Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


współwłasność

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-779/12-3/RR
  Wniesienie do spółki otrzymanego w drodze darowizny udziału w przedsiębiorstwie w zamian za udziały tej spółki nie podlega uregulowaniom ustawy VAT, gdyż stanowi on korzystanie z prawa dysponowania prywatną własnością osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-502/12-2/MAP
  Czy w związku z zawartą pomiędzy współwłaścicielkami umową określającą zasady korzystania z działki X, dopuszczalne jest rozliczanie przychodu i kosztów z tytułu wynajmu działki X w całości przez Wnioskodawczynię, jeżeli współwłaścicielkami tej działki są także Jej pełnoletnie córki?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-486/12-4/MD
  Czy ponowna amortyzacja środka trwałego z uwzględnieniem dotychczas dokonywanych odpisów będzie zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-429/12-2/AF
  Zakres skutków podatkowych zniesienia współużytkowania wieczystego oraz współwłasności Nieruchomości bez spłat lub dopłat
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-607/12-4/RG
  1)Czy sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT? 2)Czy sprzedaż ta winna być udokumentowana fakturą VAT?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-622/12-2/MW
  Za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) w przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca powinien przyjąć kwotę dopłaty wyrównującej, która będzie wypłacona dla Wnioskodawcy (jako członka Grupy B) przez członków Grupy A.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-621/12-4/JK
  Czy przychody ze sprzedaży działki będą opodatkowane podatkiem dochodowym
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-870/12-2/RD
  Traktowanie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej jako dostawę towarów oraz opodatkowania zniesienia współwłasności
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-890/12/AW
  Wyłączenie z opodatkowania dostawy udziałów we współwłasności gruntu przeznaczonego pod zabudowę.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1000/12/ŁCz
  sprzedaż lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku rozbudowy nieruchomości budynkowej
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-556/12-4/JK
  mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku po zmarłej żonie będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlega również dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w przedmiotowym lokalu mieszkalnym nabytym w 2011 r. w wyniku zniesienia współwłasności. Jednocześnie przychód ten może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r. jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa powyżej.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-676/12/AD
  Czy w związku z przekazaniem na rzecz pozostałych udziałowców kwot czynszu przysługujących im zgodnie z posiadanymi udziałami w lokalu, Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązany jest pobrać zaliczkę oraz przekazać ją właściwemu urzędowi skarbowemu?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-367/12-7/MG
  Czy przychód ze zbycia zakupionej w dniu 12 czerwca 2008 r., zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A działki, która zostanie oświadczeniem wprowadzona do działalności gospodarczej, na której zostanie wybudowany budynek Wnioskodawca winien zakwalifikować jako przychód z działalności określonej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-367/12-6/MG
  Czy dochód ze zbycia zakupionej w dniu 12 czerwca 2008 r., zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A działki, która nie zostanie oświadczeniem wprowadzona do działalności gospodarczej, i na której nie będą prowadzone żadne prace budowlane Wnioskodawca winien opodatkować zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-329/12-2/MZ
  zniesienie współwłasności nieruchomości
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-323/12-2/AF
  Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wartość nabytego udziału w nieruchomości może być pomniejszona o wartość hipoteki, którą obciążona jest nieruchomość. W świetle powołanych przepisów, w przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką, jak w niniejszej sprawie, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-830/09/12-S/MM
  1. Czy zwolnienie, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującej na dzień 31 grudnia 2008 r. – w związku ze sprzedażą przedmiotowego lokalu mieszkalnego, obejmować będzie – obok małżonki Wnioskodawcy – samego Wnioskodawcę (na podstawie art. 21 ust. 22 ww. ustawy), gdy Wnioskodawca nie był zameldowany w przedmiotowym lokalu? 2. Czy w przypadku braku możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z przedmiotowego zwolnienia, od podstawy obliczenia podatku, o jakim mowa w art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym Wnioskodawca będzie mógł odliczyć: a. wydatki na nabycie lokalu wraz z marżą i odsetkami, jakie należało ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup tego lokalu? b. wydatki poniesione w kancelarii notarialnej w związku z nabyciem lokalu? c. wydatki poniesione na wykończenie przedmiotowego lokalu (udokumentowane fakturami VAT)?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-493/12-2/SP
  Należy stwierdzić, iż sprzedaż udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu nabytego w części w 1988 r. i w części 1993 r., z uwagi na fakt, że sprzedaż ta została dokonana w 2011 r., czyli po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie, nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w roku 2010, będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym chyba, że tak uzyskane środki Wnioskodawczyni przeznaczy na cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-397/12-4/KR
  Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia działki nr 69/5, a jeśli tak to w jakim zakresie?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-476/12-4/JK
  W niniejszym stanie faktycznym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystać będzie przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości jedynie w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, czyli na zakup sprzedanego udziału w lokalu mieszkalnym wraz z jego częściami składowymi. Natomiast przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości przeznaczony w części na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę na zakup udziału w garażu nie mieści się w katalogu celów mieszkaniowych, których realizacja uprawnia do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy. Oznacza to, że uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości przychód w części wydatkowanej na zakup udziału w garażu, nie będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy i tym samym będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-520/12/MK
  Opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych .
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-503/12/BK
  Czy środki pochodzące ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku przeznaczone na remont mieszkania stanowiącego współwłasność małżeńską może Pan uwzględnić w całości w ramach zwolnienia od podatku?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-347/12-4/OS
  Czy dokonując rozliczenia podatku VAT z działalności gospodarczej i najmu lokalu Wnioskodawczyni może odliczyć w całości VAT zapłacony przy zakupie lokalu?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-672/12/MM
  Czy sprzedaż udziału do dwupoziomowego lokalu mieszkalnego powstałego na poddaszu w wyniku podniesienia dachu stanowi źródło przychodu jeżeli wnioskodawca posiadał udział w lokalu na poddaszu przed jego nadbudową?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-673/12/MM
  Czy sprzedaż udziału do dwupoziomowego lokalu mieszkalnego powstałego na poddaszu w wyniku podniesienia dachu stanowi źródło przychodu jeżeli wnioskodawca posiadał udział w lokalu na poddaszu przed jego nadbudową?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1019/12/MM
  Czy sprzedaż lokalu użytkowego wyodrębnionego z części wspólnej nieruchomości podlega opodatkowaniu?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1020/12/MM
  Czy sprzedaż lokalu użytkowego wyodrębnionego z części wspólnej nieruchomości podlega opodatkowaniu?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-432/12-2/KG
  W kontekście przedstawionych okoliczności sprawy wskazać należy, iż planowany przez Wnioskodawcę (jako członka Grupy A) i pozostałych spadkobierców dział spadku, na podstawie którego wyłącznymi współwłaścicielami i współużytkownikami wieczystymi kompleksu przy ul. S. staliby się członkowie Grupy A, zaś wyłącznymi współwłaścicielami i współużytkownikami wieczystymi kompleksu przy ul. P. staliby się członkowie Grupy B nie stanowi czynności, która podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji powyższego, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-458/12-2/JK3
  Sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości, w części przypadającej na nabycie w spadku w 1995 r. z uwagi na fakt, że sprzedaż ta zostanie dokonana w 2011 r. bądź w latach kolejnych, czyli po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie w ogóle nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w ww. nieruchomości nabytego w darowiźnie, będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym chyba, że tak uzyskane środki Wnioskodawca przeznaczy na cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-547/12/MM
  Sprzedaż działki nabytej w drodze spadku w 1989 r. i w wyniku zniesienia współwłasności.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-307/12-2/MW
  W przypadku zawarcia i wykonania planowanej umowy częściowego działu spadku po X, a tym samym zbycia za wynagrodzeniem części posiadanych udziałów we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym w kompleksie przy ul. S, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 w związku z art. 5 i art. 7 ustawy.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PPP2/443-376/12-2/AO
  Czy w przypadku zawarcia i wykonania planowanej umowy częściowego działu spadku po stronie Wnioskodawczyni (jako członka Grupy B) powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-49/12-2/KK
  Czy umowa działu spadku ze spłatami podlega podatkowi od spadków i darowizn?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-50/12-2/KK
  Czy przy zniesieniu współwłasności osoba, która otrzymała spłatę i nie nabyła części nieruchomości ponad posiadany dotychczas udział, zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych ?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-547/08/12-S/PG
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego opodatkowana będzie stawką 7%, a sprzedaż miejsca postojowego w garażu podziemnym stawką 22%.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-433/12-2/AO
  W kontekście przedstawionych okoliczności sprawy wskazać należy, iż planowany przez Wnioskodawcę (jako członka Grupy A) i pozostałych spadkobierców dział spadku, na podstawie którego wyłącznymi współwłaścicielami i współużytkownikami wieczystymi kompleksu przy ul. S. staliby się członkowie Grupy A, zaś wyłącznymi współwłaścicielami i współużytkownikami wieczystymi kompleksu przy ul. P. staliby się członkowie Grupy B nie stanowi czynności, która podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji powyższego, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-514/12-2/IF
  Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, na której został wybudowany budynek, nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 8, bowiem zostało dokonane po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Istotna jest bowiem w tym aspekcie wyłącznie data nabycia gruntu, a nie data wybudowania na nim domu jednorodzinnego. Zatem fakt, iż Wnioskodawca nie posiada pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego nie ma znaczenia w przedmiotowej sprawie.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-523/12-3/JB
  1. Czy zniesienie w dniu 10 lutego 2011 r. współwłasności budynku znajdującego się w W. powinno być, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, traktowane jako odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziału we współwłasności tego budynku z jednoczesnym nabyciem przez Niego udziału w lokalu mieszkalnym nr 7 w tym budynku? 2. Czy planowana na 2012 r. przez wnioskodawcę sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym nr 7 znajdującym się w budynku (wraz ze związanym z nim udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-164/12-2/AF
  Czy przy ustaleniu podstawy opodatkowania - którą stanowi wartość udziału wynoszącego 1/5 część we wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu numer 43 - może być ona pomniejszona o obciążenie jakim jest hipoteka?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-170/12-4/AKr
  Czy tylko 5/8 przychodu podlega opodatkowaniu?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-341/12-4/IF
  1. Czy z tytułu sprzedaży działek nabytych w 1994 r. Wnioskodawca wraz z małżonką powinni odprowadzić podatek dochodowy?2. Czy z tytułu sprzedaży działek nabytych w drodze zamiany w 2008 r. Wnioskodawca wraz z małżonką powinni odprowadzić podatek dochodowy?3. Czy z tytułu sprzedaży działki nabytej w 2009 r. jako dostępu do drogi publicznej Wnioskodawca wraz z małżonką powinni odprowadzić podatek dochodowy?4. Czy ewentualne transakcje sprzedaży będą objęte podatkiem VAT w wysokości 23%?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-405/12-4/IF
  W związku z tym, iż podział majątku był ekwiwalentny w naturze i odbył się bez spłat i dopłat a także wartość otrzymanych nieruchomości mieści się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku wspólnym małżonków, wówczas nabycie przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego oraz dwóch garaży, nastąpiło w 2008 r., tj. w dacie nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego. Jednocześnie wskazać należy, iż zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miało zastosowania do uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu sprzedaży garażu. Przychód uzyskany ze sprzedaży garażu będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-156/12-6/JK
  Uznać należy, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości po 01.01.2013 r. nie będzie stanowiła źródła przychodu w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-61/12-4/AF
  W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką, jak w niniejszej sprawie, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, wartość nieruchomości powinna być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. A zatem, w przypadku, gdy hipoteka przewyższa wartość lokalu mieszkalnego, obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności w powyższej sprawie nie wystąpi.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-266/12-2/KOM
  Stawka podatku VAT właściwa dla transakcji zbycia udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej i udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/307/BRT/2011/PK-1671
  skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-191/12/WM
  1. Czy posiadając współwłasność, a nie wydzielony lokal, Wnioskodawczyni może odliczać koszty związane z amortyzacją? 2. Czy określenie wartości początkowej (udziału we współwłasności, a nie lokalu, czy budynku) na podstawie wskaźnika 988 zł za m#178; jest prawidłowe? 3. Czy stawka 1,5% wartości początkowej udziału we współwłasności dla potrzeb amortyzacji jest właściwa? 4. Czy sposób obliczania kosztu amortyzacji wskazany poniżej jest prawidłowy? 5. Czy sposób rozliczania się z US opisany poniżej jest właściwy (jeśli chodzi o rozliczenie roczne, przy maksymalnej kwocie przychodu 3091 zł i założeniach przytoczonych powyżej)?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-250/12-2/MS
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym sprzedaż przez Wnioskodawcę i pozostałych współwłaścicieli udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku nie będzie źródłem przychodu Wnioskodawcy i w związku z tym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-251/12-2/MS
  Biorąc pod uwagę iż przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej oraz była nieruchomością niemieszkalną, dla ustalenia zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży tej nieruchomości nie będzie miał zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód ze sprzedaży części nieruchomości należącej do Wnioskodawcy stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-537/12/KB
  skutki podatkowe zniesienia współwłasności akcji
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-538/12/KB
  skutki podatkowe darowizny akcji
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-548/12/KB
  Skutki podatkowe darowizny akcji.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-547/12/KB
  Skutki podatkowe zniesienia współwłasności akcji.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-772/11-4/AKr
  Czy w przypadku dokonania podziału tej nieruchomości w opisany sposób przy ewentualnym zbyciu nieruchomości powstałej po dokonaniu podziału będzie miał zastosowanie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-898/11-4/JK
  Należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie w 2012 r. lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez Wnioskodawcę w 1977 r. w ogóle nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem minęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego odpowiadający udziałowi nabytemu przez Wnioskodawcę w 2011 r. w spadku po zmarłej żonie. Jednakże należy wskazać, iż dochód ten może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części w jakiej zostanie wydatkowany, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-141/11-2/JM
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% kwoty podatku VAT naliczonego na fakturze dotyczącej zakupu ciągnika rolniczego i rozrzutnika obornika, jeżeli towary te będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i jeżeli nie wystąpią negatywne przesłanki określone w art. 88 ustawy.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-746/11-4/AKr
  1. "Czy w świetle przedstawionej sytuacji ja nie mam prawa sam wstąpić o zwrot podatku VAT z tytułu poniesionych kosztów na remont dachu w budynku, który zamieszkują od początku życia, którym obecnie się zajmuję i o który dbam ? Na co jak wspomniałem mam stosowne dokumenty". 2. "Czy w związku z przedstawionym problemem, z punktu widzenia prawa, będąc w posiadaniu poprawnie wystawionych faktur imiennych na moje nazwisko mogę zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego o zwrot w części zapłaconego od zakupu na materiały budowlane podatku VAT, które zakupiono na remont budynku mieszkalnego?".
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-897/11-4/JK
  czy uzyskana przez Wnioskodawcę cześć ceny ze sprzedaży mieszkania będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1538/11-2/KT
  Stawka podatku dla dostawy udziału we współwłasności hali garażowej oraz prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego - łącznie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-771/11-2/AKr
  Czy w przypadku dokonania podziału tej nieruchomości w opisany sposób przy ewentualnym zbyciu nieruchomości powstałej po dokonaniu podziału będzie miał zastosowanie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-72/11-2/KK
  Czy spadkobierca może skorzystać z ulgi przewidzianej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli jest współwłaścicielem innego budynku mieszkalnego ?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-330/11-2/AG
  W jakiej proporcji wydatki na realizację inwestycji będą stanowiły wartości początkowe powstałych środków trwałych?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-331/11-2/AG
  W jakiej proporcji wydatki na realizację inwestycji będą stanowiły wartości początkowe powstałych środków trwałych?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-751/11-2/TS
  Czy w wyniku umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz garażu, która to umowa będzie zawarta w listopadzie 2011 r. sprzedający będą zobowiązani do uiszczenia podatku dochodowego?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-77/12-2/ES
  Czy odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki bankowej przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną będą stanowiły podatkowy koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1208/11/IK
  Czy sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako dostawa towarów.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1205/11/ŁCz
  opodatkowanie najmu nieruchomości zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1465/11/MD
  Stawka podatku mająca zastosowanie do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-593/11-8/TS
  Czy powstanie obowiązek podatkowy w zakresie w podatku dochodowego od osób fizycznych w wypadku sprzedaży działki nr 66/3 lub wydzielonej działki budowlanej z działki nr. 100 lub wydzielonej działki drogi do działki nr 66/4, której właścicielem jest moja córka - przed upływem 5 lat od daty zniesienia współwłasności w październiku 2007 r.?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-593/11-7/TS
  Czy od sprzedaży działki nr 66/3 powinien być odprowadzony podatek dochodowy, jeśli byłaby ona sprzedana po upływie 5 lat od jej nabycia? Czy powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w wypadku sprzedaży działki budowlanej wydzielonej z działki nr 100?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1096/11-5/JO
  transakcja zbycia lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu stawką 8%
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-778/11-2/JK2
  Czy w opisanej sytuacji powstał u Wnioskodawczyni obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych w części podarowanej przez Jej męża w 2007 r.?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-849/11-2/IF
  w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-923/11-4/MS
  PIT - w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-554/11-2/KSU
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu osiągniętego przychodu ze sprzedaży w 2011 r. nieruchomości o numerze 159/2?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-757/11-5/IG
  Czy Spółka powinna zastosować przy sprzedaży udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości i we współwłasności budynków i budowli stanowiących odrębne nieruchomości zwolnienie z podatku od towarów i usług?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-40/11-2/KK
  Czy przy zniesieniu współwłasności osoba, która otrzymała spłatę i nie nabyła części nieruchomości ponad posiadany dotychczas udział, zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych ?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1124/11-2/AA
  Czy wprowadzając samochód osobowy do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca może przyjąć w opisanym stanie faktycznym jako wartość początkową tego środka trwałego, odpowiadającą jego proporcjonalnemu udziałowi w tej ruchomości jako współwłaścicielowi, wartość równą 50% ceny nabycia pojazdu wynikająca z faktury dokumentującej jego zakup?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-650/11-5/JK
  Należy stwierdzić, iż do nabycia przedmiotowej nieruchomości doszło w 1996 r., a dokonany wpis w księdze wieczystej w dacie późniejszej stanowi jedynie potwierdzenie faktu uprzedniego nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawczynię. Oznacza to, że pięcioletni termin, określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, upłynął z końcem 2001 r. Tym samym planowana sprzedaż działki nie będzie stanowić w ogóle źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-590/11-3/MP
  Czy w przypadku sprzedaży opisanego w poz. 68 lokalu mieszalnego stanowiącego odrębną nieruchomość będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, jeżeli tak to, czy do wyliczenia należnego podatku stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2006 r. (data nabycia udziału w zabudowanej nieruchomości), czy przepisy ustawy obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-999/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-999/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-999/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-999/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-996/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-996/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-996/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-996/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-993-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-993-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-993-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-992/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-992/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-992/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-994/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-994/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-994/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-997/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-997/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-997/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-998/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-998/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-998/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-998/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-998/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1000/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1000/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1000/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1001/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1001/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-995/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-995/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-995/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-995/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-995/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-997/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-552/11-4/MD
  Czy w danej sytuacji Wnioskodawczyni i Jej rodzeństwo winni zapłacić podatek dochodowy od sprzedanego gospodarstwa?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-717/11-4/JK2
  Sprzedaż udziału w przedmiotowej nieruchomości nabytego po zmarłej matce w 2005 r. nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, gdyż sprzedaż ta nastąpiła po upływie 5 lat od daty nabycia. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego po zmarłym ojcu korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r. Zatem, Wnioskodawca od całości przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości w dniu 14.06.2011 r., nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-596/11-6/JS
  Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-878/11/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży gospodarstwa rolnego przez wszystkich współwłaścicieli w skład którego wchodzi las i drogi.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-549/11-6/JK2
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-549/11-7/JK2
  Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w części nabytej w 2011 r., t.j. w części przekraczającej wartość udziału w majątku dorobkowym małżeńskim, w przypadku wydatkowania pieniędzy na spłatę obecnych kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe ustalonych na dzień zawarcia umowy o podziale majątku, w stosunku do których nie dokonał do dnia podziału majątku rozliczeń lub nie wydatkował tych pieniędzy na inne cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-549/11-4/JK2
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-549/11-5/JK2
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-549/11-6/JK2
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-613/11-2/JS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-110/11-2/ASZ
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych faktura za wynajem w sytuacji przedstawionej wyżej jest kosztem uzyskania przychodów?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-382/11-4/KR
  Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-286/11-4/KR
  Podatku dochodowego od osób fizycznych: - w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, - w zakresie zaliczenia amortyzacji za lata 2008-2010 w kosztach uzyskania przychodu roku 2011.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-280/11-2/AF
  Należy stwierdzić, iż przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wartość nieruchomości może być pomniejszona o wartość hipoteki, którą obciążona jest nieruchomość.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-367/11-4/KR
  Jaki podatek Wnioskodawczyni musi zapłacić w zaistniałej sytuacji?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-356/11-2/KR
  Czy w świetle zaistniałego stanu faktyczno-prawnego otrzymane przez Wnioskodawczynię dopłaty tytułem zniesienia współwłasności i współużytkowania wieczystego, będą źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub też z innych tytułów i jako takie będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-342/11-2/KR
  Czy w świetle zaistniałego stanu faktyczno-prawnego otrzymane przez Wnioskodawczynię dopłaty tytułem zniesienia współwłasności i współużytkowania wieczystego, będą źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub też z innych tytułów i jako takie będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-579b/11/WM
  Czy ewentualne rozwiązanie małżeńskiej umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej przed zawarciem planowanej umowy sprzedaży składników majątku opisanych w stanie faktycznym wniosku i przeniesienie przysługujących każdemu z małżonków udziałów w tych składnikach do majątku wspólnego będzie miało jakikolwiek wpływ na podatkowe skutki zbycia tych składników majątku wspólnie przez oboje małżonków?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-209/11-4/MP
  Czy Gmina miała obowiązek wystawienia informacji PIT-8C i jeśli miała taki obowiązek, to czy prawidłowo wystawiła deklarację PIT-8C na rzecz Wnioskodawczyni, skoro nie była Ona, lecz inny współwłaściciel, stroną postępowań sądowych i czy wystawienie tej informacji jest konieczne, skoro dochód będący odszkodowaniem zasądzonym wyrokiem sądowym jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-888/11/BWo
  Czy w niniejszym stanie faktycznym czynność przeniesienia w trybie art. 453 kodeksu cywilnego (datio in solutum) nieruchomości tytułem spłaty kwoty wynikającej z dokonanego uprzednio podziału nieruchomości będzie objęta zakresem ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), a jeżeli tak to jaką stawkę podatku VAT należy zastosować?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-549/11-4/AJ
  1. Czy jest możliwe indywidualne rozliczanie podatku przed US przez każdego ze współwłaścicieli? 2. Czy współwłaściciele mieszkający w lokalach a nie wyjmujący ich są zobowiązani do uiszczania podatku z tytułu wynajmu innych lokali przez innych współwłaścicieli?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-514/11/MR
  Czy w związku z wystawieniem przez męża Wnioskodawczyni faktury VAT może ona oraz mąż zostać obciążona podatkiem z tytułu innych źródeł dochodu? Czy w związku z tym słusznie Wnioskodawczyni i jej mąż zostali zobowiązani do rozliczenia przychodu z innych źródeł dochodu w kwocie brutto?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-493/11/MK
  Czy dokonanie przed upływem dwóch lat od dnia sprzedaży udziału w nieruchomości ponownego nabycia tego udziału na podstawie aktu notarialnego przenoszącego na własność Wnioskodawcy i przeznaczenie tej nieruchomości na cel mieszkaniowy zwalnia z obowiązku zapłaty 10% podatku zryczałtowanego?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-171/11-4/KR
  Czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest od należnej Jej połowy kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości zapłacić podatek dochodowy?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-142/11-5/KK
  Czy zbycie części nieruchomości nabytych w drodze darowizny, spadku i zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-402/11-4/ES
  Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-329/11-7/MG
  Skutki podatkowe sprzedaży w 2010 r. nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską nabytej w 2006 r..
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-333/11-6/MS1
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-12/11-4/MD
  Czy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i z uwzględnieniem zapisów podpisanej "Umowy podziału nieruchomości do używania", Wnioskodawczyni i Jej mąż, jako osoby prowadzące odrębne działalności gospodarcze, a jednocześnie współwłaściciele nieruchomości na zasadzie współwłasności łącznej małżeńskiej, prawidłowo rozliczają koszty, przychody podatkowe związane z tą nieruchomością, tj. koszty amortyzacji, koszty podatków od nieruchomości, koszty związane z eksploatacją, np. prąd, pożytki z tytułu wynajmu części nieruchomości?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-586/11-2/EK
  Opodatkowanie dostawy udziałów w prawie współwłasności budynku biurowego i współużytkowania wieczystego gruntu.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-267/11-2/IF
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na nabycie nieruchomości przez zniesienie współwłasności.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-232/11-3/JK
  Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-214/11-4/IF
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-194/11-2/AF
  Podział majątku małżeńskiego.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-114/11-2/AF
  Podział majątku małżeńskiego.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-248/11-2/JK
  Sprzedaż nieruchomości nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ nastąpiła po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia. Tym samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-406/10/BJ/11-S/BJ
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym na zewnątrz budynku i prawe do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, należy traktować jako kompleksowe świadczenie podlegające opodatkowaniu jedną stawką podatku od towarów i usług, właściwą dla lokalu mieszkalnego.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-229/11-2/ES
  Zniesienie współwłasności polegające na fizycznym podziale nieruchomości i przyznaniu jednemu ze współwłaścicieli nieruchomości o wartości wyższej, a drugiemu nieruchomości o wartości niższej oraz dopłatę stanowi formę odpłatnego zbycia wyczerpującą dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoba, która otrzymuje dopłatę zbywa bowiem odpłatnie cześć udziału we współwłasności. Dopłata jest w takim przypadku wyrażoną w pieniądzu równowartością zbytego udziału. W związku z tym po stronie Wnioskodawczyni powstaje obowiązek podatkowy ponieważ zbycie nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku podatkowego w którym nastąpiło nabycie.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-187/11/MR
  Jakie skutki podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych będzie rodziła sprzedaż nieruchomości zabudowanej częściowo wynajmowanej w ramach prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej oraz częściowo dzierżawionej w ramach prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-200/11-2/IF
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-188/11/MK
  Czy sprzedaż działki powstałej w wyniku podziału i zniesienia współwłasności należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-100/11-2/AF
  Należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, powinien zostać zastosowany przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Za podstawę opodatkowania tym podatkiem z tytułu zawarcia umowy zamiany należy zatem przyjąć różnicę określonych w umowie wartości rynkowych zamienianych nieruchomości lokalowych.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-169/11/MU
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-66/11-4/AG
  Regulacje dotyczące podmiotów powiązanych.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-95b/11/AK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących przeniesienie na współwłaściciela nieruchomości części kosztów jej utrzymania.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-95a/11/AK
  Opodatkowanie czynności przekazania współwłaścicielowi części przychodu z tytułu czynszów uzyskanych od najemców nieruchomości.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-95b/11/AK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących przeniesienie na współwłaściciela nieruchomości części kosztów jej utrzymania.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-73/11-2/MS1
  Czy należy się Wnioskodawczyni zwolnienie z podatku dochodowego w związku ze sprzedażą części działki, której powierzchnia nie przekroczyła wartości powierzchni odziedziczonej w spadku po ojcu? lubCzy Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy 19% z części zysku z darowizny od matki wg części udziałowej i czy obliczenie Wnioskodawczyni jest prawidłowe?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-55/11-2/MS1
  Sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiła po upływie 5 lat, licząc od końca 1990 roku, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Zatem Wnioskodawczyni nie będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-4/11-2/AF
  Należy wskazać, iż w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni złoży oświadczenie o przyjęciu dokonanego na jej rzecz przez teścia zapisu, będzie miała miejsce darowizna od teścia. W tym przypadku Wnioskodawczyni nie będzie objęta zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-994/10-2/LS
  Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży #189; nieruchomości nabytej w 1996 roku nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży działek nabytych w 2010 r., będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, jeśli w ciągu 2 lat zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe wskazane przez ustawodawcę w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1079/10-4/MK
  Zwolnienie z opodatkowania uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1313/10-5/JL
  Jeśli w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości ma miejsce nabycie części nieruchomości i dodatkowo występuje świadczenie pieniężne, mamy do czynienia z dostawą towarów zdefiniowaną w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT dla Spółki stanowić będzie kwota ewentualnej dopłaty dokonanej na jej rzecz.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-16/11-4/PR
  Właściwe dokumentowanie otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu wynajmu, w sytuacji gdy Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-988/10-2/LS
  Należy stwierdzić, iż przychód ze zbycia nieruchomości do wysokości #189; części udziału w budynku mieszkalnym skorzysta z zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy. Natomiast przychód ze sprzedaży #189; części działki na której posadowiony jest budynek mieszkalny podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ww. ustawy.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-129/11-2/EC
  Mając na uwadze, że majątek Spółki składa się ze składników materialnych (hala produkcyjna) oraz składników niematerialnych (prawa wynikające z umowy najmu, rachunek bankowy ze zgromadzonymi środkami pieniężnymi), które niewątpliwie stanowią zorganizowany zespół umożliwiający efektywne prowadzenie działalności gospodarczej na co wskazują generowane przez Spółkę przychody. W związku z tym mając na uwadze, że warunki, o których mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego, zostaną spełnione, to wniesienie aportem całego majątku Spółki będącego przedsiębiorstwem do spółki z o.o. nie spowoduje powstania po stornie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki przychodu w rozumieniu updof.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-130/11-2/EC
  Czy w sytuacji, gdy przedmiotem aportu do spółki z o.o. będzie cały majątek Spółki rozumiany jak ogół aktywów i pasywów Spółki czyli hala produkcyjna wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi z umowy najmu oraz innych umów zawartych przez Spółkę po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki powstanie przychód dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-84/11-2/JL
  Wnioskująca, w odniesieniu do transakcji wniesienia udziału w nieruchomościach gruntowych jako wkładu niepieniężnego do spółki, jest podatnikiem podatku VAT i przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-2/11-2/MS1
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w ramach tzw. ulgi meldunkowej, ponieważ nie spełnił wyżej wymaganych ustawą warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym będzie podlegała część przychodu uzyskana ze zbycia przedmiotowego mieszkania, stanowiącego współwłasność obojga małżonków, odpowiadająca wysokości udziału Wnioskodawcy w wartości wspólnego mieszkania, ustalona na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1046/10-2/MS1
  Sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiła po upływie 5 lat, licząc od końca 1998 roku, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Zatem Wnioskodawczyni nie będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1360/10-2/AGr
  1. Czy wspólnota mieszkaniowa powinna przekazać współwłaścicielom należne im przychody z najmu według udziałów jakie w tej działce posiadają, co wynika z zapisów w księdze wieczystej, a współwłaściciele jako indywidualni podatnicy winni te przychody wraz z innymi przychodami z najmu tej i innej nieruchomości sami opodatkować? 2. Czy wspólnota może opodatkować powyższe przychody, a następnie przekazać współwłaścicielom przekazać zysk netto niepodlegający dalszemu opodatkowaniu?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1031/10-4/MS1
  W przedstawionej sytuacji upłynął już okres 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości, a więc dokonane odpłatne zniesienie współwłasności nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1013/10-4/MG
  W zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w spadku po rodzicach.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1071/10-4/MG
  W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości gruntowych nabytych w części w 2009 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1053/10/TJ
  Odpłatne zbycie udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku, darowizny oraz w drodze zniesienia współwłasności.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-11/11-3/EC
  Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku, zaliczka otrzymana w 2011 r. tytułem ceny za odpłatne zbycie udziału w Nieruchomości przez Wnioskodawczynię oraz jej męża, dokonane po dniu 31 grudnia 2011 r. będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-11/11-2/EC
  Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku, odpłatne zbycie udziału w Nieruchomości przez Wnioskodawczynię oraz jej męża, dokonane po dniu 31 grudnia 2011 r. będzie wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-10/11-3/EC
  Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku, zaliczka otrzymana w 2011 r. tytułem ceny za odpłatne zbycie udziału w Nieruchomości przez Wnioskodawczynię oraz jej męża, dokonane po dniu 31 grudnia 2011 r. będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-10/11-2/EC
  Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku, odpłatne zbycie udziału w Nieruchomości przez Wnioskodawczynię oraz jej męża, dokonane po dniu 31 grudnia 2011 r. będzie wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-3/11-2/EC
  Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku, odpłatne zbycie udziału w Nieruchomości przez Wnioskodawczynię oraz jej męża, dokonane po dniu 31 grudnia 2011 r. będzie wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-4/11-3/EC
  Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku, zaliczka otrzymana w 2011 r. tytułem ceny za odpłatne zbycie udziału w Nieruchomości przez Wnioskodawczynię oraz jej męża, dokonane po dniu 31 grudnia 2011 r. będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-3/11-3/EC
  Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku, zaliczka otrzymana w 2011 r. tytułem ceny za odpłatne zbycie udziału w Nieruchomości przez Wnioskodawczynię oraz jej męża, dokonane po dniu 31 grudnia 2011 r. będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1157/10-2/MS
  Przychód uzyskany z wynajmowania nieruchomości może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1155/10-2/MS
  Przychód uzyskany z wynajmowania nieruchomości może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1156/10-2/MS
  Przychód uzyskany z wynajmowania nieruchomości może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-885/10-5/JK
  Czy Wnioskodawca musi odprowadzić do Izby Skarbowej podatek dochodowy od sprzedanej działki? A jeżeli tak to, czy może rozliczyć ten podatek w 2011 r. w ramach zakupu w roku przyszłym nieruchomości tzn. działki budowlanej wraz z domem poza W.?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1148/10-4/IGo
  Uznanie sprzedaży udziału we współwłasności zabudowanej i niezabudowanej nieruchomości gruntowej za dostawę towarów oraz możliwości obniżenia podatku VAT naliczonego.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-864/10-4/JK
  1. Czy w związku ze sprzedażą części nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, Strona będzie zobowiązana uiścić podatek dochodowy od tej czynności? 2. W razie odpowiedzi twierdzącej – czy wydatkowanie uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży zwalnia od obowiązku uiszczenia podatku dochodowego?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-865/10-4/JK
  1. Czy w związku ze sprzedażą części nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, Strona będzie zobowiązana uiścić podatek dochodowy od tej czynności? 2. W razie odpowiedzi twierdzącej – czy wydatkowanie uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży zwalnia od obowiązku uiszczenia podatku dochodowego?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-460/10-2/AF
  Nabycie nieruchomości w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przy czym, jeżeli czysta wartość nieruchomości nabytej w wyniku zniesienia współwłasności przez Wnioskodawczynię odpowiadać będzie wartości udziału przysługującego przed zniesieniem współwłasności, lub nie przekroczy kwoty wolnej od podatku w III grupie podatkowej, tj. 4.902 zł, nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn. Natomiast, jeżeli kwota wolna zostanie przekroczona, wówczas Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić podatek zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1152/10/MD
  Określenie podatkowego charakteru sprzedaży udziału łącznego w prawie użytkowania wieczystego.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1135/10-4/WS
  Czy istnieje obowiązek uiszczenia podatku przez Wnioskodawczynię od przychodu powstałego na skutek zniesienia współwłasności.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-967/10/MM
  Czy od sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-940/10-4/RS
  Możliwość skorzystania z tzw. "ulgi meldunkowej" w stosunku do dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-218/10-3/AJ
  Czy w związku z nabyciem w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności przez Wnioskodawcę wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości (lokalu mieszkalnego), przez co staje się on jedynym właścicielem powinien zostać pobrany podatek od spadków i darowizn, jeżeli tak to w jakiej wysokości.?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-680/10-5/IZ/KOM
  1. Czy sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości lub zniesienie współwłasności za dopłatą na rzecz Gminy na podstawie umowy, wyroku sądu lub ugody sądowej należy na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług traktować jako dostawę towaru czy też świadczenie usług?2. W przypadku uznania, iż mamy do czynienia z dostawą towaru czy obowiązek podatkowy powstaje wtedy zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy o VAT w przypadku nieruchomości zabudowanych i na zasadach określonych w art. 19 ust. 1, ust. 4 oraz ust. 11 w przypadku niezabudowanych?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-938/10/RR
  Czy sprzedaż lokalu użytkowego, który nie jest składnikiem majątku firmy i nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, jest przychodem z działalności gospodarczej?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-828/10-2/LS
  Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-934/10/ŁCz
  Ustalenia wartości początkowej nieruchomości i zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-724/10-2/JS
  Sprzedaż udziału w przedmiotowej nieruchomości w części nabytej w spadku po matce, zwróconej na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy w związku z art. 7 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 26 października 1945 roku, nie stanowi źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również wówczas, gdy sprzedaż ta zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił jej zwrot. Dlatego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od sprzedaży tej części udziału w nieruchomości. Natomiast dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży 1/3 części udziałów nabytej w 2010 r. od Skarbu Państwa podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym, w sposób omówiony jak powyżej, chyba że Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 omawianej ustawy.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-998/10/MM
  skutki podatkowe sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości nabytej przez wspólników spółki cywilnej, niewykorzystywanej w działalności gospodarczej
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-782/10/TJ
  Odpłatne zniesienie współwłasności.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-619/10-2/JK
  Czy nieponiesione kwoty zasądzone przez Sąd Rejonowy z dnia 28.11.2009 r. tj. spłaty na rzecz Ewy i Małgorzaty M. z terminami 15.06.2009 r. – 86.677,20 zł, 15.06.2010 r. – 86.677,20 zł i 15.06.2011 – 86.677,20 zł będą stanowiły koszty uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości w dniu 18.08.2009 r.?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-823/10/MM
  W jaki sposób wnioskodawca ma obliczać wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczący uzyskiwanych przychodów z najmu gdy jest współwłaścicielem nieruchomości?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1095/10/MM
  W jaki sposób ustalić wartość początkową nieruchomości, czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych według indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz czy obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych nie istnieje?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-821/10/MM
  Czy datą nabycia przez wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest data otwarcia spadku, czy data zniesienia współwłasności?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-630/10-4/LS
  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości dokonana w 2009 r. nastąpiła po upływie 5 lat od końca roku, w którym ją nabyto, zatem sprzedaż ta nie stanowi źródła przychodów podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/80/BRT/09/460
  Czy Wnioskodawczyni musi płacić podatek dochodowy od zamiany działek, jako że chce dysponować spadkiem przed upływem 5 lat od otwarcia spadku? Czy Wnioskodawczynię obowiązuje podatek od czynności cywilno-prawnych przy zamianie działek? Czy Wnioskodawczyni będzie płacić inne podatki od zamiany działek?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-829/10/AŻ
  Czy poszczególne składowe wypłaconego odszkodowania mają wpływ na wysokość podatku dochodowego podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-826/10/AŻ
  wypełnienia informacji PIT-8C w związku z wypłatą odszkodowania na konto administracji nieruchomości lub zarządcy działającego w imieniu właścicieli ?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-825/10/AŻ
  wypełnienie informacji PIT-8C w związku z wypłatą odszkodowania na konto współwłaściela, który nie posiada informacji dotyczących pozostałych danych osobowych współwłaścicieli?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-639/10/AŻ
  interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypełnienia informacji PIT-8C w związku z wypłatą odszkodowania na konto współwłaściela, który zobowiązał się do zaspokojenia roszczeń pozostałych współwłaścicieli
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-573/10-2/SP
  możliwość zachowania prawa do ulgi związanej z budową na wynajem.
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-530/10-2/LS
  Możliwość odliczenia odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz na spłatę współwłaściciela mieszkania.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-665/10-4/MG
  Wnioskodawca ma wątpliwości czy wobec sprzedaży udziału we współwłasności gruntu zastosowanie ma podatek VAT i w jakiej wysokości.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-333/08/10-S/AI
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT obowiązującej przy sprzedaży udziału w hali garażowej wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-120/10/IL
  Czy zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-730/10/MM
  Czy zakup mieszkania przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży innego mieszkania spełnia warunek wydatkowania przychodu na cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-642/10/AP
  możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku niemieszkalnego
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-641/10/AP
  Możliwość amortyzacji budynku stanowiącego współwłasność.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-631/10-3/EC
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia przez spółkę komandytową wniesionych do niej w formie aportu nieruchomości stanowiących towary handlowe.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-631/10-2/EC
  Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-701/10/AK
  Czy w związku z przytoczonymi faktami, obecnie przy dokonaniu transakcji zniesienia współwłasności nieruchomości z zastosowaniem spłaty na rzecz wnioskodawczyni, będzie ona zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w związku z odpłatnym zbyciem części nieruchomości (o ile jest to odpłatne zbycie)?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-638/10-3/NS
  W przypadku zawarcia umów najmu majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską tylko przez jednego z małżonków (Wnioskodawczynię), podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy będzie ten z małżonków, który dokonał czynności podlegającej opodatkowaniu, tj. w przedmiotowej sprawie Zainteresowana. Tym samym Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do opodatkowywania całości obrotu uzyskanego z tytułu przedmiotowego najmu.
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-509a/10/PSZ
  Czy przychód ze sprzedaży lokalu użytkowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-721/10/JD
  Czy koszty (wartość netto - bilansowa ) związane z likwidacją środków trwałych są kosztem uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1085/10/JD
  Czy amortyzacja od zwiększonej wartości środków trwałych jest kosztem uzyskania przychodów ?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1084/10/JD
  Czy przychody związane ze zwiększeniem wartości środków trwałych są przychodem podatkowym?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-662/10/MMa
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży opisanej nieruchomości a następnie przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup domu będzie zwolniony z opodatkowania?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-421/10-4/JK
  należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przy czym wskazać należy, iż Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego pod warunkiem, że kwota przychodu w całości zostanie przeznaczona w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-344/10-8/EK
  Czy zniesienie współużytkowania wieczystego Nieruchomości w drodze jej fizycznego podziału, w wyniku którego każda ze Spółek stanie się użytkownikiem wieczystym tej części Nieruchomości, którą użytkowała dotychczas w oparciu o podział quaod usum, w sytuacji gdy nastąpi ono bez ustanowienia obowiązku uiszczenia dopłaty, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-274/10-2/IG
  Czy będąc współwłaścicielem fermy w #189; części i po użyczeniu drugiej połowy części gospodarstwa przez siostrę może odliczyć podatek VAT po modernizacji fermy i remoncie fermy?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-501/10-5/MP
  Opisane we wniosku zniesienie współużytkowania wieczystego Nieruchomości oraz współwłasności posadowionych na niej budynków i budowli, w drodze fizycznego podziału Nieruchomości, nie jest czynnością stanowiącą dostawę towarów lub świadczenie usług i jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-151/10-4/MZ
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-420/10-4/MG
  Czy sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości wynoszącego #189; części, nabytego w drodze spadku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 2 pkt 6 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), czy też podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2007, Nr 68, poz. 450 ze zm.)?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-423/10-3/LK
  W zakresie opodatkowania sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-281/10-3/DG
  Czy zniesienie współużytkowania wieczystego Nieruchomości w drodze jej fizycznego podziału, w wyniku którego każda ze Spółek stanie się użytkownikiem wieczystym tej części Nieruchomości, którą użytkowała dotychczas w oparciu o podział quoad usum, w sytuacji gdy nastąpi ono bez ustanowienia obowiązku uiszczenia dopłaty, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-523/10/MMa
  Czy z tytułu przychodu otrzymanego ze sprzedaży opisanej nieruchomości wnioskodawczyni powinna uiścić podatek dochodowy?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-383/10/AP
  Sposób ustalenia wartości początkowej wskazanej we wniosku nieruchomości oraz możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-422/10-2/LK
  W zakresie opodatkowania sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-468/10/ŁCz
  Czy wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od osób fizycznych stosownie do art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/6/KBF/10/PK-1683/2009
  Czy w związku z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zachowując terminu pięcioletniego, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego przewidzianego w art. 30e tej ustawy od wartości całej nieruchomości, czy też tylko od połowy nabytego udziału po zmarłym mężu?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-417/10-2/JB
  opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-416/10-2/JB
  opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-214/10/ŁW
  opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym mu miejscem parkingowym
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-202/10-4/JW
  Sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości traktowana jest jako dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-75/10/MZ
  Czy umowa o zniesienie współwłasności nie przewidująca obowiązku spłat lub dopłat podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-421/10-2/MG
  Czy sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości wynoszącego #189; części stanowi świadczenie usług, czy też dostawę towarów zwolnioną z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-120/10-7/MZ
  należy przyjąć, iż w sytuacji Wnioskodawczyni (potrzeba połączenia rodziny, stworzenie bezpiecznych warunków dla dziecka, znalezienie pracy, poprawienie sytuacji finansowej rodziny) zachodziła uzasadniona konieczność zmiany warunków mieszkaniowych, wymagana przepisem art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn dla zachowania ulgi mieszkaniowej, w sytuacji zbycia nabytego w drodze spadku lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia określonego w art. 16 ust. 2 pkt 5 lit. a) lub b) ustawy o podatku od spadków i darowizn. A zatem, jeżeli Wnioskodawczyni dokonała zbycia powyższego lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia zamieszkania w nabytym w drodze spadku mieszkaniu, a nabycie innego lokalu mieszkalnego nastąpi nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia – zachowa Wnioskodawczyni prawo do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nadmienia się, iż nabycie przez Wnioskodawczynię mieszkania na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską stanowi nabycie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-268/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej wydatków poniesionych na modernizację nieruchomości lokalowej, używanej na potrzeby tej działalności na podstawie umowy najmu.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-164/10-2/MB
  CIT - w zakresie uznania wyodrębnionego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-194/10/MD
  Stawka podatku właściwa dla transakcji zbycia udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-259/10-3/KS
  zwolnienie z opodatkowania przychodu (wynagrodzenia) z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-332/10-6/MK
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowej nabytej w #189; w drodze spadku i w #189; wyniku zniesienia współwłasności
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-108/10-2/MZ
  Należy stwierdzić, iż przekazanie akcji przez Wnioskodawcę na rzecz spółki kapitałowej jako darowiznę, dokonaną bez długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodne z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-229a/10/ENB
  Czy wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od sprzedaży udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-248/10-2/JC
  Czy część przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę ze sprzedaży udziału we współwłasności opisanych powyżej nieruchomości, odpowiadająca udziałowi powierzchni wchodzących w skład tych nieruchomości gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne i pastwiska, w całej powierzchni tych nieruchomości, będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-117/10-4/AS
  opodatkowanie dochodów z najmu.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-230/10-2/JC
  Należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie w 2009 r. opisanej we wniosku nieruchomości, nie będzie stanowiło dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jej sprzedaż nastąpiła po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-260/10-3/KS
  stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni realizuje projekt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w formie Spółki jawnej, a nie jako zatrudniona osoba fizyczna na stanowisku Zarządu. W konsekwencji otrzymane przez spółkę dofinansowanie ze wskazanego powyżej tytułu, nie stanowi dla Wnioskodawczyni wynagrodzenia z tytułu pracy w Projektach na stanowisku Zarządu, lecz jest przychodem z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, korzystającym ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-196/10/MK
  Czy sprzedaż udziałów w opisanej nieruchomości będzie skutkowała powstaniem przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-190/10/ENB
  Na jakich zasadach należy opodatkować przychód ze sprzedaży udziału w lokalu wyodrębnionym z części wspólnej nieruchomości?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-177/10/ENB
  Na jakich zasadach należy opodatkować przychód ze sprzedaży udziału w lokalu wyodrębnionym z części wspólnej nieruchomości?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-129/10/AW
  Stawka podatku mająca zastosowanie do transakcji zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-240/10/HS
  Sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-128/10-4/AM
  należy stwierdzić, iż zbycie na rzecz byłej żony udziału w lokalu mieszkalnym w wyniku zniesienia współwłasności nie stanowi przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło po upływie pięcioletniego terminu od nabycia tego udziału.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-151/10/TJ
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w wyniku zniesienia współwłasności.
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-146a/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacji majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku ustalonej jako wartość rynkowa na dzień objęcia spadku w części 1/6 własności? 2. Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 5/6 części są inne osoby uzyskuj Pan nieodpłatny przychód w tej działalności? 3. Czy prawidłowo nie dokonuje Pan amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 4. Czy prawidłowo ustalono stawki amortyzacji obiektów zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wprowadzenia majątku ewidencji dotyczącej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-174a/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacja majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku ustalonej jako wartość rynkowa na dzień objęcia spadku w części 1/6 własności? 2. Czy prawidłowo Wnioskodawca nie dokonuje amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 3. Czy prawidłowo ustalono stawki amortyzacji obiektów zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wprowadzenia majątku ewidencji dotyczącej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-174b/10/PSZ
  Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 5/6 części są inne osoby, Wnioskodawca uzyskuje nieodpłatny przychód w tej działalności?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-146b/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacja majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku ustalonej jako wartość rynkowa na dzień objęcia spadku w części 1/6 własności? 2. Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 5/6 części są inne osoby uzyskuje Pan nieodpłatny przychód w tej działalności? 3. Czy prawidłowo nie dokonuje Pan amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 4. Czy prawidłowo ustalono stawki amortyzacji obiektów zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wprowadzenia majątku ewidencji dotyczącej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-97/10-5/AO
  Czy sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, traktowana jest jako dostawa towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie winna być zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - jako budynek lub część budowli? Czy też traktowana jest jako usługa, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy i winna zostać opodatkowana 22% podatkiem VAT?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-97a/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacja majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku w części 4/6 własności? 2. Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 2/6 części są inne osoby uzyskuje Pan nieodpłatny przychód w tej działalności? 3. Czy prawidłowo nie dokonuje Pan amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 4. Czy prawidłowo stosuje Pan takie same stawki amortyzacji jakie były zastosowane przy przyjęciu środków trwałych po raz pierwszy do użytkowania?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-97b/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacja majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku w części 4/6 własności? 2. Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 2/6 części są inne osoby uzyskuje Pan nieodpłatny przychód w tej działalności? 3. Czy prawidłowo nie dokonuje Pan amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 4. Czy prawidłowo stosuje Pan takie same stawki amortyzacji jakie były zastosowane przy przyjęciu środków trwałych po raz pierwszy do użytkowania?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-100b/10/AD
  Podstawa opodatkowania przy sprzedaży gruntów dokonywanej przez małżonków.
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL/LM/834/2/BNJ/10/09/PK-1746
  Biorąc pod uwagę ww. przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy ustalaniu podstawy opodatkowania ww. podatkiem wartość nieruchomości może być pomniejszona o faktyczną wartość zadłużenia z tytułu kredytu ustaloną na dzień zawarcia ugody w formie aktu notarialnego, zgodnie z którą nastąpi nieodpłatne zniesienie współwłasności.
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-296/09-7/S/JB
  w analizowanej sprawie mamy do czynienia z jedną transakcją polegającą na łącznej sprzedaży - stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego wraz z balkonem, przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w piwnicy, udziałem w częściach wspólnych budynku oraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w garażu budynku, integralnie powiązanego z własnością tego lokalu - w związku z czym podlegać ona będzie jednej stawce podatku VAT, która właściwa jest dla lokalu mieszkalnego, tj. stawce 7%.Tożsame: brak
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-65a/10/MM
  Czy Wnioskodawczyni, rozliczając się indywidualnie może skorzystać z ulgi odsetkowej i po raz pierwszy odliczyć połowę odsetek ze spłaconego kredytu z lat 2007, 2008 i 2009 (miesiące od stycznia do marca) połowę, którą według oświadczenia woli przekazywała małżonkowi i która stanowi faktycznie poniesione przez Nią wydatki?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-60/10/AP
  Czy sprzedaż mieszkania z jednoczesną sprzedażą udziału w części wspólnej budynku (hali garażowej stanowiącej najniższy poziom kondygnacji) wraz z prawem używania miejsca postojowego w hali garażowej wielostanowiskowej, należy opodatkować jednolitą 7% stawką VAT?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-105/10-4/EC
  Wnioskodawca prosi o stanowisko, czy prawidłowo interpretuje, że datą nabycia sprzedanej w dniu 28.05.2009 r. nieruchomości jest data otwarcia spadku, czyli dzień 09.02.1996 r.?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-46/10-2/AK
  zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lokalowej.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-50/10-2/JB
  Dokumentowanie usług najmu lokalu użytkowego, będącego własnością kilku podmiotów – sposób wystawienia faktur.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-7/10-4/MK
  opodatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu i udziału we współwłasności posadowionego na tym gruncie budynku mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-14/10-2/MZ
  zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży budowanego lokalu mieszkalnego, mocą którego rodzice Wnioskodawcy zrzekli się na jego rzecz 90% udziałów w przyszłej współwłasności tego lokalu.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-2/10/AP
  Czy do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, który obejmuje prawo do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych, ma zastosowanie 7% stawka VAT?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-179/10-2/RS
  ustalenie terminu nabycia nieruchomości i zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z jej zbycia
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1031/09/TJ
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-721/09-3/AK
  zwolnienie od opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-197/09/MM
  Podatek od spadków i darowizn w przedmiocie sposobu opodatkowania odziedziczonego udziału w nieruchomości.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1153/09-6/MP
  Podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu zawartej umowy najmu nieruchomości na cele prowadzenia działalności gospodarczej jest każdy z małżonków w swojej części. Obliczając limit wartości sprzedaży opodatkowanej do zwolnienia podmiotowego, Wnioskodawca winien uwzględnić 50% należności uzyskanych z tytułu najmu. Podatnicy zwolnieni podmiotowo (art. 113 ust. 1 ustawy) lub przedmiotowo (art. 43 ust. 1 ustawy), nie są ani uprawnieni, ani też zobowiązani do wystawiania faktur VAT z naliczonym podatkiem.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-298/09/MZ
  Czy umowa o zniesienie współwłasności przewidująca obowiązek dopłaty podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i co stanowi podstawę opodatkowania?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-809/09-2/MP
  zwolnienie od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1203/09-2/JB
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu wg stawki 7%. Obniżoną stawką podatku VAT właściwą dla lokalu mieszkalnego objęty jest również udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego. Natomiast sprzedaż udziału w części wspólnej budynku wraz z prawem do korzystania z miejsca postojowego – 22%, bez względu na sposób sprzedaży i przynależność do lokalu mieszkalnego. Taką samą stawką podatku opodatkowany jest również udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu związanego z tą częścią nieruchomości - miejscem postojowym, jeśli z zawartej umowy wynika, iż również do garażu przynależy ułamkowa część gruntu.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/68/BRT/09/423
  Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części nabytej w drodze spadku nie będzie w ogóle podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym z uwagi na fakt, iż okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy już upłynął, natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży części w/w nieruchomości nabytej w drodze działu spadku, jeżeli wartość tak nabytego udziału przekroczyła udział nabyty w drodze spadku zgodnie z regulacją wynikającą z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-889/09/WN
  Uznania czy sprzedaż udziału w lokalu należy traktować jako dostawę towaru, dla której w określonych okolicznościach można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-878/09-3/JB
  Kiedy w opisanym stanie faktycznym nastąpiło nabycie nieruchomości i czy postępowanie Wnioskodawcy zbyło zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-776/09/ASz
  Czy kwota przekazana wnioskodawcy na pokrycie kosztów produkcji filmu, jest przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy podlega obowiązkowi odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-804/09/PS
  Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek dochodowy od sprzedanego lokalu mieszkalnego?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1000/09-2/JB
  Czy dostawa lokali mieszkalnych (mieszcząca się w ustawowej definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym) wraz z wyłącznym prawem do korzystania ze stanowisk postojowych w wielostanowiskowej hali garażowej w części podziemnej budynku korzysta z opodatkowania jedną 7% stawką podatku od towarów i usług?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-591/09-4/MG
  w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spłat byłych współwłaścicieli nieruchomości, pomniejszających przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-572/09-7/MG
  PIT - w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu i udziału we współwłasności posadowionego na tym gruncie budynku mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-970/09/MM
  Możliwość zaliczenia do kosztu uzyskania przychodów z najmu kosztów związanych ze zniesieniem współwłasności wynajmowanej kamienicy.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-971/09/MM
  Możliwość zaliczenia do kosztu uzyskania przychodów z najmu kosztów związanych ze zniesieniem współwłasności wynajmowanej kamienicy.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-189/09-2/ES
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej i przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn będzie Ona mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej określonej art. 16 ust. 1 tej ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-190/09-2/ES
  Czy w przedmiotowym stanie Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi określonej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w odniesieniu do przypadającej na Niego części majątku, tj. udziału w budynku mieszkalnym?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-731a/09/TK
  Czy w istniejącym stanie własnościowym Wnioskodawczyni powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty należne siostrzeńcom z tytułu udostępnienia ich udziałów w nieruchomościach, traktując te wydatki jako koszt pozyskania kapitału tzn. koszt nabycia uprawnień do korzystania z praw siostrzeńców do majątku wspólnego?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-731b/09/TK
  Czy od wypłaconych kwot siostrzeńcom z ww. tytułu Wnioskodawczyni powinna pobrać podatek dochodowy jak od przychodów z praw majątkowych?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-928/09-2/JB
  Dzierżawa nieruchomości przez Wnioskodawcę, będącego jej współwłaścicielem, wypełnia przesłanki z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, powodujące, że czynność oddania nieruchomości (posiadanego przez Wnioskodawcę udziału) stanowi działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług dzierżawy, a Wnioskodawca występuje w charakterze podatnika podatku VAT (usługodawcy). Jednakże do momentu przekroczenia kwoty 50.000 zł obrotu uzyskanego z tytułu dzierżawy nieruchomości, stosownie do wysokości posiadanego w niej udziału, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy. W przypadku zaś sprzedaży wydzierżawianej nieruchomości, Wnioskodawca zobowiązany będzie opodatkować tą czynność (zgodnie z udziałem przypadającym Wnioskodawcy), jako odpłatną dostawę towaru, wykorzystywanego uprzednio w działalności gospodarczej. Dostawa ta podlegać będzie opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 22%.
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-843/09/AP
  Jaką stawkę zastosować do sprzedaży miejsca postojowego wewnątrz budynku, miejsca parkingowego na zewnątrz oraz prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-625/09-4/JS
  opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku i drodze zniesienia wspołwłasności
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-884/09/DM
  Czy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług sądowe zniesienie współwłasności (sądowe przyznanie pozostałym współwłaścicielom wyłącznej własności lokalu i zasądzenie spłat na Pana rzecz) będzie rodziło obowiązek zapłaty przez Pana podatku od towarów i usług?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-793/09/MM
  Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę nieruchomości, przychód podlegał będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1295/09-3/MN
  Inwestycja - budowę budynków letniskowo-usługowych (PKOB 11): 1. Stawa opodatkowania dla robót budowlanych w przedmiotowej inwestycji. 2. Stawka opodatkowania sprzedaży rozpoczętej inwestycji stanowiącej udział w przedmiotowej nieruchomości. 3. Stawka sprzedaży dla robót budowlanych, polegających na wybudowaniu lokalu usługowego w przedmiotowej inwestycji dla klienta, który będzie już właścicielem udziału w rozpoczętej inwestycji. 4. Stawka dla zaliczek, które będą wpłacane przez klienta, z którym podpisana zostanie umowa przyrzeczenia sprzedaży lokalu wypoczynkowego oraz lokalu usługowego.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-721/09/MM
  Czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-897/09-4/JB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-581/09-2/JK2
  1) Czy odpłatne zbycie nieruchomości, której współwłaścicielem w 1/2 części był od 23.05.2000 r., a od dnia 18.04.2007r. jest wyłącznym właścicielem, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ ponad 5 letniego okresu, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)? 2) Czy w przypadku uznania, stanowiska w sprawie objętej zapytaniem Nr 1 za nieprawidłowe, do podstawy obliczenia podatku od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości uwzględniana będzie połowa uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-898/09-2/MP
  dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną w sytuacji, gdy nabywane dobro stanowi współwłasność małżeńską.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-788/09/AP
  Czy developer powinien dokonać korekty faktur wystawionych w związku z zakupem przez Wnioskodawczynię garażu, stosując stawkę 7% VAT?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-863/09/AK
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w części w drodze spadku w 2004r. oraz w drodze darowizny w 2009r.
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-575/09-2/JK2
  Czy przychód z planowanej sprzedaży działki przez Wnioskodawczynię będzie stanowił źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-515/09-4/JK
  Należy stwierdzić, iż przychód ze sprzedaży części nieruchomości (1/2) nabytej w drodze spadku na zasadzie współwłasności nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie skutkuje obowiązkiem uiszczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-855/09/AK
  Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w 1997r. oraz w 2007r. w drodze podziału majątku wspólnego? Jeśli tak to czy od całości kwoty uzyskanej ze sprzedaży? Czy w przypadku przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży domu na zakup mieszkania sobie i córce wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-692/09/DP
  Czy zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu działalności gospodarczej proporcjonalnie do powierzchni lokalu przeznaczonej do prowadzenia działalności w stosunku do powierzchni użytkowej lokalu ogółem?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-635/09-2/EC
  Na gruncie niniejszej sprawy, przedmiotem zbycia ma być lokal użytkowy stanowiący współwłasność majątkową małżeńską Wnioskodawcy i jego małżonki (w 1/2 części) oraz ich syna (w 1/2 części). Lokal ten do 1998 roku był wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę i jego żonę pozarolniczej działalności gospodarczej, a następnie do końca 2008 roku w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez żonę Wnioskodawcy wraz z synem. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że Wnioskodawca z tytułu sprzedaży udziału w przedmiotowej nieruchomości nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-654/09/MM
  1. Czy w związku ze sprzedażą działek budowlanych z gospodarstwa rolnego odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli tak, to w jakim terminie i w jakiej wysokości? 2. Z jakiego aktu notarialnego należy przyjąć datę nabycia nieruchomości, tj. aktu darowizny, czy też aktu na podstawie którego nastąpił faktyczny podział nieruchomości?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-761/09/BJ
  Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi miejscami postojowymi.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-680/09-2/AM
  1.Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 22 w zw. z art. 23 i 22g ustawy o PIT w sytuacji, gdy Podatnik w całości będzie wykorzystywał Lokal użytkowy w swojej działalności gospodarczej (lokal użytkowy będzie stanowił środek trwały w jego działalności) cała kwota odsetek od kredytu udzielonego Wnioskodawcy i jego małżonkowi na zakup lokalu użytkowego (albo od pożyczki hipotecznej faktycznie przeznaczonej na zakup lokalu użytkowego) pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy - a zatem odsetki te zapłacone od momentu przekazania środka trwałego do używania będą stanowiły po stronie Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? 2.Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 22g ustawy o PIT na poczet wartości początkowej środka trwałego w postaci lokalu użytkowego należy zaliczyć całą zapłaconą cenę za lokal użytkowy powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (w tym odsetki od kredytu albo pożyczki hipotecznej zapłacone do dnia przekazania środka trwałego do używania)?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-787/09-2/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-802/09/CJS
  Czy wnioskodawczyni po zniesieniu współwłasności i sprzedaży przypadającej (przypisanej notarialnie) działki lub sprzedaży tylko udziału bez znoszenia współwłasności, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w związku z upływem 5 letniego okresu od dnia nabycia udziału w nieruchomości ?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-725/09/MM
  Skutki podatkowe uzyskiwania dochodów z najmu kamienicy, która znajduje się w rozliczeniu Zarządu Budynków Komunalnych.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-779b/09/DM
  Uprawnienie do refakturowania.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-590/09/PSZ
  Czy prawidłowo wystawiane były faktury VAT dla żony, a wartość netto odnoszona była do przychodu?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-593/09-2/ES
  1. Od daty którego aktu notarialnego liczony jest okres w którym należyzapłacić 10% podatek sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego nr 2? , 2.Czy sprzedając ww. lokal mieszkalny nr 2 w styczniu 2010 r.Wnioskodawczyni wraz z mężem będzie zobowiązana do zapłacenia 10% podatku dochodowego?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-479/09-2/LK
  Czy planowany przychód w 2009 roku ze sprzedaży nieruchomości, która została nabyta w dniu 12.06.2002 roku, a następnie w stosunku do której w dniu 03.06.2004 roku bez dopłat została zniesiona współwłasność, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007 r. (w związku z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588)? Jeśli w opisanym stanie faktycznym powyższe zwolnienie nie występuje "to na jakich zasadach ten przychód będzie opodatkowany podatkiem dochodowym?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-613/09/MM
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może w koszty uzyskania przychodów zaliczyć odsetki od pożyczki hipotecznej udzielonej małżonkom przez bank i w całości przeznaczonej na zakup gruntu wykorzystywanego w działalności gospodarczej?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-461/09-4/JK
  Czy sprzedaż mieszkań będzie zwolniona z opodatkowania?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-143/09/IL
  Czy z tytułu zniesienia współwłasności powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-720/09/CJS
  Czy wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku z tytułu odpłatnego zbycia udziału nabytego w drodze spadku po matce?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-542/09-4/IF
  Odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię 1/6 udziału w nieruchomości, zwróconego na podstawie decyzji administracyjnej starosty z dnia 02.08.2008 r., jako spadkobiercy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-585/09-2/AG
  Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo zaliczając 100% wydatków w koszty uzyskania przychodów po podpisaniu rozdzielności majątkowej? Czy wnioskodawca prawidłowo postąpił wystawiając fakturę VAT na 100% kwoty uzyskanej ze sprzedaży działki zabudowanej? Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo zaliczając 100% kwoty netto z tytułu sprzedaży do przychodów z tytułu prowadzonej działalności? Czy wnioskodawca miał prawo do odliczania 100% podatku VAT z faktur dotyczących zakupu materiałów podstawowo-pomocniczych?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-811/09-4/MK
  1.Czy sprzedaż udziału w nieruchomości budynkowej (garażu) stanowić będzie świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 22%? 2.Czy zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu jest usługą, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 22%?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-570a/09/AW
  Sposób rozliczenia obrotu z najmu lokali użytkowych stanowiących współwłasność małżeńską.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-443/09-2/MK
  uzyskany przez wnioskodawczynię ze sprzedaży pojazdu przed upływem pół roku dochód w części dotyczącej udziału we własności pojazdu będącego przedmiotem darowizny z majątku odrębnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, o ile umowa darowizny nie zawiera innych postanowień.Uzyskany dochód lub stratę należy wykazać w zeznaniu podatkowym według ustalonego wzoru, do końca kwietnia roku następującego po roku, za który składane jest zeznanie.
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-440/09-2/AS2
  PIT - w zakresie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu zwrotu na mocy decyzji administracyjnej starosty udziału w nieruchomości w wysokości 1/12
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-440/09-3/AS2
  Przychód osiągnięty przez Wnioskodawcę, jako następcę prawnego z tytułu odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości, w której udział odpowiadający 1/12 nieruchomości, zwrócony został na rzecz Wnioskodawcy na mocy decyzji administracyjnej, nie stanowi źródła przychodu i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-203/09-4/AF
  Wnioskodawca otrzymując w drodze dziedziczenia nieruchomość zabudowaną, aby móc skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 może być współwłaścicielem innego prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Należy podkreślić, iż prawo do skorzystania z ulgi możliwe jest wyłącznie po spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy do podstawy opodatkowania nie wlicza się wyłącznie wartości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego. A zatem, nie ma możliwości wyłączenia z podstawy opodatkowania wartości nieruchomości gruntowej.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-541/09/AP
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, znajdującego się w części podziemnej kondygnacji budynku?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-475/09/AP
  Możliwość uznania za przychód z prowadzonej działalności gospodarczej należności otrzymanych od małżonki z tytułu zawartej umowy najmu samochodów ciężarowych.
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-217/09-2/AK
  Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia praw do roszczenia. Nadmienia się, że skoro obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawczynię spadku powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczeń sądu, tj. w 1988 r., w myśl powołanych wyżej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Ponadto należy wskazać, iż w związku ze zwrotem w drodze decyzji Starosty 1/8 cz. udziału w nieruchomości, Wnioskodawczyni nie jest obowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-207/09-2/AF
  Należy stwierdzić, iż na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia praw do roszczenia. Nadmienia się, że skoro obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawczynię spadku powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczeń sądu, tj. w 1988 r., w myśl powołanych wyżej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Ponadto należy wskazać, iż w związku ze zwrotem w drodze decyzji Starosty 1/8 cz. udziału w nieruchomości, Wnioskodawczyni nie jest obowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn.
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-206/09-2/AF
  Na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia praw do roszczenia. Nadmienia się, że skoro obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawczynię spadku powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczeń sądu, tj. w 1988 r., w myśl powołanych wyżej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Ponadto należy wskazać, iż w związku ze zwrotem w drodze decyzji Starosty 1/8 cz. udziału w nieruchomości, Wnioskodawczyni nie jest obowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn.
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-534/09/MM
  1. Czy odsetki od otrzymanego przez współmałżonków (osoby fizyczne) kredytu, przeznaczonego na realizację inwestycji będą kosztem uzyskania przychodów, w części przypadającej na działalność gospodarczą? 2. Czy po zakończeniu inwestycji zapłacone odsetki, w części przypadającej proporcjonalnie do powierzchni, w której prowadzona będzie działalność gospodarcza, będą kosztem uzyskania przychodu?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-403/09-2/LK
  Jeśli wywłaszczona nieruchomość została zwrócona na rzecz byłego właściciela lub jego spadkobiercy, to czynność ta, jest jedynie przywróceniem stanu własności sprzed wywłaszczenia, a więc nie może być utożsamiana z jakąkolwiek formą nabycia w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zatem zwrot Wnioskodawczyni, jako spadkobiercy udziału w wysokości 1/8 nieruchomości nie stanowi nabycia nieruchomości, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię 1/8 udziału w nieruchomości, zwróconego na podstawie decyzji administracyjnej starosty z dnia 31 października 2007 r., jako spadkobiercy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-402/09-2AS
  1. Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości - 1/8 ceny sprzedaży odpowiadającej 1/8 udziału w nieruchomości zwróconej Wnioskodawczyni na mocy Decyzji Starosty, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w związku ze zwrotem w drodze decyzji Starosty 1/8 udziału w nieruchomości Wnioskodawczyni otrzymuje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-598/09/AK
  Czy w przypadku zawarcia przez współwłaścicieli lokalu mieszkalnego umowy o podział do korzystania (umowy quoad usum) i zawarcia przez wnioskodawczynię oraz jej męża umowy najmu lokalu jako wynajmujących, z której to wynika, że samodzielnie korzystają i pobierają pożytki z wynajmu tego lokalu i tylko wnioskodawczyni wraz z mężem opodatkowuje całą kwotę przychodu - to czy wszystkie koszty związane z utrzymaniem lokalu będą stanowiły dla wnioskodawczyni podatkowe koszty uzyskania przychodów?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-410/09-2/AS2
  1) Czy w związku ze sprzedażą Nieruchomości - 1/8 ceny sprzedaży odpowiadająca 1/8 udziału w Nieruchomości zwróconej Wnioskodawcy na mocy Decyzji Starosty X. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2) Czy w związku ze zwrotem w drodze decyzji Starosty X. 1/8 udziału w Nieruchomości; Wnioskodawca otrzymuje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-484/09/PS
  Czy w związku z umową rozszerzającą ustawową wspólność majątkową, w wyniku której w 2008 r. Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielką wymienionych we wniosku udziałów w nieruchomościach będzie płaciła podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku sprzedaży ww. udziałów w nieruchomościach, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozszerzenie ustawowej wspólności małżeńskiej aktem notarialnym z dnia 21 maja 2008 r.?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-485/09/PS
  Czy w związku z umową rozszerzającą ustawową wspólność majątkową, w wyniku której w 2008 r. Wnioskodawca stał się współwłaścicielem wymienionych we wniosku udziałów w nieruchomościach będzie płacił podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku sprzedaży udziałów w nieruchomościach, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozszerzenie ustawowej wspólności małżeńskiej aktem notarialnym z dnia 21 maja 2008 r.?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-490/09/DM
  Faktury VAT wystawiane na małżonków, z których każdy prowadzi odrębną działalność gospodarczą i osobno dokonuje rozliczenia podatku naliczonego w odpowiedniej proporcji, winny umożliwiać jednoznaczną identyfikację stron transakcji, a zatem oprócz imienia i nazwiska podmiotów, winny zawierać ich odrębne numery identyfikacji podatkowej.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-563/09-2/AMN
  Czy w rozliczeniu PIT za 2009 r. i późniejszych latach można w przypadku nadwyżki przychodów nad kosztami umniejszyć dochód o połowę wysokości strat wykazanych w 5 latach poprzednich?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-563/09-3/AMN
  1. Czy przelane przez Wnioskodawczynię i jej męża środki z konta nieruchomości na brata męża (zgodnie z zapisem w akcie notarialnym) można zaliczyć do kosztów? 2. Czy umniejszy to ewentualny dochód do opodatkowania z nieruchomości?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-563/09-2/AMN
  Czy w rozliczeniu PIT za 2009 r. i późniejszych latach można w przypadku nadwyżki przychodów nad kosztami umniejszyć dochód o połowę wysokości strat wykazanych w 5 latach poprzednich?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-563/09-3/AMN
  1. Czy przelane przez Wnioskodawczynię i jej męża środki z konta nieruchomości na brata męża (zgodnie z zapisem w akcie notarialnym) można zaliczyć do kosztów? 2. Czy umniejszy to ewentualny dochód do opodatkowania z nieruchomości?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-331/09-4/MK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię w wyniku ugody odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości należy w niniejszej sprawie traktować jako podlegające zwolnieniu przedmiotowemu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy dochodowej, co oznaczałoby, że nie ma obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też stanowi ono przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, i/lub w świetle przepisów podatkowych stanowi również świadczenie usług opodatkowane podatkiem od towarów usług zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-599/09-4/AP
  Czy z racji sprawowania przez Wnioskującą zarządu nieruchomością wspólną, przysługuje Jej prawo rozliczania całego VAT z faktur zakupowych dotyczących najmu?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-326/09-4/JB
  Czy otrzymane przez Stronę w wyniku ugody odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości należy w niniejszej sprawie traktować jako podlegające zwolnieniu przedmiotowemu wynikającemu z art. 21 ust 1 pkt 3) ustawy PIT, co oznaczałoby ze nie ma obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, czy tez stanowi ono przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych i/lub w świetle przepisów podatkowych stanowi również świadczenie usług opodatkowane podatkiem od towarów i usług zgodnie z ustawą PTiU?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-578/09-4/BD
  Ustalanie wysokości obrotu dla potrzeb podatku VAT w przypadku wynajmu nieruchomości przez małżonków w sytuacji gdy umowy najmu są podpisywane przez nich osobno.
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-117/09/MZ
  Czy podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w oparciu o ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych, będzie stanowiła kwota spłaty dokonanej przez jednego ze współwłaścicieli na rzecz drugiego współwłaściciela na mocy umowy o zniesienie współwłasności jako wartość rynkowa udziału współwłaściciela zbywającego swój udział w majątku wspólnym, czy wartość całego majątku stanowiącego współwłasność wnioskodawczyni i drugiego ze współwłaścicieli?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-368/09/KB
  skutki podatkowe zniesienia współwłasności nieruchomości i ruchomości
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-516/09-5/IM
  1) Czy Wnioskodawca ma prawo do wliczania w koszty uzyskania przychodów 100% spłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup lokalu? 2) Czy Wnioskodawca ma prawo amortyzować zakupiona nieruchomość od jej pełnej wartości? Jeżeli odpowiedź na postawione pytanie jest negatywna Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Wnioskodawca ma amortyzować zakupioną nieruchomość, jeżeli Wnioskodawca nie ma prawo do amortyzacji w 100%? 3) Czy Wnioskodawca może wynajmować żonie wyposażenie zakupione wyłącznie na swoją firmę w okresie gdy działalność żony nie była jeszcze zarejestrowana w ewidencji działalność gospodarczej?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-516/09-4/IM
  1) Czy Wnioskodawca ma prawo do wliczania w koszty uzyskania przychodów 100% spłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup lokalu? 2) Czy Wnioskodawca ma prawo amortyzować zakupiona nieruchomość od jej pełnej wartości? Jeżeli odpowiedź na postawione pytanie jest negatywna Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Wnioskodawca ma amortyzować zakupioną nieruchomość, jeżeli Wnioskodawca nie ma prawo do amortyzacji w 100%? 3) Czy Wnioskodawca może wynajmować żonie wyposażenie zakupione wyłącznie na swoją firmę w okresie gdy działalność żony nie była jeszcze zarejestrowana w ewidencji działalność gospodarczej?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-317/09-4/EC
  Czy w przypadku sprzedaży działki rolnej Nr 66/9 o pow. 0,4835 ha położonej we wsi G. gmina W. pow. O. woj. będę musiała zapłacić podatek dochodowy?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-278/09/PSZ
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów czynszu najmu, odpisów amortyzacyjnych, podatku od środków transportu, ubezpieczenia, paliwa, bieżących napraw, wydatków związanych z zatrudnieniem kierowców.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-388/09/AK
  Czy zniesienie współwłasności bez spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli jest nabyciem? Czy w związku z opisanym stanem faktycznym wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku od sprzedaży? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-387/09/MM
  Czy pieniądze ze sprzedaży działki zakupionej w 2006r. gdy w 2008r. miało miejsce zniesienie współwłasności, wnioskodawca może przeznaczyć na budowę domu?
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-100/09-2/AF
  Biorąc pod uwagę ww. przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy ustalaniu podstawy opodatkowania ww. podatkiem wartość nieruchomości może być pomniejszona o faktyczną wartość zadłużenia z tytułu kredytu ustaloną na dzień zawarcia ugody w formie aktu notarialnego, zgodnie z którą nastąpi nieodpłatne zniesienie współwłasności.
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-320/09/CJS
  Czy po śmierci właścicieli kamienicy przychody uzyskiwane przez spadkobierców jeszcze przed wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z tytułu najmu lokali powinny zostać opodatkowane przez zarządcę przedmiotowej nieruchomości?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-43/09-2/MK
  Skorzystanie z ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn przez spadkobiercę będącego współwłaścicielem innej nieruchomości.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-173/09-4/AM
  Czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży w roku 2009 nieruchomości (działki gruntu), której własność została nabyta w roku 2009 poprzez zniesienie współwłasności i podział większej nieruchomości, której własność została nabyta w roku 2008, a która wcześniej, od roku 1998, była przedmiotem prawa współużytkowania wieczystego osoby dokonującej sprzedaży w roku 2009? Pytanie 2. Czy w przypadku uznania, że w wyżej opisanej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, można za koszty nabycia zbywanej nieruchomości uznać wydatki na wcześniejszy zakup udziału w użytkowaniu wieczystym, a następnie koszty nabycia udziału we współwłasności nieruchomości, z której została wydzielona zbywana w roku 2009 nieruchomość?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-145/09-4/ES
  PIT w zakresie kosztów uzyskania przychodów
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-266/09-2/TW
  Czy Wnioskodawca prawidłowo obliczył podstawę opodatkowania zbycia nieruchomości nabytej w 2007 r.?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-141/09-4/JK
  Czy należy zapłacić 19 % podatek dochodowy? Przychód ze sprzedaży nieruchomości w dniu 28.07.2008 r. i w dniu 21.08.2008 r. nie stanowi źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 8 z uwagi na upływ 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie.
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-321/09-2/JB
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z balkonem, piwnica podlega opodatkowaniu 7% stawką VAT. Obniżoną stawką objęty jest także udział w prawie własności gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego. Sprzedaż prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego podlega opodatkowaniu 22% stawką VAT. Taką samą stawką objęty jest również udział w prawie własności gruntu związanego z miejscem postojowym.
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-176/09/MK
  Opodatkowanie sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego.
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-35/09/MZ
  Czy zniesienie współwłasności objęte jedną umową może mieć charakter tylko i wyłącznie albo odpłatnego zniesienia współwłasności, albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a nie może mieć jednocześnie charakteru częściowo odpłatnego, a częściowo nieodpłatnego (jeśli w opisanej sytuacji współwłaściciele wprowadziliby choćby jedną niewielką spłatę na rzecz współwłaścicieli np. w kwocie 5 000zł, to czy wówczas nabycie podlega już tylko i wyłącznie podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z regułami wynikającymi z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych)?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-143/09/MK
  Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalnymi, co do których ustalono sposób korzystania.
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-189/09-4/AA
  Czy wynajem lokalu mieszkalnego na terenie współwłasności majątkowej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, pozbawia Wnioskodawcę tej formy opodatkowania?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415W-12/09/IB
  Opodatkowanie zbycia nieruchomości.
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-34/09/MZ
  Czy zniesienie współwłasności (częściowe zniesienie współwłasności) dokonane bez spłat lub dopłat, w ramach którego każdy ze współwłaścicieli za swój dotychczasowy udział we współwłasności nabywa realną korzyść majątkową w postaci świadczenia rzeczowego (niepieniężnego), jest nieodpłatnym zniesieniem współwłasności, które nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych z uwagi na brak spłat lub dopłat?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-37/09/MZ
  Wyliczenie wartości rzeczy nabytej drodze zniesienia współwłasności w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności.
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-73a/09/PSZ
  Możliwość wykorzystywania i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz budynku będących współwłasnością małżonków.
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-73b/09/PSZ
  Sprzedaż środka trwałego stanowiącego współwłasność małżonków.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-102/09-2/ES
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-111/09/AK
  1. W jaki sposób opodatkować przychody uzyskane ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w części w 2000r. w dodrze darowizny oraz w części w 2007r. w wyniku zniesienia współwłasności? 2. A także w jaki sposób opodatkować przychód uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w 2007r. w drodze darowizny?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-152/09-2/AD
  Czy przeniesienie prawa własności części nieruchomości niezabudowanej podlegać będzie przepisom art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) a tym samym czynność ta będzie zakwalifikowana jako zwolniona w podatku od towarów i usług?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-73/09/MM
  Rozliczenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z najmu nieruchomości stanowiącej współwłasność wnioskodawczyni.
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-35/09-2/AF
  Czy fakt bycia współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego w momencie otrzymania w spadku spółdzielczego własnościowego prawa od lokalu stanowi negatywną przesłankę uniemożliwiającą skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-25/09/MK
  Opodatkowanie sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym (prawo odrębnej własności).
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-91/09-3/AW
  prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia udziału we współwłasności nieruchomości
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-91/09-4/AW
  uznanie na wyłączny obrót Spółki, uzyskany z tytułu wynajmu powierzchni magazynowej oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabywania towarów i usług związanych z częścią nieruchomości Spółki
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-91/09-3/AW
  prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia udziału we współwłasności nieruchomości
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-25/09-2/KG
  Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo naliczając podatek VAT od mediów wg właściwych im stawek, a od pozostałych składników opłat 22%, w tym także od podatku od nieruchomości (za drogi) i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-39/09-2/AA
  Czy w stanie faktycznym opisanym straciło moc oświadczenie składane do dnia 20 stycznia o opodatkowaniu przychodów z najmu tylko u jednego małżonka z tytułu umowy zawartej po zawarciu umowy o podziale majątku i czy przychody osiągnięte w tym roku podatkowym powinny być rozliczone w następujący sposób: do zawarcia umowy o podział majątku mąż, przychody z drugiej umowy zawartej po podziale majątku właściciel.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1192/08/TJ
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji, gdy współwłasność w częściach ułamkowych nabyta została w 1998 r., a w wyniku częściowego zniesienia współwłasności, mającego miejsce w 2008 r., nabyty został udział mniejszy?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1827/08/AL
  1. Czy istnieje możliwość wystawienia jednej wspólnej faktury dokumentującej usługę najmu z wyszczególnieniem wszystkich usługodawców. 2. Czy istnieje możliwość rozliczania podatku od towarów i usług z najmu nieruchomości będącej współwłasnością czterech osób fizycznych poprzez sporządzanie, jednej deklaracji VAT na imię Pana "X" jako wyłącznego podatnika podatku VAT z całości zafakturowanego przychodu?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-23/09-4/KG
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo naliczając podatek VAT przy ustalaniu rzeczywistego kosztu remontu dachu i czy zasadnie udokumentowała powyższe fakturą VAT?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-3/09-2/WM
  Czy AX i BX utracili prawo do odliczeń od dochodów w kwocie 52.784,88 zł wykazanych w zeznaniach w latach 1997 - 2000 i są zobowiązani do wykazania tej kwoty w dochodach za rok 2008?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-42/09/AK
  Kto może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów, tzn. który z podatników - współwłaścicieli, np. zakup kosiarki do trawy całego terenu? Oraz jak rozliczać inne koszty wspólne? Oryginał faktury kosztowej może być tylko jeden, a zakup jest wspólny.
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-24/09/KO
  Czy otrzymanie zaliczki, a później sprzedaż #189; udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu, niedokonana w ramach działalności gospodarczej podlega podatkowi VAT i wywołuje obowiązek wystawienia faktury VAT?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-170/08/MW
  Sposób ustalenia wartości początkowej nieruchomości w przypadku zniesienia współwłasności.
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1184/08/TJ
  Czy od uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości dochodu powinien zostać odprowadzony podatek dochodowy, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1139/08/TJ
  Czy od uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości dochodu powinien zostać odprowadzony podatek dochodowy, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1184/08/TJ
  Czy od uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości dochodu powinien zostać odprowadzony podatek dochodowy, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1117/08/AP
  Czy stanowiska postojowe sprzedawane razem z lokalem mieszkalnym w budynkach mieszkalnych, po raz pierwszy zasiedlanych podlegają opodatkowaniu stawką 7% podatku od towarów i usług tak jak mieszkania, czy też należy stosować przy ich sprzedaży stawkę 22%?
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1175/08/WN
  zastosowanie stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej i współwłasności gruntu
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1136/08/MK
  Opodatkowanie zbycia nieruchomości.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1017/08-2/AA
  Czy w opisanej we wniosku sytuacji Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od kredytu?
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1017/08-3/AA
  Czy w opisanej we wniosku sytuacji Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od kredytu?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1103/08/ENB
  Czy włączenie do majątku wspólnego małżonków, w drodze umowy darowizny nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka jest nabyciem tej nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez drugiego małżonka?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1110/08/MK
  Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie rodziła powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-732/08-4/WM
  Czy w przypadku sprzedaży działek nr 1, 4 i 5 wystąpi obowiązek zapłaty podatku?Czy po notarialnym sporządzeniu umowy zniesienia współwłasności obowiązują Zainteresowaną przepisy podatkowe obowiązujące do 31.12.2006? czy po 01.01.2007 r?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-124/08-4/WM
  Czy Zainteresowana będzie musiała zapłacić podatek od darowizny z tytułu wzrostu udziałów po sporządzeniu umowy zniesienia współwłasności działek budowlanych?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1840/08/AZb
  Czy prawidłowo przychody z tytułu najmu uzyskiwane przez Wnioskodawcę są udokumentowane wystawianym przez Wnioskodawcę rachunkiem?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-54/08/CJS
  Czy wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości sprzedaży działki, która nabyła w spadku w 1992r. jeżeli w 2007r. został przeprowadzony częściowy dział spadku i zniesienie współwłasności?
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-882/08/AP
  - możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego stanowiącego współwłasność wnioskodawcy, - ustalenia warunków jakie powinien spełniać dowód zakupu ww. środka trwałego
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-867/08-2/TW
  Czy pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, tzn. od końca 2005 r. (data nabycia 23 września 2005 r.)? Czy też pięcioletni okres , o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczony będzie od końca roku, w którym dokonano nieodpłatnego zniesienia współwłasności, czyli od końca 2007 r. (data zniesienia współwłasności 1 lutego 2007 r.)?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/08-5/AA
  Czy ze względu na związek małżeński Wnioskodawca ma obowiązek rozliczać podatek dochodowy zawsze w takiej samej formie jak żona ponieważ będą to podmioty powiązane?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-969/08/AP
  Jak należy opodatkować sprzedaż lokalu mieszkalnego z miejscem garażowym?
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-979/08/MK
  Ustalenie zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1699/08/AZb
  czynności najmu lokali na cele inne niż mieszkaniowe, wykonywane przez Wnioskodawcę jako Stronę umowy najmu, będącego podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, stanowią odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca świadczone przez siebie usługi najmu winien dokumentować fakturami VAT.
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-578a/08/AM
  Czy Spółka, korzystając nieodpłatnie z samolotu innego uczestnika Programu, nie będącego przedmiotem współwłasności Spółki, osiąga przychód z nieodpłatnego świadczenia?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-578b/08/AM
  Czy Spółka, godząc się na wykorzystywanie będącego jej współwłasnością samolotu przez innego uczestnika Programu (współwłaściciela, jak i podmiotu nie będącego współwłaścicielem) może dokonywać odpisów amortyzacyjnych?
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1645/08/CJS
  W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie do nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności w 2007r.?
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-927/08/AW
  Darowizna udziału we współwłasności nieruchomości, w stosunku do której nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy nabyciu samego gruntu, jak i towarów służących budowli pawilonu, nie będzie podlegać opodatkowaniu.
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-867/08/AP
  Czy lokal mieszkalny i przypisane do niego miejsce parkingowe powinny być objęte jednolitą 7% stawką VAT, czy oddzielnie stawkami 7% i 22%?
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-646/08-2/MK
  Czy zawarcie porozumienia z drugim współwłaścicielem nieruchomości na mocy którego Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z całości nieruchomości, zawierania umów najmu, pobierania czynszu i ponoszenia jej kosztów eksploatacji będzie uprawniało Go do naliczania przychodów otrzymywanych z tytułu najmu całej nieruchomości jako przychody Zainteresowanego z wyłączeniem przychodów u drugiego współwłaściciela Jego matki, a więc czy obowiązek podatkowy będzie spoczywał wyłącznie na Nim?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-635/08/MM
  Czy wyceniając grunt wpisany do remenentu początkowego w/g cen rynkowych obowiązujących w dniu jego sporządzenia jest prawidłowe?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-908/08/MK
  Zwolnienie przychodu z tytułu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1154/08-2/AM
  Czy w sytuacji przekazywania byłemu współwłaścicielowi kamienicy całego dochodu z najmu wystąpi po stronie wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, skoro on tego dochodu nie będzie miał - będzie on w końcowym rozliczeniu stanowił 0 zł ?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1608/08/JT
  Czy dokonując remontu okien w części budynku mieszkalnego, który ma zamiar dopiero zakupić, wnioskodawca spełnia warunki przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania w 2006r w ciągu dwóch lat na własne cele mieszkaniowe?
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1527/08/MM
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 32d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie powodowała obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1491/08/CJS
  W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie do nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności w 2007r.?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-686/08-2/AG
  Jak w zaistniałym stanie faktycznym spółka powinna rozliczać koszty i przychody podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-686/08-3/AG
  Jak w opisanym zdarzeniu przyszłym spółka powinna rozliczać koszty i przychody podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-844/08/AD
  Ustalenie obowiązku podatkowego z tytułu dochodów uzyskanych w drodze działu spadku.
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-819/08/MK
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-820a/08/ENB
  Czy włączenie do majątku wspólnego małżonków, w drodze umowy darowizny nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka jest nabyciem tej nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez drugiego lub obydwu małżonków?
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-825b/08/RS
  Powstanie obowiązku podatkowego przy zamianie 1/2 udziałów mieszkania na 1/2 domu. Ustalenie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych przy sprzedaży.
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1285/08/AZ
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy materiałów i usług budowlanych związanych z remontem budynku należącego do osób fizycznych, w którym znajduje się apteka
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-776/08/JJ
  Jaką stawkę VAT należy zastosować dla ceny opisanej sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do pomieszczenia pomocniczego i miejsca parkingowego?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-920/08-4/AŻ
  opodatkowanie odpłatnego zbycia mieszkania
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1183/08-3/JK
  Czy sprzedaż nieruchomości po zniesieniu współwłasności podlegać będzie podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-957/08-4/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11.08.2008 r. (data wpływu 20.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 20.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1011/08/AS
  Opodatkowanie sprzedaży działek (współwłasność).
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-661/08-2/MN
  Sprzedaż nieruchomości gruntowej. Wnioskodawca jest współwłaścicielem działki, czynnym podatnikiem VAT z tytułu wynajmu lokali, grunt jest wynajmowany podmiotowi gospodarczemu jako parking.
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-467/08/HD
  Czy w przypadku wniesienia do spółki z o.o. aportu, niebędącego przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią, którego wartość rynkowa przekracza wartość nominalną objętych udziałów, przychodem wspólnika będzie nominalna wartość objętych udziałów?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-465/08/DP
  Czy w przypadku wniesienia do spółki z o.o. aportu, niebędącego przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią, którego wartość rynkowa przekracza wartość nominalną objętych udziałów, przychodem wspólnika będzie nominalna wartość objętych udziałów?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-588/08/AW
  Sprzedaż udziału w części wspólnej budynku (hali garażowej), wraz z prawem do korzystania z konkretnego miejsca postojowego, który sprzedawany jest łącznie z lokalem mieszkalnym jest opodatkowana 22% stawką podatku.
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-600/08/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na współwłaścicieli nieruchomości.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1055/08/AZb
  czynności najmu (gdy umowę najmu podpisała żona Wnioskodawcy), nie podlegają opodatkowaniu u Wnioskodawcy, ponieważ nie jest on podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT z tytułu tych czynności.
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-526/08/BK
  Czy w przypadku zawarcia przez współwłaścicieli budynku umowy o podział do korzystania (quoad usum) i zawarcia przez jednego ze współwłaścicieli umowy najmu lokalu, z którego może on samodzielnie korzystać (zgodnie z umowa quoad usum), czynsz najmu stanowi przychód wyłącznie tego ze współwłaścicieli, który zawarł umowę najmu i tylko on obowiązany jest do uiszczenia podatku dochodowego z tego tytułu, czy też zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - czynsz najmu takiego lokalu traktowany winien być jako przychód z rzeczy wspólnej i dzielić się między wszystkich współwłaścicieli proporcjonalnie do ich udziału w zysku?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1153/08/MM
  W jaki sposób ustalić i rozliczać "nadwyżkę" dochodów z nieruchomości oraz w jaki sposób dokonać korekty w podatku dochodowym w związku z wypłatą zaległych kwot na rzecz współwłaścicieli?
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-665/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe,o ile zostaną spełnione określone poniżej warunki.W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-945/08-3/AF
  Czy spółdzielnia prawidłowo zakwalifikowała dochód współwłaścicieli lokali jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy po zakończeniu roku spółdzielnia ma obowiązek wystawiania informacji PIT-8C dla każdego właściciela?
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-625/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 16 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-547/08-2/EWW
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego opodatkowana będzie stawką 7%, a sprzedaż miejsca postojowego w garażu podziemnym stawką 22%.
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-457/08/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008r. (data wpływu 26 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży udziału w lokalu użytkowym - garażu -jest prawidłowe.W dniu 26 czerwca 2008r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpreta ...
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-386/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani X przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu - 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-619/08-4/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, uzupełnionym pismem z dnia 11 lipca 2008 r. (data wpływu 15 lipca 2008) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-619/08-2/AŻ z dnia 04 lipca 2008 r. (data doręczenia 10.07.2008 r.)
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-335/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spra ...
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-568/08/IK (KAN-5123/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 20 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 31 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania stawką 7% ustanowienia odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości w ...
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-754/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29.04.2008 r. (data wpływu 05.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej częściowo w 1985 r., a częściowo w 2007 r. w drodze spadku -jest nieprawidłowe.W dniu ...
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-715/08/AZb (KAN-4748/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008r. (data wpływu 9 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 lipca 2008r. (data wpływu 23 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wynajmu lokalu oraz prawa do zwolnienia podmiotowego -je ...
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-600/08-4/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30.04.2008 r. (data wpływu 21.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości uzupełnionym pismem (data nadania 23 lipca 2008 r., data wpływu 25 lipca 2008 r.) ...
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-732/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2008 r. (data wpływu 29.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 29.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-655/08-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku (data wpływu 10.04.2008 r.), uzupełnionego pismem z dnia 19.07.2008 r. (data wpływu 24.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 10.04.2008 r. został złożo ...
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-602/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży #188; udziału w mieszkaniu -jest prawidłowe.W dniu 23 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-982/08-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 15.05.2008 r. (data wpływu 19.05. 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 19.05.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-722/08/MM (KAN-3778/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 03 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 14 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu najmu -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-398/08-5/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej wniesienia aportu do spółki cywilnej- jest prawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony pismem z dnia 01.07.2008 roku, data wpływu do tut. B ...
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-671/08-2/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia daty nabycia nieruchomości i zastosowania odpowiednich przepisów prawa podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 09.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-702/08/CJS (KAN-3646/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 10 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działek stanowiących grunty orne, nabytych w części w drodze spadku, działu spadku i zniesienia ...
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-57/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 roku (data wpływu 4 kwietnia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania nieodpłatnego zniesienia współwłasności -jest prawidłowe.W dniu 4 kwietnia 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-384/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów dla współwłaścicieli nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 31.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-105/08-4/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008 r. (data wpływu 26.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy zniesienia współwłasności działki bez spłat i dopłat -jest prawidłowe.W dniu 26.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-445/08/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 15 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 15 kwietnia 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem w dniu 16 czerwca 200 ...
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-934/08-3/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2008 r. (data wpływu 14.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów we współwłasności lokali użytkowych w postaci garaży / miejsc postojowych -jest prawidłowe.W dniu 14 maja 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-333/08-2/AT
  Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży mieszkań wraz z prawem do korzystania z miejsc postojowych w taki sposób, że łącznie spełnione będą dwa następujące warunki: 1) sprzedaż obejmować będzie zarówno mieszkanie, jak i określony udział we współwłasności wspólnych części budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali (do których zalicza się podziemną część budynku z halą garażową) 2) w umowie o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży mieszkań dokona się podziału do korzystania z podziemnej części budynku (hali garażowej) obejmującej znajdujące się w nim miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ten sposób, że każdoczesny właściciel konkretnego lokalu mieszkalnego będzie miał prawo do wyłącznego korzystania i pobierania pożytków z konkretnego miejsca postojowego, - to do sprzedaży takiego prawa do miejsca postojowego powinna mieć zastosowanie stawka podatku VAT właściwa dla sprzedaży mieszkania, tj. w wysokości 7%, czy też stawka podatku VAT w wysokości 22%?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-209/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji lokalu użytkowego po nabyciu udziału w tym lokalu -jest nieprawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-242/08-4/MN
  Sprzedaż dziewięciu działek, wydzielonych z gruntu i przekształconych na grunty pod zabudowę. Wnioskodawca posiada udział w każdym metrze kwadratowym gruntu w wysokości 4/5. Grunt został zakupiony i podzielony na wniosek Zainteresowanego.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-484/08/AD
  Koszty nabycia lokalu.
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-386/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26.02.2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego, ...
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-178/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2008 r. (data wpływu 19 lutego 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) i z dnia 2 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z miejsca ...
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-201/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2008 r. (data wpływu 15 lutego 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej nabytego w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 15 lutego 2008 r. wpłynął ww. wniosek Pana ...
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-294/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11.02.2008 r. (data wpływu 14.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 14.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-197/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2008 r. (data wpływu 13.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środka trwałego- jest prawidłowe.W dniu 13.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatk ...
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-16/08/AA
  Czy przez określenie zawarte w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn "nie są właścicielami" należy rozumieć również "nie są współwłaścicielami"? Czy można skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn pomimo, że jest się współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego, jeżeli spełni się pozostałe wymogi ustawowe?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-98/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 25 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 26 marca 2008 r ...
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-281/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2008 r. (data wpływu 7 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu przeniesienia prawa własności lokalu na dotychczasowego najemcę -jest prawidłowe.W dniu 7 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-54/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2008 r. (data wpływu 16.01.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 16.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-47/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. A. przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości- jest prawidłowe.W dniu 14 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-167/08-2/IG
  Jaką stawkę podatku VAT powinna stosować Spółka do "sprzedaży" Miejsca Parkingowego, tj. do ustanowienia wyłącznego prawa korzystania z miejsca parkingowego, dokonywanego łącznie ze sprzedażą Lokalu Mieszkalnego?
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-35/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży udziału w hali garażowej wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego -jest nieprawidłowe.W dniu 14 stycznia 2008 r. został złoż ...
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-34B/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w hali garażowej wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego -jest nieprawidłowe.W dniu 14 styczn ...
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-34A/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w hali garażowej wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego -jest nieprawidłowe.W dniu 14 styczn ...
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-608/07-2/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości- jest prawidłowe.W dniu 27.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-580/07/CJS
  Czy przychody uzyskane ze sprzedaży udziałów w prawie do lokalu mieszkalnego i garażu nabytych w części w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w części w drodze spadku po mężu będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-94/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 25 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-411/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 06.12.2007 r. (data wpływu 17.12.2007r..) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn jest:
  - w zakresie zwolnienia nieodpłatnego zniesienia współwłasności- prawidłowe,- w zakresie obowiązku ...
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-710B/07/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 18 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej -jest prawidłowe.W dniu 18 grudnia 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-709B/07/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 18 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanej -jest prawidłowe.W dniu 18 grudnia 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-194/07-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani A. W., przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 4 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu- jest n ...
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-387/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-750/07/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 18.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 18 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-751/07/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13 grudnia 2007 r. (data wpływu 18.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 18 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-267/W/07-4/IŚ
  W odpowiedzi na wezwanie Pana z dnia 01.02.2008 r. (data wpływu 06.02.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 14.01.2007 r. znak IPPB2/415-267/07-2/IŚ, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.Strona nie zgadza się z zawartym we wska ...
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-753/07-3/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. ... przedstawione we wniosku z dnia 21.11.2007r. (data wpływu 24.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów we współwłasności wspólnej, tj. miejsc postojowych -jest nieprawidłowe.W dniu 21.12.2007r. (data nadania) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-472/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu najmu -jest nieprawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-378/07-4/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) oraz piśmie z dnia 05.02.2008 r. (data nadania 05.02.2008 r., data wpływu 07.02.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-378/07-2/IŚ z dnia 24.01.2008 r. (data nadania 25.01.2008 r., data doręczenia 30.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczą ...
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-696B/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży mieszkania wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego usytuowanego poza budyn ...
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-696A/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży mieszkania wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego znajdującego się w hali garażowej, usytuowanej w tym samym budynku mies ...
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-129/07-4/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2007 r. (data wpływu 14.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania utworzenia współwłasności gruntowej -jest prawidłowe.W dniu 14.11.2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualn ...
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-355/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30.10.2007 r. (data wpływu 07.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytych przed 01.01.2007 r. -jest prawidłowe.W dniu 07.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-376/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2007 r. (data wpływu 14.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 14.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-490/07-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09 listopada 2007r. (data wpływu 13 listopada 2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług przy sprzedaży współudziału w prawie wieczystego użytkowania działki -jest prawidłowe.W dniu 13 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek ...
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-643/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej ..., przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2007r. (data wpływu 07.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT stosowanej przy sprzedaży miejsc postojowych -jest prawidłowe.W dniu 05.12.2007r. (data nadania) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-388/07/DP
  1. Czy przychody uzyskane z tytułu sprzedazy lokali i wynajmu lokalu będą opodatkowane na zasadach ogólnych - podatek liniowy? 2. Czy wydatki związane z budową nieruchomości, zakupem gruntu w tym odsetki od kredytu na zakup gruntu będą stanowiły koszty uzyskania przychodu pośrednio czy bezpośrednio?
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-294/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15.10.2007 r. (data wpływu 22.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych -jest prawidłowe.W dniu 22.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-283/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.10.2007 r. (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży mieszkania z przeniesionym tytułem własności -jest prawidłowe.W dniu 19.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-265/07-3/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10.10.2007 r. (data wpływu 16.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia udziału nabytego w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości w 2007 roku -jest prawidłowe.W dniu 16.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-140/07-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. M., przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest nieprawidłowe.W dniu 15 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-255/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani B przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 12 października 2007r.), uzupełnionym w dniu 13 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 12 ...
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-159/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani H. przedstawione we wniosku z dnia 04 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 10 października 2007r.), uzupełnionym w dniu 07 listopada 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie - jestn ...
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-320/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży wycofanego z ewidencji środków trwałych budynku magazynowo-biurowego -jest nieprawidłowe.W dniu 29 października 2007 r. ...
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-174/07/WRz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P. W. przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura 20 września 2007r.) uzupełnionym w dniach 10 i 17 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej między innymi podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości:
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-121/CzP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, przedstawione we wniosku z dnia 04 września 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 07 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego stanowiącego współwłasność i zaliczania ich do kosztów uzyskan ...
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-459/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2007r. (data wpływu 08.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów we współwłasności wspólnej, tj. miejsc postojowych -jest nieprawidłowe.W dniu 06.11.2007r. (data nadania) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-211/07-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej "T." przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007 r. (data wpływu: 10 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży obiektów budownictwa mieszkaniowego wraz z gruntem i drogą dojazdową- jest nieprawidłowe.W dniu 10 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzie ...
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-74/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "E. - Z.", przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulg podatkowych - jest:
  - ...
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-61/07-4/AZ
  W odpowiedzi na wezwanie Ireny R z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu 24.10.2007 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 05.10.2007 r. znak IP-PP2-443-61/07-2/AZ, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.W złożonym wniosku Strona podnosi, iż wydając przedmiotową interpretację indywidualną organ podatkowy n ...
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-60/07-4/AZ
  W odpowiedzi na wezwanie Andrzeja R z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu 26.10.2007 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 11.10.2007 r. znak IP-PP2-443-60/07-2/AZ, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.W złożonym wniosku Strona podnosi, iż wydając przedmiotową interpretację indywidualną organ podatkow ...
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-61/07-4/AZ
  W odpowiedzi na wezwanie Ireny R z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu 24.10.2007 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 05.10.2007 r. znak IP-PP2-443-61/07-2/AZ, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.W złożonym wniosku Strona podnosi, iż wydając przedmiotową interpretację indywidualną organ podatkowy n ...
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-60/07-4/AZ
  W odpowiedzi na wezwanie Andrzeja R z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu 26.10.2007 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 11.10.2007 r. znak IP-PP2-443-60/07-2/AZ, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.W złożonym wniosku Strona podnosi, iż wydając przedmiotową interpretację indywidualną organ podatkow ...
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-344/07-3/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. H, W, ul. K, przedstawione we wniosku z dnia 05.10.2007r. (data wpływu 15.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów we współwłasności wspólnej, tj. miejsc postojowych -jest nieprawidłowe.W dniu 10.10.2007r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniose ...
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-340/07-5/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. , przedstawione we wniosku z dnia 05.10.2007r. (data wpływu 15.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów we współwłasności wspólnej, tj. miejsc postojowych -jest nieprawidłowe.W dniu 10.10.2007r. (data wpływu 15.10.2007r.) został złożony ww. wniosek uzupełni ...
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-205/07/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 29 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych -jest nieprawidłowe.W dniu 29 sierpnia 2007 r. został złożony ww ...
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-139/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania -jest prawidłowe.W dniu 10 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-272/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 15 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-106/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28.08.2007 r. (data wpływu 31.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odtworzeniowej wyceny rzeczoznawcy -jest nieprawidłowe.W dniu 31 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-11/07/KP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana H. P., przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2007 r. (data wpływu 9 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zapłaty podatku VAT od sprzedaży udziału #189; części nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 9 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-266/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 roku (data wpływu 21 września 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość -jest prawidłowe.W dniu 21 września 200 ...
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-79/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W. W. N., przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 23.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości- jest prawidłowe.W dniu 23.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-61/07-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. P, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. Biura: 30 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży nowych domów mieszkalnych wraz z drogą dojazdową- jest nieprawidłowe.W dniu 30 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-53/07-2/JK
  Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego podlega obowiązkowi zapłaty zryczałtowanego 10% podatku?
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-19/07-3/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2007 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 26 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środka trwałego -jest nieprawidłowe.W dniu 20 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-12/07-3/AP
  Zapytanie dotyczy ustalania wartości początkowej środka trwałego w sytuacji, gdy Wnioskodawca oraz jego małżonka prowadzą odrębnie pozarolniczą działalność gospodarczą i posiadają na prawach majątkowej wspólności ustawowej niezabudowaną nieruchomość gruntową, na której Wnioskodawca zamierza zbudować zakład usługowy. W zakłądzie działalność gospodarczą będzie prowadzić zarówno Wnioskodawca, jak i jego małżonka.
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-13/07-3/AP
  Zapytanie dotyczy ustalenia wartości początkowej środka trwałego w sytuacji, gdy Wnioskodawca oraz jego małżonka prowadzą odrębnie pozarolniczą działalność gospodarczą i posiadają na prawach majątkowej wspólności ustawowej niezabudowaną nieruchomość gruntową, na której Wnioskodawca wraz z małżonką zamierzają zbudować zakład usługowy. W zasadzie działalność gospodarczą będzie prowadzić zarówno Wnioskodawca, jak i jego małżonka.
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-2/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 200r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 05 lipca 2007r.(data wpływu do tut. Biura 12 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych ze sprzedaży części nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest nieprawidł ...
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-119/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2007 r. (data wpływu 20 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 20 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32,33/07
  Wnioskodawca wraz z małżonką zawarli umowę o budowę lokalu użytkowego ze spółdzielnią mieszkaniową, składającego się z dwóch gabinetów o łącznej powierzchni 65,20m2. Jeden z gabinetów będzie użytkowany przez małżonkę podatnika na indywidualną praktykę stomatologiczną, drugi zaś przez Podatnika z przeznaczeniem na wynajem na cele prowadzenia działalności gospodarczej przez inne podmioty gospodarcze. Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gabinet, który będzie użytkowany przez Podatnika ma powierzchnię 14,27m2, natomiast część wspólna ( poczekalnia, wiatrołap, WC oraz pomieszczenie gospodarcze) przypadająca na działalność gospodarczą Podatnika i małżonki wynosi 20,42m2. Ogółem część przypadająca na działalność Podatnika wynosi 24,48m2 co stanowi 37,55% powierzchni całości lokalu użytkowego. Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie wystawiać faktury VAT na obydwoje małżonków. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ocenie Podatnika przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (proporcjonalnie do powierzchni lokalu, który stanowi 37,55% całości, w którym Podatnik będzie prowadził działalność gospodarczą polegającą na wynajmie) wynikającą z faktur wystawianych przez spółdzielnię mieszkaniową.
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-17/07-3/RL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16.07.2007 r. (data wpływu 20.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny -jest prawidłowe.W dniu 20.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-64/07-2/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 07.08.2007 r. (data wpływu 13.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 13.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/4111/415/0013/07
  Czy w przypadku ponoszenia wydatków na zakup materiałów budowlanych oraz innych wydatków związanych z budową realizowaną w ramach współwłasności faktury mogą być wystawione łącznie na dwie osoby czy też każdy ze współwłaścicieli powinien posiadać faktury wystawione tylko dla siebie?
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/43/07
  Czy zniesienie współwłasności lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym będzie skutkowało obowiązkiem doliczenia do dochodu kwot odliczonych w związku z budową tego budynku na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r.?
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/436-2/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2007 r. (data wpływu 16 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie podstaw opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 16 lipca 2007 roku został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 8 sierpnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-39/GJ/07
  Czy w związku ze sprzedażą w 2007 r. nieruchomości, nabytej przez żonę w 1991 r. (będącą wówczas w stanie wolnym) i na którą rozszerzono współwłasność na małżonków w 2002 r., występuje obowiązek opodatkowania połowy przychodu uzyskanego ze sprzedaży tej nieruchomości?
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/76/07
  W jaki sposób przekazać podatek od uzyskanych dochodów z najmu i czy można rozliczyć dochód ze współwłasności nieruchomości w zeznaniu rocznym ?
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-27/07/KD
  Czy można amortyzować połowę wartości samochodu osobowego stanowiącego współwłasność podatnika w 50% oraz czy wydatki związane z w/w samochodem takie jak paliwo, przegląd, naprawy, ubezpieczenia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wartości czy tylko w 50%?
 574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/07
  Czy do rozliczenia podatku od towarów i usług (korzystania ze zwolnienia od podatku) z tytułu najmu lokalu będącego współwłasnością małżeńską zobowiązany (uprawniony) jest jeden małżonek czy oboje małżonkowie?
 575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PB/415-3/07/DW
  czy mógłbym amortyzować środek trwały od całkowitej ceny nabycia tj. 72.000 zł., czy tylko od 50% przypadającego na mnie udziału. To samo dotyczy ubezpieczenia jak i rejestracji pojazdu.
 576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-14/07/HZA
  Czy opłaty ponoszone przez najemców na rzecz podatnika stanowią przychód podatnika, czy przychód wynajmującego, tj. osoby która zawarła umowy najmu (darczyńcy)?
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-35/07/MM
  Czy zawarcie umowy najmu lub dzierżawy, dotyczącej majątku wspólnego małżonków tylko przez żonę, skutkuje tym, że po przekroczeniu limitu 10.000 euro wspólnego przychodu, żona staje się podatnikiem podatku VAT, pomimo, że oddzielnie mąż i żona w terminie do 20 stycznia złożyli oświadczenia o opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i oddzielnie w ciągu roku dokonywali wpłat należnego podatku ? Czy w przypadku, gdy umowa najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiącej współwłasność zostanie zawarta przez jednego małżonka i obowiązek podatkowy w podatku dochodowym w zakresie opodatkowania przychodów z najmu zostanie zgłoszony przez tego współmałżonka, wówczas zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT przysługuje tylko temu współmałżonkowi?
 578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-36/07MM
  Czy w przypadku rozliczenia podatkowego z całości przychodów z majątku wspólnego w ramach wspólnoty majątkowej z żoną przez podatnika zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przysługuje każdemu ze współmałżonków oddzielnie?
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-3/07
  Czy fakt, że współwłaścicielem samochodu jest współmałżonek wpłynie na wysokość odpisów amortyzacyjnych
 580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-14/1/GJ/07
  Jak rozliczyć koszty wspólnej budowy budynku mieszkalnego przez kilku inwestorów?
 581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/4150-16/07/AD
  1. Czy grunt, stanowiący współwłasność małżeńską może zostać wniesiony jako towar handlowy do działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z małżonków. 2. Czy przyjęcie ceny zakupu gruntu jako wartości tego towaru w remanencie początkowym jest poprawne. 3. Czy wartość gruntu odpowiadająca udziałowi małżonka przekazana podatnikowi na cele działalności gospodarczej będzie wywoływać u podatnika skutki podatkowe.
 582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-24/07
  Wnioskodawca wraz z małżonką są właścicielami nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik wystąpił o wydanie pozwolenia na rozbudowę wymienionego budynku o piętro i poddasze w celu prowadzenia w rozbudowanej części budynku działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca dokonuje nabycia towarów i usług w celu realizacji wymienionej inwestycji, udokumentowanych fakturami VAT z określonym podatkiem od towarów i usług. W ocenie Podatnika przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie towarów i usług nabytych w celu realizacji opisanej inwestycji, gdyż spełnia ustawowe wymogi określone przepisem art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/1/415-0014/07
  Czy spółka jawna będzie miała prawo do amortyzacji nieruchomości budynkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prawo własności do nieruchomości posiadać będą wspólnicy i nie zostanie ono przeniesione na spółkę?
 584. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1/4150/2/2007
  Dot. opodatkowania przychodów z najmu części nieruchomości przez współwłaścicieli, którzy zawarli umowę regulującą sposób korzystania z tej nieruchomości przez każdego z nich.
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-90/07/BIK
  Spółka zwróciła się z prośbą o uznanie prawidłowości jej stanowiska w następującej kwestii podatkowej związanej z niniejszą sprawą: Małżonkowie XY oraz Spółka przystępują do zawarcia umowy sprzedaży i w ramach tej umowy dochodzi do sprzedaży przez małżonków XY prawa użytkowania wieczystego "Działki 1". Na udokumentowanie tej transakcji wystawiona zostaje przez małżonka X, podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej pod nazwą A faktura VAT tytułem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego "Działki 1". "Działka 1" jest częścią uprzednio nabytego prawa użytkowania wieczystego "Nieruchomości", w sposób o którym mowa wyżej w opisanym stanie faktycznym . Faktura VAT zostaje wystawiona przez małżonka X na rzecz Spółki i opiewa na cenę netto powiększoną o 22% podatek VAT z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego "Działki 1". Zdaniem Spółki w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, Spółka, w razie zapłaty podatku od towarów i usług na postawie faktury wystawionej przez małżonka X, ma prawo dokonać odliczenia tego podatku naliczonego od podatku należnego.
 586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-6/07
  W jaki sposób dokonać zwiększenia dochodu o kwoty odliczone w latach 2000 - 2002. Czy wartość zwiększenia należy doliczyć do dochodów: - obojga małżonków w wysokości po 50% doliczeń; - w całości u małżonka nie prowadzącego działalności gospodarczej i rozliczającego się według skali podatkowej; - u jednego z małżonków - dowolnie wybranego, przy czym w przypadku podatnika, stosującego podatek liniowy rozliczenie nastąpi w osobnym zeznaniu według skali podatkowej.
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM 436/1/127/8/07
  Czy fakt, że spadkobierca korzystający z ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn został współwłaścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powoduje powstanie zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia spadku po zmarłej babci?
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/4/07
  o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej tego czy sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/24/07
  Stawka podatku jaką jest objęta czynność sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości.
 590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-1/57/134/06
  Pan /x/ wraz z żoną posiada na zasadzie współwłasności lokal mieszkalny położony we Wrocławiu, który wynajmowany jest dla podmiotu gospodarczego. Wnioskiem z dnia 10.08.2006 r. Państwo /x/ zwrócili się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w ich indywidualnej sprawie. Z przedmiotowego wniosku wynikało, że Pan /x/ wystawiając fakturę VAT z tytułu najmu w rubryce "sprzedawca" wpisywał dane swoje oraz swojej żony i odpowiednio dwa numery NIP. Po uzyskaniu informacji, że taki sposób wystawiania faktur jest błędny państwo /x/ opracowali wzór faktury korygującej, w której jako sprzedawcę wskazano osobno oboje małżonków wykazując odpowiednio na każdego z nich połowę kwoty należności z tytułu wynajmowanej nieruchomości. Wyrażając swoje stanowisko w powyższej sprawie Pan /x/ wskazał, że uważa taką konstrukcję faktury korygującej za prawidłową. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach powołując art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej - przesłał przedmiotowy wniosek do rozpatrzenia tut. organowi podatkowemu, a ten również wskazując swą niewłaściwość odesłał akta. Ostatecznie materiały związane z ww. sprawą przesłane zostały tut. Organowi podatkowemu, ten zaś wystąpił do Ministra Finansów o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w zakresie właściwości miejscowej.W odpowiedzi z dnia 29 marca 2007 r. Nr AP14-8012/3/AW/MB7-446/07 Minister Finansów wskazał, iż w omawianej sprawie upłynął 3 miesięczny termin określony w art. 14b § 3 ustawy Ordynacjia podatkowa i wobec tego doszło do tzw. "milczącej interpretacji", co oznacza, że zostało ukonstytuowane stanowisko podatników zawarte w przedmiotowym wniosku.
 591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX/005/104/Z/K/07
  Czy należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, po sprzedaży kuzynowi części przedmiotowego mieszkania, którą otrzymało się w spadku po mamie ?
 592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-25/07
  Jestem współwłaścicielem i na mocy upoważnienia pozostałych współwłaścicieli zarządcą nieruchomości. Zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i Gminą ... otrzymałem w 2006 roku dotację celową na wykonanie prac konserwatorskich. Pytanie brzmi, czy udzielona dotacja celowa jest przychodem z najmu wszystkich właścicieli proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości. Zdaniem Pana tak.
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/Nl/LF/III/415-31/07/JM
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym.
 594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-1/07
  Czy sprzedaż nieruchomości której jestem współwłaścicielem ułamkowym od 1989 r. spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/10/07
  Pytanie dotyczy interpretacji przepisu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT pod kątem użytego w nim pojęcia sporadyczność w związku z dokonywanymi przez Podatnika transakcjami sprzedaży nieruchomości
 596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF2/415-34596/VII/2007
  czy w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia przez synów, że zrzekają się korzyści z tytułu najmu mieszkania, którego są współwłaścicielami, na rzecz matki - matka może być jedyną osobą na której ciążyć będzie obowiązek odprowadzania podatku z tego tytułu?
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-4/07
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej na współwłasność w drodze darowizny należy opodatkować 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DZ/412/13/WL/2007
  Czy podlega opodatkowaniu przychód z planowanej sprzedaży lokalu miszkalnego nabytego w roku 1980 na warunkach hipotecznej współwłasności z mężem, którego od 8 lat (po rozwodzie) jest Pani jedyną właścicielką ?
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/04/07
  Czy istnieje możliwość opłacania - po likwidacji działalności polegającej między innymi na wynajmie pomieszczeń - podatku dochodowego w formie zasad ogólnych z tytułu najmu pomieszczeń i placu na maszt firmie telekomunikacyjnej w sytuacji gdy z tytułu tej działalności podatek był opłacany w formie zasad ogólnych, w części pomieszczeń prowadzona była uprzednio działalność gospodarcza, a część pomieszczeń była uprzednio przedmiotem najmu w ramach działalności gospodarczej, przy jednoczesnym opłacaniu z tytułu najmu przez żonę zryczałtowanego podatku dochodowego ?
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-14/06/07
  Czy podatnikiem podatku od towarów i usług, w sytuacji opodatkowania całości dochodów przez jednego z małżonków będzie również ten małżonek od całości obrotu z najmu czy też oboje małżonkowie od połowy obrotu z najmu każdy?
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-24/07
  1.Czy prowadząc działalność gospodarczą jako przedsiębiorca na zasadach ogólnych, będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, mogę odliczyć podatek naliczony w 100% z faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych na budowę budynku będącego współwłasnością?2.Czy faktury dokumentujące zakup materiałów i usług budowlanych na cały budynek mogą być wystawiane tylko na mnie tzn. przesiębiorcę?
 602. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/41170-7/07
  Czy sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w drodze częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S./1416/PP/443-19/06
  W jaki sposób należy rozliczać podatek od towarów i usług z tytułu zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz podatek od towarów i usług związany z budową budynku mieszkalno- usługowego?
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP2/443-165/06/EC
  Czy sprzedaż udziału we współwłasności podlega pod ustawę od towarów i usług?
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/73/06/JSz
  Jak powinno prawidłowo przebiegać fakturowanie sprzedaży usług najmu, sporządzanie deklaracji VAT oraz rozliczenie przychodu do podatku dochodowego na dwóch współwłaścicieli ?
 606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/2-443/19/167/56/S/2006
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami usługa polegająca na utrzymaniu nieruchomości stanowiącej współwłasność stron umowy, w skład której wchodzi między innymi wynagrodzenie pracownika obsługującego urządzenia grzewcze oraz wynagrodzenie pracownika do prac porządkowych związanych z utrzymywaniem czystości na zewnątrz budynku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy winna być udokumentowana fakturą VAT ?
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/WD/125/06
  Czy dochód ze sprzedaży działek wraz z wybudowynymi na niej lokalami mieszkalnymi jest w całości dochodem podatnika z działalności gospodarczej, mimo tego iż działki budowlane nabyte zostały na zasadach małżeńskiej wspólności majątkowej?
 608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn. IV. 0717-I-4/06
  Czy Spółka Jawna X. wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami obiektu budowlanego nietrwale związanego z gruntem (tj. schodów i rampy) zobowiązana jest do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) na rok 2006?
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.IV 0717-I-5/06
  Czy deklaracja na podatek od nieruchomości w zakresie budowli (schody, rampa) winna być sporządzona do dnia 15 października 2006 r., w której budowlę (wybudowaną na gruncie stanowiącym własność gminy) wykazać należy jako odrębny przedmiot opodatkowania, gdy obiekt budowlany stanowi współwłasność (po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną)?
 610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-80/06
  dot: opodatkowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości stanowiących współwłasność.
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-80/06
  Dotyczy opodatkowania przychodów z najmu nieruchomościami stanowiących współwłasność podatnika.
 612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/160/2006 PDI/415/24/2006
  Czy możliwe jest dokonywanie przez współwłaścicieli licencji odpisów amortyzacyjnych od nakładów poniesionych na zakup tej licencji, nabytej na współwłasność i zaliczanie ich do kosztów uzyskania przychodów ?
 613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.I.0550/10/06
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa ma obowiązek złożyć oddzielną deklarację - obejmującą działkę, której udziałowcami w prawie wieczystego użytkowania są również użytkownicy pawilonów handlowo - usługowych - z wyszczególnieniem wszystkich współwłaścicieli jako podatników ułamkowych części w prawie wieczystego użytkowania gruntu ?
 614. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1413/05
  1. Określenie zysk rozumieć należy więc w znaczeniu potocznym-jako nadwyżkę pożytków nad wydatkami, korzyść (por Słownik współczesnego języka polskiego - Warszawa 1996, s.1382). Wysokość przychodu należy zatem ustalić w proporcji do udziału w korzyściach. 2. Wojewódzki Sąd Administracyjny dokonał więc prawidłowej interpretacji art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawidłowo uznał, iż przepis ten ma zastosowanie w sprawie, zaś wobec braku odrębnego porozumienia podział przychodów, zgodnie z zasadą odnoszącą się do podziału pożytków winien odnosić się do udziału we współwłasności, tak bowiem dzielone są pożytki z rzeczy wspólnej.
 615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/59/06
  Czy całość przychodów i kosztów z najmu nieruchomości stanowiącej prywatny majątek współwłaścicieli można rozliczyć jako przychód z najmu przez jednego z nich ?
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/59A/06
  Czy całość przychodów i całość kosztów z najmu nieruchomości stanowiącej prywatny majątek współwłaścicieli można rozliczyć jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z nich ?
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-38-1/IW/06
  dotyczy amortyzacji budynku stanowiącego współwłasność ustawową małżonków, ustalenia wartości początkowej części budynku wykorzystywanego do pozarolniczej działalności gospodarczej, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup budynku oraz zastosowania właściwej stawki amortyzacyjnej
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-82/MWA/05
  Czy Podatniczka musi wystawiać fakturę VAT z tytułu najmu ww. lokali?
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD4/415-81/2006
  Czy ciąży na podatniku obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą działki w przypadku zakupu jej w 2006 r. jako współwłasność - przy zniesieniu współwłasności w dniu 06.01.2006 r.?
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-213/06
  W jakim terminie (2 lat kalendarzowych, czy dwóch 2 lat licząc od dnia sprzedaży) należy wydatkować przychody uzyskane ze sprzedaży, aby korzystać ze zwolnienia z opodatkowania oraz jaką kwotę podatnik powinien wydatkować: uzyskaną ze sprzedaży, czy pomniejszoną o kwotę zakupu sprzedanej nieruchomości? Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli wydatkuje go na budowę budynku we współwłasności z synem?
 621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IM/436-5/06
  Strona ma otrzymać od rodziców w darowiźnie lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość: czy będąc współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego może skorzystać z prawa do ulgi wynikającej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-182/14a/06/DB
  Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, kto powinien rozliczać podatek od towarów i usług z tytułu wykonywania czynności wynajmu lokalu użytkowego, w sytuacji gdy powyższy lokal stanowi współwłasność obojga małżonków?
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/114/2006; PD-I/423/9/2006
  Czy właścicielą środka trwałego nabytego na współwłasność przysługuje prawo: do odpisów amortyzacyjnych i do zaliczania w/w odpisów do kosztów uzyskania przychodów ?
 624. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-0011/06/3
  Czy dochód z tytułu najmu współwłasności mieszkania opodatkowuje się osobno u każdego ze współwłaścicieli czy tylko u tego współwłaściciela, który na mocy pisemnego porozumienia włada mieszkaniem, ponosi wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem i dochód z najmu jest jego wyłączną włąsnością?
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-103/TZ-108/06/AB
  Czy przysługuje Podatnikowi odliczenia podatku naliczonego od zakupu materiałów budowlanych związanych z budową budynku przeznaczonego na sprzedaż wznoszonego na działce będącej własnością Podatnika i jego żony?
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPD/415-32/06
  Koszty użytkowania samochodu osobowego zakupionego we współwłasności
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-45/06
  Jak prawidłowo ustalić wartość początkową środka trwałego - samochodu ciężarowego nabytego jako współwłasność ?
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/48/06
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności posadowionego na tym gruncie budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość.
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-6/06
  Czy występuje obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego na podatek od towarów i usług działalności gospodarczej polegającej na wynajmie działki (umowa najmu podpisana przez obojga małżonków) na cele użytkowe?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/40/06/DS/70361
  Czy prawidłowe jest wystawianie faktur VAT "dla siebie samego" z tytułu najmu lokalu, którego podatnik jest współwłaścicielem i w którym prowadzi działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna) oraz odliczanie podatku naliczonego z tych faktur?
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP-M.3110-1i-2/2006
  Pani Irena R. była współwłaścicielem nieruchomości z bratem Panem Adamem M. do dnia 09.01.2006r. Za współwłasność brat nie uiszczał podatku. W przypadku nie wnoszenia przez brata Adama M. /współwłaściciela nieruchomości/ opłat to Pani Irena R. ponosi odpowiedzialność prawną i finansową.
 632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/46/06
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży nieruchomości, która, mimo iż nie stanowiła majątku spółki jawnej, została ujęta w ewidencji środków trwałych spółki ?
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-70/06
  Czy prawidłowe jest wystawianie refaktur na media w takich stawkach jak na otrzymanych fakturach ? Czy podatnik ma prawo do odliczania VATu z faktur dotyczących mediów w działalności gospodarczej i w prywatnym wynajmie? Czy podatnik prawidłowo postępuje refakturując koszty za media z faktur wystawianych na małżonkę na podstawie noty księgowej wystawionej na niego?
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/06
  Czy spółce cywilnej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie materiałów budowlanych i usług związanych z budową budynku usługowo-mieszkalnego na cudzym gruncie oraz w jakiej części?
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-98/06/JP
  Określenie przedmiotu opodatkowania - zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku.
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP-I/415-09/06
  Czy można dokonywać amortyzacji od ujawnionych środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej, których jest się współwłaścicielem w części ułamkowej 5/8 i od jakiej daty wpisywać amortyzację w koszty prowadzonej działalności gospodarczej ?
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/11/2006
  Czy prowadząc indywidualnie praktykę stomatologiczną w lokalu, którego Podatniczka jest współwłaścicielką i w którym drugi z współwłaścicieli także prowadzi indywidualnie taką samą działalność, podatniczka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności, na podstawie sporządzonych dowodów wewnętrznych, część wydatków udokumentowanych wystawionymi na nazwisko drugiego współwłaściciela fakturami VAT, z tytułu: - opłat za media (energia elektryczna, gaz) zużywane w całym lokalu i - wydatków na zakupu materiałów oraz usług koniecznych do remontu lub modernizacji całości lokalu, które ponosi jako jego współwłaścicielka, zwracając drugiemu współwłaścicielowi przypadającą na siebie samą część poniesionych przez niego wydatków i któe wiążą się z osiąganiem przez podatniczkę w tym lokalu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych? Podatniczka wyjaśnia, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-28/06
  Czy od faktur w których nabywcą jest wspólnik, a nie spółka jawna można odliczyć podatek VAT?Faktury wystawiane są oddzielnie na każdego wspólnika, zgodnie z zapisem w księdze wieczystej, przy czym jeden ze wspólników widnieje w księdze wieczystej wraz z małżonką.
 639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-55/06/1
  Czy wydatki poniesione na spłatę odsetek można odliczyć w częściach równych w przypadku gdy kredytobiorcami są małżeństwo i członek rodziny
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-55/06/2
  Ile należy złożyć oświadczen PIT - 2K w przypadku, gdy kredytobiorcami są małżeństwo i członek rodziny?
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US - 415/23/06/int
  Czy małżonkowie mają prawo do odliczenia z tytułu remontu budynku, którego jeden z małżonków jest współwłaścicielem, wydatków poniesionych na wykonanie i montaż szafy wnękowej stałej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ?
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/8/Int-12/06
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż nieruchomości przez współwłaścicieli będących jednocześnie podatnikami podatku VAT w zakresie czynności najmu i dzierżawy tej nieruchomości?.
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/8/2006
  Czy prowadząc indywidualnie praktykę stomatologiczną w lokalu, którego Podatniczka jest współwłaścicielką i w którym drugi z współwłaścicieli także prowadzi indywidualnie taką samą działalność, mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności, na podstawie sporządzonych dowodów wewnętrznych, część wydatków udokumentowanych wystawionymi na moje nazwisko fakturami VAT, z tytułu: - opłat za media (energia elektryczna, gaz) zużywane w całym lokalu i - wydatków na zakupu materiałów oraz usług koniecznych do remontu lub modernizacji całości lokalu, które ponoszę jako jego współwłaścicielka i któe wiążą się z osiąganiem przeze mnie w tym lokalu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych? Podatniczka wyjaśnia, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415/175/06
  Na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa zwracam się z zapytaniem czy w związku z faktem, iż siedziba mojej firmy znajduje się w budynku, w którym mam udziały, noty księgowe dotyczące opłat za korzystanie z lokalu użytkowego można uznać za koszt działalności gospodarczej.
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-60/06/R1
  Czy faktury dotyczące kosztów remontu kamienicy, mogą być wystawiane na jednego współwłaściciela, a następnie rozliczane na wszystkich współwłaścicieli stosownie do ich udziału?
 646. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 542/05
  Poniesienie wydatków na budowę budynku mieszkalnego własnego lub stanowiącego współwłasność musi poprzedzać nabycie własności lub współwłasności działki gruntu na której wznoszony jest budynek.
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/PG-I/415/22/06/IT
  Czy można wprowadzić do ewidencji środków trwałych samochód osobowy będący współwłasnością podatnika i byłego małżonka ?
 648. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 545/05
  Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarżący nie spełnił wymogów stawianych przez art. 26 ust. 1 pkt. 8 u.p.d.o.f., tj. budynek mieszkalny nie stanowił własności lub współwłasności podatnika, który był również właścicielem lub współwłaścicielem albo użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu, na którym wzniesiono budynek. Nie można bowiem przypisywać umowie zawartej przez podatnika w dniu 13 listopada 1998 r. ze spółką z o.o. P w S charakteru umowy przedwstępnej. Była to umowa w zwykłej formie na zakup działki o powierzchni 1.203 m2, w terminie do 30 grudnia 1999 r. Dopiero w dniu 8 października 1999 r. na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego Jaromir Z nabył udział we własności zabudowanej działki. Podatnik, finansując w 1998 r. budowę budynku, mającego w myśl postanowień umowy o roboty budowlane stanowić w przyszłości współwłasność, nie dysponował umową przedwstępną zobowiązującą wykonawcę do przeniesienia własności działki gruntu, na której wybudowany zostanie budynek mieszkalny. Podatnik bowiem finansował budowę budynków, które w przyszłości mogły ale nie musiały stanowić przedmiot jego własności. Tym samym Podatnik niemógł skutecznie twierdzić, że poniósł wydatki na budowę własnego budynku. Bez znaczenia pozostał w tej okoliczności fakt, że Podatnik nabył nieruchomość w późniejszym okresie.
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.VIII-436/2/2006
  Czy osoba będąca współwłaścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego może skorzystać z ulgi mieszkaniowej przewidzianej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn otrzymując w drodze darowizny od matki spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego?
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-661/1/05/AP
  Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z faktury dokumentującej nabycie 29/30 udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej?
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-5/06/I
  Jakie dokumenty należy posiadać, ażeby można było dokonać odliczenia wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową, na remont elewacji budynku mieszkalnego?
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-10/2006
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat mogę przeznaczyć na remont budynku, którego właścicielem jest mój mąż, a ja stanę się współwłaścicielem w drodze rozszerzenia majątkowej współwłaśności małżeńskiej?
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-10/III/2006
  Czy dwie obce sobie osoby, które nabyły w roku 2005 na współwłasność nowo wybudowany dom rodzinny w zabudowie szeregowej, mogą - każda z nich oddzielnie - skorzystać z odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków poniesionych w roku podatkowym na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na zakup w/w domu do wysokości odsetek przypadających od kredytu w kwocie nieprzekraczającej kwoty wyliczonej zgodnie z art. 26 b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz 176 z poźn. zm.) t.j. za rok 2005 kwoty 189 000,00 zł - więc nie na zasadzie każda z nich po połowie ulgi czyli do wysokości odsetek przypadających od kredytu w kwocie nieprzekraczającej 94 500,00 zł?
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-63/05
  Czy sprzedaż udziału 1/4 lokalu handlowego, w którym do końca września 2004 r. prowadziłam działalność gospodarczą w spółce cywilnej będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/1-2/06
  Czy podatnik posiadający orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z dojazdem na zabiegi, samochodem osobowym zarejestrowanym na małżonkę?
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDD/415-26/05
  Czy osoby osiągające dochody z wynajmu garaży (poniżej 2.789,00zł.) i w związku z tym nie mające obowiązku "rozliczania się drukiem PIT-5" w ciągu roku podatkowego obowiązane są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy wystarczy, że administrator sporządzał będzie roczne zestawienie przychodów i rozchodów i prześle je wszystkim właścicielom.
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415/865/05
  Na podstawie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, zwracam się z zapytaniem czy w związku z faktem, że w dowodzie rejestracyjnym posiadanego samochodu osobowego jako właściciele figurują: ja oraz moja żona ? samochód ten może być wykorzystywany jako środek trwały w działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie przeze mnie.
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-49/06
  Czy dla potrzeb podatku dochodowego wystawiona faktura przez żonę dla męża będzie stanowiła w firmie żony przychód do opodatkowania, a wfirmie męża wartość początkową dla potrzeb amortyzacji śr. trwałego?Czy wystawiona faktura przez firmy męża dot. sprzedaży budynku będzie jednocześnie przychodem i kosztem u męża, który jest również współwłaścicielem?
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-11/TZ(1)-251/05/06/AB
  Czy podlega opodatkowaniu darowizna udziału we współwłasności nieruchomości?
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US. I/415/35/05
  Czy skorzystam ze zwolnienia podatkowego: - jeżeli pieniądze wydatkowane ze sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2001 r., a zbytego w 2005 r. przeznaczę na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z mężem? - w razie formalnego przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jedynie na męża w sytuacji, gdy przecież posiadamy wspólność ustawową?
 661. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 148/05
  Z gramatycznej wykładni powołanego przepisu wynika, iż aby uzyskać prawo do odliczenia od dochodu z tytuły budowy własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi na wynajem należy najpierw zakupić działkę pod budowę tego budynku.
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-35C/05/JK
  Zapytanie dotyczy kwestii podatkowych skutków używania przez jednego z byłych współmałżonków budynku będącego obecnie współwłasnością rozwiedzionych małżonków.
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN II/415-115/05/DW
  I. Czy każdemu ze współwłaścicieli lokalu mieszkalnego przysługuje odrębny limit odliczeń wydatków w ramach ulgi remontowej? II. Czy odliczeniu w ramach ulgi remontowej podlegają wydatki poniesione w 2005 r. na zakup: - materiałów budowlanych służących wybudowaniu ścian według nowego układu, - urządzeń sanitarnych takich jak umywalka, toaleta, wanna, armatura , - płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, - podłóg drewnianych i usługi układania tych podłóg, - elementów instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej takich jak: przewody, rury, puszki elektryczne, - rolet do trwałego zamontowania, - zakupu i montażu drzwi przesuwnych, półek oraz wieszaków, na trwale zamontowanych w ścianach, w garderobie i przedpokoju (szafa wnękowa), - zakup innych materiałów budowlanych takich jak kleje, farby, proszki - parawanu nawannowego?
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-4/TZ-143/05/06/AB
  Jak powinny być określone dane nabywcy na fakturach VAT dot. zakupów dokonywanych przez współwłaścicieli/a nieruchomości i dot. tej nieruchomości?
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-133a/05/RS/1
  Podatniczka jest współwłaścicielką wraz z trzema innymi osobami kamienicy, w której znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe. Strona zamierza się zarejestrować jako podatnik VAT czynny. Czy wynajmując lokal we wspomnianym budynku (chodzi zarówno o mieszkania, jak i lokale użytkowe) Podatniczka (podobnie jak każdy z trzech innych współwłaścicieli) powinna wystawić fakturę dokumentującą wynajem należącego do niej udziału w lokalu, czy też może należy wystawić jedną fakturę w imieniu wszystkich współwłaścicieli?
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-49a/2005
  Czy dochody z odsetek od środków zgromadzonych na wspólnym rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym winny być opodatkowane odrębnie dla każdego współwłaściciela?
 667. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB2 443/760/2005
  Czy podlega opodatkowaniu czynność przeniesienia na rzecz gminy, w trybie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa, ułamkowej części własności budynku wybudowanego w 1972 roku oraz przynależnego jej prawa wieczystego użytkowania gruntu w zamian za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/286/05
  Małżonkowie pytają , jakie podatki obciążają każdego z nich w przypadku sprzedaży nieruchomości stanowiącej ich współwłasność, wprowadzonej na stan przedsiębiorstwa ,które prowadzili wspólnie do 19 lutego 2005r. a obecnie prowadzi je współmałżonek .
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-136/JS/II/05
  W jaki sposób opodatkować przychody ze sprzedaży udziałów w nieruchomości przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej, w przypadku gdy drugi ze współwłaścicieli na swojej części prowadzi działalność gospodarczą?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-38-2/2005
  Czy istnieje możliwość, aby przychody z odrębnego źródła jakim jest wynajmowanie zabudowań gospodarczych, wchodzących w skład nieruchomości, stanowiącej współwłasność małżeńską, były ewidencjonowane w całości przez jedno z małżonków?
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/415-26/05
  Jakie obowiązują zasady opodatkowania przychodów z najmu współwłasności? Którego ze współwłaścicieli obciąża obowiązek podatkowy? Który urząd skarbowy zawiadamiam o wyborze ryczałtu, jako formy opodatkowania przychodów z najmu? W jakiej wysokości pobiera się ryczałt od przychodów z najmu?
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443-68/75/05
  Czy właściciel firmy jednoosobowej może wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż samochodu będącego przedmiotem współwłasności?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090/1/115/05
  Czy w przypadku wynajmu lokalu użytkowego pod działalność gospodarczą podatnik będzie musiał dodatkowo sporządzać deklarację PIT-5 i odprowadzać podatek dochodowy.
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090/1/113/05
  Czy w przypadku wynajmu lokalu pod działalność gospodarczą podatnik będzie musiał dodatkowo sporządzać deklarację PIT-5 i odprowadzać podatek dochodowy?
 675. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/276/BG/05
  Jakie są konsekwencje w rozliczaniu podatku od towarów i usług, spowodowanych zmianą we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wymuszoną przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/322/224/05
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy zbycie lokalu użytkowego na rzecz kilku nabywców, z których każdemu przysługuje określony w częściach ułamkowych udział we współwłasności tej nieruchomości, powinno zostać udokumentowane jedną fakturą VAT, wystawioną wszystkim nabywcom (współwłaścicielom), czy też odrębnymi fakturami, wystawionymi każdemu z podmiotów, dotyczącymi tylko przynależnych im udziałów we współwłasności.
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-99/05/DW
  Czy istnieje możliwość odliczenia w ramach tzw. ulgi remontowej wydatku poniesionego na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków przez każdego ze współwłaścicieli budynku mieszkalnego w pełnej wysokości?
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-37/05
  Czy współwłaściciel zamieszkujący lokal mieszkalny na swojej współwłasności (przy czym jest to jego jedyny lokal mieszkalny), osiąga dochód z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego?
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDG/415-6/05/16663
  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest w 50% współwłaścicielem samochodu osobowego używanego w tej działalności, zaś drugi współwłaściciel zgodził się na przekazanie tego samochodu do prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Czy w tej sytuacji podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od całości wartości początkowej samochodu osobowego?
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pf-2/415/188-190/05
  Czy w związku z najmem 50% budynku przez jednego współwłaściciela, drugi współwłaściciel ma jakieś obowiązki wobec urzędu skarbowego? Czy w zaistniałej sytuacji musi złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie o najmie oraz czy będzie zobligowany do uiszczenia podatku dochodowego mimo, że wszelkie korzyści z najmu będzie czerpał drugi współwłaściciel?
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443-11/NO 18/05
  Podatnik nabył od Gminy prawo użytkowania wieczystego gruntów. Akt notarialny został sporządzony na imię i nazwisko podatnika oraz jego żony, jako współwłasność małżonków. Grunt, którego dotyczy prawo użytkowania wieczystego został przeznaczony do działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika opodatkowanej podatkiem VAT i wraz z usadowionym na nim budynkiem ujęty w ewidencji środków trwałych jako majątek firmy. Faktura VAT za opłatę tytułem użytkowania wieczystego jest wystawiona na małżonków zgodnie z aktem notarialnym, bez numeru identyfikacyjnego NIP. Czy na podstawie tak wystawionej faktury podatnik może odliczyć podatek naliczony wynikający z tej faktury od podatku należnego pozostałego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/46/05/GC
  Czy po dokonaniu w dniu 30 grudnia 2004 r. odrębnych wpisów do działalności gospodarczej i odrębnych Nr REGON przez małżonków dotychczas prowadzących wspólnie działalność gospodarczą na imię obojga małżonków jest możliwa kontynuacja działalności na starych zasadach w 2005 r. bez zawierania umowy spółki.
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/16/05
  Podatnik wychowuje samotnie troje małoletnich dzieci i zamierza wynajmować lokal użytkowy, który jest współwłasnością podatnika i jego małoletnich dzieci. Czy podatek od wynajmu lokalu od dochodów dzieci powinien rozliczać w imieniu każdego dziecka oddzielnie i proporcjonalnie do jego udziału we współwłasności wspólnej oraz czy deklaracje podatkowe ma podpisywać swoim nazwiskiem jako przedstawiciel ustawowy?
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/55/05/ZM
  Czy zakupując nieruchomość na nazwisko obojga współmałżonków, przy czym nieruchomość będzie wykorzystywana do prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie przez jednego z małżonków, można dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup?
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/56/2005/AM
  Zastosowanie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla obrotu nieruchomościami przez Spółkę - dewelopera, tj.: od sprzedaży gruntu i budynków mieszkalnych oraz budowli trwale związanych z tym gruntem, od sprzedaży udziału we współwłasności gruntu przeznaczonego na wewnętrzne drogi dojazdowe oraz w zakresie wystawiania faktur VAT korygujących obniżających stawke podatku należnego ze stawki 22% do stawki 7% od zaliczek pobranych na zakup ww. gruntów.
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443PD415/213//9/05
  W jakiej wysokości przysługuje ulga remontowa w przypadku współwłasności lokalu
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-68/27960/05/223115/124/124/CzW
  Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony określony w fakturze VAT, dokumentującej nabycie udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz we współwłasności związanego z nim budynku?
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI/415-4/05/WB
  Czy nastąpi zachowanie prawa do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wydatków poniesionych w latach 2000 i 2001 na budowę stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wilorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku, w sytuacji gdy przed upływem 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku nastąpi sądowy lub umowny dział spadku, w wyniku którego lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wybudowany w ramach tej ulgi zostanie przyznany na współwłasność w częściach równych tylko synom spadkodawcy, każdemu po 1/2 części?
 689. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-43/USZ/2005/PM
  Czy przysługuje prawo do wspólnego rozliczenia małżonkom, którzy do grudnia roku podatkowego mieli rozdzelność majątkową?
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-59/05
  czy podatnik może na bieżąco odliczać podatek naliczony przy zakupach towarów i usług w związku z prowadzoną adaptacją i remontem lokalu wykorzystywanego w działalności polożonego w nieruchomości stanowiącej współwłasność podatnika i osoby trzeciej?
 691. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1930/04
  1.Przepis art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w 2001 r. zachował moc w niniejszej sprawie, a wcześniej stanowił on, iż podstawę do obliczenia podatku stanowi dochód, po odliczeniu kwot, wydatków poniesionych w roku podatkowym na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku. Z kolei ust. 3 art. 26 omawianej ustawy stanowił, iż w przypadku budowy domu wielorodzinnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 8. stanowiącego współwłasność, kwotę odliczeń przysługującą każdemu ze współwłaścicieli w ogólnej kwocie odliczeń, o której mowa w ust. 2 ustala się proporcjonalnie do udziału we współwłasności. 2.Należy podzielić stanowisko zajęte w uzasadnieniu uchwały składu siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2003 r. FPS 4/03 (ONSA 2003/4/116), a mianowicie: ..sięgniecie po udział we współwłasności budynku jest uzasadnione w rozpoznawanej sprawie faktem, że współwłaściciele wznoszonego budynku są współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowej. W wypadku wspólnego prawa własności do gruntu należałoby uwzględniać udział we współwłasności nieruchomości obejmującej grunt i jego części składowe, w tym budynek mieszkalny."
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-30/201a/41/05/BB
  Czy spółka jawna ma prawo do amortyzacji lokalu użytkowego wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej, stanowiącego współwłasność wspólników spółki jawnej?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-73/PD/05/GS
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, jak rozliczać się z podatku dochodowego za uzyskany czynsz z tytułu najmu budynku i jak rozliczać koszty związane z najmem oraz czy może nadal amortyzować wynajmowany budynek.
 694. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/28/BG/05
  Podatnik zwrócił się do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z pytaniem, czy od sprzedaży działek budowlanych zakupionych w 1998 r. jako nieruchomość rolna, należy zapłacić podatek VAT.
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-91/05/02/RL
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży udziału we współwłasności lokalu będzie podlegał opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym ?
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-50/05/EN
  Jak rozliczyć podatek VAT z tytułu usług najmu świadczonych przez małżonków, z których tylko jedno prowadzi działalność gospodarczą?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/302/93/VAT-1/10/05
  W jaki sposób należy dokumentować sprzedaż usług najmu oraz otrzymanych faktur zakupu przez małżonków będących odrębnymi podatnikami podatku VAT ?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-8/05
  Proszę o wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego korzystania przez współmałżonków z tych samych maszyn, urządzeń, budynków i środków transportowych będących współwłasnością obojga małżonków prowadzących oddzielne działalności gospodarcze oraz związanych z tym kosztami amortyzacji i remontów. W latach 2000-2004 małżonkowie prowadzili wspólnie działalność gospodarczą .... Od stycznia 2005 roku rozpoczęli odrębne prowadzenie działalności gospodarczej w tym samym zakresie i w tej samej siedzibie. Wszystkie środki trwałe pozostały w ewidencji działalności prowadzonej przez męża, który w całości ponosi koszty remontów oraz dokonuje w całości odpisów amortyzacyjnych. Żona - dla celów prowadzonej oddzielnie działalności gospodarczej - korzysta z tych samych środków trwałych na podstawie umowy odpłatnego użytkowania.
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/PG-I/415/37/05/IT
  dotyczy; sprzedaży działki budowlanej wraz z zabudowaniami nabytej we współwłasności małżeńskiej w 1987 r. oraz w spadku po zmarłym w 1993 roku mężu.
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-23/05
  Czy przysługuje odliczenie 1/2 podtaku naliczonego z tytułu nabycia (przez 2 osoby) na współwłasność maszyny, wykorzystanej do działalności gospodarczej, prowadzonej przez jednego z nabywców ?.
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/III/443-39/05
  - dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na zakupie garażu wraz z gruntem udokumentowanego fakturami wystawionymi na oboje małżonków.
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-32-05
  Dotyczy zaliczania do kosztów uzyskania przychodu ponoszonych wydatków związanych z używaniem samochodu do działalności gospodarczej, który stanowi współwłasność małżonków.
 703. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1631/04
  Gramatyczna wykładnia przepisu - art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - który ma w takim przypadku zastosowanie nie pozwala na inny wniosek niż tylko ten, że prawo do ulgi każdego ze współwłaścicieli tego budynku w ogólnej kwocie odliczeń przypadających na ten budynek (ust. 2 art. 26) ustala się proporcjonalnie do udziału we współwłasności budynku.
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/177/TCH
  Dotyczy określenia statusu Wnioskodawcy jako podatnika podatku od towarów i usług w związku z wynajmem nieruchomości, której Wnioskodawca jest współwłaścicielem
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P18/05/MB
  Obiekt jest budynkiem niemieszkalnym, czy w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami ) - jako małżeństwo - są podatnikami podatku od towarów i usług, czy sprzedaż takiego budynku stanowiącego współwłasność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz kto powinien wystawić fakturę VAT dokumentująca sprzedaż takiego budynku?
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-31/15/2005
  oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-1/05/MSM
  Czy będąc współwaścicielem, a nie właścicielem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego spełniony zostaje warunek o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-308/05/FD
  Podatnik rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej w jednym z lokali użytkowych budynku będącego środkiem trwałym w pozarolniczej działalności gospodarczej małżonka. Pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa obejmująca również przedmiotowy budynek. Czy po nieodpłatnym przekazaniu przez małżonka części budynku na potrzeby działalności gospodarczej współmałżonka powstanie u współmałżonka przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-309/05/FD
  Podatnik rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej w jednym z lokali użytkowych budynku będącego środkiem trwałym w pozarolniczej działalności gospodarczej małżonka. Pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa obejmująca również przedmiotowy budynek. Czy podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od użytkowanej przez siebie części budynku?
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-72/05/AB
  Jaką stawką VAT opodatkowana jest sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości obejmującej budowle stanowiące infrastrukturę mieszkaniową wraz z trwale związanym z nimi gruntem?
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090/1/57/05
  Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytej przez małżonków w ramach współwłasności łącznej, wprowadzonej do środków trwałych, współmałżonek nie prowadzący działalności gospodarczej osiągnie przychód z tej transakcji?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/13/05
  Rozliczanie podatku od towarów i usług przez podatnika będącego zarządcą i współwłaścicielem nieruchomości pod indywidualnym numerem NIP.
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/443/3/2005/MM
  Jaki jest zakres limitu zwolnienia podmiotowego w podatku VAT z tytułu najmu na cele użytkowe pawilonów handlowych, będących współwłasnością małżeńską?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/54/05/MKow
  Podatnik zadał pytanie, czy zasadne jest dokonanie odliczenia podatku naliczonego przez wszystkich współwłaścicieli z faktury zakupu usług bądź towarów, wystawionej na jednego z nich pod warunkiem, że: oryginał faktury zakupu będzie znajdował się do wglądu u współwłaściciela, na którego wystawiony jest dokument zakupu a pozostali współwłaściciele będą posiadać potwierdzoną kserokopię przez posiadacza oryginału z adnotacją gdzie znajduje się oryginał. Odliczenie będzie dokonywane tylko w odpowiedniej proporcji wynikającej ze współwłasności, a także zgodnie z innymi zasadami zawartymi w przepisach podatkowych.
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DGII-005-02-05
  Jakie są zasady opodatkowania dochodów z najmu w trakcie małżeństwa, jeżeli wynajmowane lokale znajdują się w budynku stanowiącym składnik majątku wspólnego małżonków oraz po rozwiązaniu małżeństwa, gdy byli małżonkowie stają się współwłaścicielami budynku w częściach ułamkowych?
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/21/2005
  Czy wobec faktu zawarcia związku małżeńskiego w trakcie trwania roku podatkowego ulga remontowa przysługuje każdemu z małżonków z osobna jako współwłaścicielom nieruchomości, czy też możemy skorzystać tylko z jednej ulgi remontowej ?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-263/05/FD
  Czy przekazując część budynku - środka trwałego wybudowanego w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (budynek stanowi współwłasność małżeńską) na rzecz odrębnej działalności gospodarczej małżonki należy wartość początkową pomniejszyć stosownie do udziału powierzchni przekazanej części budynku do powierzchni całego budynku?
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-53/05
  Czy sprzedaż działki wraz z budynkiem, nabytych w drodze spadku, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/05
  Czy faktura VAT na zakup kosztów poniesionych przez wspówłaścicieli kamienicy w związku z najmem tej nieruchomości może być wystawiona na jednego ze współwłaścicieli i na podstawie takiej faktury może każdy ze współwłaścicieli dokonać odliczenia VAT w wysokości przypadającego na niego udziału w tej nieruchomości ?.
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/05
  Czy w sytuacji kosztów poniesionych przez współwłaścicieli kamienicy w związku z najmem tej nieruchomości faktura kosztowa może być wystawiona na jednego ze współwłaściciela a nastepnie każdy ze współwłaścicieli dokonywałby odliczenia VAT w wysokości przypadającej na niego udziału w tej nieruchomosci ?.
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR/423/01/05/GB
  W jaki sposób należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środka twałego stanowiącego współwłasność podatnika?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PD/415/3/2005
  Na jakiej podstawie jako współwłaściciel nieruchomości mogę dokonać odliczenia od podatku spłaty kosztów remontu wobec pozostałych współwłaścicieli nieruchomości?
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PDII-415/1/O5
  Czy współwłaścicielka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 1/4 części może odliczyć całą kwotę dokonanych wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy mimo, że książeczka opłat jest wystawiona na podatniczkę i drugiego współwłaściciela ?
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-4-415/14/05
  Czy współwłaściciel mieszkania, spłacający kredyt w swoim własnym imieniu i w imieniu córki może sam dokonać odliczenia odsetek od powyższego kredytu, biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację życiową ?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415-144/05
  Samochód ciężarowy nabyty został na zasadzie wspólnej własności małżonków. Mąż wykorzystywał ten samochód jako środek trwały w swojej działalności, następnie działalność zlikwidował. Działalność gospodarczą rozpoczęła żona, która powyższy samochód używa do swojej działalności gospodarczej jako środek trwały. Samochód zostaje sprzedany w okresie wykorzystywania go przez żonę do jej działalności. Które z małżonków i z jakiego tytułu wykaże przychód ze sprzedaży środka trwałego?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-12/05
  Czy dochody uzyskane z tytułu najmu nieruchomości winny być rozliczane i opodatkowane przez każdego ze współwłaścicieli proporcjonalnie do posiadanego udziału we współwłasności
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PD I 415/9/2-1/2005
  Czy możliwe jest zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego stanowiącego współwłasność podatnika?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-2/05
  Czy wartość udziałów w nieruchomości służących wyłącznie do prowadzenia w nich pozarolniczej działalności gospodarczej jest dla Pana podstawą do wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych i dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów.
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-34/05/114 749/124/II/CzW
  Dotyczy sposobu rozliczania opłat za "media" - czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest by faktura za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, dostawę wody itd. wystawiona została na jednego ze współwłaścicieli i tylko on dokonałby obciążenia w odpowiednich proporcjach najemców, pomijając pozostałych współwłaścicieli?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090/1/36/05
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze wspólnej własności z tytułu umowy najmu części nieruchomości.
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-22/05
  Czy współwłaściciele nieruchomości mogą wystawić jedną fakturę sprzedaży ?
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-7/117426/123/05
  Czy od podatku należnego można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury VAT wystawionej na jednego ze współwłaścicieli kamienicy - w części odpowiadającej udziałowi w tej współwłasności?
 733. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-413/101420/123/04
  Czy wynajem lokalu przez współwłaścicieli może być udokumentowany jedną fakturą VAT wystawioną przez administratora i czy z tego tytułu podatek od towarów i usług może być rozliczony od całej wartości sprzedaży przez jednego współwłaściciela, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług?
 734. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-14/HG/2004
  Czy mozna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zagospodarowaniem działki przejętej do majątku firmy z majątku wspólnego małżonków?
 735. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI/005-27/JW/04
  Czy małżeństwo, które jest właścicielem połowy części usługowej może przekazać na 2 indywidualne praktyki lekarskie prowadzone osobno przez każdego z małżonków część lokalu w nierównych proporcjach, tj. 10% na męża i 90% na żonę i w tych samych proporcjach ustalić też wartość początkową?
 736. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FN-D-0550-3/04
  Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w sytuacji gdy bocznica kolejowa będąca współwłasnością dwóch spółek przebiega przez nieruchomości (grunty) należące do kilku właścicieli?
 737. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.RPM.33/423/91/35/04
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że spółdzielnia mieszkaniowa założona została przez współwłaścicieli budynku mieszkalno - usługowego i garażowego. Budynek w stanie surowym został przekazany przez spółdzielnie mieszkaniową w celu zwolnienia się z obowiązku dostarczania lokali mieszkalnych i usługowych. Współwłaściciele nie wnieśli do utworzonej Spółdzielni posiadanych udziałów w gruncie i budynku. Spółdzielnia działa na podstawie statutu i udzielonych przez współwłaścicieli pełnomocnictw w celu dokończenia budowy. Finansowanie budowy odbywa się z środków pochodzących z wpłat współwłaścicieli oraz ze sprzedaży w imieniu współwłaścicieli wolnych lokali i garaży, a kwota uzyskana dzielona jest proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Uzyskany przychód w całości jest wykorzystany przez Spółdzielnię na dalszą realizację inwestycji. Również przychody z przyszłych sprzedaży pokryją koszty dokończenia budowy. Czy w opcanycm stanie fkatycznym współwłaściciele w przypadku sprzedaży lokali lub garaży mają obowiązek składania deklaracji PIT - 23?
 738. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-56-2/2004
  Jak należy ustalić wartość początkową wspólnego środka trwałego zakupionego do wspólnego gabinetu i wykorzystywanego wspólnie do prowadzonych odrębnie działalności gospodarczych - praktyk lekarskich ?
 739. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/ZDF/415/52/2004
  Czy właściciele lokali w budynku z lokalami na wynajem mogą w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, bez narażenia się na utratę prawa do ulgi podatkowej przystąpić do działań zmierzających do notarialnego wyodrębnienia lokali?
 740. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.39/DF/410/235/2004
  Czy wynagrodzenie za odpłatne ustanowienie służebności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 741. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-85/HM/04
  dotyczy opodatkowania zbycia udziału w niewydzielonych częściach działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z lokalami użytkowymi
 742. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/275/PDI/2004
  W jaki sposób kontynuować amortyzację środków trwałych po sporządzeniu przez małżonków umowy wyłączającej ustawową wspólność majątkową ?
 743. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-29/04
  Jeśli wpółwłaścicielami lokalu są 2 małżenstwa i część lokalu jest wynajmowana przez nich a w części jeden ze współwłaścicieli za zgodą drugiego prowadzi działalność gospodarczą to kto ma prawo czerpać zyski z najmu? Obydwaj współwłaściciele, czy tylko jeden?
 744. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-2-415/44/04
  Czy nie traci się prawa do ulgi jeżeli za oszczędności wycofane z kasy mieszkaniowej zakupiony zostanie wspólnie z bratem lokal mieszkalny ?
 745. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/PI-436/6/2004
  Czy w sytuacji, gdy przed nabyciem na własność lokalu mieszkalnego w drodze darowizny przez jednego ze współmałżonków, drugi jest już właścicielem innego lokalu mieszkalnego nabytego jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego można zastosować ulgę mieszkaniową przewidzianą przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn ?
 746. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0682/04
  Czy przychód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym?
 747. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-69/04
  Zgodnie z art. 5 ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa (...) podatku w wysokości, oraz w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.Stosownie zaś do uregulowań zawartych w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opo ...
 748. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-79/04
  Czy można na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., po złożeniu korekt deklaracji VAT-7 zaprzestać wpłacania na konto Urzędu Skarbowego kwoty podatku należnego VAT do momentu wyrównania nadwyżki podatkowej oraz dane powinny znaleźć się w części H deklaracji VAT-7.
 749. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1199/04/JP/703
  Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Podatnika jest zastosowanie przepisów prawa podatkowego w zakresie rejestracji i wystawiania faktur VAT przez małżonków jako współwłaścicieli nieruchomości, uzyskujących przychody z tytułu jej wynajmu.
 750. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB 5/IMD-033-227-1247/02
  1. W przypadku wyodrębnienia własności lokali mieszkalnych, przy jednoczesnym zachowaniu współwłasności innych części budynku, przed upływem terminu wynikającego z art. 26 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. przed upływem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu) nie dochodzi do zbycia udziału. Dla zachowania prawa do ulgi wyodrębniony lokal musi być jednak w dalszym ciągu, aż do upływu wymaganego okresu, przeznaczony na wynajem i muszą być spełnione pozostałe warunki. W konsekwencji w tym przypadku nie występuje przesłanka utraty prawa do ulgi, określona w art. 26 ust. 10 ww. ustawy. 2. Okoliczność zawarcia w umowie postanowień określających umiejscowienie i cechy lokalu (np. położenie, powierzchnię, liczbę izb itp.), którego własność będzie wyodrębniona po zakończeniu inwestycji, nie może stanowić podstawy utraty prawa do omawianej ulgi. Tym bardziej, że jak wyjaśniono powyżej, po ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego właściciel tego lokalu ma nadal udział w nieruchomości wspólnej, jako prawo związane z własnością lokalu. Ustanowienie zaś odrębnej własności lokalu nie jest tożsame ze zbyciem udziału we współwłasności. 3. Wydatki na zakup ułamkowego udziału w działce pod budowę ww. budynku mieszczą się w dyspozycji art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji podlegają odliczeniu od dochodu, w ramach limitu obliczonego dla danej inwestycji.
 751. Uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 6/01
  W świetle przepisów § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych, nie jest dopuszczalne dokonywanie - w ciężar kosztów uzyskania przychodów działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których współwłaścicielami (współużytkownikami wieczystymi) w częściach ułamkowych są wspólnicy tejże spółki w sytuacji, w której środki te nie zostały wniesione jako wkład do spółki.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!