Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


zeznanie roczne

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-987/12-2/AM
  w zakresie możliwości skorygowania w zeznaniu rocznym przychodów i kosztów w związku ze zmianą proporcji udziałów w zysku Spółki
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-556/12-2/AK
  Czy Wnioskodawczyni wraz z mężem, jako rodzice mają prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka w zeznaniu rocznym za 2011 r.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-539/12/RS
  Możliwość łącznego opodatkowania małżonków.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-521a/12/WM
  W jaki sposób należy rozliczyć podatek dochodowy za zmarłego podatnika, który opodatkowany był podatkiem liniowym? Czy Wnioskodawczyni może uwzględnić w swoim zeznaniu rocznym PIT-36L za 2011 r. przychody, dochody oraz zaliczki na podatek dochodowy zapłacone przez ojca, a tym samym połączyć dochody wygenerowane przez ojca z jej dochodami?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-372/12/MM
  1.Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawca może dokonać odliczenia ulgi prorodzinnej na córkę?2.Od kiedy takie odliczenie Wnioskodawcy przysługuje?3.Czy w związku z powyższym Wnioskodawca może dokonać korekty zeznań podatkowych?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-441/12/AŻ
  rozliczenie dochodów w zeznaniach podatkowych za lata 2007-2010
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-278/12-4/KR
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z rozliczenia dochodów uzyskanych w 2012 r., jako ojciec samotnie wychowujący dziecko?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-112/12-4/EK
  Czy w wyniku zmiany metody wyceny towarów i materiałów, koszt sprzedanych towarów, którego wartość będzie określana z dokumentów zastępczych, tj. PZ – przyjęcia towarów na magazyn oraz WZ – wydania towarów z magazynu, wystawionych w oparciu o zamówienia na zakup towaru oraz doliczonych do tej wartości szacowanych, planowanych narzutów na koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia towaru w drodze itp. bez posiadania oryginałów faktur i znajomości faktycznych kosztów, będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych na moment wyliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-360/12/MZ
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym w związku z upośledzeniem narządu wzroku, będącego następstwem wieloletniej cukrzycy, może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup pompy insulinowej oraz sprzętu potrzebnego do jej użytkowania, takiego jak wkłucia podskórne, pojemniki na insulinę, podskórne sensory glikemii?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-309/12/MU
  Możliwość odliczenia od podatku dochodowego zapłaconych, zaległych składek zdrowotnych po śmierci ojca.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-263/12-2/JK3
  Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na syna, bowiem uzyskanie przez syna dochodu ze stosunku pracy w wysokości 3.348,70 zł, uniemożliwia rozliczenie na zasadach preferencyjnych. Należy w tym miejscu również podkreślić, iż korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulgi przewidzianej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek wymaganych do jej zastosowania.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-234/12-2/JK3
  możliwość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dziecka.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-251/12-2/JK3
  Możliwość skorzystania z rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz odliczenia ulgi z tytułu wychowania dziecka.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-171/12/RS
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych za pobyt opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w związku z opieką nad niepełnosprawną córką?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-83/12-2/PM
  Czy Spółka może dokonać odliczenia poniesionej w poprzednich latach straty już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-943/11-4/JK2
  1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odpisania od podatku ulgi z tytułu wychowania dziecka, jeśli ono otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu? 2. Czy Wnioskodawczyni miała prawo do odpisania od podatku ulgi z tytułu wychowania dziecka w związku z opisanym stanem faktycznym, jeśli ono ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny, a w ramach rehabilitacji jest zatrudniony i osiąga dochody?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1149/11-2/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1149/11-4/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości łącznego opodatkowania małżonków w odniesieniu do rozliczenia za rok 2011.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1149/11-2/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1149/11-3/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości łącznego opodatkowania małżonków w odniesieniu do rozliczenia za rok 2010.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1138/11-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości łącznego opodatkowania małżonków, w odniesieniu do rozliczenia za rok 2010.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1138/11-3/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości łącznego opodatkowania małżonków.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-994/11/HK
  Czy do wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych można zaliczyć koszt wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego (skoro przepis mówi jedynie o zakupie) oraz zakup pralki?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-795/11-2/SP
  Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży własnoręcznie namalowanych obrazów.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-605/11-4/KR
  Czy wypłata dywidendy ze spółki luksemburskiej – o ile dywidenda ta podlegałaby zwolnieniu z opodatkowania w Polsce oraz w Luksemburgu – będzie podlegać obowiązkowi deklarowania jej wysokości w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub deklaracji PIT-38 albo innej deklaracji podatkowej?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-733/11-4/SP
  Opodatkowanie w Polsce należności z tytułu likwidacji prywatnego funduszu emerytalnego z Kanady (III filar).
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-911/11-3/AS
  Czy, jeżeli Spółka zastosuje się do stanowiska organu podatkowego zawartego w indywidualnej interpretacji (doręczonej w odpowiedzi na niniejszy wniosek) i w związku z tym złoży korekty rocznych zeznań podatkowych CIT-8 za poprzednie lata podatkowe, to zastosowanie znajdzie art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej, tj. w przypadku ewentualnej, późniejszej zmiany doręczonej Spółce interpretacji lub nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej przez organy po przeprowadzeniu ewentualnej kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, Spółka będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem ww. interpretacji?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-487/11-4/JK2
  Czy kwoty przelanych darowizn skutkują obniżeniem opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu rocznym (przy czym Wnioskodawca ma świadomość przeznaczenia jakiejś części Jego darowizny na kształcenie swojego dziecka)?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-670/11-2/TR
  Prawidłowość wykazywania przez płatnika w informacji PIT-11 kosztów uzyskania przychodów, w odniesieniu do należności otrzymywanych przez ławników.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-534/11-4/JK2
  Czy w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej Wnioskodawca ma obowiązek składania deklaracji rozliczenia rocznej PIT-36L (zerowych)?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-534/11-5/JK2
  Czy w latach podatkowych, w których Wnioskodawca ma zawieszoną działalność gospodarczą przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia pozostałych dochodów (opodatkowanych na zasadach ogólnych) wspólnie z małżonką?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-458/11-5/JK2
  Czy Wnioskodawca może dokonać korekty deklaracji zeznania rocznego za 2007, 2008, 2009 rok i skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-458/11-6/JK2
  Czy Wnioskodawca może dokonać korekty deklaracji zeznania rocznego za 2007, 2008, 2009 rok i skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-458/11-4/JK2
  Czy Wnioskodawca może dokonać korekty deklaracji zeznania rocznego za 2007, 2008, 2009 rok i skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-255/11-2/KR
  1. Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca może w składanym zeznaniu rocznym PIT-36/PIT-37, samodzielnie dokonać podziału swojego wynagrodzenia na dwie części:- wynagrodzenie za zwykłe obowiązki pracownicze,- wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych do wykonanych przez Wnioskodawcę utworów na podstawie otrzymanych od Spółki zestawienia rocznego i informacji o proporcji czasu pracy i wysokości przychodów?2. Czy w zeznaniu rocznym Wnioskodawca może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do części wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, w sytuacji, gdy w informacji rocznej PIT-11 Spółka wykazuje koszty uzyskania przychodów obliczone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-152/11-2/MP
  Czy na pozostałą dwójkę dzieci (nieprzysposobionych) przysługuje Wnioskodawcy ulga z tytułu wychowywania dzieci?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-24/11-4/GG
  Czy przysługuje ulga meldunkowa z tytułu sprzedaży gruntu wraz z naniesieniami?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-417/11/AK
  Czy zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych oraz roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych będzie zobowiązana rozliczać Spółka od całości osiągniętych dochodów siedziby i oddziału u Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę Spółki, posługując się numerem NIP nadanym Spółce? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-315/11-4/LS
  Wartość nakładów poniesionych na budowę garażu przez Wnioskodawczynię w wysokości 12.518 zł nie będzie stanowiła dla Niej przysporzenia majątkowego, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, pod warunkiem, że otrzymana wartość pieniężna z tego tytułu jest jedynie zwrotem kosztów poniesionych na wybudowanie garażu.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-86/11-2/GG
  Czy przysługuje ulga meldunkowa z tytułu sprzedaży gruntu wraz z budynkiem mieszkalnym?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-155/11-4/KR
  Czy w związku ze sprzedażą samochodu Wnioskodawca może w rozliczeniu rocznym po stronie kosztów ująć wartość samochodu, od której został zapłacony 10% zryczałtowany podatek dochodowy?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-156/11-4/KR
  Czy w związku ze sprzedażą samochodów Wnioskodawczyni może w rozliczeniu rocznym po stronie kosztów ująć wartość samochodów, od której został zapłacony 10% zryczałtowany podatek dochodowy?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-304/11-2/ES
  Pomimo faktu, iż przychód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku w 2006 r. podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ przychód z tej sprzedaży nie podlega zwolnieniu w związku z wydatkowaniem środków na remont budynku mieszkalnego położonego na terytorium Belgii.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-211/11-5/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-211/11-6/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-211/11-8/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-211/11-7/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-181/11-4/MK
  Opodatkowanie przychodu z tytułu zbycia akcji nie objętych masą spadkową oraz nabytych w spadku i w wyniku działu spadku.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-191/11-4/MK
  Skutki podatkowe związane z otrzymaniem w ramach programu opcyjnego akcji amerykańskiej "spółki – matki".
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-238/11/HK
  Czy podatnik może skorzystać z rozliczenia uzyskanych dochodów za rok 2010 jako ojciec samotnie wychowujący dziecko
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-195/11-2/AP
  Czy o wysokości osiągniętych dochodów w 2010 r. z dwóch źródeł, Podatnik obowiązany będzie złożyć właściwemu urzędowi skarbowemu dwa odrębne zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jedno zeznanie, w którym rozliczy oba źródła dochodów?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-126/11-3/SP
  Możliwość wspólnego rozliczania z małżonkiem
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-129/11/CzP
  "Czy Spółka prawidłowo ustaliła podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, przyjmując za podstawę przychody po wpisie Spółki do KRS i koszty uzyskania od momentu zawarcia umowy Spółki tj. od powstania Spółki w organizacji, gdyż koszty uzyskania związane z funkcjonowaniem Oddziału do dnia zarejestrowania Spółki, rozpoznawane były w Spółce dzielonej?W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1, kiedy Spółka winna wykazać przychody i koszty wynikające z sukcesji podatkowej za okres 01 stycznia 2010 r. do daty wpisu do KRS, tj. czy w momencie ustalania podstawy opodatkowania za miesiąc lipiec 2010 r., czy też w zeznaniu rocznym za rok 2010?"
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-97/11-4/MS
  Czy spółka postępuje prawidłowo jeżeli skoryguje zeznania roczne i zaliczy koszt opłaty wieczystego użytkowania do kosztów uzyskania przychodu w roku 2007 w pełnej wysokości?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-36/11-4/MS
  Czy Spółka Przejmowana, w rozliczeniu (w tym w szczególności w zeznaniu rocznym, o którym mowa w art. 27 ust. 1 UPodPraw) za rok podatkowy rozpoczynający się 1 stycznia 2011 roku i kończący się w dniu zamknięcia ksiąg podatkowych Spółki Przejmowanej, będzie miała prawo do uwzględnienia Straty Podatkowej - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art.: 7 ust. 5 UPod Praw?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-62/11-6/AS
  W następstwie wypłacenia przez bank przedmiotowych odsetek ustawowych, po stronie Wnioskodawczyni powstał przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Kwoty przychodów wskazane w informacji PIT-8C Wnioskodawczyni była obowiązana wykazać i opodatkować łącznie z innymi dochodami na zasadach określonych w art. 27 ustawy w zeznaniu rocznym.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-946/10-4/LS
  We wspólnym zeznaniu podatkowym za 2010 r. przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania całość odsetek od kredytu na mieszkanie zapłaconych do dnia 31 grudnia 2010 r.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-916/10-4/LS
  Prawo do odliczenia przedmiotowej ulgi nie zależy od wysokości odprowadzonej i zapłaconej zaliczki na podatek dochodowy tylko od proporcji ustalonej przez rodziców. Skoro w przedmiotowej sprawie małżonek Wnioskodawczyni wskazał w swoim zeznaniu podatkowym, iż sprawował pół roku opieki nad dzieckiem, Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi tylko i wyłącznie do wysokości przysługującej za 6 miesięcy.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-952/10-2/JK
  Czy Wnioskodawca, jako opiekun prawny syna może odliczyć od dochodu za 2010 r. kwotę, którą dopłaca za pobyt syna w Zakładzie Opiekuńczym?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1360/10-2/AGr
  1. Czy wspólnota mieszkaniowa powinna przekazać współwłaścicielom należne im przychody z najmu według udziałów jakie w tej działce posiadają, co wynika z zapisów w księdze wieczystej, a współwłaściciele jako indywidualni podatnicy winni te przychody wraz z innymi przychodami z najmu tej i innej nieruchomości sami opodatkować? 2. Czy wspólnota może opodatkować powyższe przychody, a następnie przekazać współwłaścicielom przekazać zysk netto niepodlegający dalszemu opodatkowaniu?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-938/10-2/MP
  Czy Wnioskodawczyni, jako osoba niepełnosprawna, ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2010 rok - w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatków poniesionych na zakup laptopa?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-315/10-2/ŁM
  Czy rok podatkowy Y uległ zakończeniu w związku z połączeniem i tym samym, czy Y powinna złożyć sprawozdanie finansowe oraz zeznanie roczne CIT-8 za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia połączenia?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-872/10-4/JK
  Czy każde z małżonków może rozliczyć się za 2011 r. jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-882/10-2/SP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w tytułu umowy o pracę wydatku przeznaczonego na zakup podręczników, komentarzy oraz opracowań prawniczych.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-993/10-2/AS
  Nie jest możliwe odliczenie w rozliczeniu za 2010 rok od dochodów z tytułu umorzenia jednostek funduszu inwestycyjnego straty z tytułu odpłatnego zbycia akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-864/10-4/EK
  Która ze spółek będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z ZCP i powstałych oraz potrącalnych przed dniem podziału, w dniu podziału lub po dniu podziału?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-864/10-2/EK
  Która ze spółek będzie zobowiązana do rozpoznania w rocznym zeznaniu podatkowym przychodów i kosztów, dotyczących wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powstałych do dnia podziału?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-864/10-3/EK
  Czy do złożenia zeznania podatkowego, czy też korekty tego zeznania oraz zapłaty podatku dochodowego G. za 2010 r. (niezależnie od tego, czy złożenie zeznania oraz zapłata podatku dochodowego nastąpi przed czy po dniu podziału) zobowiązany będzie wyłącznie G?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1471/10/AK
  Która ze Spółek będzie zobowiązana do rozpoznania w rocznym zeznaniu podatkowym przychodów i kosztów, dotyczących wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powstałych do dnia podziału? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1472/10/AK
  Czy do złożenia zeznania podatkowego czy też korekty tego zeznania oraz zapłaty podatku dochodowego Spółka Dzielona za 2010 r. (niezależnie od tego czy złożenie zeznania oraz zapłata podatku dochodowego nastąpi przed czy po dniu podziału) zobowiązany będzie wyłącznie Spółka Dzielona? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1473/10/AK
  Która ze spółek będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z ZCP i powstałych oraz potrącalnych przed dniem podziału, w dniu podziału lub po dniu podziału? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-944/10/MK
  Czy Wnioskodawca jest uprawniony dla celów dokonania rozliczenia podatkowego połączyć zysk osiągnięty ze sprzedaży akcji ze stratą poniesioną z tytułu inwestycji w certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-945/10/MK
  Czy Wnioskodawca jest uprawniony dla celów dokonania rozliczenia podatkowego połączyć zysk osiągnięty ze sprzedaży akcji ze stratą poniesioną z tytułu inwestycji w certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-940/10-2/AK
  Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając dyspozycję zawartą w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, iż nie przysługuje Wnioskodawczyni prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu odsetek od kredytu przeznaczonego na budowę budynku mieszkalnego. Podkreślenia wymaga również fakt, że uprawnienie do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego było przywilejem, z którego podatnicy mogli skorzystać jedynie w ściśle określonych przez ustawodawcę warunkach. Niedopełnienie natomiast któregokolwiek z tych warunków skutkuje brakiem możliwości korzystania z przedmiotowego odliczenia.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-645/10-4/AS
  CIT - w zakresie sposobu dokonania odliczenia straty poniesionej przez Spółkę w poprzednich latach
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-693/10-2/EB
  Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych prawidłowy jest opisany przez Spółkę Przejmującą sposób alokacji przychodów i kosztów w części dotyczącej branży przed i po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie? W szczególności, czy Spółka Przejmująca nie ma obowiązku rozliczenia w rocznej deklaracji CIT-8 za pierwszy rok podatkowy, obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2010 r., przychodów związanych z wydzielaną branżą powstałych przed dniem wydzielenia (tj. 1 lipca 2010 r.) oraz odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-789/10/BK
  Czy Wnioskodawca może odliczyć od dochodu darowiznę pieniężną przekazaną na konto Gminy dla powodzian?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-676/10-3/JS
  należy stwierdzić, iż Wnioskodawca wykazując w zeznaniu rocznym przychód ze sprzedaży przedmiotowego samochodu, uwzględni jako koszt uzyskania przychodu wartość samochodu zgodnie z protokołem jego przekazania, przyjętej do obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego zapłaconego z tytułu wygranej w konkursie.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-827/10-2/RS
  Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia broszury Wnioskodawca może rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym bez konieczności podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-640/10-4/JS
  możliwość odliczenia od dochodu tytułem ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup zestawu rehabilitacyjnego poniesionego przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-740/10-4/KS
  Czy uzyskany przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu?Jeżeli tak, to w jakiej części i wg jakich przepisów (obowiązujących do końca 2006 r. czy od stycznia 2007 r.)? Czy w urzędzie skarbowym należało wykazać przychód ze sprzedaży w zeznaniu rocznym?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-748/10-2/JB
  Opodatkowanie przychodów (dochodów) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-720/10-2/RS
  Czy w rozliczeniu podatku od sprzedaży nieruchomości w zeznaniu podatkowym Wnioskodawczyni może rozliczyć spłatę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego na podstawie umowy o podział majątku dorobkowego, w części przypadającej na spłatę rat w okresie od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, jako zwolniony z podatku wydatek na własne cele mieszkaniowe?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-530/10-2/LS
  Możliwość odliczenia odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz na spłatę współwłaściciela mieszkania.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-619/10/ZK
  Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo dodając w zeznaniu PIT-28 przychód z umowy o działo na terenie Niemiec za okres od I do IX 2009r. do przychodów z działalności firmy za okres od X – XII 2009r.?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-652/10/MM
  Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży samochodu, który wygrał w loterii?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-624/10-4/MK
  Nabycie nieodpłatnie akcji Spółki zagranicznej w ramach Programu N. przez Wnioskodawczynię finansowane przez podmiot zagraniczny – skutkuje powstaniem przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy). W konsekwencji u Wnioskodawczyni otrzymującej nieodpłatnie akcje pomimo ograniczenia polegającego na tym, że pełne dysponowanie tymi akcjami (możliwość ich zbycia) nastąpi po 4 grudnia 2011 roku wystąpi przysporzenie majątkowe od momentu ich otrzymania, tj. 4 grudnia 2009 r. z uwagi na fakt, że aby czerpać korzyści z akcji Wnioskodawczyni musiałaby nabyć akcje za określoną cenę, a w związku z nieodpłatnym nabyciem nie poniosła takich wydatków.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-531/10-2/MP
  Opodatkowanie ekwiwalentu sędziowskiego.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-547/10-2/MM
  Czy prawidłowym jest uznanie, że w przedstawionym stanie faktycznym wydatki poniesione przez Spółkę w 2010 r. z tytułu podwyższenia ceny nabytych usług za rok 2008 o tzw. stawki jakościowe, stanowiące koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, Spółka winna rozpoznać jako koszt uzyskania przychodów w roku 2010 r.?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-621/10-2JB
  Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie może dokonać korekty zeznań rocznych za lata 2003 i 2004 oraz nie może dokonywać doliczeń do dochodu w zeznaniu podatkowym za lata następne, kwot które uprzednio odliczała w ramach tzw. "ulgi odsetkowej".Powyższe oznacza, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-371/10-2/MS
  Jaki dzień będzie stanowił "dzień sporządzenia sprawozdania finansowego", o którym mowa w art. 15 ust. 4b i 4c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-356/10-7/LS
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-550/10/BK
  Czy Wnioskodawca może odliczyć od dochodu darowiznę pieniężną na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą na podstawie KP?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-511/10/IG
  1. Czy możliwe jest rozliczenie w jednym zeznaniu rocznym PIT-38 przychodów i kosztów z akcji i funduszy kapitałowych oraz pokrycie strat z funduszu kapitałowego z zysku z akcji, które powstały w tym samym roku podatkowym? 2. Czy bezpośrednie zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwalają na połączenie zysków i strat w przedmiotowej sytuacji, a zapisy związane ze sposobem deklarowania i uiszczania podatku nie mają w tej sytuacji znaczenia, jako wtórne do zapisów bezpośrednich?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-422/10-5/JS
  Możliwość wspólnego rozliczenia małżonków.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-429/10-5/AK
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-442/10/MR
  Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od dochodów osiągniętych w Niemczech.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-365/10-5/LS
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-354/10-5/LS
  Zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-394/10-5/LS
  Zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-424/10-5/AS
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-387/10-5/MG
  Zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-411/10-5/MG
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-357/10-3/LS
  Zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-406/10-5/MG
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-353/10-3/LS
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-391/10-4/LS
  Zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-390/10-5/AS
  Niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-389/10-5/LS
  Zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-373/10-5/LS
  Niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-374/10-5/LS
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-425/10-5/MK1
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-378/10-5/AS
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-428/10-6/MK
  Niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-422/10-5/MK
  Zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-392/10-5/LS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-384/10-5/LS
  Reasumując, niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-383/10-5/LS
  Reasumując, niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-380/10-5/LS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-382/10-4/LS
  Niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-390/10-5/LS
  Reasumując, niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-203/10-3/EB
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym Spółka ma obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok 2009 kwot przychodów, kosztów ich uzyskania, a tym samym straty pozostających w związku z przydzielonymi E. w planie podziału, składnikami majątku R. Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2009 do dnia przejęcia ZCP?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-386/10-4/LS
  Niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-375/10-4/LS
  Reasumując, niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-375/10-5/MR
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-426/10-5/MR
  Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-369/10-5/MR
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-368/10-5/MR
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-502/10-5/MT
  Niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-409/10-5/MR
  Zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-426/10-5/KS
  Zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-368/10-5/MR
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-392/10-5/MR
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-370/10-5/MK
  Niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-345/10-5/MK
  Zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-374/10-5/MK1
  Niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-378/10-4/LS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-381/10-5/LS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-385/10-5/LS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-387/10-5/LS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-352/10-5/MK
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-333/10-5/MK
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-376/10-5/LS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-326/10-3/MG
  opodatkowanie i wykazanie w zeznaniu rocznym za 2009 rok kwot otrzymanych od dewelopera w oparciu o prawomocne wyroki Sądu.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-326/10-2/MG
  opodatkowanie i wykazanie w zeznaniu rocznym za 2009 rok kwot otrzymanych od dewelopera w oparciu o prawomocne orzeczenie Sądu.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-289/10-4/JK
  możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-287/10-4/AM
  Rozliczenie otrzymanej dotacji.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-440/10-5/ES
  Zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-457/10-5/ES
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-445/10-5/EC
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-430/10-3/EC
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-439/10-5/EC
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-444/10-5/EC
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-430/10-3/EC
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-303/10-2/MK
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę sieci wodociągowej.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-456/10-5/KS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-451/10-5/KS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-456/10-5/KS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-450/10-5/RS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-447/10-5/MT
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-441/10-5/AM
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-449/10-5/AM
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-448/10-5/MT
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-231/10-4/SP
  Jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, ze łączna kwota odliczeń, przez nich dokonana nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka, a jeżeli takich proporcji nie ustalili, to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych. Istotne jest, aby nie dochodziło do dublowania ulgi. Reasumując, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-448/10-5/MT
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-442/10-5/AM
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-251/10-4/MR
  opodatkowanie dochodu z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji dyrektora (członka zarządu) w spółce cypryjskiej
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-261/10-2/AS
  ustalenie obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od zawieranych przez Radę Rodziców umów zleceń i o dzieło z osobami fizycznymi
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-257/10-2/AK
  zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-250/10-4/JS
  stwierdzić należy, że spełnia Pani przesłanki do preferencyjnego sposobu opodatkowania i w związku z tym ma Pani prawo do rozliczenia swoich dochodów uzyskanych w ciągu całego 2009 r. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci, bez uwzględniania w zeznaniu podatkowym dochodów pełnoletniej córki.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-552/10/ZK
  Jaki jest prawidłowy sposób rozliczenia przychodów z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz przychodów uzyskanych z prowadzenia Spółki jawnej za rok 2009 oraz 2010, ze wskazaniem na jakich formularzach należy prawidłowo zamknąć okresy podatkowe?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-231/10-2/AS
  Zleceniodawca, który nie jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest obowiązany kwotę wypłaconego wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy powierniczej ująć w informacji PIT-8C wystawionej osobie wykonującej umowę powiernictwa. Jednocześnie Wnioskodawczyni jest zobowiązana wykazać kwotę wynikającą z informacji PIT-8C, jako przychód z innych źródeł, w zeznaniu rocznym za rok podatkowy w którym wynagrodzenie otrzymała. Reasumując stwierdzić należy, że uzyskane wynagrodzenie przez Wnioskodawczynię z tytułu pełnienia funkcji zastępcy powiernika stanowi przychód z innych źródeł i jako taki podlega opodatkowaniu bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-202/10-4/JK
  Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, iż warunkiem wystarczającym, aby móc odliczyć ulgę prorodzinną, jest utrzymywanie w roku podatkowym pełnoletniego dziecka, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Reasumując należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni może odliczyć ulgę prorodzinną za 2009 r. z tytułu opieki nad niepełnosprawną córką, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie przesłanki wymagane do jej zastosowania.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-117/10-4/AS
  opodatkowanie dochodów z najmu.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-320/10-4/JS
  należy stwierdzić, iż ulga prorodzinna w zeznaniu rocznym za 2009 r. nie będzie Wnioskodawczyni przysługiwała ze względu na brak tytułu prawnego odnośnie sprawowania opieki poprzez pełnienie funkcji opiekuna prawnego. Zatem Wnioskodawczyni nie może odliczyć od podatku kwoty 1112,04 zł.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-126/10-4/MP
  obowiązek podatkowy w latach 1996-2000r w odniesieniu do dochodów uzyskanych w Polsce oraz w Niemczech
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-172/10-2/AG
  opodatkowanie odsetek od kredytu kupieckiego.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-93/10-5/MG
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-145/10-2/JS
  możliwość odliczenia od dochodu tytułem ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-83/10-2/SP
  odliczenie w zeznaniu rocznym kwoty z tytułu zwrotu jednorazowej odprawy pieniężnej.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-34/10-4/SP
  opodatkowanie w Polsce dochodów za 2010 r. uzyskanych na terytorium Arabii Saudyjskiej i możliwość skorzystania z "ulgi abolicyjnej".
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-91/10-2/ER
  Czy każdorazowo z chwilą zamknięcia, zgodnie z UoR, ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego na tę datę w procesie konsolidacji, nastąpi zakończenie roku podatkowego spółek przejmowanych / spółki przejmowanej oraz powstanie obowiązek złożenia przez Spółkę, jako następcę prawnego spółek przejmowanych / spółki przejmowanej zeznania rocznego CIT-8 za okres od rozpoczęcia przez spółki przejmowane / spółkę przejmowaną roku podatkowego do dnia połączenia?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-87/10-3/JB
  możliwość uwzględnienia w zeznaniu rocznym straty wygenerowanej przez firmę spadkodawcy
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-77/10-3/JS
  możliwość rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-10/10-4/ER
  zakończenie roku podatkowego spółek przejmowanych w wyniku połączenia spółek metodą inkorporacji
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-171/10-2/SP
  opodatkowanie otrzymanej kwoty w wyniku uznania reklamacji
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-24/10/ZK
  Czy może zgodnie z prawem rozliczać i płacić podatek dochodowy z działalności gospodarczej oddzielnie jako podatek liniowy, a dochody ze stosunku pracy oddzielnie na zasadach ogólnych, czyli nie sumować tych dochodów z ww. źródeł?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/13/MCA/10/PK-1481/2009
  Czy Wnioskodawca w 2007 r., w świetle art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, był uprawniony do pomniejszenia dochodu o wydatki na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a ww. ustawy, które zostały poniesione na rzecz niepełnosprawnej córki znajdującej się na Jego utrzymaniu?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-5/10-2/JK2
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni będzie uprawniona do wspólnego rozliczenia z mężem za 2009 r. na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-145/10-2/RS
  Należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni nie może odliczyć od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu, gdyż nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. zakończenie inwestycji dot. budynku mieszkalnego nastąpiło po upływie trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-676/09-2/MG
  Wnioskodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia i przekazania właściwemu urzędowi skarbowemu i członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 07 czerwca 2009 r. informacji PIT-R o wypłaconych członkom obwodowych komisji wyborczych dietach za wykonanie czynności związanych z wyborami, w sytuacji gdy żaden członek obwodowej komisji wyborczej nie uzyskał diety wyższej niż 2.280 zł miesięcznie. W zaistniałej sytuacji Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania do właściwego urzędu skarbowego i do członków obwodowej komisji wyborczej żadnej innej informacji o wypłaconych dietach za wykonanie czynności związanych z wyborami, w tym informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), jeżeli żaden członek obwodowej komisji wyborczej nie uzyskał diety wyższej niż 2.280 zł miesięcznie.
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-771/09-2/MP
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu:a)ponoszenia opłat za pobyt z ŚDS,b)używania samochodu osobowego, będącego Jej współwłasnością, w celu codziennego dowożenia na zajęcia w ŚDS?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1609/09/MO
  Czy w związku z oddaleniem przez Sąd wniosku spółki o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu i podjęciem przez Akcjonariuszy Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 sierpnia 2009r. uchwał o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki oraz o powołaniu likwidatora, należy dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1048/09/MO
  Czy Spółka jest zobowiązana do rozliczenia roku podatkowego 2008 kalendarzowo tj. 01.01-31-12.2008 r., poprzez zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2008 r. i złożenie korekty CIT-8 za okres 01.01-11.11.2008 r. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-586/09-4/MG
  PIT - w zakresie uznania Wnioskodawczyni za osobę samotnie wychowującą dziecko, w świetle przepisów ustawy podatkowej
 196. Postanowienie NSA, sygnatura: II FZ 522/09
  Czy zgodnie z § 6 ust. 2a rozporządzenia o MSSE, Spółka - po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia w podatku CIT tj. od miesiąca następującego po spełnieniu warunków zezwolenia (poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników) - będzie mogła dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia w/w warunków określonych w zezwoleniu
  Uzasadnienie
  Postanowieniem z 24 września 2009 r., III SA/Wa 1547/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał sprawę ze skargi Firmy O. S.A. na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 21 maja 2009 r., Nr DD5/8213/17/DZQ/09/PK-818, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych do rozpoznania według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie. W uzasadnieniu sąd wskazał, że pismem z 7 sierpnia 2009 r. Firma O. S.A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 21 maja 2009 r. z zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Sprawa została zarejestrowana w WSA w Warszawie pod sygn. akt III SA/Wa 1547/09, lecz nie wyznaczono dla niej terminu rozprawy. W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny powołując się między innymi na § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016, dalej rozporządzenie) wskazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie jest sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy. Z uwagi na fakt, że skarżąca ma siedzibę w D. (Woj. Podkarpackie) - zgodnie z § 1 pkt 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652, ze zm.) – właściwym miejscowo do rozpoznania ww. skargi będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Jednocześnie sąd wskazał, iż dla prawidłowości przekazania sprawy do rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie nie ma znaczenia fakt, iż przedmiotem skargi jest interpretacja indywidualna wydana na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.) lecz zmiana tej interpretacji, w podstawie prawnej, której wskazano art. 14e o.p. Zdaniem sądu § 1 pkt 1 rozporządzenia wskazuje, iż przekazaniu podlegają sprawy z zakresu działania ministra właściwego do spraw publicznych dotyczące wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b o.p. Brzmienie tego przepisu zdaniem sądu wskazuje, iż przekazaniu do właściwych miejscowo wojewódzkich sądów administracyjnych podlegają wszystkie sprawy związane z wydaniem indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b o.p. Są to zatem zarówno sprawy ze skarg na interpretacje wydane na podstawie art. 14e o.p. czy też sprawy ze skarg na postanowienia o pozostawianiu wniosków o wydanie interpretacji bez rozpoznania. Przepis § 1 pkt 1 rozporządzenia wskazuje więc w ocenie sądu pierwszej instancji pewną kategorie spraw podlegającą przekazaniu – nie odnosi się on natomiast wyłącznie do jednego rodzaju rozstrzygnięcia podejmowanego w ramach tej kategorii spraw. Zdaniem sądu powyższa interpretacja jest zgodna z celem wydania rozporządzenia, którym było przekazanie wszystkich spraw związanych z wydaniem interpretacji indywidualnej sądom właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania lub siedziby strony skarżącej. W zażaleniu na powyższe postanowienie Minister Finansów zaskarżył je w całości, zarzucając mu naruszenie § 1 pkt 1 rozporządzenia w zw. z art. 14b i art. 14e o.p. poprzez błędną ich wykładnię i ustalenie, iż przekazaniu podlegają wszystkie sprawy związane z wydawaniem indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, zarówno sprawy ze skargi na interpretacje indywidualne wydane na podstawie art. 14b o.p. i ze skarg na zmiany interpretacji wydanych na podstawie art. 14e o.p. W związku z tak postawionym zarzutem wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i zasądzenie na rzecz Ministra Finansów kosztów sądowych. W odpowiedzi na zażalenie spółka wniosła o jego oddalenie, popierając stanowisko zajęte przez sąd pierwszej instancji w zaskarżonym postanowieniu.
  Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
  Zażalenie zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika z treści § 1 pkt 1 rozporządzenia rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b o.p., przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżącą zamieszkuje lub ma siedzibę. Art. 14b o.p. stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Natomiast art. 14e o.p. stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmieniać wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego dokonana przez sąd pierwszej instancji wykładnia § 1 pkt 1 rozporządzenia była nieprawidłowa. Należy zauważyć, że wykładnia językowa powyższego przepisu wskazuje przede wszystkim, że dotyczy on tylko interpretacji indywidualnych wydanych na podstawie art. 14b o.p. Treść tego przepisu nie nawiązuje do kwestii związanych ze zmianą interpretacji indywidualnej, ani tym bardziej ogólnej. Zdaniem sądu treść § 1 pkt 1 rozporządzenia nie daje zatem żadnych podstaw do przyjęcia na gruncie wykładni językowej, że ma on zastosowanie do art. 14e o.p. Tym bardziej, że czym innym w świetle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa jest wydanie interpretacji a czym innym jej zmiana. Ponadto w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego brak jest w treści § 1 pkt 1 rozporządzenia sformułowań uprawniających do zastosowania wykładni rozszerzającej. Słusznie w zażaleniu podnosi Minister Finansów, że możliwe byłoby rozpoznanie spraw dotyczących zmian wydanych w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego przez wojewódzkie sądy administracyjne właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedzibę skarżącego, gdyby ustawodawca w przywołanym rozporządzeniu posłużył się ogólnym zakresem spraw związanych z wydawaniem w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ustawodawca w przepisie kompetencyjnym wyraźnie ograniczył rozpoznawanie spraw do wydawanych indywidualnych interpretacji wskazanych w art. 14b o.p. Wbrew stanowisku wojewódzkiego sądu administracyjnego zawartego w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia § 1 pkt 1 rozporządzenia nie wskazuje ogólnie na kategorie spraw lecz w zdecydowany sposób je uszczegóławia. Skoro ustawodawca jednoznacznie stwierdził, iż komentowany przepis dotyczy spraw wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b o.p., to tym samym jednoznacznie wyłączył spod kognicji wojewódzkich sądów administracyjnych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę skarżącego sprawy dotyczące zmian interpretacji, o których mowa w art. 14e o.p. Poza tym gdyby intencją prawodawcy było rozszerzenie katalogu spraw, które mogą być przekazane to w wydanym rozporządzeniu albo by wskazał bezpośrednio na art. 14e o.p. albo zastosowałby inną konstrukcje przepisu, umożliwiającą zakwalifikowanie także zmian interpretacji do spraw podlegających przekazaniu. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego także wykładnia celowościowa wskazuje, że przepis ten dotyczy wyłącznie regulacji z art. 14b o.p. Odmienne są bowiem tryby wydawania decyzji z art. 14b i art. 14e o.p. Art. 14b § 6 stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości wydawanych wiążących interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 122, poz. 770 ze zm.) upoważnia się Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie do wydawania, w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, interpretacji indywidualnych. A zatem w zakresie art. 14b o.p. organem właściwym do wydania decyzji w imieniu Ministra Finansów są inne organy podatkowe. Dlatego też na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 120 ze zm., dalej: p.p.s.a.) Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydał rozporządzenie z 28 sierpnia 2008 r., mające na celu zapewnienie prawidłowego toku rozpoznawania spraw w zakresie interpretacji indywidualnych wydanych na podstawie art. 14b o.p. W tym zakresie należy zgodzić się z prezentowaną wykładnią celowością spornego przepisu rozporządzenia, że miał on doprowadzić do ułatwienia prowadzenia spraw podatnikom, jak i zapewnienia ekonomiki postępowania w zakresie wydawanych przez odpowiednich dyrektorów izb skarbowych na podstawie art. 14b o.p. interpretacji indywidualnych. Jednakże wykładnia ta nie może odnosić się do trybu z art. 14e o.p. Zgodnie z tym przepisem właściwym do zmiany interpretacji ogólnej lub indywidualnej jest tylko Minister Finansów, który nie może tej kompetencji przekazać innemu organowi podatkowemu. Żaden bowiem przepis w tym zakresie mu na to nie pozwala. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wprowadzenie tego typu regulacji co do zmiany interpretacji ogólnej i indywidualnej, w sytuacji gdy Minister Finansów stwierdził jej nieprawidłowość uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wskazuje na chęć zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych w tym względzie. Należy bowiem zauważyć, że w takiej sytuacji, gdy zmiany interpretacji na podstawie art. 14e o.p. dokonuje Minister Finansów i zmiana ta zostanie zaskarżona, to na podstawie art. 13 § 2 p.p.s.a. właściwym do rozpoznania tej skargi będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Zmiany bowiem dokonuje Minister Finansów i to on jest organem, którego rozstrzygnięcie jest zaskarżane w drodze skargi do sądu administracyjnego, a nie tak jak w przypadku interpretacji indywidualnych wydanych na podstawie art. 14b odpowiedni dyrektor izby skarbowej, działający na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. W tej sytuacji w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznawanie spraw z zakresu art. 14e o.p. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie będzie miało kluczowe znaczenie. Takie bowiem rozwiązanie ma na celu zapewnienie jednolitości orzecznictwa w tak istotnych sprawach. Jednocześnie Sąd z przytoczonych wyżej względów nie podzielił poglądu prezentowanego w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 października 2009 r. (I FZ 232/09, niepubl.). Mając powyższe na uwadze, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zmiana właściwości sądów administracyjnych, o której mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia nie dotyczy spraw z zakresu zmiany interpretacji indywidualnej dokonanej w trybie art. 14e o.p. W konsekwencji uznać należy, że nieprawidłowo sąd pierwszej instancji przekazał sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. W rozpatrywanej sprawie odstąpiono od zasądzenia na rzecz Ministra Finansów zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, gdyż przepisy art. 203 i 204 p.p.s.a. jednoznacznie wiążą zwrot kosztów postępowania z zaskarżeniem wyroku, a nie postanowienia. ReferencjeDD5/8213/17/DZQ/09/PK-818, interpretacja indywidualna
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-628/09-4/ES
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca powinien rozliczyć dochód z tytułu objęcia przez spółkę komandytową udziałów/akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości na formularzu PIT-38, który zostanie złożony w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym transakcja będzie miała miejsce?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-514/09-7/MK
  opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłat pieniężnych dokonywanych przez byłego pracodawcę
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-648/09-8/AG
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie Spółki rozliczonego metodą łączenia udziałów - na dzień połączenia nie zostaną zamknięte księgi rachunkowe Spółki - na podstawie art. 93 § 1 pkt 1 w zw. z 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8 ust 6 oraz art. 12 ust 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 27 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a Wnioskodawca (następca prawny Spółki) nie będzie zobowiązany do złożenia zeznania rocznego w imieniu Spółki - odrębnego od zeznania rocznego Wnioskodawcy - za rok podatkowy trwający od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia połączenia?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-943/09-3/AMN
  W jaki sposób osoba fizyczna mająca obywatelstwo innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej (obywatel Królestwa Danii) podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i prowadząca działalność gospodarczą w Polsce ma postąpić, aby zgodnie z treścią przepisu art. 27 ust. 8, w związku z dokonanym wyborem sposobu opodatkowania swoich dochodów w oparciu o przepis art. 30c ust.1 updof, prawidłowo sporządzić zeznanie o wysokości uzyskanych dochodów, do którego zastosowanie znajdują przepisy art. 45 ust. 1 i 1 a pkt 2 updof, w tym też w jaki sposób zastosować odpowiednią stawkę podatku dla dochodów uzyskanych poza terytorium kraju, a to w związku z treścią art. 10, art. 12 i art. 43 TWE, oraz w zw. z treścią art. 24 ust. 2 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90)?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-473/09-4/DG
  Okoliczność mająca wpływ na zmianę przychodów podatnika, zaistniała już po wystawieniu pierwotnej faktury. W chwili jej wystawienia Spółka nie ma podstaw, aby jako przychód wykazywać inną kwotę niż wynikającą z owej faktury. Na dzień wystawienia faktury jest to jedyna prawidłowa kwota przychodu. W związku z czym nie ma podstaw, aby dokonywać jej korekty (wstecz), ze względu na zdarzenia, które miały miejsce w poprzednich okresach rozliczeniowych. Skutki tych zdarzeń powinny być uwzględniane w rozliczeniach podatkowych na bieżąco.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-629/09-4/ES
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca powinien rozliczyć dochód z tytułu objęcia przez spółkę komandytową udziałów/akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości na formularzu PIT-38, który zostanie złożony w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym transakcja będzie miała miejsce?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-674b/09/IB
  Czy Sąd Okręgowy w E. powinien dokonać rozliczenia Pana wynagrodzenia według takich samych zasad, jak Sąd Okręgowy w P. tj. jako honorarium autorskiego, do którego mają zastosowanie zryczałtowane koszty uzyskania w wysokości 50% przychodów?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-663/09/BJ
  W jaki sposób wykazać w rozliczeniu rocznym uzyskany dochód ze sprzedaży książki i należny podatek? 2. Jakim dokumentem obciążyć odbiorcę, czy może to być rachunek zwykły?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-745/09-6/MT
  W jakich terminach Wnioskodawca powinien składać formularz PIT ZG? Czy w terminie każdorazowego uzyskania dochodu w danym roku podatkowym poza granicą Polski (np. raz na miesiąc po uzyskaniu wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w zarządzie spólki mającej siedzibę na Cyprze)? Czy też jednorazowo po zakończeniu danego roku podatkowego, w ramach którego uzyskano dochód poza granicami Polski?Czy w przypadku uzyskiwania przez Wnioskodawcę jedynie dochodu z tytułu zasiadania w zarządzie spółki mającej siedzibę na terenie Cypru (przy braku jakiegokolwiek dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce), Wnioskodawca ma obowiązek składać w Polsce odpowiednią deklarację roczną o uzyskanym dochodzie wraz z deklaracją PIT ZG?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-725/09/MM
  Skutki podatkowe uzyskiwania dochodów z najmu kamienicy, która znajduje się w rozliczeniu Zarządu Budynków Komunalnych.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-602/09/ESZ
  skutki podatkowe wycofania zeznania podatkowego złożonego na formularzu PIT-36L oraz prawidłowości złożenia dwóch odrębnych zeznań za jeden rok podatkowy
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-669/09/HD
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej? Jeśli tak, czy istnieje możliwość złożenia korekty zeznania za 2008 r.?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-669/09/SD
  Czy na dzień wydania przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego syndyk jest zobowiązany do sporządzenia "zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8"?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-385/09-4/KS
  1. Czy Wnioskodawca może skorygować przychód oraz deklarację CIT – 8? 2. Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot podatku dochodowego? 3. W którym roku zrobić korekty za 2007 r., czy w roku bieżącym?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-487/09-5/HS
  1.Jeżeli Zakład wystawi w 2009 r. faktury korygujące, a dotyczące zawyżonych opłat za energię elektryczną za lata ubiegłe, to czy należy skorygować koszty uzyskania przychodów za te lata i sporządzić korekty deklaracji CIT-8? 2.Czy Spółka zobowiązana będzie do naliczenia i zapłaty odsetek zwłoki?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-317/09-5/EK
  Czy Wnioskodawca prawidłowo wykazał otrzymane dotacje w CIT-8 oraz CIT-8/0?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-217/09-2/ER
  CIT - w zakresie rozliczenia zaliczek na podatek w roku, w którym nastąpiło przejęcie wydzielonej części innej spółki
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-216/09-2/ER
  Spółka wnosi o potwierdzenie stosowanej metodologii w zakresie rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w roku podatkowym, w którym nastąpił podział przez wydzielenie zakładu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa z J na rzecz spółki przejmującej (M), w szczególności, że Spółka nie była obowiązana w zeznaniu rocznym za rok 2008 do dokonywania jakichkolwiek korekt (wyłączeń lub zmniejszeń) związanych z zaliczkami na podatek dochodowy zapłaconymi do dnia podziału?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-283/09-2/JK2
  Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 za rok 2008 ulgi na dziecko, którego jest "opiekunem prawnym"? Ze względu na to, iż opiekun prawny nie został wymieniony w dyspozycji przepisu art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r., nie może Pani w rozliczeniu rocznym skorzystać z odliczenia od podatku dochodowego za 2008 r. "ulgi rodzinnej", o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-231/09/MR
  Czy Wnioskodawca może dokonać korekty zeznań podatkowych za lata 2004–2007 w związku ze skumulowaną wypłatą w 2008 r. świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-226/09/MR
  Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od dochodów osiągniętych w Norwegii.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4-415-250/09-2/PJ
  Czy w zeznaniu rocznym Wnioskodawczyni może uwzględnić od umowy o dzieło 50% koszty uzyskania przychodu?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-182/09/NG
  Czy wnioskodawca jest obowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej jako osoba fizyczna i jednocześnie autor i wydawca i do opodatkowania na zasadach ogólnych na podstawie odpowiednich artykułów ustawy podatkowej?Czy jest to działalność wykonywana osobiście zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jak rozliczać dochód?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-288/09-6/AG
  Czy syndyk ma obowiązek składania rozliczenia rocznego przy podatku wg zasad opisanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za upadłego w okresie postępowania upadłościowego, czy też rozliczenie roczne winno być dokonane przez upadłego po uprzednim doręczeniu mu przez syndyka PIT-B?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-172/09-4/EK
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek comiesięcznego rozliczania zaliczek na podatek?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8213/17/DZQ/09/PK-818
  Czy zgodnie z § 6 ust. 2a rozporządzenia o MSSE, Spółka - po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia w podatku CIT tj. od miesiąca następującego po spełnieniu warunków zezwolenia (poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników) - będzie mogła dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia w/w warunków określonych w zezwoleniu Wniosek ORD-IN3 MB
  Zmiana interpretacji indywidualnej
  Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 12 czerwca 2008 r. przez Dyrektora Izy Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej Nr IBPB3/423-214/08/AM w ten sposób, iż uznaje, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznań podatkowych CIT-8 oraz informacji CIT-8/0 za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w zezwoleniu- jest nieprawidłowe.
  UZASADNIENIE
  W dniu 18 marca 2008 r. wpłynął do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznań podatkowych CIT-8 oraz informacji CIT-8/O za okres od dnia wydania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie sse do dnia spełnienia warunków określonych w tym zezwoleniu. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca Firma O. S.A. prowadzi w swoim zakładzie na terenie D. działalność gospodarczą w branży produkcji ogumienia dla środków transportu (działalność podstawowa). Spółka uzyskała 27 lutego 2008 r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "(…)" (dalej: sse). W ramach planowanej inwestycji Spółka zamierza dokonać określonych wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnić nowych pracowników (co stanowi warunki zapisane w zezwoleniu). W związku z inwestycją zostaną zakupione maszyny i urządzenia służące do produkcji wyrobów oferowanych przez Spółkę. Zgodnie z zamierzeniami Spółki, warunki zapisane w zezwoleniu zostaną spełnione najpóźniej do końca 2011 r. Stan prawny w momencie rozpoczęcia starań Spółki o objęcie terenu inwestycji obszarem sse wskazywał, iż przedsiębiorca uzyskuje prawo do zwolnienia z podatku na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r, Nr 54, poz. 654 z późn. zm, dalej: updop) począwszy od miesiąca w którym poniósł pierwsze wydatki inwestycyjne (lub pierwsze koszty pracy). W trakcie prac nad nowelizacją rozporządzenia o sse, która sankcjonowałaby włączenie obszaru inwestycji Spółki w obręb sse, zmieniono jednakże niektóre zasady korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiana dotyczyła w szczególności przedsiębiorstw, prowadzących już działalność gospodarczą, która miałaby być kontynuowana w ramach sse. Zmiana polegała na rozszerzeniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 26, poz. 163 z późn. zm., dalej rozporządzenie o sse) o ust. 2a przyznający przedsiębiorcom, których zakład obejmowany jest obszarem sse (a więc m.in. Wnioskodawcy) prawo do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych dopiero po wypełnieniu warunków zapisanych w zezwoleniu. Zgodnie z brzmieniem przepisu, zwolnienie obejmuje jednak okres od dnia uzyskania zezwolenia do wyczerpania dopuszczalnego limitu pomocy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, Spółka - po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych tj. od miesiąca następującego po spełnieniu warunków zezwolenia (poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników) - będzie mogła dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków określonych w zezwoleniu. Korekta polegałaby na złożeniu za poszczególne lata podatkowe informacji CIT-8/O o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku, w których zostanie wykazana kwota wolnych od opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie sse. Następnie kwota ta wykazana zostanie jako odliczenie podatku w korekcie zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W ocenie Spółki, pomimo faktu, iż prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, Spółka nabędzie dopiero wraz ze spełnieniem warunków zapisanych w zezwoleniu (t.j. po poniesieniu wydatków inwestycyjnych i osiągnięciu poziomu zatrudnienia określonego w zezwoleniu), to zwolnienie będzie obejmowało cały okres od dnia otrzymania zezwolenia do momentu wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że po nabyciu prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogła dokonać korekty złożonych, zgodnie z art. 27 updop, deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków określonych w zezwoleniu. W związku z faktem, iż przepis § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse dotyczy prawa do zwolnienia podatkowego, w ocenie Spółki należy odwołać się do przepisów ustanawiających prawo do zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku przedsiębiorców strefowych, a więc do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 274, dalej jako: ustawa o sse). Należy tu zatem w szczególności rozpatrzyć art. 17 ust. 1 punkt 34 updop, zgodnie z którym zwolnione od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy. Art. 16 ust. 1 ustawy o sse stanowi natomiast, iż podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. W świetle powyższego, prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej regulowane jest w szczególności zapisami updop. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r. (sygn. akt I SA/Rz 671/07), w którym sąd stwierdza, że "w świetle (...) przepisu art. 17 ust. I pkt 34 updop podatnik korzysta ze zwolnienia dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse. Art. 17 ust. 5 updop reguluje kwestię utraty prawa do zwolnienia podatkowego, stanowiąc, iż następuje ono w razie cofnięcia zezwolenia strefowego. Zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy o sse, zezwolenie może być cofnięte, jeżeli przedsiębiorca: zaprzestał prowadzenia działalności, na którą posiadał zezwolenie, rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu lub nie usunął uchybień stwierdzonych w wyznaczonym terminie". W konsekwencji biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka posiada ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop oraz art. 16 ust. 1 ustawy o sse, dochody Spółki z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia będą co do zasady, zwolnione z podatku dochodowego do wysokości dopuszczalnej pomocy publicznej już od dnia uzyskania zezwolenia. W przypadku norm regulujących prawą lub obowiązki jednostki, wykładnia językowa jest wykładnią, która powinna być stosowana w pierwszej kolejności (porównaj: L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2006, s. 173 - "W państwach demokratycznych wykładnia językowa i znaczenie literalne zajmują niewątpliwie pozycję uprzywilejowaną wobec wykładni systemowej i funkcjonalnej mimo wzrastającego znaczenia tej ostatniej. Można nawet powiedzieć, iż interpretacje tekstów prawnych w krajach naszego kręgu cywilizacyjnego opiera się za zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej i zasadzie pomocniczości wykładni systemowej i funkcjonalnej."). Dlatego też, w przypadku interpretacji uregulowań prawnych dotyczących zwolnień podatkowych należy literalnie interpretować przepisy określające zasady korzystania ze zwolnień podatkowych. W konsekwencji, analizując przedmiotowe przepisy updop, jak również rozporządzenia o sse, Wnioskodawca wysuwa wniosek, iż po spełnieniu określonych warunków (w tym przypadku zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych), Spółka nabędzie prawo do ulg podatkowych. Tym samym, Spółka będzie miała prawo do dokonania korekt z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za okres od dnia wydania zezwolenia na działalność w sse do dnia spełnienia w/w warunków. Powyższa zasada interpretacji przepisów prawa, została również potwierdzona przez Ministra Finansów (w zakresie odnoszącym się bezpośrednio do zwolnień podatkowych) w piśmie z dnia 5 kwietnia 2006 r. (sygn. PB4/KA-8213-32l-25/06), w którym czytamy "(...) zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową". Zgodnie zatem z § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Spółka zwraca szczególną uwagę na drugą część tego przepisu. W ocenie Spółki, nie ma możliwości, aby "miesiąc następujący po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu" wystąpił w innym przedziale czasu niż "w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej". Dzieje się tak, ponieważ z jednej strony nie ma praktycznej możliwości wypełnienia warunków zezwolenia przed jego uzyskaniem, z drugiej natomiast wyczerpanie pomocy regionalnej nie może nastąpić szybciej niż spełnienie warunków zezwolenia, co de facto upoważnia przedsiębiorcę do korzystania z pomocy regionalnej. W ocenie Spółki, mając na uwadze zasadę racjonalności postępowania ustawodawcy, należy wykluczyć, iż powtórzył on swój zapis i dwa razy określił ten sam przedział czasowy. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, zapisy umieszczone w 6 ust. 2a rozporządzenia o sse wskazują na dwie okoliczności warunkujące wykorzystanie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych:
  - z jednej strony prawodawca stanowi, że "zwolnienia (...) przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu (...)"- z drugiej natomiast wskazuje, iż "zwolnienia (...) przysługują (...) w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej".Z powyższego przepisu § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse jednoznacznie wynika, iż:
  - dotyczy on wyłącznie ściśle określonej grupy przedsiębiorców,- prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przedsiębiorcy ci uzyskują po wypełnieniu warunków zezwolenia,- okres obowiązywania zwolnienia rozpoczyna się od dnia uzyskania zezwolenia.Podsumowując Spółka stwierdza, iż przepis § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse warunkuje co prawda przyznanie prawa do korzystania z pomocy publicznej wypełnieniem warunków opisanych w otrzymanym zezwoleniu, w żadnym jednak wypadku (i) nie odbiera Spółce prawa wynikającego z updop do uznania za zwolnione z opodatkowania dochodów z działalności strefowej osiągniętych od dnia uzyskania zezwolenia oraz (i) prawa do złożenia korekty deklaracji CIT za okres od dnia uzyskania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków. W świetle powyższego, w ocenie Spółki, niedopuszczalna jest (w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 34 updop oraz art. 16 ustawy o sse) zawężająca interpretacja § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, która zakładałaby, że za pewien okres (tj. od dnia uzyskania zezwolenia do momentu spełnienia warunków zezwolenia) przedsiębiorca mający ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie sse traciłby prawo do zwolnienia podatkowego. W ocenie Spółki, rozporządzenie jako akt prawny niższego rzędu nie może odbierać prawa do zwolnienia, ponieważ jak wskazano powyżej regulowane jest ono ustawami o pdop i o sse. Zgodnie z updop, utrata prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych może nastąpić jedynie w przypadku naruszenia przepisów ustawy o sse oraz cofnięcia zezwolenia. Same przesłanki do cofnięcia zezwolenia zostały enumeratywnie wymienione w art. 19 ust. 3 ustawy o sse i tylko naruszenie powyższych warunków pozbawia podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle powyższego, żaden przepis aktu prawnego w randze rozporządzenia, nie może kreować dodatkowej sytuacji (oprócz tych przewidzianych w ustawie o sse), w której podatnik mógłby ostatecznie utracić prawo do zwolnienia lub prawo to zostałoby ograniczone na pewien okres (tu: od dnia zezwolenia do dnia spełnienia jego warunków). Spółka zaznacza, iż takie działanie byłoby sprzeczne z art. 217 Konstytucji RP, w którym stwierdza się, iż "Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy". Rozumienie takie potwierdzone zostało m.in. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2004 r. (sygn. SK 22/03), w którym stwierdza on, iż "Tylko ustawa może nakładać na obywateli i inne podmioty prawa, nowe obowiązki formalne (...). Tym hardziej, tylko w ustawie mogą być ustanowione nowe ciężary materialne, polegające na odbieraniu kontrahentom prawa (...)". W ocenie Spółki sytuacja taka potwierdza wnioski przedstawione powyżej. W ocenie Spółki, co do zasady, działalność prawodawcza powinna być działalnością celową, to znaczy służyć realizacji określonych celów. Dlatego wydaje się oczywiste, iż cele te należy uwzględnić również interpretując akty prawne. Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia o sse z dnia 24 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 182, poz. 1299), a także analogicznych nowelizacji rozporządzeń dotyczących innych stref, celem wprowadzenia § 6 ust. 2a do rozporządzenia o sse, jest doprowadzenie do wyrównania szans podatników, którzy uzyskali zezwolenie w związku z realizacją nowej inwestycji od podstaw (greenfieid) oraz podatników, którzy uzyskali zezwolenie w związku z realizacją inwestycji w ramach już funkcjonującego zakładu (brownfield). Zdaniem Spółki, prawodawca ocenił, iż podatnicy realizujący inwestycje typu greenfieid (nowa inwestycja) posiadają gorszą pozycję konkurencyjną. Dzieje się tak dlatego, że w zdecydowanej większości przypadków dochód, który podlegałby opodatkowaniu uzyskują one dopiero po zakończeniu procesu inwestycyjnego, co opóźnia moment rozpoczęcia wykorzystywania pomocy publicznej. Inwestycje typu brownfield (zakłady istniejące) umożliwiają tymczasem jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej i korzystanie z pomocy publicznej, stawiając realizujących je podatników w lepszej pozycji konkurencyjnej np. poprzez zwiększenie płynności finansowej. Według Spółki, w zamyśle prawodawcy należało zatem wprowadzić przepis, który opóźniłby wykorzystanie pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa realizujące na terenie specjalnych stref ekonomicznych inwestycje typu brownfield. Spółka zaznacza jednak, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia o sse istnieje możliwość, aby inwestor realizujący inwestycję greenfield korzystał z pomocy publicznej jeszcze przed wypełnieniem warunków zezwolenia (zgodnie z 6 ust. 1 rozporządzenia o sse, taki inwestor może korzystać ze zwolnienia od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne bez względu na wypełnienie przez niego warunków zezwolenia). Taka sytuacja ma na przykład miejsce w przypadku, kiedy w ramach przetargu kupuje on grunt na terenie sse, budując jednocześnie swój kredyt podatkowy. W takim przypadku, o ile podatnik osiągnie odpowiednie dochody, może zacząć korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych przed wypełnieniem warunków zezwolenia. Dlatego też, w ocenie Spółki, Wnioskodawca-X., jako inwestor brownfield, ma prawo do dokonania korekt rozliczeń podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków. W innym bowiem przypadku doszłoby do rażącego naruszenia zasady równości podmiotów gospodarczych względem prawa. Skoro bowiem zarówno podatnicy realizujący inwestycje typu brownfield (w tym Wnioskodawca), jak i podatnicy realizujący inwestycje typu greenfield spełnili warunki umożliwiające inwestycję na terenie sse i uzyskali zezwolenie, w ocenie Spółki nie istnieją podstawy do dyskryminowania podatników realizujących inwestycje typu brownfield w postaci opóźnienia momentu skorzystania z przysługuj ącego im prawa. Gdyby bowiem założyć, iż inwestor taki (tj. brownfield) może rozpocząć korzystanie z pomocy publicznej dopiero po wypełnieniu zapisów zezwolenia to, przy założeniu odpowiednio długiego cyklu inwestycyjnego (np. kilka lat w przypadku skomplikowanych maszyn produkcyjnych) istnieje realne ryzyko, że inwestor nie zdążyłby wykorzystać przysługującego mu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, w ramach dostępnego limitu pomocy publicznej, przed wygaśnięciem okresu obowiązywania strefy. Istniałaby również uzasadniona obawa o ekonomiczną wykonalność strefowych inwestycji typu brownfield. Spółka zauważa, iż w żadnym wypadku nie istnieje zagrożenie wykorzystania wyższej wartości pomocy w wyniku wcześniejszego rozpoczęcia korzystania z niej, gdyż wysokość pomocy, do której uprawniona jest Spółka działająca na terenie sse ograniczona jest zawsze limitem maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej właściwej dla danego regionu, zgodnie z 5 rozporządzenia o sse oraz art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (OJ L 302/29). Według Spółki, należy zatem uznać, że w przedstawionej powyżej sytuacji zamiast do wyrównania szans doszłoby do powstania zdecydowanie nierównego traktowania podmiotów gospodarczych, co jak należy sądzić, nie było przecież celem ustawodawcy. W ocenie Spółki interpretacja przepisu § 6 ust. 2 rozporządzenia o sse nie pozostawia żadnych wątpliwości. Zarówno wykładnia językowa, jak również systemowa i celowościowa wskazują, iż pomimo tego, że prawo do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskane zostanie przez Wnioskodawcę dopiero po spełnieniu warunków zezwolenia, to okres obowiązywania tego prawa rozpoczyna się wraz z uzyskaniem przez Spółkę zezwolenia. W ocenie Wnioskodawcy w praktyce oznacza to, iż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Spółka spełni warunki zezwolenia, uzyska możliwość skorygowania złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia jego warunków tj. najpóźniej do 31 grudnia 2011 r. W ramach tej korekty Spółka złoży za poszczególne lata podatkowe informację CIT-8/0 o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku, w których zostanie wykazana kwota wolnych od opodatkowania dochodów uzyskanych przez Spółkę z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie sse, a następnie wykaże tę kwotę jako kwotę odliczenia podatku w korekcie zeznania CIT-8 za poszczególne lata podatkowe. W dniu 12 czerwca 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wydał dla firmy O. S.A. interpretację indywidualną Nr IBPB3/423-2 1 4/08/AM, w której stwierdził, iż stanowisko Spółki wyrażone we wniosku z dnia 18 marca 2008 r., jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje. Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie. W ocenie Ministra Finansów nie można uznać za prawidłowe stanowiska Spółki wyrażonego we wniosku z dnia 7 marca 2008 r., potwierdzonego w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej z dnia 12 czerwca 2008 r. Nr IBPB3/423-214/08/AM. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34) updop wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Natomiast z ust. 4 art. 17 updop wynika, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Z treści ww. cytowanych przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 updop wynika, iż warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy, na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne. Minister Finansów zauważa, iż nie można dokonywać interpretacji przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34) updop w oderwaniu od przepisów regulujących funkcjonowanie sse. Stosownie do 4 ust. 1 rozporządzenia o sse pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowi pomoc regionalną z tytułu: - kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych odpowiednio w 7, lub- tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.W myśl § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia o sse zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 ust. 6. Z kolei z § 6 ust. 2a (dodanego rozporządzeniem z dnia 24 września 2007 r. (Dz.U.07.182.1299) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2007 r., wynika, iż w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia od podatku dochodowego, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego Spółka prowadzi w swoim zakładzie działalność gospodarczą w branży produkcji ogumienia dla środków transportu (działalność podstawowa). W dniu 27 lutego 2008 r. Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalność gospodarczej na terenie mieleckiej sse. W ramach planowanej inwestycji Spółka zamierza dokonać określonych wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnić nowych pracowników (co stanowi warunki zapisane w zezwoleniu). W związku z inwestycją zostaną zakupione maszyny i urządzenia służące do produkcji wyrobów oferowanych przez Spółkę. Zgodnie z zamierzeniami Spółki, warunki zapisane w zezwoleniu zostaną spełnione najpóźniej do końca 2011 r. Z powołanych wyżej przepisów rozporządzenia w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej wynika zatem, iż przedsiębiorcy którego zakład objęto strefą, zwolnienie podatkowe przysługuje dopiero od miesiąca następującego po miesiącu,w którym zrealizował w pełni warunki zezwolenia, tj. osiągnął zarówno poziom inwestycji, jak też poziom zatrudnienia, określony w zezwoleniu. Z gramatycznej wykładni ww. przepisu wynika zatem jednoznacznie, iż moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych odroczony został do czasu spełnienia warunków przewidzianych w zezwoleniu. Przepis ten nie daje zatem podstaw do zwolnienia przez przedsiębiorcę dochodu do opodatkowania już w momencie rozpoczęcia inwestycji. Podkreślić należy bowiem, iż celem wprowadzenia przepisu § 6 ust. 2a ww. rozporządzenia było zbliżenie warunków korzystania z pomocy publicznej przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję na terenie funkcjonującego zakładu do przedsiębiorcy realizującego inwestycję od podstaw. Objęcie statusem sse już działających zakładów i wydanie zezwolenia na produkcję wyrobu o tej samej klasyfikacji PKWiU, co wcześniej produkowany, tworzy takim inwestorom korzystniejsze warunki działania, ponieważ mogą szybciej wykorzystać należną pomoc, niż w przypadku inwestycji realizowanej od podstaw. Wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez już działające firmy, jest uzasadnione ponieważ są to duże kosztowo projekty wprowadzające innowacyjne technologie, a więc takie, które w znaczącym stopniu wpływają na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Nie można zatem się zgodzić ze stanowiskiem Spółki, iż podatnicy realizujący inwestycję typu brownfield są dyskryminowani poprzez opóźnienie momentu skorzystania z przysługuj ącego im prawa do korzystania z pomocy publicznej. Minister Finansów podkreśla, że zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania. W związku z tym przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową. Zatem pomimo faktu, iż zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych będzie obejmowało dochód uzyskany przez Spółkę z działalności objętej zezwoleniem, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, nie oznacza jednak, że Spółka ma prawo do złożenia korekty CIT-8 i CIT-8/O za okres od dnia otrzymania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w tym zezwoleniu. Spółka bowiem prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych nabędzie dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym w pełni zrealizuje warunki zezwolenia (tj. od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne i osiągnięty zostanie poziom zatrudnienia określony w zezwoleniu). W tym stanie faktycznym i prawnym Minister Finansów stwierdził, że interpretacja indywidualna wydana w dniu 12 czerwca 2008 r. przez Dyrektora Izy Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej Nr IBPB3/423- 21 4/08/AM, jest nieprawidłowa. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy). PowrótDrukujWyszukiwarka
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-190/09-2/ES
  Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z faktem, że wygrał motocykl, za który przed jego odbiorem wpłacił na konto organizatora konkursu zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej, jeżeli sprzeda go przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miał miejsce jego odbiór za cenę niższą od tej, która jest wskazana na fakturze jako wartość przedmiotu w chwili jego nabycia?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-163/09/ASz
  Czy rozwiedziony rodzic może skorzystać z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu rocznym za 2008r. w sytuacji, gdy faktycznie dzieci mieszkają z matką?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-86/09/MM
  Czy małżonkowie mogą wybrać wspólny sposób opodatkowania swoich dochodów za lata 2006, 2007 i 2008?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-98/09-2/SP
  Możliwość skorzystania z odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej w przypadku, gdy dziecko uzyskiwało dochody za granicą.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-262/08-4/AJ
  CIT - w zakresie skutków podatkowych zastosowania opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej schematu księgowego
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-69/09-2/ES
  Jaką kwotę ulgi Wnioskodawca może odliczyć za 2008 r. z tytułu wychowywania dwójki dzieci? Czy jest to kwota 2 347,40 zł, czy też 2 013,89 zł, czy też jeszcze inna kwota? Czym należy się kierować przy obliczaniu tej kwoty w takiej sytuacji jak zaprezentował Wnioskodawca?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-67/09-4/HS
  Czy można dokonać korekty podatku (CIT-8) za lata 2005 - 2006 i potrącić zapłacony podatek dotyczący tych lat, ale zapłacony w 2007 r.?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-49/09-4/HS
  1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rok podatkowy (obrotowy) zawsze musi stanowić pełnych kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych (za wyjątkiem przypadków opisanych w art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 wspomnianej ustawy)? 2. Czy zeznanie podatkowe CIT-8 dotyczyć może tylko i wyłącznie roku podatkowego (obrotowego) będącego wielokrotnością pełnych kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych? 3. Czy w sytuacji kiedy Spółka dla celów sprawozdawczości wewnątrzgrupowej podzieli rok podatkowy (obrotowy) na inne okresy niż pełne miesiące kalendarzowe, będzie jednocześnie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający jej kalkulowanie zaliczek na podatek dochodowy za kolejne następujące po sobie miesiące kalendarzowe?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-113/09-2/PJ
  Zakup notebooka wraz z oprogramowaniem oraz drukarki nie jest wydatkiem podlegającym odliczeniu od podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-208/08-4/SP
  Możliwość odliczenia w zeznaniu rocznym wydatków poniesionych na przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-216/08-2/PJ
  W zeznaniu podatkowym składanym za 2008r., przysługiwać będzie Wnioskodawcy - jako rodzicowi, prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania syna, stosownie do art. 27f ust. 1 ww. ustawy.
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1288/08-4/JB
  1. Czy w przypadku zdarzenia nr 1 Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-1 w Polsce jako osoba prowadząca samodzielnie działalności gospodarczą oraz do składania zeznania rocznego z prowadzonej działalności gospodarczej w Irlandii? 2. Czy w przypadku zdarzenia nr 2 Wnioskodawca zobowiązany będzie do wykazywania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego w Irlandii z prowadzonej działalności gospodarczej łącznie z dochodem uzyskanym z działalności gospodarczej w Polsce?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-717/08-3/WM
  Czy od odsetek wyegzekwowanych przez komorników od dłużnika należy zapłacić podatek? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-45/08/HK
  Czy rozwiedziony rodzic - płacący alimenty - może skorzystać z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu rocznym za 2008r. w sytuacji, gdy studiujące dzieci faktycznie nie mieszkają z żadnym z rodziców?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-943/08/AD
  Ulga rehabilitacyjna - pobyt dziecka w domu pomocy społecznej.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1388/08-2/MK
  1) Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca będzie mógł w składanym zeznaniu rocznym PIT36/PIT37 samodzielnie dokonać podziału swojego wynagrodzenia na dwie części:wynagrodzenie za zwykłe obowiązki pracownicze, wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych do wykonanych przez Wnioskodawcę utworów na podstawie otrzymanych od Spółki zestawienia rocznego i informacji o proporcji czasu pracy i wysokości przychodów? 2) Czy w zaznaniu rocznym Wnioskodawca będzie mógł zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do części wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych sytuacji, gdy w informacji rocznej PIT-11 Spółka wykazuje koszty uzyskania przychodów obliczone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1416/08-2/AK
  Czy Wnioskodawca podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z tytułu dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii od stycznia 2006 r., aż do ewentualnego powrotu do Polski?Czy Wnioskodawca powinien składać roczne zeznanie podatkowe w celu wykazania dochodów uzyskanych i opodatkowanych w Wielkiej Brytanii?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1407/08-2/JK
  PIT w zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawczynię 50% kosztów uzyskania przychodów
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1357/08-2/SP
  Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1349/08-3/MK
  Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła w składanym zeznaniu rocznym PIT36/PIT37 samodzielnie dokonać podziału swojego wynagrodzenia na dwie części:wynagrodzenie za zwykłe obowiązki pracownicze, wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych do wykonanych przez Wnioskodawczynię utworów na podstawie otrzymanych od Spółki zestawienia rocznego i informacji o proporcji czasu pracy i wysokości przychodów? Czy w zaznaniu rocznym Wnioskodawczyni będzie mogła zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do części wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych sytuacji, gdy w informacji rocznej PIT-11 Spółka wykazuje koszty uzyskania przychodów obliczone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1208/08-2/AZ
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich, zostały przez pracodawcę spełnione - Wnioskodawczyni będzie mogła dokonać podziału wynagrodzenia na podstawie otrzymanych od pracodawcy dokumentów (będących odzwierciedleniem prawidłowo ustalonych kosztów) i w zeznaniu rocznym zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia (honorarium) z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzenia prawami autorskimi.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1071/08-4/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.07.2008 r. (data wpływu 18.07.2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 03.10.2008 r. (data wpływu 13.10.2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 26.09.2008 r. Nr IPPB2/415-1071/08-2/MG o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zastosowania podwyżs ...
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1146/08-2/MK
  jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich, zostały przez pracodawcę spełnione - Wnioskodawca będzie mógł dokonać podziału wynagrodzenia na podstawie otrzymanych od pracodawcy dokumentów (będących odzwierciedleniem prawidłowo ustalonych kosztów) i w zeznaniu rocznym zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia (honorarium) z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzenia prawami autorskimi
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1147/08-2/MK
  jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich, zostały przez pracodawcę spełnione - Wnioskodawca będzie mógł dokonać podziału wynagrodzenia na podstawie otrzymanych od pracodawcy dokumentów (będących odzwierciedleniem prawidłowo ustalonych kosztów) i w zeznaniu rocznym zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia (honorarium) z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzenia prawami autorskimi
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-449/08/IG
  Czy przychody ze sprzedaży książki będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście czy z działalności gospodarczej?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1084/08-2/MK
  jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich, zostały przez pracodawcę spełnione - Wnioskodawczyni będzie mogła dokonać podziału wynagrodzenia na podstawie otrzymanych od pracodawcy dokumentów (będących odzwierciedleniem prawidłowo ustalonych kosztów) i w zeznaniu rocznym zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia (honorarium) z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzenia prawami autorskimi.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-737/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi z tytułu wychowania dziecka -jest prawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-392/08/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu 18 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 18 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku rozliczenia rocznego upadłego -jest nieprawidłowe.W dniu 18 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415W-45/08/RS
  W odpowiedzi na Pani wezwanie z dnia 8 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 30 lipca 2008 r. znak ITPB2/415-505/08/AD, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, zmienia swoje stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 30 lipca 2008 r. znak ITPB2/415-505/08/AD uznając stanowisko wnioskodawcyza prawidłowe, o ile lekarz spe ...
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-921/08/HK (KAN-4918/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani G. przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 14 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości złożenia korekt zeznań podatkowych za okres od 2004r. do 2007r. w związku z nienależnym pobraniem i odprowadzeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z ...
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-654/08-6/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 07.04.2008 r. (data wpływu 10.04.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 17.06.2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) oraz pismem z dnia 08.07.2008 r. (data wpływu 10.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek przyznanych wyrokiem sądu -jes ...
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-325/08-2/AK
  Czy przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle zapisów art. 27 ww. ustawy Wnioskodawca może skorzystać z odliczenia od podatku obliczonego według progresywnej skali podatkowej kwoty, o której mowa zgodnie z art. 27 ust. 2?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-749/08-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.05.2008r. (data wpływu 19.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku złożenia zeznania rocznego przy połączeniu spółek metodą łączenia udziałów -jest prawidłowe.W dniu 19.05.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-526/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania kosztów uzyskania przychodów w stosunku do pracowników naukowo- dydaktycznych na podstawie wykazu prac wykonanym po rozliczeniu rocznym -jest nieprawidłowe.W dniu 5 m ...
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-187/08-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 21 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o u ...
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-80/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 30 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych na terenie Niemiec -jest nieprawidłowe,o ile działalność gospodarcza w Niemczech nie jest prowadzona w formie zakładu.W dniu 30 s ...
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-390/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 01.04.2008 r. (data wpływu 03.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem za 2007r., w sytuacji gdy jeden z małżonków wybrał opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej p ...
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-142/08-6/HS
  Czy w związku z rozwiązaniem umowy sprzedaży gruntu i naniesień Spółka będzie zobowiązana do skorygowania wstecz in minus przychodu i kosztów uzyskania przychodów wynikających z tej transakcji i w efekcie zeznania CIT-8 za rok podatkowy 2006?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-333/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 08.02.2008 r. (data wpływu 20.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zeznania rocznego PIT-38 obejmującego przychody ze sprzedaży akcji -jest nieprawidłowe.W dniu 20.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-163/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008 r. (data wpływu 29 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi z tytułu wychowywania dzieci -jest nieprawidłowe.W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-155/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008 r. (data wpływu 25 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi z tytułu wychowywania dziecka -jest prawidłowe z zastrzeżeniem warunków przedstawionych poniżej.W dniu 25 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziel ...
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-277/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2008 r. (data wpływu 12.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia kosztów odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. jest:
  - prawidłowe- w części ...
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-142/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych jest:
  - prawidłowe- odnośnie obowiązku podatkowego w Polsce w 2007 roku,
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-82/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia rocznego jako osoby samotnie wychowującej dziecko -jest nieprawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-259/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia uzyskanych dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko -jest nieprawidłowe.W dniu 3 marca 2008 roku został złoż ...
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-72/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 23 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorygowania zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem zasad właściwych dla osób samodzielnie wychowujących dzieci -jes ...
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-73/08/AD
  Czy za rok 2007 uzyskane dochody z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy, Wnioskodawca może opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-214/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości łącznego opodatkowania małżonków -jest nieprawidłowe.W dniu 18 lutego 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-55/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu 18 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi z tytułu wychowania dziecka -jest prawidłowe.W dniu 18 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 25 lutego 2008 r., o udzielenie ...
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2-415W-9/08
  1. Czy Wnioskodawczyni jako osoba duchowna nie posiadająca dochodów w Polsce (ani w Unii Europejskiej) i de facto nie pobierająca opłat za posługę religijną, w Polsce podlega opodatkowaniu na równi ze świeckimi obcokrajowcami - np. biznesmenami? 2. Czy ewentualnie zastosowanie w stosunku do Wnioskodawczyni opodatkowania na zasadach ogólnych nie będzie naruszało zasady równości wyznań gwarantowanych ustawą o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczpospolitej Polskiej? 3. Czy istnieją przepisy przejściowe na podstawie, których Wnioskodawczyni mogłaby za 2007 rok opodatkować swe dochody z działalności duchownej w formie ryczałtu? 4. W przypadku braku możliwości opodatkowania w formie ryczałtu - w jakim terminie i w jaki sposób należy rozliczyć się na zasadach ogólnych oraz czy do dochodu poza pensją wliczają się również zwroty kosztów służbowych i medycznych otrzymywane z misji?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-203/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 27 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej:
  - obowiązku odprowadzenia zaległych zaliczek na ...
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-36a/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1979 r., Nr 12, poz. 84 ze zm.) -jest prawidłowe.W dniu 17 wr ...
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-120/07-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2007 r. (data wpływu 7 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z zagranicy -jest nieprawidłowe.W dniu 22 sierpnia 2007 ...
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-189/07-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19.09.2007 r. (data wpływu 26.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny z przeznaczeniem na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła jest:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-309/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 02 października 2007 r. (data wpływu 04 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia dochodów/straty z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w Danii -jest nieprawidłowe.W dniu 04 października 2007 r. został złożony ww. wn ...
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-95/07-2/AG
  ITERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007 r. (data wpływu 17.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku złożenia zeznania rocznego -jest prawidłowe.W dniu 17.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-15-2/07
  Jak płacić podatek od odsetek od środków pieniężnych kiedy bank nalicza je od całej kwoty , a w niej są wpłaty nie podlegające podatkowi? Jak wypełnić - CIT-8?
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/136/07/PD II/415-15/07
  Dotyczy sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych w 2006 r. w związku z wykonywaniem pracy w Nigerii. Wnioskodawca prosi o określenie sposobu rozliczenia podatku za 2006 r. i rok bieżący oraz zadaje pytania: Czy obowiązuje go dodatkowo opodatkowanie w Polsce? Jeżeli obowiązuje opodatkowanie w Polsce, to w jaki sposób powinien się rozliczyć? Jakie odliczenia są stosowane w związku z sytuacją, którą opisał we wniosku?
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-99/07/MK
  Czy zapłacony przez Spółkę podatek za osobę fizyczną, wynikający z rozliczenia dochodów rocznych tej osoby, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 280. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/42180-32/07
  Które ze złożonych zeznań rocznych, złożonych w roku poprzedzającym dany rok podatkowy stanowić ma podstawę obliczenia zaliczki miesięcznej w formie uproszczonej w bieżącym roku, biorą pod uwagę fakt, że podatnik złożył w tym samym roku poprzedzającym dany rok podatkowy, również zeznanie roczne za okres do dnia przekształcenia ze Spółki z o.o. w Spółkę akcyjną i zamknięcia ksiąg handlowych?
 281. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/42181-0002/07/AB
  W jakiej wysokości może odliczyć stratę podatkową zeznaną w CIT-8 za 2004 r. : czy w wysokości wykazanej w pozycji 35 części D , czy też stratę powiększoną o dochody wolne, wykazaną w pozycji 44 części E zeznania ?
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB1/423-33/07/EF
  Spółka stoi na stanowisku, iż dla rozliczeń w 2007 roku winna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r.
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/76/07
  W jaki sposób przekazać podatek od uzyskanych dochodów z najmu i czy można rozliczyć dochód ze współwłasności nieruchomości w zeznaniu rocznym ?
 284. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CF/415/IP-33/07/ŁL
  " (...) prawidłowe jest wykazanie w złożonej (...) deklaracji PIT-38 ujemnego lub zerowego dochodu od zysków kapitałowych, jeżeli w dochód wykazany w deklaracji PIT-8C wystawiony przez firmę I. jest określony fałszywie".
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415-34/07
  Czy dochód z tytułu umowy o pracę uzyskiwany na wyspie Jersey w 2006 i 2007 roku podlega opodatkowaniu również w Polsce?
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-23/07
  Czy dochody uzyskane za granicą w latach 2002-2003 powinny zostać rozliczone z urzędem skarbowym w Polsce?
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/07
  Czy w sytuacji gdy osoba stanu wolnego wychowuje małoletniego syna, który przebywa w ośrodku szkolno - wychowawczym ma prawo do preferencyjnego rozliczenia podatku? Czy prawo takie przysługuje nadal w roku podatkowym po zawarciu przez osobę samotnie wychowującą dziecko związku małżeńskiego?
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-18/07
  Czy w sytuacji gdy osoba stanu wolnego wychowuje małoletniego syna, który przebywa w ośrodku szkolno - wychowawczym ma prawo do skorzystania z odliczenia od podatku zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/13/2007/AM
  Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przeze mnie deklaracji PIT-38 zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę ... mój dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-27/07/MW
  Czy dochód uzyskany ze sprzedazy akcji jest wolny od podatku i nie wymaga rozliczenia w zeznaniu PIT-38?
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-25/07
  Czy należy złożyć zeznanie roczne w Polsce z tytułu prowadzonej w 2006 r. działalności gospodarczej w wielkiej Brytanii? W jaki sposób należy przeliczać przychód z tytułu działalności za granicą wyrażony w walutach obcych na złote?
 292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-22/GJ/07
  Czy w zeznaniu rocznym podatnik może odliczyć zapłacone zagraniczne składki na ubezpieczenie społeczne?
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/105/07/JB
  Jak należy rozliczyć podatkowo i wykazać w zeznaniu rocznym CIT- 8 dofinansowanie otrzymane w 2005 roku na zakup środków trwałych ?
 294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-0031/07
  Czy w przypadku nie otrzymania informacji PIT-8C za 2006r. Podatnik winien wykazać stratę z tytułu utraconych, a uprzednio zainwestowanych pieniędzy, które powierzył WGI DM S.A.?
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.415/4/07
  1. Czy prawidłowe jest wykazaniu w zeznaniu PIT-38 "zerowego" dochodu, jeżeli wystawca w informacji PIT-8C "sztucznie zawyżył" dochód?2. Czy podatnik ma prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody, jeżeli wystawca deklaracji PIT-8C wykazał nieprawidziwe dane?
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-126/07/KUKM
  Czy w przypadku, gdy Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - jako podatnik, którego celem statutowym jest działalność ochrony zdrowia - obowiązany jest do zapłaty podatku od dochodu w części nieprzeznaczonej na cele statutowe, lecz nie osiąga dochodu podatkowego, jest zobowiązany naliczyć podatek dochodowy od wydatków na cele niestatutowe jako inne zobowiązania podatkowe, a jeśli tak, to czy powinien rozliczyć podatek w CIT-8 za 2006 r. częściowo jako zaliczkę, a częściowo jako inne zobowiązanie podatkowe?
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415-5/07/MJ
  Pytanie Podatnika dotyczy dokonania rozliczenia rocznego dochodów z kapitałów pieniężnych za 2006r. w przypadku nie otrzymania od Syndyka masy upadłości domu maklerskiego żadnych zwrotnych środków finansowych w 2006r. oraz rocznej informacji - PIT8C za 2006r.
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-65/07
  W jaki sposób Podatnik ma dokonać rozliczenia podatkowego za rok 2006r., jeżeli nie otrzymał od domu maklerskiego PIT-8C?
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-0037/07
  Czy stratę wynikłą z braku możliwości sprzedaży akcji spółki, która ogłosiła upadłość, można odliczyć w końcowym rozliczeniu przychodów ze sprzedaży akcji i papierów wartościowych?
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-17/07
  Czy zamieszkując w Polsce a pracując w Austrii na umowę o pracę i jednocześnie uzyskując w Polsce dochody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przy rozliczaniu dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym należy zastosować metodę wyłączenia z progresją?
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/PIA/07
  W jaki sposób należy dokonać roczne rozliczenie podatkowe za 2006 rok w sytuacji, gdy wnioskodawca nie otrzymał informacji PIT-11?
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/07
  W jakim terminie i w jakiej wysokości należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziałów spółki z o.o. na rzecz innego podmiotu mającego siedzibę za granicą?
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/PIA/07
  Czy w sytuacji, gdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wykluczył akcje z obrotu giełdowego, wartość zakupionych akcji można potraktować jako stratę?
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-18/07/MK
  Jak rozliczyć zeznanie roczne oraz wykazać w nim stratę z tytułu utraconych a zainwestowanych pieniędzy?
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/07
  Zwróciła się Pani z pytaniem, czy w zeznaniu rocznym za 2006 rok może zastosować koszty uzyskania przychodu za okres dwóch miesięcy, czyli za okres za który wypłacone zostało należne wynagrodzenie?
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-4/07
  Dotyczy możliwości skorzystania z odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2006r. wydatków poniesionych na zakup pościeli rehabilitacyjno-leczniczej, opasek uciskowych na stawy kończyn i gorsetu Jevetta.
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-9/07
  Czy należy złożyć zeznanie roczne w Polsce z tytułu prowadzonej w 2006 r. działalności gospodarczej w Hiszpanii, gdy w Polsce nie osiągało się żadnych dochodów?
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/16d/2006
  Czy dochód z tytułu udzielenia zabezpieczenia należy opodatkować wg skali podatkowej w zeznaniu rocznym PIT-37 jako inne źródła ?
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/07/R1
  Jakie dokumenty należy dołączyć do zeznania rocznego składanego za rok podatkowy w Polsce, osiągając w Polsce przychody z tytułu najmu opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w przypadku równoczesnego podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii?
 310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIB/415-2/07
  Czy częściowo zrefundowane w 2006 r. wydatki związane z wymianą okien w lokalu mieszkalnym, odliczone od podatku w zeznaniu podatkowym za 2005 rok, należy doliczyć do podatku należnego w zeznaniu za rok, w którym otrzymano dofinansowanie, w wysokości 19% kwoty zwróconej przez spółdzielnię mieszkaniową?
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-6/07/AK
  Czy art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajduje zastosowanie w ten sposób, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania Spółki za rok podatkowy 2006, w którym Spółka połączyła się przez przejęcie spółek przejmowanych, nie uwzględnia się różnicy między kosztami uzyskania przychodów a przychodami, wykazanej w poz. 36 deklaracji CIT-2 spółek przejętych, sporządzonych za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia poprzedzającego połączenie?
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-160/06/MK
  Czy za rok 2006 mogę rozliczyć się wspólnie z córką, a jeśli tak to jak mam rozliczyć jej dochód?Czy też córka musi wypełnić oddzielnie zeznanie podatkowe PIT-37 pomimo, iż zarobiona przez nią kwota jest wolna od podatku?
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-135/06/AŚ
  Czy zaległe wynagrodzenie wyegzekwowane przez komornika należy rozliczyć w zeznaniu rocznym?
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-147/06/AŚ
  Czy odsetki od zaległego wynagrodzenia wyegzekwowanego przez komornika sądowego należy rozliczyć w zeznaniu rocznym?
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0079/07
  Czy sprzedaż akcji nabytych na giełdzie papierów wartościwych przed 01.01.2004r. powoduje obowiązek zapłaty podatku?Czy dochód ze sprzedaży takich akcji należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-38?
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-4/07/DC
  Możliwość skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów za 2006 rok
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-169/06/2007
  Czy Podatnik powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty 10.500zł., którą otrzymał na podstawie ugody zawartej dnia 11.10.2006r.?
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/412/4111-163/07
  Czy za rok 2006 mogę rozliczyć się jako matka samotnie wychowująca dziecko.
 319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.I/415/5/GM/06
  Czy mogę za rok podatkowy 2006 rozliczyć się wspólnie z małżonkiem w sytuacji gdy małżonek ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w formie ryczałtu, która przez cały 2006 rok była zawieszona ?
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-333/06/DP
  Czy koszty poniesione na podstawie faktur dotyczących przychodów roku podatkowego sprzed daty zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego, jeśli faktury otrzymano po tej dacie, są kosztem uzyskania przychodów roku, w którym zostały otrzymane?
 321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-65/06
  Czy strata powstała ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. przez spółkę jawną stanowi stratę z działalności gospodarczej czy stratę z kapitałów pieniężnych?
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/174/06/AG
  Pytanie dotyczy obowiązku sporządzenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych na skutek przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną.
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-158/06/3
  Czy podatnik w przypadku zastosowania przez płatnika niższych kosztów uzyskania ma prawo przy składaniu zeznania rocznego do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/DP/415-8/06/IO
  Czy zwrócone składki należy wykazać jako przychód w dniu wpływu na konto, czy też w zeznaniu rocznym za 2006 r.?
 325. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPB.10-415-231/06
  1. Czy przychody uzyskiwane z tytułu umowy o świadczenie przez podatnika usług na rzecz spółki francuskiej są przychodami z działalności gospodarczej i powinny być wykazywane odpowiednio w PIT-5L i PIT-36L łącznie z przychodami osiąganymi z tytułu sprzedaży detalicznej? 2. Czy obowiązującą ewidencją zdarzeń wymienionych w powyższym pytaniu jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, czy też księga handlowa? 3. Czy bezpłatne korzystanie z pomieszczeń udostępnionych przez spółkę francuską podlega opodatkowaniu i w jakiej formie?
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-707/06/FW
  Czy zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie netto jest możliwy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz czy istnieje możliwość odzyskania przez podatnika części podatku wpłaconego na podstawie zeznania za 2005 rok od zwróconego pracodawcy świadczenia w kwocie netto?
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-259-328/06/RM
  Czy połączenie dnia 31.05.2006 r. Spółki i zależnej od niej w 100% SP Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 ust. 1 i art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, tzn. Spółka przejęła majątek SP bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, nie spowodowało zakończenia roku podatkowego SP, a tym samym nie wywołało obowiązku Spółki złożenia zeznania w odniesieniu do SP za: 01.01.-31.05.2006 r.? Na dzień połączenia Spółka była w 100% zależna od S Polen Holding A/S. Do rozliczenia połączenia zastosowano metodę łączenia udziałów. SP nie zamknęła ksiąg rachunkowych. Czy w deklaracjach za czerwiec - grudzień 2006 r. i w zeznaniu za 2006 r., Spółka ma obowiązek zsumować przychody i koszty Spółki z przychodami i kosztami SP od 01.01. do 31.01.2006 r., tzn. do zakończenia bytu prawnego SP i uwzględnić w kwocie należnych zaliczek i w kwocie rocznego zobowiązania sumę zaliczek wpłaconych w imieniu SP za okres od 01.01. do 31.05.2006 r.?
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0016/06/RA
  Czy na dzień przekształcenia społki powstaje obowiązek podatkowy w zakresie ustalania dochodów dotychczasowych wspólników?
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/63/06/JS
  dot. obowiązku złożenia zeznania podatkowego za 2006r. przez podatnika, który przez cały rok podatkowy mieszka i pracuje w Norwegii, a w Polsce nie uzyskał żadnych dochodów.
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-53/VII/2006
  Czy darowizna na rzecz Rady Rodziców została odliczona w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu za 2005 zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 331. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-58/2006/L
  Czy zakup komputera można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rocznym zeznaniu PIT-38?
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-149/06
  Czy otrzymane darowizny powinny być doliczone do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rocznym zeznaniu podatkowym
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDII-415/1/29/1/2006
  Czy zwrot kwoty wydatków mieszkaniowych wczesniej odliczonych podlega doliczeniu do podatku.
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-46/VII/2005
  - czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej możemy odliczyć od dochodu kwoty, które wpłacamy co miesiąc za pobyt naszej niepełnosprawnej córki w Domu Pomocy Społecznej? - zakładając, że przysługuje nam prawo do skorzystania z ulgi, czy możemy dokonać korekty zeznań podatkowych za lata 2003 - 2005?
 335. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-34/US/2006/ER
  Dotyczy rozliczenia renty rodzinnej wypłacanej pełnoletniemu dziecku.
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/WD/67/06
  Czy na podstawie sporządzonego remanentu początkowego można w zeznaniu rocznym PIT-36L pomniejszyć dochód z działalności gospodarczej o wartość wniesionej do firmy działki (towaru handlowego)?
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/406/214/DJW/06
  Czy w przypadku uzyskiwania darowizn wyłącznie od osób fizycznych Fundacja jest zobowiązana, aby w zeznaniu rocznym wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art.. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł - załącznik CIT-D.
 338. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IO/406-0002/06
  Czy kwota nienależnie zwróconej nadpłaty jest zaległością podatkową?
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/08/06
  Płatnik nie wykazał w informacji rocznej o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11) kosztów uzyskania przychodu, których udzielił przy wypłacie wynagrodzenia. Odmawia skorygowania informacji twierdząc, że pracownik może sam je uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-37. Czy pracodawca ma obowiązek wykazywania w PIT-11 kosztów uzyskania przychodów ?
 340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-52/III/2006
  Czy ewentualnie zasądzone przez sąd odsetki za zwłokę w zapłacie resztującej należności z tytułu wymiany stolarki okiennej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w trybie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stanie faktycznym , wskazanym w dalszej części nin. wniosku?
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0062/06/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy Spółka w upadłości ma obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym niezatwierdzonego sprawozdania finansowego.
 342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/21/06
  Czy zwrócone przez ZUS w 2006 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne należy w roku bieżącym doliczyć do podatku dochodowego, czy też dokonać korekty zeznań za lata 2004 -2005?
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 53 / 129a/45 / 06 / KSz
  czy podatnicy mogą rozliczyć sie wspólnie z dochodów osiągniętych w 2005 roku z tytułu wynagrodzenia za pracę i świadczenia rentowego, w sytuacji gdy oboje są wspólnikami w spółce cywilnej i jako formę opodatkowania przychodów z tego tytułu wybrali podatek liniowy i złożyli dwa PIT-y 36L?
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-40/JWR/06
  Czy w zeznaniu rocznym za 2005r. podatnikowi przysługuje prawo odliczenia od podatku kwoty z tytułu wydatków poniesionych w 2004 r. na budowę budynku mieszkalnego (prawa nabyte) w sytuacji, gdy nie składał zeznania podatkowego za 2004 r. z uwagi na brak dochodów?
 345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 52 / 123a/43 / 06 / KSz
  czy w sytuacji osiągnięcia w roku podatkowym 2005 wyłącznie dochodów z tytułu świadczenia pieniężnego przysługującego podatnikowi na podstawie art. 117 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 z późn. zm.) opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych - wystąpi obowiązek złożenia zeznania podatkowego za 2005 rok?
 346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-11/06
  Czy opłaty za zarządzanie portfelem papierów wartościowych udokumentowane fakturami Funduszu Zarządzającego stanowią koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży tych papierów wartościowych ?
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-37/JWR/06
  Czy podatnicy zobowiązani są do zwrotu kwot uprzednio odliczonych w ramach ulgi budowlanej z uwagi na sprzedaż nieruchomości z niezakończoną budową, w związku z którą przysługiwała im ulga ?
 348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/63/2006/PD II/415-27/06
  Czy możliwe jest zmniejszenie o 1% podatku dokonując wpłat na konto Stowarzyszenia X, wpisując w tytule płatności "na leczenie X Y" bez wskazania na dowodzie wpłaty "1% podatku ?
 349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/OP/423-4/SZE/06
  Czy Ochotnicza Straż Pożarna jest zwolniona ze składania zeznania rocznego (CIT-8) w związku z art. 17 ust.1 pkt. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-63/06/AR
  Czy koszty związane z usługą bezprzewodowego dostępu do Internetu, można odliczyć w ramach tzw. ulgi na Internet w zeznaniu za 2006 rok?
 351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415/128/06
  Czy sprzdaż lokalu mieszkalnego skutkuje koniecznością zwrotu wykorzystanej ulgi podatkowej i korektą zeznań podatkowych za lata poprzednie? Czy wydatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup mieszkania na rynku wtórnym spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży w 2006 r. lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy umowa kupna została zawarta w 2002 r., natomiast należność za mieszkanie została zapłacona w całości w 2001r.?
 352. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-15/US/2006/KA
  Zeznanie roczne składane przez małżonków po ustaniu współwłasności majątkowej.
 353. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-9/US/2006/ACH
  Dotyczy rozliczenia rocznego osoby mieszkającej w Wielkiej Brytanii.
 354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 40 / 89a/27 / 06 / KSz
  na jakim druku podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie za rok podatkowy 2005 o wysokości uzyskanego dochodu ze sprzedaży w dniu 27 czerwca 2005 r. samochodu osobowego?
 355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-69-I/06
  Pyta Pani, czy płatnik ma obowiązek wystawienia PIT - 11/8B informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w kolejnym roku Pani zatrudnienia, tj. za 2005 r. obejmujący całość przychodów i kosztów uzyskania przychodu. Ponadto prosi Pani o wyjaśnienie pkt 3 objaśnień zawartych w PIT - 11/8B.
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/11A/06/Ec
  W 1998r. dokonałem wpłaty wkładu budowlanego do spóldzielni mieszkaniowej, który został odliczony w całości od podstawy opodatkowania (tzw. duża ulga budowlana). Spółdzielnia mieszkaniowa dokonała ostatecznego rozliczenia inwestycji i wypłaciła w 2005 roku nadpłacony wkład budowlany oraz sporządziła informację na formularzu PIT-14. Czy kwota ta powinna zwiększyć podstawę opodatkowania za 2005 rok?
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.Pdf-415/20/2006
  Czy uzyskanie dodatkowego przychodu z tytułu wykonanych usług reklamowych, marketingowych w trakcie roku podatkowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej powoduje utratę warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDFN/415/11/2006/II/GZ
  Pani ............ jest osobą rozwiedzioną wychowującą małoletnią córkę. Od kwietnia 2005 r. żyje w nieformalnym związku z partnerem, który swój pobyt potwierdził zameldowaniem, zarówno pani jak i jej partner uzyskują dochody za stosunku pracy.Podatniczka stoi na stanowisku, że może rozliczyć się z dochodów uzyskanych ze stosunku pracy za rok 2005, jako osoba samotnie wychowująca dziecko korzystając z preferencyjnego sposobu opodatkowania, ponieważ spełnia przesłanki zawarte w art. 6 ust. 4 i 5 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych( Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm. )
 359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-98-149/06/MP
  Jaką kwotę należy wpisać w pozycji 54 zeznania CIT-8 "suma zaliczek wpłaconych przez podatnika": czy kwotę zaliczek wpłaconych do końca roku obrotowego, którego dotyczy dane zeznanie, czy też kwotę zaliczek wpłaconych za dany rok podatkowy niezależnie od daty wpłaty dokonanej w następnym roku (po złożeniu korekty CIT-2)?
 360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-1/415-3/06
  dotyczy zastosowania odpowiednich formularzy zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2005 (przychody z działalności gospodarczej, renty, odestek na lokacie w banku zagranicznym)
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4111/415/146/24/06
  Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczania małżonków, gdy jeden z małżonków nie jest zatrudniony, nie prowadzi działalności gospodarczej, a także nie uzyskuje przychodu z jakiegokolwiek źródła, a jest utrzymywany przez drugiego małżonka?
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/415-19/06
  Czy Podatnik może skorzystać z opodatkowania dochodów za 2005 rok w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących małoletnie dzieci?
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-28/06
  Czy koszt zakupu akcji spółki, która nastąpnie ogłosiła upadłość, można zaliczyć w rocznym zeznaniu PIT-38 jako koszty uzyskania przychodu- w sytuacji gdy nie nastąpiła sprzedaż przedmiotowych akcji ?
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/21/06/INT
  W jaki sposób powinien rozliczyć sie podatnik posiadający w Polsce miejsce zamieszkania, uzyskujący dochody z pracy świadczonej na terytorium Wielkiej Brytanii ?
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/415a/14/06/AS
  Czy od świadczenia pieniężnego z Kanady po zmarłym mężu należy w Polsce odprowadzić podatek. Czy prowizja bankowa, koszty poniesione na tłumaczenia mogą być kosztem uzyskania przychodów?
 366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-21/KM/06
  - dotyczącej możliwości opodatkowania przychodów z innych źródeł opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu.
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-16/06
  Czy pracując w Niemczech i będąc tam zameldowanym podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie roczne w Polsce?
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-15/06
  Czy w związku z otrzymaniem stypendium socjalnego od Politechniki Gdańskiej muszę się rozliczać za 2005 r. z urzędem skarbowym?
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DP-II/4110-50/AP/06
  Kiedy i w którym urzędzie powinnam złożyć zeznanie podatkowe dotyczące dochodów osiągniętych zagranicą?
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-410/INT/19/ACH/06
  Zapytanie podatnika brzmi, czy w zeznaniu rocznym PIT-36 należy wykazać całą kwotę uzyskanego dochodu z pracy w Niemczech przeliczoną na złote PLN, czy pomniejszoną o 30 diet. Jeżeli pomniejszoną o 30 diet , to w jaki sposób przeliczyć te diety, czy według kursu w danym dniu, czy kursu z dnia wypłaty wynagrodzenia.
 371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/85/Z/K/06
  Czy mogę skorzystać z ulgi dla samotnie wychowujących dzieci jeżeli dziecko w trakcie 2005 roku ukończyło 25 lat ?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-7/06/EW
  Jaki formularz podatkowy będzie właściwy dla rozliczenia dochodów osiągniętych w Polsce przez Podatnika podlegającego w tym kraju ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/60/2006/PD II/415-25/06
  1. Czy wynagrodzenie otrzymane w związku z realizacją części programu Komisji Europejskiej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego ? 2. Czy na podatniku ciąży obowiązek wykazania w rozliczeniu rocznym przychodów wykazanych w poz. 78 informacji podatkowej PIT-8B ?
 374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-46-IV/06
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-74/05/EW
  W jaki sposób podatnicy mogą uwzględnić w rozliczeniu wspólnych dochodów małżonków, dochody osiągnięte za granicą?
 376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-74/05/EW
  Czy małżonkowie mogą wspólnie opodatkować dochody w Polsce poprzez wykazanie ich w zeznaniu podatkowym PIT-36, w sytuacji, gdy jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą na terenie Niemiec?
 377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-17/06
  Czy wydatki poniesione przez osobe niepełnosprawną na: przejazdy taksówkami i innymi samochodami osobowymi, pomoc w pracach domowych można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym jako wydatki na cele rehabilitacyjne?
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD IA /415-1/06
  Pytanie podatnika dotyczy sposobu odliczenia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym PIT-36 za lata 2002, 2003 i 2004.
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/30/2006/PD II/415-12/06
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogę odliczyć zakup kompletu pościeli rehabilitacyjnej w skład której wchodzi materac rehabilitacyjny, kołdra i poduszka ?
 380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I-415-9-06-SM
  Na jakich zasadach powinien rozliczyć się podatnik, składający odrębne zeznanie za 2005 rok i korzystający z ulgi remontowej, jeżeli do końca 2004 r. rozliczał się wspólnie z małżonkiem?
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-266/CIT/05
  Czy opisane w stanie faktycznym wierzytelności wobec kontrahenta mogą zostać obecnie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów roku 2003 poprzez dokonanie korekty rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych?
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/29/Z/K/06
  Podatnik dokonał sprzedaży rzeczy, oświadczając, że nie uzyskał z tego tytułu dochodu, posiada udokumentowane koszty uzyskania przychodu. Czy powyższe wartości winny być wykazane w zeznaniu podatkowym ?
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-008/06/AP
  Czy Spółka ma możliwość skorzystania z kredytu podatkowego?
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-14/06
  Czy w przypadku ukończenia przez dziecko w roku podatkowym 25 roku życia przysługuje prawo do skorzystania w 2005 roku z preferencyjnego rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446.PDF/415/1/06/BK
  podatniczka przez 9,5 m-ca roku podatkowego samotnie wychowywała 8 letnie dziecko - /następnie zawarła związek małżeński / czy może rozliczyć się za 2005 rok jako osoba samotnie wychowująca małoletnie dziecko ?
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/84/2/05/06
  Pytanie dotyczy obowiązku uwzględnienia w zeznaniu rocznym dochodów otrzymywanych od zleceniodawcy niemieckiego z tytułu umowy o dzieło wykonywanej w Polsce.
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-361-49/05/AJ
  Czy przejęcie spółki i rozliczenie przejęcia metodą łączenia udziałów spowodowało powstanie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej, zakończenie u niej roku podatkowego i obowiązek złożenia przez nią zeznania rocznego CIT-8 (za okres: IV/2005 - VII/2005), czy też możliwe było zaniechanie zamykania ksiąg rachunkowych tej spółki?
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-34/100/US/06
  czy dochód uzyskany w 2005 r. ze stosunku pracy i umowy - zlecenia mogę rozliczyć na formularzy PIT-37 wspólnie z małżonką, a dochód z działalności gospodarczej opodatkowany podatkiem liniowym, samodzielnie?
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/2-406/1/2006/INT
  Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku ograniczenia ojcu władzy rodzicielskiej i umieszczania małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej, którą jest pełnoletnia siostra?
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-3/06
  Czy mając prawo do ulgi nabytej z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w banku prowadzącym kasę mieszkaniową podatnik może skorzystać ze wspólnego opodatkowania, określonego w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z mażłonką nie korzystającą wcześniej z odliczeń dot. dużej ulgi mieszkaniowej?
 391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/412/31/2006
  Czy od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za granicą?
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415/63/06
  Czy w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego można odliczyć wydatki dotyczące wyposażenia łazienki oraz na jakich zasadach można podwyższyć limit odliczeń z tytułu wydatków na urządzenia gazowe?
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/188/PDI-423/23-2/2005
  Czy istnieje konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych podmiotu przekształconego i otwarcia ksiąg spółki przekształconej oraz, wobec zakończenia roku podatkowego, czy istnieje obowiązek złożenia deklaracji CIT-8 (wraz z załącznikami) przez spółkę przekształcaną ?
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I - 415 - 143 - VI/05
  Pytanie podatniczki brzmi, czy w przedstawionym stanie faktycznym może złożyć wspólnie z mężem roczne zeznanie podatkowe?
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-01/03/06
  Czy mogę skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dochodów jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-IB/423/4/2005
  Określenie organu podatkowego właściwego do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za rok podatkowy 2005.
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/56/06
  Czy istnieje obowiązek odporowadzenia podatku dochodowego od zasądzonego nakazem płatniczym lecz nie wyegzekwowanego jeszcze przez komornika sądowego zaległego wynagrodzenia ze stosunku pracy ?
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP - 415/47/5/05
  Czy dochód uzyskany z tytułu odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego za szkodę wraz z odsetkami ustawowymi podlega opodatkowaniu i na jakich zasadach ?W jakiej wysokości należy wpłacić zaliczkę i w jakim terminie ?Czy łącznie z wpłatą zaliczki należy złożyć deklarację miesięczną (PIT)?Czy zasądzone odsetki za 2004 rok wypłacone w 2005 roku należy zaliczyć do dochodów 2005 roku i w jaki sposób ten dochód wykazać w zeznaniu rocznym?
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-41/02/2005
  Czy osoba uzyskująca dochody wyłącznie ze stosunku pracy może zmniejszyć podatek za 2005 rok z tytułu dokonanej wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego?
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-116e/05/BS
  Co powinienem uczynić w przypadku poniesienia straty-czy można tę kwotę odliczyć od podstawy opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych. Moje pytanie jest związane z tym, że obecnie cena akcji oscyluje na granicy 44-45 USD za akcję czyli jej sprzedaż może być przeze mnie dokonana ewentualnie ze stratą.
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-43/02/2005
  Czy osoba uzyskująca dochody wyłącznie z tytułu emerytury może zmniejszyć podatek za 2005 rok w związku z dokonaną wpłatą na rzecz organizacji pożytku publicznego?
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO V/415-24/05
  Zwracam się z zapytaniem w następującej sprawie: w grudniu 1997 roku nabyłam działkę budowlaną a następnie w lutym 1998 roku nabyłam drugą działkę budowlaną sąsiadującą z działką uprzednio nabytą przeze mnie. Następnie na tych gruntach zaczęłam budować dom mieszkalny. Obecnie jest to stan surowy otwarty. Przez cały czas korzystałam z odliczeń najpierw na zakup działki, potem z ulgi budowlanej. Obecnie chcę nieruchomość wraz z całym gruntem sprzedać.Na tle przedstawionego stanu faktycznego kieruję pytanie:Czy wykorzystane ulgi z tytułu: 1. budowy budynku mieszkalnego 2. zakupu gruntu pod budowe budynku mieszkalnego należy odpowiednio wyliczyć i uwzglednić kwoty uprzednio odliczone w rocznym zeznaniu podatkowym?
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/43/MK/05
  Czy istnieje możliwość skorzystania z odliczenia poniesionych wydatków mieszkaniowych związanych z wpłatami na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej dot. lat 2002-2004?
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0119/05/AP
  Czy rok podatkowy rozpoczęty w dniu 01.01.2005 r. zakończy się w dniu 30.06.2006 r., czy też zakończył się w dniu 30.06.2005 r.?
 405. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-94/05/IJ
  dotyczy osób uprawnionych do podpisywania deklaracji CIT.
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-42/AB/05
  dotyczy zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do przychodów i kosztów Spółki przejmującej przychodów i kosztów, dotyczących działalności Spółki przejmowanej, a nie ujętych w księgach przed złożeniem zeznania rocznego tej Spółki
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-G-415/28/05
  Czy od sprzedaży samochodu sprowadzonego z zagranicy, dokonanej przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, należy odprowadzić podatek (i w jakim terminie)? W jaki sposób ustalić dochód ze sprzedaży oraz w którym zeznaniu wykazać dochód, jeśli sprzedaż nastąpi w innym roku niż nabycie?
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/78/05/MK/1
  Czy datą graniczną, od której koszty dotyczące roku ubiegłego te powinny być ujmowane w deklaracjach za rok bieżący (w przykładzie - rok 2005), jest:a) data sporządzenia (podpisania przez głównego księgowego) bilansu wstępnego,b) data sporządzenia (podpisania przez głównego księgowego) bilansu ostatecznego, o ile istnieje potrzeba sporządzenia takiego bilansu,c)data złożenia zeznania CIT-8 za dany rok podatkowy (data faktycznego złożenia, choćby nastąpiło ono przed dniem 31 marca),d) data zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/415-0050/05
  Czy potrącone i przekazane do ZUS składki zdrowotne dotyczące lat poprzednich, które nie zostały odliczone od miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy z uwagi, iż były ustalone w kwocie przewyższającej wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy można odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym?
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/63/05
  dotyczy obowiązku sporządzenia deklaracji podatkowej CIT-2 oraz właściwości urzędu skarbowego, do którego należy kierować rozliczenie
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/359/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pan rozwiedziony oraz posiada Pan dziecko, nad którym sprawuje opiekę.W związku z powyższym wystąpił Pan z wnioskiem w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej, czy w zaistniałej sytuacji przysługuje Panu prawo do skorzystania ze sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci.Strona przedstawiając własne stanowisko stwierdza, że przysługuje jej prawo rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-60/292a/83/05/BB
  Czy cała kwota otrzymana przez bezrobotnego w 2004 roku z Funduszu Pracy objęta jest zaniechaniem poboru podatku dochodowego?
 413. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-69/2005
  Czy dochody z tytułu dywidend wypłaconych w 2004 roku przez czeską spółkę s r. o. w Czechach udziałowcowi tej spółki - obywatelowi polskiemu, podlegającemu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym czy należy je połączyć z dochodami z innych źródeł i opodatkować na ogólnych zasadach?
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IIPDF/415-39/2005
  Czy w przypadku planowanego w połowie roku wyjazdu na stałe za granicę istnieje konieczność rozliczenia w Polsce dochodów uzyskanych w trakcie tego roku z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-60/III/2005
  Jaka jest wysokość podatku od dochodów uzyskanych z tytułu transakcji zawieranych na rynku Forex za pośrednictwem zagranicznej firmy brokerskiej oraz w jakim trybie należy go odprowadzić ?
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IPD/415-26/05
  Czy zakład pracy powinien po przeprowadzonej kontroli w 2005 r. przez ZUS, stwierdzającej nadpłatę składki zdrowotnej zatrudnionych pracowników za lata 2002-2004, dokonać korekty informacji PIT-11 i zeznań rocznych pracowników za lata ubiegłe tj. 2002-2004?
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS-PB-I-415/42/05
  Czy istnieje możliwość wykazania w zeznaniu rocznym odliczenia od podatku z tytułu wydatków poniesionych w roku podatkowym na własne potrzeby mieszkaniowe - budowa budynku mieszkalnego, pomimo nieuzyskania przez podatnika dochodu w tym roku?
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/331/AM/05
  Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego oraz złączonych do wniosku załączników w postaci informacji PIT-R za okres 01.01.2004r. - 31.12.2004, korekty tejże informacji oraz informacji PIT-8B - wynika, iż w latach 2004 - 2005 był ławnikiem w Sądzie Rejonowym dla..... Wydział finansowy tegoż Sądu na początku 2004 i 2005 roku przysyłał informacje Pit-R, które nie zobowiązywały do rozliczenia z urzędem skarbowym. Pieniądze, które dostawali ławnicy były traktowane jako zwrot kosztów, a nie jako przychód. Ich wysokość kształtowała się na poziomie czterdziestu kilku złotych za dzień, niezależnie czy ławnik miał jedną czy kilka spraw. Podwyżka do pięćdziesięciu złotych nastąpiła dopiero w drugim kwartale 2004 roku. W lutym 2005 roku otrzymano z Sądu Rejonowego Pit-R ? informację o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za okres 01.01.2004r. ?31.12.2004r., z którego wynika, że wypłacone w tym okresie kwoty są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy. Następnie po kilku tygodniach Sąd dosłał korektę informacji Pit-R , z której wynika, że wypłacone Wnioskodawcy w 2004 roku kwoty z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich podlegają opodatkowaniu. Otrzymano wówczas również Pit-8B, z którego wynikało, że wykazany w tej informacji dochód podlega rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Po otrzymaniu na początku lutego 2005 roku informacji Pit-R złożono zeznanie podatkowe za 2004 rok na druku Pit-37. Następnie po otrzymaniu z Sądu informacji Pit-8B za 2004 rok Wnioskodawca zrobił korektę wcześniej złożonego zeznania, w którym uwzględniono wykazany w Pit-8B dochód i zapłacono należny z tego tytułu podatek.W związku z powyższym Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem, czy kwota wykazana w otrzymanej z Sądu informacji Pit-8B podlega rozliczeniu w zeznaniu rocznym za 2004 rok. Zdaniem Wnioskodawcy kwota ta nie podlega rozliczeniu w zeznaniu za 2004 rok.
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-16/05
  Czy podatniczce przysługuje prawo odliczenia od podatku za 2005 r. z tytułu wydatków na remont mieszkania, do którego posiada tytuł prawny, stwierdzony aktem notarialnym (prawo dożywotniego zamieszkania)?
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 34/DD1/415/14/05
  czy w przypadku przeniesienia w roku 2005 miejsca zamieszkania i rezydencji podatkowej do Wielkiej Brytanii będę objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Wielkiej Brytanii i czy wykluczy to konieczność deklarowania w Polsce dochodów osiągniętych za granicą od roku 2005 włącznie, do dnia zmiany rezydencji.
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0083/05/AP
  Jaki organ jest właściwy do złożenia korekt rocznych zeznań podatkowych w przypadku inkorporacji spółek?
 422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-11/2005
  Czy podatniczka ma obowiązek złożenia zeznania rocznego za 2004 r. i wykazania w nim dochodów z pracy w Wielkiej Brytanii, jeżeli w Polsce nie uzyskała żadnych dochodów?
 423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/323/AM/05
  Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż w 2005 roku wynajmuje lokal użytkowy. Z tego tytułu, w okresie od 01.01.2005r. do 30.06 2005r. uzyskano przychód w wysokości 150 zł. miesięcznie, natomiast od dnia 01.07. 2005r została zawarta nowa umowa zgodnie z którą miesięczny czynsz wynosi 1200 zł. miesięcznie. W związku z powyższym Strona wystąpiła z pytaniem, czy konieczne jest comiesięczne opłacanie podatku, czy też można należny podatek rozliczyć w rozliczeniu rocznym. Zdaniem Wnioskodawcy po osiągnięciu dochodu podlegającego opodatkowaniu następuje obowiązek składania miesięcznych deklaracji PIT-5 i wpłacania należnego podatku dochodowego do urzędu skarbowego.
 424. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-II-41171/INT/10/KJ/05
  Czy Podatnik ma obowiązek złożenia zeznania w podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy uzyskuje dochody ze stosunku pracy w Holandii?
 425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0052/05
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.05.2005 r. uzyskiwał dochody z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od czerwca 2005 r. przebywa na terenie Wielkiej Brytanii, w związku z zawarciem umowy z firmą W. na świadczenie usług stomatologicznych w ramach samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej (do wniosku dołączono tłumaczenie przedmiotowej umowy wchodzącej w życie w dniu 13.06.2005 r.). Ponadto wnioskodawca wskazał , że do Wielkiej Brytanii wyjechał z zamiarem stałego pobytu i do końca 2006 roku ośrodkiem jego życiowych interesów będzie Wielka Brytania. Wnioskodawca ma wątpliwości co do sposobu opodatkowania i wykazania w zeznaniu rocznym w podatku dochodowym od osób fizycznych przychodów osiąganych w Polsce i w Wielkiej Brytanii.
 426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/FRI/415/38/05/PM
  Podatnik zatrudniony jest przez spólkę z siedzibą w Szwajcarii. Pracę wykonuje na terenie Rosji.W 2004 roku podatnik większośc czasu spędził w Rosji (łacznie ok. 260 dni) Podatnik zameldowany jest w Polsce. Czy w związku z powyższym wynagrodzenie otrzymywane w Rosji podlega opodatkowaniu w Polsce?
 427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/319/MJ/05
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 12 grudnia 2002r. zawarła Pani umowę kredytową z bankiem z przeznaczeniem na budowę mieszkania przez developera. Budowa została zakończona w 2003r. Odbiór mieszkania protokołem odbioru lokalu nastąpił dnia 12 stycznia 2004r., natomiast akt notarialny został sporządzony dnia 1 kwietnia 2005r. 1 stycznia 2005r. zawarła Pani nową umowę o kredyt hipoteczny z innym bankiem, a cel kredytu został oznaczony jako: przeznaczenie środków z kredytu na refinansowanie kredytu hipotecznego udzielonego przez poprzedni bank. Zmiana kredytu oznacz dla Pani niższe raty i niższe odsetki do spłacenia.Zdaniem Pani w opisanej sytuacji, mogła Pani skorzystać z "ulgi odsetkowej" w zeznaniu rocznym za 2004r. odpisując od dochodu spłacone odsetki w latach 2002 - 2004, a ponadto zmiana banku nie spowoduje utraty prawa do w/w ulgi .
 428. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/4117-SIP-10/05
  Czy możliwe jest złożenie wspólnego zeznania małżonków za 2004 r. - skoro mąż nie prowadził w 2004r. działalności gospodarczej i nie uzyskał z tego tytułu żadnych przychodów.
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-13/05
  Czy w przypadku nie otrzymania informacji PIT-11 od pracodawcy Podatnik mógł sporządzić zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym na podstawie innych posiadanych dokumentów ("pasków wynagrodzeń", umowy o pracę)?
 430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-17/05
  dotyczy sposobu rozliczenia dochodów małoletnich dzieci przez opiekuna prawnego
 431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-206-168/05/JL
  Czy w sytuacji podjęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej w 2. połowie roku kalendarzowego i przyjęcia roku podatkowego pokrywającego się z kalendarzowym Spółka powinna złożyć zeznanie za 1. rok podatkowy kończący się w dniu 31.12.2004 r., a sprawozdanie za okres: 26.08.2004-31.12.2005 złożyć z zeznaniem za następny rok (2005)?
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS IPD1/2-423/12/2005
  Dotyczy obowiązku składania: deklaracji zaliczkowych CIT-2, zeznań rocznych CIT-8 oraz sprawozdań finansowych przez podmiot wobec, którego umorzono postępowanie upadłościowe.
 433. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-27/2005
  Czy niepobrany i niewpłacony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej przez firmę w 2000 roku dodatkowej odprawy w związku z przejściem pracownika na emeryturę powinien zapłacić podatnik czy płatnik?
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-95-V/05
  Od 01.02.2004 r. do 10.05.2004 r. Podatnik był zatrudniony w Agencji Nieruchomości. Do dnia dzisiejszego nie otrzymał PIT-11 od ww. pracodawcy. W zeznaniu rocznym za 2004 r. wykazał dochód według własnych obliczeń opierając się o umowę o pracę i świadectwo pracy. Czy takie działanie było poprawne?
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-158-154/05/AJ
  Do którego roku podatkowego zaliczyć koszty uzyskania przychodów w postaci wypłaconych dystrybutorom premii za osiągnięcie określonych w umowie wartości zakupów produktów w danym okresie rozliczeniowym oraz terminową płatność zobowiązań Spółce z tytułu zakupów, gdy obowiązek wypłaty premii powstał po zakończeniu roku podatkowego Spółki?
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/21/05/GW
  Mój małżonek zaginął i do chwili obecnej nie odnalazł się. W związku z powyższym moje pytanie dotyczy sposobu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok zaginionego męża.
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/131/05
  Czy na Podatniczce ciąży obowiązek złożenia zeznania podatkowego za 2004 r., jeżeli w Polsce nie uzyskała żadnych dochodów, a od dochodów z pracy w Wielkiej Brytanii zapłaciła podatek w Wielkiej Brytanii?
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-180-139/05/PS
  Czy koszt wynikający z faktury otrzymanej w czerwcu 2005 r., po złożeniu zeznania CIT-8 i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2004 r., bezpośrednio związany z przychodami Spółki osiągniętymi w 2004 r., powinien zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów roku, w którym zostanie on poniesiony, tj. roku 2005?
 439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/141/05
  Czy podatniczka prawidłowo w korekcie zeznania rocznego w załączniku PIT-D pomniejszyła przysługujące odliczenie mieszkaniowe w związku z osiągnięciem przychodu zwolnionego przeznaczonego w części na pokrycie wydatków objętych ww. ulgą?
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-B-415/8/05
  Czy Podatnik ma obowiązek złożenia zeznania w podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy uzyskuje dochody ze stosunku pracy w Holandii?
 441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.VII.423/6/05
  dotyczy obowiązku składania zeznania podatkowego CIT-8 przez Akcję Katolicką - organizacją kościelną, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o stowarzyszeniach
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-42-87/05/ZDB
  Czy mogę rozliczyć się w sposób przewidziany dla samotnie wychowujących dzieci, jeżeli pełnoletnia córka uczy się, pobiera rentę socjalną, rentę rodzinną oraz zasiłek pielęgnacyjny gdyż jest dzieckiem niepełnosprawnym?
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-20/05
  Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia małzonków w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu pelnienia funkcji bieglego sądowego oraz pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej wg 19% liniowej stawki podatku?
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/107/05
  Czy spadkobierca jest zobowiązany do złożenia w imieniu zmarłej matki zeznania podatkowego za 2004r. oraz jakie winien w tym celu złożyć dokumenty?
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pf-2/415/156/05
  Czy małżonkowie składający odrębne zeznania podatkowe, mogą dokonać odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu na zakup lokalu mieszkalnego - od dochodu jednego z małżonków?
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-36-81/05/ZDB
  Czy jeżeli w danym roku podatkowym nie dokonywałem sprzedaży papierów wartościowych (akcji), to czy jestem zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego PIT-38?
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. I. PB/423-6/05
  Czy podatnik będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, korzystający ze zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) powinien w zeznaniu CIT-8 (wariant formularza 18) "o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych" oraz informacji CIT-8/O (wariant formularza 5) o "odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku" wykazać dochód wolny od podatku, czy też powinien dochód ten obniżyć o wysokość strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych?
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/417/171/2005
  Otrzymałem informację PIT-11 o dochodach za 2004 r. od swojego byłego pracodawcy niezgodnie z obowiązującym prawem, ponieważ nie otrzymałem wymienionego w tym dokumencie wynagrodzenia. Wobec nie otrzymania wymienionego w PIT-11 wynagrodzenia nie wykazałem tego dochodu w zeznaniu rocznym i nie odprowadziłem od tego dochodu podatku.
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EI/28/10a/2005
  Podatnik w 2003r. nabył na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Sp. z o.o. ... oraz zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wydanego w trybie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) akcje pracownicze tej Spółki. Następnie połowę tych akcji zbył na giełdzie w 2004r. Na powyższą okoliczność DOM MAKLERSKI ... SA wystawił Podatnikawi PIT-8C zawierający informację o wysokości przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, nabytych przed 1 stycznia 2004r. Zdaniem podatnika, powinien złożyć zeznanie PIT-38 z wypełnionymi rubrykami nr 22 i 24, a w pozostałych pozycjach wpisać ,,0", ponieważ bezprzedmiotowe jest ustalanie kosztów uzyskania przychodu i wysokości dochodu skoro przysługuje zwolnienie od podatku.
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-21/VII/2005
  Czy mogę złozyć korektę zeznania i rozliczyć się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, jeżeli córka uzyskała dochód w roku 2003 w wysokości 2.758,00 zł.?
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-35/05/32205
  Pytanie podatnika dotyczy obowiązku złożenia zeznania rocznego CIT-8 za 2004 r. w terminie do 31.03.2005 r., obowiązku przekazania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego oraz dotyczącej terminu złożenia sprawozdania finansowego.
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPBII/415-40/2005
  Czy zeznanie podatkowe, zawierające odliczenia od podatku z tytułu ulgi remontowej, należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca położenia remontowanego budynku mieszkalnego czy właściwym według miejsca zamieszkania podatnika?
 453. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4117/IN-3/USWIEL/2005/JF
  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.05.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu Nr IX-005/212/176/Z/K/05 z dnia 28.04.2005r., odmawia uchylenia w/w postanowienia. W dniu 31.03.2005r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu z wnioskiem o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14.04.2005r.). Z treści wniosku wynika, że od 2002 r. prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą. Na 2004r. wybrał Pan opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym 19%, skład ...
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-24/MB/05
  Wpłacenie w trakcie roku zaliczki na poczet podatku dochodowego z tytułu zbycia akcji pracowniczych.
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/20/2005
  Czy można złożyć korekty zeznań za 2002 i 2003 r. związanych z chęcią wspólnego opodatkowania?
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-132-117/05/AW
  W której pozycji deklaracji CIT - 2 Spółka powinna wykazać kwotę nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych wynikającą ze złożonej deklaracji CIT - 8 (za rok poprzedni) i wniosku o stwierdzenie nadpłaty określającego sposób jej rozliczenia, tj. zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-45 /05/BC
  Czy rozliczając się z córką mam do swoich dochodów doliczyć rentę rodzinną i podatek ustalić w podwójnej wysokości od połowy tych łącznych dochodów, czy też ustalić podatek w podwójnej wysokości od połowy tylko moich dochodów? Czy córka ma złożyć rozliczenie podatkowe od pobranej w 2004 r. renty rodzinnej i na jakim blankiecie?
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-60/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego za 2004 rok w sytuacji, gdy uzyskiwał tylko dochody na terenie Włoch.
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/162/MJ/05
  W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć się z podatku za 2004r. w opisanej sytuacji?
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-3/415/27/2005
  Pismem zwrócił się Pan do tut. organu z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej odliczenia od podatku dochodowego za rok 2004 poniesionych wydatków w ramach ulgi remontowej związanych z zakupem uchwyt - gałka (element kowalsko-ślusarski).
 461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-3/415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup rozety do urządzenia sanitarnego ?
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-3/415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup okucia (element kowolsko-ślusarski) ?
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-3/415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup bezpiecznika automatycznego ?
 464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-3/415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup zamka do drzwi ?
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-3/415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup uchwytu gałki drzwiowej ?
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-3/415/27/2005
  Pismem z dnia 4 kwietnia 2005r. zwrócił się Pan do tutejszego organu z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej odliczenia od podatku dochodowego za rok 2004 poniesionych wydatków w ramach ulgi remontowej związanych z transportem. Zdaniem Pana wskazany wydatek podlega odliczeniu w ramach ulgi remontowej.
 467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UI-3415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup siatki ściernej ?
 468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-3415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup wałka futrzanego ?
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS-3/415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup wkładu futrzanego ?
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-3415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup wyciskacza ?
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-3/415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup szafki podumywalkowej ?
 472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-3/415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup kołnierza do instalacji sanitarnej?
 473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-3/415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup wieszaków ?
 474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-3/415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup nogi srebrnej, okrągłej pod umywalkę ?
 475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-3/415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup płótna ściernego ?
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-3/415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup plafonów ?
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-3/415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup pacy do papieru ściernego?
 478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/18/EF/05
  Do którego urzędu skarbowego Spółka będzie zobowiązana złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r.
 479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3.1-415-7/05
  Czy dochody z działalności zarejestrowanej w Niemczech z tytułu usług rolniczych świadczonych na rzecz gospodarstwa rolnego należy wykazać w zeznaniu rocznym dla potrzeb ustalenia stopy procentowej.
 480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/415/6/KS/05
  W 2004 r. Podatnik otrzymał zasiłek dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w okresie od 15.04.2004 r. do 21.10.2004 r. i zasiłek wychowawczy w okresie od 1.01.2004 r. do 10.03.2004 r. Czy dochody te należy uwzględnić w zeznaniu rocznym?
 481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/05
  Dotyczy opodatkowania w Polsce dochodów osiąganych na terenie Wielkiej Brytanii.
 482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-12/KaK/05
  Zasady opodatkowania prowizji otrzymanej ze Stanów Zjednoczonych.
 483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/18/2005
  Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania dotyczące zeznania podatkowego za 2004 rok. Nasz syn jest osobą niepełnosprawną od urodzenia. W roku podatkowym 2004 osiągnął 18 lat (02.08.2004 roku), posiada też umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. Od 02.08. 2004 roku pobiera rentę socjalną. Własnego samochodu nie posiada. Jako małżonkowie rozliczamy się wspólnie i posiadamy samochód osobowy. Nasze pytania są następujące: 1. czy możemy odliczyć od dochodu kwotę 2.280 zł z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby związane z koniecznym przejazdem syna na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne? 2. Czy syn powinien złożyć zeznanie podatkowe (rentę socjalną pobiera od 02.08.2004 roku) jeżeli nie będzie korzystał z żadnych odliczeń a w PIT-40 A otrzymanym od organu rentowego jest informacja, że zaliczka na podatek pobrana i odprowadzona do urzędu skarbowego wynosi 0,00 zł?
 484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/I/8/2005
  Czy sprzedaż akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w 2004 r. zakupionych przed dniem 01.01.2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy w powyższej sytuacji podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego PIT-38 za 2004 r.?
 485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/415-9/05
  Czy wobec nie otrzymania od pracodawcy informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2004r. podatnik ma prawo dla celów obliczenia należnego podatku samodzielnie obliczyć kwotę zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/3/415/3/2005
  Czy wymiana domofonu podlega odliczeniu w ramach ulgi remontowej w zeznaniu rocznym?
 487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDC/415/21/LUG/05
  Czy od podatku dochodowego obliczonego od dochodu z wynagrodzenia ze stosunku pracy można odliczyć w zeznaniu rocznym składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, pobraną przez płatnika od świadczenia pieniężnego otrzymanego przez żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej, opodatkowanego w sposób zryczałtowany ?
 488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/005/16/2005
  Czy dochody uzyskane ze sprzedaży udziałów spółki z o.o. powinny być wykazane w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT- 13?
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-9/VII/2005
  Czy będę mogła skorzystać ze wspólnego opodatkowania małżonków z podatku dochodowego od osóbfizycznych za 2004 rok?
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DGII-005-02-05
  Jakie są zasady opodatkowania dochodów z najmu w trakcie małżeństwa, jeżeli wynajmowane lokale znajdują się w budynku stanowiącym składnik majątku wspólnego małżonków oraz po rozwiązaniu małżeństwa, gdy byli małżonkowie stają się współwłaścicielami budynku w częściach ułamkowych?
 491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-7/VII/2005
  Czy będę mogła za 2004 rok rozliczyć się z małżonkiem z tytułu dochodów, które osiągneliśmy z tytułu umowy o pracę?
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-5/05/AJ
  Czy podatniczka może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci w sytuacji gdy jej syn studiuje w seminarium duchownym?
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF-410/103/2005/Art.14a
  Czy przy rozliczaniu dochodu uzyskanego z zagramicy /Niemcy/ mogę odliczyć składki które płacę z tytułu ubezpieczenia społecznego, emerytalnego, solidarnosciowego?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I/415/PDOF/160/72/UW/05
  Czy kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconą z tytułu prowadzonej w 2004 r. działalności gospodarczej, z której poniesiono stratę, można odliczyć od podatku obliczonego od dochodów ze stosunku pracy uzyskanych w tym samym roku?
 495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/3/415/112005
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży linii energetycznej w roku 2004 podlega opodatkowaniu, jeżeli w zeznaniu rocznym o osiągniętych dochodach za 1999r. dokonałem odliczeń od podatku zakupu elementów do budowy ww linii elektrycznej w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej.
 496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1013 POS 33 35 28
  W jaki sposób należy rozliczyć emeryturę uzyskiwaną z Francji i emeryturę polską w momencie zmiany miejsca rezydencji?
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I -3/415/6/2005
  Czy opłacane składki z tytułu kapitałowego ubezpieczenia na życie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym ... podlegają odliczeniu od dochodu w roku 2002, 2003 i w 2004 r.
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-14/05
  Czy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz.176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku, wypłacone podatnikowi w 2005 roku przez Bank PKO S.A., na podstawie zlecenia dewizowego wydanego przez ZUS I Odział w Warszawie - Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych, należności przekazane przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową: zasiłek chorobowy oraz renta częściowa ?
 499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-10/05/MS
  Jaki jest termin do uregulowania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży akcji pracowniczych?
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-23/05/MS
  Czy Biuro Maklerskie zobowiązane jest do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od sprzedaży akcji pracowniczych?
 501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-36/05
  1. Czy kwoty wynagrodzenia należne z tytułu umowy zlecenia, których podatnik nie otrzymał od płatnika, ani nie zostały postawione do jego dyspozycji podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym?2. Czy związane z tymi należnościami naliczone w PIT-8B koszty uzyskania przychodów winny być rozliczone w zeznaniu rocznym?
 502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/10/2005
  Podatniczka uzyskała w trakcie roku podatkowego dochód w wysokości 1.890 zł z tytułu sprawowania funkcji jednoosobowego zarządu we wspólnocie mieszkaniowej. Czy wynagrodzenie jednoosobowego członka zarządu wykazane na PIT-8C powinno zostać wykazane w zeznaniu rocznym? Podatniczka twierdzi, że otrzymana przez nią kwota nie stanowi jej dochodu, gdyż jest w całości wydatkowana na potrzeby budynku (remont itp.) w związku z tym według podatniczki kwota uzyskana z tytułu członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej.
 503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/3/2005
  Czy zakup i montaż na stałe lustra może być zaliczone do wydatków związanych z remontem lokalu mieszkalnego.
 504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/415/01/55/2005
  Na jakich zasadach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych powinno odbywać się rozliczenie dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności w zakresie kursów językowych w 2005 r.?
 505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/11/2005
  dotyczy obowiązków spadkobiercy podatnika prowadzącego działalność gospodarczą - rozliczenie za zmarłego ojca podatku dochodowego za 2004 r. oraz podatku dochodowego za miesiące styczeń-luty 2005 r.
 506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-F/415-1/05
  Czy żona może skorzystać z ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego, którego właścicielem jest jej mąż?
 507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/05/R3
  Czy wypłata jedorazowej pomocy finasowej w związku z urodzeniem dziecka stanowi dochód podlegający opodatkowaniu?
 508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415/20/1/2005
  Czy pracownikom będą przysługiwać koszty uzyskania przychodów za 12-miesięcy 2004 r. w przypadku, gdy byli zatrudniani przez cały 2004 r. zaś ich miesięczne wynagrodzenia były wypłacone tylko 11-krotnie?
 509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/4130/1/Int-3/05
  Jak rozliczyć w zeznaniu podatkowym za 2004 rok kwotę dochodu zwolnionego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy PDOF tj. przeznaczonego w 2003 roku na zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia szkoły, a nie wydatkowanego w 2003 i 2004 r.?
 510. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/6/28/05
  Czy faktycznie brak jest obowiązku wykazania w zeznaniu rocznym za 2004 rok dochodów zwolnionych z podatku dochodowego na podstawie art.21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 511. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/7/05
  Czy podatniczka, która uzyskała w 2004 r. dochody ze stosunku pracy oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, może złożyć zeznanie podatkowe wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeżeli w trakcie roku zawarła związek małżeński?
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/4/05
  Czy składkę na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc listopad 2004 r. zapłaconą w styczniu 2005 r.można odliczyć od podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym za 2004 r. ?
 513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/1/5/06
  Czy jest możliwe odliczenie w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2005r. przyznanej w miesiącu grudniu 2005 r. ulgi za wyszkolenie uczniów ?
 514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZG-4150/4/LUG/05
  W jaki sposób małżonkowie powinni rozliczyć poniesione przez nich wydatki na remont dwóch lokali mieszkalnych w sytuacji, gdy pierwsze wydatki ponieśli przed zawarciem związku małżeńskiego?
 515. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-91/04
  Obowiązkek dokonania rozliczenia rocznego dochodów za 2004 rok w Polsce, od dochodu z zasiłku dla bezrobotnych uzyskiwanego przez osobę, która w trakcie roku zamieszkała za granicą tj. w Anglii.
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III/415-108/04/05
  Czy podatniczka ma obowiązek złożyć zeznanie roczne za 2004 r. z tytułu wypłaconego w styczniu 2004 r. zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 181,20 zł w sytuacji, gdy od dnia 12.05.2004 r. na stałe zamieszkała w Niemczech?
 517. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-100/13/04
  W jakiej pozycji zeznania rocznego należy wykazać wypłacony radcy prawnemu zwrot kosztów zastępstwa procesowego otrzymany w ramach świadczonych przez niego usług na podstawie umowy zlecenia?
 518. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I.2/415/15/04
  Podatnik prosi o wyjaśnienie, w jaki sposób należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z tyt. wypłaty zaległego wynagrodzenia za pracę wyegzekwowanego przez komornika. Uważa, iż opodatkowaniu podlega wynagrodzenie netto, tj. po odliczeniu wynagrodzenia wynajętej kancelarii i pomniejszone o koszty egzekucji komorniczej. Ponadto prosi o wyjaśnienie, czy należne ustawowo odsetki od tych wynagrodzeń podlegają opodatkowaniu, czy też nie.
 519. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/VIII/13/04
  Czy wartość remanentu likwidacyjnego stanowi przychód podatnika i czy kwotę tego remanentu podatnik ma wykazać w zeznaniu rocznym PIT-28?
 520. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB3/415/96/04/DJ
  Czy mogę skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
 521. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415-224 / 04 / KSz
  dotyczy zasad opodatkowania dochodu uzyskanego przez podatnika z tytułu zawarcia przez niego odpłatnej umowy przenoszącej na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy przedwstępnej zawartej przez podatnika z developerem
 522. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-75/04
  Obowiązek złożenia zeznania rocznego za 2004 rok, w przypadku uzyskiwania dochodów z emerytury krajowej oraz renty francuskiej, wypłacanej za pośrednictwem banku.
 523. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415-224 / 04 / KSz
  dotyczy zasad opodatkowania dochodu uzyskanego przez podatnika z tytułu zawarcia przez niego odpłatnej umowy przenoszącej na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy przedwstępnej zawartej przez podatnika z developerem
 524. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-423/6/04
  W. są gospodarstwem pomocniczym C. i zostały powołane w celu prowadzenia praktycznej nauki zawodu i działalności gospodarczej. Prowadzenie praktycznej nauki zawodu jest działalnością oświatową i należy do zadań określonych w § 2 statutu C., a celem działalności gospodarczej jest wypracowanie środków na prowadzenie praktycznej nauki zawodu, które jest kształceniem drogim. Starostwo powiatowe jako organ prowadzący C. nie jest w stanie zapewnić całości środków na tą działalność. Czy art. 25 ust. 5 i art. 17 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do W. jako gospodarstwa pomocniczego C.?
 525. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/005-11/04
  Dot. obowiązków płatnika przy rozliczaniu pracownika oddelegowanego do pracy w Irlandii.
 526. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/443/97/GG/04
  1."Czy uzyskany dochód (zaległe wynagrodzenie wypłacone na podstawie prawomocnego wyroku sądu) należy opodatkować dopiero w zeznaniu rocznym, czy w ciągu roku wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy?" 2. "Czy opodatkowane są wypłacone odsetki za zwłokę?" 3. "Czy nalezy zastosować koszty uzyskania przychodu?"
 527. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0661/04
  Czy przychód z najmu - nie stanowiącego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, można pomniejszyć o należny podatek od towarów i usług oraz w jaki sposób należy dokonać korekty.
 528. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415-217/ 04 / KSz
  - jaki jest tryb postępowania w sytuacji, gdy zaległe wynagrodzenie egzekwowane jest za pośrednictwem komornika w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez pracowników, po wygaśnięciu stosunku pracy ? - czy w tej sytuacji na zakładzie pracy spoczywa obowiązek wystawienia informacji PIT-11, a jeśli tak to w jaki sposób powinna być ona wystawiona ?
 529. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/218/04
  dotyczy działów specjalnych produkcji rolnej
 530. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0698/04
  Czy w przedstawionej sytuacji, spisanie umowy o zakup lokalu mieszkalnego na imię podatniczki spowoduje konieczność zwrotu kwot odliczonych przez jej męża w zeznaniach rocznych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej ?
 531. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF-4/415-41/04
  Czy wdowiec może rozliczyć się za 2003r. wspólnie z małżonką, jeśli żona zmarła w 2004r. i nie zdążyła podpisać wspólnego zeznania - wobec treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 maja 2004r.?
 532. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-42/04
  Czy koszty poniesione w związku z wykorzystaniem samochodu osobowego na dojazdy do pracy można rozliczyć w zeznaniu podatkowym jako koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?
 533. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/415-60/04
  W jaki sposób należy wykazać przypis kwoty odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie składnika majątku do dnia, w którym okres jego używania przekroczył rok w przypadku, gdy podatnik korzysta z uproszczonej formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy.
 534. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/98/04/AW
  Jaka jest właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego i sposób rozliczenia z podatków w związku z przekształceniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę jawną?
 535. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/187/PDII/41/2004
  Jak należy opodatkować dochód i jak go rozliczyć (dotyczy sprzedaży udziałów w spółce z o. o.) ?
 536. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-1-415/005/61/04
  Planuję wymienić okna w budynku mieszkalnym. jeżeli otrzymam fakturę za usłuę z 7% podatkiem VAT, czy będę mogła rozliczyć ją jako ulgę remontową za 2004r.
 537. Wyrok składu 5 sędziów TK, sygnatura: K 8/03
  Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz.1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim pozbawia prawa do określenia wysokości podatku łącznie od sumy dochodów małżonków, między którymi istniała wspólność majątkowa: a) podatnika, który zawarł związek małżeński przed początkiem roku podatkowego, a którego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego; b) podatnika, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a którego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego nie złożywszy wspólnego zeznania rocznego, jest niezgodny z art. 2, art. 18 i art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 538. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-17/PD/03
  Dotyczy sporządzania za 2002 rok informacji o dochodach PIT-11 pracowników osiągających dochód za granicą oraz zasad rozliczania tych dochodów przez pracowników w zeznaniu rocznym.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!