Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


wynajem

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-691/12-4/JN
  Opodatkowanie podatkiem VAT odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich oraz obowiązek naliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-691/12-5/JN
  Opodatkowanie podatkiem VAT odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich oraz obowiązek naliczenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-698/12-7/AW
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem świetlic wiejskich.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-698/12-4/AW
  W zakresie opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z nieodpłatnym udostępnianiem świetlic na cele gminne
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-698/12-6/AW
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem świetlic wiejskich.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-698/12-5/AW
  W zakresie opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z nieodpłatnym udostępnianiem świetlic na cele gminne
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-575/12-3/BM
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dot. leasingu samochodów osobowych oraz paliwa do tych samochodów, przeznaczonych na wynajem.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-577/12-3/BM
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dot. leasingu samochodów osobowych oraz paliwa do tych samochodów, przeznaczonych na wynajem.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-584/12-2/BM
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dot. leasingu samochodów osobowych oraz paliwa do tych samochodów, przeznaczonych na wynajem.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-755/12-4/KT
  Brak opodatkowania świadczeń dokonywanych w ramach prowadzonej działalności socjalnej (ZFŚS).
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-492/12-2/MAP
  Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej z dniem 31 sierpnia 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesądza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-641/12-5/MW
  świadczone przez Gminę usługi odpłatnego wynajmu świetlic wiejskich, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-641/12-4/MW
  świadczone przez Gminę usługi odpłatnego wynajmu świetlic wiejskich, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-63/09-5/12/S/KK
  CIT odnośnie kosztów uzyskania przychodów
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-833/12-6/IF
  wskazać należy, iż uzyskane przez Wnioskodawcę przychody z wynajmu przedmiotowego lokalu mieszkalnego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych będą stanowić w myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-487/12-4/OS
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wykonanie projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-488/12-4/OS
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wykonanie projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-675/12-2/AK
  Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo ubiegania się o zwrot części podatku VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy części mieszkalnej budynku, która nie będzie służyła celom zarobkowym tzn. nie będzie wynajmowana w celach agroturystycznym gościom.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-883/12/AT
  Zastosowania właściwej stawki podatku dla czynności wynajmu ciągnika wraz z przyczepą.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-321/12-2/MZ
  skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-692/12-4/JK3
  uznać należy, iż wynajem składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą - w związku z przytoczonym wyżej zapisem ustawy o ryczałtowanym podatku dochodowym - wyklucza możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych nie tylko z najmu ale także z działalności gospodarczej.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-516/12-4/DG
  1. Czy w świetle art. 4 a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych zespół składników majątkowych Wnioskodawcy - wydzielony z majątku wnioskodawcy na skutek podziału Wnioskodawcy oraz przeniesiony na K I Sp. z o.o. na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej spółki opartej na zarządzaniu, wynajmu nieruchomości, w tym działalności hotelowej, szkoleniowo - wypoczynkowej oraz zarządzaniu i inwestowaniu środków pieniężnych, w tym w papiery wartościowe, oraz zespół składników majątkowych pozostałych u wnioskodawcy niezbędnych do prowadzenia działalności produkcyjnej przez wnioskodawcę, stanowią odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa? 2. Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podział wnioskodawcy nie jest czynnością powodującą powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-754/12/IG
  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, bez względu na ilość lokali, które będą przedmiotem umowy najmu zawartej przez Wnioskodawcę z podmiotem, który wynajmie cały budynek wraz ze znajdującymi się w nim lokalami, Wnioskodawca nie będzie uznany, za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a osiągane przychody z najmu będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust 1a oraz 12 ust 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.)?2. Czy w przypadku przychodów z najmu nieruchomości, mogą one być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość osiąganych w roku podatkowym przychodów, w szczególności gdy przekroczą w danym roku równowartość w złotych kwoty 150 000 euro?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-753/12/IG
  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, bez względu na ilość lokali, które będą przedmiotem umowy najmu zawartej przez Wnioskodawcę z podmiotem, który wynajmie cały budynek wraz ze znajdującymi się w nim lokalami, Wnioskodawca nie będzie uznany, za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a osiągane przychody z najmu będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust 1a oraz 12 ust 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.)?2. Czy w przypadku przychodów z najmu nieruchomości, mogą one być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość osiąganych w roku podatkowym przychodów, w szczególności gdy przekroczą w danym roku równowartość w złotych kwoty 150 000 euro?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-644/12-4/MS
  przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawczynię na zasadzie określonej w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-674/12-4/KOM
  prawo do doliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących leasingu samochodu osobowego przeznaczonego do wynajmu
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-636/12-2/KB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego, paliwa do jego napędu oraz innych towarów i usług związanych z jego użytkowaniem
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-560/12-2/AP
  Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usługi w zakresie wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe w przypadku, gdy najemcą jest podmiot gospodarczy - osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca status przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz kodeksu spółek handlowych?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-603/12/EJ
  ustalenie wskaźnika proporcji przez Wyższą Uczelnię oraz prawo do odliczenia w trybie art. 86 ust. 13 nieodliczonego wcześniej podatku naliczonego
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-281/12-2/MZ
  Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Budynku nr 3 i Budynku nr
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-630/12-2/KG
  prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT z tytułu wynajmu domu mieszkalnego na cele mieszkaniowe
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-492/12-2/MPe
  w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT od nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu w związku z wydzierżawieniem pojazdów
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-573/12/EJ
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę inwestycji polegającej na zakupie taboru autobusowego, który zostanie następnie przekazany w dzierżawę
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-421/12-5/MW
  świadczone przez Gminę usługi odpłatnego wynajmu centrum rekreacyjno-sportowego w celu organizowania imprez okolicznościowych, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie do art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-600/12/DP
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym, w momencie opuszczenia lokalu i rozwiązania umowy najmu?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-470/12-2/PS
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego SPÓŁKA objęta jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011, nr 74, poz. 397 z późn. zm.) — zwanej dalej ustawą o CIT, w związku z tym wypłacone za wynajem "spółce niemieckiej" wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego SPÓŁKI w "spółce niemieckiej" opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych wg zasad określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o CIT? Czy w świetle przedstawionego stanu przyszłego i prawnego SPÓŁKA będzie objęta ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o CIT — i w związku z tym wypłacone za wynajem "spółce niemieckiej" wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego SPÓŁKI w "spółce niemieckiej" opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych wg zasad określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o CIT? Zdaniem SPÓŁKI SPÓŁKA w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego objęta jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o CIT i w związku z tym wypłacone za wynajem "spółce niemieckiej" wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego SPÓŁKI w "spółce niemieckiej" opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych wg zasad określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o CIT. Zdaniem SPÓŁKI SPÓŁKA w świetle przedstawionego stanu przyszłego i prawnego będzie objęta ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o CIT i w związku z tym wypłacone za wynajem "spółce niemieckiej" wynagrodzenie należy stosownie do udziału kapitałowego SPÓŁKI w "spółce niemieckiej" opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych wg zasad określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o CIT.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-649/12/KT
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodu osobowego przeznaczonego do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa służącego do jego napędu.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-602/12/DP
  Co będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w powyższej sytuacji: kwota czynszu czy cała kwota z wystawionego rachunku tzn. kwota czynszu i kwota kosztów utrzymania lokalu?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-598/12-4/JB
  Stwierdzić należy, iż skoro w wyniku wyodrębnienia lokali i ich podziału, wartość nabytego przez Wnioskodawcę udziału w kamienicy nie uległa powiększeniu w porównaniu do wartości udziału nabytego w spadku, to dokonana czynność zawarcia umowy o zniesienie współwłasności nie jest utożsamiana z nabyciem. Stąd też pięcioletni okres, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło pierwotne nabycie w drodze spadku poszczególnych udziałów we współwłasności nieruchomości przed dokonanym zniesieniem współwłasności tj. z datą śmierci spadkodawców (1961 r. i 1986 r.). Zatem przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w 2012-2013 r. ze sprzedaży ww. nieruchomości, z uwagi na fakt, iż ich odpłatne zbycie nastąpi po upływie 5-ciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-356/12-5/MW
  Czy odpłatne wynajmowanie sali sportowej na rzecz zainteresowanych będzie podlegało opodatkowaniu VAT?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-532/12-4/IF
  Należy stwierdzić, iż przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawcę na zasadzie określonej w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-373/12/AA
  Czy Spółka powinna traktować wartość zakwaterowania (usług hotelowych) i innych świadczeń (tj. paliwo, koszty eksploatacji) jako przychód pracowników mobilnych (przedstawicieli handlowych)? Czy u ww. pracowników powstanie jakieś przysporzenie, które powinno być traktowane jako przychód ze stosunku pracy? Czy Spółka – jako płatnik – winna odprowadzić składkę na podatek dochodowy od tych świadczeń?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-616/12/EK
  Opodatkowania czynności odpłatnego wynajmowania, a także nieodpłatnego wykorzystania świetlic wiejskich oraz prawa do odliczenia podatku z faktur dotyczących ich przebudowy i utrzymania.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-139/12-4/GG
  Czy wydatki związane z dowozem towarów, wynajęciem sali ekspozycyjnej, usługami noclegowymi i usługami gastronomicznymi na spotkaniu z klientami stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki ?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-255/12-2/MS
  Czy wartość początkowa według kosztu wytworzenia środka trwałego w prawie podatkowym (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych) obejmuje uzyskane przychody z wynajmu tego środka trwałego do dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji, który jest dniem przyjęcia do używania?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-335/12-5/JK2
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu zbycia nieruchomości, który zostanie do 31 grudnia 2012 r. przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, tj. w szczególności na nabycie Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu, w którym Podatnik będzie zamieszkiwał w pewnym okresie po nabyciu, a następnie - w zależności od sytuacji życiowej Podatnika (w związku ze zmianą sytuacji życiowej, której nie jest w stanie przewidzieć na dzień nabywania Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu) — Lokal Mieszkalny lub Prawo do lokalu zostaną wynajęte przez Wnioskodawcę, będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT (w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131)?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-335/12-4/JK2
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu zbycia nieruchomości, który zostanie do 31 grudnia 2012 r. przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, tj. w szczególności na nabycie Lokalu Mieszkalnego lub Prawa do lokalu, w którym Podatnik nie zamieszka od razu po zakupie, lecz za ok. 2-4 lat (w zależności od sytuacji życiowej), zaś do tego czasu Lokal Mieszkalny lub Prawo do lokalu będą wynajmowane, będzie objęty zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT (w wysokości wyliczonej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131)?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-279/12-4/AKr
  Czy w przypadku planowanego wynajmu mieszkania w najbliższej przyszłości, które będzie działaniem doraźnym, podyktowanym skomplikowaną, trudną sytuacją finansową, gdy mieszkanie to nadal (docelowo) stanowi prywatne mieszkanie Wnioskodawcy z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podatkowego w postaci ulgi mieszkaniowej?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-302/12/BW
  Stawka podatku VAT dla usługi wynajmu mieszkania oraz dokumentowanie czynności wynajmu mieszkania.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-263/12-3/AF
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku nie następuje zwiększenie majątku Spółki w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 z 2010 r., poz. 649, ze zm.), zaś przekształcenie Spółki w SKA nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej "podatek PCC")?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-562/12-2/MPe
  w zakresie prawa do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w sytuacji jego sprzedaży
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-385/12/AŚ
  Zwolnienia z VAT usług zabezpieczenia medycznego imprez masowych, natomiast usługi polegające na wynajmie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz kursy udzielania pierwszej pomocy – nie korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-454/12-2/JB
  Do jakiego źródła przychodu będą kwalifikowane zyski podatnika będącego osobą fizyczną, z udziału w spółce komandytowo - akcyjnej?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-493/12-2/ISz
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Uczelnia postępuje prawidłowo przenosząc koszt nabycia mediów i usług odbioru ścieków na najemców lokali za pomocą faktur, bez doliczania dodatkowych kosztów oraz z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego rodzaju usługi (towaru)?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-381/12-2/ES
  Do jakiego źródła przychodu Wnioskodawca powinien zakwalifikować przychody, które uzyska z wynajmu Lokalu?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-382/12-2/ES
  Wnioskodawca będzie uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia Lokalu w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie odpowiednich faktur (rachunków) dokumentujących poniesienie tych wydatków. W przypadku jednak uznania przez organ, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wykończenie oraz wyposażenie Lokalu będą stanowić koszty bezpośrednie, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że koszty te powinny być w całości potrącone w chwili osiągnięcia pierwszego przychodu z tytułu wynajmu Lokalu tj. w tym roku podatkowym, w którym Wnioskodawca uzyska pierwszy przychód w postaci czynszu.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-359/12/AA
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, oddanego do dyspozycji pracownika, któremu zmieniono miejsce pracy, w tym czynsz najmu, media, itp. będą stanowiły przychód tegoż pracownika podlegający opodatkowaniu?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-333/12-5/NS
  Prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowane inwestycje w przypadku wydzierżawienia majątku spółce prawa handlowego.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-333/12-4/NS
  Prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowane inwestycje w przypadku oddania majątku w dzierżawę podmiotowi prywatnemu.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-370/12-2/JK3
  Wartość świadczenia otrzymana od pracodawcy z tytułu najmu mieszkania przez pracownika, którego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. Należy wskazać, iż limit 500 zł miesięcznie dotyczy każdego pracownika oddzielnie. W przypadku, gdy koszt świadczenia przekroczy w danym miesiącu 500 zł na osobę, nadwyżka, tj. różnica pomiędzy kosztem wynajmu a kwotą zwolnioną, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 cyt. ustawy.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-199/09-5/12/S/JD
  w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów części wartości nieumorzonej inwestycji w obcym środku trwałym
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-309/12-2/AK/DG
  Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4 ustawy nowelizującej, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do tego samochodu, ale jedynie w okresie kiedy Wnioskodawca będzie go wynajmował osobom trzecim. Natomiast przeznaczenie tego samochodu do użytkowania przez Podatnika w prowadzonej działalności będzie skutkowało brakiem prawa do odliczenia od tych zakupów z uwagi na niespełnienie przesłanki zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy nowelizującej. Ponadto Wnioskodawca w przedstawionym zdarzeniu przyszłym ma zamiar nabyć używany samochód osobowy, który następnie przeznaczy na wynajem przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. W takiej sytuacji gdy transakcja sprzedaży przedmiotowego samochodu będzie podlegała opodatkowaniu, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze zakupu tego samochodu w pełnej wysokości. Późniejsze przeznaczenie tego samochodu do wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej niepolegającej na wynajmie nie będzie skutkowało koniecznością korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego od zakupu tego samochodu.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-390/12-2/KOM
  zwolnienie z opodatkowania czynności wynajmu lokali na cele mieszkaniowe
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-314/12-2/IG
  Czy wynajem w/w. pomieszczeń pomocniczych, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, podlega zwolnieniu od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-209/12/RSz
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przeznaczonego pod wynajem, który to samochód po zakończeniu okresu pełnych 6-ciu miesięcy wynajmu będzie wykorzystywany na potrzeby własne w oczekiwaniu na następną, ewentualną umowę najmu
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-215/12-2/JL
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi wynajmu od swoich kontrahentów przedmiotowych samochodów, przeznaczonych wyłącznie do świadczenia usług najmu, z wyłącznym przeznaczeniem do wykorzystania na ten cel przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-436/12-2/MS
  Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż przeznaczenie przez Wnioskodawcę przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia domu będzie mogło korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r., pod warunkiem, że zakupione lokale kwalifikowane będą w chwili zakupu jako lokale mieszkalne. Bez znaczenia natomiast jest fakt, czy po zakupie lokale mieszkalne będą wynajmowane przez Wnioskodawcę.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-140/12-2/MP
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego można przyjąć, że:a) uzyskując przychód ze sprzedaży pierwszego mieszkania w dniu xx października 2010 r., w kwocie 170.000 zł Wnioskodawca prawidłowo skorzystał ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ przed upływem dwuletniego okresu od daty sprzedaży tego mieszkania całą uzyskaną kwotę przychodu 170.000 zł wydatkował na własne cele mieszkaniowe gdyż: - kwotę 77.700 zł Wnioskodawca wydatkował na zakup drugiego mieszkania przy ulicy H., którego licytację wygrał dnia xx września 2010 r., ale za które zapłacił wylicytowaną cenę w dniu xx października 2010 r., ze środków pochodzących ze sprzedaży pierwszego mieszkania przy ul. L.; - kwotę 97.000 zł Wnioskodawca wydatkował na zakup trzeciego mieszkania przy ulicy P., którego licytację wygrał dnia xx listopada 2010 r., ale za które zapłacił wylicytowaną cenę w dniu xx stycznia 2011 r.?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-231/12/DP
  Czy dochody uzyskane z wynajmu mieszkania mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 2 ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-161/12-4/MS
  Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż przeznaczenie przez Wnioskodawcę przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego będzie mogło korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r., pod warunkiem, że zakupiony lokal kwalifikowany był w chwili zakupu jako lokal mieszkalny. Bez znaczenia natomiast jest fakt, czy po zakupie lokal mieszkalny będzie wynajmowany przez Wnioskodawcę.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-138/12-7/MW
  Świadczone przez Gminę usługi nieodpłatnego wynajmu świetlic wiejskich lokalnej społeczności, jako czynności związane z realizacją zadań własnych Gminy, nie będą stanowić odpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy i tym samym czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-138/12-6/MW
  Świadczone przez Gminę usługi odpłatnego wynajmu świetlic wiejskich w celu organizowania imprez okolicznościowych, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie do art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-127/12-2/EŻ
  Na jakich zasadach wnioskodawca winien rozpoznać przychód z tytułu otrzymanego wynagrodzenia?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/182/KZU/2011/PK-1366
  skutki podatkowe wniesienia nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-150/12-2/ASZ
  Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej od 1 czerwca 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości i gruntu opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesadza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1663/11-2/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu osobowego przeznaczonego na cele najmu przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1283/11/AK
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki ponoszone na wynajem mieszkania związany z prowadzeniem działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-925/11-5/JK2
  Kiedy upływa okres, po którym Wnioskodawczyni może sprzedać ww. mieszkanie bez zwracania ulgi na wynajem?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1644/11-2/EK
  Prawo do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego po śmierci kontrahenta.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-343/11-3/KSU
  1) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie dla Wnioskodawcy stanowił koszt uzyskania przychodu w części w jakiej określony jest w umowie Spółki udział w zyskach przypadający na wspólnika? 2) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie kosztem uzyskania przychodu dla Spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-343/11-2/KSU
  1) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie dla Wnioskodawcy stanowił koszt uzyskania przychodu w części w jakiej określony jest w umowie Spółki udział w zyskach przypadający na wspólnika? 2) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie kosztem uzyskania przychodu dla Spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1199/11/ABu
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup samochodów przeznaczonych do wynajmu
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-316/11-4/PM
  Czy nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskania przychodów z wynajmu lokali mieszkalnych uwzględniająca zwrot kapitału i godziwy zysk będzie zaliczona do działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też będzie zaliczana do gospodarki zasobami mieszkaniowymi i będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1418/11-2/KC
  W zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu statku morskiego osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1376/11-5/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania najmu lokalu.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1376/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1376/11-5/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania najmu lokalu.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-942/11-2/KS
  Czy zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z usług agroturystycznych polegające na wynajmowaniu pokoi gościnnych, sprzedaży posiłków domowych w prowadzonym gospodarstwie dla osób, pracowników firm zatrzymujących się na wypoczynek, będących w podróży turystycznej czy służbowej są zwolnione z podatku dochodowego?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-1066/11-2/AJ
  Czy wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabywanego w zamian za ustanowienie renty stanowi dla Funduszu w dniu jego nabycia nieodpłatny lub częściowo nieodpłatny przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? W jaki sposób Fundusz powinien rozliczać dla celów podatkowych koszty związane z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, koszty opłat notarialnych, wyceny i doradztwa prawnego jak również wartość wypłacanych Seniorom świadczeń (tj. comiesięcznej renty) ? Czy wypłacane przez Fundusz świadczenie w postaci renty (wypłacanej co miesiąc po potrąceniu kwoty czynszu do spółdzielni mieszkaniowej) stanowi element ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy też w części stanowiącej pokrycie czynszu do spółdzielni mieszkaniowej jest to koszt pośredni (danego okresu) ? W jaki sposób Fundusz powinien rozliczać wydatki związane z planowanym remontem lub ulepszeniem lokalu ? Czy w związku z wypłatą na rzecz Seniorów świadczeń (zarówno bezpośrednio w postaci wpłaty na ich konto jak również w postaci zapłaty czynszu za zajmowany przez Seniora lokal) na Funduszu ciążą obowiązki płatnicze lub sprawozdawcze w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności, czy Fundusz powinien od wypłacanych rent pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i/lub sporządzać i przekazywać informacje o wysokości spełnionych świadczeń ?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1367/11-4/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz paliwa nabywanego do napędu samochodów osobowych będących przedmiotem leasingu operacyjnego.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-825/11-4/IG
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją tego projektu
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1438/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z wynajmem lokali.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1438/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z wynajmem lokali.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1456/11/EJ
  Stawka VAT na usługi wynajmu nieruchomości mieszkalnej na cele niemieszkalne.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1457/11/EJ
  stawka VAT na usługi wynajmu nieruchomości mieszkalnej na cele niemieszkalne
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-769/11-5/IG
  O ile jak wskazano we wniosku wykonywane przez Wnioskodawcę usługi wynajmu własnych maszyny wraz z obsługą do pozyskania i zrywki drewna innym podmiotom gospodarczym sklasyfikowane są grupowaniu PKWiU ex 02.40.10 to podlegają one opodatkowaniu preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1237/11-6/JF
  Wynajem i udostępnienie sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik, wynajem powierzchni na automaty, sprzedaży biletów jednorazowych dla osób indywidualnych spoza szkoły podlegają opodatkowaniu stawką 23%.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1275/11-2/KT
  W zakresie odpłatności za świadczenie usług na rzecz Spółki, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz miejsca opodatkowania usług związanych z nieruchomością.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-794/11-2/MW
  Czy Wnioskodawca z prawidłową stawką VAT w wysokości 23% wystawia faktury za wynajem sprzętu i aparatury medycznej, w obu przedstawionych grupach lekarzy stomatologów i protetyków?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-9/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do odzyskania zajętej nieruchomości oraz w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do uregulowania ujawnionego stanu.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-8/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do odzyskania zajętej nieruchomości oraz w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do uregulowania ujawnionego stanu.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/11-6/KSU
  Czy po zakończeniu działalności gospodarczej i kontynuowaniu najmu jako odrębnego źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowania go na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zasady ustalania wartości przychodu pozostaną takie same, tzn. przychodem miesięcznym będzie kwota 15.000 zł, a pobrana wcześniej w ramach działalności gospodarczej przedpłata pozostanie podatkowo obojętna?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-8/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-6/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-7/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-8/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-5/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-6/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-335/11-4/MC
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej poniesionych przez Spółkę nakładów i stawki amortyzacji podatkowej.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-644/11-2/BA
  Czy przysługuje Zainteresowanej odliczenie podatku VAT w pełnej wysokości od faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na remont i wykończenie lokalu mieszkalnego przeznaczonego na wynajem na cele prowadzenia w nim gabinetu lekarskiego?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy po wyznaczonym terminie wydania nieruchomości.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez zawierania pisemnej umowy cywilnoprawnej.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez zawierania pisemnej umowy cywilnoprawnej.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-3/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy po wyznaczonym terminie wydania nieruchomości.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-165/11-4/KSU
  1) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie dla Wnioskodawcy stanowił koszt uzyskania przychodu w części w jakiej określony jest w umowie Spółki udział w zyskach przypadający na wspólnika? 2) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie kosztem uzyskania przychodu dla Spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/11-3/KSU
  1) Czy możliwe jest zakończenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości i kontynuowanie najmu na podstawie dotychczasowej umowy jako tzw. "najmu prywatnego", tj. jako odrębnego źródła przychodów? 2) Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, czy skuteczny będzie wybór opodatkowania "najmu prywatnego" w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? 3) Czy wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawczyni może dokonać jeszcze w tym roku i stosować do przychodów uzyskanych w 2011 r. w okresie po zakończeniu działalności gospodarczej, czy wybór ten możliwy będzie dopiero w 2012 r., a do końca roku przychody z "najmu prywatnego" opodatkowane powinny być na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/11-4/KSU
  1)Czy możliwe jest zakończenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości i kontynuowanie najmu na podstawie dotychczasowej umowy jako tzw. "najmu prywatnego", tj. jako odrębnego źródła przychodów? 2)Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, czy skuteczny będzie wybór opodatkowania "najmu prywatnego" w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? 3)Czy wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawczyni może dokonać jeszcze w tym roku i stosować do przychodów uzyskanych w 2011 r. w okresie po zakończeniu działalności gospodarczej, czy wybór ten możliwy będzie dopiero w 2012 r., a do końca roku przychody z "najmu prywatnego" opodatkowane powinny być na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-165/11-5/KSU
  1) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie dla Wnioskodawcy stanowił koszt uzyskania przychodu w części w jakiej określony jest w umowie Spółki udział w zyskach przypadający na wspólnika? 2) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie kosztem uzyskania przychodu dla Spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1118b/11/EK
  Kwota należna z tytułu wymiany opony pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczoną przez Wnioskodawcę usługą wynajmu samochodu, stanowiąc element kalkulacyjny ceny świadczonej usługi.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-757/11-2/JB
  Dochody uzyskiwane z wynajmu - osobom przebywającym na wypoczynku 2 pokoi znajdujących się w budynku mieszkalnym, położonym na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-897/11-2/RS
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z nabywaniem Usług Organizacji Szkoleń od podmiotów trzecich będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu w podatku CIT?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-924/11/WN
  prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od zakupu usługi wynajmu samochodu osobowego
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-916/11/AK
  Czy opłaty za użytkowanie lokalu oraz za media ponoszone przez najemcę i wpłacane na konto wynajmującego związane z przedmiotem najmu nie są składnikiem przychodu z najmu?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1152/11-4/ISz
  stawka podatku VAT dla wynajmowanej nieruchomości
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-811/11/ABu
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT z faktury dokumentującej zakup quada przeznaczonego do wynajmu oraz z tytułu nabycia paliwa do tego quada.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-621/11-2/MK1
  Pełnienie funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej oraz możliwości zastosowania do tego dochodu art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-898/11-2/JF
  wynajem apartamentów mieszkalnych na cele mieszkaniowe podlega opodatkowaniu według stawki 8%.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-715/11/ABu
  Czy w związku z zawarciem umowy leasingu motocykla przeznaczonego przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy tylko i wyłącznie do dalszego najmu (dzierżawy), a następnie do najmu (dzierżawy) oraz innych potrzeb Spółki, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących należności leasingowe w całym okresie trwania umowy leasingu?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-995/11/ABu
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu wynajmowanego wraz z kierowcą.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-994/11/ABu
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących zakup pojazdów przeznaczonych do wynajmu.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-652/11/ABu
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej zakup busa.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-305/11-2/MW
  Czy wynajem pojazdu przystosowanego do kształcenia kierowców, w celu odbycia obowiązkowych zajęć praktycznych z techniki jazdy w innym ośrodku kształcenia kierowców, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług, czy też powinien być opodatkowany stawką podstawową?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-534/11/ESZ
  Czy można rozliczać najem z obiektów będących własnością Wnioskodawcy i jego małżonki tylko On, posiadając upoważnienie żony?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-533/11/ESZ
  Czy może podjąć decyzję od sierpnia 2011r., aby w prowadzonej działalności wynajmować lokale z jednego obiektu, a lokale z dwóch pozostałych obiektów rozliczać jako własny majątek nie wprowadzony do działalności gospodarczej i opodatkowany na zasadach ogólnych?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-47/11-2/ASZ
  Czy wydatki z tytułu najmu mieszkania oraz jego używania będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli będą pomniejszać przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-577/11-2/JS
  Przychód otrzymany przez Wnioskodawcę z przedmiotowego tytułu – jako przychód z tzw. innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 tejże ustawy. W konsekwencji, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek rozliczenia tego przychodu w zeznaniu podatkowym PIT-36 za rok podatkowy, w którym przedmiotowy przychód osiągnął, tj. za rok 2010.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-736/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-859/11/EK
  Skoro zakupy dokonane w związku z realizowanym przez Stowarzyszenie projektem nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, to Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-559/11/AD
  Stawka podatku obowiązująca do usług wynajmu lokali mieszkalnych.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-299/11-6/KS
  Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast ponoszone przez wynajmującego należności z tytułu opłat eksploatacyjnych - skoro do ich ponoszenia zobowiązany będzie najemca – nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie będą powodować przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. W konsekwencji za miesiąc styczeń 2011 r. z tytuły najmu przychodem dla Wnioskodawczyni do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są tylko otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego).
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-294/11-4/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek, prowizji i opłat z tytułu otrzymanej pożyczki.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-616/11-4/JO
  Wnioskodawca nie posiada prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-424/11/ABu
  1. Czy po przeróbce w/w samochodu w terminie do sześciu miesięcy, które upłyną od daty oddania go w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu, Wnioskodawca będzie musiał zastosować obecnie obowiązujący art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16.12.2010 (Dz. U. z 2010 nr 247, poz. 1652, o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług), czyli skorygować kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonano jego odliczenia? 2. Czy po przeróbce w/w samochodu w terminie po sześciu miesiącach, które upłyną od daty oddania go w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu, Wnioskodawca będzie musiał zastosować obecnie obowiązujący art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16.12.2010 (Dz. U. z 2010 nr 247, poz. 1652, o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług), czyli skorygować kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonano jego odliczenia? 3. Czy art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16.12.2010 (Dz. U. z 2010 nr 247, poz. 1652, o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług) stosuje się do samochodów, oddanych w odpłatne użytkowanie na zasadach, określonych w art. 3 ust. 2 pkt 7b ustawy z dnia 16.12.2010 (Dz. U. z 2010 nr 247, poz. 1652, o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług)?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-330/11-3/AS
  Skutki podatkowe z tytułu świadczeń Stowarzyszenia związanych z zapewnieniem uczestnictwa swoich członków w imprezach/zajęciach sportowych.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-335/11-3/MM
  Mając na uwadze wyżej przytoczone przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż usługa polegająca na udostępnianiu na podstawie umowy najmu Nieruchomości osobom fizycznym w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych, mieści się w katalogu czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, a zatem jest zwolniona od podatku VAT. Z kolei usługa polegająca na udostępnieniu na podstawie umowy najmu Nieruchomości osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemających osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną w celach użytkowych będzie opodatkowana stawką podstawową w wysokości 23%.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-256/11-4/EC
  W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa, stwierdzić należy, iż w związku z tym, że Wnioskodawca w ustawowym terminie złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości w ramach najmu prywatnego, osiągnięte w 2011 r. mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymane kwoty czynszu miesięcznego, tj. 1.100.00 zł.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-464/11-2/AP
  Czy wystawiając dla najemców faktury VAT, w związku z obciążaniem ich indywidualnym kosztem usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków Spółka ma prawo zastosować obniżoną stawkę VAT tj. do 31 grudnia 2010 r. - 7% VAT, a od 1 stycznia 2011 r. - 8% VAT?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-459/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy lokali.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-459/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczenia usług najmu lokali w celu krótkotrwałego zamieszkania.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-278/11-2/ES
  Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-3/11-2/KO
  Czy przychód osiągany z tytułu najmu (dzierżawy) nieruchomości może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-199/11-4/JB
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-238/11-4/RS
  Czy wydatki opisane w stanie faktycznym wniosku ponoszone przez Spółkę w związku z organizacją spotkań roboczych i reprezentacyjnych są przez Spółkę prawidłowo rozliczane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: podatku CIT) w świetle definicji kosztów uzyskania przychodów zamieszczonej w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT)?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-158/11-5/DG
  Określenie kosztów uzyskania przychodów.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-196/11-2/KG
  Prawo do zwolnienia podmiotowego z tytułu wynajmu nieruchomości stanowiącej własność wspólną małżonków – podmiot zagraniczny
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-173/11-2/JF
  Wnioskodawczyni nie korzysta ze zwolnienia podatkowego wynajmując lokal o charakterze mieszkalnym spółce, która wynajmie go turystom lub biznesmenom
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-153/11-2/EK
  Uznanie przekazywanych składników majątkowych za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz ustalenia proporcji obrotu i obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-172/11-4/IB
  usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 lecz podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-115/11-4/EC
  Czy opisany zakres korzystania z nieruchomości z uwzględnieniem planowanej inwestycji mającej na celu wybudowanie budynku z nowymi lokalami (bądź lokalem) pozwala na uznanie, iż po dokonaniu likwidacji działalności gospodarczej (wyrejestrowaniu z ewidencji działalności gospodarczej) nieruchomości te stanowić będą składniki majątkowe niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej?Czy Wnioskodawczyni może w dowolnym momencie roku zakończyć działalność gospodarczą "wynajem lokali" i przejść na rozliczenie przychodów na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (tzw. "najem prywatny")?Czy ze względu na treść przepisu art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) konieczne jest w sytuacji Wnioskodawczyni zawarcie nowych umów najmu?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-16/11-4/PR
  Właściwe dokumentowanie otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu wynajmu, w sytuacji gdy Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1163/10-8/ES
  Wnioskodawczyni może wybrać metodę uwzględniania odsetek tj. odliczać odsetki w ramach "ulgi odsetkowej" czy też zaliczać je do kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli Wnioskodawczyni zdecyduje się na zaliczenie zapłaconych odsetek do kosztów uzyskania przychodów nie będzie mogła jednocześnie korzystać z ulgi odsetkowej. Fakt zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów nie pozbawi Wnioskodawczynię nabytych praw do korzystania z tzw. ulgi odsetkowej wtedy gdy odsetki nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1163/10-7/ES
  W przypadku płacenia podatku dochodowego od wynajmu lokalu na zasadach ogólnych i uwzględnianiu w kosztach wynajmowania amortyzacji tego lokalu przy ewentualnej sprzedaży przed upływem pięciu lat od końca okresu wynajmowania nie będzie musiała płacić podatku dochodowego od dochodu z tej sprzedaży
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1163/10-8/ES
  Wnioskodawczyni może wybrać metodę uwzględniania odsetek tj. odliczać odsetki w ramach "ulgi odsetkowej" czy też zaliczać je do kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli Wnioskodawczyni zdecyduje się na zaliczenie zapłaconych odsetek do kosztów uzyskania przychodów nie będzie mogła jednocześnie korzystać z ulgi odsetkowej. Fakt zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów nie pozbawi Wnioskodawczynię nabytych praw do korzystania z tzw. ulgi odsetkowej wtedy gdy odsetki nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1163/10-7/ES
  W przypadku płacenia podatku dochodowego od wynajmu lokalu na zasadach ogólnych i uwzględnianiu w kosztach wynajmowania amortyzacji tego lokalu przy ewentualnej sprzedaży przed upływem pięciu lat od końca okresu wynajmowania nie będzie musiała płacić podatku dochodowego od dochodu z tej sprzedaży
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1163/10-6/ES
  Możliwość korzystania z ulgi odsetkowej.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-946/10-4/LS
  We wspólnym zeznaniu podatkowym za 2010 r. przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania całość odsetek od kredytu na mieszkanie zapłaconych do dnia 31 grudnia 2010 r.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-500/10-2/MZ
  Przyjmując za Wnioskodawcą, iż planowana transakcja nabycia Nieruchomości "I" oraz Nieruchomości "II" będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w przypadku, gdy powyższa transakcja będzie objęta zakresem podatku od towarów i usług, ale będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku, powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1202/10-2/KC
  istota: opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1274/10-2/AS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingowanych samochodów osobowych przeznaczonych na wynajem
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1356/10-4/AO
  Czy ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali na rzecz dotychczasowych współwłaścicieli nie zmieni daty rozpoczęcia naliczania 10-cio letniego okresu, po którym Wnioskodawca może sprzedać mieszkanie bez konieczności zwrotu ulgi podatkowej uzyskanej w czasie budowy lokali?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1173/10/KT
  Stawka podatku obowiązująca na świadczone usługi wynajmu pomieszczeń.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-806/10-4/MC
  Czy dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń wózkarni, radiowęzła, hydrowęzła, strychów, piwnic, pomieszczeń stanowiących część wspólną oraz parkingu członkom wspólnoty-właścicielom oraz najemcom lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Skarb Państwa są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1203/10-2/AP
  Czy stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego otrzymywane przez Spółkę faktury wystawione ze stawką 7% dokumentujące wynajem mieszkań na cele mieszkaniowe oraz czy Spółce przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku w stawce 22% wykazanej na fakturze dokumentującej usługę najmu mieszkań na cele inne niż mieszkaniowe?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-910/10/PK
  opodatkowania wynajętych samochodów osobowych na okres do 24 miesięcy
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-908/10/PK
  opodatkowanie wynajętych samochodów osobowych na okres od 3 do 5 lat
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1143/10-2/EC
  Czy Wnioskodawca może zlikwidować działalność gospodarczą w ramach której wynajmuje lokale i rozpocząć tzw. "prywatny" najem tych pięciu lokali opodatkowując go zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% jako najem prywatny?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1142/10-2/EC
  Czy Wnioskodawca może zlikwidować działalność gospodarczą w ramach której wynajmuje lokale i rozpocząć tzw. "prywatny" najem tych pięciu lokali opodatkowując go zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% jako najem prywatny?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-740/10-4/MC
  CIT - w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1066/10-2/MS
  Wydatki poniesione na posiłki i napoje zamówione w trakcie spotkań z kontrahentami w restauracjach nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-285/10-4/DS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1003/10-4/MS
  Wnioskodawca nie może zastosować indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% przez 10 lat przy wynajmie przedmiotowego lokalu mieszkalnego.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1270/10-2/EK
  Dostawa nieruchomości zabudowanej wykorzystywanej w działalności gospodarczej.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-845/10-2/AJ
  Czy opisany transfer prawa do osiągania ekonomicznych korzyści z wynajmu nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: "CIT") w Polsce ?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1132/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych na wynajem mieszkania, związanych z wykonaniem usług poza miejscem zamieszkania
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1080/10/KM
  Czy Wnioskodawca nadal może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej zgodnie z pkt 24 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w sytuacji gdy wszystkie transakcje są udokumentowane rachunkami?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1141/10-2/JL
  Dokonanie korekty odliczonego podatku w sposób wskazany przez Wnioskodawcę (tj. uwzględniający procentowy udział obrotu uzyskanego w ciągu jednego roku z tytułu wykorzystywania nieruchomości do wykonywania czynności zwolnionych w całym rocznym obrocie) należy uznać za nieprawidłowy.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-803/10-2/MC
  Czy dochód uzyskany z tytułu wynajmu miejsc parkingowych mieszkańcom, posiadającym tytuły prawne do lokali mieszkalnych i zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych jako dochód z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) a tylko dochód z najmu miejsc parkingowych osobom z zewnątrz podlega opodatkowaniu jako pozostała działalność gospodarcza? Czy dochód uzyskany z najmu pomieszczeń, komórek, schowków i piwnic mieszkańcom podlega zwolnieniu jako dochód z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi? Czy dochód uzyskany z tytułu korzystania przez Przedsiębiorstwo Energetyczne z pomieszczeń należących do Spółdzielni, w których znajdują się urządzenia stacji transformatorowej będącej własnością Przedsiębiorstwa Energetycznego podlega zwolnieniu jako dochód z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1175/10-4/AI
  Zwolnienie od podatku VAT wynajmu pomieszczeń w budynkach spółdzielni. PKWiU świadczonych usług z roku 1997 – 70.20.11 (Sprawa dotyczy Stanu Faktycznego z roku 2010). Klasyfikacja PKWiU z roku 2008 – 68.20.11.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-981/10-2/ES
  Możliwość opodatkowania najmu nieruchomości.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-748/10-3/PS
  Jeżeli wartość danego kompletu będzie przekraczać 3.500 zł (składnik majątku wprowadzony do ewidencji środków trwałych), to z chwilą oddania go po raz pierwszy do używania na podstawie umowy najmu, Wnioskodawca winien zaliczyć wydatki z nim związane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 16a - 16m ustawy. W ten sam sposób należy postąpić z każdym kolejnym kompletem, którego wartość początkowa przekroczy 3.500 zł. Jeżeli natomiast wartość początkowa danego kompletu, na który składają się poszczególne jego elementy, nie przekroczy 3.500 zł, to podatnik ma możliwość wyboru, tj. zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatków z nim związanych, bądź też uznania go za środek trwały i dokonywania jednorazowej amortyzacji, bądź też dokonywania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w art. 16h – 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1889/10/EJ
  rozliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi VAT i zwolnionymi z podatku VAT
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1325/10/CzP
  "Czy Spółka może zaliczyć wydatki z tytułu używania niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych samochodów osobowych używanych przez klientów jako samochody zastępcze, do kosztów prowadzonej działalności, stanowiącej koszty uzyskania przychodów, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?"
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1027/10-2/LK
  Usługa wynajmu pracowników jaką Wnioskodawca świadczy na rzecz kontrahenta z Hiszpanii, wypełnia przesłanki usługi kompleksowej. A zatem określając sposób opodatkowania usługi kompleksowej świadczonej na rzecz tegoż kontrahenta będącego podatnikiem w myśl przepisu art. 28a ustawy należy określić miejsce świadczenia tej usługi zgodnie z art. 28b. Wobec tego miejscem świadczenia usługi i jednocześnie miejscem opodatkowania będzie miejsce, w którym usługobiorca tej usługi posiada siedzibę (Hiszpania) zgodnie z art. 28b ustawy. Tym samym usługa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1297/10/AK
  Czy wynajęcie nowego lokalu - w miejsce dotychczas zajmowanego (także na terenie K.) - lepiej przystosowanego do potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę w specjalnej strefie ekonomicznej, w okresie trwania dotychczasowej umowy najmu, która zostanie wtedy rozwiązana, będzie umożliwiało zachowanie warunku dotyczącego minimalnego okresu najmu wymienionego w § 6 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia (tj. co najmniej 3 lata licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 11)
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1289/10/AK
  Czy do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną zgodnie z § 6 Rozporządzenia, przy spełnieniu warunków wynikających z postanowień tego przepisu, można zaliczyć koszty: 1) wynajmu pomieszczeń biurowych na terenie K., 2) nabycia środków trwałych stanowiących wyposażenie tych pomieszczeń (np. mebli), 3) nabycia innych środków trwałych związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę na terenie K. działalnością gospodarczą (np. komputery, samochody wykorzystywane na potrzeby handlowe wnioskodawcy m.in. spotkania z klientami oraz w związku z prowadzonymi projektami informatycznymi stanowiącymi przedmiot działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w tym spotkania statusowe, wdrożenia, usługi serwisowe, pozyskiwanie nowych kontrahentów etc), opłat leasingowych dotyczących korzystania z środków trwałych stanowiących własność innych podmiotów (samochody, komputery) z tym, że postanowienia umów leasingowych przewidują opcję a nie obowiązek wykupu tych urządzeń, 4) nabycia licencji na korzystanie z utworów lub programów komputerowych jak również koszty nabycia praw autorskich majątkowych do nich (chodzi o takie utwory i/lub programy, które będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w jego bieżącej działalności w specjalnej strefie np. systemy komputerowe, programy narzędziowe, jak i takie, za pomocą których będzie on tworzył nowe programy lub świadczył usługi objęte zezwoleniem?(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1290/10/AK
  Czy wydatki na nową inwestycję w rozumieniu § 3 Rozporządzenia mogą być na bieżąco rozliczane w koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy, czy dopiero po zakończeniu inwestycji, w szczególności koszty najmu pomieszczeń biurowych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1296/10/AK
  Czy koszty nabycia nieruchomości położonej poza K (poza specjalną strefą ekonomiczną) albo koszty jej wynajmu czy dzierżawy i koszty jej wyposażenia mogą stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną zgodnie z § 6 Rozporządzenia, o ile nieruchomość ta będzie służyła działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę w KPT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 10)
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1648/10-2/ISN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1647/10-2/EWW
  Czy sprzedaż mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami garażowymi, podlega zwolnieniu od podatku VAT, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1648/10-2/ISN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-909/10-2/EC
  Stwierdzić należy, iż w związku z tym, że Wnioskodawczyni w ustawowym terminie złożyła pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu najmu nieruchomości w ramach najmu prywatnego, osiągnięte po 01.01.2010 r., mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, bez względu na wysokość uzyskanych przychodów.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1650/10-2/EN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1649/10-2/MN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-908/10-2/EC
  W związku z tym, że Wnioskodawca w ustawowym terminie złożył pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości w ramach najmu prywatnego, osiągnięte po 01.01.2010 r., mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, bez względu na wysokość uzyskanych przychodów.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-606/10-4/MT
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu czynszu za wynajem przedmiotowego samochodu osobowego stanowią koszty używania samochodu, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-607/10-2/MT
  CIT - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczący najmu samochodu osobowego.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-881/10-3/EC
  wskazać należy, iż odpisy amortyzacyjne mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku i latach następnych (o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny).
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1556/10/EJ
  Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na budowie Inkubatora Przedsiębiorczości
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1376/10/EJ
  prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi VAT i zwolnionymi z VAT
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1042/10/KT
  Uznanie za podatnika z tytułu świadczenia usług najmu lokalu użytkowego podmiotu, który nabył ten lokal do majątku osobistego.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-790/10-3/JB
  Stwierdzić należy, że przychód uzyskany z wynajmowania nieruchomości może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-966/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych na wynajem mieszkania, związanych z wykonywaniem usług poza miejscem zamieszkania
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-615/10-4/MT
  Czy koszty wynajmu, paliwa i eksploatacji wynajmowanych samochodów będą w całości stanowiły koszty uzyskania przychodów bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1494/10/EJ
  Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na wybudowaniu obiektu sportowego i oddaniu go w dzierżawę
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-624/10-2/JK
  Możliwość zachowania prawa do ulgi związanej z budową na wynajem.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-598/10-2/AK
  Czy sprzedaż lub najem lokali wyodrębnionych z nieruchomości nabytej w roku 2005, która wówczas składała się z niewyodrębnionych lokali będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też zwolnieniu z opodatkowania podatkiem towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004r. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-599/10-2/AO
  Czy sprzedaż lub najem lokali wyodrębnionych z nieruchomości nabytej w roku 2005, która wówczas składała się z niewyodrębnionych lokali będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też zwolnieniu z opodatkowania podatkiem towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004r. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1266/10-2/MN
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług dzierżawy.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-805/10-2/EC
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-474/10-2/PS
  Czy dochód osiągnięty w Polsce przez Spółkę działającą w Polsce poprzez oddział z tytułu wynajmu/leasingu samochodów ciężarowych będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na zasadach ogólnych, jako zysk osiągany przez Spółkę na terytorium Polski za pośrednictwem zakładu w rozumieniu art. 5 konwencji z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Belgią (dalej - "Konwencja"), a nie jako należność licencyjna osiągana na terytorium Polski przez nierezydenta ?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-947/10/BG
  w zakresie zasadności poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych przez polską Spółkę podmiotowi belgijskiemu z tytułu czynszu dzierżawy środka transportu (autobus) przy zastosowaniu 5 % stawki podatku
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1413/10/BG
  Czy należności z tytułu czynszu dzierżawy środka transportu (autobus) wypłacane przez polską Spółkę dla podmiotu mającego siedzibę w Belgii podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym przy zastosowaniu 5% stawki? (stan faktyczny)
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1184/10-3/PG
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku pełnej kwoty VAT z faktur otrzymanych od firmy leasingowej za raty leasingowe samochodów, które będą przedmiotem najmu.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1048/10-6/EN
  Jak należy dokumentować zaległości (nie zapłacone w terminie czynsze najmu) zapłacone do rąk Wnioskodawcy, po ustanowieniu jego jako zarządcy nieruchomości, tj. czy należy wystawiać fakturę VAT dokumentującą otrzymaną kwotę pieniężną przy braku jakiejkolwiek informacji od właściciela nieruchomości o wcześniejszym wystawieniu faktury VAT na tą zaległość, czy też przyjąć te środki pieniężne bez wystawienia faktury VAT?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-573/10-2/SP
  możliwość zachowania prawa do ulgi związanej z budową na wynajem.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1048/10-7/EN
  Jak należy dokumentować wynagrodzenie przyznane przez sąd Wnioskodawcy z tytułu pełnienia zarządu nieruchomością, tj. czy faktura VAT winna być wystawiona na rzecz właściciela nieruchomości, czy też inny podmiot?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1048/10-2/EN
  Kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług należnego od obrotu uzyskiwanego z nieruchomości oddanej w zarząd Wnioskodawcy?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1048/10-3/EN
  Kto jest płatnikiem podatku od towarów i usług?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1048/10-2/EN
  Kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług należnego od obrotu uzyskiwanego z nieruchomości oddanej w zarząd Wnioskodawcy?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1048/10-3/EN
  Kto jest płatnikiem podatku od towarów i usług?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1048/10-5/EN
  Kto i jak powinien dokumentować wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nieruchomość?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1048/10-4/EN
  Kto i jak powinien dokumentować przychody uzyskiwane z nieruchomości oddanej w zarząd Wnioskodawcy?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1263/10/EJ
  dwuetapowe rozliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi VAT jak i czynnościami niepodlegającymi VAT
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-700/10-2/JL
  Wymienione we wniosku składniki wydzielone z majątku Wnioskodawcy, nie będą posiadały na dzień wniesienia aportu cech wymienionych w art. 551Kodeksu cywilnego ani też w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i nie mieszczą się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy też przedsiębiorstwa.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-626/10-2/ES
  Zbycie nieruchomości.
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-739/10-2/SM
  Rejestracja oddziału firmy zagranicznej w Polsce; WNT i obowiązek podatkowy w przypadku czasowego przemieszczenia samochodów ciężarowych w celu świadczenia usług wynajmu.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-648/10-2/EC
  Opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-375/10-2/DG
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją opisanych spotkań mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-499/10-7/IB
  Opłaty za energię elektryczną usługi telefoniczne oraz abonament telewizyjny ponieważ są związane z wynajmem nieruchomości, należy je uznać jako element tego najmu, gdzie usługa zakwaterowania stanowi usługę główną. Zatem miejsce świadczenia należy określić w odniesieniu do usługi najmu nieruchomości. W związku z powyższym, miejscem świadczenia, a tym samym miejscem opodatkowania tych usług jest miejsce położenia przedmiotowej nieruchomości, czyli terytorium Szwecji.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1010/10/EJ
  rozliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi VAT jak i czynnościami niepodlegającymi VAT
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-745/10/AK
  ustalenie, czy dochód z podnajmu pomieszczeń przeznaczony na cele statutowe czyli na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-391/10-4/MC
  Należy stwierdzić, że najem pomieszczeń należących do Wspólnoty Mieszkaniowej na stację transformatorową będącą własnością zakładu energetycznego, niezbędny jest dla prawidłowego funkcjonowania lokali mieszkalnych należących do Wspólnoty. Zatem kwota najmu otrzymywana przez Wspólnotę Mieszkaniową od zakładu energetycznego stanowi przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a tym samym przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 updop. Dochód (przychód pomniejszony o koszty utrzymania tego pomieszczenia określone zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 updop) z tego tytułu, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, będzie wolny od podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-476/10-4/MK
  PIT - w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego budowanego na wynajem
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-6/10-2/DS
  Czy czynsz i opłaty za media poniesione z tytułu wydatków poniesionych na rzecz Prezesa Zarządu z tytułu wynajmu mieszkania są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-451/10/RSz
  ustalenie stawki podatku dla czynszu najmu lokali użytkowych oraz opłat za zużycie wody i centralnego ogrzewania, rozliczenia podatku należnego, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zaliczkowych za media oraz prawidłowości ujmowania tych faktur w rejestrach VAT
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-354/10-2/EB
  Czy Spółka powinna zarówno przed utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej jak i w trakcie jej trwania rozpoznawać odsetki od pożyczki zaciągniętej m.in. na nabycie akcji Spółki Zależnej jako koszty uzyskania przychodów składające się na dochód/stratę Spółki w momencie ich zapłaty, a tym samym w trakcie trwania podatkowej grupy kapitałowej wpływające również na dochód/stratę podatkowej grupy kapitałowej stosownie do treści art. 7a ustawy o pdop? Czy w czasie trwania podatkowej grupy kapitałowej posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, odsetki od pożyczki zaciągniętej m.in. na nabycie akcji Spółki Zależnej, naliczone za okres przed powstaniem podatkowej grupy kapitałowej Spółka powinna rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów składające się dochód/stratę Spółki w momencie ich zapłaty, a tym samym wpływające na dochód/stratę podatkowej grupy kapitałowej stosownie do treści art. 7a ustawy o pdop?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-388/10-2/MC
  Czy dochód z tytułu wynajmu miejsc parkingowych przez TBS, najemcy lokalu mieszkalnego winien być wolny od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 44.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-523/10-3/AM
  Sposób ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego oraz stawka amortyzacyjna lokalu mieszkalnego.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-497/10/BJ
  Czy słuszne jest stanowisko, że zwalnia się Szkołę z tytułu sprzedaży usług w postaci wynajmu sal szkolnych w kwocie 28.000 zł na podstawie art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, mimo że Szkoła równocześnie prowadzi sprzedaż usług zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-404/10/PK
  usługi najmu lokali mieszkalnych, w tym kwoty za media, będą korzystały ze zwolnienia z podatku VAT. Natomiast usługi najmu lokali innych niż mieszkalnych, w tym kwoty za media, będą podlegały opodatkowaniu stawką 22%.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-550/10-2/JB
  Należy stwierdzić, iż sprzedaż przedmiotowego mieszkania, które nastąpi w 2014 r. lub później, tj. po upływie 10 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym inwestor realizujący inwestycję dotyczącą budowy mieszkań, otrzymał decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku, nie będzie skutkowało obowiązkiem doliczenia do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie, uprzednio odliczonych kwot w ramach ulgi na wynajem.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-908/10/EJ
  odliczenie podatku naliczonego w przypadku przebudowy stadionu miejskiego, który jest wynajmowany klubowi sportowemu
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-517/10-2/JB
  Ustalenie zobowiązania podatkowego po stronie małoletniego wynajmującego lokal użytkowy.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-806/10/EJ
  rozliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi VAT jak i czynnościami niepodlegającymi VAT
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-599/10-2/EC
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-496/10/AP
  Odliczenie podatku od zakupu paliw do napędu samochodów osobowych przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy samochody te są przeznaczone do odpłatnego używania na podstawie umów najmu itp.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-314/10-4/GC
  Czy wydatki związane ze szkoleniem kontrahentów, poniesione w celu: - wynajmu sprzętu audiowizualnego oraz pomieszczeń, w których przeprowadzane są szkolenia, - zapewnienia posiłku oraz noclegu kontrahentom biorącym udział w szkoleniu, - zapewnienia noclegu pracownikom prowadzącym szkolenie w ramach podróży służbowej będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-325/10-2/KS
  Pytania dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.): a) Czy Spółka ma prawo zaliczyć wydatek na wynajem mieszkania służbowego do kosztów uzyskania przychodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? b) Czy Spółka musi dokumentować w sposób szczególny każdy nocleg pracowników w mieszkaniu służbowym, czy też ma możliwość wyboru sposobu dokumentowania zdarzeń w sposób standardowy (np. poprzez polecenia wyjazdu służbowego lub opis na fakturze wynajmu mieszkania)?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-166/10/DK
  Czy przychód z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (pożytki z reklam, przychody z lokali użytkowych), podlegające opodatkowaniu przez wspólnotę mieszkaniową podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych, będą też stanowiły przychód do opodatkowania przez Zakład, po zaksięgowaniu w księdze głównej kwoty przychodu odpowiadającego udziałowi w tej wspólnocie (dotyczy wspólnoty posiadającej przychody wyłącznie z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi – wspólnota mieszkaniowa posiadająca w swoich zasobach jedynie lokale użytkowe)?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-232/10-2/JB
  Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOP) spowoduje po stronie Spółki wydanie majątku polikwidacyjnego na rzecz jedynego udziałowca?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-264/10/DP
  Czy Wnioskodawca, jako osoba fizyczna nieprowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej, może w ramach najmu prywatnego świadczyć usługi krótkotrwałego zakwaterowania w czterech należących do Niego lokalach mieszkalnych w zakresie, tzw. czystego najmu, tzn. nie świadcząc jednocześnie żadnych usług dodatkowych charakterystycznych dla działalności hotelowej typu sprzątanie mieszkań, zmiana pościeli, organizacji recepcji, wyżywienia, wypoczynku, itp.?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-286/10-6/AW
  Czy w związku ze ściśle określonym w powołanym artykule przedmiotem opodatkowania w podatku od towarów i usług, uzyskiwanie zwrotu części kosztów najmu musi być opodatkowane podatkiem VAT, jeśli podatnik i zwracający część kosztów są "na karcie podatkowej"?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-281/10-2/JB
  Reasumując, w świetle powyższego niezależnie od tego, że Wnioskodawca uzyskuje przychód z najmu prywatnego, od którego zryczałtowany podatek płaci w całości małżonka Wnioskodawcy, najem lokalu apartamentowego w ramach działalności gospodarczej będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychód z działalności gospodarczej. Dochód uzyskany z tego tytułu może być opodatkowany wg wybranej przez Wnioskodawcę formy opodatkowania, tj. według skali podatkowej, bądź 19% podatkiem liniowym.
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-226/10-2/GJ
  1. Czy Spółka powinna podwyższać podstawę opodatkowania w każdym miesiącu o równowartość płaconego uprzednio czynszu za wynajem lokalu, jako nieodpłatnie otrzymane świadczenie? 2. Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów równowartość czynszu wpłaconego do depozytu ( na rzecz przyszłych spadkobierców ), jeśli taki depozyt zostanie ustanowiony? 3. Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów równowartość zapłaconego czynszu dopiero na rzecz ustanowionego prawomocnym wyrokiem sądu spadkobiercy, na podstawie nowej umowy najmu, niezależnie od daty zapłaty i okresu jakiego dotyczyć będzie zaplata?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-141/10-2/MB
  Czy na gruncie przepisów art. 4a pkt 4 UPDOP, w związku z przedstawionym stanem faktycznym, przedmiotem aportu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-206/10-3/EC
  należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z wynajmu posiadanej przez spółkę nieruchomości należy zakwalifikować do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z najmu prowadzonego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości należy zakwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-205/10-3/EC
  należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z wynajmu posiadanej przez spółkę nieruchomości należy zakwalifikować do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z najmu prowadzonego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości należy zakwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-124/10/WN
  określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług polegających na wynajmie kontenerów biurowo-sanitarnych
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-145/10/DP
  1. Czy wydatki poniesione w ramach przeprowadzonego remontu przystosowującego mieszkanie do wynajmu są kosztami uzyskania przychodu i mogą być odliczone od przychodu z wynajmu w zeznaniu rocznym od osób fizycznych PIT za 2009 r. ? 2. Czy koszty poniesione na dwa mieszkania wynajmowane podlegają zsumowaniu i odjęciu od zsumowanych przychodów z obu mieszkań?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-125/10/MM
  Czy obniżka czynszu stanowi dla najemcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy w ziwązku z powyższym Urząd Miasta ma obowiązek do wystawienia informacji PIT-8C?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/77/BRT/10/PK-350
  Czy w związku z faktem, że połowa nieruchomości należy do Wnioskodawcy siostry, w zeznaniach podatkowych za lata 2003-2006 Wnioskodawca powinien wykazać oprócz przychodów z najmu również przychód z nieodpłatnego świadczenia - użyczenia połowy nieruchomości przez siostrę i w jakiej wysokości?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-87/10-4/MK
  należy stwierdzić, iż dochód uzyskany przez rezydenta Wielkiej Brytanii z inwestycji na giełdzie papierów wartościowych w Polsce w związku ze sprzedażą papierów wartościowych polskich spółek oraz wypłatą dywidendy podlega opodatkowaniu w Polsce jako dochód uzyskany z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z dyspozycją art. 30b ust. 5, oraz art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu w Polsce będą podlegać tylko dochody uzyskane z kapitałów pieniężnych, których nie łączy się z innymi dochodami.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-121/10/ASz
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca będzie mógł stosować od stycznia 2010r. stawkę ryczałtu w wysokości 8,5%?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-85/10-2/AM
  określenie momentu powstania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-196/10/KG
  Gmina ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, tj. dostawą ciepła do mieszkań komunalnych, a nie ma prawa do odliczenia VAT w związku z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-30/10-2/EŻ
  CIT - zwolnienie przedmiotowe
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-96/10-2/JB
  określenie źródła przychodu oraz możliwości opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-998/09-4/EŻ
  zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych nie stanowią przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, co w konsekwencji skutkuje tym, iż dochód powstały z tego tytułu nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ze zwolnienia nie może bowiem korzystać dochód uzyskany z innego źródła niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeżeli zostanie przeznaczony na utrzymanie tych zasobów, nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wynikających z cytowanego powyżej artykułu.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-32/10-2/JS
  obowiązek podatkowy w latach 2004 i następnych
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-956/09-2/AG
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Premii z tytułu zawarcia Umowy Cap.
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-40/10-5/ES
  koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-928/09-3/EŻ
  Czy dochód uzyskany z wynajmu części powierzchni strychowej, w której przeprowadzone były prace adaptacyjne, stanowiącej część nieruchomości wspólnej, przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją części wspólnej jest wolny od podatku dochodowego w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-927/09-3/EŻ
  Czy dochód uzyskany z wynajmu pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej (komórki piwniczne, schowki) właścicielom lokali przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją części wspólnej, zaliczyć należy do gospodarki zasobami mieszkaniowymi co oznacza, że dochód uzyskany z tego tytułu wolny będzie od podatku dochodowego w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-925/09-3/EŻ
  Czy dochód uzyskany z wynajmu pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej (komórki piwniczne, schowki, strychy) właścicielom lokali przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją części wspólnej, zaliczyć należy do gospodarki zasobami mieszkaniowymi co oznacza, że dochód uzyskany z tego tytułu wolny będzie od podatku dochodowego w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-5/10-2/JB
  możliwość opodatkowania uzyskiwanych przychodów ryczałtem ewidencjonowanym
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-993/09-2/EC
  Czy w świetle wyżej przedstawionego stanu faktycznego konsekwencją dokonania przez byłych małżonków podziału wspólnego majątku dorobkowego w ten sposób, że jeden z nich nabędzie na wyłączną własność lokal mieszkalny, przeznaczony na wynajem, zakupiony z zastosowaniem odliczenia przewidzianego w art. 26 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2000 r., będzie utrata prawa do odliczeń z tytułu budowy mieszkania na wynajem?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-880/09-3/ES
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w wyniku sprzedaży inwestycji w obcym środku trwałym
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-880/09-5/ES
  3. Czy Wnioskodawca w przypadku zamknięcia sklepu w wyniku wcześniejszego zakończenia umowy lub zakończenia umowy po upływie 5 lat od jej podpisania i nieodpłatnego przekazania właścicielowi centrum inwestycji przez spółkę po rezygnacji z prowadzenia sklepu, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przypadającą na niego (zgodnie z jego udziałem w zysku spółki) część straty zrealizowanej przez spółkę w wyniku likwidacji inwestycji? (Strata spółki zostanie ustalona jako wartość początkowa inwestycji pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne).
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1347-2/09/ISz
  Przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia paliw silnikowych oraz usług leasingu do samochodów typu camper (dopuszczalna masa do 3,5 tony), będących przedmiotem leasingu (oddane w wynajem powyżej 6 miesięcy).
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1746/09-2/MN
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z wybudowaniem budynku wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych – przed dokonaniem rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1045/09/MMa
  Czy w związku z tym, iż lokal był użytkowany przez co najmniej 60 miesięcy, wnioskodawczyni może zastosować indywidualna stawkę amortyzacji w wysokości 10%?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-620/09-4/MK
  obowiązku opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-621/09-4/MK
  obowiązku opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-978/09/BK
  Czy wynajem sali sportowej zakwalifikowany do "usług rekreacyjnych, pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych" można zwolnić od podatku od towarów i usług?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-8/10/MO
  Czy w razie braku możliwości sprzedaży lokalu i przeznaczeniu lokalu na wynajem oraz podjęcia decyzji o zaliczeniu lokalu do środków trwałych w SKA, będzie ona uprawniona do określenia wartości początkowej tego lokalu w wysokości ogółu wymienionych kategorii kosztów w części przypadającej na dany lokal (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1474/09/EJ
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w części związanej z wykonywaniem czynności opodatkowanych przy realizacji projektu pn. "Dialog Kultur. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej".
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1224/09/EJ
  Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług promujących Muzeum, z faktury dokumentującej wynajem miejsca na międzynarodowych targach turystyki oraz z faktur otrzymanych w związku z prowadzoną inwestycją pn. "Budowa obiektów obsługujących Rezerwat ".
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1418/09-2/MN
  Wystawianie faktur VAT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tylko w systemie komputerowym i drukowanie oryginału i kopii faktury tylko na żądanie nabywcy.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-582b/09/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz podmiotu duńskiego z tytułu wynajmu środków transportu.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-582a/09/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz podmiotu cypryjskiego z tytułu wynajmu środków transportu.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-582c/09/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz podmiotu cypryjskiego z tytułu wynajmu pracowników
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-582d/09/DK
  Podatek dochodowyo od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz podmiotu duńskiego z tytułu wynajmu pracowników.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1431/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia VAT przy realizacji przez Gminę projektu pn. "Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości".
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-894/09/JG
  Czy aby nie utracić prawa do ulgi na wynajem do okresu 10 letniego należy doliczyć czas remontu jako potencjalnej przerwy w najmie lokali?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-804/09-2/MT
  Jaka kwota podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Czy będzie to tylko kwota stanowiąca równowartość określonego umową czynszu miesięcznego, czy może kwota obejmująca obok czynszu kwoty opłat za media. Czy za sierpień 2009 r. do podstawy opodatkowania Wnioskodawca powinien uwzględnić kwotę 800,00 zł, czy kwotę 935,17 zł?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1254/09/EJ
  Jeżeli faktury VAT potwierdzające nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu wystawione są na inny podmiot, to Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1231/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego jeżeli proporcja nie przekracza 2%.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-587/09-2/AK
  zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-976/09-4/IZ
  Wnioskodawcy będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe od samochodów przeznaczonych wyłącznie na wynajem przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-735/09-7/JG
  Czy osiągnięte przez Wspólnotę przychody z tytułu wynajmu lokalu użytkowego oraz lokali mieszkalnych, powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych (klatka schodowa, strych), są przychodami z gospodarki zasobem mieszkaniowym, a uzyskany z tego źródła dochód jest wolny od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-631/09-5/EŻ
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa winna odprowadzać podatek od dochodu z wynajmu suszarni w części wspólnej?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-695/09/PH
  "w zakresie prawidłowości sposobu odliczenia podatku VAT z faktur remontowych – budynek z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-498c/09/PS
  Możliwość zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy dochodu uzyskanego z tytułu najmu garażu najemcy lokalu mieszkalnego (garaż znajduje się w innym budynku niż lokal mieszkalny).
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-894/09-3/IM
  Czy koszty poczęstunku w restauracji oraz cateringu zamawianego na plan zdjęciowy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-894/09-2/IM
  Czy koszty wynajmu mieszkania na podstawie otrzymywanych co miesiąc faktur Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-844/09-4/AW
  prawo do odliczenia podatku VAT od raty leasingowej
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-854/09-2/IG
  Czy Gmina może odliczyć sobie naliczony podatek VAT z poniesionych kosztów budowy z części budynku, która jest wynajmowana osobom fizycznym i prawnym?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-551/09-4/EŻ
  W przypadku gdy najemca jest osobą trzecią tj. taką która nie wchodzi w skład wspólnoty, nie jest właścicielem lokalu mieszkalnego we wspólnocie, opłaty z tego tytułu nie będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, ponieważ nie został spełniony jeden z warunków niezbędnych do zwolnienia, tzn. źródło pochodzenia dochodów – nie pochodzą one z gospodarki zasobami mieszkaniowymi tylko z pozostałej działalności wspólnoty. Bez znaczenia w tym przypadku jest fakt przeznaczenia tego dochodu na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Dochód ten zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1260/09-2/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z rezygnacją z rozszerzenia działalności podlegającej opodatkowaniu.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-420/09/DK
  Czy przychody z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych przez wspólnotę mieszkaniową (dotyczy części udziału przypadającej na Wnioskodawcę), które zostają przekazane na fundusz remontowy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-608/09/RSz
  opodatkowanie czynności wynajmu hali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe, wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz usług gastronomicznych
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-801/09-4/TR
  Ulga odsetkowa a użyczone mieszkanie
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-604/09/RSz
  stawka podatku od towarów i usług dla usług organizowania we własnym lokalu przyjęć okolicznościowych z pełnym wyżywieniem (bez alkoholu) takich jak: wesela, bankiety, komunie, itp.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-619/09/DP
  Czy Wnioskodawca może dla celów amortyzacyjnych przyjąć wartość lokalu w kwocie 550.000 zł?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-448/09-2/KK
  W którym momencie powstaje u S przychód z tytułu obciążenia N kwotą niedopłaty za opłaty eksploatacyjne dotyczące roku 2008, jeśli kwota ta została otrzymana przez S w 2009 roku?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-447/09-2/KK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, iż w opisanym stanie faktycznym, wydatek dotyczący wynajmu samochodu, oraz wydatki związane z paliwem, częściami, autostradą, parkingami, itp. są kosztem uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-564/09-2/JG
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna dochody uzyskane z wynajmu ściany budynku firmie, w celu umieszczenia na niej reklamy opodatkować, niezależnie na jaki cel zostaną te dochody przeznaczone?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-747/09-2/ES
  1. Czy zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 3, a małżonkowie nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 4, w przypadku dokonania wynajmu osobie trzeciej (Spółka z o.o.) podatek dochodowy od wynajmu rozliczają małżonkowie, czy tylko mąż, którego nazwisko występuje w księdze wieczystej. 2. Czy zgodnie z art. 22 czynsz najmu będzie stanowił koszt uzyskania przychodu dla spółki cywilnej i działalności gospodarczej?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-742/09/CJS
  1. Czy wnioskodawczyni, będąc jedynym właścicielem ww. nieruchomości i wynajmując je samodzielnie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie mogła rozpocząć amortyzację wszystkich wynajmowanych budynków od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy ? 2. Czy wnioskodawczyni powinna kontynuować amortyzacje dokonywaną przez męża?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-433/09-2/MS
  1.Jak powinna zostać określona wartość początkowa Nieruchomości w księgach Spółki Komandytowej w przypadku, gdy Nieruchomość zostanie wniesiona przez Wnioskodawcę do Spółki Komandytowej tytułem wkładu niepieniężnego, zaś Spółka Komandytowa następnie wynajmie Nieruchomość A, z tym zastrzeżeniem, iż istnieje możliwość sprzedaży Nieruchomości przez Wnioskodawcę Inwestorowi, o ile ziszczą się określone warunki sprzedaży (co jednak jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym)? 2.Czy Spółka Komandytowa do której zostanie wniesiona przez Wnioskodawcę Nieruchomość tytułem wkładu niepieniężnego, będzie miała prawo dokonywania amortyzacji podatkowej wybranych elementów składających się na Nieruchomość (tj. budynków oraz aktywów będących środkami trwałymi i innych urządzeń technicznych na stałe zamontowanych wewnątrz budynków)? 3. Czy wynikająca z posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Komandytowej odpowiednia część wartości Nieruchomości (nie wyższa niż jej wartość rynkowa, określona na dzień jej wniesienia aportem), określona w księgach Spółki Komandytowej, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne, będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w razie sprzedaży Nieruchomości przez Spółkę Komandytową?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-526/09-2/ES
  Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej oraz zamierza okazjonalnie wynajmować pokoje lub cały domek w okresie, gdy nie korzysta z niego wraz z rodziną. Ponadto Wnioskodawca wraz z żoną wynajmują jedno mieszkanie i odprowadzają z tego tytułu zryczałtowany podatek dochodowy. Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca może zakwalifikować przychody z najmu do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychody te po spełnieniu warunków określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-883/09/EJ
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji inwestycji polegającej na budowie hali targowej.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1175/09/EJ
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji inwestycji polegającej na budowie hali targowej.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-540/09-4/KT
  Z uwagi na fakt, iż zakupy towarów i usług związane z nabyciem mieszkania oraz jego modernizacją, będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT (wynajem lokalu na cele mieszkaniowe), z którymi nie wiąże się prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, to warunek konieczny do uzyskania prawa do odliczenia, określony w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, nie zostanie spełniony. Spółka nie będzie więc miała prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady, zarówno na zakup mieszkania jak i na jego adaptację.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-481/09-4/EŻ
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna odprowadzać podatek dochodowy od uzyskanych przychodów za wynajmowane pomieszczenia, użytkowane przez dostawcę energii?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-669/09-4/AJ
  W związku z wysokością miesięcznego czynszu (fundusz remontowy i inne opłaty) wartość pieniężna kosztów zakwaterowania tych pracowników będzie przekraczała limitu wyznaczonego w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy należy odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zakwaterowanych w tym mieszkaniu? Czy mieszkanie a także odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup tego mieszkania będzie można traktować jako koszty uzyskania przychodu?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-630/09-2IZ
  Czynność wynajmu hali sportowej, z uwagi na to, iż nie została ujęta w czynnościach, co do których stosuje się obniżoną stawkę podatku, ani też nie przewidziano dla niej zwolnienia z podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy. Zatem stanowisko Podatnika w sprawie opodatkowania usługi wynajmu hali sportowej stawką podatku w wysokości 22 % uznać należy za prawidłowe.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-625/09/DM
  Czy Spółka prawidłowo wystawia na podnajemców faktury VAT dotyczące refakturowania mediów z 22% stawką podatku od towarów i usług?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-521/09-2/KT
  Opodatkowanie najmu lokali o charakterze mieszkalnym na cele inne niż mieszkaniowe.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-529/09-6/JL
  Wnioskodawca otrzyma należność za usługę wynajmu w kwocie brutto i będzie zobowiązany, jako czynny podatnik, odprowadzić podatek VAT. Fakt otrzymania należności za opisaną we wniosku usługę wnioskujący powinien udokumentować poprzez wystawienie faktury, o której mowa w art. 106 ust. 1 ustawy, w której jako podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, należy przyjąć kwotę należną od spółki deweloperskiej (cenę) za wynajem lokalu hotelowego od wnioskodawcy, pomniejszoną o kwotę należnego podatku.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-468/09-3/EC
  Czy Wnioskodawca i jego małżonka mieli prawo złożyć oświadczenie o opodatkowaniu się z uzyskiwanych przychodów z wynajmu przez jednego z małżonków? Czy Wnioskodawca miał prawo ująć w ewidencji środków trwałych przy prowadzeniu książki przychodów i rozchodów przedmiotowej nieruchomości stanowiącej przedmiot wynajmu? Czy do obrotu podatku od towarów i usług powodującego opodatkowanie stawką 22% z tytułu wynajmu na inne cele niż mieszkaniowe (prowadzenie przedszkola) wlicza się cały przychód, który jest wykazywany w podatku dochodowym od osób fizycznych przez jednego z małżonków i nie można tutaj dzielić tego przychodu pomiędzy dwóch małżonków, w sytuacji opodatkowania całości przychodów przez jednego małżonka na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-468/09-2/EC
  Czy Wnioskodawca i jego małżonka mieli prawo złożyć oświadczenie o opodatkowaniu się z uzyskiwanych przychodów z wynajmu przez jednego z małżonków?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-505/09-2/AM
  Czy Wnioskodawczyni może zbyć poszczególne lokale przed upływem 10 lat bez utraty prawa do ulgi, z której skorzystał jej mąż?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-676/09-4/IM
  1) Czy wniesienie Nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do Sp. k. nie będzie skutkowało powstaniem przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy? 2) Czy dochodem do opodatkowanie na moment sprzedaży przez Sp. k. jako wkład niepieniężny, będzie różnica pomiędzy: - kwotą uzyskaną ze zbycia Nieruchomości oraz - wartością wkładu wniesionego do Sp. k., określoną przez wspólników w umowie Sp.k. / uchwale aportowej dotyczącej wniesienia do Sp.k. danej Nieruchomości na dzień wniesienia wkładu, pomniejszona o ewentualnie dokonane odpisy amortyzacyjne? 3) Czy wartością początkową Nieruchomości wniesionej jako wkład niepieniężny do Sp.k., podlegającą amortyzacji, będzie wartość określona przez wspólników w umowie Sp.k./uchwale aportowej dotyczącej wniesienia do Sp.k. danej Nieruchomości na dzień wniesienia wkładu?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-676/09-2/IM
  1) Czy wniesienie Nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do Sp. k. nie będzie skutkowało powstaniem przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy? 2) Czy dochodem do opodatkowanie na moment sprzedaży przez Sp. k. jako wkład niepieniężny, będzie różnica pomiędzy: - kwotą uzyskaną ze zbycia Nieruchomości oraz - wartością wkładu wniesionego do Sp. k., określoną przez wspólników w umowie Sp.k. / uchwale aportowej dotyczącej wniesienia do Sp.k. danej Nieruchomości na dzień wniesienia wkładu, pomniejszona o ewentualnie dokonane odpisy amortyzacyjne? 3) Czy wartością początkową Nieruchomości wniesionej jako wkład niepieniężny do Sp.k., podlegającą amortyzacji, będzie wartość określona przez wspólników w umowie Sp.k./uchwale aportowej dotyczącej wniesienia do Sp.k. danej Nieruchomości na dzień wniesienia wkładu?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-676/09-3/IM
  1) Czy wniesienie Nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do Sp. k. nie będzie skutkowało powstaniem przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy? 2) Czy dochodem do opodatkowanie na moment sprzedaży przez Sp. k. jako wkład niepieniężny, będzie różnica pomiędzy: - kwotą uzyskaną ze zbycia Nieruchomości oraz - wartością wkładu wniesionego do Sp. k., określoną przez wspólników w umowie Sp.k. / uchwale aportowej dotyczącej wniesienia do Sp.k. danej Nieruchomości na dzień wniesienia wkładu, pomniejszona o ewentualnie dokonane odpisy amortyzacyjne? 3) Czy wartością początkową Nieruchomości wniesionej jako wkład niepieniężny do Sp.k., podlegającą amortyzacji, będzie wartość określona przez wspólników w umowie Sp.k./uchwale aportowej dotyczącej wniesienia do Sp.k. danej Nieruchomości na dzień wniesienia wkładu?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-437/09/ASz
  Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego lub biurowego.
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-668/09-4/MN
  Korekta faktur wystawionych za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-506/09/AD
  Czy wynajem całych lokali mieszkalnych na krótkie okresy (zaczynające się od jednego tygodnia) nie spowoduje skutku opisanego w art. 26 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2000 r., czyli obowiązku wykazania w zeznaniu i doliczenia do dochodów uprzednio odliczonej kwoty w części przypadającej na ten budynek lub lokal?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-467/09-2/AM
  Od jakiego punktu czasowego należy liczyć 10-letni okres karencji? 2. Jak długo trwa faktycznie 10-letni okres karencji? 3. Biorąc poci uwagę poprzednie dwa pytania, kiedy mogę sprzedać w/w lokal mieszkalny (dokładna data) bez konieczności zwracania odliczeń wydatków od dochodu, czyli bez konieczności zwrotu tzw. ulgi podatkowej dla mieszkań na wynajem którą można było wykorzystać w okresie 1992-1999 roku?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-626/09-2/TW
  Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wystawiając fakturę VAT za nocleg, w której jako nabywca widnieje przedsiębiorstwo, którego pracownicy goszczą w prowadzonym przez Wnioskodawcę gospodarstwie agroturystycznym, dochód określony w takiej fakturze podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-423/09-4/AM
  Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast otrzymane przez podatnika od najemcy należności z tytułu opłat do spółdzielni mieszkaniowej jak i opłaty eksploatacyjne nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych pod warunkiem, że najemca został zobowiązany w umowie do ponoszenia wydatków związanych z eksploatacją wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-390/08-4/AM
  Czy można odpisać od podatku dochodowego wydatki poniesione na remont mieszkania?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-673/09-2/IM
  Czy wydatkowana przez spółkę cywilną gotówka na zakup lokali mieszkalnych Wnioskodawca może do wysokości swojego procentowego udziału w spółce rozliczyć jako wydatki związane z zakupem nieruchomości mieszkalnych zgodnie ze zgłoszonym przez Wnioskodawcę oświadczeniem złożonym w Urzędzie Skarbowym?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-408/09-3/MS
  1.Czy wniesienie przez spółkę nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do sk będzie skutkowało powstaniem przychodu dla spółki, jako wspólnika sk? Ponadto, czy wniesienie wkładu przez drugiego wspólnika spowoduje powstanie przychodu dla spółki, jako wspólnika sk? 2. Jak należy określić wartość początkową wnoszonych nieruchomości dla potrzeb ewidencji środków trwałych w sk? 3. W jaki sposób określić przychód spółki z tytułu prowadzonej przez sk działalności, polegającej na wynajmie powierzchni we wniesionej przez spółkę nieruchomości? 4. Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży nieruchomości przez sk, a w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment sprzedaży? 5. Jak należy określić dochód spółki w przypadku sprzedaży nieruchomości, będącej przedmiotem aportu, przez spółkę komandytową? 6. Jak należy określić dochód spółki w przypadku likwidacji/rozwiązania sk, a w szczególności, jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów? 7. Czy do dochodu spółki w przypadku likwidacji/rozwiązania sk nie wlicza się wartości obejmującej niewypłacone wspólnikom dochody, wygenerowane z bieżącej działalności operacyjnej sk oraz z transakcji sprzedaży aktywów?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-456/09-2/ES
  Czy wydatki z tytułu najmu mieszkania oraz jego używania, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które Wnioskodawca będzie mógł pomniejszać przychody uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-406/09-4/KS
  Należy stwierdzić, że podatnik obowiązany jest wybraną metodę amortyzacji stosować do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. W konsekwencji nie jest możliwa zmiana przyjętej metody amortyzacji z metody uproszczonej na metodę liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych indywidualnie. Przepisy art. 22j ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwalają na ustalenie indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Jednak sformułowanie takie oznacza, iż nie mają one zastosowania w przypadku środków trwałych dla których wartość początkowa została ustalona w sposób uproszczony.
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-392/09-4/EC
  Czy wynajmując jedną kwaterę agroturystyczną jestem zobowiązana płacić podatek?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-477/09-2/KS
  Czy odsetki (nie raty kapitałowe) od ww. kredytu hipotecznego, zaciągniętego przez Wnioskodawcę i jego żonę na zakup ww. lokalu mieszkalnego będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w okresie wynajmowania przedmiotowego lokalu?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-289/09/DK
  Czy płacąc kontrahentowi zagranicznemu należność wraz z zagranicznym podatkiem od wartości dodanej za wynajem środka transportu - postawą opodatkowania jest kwota brutto należności wraz z podatkiem od wartość dodanej, czy kwota netto za faktury?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-268/09-2/EŻ
  Czy wydatki związane z organizacją szkolenia takie jak: wynajem sali konferencyjnej, catering, zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem do spożycia przez uczestników szkoleń, dojazd, nocleg, zapewnienie części rozrywkowej będą w całości stanowiły koszt podatkowy w myśl art. 15 ust. 1 ustawy CIT, bez względu na to, czy będzie to pracownik, czy osoba współpracująca ze Spółką?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-771/09-2/MN
  Świadczenie usług nieodpłatnego użyczenia nieruchomości, będących składnikiem majątku przedsiębiorstwa, przy nabyciu których Zainteresowanemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, niezwiązane z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem.
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-466/09/AL
  Czy Wnioskodawca może stosować zwolnienie od podatku na wynajem pomieszczeń dokonywany na rzecz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz stosować stawki VAT na wynajem pomieszczeń na rzecz innych podmiotów?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-269d/09/PS
  Dotyczy możliwości zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy dochodu uzyskanego z tytułu najmu garażu najemcy lokalu mieszkalnego (garaż znajduje się w innym budynku niż lokal mieszkalny).
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-483/09/EJ
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w części związanej z wykonywaniem czynności opodatkowanych
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-239/09-4/IF
  Czy na podstawie art. 22d można zaliczyć wydatki poniesione w latach 2006-2008 na nabycie składników majątku stanowiącego przedmiot najmu, których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 zł, bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z najmu otrzymanych w 2009 r.?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-303/09-2/MC
  Czy wydatki przedstawione w ramach opisu stanu faktycznego poniesione przez Bank w związku z organizacją corocznej imprezy promocyjnej dla klientów Banku stanowić będą koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-304/09-4/MC
  Czy wydatki przedstawione w ramach opisu stanu faktycznego poniesione przez Bank w związku z organizacją jednorazowej imprezy marketingowej dla klientów Banku stanowić będą koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-451/09/JSz
  Czy w czasie gdy wnioskodawczyni nie będzie płacić za wynajem osiąga dochód czy ma płacić podatek?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-221/09-2/AS
  kwalifikacja podatkowa meczy piłkarskich organizowanych w celach integracyjnych w ramach turnieju o puchar Prezesa Spółki oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków Spółki na organizację i przebieg turnieju
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-334b/09/EŁ
  Wysokość stawki podatku dla usług najmu gruntu nieleśnego i nierolniczego.
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-537/09/ESZ
  możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji składników majątku nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-418/09-2/KG
  opodatkowanie wynajmu pomieszczeń przynależnych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-469/09-2/IM
  Wnioskodawca prosi o wskazanie czy w przedstawionym stanie faktycznym, tj. w sytuacji, gdy ponoszone wydatki dokumentowane są na podstawie paragonów fiskalnych, możliwe jest zaliczenie ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej: ustawa o PIT) tytułem najmu lokalu mieszkalnego rozliczanego na zasadach ogólnych. Wydatki ponoszone na podstawie paragonów dotyczą zaliczenia ich w ciężar kosztu podatkowego bezpośrednio (dotyczy to zakupów wyposażenia, takich jak: 1) meble (sofa, pufy, szafki kuchenne, łóżko, stół, krzesła), 2) sprzęt AGD (lodówka, płyta grzewcza, odkurzacz), 3) inne - karnisze, zlewozmywak, armatura sanitarna, lampy bądź zakupów zwiększających wartość początkową środka trwałego (tj. wynajmowanego lokalu), takich jak przykładowo gniazda elektryczne, akcesoria oświetleniowe-transformatory, halogeny, itp.
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-461/09-2/IM
  1) W jakiej części poniesione koszty podwyższają wartość początkową środka trwałego, jakim jest przedmiotowy lokal mieszkalny, a w jakiej stanowią one koszt uzyskania przychodu z najmu tego lokalu? 2) Jaką wartość zakupionego w grudniu 2007 roku parkietu drewnianego, co do którego wnioskowany jest zwrot różnicy w podatku VAT, Wnioskodawczyni może podwyższyć wartość środka trwałego? 3) Wnioskodawczyni wnosi o potwierdzenie, że koszty ponoszone w związku z comiesięcznym czynszem, kosztami wspólnymi związanymi z zarządzaniem nieruchomością, opłatami na fundusz remontowy, opłatami za zużytą wodę, ,energię elektryczną, co, wywóz śmieci, korzystanie z telewizji kablowej i dostępu do internetu, płacone odsetki od kredytu jak i odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu, zarówno w czasie trwania najmu jak i w okresach gdy czasowo nie prowadzony jest najem (w okresie poszukiwania najemcy). 4) Czy wszystkie koszty, poniesione i ponoszone w związku z tą, przeznaczoną na wynajem nieruchomością, potwierdzone zarówno fakturami imiennymi jak i paragonami fiskalnymi, pokwitowaniami oraz wyciągami bankowymi podnoszą wartość początkową nieruchomości bądź stanowią koszt uzyskania przychodu?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-187/09-4/AM
  Czy cała kwota zaliczki jest kosztem podatkowym prowadzonej działalności gospodarczej? Czy przychody wspólnoty z tytułu wpłacanych przez nas zaliczek z części wspólnych dotyczących lokali użytkowych w tym za wodę, ścieki energię elektryczną, wywóz śmieci fundusz remontowy i inne koszty korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy zarządca sądowy części wspólnych powinien wystawiać za swoje usługi FV na rzecz wspólnoty ze stawką zw. czy 22% czy proporcjonalnie do stanu faktycznego udziału w całej nieruchomości lokali mieszkalnych i użytkowych?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-181/09-2/AS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na świadczenie przez Spółkę usług reklamowych na rzecz spółek zagranicznych z grupy kapitałowej
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-300/09-4/AM
  Czy Wnioskodawczyni może traktować odsetki od ww. kredytów hipotecznych jako koszt uzyskania przychodu rozliczając dochód z wynajmu mieszkań na zasadach ogólnych.
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-38/08-4/DG
  CIT - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zorganizowanie imprez
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-234/09-2/MT
  Czy w świetle art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może od podatku - za wynajem domu w Polsce - odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconą w Niemczech?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-156/09-4/PS
  Czy wynajem kotłowni kontenerowych w Polsce przez L pozostaje poza dyspozycją normy podatkowej wynikającej z art. 12 umowy podpisanej w W w dniu dnia 13 lutego 2002 r. między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu(Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120)?
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-128/09-2/AJ
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wydatki poniesione na wykonanie prac adaptacyjnych w wynajmowanym lokalu, w opisanych powyżej sytuacjach nr 1, 2, 3, 4 oraz 5, nie powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, lecz powinny być rozpoznawane w formie odpisów amortyzacyjnych ? 2. Czy Spółka postąpiła prawidłowo rozpoznając w opisanych powyżej przypadkach nr 1, 2, 3, 4 oraz 5 jednorazowo przychód podatkowy (w miesiącu wystawienia faktury) z tytułu otrzymania od wynajmującego wynagrodzenia w związku z wykonaniem prac adaptacyjnych ? 3. Czy w stanie faktycznym opisanym pod nr 6 prawidłowym jest podejście, zgodnie z którym Spółka nie rozpoznała kosztu podatkowego z tytułu poniesienia wydatków na nakłady adaptacyjne w lokalu będącym przedmiotem najmu, i jednocześnie nie rozpoznała przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem od wynajmującego zwrotu tych wydatków ?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-233/09/MS
  Czu usługi najmu pomieszczeń na cele gastronomiczne podalegaja opodatkowaniu 22% stawka podatku VAT?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-184/09-2/EC
  Czy zbycie przedsiębiorstwa na rzecz syna w formie darowizny będzie skutkowało u darczyńcy koniecznością dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-261/09-2/JL
  Spełnione zostały przesłanki dające wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przedmiotową inwestycją. Wnioskujący jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a wybudowane obiekty będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (wynajem). Wnioskujący może zatem obniżać podatek należny o podatek naliczony z faktur inwestycyjnych. Obniżenia tego należy dokonać w deklaracji VAT-7 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-163/09-2/ES
  Czy Wnioskodawczyni, biorąc pod uwagę, że parter budynku (hala targowa) został oddany do użytkowania w maju 2006 r. ma prawo wpisać do ewidencji środków trwałych wartość początkową parteru (hala targowa) w 2006 r. i czy może dokonywać odpisów amortyzacyjnych począwszy od 2006 roku?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-214/09/HD
  Moment powstania przychodu - usługi ciągłe.
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-214/09/ES
  opodatkowania wynajmu lokali w budynku mieszkalnym
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-183/09-2/EC
  Czy darowizna przedsiębiorstwa na rzecz syna prowadzi do powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie darczyńcy?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-288/09-6/AI
  Jakimi stawkami podatku od towarów i usług powinny zostać opodatkowane poszczególne czynności, tj. usługi polegające na: - wynajmie sal w podległych świetlicach, - organizacji pozaszkolnych zajęć gimnastycznych, plastycznych i tanecznych dla dzieci, - sprzedaży kart wędkarskich zezwalających na amatorski połów ryb na podległych akwenach, - organizacji zawodów szachowych, za które pobierane są opłaty za uczestnictwo, - sprzedaży wejściówek na kąpielisko?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-176/09/MM
  Czy możliwe jest ustalenie przychodu dla potrzeb podatku dochodowego wg artykułu 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-194/09-2/ES
  Czy udostępniony funkcjonariuszowi w czasie podróży służbowych i oddelegowania lokal mieszkalny/kwatera tymczasowa stanowi dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-199/09-2/JG
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości nieumorzonej inwestycji w obcym środku trwałym
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-140/09-2/GJ
  Czy Spółka prawidłowo postąpiła zaliczając ponoszone wydatki z tytułu przedmiotowych umów leasingu od momentu cesji- do kosztów uzyskania przychodów?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-365/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego na obszarze."
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-449/09/BM
  obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej przychodów z tyt. świadczonych usług wynajmu mieszkań komunalnych
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-174/09/BM
  obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej przychodów z tyt. świadczonych usług wynajmu mieszkań komunalnych
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-84/09-4/EC
  Czy właściwym jest stosowanie stawki 10% rocznie przy amortyzacji zmodernizowanego środka trwałego? Czy właściwym jest ustalenie wartości początkowej na podstawie ceny z aktu notarialnego? Czy właściwym jest zaliczenie w koszty działalności gospodarczej wydatków poniesionych na utrzymanie mieszkania po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych? Czy właściwym jest odliczenie podatku naliczonego od faktur wystawionych przez developera na mnie oraz mojego męża? Czy właściwym jest odliczenie podatku naliczonego od faktur za wykonaną modernizację? Czy właściwym jest stosowanie stawki VAT = 7% dla wynajmu mieszkania?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-126/09/JSz
  Czy wnioskodawca może planowane przychody z najmu prywatnego nie zaliczać do przychodów z działalności gospodarczej?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-136/09-2/JL
  spółka słusznie dokonała przeniesienia kosztów nabycia usług na najemców, jako podmioty faktycznie z nich korzystające. Przeniesienie tych kosztów miało formę faktur VAT, a spółka zastosowała dla refakturowanych usług prawidłową stawkę podatku VAT 7 % na podstawie art. 41 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy (poz. 138 1153).
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-63/09-2/KK
  CIT odnośnie kosztów uzyskania przychodów
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-118/09/ES
  Stawka podatku dla udostępniania obiektów sportowych - lodowiska lub boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na podstawie umów udostępniania.
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-77/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych na wynajem mieszkania, związanych z wykonywaniem usług medycznych poza miejscem zamieszkania.
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-154/09-2/MN
  Obowiązek rejestrowania obrotu z tytułu wynajmu lokali komunalnych za pomocą kasy rejestrującej, przez spółkę zarządzającą nieruchomościami w imieniu gminy.
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-77/09/MS
  1. Czy podatek należy odprowadzić od każdego wynajmu sali lekcyjnej lub sali gimnastycznej czy dopiero jeżeli wartość sprzedaży w danej szkole przekroczy kwotę 50.000 zł zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy wartość sprzedanych obiadów sumuje się z wartością sprzedaży uzyskanej np. z wynajmu a w przypadku przekroczenia kwoty 50.000 zł należy zgłosić szkołę jako podatnika VAT, odprowadzić podatek VAT i sporządzić deklarację VAT-7? 3. Czy wartość sprzedanych obiadów dla uczniów podlega wyłączeniu, o którym mowa w art. 113 ust. 2 ustawy?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-100/09/BD
  Czy otrzymana kwota z tytułu zwrotu poniesionych nakładów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i należy ją wykazać w zeznaniu podatkowym za 2008r.?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-63/09-4/AW
  stawka podatku VAT dla wynajmu lokalu mieszkalnego w którym jest zarejestrowana działalność gospodarcza
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-110/09/KM
  Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-109/09/KM
  Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-108/09/KM
  Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-36/09-4/JK
  Czy Zgromadzenie może odliczyć podatek VAT od planowanych zakupów związanych z remontem domu należącego do Wnioskodawcy?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-34/09/MM
  Czy wydatki poniesione w związku z najmem lokalu mieszkalnego, stanowią koszt uzyskania przychodów z tytułu najmu?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-52/09-2/EŻ
  Czy Spółka prawidłowo nie zaliczyła wydatków poniesionych na usługi doradcze związanych ze zmianą siedziby w 2006r. i konsekwentnie, czy Spółka może powyższe wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych w 2008r.?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-145/09-2/BD
  Opodatkowanie wynajmu lokali mieszkalnych.
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-74/09-2/IM
  Czy nie umorzona wartość rozebranych budynków będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy jako właściciela gruntu, na którym stały budynki?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-63/09/HD
  Czy ulegnie zmianie forma opodatkowania prowadzonej przez Wnioskodawcę praktyki lekarskiej (karta podatkowa) w sytuacji, gdy małżonka zajmuje część lokalu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a między małżonkami istnieje wspólność majątkowa?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-141/09-2/MN
  Opodatkowanie wypłaconego odszkodowania w zamian za wypowiedzenie umowy. Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych.
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-27/09-2/AM
  należy stwierdzić, jeżeli najem mieszkania "A" odbywać się będzie jako najem prywatny, to przychody osiągane z tego tytułu nie będą zaliczane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lecz stanowić będą odrębne źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód osiągany z tego tytułu może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast wynajem lokali mieszkalnych "B" i "C", który prowadzony będzie w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej może być opodatkowany 19% podatkiem, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-89/09-2/IM
  Czy koszty wynajmu mieszkania za granicą Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-71/09/HD
  Czy wpisanie budynku z lokalami na wynajem do ewidencji środków trwałych, prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, na który udzielona była ulga podatkowa, spowoduje utratę tej ulgi i obowiązek jej zwrotu?
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-35/09-2/JG
  Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-47/09-2/KK
  Czy ta część kosztów, szeroko rozumianych mediów, które są refakturowane na najemców jest dla R SA kosztem bezpośrednio związanym z przychodami, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy kosztem uzyskania przychodów innych niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, o którym mowa w art. 15 ust. 4d ww. ustawy?
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-3/09/ES
  sposób ustalenia kwoty przychodu z rachunków za najem lokali użytkowych
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-95/09/EA
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT odnośnie usługi wynajmu sali gimnastycznej.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-35/09-2/TW
  Czy jako osoba, która skorzystała z "ulgi na wynajem" Wnioskodawca może obecnie (będąc jednocześnie zatrudnionym na etacie w szpitalu) rozliczać dochody uzyskiwane z najmu mieszkań (jeden budynek dziewięciomieszkaniowy) w formie zryczałtowanego podatku dochodowego?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-6/09/MM
  1. Czy w świetle przepisów o podatku dochodowym umowa użyczenia sporządzona pomiędzy Wnioskodawcą a jego bratem jest ważna? 2. Czy w zeznaniu podatkowym rocznym Wnioskodawca powinien wykazywać #189; przychodu pochodzącą z wynajmu, pomimo iż nie korzysta z pieniędzy uzyskanych z wynajmu, nie podpisał umowy najmu oraz, a z całej uzyskanej kwoty rozlicza się jego brat?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-45/09-2/KK
  Kiedy powstaje dla S przychód w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymaniem zwrotu utraconych korzyści z tytułu wynajmu za okres kilku miesięcy roku 2007 oraz roku 2008?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1641/08-2/AS
  Spełnienie warunków do skorzystania z ulgi należy postrzegać jako warunki ściśle związane z osobą zmarłego "nieprzechodzące na spadkobierców, co oznacza, że okres 10-letni wyznaczony przez ustawodawcę jako warunek skorzystania z ulgi nie dotyczy spadkobierców.
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-300/08-3/PS
  Czy w związku ze świadczeniem usługi wynajmu personelu w opisany wyżej sposób Spółka będzie posiadać zakład na terytorium Niemiec lub na terytorium Finlandii?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-299/08-3/PS
  Czy w związku ze świadczeniem usługi wynajmu personelu w opisany wyżej sposób Spółka będzie posiadać zakład na terytorium Finlandii?
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-238/09/ES
  stawka podatku dla wynajmu hali sportowej, polegającym na udostępnieniu obiektu, na zasadzie wykupienia wstępu (poprzez zakup np. biletu wstępu, karnetu), klubom sportowym, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp dla swoich uczniów, pracowników, członków w celu wykorzystania go zgodnie z charakterem obiektu oraz udostępnianie ściany wspinaczkowej
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-236/09/ES
  stawka podatku dla usług wynajmu hali sportowej, sali konferencyjnej na podstawie umowy najmu całości lub części obiektu na czas określony klubom sportowym, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-22/09/UH
  Czy Wnioskodawca prawidłowo korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z nieosiągnięciem kwoty obligującej do rejestracji w zakresie podatku VAT? Czy w związku z faktem, iż w 2008r. nie przekroczy kwoty 50.000 zł będzie nadal mógł w 2009r. korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1162a/08/AD
  Zbycie nieruchomości, która stanowiła podstawę odliczenia w ramach tzw. "ulgi na wynajem".
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-39/09-2/AP
  VAT w zakresie obowiązku oraz sposobu dokonania korekty podatku naliczonego
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-268/08-2/PS
  CIT z uwzględnieniem Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12 poz. 90; dalej umowa polsko - niemiecka:
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-120/09-2/AM
  Czy w związku z faktem, że w zakupionych mieszkaniach prowadzona jest działalność gospodarcza możliwe jest zaliczenie w jej koszty całości naliczonych i zapłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu?Wskazać należy, iż jeżeli ww. lokale mieszkalne będą amortyzowane - odsetki od kredytu zapłacone do dnia wprowadzenia lokali mieszkalnych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą powiększać ich wartość początkową ustaloną w oparciu o art. 22g ust. 1 ww. ustawy, stanowiący podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22 ust 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast odsetki zapłacone po tym dniu będą bezpośrednio stanowiły koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-143/08/JSz
  Czy w przypadku skorzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej gdy wnioskodawca nosi się z zamiarem wynajęcia części mieszkalnej budynku osobom postronnym będzie zobowiązany do jej zwrotu?
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1044a/08/EŁ
  Określenie miejsca świadczenia i opodatkowania usług wynajmu pracowników na rzecz kontrahentów unijnych oraz sposób wykazania tych usług w deklaracji podatkowej.
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1824/08/ES
  możliwość dokumentowania fakturą VAT wynajmu komina pod budowę nadajnika telefonii komórkowej
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-40/09/IK
  Opodatkowanie wynajmu pomieszczeń dodatkowych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1132/08/BG
  W związku z opisanym stanem faktycznym, Spółka zwraca się pytaniem czy jest zobowiązana do pobrania i zapłaty podatku u źródła w Polsce zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy zaś nie podlega tym przepisom i należy stosować przepisy kraju w którym urządzenia są faktycznie użytkowane tj. w opisanym przypadku na Litwie?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1630/08-2/KK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, w którym koszty związane z wynajmem i używaniem podczas podróży zagranicznej samochodu osobowego w całości stanowią koszty uzyskania przychodów?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-219/08-4/KT
  Wnioskodawcy przysługuje, na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących powyższe wydatki, o ile nie występują przesłanki ograniczające to prawo, wynikające z powołanego wyżej art. 88 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1110/08/MK
  Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie rodziła powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1390/08-2/JB
  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Działalność strony to usługi dźwigowe sklasyfikowane pod nr PKD 45.50 Z (wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską). Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny należy uznać, iż przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 5,5%.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-63/09-4/EK
  Czy, jeżeli Spółka odda zakupiony lokal w najem osobie fizycznej będzie mogła kontynuować odpisy amortyzacyjne?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-207/08-2/PS
  Osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą (polski rezydentem podatkowy) wynajmujący samochód od podmiotu niemieckiego jest zobowiązany pobierać jako płatnik, na podstawie art. 26 ust.1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od wypłaconych na rzecz podmiotu niemieckiego należności. Jednak na mocy art. 21 ust. 2 i art. 26 ust. 1 tejże ustawy w związku z art. 12 ust. 2 umowy polsko - niemieckiej, o ile podmiot niemiecki w dniu wypłaty jest ich właścicielem, polsko podmiot (najemca) ma prawo obniżyć stawkę podatku do wysokości 5 % kwoty brutto tych należności, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podmiotu niemieckiego dla celów podatkowych uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1623/08-2/JG
  Wydatki poniesione na usługi poszukiwania najemców należą do kategorii kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z przychodami i zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP zd, pierwsze podlegają rozliczeniu dla celów podatkowych na bieżąco, tj. w momencie ich poniesienia.
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1439/08-2/KS
  1.Czy osoba fizyczna przy wynajmie lokalu mieszkalnego na podstawie umowy wynajmu może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10% przez 10 lat?2. Jak określić wartość początkową lokalu? Czy zgodnie z art. 22g ust. 8 zasadne będzie samodzielne dokonanie wyceny uwzględniając ceny rynkowe środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji?
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1320/08-2/AM
  Jaką kwotę ulgi należy zwrócić w związku ze sprzedażą tego mieszkania przed upływem 10 lat?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1280/08-2/AM
  Do kosztów uzyskania przychodów z najmu można zaliczyć wydatki ponoszone w celu utrzymania (zabezpieczenia) budynku mieszkaniowego w trakcie czasowego braku najemcy, których wysokość nie jest uzależniona od faktu jego wynajmowania. Do takich wydatków można zaliczyć m.in. opłaty wnoszone do spółdzielni obejmujące koszty sprawowania zarządu i administracji osiedlem mieszkaniowym, fundusz remontowy, ubezpieczenie lokalu, składniki stałe opłat za energię oraz centralne ogrzewanie, opłaty za utrzymanie linii telefonicznej radia, telewizji, internetu, które nie są uzależnione od wielkości zużycia. Kosztem uzyskania przychodów będą również wydatki ponoszone w związku z konserwacją i odnowieniem budynku przeznaczonego do wynajmu jak również pielęgnacją działki.
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-83/08/EJ
  Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w części związanej z wykonywaniem czynności opodatkowanych
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-150/08-3/RK
  Z przepisu ust. 4 art. 91 ustawy wynika, iż w przypadku gdy w okresie korekty przewidzianej dla środków trwałych, nieruchomości i praw wieczystego użytkowania, nastąpi ich sprzedaż, uważa się że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Skoro zaś podział majątku likwidacyjnego Wnioskodawcy pomiędzy wspólników mieści się w definicji odpłatnej dostawy towarów, a ta z kolei jest sprzedażą w rozumieniu ustawy, zatem przepisy dotyczące art. 91 ustawy będą miały zastosowanie w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym.
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1559/08-4/EŻ
  Poniesiona strata na działalności, z której dochody są wolne od podatku nie może obniżać dochodów z opodatkowanej działalności. W takim przypadku podatnicy są zobowiązani wykazać z działalności stratę ze źródła przychodów, z którego dochody są wolne od podatku, stanowiącą nadwyżkę kosztów podatkowych nad przychodami z tej działalności. W ten sposób zostanie wykazany dochód na opodatkowanej działalności
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-705/08-5/KS
  1. Czy koszty noclegu w hotelu w części przekraczającej limit hotelowy stanowią koszt uzyskania przychodu? 2. Czy zwrot poniesionych przez pracownika kosztów dojazdów z dworca i do dworca oraz dojazdów komunikacji miejscowej w kwocie przekraczającej ryczałty jakie przysługiwałyby pracownikowi na podstawie cytowanego rozporządzenia stanowią dla Instytutu koszt uzyskania przychodu? 3. Czy w przypadku wynajęcia samochodu z kierowcą za przewóz trzech pracowników z dworca do miejscowości docelowej konieczna jest ewidencja przebiegu pojazdu, czy w części przekraczającej limit wydatków na ten cel określonych przepisami koszty te stanowią koszty uzyskania przychodu? 4. Czy należności wypłacone pracownikowi z tytułu dojazdu pracownika np. z lotniska do hotelu w części przekraczającej ryczałt określony rozporządzeniem stanowią koszt uzyskania przychodu?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-705/08-6/KS
  1. Czy koszty noclegu w hotelu w części przekraczającej limit hotelowy stanowią koszt uzyskania przychodu? 2. Czy zwrot poniesionych przez pracownika kosztów dojazdów z dworca i do dworca oraz dojazdów komunikacji miejscowej w kwocie przekraczającej ryczałty jakie przysługiwałyby pracownikowi na podstawie cytowanego rozporządzenia stanowią dla Instytutu koszt uzyskania przychodu? 3. Czy w przypadku wynajęcia samochodu z kierowcą za przewóz trzech pracowników z dworca do miejscowości docelowej konieczna jest ewidencja przebiegu pojazdu, czy w części przekraczającej limit wydatków na ten cel określonych przepisami koszty te stanowią koszty uzyskania przychodu? 4. Czy należności wypłacone pracownikowi z tytułu dojazdu pracownika np. z lotniska do hotelu w części przekraczającej ryczałt określony rozporządzeniem stanowią koszt uzyskania przychodu?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1495/08-2/JG
  Czy wydatki związane z jednorazową opłatą za pośrednictwo przy wynajmie lokalu oraz z użytkowaniem wynajętego lokalu wynikające z umowy najmu tj. opłaty za czynsz oraz opłaty za media ponoszone przez Bank do czasu oddania inwestycji w obcym środku trwałym zwiększają wartość tej inwestycji?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-746/08/IK
  Opodatkowanie wynajmu pomieszczeń dodatkowych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-37/09/IK
  Opodatkowanie wynajmu pomieszczeń dodatkowych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-598/08/PS
  Czy dochód osiągany przez wspólnotę mieszkaniową z wynajmu części wspólnych nieruchomości jest przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a uzyskany z tego źródła dochód jest zwolniony z podatku dochodowego na mocy art. 17?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-296/08-2/AJ
  Czy w rozumieniu przepisów Konwencji przedstawiona sytuacja spowoduje powstanie zakładu o którym mowa w art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 5 pkt 1 i 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z dnia 2 września 1991 r. ? Czy dochody osiągane ze sprzedaży nieruchomości położonych w Polsce będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce ? Czy dochody osiągane z wynajmu nieruchomości, położonych w Polsce będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce ? Czy koszty poniesione w Polsce (zarówno bezpośrednie jak i pośrednie) związane z transakcjami nabywania i sprzedaży nieruchomości będą pomniejszały dochód osiągnięty na sprzedaży tych nieruchomości podlegający w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym ? Czy koszty poniesione w Szwajcarii a dotyczące nieruchomości nabywanych i sprzedawanych w Polsce, będą pomniejszały dochód osiągnięty ze sprzedaży tych nieruchomości podlegający opodatkowaniu w Polsce ? Jaką ewidencję Spółka powinna prowadzić w celu ustalenia dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości położonych w Polsce ? W jaki sposób Spółka powinna dokonać rozliczenia i zapłaty tego podatku i jaką oraz w jakim terminie złożyć deklarację ? Czy dochody z odsetek od pożyczek udzielonych polskim spółkom w których będzie posiadała udziały będą opodatkowane podatkiem dochodowym w Polsce ? Czy dochody z tytułu dywidend wypłacanych przez polskie spółki spółce szwajcarskiej będą opodatkowane podatkiem dochodowym w Polsce ? Czy dochody ze sprzedaży udziałów w polskich spółkach będą opodatkowane podatkiem dochodowym w Polsce?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1194/08-2/IF
  Opodatkowanie przychodów z wynajmu nieruchomości
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-119/08-2/PS
  Czy w przypadku wynajęcia na długi okres towarowych wagonów kolejowych i płacenia z tego tytułu opłat licencyjnych do Szwajcarii Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłacenia 20% lub po przedłożeniu certyfikatu rezydencji 10% podatku u źródła do polskiego US?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-614a/08/PS
  Czy dochody uzyskiwane z lokali użytkowych przydzielonych na prawach własnościowych należy traktować jako uzyskane z innej działalności gospodarczej i opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-666/08-2/ES
  Zaliczenie odsetek (w stosownej proporcji) od kredytu bankowego zaciągniętego na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego celem wynajęcia jego części, do kosztów uzyskania przychodów.
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1453/08-2/ECH
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa winna odprowadzać podatek od dochodu z wynajmu schowków w części wspólnej? Czy Wspólnota Mieszkaniowa winna odprowadzać podatek od dochodu z czynszu za stację T… i kablownię? Czy Wspólnota Mieszkaniowa winna odprowadzać podatek od dochodu z odsetek uzyskanych z nocnego inwestowania środków z rachunków bieżących? Czy Wspólnota Mieszkaniowa winna odprowadzać podatek od dochodu z odsetek uzyskanych z lokat terminowych?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1455/08-4/ECH
  Czy pożytki z tytułu wynajmu miejsc parkingowych na rzecz członków Wspólnoty - są zwolnione z podatku dochodowego jako zaliczone do grupy związanej z gospodarką zasobami mieszkalnymi? Czy pożytki te są dochodami opodatkowanymi?
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-587/08/PS
  Czy w związku z tym, że garaże Spółdzielni nie są pomieszczeniami przynależnymi, dochody związane z nimi należy kwalifikować jako osiągane z pozostałej działalności gospodarczej i opodatkować, czy też pomimo, że nie są pomieszczeniami przynależnymi, traktować jako związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i po przeznaczeniu na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, traktować jako zwolnione od podatku?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1032/08/KB
  kwalifikowanie otrzymanych należności czynszowych oraz poniesionych wydatków, dotyczących okresu przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do źródła tzw. najmu prywatnego
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-791/08/KB
  kwalifikacja przychodów z najmu do odpowiedniego źródła przychodów
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-851/08/AF
  Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących bieżącej eksploatacji wynajętej nieruchomości?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/231/SOH/08/PK-625/08
  Wynagrodzenie dla Wspólnoty w postaci ww odsetek nie stanowi przychodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a ewentualny dochód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy bowiem przypomnieć, że dla zwolnienia z podatku istotny jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód, ale również źródło pochodzenia tego dochodu.
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-53/08-2/DG
  Na podstawie art. 7 ust. 1 umowy polsko-litewskiej, zyski przedsiębiorstwa z siedzibą w W z tytułu wynajmu stanowiska na hali, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium Litwy. Tym samym Podatnik nie jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy.
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-839/08-2/MN
  Nazwa usługi/towaru na fakturze VAT.
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1107/08-4/MO
  Z istoty rozwiązań zawartych w w/w przepisach wynika, że kwota uzyskana ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu użytkowego wykorzystywanego w prowadzeniu działalności gospodarczej stanowić będzie przychód z tej działalności. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegał będzie dochód stanowiący różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych.
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-527a/08/MR
  Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości wraz z gruntem, kwoty uprzednio odliczone od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na budownictwo wielorodzinne na wynajem, do których Wnioskodawca utracił prawo, winien wykazać w innych źródłach przychodu z działalności gospodarczej w PIT-36 na zasadach ogólnych wg skali podatkowej czy też w 2008 r. może doliczyć kwoty uprzednio odliczone do rocznego zeznania PIT-36L?
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-516/08/PS
  Czy poniesione koszty remontu rozliczane poprzez kompensatę wystawionych przez strony faktury i rachunku stanowią koszt uzyskania przychodu opodatkowanego, tj. wynajmu ściany w budynku?
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-527b/08/MR
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości wraz z gruntem Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia z 10% zryczałtowanego podatku od uzyskanego przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1398/08-2/MS
  CIT w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-25/08-2/IŚ
  Czy od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów Stowarzyszenie winno opłacać podatek dochodowy od osób prawnych? Czy wynajem części pomieszczeń, jak i pobierania opłat za wynajem kortów Stowarzyszenie winno traktować jako działalność gospodarczą, a w związku z tym prowadzić odrębną księgowość dla działalności statutowej i gospodarczej zgodnie z ustawą o rachunkowości?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-1684/08-3/MP
  Wnioskodawca od dnia 1 listopada 2008 r. nie będzie zobowiązany do stosowania kasy rejestrującej jeżeli obrót z tytułu najmu nieruchomości będzie dokumentować za pomocą rachunków.
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-811/08-3/ISN
  Zastosowanie zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, o którym mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia w związku ze świadczeniem usług wynajmu nieruchomości na własny rachunek świadczonych przez Spółkę komunalną nie będącą spółdzielnią mieszkaniową ani wspólnotą mieszkaniową.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-811/08-2/ISN
  Zastosowanie zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, o którym mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia w związku ze świadczeniem usług wynajmu nieruchomości na własny rachunek świadczonych przez Spółkę komunalną nie będącą spółdzielnią mieszkaniową ani wspólnotą mieszkaniową.
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-816c/08/RS
  Jaką stawkę VAT należy zastosować na świadczone usługi najmu lokali na cele niemieszkaniowe o symbolu PKWiU 70.20.12-00?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-722/08/BG
  Czy opisane powyżej wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z nabyciem usług wykonywanych przez zagranicznych konsultantów w Polsce stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy pdop ?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-23/08-4/MW
  Czy beneficjentem dywidend wypłacanych przez Spółkę będzie X czy też poszczególni inwestorzy? Czy słuszne jest założenie, że w przypadku uznania X za beneficjenta dywidend, może on przy spełnieniu formalnych warunków (np. przedłożeniu certyfikatu rezydencji) w przypadku wypłacanych dla niego dywidend zastosować przepisy art. 10 ust. 2 lit. a umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, bądź też art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-673/08/ZK
  Czy wydatki takie jak czynsz oraz opłaty eksploatacyjne związane z wynajmem mieszkania w W. stanowią koszty uzyskania przychodów firmy?
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-824/08-2/AI
  Czy wynajem lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie załącznika nr 4 poz. 4 - "wykaz usług zwolnionych od podatku" oraz czy sprzedaż przed zasiedleniem będzie objęta 7% stawką podatku VAT? Gdyby sprzedaż nastąpiła po jakimś okresie dzierżawy, to czy będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-654/08-2/AK
  1. Czy koszt zakwaterowania należy włączyć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości? 2. Czy można wyłączyć z podstawy opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszt zakwaterowania w kwaterze prywatnej świadczonej usługi wynajmowania na cele zbiorowego zakwaterowania - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł? 3. Czy koszt wyżywienia należy włączyć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości? Jeżeli któryś z powyższych składników podlega włączeniu do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych to czy należy go ujmować jako składnik wynagrodzenia w wartości brutto czy netto (Spółka nie posiada prawa do odliczenia usług gastronomicznych i noclegowych na podstawie ustawy o VAT)? 4. Czy wprowadzony aneksem do regulaminu wynagradzania dodatek za rozłąkę dla osób, którym pracodawca finansuje koszt zakwaterowania i wyżywienia i którzy nie mają możliwości codziennego powrotu do miejsca zamieszkania w wysokości diety za czas podróży służbowej na obszarze kraju za każdy dzień korzysta na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1367/08/MK
  Czy zawarcie z gminą umowy najmu oraz umowy przedwstępnej sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami mieszkalnymi na wynajem skutkuje utratą prawa do ulgi?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-892/08-2/EC
  PIT - w zakresie prawidłowości zakwalifikowania faktur wystawianych za "opłaty eksploatacyjne" jako miesięczny przychód z działalności gospodarczej
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-892/08-3/EC
  Opłaty eksploatacyjne należą do tzw. kosztów pośrednich, których nie można w sposób bezpośredni przypisać do konkretnego przychodu. A zatem, jeśli Wnioskodawca ewidencjonuje koszty uzyskania przychodów wg zasady opisanej powyżej, w myśl art. 22 ust. 5c należy je rozliczać proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić iż moment zaliczenia wydatków z tytułu "opłat eksploatacyjnych" do kosztów uzyskania przychodów zależy od sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów oraz okresu którego dotyczą.
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1464/08-2/AK
  - właściwym dokumentem potwierdzającym obciążenie Najemcy kosztami związanymi z usługą najmu, tj. zarówno kosztami czynszu najmu za użytkowanie budynku jak i kosztami "opłat eksploatacyjnych" są faktury VAT- właściwą formą dokonania rozliczenia "opłat eksploatacyjnych" za rok 2008 będzie wystawienie faktur VAT korygujących do faktur VAT wystawianych na rzecz Najemcy z tytułu "opłat eksploatacyjnych" w każdym miesiącu roku 2008- w odniesieniu do usługi najmu i związanej z nią usługi dotyczącej przeniesienia "opłat eksploatacyjnych" nie będą miały zastosowania ani obniżone, preferencyjne stawki podatku VAT ani też zwolnienie z podatku od towarów i usług; usługa będzie opodatkowana podstawową stawką podatku VAT w wysokości 22%.
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-861/08-5/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23.10.2008 r.(data nadania 23.10.2008 r., data wpływu 24.10.2008 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-861/08-3/EC z dnia 15.10.2008 r. (data doręczenia 23.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zal ...
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-810/08/MM
  Czy powstaną konsekwencje podatkowe, w sytuacji gdy część wydatków na zakup gruntu została odliczona od dochodu w zeznaniu za rok 1999 w ramach ulgi na zakup gruntu pod wynajem, a następnie, tj. w roku 2005 i 2008 grunt ten został przekazany synowi w formie darowizny?
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-527/08-4/AG
  1. Czy raty odsetkowe od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania przeznaczonego obecnie pod wynajem , a docelowo na biuro tłumaczenia przysięgłego Wnioskodawca może traktować jako koszt uzyskania przychodu? Pytanie o zaliczenie w koszty uzyskania przychodów dotyczy także innych kosztów związanych bezpośrednio z kredytem zaciągniętym na zakup mieszkania - koszt ubezpieczenia pomostowego, koszt ubezpieczenia na życie (warunek konieczny udzielenia kredytu), koszt ubezpieczenia nieruchomości, itp. 2. Czy możliwe będzie zaliczenie w koszty innych wydatków, które mogą powstać w związku z kredytem? 3. Czy w koszty Wnioskodawca może zaliczyć te koszty, które już poniósł - dotychczas zapłacił m.in. jedną ratę, jedną składkę ubezpieczeniową na życie, ubezpieczenie mieszkania, które jest wymogiem wynikającym z umowy?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-661/08-2/MN
  Sprzedaż nieruchomości gruntowej. Wnioskodawca jest współwłaścicielem działki, czynnym podatnikiem VAT z tytułu wynajmu lokali, grunt jest wynajmowany podmiotowi gospodarczemu jako parking.
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-715/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-671b/08/DM
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur VAT wystawianych przez wynajmującego, w związku z tym, że Wnioskodawca będzie obciążać podatkiem od towarów i usług z tytułu umowy najmu tej samej nieruchomości podmiot, który zamierza podnająć tę nieruchomość?
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-645/08-3/ISN
  Czy przekroczenie kwoty 50.000 zł ma wpływa na pkt 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-645/08-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku ze świadczeniem usług wynajmu nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 14 ...
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-902/08-2/EC
  Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast otrzymane przez podatnika od najemcy należności z tytułu opłat do spółdzielni mieszkaniowej jak i opłaty eksploatacyjne nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych pod warunkiem, że najemca został zobowiązany w umowie do ponoszenia wydatków związanych z eksploatacją wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-641/08/AJ
  1. Czy Spółka zobowiązana będzie od 1 listopada 2008 r. ewidencjonować obroty z tytułu wynajmu mieszkań dla osób fizycznych przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeżeli usługi te nie będą w całym zakresie dokumentowane fakturą? 2. Czy w związku z tym, że wszystkie należne opłaty za wynajem mieszkań w całości dokonywane są za pośrednictwem poczty tub banku na rachunek bankowy spółki oraz, że spółka prowadzi szczegółowe ewidencje i dowody do tych transakcji, zastosowanie znajdzie zwolnienie ze stosowania kas rejestrujących i wystawiania faktur określone w poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-773/08/RM
  Czy wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów z wynajmu budynku położonego na nieruchomości koszty ubezpieczenia budynku w całości.Czy wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów z wynajmu budynku położonego na nieruchomości koszty podatku od nieruchomości dotyczące budynku w całości.
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-522/08/RM (KAN-6684/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani S. przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 02 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych na wynajem mieszkania, związan ...
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-715/08-6/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej (pytanie 5 i 6 wniosku), uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/ ...
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-925/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2008r. (data wpływu 17.06.2008r.) uzupełnionego doręczonym pełnomocnictwem (data wpływu 06.08.2008r.) na wezwanie Nr IP-PB3-423-925/08-2/KB z dnia 23.06.2008r. (data nadania 23.07.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawid ...
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-605/08/LŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008r. (data wpływu 25 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 sierpnia 2008r. (data wpływu 14 sierpnia 2008r.) oraz pismem z dnia 11 września 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z prowadzoną i ...
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1312/08-2/IG
  Jaką stawką należy opodatkować wynajem mieszkań na cele mieszkalne?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1203/08-2/AK
  Nieruchomość będąca przedmiotem transakcji będzie wykorzystywana przez Nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i jeżeli nie zajdą okoliczności wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, Nabywcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony związany z nabyciem przedmiotowej Nieruchomości.
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-411/08-2/ES
  Opodatkowanie przychodu z najmu własnego mieszkania.
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1359/08-5/JB
  wynajem apartamentu wczasowego w hotelu przez podatnika nieposiadajacego siedziby ani miejsca zamieszkania na terytorium RP podlega opodatkowaniu VAT, bez względu na wysokość uzyskanego obrotu
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-596/08/DM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 25 lipca oraz 5 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług wynajmu pomieszczeń pomocniczych w budynkach mieszkalnych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniow ...
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-839/08/PK (KAN-5695/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008r. (data wpływu 5 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2008r. (data wpływu 21 sierpnia 2008.), pismem z dnia 27 sierpnia 2008r. oraz dwoma pismami z dnia 28 sierpnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia wysokości obrotu -jest n ...
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-898/08-4/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.), w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 16.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-894/08-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008 r., (data wpływu 02.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych
  - w części zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przelotami samolotowymi ...
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-448/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008 r. (data wpływu 20 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku, czynności wykonywanych przez Parafię polegających na najmie ...
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-367/08/IK
  prawo do odliczenia podatku naliczonego
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-881/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 03.06.2008r. (data wpływu 16.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania:
  - czy dochód z wnoszonych opłat z tytułu wydzierżawiania ...
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-739/08-3/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008r. (data wpływu 14 maja 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego -jest prawidłowe.W dniu 14 maja 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od os ...
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-954/08-4/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 15 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego wynajmowania hali sportowej na organizację imprez sportowych -jest nieprawidłowe.W dniu 15 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-688/08-3/MW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.04.2008r. (data wpływu 08.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Spółkę jako wspólnika niemieckiej spółki komandytowej prowadzącej na terytorium Polski działalność gospodarczą (wynajem nieruchomości) za pośrednictwem ...
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-280/08-2/ŁM
  Czy dochód uzyskany przez Spółdzielnię Mieszkaniową z najmu pomieszczeń oraz dzierżaw terenów pod stacje transformatorowe zwolniony jest z podatku dochodowego od osób prawnych?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-396/08-2/EN
  Czy zwracana Wnioskodawcy kwota ubezpieczenia lokalu może być przez niego refakturowana jako sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-396/08-3/EN
  Czy zwracana Wnioskodawcy kwota ubezpieczenia lokalu może być przez niego refakturowana jako sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-381/08-2/JK
  Opodatkowanie dochodu z najmu lokalu na cele użytkowe.
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-237/08-2/MM
  Czy wydatki na: - zakup produktów spożywczych oraz usług gastronomicznych, w tym alkoholowych, - napiwki, - usługi hotelowe, - usługi transportu lotniczego oraz pozostałego transportu, tj. bilety lotnicze, PKP, Taxi (transport kolejowy, taksówki, komunikacja miejska), - ubezpieczenia uczestników (grupowe, indywidualne), - organizację wycieczek dla uczestników, - opłaty rejestracyjne, - wynajem sal, - materiały konferencyjne, szkoleniowe, - wynagrodzenia wykładowców, prelegentów, - imprezy towarzyszące, tj. bilety do teatru, kina, wycieczki,przeznaczone do obsługi konferencji, szkoleń, spotkań promocyjnych pracowników z innych firm (lekarzy, służb technicznych) w postaci przeszkolenia w zakresie zaawansowanej wiedzy związanej z oferowanym produktem Spółki stanowią w całości koszt uzyskania przychodu?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-323/08/AP
  Jak rozliczać przychody uzyskiwane z tytułu umieszczania reklam internetowych innych podmiotów na własnej strony internetowej?
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-303/08/KB
  obowiązek dokonania przeksięgowań w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów w związku z wynajmem składnika majątku zakupionego i zakwalifikowanego jako towar handlowy
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-577/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania zysków spółki zagranicznej na terytorium Polski -jest nieprawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-265/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do uzyskania zwrotu poniesionych wydatków -jest nieprawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-379/08-2/BD
  Czy z uwagi na prowadzoną działalność w zakresie usług informatycznych opodatkowaną stawką 22%, poszerzenie działalności o wynajem pokoi na cele mieszkalne na pobyt czasowy należy traktować jako sprzedaż zwolnioną od podatku VAT?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-625/08-2/IB
  W kontekście powyższego stanu faktycznego Spółka wnosi o udzielenie informacji co do zakresu stosowania przepisu art. 88 ust. 3a pkt. 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. a mianowicie prosi o odpowiedź na następujące pytania: Czy obciążenie Spółki kwotą dodatkowych wydatków związanych z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości, obejmujących kwotę należnego podatku od nieruchomości, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako element kalkulacyjny należności dla Wynajmującego z tytułu usługi najmu? Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturze otrzymanej przez Spółkę od Wynajmującego, skalkulowanego od kwoty należności z tytułu najmu obejmującej podatek od nieruchomości?
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-554/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki na usługi sal balowych -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-210/08-4/AK
  1. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien dokonać skorygowania wydatków na budowę domu, rozliczonych w ramach ulgi budowlanej? 2. Czy Wnioskodawca powinien zwrócić nadpłaty podatku dochodowego wykazywane w zeznaniach podatkowych?
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-559/08/BD (KAN-2905/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 19 marca 2008r.), uzupełnionym w dniu 17 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zaliczenia do przychodu pracownika świadczeń w postaci udostępnienia pracownikom lokalu mieszkaln ...
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-529/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008r. (data wpływu 31.03.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu -jest prawidłowe.W dniu 31.03.2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od os ...
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-490/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.03.2008r. (data wpływu 17.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu rozliczenia kosztów/przychodów w działalności polegającej na wynajmie powierzchni w centrach handlowych -jest prawidłowe.W dniu 17.03.2008 r. wpłynął wniosek o wydanie interpr ...
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-491/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.03.2008r. (data wpływu 17.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu rozliczenia kosztów w działalności polegającej na wynajmie powierzchni w centrach handlowych -jest nieprawidłowe.W dniu 17.03.2008 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji i ...
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-371/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. do Biura KIP w Lesznie wpłynął ww. wniosek o udzielenie ...
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-402/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 03.04.2008 r. (data wpływu 07.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu -jest prawidłowe.W dniu 07.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-259/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 03.03.2008 r. (data wpływu 05.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do dokonanych odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali na wynajem -jest ...
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-345/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie naliczania odpisów amortyzacyjnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 17.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-345/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie naliczania odpisów amortyzacyjnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 17.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-762/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana...................., przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży lokalu handlowo - użytkowego -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-372/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008 r. (data wpływu 25 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 25 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-400/08/BG (KAN-1691/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08 lutego 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. obowiązku pobrania podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od wypłaty n ...
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB/415-156/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 4 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z tytułu wynajmu środków trwałych -jest prawidłowe.W dniu 18 lutego 2008 r. w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu został złożony ww. wniosek o ...
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-113/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 13 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-132/08/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 r. (data wpływu 22 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-123/08/LŻ
  Zastosowanie stawki podatku VAT przy comiesięcznej opłacie za wynajem lokalu, w którym najemca zarejestrował działalność gospodarczą.
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-231/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008r. (data wpływu 30 stycznia 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznych -jest nieprawidłowe.W dniu 30 stycznia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku doch ...
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-212/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2008r. (data wpływu 24.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytułu:
  - dochodów z lokali użytkowyc ...
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-215/08-3/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2008 r. (data wpływu 25.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W dniu 25.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-158/08/HK
  Czy kwoty otrzymane przez wnioskodawcę od Spółdzielni Rolniczej (czynsz dzierżawny za grunty rolne dzierżawione na cele produkcji rolnej oraz część kwoty uzyskanej z dopłat unijnych do produkcji rolnej) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-38/08/PK
  określenia stawki podatku VAT dla wynajmu sali gimnastycznej przez szkołę
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-39/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 10 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu -jest prawidłowe.W dniu 10 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-56/08-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 17 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu -jest prawidłowe.W dniu 17 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-47/08/ESZ (KAN-435/01/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani S. przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 15 stycznia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku zapłaty podatku od wynajmu lokalu, gdy czynsz stanowi ratę zaciągniętego kredytu -jest nieprawidłowe.W dniu 15 stycznia 2008 r. wpłynął do t ...
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-79/08-5/DS
  1) Czy przychody Wspólnoty Mieszkaniowej pochodzące z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i lokali indywidualnych uiszczanych przez właścicieli lokali są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?2) Czy dochody uzyskane z tytułu prawa indywidualnego użytkowania części nieruchomości wspólnej tj. komórki przez właściciela lokalu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-79/08-4/DS
  1) Czy przychody Wspólnoty Mieszkaniowej pochodzące z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i lokali indywidualnych uiszczanych przez właścicieli lokali są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?2) Czy dochody uzyskane z tytułu prawa indywidualnego użytkowania części nieruchomości wspólnej tj. komórki przez właściciela lokalu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-86/08/MS
  prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakup lokalu mieszkalnego (apartamentu) przeznaczonego na wynajem
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-93/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2008r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie: 15 stycznia 2008r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku: 21 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2008r. (data wpływu 17 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ...
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-18/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2008 r. (data wpływu 7.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie utraty uprawnienia do ulgi odsetkowej w związku z wynajęciem mieszkania -jest prawidłowe.W dniu 7.01.2008 r. został złożony, ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-34/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani R. K., przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu: 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania najmu lokali użytkowych- jest prawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-515/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu przeznaczonego na działalność gospodarczą -jest prawidłowe.W dniu 27.12.2007 r. został złożony ww. w ...
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-40/08-4/MM
  Czy dochody wspólnoty takie, jak: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach i lokatach bankowych, odsetki od bieżących zaległości właścicieli - zapłacone lub tylko naliczone, otrzymane odszkodowania OC (regres) za szkodę na nieruchomości, zwrot kosztów sądowych i komorniczych z windykacji właścicieli, otrzymane środki pieniężne z tytułu reklam na budynku lub wynajmu części wspólnych właścicielom są związane z gospodarką mieszkaniową. Czy jest to działalność gospodarcza?
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-518/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2007 r. (data wpływu 17.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie indywidualnej stawki amortyzacyjnej -jest prawidłowe.W dniu 17.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczące ...
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-3/08-6/DS
  Czy dochody Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu czynszu najmu części nieruchomości wspólnej są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych jako dochody uzyskane z działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej, a przeznaczone na utrzymanie tych zasobów?
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-370/07/EJ
  usługa wynajmu koparki z operatorem podlega opodatkowaniu stawką 22% VAT.
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-693/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z wynajmem lokalu mieszkalnego oraz w zakresie prawa do tzw. "ulgi odsetkowej" oraz dotyczącej przepisó ...
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-540/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.12.2007 r. (data wpływu 07.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej -jest nieprawidłowe.W dniu 07.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-727D/07/DM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.) uzupełnionym pismami z dnia 8 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynajmu sal dydaktycznych -jest prawidłowe.W dniu 21 grudnia 2007 roku został złożony wniosek uzupełniony pismami z dnia ...
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-673/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 8 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ewentualnych konsekwencji, jakie mogą zaistnieć w przypadku wynajmu części mieszkalnej budynku, który wznoszony był przy wykorzystaniu tzw. dużej ulgi budowlanej -jest ...
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-508/07-3/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.11.2007r. (data wpływu 27.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu rozliczenia kosztów/przychodów w działalności polegającej na wynajmie przestrzeni biurowych -jest prawidłowe.W dniu 27.11.2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywi ...
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-572/07-4/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2007 r. (data wpływu 28.11.2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 05.02.2008 r. (data wpływu 08.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przekroczenia limitu 10.000 euro -jest prawidłowe.W dniu 26.11.2007 r. Izba Skarbowa w Warszawie przesłał ...
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-24/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 27.11.2007 r. (data wpływu 17.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wspólnotę z wynajmu części wspólnych -jest prawidłowe.W dniu 17.12.2007 r., został złożony wniosek o udzielenie pise ...
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-208/07-5/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej P.B. "K.-B." K. N., A. N., przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) uzupełnionym w dniu 12 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przeznaczenia na wynajem lokali mieszkalnych będących towarem handlowym- jest ...
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-169/07-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego- jest prawidłowe.W dniu 20 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-164/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani U. K., przedstawione we wniosku z dnia 06 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku- jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-643/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu 20 grudnia 2007 r.) uzupełniony pismem z dnia 11 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania należności za koszty ogrzewania, fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne -jest nieprawidłowe.W dniu 23 listopada 2007 roku ...
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-38/08-2/DG
  Ponoszone przez Spółkę wydatki na zorganizowanie imprez mających na celu wspieranie sprzedaży (zarówno egzemplarzowej jak i sprzedaży powierzchni reklamowej) będą sprzyjać tworzeniu oraz utrwalaniu pozytywnego wizerunku Spółki na zewnątrz. Odpowiednia sala, w której będzie zorganizowana impreza, jej wystrój, przygotowanie scenografii, zapewnienie obsługi technicznej, program artystyczny (np. prowadzący, orkiestra, hostessy), usługi cateringowe wpływać będą niewątpliwie na lepsze postrzeganie przez obecnych i potencjalnych klientów (czytelników i reklamodawców) Spółki i utrwalanie jej pozytywnego wizerunku. Trudno się również zgodzić z Wnioskodawcą, iż imprezy te, poprzez nadanie im "tematycznego" charakteru nie mają na celu ukazania wystawności, okazałości, wysokiego standardu a jedynie wspieranie sprzedaży. Czasochłonne i kosztowne działania w związku ze zorganizowaniem imprezy oraz zapewnienie uczestnikom m.in. programu artystycznego (orkiestra, prowadzący, hostessy) czy usług cateringowych kształtują pozytywny wizerunek Spółki, a przez to noszą znamiona definicji reprezentacji
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-514/07-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 21.11.2007 r. (data wpływu 29.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodów uzyskanych przez Wspólnotę z wynajmu części wspólnych -jest nieprawidłowe.W dniu 29.11.2007 r., został złożony wniosek o udzielenie pisemne ...
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-479/07-4/ER
  Czy w opisanym stanie faktycznym od dnia 1 stycznia 2007 r. podatnik jest zobowiązany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności czy dochody uzyskiwane z tytułu czynszu najmu ściany budynku należącego do podatnika są dochodami uzyskanymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-370/07-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej X przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi wynajmu pomieszczeń pomocniczych w budynkach mieszkalnych oraz opodatkowania opłat stanowiących pokrycie kosztów związan ...
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-202/07-5/EK
  Czy wydatki poniesione w związku z wynajęciem od osób trzecich mieszkań, które na podstawie umowy o pracę zawartej z osobami nie mającymi miejsca zamieszkania w Polsce, a wykonującymi w Polsce pracę, są udostępniane takim Pracownikom, mogą być rozpoznane przez Bank jako koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-575/07-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wnioskuz dnia 09 listopada 2007 r. (data wpływu 16 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zakupu usług pośrednictwa w wynajmie nieruchomości od podmiotu zagranicznego -jest prawidłowe.W dniu 16 listopada 2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pi ...
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-731/07/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 r. (data wpływu 17.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej -jest nieprawidłow ...
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-686/07-5/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala W przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007r. (data wpływu 10 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT od czynności wynajmu chłodni szpitalnej -jest prawidłowe.W dniu 7 grudnia 2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach przesłał do Biura Krajowej In ...
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-469/07-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 29.10.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodów uzyskanych przez Wspólnotę z wynajmu lokalu znajdującego się w nieruchomości wspólnej -jest nieprawidłowe.W dniu 19.11.2007 r., został złożony wniose ...
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-370/07/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15.10.2007r. (data wpływu 22.10.2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie rozliczania kosztów prowizji -jest prawidłowe.W dniu 22 października 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osó ...
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-144/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani I. P., przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu 17 października 2007 r.), uzupełnionym w dniu 8 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu- jest prawidłowe.W dni ...
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-552B/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 22 października 2007 roku został złożony wniosek o udz ...
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-552A/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy i wynajmu lokali -jest prawidłowe.W dniu 22 października 2007 roku został złożony wnio ...
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-466/07-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 09 października 2007r. (data wpływu 17 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej prawidłowej metody rozliczania dodatkowych świadczeń związanych z wynajmem -jest nieprawidłowe.W dniu 17 października 2007r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-159/07-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 05.10.2007 r. (data wpływu 11.10.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych- jest prawidłowe.W dniu 11.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-302/07-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02.10.2007r. (data wpływu 08.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie rozliczania kosztów prowizji -jest prawidłowe.W dniu 08 października 2007 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób p ...
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-299/07-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02.10.2007r. (data wpływu 08.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie rozliczania kosztów prowizji -jest prawidłowe.W dniu 08 października 2007 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób p ...
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-45/07-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. T.C. przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 28 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w przypadku świadczenia usług wynajmu umeblowanych lokali wczasowych -jest prawidłowe.W dniu 28 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-216a/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty przedstawione we wniosku (data wpływu 13 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad zwolnienia od podatku dochodu Wspólnoty na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy -jest prawidłowe.W dniu 13 grudnia 2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-151/07/BWo
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007r. (data wpływu 24 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego, w przypadku świadczenia usługi najmu pomieszczeń -jest prawidłowe.U Z A S A D N I E ...
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-118/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S. przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 18 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na wynajem mieszkania w miejscowości w ...
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-613/07-4/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27.11.2007 r. (data wpływu 29.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konieczności rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług -jest prawidłowe.W dniu 27.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-159/07/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 700) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007r. (data wpływu 11 września 2007r.), uzupełniony pismem z 4 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki przy opodatkowaniu wynajmu sali gimnastycznej -jest prawidłowe.W dniu 11 września 2007r. do tut. organu wpłynął ww. ...
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-389/07-2/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26.09.2007 r. (data wpływu 03.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowych stawek podatku przy świadczeniu usług sklasyfikowanych w PKWiU 92.61.10-00.00, PKWiU 80.10.12-00.10, PKWiU 92.62.12-00.00 -jest prawidłowe.W dniu 03.10.2007 r. został złożony w/w ...
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-85/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 29 sierpnia 2007r.), uzupełnionym w dniu 12 listopada 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z tego podatku uzyskiwanych przez wnioskodawcę dochodów z tytułu:1) wynajmu pokoi gościnnych ...
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-462/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007r. (data wpływu 7 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia budowanego lokalu -jest prawidłowe.W dniu 7 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-212/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18.09.2007 r. (data wpływu 27.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 27.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-74/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "E. - Z.", przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulg podatkowych - jest:
  - ...
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-42/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 07 sierpnia 2007 r. (data wpływu 13.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 13 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-136/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.08.2007 r. (data wpływu 31.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej ewidencji i identyfikacji podatników w zakresie zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 28.08.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-30/07-4/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19.07.2007 r. (data wpływu 23.07.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych (przeznaczonych na wynajem) przed upływem 10-ciu lat -jest nieprawidłowe.W dniu 23.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-30/07-5/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19.07.2007 r. (data wpływu 23.07.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych (przeznaczonych na wynajem) przed upływem 10-ciu lat -jest prawidłowe.W dniu 23.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-71/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 09.08.2007 r. (data wpływu 16.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem, utrzymaniem i wynajmem lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-5/07
  Czy dochód osiągany przez Spółdzielnię z wynajmu na cele mieszkaniowe lokalu mieszkalnego oraz pomieszczenia gospodarczego , garażu i gruntu znajdujących się w nieruchomosci wspólnej jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-151/3/07/AW
  Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi wynajmu "lockera" do instalacji odbiornika telewizyjnego SeeYourTV świadczonej na rzecz osób fizycznych zamieszkałych poza granicami Wspólnoty Europejskiej.
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-107/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 08 sierpnia 2007r. (data wpływu 16 sierpnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania bezumownego korzystania z przedmiotu najmu -jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 16 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/07/HM
  Według jakiej stawki VAT opodatkować usługi wynajmu pomieszczeń na cele mieszkalne ?
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-38/07
  Czy prawidłowo obliczana jest wartość stawki amortyzacyjnej w oparciu o przyjętą wartość wynikającą z pomnożenia ilości metrów kwadratowych wynajmowanej powierzchni przez 988,00 zł, czy można z dniem 1 stycznia 2008 roku "przejść na odpisy amortyzacyjne liczone od wartości lokali, kto może ustalić wartość wynajmowanego lokalu - czy tylko uprawniony rzeczoznawca czy może to być osoba mająca wiedzę w tym zakresie przez porównanie z wartościami podobnych lokali, podobnie usytuowanych w najbliższej okolicy.
 621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415-28/07/i-39a/AS
  Czy od kwoty przychodu można odliczyć kwotę wydatkowaną na remont nieruchomości przeznaczonej na wynajem?
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT2/443-90/07/299-106/AS
  Pytanie dotyczy wysokości limitu uprawniającego do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu wynajmu lokalu użytkowego, którego współwłaścicielami są małżonkowie.
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-32/07-2/GM
  Przychód z najmu mieszkania.
 624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-111627/VII/2007
  czy czynsz wynajmu za lokal, którego właścicielem jest jeden ze wspólników spółki cywilnej, będzie stanowił koszt uzyskania przychodów prowadzonej przez wspólników działalności?
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.0154/1/07
  Czy za wynajęty plac położony na gruntach Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym, podatnikiem podatku od nieruchomości jest użytkownik wieczysty?
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-35/07/AD
  Kwestia dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na:wynajem powierzchni wystawienniczej, zorganizowania i zabudowy stoisk, zakup gadżetów i nagród (z logo firmy) dla kontrahentów; zatrudnienie obsługi stoisk na targach, wydatki na usługi noclegowe i cateringowe dla osób obsługujących targi; zorganizowania poczęstunku oraz zapewnienia noclegu dla klientów, kontrahentów i gości firmy.
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423//23-A/07
  - Czy do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi można zakwalifikować odsetki za zwłokę uiszczane przez mieszkańców, odsetki od lokat bankowych, dochody z wynajmu lokali użytkowych oraz dochody z eksploatacji garaży przez mieszkańców ?- Czy do kosztów uzyskania przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi można zakwalifikować koszty prowadzenia windykacji należności, których źródłem są czynsze mieszkalne oraz opłaty za eksploatację lokali mieszkalnych ?
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-19/07
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tyt. wynajmu w/w pomieszczeń przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Czy opłaty naliczane za dodatkowy punkt świetlny należy wykazać w deklaracji CIT-8 jako przychód a poniesione z tego tytułu wydatki jako koszt podatkowy.
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/246/07/AT
  Dotyczy zaliczenia wydatków poniesionych na organizowanie szkoleń dla kontrahentów w kraju i za granicą, które obejmują koszt wynajmu hotelu, wyżywienia i transportu, do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/36/07/RC
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik jest użytkownikiem nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny. Tytuł prawny do wymienionej nieruchomości stanowi umowa użyczenia, którą podatnik zawarł z synem - właścicielem mieszkania. Zgodnie z klauzulą zawartą w umowie podatnikowi przysługuje prawo wynajmowania przedmiotowego mieszkania osobom trzecim, co też podatnik uczyniła oddając mieszkanie w najem. W piśmie z dn. 19 czerwca 2007 r.podatnik pyta, kto jest zobowiązany do uiszczania podatku dochodowego z tytułu najmu w/w lokalu mieszkalnego?
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.423/2b/2007
  Czy do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi można zakwalifikować dochody uzyskane z wynajmu lokali użytkowych (sklepy, punkty usługowe), które znajdują się w budynkach mieszkalnych (na parterze i w piwnicach) ?
 632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-219/07/AK
  Kiedy powstanie przychód z tytułu wynajmu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli faktura została wystawiona w styczniu 2007 za czynsz za miesiąc grudzień 2006 z terminem płatności przypadającym na styczeń 2007, a należność za nią została uregulowana w lutym 2007?
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-49-1/07
  Czy w związku z uzyskiwaniem dochodów z tytułu : wynajmu sal lekcyjnych na zajęcia dydaktyczne, wynajmu pomieszczeń osobom prywatnym prowadzącym działalność gospodarczą ( np. na prezentację towarów), wynajmu sali na zajęcia sportowe, wpłat darowizny oraz oprocentowania środków na koncie obowiązuje podatnika ustawa o podatku od towarów i usług i czy jest on obowiązany odprowadzać podatek VAT ( obroty za pierwsze półrocze 2007r. wyniosły 39.739,10 zł) ?
 634. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI443/617/07
  Czy czynności związane z wynajmem powierzchni ogrodzeń, płotów, ścian budynków itp. przez osoby trzecie dla celów marketingowych, jak również z wynajmem boisk za zawody sportowe, imprezy muzyczne i festyny stanowią prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-40/07
  Czy w opisanej sytuacji - podnajęcie lokalu za cenę niższą niż czynsz płacony właścicielowi - koszt wynajmu lokalu od właściciela będzie w całości kosztem podatkowym, a przychód z podnajmu w wartości netto wynikającej z umowy podnajmu, będzie dla Spółki przychodem podatkowym?
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/11/07/RG
  Czy przychód osiągnięty przez kontrahenta zagranicznego z tytułu wynajmu powierzchni wystawienniczej jest opodatkowany w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423-19/07
  1. Czy dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia Wspólnoty mieszkaniowej pod urządzenia wymiennikowi ciepła w budynku będą stanowić dla wspólnoty mieszkaniowej dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych będą objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych. 2. Czy uzyskane odsetki z tytułu utworzonych lokat, których źródłem są wpłacone przez właścicieli zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz remontowy należy traktować jako dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 3. Czy wpłacone przez właścicieli odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i fundusz i wydatkowane na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-9/07
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów usług wynajmu lokali mieszkaniowych, jak i użytkowych.
 639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/443-12/07/GK
  Wnioskodawca pyta, czy można i w jakich udziałach odliczać podatek VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę pawilonu z faktur VAT. Pismem z dnia 22.05.2007 r. podatniczka uzupełniła zapytanie i pyta czy z faktury VAT, które będą wystawiane na nią, przysługuje odliczenie w pełnej wysokości, czy w wyznaczonym procencie zgodnie z udziałem we współwłasności 8/15 wraz z mężem. Czy wystawca ma wystawiać faktury zgodnie z udziałem 4/15 na Reginę X i 4/15 na Jerzego X. Małżonkowie pozostają w związku małżeńskim na zasadach ustawowej wspólności majątkowej.
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/07
  Pytanie dotyczy sposobu rozliczania w deklaracji dla podatku od towarów i usług nakładów inwestycyjnych związanych z rozbudową budynku przeznaczonego pod wynajem, a mianowicie: czy inwesując w rozbudowę firmy można dokonać w deklaracji dla podatku VAT rozliczeń w zakresie kwot podatku naliczonego VAT wynikających z faktury? Czy można kumulować i w jakim okresie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następne miesiące rozliczeniowe?
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431.PP/423-1017/07/BP
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna płacić podatek dochodowy: 1.od dochodów uzyskiwanych z tytułu opłat za korzystanie z wynajmowanych piwnic, przy czym z miejsc tych korzystają wyłącznie mieszkańcy budynków ? 2.od opłat od pomieszczenia użytkowego, będącego własnością firmy X ?
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/IP1/423/239/07/AG
  Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy w świetle aktualnych przepisów, podatek CIT powinien być odprowadzany od podstawy wyliczonej w sposób przedstawiony we wniosku?
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-27/2007
  Nabyty prywatnie lokal mieszkalnego będzie wynajmowany przedsiebiorcy, który będzie wynajmował tenże apartament osobom trzecim- turystom, w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych. Ponadto prowadząc działalność gospodarczą - jako osoba fizyczna opodatkowana podatkiem liniowym będę wynajmował ww. lokal jednakże nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie jako składnik prywatnego majatku. Czy w związku z powyższym dochody z najmu będą stanowiły odrębne źródło przychodów nie związane z prowadzoną działalnością ?
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.VII/423-5/07
  Czy opłaty wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych - członków wspólnoty mieszkaniowej z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej, utrzymania własnych lokali i opłaty na fundusz remontowy korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-31b/07/UK
  Jaką stawka należy opodatkować usługi wynajmu sali widowiskowej na wystawianie spektakli teatralnych i tealizację koncertów przez inne podmioty?
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.VII-423/3860/10/2007/423-4/07
  Czy przychody uzyskane z tytułu wynajmu, dla członków Wspólnoty, w/w pomieszczeń piwnicznych, korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44?
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/363/07/MS
  Wspólnota Mieszkaniowa uzyskuje przychody z następujących źródeł:1. przychody, które są wpłatami dokonanymi przez właścicieli lokali z tytułu wnoszenia zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, pokrycia kosztów zużycia usług komunalnych w lokalach mieszkalnych (ciepła woda, wywóz nieczystości), wpłatami właścicieli na fundusz remontowy;2. przychody z tytułu odpłatnego korzystania przez właścicieli lokali z zabudowanej części nieruchomości wspólnej tj. korytarza na cele mieszkaniowe;3. wynajem piwnicy dla najemcy mieszkania lokatorskiego m. st. Warszawy - na przechowywanie przedmiotów nie mieszczących się w mieszkaniu;4. przychód z tytułu odpłatnego korzystania z części zsypu, która stanowi część nieruchomości wspólnej, wykorzystywanej przez właściciela lokalu nr 76 na przechowywanie rzeczy nie mieszczących się w lokalu;5. odsetki od lokat terminowych;6. odsetki naliczane od nieterminowych wpłat właścicieli lokali.Wszystkie wyżej wymienione przychody Wspólnota przeznacza na cele wiązane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Czy przychody wymienione w punktach 2, 3, 4, 5 i 6 podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-10/KS/07
  Dotyczy możliwości wynajęcia jednemu ze wspólników, prowadzącemu odrębna działalność gospodarczą budynku należącego do spółki.
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-29/07
  Czy do właściciela mieszkania, który na podstawie umowy bezpłatnego użytku z możliwością wynajmu oddał mieszkanie swojej córce ma zastosowanie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-10A/07/MZ
  Czy środki uzyskane przez Wspólnotę Mieszkaniową z wynajmu znajdującego się na terenie Wspólnoty pomieszczenia podlega obowiązkowi wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych?
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-18/PW/07
  Czy ustanowienie przez podatnika VAT odrębnej własności lokalu jest opodatkowane podatkiem VAT ?
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-17/PW/07
  Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalno- usługowym, który jest wynajmowany do działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu stawką 7% ?
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-18/PW/07
  Czy ustanowienie przez podatnika VAT odrębnej własności lokalu jest opodatkowane podatkiem VAT ?
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-17/PW/07
  Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalno- usługowym, który jest wynajmowany do działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu stawką 7% ?
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415-2/07
  Czy istnieje możliwość opodatkowania usług wynajmu pracowników - kierowców podatkiem zryczałtowanym od przychodów oraz jaką stawkę należałoby zastosować?
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/429/63/2007
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu użytkowego spółki należy rozliczyć jako przychód spółki (z działalności gospodarczej, uwzględniając w kosztach wartość księgową lokalu pomniejszoną o dokonane odpisy amortyzacyjne) czy jako przychód przypisany w odpowiedniej części do każdego ze wspólników i podlegający opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 10% zgodnie z art.28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/6/07
  Czy dochody uzyskane z wynajmu budynków celem prowadzenia w nich przedszkola w sytuacji, gdy dochody te przeznaczone są w całości na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych w świetle art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są wolne od podatku?
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-1/415/6/2007
  Zapytanie Wspólnoty dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do uzyskanych przychodów z tytułu pożytków nieruchomości wspólnej takich jak wynajem pomieszczeń w części wspólnej mieszkańcom.
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB1/423-11/07/BD
  Czy dochody uzyskane z wynajmu lokali użytkowych powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB1/423-9A/07/AM
  Czy środki uzyskane z wynajmu komórek lokatorskich, miejsc postojowych oraz miejsc na szyldy z informajami o właścicielach lokali użytkowych będą zwolnione od podatku dochodowegood osób prawnych?
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-5/07
  Czy w związku z wykonywaną działalnością w zakresie wynajmu mieszkania służbowego na cele mieszkaniowe dla innej firmy, Spółka ma prawo wystawiając faktury za wynajem do stosowania zwolnienia w podatku VAT opierając się o poz. 4 załącznika nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-18/07/JB
  1.) Czy kursem dla wyliczenia różnic kursowych jest, odpowiednio w dacie uzyskania przychodu oraz otrzymania kredytu (pożyczki), faktyczny kurs kupna z tego dnia, oferowany Spółce dla danej transakcji przez bank, z którego usług Spółka korzysta ?2.) Czy kursem w dacie poniesienia kosztu oraz spłaty kredytu (pożyczki) jest faktyczny kurs sprzedaży z tego dnia, oferowany Spółce dla danej transakcji przez bank, z którego usług Spółka korzysta ?
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/19/07/AG
  Dotyczy zdefiniowania pojęcia "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-45254/III/2007
  Dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonej na wynajem w ramach działalności gospodarczej.
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-8/07/INT-23
  Czy dochodem, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest różnica pomiędzy przychodami z tytułu wynajmu części nieruchomości wspólnej i przychodami z wpłaconych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek na koszty utzymania nieruchomości wspólnej i koszty utrzymania lokali indywidualnych a kosztami poniesionymi w związku z wynajmem części nieuchomości współnej oraz kosztami ściągania nieterminowych wpłat?.
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/6/2007
  Czy w niniejszym stanie faktycznym przychody uzyskiwane w roku 2007 z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, której przedmiotem jest wynajem nieruchomości na własny rachunek, mogą być opodatkowane jednolitą stawką 19%, tj. podatkiem liniowym ?
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/45/07/AG
  Czy dochody uzyskiwane przez Spółdzielnię m.in. w ramach prowadzonej działalności społeczno-wychowawczej, pochodzące z wynajmu pomieszczeń klubowych na zajęcia kulturalno-oświatowe, oraz z wynajmu pomieszczeń na imprezy rodzinne zwolnione są od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy ?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-4/07
  Pytanie dotyczy rozliczania i opodatkowania uzyskanych z tytułu wynajmu powierzchni na stronie internetowej w ramach źródła przychodów "najem-dzierżawa".
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/406-11/216/JM/07
  Czy dochody uzyskiwane przez wspólnoty mieszkaniowe z wynajmu dodatkowej piwnicy, strychu, półpiętra na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych ?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-22/07/MAS
  Świadczę usługi w zakresie zabudowy stoisk na targach poza granicami kraju, zarówno w krajach Unii Europejskiej innych niż Polska, jak i w krajach spoza Unii, z przeznaczeniem na zaprezentowanie firmy Zleceniodawcy, pochodzącego zarówno z krajów Unii jak i spoza Unii. Usługa zabudowy stoisk obejmuje z reguły:- wykonanie projektu architektoniczno-graficznego oraz elektrycznego,- wykonanie robót warsztatowych wraz z grafiką,- montaż i demontaż stoiska targowego,- wyposażenie stoiska w typowe elementy: ściany, meble, sprzęt gospodarczy, osprzęt elektryczny, gabloty, witryny, monitory plazmowe itp.,- transport obudowy, - zapewnienie logistyki. Zasadniczą czynnością (usługą główną) wykonywaną na rzecz Zleceniodawcy jest wynajem stoiska lub pawilonu handlowego, montowanego w miejscu targów z materiałów własnych, tj. wynajem rzeczy ruchomej. Czy świadczone usługi nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 671. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 211/07
  Stawka VAT od kwoty marży od świadczenia usług turystyki wynosi 22%, a jeżeli usługi te są świadczone na terytorium krajów trzecich, tj. spoza Wspólnoty stawka podatku wynosi 0% (art. 41 ust. 1 w związku z art. 119 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług). Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują innej stawki preferencyjnej do opodatkowania marży, o której mowa w art. 119 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DZ/415/19/WL/2007
  Czy udokumentowane wydatki związane z wynajmowanym lokalem mieszkalnym jak: czynsz do spółdzielni mieszkaniowej, opłaty za RTV można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przy opodatkowaniu przychodów uzyskiwanych z najmu lokalu miszkalnego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych ?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-2/07/MC
  Czy w przypadku "likwidacji działalności gospodarczej" może nadal być podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu ?
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446.PDF/415/17/07/HC
  Czy kosztami uzyskania przychodów z najmu u właściciela lokalu mogą być opłaty eksploatacyjne związane z lokalem, odpisy amortyzacyjne wynajmowanego lokalu , wymiana zniszczonej stolarki okiennej , wydatki na odnowienie ścian , montaż drzwi antywłamaniowych, ubezpieczenie lokalu , wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup lokalu , wydatki na zakup innego wyposażenia ?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446.PDF/415/16/07/HC
  czy czynsz za wynajem płacony przez spółkę cywilną i wynikając z umowy najmu będzie w całości kosztem uzyskania przychodu w spółce , w której wnioskodawca jest wspólnikiem ?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-274/06
  Czy wynajem mieszkania za granicą na potrzeby delegacji pracowników może być kosztem uzyskania przychodów?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-23518/VII/2007
  1)czy w związku z faktem, że wynajmowany przeze mnie lokal był wykorzystywany przed jego nabyciem przez okres przekraczający 60 miesięcy, mogę skorzystać z prawa do indywidualnego określenia stawek amortyzacyjnych, zgodnie z art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2)czy wobec faktu, że lokal został nabyty w 2001 roku, a rokiem założenia ewidencji i wprowadzenia do niej lokalu będzie rok 2007 - mogę ustalić wartość początkową lokalu zgodnie z art. 22g ust. 8, ustawy, czyli wg jego ceny rynkowej z grudnia 2006 r.?3)czy dokonując odpisów amortyzacyjnych lokalu mieszkalnego, jestem zobowiązana do prowadzenia ewidencji środków trwałych?
 678. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NS-PP/4407-0049/07
  Czy świadcząc usługi wynajmu lokalu na cele nie mieszkaniowe (dochody z tej działalności nie przekraczają w roku 10.000 EURO) jest zwolniony z podatku od towarów i usług i czy mogę wystawiać faktury?
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-414/1/06/JP
  Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony określony w fakturach otrzymanych od najemców w miesiącu otrzymania każdej z faktur?
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-140/2006/LŚ
  Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy usługi polegające na wynajmowaniu sprzętu budowlanego wraz z obsługą. Spółka dostarcza żurawie wieżowe na określony plac budowy a obsługę tego sprzętu stanowią pracownicy Spółki lub zleceniobiorcy opłacani przez podatnika. W zakres przedmiotowych usług wchodzi transport żurawia na budowę, montaż żurawia wraz z odbiorem, najem żurawi, obsługę operatorską i serwisową, demontaż żurawi oraz transport żurawi z miejsca budowy. Usługi Spółki są świadczone przy budowie obiektów budownictwa mieszkaniowego. W związku z powyższym podatnik w złożonym wniosku pyta, czy w/w usługi świadczone przez Spółkę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% na mocy art. 146 ust. 1 pkt 2 lit.a ustawy o podatku VAT. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że usługi, które Spółka świadczy należy zaklasyfikować jako usługi budowlane dotyczące inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Tym samym podatnik uważa, że świadczenie w/w usług powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%.
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-137/06/8174
  Pytanie podatnika dotyczy zwolnienia z podatku dochodów uzyskanych z wynajmu:- lokali mieszkalnych - jest prawidłowe,- lokali użytkowych i reklam - jest nieprawidłowe.
 682. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: VIII SA/Wa 94/07
  W świetle art. 2 Konstytucji RP i art. 121 O.p podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji w przypadku, gdy organ podatkowy nie udzieli mu odpowiedzi na pytanie na podstawie art.14 O.p, a następnie rozpocznie postępowanie kontrolne.
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-58/06/GW
  Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wynajmu nieruchomości własnych na cele działalności gospodarczej. W 2005 roku zawarłem umowę przedwstępną, dotycząca nabycia udziałów w spółce z o.o. Celem tej umowy było wejście we współwłasność nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarczą i wynajmowanie jej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przy zawarciu tej umowy uiściłem okresloną kwotę tytułem zadatku. W związku z faktem, iż zbywcy nie wywiązali się z umowy przedwstępnej, sa oni zobowiązani do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Dlatego też moje pytanie dotyczy sposobu opodatkowania uzyskanego z w/w tytułu dochodu. W mojej opinii, uzyskany dochód stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem celem nabycia tych udziałów było rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o usługi związane z nieruchomościa stanowiącą majątek spółki, zaś poniesiony wydatek został sfinansowany wyłącznie ze środków pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-273-TK/07/06-676
  Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a oraz art. 26 updop Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu wykonywanych na terenie Austrii i Niemiec na rzecz Spółki przez podmioty zagraniczne usług doradczych i w zakresie najmu?
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/PG/423/86/06/IT
  dotyczy; zastosowania metody ustalania kosztów określonej w art.15 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/ZPD/41/415/2/07/GR
  Czy wymaga odprowadzenia podatku od osób prawnych sprzedaż używanej nieruchomości zabudowanej a kwota uzyskana ze sprzedaży jest w całości przeznaczona na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego na wynajem ?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-191/06/AW
  Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynajmu lokalu użytkowego będącego współwłasnością Podatnika oraz Jego małżonki.
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII/443/1/498/80629/KN/06
  Pytanie dotyczy wskazania pozycji w deklaracji podatkowej, w której nalezy wykazać transakcję zakupu maszyny wynajmowanej do tej pory od zagranicznego kontrahenta, a która znajduje się już na terytorium Polski.
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI/415/1/45/06
  Czy wynajem budynku mieszkalnego i trzech budynków gospodarczych dla Zakładu Rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP III/423-32/06
  Przedmiotem zapytania podatnika jest kwestia ustalenia, czy wydatki związane z wynajęciem mieszkania dla pracowników Spółki wypełniających swoje obowiązki poza miejscem stałego zamieszkania należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/22/2006
  W jaki sposób należy rozliczyć koszt związany z czynszem za wynajem samochodu, czy powinien być uwzględniony w limicie wynikającym z "kilometrówki", czy też nie ?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-40/06
  Czy dochody z udostępnienie określonej powierzchni internetowej w celach reklamowych innych firm, może rozliczać na ogólnych zasadach składając deklarację PIT-53?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/35/06
  Jak umieszczać na fakturze koszty ogrzewania i czynszu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie najmu?
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-346/7/06/AP
  Czy wynajem sal gimnastycznych dla pracowników oraz wydatki na organizację wewnętrznych rozgrywek sportowych należy traktować jako odpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników?
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/381/JS/06
  Czy zakupy związane z urządzeniem mieszkania w celu przygotowania go do wynajmu poniesione przed terminem rozszerzenia działalności można zakwalifikować jako koszty firmy.
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-56/06
  Czy na podstawie faktury wystawionej na obojga małżonków, na której podano NIP tylko jednego z nich, małżonkowie mogą proporcjonalnie odliczyć podatek VAT?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-124/06/AŁ/ŁK
  czy wynajęcie mieszkania studentowi na biuro zobowiązuje go do odprowadzania do urzędu skarbowego podatku od towarów i usług
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-16/06
  Czy prawidłowo czyni zaliczając bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności wartości składników majątkowych o wartości poniżej 3 500 zł.
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-15/06
  Czy prawidłowo czyni zaliczając do środków trwałych wartości telewizora i ?wyposażenia łazienki? - jako całości , których wartość przekracza 3 500 zł.
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/32/06/TA
  Czy wynajęcie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na zakwaterowanie pracowników powoduje utratę ulgi budowlanej ( na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali na wynajem) określonej w art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach w brzmieniu obowiązującym do końca 2000r.
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/156/2006/PP/443-75/82/06
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do usług najmu pomieszczeń m.in. sali gimnastycznej oraz boiska sportowego na cele rekreacyjno- sportowe ?
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/33/06
  Zastosowanie właściwej stawki opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu świadczonych usług w zakresie wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych i burzących wraz z obsługą.
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-22/06
  Czy wydatki na wykończenie mieszkania zakupionego w celu wynajmu, stanowią koszt uzyskania przychodów?
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/21/06/IJ
  Czy fakt, że lokal mieszkalny będzie wynajęty spowoduje utratę warunków do zwrotu VAT-u z tytułu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-24/06/DW
  Czy likwidacja nie w pełni umorzonych środków trwałych w postaci inwestycji w obcych obiektach (wynajmowanych lokalach biurowych ) stanowi dla Spółki stratę, która w myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 15 ust.1 ustawy podatkowej oraz w myśl art.16 ust.1 pkt 5 ustawy podatkowej, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/288/Z/K/06
  Jaka obowiązuje stawka zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu urządzeń dla potrzeb budownictwa wraz z obsługą operatorską ?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-176/06
  Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wynajęcie mieszkania?
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-100-1/06
  Jaka jest stawka podatku VAT dla usług w zakresie wynajmu pomieszczeń gospodarczych?
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-7/2006
  Czy wynajem sali gimnastycznej przez szkołę osobom prywatnym nie prowadzącym działalności gospodarczej lub innym jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności podlega opodatkowaniu podatkiem od towaró i usług? Wątpliwości podatnika dotyczą również korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB423-1/06
  Czy zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje również dochody z wynajmu lokali użytkowych położonych na terenie bazy Towarzystwa Budownictwa Społecznego ?
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-56-1-GK/06
  Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur VAT zaświadczenie usług noclegowych?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/47/2006/IW
  Czy w przypadku świadczenia usług najmu, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, usług komunalnych związanych z wynajmowaną nieruchomością, doliczanych do czynszu jako opłaty dodatkowe ( niezależnie od wynajmującego), rozlicza się wg ich faktycznego zużycia z zastosowaniem stawek podatku od towarów i usług właściwych dla poszczególnych towarów i usług, czy też koszty te winny być ujęte w ramach podstawy opodatkowania właściwej dla tej usługi najmu?
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-X-443/53/06/JJJ
  Czy do obrotów do wysokości 20.000 zł o których mowa w § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących należy wliczyć obroty uzyskane na podstawie faktur VAT wystawionych dla firmy X za wynajem powierzchni pod automaty do gry?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-59/06
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem rzeczy do wynajmowanego lokalu.
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/103/116/06
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wynajmu domu mieszkalnego na cele mieszkaniowe.
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-48/06
  Rolnik jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży płodów rolnych. Ponadto prowadzi działalność polegającą na wynajmie 5 pokoi gościnnych w budynku mieszkalnym znajdującym się w gospodarstwie rolnym. W budynku zamieszkuje Podatnik wraz z rodziną. Podatnik korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy w przedstawionej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od zakupów materiałów budowlanych oraz innych towarów potrzebnych do prowadzenia tej działalności ? Zdaniem podatnika posiada on prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług.
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/89/92/06
  Czy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej z dniem 14 października 2005r., w zakres której wchodzi wynajem nieruchomości i ruchomości mają zastosowanie przepisy art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy dochody uzyskiwane z powyższej działalności mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30 c updof- tj. 19% podatkiem liniowym?
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-21/06/O/IR
  Czy w związku zwynajęciem rzeczy stanowiącej majątek dorobkowy,podatnikiem podatku VAT będzie tylko małżonek, który zawarł umowę, czy obydwoje małżonkowie?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/16/4/06
  Czy koszty związane z eksploatacją nieruchomości ponoszone przez najemcę stanowią przychód wynajmującego?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-161/14a/06/DB
  Czy w przypadku usług wynajmu lokali na cele mieszkaniowe ma zastosowanie zwolnienie z podatku VAT?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-42/06
  Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są czynności wynajmu lokalu na rzecz organizacji studenckich i studenckich kół naukowych na różnego rodzaju organizowane przez nich imprezy kulturalne ?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-65/06
  sposób rozliczenia podatku od towarów i usług od otrzymanych kwot zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu z tytułu świadczonych usług najmu lokalu użytkowego
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/15/2006/VAT
  Czy w opisanym stanie faktycznym podatnik, który wynajął lokal w budynku mieszkalnym na cele użytkowe, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług?
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-6/06
  Czy występuje obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego na podatek od towarów i usług działalności gospodarczej polegającej na wynajmie działki (umowa najmu podpisana przez obojga małżonków) na cele użytkowe?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1357/2006/AP
  1.Czy sprzedaż spektaklu innemu podmiotowi za kwotę ryczałtową podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2.Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w przypadku wynajmu pomieszczeń teatralnych oraz sali widowiskowej na wystawianie spektakli teatralnych i realizację koncertów? 3.Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w przypadku sprzedaży programów teatralnych i plakatów związanych wyłącznie z granym w teatrze przedstawieniem?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/34/MKB
  Podatnik zwrócł się z zapytaniem jaką stawką należy opodatkować wynajem moieszkania na cele mieszkaniowe?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84/06
  Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są niżej wymienione usługi świadczone przez Wojskowy Szpital ZOZ : 1. usługi w zakresie ochrony zdrowia ( PKWiU 85.1), 2. usługi wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, stanowiących majątek własny ( PKWiU 70.20.12-00.00), 3. usługi związane z poprawą kondycji fizycznej ( PKWiU 93.04.10 - 00.00 ), 4. usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKWiU 92.72.12.- 00.00), 5. usługi w zakresie pozostałych form kształcenia (PKWiU 80.42.20 - 00.00 ), 6. usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania ( PKWiU55.23.13-00.00), 7. usługi organizowania wystaw, targów i kongresów (PKWiU 74.87.15-00.00).
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/I/17/06
  Jak zaksięgować koszty najmu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pomimo braku faktur VAT ?
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P III/1/443-17/06
  Czy podlegają zwolnieniu od podatku VAT usługi wynajmowania lub dzierżawienia lokalu o charakterze mieszkalnym na rzecz podmiotu prowadzącego działalność w zakresie wynajmu mieszkań, pokoi i świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania, który zamierza dzierżawić ten lokal wyłącznie na cele mieszkaniowe?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/61/31/06
  Podatnik prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania i sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości na własny rachunek. Przedmiotem wynajmu jest, między innymi, hala sportowa na cele związane z rekreacją i sportem dla uczniów szkoły podstawowej, zawodników klubu sportowego oraz innych instytucji i osób prywatnych. W związku z tym, podatnik zwraca się z pytaniem czy w tej sytuacji, w stosunku do usług wynajmu hali sportowej ma zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie załącznika Nr 4 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług.
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/74/06/JB
  czy koszty wynajmu lokali mieszkalnych, które będą udostępnione pracownikom Spółki przebywających w delegacjach, będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów,
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-24/06
  Czy wniesienie mieszkań w związku z którymi małżonkowie korzystali z ulgi na wynajem, do spółki cywilnej założonej przez małżonków będzie stanowiło zbycie tych lokali?
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-140/217/06/MK
  Czy wydatki na wyposażenie budynku gospodarczego w meble, sprzęt AGD i TV, wykorzystywanego na cele socjalno-bytowe pracowników przez umożliwienie im nieodpłatnego korzystania z lokali w budynku w okresie łączącego ich ze Spółką stosunku pracy, też na potrzeby mieszkaniowe oraz wynajmowanego klientom, powiększają wartość budynku będącą podstawą do odpisów amortyzacyjnych?
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-132/06/JW
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług montażu i demontażu rusztowań na budynkach, które oprócz lokali mieszkalnych obejmują też lokale użytkowe, oraz do samej dzierżawy rusztowań. Podatnik zapytuje czy poprawne jest połączenie przez niego w jedną usługę wymienionych powyżej czynności, czy też z uwagi na istnienie odrębnych grupowań w klasyfikacji PKWiU dla wynajmu rusztowań (71.32.10) i ich stawiania (45.25.10), należy fakturować je osobno.
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF.415/5/06
  Jestem właścicielem lokalu będącego odrębną własnością o pow. 230 m2. Część lokalu (72 m2) wynajmuję podatnikom prowadzącym własną działalność gospodarczą i od tej powieżchni odprowadzam podatek od nieruchomości wg. stawek właściwych dla lokali użtykowych. Czy od wartości wynajmowanej powierzchni mogę dokonywać odpisów amortyzacyjnych i zastosować amortyzację przyspieszoną ?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-44/VII/2006
  Czy w związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468), należy mi się ten zwrot, jako osobie fizycznej wynajmującej lokale na mieszkanie z nakazu administracyjnego i na sklep, jeśli faktury były ujęte w kosztach najmu?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-33/06
  Czy spółka wykonująca usługi budowlane (projekt i budowa zbiorników i płyt obornikowych)na zlecenie rolników ryczałtowych jest zwolniona od ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych?
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/558/55/2006/MK
  Jak należy rozliczyć fakturę dotyczącą dzierżawy cystern? Czy dzierżawę cystern należy potraktować w świetle art. 27 ust. 3 oraz ust. 4 pkt 6, czyli uznać, że miejscem świadczenia tej usługi jest miejsce, gdzie nabywca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona? Czy też należy uznać cysterny za środki transportu, a usługę dzierżawy cystern za usługę transportową, czyli miejsce świadczenia takiej usługi zgodnie z art. 28 jest miejsce gdzie transport towarów się rozpoczyna?
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-175/207/06/MC
  Czy wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych, w tym wigilijnych, okolicznościowych i imprez rekreacyjno-sportowych dla pracowników Spółki, zazwyczaj dla ogółu, czasem dla pracowników poszczególnych działów, tj. m. in. koszty wynajmu sal, usług gastronomicznych, cateringu, oprawy artystycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, noclegów i przejazdów są kosztami uzyskania przychodów?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415-52/MK
  Czy najem własnego lokalu użytkowego stanowiacego środek trwały można opodatkować podatkiem liniowym?
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-29/1/06/WI
  Spółka świadczy usługi sprzętem budowlanym, takim jak: dźwigi, koparko-ładowarki. Usługi te polegają m.in. na wynajmie sprzętu budowlanego do wykonywania usług typowo budowlanych. Spółka nie jest firmą budowlaną, a jedynie podwykonawcą. Wątpliwości dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy wykonywaniu tego typu usług.
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/8/06/DD
  Czy kwota wydatków na zakup gruntu jest kosztem uzyskania przychodu.
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-3/2006
  Czy podatnik ma możliwość refakturowania usług Zakładu Energetycznego na podstawie faktury wystawionej przez Zakład Energetyczny na nazwisko żony Podatnika ?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.II.31105-3/06
  Powierzchnia nieruchomości będąca w posiadaniu Podatnika, mającego status zakładu pracy chronionej, wynajmowana na rzecz podmiotu trzeciego, nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/40/06/JB
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do rozliczeń międzyokresowych kosztów zapłaconej kwoty wartości utraconych korzyści, a następnie rozliczanie jej sukcesywnie w okresie wynajmu, począwszy od daty naliczania czynszu za wynajem powierzchni biurowych?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/005/99A/PP2/443/21/06
  Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wynajmu będzie przysługiwało prawo odliczenia całości podatku naliczonego przez jednego z małżonków (posiadających współwłasność majątkową) z tytułu zakupu lokalu użytkowego ? Czy podatnik powinien wystawiać faktury VAT za wynajem tego lokalu na cele użytkowe i odprowadzać cały podatek należny ?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-16/06
  Czy do świadczonej usługi w zakresie wynajmu kortów do gry w squasha podatnik ma prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 7 %?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/36/06/JB/1
  czy Spółka powinna zaliczyć koszt polis ubezpieczeniowych do kosztów uzyskania przychodu w roku ich poniesienia, czy też zaliczać w koszty uzyskania przychodu sukcesywnie w wysokości 1/12 za każdy miesiąc,
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-14/06/OF
  Czy w przypadku sprzedaży udziałów Podatnik powinien w miesiącu sporządzenia aktu notarialnego i wystawienia faktury doliczyć do przychodów do opodatkowania całość odliczonych w latach 2000-2002 wydatków? Czy uzyskany przychód ze sprzedaży udziałów powinien zaliczyć do przychodów do opodatkowania w ramach działalności gospodarczej, a wartość niezakończonej inwestycji oraz wartość wieczystego użytkowania gruntu do kosztów podatkowych?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/98/06/MJS
  Wniosek dotyczy sposobu dokumentowania fakturami VAT usług telekomunikacyjnych i wynajmu urządzeń teleinformatycznych wykonywanych na rzecz kontrahentów zagranicznych, podlegających opodatkowaniu w kraju usługobiorcy.
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/100/06/MJS
  Wniosek dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług telekomunikacyjnych i wynajmu urządzeń teleinformatycznych wykonywanych na rzecz kontrahentów polskich.
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/11/Int-16/06
  Czy przy umowie najmu, gdy obciążenie najemcy kosztami eksploatacji lokalu następuje na podstawie faktury VAT, wynajmujący ma prawo do odliczenia faktur dokumentujących poniesione koszty tylko w części podatku naliczonego, która jest zwiazana ze sprzedażą opodatkowana na rzecz najemcy?.
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-29/06/JW
  Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska, iż zakup usług od spółki estońskiej, świadczonych na terytorium Estonii (transport samochodowy, wynajem magazynu, spedycja, wyładunek/załadunek towaru, pakowanie towaru) oraz dokonywaną przez Podatnika sprzedaż należy rozliczyć zgodnie z estońskimi przepisami dotyczącymi podatku od wartości dodanej, gdyż czynności te będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Estonii.
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/06
  Czy przenoszenie na najemcę przez wynajmującego kosztów wspólnoty mieszkaniowej można refakturować?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/4/06/EK
  Prowadzadzę działalność gospodarczą - praktyka lekarska. Ponadto, gabinet lekarski którego jestem właścicielem i który nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych, odpłatnie wynajmuję innym lekarzom. W związku z powyższym, moje pytanie dotyczy możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28-1/06
  Jak będzie stawka podatku VAT przy usłudze polegającej na wynajmie apartamentów? Rodzaj prowadzonej działalności został ustalony i nadany przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD to 5523Z ?miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane?.
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1-423/2b/2006
  Czy równowartość dochodu z tytułu odpisania w koszty należności przedawnionych z tytułu wynajmu pomieszczeń stanowi w przypadku przeznaczenia całości dochodu na cele statutowe podstawę zwolnienia dochodu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/31/13/06
  Z przedmiotowego pisma wynika, że podatnik sprzedając nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jednocześnie podatnik wskazuje, że obecnie oprócz wynajmowania dwóch mieszkań dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz wyżej wskazanych osób. Pytanie podatnika brzmi, czy musi instalować kasę fiskalną w celu ewidencji usług za wynajmowane mieszkania? Wnioskodawca uważa, że usługi wynajmu mieszkań korzystają ze zwolnienia ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, a zatem nie ma obowiązku instalowania kasy.
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.I/415/2/GM/06
  W ramach prowadzonego zarządu nieruchomości Zarządca Sądowy zamierza wynajmować lokale znajdujące się w nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej. Czy w związku z tym z tytułu najmu jest podatnikiem podatku dochodowego.
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP. 443/21/06
  Czy zaprzestając prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu i wykonując czynności najmu lokalu użytkowego (w którym była prowadzona działalność handlowa) należy zwrócić wcześniej odliczonyo podatk od zakupu tego lokalu?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP. 443/21/1/06
  Czy Podatnik w przypadku likwidacji działalności gospdarczej będzie podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania czynności najmu lokalu użytkowego?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/6/6/06
  Czy mogę w 2006 r. opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5 % przychody osiągane z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USI/415/15/06
  Czy przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie tylko otrzymana kwota czynszu (odstępnego) czy również otrzymywany od najemcy zwrot należności tytułem opłat za usługi administracyjne oraz opłaty za media?
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-31/06
  dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat eksploatacyjnych związanych z najmem powierzchni mieszkalnej dla celów działalności gospodarczej.
 765. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 545/05
  Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarżący nie spełnił wymogów stawianych przez art. 26 ust. 1 pkt. 8 u.p.d.o.f., tj. budynek mieszkalny nie stanowił własności lub współwłasności podatnika, który był również właścicielem lub współwłaścicielem albo użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu, na którym wzniesiono budynek. Nie można bowiem przypisywać umowie zawartej przez podatnika w dniu 13 listopada 1998 r. ze spółką z o.o. P w S charakteru umowy przedwstępnej. Była to umowa w zwykłej formie na zakup działki o powierzchni 1.203 m2, w terminie do 30 grudnia 1999 r. Dopiero w dniu 8 października 1999 r. na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego Jaromir Z nabył udział we własności zabudowanej działki. Podatnik, finansując w 1998 r. budowę budynku, mającego w myśl postanowień umowy o roboty budowlane stanowić w przyszłości współwłasność, nie dysponował umową przedwstępną zobowiązującą wykonawcę do przeniesienia własności działki gruntu, na której wybudowany zostanie budynek mieszkalny. Podatnik bowiem finansował budowę budynków, które w przyszłości mogły ale nie musiały stanowić przedmiot jego własności. Tym samym Podatnik niemógł skutecznie twierdzić, że poniósł wydatki na budowę własnego budynku. Bez znaczenia pozostał w tej okoliczności fakt, że Podatnik nabył nieruchomość w późniejszym okresie.
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-52/06
  Rozliczanie podatku od towarów i usług w związku z wynajmowaniem odziedziczonych budynków użytkowych.
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-6/06
  Czy wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracownika w hotelu (nie będącego w podróży służbowej) należy doliczyć do jego przychodu ze stosunku pracy i opodatkować ?
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-203/05
  Jaką stawką należy opodatkować opłaty wnoszone przez członków spółdzielni za możliwość korzystania przez nich z dodatkowego pomieszczenia piwnicznego oraz pomieszczeń pralni i suszarni?
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/15/06/MC
  Pytanie podatnika dotyczy informacji, czy przychody z wynajmu lokali na cele mieszkaniowe. powinien wykazywać w składanej deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług ?
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/12/06/MP
  Zespół Szkół Ogólnokształcących zapytuje, jaką stawkę VAT stosować dla wymienionych usług (m inn. wynajem sali gimnasycznej, basenu, sal lekcyjnych oraz usług takich jak: prowadzenie aqua aerobic, nauka pływania, zajęcia korekcyjne).
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/426/285/2005/GW
  Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego w związku z wynajmem samochodów od osób trzecich.
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP 443/3/2/06
  Czy zaprzestając prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, bez rozwiązywania spółki cywilnej, i zamierzając w dalszym ciągu wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT - polegające na wynajmie budynku usługowego służącego zlikwidowanej działalności gastronomicznej mogą nie opodatkowywać tego budynku "likwidacyjnym" podatkiem VAT, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-6/06
  Pytanie podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów z działalności statutowej takich jak:- wpłaty składek członkowskich - symbol PKWiU 91.11- opłaty za przygotowanie i prowadzenie umów w ramach nadzoru nad praktyczną nauką zawodu - symbol PKWiU 91.11- opłata za poświadczenie okresu pracy w czasie przynależności do Cechu - symbol PKWiU 91.11- opłaty z tyułu organizacji kursów (BHP, podwyższające kwalifikacje zawodowe) - symbol PKWiU ex 80,- opłaty za dzierżawę lokali - symbol PKWiU 70.20- opłaty za wynajem domków letniskowych - symbol PKWiU 55.23
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-264/05/AŁ
  czy zwolnienie od podatku VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obejmuje czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do pracowni twórcy, o jakich mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O spółdzielniach mieszkaniowych (tekst. jedn. Dz. U. Z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.)?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415-34/05
  Czy w związku z koniecznością częstych wyjazdów służbowych za granicę m.in. na Teneryfę, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszt wynajęcia mieszkania, który jest niższy niż koszt wynajęcia hotelu ?
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/443/15/06
  Dyrekcja Liceum zwraca się z zapytaniem o wysokość stawek podatku od towarów i usług w nw przypadkach. Liceum wynajmuje salę gimnastyczną na cele sportowe os. Prywatnym, prywatnej szkole i klubowi sportowemu na cele sportowe. Szkoła oświadcza, że świadcząc usługi związane ze sportem ( wynajem sali gimnastycznej) szkoła nie ma na celu dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski przeznacza na działalność szkoły. Szkoła uważa, że wynajem sali gimnastycznej na cele sportowe (PKWiU 92.61) jest opodatkowane 7% stawką podatku VAT - usługi w zakresie stadionów i innych obiektów sportowych.
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPPIV/440/P-I/20/06
  Gdzie znajduje się miejsce opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługi wynajmu samochodu na ternie Holandii?
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-541/IV/2005/MS
  Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie swojego stanowiska, iż w przypadku, gdy okres używania w Polsce dźwigów, które zostały przemieszczone do polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego celem ich wynajęcia podmiotom polskim, przekroczy 24 miesiące, wówczas z uwagi na przepisy art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej zwanej ustawą o VAT, podstawą opodatkowania dla dokonanego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej WNT) będzie kwota, jaką przedsiębiorca zagraniczny został obciążony przez okres 24 miesięcy przez leasingodawców lub wynajmujących.
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-465/IV/2005/MS
  Czy w przypadku, gdy polski oddział, korzystając z parku maszynowego przedsiębiorcy zagranicznego, będzie wynajmował sprzęt polskim podmiotom, do przemieszczenia poszczególnych składników tego parku zastosowanie będą miały przepisy art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej zwanej ustawą o VAT?
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/406/273/2005/SK
  a) Czy w sytuacji opisanej powyżej stawka podatku VAT: 7% zastosowana przez SPZZOZ zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 31 maja 2004r. jest prawidłowa? b) Jeżeli prawidłowa jest klasyfikacja PKW i U: 70.20.11-00.00 wg interpretacji z dnia 15 września 2005r. ( czynności zwolnione z podatku VAT) , to od kiedy należy ją zastosować tj. od dnia 01.05.2004r. , czy od daty jej otrzymania? c) Czy w przypadku zastosowania PKW i U: 70.20.11-00.00 prawidłowe będzie zastosowanie stawek podatku VAT z podziałem na poszczególne składniki składające się na kwotę czynszu( zw. , 7% i 22%) , czy też do całości opłaty za najem lokalu mieszkalnego należy zastosować stawkę zwolnioną z podatku VAT?
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-406/34/05, US.PDa-406/36/05
  Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10 % na zakupiony przez spółkę cywilną budynek o charakterze niemieszkalnym?
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-150-1-GK/05/06
  Czy zakup usług od zewnętrznych podmiotów takich jak wynajem lokalu na siedzibę Przedstawicielstwa winien być rozpoznany przez Spółkę jako import usług i opodatkowany podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju?
 783. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-P-443/134/05
  Czy w sytuacji gdy zapłata za każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych, dokonana została przelewem na konto bankowe zakładu - ewidencja powinna być prowadzona za pomocą kasy rejestrującej?
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-40/05
  Czy w ciężar kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu budynku można zaliczyć wpłaty na rachunek bankowy na ?wyodrębniony fundusz remontowy?, z którego w przyszłości zostaną przeprowadzone remonty?
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-60/05/06
  Czy zmniejszenie się w następstwie powstania odrębnej własności nowego lokalu mieszkalnego, udziału we własności części budynku i urządzeń , które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali i prawie użytkowania wieczystego gruntu skutkować będzie utratą ulgi z tytułu budowy domu z mieszkaniami na wynajem, z której skorzystano na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-243/5b/05/ŁK
  Strona wnosi o wyjaśnienie jaką stawką podatku regulowanego ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) należy opodatkować tę sprzedaż.
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-243/5a/05/ŁK
  Strona wnosi o wyjaśnienie czy sprzedaż tę należy opodatkować stawką 7% podatku VAT zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz.156 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) czy traktować ją jako zwolnioną z podatku w oparciu o poz. 11 załącznika Nr 4 do w/w ustawy.
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-243/5c/05/ŁK
  uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 20.10.2005r. W zakresie pytani nr 5c - dotyczącego stawki podatku jaką należy opodatkować wynajem pokoju gościnnego - za prawidłowe
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/468/37/05
  Podatnik ma wątpliwości, czy w przypadku wynajmu powierzchni na międzynarodowych targach zorganizowanych na terenie Niemiec, ma miejsce import usług i w związku z tym, czy Spółka powinna wystawić fakturę wewnętrzną.
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-58-3/2005/2006
  Czy od mieszkania bezpłatnie udostępnionego najbliższym członkom rodziny (siostrze) ustala się wartość czynszową i czy odprowadza się podatek dochodowy?
 791. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 148/05
  Z gramatycznej wykładni powołanego przepisu wynika, iż aby uzyskać prawo do odliczenia od dochodu z tytuły budowy własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi na wynajem należy najpierw zakupić działkę pod budowę tego budynku.
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-34/05
  Część mieszkań wynajmowana jest dla osób, dla których jest to stałe miejsce zamieszkania, a część dla firmy, która wynajęła je jako mieszkania dla swoich pracowników na czas wykonywania przez nich pracy na terenie gminy. Ponadto podatnik zamierza wynajmować mieszkania na kilkudniowy pobyt dla turystów. Podatnik pyta, czy w opisanych przypadkach jest to sprzedaż usług zwolniona od podatku od towarów i usług.
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/38/06
  Czy można stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do wynajmu pomieszczeń magazynowych, niestanowiących składników majątku związanych z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-68/05
  Czy szkoła może ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT ?
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/3/06
  Przedmiotem zapytania jest ustalenie, czy przychód wspólnoty z wynajmu części wspólnej nieruchomości podmiotom spoza wspólnoty, stanowi obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług.
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-39/GJ/05
  Jaką stawką należy opodatkować działalność gospodarczą w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską?
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-133a/05/RS/1
  Podatniczka jest współwłaścicielką wraz z trzema innymi osobami kamienicy, w której znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe. Strona zamierza się zarejestrować jako podatnik VAT czynny. Czy wynajmując lokal we wspomnianym budynku (chodzi zarówno o mieszkania, jak i lokale użytkowe) Podatniczka (podobnie jak każdy z trzech innych współwłaścicieli) powinna wystawić fakturę dokumentującą wynajem należącego do niej udziału w lokalu, czy też może należy wystawić jedną fakturę w imieniu wszystkich współwłaścicieli?
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-148/05
  Czy za usługę najmu samochodu osobowego od kontrahenta z Niemiec istnieje obowiązek naliczenia podatku VAT w kraju?
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-496/05/AS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi polegające na przyjmowaniu od klientów depozytów do skrytek depozytowych bądź wynajmie skrytek depozytowych. W związku z przedstawionym stanem faktycznym Strona, powołując się m.in. na otrzymaną opinię Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż ww. usługi korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-35/05
  Czy w ciężar kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu budynku można wliczyć wydatki takie jak: podatek od nieruchomości, podatek od gruntu, koszty remontu budynku, koszty budowy ogrodzenia oraz zjazdu do pawilonu wprowadzić do ewidencji środków trwałych prywatny samochód osobowy i amortyzować go oraz czy można zaliczyć do wydatków wszelkie koszty związane z jego eksploatacją?
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/2005
  Czy usługa wynajmu, dzierżawy naczep, które w myśl pisma Ministerstwa Finansów nie są traktowane jako środek transportu (w przypadku nabycia ) jest opodatkowana w miejscu gdzie świadczący usługę posiada siedzibę - art. 27 ust. 1, czy w miejscu gdzie nabywca usługi posiada siedzibę - art. 27 ust. 3 pkt 2.
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/46/2005
  Czy dokonując w latach 2002 - 2005 wynajmu lokali mieszkalnych w ramach prywatnego najmu (a więc poza działalnością gospodarczą) podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w 2005 r. czynsz, który nie został faktycznie zapłacony w dacie jego wymagalności, ani wyegzekwowany w drodze późniejszej egzekucji komorniczej wobec jej bezskuteczności skutkującej zawieszeniem postępowania lub jego umorzeniem, w sytuacji gdy przychód z tego najmu choć nie osiągnięty został wykazany w miesięcznych deklaracjach podatkowych PIT-5 za wyżej wymieniony okres oraz w złożonych zeznaniach podatkowych?
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-47/21/05
  Czy można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów z najmu całą kwotę amortyzacji i podatku od nieruchomości odnoszącego sie do całego budynku przeznaczonego na wynajem w sytuacji, gdy jeden z lokali w chwili obecnej nie jest wynajmowany?
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-32/05
  Czy wydatki na remont wynajmowanych lokali (ocieplenie styropianem, kafelki na podłogę, wymiana drzwi itp.) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46/05
  Czy świadczenie usług udostępniania (wynajmowania) kortów innym firmom powinny być opodatkowane stawką 22%?
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/331/227/2005/SK
  Czy, zgodnie ze znowelizowanym art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b ustawy, który wszedł w życie dnia 22 sierpnia 2005 r., Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu w/w pojazdów przy założeniu, że samochody te będą przeznaczone wyłącznie na cele wynajmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, niezależnie od faktycznego czasu ich użytkowania przez Klientów Spółki na podstawie w/w umów?
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-169/05
  Jakie jest miejsce opodatkowania usług wynajmu sprzętu rekreacyjno-sportowego świadczonych na rzecz kontrahenta unijnego, w jaki sposób winno się fakturować przedmiotowe usługi ? Czy przedmiotowe usługi winny być ujęte w rozliczeniu w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7?
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-183/05
  Czy nasza Spółka usługę wynajmu kortów tenisowych dla firmy zajmującej się nauką gry w tenisa może zafakturować z zastosowaniem preferencyjnej stawki 7% VAT?
 809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-145-05
  1) Czy dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, 2) Czy przychody z tytułu: - wynajmu pomieszczeń na potrzeby bufetu, mieszkania dla dozorcy , - zwrot wydatków, które dokonywane są na podstawie zawartych umów, - udostępnienia pokoju gościnnego, - sprzedaży złomu, - otrzymanych odsetek, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy podlegają ewidencji prowadzonej do ustalenia limitu wartości sprzedaży zwolnionej tj. 10 000 EURO.
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-272-282/05/AJ
  Spółka zwraca się z prośbą o uznanie spisanych nakładów poniesionych na inwestycję w obcym środku trwałym za koszt uzyskania przychodów.
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/30/JSZ/05
  Czy w przypadku wynajmu środków transportu miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę.
 812. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-443/212/05
  Czy należy opodatkować kaucję pobieraną z tytułu wynajmu lokalu?
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-225/2005/RW
  Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny i własne stanowisko w sprawie następująco: Podatnik jest współwłaścicielem wynajmowanego lokalu użytkowego. Podatnik jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej i wynajmuje lokal osobie trzeciej, otrzymywane wynagrodzenie (czynsz) dokumentuje wystawieniem faktury na rzecz najemcy. Podatnik obok czynszu obciąża najemców kosztami z tytułu wywozu nieczystości, kosztami zimnej wody, czyli kosztami eksploatacyjnymi związanymi z nieruchomością. Nieruchomością zarządza Wspólnota Mieszkaniowa od której podatnik otrzymuje informację o wysokości opłat za powyższe świadczenia. Podatnik pyta, czy obciążanie najemców opłatami eksploatacyjnymi podlega ustawie o podatku od towarów i usług. W ocenie podatnika, obciążanie najemców opłatami nie są odpłatnym świadczeniem usług na terytorium kraju i nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
 814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61/05
  Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług czynności polegające na wynajmie nieruchomości pod garaże, oprócz planowanego wynajmu nieruchomości Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, będąc z tego tytułu czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług?
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-38-2/2005
  Czy istnieje możliwość, aby przychody z odrębnego źródła jakim jest wynajmowanie zabudowań gospodarczych, wchodzących w skład nieruchomości, stanowiącej współwłasność małżeńską, były ewidencjonowane w całości przez jedno z małżonków?
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-117/05/R1
  Czy koszty poniesione na wynajem samochodu osobowego można w całości i bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie faktur wystawianych przez firmę wynajmującą samochód?
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/413/45/45/2005/DB
  Zarządca Sądowy Nieruchomości w imieniu współwłaścicieli nieruchomości zadał pytanie czy jako Zarządca Sądowy Nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych i Gminy jest zobowiązany w imieniu współwłaścicieli w przypadku osiągnięcia dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do składania deklaracji PIT-5 i poinformowania organu podatkowego o wyborze formy opodatkowania dochodów z tytułu najmu i rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdaniem Podatnika nie ma obowiązku wykonywania powyżej wymienionych czynności. Powyższe stwierdzenie Podatniczka uzasadnia tym, iż Zarządca Sądowy nie jest przedstawicielem właścicieli lecz działa na polecenie sądu i podlega kontroli sądowej składając co 6 miesięcy sprawozdanie ze swoich czynności oraz udokumentowane sprawozdania rachunkowe, w których znajdują się wpływy z nieruchomości i koszty z nią związane. W oparciu o sprawozdanie natomiast, zdaniem Podatnika określony zostanie dochód. Podatniczka wyjaśnia, iż dane z rozliczenia są znane Zarządcy i Sądowi, a właściciele nie znają wpływów ani poniesionych wydatków. Sprawozdanie zatwierdza sąd, który po rozliczeniu roku podatkowego zgodnie z art. 613 Kodeksu postępowania cywilnego może podjąć decyzję o ewentualnym podziale dochodu na wszystkich współwłaścicieli. Ewentualne dochody z nieruchomości, zdaniem Podatniczki współwłaściciele wykażą po faktycznym ich otrzymaniu w indywidualnych zeznaniach o wysokości osiągniętych w roku podatkowym dochodach. Zdaniem Podatniczki nie ma obowiązku składania deklaracji PIT-5 w ciągu roku, ponieważ faktycznie żaden ze współwłaścicieli nie dysponuje pieniędzmi, znajdującymi się na rachunku Zarządcy Sądowego. Podstawową formą opodatkowania dochodów z najmu są zasady ogólne, a zatem to Zarządca Sądowy nie musi informować organu podatkowego o wyborze formy opodatkowania. Obowiązek taki miałby, zdaniem Podatniczki każdy ze współwłaścicieli lecz w przedmiotowej sprawie z uwagi na ograniczone prawa do dysponowania własnością wynikające z art. 612 Kodeksu postępowania cywilnego również oni nie mają podstaw do wyboru formy opodatkowania z uwagi na fakt, iż do czasu zatwierdzenia sprawozdania przez sąd nie mogą otrzymać żadnej informacji.
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-36/05/MC
  Czy bieżący remont lokalu powinien zostać zaliczony jako inwestycja w obcym środku trwałym, czy też może stanowić bieżące koszty firmy?
 819. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.2-4117-155/05/0I
  Pytanie podatnika dotyczy: mozliwości dokonania odpisów amortyzacyjnych, związanych z posiadaniem przez podatnika udziału w nieruchomości budynkowej o charakterze mieszkalnym.
 820. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-74/05
  Od jakiej kwoty przychodu podatnik powinien płacić 20% ryczałt z najmu budynku w sytuacji gdy w 2005 r. żona podatnika opodatkowała przychody najmu z #189; budynku na zasadach ogólnych, natomiast podatnik złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-37/05
  Czy można wprowadzić do ewidencji środków trwałych zakupiony budynek wraz z ustalonymi proporcjonalnie nakładami poniesionymi na modernizację oddanej do użytkowania części i dokonywać odpisów amortyzacyjnych?
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/252/251/05
  Wątpliwości Spółki dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwrotu przez wynajmującego poniesionych przez najemcę nakładów na wybudowanie budynku, na gruncie będącym przedmiotem umowy najmu, po jej rozwiązaniu. Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka w lipcu 2002 r. zawarła umowę najmu gruntu, na którym za zgodą właściciela gruntu wybudowała halę produkcyjną. W listopadzie 2002 r. Spółka zakończyła budowę budynku. Nakłady na budynek zostały zakwalifikowane jako inwestycje w obcym obiekcie, od których odliczono podatek od towarów i usług i naliczano amortyzację (jak od budynku), stanowiącą koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z umową najmu, po jej rozwiązaniu, wynajmujący ma pokryć koszty budowy hali produkcyjnej w kwocie całkowitych nakładów, pomniejszonych o 50.000 zł za każdy rok użytkowania. Zdaniem Podatnika, w dniu rozwiązania umowy najmu, Spółka (najemca) powinna wystawić fakturę VAT, obciążającą wynajmującego kwotą całkowitych nakładów pomniejszonych, zgodnie z zawartą umową, o 50.000 zł za każdy rok użytkowania, z 22% stawką podatku od towarów i usług.
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP. 443/72/2/05
  Czy z faktur, dotyczących zakupu mediów, wystawionych na nazwisko obojga małżonków możliwe jest odliczenie podatku naliczonego w wysokości 50% przez jednego z małżonków będącego podatnikiem podatku od towarów i usług?
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP. 443/72/1/05
  Jak na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług należy opodatkować przychody uzyskane z tytułu najmu lokalu na cele użytkowe?
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/42/2005
  Czy będę płacił ryczałt w wysokości 8,5 % od kwoty 764,00 zł, tj. czynszu najmu (najemcy będą płacić bezpośrednio opłaty związane z lokalem, tj. czynsz w kasie spółdzielni, a opłaty za energię elektryczną i gaz w zakładzie energetycznym i gazowniczym)?
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/84/05/ZM
  Czy sprzedaż kilku mieszkań przez osobę fizyczną nabytych w celu sprzedaży jak też wynajem pozostałych podlega podatkowi od towarów i usług i czy winien on dokonać rejestracji dla celów tego podatku?
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-164/05
  Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi zakwalifikowane do poniższych grupowań PKWiU: - 52.74.13-00.90 "usługi w zakresie napraw artykułów użytku domowego i osobistego, pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane " - 63.30.1 1-00.00 "usługi organizowania imprez turystycznych z kompleksowym programem" - 70.20.12-00.00 "usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym stanowiącym majątek własny" - 70.20.12-00.90 "usługi wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym na własny rachunek, pozostałe gdzie indziej niewymienione - 92.62.13-00.00 "usługi związane ze sportem gdzie indziej niesklasyfikowane" - 92.61.10-00.00 "usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych" - 92.62.12-00.00 "usługi związane z organizowaniem imprez sportowych" - 93.04.10-00.00 "usługi związane z poprawą kondycji fizycznej".
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-38/05
  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy świadczeniu przez Zespół Szkół usług polegających na: - wynajmie hali gimnastycznej na rzecz innych podmiotów (osoby fizyczne, kluby sportowe), - dostarczeniu energii cieplnej z własnej kotłowni dla Starostwa Powiatowego?
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-135/05/AZ
  Możliwość wyboru formy opodatkowania w postaci podatku liniowego.
 830. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/6/05
  dotyczy możliwości odliczenia od podatku dochodowego, w ramach ulgi na remont i modernizację, wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej oraz wydatków na zakup materiałów, przeznaczonych na remont mieszkania, w sytuacji, gdy wnioskodawca nie zamieszkuje w tym mieszkaniu, nie jest w nim zameldowany, lecz je wynajmuje
 831. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/120/05
  Czy wynajmowanie mieszkań nauczycielom, łącznie z pobieranymi opłatami eksploatacyjnymi podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, czy też opłaty eksploatacyjne są oddzielnie opodatkowane?
 832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-80/05/EN
  Podatnik jest właścicielem własnościowego spółdzielczego lokalu użytkowego. W przyszłości chce wynająć ten lokal osobie fizycznej lub prawnej. Jaka winna być zastosowana stawka podatku VAT za wynajem lokalu użytkowego (zwłaszcza na podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów)?
 833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/348/2005/Art.14a
  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Świadczę usługi opieki nad dziećmi. Wynajmuję cały dom, z którego 50 m2 wykorzystuję do celów działalności gospodarczej. Jako najemca jestem zobowiązana ponosić koszty energii, gazu itp. Czy przychody z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej prawidłowo ujmuję w ewidencji przychodów prowadzonej w miejscu wykonywania działalności pod datami ostatniego dnia miesiąca w kwotach należnych wynikających z umów, bez względu na moment faktycznej zapłaty? Czy mam prawo zaliczyć część opłat, a w szczególności część czynszu do kosztów uzyskania przychodów?
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/34/05/MP
  Jaką stawką VAT Szkoła opodatkuje wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznych ?
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPM/4430-19/05
  W jakiej wysokości należy stosować stawkę podatku VAT od zorganizowanych imprez widowiskowo-sportowych, koncertów, i występów artystów na podstawie zawartej umowy zlecenia na płycie głównej hali sportowej, a jaką za wynajem pomieszczeń typu sauna, siłownia, sala korekcyjna, oraz sala główna należących do Gimnazjum?
 836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPO.I.PIn-31101/10/2005
  Czy Podatnik XXX ZPCH będący właścicielem budynku z lokalami użytkowymi oraz prawem wieczystego użytkowania gruntu , na którym jest posadowiony ten budynek, może płacić podatek od nieruchomości według stawek preferencyjnych za powierzchnię wynajmowaną podmiotowi P. Czy Podatnik XXX ZPCH będzie mógł dokonać korekty deklaracji podatku od nieruchomości za okres od dnia 1 kwietnia 2000 r. (tj. od dnia wynajęcia tej powierzchni zgodnie z umową najmu (do 31 grudnia 2005 r. w części wynajmowanej).
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI2/415/133/05
  CZy w przypadku zbycia nieruchomości mieszkalnej, będącej środkiem trwałym w przedsiębiorstwie osoby fizycznej poniesienie wydatów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy wydatki te stanowią również koszt wytworzenia lub nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego mającego stanowić środek trwały związany z działalnością gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości własnych, przy czym nie są one związane z nabyciem lub wytworzeniem towaru handlowego w działalności developerskiej, wydatki te uprawniają do skorzystania z ww. ulgi podatkowej?
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI2/415/134/2005
  Czy w przypadku zbycia nieruchomości mieszkalnej, będącej środkiem trwałym w przedsiębiorstwie osoby fizycznej poniesienie wydatków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy wydatki te stanowią również koszt wytworzenia lub nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego mającego stanowić towar handlowy w prowadzonej działalności developerskiej, wydatki te uprawniają do skorzystania z ww. ulgi podatkowej?
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI2/415/133/05
  CZy w przypadku zbycia nieruchomości mieszkalnej, będącej środkiem trwałym w przedsiębiorstwie osoby fizycznej poniesienie wydatów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy wydatki te stanowią również koszt wytworzenia lub nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego mającego stanowić środek trwały związany z działalnością gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości własnych, przy czym nie są one związane z nabyciem lub wytworzeniem towaru handlowego w działalności developerskiej, wydatki te uprawniają do skorzystania z ww. ulgi podatkowej?
 840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI2/415/134/2005
  Czy w przypadku zbycia nieruchomości mieszkalnej, będącej środkiem trwałym w przedsiębiorstwie osoby fizycznej poniesienie wydatków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy wydatki te stanowią również koszt wytworzenia lub nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego mającego stanowić towar handlowy w prowadzonej działalności developerskiej, wydatki te uprawniają do skorzystania z ww. ulgi podatkowej?
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI2/415/132/2005
  Czy w przypadku faktycznego rozpoczęcia działalności developerskiej przy równoczesnym wykonywaniu działalności gospodarczej polegającej na wynajmie lokali bądź budynków wynajmowanych i będących środkami trwałymi będzie miał zastosowanie art. 21 ust. pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P II/423-8/05
  Czy świadczone usługi transportowe w postaci najmu samochodów z zabezpieczeniem własnej obsługi należy traktować jako usługę transportową, natomiast najem samochodów bez obsługi jako najem?
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-22/05/KH/58953
  Czy zmiana przeznaczenia wykorzystania budynku mieszkalnego dokonana bądź w trakcie realizacji inwestycji, bądź bezpośrednio po jej zakończeniu (ze sprzedaży na wynajem) powodować będzie konieczność korekty podatku odliczonego w okresach wcześniejszych, czy też w trybie art. 91 ust. 5-7 w związku z ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia budowlanego budynku?
 844. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-4430/59/05
  Pytanie Podatnika brzmii: czy właściciele we wspólnocie mieszkaniowej (w tym przypadku Spółka występujący w imieniu gminy) nie będąc kupującym nie jest również sprzedawcą wobec swoich najemców i czy w związku z tym może naliczać najemcom opłaty w kwotach brutto, a nie netto i podatek VAT?
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1584/2005/ADB
  Czy najem lokalu użytkowego dla podmiotu zwolnionego z VAT powinien być opodatkowany podatkiem od towarów i usług?
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS IPD2/4430/49/2005/141451
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynajem nieruchomości na cele inne niż mieszkaniowe?
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-52/31866/05/DP
  Czy w sytuacji gdy jednym z elementów czynszu za wynajem pomieszczeń gospodarczych jest opłata eksploatacyjna, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości oraz inne opłaty, należy od powyższych opłat składających się na czynsz naliczyć podatek od towarów i usług wg stawki 22%?
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/16/05
  Podatnik wychowuje samotnie troje małoletnich dzieci i zamierza wynajmować lokal użytkowy, który jest współwłasnością podatnika i jego małoletnich dzieci. Czy podatek od wynajmu lokalu od dochodów dzieci powinien rozliczać w imieniu każdego dziecka oddzielnie i proporcjonalnie do jego udziału we współwłasności wspólnej oraz czy deklaracje podatkowe ma podpisywać swoim nazwiskiem jako przedstawiciel ustawowy?
 849. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-4407/I/43/2005
  Czy zarządca sądowy nieruchomości jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu lokali?
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/133/98/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem jaką stawką podatku VAT opodatkowane są świadczone przez niego czynności w zakresie udostępnienia kontrahentowi sali koncertowej Radia XX na potrzeby inne niż wykonanie koncertu.
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/135/101/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem jaką stawką podatku VAT opodatkowane są świadczone przez niego czynności w zakresie udostępnienia kontrahentowi sali koncertowej bez pobrania należności.
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/3/443-62/28832/05/EB
  Czy zwolnieniu z podatku od towarów i usług podlega wynajem dodatkowych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych będących własnością spółdzielni ?
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P III/1/443-34/05
  Czy podatnik prawidłowo dokumentuje koszty związane z wynajmem lokalu użytkowego dokonując ich refakturowania na najemcę poprzez wystawienie faktury VAT w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, wieczyste użytkowanie, opłat eksploatacyjnych i kosztów zarządu oraz noty księgowo ? obciążeniowej z tytułu opłaty podatku od nieruchomości i wpłat na fundusz remontowy?
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NV/4406-1-18/17/05/KM
  Opodatkowanie usług na rzecz emerytów i pracowników resortu spraw wewnętrznych oraz umożliwienia zorganizowania przez jednostkę budżetową spotkań merytorycznych.
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/412/245/2005
  1. Czy opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z użytkowania rolniczego, ponoszona podczas trwania umowy najmu stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu wynajmu? 2. Czy opłata roczna poniesiona w okresie trwania inwestycji (do momentu ukończenia budynku) podwyższa wartość środka trwałego?
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/62/05/AB
  czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czynsz najmu w pełnej wysokości, płacony za wynajem całej powierzchni biurowej, pomimo uzyskiwania przychodów z tytułu podnajmu tylko części powierzchni.
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-27481/05/93/123/mk
  1. Czy wynajem nieruchomości w imieniu osoby nieznanej z miejsca pobytu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w imieniu osoby nieznanej z miejsca pobytu kurator ma obowiązek składania deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług?
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/50/05
  Stan faktyczny: Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonuje czynności na rzecz osoby (lokatora) nie będącej członkiem spółdzielni, która wynajmuje lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu zawartej ze spółdzielnią oraz posiada spółdzielcze własnościowe prawo do garażu, za które są pobierane opłaty eksploatacyjne, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Stanowisko Pytającego: Czynności wykonywane na rzecz lokatora w części przypadającej na posiadany przez niego lokal mieszkalny, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (D. U. nr 54 poz. 535, ze zm.). Natomiast czynności wykonywane na rzecz lokatora w części przypadającej na posiadany przez niego garaż, opodatkowane są 22% stawką podatku VAT.
 859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-23/05
  Czy opisane postępowanie w zakresie prowadzenia ewidencji, dokumentacji i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług jest prawidłowe w świetle obowiązujących przepisów.
 860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US31/DG/415/27/ES/05
  Małżonkowie są właścicielami budynku warsztatowego, który jest wynajmowany na warsztat samochodowy. Właściciele na własny koszt wykonali prace remontowe (naprawa ogrodzenia, kraty okiennej, drzwi warsztatowych). Czy tego rodzaju wydatki będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/163-105/05/PaA
  Pytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług w przypadku wynajmu mieszkania.
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/6-1/05
  Czy zasadnym jest uznanie za koszt uzyskania przychodów wydatków na spłatę w ratach należności wynikającej z faktury VAT, dotyczącej remontu dachu i elewacji budynku, w którym mieści się będący własnością podatnika i wynajmowany lokal użytkowy ?
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4409-11-22/05
  Czy istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem VAT czynności wynajmu pomieszczeń, dzierżawy sprzętu medycznego oraz refakturowania kosztów zużytych mediów ?
 864. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4/005-SIP-15/05
  Czy w przypadku wynajmu nieruchomości wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, nie utraci prawa do opodatkowania w formie ryczałtu.
 865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-57-58-2-GK/05
  Jak udokumentować dostawę towarów do własnego magazynu położonego poza terytorium Rzeczypospolitej oraz kiedy powstanie obowiązek podatkowy?
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-96-1/05
  Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług wynajmujący ma obowiązek naliczania 22% VAT od wynajmowanego lokalu użytkowego na biuro jednostki zagranicznej zajmującej się pośrednictwem związanym z podejmowaniem zatrudnienia przez obywateli polskich za granicą?
 867. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/2/05
  Podatnik uzyskuje natomiast dochody z najmu. Ze względu na miejsce położenia wynajmowanej nieruchomości konieczne są częste wyjazdy w celu kontroli stanu budynków, rozmów z najemcami, przeprowadzenia drobnych remontów, w związku z czym podatnik zamierza kupić samochód osobowy, który będzie wykorzystywany do ww. celu. Czy odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości początkowej ww. samochodu, jego ubezpieczenie oraz naprawy i przeglądy okresowe stanowią koszty uzyskania przychodów z najmu, (w całości czy częściowo)?
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.3110-15-51/05
  Dotyczy: 1/ stawki podatku od nieruchomości dla powierzchni wynajmowanej podmiotom prowadzacym działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizacjom pożytku publicznego prowadzacym odpłatna działalność statutowa 2/ zwolnienia z podatku od nieruchomości lokali wynajętych organizacjom pożytku publicznego na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej
 869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DVII443-60-28-2/05
  Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT uzyskanych przychodów z tytułu dzierżawy tego gruntu bądź najmu wybudowanych na tym terenie garaży oraz czy uzyskane z tego tytułu przychody objęte będą zwolnieniem od podatku VAT do momentu przekroczenia równowartości 10.000 euro.
 870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/21/2005
  Czy usługi udostępniania miejsc noclegowych w budynku hali sportowej (PKWiU 55.23.13-00.00) podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT 7% ?
 871. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4150/4a/05, IS.I/2-4150/4b/05, IS.I/2-4150/4c/05
  dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynajmu lokali odpisów amortyzacyjnych od wartości budynku, którego podatnicy są współwłaścicielami, w sytuacji, gdy wcześniej współwłaściciele korzystali z ulgi z tytułu budowy budynków na wynajem - zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-107-135/05/JL
  Czy należy odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wykonywanych na rzecz Podatnika przez osoby zagraniczne poza granicami kraju czynności: wynajem ludzi bez sprzętu jak np. operatorów kamer, montażystów, kierowników produkcji, inżynierów-technologów transmisji, wynajem stanowiska komentatorskiego?
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-75/05/AM
  Jesteśmy nie mającą osobowości prawnej jednostką budżetową Urzędu XXX. Poza statutowymi zadaniami z zakresu pomocy społecznej placówka zajmuje się wynajmem miejsc parkingowych i pomieszczeń i z tego tytułu jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Dochody z tego tytułu do XII 2004 r. gromadzono na koncie środka specjalnego. W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych od 01.01.2005 r. dochody z wynajmu są przekazywane do jednostki nadrzędnej XXXX, w związku z powyższym, naszym zdaniem nie jesteśmy podatnikiem podatku od towarów i usług.
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-005/102/05
  OPODATKOWANIE I FAKTUROWANIE USŁUGI WYNAJMU BUDYNKU NA CELE UŻYTKOWE , STANOWIĄCEGO WSPÓŁWŁASNOŚĆ .
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-108-130/05/JL
  Czy należy odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wykonywanej przez osobę zagraniczną poza granicami kraju na rzecz Spółki realizacji materiału filmowego ze sportowcem, obejmującego wywiad z tym sportowcem po walce i wynajem kamery do rejestracji materiału? Spółka nie posiada praw do transmisji walki tych sportowców.
 876. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: EI/400-1/55/05
  Czy należy zgłaszać w urzędzie fakt wynajęcia pomieszczenia magazynowego?
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-14/2005
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód uzyskany z wynajmu czterech pokoi gościnnych w gospodarstwie agroturystycznym?
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/05
  Jak należy opodatkować obrót uzyskany w 2004 r. i 2005 r. z wynajmu lokalu użytkowego, w sytuacji gdy tylko jeden z małżonków jest podatnkiem podatku od towarów i usług ?
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USVAT/443/14/2005
  Czy istnieje możliwość łącznego rozliczania podatku VAT przez podatnika oraz warsztaty szkolne działające przy podatniku (przy szkole), a także możliwości odliczania podatku naliczonego związanego z opodatkowaną działalnością podatnika i związanego z tym prawa do skorygowania już złożonych deklaracji VAT- 7, w których nie pomniejszano podatku należnego o podatek naliczony?
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USI/415/10/05
  1. Jaka kwota będzie przychodem z najmu dla celów opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym? 2. Do kiedy należy powiadomić urząd o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania? 3. Czy o zakończeniu wynajmowania mieszkania należy o tym powiadamiać urząd skarbowy?
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/415-35/2005
  Jakie są skutki podatkowe umowy użyczenia nieruchomości wynajmowanej przez osoby fizyczne?
 882. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/513/05/JK
  Czy w przypadku sprzedaży usług polegających na wynajmie wagonów towarowych (symbol PKWiU przedmiotu najmu 35.20.33-30.90) firmie słowackiej za miejsce świadczenia usług uznać można siedzibę nabywcy usługi?
 883. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1771/04
  Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ogólna kwota odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na budowę stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego z lokalami na wynajem nie może przekroczyć limitu określonego przepisem i liczby mieszkań przeznaczonych na wynajem osobom nie zaliczanym do I grupy podatkowej, przy czym kwota odliczeń ustalana jest proporcjonalnie do udziału we współwłasności.
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443/43/05
  Na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60) wnoszę o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie wysokości stawki podatku od towarów i usług usługi do wynajmu sali widowiskowej teatru podmiotom na różne cele w zależności od statusu podmiotu, który wynajmuje pomieszczenia jak i celu, do którego będzie wynajmowana powierzchnia. Zdaniem podatnika w przypadku gdy sala jest wynajmowana podmiotom związanym z kulturą stawka opodatkowania wynajmu wynosi 7 % w pozostałych przypadkach wynosi 22 %.
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/29/2005/IW
  Spółka jest właścicielem nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. K. Część posiadanej nieruchomości Spółka oddała w najem innej firmie na prowadzenie przez nią działalności gospodarczej. Ustalony został w umowie czynsz najmu płacony miesięcznie. Jednocześnie Spółka zawarła w umowie zobowiązanie najemcy do wykonania na jego koszt prac adaptacyjnych. W umowie ustalono, iż w związku z wykonaniem tych prac najemca przez okres jednego roku nie będzie płacić czynszu dzierżawnego.Spółka zapytuje, czy nie pobierając czynszu jest zobowiązana do wystawiania miesięcznych faktur VAT i uwzględnienia przychodów ze sprzedaży oraz należnego podatku VAT?
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP.443/28/2005
  Czy w przypadku, gdy skorzystałem z ulgi na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na wynajem jako osoba fizyczna, a obecnie wynajmuję lokale w ramach działalności gospodarczej jako wspólnik i jako podatnik VAT (od lokali użytkowych naliczam podatek, a od mieszkalnych stosuję stawkę "zw") i odliczam podatek VAT od kosztów związanych z wynajmem w proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem, powstaną jakiekolwiek negatywne skutki podatkowe w podatku od towarów i usług?
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-03/ES/05
  Zaliczenie w koszty uzyskania przychodu amortyzacji naliczonej od lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem.
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-102-91/05/AF
  Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-59/05/ST
  Dotyczy trybu postępowania w podatku od towarow i usług w przypadku usług wynajmu serwera internetowego w Stanach Zjednoczonych.
 890. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-3/05
  Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego oraz czy odszkodowanie takie stanowi usługę w rozumieniu ustawy o podatku VAT ?
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-15/05
  Czy w przypadku wynajmu nieruchomości, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, nie utraci pan prawa do opodatkowania w formie ryczałtu i jednocześnie stwierdza, że opodatkowanie przychodów z tytułu najmu winno nastąpić zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wg stawki 8,5 %.
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBF-406/15/2005
  czy i na jakich zasadach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 1./ wynajem składników gospodarstwa rolnego na cele rolnicze 2./ wynajem składników gospodarstwa rolnego na cele nierolnicze 3./ sprzedaży zbędnych rzeczowych składników gospodarstwa rolnego 4./ sprzedaży nieruchomości rolnych 5./ sprzedaży usług związanych z rolnictwem 6./ sprzedaży złomu ze zlikwidowanych składników gospodarstwa
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423/1/05/AP
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone przez Spółkę na wynajem pokoju hotelowego, gdzie odbywają sie spotkania, wizyty kontrahentów, itp. oraz zatrzymuje się na czas pobytu w Polsce prezes zarządu, będący jednocześnie jedynym udziałowcem spółki?
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-21/05
  Szkoła będąca jednostką budżetową gminy wynajmuje okazjonalnie lub na czas określony innym podmiotom pomieszcznia szkolne oraz salę sportową. Podatnik pyta czy użyczjąc tych pomieszczeń szkoła zobowiązana jest wystawiać faktury VAT i opodatkować świadczone usługi wynajmu.
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I/415/22/05
  Czy opodatkowaniu ryczałtem podlegają także przychody z najmu nieruchomości oddanej w zarząd?
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-22/05
  - dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług wynajmu jachtu pełnomorskiego spółce chorwackiej.
 897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/13/05
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wynajmu nieruchomości.
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423-8/05
  Czy pobrany czynsz za wynajęcie pomieszczenia można zaliczyć do niegospodarczej działalności i w związku z tym podlega on zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych?
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/13/05
  Rozliczanie podatku od towarów i usług przez podatnika będącego zarządcą i współwłaścicielem nieruchomości pod indywidualnym numerem NIP.
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415/17/05/AS
  Czy wynajęcie budynku spółce cywilnej z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem spowoduje zmianę przeznaczenia budynku i utratę ulgi z tytułu budowy pod wynajem?
 901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-1199/05/DK
  W dniu 03.03.2005r. do tutejszego Organu podatkowego wpłynął wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych...... z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - dotyczącej wysokości stawki podatku VAT na wynajem sali sportowej obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2004r. Z treści złożonego pisma wynika, że Zespół na podstawie zawartej umowy z dnia 11.09.2003r. wynajmował salę sportową na rzecz "" Karate Klub..... "" . Z tytułu wynajmu sali sportowej Zespół wystawiał faktury VAT stosując symbol PKWiU 70.20.12-00.00 i naliczając podatek VAT w wysokości 22%. Zdaniem Zespołu prawidłowo została zastosowana stawka podatku w wysokości 22 %. Pytanie Podatnika dotyczy :wyjaśnienia jaka stawka podatku od towarów i usług powinna być stosowana przy świadczeniu przez Zespół usług wynajmu sali sportowej dla "" Karate Klub..... ""
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/05/BKJ-22549
  Zastosowanie zwolnienia wynikającgo z pozycji 4 załącznika numer 4 do ustawy o podatku od towarów i usług do usług najmu dodatkowych pomieszczeń położonych w budynkach mieszkalnych służących do przechowywania dobytku i zapasów.
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PG-2-415-8/05
  czy można uznać rozbudowę domu na cele wynajmu za inwestycje, a przedmiotowy budynek za środek trwały firmy.
 904. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/11d/05
  Czy fundacja może korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej przy świadczeniu usług związanych z kulturą ?.
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/11a/05
  Czy fundacja może korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej przy świadczeniu usług obsługi nieruchomości, świadczonych na zlecenie ?.
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/11/05
  Czy można korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej przy świadczeniu usług wynajmu nieruchomości na własny rachunek ?.
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/23/05
  Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami spożywczymi oraz wynajmu lokalu użytkowego na cele działalności gospodarczej można stosować opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym ?
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-22/PO II/443/2-3/05
  Czy w przypadku świadczenia na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej usług najmu nieruchomości oraz refakturowania na najemców poniesionych kosztów energii elektrycznej, opłat za ścieki, zużycie wody, obciążenie za ogrzewanie (czynsz nie obejmuje tych opłat) powstaje obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IIPDF/415-9/05
  czy do kosztów uzyskania przychodu z najmu można zaliczyć:- wydatki na remont lokalu przeznaczonego na wynajem, dokonane przed osiągnięciem przychodów z najmu,- wydatki na przejazdy związane z wynajmowaną nieruchomością,- wydatki na modernizację budynku mieszkalnego?
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBII/415-14/05
  Czy wydatki z tytułu zakupu działki pod budowę budynku z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, odliczone w zeznaniu podatkowym za 1999 r. podlegają zwrotowi w przypadku sprzedaży tej działki?
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415/4/05, I US.I/415/4a/05
  1. Czy opłaty za dzierżawę gruntu i podatek od nieruchomości są kosztami podlegającymi odliczeniu w przypadku najmu opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym? 2. Czy kwota 4.000 euro przysługuje każdemu z małżonków, jeżeli umowa najmu sporządzona jest na oboje małżonków, którzy rozliczają się osobno i pozostają we wspólności majątkowej? 3. Czy kwota najmu podniesiona o wskaźnik inflacji za rok ubiegły podlega opodatkowaniu? 4. Jakich odliczeń podatnik może dokonać przy opłacaniu podatku od najmu lokalu w formie ryczałtu?
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/III/443-11/2/05
  1) Czy nieodpłatne użyczenie lokali będących w trwałym zarządzie Jednostki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2) Czy koszty związane z wynajmowanymi (wydzierżawionymi) nieruchomościami, takie jak: energia elektryczna i cieplna, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie oraz wpłata na fundusz remontowy mogą być refakturowane na wynajmującego?
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PB/415/5/DW/2005
  Czy podatek zryczałtowany mam płacić tylko od czynszu określonego w umowie.Czy też moim przychodem, od którego mam płacić zryczałtowany podatek jest czynsz określony w umowie oraz ponoszony przeze mnie wydatek na opłaty związane z lokalem, takie jak czynsz uiszczony w spółdzielni?
 914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPO.I.PIn-31101/2/2005
  Jaką stawką należy opodatkować budynek - określoną dla budynków związanych z działalnością gospodarczą czy też przeznaczoną dla budynków mieszkalnych.
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/6/4/05
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z wynajmu można zaliczyć koszty ubezpieczenia budynku, mienia w nim się znajdującego i OC wynajmujących?
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/6/5/05
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z wynajmu lokali zaliczyć można koszty obsługi, utrzymania i wyposażenia całego budynku włącznie z terenem działki, na której budynek jest wybudowany (np. odśnieżanie, sprzątanie, zieleń na działce) oraz kosztów podatku od nieruchomości?
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/3114/1/05
  Podatnik zapytuje czy ma obowiązek złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na druku VAT-Z oraz czy jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej ale wynajmująca budynek na cele użytkowe w dalszym ciągu jest podatnikiem VAT i powinna składać deklaracje VAT-7?
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPPIII440/P-I/33/05
  Czy uzyskane obroty z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych na własny rachunek - zobowiązują do instalacji kasy rejestrującej.
 919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/443-8/05
  Czy prowadzenie stołówki szkolnej i wynajem sal lekcyjnych oraz hali soportowej dla młodzieży spoza szkoły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 920. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-2/05
  czy prawidłowo jest rozliczany podatek od towarów i usług z tyt. wynajmu lokali na cele mieszkalne i użytkowe?
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-OF-415/1/4/05
  Czy wydatki poniesione na remont lokalu wynajętego na potrzeby działalności gospodarczej w kwocie netto 8.350,10 zł mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu?
 922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-4/4111-3/415/05
  Czy nieodpłatny wynajem od teściowej pomieszczeń na cele prowadzonej działalności gospodarczej stanowi przychód podatnika z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/23/05
  czy wydatek poczyniony na podstawie otrzymanej od firmy męża faktury za wynajem środków transportu będzie stanowić podstawę do dokonania zapisu po stronie kosztów.
 924. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/05
  Czy Gmina wynajmując - na podstawie umowy cywilnoprawnej- własną Stanicę Agroturystyczną innej Gminie na realizację jej zadań powinna tę czynność opodatkować podatkiem VAT ?
 925. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-4/05
  Jaka jest stawka podatku VAT od usług świadczonych dla spółdzielni mieszkaniowych polegających na wynajmie podnośnika wraz z jego obsługą ?
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/0090/1/5/05
  Wniosek dotyczy prawidłowości ujmowania w deklaracjach VAT-7 po stronie obrotów, dla celów podatku od towarów i usług, opłat pobieranych z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy.
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/4/05
  Czy można zaliczyć ciężar kosztów uzyskania przychodu z tytułu działalności gospodarczej, odpisy amortyzacyjne z tytułu budynku stanowiącego własność firmy jeśli nie wszystkie lokale tego budynku są na chwilę obecną wynajęte ?
 928. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/005/2/2258/04
  Czy wynajem lokalu na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia od podatku?
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.III.443-05/2/2005
  W dniu 02.02.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaworznie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego, Naczelnik Urzędu Celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta) , starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach , w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 cytowanej ustawy , udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu za ...
 930. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/2573/04
  Według jakiej stawki podatku należy opodatkować kursy tańca, zajęcia w studio baletowym, udostępnienie obiektów sportowych, gimnastykę rekreacyjną, zajęcia w fitness klubie, prowadzenie kawiarenki internetowej, organizowanie ferii dla dzieci, organizowanie szkoleń?
 931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/440/5/04/AR
  Pytanie dotyczy miejsca opodatkowania usług polegających na wynajmie nieruchomości położonej na terytorium Litwy.
 932. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.28.III.415-1/05
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pan X jest w trakcie sprzedaży własnego mieszkania, zakupionego 26.06.1998 r. usytuowanego w ?.., wynajmowanego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości na cele mieszkalne na własny rachunek / PKWiU 70.20/, przyjętego do ewidencji środków trwałych. W zaistniałej sytuacji Pan X zwrócił się z zapytaniem-czy przychód uzyskany ze sprzedaży wspomnianego lokalu mieszkalnego ma zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności,- czy koszty związane ze sprzedażą wspomnianego lokalu może zaksięgować jako koszty w prowadzonej działalności,- czy ma wystawić fakturę potwierdzającą sprzedaż wykorzystywanej w działalności nieruchomości, -czy uzyskany przychód będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 933. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I.PB/423-4/05
  Jaką datę należy przyjąć jako datę powstania przychodu należnego z tytułu świadczenia usług najmu sprzętu: koparki gąsienicowej oraz koparko-ładowarki?
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/7/05
  Czy w przypadku refakturowania kwoty podatku od nieruchomości w związku z wynajmem lokalu podatnik stosuje zwolnienie z VAT podatku od nieruchomości?
 935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/39/2005
  Czy słuszne jest założenie, że w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) planowana transakcja stanowi odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, podlegającą opodatkowaniu wg właściwej dla danego towaru stawki podatku, wobec czego spółce na podstawie art. 86 i 87 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony VAT wynikający z faktur dokumentujących zakup obiektów lub prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powstałej z tego tytułu?
 936. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 0090/1/2/05
  Czy przychody uzyskane z dzierżawy bazy paliw, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, na cele nierolnicze, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-6/05/RS/2
  Jaka jest wysokość stawki podatku VATdot. usług w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek (PKWiU 70.20.11) i usługiw zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym na własny rachunek (PKWiU 70.20.12)?
 938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/415/1/2005
  Czy w roku 2005 można korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z tytułu umowy podnajmu lokalu użytkowego niezwiązanego z działalnością gospodarczą oraz od przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, tj. usług o symbolu PKWiU 50.20 oraz jakie stawki ryczałtu należy płacić?
 939. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-394/04/AM
  Spółka będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik VAT UE wynajęła samolot celem przewozu osób (pracowników) na odcinku Dania-Polska. Usługodawca wystawił Spółce fakturę, która nie zawiera stawki podatku od wartości dodanej. Spółka informuje również, że na przedmiotowej fakturze kontrahent unijny wykazał nr VAT UE Spółki. Spółka zwraca się z zapytaniem, w jaki sposób powinna opodatkować zakup przedmiotowej usługi.
 940. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-2-404/05/123/3310/MK
  Czy do czynności wynajmu autokarów z kierowcą oraz sprzedaży biletów lotniczych można zastosować szczególną procedurę, o której mowa w art. 119 ustawy, jeżeli czynności te nie wchodzą w skład usług turystycznych?
 941. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/471/2005/ADB
  Dotyczy stawki podatku przy sprzedaży miejsc noclegowych w domu studenckim.
 942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/P/2/2005
  Czy w związku z prowadzoną dzialalnością gospodarczą i świadczeniem usług na rzecz innej firmy poza miejscem wykonywania swojej działalności mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z wynajmem pomieszczeń od firmy której świadczę usługi?
 943. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/TC/75/05
  Czy można opodatkować podatkiem liniowym świadczenie niżej wymienionych usług 74.14.A - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania71.32.Z - wynajem maszyn i urządzeń budowlanych70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek 45.21.A - wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 74.14.B - zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Podklasa ta obejmujezarządzanie i kierowanie przez osoby fizyczne działalnością gospodarczą na podstawie kontraktu.
 944. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415-1/05
  Czy dochody uzyskane z wynajmu pokoi gościnnych są zwolnione z podatku dochodowego w 2005 roku, podobnie jak były w roku 2004.
 945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15-2/05
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa z tytułu wynajmu pomieszczenia na węzeł cieplny stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług ?
 946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/PDF-415/15/05
  - dotyczy zaliczenia w ciężar kosztów odsetek od kredytu.
 947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/2-1/05
  Czy wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy od otrzymanej sumy w przypadku przeznaczenia jej na remont nieruchomości ?
 948. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-14/05
  Jaka stawką podatku VAT należy opodatkować wynajem lokali będących pracowniami służącymi twórcom do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Lokale te w myśl ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U.Nr 71, poz. 733 z późn.zm. ) zrównuje się z lokalem mieszkalnym.
 949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.Ia/1/415/1-IP/2005, U.S.Ia/1/415/2-IP/2005, U.S.Ia/1/415/3-IP/2005
  Czy osiągając dochody z najmu opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, przyjmując za podstawę opodatkowania wartość netto wynikającą z faktur VAT, obejmujących zarówno czynsz najmu, jak i opłaty eksploatacyjne, nie zawyża się podstawy opodatkowania?
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/4431-10/201168/124/05
  Czy rozliczenia dokonywane pomiędzy wynajmującym i najemcą, z tytułu nakładów poczynionych przez najemcę przed 2004 r. na remont kamienicy, są opodatkowne podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 951. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-1/415-44/04/EM
  Czy dochody uzyskiwane z wynajmowania pokoi znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym w gospodarstwie rolnym są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 952. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP-423/20/04
  Dotyczy opodatkowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości.
 953. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/443-107/04
  dotyczy możliwości odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego z tytułu nabycia maszyn i urządzeń w celu ich wynajmowania
 954. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/8/2005
  Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w (...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy słuszne i zgodne z ustawą jest nasze stanowisko o nie naliczniu podatku od towarów i usług za wykonywanie usług przez naszą placówkę tj.: Do kasy Ośrodka wnoszone są od 2 najemców opłaty za: czynsz, ogrzewanie mieszkań, energię, wodę ciepłą, wodę zimną, antenę zbiorczą, rozmowy telefoniczne, ścieki, śmieci stałe. Za dostawę wody zimnej, odprowadzanie ścieków ponoszą opłaty właściciele 7 mieszkań, - wykonuje usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci do szkoły i ze szkoły. Dochody ze świadczonych usług w całości przekazywane są do Starostwa Powiatowego, - ośrodek pobiera od pracowników i od wychowanków opłatę za wyżywienie- środki, dochody budżetowe w ten sposób uzyskane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w (...) są w całości wpłacane na konto specjalne i przeznaczone na zakup surowców na wyżywienie. W placówce z wyżywienia korzystają dzieci i pracownicy za odpłatnością, natomiast pracownicy kuchni korzystają z wyżywienia bezpłatnie, opłacając od 2004 r. jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych.
 955. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/186/04
  Podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej zamierza złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, a następnie nabyć nieruchomość niemieszkalną, z zamiarem przeznaczenia jej na wynajem. Transakcja nabycia przedmiotowej nieruchomości zostanie udokumentowana fakturą VAT. W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem czy zakup ww. nieruchomości podlega odliczeniu w podatku od towarów i usług?
 956. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-102/13/04
  1. W jaki sposób (na podstawie jakiego dokumentu) należy wnieść budynek mieszkalny do aktywów własnej firmy, aby wszelkie nakłady i koszty związane z budynkiem mogły stanowić koszt uzyskania przychodów firmy? 2. W jaki sposób powinna być ustalona wartość wnoszonego budynku? 3. Jakie warunki trzeba spełnić, aby odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mogły być kosztem uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej? 4. Czy amortyzacja budynku jest kosztem uzyskania przychodu? 5. Kiedy można rozpocząć amortyzację budynku?
 957. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/GF/415/art.14a-58/04
  a) czy w koszty uzyskania przychodu z najmu nieruchomości można ująć w całości wszystkie wydatki związane z nieruchomością w przypadku wynajmu tylko jej części ? b) czy taka zasada obowiązyje również w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu?
 958. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZG-4150/1/LUG/05
  Czy zwolnienie podatnika z czynszu za pozostawienie mieszkania w stanie uzgodnionym z właścicielem stanowi dla podatnika dodatkowy przychód (dochód), który podlega opodatkowaniu? Czy podlegają odliczeniu od podatku w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej, wydatki poniesione na urządzenie aneksu kuchennego zabudową stałą?
 959. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443/64/04/BJ
  Opodatkowanie działalności powiatowego ośrodka kultury.
 960. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NF-Z/005-67/04
  Czy spółka z o.o., wynajmująca lokal użytkowy od obywatela niemieckiego, powinna odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy od czynszu płaconego właścicielowi?
 961. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/415/10/04
  W 2005 r. zamierzam wynająć mieszkanie, którego jestem właścicielem. Uzyskany z tego tytułu przychód będę rozliczał w formie zryczałtowanej, poprzez złożenie odpowiedniego PIT-u jaki będzie obowiązywał w 2005 r. W związku z powyższym proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania: 1. czy w takim przypadku będę mógł dokonać za 2005 rok rozliczenia wspólnie z małżonką poprzez złożenie odpowiedniego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (np.: PIT-37) korzystając jednocześnie z odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na remont mieszkania, 2. jakie dokumenty muszę złożyć w Urzędzie Skarbowym w związku z wynajmem mieszkania. Nadmieniam, że nie prowadzę działalności gospodarczej.
 962. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2529/04/CIP/01
  Czy po przekroczeniu przychodu z najmu w wysokości 10.000 euro wspólnota stanie się podatnikiem podatku VAT i w związku z tym będzie zobowiązana prowadzić ewidencję obrotów i składać miesięczne deklaracje VAT-7? Czy obrotem są kwoty należne wynikające z zawartych umów najmu czy otrzymane od najemców należności oraz czy wspólnota będzie zobowiązana wystawiać najemcom faktury VAT? W opinii zapytującej wspólnota jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, dlatego po przekroczeniu obrotów 10.000 euro powstanie u niej obowiązek w podatku od towarów i usług. Opodatkowaniu podlegać będzie sprzedaż stanowiąca nadwyżkę ponad tę kwotę, a wspólnota jako podatnik podatku VAT będzie zobowiązana do prowadzenia ewidencji obrotów oraz do składania miesięcznych deklaracji VAT-7 i uiszczania należnego podatku. Według zapytującej obrotem będą kwoty należne z tytułu sprzedaży usług najmu pomniejszone o kwotę należnego podatku. Wspólnota będzie miała obowiązek wystawiania faktur VAT najemcom jedynie na ich żądanie zgodnie z art.87 ustawy Ordynacja podatkowa.
 963. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US PB-3/415/34/2004
  Z jaką datą należy wystawić fakturę VAT za najem lokalu użytkowego?
 964. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-65/12/04
  W dniu 2 grudnia br. wpłynęło zapytanie, w którym Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej informacji, czy pobieranie opłat na pokrycie kosztów dostawy mediów (energii cieplnej) od najemców lokali gminnych przez Gminę Miejską X (a którą reprezentuje w tym zakresie Spółka) - będącej członkiem wspólnoty mieszkaniowej - stanowi obrót dla Gminy w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Powyższe stanowi uzupełnienie zapytania z dnia 28 czerwca br. znak: 4408/04, w związku z zamieszczeniem dodatkowych informacji.
 965. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1228/04/AW
  Podatnik - teatr wnosi o rozstrzygnięcie następujących kwestii: 1) Czy powinien rejestrować się jako podatnik VAT UE w związku z prowadzoną przez siebie działalnością w dziedzinie kultury w ramach której: - prezentuje swoje spektakle w państwach Unii jak również zaprasza do prezentacji spektakli zespoły teatralne z tego obszaru. Prezentacje te są realizowane za wynagrodzeniem i traktowane jako sprzedaż usług kulturalnych, - podpisuje umowy z osobami fizycznymi - twórcami na realizację określonych usług - reżyseria, scenografia, wykłady, spotkania z widzami - płaci tantiemy osobom fizycznym i firmom reprezentującym twórców. Zdaniem podatnika wyżej wymienione czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 2) Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług otrzymywane z budżetu województwa dotacje na: - na prowadzenie działalności statutowej, której podstawowym zadaniem jest tworzenie i upowszechnianie spektakli teatralnych, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą. Dotacja nie jest związana z konkretną dostawą i świadczeniem usług, - dofinansowanie gościnnych występów grup teatralnych z Francji, na które teatr nie sprzedaje biletów. Zdaniem podatnika otrzymywane przez niego dotacje nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. 3) Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie bezpłatnych biletów dla domu dziecka, domu opieki społecznej oraz dla różnych innych instytucji. Zdaniem podatnika bilety te nie podlegają podatkowi od towarów i usług, gdyż związane są z prowadzonym przedsiębiorstwem. 4) Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są: - wynajem pomieszczeń teatralnych oraz sal widowiskowych na wystawianie spektakli teatralnych i realizację koncertów, sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 92.32.10-00.00 jako usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych, - wynajem pomieszczeń teatralnych na organizację spotkań, konferencji, pokazów oraz prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej, sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 70.20.12-00.90 jako usługi wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym na własny rachunek, pozostałe gdzie indziej nie wymienione, - wynajem powierzchni reklamowej sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 74.40.11-00.00 jako usługi sprzedaży lub dzierżawy miejsc lub czasu na reklamę, - sprzedaż programów, afiszy i plakatów sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.32.10-00.00 jako usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych, - wystawianie spektakli teatralnych sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.31.21-00.10 jako usługi teatralne i estradowe, - sprzedaż przedstawienia za kwotę ryczałtową, - sprzedaż oraz wynajem posiadanych środków inscenizacji (kostiumy, dekoracje i rekwizyty), - prowizja za sprzedaż biletów na spektakle. Teatr sprzedaje w swoich kasach i na swoich blankietach bilety na spektakle w imieniu firm wynajmujących sale teatralne i pobiera od tej sprzedaży prowizję. 5) Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, który nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, ponieważ w okresie wakacyjnym u podatnika nie występuje opodatkowana sprzedaż biletów? Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż w okresie wakacyjnym teatr nie sprzedaje biletów opodatkowanych 7% stawką, jedynie wynajmuje powierzchnie na cele gastronomiczne, reklamowe i handlowe. W miesiącach normalnej działalności teatr dokonuje odliczenia podatku naliczonego od zakupów poprzez wyodrębnienie całości lub części podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi (m. in. VAT od usług ochrony mienia, sprzątania, czynsz ustalany jest w proporcji do powierzchni wykorzystywanej na działalność artystyczną, energii wg poborów mocy, energii cieplnej w stosunku do kubatury). Zdaniem podatnika w związku z tym, że w okresie wakacyjnym nie występuje opodatkowana sprzedaż biletów nie można odliczyć podatku od zakupów związanych z tą sprzedażą.
 966. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/005/2-780/2004/L
  Czy w przypadku notarialnego przepisania na córkę lokalu mieszkalnego wybudowanego z przeznaczeniem na wynajem, spowoduje to utratę ulgi z tytułu budowy na wynajem?
 967. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 39/ZV/1536/2004
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych przeznaczonych na wynajem ?
 968. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/433/BA/78/04
  Jakie są formy udokumentowania bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy ?.
 969. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/136/04
  W ramach podpisanej Umowy najmu maszyn z firmą z Francji zostały dostarczone do naszej Spółki Akcyjnej maszyny i urządzenia których właścicielem jest firma Francuska. W raz z dostawą maszyn otrzyma1ismy faktury w której podana jest wartość tych maszyn w wysokości: 174.000,00 € jako wielkość informacyjna z kwotą do zapłaty: 0,00 € . Kosztami za wynajem maszyn firma z Francji będzie obciążać naszą firmę odrębnymi fakturami za każdy miesiąc dzierżawy maszyn. Według naszej interpretacji otrzymane z dostawą maszyn faktury nie powodują obowiązku podatkowego VAT. Obowiązek podatkowy będzie powstawał dopiero przy otrzymaniu każdej faktury za miesięczną dzierżawę maszyn. Przedstawiając powyższe prosimy o udzielnie odpowiedzi czy nasza interpretacja Ustawy o podatku od towarów i usług DZiU. Nr54 Z 2004r jest prawidłowa.
 970. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-144-2-GK/04
  1. Jaka stawkę podatku VAT zastosować dla świadczonych usług zakwaterowania w akademikach?2. Czy uczelnia może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących zużycie wody, energii elektrycznej i gazu w okresach miesięcznych, pomimo, iż zakres w jakim podatek naliczony wynikający z tych faktur będzie związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu będzie znany dopiero w późniejszym okresie (po dokonaniu odczytów liczników i ustaleniu jaka część zostanie refakturowana na najemców)?
 971. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/139/04
  Pytanie dotyczy obowiązku odprowadzenia podatku VAT od budynku zakupionego w okresie prowadzenia działalności gospodarczej w związku z jej likwidacją.
 972. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USVIII/443-77/04
  Czy ograniczenie działalności do wynajmu lokalu powoduje obowiązek przeprowadzenia spisu z natury i zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych VAT?
 973. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0805/04
  Czy w przypadku nie otrzymywania czynsz podatnicy będą zobowiązani do opłacania podatku od wynajmu?
 974. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB415/84/04/PK
  Czy mogę w koszty uzyskania przychodów zaliczyć czynsz za podnajmowany lokal?
 975. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2405/04/CIP/01
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować świadczone przez Ośrodek usługi sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem: - 55.23.13-00.00 - usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania, - 92.61.10-00.00 - usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych, - 85.31.13-00.00 - usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone dzieciom i młodym osobom, - 55.51.10-00.00 - usługi stołówkowe.
 976. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2539/04/CIP/01
  Podatnik ma wątpliwości czy w związku z wynajęciem powierzchni wystawienniczej poza terytorium kraju powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług. Zakwalifikowanie zakupionej usługi do usług związanych z nieruchomościami bądź do usług reklamy ma znaczenie dla określenia miejsca świadczenia ww. usługi i w konsekwencji obowiązku podatkowego. Podatnika uważa, że zakupione usługi należy zakwalifikować wg PKWiU 74.87.15 "Organizowanie wystaw, targów i kongresów"; uwagi na szerokie pojęcie usługi reklamy zawarte w VI Dyrektywie oraz brak w ustawie VAT i PKWiU definicji reklamy-zakupioną usługę wynajmu powierzchni wystawienniczej należy uznać za usługę reklamy; w konsekwencji miejscem świadczenia usługi na podst. art.27 ust.4 pkt 2 ustawy VAT jest miejsce gdzie nabywca posiada siedzibę. W ocenie Podatnika od zakupu ww. usługi powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi, z chwilą dokonania przedpłaty, na podstawie art.19 ust.19 ustawy VAT.
 977. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USVIII/443-85/04
  Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają usługi wynajmu pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji?
 978. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/205/2004
  Jakimi stawkami podatku VAT należy opodatkować czynności organizacji kompleksowej wesel, styp, imprez okolicznościowych bez zabezpieczenia alkoholu, w sytuacji gdy Podatnik: -wynajmuje salę, przygotowuje posiłki, zabezpiecza napoje chłodzące i obsługę przyjęcia (podawanie posiłków i napojów), -sporządza i dostarcza posiłki i napoje bezalkoholowe, a klient sam we własnym zakresie wynajmuje salę, organizuje całość przyjęcia, -zabezpiecza obsługę kelnerską lub tylko dostarcza ww. towar.
 979. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/191/BL/03
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynajmu lokalu użytkowego będącego własnością podatnika.
 980. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-30/04
  Dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na remont nieruchomości.
 981. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-295-2/04
  Wysokość stawki podatku od towarów i usług od wynajmu sal gimnastycznych .
 982. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/G/415/7/2004
  Czy Podatnik może prowadzić działalność w zakresie wynajmu pokoi gościnnych w budynku będącym własnością syna, który otrzymał go w drodze darowizny od rodziców?
 983. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/156/04
  Jaka jest stawka podatku VAT od wynajmu kortów tenisowych ?
 984. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/117/2004[br]OG/005/332/PP1/04
  Czy należy dokonać obowiązku rejestracji w VAT przed pierwszą wpłatą na zakup lokalu handlowego u dewelopera, aby zgodnie z przepisami ustawy o VAT otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego ?
 985. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/2/50/2004
  Prowadzę gabinet stomatologiczny, tj. usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Podatek dochodowy rozliczam na zasadach ogólnych. Zatrudniam na umowę o pracę na (1/2 etatu) pomoc stomatologiczną. Zamierza zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego niestanowiącego składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czy jako wykonująca wolny zawód mogę przychody z najmu opodatkować w formie ryczałtu? Czy podstawa opodatkowania winna obejmować wyłącznie czynsz wynikający z umowy najmu bez uwzględniania opłat za ww. media? Czy mogę wykazywać do opodatkowania całość uzyskiwanych z tytułu najmu przychodów po uprzednim złożeniu w urzędzie skarbowym stosownego oświadczenia?
 986. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.Ra.WV/4407/5/120/04/ISł
  Czy należy naliczać podatek VAT od osiąganych przez szkołę przychodów z tytułu - wynajmu sal lekcyjnych do celów oświatowych dla niepublicznych Szkół Zaocznych posiadajacych uprawnienia Szkół Publicznych Symbol klasyfikacji statystycznej 80.22.11- wyżywienia dla uczniów i pracowników Szkoły w stołówce szkolnej Symbol klasyfikacji statystycznej 80.22.11- wyżywienia w stołówce szkolnej na zlecenie jednostek pozabudżetowych i osób fizycznych Symbol klasyfikacji statystycznej 55.23.13
 987. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/101/04
  1. Czy dopuszczalne jest wystawienie not księgowych, zamiast faktur VAT z tytułu wynajmu lokalu użytkowego ? 2. Not księgowych jako właściwych dowodów księgowych do udokumentowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków ponoszonych z tytułu wpłaty za wynajmowanie lokalu.
 988. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/39/04
  Jaka jest stawka podatku VAT na usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych?
 989. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/178/2004
  Spółdzielnia prosi o zajęcie stanowiska odnośnie stawek opodatkowania podatkiem VAT następujących czynności :1.Za używanie lokalu mieszkalnego, uiszczana przez członka naszej Sp-ni (Umowa o ustanowienie spółdz. prawa do lokalu lub umowa na wyodrębnioną własność) stawka zw. 2 Za używanie lokalu mieszkalnego, uiszczana przez "nie" członka naszej Sp-ni (Umowy jak wyżej) stawka zw.3 Za korzystanie z lokalu mieszkalnego, uiszczana przez osobę wykluczoną z członkostwa w naszej Sp-ni (Bezumownie) stawka zw.4 Za używanie lokalu mieszkalnego, uiszczana przez "nie" członka naszej Sp-ni (Umowa najmu lokalu mieszkalnego) stawka zw.5 Za używanie lokalu użytkowego, uiszczana przez członka naszej Sp-ni (Umowa o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu lub umowa na wyodrębnioną własność) st. 22% 6 Za używanie lokalu użytkowego, uiszczana przez "nie" członka naszej Sp-ni (Umowy jak wyżej) stawka 22% 7 Za wynajem lokalu użytkowego, uiszczana przez członka naszej Sp-ni (Umowa najmu lokalu użytkowego) stawka 22% 8 Za wynajem lokalu użytkowego, uiszczana przez "nie" członka naszej Sp-ni (Umowa najmu lokalu użytkowego) stawka 22%9 Za miejsce na parkingu strzeżonym lub za wyznaczone miejsce ( kopertę ), uiszczana przez członka naszej Sp-ni (Umowa najmu utwardzonej nieruchomości) stawka 22% 10 Za miejsce na parkingu strzeżonym lub za wyznaczone miejsce ( kopertę ), uiszczana przez "nie" członka naszej Sp-ni (Umowa najmu utwardzonej nieruchomości) stawka 22% 11 Za używanie garażu, uiszczana przez członka naszej Sp-ni (Umowa o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu lub umowa na wyodrębnioną własność) stawka 22% 12 Za używanie garażu, uiszczana przez "nie" członka naszej Sp-ni (Umowa o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu lub umowa na wyodrębnioną własność) stawka 22% 13 Za wynajem garażu, uiszczana przez członka naszej Sp-ni (Umowa najmu garażu) stawka 22% 14 Za wynajem garażu, uiszczana przez "nie" członka naszej Sp-ni (Umowa najmu garażu) stawka 22% 15 Za dzierżawę terenu, np. pod kiosk, uiszczana przez członka naszej Sp-ni (Umowa dzierżawy terenu) stawka 22% 16 Za dzierżawę terenu, np. pod kiosk, uiszczana przez "nie" członka naszej Sp-ni (Umowa dzierżawy terenu) stawka 22%
 990. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-A-2/KP/415-10/2004
  Czy przy wynajmowaniu samochodu z kierowcą jest możliwość korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej ?
 991. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI.448/160/160/2/EF/2004
  " Czy należy opłacać zryczałtowany podatek dochodowy od podatku od nieruchomości ?"
 992. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443/172 /2004
  Czy starosta działający w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami jako organ Skarbu Państwa ma obowiązek naliczać podatek VAT: a) w przypadku sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, b) w przypadku wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości Skarbu Państwa, c) w przypadku pobierania opłat rocznych z oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa - przy czym oddanie ich nastąpiło w trybie decyzji administracyjnych z dniem 05. 12. 1990 r.?
 993. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/ZDD/6/AK/415/34/2004
  Czy prowadząc w 2004 r. działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu lokali użytkowych i opłacając z tego tytułu podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30 c w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z najmu lokali użytkowych, poniesione wydatki na utrzymanie i zabezpieczenie okresowo nie wynajmowanej powierzchni lokalu użytkowego?
 994. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1559/04/AK
  Podatnik zwrócił się o wyjaśnienie czy w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług następujące czynności wykonywane przez jednostkę: 1. pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych oraz oddanie w dzierżawę lub najem gruntów w pasie drogowym na cele handlowe, 2. odpłatne udostępnianie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia w toku prowadzonych postępowań przetargowych, 3. odsprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki suchych drzew przydrożnych dla pracowników.
 995. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/151/2004[br]RO/436/151/1/2004
  1. Czy przychody Spółdzielni z tytułu opłat za najem dodatkowych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli tak, to, jaką stawką ? 2. Czy przychody Spółdzielni z wynajmu lokali użytkowych położonych na dolnych kondygnacjach budynków są opodatkowane podatkiem od osób prawnych ? 3. Czy przychody Osiedlowych Klubów Kultury podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i według jakiej stawki ? 4. Czy od 1 stycznia 2005 r. wynik na działalności prowadzonej przez Osiedlowe Kluby Kultury działające w ramach Spółdzielni Mieszkaniowej będzie opodatkowany podatkiem od osób prawnych ? 5. Czy możemy wystawiać po zakończeniu miesiąca zbiorczą fakturę VAT z tytułu przychodów z zajęć organizowanych przez Osiedlowe Kluby Kultury ? Podobne rozwiązanie chcemy przyjąć do ujęcia w rejestrze sprzedaży należnych opłat czynszowych.
 996. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-415/14/56/2004
  Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wynajmu samochodu osobowego z kierowcą. Czy działalność taka może być opodatkowana w formie karty podatkowej?
 997. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/95/2004
  Urząd Miasta zwraca się z zapytaniem, czy podległe placówki oświatowe (szkoły, które oprócz usług zwolnionych, tj. edukacyjnych i sprzedaży posiłków dzieciom i nauczycielom świadczyły w 2003 r. i 2004 r. usługi wynajmu pomieszczeń szkoły innym organizacjom i osobom fizycznym mogą korzystać ze zwolnienia z VAT oraz, które przychody osiągnięte w 2003 r. należy uwzględnić do ustalenia limitu obrotów stanowiących podstawę zwolnienia podmiotowego. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym żadna placówka w 2003 r. z tyt. wynajmu pomieszczeń szkoły nie przekroczyła kwoty 45.700 zł, natomiast łączny przychód wraz z odpłatnością za wydawane posiłki przekroczył w każdej placówce w/w wartość. Ponadto czy usługi stołówkowe w przedszkolach kwalifikują się do usług edukacyjnych i podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Zapytanie dotyczy również kwestii, czy w w/w placówkach oświatowych możliwe jest prowadzenie sprzedaży w/w usług na rzecz osób fizycznych bez zastosowania kas rejestrujących. Nadmienia się, iż szkoły w związku ze świadczeniem usług wynajmu pomieszczeń były w 2003 r. podatnikami podatku VAT i składały deklaracje VAT-7.
 998. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-4716/2004
  Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów. W ramach działalności zamierzam wynająć samochód osobowy spółce, w której jestem zatrudniony na umowę o pracę. Usługa najmu nie wchodzi do zakresu usług świadczonych przeze mnie na rzecz pracodawcy. Czy w związku z rozszerzeniem działalności o wynajem samochodów utracę prawo do naliczania podatku w formie ryczałtu?
 999. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1864/05/CIP/01
  Podatnik zwraca się z następującymi pytaniami: Ad. I 1) Czy w związku z nabyciem materiałów pokonferencyjnych miał on obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną ? 2) Czy zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego? W ocenie Podatnika nabycie towarów od kontrahenta z Wielkiej Brytanii należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zatem na mocy art. 106 ust. 7 ustawy należy wystawić fakturę wewnętrzną. Ponadto zdaniem Podatnika na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Ad. II 1) Czy w związku z dokonaniem importu usług od kontrahenta ze Szwecji miał on obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną ? 2) Czy obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej powstanie wg zasad ogólnych określonych w art. 19 ust. 4 ustawy, czy też na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy? 3) Czy zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego? Zdaniem Podatnika na mocy art. 2 pkt 9 ustawy przez import usług należy rozumieć świadczenie usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca, a usługi świadczone są przez podatników posiadających siedzibę poza terytorium kraju. W ocenie Podatnika nabycie od kontrahenta ze Szwecji usługi polegającej na wynajęciu wyposażenia stoiska targowego stanowi import usług. Zatem ma on obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy. Zdaniem Podatnika obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego na fakturze. Kwotę podatku należnego należy wykazać w deklaracji VAT-7 za lipiec 2004r. Ponadto zdaniem Podatnika na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ad. III 1) Czy czynności wynikające z umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną z Czech należy traktować jako import usług i wystawić fakturę wewnętrzną? 2) Czy zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego? W ocenie Podatnika definicja zawarta w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy wskazuje, iż podatnikami są m.in. osoby prawne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę poza terytorium kraju. Zdaniem Podatnika usługi świadczone przez kontrahenta z Czech należy traktować jako import usług i opodatkować je podatkiem należnym dokonując jednocześnie odliczenia podatku naliczonego. Ponadto Podatnik zapytuje: 1) Jaką wartość należy przyjąć jako podstawę do naliczenia podatku należnego wynikającego z faktur wewnętrznych potwierdzających przekazanie prezentów kontrahentom?
 1000. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/23/04
  dotyczy opodatkowania dochodu z najmu jako dochodu z działalności gospodarczej podatkiem liniowym
 1001. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423-23/2004
  1. Czy uzyskane dochody z wynajmu pomieszczeń przeznaczone na działalność ustawową są wolne od opodatkowania i czy podatnik uzyskując takie przychody zachowuje prawo do zwolnienia ze składania deklaracji CIT-2? 2. Czy wynajmowanie pomieszczeń jest działalnością gospodarczą?
 1002. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1-415-28-2004-KW
  Czy podatnik, który korzystał z ulgi na wynajem, sprzeda udziały ze współwłasności w 2004 r. będzie zobowiązany tylko do doliczenia uprzednio odliczonych kwot bez obowiązku zwiększenia ich o 10% za każdy rok kalendarzowy, brakujący do upływu 10 lat?
 1003. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-29/04
  Jeśli wpółwłaścicielami lokalu są 2 małżenstwa i część lokalu jest wynajmowana przez nich a w części jeden ze współwłaścicieli za zgodą drugiego prowadzi działalność gospodarczą to kto ma prawo czerpać zyski z najmu? Obydwaj współwłaściciele, czy tylko jeden?
 1004. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1740/04/CIP/01
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, jak opodatkowane są opłaty wymienione w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wnoszone przez osoby nie będących członkami spółdzielni oraz usługi najmu lokali mieszkalnych.
 1005. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1725/04/CIP/01
  Według jakiej stawki podatku od towarów i usług opodatkowana jest usługa wynajmu pomieszczeń internatu na kolonie letnie dla dzieci sklasyfikowana PKWiU 55.23.13-00? Podatnik uważa, że wynajem internatu wraz z zapleczem kuchennym na kolonie letnie dla dzieci podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.
 1006. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/218/PP-2/443/29/04
  Czy usługi stołówkowe są opodatkowane VAT ? Czy usługi krótkotrwałego zakwaterowania uczniów są opodatkowane VAT ? Czy istnieje obowiązek opodatkowania VAT usług wynajmu pomieszczeń szkoły dla innych jednostek budżetowych ?
 1007. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1722/04/CIP/06
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować dla : 1. świadczenia usług transportu sanitarnego osób dializowanych "chodzących" zamawianych przez stację dializa. Transport odbywa się na trasie dom chorego - stacja dializa - powrót ? 2. dla transportu chorych karetką pogotowia ? W obu przypadkach Podatnik stosuje 7 % stawkę podatku od towarów i usług i uważa, że jego działania w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług są prawidłowe.
 1008. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-178/04
  Jaka stawka VAT obowiązuje dla usług związanych z wynajmem lokalu - sali gimnastycznej ?.
 1009. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS-II-443/178/04
  1. Czy na podstawie ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym obowiązującej do dnia 30.05.2004 r. oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązującej od dnia 1.05.2004 r. osoba wynajmująca podmiotowi gospodarczemu budynek mieszkalny będący jej osobistą własnością na podstawie jednej umowy najmu zawartej na okres 10 lat jest podatnikiem podatku VAT z tego tytułu? 2. Czy rozbudowa budynku przez najemcę może wpłynąć na sposób rozliczania podatku przez podatnika podatku od osób fizycznych?
 1010. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS-II-443/178/04
  1. Czy na podstawie ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym obowiązującej do dnia 30.05.2004 r. oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązującej od dnia 1.05.2004 r. osoba wynajmująca podmiotowi gospodarczemu budynek mieszkalny będący jej osobistą własnością na podstawie jednej umowy najmu zawartej na okres 10 lat jest podatnikiem podatku VAT z tego tytułu? 2. Czy rozbudowa budynku przez najemcę może wpłynąć na sposób rozliczania podatku przez podatnika podatku od osób fizycznych?
 1011. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1660/04/CIP/01
  Podatnik poprosił o wyjaśnienie prawidłowości stanowiska co do miejsca świadczenia przedmiotowej usługi wynajmu jachtu, i tak: Podatnik uważa, że nie ma obowiązku opodatkowywania podatkiem VAT wynajmu jachtu, gdyż zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług "miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust.2-6 i art.28". Ponieważ w ust.2-6 jak również w art.28 nie są wymienione usługi wynajmu jachtu (art. 27 ust.4 pkt 6 wyłączył wynajem środków transportu, a do takich jacht wg załącznika nr 1 poz. 7 do ustawy o podatku od towarów i usług został zaliczony) podatnik uważa, że w tym przypadku należało zastosować ogólny zapis art. 27, zgodnie z którym miejscem świadczenia usługi, a co za tym idzie opodatkowania jest Szwecja.
 1012. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/286/04
  dotyczy opodatkowania wynajmu sali i uwzględnienia w podstawie opodatkowania dotacji
 1013. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US34/VP/443-57/04
  Czy udostępnianie ścian budynku na reklamę właścicielom lokali-członkom wspólnoty mieszkaniowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1014. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1576/04/CIP
  Czy podatnik ma obowiązek rejestracji obrotu i kwot podatku należnego uzyskanego z tytułu sprzedaży w/w usług za pomocą kasy rejestrującej?
 1015. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/40/04
  dotyczy opodatkowania opłat związanych z garażami, do których członkowie spółdzielni posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (eksploatacja, konserwacja, fundusz remontowy) oraz opodatkowania wynajmu dodatkowych piwnic dla członków spółdzielni
 1016. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1575/04/CIP/03
  Przedszkole zapytuje czy jego działalność jest czynnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.Zdaniem Pytającego prowadzona przez niego działalność zaklasyfikowana jest do grupowania PKWiU ex 80 "Usługi w zakresie edukacji" i podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 1017. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1500/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tytułu poniesionych wydatków na remont części wspólnych, utrzymanie czystości części wspólnych, podnoszenie standardu wynajmowanych lokali, przy czym przez części wspólne Podatnik rozumie np. korytarz w budynku, którego jest współwłaścicielem.
 1018. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/13/04
  Prośba o wyjaśnienie kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotyczących: pośrednictwa w zakresie kupna, sprzedaży, dzierżawy i wynajmu gruntów, budynków, budowli, lokali użytkowych, siedlisk, innych nieruchomości, szacowania nieruchomości, pośrednictwa w uzyskiwaniu kredytów, a więc pośrednictwa w dostawie towarów i świadczenia usług.
 1019. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/163/2004/JWN
  Strona jest właścicielem nieruchomości - budynku mieszkalnego, który wynajęła osobie prawnej z przeznaczeniem na cele mieszkalne dla pracowników najemcy. Czy taki najem korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług?
 1020. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1388/04/CIP/09
  Czy przychody z tytułu umowy agencyjnej w wysokości pobieranej prowizji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?Zdaniem Podatnika prowizja uzyskiwana z tytułu zawarcia umowy najmu będzie stanowiła kwotę sprzedaży wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%.
 1021. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II./443/178/2004
  dotyczy opodatkowania usług wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkalne
 1022. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II/443-90/2004
  Czy można zastosować zwolnienie od podatku VAT dla usług dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń socjalnych na cele mieszkaniowe?
 1023. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/30/AZ/04
  Podatnik zwrócił sie z zapytaniem czy usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi zwolnione są od podatku od towarów i usług.
 1024. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/269/04
  Powiat (jednostka samorządu terytorialnego) zawarł umowę wynajmu garażu z Powiatowym Urzędem Pracy (jednostką budżetową) oraz umowy wynajmu pomieszczeń przeznaczonych na cele handlowe z podmiotami niebędącymi jednostkami budżetowymi. Starostwo zadało pytanie, czy opisane wyżej usługi najmu korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1025. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD1/415/1138/04
  Proszę o udzielenie informacji odnośnie sposobu rozliczania przychodów po śmierci współwłaściciela z wynajmu nieruchomości wspólnej ( kamienicy ).
 1026. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-98/04/WN-20914
  Zapytanie Spółki dotyczy udzielenia informacji w sprawie prawidłowego określenia miejsca świadczenia usług dzierżawy cysterny kolejowej oraz stwierdzenia czy przedmiotową cysternę należy zakwalifikować jako środek transportu.Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przy świadczeniu usług wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana ...
 1027. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/159/2004
  Czy można odliczyć podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących zakup usług wypożyczania samochodów ciężarowych oraz zakup paliwa do tych samochodów w przypadku braku odpisów świadectw homologacji?
 1028. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USX-443/63/JMA/04
  1.Czy usługa polegająca na wynajmie przez Szkołę publiczną samochodu osobowego wraz z kierowcą (PKWiU 60.22) dla Starostwa Powiatowego podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT 7% czy 0 % ?2.Czy usługa polegająca na wynajmie przez Szkołę publiczną autobusu wraz z kierowcą (PKWiU 60.23) dla organizacji młodzieżowych, takich jak kluby sportowe, Związek Harcerstwa Polskiego podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT 0 % ?
 1029. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-443/26/04
  Jaką stawką podatku od towarów i usług od dnia 01 maja 2004 roku należy opodatkować usługi w zakresie wynajmu autobusów wraz z kierowcą sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 60.23.?
 1030. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-23/132 210/122/04
  Czy zapisobierca winien opodatkować podatkiem od towarów i usług wynajem lokali w nieruchomości, w której udział był przedmiotem dokonanego na jego rzecz zapisu testamentowego?
 1031. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/442/228/04
  Jaką stawką winny być opodatkowane usługi: 1. organizowania wycieczek, 2. wynajmu lokali krótkotrwałego zakwaterowania?
 1032. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/255/04
  Czy wynajem domu mieszkalnego jest zwolniony od podatku od towarów i usług?
 1033. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/699/04
  Jaką stawką należy opodatkować wstęp na basen, do fitness klubu, na saunę, solarium i siłownię, wynajem hali sportowej, wynajem stadionu na imprezy sportowo - rekreacyjne, wstęp na wyciagi narciarskie i lodowisko?
 1034. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-140/04
  Jaką stawką podatku VAT opodatkować usługi wynajmu wózka - karawanu do przewozu trumny od kaplicy do grobu?
 1035. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP_443_41_2_04
  Czy nieodpłatne użyczenie nieruchomości, której podatnik jest właścicielem, a następnie odpłatne wynajęcie tej części przez biorącego na cele działalności gospodarczej rodzić będzie w stosunku do osoby podatnika opodatkowanie tej czynności podatkiem dochodowym i VAT?
 1036. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB 2/MK-033-038-177/03
  Osoby wykonujące działalność osobiście na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze niewykonywujące jednocześnie pozarolniczęj działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą skorzystać z możliwości wyboru innej formy opodatkowania i złożyć oświadczenia o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dochody tych osób podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, określone w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1037. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB 5/IMD-033-227-1247/02
  1. W przypadku wyodrębnienia własności lokali mieszkalnych, przy jednoczesnym zachowaniu współwłasności innych części budynku, przed upływem terminu wynikającego z art. 26 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. przed upływem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu) nie dochodzi do zbycia udziału. Dla zachowania prawa do ulgi wyodrębniony lokal musi być jednak w dalszym ciągu, aż do upływu wymaganego okresu, przeznaczony na wynajem i muszą być spełnione pozostałe warunki. W konsekwencji w tym przypadku nie występuje przesłanka utraty prawa do ulgi, określona w art. 26 ust. 10 ww. ustawy. 2. Okoliczność zawarcia w umowie postanowień określających umiejscowienie i cechy lokalu (np. położenie, powierzchnię, liczbę izb itp.), którego własność będzie wyodrębniona po zakończeniu inwestycji, nie może stanowić podstawy utraty prawa do omawianej ulgi. Tym bardziej, że jak wyjaśniono powyżej, po ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego właściciel tego lokalu ma nadal udział w nieruchomości wspólnej, jako prawo związane z własnością lokalu. Ustanowienie zaś odrębnej własności lokalu nie jest tożsame ze zbyciem udziału we współwłasności. 3. Wydatki na zakup ułamkowego udziału w działce pod budowę ww. budynku mieszczą się w dyspozycji art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji podlegają odliczeniu od dochodu, w ramach limitu obliczonego dla danej inwestycji.
 1038. Wyrok SN, sygnatura: III RN 16/99
  Odliczenie na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym w 1996 r.) określonych kwot od dochodu było dopuszczalne, jeżeli spełnione były łącznie trzy przesłanki prawne: po pierwsze - kwoty te obejmowały wydatki na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz na zakup działki pod budowę tego budynku; po drugie - kwoty te przeznaczone zostały na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, tzn. budynku mającego stanowić albo własność podatnika, albo jego współwłasność w częściach ułamkowych; oraz po trzecie - lokale mieszkalne znajdujące się w budowanym budynku miały być przeznaczone na wynajem.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!