Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


zeznanie podatkowe

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-614/12-2/TS
  Czy nieterminowe złożenie zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, (PIT-39), ma wpływ na skorzystanie z ulgi, o której jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-694/12-4/RS
  1. Czy dokonując rocznych rozliczeń podatkowych Stowarzyszenie sporządza jedno sprawozdanie finansowe jako Stowarzyszenie i jedno zeznanie CIT-8, czy powinno sporządzać dwa sprawozdania finansowe i składać dwie deklaracje CIT-8 odrębnie dla Szkoły i odrębnie dla Stowarzyszenia ? 2. Czy powinna być prowadzona odrębna ewidencja Szkoły i odrębna Stowarzyszenia ?3. Czy opodatkowane są dochody sklepiku szkolnego prowadzonego przez samorząd szkolny i jak powinna być prowadzona ewidencja ?Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1 w części dotyczącej obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych i składania formularzy CIT-8 w związku z prowadzeniem przez Stowarzyszenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz nr 3 w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez sklepik szkolny prowadzony przez samorząd szkolny w ww. Szkole. W zakresie pytania oznaczonego nr 2 oraz nr 1 i 3 w części dotyczącej prowadzenia ewidencji rachunkowej (prowadzenia ksiąg rachunkowych), tj. w zakresie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zostanie wydane odrodne rozstrzygnięcie.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-590/12-5/AK
  1. Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek uregulowania podatku dochodowego od ustawowych odsetek za zwłokę z tytułu zadośćuczynienia oraz renty? 2. Czy ww. podatek o ile obowiązuje, Wnioskodawczyni ma zapłacić w rozliczeniu za 2012 r., czy za rok, w którym zapadnie ostateczny wyrok Sądu Najwyższego? 3. Kto – kiedy – w jakiej formie odda Wnioskodawczyni ewentualnie zapłacony podatek w ramach rozliczenia za 2012 r. w przypadku przegranej przez Nią sprawy?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-617/12-4/MK
  Reasumując, dokonanie odliczenie składek w zeznaniu podatkowym PIT-37, wpłaconych przez Wnioskodawcę na I., A. i P. za dany rok podatkowy zostało dokonane nieprawidłowo, bowiem składki te nie są objęte dyspozycją przepisu art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-635/12-2/RS
  1. Czy koszt zakupu mediów (energia, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, woda, ścieki) wykorzystany do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej Jednostka ma prawo rozpoznać w swoim profilu pozarolniczej działalności gospodarczej (handel hurtowy i detaliczny artykułami spożywczymi w prowadzonej przez jednostkę sieci sklepów spożywczych i hurtowni) jako koszt bezpośredni? 2. Czy koszt zakupu mediów (energii elektrycznej, wywóz nieczystości, woda, ścieki) z okresem rozliczeniowym: 16.12.2011-15.02.2012 r., który wpłynął do Jednostki po dniu złożenia zeznania podatkowego oraz po dniu badania sprawozdania finansowego za 2011 r. Jednostka może uznać za koszt podatkowy za cały okres rozliczeniowy: 16.12.2011-l5.02.2012 roku, gdy Spółka na dzień sporządzenia zeznania podatkowego i zbadanego sprawozdania finansowego za 2011 rok nie była w posiadaniu faktur dokumentujących zużycie mediów w ściśle określonych wartościach t.z.n. Spółka na dzień sporządzenia zeznania podatkowego i sprawozdania finansowego nie znała wartości zużytych mediów? 3. Czy koszt zakupu mediów (energii elektrycznej, wywóz nieczystości, woda, ścieki), który został refakturowany w 2012 r. (faktura sprzedaży wystawiona w 2012 r.) na kolejny podmiot według brzmienia umowy najmu Spółka może uznać za koszt podatkowy i koszt bezpośredni dla roku 2012 za cały okres rozliczeniowy: 16.12.2011-15.02.2012 r.? 4. Czy koszt zakupu opłaty drogowej Jednostka może uznać za koszt inny niż bezpośredni i uznać ten koszt z datą wystawienia 2012 r. i z okresem rozliczeniowym : 01.12.2011-31.12.2011 r. w całości za koszt podatkowy dla roku 2012 jeżeli koszt zewidencjonowano w księgach handlowych Spółki w 2012 roku.?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-464/12-2/KSU
  1)Według jakiej formy opodatkowania Wnioskodawczyni powinna rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w 2012 r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? 2)Czy za 2012 r. powinna złożyć dwa zeznania roczne PIT-36 i PIT-36L, czy może tylko złożyć zeznanie PIT-36L uwzględniając w załączniku PIT/B łącznie informacje o dochodach ze spółki jawnej i zawieszonej osobistej działalności, zlikwidowanej w czerwcu 2012 r.?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-481/12-4/SP
  Należy stwierdzić, iż począwszy od grudnia 2012 r., tj. od momentu, kiedy do Polski zostanie przeniesiony ośrodek interesów życiowych, Wnioskodawczyni będzie posiadała miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem norweskie świadczenia rentowe otrzymywane przez Wnioskodawczynię na podstawie prawa o ubezpieczeniach społecznych Norwegii będą podlegały opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 17 ust. 2 Konwencji polsko-norweskiej, tj. w Norwegii i w Polsce. Jednocześnie w Polsce przy obliczeniu podatku należy zastosować określoną w art. 22 ust. 1 lit. a) Konwencji, w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Powyższe oznacza, że dochód z renty uzyskany przez Wnioskodawczynię z Norwegii będzie zwolniony od opodatkowania w Polsce, jednak dochód ten powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawczyni podlegającego opodatkowaniu w Polsce (emerytury polskiej).
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-519/12-2/SP
  Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-577/12-2/MS
  Wnioskodawczyni spełniła warunki określone w art. 6 ust. 2, niezrealizowana kwota ulgi za wyszkolenie uczniów może być odliczona od podatku dochodowego ustalonego od wspólnych dochodów małżonków, do wysokości określonej w decyzji urzędu skarbowego. Należy jednak wskazać, że brak jest natomiast możliwości dokonania stosownego odliczenia od podatku współmałżonka, jeżeli w danym roku podatkowym podatnik nie osiągnął dochodów z innych źródeł przychodów.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-477/12/HK
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na syna za cały rok 2011 w wysokości 1.112,04 zł?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-308/12-4/JR
  1.Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania córki za lata 2009 – 2011. 2.W jakiej proporcji Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania córki.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-408/12/IB
  Czy Wnioskodawczyni powinna składać zeznanie podatkowe za rok 2011 na podstawie otrzymanej informacji PIT-8C i zapłacić z tego tytułu podatek?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-375/12/SD
  Czy w przypadku sprzedaży akcji spółki zależnej tworzącej Podatkową Grupę Kapitałową uzyskany dochód/stratę z tytułu sprzedaży akcji, Spółka, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, powinna uwzględnić w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej, czy Spółki?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-446/12/HD
  Czy Wnioskodawca ma możliwość opodatkowania uzyskiwanych dochodów z indywidualnej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (rozliczać się zeznaniem PIT-36), a przychodów ze spółki cywilnej – w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (rozliczać się zeznaniem PIT-28)?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-330/12/BG
  1. Czy Spółka ma prawo odliczyć potrącony przez kontrahenta zagranicznego podatek u źródła w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok, w którym nastąpiło potrącenie podatku u źródła?2. Czy Spółka może odliczyć pełną wysokość potrąconego podatku, czy powinna go obliczyć od zysku pomiędzy przychodami a kosztami na projekcie dotyczącym danego kontrahenta?3. Według jakiego kursu walut przeliczyć na polskie złote kwotę potrąconego podatku u źródła?4. W jakiej deklaracji i w której pozycji Spółka winna wykazać kwotę podatku u źródła podlegającą odliczeniu?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-286/12-4/SP
  Obowiązek podatkowy.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-501/12/ŁCz
  Czy może to zrobić Wnioskodawczyni, ponieważ do niej należą pieniądze i zyski pomimo, iż to inna osoba jest zarejestrowana w banku jako właściciel konta?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-99/12-4/KJ
  Czy Wnioskodawca prawidłowo w rozliczeniu za rok, w którym nastąpił podział przez wydzielenie, tj. 2012 r., może ująć w przychodach i kosztach Wnioskodawcy przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) przypisane do Spółki dzielonej dotyczące okresu od początku roku podatkowego spółki dzielonej do dnia podziału?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-297/12-2/JK3
  Czy Wnioskodawca ma prawo i w jakiej proporcji do skorzystania z ulgi prorodzinnej za rok podatkowy 2011 w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-264/12-2/JK2
  Z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni w 2010 roku nie uzyskała innych dochodów w Polsce, nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób z tytułu dochodów uzyskanych na terytorium Wielkiej Brytanii. Tym samym, po stronie Wnioskodawczyni nie wystąpił obowiązek składania zeznania podatkowego w Polsce.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-731/09/12-S/ES
  1. Czy wartość poczęstunku podczas posiedzeń organów jest przychodem osób w nim uczestniczących? 2. Czy wartość wyjazdu szkoleniowego jest przychodem osób w nim uczestniczących? 3. Czy kwoty stanowiące zwrot poniesionych kosztów dojazdu na posiedzenia i szkolenia są przychodem dla członków organów?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-174/12-4/ASZ
  Czy wobec przedstawionego stanu Wnioskodawca może dokonać rozliczenia wspólnego z małżonką, dochodów za 2011 r.?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-404/12-2/AS
  Ulga podatkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, nie przysługuje w przypadku ustanowienia służebności przesyłu jako odmiany służebności gruntowej.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-142/12-3/KSU
  1) Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-142/12-2/KSU
  1) Czy dotacja oświatowa (w tym dochód Wnioskodawczyni) otrzymywana z Gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy ww. dotacja powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ujmowana w zeznaniu podatkowym?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-914/11-2/SP
  Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładach statków.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-32/12-2/AS
  Uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-959/11-2/AS
  Uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-792/11-3/MP
  Brak jest przesłanek uniemożliwiających przekazywanie informacji PIT-11 oraz PIT-40 w formie elektronicznej podpisem elektronicznym, umieszczonej na zabezpieczonej platformie internetowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-791/11-3/MP
  Brak jest przesłanek uniemożliwiających przekazywanie informacji PIT-11 oraz PIT-40 w formie elektronicznej podpisem elektronicznym, umieszczonej na zabezpieczonej platformie internetowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-866/11/HK
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z możliwości rozliczenia wspólnie z synem jako rodzic samotnie wychowujący dziecko?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-729/11-2/JK
  Prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa) będzie przysługiwało Wnioskodawcy wyłącznie od wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży budynku mieszkalnego. Natomiast przychód ze sprzedaży 8/9 części w prawie wieczystego użytkowania gruntu związanego ze zbywanym budynkiem będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1068/11/MS
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodu (straty) osiągniętego przez Przedsiębiorstwo X w roku podatkowym trwającym do dnia połączenia?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-662/11-3/JK
  Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w 2010 r. z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-764/11/MK
  Czy możliwe jest w zeznaniu podatkowym odliczenie w pełnej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez płatnika?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-737/11/MK
  Jakie są skutki podatkowe zwrotu w 2011r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne nienależnie wpłaconych w okresie od kwietnia 2006 r. do czerwca 2011 r. przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-360/11-4/JG
  Czy w sytuacji, gdy rozliczenie połączenia A i B nastąpi metodą łączenia udziałów, a księgi rachunkowe B zgodnie z przysługującym prawem nie zostaną zamknięte na dzień połączenia, nie dojdzie do zakończenia roku podatkowego B? W konsekwencji, A, jako następca prawny B, nie będzie miała obowiązku złożenia odrębnego zeznania o wysokości osiągniętego przez B dochodu lub poniesionej przez niego straty na formularzu CIT-8 i wpłaty ewentualnego podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku do dnia połączenia A i B?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-360/11-5/JG
  Czy w sytuacji, gdy rozliczenie połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów, a księgi rachunkowe B na dzień połączenia nie zostaną zamknięte (na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości), A w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty na formularzu CIT-8 składanym za rok, w którym nastąpiło połączenie spółek, poza swoimi przychodami i kosztami ich uzyskania uwzględni również sumę przychodów i kosztów B za okres od początku roku podatkowego do dnia połączenia, również w przypadku, gdy wysokość kosztów B będzie wyższa od wysokości przychodów (tj. różnica między kosztami a przychodami nie będzie traktowana jako strata w rozumieniu art. 7 ust. 3 pkt 4 i art. 7 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-612/11-4/SP
  Opodatkowanie honorarium za tłumaczenia na rzecz spółki niemieckiej
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-828/11/BG
  Czy na Spółce Przejmującej będą ciążyły obowiązki związane z rozliczeniem podatku dochodowego w postaci odprowadzonych zaliczek po wykreśleniu Spółki Przejmowanej z KRS przed dniem 20 listopada, przy założeniu, że przejęcie dokonane jest bez zamykania ksiąg rachunkowych?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-486/11-4/MP
  1. Czy odsetki od zachowku podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn czy też podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Na wypadek uznania przez organ, że odsetki od zachowku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy obowiązana jest je płacić osoba, która nie jest podatnikiem w Polsce i jakie wymagania formalne ma obowiązek spełnić?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-63/11-2/DS
  1. Czy firma Wnioskodawczyni, dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do spółki joint venture której jest stroną, może stosować stawkę "0" w podatku od towarów i usług?2. Czy o fakcie przystąpienia do spółki joint venture zarejestrowanej w Belgii Wnioskodawczyni powinna powiadomić urząd skarbowy lub inne instytucje administracji państwowej w Polsce?3. Czy pomimo nieosiągania zysku z tytułu udziału w spółce joint venture, Wnioskodawczyni powinna składać zeznanie podatkowe z tytułu tej działalności, a jeśli tak, to w jakim terminie i na jakim druku?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-613/11-4/AS
  Nadwyżka bilansowa spółdzielni przeznaczona na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów - nie stanowi - dla członków lub nie członków posiadających lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, członków lub nie członków posiadających odrębną własność oraz nie członków zajmujących lokal na podstawie umowy najmu, przychodów z innych źródeł ani dochodów z udziału w zyskach osoby prawnej. Wobec tego na Spółdzielnia nie ciąży obowiązek płatnika.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-482/11-4/SP
  Obowiązek podatkowy w Polsce.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-670/11-2/TR
  Prawidłowość wykazywania przez płatnika w informacji PIT-11 kosztów uzyskania przychodów, w odniesieniu do należności otrzymywanych przez ławników.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-534/11-4/JK2
  Czy w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej Wnioskodawca ma obowiązek składania deklaracji rozliczenia rocznej PIT-36L (zerowych)?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-534/11-5/JK2
  Czy w latach podatkowych, w których Wnioskodawca ma zawieszoną działalność gospodarczą przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia pozostałych dochodów (opodatkowanych na zasadach ogólnych) wspólnie z małżonką?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-84/11-4/KSU
  Od dnia 3 września 2010 r. Wnioskodawczyni podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w związku z czym jest zobowiązana do złożenia rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy 2010, zgodnie z art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-386/11-2/MS1
  Wartość nakładów poniesionych na budowę garażu przez Wnioskodawczynię w wysokości 12.518,00 PLN nie będzie stanowiła dla Niej przysporzenia majątkowego, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, pod warunkiem, że otrzymana wartość pieniężna z tego tytułu jest jedynie zwrotem kosztów poniesionych na wybudowanie garażu.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-427/11-2/MS
  Należy stwierdzić, iż uzyskiwane dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, t. j. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-375/11-2/AK
  Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy wypłacanej przez luksemburski fundusz inwestycyjny.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-390/11-2/SP
  Obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu pracy wykonywanej na statku
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-322/11-4/AS
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu, wybudowanego na cudzym gruncie.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-304/11-3/ES
  Wydatkując środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Niezależnie od tego czy całość środków ze sprzedaży będzie wydatkowana na remont własnego domu mieszkalnego położonego na terytorium Belgii czy też tylko cześć Wnioskodawczyni zobowiązana jest do złożenia zeznania PIT-39 do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-270/11-5/AK
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę garażu.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-12/11/HK
  Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2010 jako osobie samotnie wychowującej dziecko, pod warunkiem, że za osobę samotnie wychowującą dziecko nie uzna się równocześnie matka dziecka i nie skorzysta ona z preferencyjnego opodatkowania?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-6/10/11-S/IM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1033/10-2/MK1
  przychód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości w części, w jakiej Wnioskodawczyni przeznaczyła go na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ww. ustawy przed upływem terminu dwuletniego jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Niezłożenie przez Wnioskodawczynię PIT-39 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości nie powoduje utraty prawa do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, może skutkować natomiast konsekwencjami karno-skarbowymi. W tym miejscu należy wyjaśnić, iż kwestia odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe, uregulowana jest przepisami zawartymi w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 111, poz. 765 ze zm.) i jest domeną sposobu postępowania właściwego urzędu skarbowego w danej sprawie.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1342/10-2/TR
  Opodatkowanie dochodów uzyskanych w latach 2005 i 2006 na terytorium Wielkiej Brytanii.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-151/11-2/KS
  Czy roczny podatek dochodowy od prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności powinien rozliczyć razem z dochodem z pracy w urzędzie skarbowym, gdzie rozlicza roczny podatek dochodowy z pracy (na podstawie deklaracji w formularzu NIP3), czy też całość dochodów (z pracy i działalności gospodarczej) powinien rozliczyć w urzędzie skarbowym przynależnym siedzibie firmy?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1024/10-2/MK
  Czy mając na uwadze przepis art. 26 ust.1 pkt 2 Iit. b) ustawy, płatnik powinien wykazać składki ZUS za 2006 r. potrącone z wynagrodzenia za m-c marzec 2007 r. - w PIT - 11 za 2007 r. czy w skorygowanym PIT - 11 za 2006 r. - w przypadku szczególnej sytuacji - przedstawionej powyżej, gdy podatnik przed terminem rozliczenia rocznego, a po otrzymaniu PIT - 11 za 2006 r. zgłasza swoje zastrzeżenia odnośnie poprawności wystawionego przez płatnika PIT - 11 za 2006 r. Płatnik je uznaje w m-cu marcu 2007 r., przesyła skorygowany PIT - 11 za 2006 r. ujmując te składki za 2006 r. w skorygowanym PIT 11 za 2006 r., a podatnik rozlicza je w rozliczeniu podatkowym za 2006 r. - w PIT - 37, czy też składki te ze względu na finansowe ich potrącenie z winy płatnika z wynagrodzenia podatnika w m-cu marcu 2007 r. - powinny być ujęte w PIT - 11 za 2007 r. w sytuacji gdy płatnik skorygował dekIarację ZUS RCA za 2006 r. - wykazując naliczenie składek emerytalno - rentowych za 2006 r.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-938/10/HK
  Czy w sytuacji, gdy dziecko jest wychowywane przez oboje rodziców będących stanu wolnego, przysługuje im prawo do rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1127/10-2/EC
  Czy wystarczające jest składanie zeznania PIT-28 tylko przez Wnioskodawczynię, czy też zeznanie PIT-28 powinien składać również jej mąż?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1423/10/BG
  Czy strata poniesiona w 2008r. przez Oddział w Republice Czeskiej powinna być zsumowana ze stratą poniesioną w kraju, czy też powinna zostać wykazana w poz. 37 zeznania CIT-8 i tym samym wyłączona?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1425/10/BG
  Czy Spółka prawidłowo wykazała w zeznaniu CIT-8 za 2009 rok w poz. 40 dochód uzyskany przez Oddział jako dochód wolny od podatku (poz. 12 załącznika CIT-8/O)?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1187/10-2/AJ
  Czy Wnioskodawczyni może złożyć korektę PIT-37 za 2009 r. po 30 kwietnia 2010 r. rezygnując ze sposobu przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci i rozliczyć się indywidualnie nie korzystając z ulgi na dziecko wykazane w PIT/O?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-998/10-5/MS
  Rozliczenia straty z tytułu najmu Wnioskodawczyni może dokonać wyłącznie w ramach dochodu z najmu. Rozliczenie tej straty w ramach dochodu ze stosunku pracy jest niemożliwe.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1134/10-4/NS; ILPB3/423-850/10-4/JG
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie określenia daty rozpoczęcia działalności oraz podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania deklaracji CIT.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-16/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie korekt zeznań podatkowych dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa złożonych przed dniem podziału.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-15/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu podatku od nieruchomości od aktywów związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa za październik 2010 r.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-16/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie korekt zeznań podatkowych dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa złożonych przed dniem podziału.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-9/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy powstanie po dniu podziału.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-10/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powstałych przed dniem podziału w dniu podziału i po tym dniu.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-9/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy powstanie po dniu podziału.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-8/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy powstanie po dniu podziału.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-7/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychody i bezpośrednie koszty ich uzyskania, które dotyczą energii wyprodukowanej w zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą przedmiotem sukcesji dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-8/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń zrealizowanych przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy powstanie po dniu podziału.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-7/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychody i bezpośrednie koszty ich uzyskania, które dotyczą energii wyprodukowanej w zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą przedmiotem sukcesji dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-12/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztów pośrednich związanych ze świadectwami pochodzenia z tytułu produkcji energii z odnawialnych źródeł, które nie będą przedmiotem sukcesji.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-11/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powstałych przed dniem podziału w dniu podziału i po tym dniu.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-10/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powstałych przed dniem podziału w dniu podziału i po tym dniu.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-11/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa, powstałych przed dniem podziału w dniu podziału i po tym dniu.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-12/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztów pośrednich związanych ze świadectwami pochodzenia z tytułu produkcji energii z odnawialnych źródeł, które nie będą przedmiotem sukcesji.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-13/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztów pośrednich związanych ze świadectwami pochodzenia z tytułu produkcji energii z odnawialnych źródeł, które nie będą przedmiotem sukcesji.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-14/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu podatku od nieruchomości od aktywów związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa za październik 2010 r.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-2/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie ujawnienia w zeznaniu podatkowym przychodów i kosztów powstałych przed dniem podziału.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-4/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie zapłaconych przez Spółkę Dzieloną do dnia podziału zaliczek na podatek dochodowy, w części dotyczącej ZCP.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-3/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie ujawnienia w zeznaniu podatkowym przychodów i kosztów powstałych przed dniem podziału.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-6/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychody i bezpośrednie koszty ich uzyskania, które dotyczą energii wyprodukowanej w zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą przedmiotem sukcesji dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-5/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie zapłaconych przez Spółkę Dzieloną do dnia podziału zaliczek na podatek dochodowy, w części dotyczącej ZCP.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-4/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie zapłaconych przez Spółkę Dzieloną do dnia podziału zaliczek na podatek dochodowy, w części dotyczącej ZCP.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-5/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie zapłaconych przez Spółkę Dzieloną do dnia podziału zaliczek na podatek dochodowy, w części dotyczącej ZCP.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/10-17/GC
  Podatek dochodowy do osób prawnych w zakresie korekt zeznań podatkowych dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa złożonych przed dniem podziału.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/188/MCA/10/DD-1060
  Opodatkowanie odsetek ustawowych od otrzymanego odszkodowania.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-550/10/AM
  Czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez Stowarzyszenie jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i czy powinien składać odrębne od założyciela zeznanie podatkowe CIT-8, bilans i rachunek wyników?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1033/10/SD
  Czy na podstawie interpretacji indywidualnych wydanych w 2010 r., Spółka może dokonać korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za rok 2007 i 2008?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-470/10-5/DG
  w zakresie określenia charakteru opłaty licencyjnej ponoszonej za korzystanie ze Znaku Towarowego
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-689/10-6/MT
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży mieszkania.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-899/10-2/ES
  Czy na podstawie art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej Wnioskodawczyni ma prawo skorygować zeznanie podatkowe za rok 2006 i zrezygnować z ulgi odsetkowej?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-733/10-2/RS
  Stwierdzić należy, iż jeżeli poniesienie straty i dokonanie jej odliczenia dotyczyło tego samego źródła przychodów i nie przekroczyło w danym roku podatkowym limitu wynoszącego 50% kwoty straty, to przedstawiony w przedmiotowym wniosku sposób odliczenia straty od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w 2007 r. i w 2009 r. jest prawidłowy.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-659/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowego pobrania przez płatnika w 2002r. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/148/MCA/10/PK-974
  sposób dokonania odliczenia odsetek od kredytu w ramach tzw. "ulgi odsetkowej"
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-627/10-2/LS
  Sprzedaż w 2010 r. udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a tym samym nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychód ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze spadku nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-540/10-6/SP
  Opodatkowanie renty wdowiej z Niemiec.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-657/10-2/MK
  Prawidłowe rozliczenie funkcjonariuszy pozostających i zwolnionych ze służby, którym płatnik nieprawidłowo pobrał składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2007.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-636/10-4/ES
  Ustalenie właściwości Urzędu Skarbowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-852/10/BG
  w zakresie obowiązku złożenia zeznania podatkowego
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-238/10-2/AF
  należy stwierdzić, iż w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę mieszkania nabytego w drodze spadku po zmarłych rodzicach przed upływem okresu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy, nie zostanie spełniony pierwszy z warunków do zachowania ulgi, tj. konieczność zmiany warunków mieszkaniowych. Bezprzedmiotowym jest zatem, rozpatrywanie czy Wnioskodawca spełni drugi warunek. Powyższy fakt wynika z tego, że przesłanki do zachowania ulgi, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn muszą wystąpić łącznie.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-621/10-2JB
  Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie może dokonać korekty zeznań rocznych za lata 2003 i 2004 oraz nie może dokonywać doliczeń do dochodu w zeznaniu podatkowym za lata następne, kwot które uprzednio odliczała w ramach tzw. "ulgi odsetkowej".Powyższe oznacza, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-568/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-257a/10/MK
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie Spółki, gdy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i na dzień połączenia nie będą zamykane księgi rachunkowe Spółki - na podstawie art. 93 § 1 pkt 1 w związku z § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 6 oraz art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości w związku z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody i koszty podatkowe osiągnięte przez Spółkę w roku połączenia, tj. w 2010 r. do dnia połączenia powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami podatkowymi osiągniętymi przez Wnioskodawcę w roku połączenia i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym złożonym przez Wnioskodawcę?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-547/10-4/MS1
  Sposób opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku poprzez możliwość: pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę zapłaconego podatku od spadku, koszt remontu oraz koszt biura nieruchomości, pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wypłaconego zachowku.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-307/10-4/AM
  obowiązek złożenia sprawozdania finansowego wraz z uchwałą zatwierdzającą do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/I/1/415-531/10/WRz
  Kiedy należy składać zeznanie roczne PIT-36?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-206c/10/DK
  Czy Spółce wolno będzie korygować deklarację CIT-8 za rok 2008 w oparciu o interpretację indywidualną wydaną do drugiego wniosku ORD-IN złożonego przez Spółkę, a mianowicie: czy interpretacja indywidualna wydana w roku 2010 może odnosić się do korekty deklaracji CIT-8 za rok 2008?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-478/10/HS
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania wypłaconego osobom fizycznym dofinansowania do modernizacji systemu ogrzewania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz obowiązku sporządzania rocznych informacji o wysokości przychodu PIT-8C.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-436/10-2/MG
  możliwość zaliczenia dokonanej spłaty braci nieżyjącej matki z tytułu zawartej umowy o zniesienie współwłasności do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, jako wydatek na własne cele mieszkaniowe.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-839/10/JD
  Czy spółka przejmowana (zależna), po dokonaniu zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień przejęcia może dokonać rozliczenia podatkowego z uwzględnieniem straty z lat poprzednich?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/22/DZI/09/PK-125
  zwrot kwoty w części, która nie przekracza wniesionego wkładu do Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Budowlanego przed ogłoszeniem jego upadłości na poczet realizacji umowy o wybudowanie mieszkania nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie musi być ujmowana w zeznaniu za 2007 r.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/23/DZI/09/PK-114
  zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od Syndyka oraz sposobu rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-316/10-2/JS
  Odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-467/10/MW
  Sposób opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu transakcji dokonywanych na rynku Forex.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-276/10-2/AS
  odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty przekazanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-372/10/BD
  Czy kwota główna wraz z odsetkami za otrzymane poprzez egzekucję wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe podlega opodatkowaniu? Na jakim formularzu PIT, i w której pozycji rozliczyć ewentualny podatek nie posiadając PIT-11? Czy wypłacona kwota ogólna stanowi wynagrodzenie czy odszkodowanie za przepracowane godziny nadliczbowe?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-394/10-2/EC
  skoro Wnioskodawca w 2008 roku odkupił od spółki z o.o. nieruchomość, to należy uznać, że w tej dacie nastąpiło nabycie nieruchomości. W związku z tym, iż zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem 5 lat od daty nabycia, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Podstawą obliczenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości tj. wartością wyrażoną w cenie określonej w umowie pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia a udokumentowanymi kosztami nabycia, o których mowa w art. 22 ust. 6c ww. ustawy, powiększonymi o nakłady, które zwiększyły wartość ww. nieruchomości i były poczynione w czasie jej posiadania.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-395/10-2/EC
  skoro Wnioskodawca w 2008 roku odkupił od spółki z o.o. nieruchomość, to należy uznać, że w tej dacie nastąpiło nabycie nieruchomości. W związku z tym, iż zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem 5 lat od daty nabycia, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Podstawą obliczenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości tj. wartością wyrażoną w cenie określonej w umowie pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia a udokumentowanymi kosztami nabycia, o których mowa w art. 22 ust. 6c ww. ustawy, powiększonymi o nakłady, które zwiększyły wartość ww. nieruchomości i były poczynione w czasie jej posiadania.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-188/10-4/MG
  Odszkodowanie, jakie Wnioskodawca uzyskał na mocy wyroku Sądu Cywilnego w wysokości 8.000 zł, tj. w wysokości wartości utraconych obrazów korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwrócone na rzecz Wnioskodawcy koszty postępowania sądowego i komorniczego nie stanowią przysporzenia po stronie Wnioskodawcy i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast wypłacone odsetki za zwłokę stanowią przysporzenie w majątku Wnioskodawcy, a tym samym przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, który Wnioskodawca zobowiązany był wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składanym za rok 2009 w wierszu "Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 7".
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-418/10-2/RS
  sposób określenia wartości początkowej zakupionego środka trwałego (samochodu osobowego) oraz możliwości korekty wartości początkowej środka trwałego i odpisów amortyzacyjnych.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-218/10-4/MP
  sposób dokonania odliczenia odsetek od kredytu w ramach tzw. "ulgi odsetkowej"
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-314/10/AK
  Czy Spółka powinna przyjąć wartość rynkową umarzanych udziałów na podstawie oświadczenia podatnika złożonego Spółce określającego ich wartość oszacowaną przez strony w umowie darowizny lub określoną w deklaracji podatkowej obdarowanego (ewentualnej korekcie takiej deklaracji) złożonej w trybie art. 17a lub art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn - a w razie zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - określającego wartość przyjętą przez notariusza w celu poboru podatku od spadków i darowizn lub w celu zastosowania zwolnienia z tego podatku w trybie art. 4a tej ustawy, a o ile Spółka posiada wycenę rynkową rzeczoznawcy, na podstawie wyceny rynkowej udziałów sporządzonej przez rzeczoznawcę?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-144/10-2/JG
  1) Czy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) Ustawy o PDOP, wartość niezamortyzowanej części Obiektu oraz wydatki poniesione na nabycie użytkowania wieczystego Działki (dalej: "Wartość użytkowania wieczystego") poniesione przez Spółdzielnię powinny zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów w roku zawarcia Umowy Zamiany oraz zbycia na jej podstawie Działek zabudowanych Obiektem, tj. w 2007 r.? 2) Czy w przypadku twierdzącej odpowiedzi na Pytanie nr 1 (tj. uznania, że Spółdzielnia powinna była rozpoznać koszty uzyskania przychodów opisane w Pytaniu nr 1 w roku zbycia Działek zabudowanych Obiektem), Spółdzielnia powinna uwzględnić te koszty w rozliczeniu za rok 2010, czy też niezbędna jest korekta zeznania podatkowego za rok 2007?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-217/10/ENB
  W którym urzędzie skarbowym Wnioskodawczyni powinna się rozliczać po zmianie miejsca zamieszkania?Czy zachodzi możliwość, że dla części spraw właściwy będzie jeden urząd skarbowy, a dla pozostałych drugi urząd skarbowy?Czy w sytuacji przeprowadzki do Czech lub na Ukrainę, wskazany w interpretacji urząd skarbowy będzie dalej właściwy?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-332/10-6/MK
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowej nabytej w #189; w drodze spadku i w #189; wyniku zniesienia współwłasności
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-736/10/JD
  Czy wynik podatkowy spółek przejmowanych za bieżący rok podatkowy do dnia połączenia (strata podatkowa) będzie podlegał zsumowaniu z wynikiem podatkowym Spółki przejmującej?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-168/10-2/SP
  ustalenie obowiązku podatkowego i właściwości miejscowej organów podatkowych.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-263/10/MO
  Czy należy sporządzić zeznanie roczne o wysokości dochodu CIT-8 za 2009 r. wspólne, czy odrębne dla każdej spółki, a jeżeli odrębne, to czy na spółce przejmującej spoczywa obowiązek złożenia zeznania CIT-8 za 2009 r. dla przejętych spółek B i C, w jakim terminie i do których organów podatkowych i jak będzie ustalona podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-80/10-2/GJ
  Czy w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego po 1 stycznia 2009r. , w odniesieniu do stanów faktycznych ujętych w zeznaniach za lata wcześniejsze, Bank ma prawo zastosować obniżone odsetki w wysokości 75% od zaległości podatkowych ujawnionych w zeznaniu korygującym w odniesieniu do całości okresu naliczania odsetek od zaległości, także w sytuacji w której początek biegu tego okresu rozpoczął się przed 1 stycznia 2009r.?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-118/10-2/MT
  możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-81/10-2/MK1
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup opcji, które wygasły bez rozliczenia finansowego
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-32/10/DK
  Czy Wspólnota jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za 2009 r., jeżeli tak, to czy należy wykazywać w nim kwoty dopłat obszarowych, ONW i rolnośrodowiskowej jako przychód Spółki?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-171/10-2/SP
  opodatkowanie otrzymanej kwoty w wyniku uznania reklamacji
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-33/10-2/MP
  obowiązek podatkowy w latach 2004 i następnych .
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-7/10-5/ŁM
  Do jakiego urzędu skarbowego, przez jaki podmiot i z uwzględnieniem jakich danych źródłowych, powinna zostać złożona deklaracja CIT-8 za rok połączenia?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-756/09-2/AS
  Samo przyznanie opcji nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu ze stosunku pracy zaś przychód powstanie dopiero w momencie ewentualnego zbycia przyznanych Akcji i stanowić będzie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródło przychodów z kapitałów pieniężnych.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-765/09-4/JK2
  Należy uznać, iż w okresie 2005 - 2009 Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Wielkiej Brytanii, co oznacza, że podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż w okresie 2005-2009 Wnioskodawca nie osiągnął żadnych dochodów na terytorium RP, należy stwierdzić, iż nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego za ten okres.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-869/09-2/ES
  zwolnienia przedmiotowe
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/158/KDJ/08/PK-1380
  Czy otrzymane od Syndyka środki pieniężne są zwrotem odliczonych wydatków na zakup mieszkania? Czy otrzymane środki podlegają opodatkowaniu?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/21/CRS/09/PK-122
  Środki pieniężne otrzymane od Syndyka
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-828a/09/IB
  Czy właściciele Spółki, a później Domu Maklerskiego jak również osoby kierujące tymi podmiotami, uzyskującymi z tego tytułu określone przychody i odprowadzającymi od nich podatek mogą ponieść odpowiedzialność karno-skarbową jeśli Sąd uzna, że ich działalność z której uzyskiwali te przychody miała charakter przestępczy oraz czy wówczas środki odprowadzone przez nich jako podatek dochodowy zostaną zwrócone osobom poszkodowanym?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-680/09-2/JS
  możliwość łącznego opodatkowania małżonków, za rok podatkowy w którym jeden z małżonków zmarł
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1609/09/MO
  Czy w związku z oddaleniem przez Sąd wniosku spółki o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu i podjęciem przez Akcjonariuszy Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 sierpnia 2009r. uchwał o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki oraz o powołaniu likwidatora, należy dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1048/09/MO
  Czy Spółka jest zobowiązana do rozliczenia roku podatkowego 2008 kalendarzowo tj. 01.01-31-12.2008 r., poprzez zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2008 r. i złożenie korekty CIT-8 za okres 01.01-11.11.2008 r. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-604/09-2/MK
  nieodpłatne objęcie przez Wnioskodawczynię udziałów polskiej spółki kapitałowej otrzymanych od współudziałowca zagranicznego (szwedzkiej spółki), jako nagrody za długoletnią współpracę skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawczyni przychodu z innych źródeł w momencie ich otrzymania oraz wykazaniem go w zeznaniu podatkowym za rok, w którym udziały zostały otrzymane.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/164/CRS/08/PK-1374
  zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od Syndyka oraz sposobu rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe
 155. Postanowienie NSA, sygnatura: II FZ 522/09
  Czy zgodnie z § 6 ust. 2a rozporządzenia o MSSE, Spółka - po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia w podatku CIT tj. od miesiąca następującego po spełnieniu warunków zezwolenia (poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników) - będzie mogła dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia w/w warunków określonych w zezwoleniu
  Uzasadnienie
  Postanowieniem z 24 września 2009 r., III SA/Wa 1547/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał sprawę ze skargi Firmy O. S.A. na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 21 maja 2009 r., Nr DD5/8213/17/DZQ/09/PK-818, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych do rozpoznania według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie. W uzasadnieniu sąd wskazał, że pismem z 7 sierpnia 2009 r. Firma O. S.A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 21 maja 2009 r. z zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Sprawa została zarejestrowana w WSA w Warszawie pod sygn. akt III SA/Wa 1547/09, lecz nie wyznaczono dla niej terminu rozprawy. W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny powołując się między innymi na § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016, dalej rozporządzenie) wskazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie jest sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy. Z uwagi na fakt, że skarżąca ma siedzibę w D. (Woj. Podkarpackie) - zgodnie z § 1 pkt 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652, ze zm.) – właściwym miejscowo do rozpoznania ww. skargi będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Jednocześnie sąd wskazał, iż dla prawidłowości przekazania sprawy do rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie nie ma znaczenia fakt, iż przedmiotem skargi jest interpretacja indywidualna wydana na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.) lecz zmiana tej interpretacji, w podstawie prawnej, której wskazano art. 14e o.p. Zdaniem sądu § 1 pkt 1 rozporządzenia wskazuje, iż przekazaniu podlegają sprawy z zakresu działania ministra właściwego do spraw publicznych dotyczące wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b o.p. Brzmienie tego przepisu zdaniem sądu wskazuje, iż przekazaniu do właściwych miejscowo wojewódzkich sądów administracyjnych podlegają wszystkie sprawy związane z wydaniem indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b o.p. Są to zatem zarówno sprawy ze skarg na interpretacje wydane na podstawie art. 14e o.p. czy też sprawy ze skarg na postanowienia o pozostawianiu wniosków o wydanie interpretacji bez rozpoznania. Przepis § 1 pkt 1 rozporządzenia wskazuje więc w ocenie sądu pierwszej instancji pewną kategorie spraw podlegającą przekazaniu – nie odnosi się on natomiast wyłącznie do jednego rodzaju rozstrzygnięcia podejmowanego w ramach tej kategorii spraw. Zdaniem sądu powyższa interpretacja jest zgodna z celem wydania rozporządzenia, którym było przekazanie wszystkich spraw związanych z wydaniem interpretacji indywidualnej sądom właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania lub siedziby strony skarżącej. W zażaleniu na powyższe postanowienie Minister Finansów zaskarżył je w całości, zarzucając mu naruszenie § 1 pkt 1 rozporządzenia w zw. z art. 14b i art. 14e o.p. poprzez błędną ich wykładnię i ustalenie, iż przekazaniu podlegają wszystkie sprawy związane z wydawaniem indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, zarówno sprawy ze skargi na interpretacje indywidualne wydane na podstawie art. 14b o.p. i ze skarg na zmiany interpretacji wydanych na podstawie art. 14e o.p. W związku z tak postawionym zarzutem wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i zasądzenie na rzecz Ministra Finansów kosztów sądowych. W odpowiedzi na zażalenie spółka wniosła o jego oddalenie, popierając stanowisko zajęte przez sąd pierwszej instancji w zaskarżonym postanowieniu.
  Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
  Zażalenie zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika z treści § 1 pkt 1 rozporządzenia rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b o.p., przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżącą zamieszkuje lub ma siedzibę. Art. 14b o.p. stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Natomiast art. 14e o.p. stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmieniać wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego dokonana przez sąd pierwszej instancji wykładnia § 1 pkt 1 rozporządzenia była nieprawidłowa. Należy zauważyć, że wykładnia językowa powyższego przepisu wskazuje przede wszystkim, że dotyczy on tylko interpretacji indywidualnych wydanych na podstawie art. 14b o.p. Treść tego przepisu nie nawiązuje do kwestii związanych ze zmianą interpretacji indywidualnej, ani tym bardziej ogólnej. Zdaniem sądu treść § 1 pkt 1 rozporządzenia nie daje zatem żadnych podstaw do przyjęcia na gruncie wykładni językowej, że ma on zastosowanie do art. 14e o.p. Tym bardziej, że czym innym w świetle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa jest wydanie interpretacji a czym innym jej zmiana. Ponadto w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego brak jest w treści § 1 pkt 1 rozporządzenia sformułowań uprawniających do zastosowania wykładni rozszerzającej. Słusznie w zażaleniu podnosi Minister Finansów, że możliwe byłoby rozpoznanie spraw dotyczących zmian wydanych w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego przez wojewódzkie sądy administracyjne właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedzibę skarżącego, gdyby ustawodawca w przywołanym rozporządzeniu posłużył się ogólnym zakresem spraw związanych z wydawaniem w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ustawodawca w przepisie kompetencyjnym wyraźnie ograniczył rozpoznawanie spraw do wydawanych indywidualnych interpretacji wskazanych w art. 14b o.p. Wbrew stanowisku wojewódzkiego sądu administracyjnego zawartego w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia § 1 pkt 1 rozporządzenia nie wskazuje ogólnie na kategorie spraw lecz w zdecydowany sposób je uszczegóławia. Skoro ustawodawca jednoznacznie stwierdził, iż komentowany przepis dotyczy spraw wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b o.p., to tym samym jednoznacznie wyłączył spod kognicji wojewódzkich sądów administracyjnych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę skarżącego sprawy dotyczące zmian interpretacji, o których mowa w art. 14e o.p. Poza tym gdyby intencją prawodawcy było rozszerzenie katalogu spraw, które mogą być przekazane to w wydanym rozporządzeniu albo by wskazał bezpośrednio na art. 14e o.p. albo zastosowałby inną konstrukcje przepisu, umożliwiającą zakwalifikowanie także zmian interpretacji do spraw podlegających przekazaniu. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego także wykładnia celowościowa wskazuje, że przepis ten dotyczy wyłącznie regulacji z art. 14b o.p. Odmienne są bowiem tryby wydawania decyzji z art. 14b i art. 14e o.p. Art. 14b § 6 stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości wydawanych wiążących interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 122, poz. 770 ze zm.) upoważnia się Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie do wydawania, w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, interpretacji indywidualnych. A zatem w zakresie art. 14b o.p. organem właściwym do wydania decyzji w imieniu Ministra Finansów są inne organy podatkowe. Dlatego też na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 120 ze zm., dalej: p.p.s.a.) Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydał rozporządzenie z 28 sierpnia 2008 r., mające na celu zapewnienie prawidłowego toku rozpoznawania spraw w zakresie interpretacji indywidualnych wydanych na podstawie art. 14b o.p. W tym zakresie należy zgodzić się z prezentowaną wykładnią celowością spornego przepisu rozporządzenia, że miał on doprowadzić do ułatwienia prowadzenia spraw podatnikom, jak i zapewnienia ekonomiki postępowania w zakresie wydawanych przez odpowiednich dyrektorów izb skarbowych na podstawie art. 14b o.p. interpretacji indywidualnych. Jednakże wykładnia ta nie może odnosić się do trybu z art. 14e o.p. Zgodnie z tym przepisem właściwym do zmiany interpretacji ogólnej lub indywidualnej jest tylko Minister Finansów, który nie może tej kompetencji przekazać innemu organowi podatkowemu. Żaden bowiem przepis w tym zakresie mu na to nie pozwala. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wprowadzenie tego typu regulacji co do zmiany interpretacji ogólnej i indywidualnej, w sytuacji gdy Minister Finansów stwierdził jej nieprawidłowość uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wskazuje na chęć zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych w tym względzie. Należy bowiem zauważyć, że w takiej sytuacji, gdy zmiany interpretacji na podstawie art. 14e o.p. dokonuje Minister Finansów i zmiana ta zostanie zaskarżona, to na podstawie art. 13 § 2 p.p.s.a. właściwym do rozpoznania tej skargi będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Zmiany bowiem dokonuje Minister Finansów i to on jest organem, którego rozstrzygnięcie jest zaskarżane w drodze skargi do sądu administracyjnego, a nie tak jak w przypadku interpretacji indywidualnych wydanych na podstawie art. 14b odpowiedni dyrektor izby skarbowej, działający na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. W tej sytuacji w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznawanie spraw z zakresu art. 14e o.p. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie będzie miało kluczowe znaczenie. Takie bowiem rozwiązanie ma na celu zapewnienie jednolitości orzecznictwa w tak istotnych sprawach. Jednocześnie Sąd z przytoczonych wyżej względów nie podzielił poglądu prezentowanego w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 października 2009 r. (I FZ 232/09, niepubl.). Mając powyższe na uwadze, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zmiana właściwości sądów administracyjnych, o której mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia nie dotyczy spraw z zakresu zmiany interpretacji indywidualnej dokonanej w trybie art. 14e o.p. W konsekwencji uznać należy, że nieprawidłowo sąd pierwszej instancji przekazał sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. W rozpatrywanej sprawie odstąpiono od zasądzenia na rzecz Ministra Finansów zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, gdyż przepisy art. 203 i 204 p.p.s.a. jednoznacznie wiążą zwrot kosztów postępowania z zaskarżeniem wyroku, a nie postanowienia. ReferencjeDD5/8213/17/DZQ/09/PK-818, interpretacja indywidualna
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1078/09/SD
  Czy połączenie spółek Grupy O i Spółki C, tworzących Podatkową Grupę Kapitałową O, przed upływem 3-letniego okresu funkcjonowania tej podatkowej grupy podatkowej, narusza przepisy prawa podatkowego dotyczące minimalnego okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej (3 lata) i czy w związku z tym będzie skutkowało koniecznością weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład tej grupy za okres jej funkcjonowania (od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia utraty bytu prawnego Spółki C), przez obowiązek dokonania korekt zeznań podatkowych za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia utraty bytu prawnego Spółki C?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-133a/09/AD
  Obowiązek złożenia zeznania podatkowego darowizny w kwocie wolnej od podatku.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-861/09/MK
  Jak płatnik w 2009r. powinien prawidłowo rozliczyć byłego pracownika w przypadku, gdy nieprawidłowo pobrał składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w latach 1999-2001?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-703/09/MK
  Jak płatnik powinien prawidłowo rozliczyć pracowników w 2009r. w przypadku gdy nieprawidłowo pobrał składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w latach 1999-2001?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-473/09-4/DG
  Okoliczność mająca wpływ na zmianę przychodów podatnika, zaistniała już po wystawieniu pierwotnej faktury. W chwili jej wystawienia Spółka nie ma podstaw, aby jako przychód wykazywać inną kwotę niż wynikającą z owej faktury. Na dzień wystawienia faktury jest to jedyna prawidłowa kwota przychodu. W związku z czym nie ma podstaw, aby dokonywać jej korekty (wstecz), ze względu na zdarzenia, które miały miejsce w poprzednich okresach rozliczeniowych. Skutki tych zdarzeń powinny być uwzględniane w rozliczeniach podatkowych na bieżąco.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-941/09/SD
  Czy Wnioskodawca jako następca prawny Spółki może dokonać drugostronnej korekty cen transferowych (tj. przychodu Spółki) poprzez złożenie deklaracji korygującej za okres objęty korektą wraz z uzasadnieniem?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-427a/09/AM
  Czy spółka przejmująca w związku z połączeniem i wykreśleniem spółek przejmowanych z Krajowego Rejestru Sądowego powinna złożyć za spółki przejmowane zeznanie roczne CIT-8 w terminie 3 miesięcy od daty połączenia, czy w terminie do dnia 31 marca 2010 r. w zeznaniu za rok 2009 (rok dokonania połączenia) powinna wykazać osiągnięte przez siebie przychody i poniesione koszty łącznie z przychodami i kosztami, jakie miały w roku połączenia spółki przejmowane do dnia połączenia, także jeżeli koszty, jakie miały spółki przejmowane, na dzień połączenia przewyższały ich przychody?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-655/09/BK
  Wspólne opodatkowanie małżonków.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-745/09-6/MT
  W jakich terminach Wnioskodawca powinien składać formularz PIT ZG? Czy w terminie każdorazowego uzyskania dochodu w danym roku podatkowym poza granicą Polski (np. raz na miesiąc po uzyskaniu wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w zarządzie spólki mającej siedzibę na Cyprze)? Czy też jednorazowo po zakończeniu danego roku podatkowego, w ramach którego uzyskano dochód poza granicami Polski?Czy w przypadku uzyskiwania przez Wnioskodawcę jedynie dochodu z tytułu zasiadania w zarządzie spółki mającej siedzibę na terenie Cypru (przy braku jakiegokolwiek dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce), Wnioskodawca ma obowiązek składać w Polsce odpowiednią deklarację roczną o uzyskanym dochodzie wraz z deklaracją PIT ZG?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-602/09/ESZ
  skutki podatkowe wycofania zeznania podatkowego złożonego na formularzu PIT-36L oraz prawidłowości złożenia dwóch odrębnych zeznań za jeden rok podatkowy
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-597/09/BJ
  Czy wnioskodawczyni słusznie rozliczyła się z podatku dochodowego od osób fizycznych składając zeznanie podatkowe PIT-36 i PIT/ZG za okres od lipca 2008r.?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-604/09/MK
  Czy dobrowolne wpłaty na konto podatnika prowadzącego niekomercyjny serwis internetowy stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-731/09-6/ES
  Czy wartość wyjazdu szkoleniowego jest przychodem osób w nim uczestniczących?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-731/09-5/ES
  Czy wartość poczęstunku podczas posiedzeń organów jest przychodem osób w nim uczestniczących?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-731/09-7/ES
  Czy kwoty stanowiące zwrot poniesionych kosztów dojazdu na posiedzenia i szkolenia są przychodem dla członków organów?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-808/09/SD
  W którym roku należy ująć do kosztów uzyskania przychodów ubytek metali szlachetnych?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-785/09/SD
  Od jakiego miesiąca Spółka jest zobowiązana do przelewania wyższej kwoty z tytułu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy płaconych w formie uproszczonej?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-589a/09/HD
  1. Czy hodowlę dżdżownic można wyodrębnić z pozostałych rodzajów prowadzonej działalności i jako dział specjalny produkcji rolnej dochód ustalać na podstawie norm szacunkowych dochodu rocznego? 2. Jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć w urzędzie skarbowym aby stosować normy szacunkowe oraz w jaki sposób opłaca się podatek dochodowy od tych norm, tj. raz do roku, czy w miesięcznych, równych zaliczkach?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-589b/09/HD
  1. Czy w zeznaniu rocznym dochody z hodowli dżdżownic należy rozliczyć w odrębnym zeznaniu, czy też połączyć je z innymi dochodami, tj. z jednoosobowej działalności gospodarczej i ze spółki cywilnej? 2. Czy istnieją przeciwwskazania formalnoprawne, np. z punktu widzenia podatku dochodowego, aby pracodawca i pracownik byli jednocześnie wspólnikami spółki cywilnej?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-316b/09/MT
  Czy Wnioskodawca powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o anulowanie deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT-8/O za rok, w którym nie był osobą prawną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-669/09/SD
  Czy na dzień wydania przez Sąd postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego syndyk jest zobowiązany do sporządzenia "zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8"?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-597/09-2/JK
  1.Czy w ramach praw nabytych Wnioskodawczyni może rozliczać dochody według stawki liniowej 2.Czy za 2009 rok Zainteresowana będzie mogła sporządzić zeznanie roczne za męża i je podpisać?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-597/09-3/JK
  1.Czy w ramach praw nabytych Wnioskodawczyni może rozliczać dochody według stawki liniowej 2.Czy za 2009 rok Zainteresowana będzie mogła sporządzić zeznanie roczne za męża i je podpisać?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-504/09/MM
  1) Czy kwoty uzyskane z wydzierżawiania gruntu osobie fizycznej pod działalność gospodarczą należy traktować jako przychód z dzierżawy? 2) Czy przychód ten należy opodatkować ryczałtem wg. stawki 8,5%?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-383/09-4/KS
  Czy przychód o którym mowa powyżej, powinien być rozliczony w zeznaniu podatkowym PIT-36 w poz. 7, czy w poz. 8.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-206/09-2/AF
  Na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia praw do roszczenia. Nadmienia się, że skoro obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawczynię spadku powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczeń sądu, tj. w 1988 r., w myśl powołanych wyżej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Ponadto należy wskazać, iż w związku ze zwrotem w drodze decyzji Starosty 1/8 cz. udziału w nieruchomości, Wnioskodawczyni nie jest obowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-385/09-4/KS
  1. Czy Wnioskodawca może skorygować przychód oraz deklarację CIT – 8? 2. Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot podatku dochodowego? 3. W którym roku zrobić korekty za 2007 r., czy w roku bieżącym?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-436/09-3/KS
  Czy stratę ze zbycia można rozliczyć w działalności gospodarczej spółki w dniu jej poniesienia tj. w miesiącu kwietniu 2009 r. obniżając wpłaconą odrębnie przez wspólników zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (jednostki były zakupione na spółkę nie imiennie na wspólników), czy też podmiotem na którym ciąży obowiązek podatkowy jest uczestnik spółki jawnej, który dopiero w odrębnym zeznaniu (PIT-38) rozliczy stratę ze sprzedaży funduszy?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-963/09/AM
  1) Czy w zeznaniu rocznym CIT-8/O: a) w poz. 9 - należy wykazywać jako zwolniony od pdop dochód z działalności gospodarczej (statutowej, pozostałej?), przeznaczany na działalność statutową Instytutu? a w sytuacji kiedy Instytut osiągnął stratę w polu tym należy wpisać "O" (zero)? b)należy wykazywać uzyskiwaną dotację budżetową, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) 2) Czy w konsekwencji powyższego algorytmu obliczeniowego, wynikającego z zeznania rocznego CIT-8 oraz CIT-8/O (będącego zastosowaniem w praktyce rozwiązań przyjętych w updop) należy przyjmować, że podatek dochodowy może w Instytucie wystąpić wyłącznie wówczas, gdy w CIT-8 wystąpią pozycje 44 i 51? (pytanie oznaczone we wniosku Nr4) 3) Czy powyższy algorytm odnosi się również do kosztów podatkowo nieuzasadnionych (np. wpłaty na PFRON, itp.)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-473/09/HK
  W jaki sposób należy obliczyć podatek w zeznaniu PIT-36 za 2008r. w związku z osiąganiem dochodów z tytułu renty zagranicznej z Serbii? Czy w ww. przypadku wnioskodawca powinien zastosować przepisy art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy art. 55 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie tylko do emerytur-rent krajowych, czy również do emerytur-rent zagranicznych?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-459/09/MZ
  Określenie daty powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu dla kwoty wypłaconej z tytułu ugody w sytuacji, gdy część kwoty nie ma charakteru trwałego.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-458/09/MZ
  Określenie daty powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu dla kwoty wypłaconej z tytułu ugody w sytuacji, gdy część kwoty nie ma charakteru trwałego.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-378/09-2/ŁM
  Czy w opisanym stanie Spółka, po spełnieniu warunków określonych w zezwoleniu, a co za tym idzie, po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego: - będzie zwolniona od podatku dochodowego od dnia uzyskania zezwolenia? - będzie mogła dokonać korekty złożonego zeznania podatkowego / zeznań podatkowych - w zakresie wynikającym z nabycia uprawnienia do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego - za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w zezwoleniu?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-500/09-2/ES
  1) Czy w związku z poniesionymi w latach 2003-2007 nakładami związanymi z rozpoczętą w 2003 r. inwestycją, polegającą na budowie domu jednorodzinnego, przysługuje Wnioskodawcy prawo do kontynuowania tzw. dużej ulgi mieszkaniowej, obowiązującej do końca 2001 r., do której Wnioskodawca nabył prawa w 2001 r. z tytułu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego? 2) Czy zapłacone w latach 2004-2007 odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2003 r. na budowę domu jednorodzinnego podlegają odliczeniu od dochodu w ramach tzw. ulgi odsetkowej?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-429/09/HK
  Czy wnioskodawca ma prawo do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-317/09-5/EK
  Czy Wnioskodawca prawidłowo wykazał otrzymane dotacje w CIT-8 oraz CIT-8/0?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-405/09/BJ
  Określenie daty powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu kwoty wypłaconej z tytułu ugody w sytuacji, gdy część kwoty nie ma charakteru trwałego.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-415/09/BJ
  Czy wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko z uwagi na fakt, że córka otrzymuje rentę sierocą z Hiszpanii?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-497/09-5/IM
  Czy biuro maklerskie postąpiło prawidłowo wystawiając PIT-8C skoro umowę podpisało ze spółką, a nie imiennie z osobami fizycznym?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-497/09-4/IM
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo uwzględniając stratę ze zbycia papierów wartościowych jako stratę z prowadzonej działalności gospodarczej i wykazując jako stratę Spółki?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-318/09-2/AS
  Odszkodowanie wypłacane właścicielowi lokalu przez Gminę w związku z niezapewnieniem lokalu socjalnego stanowi przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/80/OBQ/09/551
  Refundacja wypłacona przez Spółdzielnię z tego tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej jest źródłem przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-265/09-4/ŁM
  1) Czy ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej będą korzystać dochody uzyskane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka spełni warunki określone w zezwoleniu, czy też obowiązek wypełnienia warunków określonych w zezwoleniu należy traktować jedynie jako "warunek zawieszający" możliwość korzystania, do momentu spełnienia tych warunków, ze zwolnienia dochodów osiągniętych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w okresie od dnia uzyskania zezwolenia ? 2) Czy ze zwolnienia podatkowego będą korzystać dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia, czy też wyłącznie dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy po dacie realizacji warunków określonych w zezwoleniu?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-462/09-2/AG
  1. Czy osoby fizyczne biorące udział w szkoleniu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej PIT (PIT-8C), czy będą zwolnione? 2. Czy mikroprzedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, ewentualnie kilkuosobowe, niewielkie firmy posiadające 1-2 pojazdy osobowe lub dostawcze), biorący udział w szkoleniu będą podlegali opodatkowaniu oraz czy wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-462/09-3/AG
  1. Czy osoby fizyczne biorące udział w szkoleniu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej PIT (PIT-8C), czy będą zwolnione? 2. Czy mikroprzedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, ewentualnie kilkuosobowe, niewielkie firmy posiadające 1-2 pojazdy osobowe lub dostawcze), biorący udział w szkoleniu będą podlegali opodatkowaniu oraz czy wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-234/09-4/MG
  Reasumując wartość przedmiotowego przychodu Spółka, jako płatnik podatku dochodowego powinna wykazać w informacji PIT-11, za rok podatkowy, w którym dokona wypłaty wynagrodzenia. Natomiast w sytuacji, gdy wartość przychodu nie zostanie wykazana w przedmiotowej informacji PIT-11, Spółka zobowiązana będzie do dokonania korekty informacji PIT-11, w której wykaże w pozycji przychodu przedmiotową kwotę wypłaconą podatnikowi. Spółka, jako płatnik podatku dochodowego w sytuacji nie wywiązania się z ciążących na niej obowiązków powinna dokonać prawidłowego naliczenia i odprowadzenia podatku od przedmiotowego przychodu wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę a po ich odprowadzeniu sporządzić korektę informacji PIT-11, która będzie m. in. podstawą do złożenia korekty zeznania podatkowego przez podatnika.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-279/09/BJ
  Czy jeśli w październiku 2008r. został orzeczony rozwód, wnioskodawczyni przysługuje prawo do obliczenia podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci za rok podatkowy 2008?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4-415-296/09-2/PJ
  Czy Wnioskodawca może rozliczyć się za 2008 rok jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-316/09/AK
  Czy na wnioskodawczyni ciąży obowiązek odprowadzenia podatku za zmarłego męża z tytułu sprzedaży akcji, czy też jest on umorzony wraz ze śmiercią podatnika? Kto miałby złożyć zeznanie, jeśli osoba zobowiązana nie żyje a spadek wnioskodawczyni jest zwolniony z opłat?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-348/09-2/AA
  Czy umorzenie zadłużenia z tytułu zaległych opłat czynszowych stanowiło dla dłużnika przychód z innych źródeł? Czy należało wystawić PIT-8C?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-216/09-2/MK
  Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów na rzecz spółki celem ich umorzenia dochodem podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie nadwyżka przychodu uzyskanego ze zbycia udziałów celem umorzenia nad kosztami jego uzyskania ustalonymi na poziomie wartości udziałów z dnia ich nabycia przez podatnika w drodze darowizny? Na jakim formularzu Wnioskodawca powinien wykazać podatek zapłacony od dochodu obliczonego zgodnie z metodą przedstawioną w pytaniu w pkt 1?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-118/09-4/EC
  Proszę o potwierdzenie czy kwotę 4895,25 PLN (de facto dwukrotnie uiszczonego podatku na Ukrainie i ponownie w Polsce) mogę odliczyć od zeznania podatku dochodowego za rok 2008?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-172/09-4/EK
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek comiesięcznego rozliczania zaliczek na podatek?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8213/17/DZQ/09/PK-818
  Czy zgodnie z § 6 ust. 2a rozporządzenia o MSSE, Spółka - po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia w podatku CIT tj. od miesiąca następującego po spełnieniu warunków zezwolenia (poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników) - będzie mogła dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia w/w warunków określonych w zezwoleniu Wniosek ORD-IN3 MB
  Zmiana interpretacji indywidualnej
  Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 12 czerwca 2008 r. przez Dyrektora Izy Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej Nr IBPB3/423-214/08/AM w ten sposób, iż uznaje, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznań podatkowych CIT-8 oraz informacji CIT-8/0 za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w zezwoleniu- jest nieprawidłowe.
  UZASADNIENIE
  W dniu 18 marca 2008 r. wpłynął do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznań podatkowych CIT-8 oraz informacji CIT-8/O za okres od dnia wydania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie sse do dnia spełnienia warunków określonych w tym zezwoleniu. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca Firma O. S.A. prowadzi w swoim zakładzie na terenie D. działalność gospodarczą w branży produkcji ogumienia dla środków transportu (działalność podstawowa). Spółka uzyskała 27 lutego 2008 r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "(…)" (dalej: sse). W ramach planowanej inwestycji Spółka zamierza dokonać określonych wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnić nowych pracowników (co stanowi warunki zapisane w zezwoleniu). W związku z inwestycją zostaną zakupione maszyny i urządzenia służące do produkcji wyrobów oferowanych przez Spółkę. Zgodnie z zamierzeniami Spółki, warunki zapisane w zezwoleniu zostaną spełnione najpóźniej do końca 2011 r. Stan prawny w momencie rozpoczęcia starań Spółki o objęcie terenu inwestycji obszarem sse wskazywał, iż przedsiębiorca uzyskuje prawo do zwolnienia z podatku na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r, Nr 54, poz. 654 z późn. zm, dalej: updop) począwszy od miesiąca w którym poniósł pierwsze wydatki inwestycyjne (lub pierwsze koszty pracy). W trakcie prac nad nowelizacją rozporządzenia o sse, która sankcjonowałaby włączenie obszaru inwestycji Spółki w obręb sse, zmieniono jednakże niektóre zasady korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiana dotyczyła w szczególności przedsiębiorstw, prowadzących już działalność gospodarczą, która miałaby być kontynuowana w ramach sse. Zmiana polegała na rozszerzeniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 26, poz. 163 z późn. zm., dalej rozporządzenie o sse) o ust. 2a przyznający przedsiębiorcom, których zakład obejmowany jest obszarem sse (a więc m.in. Wnioskodawcy) prawo do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych dopiero po wypełnieniu warunków zapisanych w zezwoleniu. Zgodnie z brzmieniem przepisu, zwolnienie obejmuje jednak okres od dnia uzyskania zezwolenia do wyczerpania dopuszczalnego limitu pomocy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, Spółka - po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych tj. od miesiąca następującego po spełnieniu warunków zezwolenia (poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników) - będzie mogła dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków określonych w zezwoleniu. Korekta polegałaby na złożeniu za poszczególne lata podatkowe informacji CIT-8/O o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku, w których zostanie wykazana kwota wolnych od opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie sse. Następnie kwota ta wykazana zostanie jako odliczenie podatku w korekcie zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W ocenie Spółki, pomimo faktu, iż prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, Spółka nabędzie dopiero wraz ze spełnieniem warunków zapisanych w zezwoleniu (t.j. po poniesieniu wydatków inwestycyjnych i osiągnięciu poziomu zatrudnienia określonego w zezwoleniu), to zwolnienie będzie obejmowało cały okres od dnia otrzymania zezwolenia do momentu wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że po nabyciu prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogła dokonać korekty złożonych, zgodnie z art. 27 updop, deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków określonych w zezwoleniu. W związku z faktem, iż przepis § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse dotyczy prawa do zwolnienia podatkowego, w ocenie Spółki należy odwołać się do przepisów ustanawiających prawo do zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku przedsiębiorców strefowych, a więc do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 274, dalej jako: ustawa o sse). Należy tu zatem w szczególności rozpatrzyć art. 17 ust. 1 punkt 34 updop, zgodnie z którym zwolnione od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy. Art. 16 ust. 1 ustawy o sse stanowi natomiast, iż podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. W świetle powyższego, prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej regulowane jest w szczególności zapisami updop. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r. (sygn. akt I SA/Rz 671/07), w którym sąd stwierdza, że "w świetle (...) przepisu art. 17 ust. I pkt 34 updop podatnik korzysta ze zwolnienia dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse. Art. 17 ust. 5 updop reguluje kwestię utraty prawa do zwolnienia podatkowego, stanowiąc, iż następuje ono w razie cofnięcia zezwolenia strefowego. Zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy o sse, zezwolenie może być cofnięte, jeżeli przedsiębiorca: zaprzestał prowadzenia działalności, na którą posiadał zezwolenie, rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu lub nie usunął uchybień stwierdzonych w wyznaczonym terminie". W konsekwencji biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka posiada ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop oraz art. 16 ust. 1 ustawy o sse, dochody Spółki z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia będą co do zasady, zwolnione z podatku dochodowego do wysokości dopuszczalnej pomocy publicznej już od dnia uzyskania zezwolenia. W przypadku norm regulujących prawą lub obowiązki jednostki, wykładnia językowa jest wykładnią, która powinna być stosowana w pierwszej kolejności (porównaj: L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2006, s. 173 - "W państwach demokratycznych wykładnia językowa i znaczenie literalne zajmują niewątpliwie pozycję uprzywilejowaną wobec wykładni systemowej i funkcjonalnej mimo wzrastającego znaczenia tej ostatniej. Można nawet powiedzieć, iż interpretacje tekstów prawnych w krajach naszego kręgu cywilizacyjnego opiera się za zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej i zasadzie pomocniczości wykładni systemowej i funkcjonalnej."). Dlatego też, w przypadku interpretacji uregulowań prawnych dotyczących zwolnień podatkowych należy literalnie interpretować przepisy określające zasady korzystania ze zwolnień podatkowych. W konsekwencji, analizując przedmiotowe przepisy updop, jak również rozporządzenia o sse, Wnioskodawca wysuwa wniosek, iż po spełnieniu określonych warunków (w tym przypadku zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych), Spółka nabędzie prawo do ulg podatkowych. Tym samym, Spółka będzie miała prawo do dokonania korekt z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za okres od dnia wydania zezwolenia na działalność w sse do dnia spełnienia w/w warunków. Powyższa zasada interpretacji przepisów prawa, została również potwierdzona przez Ministra Finansów (w zakresie odnoszącym się bezpośrednio do zwolnień podatkowych) w piśmie z dnia 5 kwietnia 2006 r. (sygn. PB4/KA-8213-32l-25/06), w którym czytamy "(...) zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową". Zgodnie zatem z § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Spółka zwraca szczególną uwagę na drugą część tego przepisu. W ocenie Spółki, nie ma możliwości, aby "miesiąc następujący po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu" wystąpił w innym przedziale czasu niż "w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej". Dzieje się tak, ponieważ z jednej strony nie ma praktycznej możliwości wypełnienia warunków zezwolenia przed jego uzyskaniem, z drugiej natomiast wyczerpanie pomocy regionalnej nie może nastąpić szybciej niż spełnienie warunków zezwolenia, co de facto upoważnia przedsiębiorcę do korzystania z pomocy regionalnej. W ocenie Spółki, mając na uwadze zasadę racjonalności postępowania ustawodawcy, należy wykluczyć, iż powtórzył on swój zapis i dwa razy określił ten sam przedział czasowy. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, zapisy umieszczone w 6 ust. 2a rozporządzenia o sse wskazują na dwie okoliczności warunkujące wykorzystanie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych:
  - z jednej strony prawodawca stanowi, że "zwolnienia (...) przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu (...)"- z drugiej natomiast wskazuje, iż "zwolnienia (...) przysługują (...) w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej".Z powyższego przepisu § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse jednoznacznie wynika, iż:
  - dotyczy on wyłącznie ściśle określonej grupy przedsiębiorców,- prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przedsiębiorcy ci uzyskują po wypełnieniu warunków zezwolenia,- okres obowiązywania zwolnienia rozpoczyna się od dnia uzyskania zezwolenia.Podsumowując Spółka stwierdza, iż przepis § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse warunkuje co prawda przyznanie prawa do korzystania z pomocy publicznej wypełnieniem warunków opisanych w otrzymanym zezwoleniu, w żadnym jednak wypadku (i) nie odbiera Spółce prawa wynikającego z updop do uznania za zwolnione z opodatkowania dochodów z działalności strefowej osiągniętych od dnia uzyskania zezwolenia oraz (i) prawa do złożenia korekty deklaracji CIT za okres od dnia uzyskania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków. W świetle powyższego, w ocenie Spółki, niedopuszczalna jest (w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 34 updop oraz art. 16 ustawy o sse) zawężająca interpretacja § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, która zakładałaby, że za pewien okres (tj. od dnia uzyskania zezwolenia do momentu spełnienia warunków zezwolenia) przedsiębiorca mający ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie sse traciłby prawo do zwolnienia podatkowego. W ocenie Spółki, rozporządzenie jako akt prawny niższego rzędu nie może odbierać prawa do zwolnienia, ponieważ jak wskazano powyżej regulowane jest ono ustawami o pdop i o sse. Zgodnie z updop, utrata prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych może nastąpić jedynie w przypadku naruszenia przepisów ustawy o sse oraz cofnięcia zezwolenia. Same przesłanki do cofnięcia zezwolenia zostały enumeratywnie wymienione w art. 19 ust. 3 ustawy o sse i tylko naruszenie powyższych warunków pozbawia podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle powyższego, żaden przepis aktu prawnego w randze rozporządzenia, nie może kreować dodatkowej sytuacji (oprócz tych przewidzianych w ustawie o sse), w której podatnik mógłby ostatecznie utracić prawo do zwolnienia lub prawo to zostałoby ograniczone na pewien okres (tu: od dnia zezwolenia do dnia spełnienia jego warunków). Spółka zaznacza, iż takie działanie byłoby sprzeczne z art. 217 Konstytucji RP, w którym stwierdza się, iż "Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy". Rozumienie takie potwierdzone zostało m.in. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2004 r. (sygn. SK 22/03), w którym stwierdza on, iż "Tylko ustawa może nakładać na obywateli i inne podmioty prawa, nowe obowiązki formalne (...). Tym hardziej, tylko w ustawie mogą być ustanowione nowe ciężary materialne, polegające na odbieraniu kontrahentom prawa (...)". W ocenie Spółki sytuacja taka potwierdza wnioski przedstawione powyżej. W ocenie Spółki, co do zasady, działalność prawodawcza powinna być działalnością celową, to znaczy służyć realizacji określonych celów. Dlatego wydaje się oczywiste, iż cele te należy uwzględnić również interpretując akty prawne. Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia o sse z dnia 24 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 182, poz. 1299), a także analogicznych nowelizacji rozporządzeń dotyczących innych stref, celem wprowadzenia § 6 ust. 2a do rozporządzenia o sse, jest doprowadzenie do wyrównania szans podatników, którzy uzyskali zezwolenie w związku z realizacją nowej inwestycji od podstaw (greenfieid) oraz podatników, którzy uzyskali zezwolenie w związku z realizacją inwestycji w ramach już funkcjonującego zakładu (brownfield). Zdaniem Spółki, prawodawca ocenił, iż podatnicy realizujący inwestycje typu greenfieid (nowa inwestycja) posiadają gorszą pozycję konkurencyjną. Dzieje się tak dlatego, że w zdecydowanej większości przypadków dochód, który podlegałby opodatkowaniu uzyskują one dopiero po zakończeniu procesu inwestycyjnego, co opóźnia moment rozpoczęcia wykorzystywania pomocy publicznej. Inwestycje typu brownfield (zakłady istniejące) umożliwiają tymczasem jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej i korzystanie z pomocy publicznej, stawiając realizujących je podatników w lepszej pozycji konkurencyjnej np. poprzez zwiększenie płynności finansowej. Według Spółki, w zamyśle prawodawcy należało zatem wprowadzić przepis, który opóźniłby wykorzystanie pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa realizujące na terenie specjalnych stref ekonomicznych inwestycje typu brownfield. Spółka zaznacza jednak, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia o sse istnieje możliwość, aby inwestor realizujący inwestycję greenfield korzystał z pomocy publicznej jeszcze przed wypełnieniem warunków zezwolenia (zgodnie z 6 ust. 1 rozporządzenia o sse, taki inwestor może korzystać ze zwolnienia od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne bez względu na wypełnienie przez niego warunków zezwolenia). Taka sytuacja ma na przykład miejsce w przypadku, kiedy w ramach przetargu kupuje on grunt na terenie sse, budując jednocześnie swój kredyt podatkowy. W takim przypadku, o ile podatnik osiągnie odpowiednie dochody, może zacząć korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych przed wypełnieniem warunków zezwolenia. Dlatego też, w ocenie Spółki, Wnioskodawca-X., jako inwestor brownfield, ma prawo do dokonania korekt rozliczeń podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków. W innym bowiem przypadku doszłoby do rażącego naruszenia zasady równości podmiotów gospodarczych względem prawa. Skoro bowiem zarówno podatnicy realizujący inwestycje typu brownfield (w tym Wnioskodawca), jak i podatnicy realizujący inwestycje typu greenfield spełnili warunki umożliwiające inwestycję na terenie sse i uzyskali zezwolenie, w ocenie Spółki nie istnieją podstawy do dyskryminowania podatników realizujących inwestycje typu brownfield w postaci opóźnienia momentu skorzystania z przysługuj ącego im prawa. Gdyby bowiem założyć, iż inwestor taki (tj. brownfield) może rozpocząć korzystanie z pomocy publicznej dopiero po wypełnieniu zapisów zezwolenia to, przy założeniu odpowiednio długiego cyklu inwestycyjnego (np. kilka lat w przypadku skomplikowanych maszyn produkcyjnych) istnieje realne ryzyko, że inwestor nie zdążyłby wykorzystać przysługującego mu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, w ramach dostępnego limitu pomocy publicznej, przed wygaśnięciem okresu obowiązywania strefy. Istniałaby również uzasadniona obawa o ekonomiczną wykonalność strefowych inwestycji typu brownfield. Spółka zauważa, iż w żadnym wypadku nie istnieje zagrożenie wykorzystania wyższej wartości pomocy w wyniku wcześniejszego rozpoczęcia korzystania z niej, gdyż wysokość pomocy, do której uprawniona jest Spółka działająca na terenie sse ograniczona jest zawsze limitem maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej właściwej dla danego regionu, zgodnie z 5 rozporządzenia o sse oraz art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (OJ L 302/29). Według Spółki, należy zatem uznać, że w przedstawionej powyżej sytuacji zamiast do wyrównania szans doszłoby do powstania zdecydowanie nierównego traktowania podmiotów gospodarczych, co jak należy sądzić, nie było przecież celem ustawodawcy. W ocenie Spółki interpretacja przepisu § 6 ust. 2 rozporządzenia o sse nie pozostawia żadnych wątpliwości. Zarówno wykładnia językowa, jak również systemowa i celowościowa wskazują, iż pomimo tego, że prawo do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskane zostanie przez Wnioskodawcę dopiero po spełnieniu warunków zezwolenia, to okres obowiązywania tego prawa rozpoczyna się wraz z uzyskaniem przez Spółkę zezwolenia. W ocenie Wnioskodawcy w praktyce oznacza to, iż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Spółka spełni warunki zezwolenia, uzyska możliwość skorygowania złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia jego warunków tj. najpóźniej do 31 grudnia 2011 r. W ramach tej korekty Spółka złoży za poszczególne lata podatkowe informację CIT-8/0 o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku, w których zostanie wykazana kwota wolnych od opodatkowania dochodów uzyskanych przez Spółkę z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie sse, a następnie wykaże tę kwotę jako kwotę odliczenia podatku w korekcie zeznania CIT-8 za poszczególne lata podatkowe. W dniu 12 czerwca 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wydał dla firmy O. S.A. interpretację indywidualną Nr IBPB3/423-2 1 4/08/AM, w której stwierdził, iż stanowisko Spółki wyrażone we wniosku z dnia 18 marca 2008 r., jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje. Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie. W ocenie Ministra Finansów nie można uznać za prawidłowe stanowiska Spółki wyrażonego we wniosku z dnia 7 marca 2008 r., potwierdzonego w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej z dnia 12 czerwca 2008 r. Nr IBPB3/423-214/08/AM. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34) updop wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Natomiast z ust. 4 art. 17 updop wynika, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Z treści ww. cytowanych przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 updop wynika, iż warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy, na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne. Minister Finansów zauważa, iż nie można dokonywać interpretacji przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34) updop w oderwaniu od przepisów regulujących funkcjonowanie sse. Stosownie do 4 ust. 1 rozporządzenia o sse pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowi pomoc regionalną z tytułu: - kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych odpowiednio w 7, lub- tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.W myśl § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia o sse zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 ust. 6. Z kolei z § 6 ust. 2a (dodanego rozporządzeniem z dnia 24 września 2007 r. (Dz.U.07.182.1299) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2007 r., wynika, iż w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia od podatku dochodowego, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego Spółka prowadzi w swoim zakładzie działalność gospodarczą w branży produkcji ogumienia dla środków transportu (działalność podstawowa). W dniu 27 lutego 2008 r. Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalność gospodarczej na terenie mieleckiej sse. W ramach planowanej inwestycji Spółka zamierza dokonać określonych wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnić nowych pracowników (co stanowi warunki zapisane w zezwoleniu). W związku z inwestycją zostaną zakupione maszyny i urządzenia służące do produkcji wyrobów oferowanych przez Spółkę. Zgodnie z zamierzeniami Spółki, warunki zapisane w zezwoleniu zostaną spełnione najpóźniej do końca 2011 r. Z powołanych wyżej przepisów rozporządzenia w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej wynika zatem, iż przedsiębiorcy którego zakład objęto strefą, zwolnienie podatkowe przysługuje dopiero od miesiąca następującego po miesiącu,w którym zrealizował w pełni warunki zezwolenia, tj. osiągnął zarówno poziom inwestycji, jak też poziom zatrudnienia, określony w zezwoleniu. Z gramatycznej wykładni ww. przepisu wynika zatem jednoznacznie, iż moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych odroczony został do czasu spełnienia warunków przewidzianych w zezwoleniu. Przepis ten nie daje zatem podstaw do zwolnienia przez przedsiębiorcę dochodu do opodatkowania już w momencie rozpoczęcia inwestycji. Podkreślić należy bowiem, iż celem wprowadzenia przepisu § 6 ust. 2a ww. rozporządzenia było zbliżenie warunków korzystania z pomocy publicznej przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję na terenie funkcjonującego zakładu do przedsiębiorcy realizującego inwestycję od podstaw. Objęcie statusem sse już działających zakładów i wydanie zezwolenia na produkcję wyrobu o tej samej klasyfikacji PKWiU, co wcześniej produkowany, tworzy takim inwestorom korzystniejsze warunki działania, ponieważ mogą szybciej wykorzystać należną pomoc, niż w przypadku inwestycji realizowanej od podstaw. Wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez już działające firmy, jest uzasadnione ponieważ są to duże kosztowo projekty wprowadzające innowacyjne technologie, a więc takie, które w znaczącym stopniu wpływają na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Nie można zatem się zgodzić ze stanowiskiem Spółki, iż podatnicy realizujący inwestycję typu brownfield są dyskryminowani poprzez opóźnienie momentu skorzystania z przysługuj ącego im prawa do korzystania z pomocy publicznej. Minister Finansów podkreśla, że zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania. W związku z tym przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową. Zatem pomimo faktu, iż zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych będzie obejmowało dochód uzyskany przez Spółkę z działalności objętej zezwoleniem, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, nie oznacza jednak, że Spółka ma prawo do złożenia korekty CIT-8 i CIT-8/O za okres od dnia otrzymania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w tym zezwoleniu. Spółka bowiem prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych nabędzie dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym w pełni zrealizuje warunki zezwolenia (tj. od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne i osiągnięty zostanie poziom zatrudnienia określony w zezwoleniu). W tym stanie faktycznym i prawnym Minister Finansów stwierdził, że interpretacja indywidualna wydana w dniu 12 czerwca 2008 r. przez Dyrektora Izy Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej Nr IBPB3/423- 21 4/08/AM, jest nieprawidłowa. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy). PowrótDrukujWyszukiwarka
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4-415-228/09-4/PJ
  Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do składania rocznego rozliczenia podatkowego (zeznania podatkowego) za zmarłego męża za 2008 rok.Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r., wspólnie ze zmarłym małżonkiem.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/033-33/ORK/09/PK-449
  Dotyczy: możliwości wpłacania na pdop zaliczki formie uproszczonej.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-80/09-4/MG
  Czy Wnioskodawca przejmując z dniem 1 czerwca 2009 r. wszelkie obowiązki opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i składając: PIT-4R i PIT-8AR za 2009 r. powinien być sporządzony przez Departament Kadr za cały Bank? (czyli PIT-4R i PIT-8AR obejmować będzie także okres I-V za oddziały okręgowe i Zakład Usług Gospodarczych), Czy każda jednostka organizacyjna Wnioskodawcy posługująca się w tej chwili indywidualnym numerem NIP powinna w swoim urzędzie skarbowym złożyć pisemną informację na formularzu NIP-2 o planowanej reorganizacji oraz wycofaniu się z rozliczania w nich podatku dochodowego od osób fizycznych (wszelkie obowiązki opłacania podatku z dniem 1 czerwca przejmuje Centrala Wnioskodawcy)?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-147/09-2/AG
  Jak w opisanej sytuacji należy rozumieć metodę obliczania wysokości zaliczek na podatek dochodowy wg przepisów zawartych w ustawie ?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-42/09-7/AS
  Stypendium pobierane w Komisji Europejskiej w 2008 roku nie jest dochodem w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.Istnieje natomiast możliwość pomniejszenia osiągniętego przychodu z tytułu przedmiotowego stypendium o kwotę stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-133/09-2/DS
  Czy w 2009 roku Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z przewidzianej w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwości wpłacania zaliczek w formie uproszczonej, tj. w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w rubryce 54 deklaracji CIT-8 za 2007 rok złożonej w roku 2008.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-114/09-2/ES
  Czy nie mając dochodów w Polsce i przebywajac zagranicą w latach 2005-2008, zgodnie z ustawą o abolicji podatkowej, Wnioskodawczyni powinna sie starać o umorzenie długu podatkowego za te lata, czy wystarczy, że płaciła Ona podatki w Anglii, nie musi przedsięwziąć żadnych dalszych kroków?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-47/09-2/AS
  Odszkodowanie płacone właścicielowi lokalu przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku sądowego, wypłacane na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego nie korzysta ze zwolniona od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-83/09-3/ER
  Czy we wskazanym stanie faktycznym, w związku z połączeniem Spółek, które zostało zarejestrowane poprzez dokonanie wpisu sądowego w dniu 31 grudnia 2008 r. o godzinie 10:36:59, Spółka Przejmowana była zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego za rok 2008r.? Czy w przypadku przejęcia rozliczanego metodą łączenia udziałów (bez zamykania ksiąg) spółka przejmująca (A H) powinna uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym także przychody i koszty uzyskania przychodu spółki przejmowanej (A T), wykazywane od początku roku podatkowego 2008 r. do dnia połączenia?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-23/09-4/MG
  Czy w związku ze zdarzeniem przyszłym, Spółka prawidłowo będzie wykazywać świadczenie w ramach programu zwolnień monitorowanych w dziale E pkt 5 informacji PIT-11? Czy w związku ze zdarzeniem przyszłym, Spółka może sporządzać i przekazywać dwie deklaracje PIT-4R - jedna do pracowników Spółki, a druga od pracowników stoczni objętych programem zwolnień monitorowanych?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-100/09/AM
  Czy Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, której pierwszym dniem istnienia jest 01 październik 2008 r. winna złożyć zeznanie CIT-8 za IV kwartał 2008 r.?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-64/09/BD
  Czy w rozliczeniu rocznym powinny być zawarte dochody jakie zawarł pracodawca w PIT-11 uwzględniając w nim również kwotę wypłaconego w 2008r. przez pracodawcę na podstawie wyroku sądowego wnioskodawczyni wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy za ubiegłe lata?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-51/09/BD
  Czy wnioskodawca może dokonać rozliczenia za rok 2008 wspólnie z synem, pomimo tego, że nie mają wspólnego adresu zameldowania i zamieszkania?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-67/09-4/HS
  Czy można dokonać korekty podatku (CIT-8) za lata 2005 - 2006 i potrącić zapłacony podatek dotyczący tych lat, ale zapłacony w 2007 r.?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-49/09-4/HS
  1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rok podatkowy (obrotowy) zawsze musi stanowić pełnych kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych (za wyjątkiem przypadków opisanych w art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 wspomnianej ustawy)? 2. Czy zeznanie podatkowe CIT-8 dotyczyć może tylko i wyłącznie roku podatkowego (obrotowego) będącego wielokrotnością pełnych kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych? 3. Czy w sytuacji kiedy Spółka dla celów sprawozdawczości wewnątrzgrupowej podzieli rok podatkowy (obrotowy) na inne okresy niż pełne miesiące kalendarzowe, będzie jednocześnie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający jej kalkulowanie zaliczek na podatek dochodowy za kolejne następujące po sobie miesiące kalendarzowe?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-16/09-2/AS
  Odszkodowanie otrzymane od Spółki za zacienienie mieszkania z powodu budowy przez Spółkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowi przychód z innych źródeł.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-194/08/MW
  Sposób opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu transakcji dokonywanych na rynku Forex.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1641/08-2/AS
  Spełnienie warunków do skorzystania z ulgi należy postrzegać jako warunki ściśle związane z osobą zmarłego "nieprzechodzące na spadkobierców, co oznacza, że okres 10-letni wyznaczony przez ustawodawcę jako warunek skorzystania z ulgi nie dotyczy spadkobierców.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-292/08-3/AJ
  Podatnik ma możliwość wyboru, w których latach i w jakiej wysokości dokona odliczeń z tego tytułu z zachowaniem warunku co do dopuszczalnej kwoty i okresu odliczenia. Ponadto w danym okresie rozliczeniowym może być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat do wysokości dochodu, który stanowi podstawę opodatkowania. Wysokość odliczenia – 50% kwoty poniesionej straty – należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1727/08-2/ER
  CIT - w zakresie obowiązków podatkowych wynikających z połączenia spółek metodą łączenia udziałów
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-208/08-4/SP
  Możliwość odliczenia w zeznaniu rocznym wydatków poniesionych na przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności.
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-71/09-4/JK
  1.Jak prawidłowo rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2008 i przyszłe lata?2.Od kiedy Wnioskodawca jest rezydentem Polski?3.Czy Wnioskodawca podlega ograniczonemu, bądź nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (od kiedy)? 4.Jaką deklarację należy złożyć w rozliczeniu rocznym za 2008 rok i kolejne lata, i jakie załączniki?5.Jaką metodę należy zastosować w rozliczeniu rocznym?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1571/08-2/AS
  Dochody z tytułu praw wdowich od United Nation joint Staff Pension Fund (Organizacji Narodów Zjednoczonych Fundusz Emerytalny) nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1004/08-2/AA
  Czy Wnioskodawczyni powinna składać w urzędzie zeznanie PIT-28, czy też wystarczające są zeznania PIT-28 składane co rok przez męża?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1551/08-2/AS
  Opodatkowaniu w Polsce będzie podlegać wynagrodzenie obywatela Czech z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy osoba ta będzie przebywała w Polsce przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni podczas każdorazowego dwunastomiesięcznego pobytu a wynagrodzenie będzie ponoszone przez Spółkę czeską niemająca zakładu ani siedziby w Polsce.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-65/08-4/JS
  1. Czy w ramach obowiązujących w 2004 r. przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz obowiązującego formularza NIP - 3w tym czasie Wnioskodawca powinien złożyć zgłoszenie aktualizujące NIP - 3? A jeśli tak to, w jaki sposób Wnioskodawca powinien określić właściwość Urzędu Skarbowego, do którego taki wniosek powinien trafić? Co jeżeli po ewentualnym zgłoszeniu Wnioskodawca zmieni miejsce zamieszkania na inne lub nawet inny kraj niż Wielka Brytania?2. Czy miejsce zamieszkania Wnioskodawcy dla celów podatkowych od września 2004 roku i w latach następnych jest w Wielkiej Brytanii?3. Czy Wnioskodawca podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce od września 2004 roku i w latach następnych?4. Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił rozliczając się z dochodów osiągniętych w Polce składając PIT - 37 za rok 2004? Czy powinien składać zeznania podatkowe za lata 2005, 2006 i następne?5. Czy US w S. będzie musiał dostosować się do odpowiedzi MF na wniosek Wnioskodawcy?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-66/08-4/SP
  Ustalenie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych od września 2004 r. i w latach następnych, ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w okresie od września 2004 i w latach następnych, rozliczenia dochodów w zeznaniach podatkowych w Polsce za ten okres oraz zastosowania rozstrzygnięcia kwestii skutków podatkowych stanu faktycznego będącego przedmiotem niniejszej interpretacji.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-80/08-6/SP
  Ustalenie obowiązku podatkowego w Polsce za lata 2005-2007 i możliwość skorzystania z abolicji podatkowej
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-113/08-2/SP
  Obowiązek złożenia wniosków PIT-AZ, AZ-O i zeznań podatkowych za lata 2004-2007 w Polsce w związku z wejściem w życie ustawy o abolicji.
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1500/08-2/AS
  przy obliczaniu wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty wyegzekwowanej przez komornika, w części stanowiącej równowartość wynagrodzenia z tytułu wykonywania umowy, można zastosować 20% koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy, o ile komornik sądowy nie zastosował tych kosztów wcześniej.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1467/08-2/AS
  Uzyskany przychód z tytułu sprzedaży ekspektatywy odrębnej własności lokalu, jako przychód z praw majątkowych, po pomniejszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1484/08-2/AS
  Kwota umorzonych odsetek stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-583/08/DP
  Czy w oparciu o posiadaną dokumentację rozliczeniową Wnioskodawca może złożyć korektę zeznań rocznych za 2001 r. - 2003 r. ujmując i rozliczając remanent końcowy z 2000 r.?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-977/08/TJ
  Sprzedaż nieruchomości.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1413/08-4/SP
  bowiązek złożenia zeznań podatkowych za lata 2004 - 2006 w związku z wejściem w życie ustawy o abolicji.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1414/08-4/AK
  Czy w związku z przeniesieniem ośrodka interesów życiowych i gospodarczych do Wielkiej Brytanii (od 2004 r.) Wnioskodawca nadal podlega obowiązkowi złożenia rozliczenia podatkowego w Polsce za lata 2004 - 2006?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1386/08-2/AS
  Wartość dodatkowych akcji przyznanych akcjonariuszowi, proporcjonalnie do posiadanych przez niego akcji, opłacanych ze środków własnych i bez konieczności dokonywania przez danego akcjonariusza jakichkolwiek płatności w zamian za objęte dodatkowe akcje, lub podejmowania jakichkolwiek innych czynności, nie będzie stanowiła przychodu tego akcjonariusza.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL-LM/834/61/GKW/08/PK3/322
  Czy w związku z otrzymaniem rekompensaty za "mienie zabużańskie" wystąpi obowiązek zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1317/08-4/MK
  wspólne rozliczenie dochodów z małżonką za rok 2009 i lata następne
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1423/08-2/AS
  Refundacja wypłacona przez Spółdzielnię z tego tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej jest źródłem przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1310/08-4/JK
  Czy Oddziały zamiejscowe Zakładu, które do 30.06.2008 r. rozliczały się z PDOF lokalnie czyniły to prawidłowo?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-922/08/MM
  1. Czy Wnioskodawczyni może - razem z mężem - w rocznym zeznaniu podatkowym uwzględnić do odliczenia 74% wartości odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego na podstawie zaświadczenia z banku? (74% wskazuje udział wartości lokalu mieszkalnego w całkowitej kwocie zaciągniętego kredytu hipotecznego)? 2. Czy odliczenia można dokonać po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym za rok 2008, z uwzględnieniem również odsetek zapłaconych w roku 2006 i 2007? 3. Czy na możliwość odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego wspólnie z małżonkiem w roku 2006, na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych ma wpływ fakt, że mąż Wnioskodawczyni dysponuje prawem do innego lokalu mieszkalnego, który nabył w drodze darowizny (zawartej z rodzicami w październiku 2005 roku), tj. czy "ulga odsetkowa" przysługuje jedynie osobom, które zaciągnęły kredyt na swoje pierwsze mieszkanie?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1341/08-2/AK
  Miejscem zamieszkania Wnioskodawcy dla celów podatkowych w 2007 r. była Polska zgodnie z art. 3 ust.1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca przebywał w Polsce ponad 183 dni w roku kalendarzowym. W związku z powyższym analiza dalszych przesłanek pozostaje bez znaczenia.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1126/08-2/JB
  Przy ocenie prawa do preferencyjnego sposobu opodatkowania należy mieć więc na względzie przede wszystkim okoliczności faktyczne, bowiem prawo do wspólnego opodatkowania przysługuje osobie wychowującej dziecko. Decydujące znaczenie ma więc fakt z kim dziecko zamieszkuje i na czyim utrzymaniu pozostaje. Reasumując, mając na uwadze powyższe oraz przedstawione przepisy prawa podatkowego uznać należy, iż Wnioskodawczyni przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia tj. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1127/08-2/JB
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczania się przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1361/08-2/AS
  Oddział zatrudniający pracowników, gdy będzie wykonywał czynności płatnika, np. przy składaniu deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych winien posługiwać się własnym numerem identyfikacji podatkowej.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1372/08-2/AG
  W związku z dokonaniem połączenia transgranicznego, na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakończenie roku podatkowego spółek przejmowanych nastąpi wyłącznie, jeżeli zgodnie ze znajdującymi zastosowanie w sprawie przepisami o rachunkowości dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych tych spółek oraz sporządzenia przez te spółki bilansu. W przypadku, gdy na skutek połączenia transgranicznego nie dojdzie do zakończenia roku podatkowego podmiotów przejmowanych, po stronie Banku, działającego w Polsce poprzez Oddział, powstanie obowiązek przygotowania jednego zeznania rocznego o wysokości dochodu (straty) osiągniętego za okres od początku poprzedniego roku podatkowego każdej z łączących się spółek aż do zakończenia roku podatkowego przyjętego przez Oddział (stanowiący zakład Banku). W przypadku, gdy na skutek połączenia transgranicznego dojdzie do zakończenia roku podatkowego podmiotów przejmowanych, z uwagi na sukcesję podatkową po stronie Banku, działającego w Polsce poprzez Oddział, powstanie obowiązek przygotowania zeznań o wysokości dochodu (straty) osiągniętego przez przejmowane podmioty od początku poprzedniego roku podatkowego każdej z łączących się spółek aż do dnia połączenia.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1186/08-4/JK
  Wnioskodawczyni będzie mogła dokonać korekty zeznań PIT-38 wykazując w tych zeznaniach zerowy dochód pod warunkiem posiadania dokumentacji potwierdzającej fakt, że kwota przychodu za dany rok była równa kwocie uzyskania przychodów lub w danym roku podatkowym nie wystąpiły ani przychody ani koszty ich uzyskania. Jednocześnie informuje się, że na weryfikację zeznań za 2004 r. i 2005 r., tj. sprawdzenie poprawności wykazanych kwot przychodu i dochodu urzędy skarbowe mają pięć lat, gdyż zgodnie z zapisem art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w których upłynął termin płatności podatku.
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1315/08-2/AS
  Umorzone przez bank części odsetek karnych i umorzone kwoty niezapłaconych odsetek od kredytu, których termin płatności upłynął, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-664/08-2/RP
  Czy Dom Maklerski po uzyskaniu wiarygodnej informacji o śmierci klienta powinien wystawić informacje PIT-8C dla pełnomocnika działającego na rachunku klienta?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1174/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przez Wnioskodawczynię normy 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego związanego z projektowaniem i programowaniem systemów infor ...
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1145/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 04.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przez Wnioskodawcę normy 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego związanego z projektowaniem i programowaniem systemów informaty ...
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1156/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 04.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przez Wnioskodawczynię normy 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego związanego z projektowaniem i programowaniem systemów infor ...
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1130/08-2/MG
  Czy przychód Wnioskodawczyni ze zbycia udziału w Spółce wykazany w zeznaniu podatkowym za rok 2008 powinien zawierać jedynie kwotę X, czy sumę kwot X, Y, Z?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1129/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2008 r. (data wpływu 30.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością -jest nieprawidłowe.W dniu 30.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1121/08-2/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przez Wnioskodawczynię normy 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego związanego z projektowaniem i programowaniem systemów infor ...
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1104/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 25.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przez Wnioskodawcę normy 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego związanego z projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych w ze ...
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1140/08-2/ECH
  Czy X w K w 2007 roku oraz 2008 i latach następnych przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz rocznej deklaracji CIT-8, powinien ujmować przychody i koszty ich uzyskania związane z administrowaniem nieruchomościami z zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy Miasto K?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1209/08/HK
  Czy za 2007r. wnioskodawczyni przysługuje prawo do rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-944/08-4/MG
  Czy Wnioskodawca funkcjonujący w dotychczasowej formie prawnej - zakład budżetowy, będzie zobligowany do wystawienia PIT-11 pracownikom za okres od początku roku do dnia przekształcenia Wnioskodawcy, tj. do dnia zarejestrowania spółki w KRS, czy też PIT-11 należy wystawić za cały rok kalendarzowy 2008.
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-824/08-6/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30.04.2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) oraz piśmie z dnia 07.08.2008 r. (data nadania 08.08.2008 r., data wpływu 11.08.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-824/07-2/SP z dnia 31.07.2008 r. (data nadania 31.07.2008 r., data doręczenia 04.08.2008 r.) i piśmie z dnia 28.08.2008 r. (data nadania 29.08.2008 r., data wpływu 01.09.200 ...
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-299/08-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 06 maja 2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania uproszczonej formy wpłaty zaliczek miesięcznych w 2008 r. -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pism ...
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-299/08-5/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 06 maja 2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania uproszczonej formy wpłaty zaliczek miesięcznych w 2009 r. -jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony p ...
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-512/08-6/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2008 r. (data wpływu 30 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2008 r. oraz w dniu 11 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie podstawy do złożenia zeznania PIT- 36 za 2007 r. -jest nieprawidłowe.W dniu 30 kwietnia 2008 r. został złoż ...
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-721/08-4/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2008 r. (data wpływu 28.04.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 25.07.2008 r. (data nadania 28.07.2008 r., data wpływu 30.07.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-721/08-2/SR z dnia 21.07.2008 r. (data nadania 21.07.2008 r., data doręczenia 24.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyc ...
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-330/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu "odstępnego" za mieszkanie -jest nieprawidłowe.W dniu 29 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-744/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Xszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2008 r. (data wpływu 28.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od syndyka -jest nieprawidłowe.W dniu 28.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-509/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2008 r. (data wpływu 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu wykazania w zeznaniu podatkowym dochodów uzyskanych od pracodawców z zagranicy -jest nieprawidłowe.W dniu 29 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziel ...
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-701/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18.03.2008 r. (data wpływu 21.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłaconego odszkodowania za szkody w nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 21.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-720/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29.04.2008r. (data wpływu 12.05.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania w stosunku do Spółki przepisów ww. ustawy -jest nieprawidłowe.W dniu 12.05.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-201/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalania podstawy opodatkowania dla spółki przejmującej w roku podatkowym, w którym dokonano połączenia spółek metodą łączenia udziałów -jest prawidłowe.W dniu 7 ...
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-619/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2008 r. (data wpływu 09.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu do opodatkowania powstałego z tytułu zbycia udziałów (akcji) za cenę sprzedaży płatną w walucie obcej w ratach ustalonych na lata 2007 - 2008 -jest nieprawidłowe.W dniu 09. ...
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-589/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008r. (data wpływu 03 kwietnia 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 03 kwietnia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego o ...
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-537/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05 maja 2008 r. (data wpływu 7 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania alimentów -jest nieprawidłowe.W dniu 7 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-351/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.03.2008 r. (data wpływu 26.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od Syndyka oraz sposobu rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe -jest prawi ...
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-431/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji małżonka -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2-415/581/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2008 r. (data wpływu 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika ciążących na komorniku sadowym egzekwującym zaległe wynagrodzenie za pracę -jest prawidłowe.W dniu 21 maja 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-423/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29.02.2008 r. (data wpływu 05.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia przez spółdzielnię mieszkaniową niespłaconych rat wkładu budowlanego -jest nieprawidłowe.W dniu 05.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-431/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01.03.2008 r. (data wpływu 06.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko -jest nieprawidłowe.W dniu 06.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-461/08-2/MO
  Czy w świetle powyższego stanu faktycznego Wnioskodawca prawidłowo interpretuje przepis art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczając się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-299/08/CzP (KAN-3721/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 11 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wysokości podatku należnego w związku z wyliczeniem kwoty zaliczek w formie uproszczonej -jest nieprawidłowe.W dniu 11 kwietni ...
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-392/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej -jest prawidłowe.W dniu 29.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-502/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2008 r. (data wpływu 27.02.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 27.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-142/08-6/HS
  Czy w związku z rozwiązaniem umowy sprzedaży gruntu i naniesień Spółka będzie zobowiązana do skorygowania wstecz in minus przychodu i kosztów uzyskania przychodów wynikających z tej transakcji i w efekcie zeznania CIT-8 za rok podatkowy 2006?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-115/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 05.02.2008 r. (data wpływu 08.02.2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 08.05.2008 r. (data wpływu 09.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec -jest prawidłowe.W dniu 08.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udziel ...
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-328/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2008 r. (data wpływu 14.02.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi podatkowej z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej- jest prawidłowe.W dniu 14.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-126/08/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko K., przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 5 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpłaty zaliczek w formie uproszczonej -jest nieprawidłowe.W dniu 5 marca 2008 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-286/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gospodarstwa Pomocniczego............. przedstawione we wniosku z dnia 06 lutego 2008r. (data wpływu 12 lutego 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązku składnia sprawozdań finansowych -jest nieprawidłowe.W dniu 12 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa ...
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-288/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06 lutego 2008r. (data wpływu 12 lutego 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości podatku należnego w związku z wyliczeniem kwoty zaliczek w formie uproszczonej -jest prawidłowe.W dniu 12 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywid ...
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-245/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2008 r. (data wpływu 06.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych na rzecz pracowników opłacanych przez pracodawcęjest nieprawidłowe.W dniu 06.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-206/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2008 r. (data wpływu 31.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia właściwej metody przy rozliczeniu rocznym dochodów osiągniętych w 2007 r. w Polsce i we Francji - jest:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-180/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z Komisji Q przez eksperta powołanego do oceny grantów przedstawionych do konkursu w 7 Programie Ramowym Komisji Q -jest nieprawidłowe. ...
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-205/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2008 r. (data wpływu 31.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w 2007 roku -jest prawidłowe.W dniu 31.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-194/08-4/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2008 r. (data wpływu 30.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko -jest prawidłowe.W dniu 30.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-223/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22.02.2008 r. (data wpływu 26.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie :
  - preferencyjnego rozliczenia się dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz odliczenia ...
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-209/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa Ubezpieczeń X. w Y, przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2008 r. (data wpływu 1.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu ze stosunku pracy od różnicy pomiędzy oprocentowaniem pożyczki ustalonym w umowie, a średnim oprocentowaniem pożyczek udzielanych przez banki -jest ...
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-13/08-7/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2008 r. (data wpływu 07.01.2008 r. ) oraz piśmie (data nadania 25.03.2008 r., data wpływu 27.03.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-13/08-3/PJ z dnia 07.03.2008 r. (data nadania 07.03.2008 r., data doręczenia 18.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od ...
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-223/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko -jest prawidłowe.W dniu 04.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-137/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 15.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczeń podatkowych za lata 2007 - 2008.
  - jest nieprawidłowe- w części dotyczącej rozli ...
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-143/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko -jest prawidłowe.W dniu 21.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-63/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 29.11.2008 r. (data wpływu 14.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z K -jest nieprawidłowW dniu 14.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-97/08-2/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko- jest nieprawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-38/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2008 r. (data wpływu 09.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na spłatę odsetek od kredytu -jest prawidłowe.W dniu 09.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-210/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.01.2008r. (data wpływu 08.01.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zeznania podatkowego za 2007r. -jest nieprawidłowe.W dniu 08 stycznia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od os ...
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-36/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 08.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu za 2007 r. zwróconej kwoty przyznanej w 2006 r. tytułem odprawy i ekwiwalentu za urlop -jest nieprawidłoweW dniu 08.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-614/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-627/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2007 r. (data wpływu 31.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 31 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-613/07-2/AF
  Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z opłaceniem usług Doradcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli zostały poniesione zgodnie z zasadami art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym pomniejszają one wysokość dochodu do opodatkowania. Koszty te należy ująć w pozycji koszty uzyskania przychodu w zeznaniu rocznym PIT-38 składanym za rok podatkowy 2007 w terminie do 30 kwietnia 2008 r
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-17/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02.01.2008 r. (data wpływu 07.01.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku złożenia zeznania podatkowego -jest nieprawidłowe.W dniu 07.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-462/07-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 13.11.2007 r. (data wpływu 28.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek ustawowych od otrzymanego odszkodowania -jest nieprawidłowe.W dniu 28.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-573/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży monet i znaczków pocztowych z kolekcji własnej -jest nieprawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. wpłynął ww. wniosek Pana o udzielenie pisemnej in ...
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-372/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki S. A., przedstawione we wniosku z dnia 08.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia informacji o dochodach według ustalonego druku PIT-11 w związku z przejęciem pracowników przez podmiot trzeci -jest prawidłowe.W dniu 12.11.2007 r. został złożony ww. wni ...
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-370/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 08.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania odszkodowania - jest prawidłowe.W dniu 12.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-363/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2007 r. (data wpływu 08.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków związanych z nabyciem akcji w wysokości proporcjonalnej dla zbywanych akcji -jest nieprawidłowe.W dniu 08.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-451/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.11.2007 r. (data wpływu 14.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie roku podatkowego -jest nieprawidłowe.W dniu 14.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku ...
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423/499/07-2/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 22.11. 2007r. /data wpływu 26.11.2007r./ o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych CIT-8, jednostek budżetowych zwolnionych podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o p ...
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-302/07/KCz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP- 26 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy na podstawie niezgodnej ze stanem rzeczywistym deklaracji PIT-8C wnioskodawca jest obowiązany dokonać rozliczenia przychodu z kapitałów pieni ...
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-351/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 03.11.2007 r. (data wpływu 06.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do dokonanych odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na zakup gruntu -jest nieprawidłowe.W dniu 06.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-297/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14.10.2007 r. (data wpływu 22.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych w latach 2006 i 2007 na rzecz banku oraz doradców finansowych z tytułu uzyskiwania przychodów z kapitałów pieniężnych -jest niepr ...
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-276/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r. (data wpływu 18.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych oraz polisy ubezpieczeniowej na rzecz pracowników opłacanych przez pracodawcę -jest nieprawidłowe.W dniu 18.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-282/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r. (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania polisy ubezpieczeniowej oraz świadczeń medycznych na rzecz pracowników opłacanych przez pracodawcę -jest nieprawidłowe.W dniu 19.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-471/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy D., przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 7 listopada 2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C -jest prawidłowe.W dniu 7 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-209/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia --.--.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania posiadanych uprawnień do kapitałów pieniężnych i opodatkowanie ich w momencie sprzedaży akcji -jest prawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-243/07-5/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia --.--.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania należności zagranicznej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -jest nieprawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony ww ...
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-207/07-4/AS
  Przychody pracownika z tytułu opłaconej przez płatnika wartości wynagrodzenia ryczałtowego za dodatkowe świadczenia zdrowotne.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423/287/07-2/KO
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26.09. 2007r. (data wpływu 04.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych CIT-8, jednostek budżetowych korzystających ze zwolnienia z podatku dochodowego od o ...
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-75/07-2/AS
  Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników wykonujących pracę na terenie Holandii.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-36a/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1979 r., Nr 12, poz. 84 ze zm.) -jest prawidłowe.W dniu 17 wr ...
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-203/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia --.--.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia dodatkowych dochodów uzyskiwanych w wyniku współpracy z firmą usługową- jest prawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-104/07-5/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24.08.2007 r. (data wpływu 30.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego -jest nieprawidłowe.W dniu 30.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-148/07-3/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia --.--.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczania na początku każdego roku podstawy opodatkowania i należnego podatku za poprzedni rok podatkowy -jest nieprawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-117/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia --.--.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodu z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny -jest nieprawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-147/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia ----.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodu wysokości prowizji od kredytów udzielonych w latach 2004, 2005, 2006, 2007 na zakup akcji -jest prawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-158/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia --.--.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za przychód pracownika wartości spotkania integracyjnego -jest nieprawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-142/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia --.--.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowania wypłaconego na podstawie ugody sądowej byłemu Członkowi Zarządu Spółki -jest prawidłowe.W dniu --. ...
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-164/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia --.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania pobranych przez pracowników bonów na posiłki lub produkty, z których pracownicy mogą sporządzać posiłki -jest prawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony w ...
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-81/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawione we wniosku z dnia --.--.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika socjalnego -jest nieprawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożo ...
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-84/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.08.2007 r. (data wpływu 20.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dofinansowania wypoczynku niepełnoletniego dziecka pracownikajest nieprawidłowe.W dniu 20.08.2007 r. został złożył ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-78/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 16.08.2007 r. (data wpływu 21.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego w 2007 roku -jest prawidłowe.W dniu 21.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyc ...
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-71/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 08.08.2007 r. (data wpływu 13.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ograniczonego obowiązku podatkowego w 2007 roku i w latach następnych -jest prawidłowe.W dniu 13.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-72/07-6/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13.08.2007 r. (data wpływu 16.08.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do dokonanych odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-45/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19.07.2007 r. (data wpływu 26.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia przez bank odsetek od kredytu konsumpcyjnego -jest nieprawidłowe.W dniu 26.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-15/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2007r. (data wpływu 16.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od prawnych w zakresie korekty przychodów należnych -jest nieprawidłowe.W dniu 16.07.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...
 352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/72/07
  Dot. uproszczonej formy wpłacania zaliczek w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8.
 353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-25/2007
  Do kiedy należy prawidłowo dokonać rozliczenia rocznego?
 354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-20/07
  W jaki sposób dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozliczyć zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy?
 355. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/42181-0002/07/AB
  W jakiej wysokości może odliczyć stratę podatkową zeznaną w CIT-8 za 2004 r. : czy w wysokości wykazanej w pozycji 35 części D , czy też stratę powiększoną o dochody wolne, wykazaną w pozycji 44 części E zeznania ?
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-98932/III/2006
  Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej przez zemnie deklaracji PIT-38 zerowego dochodu podatku od zysków kapitałowych jeżeli wykazany w deklaracji PIT-8C złożonej przez firmę X mój dochód i podatek został określony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)?
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IIDG/415-15/07
  Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonej deklaracji PIT38 zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych,jeżeli wykazany w deklaracji PIT8C złożonej przez firmę X In.SJ dochód i podatek został okreslony nieprawidłowo (sztucznie zawyżony)
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-105/07
  Czy powstaje obowiązek podatkowy w związku z opłacaniem przez zakład pracy polisy ubezpieczeniowej dla córki zmarłego pracownika?
 359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CF/413/IP-31/2007/GW
  Czy podatniczka może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeżeli córka otrzymywała zasiłek pielęgnacyjny i ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, mimo iż osiągnęła w 2006 roku dochody w wysokości przekraczającej kwotę wolną od podatku?
 360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/43/07
  Dotyczy sposobu obliczenia podatku dochodowego za 2006 rok, w sytuacji osiągnięcia dochodu opodatkowanego za granicą z tytułu pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-9/07
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik może złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w 2006 roku rozliczone w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/6/MF/423/29/2007
  1. Czy będzie Pan mógł skorzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych przy stawce podatku wynoszącym 17% z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami? 2. Czy w chwili prowadzenia działalności gospodarczej i jednocześnie pozostawania w stosunku pracy będzie Pan mógł nadal korzystać z odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne ? 3. Czy jako osoba pozostająca w stosunku pracy oraz prowadząca działalność gospodarczą będzie Pan zmuszony składać dwa zeznania roczne?
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/41/07
  Czy otrzymane od komornika sądowego odsetki od zadłużenia Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu zwrotu nadpłaty wkłądu budowlanego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IIDG/4111/415-8/423/07
  Jak dokonać rozliczenia rocznego, gdy brak PIT-8C i czy zasadne jest wykazanie straty z tytułu utraconych a zainwestowanych pieniędzy X.S.A ,któremu odebrano zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej?
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/38/07
  Jakie są skutki podatkowe w związku ze zwrotem zaliczek w wyniku odstąpienia przez upadłego dewelopera od umowy realizacyjnej lokalu mieszkalnego ?
 366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/26/BŚ/07
  Czy podatek zapłacony na Białorusi od odsetek z tytułu pożyczki, a potrącony przez pożyczkobiorcę oraz dochód uzyskany na terytorium Białorusi z tytułu odsetek, Spółka powinien rozliczyć dopiero w rocznym rozliczeniu dochodu i podatku dochodowego za rok 2007?
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-80/07/AJ
  Czy Spółka ma prawo pomniejszyć przychód za 2006 r. o kwotę wierzytelności, która w 2005 r. na skutek złożenia w dniach: 22.11.2005 r., 30.11.2005 r., 31.12.2005 r. i 31.01.2006 r. przez Spółkę dłużnikowi oświadczenia o potrąceniu została uznana za zaspokojoną i uwzględniona w przychodzie Spółki za 2005 r., a która wobec zawarcia 20 października 2006 r. z dłużnikiem ugody, na mocy której Spółka cofnęła oświadczenie o dokonanie potrącenia, ostatecznie nie została umorzona?
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/PIA/07
  W jaki sposób należy dokonać roczne rozliczenie podatkowe za 2006 rok w sytuacji, gdy wnioskodawca nie otrzymał informacji PIT-11?
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-8/07/RB
  Podatnik nabył w drodze spadku 532 akcje spółki giełdowej po 10 zł za sztukę. Akcje te 21.04.2006r, zostały sprzedane zgodnie z umową sprzedaży. Z tyt. sprzedaży akcji w Urzędzie Skarbowym podatnik dokonał zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 96 złotych, co zostało udokumentowane dowodem zapłaty z dnia 16.05.2006r.Jednocześnie po zakończeniu roku 23 lutego 2007 roku Centralne Biuro Maklerskie wystawiło informację PIT-8C wykazując dochód ze sprzedaży przedmiotowych akcji. Czy w świetle powyższego podatnik winien złożyć za 2006r, zeznanie podatkowe PIT-38 i opodatkować dochód ze sprzedaży ww. akcji?
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-10/07
  Czy przychody z prostytucji podlegaja opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Czy niezłożenie zeznania o przychodach z prostytucji podlega karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe ?
 371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-3/07
  Czy zgłoszenie nabycia spadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnia do zwolnienia od podatku spadków i darowizn?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423/3/7/07
  Kwestia obowiązku złożenia zeznania podatkowego CIT-8 przez wspólnotę mieszkaniową, którą tworzy m.in Gmina o statusie miejskim.
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UBPII/415-3/P/07
  Wątpliwość wnioskującego dotyczy kwestii, czy może korzystać z odliczenia od dochodów wydatków na spłatę odsetek od kredytu, które dotyczą części mieszkalnej na podstawie art.26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku opodatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r., Nr 14 poz. 176 z póżn. zm.).
 374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/415-3/07
  Czy zasądzone wyrokiem sądu zaległe wynagrodzenie należy uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatku?
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-46/07/AZ
  Czy do zeznania rocznego PIT-36 za 2006 rok ma uwzględniać PIT-14 wystawiony przez Xi w upadłości, w przypadku jego nie uwzględniania, czy musi dokonać zwrotu odliczonego w ramach dużej ulgi budowlanej w zeznaniu PIT- 36 za 2000r. wkładu mieszkaniowego, wniesionego na konto developera w wysokości 70%, jeżeli w wyniku upadłości developera, zwrócono jej po 5 latach, decyzją Sądu wkład mieszkaniowy w wysokości 90%, który w całości przeznaczy na zakup lokalu mieszkalnego, a więc w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych?
 376. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: A1-D-415-1/OD/07
  Czy spadkobierca przejmuje przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy, w tym prawo do całkowitego wykorzystania ulgi uczniowskiej nabytej przez zmarłego męża?
 377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-41/07/KB
  Czy uprawnione jest wykazanie straty z tytułu utraconych a zainwestowanych wcześniej pieniędzy w domu maklerskim X i czy możliwe jest wykazanie tejże straty mimo nie dysponowania dokumentem PIT-8C?
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-46/07
  Czy Podatnik może rozliczyć się z dochodów osiągniętych w 2006 roku wspólnie z synem, który jest studentem i w 2006 roku nie osiągnął żadnych dochodów
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/07
  W jaki sposób wykazać zwóconą przez ZUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej na skutek przywrócenia podatnika do ubezpieczenia społecznego rolników?
 380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-2-3/07/MDK
  1) Czy w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku 2006, istnieje możliwość złożenia przez drugiego z małżonków wniosku o łączne opodatkowanie dochodów uzyskanych w tym roku podatkowym? 2) Czy w przypadku śmierci, w trakcie roku podatkowego, małżonka ponoszącego do dnia śmierci wydatki z tytułu zakupu leków oraz używania samochodu osobowego w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (ulga rehabilitacyjna), drugiemu z małżonków rozliczającemu się za tenże rok podatkowy w trybie art.6a ust.1 pkt 1, ust.2, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje prawo do odliczenia tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej w pełniej wysokości tj. z pominięciem innych spadkobierców?
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-21/07/10
  Czy w przypadku otrzymywania dochodów z tytułu umowy o dzieło z firmą zagraniczną należy złożyć PIT-53 przy składaniu rozliczenia rocznego PIT-37?
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/28/07
  Czy w rozliczeniu rocznym możńa uwzglęnić faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia w wysokości wyższej niż 20% uzyskanego przychodu zaliczając do nich koszty przejazdów prywatnym samochodem w wysokości iloczynu liczby przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu ?
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/4150-3/07/AG
  Czy pieniądze otrzymane w ramach ugody zawartej w sprawie rezygnacji z tytułu do lokalu mieszkalnego będą polegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/07/R1
  Jakie dokumenty należy dołączyć do zeznania rocznego składanego za rok podatkowy w Polsce, osiągając w Polsce przychody z tytułu najmu opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w przypadku równoczesnego podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii?
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-76/07/AP
  Czy Spółka może stosować przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.? Czy może stosować kwartalne rozliczanie w zakresie podatku CIT? Zgodnie z umową Spółki rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, a pierwszy rok obrotowy Spółki będzie trwał od dnia rozpoczęcia działalności do 31 grudnia 2007 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 4 października 2006 r. Spółka podjęła decyzję, że 31 grudnia 2006 r. zakończy pierwszy rok podatkowy i połączy księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za kilka miesięcy 2006 r. z księgami i sprawozdaniem za 2007 r. Oznacza to, że Spółka przyjeła pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Spółka podjęła decyzję o stosowaniu kwartalnej formy rozliczeń.
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-1/415/9/2007
  Czy wydatki poniesione na kontynuację i zakończenie budowy winny być udokumentowane fakturami VAT ?
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDP/423-1/07/II
  Czy w związku z wydanym w dniu 28.06.2006 r. wyrokiem Sądu Apelacyjnego ustalającym datę podziału spółdzielni na 31.12.2004 r. należy dokonać korekt zeznań rocznych za lata 2004-2005 i deklaracji miesięcznych do dnia rejestracji podziału spółdzielni w KRS?
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0002/07/RA
  Co stanowi przychód i koszt podatkowy wspólnoty mieszkaniowej ujmowany w zeznaniu podatkowym CIT-2 oraz CIT-8?
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-9/07
  P O S T A N O W I E NI ENa podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wnioskach skierowanych do:1. Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego,2. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu,3. Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie,4. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach,5. Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie,6.Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowieo udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 06.02.2007r. (data wpływu do Urzędu 12.02.2006r.) spółka zwróciła się z wnioski ...
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0048/07/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi czy Spółka, która rozpoczęła działalność 21 listopada 2006r. ma obowiązek powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym roku podatkowym trwającym od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność, tj. 31 grudnia 2007 roku.
 391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/34/07/int
  W jaki sposób powinna rozliczyć się osoba samotnie wychowująca małoletnie dziecko w sytuacji gdy jedynym dochodem tej osoby jest renta małoletniego dziecka ?
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-1/07
  Czy Podatniczka może opodatkować dochód osiągnięty w 2006r. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, jeżeli ojciec dziecka osiąga dochody opodatkowane 19% podatkiem liniowym?
 393. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0037/07
  Czy podatnik osiągający dochody z pracy wykonywanej na terytorium Islandii posiada w Polsce obowiązek rozliczenia się z tych dochodów?
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-6/07
  Czy zasądzone i wyegzekwowane w 2006 roku przez komornika od zleceniodawcy zaległe wynagrodzenie w kwocie netto wraz z ustawowymi odsetkami (liczonymi od daty zapłaty wynikającej z zawartej umowy do dnia faktycznej zapłaty) podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy jednak należy wykazać otrzymaną kwotę w zeznaniu podatkowym za 2006 rok?
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-07/07/1
  Jakie deklaracje i w jakim terminie powinny być składane w związku z obowiązkiem podatkowym związanym z odpłatnym zbyciem akcji w ramach korporacyjnego planu akcyjnego RSU?
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-/415/9/2007
  Wątpliwości z Pana strony budzi zagadnienie, czy do odliczenia powinna być przyjęta tylko kwota zapłaconych odsetek, przypadająca od kredytu wykorzystanego na kontynuację i zakończenie budowy, jeżeli kredyt został wykorzystany zarówno na zakup budynku mieszkalnego w stanie surowym jak i na sfinansowanie wydatków na kontynuację i zakończenie budowy ?
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IB/415-2/07
  Czy stypendium naukowe otrzymywane z USA podlega opodatkowaniu podatkiem dochdowym od osób fizycznych ?
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-53/06
  1. Czy kwota uzyskana ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu ryczałtowym 10% podatkiem od przychodu, jeżeli prawo do tego lokalu zostało nabyte do wspólnego majątku w wyniku przydziału spółdzielczego własnościowego prawa dnia 05.03.1990 r., a jego zbycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży tegoż prawa zawartej w dniu 22.11.2006 r., sporządzonej w formie aktu notarialnego, która to została poprzedzona umową przedwstępną, zwartą w dniu 04.10.2006 r. również w formie aktu notarialnego? 2. Czy w powyższym przypadku, tj. przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego dnia 05.03.1990 r., a zbytego w dniu 22.11.2006 r. powinni dokonać jakichkolwiek czynności formalnych w Urzędzie Skarbowym? 3. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży ww. spółdzielczego prawa do lokalu powinni wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym?
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0079/07
  Czy sprzedaż akcji nabytych na giełdzie papierów wartościwych przed 01.01.2004r. powoduje obowiązek zapłaty podatku?Czy dochód ze sprzedaży takich akcji należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-38?
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/1/07/DM
  Zwolnienie przedmiotowe z tytułu prowadzonej działalności rolniczej przez Gospodarstwo Rolne Archidiecezji "X".
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-4/06
  Czy gminna biblioteka publiczna jest zobowiązana do składania zeznań podatkowych CIT-8?
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/20/07/AG
  dotyczy możliwości wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-2/I/07/BG
  Jak należy odliczyć część zrefundowanych wydatków mieszkaniowych związanych z remontem likalu?
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-6/07/5630
  Spółka dokonała podziału poprzez wydzielenie majątku. Oddział terenowy Spółki został zamknięty z dniem 31 lipca 2006 r. a w jego miejsce powstała nowa Spółka. Mimo likwidacji oddziału terenowego Spółka nadal prowadzi działalność w miejscu siedziby. Spółka zwróciła się z zapytaniem jak w takim przypadku powinna dokonać rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Czy z dniem 31 lipca 2006 r. powinna złożyć CIT-8 czy dalej dokonywać rozliczeń w deklaracji CIT-2, a zeznanie CIT-8 złożyć na koniec roku?
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/423-4/06
  Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w 2006r. opłaty planistycznej ustalonej na podstawie decyzji z 2002r.? Czy dokonać korekty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1999, 2000 czy za 2002r.?
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415-29/06/07
  Kto jest zobowiązany do sporządzania, składania i podpisywania deklaracji miesięcznych na podatek dochodowy oraz deklaracji rocznych ?
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-65/VII/2006
  Czy jeśli zrefinansujemy kredyt hipoteczny udzielony nam w 2003 roku na zakup mieszkania nowym kredytem konsolidacyjnym (tzn. kredytem hipotecznym połączonym z kredytem konsumpcyjnym) lub innym kredytem hipotecznym, to czy utrzymamy prawo do ulgi odsetkowej?
 408. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0991/06
  Czy podatnik ma obowiązek opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku armatora z siedzibą na Wyspach Turks i Caicos?
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/4111/415-143/06/EK
  Czy w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość sprzedanych opcji stanowi przychód z kapitałów pieniężnych , który należy rozliczyć zeznaniem podatkowym PIT-38?
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415-28/06
  Kiedy należałoby uwzględnić do opodatkowania zwrócone w miesiącu październiku 2006 r. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy a kiedy składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłacone za okres 2004 r. i 2005 r. ?
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-75/06/JM
  Czy należy obejmować zeznaniem rocznym uzyskiwane przez nierezydenta przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jeżeli od przychodów tych podatek został pobrany przez płatnika?
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/297/Z/K/06
  Na mocy wyroku sądu została przywrócona do pracy i podjeła zatrudnienie osoba, z którą wcześniej rozwiązano umowę o pracę. Osobie tej została wypłacona odprawa, która w chwili obecnej jest świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi. Czy istnieje mozliwosć korekty PIT-11 za 2005r. oraz PIT-4.
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-141/06/EK
  Czy ma Pan prawo do rozliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2006 kwoty 800,00zł. z tytułu opłacenia sztucznej soczewki ocznej, po usunięciu zaćmy z prawego oka, w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/242/06
  Czy w zeznaniu podatkowym PIT-36, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją, należy wykazać przychód z pracy we Francji brutto czy netto (po odjęciu kosztów i składek na ubezpieczenie społeczne potrąconych przez płatnika we Francji) ?
 415. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/4117-1-148/06
  - dotyczy obliczenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej w 2004 r. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która uprzednio zwiększyła dochód podlegający opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany 40% podatek dochodowy.
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-22/06
  W jaki sposób należy opodatkować dochód uzyskany w 2006 roku przez podatnika - leśniczego, który nie zgłosił prowadzenia pozarolniczej działności gospodarczej , z tytułu wynajmu letnikom pokoju w leśniczówce i rozbicia namiotu na terenie leśniczówki?Czy dokonując rozliczenia podatkowego za rok 2006, dochód uzyskany z tego tytułu należy wykazać na formularzu zeznania PIT-37 w Dziale ( części) C.1 w wierszu 5 jako inne źródła przychodu, nie wymienione w wierszach od 1-do 4 i opodatkować go 19% stawką podatku dochodowego?
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I / 415 - 22 / 2006
  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą uzyskał z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2006 roku zwrot zapłaconych w latach 2004 - 2005 składek na ubezpieczenie społeczna, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz FGŚP. Składki na ubezpieczenie społeczne odliczał od dochodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczał od podatku najpierw w deklaracjach, a następonie w zeznaniach podatkowych. Natomiast składki na FP i FGŚP zaliczył do kosztów działalności w dniu ich poniesienia. Podatnik zwraca się z zapytaniem w jaki sposób dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych wykazać zwrot powyższych składek ?
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/432-2/2006
  Pytanie dotyczy obowiązku sporządzenia i przekazania do urzędu skarbowego zeznania CIT-8 wraz z bilansem i uchwałą w przypadku zmian w strukturze organizacyjnej jednostki polegających na włączeniu w strukturę innej jednostki.
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM-413/19/06
  Czy mogę rozliczać się w imieniu mojego męża? Mąż jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, a ja jestem jego prawnym opiekunem. Mąż otrzymuje rentę inwalidzką. Ponieważ jestem opiekunem prawnym męża to sądzę, że mogę roliczać się w jego imieniu.
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM-413/16/06
  Czy w razie jakichkolwiek zmian w przepisach w zakresie rozliczenia podatku dochodowego zostanę o nich poinformowana czy też co roku mam zwracać się pisemnie w jaki sposób powinnam się rozliczać? Uważam, że powinnam kontaktować się z Urzędem Skarbowym w sprawie rozliczenia.
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-250/29673/06/DP
  Czy wydatki, w związku z którymi brak w dniu bilansowym dokumentów (faktur), są kosztami uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym otrzymano dokumenty, czy też te, w stosunku do których dokumenty otrzymano po zakończeniu roku podatkowego, ale przed terminem złożenia CIT-8 lub datą rzeczywistego złożenia CIT-8, w zależności od ich związku pośredniego lub bezpośredniego z przychodami danego roku podatkowego, tj. gdy związek jest bezpośredni - są kosztami roku, w którym osiągnięto przychód z nimi związany, a gdy pośredni - kosztami następnego roku podatkowego, tj. roku, w którym je poniesiono? Dotyczy opłaty dystrybucyjnej, opłat stałych, m. in. telekomunikacyjnych, energii, czynszu, opłaty za wywóz nieczystości, badania sprawozdania finansowego, doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, wydatków reklamowych/marketingowych/promocyjnych, z tytułu usług logistycznych, usług transportowych i kurierskich oraz związanych z konwojowaniem banderoli i towarów.
 422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-1/06
  Czy istnieje obowiązek rejestrowania w urzędzie skarbowym umów darowizn od kwoty wolnej od podatku?
 423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-262-315/06/RM
  Podatnik zwrócił się o potwierdszenie stanowiska, że rok podatkowy spółki przejmowanej po połączeniu trwa i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. oraz, że Spółka przejmowana składa ostatni CIT - 2 w roku podatkowym 2006 za czerwiec, tj. za okres od 01 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2006r.; w polu 8 CIT - 2 powinna być wskazana spółka przejmowana, deklarację powinna podpisac osoba reprezentująca spółkę przejmujaca.
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-30/06/MP
  Jeżeli trwający obecnie rok podatkowy Spółki zakończy się z dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych na moment przekształcenia, w jakim momencie Spółka będzie zobowiązana do złożenia deklaracji CIT-8 za ten okres?
 425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-31/06/MP
  Czy jeżeli kolejny rok podatkowy Spółki będzie trwał od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych spółki przekształconej do ostatniego dnia przyjętego roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia 2007r. i Spółka będzie obowiązana do złożenia deklaracji CIT-8 za ten okres?
 426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-21/06
  Czy podatnikowi realizującemu inwestycję, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, mającą na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika i członków jego rodziny, polegającą na budowie budynku mieszkalnego rekreacyjnego całorocznego wypoczynku, w którym zamierza on wraz z rodziną zamieszkać na stałe i będzie tam zameldowany, (na sfinansowanie której zostanie udzielony kredyt z banku przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego do udzielania kredytów, a z umowy kredytowej będzie wynikało, że dotyczy on inwestycji, związanej z budową przedmiotowego budynku rekreacyjnego całorocznego wypoczynku), przy spelnieniu pozostałych warunków wynikajacych z art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje, po zakończeniu inwestycji, prawo do odliczenia od dochodu faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie tej inwestycji ?
 427. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1141/05
  W tym stanie faktycznym sąd stwierdził, że skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie, z uwagi na brak wystarczających podstaw. Żaden z podniesionych w skardze zarzutów nie zasługuje na uwzględnienie, w tym brak: rachunku uproszczonego nr 5/0/98, postępowania dowodowego na okoliczność poniesienia oraz że IS wydała decyzję z naruszeniem art. 200 § 1 Op.
 428. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-13/06/3
  Pytanie podatnika dotyczy zeznania o wysokosci wspólnych dochodów małżonków
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/415-75/06
  Czy można złożyć po 30 kwietnia roku podatkowego korektę zeznania - wspólne zeznanie małżeńskie (rozliczenie ze zmarłym małżonkiem), w przypadku gdy minął ustawowy termin do wyboru wspólnego rozliczenia?
 430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-415-11098-12/06
  Czy zapłacić za zmarłego męża zryczałtowany podatek od przychodu z najmu i czy złożyć za niego zeznanie?
 431. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/415-0013/06/Z
  Czy ojciec będący wdowcem, pozostający formalnie od 24.08.1991 r. w związku małżeńskim może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów jako osoba samotbnie wychowująca dziecko?
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-77/06/KK/5
  Czy w celu utrzymania 3 % współczynnika przychodowości będącego warunkiem istnienia podatkowej grupy kapitałowej, podatkowa grupa kapitałowa może zrezygnować z rozpoznania w zeznaniu podatkowym części straty stanowiącej stratę podatkową jednego z jej członków.
 433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDII-415/1/29/1/2006
  Czy zwrot kwoty wydatków mieszkaniowych wczesniej odliczonych podlega doliczeniu do podatku.
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-128/06/3
  Czy organ podatkowy może podjąć decyzję o zaliczeniu stwierdzonej nadpłaty w zeznaniu podatkowym na konto przyszłych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-128/06/2
  Czy nadpłata wynikająca z zeznania podatkowego może być przekazana na konto osobiste podatnika
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-128/06/6
  Czy w związku z dokonaniem w 2006 roku zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w 2005 roku przysługuje prawo do złożenia korekty za 2005 rok
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 152070;150053
  Czy dochód uzyskany przez Pana ze sprzedaży majątku zlikwidowanej Spółdzielni Pracy S., której był Pan udziałowcem, winien być wykazany w zeznaniu podatkowym i opodatkowany na zasadach ogólnych łącznie z pozostałymi dochodami ?
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-110/06/BS
  Czy można na podstawie art.26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w zeznaniu PIT-37 oprócz składek potrąconych przez płatnika i wykazanych w PIT-11 odliczyć od dochodu również te składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-121/06/02/RL
  Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji w sprawie rozliczenia umorzonej pożyczki mieszkaniowej po zmarłym ojcu.
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USB XIV/415/23/06
  Dotyczy rozliczenia podatku dochodowego od osoby fizycznych za 2005r. w przypadku śmierci podatnika.
 441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-131/06/02/RL
  Czy może rozliczyć się jako ojciec samotnie wychowujący dziecko.
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/85/2006
  - Czy dochody uzyskane przez małżonka, który prowadził w roku 2005 pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i jednocześnie osiągał dochody ze stosunku pracy, mogą być rozliczone we wspólnym zeznaniu rocznym, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 powyższej ustawy ?- Czy za prawidłowe, należy uznać: a. rozliczenie dochodów uzyskanych przez małżonka z pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym PIT-36L ? b. połączenie dochodów uzyskanych ze stosunku pracy z dochodami małżonka nie prowadzącego pozarolniczej działalności gospodarczej i wykazanie ich we wspólnym zeznaniu podatkowym PIT-37 ?
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-26/06
  Czy podatnik może dochody za rok 2006 rozliczyć wspólnie z małżonką gdy wybrał do 20 stycznia 2006 zryczałtowaną formę opodatkowania a w trakcie roku podatkowego osiągnął przychody z działalności, która została wyłączona z ryczałtu?
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IIPDG2/310/415/78/06/MW
  Czy wypełniając PIT/X będący załacznikiem do PIT/38 mógł Pan posłużyć się stawką 25%(taki podatek faktycznie został zapłacony we Francji), czy też powinien wpisać w polu 12 kwotę według stawki 15% ( taki podatek mógł Pan zapłacić , gdyby złożył certfikat rezydencji) i dopłacic 4% podatku?
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/21/06
  Czy będzie istniał obowiązek składania zeznania rocznego w Polsce w sytuacji osiągania dochodów w Norwegii na podstawie umowy o pracę?
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-103B/156/06/AZ
  W jaki sposób należy rozliczyć po zakończeniu roku podatkowego dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym oraz dochody ze stosunku pracy?
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436/4/2006
  Czy na fundacji jako osobie prawnej dokonującej darowizn na rzecz osób fizycznych ciąży obowiązek podatkowy zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-423/4/06
  Spółka Akcyjna zamierza przekształcić się w ciągu roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zamykając księgi na ostatni dzień swojej działalności w roku 2006. W powyższym stanie sprawy spółka ma wątpliwości w jakich terminach i za jaki okres należy złożyć ostatnią deklarację CIT-2 i zeznanie CIT-8 obejmujące ostatni okres jej działalności przed przekształceniem.
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/47/06
  Czy podlega odpisowi od podatku wydatek na zakup pieca naftowego w wysokości 969,00zł ?
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-41/JWR/06
  Czy odszkodowanie wypłacone na podstawie zawartej ugody w związku z pogorszeniem się sytuacji materialnej rodziny - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-18/06/IS
  Czy obowiązki informacyjne określone w art. 18 ust. 1e-1h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzone ustawą z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533) w przedmiocie otrzymanych darowizn, określone w powołanych przepisach mają zastosowanie do kościelnych osób prawnych osiągających dochody wyłącznie z niegospodarczej działalności statutowej.
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0064/06
  Czy wystąpił obowiązek i zobowiązanie podatkowe wniskodawczyni? Jaka jest wysokość kwoty, która powinna być przyjęta jako przychód? Czy kwota otrzymana w czerwcu 2005, powinna być pomniejszona o wartość świadczeń należnych za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004?
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/33/06
  Czy koszty dotyczące danego roku podatkowego udokumentowane dowodami otrzymanymi w roku następnym, po zamknięciu ksiąg rachunkowych i po złożeniu zeznania podatkowego CIT-8, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, stanowią koszt uzyskania przychodu roku następnego?
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/28/06
  Czy istnieje prawo do odliczenia wydatków mieszkaniowych od zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego przez płatnika z tytułu dywidendy ?
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-79/06/AZ
  Czy Podatnik posiada prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2005 rok kwoty spłaconego kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego przed 1992 rokiem.
 456. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0035/2006
  Czy podatnik może obniżyć podatek dochodowy w 2006r i nastepnych latach o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej i pobranej w 2005 r., która " nie zmieściłą się" w 2005 r. z uwagi na małą kwotę podatku?
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/14/06/MJ
  Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym w 2005r. Podatnik został oddelegowany przez przedsiębiorstwa, w których był zatrudniony, do pracy we Francji. Przedsiębiorstwa te mają swoje siedziby w Warszawie. Za wykonywaną pracę otrzymywał wynagrodzenie w walucie EUR. Dla potwierdzenia okresów zatrudnienia, osiągniętych dochodów i potrąconych zaliczek na podatek dochodowy otrzymał z każdej z firm, w której był zatrudniony, informację PIT-11. Według Podatnika z informacji tych nie wynikało jednoznacznie, że są to dochody osiągnięte za granicą. Jednocześnie Podatnik wyjaśnił, że z uzyskanych w 2005r. dochodów rozliczył się w Urzędzie Skarbowym, składając zeznanie podatkowe na druku PIT-37, traktując uzyskane dochody jako krajowe.Podatnik uważa jednak, że za 2005r. powinien dokonać korekty zeznania podatkowego na druku PIT-36 oraz skorzystać z odliczeń przysługujących dochodom zagranicznym, a w konsekwencji otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/50/2006
  Czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (deklaracje PIT-5) oraz zeznanie podatkowe za rok 2006 można złożyć w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, z uwagi na fakt tymczasowego zameldowania od miesiąca kwietnia 2006 roku w miejscowości Rabka-Zdrój ?
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/205/DF/06
  Czy podatnik może pozostać na podatku liniowym korygując złożone wcześniej deklaracje Pit-5 wraz z zeznaniem podatkowym za 2005 rok Pit-36 ?
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/17/06/SŁ
  Czy ojciec samotnie wychowujący dzieci małoletnie, może rozliczyć w zeznaniu rocznym podatek w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci i czy rentę rodzinną należy rozliczyć w załączniku PIT-M do zeznania PIT-36 ?
 461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-106/06/RL/02
  czy może złożyć zeznanie podatkowe jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeżeli w trakcie roku zawarła związek małżeński.
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS PDFN-415/36/06
  Czy rozwiedziony podatnik łożący na utrzymanie 4 dzieci, które często u niego przebywają może sie rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dzieci?
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pd.1.406/2/2006
  Czy wydatek poniesiony na zakup okapu, płyty elektrycznej i piekarnika można odliczyć w ramach ulgi remontowej w zeznaniu rocznym za 2005 rok ?
 464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432?IPdg2/415/429/54/2006
  Czy przysługujące a nie wypłacone w 2005r wynagrodzenie ze stosunku pracy należy wykazać w rozliczeniu podatku dochodowego za 2005r?
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-32/06
  Czy na małżonce zmarłego podatnika ciąży obowiązek złożenia zeznania, w przypadku gdy nie można złożyć wspólnego zeznania?
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.Pdf-415/20/2006
  Czy uzyskanie dodatkowego przychodu z tytułu wykonanych usług reklamowych, marketingowych w trakcie roku podatkowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej powoduje utratę warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/20/2006
  Czy można kumulować w roku podatkowym 2005, dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych z dochodami uzyskanymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, która to działalność opodatkowana była jednolitą stawką 19% (tzw. podatek liniowy) ?
 468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US - 415/23/06/int
  Czy zgromadzone środki w kasie mieszkaniowej wycofane w 2005 r. i wydatkowane na remont i modernizację mogą w całości stanowić podstawę do odliczenia w ramach ulgi remontowej ?
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-98-149/06/MP
  Jaką kwotę należy wpisać w pozycji 54 zeznania CIT-8 "suma zaliczek wpłaconych przez podatnika": czy kwotę zaliczek wpłaconych do końca roku obrotowego, którego dotyczy dane zeznanie, czy też kwotę zaliczek wpłaconych za dany rok podatkowy niezależnie od daty wpłaty dokonanej w następnym roku (po złożeniu korekty CIT-2)?
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/06
  Czy podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w związku z zasądzonym wyrokiem sądu lecz nie wypłaconym zaległym wynagrodzeniem za pracę?
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-1/415-3/06
  dotyczy zastosowania odpowiednich formularzy zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2005 (przychody z działalności gospodarczej, renty, odestek na lokacie w banku zagranicznym)
 472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/158/DJW/06
  Czy można dokonać rozliczenia rocznego w oparciu o "pasek wypłaty" wynagrodzenia za styczeń 2005 r., czyli rozliczyć faktycznie otrzymane wynagrodzenie.
 473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/32/06
  Jaki jest roczny limit kosztów uzyskania przychodów w opisanym stanie faktycznym.
 474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/13/2006
  Czy jestem zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiagniętego w 2005 r. dochodu do dnia 30.04 2006 r. pomimo nieotrzymania informacji z zakładu pracy?
 475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-29/06/AB
  Dotyczy sposobu zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwot podatku w deklaracjach CIT-2 i CIT-8.
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-36/06
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że w dniu 12.12.2005 r. sąd orzekł rozwiązanie małżeństwa podatniczki przez rozwód, powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dwojgiem małoletnich dzieci obojgu rodzicom. Ponadto sąd ustalił, że miejscem zamieszkania małoletnich dzieci będzie każdorazowe miejsce zamieszkania podatniczki, kontakty ojca z dziećmi będą odbywały się w terminach przez obojga rodziców swobodnie uzgadnianych, kosztami utrzymania dzieci obciążył oboje rodziców i zasądził od byłego męża podatniczki alimenty na rzecz małoletnich dzieci w wysokości po 100,00 zł miesięcznie dla każdego z dzieci, płatne do rąk podatniczki. Wyrok sądu uprawomocnił się z dniem 03.01.2006 r.Podatniczka zadala pytanie czy w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu w 2005 r. może dokonać rozliczenia podatkowego na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/16/2006/PDII/415-9/06
  Pytanie podatniczki dotyczy obowiązku rozliczania dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii.
 478. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/4218-20/06/I
  Czy pełnomocnik Spółki ustanowiony do reprezentowania jej przed organami podatkowymi może podpisywać w pozycjach odnoszących się do osób uprawnionych do zarządzania jednostka - CIT-2 i CIT-8 ?
 479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-14/06/02/RL
  Czy może rozliczyć się jako ojciec samotnie wychowujący dziecko?
 480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/14/2006
  Podatnik w 2005 r. osiągnął przychody ze zbycia akcji, ze stosunku pracy z działalności gospdoarczej. Jak należy dokonać rozliczenia rocznego?.
 481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0179/1/05/AK
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, jaki kurs powinna zastosować Spółka dla przeliczenia kwoty podatku zapłaconego w Szwecji w celu zrealizowania dyspozycji art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i uwzględnia ww. wielkości w zeznaniu CIT-8.
 482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0179/2/05/AK
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, jaki kurs powinna zastosować Spółka dla przeliczenia kwoty uzyskanego przez Zakład dochodu w Szwecji w celu zrealizowania dyspozycji art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i uwzględnienia ww. wielkości w zeznaniu CIT-8.
 483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD IA /415-1/06
  Pytanie podatnika dotyczy sposobu odliczenia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym PIT-36 za lata 2002, 2003 i 2004.
 484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.31/DF/415/153/2006
  Jako osoba rozwiedziona, pozostająca w konkubinacie z osobą rozwiedzioną posiadającą dwoje małoletnich dzieci z rozwiązanego związku małżeńskiego,w 2005r. konkubina urodziła trzecie dziecko, którego jestem ojcem ,zamieszkując wspólnie z konkubiną i prowadząc wspólne gospodarstwo domowe, jestem osobą uprawnioną do złożenia w rocznym zeznaniu podatkowym wniosku o określenie podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów.
 485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-10/06
  1) Czy Bank X słusznie odmówił wystawienia zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek z tytułu udzielonego kredytu mieszkaniowego po przeliczeniu na złote polskie według kursu obowiązującego w danym dniu - w przypadku okresu, w którym odsetki wyrażone były w CHF, 2) Czy zostanie dotrzymany wymagany okres 3- letni zakończenia inwestycji w sytuacji gdy pozwolenie na budowę nosi datę 20.01.2003 r., a budowę podatniczka zamierza zakończyć w I kwartale 2006 roku, 3) Czy zmiana banku wpływa na możliwość korzystania z ulgi odsetkowej (przeniesiono kredyt do innego banku zwiększając jednocześnie jego kwotę, która została przekazana na konto podatniczki oraz zrefinansowano kredyt w Banku - całkowite rozliczenie międzybankowe - czy od tego momentu zapłacone odsetki również podlegają odliczeniu).
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/44/05
  Czy poniesione w roku 2005 wydatki dotyczące rozbudowy i modernizacji instalacji alarmowej w domu jednorodzinnym mieszkalnym, udokumentowane fakturą VAT mogą być odliczone od podatku dochodowego za rok 2005 na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) ?
 487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/PDF/415/16/06
  - dotyczy nabycia udziałów w spółce jawnej a opodatkowanie dochodów i złożenia z tego tytułu deklaracji - zeznania.
 488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-35/06
  Czy w zeznaniu podatkowym można uwzględnić faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodu związane z dojazdem do pracy na podstawie jednorazowych biletów PKP?
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-5/2006
  Czy istnieje możliwość rozliczenia dochodów uzyskanych w 2005 roku w oparciu o przepis art. 6a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy mąż podatniczki zmarł 05.01.2005r. i podatniczka składając zeznanie podatkowe za 2004 r. skorzystała z preferencyjnego rozliczenia dochodów małżonków zgodnie z art.6a ust.1 pkt 2 w/w ustawy?
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/PP/415/18/HG/06
  Czy w zeznaniu podatkowym wykazywać przychody zwolnione od podatku z art.21 ust.1 pkt 46, od których potrącane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?
 491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-25/06/BS
  Czy mam prawo korzystać z preferencyjnego rozliczenia podatkowego zgodnie z art.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/04/2006
  Czy istnieje obowiązek złożenia zeznania w przypadku osiągania dochodów z tytułu renty strukturalnej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ?
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/15/2006
  Czy w razie śmierci podatnika na spadkobiercach spoczywa obowiązek składania deklaracji PIT-5 oraz zeznania rocznego?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/29/2005
  Czy można wykazać w zeznaniu podatkowym wydatki z działalności gospodarczej w przypadku nie uzyskania przychodu z działalności gospodarczej ?
 495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-361-49/05/AJ
  Czy przejęcie spółki i rozliczenie przejęcia metodą łączenia udziałów spowodowało powstanie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej, zakończenie u niej roku podatkowego i obowiązek złożenia przez nią zeznania rocznego CIT-8 (za okres: IV/2005 - VII/2005), czy też możliwe było zaniechanie zamykania ksiąg rachunkowych tej spółki?
 496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/23c/2006
  Czy dochody z praw majątkowych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych i winny być doliczone do innych dochodów podatnika i opodatkowane wg skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym podatnik te dochody osiągnął ?
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/412/31/2006
  Czy od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za granicą?
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDFD/415/1/2006/I
  Czy zaliczkę wypłaconą z tytułu zawartej umowy zlecenia mam obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym?
 499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-02/06
  - dotyczy prawa do rozliczenia dochodów za 2004 r. opodatkowanych na zasadach ogólnych wspólnie z małżonką.
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/014/06
  Czy pełnomocnik Spółki ustanowiony do reprezentowania jej przed organami podatkowymi może podpisywać deklaracje i zeznania w pozycjach odnoszących się do osób uprawnionych do zarządzania jednostką- CIT-2, CIT-8; w pozycjach odnoszących się do podatnika lub osoby reprezentującej- VAT-7, VAT-UE; w pozycjach odnoszących się do osoby reprezentującej składającego- NIP-2; w pozycjach odnoszących się do osoby reprezentującej podatnika- PCC-1?
 501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-1/06
  Czy wydatki poniesione w 2005 r. na zakup drzwi wewnętrznych do budynku mieszkalnego mogą być objęte ulgą remontową w zeznaniu za ten rok podatkowy?
 502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/46/2005
  Zapytanie podatnika dotyczy obowiązków w zakresie wyboru odpowiedniego formularza zeznania podatkowego w związku z likwidacją działalności gospodarczej, w sytuacji braku dochodu z tejże działalności w roku podatkowym.
 503. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 418/05
  1. Naczelny Sąd Administracyjny dokonuje oceny zaskarżonego orzeczenia Sądu pierwszej instancji jedynie w oparciu o te podstawy kasacyjne, które wskazano w skardze kasacyjnej, przy czym po złożeniu skargi dopuszczalne jest modyfikowanie uzasadnienia podstaw kasacyjnych, a nie uzupełnianie skargi kasacyjnej o nowe podstawy. 2. Spółka oparła skargę kasacyjną na obu podstawach wymienionych w art. 174 P.p.s.a. W takim przypadku w pierwszej kolejności ocenie podlega zasadność zarzutów związanych z naruszeniem przepisów postępowania. Dopiero bowiem po przesądzeniu, że stan faktyczny przyjęty przez Sąd w zaskarżonym wyroku jest prawidłowy albo nie został skutecznie podważony można przejść do skontrolowania dokonanej przez Sąd oceny procesu subsumcji danego stanu faktycznego pod zastosowane w sprawie przepisy prawa materialnego. 3. W skardze kasacyjnej podstawy kasacyjne powinny być przytoczone w sposób precyzyjny i wyartykułowany, a także powinny być odpowiednio uzasadnione. Takiego wymogu nie spełnia ogólnikowe odwołanie się do treści skargi rozpatrzonej przez Sąd pierwszej instancji, jak również posłużenie się zwrotem "art. 120 i dalsze Ordynacji podatkowej". 4. Art. 27 ustawy o VAT odnosi się wyłącznie do zwrotu podatku dokonywanego na podstawie pierwotnej deklaracji składanej przez podatnika, a nie do zwrotu na podstawie korekty deklaracji składanej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku. 5. Nie miał natomiast zastosowania do sytuacji gdy podatnik złożył prawidłowe zeznanie i właściwie rozliczył się z zobowiązania, a następnie złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty, do którego miał obowiązek dołączyć skorygowane zeznanie.
 504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-116d/05/BS
  W którym momencie należy złożyć PIT za tę transakcję i jaki rodzaj oraz kiedy odprowadzić podatek.
 505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/37/05/MJ
  Pytanie Podatnika dotyczy możliwości skorzystania w rozliczeniu rocznym za 2005r. z odliczenia zakupu lokalu mieszkalnego dokonanego w 2005r., w sytuacji gdy do chwili obecnej Podatnik nie korzystał z żadnych ulg mieszkaniowych.
 506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-55/05/MS
  Na jakim formularzu powinien być rozliczany dochód uzyskany w Stanach Zjednoczonych oraz jaki jest termin wpłaty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok?
 507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/360/WD/423/109/05/HD
  Spółka XXX wniosła o potwierdzenie, że jest ona zobowiązana do złożenia zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty), na formularzu CIT-8, w terminie trzech miesięcy od końca roku podatkowego kończącego się 30 września 2005. (tj. w terminie do 31 grudnia 2005r.)
 508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-73/05/AJ
  Jaka formę dokumentacji powinien prowadzić podatnik dla drobiu ubitego przed upływem sześciu tygodni przetrzymywania?
 509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/189/05/MP/1
  Czy we wspólnym zeznaniu podatkowym za rok 2005 powinny być ujęte przychody męża uzyskane za granicą, tj. w Wielkiej Brytanii ?
 510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-185-29/UR/05
  Czy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w prowadzonej działalności gospodarczej zawieszonej od 1998 roku ma obowiązek corocznego zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze formy opodatkowania oraz czy podatnik ma obowiazek składania miesięnej deklaracji PIT-5 oraz czy zeznanie roczne w tym podatku należy złożyć na druku PIT-36 przeznaczonym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?
 511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD1/415/15a/05/TA
  Czy osiągając w 2005 r. dochody za granicą, będę mógł złożyć zeznanie podatkowe po powrocie do kraju, tj. w grudniu 2006 r.
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-74.4-154/05/ZDB
  Zamierzam prowadzić przedsiębiorstwo agroturystyczne w obrębie miasta, nie są to zwolnione dochody z podatku dochodowego. Jakie ciążą na mnie obowiązki w zakresie składania deklaracji i zeznań?
 513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-G-415/28/05
  Czy od sprzedaży samochodu sprowadzonego z zagranicy, dokonanej przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, należy odprowadzić podatek (i w jakim terminie)? W jaki sposób ustalić dochód ze sprzedaży oraz w którym zeznaniu wykazać dochód, jeśli sprzedaż nastąpi w innym roku niż nabycie?
 514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-87/05/KS
  dot. obowiązku składania deklaracji CIT-2 oraz zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty) za określony rok podatkowy przez komitety wyborcze
 515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/63/05
  dotyczy obowiązku sporządzenia deklaracji podatkowej CIT-2 oraz właściwości urzędu skarbowego, do którego należy kierować rozliczenie
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-45/05/MS
  Czy pracownik powinien rozliczyć się ze zwrotu wynagrodzenia nienależnie pobranego w latach 2004-2005 w zeznaniu podatkowym za 2005r., w którym zwrot nienależnie pobranego świadczenia wykaże jako odliczenie?
 517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD3/415-58/05
  Czy w przypadku uzyskania dochodu zerowego z tyt. kapitałów pieniężnych istnieje obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT-38?
 518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDF/413-i-28/05/MW
  Zapytanie dotyczy obowiązków z zakresu administracji podatkowej związanych z uzyskanem dochodem?.
 519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/21/05
  Czy podatnik zwolniony jest z zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% od uzyskanego przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz z obowiązku opodatkowania tego przychodu w zeznaniu podatkowych (PIT)?
 520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/INT/5/BK/05
  Pytanie podatnika: Z treści złożonego pisma wynika, że Jednostka została utworzona na podstawie decyzji (uchwały) Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu jako gospodarstwo pomocnicze jednostki oświatowej. Prowadzona działalność gospodarcza polega na obróbce metali. W związku z powyższym jednostka pyta, czy jako gospodarstwo pomocnicze ma obowiązek składnia zeznania podatkowego CIT-8. Zdaniem jednostki, jako gospodarstwo pomocnicze podległe placówce oświatowej nie ma, zgodnie z art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych jak również składania deklaracji CIT-8.
 521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS-PB-I-415/42/05
  Czy istnieje możliwość wykazania w zeznaniu rocznym odliczenia od podatku z tytułu wydatków poniesionych w roku podatkowym na własne potrzeby mieszkaniowe - budowa budynku mieszkalnego, pomimo nieuzyskania przez podatnika dochodu w tym roku?
 522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/PD/415/266/14/05
  Czy muszę zapłacić podatek w Polsce ? Pd sierpnia 2004 r pracuję w Wielkiej Brytanii . Jednocześnie w 2004 r nie uzyskałem na terenie RP dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ( jestem studentem studiów dziennych ) W związku z tym byłem przekonany , że nie muszę płacić podatku w Polsce i nie złozyłem zeznania rocznego za 2004 r . Przekonany o konieczności rozlicznia sie w Anglii złozyłem tam , a nie w Polsce , we właściwym terytorialnie urzędzie i w stosownym terminie , odpowiednik polskiego rozliczenia rocznego . W związku z powyższym proszę o jednoznaczne roztrzygnięcie kwestii płacenia lub nie płacenia w Polsce podatku od dochodów zagranicznych ?
 523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-12/05
  Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz składania w Urzędzie Skarbowym corocznych zeznań podatkowych.
 524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/4151/32/13/05
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy prawidłowo rozliczył w zeznaniu podatkowym za 2004 r. zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami wypłacone przez syndyka?
 525. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-103/05/p
  Czy możliwe jest skorzystanie w zeznaniu podatkowym za 2004 r. z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu bankowego przeznaczonego na zakup lokalu mieszkalnego, jeżeli przeniesienie własności lokalu nastąpi w 2005 r.?
 526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/415-5/05
  Czy dochód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z odpłatnego zbycia papierów wartościowych powinien być wykazany w zeznaniu rocznym?
 527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-206-168/05/JL
  Czy w sytuacji podjęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej w 2. połowie roku kalendarzowego i przyjęcia roku podatkowego pokrywającego się z kalendarzowym Spółka powinna złożyć zeznanie za 1. rok podatkowy kończący się w dniu 31.12.2004 r., a sprawozdanie za okres: 26.08.2004-31.12.2005 złożyć z zeznaniem za następny rok (2005)?
 528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I-415/14/2005
  Czy można skorygować podatek dochodowy za rok 2004 oraz zaliczki pobrane przez płatnika w roku 2005 ?
 529. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-601/05/FW
  Czy podatnik mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski i osiągający w 2006r. wyłącznie przychody z tytułu pracy świadczonej na terytorium Litwy ma obowiązek składania w Polsce rocznego zeznania podatkowego?
 530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/415-24/05
  Czy na podatniczce zamieszkałej w Anglii ciąży obowiązek składania zeznania podatkowego za 2004r.?
 531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419UPO-415-86/05/GS
  Podatnik pyta, czy na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Norwegią jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów uzyskiwanych od firmy norweskiej za prace wykonywane na statku pod banderą panamską.
 532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-3/4111-8/415/05
  Czy Podatnikowi przysługuje prawo odliczenia w zeznaniach rocznych PIT-37 i PIT-28 za 2004r. i w latach następnych poniesionych w ramach tzw. dużej ulgi mieszkaniowej wydatków, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe i w roku 2004 ?
 533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-31/III2005
  W dniu ......2005r. zwrócili się Państwo z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym to wniosku proszą Państwo o zajęcie stanowiska w sprawie kwoty wycofanego wkładu budowlanego
 534. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/i/4117-10/2005/L
  Jaka jest właściwość miejscowa do złożenia zeznania o wysokości dochodu za rok 2004 podatnika, który wyjechał w ciągu roku do pracy USA?
 535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12a/05
  Czy podatnik powinien zapłacić podatek od całości uzyskanych w Stanach Zjednoczonych dochodów, czy też od kwoty faktycznie przywiezionej do Polski?
 536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.VII.423/6/05
  dotyczy obowiązku składania zeznania podatkowego CIT-8 przez Akcję Katolicką - organizacją kościelną, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o stowarzyszeniach
 537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-070/05
  Czy podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce uzyskujący w 2004r. i 2005r. dochody z tytułu pracy świadczonej na Cyprze oraz na terytorium Niemiec ma w Polsce obowiązek złożenia zeznania podatkowego ?
 538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4111-59/05
  Czy mając zgłoszoną działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, z tytułu której nie uzyskałem przychodu, z uwagi na jej zawieszenie, mogę skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem w latach 2002 - 2004?
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-42-87/05/ZDB
  Czy mogę rozliczyć się w sposób przewidziany dla samotnie wychowujących dzieci, jeżeli pełnoletnia córka uczy się, pobiera rentę socjalną, rentę rodzinną oraz zasiłek pielęgnacyjny gdyż jest dzieckiem niepełnosprawnym?
 540. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBD/4117-005-1/05
  - dotyczy: 1. możliwości odliczania od podatku dochodowego za 2004 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, 2. w sprawie wspólnego opododatkowania małżonków za 2004 rok.
 541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-20/05
  Czy w związku z uzyskiwaniem dochodów z najmu nieruchomości stanowiącej współwłasność małoletniego dziecka, winny być składane deklaracje na małoletniego syna (przedstawiciel ustawowy w jego imieniu będzie je podpisywać) a po skończonym roku podatkowym dochody dziecka winny być doliczone do dochodów obydwojga rodziców?
 542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/107/05
  Czy spadkobierca jest zobowiązany do złożenia w imieniu zmarłej matki zeznania podatkowego za 2004r. oraz jakie winien w tym celu złożyć dokumenty?
 543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-36-81/05/ZDB
  Czy jeżeli w danym roku podatkowym nie dokonywałem sprzedaży papierów wartościowych (akcji), to czy jestem zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego PIT-38?
 544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. I. PB/423-6/05
  Czy podatnik będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, korzystający ze zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) powinien w zeznaniu CIT-8 (wariant formularza 18) "o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych" oraz informacji CIT-8/O (wariant formularza 5) o "odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku" wykazać dochód wolny od podatku, czy też powinien dochód ten obniżyć o wysokość strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych?
 545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/19/MW/05
  Jaki dzień należy przyjąć jako ostateczny do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz jaki okres winien być przyjęty do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych?
 546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDF/413-17/05/MW
  Czy mam obowiązek złożenia rozliczenia rocznego, nawet jeśli były pracodawca nie przekazał informacji o dochodach na druku PIT-11 w ustawowym terminie?
 547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/190/DJW/05
  Jak w opisanej sytuacji należy rozliczyć zeznanie podatkowe?
 548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EI/28/10a/2005
  Podatnik w 2003r. nabył na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Sp. z o.o. ... oraz zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wydanego w trybie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) akcje pracownicze tej Spółki. Następnie połowę tych akcji zbył na giełdzie w 2004r. Na powyższą okoliczność DOM MAKLERSKI ... SA wystawił Podatnikawi PIT-8C zawierający informację o wysokości przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, nabytych przed 1 stycznia 2004r. Zdaniem podatnika, powinien złożyć zeznanie PIT-38 z wypełnionymi rubrykami nr 22 i 24, a w pozostałych pozycjach wpisać ,,0", ponieważ bezprzedmiotowe jest ustalanie kosztów uzyskania przychodu i wysokości dochodu skoro przysługuje zwolnienie od podatku.
 549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/16/05
  W jaki sposób należy opodatkować wypłacone w 2004 r. wyrównanie od sprzedanych w 1996 roku akcji pracowniczych oraz w jakim zeznaniu podatkowym należy wykazać te przychody?
 550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/214/MJ/05
  Czy w opisanej sytuacji jestem zobowiązny do złożenia zeznania podatkowego?
 551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-2/05
  Czy po złożeniu zeznania podatkowego o nabyciu majątku w drodze spadku, w którym nie wykazano całości majatku stanowiącego współwłasność małżonków z uwagi na brak postanowienia spadkowego po jednym z nich, należy złożyć zeznanie uzupełniające?
 552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/180/MJ/05
  Prawo do odliczeń a zeznanie PIT-36L.
 553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-19/05
  Czy małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe za rok 2004, jeżeli przez cały rok pozostawali w związku małżeńskim, rozdzielność majątkowa została zniesiona 04.12.2004r. i w dacie składania zeznania podatkowego za rok 2004 pozostają we wspólnocie majatkowej.
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/195/MJ/05
  Czy należy wykazać w zeznaniu podatkowym kwoty wynagrodzenia, które są wykazane w deklaracji PIT-11 a nie zostały wypłacone?
 555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-3/415/27/2005
  Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć zakup kołnierza do instalacji sanitarnej?
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-3/415/27/2005
  Pismem zwrócił się Pan do tut. organu z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej odliczenia od podatku dochodowego za rok 2004 poniesionych wydatków w ramach ulgi remontowej związanych z zakupem uchwyt - gałka (element kowalsko-ślusarski).
 557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/42/DP-II/3/4110-249/05
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia będzie podlegał 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu? Czy w powyższej sytuacji wystąpi obowiązek zwrotu wykorzystanej wcześniej ulgi budowlanej z tytułu jego nabycia?
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-0055/05
  Czy otrzymaną kwotę zaległego zasiłku chorobowego należy wykazać w zeznaniu podatkowym za 2004r.?
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-415-19-05-JB
  Czy istnieje obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego za 2004 r. w przypadku, gdy:- osoba posiadająca obywatelstwo polskie i niemieckie, uzyskuje przychody z pracy najemnej wykonywanej w Niemczech i Holandii (gdzie były odprowadzane podatki);- osoba ta nie uzyskuje przychodów w Polsce;- osoba ta zamieszkiwała w 2004 r. w Niemczech, ośrodek interesów życiowych również koncentrował się w Niemczech;
 560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBN/415/4/2005/SJ
  Czy wygraną nagrodę pieniężną w teleturnieju "Najsłabsze Ogniwo", organizowanym przez telewizję TVN oraz zapłacony od niej podatek należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym za 2004r.?
 561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/10/05
  Jaki rodzaj formularza zeznania podatkowego powinien złożyć podatnik za rok 2004, który skorzystał z kredytu podatkowego?
 562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III/415-32/05
  W jaki sposób wnioskodawczyni ma prawidłowo sporządzić zeznanie za 2004 r. oraz rozliczyć dochody własne oraz niepełnoletnich dzieci, dla których pełni funkcję rodziny zastępczej ? Ponadto wnioskodawczyni chce dokonać w zeznaniu odliczenia funduszu remontowego oraz darowizny z tytułu wpłaty na komitet rodzicielski.
 563. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0026/04
  Czy w zaistniałej sytuacji: 1. zobowiązany do rozliczania się z urzędem skarbowym (składanie deklaracji PIT-5) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest podatnik, czy też obowiązek ten spoczywa na syndyku zarządzającym majątkiem firmy ? 2. podatnik ma obowiązek złożenia zeznania rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych? 3. kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych?
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/18/2005
  Czy w związku z faktem nie pobierania przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych należności z tytułu pełnienia funkcji ławnika ma Pani obowiązek opodatkować te dochody łącznie z innymi w zeznaniu podatkowym za 2004 r. ?
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-8/05/MG
  Czy w zeznaniu podatkowym za 2004 rok należy wykazać przychód, który został przez płatnika uwzględniony w PIT-11, a następnie w PIT 8C?
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415/4111-36b/05
  Czy dochód ze stypendiów zwolnionych od podatku powinienem zamieścić w zeznaniach podatkowych skoro nie dostałem informacji o dochodach od płatnika .
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415/4111-36/05
  Czy w latach pobierania stypendium dla osób niepełnosprawnych byłem podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnionym od podatku.
 568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415/4111-36a/05
  Czy w latach pobierania stypendium dla osoby niepełnosprawnej zwolnionego od podatku dochodowego od osób fizycznych miałem prawo w zeznaniach za te lata umieścić koszty poniesione na remont mieszkania do odliczenia w latach następnych, kiedy osiągnąłem przychód opodatkowany.
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415/4111-36c/05
  Czy data poniesionej opłaty za fundusz remontowy decyduje o tym, do którego roku przypisać poniesione koszty, czy też decyduje o tym rok, za który płacę.
 570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/415-9/05
  Czy wobec nie otrzymania od pracodawcy informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2004r. podatnik ma prawo dla celów obliczenia należnego podatku samodzielnie obliczyć kwotę zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?
 571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-77-60/05/JL
  Czy koszty dotyczące danego roku podatkowego, udokumentowane dowodami otrzymanymi w roku następnym, po dniu wymagalności złożenia zeznania podatkowego CIT-8, a przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych za ten rok, stanowią koszt uzyskania przychodu w roku, którego dotyczą czy roku następnego (otrzymania dowodu kosztowego)?
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-4/05
  Podatniczka pyta , czy może dokonać rozliczenia się za 2004r. jako matka samotnie wychowująca małoletnią córkę w przypadku gdy , wniosek o rozwód został złożony we wrześniu 2004r, orzeczenie zaś o rozwodzie wyrokiem Sądu nastąpiło w styczniu 2005r.?
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/79/Z/K/05
  Jak dokonać rocznego rozliczenia w zeznaniu podatkowym z dochodów uzyskanych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło. Zaliczki odprowadzał płatnik, a po wykonanej pracy wystawił PIT-8B.
 574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-37-III/05
  Czy Podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-38 za 2004 r., za zmarłego męża i zapłacić należny podatek w przypadku, gdy mąż był jedynym właścicielem sprzedanych akcji?
 575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/423/4/05
  Dotyczy zakresu i miejsca składania zeznania rocznego CIT-8 oraz sprawozdania finansowego za 2004 r. dla podmiotu będącego kościelną osobą prawną oraz wyodrębnionych organizacyjnie i księgowo jednostek.
 576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/4/2005
  Czy jest możliwe odliczenie w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2004r. w związku z uzyskiwaniem emerytury, niewykorzystanej ulgi budowlanej nabytej w latach poprzednich, przy jednoczesnym wyborze opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej liniowym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-20-11/05
  Dotyczy rozliczeń podatkowych przy łączeniu spółek kapitałowych.
 578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB.415-3/05
  Podatnik w dniu 18 grudnia 2001 roku zawarł umowę o kredyt kontraktowy z Kasą Mieszkaniową oraz w tym też miesiącu dokonał pierwszej wpłaty na konto Kasy Mieszkaniowej. Za lata 2001-2002 podatnik nie złożył zeznań podatkowych, ponieważ nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu, natomiast w 2003 r. złożył zeznanie podatkowe, lecz nie dokonał odliczenia z tytułu gromadzenia oszczędności, ponieważ dochód mieścił się w kwocie wolnej. Czy w zeznaniu podatkowym za 2004 r.może odliczyć 30% poniesionych wydatków w latach 2001-2004 z tytułu gromadzenia oszczędności, czy też musi złożyć zeznania podatkowe za lata 2001-2002 wykazując wydatki do odliczenia.
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-9/05
  - dotyczy: 1. możliwości odliczania od podatku dochodowego za 2004 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, 2. w sprawie wspólnego opododatkowania małżonków za 2004 rok.
 580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/415/01/55/2005
  Na jakich zasadach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych powinno odbywać się rozliczenie dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności w zakresie kursów językowych w 2005 r.?
 581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-2/VII/2005
  Czy będę mógł skorzystać z preferencyjnego rozliczenia - jako osoba samotnie wychowująca dziecko za rok 2004?
 582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 313000-PA-055-4-2/05
  Czy podmiot (zarejestrowany handlowiec) jedynie pośredniczący (organizujący przewóz towarów zharmonizowanych na warunkach FCA) w dostawie gazu z zastosowaniem ADT, ma obowiązek składania deklaracji dla podatku akcyzowego?
 583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426PD-415/3/05
  Czy mam obowiązek opodatkować w Polsce dochody z pracy uzyskane w Wielkiej Brytanii, od których pobrano podatek dochodowy? W okresie od 17 maja do 9 października przebywałem za granicą, a przez pozosatałą cześć roku przebywałem w kraju. Moim zdaniem nie mam obowiązku opodatkowywać tych dochodów.
 584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III/415-109/04/05
  W jakim terminie należy złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2004 w przypadku, gdy podatnikiem jest osoba podlegająca w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (rezydent Francji), która uzyskuje od podmiotu zagranicznego dochody z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy?
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/76/Z/K/05
  W 2004r. pełniłem obowiązki społeczne i obywatelskie jako ławnik sądowy, za udział w sesjach otrzymywałem rekompensatę pieniężną. Czy powyższy dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i winien zostać wykazany w zeznaniu podatkowym.
 586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/11/2005
  dotyczy obowiązków spadkobiercy podatnika prowadzącego działalność gospodarczą - rozliczenie za zmarłego ojca podatku dochodowego za 2004 r. oraz podatku dochodowego za miesiące styczeń-luty 2005 r.
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426-PD/415/1/05
  Czy ulga uczniowska, która dotychczas nie została wykorzystana z powodu likwidacji działalności gospodarczej podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym PIT-37? Według podatniczki taka możliwość istnieje.
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-015/05
  W 2004r. Podatnik przebywał w Irlandii. W okresie od maja do września 2004r. uzyskiwał dochody z pracy. Zarejestrowany był w irlandzkim urzędzie skarbowym i tam został zapłacony podatek za świadczoną pracę. W roku 2004 nie uzyskał żadnych dochodów w Polsce. Czy w tej sytuacji podatnik ma obowiązek złożenia w polskim organie podatkowym zeznanie podatkowe za 2004 rok?
 589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-415-5-06-MŁ
  W jaki sposób należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z przychodów uzyskanych z tytułu najmu garażu w sytuacji opodatkowania ich w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 590. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/22/2004
  Prezes Zarządu spółki z o. o w dniu 11 maja 2004 r. wykupił wszystkie udziały spółki, która od około 10 lat nie prowadziła działalności gospodarczej. Przy nabyciu udziałów spółki nie przekazano żadnego majątku, ani ksiąg rachunkowych z powodu ich zagubienia. Fakt ten nie został zgłoszony na policji. Po przejęciu udziałów zmieniono nazwę spółki oraz jej siedzibę. NIP podmiotu, a także zakres działalności pozostał bez zmian. Zdaniem spółki księgi rachunkowe należy otworzyć na dzień 11 maja 2004 r. i ten moment przyjąć jako dzień rozpoczęcia działalności i uzupełnić deklaracje VAT-7 od tego dnia.
 591. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB IV 436/5/04
  Czy należy zgłosić do opodatkowania umowę darowizny w przypadku, gdy jej wartość nie przekracza kwoty wolnej dla danej grupy podatkowej?
 592. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/267/PD I/415/48/04
  Czy powstanie obowiązek podatkowy po stronie spółki lub akcjonariusza w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną ?
 593. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/67/04
  Jak należy obliczyć podatek z tytułu dochodu ze zbycia akcji za pośrednictwem biura maklerskiego oraz w jakim terminie należy odprowadzić go do urzędu skarbowego? Czy takie same zasady opodatkowania obowiązują w przypadku obrotu akcjami nabytymi na rynku wtórnym i pierwotnym?
 594. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV-1-464s/2/2004
  Czy istnieje obowiązek zgłaszania umów darowizn i pożyczek zawartych pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w kwocie wolnej od podatku?
 595. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/291/PDI/52/2004
  Czy zeznania podatkowe składane przez wspólnoty mieszkaniowe winny zawierać przychody i koszty związane z zarządem nieruchomością wspólną ?
 596. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-055-43/04/KM
  Czy wyroby akcyzowe zharmonizowane (oleje mineralne silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe oraz pozostałe oleje smarowe) oznaczone kodami CN 2710 19 81 0, 2710 19 83 0, 2710 19 87 0, 2710 19 99 0 podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym po wejściu Polski do Unii, czy też są z tego podatku zwolnione? Czy podatnik powinien składać deklarację AKC-3, jeżeli wcześniej składa deklarację uproszczoną AKC-U od nabycia wewnątrzwspólnotowego?
 597. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/94/04
  Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży komisowej należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 598. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/60/2004
  - czy mogę skorzystać z ulgi remontowej, posiadając umowę użyczenia lokalu mieszkalnego ? - możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem posiadającym inny adres zameldowania ?
 599. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-376/04
  Pytanie podatnika dotyczy rozliczenia dochodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych.
 600. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-1/415-36/04/KP
  Czy podatnik zobowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym za 2004 r. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej w Szwecji?
 601. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/38/04/PM
  Proszę o interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania umorzonej przez zakład pracy- pożyczki remontowej. Czy kwotę umorzonej pożyczki należy doliczyć do swoich przychodów w zeznaniu podatkowym ?
 602. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB II/423/9/2004
  Czy przekształcenie Spółki z.o.o. na Spółkę Akcyjną powoduje dokonanie jednego łącznego rozliczenia rocznego uwzględniając sumę przychodów i kosztów jednej i drugiej Spółki, czy też należy sporządzić roczne zeznanie podatkowe Spółki z.o.o., a następnie Spółki S.A.?
 603. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/218/04
  dotyczy działów specjalnych produkcji rolnej
 604. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/117/04/AM
  Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego siedzibą w Łącku postanowieniem Sądu Rejonowego dla M.ST. Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 03.09.2004r. - uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Czy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazywać 1% podatku obliczonego w zgodzie z odrębnymi przepisami na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego? Czy Stowarzyszenie będzie mogło traktować wpływy z tego tytułu jako swój przychód na działalność statutową?
 605. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/604/04/AW
  Czy faktury kosztowe otrzymywane już po połączeniu metodą nabycia i zamknięciu ksiąg w spółce przejmowanej a wystawione na tę spółkę i dotyczące okresu sprzed połączenia powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki przejmującej?
 606. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PM-436/6/04
  Czy podatek od spadków i darowizn należny w związku z dokonywanym przeniesieniem własności nieruchomości w wykonaniu zapisu testamentowego płatny jest na ogólnych zasadach (tj. przed sporządzeniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości),czy też po sporządzeniu tego aktu wg. rozliczenia podatnika z Urzędem Skarbowym ?
 607. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/72/04
  Czy w ciągu roku płatnik podatnika pracującego w Rosji ma obowiązek wpłacać w Polsce zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy po zakończeniu roku podatnik ma obowiazek złożenia zeznania?
 608. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415-36-04
  Podatnik który zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, zwraca się z pytaniem czy w momencie uzyskania dodatkowych przychodów z tytułu pośrednictwa finansowego (wg PKWiU 65.23.10.00) będzie mógł nadal dokonywać rozliczeń na ryczałcie czy na zasadach ogólnych?
 609. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1/005-1-113/03
  Dotyczy rozliczeń podatkowych przy łączeniu spółek kapitałowych.
 610. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415/7/04
  Czy pracownik zatrudniony od 01.06.2003r. ma prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2003r. kosztów uzyskania przychodów za 7 miesięcy, pomimo że wynagrodzenie za pracę otrzymuje dopiero po upływie każdego przepracowanego miesiąca ?
 611. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB5/MC-033-58/01
  W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi rocznego rozliczenia podatku przez podatników, którzy w latach ubiegłych korzystali z ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej, uprzejmie informuję. 1. Formularz PIT/D za 2000 rok nie zawiera błędu. Konstrukcja tego formularza uwzględnia obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym art. 27a ust. 3 i 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Prawa i obowiązki podatników wynikają z przepisów ustaw podatkowych, a nie z formularzy zeznań podatkowych i ich załączników. Formularze podatkowe stanowią jedynie odzwierciedlenie obowiązujących przepisów, które zostały ukształtowa ...
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!