Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


zakup

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-683/12-7/KW
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie w grudniu 2011 r. dwóch samochodów Opel Vivaro, ponieważ poniesione z tego tytułu wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-866/12-2/RR
  Odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia terminali oraz towarów i usług związanych z ich udostępnieniem.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-669/12-2/RS
  Czy ze względu na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczalne jest ujmowanie kosztów związanych z realizowaną inwestycją deweloperską do kosztów podatkowych: 1. zapłacone odsetki oraz prowizje bankowe od kredytu na zakup działki zaliczonej do towarów oraz na budowę inwestycji w momencie ich poniesienia? 2. wynagrodzenia pracowników wykonujących prace dotyczące projektu deweloperskiego w miesiącu ich wypłaty?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-670/12-2/RS
  Czy ze względu na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczalne jest ujmowanie kosztów związanych z realizowaną inwestycją deweloperską do kosztów podatkowych: 1. zapłacone odsetki oraz prowizje bankowe od kredytu na zakup działki zaliczonej do towarów oraz na budowę inwestycji w momencie ich poniesienia? 2. wynagrodzenia pracowników wykonujących prace dotyczące projektu deweloperskiego w miesiącu ich wypłaty?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-815/09/12-S/MM
  1. Czy spłata rat kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, który został zaciągnięty na zakup mieszkania w 2008 r., dokonana w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży poprzedniego mieszkania, może zostać uznana za wydatki na cele mieszkaniowe od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność tego lokalu, tj. od dnia 18 grudnia 2008 r., czy też od dnia pierwszej spłaconej raty nowego kredytu? 2. Czy wydatki na cele mieszkaniowe poniesione przed datą podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność lokalu, tj. od dnia 22 listopada 2007 r. traktowane są jako wydatki na cele mieszkaniowe korzystające z ulgi mieszkaniowej?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-527/12-4/KK
  Czy Spółka powinna koszty zakupionych usług – koszty pośrednie – zakwalifikować do kosztu podatkowego w okresie, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-657/12-5/AS
  Czy świadczenie rzeczowe w postaci refundacji okularów dla pracowników kas (kasjerów) ma prawo korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-635/12-2/RS
  1. Czy koszt zakupu mediów (energia, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, woda, ścieki) wykorzystany do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej Jednostka ma prawo rozpoznać w swoim profilu pozarolniczej działalności gospodarczej (handel hurtowy i detaliczny artykułami spożywczymi w prowadzonej przez jednostkę sieci sklepów spożywczych i hurtowni) jako koszt bezpośredni? 2. Czy koszt zakupu mediów (energii elektrycznej, wywóz nieczystości, woda, ścieki) z okresem rozliczeniowym: 16.12.2011-15.02.2012 r., który wpłynął do Jednostki po dniu złożenia zeznania podatkowego oraz po dniu badania sprawozdania finansowego za 2011 r. Jednostka może uznać za koszt podatkowy za cały okres rozliczeniowy: 16.12.2011-l5.02.2012 roku, gdy Spółka na dzień sporządzenia zeznania podatkowego i zbadanego sprawozdania finansowego za 2011 rok nie była w posiadaniu faktur dokumentujących zużycie mediów w ściśle określonych wartościach t.z.n. Spółka na dzień sporządzenia zeznania podatkowego i sprawozdania finansowego nie znała wartości zużytych mediów? 3. Czy koszt zakupu mediów (energii elektrycznej, wywóz nieczystości, woda, ścieki), który został refakturowany w 2012 r. (faktura sprzedaży wystawiona w 2012 r.) na kolejny podmiot według brzmienia umowy najmu Spółka może uznać za koszt podatkowy i koszt bezpośredni dla roku 2012 za cały okres rozliczeniowy: 16.12.2011-15.02.2012 r.? 4. Czy koszt zakupu opłaty drogowej Jednostka może uznać za koszt inny niż bezpośredni i uznać ten koszt z datą wystawienia 2012 r. i z okresem rozliczeniowym : 01.12.2011-31.12.2011 r. w całości za koszt podatkowy dla roku 2012 jeżeli koszt zewidencjonowano w księgach handlowych Spółki w 2012 roku.?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-465/12-2/GJ
  Czy koszty zakupionej usługi opisanej w stanie faktycznym stanowią dla podatnika koszty uzyskania przychodu? Jaka będzie data poniesienia kosztu?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-619/12-2/PR
  sposób ewidencji zakupów na cele podatku od towarów i usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zaewidencjonowanych w ten sposób zakupów.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-476/12-2/KK
  w zakresie kosztów uzyskania przychodów
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-471/12-2/AG
  CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-422/12-2/KK
  1. Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako PDOPU) wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup lub wytworzenie ekspozytorów stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy?2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1, czy wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup/wytworzenie ekspozytorów jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami będą potrącalne zgodnie z zasadą wynikającą z art. 15 ust. 4d PDOPU, tj. w dacie ich poniesienia?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-353/12-4/MS
  CIT - w zakresie zasady określenia przychodów i kosztów ich uzyskania
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-573/12-6/JK
  1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku od towarów i usług z oryginału faktury zakupu samochodu specjalnego bankowozu (wymienionego w wykazie pojazdów specjalnych, który jest załącznikiem do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym – Dz. U. 10.247.1652 z późniejszymi zmianami), bez ograniczeń o których mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy? 2. Czy Zainteresowanemu będzie służyło prawo odliczenia podatku od podatku od towarów i usług od zakupionego paliwa do pojazdu specjalnego – bankowozu w okresie od daty zakupu do 31 grudnia 2012 r.?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-541/12-2/ES
  Sprzedaż nieruchomości - Podatek dochodowy od osób fizycznych – Zwolnienia przedmiotowe.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-365/12-2/EŻ
  1. Czy na podstawie art. 15 ust 1 w związku z art. 16 ust 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych D ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę podatku od wartości dodanej wykazaną w fakturach wystawionych przez podatników z krajów Unii Europejskiej w okresie rozliczeniowym, w którym poniesiono koszt zakupu, jeżeli po zakończeniu kwartału Spółka występuje do urzędu skarbowego o zwrot tego podatku i po upływie pewnego czasu otrzymuje zwrot na rachunek bankowy?2. Czy na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem do opodatkowania w miesiącu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy będzie kwota otrzymanego zwrotu podatku od wartości dodanej, który zaliczony został do kosztów podatkowych w miesiącu poniesienia wydatku?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-376/12-2/KK
  1. Czy po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną, odsetki od pożyczki, zaciągniętej na zakup udziałów innej spółki kapitałowej przez Spółkę Przejmowaną, będą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop), do czasu całkowitej spłaty pożyczki?2. Czy po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną, odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów innej spółki kapitałowej przez Spółkę Przejmowaną, będą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich ewentualnej kapitalizacji (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a i art. 16 ust. 1 pkt 11 updop)?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-290/12-2/MS
  Czy istnieją prawne przeszkody z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o rachunkowości uniemożliwiające stosowanie metody ewidencji towarów i materiałów polegającej na odpisywaniu ich w koszty w momencie zakupu i korygowanie o wartość stanów magazynowych na koniec roku? Czy fakt wyboru formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych ma znaczenie w tej sytuacji dopuszcza lub zabrania stosowania w/w metody?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-536/12-4/IF
  przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości nie stanowi nabycia tej nieruchomości.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-478/12/PSZ
  Czy odsetki od wyżej wymienionych kredytów będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla prowadzonej działalności gospodarczej?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-530/12-2/AK
  Czy odpłatne zbycie złota po upływie sześciu miesięcy od daty zakupu będzie uznane jako źródło przychodu i uzyskany dochód będzie podlegał podatkowi?. Czy złoto można zaliczyć do innych rzeczy, które po półrocznym okresie używania można sprzedać niezaliczając tej sprzedaży do źródła przychodu?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-206/12/AK
  Czy w opisanym stanie faktycznym wydatki poniesione na zakup usług doradczych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wnioskującej Spółki ?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-149/12-2/IR
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, od kwoty należności będącej ceną za nabycie prawa współwłasności zarejestrowanego znaku handlowego, przekazanej w drodze kompensaty na rzecz dotychczasowego Właściciela znaku (Spółki czeskiej), istnieje obowiązek poboru podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-426/12/DP
  1. Czy otrzymana dotacja jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 129 i pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wydatki z nią związane nie stanowią kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56? 2. Czy sprzedany towar, który został zakupiony z dotacji, który w myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-153/12-6/GG
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-136/12-6/GG
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-153/12-6/GG
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-136/12-6/GG
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-506/12-4/SJ
  Czy Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowaną inwestycję pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej … " w 100% wysokości?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-506/12-3/SJ
  Czy Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowaną inwestycję pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej … " w 100% wysokości?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-328/12/PC
  Czy w myśl art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) zakup gruntu w dniu 18 marca 2009r. jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-140/12-7/PM
  Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚIGW zaliczonej przez, bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych."
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-336/12-2/JK
  Czy w związku z opisanym w poz. 68 stanem faktycznym środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania i przeznaczone na nabycie wraz z mężem działki pod budowę domu i budowę domu będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-130/12-2/MC
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-321/12-4/RR
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-525/12-2/MS
  Należy stwierdzić, iż dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zakupionego w kwietniu 2011 r. przeznaczony, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę na zakup tego mieszkania, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym podkreślić należy, iż środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe czyli na spłatę kredytu muszą bezwzględnie pochodzić ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Przedmiotowe zwolnienie nie będzie więc obejmować tej części kredytu, którą Wnioskodawca ewentualnie spłaci przed zbyciem lokalu mieszkalnego. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jasno wskazuje, że wydatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia ma nastąpić począwszy od dnia odpłatnego zbycia. Zatem kredyt spłacony przed datą odpłatnego zbycia nie jest wydatkiem na cele mieszkaniowe.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-237/12-2/MZ
  Czy prawidłowo Wnioskodawczyni zastosowała stawkę 2% obowiązującą w 2006 roku (czyli w dniu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego) do wyżej wymienionych umów pożyczki?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-331/12-2/IG
  W przypadku zmiany przeznaczenia wykorzystywania obory z czynności zwolnionych na czynności opodatkowane po dokonaniu rejestracji w roku 2012, Wnioskujący jest uprawniony do odliczenia jednej dziesiątej części podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki (wystawionych na oboje małżonków) w deklaracji podatkowej składanej za styczeń 2013 roku oraz jednej dziesiątej części w deklaracjach składanych po zakończeniu każdego roku – tj. deklaracjach składanych za styczeń w latach 2014-2016.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-46/12-9/RR
  Należy stwierdzić, iż przy nabyciu udziału w Nieruchomości wskutek umowy ze Zbywcą oraz w wyniku postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności Nieruchomości, która to Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jeżeli strony zdecydują się na wybór opodatkowania VAT części omawianej transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT - Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony oraz zgodnie z art. 87 ustawy o VAT, Strona będzie miał również prawo do zwrotu ewentualnej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na wskazany rachunek bankowy.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-177/12-4/MC
  W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód z tego rodzaju opisanej powyżej prenumeraty oraz przyporządkowany mu koszt zakupionej prasy?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL/LM/830/15/BNJ/12/79
  opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży sprzętu fotograficznego na aukcjach internetowych zagranicznych
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-291/12-2/AM
  1. Czy zakup mieszkania za przychód w formie zadatku może być uznany, jako re inwestycja?2. Czy ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie na mieszkanie zawarte w racie kredytu hipotecznego może być uznane, jako reinwestycja? 3. Czy spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2006 roku będzie reinwestycją jeżeli spłacony zostanie do końca 2012 roku.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-101/12-7/IR
  Czy Spółka jest zobowiązana przy wypłacie odsetek z tytułu zakupu na raty pobrać, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji, podatek u źródła w przypadku gdy część odsetek z tytułu zakupu na raty byłaby należna na rzecz Spółki C z siedzibą we Włoszech? Czy podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych uzyskującym przychody z części odsetek z tytułu zakupu na raty wypłacanych przez Spółkę będzie Spółka C. z siedzibą w Włoszech?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-101/12-6/IR
  Czy Spółka jest zobowiązana przy wypłacie odsetek z tytułu zakupu na raty pobrać, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji, podatek u źródła w przypadku gdy część odsetek z tytułu zakupu na raty byłaby należna na rzecz Spółki C z siedzibą we Włoszech? Czy podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych uzyskującym przychody z części odsetek z tytułu zakupu na raty wypłacanych przez Spółkę będzie Spółka C. z siedzibą w Włoszech?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-101/12-5/IR
  1. Czy Spółka jest zobowiązana przy wypłacie odsetek z tytułu zakupu na raty pobrać, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji, podatek u źródła w przypadku gdy część odsetek z tytułu zakupu na raty byłaby należna na rzecz włoskiego oddziału hiszpańskiego banku? 2. Czy podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych uzyskującym przychody z części odsetek z tytułu zakupu na raty wypłacanych przez Spółkę będzie włoski oddział hiszpańskiego banku czy też będzie to centrala banku z siedzibą w Hiszpanii?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-101/12-4/IR
  1. Czy Spółka jest zobowiązana przy wypłacie odsetek z tytułu zakupu na raty pobrać, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji, podatek u źródła w przypadku gdy część odsetek z tytułu zakupu na raty byłaby należna na rzecz włoskiego oddziału hiszpańskiego banku? 2. Czy podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych uzyskującym przychody z części odsetek z tytułu zakupu na raty wypłacanych przez Spółkę będzie włoski oddział hiszpańskiego banku czy też będzie to centrala banku z siedzibą w Hiszpanii?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-101/12-5/IR
  1. Czy Spółka jest zobowiązana przy wypłacie odsetek z tytułu zakupu na raty pobrać, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji, podatek u źródła w przypadku gdy część odsetek z tytułu zakupu na raty byłaby należna na rzecz włoskiego oddziału hiszpańskiego banku? 2. Czy podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych uzyskującym przychody z części odsetek z tytułu zakupu na raty wypłacanych przez Spółkę będzie włoski oddział hiszpańskiego banku czy też będzie to centrala banku z siedzibą w Hiszpanii?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-101/12-4/IR
  1. Czy Spółka jest zobowiązana przy wypłacie odsetek z tytułu zakupu na raty pobrać, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji, podatek u źródła w przypadku gdy część odsetek z tytułu zakupu na raty byłaby należna na rzecz włoskiego oddziału hiszpańskiego banku? 2. Czy podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych uzyskującym przychody z części odsetek z tytułu zakupu na raty wypłacanych przez Spółkę będzie włoski oddział hiszpańskiego banku czy też będzie to centrala banku z siedzibą w Hiszpanii?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-185/12-2/MP
  1. Czy koszty związane z uzyskaniem pożyczki na zakup certyfikatów inwestycyjnych poniesione przez Wnioskodawcę, a obejmujące prowizje bankowe, zapłacone odsetki i opłatę za ustanowienie blokady na papierach wartościowych zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy w Domu Maklerskim, stanowią koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w części, w jakiej pożyczka ta została wydatkowana na ich zakup? 2. Czy opłata za ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki, poprzez dokonanie blokady na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy w Domu Maklerskim, stanowi koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w całości, czy w części przypadającej proporcjonalnie do tej części pożyczki, która została wydatkowana na zakup certyfikatów inwestycyjnych?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-185/12-3/MP
  1. Czy koszty związane z uzyskaniem pożyczki na zakup certyfikatów inwestycyjnych poniesione przez Wnioskodawcę, a obejmujące prowizje bankowe, zapłacone odsetki i opłatę za ustanowienie blokady na papierach wartościowych zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy w Domu Maklerskim, stanowią koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w części, w jakiej pożyczka ta została wydatkowana na ich zakup? 2. Czy opłata za ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki, poprzez dokonanie blokady na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy w Domu Maklerskim, stanowi koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w całości, czy w części przypadającej proporcjonalnie do tej części pożyczki, która została wydatkowana na zakup certyfikatów inwestycyjnych?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-185/12-4/MP
  Czy koszty związane z uzyskaniem pożyczki na inwestycje kapitałowe (w efekcie na zakup certyfikatów inwestycyjnych) obejmujące prowizje bankowe, zapłacone odsetki i opłatę za ustanowienie zabezpieczenia na określonych papierach wartościowych zdeponowanych w Domu Maklerskim, potrącane będą do kosztów uzyskania przychodów w momencie ustalania dochodu ze sprzedaży/umorzenia tych certyfikatów inwestycyjnych, czy też na bieżąco w roku, w którym zostały zapłacone?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-160/12-4/AG
  Czy Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodów koszty związane z nabyciem kasku oraz odzieży ochronnej do jazdy motocyklem: rękawiczek, butów, kurtki, spodni?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-161/12-7/JK2
  Czy sprzedaż w dniu 16.08.2011 r. działki nabytej również dnia 16.08.2011 r. w wyniku podziału nieruchomości i umowy przeniesienia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-209/12-4/AK
  Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu przedmiotowej sprzedaży, jeśli zbycie złota będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego zakup
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-319/12-2/IF
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania podlega zwolnieniu od opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z ust. 2 tego artykułu ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2008 r.?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-196/12-2/AK
  1.Czy wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nr 1 (stanowiącego odrębny majątek Wnioskodawczyni) na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z małżonkiem na zakup nowego mieszkania (mieszkanie nr 2), odpowiada celom określonym w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. i zwalnia Ją z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od całości przychodu ze sprzedaży mieszkania (mieszkanie nr 1)? 2.W jaki sposób należy udokumentować dokonany wydatek określony w pytaniu 1?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-309/12-4/EC
  wydatku na zakup okularów korekcyjnych nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-269/12-5/EC
  Wnioskodawca, jako mały podatnik będzie mógł dokonać jednorazowej amortyzacji wskazanego we wniosku motocykla, o ile spełnia wszystkie ustawowe kryteria w tym zakresie. Odpisu tego należy dokonać w roku podatkowym, w którym motocykl ten zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym łączna wysokość dokonanych odpisów w 2012r. nie może przekroczyć limitu wskazanego w cyt. wyżej przepisach, tj. równowartości 50.000 euro, a także wartości początkowej tego środka trwałego, ustalonej zgodnie z cyt. art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. ceny jego nabycia.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1293/11/AK
  Czy zakupy nagród wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej są kosztem uzyskania przychodów w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1296/11/AK
  Czy zakupy nagród wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej są kosztem uzyskania przychodów w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-6/12-3/PM
  Czy w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego podatek VAT zapłacony przez Spółkę, jako część składowa ceny nabycia przy zakupie usług noclegowych oraz gastronomicznych, który nie obniża podatku VAT należnego, może powiększyć podatkowe koszty uzyskania przychodów?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-855/11-4/MP
  Ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystać będzie dochód uzyskany z odpłatnego zbycia w wysokości, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków na zakup lokalu mieszkalnego oraz zakup i remont udziału w innym lokalu mieszkalnym, ale tylko tych wydatków które zostaną udokumentowane rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-727/11-2/DS
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w 2004 r. spowoduje, że będzie naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1641/11/EK
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku od zakupów dokonanych w związku z organizacją festynu?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/179/1/CRS/10/PK-1244
  1. Czy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników jest kosztem firmy?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1074/11-4/ES
  Czy można zaliczyć bezpośrednio w koszty wydatki poniesione na wymianę zbiorników paliwowych jednopłaszczowych na dwupłaszczowe o wartości powyżej 3.500 złotych za sztukę, kwalifikując poniesione wydatki jako remont środka trwałego?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1285/11-5/KG
  Czy przy zakupie sprzętu do cyfryzacji kina (projektor z osprzętem) Wnioskodawca może skorzystać z odliczenia 100% podatku naliczonego przy zakupie w miesiącu zakupu i oddania do użytkowania, czy może powinien skorzystać z proporcji i odliczyć 52% podatku naliczonego z uwagi na występowanie również nieodpłatnego świadczenia usług w działalności kinowej Domu Kultury?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-921/11-2/JB
  Środki pieniężne uzyskane przez Wnioskodawczynię w 2010 r. ze sprzedaży nieruchomości, które zostaną przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w banku mającego swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, na zakupioną tam nieruchomość, nie będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., bowiem nie zostaną spełnione przesłanki określone w tych przepisach.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1010/11/ESZ
  Czy wydatki na zakup suplementów diety, odżywek, profilaktycznych medykamentów, dermoprotektorów, środków higieny osobistej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1009/11/ESZ
  Czy wydatki na zakup suplementów diety, odżywek, profilaktycznych medykamentów, dermoprotektorów, środków higieny osobistej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-584/11-2/AK
  Czy inwestując środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mieszkania stanowiącego odrębną własność Wnioskodawcy na nowy wspólny małżeński cel mieszkaniowy będzie różnicowany sposób uregulowania podatku tj. czy wydatki Wnioskodawcy na cel mieszkaniowy biorąc pod uwagę należny podatek za zbytą nieruchomość będą respektowane w całości czy w połowie?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-777/11-2/MC
  1. Czy wydatek na uzupełnienie drzewek, zakup krzewów i trawy, będzie stanowił koszt podatkowy w momencie ich zakupu? 2. Czy ponoszone wydatki związane z pielęgnacją zielenią nawożeniem i uzupełnieniem ziemi pod zasiewy, stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, czy powinny zwiększyć wartość prowadzonej inwestycji?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-833/11/BK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na nabycie nieruchomości przez teściową podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1018/11/AK
  Sposób opodatkowani transakcji zakupu/sprzedaży złota.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1287/11-4/MR
  Czy w powyższej sytuacji powstała Spółka ma prawo do zwrotu podatku VAT z tytułu zakupu nieruchomości?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-679/11-4/JK2
  Jaki będzie obowiązywał podatek i w jakiej wysokości z tytułu otrzymania obniżki wartości mieszkania, o które Wnioskodawczyni się ubiega?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1280/11-2/ISZ
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem motocykla w 2007 r.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1118/11-4/AS
  opodatkowanie usług związanych z transakcją zakupu akcji spółki
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-841/11/WM
  Czy wydatki poniesione na sfinansowanie zakupu składników majątkowych zaliczonych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią koszty uzyskania przychodów?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-517/11-2/AK
  Czy Wnioskodawczyni będzie mogła być zwolniona z zapłacenia podatku od dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, korzystając z ulgi mieszkaniowej, przeznaczając ten dochód na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup działki budowlanej? Czy Wnioskodawczyni zapłaci podatek od udziału w gruncie, jeżeli tak to jaki i kto ma go wyliczyć?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-647/11-4/ES
  Czy można zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem zbiorników oraz koszty dodatkowe, takie jak: osprzęt zbiorników, zakup materiałów do montażu, usługi dźwigowe, wymianę i ustawienie zbiorników, opłaty za dozór techniczny, badanie zagrożenia korozyjnego?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-398/10/11-S/MK
  1. Które z kwot uiszczanych na rzecz banku mogą zostać uznane w Spółce za koszt uzyskania przychodu? 2. W jakich terminach Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę jej zobowiązania wobec banku?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-50/11-4/BJ
  W sprawie będącej przedmiotem zapytania usługi kontrolowania biletów, wykonywane na rzecz Wnioskodawcy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych w postaci świadczenia usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta przez Wnioskodawcę i w związku z tym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu usług prowadzenia kontroli biletów.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-651/11/ABu
  Czy podatnik może rozliczyć VAT z faktury potwierdzającej zakup motocykla oraz od zakupu paliwa w sytuacji, gdy paliwo tankowane do motocykla jest kupowane na fakturę rozliczaną w kosztach działalności?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-334/11-6/JS
  Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-334/11-7/JS
  Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-460/11-2/DP
  CIT - zakresie momentu uznania zakupionej licencji za wartość niematerialną i prawną oraz w zakresie sposobu amortyzacji tej licencji
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-936/11/EK
  Fundacji nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest podatnikiem tego podatku, a efekt projektu nie będzie służył sprzedaży opodatkowanej.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-574/11/ABu
  Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu umowy leasingu motocykla oraz zakupu paliwa służącego do napędu motocykla wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-551/11-4/TR
  Odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu (ulga odsetkowa) – art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-424/11-3/ES
  W momencie otrzymania zaliczki na materiały Wnioskodawca nie na obowiązku wpłaty od tej kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ otrzymana zaliczka w myśl art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Przychodem z działalności gospodarczej jest wartość zgodnie z zawartą umową (materiały+usługa).
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-333/11-6/MS1
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-103/11-2/MP
  1. Czy bieżące spłaty rat kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w Wielkiej Brytanii, ponoszone od chwili uzyskania dochodu ze sprzedaży mieszkania w Polsce do upływu dwóch lat liczonych od końca roku podatkowego w którym nastąpiło odpłatne zbycie tego mieszkania, stanowią cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w całej wysokości (obejmują kapitał i odsetki składające się na wysokość rat?2. Czy spłaty kolejnych rat kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w Wielkiej Brytanii, ponoszone po okresie dwóch lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie mieszkania w Polsce, stanowią cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w całej wysokości (obejmują kapitał i odsetki składające się na wysokość rat?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-623/11/JP
  możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i uzyskania zwrotu różnicy podatku VAT w odniesieniu do projektu polegającego na zakupie autobusów
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-378a/11/AK
  Czy prawidłowe było obciążenie jednorazowo kosztów uzyskania przychodu w momencie zakupu przedmiotowego samochodu, przy założeniu, że będzie on użytkowany w prowadzonej działalności krócej niż 1 rok?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-205/11-4/JK
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-514/11-2/SJ
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakup paliwa tankowanego do samochodu osobowego?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-522/11-2/SJ
  Czy z tytułu kosztów poniesionych na zakup i montaż agregatów prądotwórczych dla awaryjnego zasilania., będzie przysługiwało Gminie prawo do odliczenia podatku VAT?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-208/11-4/LS
  Możliwość odliczenia wydatku poniesionego na zakup aparatu słuchowego.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-257/11-2/ES
  Czy dokonując rozliczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, kwotę uzyskaną z tego tytułu wnioskodawca przeznaczy na wydatki związane z zakupem kolejnego lokalu mieszkalnego, a tym samym kwota podatku wyniesie 0 zł?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-120/11-2/MZ
  Zastosowanie wyłączenia określonego w art. 2 pkt 1 lit. f ww. ustawy.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-59/11-9/JK
  Możliwość zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wydatkowanego na remont budynku mieszkalnego.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-415/11-2/KAN
  Odliczenie podatku VAT przy zakupie motocykla.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-27/11-4/DG
  Czy podatek od wartości dodanej wykazany na fakturach od kontrahentów z UE stanowi koszt podatkowy w momencie poniesienia (za wyjątkiem podatku dotyczącego zakupu środków trwałych) oraz czy otrzymany ewentualny zwrot ww. podatku podlega zaliczeniu do przychodów podatkowych w momencie wpływu na rachunek bankowy?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-112/11-2/IB
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących nabywanej nieruchomości w części odpowiadającej procentowemu udziałowi powierzchni wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni mieszkania, pod warunkiem niezaistnienia ograniczeń w prawie do odliczenia podatku naliczonego określonych w art. 88 ustawy o VAT.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-62/11-5/AG
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym koszty na zakup paliwa do samochodu związane z podróżami służbowymi, podróże służbowe, koszty telefonu i wynagrodzenie pracownika zajmującego się budową, Spółka może zaliczyć do kosztów wytworzenia inwestycji?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1160/10-2/KS
  Jaką wartość początkową należy przyjąć przy wprowadzeniu danego lokalu do ewidencji środków trwałych w przypadku, gdy dany lokal został zakupiony?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-27/11-3/ISN
  Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w inny sposób, niż zakwalifikowanie go do kosztów kwalifikowanych i tym samym, finansowanie środkami unijnymi wydatków poniesionych na ww. zadania w wartości brutto?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1226/10-4/MP
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia motocykla oraz paliwa do niego.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1255/10-4/MS
  Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, prowadzenie rejestru zakupu VAT.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-16/11-2/ISN
  Możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-76/11-3/ISN
  Możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionych wydatków.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-773/10-4/PS
  Przy nabyciu składnika majątku, którego wartość nie przekracza 3.500 zł, pozostawiono podatnikowi swobodę wyboru w zakresie obciążania kosztów wydatkiem poniesionym na jego nabycie. O tym, czy składnik majątku nieprzekraczający wartości 3.500 zł zostanie zaliczony do środków trwałych – decyduje sam podatnik. Składniki majątku mające cechy środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł, mogą w zależności od decyzji podatnika być zaewidencjonowane jako środki trwałe i amortyzowane lub nieujmowane w takiej ewidencji i nieamortyzowane. W tym drugim przypadku, gdy nabyte rzeczowe składniki majątku nie są zaliczone u podatnika do środków trwałych, to wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-763/10-3/IŚ
  Czy odsetki od pożyczki w części przeznaczonej na zakup akcji udzielonej przez L. AB oraz pożyczki bankowej będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki (art. 15 ust. 1 updop), a jeśli tak, to czy ten koszt należy rozpoznać w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop)?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1021/10-4/MT
  Przychód uzyskany przez małoletniego syna Wnioskodawczyni z odpłatnego zbycia udziału w odziedziczonych nieruchomościach wydatkowany na zakup lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1,2 przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek warunkujących omawiane zwolnienie. Natomiast sprzedaż rzeczy ruchomych po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-792/10-5/JC
  W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód z tytułu sprzedaży vouchera?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-792/10-4/JC
  W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód z tytułu sprzedaży vouchera?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-807/10-2/MC
  Czy opisane wyżej wydatki na zakup usług doradztwa finansowego, podatkowego i prawnego oraz wydatki na Obsługę Transakcji poniesione w toku planowania i przygotowania nabycia akcji F oraz M będą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1153/10-4/ES
  Czy zakup kilku nieruchomości na cele mieszkaniowe pozwoli w stosunku do wszystkich nieruchomości na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-862/10-3/KS
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup usług doradczych mających na celu zbycie / nabycie aktywów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jako koszty pośrednio związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą w dacie ich poniesienia?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-862/10-2/KS
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup usług doradczych mających na celu zbycie / nabycie aktywów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jako koszty pośrednio związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą w dacie ich poniesienia?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-889/10/PH
  w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od faktur dokumentujących nabycie oleju opałowego służącego do napędu agregatów chłodniczo-grzewczych
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1035/10-2/RS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-266/10-2/MC
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na szkolenia pracowników w zakresie obsługi środków trwałych / oprogramowania stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, w sytuacji gdy do ich poniesienia dochodzi przed datą przyjęcia środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-266/10-3/MC
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na szkolenia pracowników w zakresie obsługi środków trwałych / oprogramowania stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, w sytuacji gdy do ich poniesienia dochodzi przed datą przyjęcia środka trwałego / wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1678/10-4/ISN
  Brak możliwości odzyskania podatku VAT.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-962/10/AL
  Czy istnieje brak obowiązku korekty podatku naliczonego odliczonego w związku z zakupem w 2003r. lokali użytkowych?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1218/10/AL
  Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż działki nr 2/3 niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę, wykorzystywanej do działalności gospodarczej?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1219/10/AL
  Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż działki nr 2/5 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wykorzystywanej do działalności gospodarczej?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1218/10/AL
  Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż działki nr 2/2 niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę, wykorzystywanej do działalności gospodarczej?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/179/CRS/10/PK-1244
  1. Czy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników jest kosztem firmy?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-666/10-2/AS
  CIT - możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków związanych z zakupem Świadczeń Zdrowotnych Medycyny Pracy dla pracowników Spółki.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1487/10-2/AD
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z faktur VAT dokumentujących nabycie usług due diligence?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-536/10-4/JC
  Czy wydatki związane z organizacją spotkań o charakterze biznesowym, opisanych w lit. a) stanu faktycznego, przede wszystkim koszty posiłków stanowią koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-794/10/LSz
  Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od paliwa do samochodu ciężarowego Seat Alhambra Van.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-853a/10/AK
  Czy prawidłowe było obciążenie jednorazowo kosztów uzyskania przychodu w momencie zakupu samochodu, przy założeniu, że będzie on użytkowany w prowadzonej działalności krócej niż 1 rok?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1348/10/KG
  OSP nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem instrumentów muzycznych.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-701b/10/AK
  Czy wydatki poniesione na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia firmy, zakup wyposażenia i zakup środków trwałych - sfinansowane kwotą ze zwrotu podatku VAT od zakupów dokonanych bezpośrednio ze środków dotacji mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-624/10-8/KS
  Stwierdzić należy, iż zarówno wydatki inwestycyjne tj. poniesione na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym usług stanowiących element wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) jak i odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, nie mogą być zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów. Brak jest również możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków sfinansowanych z otrzymanej pomocy, w części przeznaczonej na zakup usług nie stanowiących wartości początkowej środków trwałych.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-399/10-7/GJ
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, współpraca Uczelni i Spółki nie będzie powodowała dla Uczelni konieczności rozpoznania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, współpraca Uczelni i Spółki w ramach wspólnego przedsięwzięcia nie spowoduje dla Uczelni powstania obowiązku podatkowego w świetle regulacji ustawy o podatku od towarów i usług?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-900/10-4/IGo
  W świetle powołanych przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia przedmiotowego samochodu ciężarowego oraz wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do niego pod warunkiem, że tego typu pojazdy posiadają homologację wskazującą na ładowność większą niż 500kg.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-619/10/LSz
  Przedmiotowy pojazd czterokołowy (quad) będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności opodatkowanej. Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, jak też podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do jego napędu, o ile nie zachodzą inne przesłanki wykluczające to prawo, określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-480/10-6/JS
  Należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży mieszkania i wydatkowany w terminie dwóch lat od dnia sprzedaży na spłatę pożyczki zaciągniętej od osoby fizycznej (syna i Jego małżonki) na nabycie działki gruntu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym zgodnie z dyspozycją art. 28 ww. ustawy.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-679/10-4/RS
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej na zakup nowego lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. Niezłożenie stosownego oświadczenia w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia zbycia przedmiotowego lokalu nie wyłącza możliwości zwolnienia z opodatkowania uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu, jeżeli Wnioskodawca wyda uzyskane pieniądze w terminie i na cele określone w ww. artykule.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-803/10-2/IGo
  Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury w całości od zakupionych samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej ładowności 593kg i posiadających wyciąg ze świadectwa homologacji producenta oraz od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów, o których mowa we wniosku, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-628/10-4/MS1
  Opodatkowanie dochodów z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, nabytych w drodze dziedziczenia.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-576b/10/AT
  Czy podczas używania samochodu w działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni może odliczać 100% podatku VAT naliczonego od zakupu paliwa?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-576a/10/AT
  Czy od faktury zakupu nowego samochodu Scoda Octavia II Combi, używanego w działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni może odliczyć 100% podatku VAT naliczonego?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-576b/10/AT
  Czy podczas używania samochodu w działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni może odliczać 100% podatku VAT naliczonego od zakupu paliwa?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-576a/10/AT
  Czy od faktury zakupu nowego samochodu Scoda Octavia II Combi, używanego w działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni może odliczyć 100% podatku VAT naliczonego?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-16/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-18/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-17/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-15/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-14/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-19/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-20/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-21/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-22/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-23/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-2/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-3/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-4/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-5/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-6/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-7/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-8/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-10/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-13/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-12/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-11/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-526/10/DP
  1. Czy przychody otrzymane z dotacji inwestycyjnej oraz ze wsparcia pomostowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy koszty związane z bieżącą działalnością pokrywane ze wsparcia pomostowego oraz odpisy amortyzacyjne od wartości środków trwałych sfinansowanych z dotacji inwestycyjnej będą stanowić koszty uzyskania przychodu? 3. Czy składka z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacana ze wsparcia pomostowego może pomniejszyć podatek należny?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-615/10-2/AM
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-632/10-4/MG
  Czy podatek VAT ponoszony w związku z realizacją projektu na zakup towarów i usług może stanowić koszt kwalikowalny? Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego wg stanu prawnego na 2010 r.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-452a/10/AJ
  Czy na podstawie faktur dokumentujących zakup wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego pojazdów samochodowych, które zgodnie z wyciągami ze świadectw homologacji, są zaliczane do rodzaju "ciężarowy" i których dopuszczalna ładowność przekracza 500 kg, Spółka może dokonać pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych faktur?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-422/10/MM
  Czy wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości w kwocie 284.000 zł stanowią podstawę do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-457/10/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia lub zwrot podatku w związku z zakupem działki?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-213/10-4/IŚ
  1) Czy Spółka postąpi prawidłowo wyceniając zakup waluty po kursie z kontaktu forward, tj. 3,90zł za1 EUR i księgując wartość 1.170.000,00 zł na rachunku walutowym? 2) Czy naliczone różnice kursowe na rozrachunkach (tj. pomiędzy wartością w PLN zobowiązań, a wartością rozchodowanej waluty 1.170.000,00 zł) są dla Spółki odpowiednio przychodami i kosztami podatkowymi w miesiącu spłaty zobowiązań?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-272/10-6/AS
  Czy zakup tego typu ubiorów będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w PDOP i czy przekazanie ww. ubioru na rzecz członków Zarządu Głównego będzie wolne od opodatkowanie w PDOF?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-356/09/10-S/MK
  Czy dochody grupy producentów wolne od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustala się jako różnice pomiędzy przychodami ze sprzedaży produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanymi w gospodarstwach jej członków, a kosztami ich zakupu od członków grupy, czy też w inny sposób?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-378a/10/MM
  1. Czy stosownie do treści art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni i jej małżonkowi przysługuje prawo odliczenia od podstawy obliczenia podatku faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu, który został udzielony na sfinansowanie inwestycji, mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych? 2. Czy słuszne jest stanowisko, że wartość odliczenia spłaconych odsetek może zostać obliczona proporcjonalnie od wartości udzielonego kredytu, z wyłączeniem nieruchomości gruntowej przyjętej przez organ podatkowy w wydanej decyzji orzekającej o zobowiązaniu w podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. od kwoty 62.900 zł (80.000 zł -17.100 zł).
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-249/10-4/PS
  Czy zakup materiałów reklamowych o niskiej wartości, opatrzonych w logo A, przekazywanych następnie klientom lub potencjalnym, klientom, których wartość jednostkowa nie przekracza 100 zł brutto, jako wydatek na cele reklamy, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy CIT?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-331/10-4/AM
  należy stwierdzić, iż nie jest możliwe dokonanie jednorazowej amortyzacji przedmiotowego samochodu, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on samochodem osobowym. To, czy dany pojazd samochodowy jest samochodem osobowym w rozumieniu komentowanego przepisu, ustalane jest na podstawie badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (udokumentowane zaświadczeniem) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego odpowiednią adnotację (zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-325/10-2/JC
  Uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód ze sprzedaży nieruchomości będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wydatkowaniem go w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na nabycie gruntu objętego planem zagospodarowania przestrzennego. Dodać należy, iż środki przeznaczone na zakup gruntu muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości.
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-350/10-4/JB
  mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca prawidłowo rozpoznał wydatek na zakup we wrześniu 2009 r. samochodu toyota corolla, wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poniżej jednego roku do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio (jednorazowo) w dacie jego poniesienia.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-398/10/AT
  Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek od towarów i usług z faktur od zakupionego oleju opałowego?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-345/10/AT
  Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego określoną na fakturze zakupu samochodów osobowych, które wykorzystuje do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, tj. bez ograniczenia wskazanego w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, jak również o kwoty podatku naliczonego określone na fakturze zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do napędu samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, w związku z ich użytkowaniem w zakresie wykonywanych czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-307a/10/AT
  Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia samochodu ciężarowego oraz paliwa do jego napędu?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-307b/10/AT
  Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia samochodu ciężarowego oraz paliwa do jego napędu?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-307a/10/AT
  Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia samochodu ciężarowego oraz paliwa do jego napędu?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-319/10-2/JG
  Czy koszty przygotowania transakcji są w całości w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-230/10-2/DS
  Czy Spółka ma obowiązek zaliczyć wartość nieodliczonego w przeszłości i zwróconego obecnie w wyniku korekty podatku VAT naliczonego od nabycia paliwa do przychodu podatkowego – jeżeli Spółka ma taki obowiązek, to w którym momencie przychód podatkowy z tego tytułu powstanie?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-78/10-2/AF
  należy stwierdzić, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym miejscem dokonania czynności była Rzeczypospolita Polska, gdyż Wnioskodawca licytował towar będąc przy komputerze w Polsce. Dla rozpoznania miejsca dokonania takiego rodzaju czynności znaczenie ma miejsce złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do umowy, czyli wylicytowanie danej rzeczy, złożone przez kupującego. W związku z tym transakcje zawierane przez Wnioskodawcę w latach 2008-2009 podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli zgodnie z art. 9 pkt 6 ustawy podstawa opodatkowania przekraczała 1.000 zł.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-250/10-3/ES
  Czy zakup udziału w TBS kwalifikuje się do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (inne cele mieszkaniowe)?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-221/10-3/JB
  Należy stwierdzić, że jeżeli w 2009 r. przychód u Wnioskodawczyni nie przekroczył równowartości 1.200.000 euro, to w styczniu 2010 r. mogła jako mały podatnik skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego i wprowadzonego do ewidencji środka trwałego, tj. dozatora objętościowego.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-81/10-4/PS
  Czy zakup oprogramowania zobowiązuje Wnioskodawcę do pobrania podatku dochodowego z tytułu wypłaty za zamówione oprogramowanie od firmy mającej siedzibę w Holandii ?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-107/10/EŁ
  Sposób ewidencjonowania kosztów związanych ze świadczonymi usługami turystyki.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-183/10/AL
  Czy będzie podlegała opodatkowaniu działka nabyta przez Wnioskodawcę, która zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest terenem przeznaczonym pod zabudowę?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-110/10/AK
  Czy koszty zakupu sprzętu, wyposażenia i oprogramowania o wartościach nieprzekraczających 3.500 zł netto sfinansowane ze środków z Urzędu Pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-25/10-4/ES
  zyskany przez Wnioskodawczynię przychód ze sprzedaży nieruchomości będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wydatkowaniem go w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na nabycie gruntu objętego planem zagospodarowania przestrzennego oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego gruntu. Dodać należy, iż środki przeznaczone na zakup gruntu oraz spłatę kredytu muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-75/10-4/SP
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w stosunku do uzyskanego stypendium doktoranckiego wydatku przeznaczonego na zakup oprogramowania.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-74a/10/EŁ
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie opakowań.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-251/10-3/EC
  Należy stwierdzić, iż faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane, a także spełniające podstawowe przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki związane z eksploatacją motocykla, tj. koszty ubezpieczenia, przeglądów, serwisu oraz napraw, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia (wystawienia faktury). Natomiast nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem odzieży do jazdy motocyklem oraz kasku, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, a ich poniesienie nie ma wpływu na wielkość osiąganego przychodu.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-251/10-4/EC
  Czy po wpisaniu motocykla do ewidencji środków trwałych, jako "mały podatnik" w rozumieniu przepisów updof, będę uprawniony do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od jego wartości początkowej, na podstawie art. 22k ust. 7 updof?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-24/10-4/JB
  Czy spółka ma prawo uznać poniesiony wydatek związany z dofinansowaniem do zakupu akcji za koszt uzyskania przychodów?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-6/10-4/MS
  Zwolnieniem z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą być objęte tylko wydatki na zakup środków trwałych, które znajdą się na terenie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Wnioskodawca nie może więc zaliczyć do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną ani wydatków na nabycie środków transportu ani kontenerów stalowych.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-110/10-2/AM
  Czy koszty zakupu jednorodnych ubrań dla wyznaczonych pracowników opatrzonych trwale logo Banku oraz koszty ryczałtu za pranie lub czyszczenie tego ubioru należy uznać za wydatek ponoszony na cele reklamy, i w związku z tym Bank może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu na gruncie updop?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-78//10-3/JB
  zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-100/10/BK
  Odliczenie od dochodu wydatku poniesionego na zakup łóżka medycznego przez osobę niepełnosprawną w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-227/10-2/MG
  Uznanie spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup udziału w nieruchomości nabytego w 2006 r. za wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-179/10-2/RS
  ustalenie terminu nabycia nieruchomości i zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z jej zbycia
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1000/09-2/KK
  Skoro przychód podatkowy winien być rozpoznany w momencie wykonania usługi, wydania towaru, to nie może być rozpoznany powtórnie w momencie otrzymania zapłaty za bon towarowy. Otrzymaną zapłatę za bon należy traktować jako zaliczkę na poczet późniejszego wykonania usługi lub wydania towaru. Tego rodzaju przysporzenia są wyłączone z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 zgodnie z którym pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (…) nie zalicza się do przychodów. Natomiast w sytuacji, gdy w oznaczonym terminie klient nie zrealizuje bonu towarowego Spółka ma obowiązek rozpoznania przychodu w wysokości niewykorzystanej przez klienta, na ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Podstawę zaliczenia tej kwoty do przychodów stanowi art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-852/09-2/AS
  określenie momentu poniesienia kosztu uzyskania przychodów w sytuacji, gdy faktury dokumentujące obiór usług świadczonych w roku podatkowym 2008, których koszty są związane pośrednio z uzyskiwanym przychodem, Spółka otrzymała w styczniu 2009 r., a ujęte zostały w księgach rachunkowych w roku 2008
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-972/09-2/AM
  Jeżeli w istocie przeniesienie własności lokali nastąpi w warunkach określonych w cytowanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie obowiązany do zapłaty podatku.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-21/10-2/JS
  W przypadku zakupu lokalu zakładowego przez Wnioskodawcę nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-872/09-2/JK
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-11/10-2/JK
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-872/09-2/JK
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-26/10-2/JK
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-9/10-2/JK
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-849/09-2/SP
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-853/09-2/SP
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-982/09-2/JG
  1) Czy odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w momencie ich zapłaty (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop), do czasu całkowitej spłaty pożyczki? 2) Czy odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w momencie ich ewentualnej kapitalizacji (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) i art. 16 ust. 1 pkt 11 updop)? 3) Czy odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w chwili zapłaty lub kapitalizacji (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop) również, jeżeli po nabyciu udziałów nastąpi likwidacja Spółki zależnej i/lub nastąpi połączenie Spółki z Dalszymi spółkami zależnymi?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-818/09-2/JS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-729/09-2/MK
  możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz funduszu inwestycyjnego lub osób trzecich o koszty uzyskania przychodów ponoszone przez podatnika związane ze zrealizowaniem różnic kursowych powstałych przy spłacie kredytu zaciągniętego na zakup przedmiotowych papierów wartościowych przez fundusz inwestycyjny lub wystąpienia podatnika o zwrot nadpłaconego podatku
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-756d/09/DK
  Określenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi konsultacyjno-doradcze związane z transakcją kupna-sprzedaży większościowego pakietu udziałów innej spółki.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-725/09-4/MK
  zwolnienie od opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-448/09-2/AF
  zachowanie prawa do ulgi wynikającej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1045/09-4/EK
  1. Czy otrzymana dotacja będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym? 2. Czy wyłączenie części amortyzacji przypadającej na wartość dofinansowania z kosztów uzyskania przychodów następuje od miesiąca wpływu środków z dotacji na rachunek bankowy proporcjonalnie do pozostałej wartości środków trwałych, czy też trzeba korygować amortyzację wstecz? 3. Czy koszty usług firm doradczych związane z procesem ubiegania się o dotację, będą kosztem uzyskania przychodu w momencie poniesienia? 4. Czy koszty usług firm doradczych związane z opracowaniem wzoru użytkowego dofinansowane częściowo dotacją będą kosztami uzyskania przychodu w momencie poniesienia, czy też będą stanowiły wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w momencie zarejestrowania wzoru? 5. Czy część kosztów z pytania nr 4 dofinansowana dotacją będzie kosztem uzyskania przychodów lub też będzie kosztem poprzez odpisy amortyzacyjne?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1113/09-2/KG
  Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturze VAT dokumentującej jego nabycie w pełnej wysokości. Spółce przysługuje również prawo do odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie paliwa wykorzystywanego do napędu przedmiotowego pojazdu.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-739/09-2/DG
  Czy przychód z dodatniej różnicy kursowej, który powstał w okresie pomiędzy zawarciem aktu notarialnego dokumentującego zakup udziałów spółek niemieckich, a zapłatą ceny transakcji, powstał w momencie zapłaty za tę transakcje czy dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-781/09-4/JK
  zwolnienie z opodatkowania przychodu wydatkowanego na sfinansowanie zakupu nowej nieruchomości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1546/09-4/AD
  Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot naliczonego podatku VAT z zakupu materiałów biurowych, środków trwałych i innych zakupów, które zostały zapłacone z Funduszy Unijnych?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/268/MWJ/09/DD-1123
  Czy przychód uzyskany ze zbycia mieszkania w części wydatkowanej na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup zbytej nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-865/09-2/EC
  Czy z punktu widzenia ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stosowany przez Wnioskodawcę sposób alokacji kosztów jest prawidłowy?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-692/09-4/JK
  opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-942b/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu quada.
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-942a/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia quada.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1056/09/AK
  Czy wnioskodawcy przysługuje tzw. ulga odsetkowa w przypadku przeznaczenia kredytu na zakup budynku mieszkalnego w stanie surowym?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-873/09-2/AM
  PIT - jednorazowa amortyzacja
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1143/09-2/MP
  Wnioskodawczyni rozpoczęła ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej 29 listopada 2008 r. ,w obowiązującym terminie dokonała również zgłoszenia tej kasy do naczelnika właściwego urzędu skarbowego - w tym dniu nabyła więc prawo do skorzystania z ulgi przysługującej na zakup kasy w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2500 zł.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-654/09-4/AK
  skutki podatkowe związane z dokonaniem darowizny nieruchomości na rzecz córki
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1113/09-2/AA
  Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na zakup poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-202/09-2/AJ
  Czy opisane nabycie przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-812/09/AD
  1. Czy przychody z dotacji i wsparcia pomostowego są opodatkowane? 2. Czy wyposażenie zakupione z dotacji i koszty opłacane ze wsparcia pomostowego (np. czynsz za lokal, opłata za telefon) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej? 3. Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków z dotacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? 4. Czy o opłaconą składkę zdrowotną ZUS ze wsparcia pomostowego można pomniejszyć należny podatek?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-708/09-2/PJ
  Czy wydatki związane z zakupem przedstawianych do umorzenia świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, stanowią koszty "bezpośrednie", czy koszty "pośrednie", a co za tym idzie, czy będą stanowić koszt uzyskania przychodów roku w którym sprzedano odbiorcom końcowym energią elektryczną, odpowiadającą przedstawionym do umorzenia świadectwom (tj. od ilości której obliczono ilość przedstawianych do umorzenia świadectw), czy też wydatki będą stanowić koszt uzyskania przychodu w chwili zakupu świadectw, czy też w chwili ich umorzenia?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-635/09-4/JS
  ulga rehabilitacyjna na zakup komputera
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1149/09-2/AG
  Czy jest kosztem uzyskania przychodów zakup odpowiedniego przyrządu, urządzenia czy też mechanizmu pozwalającego w sposób rzetelny wymiarować długość trwania zadań pracowników produkcyjnych, co z kolei przyczyni się do utworzenia norm wydajnościowych w ramach realizowanego u klienta projektu i wywiązywania się z warunków umowy wiążącej Wnioskodawcę z klientem?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1030/09-2/KOM
  Czy Bank po dokonaniu zakupu wierzytelności otrzymując od dłużnika wynagrodzenie odsetkowe świadczy, niezależną od faktoringu, usługę pośrednictwa finansową na rzecz dłużnika, a odsetki otrzymywane od dłużnika stanowią wynagrodzenie za usługę pośrednictwa finansowego zwolnioną na podstawie art. 43 ust 1 pkt 1 w zw. z załącznikiem 4 pkt 3 do ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 (dalej "ustawa VAT").
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-574/09-2/MB
  CIT - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup tablicy pamiątkowej
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1277/09-3/AD
  Czy Wnioskodawca w świetle obowiązujących przepisów prawnych ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z zakupionym sprzętem medycznym w ramach realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-723/09-2/ES
  PIT - w zakresie amortyzacji lokalu użytkowego
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-330/09-4/AF
  opodatkowanie zakupu i sprzedaży własnych akcji przez Spółkę
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-767/09-4/DS
  l. Czy do celów podatkowych powinniśmy ująć koszt mediów, który podlega refakturowaniu w miesiącu wystawienia refaktury, tj. w miesiącu w którym powstaje przychód z tytułu wystawianych refaktur za media? 2. Czy koszty poczęstunku klientów oczekujących na odbiór prochów po wykonanej kremacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-778/09-3/JG
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poniesione przez Spółkę wydatki związane ze szkoleniem pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji środka trwałego oraz w zakresie jego naprawy i konserwacji (w tym koszty podróży służbowych i zakwaterowania) powinny powiększać wartość początkową tego środka trwałego i stanowić koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-778/09-2/JG
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poniesione przez Spółkę wydatki związane ze szkoleniem pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji środka trwałego oraz w zakresie jego naprawy i konserwacji (w tym koszty podróży służbowych i zakwaterowania) powinny powiększać wartość początkową tego środka trwałego i stanowić koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-758/09-2/EK
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca, dokonując kalkulacji maksymalnej kwoty zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest uprawniony do zaliczenia do kosztów inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ceny nabycia środka trwałego w dacie poniesienia kosztu w znaczeniu memoriałowym, czyli w dacie zarachowania Ceny nabycia w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na podstawie odpowiedniego dokumentu księgowego, tj. Umowy lub faktury? 2. W przypadku, gdy według Dyrektora tut. Izby Skarbowej uwzględnianie wydatków na nabycie środków trwałych przy kalkulacji limitu maksymalnej pomocy publicznej powinno mieć miejsce w oparciu o metodę kasową, tj. z chwilą ich faktycznego poniesienia, to czy Wnioskodawca powinien zaliczyć do kosztów inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia wszystkie dotychczas zapłacone raty Ceny nabycia w dacie faktycznej zapłaty na rzecz sprzedawcy raty płatnej po otrzymaniu przez Wnioskodawcę środka trwałego (wraz z tą ratą), natomiast ostatnią ratę, płatną po weryfikacji prawidłowego działania środka trwałego – w późniejszym okresie, tj. w dacie jej faktycznej zapłaty na rzecz sprzedawcy, po sporządzeniu przez Spółkę tzw. Ostatecznego Protokołu Akceptacji?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-977/09-6/IM
  Czy u drugiego wspólnika występuje przychód związany z bezpłatnym użyczeniem samochodu przez pierwszego wspólnika, powodujący konieczność naliczenia podatku dochodowego. Jeśli tak, to co jest podstawą naliczenia podatku?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-977/09-5/IM
  1) Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów eksploatacji samochodu (zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy, części zamienne)? 2) Czy możliwe jest uznanie samochodu jako środka trwałego i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1052/09/CzP
  Czy wydatki ponoszone na spotkania biznesowe z kontrahentami, organizowane w restauracji, precyzyjnie przedstawione w opisie stanu faktycznego, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-530/09-6/JK
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży mieszkania
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1062/09-3/AW
  Czy Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 7% podatku VAT naliczonego na fakturze dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-919/09/AL
  Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania ogólnych zasad opodatkowania przy dostawie pojazdu używanego i naliczenia na fakturze VAT 22% VAT od całej wartości pojazdu?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-602/09-3/IŚ
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółce przysługuje prawo do zaliczenia różnic kursowych powstałych w wyniku powyższych informacji do kosztów uzyskania przychodów bądź przychodów podatkowych w pełnej wysokości, czyli różnic kursowych dotyczących wartości netto, jak i różnic powstałych na wartości podatku VAT?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1152/09-2/AD
  Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w inny sposób niż zakwalifikowanie go do kosztów kwalifikowanych i tym samym sfinansowanie środkami unijnymi wydatków poniesionych na ww. zadania w wartości brutto?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-639b/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, poniesionych opłat leasingowych oraz zakupu paliwa do samochodu ciężarowego.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-639a/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, poniesionych opłat leasingowych oraz zakupu paliwa do samochodu osobowego.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-708/09-2/EK
  Czy zwrócona kwota podatku VAT jest przychodem w miesiącu zwrotu tego podatku przez Urząd Skarbowy?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-567/09-2/PD
  1. Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: UPDOP) przychód Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 (i nie stanowi tym samym dochodu (przychodu) o których mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP)?2. Czy przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?3. Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu wykupienia certyfikatów będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiąganego przez Spółkę?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/033-98/MZG/09/PK-1079
  W którym momencie powstaje przychód w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu otrzymania ww. wynagrodzenia stanowiącego 5% wartości zakupów w okresie obowiązywania wspomnianego Programu z tytułu przekroczenia ustalonego limitu zakupów, w sytuacji, gdy rozliczenie dotyczące okresu listopad 2007 – październik 2008 (dokumentowane wspomnianą Credit Notą) nastąpiło w miesiącu styczniu 2009 r.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-648/09-4/JC
  wydatki ponoszone przez Spółkę zakupione na potrzeby sekretariatu i dla swoich pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie mają one charakteru reprezentacyjnego i podatnik wykaże, iż mają one związek z prowadzoną przez niego działalnością.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1189/09-3/AD
  Czy Wnioskodawcy z tytułu realizowanego projektu przysługuje prawo do odliczeń podatku VAT naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-692/09/DP
  Czy zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu działalności gospodarczej proporcjonalnie do powierzchni lokalu przeznaczonej do prowadzenia działalności w stosunku do powierzchni użytkowej lokalu ogółem?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-821/09/AL
  Czy podlega opodatkowaniu dostawa trzech niezabudowanych nieruchomości budowlanych?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1091/09/AL
  Czy podlega opodatkowaniu planowana dostawa 45 niezabudowanych nieruchomości budowlanych?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-658/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu ciężarowego.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-727/09/IK
  Brak prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-634/09/MM
  1. Czy otrzymana dotacja w ramach umowy na otrzymanie wsparcia finansowego jest przychodem i czy zakupy sfinansowane z tej dotacji stanowią koszt uzyskania przychodu? 2. Czy otrzymana dotacja w ramach umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest przychodem i czy zakupy sfinansowane z dotacji stanowią koszt uzyskania przychodu? 3. Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowane z dotacji pomostowej można odliczyć od podatku?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-485/09-4/EŻ
  Czy prawidłowo rozliczono koszty uzyskania przychodu a konkretnie koszt zakupionego gruntu, także w kontekście dochodu zwolnionego (art. 25 ust. 4 ustawy o pdop.)?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-937/09-2/AG
  Czy prawidłowe jest zaliczenie zakupionego sprzętu – laptopa wraz z oprogramowaniem systemowym oraz programu specjalistycznego jako wartości niematerialnej przekraczających kwoty 3.500 zł do środków trwałych, nie zaliczenie do środków trwałych pozostałych zakupów, których wartość jednostkowa nie przekracza 3.500 zł i czy stanowią one koszty uzyskania przychodów?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-871/09-2/AG
  Czy zakupioną odzież (spodnie, kurtka, buty oraz kask) potrzebną do jazdy na motocyklu Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-855/09-4/BM
  możliwość odliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakupami dokonanymi przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb VAT
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-453/09-2/JB
  Czy wydatki na zakup kuponu odsetkowego nabytego wraz z obligacją stanowić będą koszty uzyskania przychodu w dacie uzyskania należności odsetkowych tj. w dacie osiągnięcia przychodu podatkowego z kuponu odsetkowego (zgodnie z art. 15 ust. 4-4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-859/09-4/AG
  Czy wydatki związane z zakupem kamery cyfrowej w świetle obowiązujących przepisów Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-561/09-4/EK
  Czy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku ze sprzedażą udziałów spółki z o.o. za cenę poniżej ich wartości, Spółka jest uprawniona do rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów kwoty odpowiadającej nominalnej wartości zbywanych odpłatnie udziałów, która odpowiada wydatkom na nabycie udziałów w spółce?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-679/09/AK
  Czy Wnioskodawca może poniesiony koszt na zakup auta zaksięgować jednorazowo w pozostałe koszty firmy?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-678/09/KM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1096/09-4/AK
  1. Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia całości podatku VAT od zakupu samochodu? 2. Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do napędu ww. samochodu?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-544/09-2/JG
  1. Czy w przypadku zakończenia najmu, a następnie nabycia, wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i amortyzowania wcześniej wynajmowanego budynku, nieumorzona wartość nakładów zaliczonych do inwestycji w tym budynku będzie stanowić dla Spółki Akcyjnej koszt uzyskania przychodu? 2. Czy w przypadku braku możliwości jednorazowego zaliczenia do kosztów podatkowych nieumorzonej wartości inwestycji w obcym budynku, Spółka Akcyjna mogłaby kontynuować jej amortyzację i zaliczać odpisy do kosztów podatkowych na niezmienionych zasadach do końca miesiąca, w którym nastąpiłoby zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jej wartością początkową, pomimo wcześniejszego zakupu budynku?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-918/09-2/MT
  Czy Gmina zakupując pojazd ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem dla OSP, może odliczyć podatek VAT?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1039/09-5/AK
  1. Czy od zakupionego paliwa do napędu samochodu Wnioskodawca może odliczać podatek VAT? 2. Czy Wnioskodawca od zakupionego motocykla mógł odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości czy tylko 60% nie więcej niż 6000.00 zł? 3. Czy od zakupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg nie więcej jednak niż 3,5 tony, który będzie posiadał jedynie świadectwo homologacji potwierdzające jego ładowność i kategorię samochodu ciężarowego, oraz paliwa do jego napędu Wnioskodawca będzie mógł odliczyć VAT w pełnej wysokości?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1039/09-3/AK
  1. Czy od zakupionego paliwa do napędu samochodu Wnioskodawca może odliczać podatek VAT? 2. Czy Wnioskodawca od zakupionego motocykla mógł odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości czy tylko 60% nie więcej niż 6000.00 zł? 3. Czy od zakupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg nie więcej jednak niż 3,5 tony, który będzie posiadał jedynie świadectwo homologacji potwierdzające jego ładowność i kategorię samochodu ciężarowego, oraz paliwa do jego napędu Wnioskodawca będzie mógł odliczyć VAT w pełnej wysokości?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1039/09-5/AK
  1. Czy od zakupionego paliwa do napędu samochodu Wnioskodawca może odliczać podatek VAT? 2. Czy Wnioskodawca od zakupionego motocykla mógł odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości czy tylko 60% nie więcej niż 6000.00 zł? 3. Czy od zakupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg nie więcej jednak niż 3,5 tony, który będzie posiadał jedynie świadectwo homologacji potwierdzające jego ładowność i kategorię samochodu ciężarowego, oraz paliwa do jego napędu Wnioskodawca będzie mógł odliczyć VAT w pełnej wysokości?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1039/09-4/AK
  1. Czy od zakupionego paliwa do napędu samochodu Wnioskodawca może odliczać podatek VAT? 2. Czy Wnioskodawca od zakupionego motocykla mógł odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości czy tylko 60% nie więcej niż 6000.00 zł? 3. Czy od zakupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg nie więcej jednak niż 3,5 tony, który będzie posiadał jedynie świadectwo homologacji potwierdzające jego ładowność i kategorię samochodu ciężarowego, oraz paliwa do jego napędu Wnioskodawca będzie mógł odliczyć VAT w pełnej wysokości?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1039/09-3/AK
  1. Czy od zakupionego paliwa do napędu samochodu Wnioskodawca może odliczać podatek VAT? 2. Czy Wnioskodawca od zakupionego motocykla mógł odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości czy tylko 60% nie więcej niż 6000.00 zł? 3. Czy od zakupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg nie więcej jednak niż 3,5 tony, który będzie posiadał jedynie świadectwo homologacji potwierdzające jego ładowność i kategorię samochodu ciężarowego, oraz paliwa do jego napędu Wnioskodawca będzie mógł odliczyć VAT w pełnej wysokości?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-564b/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-564a/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-500/09-2/ŁM
  Czy interpretacja Spółki rozliczenia podatku dochodowego jest prawidłowa? Czy refakturowanie zakupionego paliwa jest prawidłowe?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-356/09/MK
  Czy dochody grupy producentów wolne od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustala się jako różnice pomiędzy przychodami ze sprzedaży produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanymi w gospodarstwach jej członków, a kosztami ich zakupu od członków grupy, czy też w inny sposób?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-444/09-4/JS
  ulga rehabilitacyjna na zakup laptopa, drukarki, naprawę tego sprzętu oraz papier i tusz
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-459/09-6/JK2
  Czy ww. wydatki mogą zostać uznane jako wydatki na cele mieszkaniowe ?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-514/09-4/CS
  W przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, (jest zarejestrowany jako zwolniony od podatku VAT) nie przysługuje mu więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach inwestycji. Ponadto zakupiony sprzęt jest przez Wnioskodawcę wykorzystywany do celów prowadzonej działalności z zakresu ochrony zdrowia, która zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o VAT jest zwolniona od tego podatku.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-862/09-2/AD
  Czy Zainteresowany może odliczyć VAT od zakupu motocykla do działalności gospodarczej?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-606/09/AD
  Czy poniesione nakłady finansowe w kwocie 30.000 zł na adaptację mieszkania ze stanu deweloperskiego do stanu "pod klucz" może Pan zaliczyć do kosztów?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-479/09-2/HS
  Czy nabyty razem z innymi składnikami majątkowymi znak towarowy J… może być amortyzowany jako wartość niematerialna i prawna, odrębnie od ewentualnej dodatniej wartości firmy?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-870/09-2/AI
  Czy wobec przedstawionego stanu faktycznego postępowanie Wnioskodawczyni jest prawidłowe?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-475/09-2/AM
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni mogła skorzystać z ulgi odsetkowej z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-378/09-4/MG
  Czy do wyliczenia podatku od umów o dzieło powinny być zastosowane przepisy, o których mowa w art. 41 ust. 1, czy w art. 30 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-523/09/BK
  Wydatkowanie środków na zakup materiałów przeznaczonych na budowę domu na gruncie nie będącym własnością podatnika.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-391/09-2/IF
  Czy odsetki od kredytu hipotecznego płacone po przyjęciu lokalu do używania i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-582/09-3/TW
  Czy zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych będzie stanowił dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-263/09-2/AJ
  Czy przekazaną kwotę dotacji na zakup środków trwałych zaksięgowaną na zwiększenie funduszu założycielskiego w 2008 r. zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. ze zm. można nie zaliczać do przychodów podatkowych ?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-348/09-2/HS
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym odsetki od pożyczki, naliczone do dnia przekazania tego środka trwałego do używania, zwiększają wartość początkową środka trwałego, bez względu na ewentualne ograniczenia, które mogą się pojawić w momencie zapłaty, a odpisy amortyzacyjne od środka trwałego stanowią w pełnej wysokości koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 6 cytowanej wyżej ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w razie spłaty odsetek, przepis art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy cytowanej wyżej ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się jedynie do tej części odsetek, które zostały naliczone po dniu przekazania środka trwałego do używania?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-653/09/EJ
  ulga na zakup kolejnych kas (4-ta kasa)
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-388/09/ZK
  1. Jak długo należy przechowywać faktury zakupu dokumentujące nakłady inwestycyjne (modernizacja i adaptacja) w obcych środkach trwałych, przekraczające w danym roku 3.500 zł? 2. Czy czynsze dzierżawne do chwili oddania do użytkowania przez dzierżawcę zwiększają nakłady inwestycyjne, a tym samym wartość początkową środka trwałego?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-361a/09/EŁ
  Obowiązek zapłaty przez rolnika ryczałtowego, podatku należnego wykazanego w deklaracji VAT-8, z tytułu zakupu samochodu ciężarowego na terytorium Unii.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-361b/09/EŁ
  Prawo do odliczenia przez rolnika ryczałtowego podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego na terytorium Unii.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-431/09-2/ES
  Dla budynków mieszkalnych okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat, co odpowiada indywidualnej stawce amortyzacyjnej wynoszącej 10% rocznie. W wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca pozyska środek trwały po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych, dla którego istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 10% rocznie.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-241/09-4/EŻ
  Czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych do Sekretariatu Zarządu celem organizacji spotkań z kontrahentami, jak również z przeznaczeniem dla biegłych rewidentów oraz osób przeprowadzających kontrolę w Spółce, będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów? Czy wydatki na gastronomię w związku ze spotkaniami Członków Zarządu Spółki oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Spółki z kontrahentami, będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-126/09-7/MZ
  Wnioskodawca prosi o interpretację - Jaką stawkę podatku PCC należy przyjąć 2%, czy 20%? Czy obliczając kwotę podatku należy naliczyć odsetki za lata 2003-2009?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-266/09-2/KK
  W którym momencie Spółka powinna zaliczyć odsetki od kredytu zaciągniętego i wydatkowanego na zakup udziałów w spółce do kosztów uzyskania przychodów?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-526/09-4/AK
  Korekta deklaracji VAT-7 dokonana od 2004 r. - samochody osobowe i ciężarowe, spełniające i nie spełniające wzoru Lisaka, o ładowności do- i powyżej 500 kg, o masie całkowitej do- i powyżej 3500 kg, własne i używane w ramach umowy leasingu operacyjnego zakupując do tych samochodów paliwo.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-526/09-2/AK
  Korekta deklaracji VAT-7 dokonana od 2004 r. - samochody osobowe i ciężarowe, spełniające i nie spełniające wzoru Lisaka, o ładowności do- i powyżej 500 kg, o masie całkowitej do- i powyżej 3500 kg, własne i używane w ramach umowy leasingu operacyjnego zakupując do tych samochodów paliwo.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-526/09-3/AK
  Korekta deklaracji VAT-7 dokonana od 2004 r. - samochody osobowe i ciężarowe, spełniające i nie spełniające wzoru Lisaka, o ładowności do- i powyżej 500 kg, o masie całkowitej do- i powyżej 3500 kg, własne i używane w ramach umowy leasingu operacyjnego zakupując do tych samochodów paliwo.
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-319/09-2/ER
  Czy w momencie spłaty (lub kapitalizacji) odsetek od Pożyczek przez Spółkę do F. odsetki te będą podlegały ograniczeniu w zakresie uznania ich za koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 Ustawy o CIT?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-239/09-4/IF
  Czy na podstawie art. 22d można zaliczyć wydatki poniesione w latach 2006-2008 na nabycie składników majątku stanowiącego przedmiot najmu, których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 zł, bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z najmu otrzymanych w 2009 r.?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-560/09-2/AK
  Czy Wnioskodawca ma prawo dokonania odliczenia podatku VAT od zakupionego samochodu osobowego na warunkach określonych w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, tj. 60% kwoty tego podatku - nie więcej niż 6.000,00zł?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-296/09-2/EK
  Czy w przypadku nabycia nieruchomości gruntowej przez jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zaliczenie na poczet ceny kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określonej według stanu na dzień sprzedaży (także w sytuacji, gdy zaliczana wartość użytkowania wieczystego jest wyższa niż wartość tego prawa wynikająca z ksiąg podatnika) powoduje po stronie Spółki powstanie przychodu, w tym przychodu z tytułu częściowo odpłatnego nabycia rzeczy?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-204/09-3/JG
  Czy koszty badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego wg MSR, przeprowadzanego przez polski podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w przypadku, gdy Spółka nie ma ustawowego obowiązku poddawania takiego sprawozdania badaniu, a wynika ono przede wszystkim z faktu przynależności do grupy kapitałowej i związanych z tym dodatkowych korzyści i obowiązków, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-135/09-2/MZ
  Ponieważ 50% udziałów w nieruchomości równe jest połowie kredytu, który pozostał do spłaty, to czy powstaje obowiązek uiszczenia podatku od spadków i darowizn z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności? A jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-454/09-2/AG
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nabycie odzieży motocyklowej a dokładnie zakup kasku motocyklowego, skórzanej kurtki motocyklowej ze wzmocnieniami, spodni motocyklowych ze wzmocnieniami, butów skórzanych motocyklowych stanowią koszty uzyskania przychodu ?
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-283/09-5/MC
  1. Czy wyżej wskazany zakres robót można uznać za prace remontowe, a wydatki z tym związane mogą być bezpośrednio odnoszone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki remontowe? 2. Czy można kwalifikować ponoszone wydatki do kosztów uzyskania przychodów, biorąc pod uwagę fakt, iż nabyty przez Spółkę obiekt nie będzie przynosił obecnie dochodów, a przychody pojawią się dopiero w następnym roku podatkowym?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-283/09-4/MC
  1. Czy wyżej wskazany zakres robót można uznać za prace remontowe, a wydatki z tym związane mogą być bezpośrednio odnoszone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki remontowe? 2. Czy można kwalifikować ponoszone wydatki do kosztów uzyskania przychodów, biorąc pod uwagę fakt, iż nabyty przez Spółkę obiekt nie będzie przynosił obecnie dochodów, a przychody pojawią się dopiero w następnym roku podatkowym?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-337/09-4/AM
  1. Czy można taki dowód wpłaty za zakupiony towar zaewidencjonować (zaksięgować) w księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10?2. Czy ww. druk (blankiet) jest wystarczającym dowodem poniesienia kosztu?3. Czy dowód wpłaty za niniejszą interpretację można zaksięgować w księdze przychodów i rozchodów ?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-332/09-2/MG
  1.Czy zwrot pracownikowi kosztów poniesionych na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania przez pracownika posiłków profilaktycznych w stanie faktycznym wyżej opisanym jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2.Czy kwota zwracana pracownikowi powinna być doliczana do przychodów pracownika z umowy o pracę?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-301/09-2/MG
  Czy przychód uzyskany ze zbycia mieszkania w części wydatkowanej na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup zbytej nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-278/09-2/JB
  Czy wydatki na zakup kuponu odsetkowego nabytego wraz z obligacją stanowić będą koszty uzyskania przychodu w dacie uzyskania należności odsetkowych tj. w dacie osiągnięcia przychodu podatkowego z kuponu odsetkowego (zgodnie z art. 15 ust. 4-4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-282/09-2/MC
  Czy koszty poniesione przez Spółkę w celu zapewnienia wyżywienia dla celów danej produkcji filmowej lub telewizyjnej stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie stanowią kosztów reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt. 28 tej ustawy?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-282/09-3/MC
  Czy koszty poniesione przez Spółkę w celu zapewnienia wyżywienia dla celów danej produkcji filmowej lub telewizyjnej stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie stanowią kosztów reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt. 28 tej ustawy?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-288/09-4/AK
  Czy koszty zakupów budowlanych poniesionych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Wnioskodawczyni może potraktować jako wydatki na cele budowlane zadeklarowane w Urzędzie Skarbowym po sprzedaży mieszkania? Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot części podatku VAT w stosunku do wydatków, które poniosła przed uzyskaniem pozwolenia na budowę?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-274/09-4/JB
  1. Czy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników jest kosztem firmy?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-254/09-2/JK
  Czy Wnioskodawca sprzedając działkę w 2009 r. jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19%?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-229/09-2/AM
  Wnioskodawca nieprawidłowo zaliczył wydatki bezpośrednio związane z uzyskaną dotacją tj. koszty konsultingu i doradztwa do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Przedmiotowe wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 pod warunkiem prawidłowego ich udokumentowania.
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-221/09-4/AF
  1. ulga rehabilitacyjna: Czy Wnioskodawczyni może odpisać od dochodu 2.280 zł? Jeśli część tej kwoty to jak ją wyliczyć? 2. zakup domu:Jeśli Urząd Skarbowy dostanie akt notarialny na zakup nieruchomości - w jakim terminie ma się ustosunkować do wartości tej nieruchomości? Jeśli Wnioskodawczyni zwróci się pisemnie do Urzędu Skarbowego o ustosunkowanie się do wartości nieruchomości zawartej w akcie notarialnym to czy ma on obowiązek ocenić tą wartość i w jakim terminie? Czy do wyceny wartości nieruchomości można brać tylko rzeczoznawcę wskazanego przez Urząd Skarbowy jeśli się kwestionuje zawyżoną wycenę przez Urząd Skarbowy? 3. wypożyczenie konta bankowegoCzy Urząd Skarbowy zaakceptuje stan faktyczny, że Wnioskodawczyni wypożycza konto córce, a pieniądze są córki - czy Wnioskodawczyni ma zgłosić to jako darowiznę?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-79/09-4/AF
  ulga rehabilitacyjna:Czy Wnioskodawczyni może odpisać od dochodu 2.280 zł? Jeśli część tej kwoty to jak ją wyliczyć? 2. zakup domu: Jeśli Urząd Skarbowy dostanie akt notarialny na zakup nieruchomości - w jakim terminie ma się ustosunkować do wartości tej nieruchomości? Jeśli Wnioskodawczyni zwróci się pisemnie do Urzędu Skarbowego o ustosunkowanie się do wartości nieruchomości zawartej w akcie notarialnym to czy ma on obowiązek ocenić tą wartość i w jakim terminie? Czy do wyceny wartości nieruchomości można brać tylko rzeczoznawcę wskazanego przez Urząd Skarbowy jeśli się kwestionuje zawyżoną wycenę przez Urząd Skarbowy? 3. wypożyczenie konta bankowegoCzy Urząd Skarbowy zaakceptuje stan faktyczny, że Wnioskodawczyni wypożycza konto córce, a pieniądze są córki - czy Wnioskodawczyni ma zgłosić to jako darowiznę?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-435/09-2/IM
  Czy firma dokonała prawidłowo wyceny towarów do magazynu, a co za tym idzie czy prawidłowo ustaliła koszt własny sprzedanych towarów?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-196/09-4/JK
  o ile wszystkie warunki wynikające z powołanych przepisów ustawy zostały spełnione, wydatki poniesione jako odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, podlegają odliczeniu od dochodu w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-608/09/AL
  Czy sprzedając towary zakupione jako używane zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług należy posługiwać się fakturą VAT z pełnym podatkiem należnym VAT, czy można stosować zamiennie fakturę VAT- marża?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-231/09-2/MC
  Czy w świetle zapisu art. 17 ust. 1 oraz 1b przeznaczenie zysku na cele statutowe – utworzenie funduszu zapasowego (inwestycyjnego) w celu nabycia środka trwałego służącego wypracowaniu zysku, który w całości przeznaczony zostanie na cele statutowe, spełnia warunki zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-342/09/BK
  Czy bieg okresu trzech lat od uzyskania pozwolenia do zakończenia budowy należy liczyć od pierwszego pozwolenia na budowę wydanego osobie, od której nabyto nieruchomość, czy od dnia w którym dokonano przeniesienia pozwolenia na osobę, której udzielono kredytu na sfinansowanie dokończenia tej inwestycji?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-360/09/BK
  Ulga odsetkowa.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-159/09/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia korekty dokonanej w podatku od towarów i usług.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-203/09-4/MT
  1. Czy zakup działki po ślubie, mimo że, pieniądze pochodziły ze sprzedaży przed ślubem oznacza, że Wnioskodawca może od podatku odliczyć tylko jej połowę, pozostając we wspólnocie majątkowej z żoną? Jaki będzie tego skutek podatkowy?2. Czy ustalając rozdzielność majątkową i ustalając zakupioną działkę wyłącznym majątkiem Wnioskodawcy, będzie on mógł całą wartość zakupionej działki zaliczyć na poczet podatku? Jaki będzie skutek podatkowy zawarcia rozdzielności majątkowej?3. Czy całość zakupionej działki Wnioskodawca może zaliczyć na poczet podatku, skoro cała w studium zagospodarowania jest przeznaczona na zabudowę mieszkaniową?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-227/09-4/AK
  Korzystanie przez pracownika z licencji do użytku na komputerze domowym nie skutkuje powstaniem u pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. W związku z tym Spółka nie jest zobowiązana do uwzględniania tego przychodu przy poborze zaliczki na podatek dochodowy.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-143/09-2/DG
  Czy koszty ponoszone przez spółkę, związane z realizacją projektu deweloperskiego, to jest: 1. koszty związane z zakupem gruntu (cena zakupu gruntu, opłaty sądowe i notarialne od umowy zakupu, koszty pośrednictwa w zakupie gruntu, opłata za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości); 2. koszty związane z przygotowaniem projektu budowlanego (koszty prac projektowych i geodezyjnych, przygotowania terenu, opłaty administracyjne - np. pozwolenie na wycinkę drzew, pozwolenie na zajęcia pasa drogi, pozwolenia na budowę); 3. koszty związane z realizacją projektu (koszty prac budowlano-montażowych, nadzoru inwestorskiego, koszty opłat sądowych i notarialnych związanych z realizowanym projektem, koszty ubezpieczenia budowy, koszty zarządzania pracami projektowymi, koszty inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych lokali); 4. koszty zewnętrznych źródeł finansowania projektu (odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów bankowych, prowizje za pozyskanie kredytów, koszty monitoringu realizacji projektu przez bank, odsetki od uzyskanych pożyczek i PCC od tych pożyczek); 5. koszty związane z zarządzaniem projektem (koszty obsługi ekonomiczno-finansowej, koszty doradztwa ekonomicznego, opłaty sądowe związane z KRS); 6. koszty związane z marketingiem i reklamą (koszty wynagrodzenia za pozyskanie i obsługę klienta, koszty reklamy realizowanego projektu). Stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami i są co do zasady, potrącalne w tym roku podatkowym, w którym uzyskane zostały odpowiadające im przychody, to jest czy do kosztów tych ma zastosowanie przepis art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też, oraz w jakim zakresie, ponoszone przez spółkę koszty uznać należy za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, które są potrącalne, w zasadzie, w dacie ich poniesienia?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-148/09-2/DG
  CIT w sprawie kosztów bezpośrednio zwązanymi z przychodami
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-145/09-2/DG
  Czy koszty ponoszone przez spółkę, związane z realizacją projektu deweloperskiego, to jest: 1. koszty związane z zakupem gruntu (cena zakupu gruntu, opłaty sądowe i notarialne od umowy zakupu, koszty pośrednictwa w zakupie gruntu, opłata za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości); 2. koszty związane z przygotowaniem projektu budowlanego (koszty prac projektowych i geodezyjnych, przygotowania terenu, opłaty administracyjne - np. pozwolenie na wycinkę drzew, pozwolenie na zajęcia pasa drogi, pozwolenia na budowę); 3. koszty związane z realizacją projektu (koszty prac budowlano-montażowych, nadzoru inwestorskiego, koszty opłat sądowych i notarialnych związanych z realizowanym projektem, koszty ubezpieczenia budowy, koszty zarządzania pracami projektowymi, koszty inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych lokali); 4. koszty zewnętrznych źródeł finansowania projektu (odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów bankowych, prowizje za pozyskanie kredytów, koszty monitoringu realizacji projektu przez bank, odsetki od uzyskanych pożyczek i PCC od tych pożyczek); 5. koszty związane z zarządzaniem projektem (koszty obsługi ekonomiczno-finansowej, koszty doradztwa ekonomicznego, opłaty sądowe związane z KRS); 6. koszty związane z marketingiem i reklamą (koszty wynagrodzenia za pozyskanie i obsługę klienta, koszty reklamy realizowanego projektu). Stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami i są co do zasady, potrącalne w tym roku podatkowym, w którym uzyskane zostały odpowiadające im przychody, to jest czy do kosztów tych ma zastosowanie przepis art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też, oraz w jakim zakresie, ponoszone przez spółkę koszty uznać należy za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, które są potrącalne, w zasadzie, w dacie ich poniesienia?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-294/09/JT
  Czy wydatkowanie środków pozyskanych ze sprzedaży mieszkania w części na: 1. zakupiony dom tj. a) wydatki związane z nabyciem domu, b) wydatki związane ze spłatą kredytu (i odsetek) zaciągniętego na zakup domu, c) wydatki związane z remontami przeprowadzonymi w tym domu oraz w części na : 2. dom budowany na wsi: a) wydatki poniesione na przygotowanie budowy domu: - przeprowadzenie notarialne działki, zakup projektu domu, opłaty związane z przygotowaniem projektu, opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu, b) wydatki poniesione na budowę domu: - zakup materiałów, robocizna, będzie zwalniało od zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-288/09-2/KT
  Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi odliczając podatek VAT od zakupu przedmiotowej nieruchomości, ujmując w deklaracji VAT jako nabycie towarów i usług zaliczonych u podatnika do środków trwałych?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-217/09-3/KS
  Czy otrzymany bonus potraktować w całości jako przychód firmy i opodatkować podatkiem dochodowym?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-231/09/AJ
  Złożenie zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej po upływie 7-dniowego terminu skutkuje utratą prawa do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-284/09/PP
  Czy w związku z wystawieniem faktury VAT na całą wartość nieruchomości powstaje obowiązek w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-131/09-4/MG
  Wartość abonamentu medycznego opłaconego przez Wnioskodawcę na rzecz uprawnionych w danym miesiącu pracowników, w części podlegającej opodatkowaniu stanowi przychód ze stosunku pracy danego pracownika i Wnioskodawca, jako pracodawca ma obowiązek doliczyć wartość tego świadczenia do przychodu pracownika osiągniętego w miesiącu, w którym abonament jest opłacany i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Natomiast w odniesieniu do członków P. opłacony przez Wnioskodawcę w danym miesiącu abonament medyczny obejmujący koszty częściowej i całkowitej opłaty za nieobowiązkową opiekę medyczną stanowi dla tych osób przychód z innych źródeł, stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy, od którego Wnioskodawca w oparciu o powołany art. 42a ustawy podatkowej nie jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek, a jedynie sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) i przekazać podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu w ustawowym terminie, do końca m-ca lutego następnego roku podatkowego.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-208/09-4/MO
  możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-218/09-4/WM
  Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w myśl ustawy z 29 sierpnia 2005 r.?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-218/09-3/WM
  Czy, jeśli Zainteresowany przeznaczy kwotę 98 000 zł ze sprzedaży mieszkania na budowę nieruchomości usługowo-mieszkaniowej będzie zwolniony ze zryczałtowanego podatku ze sprzedaży mieszkania?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-130/09-4/EŻ
  Wydatki poniesione na zakup i zamontowanie urządzeń placu zabaw na terenie nieruchomości należącej do Wnioskodawcy, pochodzące z funduszu remontowego, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w wysokości ich poniesienia przez Wspólnotę.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-167/09-4/KK
  Czy wydatki na usługi gastronomiczne i zakup artykułów spożywczych ponoszone przez Spółkę w trakcie spotkań z aktualnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi F Austria mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako wydatki nieodłącznie związane z przychodem?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-127/09-4/JB
  Czy jeśli Wnioskodawczyni #189; wartości sprzedaży nieruchomości przeznaczy na zakup części nieruchomości w B. przy ul., która stanowi odrębną własność małżonka, nieobjętą wspólnotą ustawową wydatek ten zostanie uznany jako zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych i spowoduje tym samym wygaśnięcie obowiązku uiszczenia podatku od sprzedaży nieruchomości?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-94/09-6/MS
  Czy w przypadku nabycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP) i niewystąpienia dodatniej wartości firmy, prawidłowe jest ustalenie łącznej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jako różnicy między ceną nabycia, o której mowa w art. 16g ust.3 PDOP (wyliczoną, jako kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem, w tym długi przejęte w wyniku transakcji) a wartością nabytych składników majątkowych?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-132/09-2/JK
  Wnioskodawczyni prosi o informację czy może odliczyć od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej komputer wraz z oprogramowaniem dla syna o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją ruchu 05R?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-101/09-4/AM
  Czy dotacja celowa otrzymana na zakup sprzętu będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-80/09-8/JS
  Czy można uznać zakup przedmiotowych działek i czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi podatkowej na cele mieszkaniowe?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-401/09/MS
  prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od zakupionych oraz użytkowanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego innych samochodów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg oraz od zakupionego paliwa do przedmiotowych samochodów wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-149/09/AF
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z nabyciem pojazdu w pełnej wysokości, a tym samym prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa do napędu tego pojazdu?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-123/09-2/KT
  Po dniu 1 maja 2004r. podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu, który na podstawie przepisów obowiązujących do 30 kwietnia 2004r. był pojazdem, przy nabyciu którego oraz przy nabyciu paliwa używanego do jego napędu, przysługiwało pełne odliczenie podatku od towarów i usług.
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-132/09-5/EK
  Czy Spółka prawidłowo określa przychód i koszty podatkowe dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-132/09-4/EK
  Czy Spółka prawidłowo określa przychód i koszty podatkowe dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-82/09-2/AJ
  Czy polska Spółka jest obowiązana jako płatnik pobrać podatek źródła z tytułu zakupu oprogramowania komputerowego od spółki estońskiej (dalej: Nierezydent) w kontekście art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz postanowień umowy międzynarodowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Estonią ?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-70/09-2/AS
  w przedmiotowej sprawie - o ile Fundacja jest w stanie w sposób bezpośredni przyporządkować koszty i wydatki związane z nabyciem i ulepszeniem obiektu do poszczególnych źródeł przychodu i może podzielić przedmiotowe koszty w oparciu o faktyczne proporcje przychodów z działalności gospodarczej i statutowej do całości przychodów 2008 roku - podatek dochodowy od osób prawnych może zostać naliczony i odprowadzony do urzędu skarbowego od części dochodu wydatkowanego na inwestycję w środek trwały proporcjonalnie do części powierzchni budynku wykorzystywanej na prowadzenie działalności gospodarczej.
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-122/09-2/HS
  1. Czy w przypadku nabycia nieruchomości (spełniającej definicję używanego środka trwałego zgodnie z art.16j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), obejmującej obiekt handlowo - usługowy (samodzielny sklep), który jest wymieniony w rodzaju 103 Klasyfikacji, możliwe jest ustalenie indywidualnego okresu amortyzacji dla takiego obiektu, zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako okres nie krótszy niż 3 lata? 2. Czy dla interpretacji przepisów art. 16j ust. 3 pkt 1 oraz art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie miała znaczenie forma nabycia opisanej powyżej nieruchomości, tj. poprzez otrzymanie aportu rzeczowego, bądź ich nabycie w drodze kupna?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-89/09-4/JG
  podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących korekty podatku VAT w związku z wydatkami z tytułu nabywania samochodów osobowych, korzystania z samochodów osobowych na podstawie umów leasingu i innych umów o podobnym charakterze, nabywania paliwa do tych samochodów oraz wydatków związanych z ubezpieczeniem i zakupem paliwa do samochodów osobowych (towarów handlowych)
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-47/09-2/PS
  CIT w zakresie uznania zakupionej licencji za wartość niematerialną oraz amortyzacji podatkowej wartości niematerialnej i prawnej
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-143/09-2/AG
  Czy wydatki na zakup: - gokarta lub quada (odpisy amortyzacyjne), - części zamiennych oraz części eksploatacyjnych, - usług związanych z przygotowaniem sprzętu do wyścigów, pokazów, - innych usług i opłat związanych z wyjazdami na imprezy sportowe stanowią koszty uzyskania przychodów?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-103/09-3/HS
  Czy w zaistniałym stanie, powstałe różnice kursowe dotyczące nabycia akcji spółki P, rozpoznane bilansowo jako różnice kursowe w 2008 r., dla celów podatkowych stanowią koszty uzyskania przychodów w 2008 r.?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-103/09-2/HS
  Czy w zaistniałym stanie, powstałe różnice kursowe dotyczące nabycia akcji spółki P, rozpoznane bilansowo jako różnice kursowe w 2008 r., dla celów podatkowych stanowią koszty uzyskania przychodów w 2008 r.?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-78/09/RM
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem strojów sportowych oraz odżywek i witamin.
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-105/08/AK
  Czy stanowić będą koszty uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego - nabytego motocykla, wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę niezależnie od pojazdów samochodowych stanowiących jej własność?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-58/09-2/MŚ
  Czy prawidłowe jest stwierdzenie, że do czasu oddania nieruchomości do używania odsetki od pożyczek na jej zakup podwyższają jej wartość początkową natomiast po tym okresie są kwalifikowane jako pośredni koszt uzyskania przychodu? Czy prawidłowe jest przyjęcie, że odsetki od pożyczki na wykonanie generalnego remontu do czasu zakończenia inwestycji podnoszą jej wartość, natomiast po tym czasie należy je zaliczać do pośrednich kosztów uzyskania przychodu?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-123/09-2/AM
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie produktów spożywczych (w tym catering), które będą przeznaczone na potrzeby sekretariatów i na obsługę posiedzeń roboczych mogą być uznane za stanowiące koszt uzyskania przychodów ?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-53/09/MK
  Czy jeśli Spółka dokona korekty deklaracji VAT za 2005, 2006, i 2007 rok to czy musi zrobić korektę deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych za lata ubiegłe, czy zaliczyć zwrot podatku od towarów i usług w przychody bieżącego roku?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-54/09-2/MG
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychód osiągnięty przez Wnioskodawczynię i współmałżonka w wysokości 60.000 zł w całości został wydatkowany na zakup innego lokalu mieszkalnego na terenie RP nie później niż w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży, a w związku z tym, czy istnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego w formie 10% ryczałtu od przychodu osiągniętego ze sprzedaży mieszkania w K. przez Wnioskodawczynię i jej męża?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-41/09-2/AK
  zwolnienie z zapłaty 10% podatku od sprzedaży nieruchomości
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-103/09-4/JK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych paliw silnikowych oraz określenie terminu dokonania tego odliczenia.
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-160/09-4/MG
  Czy Wnioskodawca zapłaci podatek dochodowy od sprzedaży udziałów w nieruchomości rolnej rodzinie i przyjacielowi po cenie zakupu, nie osiągając w ten sposób dochodu? Czy Wnioskodawca zapłaci podatek VAT od ww. transakcji?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-10/09-2/AF
  W związku z opisanym stanem faktycznym oraz zdarzeniem przyszłym, Spółka zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, iż zgodnie z treścią art. 1 ust. 4 Ustawy o PCC, Umowa Pożyczki nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, w przypadkach gdy umowa jest zawierana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a środki finansowe będące przedmiotem tej umowy, w momencie jej zawarcia, również znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1636/08-2/AZ
  Czy Wnioskodawczyni jest uprawniona do uzyskiwania ulgi odsetkowej na zasadzie opisanej?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-49/09/PS
  Czy odnosząc się do transakcji pomiędzy Wnioskodawcą i sprzedającym można stwierdzić, że Wnioskodawca kupujący całość sprzętu komputerowego oraz testowe telefony komórkowe jest nabywcą przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa sprzedającego w rozumieniu art. 4a pkt 3 i pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1838/08/AL
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nabycie od Skarbu Państwa: - udziału 2202/9000 części gruntu zabudowanego budynkiem gospodarczym a przeznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, - udziału 2202/9000 części gruntu niezabudowanego a przeznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-257/09/AL
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zbycie: - gruntu niezabudowanego, a przeznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową a otrzymanego w formie darowizny (udział 6798/9000 części) oraz - gruntu niezabudowanego, a przeznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową nabytego od Skarbu Państwa (udział 2202/9000 części)?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1838/08/AL
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nabycie od Skarbu Państwa: - udziału 2202/9000 części gruntu zabudowanego budynkiem gospodarczym a przeznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, - udziału 2202/9000 części gruntu niezabudowanego a przeznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-735a/08/MT
  1. Czy ujemny wynik na transakcji terminowej, rozumiany jako różnica między przychodem a wydatkiem, jest kosztem uzyskania przychodów, z uwzględnieniem postanowień art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. W przypadku uznania, że wydatki poniesione przez nabywcę transakcji terminowych na ich zakup należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w jakim momencie wydatki te będą stanowiły koszt uzyskania przychodów?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-735b/08/MT
  Czy różnice kursowe z tytułu transakcji terminowych są kosztem uzyskania przychodów w momencie jego faktycznego poniesienia, czy też w dacie realizacji transakcji (tj. w dacie rozliczenia transakcji), rezygnacji z jej realizacji lub żądania wypłacenia odpowiedniej różnicy z tytułu transakcji terminowej?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-4/09/PS
  Czy Spółka może zaliczyć w całości w poczet kosztów uzyskania przychodów wydatek na nabycie akcji, jeżeli przychód uzyskany z ich zbycia będzie wielokrotnie niższy od kosztów ich nabycia?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1629/08-2/AK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w części wydatkowanej na spłatę kredytu, zaciągniętego na jej budowanie, podlega zwolnieniu od opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2204/08-5/AK
  nabyta masa majątkowa nie obejmuje części maszyn, budynków oraz gruntu, zatem na dzień dokonania zakupu Wnioskodawca nie stanie się właścicielem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-456/08-4/AF
  Zakup wierzytelności na własną rzecz nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko w przypadku, gdy takie czynności są objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług.
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-276/08-2/MŚ
  Czy wydatki pokryte ze środków obrotowych Przedsiębiorstwa związane z zakupem odzieży sportowej oznakowanej logo firmy oraz pokryciem kosztów wyjazdów integracyjno-sportowych pracowników można zaliczyć do wydatków o charakterze reklamowym, tym samym do kosztów uzyskania przychodów w świetle zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy równowartość przekazanych pracownikom strojów sportowych z logo firmy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1627/08-3/MG
  Czy nieodpłatne świadczenie w postaci umożliwienia pracownikowi korzystania nieodpłatnie ze świadczeń medycznych zakupionych przez pracodawcę (Spółkę) stanowi dla pracownika przychód.
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-975/08/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją mieszkania wykorzystywanego w tej działalności.
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-252/08-2/MŚ
  Czy dopłaty wypłacane spółce przez Agencję Rynku Rolnego, finansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej, budżetu Państwa oraz z Funduszu Promocji Mleczarstwa są dochodem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 23 i pkt 48? Czy koszty związane z zakupem produktów mlecznych będą stanowiły koszt uzyskania przychodów jako związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę, zaś dopłaty otrzymywane od ARR będą stanowiły przychód podatkowy?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-737/08/AK
  Czy zakup sprzętów AGD oraz artykułów spożywczych koniecznych do produkcji potraw prezentowanych na portalu może stanowić koszt uzyskania przychodu?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1017/08-2/AA
  Czy w opisanej we wniosku sytuacji Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od kredytu?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1017/08-3/AA
  Czy w opisanej we wniosku sytuacji Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od kredytu?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1114/08-4/JK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących sprzedaż samochodów osobowych.
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1118/08/AP
  Czy zakupione środki trwałe mogą być amortyzowane od następnego miesiąca od przyjęcia do użytkowania i czy są kosztami uzyskania przychodu?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1115/08/PP
  Czy Spółka postępuje prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów zakupione stroje służbowe noszone przez pracowników obiektów hotelowych, opatrzone w logo firmy, charakteryzujące się określoną barwą i krojem - traktując je jako koszty materiałowe funkcjonowania danego obiektu hotelowego na równi z innymi kosztami takimi jak np. materiały dekoracyjne, naczynia, obrusy itp.?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-454/08-2/AF
  Czy w ww. sprawie po zakupie działki należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-810/082/HS
  Czy wynik na transakcjach forward (w sytuacji Spółki poniesiona strata), Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonania zapłaty do banku kwoty rozliczenia z tytułu transakcji Forward (tj. że kwota poniesionej straty w kwocie 5.352.000 PLN stanowi po stronie Spółki koszt podatkowy)?
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1882/08-2/BM
  ewidencjonowanie zakupów związanych wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1092/08-4/JK
  Opodatkowanie sprzedaży działki zakupionej w 2006 r. na cele prywatne, podzielonej na 22 działki. Opodatkowanie sprzedaży pierwszej z nich, opodatkowanie sprzedaży kolejnych działek.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1092/08-5/JK
  Opodatkowanie sprzedaży działki zakupionej w 2006 r. na cele prywatne, podzielonej na 22 działki. Opodatkowanie sprzedaży pierwszej z nich, opodatkowanie sprzedaży kolejnych działek.
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1365/08-2/AM
  Czy w ustaleniu wartości początkowej środka trwałego (do amortyzacji) należy przyjąć kwotę 259 865 zł jako wartość budynku w momencie zakupu (czy połowę tej kwoty)? Czy faktury za materiały budowlane i robociznę przy dalszej budowie do wartości środka trwałego należy przyjąć 100% wartość netto czy tylko połowę? Czy mam prawo do odliczenia z faktur za materiały budowlane i robociznę przy dalszej budowie 100% podatku VAT czy tylko połowę?. Czy w przypadku wynajmu (po wykończeniu) części pawilonu innemu podmiotowi wystawiam fakturę za wynajem jako "Pracownia Krawiecka G K" na 100 % ustalonej ceny wynajmu, czy też tylko na 50% tej ceny, a na drugie 50% ceny wynajmu wystawia dokument moja żona?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-829/08/AK
  Czy wydatek na zakup okularów jest kosztem podatkowym związanym z działalnością gospodarczą?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2047/08-2/IG
  Czy w sytuacji gdy. zakupiony samochód będzie udostępniony do używania innej firmie na podstawie umowy dzierżawy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia całego podatku naliczonego (całej kwoty podatku od towarów i usług uwidocznionej na fakturze dokumentującej nabycie pojazdu)?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1568/08-2/AZ
  Czy w świetle Ordynacji Podatkowej wobec przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości 19% osiągniętego dochodu, również od ww. kwoty 26.500,00 zł?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1392/08-2/AM
  Czy w przedstawionej sytuacji można dokonać jednorazowej amortyzacji?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-749/08/HD
  Czy istnieje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie sprzętu i innych artykułów - celem przekazania ich szkołom, jako uiszczenie należności za wynajem sal edukacyjnych - w związku z przeprowadzanymi kursami edukacyjnymi, stanowiącymi podstawowe źródło przychodu Spółki?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-63/09-4/EK
  Czy, jeżeli Spółka odda zakupiony lokal w najem osobie fizycznej będzie mogła kontynuować odpisy amortyzacyjne?
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1601/08-2/ER
  W którym momencie Spółka powinna zaliczyć odsetki od kredytu/pożyczki zaciągniętego/ej i wydatkowanego/ej na zakup udziałów/akcji w spółce do kosztów uzyskania przychodów?
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1600/08-2/ER
  W którym momencie Spółka powinna zaliczyć odsetki od kredytu/pożyczki zaciągniętego/ej i wydatkowanego/ej na zakup udziałów/akcji w spółce do kosztów uzyskania przychodów?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1606/08-4/MS
  Czy w odniesieniu do samochodów nabywanych przez Bank będą miały zastosowanie ograniczenia, które nie pozwalają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisów w rozumieniu przepisów art. 16a-16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jt. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654), z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 EURO? Czy Bank będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów całą kwotę wydatkowaną przez niego na używanie służbowych samochodów osobowych, czy też wydatki takie będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie do wysokości wynikającej z zastosowania tzw. kilometrówki? Czy prawidłowe będzie postępowanie Banku w zakresie, w jakim wydatek na zakup samochodu osobowego przeznaczonego do używania przez pracowników dla celów służbowych, zaliczy do pośrednich kosztów uzyskania przychodów i potrąci taki koszt w momencie jego poniesienia, to jest w momencie zaksięgowania faktury, dokumentującej jego nabycie w księgach rachunkowych Spółki?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-148/08/ENB
  1. Czy przy zakupie samochodu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej Wnioskodawca jest zobowiązany do odprowadzania podatku od czynności cywilnoprawnych? 2. Czy jeśli konieczne jest zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych należy to uczynić w imieniu Wnioskodawcy czy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1580/08-2/AG
  B - jako następca prawny SP - ma prawo do zaliczenia kosztów wynikających z faktur zakupowych otrzymanych po dacie przejęcia do swoich kosztów uzyskania przychodów (przy czym dotyczy to zarówno faktur wystawionych na SP przed datą przejęcia, ale otrzymanych po dacie zamknięcia ksiąg SP, jak również faktur wystawionych już po dacie przejęcia a dotyczących działalności SP do dnia przejęcia).
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-947/08-2/AA
  Czy odsetki od kredytu hipotecznego i związane z nim koszty prowizji i innych opłat bankowych związanych z obsługą kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną w celu sfinansowania zakupu nieruchomości wraz z przynależnym jej gruntem będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym d osób fizycznych?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-790/08/AK
  Czy zakupione okulary korekcyjne stanowią koszt uzyskania przychodu w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1529/08-4/KB
  Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wartości ujawnionych strat towarowych, wykazanych w trakcie inwentaryzacji; Czy wykazane w raporcie poinwentaryzacyjnym wartości korekt kosztów zakupu towarów (będące wartością ujemną lub dodatnia) mogą być zaliczone do kosztów podatkowych Spółki, oraz - jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna - czy powyższe korekty mogą być wykazane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich stwierdzenia tj. w dacie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1493/08-4/AK
  Czy zryczałtowany (19%) podatek ustalić należy od dochodu stanowiącego wynik transakcji zakupu i umorzenia jednostek uczestnictwa nominowanych w walucie obcej (tu: dolarze amerykańskim) przeliczonych na złote polskie? Czy dochód z tytułu udziału w zagranicznych funduszach kapitałowych, w których podatnik dokonał zakupu jednostek uczestnictwa, a następnie ich umorzenia i otrzymał stosowną kwotę wynikającą z rozliczenia transakcji w walucie obcej przelicza się na złote polskie według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonywania poszczególnych operacji czyli zakupu jednostek uczestnictwa, umorzenia jednostek uczestnictwa i otrzymania kwoty w walucie obcej (stanowiącej wynik transakcji)?
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-193/08-2/MŚ
  Jeżeli cele, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są celami statutowymi Fundacji, to dochód w takiej części, w jakiej zostanie przeznaczony, a następnie wydatkowany na te cele, będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w ww. artykule ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem środki finansowe przeznaczone na zakup obrazów będą podlegały w dalszym ciągu zwolnieniu pod warunkiem, że w przypadku sprzedaży dochód z tej transakcji zostanie przeznaczony na cele statutowe fundacji.
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1535/08-2/EŻ
  Czy koszt i przychód związany z zakupem a następnie sprzedażą udziałów w urządzeniach składających się z ciepłociągu i kanału sanitarnego można zakwalifikować do gospodarki zasobem mieszkaniowym i tym samym skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pod warunkiem wydatkowania dochodu na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych ?
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-242/08-2/CS
  Podatek akcyzowy w zakresie opodatkowania samochodu osobowego
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-236/08-2/MW
  Czy koszty poniesione na zakup drobnych artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek dla kontrahentów na spotkaniach z władzami i organami uczelni, pracownikami i studentami należy uznać za wydatki na cele reprezentacji, tj. nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w świetle art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-103/08-4/CS
  Poniesione wydatki na zakup środka trwałego są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących powyższe nabycie środka trwałego. Bez znaczenia pozostaje w tym przypadku źródło finansowania zakupu.
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-708/08/AK
  Czy wydatki na opłacenie studiów w zakresie prawa można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów wg art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-172/08-2/DG
  Czy w świetle przypisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie miała obowiązek zaliczenia zwróconej nadpłaty z tytułu podatku VAT do przychodów podatkowych roku otrzymania zwrotu nadpłaty, czy też Spółka będzie miała obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów za 2004 i 2005 rok?
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-887/08/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem tui ogrodowych
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-626/08/MT
  Czy zakup nieruchomości można uznać za wydatek zarządzającego na cele rozwoju strefy w świetle § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1312/08-2/EC
  Wydatku na zakup okularów korekcyjnych nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-39/08-4/JK
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży mieszkania, wydatkowany w części na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup i remont tj. cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Dla skorzystania z przedmiotowego zwolnienia bez znaczenia jest forma dokonania tej spłaty, tj. to czy spłaty kredytu Wnioskodawca dokonał osobiście, czy też w Jego imieniu nabywca mieszkania.
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-715/08-4/MM
  Czy odsetki płacone przez Wnioskodawcę na rzecz Y w związku z odroczeniem płatności za zakupione towary są zwolnione z podatku pobieranego "u źródła" w Polsce na podstawie art.11 ust. 3 lit. b) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-127/08-2/DG
  w przypadku wydatków na reprezentację, w odniesieniu do których Spółka naliczyła podatek VAT należny, podatek ten będzie stanowił koszty uzyskania przychodu.
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-155/08-2/MW
  Czy w/w wydatki dotyczące przedmiotów do biura stanowią koszt podatkowy w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy zakup w/w artykułów spożywczych (kawy, herbaty, cistek, wody, soków, słodyczy itp.) wykorzystywanych na potrzeby sekretariatu oraz podczas spotkań z pracownikami, kontrahentami stanowi koszt uzyskania przychodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1212/08-2/AŻ
  Czy w związku z zakupem nieruchomości w Polsce i zarejestrowaniem działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie uznany za polskiego rezydenta, tj. osobę mającą miejsce zamieszkania do celów podatkowych w Polsce zakładając, że nie przebywa tutaj w ciągu roku podatkowego dłużej niż 183 dni
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-670/08/HD
  Czy zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego po oddaniu go do używania będą w całości kosztem uzyskania przychodów, mimo, że kredyt nie był zaciągnięty na firmę, a na osoby prywatne?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1425/08-4/MG
  Czy wykupienie przez Spółkę ryczałtowych abonamentów medycznych dla ogółu zatrudnionych powoduje w świetle art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie pracowników zapłatę podatku od tego rodzaju świadczeń?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1518/08-4/ER
  Czy wartość biletu dla przedstawiciela Spółki stanowi dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1176/08-2/AM
  Czy wydatki związane z wykorzystaniem przez firmę Wnioskodawcy motocykla tzn. odpisy amortyzacyjne oraz koszty jego eksploatacji mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII2/415-42/08/JT
  Czy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych przychód ze zbycia mieszkania przeznaczony na spłatę kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego mieszkania.
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1473/08-2/JB
  CIT w zakresie ustalenia momentu powstania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na zakup odsetek nabytych wraz z obligacjami z kuponem odsetkowym
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1451/08-4/ECH
  Czy grunt zakupiony od Gminy wchodzący w skład zasobów mieszkaniowych, a następnie odsprzedany w ramach pierwokupu przez Gminę, z którego dochód przeznaczono na potrzeby utrzymania budynku (remont) podlega zwolnieniu w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-801/08-4/AG
  Czy wydatki na zakup "gratisów" wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej, również przez Internet stanowią koszt uzyskania przychodów? Czy w przypadku sprzedaży (w ramach ww. premii) za 1 zł towarów o cenie nabycia znacznie ją przekraczającej, cena ich nabycia stanowi dla Firmy koszt uzyskania przychodów?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1469/08-2/KR
  Czy naliczony podatek VAT z faktur dokumentujących wydatki, uzasadnione charakterem prowadzonej działalności, ale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, z uwagi na fakt, że znajdują się w negatywnym katalogu kosztów uzyskania przychodu, zawartym w art. 16 ust 1 updop, będzie stanowił koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 46 litera a tiret drugie updop?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-750/08/RM
  1. Czy może przyjąć za art. 3 ustawy o systemie oświaty, że szkoła to również przedszkole i zakupić nieruchomość niezabudowaną lub zabudowaną pod budowę przedszkola?2. Czy może dokonać wpłaty wstępnej lub zaliczkowej na poczet budowy szkoły lub przedszkola zgodnie z zawartą umową ze spółdzielnią, deweloperem lub innym podmiotem?3. Czy powołując się na ww. interpretację Ministerstwa Finansów może zakupić samochód jako środek trwały niezbędny do prowadzenia szkoły policealnej w zawodzie - technik mechanik, technik elektronik, technik bezpieczeństwa i higieny pracy?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1465/08-2/KR
  Nie jest kosztem uzyskania przychodu wydatek na reprezentację w kwocie netto, natomiast podatek VAT naliczony w kwocie, której nie przysługuje podatnikowi obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT stanowi koszt uzyskania przychodu jeżeli wydatek związany jest z reprezentacją firmy.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-63/08-2/DG
  Czy ze względu na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczalne jest ujmowanie kosztów związanych z realizowaną inwestycją deweloperską do kosztów podatkowych: 1) Zapłacone odsetki od kredytu na budowę inwestycji w momencie sprzedaży inwestycji?2) Odsetki od kredytu na zakup działki zaliczonej do towarów w momencie ich zapłaty?3) Wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę dotyczące projektu deweloperskiego w miesiącu ich wypłaty?
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-62/08-2/DG
  Czy ze względu na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczalne jest ujmowanie kosztów związanych z realizowaną inwestycją deweloperską do kosztów podatkowych: 1) Zapłacone odsetki od kredytu na budowę inwestycji w momencie sprzedaży inwestycji?2) Odsetki od kredytu na zakup działki zaliczonej do towarów w momencie ich zapłaty?3) Wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę dotyczące projektu deweloperskiego w miesiącu ich wypłaty?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-94/08-2/MW
  Czy w opisanej sytuacji wydatki poniesione na zakup strojów służbowych dla pracowników sklepu stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1481/08-2/MS
  Czy wydatki związane z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej poniesione przez tę spółkę na usługi konsultingowe i doradcze oraz opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych stanowić będzie koszty uzyskania przychodów wspólnika komplementariusza będącego osobą prawną w momencie ich poniesienia?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-61/08-2/DG
  Czy ze względu na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczalne jest ujmowanie kosztów związanych z realizowaną inwestycją deweloperską do kosztów podatkowych: Zapłacone odsetki od kredytu na budowę inwestycji w momencie sprzedaży inwestycji? Odsetki od kredytu na zakup działki zaliczonej do towarów w momencie ich zapłaty? Wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę dotyczące projektu deweloperskiego w miesiącu ich wypłaty?
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-918/08/BK
  Czy Wnioskodawca obciążając członków związku, tytułem zwrotu kosztów związanych z zakupem dokumentacji zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i czy z tego tytułu powstanie obrót w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-1343/08-2/JB
  czy w 2004 roku na podstawie art.16 ust.1 pkt 26a oraz ust.2a pkt 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Zakład może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpis aktualizujący wartości należności wobec firmy D w kwocie, która uprzednio została zaliczona do przychodów podatkowych, poprzez złożenie korekty zeznania rocznego CIT-8 za 2004 rok? czy należy w związku z uznaniem za koszt uzyskania przychodu odpisu aktualizacyjnego uznać za przychód podatkowy korektę odpisu w związku z dokonanymi płatnościami zgodnie z układem?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-922/08/MM
  1. Czy Wnioskodawczyni może - razem z mężem - w rocznym zeznaniu podatkowym uwzględnić do odliczenia 74% wartości odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego na podstawie zaświadczenia z banku? (74% wskazuje udział wartości lokalu mieszkalnego w całkowitej kwocie zaciągniętego kredytu hipotecznego)? 2. Czy odliczenia można dokonać po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym za rok 2008, z uwzględnieniem również odsetek zapłaconych w roku 2006 i 2007? 3. Czy na możliwość odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego wspólnie z małżonkiem w roku 2006, na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych ma wpływ fakt, że mąż Wnioskodawczyni dysponuje prawem do innego lokalu mieszkalnego, który nabył w drodze darowizny (zawartej z rodzicami w październiku 2005 roku), tj. czy "ulga odsetkowa" przysługuje jedynie osobom, które zaciągnęły kredyt na swoje pierwsze mieszkanie?
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1365/08-2/JG
  Czy w opisanych powyżej sytuacjach Spółka może uznać za koszt uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od sprzętu chłodniczego czasowo nie wykorzystywanego w działalności gospodarczej?
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1608/08/JT
  Czy dokonując remontu okien w części budynku mieszkalnego, który ma zamiar dopiero zakupić, wnioskodawca spełnia warunki przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania w 2006r w ciągu dwóch lat na własne cele mieszkaniowe?
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1107/08-5/MO
  W przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe, koszty bezpośrednie zakupu materiałów i usług dotyczące wykonywanych robót powinny być ewidencjonowane w momencie poniesienia, natomiast potrącane w momencie uzyskania odpowiadającego im przychodu, w związku z którym zostały poniesione.
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-553/08-5/MM
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, z uwagi na cesję wierzytelności na rzecz Dxxx, znajdą zastosowanie postanowienia Umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, bez względu na siedzibę dostawcy towarów? 2. Czy kwoty należne za odroczenie terminu płatności będą stanowiły zysk przedsiębiorstwa Dxxx w rozumieniu art. 7 ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, niepodlegający opodatkowaniu w Polsce? 3. Czy w przypadku uznania kwot należnych za odroczenie terminu płatności za odsetki w rozumieniu art. 11 ww. umowy, nie będą one jednak opodatkowane w Polsce z uwagi na możliwość zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 11 tej umowy?
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-553/08-4/MM
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, z uwagi na cesję wierzytelności na rzecz Dxxx, znajdą zastosowanie postanowienia Umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, bez względu na siedzibę dostawcy towarów? 2. Czy kwoty należne za odroczenie terminu płatności będą stanowiły zysk przedsiębiorstwa Dxxx w rozumieniu art. 7 ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, niepodlegający opodatkowaniu w Polsce? 3. Czy w przypadku uznania kwot należnych za odroczenie terminu płatności za odsetki w rozumieniu art. 11 ww. umowy, nie będą one jednak opodatkowane w Polsce z uwagi na możliwość zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 11 tej umowy?
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-553/08-5/MM
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, z uwagi na cesję wierzytelności na rzecz Dxxx, znajdą zastosowanie postanowienia Umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, bez względu na siedzibę dostawcy towarów? 2. Czy kwoty należne za odroczenie terminu płatności będą stanowiły zysk przedsiębiorstwa Dxxx w rozumieniu art. 7 ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, niepodlegający opodatkowaniu w Polsce? 3. Czy w przypadku uznania kwot należnych za odroczenie terminu płatności za odsetki w rozumieniu art. 11 ww. umowy, nie będą one jednak opodatkowane w Polsce z uwagi na możliwość zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 11 tej umowy?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-554/08-2/DS
  Czy koszty związane z kredytem zaciąganym za potrzeby wskazanej powyżej transakcji zakupu udziałów spółki norweskiej, w szczególności takie jak odsetki od kredytu czy prowizje za rozpatrzenie wniosku lub udzielenie kredytu, stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w momencie zapłaty lub w dacie kapitalizacji?
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-486/08/MK
  1. Czy zakupione udziały w nakładach na budowę Domu Handlowo-Usługowego wraz z wyłącznym prawem do korzystania z powierzchni dwóch, powyżej wymienionych lokali handlowo-usługowych, można wykazać jako środki trwałe w kategorii "inwestycje w obcych środkach trwałych"? 2. Czy dla zakupionych nakładów na budowę Domu Handlowo-Usługowego wraz z wyłącznym prawem do korzystania z powierzchni dwóch, powyżej wymienionych lokali handlowo-usługowych, można zastosować amortyzację określoną w art. 16j ust. 4 pkt 1 przywołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, czy prawidłowe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości odpowiadającej okresowi na jaką zastała zawarta umowa dzierżawy gruntu, który w obu przypadkach jest dłuższy niż 10 lat.
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-701/08-2/AG
  Czy wydatek na zakup samolotu, hangarowanie i ubezpieczenia mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1040/08-2/AŻ
  Jednorazowa pomoc, przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi przychód zwolniony z opodatkowania . Wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia, a także odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, sfinansowanych ze środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-799/08/AK
  Czy zakup samodzielnie funkcjonujących, organizacyjnie wyodrębnionych zakładów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy uznać za zakup zorganizowanych części przedsiębiorstwa na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1351/08-2/ECH
  Czy wydatki poniesione na zakup usługi cateringowej oraz produktów spożywczych wykorzystywanych w celu samodzielnego przygotowania posiłków w celu zapewnienia wyżywienia osobom biorącym udział w sesji zdjęciowej są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów, czy należy je traktować jako wydatki na cele reprezentacji?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-1339/08-2/KR
  Czy podatek od wartości dodanej, naliczony przy zakupach od kontrahentów unijnych, może być w Spółce uznany za koszt uzyskania przychodu? Nie jest możliwe odliczenie go od VAT należnego. Czy powinien mieć więc zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o CIT.
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-687/08/RM
  Czy prawidłowym działaniem jest uznanie charakteru wniesionej aportem nieruchomości jako towaru handlowego i rozliczenie bezpośrednio w koszty uzyskania w dacie zakupu w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-688/08/RM
  Czy prawidłowym działaniem jest uznanie charakteru wniesionej aportem nieruchomości jako towaru handlowego i rozliczenie bezpośrednio w koszty uzyskania w dacie zakupu w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1012/08-2/MK
  Czy dokonywane od wartości firmy (obliczonej jako różnica pomiędzy ceną nabycia spółki a wartością godziwą przejętych aktywów netto) odpisy amortyzacyjne firmy stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu ?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-67/08-2/AJ
  Odpisy amortyzacyjne od tej części wartości inwestycji, która została sfinansowana ze środków pomocowych, nie będą stanowiły kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 pkt 48 updop).
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1009/08-02/JB
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu z tytułu zamierzonego najmu lokalu mieszkalnego odsetki płacone od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem najmu?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1921/08-2/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu motocykla oraz paliwa silnikowego zużywanego do napędu motocykla
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-1174/08-2/KR
  Czy Spółka może uznać za koszt uzyskania przychodu wartość naliczonego podatku VA T od nabytych na cele reprezentacji towarów i usług, opisanych powyżej usług marketingowych oraz innych kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu, o ile cel poniesienia kosztu związany jest z uzyskaniem przychodu lub też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, zaś brak możliwości uznania wydatku za koszt podatkowy związany jest z brzmieniem art. 16 ust. I Ustawy CIT lub też z brakiem wystarczającej, zdaniem Spółki, dokumentacji poniesionego kosztu?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-500/08-4/DS
  Czy wydanie wozu paszowego w ramach umowy użyczenia w opisanym wyżej stanie faktycznym, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1131/08/AS
  Prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej w sytuacji gdy zawiadomienie o miejscu instalacji kasy złożono po 7 dniach od dnia jej fiskalizacji.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-594/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2008 r. (data wpływu 6 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 8 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 6 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-565/08/HD
  Czy właściwie zaewidencjonowano w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wniesioną do spółki cywilnej działkę - w cenie jej zakupu, tj. w kwocie 60.000 zł, mimo, że w akcie notarialnym, dokumentującym wniesienie przedmiotowej nieruchomości do spółki, widnieje cena rynkowa 150.000 zł?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1554/08-2/AP
  Czy przy zakupie samochodu spółce przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego VAT?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1469/08-4/MPe
  Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa należy uznać, iż Podatnikowi przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych zakupów. Warunkiem istnienia prawa do odliczenia jest jednak możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z uwzględnieniem wyjątków zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług (art. 88 ust. 1 pkt 2 oraz art. 88 ust. 3 ww. ustawy).
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-79/08-2/AJ
  Czy zakupując pojazd samochodowy od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej i przekazując go do dalszej sprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jako czynny podatnik VAT (opłacając podatek VAT marża od tej sprzedaży - towar używany) Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty od transakcji nabycia podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%?
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-398/08/AM
  Czy wydatki poniesione w Norwegii stanowią koszt uzyskania przychodów?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-534/08-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu do BKIP w Płocku - 28.07.2008 r., data wpływu do BKIP w Lesznie - 01.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 28 lipca 2008 r. Spółka złożyła do Biura Krajowej Informa ...
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1221/08-2/MW
  Czy istnieje możliwość zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu Spółki? Czy nadwyżka ponad kwotę 2.280,00 zł będzie przychodem byłego pracownika?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-504/08/HD
  Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych ze studiowaniem, a w szczególności - kosztów czesnego, dojazdów, noclegów, diet i zakupu podręczników?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-931/08/JS
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na reklamę.
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-767/08/MM
  Czy od sprzedaży lokalu należy zapłacić 10% zryczałtownego podatku dochodowego w sytuacji gdy część kwoty przeznaczona została na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na nabycie tego lokalu?
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3/423-1052/08-4/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01.07.2008r. (data wpływu 10.07.2008r) oraz w piśmie z dnia 02.10.2008r. (data nadania 02.10.2008r., data wpływu 06.10.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 19.09.2008 r. Nr IP-PB3/423-1052/08-2/PS (data nadania 22.09.2008 r. data doręczenia 25.09.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakre ...
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1093/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15.07.2008r. (data wpływu 17 lipca 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 17 lipca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób pr ...
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1114/08-4/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 1 października 2008 r. o pełnomocnictwo dla osoby występującej w imieniu Spółki - na wezwanie tut. Organu z dnia 24 września 2008 r., nr IP-PB3-423-1114/08-2/JG, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie za ...
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1148/08-2/KR
  Czy podatek naliczony VAT przy zakupie towarów i usług na potrzeby reprezentacji (w tym alkoholu), który nie obniża podatku należnego VAT stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodów, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1092/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.07.2008r. (data wpływu 11 lipca 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 11 lipca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób pr ...
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1425/08-7/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 22.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie odliczenia podatku naliczonego -jest nieprawidłowe.W dniu 28.07.2008 r. wpłynął ww. wniosek (uzupełniony pismem z dnia 18.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1115/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 16 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów szkolenia pracowników -jest prawidłowe.W dniu 16 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1053/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008r. (data wpływu 24.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 7 i 12 Konwencji z dnia 2 września 1991 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r., Nr 22, poz. 92 ...
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1037/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2008 r. (data wpływu 30.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych
  - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z za ...
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-602/08/MS
  Czy motocykl w myśl przepisów prawa podatkowego jest uważany za pojazd samochodowy, a co za tym idzie czy można odliczyć 100% podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu motocykla oraz paliwa do jego napędu?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-494/08/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2008 r. (data wpływu 9 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy nabycie biletów lotniczych stanowi import usług -jest prawidłowe.W dniu 9 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1089/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.06.2008r. (data wpływu 03 lipca 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 03 lipca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób pr ...
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1051/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 30.06.2008r. (data wpływu 08.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 7 konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 ...
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-399/08-2/DS
  Przedmiotem wątpliwości Spółki jest to, czy dotychczasowo poniesione: 1) opłaty z tytułu leasingu operacyjnego - tj. wpłata wstępna, oraz dotychczas uiszczone okresowe opłaty leasingowe, 2) opłaty z tytułu leasingu finansowego - tj. część odsetkowa, - będą mogły być uznane podatkowo jako opłaty z tytułu leasingu, jeśli umowy te zostaną rozwiązane przed terminem ich zakończenia?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-913/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.06.2008 r. (data wpływu 11.06.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 10.08.2008 r. (data nadania: 11.08.2008 r., data wpływu: 13.08.2008 r.) uzupełniające wezwanie Nr IPPB2/415-913/08-2/JK z dnia 01.08.2008 r. (data doręczenia 08.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych ...
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-915/08-3/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.06.2008r. (data wpływu 26.06.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - zwolnienia od opodatkowania części dochodu grupy producentów rolnych przeznaczonej na zak ...
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-400/08-4/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 9 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-352/08-5/DS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 10 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych z tytułu otrzymywanych bonusów -jest prawidłowe.W dniu 10 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dni ...
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-673/08-3/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2008 r. (data wpływu 26 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych -jest prawidłowe.W dniu 26 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-330/08-4/DS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu 02 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: - zaliczenia do przychodów podatkowych premii pieniężnych -jest prawidłowe, - ustalenia momentu powstania przychodów z tytułu przyznanych premii pieniężnych -jest niepr ...
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-297/08/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spra ...
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-321/08-2/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008 r. (data wpływu 29.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od wartości dodanej -jest prawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-821/08-2/MW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008r. (data wpływu 02.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty naliczonego podatku VAT dochodzonej na drodze sądowej -jest nieprawidłowe.W dniu 02.06.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-480/08-5/MK
  Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wynika w jakim momencie należy uzyskać certyfikat rezydencji, co oznacza, iż można go uzyskać po dokonaniu płatności pod warunkiem jednak że płatnik wykaże, iż podatnik, na rzecz którego dokonano płatności był rezydentem podatkowym innego państwa w dniu dokonania płatności. Certyfikat taki ma służyć przede wszystkim płatnikowi, od jego posiadania zależy czy Spółka ma prawo zastosować stawkę podatku wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy podkreślić również, że to na płatniku ciąży obowiązek wykazania, że podatnik, na rzecz którego dokonał płatności był rezydentem podatkowym innego państwa w dniu dokonania płatności
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-457/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy inwestycyjne dotyczące modernizacji i budowy obiektów sportowych, związane ze sprzedażą opodatkowaną -jest pra ...
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-294/08-3/HS
  1. Czy wartość opłaty licencyjnej za rok 2005 uiszczona na podstawie otrzymanej faktury będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodów? 2.Czy różnica pomiędzy wartością uiszczonej opłaty w PLN a wartością przejętej rezerwy nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu do opodatkowania?
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-795/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008r. (data wpływu 30.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczki finansującej zakup 100% udziałów innej spółki -jest prawidłowe.W dniu 30.05.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-739/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008r. (data wpływu 14 maja 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 14 maja 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób p ...
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1066/08-2/KK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2008r. (data wpływu 03 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony -jest prawidłowe.W dniu 03 lipca 2008r. wpłynął wniosek zainteresowanego o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów praw ...
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-289/08-2/HS
  Czy koszty związane z pożyczką zaciąganą na potrzeby wskazanej powyżej transakcji, w szczególności takie jak odsetki od kwoty pożyczki, stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w momencie zapłaty lub w dacie kapitalizacji?
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-288/08-2/HS
  Czy koszty związane z kredytem zaciąganym na potrzeby wskazanej powyżej transakcji, w szczególności takie jak odsetki od kredytu czy prowizje za rozpatrzenie wniosku lub udzielenie kredytu, stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w momencie zapłaty lub w dacie kapitalizacji?
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-320/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008 roku (data wpływu 5 czerwca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatko ...
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-235/08-4/HS
  Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 22.12.2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają opodatkowaniu czynności z umów zawartych z kontrahentem z kraju wspólnotowego, innych niż sprzedaż, tj. zamiana jednostek uprawnienia do emisji na jednostki redukcji emisji, za dopłatą w postaci części różnicy cen pomiędzy ceną jednostki uprawnienia do emisji, a cną jednostki redukcji emisji?
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-351/08-2/MK
  Czy Wnioskodawca jako osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna 1 grupa inwalidzka), ma prawo do odliczenia poniesionego wydatku w kwocie 18 550,00 zł od dochodu z tytułu zakupu ww. specjalnie dostosowanego samochodu osobowego jako indywidualnego sprzętu, urządzenia, czy też narzędzia technicznego niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub może z innego tytułu?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-715/08-2/MŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02.05.2008r. (data wpływu 09.05.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawidłowego rozliczenia kosztów uzyskania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 09.05.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-674/08/AL
  Czy istnieje konieczności dokumentowania dostawy udziału w prawie własności działki aktem notarialnym i fakturą VAT?
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-328/08/WRz (KAN-3980/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.K., przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 18 kwietnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia wydatku na zakup roweru do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu ...
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-655/08/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008r. (data wpływu 16 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego, który został odliczony w momencie zakupu samochodu osobowego -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek ...
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-646/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2008r. (data wpływu 21.04.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania różnic kursowych w przypadku zakupu udziałów -jest prawidłowe.W dniu 21.04.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-707/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-569/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 12 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-543/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 03 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z usługą na rzecz klienta, którą ostatecznie wykonała inna spółka z uwagi na prze ...
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-302/08/ASz (KAN-3201/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wojewódzkiego Szpitala w .... przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2008r. (data wpływu 27 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego od zakupu sprzętu rehabilitacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 27 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-286/08/ASz
  momentu powstania obowiązku podatkowego przy zakupie sprzętu z Niemiec
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-755/08-2/JL
  Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nabywane przez podatnika towary i usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. W sytuacji braku związku nabywanych towarów ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego.
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-342/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 11 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu ulgi odliczonej z tytułu zakupu kasy rejestrującej -jest nieprawidłowe.W dniu 11 kwietnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-67/08/ENB
  Czy dokonywane zakupy samochodów celem ich dalszej odsprzedaży powodują powstanie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku gdy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT?
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-489/08-2/GJ
  Czy odsetki od zaciągniętej pożyczki, finansującej zakup przez Spółkę udziałów w innej spółce kapitałowej stanowią koszt uzyskania przychodów każdorazowo w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji ?
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-421/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05 marca 2008r. (data wpływu 07 marca 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 07 marca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób ...
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-416/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01.03.2008r., (data wpływu 05.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów innej spółki -jest prawidłowe.W dniu 05.03.2008r. został złożony wniosek o udzielenie ...
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-272/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do ulgi z tytułu zakupu kolejnej kasy rejestrującej -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia ...
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-420/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27.02.2008 r. (data wpływu 04.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania kwoty wydatkowanej przy zawarciu umowy przedwstępnej na kupno mieszkania oraz przychodu uzyskanego ze sprzedaży przynależnego do lokalu mieszkalnego miejs ...
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-410/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2008r. (data wpływu 03 marca 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie leasingu operacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 03 marca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób pra ...
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-292/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu w dniu 19 maja 2008 r. o opis stanu faktycznego i własne stanowisko w sprawie, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 13 lutego 20 ...
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-319/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 7 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów otrzymanej w ramach podstawowego wsparcia pomostowego dotacji, jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz zakupu sprzętu, wyposaż ...
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-167a/08/IG
  Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą ponoszone opłaty na studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-309/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.02.2008 r. (data wpływu 18.02.2008 r.), uzupełnionego na wezwanie z dnia 09.05.2008r. pismem z dnia 19.05.2008r. (data wpływu 21.05.2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki na zakup udziałó ...
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-251/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2008 r. (data wpływu - 1 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -jest prawidłowe.W dniu 1 kwietnia 2008 r. został złożony ...
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-61/08-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19.02.2008 r. (data wpływu 25.02.2008 r.) oraz piśmie z dnia 10.04.2008 r. (data wpływu 14.04.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/436-61/08-2/AS z dnia 01.04.2008 r. (data nadania 01.04.2008 r., data doręczenia 04.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawn ...
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-201/08-4/EN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2008 r. (data wpływu 27 luty 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 18 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kas rejestrujących -jest prawidłowe.W dniu 27 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-392/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej -jest prawidłowe.W dniu 29.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-159/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008 r. (data wpływu - 27 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -jest prawidłowe.W dniu 27 lutego 2008 r. został złożony w ...
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-168/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.02.2008r. (data wpływu 27.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego wpływów z abonamentu X -jest prawidłowe.W dniu 27.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-239/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 27.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości -jest p ...
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-162/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 r. (data wpływu 6 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup aparatu "C.", który ułatwi wspólnikowi Spółki oddychanie - jest ...
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-302/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2008r. (data wpływu 18.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 18.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spra ...
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-232/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 31 stycznia 2008 r.), uzupełniony na wezwanie tut. Organu w dniu 7 maja 2008 r. o wypis z KRS z dnia 15.02.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągnięte ...
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-273/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.02.2008r. (data wpływu 08.02.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualne przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie uznania wydatków za koszty uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 8 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego o ...
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-266/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 01.02.2008r. (data wpływu 08.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie określenia momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zaciągniętych pożyczek -jest prawidłowe.W dniu 08.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakre ...
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-284/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2008 r. (data wpływu 11.02.2008 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 11.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej po ...
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-168/08/AL
  Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy udziałów w prawie własności dwóch niezabudowanych działek.
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-261/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01.02.2008 r. (data wpływu 08.02.2008 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 08.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej po ...
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-116/08-5/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczona odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji -jest prawidłowe.W dniu 04 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-170/08/AL
  Opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy udziałów w prawie własności czterech niezabudowanych działek.
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-169/08/AL
  Opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy udziałów w prawie własności czterech niezabudowanych działek.
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-237/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 11 lutego 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego -jest nieprawidłowe.W dniu 11 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-19B/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 19 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności odstąpienia, za wynagrodzeniem od podmiotu trzeciego, od przedwstępnej umowy za ...
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-108/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pełnomocników, przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania u źródła przychodu spółki niemieckiej z tytułu sprzedaży bazy klientów -jest prawidłowe.W dniu 28 stycznia 2008 r. został ...
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-88/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu - 1 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -jest prawidłowe, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w u ...
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-112/08-4/MC
  Czy na Spółce będzie ciążył - jako na płatniku - obowiązek poboru podatku u źródła od tej części odsetek należnych Spółce GX, która dotyczy części pożyczki, która posłużyła sfinansowaniu nabycia od Spółki GY wyposażenia przemysłowego (środków trwałych)?
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-78/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu - 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -jest prawidłowe, z zastrzeżeniem warunków przedstawio ...
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-150/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16.01.2008r. (data wpływu 21.01.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na upominki oraz organizację spotkania promocyjnego -jest nieprawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interp ...
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-42/08/AF
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w całości kwoty podatku naliczonego z faktur wystawianych przez leasingodawcę oraz w całości kwoty podatku naliczonego z faktur na zakup paliwa do tego pojazdu?
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-56/08-2/ES
  Ulga meldunkowa - art. 21 ust. 1 pkt 126, ust. 21.
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-133/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2008r. (data wpływu 14.01.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków na :- imprezę okolicznościowo-integracyjną zor ...
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-134/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do środków trwałych kasy rejestrującej oraz jej amortyzacji -jest nieprawidłowe.W dniu 14 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-135/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2008r. (data wpływu 14.01.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie odpisów amortyzacyjnych -jest nieprawidłowe.W dniu 14 stycznia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób praw ...
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-130/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07 stycznia 2008r. (data wpływu 10 stycznia 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 10 stycznia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodo ...
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-75/08-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia xxx 2008 r. (data wpływu xxx 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania jednorazowej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 22 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-28/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 597. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-12/07/EN/PV-I
  Czy w świetle obowiązujących w Polsce od dnia 1 maja 2004r. przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności VI Dyrektywy, wprowadzony w tym samym dniu art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.), wykluczył prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw wykorzystywanych do napędu samochodów ciężarowych, które po wejściu w życie art. 86 oraz art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług przestały spełniać kryteria uprawniające do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego przy ich nabyciu lub leasingu,- czy prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw wykorzystywanych do napędu samochodów ciężarowych przysługuje po zmianie art. 86 ustawy o VAT wprowadzonej z dniem 22 sierpnia 2005r.?
 598. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-13/07/EN/PV-I
  Czy w świetle obowiązujących w Polsce od dnia 1 maja 2004r. przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności VI Dyrektywy, wprowadzony w tym samym dniu art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.), wykluczył prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw wykorzystywanych do napędu samochodów ciężarowych, które po wejściu w życie art. 86 oraz art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług przestały spełniać kryteria uprawniające do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego przy ich nabyciu lub leasingu,- czy prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw wykorzystywanych do napędu samochodów ciężarowych przysługuje po zmianie art. 86 ustawy o VAT wprowadzonej z dniem 22 sierpnia 2005r.?
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-553/07-4/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2007 r. (data wpływu 31 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania uzupełnionym pismem (data nadania 11 marca 2008, data wpływu 13 marca 2008 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-533/07 ...
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-68/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007r. (data wpływu 28.12.2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do przychodów premii pieniężnej -jest nieprawidłowe.W dniu 28 grudnia 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczą ...
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-11/08-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2007r. (data wpływu 07 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania środków finansowych otrzymanych na nabycie nieruchomości w ramach umowy zlecenia (umowy powierniczej), wynagrodzenia a także przeniesienia prawa własności -jest pr ...
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-605/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2007 r. (data wpływu 24.12.2007 r.) oraz piśmie z dnia 30.01.2008 r. (data wpływu 03.01.2008 r.) uzupełniającym braki formalne o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jes ...
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-581/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18.12.2007 r. (data wpływu 20.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego- jest prawidłowe.W dniu 20.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-31/08-2/KB
  Spółka wnosi o potwierdzenie, iż w przedstawionej powyżej zaistniałej sytuacji, jak i w podobnych sytuacjach mogących mieć miejsce w przyszłości, wydatki na zakup aparatów telefonicznych w celu ich bezpłatnego przekazania w ramach zawartej umowy o współpracy mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w dacie przekazania.
 605. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-56/07/EN/PV-I
  - W jakim zakresie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych i ciężarowych "z kratką",- w jakim zakresie może odliczyć podatek naliczony z faktur zakupu samochodów osobowych i ciężarowych "z kratką", jeżeli zakup nastąpił po 1 maja 2004r.,- czy dokonując korekty rozliczenia podatku naliczonego dotyczącego paliwa i samochodów osobowych zakupionych w poprzednich okresach rozliczeniowych (latach i miesiącach) może na bieżąco (w bieżącej deklaracji składanej dla potrzeb podatku dochodowego) rozpoznać przychód w wysokości kwoty naliczonego podatku od towarów i usług od tych zakupów, która uprzednio została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na brak prawa do odliczenia, a obecnie będzie odliczona (poprzez korekty deklaracji VAT-7), czy też powinna dokonać korekt deklaracji dla potrzeb podatku dochodowego za okresy, w których kwoty podatku naliczonego zaliczono do kosztów uzyskania przychodów i skorygować wartość tych kosztów wykazaną w deklaracjach pierwotnych?
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-546/07-4/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 10 grudnia 2007 r.), uzupełnione w dniu 18 lutego 2008 r. o wypis z KRS oraz w dniu 5 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o pismo zawierające wyczerpujący opis stanu faktycznego, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie za ...
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-548/07-4/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 10 grudnia 2007 r.), uzupełnione w dniu 18 lutego 2008 r. o wypis z KRS oraz w dniu 5 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o pismo zawierające wyczerpujący opis stanu faktycznego, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie za ...
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-549/07-4/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 10 grudnia 2007 r.), uzupełnione w dniu 18 lutego 2008 r. o wypis z KRS oraz w dniu 5 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o pismo zawierające wyczerpujący opis stanu faktycznego, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie za ...
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-545/07-4/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 10 grudnia 2007 r.), uzupełnione w dniu 18 lutego 2008 r. o wypis z KRS oraz w dniu 5 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o pismo zawierające wyczerpujący opis stanu faktycznego, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie za ...
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-13/08-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 12.12.2007 r. (data wpływu 14.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu prawa wieczystego użytkowania -jest prawidłowe.W dniu 14.12.2007 r., został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 611. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-15/07/ZS
  Spółka wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji w kwestii czy w świetle obowiązujących w Polsce od dnia 1 maja 2004 r. przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności VI Dyrektywy oraz Dyrektywy 2006/112/WE, przysługiwało Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przy nabyciu przez Spółkę paliw wykorzystywanych do napędu poszczególnych, wymienionych w stanie faktycznym kategorii samochodów ciężarowych: - w okresie 1 maja 2004 r. - 21 sierpnia 2005 r., - w okresie począwszy od 22 sierpnia 2005 r.
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-540/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.12.2007 r. (data wpływu 07.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej -jest nieprawidłowe.W dniu 07.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-187/07-5/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 lutego 2008 r. (data wpływu 14 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na doradztwo w zakresi ...
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-536/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29.11.2007r (data wpływu 05.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na finansowanie polis ubezpieczeniowych dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 05.12.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-174/08-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22.01.2008 r. (data wpływu 31.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT płaconego przy zakupie paliwa do tzw. samochodów z kratką, w odniesieniu do samochodów, które przed 01.05.2004 r. uznane były jako ciężarowe i w stosunku do któryc ...
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-341/07/UH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S.A. przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007r. (data wpływu 3 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy nabycie biletów lotniczych od zagranicznych linii znajdujących się na terenie Wspólnoty Europejskiej stanowi import usług - jest prawidłowe.W dniu 3 grudnia 2007r. został złożon ...
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-712/07-3/PK
  Nieodpłatne przekazanie - gdyby nie podlegało opodatkowaniu - nie dawałoby prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przekazywanych towarów. Należy przy tym zaznaczyć, że przekazanie (a o takiej czynności mowa w przedstawionej sytuacji), czyli fizyczne wydanie towaru wraz z przeniesieniem na inną osobę prawa do rozporządzania nim, nie może być utożsamiane z niepodlegającym opodatkowaniu zużyciem towarów wewnątrz przedsiębiorstwa, które uprawnia do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim ma bezpośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-176/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu X, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego- jest prawidłowe.W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-515/07-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29.10.2007r. (data wpływu 29.11.2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu -jest prawidłowe.W dniu 29 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodoweg ...
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-163/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie: 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 15 listopada 2007 r. Pan złożył do Urzędu Skarbowego w Mię ...
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITBP1/436-62/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zakupu monet -jest nieprawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. wpłynął ww. wniosek Pana o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w Jeg ...
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-590/07-4/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007r. (data wpływu do BKIP w Płocku 30 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu dokonanego przed zarejestrowaniem jako podatnik VAT czynny -jest prawidłowe.W dniu 30 listopada 2007r. został złoż ...
 623. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 975/07
  Spełnienie opisanych w art. 86 i 88 ustawy o VAT kryteriów warunkuje prawo podatnika do dokonania odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-337/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30.10.2007 r.(data wpływu 5.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania aportu wniesionego do spółki komandytowej -jest prawidłowe.W dniu 5.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-393/07-2/KUKM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyc ...
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-434/07-2/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu 9 listopada 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie rozliczeń otrzymanego w ramach programu 2.2.1 dofinansowania, w wysokości 60% wydatków związanych z zakupem środków trwałych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnyc ...
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-118/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko GMINY, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu 31 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego- jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 628. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/13/2007
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Podatnik ma prawo skorzystać z tzw. "ulgi odsetkowej" w rozliczeniu podatku za rok 2007 i lata kolejne oraz czy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. może odliczyć w całości zapłacone do końca 2007 r. odsetki od kredytów?
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-424/07-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007r. (data wpływu 02 listopada 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego-jest prawidłowe.W dniu 02 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej pod ...
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-36/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 10.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych -jest prawidłowe.W dniu 09.01.2008 r. został złożony ww. wnios ...
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-509/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 9 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 9 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-308/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.09.2007 r. (data wpływu 08.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup gadżetów z logo firmy -jest nieprawidłowe.W dniu 08.10.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-283/07-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2007 r., (data wpływu 02.10.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia wydatków na zakup sprzętu sportowego do kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 02.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-37/07-3/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. "M.", przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 26 września 2007 r., data wpływu uzupełnienia 10 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego- jest prawidłowe.W dniu 26 września 2007 r. ...
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-248/07-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007 r. (data wpływu 24 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup usług doradztwa finansowego, podatkowego i prawnego w dacie ich poniesienia -jest prawidłowe.W dniu 24 września 2007r ...
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-613/07-3/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27.11.2007 r. (data wpływu 29.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości "odzyskania" podatku VAT przy zakupie nowego lokalu -jest prawidłowe.W dniu 27.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-314/07-2/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28.09.2007r. (data wpływu 09.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 09.10.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-92/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez Pana , przedstawione we wniosku z dnia 03 września 2007 r. (data wpływu 07.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania umowy zamiany nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 07 września 2007 r. został złożony ww. ...
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-78/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej E. Z.G. reprezentowanej przez Pełnomocników - Pana T.B. i Pana R.Sz. przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 03.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodówjest:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-163/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007 r. (data wpływu 03.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konieczności uzyskania certyfikatu rezydencji -jest nieprawidłowe.W dniu 03.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualn ...
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-161/07-2/MŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007r. (data wpływu 03.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania zakupu materiałów oznaczonych logo "X " lub nazwą firmy "C ", jako wydatku na cele reklamy, stanowiącego koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodo ...
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-367/07-4/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007 r. (data wpływu 25 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu ewidencji zakupów na cele podatku od towarów i usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zaewidencjonowanych w ten sposób zakupów -jest prawidło ...
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-206/07/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego -jest nieprawidłowe.W dniu 10 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-62/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PRP, przedstawione we wniosku z dnia 06 sierpnia 2007 r. (data wpływu 24.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania umów leasingu -jest prawidłowe.W dniu 24 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-189a/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 3 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-65/07-6/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku, przedstawione we wniosku z dnia 13.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania wydatków na zakup organizacji koncertu w koszty uzyskania przychodów jako wydatki na reklamę -jest nieprawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-380/07-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 01 październik 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w całości lub w części z tytułu zakupu systemu do trójpłaszczyznowej analizy ruchu -jest prawidłowe.W dniu 01 października 2007 r. wpłynął ...
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-215/07/EA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w N. przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007r. (data wpływu 25 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 25 września 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 648. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1092/07
  1. Minimalna wartość zakupów przy której można żądać zwrotu podatku, to łączna wartość zakupów wynikająca z dokumentów, o których mowa w art. 128 ust. 2. Tak więc "łączna wartość zakupów" oznacza wartość zakupów sumaryczną (podlegającą sumowaniu), mogącą wynikać z wielu dokumentów (imiennych, o których mowa w art. 128 ust. 2); w art. 130 ust. 3 pkt 2 ustawy VAT wyraz "dokument" użyty został w liczbie mnogiej. 2. Skoro podstawą zastosowania stawki podatku 0% ma być dokument stwierdzający określone zdarzenie, to nie powinno budzić wątpliwości, że chodzi o dokument cechujący się poprawnością materialną, a zatem taki dokument, który faktycznie potwierdza wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty (odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy).
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-156/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2007r. (data wpływu 24 sierpnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu lokalu użytkowego -jest prawidłowe.W dniu 24 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-25/07-2/HMW
  Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-236/07-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2007 r. (data wpływu 21.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu sfinansowanego ze środków własnych i pozyskanych z PFRON -jest prawidłowe.W dniu 21.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-69/07/FP
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zakupu przez Stronę licencji na dostęp do baz danych udostępnionych drogą elektroniczną w okresie całego roku tj. 01.01.- 31.12.07r.
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-174/07-3/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 11.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu sfinansowanego ze środków własnych i pozyskanych z PFRON- jest prawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/198/07/AG
  Ustalenie dnia poniesienia kosztów w walucie obcej w świetle art. 15 ust. 14e ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-335/07/MK
  Czy Spółka, stosująca metodę ustalania różnic kursowych od 1 stycznia 2007 r. na podstawie przepisów o rachunkowości, prawidłowo: Pyt. 1 i 2. Ustala różnice kursowe od kosztów (bezpośrednich) z tytułu zakupu towarów i usług w walutach obcych: wycena faktury w walucie obcej z tytułu zakupu po średnim kursie NBP z dnia wystawienia faktury, w momencie zapłaty faktury - kurs sprzedaży walut z dnia zapłaty stosowany przez bank? Pyt. 3. Przelicza na złote przychody z tytułu sprzedaży eksportowej i ustala różnice kursowe z tytułu tej sprzedaży: wycena faktury wg średniego kursu NBP z dnia jej wystawienia, otrzymanie zapłaty za fakturę - kurs kupna walut zastosowany przez bank z dnia wpływu należności na rachunek Spółki? Pyt. 4. Ustala różnice kursowe od środków własnych nabytych: przeliczenie waluty wpływającej na rachunek po kursie sprzedaży stosowanym przez bank z dnia jej wpływu, wycena rozchodu waluty z rachunku wg metody Pierwsze Weszło Pierwsze Wyszło (metoda FIFO)? Pyt. 5. Przelicza na złote koszty związane z delegacjami zagranicznymi pracowników: wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich zaksięgowania, odpowiadającego dacie rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracownika, wycena pobrania gotówki z banku do kasy w odniesieniu do zaliczek na poczet delegacji, jak też wypłata zaliczki - wg kursu, po jakim Spółka zakupiła walutę, tj. kursem sprzedaży stosowanym przez bank z dnia nabycia waluty na cele podróży służbowej?
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433//1/415/4111-114/07/BS
  1) Czy zgromadzone pieniądze mogą być przeznaczone na nadbudowę kondygnacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, w wyniku której powstaną dwa odrębne lokale mieszkalne.2) Czy I wpłata gotówki dokonana przeze mnie na konto Wspólnoty tytułem zapłaty za "sprzedaż" powierzchni strychu, stanowiącej równowartość zgromadzonych środków w Kasie Mieszkaniowej wyczerpie znamiona uzyskanej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3.2-415-13/07
  czy wydatek poniesiony na zakup odzieży, która będzie używana przez Panią osobiście wyłącznie w czasie świadczenia usług w salonie R... oraz przez pracowników, będzie kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ma bezpośredni związek z przychodami, które z tego tytułu będą uzyskane.
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-9/07
  Czy kwota pochodząca ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeznaczona na zakup trzech działek budowlanych jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT2/443-78/07/241-92/MC
  Pytanie dotyczy obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie samochodów specjalnych.
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-29/07/KCz
  Czy wydatek poniesiony na zakup kamery cyfrowej mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 661. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/145/07
  Czy podatek VAT wynikający z faktur dokumentujących zakup nagród podlega odliczeniu, na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz czy czynność wydania nagrody w ramach programu podlega opodatkowaniu tym podatkiem?
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-Z/415-3/07
  Do kiedy i w jaki sposób podatnicy powinni odprowadzić podatek dochodowy od dochodu uzyskanego w 2007 r. ze sprzedazy nieruchomości nabytej w tym samym roku?
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-16/1/07
  Czy czynność polegająca na zakupie za granicą winiet zagranicznych oraz ich sprzedaży w kraju podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/32/07/ACH
  Zapytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakup zespołu komputerowego i oprogramowania w części sfinansowanej z dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej.
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-77/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2007 r. (data wpływu 30 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konieczności dokonania korekty podatku naliczonego od zakupionych środków trwałych oraz inwestycji na budynkach przez rolnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, który zamierza skorz ...
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-53/07
  Spółka pyta czy podatek naliczony wynikający z faktur za w/w usługi doradcze podlega odliczeniu?
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-42/07
  Jednostka pyta czy, niektóre wydatki na zakup artykułów żywnościowych i usług gastronomicznych, finansowane ze środków obrotowych mogą być jednak zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż zdaniem podatnika nie są kosztami reprezentacji?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII/436-3/2007/PCC
  Czy zakup używanej maszyny rolniczej od rolnika ryczałtowego, który jest zwolniony z podatku od towarów i usług, jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych?
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-30/07
  Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych wywołuje zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych oraz cateringowych ?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/3-IP/2007
  Czy mam prawo w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do zaliczenia wydatków na zakup mebli biurowych, serwera, komputera i oprogramowania komputerowego do kosztów uzyskania przychodów oraz mebli biurowych, serwera, komputera i oprogramowania komputerowego do wyposażenia?
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-15/07-2/IN
  Prawo do obniżenia przez Powiat podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług, w przypadku gdy towary te i usługi wykorzystywane będą do świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego usług w zakresie edukacji.
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-74/07
  Jest Pan udziałowcem spółki jawnej. Udział każdego ze wspólników w przychodach i kosztach spółki wynosi 25 %. W czerwcu Spółka nabyła wagę elektroniczną za 4.000,00 zł netto i zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonała jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przyjmując wagę do użytkowania i wpisując ją do ewidencji środków trwałych. We wniosku zwrócił się Pan z zapytaniem czy jako wspólnik spółki jawnej jest Pan "małym podatnikiem", jeżeli przychód brutto spółki za 2006 r. wyniósł 6.178.650,94 zł, a przychód przypadający na wspólnika 1.544.662,73 zł i czy ma prawo korzystać z uprawnień wynikających z art. 22k ust. 7 w/w ustawy?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-340/243/US/07
  czy w związku z dokonanymi zakupami środków trwałych, wyposażenia i materiałów za środki uzyskane uprzednio z Funduszu Pracy oraz w związku z treścią art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi o środkach zwracanych podatnikowi (zatem po dokonaniu zakupu), wydatki na materiały i wyposażenie sfinansowane ze środków Funduszu Pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-20/07/5/LSH
  Czy wydatki na środki trwałe i inne składniki majątku sfinansowane z bezzwrotnej dotacji przyznanej z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodów?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DVAT/443-89345/2007/MS
  Jak należy zaewidencjonować otrzymany program komputerowy wraz z licencją do jego użytkowania w zakresie podatku od towarów i usług ?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/252/07/AG
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków: * na zakup usług hotelowych, opłacanych za uczestników organizowanych przez Spółkę szkoleń * związanych z organizowaniem wycieczek i innych drobnych atrakcji dla uczestników szkoleńna podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/175/07/AG
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup posiłków, napojów lub przekąsek serwowanych podczas organizowanych przez Spółkę szkoleń klientom Spółki - na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/248/07/AG
  dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup artykułów żywnościowych, napojów wręczanych podczas targów potencjalnym odbiorcom i kontrahentom - związanych z reklamą jednostki - na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/07
  Czy G. przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury VAT dokumentującej nabycie autobusu?
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN-14/07/BT
  W sprawie odliczenia w całości podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem na wynajem.
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-19/07/MM
  Czy w przypadku wynajęcia samochodu do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki ponoszone na utrzymanie samochodu takie jak przegląd techniczny, naprawy, ubezpieczenia, zakup części, paliwa (do wysokości przejechanych kilometrów) oraz inne wydatki związane z utrzymaniem samochodu, a także amortyzację?
 682. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-60/07/BCz
  Czy można odliczyć od podstawy opodatkowania za 2006r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesionych na zakup roweru?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-8/07
  Czy do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wydatek na zakup kasy rejestrującej w kwocie netto czy brutto?
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-81093/VII/2007
  czy wydatki związane z zakupem aparatu słuchowego oraz baterii do tego aparatu mogę odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I A/2/415-2 IP/2007
  Czy Podatnik będzie obowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych dokonując sprzedaży części nieruchomości zakupionej w 2007 roku?
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-35c/07/AW/MP
  Czy obrót z tytułu zakupu bonów, obligacji celem ich późniejszej odsprzedaży w ramach wykupu przez emitenta winien zostać uwzględniony przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art 90 oraz art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-532
  Czy zakup obligacji, bonów celem ich późniejszej odsprzedaży w ramach wykupu przez emitenta podlega opodatkowaniu VAT, a jeśli tak to według jakiej stawki i co miałoby stanowić podstawą opodatkowania,
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF1_415_-5 /07/BA 40804
  Czy wydatek na zakup roweru stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PP/443-6/07/JC
  czy określona stawka 7% VAT od samochodu kupowanego przez gminę ze środków własnych i środków budżetu wojewody, który zostanie przekazany dla jednostki ochotniczej straży pożarnej jest prawidłowa?
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/07
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdy zakupy nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług?
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-21/07/MM
  W kwietniu 2006r. zakupiliśmy dom w stanie surowym otwartym. Przeniesienie pozwolenia na budowę nastąpiło w czerwcu 2006r. W sierpniu 2006r. została zawarta umowa o kredyt mieszkaniowy z PKO BP z przeznaczeniem sfinansowania kosztów dokończenia budowy domu. W maju 2007r. zamierzamy wystąpić o pozwolenie na użytkowanie budynku i po dopełnieniu formalności zamieszkać . Czy zapłacone w 2006r. odsetki od kredytu należało odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2006r.?
 692. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-13/07/MZ
  Strona wniosła o potwierdzenie, że opisany sposób prowadzenia ewidencji podatku naliczonego, wynikającego z faktur płaconych gotówką przez Przedstawicieli Medycznych podatnika, odpowiada przepisom ustawy o podatku VAT.
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PPII/443-8a/07
  dot. warunków jakim powinna odpowiadać faktura dokumentująca zakupy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-41/07/AW
  Czy różnica między ceną sprzedaży a ceną nabycia nieruchomości podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym?
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/406-27/07
  Kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją programu: - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego ZOZ, - zakup samochodu Volkswagen Transporter dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy.
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/2007
  Zakupu dokonuję kupując towary od rolników ryczałtowych, nie mając danych personalnych rolnika lub rachunku bankowego co sprawia, że faktura VAT RR nie jest kompletna lub wogóle nie posiadam danych by móc ją wystawić, mogę udokumentować fakturą VAT RR, jednakże nie będę mógł odzyskać wypłaconej kwoty zryczałtowanego podatku VAT ?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-19/07
  Czy istnieje możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach środków trwałych związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji programu dofinansowanego dotacją z PRFON?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/III/443/3/2007
  Kwestia możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w zakupie środków trwałych, sfinansowanych częściowo z dotacji PFRON i środków własnych, jeżeli zakupy te będą wykorzystywane tylko do świadczenia usług zdrowotnych, które to podlegają zwolnieniu z podatku VAT.
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-10/07
  Pytanie podatnika W którym momencie należy zaliczyć do przychodów podatkowych wartość otrzymanej premii pieniężnej (bonusu) z tytułu dokonanych zakupów u dostawców lub wielkości sprzedaży na rzecz odbiorców ?.
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ro-xv/415/PDOF/125-130/BD/07
  "Czy w podatkowej księdze podatkowej podatnicy maja prawo zaewidencjonować wydatek na nabycie samochodu ciężarowego w kwocie netto 10.000 zł oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia tego środka trwałego w wysokości 100 % w roku podatkowym 2007 ?
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-16/TP/07
  Kiedy Spółka może zaliczyć wydatek na zakup samochodu do kosztów uzyskania przychodu?
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-28/TP/07
  Jaką kwotę wydatku na zakup samochodu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w przypadku zakupu samochodu osobowego do używania w okresie krótszym niż rok z zamiarem jego późniejszej odsprzedaży?
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/75-29/07
  We wniosku podatnik pyta czy zakup uszkodzonych drukarek stanowi koszt firmy oraz czy sprzedaż niepotrzebnych części z tych drukarek do punktu skupu surowców wtórnych oraz złomu stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/32/07
  Czy przysługuje uprawnienie do odliczenia w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne poniesionych wydatków na zakup baterii do aparatu słuchowego, wkładki usznej (wraz z przewodami łączącymi wkładkę z aparatem) oraz wydatków na konserwację i naprawę aparatu słuchowego ?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/ZPD/3/07/PA
  Czy zakup przyczepy kampingowej i telewizora należy traktować jako nabycie środka trwałego , którego amortyzacja może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu ?
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX/443-5/07
  Czy podlega zwrotowi podatek naliczony zawarty w zakupach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZP/443/17/EZ/07
  Czy zmiana rejestracji samochodu ciężarowego na osobowy / likwidacja kratki/ powoduje konieczność zwrotu odliczonego podatku VAT przy zakupie tego samochodu?
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/15/07/AG
  dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz transportowych, udokumentowanych przez kontrahentów fakturami wystawionymi w miesiącu styczniu 2007r., a dotyczącymi usług wykonanych w grudniu 2006r. na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/103/07/AG
  dotyczy kursów walut stosowanych do wyceny kosztów poniesionych na podstawie: - faktur WNT dokumentujących nabycie, - faktur dokumentujących import usług. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/14/07/AG
  dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zakupem usług transportowych wykonanych w grudniu 2006r. na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006r.
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431/DGI/412-8-437/07/MP
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Jako osoba prywatna zakupił Pan budynek w zabudowie bliźniaczej. Zakupiony budynej zamierza Pan przeznaczyć na podstawie sporządzonego przez siebie oświadczenia na działalność gospodarczą. 1. Czy na podstawie oświadczenia dotyczącego wniesienia używanego budynku do firmy, podatnik może przeznaczyć zakupiony na cele prywatne budynek na potrzeby działalności gospodarczej. 2. Czy można wprowadzić ten budynek w kwocie brutto do ewidencji środków trwałych zgodnie z art. 22n ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz amortyzować zgodnie z art. 22a-22m w/w ustawy? 3.Czy odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup wspomnianego budynku można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-8/07
  Czy leki zakupione za granicą można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-138/07/AJ
  Czy w przypadku spłaty kwot głównych pożyczek, zaciągniętych w latach 1996-1999 przez spółki, których następcą prawnym jest Wnioskodawca, dochodzi do realizacji różnic kursowych z art. 15a ust. 2 pkt 5 w związku z art. 15a ust. 9 oraz art. 15a ust. 3 pkt 5 w związku z art. 15a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które w związku z art. 15a ust. 4 tej ustawy kalkulowane będą odpowiednio, jako: 1) w zakresie głównych kwot pożyczek - różnica między wartością pożyczki w USD z dnia jej otrzymania, przeliczoną wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania pożyczki, a wartością pożyczki w USD z dnia jej spłaty, przeliczoną wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jej spłaty (a w przypadku, gdy spłata nastąpi przy użyciu walut zakupionych tego samego dnia - z zastosowaniem faktycznego kursu waluty); 2) w zakresie tej części spłacanych kwot głównych pożyczek, która wynika z dokonanej w 1999 r. kapitalizacji odsetek do kwoty głównej pożyczek - różnica pomiędzy wartością pożyczki w USD z dnia kapitalizacji odsetek, przeliczoną wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kapitalizacji, wartością pożyczki w USD z dnia jej spłaty, przeliczoną według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty pożyczki (a w przypadku, gdy spłata nastąpi przy użyciu walut zakupionych tego samego dnia - z zastosowaniem faktycznego kursu waluty)? Czy tak skalkulowane różnice zgodnie z art. 15a ust. 1 zwiększają przychody podatkowe lub koszty uzyskania przychodów?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-10/07/WŁ
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki rehabilitacyjne poniesione na zakup laptopa?
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-132/07/RM
  Jak przeliczać zobowiązania wyrażone w walutach obcych i różnice kursowe z tytułu ponoszenia wyrażonych w walutach kosztów delegacji pracowników? Spółka nabywa towary i usługi z krajów Unii Europejskiej, importuje towary z państw spoza Unii, na które otrzymuje dowód odprawy celnej JDA SAD, ponosi wydatki związane z delegacjami pracowników za granicę, sprzedaje do krajów Unii i eksportuje towar.
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-63/07/KUKM
  Czy jest kosztem uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) podatek VAT, który w świetle art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega odliczeniu, naliczony od wydatków ponoszonych podczas spotkań z kontrahentami na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, które zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie są kosztem uzyskania przychodów ?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 9 / 27a/12 / 07 / KSz
  dotyczy mozliwości skorzystania z ulgi odsetkowej w sytuacji poniesienia przez podatnika wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na zakup od dewelopera domu w budowie
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/32/2007/MM, PUS.II/443/33/2007/MM, PUS.II/443/34/2007/MM
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego do wyposażenia szpitala?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-53/07/KUKM
  Czy ustalone premie pieniężne w wysokości kilku procent od wartości zrealizowanych obrotów, fakturowane przez kontrahentów/dystrybutorów na podstawie umów handlowych i dystrybucyjnych na dostawę i sprzedaż piwa, oraz na podstawie porozumień handlowych, w przypadku zrealizowania w danym okresie określonego kwotowo obrotu, wypłacane po tym okresie, są kosztami uzyskania przychodów Spółki, produkującej i sprzedającej piwo? W jakiej formie udokumentować premie pieniężne - fakturą VAT, wystawioną przez dystrybutora?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-12-367/07/ZDB
  Czy możliwe jest skorzystanie z odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na zakup baterii przeznaczonych dla aparatu słuchowego, w ramach odliczeń wydatków rehabilitacyjnych ?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/427/165/06
  Czy nabycie powyżej opisanej nieruchomości daje prawo do uzyskania zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/3/07
  Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu rehabilitacyjnego?
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-2/443-3/07
  Gmina zwraca się z zapytaniem czy może obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach, które to faktury dotyczą zakupu samochodów przystosowanych do przewozu dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich będących uczniami Szkoły Podstawowej.
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/26/2007/MM
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach wyposażenia stanowisk leczniczych służących prowadzonej działalności w zakresie ochrony zdrowia?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-6/07/MW
  Czy podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnej kwoty wydatków z tytułu zakupu towarów o wartości jednostkowej powyżej 3500 zł z VAT?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-2/443-1/07
  Kwestia możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z faktury VAT dotyczącej zakupu 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 727. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-87/06/EN
  Czy:- obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania faktury VAT od kontrahenta ze Szwecji opiewającej na 10% wartości kontraktu, na mocy którego nabędzie nowy środek transportu powstał w dniu 01.02.2006r. (tj. w dniu wystawienia w/w faktury przez dostawcę ze Szwecji);- podatnik ma obowiązek wpłacenia podatku od towarów i usług do 15.02.2006r. i nie ma obowiązku złożenia w tym terminie informacji VAT-23.
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/587/18644/06
  Spółka zwraca się z pytaniem, czy w odniesieniu do samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych ma zastosowanie art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiący, że obniżenia kwoty podatku należnego nie stosuje sie do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy.
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/443-45/06
  Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony związany z zakupami dotyczącymi wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, refundowanymi przez urząd pracy ?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-3.1-351/07/ZDB
  Czy koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności, a sfinansowane przez Urząd Pracy, które są bezpośrednio związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/19/2007/AK
  Kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakup paliwa do samochodów demonstracyjnych.
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN/57/BT/2006
  W sprawie odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.14a-84b/06/BF
  Czy w koszty działalności Firmy mogę zaliczyć nie zamortyzowaną działkę i w jakiej cenie zakupu czy sprzedaży? W przypadku nie zaliczenia kosztu w działki w działalność Firmy proszę o wskazanie sposobu opodatkowania uzyskanego zysku z zakupionej przez małżonków działki.
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-26/06
  Czy wydatek na zakup roweru stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII/415-68/06/SSM
  W jaki sposób należy określić wartość początkową samochodu zakupionego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w przypadku, gdy cena nabycia wynikająca z umowy kupna - sprzedaży jest stosunkowo niska, a dokumentów potwierdzających koszty remontu Podatnik nie posiada?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-180/I/06/KL
  Od jakiego momentu (w rozumieniu zwolnień z podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości) można dokonywać zakupu materiałów budowlanych przeznaczonych na remont i modernizację nowo zakupionego lokalu mieszkalnego tj. czy od dnia podpisania umowy ze spółdzielnią mieszkaniową o wybudowanie lokalu, czy od momentu podpisania umowy kredytowej, czy też od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego lokalu?
 737. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/E/449-2/07
  - dotyczy: 1) prawa do zakupu mieszkania i przeznaczenia jego wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, 2) przysługiwania prawa do odliczenia 7% podatku VAT naliczonego na fakturze dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-2/07
  Czy kosztem uzyskania przychodów związanym z dochodami kapitałowymi jest zakup notebooka, opłaty za stałe łącze internetowe, zakup PDA (wielofunkcyjnego telefonu), który służy do składania zleceń przez Internet w momencie kiedy nie może Pani korzystać z notebooka ?
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-68/06
  Czy Spółka ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od zakupów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy Polska jest członkiem Unii Europejskiej i prawo Unii powinno być stosowane przed prawem krajowym ?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/07
  Czy wydatki poczynione na zakup mebli biurowych, materiałów biurowych, sprzętu biurowego stanowią koszt uzyskania przychodów, jeżeli zostały sfinansowane z dotacji przyznanej przez Powiatowy Urzą Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UBPII/415-20/P/07
  Czy koszty ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NW i zakupu paliwa kupionego nowego samochodu osobowego zwiększają jego wartość początkową?
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII/443/1/498/80629/KN/06
  Pytanie dotyczy wskazania pozycji w deklaracji podatkowej, w której nalezy wykazać transakcję zakupu maszyny wynajmowanej do tej pory od zagranicznego kontrahenta, a która znajduje się już na terytorium Polski.
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO.XV/423/PDOP-498/545/JB/06
  1.Czy zakup słodyczy i owoców na posiedzenie Rady Nadzorczej stanowi koszt uzyskania przychodu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?2.Czy zakup usługi gastronomicznej - obiadu dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu firmy stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki ?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-32/06
  Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony oraz uzyskania zwrotu podatku VAT od zakupów poniesionych na realizację programu OMEN.
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-66/06
  Pytanie podatnika Czy może Spółka zaliczyć ponoszone na rzecz X Sp. z o.o. wydatki do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji występowania powiązań, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami), jako ponoszonych w celu uzyskania przychodów, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.V/436-16/06
  Czy można odliczyć kwotę wolną od podatku w wysokości 19.274 zł, w przypadku otrzymania od brata darowizny środków pieniężnych w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup budynku mieszkalnego w stanie surowym?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P59/06/JK
  Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na fakturze, której duplikat otrzymał po dwóch latach?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/2/06
  Czy powiatowi będzie przysługiwał zwrot podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem autobusu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych i przekazanego do użytkowania zespołowi szkół?
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP/0051-23/06/19942
  Czy transakcja kupna przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem podatku od towarów i usług?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-27/06
  Czy Powiat może obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów sfinansowanych ze środków PFRON w ramach realizacji programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"?
 751. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII/4407-005/06
  - dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu VW LT-35 w okresie od dnia 22.08.2005 r. do dnia 6.06.2006 r., w sytuacji gdy dodatkowe badanie techniczne pojazdu zostało przeprowadzone w dniu 7.06.2006 r.
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/423-2/06
  Spółka zakupiła nieruchomość, która posiada w księdze wieczystej wpis hipoteki zwykłej na rzecz banku tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu. Transakcja zakupu nieruchomości obejmowała zakup działki zabudowanej budynkami oraz przejęcie przez Spółkę długu wobec banku. Jak wynika z pisma Spółki (oraz dołączonej kserokopii umowy) została zawarta pomiędzy Spółką i bankiem umowa przejęcia długu, na mocy której Spółka wstąpiła w miejsce poprzedniego kredytobiorcy i w ten sposób stała się stroną umowy o kredyt długoterminowy na sfinansowanie inwestycji. Jak ustalić wartość początkową zakupionej nieruchomości dla celów amortyzacji podatkowej?
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-1/06
  Czy podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnychumowa sprzedaży gruntu rolnegoo powierzchni 3160m 2 w sytuacji, gdy nabywca posiada - na podstawie umowy dzierżawy - ponad 1 ha użytków rolnych?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-85573/06/227486/136/123/mk
  Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa wykorzystywanego do quadów, przeznaczonych wyłącznie do odpłatnego używania przez klientów w czasie akcji promocyjnych?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-41/06
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup paliwa i innych wydatków obciążających Spółkę, zgodnie z warunkami umowy najmu samochodu związanej ze zleceniem świadczenia usług transportowych.
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDP/406-1/06
  Czy wydatek poniesiony na zakup silnika do samochodu stanowiącego środek trwały firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/1/443-30/06
  Czy zakup paliwa za które płatność następuje przy użyciu karty paliwowej kontrahenta niemieckiego stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/14/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od realizacji projektu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami - 2005" poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, gdy brak jest związku poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT?
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/082/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu środków trwałych, których zakup jest refundowany przez Miejski Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy?
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-29/06
  Czy spółka otrzyma zwrot podatku VAT w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7K, w opisanej wyżej sytuacji, po wystawieniu przez sprzedającą Spółkę faktury VAT oraz wykazaniu tego podatku do zwrotu w deklaracji za kwartał, w którym otrzymamy fakturę w sytuacji, gdy wydanie nieruchomości nastąpiło już w marcu 2006 r. i od tego czasu lokale użytkowe są wynajmowane przez podatnika?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/406/1/06/PCC
  Czy, jako podatnik podatku VAT, podlegam obowiązkowi podatkowemu w podatku od czynności cywilnoprawnych od zakupu pojazdów samochodowych, czy też czynności te nie podlegają podatkowi na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy.
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-88/06
  Pan ............. w 2006r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i zgodnie z obowiązującymi przepisami z dniem przekroczenia kwoty obrotu na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.000 zł miał obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży dla osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej. Dokonał zawiadomienia urzędu skarbowego o ilości i miejscu zainstalowania kas przed dniem rozpoczęcia ewidencjonowania, natomiast zawiadomienie o instalacji kasy zostało złożone w terminie 15 dni od daty jej fiskalizacji.Ewidencjonowanie rozpoczęto w obowiązującym terminie.Wątpliwości Podatnika dotyczą możliwości skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej.
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/2/06
  Możliwość zwrotu (odliczenia) podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług nie związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/06
  Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług Jednostka ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w systemie podatku lub poza nim w związku z zakupem samochodu marki BUS/ tj. samochodu do przewozu dziesięciu i więcej osób/ do przewozu osób niepełnosprawnych, finansowanego w 75 % przez Pańtwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ?
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP 443/49/06
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektów finansowanych dotacjami?
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-38-1/IW/06
  dotyczy amortyzacji budynku stanowiącego współwłasność ustawową małżonków, ustalenia wartości początkowej części budynku wykorzystywanego do pozarolniczej działalności gospodarczej, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup budynku oraz zastosowania właściwej stawki amortyzacyjnej
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-18/06
  Czy przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie instruktarzu w zakresie dyscypliny wspinaczki sportowej oraz działalności związanej z pracami remontowymi na wysokości z zastosowaniem technik alpinistycznych, ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości dotyczących zakupów dresów, butów i plecaków ?
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/2/06
  Czy powiatowi będzie przysługiwał zwrot podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w związku z realizacją zadań:1.Zakup wyposażenia bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej oraz doposażeniem infrastruktury socjalno bytowej placówki zapewniającej całodobową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w ośrodku szkolno wychowawczym.2.Przebudowa budynku ośrodka szkolno wychowawczego w ramach likwidacji barier architektonicznych.3.Zakup samochodu "Bus" do przewozu dzieci niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych.
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PP/443-6/JC/06
  Zwracam sie z prośbą o wyjaśnienie, czy z załączonych do pisma kopii faktur (ciągnik + maszyny rolnicze) mogę odliczyć podatek VAT, gdyż składam miesięczne deklaracje podatkowe do US w Makowie Mazowieckim.Pragnę nadmienić, iż razem z żoną prowadzimy wspólne gospodarstwo rolne. Wymienione w fakturach maszyny zostały zakupione z dofinansowaniem działania 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych do naszego gospodarstwa rolnego. Wniosek o dofinansowanie zakupu maszyn rolniczych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, działania 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych złożyła żona. Na wspomnianych fakturach widnieje:- nasz adres zamieszkania (gospodarstwa),- nasze nazwisko,- imię żony,- moje imię,- NIp - żony,- NIP - mój.Wraz z żoną uważamy, iż powinniśmy odliczyć podatek VAT z podanych faktur, ponieważ wspólnie prowadzimy gospodarstwo rolne, dochody czerpiemy z jednych źródeł tj. ze sprzedaży mleka i opasów a zakupione maszyny służą w naszym gospodarstwie.Powodem treści takich faktur jest to, iż nie mogłem skorzystać z refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponieważ nie spełniałem wymagań stawianych przez ARiMR a takie wymagania spełniała żona.
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-24/06
  Czy przy zakupie kawy, herbaty, słodyczy, alkoholu można odliczać podatek VAT zawarty w tych fakturach i czy należy odprowadzać do urzędu skarbowego podatek VAT zawarty w fakturach zakupu w/w artykułów.
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-25/06
  Czy przy zakupie ulotek, katalogów spółka może odliczać podatek od towarów i usług ujęty w fakturach zakupu tych materiałów. Czy spółka ma obowiązek odprowadzać do urzędu skarbowego podatek VAT zawarty w fakturach zakupu w/w artykułów.
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-52-2/2006
  Czy odsetki od udzielonego kredytu na zakup samochodu, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych na podstawie wystawionej faktury można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu?
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/073/06
  Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, naliczonego przy poniesieniu wydatków na budowę i modernizację infrastruktury drogowej i komunikacyjnej?
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP 443/47/06
  Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych pełniących funkcje samochodów testowych?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1555/2006/AP
  Dotyczy prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego przy zakupie motocykla - środka trwałego oraz podatku naliczonego przy zakupie paliwa silnikowego używanego do napędu tego motocykla?
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-333/06/BL
  Czy otrzymana dotacja powinna być zaksięgowana w księdze podatkowej przychodów i rozchodów, czy odpisy amortyzacyjne od zakupionych środków trwałych z dotacji stanowią koszty uzyskania przychodów?
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-117/06/AG
  Dotyczy kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych-demonstracyjnych.
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-120/06
  Czy wydatki na zakup licencji na nowe oprogramowanie, którego wartość nie przekracza 3.500 zł mogą być uznawane za wartość niematerialną i prawną i zgodnie z art. 16d ustawy o PDOP będą mogły podlegać amortyzacji w wysokości 100% ich wartości w miesiącu oddania ich do używania?
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/82/2006/BO
  Czy podatek naliczony wynikający z faktur za zakupiony sprzęt medyczny służący świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia podlega odliczeniu?
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405UPP-443/14/2006/RG
  1. Czy można odzyskać podatek VAT od środków trwałych jako podatnik nie zarejestrowany dla celów VAT,2. Czy można odzyskać podatek VAT zawarty w fakturach zakupu w innej formie, np. jako ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (działalność opodatkowana podatkiem liniowym 19%),
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US II-443/87/06
  Czy można obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu sprzętu medycznego w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami"?
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15PO-II-415/13/06/KD
  Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć zakup odzieży specjalistycznej , służącej do jazdy na motocyklu uzytkowanego dla potrzeb działalności gospodarczej ?
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/89/91/06
  Czy za prawidłowe należy uznać zaliczenie do kosztów uzyskania przychodówprowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych przed jejrozpoczęciem na zakup wyposażenia wynajmowanego lokalu?
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/47/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakupami dotyczącymi realizacji projektu (opracowanie ekspertyzy na temat możliwości budowy wyciągu narciarskiego wraz z dokumentacją oraz uruchomienie wydawania gazety lokalnej).
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-36/HM/06
  Możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością zwolnioną od podatku.
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/443-16/06
  Czy można odliczyć podatek naliczony związany z zakupami sfinansowanymi z otrzymanej dotacji przedmiotowej, w sytuacji gdy ze względu na zwolnienie od podatku dochodowego, wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów?
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/1236/BT/06
  Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu wieńców pogrzebowych i nekrologów zamieszczonych w czasopismach ?
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-9/06
  Pytanie podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w odniesieniu do oznaczania na fakturach nazwy sprzedawcy sprzedaż oraz zakupy?
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-171-238/06/RM
  Czy koszty kuponów gry T-L o wartości 1,40 zł, przekazywanych nieodpłatnie nabywcom kuponów gry T-M w celu uatrakcyjnienia sprzedaży, są kosztami reklamy nielimitowanej czy limitowanej, czy kosztami działalności poniesionymi w celu zwiększenia przychodu i zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są kosztami uzyskania przychodu?
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/RM/436/art.14a/177/PCC/9/06/EB
  Czy pożyczka udzielona na zakup gospodarstwa rolnego, na bazie którego prowadzona będzie działalność gospodarcza spełnia warunki określone w art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
 791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-26/06
  Czy dopuszczalne jest dokumentowanie zapisów w podatkowej księdze dowodami wewnętrznymi skupu uzywanych lub uszkodzonych palet drewnianych od osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej?
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-128/210/06/PK
  Czy można dokumentować zakupy usług zagranicznych innymi dokumentami niż rachunki i faktury prowadząc działalność turystyczną polegającą na rezerwacji i zakupie usług hotelowych, biletów lotniczych i kolejowych, wynajmie samochodów, przewodników itp. w związku z problemami z pozyskaniem faktur za wyświadczone usługi, zwłaszcza hotelarskie?
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/133/PP1/443/32/06
  Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT w związku z zakupem motocykla oraz od zakupionego paliwa, wykorzystywanego do jego napędu ?
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-70-1/06
  Czy istnieje możliwość przerejestrowania samochodów ciężarowych na osobowe bez konsekwencji podatkowych, tj. bez konieczności zwrotu podatku VAT, który jako podatek naliczony został odliczony przy zakupie ww. pojazdów?
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/49/06/MB
  Mozliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu medycznego.
 796. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-45/06/JM
  Czy wydatki dotyczące zakupu artykułów spożywczych należy traktować jako wydatki na reprezentację i reklamę i można je zaliczać do kosztów tylko do wysokości 0,25 % przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 28 updop) , czy można je w całości traktować jako koszty uzyskania przychodów?
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/3449/20/06
  Podatnik zwrócił się z pytaniem w sprawie prawa do obniżenia kwot podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie maszyny, którą nabyto na podstawie zawartej umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia utworzonych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach tworzenia stanowisk pracy.
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/105/300/06
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych w związku z nabyciem usług faktoringu.
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-135/145/06/MC
  Czy wydatki na zakup opakowań z logo firmy i adresami sklepów, wydawanych nieodpłatnie klientom zakupującym towar w celu zapakowania go, są kosztami podatkowymi zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy kosztami reklamy niepublicznej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28? Spółka prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży detalicznej.
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/406-7/765/BW/06
  Przedmiotem zapytania podatnika jest rozstrzygnięcie kwestii, czy w związku z wystawieniem faktur VAT dla Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie na równowartość kwot dofinansowania dot. usług naukowo-badawczych PKWiU 73 (zwolnionych w 2005r. od VAT) związanych z realizacją projektu celowego powoduje obowiązek dokonania korekty podatku w oparciu o art. 90 i art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-25.1-245/06/ZDB
  Chcę prowadzić sprzedaż na aukcji internetowej: czy na zakup towaru podstawą zapisu w księdze może byc wydruk z komputera ?
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415/272-6/MM/06
  Czy zakup lokalu mieszkalnego (jego 30% części na której prowadzona będzie działalność gospodarcza) można zaliczyć do środków trwałych i odliczać od podstawy opodatkowania?
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-5/WS/06
  Uprawnienie do odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa i części zamiennych nabywanych do eksploatacji samochodu.
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.X/443-30/06
  Czy można ubiegać się o zwrot podatku VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego, w przypadku gdy płatność została rozłożona na raty?
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP / 443 - 22 / 06
  Czy w sytuacji, gdy będąc rolnikiem ryczałtowym w 2001 roku zrezygnowałem ze zwolnienia i stałem się podatnikiem podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych i dokonałem zakupu środków trwałych przeznaczonych do celów prowadzonej przez siebie działalności rolniczej od których odliczyłem podatek naliczony, a następnie zrezygnowałem z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art.43 ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług i korzystałem ze zwolnienia na podstawie art.43 ust.1 pkt 3 tejże ustawy (gospodarstwo rolne będzie nadal prowadzone a zakupione środki trwałe będą wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej), konieczne jest sporządzenie remanentu na podstawie art.14 ustawy o podatku od towarów i usług a tym samym czy powstanie obowiązek podatkowy od niesprzedanych środków trwałych, od których przysługiwało mu prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-50/06
  wysokość zastosowanej stawki podatkowej VAT z tytułu dostawy sprzętu komputerowego
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-11/CIT/06
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy w przypadku, gdy przed wprowadzeniem budynku/lokalu do ewidencji Spółki, wydatki poniesione przez Spółkę na prace adaptacyjne stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej budynku/lokalu, ma Ona prawo do indywidualnego ustalenia dla wspomnianego budynku/lokalu stawki amortyzacyjnej właściwej dla ulepszonych środków trwałych?
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DP/423/10-1/06/GE
  Czy ponoszone koszty reprezentacji i reklamy - zakup alkoholu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?
 809. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OF/4117-0003/06/Z
  Czy wynagrodzenie na rzecz firmy doradczej za opracowanie wniosku o dofinansowanie zakupu środka trwałego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415-1/06
  Czy zakup urządzenia wielofunkcyjnego THERMOMIX (robot kuchenny) jest kosztem uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/4/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od zakupu sprzętu, który ma służyć czynnościom nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT?
 812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-1/06
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości, która wejdzie w skład posiadanego przez Państwo gospodarstwa rolnego
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/06
  Czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług zawartego w fakturach dotyczące opracowania wniosku o uzyskanie środków finansowych, opracowanie audytu energetycznego, opracowanie analizy uciążliwości kotłowni, które służą realizacji inwestycji związanej ze sprzedażą opodatkowaną ?
 814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP 443/12/2006
  Czy istnieje możliwość odliczania podatku naliczonego związanego z zakupami sfinansowanymi w 75% ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, służącymi realizacji inwestycji przeznaczonej do oddania w dzierżawę, przy uznaniu podatku naliczonego za koszt niekwalifikowany?
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/436-1/2006/MW
  Czy skup palet podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych ?
 816. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-443/1518/2005
  Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia, materiałów oraz środków trwałych sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy?
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/WS/06
  dotyczącego odliczenia kwot podatku od towarów i usług, od zakupionego we wrześniu samochodu osobowego.
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-694/91/AM/06
  Czy dokonując za granicą zakupów na potrzeby działalności gospodarczej i regulując płatności gotówką w walucie obcej, zakupionej w kantorze lub banku, występuje obowiązek rozliczania różnic kursowych i księgowania ich odpowiednio na zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów ?
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 415/1/34/PD/8-2/06
  Czy istnieje obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji do zakupu roślinnego oleju jadalnego stosowanego jako dodatek do paliwa w samochodach ciężarowych, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych używanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-51/05/AR/3
  Czy wydatki poniesione na zakup środków trwałych w części sfinansowanej z pomocy na dofinansowanie ich zakupu będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3-423-76-05-7298-2006
  Czy wartość zakupionych od zleceniodawcy produktów reklamowych w części w jakiej służą reklamie i promocji własnej (10% materiałów) stanowi w całości koszt uzyskania przychodów dlla podatnika czy też do wysokości limitu określonego w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP /443 - 2/06
  Czy sprzedaż samochodu po jego wykupie po zakończeniu leasingu, korzysta z zapisu §8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27. 04. 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT, mieliśmy prawo do odliczenia 50% VAT przy zakupie w/w samochodu?
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-89/05
  Czy podlega odliczeniu podatek od towarów i usług wykazany w fakturze VAT-RR w części odpowiadającej kwocie zapłaconej przelewem na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego?
 824. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSk 185/05
  Jeżeli chodzi o zarzut nie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ujemnych różnic kursowych powstałych z tytułu transferu zysku z zagranicznego oddziału skarżącej Spółki, to Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził, aby zaskarżony wyrok był obarczony uchybieniami podniesionymi w skardze kasacyjnej. W pierwszym rzędzie należy w pełni podzielić wywody skargi kasacyjnej, że ? rozliczenia dokonywane pomiędzy spółką a jej zagranicznym oddziałem, transfery środków są przepływami wewnętrznymi i nie stanowią elementów przychodowych i kosztowych".
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 402 / 05 /BPM
  Spółka zwróciła się z zapytaniem o ocenę prawidłowości przyjętego rozwiązania przedstawionego w przedmiotowym wniosku.
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-155/05
  Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 maja 2004r. o podatku od towarów i usług podatnik może dokonać odliczenia podatku VAT od nabywanego paliwa zakupowanego do posiadanego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony.
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-100/05
  Pytanie podatnika W jaki sposób w świetle obowiązującego prawa podatkowego, zakwalifikować dodatkowe zobowiązania wynikające z Aktu Notarialnego zamiany działek (uzbrojenie i wyłożenie kostką brukową działki podlegającej zamianie)?
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/47/ACH/05
  Czy wydatki poniesione na działalność gospodarczą przed dniem zgłoszenia rejestracyjnego tej działalności w Urzędzie Skarbowym, a dotyczące poniesionych opłat z tytułu zakupu samochodu osobowego w Europejskim Funduszu Leasingowym, będą stanowić koszt uzyskania przychodu w kwotach brutto. Wydatkami tymi są ; opłata czynszu inicjalnego, opłata manipulacyjna oraz ubezpieczenie samochodu w wysokości.
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV443/113/198/05
  Czy przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego z naruszeniem terminu określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o VAT powoduje utratę prawa do odliczenia podatku naliczopnego przy nabyciu paliwa ?
 830. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB2-443/1038/2005
  Jakie są zasady odliczania podatku naliczonego przy zakupie motocykli testowych, paliw do ich eksploatacji oraz innych kosztów eksploatacyjnych i akcesoriów?
 831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2528/2005/ADB
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym samochody do przewozu zwłok muszą posiadać zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów, które jest podstawą do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nowego samochodu ? karawanu oraz od zakupu paliwa do tych samochodów.
 832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-179-1/05
  Czy można odliczać podatek naliczony wynikający z faktur zakupów inwestycyjnych związanych z remontem budynku filharmonii, finansowanych z otrzymanych pożyczek i dotacji inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego?
 833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-2/443-48/2005
  Podatnik zwraca się z zapytaniem ? czy może odliczać naliczony podatek VAT od zakupów inwestycyjnych sfinansowanych dotacją celową z budżetu Urzędu Marszałkowskiego?
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41/05
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, jeżeli kasa zakupiona została ze środków Funduszu Pracy, przyznanych podatnikowi na podjęcie działalności gospodarczej.
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN/76/DM/05
  Odliczanie podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej nabycie samochodu nie posiadającego świadectwa homologacji na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 21.08.2005r.
 836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/168/PP2/443/59/2005
  Czy można odliczyć podatek naliczony w pełnej wysokości od zakupu samochodu Fiat Panda (po przerobieniu go z osobowego na ciężarowy) oraz od paliwa i napraw związanych z jego eksploatacją ?
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/30/05
  Czy zakup mebli o wartości 11.400,00zł podlega amortyzacji przez okres 5 lat?Czy zakup sprzętu AGD wartości nie przekraczającej 3.500,00zł można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako jednorazowy odpis mortyzacyjny?
 838. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/301/05
  Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu nie posiadającego homologacji, a będącego ze swej istoty samochodem ciężarowym, oraz podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa zużytego do tegoż samochodu?
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-191/05/JK-70989
  Cy podatnik ma prawo do odliczania podatku naliczonego od zakupu paliwa dla samochodów pogotowia technicznego WOD-KAN?
 840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-27/05
  Czy jako jednostka budżetowa sektora finansów publicznych, która finansuje swoje bieżące wydatki z przekazanych na ten cel środków budżetu gminy może dokonać odliczenia podatku naliczonego?.
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/57/2005
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa do napędu samochodu marki Mercedes 410, nabytego w dniu 25.08.2005 r. którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3500 kg pomimo braku zaświadczenia o dodatkowym badaniu technicznym?.
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/56/2005
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od nabycia w dniu 25.08.2005 r. samochodu marki Mercedes 410, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3500 kg pomimo braku zaświadczenia o dodatkowym badaniu technicznym.
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-88/05
  Czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu środka trwałego (motocykl).
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-169/05
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 100 % z faktury na zakup samochodu osobowego po zakończonym leasingu, jeżeli umowa leasingu zarejestrowana była w Urzędzie Skarbowym przed dniem 14.05.2004 r.? Podatnik korzystał z odliczenia 100 % podatku naliczonego z rat leasingowych.
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42/05
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi tj.sprzedaż odzieży .Na rozpoczęcie działalności w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymałem z Powiatowego Urzędu Pracy bezzwrotną , jednorazową pomoc finansową . Środki z Urzędu Pracy otrzymałem przed zarejestrowaniem działalności .Następnie zarejestrowałem działalność gospodarczą oraz dokonałem zakupów towarów handlowych i składników majatkowych. Czy od zakupionych towarów handlowych , materiałów i wyposażenia oraz środków trwałych przysługuje mi prawo odliczenia podatku VAT?
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-88/05
  Podatnik prowadzi firmę, która zajmuje się sprzedażą komputerów, urządzeń peryferyjnychi oprogramowania. Działalność świadczona jest na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą. Podatnik zakupił oprogramowanie wraz z licencją od kontrahenta niemieckiego, który ma siedzibę na terytorium UE. Obie strony kontraktu posiadają NIP UE. Oprogramowanie wraz z licencją zostało przesłane (przekazane) w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez nośnika danych, tj. dyskietki, płyty CD). Pytanie podatnika brzmi: czy przedstawione zdarzenie należy kwalifikować jako zakup towaru czy usług? W ocenie podatnika zakup oprogramowania wraz z licencją należy zakwalifikować do usług czyli wartości niematerialnych i prawnych, które zostały wymienione w art. 22b i 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.). W świetle tych przepisów do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są licencje. Zdaniem podatnika, ustawodawca w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wskazał, że świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest m.in. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych. Strona uważa, że podatnikiem podatku VAT jest w opisanym przypadku firma polska, zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem należy traktować jako podatników podatku VAT podmioty, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę albo miejsce zamieszkania poza terytorium kraju. W tej sytuacji - w ocenie podatnika - ma zastosowanie opodatkowanie na zasadach importu usług, zdefiniowane w art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, przy czym podatnikiem odnośnie importu licencji jest zawsze licencjobiorca (usługobiorca) co wynika z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik uważa, że w opisywanym przypadku prawidłowe będzie zakwalifikowanie wymienionej czynności do importu usług. Podatnik dodał, że zakup oprogramowania wraz z licencją wymieniony jest w art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Podatnik wnosi o zajęcie stanowiska w wyżej przedstawionej sprawie i wydanie interpretacji.
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/181/208/05
  Możliwość odliczenia szuflady, która jest urządzeniem połączonym z kasą rejestrującą, ale umieszczono ją jako osobną pozycję na fakturze zakupu.
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-142/05/AM
  Spółka w ramach swojej działalności świadczy usługi reklamowe i Public Relations. W ramach działalności prowadzi akcje promocyjne w ramach, których kupujący lub sprzedający produkty zleceniodawców usługi otrzymują nagrody rzeczowe. Nagrody są przyznawane w związku z wygraniem konkursu lub dokonaniem zakupu na określoną w regulaminie akacji kwotę. W zależności od zawartych umów Spółka jest organizatorem akcji lub obsługującym akcję. Do obowiązków Spółki w wyniku realizacji umowy należy: prowadzenie ewidencji osób biorących udział w konkursie, zakup nagród i przekazanie ich osobom nagrodzonym. Wydatki na zakupione w celu przekazania nagrody Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodu i odlicza przy ich nabyciu podatek naliczony.Kwoty wydatkowane na ten cel są zwracane przez zleceniodawcę po cenach zakupu lub po innych uzgodnionych z klientem ( nabywcą usługi) na podstawie wystawionych faktur VAT. W zależności od wielkości kontraktu i umowy wartość przekazanych nagród zawiera się w wartości całej marketingowej lub fakturowana jest odrębnie.Czy wartość przekazanych w ramach prowadzonych działań reklamowych nagród stanowi na podstawie art. 7 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.Naszym zdaniem w związku z niespełnieniem warunków określonych w ww. przepisie, nie występuje obowiązek opodatkowania nieodpłatnie przekazanych nagród.
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/338/296/05
  Czy przysługuje Podatnikowi-Leasingodawcy prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku od towarów i usług wynikającego z faktury dokumentującej zakup przedmiotu leasingu w przypadku, gdy umowa leasingu stanowi, iż odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca.
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/70/05/IW
  Pytanie dot. odliczenia podatku naliczonego przy wykupie przedmiotu leasingu.
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-414/05/LS
  Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (Strony) została podjęta uchwała o przymusowym wykupie akcji w trybie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 97, poz. 1037 ze zm.). Na mocy tej uchwały akcje Strony podlegały wykupowi przez spółkę prawa francuskiego jako większościowego akcjonariusza. Podjęto również uchwałę o powołaniu biegłego, którego zadaniem było ustalenie ceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi. W celu przeprowadzenia całej procedury dokonano również zakupu usług prawnych. Za powyższe usługi wystawione zostały faktury VAT na Stronę, która na bieżącą regulowała wynikające z nich należności. Z uwagi na fakt, iż jak pisze Strona, wykup akcji realizowany był przez spółkę prawa francuskiego i to ona była rzeczywistym beneficjentem ww. usług, Strona zrefakturowała koszty tych usług na rzecz ww. spółki. W związku z tym Strona zwróciła sie o potwierdzenie, iż podatek uwzględniony w wystawionych na nią fakturach za ww. usługi, stanowi podatek naliczony w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług podlegający odliczeniu na zasadach wynikających z tej ustawy.
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/38/3/05
  Czy ponoszone przez osobę niepełnosprawną (osobę po mastektomii piersi) wydatki na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-25a/P/05
  Czy w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego wydatek poniesiony na zakup odkurzacza centralnego podlega odliczeniu od podatku ?
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/70/2005/BR
  Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony od zakupów towarów nabytych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej?
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/05
  Z przedstawionego we wniosku z dnia 18.08.2005 r. stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych. Obecnie prace wykonuje Pan na rzecz kontrahenta belgijskiego na terenie Belgii. Rejestracji do podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług dokonał Pan wyłącznie w Polsce. Jako podatnik podatku od towarów i usług, wykonane usługi dokumentuje Pan fakturami. W związku z prowadzoną działalnością, wydzierżawia Pan od firmy belgijskiej:- samochód dostawczy oraz rusztowanie, które są wykorzystywane na terenie Belgii oraz- lokal znajdujący się również w Belgii.W związku z wykorzystywaniem do działalności na terenie Belgii wydzierżawionego samochodu, ponosi Pan również koszty związane z zakupem paliwa. W związku z rodzącymi się wątpliwościami w zakresie stosowania prawa podatkowego pyta Pan: jak opodatkować poszczególne czynności ?.
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP 0090/1/129/84/05/BJ
  Pytanie Podatnika dotyczy możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek, które zostają przekazywane na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez wnioskodawcę swoim klientom.
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415-60/05
  Czy zakupiony pojazd samochodowy, który będzie miał zastosowanie w firmie jako naczepa pługu śnieżnego do odśnieżania placu i drogi dojazdowej oraz przewożenia przy pomocy przyczepy ciężkich ładunków może być zakwalifikowany jako środek trwały firmy?
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/32/ACH/05
  Pismem z dnia xxxx podatnik zwrócił się Pan do tutejszego urzędu o interpretację przepisów prawa podatkowego. Z treści złożonego pisma wynika, iż prowadząc działalność gospodarczą podatnik zakupił w 2003 r i wprowadził do ewidencji środków trwałych samochód, który posiada homologację na samochód ciężarowy. Od 1 maja 2004 r samochód ten nie spełnia warunku odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa zgodnie ze wzorem DŁ = 357 kg + n x 68 . Zdaniem podatnika powołującego się na przepisy art. 88 ust. 1 pkt 3, art. 86 ust. 3 i 5 i znowelizowanego art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku zakazu odliczania podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu, istnieje możliwość zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodu w wartościach brutto (z podatkiem VAT) w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP 443/49/2005
  W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług wchodzącą w życie 22 sierpnia 2005 r. i nowym brzmieniem art. 86 ust. 3 - 5 tejże ustawy Firma ma następującą wątpliwość: Czy od paliwa zakupionego do eksploatowanego samochodu marki "LUBLIN" zarejestrowanego jako pojazd osobowy przystosowany do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą (jeśli badania techniczne nie spełnią warunków, warunków których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy) nie będzie można odliczać podatku VAT, pomimo iż przed nowelizacją ustawy można było ten podatek odliczać?
 860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-0094/05/JW
  Czy VAT naliczony przy zakupie środka trwałego sfinansowanego z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podlega odliczeniu od podatku należnego?
 861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-152/05/IJ-58181
  Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu użytkowanego na podstawie umowy leasingu?
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-I/005/41/2005
  Czy wydatek na zakup zestawu do odbioru telewizji satelitarnej można uznać za koszt uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/96/05
  Czy spółka ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony zawarty w fakturach zakupu gotowych posiłków profilaktycznych dla pracowników?
 864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/415-9/05
  Czy w sytuacji, gdy Podatnik najpierw dokonał zakupu nowych środków trwałych, a następnie uzyskał dotację w ramach programu SAPARD w wysokości 50% kosztów zakupu tych środków, od miesiąca, w którym otrzymał dotację, do kosztów uzyskania przychodów będzie mógł zaliczać jedynie 50% odpisów amortyzacyjnych?
 865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-AK/443-86/O/05
  Czy firma prawidłowo dokonała odliczenia podatku VAT od zakupionego sprzętu?
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/406/45/05
  Czy podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów Renault KANGOO, dla których nie posiada świadectwa homologacji? Jednocześnie czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do tych samochodów?
 867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II.443/119/05/MR
  Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii ?czy art. 86 ust. 4 pkt 7 w związku z art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym po dniu 22.08.2005 r. dotyczy wyłącznie samochodów nabytych pod rządami nowych przepisów, czy też również nabytych wcześniej?
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II.443/115/05/MR
  Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczania podatku VAT od paliwa służącego do napędu samochodów (użytkowanych przez dzierżawców), po dniu 22.08.2005 r.
 869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PP/443-9/JC/05
  XX spółka jawna zwraca się z zapytaniem o stawkę podatku VAT od towarów i usług jaką należy naliczać za wykonane przez nas drzwi i okna drewniane i ich wmontowanie u klienta oraz za zakupione przez nas okna i drzwi drewniane w innej firmie produkcyjnej i ich wmontowanie u klienta czyli wykonanie usługi.Naszymi odbiorcami są firmy, instytucje i klienci indywidualni. Często osoby prywatne dokonują zakupu stolarki wraz z usługa montażową (budownictwo mieszkaniowe). Prosimy o jednoznaczne określenie jaka stawką podatku VAT objete są produkowane i montowane drzwi i okna oraz zakupowane i montowane okna i drzwi.W zakresie własnego stanowiska w sprawie uważamy, że wykonana usługa montażu okien i drzwi wyprodukowanych w naszej firmie jak i zakupionych w innej firmie produkcyjnej u klienta indywidualnego w budownictwie mieszkaniowym objęta jest stawką VAT 7%.Natomiast w/w usługa wykonana dla firm i instytucji objęta jest stawką VAT 22%.
 870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PP/443-8/JC/05
  XX spółka jawna zwraca się z zapytaniem o stawkę podatku VAT od towarów i usług jaką należy naliczać za wykonane przez nas drzwi i okna drewniane i ich wmontowanie u klienta oraz za zakupione przez nas okna i drzwi drewniane w innej firmie produkcyjnej i ich wmontowanie u klienta czyli wykonanie usługi. Naszymi odbiorcami są firmy, instytucje i klienci indywidualni. Często osoby prywatne dokonują zakupu stolarki wraz z usługą montażową (budownictwo mieszkaniowe). Prosimy o jednoznaczne określenie jaką stawką podatku VAT objęte są produkowane i montowane drzwi i okna oraz zakupowane i montowane okna i drzwi. W zakresie własnego stanowiska w sprawie uważamy, że wykonana usługa montażu okien i drzwi wyprodukowanych w naszej firmie jak i zakupionych w innej firmie produkcyjnej u klienta indywidualnego w budownictwie mieszkaniowym objęta jest stawką VAT 7%. Natomiast w/w usługa wykonana dla firm i instytucji objęta jest stawką VAT 22%.
 871. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/92/05
  Czy w sytuacji gdy termin odliczenia pidatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej w dniu 18.05.2005 r. z terminem płatnoć i 01.06.2005 r. a dotyczącej obciążenia za przekroczenie w 2004 r. umowy umownej (energii elektrycznej) podatek od towarów i usług podlega odliczeniu w czerwcu 2005 r. zgodnie z terminem płatności?
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-33/05
  Czy istnieje możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem wyposażenia sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy dokonanych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-37954/05/156955/134/123/mk
  Czy istnieje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu ciągnika rolniczego związanego z czynnościami wykonywanymi przez rolnika ryczałtowego?
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-22/05
  Czy zakup owoców miękkich od rolników udokumentowany dowodami wewnętrznymi przez podatnika podatku od towarów usług może być księgowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kwotach netto.
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PD/415-37/05
  Czy zakup oleju opałowego do pracy agregatorów chłodniczych w naczepach specjalistycznych "chłodniach" służących do przewozu artykułów spożywczych w transporcie międzynarodowym mozna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-67/05
  Pytanie podatnika? "Czy koszty zakupu usług przesyłowych dotyczące 2004 roku można uznać za koszty uzyskania przychodów VI 2005 r. (data otrzymania faktury korygującej VAT 24.05.2005 r., zapłata zobowiązania 01.06.2005 r.)" ?
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/124/2005/JZ
  Podatnik zwrócił się z pytaniem dotyczącym prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z tytułu zakupu biletów komunikacji miejskiej.
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-68/05
  Czy istnieje możliwość zakwalifikowania różnic kursowych do przychodów i ewentualnie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji gdy spółka jawna dokonuje sprzedaży towaru nabytego poza Unią Europejską polskim odbiorcom, a część należności wyrażonej w walucie obcej (należność częściowo jest także określona w polskich złotych) polski odbiorca zobowiązany jest uregulować na konto zagranicznego dostawcy spółki jawnej?
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-89/05/AM
  Czy Podatnik powinien zapłacić podatek dochodowy od otrzymanej dotacji na zakup środków trwałych ?
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-191-180/05/PS
  Czy zakup regałów/gablot o jednostkowej cenie do 3.500 zł oznakowanych logo Spółki-dystrybutora narzędzi i urządzeń dla instalatorów, wstawionych do placówek handlowych klientów (hurtowni, sieci handlowych) w celu ekspozycji dostarczanych im narzędzi (tylko towarów Spółki) jest reklamą publiczną nielimitowaną i jednorazowo kosztem uzyskania przychodów?
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/005/27/2005
  Czy zwolniony od podatku dochodowego jest przychód ze sprzedaży spółdzielczewgo własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej na nabycie domu wybudowanego na działce należącej do POD?
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/193/140/05
  Z treści wniosku Podatnika wynika, iż przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działań o charakterze inwestycyjnym, w szczególności kupno nieruchomości gruntowych i ich zabudowa pod przyszły wynajem na rzecz podmiotów trzecich. W tym celu Podatnik współpracuje z firmą, która zajmuje się szeregiem prac związanych z badaniem rynku lokalnego danego miasta oraz wykonywaniem czynności ustalających stan formalno-prawny nieruchomości.Wątpliwości Podatnika dotyczą określenia czy jest on uprawniony i w jakim momencie do odliczenia podatku naliczonego za ww. usługi ponoszone przed podpisaniem umowy z właścicielem nieruchomości, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, w sytuacji gdy nie dochodzi do podpisania umowy kupna, czy dzierżawy.
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PP/443-45/05
  Prawo do odliczenia podatku naleznego o naliczony przy zakupach inwestycyjnych.
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-102/05/GS
  Firma zwróciła się o wyjaśnienie wątpliwości w sprawie ustalenia ceny wykupu leasingowanego samochodu osobowego.
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DFP.2/41-406/21/2005
  Czy otrzymane za zakup paliwa w krajach UE dokumenty księgować w wartości brutto, czy w wartości netto uwzględniając przyszły zwrot podatku za zakupione paliwo?
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-111/05/RL
  Czy na potrzeby firmy można dokonywać zakupów odzieży ochronnej, kwalifikując te zakupy w koszty uzyskania przychodu jako pozostałe wydatki?
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-111a/05/RL
  Czy na potrzeby firmy można dokonywać zakupów garniturów kwalifikując te zakupy w koszty uzyskania przychodu jako pozostałe wydatki?
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-30/05
  Jak udokumentować zakup ogórków od rolników, którzy nie posiadają konta i za towar mają płatne gotówką.
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/131/05/AMM
  Czy Spółka ma prawo do odliczania podatku naliczonego przy zakupie usług szkolenia w zakresie produktów Spółki nieodpłatnie przekazywanych przedstawicielom obecnych i potencjalnych kontrahentów ?
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/23/05
  Czy podatek od czynności cywilnoprawnych 2% naliczony i odprowadzony na rachunek urzędu skarbowego przez prowadzącego działalność gospodarczą, polegającą na zakupie samochodów używanych od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w celu ich dalszej odsprzedaży, zalicza się do kosztów uzyskania przychodów ?
 891. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/4117i-14/BR/05
  Czy mozna odliczyć wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi, opłat związanych z pobytem rodzica w placówkach leczniczo-rehabilitacyjnych oraz wydatki na opłacenie prywatnych zajęć ze specjalistą
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/54/102/05
  Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodu Ford Transit o ładowności 1.440 kg, liczba miejsc 2, który zamierza zakupić od firmy leasingowej,- po zakończonym leasingu operacyjnym na własne nazwisko i wprowadzić do ewidencji środków trwałych.
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-8/05
  Czy od otrzymanej dotacji należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2bv/443/129/05/MKow
  Czy w związku z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym Wnioskodawca posiada na terenie Polski stałe miejsce prowadzenia działalności, o którym mowa w art. 27 ust. 3 i 4 ustawy.
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-71/I/05
  Czy wydatek poniesiony na zakup rolet wewnętrznych trwale zamontowanych w oknie podlega odliczeniu od podatku w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego ?
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/135/05
  ZAKUP MOTOCYKLA - CZY PRZYSŁUGUJE ODLICZENIE ?
 897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/11/JZ/05
  Sposób księgowania faktur korygujących otrzymanych w 2005r. a zmniejszających wartość zakupionych towarów w 2004r.
 898. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443/BO/2004
  Nasza firma zakupiła w dniu 19.01.1996r. prawo wieczystego użytkowania działki i prawa własności budynku na potrzeby prowadzonej działalności. Do ceny zakupu doliczony został i pobrany podatek VAT, który następnie odliczono w wyniku prowadzonej działalności. Obecnie zamierzamy podarować aktem darowizny w/w nieruchomości naszej córce studentce, która będzie pobierała pożytki z tej nieruchomości w postaci czynszu najmu. Czy po podpisaniu aktu notarialnego będzie musiał być odprowadzony podatek VAT ?
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/7/05/IK/2
  Czy należności za usługi polegające na gotowości usługodawcy nie posiadającego siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do świadczenia serwisu i rozwiązywania bieżących problemów związanych z użytkowaniem oprogramowania komputerowego składających się na tak zwaną "opiekę" winno być traktowane jako przychód o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy pdop ?
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/7/05/IK/1
  Czy należności za zakup od podmiotu zagraniczngo na własne potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub do dalszej odsprzedaży dla konkretnego odbiorcy oprogramowania komputerowego wraz z prawem do jego skopiowania na twardy dysk lub ustaloną liczbę stanowisk podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym pdop na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy pdop ?
 901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/7/05/IK/2
  Czy należności za usługi polegające na gotowości usługodawcy nie posiadającego siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do świadczenia serwisu i rozwiązywania bieżących problemów związanych z użytkowaniem oprogramowania komputerowego składających się na tak zwaną "opiekę" winno być traktowane jako przychód o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy pdop ?
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PD/415-26A/05/AA
  Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na prenumeratę prasy i zakup literatury fachowej, potrzebnej w procesie podejmowania decyzji o inwestowaniu na giełdzie, przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych?
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-1-19981/05/211974/73/123/mk
  W jaki sposób należy ustalić kwotę podatku naliczonego podlegającą odliczeniu od podatku należnego w przypadku, gdy zakupy te są związane ze sprzedażą opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu?
 904. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-17/05/KRJ
  Czy przy ustalaniu dochodów osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, których identyfikacja nie jest możliwa ma zastosowanie metoda FIFO? Obligacje zostały zakupione przed dniem 1 grudnia 2001 r. (dochody z tytułu odsetek i dyskonta zwolnione od podatku) oraz po tym dniu (opodatkowane), zatem są one tego samego typu, ale o różnym statusie w przepisach.
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDM-415/7/05
  Czy dokument ,,Asygnata" może stanowić podstawę do zaksięgowania kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ?
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/103/05/MKow
  Do przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca zadał pytanie, czy zasadne jest wykazanie w deklaracji VAT-7 w pozycji: zakupy towarów i usług pozostałych, otrzymanych faktur zaliczkowych, potwierdzających dokonanie przedpłat na poczet zakupu lokalu użytkowego.
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOI-443/148/05/AP
  Pytanie dotyczy prawa podatnika do rezygnacji z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz z prowadzenia ewidencji zakupów.
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-66/05
  Czy można odliczyc VAT od zakupu miejsca parkingowego w garażu podziemnym, jeżeli będzie ono wykorzystywane przez klientów firmy ?.
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/11/05
  Czy w wyniku nabycia w 2001r. części nieruchomości, na której prowadzone były prace budowlane i której właściciel miał prawo do dużej ulgi budowlanej w związku z budową budynku mieszkalnego, nabywca zachowuje prawo do tej ulgi po 2001r. ?
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-13/05
  Czy podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących zakup maszyn i urządzeń służących do utworzenia miejsc pracy, w przypadku refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów ich nabycia, podlega odliczeniu.
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VIII/443/18/05
  Czy należy dokonać korekty podatku odliczonego w 2004 r. wskaźnikiem proporcji, jeżeli podatnik jest w stanie wyodrębnić kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupów od których przysługiwało prawo do odliczenia i oddzielnie z tytułu zakupow od których takie prawo nie przysługiwało?
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-53/05
  Czy podlegają opodatkowaniu "dotacje" na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz czy istnieje możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup towarów handlowych i wyposażenia sfinansowanych tymi środkami?
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB II-4211/7/05
  W wyniku pożaru uszkodzeniu uległy pomieszczenia zajazdu wraz z wyposażeniem. Na naprawę uszkodzeń spółka otrzymałaodszkodowanie od ubezpieczyciela. Czy otrzymane odszkodowanie jest przychodem podatkowym, a koszt odtworzeniamienia jest kosztem uzuyskania przychodów?
 914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/11/2005/MB
  Czy zakup kamery cyfrowej do celów sporządzania oferty handlowej stanowi koszt uzyskania przychodu?
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/24/05
  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Jestem także zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupuję od syndyka masy upadłości spółki X upadłe przedsiębiorstwo jako całość w wyniku ogłoszonej upadłości spółki z o.o. w celu likwidacji jej majątku.Czy prawidłowo rozliczam transakcję nabycia przedsiębiorstwa od syndyka?Uważam, że prawidłowe jest iż od syndyka masy upadłości fakturę, w której ta sprzedaż wykazana jest jako zwolniona z VAT i że jako czynny podatnik VAT nie płacę od tej transakcji także podatku od czynności cywilno-prawnych.
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-74-87/05/AF
  Czy koszty poniesione na zakup biletów lotniczych na przelot z miejsca zamieszkania do Polski i z powrotem dla prezesa zarządu-obywatela Czech, zamieszkałego w Czechach, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Prezesa powołano uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, nie jest związany ze spółką umową o pracę.
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/79/05/MKow
  Podatnik zadał pytanie, odnoszące się do zasadności dokonania zmiany przez Spółkę (nabywcę) numeru NIP polskiego w miejsce numeru identyfikacji podatkowej nadanego w Niemczech za pomocą noty korygującej.
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/05
  Czy wydatki poniesione na zakup środka trwałego stanowią koszt uzyskania przychodów?
 919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/05
  Czy wydatki poniesione na zakup środka trwałego stanowią koszt uzyskania przychodów?
 920. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-94/81/05/PK
  Jak rozliczyć w Spółce zwrot przez właściciela gruntu nakładów (inwestycje w obcych środkach trwałych, podlegające amortyzacji u leasingobiorcy) poniesionych przez Spółkę w trakcie trwania umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem była nieruchomość składająca się z działki, wybudowanych na niej budynków i budowli, maszyn?
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR.II/423/17/PDOP/259/AT/05
  Czy dochody przeznaczone na zakup środka trwałego w postaci samochodu osobowego, który będzie bezpośrednio przeznaczony do realizacji celów statutowych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?
 922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/120/05
  SAMOCHODY CIĘŻAROWE - PRAWO DO ZŁOŻENIA KOREKT DEKLARACJI ZWIĘKSZAJĄCYCH PODATEK NALICZONY Z TYTUŁU ZAKUPU TYCH SAMOCHODÓW .
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-11/05
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie księgowości i doradztwa podatkowego mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych zakup kamery video z funkcją fotografowania (aparatem cyfrowym)?
 924. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 82 - 3 / 05 /MK
  Spółka zwraca się z pytaniem, czy w każdym miesiącu powinna odliczać podatek naliczony od zakupów administracyjnych zgodnie z wyliczoną wcześniej proporcją, czy tylko w tych miesiącach, w których występuje sprzedaż zwolniona?
 925. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1608/04
  W skardze kasacyjnej strona winna powołać przepisy naruszonego prawa procesowego, natomiast w żadnym przypadku inna ocena (odmienna od oceny strony) stanu faktycznego, dokonana przez Sąd nie stanowi naruszenia przepisów prawa materialnego.
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PO-I-415/5/2005
  Czy w księdze przychodów i rozchodów powinno się zaliczyć kwotę netto marży oraz wartość sprzedanego samochodu?
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-24/05/P/23/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego samochodu dla Straży Miejskiej ?
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-4-415/76/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku w zeznaniu rocznym kosztów poniesionych na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla córki posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności?
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/05/P/21/05
  Czy przysługuje Spółce odliczenie podatku VAT od zakupionego motocykla oraz od zakupionego do niego paliwa ?
 930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415-12/05
  Czy zakup kamery cyfrowej z możliwością robienia zdjęć w celu archiwizacji i dokumentacji wykonanych prac, można uznać za koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności.
 931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-21/05
  Stan faktyczny Spółka dokonuje transakcji sprzedaży i zakupu z kontrahentami zagranicznymi w walucie obcej. Przychody podatkowe ze sprzedaży przeliczane są kursem średnim NBP z dnia wystawienia faktury (zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o pdop). Natomiast wpływ zapłaty za faktury księgowany jest dla celów podatkowych po kursie kupna (stosowanym przez bank obsługujący) z dnia faktycznego wpływu waluty na rachunek bankowy. Powstające przy zapłacie różnice kursowe Spółka księguje następująco: kurs kupna wyższy niż kurs średni NBP - zwiększenie przychodów podatkowych; kurs kupna niższy niż kurs średni NBP - zmniejszenie przychodów podatkowych (art. 12 ust. 3 ustawy o pdop). Faktury zakupowe od kontrahenta zagranicznego zarachowywane są także w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia wystawienia faktury lub po średnim kursie NBP z dnia wystawienia dokumentu SAD, a zapłata za taką fakturę z rachunku walutowego przeliczana jest kursem sprzedaży (banku obsługującego), jako spłata zobowiązania w walucie. Powstają przy tym różnice kursowe, które odpowiednio zmniejszają koszty (gdy kurs sprzedaży jest niższy niż kurs średni NBP) lub zwiększają koszty (gdy kurs sprzedaży jest wyższy niż kurs średni NBP)(art.15 ust. 1 ustawy o pdop). Stanowisko spółki Zdaniem Spółki, taki sposób rozliczania różnic kursowych zgodny jest z dyspozycją normy art.12 ust. 3 oraz art.15 ust. 1 ustawy o pdop.
 932. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/E-005-28/05
  - czy otrzymane dotacje z PHARE i SAPARD stanowią podstawę do określenia proporcji związanej z odliczeniem podatku naliczonego ?
 933. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-4/05/EC/2
  czy:poprawne jest zaliczenie straty z tytułu zawarcia kontraktu terminowego w koszty uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia, tj. w dniu rozliczenia kontraktu terminowego.
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-4/05/EC/3
  czy:- zysk z tytułu zawarcia kontraktu terminowego (dodatnia różnica), powstały, gdy w dniu wykonania kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu surowca jego cena giełdowa jest wyższa niż ustalona w kontrakcie terminowym, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu;- strata z tytułu zawarcia kontraktu terminowego ( ujemna różnica), powstała, jeżeli w dniu wykonania kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu surowca jego cena giełdowa jest niższa niż ustalona w kontrakcie terminowym, stanowi koszt uzyskania przychodów;
 935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-1/05
  Czy inwalida II grupy może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu zakupu samochodu osobowego zakupionego z pożyczki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ?
 936. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-5/05/EC
  Czy poprawne jest zaliczenie straty z tytułu zawarcia kontraktu terminowego w koszty uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia, tj. w dniu rozliczenia kontraktu terminowego.
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/33/05/MKow
  Czy przysługuje podatnikowi prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego z tytułu nabycia w/w towarów (usług) tj. prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności gruntu wraz z posadowionymi budynkamii, nad podatkiem należnym, w oparciu o art. 87 ustawy o VAT.
 938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDO-415/13/2005
  Czy 19 % kwoty wydatków na zakup gruntu można odliczyc od należnego w danym roku podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/05
  Czy istnieje obowiązek ujęcia w rejestrze zakupu i wykazywania w deklaracji VAT-7 wartości wynikających z faktur dotyczących zakupów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką podatku VAT 0%?
 940. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/1008/04
  Czy wydatek poniesiony na zakup pralki Podatniczka może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 941. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/0090/1/1/I/2005
  Zapytanie dotyczy prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT, na której zastosowano nieprawidłową stawkę podatku od towarów i usług.
 942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/005/1/05
  Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z Z. F. R. O. N. stanowią koszty podatkowe?
 943. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD1/415/2/05
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu można zaliczyć wydatki poniesione na zakup wyposażenia oraz czy będąc emerytem można rozliczać najem w ramach PIT-36 i odliczać w/w koszty wyposażenia mieszkania.
 944. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-2/05/RS
  Czy można odliczyć podatek VAT od zakupów działki budowlanej oraz towarów i usług związanych z rozbudową obiektu handlowo-usługowego?
 945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4-423/2/JM/05
  Czy odsetki od kredytu bankowego przeznaczonego na zakup części udziałów stanowią koszt uzyskania przychodów?
 946. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1-443/VAT/193/2005/AO
  Czy zakup usług polegających na dostarczaniu informacji i danych otrzymywanych drogą elektroniczną, od kontrahenta z USA, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/2/05
  Czy prawidłowe jest obniżenie kwoty podatku od towarów i usług o kwotę podatku VAT od zakupu paliw silnikowych do samochodów ciężarowych: KAMAZ (ładowność 10000 kg; ilość miejsc siedzących 3) i TARPAN (ładowność 1000 kg; ilość miejsc siedzących 6) ?
 948. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/29-2/04/05
  CZY W PRZYPADKU GDY POWSTAŁA DODATNIA WARTOŚĆ FIRMY AMORTYCAZJA LICZONA OD DODATNIEJ WRATOŚCI FIRMY BYŁABY KOSZTEM UZUSKANIA PRZYCHODU
 949. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/443/2/2005
  Stan faktyczny: Spółdzielnia Mieszkaniowa w roku 2005 planuje przeprowadzić docieplenie budynków na większą skalę przy zastosowaniu nowych metod realizacji robót i nowych środków stosowanych do przyprowadzenia tych prac. Pytanie : Czy możemy w całości odliczyć VAT naliczony przy zakupie styropianu do w Iw prac, który następnie odsprzedamy wykonawcy robót budowlano- montażowych?
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-15/05/PG
  Przedmiotem zapytania podatnika jest rozstrzygnięcie kwestii, czy: czynność polegająca na przekazaniu premii pieniężnej po przekroczeniu pewnego obrotu, polega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i winna być udokumentowana przez biorcę premii fakturą VAT.
 951. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/186/04
  Podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej zamierza złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, a następnie nabyć nieruchomość niemieszkalną, z zamiarem przeznaczenia jej na wynajem. Transakcja nabycia przedmiotowej nieruchomości zostanie udokumentowana fakturą VAT. W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem czy zakup ww. nieruchomości podlega odliczeniu w podatku od towarów i usług?
 952. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/14/04
  Czy zakup kamery video może być kosztem uzyskania przychodu z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie biura rachunkowego?
 953. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-115/04
  Odliczenie i zwrot podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością zwolnioną z podatku VAT.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka wykonuje zarówno czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług (sprzedaż towarów handlowych) jak i czynności zwolnione od podatku od towarów i usług (usługi stomatologiczne). Dokonując zakupów inwestycyjnych, zakupów towarów handlowych i materiałów oraz innych, Spółka nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością zwolnioną.
 954. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.III-443/130/2004
  Podatnik zwraca się z zaoytaniem w kwestii zwrotu podatku VAT.Jako zakład budżetowy, będący czynnym podatnikiem podatku VAT zamierza prowadzić inwestycję kanalizacyjną, która to inwestycja finansowana będzie ze środków własnych oraz środków otrzymanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędu Gminy. Czy po opłaceniu faktury dokumentującej zakup można wystąpić o zwrot podatku i czy zwrot ten nastąpi w całości, czy stopniowo miesięcznie ? Podatnik nadmienia, że srodki trwałe są użyczone z Urzędu Gminy.
 955. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-711/04
  Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów nie posiadających świadectwa homologacji, odliczenie podatku naliczonego od nabycia samochodu?
 956. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3/423-31/04
  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa wnoszę o udzielenie pisemnej informacji w sprawie poszanowania reguł zawartych w art. 16g art. 16h i art. 16j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w związku z ponoszeniem i sposobem rozliczania nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę, na zakup oraz przystosowanie do użytkowania nowej siedziby Spółki. Spółka dokonała zakupu nieruchomości pod nową siedzibę Spółki za pośrednictwem Powiernika, z którym, dnia 09.03.2004 i z 29.03.2004, zawarto umowy zlecenia nabycia nieruchomości. Powiernik zawarł umowę kupna-sprzedaży i nabył nieruchomości w swoim imieniu, na rachunek, rzecz i za środki finansowe Powierzającego. W dniu 15.04.2004 r. i 1.06.2004 r. sporządzono protokoły przeniesienia posiadania nieruchomości na Spółkę. Podatnik wskazuje, że notarialne przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Spółki dokonane zostanie w grudniu 2004 r.Od 15.04.2004 i od 1.06.2004 r. Spółka rozpoczęła proces inwestycyjny, polegający na przystosowaniu i zmianie charakteru użytkowania budynków i budowli. Z dniem 16.08.2004 r. Spółka przyjęła do eksploatacji i użytkowania nieruchomości. Jednocześnie Spółka przyjęła do ewidencji środków trwałych budynki, budowle oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, o których mowa wyżej, w wartościach wynikających z aktów notarialnych, powiększonych o dokonane do tego dnia nakłady inwestycyjne i wyksięgowując je z ewidencji "środków trwałych w budowie". Po 16.08.2004 Spółka ponosiła wydatki, które rozliczano, w zależności od ich charakteru, jako koszty remontów bieżących lub jako ulepszenia środków trwałych przez amortyzację. Czy prawidłowy jest, sposób ustalenia wartości początkowej obiektów na dzień przyjęcia do użytkowania i ujęcie w księgach rachunkowych zakupionych nieruchomości. Zdaniem Spółki powołane dokumenty, dają podstawę do przyjęcia majątku do użytkowania i zaliczenia go w poczet środków trwałych (w momencie przekazania do użytkowania) oraz jego podatkowej amortyzacji, pomimo braku końcowego aktu notarialnego przenoszącego prawa własności na Spółkę. Dodatkowo Spółka podaje, że amortyzacja liczona jest od wartości początkowej obiektów powiększonej o nakłady zawiązane z modernizacją i remontami poniesionymi od dnia zakupu do dnia przyjęcia do użytkowania.
 957. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPI-443-36-04-SM
  Czy istniejej konieczność prowadzenia ewidencji faktur zakupu, w stosunku do których nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT ?.
 958. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2476/04/CIP
  Nadleśnictwo zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej podstawy i stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej dotacji oraz przysługującego prawa odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów ze środków dotowanych. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem natomiast jest kwota należna z tytułu sprzedaży, obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy, pomniejszona o kwotę należnego podatku a także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. W świetle powyższego, otrzymana dotacja z NFOŚiGW nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ jej otrzymanie nie ma bezpośredniego wpływu na wartość wynagrodzenia Nadleśnictwa związanego z dostawą czy świadczeniem usług. Dotacja ta bowiem nie stanowi uzupełniającego elementu ceny towaru czy usług świadczonych przez nadleśnictwa, zatem nie kwalifikuje się jako obrót o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Fakt otrzymania dotacji nakłada na Nadleśnictwo obowiązek zaliczenia tej dotacji zgodnie z art. 90 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W związku z powyższym, zdaniem Nadleśnictwa, do odliczenia podatku naliczonego należy zastosować przepisy art. 90 ust. 3-8 ustawy o podatku od towarów i usług.
 959. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/9/2004/MP
  Czy zakup cyfrowego aparatu fotograficznego może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?
 960. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD1/1/415/70/04
  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 ze zm.), który stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: "wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym dochodu z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych," W świetle powyższego przyjmuje ...
 961. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/113/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy dotyczącej finansowania zakupu ciągnika rolniczego. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej nie są sprzedawane podmiotom będącym podatnikami podatku od towarów i usług. Strona nie potrafi określić na przyszłość, jaki będzie krąg nabywców produktów rolnych wyprodukowanych w jej gospodarstwie rolnym. Ponadto Strona nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług rolniczych na rzecz jakichkolwiek podmiotów.
 962. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-181/6665/BW/04
  Czy w świetle obowiązujących przepisów mogę odliczyć podatek VAT od zakupionego na podstawie załączonej faktury VAT samochodu ciężarowego marki Renault o dopuszczalnej ładowności 6 790 kg , (ilość miejsc - 2) oraz od paliwa zakupionego do tego auta, jeżeli nie posiadam wyciągu ze świadectwa homologacji ww. pojazdu ? Moim zdaniem powinno mi przysługiwać odliczenie podatku naliczonego przy ww. zakupach, ponieważ zakupiony samochód jest samochodem typowo ciężarowym przeznaczonym wyłącznie do przewozu towarów.
 963. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3-423-22-04
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów kwotę pieniężną wydatkowaną na zakup używanego samochodu osobowego, pochodzącego z kradzieży?
 964. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.PP/443/63/2004
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytego samochodu specjalnego pogrzebowego oraz od zakupionego paliwa do tego samochodu w sytuacji nie posiadania świadectwa homologacji ani decyzji zwalnijącej z ich posiadania?
 965. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/101/2004
  Czy mogę odliczyć podatek naliczony VAT z tyt. nabycia paliw do samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji?
 966. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 360000-PA-Zespół-1/2004
  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zagadnień poruszonych poniżej. 1) Firma nasza zajmuje się działaniami proekologicznymi, między innymi dezynfekcją pomieszczeń inwentarskich, hal widowiskowych itp. Dotychczas w tym celu używaliśmy środki dezynfekcyjne zawierające pochodne chloru ( podchloryny i ich mieszaniny za związkami kompleksującymi ). Obecnie zalecane są środki bardziej ekologiczne, nie akumulujące się w środowisku i biodegradowalne. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest stosowanie do dezynfekcji alkoholu etylowego w stężeniu ok. 60-70%. W związku z tym zwracamy się prośbą o wskazanie możliwości zakupu skażonego alkoholu etylowego i warunków jakie musimy spełnić. Dezynfekcja odbywa się poprzez rozpylanie przyrządzonego roztworu urządzeniem ciśnieniowym. Nadmieniamy, że zarówno wspólnik jak i ja posiadamy wyższe, kierunkowe wykształcenie ( absolwenci chemii Politechniki Łódzkiej ). 2) Drugim zagadnieniem jest chęć produkcji przez naszą firmę płynu do spryskiwaczy samochodowych i płynu myjącego do szyb i reflektorów na bazie również alkoholu etylowego. Rozcieńczenie dla płynu letniego wynosi ok. 15%, a dla zimowego ok. 40%. W skład takich preparatów wchodzą związki powierzchniowo czynne ( detergenty ), barwniki, środki zapachowe i nabłyszczające. W tym celu również stosowalibyśmy skażony alkohol etylowy ( spirytus ). W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 12 maja 2004 r. informujemy, że przedmiotowy płyn do spryskiwaczy sklasyfikowany jest do symbolu PKWiU 24.66.33-50.30.
 967. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/112/2004
  W swoim piśmie Strona, będąca podatnikiem podatku VAT, wystąpiła z zapytaniem, czy z tytułu nabycia samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tego pojazdu. W dniu 1 grudnia 2004r. pomiędzy PFRON a Stroną została podpisana umowa w ramach realizacji programu p.n. PEGAZ 2003 w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków funduszu do zakupu fabrycznie nowego pojazdu samochodowego 9- miejscowego, wyposażonego w urzadzenie dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych. Dodatkowo Strona poinformowała, iż pojazd ten nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 968. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423-27-1-04
  CZY PODATNIK MA PRAWO DO UZNANIA ZA KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU (PODATKOWY) WYDATKI PONIESIONE NA ZAKUP ODZIEŻY ( UMUNDUROWANIA) SŁUŻBOWEJ?CZY WYDATKI PONIESIONE NA ZAKUP ODIZEŻY ( UMUNDUROWANIA) SŁUŻBOWEJ SĄ KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU DO WYSOKOŚCI LIMITU 0,25% PRZYCHDU ,CZY TEŻ NIE SĄ TRAKTOWANE JAKO KOSZT REPREZENTACJI I REKLAMY I WÓWCZAS SĄ NIELIMITOWANE?
 969. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61/04
  - dotyczy potwierdzenia, że Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT od inwestycji "Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi w X" i "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie: X, Y, Z".
 970. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-39/04
  Czy podlegają odliczeniu wydatki na zakup lampy do światłoterapii, mającej zastosowanie w leczenia schorzenia stawów wynikającego z orzeczenia o niepełnosprawności?
 971. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2315/04/CIP/01
  Czy od otrzymanych środków finansowanych na zakup hormonu wzrostu w ramach programu zdrowotnego należy wystawić fakturę wewnętrzna, naliczyć i odprowadzić 7% podatek od towarów i usług? Czy wszystkie środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Zdrowia na programy zdrowotne należy traktować jako obrót z tytułu świadczonych usług w zakresie ochrony zdrowia (PKWiU ex 85) i czy należy kojarzyć je z opłaconym za nie materiałem? Podatnik stoi na stanowisku, iż z uwagi na to, że hormon wzrostu jest lekiem niezbędnym do realizacji programu, a ten jako cel nadrzędny ma służyć ochronie zdrowia, należy wystawić fakturę wewnętrzną, ze stawką VAT zwolnione PKWiU ex85. Ponadto Podatnik uważa, iż w sytuacji otrzymania na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) kolejnych środków finansowych z Ministerstwa Zdrowia na programy zdrowotne, całość otrzymanych kwot, będących równocześnie obrotem w rozumieniu ustawy o VAT, należy traktować jako usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, bez wydzielania składowych w postaci kupowanych materiałów, stanowiących element wykonywanego programu.
 972. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443-326/04/IR
  Spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług realizuje inwestycję w ramach projektu o dofinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie obejmuje następujące wydatki inwestycyjne: zakup obiektu, remont, maszyny i urządzenia, oprogramowanie. Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zwrotu naliczonej stawki VAT na jeden z wydatków inwestycyjnych będący częścią realizacji projektu - zakup obiektu.
 973. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/95/2004
  W swoim piśmie wystąpił Pan z zapytaniem, czy przysługuje Panu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego marki XXX o ładowności wg dowodu rejestracyjnego 1340 kg, liczbie miejsc 3, dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg. Pojazd powyższy został nabyty przez Stronę w Niemczech i służy wyłącznie do zaopatrzenia sklepu oraz prowadzenia handlu na terenie kraju.
 974. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-067/04
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy wypłacenie premii pieniężnej dla kontrahenta z tytułu dokonywanych zakupów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 975. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415/INT/57/BL/04
  Zakup nieruchomości w celu dalszej odsprzedaży przed upływem pięciu lat od daty nabycia przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej, a sposób opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem od towarów i usług.
 976. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2431/04/CIP/09
  Podatnicy zapytują czy sprzedaż przedmiotowych działek przeznaczonych pod zabudowę podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem ot towarów i usług. Zdaniem Pytających sprzedaż 114 działek budowlanych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie wchodzi ona w zakres wykonywanej przez Podatników działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Podatnicy oświadczają, iż jest to sprzedaż prywatnego mienia, wykonana jednorazowo choć po podzieleniu nieruchomości na części. Zapytujący nadmieniają, iż nie zamierzają w przyszłości dokonywać sprzedaży nieruchomości, a sprzedaż podzielonej na 114 działek nieruchomości nie świadczy o częstotliwości dokonywanych zdarzeń gospodarczych.
 977. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-272/04
  Czy dokonanie zakupu strojów dla prezenterek i kosmetyków do charakteryzacji, używanych tylko w trakcie realizacji audycji telewizyjnych, pozostających własnością pracodawcy, powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 978. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2098/04/CIP/09
  Czy Powiatowi przysługuje prawo do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych?Zdaniem Podatnika zakup w/w samochodów jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach zadań własnych Powiatu. Czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych, korzystają ze zwolnienia na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970).W związku z tym Powiat nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych.
 979. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/147/DM/04
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do napędu samochodu ciężarowego.
 980. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/129/04
  W związku z dużym natężeniem ruchu drogowego i problemami z parkowaniem w godzinach szczytu Firma nasza chce zakupić motocykl, który będzie służył jako środek transportu do kontaktów z bankiem i urzędami. Czy w związku z tym możemy odliczyć podatek VAT od zakupu motocykla i paliwazużywanego przez motocykl ? Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
 981. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0578/04
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup leków dla chorej żony?
 982. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPE-P/443-70/04
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie gotowych posiłków profilaktycznych, przekazywanych nieodpłatnie uprawnionym pracownikom jegofirmy.
 983. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/142/Eś/2004
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód ciężarowy marki Mercedes - Benz LP 813 o dopuszczalnej ładowności 4740 kg, dopuszczalnej masie całkowitej 7490 kg, liczbie miejsc 3, rok produkcji 1997. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji ani też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji. Podatnik stwierdził, że nie jest w stanie odtworzyć tych dokumentów. W dniu 26.06.2003 samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W świetle powyższego podatnik pyta: 1)czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu paliwa do tegoż samochodu ? 2)czy w przypadku gdy w przyszłości chciałby nabyć podobny samochód, który z danych wynikających z dowodu rejestracyjnego z uwzględnieniem wzoru zawartego w art. 86 ustawy o podatku VAT byłby samochodem ciężarowy, ale nie posiadałby świadectwa homologacji czy też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji miały prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT zawartego w fakturze zakupu a następnie podatku VAT z paliwa?
 984. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/In/138/Eś/2004
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi w sklepie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód ciężarowy uniwersalny marki Seat Inca o dopuszczalnej ładowności 550 kg, dopuszczalnej masie całkowitej 160 kg, liczbie miejsc 2, rok produkcji 1998. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji ani też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji. Podatnik stwierdził, że nie jest w stanie odtworzyć tych dokumentów. W dniu 10.02.2002r samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W świetle powyższego podatnik pyta: 1)czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu paliwa do tegoż samochodu ? 2)czy w przypadku gdy w przyszłości chciałby nabyć podobny samochód, który z danych wynikających z dowodu rejestracyjnego z uwzględnieniem wzoru zawartego w art. 86 ustawy o podatku VAT byłby samochodem ciężarowy, ale nie posiadałby świadectwa homologacji czy też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji miały prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT zawartego w fakturze zakupu a następnie podatku VAT z paliwa?
 985. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/137/AK/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami rolniczymi. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód ciężarowy marki Opel Combo - B 1.7 o dopuszczalnej ładowności 560 kg, dopuszczalnej masie całkowitej 1834 kg, liczbie miejsc 2, rok produkcji 1995. Samochód ten został zakupiony w Niemczech na podstawie umowy kupna - sprzedaży od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji ani też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji.Podatnik stwierdza, że nie jest w stanie odtworzyć tych dokunentów. W dniu 20.08.2004r samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W świetle powyższego podatnik pyta: 1)czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu paliwa do tegoż samochodu ? 2)czy w przypadku gdy w przyszłości chciałby nabyć podobny samochód, który z danych wynikających z dowodu rejestracyjnego z uwzględnieniem wzoru zawartego w art. 86 ustawy o podatku VAT byłby samochodem ciężarowy, ale nie posiadałby świadectwa homologacji czy też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji miały prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT zawartego w fakturze zakupu a następnie podatku VAT z paliwa?
 986. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/In/136/AK/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi w sklepie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód ciężarowy marki Skoda Felicja PICK o dopuszczalnej ładowności 575 kg, dopuszczalnej masie całkowitej 1510 kg, liczbie miejsc 2, rok produkcji 1997. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji ani też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji. Podatnik stwierdził, że nie jest w stanie odtworzyć tych dokumentów. W dniu 28.02.2003r samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W świetle powyższego podatnik pyta: 1)czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu paliwa do tegoż samochodu ? 2)czy w przypadku gdy w przyszłości chciałby nabyć podobny samochód, który z danych wynikających z dowodu rejestracyjnego z uwzględnieniem wzoru zawartego w art. 86 ustawy o podatku VAT byłby samochodem ciężarowy, ale nie posiadałby świadectwa homologacji czy też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji miały prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT zawartego w fakturze zakupu a następnie podatku VAT z paliwa?
 987. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/999/405/04
  Podatnik zwraca się o wyjaśnienie czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, od wykupu z leasingu operacyjnego samochodu Opel Astra o ładowności 570 kg i liczbie miejsc 04.
 988. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2370/315/04
  Z treści wystąpienia podatnika wynika, że wątpliwości Spółki w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczą następujących kwestii: 1) Miejsca świadczenia, przy zakupie usług informatycznych. 2) Odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług w przypadku pojazdów specjalnych.
 989. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-18/04
  Podatnik zamierza rozpocząć inwestycję polegającą na budowie lokalu użytkowego - baru. W związku z tym pyta czy: - wydatki związane z przedmiotową inwestycją można zaliczyć bezpośredni do kosztów uzyskania przychodów czy też wydatki te powiększają wartość początkową inwestycji, - czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakup materiałów i usług związanych z przedmiotową inwestycją
 990. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-58/04
  Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w niżej opisanej sprawie. Prowadzę działalność gospodarczą i z hurtownią zawarłam umowę o współpracy i premiowaniu zakupów; tzn. że za faktury zapłacone w ciągu 29 dni od daty zakupu hurtownia przyznaje premię w formie noty uznaniowej, zliczając wartość zakupów netto z całego miesiąca kalendarzowego. Za towar zakupiony w marcu otrzymałam notę w maju. Na nocie brak rozpisu danej wartości na kwotę netto i podatek VAT. Czy w myśl nowych przepisów jestem zobowiązana do odprowadzenia podatku VAT i w jakiej stawce?. Uważam, że skoro zakup towarów handlowych był dokonany przed wejściem w życie nowej ustawy, a noty zostały tak sporządzone, że nie ma rozpisanych wartości netto i VAT, to obciążyłam sie tymi wartościami w rubryce "inne przychody" i odprowadziłam podatek dochodowy.
 991. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-77/HM/04
  1/Czy Spółka ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupu lekarstw do wyposażenia apteczek ?2/Czy Spółka może wystawić fakturę VAT / świadcząc usługi hotelowe i konsumpcyjne / na pozycję " Organizacja szkolenia " w dwóch pozycjach wpisując odpowiednio stawkę 7 % na faktycznie świadczoną usługę hotelową oraz stawkę 22 % na wartość sprzedanych towarów ?
 992. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-79/04/26807
  Jak prawidłowo rozliczyć zakup i odsprzedaż samochodu używanego, jakie wartości są księgowane i wykazywane w CIT-2?
 993. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-47/04
  Czy można odsprzedać przez firmę dokonującą zakupu część materiałów na rzecz drugiej firmy, w cenie zakupu bez naliczenia marży?
 994. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1656/04/CIP
  Czy otrzymana kwota dofinansowania programu profilaktycznego stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Podatnika dotacja otrzymana na zakup środka trwałego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Środki pozyskane z dofinansowania nie mają bezpośredniego wpływu na ustaloną cenę świadczenia medycznego, będącego przedmiotem umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Celem dofinansowania jest pokrycie ogólnych kosztów realizacji programu oraz wykonanie świadczeń dla większej liczby pacjentów niż wynika to z zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 995. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-96/04
  Czy nabywcy produktów rolnych przysługuje prawo zwiększenia kwoty podatku naliczonego od towarów i usług o zryczałtowany zwrot podatku w sytuacji, gdy zapłata należności za produkty rolne nastąpiła na rachunek bankowy i została pominiejszona o kwotę: należności za towary i usługi świadczone rolnikowi ryczałtowemu, składek na rzecz Związku, sum podlegających egzekucji komorniczej, składek ubzepieczeniowych, spłat pożyczek?
 996. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-632/04/CIP/06
  Czy w świetle przepisów art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupionej koparko- ładowarki ?
 997. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP423/27/04
  1) Czy sp. z o.o. może odliczyć podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodów stanowiących majątek firmy oraz innych zakupów w sytuacji gdy zapłata następuje przy użyciu imiennych kart płatniczych? 2) Czy koszty zakupów dokonywanych przy użyciu kart płatniczych stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 998. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.III/VAT/005/79/2004
  Czy mogę odliczyć podatek VAT od zakupionego w lipcu 2004 samochodu używanego LDV 36 VD do którego nie posiadam świadectwa homologacji. Samochód ten został zarejestrowany jako samochód ciężarowy. Dopuszczalna ładowność wynosi 1575, a liczba miejsc wynosi 7.
 999. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1140/126/04
  Jak należałoby opodatkować podatkiem od towarów i usług i uwzględnić w ewidencji VAT zakup usług reklamy od zagranicznego kontrahenta. Ponadto podatnik wnosi o określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z zakupem wskazanych wyżej usług oraz o wyjaśnienie, jaki dokument należy wystawić z tytułu zakupu przedmiotowych usług i jak go uwzględnić w rejestrze VAT oraz w jaki sposób wykazać zakup tych usług w deklaracji VAT-7 za miesiące: maj i czerwiec 2004 r.
 1000. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/34/AZ/04
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji.
 1001. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/591/298/04
  Wątpliwości Podatnika dotyczą prawidłowości rozliczenia zakupu usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych w zakresie obsługi budowy zlokalizowanej na terytorium Francji oraz sprzedaży usługi w zakresie prac montażowych świadczonych na terytorium Francji i prac projektowo - planistycznych wykonywanych w Polsce a związanych z budową w tym kraju.
 1002. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/108/2004
  Zapytanie dotyczy samochodów, które zgodnie ze świadectwem homologacji były samochodami ciężarowymi, ale po zastosowaniu wzoru z art. 86 ust. 3 ustawy o PTU wynika, że są to samochody osobowe. Podatnik uważa, że skoro posiada świadectwa homologacji, to samochody te są w dalszym ciągu ciężarowe. Ponadto podatnik zapytuje, czy od faktur dokumentujących zakup części oraz naprawy tych samochodów można odliczyć podatek VAT.
 1003. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 448-23/2004
  Zapytanie dotyczy obowiązku podatkowego z tytułu zakupu oprogramowania w U.S.A., poprzez internet, do którego licencja zostanie dostarczona poprzez pocztę elektroniczną.
 1004. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/222/04
  Stosownie do pisma z 20.08.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.08.2004r.), w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie interpretacji przepisów ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535), w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926, ze zm.), uprzejmie informuję:W przedmiotowym piśmie pyta się Pan o prawidłowy sposób wypełnienia deklaracji VAT-7 za sierpień 2004 w sytuacji, kiedy nie ma sprzedaży, a są same zakupy. Reasumując powyższe, w deklaracji VAT-7 za sierpień 2004 winien wykazać Pan zakupy (wartość netto i podatek) w poz. 43 i 44 oraz powtórzyć podatek w poz. 47, 52 i 55.
 1005. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIV/I/443-110/04
  Czy ma prawo do odliczania podatku VAT naliczonego od zakupów finansowanych z dotacji?
 1006. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52/04
  Podatnik wykorzystuje do działalności gospodarczej samochód ciężarowy typu Mercedes Benz 208D o ładowności 1085kg, który został sprowadzony z zagranicy, nie posiada świadectwa homologacji. Pytanie dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do tego typu samochodu.
 1007. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/17/04
  Przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe nabyło w miesiącu styczniu naczepę samochodową, będącą środkiem trwałym w budowie, podpisując zarazem umowę przelewu wierzytelności, na mocy której uregulowano całość należności wobec sprzedawcy naczepy. Jednocześnie złożono zamówienie na wykonanie plandeki do przedmiotowej naczepy w odrębnej firmie, posiadającej swój oddział na terenie placu należącego do firmy będącej wykonawcą naczepy. W związku z tym, do czasu wykonania plandeki naczepa pozostała na placu należącym do firmy będącej sprzedawcą a zarazem producentem przedmiotowej naczepy. W miesiącu lutym Sąd Rejonowy ogłosił upadłość firmy będącej sprzedawcą naczepy. Ponieważ przedmiotowa naczepa, w związku z realizacją zamówienia dotyczącego plandeki przebywała na placu należącym do upadłego, omyłkowo została włączona do masy upadłościowej. Ze względu na powyższą pomyłkę nabywca naczepy wystąpił do Sądu o wyłączenie z masy upadłościowej przedmiotowej naczepy. Na wniosek nabywcy naczepy Sąd wydał postanowienie o wyłączeniu z masy upadłościowej naczepy. Fizycznego odbioru naczepy nabywca dokonał w miesiącu marcu, co potwierdzają zarówno protokół odbioru, jak i wydana dla ww. pojazdu przepustka materiałowa wystawione przez sprzedawcę pojazdu.W związku z zaistniałą sytuacją nabywca przedmiotowej naczepy zwraca się z prośbą o wyrażenie stanowiska w zakresie określenia miesiąca właściwego do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
 1008. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.X-443/97/04
  - dotyczy opodatkowania właściwą stawką VAT w przypadku nabycia usług finansowanych ze środków nabywanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1009. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: WP-443-38/2004
  Dotyczy odliczeń w podatku od towarów i usług w związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym.
 1010. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/29/AZ/04
  Prawo do odliczenia podatkuVAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji.
 1011. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-48/04
  Wykorzystujemy do prowadzonej działalności gospodarczej m.in. wózek widłowy, koparkę, dźwig na podwoziu samochodowym. Pojazdy te nie posiadają świadectwa homologacji, w związku z tym czy jest możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do tego typu pojazdów?
 1012. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-49/04
  Pytanie podatnika odnosi się do możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego o ładowności 11.000kg bez świadectwa homologacji.
 1013. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-980/04/CIP/06
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup paliwa do napędu w/w pojazdu i sprzętu drogowego?
 1014. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/440/VAT/70/2004
  Czy mogę odliczyć podatek VAT od zakupionego w marcu 2004 r. samochodu używanego Mercedes Sprinter, do którego nie posiadam świadectwa homologacji. Samochód został zarejestrowany jako samochód ciężarowy. Dopuszczalna ładowność wynosi 1280 kg, a liczba miejsc wynosi 3. Moim zdaniem mam prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie tego samochodu oraz paliwa, gdyż zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 08.02.2000 r. Nr PP2-813-96/01/GM obowiązek posiadania świadectwa homologacji nie dotyczy samochodów będących bezspornie samochodami ciężarowymi, które jako nowe posiadały świadectwo homologacji na ten typ pojazdu.
 1015. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/03
  Czy istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu ciężarowego IVECO nie posiadającego homologacji producenta ?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!