Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


wystawienie faktury

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-521/12-4/UNR
  W rozliczeniu za jaki okres służy nabywcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zagubionych faktur? Czy w rozliczeniu za okres, w którym otrzymane zostały duplikaty zagubionych faktur, czy w rozliczeniu za okres w którym otrzymane zostały przez osobę postronną oryginały faktur?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-450/10/12-5/S/IZ
  dotyczy prawidłowości wystawiania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur przesyłanych drogą elektroniczną (email)
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-774/12/ICz
  Czy dopuszczalne jest przechowywanie kopii faktur VAT, również tych przesłanych do odbiorcy w formie papierowej, w postaci zapisu elektronicznego bez obowiązku przechowywania egzemplarza faktury w postaci papierowej?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1494/10/12-S1/PG
  Czy w przypadku zastosowania systemów archiwizacji danych opisanych powyżej, archiwizowane przez Zainteresowanego kopie faktur będą mogły zostać uznane za faktury, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, wystawione w sposób prawidłowy, tj. zgodny z przepisami prawa podatkowego, a tym samym czy w przypadku WDT spełni on warunek posiadania "kopii" faktury VAT, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT i zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 będzie przysługiwać mu prawo do zastosowania stawki 0% (przy założeniu spełnienia innych wymogów przewidzianych odpowiednimi przepisami)?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1494/10/12-S2/PG
  Czy kopie faktur wystawiane przez Zainteresowanego, dokumentujące dokonaną sprzedaż muszą być przechowywane w wersji papierowej?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1494/10/12-S3/PG
  Czy w przypadku zastosowania systemów archiwizacji danych opisanych powyżej, archiwizowane przez Zainteresowanego kopie faktur będą mogły zostać uznane za faktury, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, wystawione w sposób prawidłowy, tj. zgodny z przepisami prawa podatkowego, a tym samym czy w przypadku WDT spełni on warunek posiadania "kopii" faktury VAT, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT i zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 będzie przysługiwać mu prawo do zastosowania stawki 0% (przy założeniu spełnienia innych wymogów przewidzianych odpowiednimi przepisami)?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1494/10/12-S2/PG
  Czy kopie faktur wystawiane przez Zainteresowanego, dokumentujące dokonaną sprzedaż muszą być przechowywane w wersji papierowej?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1494/10/12-S3/PG
  Czy w przypadku zastosowania systemów archiwizacji danych opisanych powyżej, archiwizowane przez Zainteresowanego kopie faktur będą mogły zostać uznane za faktury, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, wystawione w sposób prawidłowy, tj. zgodny z przepisami prawa podatkowego, a tym samym czy w przypadku WDT spełni on warunek posiadania "kopii" faktury VAT, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT i zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 będzie przysługiwać mu prawo do zastosowania stawki 0% (przy założeniu spełnienia innych wymogów przewidzianych odpowiednimi przepisami)?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1494/10/12-S/PG
  Czy kopie faktur wystawiane przez Zainteresowanego, dokumentujące dokonaną sprzedaż muszą być przechowywane w wersji papierowej?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-700/10/12-S/NS
  Przechowywanie kopii faktur VAT w formie elektronicznej.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-526/12-6/AK
  Czy Stowarzyszenie może wystawić dokument sprzedaży towaru w postaci faktury VAT?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-659/12/ICz
  Czy Spółka może przechowywać w formie elektronicznej kopie faktur VAT dokumentujących dostawę towarów i usług, przy założeniu że system informatyczny pozwala na przechowywanie tychże faktur w niezmienionej formie oraz ich wydrukowanie w razie potrzeby (np. w toku kontroli podatkowej)?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-581/12-6/RR
  Możliwość przechowywania faktur w formie elektronicznej.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-580/12-6/RR
  Możliwość przechowywania faktur w formie elektronicznej.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-218/12-4/AO
  1. Czy momentem powstania przychodu dla Organizatora z tytułu wykonania przez Organizatora na rzecz Partnera usługi obejmującej zlecenie realizacji Kampanii w oparciu o Portal będzie dzień zawarcia przez Organizatora umowy z Partnerem, w którym Partner "nabędzie" Punkty i który to dzień będzie także dniem wystawienia faktury? 2. Czy Spółka może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie wypłacone Użytkownikowi w dacie wypłaty tego wynagrodzenia?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/203/688/WCX/12/PT-694
  sposób wystawiania faktur
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-166/12-7/OS
  Wnioskodawca będzie musiał wystawić fakturę VAT zgodnie z art. 106 ust. 1 i jednocześnie będzie musiał odprowadzić podatek VAT z tytułu sprzedaży przedmiotowego samochodu. Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od ewentualnych napraw i innych czynności dotyczących przedmiotowego samochodu (badania i przeglądy okresowe, mycie).
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-549/12/ICz
  Przechowywanie kopii faktur wystawianych w formie papierowej oraz przechowywanie faktur VAT wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-756/12/AW
  Możliwość wystawiania faktur VAT bez polskich znaków diakrytycznych.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-467/12-4/KW
  Określenie momentu otrzymania e-faktury oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej e-faktury.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-467/12-5/KW
  Przechowywanie otrzymanych e-faktur oraz przesyłanie i przechowywanie wystawionych przez Wnioskodawcę faktur elektronicznych.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-429/12-6/KW
  Opodatkowanie i dokumentowanie czynności wykonywanych przez Wspólnotę.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-449/12/AW
  Czy dla czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości do używania Spółce utworzonej ze Szpitala, Powiat będzie działał jako podatnik VAT; czy obowiązany jest do wystawienia faktury z tytułu tej czynności oraz do jej opodatkowania?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-418/12-5/AO
  Dot. odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej na męża Wnioskodawczyni
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-409/12/ICz
  Przesyłanie, przechowywanie faktur VAT w formacie elektronicznym oraz digitalizowanie otrzymywanych od kontrahentów dokumentów (faktur VAT, paragonów oraz rachunków) w formacie papierowym i przechowywania ich w zdigitalizowanej (elektronicznej) formie.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-147a/10/12-S/KM
  1. Czy dostawa towarów, jaka jest dokonywana przez Wnioskodawcę, powinna być kwalifikowana jako dostawa gazu przewodowego w rozumieniu art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy Wnioskodawca powinien rozpoznawać obowiązek podatkowy w VAT z tytułu opisywanych dostaw zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ww. ustawy, tj. w momencie upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie łączącej Wnioskodawcę z klientem? 3. Czy w sytuacji, gdy pisemna umowa zawarta między Wnioskodawcą a odbiorcą gazu nie zawiera zapisów dotyczących terminów płatności za dostarczany gaz, decydujący dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego powinien być termin płatności określony na fakturze, gdyż termin płatności określony na fakturach jest elementem umowy pomiędzy stronami? 4. Czy szczególnemu momentowi rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT będzie podlegać także część należności dotycząca opłaty eksploatacyjnej dotyczącej zbiorników Wnioskodawcy, gdyż stanowi ona część kalkulacyjną wynagrodzenia za dostawę gazu? 5. Jeżeli klienci będą dokonywać płatności wcześniej niż w terminach określonych w umowie, czy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT w związku z wcześniejszym otrzymaniem pieniędzy? Dotyczy to w szczególności wpłat za prognozowane zużycie w następnym półroczu, dokonanych przez klientów przed terminami płatności dla tych wpłat. 6. Czy Wnioskodawca może wystawiać faktury za gaz wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy? Czy jednocześnie ostatecznym terminem, w którym Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić faktury VAT jest chwila powstania obowiązku podatkowego, tj. upływ terminu płatności? 7. Czy jako datę sprzedaży Wnioskodawca może podać na fakturze tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-722/10/12-S/MN
  Elektroniczna faktura korygująca, która nie zawiera numeru faktury pierwotnej (korygowanej) nie będzie wystawiona prawidłowo dla celów rozliczania podatku od towarów i usług.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-302/12/BW
  Stawka podatku VAT dla usługi wynajmu mieszkania oraz dokumentowanie czynności wynajmu mieszkania.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-514/12/RSz
  Przyjmowanie od kontrahentów papierowych faktur korygujących do faktur elektronicznych oraz ujmowania ich w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-392/12-2/IGo
  Obowiązek wystawienia faktury VAT na odsetki z tytułu udzielania pożyczek.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-397/12-3/MP
  Sprzedaż będąca przedmiotem zapytania nie może być uznana za sprzedaż o charakterze ciągłym, a co za tym idzie nie stwarza podstaw do zastosowania regulacji zawartej w § 5 ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z § 9 ust. 2 rozporządzenia. Obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczono usługę.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-186/12-5/JM
  W sytuacji gdy Wnioskodawca udzieli rabatu handlowego rozliczanego okresowo w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów na rzecz danego kontrahenta będzie miał prawo udokumentować taki rabat fakturą korygującą na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia. W przypadku, gdy rabat handlowy rozliczany okresowo nie będzie odnosił się do wszystkich dostaw towarów na rzecz danego kontrahenta, wówczas Wnioskodawca nie będzie miał prawa do udokumentowania takiego rabatu fakturą korygującą na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia. Wówczas Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawić fakturę korygującą na zasadach przewidzianych w § 13 ust. 2 rozporządzenia.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-186/12-4/JM
  W sytuacji gdy Wnioskodawca nie udzielił rabatu handlowego rozliczanego miesięcznie oraz rabatu handlowego rocznego dla wszystkich dostaw towarów nie ma prawa udokumentować takiego rabatu fakturą korygującą na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia. W takiej sytuacji Wnioskodawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą na zasadach przewidzianych w § 13 ust. 2 rozporządzenia.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-316/12-2/AP
  Czy faktury wysłane w opisany sposób, czyli zabezpieczone tylko elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, spełniają warunek autentyczności pochodzenia i integralności treści, o którym mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-185/12-3/KSU
  1) Czy data zakupu towarów przyjęta w księdze przychodów i rozchodów w rubryce 10, w dniu 3 stycznia 2012 r. jest datą prawidłową? 2) Czy koszt zakupu towarów zaewidencjonowany w księdze dnia 3 stycznia 2012 r., a przeliczony wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury zagranicznego dostawcy jest prawidłowo przyjęty?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-185/12-2/KSU
  1) Czy data zakupu towarów przyjęta w księdze przychodów i rozchodów w rubryce 10, w dniu 3 stycznia 2012 r. jest datą prawidłową? 2) Czy koszt zakupu towarów zaewidencjonowany w księdze dnia 3 stycznia 2012 r., a przeliczony wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury zagranicznego dostawcy jest prawidłowo przyjęty?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-185/12-3/KSU
  1) Czy data zakupu towarów przyjęta w księdze przychodów i rozchodów w rubryce 10, w dniu 3 stycznia 2012 r. jest datą prawidłową? 2) Czy koszt zakupu towarów zaewidencjonowany w księdze dnia 3 stycznia 2012 r., a przeliczony wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury zagranicznego dostawcy jest prawidłowo przyjęty?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-185/12-2/KSU
  1) Czy data zakupu towarów przyjęta w księdze przychodów i rozchodów w rubryce 10, w dniu 3 stycznia 2012 r. jest datą prawidłową? 2) Czy koszt zakupu towarów zaewidencjonowany w księdze dnia 3 stycznia 2012 r., a przeliczony wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury zagranicznego dostawcy jest prawidłowo przyjęty?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-355/10/12-S/MN
  Czy kopie faktury VAT wystawianych przez Spółkę, dokumentujących dokonane czynności, mogą być przechowywane w wersji elektronicznej (PDF)?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-+387/10/12-S1/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-387/10/12-S/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie przechowywania kopii faktur w formie elektronicznej.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1560/11-2/JK
  możliwość przechowywania kopii faktur papierowych w formie elektronicznej
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1275/11/RSz
  przechowywanie kopii faktury w formie innej niż papierowej
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1335/11/BG
  w zakresie ustalenia, czy dowody księgowe przechowywane w formie elektronicznej są prawidłowymi dowodami do udokumentowania przychodów i kosztów podatkowych Spółki
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-57/11-4/JM
  W przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca nie może doliczać podatku VAT należnego do opłat za użytkowanie lokali przeznaczonych pod prowadzenie działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi (funkcjonowanie biur Spółdzielni), ponieważ Wnioskodawca nie może wystawiać faktur na własną rzecz. Czynności polegające na wykorzystywaniu lokali do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi (funkcjonowanie biur Spółdzielni) nie stanowią odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-911/11-5/RG
  Czy faktury VAT stanowiące podstawę odliczenia ww. VAT muszą być wystawiane na PU , czy wystarczające jest wystawienie faktury imiennie na Pana, bez wskazywania nazwy jego działalności gospodarczej ?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-251/11-4/PM
  W którym momencie powstaje przychód podatkowy w przypadku refakturowania pojedynczych usług i w przypadku refakturowania usług rozliczanych okresowo?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-251/11-5/PM
  Czy w przypadku usług refakturowanych okresowo przychodem podatkowym jest wartość rekakturowanych usług ujętych w refakturze (obejmującą usługi, które w przyjętym okresie rozliczeniowym, na podstawie otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur, zostały zweryfikowane jako dotyczące podmiotów trzecich usługi podlegające refakturowaniu)?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1338/11-2/AS
  wystawianie faktur w formie elektronicznej
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-585/11-7/EWW
  Akceptacja otrzymywania faktury elektronicznej, prawo do odliczenia, faktury elektroniczne – VAT RR.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1248/11-4/MN
  Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanych, należących do Gminy na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne – opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, faktura i termin jej wystawienia.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1248/11-5/MN
  Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanych, należących do Gminy na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne – opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, faktura i termin jej wystawienia.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1248/11-4/MN
  Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanych, należących do Gminy na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne – opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, faktura i termin jej wystawienia.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1248/11-5/MN
  Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanych, należących do Gminy na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne – opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, faktura i termin jej wystawienia.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1248/11-4/MN
  Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanych, należących do Gminy na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne – opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, faktura i termin jej wystawienia.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1313/11-2/BS
  prawidłowość wystawiania faktur VAT;
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1306/11/LSz
  Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług dotyczących szkoleń skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, których udział jest finansowany ze środków publicznych. Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług dotyczących szkoleń dla podmiotów (uczestników) spoza sektora finansów publicznych, które nie są finansowane w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych. Prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług bezpośrednio związanych z realizacją szkoleń. Sposób korygowania faktur VAT w przypadku, gdy jako cenę umowną określono kwotę brutto. Wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od podatku VAT na fakturze.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1090/11-2/MN
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług, oraz w zakresie dokumentowania świadczonych usług za pomocą faktur VAT.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-618/09/11-S/DS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym:- różnice kursowe powstające na kwocie brutto transakcji należy w całości alokować do kwoty netto transakcji,- w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, różnice kursowe od tej części należności, która odpowiada wartości podatku VAT będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-105/11-2/ASZ
  1) Czy prawidłowe jest wpisanie do księgi podatkowej kosztu zakupu towarów handlowych pod datą otrzymania towarów, tj. datą 6 lipca 2011 r., opierając się na § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?2) Czy w opisanej sytuacji koszt zakupu towarów należało wpisać do księgi podatkowej pod datą wystawienia faktury zakupu, tj. datą 30 czerwca 2011 r., stosując zapis art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-700/11/ICz
  Prawo do odliczenia całości podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej na obojga małżonków.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-194/11-4/ALN
  Czy w przypadku kwot, które wpłynęłyby na konto bankowe Gminy od partnerów (innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, publicznych uczelni wyższych, uniwersytetu), należy rozpoznać i odprowadzić należny podatek od towarów i usług oraz udokumentować ww. fakt poprzez wystawienie na rzecz tych podmiotów faktur VAT (traktując je jako odpowiednik zaliczki), czy też uznać, iż w opisanym przypadku nie mamy do czynienia z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, co w konsekwencji rodziłoby konieczność udokumentowania ww. kwot notą obciążeniową (księgową)?Czy w przypadku zakupu towarów i usług w ramach projektu, udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na lidera projektu, tj. Gminę, będzie jej przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w nich zawartego?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-158/11-4/JN
  Obowiązek wystawienia faktury oraz prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT w związku ze sprzedażą ciągnika.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-669/11-6/JO
  Zastosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych usług medycznych dokumentowanych rachunkiem
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-611/11-4/SM
  treść wystawianych faktur VAT
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-727/11-6/AD
  Czy wystawiane faktury VAT za wkład własny (wnoszony w postaci gotówki) stanowią obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a w związku z tym czy Wnioskodawczyni prawidłowo dokumentuje wkład własny uczestników szkoleń?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-599/11-5/BS
  usługi budowlane, obowiązek podatkowy, stawki podatku, przepisy przejściowe, faktura, wystawienie faktury;
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-17/11-4/KSU
  Jak ująć zakup towarów handlowych z Chin w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w którym roku podatkowym?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-256/11-4/LK
  miejsce świadczenia usług notyfikacyjnych na rzecz jednostek certyfikujących
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-181/11-2/JC
  Czy prawidłowy jest pogląd Spółki, że faktury wystawione na Spółkę, od dostawców z Chin są wystarczającym dowodem poniesienia przez Spółkę kosztu bezpośredniego (łącznie z dowodem zapłaty) a faktury wystawione przez Spółkę potwierdzające sprzedaż tego towaru odbiorcy na terenie USA dowodem uzyskania przychodu?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-479/11-4/JO
  Spółka będzie miała prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez kontrahenta na przedmiotowy towar, w dwóch kolejnych następujących po sobie okresach rozliczeniowych
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-267/11-2/AS
  elektroniczne wystawianie i przesyłanie faktur VAT
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-206/11-4/JC
  Czy w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2011 r. dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych Spółki na podstawie wydrukowanej i przechowywanej w formie papierowej faktury VAT przesłanej od Kontrahenta za pośrednictwem maila albo faksu na zasadach i w okolicznościach opisanych w przedstawionym stanie faktycznym (m.in. jest to koszt spełniający przesłanki z art. 15 ust. 1 updop do zaliczenia go w koszty podatkowe) można uznać za dzień poniesienia kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e updop?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-430/11-2/KAN
  wystawienie faktury VAT bez przedstawienia paragonu
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-11/10/11-S/DS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym różnice kursowe od tej części środków własnych w walucie obcej, która odpowiada wartości podatku VAT płaconego na rzecz kontrahenta, będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych Spółki?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-11/10/11-S-1/DS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym różnice kursowe od tej części środków własnych w walucie obcej, która odpowiada wartości podatku VAT płaconego na rzecz kontrahenta, będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych Spółki?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-11/10/11-S/DS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym różnice kursowe od tej części środków własnych w walucie obcej, która odpowiada wartości podatku VAT płaconego na rzecz kontrahenta, będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych Spółki?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-11/10/11-S-1/DS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym różnice kursowe od tej części środków własnych w walucie obcej, która odpowiada wartości podatku VAT płaconego na rzecz kontrahenta, będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych Spółki?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-109/11-5/AD
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących oraz ustalania obowiązku podatkowego w przypadku korekt faktur VAT dotyczących inwestycji budowlanych dofinansowywanych z Funduszy Unijnych.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-910/08/11-S/AK
  Czy po otrzymaniu premii pieniężnej należy wystawić fakturę VAT i opodatkować podatkiem VAT?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1177/10-4/LK
  rozliczenie podatku VAT do końca 2009r. z tytułu świadczenia usług marketingowych oraz rozlicznie podatku VAT do końca 2009r. z tytułu świadczenia usług reklamy oraz rozliczeń podatku VAT od stycznia 2010r.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1138/10-6/LK
  Uznanie dokonywanej dostawy za sprzedaż o charakterze ciągłym oraz sposobie wystawienia faktury w związku z dokonywaną dostawą towarów.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1874/10-6/JK
  Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1874/10-5/JK
  Podatek od towarów i usług w zakresie terminu wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż ciągłą.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1874/10-8/JK
  Podatek od towarów i usług w zakresie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1874/10-6/JK
  Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1874/10-7/JK
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia jednej faktury za cały miesiąc.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1874/10-8/JK
  Podatek od towarów i usług w zakresie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1347/10-2/WS
  Moment powstania przychodu przy wykonywaniu działalności związanej ze wznoszeniem obiektów.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1953/10-2/SJ
  Czy momentem wystawienia faktury oraz faktury korygującej w formie elektronicznej przez Spółkę oraz momentem odebrania faktury oraz faktury korygującej w formie elektronicznej przez danego Dealera, jest moment umieszczenia przedmiotowej faktury w systemie komputerowym (platformie)?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-132/11-2/IGo
  W zakresie prawidłowości wystawianych faktur elektronicznych.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1953/10-3/SJ
  Czy akceptacja na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz faktyczna wymiana faktur elektronicznych może być ograniczona do wybranych transakcji (np. grup asortymentowych) pomiędzy Dealerem a Spółką?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1892/10-2/MN
  1. Czy część wkładu prywatnego przedsiębiorcy wnoszona w gotówce podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Jak należy udokumentować wpłatę gotówki będącą wkładem prywatnym wnoszonym przez pracodawcę?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1165/10/TS
  Określenie nazwy sprzedawcy na fakturze VAT.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1081/10-4/LK
  Określenie miejsca świadczenia nabywanych usług oraz prawo do odliczenia w zw. z ich nabyciem.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-753/10-5/JC
  Czy Spółka ma prawo zaliczyć wydatki udokumentowane fakturą przesłaną drogą elektroniczną lub faksem do kosztów uzyskania przychodów?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1102/10-7/SM
  Treść wystawianych faktu VAT (dokumentujących sprzedaż oleju opałowego) na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (posługujących się nazwą firmy nie zawierającą nazwiska i imienia tej osoby)
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1766/10-4/MN
  Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnie przekazywanych towarów na cele reprezentacji i reklamy.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1689/10-6/MN
  Sprzedaż domeny internetowej, wystawienie faktury, stawka podatku.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-288/10-5/DS
  1. Czy wstępną opłatę z tytułu zawartej umowy leasingowej należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (opłaty), czy podzielić proporcjonalnie na czas za zawartej umowy (36 miesięcy). W 2010 zawarto już 14 umów leasingu, więc kwota wynikająca z pierwszych opłat jest znacząca. 2. Czy różnice kursowe wynikające z zapłaty kwoty podatku VAT wg faktury zakupu w EUR są kosztem uzyskania przychodu tak jak różnice kursowe od kwoty netto wyrażonej na tej fakturze.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-288/10-4/DS
  1. Czy wstępną opłatę z tytułu zawartej umowy leasingowej należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (opłaty), czy podzielić proporcjonalnie na czas za zawartej umowy (36 miesięcy). W 2010 zawarto już 14 umów leasingu, więc kwota wynikająca z pierwszych opłat jest znacząca. 2. Czy różnice kursowe wynikające z zapłaty kwoty podatku VAT wg faktury zakupu w EUR są kosztem uzyskania przychodu tak jak różnice kursowe od kwoty netto wyrażonej na tej fakturze.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1196/10-2/NS
  Termin wystawienia faktury przy świadczeniu usług budowlanych.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1071/10-2/AK
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktury VAT w programie komputerowym i przekazania jej oryginału za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie pliku PDF.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1046/10-3/AI
  1. Czy w przedstawionej sprawie Spółka ma prawo wystawić fakturę VAT (zwaną fakturą wstępną)? 2. W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i gazu przewodowego, rozliczanej na zasadach przedstawionych w opisie sprawy, w przypadku, gdy termin płatności został określony w umowie?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-763/10/ICz
  Prawidłowość przesyłania papierowych faktur VAT drogą elektroniczną.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-947/10-2/LK
  wystawienia faktur dokumentujących przewóz towarów do spółek w Wielkiej Brytanii, oraz w zakresie doliczania marży handlowej przy sprzedaży towarów
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1074/10/BW
  Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT oraz z faktur korygujących otrzymywanych przez Spółkę (niebędących fakturami elektronicznymi) za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail (np. w formacie PDF) w rozliczeniu za okres, w którym zostały otrzymane w ten sposób ewentualnie w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-760/10/BW
  Czy poprzez komputerowe sporządzenie (wygenerowanie) faktur VAT i faktur korygujących (niebędących fakturami elektronicznymi) dokumentujących dokonane przez Spółkę dostawy towarów i usług, a następnie przesłanie tychże faktur odbiorcom faksem lub pocztą e-mail (np. w formacie PDF), Spółka spełnia wymóg wystawienia faktury VAT w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy o VAT?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-648/07/10-5/S/PS/KOM
  W przypadku usług ciągłych (jeżeli strony nie ustanowiły odrębnie) przyjmuje się, że każdorazowe wystawienie faktury potwierdza częściowe wykonanie usługi i rodzi obowiązek podatkowy. Należy zauważyć, iż wymienione we wniosku usługi obsługi technicznej hal handlowych nie są usługami, co do których ma zastosowanie szczególny obowiązek podatkowy wynikający z przepisu art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11 w/w ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego też stanowisko Spółki, iż faktura za usługę wykonywaną w danym miesiącu może być wystawiana przez Wnioskodawcę na początku tego miesiąca (tj. w trakcie realizacji usługi, którą wystawiona faktura dokumentuje) i rozlicza on podatek VAT należny zawarty w przedmiotowych fakturach w rozliczeniu za miesiące ich wystawienia, jest prawidłowe.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-17/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-18/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-19/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-18/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-16/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-17/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-15/MN
  W zakresie momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-14/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-13/MN
  W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-12/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-11/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw. uzupełnienia ilości.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-10/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-11/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw. uzupełnienia ilości.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-12/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-10/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-9/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-8/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-9/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-8/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-7/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-8/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-7/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-6/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-5/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-7/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-6/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-20/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-19/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-20/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-4/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-5/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-27/MN
  W zakresie momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-26/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-25/MN
  W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-26/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-25/MN
  W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-24/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-22/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-21/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-24/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-23/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw.uzupełnienia ilości.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-22/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1138/10/MO
  Czy prawidłowe jest postępowanie Spółki polegające na ujęciu "na bieżąco" dla celów rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych faktur VAT korygujących wystawionych przez Kontrahenta wykazujących zmianę wysokości wynagrodzenia należnego na rzecz Kontrahenta z tytułu Usług zafakturowanych pierwotnie na rzecz Spółki za poszczególne miesiące od stycznia do marca 2008 r., która to zmiana wynika z przeprowadzonej przez Kontrahenta Weryfikacji zakończonej w lipcu 2010 r.?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1441/10-4/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług reklamowych związanych z organizacją imprezy organizowanej w ramach zadań własnych gminy na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-526/10-4/JC
  Czy faktury VAT przesłane Spółce przez Kontrahenta za pośrednictwem poczty elektronicznej (mail) albo faksu, na zasadach opisanych w przedstawionym stanie faktycznym, są prawidłowymi dokumentami potwierdzającymi dokonanie transakcji, na podstawie których wydatek dla celów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznaje się za koszt poniesiony?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-892/10-4/AP
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym dochodzi do świadczenia usług na rzecz Spółki, z tytułu którego wynagrodzeniem jest premia roczna, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku VAT wynikającego z tak wystawionych faktur?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-654/10/ASz
  prawidłowość wystawiania faktur
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-851/10-2/SM
  Miejsce świadczenia wykonywanych czynności i treść wystawianych faktur VAT.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-816/10-2/JF
  Wnioskodawca ma obowiązek faktury VAT wystawić w wersji papierowej co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje kontrahent, a kopię zatrzymuje Wystawca – zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia. Wnioskodawca będzie zobowiązany do przechowywania kopii faktur oraz faktur korygujących, a także duplikatów dokumentów w oryginalnej postaci, w której dokumenty te zostały wystawione.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-511/10-4/JC
  Czy otrzymywane w opisany powyżej sposób faktury stanowią dokument pozwalający na uznanie określonych w nich należności za koszty uzyskania przychodów przy założeniu, że należności te stanowią wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-787/10-2/JF
  Wystawiona faktura VAT wysłana do nabywcy towaru drogą elektroniczną wyłącznie w postaci PDF bez doręczenia faktury w formie papierowej ani w formie elektronicznej nie jest dokumentem spełniającym wymogi art. 106 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca na podstawie takiej faktury nie ma prawa na jej podstawie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1242/10-2/AD
  1. Czy oryginały faktur VAT, korekt faktur VAT (lub ich duplikaty) otrzymane od dostawcy drogą elektroniczną w formacie PDF, a następnie wydrukowane stanowią podstawę do odliczenia podatku VAT naliczonego z uwzględnieniem innych warunków, które należy spełnić aby uzyskać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług? Jeżeli oryginały faktur VAT lub korekt faktur VAT (czy też ich duplikaty) otrzymanych od dostawcy drogą elektroniczną w formacie pdf nie uprawniają do odliczenia podatku naliczonego to z jakich uregulowań prawnych to wynika? 2. Czy Zainteresowany do faktur VAT i faktur korygujących (lub do ich duplikatów) otrzymanych drogą elektroniczną za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej w formacie PDF, a następnie wydrukowanych na papierze może stosować przepisy, które stosuje się do faktur VAT, korekt faktur VAT (ich duplikatów) otrzymanych w formie papierowej drogą pocztową czy też otrzymanych bezpośrednio od dostawcy? Jeżeli nie to proszę o podanie podstawy prawnej?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1014/10/BM
  w zakresie terminu rozliczania zbiorczych faktur korygujących zwiększających cenę
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1013/10/BM
  w zakresie terminu rozliczania zbiorczych faktur korygujących zwiększających cenę
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1012/10/BM
  w zakresie prawidłowości dokumentowania zbiorczą fakturą korygującą obrotu polegającego na podwyższeniu cen
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-710/10/BM
  w zakresie prawidłowości dokumentowania zbiorczą fakturą korygującą obrotu polegającego na podwyższeniu cen
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-825/10-4/JL
  Otrzymanie faktury poprzez systemy elektroniczne, bez stosowania przepisów regulujących tę materię, powoduje, że wystawione faktury nie są uznane na gruncie ustawy o VAT za dokumenty wprowadzone do obrotu prawnego. Skoro zaś nie zostały wprowadzone, nie mogą korzystać z ochrony prawnej, a Wnioskodawca nie jest upoważniony do stosowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur, co przewiduje art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-838/10-2/MP
  Spółka będzie miała prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez świadczących usługi opieki serwisowej "z góry", przed wykonaniem usługi i dokonaniem płatności. W rozliczeniu za okres, w którym nastąpi płatność przez Spółkę "z góry" na podstawie otrzymanych faktur.Przyjęty natomiast sposób fakturowania usług opieki serwisowej "z góry" jest nieprawidłowy.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-831/10-4/ISz
  wystawienie faktury w swoim systemie sprzedażowym, a wydrukowanie na drukarce kontrahenta
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-485/10-2/JC
  Czy otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej faktura w formacie PDF lub TIFF będzie stanowić podstawę do rozliczenia wydatku, który został nią udokumentowany, w kosztach uzyskania przychodów (jako koszt bezpośredni lub pośredni, jak i jako środek trwały lub wartość niematerialna i prawna), o ile dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-798/10-2/MP
  Faktury i faktury korygujące przesyłane pocztą elektroniczną lub faksem nie rodzą żadnych skutków prawnych. Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych droga elektroniczną w postaci pliku PDF.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-578/10/BW
  Czy proponowany przez Wnioskodawcę sposób dostarczania faktur elektronicznych spełnia wymogi prawa?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-930/10/AK
  którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy (miesiąc) został już zamknięty?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-784/10-4/AP
  Czy dokumenty w formie elektronicznej, zawierające wszystkie wymagane w przypadku faktury dane przesyłane kontrahentom Wnioskodawcy pocztą elektroniczną lub faksem, celem ich wydrukowania przez odbiorcę i odpowiadające im dokumenty otrzymane przez Spółkę pocztą elektroniczną lub faksem i następnie drukowane przez Spółkę będą mogły być traktowane jako faktury lub faktury korygujące w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług? Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach i fakturach korygujących otrzymanych drogą elektroniczną lub faksem, niebędących przy tym fakturami przesłanymi za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub systemu danych elektronicznych (EDI)?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-618/09/10-S-3/DS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym: 1. różnice kursowe powstające na kwocie brutto transakcji należy w całości alokować do kwoty netto transakcji, 2. w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, różnice kursowe od tej części należności, która odpowiada wartości podatku VAT będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-467/10-2/JC
  Czy otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej faktura w formacie PDF stanowi podstawę do zaliczenia wydatku, który został nią udokumentowany do kosztów uzyskania przychodów (zarówno w odniesieniu do kosztów bezpośrednich i pośrednich jak i jako środek trwały lub wartość niematerialna i prawna) o ile dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-478/10-4/IZ
  W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym Spółka wnosi o wyjaśnienie czy dopuszczalne jest przechowywanie kopii faktur VAT w komputerowym systemie księgowym, w którym dokumenty te były wystawione, przy czym w każdym momencie możliwe będzie wydrukowanie kopii faktury, bez obowiązku przechowywania wystawionej kopii faktury w postaci papierowej?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-637/10-2/SM
  Uregulowania dotyczące wzajemnych rozliczeń w ramach umowy konsorcjum
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-692/10-4/JL
  Otrzymanie faktury poprzez systemy elektroniczne, bez stosowania przepisów regulujących tę materię, powoduje, że wystawione faktury nie są uznane na gruncie ustawy o VAT za dokumenty wprowadzone do obrotu prawnego. Skoro zaś nie zostały wprowadzone, nie mogą korzystać z ochrony prawnej, a Wnioskodawca nie jest upoważniony do stosowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur, co przewiduje art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-450/10-4/IZ
  Otrzymanie faktury poprzez systemy elektroniczne, bez stosowania przepisów regulujących tę materię, powoduje, że wystawione faktury nie są uznane na gruncie ustawy o VAT za dokumenty wprowadzone do obrotu prawnego. Skoro zaś nie zostały wprowadzone, nie mogą korzystać z ochrony prawnej, a Wnioskodawca nie jest upoważniony do stosowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur, przewidzianego w art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-612/10-2/SM
  dokumentowanie faktu udzielenia licencji na leki kontrahentowi chińskiemu
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-753/10-4/ISZ
  Prawidłowości wystawienia faktur.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-639/10/KT
  Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym ją wystawiono, także wówczas, gdy w ustawowym terminie do złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy podmiot nie uzyska potwierdzenia otrzymania tej faktury przez nabywcę towarów.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-793/10/BG
  w zakresie ustalenia, czy dowody księgowe przechowywane w formie elektronicznej są prawidłowymi dowodami do udokumentowania przychodów i kosztów podatkowych Spółki
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-639/10/KT
  Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym ją wystawiono, także wówczas, gdy w ustawowym terminie do złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy podmiot nie uzyska potwierdzenia otrzymania tej faktury przez nabywcę towarów.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-667/10-2/MP
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych droga elektroniczną w postaci pliku PDF.
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-560/10-4/BS
  Moment powstania obowiązku podatkowego i obowiązku wystawienia faktury z tytułu wydania towarów, będących przedmiotem umowy przewłaszczenia a prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-872/10-2/AD
  Czy Spółka poprawnie chce zorganizować wymianę faktur w taki sposób, że podpisze umowy, w których odbiorcy faktur zgodzą się na przesyłanie faktur w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2010 r., sygn. I FSK 1444/09 a przechowywania kopii faktur na nośnikach informacji z gotowością wydrukowania ich na żądanie organu podatkowego zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2009 r., sygn. I FSK 1169/08?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-480/10-4/AK
  brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych droga elektroniczną w postaci pliku PDF
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-662/10-2/HW
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zawierane przez niego umowy będą dla celów podatku od towarów i usług traktowane jak dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy VAT? (leasing finansowy) 2. Czy Zainteresowany obowiązany jest wystawić dwie faktury VAT – pierwszą na kwotę rat leasingowych i drugą fakturę na kwotę wartości rezydualnej (ceny warunkującej przeniesienie własności)?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-52/10-2/DS
  Czy powstałe przy zapłacie należności, bądź zobowiązań różnice pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług przeliczonego z waluty obcej i wyrażonego na fakturze w PLN, a wartością tego podatku przeliczonego na PLN w momencie zapłaty za faktury stanowią jakikolwiek inny przychód podatkowy (np. jako otrzymane pieniądze, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), bądź koszt podatkowy?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-529/10-4/JL
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów, dokumentujących udzielanie premii pieniężnych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących udzielanie premii pieniężnych kontrahentom w związku ze spełnieniem określonych warunków, w określonym czasie, z którymi nie wiąże się świadczenie jakichkolwiek usług.
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-406/10-2/MM
  Czy opisane działania, rozwiązania systemowe i procedury spełniają wymagania, określone przez Rozporządzenie, i tym samym uprawniają do stosowania wystawiania, przesyłania oraz archiwizowania faktur w formie elektronicznej?Czy momentem wystawienia faktury oraz faktury korygującej w formie elektronicznej przez Spółkę oraz momentem odebrania faktury oraz faktury korygującej w formie elektronicznej przez danego Dealera jest moment umieszczenia przedmiotowej faktury w systemie komputerowym (platformie)?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-406/10-4/MM
  akceptacja na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz faktyczna wymiana faktur elektronicznych może być ograniczona do wybranego zakresu czynności (grup asortymentowych) pomiędzy Wnioskodawcą a Dealerami.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-699/10-2/JF
  wystawiane przez Wnioskodawcę faktury VAT zawierające podatek w złotówkach spełniają przesłankę wyrażoną § 5 ust. 6 rozporządzenia i niezależnie od waluty użytej w pozostałych pozycjach dokumentu z punktu widzenia podatku od towarów i usług są fakturami wystawionymi w sposób prawidłowy.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-322/10-2/IZ
  Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku wystawiania faktur VAT i odprowadzania podatku należnego, w przypadku gdy należności za usługę najmu zostały zajęte przez organ egzekucyjny, uznać należy za nieprawidłowe.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-534/10-2/EK
  Wystawienie faktury oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywania usług składu produktów i materiałów opakowaniowych.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-452/10/ICz
  Czy z uwagi na fakt użytkowania przez Wnioskodawcę elektronicznego systemu informatycznego, spełniającego warunki określone w rozporządzeniu tzn. wydruk dokumentu źródłowego w oryginalnej formie, pozwala mu na przechowywanie kopii faktur VAT w formie zapisu elektronicznego i nie nakłada obowiązku drukowania kopii dokumentu w formie papierowej?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-526/10-2/ISz
  Wystawienie faktury VAT w mieniu sprzedawcy, odbiór faktury VAT w imieniu odbiorcy.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-369/10/JJ
  prawidłowość sposobu przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote, wykazanych w fakturze zaliczkowej i fakturze wystawionej po wykonaniu usługi rozliczającej otrzymaną zaliczkę oraz prawidłowość sposobu ujęcia w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT (jako podstawy opodatkowania i podatku VAT) wynikających z faktury zaliczkowej oraz faktury rozliczającej otrzymaną zaliczkę
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-487/10-4/MP
  Jeżeli Wnioskodawca wystawi fakturę dokumentującą sprzedaż pakietu usług serwisowych w momencie rejestracji odbiorcy i uiszczeniu przez niego jednorazowej opłaty, wówczas obowiązek z tego tytułu powstanie, zgodnie z przywołanym wyżej art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, tj. z chwilą wystawienia tej faktury.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-580/10/BG
  Kiedy powstanie przychód do opodatkowania od tak zawartej umowy, przy założeniu spełnienia warunków zakupu oleju w ilościach i terminach określonych przez producenta?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-334/10/AD
  Możliwość wystawienie jednej wspólnej faktury przez odrębnych podatników podatku od towarów i usług.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-362/10/AT
  Czy można zastosować taką zasadę ewidencji wartości sprzedaży usług najmu i wystawiać jedną wspólną fakturę.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-687/10-2/PG
  W przedmiotowej sprawie Spółka będzie uprawniona do wystawiania swoim kontrahentom faktur korygujących w formie papierowej do faktur wystawionych w formie elektronicznej z odpowiednią adnotacją, że faktura korygująca dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-391/10-4/AP
  W zakresie uzyskania akceptacji do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-392/10-2/AP
  W zakresie potwierdzenia przez kontrahenta otrzymania korekty faktury wystawionej w formie elektronicznej.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-175/10-4/JB/KG
  Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić fakturę VAT na rzecz nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą w sytuacji, gdy będzie w posiadaniu dokumentów, z których jednoznacznie wynika, iż sprzedaż taka miała miejsce. Zgodnie z myśl § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-218/10/BM
  w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego z faktur korygujących wystawionych w związku z wyrokiem sądu oraz ugodą
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-267/10/AW
  Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona faktura korygująca, bez konieczności posiadania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-338/10-4/AP
  W oparciu o przedstawiony powyżej stan faktyczny Spółka ma wątpliwości czy czynność udzielenia pożyczek podlega przepisom ustawy o VAT i jako usługa pośrednictwa finansowego, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z pozycją 3 załącznika nr 4 do tejże ustawy, a przez to nakłada na Spółkę obowiązek wystawienia faktury VAT?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-339/10-2/AP
  W zakresie prawidłowości akceptacji faktury przez osobę trzecią posiadającą pełnomocnictwo do podpisywania faktur VAT w imieniu dostawcy oraz odliczenia podatku naliczonego na niej wskazanego.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-216/10-3/RR
  Możliwość wystawienia faktury VAT RR przez osobę fizyczną - podatnika VAT, w sytuacji, gdy współmałżonek jest rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostawy produktów z gospodarstwa rolnego, stanowiącego wspólność majątkową.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-307/10-3/AP
  W zakresie dopuszczalności wystawiania faktur przez podmiot trzeci (Usługodawcę).
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-253/10-2/KG/SM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem; dokumentowanie obciążenia pracownika kosztami przeprowadzonych szkoleń
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-147b/10/KM
  1. Czy dostawa towarów, jaka jest dokonywana przez Wnioskodawcę, powinna być kwalifikowana jako dostawa gazu przewodowego w rozumieniu art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy Wnioskodawca powinien rozpoznawać obowiązek podatkowy w VAT z tytułu opisywanych dostaw zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ww. ustawy, tj. w momencie upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie łączącej Wnioskodawcę z klientem? 3. Czy w sytuacji, gdy pisemna umowa zawarta między Wnioskodawcą a odbiorcą gazu nie zawiera zapisów dotyczących terminów płatności za dostarczany gaz, decydujący dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego powinien być termin płatności określony na fakturze, gdyż termin płatności określony na fakturach jest elementem umowy pomiędzy stronami? 4. Czy szczególnemu momentowi rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT będzie podlegać także część należności dotycząca opłaty eksploatacyjnej dotyczącej zbiorników Wnioskodawcy, gdyż stanowi ona część kalkulacyjną wynagrodzenia za dostawę gazu? 5. Jeżeli klienci będą dokonywać płatności wcześniej niż w terminach określonych w umowie, czy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT w związku z wcześniejszym otrzymaniem pieniędzy? Dotyczy to w szczególności wpłat za prognozowane zużycie w następnym półroczu, dokonanych przez klientów przed terminami płatności dla tych wpłat. 6. Czy Wnioskodawca może wystawiać faktury za gaz wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy? Czy jednocześnie ostatecznym terminem, w którym Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić faktury VAT jest chwila powstania obowiązku podatkowego, tj. upływ terminu płatności? 7. Czy jako datę sprzedaży Wnioskodawca może podać na fakturze tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-147a/10/KM
  1. Czy dostawa towarów, jaka jest dokonywana przez Wnioskodawcę, powinna być kwalifikowana jako dostawa gazu przewodowego w rozumieniu art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy Wnioskodawca powinien rozpoznawać obowiązek podatkowy w VAT z tytułu opisywanych dostaw zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ww. ustawy, tj. w momencie upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie łączącej Wnioskodawcę z klientem? 3. Czy w sytuacji, gdy pisemna umowa zawarta między Wnioskodawcą a odbiorcą gazu nie zawiera zapisów dotyczących terminów płatności za dostarczany gaz, decydujący dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego powinien być termin płatności określony na fakturze, gdyż termin płatności określony na fakturach jest elementem umowy pomiędzy stronami? 4. Czy szczególnemu momentowi rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT będzie podlegać także część należności dotycząca opłaty eksploatacyjnej dotyczącej zbiorników Wnioskodawcy, gdyż stanowi ona część kalkulacyjną wynagrodzenia za dostawę gazu? 5. Jeżeli klienci będą dokonywać płatności wcześniej niż w terminach określonych w umowie, czy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT w związku z wcześniejszym otrzymaniem pieniędzy? Dotyczy to w szczególności wpłat za prognozowane zużycie w następnym półroczu, dokonanych przez klientów przed terminami płatności dla tych wpłat. 6. Czy Wnioskodawca może wystawiać faktury za gaz wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy? Czy jednocześnie ostatecznym terminem, w którym Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić faktury VAT jest chwila powstania obowiązku podatkowego, tj. upływ terminu płatności? 7. Czy jako datę sprzedaży Wnioskodawca może podać na fakturze tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-147b/10/KM
  1. Czy dostawa towarów, jaka jest dokonywana przez Wnioskodawcę, powinna być kwalifikowana jako dostawa gazu przewodowego w rozumieniu art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy Wnioskodawca powinien rozpoznawać obowiązek podatkowy w VAT z tytułu opisywanych dostaw zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ww. ustawy, tj. w momencie upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie łączącej Wnioskodawcę z klientem? 3. Czy w sytuacji, gdy pisemna umowa zawarta między Wnioskodawcą a odbiorcą gazu nie zawiera zapisów dotyczących terminów płatności za dostarczany gaz, decydujący dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego powinien być termin płatności określony na fakturze, gdyż termin płatności określony na fakturach jest elementem umowy pomiędzy stronami? 4. Czy szczególnemu momentowi rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT będzie podlegać także część należności dotycząca opłaty eksploatacyjnej dotyczącej zbiorników Wnioskodawcy, gdyż stanowi ona część kalkulacyjną wynagrodzenia za dostawę gazu? 5. Jeżeli klienci będą dokonywać płatności wcześniej niż w terminach określonych w umowie, czy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT w związku z wcześniejszym otrzymaniem pieniędzy? Dotyczy to w szczególności wpłat za prognozowane zużycie w następnym półroczu, dokonanych przez klientów przed terminami płatności dla tych wpłat. 6. Czy Wnioskodawca może wystawiać faktury za gaz wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy? Czy jednocześnie ostatecznym terminem, w którym Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić faktury VAT jest chwila powstania obowiązku podatkowego, tj. upływ terminu płatności? 7. Czy jako datę sprzedaży Wnioskodawca może podać na fakturze tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-147a/10/KM
  1. Czy dostawa towarów, jaka jest dokonywana przez Wnioskodawcę, powinna być kwalifikowana jako dostawa gazu przewodowego w rozumieniu art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy Wnioskodawca powinien rozpoznawać obowiązek podatkowy w VAT z tytułu opisywanych dostaw zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ww. ustawy, tj. w momencie upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie łączącej Wnioskodawcę z klientem? 3. Czy w sytuacji, gdy pisemna umowa zawarta między Wnioskodawcą a odbiorcą gazu nie zawiera zapisów dotyczących terminów płatności za dostarczany gaz, decydujący dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego powinien być termin płatności określony na fakturze, gdyż termin płatności określony na fakturach jest elementem umowy pomiędzy stronami? 4. Czy szczególnemu momentowi rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT będzie podlegać także część należności dotycząca opłaty eksploatacyjnej dotyczącej zbiorników Wnioskodawcy, gdyż stanowi ona część kalkulacyjną wynagrodzenia za dostawę gazu? 5. Jeżeli klienci będą dokonywać płatności wcześniej niż w terminach określonych w umowie, czy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT w związku z wcześniejszym otrzymaniem pieniędzy? Dotyczy to w szczególności wpłat za prognozowane zużycie w następnym półroczu, dokonanych przez klientów przed terminami płatności dla tych wpłat. 6. Czy Wnioskodawca może wystawiać faktury za gaz wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy? Czy jednocześnie ostatecznym terminem, w którym Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić faktury VAT jest chwila powstania obowiązku podatkowego, tj. upływ terminu płatności? 7. Czy jako datę sprzedaży Wnioskodawca może podać na fakturze tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-101/10/ICz
  Uznanie za prawidłowe dokonywanie elektronicznej wymiany danych z wykorzystaniem standardów innych niż EDIFACT.
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-94/10/BK
  Prawo do odliczenia i wystawiania faktur.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-93/10/BK
  Wystawianie faktur oraz odliczenie podatku.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-216/10-4/MP
  Bilet autoryzowany, powstały wskutek potwierdzenia przez konduktora promesy biletowej (uprzednio przekazanej użytkownikowi systemu e i wydrukowanej przez niego) i wydany pasażerowi po dokonaniu autoryzacji zgodnie z opisaną w stanie faktycznym procedurą spełnia warunki określone w § 17 pkt 1 rozporządzenia ws. wystawiania faktur (może zostać uznany za fakturę VAT) i w rezultacie stanowi wypełnienie przez Spółkę wynikającego z art. 106 ust 1 ustawy o VAT obowiązku wystawienia faktury VAT
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-137/07-11/BM/KOM
  VAT - w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawienia i braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-55/10-5/KG
  Opodatkowanie czynności wniesienia wkładu rzeczowego do spółki jawnej, obowiązek wystawienia faktury oraz jej wartość.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-50/10-2/JB
  Dokumentowanie usług najmu lokalu użytkowego, będącego własnością kilku podmiotów – sposób wystawienia faktur.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-30/10/AT
  Czy Wnioskodawczyni może zastosować zasadę ewidencji wartości sprzedaży usług najmu i wystawić jedną wspólną fakturę?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-176/10-2/AS
  Wystawianie faktur elektronicznych
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-11/10-3/DS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym różnice kursowe od tej części środków własnych w walucie obcej, która odpowiada wartości podatku VAT płaconego na rzecz kontrahenta, będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych Spółki?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-11/10-2/DS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym różnice kursowe od tej części środków własnych w walucie obcej, która odpowiada wartości podatku VAT płaconego na rzecz kontrahenta, będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych Spółki?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1273/09-2/IG
  Czy czynności wykonywane przez X na rzecz Y, za które X otrzymuje wynagrodzenie odpowiadające udziałowi X w kosztach działu obsługi sprzedaży ponoszonych przez X, stanowią świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT i podlegają opodatkowaniu VAT?Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez Y, dokumentujących udział X w kosztach działu obsługi sprzedaży ponoszonych przez Y?Jeśli czynności wykonywane przez X stanowią świadczenie usług w rozumieniu ustawy VAT, to czy przedmiotowe usługi mogą być traktowane jako usługi ciągłe, dla których okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, a w konsekwencji obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT z tytułu świadczenia przez X przedmiotowych usług powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wykonania usługi - przyjmując, że jest to ostatni dzień miesiąca za który następuje rozliczenie?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1256/09-2/JB
  Możliwość wystawiania faktur VAT w imieniu świadczącego usługi przewozów lotniczych, w oparciu o przepisy § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 28.11.2008 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…)
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1031/09/RS
  Uznanie za podatnika w związku z wykonywaniem usług prawniczych i obowiązku ich dokumentowania.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1237/09-2/JB
  Możliwość wystawiania faktur VAT w obcej walucie na terenie kraju oraz sposób przeliczania wartości wyrażonych w walucie obcej na polskie złote
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1068/09-4/IG
  1. Czy Spółka w zakresie udzielanych pożyczek będzie działać w charakterze podatnika VAT?2. Czy, w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, Spółka będzie miała obowiązek wystawiania faktur VAT z zastosowaniem stawki "zwolniona" na odsetki, które będzie pobierać od pożyczkobiorców?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1576/09-2/MN
  Czy Spółka ma prawo pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej również w przypadku braku potwierdzenia jej otrzymania przez kontrahenta?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1576/09-3/MN
  Czy Spółka ma prawo pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej również w przypadku braku potwierdzenia jej otrzymania przez kontrahenta?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1330/09-5/MN
  Podstawa opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej (grunt + budynki). Możliwość zastosowania 99% rabatu.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1330/09-4/MN
  Opodatkowanie rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomości obcej, wystawianie faktury i możliwość odliczenia podatku naliczonego przez właściciela nieruchomości.
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1330/09-6/MN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości wraz z budynkiem, wybudowanym przez kupującego nieruchomość (poniesione nakłady zostały ze sprzedającym rozliczone) – zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a. Możliwość rezygnacji ze zwolnienia – Wnioskodawca nie ma możliwości wybrania opodatkowania.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1418/09-2/MN
  Wystawianie faktur VAT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tylko w systemie komputerowym i drukowanie oryginału i kopii faktury tylko na żądanie nabywcy.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1049/09-2/SAP
  należy stwierdzić, iż czynność wniesienia w formie aportu do spółki osobowej znaków towarowych będzie spełniała definicję świadczenia usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT przedmiotowa czynność (aportu znaków towarowych oraz innych składników) opodatkowana będzie stawką podstawową w wysokości 22 %. Wnioskodawca będzie zobowiązany wystawić fakturę VAT dokumentującą przedmiotowy aport na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 28 listopada 2008 r. Odpowiednikiem obrotu wynikającym z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT zgodnie z art. 29 ust. 9 ustawy jest dla aportu wartość rynkowa wkładu niepieniężnego, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Wartość wkładu niepieniężnego określona w umowie spółki wynika z wyceny rynkowej przeprowadzonej przez rzeczoznawcę, która zawiera już w sobie podatek VAT.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-901/09-2/AP
  w oparciu o przedstawiony stan faktyczny na tle powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, iż Spółce nie przysługuje prawo, na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, rozpoznać obrót w okresie rozliczeniowym wystawienia faktury, w sytuacji gdy Spółka w tym okresie nie otrzymała zapłaty, ani też nie upłynął 30 dzień od wykonania usługi. Zauważyć bowiem należy, iż powyższy przepis art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT – mający pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną określoną w art. 19 ust. 1 - wskazuje ewidentnie na fakt, iż z tytułu wykonania ww. usług (dla których przewidziano szczególny moment powstania obowiązku podatkowego) dla powstania obowiązku podatkowego znaczenie ma fakt wykonania usługi, a także termin zapłaty, ale tylko wówczas, gdy kontrahent dokona płatności za wykonaną na jego rzecz usługę przed upływem 30 dni od dnia jej wykonania, gdyż 30. dnia obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od tego, czy zapłaty tej dokonano czy też nie. Tym samym nieprawidłowe jest stwierdzenie, iż Spółce przysługuje prawo uznawania za moment powstania obowiązku podatkowego chwili wystawienia faktury według ogólnej zasady powstania obowiązku podatkowego, wynikającej z art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, z pominięciem wymogów nakładanych przez art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-807a/09/AW
  Opodatkowanie czynności, za które wypłacane są premie pieniężne oraz sposób ich dokumentowania.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-860/09/MN
  Jeżeli nabywca będący osobą fizyczną żąda wystawienia faktury dokumentującej zaliczkę przed wykonaniem usługi, Uczelnia ma obowiązek jej wystawienia nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wykonania. Jeżeli natomiast zgłoszenie żądania wystawienia faktury następuje po wykonaniu usługi, lecz przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wykonania, Uczelnia ma obowiązek wystawienia faktury w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeżeli natomiast żądanie wystawienia faktury nastąpiło po upływie 3 miesięcy od dnia wykonania usługi, Uczelnia ma prawo odmówić jej wystawienia.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1216/09-2/MN
  1. Wystawianie faktur zaliczkowych do zaliczek otrzymanych w euro i złotówkach. 2. Rozliczenie otrzymanej zaliczki w fakturze dokumentującej częściowe wykonanie robót budowlano-montażowych, faktura w euro.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1051/09-2/SAP
  Czy opisana w stanie faktycznym sprzedaż przez internet przedmiotów kolekcjonerskich na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, udokumentowana fakturami VAT rodzi obowiązek wynikający z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, tj. prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-992/09/SD
  Czy Spółka postąpiła słusznie zaliczając faktury korygujące do przychodów miesiąca stycznia 2009 r., uznając, że zdarzenia rozpoznania momentu korekty przychodów miały miejsce w miesiącu styczniu 2009 r. ?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-848/09-6/SM
  uregulowania w zakresie wniesienia aportem budynków i budowli wraz z gruntem
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1092/09-2/AG
  Czy zakup towarów handlowych Spółka powinna zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z dniem wystawienia faktury, czy też z dniem otrzymania towaru, czy może z dniem otrzymania dokumentu SAD?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-804/09/AT
  Czy faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez Pana pracownika, jako osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rolnika ryczałtowego do otrzymania tej faktury w jego imieniu, spełniać będzie wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czy będzie można taką fakturę uznać za zawierającą czytelny podpis (ew. imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-924/09-2/IM
  W którym miesiącu w przedstawionej sytuacji powstał przychód podatkowy w podatku dochodowym?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1047/09-2/ASZ
  1. Czy jest możliwość dopisywania nazwy dodatkowej do nazwy głównej podatnika?2. Czy można wpisywać na fakturach sprzedaży i zakupu nazwę dodatkową (zawiera nazwę Spółki)?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-646/09-4/DS
  Czy różnice kursowe powstałe w związku z rozliczeniem wystawionych lub otrzymanych faktur wraz z częścią dotyczącą podatku VAT będą stanowiły koszty bądź przychody podatkowe lub też zwiększą lub zmniejszą wartość początkową majątku trwałego stanowiąc podstawę amortyzacji podatkowej (jeżeli dotyczą faktur zakupu majątku trwałego)?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-972/09-5/MT
  Moment powstania obowiązku podatkowego, obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej, podstawa opodatkowania oraz wystawienie faktury końcowej.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-972/09-4/MT
  Moment powstania obowiązku podatkowego, obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej, podstawa opodatkowania oraz wystawienie faktury końcowej.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-972/09-5/MT
  Moment powstania obowiązku podatkowego, obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej, podstawa opodatkowania oraz wystawienie faktury końcowej.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-623/09-2/EK
  Czy Spółka ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionych na fakturze VAT opakowań kaucjonowanych Grupy Ż(…)?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-829/09-4/JB
  opisana forma elektronicznej akceptacji dokonana w ramach zawartej umowy o stosowanie pomiędzy stronami systemu wymiany danych EDI (uwzględniającej wymogi zaleceń Komisji Europejskiej), przewidująca stosowanie procedur gwarantujących przesyłanie faktur, która zapewnia autentyczność i integralność faktur, spełnia warunki określone w § 3 pkt 2 w związku z § 4 pkt 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1216/09-3/MN
  1. Wystawianie faktur zaliczkowych do zaliczek otrzymanych w euro i złotówkach. 2. Rozliczenie otrzymanej zaliczki w fakturze dokumentującej częściowe wykonanie robót budowlano-montażowych, faktura w euro.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-618/09-3/DS
  Spółka ma wątpliwość czy w przedstawionym stanie faktycznym: 1) różnice kursowe powstające na kwocie brutto transakcji należy w całości alokować do kwoty netto transakcji, 2) czy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, różnice kursowe od tej części należności, która odpowiada wartości podatku VAT będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych.
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-671/09/AP
  Przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej wspólność małżeńską, fakturę winni wystawić obydwoje małżonkowie, na 50% wartości.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-672/09/AP
  Przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej wspólność małżeńską, fakturę winni wystawić obydwoje małżonkowie, na 50% wartości.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-722/09/AT
  Jakim dokumentem księgowym Spółka powinna przekazać powodowi brykieciarkę, która znajduje się w ewidencji środków trwałych Spółki, czy może to powód powinien wystawić Spółce jakiś dokument dla celów podatkowych, aby rozliczyć się z przejętej przez siebie brykieciarki?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-928/09-2/BP
  1) Kiedy nastąpi wykonanie usług wynikających z umowy agencyjnej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Kontrahentem? 2) Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług wynikający ze świadczenia usług agencyjnych przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-137c/09/ZG
  Wnioskodawca wystawiając w imieniu dostawcy faktury w formie elektronicznej, również może odbierać oraz zarządzać w imieniu dostawcy akceptacjami nabywców na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-137b/09/ZG
  Żaden bowiem przepis nie stanowi, iż musi to nastąpić w specjalnej formie. Potwierdzenie takie może więc być dokonane w każdej formie, która pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż konkretny odbiorca otrzymał korektę faktury z określeniem daty jej otrzymania. Stąd też komunikat wygenerowany w systemie będzie wystarczającym potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-137a/09/ZG
  Zlecenie innemu podmiotowi na podstawie umowy, technicznej czynności wystawienia faktury w formie elektronicznej w imieniu i na rzecz podatnika podatku od towarów i usług będącego dostawcą towarów lub usług jest zgodne z przepisami prawa podatkowego.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1164/09-2/MN
  Ustalenie, czy otrzymana od kontrahenta prowizja za świadczenie usługi jest kwotą brutto, czy też kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-600b/09/EŁ
  Określenie terminu wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług druku.
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-852/09-3/AK
  Oddanie rzeczy do użytkowania spełnia definicję dostawy towaru oraz każdy ze współwłaścicieli przedmiotu będzie mógł wystawić fakturę VAT na rzecz podmiotu trzeciego – konsorcjum.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-823/09-4/SAP
  Czy Spółka może wystawić fakturę VAT w terminie do 7 dni od wysyłki towaru?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-588/09/AW
  Opodatkowanie czynności, za które wypłacane jest wynagrodzenie w postaci zwrotu kosztów postoju oraz sposobu ich udokumentowania.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-679/09-5/JB
  Moment powstania obowiązku podatkowego i obowiązku wystawienia faktury z tytułu wydania towarów, będących przedmiotem umowy przewłaszczenia
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-543/09-2/CS
  Wprawdzie kwestia anulowania faktur nie jest zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług, czynność tę należy dopuścić w sytuacji naprawienia błędu, kiedy to faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Za błąd ten, zdaniem tut. Organu, nie można jednak uznać zastosowanego przez Wnioskodawcę rozwiązania polegającego na anulowaniu faktur VAT generowanych przez system informatyczny w sytuacji opisanej we wniosku.
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-644/09-2/JB
  Dot. uznania biletów kolejowych nabywanych za pośrednictwem internetu i drukowanych przez nabywcę za fakturę VAT.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-844/09-2/EWW
  Wystawianie faktury elektronicznej
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-571/09/KM
  Możliwość skorzystania z korekty w trybie art. 89a ustawy.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-538/09/TK
  Czy wynagrodzenie (wynikające z faktur VAT) z tytułu świadczenia usług przez Pana małżonkę (prowadzącą własną, odrębną pozarolniczą działalność gospodarczą) na Pana rzecz (wykonującego odrębną, własną pozarolniczą działalność gospodarczą) - stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu tej działalności (po jego pomniejszeniu o należny podatek od towarów i usług) i jako koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów pomniejsza przychody osiągane z prowadzonej działalności?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-625/09-4/BM
  faktury VAT przesyłane w formie elektronicznej
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-427/09-2/DS
  Jak powstała różnica kursowa od wartości brutto faktury wpływa na podstawę podatku dochodowego od osób prawnych? Czy w całości wpływa na zmianę podstawy w podatku dochodowym od osób prawnych (jest kosztem uzyskania przychodu), czyli zwiększa lub zmniejsza tą podstawę w zależności od kursu waluty?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-506/09/AP
  Wystawianie faktur w ostatnim dniu kwartału, będącego według umowy okresem rozliczeniowym.
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-487/09-5/HS
  1.Jeżeli Zakład wystawi w 2009 r. faktury korygujące, a dotyczące zawyżonych opłat za energię elektryczną za lata ubiegłe, to czy należy skorygować koszty uzyskania przychodów za te lata i sporządzić korekty deklaracji CIT-8? 2.Czy Spółka zobowiązana będzie do naliczenia i zapłaty odsetek zwłoki?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-367/09-4/KK
  W jakiej dacie należy rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku dochodowym?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-384/09-5/DS
  Spółka ma wątpliwość czy w przedstawionym stanie faktycznym: - różnice kursowe powstające na kwocie brutto transakcji należy w całości alokować do kwoty netto transakcji, - czy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, różnice kursowe od tej części należności, która odpowiada wartości podatku VAT będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-384/09-4/DS
  Spółka ma wątpliwość czy w przedstawionym stanie faktycznym: - różnice kursowe powstające na kwocie brutto transakcji należy w całości alokować do kwoty netto transakcji, - czy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, różnice kursowe od tej części należności, która odpowiada wartości podatku VAT będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-600/09-2/AI
  Wystawianie faktur oraz prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-268/09-2/DG
  W jakiej dacie, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinny być ewidencjonowane faktury korygujące, których przyczyną wystawienia jest błąd popełniony na fakturze pierwotnej?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-675/09-5/SJ
  Czy w sytuacji, kiedy Spółka posiada wewnętrzne jednostki organizacyjne – oddziały, dopuszczalne jest zawarcie z klientem umowy o stosowaniu faktury elektronicznej dla transakcji handlowych realizowanych tylko z centralą Spółki przy wyłączeniu oddziałów?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-675/09-3/SJ
  Czy dopuszczalne jest posiadanie dwóch odrębnych archiwów faktur wystawionych w formie elektronicznej dla wydzielonych dwóch grup odbiorców, np. osobne archiwum dla klientów będących podmiotami z grupy P, a osobne dla pozostałych klientów lub też osobne dla klientów krajowych, a osobne dla zagranicznych?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-675/09-4/SJ
  Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy o przesyłaniu faktury elektronicznej jedynie dla dokumentu faktury, podczas gdy faktura korygująca oraz duplikat faktury przesyłany byłby nadal w formie papierowej?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-267/09-2/DG
  W jakiej dacie, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinny być ewidencjonowane faktury korygujące, których przyczyną wystawienia jest błąd popełniony na fakturze pierwotnej?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-859/S/08-11/GD/AP
  W przypadku, gdy dzierżawca nie zapłaci czynszu rozliczanego w formie świadczonych usług przed końcem roku 2009, obowiązek podatkowy w zakresie tego czynszu, zgodnie z treścią powołanego przepisu powstanie w dniu 01.01.2010 r. W przypadku, gdyby dzierżawca przed tą datą zapłacił w formie pieniężnej część czynszu, który w umowie zobowiązał się pokryć świadczonymi przez siebie usługami, to z chwilą zapłaty tej części czynszu powstanie obowiązek podatkowy obejmujący zapłaconą kwotę. W przedmiotowej sprawie fakturę wystawia się, zgodnie z § 11 ust. 1 cyt. rozporządzenia, nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, lecz nie wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 11 ust. 2 rozporządzenia).
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-553/09-2/PW
  Czy dopuszczalne jest wystawianie faktur przez usługobiorcę - podatnika VAT zarejestrowanego w innym państwie członkowskim WE przy wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług przez podmiot zarejestrowany w Polsce jako podatnik p.t.u.?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-655/09-4/AK
  Faktura VAT – na kogo powinna być wystawiona.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-415/09/ICz
  Procedury gwarantujące zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności faktur elektronicznych.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-651/09-3/ISN
  Nie narusza przepisów podatkowych wystawianie faktur przez zarządcę.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-577/09/ICz
  Czy otrzymanie faktur poprzez ich wydruk z plików PDF przesłanych pocztą elektroniczną daje prawo do odliczenia podatku VAT we wskazanych w ustawie o VAT okresach a także czy przekazywanie przez Spółkę wytypowanych przez nią faktur na rzecz podmiotów z grupy X z wykorzystaniem sposobów przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego jest zgodne z wymogami przewidzianymi przepisami podatkowymi, a w szczególności nie narusza przepisów dotyczących wystawiania faktur.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-331/09/ICz
  Czy otrzymanie faktur poprzez ich wydruk z plików PDF przesłanych pocztą elektroniczną daje prawo do odliczenia podatku VAT we wskazanych w ustawie o VAT okresach a także czy przekazywanie przez Spółkę wytypowanych przez nią faktur na rzecz podmiotów z grupy P z wykorzystaniem sposobów przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego jest zgodne z wymogami przewidzianymi przepisami podatkowymi, a w szczególności nie narusza przepisów dotyczących wystawiania faktur.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-576/09/ICz
  Czy przekazywanie przez Spółkę wytypowanych przez nią faktur na rzecz podmiotów z grupy P. z wykorzystaniem sposobów przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego jest zgodne z wymogami przewidzianymi przepisami podatkowymi, a w szczególności nie narusza przepisów dotyczących wystawiania faktur
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-412/09/BK
  Czy Wnioskodawca ma prawo wystawić fakturę VAT na rzecz podmiotu, który nabył działkę i z jakimi datami?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-496/09/PP
  Czy zapłata kwoty brutto w EURO usługodawcy krajowemu i wynikające z tego różnice kursowe Spółka prawidłowo rozlicza w koszty lub przychody zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-393/09/DP
  Czy jednorazowe odstępne za najem lokalu użytkowego stanowi w całości koszty uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-691/09-3/SJ
  Czy Wynajmujący jest zobowiązany do wystawienia faktur korygujących, tak by zaewidencjonowane koszty zużycia energii (ilość kW i cena za 1 kW) odpowiadały rzeczywistemu?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-316/09/EŁ
  Prawo do skorygowania podatku należnego, wynikającego z niesłusznie wystawionej faktury VAT.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-509/09-2/AS
  wystawianie, przesyłanie i archiwizowanie faktur w formie elektronicznej
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-450/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur elektronicznych
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-330a/09/WM
  Czy żona prowadząca odrębną działalność gospodarczą, może wystawiać faktury dla Pana działalności za żwir i piasek wydobywany w ramach jej działalności gospodarczej ze żwirowni wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego? Czy wartość piasku i żwiru ze żwirowni położonej we wspólnym gospodarstwie rolnym, którego wydobycie i sprzedaż prowadzi Pana żona, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w Pana działalności gospodarczej (usługi drogowe i komunalne)?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-472/09-3/MP
  Wypłacany zgodnie z postanowieniami umowy bonus pieniężny jest uzależniony od konkretnego zachowania nabywcy i stanowi rodzaj wynagrodzenia dla nabywcy za świadczone na rzecz dostawcy usługi podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Podatek od towarów i usług wykazany w fakturach wystawionych przez kontrahenta będzie dla Wnioskodawcy podatkiem naliczonym, o który będzie miał prawo pomniejszyć swój podatek należny, zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) cyt. ustawy.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-270/09/IK
  Opodatkowanie usług wykonywanych poza terytorium Polski.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-468/09-2/AD
  Na kogo powinny być wystawione faktury?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-396/09-2/EN
  Czy Wnioskodawca – posiadający aktualny wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – sprzedający swoim kontrahentom (przedsiębiorcom) kompleksową usługę organizacji kongresu/konferencji/szkolenia obejmującą swoim zakresem usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem sal konferencyjnych i sprzętu konferencyjnego, usługi transportowe oraz występy artystyczne powinien wystawić fakturę VAT marża, fakturę VAT za poszczególne usługi składowe z wyszczególnieniem stawki podatku dla każdej z nich, czy też fakturę za jedną usługę z podatkiem VAT 22%?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-277/09-2/IK
  wystawianie faktur VAT, faktur korygujących w dowolnym języku unijnym dokumentujących zarówno sprzedaż towarów i usług na terenie UE oraz na terytorium kraju.
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-362/09-2/BP
  Czy Spółka prawa handlowego, która wykonuje w imieniu i na rzecz Gminy jako podatnika podatku VAT, czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych w Umowie Spółki oraz Zarządzeniu Prezydenta i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Gminę, może z tytułu wykonywania tych czynności wystawić w imieniu i na rzecz Gminy (podatnika) fakturę VAT, jeżeli zostanie do tego umocowana w odpowiednim pełnomocnictwie?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-259/09-2/IG
  Czy firma S Sp. z o. o. nie popełniła zaniedbania przyjmując wpłaty powiększone o podatek VAT z tytułu czynszu najmu lokalu nie wystawiając faktury VAT w ciągu 7 dni? Czy firma S, nie uzyskując tytułu sądowego do żądania odszkodowania, miała prawo wystawić notę księgową" na potwierdzenie wniesionych opłat (kwot brutto) z tytułu najmu lokalu użytkowego i zaliczyć podatek VAT jako swój przychód?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-308/09-4/AS
  miejsce świadczenia usługi wybudowania stoisk targowych
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-302/09/PC
  Kiedy powstanie obowiązek w podatku dochodowym i w podatku VAT, czy w momencie kiedy towar został przez nas dostarczony do firmy w Kopenhadze i została wystawiona faktura, czy w momencie faktycznej sprzedaży towaru przez naszego kontrahenta na aukcji?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-213/09/AP
  Prawidłowość wystawiania faktur dokumentujących usługi agencji morskiej.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-196/09/LŻ
  Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku naruszenia terminu wystawienia faktury VAT za usługi zakwaterowania
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-170b/09/AW
  Dokumentowanie czynności świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz członków.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-177/09-2/DS
  1. Czy różnice kursowe powstałe na skutek zapłaty krajowego zobowiązania wyrażonego w Euro stanowią w całości koszty lub przychody podatkowe? 2. Czy różnice kursowe naliczone przy zapłacie zobowiązania krajowego od tej jego części, która stanowi VAT naliczony (ukryty w całości zobowiązania) są uznawane podatkowo? 3. Czy takie różnice (te określone od części VAT-owskiej zobowiązania) określone księgowo można ewentualnie uznać za akceptowane podatkowo pozostałe koszty lub przychody finansowe związane z obsługą i zapłatą zobowiązania w Euro?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-187/09-3/DS
  Czy w sytuacji spłaty w złotych zobowiązania wyrażonego na fakturze w walucie obcej dojdzie do powstania różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-187/09-2/DS
  Czy w sytuacji spłaty w złotych zobowiązania wyrażonego na fakturze w walucie obcej dojdzie do powstania różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-121/09-4/MPe
  W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym oraz z uwagi na zmianę regulacji dotyczących wystawienia faktur przez nabywcę towarów i usług, wprowadzonych przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008r., Nr 212, poz. 1337) (dalej: Rozporządzenie), powstaje wątpliwość co do prawidłowego rozumienia i stosowania przepisu § 6 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-308/09-2/AS
  VAT usług w zakresie miejsca świadczenia usługi wybudowania stoisk targowych
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-201/09-2/EN
  1. Przepisy jakiego kraju należy stosować, w odniesieniu do wymogów formalnych dotyczących samofakturowania, w sytuacji gdy miejscem świadczenia usług przez Zainteresowanego jest terytorium Niemiec zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 3a ustawy o VAT? 2. Czy w sytuacji, w której Spółka niemiecka będzie wystawiać w imieniu i na rzecz Zainteresowanego faktury dokumentujące nabywane przez nią usługi tłumaczenia na zasadach samofakturowania zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, faktura tak wystawiona będzie fakturą wystawioną zgodnie z przepisami prawa polskiego?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-187/09/EA
  Określenie terminu, w którym sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT, jeżeli od momentu sprzedaży zarejestrowanej przez kasę fiskalną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, upłynęło 7 dni.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-144/09-2/HS
  Czy powstałe przy zapłacie różnice kursowe w części dotyczącej podatku VAT są kosztem uzyskania przychodu lub przychodem podatkowym i należy uwzględnić je w podstawie opodatkowania?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-362/09-2/MN
  Wnioskodawca wraz z małżonką prowadzą wspólne gospodarstwo rolne. Dla potrzeb podatku od towarów i usług zarejestrowany jest Wnioskodawca. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych na małżonkę Zainteresowanego.
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-84/09-3/ŁM
  Czy w świetle § 13 i § 14 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) dopuszczalne jest wystawianie faktur korygujących na zakwestionowane przez Spółkę kwoty refundacji usług gwarancyjnych w tej części, w której przeniesiono ujawnione wady na całość wykonanych usług i obniżono w odpowiednim procencie kwoty wszystkich pozostałych refundacji dokonując tzw. ekstrapolacji w kontekście uwzględniania tych faktur przy dokonywaniu zmniejszania przychodu oraz zmniejszenia należnego podatku VAT oraz czy Wnioskodawca może wystawić jedną fakturę korygującą obejmującą całość usług i wystawionych na ich podstawie faktur objętych tzw. ekstrapolacją?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-149/09-2/JB
  Przepisy prawa dopuszczają możliwość wystawienia faktury VAT dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej jako nabywcy paliwa do pojazdu, którego nie jest prawnym właścicielem.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-52/09/DP
  Czy odstępne z najem lokalu użytkowego stanowi w całości koszty uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-104/09/AP
  Możliwość wystawienia faktury dla kontrahenta z Ukrainy w złotych polskich.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-114/09/BS
  Dokumentowanie czynności sprzedaży zakupu od rolnika ryczałtowego.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-18b/09/DK
  Czy Spółka wystawiając faktury na przełomie dwóch okresów sprawozdawczych powinna zakwalifikować przychód należny w podziale na części które dotyczą tych lat?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-18a/09/DK
  Czy Spółka prawidłowo uznaje datę powstania przychodu należnego w miesiącu, w którym przypada ostatni dzień okresu rozliczeniowego wynikający z wystawionych faktur?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-19/09/BG
  1. Czy co do wynagrodzenia wyrównawczego (1) w opisanym stanie faktycznym dniem uzyskania przychodu jest dzień 31 grudnia 2007 (dzień wystawienia faktury) czy dni zakończenia poszczególnych okresów rozliczeniowych (danych miesięcy roku 2007, których dotyczy wyrównanie)? 2. Czy rozliczenie przychodu z wynagrodzenia wyrównawczego powinno nastąpić w miesiącu grudniu 2007 czy w poszczególnych miesiącach w okresie, za który zostało przyznane? 3. Według kursu NBP na który dzień (które dni) powinno nastąpić przeliczenie przychodu w Euro na złote?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-382/09/BG
  1. Czy co do wynagrodzenia wyrównawczego (1) w opisanym stanie faktycznym dniem uzyskania przychodu jest dzień 31 grudnia 2007 (dzień wystawienia faktury) czy dni zakończenia poszczególnych okresów rozliczeniowych (danych miesięcy roku 2007, których dotyczy wyrównanie)? 2. Czy rozliczenie przychodu z wynagrodzenia wyrównawczego powinno nastąpić w miesiącu grudniu 2007 czy w poszczególnych miesiącach w okresie, za który zostało przyznane? 3. Według kursu NBP na który dzień (które dni) powinno nastąpić przeliczenie przychodu w Euro na złote?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-58/09-4/EWW
  Ewidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej usług świadczonych na rzecz pracowników oraz wystawianie faktur do każdej transakcji
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1165/08-8/EN
  Czy Wnioskodawca wystawiając faktury i działając jako podmiot trzeci, a nie nabywca usług, będzie zobowiązany do spełnienia warunków określonych w § 6 Rozporządzenia? W szczególności czy nie będzie on zobowiązany poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zawarciu umów dotyczących wystawiania faktur?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1165/08-6/EN
  Czy Wnioskodawca ma prawo wystawiać faktury w formie papierowej na rzecz podmiotów, które biorą udział w świadczeniu przez Spółkę usług spedycji i transportu, przy czym treści poszczególnych faktur (np. kwoty na fakturze, czy też stawki podatku) będą ustalane przez te podmioty?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1136a/08/DM
  1. Czy odsprzedaż spółce ww. nakładów (zarówno już gotowych dóbr, jak i inwestycji w toku) winna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług? 2. Jeżeli odsprzedaż nakładów IW i IKS spółce będzie podlegać podatkowi od towarów i usług, to jaką stawką podatku sprzedaż ta powinna być opodatkowana, tzn. jaka powinna być stawka na już wytworzone dobra materialne, a jaka na odsprzedawane inwestycje w toku? 3. Jeżeli ww. sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, to jaką treść powinna zawierać wystawiona na tę okoliczność faktura VAT?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-28/09/RSz
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT RR dokumentujących nabycie surowców, w sytuacji, gdy Spółka nie wypełni warunków wynikających z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-31/09/ICz
  Możliwość wystawiania faktur VAT w obcej walucie na terenie kraju dla krajowych kontrahentów.
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1167/08/RSz
  zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT RR
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1069/08/EŁ
  1. Czy należy odprowadzić podatek od całej wpłaty na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy? 2. Czy odprowadzić podatek za jeden miesiąc, zgodnie z terminem płatności określonym w umowie, w celu uniknięcia zaległości podatkowych zgodnie z art. 52 ustawy Ordynacja podatkowa?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-269/08-4/AS
  1. Czy w opisanym stanie faktycznym, tj. gdy Spółka otrzymuje płatność w złotówkach na poczet należności zafakturowanej w EUR, dodatnia różnica powstała pomiędzy zarachowaną wartością należności w EUR przeliczoną na PLN wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a kwotą faktycznie otrzymaną w złotówkach przeliczoną na EUR z uwzględnieniem ustalonego przez Strony kursu EUR z dnia jej otrzymania, będzie stanowić dla Spółki różnicę kursową powiększającą przychody?2. Czy w opisanym stanie faktycznym, tj. gdy Spółka otrzymuje płatność w złotówkach na poczet należności zafakturowanej w EUR, ujemna różnica powstała pomiędzy zarachowaną wartością należności w EUR przeliczoną na PLN wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a kwotą faktycznie otrzymaną wyliczoną z uwzględnieniem ustalonego przez Strony kursu z dnia jej otrzymania będzie stanowić dla Spółki różnicę kursową powiększającą koszty uzyskania przychodów?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1816/08-2/MS
  zakresie obowiązków podatkowych związanych z wystawieniem faktur korygujących
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1775/08/AS
  Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymanych premii pieniężnych
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2215/08-2/AK
  wystawianie faktur VAT zaliczkowych przed wykonaniem usług instalacji systemów cieplnych i wentylacyjnych oraz przed otrzymaniem zaliczek na poczet powyższych usług, jest niezgodne z postanowieniami art. 106 ust. 1 i ust. 3 cyt. ustawy oraz § 10 ust. 1 i ust. 3 cyt. rozporządzenia
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-266/08-4/RK
  Kwota wynagrodzenia otrzymana przez biegłego z tytułu świadczenia na rzecz sądu usługi polegającej na wydaniu opinii obejmuje już kwotę podatku VAT (stanowi kwotę brutto), a zatem biegły nie może doliczyć podatku VAT do kwoty wynagrodzenia. Jednakże jak wynika z art. 90 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określa się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności - na podstawie złożonego rachunku. Zatem przedłożona przez Wnioskodawcę faktura stanowi podstawę do określenia przez sąd wynagrodzenia biegłemu sądowemu - przy zachowaniu ww. warunków dotyczących kwalifikacji, czasu pracy, wydatków biegłego sądowego.
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-77/09-2/PR
  Opodatkowanie oraz dokumentowanie fakturą udzielanych premii pieniężnych z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotu.
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1094/08/RS
  Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje wystawiając wspólnotom mieszkaniowym, które nie podpisały umów na dzierżawę terenów pod pojemniki do składowania odpadów, faktury VAT z 22% podatkiem?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-220/08-2/DG
  Czy datą powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych jest dzień wykonania (odebrania) części prac objętych Wnioskiem o Zapłatę (czyli po zaakceptowaniu tych prac przez Koncesjonariusza), czy też dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności?W związku z opisanym stanem faktycznym, S chce wyjaśnić wszelkie wątpliwości odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług ("VAT"), tj. czy obowiązek w VAT powstaje już z momentem wykonania (odebrania) części prac objętych Wnioskiem o Zapłatę (czyli po zaakceptowaniu tych prac przez Koncesjonariusza), z chwilą zapłaty za te prace, czy też w innym jeszcze terminie?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1074/08/AP
  Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z wystawionej faktury dokumentującej przekazanie premii pieniężnej?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1078/08/AJ
  Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka jest zobowiązana do dokumentowania dostawy towarów fakturami końcowymi, mimo wcześniejszego wystawienia faktur zaliczkowych na 100% ceny towaru brutto?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2225/08-2/MP
  Wypłacane przez Wnioskodawcę premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczone usługi. Usługi powyższe winny być udokumentowane poprzez wystawienie faktury przez świadczącego usługę, tj. Kontrahenta. Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od swoich kontrahentów z tytułu udzielonych im premii pieniężnych.
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1064/08/UH
  Sprzedaż samochodu osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, firmie bądź osobie prowadzącej działalność?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1016b/08/EŁ
  Uznanie za rabat pomniejszenia płatności w chwili zapłaty, dokonane przed upływem terminu płatności przez kontrahenta krajowego i obowiązek wystawienia faktury korygującej.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1016a/08/EŁ
  Uznanie za rabat pomniejszenia płatności w chwili zapłaty, dokonane przed upływem terminu płatności przez kontrahenta zagranicznego i obowiązek wystawienia faktury korygującej.
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1069/08-2/AK
  W jakim terminie kupujący powinien zgłosić żądanie wystawienia faktury do otrzymanego paragonu fiskalnego, aby Spółka była zobowiązana do jej wystawienia?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1001/08/MD
  Miejsce świadczenia i opodatkowania usług montażu i demontażu stoisk na targach odbywających się poza terytorium kraju, realizowanych na rzecz krajowego nabywcy oraz sposób ich udokumentowania.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1034/08/MO
  Kiedy powstaje przychód z tytułu zbiorczej faktury korygującej za Opłaty eksploatacyjne? Czy w miesiącu dokonania rozliczenia (czyli w marcu) czy też w grudniu poprzedniego roku?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1069/08/UH
  Czy limit odliczenia kwoty podatku naliczonego w wysokości 60%, określony w art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, dotyczy faktur VAT wystawionych na podstawie umowy na świadczenie usług serwisowych, a więc zakup usług kompleksowej obsługi serwisowej?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1271/08-2/AM
  Czy przychód podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury, która jest wystawiana w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od dostawcy dotyczącej wysokości bonusa, czy w dniu otrzymania płatności za fakturę?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1012/08/KM
  Powstanie obowiązku podatkowego w momencie wpłaty zaliczki.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1640/08-2/MS
  VAT w zakresie wystawiania faktur
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1998/08-2/IG
  Czy spółka powinna wystawić faktury sprzedaży z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego za poszczególne miesiące począwszy od 18.06.2007 r. do 19.02.2008 r., podając jako datę wystawienia faktury bieżącą datę a datę sprzedaży ostatni dzień okresu rozliczeniowego, za który jest wystawiana faktura i dokonać korekty deklaracji VAT odprowadzając podatek należny wraz z odsetkami?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-993/08-3/SJ
  Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż co do zasady, wystawianie duplikatów faktur do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie. Wobec powyższego, Spółka tylko w wyjątkowych okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia, może wystawić duplikat faktury w formie papierowej
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-993/08-2/SJ
  Wnioskodawca może wybrać sposób w jakim będzie wystawiał, przesyłał oraz przechowywał przedmiotowe faktury, ważne aby był on zgodny z normami i zasadami ustawy o podpisie elektronicznym lub umową w sprawie europejskiego modelu EDI.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-699/08-4/HS
  1. Otrzymując kwotę w PLN zgodnie z fakturą, powstaje różnica na skutek innego kursu zastosowanego dla celów VAT (wartość VAT na fakturze pokazana jest w PLN), a innego dla celów podatku dochodowego. Czy ta różnica w PLN stanowi przychody lub koszty w rozumieniu podatku dochodowego? 2. W momencie otrzymania pozostałej kwoty na rachunek dewizowy w EUR z faktury (wartości netto) powstaną różnice na skutek zastosowania do przeliczenia faktury na PLN kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a kursem banku z którego jednostka skorzysta z dnia otrzymania zapłaty. Czy różnice te (dodatnie / ujemne) stanowią różnice kursowe w rozumieniu podatku dochodowego? 3. Czy Spółka może dla celów rozchodu EUR z rachunku dewizowego (w momencie płatności zobowiązań w EUR lub przewalutowania na PLN) zastosować zasadę FIFO w ten sposób, że w momencie rozchodu na rachunku dewizowym nie będą powstawały różnice kursowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, bowiem rozchód będzie następował wg zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło, wg tzw. kursów historycznych (wejścia)? Jeśli nie, jaki kurs dla celów rozchodu EUR z rachunku dewizowego Spółka jest zobowiązana przyjąć?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1596/08/AS
  Refakturowanie usług hotelowych dotyczących pracownika innego podmiotu.
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443/S-246/07-15/IZ
  Zwrot kosztów otrzymanych przez Podatnika od podwykonawcy, w sytuacji gdy podwykonawca nie wywiązuje się z warunków umowy, związanych z wyszukaniem nowego podwykonawcy nie jest wynagrodzeniem za usługę i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-684/08-4/EK
  1) Otrzymane pieniądze (zapłata przez klienta kwoty wynikającej z wystawionych co miesiąc faktur) stanowią przedpłatę na poczet wykonania przedmiotu Umowy, jakim jest zapewnienie dobrego stanu technicznego pojazdu poprzez wykonywanie napraw/ odpowiednie serwisowanie, dlatego nie należy zaliczać (w ostatnim dniu roku podatkowego) do przychodów należnych niewykorzystanej w danym roku rezerwy na naprawy z tego względu, iż umowa na poczet której wpłacono przedpłatę nie została jeszcze wykonana; 2) Przychód z Umowy powstaje w momencie naprawy/serwisu (przychód mierzony w roboczogodzinach i przychodem ze sprzedaży materiałów z magazynu) lub po faktycznym wypełnieniu zobowiązania wobec klienta, jakim jest zapewnienie dobrego stanu technicznego pojazdu przez okres trwania Umowy (niewykorzystana rezerwa na przyszłe naprawy zostaje rozwiązana i zaliczona do przychodów w dacie wygaśnięcia umowy).
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1069/08-2/AI
  1. Czy w kontekście przedstawionej sytuacji, §14 ust. 5 ww. rozporządzenia należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli "(…) sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 13", to oznacza to, że nie ma on prawa do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty dokonania dostawy każdej kolejnej partii towaru? 2. Czy może oznacza to, że sprzedawca nie ma takiego obowiązku, ale jednak może taką fakturę wystawić i to w dowolnym terminie po dokonaniu dostawy każdej partii towaru będącej częścią zadatkowanego w całości zamówienia. Jeżeli zdecyduje się taką fakturę wystawić, to wartość wykazanego na niej towaru i wartość wykazanego na niej podatku, pomniejsza o odpowiednią część zadatku, co spowoduje, że w podsumowaniu każdej takiej faktury wykaże tylko i wyłącznie wartości zerowe?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-952/08/BJ
  1. Czy czynność polegająca na wypłacie bonusu (premii pieniężnej) należy traktować jako wynagrodzenie za świadczenie usług podlegającą opodatkowaniu VAT? 2. Czy otrzymane przez Spółkę od kontrahentów faktury dokumentujące bonus (premię pieniężną) uprawniają ją do odliczenia zawartego w fakturach podatku VAT?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-953/08/AP
  Czy premie pieniężne przyznawane kontrahentom przez Wnioskodawcę stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-952/08/BJ
  1. Czy czynność polegająca na wypłacie bonusu (premii pieniężnej) należy traktować jako wynagrodzenie za świadczenie usług podlegającą opodatkowaniu VAT? 2. Czy otrzymane przez Spółkę od kontrahentów faktury dokumentujące bonus (premię pieniężną) uprawniają ją do odliczenia zawartego w fakturach podatku VAT?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-953/08/AP
  Czy premie pieniężne przyznawane kontrahentom przez Wnioskodawcę stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-994/08/ICz
  Zastosowanie § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-227c/08/ZG
  Na gruncie przepisów podatkowych jednym z podstawowych obowiązków podmiotów gospodarczych jest prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie sprzedaży. Podstawowym dokumentem, jaki obowiązany jest wystawić zarejestrowany, czynny podatnik jest faktura sprzedaży, która winna zawierać elementy wskazane w przepisach prawa podatkowego.
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1934/08-4/AP
  Czy Spółka może wystawić jedną fakturę sprzedaży VAT za bliżej opisany bilet lotniczy oraz opłatę transakcyjną? Przy czym właścicielem i sprzedawcą dla biletu jest inny podmiot (linia lotnicza). Spółka z takiej faktury ujmowałaby nadal tylko opłatę transakcyjną w swoim rejestrze sprzedaży oraz ewidencji przychodów. Natomiast kwota za bilet lotniczy trafiałaby (jak obecnie cała faktura dokumentująca sprzedaż biletów) na konto rozrachunkowe z linią lotniczą.
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-988/08/BW
  Czy można wykazać na fakturze, jako datę dokonania dostawy wyłącznie miesiąc i rok dokonania dostawy i dokumentować dostawy zrealizowane w trakcie danego miesiąca jedną fakturą wystawioną w terminie do 7 od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1185/08/BW
  Czy można wykazać na fakturze, jako datę dokonania dostawy wyłącznie miesiąc i rok dokonania dostawy i dokumentować dostawy zrealizowane w trakcie danego miesiąca jedną fakturą wystawioną w terminie do 7 od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-936/08-2/GZ
  Konieczność skorygowania faktury na której posłużono się (sprzedawca i nabyca) NIP-em z prefiksem UE, w przypadku, gdy żadnej ze stron nie nadano tego numeru
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-957/08/RS
  Czy niezwłoczne wystawienie faktury w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji drogą mailową można uznać za zgodną z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-704/08/IK
  Możliwość odliczenia podatku.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-714/08/BWo
  Czy w świetle § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu albo organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) dla uzyskania akceptacji do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej (§ 3) wystarczające będzie uzyskanie akceptacji poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI), po uprzednim zawarciu umowy via Internet o korzystanie z sytemu EDI
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-627/08-2/EK
  W jakim okresie koszty z tytułu wystawionej faktury należy zaliczyć podatkowo do kosztów uzyskania przychodu: - do roku 2003 jako bezpośrednio związane z osiągniętym przychodem, - do roku 2007 (ujęcie w księgach grudnia 2007 r. na podstawie wyroku Sądu) na podstawie art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też - w miesiącu sierpniu 2008 r., czyli na podstawie otrzymanej faktury?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-600/08/DP
  1. Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu, uznać należy dzień wystawienia faktury przez kontrahenta z USA? 2. Jak należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup towarów handlowych?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-868/08-2/GZ
  Faktura korygująca do faktury VAT RR.
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1017/08/DM
  Czy w przypadku, gdy właścicielem gruntu jest osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą i będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest ona zobowiązana do wystawienia faktury VAT, a tym samym czy Gmina może wypłacić odszkodowanie takiemu podmiotowi pomimo, że nie otrzyma faktury?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1513/08-3/AS
  zasady wystawiania faktur
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-859/08/AP
  Czy osiągniecie określonego poziomu zakupów stanowi świadczenie usług, rodzące obowiązek naliczania podatku od towarów i usług?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-839/08-2/MN
  Nazwa usługi/towaru na fakturze VAT.
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1413/08-2/PW
  Czy fakturowanie przez podmiot trzeci jest prawnie dopuszczalne w Polsce i w związku z tym, czy w przypadku faktur elektronicznych dokumentujących transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce wystawianych przez Zewnętrznego Usługodawcę ze Szwajcarii w imieniu U spełniają one warunki dla uznania ich za faktury VAT zgodnie z polskimi przepisami o VAT? Czy - biorąc pod uwagę wyżej opisany sposób wystawiania faktur - Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych w imieniu U przez podmiot trzeci?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1442/08-2/PW
  Czy fakturowanie przez podmiot trzeci jest prawnie dopuszczalne w Polsce i w związku z tym, czy w przypadku faktur elektronicznych dokumentujących transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce wystawianych przez Zewnętrznego Usługodawcę ze Szwajcarii w imieniu U Spółka spełnia wszystkie określone w polskich przepisach wymogi dotyczące fakturowania (tak, aby dokumenty elektroniczne wystawione przez Zewnętrznego Usługodawcę mogły być uznane za faktury VAT zgodnie z polskimi przepisami o VAT)?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1413/08-2/PW
  Czy fakturowanie przez podmiot trzeci jest prawnie dopuszczalne w Polsce i w związku z tym, czy w przypadku faktur elektronicznych dokumentujących transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce wystawianych przez Zewnętrznego Usługodawcę ze Szwajcarii w imieniu U spełniają one warunki dla uznania ich za faktury VAT zgodnie z polskimi przepisami o VAT? Czy - biorąc pod uwagę wyżej opisany sposób wystawiania faktur - Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych w imieniu U przez podmiot trzeci?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1778/08-5/RK
  usługa holowania uszkodzonego samochodu, na zlecenie podatnika łotewskiego, dla której to usługi kontrahent Unijny podał swój numer identyfikacyjny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-786/08/AP
  Czy rozliczanie bonusów z firmą notami obciążeniowymi jest właściwe, a jednocześnie czy właściwe jest rozliczanie premii pieniężnych otrzymanych z firmy fakturami VAT?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-753b/08/AW
  Jeżeli spółka obciąża nabywcę towarów dodoatkowymi kosztami jak koszty transportu, załadunku, przeładunku czy przechowania towarów, to koszty te zwiększają kwotę należną z tytułu transakcji. W konsekwencji koszty te należy włączyć do podstawy opodatkowania dokonywanej sprzedaży.
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-772/08/JJ
  Określenie czy słusznie został naliczony VAT w fakturach dokumentujących wypłacone odszkodowanie w związku z rozwiązaniem "umowy o zarządzanie".
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-482/08/AW
  1. Jeżeli strony sporządzą dnia 2 września 2008 r. protokół zaawansowania robót budowlano-montażowych, który będzie obejmował roboty wykonane w okresie od dnia 2 czerwca 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r. i na tej podstawie zostanie wystawiona w dniu 2 września 2008 r. faktura VAT, to czy zgodnie z art. 12 ust. 3a i 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami), momentem powstania przychodu dla podatku dochodowego od osób prawnych będzie miesiąc sierpień 2008 r.? 2. Jeżeli stanowisko Wnioskodawcy dla pytania 1 jest nieprawidłowe i okaże się, że moment powstania przychodu dla podatku dochodowego od osób prawnych określony jest przez Wnioskodawcę zbyt wcześnie, to czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania stosownych korekt?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-42/08-4/AJ
  Czy Spółka prawidłowo ujmuje w księgach przychód ze sprzedaży ujmując go w wartościach wyrażonych w PLN, wynikających z zastosowania średniego kursu stosowanego przez NBP z dnia wystawienia faktury ? Czy powstałe z tego tytułu różnice (nadpłaty i niedopłaty powstałe przy zapłacie w walucie wymienialnej EUR) Spółka ma prawo zaliczyć zarówno do przychodów podatkowych jak i kosztów uzyskania przychodów ? Czy Spółka prawidłowo kwalifikuje różnice kursowe powstające na rachunku walutowym jako dodatnie zwiększające przychody i ujemne stanowiące koszt uzyskania przychodów ?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-742/08/MN
  Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT RR przez osobę fizyczną - podatnika VAT na rzecz małżonka będącego rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostawy produktów z gospodarstwa rolnego, stanowiącego wspólność majątkową.
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-728/08/BJ
  Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę faktury dokumentującej usługę osiągnięcia określonego poziomu zakupów (premia pieniężna) Spółka ma prawo odliczyć wykazany na tej fakturze podatek od towarów i usług?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1590/08-2/JB
  W przypadku wystąpienia pomyłek dotyczących danych nabywcy na fakturze sprzedaży - bilecie jednorazowym - całkowita zmiana tych danych poprzez wystawienie faktury korygującej jest dopuszczalna
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1612/08-5/MP
  Dotacja o którą ubiega się Wnioskodawca jest dofinansowaniem konkretnej transakcji i stanowi uzupełnienie usługi świadczonej na rzecz krajowych producentów soków. Zatem, w myśl art. 29 ust. 1 ustawy przedmiotowa dotacja powinna być wliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla danej usługi, na którą jest przeznaczona. Otrzymana przez Wnioskodawcę dopłata stanowić będzie kwotę brutto, zawierającą w sobie kwotę należnego podatku. Do podstawy opodatkowania należy zatem przyjąć kwotę otrzymanej dotacji pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania dotacji powstanie z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika - zgodnie z art. 19 ust. 21 ustawy.Obrót z tytułu otrzymanej dotacji (subwencji) nie powinien być wykazywany przez Wnioskodawcę na fakturach VAT wystawianych poszczególnym zleceniodawcom (producentom soków). Ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki niewątpliwie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Zatem, w oparciu o przepisy art. 86 i art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych przez podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w prowadzeniu reklamy i dokumentujące wydatki związane z prowadzoną kampanią reklamową
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-785/08-5/KG
  Czy w przypadku dokonania przez Spółkę dostawy towarów (w kilku nie następujących po sobie dniach) na rzecz danego odbiorcy, poprawne jest wystawienie przez Spółkę zbiorczej faktury, obejmującej wszystkie dostawy towarów zrealizowane w tych dniach, czy też właściwe jest wystawienie kilku faktur w terminach nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania pierwszej dostawy towaru dokumentowanej daną fakturą.
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-785/08-10/KG
  Czy w przypadku dokonania przez Spółkę dostawy towarów (w kilku nie następujących po sobie dniach) na rzecz danego odbiorcy, poprawne jest wystawienie przez Spółkę zbiorczej faktury, obejmującej wszystkie dostawy towarów zrealizowane w tych dniach, czy też właściwe jest wystawienie kilku faktur w terminach nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania pierwszej dostawy towaru dokumentowanej daną fakturą.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1141/08/PK
  Dane jakie powinna zawierać faktura oraz język w jakim winna być wystawiona
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-4/08-2/AJ
  PIT - w zakresie metodologii określenia przychodu ze sprzedaży oraz podatkowej kwalifikacji różnic kursowych
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-4/08-3/AJ
  Podatkowe rozliczenie różnic kursowych powinno być dokonywane według faktycznie zastosowanego kursu walutowego, także w przypadku, gdy nie miała miejsca operacja zakupu lub odsprzedaży waluty. Dopiero, jeżeli przy obliczeniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty, np. przy korzystaniu z rachunków walutowych w bankach zagranicznych, które nie ustalają kursów waluty stosowanego do przeliczenia złotego, wówczas w takich przypadkach jest uzasadnione przyjęcie kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego operacje walutowe.
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1656/08-2/AP
  Czy Spółka może zlecić opisane powyżej czynności związane z wystawieniem faktury na rzecz podmiotu trzeciego?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1453/08-2/BS
  terminu wystawiania faktur VAT
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1616/08-5/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01.08.2008 r. (data wpływu 27.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, i ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie zgłoszenia żądania wystawienia faktury przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 27.08.2008 r. wpłynął ww. wniosek o u ...
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1616/08-4/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01.08.2008 r. (data wpływu 27.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zgłoszenia żądania wystawienia faktury przez podmiot będący podatnikiem podatku VAT -jest prawidłowe.W dniu 27.08.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-424/08/PS
  Z jaką datą Spółka powinna rozpoznawać poszczególne kwoty wynagrodzenia udokumentowane fakturami wystawionymi przez usługobiorcę z tytułu usług wstępnych oraz usług rozruchu jako przychody dla celów podatku dochodowego? Czy za datę tą, na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy, Spółka powinna uznać miesiące, w których wystawiono faktury częściowe?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-628/08/AP
  1. Czy wypłacone premie pieniężne (bonusy) za przekroczenie określonego poziomu obrotów (zakupów) i w określonym czasie jest dla otrzymującego pieniądze wynagrodzeniem za świadczoną usługę? 2. Czy otrzymane premie pieniężne (bonusy) za przekroczenie określonego poziomu zakupów w ustalonym okresie rozliczeniowym, nie rodzą obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług u ich beneficjenta? 3. Czy Spółdzielnia może bez konsekwencji karnych odliczyć podatek od towarów i usług, naliczony z faktur VAT wystawionych przez beneficjentów premii (bonusów)?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1443/08-3/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008r. (data wpływu 29 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie procesu wymiany i archiwizowania e-faktur w kontekście § 4 pkt 2 w związku z § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej a także przechow ...
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1370/08-2/AK
  Dostawa towarów dokonywana regularnie - dwanaście razy w miesiącu, może być uznana za sprzedaż o charakterze ciągłym. Dlatego też faktura VAT dokumentująca powyższe transakcje może być wystawiona zgodnie z § 13 ust. 2 cyt. rozporządzenia nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-701/08-4/BP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu: 14 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu: 10 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad wystawiania faktur oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego ...
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1371/08-2/AK
  Wystawienie faktur VAT zaliczkowych przed wykonaniem usługi oraz przed otrzymaniem zaliczek na poczet powyższych usług, jest niedopuszczalne i będzie stało w sprzeczności z postanowieniami art. 106 ust. 1 i ust. 3 ustawy oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia, a faktury takie nie wywołają u nabywców żadnych skutków prawnych. Natomiast obowiązek podatkowy z tytułu otrzymywanych zaliczek, zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy, powstanie w dacie ich otrzymania, a nie w terminie w jakim zostaną wystawione w sposób nieprawidłowy faktury zaliczkowe.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-670/08/DM
  Jakie oznaczenie przedsiębiorcy - w świetle przedstawionego stanu faktycznego - winno znajdować się na fakturach VAT wystawianych przez Wnioskodawcę jako przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność gospodarczą objętą wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, w której w pozycji oznaczenie przedsiębiorcy wskazane zostały dwie różne nazwy działalności prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę, który może mieć tylko jedną firmę. W szczególności, czy na fakturach VAT wystawianych przez tego przedsiębiorcę w ramach przedmiotu działalności jednego z dwóch zakładów/oddziałów tego przedsiębiorcy oznaczonych różnymi nazwami można jako oznaczenie tego przedsiębiorcy wskazać nazwę tego zakładu, którego działalności dotyczy wystawiana faktura VAT, tj. czy na fakturach wystawianych w ramach działalności Zakładu Opieki prowadzonego w ramach działalności Wnioskodawcy jako oznaczenie tego przedsiębiorcy można wskazać Zakład Opieki?
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-671a/08/DM
  Czy na fakturach, które będą wystawiane w związku ze świadczeniem usług w ramach działalności przyszłego Zakładu Opieki Zdrowotnej, należy oznaczać przedsiębiorcę zgodnie z oznaczeniem zawartym we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które zawierać będzie w nazwie Pani imię i nazwisko, czy też zgodnie z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę, w którym figurować będzie nazwa przyszłego Zakładu Opieki Zdrowotnej z pominięciem imienia i nazwiska?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-646/08-3/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 14 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur -jest prawidłowe.W dniu 14 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-681/08
  Czy można wystawiać faktury VAT po upływie terminu siedmiu dni od dnia dokonania sprzedaży i czy w związku z tym w takiej sytuacji należy posiadać od klienta jakikolwiek dokument w postaci np. pisemnego żądania wystawienia faktury?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-637/08-2/SJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Doradcę Podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:- wystawiania faktury korekt ...
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1367/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.07.2008 r. (data wpływu 17.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania dostaw (dokonywanych z regularną powtarzalnością czterech dostaw w miesiącu) za sprzedaż o charakterze ciągłym -jest prawidłowe.W dniu 17.07.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pis ...
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1368/08-2/GD
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym dostawy dokonywane z regularną powtarzalnością dwudziestu dostaw w miesiącu można uznać za sprzedaż o charakterze ciągłym, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 95 poz. 798, dalej "Rozporządzeniem") a tym samym czy prawidłowe jest dokumentowanie takich dostaw dokonanych w danym miesiącu jedną zbiorczą fakturą wystawioną zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia nie później niż 7 dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1348/08-4/MP
  W sytuacji, kiedy nabywca usługi do dnia terminu płatności określonego w umowie nie dokona zapłaty czynszu, obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych usług powstanie wraz z upływem terminu płatności, który został określony w umowie, niezależnie od tego kiedy wystawiona zostanie faktura z tego tytułu. Jeżeli natomiast nabywca dokonał zapłaty czynszu w miesiącu wcześniejszym niż miesiąc, na który wg umowy przypada termin płatności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania zapłaty ( art. 19 ust. 13 pkt. 4 ustawy). Zgodnie z § 15 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, jednakże nie wcześniej niż 30. dnia przed jego powstaniem.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-685/08/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku, z dnia 2 lipca 2008r. (data wpływu 7 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania dostawy działek -jest prawidłowe.W dniu 7 lipca 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1015/08/LSz
  Opodatkowanie oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących wypłacane premie pieniężne.
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-529B/08/RS
  Czy Spółka w prawidłowym terminie wystawia fakturę VAT dla Urzędu Miasta? Czy prawidłowo został ustalony moment powstania obowiązku podatkowego dla usług administrowania?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1163/08-4/AK
  Od kwoty marży związanej ze świadczeniem kompleksowych usług wystawienniczych, gdy wystawa będzie miała miejsce poza granicami Polski (w kraju trzecim), nie należy naliczać kwoty podatku w wysokości 22% - miejscem świadczenia powyższych usług (i miejscem ich opodatkowania), zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, będzie miejsce gdzie położona jest nieruchomość, czyli kraj trzeci, w którym wystawa będzie miała miejsce
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1153/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008r. (data wpływu 16 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług o charakterze ciągłym -jest nieprawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1153/08-3/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008r. (data wpływu 16 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług -jest nieprawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1296/08-3/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008r. (data wpływu 7 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu zapisu numeru NIP na fakturach VAT dokumentujących transakcje krajowe -jest prawidłowe.W dniu 7 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-880/08-5/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2008r. (data wpływu 12.06.2008r.) i piśmie z dnia 16.07.2008 r. (data nadania 16.07.2008 r., data wpływu 21.07.2008 r.), uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 07.07.2008 r. Nr IPPP1/443-1118/08-2/GD oraz w piśmie z dnia 02.09.2008 (data wpływu: 02.09.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz ...
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-917/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008r. (data wpływu 11 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktury za wykonanie usługi oraz zwrot kwoty opłat związanych z wycinką drzew i krzewów -jest prawidłoweW dniu 11 czerwca 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pise ...
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1169/08-4/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2008 r. (data wpływu 17.06.2008 r.), uzupełnionego w dniu 11.08.2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie importu usług i obowiązków z tym związanych -jest nieprawidłowe.W dniu 17.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-435/08/BWo (KAN-6208/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.), uzupełniony pismem z dnia 15 lipca 2008r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wystawiania faktur VAT uwzględniających przyznane upusty -jest prawidłowe.W dniu 20 czerwca 2008r. wpłynął do tut. organu ww. ...
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-366/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie świadczenia usług między małżonkami prowadzącymi działalność gospodarczą, w części dotyczącej możliwości wystawiania faktur za usługi wykonane na rzecz żony -jest prawidłowe.W dniu 3 ...
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1044/08/LSz (KAN-7416/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu w dniu 21 lipca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia usług, z tytułu których wynagrodzeniem jest premia pieniężna -jest prawidłowe.W dniu 21 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-925/08/EA
  Możliwość wystawienia faktury VAT RR przez osobę fizyczną-podatnika VAT, w sytuacji, gdy ta sama osoba fizyczna jest rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostawy produktów, na które wystawiana jest faktura.
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-511/08-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, określenia charakteru dokonywanych ...
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-781/08-3/ER
  Jeżeli koszty dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1121/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 04 lipca 2008r. (data wpływu 14 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udzielania premii pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 14 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1032/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008r. (data wpływu 30 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lipca 2008r. (data wpływu 30 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i terminu odliczenia podatku, wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie "usług wsparcia", jako podat ...
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1121/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 04 lipca 2008r. (data wpływu 14 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udzielania premii pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 14 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-487/08/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania otrzymanych premii pieniężnych oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przyznane premie pieniężne -jest prawidłowe.W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony wni ...
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-880/08-4/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008 r. (data wpływu 08.05.2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21.05.2008 r. (data wpływu 27.05.2008 r.) oraz pismem z dnia 29.07.2008 r. (data wpływu 01.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej -jest prawidłowe. ...
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-737/08/AZb (KAN-4887/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o o., przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2008r. (data wpływu 13 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktury korygującej w związku z wydaną przez Urząd Skarbowy decyzją w tym zakresie oraz przekazania jej nabywcy -jest prawidłowe.W dniu 13 maja 2008r. wpłynął ww. ...
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-726/08/AS
  Opodatkowanie premii pieniężnych. Dokumentowanie premii pieniężnych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT, które dokumentują wypłacone przez Spółkę premie pieniężne.
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-725/08/AS
  Opodatkowanie premii pieniężnych. Dokumentowanie premii pieniężnych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT, które dokumentują wypłacone przez Spółkę premie pieniężne.
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-831/08/AS (KAN-5630/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008r. (data wpływu 3 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nazwy sprzedawcy i nabywcy umieszczonej na fakturze -jest prawidłowe.W dniu 3 czerwca 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-892/08-4/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2008 r. (data wpływu 09.05.2008r ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 09.05.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o ud ...
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-517/08/BWo
  Czy polski podwykonawca wystawia na rzecz Wnioskodawcy fakturę VAT za wykonane usługi na terenie Unii Europejskiej i poza Unią ze stawką krajową 22%?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1126/08-3/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.06.2008 r. (data wpływu 12.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymywanych premii (bonusów) -jest prawidłowe.W dniu 12.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d ...
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-295/08/BWo (KAN-4302/04)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008r. (data wpływu 28 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z ekspozycją samochodów świadczonych na ruchomym majątku rzeczowym na terytorium Wspólnoty i na terytorium państw trzecich -jest niepr ...
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1126/08-4/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.06.2008 r. (data wpływu 12.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korygowania faktur potwierdzających otrzymanie premii (bonusów) -jest prawidłowe.W dniu 12.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1126/08-5/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.06.2008 r. (data wpływu 12.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie trybu postępowania w przypadku żądania przez kontrahentów wystawiania różnych dokumentów, dokumentujących otrzymanie premii (bonusów) -jest prawidłowe.W dniu 12.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o ...
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-383/08/RSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. T., przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008r. (data wpływu 16 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy podatnik może otrzymywać od niektórych swych kontrahentów, po spełnieniu wymogu integralności pochodzenia faktury i integralności jej treści w ramach EDI, faktury wy ...
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-247/08/BWo (KAN- 3754/04)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008r. (data wpływu 14 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej zaliczki na poczet usługi świadczonej na majątku rzeczowym na rzecz kontrahenta z Litwy -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. organu ww. w ...
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-421/08-7/IG
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 06 czerwca 2008r. (data wpływu 10 czerwca 2008r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 20 maja 2008r. znak IPPP1/443-421/08-3/IG, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa,znaleziono podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.Stanowisko zaprezentowane prze ...
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-244/08/BWo (KAN-3703/04)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008r. (data wpływu 11 kwietnia 2008r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 czerwca 2008r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do wystawiania faktur VAT przez Spółkę Przejmującą dokumentujących usługi poligraficzne, dla który ...
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-324/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 czerwca 2008 r., (data wpływu 4 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku wystawienia faktury VAT -jest prawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. złożono wniosek, uzupeł ...
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-419/08/AP
  Czy postępuje Pani prawidłowo wystawiając, w związku z otrzymaną premią, fakturę VAT ze stawką 22%?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-520/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2008 r. (data wpływu 26.03.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania kursu walut do wyceny otrzymanych faktur -jest nieprawidłowe.W dniu 26.03.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-301/08-2/SJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 1 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur przesyłanych w formie elektronicznej -jest prawidłowe.W dniu 1 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-306/08/ICz (KAN-3268/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008r. (data wpływu 31 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie procedur gwarantujących zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności faktur elektronicznych -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-353/08/ICz (KAN-3627/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008r. (data wpływu 9 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie procedur gwarantujących zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności faktur elektronicznych -jest prawidłowe.W dniu 9 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-335/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2008 r. (data wpływu 4 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym wnioskiem z dnia 12 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 4 kwietnia 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemne ...
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-274/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udzielanych rabatów i sposobu ich dokumentowania -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-295/08/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości po wypowiedzeniu umowy dzierżawy -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-270/08-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie procesu wymiany i archiwizacji faktur elektronicznych -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-567/08-3/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008r. (data wpływu 03 kwietnia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT za wykonanie usługi -jest prawidłowe.W dniu 03 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-567/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008r. (data wpływu 03 kwietnia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT za wykonanie usługi -jest prawidłowe.W dniu 03 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-266/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wykonywanych czynności za sprzedaż o charakterze ciągłym, obowiązku i prawa do wystawiania w danym miesiącu jednej faktury VAT na rzecz danego kontrahenta -jest prawidłowe.W dniu 17 marc ...
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-420/08-4/SJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008 r. (data wpływu 9 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie procesu wymiany i archiwizacji faktur elektronicznych -jest prawidłowe.W dniu 9 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-165/08/BWo (KAN-2451/03)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008r. (data wpływu 10 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących usługi transportowe -jest prawidłowe.W dniu 10 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-162/08-4/DS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu 03 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 03 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dniu 03 kwietnia 2008 r. ...
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-228/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 4 marca 2008 r.), uzupełnionym wnioskiem z dnia 27 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych podatkiem od towarów i usług oraz sposobu ich dokumentowania -jest nieprawidło ...
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-238A08/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 r. (data wpływu 7 marca 2008 r.) uzupełnione pismem, które wpłynęło do tut. organu 8 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur VAT osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej za dostarczanie pakietów programów telewizyjnych ...
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-353/08/BWo (KAN-2157/02)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008r. (data wpływu 29 lutego 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie ustalenia dat wykonania usług transportowych, świadczonych na podstawie umów, w których określono okresowe terminy rozliczeń -jest prawidłowe.W dniu 29 lutego 2008r. został złożony ww. ...
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-147/08/BWo (KAN-2157/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008r. (data wpływu 29 lutego 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług transportowych -jest nieprawidłowe.W dniu 29 lutego 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-378/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.02.2008. (data wpływu 27.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenie momentu powstania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 27.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443W-27/08/AW
  Sposób rozliczania oraz odliczania podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących bonusów pieniężnych udzielanych bezwarunkowo w 2007r. i 2008r
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-421/08-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03 marca 2008r. (data wpływu 06 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dopuszczalności wystawiania zbiorczych faktur korygujących dokumentujących obniżenie obrotu z tytułu udzielonych rabatów -jest prawidłowe.W dniu 06 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udziel ...
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-152/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 roku (data wpływu 18 lutego 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu przeniesienia przez dzierżawcę na rzecz wydzierżawiającego własności nakładów poczynionych na cudzej rzeczy oraz wartości, na jaką winna opiewać faktura do ...
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-176/08/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych podatkiem od towarów i usług oraz sposobu ich dokumentowania -jest nieprawidłowe.W dniu 18 lutego 2008 roku zos ...
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-420/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 04 grudnia 2007r. (data wpływu 25 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wystawiania faktur -jest prawidłowe.W dniu 25 lutego 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-465/08/PK
  fakturowanie oraz opodatkowania usług zakwaterowania w internacie
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-296/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.01.2008r. (data wpływu 14.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ujęcia faktur korygujących -jest prawidłowe.W dniu 14.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyc ...
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-199/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 28 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniach 5 i 12 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania otrzymanych premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczo ...
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-279/08-3/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01 lutego 2008r. (data wpływu 11 lutego 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie przychodów podatkowych z tytułu premii pieniężnych w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. i od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. -jest nieprawidłowe.W dniu 11 lutego 2008r. wpłynął wniosek o w ...
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-279/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01 lutego 2008r. (data wpływu 11 lutego 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie przychodów podatkowych z tytułu premii pieniężnych w okresie od 01.05.2004 do 31.12.2006 r. -jest nieprawidłowe.W dniu 11 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualne ...
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-281/08-4/BS
  Dotyczy dokumentowania części usług (w ściśle określonym zakresie) fakturami w formie elektronicznej, natomiast pozostałej części usług (nie objętych zgodą danego klienta) fakturami w formie papierowej.
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-281/08-5/BS
  Czy fakt uzyskania zgody kontrahenta na przesyłanie mu faktur w wersji elektronicznej zobowiązuje Wnioskodawcę do odbierania przez nią faktur w takiej samej formie od tego kontrahenta?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-152/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych podatkiem od towarów i usług oraz sposobu ich dokumentowania -jest nieprawidłowe.W dniu 13 lutego 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-123/08/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wypłacanych kontrahentowi premii pieniężnych i prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury, dokumentującej premię pieniężną -jest nieprawidło ...
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-96/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 01 lutego 2008 r. (data wpływu 07 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 07 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-341/08-8/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2008 r. (data wpływu 25.02.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawidłowości wystawionej faktury- jest nieprawidłowe.W dniu 25.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek (uzupełniony pismem z dnia 14.03.2008 r.i z dnia 07.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpr ...
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-341/08-7/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2008 r. (data wpływu 25.02.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie uznania opisanego dokumentu za fakturę VAT- jest prawidłowe.W dniu 25.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek (uzupełniony pismem z dnia 14.03.2008 r. i z dnia 07.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej ...
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-222/08/LSz
  Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej premii pieniężnej.
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-267/08/LSz
  Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej premii pieniężnej
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-242/08-2/SAP
  Czy w przedstawionym przyszłym stanie faktycznym spełniane zostaną warunki wystawiania faktur stwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o których mowa w § 10 ust. 1, 3 i 4 Rozporządzenia?
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-168/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 5 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania usług tłumaczenia -jest nieprawidłowe.W dniu 5 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-695/07-3/IB
  Import usług stanowi na gruncie ustawy VAT szczególną procedurę, w oparciu o którą podatnik nabywający usługi od podmiotu zagranicznego sam rozlicza z tego tytułu podatek należny. Podatek ten stanowi równocześnie podatek do odliczenia. Zasadne zatem jest stwierdzenie Spółki, iż podatek naliczony ma związek z wykonaniem czynności opodatkowanej, jaką jest rozliczenie przez nabywcę usługi importu usług. Wskutek powyższego, w odniesieniu do tej kwoty podatku, prawo do odliczenia powstaje w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usług albo w następnym. Reasumując, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem usług doradczych zarówno od podmiotu krajowego, jak i zagranicznego.
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-49/08/ICz
  Przechowywanie faktur elektronicznych oraz możliwości ich natychmiastowego pełnego, ciągłego udostępniania i poboru drogą elektroniczną organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r.
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-181/08/LŻ
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług i sposób dokumentowania udzielanych premii pieniężnych.
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-37/08/EJ
  przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska nie jest importem towarów w rozumieniu art. 2 pkt 7, brak prawa do odliczenia od dokonanego importu, dostawa towarów na rzecz odbiorców w innych krajach członkowskich, wystawianie faktur
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-112/08/LSz
  Opodatkowanie podatkiem VAT udzielanej premii pieniężnej.
 513. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-I/4407/14-5/07/JKr
  1)Czy w przypadku posiadania przez prenumeratora potwierdzenia wniesienia opłaty za nabywaną prasę (przed fizycznym uznaniem rachunku Strony), jednostki operatora pocztowego mają prawo wystawić faktury VAT? 2)Czy obowiązek podatkowy w VAT w ww. przypadku powstaje z chwilą otrzymania należności (uznania rachunku bankowego lub fizycznej wpłaty w kasie) czy też z chwilą wystawienia faktury?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-41/08/AM
  W jakim momencie Spółka winna opodatkować usługę utylizacji utleniacza do paliwa rakietowego, czy w całości w 2007 r., czy częściowo zgodnie z zawansowaniem prac?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-103/08-4/GD
  Czy na osobę zmarłą można wystawić fakturę VAT?
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-330/08/ASz
  uznanie sprzedaży, o której mowa we wniosku za sprzedaż ciągłą, oraz dokumentowanie jej fakturami wystawionymi zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.)
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-39/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 17 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych podatkiem od towarów i usług oraz sposobu ich dokumentowania -jest nieprawidłowe.W dniu 17 stycznia 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisem ...
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-30/08/AW
  Sposób rozliczania oraz odliczania podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących bonusów pieniężnych udzielanych warunkowo w 2007r. i 2008r.
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-70/08/LSz
  Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych (bonusy) i sposób udokumentowania premii pieniężnej poprzez wystawienie faktury VAT.
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-16/08/LSz
  Brak zasadności wystawienia jednej faktury zbiorczej za miesiąc w przypadku braku sprzedaży ciągłej towarów handlowych.
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-29B/08/DM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 24 stycznia 2008 r. i 13 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur VAT -jest prawidłowe.W dniu 14 stycznia 2008 r. został złożony wniosek uzupełniony pi ...
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-255/08-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008r. (data wpływu 13 luty 2008r.) o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur VAT -jest nieprawidłowe.W dniu 13 lutego 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usłu ...
 523. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 30/08
  Organ podatkowy, będzie zobowiązany nie stosować przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia z 25 maja 2005 r. dla faktur korygujących VAT "in minus" z uwagi na nie konstytucyjność ww. przepisu. Uprawnienie do uwzględnienia w deklaracji VAT kwot wynikających z faktur VAT korygujących zmniejszających obrót, organ podatkowy winien ocenić na podstawie art. 29 ust. 4 u.p.t.u., który nie przewiduje obowiązku dysponowania przez podatnika potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez nabywcę, przed złożeniem deklaracji uwzględniającej korektę obrotu i podatku należnego.
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-212/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2008 r. (data wpływu 11.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających wypłatę premii pieniężnej (bonusu) -jest prawidłowe.W dniu 11.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-577/07/AZb
  opodatkowanie czynności udostępnienia własnego pracownika
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-521/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupu towarów -jest prawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-162/08-3/SM
  INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania wypłacanych bonusów -jest nieprawidłowe.W dniu 28.01.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443W-16/08/EJ
  Wnioskodawca dokonujący sprzedaży o charakterze ciągłym nie musi obowiązkowo wykazywać na fakturze tylko miesiąca i roku wystawienia faktury, może także wskazać dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury (§ 9 ust. 1 pkt 3 rozp. MF)
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-249/07-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. ( data wpływu 19.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodów z tytułu świadczenia usług wdrożeniowych i szkoleniowych -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-263/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki ................., przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2008 r. (data wpływu 14.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży ciągłej -jest prawidłowe.W dniu 14.02.2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-766/07-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2007r. (data wpływu 24 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania świadczonych przez podatnika usług inżynierskich na rzecz firmy holenderskiej- jest prawidłowe.W dniu 24 grudnia 2007r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 532. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/219/07
  Czy otrzymanie noty księgowej za wypłacone premie pieniężne skutkuje obowiązkiem wystawienia przez spółkę faktury VAT i naliczenia należnego podatku?
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-214/08-2/MP
  Przepis art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż kwoty, o które zmniejsza się obrót muszą zostać udokumentowane. Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru, nie spełnia powyższej przesłanki i nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podatku należnego. Stosownie do zapisu § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, które stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-14/08/AW
  otrzymanie premii pieniężnej winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę (kupującego) faktury VAT na rzecz nabywcy usług (Wnioskodawcy) wypłacającego premię pieniężną.
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-377/07/AM
  obowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych związane z czynszem dzierżawczym wpłacanym do depozytu sądowego
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-306/07/AB
  Ewidencjonowanie kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-174/08/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 6 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe -jest nieprawidłowe.W dn ...
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1817/08-4/MS
  VAT zakresie wystawiania faktur
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423W-7/08-2/BN
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu 05.02.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 15 stycznia 2008 r. znak ILPB3/423-174/07-2/HS, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa znaleziono podstawy do zmiany w całości ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzys ...
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-743/07/DM
  Czy w sytuacji, gdy kwota zafakturowanej uprzednio zaliczki będzie równa wartości brutto wydanego towaru można wystawić kolejną fakturę VAT, w której treść odnosząca się do nazwy towaru (zaliczka), zostanie zastąpiona nazwą faktycznie sprzedanego towaru, zaś pozostała do zapłaty kwota należności wyniesie zero?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-11/08-4/SM
  Obowiązek wystawiania faktur VAT przez dealerów, naprawiających samochody uszkodzone w trakcie transportu
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-486/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Leona H., przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2007r. (data wpływu 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia faktury VAT RR oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tej faktury -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007r. wp ...
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-695/07-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko .., przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2007 r. (data wpływu 13 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT -jest nieprawidłowe.W dniu 11 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-269/08/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007r. (data wpływu 23 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących -jest prawidłowe.W dniu 23 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-507/07/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007r. (data wpływu 23 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktury i noty korygującej -jest prawidłowe.W dniu 23 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-648/07-2/PS
  Przy świadczeniu usług obsługi technicznej hal handlowych zaliczanych do usług ciągłych w stosunku do których miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, fakturę VAT należy wystawić nie później niż siódmego dnia od dnia wykonania usługi, czyli od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży - na co wskazuje jednoznaczna wykładnia przywołanych przepisów. Tym samym Spółka może wystawić fakturę VAT najwcześniej w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-250/07-2/ŁM
  Czy Spółka prawidłowo postąpiła rozpoznając przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu 10% podstawy do wynagrodzenia z chwilą wystawienia faktury dokumentującej tę należność?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-251/07-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. ( data wpływu 19.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodów z tytułu świadczenia usług wdrożeniowych -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-252/07-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. ( data wpływu 19.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodów z tytułu świadczenia usług wdrożeniowych -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-253/07-2/ŁM
  Czy Spółka prawidłowo potraktowała faktury wystawione w trakcie trwania prac wdrożeniowych (tj. faktury za okresy miesięczne oraz faktury za wykonane fazy) jako skutkujące powstaniem przychodu należnego w wartościach wynikających z tych faktur, a nie jako faktury zaliczkowe nie skutkujące obowiązkiem rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-254/07-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2007 r. (data podana na wniosku, data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodów z tytułu świadczenia usług analizy wdrożeniowej -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został zło ...
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-683/07-2/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu w związku z wystawieniem zaliczkowej faktury VAT -jest prawidłowe.W dniu 8 grudnia 2007 r. zos ...
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-423/07/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Publicznego Gimnazjum w J., przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2007r. (data wpływu 9 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Publicznemu Gimnazjum w J. w fakturach otrzymanych przez Gminę Miejską J. w ramach projekt ...
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-686/07-7/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala W przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007r. (data wpływu 10 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT przy zakupie płodów rolnych od rolnika ryczałtowego -jest nieprawidłowe.W dniu 7 grudnia 2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach przesłał do Bi ...
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-773/07-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2007r. (data wpływu 24.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących -jest prawidłowe.W dniu 24.12.2007r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-560/07/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2007r. (data wpływu 12 grudnia 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 stycznia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 12 grudnia 2007r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-179/07-2/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne reprezentowanej przez Pełnomocnika - Panią B. B., przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 r. (data wpływu 22.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu- jest prawidłowe.W dniu 22 paźdz ...
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-251/07-5/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09.10.2007 r. (data wpływu 12.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu powstania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 12.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-251/07-4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09.10.2007 r. (data wpływu 12.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu powstania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 12.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-208/07/BWo
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007r. (data wpływu 19 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wystawiania faktur VAT - jestnieprawidłowe.W dniu 19 października 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-201/07/ICz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007r. (data wpływu 16 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy faktury VAT pobierane w formie linku z serwera kontrahenta za pomocą udostępnionego hasła, dają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nalic ...
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-446/07-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007r. (data wpływu 15 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur -jest nieprawidłowe.W dniu 15 października 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-189/07/BWo
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki X, przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2007r. (data wpływu 12 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymywanych zaliczek -jest prawidłowe.W dniu 12 października 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-65/07-3/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2007 r. (data wpływu 10 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 10 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-65/07-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2007 r. (data wpływu 10 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca oraz miejsca świadczenia usługi transportu towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 10 października 2007 r. został ...
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-437/07-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 30.10.2007r. (data wpływu 05.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawiania faktur przez nabywcę w imieniu dostawcy-jest nieprawidłowe.W dniu 31.10.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-308/07-4/SM
  Zasady opodatkowania wykonywanych robót budowlanych, związanych z budową autostrady
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1B/07/KL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.), uzupełnionym pismami z dnia 16 listopada i 6 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości określenia momentu powstania obowiązku podatkowego -jest nieprawidłowe.W dniu 1 października 2007 ...
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1A/07/KL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.), uzupełnionym pismami z dnia 16 listopada i 6 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących -jest prawidłowe.W dniu 1 października 2007 r. został złożony wnio ...
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-55/07-3/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. I. C. P., przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 4 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu otrzymania faktury elektronicznej- jest nieprawidłowe.W dniu 4 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-55/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. I. C. P., przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 4 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia odbioru korekty oraz wystawiania duplikatów faktur elektronicznych- jest prawidłowe.W dniu 4 października 2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-417/07-2/GD
  Przedmiotowa dostawa towarów- sprzedaż sprzętu w ramach zawartej umowy o współpracy nie może być uznana za sprzedaż o charakterze ciągłym. Dlatego też faktura VAT dokumentująca dostawę sprzętu powinna być wystawiona na ogólnych zasadach określonych w § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-600/07-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2007 r. (data wpływu 03.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wystawiania faktur elektronicznych w imieniu dostawcy, dokumentujących transakcje zawierane z nabywcą -jest prawidłowe.W dniu 28.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-600/07-3/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2007 r. (data wpływu 03.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 28.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-14/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007 roku (data wpływu 24 września 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług dzierżawy, w sytuacji gdy na poczet czynszu zaliczane są nakłady na remont ponoszone przez dzierżawcę -jest nieprawidłowe.W ...
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-297/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu 25.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ewidencjonowania zakupu towarów handlowych -jest nieprawidłowe.W dniu 25.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-167/07/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu 13 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur w imieniu i na rachunek Stowarzyszenia do zaliczek za uczestnictwo w zjeździe wpłacanych na konto bankowe Spółki -jest prawidłowe.W dniu 13 września ...
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-528/07-2/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podatkowego traktowania oraz dokumentacji premii pieniężnych udzielanych przez dostawcę towarów -jest prawidłowe.W dniu 8 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-378A/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania transakcji -jest nieprawidłowe.W dniu 17 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-357/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 14 września 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur VAT -jest prawidłowe.W dniu 14 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-73/07/ICz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2007r. (data wpływu 27 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy faktury VAT przesyłane do nabywcy za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku PDF spełniają wymogi wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lipc ...
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-283/07-4/SM
  1) przedmiotowe usługi nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski z uwagi na fakt, iż miejscem świadczenia i opodatkowania tych usług jest terytorium Litwy,2) wartość przedmiotowych usług inżynierskich winna być ujmowana w prowadzonej przez Spółkę ewidencji dla celów rozliczeń podatku VAT,3) faktura powinna zawierać dane podane w § 9 ust. 1 i § 27 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.),4) Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związaną ze świadczeniem tych usług poza terytorium kraju w przypadku, gdy obniżenie to przysługuje również wtedy, gdyby te usługi były wykonywane na terytorium kraju,5) obrót z tytułu świadczenia usług poza terytorium kraju, uwzględniany jest zarówno w liczniku przedmiotowej proporcji wynikającej z art. 90 ust. 3, jak również w mianowniku, tj. całkowitym obrocie (będącym sumą tego obrotu i obrotu z tytułu czynności, od których nie przysługuje odliczenie podatku naliczonego).
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-285/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. (data wpływu 7 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur przez "P" Sp. z o.o. na rzecz Urzędu Miasta i Gminy z tytułu przekazanych przez tę jednostkę dopłat do cen za dostarczaną wodę, odprowadzanie ścieków oraz za opróżnianie zbiorników ...
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-244/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 06 września 2007r. (data wpływu 11 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie złożenia korekty deklaracji dot. otrzymanej zaliczki dla towarów przeznaczonych na eksport i zastosowanie stawki podatku VAT 22% -jest nieprawidłowe.W dniu 11 września 2007r. zos ...
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-107/07/RB
  1."Czy niżej opisany sposób wystawienia faktury VAT za wykonane usługi telekomunikacyjne jest zgody z art. 106 ustawy o VAT?"2."Czy niżej opisany sposób wystawiania faktur nie jest objęty zakresem regulacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur?" 3."Czy realizacja obowiązku w zakresie wystawienia faktury VAT nałożonego przez przepisy prawa podatkowego (art. 106 ustawy o VAT) w formie opisanej nie jest świadczeniem usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT?"
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-142A/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 08 sierpnia 2007r (data wpływu 16 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania działek budowlanych-jest nieprawidłowe.W dniu 16 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/423/45/HL/2007
  #61548; Jaki jest termin powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług w opisanym przypadku ?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-26a/07/BW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2007r. (data wpływu 27 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy refakturowanie czynszu najmu szalunków przez Jednostkę Macierzystą w kraju na samobilansujący Oddział w Irlandii należy udokumentować fakturą VAT czy notą wewnętrzną -jes ...
 589. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-6/4407-130/07
  Czy windykacja wierzytelności na zlecenie albo na własny rachunek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 590. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 1341/07
  Dla celów podatkowych, bez względu na to czy doręczenie faktury pisemnej odpowiada współczesnej technice i elektronice, obowiązujące przepisy ustawy narzuciły określoną formę. Z całą pewnością więc, o ile kontrahent - dostawca towaru lub usługi pragnie odstąpić od ustawowego wymogu określonego w art.106 ust.1 i 86 ust.2 pkt 1 i obniżając koszty administracyjne, korzystać przy przekazie faktur z systemów komputerowych, jest zobligowany uczynić to w trybie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. oraz ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Nie jest możliwe, jak pragnie Spółka, przyjęcie dualizmu - wystawianie dla kontrahenta faktury i pobieranie jej przez zainteresowanego poprzez system elektroniczny, a następnie drukowanie jej przez obie strony na materiałach piśmiennych i traktowanie jej jako dokumentu na piśmie.Wystawienie kontrahentowi faktury poprzez systemy elektroniczne, bez stosowania przepisów regulujących tę materię, powoduje, że wystawione faktury nie są dokumentem wprowadzonym do obrotu prawnego.
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-49/07-4/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko O Sp. z o.o. w Warszawie, przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2007r. (data wpływu 30.07.2007r.) uzupełnionego pismem z dnia 19.09.2007 (data wpływu 24.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sporządzanej przez kasę rejestrującą faktur dokumentujących sprzedaż paliwa -jest prawidłowe.U Z A S ...
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-17/07-2/HMW
  Opodatkowanie zaliczek na poczet świadczonych usług budowlanych.
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-40/07-4/IN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2007 r. (data wpływu 26 lipca 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 września 2007 r. (data wpływu 7 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-40/07-3/IN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2007 r. (data wpływu 26 lipca 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 września 2007 r. (data wpływu 7 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-137/07-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007r. (data wpływu 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawiania faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 20 sierpnia 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 596. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 1054/07
  E-faktura,spełniająca wymogi określone w art. 22 ust. 3 lit.b VI Dyrektywy, nie musi spełniać wymagań określonych wobec faktury papierowej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. E-fakturymogą być dla celów podatkowych przechowywane w innym formacie niż zostały wysłane pod warunkiem, iż format ten umożliwia zachowanie ich integralności, autentyczności pochodzenia, :czytelności oraz możliwości wydruku. Zdaniem Sądu,stan faktyczny opisany przez Skarżącą, dotyczący niemożności wystawienia przez system stosowany przez Skarżącą e-faktury korygującej w formacie elektronicznej, tylko w papierowej, jest przeszkodą techniczną o której mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2007r.
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41-1-GK/07
  Spółka zamierza wysyłać do swoich kontrahentów (nabywców towarów lub usług) raporty sprzedaży, na podstawie których kontrahenci sami wystawiają oryginały faktur VAT sprzedaży w imieniu Spółki, natomiast kopię faktury wystawia samodzielnie Spółka i przechowuje ją w swojej dokumentacji.
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-23/07
  Czy otrzymane faktury z tytułu prowizji handlowej obejmującej okres od 01.08.2003 r. - 31.07.2007 r. będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów za rok 2007?
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-69/07/AS
  Czy w świetle powyższego wyroku powinnyśmy nadal traktować tę premię jako świadczenie usług i wystawiać fakturę V AT?
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-244/07/MF
  1. Czy przychody z tytułu usług konserwacyjnych oprzyrządowania analitycznego, sprzętu i artykułów w zakresie technologii materiałowej, które muszą być wykonane w określonych, ustalonych wcześniej okresach (np. co miesiąc) są przychodem przyszłych okresów (odpowiednio 1/36 za każdy miesiąc przy umowie zawartej na 36) - art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając, że przedpłaty te można przyporządkować do usług określonych co do zakresu i czasu wykonania? 2. Czy przychody z umów dostawy sprzętu należy rozpoznać w momencie faktycznego dostarczenia sprzętu do klienta, czy dopiero po przetestowaniu sprzętu i oprogramowania oraz przeszkoleniu personelu klienta potwierdzonego protokołem ostatecznym - art. 12 ust. 3a?
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-29/07/AG
  Czy zasadne jest wystawienie faktury, gdy należności wynikające z cesji wierzytelności zostały ostatecznie uregulowane?
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-41/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2007r. (data wpływu 31 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości anulowania faktur: w okresie objętym odmowną decyzją urzędu skarbowego w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom i w pozostałym okresie- jest niepra ...
 603. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 4330/06
  I. Organy państw członkowskich obowiązane są opierać swoje działania na normach prawa wspólnotowego, obok norm prawa krajowego. Pojęcie "działań" rozumiane jest w tym przypadku szeroko i odnosi się zarówno do wydawania aktów normatywnych jak i do podejmowania aktów indywidualnych. II. Warunkiem bezpośredniej skuteczności postanowień dyrektywy jest, by przepis dyrektywy dotyczył obowiązków państwa, a nie jednostek wobec państwa; ponadto brak należytej implementacji dyrektywy w oznaczonym terminie, precyzyjność przepisu i jego bezwarunkowość. Przy spełnieniu powyższych warunków organy państw członkowskich obowiązane są do podejmowania działań zgodnych z treścią norm dyrektyw nawet wówczas, gdy dyrektywy nie zostały prawidłowo implementowane do prawa krajowego. Albowiem - według orzecznictwa ETS - państwo poprzez brak należytej implementacji postanowień dyrektywy nie może zwolnić się od obowiązków z niej wynikających i pozbawić przez to jednostek należnych im praw.
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-239/07/KM
  Czy przychody i koszty w usługach instalacji urządzeń przeciwkradzieżowych, przeciwłamaniowych, przeciwpożarowych i instalacji gaszeniowych oraz systemów nadzoru wizyjnego, powstają z zakończeniem konkretnego etapu prac budowlanych, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru prac, i wystawieniem faktury dla klienta? Koszty uzyskania przychodów stanowi kwota poniesionych kosztów i wskaźnik przewidywanej marży na danym kontrakcie na dzień wystawienia faktury.
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/63/2007/AK
  Pytanie dotyczy prawidłowości wystawienia faktury w opisany sposób: Spółka zawarła umowę z kontrahentem polskim, którego siedziba mieści się na terenie kraju. Umowa dotyczyła wykonania prac metalurgicznych na terenie Francji. Główną umowę z kontrahentem francuskim podpisał podmiot zamawiający u Podatnika powyższą usługę. Zamawiający (firma polska) jak i wykonawca (jednostka) są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, jednak żaden z tych podmiotów nie był zarejestrowany na terenie Francji jako podatnik podatku od wartości dodanej. Po wykonaniu usługi, Spółka wystawiła dla firmy polskiej fakturę VAT bez podawania w niej wysokości podatku od towarów i usług.
 606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-38/61/2007/AN
  Czy możemy wystawiać faktury wewnętrzne w formie elektronicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. nr 133, poz.1119)
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-39/07
  Czy zastosowano prawidłowe kursy walut przy wystawianiu faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru ujętej w rejestrze sprzedaży jak i w fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru ujętej w rejestrze zakupu.?
 608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415-29/2007
  Podatnik dokonuje sprzedaży towarów na aukcjach internetowych. Kiedy powstaje przychód z działalności gospodarczej jeżeli zapłata za towar, wydanie towaru, wystawienie faktury odbywa się na przełomie miesięcy, lat.
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415-24/2007
  Moment powstania przychodu z działalności gospodarczej w sytuacji, gdy sprzedaż następuje za pośrednictwem portalu internetowego.
 610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415-28/2007
  Podatnik sprzedaje towary na aukcjach internetowych. W którym momencie powstaje przychód z działalności gospodarczej ?
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/157/07/JB
  dotyczy zastosowania kursu średniego waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury sprzedaży dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy do przeliczenia na złote polskie przychodów w walutach obcych w świetle art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
 612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/423-10/07
  Czy Klub może wystawiać rachunki za reklamę lub sponsoring dla firm chcących wspierać finansowo działania Klubu?
 613. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII/4407-005-9/07
  - w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji w sprawie sposobu wystawiania faktury VAT dokumentującej należność z tytułu najmu, w skład której wchodzi czynsz oraz koszty eksploatacyjne.
 614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/64/07
  Czy Spółka w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) na niepokrytą przez właściciela nieruchomości i niezamortyzowaną część nakładów w obcym środku trwałym powinna wystawić fakturę wewnętrzną i naliczyć podatek VAT?
 615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/63/07
  Czy Spółka w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) na otrzymany od właściciela nieruchomości zwrot nakładów zobowiązana jest wystawić fakturę VAT i naliczyć podatek?
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/73/PD I/423-5/2007
  Czy datą powstania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest dzień wystawienia faktury, tj. grudzień 2006 r., czy dzień wykonania usługi? Czy w opisanej sytuacji należy zastosować przepis art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy?
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-07/2007
  Czy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług na czynności statutowe winna wystawiać rachunki czy faktury VAT?
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-22/07
  Czy w przypadku wykonywania przez Pani firmę usług transportowych za datę uzyskania przychodu można uznać dzień sporządzenia i przesłania dokumentów rozliczeniowych przez kontrahenta na rzecz którego wykonywane są usługi?
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-21/07
  Czy w przypadku wykonywania przez Pana firmę usług transportowych za datę uzyskania przychodu można uznać dzień sporządzenia i przesłania dokumentów rozliczeniowych przez kontrahenta na rzecz którego wykonywane są usługi?
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/16/2007/VAT
  Czy podatnik postępuje w prawidłowy sposób pytając nabywającego towar czy ma wystawić paragon czy fakturę ? W przypadku twierdzącej odpowiedzi zadaje kupującemu pytanie czy rzecz kupowana jest do działalności gospodarczej? W przypadku uzyskania twierdzącej odpowiedzi podatnik wystawia fakturę VAT i nie ewidencjonuje transakcji na kasie rejestrującej. W przypadku osoby fizycznej nabywającej towar wystawiany jest paragon.
 621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-72/07/JB
  W którym momencie wydatki tytułu nabycia towarów i usług pośrednio związanych z przychodami Przedsiębiorstwa, udokumentowane fakturami VAT wystawionymi i otrzymanymi w 2006r., a poniesione w roku następnym, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/52/07/MO/RR
  Jak należy postąpić w sytuacji, gdy za sprzedany towar kontrahent pomyłkowo wpłaca kwotę wyższą od należnej np. 105 zł zamiast 100 zł, bądź też zaokrągli kwotę w górę i zamiast np. 59,99 zł zapłaci 60 zł. Czy powinno sie wystawić fakturę na kwotę faktycznie uiszczoną a następnie wystawić fakturę korygującą czy też od razu wystawić fakturę dokumentującą kwotę należną za sprzedany towar a nadpłatę zwrócić kontrahentowi ?
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/57/07/MO/RR
  Czy faktura dokumentująca zakup towarów: paliwa, części, usług napraw, myjni, serwisu, przeglądów, itp. powinna być wystawiona na adres siedziby firmy, czy też adres miejsca zamieszkania ?
 624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/58/07/MO/RR
  Czy na fakturze zakupu kontrahent oprócz adresu firmowego i innych niezbędnych danych może używać nazwy skróconej firmy lub też samego imienia i nazwiska podatnika, zamiast pełnej nazwy firmy ?
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/59/07/MO/RR
  Czy faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mogą nie zawierać NIP nabywcy ?
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-118/07
  czy w przypadku, gdy udzielony rabat odnosi się do wszystkich pozycji na fakturze, na fakturze korygującej rabat powinien być wskazany w stosunku do każdej pozycji z faktury oddzielnie, czy też wystarczjacym jest zapis, iż rabat odnosi się do wszystkich pozycji na fakturze?
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-406-11/07-2/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2007 roku (data wpływu 16 lipca 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego ustalania kursu waluty obcej -jest prawidłowe.W dniu 16 lipca 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-52/07/MS
  "Czy Strona miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z inwestycjami, które po pewnym czasie zostały uznane za zaniechane ?"
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPK/443-4/2007
  Czy usługa pośrednictwa w dostawie towarów na rzecz kontrahenta z UE opodatkowana jest w Polsce czy w kraju UE gdzie kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług ?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-29/07
  1) czy prawidłowo wystawiliśmy w dniu 07.03.2007r. fakturę sprzedaży z tytułu czynszu najmu garażu za miesiąc marzec 2007r., podając datę sprzedaży 31.03.2007r.? 2) czy prawidłowo postępujemy wystawiając fakturę sprzedaży z tytułu czynszu najmu garażu za miesiąc kwiecień 2007r., z datą sprzedaży wpisaną słownie kwiecień 2007r.?
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-42/07/AS
  l) Czy w przypadku gdy Spółka wykupuje świadczenie dla pracownika i członków jego rodziny wartość miesięcznego świadczenia dla członków rodziny pracownika należy opodatkować podatkiem VAT. Czy należy wystawiać faktury wewnętrzna z uwidocznioną kwotą świadczenia i zastosowaną przez usługodawcę stawką VAT - ZWOLNIONĄ?2) Czy w przypadku wystawienia faktury wewnętrznej ze stawką zwolniona, obrót w ten sposób wykazany jako zwolniony, ma wpływ na strukturę sprzedaży i wpływa na wartość podatku naliczonego z prawem do odliczenia od podatku należnego?
 632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-34/07
  Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług na różnicę (nadwyżkę) w cenie netto wynikającej z umownej waloryzacji ceny, zastosowanej z racji upływu czasu pomiędzy ustaleniem ceny a jej zapłatą, sprzedający jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT bądź faktury korygującej?
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-41/2007/ACH
  Czy wystawiając faktury dokumentujące transakcje wyrażone w walucie obcej przed ogłoszeniem kursu średniego NBP z danego dnia (tj. w obecnym stanie prawnym do godziny 12-tej danego dnia), a zatem gdy nie jest znany kurs waluty na dany dzień, Spółka będzie postępować prawidłowo stosując poprzednio ogłoszony średni kurs NBP (zasadniczo kurs z dnia poprzedniego) zarówno dla celów określania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych jak i dla celów podatku od towarów i usług?
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-165/07/MK
  1. Czy należności Spółki z faktur wystawionych na rzecz GDDKiA za wykonanie usług zgodnie z Umową z GDDKiA są w całości przychodami Spółki? Spółka utworzyła konsorcjum z P-M S. A. w celu wzięcia udziału w przetargu, ogłoszonym przez GDDKiA na realizację zlecenia budowlanego. Spółka wystawia faktury i przyjmuje należności od GDDKiA w całości. Następnie P-M S. A. wystawia fakturę na rzecz Spółki na kwotę odpowiadającą udziałowi P-M S. A. w przychodach z wykonania Umowy z GDDKiA (tj. 40%). Wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy z GDDKiA obciążają bezpośrednio Spółkę, która obciąża P-M S. A. (wystawia na jej rzecz faktury) kwotą odpowiadającą 40% ogólnej kwoty kosztów poniesionych w związku z realizacją Umowy z GDDKiA. 2. Czy jest przychodem Spółki kwota otrzymana od P-M S. A. tytułem zapłaty części (40%) kosztów związanych z wykonaniem Umowy z GDDKiA, pierwotnie poniesionych przez Spółkę, która to zapłata następuje na podstawie faktury "odsprzedaży" (refaktury) części usług i materiałów, wystawionej przez Spółkę na rzecz P-M S. A.? 3. Czy zafakturowana przez P-M S. A. kwota udziału P-M S. A. (40%) w ogólnej kwocie przychodów z wykonania Umowy z GDDKiA jest kosztem uzyskania przychodów Spółki? 4. Część prac będzie wykonana bezpośrednio przez P-M S. A. jako podwykonawcę. Czy kwoty zafakturowane przez P-M S. A. jako podwykonawcę w związku z wykonaniem określonych usług podwykonawczych są kosztami uzyskania przychodów Spółki?
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT2/443-60/07/156-65/AF
  Pytanie dotyczy wystawiania faktur VAT z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów.
 636. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 636/07
  Zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie, także na gruncie art. 14b § 3 O.p., nie sposób przyjąć pogląd odmienny. Zgodnie bowiem z art. 14a § l O.p., wskazane organy podatkowe, a więc stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa mają obowiązek - na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta - udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Art. 14a § 4 stanowi, iż udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § l, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Załatwienie wniosku strony w świetle powołanych przepisów polega zatem na udzieleniu pisemnej interpretacji. Nie można zatem uznać poglądu, że do jej udzielenia może dojść przez samo tylko podpisanie postanowienia. Jest zdaniem Sądu oczywiste, że aby można mówić o udzieleniu pisemnej interpretacji, to postanowienie wydane w tej sprawie musi zostać wnioskodawcy doręczone.
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-163/07/MK
  Kiedy powstaje przychód należny z działalności gospodarczej w sytuacji otrzymywania premii pieniężnych (bonusów) w związku z przekroczeniem określonego poziomu obrotów? Spółka świadczy usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do tych pojazdów - opon i olejów samochodowych, akumulatorów. Z głównymi dostawcami podpisała umowy handlowe, w których zobowiązują się oni do udzielenia jej bonusów (premii pieniężnych) za zrealizowanie określonego poziomu obrotów z danym kontrahentem.
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-308/07/MK
  Kiedy powstaje przychód należny z działalności gospodarczej w sytuacji otrzymywania premii pieniężnych (bonusów) w związku z przekroczeniem określonego poziomu obrotów? Spółka świadczy usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do tych pojazdów - opon i olejów samochodowych, akumulatorów. Z głównymi dostawcami podpisała umowy handlowe, w których zobowiązują się oni do udzielenia jej bonusów (premii pieniężnych) za zrealizowanie określonego poziomu obrotów z danym kontrahentem.
 639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-60/07/INT/1
  Czy dokonując sprzedaży ciągłej podatnik prawidłowo określa na fakturze w rubryce data sprzedaży tylko miesiąc i rok?
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-44/3/07
  Wnioskująca stoi na stanowisku, iż w opisanej we wniosku sytuacji, dla potrzeb rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów kwoty wyrażone w fakturach wystawionych przez kontrahentów, stanowiące ostateczne rozliczenie tych transakcji winny być przeliczone przez Spółkę na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego na dzień wystawienia faktury, jeżeli wystawiona została w terminie, tj. nie później niż 7 dnia wydania towaru Spółce. W przeciwnym wypadku zastosowanie znajdzie kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez NBP na dzień powstania obowiązku podatkowego.
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/79/07/JB
  dotyczy ustalenia daty powstania przychodu z tytułu świadczonych przez Spółkę usług pośrednictwa dla podmiotu unijnego - na podstawie art. 12 ust. 3a
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-205/07/PEAD
  Podatnik zwraca się z pytaniem o sposób w jaki ma udokumentować wykonanie umowy i przekazanie zmodernizowanego placu zabaw Właścicielowi.
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-48/1/07
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych na rzecz niemieckiego kontrahenta, odnosić należy do daty sprzedaży towarów (w której podatnik pośredniczył) przez tego kontrahenta
 644. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/4117-SIP-7/07
  Dotyczy momentu powstania przychodu, czy obowiązek podatkowy z tytułu wymienionej sprzedaży prasy w ramach umowy kolportażu powstaje z chwilą wystawienia faktury.
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-27/07
  Czy do aktu notarialnego umowy zamiany należy wystawić fakturę VAT?
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/07
  W dniu 09 maja 2007r. wnioskodawca zwrócił się z następującymi zapytaniami:1. Czy po złożonej korekcie przychodu za rok 2005 opodatkowanego podatkiem od towarów i usług w wyniku niezaewidencjonowanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności możemy obecnie wystawić fakturę sprzedaży i nie ewidencjonować jej aby nie spowodować podwójnego opodatkowania podatkiem VAT ?2. Czy sprzedaż taką powinniśmy zarejestrować również w kasie fiskalnej ?
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/07
  W jakiej sytuacji wierzytelności, na które została wystawiona faktura stanowią koszty uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 648. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4210-40/07/KS
  czy dopuszczalne jest zaliczenie wynagrodzenia za przejęcie obowiązku odzysku za ostatni kwartał roku 2006, które dokumentowane jest fakturą wystawioną do 27-go dnia stycznia kolejnego roku kalendarzowego na poczet przychodów roku 2007.
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT2/443-28/07/81-72/AF
  Pytanie dokumentowania fakturami VAT przychodów z tytułu udziału w realizacji projektu naukowo - badawczego.
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17A/BP/07
  Dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług co do kwestii wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego przez małżonków ........... , za fundusze i dla potrzeb prowadzonej przez ............... działalności gospodarczej.
 651. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-11/07/MZ
  Spółka wniosła o potwierdzenie, że na gruncie obowiązujących przepisów prawa umożliwienie pobrania przez nabywcę towarów i usług oryginału faktury VAT (w postaci pliku PDF) z serwera Spółki i jego wydrukowanie lub wysłanie nabywcy pocztą elektroniczną oryginału faktury VAT, jej pobranie z serwera pocztowego a następnie wydrukowanie czyni zadość wymogowi wystawienia faktury VAT, określonego w art. 106 ustawy o VAT. Ponadto Spółka prosi o potwierdzenie, że wydrukowany przez nabywcę towarów i usług oryginał faktury VAT, pobrany z serwera świadczącego usługę/dokonującego dostawy lub dostarczony nabywcy pocztą elektroniczną, stanowi, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt l ustawy o VAT, podstawę doobniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na tejfakturze w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane dowykonywania czynności opodatkowanej.
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-26/07/AS
  Czy dopuszczalne jest stosowanie przez Spółkę dla potrzeb VAT średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego - tak jak stosujemy go dla potrzeb bilansowych i podatku dochodowego od osób prawnych?
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-8/07
  Czy podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju czynności polegające na wyszukiwaniu, na podstawie zawartej umowy, osób do pracy na terytorium Niemiec w zakresie usług opiekuńczych oraz ogólnobudowlanych, z uwagi na okoliczność, iż miejscem ich świadczenia jest terytorium Niemiec - zgodnie z przepisem art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
 654. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB_1/4407-0037/07/I
  Czy podatnik, który prowadząc restaurację i hotel, wykorzystuje produkty ze swojego gospodarstwa rolnego ma prawo wystawiać faktury VAT RR i odliczać wykazany w nich podatek naliczony oraz czy wartość netto produktów rolnych wykazana na fakturze VAT RR jest dla niego kosztem uzyskania przychodu w pozarolniczej działalności gospodarczej?
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/6/07
  Czy udzielenie pożyczki należy traktować jako usługę udzielania pożyczek poza systemem bankowym i wystawiać fakturę VAT?
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DVAT/443-60197/2007/ADB
  1.Czy Spółka jest uprawniona do wystawiania faktur VAT dla banków z zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług w przypadku usług finansowych PKWiU 67.13.10-00.90?
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DVAT/443-60226/2007/ADB
  Czy przy wprowadzaniu do ewidencji sprzedaży VAT wartości sprzedaży ewidencjonowanej kasą fiskalną spółka pomniejszy wartość raportu miesięcznego o wartość transakcji wynikających z wystawionych faktur?
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/07
  W którym momencie zaksięgować przychód, w przypadku uzyskania informacji od kontrahenta o wysokości prowizji po 20 dniu miesiąca następującego po miesiącu, za który prowizja przysługuje, czyli po rozliczeniu poprzedniego miesiąca i odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy.
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-19/07
  Spółka pyta, czy w związku z otrzymaniem od kontrahenta wewnątrzwspólnotowego, posiadającego unijny numer identyfikacyjny, zaliczki na poczet przyszłych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów ma obowiązek wystawienia faktury VAT zaliczkowej w terminie nie później niż 7 dnia od dnia otrzymania zaliczki od nabywcy?
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-86/07/KUKM
  Kiedy powstaje przychód Spółki ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych: w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i wydania tych nieruchomości z kluczami czy dopiero po podpisaniu aktu notarialnego? Spółka buduje mieszkania i lokale użytkowe na sprzedaż, jest czynnym płatnikiem VAT. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych lokale przekazuje nabywcom. Przeniesienie własności nieruchomości aktem notarialnym następuje w później. Spółka nie wystawiła faktur VAT w związku ze sprzedażą mieszkań czy lokali użytkowych.
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-15/3/07/AK
  Czy w sytuacji gdy faktury korygujące VAT RR skutkują zmniejszeniem kwoty należnej rolnikowi, Spółka powinna obniżyć podatek naliczony o kwotę zmniejszenia zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym została wystawiona faktura korygująca?
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-9/07/UD
  Czy Spółka, realizując kontrakt na budowę kanalizacji i ponosząc m.in. koszty Opłaty, powinna wystawić za wykonane przez siebie usługi (obejmujące również zwrot od Inwestora zapłaconej przez Spółkę kwoty Opłaty) stosowną fakturę VAT i naliczyć podatek od towarów i usług w stosownej wysokości?
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-57/07/BIK
  Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w odniesieniu do każdego z półrocznych okresów, w których świadczona była na jego rzecz usługa doradcza, zgodnie z art. 19 ust. 19 w związku z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, powstał:za pierwsze półrocze 2005r. - 7 lipca 2005r.;za drugie półrocze 2005r. - 7 stycznia 2006r.;za pierwsze półrocze 2006r. - 7 lipca 2006r.Oznacza to, zdaniem Wnioskodawcy, iż tylko w tych okresach rozliczeniowych powinien zostać rozpoznany import usług z tytułu świadczenia usług doradczych poprzez wystawienie faktury wewnętrznej dokumentującej te czynności w danym okresie. Podstawą opodatkowania powinna być kwota należności z faktury, przeliczona na złote według kursu z dnia powstania obowiązku podatkowego, z uwagi na fakt, że faktury nie były wystawiane w terminie.
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT2/443-18/07/43-18/AF
  Pytanei dotyczy zastosowania stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług w zakresie prowadzenia serii treningów psychologicznych.
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-74/07/RM
  Jak zaewidencjonować: 1) koszt własny sprzedanego pojemnika? 2) zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego? 3) różnice kursowe wynikające z zapłaty za Invoice? Spółka sprzedaje pojemniki z polietylenu na odpady komunalne. Zamawia towar u producenta z siedzibą w Niemczech i otrzymuje fakturę za towar w Euro. Spółka pokrywa koszt transportu towaru do Polski - fakturę wystawia polska firma transportowa w PLN. Tak więc cena zakupu danego towaru kalkulowana jest: cena nabycia w Euro x średni kurs NBP z dnia wystawienia faktury + odpowiednio przypadająca wartość transportu. Wartość zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego stanowi wartość faktury wyrażona w Euro x średni kurs NBP z dnia wystawienia faktury. Nabycia wewnątrzwspólnotowe Spółka przelicza według kursu średniego NBP.
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-50/07/PLU
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy zapytania czy powinna wystawiać fakturę VAT akcjonariuszowi z tytułu pokrycia przez niego dodatkowych kosztów działalności Spółki.
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-5/6/07/JPC
  Czy komisant uprawniony jest do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez komitenta w miesiącu jej otrzymania lub następnym?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-5/2/07/JPC
  W którym momencie następuje dostawa towarów pomiędzy komisantem a osobą trzecią (klientem)?
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423-39/P/101/07/MK/46676
  "Czy na potrzeby ustalania różnic kursowych na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za dzień poniesienia kosztów można przyjąć datę wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego, czy może należy przyjąć datę otrzymania (wpływu) faktury przez ... S.A.?."
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-64/07/PLU
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy zapytania czy powinna wystawiać fakturę bez podatku VAT za całość usługi (tj. koszty zewnętrzne poniesione przez Spółkę oraz usługę własną) oraz czy powinna podpisać umowę o refakturowanie kosztów i oddzielnie zarefakturować koszty usługi P. stosując stawkę podatku VAT-zwolniony i oddzielnie zafakturować własną usługę. Spółka stoi na stanowisku, iż traktując świadczoną przez nią usługę jako opodatkowaną poza terytorium kraju, powinna wystawiać fakturę bez podatku VAT. Zaś na powyższą usługę powinna podpisać umowę o refakturowanie kosztów i oddzielnie zarefakturować usługi P. stosując stawkę podatku VAT zwolniony, a oddzielnie zafakturować własną usługę.
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-59/07/AK
  Kiedy powstaje przychód podatkowy z abonamentu za usługi telewizji kablowej i dostępu do internetu, jeżeli opłata dotyczy okresu rozliczeniowego, który nie pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, a faktura lub "Mój Rachunek" jest wystawiana z góry przed końcem przyjętego okresu rozliczeniowego (pytanie 1a)? Kiedy powstaje przychód podatkowy z abonamentu telefonicznego, jeżeli opłata dotyczy okresu rozliczeniowego, który nie pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, a faktura lub "Mój Rachunek" jest wystawiana z góry przed końcem przyjętego okresu rozliczeniowego (pytanie 1b)? Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu połączeń telefonicznych wykonanych przez abonentów w sytuacji, gdy opłata dotyczy okresu rozliczeniowego, który pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, a faktura lub "Mój Rachunek" jest wystawiany z dołu po upływie przyjętego okresu rozliczeniowego (pytanie 1c)? Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu połączeń międzysieciowych (przychód interconnect), jeżeli dla tych rozliczeń przyjęto okres rozliczeniowy pokrywający się z miesiącem kalendarzowym, ale na dzień zamknięcia ksiąg nie jest znana ostateczna wartość wynagrodzenia i faktura jest wystawiana w miesiącu następującym po zakończeniu okresu rozliczeniowego (pytanie 1d)? Kiedy powstał przychód podatkowy z tytułu połączeń telefonicznych wykonanych przez abonentów w grudniu 2006 r., a zafakturowanych w 2007 r., dla których termin płatności przypada po 1 stycznia 2007 (pytanie 1e)? Co znaczą pojęcia "koszty bezpośrednio związane z przychodami" i "koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami"? Według jakiego kryterium rozróżniać wydatki celem zaliczenia ich odpowiednio do kosztów bezpośrednich i pośrednich (pytanie 2)?
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/6/87/2007
  Czy jako podmiot nie zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług w celu udokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku VAT może wystawiać faktury VAT?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/73/37733/07
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, kiedy należy wystawić fakturę VAT dokumentującą dopłatę i pobierane opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania.
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-73/07/1
  Wątpliwości Podatnika dotyczą momentu powstania przychodu należnego z tytułu wydania rzeczy przy stosowaniu różnych warunków dostawy Incoterms w sytuacji gdy wydanie wyrobów z magazynu Spółki nastąpi przed datą wystawienia dokumentu sprzedaży.
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 423-144/07/1/MKJ
  Wątpliwości podatnika dotyczą momentu powstania przychodu należnego z tytułu wydania rzeczy, przy stosowaniu różnych warunków dostawy Incoterms w sytuacji gdy udokumentowanie sprzedaży nastąpi przed datą wydania wyrobów z magazynu Spółki.
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/15/07/AG
  dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz transportowych, udokumentowanych przez kontrahentów fakturami wystawionymi w miesiącu styczniu 2007r., a dotyczącymi usług wykonanych w grudniu 2006r. na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-36/07/RM
  Czy prawidłowo wylicza koszty uzyskania przychodów wyrażone w walutach obcych Spółka zajmująca się sprzedażą detaliczną podzespołów elektronicznych, importowanych i nabywanych w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia, rozchodowanych z magazynu pojedynczo przez kilka miesięcy, przyjmując: dla importu towarów - kurs średni NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu SAD, dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - kurs średni NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury?
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/13/07
  Dot. przychodu podatkowego ze sprzedaży energii elektrycznej dotyczącej 2006r. a zafakturowanej w styczniu 2007r.
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-30/07/RM
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych powstanie w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego podanym na wystawionej fakturze, a w przypadku usług przedpłaconych - w momencie dokonania sprzedaży zasilenia, to jest zaciągnięcia zobowiązania do wykonania usługi telekomunikacyjnej? Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i stacjonarnej, z której uzyskuje przychody, podzielone na przychody: 1. Ze świadczenia ciągłych usług na rzecz abonentów w miesięcznych okresach rozliczeniowych (na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stanowiącej podstawę do wystawienia przez Spółkę faktur VAT). 2. Z tytułu usług międzyoperatorskich (tzw. interconnect), świadczonych na rzecz krajowych operatorów telekomunikacyjnych, polegających na realizowaniu połączeń m. użytkownikami sieci innych operatorów a klientami Spółki. Zasady rozliczania interconnect regulowane są w umowach zawartych m. operatorami, faktury za wykonanie usługi wystawiane są w cyklach miesięcznych, po zweryfikowaniu przez operatorów wartości wykonanych usług. 3. Z tytułu roamingu za usługi świadczone zgodnie z umowami na rzecz zagranicznych operatorów telekomunikacyjnych, polegających na realizacji połączeń użytkowników zagranicznych sieci komórkowych przebywających na terenie Polski, rozliczane w cyklach miesięcznych. 4. Z usług przedpłaconych (tzw. prepaid), powstające w związku z zakupem przez klientów usług bezabonamentowych - zapłata za usługę następuje z góry przy nabyciu tzw. zasilenia (np. papierowej telekarty, w bankomacie lub poprzez Internet). Dokonanie zasilenia to wprowadzenie do systemu informatycznej informacji o limicie dostępnym dla klienta na wykonanie usług. Dokonując sprzedaży zasilenia Spółka nie jest w stanie określić, kiedy klient skorzysta z jej usług.
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-9A/07/ŁK/KC
  Określenie stawki podatku VAT, z jaką powinna być wystawiona faktura dot. sprzedaży samochodu.
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-43/07/SAPI
  Zagadnienia, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Instytut, dotyczą momentu wystawienia faktury; dokumentów niezbędnych do udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT); przyporządkowania jednego listu przewozowego do kilku faktur oraz prawidłowości rozliczenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-60/07/AJ
  Czy przychody zrealizowane za usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów, wykonane faktycznie w grudniu 2006 r., a wykazane na fakturze VAT z datą wystawienia w styczniu 2007 r., należy rozliczyć zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. - zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt 3, tj. wg terminów płatności wynikających z tych faktur?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US05/443-1/07
  Czy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę VAT do wystawionego wcześniej paragonu, na żądanie nabywcy towaru lub usługi po upływie 7 dni od daty wystawienia paragonu?
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-9/07/25324
  Pytanie podatnika dotyczy momentu zaliczenia do przychodu faktur wystawionych w miesiącu styczniu 2007 r. a dotyczących usług wykonywanych w miesiącu grudniu 2006 r. - jest nieprawidłowe.
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-30/07/SAPI
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia, jakie jest (w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług) miejsce świadczenia usług rekrutacji, świadczonych przez Kontrahenta na rzecz Spółki.
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/07/V13
  Dotyczy obowiązku wystwienia przez komornika sądowego faktury w przypadku sprzedaży w drodze przysądzenia własności przez sąd.
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-2/07/BIK
  W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy za prace związane z reklamą, marketingiem i adaptacją programu ISTRAM należy wystawiać faktury bez doliczania podatku VAT i czy ta sprzedaż uprawnia Spółkę do zwrotu podatku naliczonego.
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-53/07/KUKM
  Czy ustalone premie pieniężne w wysokości kilku procent od wartości zrealizowanych obrotów, fakturowane przez kontrahentów/dystrybutorów na podstawie umów handlowych i dystrybucyjnych na dostawę i sprzedaż piwa, oraz na podstawie porozumień handlowych, w przypadku zrealizowania w danym okresie określonego kwotowo obrotu, wypłacane po tym okresie, są kosztami uzyskania przychodów Spółki, produkującej i sprzedającej piwo? W jakiej formie udokumentować premie pieniężne - fakturą VAT, wystawioną przez dystrybutora?
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-308/DEC/KW/07
  Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w sprawie terminu wystawienia faktury VAT.
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-56/07/KUKM
  Czy zaliczki fakturowane przez Sprzedającego na rzecz Nabywcy oraz otrzymywane przez Sprzedającego na podstawie tych faktur, na podstawie umowy i na poczet ustalonej ceny całkowitej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości stanowią przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczek tych nie zalicza się do przychodu do czasu spełnienia przesłanek z art. 12 ust. 3a pkt 1? Aktem notarialnym strony umowy zawarły przedwstępną warunkową umowę sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz własności wznoszonego budynku, którego inwestorem jest Sprzedający. Zgodnie z aktem, Kupujący zapłaci Sprzedającemu zaliczki na poczet ceny w formie miesięcznych rat (plus VAT) zgodnie z zaawansowaniem robót, w kwocie odpowiadającej 90% wartości wykonanych robót (w dacie obliczenia zaliczki).
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/213/06/JB
  Czy w związku z brakiem przepisów przejściowych dla stanu faktycznego opisanego we wniosku przychody z tytułu dostawy energii należy wykazać jako przychody należne wg terminów płatności przypadających w roku 2007 ?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-8/07/PLU
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy sposobu udokumentowania i rozliczania różnic w wolumenie dostaw wynikających z odmiennych wskazań urządzeń pomiarowych i uznania kwoty wynikającej z tych rozliczeń za rabat zmniejszający obrót.
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-453/06/JP
  Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez kontrahenta dokumentującej świadczenie usług faktoringu ?
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-44/07/CHYK
  Spółka zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o rozstrzygniecie kwestii czy prawidłowo postępuje przy wystawianiu faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub import usług, przyjmując jako podstawę opodatkowania wartości wyrażone w złotych polskich podane na fakturze zagranicznej.
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-02/2007/LŚ
  Spółka jest dzierżawcą gruntu, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. Umowa dzierżawy została zawarta w 1995 roku na okres 25 lat. W latach 2001 - 2006 podatnik składał deklarację i opłacał podatek od nieruchomości. W wyniku przeprowadzonej kontroli we wrześniu przez Urząd Miasta, stwierdzono że podatek od nieruchomości powinien opłacać właściciel gruntu czyli Spółdzielnia, a nie wnioskodawca będący dzierżawcą gruntu. Wobec powyższego Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawiła fakturę, na której oprócz kwoty za dzierżawę terenu znalazła się kwota dotycząca eksploatacji i podatku od nieruchomości, obciążona 22% podatkiem VAT. W umowie dzierżawy zawartej między wnioskodawcą a Spółdzielnią widnieje zapis dotyczący obowiązku ponoszenia przez dzierżawcę ponoszenia kosztów eksploatacji w tym także obciążenia publiczno i cywilnoprawne. W świetle powyższego wnioskodawca pyta, czy przy tak skonstruowanej umowie prawidłowym jest naliczenie przez Spółdzielnię podatku VAT od podatku od nieruchomości za okres 2001 - 2006r. Spółka stoi na stanowisku, że stanowisko Spółdzielni jest błędne i nie należy doliczać podatku VAT w przypadku w/w opłat.
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-789/06/PLU
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia czy będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego z faktur wystawianych dla Spółki przez kontrahenta. Spółka uznając, iż świadczone usługi będą wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych stoi na stanowisku iż takie prawo jej przysługuje.
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/820/197/2006/ACH
  Czy poprawne jest wystawianie faktur VAT sprzedaży bez podpisu, a jedynie z imieniem i nazwiskiem osoby, która ją wystawiła?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IDG2/415/429/24/07
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym i jak należy go udokumentować oraz jakim dokumentem księgowym należy udokumentować przekazanie towaru agentowi?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-45/07/AP
  W którym momencie powstanie przychód z tytułu sprzedaży kolportowanej prasy - w momencie przekazania nabywcy tytułów do kolportażu, czy w momencie rozliczenia przez nabywcę (kolportera) zwrotów nie sprzedanej prasy i zwrotu jej do sprzedającego? Spółka sprzedaje (dostawa) prasy, sprzedaje prasę różnym nabywcom, m. in. hurtownikom i detalistom prowadzącym dalszą odsprzedaż wydawnictw prasowych na podstawie umowy kolportażu, która przewiduje, że "kolportaż dostarczonej prasy uważa się za wykonany w momencie przesłania do Spółki przez Odbiorcę (kolportera) wypełnionego i podpisanego protokołu zwrotów oraz przesłania winiet lub kompletnych egzemplarzy zwracanych tytułów". W tym momencie jest też wystawiana faktura.
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/BA-146/06/TZ-340/07/AB
  Podatnik ma wątpliwości dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy przy wystawianiu faktur.
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-25/07/AP
  Kiedy powstaje przychód w przypadkach: 1. Klienci podpisują umowy okresowe (zazwyczaj minimum na rok) z ustaloną roczną opłatą ryczałtową za opiekę medyczną, podzieloną na raty (miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) uiszczane z góry do określonego w umowie dnia. Spółka wystawia zgodnie z umową faktury określając okres świadczenia usług. Jeśli Klient nie ureguluje płatności, Spółka blokuje możliwość korzystania przez niego z usług i w przypadku niepowodzenia działań windykacyjnych, wypowiada umowę. 2. W celu korzystania z usług pakietowych zawierana jest umowa z pracodawcą, określająca warunki korzystania przez jego pracowników lub emerytów (czasami członków rodzin pracowników) z usług Spółki. Z osobami tymi nie są podpisywane dodatkowe umowy. Osoby te mają możliwość korzystania z usług dopiero od momentu opłacenia usług za określony okres.
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-388/06/RM
  Czy przychód należny z tytułu najmu stacji bazowej operatorom telekomunikacyjnym w celu umieszczania urządzeń teletechnicznych (anten nadawczych) powstaje w dniu wystawienia faktury, jeśli z momentem wystawienia faktury lub jej dostarczenia umowa najmu wiąże prawo do żądania zapłaty czynszu najmu przez najemcę? Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących dotyczących tego czynszu korekta przychodu ma skutek na dzień wystawienia faktury korygującej?
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-55/07/AP
  Kiedy powstaje przychódu w przypadku podpisywania z Klientami Spółki umów okresowych (zazwyczaj minimum na rok), gdy okresy rozliczeniowe dotyczą dwóch różnych lat kalendarzowych, z ustaloną roczną opłatą ryczałtową za opiekę medyczną, podzieloną na raty (miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) uiszczane z góry do określonego w umowie dnia. Spółka wystawia zgodnie z umową faktury określając okres świadczenia usług. Jeśli Klient nie ureguluje płatności, Spółka blokuje możliwość korzystania przez niego z usług i w przypadku niepowodzenia działań windykacyjnych, wypowiada umowę.
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/21/2006
  Czy zaliczka otrzymana od kontrahenta w m-cu październiku 2006 r., na poczet należności za usługę, której wykonanie zostanie zakończone w 2007r. winna wchodzić w skład przychodów w m-cu październiku 2006r., czy powinna zostać uznana za przychód w 2007r., w miesiącu wykonania usługi ?
 705. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NS-PP/4407-0049/07
  Czy świadcząc usługi wynajmu lokalu na cele nie mieszkaniowe (dochody z tej działalności nie przekraczają w roku 10.000 EURO) jest zwolniony z podatku od towarów i usług i czy mogę wystawiać faktury?
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/21a/2006
  Czy przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie wykonania usługi i wystawienia faktury w 2007r. ?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPP-0051-41/06
  Czy można wystawiać faktury dla kontrahentów zagranicznych w walucie obcej, przeliczając je na złotówki, ale z nazewnictwem wyrobów w języku obcym i ujmować je w rejestrach podatkowych w takiej formie?
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/RDP/4211/ZM/7985/2007
  Czy przychodem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych z faktury sprzedaży usług jest wartość sprzedaży netto (roboczo-godziny x stawka godzinowa) czy wartość brutto z podatkiem VAT wpłacanym na konto urzędu w Szwajcarii ?
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/1/443-51/1/06
  Czy fakturę dokumentującą usługi elektroniczne świadczone zarówno na rzecz kontrahenta spoza Unii Europejskiej jak i kontrahentów posiadających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej należy wystawić w dwóch wersjach językowych i te dwie wersje przechowywać?
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-339/06/MK
  Jak powstaje przychód należny przy sprzedaży abonentom korzystającym z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Spółkę urządzeń: sprzętu telekomunikacyjnego, służących nawiązywaniu połączeń, przesyłaniu wiadomości tekstowych, dostępowi do Internetu, telefonów komórkowych i akcesoriów: zestawy bluetooth, zestawy samochodowe głośnomówiące, adaptery antenowe, kable do transmisji danych - związanych nierozerwalnie ze świadczonymi przez Spółkę usługami telefonii komórkowej - po cenie znacznie niższej niż cena ich zakupu przez Spółkę w przypadku: a) rozliczenia sprzedaży urządzenia w pierwszej fakturze za usługi telefoniczne, wystawionej po nabyciu przez klienta urządzenia; b) zapłaty ceny urządzenia w salonie sprzedaży przy odbiorze urządzenia?
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-3/14a/07/GM
  Czy fakturę powinnam wystawić w momencie wydania towaru agentowi, czy też w momencie rozliczenia się za sprzedane towary?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-705/06/SAPI
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług odszkodowania otrzymanego przez Spółkę od Kontrahenta.
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-47-1/AZ/06
  Dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług transportu drogowego
 714. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-4430/70/06
  Kwesia fakturowania świadczonych przez stronę usług w zakresie rozkładowych przewozów pasażerskich - wystawianie faktur VAT dla nabywców biletów miesięcznych.
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-390a/06/MP
  Czy faktury elektroniczne wystawiane w imieniu Spółki i na Jej rachunek przez pełnomocnika a opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym przez dalszego pełnomocnika spełniają prawne wymogi formalne poprawnej faktury
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-74-1-GK/06
  Czy przedstawiona faktura jest wystawiona prawidłowo?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431.DGI/415-86/UD/06
  Podatnik jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej wynajmuje lokal mieszkalny osobom trzecim. Podatnik wystawił dwie faktury VAT za okres 25.09.2006 do 24.10.2006 z umownymterminem płatności do 5 października oraz za okres 25.10.2006 do 24.11.2006r. z umownym terminem płatności do 5 listopada 2006r.Podatnik nie otrzymał zapłaty wynikającej z w/w faktur VAT za poszczególne okresy wynajmu.W związku z powyższym ma Pani wątpliwości czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wystawione faktury powodują powstanie przychodu do opodatkowania z tytułu wynajmu.
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/206/06/MJS
  Termin wystawienia faktury VAT dla udokumentowania usług magazynowania towarów.
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/486/77399/06
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, czy otrzymując należną część dofinansowania od Koordynatora (Lidera), refundującą poniesione koszty realizacji projektu, Członek Konsorcjum (Wnioskodawca) powinien wystawić Koordynatorowi fakturę VAT.
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-160/06/IJ-79649
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wystawienia dla rolnika ryczałtowego faktury VAT RR z 5 % stawką podatku od towarów i usług w związku z nabyciem kapusty kiszonej.
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/729/156/2006/ACH
  W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym Spółka X wnosi o potwierdzenie, iż : W przypadku sprzedaży eksportowej kalkulacja podatku należnego przy zastosowaniu stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dokonywana na podstawie rachunku "w stu", tj. od wartości wykazanej na fakturze pomniejszonej o podatek należny, jest prawidłowa? W przypadku WDT kalkulacja podatku należnego przy zastosowaniu stawki właściwej dla sprzedaży krajowej dokonywana na podstawie rachunku "w stu", tj. od wartości wykazanej na fakturze pomniejszonej o podatek należny, jest prawidłowa?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-296/06/MS
  W jaki sposób należy udokumentować wypłacane na rzecz Podatnika odszkodowanie otrzymane z tytułu niedotrzymania przez kontrahenta warunków umowy?
 723. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/4407/116/06
  Czy sprzedawca usług (wydzierżawiający) ma obowiązek wystawić faktury korygujące w przypadku kwestionowania ich prawidłowości przez kupującego (dzierżawcę) oraz czy stanowią one podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w rozumieniu art. 86 i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług?
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421.AV/443-1030/DEC/DL/06
  Interpretacja przepisów dotyczących terminu wystawienia faktury dokumentującej usługę najmu.
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.ppew-II/443-17/14/06
  Czy małżonek w/w podatnika moze sprzedać na fakturę VAT dla męża pospółkę, którą podatnik sprzeda łącznie z usługą transportową dla swoich kontrahentów ?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-191/06
  Czy nabywca towarów i usług może drukować fakturę na swojej drukarce?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-131/06
  Czy obowiązek wystawiana faktur dokumentujących sprzedaż powstaje zgodnie z terminami zawartymi w umowach, czy też w terminie 7 dni od faktycznego otrzymania zapłaty?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/169/PP2/443/37/06
  Jaki jest termin na wystawienie faktury VAT od daty sprzedaży towaru ?
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/005/9/06
  Czy otrzymane pismo przyznające bonus stanowi podstawę przeliczenia wartości wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia pisma i zwiększenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-726/06/SAPI
  Spółka zwróciła się o rozstrzygnięcie m.in. następujących zagadnień, dotyczących:1. zgodności systemu EDI z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r., Nr 95, poz. 798) - dalej: "rozporządzenie o fakturach";4. momentu wystawienia i momentu otrzymania faktury elektronicznej.
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/2152/2006/AP
  Dotyczy sprzedaży walorów numizmatycznych na organizowanej przez podatnika aukcji.
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-338/06/MP
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż pomimo wystawienia przez kontrahenta faktur dokumentujących opisane dostawy towarów z uchybieniem siedmiodniowego terminu przewidzianego w § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług była Ona uprawiona do odliczenia wynikającego z nich podatku naliczonego, w miesiącu otrzymania tych faktur lub w miesiącu następnym.
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-48/06
  Jak powinny być ujmowane w deklaracji PIT-5L przychody wynikające z faktur korygujących, jeżeli przyczyną korekty nie jest naprawa błędu lecz podwyższenie ceny sprzedaży tj. okoliczność, która zaistniała po dokonaniu pierwotnej sprzedaży
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-110/2006/LŚ
  Podatnik w złożonym wniosku zgłosił wątpliwości dotyczące księgowania kar umownych z tytułu przekroczenia terminu umownego wykonywania zadania. Zapytanie wnioskodawcy dotyczy wystawienia faktury na kwotę kary umownej. Zdaniem podatnika wystawianie faktury na kwotę kary umownej będzie nieprawidłowe.
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/06
  Nadleśnictwo realizuje zadania za pośrednictwem podmiotów wyłonionych w oparciu o procedury zamówień publicznych. Podmioty ubiegające się o uzyskanie zamówienia występują oddzielnie, ale mogą też występować wspólnie jako konsorcjum i wspólnie ubiegać się o uzyskanie zamówienia. Czy konsorcjum ma obowiązek wystawiania faktur w przypadku, gdy do wykonania zamówienia wyłonione zostanie konsorcjum, czy obowiązek ten ciąży na też na poszczególnych uczestnikach konsorcjum?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/120/2006/MM
  Kwestia wystawienia przez podatnika faktur dokumentujących dostawę towarów w języku angielskim i polskim.
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/118/2006/MM
  Czy spółka może wystawić fakturę VAT z zerową stawką podatku w przypadku, gdy dokonuje sprzedaży soli dla firmy łotewskiej, podczas gdy towar wywożony jest do Niemiec bezpośrednio przez ostatniego w kolejności nabywcę (podatnika podatku od wartości dodanej z Niemiec)?
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/11/06
  Czy faktura wystawiana przez kontrahenta unijnego, na której nie podano nazwy firmy nabywcy lecz tylko imię i nazwisko nabywcy jest wystawiona prawidłowo?
 739. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/20/06
  1) Jak należy dokumentować czynności w zakresie prowadzenia i udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? 2) Czy można wystawić fakturę dokumentującą czynności niepodlegające ustawie? 3) Czy można wystawić jeden dokument (fakturę) dokumentującą powyższe czynności?
 740. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-149/06
  1) Czy otrzymana przez Zakład dotacja dla potrzeb realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Nowe materiały i technologie w budownictwie podwyższenie umiejętności i kwalifikacji pracowników" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu czynności wykonywanych w ramach tej umowy, tj. usług edukacyjnych ? 2) W jaki sposób dokonać rozliczenia z zakładami pracy kierującymi beneficjentów ostatecznych, którzy będą pokrywali w 10% lub 20% koszt tego szkolenia, będący zgodnie z umową wkładem własnym ? 3) Czy otrzymane przez Jednostkę dotacje na pokrycie kosztów przeprowadzonych usług szkoleniowych pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w którym nie występuje wkład własny Zakładu, a beneficjenci ostateczni nie uczestniczą w pokrywaniu części kosztów, są obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i czy należy je traktować w analogiczny sposób jak w przypadku dotacji otrzymywanych przez Zakład od jednostek samorządu terytorialnego ?
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/714/146/2006/JZ
  Czy nieodpłatne przekazanie odpadu odbiorcom odpadów podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT jako "wszelkie inne przekazania bez wynagrodzenia"? Czy w/w sytuacji Spółka ma obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej na przekazany odpad, jako bezpłatne przekazanie towaru ?
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/152/PP/443-72/75/2006
  1. Czy możliwe jest odliczenie VAT wynikającego z faktury zakupu wystawionej na dwóch nabywców ? 2. Jeżeli tak to czy każda ze spółek ma prawo odliczyć po 50% podatku naliczonego ? 3. Czy faktura wystawiona na obu nabywców łącznie jest poprawna ? 4. Czy można odliczyć VAT na podstawie kserokopii oryginału faktury, gdy oryginał ma drugi podatnik, z którym wspólnie zakupiono licencję ?
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CG/415/i-43b/06/IN
  Czy zgodnie z art. 14 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód za wykonanie usługi następuje w dniu wystawienia faktury natomiast w przypadku gdy wykonanie usługi miałoby miejsce w miesiącu grudniu danego roku podatkowego to przychód powinien być zaewidencjonowany również w miesiącu grudniu?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-107/06/AZ-68600
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na podstawie umowy leasingu finansowego.
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-54/06
  Czy na sprzedaż udziałów w kolektorze sanitarnym innym gminom należy wystawić fakturę
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-179/06/MS/113663
  Jeżeli do wynagrodzenia prezesa zarządu doliczany będzie podatek od towarów i usług, to czy Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez prezesa zarządu?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-91/2006/LŚ
  Wnioskodawca prowadzi działalność oświatową w wynajmowanym lokalu. Pierwotnie umowa przedmiotowego najmu została zawarta na działalność oświatową prowadzoną przez dwóch wspólników w formie spółki cywilnej. W wyniku rozwiązania spółki cywilnej, której jednym z dwóch wspólników był wnioskodawca, działalność spółki została przejęta przez wspólników działających jako dwa niezależne podmioty. Wobec powyższego wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy może on, zgodnie z sugestią wynajmującego przyjąć fakturę obejmującą całą należność z tytułu najmu lokalu ze stawką podatku VAT 22% a następnie wystawić refakturę bez podatku VAT na drugiego najemcę. Zdaniem podatnika refakturowanie w przedstawionej sytuacji nie daje podstaw do doliczenia VAT?u. We wniosku podatnik zawarł również dwie inne możliwości rozwiązania problemu a mianowicie wystawienie przez wynajmującego dwóch odrębnych faktur dla dwóch podmiotów wynajmujących przedmiotowy lokal oraz zmianę umowy najmu, która uwzględniałaby dwóch wynajmujących. Jednak z w/w rozwiązań podatnik wstępnie zrezygnował.
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-253-327/06/RM
  Kiedy zaliczyć wartość nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów: w roku, w którym nieściągalność wierzytelności udokumentowano postanowieniem sądu o postawieniu kontrahenta w stan upadłości (2005 r.) czy w latach następnych, w dowolnym momencie do upływu terminu przedawnienia wierzytelności (np. w roku doręczenia Spółce postanowienia sądu, tj. 2006)?
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/42/06
  Czy prawidłowo rozliczamy podatek VAT w dacie wystawienia faktury ?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-21/06
  Rolnik zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług zamierza sprzedać działkę budowlaną, wydzieloną z działki rolnej. Podatnik pyta, czy sprzedaż działki winna być udokumentowana fakturą i czy do ceny sprzedaży należy naliczyć podatek VAT?
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/49/2006/IW
  Kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu pobierania opłat za wieczyste użytkowanie gruntu
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-190/14a/06/AL
  Czy wystawiane przeze mnie faktury są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz czy kontrahent może odrzucić tak wystawioną fakturę nie płacąc należnego wynagrodzenia ?
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-93/06/IJ-64246
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości wystawiania faktur dla dostawców będących podatnikami VAT zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-93/06/IJ-64248
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wystawiania przez nabywcę faktur w trybie § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U z 2005 r. Nr 95, poz. 798 ze zm).
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/123/2006
  W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, sklasyfikowanej wg PKD pod numerem 52.61.Z, jako sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej ?
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-65/06/EN/UPP
  Czy Sprzedawca towaru może odmówić wystawienia faktury korygującej. Czy daną fakturę korygującą jej wystawca ma obowiązek wystawić w ciągu 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/24/2006
  Czy używanie skróconej nazwy XXX s.c. na dokumentach zakupu i sprzedaży jest poprawne z punktu widzenia przepisów rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ?
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USII/443-23/06
  - dotyczy powstania obowiązku podatkowego.
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-458/06/SAPI
  Czy wypłata wynagrodzenia na rzecz Nabywcy pozostaje poza zakresem zastosowania ustawy VAT i w konsekwencji nie będzie skutkować koniecznością naliczania podatku VAT przez Spółkę? Czy też wynagrodzenie to powinno być traktowane jak zapłata za usługę świadczoną przez Nabywcę i czy w konsekwencji Spółka powinna traktować taką usługę jako import usług opodatkowany wg stawki VAT 22%?
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-249-285/06/AJ
  Pytanie Spółki dotyczy momentu uznania w trakcie roku podatkowego kosztów podatkowych z faktur wystawionych przez usługodawców zewnętrznych.
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-235/288/06/RM
  Spółka wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska, iz kopie faktur wystawionych w formie papierowej i przesłanych do klienta, mogą być przechowywane jako zapisy komputerowe w technologii, która zapewnia im odpowiednią wartość dowodową, wykluczającą mozliowść zmian w dokonanych zapisach.
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/158/PP1/36/06
  Czy organ egzekucyjny (komornik sądowy) jest zobowiązany do wystawienia faktur i odprowadzenia podatku VAT ?
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/423-13/06
  Spółka występuje z zapytaniem, w którym momencie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów otrzymaną fakturę wystawioną w lipcu, dokumentujacą usługę wykonaną w czerwcu.
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-79/06/SJ-58374
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie:- w części dotyczącej możliwości wystawiania faktury w formie elektronicznej bez pozycji "oryginał/kopia" jest prawidłowe - w części dotyczącej możliwości wystawiania faktury w formie elektronicznej bez pozycji "kwota należności słownie" jest nieprawidłowe.
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-79/06/SJ-58373
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu udostępniania faktur wystawionych w formie elektronicznej organom podatkowym i organom kontroli skarbowej.
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-79/2006/LŚ
  Podatnik zakupił urządzenie wielofunkcyjne firmy X, które zaginęło podczas dokonywanej naprawy gwarancyjnej w serwisie firmy Y. Firma Y przyznając wnioskodawcy prawo do zwrotu wartości zaginionego w czasie naprawy urządzenia, żąda wystawienia faktury VAT opiewającej na jego wartość netto, sugerując iż jest to sprzedaż w ramach procedury reklamacyjnej. W związku z powyższym, wnioskodawca pyta, czy żądanie firmy Y jest uprawnione. Zdaniem podatnika, w/w żądanie nie jest uprawnione, ponieważ nie zbywa on urządzenia lecz oczekuje odszkodowania za jego utracenie a czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto profil działalności wnioskodawcy nie obejmuje sprzedaży tego typu urządzeń.
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1-2/82/117/06
  Czy świadcząc usługi montażu instalacji ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, gazowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w sytuacji dokumentowania wszystkich wykonanych usług fakturami VAT wystąpi obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a jeśli tak to w jakim terminie?
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1556/2006/AP
  1.Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług realizacja zadań badawczych przedstawionych w stanie faktycznym?. 2.Czy po otrzymaniu środków pieniężnych od koordynatora projektu występuje obowiązek wystawienia faktury, czy też wystarczy ,,wniosek o płatność"?.
 769. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1464/DSi-II/443-3/3/06/DG
  dotyczy momentu wystawienia faktury i rozliczenia w deklaracji dokonanej w drodze licytacji publicznej sprzedaży praw wieczystego uzytkowania gruntu wraz z budynkami
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/23/06
  Czy fakturę za wykonaną usługę w postaci nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego należy wystawić w dwóch pozycjach z dwiema różnymi stawkami VAT: robocizna 7%, a materiały 22% zgodnie z fakturą zakupu, czy też fakturę za wykonaną usługę należy wystawić w jednej pozycji, w której zsumowana będzie robocizna i materiały ze stawką VAT 7%?
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/2/06
  Czy duplikat faktury VAT, którego kserokopię załączono do wniosku, został prawidłowo wystawiony i czy z takiej faktury można odliczyć podatek naliczony?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1468/2006/AP
  Czy w przypadku odsprzedaży uprzednio zaimportowanych usług telekomunikacyjnych podatek należny od importu usług wchodzi do podstawy obliczenia podatku należnego przy wystawieniu faktury na pracownika lub grupę regionalną?
 773. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-72/06/ER
  czy wykonane roboty na podstawie protokołu zaawansowania robót należy uznać za częściowo wykonaną usługę w rozumieniu art. 12 ust. 3a pkt 2) updop i rozpoznawać przychod należny każdorazowo w momencie wystawiania faktury - przejściowego potwierdzenia platności
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/069/06
  Czy dokonując zbycia zakładu można wystawić fakturę zawierającą jedną pozycję "zorganizowana część przedsiębiorstwa" i całą sprzedaż zakładu opodatkować stawką 22%?
 775. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-91/05/EN
  Czy w przypadku sprzedaży przez Internet biletów, będących fakturami VAT na rzecz podatników VAT, spełniony będzie obowiązek wystawienia faktury, wynikający z art. 106 ust.1 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r. oraz paragraf 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.971)?
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/627/87/2006/GW
  Czy Spółka może fakturować klienta na podstawie faktycznego zużycia gazu odczytanego z urządzenia telemetrycznego dopiero w miesiącach, w których zostanie dokonany taki odczyt, a nie od razu w momencie dostawy gazu? Czy Spółka może traktować wyżej opisaną sprzedaż jako sprzedaż ciągłą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-194/257/06/MK
  Czy przychodami są kwoty netto okresowych opłat fakturowane na Klienta zgodnie z mową licencji, a przychód należny powstaje zgodnie z art. 12 ust. 3c w dniu, w którym należności przypadające dla Spółki od Klienta, wynikające z umów, są wymagalne - w sytuacji zawarcia transakcji, polegającej na zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z licencji na System, przy współuczestnictwie Spółki wstępującej w miejsce Producenta Systemu jako podmiotu upoważniającego Klienta do korzystania z Systemu na podstawie licencji i zapewniającego finansowanie transakcji?
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/63/2006/MWP
  Kwestia prawidłowości wystawienia faktury VAT za usługę dzierżawy nieruchomości, oraz konieczność opodatkowania podatku od nieruchomości jako czynnika cenotwórczego, podatkiem od towarów i usług.
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-468/06/SZK
  1. Czy faktura za wykonną usługę powinna być wystawiona w miesiącu kiedy wykonała usługę i poniosła koszty czy w miesiącu następnym po odbiorze, na podstawie protokołu odbiorczego? 2. Kiedy ma zostać wpłacony podatek należny wynikający z tej faktury?
 780. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB_2/4407-50/06/I
  Na jaką kwotę należy wystawić fakturę VAT beneficjentowi ostatecznemu szkolenia w sytuacji gdy pełny koszt szkolenia obejmuje w 20% wkład własny nabywcy usługi szkoleniowej oraz w 80% stanowi dotację będącą pomocą publiczną dla jednostki szkolącej?
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-158/14a/06/KC
  Czy na fakturach sprzedaży i zakupu możemy podawać obok imion i nazwisk wspólników tylko jeden z tych członów.
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446/PP/443/4/06/IT
  Czy ma obowiązek wystawiania faktur VAT osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jeżeli osoby te nie wniosły żądań do wystawiania faktur?
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-181/06/AP
  Czy wystawienie faktury na kilku stronach jest poprawne?
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/92/06/JB
  Czy stosowanie kursu kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego transakcję sprzedaży nie narusza przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie przychodów określonych w art. 12 ust. 2 i kosztów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ?
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/448/74/2006/RO
  Czy w związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą składniki materialne i niematerialne, Spółka będzie obowiązana do wystawienia faktury VAT zawierającej jedną pozycję ?sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa? w wartości ceny stanowiącej kwotę należną zbywcy, a właściwą stawką podatku VAT będzie 22%?
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P.P.443-13/06
  W jaki sposób zaksięgować ponoszone koszty najmu w przypadku braku faktur VAT od dzierżawcy?
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-416/06/AM
  Według Podatnika cyt. "w przedstawionej sytuacji należy dokonać anulowania wystawionej faktury, a jeżeli faktura ujęta była w ewidencji VAT sprzedaży w poprzednim okresie rozliczeniowym, należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 za dany okres".
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1261/2006/AP
  Czy w przypadku importu usług fakturę wewnętrzną na zakup w formie ratalnej licencji należy wystawić na całą wartość, czy też powinno się wystawić faktury wewnętrzne po każdej zrealizowanej płatności ratalnej?
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/I/17/06
  Jak zaksięgować koszty najmu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pomimo braku faktur VAT ?
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-398/2006/JD
  Podatnik pyta czy możliwa jest zmiana metody wyliczania podatku VAT na fakturze, a jeśli tak, to jak należy ją udokumentować
 791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-104/06/JD
  Czy w razie zastosowania do sprzedaży fosforanów paszowych stawki w wysokości 3%, ma on prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupu, w których zastosowano stawkę podatku 22%?
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-167/221/06/PK
  Kiedy faktura jest przychodem przy umowie z następującym miesięcznym sposobem rozliczenia: 1) faktury wystawia się na prace odbierane na podstawie protokołu odbioru przez komisję, spisywanego po zatwierdzeniu przez zamawiającego kosztorysów prac, przedłożonych przez Podatnika; 2) za wykonanie usługi Podatnik wystawi do 5 dnia następnego miesiąca fakturę VAT; 3) prace wykonywane w ciągu miesiąca kontrolowane są przez zamawiającego?
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US II-443/80/2006
  Czy świadczenie przez Jednostkę odpłatnych usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku VAT na rzecz podatnika podatku VAT winno być udokumentowane fakturą VAT czy notą obciążeniową?
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/569/63/2006/HZ
  1. Jak należy postępować z pobranymi kaucjami za opakowania zwrotne w przypadku pobrania ich od firm, a jak od osób fizycznych? 2. Czy można wystawić fakturę na opakowania zwrotne, które nie będą własnością Spółki, a jedynie będą wypożyczone od dostawców, również za kaucją?
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-102B/152/06/AZ
  Czy w sytuacji, gdy wykonanie usługi nastąpi w grudniu danego roku podatkowego, a faktura zostanie wystawiona w roku następnym, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miało miesjce świadczenie usługi?
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46/BKJ-45422
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem VAT usług wykonywanych w ramach umowy cash pooling´u, w której Spółka występuje jako pool leader.
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-22/06
  omyłkowo naliczałem i odprowadzałem podatek VAT należny do tutejszego urzędu skarbowego pomimo, że moja działalność nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wg mnie od dnia 01 czerwca 2005r. nie jestem podatnikiem podatku od towarów i usług. Czy w związku z tym, iż nie będę w najbliższej przyszłości wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT, powinienem złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w tutejszym urzędzie skarbowym w związku z nienależnie odprowadzonym przeze mnie podatkiem?
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-176/213/06/PK
  Czy wstępną ratę leasingową (niezależnie od kwoty) w leasingu operacyjnym należy zaksięgować w koszty w miesiącu zapłaty za fakturę, czy umieścić na koncie rozliczeń międzyokresowych i co miesiąc ujmować w koszty np. 1/30?
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-99/06/JD
  Podatnik zwraca się o potwierdzenie niżej przedstawionego stanowiska w zakresie wystawienia faktury wewnętrznej w imporcie przedmiotowych usług.
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-47/06/V13
  Dotyczy zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług przy ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych wybudowanych w latach 1980-1995.
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-55-2/06
  1.Czy wymienione prace wykonywane poza miejscem stałego zatrudnienia są zwolnione z podatku VAT? 2.Czy należy zarejestrować działalność gospodarczą w przypadku wykonywania wymienionych prac? 3.Moment zaistnienia obowiązku podatkowego. 4.Czy za prace zwolnione z podatku VAT (np. prace naukowe) należy wystawiać rachunki, a za prace opodatkowane tym podatkiem - faktury VAT i jak je numerować? 5.Czy należy anulować rachunki za pracę biegłego sądowego świadczoną w roku ubiegłym (nie uwzględniające podatku VAT) i skierować do sądów (i innych zleceniodawców) faktury zastępujące te rachunki (uwzględniając podatek VAT)? 6.Czy można dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w przypadku dokonywania zakupów związanych z wykonywaną pracą?
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US. I/415/23/06
  Spółka jawna w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta (osobę fizyczną) przyjęła od niej (za długi) na podstawie umowy dzierżawy samochód ciężarowy celem skompensowania zadłużenia. W przedmiotowej umowie dzierżawy ustalono kwotę miesięcznej dzierżawy samochodu, na którą wynajmujący zobowiązał się wystawiać faktury. Po pewnym czasie przestał wystawiać faktury, a wszelkie rozmowy najemcy nie dały rezultatu. Czy zaksięgować koszty za wynajem samochodu w ustalonej kwocie netto, czy z podatkiem VAT?
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/443/30/AN/06
  Czy Spółka ma prawo żądać od sprzedawcy wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż nieruchomości oraz czy w przypadku otrzymania od sprzedającego faktury Spółka ma prawo odliczyć wykazany w niej podatek naliczony?
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-160/200/06/MC
  Czy przychód z udzielenia licencji powstaje zgodnie z art. 12 ust. 3c updop - w dniach, kiedy należności z umowy stają się wymagalne? Umowa licencyjna określa datę udzielenia licencji -co do zasady przypadającą po dacie podpisania umowy - oraz okres jej trwania, który wynosi zazwyczaj 12 albo 24 miesiące. Niezwłocznie po jej zawarciu zostaje wystawiona faktura VAT z 30-dniowym terminem płatności.
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/555/52/06/HZ
  Czy prawidłowym jest wystawianie noty obciążeniowej na koszty podatku od nieruchomości.
 806. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NS/PP/44071/6/06
  Stacja Sanitarno-Epidemiologicza z tytułu wykonywanych czynności statutowych nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (art. 15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług). Stacja prowadzi również działalność polegającą m.in. na świadczeniu usług w zakresie badań i analiz składu oraz czystości substancji - opodatkowaną podatkiem od towarów i usług wg stawki 22 %. Jaki wystawić dokument na tą sprzedaż i w jaki sposób ustalić proporcję, o której mowa w art.90 ust.3 ww. ustawy?
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/415/3/06
  Czy możliwe jest dokonanie korekty w ewidencji przychodów i pomniejszenie należnego podatku w związku z nieotrzymaniem zapłaty za wykonaną usługę?
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-97-192/06/AJ
  Jak rozliczyć przychody i koszty ich uzyskania w związku z uznaniem wyrokiem Sądu Arbitrażowego umowy między Podatnikiem a Gminą dotyczącej rozbudowy szkoły za nieważną i przyznaniem Spółce prawa do roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przez Gminę w związku z uzyskaną korzyścią majątkową w postaci rozbudowy szkoły?
 809. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/566/06
  Czy istnieje obowiazek zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzedu skarbowego faktu przedłużenia okresu obowiazywania umowy, zawierającej upoważnienie dla kontrahentów Spółki (nabywców) do wystawiania faktur w jej imieniu, w terminie 10 dni od dnia przedłużenia umowy i na kim ciąży obowiązek wystawiania faktur VAT, w przypadku nie zachowania tego terminu?
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-48/06/KK/2
  W którym momencie powstanie przychód w przypadku wystawienia faktury VAT z datą sprzedaży będącą datą załadunku towarów
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-186/309/BDŚ/06
  1) Czy agencja celna postępuje prawidłowo stosując stawkę podatku VAT 0% do świadczonych przez siebie usług na zlecenie polskiego kontrahenta, polegających na obsłudze celnej związanej z eksportem towarów do państwa trzeciego?2) Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury (dokumentującej wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji celnej związanej z eksportem towarów) na podmiot z państwa trzeciego, tj. rzeczywistego płatnika, gdy zleceniodawcą tej usługi jest polski podmiot gospodarczy?
 812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-72a/06/EC
  Dotyczy wystawiania faktur , w związku z wykonaniem usług transportowych i spedycyjnych.
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/06
  Czy wystawienie jednej faktury za cały miesiąc z tytułu sprzedaży ciągłej jest zgodne z przepisami o podatku od towarów i usług ?
 814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-25/HM/06
  Czy poszczególne (coroczne) wpłaty, które powinny być wnoszone w terminie do 31 marca w trakcie trwania użytkowania wieczystego na gruncie podatku VAT traktowane są jako zaliczki, bowiem użytkowanie wieczyste uznawane jest za usługę, faktury dokumentujące usługę wieczystego użytkowania należy wystawiać w ciągu 7 dni od wpływu zaliczki?
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/525/38/2006/EŻ
  Czy przechowywanie kopii faktur VAT w formie elektronicznej (bez ich wydruku) jest zgodne z przepisami regulującymi podatek od towarów i usług?
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-104/171/06/MC
  Czy jest przychodem podatkowym kwota należna od ubezpieczyciela jako wynagrodzenie za świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w ramach realizacji wielostronnych umów zawartych z ubezpieczycielem, agentami-dealerami oraz bankiem - umowa agencyjna lub o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego?
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-104/170/06/MC
  Czy są kosztem uzyskania przychodu płatności na rzecz dealerów-agentów będące wynagrodzeniem za świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego (zgodnie z fakturą wystawioną Spółce przez agenta-dealera) w ramach realizacji wielostronnych umów zawartych z ubezpieczycielem, agentami-dealerami i Bankiem - umowa agencyjna lub umowa o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego?
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/19/06
  dotyczy momentu zaliczenia do przychodów podatkowych faktur VAT wystawionych z tytułu bonusów pieniężnych i budżetów promocyjnych
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/92-40/2006/AO
  Pytanie dotyczy złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług i prawidłowości wystawiania faktur VAT przez osobę fizyczną.
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-15/06/RK
  W jaki sposób opodatkować zaliczkę otrzymaną od kontrahenta zagranicznego do kilku kolejno po sobie następujących usług transportowych?
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9-1-BS/06
  Moment ującia faktur korygujących powodujących podwyższenie podatku należnego.
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-230/06/AM
  Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy z tytułu wykonania usługi udokumentowanej fakturą wystawioną w dniu 31.12.2005 r. powstał w grudniu 2004 r., zatem PHT dokona korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2004 r. i ureguluje zobowiązanie podatkowe wraz z należnymi odsetkami.
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/20/73/2006
  W jakim terminie powinny być wystawiane faktury dokumentujące wykonane usługi transportowe.
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-51/06
  Czy szpital może wystawić fakturę VAT za pobyt na turnusie sanatoryjnym w sytuacji, kiedy nabywca - osoba fizyczna zgubiła paragon z kasy fiskalnej poświadczający sprzedaż usługi?.
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-81/126/06/MG
  Spółka zawrze umowę kolportażu wydawnictw prasowych, w celu ich dalszej sprzedaży na rynku. Kiedy powstanie przychód należny dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku sprzedaży wydawnictw prasowych i dziełowych, gdy umowa z firmą świadczącą usługi kolportażowe przewiduje faktury po rozliczeniu zwrotów?
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/30/06
  Przedmiotem zapytania jest ustalenie czy podawany na fakturach adres jest adresem sprzedawcy i nabywcy w rozumieniu § 9 ust. 1 pkt 1 cyt. w sentencji rozporządzenia Ministra Finansów z 25.05.2005 r.
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-42/4/06/AP
  Czy w przypadku otrzymania kopii dokumentu celnego SAD po złożeniu deklaracji za okres w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu usług transportowych Spółka ma prawo do dokonania korekty rozliczeń z tytułu podatku VAT i zastosowania stawki 0% VAT właściwej dla usług transportu międzynarodowego w rozliczeniu za okres, w którym spółka otrzymała kopię dokumentu SAD od kontrahenta?
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-45/06/IK
  Czy przedstawiony sposób przechowywania faktur elektronicznych jest poprawny?
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-13/14847/06/PJ
  Pytanie podatnik dotyczyło momentu powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych i budowlano-montażowych, w przypadku wystawienia faktury przed otrzymaniem wynagrodzenia za usługę.
 830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-7/06/MS/39498
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dopuszczalne jest przechowywanie kopii faktur na nośniku komputerowym - płytach CD bez konieczności ich drukowania przy wystawianiu orginału?
 831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/06
  Czy jest zasadność wystawiania faktur VAT sądom i prokuraturom za wykonane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego
 832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-203/2006/PS
  1. W jaki sposób należy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do importu usług w sytuacjach wskazanych w punktach A i B? 2. W jakim dniu powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług w odniesieniu do każdej z faktur, o których mowa w przykładach od 1 do 5? 3. W jaki sposób należy ustalić moment, w którym Strona jest zobowiązana do wystawienia faktury wewnętrznej w sytuacjach, o których mowa w punktach A i B ? 4 W jakim dniu Strona powinna wystawić faktury wewnętrzne dokumentujące import usług dla każdej z sytuacji, o których mowa w przykładach od 1 do 5? 5 Według jakiego kursu należy przeliczyć kwoty wykazane na fakturze w walucie obcej w sytuacjach, o których mowa w punktach A i B ? 6 Według jakiego kursu należy przeliczyć kwoty wyrażone w walutach obcych w każdej z sytuacji, o której mowa w przykładach od 1 do 5 ?
 833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/III/443-4/2/06
  Czy podatnik obowiązany jest do wystawienia faktury VAT na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dokumentującej usługę wykonaną w m-cu IX.2005 r., w przypadku gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w m-cu I 2006 r.?
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-61, 62/203/BDŚ/06
  1) Czy jako Przedsiębiorstwo Budowlane mogę wystawić na żonę fakturę VAT ze stawką 7%, za robotę wraz z materiałem, wykonaną w naszym domu?2) Jeżeli nie mogę wystawić faktury na żonę, to w jaki sposób mam udokumentować i rozliczyć roboty, które wykonam wraz ze swoimi pracownikami na własnym domu?
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-50/I/06
  Czy będąc żoną właściciela mieszkania może w całości skorzystać z odliczenia z tytułu remontu i modernizacji lokalu, uwzględniając przy tym wydatki poniesione przez małżonka?
 836. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1.7-4430-11/06
  Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii możliwości ustalania obrotu niepodlegającego podatkowi od podatku od towarów i usług na podstawie rejestrów sprzedaży tworzonych dla celów podatku dochodowego.
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/MW/443-7/06
  W jakim momencie wystawia się fakturę i dokonuje rozliczenia w deklaracji z tytułu sprzedaży praw wieczystego użytkowania nieruchomości - działki grunku wraz z budynkami?
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-30/109/06/MG
  Czy poniesione wydatki udokumentowane paragonami są kosztem uzyskania przychodu? Pracownicy firmy korzystają z usług taksówkowych, a wydatki te związane są z osiąganym przez firmę przychodem. Zamiast faktur za przejazd taksówką pracownicy przedstawiają paragony z kasy fiskalnej.
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/40/210/06
  Podatnik zwraca się z pytaniem, jaką stawkę podatku od towarów i usług zastosować przy usługach mycia autocystern, które są usługami świadczonymi na ruchomym majątku rzeczowym, dla podmiotów z krajów Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej oraz czy oświadczenie nabywcy usługi i uwiarygodniony NIP VAT UE spełniają wymogi do wystawienia faktur za usługi mycia autocystern, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-78-107/06/MP
  Czy są kosztem uzyskania przychodów wierzytelności Podatnika wobec sp. z o.o. w stosunku do której 13 maja 2004 r. ogłoszono upadłość z likwidacją majątku? Podatnik wystawił w lutym i kwietniu 2004 r. na rzecz sp. z o.o. dwie faktury, które zaliczył do przychodów: fakturę wystawioną w lutym 2004 r. - do przychodów w 2003 r., wystawioną w kwietniu 2004 r. - do przychodów w 2004 r.
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-2/2/06/KC
  W jakim terminie należy wystawić fakturę VAT w przypadku świadczenia usług wywozu śmieci?
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13-1/06
  Czy Spółka była zobowiązana do wystawienia faktury zaliczkowej w sytacji, gdy Spółka przed upływem 7 dni od daty otrzymania zaliczki dokonała zwrotu pełnej kwoty zaliczki na rzecz nabywcy (najemcy) i czy w takiej sytuacji po stronie Spółki powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu otrzymanej zaliczki?
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/25/189/06
  Podatnik ma wątpliwości, jak należy postąpić w razie konieczności wystawienia faktury korygującej dotyczącej sprzedaży mającej miejsce jeszcze przed dniem 1 listopada 2005 r., a w szczególności, czy możliwe jest wystawienie faktury korygującej przez nowo powstałą spółkę ?Y?, która korygowała będzie sprzedaż dokonaną przez podmiot ?X? w sytuacji, gdy podmiot ten nie został jeszcze wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej.
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/137/KA
  Czy właściwym będzie obciążenie kontrahenta fakturą bez naliczania podatku VAT w przypadku świadczenia usługi w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3) wykonywanej na rzecz kontrahenta z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych?
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/06
  Czy podatnik podatku od towarów i usług wykonujący prace na podstawie umowy o dzieło z jednostkami organu samorządu terytorialnego, z którymi nie pozostaje w stosunku pracy ma obowiązek wystawić fakturę VAT?
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/502/2006/ADB
  Dotyczy opodatkowania otrzymanych dotacji, opodatkowania wykonywanej działalności naukowo - badawczej oraz obowiązku wystawiania faktur VAT
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-01/06
  Czy skoro faktura wystawiana jest nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru, co ma miejsce po dokonaniu przez odbiorcę zwrotu niesprzedanej partii towaru, należy fakturować towar w ilości faktycznie sprzedanej.
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-125/05/SG/2
  Pytanie dotyczy potwierdzenia prawidłowości dokumentowania przychodów Spółki dla celów podatku CIT, w szczególności wystawiania przez Spółkę faktur z wykorzystaniem szczególnych zasad ich numeracji.
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-174/2006/JD
  Wnioskodawca zwraca się o interpretację przepisów dotyczących terminu wystawiania faktury VAT oraz sposobu dokumentacji transakcji przy wystawianiu faktury w innym terminie niż dzień wydania towaru.
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-35/TZ(1)-283/05/06/AB
  Opodatkowanie usług na ruchomym majątku rzeczowym, wykonywanych na terytorium krajów członkowskich UE (z wyłączeniem terytorium Niemiec) dla zleceniodawcy z Niemiec przez polskiego podatnika zarejestrowanego jednocześnie dla podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec.
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-34/TZ(1)-283/05/06/AB
  Pytanie dotyczy opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym, wykonywanych na terytorium Niemiec i dla zleceniodawcy z Niemiec przez polskiego podatnika zarejestrowanego jednocześnie dla podatku od wartości dodanej w Niemczech.
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/4430/16/2006
  Czy obowiązek podatkowy w VAT powstanie po stronie usługobiorcy usługi ochrony mienia w miesiacu wystawienia faktury, będącym równocześnie miesiącem terminu płatności (przy niezapłaceniu wczesniej)?
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-152/06/IS
  Podatnik pyta czy prawidłowo wykazał wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w deklaracji VAT-7 za 08.2005 r.?
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-516/IV/2005/JD
  Czy podlega opodatkowaniu bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego?
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-8/76/06/MC
  Pytanie dotyczy momentu powtania przychodu w przypadku sprzedaży za pośrednictwem internetu .
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/06
  Czy fakturę dot. naliczania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego należy wystawić po dokonaniu wpłaty przez użytkownika?Czy faktura ta powinna być wysłanana razem z wezwaniem do uiszczenia w/w opłaty?
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/432-286/05/2006/AO
  Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności ustanowienia po 1 maja 2004r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokali na rzecz wykonawcy robót budowlanych tytułem zabezpieczenia płatności za faktury wystawione przez wykonawcę.
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-129/06/AM
  Pytanie Wnioskodawcy dotyczy rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku, gdy dokonano sprzedaży licencji i wystawiono fakturę dla odbiorcy licencji z podatkiem należnym w wysokości 22% oraz udzielono czterdziestodniowego terminu płatności, gdy odbiorca licencji nie ureguluje zobowiązania przed upływem terminu płatności.
 859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/7/06/IW
  W jakim terminie należy wystawić fakturę dokumentującą usługi transportu międzynarodowego?
 860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-332-61/05/AJ
  Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu należności za usługi wynikające z umowy leasingu finansowego narzędzi (analiza parku narzędziowego i konsultacje, serwis oraz konserwacja narzędzi, początkowa modernizacja, przygotowanie raportów z rozliczeń, itd.)?
 861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/87/KA
  1. Czy datą otrzymania faktury VAT płaconej gotówką przez przedstawicieli medycznych przez podatnika według art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług jest data wystawienia faktury VAT przez sprzedawcę czy data wpływu faktury do siedziby podatnika?2. Czy dokumentowanie daty wpłynięcia faktury pieczątką z datownikiem na odwrocie dokumentu jest wystarczające dla celów podatkowych?3. I czy właśnie ta data powinna być brana pod uwagę przy odliczaniu podatku naliczonego?
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-575/05/GW
  Czy z tytułu wykonywanych czynności w ramach umów z kontrahentami mającymi umocowanie w umowach międzynarodowych Przedsiebiorstwo może wystawiać rachunki nie podlegające trybowi fakturowania na podstawie ustawy o VAT?
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/06
  Czy podatnik ma obowiązek podpisywania faktur VAT dokumentujących świadczone usługi internetowe?
 864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/AV/443/2006/51/TCH
  Dotyczy momentu powstania obowiazku podatkowego z tytułu dostawy towarów dokonywanej w składzie konsygnacyjnym (magazyn typu "call off stock").
 865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-45/14a/06/KC
  Jak udokumentować sprzedaż w przypadku, gdy osoba fizyczna nie chce ujawnić swoich danych personalnych oraz nie żąda faktury VAT?
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-46/14a/06/KC
  Jak udokumentować sprzedaż dzieła sztuki współczesnej w przypadku, gdy nabywca towaru nie chce podać swoich danych personalnych i nie żąda faktury.
 867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443?75/HD/05
  Jak wystawić fakturę na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie Wielkiej Brytanii w przypadku świadczenia usług w zakresie oprogramowania?
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-260/05/AW
  ?Czy prawidłowym będzie wystawienie faktury na dwie osoby fizyczne zamieszkujące wspólnie za skorzystanie ze stałego dostępu do Internetu w jednym lokalu mieszkalnym??
 869. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-443/298/05
  Jak należy wystawiać fakturę VAT za świadczenie usług prawniczych dla sądu?
 870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-350-39/05/AJ
  Kiedy powstaje przychód ze zbycia świadectw pochodzenia (nabytych, jak i będących przedmiotem konwersji) - z chwilą wystawienia faktury, nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano wpisu do rejestru świadectw pochodzenia? Świadectwa pochodzenia potwierdzają pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych.
 871. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-349-38/05/AJ
  Czy wystawienie przez Spółkę faktury pro-forma na sprzedaż świadectw pochodzenia (potwierdzających pochodzenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych), otrzymanie zaliczki i udokumentowanie tej zaliczki fakturą VAT powoduje powstanie przychodu, jeżeli następuje przed momentem przejścia własności świadectw pochodzenia na nabywcę?
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-81/06/KB
  Podatnik pyta, w jaki sposób należy wystawić fakturę VAT dokumentującą świadczenie usług dostarczania personelu oraz usługę eletroniczną wykonywaną na rzecz kontrahenta z USA.
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/443-190/2006/MJ
  Czy za pobyt pacjentów należy wystawiać dla pacjentów faktury VAT, czy też rachunek lub inny dokument zgodny z art. 21 ustawy o rachunkowości?
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-94/06/IS
  Podatnik pyta czy przy rozliczaniu usługi z kontrahentem powinien naliczyć obowiązujący w Polsce podatek VAT w wysokości 22 %?
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/107a/05
  Czy otrzymanie faktur w grudniu 2004r. (rejestracja VAT-UE w styczniu 2005r.) spowodowało, że nastąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i czy należy to wewnątrzwspólnotowe nabycie wykazać w deklaracji VAT-7 za grudzień 2004r. ?
 876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/107b/05
  Czy otrzymanie towarów w styczniu oraz w lutym 2005r. udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi w m-cu grudniu 2004r. spowodowało, że wewnątrzwspólnotowe nabycie nastąpiło odpowiednio w styczniu i lutym 2005r. ?
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/107a/05
  Czy otrzymanie faktur w grudniu 2004r. (rejestracja VAT-UE w styczniu 2005r.) spowodowało, że nastąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i czy należy to wewnątrzwspólnotowe nabycie wykazać w deklaracji VAT-7 za grudzień 2004r. ?
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/107b/05
  Czy otrzymanie towarów w styczniu oraz w lutym 2005r. udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi w m-cu grudniu 2004r. spowodowało, że wewnątrzwspólnotowe nabycie nastąpiło odpowiednio w styczniu i lutym 2005r. ?
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/6/06/MP
  czy prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać nazwę pełną czy skróconą firmy?
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-552/2/05/AK
  Na podstawie jakich dokumentów Spółka dokona podziału poniesionych przez siebie wydatków w związku z wykonaniem umowy?
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-211/158629/05/31
  Co kryje się pod pojęciem faktury VAT oraz kto jest upoważniony do wystawiania takiej faktury na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, oraz ustawy o rachunkowości?
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/1025/05
  Czy jest możliwe wystawienie dwóch faktur Vat o tym samym numerze, z tą samą datą wystawienia opiewających na dwie różne kwoty i dokumentujących tą samą transakcję?
 883. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/46/05/AP
  dot. podpisywania faktur przez osoby wystawiające i przyjmujące faktury w odniesieniu do dokumentów stanowiących sprzedaż oraz zakup aktywów firmy
 884. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/294/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej udzielenie licencji w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę?
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/144/05/JB
  czy przychody z tytułu należności wynikających z prenumeraty są przychodem podatkowym w momencie wystawienia faktury czy też należy rozliczać je w czasie.
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS II-2-423/133/05/JB
  Czy kwoty wynikające z wystawianych faktur z tytułu ,,należności za niezwrócone opakowania" w przewidzianym ustawą terminie będą stanowić przychód w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/180/2005/JZ
  Obciążenie najemcy odszkodowaniem z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego a wystawienie faktury VAT.
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-18/14a/06/KC
  jaką stawką podatku od towarów i usług powinna zostać wystawiona refaktura na rzecz kontrahenta niemieckiego z tytułu poniesionych kosztów tj.: usług rejestracji preparatu oraz prowizja za wykonane usługi?
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-2/443-45/05
  - czy zgodnie z art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług kontroli jakości towaru (PKD 74.30), który jest przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy dokonywanej przez polskie firmy z terytorium Polski na terytorium Niemiec dla kontrahenta niemieckiego jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę? - czy wystawiając fakturę VAT sprzedaży dla kontrahenta zagranicznego, który podał dla tej czynności numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terenie Niemiec wnioskodawca wykazuje tylko kwotę netto, wskazując na fakturze że podatek rozlicza nabywca?- czy może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?- czy przy obliczaniu proporcji określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT do ustalenia rocznego obrotu z tytułu czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego winno się brać pod uwagę przychody z tytułu wykonywania usług kontroli jakości, dla których miejscem opodatkowania będą Niemcy?
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-29/06/KB
  Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym świadczonych na rzecz podmiotów z krajów członkowskich oraz sposobu ich dokumentowania.
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-451/IV/2005/JD
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w świetle przepisów § 16 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz. 970 ze zm.) jest zobowiązany do wystawienia faktury z tytułu otrzymania przedpłaty na dostawę towarów w eksporcie, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w § 17 (7 dni) następuje dostawa i wystawiona jest faktura sprzedaży na całą wartość dostawy.
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/ 75 /05
  Czy można zastosować stawkę 0% VAT przy WDT gdy brak jest dowodów, o których mowa w art. 42 ustawy o VAT?
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-143-144-1-GK/05
  Czy prawidłowym jest wystawianie jednej zbiorczej faktury dokumentującej wykonanie wszystkich usług transportowych w przeciągu jednego miesiąca na koniec danego miesiąca?
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-133a/05/RS/1
  Podatniczka jest współwłaścicielką wraz z trzema innymi osobami kamienicy, w której znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe. Strona zamierza się zarejestrować jako podatnik VAT czynny. Czy wynajmując lokal we wspomnianym budynku (chodzi zarówno o mieszkania, jak i lokale użytkowe) Podatniczka (podobnie jak każdy z trzech innych współwłaścicieli) powinna wystawić fakturę dokumentującą wynajem należącego do niej udziału w lokalu, czy też może należy wystawić jedną fakturę w imieniu wszystkich współwłaścicieli?
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-133a/05/RS/2
  Podatniczka jest współwłaścicielką wraz z trzema innymi osobami kamienicy, w której znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe. Strona zamierza się zarejestrować jako podatnik VAT czynny. Czy wynajmując lokal mieszkalny we wspomnianym budynku osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej istnieje obowiązek wystawiania faktur VAT? Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana jest taka usługa?
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-45/05
  czy wydatek na nabycie usług transportowych od podwykonawców stanowi koszt uzyskania przychodów z chwilą faktycznego poniesienia (zapłaty), czy tez warunek faktycznej zapłaty nie musi być spełniony a poniesiony wydatek można zaliczyć do kosztów podatkowych w miesiącu wykonania (wystawienia faktury przez podwykonawców) ?
 897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/19a/2005
  Czy powstanie moment podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w dniu wystawienia faktury w przypadku świadczenia usług budowy grot solnych poza terytorium kraju na terenie Unii Europejskiej m. in. w Słowacji, jeżeli usługa została wykonana w tym samym miesiącu przed wystawieniem faktury.
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-734/05/IS
  Pytanie Podatnika dotyczy zastosowania przepsiu art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-256/TZ(1)-228/05/AB
  Cz transakcję dokonaną przez dwóch polskich przedsiębiorców, czynnych podatników VAT polegającą na przeniesieniu z jednego na drugiego własności towarów poza granicami Unii należy udokumentować rachunkiem, o którym mowa w ustawie Ordynacja podatkowa?
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/58/05
  Przedmiotem zapytania jest ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego, związanego ze świadczonymi przez Spółkę usługami transportowymi i spedycyjnymi.
 901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-215/14a/05/KC
  czy prawidłowo wystawiono fakturę wewnętrzną przy WNT /korekta zaliczek/ ?
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-214/14a/05/KC
  czy prawidłowo nie wystawiono faktury wewnętrznej na WNT?
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-213/14a/05/KC
  dotyczy wystawienia faktury wewętrznej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz obowiązku ich wystawienia.
 904. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-705/2005/PS
  Czy z racji wykonywania powyższych czynności Spółka będzie zobowiązana do prowadzenia rozliczeń w Polsce z tytułu podatku od towarów i usług? Czy po likwidacji oddziału właściwym organem podatkowym dla Spółki będzie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście?
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-702/05/IS
  Podatnik pyta o miejsce świadczenia (opodatkowania) usług reklamowych i marketingowych świadczonych na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Irlandii?
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/15/4/05
  Na jaki dzień powinno się ustalić moment powstania przychodu z tytułu wykonanej usługi budowlanej?
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP.443/63/2005
  W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług (w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów) w przypadku, gdy wystawienie faktury i wydanie towaru przez kontrahenta z kraju UE nastąpiło na koniec danego miesiąca, a dostawa towaru do magazynu kupującego nastąpiła w miesiącu następnym po miesiącu wystawienia faktury?
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-175-1/05
  Czy w przypadku wystawiania faktur w formie elektronicznej można dla celów księgowych wystawiać faktury w formie papierowej ?
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-466/05/MP
  Jak wynika z opisu stanu faktycznego, Strona jest zarejestrowanym podatnikiem VAT na terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, posiada również oddział w Polsce, zarejestrowany dla potrzeb podatku od towarów i usług. Strona dokonała przemieszczenia towarów z terytorium innego państwa Wspólnoty do Polski w związku z realizowaną budową i wystawiła fakturę sprzedaży dla oddziału. W/w towary są w Polsce montowane (instalowane). Zdaniem Strony w opisanym przypadku, tj. przemieszczenia towarów do Polski, które są montowane lub instalowane, zastosowanie ma art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczenie. W związku z tym Strona wystąpiła o potwierdzenie w/w stanowiska.
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS / PPOI - 443 / 345 / 05 / MS
  Czy sprzedaż towarów, dokonywana systematycznie na podstawie zawartych umów, jest sprzedażą ciągłą i czy można w takiej sytuacji wystawiać jedną fakturę w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym sprzedaż wystąpiła?
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-684/05/AM
  Zdaniem Wnioskodawcy korzystanie z interfejsu EDI, za pomocą którego następuje automatyczne księgowanie faktur dostawcy zagranicznego bezpośrednio w systemie księgowym Wnioskodawcy oraz otrzymywanie faktur od dostawców zagranicznych w formie elektronicznej, nie stoi w sprzeczności do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-99/05/KH/86227
  Czy omyłkowe wystawienie faktury VAT przez bank zwolniony przedmiotowo od podatku - świadczenie usług finansowych i podmiotowo w stosunku do działalności ubocznej - na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, powoduje utratę zwolnienia podmiotowego?
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/158/05/JB
  Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia faktur zaliczkowych oraz faktury ostatecznej na sprzedaż wyrobu?
 914. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/291/05
  Czy darowizna nieruchomości dla osoby fizycznej będzie wymagała wystawienia faktury VAT oraz ujęcia w deklaracji VAT-7?
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/32/05
  Czy datą powstania przychodu z tytułu wykonania usługi dotyczącej udostępnienia pracowników tymczasowych przez podmiot gospodarczy działający pod nazwą Patron Inwestycji, Agencja Pracy Tymczasowej jest data otrzymania zapłaty za wykonane świadczenie (art. 14 ust. 1c pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy data wystawienia faktury (art. 14 ust. 1f pkt 1, 2, 3 wyżej wymienionej ustawy)?
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-664/05/AM
  Spółka zapytuje, czy w przypadku wymiany faktur pomiędzy Spółką a dostawcami, z którymi ta wymiana będzie się odbywała w formie elektronicznej gdzie autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści będzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym (§ 4 pkt 2 rozporządzenia), można zrezygnować z drukowania i posiadania oryginałów tych faktur w formie papierowej.Ponadto Podatnik ma wątpliwości czy w przypadku wymiany faktur pomiędzy Spółką a dostawcami, z którymi ten proces będzie się odbywał w drodze wymiany danych elektronicznych (EDI), z zachowaniem procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktur i integralność ich treści (§ 4 pkt 2 rozporządzenia), można zrezygnować z drukowania i posiadania oryginałów tych faktur w formie papierowej.
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-197/14a/05/KC
  Czy podatnik posiadający status spółki "w organizacji" lecz nie posiadający numeru identyfikacji podatkowej może wystawić fakturę VAT?
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/62/Int-98/05
  Jeżeli kontrahent nie odbierze specyfikacji przetargowej wysłanej za zaliczeniem pocztowym można anulować fakturę wystawioną i dostarczoną kontrahentowi?.
 919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-440/05/PD
  Czy dotacje podlegaja opodatkowaniu VAT?
 920. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/224/I/2005
  Zapytanie dotyczy obowiązku wystawiania faktur VAT z tytułu świadczenia najmu lokalu w sytuacji, gdy lokal został zniszczony i nie może być wykorzystywany przez wynajmującego zgodnie z przeznaczeniem.
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-181/05/AZ-68175
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wystawiania faktur za opakowania zwrotne.
 922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-433/05/MP
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, że zobowiązanie, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971), zgodnie z którym sprzedawca "nie będzie wystawiał faktur na rzecz nabywcy w okresie obowiązywania umowy", dotyczy tylko i wyłącznie faktur za usługi wyraźnie zdefiniowane w umowie
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/212/05/MJS
  Wniosek dotyczy sposobu rozliczenia i dokumentowania fakturami dostawy eksportowej w przypadku, gdy na poczet eksportu otrzymano zaliczki, eksport nastąpił w tym samym miesiącu, a przed złożeniem deklaracji za ten okres Spółka uzyskała dokumenty potwierdzające eksport.
 924. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-619/05/AW
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług na ruchomym majątku rzeczowym.
 925. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4407-005-76/05
  - dotyczy rozliczenia sprzedaży dokonanej w imieniu firmy holenderskiej oraz stawki podatku od towarów i usług właściwej dla usług ubezpieczeniowych, składowania, pośrednictwa w sprzedaży i obsługi prawnej świadczonej na rzecz firmy holenderskiej.
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: V/005-54/B/2005
  Czy w przypadku dokumentowania usług w zakresie konkursów i obozów można wystawić rachunek czy też należy wystawić fakturę VAT z adnotacją zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT?
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/4/05
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy prawidłowo postępuje wystawiając fakturę VAT ze stawką 0% i ewidencjonując ją w rejestrze sprzedaży VAT bez wykazywania tego faktu w deklaracji VAT-7?
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: V/005-54/B/2005
  Czy w przypadku dokumentowania usług w zakresie konkursów i obozów można wystawić rachunek czy też należy wystawić fakturę VAT z adnotacją zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT?
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-304/2/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, jaki jest właściwy termin wystawienia faktury VAT, w stanie prawnym obowiązującym po dniu 31 maja 2005 r. w związku z wydaniem towarów komisantowi przez komitenta?
 930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/204/05/MJS
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w ramach umowy komisu oraz w jakim terminie należy wystawić fakturę na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od dnia 1 czerwca 2005r.
 931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-50/HM/05
  Starostwo zwróciło się z pytaniem dotyczącym terminu wystawienia przez kontrahenta faktur korygujących do faktur za zakupione usługi.
 932. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/51/2005
  Czy podatnik, który prowadzi lombard i zamierza uruchomić skup i sprzedaż monet oraz złota ocechowanego jest obowiązany prowadzić specjalną ewidencję na potrzeby podatku od towarów i usług, a także czy może wystawiać faktury VAT na sprzedaż przedmiotów nie odebranych przez pożyczkobiorców?.
 933. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/72/05/IW
  Pytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT zaliczek oraz wystawiania i ujmowania w ewidencjach faktur korygujących.
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/199-200/240/05
  Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym terminu wystawienia faktury oraz zastosowania kursu waluty, według którego Podatnik powinien wyliczyć kwoty na fakturze, w przypadku otrzymania zaliczki w walucie EURO przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-568/05/IS
  Gdzie znajduje się miejsce świadczenia usług wykonywanych przez Spółkę, czy ich świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?
 936. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/132/05
  W jakim miesiącu należy ująć do deklaracji VAT-7 korekty dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku gdy, m.in. podwyższono/obniżono cenę, udzielono rabatu, na fakturze kontrahenta doszło do oczywistej pomyłki w cenie?
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-80/05/II
  W jaki sposób udokumentować sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej?
 938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-125/05
  Jakim dokumentem powinienem obciążyć podatnika podatku VAT za wynajem lokalu użytkowego ?
 939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1960/2005/ADB
  Dotyczy premii pieniężnej związanej ze świadczeniem usług na podstawie podpisanej umowy.
 940. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/273/192/2005/MK
  Czy Starostwo powiatowe w Radomiu prawidłowo stosuje przepisy prawa podatkowego nie chcąc wystawić faktury VAT za dokonaną opłatę z tytułu wieczystego użytkowania?
 941. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/131/05
  Czy możliwe jest wystawienie faktury, w której jako sprzedający roboty budowlane zostaną wymienione dwie firmy, będące odrębnymi podatnikami?
 942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/281-180/2005/MK
  Dotyczy określenia prawidłowej daty wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymaną prowizję z tytułu usług świadczonych w oparciu o umowę zawartą z firmą świadczącą usługi w zakresie gier losowych ?
 943. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/35/1-17/05
  Spółka zwraca się z zapytaniem w sprawie wystawiania faktur VAT dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług wyszukiwania osób i miejsc pracy.
 944. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/132/05
  Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zaliczek otrzymanych przez Podatnika na poczet eksportu oraz dostaw wewnątrzwspólntowych.
 945. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/229/05
  Kiedy należy wystawić refakturę dokumentującą odsprzedaż energii elektrycznej?
 946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-167/05/KC
  Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej, Strona powinna wystawić fakturę VAT czy notę obciążeniową, w celu otrzymania refundacji?
 947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-45/05
  Stawka VAT dla zaliczki przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 948. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/176/193/05
  Podatnik ma wątpliwości, w którym miesiącu powinien wykazać w deklaracji VAT-7 fakturę korygującą wystawioną w związku z rabatem udzielonym kontrahentowi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/244-160/05/AO
  Pytanie dotyczy wystawiania faktur VAT dokumentujących usługi polegające na pośrednictwie w sprzedaży produktów niemieckiego kontrahenta.
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/172/163/05
  Wątpliwości Podatnika dotyczą terminu wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej czynność, która stanowi dla Podatnika import usług.
 951. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/0090/196/66/05/HG
  Wnioskodawca zwraca się z pytaniem, czy transakcja wycofania majątku w postaci maszyn, urządzeń i wyposażenia z prowadzonej nadal nieprzerwanie działalność gospodarczą spółki, a następnie przekazania go przez każdego wspólnika z osobna po 50% wartości majątku do nowo zawiązanej aktem notarialnym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Y jako wkład niepieniężny powinna być przeprowadzona przez Spółkę cywilną X poprzez wystawienie faktury VAT na wspólników Spółki cywilnej, jako że to poszczególni wspólnicy wnieśli wkład niepieniężny do Spółki z o.o. a nie Spółka cywilna. Zdaniem wnioskodawcy faktury VAT winny być wystawione na poszczególnych wspólników Spółki cywilnej X.
 952. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-208-212/05/SZM
  Czy zaliczenie sprzedaży do przychodów roku bieżącego narusza art. 12 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Część ubiegłorocznego obrotu w maju bieżącego roku po zapłacie zaległych należności stała się podstawą do naliczania premii z tytułu prowizji od sprzedaży. W związku z tym w roku bieżącym Spółka wystawiła fakturę wykazującą tę część sprzedaży.
 953. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/198/05/MJS
  Wniosek dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego i terminu wystawienia faktury dla usługi polegającej na nabyciu wierzytelności po cenie niższej od wartości nominalnej w celu jej ściągnięcia lub dalszej odsprzedaży.
 954. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-28230/05/112635/123/mk
  Jak należy dokumentować i ewidencjonować przychód z tytułu wykonywania usług stomatologicznych oraz usług wynajmu pomieszczenia?
 955. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-326/2005/PS
  Czy zwrot nakładów ulepszających stanowi od 1 maja 2004 r. świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?. Czy Spółka powinna w takiej sytuacji wystawić fakturę VAT, której wartość odpowiadać będzie rynkowej cenie nakładów poniesionych na leasingowanym gruncie?. Czy rozliczenie finansowe pomiędzy stronami, związane ze zwrotem nakładów poniesionych przez Spółkę pozostanie jej zdaniem bez wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z nakładami inwestycyjnymi?
 956. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-325/2005/PS
  Czy zwrot nakładów ulepszających stanowi od 1 maja 2004 r. świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?. Czy Spółka powinna w takiej sytuacji wystawić fakturę VAT, której wartość odpowiadać będzie rynkowej cenie nakładów poniesionych na leasingowanym gruncie?. Czy rozliczenie finansowe pomiędzy stronami, związane ze zwrotem nakładów poniesionych przez Spółkę pozostanie bez wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z nakładami inwestycyjnymi.
 957. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/51/05
  Czy istnieje podstawa do wystawienia faktury VAT od zobowiazania zasadzonego wyrokiem?
 958. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-295/05/AB
  Czy w odniesieniu do kontrahentów, którzy wyrażą na to zgodę oraz przy zapewnieniu autentyczności i rzetelności faktur (poprzez bezpieczny podpis elektroniczny) Spółka może wystawiać oryginały i kopie faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej oraz przesyłać i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?
 959. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2168/04
  Ze względu na kontrolne kompetencje sądów administracyjnych brak w skardze kasacyjnej zarzutu naruszenia przepisu postępowania sądowego, który kwestionowałby prawidłowość dokonanej przez Sąd pierwszej instancji oceny co do zgodności z prawem materialnym decyzji organu podatkowego powoduje, iż zarzut naruszenia prawa materialnego jest w tym przypadku bezprzedmiotowy. Sąd Administracyjny nie rozpoznaje sprawy podatkowej co do meritum i nie stosuje bezpośrednio prawa materialnego.
 960. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/05
  Czy koniecznym jest dokumentowanie przez wystawienie faktur VAT sprzedaży kart opłaty drogowej (winiet), prowadzonej na rzecz podmiotów gospodarczych, firm transportowych oraz osób fizycznych posiadających samochody dostawcze?
 961. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/06
  dotyczy umieszczania w fakturach sprzedaży bądź zakupu niezbędnych danych identyfikujących podatnika, będącego osobą fizyczną.
 962. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2455/04/CIP/01
  1) Podatnik z tytułu sprzedaży nowych samochodów osobowych i ciężarowych na rzecz kontrahentów z Unii wystawił we wrześniu 2004r. faktury VAT ze stawką podatku VAT 0%. Czy powinien stosować przepisy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług ? Zdaniem Podatnika - tak. 2) Co zrobić w sytuacji, gdy dostawa nie dojdzie do skutku przed 25.10.2004r. tj. terminem do złożenia deklaracji za wrzesień? Czy w tej sytuacji należy naliczyć 22% VAT od wystawionych faktur sprzedaży wewnątrzwspólnotowej, jeżeli tak to czy od kwoty jaką zapłaci kontrahent niemiecki, czy też potraktować tę kwotę brutto i zapłacić VAT od tak wyliczonej podstawy? Czy po wywiezieniu towaru przez kontrahenta niemieckiego należy skorygować faktury i ponownie wystawić ze stawką 0%? Zdaniem Podatnika: w/w sprzedaż nie podlega opodatkowaniu stawka 22%, ponieważ dostawa nastąpi z opóźnieniem z winy odbiorcy unijnego. 3) Czy w stosunku do zaliczek otrzymanych od kontrahentów ze Wspólnoty należy stosować przepisy art. 19 ust.11 i 20 lub art.20 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Podatnika - nie. 4) Kontrahent zapłacił za w/w towar w październiku. Czy Podatnikowi przepadnie zwrot podatku VAT od zakupu sprzedanych i nie wywiezionych do Unii samochodów? Zdaniem Podatnika powinien mieć możliwość doliczenia podatku do wniosku o zwrot VAT za październik, tzn. w następnym okresie rozliczeniowym. 5) Czy słuszne jest stanowisko Podatnika, że ma prawo do zwrotu podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług od zakupu samochodów sprzedanych kontrahentowi z Unii, w terminie 60 dni bez względu na to czy w/w faktury zakupu zostały zapłacone czy nie i czy Podatnik ma prawo zwrócić się o skrócenie terminu zwrotu do 25 dni od konkretnej części faktury, która została zapłacona do dnia złożenia deklaracji VAT-7 ? 6) Czy w przypadku gdy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w danym okresie rozliczeniowym jest niższa niż podatek naliczony w danym miesiącu wynikający z faktur zakupu samochodów ciężarowych lub osobowych sprzedawanych do krajów Unii, Podatnik ma prawo żądać zwrotu różnicy (na którą nie starczyło nadwyżki VAT naliczonego ogółem) w następnym miesiącu? W ocenie Podatnika powinien mieć możliwość doliczenia przedmiotowej kwoty do wniosku o zwrot VAT w następnym miesiącu tj. październiku. 7) Czy Podatnikowi przysługuje skrócenie terminu zwrotu różnicy podatku ze 180 do 60 dni w stosunku do: - kwoty wynikającej z pomnożenia 22% obrotu wynikającego ze sprzedaży do krajów Wspólnoty nowych samochodów, ponieważ jest on opodatkowany stawką VAT 0% ? - kwoty VAT wynikającej z faktur, które zostały przez nas zapłacone do dnia złożenia deklaracji VAT-7 ?
 963. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2347/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, 1) Czy z tytułu nabycia powyższych usług od kontrahentów z Unii Europejskiej zobowiązany jest do ich opodatkowania na terytorium kraju ? 2) Czy dla udokumentowania nabycia w/w usług ma on obowiązek wystawiać fakturę wewnętrzną? Zdaniem Podatnika na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, w/w usługi należą do usług transportu międzynarodowego i są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 0%.
 964. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2080/04/CIP
  Sytuacja I Czy słusznie wyodrębniono w ramach świadczonych czynności wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz usługę transportu zwłok rozpoczynającego się na terytorium Niemiec? Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować oraz czy właściwą będzie 22 % stawka VAT dla dostawy towaru? Czy całą trasę należy opodatkować w Niemczech i jak udokumentować taką usługę? Zdaniem Podatnika przewóz towaru z Polski do Niemiec powinien być opodatkowany 22 % stawką podatku od towarów i usług w Polsce, a transport zwłok z Niemiec do Polski powinien być opodatkowany na terenie Niemiec. Sytuacja II Czy usługę transportu rozpoczynającego się w Polsce do granicy należy opodatkować stawką właściwą dla transportu pasażerskiego? Zdaniem Podatnika dostawę trumny należy opodatkować 22 % stawką podatku od towarów i usług, transport zwłok do granicy 7 % stawką podatku od towarów i usług (transport pasażerski), a transport od granicy polskiej do miejsca dostawy zwłok powinien być opodatkowany na terenie Niemiec.
 965. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2066/04/CIP/01
  Zdaniem Podatnika ww. usługa nie jest opodatkowana w kraju. Podatnik wystawia fakturę w wysokości kwoty brutto, bez wykazywania kwoty podatku i nie wykazuje tej faktury w deklaracji VAT-7. Podatek odprowadza nabywca usługi - niemiecki kontrahent.
 966. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1573/04/CIP/01
  Ad I : Podatnik zwraca się z prośbą o prawidłowe określenie miejsca opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego, w przypadku obciążania go kosztami za przejazd pracownika z firmy zagranicznej na rozmowy z potencjalnym klientem. Zdaniem podatnika w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z oddelegowaniem personelu w rozumieniu art. 27 ust.4 pkt 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Miejscem opodatkowania w/w usługi będzie zatem Polska, a obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia faktury w dniu 25.05.2004r. Podatek należny, a także podatek naliczony - zgodnie z art. 86 ust.2 pkt 4 oraz ust. 10 pkt 2 przywołanej ustawy - powinien być rozliczony w deklaracji za maj 2004r. Ad II : Podatnik zwraca się z prośbą o prawidłowe określenie miejsca opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz terminu obniżenia podatku należnego w odniesieniu do wyżej opisanej sytuacji. W ocenie Podatnika miejscem opodatkowania w/w usługi transportowej będzie Polska (w myśl art.15 ust.4 c ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - zwanej dalej ustawą z dnia 08.01.1993r. - podstawę opodatkowania towarów w imporcie powiększa się m.in. o koszty transportu). Moment powstania obowiązku podatkowego to zdaniem Podatnika najpóźniej dzień 16.04.2004r.tj. 30 dni od wykonania usługi (art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. "a" ustawy z dnia 08.01.1993r.). Podatek naliczony związany z przedmiotową transakcją Podatnik może odliczyć w deklaracji za maj 2004r. - art. 162 ust.4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 5353 ze zm.).
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!