotę należności otrzymanych za wykonanie prac społecznie użytecznych ?
 1799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-171/07/FW
  Czy wypłacona rodzinie zmarłego pracownika odprawa pośmiertna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1800. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0013/07
  Czy wynagrodzenie wypłacane dla koordynatora projektu finansowane ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424-2180/434/2862/2007
  Podatnik wraz z małżonką od 40 lat byli zameldowani w lokalu mieszkalnym w R Dnia 9 stycznia 2007r. małżonka Wnioskodawcy zmarła i pozostawiła testament, w którym całą swoją część majątku (mieszkaniei garaż) w 100% przepisała na Wnioskodawcę. Po przeprowadzeniu sprawy spadkowej majątek będzie należał do Wnioskodawcy. Hipotetyczna wartość mieszkania i garażu to mniej więcej 120.000,00zł
 1802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM/436-1/02/07/MF
  Czy darowizna przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną na rzecz syna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 1803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-4/07
  zwolnienie od podatku od towarów i usług w stosunku do czynności związanych ze sprzedażą obiadów przez Zespół Szkół dla uczestników-osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy
 1804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UEP-436/11/07BK
  Zwolnienie od podatku od darowizny. Obowiązek złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych.
 1805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1415/POII/415-2/07/KD
  Czy Sąd powinien naliczać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od oprocentowania sum depozytowych- poręczeń majątkowych w sprawach karnych oraz sum na zlecenie- środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie K.p.c. w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami?.
 1806. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I SA/Gd 107/07
  Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt. 4 lit. B ustawy o pdf wolne od podatku są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyjątkiem dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.Kwota nazwana w warunkach ogólnych ubezpieczenia "sumą na ryzyku" (stanowiąca różnicę pomiędzy sumą ubezpieczenia a wartością polisy) wypełnia dyspozycję zwolnienia od opodatkowania.
 1807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-45708/VII/2007
  Czy okres całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego dochodów osiągniętych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmuje okres dziesięciu lat od dnia wystawienia pierwszej faktury, czyli od dnia 30.12.1997 r. do dnia 29.12.2007 r. włącznie?
 1808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DFK/P-2/07/RP
  Czy w przypadku zbycia lokalu mieszkalnego w miesiącu marcu b.r. będziemy mogli skorzystać ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 126 lit. b wypełniając delegację zawartą w art. 21 ust. 22 cytowanej ustawy?
 1809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-6/GJ/07
  Czy przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podlega obowiązkowi opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PMO/436/1/07
  Jakie skutki podatkowe w podatku od spadków i darowizn powstaje w związku z przejęciem przez syna w drodze darowizny przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego, od swojego ojca?
 1811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/46/35913/07
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, czy dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem, który w trakcie jego używania został przez dzierżawcę zmodernizowany z jego środków, jest zwolniona od podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy budynek jest towarem używanym.
 1812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-6/07
  Czy kwota spłaty wspólnikowi przypadającego na niego udziału w wypracowanym majątku spółki, w związku z jego wystąpieniem ze spółki jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB IV 436/1/07
  Czy spadkobierca skorzysta ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli spadkodawca zmarł w 2006r ?
 1814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-29/06/R1
  Czy dotacja wypłacona na podstawie przedłożonej umowy, związana z bezpośrednią realizacją projektu Ogólne i kierunkowe szkolenia językowe dla przedsiębiorstw w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-003/07/EW
  Czy wartość prezentów otrzymywanych przez członków spółdzielni w związku z jej promocja i reklamą korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-5/07/ML
  Czy dana umowa ubezpieczenia opisana we wniosku spełnia przesłanki do uznania jej za ubezpieczenie z funduszem kapitałowym, w rozumieniu art. 30a ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 15 i art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też, spełnia przesłanki uznania jej za umowę ubezpieczenia bez funduszu kapitałowego, korzystającą ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/415-21/11i/6/07/BB
  Czy uzyskanie przychodu zwolnionego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pociąga za sobą konieczność skorygowania kosztu uzyskania przychodu, w szczególności w stosunku do: wydatków na nabycie aktywów rzeczowych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego, a zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów (np. amortyzacja jednorazowa, wyposażenie); czynszów leasingowych - w wypadku przeniesienia na Spółkę umów leasingu operacyjnego?
 1818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDGPS/415/427/11/07
  Które przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą miały zastosowanie do uzyskanego w 2007r. przychodu ze sprzedaży nieruchomości, nabytej w drodze spadku: czy obowiązujący do 31 grudnia 2006r. przepis art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit.d) , czy przepisy obowiązujące w tym zakresie od 1 stycznia 2007r., t.j. nakładające obowiązek zapłaty 19% podatku od dochodu ze sprzedaży.Ponadto , czy w świetle ustawy z 16.11.2006r. nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych , sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku dokonana po upływie 5 lat od daty jej nabycia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 1819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/M-436-5/PCC/2006/MS
  Pytanie podatnika brzmi:czy istnieje obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki w sytuacji, gdy w przedmiotowej sprawie "A" jest Spółką zarejestrowaną w Luxemburgu, a środki finansowe stanowiące przedmiot pożyczki w chwili zawarcia umowy znajdowały się w Luxemburgu (poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).
 1820. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-27/07/JO
  Czy odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/5/Int 7/07
  Czy otrzymana dotacja (ulga) związana z wyszkoleniem uczniów jest przychodem, który należy uwzględnić w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/4111/415-6/07/JS
  Czy odszkodowanie zasądzone wyrokiem z dnia .... Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt .....korzysta ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust.1 pkt.3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.14a-14/07/MZ
  Czy przyznane odszkodowanie powinno być objęte obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego z tytułu uzyskanego dochodu?
 1824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-2/07
  Jaki podatek winien być zapłacony ze sprzedaży akcji Banku Sa w Warszawie?
 1825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/DP/415-1/07/MK
  Czy są zwolnienione z podatku dochodowego dochody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z odsetek naliczonych z tytułu lokaty terminowej założonej ze środków pieniężnych uzyskanych z tytułu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i przeznaczonymi na cele utrzymania tych zasobów?.
 1826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-8-360/07/ZDB
  - Jaki zakres działania administracji nieruchomościami należy rozumieć pod pojęciem gospodarki zasobami mieszkaniowymi?- czy wszystkie dochody administracji nieruchomościami w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 1827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/5/AP/07
  Pytanie dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanej nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 1828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.3110-9/13/2007
  Dotyczy zwolnienia z opodatkowania nieruchomości będących w trwałym zarządzie
 1829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-3/07/BL
  Czy dochody, które uzyskuje wykonując prace na rzecz realizacji projektu finansowanego z bezzwrotnych przedakcesyjnych funduszy unijnych Phare 2003 są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art.21 ust.1 pkt.46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1830. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-II/41171-0001/07/WL
  Dotyczy opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty orne.
 1831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/17/07
  Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne zatrudnione bezpośrednio przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej-Europejskiego Funduszu Społecznego.
 1832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD/415-07/07
  Jak należy przyjąć bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w art.10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym dla działki przejętej na wieczyste użytkowanie w 2003 r., a jak dla budynku mieszkalnego wybudowanego przez podatnika na tej działce w 1955 r?
 1833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-8/07/AN
  Czy wolne od podatku są należności pieniężne- nagrody wypłacone żołnieżom jednostek wojskowych, którzy pełnili służbę w misjach pokojowych.
 1834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NB/415-6/07
  Czy wystąpi obowiązek podatkowy w przypadku przekazania w 2007r w drodze darowiznynieruchomości na rzecz córki?
 1835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PDF-II/415-10/2007
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w celu uzyskania w zamian prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy podatnik może skorzystać z tego prawa, czy też jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wys. 10% wartości przedmiotu umowy kupna-sprzedaży na podstawie art. 28 ust. 2 ww. ustawy?
 1836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX/005/104/Z/K/07
  Czy w sytuacji sprzedaży odziedziczonego udziału będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące do dnia 31.12.2006 r. czy też nowe obowiązujące od 01.01.2007 r.?
 1837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/15/07
  Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne zatrudnione bezpośrednio przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej-Europejskiego Funduszu Społecznego.
 1838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/07
  Czy podlega opodatkowaniu otrzymane odszkodowanie na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami?
 1839. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/423-0176/05
  Czy środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 1840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FnII.3262?ES/4/2007
  Czy nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe, podlegają na mocy art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 1841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDG/415-1/07/11041
  Czy dotacja przedmiotowa do posiłków sprzedawanych w barze mlecznym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-7/07/PD
  Czy odsetki z tytułu nieteminowych wypłat wynagrodzenia zasądzone przez Sąd są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07
  Czy w sytuacji gdy podatnik wypłaca stypendium w wysokości 100 zł. miesięcznie przyznawane na podstawie uchwały Rady Gminy określającej tryb jej przyznania uczniowi otrzymującemu już stypendium od innego Urzędu powinien być potrącony podatek?
 1844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-3/61/07
  Prawo wybotu podstawy wyliczenia wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.
 1845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-6/07
  1. Dochody zakładu gospodarki mieszkaniowej czyli samorządowej jednostki organizacyjnej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz z innych dochodów (lokale użytkowe i tereny zielone) w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44?,2. Czy należy prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych ( w tym terenów zielonych) i odprowadzać należne zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób prawnych od innych dochodów?,3. Czy wyliczenie kosztów uzyskania przychodów - kosztów zarządu do obiektów kwalifikowanych jako mieszkalne i użytkowe można przyjąc dowolnie i rozliczać wg klucza podziałowego do 1 m2, czy proporcjonalnie w strukturze sprzedaży?.
 1846. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-1/US/2007/ER
  Czy jest możliwe aby cały dochód, tj. emerytura i wypłacane z niej alimenty był rozliczany na dwie osoby lub opodatkowaniu podlegał jedynie dochód po pomniejszeniu go o wypłacone alimenty wraz z zapłaconym od nich podatkiem ?
 1847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SL-ML/Rek.2/07/EL
  Czy Podatnik otrzymujący darowiznę od swoich rodziców, dotycząca zabudowanej nieruchomości, jest zwolniony z podatku od spadków i darowizn, mimo iż jest już właściciele lokalu mieszkalnego?
 1848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/5/07
  Koszty uzyskania przychodów-diety z tytułu podróży służbowych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy w firmie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług transportowychZwolnienia od podatku wartości diet wypłacanych pracownikom za czas podróży służbowej.
 1849. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/427-0002/06/4
  DECYZJANa podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 7 lutego 2006 r. Nr PD III/005-12/05 stanowiącego interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii dotyczącej bezzwrotnej pomocy zagranicznej i stwierdza, że stanowisko A... S.A. przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2005 r. jest nieprawidłowe.W dniu 5 grudnia 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach wpłynął wniosek z dnia 23 listopada 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Ze stanu fa ...
 1850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-1/07
  Czy w przypadku nabycia w dniu 04.08.2006 r. spadku (data śmierci) mozna skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 1851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-196/PŁIII/07
  Czy ryczałt samochodowy stanowiący zwrot kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-2/07/BS
  Bardzo proszę o wyjaśnienie czy powinienem zwracać całą kwotę zwolnienia podatkowego czyli za okres 1998-2000.Czy jest możliwe abym wobec niezależnej ode mnie sytuacji mieszkaniowej został zwolniony od zwracania tego podatku.Czy jest możliwe aby w jakikolwiek inny sposób pomóc nam w zaspokojeniu potrzeby własnego mieszkania np. wyrażając zgodę na wykorzystanie tych pieniędzy na cel mieszkaniowy w ciągu najbliższych kilku lat lub uznając ich wpłatę na posiadaną książeczkę mieszkaniową za wypełnienie warunku przeznaczenia środków na cel mieszkaniowy.
 1853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/4111/415-166/-6/JS
  Czy otrzymane odszkodowanie decyzją z dnia 18.12.2006r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy na mocy dekretu z dnia 26 pażdziernika 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy ( Dz.U. Nr.50 poz.279 ze zm.) podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/RM/436/art.14a/364/SD/19/06/HM
  Czy w przypadku sprzedaży, nabytego w 2007r. mieszkania w drodze darowizny notarialnej od rodziców, powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn?
 1855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-058/2/07/AW
  Wniosek podatnika dotyczył udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - ustawy z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.).
 1856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-5/07
  Byłem zatrudniony na stanowisku starszy technik od dnia 1 stycznia 2005 roku. Umowa o pracę była zawarta na czas nieokreślony. Dnia 17 marca 2006 roku otrzymałem pismo o rozwiązaniu umowy o prace za wypowiedzeniem. W dniu 23 marca 2006 roku złożyłem do Sądu Rejonowego w Lublinie pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i wniosłem o przywrócenie mnie do pracy na dotychczasowe stanowisko oraz o zasądzenie na moją rzecz odszkodowania w wysokości sześciomiesięcznego średniego wynagrodzenia. Podczas rozprawy przed sądem w dniu 19 września 2006 roku wycofałem część pozwu dotyczące przywrócenia mnie do pracy, a pozostałą część dotyczącą odszkodowania podtrzymałem. Pełnomocnik pozwanego wyraził zgodę na wypłacenie odszkodowania w sześciomiesięcznego średniego wynagrodzenia i została zawarta ugoda postanowieniem Sądy Pracy z dnia 28 września 2006 roku. Czy zawarcie ugody sądowej i wypłata wynikającego stąd odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracy w wysokości sześciomiesięcznego średniego wynagrodzenia jest zwolnione od podatku dochodowego?
 1857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/10/07
  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanego wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, zlecenia ze środków pomocowych.
 1858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDM/415-19/06
  Czy sprzedaż gruntów po wycofaniu ich z ewidencji środków trwałych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli minęło 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym wycofano je z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia?
 1859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/415-6/06
  Czy wydatek na zakup działki gruntu znajdującej się na terenie przeznaczonym pod zabudowę siedliskową oraz zakup jednostek uczestnictwa funduszów inwestycyjnych skutkuje zwolnieniem z 10% należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu laty od daty nabycia?
 1860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-2/07/MW
  Czy otrzymywane świadczenie po zmarłym mężu jest zwolnione z podatku?
 1861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/4111/415/0002/07
  Czy kwotę dofinansowania należy wpisać w przychody firmy i zapłacić od niej podatek dochodowy, czy też jest to kwota wolna od podatku dochodowego?
 1862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/Zp/443/218/KO/EZ/06/07
  1.Czy każda z tych usług jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT?2.Czy, gdyby okazało się, że na podstawie uszczegółowienia klasyfikacji PKWiU wszystkie usługi są zwolnione z VAT, to powinna Pani dokonać jeszcze raz korekt sprzedaży tego okresu?3.W jakim terminie należy zaksięgować faktury korygujące sprzedaż ze stawki 22% na stawkę zwolnioną, czy w dacie otrzymania faktur przez kontrahenta, czy w dacie faktycznie wykonanej usługi?
 1863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-18/07/7005
  Byłemu pracownikowi Spółki, przyznano, prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego, odszkodowanie tytułem nie wydania w terminie świadectwa pracy. Odszkodowanie to zostało wypłacone. Ponadto Spółka wypłaciła byłemu pracownikowi odsetki ustawowe za okres od dnia wydania wyroku do dnia oddalenia apelacji od tego wyroku, wniesionej przez Spółkę. Spółka podkreśla, iż w wyroku Sądu Rejonowego nie przyznano byłemu pracownikowi odrębnej kwoty tytułem odsetek. Sąd Rejonowy nie wezwał też strony pozwanej (Spółki) do naliczenia i wypłaty jakichkolwiek odsetek lub innych kwot poza samą kwotą odszkodowania. Czy wypłacone byłemu pracownikowi odsetki od zasądzonej kwoty odszkodowania powinny być zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, tak jak korzysta z tego zwolnienia w/w kwota na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 ze zm.)- zwanej dalej ustawą o pdof?
 1864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/786/181/2006/HZ
  1.Czy sprzedaż nieruchomości wybudowanej w latach 1963-1965 i użytkowanej przez Spółkę od roku 1965, ulepszonej wskutek poniesionych w latach 1996-2000 nakładów w kwocie przekraczającej 30% wartości początkowej i w roku 2003r. jest zwolniona od podatku VAT? 2.Czy zbycia wieczystego użytkowania gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku w przypadku dostawy budynku trwale z gruntem związanego - art.. 29 ust. 5 ustawy o podatku VAT, jeżeli sprzedaż tego budynku korzysta ze zwolnienia od podatku VAT?
 1865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-47/06
  Czy korekta zeznania podatkowego polegająca na rezygnacji z ulgi odsetkowej pozwala na skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. a i lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/78/AMK/06
  Czy wypłacane przez Uczelnię w ramach realizowanego projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej stypendia doktoranckie i dodatki stypendialne przyznawane na podstawie "Regulaminu funduszu stypendialnego dla absolwentów kontynuujących naukę na studiach doktoranckich" (pod warunkiem zatwierdzenia go przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-1/07
  Byłem zatrudniony na stanowisku starszy technik od dnia 1 stycznia 2005 roku. Umowa o pracę była zawarta na czas nieokreślony. Dnia 17 marca 2006 roku otrzymałem pismo o rozwiązaniu umowy o prace za wypowiedzeniem. W dniu 23 marca 2006 roku złożyłem do Sądu Rejonowego w Lublinie pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i wniosłem o przywrócenie mnie do pracy na dotychczasowe stanowisko oraz o zasądzenie na moją rzecz odszkodowania w wysokości sześciomiesięcznego średniego wynagrodzenia. Podczas rozprawy przed sądem w dniu 19 września 2006 roku wycofałem część pozwu dotyczące przywrócenia mnie do pracy, a pozostałą część dotyczącą odszkodowania podtrzymałem. Pełnomocnik pozwanego wyraził zgodę na wypłacenie odszkodowania w sześciomiesięcznego średniego wynagrodzenia i została zawarta ugoda postanowieniem Sądy Pracy z dnia 28 września 2006 roku. Czy zawarcie ugody sądowej i wypłata wynikającego stąd odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracy w wysokości sześciomiesięcznego średniego wynagrodzenia jest zwolnione od podatku dochodowego?
 1868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-70.1-338/07/ZDB
  Gdy dochód z umowy zlecenia z