Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


wynagrodzenie zaległe

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-537/10/AŻ
  Czy jednorazowe odszkodowanie, przyznane wnioskodawcy w określonej postanowieniem Sądu kwocie netto z tytułu utraconego wynagrodzenia za pracę w Spółce, przed jej upadłością, ubruttowione i wypłacone w dwóch ratach z masy upadłości przez syndyka sądowego po upadłości spółki, jako wierzytelność zaliczona do I kategorii wolne jest od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie ustawy o tym podatku (Dz. U. nr 14, poz. 176 ze zm. , w tym art. 21 ust. 1 pkt 3)?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-390/10/BD
  Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo stosując od wypłaconego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe koszty uzyskania przychodu, umieszczając je następnie w sumie kosztów za 2009r. w deklaracji PIT-11 mimo, że w momencie wypłaty nie łączył już wnioskodawcy stosunek pracy z byłym pracownikiem?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-313/10/MM
  Czy syndyk ma obowiązek wykazać dochody, które zostały przekazane Wnioskodawcy w grudniu 2009 i styczniu 2010 w odrębnych informacjach PIT-11 za rok 2009 i 2010, a tym samym umożliwić rozliczenie podatku od tych kwot odpowiednio w 2009 i 2010 r.?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-372/10/BD
  Czy kwota główna wraz z odsetkami za otrzymane poprzez egzekucję wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe podlega opodatkowaniu? Na jakim formularzu PIT, i w której pozycji rozliczyć ewentualny podatek nie posiadając PIT-11? Czy wypłacona kwota ogólna stanowi wynagrodzenie czy odszkodowanie za przepracowane godziny nadliczbowe?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-808/09/BJ
  Czy kwotę wypłaconą na podstawie przejęcia zobowiązań finansowych traktować należy jako należność wynikającą z umowy źródłowej, tj. umowy o pracę lub kontraktu co wiąże się z wystawieniem przez tego pracodawcę PIT-11 czy PIT-8C?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-574/09-2/JG
  Czy Spółka mogła zakwalifikować w koszty uzyskania przychodu wypłacone wynagrodzenia w wysokości 259.964,07 złotych oraz zapłacone składki ZUS w wysokości 21.115,01 złotych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-372/09
  Czy zakład pracy był zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11 o osiągniętych dochodach na podstawie wyroku sądowego z tytułu wypłaconych zaległych wynagrodzeń?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-325/09/BD
  Czy kwotę wypłaconą na podstawie przejęcia zobowiązań finansowych przez innego pracodawcę traktować należy jako należność wynikającą z umowy źródłowej tj. umowy o pracę lub kontraktu co wiąże się z wystawieniem przez tego pracodawcę PIT-11 czy PIT-8C?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-907/08/PS
  Czy wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wypłacone na podstawie ugody sądowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1017/08-2/AŻ
  Warunki do opodatkowania podatkiem liniowym
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-222/08-4/MM
  Czy ponosząc wydatki w postaci realizacji wypłat wynagrodzeń na rzecz pracowników i realizując płatności na rzecz ZUS dotyczące składek, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć wymienione rodzaje wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2-415/581/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2008 r. (data wpływu 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika ciążących na komorniku sadowym egzekwującym zaległe wynagrodzenie za pracę -jest prawidłowe.W dniu 21 maja 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 13. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-140/07
  Czy pracodawca prawidłowo wykazał spłatę wynagrodzenia za lata 2003, 2004, 2005 wypłaconą we wrześniu 2006 roku jako przychód za 2006 rok?
 14. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-0046/07
  Czy na podstawie art. 12 i art. 42e ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna zostać pobrana zaliczka na podatek dochodowy od wypłaty przez Sąd wyegzekwowanych zaległych wynagrodzeń dal byłych pracowników Stoczni i czy przy obliczaniu zaliczki powinny być zastosowane koszty uzyskania przychodu, jak i ulga podatkowa?
 15. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 08/07/IPD/415-8/07AB/4
  Czy z tytułu wypłaty zaległych wynagrodzeń za lata 2004-2006 w sytuacji, gdy dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy podatnik jes zobowiązany do zaplacenia 30% podatku?
 16. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-57/07/MM
  Czy od wypłaty kwot wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z ustawowymi odsetkami zasądzonych wyrokiem sądu nalezy pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 17. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/14/BŚ/07
  Czy wypłacone zaległe wynagrodzenia za 2004 r. są kosztem uzyskania przychodów w roku, w którym zostały wypłacone, czy w roku, którego dotyczą?
 18. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-19/07
  Czy od wynagrodzenia za nadgodziny wypłaconego na podstawie ugody zawartej przed Sądem Pracy, strona pozwana ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%?
 19. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/07
  Zwróciła się Pani z pytaniem, czy w zeznaniu rocznym za 2006 rok może zastosować koszty uzyskania przychodu za okres dwóch miesięcy, czyli za okres za który wypłacone zostało należne wynagrodzenie?
 20. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/21/PD I/423-3/2007
  Czy można uznać za koszty uzyskania przychodów w roku 2006 zasądzone i wypłacone w grudniu 2006 r. wyrównania wynagrodzeń za lata 2001-2004 pracownikom Spółki?
 21. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-7/07/PD
  Czy odsetki z tytułu nieteminowych wypłat wynagrodzenia zasądzone przez Sąd są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 22. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-6/07
  Czy zasądzone i wyegzekwowane w 2006 roku przez komornika od zleceniodawcy zaległe wynagrodzenie w kwocie netto wraz z ustawowymi odsetkami (liczonymi od daty zapłaty wynikającej z zawartej umowy do dnia faktycznej zapłaty) podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy jednak należy wykazać otrzymaną kwotę w zeznaniu podatkowym za 2006 rok?
 23. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-135/06/AŚ
  Czy zaległe wynagrodzenie wyegzekwowane przez komornika należy rozliczyć w zeznaniu rocznym?
 24. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-3/07
  Czy postępowanie płatnika czy komornika jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 25. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-24/06
  Czy jednorazowa wypłata zaległego wynagrodzenia za pracę na podstawie ugody sądowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 26. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/27/5/06
  Czy przy jednorazowej wypłacie byłemu pracownikowi zasądzonych zaległych wynagrodzeń za godziny nadliczbowe przysługują koszty uzyskania przychodu? Czy ww. koszty będzie można odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2006 rok ?
 27. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0056/06
  Czy wypłacone na podstawie wyroku sądowego zaległe wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia podlega opodatkowaniu?
 28. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/16/06/AG
  Czy odszkodowania z tytułu zaległych wynagrodzeń wypłaconych pracownikom na podstawie wyroków sądowych korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b i pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 29. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-21/06/AT
  Czy w informacjach PIT-11 należy wykazywać przychody należne czy faktycznie wypłacone?
 30. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432?IPdg2/415/429/54/2006
  Czy przysługujące a nie wypłacone w 2005r wynagrodzenie ze stosunku pracy należy wykazać w rozliczeniu podatku dochodowego za 2005r?
 31. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/06
  Czy podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w związku z zasądzonym wyrokiem sądu lecz nie wypłaconym zaległym wynagrodzeniem za pracę?
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS II-2-415/45/05/AG
  Czy odsetki od zaległych wynagrodzeń wypłaconych pracownikom są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/56/06
  Czy istnieje obowiązek odporowadzenia podatku dochodowego od zasądzonego nakazem płatniczym lecz nie wyegzekwowanego jeszcze przez komornika sądowego zaległego wynagrodzenia ze stosunku pracy ?
 34. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211/IN/CIT/24/2005
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wypłacone wynagrodzenia, składki ZUS, jak i zapłacone odsetki z tyt. zaległych wynagrodzeń na rzecz pracowników przyjętych do spółki na podstawie art. 231 kodeksu pracy w związku z wyrokiem Sądu oraz zawartymi ugodami z pracownikami przez Sądem?
 35. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-80/2005
  Kto powinien opodatkować kwotę zaległego wynagrodzenia wyegzekwowanego przez Urząd Skarbowy od byłego pracodawcy?
 36. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-66/III/2005
  Czy przysługuje mi zwrot nadpłaconych przez podatnika zaliczek na podatek dochodowy w sytuacji gdy nie otrzymałam należnego mi wynagrodzenia?
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40RPŁ/4115/75/05
  Czy od wypłaconych na podstawie wyroku sądu świadczeń z tytułu zaległych wynagrodzeń za lata ubiegłe w kwocie netto należało potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-406/26/05
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w J. pismem z dnia 15 kwietnia 2005 roku zwrócił się o udzielenie informacji: 1. Czy stosownie do art. 21 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń za pracę są wolne od podatku dochodowego ? 2. Czy przy obliczaniu podatku dochodowego od zaległych wynagrodzeńosób należy uwzględniać koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy, oraz kwotę o której mowa w art. 32 ust. 3, tj. kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, w przypadku gdy wierzyciel (pracownik) w dalszym ciągu jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zakładzie pracy, od którego ma być ściągnięte zaległe wynagrodzenie ?
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-16/05
  Czy skapitalizowane odsetki z tytułu nieterminowych wypłat nagród rocznych (13-ta pensja) wolne są od podatku dochodowego ?
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-406/26/05
  Czy podatek, który potrącany jest i przekazywany na konto Urzędu Skarbowego od zaległych wynagrodzeń, zasądzonych prawomocnymi wyrokami wraz z ustawowymi odsetkami (nie odsetkami karnymi) należy naliczać tylko od należności głównych czy także od odsetek ustawowych od tych należności ?
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-34/DZ/415/11/AZ/05
  Czy przy jednorazowej wypłacie zaległych wynagrodzeń za lata 2001 - 2004 byłym pracownikom szpitala winny być uwzględnione jednomiesięczne koszty uzyskania przychodów?
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/417/171/2005
  Otrzymałem informację PIT-11 o dochodach za 2004 r. od swojego byłego pracodawcy niezgodnie z obowiązującym prawem, ponieważ nie otrzymałem wymienionego w tym dokumencie wynagrodzenia. Wobec nie otrzymania wymienionego w PIT-11 wynagrodzenia nie wykazałem tego dochodu w zeznaniu rocznym i nie odprowadziłem od tego dochodu podatku.
 43. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-26/05
  Czy wypłata zaległego wynagrodzenia w 2005 r. - jest przychodem ze stosunku pracy, opodatkowanym wg zasad obowiązujących w 2005 r. z uwzględnieniem kosztu uzyskania przychodów i skali podatkowej w 2005 r. - nie korygując PIT-4 i PIT-8B od 2001-2003 r. ?
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-76/05/1/AM
  Kto ma zapłacić podatek od wyegzekwowanych przez komornika w 2004 roku wynagrodzeń należnych za czas pracy w firmie X ?
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/23/05
  Czy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów miesiąca lutego 2005 r. następujące składniki wynagrodzenia pracowniczego: 1. nieopłacone składki do ZUS od wynagrodzeń za miesiąc styczeń br., wypłaconych w miesiącu lutym 2005 r. w części finansowanej przez pracownika, czyli będącej elementem wynagrodzenia pracownika, 2. nieopłacone składki do ZUS od wynagrodzeń za miesiąc styczeń br., wypłaconych w miesiącu lutym 2005 r. w części finansowanej przez pracodawcę, 3. nieopłacony podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc styczeń br., wypłaconych w miesiącu lutym 2005 r., będący elementem wynagrodzenia - termin płatności 20.03.2005 r., 4. nieopłacone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za miesiąc styczeń wypłaconych w miesiącu lutym 2005 r.?
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD3/415-45/05
  Czy wypłacony na postawie wyroku sądowego w trybie egzekucji komorniczej ekwiwalent za niewykorzystany urlop korzysta ze zwolnienia od opodatkowania?
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-102-91/05/AF
  Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415/18/05
  dotyczy kosztów uzyskania przychodów przez pracowników, którzy zatrudnieni byli przez cały 2004 r., zaś ich miesięczne wynagrodzenia wypłacane były tylko 11-krotnie
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 31 / 77a/23 / 06 / KSz
  dotyczy sytuacji zastosowania właściwych kosztów uzyskania przychodów do przychodu ze stosunku pracy przysługującego za kilka miesięcy, a wypłaconego przez płatnika w jednym miesiącu
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!