Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


wpis do rejestru

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-377/11-4/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1561/10/AP
  W którym momencie, w zakresie budynków spełniających definicję środka trwałego, posadowionych na prawie wieczystego użytkowania, Spółka powinna rozpocząć ich amortyzację? Czy w momencie nabycia prawa, jego przyjęcia do rejestru środków trwałych i rozpoczęcia użytkowania (data umowy), czy też w momencie wpisu Spółki jako użytkownika wieczystego do księgi wieczystej?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1260/10/MO
  W którym momencie, w zakresie budynków spełniających definicję środka trwałego, posadowionych na prawie wieczystego użytkowania, Spółka powinna rozpocząć ich amortyzację? Czy w momencie nabycia prawa, jego przyjęcia do rejestru środków trwałych i rozpoczęcia użytkowania (data umowy), czy też w momencie wpisu Spółki jako użytkownika wieczystego do księgi wieczystej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-676/10/MO
  Czy koszty doradztwa prawnego związanego ze sporządzaniem uchwał organów Spółki oraz wniosku rejestracyjnego do KRS oraz koszty opłaty sądowej związanej z rejestracją w Rejestrze Przedsiębiorców (KRS) stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-921/09-2/MC
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym należy uznać, że dopełnione zostały wszystkie ustawowe wymogi określone w art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, i czy w związku z tym zmiana roku podatkowego jest skuteczna od 1 stycznia 2009 r., a pierwszy po zmianie rok podatkowy trwa od 1 stycznia 2009 r. do 31 maja 2010 r.?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-800/08-5/KS
  Czy Spółka może zaliczyć wydatki wymienione wcześniej w koszty będące kosztami uzyskania przychodu?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-200/08-4/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2008 r. (data wpływu 28.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu wprowadzenia nabytych w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawn ...
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-138/08-2/DS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 21 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy rozpoczęciu działalności gospodarczej w drugiej połowie roku kalendarzowego. -jest nieprawidłowe.W dniu 2 ...
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-109/08-2/DS
  Czy prezentowane stanowisko Spółki, zgodnie z którym: pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy Spółki trwa 13 miesięcy, począwszy od 01.01.2008 r. do 31.01.2009 r., zaś każdy kolejny rok obrotowy i podatkowy będzie trwał 12 miesięcy (i tak np. następny po przejściowym rok obrotowy i podatkowy będzie trwał od 01.02.2009 r. do 31.01.2010 r.) jest prawidłowe?Czy zmiana umowy Spółki, w kontekście powołanych przepisów podatkowych i ustalenia roku podatkowego i obrotowego wywiera skutek z chwilą podjęcia stosownej uchwały, czy jej rejestracji w KRS?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-57/07-2/HS
  Spółka dokonała ponownej zmiany roku podatkowego na okres obejmujący dwanaście kolejnych miesięcy, tj. od 01 czerwca do 31 maja każdego roku. Poprzedni roku podatkowy w przypadku Spółki zakończył się 30.06.2007 r. Spółka określiła więc "rok przejściowy" na okres od 01.07.2007 r. do 31.05.2009 r. (23 miesiące). Spółka zadała następujące pytania: 1. Czy dopuszczalna jest kolejna zmiana roku podatkowego? 2. Jak ustalić długość pierwszego po kolejnej zmianie roku podatkowego?
 11. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/26/07/AG
  dotyczy zwolnienia od podatku świadczeń w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów szkolenia pracowników w formach pozaszkolnych - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
 12. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-6/07/AK
  Czy art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajduje zastosowanie w ten sposób, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania Spółki za rok podatkowy 2006, w którym Spółka połączyła się przez przejęcie spółek przejmowanych, nie uwzględnia się różnicy między kosztami uzyskania przychodów a przychodami, wykazanej w poz. 36 deklaracji CIT-2 spółek przejętych, sporządzonych za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia poprzedzającego połączenie?
 13. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPD-406/20/NO-26/06
  1.Czy wydatki poniesione przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej na wpis do rejestru działalności gospodarczej, rejestrację specjalistycznej praktyki lekarskiej w Lubelskiej ......., zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, zakup pieczątki firmowej stanowią koszty uzyskania przychodu z tej działalności?
 14. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415/1/246/2006
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki cywilnej wydatków poniesionych na : zapłatę podatku od czynności cywilno prawnych, opłaty związane z uzyskaniem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koszty związane z niniejszą interpretacją, opłatę skarbową za potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym i inne opłaty i podatki od zawiązania spółki.
 15. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/21/06
  dotyczy opodatkowania wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością momentu powstania obowiązku podatkowego
 16. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-37/06/MP
  Jeżeli z chwilą zmiany formy prawnej zakończy się rok obrotowy Spółki, w jakim terminie i w jakiej wysokości Spółka powinno dokonać wpłaty z zysku za ostatni okres tego roku obrotowego w sytuacji, gdy nie jest znana data zmiany formy prawnej (czyli data dokonania wpisu do KRS), a więc nie jest znana też data zakończenia roku obrotowego oraz długość ostatniego okresu tego roku?
 17. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/39/06
  Czy poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wydatki na opłatę rejestracyjną VAT-R w kwocie 152 zł oraz opłata w kwocie 100 zł dot. wpisu do działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodu?
 18. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/423-1/51/9/06
  Kiedy (w którym momencie) wydatki związane z utrzymaniem stadniny koni mozna uznać za koszt uzyskania przychodu; czy od daty złożenia wniosku do KRS, czy od wydania postanowienia o wpisie zmian w KRS - rejestrze przedsiębiorców?
 19. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/96/06/JB
  Jakie są kryteria zakwalifikowania danych przychodów do przychodów zwolnionych, fakt fizycznego prowadzenia działalności wymienionej w zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie strefy czy adres figurujący na fakturach dokumentujących te transakcje związany z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego ?
 20. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO ?XV/415/PDOF-212/321/RF/06
  Czy podatnik ma prawo w miesiącu marcu 2006r. zaliczyć do kosztów uzyskania wydatek w kwocie netto ... zł dotyczący zmiany umowy spółki jawnej i zmiany siedziby spółki, która to zmiana została dokonana w formie aktu notarialnego oraz wydatek w kwocie ... zł z tytułu wpisu zmiany umowy spółki w Rejestrze Przedsiębiorców i w kwoce ... zł z tytułu ogłoszenia zmiany umowy spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?
 21. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/443-2/06
  Wnioskodawcy wystąpili z pytaniem, czy mogą dokonywać rozliczeń podatkowych na dotychczasowych zasadach w podatku od towarów i usług - małżonek, który dla wspólnie prowadzonej działalności zarejestrowany jest jako podatnik tego podatku i rozlicza go w całości w oparciu o ewidencje sprzedaży i zakupów VAT?
 22. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NIP-400/1/06
  Czy małżonkowie prowadzący spółkę małżeńską po jej rozdzieleniu na dwa odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, mogą kontynuować działalność gospodarczą na dotychczasowych zasadach w zakresie ewidencji NIP firmy oraz zasad opodatkowania w podatku VAT i podatku dochodowym?
 23. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/12/06
  Czy posiadając dwa odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej możemy nadal prowadzić firmę bez zawiązywania spółki cywilnej?
 24. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4150/IN-18/USŁ-W/06/MM
  Czy małżonkowie posiadający odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej mogą wspólnie prowadzić działalność gospodarczą, prowadząc wspólną księgę przychodów i rozchodów i odprowadzając podatek od połowy uzyskanego dochodu ?
 25. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-122/05/KK
  Czy: 1)przychody uzyskane przed momentem rejestracji w KRS i US Oddziału należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych, 2)koszty związane z uzyskaniem tych przychodów poniesione przed rejestracją w KRS i US Oddziału można zaliczyć do kosztów podatkowych, 3)obowiązek złożenia deklaracji CIT-2 powstał w kwietniu 2005r., tj. w miesiącu, gdy uzyskany został pierwszy przychód, 4)może być naliczana amortyzacja od środków trwałych, które zostały nabyte przez ETS Amsterdam z przeznaczeniem dla Oddziału w Polsce, 5)środki pieniężne przekazywane na finansowanie działalności Oddziału przez ETS Amsterdam nie należy traktować jako przychody do opodatkowania, lecz jako ekwiwalent kapitału założycielskiego i ujmować w rozrachunkach?
 26. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-350-39/05/AJ
  Kiedy powstaje przychód ze zbycia świadectw pochodzenia (nabytych, jak i będących przedmiotem konwersji) - z chwilą wystawienia faktury, nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano wpisu do rejestru świadectw pochodzenia? Świadectwa pochodzenia potwierdzają pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych.
 27. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-362/30/05/MC
  Czy Spółka Akcyjna, przekształcona ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nadal może opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtowej i w kwocie, jaką do czasu przekształcenia płaciła Spółka z o.o.?
 28. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-362/32/05/MC
  Czy w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w S. A. (uchwała o przekształceniu z 12 sierpnia 2005 r.) Spółka powinna złożyć CIT-8, Bilans i Rachunek Wyników Spółki z o.o., wykonane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki z o.o., czy też złożyć zeznanie CIT-8 na koniec przyjętego w Sp. z o.o. okresu obrachunkowego, tj. za: 01.01.2005 r. - 28.02.2006 r.?
 29. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-362/31/05/MC
  Czy Spółka Akcyjna, przekształcona ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nadal może opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtowej i w kwocie, jaką do czasu przekształcenia płaciła Spółka z o.o.?
 30. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/4150/IN-17/USŁ-W/06/MM
  Czy małżonkowie prowadzący wspólnie działalność gospodarczą mogą po 1 stycznia 2006r. zachować dotychczasowy sposób rozliczania dochodów osiąganych z tego przedsiębiorstwa (tzn. obliczać i deklarować podatek dochodowy od osób fizycznych u każdego z małżonków od połowy dochodu osiąganego z prowadzenia tego przedsiębiorstwa), jeżeli nadal będą prowadzić je wspólnie, bez zmiany formy prawnej ?"
 31. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/406/VAT/44/2005
  Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą, posługując się numerem NIP jednego z małżonków. Ich zdaniem mimo, iż ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz obowiązku uzyskania odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej nakazuje, aby małżonkowie prowadzący wspólnie działalność gospodarczą uzyskali odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, nie powoduje to żadnych zmian w rozliczeniach podatkowych.
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/38/05
  ,,Od dwóch lat wraz z mężem prowadzę działalność gospodarczą jako spółką małżeńską. Rozliczamy się z tej działalności na podstawie książki przychodów i rozchodów każdy deklaracją PIT -5 L i jesteśmy płatnikami VAT-u jako. 1 października br. otworzyłam Agencję Usługową. Obie działalności mają ten sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej, pomimo że Agencję Usługową prowadzę tylko na własne nazwisko...... Czy automatycznie z działalności Agencji Usługowej (...) jestem płatnikiem VAT-u?
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US. XVII/415/163/05
  dotyczy określenia podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, co do którego obowiązek podatkowy wynika z przepisów art. 24 ust. 5 pkt 4, art. 17 ust. 1 oraz art. 41 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 34. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/99/05/SG
  Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń i umów o dzieło, na podstawie których ich wykonawcy dokonywali sprzedaży usług telekomunikacyjnych, w okresie od zawiązania spółki do momentu dokonania wpisu do KRS i zgłoszenia rejestracyjnego NIP-2 i VAT-R.
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-72-05
  Jakie są skutki podatkowe rozdzielenia na dwa wpisy w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej wspólnie przez osoby pozostające w związku małżeńskim, zarejestrowanej pierwotnie "na jednym" wpisie, w związku z przepisami wprowadzającymi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej?
 36. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/89/05/SG
  Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę z tytułu najmu, utrzymania sekretariatu, telefonów oraz kurierskich, w okresie od zawiązania spółki do momentu dokonania wpisu do KRS i zgłoszenia rejestracyjnego NIP-2 i VAT -R.
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DP2/423/88/05/JB
  1. możliwości uznania za koszty uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne udokumentowanych, wpisem do KRS dłużnika dokonanym na wniosek innego wierzyciela o umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. 2. momentu zaliczenia w/w wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBO/423-12/05
  -jaką datą należy uznać za rozpoczęcia działalności gospodarczej, w przypadku spółki w organizacji.
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/53/2005/EC
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę w okresie od dnia zawarcia umowy Spółki do czasu zakończenia procesu rejestracji Spółki w Urzędzie Skarbowym będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.
 40. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OR/005-0014/05
  Czy dokonana zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej skutkuje koniecznością złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego (NIP-1)? Czy w przypadku zawiązania w przyszłości spółki cywilnej pomiędzy tymi małżonkami, małżonkowie obowiązani będą złożyć zgłoszenie identyfikacyjnego (NIP-2) w celu otrzymania numeru identyfikacji podatkowej NIP dla spółki cywilnej, jako odrębnego od każdego z małżonków podmiotu?
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/415/45/05
  Czy przychody z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej wspólnie przez małżonków na podstawie odrębnych wpisów de ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP męża, po dokonaniu zmiany wspólnego wpisu należy rozliczać jako przychody dwóch różnych przedsiębiorców ?Czy posiadając dwa odrębne wpisy należy prowadzić firmę w formie spółki cywilnej lub dwóch odrębnych firm?
 42. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/420/714/04/AJ
  Którą datę należy uznać za datę zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przekształconej w sytuacji, gdy spółka akcyjna została wpisana do KRS postanowieniem z dnia 24.09.2004 r. (doręczone 30.09.2004.), a spółka z o.o. została wykreślona z KRS postanowieniem z dnia 05.10.2004 r. (doręczone 14.10.2004.)?
 43. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPII/443-108/2004
  Czy przy zmianie wpisu w KRS (zmiana nazwy Spółki) można dokonywać zakupu, gdzie faktura VAT zawiera stare dane firmy(nazwa i adres)? Czy można dokonać odliczenia podatku VAT z faktury zawierające stare dane firmy?
 44. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-24/04
  Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego:
  - umowa Spółki Sp. z o o. został zawarta 30.03.2004 r.- wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Spółka uzyskała 19.04.2004 r.- w dokumentach rejestracyjnych złożonych w tut. urzędzie tj. na formularzach NIP-2, VAT-R jako datę rozpoczęcia działalności wskazano 01.06.2004 r.- w m-cach kwiecień, maj Spółka ponosiła koszty związane z wynajmem pomieszczenia na siedzibę Spółki oraz inne jak doradztwo prawne i podatkowe.Powyższe oznacza, że :z chwilą zawarcia umowy Spółki z o.o. tj. 30.03.2004 r. powstała, stosownie do przepisów art. 161 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 1037 ze zm.), forma przejściowa W ...
 45. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPDI-415/I/15/JK/04
  Jak powinien określać (oznaczać) siebie podatnik na dowodach księgowych, w przypadku, gdy prowadzi on działalność gospodarczą w 2 różnych zakresach (Indywidualna Praktyka Lekarska, Pracownia Projektów i Nadzoru Budowlanego)?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!