Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


zakład pracy chronionej

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-817/11/MK
  Jakie są zasady przekazywania zaliczek na podatek dochodowy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych od momentu utraty przez płatnika statusu zakładu pracy chronionej?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1158/11/AK
  Czy dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych w części przekraczającej wynagrodzenie pracownika, przekazywane zgodnie z art. 26a ust 5 pkt 2 uRach na fundusz Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu wykorzystania na indywidualny program rehabilitacji (i niedotyczące nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1344/11/AK
  Czy w przypadku uznania przez organ podatkowy, że dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w części przekraczającej wynagrodzenia pracownika, przekazywane na fundusz Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepłnosprawnych , w celu wykorzystania na indywidualny program rehabilitacji (i nie dotyczące nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - Spółka ma prawo kwalifikować wydatki z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na indywidualny program rehabilitacji do kosztów podatkowych, a jeżeli tak, to w którym momencie - czy w momencie przekazania środków na ZFRON, czy dopiero w momencie wydatkowania środków na indywidualny program rehabilitacji? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-555/0/AB
  W zakresie określenia, czy zaliczki na podatek dochodowy od zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wypłaconego pracownikom przez zakład pracy, pozostawione w zakładzie i przekazane w wysokości 90 % na ZFRON, stanowią przychód z działalności gospodarczej
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-554/10/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków sfinansowanych środkami pochodzącymi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-524/10/PC
  Czy Spółka prawidłowo potraktowała korektę podatku od nieruchomości za 2007r. jako koszty uzyskania przychodów w 2007 r.?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-525/10/PC
  Czy Spółka prawidłowo potraktowała korekty z tytułu podatku od nieruchomości przekazane na ZFRON i PFRON w związku ze zwolnieniem w podatku od nieruchomości, (art. 31 ust. 3 ustawy o rehabilitacji), które dotyczyły lat 2003-2006, jako koszty uzyskania przychodów w 2008 r.?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-295/10-2/ŁM
  Czy kwota podatku od nieruchomości w części przekazywanej na ZFRON oraz PFRON stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-295/10-3/ŁM
  Czy kwota podatku dochodowego od wynagrodzeń przekazywanego na ZFRON oraz PFRON, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi koszt uzyskania przychodu?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-295/10-2/ŁM
  Czy kwota podatku od nieruchomości w części przekazywanej na ZFRON oraz PFRON stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-295/10-3/ŁM
  Czy kwota podatku dochodowego od wynagrodzeń przekazywanego na ZFRON oraz PFRON, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi koszt uzyskania przychodu?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-156/08/AK
  ZFRON i PFRON
 13. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD6/8213/165/KWW/09/BMI9/11871
  Wyjaśnienia dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot uzyskiwanych przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (zakłady aktywności zawodowej) z tytułu zwolnień podatkowych, tj. z podatku od nieruchomości oraz z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-910/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów środków pochodzących ze zwolnienia podatkowego, przekazanych na ZEFRON i PEFRON.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-991/09-3/AMN
  Czy Spółka mająca status Zakładu Pracy Chronionej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony, a nie zapłacony podatek od wynagrodzenia pracowników i podatek od nieruchomości w części przekazany na ZFRON?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-640a/09/DP
  Czy wynagrodzenia pracowników w Zakładzie Pracy Chronionej są kosztem uzyskania przychodu w kwocie brutto?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-640b/09/DP
  Czy wydatki finansowane z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (szkolenia, dofinansowanie lekarstw, odpisy amortyzacyjne zakupionych środków trwałych) w części utworzonej ze zwolnienia z podatku PIT-4 stanowią koszt uzyskania przychodu?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-559/09-4/EC
  Tylko w sytuacji, gdy zakup dokonany został by z części ZFRON stanowiącej środki pochodzące "z zewnątrz" odpisy amortyzacyjne od tej części środków trwałych, która sfinansowana została z tych środków, nie będą dla zakładu pracy chronionej kosztem uzyskania przychodów. Reasumując, w związku z tym, że środki trwałe zostały zakupione ze środków ZFRON pochodzących ze zwolnień podatkowych, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nie zamortyzowaną część tych środków trwałych.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-430/09/AM
  Czy prawidłowe jest stwierdzenie, że wpłata 90% kwoty przysługującego Spółce, jako zakładowi pracy chronionej, zwolnienia z podatku od nieruchomości, na wydzielony rachunek zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jest kosztem uzyskania przychodów?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-577/09/BK
  W zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wpłat dokonanych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-510/09/BK
  w zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wpłat dokonanych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-114/09-2/MK
  Czy w związku z zakupem gruntu , na którym zlokalizowano halę produkcyjną, bezpośrednio związaną z prowadzonym zakładem pracy chronionej, Spółka będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 31 ust. 1 pkt.1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-627/09/BJ
  Czy firma ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionego fotela rehabilitacyjnego?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-473/09-2/MM
  1.Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć miesięczne odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych, których zakup był sfinalizowany z środków ZFRON pochodzących ze zwolnień podatkowych? 2.Czy równowartość tych odpisów, odnoszona równolegle do amortyzacji z konta "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" na konto "Pozostałe przychody operacyjne" jest przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-467/09-3/ŁM
  Czy w przypadku uznania, iż dofinansowanie z PFRON w części przekraczającej wynagrodzenie pracownika, przekazywane na fundusz ZFRON w celu wykorzystania na IPR (i nie dotyczące nabycia ŚT i WNiP), jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, Spółka ma prawo kwalifikować wydatki z ZFRON na IPR do kosztów podatkowych, a jeżeli tak, to w którym momencie - czy w momencie przekazania środków na ZFRON, czy dopiero w momencie wydatkowania środków na IPR?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-467/09-2/ŁM
  Czy dofinansowanie PFRON w części przekraczającej wynagrodzenie pracownika, przekazywane zgodnie z art. 26a ust. 5 pkt 2 uRech na fundusz ZFRON, w celu wykorzystania na IPR (i nie dotyczące nabycia ŚT i WNiP) jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-452/09-3/MM
  Czy w przypadku uznania, iż dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w części przekraczającej wynagrodzenie pracownika, przekazywane na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w celu wykorzystania na indywidualny program rehabilitacji (i nie dotyczące nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych), jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, Spółka ma prawo kwalifikować wydatki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na indywidualny program rehabilitacji do kosztów podatkowych, a jeżeli tak, to w którym momencie - czy w momencie przekazania środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, czy dopiero w momencie wydatkowania środków na indywidualny program rehabilitacji?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-452/09-2/MM
  Czy dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w części przekraczającej wynagrodzenie pracownika, przekazywane zgodnie z art. 26a ust. 5 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na fundusz zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w celu wykorzystania na indywidualny program rehabilitacji (i nie dotyczące nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-345a/09/AW
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń zakładu do potrzeb osób niepełnosprawnych sfinansowane z funduszu ZFRON?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-345b/09/AW
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niepełnoprawnych sfinansowane z funduszu ZFRON?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-278/09-4/MM
  Czy z tytułu otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przekazanej na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nadwyżki dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w roku 2008, istnieje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-141/08-2/IŚ
  Czy wydatki - z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, utworzonego ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - na realizację indywidualnych programów rehabilitacji (zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), stanowiące finansowanie wydatków pracowników niepełnosprawnych (stanowiące zobowiązania pracowników niepełnosprawnych) z tytułu, m.in.: opłat za szkolenia, opłat za studia wyższe, opłat za usługi rehabilitacyjne, zakupu sprzętu komputerowego oraz finansowania tzw. na ryczałtów samochodowych mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów?
 33. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 281/08
  Skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 roku Sygn. akt 45/01, nie była reaktywacja przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 1999 roku, przewidujących całkowite zwolnienie podatników prowadzących zakłady pracy chronionej z podatku dochodowego i realizujących długo falowe przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych, a jedynie prawo tych podatników do zapewnienia im ochrony ich praw nabytych i interesów w toku. Skoro zaś nabytym uprawnieniem była jedynie możliwość zasilania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z części podatku dochodowego, to za nadpłatę można było uznać tylko tę część zapłaconego podatku, zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 stycznia 2000 roku, która miała być przekazana na ten fundusz i która, zgodnie z ich usprawiedliwionym zaufaniem do istniejącej regulacji prawnej, mogła być spożytkowana na realizację wskazanej inwestycji.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-299/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków sfinansowanych środkami pochodzącymi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-139/09-3/MM
  Czy w przypadku uznania przez organ podatkowy, że dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w części przekraczającej wynagrodzenie pracownika, przekazywane na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w celu wykorzystania na indywidualny program rehabilitacji (i nie dotyczące nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - Spółka ma prawo kwalifikować wydatki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na indywidualny program rehabilitacji do kosztów podatkowych, a jeżeli tak, to w którym momencie - czy w momencie przekazania środków na zakładowy funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, czy dopiero w momencie wydatkowania środków na indywidualny program rehabilitacji?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-139/09-2/MM
  Czy dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w części przekraczającej wynagrodzenie pracownika, przekazywane zgodnie z art. 26a ust. 5 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w celu wykorzystania na indywidualny program rehabilitacji (i nie dotyczące nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-972/08/UB
  Jaka będzie podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu ze sprzedaży nieruchomości zakupionej ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-127/08-3/MK
  Czy czynność zakupu akcji przez Wnioskodawcę (zakład pracy chronionej) jest zwolniona na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych od podatku od czynności cywilnoprawnych?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-665/08/MM
  Czy wydatki sfinansowane ze środków ZFRON, pochodzące ze zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości oraz zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowniczych oraz odpisy amortyzacyjne od zakupionych środków trwałych mogą być ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez podmiot posiadający status Zakładu Pracy Chronionej, jako koszt uzyskania przychodów?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-899/BK
  w zakresie skutków podatkowych otrzymanego z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych przez wnioskodawcę pracowników niepełnosprawnych
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-738/08-3/MM
  Czy otrzymane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 26 a ust. 5 pkt 2 przeznaczone na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są dochodem wolnym od podatku dochodowego oraz w którym momencie będą stanowiły one dochód zwolniony w roku otrzymania środków, czy też w momencie przeznaczenia tych środków na zakup wartości niematerialnych i prawnych?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-738/08-2/MM
  Czy jest kosztem uzyskania przychodu amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z środków uzyskanych na podstawie art. 26a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-85/09/PC
  Czy Spółka prawidłowo potraktowała korektę podatku od nieruchomości za 2007r. jako koszty uzyskania przychodów w 2007 r.?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1438/08-4/AK
  Czy w przypadku gdy pracodawca uzyska status zakładu pracy chronionej w połowie miesiąca, kwoty pobranych zaliczek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu uzyskania statusu należy w całości przekazać na ZFRON i PRFON, czy też kwoty do przekazania należy wyliczyć proporcjonalnie, biorą pod uwagę jedynie połowę miesiąca, kiedy to pracodawca legitymował się statusem zpchr?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-557/08/DK
  Czy zwolnienie z podatku od nieruchomości jest kosztem uzyskania przychodu w momencie przekazania kwot na ZFRON, czy w momencie wydatkowania tych środków z ZFRON?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-36/08-2/AS
  1. Czy zakupiony apartament będzie środkiem trwałym Spółki i w związku z tym odpisy amortyzacyjne mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu? 2. Czy w Spółce powstaje przychód z tytułu sfinansowania zakupu apartamentu ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? 3. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu apartamentu? 4. Czy nieodpłatne korzystanie z apartamentów przez niepełnosprawnych pracowników i ich rodziny jest usługą podlegającą opodatkowaniu VAT? 5. Czy wydatki ponoszone na utrzymanie apartamentu, np. czynsz, podatek od nieruchomości, sprzątanie itp. będą stanowiły koszty uzyskania przychodu i czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-356/08-2/AF
  PCC - w zakresie zwolnienia od podatku przez zakład pracy chronionej z tytułu ustanowienia hipoteki jako zabezpieczenie wierzytelności
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-621/08/PP
  Czy otrzymane dofinansowanie na pokrycie zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które to koszty nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, stanowi przychód Spółki i podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i gdzie powinno być ujęte to dofinansowanie w księgach handlowych?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-636/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 19 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -jest prawidłowe.W dniu 19 czerwca 2008 roku został złożony ww. wnio ...
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-475/08/JS (KAN-5697/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 05 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych zakupionych ze środków pochod ...
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-269/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków finansowanych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych -jest prawidłowe.W dniu ...
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-478/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-338/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -jest nieprawidłowe.W dniu 20 marca 2008 roku został złożony ...
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-133/08-4/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 19.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia wydatków ponoszonych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 19 lutego 2008 r. zo ...
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-133/08-5/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 19.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia wydatków ponoszonych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 19 lutego 2008 r. zo ...
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-133/08-4/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 19.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia wydatków ponoszonych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 19 lutego 2008 r. zo ...
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-133/08-5/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 19.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia wydatków ponoszonych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 19 lutego 2008 r. zo ...
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-117/08-3/GM
  Czy do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wydatki na remont maszyn i urządzeń, finansowanie robót budowlanych (remont), wyposażenia i dostosowania pomieszczeń zakładu, finansowanie części kosztów wprowadzania nowoczesnych technologii, tworzenie, modernizację, remont, rozbudowę i utrzymanie bazy, szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niepełnosprawnych.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-117/08-4/GM
  Czy do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wydatki na remont maszyn i urządzeń, finansowanie robót budowlanych (remont), wyposażenia i dostosowania pomieszczeń zakładu, finansowanie części kosztów wprowadzania nowoczesnych technologii, tworzenie, modernizację, remont, rozbudowę i utrzymanie bazy, szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niepełnosprawnych.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-130/08-3/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Usługowej, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 15.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia wydatków ponoszonych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 15 lutego ...
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-130/08-4/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Usługowej, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 15.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia wydatków ponoszonych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 15 lutego ...
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-130/08-3/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Usługowej, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 15.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia wydatków ponoszonych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 15 lutego ...
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-117/08-2/GM
  Czy do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wydatki na remont maszyn i urządzeń, finansowanie robót budowlanych (remont), wyposażenia i dostosowania pomieszczeń zakładu, finansowanie części kosztów wprowadzania nowoczesnych technologii, tworzenie, modernizację, remont, rozbudowę i utrzymanie bazy, szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niepełnosprawnych.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-127/08-5/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. (data wpływu 14 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 14 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2008 r. i 14 ...
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-127/08-6/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. (data wpływu 14 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 14 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2008 r. i 14 ...
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-106/08/AT
  Czy i w jakim momencie podatnik prowadzący zakład pracy chronionej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony podatek od nieruchomości?
 67. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 437/07
  Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002r. sygn. K45/01 obowiązujące od 1 stycznia 2000r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych miały zastosowanie do podatników prowadzących zakłady pracy chronionej. Podatnicy ci byli więc zobowiązani do wpłacania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowym od osób fizycznych , a nadpłata w tym podatku powstawała u nich, w myśl art. 74 § 2 Ordynacji podatkowej, z dniem złożenia zeznania rocznego. U podatników prowadzących zakłady pracy chronionej nadpłatę stanowi cała kwota podatku dochodowego objętego zwolnieniem. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie zawierały w tym zakresie ograniczeń.
 68. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1193/07
  Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002r. sygn. K45/01 obowiązujące od 1 stycznia 2000r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych miały zastosowanie do podatników prowadzących zakłady pracy chronionej. Podatnicy ci byli więc zobowiązani do wpłacania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowym od osób fizycznych , a nadpłata w tym podatku powstawała u nich, w myśl art. 74 § 2 Ordynacji podatkowej, z dniem złożenia zeznania rocznego. U podatników prowadzących zakłady pracy chronionej nadpłatę stanowi cała kwota podatku dochodowego objętego zwolnieniem. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie zawierały w tym zakresie ograniczeń.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/423-128/08-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. , przedstawione we wniosku z dnia 08 lutego 2008 r. (data wpływu 14.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 14 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 70. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 445/07; II FSK 470/07; II FSK 394/07
  Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002r. sygn. K45/01 obowiązujące od 1 stycznia 2000r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych miały zastosowanie do podatników prowadzących zakłady pracy chronionej. Podatnicy ci byli więc zobowiązani do składania deklaracji na zaliczki w podatku dochodowym od osób fizycznych w trakcie 2002r. oraz składania zeznania rocznego za ten okres, a nadpłata w tym podatku powstawała u nich, w myśl art. 74 § 2 Ordynacji podatkowej, z dniem złożenia zeznania rocznego za 2002r
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-119/08-4/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 06.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 6 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-90/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu w związku z dokonywaniem wydatków z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -jest prawidłowe.W dniu 18 lutego 20 ...
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-499/07-6/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2007 r. (data wpływu 03.12.2007 r.) oraz w piśmie z dnia 14.01.2008 r. (data nadania 15.01.2008 r., data wpływu 17.01.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-499/07-2/SR z dnia 07.01.2008 r. (data nadania 09.01.2008 r., data doręczenia 11.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczą ...
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-380/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki jawnej przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 30 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-1051/07
  Czy refundacja składek ZUS osób niepełnosprawnych przez budżet oraz PFRON stanowi przychód podatkowy
 76. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-1050/07
  Czy i kiedy stanowią koszt środki wydatkowane z ZFRON pochodzące z dofinansowania wynagrodzeń otrzymanych PFRON?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-176b/07/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zaliczenia wydatków z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji ...
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-176a/07/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zaliczenia wydatków z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji ...
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-147/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 22 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-100/07/MK
  1. Czy wydatki sfinansowane ze środków zakładowego funduszu związane z poprawą warunków pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych są kosztami uzyskania przychodów? 2. Czy wydatki z zakładowego funduszu, utworzonego ze zwolnień od podatku i dotacji SOD stanowią koszty uzyskania przychodów?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-163/07-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 12.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od nieruchomości- jest nieprawidłowe.W dniu 12 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-156/07/RM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 8 październik 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymanego z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych przez wnioskodawcę pracowników niepełnosprawnych - jestnieprawi ...
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-246/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku (data wpływu -17.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w przychodach podatkowych refundacji z PFRON -jest nieprawidłowe.W dniu 17.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-63/07-2/MC
  1. Przy klasyfikacji koszty uzyskania przychodów (art. 15) - Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki nie zaliczane przez podatnika do środków trwałych, a finansowane z przekazywanych na ZFRON nadwyżek dofinansowań otrzymanych z PFRON? 2. Przy klasyfikacji koszty uzyskania przychodów (art. 16) - Zakup środków trwałych z przekazywanych na ZFRON nadwyżek dofinansowań otrzymanych z PFRON. 3. Przy klasyfikacji Zwolnienia przedmiotowe - Dotacje z PFRON (przekazane na ZFRON) przeznaczone na zakup środków trwałych.
 85. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1216/06
  1. W ujęciu przedstawionym przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 czerwca 2002 r. (sygn. K 45/01, Dz. U. Nr 100, poz. 923) chodzi o przedsięwzięcia, których beneficjentami mają być osoby niepełnosprawne już zatrudnione w danym zakładzie pracy. Nie można w takim razie zgodzić się z tezą postawioną przez sąd pierwszej instancji, iż wspomniane orzeczenie nie daje żadnych podstaw do eliminowania z kategorii przedsięwzięć podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych tych inwestycji, "które obejmują infrastrukturę udostępnianą szerokiemu kręgowi odbiorców, a nie tylko niepełnosprawnym". 2. W przepisach art. 31 ust. 1 pkt 1 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 777 ze zm.) należy szukać wskazówek przydatnych dla rozwiania ewentualnych wątpliwości, które mogłoby nasuwać rozumienie określenia "długookresowe przedsięwzięcie na rzecz osób niepełnosprawnych". Skoro ustawa ta wyznacza dostatecznie jasny krąg podmiotów uprawnionych do korzystania ze środków funduszu, to nie wolno tego zakresu rozszerzać operując enigmatycznym, oderwanym od treści przepisów prawa zwrotem "szeroki krąg odbiorców". 3. Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie ogólnodostępnego salonu samochodowego nie jest działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie.
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-35/07
  1.kiedy należy uznać jako przychody podlegające opodatkowaniu dotację należną za m-ce listopad 2006 r. i grudzień 2006 r. a otrzymaną w roku 2007. Jak zaewidencjonować zwrot części dotacji po rozliczeniu rocznym za 2006 r. 2.Kiedy należy rozliczyć otrzymane dofinansowanie do części osobowych kosztów pracodawcy odpowiadających należnej składce na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe. 3.Kiedy należy rozliczyć dofinansowanie do części wynagrodzenia odpowiadające należnej składce na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe. 4.jak rozliczyć wydatki na zakup składników majątku trwałego, które zostały zfinansowane z ZFRON.
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-21/07
  Czy Spółdzielni będącej ZPChr przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od sfinansowanych ze środków pochodzacych z Zakładowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zakupów towarów i usług związanych z remontem pomieszczeń produkcyjnych, mającym na celu poprawę warunków pracy osób niepełnosprawnych?
 88. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Rz 638/06
  Skoro Skarżący w toku postępowania podnosili, że za 2001 r. korzystają na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego ze zwolnienia podatkowego to orzekające w sprawie organy winne w oparciu o treść art. 121 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2003 r., poinformować strony że dla utrzymania zwolnienia koniecznym jest przedstawienie dowodów również za 1999 r. Organy winne były również, stwierdzając, że materiał przedstawiony przez podatnika nie jest wystarczający dla przyjęcia, że korzystał on ze zwolnienia podatkowego w 2001 r. w oparciu o treść art. 187 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zwrócić się o jego uzupełnienie poprzez wskazanie dowodów przemawiających za argumentacją strony.
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/436-2/07
  Czy od 2007 r. Spółka będąca zakładem pracy chronionej może w całości korzystając ze zwolnienia z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, a jego równowartością zasilić fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ?
 90. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 617/06; I FSK 616/06
  - Podatnik posiadający status zakładu pracy chronionej będzie mógł korzystać po dacie 01.01.2000r. z dotychczasowych, korzystniejszych zasad rozliczania podatku od towarów i usług w przypadku rozpoczęcia przed tą datą długookresowych przedsięwzięć na rzecz zatrudnionych w jego zakładzie pracy chronionej osób niepełnosprawnych, które to działania poszerzając jego bazę materialną (aktywa) umożliwiają jak też i ułatwiają pracę niepełnosprawnym. Za takowe nie można uznać rozpoczętego przed dniem 01.01.2000r. procesu inwestycyjnego polegającego na skupie nieruchomości. - Podatnik nie dopełnił wymogu określonego w ust. 5 art. 14a ustawy o VAT, gdyż nie złożył prawem wymaganego wniosku. Załączanego do deklaracji oświadczenia o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie można traktować za prawem wymagany wniosek o zwrot podatku. Ażeby wniosek ów spełniał wymogi formalne winien zawierać skonkretyzowane żądanie zwrotu podatku.
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PMiCC/436/1/07/KZ
  Podatnik zwraca się z pytaniem czy w związku z art. 31 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 ze zm.) zakłady pracy chronionej są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli dokonywana czynność pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu.
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIV/436-1/07
  Czy od zakupów złomu dokonywanych przez zakład pracy chronionej należny jest PCC? Czy w sytuacji korzystania z przedmiotowego zwolnienia zasadne jest składanie zerowych deklaracji PCC-3?
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-89/06
  Czy płatnik, będący zakładem pracy chronionej, kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu zwrotu kosztów używania samochodu będącego jego własnością dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych przekazuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPB/4150-8/06
  Czy prawidłowe jest postępowanie gdy jako płatnik, który z dniem 31.02.2002 r. utracił status zakładu pracy chronionej zatrudniający nadal osoby niepełnosprawne, przekazuję część pobranych zaliczek na podatek od pracowników na zakładowy fundusz rehabilitacji, może stosować zasadę wynikającą z art. 38 ust. 2a i 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez cały 2007r, czy tylko do stycznia 2007r.?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.V-423/11/06
  Czy równowartość niezamortyzowanej części sprzedanego środka trwałego stanowi przychód do opodatkowania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/415-16/DA/06
  Czy dofinansowania do wynagrodzeń otrzymywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez zakład pracy chronionej są objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to od kiedy przepisy w tej sprawie uległy zmianie?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-151/06
  Jak należy rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącach kwietniu i wrześniu, czy zgodnie z art. 38 ust. 2, czy zgodnie z art. 38 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-26/06
  Czy odsetki od kredytu inwestycyjnego zapłacone z ZFRON są kosztem uzyskania przychodu? Czy odpis amortyzacyjny od maszyn zakupionych z kredytu inwestycyjnego, którego raty są spłacane z ZFRON jest kosztem uzyskania przychodu?
 99. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1262/05
  1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r. Sygn. akt K 45/01 (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 923) nie odnosi się do wszystkich podmiotów prowadzących zakłady pracy chronionej lecz jedynie do tych, które zostały wskazane w tym orzeczeniu, tj. tych, którzy w zaufaniu do przepisów sprzed nowelizacji, a więc przed 30 listopada 1999 r. rozpoczęli realizacje długookresowych inwestycji na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w tych zakładach. 2. Jednym z podstawowych celów postępowania podatkowego prowadzonego w sprawie nadpłaty wynikającej z powołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r. jest ustalenie, czy podatnik ubiegający się o nadpłatę jest podmiotem, którego dotyczy to orzeczenie.
 100. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-86/06
  Czy otrzymane z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZMA-4361/01/06
  Czy istnieje obowiązek składania deklaracji DRA-1 przez zakład pracy chronionej świadczący usługi reklamy napojów alkoholowych, pomimo zwolnienia z opłat na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/178/KO/06
  Czy spółka kapitałowa (z o.o.) prowadząca działalność w formie zakładu pracy chronionej jest zwolniono w całości z podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonania przez jej wspólników dopłat do kapitału, a to z uwagi na fakt, że płatnikiem całości przedmiotowego podatku jest Spółka będąca ZPChR?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-70/CIT/06
  Czy wydatki Spółki (ZPCHR) na pokrycie kosztów "doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych" na rzecz zatrudnionych osób niepełnosprawnych, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.II.31105-3/06
  Powierzchnia nieruchomości będąca w posiadaniu Podatnika, mającego status zakładu pracy chronionej, wynajmowana na rzecz podmiotu trzeciego, nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446.PDM.436/1/06/EM
  czy przekształcenie się zakładu pracy chronionej prowadzonego w formie osoby fizycznej na formę zakładu, spółka jawna lub spółka z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pd-Ia-415-17/06
  czy dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych należy opodatkować podatkiem dochodowym?
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415/137/06
  Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych przez Zakład Pracy Chronionej ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są kosztami uzyskania przychodów oraz czy równowartość tych odpisów (umorzenia) odnoszona na przychody operacyjne dla celów bilansowych nie stanowi przychodu do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-17/06
  Czy otrzymane z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/22/64/06
  Pytanie podatnika dotyczy - braku obowiązku umieszczania na wystawianych fakturach VAT, oznaczenia "zpchr".
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-19-237/06/ZDB
  Jako Zakład Pracy Chronionej również zatrudniamy osoby pełnosprawne, które zostały oddelegowane (z prac biurowych) do fizycznych, tj. odśnieżania terenu zakładu. Ponieważ temperatura spadła , a warunki były uciążliwe wydano posiłki regeneracyjne. Czy wartość tych posiłków jest wolna od podatku dochodowego osób fizycznych ?
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-21/06
  - dotyczy zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów, wydatków poniesionych z tytułu zakupu materiałów budowlanych, przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych oraz zakupu wyposażenia w celu przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych sfinansowanych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 112. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 369/05
  1. Odsetki mają charakter akcesoryjny, są ściśle powiązane z należnością główną w ten sposób, że ich istnienie jest uzależnione od funkcjonowania należności głównej. Charakter akcesoryjny świadczenia z tytułu odsetek nie pozwala na oderwanie go od należności głównej. W prawie podatkowym odsetki są konsekwencją zaistnienia zaległości podatkowej i dopóki ona istnienie dopóty istnieją również odsetki od niej. Rekapitulując, podstawą określenia odsetek jest m. in. wysokość zaległości podatkowej. 2. Określenie wysokości zaległości podatkowej i odsetek winno nastąpić w jednej decyzji. 3. Wydanie jednak odrębnej decyzji określającej wysokość odsetek nie naruszyło prawa. Zakwestionowano podstawę wyliczenia odsetek, czego konsekwencją jest konieczność ponownego określenia wysokości tych odsetek.
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.15/PO-I/423/13/06/JK
  czy w zakładzie pracy chronionej finansowana z PFRON i z Budżetu Państwa ulga w opłacaniu składek na ubezpiecznie społeczne powinna być zaliczona do przychodów, czy o tę kwotę zmniejszyć należy koszt uzyskania przychodu ?
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.15/PO-I/423/12/06/JK
  Czy przysługujący z PFRON zwrot miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych wykazać należy w zakładzie pracy chronionej jako pozostałe przychody operacyjne, czy o tę wielkość pomniejszyć koszty i pod jaką datą ewidencjonować tenże zwrot?
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-248/CIT/05
  Czy Spółka mająca Status Zakładu Pracy Chronionej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony, ale nie zapłacony podatek od nieruchomości oraz zaliczkę na podatek dochodowy za pracowników, przekazywane na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPD/005-2/06
  dot.sposobu wydawania przez Urząd zaświadczenia o pomocy "de minimis"
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/327/05
  Podatnik pyta, czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych środki otrzymane od osób przebywających w hotelu, powinny być księgowane w całości jako przychód firmy, czy proporcjonalnie do wysokości poniesionych nakładów z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wracać na fundusz, a pozostała część stanowić będzie jego przychód.
 118. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 102/05
  Skoro spółka nie wykazała rozpoczęcia , po uzyskaniu statusu zakładu pracy chronionej, długoterminowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, brak jest podstaw do uznania, iż art. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ustawy z 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozbawił spółkę ochrony praw nabytych i naruszył jej interesy w toku, podjęte w zaufaniu do dotychczasowych przepisów. Skoro zatem Spółka nie należy do kategorii podmiotów, wobec których ma zastosowanie wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności wskazanych wyżej przepisów, brak było podstaw do uwzględnienia wniosku o zwrot nadpłaty.
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0099/05 PBB1/415-51/06
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Przedmiotowa spółka jawna jest zakładem pracy chronionej, w związku z tym otrzymuje częściową refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzednio poniesionych kosztów wynagrodzenia. Wnioskodawca ma wątpliwości czy w części objętej dofinansowaniem z PFRON wynagrodzenia podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu czy też stanowią koszt uzyskania przychodów.
 120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0097/05 PBB1/415-50/06
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Przedmiotowa spółka jawna jest zakładem pracy chronionej, w związku z tym otrzymuje częściową refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzednio poniesionych kosztów wynagrodzenia pracowników. Wnioskodawca ma wątpliwości czy powyższa refundacja jest wolna od podatku dochodowego dotyczącego wnioskodawcy.
 121. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/423-70/05
  Czy otrzymane z PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników będących osobami niepełnosprawnymi zobowiązuje podmiot posiadający status zakładu pracy chronionej do wyłączenia równowartości otrzymanego miesięcznego dofinansowania z kosztów wynagrodzeń jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów?
 122. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2325/04
  Zwolnienie zawarte w art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej dotyczące podatków nie obejmuje opłaty skarbowej.
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/23/05
  Czy otrzymana pomoc finansowa - umorzona pożyczka z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na zakup środka transportu niezbędnego w rehabilitacji - wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz czy inwalida I grupy inwalidzkiej może odliczyć od dochodu za 2005 r. ulgę rehabilitacyjną z tytułu poniesinych wydatków na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-171/CIT/05
  Czy składki ZUS od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON i Budżet Państwa, winny być wykazane jako przychody opodatkowane, czy jako zmniejszenie kosztów uzyskania przychodu? Czy kwota otrzymanego dofinansowania z PFRON, do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, winna być wykazana jako przychody opodatkowane i w deklaracji CIT-2O jako zwolnione z opodatkowania, czy jako zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów?
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TD/423-10/05
  Czy należy zaliczyć do przychodów podatkowych kwoty będące równowartością odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których zakup został sfinansowany z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych?
 126. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 204/05
  1. Zrealizowanie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wymaga z jednej strony spełnienia sformalizowanych czynności, a z drugiej strony musi dotyczyć transakcji, które miały miejsce w rzeczywistości i w takim rozmiarze jaki wynika z treści dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia podatku. 2. Przesłanki nieważności czynności prawnych w wyniku sprzeczności z ustawą lub zasadmi współżycia społecznego albo mających na celu obejście ustawy(art. 58kc) oraz przesłanki składanych dla pozoru oświadczeń woli (art.83kc) nie muszą się wzajemnie wykluczać, albowiem pojęcie obejścia prawa i pozorności są sobie znaczeniowo bliskie i niejednokrotnie się pokrywają. 3. Skoro miała miejsce sprzedaż towarów własnych w ilościach w jakich została ujęta sprzedaż w deklaracjach VAT-7 to podstawa prawna rozstrzygnięcia w postaci art. 33 ust. 1 obowiązującej do 30 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) odpowiada prawu.
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415-48/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu podatku od nieruchomości oraz podatku od wynagrodzeń przez Zakład Pracy Chronionej w przypadku nie przekazywania ich na wyodrębniony rachunek bankowy z powodu kłoptów finansowych?
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIIPO/436-4/05
  Czy stanowisko, że zwolniona jest w 50% z podatku od czynności cywilnoprawnych umowa sprzedaży budynku biurowego przeznaczonego na prowadzenie działalności handlowo-usługowej wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu gdzie zakład pracy chronionej jest stroną kupującą, jest prawidłowe.
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-0094/05/JW
  Czy VAT naliczony przy zakupie środka trwałego sfinansowanego z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podlega odliczeniu od podatku należnego?
 130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/233/05
  Strona zwraca się z zapytaniem czy w opisanym stanie faktycznym może odliczać podatek od towarów i usług od ponoszonych wydatków na zasadach ogólnych.
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPO.I.PIn-31101/10/2005
  Czy Podatnik XXX ZPCH będący właścicielem budynku z lokalami użytkowymi oraz prawem wieczystego użytkowania gruntu , na którym jest posadowiony ten budynek, może płacić podatek od nieruchomości według stawek preferencyjnych za powierzchnię wynajmowaną podmiotowi P. Czy Podatnik XXX ZPCH będzie mógł dokonać korekty deklaracji podatku od nieruchomości za okres od dnia 1 kwietnia 2000 r. (tj. od dnia wynajęcia tej powierzchni zgodnie z umową najmu (do 31 grudnia 2005 r. w części wynajmowanej).
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/208/05
  czy wydatki ponoszone przez pracodawcę(ZPCHR) związane ze świadczeniamni zdrowotnymi będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w sytuacji, gdy są one finansowane ze środków obrotowych a nie ze środków ZFRON.
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/411/P/53487/70483/2005
  Jakie są zasady odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji utraty przez płatnika statusu zakładu pracy chronionej?
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-16/05
  - dotyczy zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu remontu, modernizacji i przystosowania stanowisk pracy w budynku zakupionym w roku 2003 przez firmę, sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-4/415/128/05
  Czy przekazując kwoty pobranych zaliczek na podatek w określonej części na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, płatnik powinien uwzględnić wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiąc, w którym wynagrodzenie zostało wypracowane, czy za m-c w którym wynagrodzenie postawiono do dyspozycji pracowników?
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS IPD1/2-423/11/2005
  Czy równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych ze środków ZFRON, stanowi przychód w rozumieniu art.12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatkudochodowym od osób prawnych?
 137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/46/2005/kk
  Czy do obrotu wskazanego w art. 90 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług wlicza się dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych przyznanych na podstawie art. 26a ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423/77/2005
  Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych przez Zakład Pracy Chronionej ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są kosztami uzyskania przychodów oraz czy równowartość tych odpisów (umorzenia) odnoszona na przychody operacyjne dla celów bilansowych nie stanowi przychodu do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/7-2/05
  Czy przychód pracowników zakładu pracy chronionej z tytułu otrzymania talonów finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowi dla nich przychód z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym i czy w konsekwencji podatek (zaliczka na podatek) pobrany od tych talonów, należy zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazać na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych?
 140. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SKO/PL/770/05
  Prezydent Miasta Radomia udzielił interpretacji przepisu art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych na wniosek "S" Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w R. stwierdzając, że spółka posiadająca status ZPCh w odniesieniu do budynków będących własnością spółki i przez nią użytkowanych, a wybudowanych na gruncie osoby fizycznej nie jest podatnikiem i z tego względu nie może korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości od tych obiektów.
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/4231/4/05
  Wnioskodawca, posiadający status zakładu pracy chronionej, otrzymuje dotacje ze środków PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Czy otrzymane dotacje stanowią przychód podatkowy, który powinien zostać ujęty w poz. 25 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)? Czy wydatki sfinansowane z dotacji stanowią koszt uzyskania przychodów? Czy dotacje podlegają opodatkowaniu?
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-28/2/CIT/05
  Czy środki pozyskane przez Spółkę, posiadającą status zakładu pracy chronionej, z tytułu ulg podatkowych, przekazane na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również pozyskane środki trwałe, których zakup sfinansowany został z tych środków (oraz związane z nimi odpisy amortyzacyjne) stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-28/1/CIT/05
  Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych przez Spółkę, posiadającą status zakładu pracy chronionej, ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/5/2005/MB
  W sprawie momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodu dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w Zakładzie Pracy Chronionej dotyczące XI i XII 2004r, a otrzymane w styczniu 2005r.
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr II/415/6/2005
  Czy w przypadku prowadzenia działalnosci gospodarczej równolegle w Polsce i w Niemczech, trzeba będzie powiadomić polskie organy podatkowe o opłacaniu podatków w kraju.
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: KD-415-4/05
  Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od przychodów zatrudnionych pracowników.
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/33/5/3/05
  Spółka do dnia 09-12-2004 r. włącznie posiadała status pracy chronionej. W tym też dniu wypłaciła wynagrodzenia pracownikom za miesiąc listopad 2004 r., zgodnie z regulaminem wynagradzania. Czy w przedstawionej sytuacji pobraną zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń należy przekazać odpowiednio na PFRON i ZFRON, czy też w całości do właściwego urzędu skarbowego?
 148. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415/I/38/05
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Finansów z dnia 07.07.2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym (Dz. U. Nr 161, poz. 1682)
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-2/05
  Czy zwrot otrzymany przez zakład pracy chronionej w 2003 roku oraz refundacje uzyskane przez Spółdzielnię z Urzędu Miejskiego i PFRON wlicza się w myśl art. 90 ust. 7 ustawy o VAT do obrotu uzyskanego z czynności w stosunku do których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego?
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/26/1/2005
  Czy Spółka będąc zakładem pracy chronionej, jako jedna ze stron transakcji, może korzystać ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 50% ?
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII-423/7/05
  Czy kwotę zwrotu części dofinansowania ze środków PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za 2004 r., otrzymanego na rachunek bankowy w 2004 r. jak i w styczniu 2005 r. należy w całości ująć w deklaracji CIT-2 i informacji CIT-2/O za luty 2005 r.?
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3.2-415-3/05
  Czy wydatki z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, utworzonego ze zwolnień podatkowych przez Zakład Pracy Chronionej stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBF-406/2/2005
  - zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków sfinansowanych z ZFRON i odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z ZFRON,- opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych środków uzyskanych przez zakład pracy chronionej ze zwolnień podatkowych przekazanych na ZFRON i dokonanych z tego tytułu refundacji na pokrycie wydatków, które w ewidencji rachunkowej odniesione zostały na przychody operacyjne dla celów podatkowych,
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/4/05
  Czy dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych należy opodatkować w 2004 i 2005 roku oraz w jaki sposób uwzględnić dofinansowanie w deklaracji CIT-2?
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/8/2005
  Czy przychodnia, prowadząca wyłącznie sprzedaż opodatkowaną ma prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy na rzecz przychodni ?
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/100/MJ/05
  Czy kwoty wypłacane pracownikom niepełnosprawnym (zakład pracy chronionej) z zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych mieszczą się w pojęciu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej i powinny korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/2/05
  Czy dofinansowania i refundacje winny byc uwzględnione przy wyliczaniu proporcji zgodnie z art. 90 ust. 3-7 ustawy o podatku od towraów i usług? Czy istotny w sprawie jest fakt, iż niektóre z dopłat nie wpływają na rachunek bankowy podatnika?
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD423-3/05
  Czy otrzymane przez ZPChr z PFRON w miesiącu styczniu 2005 r. dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za miesiące listopad i grudzień 2004 r. stanowi przychód podatkowy zwolniony roku 2005 czy roku 2004? Czy koszty wynagrodzeń za miesiące listopad i grudzień 2004 r. związane z przychodami wolnymi (zwolnionymi) od podatku dochodowego w 2005 r. nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w roku 2004 czy też w roku 2005?
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/1/05
  Czy odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, którego zakup został sfinansowany z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych stanowią koszt uzyskania przychodu dla Zakładu Pracy Chronionej ? Czy równowartość tych odpisów amortyzacyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu ?
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-6/05
  Proszę o udzielenie informacji na temat czy w Zakładzie Pracy Chronionej dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przekazywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie wniosków o wypłatę miesięcznego dofinansowania określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23-12-2004r. (Dz.U. nr 283, poz. 2835) jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2005 roku. Moim zdaniem zwolnienie takiego dofinansowania otrzymanego z PFRON zostało przedłużone o 2 lata, do końca 2006 roku.
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-8/2005
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdy środki tego funduszu nie pochodzą z datacji, subwencji ?
 162. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-45/05
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług pralniczych, opodatkowaną na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów). Posiadamy status zakładu pracy chronionej. Z PFRON-u otrzymujemy dofinansowanie (w okresie I-IV 2004 r. były to dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, od V 2004 r. są to dofinansowania z tytułu podnoszenia podwyższonych kosztów zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Proszę o wyjaśnienie czy otrzymane dofinansowanie powinno być księgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w momencie otrzymania dofinansowania na rachunek bankowy?
 163. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/6/I/04/BM
  Jak skorygować rozliczenie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące za lata 2000-2003 w związku z zakwestionowanymi przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1999r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, której niezgodność z konstytucją orzeczona została wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego?
 164. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-51/AB/04
  - dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych otrzymanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
 165. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PDM.436/1/04/ZZ
  Dotyczy przekształcenie w spółkę cywilną zakładu pracy chronionej. Czy zawierana umowa spółki jako czynność bezpośrednio związana z dalszym prowadzeniem tego zakładu powinna być zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych?
 166. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/43/04
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości od budynków, w których podatnik prowadzi zakład pracy chronionej
 167. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-39/04
  Jak winny być przekazane, przez spółkę będącą zakładem pracy chronionej, zaliczki na podatek dochodowy od zakupionych bonów świątecznych dla pracowników ze środków ZFŚS ?
 168. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/414/04
  Czy do wartości obrotu za 2003 r., z tytułu czynności w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku (dotyczy przepisu art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług), wlicza się uzyskane przez zakład pracy chronionej ulgi i zwolnienia w opłatach i podatkach oraz otrzymane dofinansowania?
 169. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/8/2004MP
  Czy koszty ogólnozakładowe ponoszone przez właściciela zakładu pracy chronionej związane z działaniem administracji stanowią koszty uzyskania przychodu w całości, czy też należy je wyliczać wskaźnikiem procentowym udziału przychodu zwolnionego w stosunku do przychodu opodatkowanego w związku z art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 170. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-439/04
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług pralniczych. Firma posiada status zakładu pracy chronionej. Z PFRON otrzymuję dofinansowanie z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które przeznaczam na cele inwestycyjne związane z budową budynku usługowego, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. Pytanie dotyczy sposobu księgowania otrzymanych dofinansowań?
 171. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/11/04
  W jaki sposób ma pobrać zaliczki na podatek zakład pracy chronionej w przypadku kiedy pracownik przekroczył pierwszy próg skali podatkowej i złożył zakładowi pracy oświadczenie o zamiarze rozliczenia się wspólnie z żoną ?
 172. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/G/423/6/2004
  Pytanie Podatnika dotyczy ustalenia dochodu (straty) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku uzyskiwania dotacji z PFRON.
 173. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0630/04
  Czy otrzymane z PFRON na podstawie art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników będących osobami niepełnosprawnymi stanowi na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód wolny od podatku ?
 174. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/1776/04
  Czy podlega opodatkowaniu bezpłatny dowóz do pracy pracowników przez pracodawcę posiadającego status ZPChr ?.
 175. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0884/04
  Czy w związku z powyższym jest zobowiązany do korekty złożonych już deklaracji PIT-4 w części dotyczącej kwoty pobranego podatku, przekazanej na PFRON oraz zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych?
 176. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PMO/436/13/04/UM
  Czy nabycie przez spółkę nieruchomości od sprzedawcy, który wystawi fakturę ze stawką "zw" podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych? Czy spółka będąca Zakładem Pracy Chronionej podlega z tytułu nabycia nieruchomości zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych?
 177. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415/2/2004/KG
  Czy otrzymane z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD) oraz refundacja zwiększonych kosztów zatrudnienia osób o określonych schorzeniach (EPiSU) jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego, a koszty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych są koszem uzyskania przychodów w całości ?
 178. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/47/04
  Czy podatnik będący zakładem pracy chronionej ma obowiązek wliczenia do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku do których nie przysługuje podatnikowi prawo obniżenia kwoty podatku należnego, otrzymanych w roku 2003 z tytułu posiadanego statusu ZPChR, refundacji i dofinansowań, jak też ulg i zwrotów VAT ?
 179. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-1/443/27/2004/JL
  Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż począwszy od 1 maja 2004r. wykonuje on zarówno czynności opodatkowane jak i zwolnione z podatku od towarów i usług. Prowadząc działalność w formie zakładu pracy chronionej otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na mocy art. 26 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.). W związku z powyższym Podatnik złożył w tut. organie zapytanie w przedmiocie opodatkowania otrzymanych przez podatnika dotacji z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych z PFRON na mocy art. 26 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) oraz w przedmiocie uwzględnienia kwoty otrzymanych dotacji jako elementu obrotu w sytuacji zastosowania art. 90 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).
 180. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/436-20/04
  Czy Strony umowy sprzedaży goodwillu (ZPChr-y) są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych i z obowiązku składania deklaracji PCC-1?
 181. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-23/2004
  Zarząd Spółdzielni Inwalidów zwraca się z zapytaniem czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, otrzymywanych przez Spółdzielnię zgodnie z art. 26c ust 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2003 r. Dz.U. Nr 232/2003 poz. 2330 w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Naszym zdaniem dofinansowanie o którym mowa zawiera się w zwolnieniach przedmiotowych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 17 ust. 1 pkt 21 (Dz. U. Nr 54/2000 poz. 654 ze zm.) a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 182. Wyrok składu 5 sędziów TK, sygnatura: K 45/01
  1. Art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz. 1100) w zakresie, w jakim zmienia zasady wyliczania kwoty podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi na rzecz zakładu pracy chronionej, przed upływem trzyletniego okresu, przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r.(Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001)jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony interesów prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich zakładach. 2. Art. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz. U. Nr 95, poz. 1101)w zakresie, w jakim pozbawia przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej przed upływem trzyletniego okresu przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r.(Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001),uprawnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 tegoż artykułu powołanej wyżej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r., jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony interesów prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich zakładach.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!