Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


zmiana przeznaczenia

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-691/12-6/JN
  Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz bieżącymi związanymi ze świetlicami wiejskimi
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-677/12-4/JS
  w zakresie prawa do korekty podatku naliczonego oraz sposobu dokonania korekty w związku z budową Centrum.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-517/12-5/ALN
  Prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego VAT w związku z budową wodociągu oraz prawa do odliczenia tego podatku w drodze korekty deklaracji za okresy rozliczeniowe, w których Gmina otrzymała poszczególne faktury w związku z budową wodociągu.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-705/12-4/IR
  W zakresie: opodatkowania usługi dzierżawy zaplecza sportowego, możliwości odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty, o której mowa w art. 91 ust. 7 ustawy oraz wysokości i sposobu dokonania tej korekty
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-705/12-5/IR
  W zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty, o której mowa w art. 91 ust. 7 ustawy oraz wysokości i sposobu dokonania tej korekty.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-705/12-4/IR
  W zakresie: opodatkowania usługi dzierżawy zaplecza sportowego, możliwości odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty, o której mowa w art. 91 ust. 7 ustawy oraz wysokości i sposobu dokonania tej korekty
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1103/12/AW
  Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z przeprowadzeniem zmian w pojazdach marki Subaru Forster SHS powodujących ich przekwalifikowanie na samochody osobowe.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-652/12-5/KW
  W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do zrealizowanej inwestycji i dokonania korekty zgodnie z art. 90a ustawy o podatku od towarów i usług oraz okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać tej korekty
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-556/12-2/UNR
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym, po złożeniu wraz z deklaracją VAT-R rezygnacji ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy podatnikowi będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupionych środków trwałych?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-752/12/KG
  Zmiana przeznaczenia nabytych towarów i usług przed oddaniem do użytkowania majątku
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-459/12-4/UNR
  Czy w związku ze sprzedażą samochodu w lipcu 2012 r. należy dokonać zwrotu odliczonego VAT ( w wysokości 6.000 zł.), jeżeli tak to w jakiej proporcji?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-797/12/AW
  odliczenie przez Gminę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-425/12-4/UNR
  Czy w związku z zawarciem umowy dzierżawy na sieć kanalizacyjną i wodociągową wybudowaną w trakcie inwestycji w latach 2008 – 2010 Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zapłaconych faktur i w jaki sposób powinna tego odliczenia dokonać? (od kiedy i w jakiej części)
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-423/12-4/UNR
  Czy w związku z zawarciem umowy dzierżawy na sieć kanalizacyjną wybudowaną w trakcie inwestycji w latach 2008 – 2010 Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zapłaconych faktur i w jaki sposób powinna tego odliczenia dokonać? (od kiedy i w jakiej części)
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-424/12-4/UNR
  Czy w związku z zawarciem umowy dzierżawy na sieć kanalizacyjną wybudowaną w trakcie inwestycji w latach 2008 – 2010 Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zapłaconych faktur i w jaki sposób powinna tego odliczenia dokonać? (od kiedy i w jakiej części)
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-423/12-4/UNR
  Czy w związku z zawarciem umowy dzierżawy na sieć kanalizacyjną wybudowaną w trakcie inwestycji w latach 2008 – 2010 Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zapłaconych faktur i w jaki sposób powinna tego odliczenia dokonać? (od kiedy i w jakiej części)
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-514/12-5/MH
  Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu budowy hali sportowej, modernizacji stadionu miejskiego, budowy placu zabaw i kompleksu boisk sportowych w ramach Programu ….?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-756/12/MN
  Zakres prawa do dokonania korekty podatku naliczonego w związku z rezygnacją ze zwolnienia podmiotowego.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-611/12//JP
  Dokonania korekty nieodliczonego podatku wynikającego z faktur otrzymanych w ramach projektu polegającego na budowie oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągów.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-388/12-4/UNR
  Odnośnie wydatków dotyczących towarów i usług w związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków poniesionych przed podjęciem decyzji o zmianie przeznaczenia ww. inwestycji, tj. przed dniem 30 stycznia 2012 r., korekty podatku naliczonego należy dokonać w całości, jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług na zasadach wynikających z powołanych przepisów art. 91 ust 1-3 w związku z art. 91 ust. 7 i 8 ustawy o VAT. Natomiast odnośnie pozostałych zakupów dokonanych od dnia 30 stycznia 2012 r. Wnioskodawca będzie mógł obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-388/12-6/UNR
  Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd i odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej przez wykonawcę z danymi Gminy z okresu kiedy czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT był Urząd?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-388/12-5/UNR
  1.Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku wystąpienia zdarzeń gospodarczych wymagających skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był tylko Urząd ? 1.1Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności odliczenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd ?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-388/12-4/UNR
  Odnośnie wydatków dotyczących towarów i usług w związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków poniesionych przed podjęciem decyzji o zmianie przeznaczenia ww. inwestycji, tj. przed dniem 30 stycznia 2012 r., korekty podatku naliczonego należy dokonać w całości, jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług na zasadach wynikających z powołanych przepisów art. 91 ust 1-3 w związku z art. 91 ust. 7 i 8 ustawy o VAT. Natomiast odnośnie pozostałych zakupów dokonanych od dnia 30 stycznia 2012 r. Wnioskodawca będzie mógł obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-388/12-6/UNR
  Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd i odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej przez wykonawcę z danymi Gminy z okresu kiedy czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT był Urząd?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-700a/12/MN
  zakres prawa do odliczenia
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-592/12-2/JN
  Prawo do odliczenia pozostałej części podatku naliczonego jednorazowo w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-417/12-6/RG
  Czy, w związku ze zmianą przeznaczenia wyszczególnionych elementów inwestycji, tj. kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, podoczyszczalni odcieków ze składowiska odpadów oraz sieci wodociągowej, zrealizowanych w ramach Zadania III pn. "…" Gmina będzie miała możliwość do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT, w odniesieniu do zdarzenia przyszłego, tj. po przekazaniu odpłatnie wyżej wymienionych elementów na podstawie umowy dzierżawy do Zakładu Usług Komunalnych Spółka?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-627/12-2/JK
  prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem oraz prawa do odliczenia podatku od nabywanego paliwa do wynajmowanego samochodu
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-697/12-3/DG
  W zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia Infrastruktury do działalności opodatkowanej
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-471/12-6/AK
  Czy Gmina ma obowiązek skorygowania odliczonego w całości podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji inwestycji w związku ze zmianą przeznaczenia
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-471/12-5/AK
  Czy nieodpłatne używanie wytworzonego majątku w ramach realizacji zadania przed wniesieniem go aportem do spółki należy uznać za odpłatne świadczenie przez Gminę usług na rzecz Spółki. podlegające opodatkowaniu VAT?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-702/12/IK
  Możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z projektem.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-388/12-4/MG
  Czy Gmina będąca płatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych na remont budynku, w którym mieści się GOKSiT w związku z tym, iż realizowana inwestycja przyniesie przychody opodatkowane z tytułu dzierżawy?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-498/12/AM
  Czy demontaż tzw. "kratki" w samochodzie ciężarowym marki BMW X6 oraz przekwalifikowanie go na samochód osobowy, będą rodziły obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, odliczonego w pełnej wysokości przy nabyciu w/w pojazdu?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-571/12-2/DG
  W zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-457/12-5/JN
  Prawo do korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia kanalizacji.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-368/12-7/IR
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do dokonania korekty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, która w związku z podpisaną umową dzierżawy będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-577/12/AJ
  Czy podatnikowi – Gminie przysługuje w roku 2012 r., po zawarciu umowy dzierżawy, prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku ze zrealizowaną inwestycją?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-484/12/PSZ
  Czy w opisanym stanie faktycznym można zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne w stosunku do przychodów uzyskiwanych z czynszu najmu (dzierżawy) nieruchomości oddanych przedsiębiorcy do odpłatnego używania w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/4441-30/12/TS
  Korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia środka trwałego.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-331/12-2/MH
  Czy Gmina jako beneficjent będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części dotyczącego zrealizowanego projektu pn. "…" w odniesieniu do zdarzenia przyszłego, tj. po przekazaniu odpłatnie efektu inwestycji na podstawie umowy dzierżawy Centrum Kultury?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-380/12-2/IZ
  dotyczy obowiązku dokonania korekty podatku w związku z wyborem zwolnienia podmiotowego
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-414/12-2/IZ
  Z uwagi na to, że Wnioskodawca wybudował budynek mieszkalno-usługowy i oddał go do użytkowania przed dniem 1 maja 2004 r., nie będzie miała obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego w tym budynku się znajdującego.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-390/12/MN
  korekta podatku naliczonego w sytuacji zmiany przeznaczenia środków trwałych
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-375/12/KM
  Możliwości dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu aportu licencji na oprogramowanie komputerowe.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-350/12-2/AI
  Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury kanalizacyjnej, określenia części podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, związanego z wydatkami na budowę ww. infrastruktury oraz wskazania w deklaracji VAT-7 kwoty korygowanego podatku naliczonego.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-331/12-2/AWA
  Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-428a/12/MD
  Prawo do odliczenia podatku w związku z planowanym aportem know-how oraz prawa własności rzeczy ruchomych w postaci egzemplarzy opracowań do spółki prawa handlowego.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-576/12/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w trzech sołectwach.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-275/12-3/MW
  W świetle art. 91 ust. 5 ustawy, Wnioskodawca będzie obowiązany dokonać jednorazowo korekty podatku naliczonego, w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty należy dokonać w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi wniesienie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej aportem do Spółki komunalnej.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-331/12-2/IG
  W przypadku zmiany przeznaczenia wykorzystywania obory z czynności zwolnionych na czynności opodatkowane po dokonaniu rejestracji w roku 2012, Wnioskujący jest uprawniony do odliczenia jednej dziesiątej części podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki (wystawionych na oboje małżonków) w deklaracji podatkowej składanej za styczeń 2013 roku oraz jednej dziesiątej części w deklaracjach składanych po zakończeniu każdego roku – tj. deklaracjach składanych za styczeń w latach 2014-2016.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-272/12-3/MS
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do dokonania korekty w oparciu o art. 90a ustawy o podatku od towarów i usług.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-272/12-4/MS
  W związku ze zmianą przeznaczenia wybudowanego kompleksu sportowo – rekreacyjnego Gminie będzie przysługiwało prawo do korekty rozliczenia podatku naliczonego w oparciu o przepis art. 91 ust. 7. Korekty należy dokonywać odrębnie za poszczególne lata w wysokości 1/10 podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych ze zrealizowaną inwestycją. Dla celów korekty rocznej nie ma znaczenia miesiąc, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia inwestycji.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-209/12/RSz
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przeznaczonego pod wynajem, który to samochód po zakończeniu okresu pełnych 6-ciu miesięcy wynajmu będzie wykorzystywany na potrzeby własne w oczekiwaniu na następną, ewentualną umowę najmu
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-147/12/MN
  korekta podatku naliczonego w sytuacji zmiany przeznaczenia środków trwałych
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-839/11-4/KW
  Odliczenie podatku naliczonego oraz sposób dokonania korekty podatku od towarów i usług.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1680/11/EJ
  korekta podatku naliczonego w sytuacji zmiany przeznaczenia środków trwałych
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1679/11/EJ
  korekta podatku naliczonego w sytuacji zmiany przeznaczenia środków trwałych
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1486/11-2/SM
  brak obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z przeróbką samochodu ciężarowego na osobowy (w samochodzie nie przeprowadzano dodatkowego badania technicznego)
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-919/11-5/MS
  Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia w wysokości 1/10 (za każdy rok, którego dotyczy korekta) podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej nabycie gruntu na powiększenie powierzchni targowej w drodze korekty, o której mowa w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże tylko w takiej części, w jakiej grunt ten wykorzystywany będzie przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-920/11-9/MS
  Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych w grudniu 2007 r. poprzez korektę deklaracji VAT za styczeń 2008r., ponieważ termin skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur upłynął z końcem 2011 r.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-15/11-2/ALN
  Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia inwestycji
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-810/11-5/RG
  - korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku ze zmianą przeznaczenia Basenu, - korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7 i 7a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku ze zmianą przeznaczenia Basenu.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-810/11-4/RG
  - korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku ze zmianą przeznaczenia Basenu, - korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7 i 7a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku ze zmianą przeznaczenia Basenu.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-907/11-3/EC
  Czy w momencie zaprzestania wykorzystywania Lokalu na cele działalności gospodarczej i wyłączenia Lokalu z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez Podatnika i przekazania Lokalu na cele osobiste powstanie przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-668/11-6/IG
  1. Czy Gmina będąca płatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów Inwestycyjnych na remont budynku w związku z tym, iż zrealizowana inwestycja przyniesie przychody opodatkowane z tytułu najmu? 2. Czy Gmina i będąca płatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych na remont budynku w związku z tym, iż jej rejestracja jako płatnika podatku od towarów i usług nastąpiła po dokonaniu poniesienia części nakładów inwestycyjnych a przed uzyskaniem przychodu. 3. Czy Gmina może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przed rejestracją do podatku VAT poprzez złożenie deklaracji VAT-7 za poszczególne miesiące za okres maj 2007 - październik 2008 r. (miesiące otrzymania faktur)., po odpowiednim skorygowaniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1554/11-4/AW
  Stawka VAT – przy formalnym przeniesieniu własności w formie aktu notarialnego na nabywcę nie będzie zobowiązany do zmiany stawki podatku VAT, gdyż obowiązek podatkowy dla tej dostawy powstał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty w odniesieniu do części wpłat dokonanych przed protokolarnym przejęciem lokali oraz nie później niż z upływem 30 dni od dnia wydania lokali na podstawie protokołu w odniesieniu do pozostałych należności, zatem przed zmianą przeznaczenia lokali mieszkalnych na lokal użytkowy.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1696/11/KG
  Gmina ma prawo do korekty podatku naliczonego w całości jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-610/11-4/MS
  Czy Gmina będąca płatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych na remont budynku w którym mieści się OSP, w związku z tym, iż realizowana inwestycja przyniesie przychody opodatkowane z tytułu dzierżawy? Czy Gmina ma prawo odliczenia całości kosztu inwestycji czy tylko tej części nie związanej z częścią bojową? Czy Gmina będąca płatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych na remont budynku w którym mieści się OSP w związku z tym, iż jej rejestracja jako płatnika podatku od towarów i usług nastąpiła po dokonaniu poniesienia nakładów inwestycyjnych a przed uzyskaniem przychodu? Czy Gmina może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przed rejestracją do podatku VAT poprzez złożenie deklaracji VAT-7 za poszczególne miesiące za okres od marca do grudnia 2007 r. (miesiące otrzymania faktur), po odpowiednim skorygowaniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-608/11-4/MS
  1. Czy Gmina będąca płatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych na remont budynku, w którym mieści się GOKSiT w związku z tym, iż zrealizowana inwestycja przyniesie przychody opodatkowane z tytułu dzierżawy? 2. Czy Gmina i będąca płatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych na remont budynku, w którym mieści się GOKSiT w związku z tym, iż jej rejestracja jako płatnika podatku od towarów i usług nastąpiła po dokonaniu poniesionych nakładów inwestycyjnych a przed uzyskaniem przychodu? 3. Czy Gmina może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przed rejestracją do podatku VAT poprzez złożenie deklaracji VAT-7 za poszczególne miesiące za okres maj 2007 r. – sierpnia 2008 r. (miesiące otrzymania faktur), po odpowiednim skorygowaniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-892/11/BW
  Czy w związku ze zmianą, powstałą w czerwcu 2010r., wykorzystywania budynku mieszkalnego, z wykorzystywania dla celów wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, wynikającą z zawartej, w wykonaniu przepisów § 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na którym zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego (Dz. U. Nr 221, poz. 1751), umowy o najem budynku mieszkalnego na cele mieszkalne, na wykorzystywanie budynku mieszkalnego dla celów wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania, Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania, na zasadach określonych w art. 91 ust. 7a-7d ustawy o podatku od towarów i usług, korekty, wykazanego w deklaracjach VAT-7, podatku naliczonego przy nabyciu usług remontowych w grudniu 2009 roku?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1181/11/ICz
  Czy jest możliwe odliczanie całości podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu przeznaczonego wyłącznie na wynajem?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-876/11/ICz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-548/11-4/MW
  1. Czy w odniesieniu do realizowanej inwestycji pn. "…" w ramach projektu "…" Dom Środowisk, jako jednostka jedynie realizująca to zadanie posiada możliwość odliczenia podatku od towarów i usług? 2. Jeśli nie ma takiej możliwości czy DŚ powinien dokonać korekty miesięcznych deklaracji, w których rozliczał VAT naliczony związany z nabywanymi towarami i usługami na potrzeby tej inwestycji?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-846/09/11-S/AK
  Wnioskodawca ma obowiązek dokonać odpowiedniej korekty podatku naliczonego od nabytych nieruchomości oraz od wydatków, które poniósł na inwestycje wniesionych aportem do spółki prawa handlowego.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-298/11-6/MW
  Czy w odniesieniu do projektów, o których mowa w przedstawionym wyżej stanie faktycznym, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy może odzyskać podatek VAT, który w latach 2004-2006 został zaliczony jako koszt?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-298/11-7/MW
  Czy w odniesieniu do projektów, o których mowa w przedstawionym wyżej stanie faktycznym, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy może odzyskać podatek VAT, który w latach 2004-2006 został zaliczony jako koszt?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-277/11-7/JM
  Czy w odniesieniu do projektu o którym mowa we wniosku ORD-IN, Ośrodek Medycyny Pracy może odzyskać podatek VAT, który w latach 2007-2010 został zaliczony jako koszt?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-780/11/MS
  Prawo do odliczenia (środki trwałe) - poprzez korektę.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-598/11/ABu
  Czy zmiana przeznaczenia samochodu z ciężarowego na osobowy powoduje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-260/11-2/RG
  Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia inwestycji.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-373/11-4/ISz
  korekta przy zmianie przeznaczenia środków trwałych
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-464/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty w związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości oraz okresu, z którego należy brać faktury oraz w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości, ustalenia momentu pierwszego zasiedlenia nieruchomości, określenia prawidłowej metody dla ustalenia podatku naliczonego przypadającego do odliczenia oraz terminu dokonania korekty.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-201/11-2/IZ
  Dotyczy korekty podatku naliczonego w związku ze zmiana przeznaczenia nabytych towarów i usług.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-153/11-2/IZ
  Stronie nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tej części nieruchomości, która została przekazana w maju 2010 r. na cele osobiste Wnioskodawcy. Tym samym stwierdzić należy, iż czynności przekazania przez Wnioskodawcę części posiadanej nieruchomości na potrzeby osobiste nie można uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy, a tym samym za czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1014/10/PH
  Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT z tytułu wykonywania usług medycznych zwolnionych z VAT. Zakupiono nieruchomość gruntową z zamiarem wykorzystywania do czynności zwolnionych z VAT. Nieruchomość została sprzedana, VAT od sprzedaży w całości został wpłacony w Urzędzie Skarbowym. Czy wobec powyższego, Wnioskodawca może wystąpić do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zwrot różnicy VAT pomiędzy zakupem nieruchomości gruntowej, a jej sprzedażą ze względu na zmianę sposobu przeznaczenia (ze sprzedaży zwolnionej na opodatkowaną) skorygować deklarację o pozostałe lata tj. 6/10 za 2011r., 2012r., 2013r., 2014r., 2015r., 2016r.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-894/10/IK
  opodatkowanie przekazania części budynku na cele osobiste oraz korekty podatku naliczonego związanego z nakładami modernizacyjnymi w nieruchomości
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1365/10/EJ
  korekta związana ze zmianą przeznaczenia inwestycji (aport)
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1084/10-2/NS
  Odliczenie podatku naliczonego.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1084/10-3/NS
  Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-889/10/LSz
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości oraz korekty podatku naliczonego.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1195/10/EJ
  korekta podatku naliczonego w sytuacji zmiany przeznaczenia środków trwałych
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1220/10/AZ
  prawo do odliczenia podatku VAT w części dotyczącej nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu w zakresie w jakim jego przedmiotem jest infrastruktura, która po jego zakończeniu pozostanie własnością Wnioskodawcy; oraz w części dotyczącej nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu w zakresie w jakim jego przedmiotem jest infrastruktura, która po zakończeniu realizacji projektu zostanie przekazana partnerowi projektu, prawo do odliczenia w związku ze zmiana przeznaczenia przed oddaniem do użytkowania
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-826/10-4/AW
  Korekta podatku naliczonego wystąpi w chwili zmiany przeznaczenia nieruchomości.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-649/10-4/KC
  W zakresie obowiązków Spółki w sytuacji zmiany przeznaczenia nabytego z Belgii nowego środka transportu z towaru handlowego na środek trwały.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-508/10-6/KB
  Czy prawidłowe jest zastosowanie przez Wnioskodawcę stawki podatku VAT 7% dla przeterminowanych produktów leczniczych wymienionych w zdarzeniu przyszłym?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-610/10-4/AP
  Czy spółdzielnia mieszkaniowa przy naliczaniu opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości prawidłowo stosuje stawkę podatku VAT 22% za spółdzielczy własnościowy lokal mieszkalny wykorzystywany w całości do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 17 ust. 16 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-433/10-6/BS
  Obowiązki ciążące na spółce związane z przejęciem majątku polikwidacyjnego.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-291/10/MN
  W związku z niewykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej 10 miesięcy, dokonując odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodu osobowego w wysokości określonej przepisami art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a następnie wykazując go w remanencie likwidacyjnym, jako zwolniony od podatku od towarów i usług, Wnioskodawca zobowiązany był do skorygowania podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 91 ustawy.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1175/09-2/KG
  Korekty podatku naliczonego Wnioskodawca winien dokonać w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1358/09-4/AT
  Czy dostawa lokali przez podatnika w czerwcu 2009 r. powinna podlegać zwolnieniu z opodatkowania za podstawie art. 43 ust. 10a lit. a, czy też powinna zostać opodatkowana stawką 7% z zastosowaniem korekty podatku naliczonego, wynikającej z art. 91 ust. 7c lub ust. 7d?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-826/09/KT
  Prawo do złożenia korekty podatku naliczonego w związku ze zrealizowaną inwestycją, początkowo oddaną w bezpłatnie używanie, a następnie w używanie odpłatne.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-847/09-2/IG
  Czy w przypadku dokonanej dostawy samochodu osobowego o wartości powyżej 15.000 zł. będącym towarem używanym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług nie będącym środkiem trwałym ma obowiązek w trybie art. 91 w/w ustawy dokonać korekty podatku naliczonego związanego ze sprzedażą zwolnioną z opodatkowania?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-903/09/AZb
  Czy od chwili podpisania umowy dzierżawy samochodu Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z rat leasingowych w wysokości 100%?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1109/09/LSz
  Skoro przedmiotem działalności Wnioskodawcy, jest m.in. oddawanie w odpłatne używanie samochodu (pojazdu) na podstawie umowy wynajmu i dzierżawy oraz samochód ten będzie przez Wnioskodawcę przeznaczony wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tego samochodu na zasadach ogólnych, określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów a nie w miesiącu wprowadzenia go do ewidencji, i w odniesieniu do takiego samochodu osobowego nie będzie miało zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 86 ust. 3 ww. ustawy.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-763/09-2/AP
  Czy Wnioskodawca miał prawo, w oparciu o art. 91 (ust. 7, ust. 7c) ustawy VAT w deklaracji VAT-7K za pierwszy okres rozliczeniowy - I kwartał 2009 roku (w pozycji 50 deklaracji VAT-7K) wykazać i odliczyć podatek VAT naliczony od zakupionego w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 113 ust. 1 ustawy VAT środka trwałego, który w dniu 01.02.2009 r. zmienił swoje przeznaczenie i jest wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych?Wnioskodawca zaznacza, iż wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 15 tysięcy złotych, a od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano środek trwały nie upłynęło 12 miesięcy.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-830/09-5/BP
  Czy na Podatniku będzie ciążył obowiązek korekty podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy otrzymany przez Podatnika od właścicieli nieruchomości zwrot poniesionych kosztów na nakłady na nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub gdy Podatnik nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów na nakłady na nieruchomości?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-200/07-13/S/RK/JB
  Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia środków obrotowych i środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000zł
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-530/09/BW
  Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wydatków poniesionych w związku z podwyższeniem kapitału.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-473/09-10/PR
  obowiązek zapłaty odsetek w związku z korektą podatku naliczonego na skutek zmiany przeznaczenia towaru
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-759/09-2/AT
  1.Czy uchwała Rady Miejskiej stanowiąca o zamiarze wniesienia do spółki w formie aportu wybudowanej w roku 2009 kanalizacji deszczowej, stanowi podstawę do dokonywania po dniu 31 marca 2009 r. odliczenia podatku VAT naliczonego i jego rozliczania w miesięcznych deklaracjach VAT-7. 2.Czy w miesiącu, w którym nastąpi przekazanie do spółki kanalizacji deszczowej w formie aportu, na który zostanie wystawiona faktura VAT i naliczony podatek VAT należny w wysokości 22%, Miasto może dokonać na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy o podatku VAT, korekty podatku VAT naliczonego od wartości poniesionych nakładów za okres od rozpoczęcia inwestycji do dnia 31 marca 2009 r. 3.Czy podstawą opodatkowania wnoszonego aportu może być wartość netto (po odliczeniu podatku VAT naliczonego) kosztów jego wytworzenia, ponoszonych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Wnoszenie aportu następować będzie tuż po zakończeniu inwestycji.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-846/09-2/AK
  Wnioskodawca ma obowiązek dokonać odpowiedniej korekty podatku naliczonego od nabytych nieruchomości oraz od wydatków, które poniósł na inwestycje wniesionych aportem do spółki prawa handlowego.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-503/09/UH
  Czy w związku ze zmianą kwalifikacji samochodu ciężarowego zakupionego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej na samochód osobowy i dokonaniem korekty podatku naliczonego, można skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego przysługującego podatnikom dokonującym zakupu samochodu osobowego zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT w wysokości 60% podatku naliczonego nie więcej niż 6.000 zł
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-808/09-2/SJ
  1.Czy Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturach kosztów ponoszonych przy budowie budynku? 2.Jeżeli przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony, to czy Wnioskodawca może z niego skorzystać korygując deklaracje VAT-7 za kolejne miesiące w okresie ostatnich 5 lat, czy powołując się na art. 91 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług uznać, że nastąpiła zmiana przeznaczenia, a zatem przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego i dokonać jednorazowej korekty w deklaracji za miesiąc w którym taka decyzja zapadnie?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-527a/09/EŁ
  Odprowadzenie podatku należnego wraz z odsetkami od opłat uiszczonych w związku ze zrealizowaną inwestycją budowy wodociągu, początkowo oddaną w bezpłatne używanie, a następnie w używanie odpłatne.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-527b/09/EŁ
  Prawo do złożenia korekty podatku naliczonego w związku ze zrealizowaną inwestycją, początkowo oddaną w bezpłatnie używanie, a następnie w używanie odpłatne.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-550d/09/BS
  Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia nabytych środków trwałych.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-658/09-2/AT
  Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, wniesienie Nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego do Spółki Y, spowoduje konieczność dokonania przez Wnioskodawcę korekty podatku odliczonego, zgodnie z przepisem art. 91 UVAT, w szczególności art. 91 ust. 2 i 7 UVAT?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-634/09-2/AG
  Czy przedmiotowy budynek po przeprowadzonej rozbudowie i modernizacji oraz przystosowaniu do nowego rodzaju wykorzystania jako pawilon handlowy będzie mógł być amortyzowany przez Wnioskodawcę indywidualną stawką amortyzacyjną?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-278/09/ICz
  Prawo do odliczenia podatku od rat leasingowych.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-344/09-2/KT
  Stronie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu, który zostanie wynajęty na okres co najmniej sześciu miesięcy i nie będzie w tym czasie wykorzystywany do innych celów. Jeżeli zmieni się przeznaczenie przedmiotowego samochodu - nie zachodzi konieczność korygowania dokonanego przy jego nabyciu odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego, przy założeniu, że samochód ten służył będzie nadal czynnościom opodatkowanym.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-308/09/BJ
  Czy Wnioskodawca prawidłowo dokonał korekty podatku naliczonego od zakupów inwestycyjnych.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-336/09/AT
  Za jaki okres rozliczeniowy w podatku VAT należy dokonać pierwszej korekty kwot podatku naliczonego oraz czy ma to być korekta za styczeń 2008 r., czy za styczeń 2009 r.?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-440/09-3/BD
  Jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa dla opodatkowania zaliczek z tytułu dostawy lokali mieszkalnych, które powstać mają w budynku niemieszkalnym?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-600/09/AZ
  termin dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia zakupionych towarów i usług
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-373/09/BK
  W zakresie obowiązku doliczenia do dochodu kwoty wydatków odliczonych w ramach tzw. "ulgi na wynajem"
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-213/09-3/JL
  O braku opodatkowania transakcji decyduje w tym przypadku jej nieodpłatność oraz brak prawa do odliczenia przy nabyciu przekazywanej nieruchomości. W wyniku likwidacji Spółki i zbycia przedmiotowego budynku (niepodlegającego opodatkowaniu VAT) zmieni się jego przeznaczenie. Nakłady na ulepszenie budynku skutkują koniecznością dokonania korekty podatku naliczonego, zastosowanie ma tutaj 10-letni okres korekty
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-115/09-4/IZ
  gdy z uwagi na zmianę przeznaczenia prowadzonej inwestycji, Podatnik nie jest w stanie przypisać, które z poniesionych wydatków służą czynnościom opodatkowanym Strona może odliczyć podatek naliczony z uwzględnieniem procentowego udziału powierzchni części użytkowej w całkowitej powierzchni budynku, natomiast odliczony w całości podatek naliczony od zakupów inwestycyjnych wykazany w deklaracjach VAT-7 za okres czerwiec 2007 r. – wrzesień 2008 r. należy skorygować, z uwzględnieniem powyższej metody w deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2009 r.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-243/09-2/SJ
  Czy podatnik dokonujący aportu niepieniężnego w postaci nieruchomości zabudowanych w terminie do 31 marca 2009 r., ma obowiązek korygowania podatku naliczonego, który odliczył przy nabyciu (wytworzeniu) wskazanych składników majątkowych?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-202/09-4/AT
  Czy przekazanie budynku między małżonkami (transakcja zbycia przedsiębiorstwa) powoduje obowiązek odprowadzenia w firmie męża podatku należnego VAT, zaś w firmie żony odliczenie podatku VAT? Czy owa czynność powoduje również konieczność korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-278/09/AS
  Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą przepisów powodującą opodatkowanie dostawy towaru.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2170/08-2/IZ
  jeżeli Podatnik po zakończeniu umowy najmu, która trwała ponad 7 miesięcy chce przeznaczyć przedmiotowy samochód do celów służbowych, nastąpi zmiana przeznaczenie przedmiotowego samochodu, ale nie zachodzi konieczność korygowania dokonanego przy nabyciu tego samochodu pełnej kwoty podatku naliczonego, przy założeniu, że samochód ten służył będzie nadal czynnościom opodatkowanym.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-869/08/PK
  Korekty podatku VAT w związku ze zmianą przeznaczenia budynku
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2165/08-2/BS
  Dot. nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego przez Wnioskodawcę na potrzeby prywatne (osobiste), przy zakupie którego odliczył podatek naliczony zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy oraz którego używał przez okres dłuższy, niż pół roku, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.Wnioskodawca będzie musiał dokonać korekt podatku VAT naliczonego, zgodnie z przepisami art. 91 ustawy o VAT.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1103/08-2/AD
  Czy w związku z dokonaniem aportu, na Spółce ciąży obowiązek dokonania korekty w zakresie odliczonego VAT naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych oraz ich ulepszeń?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1103/08-3/AD
  Czy w związku z dokonaniem aportu, na Spółce ciąży obowiązek dokonania korekty w zakresie odliczonego VAT naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych oraz ich ulepszeń?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-64/09/AS
  Skutki podatkowe sprzedaży rozpoczętej inwestycji, w związku z którą Spółka uzyskała zaliczkowy zwrot podatku naliczonego w trybie art. 93 ustawy o VAT.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1779/08-5/IZ
  W zakresie poniesionych wydatków dot. remontów, które nie stanowiły ulepszeń, podatek naliczony związany z tymi zakupami, powinien być skorygowany po zakończeniu roku, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 90 i 91 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1764/08-4/RK
  Inny okres korekty w przypadku zmiany przeznaczenia środków trwałych poniżej wartości 15.000 zł niż dla środków trwałych powyżej tej wartości
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1764/08-5/RK
  korekta podatku naliczonego w przypadku przemieszczenia do oddziału zagranicznego środka trwałego w budowie (poniżej i powyżej wartości 15.000 zł) następującego w roku nabycia towarów i usług użytych do wytworzenia środka lub w latach następnych
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-666/08/BK
  Czy odpłatne oddanie do używania gminie budynków wraz z lokalami mieszkalnymi co najmniej na okres, którego brakuje do upływu dziesięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymał pozwolenie na użytkowanie budynków, a następnie przeniesienie po upływie tego okresu na gminę własności tych budynków (wraz ze znajdującymi się w budynkach lokalami mieszkalnymi) wybudowanych w ramach ulgi podatkowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem, skutkowałoby utratą prawa do tej ulgi?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1585/08-2/RK
  Skoro Wnioskodawca prawidłowo zastosował stawkę podatku od towarów i usług, która obowiązywała w momencie świadczenia usługi, to zmiana przeznaczenia budynku mieszkalnego na użytkowy nie powoduje obowiązku wystawienia przez wykonawcę usług budowlanych faktury korygującej w odniesieniu do zakończonych usług budowlanych, udokumentowanych fakturą VAT, które zostały wykonane w obiekcie budownictwa mieszkaniowego, tj. przed zmianą jego przeznaczenia, a co za tym idzie, nie występuje obowiązek dokonania korekty deklaracji VAT-7.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1367/08/MK
  Czy zawarcie z gminą umowy najmu oraz umowy przedwstępnej sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami mieszkalnymi na wynajem skutkuje utratą prawa do ulgi?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1515/08/AS
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją która miała był oddana w nieodpłatne użyczenie i została nieodpłatnie użyczona, a następnie została wydzierżawiona.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1063/08/AS
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją, która miała zostać oddana w nieodpłatne użytkowanie, jednakże w trakcie trwania inwestycji postanowiono zmienić jej przeznaczenie w ten sposób, że po zakończeniu zostanie oddana w odpłatną dzierżawę.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1515/08/AS
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją która miała był oddana w nieodpłatne użyczenie i została nieodpłatnie użyczona, a następnie została wydzierżawiona.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-543/08-4/AA
  Czy po wniesieniu do spółki cywilnej nieruchomości, która zakupiona została ze środków uzyskanych w szczególności z kredytu bankowego, odsetki kredytowe płacone przez wspólników są wydatkami stanowiącymi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych z prowadzonej działalności gospodarczej? Czy po zmianie przeznaczenia budynku kamienicy z mieszkalnej na budynek niemieszkalny konieczna będzie zmiana dotychczasowej, indywidualnie ustalonej przez podatników stawki amortyzacyjnej, której mowa w treści art. 22j ust. 1 pkt 3 updof na stawkę amortyzacji określoną w wykazie stawek amortyzacyjnych, którym mowa w treści art. 22i ust. 1 ustawy lub stawkę amortyzacji, o której mowa w treści art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-705/08/BS
  Korekta podatku naliczonego w związku z nakładami modernizacyjnymi w nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zwolnionej.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1543/08-3/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie obowiązku dokonywania korekty podatku naliczonego w związku z wykorzystywaniem środków trwałych do czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych -jest prawidłowe.W dniu 11.08.2008 r. wpłynął w ...
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1524/08-3/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie obowiązku dokonywania korekty podatku naliczonego w związku z wykorzystywaniem środków trwałych do czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych - ,b>jest prawidłowe.W dniu 11.08.2008 r. wpłyn ...
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443/S-200/07-8/RK
  Sposób dokonania korekty podatku naliczonego z art. 91 ust. 1 ustawy opiera się na bazie rocznej. W stosunku bowiem do towarów i usług niezaliczanych do środków trwałych (o wartości powyżej 15.000,00 zł), a wykorzystywanych w działalności podatnika do czynności opodatkowanych (w przypadku zaś Spółki do czynności zwolnionych) przewidziano roczny okres korekty
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-360/08-4/MK
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku po ojcu stanowi źródło przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-266/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana , przedstawione we wniosku z dnia 02 kwietnia 2008 r. (data wpływu 03 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 03 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-259/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 03.03.2008 r. (data wpływu 05.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do dokonanych odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali na wynajem -jest ...
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-158/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 26 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 26 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-105/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 05 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 05 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-159/08/JP
  Odliczenie podatku VAT od zakupionego w grudniu 2007r. samochodu osobowego, w sytuacji gdy sprzedaż opodatkowana występowała do końca grudnia 2007r. natomiast od 1 stycznia 2008r. występuje tylko sprzedaż zwolniona
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-43/08-2/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 11.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podatku od towarów i usług w zakresie korekty odliczonego podatku od towarów i usług- jest nieprawidłowe.W dniu 11.01.2008 r. wpłynął wniosek Pana X o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie ...
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-73/08-4/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2008r. (data wpływu 17 stycznia 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w stanie faktycznym przedstawionym poniżej -jest nieprawidłowe.W dniu 17 stycznia 2008r. wpłynął wniosek strony o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku ...
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-31/08-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.01.2008 r. (data wpływu 09.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie korekty podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 07.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie dotycząc ...
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-213/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2007r. (data wpływu 22 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego przy sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 22 października 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 162. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-26/07/MC/PV-IV
  Czy przy zakończeniu działalności gospodarczej, w której wykorzystywany był samochód osobowy, od którego odliczono 50% podatku VAT, przekazując go na potrzeby osobiste, należy dokonać korekty odliczonego podatku VAT?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-59/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007r.(data wpływu do tut. Biura 13 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 13 sierpnia 2007 r. do tut. Biu ...
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-87/07-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007r. (data wpływu 16 sierpnia 2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku -jest prawidłowe.W dniu 16 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-200/07-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.09.2007 r. (data wpływu 17.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony - jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 12.09.2007 r. został złożony ww. wnio ...
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-3/07/ZG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007 roku (data wpływu 30.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych nie przeznaczonych do celów napędowych lub jako domieszki do paliw silnikowych -jest prawidłowe.W dniu 30 lipca 2007 roku został zł ...
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-234/07/AK
  Czy poniesione przez Spółkę w latach: 2001-2004 r. w trakcie budowy budynku (którego przeznaczenie zmieniało się: początkowo budynek biurowo-usługowy na wynajem, później obiekt hotelowy prowadzony zgodnie z umową franszyzową, następnie hotelowo-usługowo-mieszkalny, na koniec mieszkalny) wydatki z tytułu projektu wykonawczego budynku biurowo-usługowego, opłaty franszyzowe, koncepcji wstępnej i pełnej, projektu budowlanego obiektu hotelowo-usługowo-mieszkalnego, mapy zasadniczej do celów projektowych tego obiektu są kosztem uzyskania przychodu w 2007 r. w związku z przychodem uzyskanym w tym roku ze sprzedaży nieruchomości wraz z naniesieniami w postaci części podziemnej budynku mieszkalnego do poziomu zero?
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/72/07
  Czy zmiana przeznaczenia budynku mieszkalnego na użytkowy będzie skutkował obowiązkiem doliczenia kwoty ulgi odliczonej od podatku dochodowego w związku z jego budową?
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-70/121b/76/07/BB
  Czy w związku z wydaniem samochodu ciężarowego do użytkowania na stronie spoczywa obowiązek wystawienia dowodu wewnętrznego i zaewidencjonowania w kol. 10 księgi, iż koszty zakupów towarów handlowych ulegają zmniejszeniu o kwotę 23.000,00 zł?
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/2387/GK-1/V-1/07
  W związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku, w jaki sposób należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych ?
 171. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/229/06
  Kwestia wysokości stawki podatku VAT mającej zastosowanie dla opodatkowania robót budowlanych, związanych z remontem i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek mieszkalny.
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-519/534/US/06
  czy w przypadku sprzedaży działek będzie zobowiązana Pani zapłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy od uzyskanego przychodu, czy też przychód ten będzie zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PP/4430-27/06
  Samochód ciężarowy "z kratką" wzięto w leasing operacyjny w 2003 roku. Po zakończonym leasingu został wykupiony i wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Przez cały okres leasingu odliczano w 100% VAT od rat leasingowych. Z faktury zakupu w 60% zgodnie z obowiązującymi przepisami w podatku VAT. Czy zmiana kwalifikacji pojazdu na osobowy polegająca na wymontowaniu przegrody między częścią osobową a bagażową, spowoduje obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku VAT od rat leasingowych?
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/094/06
  Czy należy dokonać i kiedy korekty odliczenia podatku naliczonego w sytuacji zmiany przeznaczenia towaru wykorzystanego obecnie do wykonania czynności zwolnionych z podatku VAT?
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/45/06/AR
  Czy istnieje obowiązek skorygowania podatku naliczonego odliczonego w momencie zakupu samochodu, w związku ze zmianą jego przeznaczenia z ciężarowego na osobowy?
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-153/216b/110/2006/JR
  Czy na Spółce w związku z rejestracją samochodu ciężarowego marki Mercedes-Benz i przyjęciem do użytkowania w sierpniu 2006 r. w/w samochodu ciężarowego ciąży obowiązek wykazania w deklaracji dla podatku od towarów i usług za III kwartał 2006 r., iż Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego z tego tytułu o kwotę podatku naliczonego w wysokości 8.580 zł?
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-152/216a/109/2006/JR
  Czy Spółce w związku z przyjęciem w miesiącu sierpniu 2006 r. samochodu ciężarowego Mercedes-Benz jako środka trwałego, który to samochód Spółka nabyła 31 maja 2006 r. jako towar handlowy i obniżyła podatek od towarów i usług należny za II kwartał roku podatkowego 2006 r. o podatek naliczony w wysokości 8580 zł, spoczywa obowiązek dokonania korekty deklaracji na podatek od towarów i usług (VAT-7K) za II kwartał roku podatkowego 2006 r?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-33/06/HZA
  Czy po dokonaniu zmiany przeznaczenia samochodu z ciężarowego na osobowy spółka będzie mogła nadal dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną i amortyzować pojazd aż do zrównania odpisów z wartością zakupu netto ?
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-34/06
  Czy przychód ze zbycia gruntu przed upływem 5 lat od jego nabycia jest zwolniony z podatku dochodowego, jeżeli został przeznaczony uzyskanych na zakup na rynku wtórnym własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego?
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/21/2006
  Czy w związku z przekwalifikowaniem znacznej części powierzchni mieszkalnej budynku na cele działalności gospodarczej należy zwrócić kwotę odliczonych wydatków mieszkaniowych w ramach "dużej ulgi budowlanej "?
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1?423?136-237/06/RM
  Czy stosując uproszczoną formę wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych Podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji CIT-2, jeżeli uprzednio przeznaczony dochód na cele określone w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie wydatkowany na inny cel niż określony w tym przepisie?
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-167/06/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w związku z tym, że w momencie dokonywania zakupu samochody stanowiące przedmiot dostawy traktowane są jako towary handlowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży (Strona rozlicza podatek należny i naliczony z tytułu ich wewnątrzwspólnotowego nabycia w deklaracji VAT-7), a decyzja o zmianie charakteru ich przeznaczenia następuje niejednokrotnie po kilku/kilkunastu tygodniach od dnia ich nabycia, winna Ona dokonywć obliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środków transportu w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o zmianie charakteru ich przeznaczenia i w tym terminie składać informację VAT-23 oraz wpłacać podatek należny z tego tytułu na rachunek urzędu skarbowego. Kwota tego podatku (należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu) winna następnie być wykazana w poz. 39 deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym została wpłacona na rachunek urzędu.
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-95/06/MS/76267
  Czy w przypadku powzięcia decyzji o przeznaczeniu samochodu osobowego na potrzeby służbowe, Spółka powinna dokonać korekty wcześniej odliczonego podatku naliczonego w miesiącu przekwalifikowania samochodu osobowego na środek trwały?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-63/06
  prawo podatnika do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu ciężarowego, który po nabyciu przerobiony został na autobus
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-119/05/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w styczniu 2005r. Strona zakupiła dwa samochody ciężarowe marki Toyota model Corolla. W deklaracji dla podatku od towarów i usług Strona - zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami - obniżyła podatek należny o podatek naliczony związany z ich nabyciem. Obecnie Strona zamierza zmienić przeznaczenie tych samochodów z ciężarowych na osobowe. W związku z tym zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, że w przypadku ponownego zarejestrowania przedmiotowych samochodów jako osobowych nie będzie zobowiązana do zwrotu podatku naliczonego odliczonego z tytułu ich nabycia, jak również podatku wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z ich eksploatacją w okresie, kiedy pozwalały na to przepisy.
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46-2/06
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik w 2004r. zakupił samochód marki Ford Focus 1.6 posiadający "homologację ciężarową". Przy zakupie samochodu Podatnik skorzystał z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Podatnik wskazuje, że przedmiotowy samochód jest i nadal będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej, jednak zamontowana " kratka " powoduje ograniczenie zdolności przewozowych auta (podatnik wykonuje usługi kominiarskie) , i w związku z tym zamierza ją zdemontować. Czy ten fakt będzie skutkował korektą podatku naliczonego wcześniej odliczonego od zakupu auta?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-107/14a/06/AL
  Czy po zmianie kwalifikacji pojazdu z ciężarowego na osobowy, jestem zobowiązany do poinformowania o tym Urzędu Skarbowego i dokonania korekty odliczonego podatku VAT ?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-09/06
  Czy zmiana kwalifikacji samochodu ciężarowego zakupionego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej przez podatnika na samochód osobowy rodzi jakiekolwiek skutki podatkowe w świetle obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług ?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-96/14a/06/AL
  Czy zmiana przeznaczenia pojazdu nie pociągnie za sobą konsekwencji w postaci konieczności skorygowania deklaracji podatkowych VAT o kwoty podatku naliczonego związanego z zakupem i eksploatacją tego samochodu?
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-18/06/GW
  Czy w świetle postanowień art. 91 ustawy o VAT pozostały okres do korekty podatku naliczonego po sprzedaży lub zmianie przeznaczenia srodka trwałego powinien być liczony w miesiącach czy w latach?
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-19/2006
  Pytanie podatnika dotyczy: czy będąc w posiadaniu kasy rejestrującej pełniącej funkcję rezerwowej, można zmienić jej przeznaczenie i miejsce instalacji, poszerzając działalność gospodarczą o kolejny punkt? Czy należy dokonać takiego zgłoszenia w urzędzie skarbowym ?
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-17/06/GW
  Czy zmiana przeznaczenia środka trwałego wykorzystywanego pierwotnie do działalności mieszanej, w celu wykorzystania go do działalności jedynie zwolnionej lub opodatkowanej, powoduje obowiązek korekty podatku naliczonego w pozostałym okresie objętym korektą?
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/19/06
  Na podstawie art 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa, zwracam się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w swojej sprawieStan faktycznySpółka XXX zajmuje się głównie sprzedażą samochodów. Występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona. VAT naliczony od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną rozliczamy wg. "struktury".W sierpniu 2005r. został zakupiony samochód osobowy Suzuki SWIFT (nowy) w celu dalszej odsprzedaży. Ponieważ towar oraz fakturę otrzymano w miesiącu sierpniu, a zakup był związany ze sprzedażą opodatkowaną, VAT odliczono w pełnej wysokości.Z dniem 01.12.2005r. samochód ten został zarejestrowany i przyjęty na środek trwały z przeznaczeniem jako samochód zastępczy dla PT Klientów stacji serwisowej i lakierni. Ponieważ jest to samochód osobowy, wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej (tylko opodatkowanej) przysługuje nam maksymalnie 60% kwoty podatku określonej w fakturze nie więcej jednak niż 6000,00 zł. W naszym przypadku jest to 60% od kwoty 6424,36 czyli tylko 3854,62 złPytanie:Czy korekta VAT naliczonego powinna dotyczyć sierpnia czy grudnia?Nasze stanowisko:Ponieważ zmiana przeznaczenia dokonanego zakupu samochodu nastąpiła w miesiącu grudniu 2005r. korekta naliczonego VAT winna być uwzględniona w deklaracji za grudzień 2005r.Jednocześnie informuję, że opisanej sprawie, jak również w żadnej innej, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed Sądem Administracyjnym.
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-12786-06-159036-198-123-mk
  Czy podatek naliczony od zakupów związanych z częścią lokali mieszkalnych w budowanym obiekcie, które zostały sprzedane przed oddaniem środka trwałego do użytku w deklaracji podatkowej VAT-7 należy zaliczyć jako podatek VAT od zakupu środków trwałych, czy też jako podatek naliczony od nabycia pozostałych towarów i usług?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/111/05
  Dotyczy kwestii obowiązku dopłacenia różnicy podatku VAT (dodatkowe 15% tj. różnica pomiędzy stawką 7% na lokale mieszkalne a 22% na lokale użytkowe) w razie przekształcenia lokali mieszkalnych w lokale użytkowe?
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-13/MO/06
  Czy prawidłowo opodatkowano sprzedaż w/w samochodu jako zwolnioną od podatku?
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/06/V13
  Dotyczy braku podstaw prawnych dokonania korekty - zwrot podatku naliczonego odliczonego przy zakupie samochodu ciężarowego w 2004r. w związku z przekształceniem tegoż samochodu na osobowy.
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/76/05
  Czy podatnik nie jest obowiązany do korekty podatku naliczonego odliczonego przy zakupie pojazdu w sytuacji jego przerejestrowania z ciężarowego na osobowy?
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-315- 4/05/AW
  Spółka wnosi o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej skutków podatkowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku zmiany konstrukcyjnej samochodu z ciężarowego na osobowy oraz potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-3/MO/06
  Czy w przypadku zmiany przeznaczenia lokalu z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy zapłacony przy nabyciu lokalu podatek VAT, wg danej stawki nie podlega korekcie?
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-206-291/06
  Czy w przypadku gdy Spółka zakupiła na potrzeby własne samochód osobowy i odliczyła część VAT-u (5.000 zł), a następnie chce oddać ten samochód w leasing operacyjny, ma prawo (jako leasingodawca) do odliczenia całego podatku VAT, poprzez złożenie korekty deklaracji w miesiącu zakupu samochodu. Przedstawiając stan faktyczny Podatnik wskazał, iż Spółka w swojej działalności poza usługami najmu świadczy usługi leasingu operacyjnego. W pierwszym półroczu 2005 r. Spółka zakupiła samochód osobowy na potrzeby własne jako środek trwały i odliczyła część VAT-u (5.000 zł). Obecnie Spółka chce oddać w leasing operacyjny samochód używany powyżej pół roku. Powstała wątpliwość czy jako leasingodawca, Spółka ma prawo do odliczenia całego VAT-u poprzez złożenie korekty deklaracji w miesiącu zakupu samochodu. Zdaniem Podatnika, Spółka powinna zachować się tak jak leasingodawca w przypadku zakupu samochodu osobowego z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze leasingu operacyjnego, czyli dokonać korekty deklaracji w miesiącu nabycia samochodu i odliczyć VAT.
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.28.II/415-13/KW/05
  Czy w przypadku zmiany przeznaczenia tylko 1/3 części mieszkalnej na działalność gospodarczą podanik będzie zobowiązany do zwrotu ulgi budowlanej?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-61/05
  Czy po przekwalifikowaniu samochodu ciężarowego na osobowy, spółka będzie musiała zwrócić do budżetu odliczony (zasadnie) podatek VAT przy jego zakupie i eksploatacji? Czy nie spowoduje to zmian we wcześniejszych rozliczeniach dotyczących podatku VAT? Czy przekwalifikowanie jest możliwe dla wszystkich aut dotychczas ciężarowych a obecnie osobowych, czy też jest uzależniona od okresu ich użytkowania?
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443- 53 /05
  W momencie bowiem gdy podatnik nabywa pojazd dla celów handlowych to nie występuje w takiej sytuacji obowiązek wcześniejszego rozliczenia podatku od towarów i usług w terminie określonym w art. 103 ust. 4. Dopiero zdarzenie jakim było zmiana przeznaczenia i zakwalifikowania towaru jako środek trwały w firmie spowodował powstanie takiego obowiązku.
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/78/05
  Czy zmiana kategorii/rodzaju samochodu z N1/ciężarowy na M1/osobowy rodzi obowiązek zwrotu odliczonego podatku VAT.
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2206/2005/ADB
  Czy dokonując demontażu kratki w samochodzie i przerejestrowaniu go na samochód osobowy podatnik będzie miał obowiązek zwrotu podatku naliczonego odliczonego przy zakupie tego samochodu?
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-327/312a/238/05/PP
  Czy na spółce jawnej, w związku z przyjęciem do użytkowania z dniem 09.08.2005 r. samochodu ciężarowego marki Mercedes Benz, który był w dniu 01.02.2005 r. przyjęty do magazynu spółki jako towar handlowy, spoczywa obowiązek korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług za I kwartał 2005 r. z jednoczesnym ustaleniem, iż odliczeniu od podatku podlega podatek naliczony w kwocie 770,00 zł z faktury VAT nr 3/ST/05 z dn. 01.02.2005 r. z tytułu nabycia środka trwałego?
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RP415/17/05
  Czy osoba, której wynajmę mieszkanie na cele mieszkaniowe w budynku wybudowanym na wynajem (wielka ulga budowlana), może w nim zarejestrować działalność gospodarczą np. przepisywanie tekstów, bez narażenia mnie na utratę ulgi, z której skorzystałem podczas budowy?
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-92/13/05
  Dotyczy braku obowiązku naliczenia podatku od towarów i usług w związku ze zmianą kategorii samochodu z ciężarowego na osobowy.
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/50/05
  Czy zmiana rodzaju pojazdu z ciężarowego na osobowy rodzi obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego zwiazanego z jego nabyciem?
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84/05
  Czy w związku ze zmianą przeznaczenia auta oraz dokonaniem przebudowy na samochód osobowy (bez "kratki" oraz przeznaczony do przewozu 5 osób) będzie istniała konieczność zwrotu odliczonego podatku VAT?
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443/31/05
  Czy w związku z przerejestrowaniem na samochód osobowy zostaje zachowane prawo odliczenia VAT, z którego skorzystał przy zakupie pojazdu w kwietniu 2004 r.?
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/95/PP2/443/28/2005
  Czy zmiana samochodu ciężarowego na osobowy spowoduje, że należy dokonać korekty podatku VAT i zwrócić podatek naliczony, a jeśli tak, to w jakiej wysokości należy zwrócić ten podatek?
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-82/14a/05/KC
  Czy w związku ze zmianą przeznaczenia lokalu z usługowego na mieszkalny muszę dokonać korkety podatku naliczonego /zmniejszenia/?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/38/38/05
  Czy można stosować indywidulaną stawkę amortyzacji dla samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych z przeznaczeniem do działalności gospdarczej, wykorzystywanego wcześniej do celów prywatnych oraz czy wartosć poczatkową tego samochodu mozna przyjąć wg cen rynkowych?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-66-1-2/05
  Czy w przypadku zamiany homologacji z samochodu ciężarowego na osobowy należy dokonać zwrotu wcześniej rodliczonego podatku VAT ?
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437US37/ZI/82/DJW/05
  Czy zmiana kwalifikacji samochodu nabytego jako ciężarowy na osobowy (wymontowanie kratki) spowoduje konieczność zwrotu odliczonego podatku VAT? Stoi Pan na stanowisku, że zmiana homologacji auta na osobową nie powinna spowodować dodatkowych kosztów podatkowych do czasu jego sprzedaży.
 218. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/77/04
  dotyczy korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia budynku
 219. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/52/04
  Czy adaptacyjne roboty budowlane wykonane w budynku poprzednio wykorzystywanym jako budynek biurowy, zmierzające do przystosowania go do nowego sposobu użytkowania, jako budynku mieszkalnego - wielorodzinnego, w którym znajdować się będą mieszkania socjalne, mogą być opodatkowane 7 % podatkiem od towarów i usług ?
 220. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/51/04
  Czy adaptacyjne roboty budowlane wykonane w budynku biurowym, których celem jest przystosowanie tego budynku do nowego sposobu użytkowania jako budynku mieszkalnego - wielorodzinnego, mogą być opodatkowane 7% podatkiem od towarów i usług ?
 221. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-93/BO/04
  1). kiedy korygować podatek VAT czy z chwilą zmiany przeznaczenia inwestycji , czy po zakończeniu budowy ?.2). czy korygować wskaźnikiem w oparciu o strukturę sprzedaży ogółem, czy należy skorygować cały VAT odliczony w okresie 10 lat jako jedna dziesiąta kwoty całego podatku ?.
 222. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/88/04
  Czy w przypadku zakupu samochodu ciężarowego bez świadectwa homologacji oraz w przypadku zakupu części i paliwa do tego samochodu przysługuje prawo odliczenia i zwrotu podatku naliczonego? Podatnik zamierza zakupić samochód ciężarowy o ładowności powyżej 900kg, który następnie przez specjalistyczną firmę zostanie przerobiony na autobus.
 223. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/924/366/04
  Wątpliwości Podatnika dotyczą zasad rozliczenia podatku naliczonego, w związku z zaniechaniem inwestycji rozbudowy pawilonu użytkowego dotyczącej wyłącznie sprzedaży opodatkowanej i przyjęcie prac związanych z rozbudową, jako związanych zarówno ze sprzedażą opodatkowaną jak i zwolnioną.
 224. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/115/2004
  Czy zmiana (przekwalifikowanie rodzaju pojazdu) samochodu ciężarowego na osobowy spowoduje obowiązek korekty kwoty podatku naliczonego ?
 225. Wyrok SN, sygnatura: III RN 33/02
  1. W art. 217 w związku z art. 84 Konstytucji RP sformułowana została w sposób kategoryczny zasada wyłączności regulacji ustawowej w odniesieniu do wszystkich konstytutywnych elementów konstrukcji prawnej stosunku prawnopodatkowego, które w tym ujęciu obejmują określenie: podmiotu oraz przedmiotu opodatkowania, stawek podatkowych, zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatku. 2. Sąd Najwyższy podjął rozstrzygnięcie w sprawie wyłącznie w oparciu o art. 35 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy o VAT, z pominięciem natomiast § 18 ust. 1 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego z 1998 r., które uznał za oczywiście sprzeczne z art. 217 Konstytucji RP.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!