Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


zakład budżetowy

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1210/12/AP
  Zwolnienia od podatku usług świadczonych na rzecz Urzędu Gminy.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1029/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami na budowę oczyszczalni ścieków, sfinansowaną w części z dotacji celowej.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-368/12-3/PM
  Czy Zakład, będący zakładem budżetowym, ale też podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, ma prawo uznać notę księgową wystawioną przez Gminę o treści: "obciążyliśmy: odtworzenie sieci i urządzeń wodnokanalizacyjnych za okres kwota ..." za koszty uzyskania przychodów?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-857/12/AJ
  Opodatkowanie świadczonych czynność na rzecz jednostki macierzystej na zasadach ogólnych.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-893/12/RS
  Czy czynność wniesienia składników majątkowych zakładu budżetowego do spółki z o.o. ze 100% udziałem Gminy należy traktować jako zbycie przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-822/12/AJ
  Brak opodatkowania świadczonych czynności, brak obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-925/09/12-8/S/PR
  zastosowanie stawki zwolnionej.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-864/12-2/BH
  zakład budżetowy jest odrębnym od Gminy podatnikiem podatku VAT
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-717/12/MD
  Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz swojej jednostki macierzystej, tj. gminy.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-697/12-3/DG
  W zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia Infrastruktury do działalności opodatkowanej
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-697/12-2/DG
  W zakresie przekształcenia Zakładu w Spółkę jako transakcji zbycia przedsiębiorstwa wyłączonej z opodatkowania podatkiem VAT
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-713/12/MS
  Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz Gminy.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-523/12/AŚ
  Zakład budżetowy – świadcząc usługi z zakresu użyteczności publicznej na rzecz macierzystej Gminy nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w § 13 ust. 1 pkt 12 i pkt 13 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. usługi, jak i usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych z zastosowaniem właściwej stawki.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-443/12-2/MW
  usługi świadczone przez Wnioskodawcę – samorządowy zakład budżetowy – na rzecz macierzystej Gminy, polegające na realizacji zadań własnych Gminy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych z zastosowaniem właściwej stawki.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-577/12/IK
  Czy realizacja zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, do których Zakład został powołany – w rozumieniu ustawy – świadczenie usług na rzecz Gminy, a relacja między Gminą, a jej Zakładem ma charakter cywilnoprawny i nie podlega opodatkowaniu?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-622/12/TS
  Możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesieniem wydatków inwestycyjnych na rozbudowę sieci wodociągowej.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-396/12/TS
  Opodatkowanie usług dowozu dzieci świadczonych na rzecz wskazanych podmiotów
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-458/12/AW
  Opodatkowanie usług świadczonych przez Zakład Budżetowy na rzecz Gminy.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-249/12-5/MW
  Czy Gmina w związku z przejęciem środków trwałych powinna dokonać korekty VAT od tych środków i dokonać zwrotu podatku naliczonego?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-249/12-4/MW
  Czy Gmina powinna w swojej deklaracji za m-c styczeń 2012 r. uwzględnić nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wynikającą z deklaracji VAT 7 złożonej przez ZGK za m-c grudzień 2011 r.?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-338/12-4/AO
  Czy Wnioskodawca wystawiając fakturę za ww. usługi ze stawką 8% postępuje prawidłowo, czy też usługi te świadczone na rzecz Gminy powinny być zwolnione od podatku VAT?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-289/12-4/RS
  Czy odpisy amortyzacyjne od wytworzonego środka trwałego sfinansowanego z nadwyżki środków obrotowych zatrzymanej przez Z. za zgodą Rady miasta, czyli ze środków stanowiących nieodpłatne świadczenie, będą kosztem uzyskania przychodów?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-206/12-2/MW
  Wnioskodawca – zakład budżetowy – świadcząc usługi z zakresu użyteczności publicznej na rzecz macierzystej Gminy nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w § 13 ust. 1 pkt 12 i pkt 13 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. Zarówno ww. usługi, jak i usługi wymienione w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych z zastosowaniem właściwej stawki.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-338a/12/MD
  Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz innych instytucji gminnych.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1667/11/AŚ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku zakupem sieci kanalizacyjnej wykorzystywanej do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-844/11-3/IG
  Czy przejście mienia przekształcanego w spółkę ZGKiM-u w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przekształcenie trwałego zarządu gruntów wraz z usytuowanymi na nim budynkami gospodarczymi i administracyjnymi w prawo użytkowania wieczystego Spółki jest zwolnione z podatku od towarów i usług?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-368/11-4/ŁM
  Czy wycofanie z zakładu budżetowego części składników majątkowych i następcze wniesienie ich do spółki z o.o. z udziałem Gminy prowadzi do sukcesji podatkowej pomiędzy zakładem budżetowym a Spółką?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-8/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług basenowych zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-9/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0, 86.90.1 i 85.51.10.0 oraz dla usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0 i 86.90.1.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-10/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia korekty deklaracji VAT-7.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-9/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0, 86.90.1 i 85.51.10.0 oraz dla usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0 i 86.90.1.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-12/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-11/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-15/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług basenowych zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-14/SJ
  Czy tzw. wpisowe (pkt 3) jest objęte podatkiem VAT?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-13/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.19.19.0 oraz 93.29.19.0.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-12/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-17/SJ
  Jeżeli zostały w ciągu tego roku podatkowego, tj. 2011 błędnie zastosowane stawki podatku VAT w opisanych wyżej świadczonych usługach w jednostce Wnioskodawcy, przed dniem sporządzenia niniejszego pisma z uwagi na błędną interpretację przepisów podatkowych lub błędnie sklasyfikowanie usług w grupowaniu PKWiU z 2008 roku, to czy Wnioskodawca jest zobligowany do sporządzenia odpowiednich korekt deklaracji podatkowych VAT? Jeżeli tak, to czy od daty otrzymania prawidłowej interpretacji podatkowej, czy od początku 2011 roku?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-16/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0, 86.90.1 i 85.51.10.0 oraz dla usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0 i 86.90.1.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-7/SJ
  Czy tzw. wpisowe (pkt 3) jest objęte podatkiem VAT?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-8/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług basenowych zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-6/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.19.19.0 oraz 93.29.19.0.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-5/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-4/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-5/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-4/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-5/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-6/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-8/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-7/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-6/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-526/11-4/JS
  zwrot kosztu za inkaso opłaty targowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż wyłączenie z opodatkowania dotyczy ściśle określonych podmiotów, tj. organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1041/11-2/IZ
  W przypadku przekształcenia jednostki budżetowej w nowopowstały Zakład Gospodarki Komunalnej. sp. z o.o. nie mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, regulujące zasady sukcesji podatkowej.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-269/11-2/MF
  Czy likwidowany - w celu przekształcenia w jednostkę budżetową - zakład budżetowy, korzysta ze zwolnienia dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-84/11-2/GG
  Czy likwidacja zakładu budżetowego MOSiR w celu zawiązania spółki z o.o. oraz wniesienie aportem majątku do spółki stanowi przekształcenie zakładu budżetowego w rozumieniu art.93b Ordynacji podatkowej?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-87/11-2/GG
  Czy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może uznać za koszt uzyskania przychodu do celów podatku dochodowego od osób prawnych amortyzację liczoną od składników majątkowych wniesionych aportem do Spółki na pokrycie kapitału zakładowego?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-48/11-4/IB
  Opodatkowanie usług wykonywanych na rzecz Gminy
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-170/11/MK
  Czy wykorzystana przez Zakład dotacja przedmiotowa w kwocie 206.943,30 zł powinna pomniejszać koszty uzyskania przychodu ogółem i tym samym zwiększyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-456b/11/AW
  Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz Miasta i Gminy.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-456c/11/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu przekazanej infrastruktury, powstałej w związku z inwestycją prowadzoną przez inny podmiot.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-193/11-4/AS
  Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przejętych przez Jednostkę po gospodarstwach pomocniczych, zakładach budżetowych MSWiA lub przejętych z zasobów Policji będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy i czy będą stanowiły koszt uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych pozyskanych przez Jednostkę nieodpłatnie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-486/11-4/MN
  Zwolnienie od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 13 czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę (jednostkę budżetową) na rzecz Gminy polegające na świadczeniu usług na rzecz zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-306/11-2/MP
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy energii cieplnej i usług świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz jednostek budżetowych.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-448/11-4/JO
  Skoro Gmina (Urząd Gminy) nie jest jednostką budżetową albo zakładem budżetowym, to do usług świadczonych na jej rzecz przez Wnioskodawcę (zakład budżetowy), nie może mieć zastosowania zwolnienie określone w przepisie § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-200/11-2/EWW
  Czy w związku z przekazaniem Zakładowi budżetowemu w trwały zarząd oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, Gminie będzie służyło prawo do odliczenia kwoty podatku VAT?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1248/10/AT
  1. Czy ww. usługi świadczone na rzecz gminy (za wyjątkiem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz budowy rozdzielczych rurociągów wody i kanalizacji oraz obiektów do uzdatniania wody), są zwolnione od podatku od towarów i usług, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy ww. usługi świadczone na rzecz urzędu gminy (analogicznie jak w pytaniu nr 1), zwolnione są od podatku od towarów i usług w oparciu o ww. przepis?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1190/10/MD
  Obowiązek dokonania korekty podatku, o której mowa w art. 91 ustawy, w związku z powrotnym przejęciem majątku przez gminę.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1174/10/AT
  Zakres możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz gminy w ramach zadań zleconych przez tą gminę.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-897/10-4/KS
  Czy koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 i składki od tych wynagrodzeń określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych finansowanych przez płatnika stanowią koszty podatkowe Spółki? Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacono 02.03.2010 r. składki opłacone w terminie do 15.04.2010 r.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1093/10/TS
  Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz Starostwa Powiatowego.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1146/10-4/AK
  Czy Zakład będący zakładem budżetowym ma prawo korzystać ze zwolnienia o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 14 świadcząc usługi na rzecz Gminy.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1118/10/AW
  Zastosowanie zwolnienia od podatku do usług świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz gminy.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1106/10/AW
  Zastosowanie zwolnienia od podatku do usług świadczonych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz jednostek budżetowych.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1604/10-4/JK
  W jakim terminie Wnioskodawca powinien złożyć deklarację VAT-7, w której zostanie dokonana korekta 1/5 podatku naliczonego odliczonego w 2006 r. (w związku z nabyciem samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały) wg realnego wskaźnika za 2010 r. (tj. 0%), tj. czy taką deklarację należy złożyć do 25 września 2010, czy do 25 lutego 2011?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1596/10-2/MR
  Czy Zakład na wymienione usługi – będące zadaniami własnymi gminy (z wyjątkiem usług w poz. 138 i 153 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług) wystawiając fakturę VAT, może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-880/10-6/KT
  Opodatkowanie inkasa opłaty targowej pobieranej przez zakład budżetowy oraz przez spółkę jawną na rzecz Gminy.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-951/10-4/AI
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz gminy oraz możliwości stosowania zwolnienia od podatku VAT dla tych usług.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-428/10-4/AS
  określenie wartości początkowej i amortyzacji środków trwałych wniesionych do Spółki po likwidacji zakładu budżetowego
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-517/10-4/IG
  Czy do jednostki budżetowej powstałej w wyniku przekształcenia z zakładu budżetowego będą mieć zastosowanie przepisy art. 12 ustawy z dnia 15.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) w zakresie przejścia numeru identyfikacji podatkowej na następcę prawnego?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-586/10-3/GC
  Czy podmiot powstały po przekształceniu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową realizującą te same cele statutowe będzie uprawniony do wydatkowania dochodu jako dochodu uznanego za zwolniony przez przekształcony zakład budżetowy?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-586/10-2/GC
  Czy podmiot powstały po przekształceniu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową realizującą te same cele statutowe będzie uprawniony do wydatkowania dochodu jako dochodu uznanego za zwolniony przez przekształcony zakład budżetowy?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-586/10-3/GC
  Czy podmiot powstały po przekształceniu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową realizującą te same cele statutowe będzie uprawniony do wydatkowania dochodu jako dochodu uznanego za zwolniony przez przekształcony zakład budżetowy?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-586/10-2/GC
  Czy podmiot powstały po przekształceniu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową realizującą te same cele statutowe będzie uprawniony do wydatkowania dochodu jako dochodu uznanego za zwolniony przez przekształcony zakład budżetowy?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-546/10/MS
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi stołówkowe świadczone przez Wnioskodawcę?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-484/10/MS
  Czy Zakład może stosować zwolnienie od podatku dla wymienionych w stanie faktycznym usług świadczonych na rzecz Gminy, za które to usługi obciąża Urząd Miejski?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-239/10/PS
  Możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 6 ustawy dla zakładu budżetowego.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-686/10/MS
  Czy amortyzacja środków trwałych przyjętych aportem po zlikwidowanym zakładzie budżetowym stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w nowej Spółce przy uwzględnieniu przyjętej wartości początkowej środków trwałych i zastosowanej metodzie amortyzacji? Czy przyjęta metoda ustalania amortyzacji jako kontynuacji amortyzacji dokonywanej przez zakład budżetowy jest prawidłowa?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-362/10-4/KB
  Czy zakład wystawiając Gminie fakturę VAT ze stawką 7% podatku za czynności będące przedmiotem zawartej umowy postępuje prawidłowo?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-362/10/WN
  zastosowanie stawki podatku VAT do usług fakturowanych dla Urzędu Gminy
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-482/10-4/AD
  1. Czy usługi świadczone na podstawie umów cywilnoprawnych przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy podlegają na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy wystawiona nota księgowa-obciążeniowa jest prawidłowym dokumentem księgowym?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-269/10/MS
  1. Czy wykonywane czynności przez Zakład na rzecz - jednostki macierzystej - Gminy korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie § 12 ust. 1 pkt 12 (lub pkt 13) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy faktury za świadczone przez Zakład usługi powinny być wystawiane na gminne jednostki organizacyjne, w tym Urząd Gminy, czy też na Gminę?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-171/10/LŻ
  Zwolnienie usług wykonywanych przez zakład budżetowy
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-786/09-4/AS
  #9679; moment dokonania korekty związanej z rozliczeniem dotacji przedmiotowej do ceny jednostkowej wody, ścieków i odpadów przekazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego Zakładowi Budżetowemu,#9679; możliwość zastosowania metody proporcji przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów w związku z rocznym rozliczeniem dotacji,#9679; możliwość ujęcia w CIT-8 należnej kwoty dotacji
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1103/09/MS
  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Urzędu Gminy są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1173/09-2/JF
  Wnioskodawca wykonując zadania zlecone przez jednostkę samorządu terytorialnego (Miasto) nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1353/09-4/AK
  Czy czynność wniesienia składników majątkowych zakładu budżetowego do spółki z o.o. należy traktować jako zbycie przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT? Czy tak samo należy traktować tę czynność, jeżeli część składników majątkowych zakładu nie będzie stanowiła przedmiotu aportu do nowo tworzonej spółki?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1353/09-5/AK
  Czy w związku z przekształceniem, po stronie zakładu budżetowego powstanie obowiązek jednorazowej korekty pozostałego podatku VAT naliczonego, odliczonego przez zakład? Czy w takim przypadku zakład lub gmina będą zobowiązane do dopłacenia podatku VAT należnego? Czy nowo powstała spółka będzie zobowiązana do kontynuowania dokonywania korekt, o których mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1353/09-4/AK
  Czy czynność wniesienia składników majątkowych zakładu budżetowego do spółki z o.o. należy traktować jako zbycie przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT? Czy tak samo należy traktować tę czynność, jeżeli część składników majątkowych zakładu nie będzie stanowiła przedmiotu aportu do nowo tworzonej spółki?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1353/09-5/AK
  Czy w związku z przekształceniem, po stronie zakładu budżetowego powstanie obowiązek jednorazowej korekty pozostałego podatku VAT naliczonego, odliczonego przez zakład? Czy w takim przypadku zakład lub gmina będą zobowiązane do dopłacenia podatku VAT należnego? Czy nowo powstała spółka będzie zobowiązana do kontynuowania dokonywania korekt, o których mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-892/09-5/ŁM
  1. Jak w przypadku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę określić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakładu budżetowego wnoszonych do spółki z o.o.? Czy dopuszczalne jest wykonanie wyceny mienia zakładu budżetowego i dokonywanie w spółce z o.o. odpisów amortyzacyjnych od wartości mienia wynikającego z wyceny? 2. Czy dopuszczalne jest przyjęcie innych wartości mienia pozostałego po zakładzie budżetowym dla potrzeb określenia wysokości kapitału zakładowego nowo tworzonej spółki i dla potrzeb amortyzacji? 3. Czy dopuszczalne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o. odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych wytworzonych lub nabytych przez zakład budżetowy ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu miasta? 4. Czy mienie pozostałe po zakładzie budżetowym wnoszone do spółki z o.o. na pokrycie jej podwyższonego kapitału zakładowego w terminie późniejszym aniżeli przekształcenie może być podatkowo amortyzowane (stanowiąc koszt uzyskania przychodu) oraz jak ustalić jego wartość początkową?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-892/09-4/ŁM
  Czy przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę z o.o. na podstawie art. 22 i art. 23 ustawy o gospodarce komunalnej oraz art. 25 ust. 5 ustawy o finansach publicznych prowadzi do pełnej sukcesji podatkowej?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-893/09-4/ŁM
  Czy likwidacja zakładu budżetowego i następcze wniesienie pozostałego po nim majątku do spółki z o.o. z inwestorem zewnętrznym prowadzi do pełnej sukcesji podatkowej?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-893/09-5/ŁM
  1. Jak określić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pozostałych po likwidacji zakładu budżetowego, wnoszonych przez gminę do spółki z o.o. z inwestorem zewnętrznym? Czy należy dokonać wyceny mienia pozostałego po zlikwidowanym zakładzie budżetowym i zaliczać w spółce z o.o. do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości mienia wynikającego z wyceny? 2. Czy dopuszczalne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o. odpisów amortyzacyjnych od pozostałych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym i wniesionych do spółki składników majątkowych wytworzonych lub nabytych przez zakład budżetowy ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu miasta? 3. Według jakich wartości należy wnieść do spółki oraz jakie zasady amortyzacji stosować wobec części mienia pozostałej po zakładzie budżetowym wnoszonej do spółki na pokrycie jej podwyższonego kapitału zakładowego w terminie późniejszym (po uregulowaniu stanu prawnego tej części mienia)?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1352/09-4/MN
  Opodatkowanie przekazania gminie majątku Zakładu.Korekta podatku naliczonego.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1352/09-6/MN
  Opodatkowanie przekazania gminie majątku Zakładu.Korekta podatku naliczonego.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1352/09-4/MN
  Opodatkowanie przekazania gminie majątku Zakładu.Korekta podatku naliczonego.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-867/09-2/GC
  Czy przychody i koszty uzyskania przychodów związane z administrowaniem nieruchomościami, stanowiącymi majątek własny Gminy, obejmującym najem i dzierżawę składników majątku Gminy należy uwzględnić przy obliczaniu zaliczek oraz wypełnianiu zeznania podatkowego, w przychodach I kosztach Zakładu budżetowego – administratora.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1150/09-4/KG
  Zwolnienie od podatku VAT czynności wykonywanych przez Starostwo Powiatowe na rzecz Miasta.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-833a/09/AW
  Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz Urzędu Miejskiego.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-833b/09/AW
  Zwolnienie od podatku czynności poboru opłaty targowej w drodze inkasa przez zakład budżetowy.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-857/09-4/KB
  Czy zakład budżetowy nieposiadający osobowości prawnej pragnący dokonywać obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie musi dokonać obowiązku przedmiotowej rejestracji jako podmiot zużywający we właściwym urzędzie celnym i spełniać wymagania określone w ustawie o podatku akcyzowym i rozporządzeniach wykonawczych?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-677/09-2/AO
  Czy amortyzacja liczona od środków trwałych jest kosztem uzyskania przychodu w spółce, skoro zakładowi przekazano je nieodpłatnie już po podpisaniu aktu założycielskiego spółki, ale przed rejestracją spółki w KRS i nie są zapisane w załączniku do aktu notarialnego (nie pokrywają kapitału zakładowego spółki).
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-665/09-2/JF
  W zaistniałej sytuacji doszło do przekazania aportem istniejącego w dniu przekazania tj. 3 marca 2009 r. przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551Kodeksu cywilnego do spółki prawa handlowego. W związku z powyższym w przypadku tym znajdzie zastosowanie art. 6 pkt 1 ustawy i czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-955/09-5/AK
  1. Czy powinno się odprowadzić z dotacji celowej na inwestycję podatek należny do Urzędu Skarbowego? 2. Czy Wnioskodawca może odliczyć z kosztów podatek naliczony na podstawie wystawionych faktur?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-955/09-4/AK
  1. Czy powinno się odprowadzić z dotacji celowej na inwestycję podatek należny do Urzędu Skarbowego? 2. Czy Wnioskodawca może odliczyć z kosztów podatek naliczony na podstawie wystawionych faktur?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-925/09-4/PR
  zastosowanie stawki zwolnionej
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-431/09-4/AS
  1. Czy Spółka wprowadzając do ewidencji majątek trwały przyjęty aportem po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, powinna za wartości początkowe przyjąć wartość początkową z ksiąg zakładu budżetowego, czy wartość aktualną równą wartości aportu? 2. Czy w przypadku, gdyby za wartości początkowe należałoby przyjąć wartość początkową wynikającą z bilansu zamknięcia zakładu budżetowego równą wartościom majątku trwałego w aporcie, to okres amortyzacji powinien być liczony od dnia przyjęcia do użytkowania w Spółce?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-695/09/AJ
  Brak zwolnienia przy świadczeniu usług na rzecz gminy.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-530/09/MD
  Zastosowania zwolnienia od podatku do usług świadczonych na rzecz urzędu gminy.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-783/09-2/KG
  Czy w związku z wniesieniem przez Gminę aportu rzeczowego w postaci otrzymanej nieodpłatnie od Likwidatora Spółki nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami i budowlami do Sp. z o.o., wystąpi po stronie Gminy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-783/09-3/KG
  Czy w związku z wniesieniem przez Gminę aportu rzeczowego w postaci otrzymanego nieodpłatnie od Likwidatora Spółki majątku ruchomego (tj. maszyn, urządzeń i środków transportu) do Sp. z o.o., wystąpi po stronie Gminy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-491/09/BW
  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Urzędu Gminy są zwolnione od podatku od towarów i usług
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-724/09-3/AD
  Czy w związku z mającym nastąpić przekazaniem wiat przystankowych przez zakład budżetowy na rzecz Urzędu Miasta wystąpi konieczność opodatkowania tej czynności jako nieodpłatnego przekazania? Czy ewentualny obowiązek opodatkowania czynności związanej z nieodpłatnym przekazaniem wiat przystankowych nastąpi od ceny zakupu wyłącznie tych składników majątku, przy nabyciu których Zainteresowany obniżył podatek należny o podatek naliczony (wiaty przystankowe nabyte po 2000 roku)? Czy w sytuacji, gdyby czynność nieodpłatnego przekazania pomiędzy zakładem budżetowym a Urzędem Miasta została uznana jako nie posiadająca cech prawnie skutecznej umowy i wobec tego podlegałaby wyłączeniu na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług Zakład winien dokonać korekty podatku w rozumieniu art. 91 ustawy o VAT w związku ze zmianą przeznaczenia środków trwałych?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-725/09-4/KG
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ustanowienie przez wójta Gminy w drodze decyzji administracyjnej trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej i ustalenie opłat z tego tytułu w oparciu o art. 45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-392/09-4/ŁM
  Czy odpisy amortyzacyjne od składników mienia wniesionych aportem do spółki z o.o. na pokrycie kapitału zakładowego w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z o.o. można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-466/09/AL
  Czy Wnioskodawca może stosować zwolnienie od podatku na wynajem pomieszczeń dokonywany na rzecz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz stosować stawki VAT na wynajem pomieszczeń na rzecz innych podmiotów?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-471/09/AP
  Czy wykonanie przez Zakład usługi dla Urzędu Gminy zwolnione jest od podatku od towarów i usług?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-777/09/BG
  Czy amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu budżetowego będzie kosztem podatkowym w momencie jej naliczenia (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-623/09/BG
  Czy przeznaczenie i wydatkowanie środków własnych na zakup środka trwałego w zakładzie budżetowym, stosującym szczególne zasady rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. (Dz. U. Nr 142 poz. 1020 ze zm.), powoduje zaliczenie tej części przychodów do przychodów zwolnionych oraz czy zdarzenie to będzie miało wpływ na zmianę stosunku ustalania kosztów podatkowych w roku 2008? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1)
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-358b/09/MS
  Czy pozostałe usługi jak koszenie trawników, utrzymanie parków, oznakowanie ulic, układanie chodników świadczone pomiędzy zakładem budżetowym a jednostką budżetową - Urzędem Miasta są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-358a/09/MS
  Czy usługi w zakresie budowy wodociągu rozdzielczego i kanału sanitarnego oraz deszczowego świadczone pomiędzy zakładem budżetowym a jednostką budżetową - Urzędem Miasta są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-358b/09/MS
  Czy pozostałe usługi jak koszenie trawników, utrzymanie parków, oznakowanie ulic, układanie chodników świadczone pomiędzy zakładem budżetowym a jednostką budżetową - Urzędem Miasta są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-195a/09/MK
  Czy Zakład przy wyliczeniu zaliczek na podatek od osób prawnych oraz w zeznaniu rocznym CIT-8 za rok 2007 i następnym powinien ujmować przychody i koszty ich uzyskania związane z administrowaniem składnikami majątkowymi Gminy Miasta, obejmujące najem i dzierżawę tych składników i do przychodów własnych zaliczyć przychody z tytułu świadczonej działalności w powyższym zakresie?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-426/09/AW
  Czy zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów (§ 13 ust. 1 pkt 12) – wystawiane faktury na gminę za wykonywane ww. usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług, czy też mają być opodatkowane wg stawki obowiązującej dla wykonywanej usługi?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-456/09-2/AW
  Przedmiotowe dopłaty są nieodłączną częścią czynszu, a co za tym idzie stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług najmu na rzecz lokatorów. Zatem ww. wydatki są świadczeniem należnym wynajmującego z tytułu umowy najmu lokali. Tym samym dopłaty stanowiące obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług najmu będą opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu.Reasumując, w odniesieniu do ściśle związanych z usługą najmu dotacji (dopłat do czynszu) ma zastosowanie przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z pozycją 4 załącznika nr 4 do ustawy, zgodnie z którym sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 70.20.11 usługi najmu lokali mieszkalnych na własny rachunek na cele mieszkaniowe korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-356/09-6/AT
  Czy powiat zarejestrowany jako podatnik od towarów i usług może zastosować zwolnienie działając na podstawie Rozporządzenia MF w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 27.04.2004 r. § 8 ust. 1 pkt 14?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-28/09/BG
  1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego właściwe jest przyjęcie, że w odniesieniu do Przedsiębiorstwa należącego do Gminy, działającego poprzednio w formie zakładu budżetowego a następnie wniesionego aportem do Spółki, Spółka powinna ustalić łączną wartość początkową nabytych środków trwałych zgodnie z dyspozycją przepisu art. 16g ust. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w związku z tym amortyzację liczoną od składników majątkowych wniesionych do Spółki z o. o. na pokrycie kapitału zakładowego (w postaci mienia pozostałego po restrukturyzacji, przekształceniu i likwidacji) wyłączeniu z mienia powierzonego zakładowi budżetowemu niektórych składników majątkowych można uznać jako koszt uzyskania przychodu do celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-107/09-2/KG
  Opodatkowanie opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego pobieranych przez zakład budżetowy gminy.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-56/09/CzP
  "Jak interpretować pojęcie roku podatkowego w świetle art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych sytuacji przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trakcie roku "Czy rok podatkowy będzie trwał 18 miesięcy, zgodnie z rokiem obrotowym?"
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-179/09-5/AI
  Czy usługi związane z wykonywaniem zadań określonych w statucie przez zakład budżetowy na rzecz macierzystej jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy oprócz usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika do ustawy, korzystają ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 i 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336)?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-82/09/AP
  Czy zwrot podatku od towarów i usług od dotacji przedmiotowej, stanowi dochód wolny od podatku dochodowego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 ze zm.)?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-26/09-2/MM
  Czy od dochodu zakładu budżetowego Wnioskodawca wykonujący wyłącznie zadania z zakresu dostarczania wody, odprowadzania ścieków i nadzór nad cmentarzami komunalnymi należy odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-835/08-4/EK
  Czy od uzyskanych dochodów Zakład zobowiązany jest płacić podatek dochodowy?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-836/08-5/HS
  1. W jaki sposób należy określić wartość początkową wnoszonych do spółki z o.o. środków trwałych, które uprzednio widniały w księgach rachunkowych likwidowanego i przekształcanego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji? 2. W jaki sposób należy określić wartość początkową wnoszonych do spółki z o.o. środków trwałych, które uprzednio ujęte były w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miejski?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1/09-2/IM
  Jak określić wartość początkową budynków i budowli wniesionych tytułem aportu do spółki komandytowej? W szczególności, czy wartość początkowa budynków i budowli powinna być ustalona przy uwzględnieniu wartości budynku i budowli wskazanej przez Spółkę w dniu wniesienia aportu do spółki komandytowej (zakładając, że wartość wskazana przez Spółkę odpowiadać będzie wartości rynkowej budynku i budowli)?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-825/08-3/ŁM
  Czy amortyzację od przyjętych dowodami PT przekazanie środka trwałego Wnioskodawca ma prawo traktować jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1050b/08/AD
  Czy usługi świadczone na podstawie umów cywilnoprawnych przez Zakład na rzecz Gminy podlegają zwolnieniu na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1752/08/BM
  Czy Wnioskodawca jako następca prawny zlikwidowanego zakładu budżetowego ma stosować proporcję wyliczoną dla zakładu budżetowego i w jaki sposób należy dokonać korekty podatku naliczonego stosownie do art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o VAT?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1101/08-3/KG
  Czy w związku z likwidacją Zakładu poprzez przekształcenie w gminną spółkę prawa handlowego co oznacza, że podmiot powstały po przekształceniu przejmuje wszystkie prawa i obowiązki podatkowe podmiotu przekształconego, następuje sukcesja podatkowa uniwersalna?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1101/08-4/KG
  Korekta podatku w związku z wniesieniem w formie aportu majątku zlikwidowanego zakładu budżetowego do spółki.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-186/08-2/JF
  Czy Wnioskodawca postępuje właściwie nie korzystając ze zwolnienia na podstawie przepisu z rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1041/08-2/MR
  Czy Wnioskodawcy, przysługuje prawo do zwrotu podatku należnego VAT za m-c październik 2005 r. oraz m-c grudzień 2005 r. po zlikwidowanej "Jednostce Komunalnej" ?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1070/08-3/MT
  Czy w świetle § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), dochód Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego za dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1763/08/EA
  Możliwość zastosowania zwolnienia dla usług świadczonych pomiędzy Gminą a zakładem gospodarki komunalnej.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1598/08/AL
  Czy ZGK prawidłowo nalicza podatek od towarów i usług do wszystkich usług wykonywanych na rzecz Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-938/08-4/AW
  Czy usługi czyszczenia kanalizacji deszczowej oraz remonty, a także budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej korzystają ze zwolnienia na podstawie § 8 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970)?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-909/08/AW
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT, dokumentującej wykonanie sieci wodociągowej, w całości lub części?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-949/08/JJ
  Czy wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w X na rzecz jednostki macierzystej zadania zlecone, za wyjątkiem wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-91/08-3/MM
  otrzymane dotacje od Urzędu Miasta X jako ogólne dofinansowanie bieżącej działalności Miejskich Zakładówxxxx nie stanowią obrotu w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-607/08-5/ŁM
  1) Czy podatnik - MZWiK będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacyjne ponoszone po przyjęciu fontanny jako środka trwałego do użytkowania? 2) Czy do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. czy zachodzi tutaj przypadek transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi zawartej na warunkach nierynkowych?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1852/08-4/MP
  świadczenie na rzecz Gminy przez Wnioskodawcę wymienionych we wniosku usług nie może korzystać ze zwolnienia określonego w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, w związku z czym usługi ta podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg właściwej stawki. Zarówno przepisy cyt. ustawy o podatku od towarów i usług jak i przepisy rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują stawki preferencyjnej dla wykonywanych przez Wnioskodawcę usług :- prace koparkoładowarką - PKWiU 45.50.10 - usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską,- prace remontowo - naprawcze - PKWiU 29.24.92 - usługi naprawy i konserwacji urządzeń,- budowa sieci wodociągowej - PKWiU 45.21.41 - roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych, włączając prace pomocnicze.W związku z powyższym przedmiotowe usługi, wykonywane na rzecz Gminy, będą opodatkowane stawką podstawową 22% VAT. Oprócz wymienionych Wnioskodawca świadczy również usługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PKWiU 90.02.11. O ile zastosowana przez Wnioskodawcę klasyfikacja wg PKWiU jest prawidłowa, do świadczenia przedmiotowych usług stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 7%.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1361/08-2/JG
  W analizowanej sytuacji nakłady inwestycyjne na majątku (nieruchomości) użytkowanym na podstawie decyzji administracyjnej, nie stanowiącym własności Zakładu, poniesione przez podatnika na przebudowę obcego środka trwałego, które przystosowują składnik majątku do wykorzystania go w prowadzonej działalności gospodarczej, powodują wzrost wartości użytkowej - zatem należy je traktować jako nakłady inwestycyjne w obcym środku trwałym, które poprzez odpisy amortyzacyjne podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podatnika. Zakład będzie mógł zaliczyć przedmiotowe wydatki do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej nie wyższej niż 10%
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-551/08-2/ŁM
  Czy amortyzację od przekazanych umową użyczenia środków trwałych Wnioskodawca ma prawo traktować jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1346/08-2/MK
  Czy do opisanej sytuacji ma zastosowanie § 8 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w związku z faktem, iż świadczenie usługi następuje pomiędzy jednostkami budżetowymi ?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-481/08-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu 04.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji podatkowej środków trwałych stanowiących mienie przekształconego zakładu budżetowego -jest prawidłowe.W dniu 04 sierpnia 2008 r. został zł ...
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-481/08-3/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu 04.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych. w zakresie amortyzacji podatkowej środków trwałych wniesionych aportem do Spółki -jest prawidłowe.W dniu 04 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1297/08-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania usług świadczonych na rzecz Urzędu Gminy
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1109/08/AZ
  obowiązek podatkowy od ustalonej uchwałą Rady Miejskiej dopłaty do różnic w cenie wody
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1187/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2008r. (data wpływu 25 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji przedmiotowej otrzymane od Gminy na pokrycie bieżących kosztów działalności Zakładu -jest prawidłowe.W dniu 25 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-681/08-4/MT
  Czy zasadne jest nienaliczanie podatku VAT w przypadku wystawiania faktury na przedmiotowe usługi?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1242/08-2/KK
  1.Czy w przedstawionym stanie faktycznym zakład budżetowy powinien wystawić gminie fakturę z VAT? 2.Czy czynności wymienione wcześniej tj. remonty i budowle chodników, remonty dróg, dowożenie dzieci (czynności statutowe) podlegają VAT?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1124/08/AL
  Czy Gmina prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach T. i B.?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-710/08-2/BD
  Czy po zakończeniu likwidacji zakładu budżetowego, prawo do otrzymania zwrotu bezpośredniego będzie przysługiwało gminie?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1284/08-2/JB
  Dotacja do świadczonych usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, mniemająca wpływu na cenę świadczonych usług, nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a zatem nie podlega opodatkowaniu VAT
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1238/08-2/JL
  W przypadku wykonywania przez zakład gospodarki komunalnej usług na rzecz gminy, świadczonych na podstawie umów cywilnoprawnych - usługi te mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, jednakże - zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 14 cytowanego rozporządzenia (jeżeli są wykonywane pomiędzy podmiotami w tym przepisie wskazanymi) - zwolnione są od podatku od towarów i usług, z wyjątkiem usług, których zwolnienie to nie dotyczy.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-949/08/AL
  Czy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, świadczone przez zakład budżetowy, usługi modernizacji i budowy wodociągu, wykonane na rzecz Gminy?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-656/08-2/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiego Zakładu Komunikacji, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 1 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych z budżetu miasta dotacji dotyczących dofinansowania działalności bieżącej zakładu -jest prawidłowe.W dniu 1 lipca 2008 r. został złożony w ...
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-906/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 05 czerwca 2008 r. (data wpływu 09 czerwca 2008 r.), uzupełnionego pismem z dnia 26 sierpnia 2008 r. (data wpływu 28 sierpnia 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania usług świadczonych na rzecz Miasta -jest prawidłowe.W dniu 09 czerwca 2008 ...
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-565/08-2/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych -jest nieprawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-457/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy inwestycyjne dotyczące modernizacji i budowy obiektów sportowych, związane ze sprzedażą opodatkowaną -jest pra ...
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-689/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad zwolnienia od podatku dochodów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy- jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-767/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19.05.2008r. (data wpływu 23.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji podatkowej oraz zasad ustalania wartości początkowej składników majątkowych, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie udziałów w kapitale spółki -jest prawi ...
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-666/08/AL
  Czy świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej usługi na rzecz Gminy, Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Gminnego Centrum Kultury podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-497/08/LSz (KAN-3058/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008r. (data wpływu 25 marca 2008r.) uzupełnionym pismami z dnia 17, 18 i 19 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi -jest nieprawidłowe.W dniu 25 marca 200 ...
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-886/08/LSz (KAN-3058/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008r. (data wpływu 25 marca 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 17, 18 i 19 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz jednostki budżetowej -jest nieprawidłowe.W dniu 25 marca 2008r. ...
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-258/08-2/EWW
  W prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo. Zasada ta ma również zastosowanie na gruncie prawa podatkowego. W związku z tym, przy ustalaniu wysokości należności ustawodawca nie ingeruje w sferę podejmowania decyzji, czy opłaty mają być kwotami "netto" czy "brutto".
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-262/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 14 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez gminę na rzecz innej gminy-jest nieprawidłowe.W dniu 14 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-120/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 03 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku uwzględniania w zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych oraz w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku d ...
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-335/08/EA (KAN-1945/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy K., przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008r. (data wpływu 26 lutego 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 maja 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie praw i obowiązków podatkowych w podatku VAT Urzędu Gminy względem zlikwidowanego zakładu budżetowego -jest nieprawidłowe.W przedmiotowym ...
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-213/08/LSz
  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych na rzecz jednostki budżetowej.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-217/08-3/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 20 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych -jest prawidłowe.W dniu 20 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/08-2/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem -jest nieprawidłowe.W dniu 4 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-137/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu budżetowego przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2008r. (data wpływu 14.01.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami, będących własnością osób fizycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 14.01.2008r. został złożony w ...
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-129/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zarządzania nieruchomościami bez zlecenia -jest prawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-343/08-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 20.02.2008 r. (data wpływu 25.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa, w zakresie przejęcia praw i obowiązków podatkowych-jest prawidłowe.W dniu 25.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-179/07-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie, przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 23 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku - jest prawidłowe.W dniu 23 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 197. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 935/07
  1. Jeżeli przedszkole jako zakład budżetowy nie przekazało do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2005 r., to środki pozostające w związku z tym na rachunku przedszkola przeznaczyć ono mogło w 2006 r. na cele oświatowe. Przyjęcie poglądu co do możliwości przeznaczenia nadwyżki środków obrotowych na cele statutowe daje więc podstawę do skorzystania przez przedszkole ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Zakład budżetowy jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a zatem powstanie obowiązku podatkowego nie jest zależne od sposobu rozliczenia nadwyżki środków obrotowych z właściwym budżetem. W przypadku więc powstania w zakładzie budżetowym nadwyżki środków budżetowych pojawi się również dochód w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegający co do zasady opodatkowaniu. Jeżeli jednak dochód ten zostanie przez podatnika, którego celem statutowym jest prowadzenie działalności oświatowej, przeznaczony na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, wówczas podatnik ten korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego w takim zakresie, w jakim dochód zostanie przeznaczony na te cele.
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/1/AG/08
  Czy zmiana statusu organizacyjnego Miasta ma wpływ na stawkę podatku VAT.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-141/07/DK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Zakład powinien w 2007 r. i w latach następnych przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz rocznej deklaracji CIT-8 ujmować przychody i koszty ich uzyskania związane z administrowaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-230/07-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy C. przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 14 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 14 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-194/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2007 r. (data wpływu 28 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 16 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku wniesienia przez gminę aportem materiał ...
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-209/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 30 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku wniesienia aportem przez Związek składników majątku do spółki prawa handlowego ...
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-196/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 11.09.2007 r. (data wpływu 14.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie likwidacji zakładu budżetowego -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 11.09.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-38/07/MK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Zakład powinien w 2007 r. i w latach następnych przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz rocznej deklaracji CIT-8 ujmować przychody i koszty ich uzyskania związane z administrowaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-44/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Budżetowego, przedstawione we wniosku z dnia 31.07.2007r. (data wpływu 03.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania do osiąganych dochodów zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 03.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 206. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/423-0081/07
  Czy dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczące składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego przekazywane na rzecz Urzędu Miasta zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią przychód podatkowy Zakładu? Zdaniem Podatnika dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych przekazywane na konto budżetu Gminy nie stanowią przychodu podatkowego Zakładu Komunikacji.
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/07
  Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami służącymi do zrealizowania inwestycji, która będzie wydzierżawiona na podstawie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej (zakład budżetowy)?
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-57-46084/07
  Czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec z faktur VAT dotyczących zakupionych usług bądź towarów, wystawionych w ostatnich dniach czerwca na zakład budżetowy a otrzymanych w miesiącu lipcu przez nowopowstałą jednostkę budżetową?
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SP-423/15a/2007
  Czy kwotę składającą się z należności głównej dotyczącej zakupu oleju a wynikającą z niezapłaconych przez jednostkę faktur zakupu, odsetek od tych należności oraz kosztów sądowych, które spłaciła gmina na mocy otrzymanego wyroku sądowego należy traktować zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako przychody zakładu podlegające opodatkowaniu. Czy może należy kwotę tą traktować jako dotację otrzymaną od jednostki samorządu terytorialnego, która na mocy art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wolna od podatku.
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SP-423/15b/2007
  Czy można zaliczyć, i w którym momencie, do kosztów uzyskania przychodu kwotę należności głównej związaną z zakupem przez zakład oleju a wynikającą z niezapłaconych faktur zakupu, kwotę odsetek od tych należności i kwotę kosztów sądowych? Powyższe uregulowane zostało przez Gminę na mocy prawomocnego wyroku sądowego.
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/14/119/2007
  Czy ma zastosowanie zwolnienie z podatku VAT dla usług zlecanych przez Gminę swojemu zakładowi budżetowemu na podstawie przepisów § 8 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/443-04/07/DD
  Wnioskodawca, będący zakładem budżetowym, wykonuje na rzecz gminy usługi transportowe i odśnieżania oraz usługi koparką.W związku z powyższym wnioskodawca zwraca się z zapytaniem: czy ww. usługi opodatkowane na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.)?Jego zdaniem, zgodnie z § 8 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.970 z późn. zm.): "Zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej", a jeżeli tak, to wymienione zwolnienie dotyczy usług świadczonych pomiędzy zakładem budżetowym a jednostkami budżetowymi gminy, a nie zwalnia usług dla samej gminy.
 213. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 256/06
  w przypadku świadczenia usług na rzecz innych gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, bądź jednostek budżetowych będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług od świadczonych usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. Przy czym podkreślić należy, że korzystanie ze zwolnienia nie ma charakteru fakultatywnego, co oznacza, ze skarżący nie może opodatkować usług świadczonych na rzecz podmiotów wymienionych w interpretowanym przepisie według stawek określonych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/19/07/AG
  Dotyczy zdefiniowania pojęcia "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USII/423/11/07
  Które przychody należy zaliczyć do gospodarki zasobami mieszkaniowymi o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/423-1/07
  Czy koszty obozów sportowych, transportu, wyżywienia grup dzieci, młodzieży, reprezentacji gimnazjalnych, sportowców reprezentujących Gminę Y oraz jednostkę organizacyjną Gminy Y prowadzoną w formie zakładu budżetowego w zawodach organizowanych w innych miastach Polski oraz koszty umów zawartych z osobami fizycznymi są kosztami uzyskania przychodu ww. Zakładu w 2006r. ?
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/423-3/07
  1.Czy jest prawidłowe ujmowanie po stronie kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy a po stronie przychodów wpływów z gminy na bieżące utrzymanie budynków ?2. Czy zakład budżetowy zarządzający na podstawie statutu stanowiącymi własność gminy komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, upoważniony do zawierania umów najmu lokali, pobierania należnych właścicielowi czynszów oraz prowadzenia ich ewidencji w sposób pozwalający na ustalenie wielkości pobranych kwot i wierzytelności właściciela, powinien zaliczyć pobierany czynsz z najmu lokali przekazywany następnie na konto właściciela, do swoich przychodów?
 218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-2/2007
  Czy podatnik postąpił prawidłowo w związku z umorzeniem należności z tytułu wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i dostawy wody?.
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0163/06/AK
  Wątpliwości Zakładu budżetowego budzi, czy w zeznaniu podatkowym za 2006r. i latach następnych Zakład powinien ujmować przychody i koszty ich uzyskania związane z administrowaniem nieruchomościami, a także zarządzaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy Gdańsk.
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/166/06/MK
  Pytanie dotyczy właściwości miejscowej organu podatkowego.
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/06/HM
  Czy należy opodatkować podatkiem VAT otrzymaną dotację do zakupu środków trwałych w postaci dwóch łodzi wycieczkowych?.
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/INT/4/BK/06
  Zakład budżetowy pyta, czy miesięczne naliczenia umorzenia środków trwałych przekazanych odpłatnie przez Gminę w trwały zarząd będzie stanowiło koszty uzyskania przychodów Zakładu.
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/733/157/2006/GW
  Czy usługi świadczone na rzecz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych powołanych przez organy inne niż Y (organ założycielski X) oprócz usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika Nr 3 do ustawy także korzystają ze zwolnienia na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 z późniejszymi zmianami)?
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-13/2006
  Czy opłata za rezerwację stanowisk sprzedaży powinna być opodatkowana podatkiem VAT ?
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USII/423/7/06
  Czy w przypadku połączenia dwóch zakładów budżetowych, następca prawny ma prawo obniżyć dochód o wysokość straty zakładu przejmowanego ?
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.DPD/35/4211/106/31/06
  Czy wartość oddanych nieruchomości gminnych własnej jednostce organizacyjnej, tj. zakładowi budżetowemu w trwały zarząd, o którym mowa w art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42/06
  Czy zakład budżetowy gminy jest zobowiązany do wystawienia faktur rozliczenia w swoich księgach rachunkowych i rejestrach VAT oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku należnego od najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-118/06
  1. Czy w związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostkę budżetową następuje automatyczna sukcesja podatkowa w zakresie NIP. Czy jednostka będzie traktowana jako nowy podatnik i w związku z tym ma wystąpić o nadanie nowego numeru NIP? 2. Czy odliczenia z tytułu VAT przechodzą na nową jednostkę? 3. Czy obowiązuje zwolnienie z rejestrowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/442-17/06
  - Czy przysługuje jednostce budżetowej prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zarachowanych w księgach rachunkowych w miesiącu czerwcu w zakładzie budżetowym, a którego odliczenie przysługuje w miesiącu następnym tj. w lipcu?
  - Czy jednostka może przyjąć proporcję dla odliczanego podatku VAT wyliczoną przez zakład budżetowy?
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-31/06
  Czy przysługuje Stronie (jednostce budżetowej) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT wystawionych na zakład budżetowy?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/53/06
  Czy ZCK, będący zakładem budżetowym, jest podatnikiem podatku VAT z tytułu zawieranych umów najmu oraz dzierżawy składników majątkowych stanowiących mienie Gminy, w sytuacji gdy na skutek zawarcia aneksów do umów, których stroną był dotychczas ZCK, stroną tychże umów staje się Gmina?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDP/420-P-04/2006/PA
  Czy w świetle obowiązujących przepisów powstała jednostka budżetowa wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach podatkowych prawa i obowiązki zlikwidowanego w celu przekształcenia zakładu budżetowego?
 233. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/93/06
  Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanej przez zakład budżetowy dotacji z budżetu gminy, pokrywającej koszty poniesione przez Jednostkę na wykonanie zadań z zakresu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej.
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-423/08/2006
  Czy sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z zastosowaniem przepisów art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jest prawidłowy?
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P.P./443/10/06
  Czy dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji budynku szkoły jest zwolniona od podatku VAT?
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-II-4211/423/1/2006
  Zakład budżetowy ZEC w dniu 31 stycznia 2006 r. zakończył działalność jako podmiot gospodarczy, a jego czynności przejął nowopowstały podmiot - Spółka z o.o. Likwidacja zakładu budżetowego ZEC i utworzenie ZEC Sp. z o.o. zostały dokonane w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 ze zm.), który stanowi iż dopuszczalna jest likwidacja zakładu budżetowego oraz utworzenie na bazie mienia zlikwidowanego zakładu w trybie Kodeksu Spółek Handlowych jednoosobowej spółki gminy. Podatnik zwraca się o potwierdzenie słuszności reprezentowanego stanowiska, iż w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przychody zakładu budżetowego z miesiąca stycznia 2006 r. za dostawę energii cieplnej stanowiły podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w miesiącu lutym 2006 r. (14 i 21 dniowy termin zapłaty), w związku z czym zgodnie ze szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego za dostawę energii cieplnej Zakład Energetyki Cieplnej prawidłowo złożył deklaracje CIT-2 za następujące okresy: 01.01.2006 - 31.01.2006 oraz 01.01.2006 - 28.02.2006. W księgach Spółki zostały ujęte rozliczenia finansowe zlikwidowanego ZEC z tytułu rozliczeń podatkowych, a Spółka rozpoczęła rozliczanie się jako nowopowstały podmiot z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych począwszy od dnia 1 lutego 2006 r. i w swoich deklaracjach podatkowych ujmuje zdarzenia, które zaistniały od daty powstania Spółki.
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-II-4211/423/2/2006
  Zakład budżetowy X w dniu 31 stycznia 2006 r. zakończył działalność jako podmiot gospodarczy, a jego czynności przejął nowopowstały podmiot - Spółka z o.o. Likwidacja zakładu budżetowego utworzenie X Sp. z o.o. zostało dokonane w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), który stanowi, iż dopuszczalna jest likwidacja zakładu budżetowego oraz utworzenie na bazie mienia zlikwidowanego zakładu w trybie Kodeksu Spółek Handlowych jednoosobowej spółki gminy. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia straty za 2004 r. zlikwidowanego podmiotu i czy w czynności tej nie stanowiłyby przeszkody inne NIP-y i REGONY podmiotów. Zdaniem Zakładu nowopowstała Spółka nie ma prawa do odliczenia pozostałej straty.
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-II-4211/423/3/2006
  Likwidacja zakładu budżetowego X i utworzenie X Sp. z o.o. zostały dokonane w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), który stanowi iż dopuszczalna jest likwidacja zakładu budżetowego oraz utworzenie na bazie mienia zlikwidowanego zakładu w trybie Kodeksu Spółek Handlowych jednoosobowej spółki gminy. Kapitał zakładowy Spółki został objęty w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tryb i zasady powstania Spółki określił Prezydent Miasta dając polecenie wyceny majątku zakładu budżetowego do wartości rynkowej i wnosząc jedynie zorganizowaną część zakładu budżetowego do spółki prawa handlowego jako wkład niepieniężny na pokrycie kapitału zakładowego. Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie obejmuje w swoim składzie gruntów, budynków i niektórych budowli oraz zobowiązań, które nie mają zdolności aportowej. Podatnik zwraca się o potwierdzenie słuszności reprezentowanego stanowiska, iż amortyzacja od powstałej w nowym podmiocie wartości firmy, ustalona zgodnie z art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie dla spółki kosztem uzyskania przychodów.
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/4230040/06/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy Spółka postępuje prawidłowo wyłączając w myśl zapisów art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z kosztów uzyskania przychodów amortyzację od wartości środków trwałych, które nie zostały przekazane na utworzenie kapitału Spółki.
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/Int-20/06
  Czy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma obowiązek naliczyć należny podatek VAT obciążąjąc z tytułu najmu lokali użytkowych na podstawie umowy cywilnoprawnej?.
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/Int-19/06
  Czy zakład gospodarki Mieszkaniowej ma obowiązek naliczyć należny podatek VAT z tytułu obciążenia swoich najemców w celu partycypacji poniesionych kosztów do wspólnoty mieszkaniowej?
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/06/1
  Wysokość opodatkowania podatkiem VAT usług remontowo-budowlanych świadczonych pomiędzy zakładem budżetowym a jednostką organizacyjną tej samej gminy.
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/06/1
  Wysokość opodatkowania podatkiem VAT odsprzedaży usług w zakresie mediów (dostaw energii elektrycznej i cieplnej, wywozu odpadów, rozprowadzania wody) świadczonych pomiędzy zakładem budżetowym a jednostkami i zakładami budżetowymi (jednostkami organizacyjnymi) tej samej gminy.
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/13/06
  W związku z tym, iż odpłatne użytkowanie nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy będzie mógł skorzystać z odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesienia wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków. Zdaniem Strony w przedstawionej sytuacji Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy modernizacji tej nieruchomości.
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-68/06/ABS
  Ośrodek Sportu i Rekreacji został powołany uchwałą Rady Gminy i jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Celem statutowym Ośrodka jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych oraz współpraca ze szkołami i klubami sportowymi na terenie miasta. Działalność Ośrodka w części finansowana jest z własnych dochodów. Jednym ze źródeł pozyskiwania środków finansowych jest dotacja przedmiotowa do świadczonych usług przyznawana przez Radę Miasta. Jej wysokość jest określana na etapie sporządzania rocznego planu finansowego Ośrodka, a więc uwzględniane są planowane przychody z tytułu świadczonych usług. Ceny wszystkich świadczonych przez Ośrodek usług są ustalane i akceptowane przez Prezydenta Miasta. Otrzymywane środki są niezbędne do prowadzenia działalności określonej statutem i wykorzystywane są na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych, mediów oraz wynagrodzeń dla pracowników. Dotacja określona planem finansowym jest przekazywana na rachunek bankowy Ośrodka we wcześniej zaplanowanych ratach. Wysokość raty jest niezależna od faktycznie osiągniętych w danym okresie przychodów, gdyż jest ona zaplanowanym przychodem na dany okres z przeznaczeniem na bieżące pokrywanie części kosztów ponoszonych przez Ośrodek. Brak jest zatem zależności pomiędzy wielkością otrzymywanej dotacji a ilością świadczonych usług. Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług otrzymywane dotacje przedmiotowe.
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/06
  Czy XX jako zakład budżetowy gminy jest zobowiązany do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku należnego od czynszu z tutułu najmu lub dzierżawy składników majątkowych gminy, wynikającego z wystawianych faktur VAT, jeżeli od 01.01.2006r. w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, dochodów z tego tytułu nie zalicza się do przychodów zakładów budżetowych, z których pokrywają koszty swojej działalności?
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-13/06
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wydzierżawienia nieruchomości.
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.443/IC/16a/2006
  Czy przekazanie środków trwałych w użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej spowoduje konieczność naliczenia podatku od towarów i usług?
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06/U
  Czy Zakład Budżetowy ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej do pobierania opłaty targowej oraz otrzymywania z tego tytułu prowizji (ustalonej tą samą uchwałą) stanowiącej % zainkasowanej kwoty jest zobowiązany do odprowadzania od w/w prowizji podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna nałożenia tego podatku?
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/1-d//06
  Do którego z podmiotów należy zarachować koszty energii elektrycznej dot. m-ca grudnia 2005 r. - w sytuacji, gdy z dniem 31.12.2005 r. ustał byt prawny podmiotu, który korzystał z energii, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który z dniem 01.01.2006 r. został przekształcony w 2 odrębne zakłady budżetowe: Zakład Gospodarki Komunalnej i Zakład Usług Komunalnych - w odniesieniu do faktur, które wystawiono w m-cu grudniu 2005 r. oraz styczniu 2006 r. ?
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/1-a/06
  W jaki sposób przyporządkować przychody z tytułu dostarczania energii cieplnej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, wyniakające z faktur wystawionych w m-cu grudniu 2005 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego byt prawny ustał z dniem 31.12.2005 r. w następstwie przekształcenia - poprzez wyodrębnienie z dotychczasowego ZGKiM z dniem 01.01.2006 r. dwóch odrębnych zakładów budżetowych: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zakładu Usług Komunalnych ?
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/1-c/06
  U którego z pomiotów bedą kosztami uzyskania przychodów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za II półrocze 2005 r., płatne do 31.01.2006 r. - w sytuacji gdy z dniem 31.12.2005 r. ustał byt prawny Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - w następstwie przekształcenia poprzez wyodrębnienie z dniem 01.01.2006 r. z dotychczasowego ZGKiM dwóch zakładów budżetowych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zakładu Usług Komunalnych ?
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/1-b/06
  W jaki sposób rozliczyć koszty uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń za m-c grudzień 2005 r. wypłaconych w styczniu 2006 r. oraz składek ZUS od tych wynagrodzeń, które zostaną zapłacone w m-cu lutym 2006 r. - w sytuacji gdy koszty te dotyczyły pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego byt prawny ustał z dniem 31.12.2005 r. w następstwie przekształcenia - poprzez wyodrębnienie z dotychczasowego ZGKiM z dniem 01.01.2006 r. dwóch odrębnych zakładów budżetowych: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zakładu Usług Komunalnych ?
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/427-1/06
  Czy w związku z przekształceniem podmiotu z zakładu budżetowego w gminną spółkę prawa handlowego lub jednostkę budżetową, następuje podatkowa sukcesja uniwersalna, czyli podmiot powstały po przekształceniu przejmuje wszystkie prawa i obowiązki podatkowe podmiotu przekształconego.
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-68/HM/05
  Stawka podatku VAT z tytułu prowizji od pobranej opłaty miejscowej.
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/8/2006/RR
  Czy usługi udostępniania basenu świadczone przez podmiot funkcjonujacy w formie zakładu budżetowego komitetom rodzicielskim działajacym przy szkołach publicznych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/7/2006/RR
  Czy usługi udostępniania basenu świadczone przez podmiot funkcjonujący w formie zakładu budżetowego szkołom prywatnym, które nie są jednostkami budżetowymi, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/5/2006/RR
  Czy usługi udostępniania basenu świadczone przez podmiot funkcjonujący w formie zakładu budżetowego szkołom publicznym (jednostki budżetowe) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61/05
  Z jaka stawką podatku od towarów i usług Zakład budżetowy ma wystawić fakturę na usługi transportowe dla urzędu Miasta i Gminy?
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-111/05/MP
  Czy zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej w czasie podróży służbowej pracownika na podstawie sporządzonego przez niego rachunku kosztów (bez konieczności załączenia zakupionych biletów) stanowi koszty uzyskania przychodów pracodawcy.
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-70/HM/05
  Czy usługi świadczone pomiędzy zakładem budżetowym a jednostką budżetową, gospodarstwem pomocniczym jednostek budżetowych oraz innym zakładem budżetowym są zwolnione z podatku VAT?
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-6/05
  Czy w sytuacji objęcia udziałów przez Gminę Miejską ma zastosowanie art.6 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-133/1296/05/516/194/CzW
  Czy czynności wykonywane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, jako zakład budżetowy Województwa Małopolskiego, w zakresie prac szkoleniowo-wymiennych korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług?
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-32/05/RS
  Czy świadczenie usług wynajmu autobusu z kierowcą w celu przewiezienia osób przez firmę X (zakład budżetowy) na rzecz Miasta i Gminy reprezentowanej przez Urząd Miejski bądź na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej lub innych jednostek działających w oparciu o ustawę o finansach publicznych, jest usługą zwolnioną z podatku VAT na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm./ paragraf 8 pkt. 14?
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PP/PO/443-22/05/JW
  Czy zakładowi budżetowemu powołanemu uchwałą Rady Miasta do wykonywania zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej przysługuje prawo do wyłączenia z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art.15 ust 6 ustawy o VAT?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RIP/415-0001/05
  Sukcesja NIP na następcę prawnego.
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-114/13/05
  Dotyczy zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi a zakładami budżetowymi.
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/92/05/IW
  Pytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi.
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-558/05/PD
  W jaki sposób dokumentować rozliczenia pomiędzy gmina a jej jednostką organizacyjną w przypadku gdy jednostka wykonuje zadania nałożone na nią przepisami prawa?
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-46/05/I
  Czy w/w dotacja otrzymana przez Zakład podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/37/2005
  Czy do usług zwolnionych od VAT świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz jednostki budżetowej na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U Nr 97, poz. 970 ze zm.) zaliczyć można: - usługi transportowe :przewóz osób - przewozy szkolne, wynajęcie ciągnika, busa, autobusu, - naprawę dróg gminnych, dróg gruntowych , znaków drogowych i chodników, - prowizję za targowisko, - utrzymanie zieleni miejskiej, - wycinkę drzew, obcinanie gałęzi z drzew, - roboty stolarskie i szklarskie.
 272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/INT/4/BK/05
  Z treści złożonego pisma wynika, że Jednostka jest zakładem budżetowym, którego organem założycielskim jest Rada Gminy. Jako zakład budżetowy realizuje zadania własne gminy określone w ustawie o zbiorowym odprowadzaniu ścieków i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Działalnością podstawową zakładu jest zgodnie ze statutem odprowadzanie i czyszczenie ścieków. W związku z powyższym Zakład pyta, czy przepis art.17 ust.1 pkt.4 stawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000r Dz.Uz Nr 54, poz. 654 ze zm) ma zastosowanie do zakładów budżetowych.
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-128/18970/05
  Czy wynagrodzenie dla zakładu budżetowego za techniczne prowadzenie zasobu jest świadczeniem usług zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) na rzecz jednostki macierzystej, czy ta usługa jest zwolniona od podatku VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13, czy też § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.) oraz czy powinna być udokumentowana fakturą VAT czy też notą księgową? Zdaniem Podatnika, prowadzenie zasobu jest świadczeniem usług na rzecz jednostki macierzystej i korzysta ze zwolnienia na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym zwalnia się czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami prawa, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego. Podatnik wskazuje, iż jako podatnik podatku od towarów i usług wszystkie czynności powinien dokumentować fakturami VAT.
 274. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII/4430-542/MB/05
  Czy przesunięcie środka trwałego z zakładu budżetowego do Urzędu Miasta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy istnieje obowiązek udokumentowania w/w czynności fakturą.
 275. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-55/05/ZO
  Podatnik uważa, że przejęty nieodpłatnie majątek (środki trwałe, zapasy magazynowe, mienie ruchome i nieruchome) stanowi przychód na utworzenie funduszu założycielskiego jednostki, tj. zakładu budżetowego, który podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 276. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0027/05
  Czy zaliczanie przez zakład budżetowy do kosztów uzyskania przychodów opłat na fundusz remontowy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe?
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/425-41/220a/51/05/BB
  Czy amortyzację liczoną od składników majątkowych wniesionych do spółki zo.o. na pokrycie kapitału zakładowego (w postaci mienia pozostałego po likwidacji zakładu budżetowego) można uznać za koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 278. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-4430/120/05
  Czy sprzedaż przez Gminę części majątku Gminnego Centrum Turystyki, Sportu i Rekreacji (będącego zakładem budżetowym Gminy) podlega opodatkowaniu podatkiem towarów i usług?
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-6/05
  Czy dochody uzyskane przez zakład budżetowy z działalności związanej z gospodarowaniem odpadami, zaspokajaniem potrzeb publicznych w zakresie wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, w zw. z art. 17 ust. 1c, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/72/2005/PP2/18
  Czy dotacja na ogólne dofinansowanie zadań wynikających ze statutu krytej pływalni otrzymywana z budżetu gminy jest obrotem i czy podlega opodatkowaniu VAT ?
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/33/05
  Czy jednostka budżetowa przekształcona z zakładu budżetowego, świadcząc usługi rozprowadzania wody oraz odprowadzania ścieków w oparciu o umowy cywilnoprawne jest nadal podatnikiem podatku od towarów i usług?
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-31/HM/05
  Czy zwolnienie od podatku, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.970 ze zm.) dotyczy usług świadczonych pomiędzy gospodarstwem pomocniczym jednostki budżetowej i dowolnymi podmiotami gospodarczymi, czy też, jak w niniejszym przypadku, rozciąga się ono na wszystkie podmioty gospodarcze działające w ramach konsorcjum firm w sytuacji, gdy tylko jedna z nich korzysta ze zwolnienia od podatku i zamierza wykonać samodzielnie jedynie niewielką część zamówienia oraz czy zasadnie Gospodarstwo Pomocnicze wypełniając druk oferty całkowicie pominęło rubrykę dotyczącą stawki podatku od towarów i usług, nawet tych robót budowlanych, których wykonywać nie zamierza.
 283. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/3847/04
  Czy otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu Woj. Małopolskiego na wykonanie ekspertyzy technicznej może być zwolniona z podatku od towarów i usług ? Czy zwolnione są z podatku VAT usługi świadczone pomiędzy jednostaki budżetowymi a zakładem budżetowym ?
 284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/54/V-2/93/7/05
  CZY DOTACJA PRZEDMIOTOWA I CELOWA PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ W JAKIEJ WYSOKOŚCI ?
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/54/V-2/93/6/05
  CZY DOTACJA OTRZYMANA PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ OD URZĘDU MIEJSKIEGO PRZEZNACZONA NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI W MIEŚCIE I GMINIE STANOWI OBRÓT W ROZUMIENIU ART. 29 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11.03.2004 R. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ?
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/18/2005
  Czy wszystkie usługi świadczone w ramach zawartej umowy zlecenia pomiędzy jednostką budżetową i zakładem budżetowym, polegające na organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 8 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-07/05, PO III 443-08/05
  Czy i na jakich warunkach gmina będzie mogła odzyskać podatek naliczony od nakładów inwestycyjnych podatek VAT i czy konieczna będzie rejestracja gminy bądź urzędu dla celów VAT?
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-45/05/DG
  Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż pomiędzy Miastem XXX a jego jednostkami organizacyjnymi (jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi, gospodarstwami pomocniczymi) odbywa się wzajemne świadczenie usług. Zdaniem Podatnika powyższe wzajemne świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 ze zm.).
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443/1/11/05
  Jednostka samorządu terytorialnego zwróciła się z pytaniem, czy wykonywane przez zakład budżetowy na rzecz macierzystej jednostki usugi budowlane korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) i co za tym idzie, zakupy materiałów wykorzystanych do adaptacji budynku powinny być ujmowane jako związane ze sprzedażą zwolnioną, a podatek naliczony przy tych zakupach jako niepodlegający odliczeniu od podatku należnego? Czy wobec tego, że zwolnienie od podatku określone w powołanym wyżej przepisie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia wprowadzone zostało z dniem 25 czerwca 2004 r., na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541), część sprzedaży zafakturowanej przed tą datą należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-443/8/05
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy usługi za dostawę energii cieplnej do mieszkań komunalnych, świadczonych przez gminę są zwolnione z podatku od towarów i usług. Jednostka wskazuje, że zadania własne gmimny obejmują sprawy zaopatrzenia w energię cieplną oraz, że czynności te gmina wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W ocenie podatnika czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS IPD1/2-423/3/05
  Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, u podatnika będącego podmiotem powstałym w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę kapitałową, i które ten zaklad budżetowy otrzymał nieodpłatnie od Gminy bądź sfinansował z dotacji, należy uznać za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów?
 292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/423-1/05
  Podatnik administruje budynkami stanowiącymi własność Gminy. Dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeznacza na eksploatację, bieżące utrzymanie oraz remonty kapitalne. Dochody uzyskane z najmu lokali użytkowych, sprzedaży energii cieplnej do własnych zasobów mieszkaniowych i do innych podmiotów oraz dochody uzyskane z dozoru technicznego i usług kasowych wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych, powstałych z gminnego zasobu w których gmina ma swoje udziały będą przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Czy dochody te są wolne od podatku do 31 grudnia 2006r.?
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-27/05
  Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji.
 294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/83/Z/K/05
  Czy zakład budżetowy będący podatnikiem podatku VATmoże dokonać zakupu środków trwałych na podtsawie umowy kupna - sprzedaży od osoby fizycznej. Czy powyższa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej?
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/17/2005
  Czy opłaty pobierane przez zakład budżetowy na rzecz gminy z tytułu parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych powinny być ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej?
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-PP/443-9/05
  Dom Pomocy Społecznej, mający status jednostki budżetowej świadczy usługi pralnicze dla innych jednostek posiadających ten sam status. Czy sprzedaż tych usług jest zwolniona od podatku od towarów i usług?.
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443/16/2005
  Jako zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego otrzymujemy z budżetu gminy dotację przedmiotową na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiącą dofinansowanie kosztów utrzymania i dofinansowania inwestycji. Uważamy, że niesłusznie naliczyliśmy VAT od otrzymanych kwot dotacji, gdyż nie wpłynęły one bezpośrednio na cenę konkretnych dostaw i usług. Czy nasze stanowisko jest prawidłowe?
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/05
  Czy Gmina, która otrzyma bezzwrotną pomoc z zagranicznych środków finansowych jako beneficjent Funduszu Spójności na budowę kanalizacji, a po zakończeniu inwestycji przekaże nieodpłatnie eksploatację urządzeń kanalizacyjnych do Gminnego Zakładu Komunalnego (GZK), jednostki organizacyjnej Gminy działającej w formie zakładu budżetowego, będzie miała możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego ?
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-9/05
  Czy i na jakich warunkach gmina będzie mogła odzyskać podatek naliczony od nakładów inwestycyjnych podatek VAT i czy konieczna będzie rejestracja gminy bądź urzędu dla celów VAT?
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/6/2005
  Czy obciążając Ośrodek Pomocy Społecznej fakturą za obsługę kasjerki będącej pracownikiem urzędu gminy należy naliczyć podatek VAT, czy jest to czynność zwolniona z VAT ?
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211/CIT/2/2005
  dotyczy obowiązku składania CIT-2 przez zakłady budżetowe
 302. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/217/04
  dotyczy stosowania przepisu § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm.)
 303. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/6/JM/04
  1) Czy podatek należny VAT od otrzymywanej dotacji jest przychodem i kosztem uzyskania przychodów? 2) Czy do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych właściwym jest przyjęcie kwoty netto otrzymanej dotacji?
 304. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/2663/04
  Czy świadczone przez gminny zakład budżetowy na rzecz jednostki macierzystej usługi m.in. w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków, sprzątania, sprzątania miasta, konserwacji i remontów gminnych zasobów mieszkaniowych, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 305. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423/12/04
  Czy dotacja przedmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy przez zakład budżetowy (dotacja do 1m 3 ścieków) będzie zwolniona z podatku od osób prawnych oraz czy podatek od nieruchomości, na który przeznaczono w/w dotację będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?
 306. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/168/PP2/59/2004
  Czy kryta pływalnia jako zakład budżetowy spełnia wymogi określone w art. 15 ust. 6 ustawu VAT ? Jak ma udostępniać stadion - w formie umowy użyczenia czy też okazjonalnie ? Czy otrzymywane dotacje będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 307. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/92/04
  Jednostka świadczy usługi - udostępnia krytą pływalnię, halę lodowisko, siłownie, stadion, korty tenisowe, basen - dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz sprzedaje usługi - organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla gminy. Czy usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi zwolnione są od podatku od towarów i usług?
 308. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-137/04
  Jesteśmy zakładem budżetowym zarejestrowanym jako podatnik podatku od towarów i usług. Zajmujemy się m.in. administrowaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miejskiej Biała Podlaska i innymi. Dokonujemy sprzedaży usług z tytułu najmu lokali mieszkalnych ( sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług) oraz lokali użytkowych ( sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług). Jaki rodzaj wskaźnika zastosować do ustalenia kwoty naliczonego podatku VAT związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego - powierzchnię w m2 czy uzyskaną sprzedaż z tytułu czynszu i za jaki okres ? Naszym zdaniem należy zastosować wskaźnik "powierzchni w m2" przeznaczonej pod najem lokali, gdzie sprzedaż z tytułu czynszu jest opodatkowana VAT.
 309. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 448/275/2004
  Czy usługi świadczone przez zakład budżetowy na rzecz gminy, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał po 24.06.2004 r., są objęte zwolnieniem ?
 310. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/83/04
  Park Narodowy dostarcza na podstawie załączonej do wniosku umowy zawartej z zarządem gminy energię cieplną na ogrzewanie pomieszczeń w budynku urzędu gminy i gminnego ośrodka zdrowia. Podstawą obciążenia strony umowy są rzeczywiste koszty utrzymania kotłowni należącej do Parku Narodowego, takie jak: 67,7 % zużytego lub zakupionego oleju opałowego oraz 50 % kosztów przeglądów i napraw kotłów. Jak prawidłowo zafakturować taką sprzedaż?
 311. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-14/PPM/440-1857/04/UC
  Czy zakład budżetowy gminy będący podatnikiem podatku VAT wykonując na rzecz Gminy m.in. zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych, wystawiając fakturę VAT winien naliczyć podatek VAT ?
 312. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1661/04/AN/
  Przedmiotem pytania jest rozliczenie podatku VAT pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład konsorcjum, w szczególności, gdy zamawiającym jest jednostka budżetowa, wykonawcą zakład budżetowy, a pozostałymi wykonawcami działającymi w ramach konsorcjum są spółki prawa handlowego.
 313. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0985/04
  Czy w tej sytuacji przychodem zakładu budżetowego - przyjętym do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych - jest kwota dotacji brutto czy netto?
 314. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-44/04
  1) Czy usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych, świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), zaklasyfikowane do PKWiU 92.61.10 są zwolnione od podatku VAT, czy też podlegają opodatkowaniu według stawki 7%? 2) Czy podlega opodatkowaniu otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1m2 hali sportowej, stadionu i kąpieliska?
 315. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/41/JG/04
  Przedmiotem zapytania Strony jest interpretacja § 8 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.06.2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 145, poz.1541/ oraz opodatkowania dotacji przyznanej przez jednostkę samorządu terytorialnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 316. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443-20/KZ/2004
  Ustalenie stawki podatku VAT na usługi rekreacyjno-sportowe świadczone przez Pływalnię WODNIK w Krotoszynie dla niektórych kontrahentów w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 145, poz.1541).
 317. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-97/HM/04
  Czy do wartości usług świadczonych przez jednostkę budżetową - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Zakładem Usług Komunalnych będącym zakładem budżetowym Gminy Miejskiej należy doliczać podatek VAT, czy też ma zastosowanie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) o zwolnieniu z podatku VAT?
 318. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-68/04
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymana przez zakład budżetowy dotacja przedmiotowa w formie dopłaty do 1 metra sześciennego płynnych ścieków ?
 319. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USP-I/443/59/04
  Zakład Energetyki Cieplnej jest komunalnym zakładem budżetowym. Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie potrzeb ludności i innych podmiotów w zakresie dostaw energii cieplnej, czyli jej produkcji, przetwarzania i rozdziału, a także eksploatacji urządzeń ciepłowniczych, ich konserwacji, remontów i modernizacji. Zakład otrzymuje od Urzędu Miasta dotacje na remonty ciepłowni miejskiej. Podatnik zapytuje, czy dotacje te winien wliczyć do obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem VAT, a jeżeli tak, to czy powinien traktować kwotę dotacji jako zawierającą w sobie podatek VAT, czy jako podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 320. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II/443-37/04
  Czy świadczone przez gospodarstwo usługi w zakresie dostarczania ciepłej wody, pary technologicznej i ciepła dla zakładu karnego są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 321. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-120/04
  Czy usługi świadczone przez zakład budżetowy na rzecz Gminy korzystają ze zwolnienia od podatku VAT?
 322. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-124/04
  Czy dotacja przedmiotowa stanowi podstawę do zastosowania 7% stawką podatku VAT, jako mająca bezpośredni związek z ceną wody i odprowadzaniem ścieków ? Jak należy dokumentować fakt otrzymania dotacji, w świetle przepisów o podatku od towarów i usług? Czy kwota otrzymanej dotacji jest kwotą netto?
 323. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV/443-70/04
  1.Czy świadczenie usług zgodnie ze statutem Zakładu Komunalnego polegających na: utrzymaniu czystości ulic, chodników , placów, zieleńców oraz zimowe oczyszczanie, budowie i konserwacji dróg i ulic w mieście i gminie, eksploatacji wodociągu i instalacji sanitarnej w mieście i wodociągów wiejskich, utrzymaniu, remontów i konserwacji budynków stanowiących własność gminy, eksploatacji i utrzymaniu miejsko-gminnych wysypisk śmieci, nadzorze nad utrzymaniem nieczynnego cmentarza żydowskiego, nadzorze nad czystością posesji prywatnych, państwowych i spółdzielczych, nadzorze nad targowicą i kąpieliskiem, zarządzie innym majątkiem gminnym, organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych, wywozie nieczystości płynnych i stałych z nieruchomości stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy, dowozie dzieci do szkół, usługach transportowych, budowlanych i innych, innej działalności na rzecz użyteczności publicznej i potrzeby gminy - podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ? 2.Czy świadczenie działalności statutowej podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 324. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-133/IV/PH/04
  Jaki jest termin obowiązywania § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 325. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-448-20 /2004
  Pismem z dnia 18.08.2004r., uzupełnionym w dniu 23.09.2004r., Urząd Gminy zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych w podatku od towarów i usług w kontekście przedstawionego stanu faktycznego:1) Urząd Gminy w latach 1998-1999 wybudował kanalizację wiejską. Mieszkańcy partycypowali w kosztach budowy przedmiotowej inwestycji. Zostały zawarte umowy z mieszkańcami, a udział to kwota w wysokości 1.500 zł. Kilkanaście osób nie dokonało zapłaty w całości. Od wpłat dokonanych w miesiącu maju i czerwcu br. został naliczony 7 % podatek VAT. Czy powyższe postępowanie jest prawidłowe, gdyż umowy były zawarte w latach, kiedy czynności tego rodzaju nie były objęte opodatkowaniem? Podatek został naliczony i odprowadzony, ale naszym zdaniem przy tej czynności podatku VAT nie powinno się naliczać.2) Podobny temat to umowy wieczystego użytkowania zawarte w latach 1994, 1995 i 1996. Charakter umów jest różny, są to grunty zabudowane - domkami letniskowymi, mieszkalnymi i pod działalność gospodarczą. Zdaniem pytającego roczne opłaty od umów zawartych przed 01 maja 2004r. nie powinny być objęte podatkiem VAT. Umowy zawarte po tej dacie powinny być objęte stawką VAT od całej wartości przy pierwszej racie, pozostałe roczne raty bez podatku.3) Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - interpretacja podobna. Gmina wydała w 2002r. dwie decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłatę z tytułu nabycia prawa własności rozłożono na raty. W jednym przypadku do 2007r., w drugim do 2006r. Zdaniem pytającego od wpłat dokonywanych po 01 maja 2004r. na podstawie decyzji opisanych wyżej podatku VAT nie powinno się naliczać. Opisane decyzje dotyczą gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi będącymi ich własnością.4). Wójt Gminy zamierza przekazać umową użyczenia budynki remiz strażackich wybudowanych w latach przed 1993r. jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Czy taka forma przekazania jest opodatkowana stawką VAT, jeżeli tak, to jak ją ustalić. Zdaniem pytającego, takie umowy nie powinny podlegać podatkowi VAT. 5). Gmina przystępuje do budowy wodociągu wiejskiego. Mieszkańcy partycypują w kosztach budowy sieci wodociągowej głównej, na podstawie zawartych umów. Przyłącza będą wykonywać we własnym zakresie. Gmina, której sieć będzie nadal własnością, zamierza po ukończeniu inwestycji przekazać do eksploatacji Gminnemu Zakładowi Komunalnemu, który będzie pobierał opłaty z tym związane. Od wpłat mieszkańców dokonanych w maju i czerwcu br. Gmina naliczyła i odprowadziła 7% podatek VAT. Czy w przypadku, gdy wykonawcą zadania - budowa sieci wodociągowej - zostanie Gminny Zakład Komunalny, który został utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy, będący zakładem budżetowym, powinien wystawić faktury z podatkiem VAT?6) Gminny Zakład Komunalny na podstawie umowy z 2003r. jest wykonawcą zadania "Budowa kompleksu boisk sportowych w …………" Czy usługi świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w …….. na rzecz Urzędu Gminy ………., z wyjątkiem wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy są zwolnione z podatku VAT?
 326. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/196/2004
  Czy budowę wodociągu grupowego i budowę kanalizacji sanitarnej przez: - zakład usług komunalnych, - osobę fizyczną należy uznać za roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą ? Jaką stawką VAT opodatkować te usługi ?
 327. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1456/04/CIP
  Czy otrzymane dotacje należy wliczać do podstawy opodatkowania? Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego od zakupów, których wartość pokrywana jest środkami z dotacji? Zdaniem Podatnika, otrzymane dotacje nie stanowią podstawy opodatkowania i nie należy wliczać ich do obrotu. Jednocześnie Podatnik uważa, że zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, przysługuje mu prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od zakupów, których wartość pokrywana jest środkami dotacji.
 328. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US15POIII/440/49/04/BK
  Czy usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakladami budżetowymi są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 329. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1375/04/JDP/748
  Przedmiotem pytania jest interpretacja § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541) a w szczególności "czy jest zwolniona usługa pomiędzy dwoma jednostkami budżetowymi, dwoma zakładami budżetowymi lub gospodarstwem pomocniczym jednostki budżetowej z inną jednostką budżetową lub zakładem budżetowym"?
 330. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZN-I-1/443-71/2004
  Czy wybudowanie sieci wodociągowej dla urzędu miasta i gminy (na jego zlecenie) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jest zwolnione z VAT?
 331. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-147/US/2004
  Opodatkowanie podatkiem VAT usług świadczonych przez zakład budżetowy powołany przez urzad gminy.
 332. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.VII.423/5/04
  dotyczy stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku prowadzenia przez zakład budżetowy działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu miejskiego składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne i obojętne
 333. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: us.21/av/443-2773/04/kn
  Podatnik jest zakładem budżetowym Gminy, utworzonym uchwałą Rady Gminy. W zakres wykonywanej przez niego działalności wchodzi: najem lokali komunalnych, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, dzierżawa pomieszczeń, usługi remontowo-budowlane. Czynności te wykonywane są zarówno na rzecz Urzędu Gminy jak i innych podmiotów. Od 01.07.2004 jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.W związku z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku VAT podatnik zwraca się z następującymi pytaniami: 1. W jaki sposób uwidaczniać obrót ze sprzedaży na rzecz Urzędu Gminy i na rzecz innych podmiotów? 2. Czy przekazując rejestry VAT do Urzędu Gminy w celu sporządzenia przez tego podatnika deklaracji VAT-7 powinien sporządzić rozliczenie podatku należnego i naliczonego? 3. Co podatnik powinien zrobić z nadwyżką VAT-u naliczonego nad należnym bądź nadwyżką VAT-u należnego nad naliczonym? 4. Jaki NIP powinien widnieć na wystawianych fakturach VAT i paragonach fiskalnych, dokumentujących sprzedaż na rzecz osób fizycznych? 5. Jakim numerem NIP podatnik powinien posługiwać się w ramach prowadzonej działalności (ZUS, urzędy skarbowe, banki, kontrahenci)?
 334. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423/7/04
  Czy dochody zakładu budżetowego - realizującego zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji, administrowania obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz tworzenia warunków dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych - są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 335. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/133/2004
  1. Czy usługi wykonywane przez jednostkę w ramach umów cywilnoprawnych na rzecz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT oraz usług komunikacji miejskiej podlegają od dnia 25.06.2004 r. zwolnieniu w podatku VAT? 2. Czy można dokonać korekty faktur za usługi wykonane po 25.06.2004 r. w przypadku, gdy jednostka wystawiła fakturę VAT/MP, w której naliczyła podatek VAT dla ww. jednostek w stawce 22-procentowej?
 336. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-56-2/ET/2004
  Podatnik pyta, czy w świetle art. 157 i 160 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług winien dokonać rejestracji gminy jako podatnika podatku VAT oraz czy Gmina jako podatnik winna w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym wykazywać czynności opodatkowane dokonywane przez wyżej wspomniane jednostki organizacyjne Gminy nieposiadające osobowości prawnej (jednostki i zakłady budżetowe), a także przez posiadające osobowość prawną instytucje kultury. Ponadto Podatnik pyta czy w świetle obowiązujących przepisów zakład budżetowy Gminy może dokonywać na rzecz Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych sprzedaży towarów i usług oraz czy nadal może on wystawiać faktury VAT dla Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
 337. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/99/2004
  1. Czy zwolnienie zawarte w pkt 14 § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczy również usług świadczonych przez zakład budżetowy na rzecz gminy w zakresie zadań publicznych? 2. Czy dostawa wody dla urzędu gminy będącej jednostką macierzystą dla podmiotu wykonującego tą usługę jest zadaniem publicznym w świetle ustawy o podatku od towarów i usług?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!