Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


związek zawodowy

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-189/12-4/KJ
  1.Czy przychód podatkowy z tytułu częściowej refundacji wynagrodzenia powstaje w miesiącu, za który wystawiono notę (miesiąc wypłaty refundowanego wynagrodzenia), czy też w dniu, w którym na rachunek bankowy Spółki wpłyną pieniądze? 2.Czy Spółka prawidłowo rozlicza koszty wynagrodzenia i składek ZUS tego pracownika w miesiącu wypłaty lub postawienia do dyspozycji ?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-152/12/RS
  Czy płatnik ma obowiązek uzyskiwać informacje od innych podmiotów (innych zakładów pracy lub związków zawodowych) o wysokości udzielanych pracownikowi lub emerytowi i renciście, z którym łączył pracodawcę uprzednio stosunek pracy w roku podatkowym zapomóg i świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26, 38 i 67 ustawy o podatku od osób fizycznych lub żądać od świadczeniobiorcy (pracownika lub emeryta i rencisty) oświadczeń o otrzymanych przez niego w danym roku podatkowym zapomogach i świadczeniach, czy też na świadczeniobiorcy (pracowniku lub emerycie i renciście) ciąży obowiązek kontrolowania wysokości otrzymywanych w roku podatkowym zapomóg i świadczeń i opodatkowywania ich nadwyżki ponad limity wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26, 38 i 67 ww. ustawy w zeznaniu podatkowym i poinformowania płatnika o przyznaniu i wysokości świadczenia?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-904/11/HK
  Czy pokrywane koszty noclegów i wyżywienia, wkalkulowane w cenę usługi za organizację narady, zjazdu itp. związków zawodowych, rozliczone proporcjonalnie na uczestniczącego w niej pracownika, reprezentującego związki zawodowe, stanowią dla tego pracownika przychód podlegający opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-712/11/HK
  Czy zwrot kosztów wyjazdu pracownikom, reprezentującym związki zawodowe, w celu: -wzięcia udziału w posiedzeniach komisji i zespołach roboczych powoływanych na wszystkich szczeblach zarządzania (przez kierowników jednostek Lasów Państwowych), -uczestniczenia na naradach, konferencjach oraz uroczystościach okolicznościowych organizowanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym, -uczestniczenia w innych okolicznościach, np. naradach, zjazdach, konferencjach itp. związków zawodowych, będzie stanowił przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych u tych osób?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-122/11-2/MP
  Wnioskodawca dokonując świadczeń na rzecz swoich pracowników – świadczeń, które spełniają warunki do zwolnienia określonego w brzmieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stosując zwolnienie w tym przepisie przewidziane, winien sumować wszystkie świadczenia przez siebie przekazane i od nadwyżki przekraczającej limit 380 zł pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-84/11-2/MP
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do żądania od swoich członków (podatników) oświadczenia o wysokości wykorzystanego przez nich w danym roku limitu i wystawienia PIT-8C tym pracownikom, którzy przekazali oświadczenie w tym zakresie, a z którego wynika, że świadczenie Związków Zawodowych stanowić będzie nadwyżkę nad przewidzianym w ustawie limitem?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-903/10/AA
  Opodatkowanie dodatku do wynagrodzenia przewodniczącego Związku z tytułu dyskryminowania za działalność związkową.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1004a/10/MM
  Czy diety przyznawane niektórym członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie przekraczające miesięcznie 2.280 zł, mogą zostać uznane za diety otrzymane w związku z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy podlegają zwolnieniu na podstawie powołanego przepisu?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-650/10-4/KG
  Prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach dokumentujących wydatki ponoszone na związki zawodowe
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-715/10/MS
  Czy Spółka postępuje prawidłowo nie uznając wydatków poniesionych w ramach nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń, świadczenia usług oraz przekazywania materiałów na rzecz związków zawodowych za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy jest to zależne od podpisania umowy określającej zakres tych świadczeń, zawartej między Spółką, a związkiem zawodowym?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-236/10-4/MP
  Czy dieta Przewodniczącego Związku Zawodowego wypłacana jako pokrycie wydatków związanych z pełnieniem obowiązków związkowych, zaliczanych do grupy obowiązków społecznych i obywatelskich, stanowiąca rekompensatę materialnych i niematerialnych kosztów, związanych z pełnieniem obowiązków służbowych, społecznych i obywatelskich w jednostce, w której zakres zadań jest nierozerwalny z wykonywaniem zadań Państwa w zakresie ochrony granic i kontroli ruchu granicznego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 178 ze zm.) podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 2.280,00 zł miesięcznie?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-282/10-2/MK
  Obowiązki płatnika w związku z finansowaniem kosztów indywidualnych i ogólnych związanych z udziałem w spotkaniach związkowych, członków organizacji związków zawodowych będących jednocześnie pracownikami Wnioskodawcy.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-514/10/CzP
  Czy przekazane darowizny pieniężne Międzyzakładowemu Związkowi Zawodowemu oraz Stowarzyszeniu na cele wymienione w zapytaniu, podlegać będą odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-507/10/MO
  Czy wynagrodzenie zarówno za pracę na stanowisku, na które zostali oddelegowani (ślusarz, magazynier), jak i przewodniczącego organizacji związkowej jest kosztem uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-353/10/MK
  Czy kwota przyznanej pracownicy zapomogi losowej, przekraczająca limit 2.280 zł w roku podatkowym, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w świetle zmiany o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzonej ustawą z dnia 17 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 125 poz. 1037)?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-21/10-2/GJ
  odnośnie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z ubezpieczeniem ITP
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-944/09/TJ
  Opodatkowanie świadczeń otrzymanych ze środków Funduszu Związków Zawodowych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-761/09-2/PJ
  Czy Spółka prawidłowo postępuje zaliczając koszty związane z udostępnianiem nieodpłatnie pomieszczeń i urządzeń technicznych związkom zawodowym do kosztów uzyskania przychodów?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/102/IMD/09/627
  Przyznana Wnioskodawcy – Prezesowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego dieta z dniem 1 stycznia 2009 r. w wysokości 750 zł miesięcznie w kontekście zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/104/IMD/09/629
  Czy wypłacane diety oraz zwrot kosztów podróży członkom Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego to kwoty otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (do określonej kwoty) i przez to są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-445/09-2/DS
  Czy wydatki Spółki na zakup usług prawnych związanych z opracowaniem tzw. pakietu socjalnego (pakietu gwarancji pracowniczych) i negocjowania jego postanowień z nowym właścicielem (inwestorem) Spółki, udokumentowane fakturami VAT (lub innymi dowodami, w zależności od statusu prawnego usługodawcy) będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-352/09-4/MC
  Czy w zaprezentowanym stanie faktycznym można uznać za podatkowy koszt uzyskania przychodu podatek VAT naliczony, który nie obniża podatku VAT należnego, wykazany w fakturach dokumentujących wydatki nie uznane przez Bank za podatkowy koszt uzyskania przychodu ze względu na brak związku przyczynowo - skutkowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, jak również nie uznane za koszt podatkowy ze względu na wyłączenie na mocy art. 16 ust. 1 tej ustawy?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-831/09/BG
  Czy wydatki : - koszty zużycia materiałów biurowych i komputerowych oraz prenumeraty gazet, (pkt 2 poz. 54 Wniosku) - koszty rozmów telefonicznych (telefon stacjonarny oraz telefon komórkowy do wysokości rozmów określonych w umowie), (pkt 3 poz. 54 Wniosku) - koszty podróży służbowych z tytułu delegacji na szkolenia związkowe w tym między innymi - koszty materiałów szkoleniowych, koszty pobytu czyli noclegu oraz zwrotu kosztów podróży - na zasadach określonych dla podróży służbowych pracowników. na szkolenia pracownicy jeżdżą zawsze swoimi prywatnymi samochodami,(pkt 4 poz. 54 Wniosku) - koszty biletu miesięcznego, które pokrywa pracodawca, (pkt 5 poz. 54 Wniosku) - koszty środków transportu w celu zapewnienia dojazdu przewodniczącego związku do innych jednostek organizacyjnych Spółki w celu spotkań z innymi związkowcami (pkt 6 poz. 54 Wniosku)- kosztów organizacji spotkań Zarządu Spółki z delegatami będącymi członkami tychże związków (napoje, kawa, ciastka) (pkt 7 poz. 54 Wniosku),ponoszone przez Spółkę na rzecz funkcjonowania związków zawodowych stanowią koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-285/09-5/MK
  Wnioskodawca kwotę dokonanej wypłaty zapomóg dla poszczególnych powodów - członków związku, będzie obowiązany ująć w informacji PIT-8C wystawionej osobie otrzymującej pomoc finansową. Wnioskodawca w tym przypadku nie będzie obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a wykazana w PIT-8C kwota, będzie stanowiła dla podatnika przychód z innych źródeł, który będzie on obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy w którym pomoc została wypłacona. Natomiast w kwestii planowanego umorzenia należności członkom związku zawodowego poprzez zwolnienie z długu kosztów zastępstwa procesowego wobec pracodawców w stosunku do pozostałych pracowników (członków związku) stanowiącego dla tych osób przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wypłacenia pozostałym członkom związku zapomóg, Wnioskodawca również w tym przypadku będzie obowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C wystawionej osobie otrzymującej pomoc finansową, a wykazana w PIT-8C kwota będzie stanowiła dla podatnika przychód z innych źródeł, który będzie on obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy w którym pomoc została wypłacona.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/4160/22/09-3/AM
  Przyznana Wnioskodawczyni – Prezesowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego dieta z dniem 1 stycznia 2009 r. w wysokości 500 zł miesięcznie w kontekście zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-169/09/IB
  Czy otrzymywane diety w wysokości kilkuset złotych miesięcznie wypłacane osobom funkcyjnym wymienionym we wniosku są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy w przypadku zwolnienia od podatku osoby te muszą wykazywać powyższe dochody w odpowiednich zeznaniach podatkowych PIT?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-158/09/PC
  Czy z przelanej kwotę zgromadzonych składek członkowskich należy odprowadzić podatek dochodowy oraz czy organizacja dotychczas prowadząca konto składki statutowe przejmując na swe konto odprowadzić musi podatek w przypadku przelania podzielonych procentowo wpływów?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-70/09-2/MK
  zwolnienia od podatku diet, wypłacanych członkom Rady Koordynacyjnej Unii z tytułu uczestnictwa w pracach Rady
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-134/09-4/AK
  Czy wypłacane diety oraz zwrot kosztów podróży członkom Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego to kwoty otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (do określonej kwoty) i przez to są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-59/09/BD
  Czy od otrzymanego od związku zawodowego upominku bądź paczki świątecznej jest obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-633/08/MT
  Czy diety i zwrot kosztów wyjazdów wypłacane osobom będącym działaczami związków zawodowych są kosztem uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1043/08/TJ
  Zwolnienie od podatku dochodowego diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów w przypadku wyjazdu w celach związkowych członka organizacji.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-716/08-4/ES
  Przyznana Wnioskodawcy - Prezesowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego dieta z dniem 1 stycznia 2009 r. w wysokości 750 zł miesięcznie w kontekście zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1465/08-4/AK
  Reasumując stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe odnośnie zwolnienia z opodatkowania wypłacanych zasiłków pogrzebowych, jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, odpraw emerytalno-rentowych, świadczeń rzeczowych w postaci paczek do kwoty nie przekraczającej 380 zł, natomiast nieprawidłowe odnośnie opodatkowania zapomóg udzielanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-447f/08/DK
  Czy koszt podatku naliczonego od towarów i usług poniesionego w związku z nabyciem usług i towarów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 36. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/2/08/TL
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego udostępniania przez Podatnika na rzecz związków zawodowych pomieszczeń wraz z wyposażeniem na prowadzenie działalności statutowej oraz środków transportowych, będących własnością Spółki, a także nieodpłatnego świadczenia przez Podatnika na rzecz związków zawodowych usług telefonicznych w celu zapewnienia łączności telefonicznej i faksu (do określonego limitu rozmów telefonicznych) oraz usług polegających na obsłudze przekazywania składek członkowskich z wynagrodzeń pracowników.
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/1/08/TL
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania przez Podatnika materiałów biurowych na potrzeby związków zawodowych.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-807/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16.05.2008r.(data wpływu 23.05.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania darowizny na rzecz związków zawodowych (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy) -jest nieprawidłowe.W dniu 23.05.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-268/08-4/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2008 r. (data wpływu 15.02.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 15.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek (uzupełniony pismem z dnia 04.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-194/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku Zawodowego przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodu Związku Zawodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 tej ustawy -jest nieprawidłowe.W dniu 6 grudnia 2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzi ...
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-282/07-4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 12.10.2007 r. (data wpływu 17.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń rzeczowych -jest nieprawidłowe.W dniu 17.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-96/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku Zawodowego przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 27 sierpnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania diet wypłacanych członkom Zarządu Związku Zawodowego -jest nieprawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniose ...
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-26/07-3/RL
  Czy wartość kuponów kulturalno - rekreacyjnych, sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. do kwoty 380 zł rocznie?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-22/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 04 lipca 2007 r. (data wpływu 23 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki, przeznaczonego na cele statutowe -jest nieprawidłowe.W dniu 23 lipca 2007 r. (data wpływu) został zł ...
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1/423/1/07
  Czy od dochodu uzyskanego z działalności ksero związek zawodowy powinien odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych ?
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440rpł/415/70752/2007
  Czy związek zawodowy dokonując wypłat na rzecz swoich członków winien wystawić informacje PIT-8C o uzyskanych dochodach?
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-2/443-308-42/06
  Czy nieodpłatne przekazanie związkom zawodowym lokalu na podstawie umowy użyczenia stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/220/06/MJS
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego udostępniania przez Podatnika na rzecz związków zawodowych pomieszczeń wraz z wyposażeniem na prowadzenie działalności statutowej oraz środków transportowych, będących własnością Spółki, a także nieodpłatnego świadczenia przez Podatnika na rzecz związków zawodowych usług telefonicznych w celu zapewnienia łączności telefonicznej i faksu (do określonego limitu rozmów telefonicznych) oraz usług polegających na obsłudze przekazywania składek członkowskich z wynagrodzeń pracowników.
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/23/07/TL
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania przez Podatnika materiałów biurowych na potrzeby związków zawodowych.
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/202/06/JB
  Czy wydatki ponoszone na rzecz organizacji związkowych są kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych ?
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS PDFD1-423/3/07
  czy dochód uzyskany przez organizację związku zawodowego ze sprzedaży udziałów w spółce prawa handlowego, pod warunkiem przeznaczenia go na cele statutowe, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-26/06/MZ
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy, a wszystkie uzyskane z tego tytułu dochody przeznacza na finansowanie działalności statutowej Związku. We własnym stanowisku w sprawie Wnioskodawca stwierdza, że w związku z przekazywaniem w całości uzyskiwanych dochodów na cele statutowe Związku, zgodnie z art. 24 ustawy o związkach zawodowych i art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzyskane dochody są wolne od podatku.
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS PDFD1-423/1/07
  czy dochód uzyskany przez organizację związku zawodowego ze sprzedaży udziałów w spółce prawa handlowego, pod warunkiem przeznaczenia go na cele statutowe, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-423-4-6813/06
  Czy wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są przychodu związku z tytułu umowy zlecenia zawartej z firmą ubezpieczeniową
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/OP/423-1/SZE/06
  Czy NSZZ Pracowników powinien składać informację podatkową (CIT-D) jeśli nie prowadzi działalności w sferze pożytku publicznego a otrzymane darowizny przeznaczone są na cele statutowe związku?
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/423-1/11/4/06
  Czy korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód ustalony z pominięciem kosztów z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń i nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne?
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/NIP/4001- 1/ 06
  Pytanie podatnika dot. nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP dla zakładowej organizacji związkowej.
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-2/06
  Czy po stronie wynajmującego powstaje obowiązek podatkowy w związku z nieodpłatnym udostępnieniem części nieruchomości związkowi zawodowemu?
 59. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.423/1/06
  Czy uzyskane przez związek zawodowy odsetki bankowe od środków pieniężnych pochodzących ze składek członkowskich zgromadzone na lokatach terminowych a przeznaczone na działalność statutową związku są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych? Związek nie prowadzi działalności gospodarczej, a środki pieniężne pochodzące ze składek członkowskich przeznacza na działalność statutową. Z nadwyżki tych środków tworzy bankowe lokaty terminowe, a uzyskane odsetki przeznacza na cele statutowe Związku.
 60. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 115/05
  Aby zatem dochód związku zawodowego korzystał ze zwolnienia od opodatkowania, przewidzianego w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przeznaczenie i wydatkowanie tego dochodu musi pozostawać w bezpośrednim związku z realizacją jego celu statutowego. Wobec tego, że warunku tego nie spełniły przedmiotowe wydatki skarżącego Związku, brak jest podstaw do wzruszenia zaskarżonego w sprawie niniejszej wyroku.
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/70/05
  Czy świadczone przez związek zawodowy usługi, wynikające z jego statutu, mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podczas gdy według opinii Urzędu Statystycznego świadczone usługi nie zostały zaklasyfikowane do usług statutowych?
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0005/05
  Czy wydatki ponoszone z tytułu kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników wchodzących w skład zarządu międzyzakładowej organizacji związkowej mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/52/05
  Czy diety wypłacone członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego - emerytowanym nauchycielkom - za udział w posiedzeniach, naradach, szkoleniach oraz komisjach kwalifikacyjnych i konkursowych - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-5/05
  Czy z dywidendy otrzymanej przez Związek Zawodowy winien być potrącony podatek dochodowy, jeżeli środki pieniężne z tej dywidendy w całości przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych?
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-14/05
  Czy rzeczowymi świadczeniami otrzymanymi przez pracownika (emeryta) i zwolnionymi od podatku dochodowego są wycieczki turystyczno-krajoznawcze finansowane w części ze środków ZFŚS, a w pozostałej części ze środków związków zawodowych?
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0012/05/PA
  Czy w 2005 roku nadal obowiązuje zwolnienie od podatku dochodowego dochodu z działalności gospodarczej związków zawodowych w całości przeznaczonego na działalność statutową?
 67. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1654/04
  1. Należy zauważyć, iż treść art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uzależnia wyłączenia od zwolnienia od podatku od posiadania przez związek zawodowy statusu przedsiębiorcy, nie wymaga również by wyłączenie takie miało miejsce gdy to związek zawodowy prowadzi działalność gospodarczą. Nie ulega wątpliwości, iż skarżący ma rację, twierdząc, że to spółka komandytowa jest przedsiębiorcą, a nie udziałowiec i w tym przypadku to spółka - a nie związek zawodowy - prowadzi działalność gospodarczą. Jednakże sformułowanie użyte przez ustawodawcę w omawianym przepisie, iż wolne od podatku są dochody związków zawodowych "w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej" wskazuje - zdaniem Sądu - na to, że dochody przeznaczone na działalność gospodarczą w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc także jako środki ulokowane w spółce prawa handlowego, prowadzącej działalność gospodarczą, nie korzystają ze zwolnienia od podatku, nawet jeśli dywidendy czy innego rodzaju dochody uzyskane z tytułu udziału w spółce zostaną przeznaczone na cele statutowe. Odwołując się do wykładni językowej przepisu warto zauważyć, iż zwrot "działalność gospodarcza" nie jest tożsamy z wyrażeniem "prowadzenie działalności gospodarczej", a co za tym idzie, nie można ograniczyć wyłączenia z przywileju podatkowego uregulowanego w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przypadku, gdy to związek zawodowy prowadzi działalność gospodarczą. 2. Art. 17 omawianej ustawy mówi o zwolnieniu dochodu od podatku, a nie o zwolnieniu podatników od podatku - ustawodawca, odstępując od opodatkowania, kierował się tu przeznaczeniem dochodu na wyraźnie przez siebie wskazane cele, a nie jego wykorzystywaniem przez podmiot realizujący co prawda cele statutowe, lecz jeszcze w założeniu - a nie w konkretnym momencie wydatkowania tego dochodu. 3. Podkreślić należy raz jeszcze, iż nie chodzi w tym przepisie jedynie o prowadzenie działalności gospodarczej przez sam związek zawodowy - wystarcza bowiem przeznaczenie dochodu na wspieranie działalności gospodarczej prowadzonej przez inne podmioty, w tym spółki prawa handlowego.
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/411/17258/129/2005/35066cz
  Czy świadczenia statutowe wypłacane przez związki zawodowe członkom związku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wartość podlegających opodatkowaniu świadczeń należy wykazać w informacji PIT-8C?
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM-415/2/05
  Na terenie Spółki działają dwie odrębne orgaznizacje związkowe, zarejestrowane w KRS, posiadające osobowość prawną. Te organizacje swoim członkom w 2004 roku dały talony świąteczne. Prosimy o wyjaśnienie, czy zakład pracy ma ująć wartość tych talonów do informacji PIT-11 lub rozliczenia PIT-40, które wystawia swoim pracownikom. Naszym zdaniem przychody pracowników ze stosunku pracy otrzymane od Spółki zakład pracy nie łączy z przychodami członków związków zawodowych otrzymanych od swoich organizacji związkowych i nie ujmuje do ww. druków. Uważamy, że związki zawodowe nie będące płatnikiem powinny sporządzić dla swoich członków PIT-8C (zgodnie z art. 42a oraz art. 20 Ustawy podatkowej), w którym uwzględnią wartość talonów świątecznych.
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ND/423-2/05
  Czy dochód osiągnięty przez związek zawodowy (zarządzany przez Komisję Międzyzakładową) z działalności prowadzonej w charakterze ubezpieczającego, jeżeli zostanie przeznaczony na cele statutowe, będzie wolny od podatku dochodowego od osób prawnych? 2) Czy w związku z powyższym zwolnieniem Podatnik nie ma obowiązku comiesięcznego składania deklaracji o wysokości dochodu (straty) CIT-2?
 71. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1112/04
  Czy zwrot składek członkowskich członkom związku zawodowego stanowi przychód w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i z jakiego tytułu? W jakiej wysokości należy naliczyć i pobrać podatek dochodowy?
 72. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-122/05/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w kontekście przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 88 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają czynności określone w przepisie art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 8 ust. 2 w/w ustawy. W przypadku, jeżeli czynności podlegają opodatkowaniu, to jak należy dokumentować powyższe czynności w następujących przypadkach, gdy:1) zakupy sfinansowane zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z ZFŚS;2) zakupy sfinansowane zostały przez pracodawcę a obowiązek ich finansowania wynika np. z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy;3) zakupy sfinansowane zostały przez pracodawcę, a dotyczą funkcjonowania rady nadzorczej lub związków zawodowych pracowników?
 73. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-24-04
  Czy bony towarowe, jakie zakupił dla swoich członków związek zawodowy, podlegają opodatkowaniu?
 74. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/9/04
  Czy związek zawodowy jako niezależna osoba prawna, samodzielnie sporządzająca bilans, która prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, w związku z wejściem w życie nowej ustawy - ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) utraci status zarejestrowanego podatnika podatku VAT?
 75. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/178/1/2004
  Czy wydatki na szkolenie związku zawodowego są kosztem dla pracodawcy ?
 76. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DM-423/2/04
  Związek zawodowy nabył od przedsiębiorstwa akcje, a następnie sprzedał je.Koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę, który od każdej akcji potrącił 19% podatek. Związek zawodowy nie prowadzi działalności gospodarczej i wszystkie środki finansowe przeznacza na działalność statutową, także środki pochodzące ze sprzedaży akcji.
 77. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/005U-643/04/ZO
  Czy dochody spółki z o.o. której udziałowcem jest wyłącznie organizacja działająca na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, a której celem statutowym jest działalność m. in. szkolnictwo dla dorosłych i bezrobotnych wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przeznaczone na te cele, ale nie przekazane na rzecz tej organizacji, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy?
 78. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/14/2004
  Związek Zawodowy nie prowadzi działalności gospodarczej poza statutową, czy w związku z tym istnieje obowiązek składania deklaracji podatkowych CIT-2 i zeznania podatkowego CIT-8?
 79. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIMUS.WD/423/57/04
  Pytanie podatnika dotyczy: możliwości zarachowania w koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez XXX SA na rzecz związków działających na szczeblu Grupy XXX SA, będących reprezentantami pracowników, z tytułu negocjowania przez nich umowy społecznej dotyczącej pracowników XXX SA.
 80. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB-III-423-07-04
  Rozliczenie kosztów eksploatacji budynku nie stanowiącego własności podatnika (oddanego w zarząd).
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!