Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


wydatki na rehabilitację

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-594/12-2/AK
  Czy Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osiągniętego za 2012 r. dochodu, poniesione wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania polegającą na zmianie sposobu ogrzewania, tj. w ogrzewanie elektryczne (c.o. wodne z kotłem elektrycznym jednofazowym) w miejsce dotychczasowego ogrzewania węglowego (piec kaflowy z podkową grzejną), w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne – art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-434/12-4/JR
  Czy używanie samochodu osobowego dla potrzeb dowożenia dziecka na zabiegi - zajęcia rehabilitacyjne do wyżej wymienionych placówek, podlega odliczeniu od dochodu w granicach limitu i czy można stosować stawkę za kilometr z tzw. "kilometrówki" stosownie do Rozporządzenia stosownego Ministra? Czy można uwzględniać wyjazdy do Prywatnej Poradni P. ?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-568/12/MCZ
  ulga rehabilitacyjna – zmiana mieszkania
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-562/12/MCZ
  ulga rehabilitacyjna – datowanie ustalenia stopnia niepełnosprawności
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-490/12/ASz
  Czy Wnioskodawczyni może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu wydatki na leki, skoro nie są one związane z niepełnosprawnością?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-436/12/RS
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na operację przeprowadzoną w listopadzie 2010 r. w szpitalu?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-415/12-4/JK3
  Stwierdzić należy, iż brak jest możliwości do dokonania odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na używanie samochodu osobowego, stanowiącego współwłasność Wnioskodawcy, w związku z dojazdami na leczenie (wykonanie badań, konsultacja medyczna i odbiór leku). Wskazać bowiem należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy nie została spełniona przesłanka uprawniająca do skorzystania z rzeczonej ulgi, o której mowa w ww. art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przedmiotowe przejazdy nie są związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-366/12/MM
  Ulga rehabilitacyjna - użyczanie samochodu osobowego na dojazd na zabiegi niepełnosprawnego dziecka
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-360/12/MZ
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym w związku z upośledzeniem narządu wzroku, będącego następstwem wieloletniej cukrzycy, może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup pompy insulinowej oraz sprzętu potrzebnego do jej użytkowania, takiego jak wkłucia podskórne, pojemniki na insulinę, podskórne sensory glikemii?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-220/12-2/AKr
  Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w zał. PIT/O do PIT-37 zakupione urządzenie o nazwie orbitrek jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych w poz. PIT/O część B poz. 3 ?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-173/12-4/KK
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup kabiny prysznicowej i brodzika ?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-270/12/IG
  Czy w rozliczeniu rocznym PIT-37 za 2011 rok można rozliczyć fakturę za protezę do wysokości zapłaconego podatku, a różnicę kwoty przenieść do rozliczenia na następne lata? Czy też należy rozliczyć tylko do wysokości zapłaconego podatku, a reszta "przepadnie" ponieważ Wnioskodawczyni nie zarabia rocznie wystarczająco dużo aby jednorazowo w roku podatkowym rozliczyć całą kwotę poniesionego wydatku?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-159/12-2/AK
  Czy w związku z tym Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z możliwości odliczenia zakupu tego urządzenia w rozliczeniu rocznym jako wydatku na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-166/12-4/MP
  Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na adaptację budynku mieszkalnego polegającego na wymianie okien, które są w szczególny sposób przystosowane dla Wnioskodawcy jako osoby niepełnosprawnej, wymianie parapetów oraz wymianie i poszerzeniu otworu w drzwiach zewnętrznych do budynku mieszkalnego, zlikwidowaniu progu, wyrównaniu podłogi, jeżeli w rzeczywistości są przystosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności Wnioskodawcy mogą zostać zaliczone do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-810/11-2/AKr
  Czy wydatek na ww. zabieg operacyjny usunięcia "zaćmionej soczewki", nierefundowany ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i który nie został zwrócony w jakiejkolwiek innej formie będzie można odliczyć w rozliczeniu rocznym za 2011 r., tj. wykazać w PIT/O w poz. "wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych"?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-32/11/12-S/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-633/11-4/AK
  Czy kwoty rachunków wystawionych przez Klinikę, Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodów w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-624/11-2/AK
  Czy będąc osobą niepełnosprawną Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2011 r. kwoty poniesionej na zabieg wszczepienia implantu sztucznej soczewki do oka, obejmującej koszt sztucznej soczewki, jako wydatku poniesionego na cele rehabilitacyjne, związanego z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych na podstawie art. 26 ust. 1 i ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-724/11/ASz
  Czy domy pomocy społecznej są zakładami opiekuńczo-leczniczymi lub pielęgnacyjno-opiekuńczymi i odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają wydatki ponoszone na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, w których osoba przebywająca ponosi koszty w wysokości 70% swoich dochodów (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-523/11/MCZ
  Czy wnioskodawca mający na utrzymaniu niepełnosprawną córkę może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup leków, których stosowanie zlecił lekarz specjalista oraz na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-594/11-2/JM
  Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-510/11/ŚS
  Czy wobec faktu, że bez takiego pomieszczenia terapia dializą otrzewnową zaleconą przez lekarza byłaby niemożliwa wnioskodawczyni ma prawo odliczyć na cele rehabilitacyjne kwotę przeznaczoną na wykonanie pomieszczenia do dializ (w tym przypadku łazienki)?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-601/11-2/AJ
  Czy wydatki na operację Wnioskodawczyni może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-499/11/ŚS
  Dlaczego ulga podatkowa jest tylko dla korzystających z rehabilitacji, a nie dla wszystkich niepełnosprawnych?Co mają zrobić osoby takie jak wnioskodawczyni i jej mąż, którzy potrzebują samochód na codzień by egzystować?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-201/11-4/ASZ
  Czy Wnioskodawca może odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, dopłatę (zamiast przeróbki) za automatyczną skrzynię biegów, jako przystosowanie samochodu do swojego stanu zdrowia stwierdzonego medycznie?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-926/10-5/LS
  należy stwierdzić, iż zakup pościeli rozgrzewającej nie uprawnia Wnioskodawcy do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, bowiem nie jest wydatkiem podlegającym odliczeniu od dochodu w ramach preferencji przewidzianej art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-938/10-2/MP
  Czy Wnioskodawczyni, jako osoba niepełnosprawna, ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2010 rok - w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatków poniesionych na zakup laptopa?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1311/10-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1195/10-2/AJ
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-755/10/MCZ
  Czy koszty zabiegu operacyjnego oka można zaliczyć do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych niepełnosprawnego dziecka?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-750/10/ŚS
  Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu wydatków na zakup specjalistycznych igieł do portu naczyniowego (a także sprzętu umożliwiającego infuzję jak korki, wężyki, strzykawki, rękawiczki) dla dziecka chorego na hemofilię, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, w ramach wydatków wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-661/10/MCZ
  Czy osoba z orzeczoną III grupa inwalidztwa może zaliczyć zakup łóżka ortopedyczno-rehabilitacyjnego jako wydatek na cele rehabilitacyjne i potraktować je jako indywidualny sprzęt niezbędny w rehabilitacji i ułatwiający wykonywanie czynności życiowych?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-457/10/MM
  Czy koszt operacji może zostać odliczony od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-501/10/ŚS
  Ulga rehabilitacyjna na zakup leku.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-421a/10/PSZ
  1. Czy kwota odliczenia środków pieniężnych wydatkowanych na dostosowanie samochodu do potrzeb wynikających z inwalidztwa jest kwotą limitowaną? Czy np. wydana kwota ok. 48.000 zł na dostosowanie samochodu do inwalidztwa, w autoryzowanej firmie motoryzacyjnej dla tego typu samochodu potwierdzona fakturą może być przez Urząd Skarbowy limitowana? 2. Jak należy odliczyć kwotę wydaną na dostosowanie samochodu do swoich potrzeb wynikających z inwalidztwa, skoro przy wspólnym rozliczeniu z żoną, podatek wynosi ok. 3.000 zł? Czy kwotę tę można odliczać przez kolejnych pięć lat? 3. Czy dowody pobytu w sanatorium i karty zabiegów stanowią dla Wnioskodawcy wystarczającą podstawę do odliczenia od dochodu ryczałtu w wysokości 2.280?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-432/10/ŚS
  Ulga rehabilitacyjna na zakup leków i suplementów
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-417/10/MU
  Możliwość odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na modernizację centralnego ogrzewania.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-345a/10/MM
  Czy Wnioskodawca prawidłowo wykazał w zeznaniu podatkowym kwotę 2.280 zł jako odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym dowozem niepełnosprawnej córki na zabiegi rehabilitacyjne?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-422/10/ASz
  Czy kwoty wydane na zakup baterii lub naprawę aparatu słuchowego można odliczyć od podatku?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-403/10/MCZ
  Czy osoba niepełnosprawna może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z zakupem łóżka "CERAGEM"?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-547/10/ŚS
  Ulga rehabilitacyjna na zakup leków
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-364/10/MCZ
  Czy zapłacenie podatku od duńskiej emerytury zarówno w Danii jak i w Polsce jest zgodne z art. 17 ust. 1 Konwencji polsko-duńskiej?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-415/10-3/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/108/MCA/10/DD-431
  Czy wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu za rok 2009 wydatki poniesione na zakup – aparatów słuchowych oraz baterii do aparatów i środków konserwujących?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-343/10/ŚS
  Czy wydatek poniesiony na zakup zestawu do bramy garażowej oraz zestawu do bramy wjazdowej można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-317/10/MM
  Czy wydatki poniesione na zakup wyrobów z dzianin wełnianych podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-199/10/BK
  Zasady odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne osoby zaliczonej do trzeciej grupy inwalidztwa.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-239/10/MM
  Czy opłaty ponoszone na wykup abonamentu na pływanie na ogólnodostępnym basenie, udokumentowane fakturami VAT – przez osobę niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako wydatki na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-200/10/MM
  Czy Wnioskodawca w ramach ulgi rehabilitacyjnej - w zeznaniu rocznym - może dokonać odliczenia wydatków na zakupu urządzenia czyszcząco-filtrującego?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-181/10/BK
  Zasady odliczenia wydatków poniesionych na opłacenie przewodników osób niewidomych grupy inwalidztwa.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-97/10/AŻ
  Czy poniesione przez wnioskodawcę wydatki w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych wobec niego, tj. kwota 3.820,00 zł za pobyt w Stowarzyszeniu, kwota 2.150,00 zł za pobyt w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym oraz kwota 7.000,00 zł za pobyt w Domu Rodzinnym stanowią wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji mogą pomniejszyć uzyskany w roku podatkowym 2009 dochód przed opodatkowaniem? Jeśli tak to czy wydatki wskazane powyżej, będą pomniejszać uzyskany w roku podatkowym 2009 dochód przed opodatkowaniem w całości czy tylko w części?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-114/10/IL
  Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z odliczenia od dochodu ulgi rehabilitacyjnej, jeśli tak to jakie dokumenty należy posiadać w razie ewentualnej kontroli?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-100/10/BK
  Odliczenie od dochodu wydatku poniesionego na zakup łóżka medycznego przez osobę niepełnosprawną w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/13/MCA/10/PK-1481/2009
  Czy Wnioskodawca w 2007 r., w świetle art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, był uprawniony do pomniejszenia dochodu o wydatki na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a ww. ustawy, które zostały poniesione na rzecz niepełnosprawnej córki znajdującej się na Jego utrzymaniu?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-799/09-3/JK2
  możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na zakup leków
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-842/09/AŻ
  Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu kwotę 2280 zł z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne składając korekty PIT-37 za lata 2003-2007r.? Czy niepełnosprawność datuje się od dnia jej istnienia czy też od dnia ustalonego stopnia niepełnosprawności?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-771/09-2/MP
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu:a)ponoszenia opłat za pobyt z ŚDS,b)używania samochodu osobowego, będącego Jej współwłasnością, w celu codziennego dowożenia na zajęcia w ŚDS?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-787/09/MZ
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej wnioskodawca może, jako osoba niepełnosprawna odliczyć od dochodu wydatki w kwocie 630zł poniesione na zakup okularów korekcyjnych?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-153/09/MK
  Opodatkowanie darowizny z poleceniem.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-761/09/ASz
  Czy zakupiony na raty materac wnioskodawczyni może odliczyć przy rocznym zeznaniu podatkowym za rok 2009r.?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-784/09/ASz
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z zakupem samochodu osobowego używanego na zabiegi rehabilitacyjne? Czy wnioskodawca musi udokumentować używanie samochodu na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-723/09/MCZ
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na: przebudowę łazienki, wybudowanie podejścia do domu i wokół domu z kostki betonowej, turnus rehabilitacyjny oraz zabiegi rehabilitacyjne i ćwiczenia w prywatnych gabinetach na basenie i klubie fitness?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-635/09-4/JS
  ulga rehabilitacyjna na zakup komputera
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-733/09/MCz
  Czy podatnik mający na utrzymaniu dziecko niepełnosprawne może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne związane z jego odpłatnym przelotem samolotem i pobytem zagranicą w sanatorium oraz korzystaniem z zabiegów rehabilitacyjnych?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-688/09/MCZ
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z dowożeniem osoby niepełnosprawnej na operacje i zabiegi rehabilitacyjne?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-667/09/MCZ
  Którą grupę inwalidzką, I czy II posiada wnioskodawczyni w świetle przepisów prawa podatkowego?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-901/09MW
  Czy prawo do ulgi rehabilitacyjnej, tj. do odliczenia zryczałtowanej kwoty 2.280 zł z tytułu używania samochodu osobowego na konieczny dowóz dziecka na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne ma każdy z rodziców, tj. zarówno matka jak i ojciec, jako współwłaściciele samochodu osobowego, sprawujący opiekę i łożący na utrzymanie niepełnosprawnego syna, który nie ukończył 16 roku życia i nie osiąga żadnych dochodów?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-700/09/PS
  Czy posiadając orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o przyjmowaniu leków Wnioskodawca może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu wydatki na zakup lekarstw, o których mowa w zaświadczeniu?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-815/09-2/WM
  Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć koszty tej adaptacji w całości lub w części od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-676/09/BK
  Odliczenie wydatków na remont w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-615/09/ASz
  Czy wnioskodawczyni może dokonać odliczenia kosztów zakupu kompletu leczniczo-rehabilitacyjnego?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-616/09/ASz
  Czy wnioskodawca może dokonać odliczenia kosztów zakupu kompletu leczniczo-rehabilitacyjnego?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-607/09/AŻ
  W jaki sposób można odliczyć wydatki związane z kosztami rehabilitacji, kosztami zakupu niezbędnych leków i środków medycznych?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-759/09/HS
  Czy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatek na zakup łóżka leczniczego CERAGEM w kwocie 9980 zł, które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego, podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-573/09/TK
  Jakie rodzaje kosztów - wobec braku wykładni jednoznacznie określającej koszty związane z opłacaniem przewodnika - można zgodnie z prawem uznać za koszty opłacania przewodnika, które nie wymagają udokumentowania przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej, odnosząc się szczególnie do zastrzeżeń zawartych w opisie stanu faktycznego w pkt 1-3?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1100/09/JP
  Możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji projektu pn. "Wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny".
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-559/09/TK
  Czy materiały użyte do budowy tego pomieszczenia wraz z wyposażeniem można odliczyć od dochodu w załączniku PIT-O?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-577/09/BK
  Odliczenie od dochodu wydatku poniesionego na zakup łóżka medycznego przez osobę niepełnosprawną w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-444/09-4/JS
  ulga rehabilitacyjna na zakup laptopa, drukarki, naprawę tego sprzętu oraz papier i tusz
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-549/09/MCZ
  1. Czy inwalida I grupy powinien udokumentować dojazd swoim samochodem na rehabilitację? 2. Czy wydatki poniesione za pobyt w sanatorium mogą być powiększone o koszty pobytu opiekuna (koszt noclegów i wyżywienia)?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-665/09/HS
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-467/09-3/ŁM
  Czy w przypadku uznania, iż dofinansowanie z PFRON w części przekraczającej wynagrodzenie pracownika, przekazywane na fundusz ZFRON w celu wykorzystania na IPR (i nie dotyczące nabycia ŚT i WNiP), jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, Spółka ma prawo kwalifikować wydatki z ZFRON na IPR do kosztów podatkowych, a jeżeli tak, to w którym momencie - czy w momencie przekazania środków na ZFRON, czy dopiero w momencie wydatkowania środków na IPR?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-538/09/MU
  Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na zakup łóżka rehabilitacyjnego.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-452/09-3/MM
  Czy w przypadku uznania, iż dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w części przekraczającej wynagrodzenie pracownika, przekazywane na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w celu wykorzystania na indywidualny program rehabilitacji (i nie dotyczące nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych), jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, Spółka ma prawo kwalifikować wydatki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na indywidualny program rehabilitacji do kosztów podatkowych, a jeżeli tak, to w którym momencie - czy w momencie przekazania środków na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, czy dopiero w momencie wydatkowania środków na indywidualny program rehabilitacji?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-542/09/IL
  Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne można dokonać w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2009 rok odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej w 2009 roku na zakup leków i na rehabilitację, przepisanych przez lekarzy specjalistów?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-586/09/NG
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej może wnioskodawczyni, jako osoba niepełnosprawna odliczyć od dochodu wydatek poniesiony na zakup i montaż pieca gazowego w ramach adaptacji i wyposażenia mieszkań i budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-328/09-4/PJ
  o ile wszystkie przesłanki wynikające z powołanych przepisów zostały spełnione, prawo do zastosowania ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym za rok 2008 r. przysługuje Wnioskodawczyni, zarówno z tytułu zakupu pieca gazowego wraz ze zbiornikiem wodnym z hydraulicznym oprzyrządowaniem (po pomniejszeniu o zwróconą kwotę podatku od towarów i usług), jak również z tytułu zakupu materaca z włóknami kokosowymi.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-419/09-4/ES
  Ulga rehabilitacyjna - wydatki na usługi medyczne (iniekcja leku do oka).
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-383/09/MCZ
  Czy inwalida I grupy może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie własnego samochodu osobowego do przewozu rehabilitanta w celu wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w swoim domu?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-351/09/MCZ
  Czy wnioskodawcy, który posiada na utrzymaniu niepełnosprawną żonę przysługuje uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych za jej pobyt w Domu Emeryta?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-407/09-2/ES
  1. Czy w związku z powyższym tę część kosztów zakupu samochodu, którą poniosła Wnioskodawczyni osobiście może odliczyć od dochodu? 2. Czy ww. wydatek można traktować jako wydatek związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-359/09/AD
  Czy posiadając orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez służby mundurowe w 1997 r. oraz w latach następnych, tj. w 2000 r. i w 2005 r. - przysługuje Panu w 2008 r. prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej: wydatków poniesionych na zakup lekarstw, odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne oraz wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-320/09/MCZ
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatek poniesiony na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-343/09/IL
  Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne można dokonać w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2009 rok odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej w 2009 roku na zakup laptopa (łącznie z oprogramowaniem)?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-337/09/AD
  Ulga rehabilitacyjna - zakup samochodu przez osobę niepełnosprawną.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-286/09/MCZ
  Czy podatnik będący osobą niepełnosprawną może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na podawanie leku X w formie iniekcji do wnętrza oka jako wydatki na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze, w tym wydatki poniesione na te zabiegi przed datą uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-335/09/BK
  Odliczenie wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-278/09/TK
  Czy wnioskodawca może odliczyć od dochodu koszt zakupu urządzenia do masażu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-301/09/MU
  1. Czy Wnioskodawca może poniesione w latach 2006-2008 wydatki za opiekę i pielęgnację nad matką rozliczyć w zeznaniach podatkowych, z jednoczesnym sporządzeniem korekt zeznań za lata 2006-2007? 2. Czy Wnioskodawca może w latach 2006–2008 poniesione wydatki na opiekę nad matką rozliczyć w zeznaniach podatkowych na podstawie rachunków firmy "R"?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-257/09-4/JK2
  Czy Wnioskodawca może odliczyć od dochodu zakup ciśnieniomierza oraz sprzętu rehabilitacyjnego - pościeli wełnianej?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-268/09-2/AJ
  Czy ww. zakupy kwalifikują się do wydatków związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych i odliczeniu od dochodu?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-233/09/TK
  Czy osoba z I grupą inwalidzką może odliczyć kwotę 2.280 zł od podstawy wymiaru podatku za 2008 rok?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-239/09/TK
  Czy można skorzystać z prawa do odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych na zakup pieca węglowego i modernizację kotłowni przez osoby niepełnosprawne?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-205/09-4/JK
  Czy można odliczyć od dochodu za 2009 r. zakup łóżka ortopedycznego w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-216/09-6/AJ
  Czy Wnioskodawczyni może odpisać od podatku zakup laptopa?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-218/09/MK
  Czy przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego może Pani odliczyć koszty zużycia energii elektrycznej przez koncentrator tlenu oraz koszty dojazdu do lekarza?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-193/09/TK
  Czy można skorzystać z prawa do odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne - na opłacenie przewodnika-opiekuna osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa bez konieczności udokumentowania wydatków zgodnie z art. 26 ust 7a pkt 7 i ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości 2.280 zł?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-193/09/NG
  Czy wnioskodawca może w zeznaniu rocznym rozliczyć w całości kwotę 2280 zł bez rachunków za przejazdy na leczenie sanatoryjne, na dojazdy do lekarzy specjalistów i zabiegi rehabilitacyjne? Czy wnioskodawca ma możliwość odliczenia wydatków na zakup anteny telewizyjnej i telewizora, opłaty za zakup aparatu telefonicznego głośnomówiącego, słuchawek o wysokiej głośności do odbioru głosu z telewizora, zakup peruki na głowę, wymianę protez zębowych, w razie potrzeby wózka inwalidzkiego o napędzie mechanicznym?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-183/09-4/JK2
  możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-128a/09/RS
  Odliczenie od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup łóżka będącego sprzętem rehabilitacyjnym.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-180/09/BK
  Ulga rehabilitacyjna - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-167/09/TK
  Czy osoba z orzeczoną I grupą inwalidzką z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu może skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych do kwoty w limitowanej wysokości 2.280 zł?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-132/09-2/JK
  Wnioskodawczyni prosi o informację czy może odliczyć od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej komputer wraz z oprogramowaniem dla syna o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją ruchu 05R?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-91/09-4/JK
  Wśród wydatków, których poniesienie uprawnia do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej nie ma wydatków na leczenie i diagnostykę dziecka za granicą. Należy w tym miejscu nadmienić, iż ulgi podatkowe (w tym ulga rehabilitacyjna) są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące ich zakresu winny być interpretowane ściśle, nie rozszerzająco. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz prawny należy stwierdzić, iż brak jest podstaw prawnych do odliczenia od dochodu – jako wydatku na cele rehabilitacyjne – kosztów związanych z leczeniem i diagnostyką dziecka zagranicą.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-150/09/MK
  Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu poniesionego wkładu własnego na zakup samochodu w ramach programu PFRON "Sprawny dojazd".
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-90/09/TK
  Czy w pełnej wysokości można odliczyć od dochodu kwotę za zakupiony materac rehabilitacyjny?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-139/09-3/MM
  Czy w przypadku uznania przez organ podatkowy, że dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w części przekraczającej wynagrodzenie pracownika, przekazywane na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w celu wykorzystania na indywidualny program rehabilitacji (i nie dotyczące nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - Spółka ma prawo kwalifikować wydatki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na indywidualny program rehabilitacji do kosztów podatkowych, a jeżeli tak, to w którym momencie - czy w momencie przekazania środków na zakładowy funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, czy dopiero w momencie wydatkowania środków na indywidualny program rehabilitacji?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-146/09/TK
  Czy koszt zużycia energii elektrycznej potrzebnej do działania urządzenia - koncentratora tlenu, można zaliczyć do wydatków ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną na cele rehabilitacyjne?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-74/09-5/ES
  Wydatki na cele rehabilitacyjne (koszty zabudowy podestów i części schodów).
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-120/09/IL
  Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne można dokonać odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej w 2008 roku na zakup i montaż ogrzewania gazowego, kabiny, brodzika i zestawu natryskowego?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-95/09/RS
  1. Czy istnieje możliwość odliczenia wydatków z rachunku wystawionego w dniu 16 lutego 2008 r. za pobyt i leczenie? 2. Czy istnieje możliwość odliczenia biletów Intercity z miejscówką oraz na pociąg pośpieszny z miejscem sypialnym?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-86/09/BK
  Odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na opłacenie przewodników
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-110/09/TK
  Czy można skorzystać z odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych w 2008r. na podstawie wystawionych rachunków za rehabilitację, operację i pobyt w szpitalu na terenie Niemiec?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-78/09/TK
  Czy wydatek poniesiony w 2008 roku na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup materaca rehabilitacyjnego można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-47/09/TK
  Czy wydatek poniesiony na zakup łóżka do rehabilitacji oraz leków może być odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej za 2008 rok?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-50/09/TK
  Czy można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup samochodu osobowego combi w ramach programu PFRON "Sprawny dojazd"?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-55/09/MCZ
  Czy w rozliczeniu podatkowym za 2008r. osoba niepełnosprawna może dokonać odliczenia wydatku poniesionego na endoprotezy kolanowe wraz z zabiegiem?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-113/09-2/PJ
  Zakup notebooka wraz z oprogramowaniem oraz drukarki nie jest wydatkiem podlegającym odliczeniu od podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-18/09/AD
  Ulga rehabilitacyjna.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-8/09/TK
  Czy można kwotę dopłaty wynikającą z zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego z automatyczną skrzynią biegów wykazać w zeznaniu podatkowym jako wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione na przystosowanie pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-6/09/TK
  Czy wydatek poniesiony na zakup materaca może odliczyć w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-162/08/TK
  Czy wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia 2.280 zł od dochodu z tytułu korzystania z samochodu oraz czy może odliczyć od dochodu 2.280 zł za rehabilitację?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-154/08/MCZ
  Czy wydatek na zakup łóżka leczniczego CERAGEM –E, które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości wynikającej z dowodu zakupu?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-140/08/TK
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie własnego samochodu osobowego związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w 2008 roku?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-150/09/TK
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej w 2008 roku?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-129/08/MCZ
  Czy wydatek na zakup łóżka leczniczego CERAGEM –E, które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości wynikającej z dowodu zakupu?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-107/08/MCZ
  Czy wydatki poniesione na: zakup i montaż materiałów do likwidacji progów w mieszkaniu, zakup pieca gazowego, wykonanie nowej łazienki i w.c., zakup i instalację pieca c.o. i paneli podłogowych mogą być uznane za wydatki ułatwiające wykonywanie czynności życiowych podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną ?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-93/08/TK
  Czy wydatki w kwocie 2.280 zł poniesione na używanie własnego samochodu osobowego związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (przejazdy do szpitali na zabiegi rehabilitacyjne - pobyt stały, po skierowania na zabiegi i w celu ustalenia terminu zabiegów) wnioskodawca może odliczyć od dochodu (przychodu) za rok podatkowy 2008?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-87/08/TK
  Czy w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidztwa, a drugi z nich ma na współutrzymaniu niepełnosprawne dziecko zaliczone do I grupy inwalidztwa osiągającego dochody do kwoty 9.180 zł, to czy każdy z nich może odliczyć ulgę rehabilitacyjną z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) małżonków, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-42/08/TK
  Czy wnioskodawczyni może w łącznym rozliczeniu rocznym za 2008r. i lata następne wraz z mężem będącym osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa dokonać odpisu ulgi rehabilitacyjnej w kwocie 2 x 2.280 zł z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego związanego z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej oraz z tytułu wydatków poniesionych na opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej, którym to przewodnikiem byłaby sama wnioskodawczyni
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1628/08/BD
  Czy wydatki związane z remontem oraz zakupem łóżka z materacem H3 mającym na celu ułatwienie wykonywania czynności życiowych uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-620/08-2/MK
  Czy podatnicy składający zeznanie podatkowe w którym wykazali odliczenie z tytułu koniecznego przewozu na niezbędne zabiegi lecznico-rehabilitacyjne są zobowiązani z uwagi na treść art. 26 ust. 7c do dokumentowania korzystania z zabiegów.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1551/08/MCZ
  Czy zakup pompy insulinowej oraz zakup leków i sprzętu potrzebnego do jej prawidłowego działania będę mogła odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym? Jeżeli tak, to w jaki sposób, w jakiej wysokości i jakie dokumenty muszę posiadać na potwierdzenie zakupu?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1442/08/MCZ
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do drugiej grupy inwalidztwa, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, można uznać koszty przejazdu na niezbędne w stosowanej terapii litem badania poziomu litu w surowicy krwi?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-785/08/MK
  Ustalenie prawa do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu ciężarowego dla potrzeb związanych z przewozem na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1088/08/MCZ (KAN-5948/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana T.Ł. przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 13 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną wydatku poniesionego na zakup pościeli profilaktyczno-rehabilitacyjnej -jest n ...
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415W-45/08/RS
  W odpowiedzi na Pani wezwanie z dnia 8 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 30 lipca 2008 r. znak ITPB2/415-505/08/AD, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, zmienia swoje stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 30 lipca 2008 r. znak ITPB2/415-505/08/AD uznając stanowisko wnioskodawcyza prawidłowe, o ile lekarz spe ...
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1074/08/MCZ (KAN-5817/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani J.P. przedstawione we wniosku z dnia 02 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 10 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w przyszłości na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną związanych z:
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1035/08/MCZ (KAN-5589/06/08)
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R.M. przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 02 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w przyszłości przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną -jest nieprawidłoweW dniu 02 czerwca 2008r. ...
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-429/08/BK (KAN-5286/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:- braku możliwości korzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej, w sytuacji opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ok ...
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-269/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków finansowanych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych -jest prawidłowe.W dniu ...
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-351/08-2/MK
  Czy Wnioskodawca jako osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna 1 grupa inwalidzka), ma prawo do odliczenia poniesionego wydatku w kwocie 18 550,00 zł od dochodu z tytułu zakupu ww. specjalnie dostosowanego samochodu osobowego jako indywidualnego sprzętu, urządzenia, czy też narzędzia technicznego niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub może z innego tytułu?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-790/08/MCZ (KAN- 4196/04/08)
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A.W. przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 24 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną wydatku poniesionego na zabieg operacyjny -jest nieprawidłowe.W dniu 24 kwi ...
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-536/08/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 8 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne -jest nieprawidłowe.W dniu 8 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-639/08/MCZ
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakup kompletu pościeli rozgrzewającej?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-283/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne -jest nieprawidłowe.W dniu 10 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-176/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2008 r. (data wpływu 12.02.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w części:
  - dotyczącej możliwości sko ...
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-382/08/MCZ (KAN-1846/02/08)
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani B.F. przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura 22 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia wydatku poniesionego na cele rehabilitacyjne przez podatnika mającego na utrzymaniu dziecko niepełnosprawne -jest nieprawidłowe.W dniu 2 ...
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-262/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- reha ...
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-148/08/MCZ,
  W jaki sposobu należy dokumentować wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawna na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa żeby skorzystać ze zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-160/08/MCZ
  Czy wydatek na zakup łóżka leczniczego CERAGEM-E w części sfinansowanej przez podatnika podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-52/08-2/ES
  Ulga rehabilitacyjna - wydatki poniesione na zabieg okulistyczny.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-77/08-4/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków na zakup wkłuć do pomp insulinowych -jest prawidłowe.W dniu 21.01.2008 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z ...
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-431/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2007 r. (data wpływu 21.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków na zakup sprzętu gospodarstwa domowego -jest nieprawidłowe.W dniu 21.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-354/07/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. D. przedstawione we wniosku z dnia 06 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 08 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną związanych z:
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-244/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 02.10.2007 r. (data wpływu 04.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków na zakup wkłuć do pomp insulinowych -jest prawidłowe.W dniu 04.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-94/07/MCZ
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura 23 sierpnia 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 15 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:1) możliwości odliczenia od dochodu wydatków:Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 831/07
  Celem ustawodawcy nie było umożliwienie korzystania z dwóch ulg z tytułu wydatków ponoszonych przez małżonków na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem niepełnosprawnego dziecka, pozostającego na ich utrzymaniu, gdyż to zwolnienie od podatku pozostaje związane z osobą, wobec której orzeczono niepełnosprawność.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-14/07/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura 17 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn i podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych świadczeń otrzymywanyc ...
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-42/07
  Czy wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie domu jednorodzinnego podlegają odliczeniu stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-36/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01.08.2007r. (data wpływu 03.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na zakup samochodu osobowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej- jest nieprawidłowe.W dniu 03.08.2007r. został złożony ww. wniosek ...
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-30/07/BK
  Czy podatnik będąc osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup specjalistycznej bielizny oraz wydawnictw o chorobie i sposobach leczenia ?
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/415-7/07/DD
  Dotyczy odliczeń od dochodów w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne.
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1752/07/AK
  Zapytanie dotyczy wydatków na cele rehabilitacyjne niepełnosprawnego syna.
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-97/07
  Czy Podatniczce w stosunku do której orzeczono II grupę inwalidztwa, przysługuje odliczenie od dochodu z tytułu ulgi rehabilitacyjnej?
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-314/07/FW
  Czy wydatki poniesione na zakup monitora - telewizora dla niepełnosprawnego syna podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?
 176. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0040/07
  Czy podatnik może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatek związany z zakupem gazowego pieca centralnego ogrzewania?
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/173/Z/K/07
  Czy w ramach odliczeń od dochodu - ulga rehabilitacyjna może skorzystac z odliczenia poniesionego wydatku na zakup pościeli zdrowotnej ?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-17/AG/07
  Dotyczy możliwości odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych na rehabilitację kuzynki.
 179. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-56/07
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej możliwe jest odliczenie w zeznaniu podatkowym zakupu kanapy narożnej tapicerowanej oraz kosztów napraw samochodu osobowego, którym dojeżdża się na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD II/415/1/76/07
  Czy Podatnik, który ma na utrzymaniu niepełnosprawne dziecka może odliczyć zakup roweru jako wydatki na cele rehabilitacyne?
 181. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-60/07/BCz
  Czy można odliczyć od podstawy opodatkowania za 2006r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesionych na zakup roweru?
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-81093/VII/2007
  czy wydatki związane z zakupem aparatu słuchowego oraz baterii do tego aparatu mogę odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-IV/415-4/07
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej moge odliczyć od uzyskanego dochodu w roku?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/6/MF/423/29/2007
  1. Czy będzie Pan mógł skorzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych przy stawce podatku wynoszącym 17% z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami? 2. Czy w chwili prowadzenia działalności gospodarczej i jednocześnie pozostawania w stosunku pracy będzie Pan mógł nadal korzystać z odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne ? 3. Czy jako osoba pozostająca w stosunku pracy oraz prowadząca działalność gospodarczą będzie Pan zmuszony składać dwa zeznania roczne?
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-14/07
  Kwestia odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w ramach ulgi rehabilitacyjnej związanej z niepełnosprawnością narządów ruchu.
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-24/07
  Czy zakup sprzętu do masażu kręgosłupa mogę odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 187. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0025/07
  Czy małżonkowie używając samochodu osobowego, stanowiącego współwłasność małżonków, do przewozu niepełnosprawnego syna na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne posiadają jeden czy dwa limity odliczenia?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/14/07/AW
  Dotyczy wydatków na rehabilitację.
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/07
  Dotyczy odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną, w zakresie używania samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-16/07
  Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może w ramach ulg rehabilitacyjnych odliczyć wydatki na zakup baterii do aparatów słuchowych?
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/415-13/07
  Jestem zaliczony do osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 05-R (schorzenie kręgosłupa). Czy w związku z tym mam możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na: - zakup lampy na światło spolaryzowane ( Bioptron ) - zakup przyrządu do masażu ( hand massager ) - odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym i na leczeniu w zakładzie uzdrowiskowym wraz z kosztami dojazdu autobusami.
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD/423/7/2007
  Pytanie Podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zabiegi rehabilitacyjne pracownika firmy.
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 14 / 55a/15 / 07 / KSz
  dotyczy możliwości odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku z tytułu zabiegu operacyjnego
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-25/07
  Czy osoby niepełnosprawne mają prawo skorzystać z odliczeń z tytułu adaptacji i wyposażenia budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawnosci, w związku z poniesionymi wydatkami na zaadaptowanie strychu na salę gimnastyczną i utworzenie łazienki?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-III-415/10/07
  Czy dziadkowie, nie mający prawa do opieki nad niepełnosprawnym wnukiem, mają prawo do odliczenia od swojego dochodu wydatek na zakup pompy insulinowej, w części niesfinansowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie?
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PDF/415-26/07
  Czy można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na zakup leków?
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-56/07
  Czy podatnicy mogą odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatek poniesiony na zakup łóżka rehabilitacyjnego do masażu?
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-18/07/KB
  Czy mogę odliczyć w zenaniu podatkowym za 2006r. od dochodu poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne udokumentowane zaświadczeniem wydanym przez podmiot do którego dokonywałam płatności za usługi opiekuńcze?
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/32/07
  Czy przysługuje uprawnienie do odliczenia w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne poniesionych wydatków na zakup baterii do aparatu słuchowego, wkładki usznej (wraz z przewodami łączącymi wkładkę z aparatem) oraz wydatków na konserwację i naprawę aparatu słuchowego ?
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-0011/07
  Czy przysługuje podatnikom prawo do odliczenia poniesionych przez nich wydatków na zakup pompy insulinowej i osprzętu do tej pompy dla córki posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności?
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TD/423-2/07
  Czy wydatki na rehabilitację pracownika będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/429/53/07
  Czy korzystając z zabiegów rehabilitacyjnych w ramach NFZ może Pani odliczyć od dochodu poniesione koszty zakwaterowania i wyżywienia?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-4/07
  Dotyczy możliwości skorzystania z odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2006r. wydatków poniesionych na zakup pościeli rehabilitacyjno-leczniczej, opasek uciskowych na stawy kończyn i gorsetu Jevetta.
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/415-0003/07
  Czy podatnik może odliczyć od dochodu wydatki, jakie ponosił z tytułu używania samochodu osobowego w związku z dowozem niepełnosprawnego dziecka na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne?
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/10/Z/K/07
  Czy można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej poniesione koszty w zakresie przystosowania mieszkania dla osoby niepełnosprawnej ?
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/07
  Czy podatniczka będąca osobą niepełnosprawną ma prawo odliczyć wydatki na zakup notebooka w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-35/07
  Czy osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, w którym orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności i przyczynę niepełnosprawności 11-J, 07S może odliczyć w zeznaniu podatkowym wydatki z tyt. ulgi rehabilitacyjnej związane z opłaceniem przewodnika osób niewidomych I lub II grupy inwalidzkiej oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu?
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/3/07
  Czy można odliczyć w zeznaniu rocznym jako wydatki rehabilitacyjne dojazd na zabiegi rehabilitacyjne dla obojga małżonków?
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-8/07
  Czy leki zakupione za granicą można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-6/07
  Czy wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną na zapewnienie sobie we własnym zakresie zakwaterowania i wyżywienia w związku z uzyskanym skierowaniem z NFZ na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym można odliczyć od dochodu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne ?
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-6A/07
  Czy wydatki stanowiące koszt przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i koszt leczenia uzdrowiskowego, poniesione przez osobę niepełnosprawną można odliczyć od dochodu w ramach wydatków poniesionych na rehabilitację ?
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/3a/AP/07
  Pytanie dotyczy możliwości odliczenia od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne wydatków poniesionych na zakup leków zaleconych przez lekarza specjalistę.
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-11/07
  Czy mogę rozliczyć się za 2006r. wspólnie ze zmarłym w lutym 2007r. małżonkiem i czy mogę odliczyć od dochodu męża wydatki na cele rehabilitacyjne związane z jego dojazdami na zabiegi rehabilitacyjne?
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-24/07
  Czy można odliczyć w zeznaniu rocznym wydatki na rehabilitację w przypadku gdy orzeczono niepełnosprawność w miesiącu wrześniu?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/27/07
  Czy osobie niepełnosprawnej posuadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności narządu ruchu, wymagającej zabiegów rehabilitacyjnych związanych z podłączeniem do węzła sanitarnego np. hydroterapii, przysługuje uprawnienie do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów podłączebnia budynku mieszkalnego do przyłącza kanalizacyjnego, w tym kosztów dokumentacji, materiałów i robocizny ?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/2007
  Pytanie w związku z wyjaśnieniem kwestii dokonywania odliczeń od dochodu z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne. W złożonym piśmie Podatniczka wskazuje na konieczność stałej opieki oraz częste wyjazdy do różnych specjalistów (samochodami należącymi do obcych osób). badania EEG głowy, udokumentowane fakturą. Stara komórka (spiżarnia) przerobiona została na łazienkę, w związku z czym Podatniczka poniosła wydatki na zakup sedesu, umywalki oraz płytek. Ponadto Pani .... dokonała zakupu pralki automatycznej, która służy Jej jako oparcie. Podatniczka zapytuje o mozliwość odliczenia powyższych wydatków.
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/201/2006
  - Czy w związku z faktem, że świadczę usługi taxi mogę zakupić okulary korekcyjne, których zakup w moim przypadku jest wydatkiem niezbędnym z uwagi na duży stopień pogorszenia wady wzroku ?- Czy prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług ubezpieczeniowych mogę wydatek związany z zakupem garnituru i krawata zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/415-08/07/AD
  Czy mogę odliczyć od dochodu poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne związane z zakupem maty do hydromasażu, użytkowanej przez niepełnosprawne dziecko będące na moim utrzymaniu?
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415-6/07
  Czy można dokonać odliczenia od dochodu wydatku na zakup w dniu 17.03.2006r. leków dla chorej córki, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności przyznane zostało od dnia 31.03.2006 r.?
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-15/07
  Czy wydatki na odpłatne zajecia z gimnastyki korekcyjnej na pływalni, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatne badania okresowe, zakup środków leczniczych dla niepełnosprawnego dziecka mogą zostać odliczone od dochodu?Czy odliczenia w/w wydatków na cele rehabilitacyjne są limitowane?
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-17/07/AZ
  Czy przysługuje odliczenie z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w związku z poniesionymi wydatkami na zakup asortymentu leczniczego: kołdry, materaca i dwóch poduszek?
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/28/Z/K/07
  Podatnik sprawuje opiekę nad niepełnosprawną żoną zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności. Nie zatrudnia innych osób do opieki nad żoną. Czy w związku z tym, że sam opiekuje się żoną , której dochód nie przekracza kwoty 9.120 zł ma prawo do odliczenia w ramach ulgi na rehabilitacje kwoty 2.280 zł na opłacenie przewodnika osób niepełnosprawnych. Czy może również odliczyć wydatki na zakup lekarstw dla siebie (mino iż nie posiada stopnia niepełnosprawności) z uwagi na to że jest opiekunem niepełnosprawnej żony ?
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-36/22/US/07
  czy za 2006 r. może Pan odliczyć od dochodu 2.280 zł z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przewozem na zabiegi rehabilitacyjne?czy może Pan odliczyć wydatek poniesiony za opłacenie rehabilitanta, który nie prowadzi działalności gospodarczej i przychodzi do Pana w celu udzielenia zabiegów oraz w jaki sposób może Pan udokumentować poniesiony wydatek?czy może Pan w ramach ulgi na rehabilitację odliczyć koszt zabudowy balkonu?
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-03/07/WŁ
  Sprawuję opiekę nad matką, która posiada orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji i wymaga opieki osób drugich oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto dochody matki nie przekraczają 9120zł rocznie. Czy mam prawo do odliczenia od dochodu wydatków w wys. 2280zł na cele rehabilitacyjne na opłacenie przewodnika, na którego utrzymaniu jest osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczona do I grupy inwalidztwa?
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1C/415-42/06
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne dotyczące zakupu zestawu komputerowego dla niepełnosprawnego dziecka?
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-58/06
  Czy można skozystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z przeznaczeniem kwoty otrzymanej od fundacji na cele rehabilitacyjne?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-57/06
  - dotyczy środków na rehabilitację syna przekazanych przez Fundację w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przedmiotowego świadczenia.
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/215/2006/PD II/415-76/06
  Czy podatnik może odliczyć od dochodu za 2006 r. poniesione wydatki na rehabilitację osoby, która ukończyła 18 lat w 2006 r., dla której podatnik wraz z żoną stanowi rodzinę zastępczą ?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-15/06
  Czy w rocznym rozliczeniu podatku mogę ująć w koszty ryczałt na dojazd do specjalisty w wysokości 2.280,00 zł?
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-92/06/R3
  Czy poniesione wydatki na zakup i utrzymanie pompy insulinowej mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF2/415-4/06-IT
  Czy można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne wydatek poniesiony na naprawę siłownika sprzęgła w samochodzie osobowym niepełnosprawnej?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415-1/07/MJ
  Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez Podatnika w skierowanym do Urzędu Skarbowego wniosku w miesiącu lipcu 2006r. przeszedł on operację stawu biodrowego. W związku z powyższym do chwili obecnej chodzi o kuli. Podatnik posiada rachunek dokumentujący koszt przebytej operacji. W przedmiotowym wniosku Podatnik pyta, czy z uwagi na obecną niepełnosprawność mógłby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym za 2006r., a wątpliwości Podatnika dotyczą możliwości odliczenia wydatku poniesionego na sfinansowanie przebytej operacji. Zdaniem Podatnika może on skorzystać z odliczenia tego wydatku w zeznaniu podatkowym za 2006r.
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-54-06
  Czy mając na utrzymaniu dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością ze względu na wzroku - stopień znaczny (tzn. prawnie jest uznane za osobę niewidomą) można w ramach wydatków rehabilitacyjnych odliczyć od dochodu ponoszone wydatki z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego Państwa własność, a oddzielnie wydatki z tytułu opłacania przewodnika syna oraz z tytułu utrzymania psa?
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/5/2006
  Czy do wydatków na cele rehabilitacyjne można zaliczyć zakup i montaż mebli kuchennych dostosowanych dla osoby niepełnosprawnej zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy o PIT ?
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-29/BJ/06
  Czy podatnik może złożyć za 2006 rok wspólne zeznanie podatkowe wraz z małżonką oraz odliczyć od swoich dochodów wydatki z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne niepełnosprawnego syna w kwocie 2.280 zł ?
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/415-62/06/07
  Czy zakupioną lampę do światłoterapii BIO-V3002 mogę odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-163a/07
  1.Czy od podatku mogę odliczyć wydatki poniesione np. na basen oraz jakie dokumenty muszę posiadać.2.Czy od podatku mogę odliczyć wydatki poniesione na wizyty lekarskie dziecka
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-27/PIA/06
  Czy osoba niepełnosprawna - inwalida I grupy, dowożona przez wnuka jego samochodem kilka na zabiegi rehabilitacyjne, ma prawo we własnym rocznym zeznaniu podatkowym odliczyć wydatki poniesione w związku z wyjazdami na zabiegi rehabilitacyjne?
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-123/2006
  Czy osoba niepełnosprawna ma prawo do odliczenia - w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatków poniesionych na zakup komputera i monitora?
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-40/06D30
  Czy można odliczyć od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne wydatki związane z używaniem samochodu osobowego oraz wydatki poniesione na zakup leków, w przypadku, gdy podatnik posiada orzeczenie zaliczające go do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-40/06
  Jestem pensjonariuszem Domu Pomocy Społecznej. Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - jednostce państwowej, jak i za wszelkie świadczenia pensjonariusze ponoszą pełną odpłatność z otrzymywanej renty lub emerytury niekiedy w wysokości 100% tego świadczenia, a często nie starcza na opłatę otrzymywanych świadczeń. Czy Dom Pomocy Społecznej winien wystawić dla swoich pensjonariuszy rachunki za świadczenie usługi ( w ograniczeniu do usług zawartych w ustawie ) aby pensjonariusze mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Zapytanie dotyczy zakresu zawartego w ust. 7a w całości, ponieważ mimo wyjątku dla punktów 7, 8 i 14 niektóre urzędy żądają udokumentowania wydatków co rodzi innego rodzaju skutki, np. darowizny.
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/175/PDII/415-89/06
  Czy można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne koszty zakupu pralki automatycznej i zmywarki do naczyń ?
 243. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0079/06
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na zakup bramy wjazdowej?
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDb-415/15/06
  Czy w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne, mając prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy można odliczyć od dochodu wydatki na dojazdy własnym samochodem na dializy do szpitala, do wysokości określonej w ustawie?
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-16/06
  Czy wypłacona pomoc finansowa osobie niepełnosprawnej jako świadczenie z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych z art. 21 ust. 1 pkt. 27 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-63/06
  Czy zakup urządzenia rehabilitacyjnego do masażu, kąpieli perełkowej i ozonoterapii BALSAN FUTURA można odliczyć w zeznaniu rocznym jako wydatki poniesione na cele leczniczo-rehabilitacyjne.
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-141/06/EK
  Czy ma Pan prawo do rozliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2006 kwoty 800,00zł. z tytułu opłacenia sztucznej soczewki ocznej, po usunięciu zaćmy z prawego oka, w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-29/06
  Czy wydatek poniesiony na zakup lampy leczniczej przez osobę niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa uprawnia ją do odliczenia w/w wydatku od dochodu ?
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/95/06
  Czy w przypadku wspólnego rozliczania się współmałżonków istnieje możliwość odpisu poniesionych wydatków od dochodu i przez to pomniejszenie podstawy do opodatkowania w zeznaniu rocznym oraz czy dowód wpłaty KP jest wystarczającym dokumentem, na podstawie którego można dokonać przedmiotowych odpisów?
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-57/RBO/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia dochodu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego oraz kwot przeznaczonych na zakup leków przez osobę zakwalifikowaną do lekkiego stopnia niepełnosprawności?
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-163/06/AZ
  Czy mężowi we wspólnym zeznaniu rocznym przysługuje odliczenie z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w związku z poniesionymi wydatkami na cele rehabilitacyjne?
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0071/06
  Podatnik pyta czy może odliczyć wydatki, jakie ponosił z tytułu: pobytu żony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w ośrodku pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz z tytułu przewozu żony karetką transportu sanitarnego z MOPSu do ośrodka?
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-386/451/JS/06
  Czy może Pani odliczyć od dochodu, przy II grupie inwalidzkiej (stałej), wydatek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego typu materac gryczany w komplecie pościeli wełnianej, gryczanej?
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PDFN/415/12/2006/AS
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej inwalida I grupy może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne?
 255. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117/2/1/06/EW
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego współwłasność Podatnika dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne?
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/13/06
  1. Czy wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne przed datą wydania orzeczenia o niepełnosprawności uprawniają do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w związku z koniecznością dowożenia dziecka na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne przysługuje rodzicom jedna czy dwie ulgi, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/4150-101/06
  Czy można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki związane z naprawą siłownika sprzęgła w samochodzie osobowym przystosowanym do potrzeb wynikającychz niepełnosprawności?
 258. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117/1/9/06/EG
  Czy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS upoważnia do skorzystania w 2005r. z odliczenia wydatków na cele rechabilitacyjne - ryczałt 2280 zł i wydatków na leki - ponad 100zł miesięcznie.
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-104/06/AŚ
  Czy w przypadku poniesienia wydatku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego typy ,,atlas"" można go odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym?
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/40/06
  Dotyczy sposobu udokumentowania wydatków z tytułu opłacenia przewodników oraz z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne.
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XIV/415/9/06
  Dotyczy odliczenia od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne poniesionych wydatków na zakup pościeli rehabilitacyjnej oraz maty do hydromasażu.
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/131a/06/02/RL
  Czy mogę odliczyć ulgę z tytułu dowozu dziecka na zabiegi rehabilitacyjne prywatnym samochodem oraz czy mogę odliczyć koszty prywatnych zabiegów rehabilitacyjnych i wizyt w gabinetach specjalistycznych?
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/217/Z/K/06
  Czy posiadając dokumenty stwierdzające poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne przysługuje zwrot całej wydatkowanej kwoty, czy wyłącznie kwota nadpłaty wynikająca ze złożonego zeznania podatkowego ?
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/183/Z/K/06
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki poniesione na cele rehablilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu ?
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-309/372/JS/06
  Czy może Pani odliczyć 2.280 zł od dochodu, czy od podatku?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-43/06
  Czy wydatek na zakup aparatu medycznego Bioptron 2 można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-37-06
  Czy osobie zaliczonej do I grupy inwalidztwa, u której stwierdzono na trwale całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji z ogólnego stanu zdrowia i wzroku, do tej pory pobierającą rentę, a otrzymującą obecnie emeryturę na podstawie wydanej przez ZUS decyzji o przekwalifikowaniu renty na to świadczenie, będzie przysługiwało nadal prawo do odliczania od dochodów ponoszonych wydatków na cele rehabilitacyjne?
 268. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0051/2006
  Czy podatnikowi, który ma na utrzymaniu dorosłą, niepełnosprawną córkę, którą wozi swoim samochodem osobowym na badania lekarskie, badania diagnostyczne, na pogotowie ratunkowe oraz odbiera z różnych miejsc w których córka miała atak choroby, przysługuje tzw. ulga rehabilitacyjna ?
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KB/415-34/06
  Czy mogę odliczyć od dochodu zakup sprzętu i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/40/2006
  Czy przysługuje odliczenie od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne wydatków poniesionych w 2005 r. za pobyt na leczeniu w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej?
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/133/06/MP
  Czy poniesione wydatki na prace remontowe, można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne ?
 272. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-I/415/Z/14A/06/EP
  Czy można odliczyć od dochodu, wykazanego we wspólnym z małżonką zeznaniu rocznym za 2005 rok wydatki na rehabilitację - za pobyt żony w Domu Pomocy Społeczne?
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415/55b/06/DJ
  Czy wydatki związane z rehabilitacją, odliczane w zeznaniu rocznym należy pomniejszyć o kwotę zasiłku otrzymanego z MOPS?
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI/415-20/06/JK2
  Czy poniesiony wydatek może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej
 275. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-2.35-4150-36/06/P
  Czy w ramach ulgi na rehabilitację, osoba zaliczona do pierwszej grupy inwalidów, może odliczyć od dochodu wydatek poniesiony na naprawę samochodu.
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/06
  Czy osoba posiadająca orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej o niepełnosprawności może dokonywać odliczeń od podatku dochodowego z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem czynności życiowych ?
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/13/10701/06
  Czy można odliczyć od dochodu wydatki poniesione w 2005r. na operację wszczepienia protezy stawu biodrowego oraz inne wydatki związane z pobytem w szpitalu
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-23/06
  Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne można odliczyć od dochodu zakup lampy "BIOPTRON PRO" ?
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/15/06/MJ
  Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym z dniem 01.01.2006r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał z urzędu zmiany dotychczasowego świadczenia Podatnika z tytułu renty inwalidzkiej na świadczenie z tytułu emerytury. Podatnik otrzymał informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z której wynika, że mimo wyżej opisanej zmiany świadczenia przyznane mu orzeczenie komisji lekarskiej o niezdolności do pracy pozostaje w mocy przez okres, na jaki zostało przyznane, tj. w przypadku Podatnika na stałe. Wobec powyższego Podatnik pyta, czy jako osoba niepełnosprawna w przedstawonym stanie faktycznym może korzystać z ulg rehabilitacyjnych w 2006r.
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/31/2006
  Czy przysługuje odliczenie od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne wydatków ponoszonych przez Panią jako osobę niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidztwa z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego Pani współwłasność dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/54/66/06
  Czy można odliczyć od dochodu lek nie refundowany, który został Pani podany w czasie operacji kręgosłupa.
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-96/06
  Pytanie podatnika dot. Możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania w ramach ulgi rehabilitacyjnej poniesionych wydatków na pokrycie kosztów pobytu spadkodawcy w szpitalu na oddziale opiekuńczo - leczniczym.
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/415-67/2006
  Czy mając na utrzymaniu dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością tzn. nadpobudliwością psychoruchową i opóźnieniem rozwoju mowy można w ramach wydatków rehabilitacyjnych odliczyć od dochodów kwotę 2280 zł z tyt. opłacania przewodnika?
 284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/28/EB/06
  1.Czy posiadając orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje prawo do odliczenia od dochodu zakupionej w 2005r. kompletnej leczniczej pościeli rehabilitacyjno -profilaktycznej? 2.Czy wydatki poniesione przez małżonka w 2005r. na zakup podkładów i materacy leczniczo - rehabilitacyjnych oraz pościeli rozgrzewającej można obecnie odliczyć rozliczając nieżyjącego małżonka? 3.Czy dokonane w 2004 roku wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy, można odliczyć łącznie z wydatkami na ten cel w roku 2005? 4.Czy dokonywane dobrowolne wpłaty w biurze Koła Radia Maryja na dowody "kasa przyjmie", można zaliczyć jako darowizny na cele kultu religijnego?
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-32/06
  - prawa do odliczenia od dochodu kwoty 2280 zł wydatkowanej na opłacenie przewodnika dla osoby niepełnosprawnej.
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV//415/PDOF/207-264/BD/06
  "Czy w przypadku zakupu łóżka terapeutycznego mozna sokrzystać z ulgi rehabilitacyjnej ?"
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-18/06
  Czy wydatki poniesione na zakup komputera dla niepełnosprawnej córki można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 -32 / 44/130a / 06 / KSz
  czy podatnik może odliczyć zgodnie z art. 26 pkt 7a ppkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu osiągnietego przez podatnika w 2005 roku wydatki na rehabilitację syna poniesione na dowozenie go na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze?
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-35/06/AZ
  Czy można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, urządzenia rehabilitacyjnego do światłoterapii, BIO-V PL 3002
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I / 415 - 14 / 2006
  Podatnik jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidów i jest właścicielem samochodu osobowego. W 2005 roku w/w korzystał z zabiegów leczniczo- rehabilitacyjnych, na które to zabiegi dojeżdżał do Ciechocińka, Kołobrzegu. Na potwierdzenie pobytu w placówkach leczniocz - rehabilitacyjnych podatnik nie posiada żadnego dokumentu, nie ma rówznież skierowania od lekarza zalecającego takie zabiegi. Pytanie dotyczy mozliwości skorzystania w zeznaniu podatkowym za 2005 rok z ulgi na dojazdy na cele rehabilitacyjne.
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/415-11/06
  Czy wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną na zakup w 2005 r. pościeli wełnianej podlegają odliczeniu od dochodu za 2005 r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-31/III/2006
  Czy w związku z tym, iż jestem osobą niepełnosprawną, posiadam I grupę inwalidztwa i jestem niezdolny do samodzielnej egzystencji, przysługuje mi odliczenie z tytułu użytkowania samochodu osobowego?
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/406/38/06
  Na kogo powinien być wystawiony rachunek na pobyt męża w zakłądzie opiekuńczo-leczniczym, żeby móc odliczyć od dochodu za rok 2006? Jeżeli rachunek będzie wystawiony na męża, a mąż umrze w ciągu roku 2006 czy nastąpi zwrot podatku?
 294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-11/06/JM
  Czy można odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup aparatów słuchowych przed datą otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności?
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/06
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków związanych z dokonanymi opłatami za pobyt matki w Domu Pomocy Społecznej jako wydatków na cele rehabilitacyjne ?
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/06
  Jakie dokumenty winien posiadać podatnik aby mógł skorzystać z odliczenia 1) na używanie prywatnego samochodu dla potrzeb związanych z przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, 2) na zakup leków zażywanych stale i okresowo?
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US31/DF/415/40/2006
  Będąc osobą niepełnosprawną ( III grupa inwalidzka 1998r.) z wadą wzroku- duża krótkowzroczność obu oczu - mogę zakup okularów odliczyć od dochodu?
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/23/06
  Czy można dokonać odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup aparatu słuchowego w maju 2005r. przy wydanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności w dniu 28.10.2005r. ze stwierdzoną niepełnosprawnością od miesiąca września 2004r. ?
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-64/06/RL/02
  Podatnicy są właścicielami samochodu, którym dziecko dowożone jest na rehabilitację. Czy z tego tytułu przysługuje odliczenie na cele rehabilitacyjne?
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-21/06/PG
  Czy używanie użyczonego samochodu osobowego uprawnia do skorzystania z ulgi na cele rehabilitacyjne?
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pd-2/415/59/06
  Czy Podatniczka ma prawo do preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w sytuacji, gdy jej pełnoletni, studiujący, niepełnosprawny syn otrzymuje rentę rodzinną i zasiłek pielęgnacyjny?
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-26/06
  Mozliwość odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2005 rok, lampy do światłoterapii BIO-V 3002.
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF 411-415/16/06
  Czy przysuguje prawo odliczenia poniesionych wydatków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ?
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/77/Z/K/06
  Czy potrącane przez organ rentowy Pana składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie mogła odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym współmałżonka, uważając jednocześnie o możliwości skorzystania z odliczenia od podatku potrąconych składek na ubezpieczenie zdrowotne ?? czy współmałżonek może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/104/Z/K/06
  Czy podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej ponoszone wydatki za pobyt w Ośrodku Rehabilitacyjnym ?
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/41/PDII/415-24/06
  Czy mąż ma prawo połączyć wydatki na zakup leków swoich i żony i odliczyć od swojego dochodu sumę wydatków stanowiących różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. ?
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-76/176/AM/06
  Czy może Pan odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych wydatek poniesiony na zakup aparatu dla słabo słyszących ?
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-1/06
  Czy istnieje możłiwość odliczenia od dochodu kosztów poniesionych na zakup lekarstwa?
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDII/415-1/18/9/06
  Podatnik jest osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu do II grupy inwalidzkiej i w związku z chorobą serca wykonywano mu zabiegi lecznicze i badania w Centrum Chorób Serca. Na badania dojeżdża własnym samochodem, rozliczając wydatki jako iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 km. W związku z tym zadaje pytanie, czy przysługuje mu odliczenie w ramach wydatków rehabilitacyjnych ?
 310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-17/06
  Czy wydatki poniesione przez osobe niepełnosprawną na: przejazdy taksówkami i innymi samochodami osobowymi, pomoc w pracach domowych można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym jako wydatki na cele rehabilitacyjne?
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-5/06
  Czy wydatek poniesiony w 2005r. przez osobę niepełnosprawną na zakup urządzenia TERMOMIX podlega odliczeniu od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym jako wydatek na cele rehabilitacyjne ?
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/22/06
  Czy można odliczyć od dochodu do opodatkowania zakup sprzętu komputerowego jako wydatku rehabilitacyjnego w związku ze stwierdzoną niepełnosprawnością dziecka?
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/BJ/06
  Czy podatnik posiadający orzeczenie I grupy inwalidztwa z tytułu narządu wzroku i ponoszący koszty na opłacenie przewodnika może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na opłacenie przewodnika osoby niewidomej ?
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/8/06/MJ
  Podatnik pyta, czy w sytuacji, gdy jego dziecko jest niepełnosprawne od urodzenia, tj. od 2005r. i w tym właśnie roku poniósł wydatki w związku z używaniem własnego samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem dziecka niepełnosprawnego na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne, a w wydanym w 2006r. orzeczeniu o niepełnosprawności stwierdzono, iż niepełnosprawność dziecka datuje się od urodzenia może dokonać odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2005r. poniesionych z tego tytułu wydatków w kwocie nieprzekraczającej 2.280,00zł. w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-181-V/05
  Czy koszt zakupu pralki automatycznej można odliczyć w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi remontowej lub rehabilitacyjnej za 2005 r.?
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO V/415-1/06
  Czy można odliczyć zakup urządzenia rehabilitacyjnego BALSAN FUTURA do kąpieli perełkowych i ozonoterapii jako wydatek poniesiony na cele leczniczo-rehabilitacyjne?
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415?0014/06
  Czy wydatki poniesione w 2005r. przez podatnika na zakup komputera dla niepełnosprawnej córki podlegają odliczeniu od dochodu?
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN II/415-2/06/DW
  czy podatnik ma możliwość odliczenia od dochodu jako wydatku na cele rehabilitacyjne kwoty stanowiącej dopłatę w związku z zamianą mieszkania na większe ?
 319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/30/2006/PD II/415-12/06
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogę odliczyć zakup kompletu pościeli rehabilitacyjnej w skład której wchodzi materac rehabilitacyjny, kołdra i poduszka ?
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-13/06/MW
  Czy wydatek poniesiony na zakup łóżka w przypadku gdy posiadam I grupę inwalidztwa podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DL-II-415-IX/31/3/06
  Czy podatnik może dokonać odliczenia od dochodów wydatków poniesionych w 2005r. w związku z odpłatnym pobytem w specjalistycznym zakładzie rehabilitacji nie posiadając orzeczenia o rehabilitacji.
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/1/PDII/415-1/06
  Czy wydatek na zakup zestawu Biotron i aparatu do masażu można odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym jako zakup sprzętu niezbędnego do leczenia i rehabilitacji ?
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-1/06
  Czy opłata parkingowa i opłata miejscowa podlega odliczeniu od dochodu w ramach wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne w ramach pobytu w uzdrowisku.
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/46/PDII/415-10/06
  Czy zakup takiego urządzenia podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFNII/415-7/EG/06
  Czy jest możliwe odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatków na operację zaćmy oczu?
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-68-05
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa związane z zakupem w Stanach Zjednoczonych suplementów diety zmniejszających objawy choroby ?
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-50/BJ/05
  Czy podatnik może złożyć wspólne zeznanie podatkowe wraz z małżonkiem oraz odliczyć odrębnie od dochodów swoich i odrębnie od dochodów współmałżonka wydatki z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne?Czy wnioskodawca może odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2005 wydatki rehabilitacyjne poniesione na zakup lekarstw przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności ?
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-10/06
  - dotyczy możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne w 2005 r.
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-51/BJ/05
  Czy podatnik, posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu uszkodzenia narządu ruchu i będący właścicielem samochodu osobowego : 1/może odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2005 jako wydatki rehabilitacyjne rachunki na zakup części i naprawę samochodu oraz koszty z tytułu przeglądu technicznego, 2/może odliczyć zakup nowego auta jako wydatku rehabilitacyjnego, Czy wydatki na opłacenie przewodnika osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do I grupy inwalidztwa muszą być udokumentowane rachunkami ?
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-6-214/06/ZDB
  Jesteśmy inwalidami z orzeczoną grupą inwalidztwa, ponieśliśmy wydatki na lekarza dentystę (posiadamy faktury), czy możemy je odliczyć w ramach ulgi na rehabilitację niepełnosprawnych?
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-6.1 -214/06/ZDB
  Jestem inwalidką z tytułu narządu wzroku (po operacji), czy mogę odliczyć zakup oprawek okularowych i soczewek do dali ?
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-55/2005
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki na zakup fotela z masażem?
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-62/05/AŚ/2
  Czy osoba niepełnosprawna posiadająca I grupę inwalidzką ma obowiązek wskazywać dane identyfikacyjne osób pełniących funkcję przewodnika osoby niepełnosprawnej i świadczących usługi opiekuńcze, na rzecz których dokonywano płatności za okazaną pomoc w postaci drobnych upominków?
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-62/05/AŚ/1
  Czy osoba niepełnosprawna posiadająca I grupę inwalidzką i ponosząca wydatki w postaci zakupu drobnych upominków dla osób udzielających jej pomocy w wykonywaniu codziennych czynności życiowych ma prawo do skorzystania z ulgi w wysokości 2.280 zł z tytułu opłacania przewodnika osoby niepełnosprawnej?
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-23/06/AR
  Czy mogę dokonać odliczenia wydatków poniesionych na zakup leków w pełnej wysokości od uzyskanego w 2005 roku dochodu z tytułu renty chorobowej?
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-45/05
  Czy można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na zakup materiałów papierniczych, piśmiennych i rysunkowych?
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/3-2/06
  Czy podatnik zaliczony do III grupy inwalidztwa może skorzystać z ulgi na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/1-3/06
  Czy podatnikowi posiadającemu orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa przysługuje ulga na opłacenie przewodnika?
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/1-2/06
  Czy podatnik posiadający orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z dojazdem na zabiegi, samochodem osobowym zarejestrowanym na małżonkę?
 340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/1-1/06
  Czy podatnik może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na zakup leków?
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/466/Z/K/05
  Czy wydatki na zakup mieszkania wraz z kosztem projektu zamiennego podlegają odliczeniu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?
 342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/005-50/415-I/48/05
  Czy mogę odliczyć wydatki poniesione na zakup komputera i glukometra?
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/3/06/MJ
  Podatnik będący osobą niepełnosprawną pyta o możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego za 2003r. w celu dokonania odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na zakup baterii do aparatów słuchowych w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-42/2005
  Czy Podatniczka posiadająca orzeczenie I-grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w 2005r. z tytułu poniesionych wydatków na zakup leków?
 345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-2/I/06
  Czy można odliczyć od podatku koszt zakupu aparatu słuchowego i części niezbędnych do jego funkcjonowania tj. wkładki i baterii?
 346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-25/05
  Podatniczka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym odliczenia od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne wydatków poniesionych na zakup lekarstw.
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/42/2005
  Czy wydatki na zakup insuliny, ponoszone w związku z chorobą 6-letniej córki, posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, podlegają odliczeniu od dochodu.
 348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/06
  Czy wydatki na zakup kompresów do zatamowania krwi oraz środka dezynfekcyjnego, podlegają odliczeniu od dochodu jako wydatki na cele rehabilitacyjne.
 349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/2006
  Czy wydatki na zakup zakup pasków do glukometru, jednorazowych lancetów i jednorazowych igieł do wstrzykiwacza insuliny, ponoszone w związku z chorobą 6-letniej córki, posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, podlegają odliczeniu od dochodu.
 350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/2/DJW/06
  Czy przysługują Podatniczce ulgi na leki, rehabilitację i inne wydatki z tym związane jak przejazdy, sanatorium.
 351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPBII/415-17/05
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć zakup zmywarki?
 352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/461/Z/K/05
  Jestem pod stałą opieką lekarzy spejalistów, posiadam inwalidzką kartę parkingową. W związku z częstymi wizytami u lekarzy specjalistów i w szpitalu korzystam z samochodu osobowego Wobec powyższego czy korzystajac z odliczeń na wydatki związane z dojazdami na niezbędne zabiegi muszę przedkładać dodatkowe dokumenty.
 353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-125/05/MG
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu udokumentowanego wydatku , poniesionego na udział w turnusie rehabilitacyjnym przewodnika osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu , zaliczonej do I grupy inwalidztwa.
 354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/23/GJ/05
  Czy mając orzeczony lekki stopień niepełnosprawności można odpisać od podatku w 2005 roku wydatek na zakup okularów?
 355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/200/PD II/61/2005
  Czy otrzymaną przy zakupie urządzenia fakturę VAT można odliczyć w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-168/369/05/AS
  Czy poniesione wydatki na zakup urządzeń niezbędnych do rehabilitacji można odliczyć od dochodu w myśl art. 26 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane po ponieniesiu tych wydatków
 357. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-91/13/05
  Czy wydatki na zakup centralnego odkurzacza zainstalowanego w domu przez osobę niepełnosprawną dają podstawę do odliczeń od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/191/2005/PDII/415-62/05
  Czy w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne można odliczyć wydatki poniesione w 2005 r. na operację zaćmy ?
 359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/36/05
  Czy można odliczyć od dochodu jako wydatek rehabilitacyjny kwotę 1.214,90 zł dotyczącą zakupu sprzętu komputerowego, który ułatwia wykonanie czynności życiowych w związku ze stwierdzoną niepełnosprawnością?
 360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDM/415-8/05/MW
  Czy można skorzystać z odliczeń na rehabilitację wydatków poniesionych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci lampy naświetleniowej "Bioptron" oraz aparatu do mierzenia ciśnienia?
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-86/13/05
  Czy wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną na operację usunięcia zaćmy oka podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/23/05
  Czy otrzymana pomoc finansowa - umorzona pożyczka z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na zakup środka transportu niezbędnego w rehabilitacji - wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz czy inwalida I grupy inwalidzkiej może odliczyć od dochodu za 2005 r. ulgę rehabilitacyjną z tytułu poniesinych wydatków na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-40/05
  Czy podatnicy, posiadający orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy orzeczonej na okres trwały mogą odliczać od podatku dochodowego od osób fizycznych koszty używania własnego samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznymi przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II.415/6/05
  Zwraca się Pani o wyjaśnienie, czy przy składaniu zeznania podatkowego PIT-37 za 2004 rok miała Pani prawo skorzystać z ulgi na cele rehabilitacyjne z tytułu wydatków na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność syna dla potrzeb związanych z przewozem Pani na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/53/05
  Czy osobie niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje uprawnienie do odliczenia w ramch ulgi rehabilitacyjnej poniesionych wydatków na zakup komputera (wraz z monitorem, drukarką oraz programem LEX) ?
 366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-31/05
  Czy podatniczce przysługuje prawo odliczenia od dochodów za 2005 r. wydatków na rehabilitację związanych z koniecznym dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne samochodem osobowym stanowiącym własność syna, bądź zięcia?
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPBII/415-10/05
  Czy wydatek z tytułu opłaty klimatycznej można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/38/3/05
  Czy ponoszone przez osobę niepełnosprawną (osobę po mastektomii piersi) wydatki na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 369. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-58/2005
  Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu wydatki poniesione na leki homeopatyczne zlecone przez "licencjonowanego lekarza medycyny niekonwencjonalnej"?
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/415/1-24/A/97/05
  Czy w zeznaniu za rok 2005 będzie można odliczyć od dochodu zakup aparatu do magnetoterapii impulsowej w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne.
 371. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0090/05
  Czy wydatek na zakup lampy Bioptron można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/05
  Z jakich odliczeń ma prawo skorzystać związku z przedstawioną wyżej sytuacją, a jednocześnie stoi na stanowisku że przysługuje jej uprawnienie do ulgi na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność rodziców, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem dzieci na zabiegi i rehabilitację?
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/DL/415-30/H H/05
 374. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/05
  Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dot. niepełnosprawności narządu ruchu stanowi dokument uprawniający do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na opłacenie przewodników w 2000 r. ?
 375. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/05
  Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dot. niepełnosprawności narządu ruchu stanowi dokument uprawniający do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na opłacenie przewodników w latach 2001-2002 ?
 376. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/05
  Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dot. niepełnosprawności narządu ruchu stanowi dokument uprawniający do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na opłacenie przewodników w 2003 r.?
 377. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/05
  Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dot. niepełnosprawności narządu ruchu stanowi dokument uprawniający do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na opłacenie przewodników w 2004 r.?
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/6/9/05
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania samochodu osobowego do potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne można uwzględnić koszty przejazdu dziecka na badania krwi - stanowiące bazę do ustalenia odpowiedniej diety, jak również dojazdy dziecka na wizyty u lekarza i dietetyczki?
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/233/05
  Strona zwraca się z zapytaniem czy w opisanym stanie faktycznym może odliczać podatek od towarów i usług od ponoszonych wydatków na zasadach ogólnych.
 380. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/I-418/I-7/05
  Czy od podstawy opodatkowania można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione na zakup urządzenia do światłoterapii?
 381. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/7/05
  dotyczy możliwości odliczenia od dochodu uzyskanego przez podatnika za 2004 r. (i lata następne) wydatków na dojazdy żony na zabiegi lecznicze, w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej do wysokości 2.280 zł
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/1.415-13/2005
  Czy można odliczać wydatki poniesione na zakup leków?
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/30/05/MJ
  Podatnik będący osobą niepełnosprawną z tytułu narządu wzroku pyta o możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego za 2004r. w celu dokonania odliczenia od dochodu wydatku poniesionego w 2004r. na zakup komputera, który ułatwia mu wykonywanie czynności życiowych.
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/111/05
  Czy ulga podatkowa z tytułu opłacenia przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa winna być udokumentowana dowodem poniesienia wydatków?
 385. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I - 3/4117/IN-52/USO/2005/AA
  Dotyczy wydatków związanych z odliczeniem kostki brukowej na wyłożenie podjazdu w ramach ulgi na rehabilitację.
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/36/05
  Czy można odliczyć za rok 2004 wydatki na cele rehabilitacyjne w wysokości 2.280 zł związane z dowozem własnym samochodem pozostającego na utrzymaniu syna z ustaloną I grupą inwalidztwa, który urodził się w dniu 06 kwietnia 1988 r. na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne?
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-29/05
  dotyczy prawa do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w przypadku, gdy podatniczka jest inwalidką II grupy ze względu na ogólny stan zdrowia
 388. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-7/05
  Czy Podatnik może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej dotyczącej: - "używania samochodu osobowego" stanowiącego Pana własność w związku z przejazdami na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne "w kwocie nieprzekraczającej 2.280 zł"? - odliczenia od podstawy obliczenia podatku odpłatności za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego?
 389. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-20/05/z
  Czy możliwe jest skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na: 1. protezę tymczasową, wózek inwalidzki, kule, leki, opłacanie przewodników, adaptację i wyposażenie mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 2. dojazdy (tj. na zakup paliwa) do lekarzy, szpitali, na rehabilitację, korzystając przy tym z pomocy osób trzecich, które dowoziły ją własnymi samochodami.
 390. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/5/05
  dotyczy odliczenia od dochodu za rok podatkowy 2004 r. wydatku dotyczącego operacji neurochirurgicznej oraz odliczenia od ww. dochodu wydatków towarzyszących tej operacji
 391. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 415/67/05
  Czy podatnikowi z przyznaną rentą inwalidzką przysługuje prawo odliczenia od dochodu wydatku poniesionego w 2004 r. na zakup pościeli rehabilitacyjnej?
 392. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-16/05/z
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu - w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatki na zakup samochodu osobowego?
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/415-18/05
  Czy posiadając rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przyznanej przez ZUS można wydatki związane z używaniem samochodu osobowego na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/42/05
  Czy w związku z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje mi ryczałt z tytułu używania samochodu, którego jestem właścicielem i w jakiej wysokości ? Czy wydatki na zakup paliwa muszę dokumentować fakturami? Od kiedy mogę korzystać z ryczałtu z tytułu używania samochodu?
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-58/05
  Możliwość odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne - dojazd na zabiegi samochodem córki.
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/RM/436/art.14a/209/8/2005
  Czy w przypadku uiszczenia przez Fundację, na rzecz placówki medycznej, określonej kwoty pieniężnej tytułem zapłaty za usługę rehabilitacyjną wykonaną przez tą placówkę na rzecz określonej osoby fizycznej (podopiecznego fundacji), dochodzi do powstania zobowiązania podatkowego, a jeśli dochodzi to czy jest to zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn, jeżeli zapłata następuje na podstawie faktury vat wystawionej przez placówkę medyczną na rzecz Fundacji?
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II2/415-21/05/MS
  Czy poniesione wydatki na przebudowę poddasza na cele mieszkane i odbudowę kotłowni podatniczka może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-105/05
  Czy jako osoba niepełnosprawna może odliczyć zakup samochodu osobowego od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 399. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/37/05
  uznania wydatku na zakup komputera za wydatek na cele rehabilitacyjne w myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDE-415-21-3/05
  Czy ulga na cele rehabilitacyjne w kwocie 2.280,00 zł na: opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu I grupy (to właśnie ja), utrzymanie psa przewodnika.....i.t.d, używanie samochodu stanowiącego własność lub współwłasność....i.t.d., wymaga udokumentowania.
 401. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FB/005-390/ZL/05
  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacjapodatkowa (tj. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie: - zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie zdnia 23 maja 2005r Nr 1442/DF/415/66/EG/05, w sprawie udzielenia pisemnejinterpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Panaindywidualnej sprawie uznając Pana stanowisko przedstawione we wnioskuzłożonym w urzędzie skarbowym w Wołominie w dniu 25 marca 2005r(uzupełnionym w piśmie z dnia 14 kwietnia 2005r) za prawidłowe. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawieZarządzenia Burmistrza Miasta Z. Nr 83/04 z dnia 05.10.2004r obowiązującymw roku szkolnym 2004/2005 otrzymuje Pan kwotę 600 zł miesięcznie, pomn ...
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-100/206/05/AS
  Czy czynności podejmowane przez Fundację w zakresie statutowym, polegające na dokonaniu zapłaty za usługę rehabilitacyjną świadczoną przez placówkę medyczną na rzecz podopiecznego Fundacji, nie rodzą dla podopiecznego Fundacji skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro zapłata następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez placówkę medyczną na rzecz Fundacji?
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/266/2/Z/K/05
  Czy poniesione wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, tj. obuwia zdrowotnego, przedmioty pomocnicze łagodzące dolegliwości kończyn podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/266/1/Z/K/05
  Czy zakup wody mineralnej w związku chorobą kamicy nerkowej podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/11/05
  Czy będąc osobą niepłenosprawną, zaliczoną do II grupy inwalidztwa, przysługuje mi możliwość odliczenia od dochodu kwoty 2.280 zł z tytułu dojazdu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, samochodem stanowiącym własność syna, bądź kolegi ?
 406. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/120/04
  dotyczy odliczenia wydatku na zakup pościeli w ramach ulgi rehabilitacyjnej
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIII/415-19/2005
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu - w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatki poniesione na: 1.przystosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności samochodu osobowego nabytego w formie leasingu 2.dojazdy tym samochodem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 408. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 413/142/05
  Czy przysługuje możliwość odliczenia od dochodu wydatku poniesionego w 2004 r. na zakup pościeli rehabilitacyjno-leczniczej?
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DR/415-0007/05
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki z tytułu używania na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne samochodu ciężarowego, będącego środkiem trwałym w działalności gospodarczej żony?
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/7/05/int
  Osoba niepełnosprawna o znacznym stopniu niepełnosprawności (porusza się na wózku inwalidzkim) pyta czy może odliczyć od dochodu w ramach odliczeń na cele rehabilitacyjne wydatki na wyłożenie kostką brukową przy budynku mieszkalnym dojazdu do windy, do bramy i furtki ?
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-17/05
  Czy wydatek poniesiony na zakup wełnianej pościeli profilaktyczno-rehabilitacyjnej podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/237/Z/K/05
  Czy poniesione wydatki na zakup materiałów opatrunkowych podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/246/Z/K/05
  Czy wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną (II -ga grupa inwalidztwa po mastektomii) na zakup automatycznej pralki i robota kuchennego, mozna uznać za wydatki na cele rehabilitacyjne niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiajace wykonywanie czynności życiowych?
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111/415-0036/I/23222/05
  Czy wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione na zakup okularów do stałego noszenia podlegają odliczeniu od dochodu?
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1/B-415-12/05
  Czy zakup fotela do masażu podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/14/2005
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem o wysokość odliczenia w roku 2004 wydatków rehabilitacyjnych, w związku z "poniesieniem wydatkywanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej", przy orzeczonej niepełnosprawności do miesiąca września 2004 roku.
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-35/03/05
  Czy osoba niepełnosprawna zaliczona do I grupy inwalidztwa może skorzystać z ulgi dot. "opłacenia przewodnika", jeżeli korzystała z pomocy córki i sąsiadów, a osobom tym nie płaciła pieniędzy ?
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-23/VII/2005
  Czy mogę złożyć korektę zeznania podatkowego za 2003 rok i odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione w 2003 roku przez mojego męża, który zmarł w trakcie roku podatkowego 2003.
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/451/1/134/2005
  Czy można odliczyć w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne zakup wanny z hydromasażem, posiadając od lekarza specjalisty zaświadczenie o konieczności korzystania w z tego typu masaży oraz orzeczenie o niepełnosprawności?
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDW/415-12/05/HP
  Czy wydatki z tytułu dojazdu męża na zabiegi rehabilitacyjne samochodem stanowiącym własność małżonka podatniczka może odliczyć od dochodów uzyskanych w 2004r.?
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-15/VII/2005
  Czy będę mogła skorzystać z ulgi za używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne mojego męża będącego osobą niepełnosprawną i z jakich ulg może skorzystać osoba niepełnosprawna?
 422. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-3/4117-SIP-7/05
  Dotyczy odliczenia od dochodu osiągniętego za 2004 rok wydatków rehabilitacyjnych poniesionych na zakup zmywarki.
 423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. VI/I - 415 - 45 - IV/05
  Czy Podatnik może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej dotyczącej: - "używania samochodu osobowego" stanowiącego Pana własność w związku z przejazdami na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne "w kwocie nieprzekraczającej 2.280 zł"? - odliczenia od podstawy obliczenia podatku odpłatności za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego?
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-047/05
  Czy wydatki na zakup okularów i szkieł okularowych oraz z tyt. dojazdów środkami komunikacji miejskiej lub taksówkami na zabiegi lecznicze można odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415-12-05-AK
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki na terapię psychologiczną i opiekę psychiatryczną dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, posiadającego Orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wad fizycznych?
 426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-17/05
  Czy osoba zagraniczna może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej od przychodu ewidencjonowanego opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem, wydatki za korzystanie w Polsce z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego?
 427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-17/05/DW
  dot. sposobu odliczenia wydatku na adaptację i wyposażenie mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności w przypadku sfinansowania wydatku w części przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w części przez podatnika środkami pochodzącymi z udzielonego mu kredytu bankowego.
 428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/27/05
  dotyczy możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na zabieg operacyjny oczu w ramach ulgi z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną.
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-07/05
  Dotyczy możliwości zaliczenia opłaty czynszu za korzystanie z urządzenia koncentrującego tlen w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne.
 430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXV/415-19/05
  dotyczy możliwości odliczenia wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego osoby mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na niezbędne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze
 431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/21/05
  Czy w ramach wydatków rehabilitacyjnych można odliczyć wydatki na zakup ciśnieniomierza?
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-7/05
  Czy wydatek poniesiony w 2003 r. na zakup endoprotezy podlega odliczeniu od dochodu za 2003 r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-29/05
  Posiada Pan Orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS stwierdzające częściową, trwałą niezdolność do pracy z tytułu niezdolności częściowej narządu ruchu, powstałą w związku z chorobą zawodową oraz decyzję stwierdzającą chorobę zawodową wraz z wpisem określającym procentowy uszczerbek na zdrowiu.W roku 2004 zakupił Pan pościel wełnianą."Czy wydatek poniesiony na zakup pościeli rehabilitacyjnej podlega odliczeniu od dochodu?"
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/208/Z/K/05
  Czy korzystając formy leczenia tzw. "ambulatoryjnego", na które osoba kierowana pomiędzy pobytami w sanatorium może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej koszty wyżywienia i noclegu ponoszone we własnym zakresie.
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415-30/2005
  Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych zarówno na przystosowanie samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jak i na dojazd samochodem na wizyty lekarskie.
 436. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1137/04
  Czy podatniczka może za 2004r. rozliczyć się wspólnie z mężem i odliczyć poniesione wy-datki na cele rehabilitacyjne?
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415-40/05
  Możliwość skorzystania z odliczenia od dochodu, wydatków z tytułu opłacenia przewodnika oraz wydatków na dojazd własnym samochodem na konieczne zabiegi rehabilitacyjne.
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415/39/05/BS
  Czy mąż będący osobą niepełnosprawną, mający na utrzymaniu niepełnosprawną żonę może odliczyć 2 x 2280 zł z tytułu używania własnego samochodu na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne?
 439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/18/2005
  Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania dotyczące zeznania podatkowego za 2004 rok. Nasz syn jest osobą niepełnosprawną od urodzenia. W roku podatkowym 2004 osiągnął 18 lat (02.08.2004 roku), posiada też umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. Od 02.08. 2004 roku pobiera rentę socjalną. Własnego samochodu nie posiada. Jako małżonkowie rozliczamy się wspólnie i posiadamy samochód osobowy. Nasze pytania są następujące: 1. czy możemy odliczyć od dochodu kwotę 2.280 zł z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby związane z koniecznym przejazdem syna na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne? 2. Czy syn powinien złożyć zeznanie podatkowe (rentę socjalną pobiera od 02.08.2004 roku) jeżeli nie będzie korzystał z żadnych odliczeń a w PIT-40 A otrzymanym od organu rentowego jest informacja, że zaliczka na podatek pobrana i odprowadzona do urzędu skarbowego wynosi 0,00 zł?
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-47-VI/05
  Czy z w związku z używaniem własnego samochodu można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
 441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-18/05
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej ponoszenie zwiększonych wydatków na zużycie energii elektrycznej, zasilającej koncentrator tlenu, można odliczyć jako wydatek na cele rehabilitacyjne?
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD3/415-21/05
  Czy opłaty za usługę sanatoryjną i za zabiegi rehabilitacyjne wniesione przez osobę niepełnesprawną zaliczoną do III grupy podlegają odliczeniu od dochodu?
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI 2/415/81/2005
  Podatnik jest osobą niepełnosprawną posiadającą stosowne orzeczenie lekarskie. W roku podatkowym 2005 nabył konia wierzchowego w drodze kupna z przeznaczeniem do zabiegów hippoterapii. W bieżącym roku, podatkowym Podatnik ponosi również wydatki związane z jego utrzymaniem, jak np.: opłata za stanowisko w stajni, pasza, badania , weterynaryjne itp. Czy w przedstawionym stanie faktycznym poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne są podstawą do odliczenia ich od dochodu na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 6) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-26/03/05
  Czy w zeznaniu podatkowym za 2004 r. mogę odliczyć od dochodu w ramach wydatków rehabilitacyjnych kwotę 2.280 zł. z tyt. "opłacenia opiekuna" syna - inwalidy w stopniu znacznym (pozostającego na moim utrzymaniu), wymagającego opieki osoby drugiej, w sytuacji gdy: - wydatki te nie są udokumentowane dowodami ich poniesienia - przyczyną niepełnosprawności syna wskazaną w orzeczeniu o niepełnosprawności jest choroba psychiczna - znaczne upośledzenie umysłowe syna uniemożliwia mu samodzielne, logiczne kierowanie jego narządem ruchu
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/05
  Czy można odliczyć koszty poniesione na zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego elektrycznego.
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-13/05
  Czy osoba niepełnosprawna, przebywająca w Domu Pomocy Społecznej ma prawo do odliczenia od dochodów, wydatków na cele rehabilitacyjne z tytułu korzystania z opieki osób trzecich, w celu wyjazdu na krótki wypoczynek oraz prywatne wizyty u lekarzy?
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/1/11/6/05
  Czy mając orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym (dawniej II grupa) na narząd ruch można odliczyć od podatku za rok 2004 zakup podkładu terapeutycznego o symbolu SWW/PKWiU 17.40.11.
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-4-415/76/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku w zeznaniu rocznym kosztów poniesionych na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla córki posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności?
 449. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I 3/4114/IN-4/US/2005/MK
  Dotyczy odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB.III/4111/20/PDOF/MM/133/05
  1./ Czy można odliczyć zakup komputera dla niepełnosprawnego syna w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/005/15/05
  Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.Czy mogę odliczyć wydatek na zakup aparatu słuchowego?
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/12/3/05
  Czy matka mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (syna w wieku 4 lat), może ponoszone wydatki na cele rehabilitacyjne związane z pobytem syna na turnusie rehabilitacyjnym, zabiegami hipoterapii odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, w przypadku kiedy powyższe wydatki dokumentowane są rachunkami wystawionymi na matkę?
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-28/05
  Czy podatnikowi, który nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, przysługuje prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne w tym na używanie samochodu osobowego na dojazdy na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne w wysokości 2.280 zł?
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/6/05/SŁ
  Czy na podstawie posiadanej dokumentacji o niepełnosprawności można odliczyć wydatki na zakup leków ?
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/15/2005
  Czy wydatki poniesione w roku 2005 przez osobę niepełnosprawną, na zakup działki i budowę domku - mogą być odliczone jako ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych przewidzianych dla osób niepełnosprawnych?
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US31/DG/415/119/UJ/05
  Podatniczka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej zasad rozliczania dofinansowania z PFRON przeznaczonego na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych.
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415/4111-39/05/PG
  Stan faktyczny Podatnik choruje na cukrzycę i ma orzeczony stopień niepełnosprawności. Od początku 2004 r. podatnik używa pompy insulinowej jako urządzenia do ciągłego (całodobowego ) podawania insuliny. Używanie tego instrumentu wiąże się z wymianą wkłuć, przez które podawana jest insulina. Pytanie Czy wkłucia do pompy insulinowej spełniają kryteria warunkujące uznanie ich za sprzęt rehabilitacyjny?
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111/415-0012/I/6296/05
  Czy wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione na zakup leków i łóżka rehabilitacyjnego z niezbędnym oprzyrządowaniem podlegają odliczeniu od dochodu w 2004r. tj. przed dniem uzyskania orzeczenia o zaliczeniu do pierwszej grupy inwalidów, przy czym do chwili orzeczenia pierwszej grupy podatnik posiadał orzeczoną trzecią grupę w związku ze służbą wojskową i ogólnego stanu zdrowia ?
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/05
  Czy może przy składaniu zeznania podatkowego PIT-37 za 2004 rok skorzystać z ulgi na cele rehabilitacyjne z tytułu wydatków na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność syna dla potrzeb związanych z przewozem Jej na zabiegi rehabilitacyjne?
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/415/IP/5/05
  Czy zakup lampy Bioptron oraz urządzenia do masażu może odliczyć od dochodu jako wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne ?"
 461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO2/415-45/05/MG
  Czy w zeznaniu podatkowym za 2004 rok przysługuje prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na zakup pościeli antyalergicznej i antyreumatycznej?
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF 411-415/5/05
  Czy z racji poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne dwojga dzieci przysługuje do odliczenia podwójna kwota limitu ?
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-6/05
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że poniosła Pani wydatek związany z pobytem i leczeniem niepełnosprawnej córki oraz Pani pobytem jako jej opiekuna na odpłatnym turnusie rehabilitacyjnym w Międzynarodowej Klinice Rehabilitacji na Ukrainie. Łączny koszt wyniósł 3.118 USD. Okazała Pani orzeczenie o stopniu niepełnosprawności córki wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekakania o stopniu Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Posiada Pani rachunek z dnia 06.05.2004r. potwierdzający poniesiony ww. wydatek oraz polecenie przelewu bankowego na konto ww. kliniki na kwotę 3.118 USD. Pani pytanie dotyczy czy ww. wydatek może Pani odliczyć od podatku.
 464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EI/15/10/2005
  Podatnik jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do pierwszej grupy inwalidów, a żona zaliczona jest do drugiej grupy inwalidów. W związku z powyższym ponoszą wydatki na zakup leków i inne wydatki związane z leczeniem, w tym dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Podatnik nie posiada własnego samochodu lecz korzysta z pojazdów państwowych i samochodów stanowiących własność rodziny lub znajomych. Podatnik prosi o udzielenie informacji, czy ponoszone z tego tytułu koszty może odliczyć od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne.
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-1/05
  Czy inwalida II grupy może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu zakupu samochodu osobowego zakupionego z pożyczki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ?
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 11 / 62a/13 / 05 / KSz
  Czy podatnikowi przysługuje odliczenie od dochodu wydatków poniesionych w 2004 i w 2005 roku na cele rehabilitacyjne z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, z tytułu zakupu wydawnictw i materiałów szkoleniowych, sosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz na zakup leków ?
 467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111/415-0010/I/5530/05
  Czy wydatki związane z używaniem samochodu osobowego na dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne mogą odliczyć we współnym zeznaniu małżonkowie (każdy po 2.280 zł), jeżeli: - każdy z małżonków posiada I grupę inwalidzką, - zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze nie odbywają się dla każdego z małżonków w tym samym dniu, - używany samochód stanowi ich współwłasność, zaś między nimi istnieje wspólność majątkowa małżeńska? Czy wydatki te muszą być udokumentowane?
 468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111-415/0002/I/341/05
  Czy poniesiony wydatek na zakup zmywarki podatnik może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/005-8/415-I/8/05
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na przystosowanie działki ( ogródek działkowy ) dla potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/005/10/05
  Czy opłaty ponoszone przez osobę niepełnosprawną, związane z utrzymaniem stanowiska garażowego dla wózka inwalidzkiego, uprawniają do skorzystania z odliczeń na cele rehabilitacyjne - ułatwiające wykonywanie czynności życiowych?
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-0038/05
  Czy wydatki na zakup wełnianego kompletu terapii magnetycznej (kołdra, poduszka, przykrycie) z wkładem magnetycznym można odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach ulgi na rehabilitację?
 472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBN/415/2/2005/ZP
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatek na zakup lampy BIOPTRON ?
 473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/05
  Czy można odliczyć od dochodu wydatki poniesione w 2004 roku przez osobę niepełnosprawną na używanie samochodu dla potrzeb związanych z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w przypadku, gdy osoba ta posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane w 2005 roku, w którym stwierdzono, iż niepełnosprawność datuje się od roku 2001?
 474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI-JS/415-11/05
  Czy poniesione w latach 2001-2003 wydatki z tytułu używania własnego samochodu osobowego na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - gdy orzeczenie o niepełnosprawności od urodzenia uzyskano w 2004r. - podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 475. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0004/05
  1) Czy dowód KP jest wystarczającym dokumentem stwierdzającym poniesienie wydatku na cele rehabilitacji, uprawniającym do skorzystania z ulgi podatkowej? 2) Czy stowarzyszenie, mimo że nie jest sprzedawcą zabiegów rehabilitacyjnych, może wystawiać fakturę na kwotę wpłaty dokonanej przez członka stowarzyszenia?
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD3/415-16-05
  Czy można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej koszt dowozu niepełnosprawnego dziecka własnym samochodem do szkoły oraz czy można odliczyć od dochodu lub od podatku koszty czesnego i wpisowego?
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/117/MJ/05
  Czy jeżeli podatnik został zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z koniecznością stosowania aparatu słuchowego, może zakup tego aparatu odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/413-5/05
  Czy można odliczyć od dochodu jako wydatek rehabilitacyjny zakup sprzętu komputerowego, który ułatwia wykonywanie czynności życiowych w związku z posiadaną niepełnosprawnością (ograniczy bariery w komunikowaniu się)?
 479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-27/05
  Czy wolno odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym (PIT) kwotę stanowiącą różnicę do przyznanego dofinansowania z funduszu PEFRON na zakup komputera dla niepełnosprawnego syna?
 480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426PD-415/4/05
  Zakupiłem wózek inwalidzki, czy mogę ten wydatek odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Uważam, że mogę odliczyć poniesiony wydatek.
 481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/40/2005/PDII/415-5/05
  Czy w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne mogę odliczyć wydatki poniesione na zakup płynu oraz tabletek do przechowywania soczewek kontaktowych ?
 482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: KD-415-2/05
  Czy rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych za 2004 r. może odliczyć poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne tj. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-4/05
  Czy podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, której dochód w roku podatkowym nie przekracza kwoty 9.120 zł, może w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne odliczyć od dochodu wydatki związane z jej dowozem własnym samochodem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/415-5/I/05
  Czy wydatek poniesiony przez podatniczkę na zakup inhalatora ultradźwiękowego podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.?
 485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 415-27/05
  Czy wszczepienie soczewki do oka osobie niepełnosprawnej z I grupą inwalidztwa można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 486. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-79/05
  Czy wydatki poniesione na zakup produktów bezglutenowych podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu zakupu leków?
 487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/58/Z/K/05
  Czy będąc współwłaścicielem samochodu zięcia a jednocześnie mając na utrzymaniu niepełnosprawnego syna można dokonywać odliczeń od dochodu na rehabilitacje w związku z dowożeniem syna na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne?
 488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/1/415-06/05
  Czy poniesione przez podatnika wydatki na zakup endoprotezy, odpłatności za przeprowadzony zabieg wstawienia endoprotezy oraz na zakup aparatu do autotransfuzji niezbędnego w trakcie zabiegu podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/413-3/05
  Czy zakup komputera dla córki, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności można uznać i odliczyć jako wydatek na cele rehabilitacyjne?
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDF/413-i-9/05/AG
  Czy wystarczającym dowodem potwierdzającym niepełnosprawność i umożliwiającym skorzystanie z odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne związane z dowozem na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne własnym samochodem, ojca żony który jest na Państwa utrzymaniu, ale razem nie zamieszkuje, jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności?
 491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-3/05
  Czy w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu niedosłuchu obustronnego ustalonego od dnia 07-10-2004r. można - w ramach ulgi podatkowej na cele rehabilitacyjne - odliczyć od dochodu wydatek z dnia 22-09-2004r. związany z zakupem aparatu słuchowego za kwotę 4.066,00 zł.
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-4/05
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatniczka jest matką niepełnosprawnej córki, która pozostaje na utrzymaniu rodziców. W stosunku do córki orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności (co odpowiada II grupie inwalidztwa zgodnie z art.26 ust.7f pkt 2 lit"b" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . Niepełnosprawność córki spowodowana jest chorobą psychiczną. Córka leczy się u psychiatry oraz u psychoterapeuty. Rachunki na zakup leków wystawiane są na ojca osoby niepełnosprawnej. Podatnik wnosi o udzielenie informacji, na kogo powinny być wystawiane faktury na zakup leków, na podstawie jakich dokumentów można odpisać wydatki na używanie własnego samochodu dla potrzeb związanych z dowozem córki na wizyty u psychologa.
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UCP.I/4110-2/11/05
  Czy można odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione w 2004r. przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika na utrzymaniu którego pozostają osoby niepełnosprawne?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-2-7/05/ZDB
  Czy w ramach ulgi na rehabilitację mogę odliczyć takie wydatki jak: zakup łóżka ze stelażem regulowanym automatycznie, wymianę drzwi i okien, pokrycie podłogi akrylem antypoślizgowym, automatycznie otwieranych drzwi garażowych itp. jeżeli te wydatki są związane z wykonywaniem czynności zyciowych osób niepełnosprawnych?
 495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/65/Z/K/05
  Czy można dokonać odliczeń od dochodu na rehabilitację w związku z używaniem samochodu osobowego na dojazdy na zabiegi, gdy samochód jest zarejestrowany na męża?
 496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/18/Z/K/05
  Czy osoba będąca emerytem policyjnym, a jednocześnie zaliczona do II grupy inwalidów z uwagi na wykonywaną pracę może dokonać odliczeń na rehabilitacje w związku z używaniem własnego samochodu na dojazdy na zabiegi i do lekarza.
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/28/1/Z/K/05
  Czy można dokonać odliczenia na rehabilitacje wydatków poniesionych na zakup urządzenia do kapieli dokonanego przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności?
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/28/2/Z/K/05
  Czy można dokonać odliczeń w ramach ulgi na rehabilitacje wydatków poniesionych na zakup leków przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawnosci?
 499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/28/3/Z/K/05
  Czy można dokonać odliczeń na rehabilitację całej kwoty przysługującej na używanie własnego samochodu na dojazdy do lekarza i na zabiegi lecznicze gdy orzeczenie o niepełniosprawnosci uzyskano w trakcie roku?.
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/415/5A/2005/II/JM
  Czy osoba z II grupą inwalidzką może odliczyć od dochodu kwotę w wysokości nieprzekraczającej 2.280,00 zł z tytułu poniesionych wydatków na dojazd własnym samochodem na turnus rehabilitacyjny (zabiegi rehabilitacyjne) ?
 501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/415/5/2005/II/JM
  Czy osoba z II grupą inwalidzką może skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć od dochodu poniesiony wydatek za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym?
 502. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/5/05
  Podatniczka jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy podatniczka ma prawo odliczyć wydatki poniesione na zakup leku, jeżeli nie jest w posiadaniu dokumentów stwierdzajacych ich poniesienie ?
 503. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/i15/1139/287/04
  Osoba niepełnosprawna ruchowo zainstalowała przy swoim domu dźwig umożliwiający wyjeżdżanie wózkiem inwalidzkim z domu. Czy poniesione przez nią wydatki na ten cel mogą być odliczone i w jakiej formie?
 504. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415/15/2004
  Czy możliwe jest wspólne opodatkowanie dochodów małżonków za rok 2004, w przypadku śmierci żony w roku podatkowym oraz dokonania odliczeń wydatków związanych z jej dowozem na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne?
 505. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-60/04
  Czy zakup telewizora przez osobę niepełnosprawną jest wydatkiem poniesionym na cele rechabilitacyjne?
 506. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/2/412-1908/2004
  Oboje z żoną jesteśmy inwalidami narządu ruchu-o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W naszym domu jednorodzinnym została wyłożona kostka brukowa na tarasie, zjeżdzie z tarasu, wokół domu, podjeździe do garażu. Uważam, że będę mógł odliczyć poniesione wydatki jako ulgę rehabilitacyjną.
 507. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 15 PO-II-415/40/04/BZ
  Córka nasza jest dzieckiem autystycznym i posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Dowożona jest do szkoły specjalnej oraz do Niepublicznego Oddziału Dziennego Pobytu dla Dzieci z Autyzmem.- Czy zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w ramach wydatków poniesionych na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, odliczeniu od dochodu podlegają wydatki (i w jakiej kwocie) poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną na zakup samochodu ?- Czy przy wspólnym opodatkowaniu się z małżonkiem podlega w tej sytuacji uwzględnieniu podatek obojga małżonków ?- Czy za wydatki poniesione w roku podatkowym rozumieć należy pełną kwotę wartości samochodu, czy też faktycznie poniesione w roku podatkowym nakłady ratalne na zakup tego samochodu, a pozostałe wydatki podlegają ewentualnie odliczeniu w latach następnych ?
 508. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415-157/04
  Stan faktyczny Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego od roku 1998 podatnik jest osobą z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczoną do I grupy inwalidztwa. W roku 2004 podatnik poniósł wydatki: -na wykonanie zdjęć rentgenowskich z uwagi na nasilające się bóle kręgosłupa, stawu biodrowego oraz stawu kolanowego; -na konieczne zabiegi z zakresu akupunktury i leczenia bólu, zalecone przez lekarza pierwszego kontaktu; -na zakup elektrostymulatora wraz z elektrodami, przyrządu niezbędnego w dalszej rehabilitacji we własnym zakresie. Pytanie Czy powyższe wydatki uprawniają do odliczenia ich od dochodu w ramach wydatków rehabilitacyjnych?
 509. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/PD/160/04/AS
  Podatniczka posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w dniu 14 lipca 2004 roku. Zaliczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały i orzeczenie wydano na stałe z ustaleniem daty od dnia 21 maja 2004 roku. Czy przedstawione orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uprawnia do odpisania od dochodu kosztów rehabilitacji?
 510. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-825/EJ/04
  Czy mogę skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne kwoty 2.280 zł tj. używanie samochodu osobowego w związku z koniecznością przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne mojego ojca inwalidę II i III grupy, a jego dochody wynoszą 8.207,14 zł?
 511. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/DF1/415-2712/04
  Matka niepełnosprawnego dziecka, które po operacji wady serca stale przyjmuje lek przeciwzakrzepowy, dokonała w 2004r. zakupu specjalnego aparatu CoaguCheck oraz wymiennych pasków testowych, lancetów i kapilarów do pobierania kropli krwi z palca. W trakcie 2004r. Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności orzekł o niepełnosprawności dziecka, datującej się od dnia urodzenia w 2003r. Pytanie dotyczy możliwości zakwalifikowania ww. wydatków, poniesionych w 2004r. do wydatków na cele rehabilitacyjne i odliczenia ich od dochodu za ww. rok podatkowy, pomimo, że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane w trakcie 2004r., wydatki zaś ponoszone były przez cały 2004r.
 512. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-415-55-04-LG
  Czy osoba niepełnosprawna - inwalida I grupy może odliczyć od dochodu za 2004 r. zakup samochodu osobowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 513. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POV/413-29/04
  Czy zakup komputera przez osobę niepełnosprawną można uznać i odliczyć jako wydatek na cele rehabilitacyjne?
 514. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/ZDF/415/68/2004
  Czy inwalida I grupy ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków na zakup leków (miesięcznie ok. 200 zł, wydatki udokumentowane fakturami) oraz odpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych udokumentowanych fakturami, ponadto czy osoba pobierająca emeryturę będąca po operacji, będzie mogła odliczyć poniesiony wydatek na zakup przyrządu niezbędnego do rehabilitacji?
 515. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/415/67/04
  Czy zakup lodówki podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 516. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-36/04
  Zwracam się z zapytaniem, czy koszt zakupu pompy insulinowej dla mojego dziecka mogę odliczyć w rozliczeniu rocznym? Pompa ta będzie kosztować 4.290 zł, z czego 2.000 zł otrzymamy z Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" natomiast 2.290 zł zapłacimy sami. Pompa to urządzenie, które służy mojemu dziecku do prowadzenia w miarę normalnego życia z chorobą (cukrzyca). Córka choruje na cukrzycę od 3 roku życia. Załączamy: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, kartę informacyjna leczenia szpitalnego, opinię lekarską.
 517. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB.III/415-11/MM/04
  Czy poniesione koszty leczenia za wykonanie zabiegu operacyjnego w Klinice Okulistycznej "Jasne Błonia" Spółka z.o.o.w Łodzi można odliczyć w 2004 roku od podatku?
 518. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-2-415/46/04
  Czy inwalida II gr. inwalidzkiej w ramach wydatków na rehabilitację może odliczyć wydatek poniesiony na zakup okularów leczniczych ?
 519. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.Ia/2/410/44-OP/2004
  Czy koszty zatrudnienia pracownika w charakterze pomocy przy rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych mogą być traktowane jako odliczenie od dochodu związane z wydatkami poniesionymi na rehabilitację osób niepełnosprawnych? Koszty zatrudnienia tegoż pracownika nie będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodu przez płatnika.
 520. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0578/04
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup leków dla chorej żony?
 521. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-24-2150/415/50/2004
  Pytanie dotyczy możliwości odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych znajdujących się na elektronicznych nośnikach typu CD i DVD (ksiązki, gazety itp.), przez Podatnika będącego osobą niewidomą, zaliczoną do pierwszej grupy inwalidztwa. Zdaniem Podatnika wydatki te podlegają odliczeniu jako wydatki na cele rehabilitacyjne
 522. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0894/04
  Czy wydatki związane z przewozem osoby niepełnosprawnej własnym samochodem na zabiegi dializy podlegają odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem ?
 523. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/12/58/04
  dotyczy odliczenia wydatków związanych z pobytem na zielonej szkole w ramach ulgi rehabilitacyjnej
 524. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0783/04
  Czy powyższe wydatki związane dojazdami na zabiegi rehabilitacyjno - lecznicze podlegają odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem ?
 525. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-24/2150/415/46/2004
  dotyczy możliwości odliczenia od dochodu w 2004r. wydatków na rehabilitację dziecka, która była przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 526. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/005/73/2004
  Zostałem zaliczony przez komisję ZUS do umiarkowanego stopnia niepłnosprawności (dawna druga grupa inwalidzka). Czy wydatki poniesione na zakup leków będą podlegały odliczeniu od dochodu za 2004r.?
 527. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO.415/126/04/AM
  Podatnik posiada orzeczenie o II grupie inwalidzkiej przyznanej na stałe między innymi w związku ze schorzeniem narządów ruchu. W br. kupił nowy pojazd, który ułatwia mu wykonywanie czynności życiowych. Czy za rok bieżący będzie mógł obniżyć podstawę obliczenia podatku dochodowego poprzez odliczenie od dochodu wydatków związanych z zakupem nowego samochodu?
 528. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI-412/1585/2004
  - Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne (jestem inwalidą I grupy) mogę odliczyć w 2004 r. od swojego dochodu kwotę 2 280 zł z tytułu używania własnego samochodu na niezbędne zbiegi leczniczo-rehabilitacyje?- Czy moja siostra, na utrzymaniu której pozostaję (mój dochód w 2004 r. nie przekroczy kwoty 9 120 zł) będzie mogła odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione na adaptację mieszkania do potrzeb wynikających z mojej niepełnosprawności, jeżeli rachunki wystawione zostały na moje nazwisko?
 529. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPDII/415-157/1864/04/308
  Podatnik jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z zaleceniem stosowania środków ortopedycznych wg potrzeb. Czy podatnik ma prawo odliczyć wydatki poniesione na zakup leków i przedmiotów ortopedycznych oraz na używanie własnego samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi lecznicze i częste wizyty u lekarza i badania lekarskie ?
 530. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-1-415/005/69/04
  Czy można dokonać odliczeń na rehabilitacje w związku z poniesionymi wydatkami na artroskopię kolana, leki niezbędne w trakcie leczenia i usprawnienia nogi oraz zakup rowerka rehabilitacyjnego ?
 531. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415-204 / 04 / KSz
  Dotyczy możliwości odliczenia wydatku poniesionego w 2004 roku przez osobę niepełnosprawną na zakup i ułożenie polbruku wokół budynku mieszkalnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności tej osoby: od dochodu /w ramach ulgi rehabilitacyjnej/ bądź od podatku /w ramach ulgi remontowej/.
 532. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/DF1/415-1635/04
  Osoba niepełnosprawna z przyznanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, polegającym na braku pełnej sprawności lewej ręki po amputacji piersi i usunięciu węzłów chłonnych. Czy w ramach ulgi na rehabilitację może odliczyć wydatki poniesione na dopłatę do protezy piersi, na zakup specjalnego biustonosza do protezy aby móc z niej korzystać, na zakup pralki automatycznej (nie wolno prać ręcznie), na wymianę starego okna, którego nie może ww. osoba otworzyć ani zamknąć jedną ręką.
 533. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD1/413-1/04
  Czy z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne osobie mającej na utrzymaniu dwie osoby, przysługuje limit odliczeń w podwójnej wysokości ?
 534. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-26-PD-415-47/04
  Czy posiadając III grupę inwalidzką mogę odliczać od dochodu wydatki na zakup leków oraz czy obowiązany jestem do posiadania zaświadczenia lekarskiego o konieczności stosowania określonych leków?
 535. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/21/2004/PM
  Czy wydatki poniesione na opłacenie opiekuna dla niepełnosprawnego dziecka można odliczyć w ramach ulgi na rehabilitację skoro dziecko jest bez rąk i bez jednej nogi a zatem wymaga opieki aby dotrzeć do szkoły i wrócić do domu po lekcjach ?
 536. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-8/04
  Czy osoba niepełnopsprawna może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na uzyskanie porad rehabilitacyjnych?
 537. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/FO3/415-62/04/MG
  1) Czy jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny dokonanej na cele kultu religijnego oraz na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez parafię Kościoła Ewangielicko-Augsburskiego? 2) Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na masaż leczniczy, konsultacje lekarskie w przychodni leczniczo-rehabilitacyjnej, adaptację mieszkania dostosowującą je do ograniczonych możliwości poruszania się? 3) Czy dokonanie wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej zrealizuje cel systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!