Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


zapomoga

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-346/12-4/MG
  Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego można uznać, że kwota wypłacanej zapomogi otrzymywanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci po przekroczeniu w roku podatkowym kwoty 2.280 zł korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wskazane są wszelkie świadczenia wypłacane emerytom?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-297/12/IL
  Czy w przypadku, gdy nauczyciel złoży wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej w formie dopłaty do okularów, protez i za pobyt w sanatorium i nie dołączy zaświadczenia lekarskiego, z którego wynikać będzie, że choroba ma charakter długotrwały lub że choruje przewlekle i z tego tytułu otrzyma zapomogę pieniężną, to kwota tej zapomogi nie będzie podlegać zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-853/11-4/JK
  umorzenie osobom fizycznym posiadającym tytuł do lokalu części zadłużenia w opłatach za lokal wraz z odsetkami stanowi dla tych osób przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Wnioskodawca powinien sporządzić informację PIT-8C.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-893/11/MZ
  Czy zapomogi losowe, wypłacone byłym pracownikom (emerytom i rencistom) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-801/11-2/MP
  Czy prawidłowym jest zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów żołnierza zawodowego, osiągniętych z tytułu otrzymywania przez niego zapomóg, które zostały przyznane w związku z pełnieniem przez niego służby w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 ze zm.)?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-184/11-4/ASZ
  Czy płatnik postąpił prawidłowo pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od całej przyznanej kwoty, czy też opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad 380 zł w trakcie roku podatkowego?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-87/11-4/JK
  zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym nagród uznaniowych, nagród pieniężnych oraz nagród rzeczowych wypłacanych żołnierzom zawodowym w związku z użyciem w konflikcie zbrojnym poza granicami państwa
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1280/10-5/WS
  Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-889/10/MK
  Czy przyznane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bezzwrotne zapomogi osobom uprawnionym do świadczeń a dotkniętych indywidualnymi zdarzeniami losowymi zwolnione są z podatku dochodowego?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-776/10/AA
  Opodatkowanie zapomogi bezgotówkowej przyznanej przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-pożyczkową członkom kasy w celu częściowego umorzenia zaciągniętych przez pracowników pożyczek.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1537/10/AK
  Czy zapomogi powodziowe wypłacone ze środków obrotowych Spółki dla pracowników poszkodowanych w powodzi z maja 2010 r. mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, zdarzenie przyszłe)
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1535/10/AK
  Czy zapomogi powodziowe wypłacone ze środków obrotowych Spółki dla pracowników poszkodowanych w powodzi z maja 2010 r. mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, stan faktyczny)
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-354/10-2/AS
  zapomogi wypłacone rodzicom stewardes zmarłych w wyniku katastrofy samolotu pod Smoleńskiem sfinansowane ze środków tej części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-356/10-2/MR
  Zapomoga wypłacona żonie żołnierza zmarłego w wyniku katastrofy samolotu pod Smoleńskiem sfinansowana ze środków tej części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-355/10-2/MK1
  zapomogi wypłacone małżonkom żołnierzy zmarłych w wyniku katastrofy samolotu pod Smoleńskiem sfinansowane ze środków tej części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-915/09/MM
  Czy dokonując wypłaty świadczeń, tj. zapomóg zdrowotnych można zastosować zwolnienie przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 26 obejmujące "zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79 ustawy?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-716/09/BD
  Czy znowelizowany przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływa na wysokość zwolnienia z podatku dochodowego zapomóg losowych, a także dopłat do wypoczynku zorganizowanego dzieci do lat 18 w całości dotyczących świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-583/09-2/SP
  Opodatkowanie świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom przez Spółkę w całości sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-480/09-6/SP
  Opodatkowanie środków pieniężnych przyznanych przez zakład pracy w formie zapomogi.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-285/09-5/MK
  Wnioskodawca kwotę dokonanej wypłaty zapomóg dla poszczególnych powodów - członków związku, będzie obowiązany ująć w informacji PIT-8C wystawionej osobie otrzymującej pomoc finansową. Wnioskodawca w tym przypadku nie będzie obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a wykazana w PIT-8C kwota, będzie stanowiła dla podatnika przychód z innych źródeł, który będzie on obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy w którym pomoc została wypłacona. Natomiast w kwestii planowanego umorzenia należności członkom związku zawodowego poprzez zwolnienie z długu kosztów zastępstwa procesowego wobec pracodawców w stosunku do pozostałych pracowników (członków związku) stanowiącego dla tych osób przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wypłacenia pozostałym członkom związku zapomóg, Wnioskodawca również w tym przypadku będzie obowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C wystawionej osobie otrzymującej pomoc finansową, a wykazana w PIT-8C kwota będzie stanowiła dla podatnika przychód z innych źródeł, który będzie on obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy w którym pomoc została wypłacona.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-327a/09/IL
  1. Czy były zakład, może przy podziale środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych traktować Wnioskodawcę jako "swojego emeryta" przyznając świadczenia lub ekwiwalenty za pomoc rzeczową? 2. Czy pomoc od byłego pracodawcy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie dofinansowania do leków, aparatów słuchowych, pobytu w szpitalu sanatoryjnym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w jakiej wysokości?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-323/09-2/AS
  Zapomogi wypłacone ze środków pochodzących z budżetu państwa w związku z zaistniałym w 2008 roku zdarzeniem losowym, w całości podlegają zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-132/09/ENB
  Czy w przypadku zapomóg losowych wypłaconych ze środków finansowanych z budżetu Ministra Obrony Narodowej w 2008 roku może mieć zastosowanie zapis art. 21 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-954/08-4/AG
  Czy zapomoga wypłacana ze środków ZFŚS w związku z trudną sytuacją materialną z przeznaczeniem w całości na zakup pieca CO, który uległ nieprzewidzianej awarii może być zwolniona z podatku.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1465/08-4/AK
  Reasumując stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe odnośnie zwolnienia z opodatkowania wypłacanych zasiłków pogrzebowych, jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, odpraw emerytalno-rentowych, świadczeń rzeczowych w postaci paczek do kwoty nie przekraczającej 380 zł, natomiast nieprawidłowe odnośnie opodatkowania zapomóg udzielanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-409/08/MK (KAN-2013/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 27 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego zakupu przez pracodawcę protezy kosmetycznej ramienia dla pracownika, który stracił rękę w wypadku przy pracy na podstawi ...
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-258/07/HK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół Zawodowych przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 15 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  1. sposobu opodatkowania ekwi ...
 28. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/48/07
  Czy przy obliczniu zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń z ZFŚS - "Wczasów pod gruszą", zapomogi (nie korzystającej ze zwolnienia z podatku) oraz wartości bonów towarowych - otrzymanych przez pracownika, który przebywa na urlopie wychowawczym i nie uzyskuje od pracodawcy innych przychodó należy zastosować koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy ?
 29. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-47/07
  Czy słusznie Płatnik potrącił zryczałtowany podatek od bezzwrotnej zapomogi socjalnej
 30. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/423-02/07/AD
  Czy wypłacone zapomogi ze składek członków Związku Zawodowego korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 31. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-80/58/JS/07
  Czy wypłacając kwotę przyznanej zapomogi należy ją potraktować jako dochód osobisty i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w takim przypadku Areszt Śledczy jest płatnikiem w rozumieniu art. 31 ustawy? Jakie są obowiązki Aresztu Śledczego w tym zakresie w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/228/06
  1. Czy dopłaty z ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 oraz pobytu na turnusie rehabilitacyjnym korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w trybie art. 21 ust.1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Jak rozumieć wyrażenie zawarte w w/w artykule ustawy "młodzieży do lat 18", czy należy się kierować datą urodzenia czy tylko rokiem w którym dziecko ukończyło 18 lat? 3. Jak rozumieć wyrażenie "wypoczynek zorganizowany", czy może nim być np. zakup obozu letniego dla jednego dziecka albo dla rodziny z dwójką dzieci bądź turnusu rehabilitacyjnego od podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie? 4. Czy zapomoga wypłacona pracownikowi w związku z ponoszonymi kosztami leczenia niepełnosprawnego dziecka podlega zwolnieniu w trybie art. 21 ust. 1 pkt 26 w/w ustawy? 5. Czy niepełnosprawność od urodzenia z powodu porażenia splotu barkowego można uznać za długotrwałą chorobę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 w/w ustawy?
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/143/2006/PD II/415-58/06
  W jakiej wysokości i na jakich warunkach należy pobrać podatek od zapomóg, od częściowej refundacji kosztów leczenia oraz od dopłat do wypoczynku dla emerytów i rencistów oraz dla wdów pobierających renty rodzinne ?
 34. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US1411-PB-415/7/DD/06
  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa, zwracam się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie:Art. 21 pkt 38 z rozdziału 3 - zwolnienia przedmiotowe "świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy lub wysokosci nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280,00 zł "Jesteśmy jednostką, która prowadzi obsługę finansowo - księgową szkół i placówek podległych Starostu Powiatowemu w XX. Stając przed faktem dokonania wypłaty dla emerytów i rencistów z funduszu socjalnego w roku 2006 i powołując się na art. 21 pkt 38 uważamy, że wszystkie wypłaty pieniężne, a mianowicie:a) wczasy pod gruszą,b) zapomogi zdrowotne (długotrwała choroba),c) zapomogi pieniężne (na zakup art. pierwszej potrzeby),d) dopłaty do pobytu w sanatorium,e) dopłaty do wycieczek krajowychsą zwolnione przedmiotowo z potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli kwota świadczenia nie przekracza 2 280,00 zł.Prosimy o potwierdzenie naszego stanowiska co do pobrania zaliczki od wypłat pieniędzy przedstawionych w w/w okolicznościach.
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-21/06
  Dotyczy kwestii podatkowej w zakresie zwolnienia od podatku otrzymanej w 2006 rok zapomogi losowej. Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego 8 maja 2006 roku żona złożyła do swojego pracodawcy podanie o udzielenie zapomogi losowej z powodu śmierci męża. Mąż pracownicy zmarł 02.11.2005 roku.Pracodawca przyznał pracownicy zapomogę w kwocie 1000,00 zł z funduszu socjalnego, od której pobrano podatek. Na konto pracownicy wpłynęła kwota 810 zł. Zdaniem Strony zapomoga losowa z powodu śmierci męża, o którą wystąpiła i do pracodawcy nie powinna być opodatkowana.
 36. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 54 / 119a/36 / 06 / KSz
  czy w przypadku, gdy pracownik ubiega się o zapomogę z funduszu socjalnego, w związku z leczeniem na przewlekłą chorobę i przedłoży jako dowód zaświadczenie lekarskie o leczeniu przewlekłym, należy potrącać podatek dochodowy?; czy takie zaświadczenie pracownik musi składać, gdy ubiega się o pomoc za każdym razem, czy też raz złożone jest ważne przy każdorazowym ubieganiu się o zapomogę na leczenie w danym roku i w latach nastepnych?
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/005-8/06
  Czy zapomoga losowa z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przyznana pracownicy ze względu na dokonanie kradzieży na osobie jej córki, zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/PP/415/33/HG/06
  Czy wszystkie zasiłki (zapomogi) pieniężne przyznawane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie art. 72 ust.1 ustawy - Karta Nauczyciela należy traktować jako zapomogi losowe, które są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/33/05
  Czy bezzwrotna zapomoga w wysokości 1.000 zł wypłacona pracownikowi w związku z przewlekłą chorobą dziecka korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-46/PIT/05
  Czy zapomoga wypłacona pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rehabilitację i leczenie dziecka, jest świadczeniem zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych, od którego płatnik nie powinien naliczać i pobierać podatku dochodowego od osób fizycznych?
 41. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0025/05
  Czy otrzymana zapomoga powinna być w całości zwolniona od opodatkowania?
 42. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0022/05
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym świadczenia pieniężne i rzeczowe na rzecz poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym?
 43. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/4117/i-19/2005/D
  Czy zakład pracy postąpił prawidłowo pobierając zaliczkę na podatek od wypłaconych pracownikowi zapomóg?
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/13/2005
  Czy otrzymana zapomoga z zakładowego funduszu socjalnego podlega opodatkowaniu i rozliczeniu oraz jak należy to uczynić?
 45. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PDII-0090/1/4/2005
  Czy wypłacona kwota zasiłku zdrowotnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/55/05
  Czy prawidłowo postąpiono uznając kwotę 150 zł. wypłaconą z ZFŚS z powodu trudnej sytuacji finansowej związanej z wydatkami na długotrwałe leczenie za przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu a nie za zapomogę z tyt. długotrwałej choroby?
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/415/30/05
  Czy prawidłowo postąpiono uznając kwotę 800 zł. wypłaconą z ZFŚS na podstawie przedłożonych przez pracownika zwolnień lekarskich za zapomogę z tyt. długotwałej choroby?
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I-415/9/05
  Czy od wpłaconej pracownikowi zapomogi, poświadczonej zaświadczeniem lekarskim o chorobie przewlekłej należy potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/415/08/05
  Czy prawidłowe jest postępowanie Fundacji, która wypłaca ze swoich funduszy zapomogi studentom, którzy mają trudną sytuację materialną, dofinansowuje im również do kosztów zamieszkania w Domu Studenckimi wyjazdy na stypendia, zaś od tych wypłat nie pobiera w ciągu roku zaliczek na podatek, wystawia natomiast dla studentów roczne informacje o osiągniętym dochodzie PIT-8C?
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-2/05/29052
  Czy komisja zakładowa związku zawodowego powinna pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od zapomogi wypłaconej swojemu członkowi w związku z jego pobytem w szpitalu oraz za pomocą jakiej deklaracji należy to uczynić?
 51. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/166/04
  Czy zapomoga wypłacona przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową (PKZP) z tytułu urodzenia się dziecka lub z tytułu zgonu członka rodziny, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zwłaszcza, że świadczenie to ma charakter wypłaconego ubezpieczenia osobowego? Jaki jest status PKZP w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy zasadny jest pogląd, że wypłacona przez PKZP zapomoga nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy i przedsiębiorstwo nie występuje w roli płatnika i nie ma obowiązku potrącania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy, jak również wystawiania stosownych informacji? Jaka jest podstawa prawna dla żądania przez zakład pracy od PKZP, czy od związków zawodowych, jakichkolwiek informacji o udzielonych ich członkom świadczeniach w celu pobrania przez przedsiębiorstwo zaliczki na podatek oraz w jakiej formie należy informować podatnika o udzielonych mu w trakcie roku świadczeniach?
 52. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415/14/2004
  Czy bony towarowe przekazane emerytom - członkom Spółdzielni Mieszkaniowej, których nigdy nie łączył stosunek pracy ze Spółdzielnią mogą mieć charakter zapomogi losowej?
 53. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/30/04
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: Prosimy o wyjaśnienie kilku sytuacji związanych z zapomogami od, których nie zależy pobór bądź zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych: - Czy zaświadczenie lekarskie dołączone do wniosku o zapomogę, a dotyczące choroby wymagającej długotrwałego leczenia, musi być wystawione przez lekarza specjalistę czy wystarczy od lekarza rodzinnego by potraktować tę chorobę jako długotrwałą? - Czy zapomoga udzielona w związku z poniesionymi stratami spowodowanymi awarią sprzętu AGD i RTV może być uznana za zdarzenie losowe?
 54. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-1-952/04
  - w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania pracownikom towarów, których zakup został sfinansowany ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 55. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415-156/04/PG
  W zapytaniu płatnik wnosi o wyjaśnienie zasad stosowania zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności: - czy wydatek pracownika związany z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego lub zakupem drogich leków związanych z nagłą chorobą mieszczą się w pojęciu "zdarzenia losowego" zawartego w przepisie w/w art. 21 ust. 1 pkt 26; - czy stwardnienie rozsiane można uznać za chorobę długotrwałą oraz podanie katalogu chorób będących chorobami długotrwałymi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; - czy w przypadku przyznania zapomogi bezzwrotnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 4 000 zł, z tytułu śmierci pracownika, opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka ponad kwotę zwolnioną 2 280 zł, czyli kwota 1 720 zł.
 56. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/116/2004
  Czy zapomoga przyznana pracownikowi choremu na zaćmę na dojazdy, leki oraz krople podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 57. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-413-18/2004
  Czy zastrzeżenia wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą limitu czy też źródeł, z których udzielane są zapomogi, czym należy dokumentować limit przyznanej zapomogi i czy wymagana jest informacja dla urzędu skarbowego o dokonanych wypłatach zapomóg z ZFŚS bez pobrania podatku?
 58. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-291/04
  Czy pomoc udzieloną w trudnej sytuacji bytowej pracownika można potraktować jako zwolnioną z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 59. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/37/04
  W związku z występującymi wątpliwościami w stosowaniu w praktyce niektórych przepisów ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku (Dz.U. Nr 202 poz. 1956 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie, czy zapis art. 30 ust. 1 pkt 4 regulujący stosowanie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od dochodów uzyskiwanych w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy ma zastosowanie w odniesieniu do osób otrzymujących renty rodzinne, którym udzielono zapomogi, dofinansowano wypoczynek wczasowy lub przyznano inną pomoc socjalną za środków Funduszu Socjalnego Emerytów Policyjnych.
 60. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US PDII/415-50/04
  Czy otrzymana przez pracownika samotnie wychowującego czworo dzieci - pomoc rzeczowa z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (na zakup węgla, transport, zakup kurtek i obuwia dla dzieci) korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 61. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.II.415/47/04
  W jaki sposób rozliczyć otrzymaną z tytułu śmierci męża w miesiącu wrześniu 2004 roku zapomogę socjalną, jeżeli świadczenie pieniężne w części tj. 3.599,90 zł zostało przeznaczone na zakup ubezpieczenia dla dziecka małoletniego, natomiast pozostała kwota 900,10 zł została przekazana na rachunek bankowy żony ?
 62. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPd/415-18/04
  1. Czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych (odprawa,ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nadgodziny) funkcjonariuszowi służby więziennej należy sumować z dotąd wypłaconymi wynagrodzeniami ze stosunku pracy i opodatkować wg "progów podatkowych", czy też należy ich nie zsumować, a opodatkować osobno wg pierwszego progu podatkowego. 2. Czy zapomoga udzielona wdowie po zmarłym emerycie, leczącej się od dłuższego czasu na wadę słuchu na dofinansowanie aparatu słuchowego jest wolna z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 63. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/005/2-521/2004
  Czy wydatki pokryte ze środków Zakładowego Funduszu Śawiadczeń Socjalnych (zgodnie z regulaminem) z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe i pieniężne są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 64. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-143-V/04
  Czy zapomogi wypłacane funkcjonariuszom celnym np. na: sfinansowanie kosztów pobytu opiekuna dziecka przebywającego na leczeniu sanatoryjnym; pomoc finansową dla funkcjonariusza na leczenie dziecka z chorobą alergiczną; pomoc finansową dla funkcjonariusza przewlekle chorego; pomoc finansową rodzinie zmarłego funkcjonariusza; pomoc finansową dla funkcjonariusza będącego jedynym żywicielem wieloosobowej rodziny; pomoc finansową dla funkcjonariusza na zakupu kurtek i butów na zimę; opłacenie kosztów kształcenia w szkole wyższej; mieszczą się w zwolnieniu przewidzianym w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 65. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/51/2004
  Czy płatnik powinien potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomogi dla byłego pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę z przyczyn ekonomicznych, a który nie jest ani emerytem ani rencistą (posiada status osoby bezrobotnej)?
 66. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG 005/275/2003/PDII/415-114/03
  Zakład pracy umorzył pożyczkę mieszkaniową sfinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z uwagi na śmierć pracownika, któremu tę pożyczkę przyznano. Czy powstaje wówczas zobowiązanie podatkowe określone w cytowanym wyżej art. 21 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa ?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!