Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


właściwość miejscowa

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-194/10/12-S/PS
  1. Czy możliwe jest zaliczenie przysługującego Wnioskodawcy zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatku od nieruchomości), zobowiązań z tytułu innych należności publicznoprawnych (opłat za korzystanie ze środowiska)? 2. Jeśli tak, w jakim momencie następuje zaliczenie i w jakim momencie wygasają ww. zobowiązania?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/4231-4/12-2/MF
  1.Czy w przypadku, gdy Spółka nie posiada zaległości podatkowych, możliwe jest zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za korzystanie ze środowiska? 2.W którym momencie następuje zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet powyższych zobowiązań? 3.Czy zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań skutkuje wygaśnięciem tych zobowiązań w momencie zaliczenia?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/4230-11/12-2/GG
  Czy nastąpi zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego w związku z tym, że osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w roku 2011 osiągnęła przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów i usług większy niż równowartość 5 mln euro według średniego kursu ogłaszanego przez Bank na koniec roku podatkowego ?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-612/10/12-8/S/IG
  Czy fakt, że komandytariusz w spółce komandytowej jest nierezydentem w rozumieniu prawa dewizowego uzasadnia zmianę właściwości rzeczowej urzędu skarbowego samej spółki komandytowej, a co za tym idzie powoduje obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego o zmianie właściwości przez spółkę komandytową zgodnie z przepisem art. 5a ust. 3 w związku z art. 5 ust. 9b pkt 7 lit c) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 roku o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity Dz. U. 2004, nr 121, poz. 1267)?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-442/12-2/AK
  Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo ubiegania się o zwrot części podatku VAT w związku zakupem okien w Polsce, które zostały przewiezione i zamontowane w domu znajdującym się w Belgii do którego tytuł prawny posiada małżonek Wnioskodawczyni. Zarówno Wnioskodawczyni jak i jej mąż nie posiadają tytułu prawnego do budynku mieszkalnego w rozumieniu polskiej ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) a tylko taki dokument uprawnia do ubiegania się o zwrot części podatku VAT. Z tej właśnie przyczyny stanowisko Wnioskodawczyni, iż przysługuje jej prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT z tytułu zakupu okien w Polsce a zamontowanych w domu znajdującym się w Belgii należało uznać za nieprawidłowe.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-821/11/KB
  wpływ zameldowania Wnioskodawcy na pobyt czasowy na właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-822/11/KB
  wpływ dokonania zmian miejsca zamieszania lub/i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w ewidencji działalności gospodarczej, na określenie właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-477/11-3/MM
  Wnioskodawca uzyskał status podatnika, o którym mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a ustawy w roku 2008, zatem w myśl art. 5a ust. 1 pkt 2 ustawy zmiana właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego nastąpiła w dniu 1 stycznia 2010r. Co istotne w przedmiotowej sprawie to fakt, iż Wnioskodawca w roku 2009r. oraz 2010r. nie osiągnął obrotu o równowartości co najmniej 5 mln euro ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego, w konsekwencji nie należał do kategorii podatników, o którym mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a ustawy. Zatem w myśl obowiązujących przepisów przedmiotowe zawiadomienie o zmianie należy złożyć do dnia 15 października 2011r., a zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego nastąpi z dniem 1 stycznia 2012 roku.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1958/10-2/MR
  Od kiedy nastąpi zmiana właściwości Urzędu Skarbowego, czy z dniem 1 stycznia 2012 r., czy od dnia 1 stycznia 2013 r. (art. 5a ust. 5 ustawy o urzędach i izbach skarbowych)?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-151/11-2/KS
  Czy roczny podatek dochodowy od prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności powinien rozliczyć razem z dochodem z pracy w urzędzie skarbowym, gdzie rozlicza roczny podatek dochodowy z pracy (na podstawie deklaracji w formularzu NIP3), czy też całość dochodów (z pracy i działalności gospodarczej) powinien rozliczyć w urzędzie skarbowym przynależnym siedzibie firmy?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-915/10/MCZ
  Który naczelnik urzędu skarbowego będzie właściwy do przesłania informacji PIT-11 o dochodach uzyskanych przez cudzoziemców zatrudnionych na umowę o pracę?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-914/10/MCZ
  Który naczelnik urzędu skarbowego będzie właściwy do przesłania informacji IFT-1R o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez cudzoziemców wykonujących działalność osobiście?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1064a/10/MN
  Który urząd skarbowy będzie urzędem właściwym do złożenia deklaracji VAT-7 w odniesieniu do rozliczenia Spółki przejmowanej, za okres, w którym doszło do połączenia, oraz który z podmiotów uczestniczących w połączeniu (Spółka przejmująca czy Spółka przejmowana), za jaki okres, w oparciu o jakie dane powinien złożyć i podpisać deklarację VAT-7 w odniesieniu do rozliczenia Spółki przejmowanej?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1443-1064b/10/MN
  Który urząd skarbowy będzie właściwy w przypadku ewentualnych korekt deklaracji VAT-7, składanych po dacie połączenia, w sytuacji w której deklaracje pierwotne zostały złożone przez Spółkę przejmowaną w okresach poprzedzających połączenie oraz jakie dane identyfikacyjne powinny znaleźć się na takich korektach deklaracji, w szczególności czy powinny to być dane identyfikacyjne Spółki przejmującej, czy też dane Spółki przejmowanej?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-986/10-2/JK
  Złożenie zabezpieczenia akcyzowego przez zarejestrowanego wysyłającego.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-486/10-4/IG
  Który urząd skarbowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym 2010r. dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki jawnej prowadzącej działalność: w XXX jest właściwy w zakresie identyfikacji podatkowej i do składnia wszelkich zgłoszeń identyfikacyjnych określonych ustawą o identyfikacji podatkowej?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-636/10-4/ES
  Ustalenie właściwości Urzędu Skarbowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-483/10-4/SM
  Właściwość miejscowa organu w przypadku połączenia spółek przez przejęcie.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-483/10-5/SM
  Właściwość miejscowa organu w przypadku połączenia spółek przez przejęcie.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-436/10-4/JC
  Czy jeśli Wnioskodawczyni będzie jedyna właścicielką mieszkania, w przypadku odpłatnego zbycia mieszkania, zobowiązana będzie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, czy wystarczy tylko złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie, że uzyskane ze zbycia środki Wnioskodawczyni przeznaczy na zakup innego mieszkania? Jeżeli Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy – czy należny jest on od całości uzyskanej kwoty, czy tylko od połowy, której jedyną właścicielką Wnioskodawczyni stałaby się w wyniku rozdzielności i podziału majątku – mieszkania (czyli w roku 2010)? Który miejscowo urząd skarbowy jest właściwy do dokonania rozliczeń/złożenia oświadczenia – właściwy ze względu na położenie nieruchomości, czy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania po sprzedaży mieszkania?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-217/10/ENB
  W którym urzędzie skarbowym Wnioskodawczyni powinna się rozliczać po zmianie miejsca zamieszkania?Czy zachodzi możliwość, że dla części spraw właściwy będzie jeden urząd skarbowy, a dla pozostałych drugi urząd skarbowy?Czy w sytuacji przeprowadzki do Czech lub na Ukrainę, wskazany w interpretacji urząd skarbowy będzie dalej właściwy?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-167/10-3/MM
  Który urząd skarbowy będzie właściwy do złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-3?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-168/10-2/SP
  ustalenie obowiązku podatkowego i właściwości miejscowej organów podatkowych.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1362/09-5/BP
  Właściwość urzędu skarbowego do złożenia deklaracji podatkowej za okres w którym doszło do połączenia spółek.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-153/09-2/TW
  Które urzędy skarbowe/urząd skarbowy są właściwe dla rozliczeń Spółki z tytułu podatku od gier: a) według siedziby organu, który wydał zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych - zgodnie z art. 42b pkt 3 ustawy o grach i zakładach wzajemnych, b) według zasięgu terytorialnego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, zgodnie z siedzibą organu, który wydał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, c) według siedziby Spółki - wyspecjalizowany urząd skarbowy - zgodnie z art. 5 ust. 9a i 9b?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-919/09-4/MS
  w zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-920/09-4/MS
  w zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-979/09-4/MS
  w zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-884/09-4/MS
  w zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-877/09-4/MS
  w zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-876/09-4/MS
  w zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-870/09-4/MS
  W zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-411/09/DK
  Od jakiej daty Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie dla Spółki organem podatkowym właściwym miejscowo rzeczowo między innymi w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego oraz identyfikacji podatkowej, do którego to organu podatkowego Spółka będzie zobowiązana składać deklaracje dotyczące opisanych powyżej zobowiązań podatkowych oraz zgłoszenia aktualizacyjne w zakresie identyfikacji podatkowej?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-562/09-2/MC
  Czy zgodnie z art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) Spółka z tytułu przystąpienia do niej nowego udziałowca, powinna, od roku 2010 rozliczać się w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w Y Urzędzie Skarbowym?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-864/09-3/BD
  Właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-848/09-7/BD
  W którym Urzędzie Skarbowym Wspólnota Mieszkaniowa powinna złożyć wniosek o nadanie nr NIP – w urzędzie zgodnym z adresem położenia nieruchomości, czy w urzędzie zgodnym z adresem firmy zarządzającej?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443/W-19/09-2/TW
  Które organy są dla wnioskodawcy organami podatkowymi właściwymi miejscowo i rzeczowo, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., w zakresie podatku od gier z tytułu gier na automatach o niskich wygranych, urządzanych przez wnioskodawcę na terenie województw: (…)?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-324/09-4/KK
  Który Naczelnik Urzędu Skarbowego na terenie Miasta W jest właściwy dla Spółki do dnia 03 października 2008r. w zakresie podatku od towarów i usług? Który Naczelnik Urzędu Skarbowego na terenie Miasta W jest właściwy dal Spółki do dnia 03 października 2008r. w zakresie identyfikacji podatkowej?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-103/09-2/SM
  zaliczenie zwrotu podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań podatkowych
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-77/09/AW
  Czy zmiana miejsca zameldowania powoduje zmianę właściwości organu podatkowego
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1601/08-2/PW
  1.Czy w ramach obowiązujących w 2004 przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r.. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz obowiązującego formularza NIP-3 w tym czasie powinnam złożyć zgłoszenie aktualizujące NIP-3? A jeśli tak to, w jaki sposób powinnam określić właściwość Urzędu Skarbowego, do którego taki wniosek powinien trafić? Co jeśli po ewentualnym zgłoszeniu zmienię miejsce zamieszkania na inne lub nawet inny kraj niż Wielka Brytania?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1602/08-2/PW
  W przypadku ustania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamieszkania lub pobytu osoby fizycznej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organem właściwym dla złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego, w związku z nowym adresem miejsca zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jest dotychczasowy Naczelnik Urzędu Skarbowego. Odnosząc się do wątpliwości podatnika związanych z kolejnymi zmianami adresu zamieszkania należy stwierdzić, że aktualizacja tych zmian w polskim urzędzie skarbowym uzależniona jest od właściwego rozpoznania faktycznego miejsca pobytu/zamieszkania - ośrodka interesów życiowych podatnika, które to rozpoznanie umożliwia określenie właściwych zasad opodatkowania dochodów na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1196/08/CzP
  "Który urząd skarbowy będzie właściwym do złożenia korekty zeznania podatkowego, jeżeli formularz CIT-8 składany będzie przed zmianą siedziby spółki komandytowo-akcyjnej, oraz który urząd skarbowy będzie właściwym po zmianie tej siedziby?"
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-527/08-2/EK
  Czy mając na uwadze przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe, spółka "X" będzie podmiotem zarządzanym pośrednio przez nierezydenta, o którym mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.)?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-889/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej Xxxxx Yxx, przedstawione we wniosku z dnia 07.05.2008 r. (data wpływu 09.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia właściwego urzędu celnego do którego powinno być złożone zawiadomienie o zmianie danych zawartych we wniosku na zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego -jest prawidłowe.W dniu ...
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-84/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2008 roku (data wpływu 11 lutego 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o izbach i urzędach skarbowych w zakresie uznania Spółki za podmiot określony w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c tej ustawy -jest nieprawidłowe.W dniu 11 lutego 2008 roku zost ...
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-286/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007r. (data wpływu 20 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku rejestracji -jest nieprawidłowe.W dniu 10 września 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...
 48. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/006/14-32/07/MZ/PV-II
  Czy przedmiot umowy sprzedaży pomiędzy N. Sp. z o. o. a Leasingodawcą powinien być traktowany jako nieruchomość, czy też jako przedsiębiorstwo i w konsekwencji czy sprzedaż nieruchomości przez Spółkę podlega podatkowi od towarów i usług.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-34/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 roku (data wpływu 17 września 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o izbach i urzędach skarbowych w zakresie sposobu obliczania wysokości przychodów netto z tytułu sprzedaży wyrobów, towarów i usług w celu ustalenia właściwości organu podatkowego ...
 50. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 1341/07
  Dla celów podatkowych, bez względu na to czy doręczenie faktury pisemnej odpowiada współczesnej technice i elektronice, obowiązujące przepisy ustawy narzuciły określoną formę. Z całą pewnością więc, o ile kontrahent - dostawca towaru lub usługi pragnie odstąpić od ustawowego wymogu określonego w art.106 ust.1 i 86 ust.2 pkt 1 i obniżając koszty administracyjne, korzystać przy przekazie faktur z systemów komputerowych, jest zobligowany uczynić to w trybie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. oraz ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Nie jest możliwe, jak pragnie Spółka, przyjęcie dualizmu - wystawianie dla kontrahenta faktury i pobieranie jej przez zainteresowanego poprzez system elektroniczny, a następnie drukowanie jej przez obie strony na materiałach piśmiennych i traktowanie jej jako dokumentu na piśmie.Wystawienie kontrahentowi faktury poprzez systemy elektroniczne, bez stosowania przepisów regulujących tę materię, powoduje, że wystawione faktury nie są dokumentem wprowadzonym do obrotu prawnego.
 51. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 4218-0011/Int./07
  Sprawa dotyczy ustalenia roku podatkowego podatnika. Postanowienie zostało wydane przez niewłaściwy w sprawie Urząd Skarbowy.
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IM/436-2/07
  Strona zawarła umowę sprzdaży praw majątkowych wynikających z umowy przyrzeczenia sprzedaży lokalu mieszkalnego. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z zawarciem takiej umowy powiniem rozliczyć to dokumentem PCC, czy też jest zwolniony ze składania takiego dokumentu.
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-415/43/06/AG
  pytanie dotyczy: właściwości rzeczowej i miejscowej organu podatkowego w przypadku nie spełniania przez Oddział Kopalni obowiązków płatnika wynikających z art. 38 i 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415/54/2006
  Czy małżonkowie mający różne miejca stałego zamieszkania mogą się wspólnie rozliczyć? Czy jest ograniczenie co do wyboru urzędu skarbowego?
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/49/2006/BR
  Dotyczy wskazania na fakturze VAT wystawionych przez kontrahentów nowego adresu Spółki po zmianie adresu Spółki.
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.V/436-2/2006
  Czy pożyczka udzielona przez osobę fizyczną zamieszkałą na terytorium Niemiec na zakup nieruchomości w Polsce podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPP/27/2006/MS
  dot. ustalenia właściwości miejscowej organu podatkowego dla podatku od towarów i usług
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-268/1/06/GW
  Który urząd skarbowy jest właściwy do złożenia deklaracji VAT-7 za wrzesień 2006r., i który podmiot powinien być wskazany jako podmiot rozliczający (Spółka czy pomiot przejmowany)?
 59. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/415-0199/06
  W którym urzędzie skarbowym podatniczka miałaby obowiązek rozliczania się z podatku dochodowego, jeżeli działalność gospodarczą zarejestrowałaby w Jeleniej Górze, a jej miejscem zamieszkania i zameldowania jest Wałbrzych?
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/22/06/EG
  Gdzie należy zapłacić zryczałtowany podatek od gier w przypadku przeniesienia automatu między województwami w danym miesiącu rozliczeniowym ?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RII-PDP/423-247/P/263/06/KTK/101948
  W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi przepisów prawnych dotyczących ustalenia właściwości organów podatkowych dla jednostki samorządu terytorialnego jaką jest gmina, Wnioskodawca prosi o zajęcie stanowiska czy poniżej przedstawiona interpretacja jest prawidłowa.
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/636/103/2006/SK
  2. Pytania podatnika: a) W sytuacji gdy , X wstąpią we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego , prawa i obowiązki przejmowanych w wyniku połączeń Spółek ,to czy Spółka przejmująca otrzyma należne zwroty podatku VAT wynikające z wcześniejszych deklaracji podatkowych VAT-7 złożonych przez łączące się Spółki? b) Czy właściwym do zwrotu ( przekazania) podatku będzie Urząd Skarbowy właściwy miejscowo dla Spółki przejmującej? c) Który Urząd Skarbowy będzie właściwy do złożenia deklaracji podatkowych VAT-7 Spółek przejmowanych za ostatni okres rozliczeniowy przed ich połączeniem? d) Czy wraz z deklaracjami VAT-7 Spółka przejmująca , bądź też Spółki przejmowane zobowiązane będą do złożenia w Urzędzie Skarbowym jakichkolwiek innych informacji dodatkowych? e) Jak powinna postąpić Spółka przejmująca w przypadku, gdy po dacie połączenia otrzymywać będzie od dostawców faktury/ faktury korygujące wystawione na adres oraz nazwę Spółek przejętych? f) Jak powinna postąpić Spółka przejmująca, kiedy po dacie połączenia otrzymywać będzie dokumenty potwierdzające wywóz towarów w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw dokonanych przed datą połączenia przez Spółki przejęte? g) Który Urząd Skarbowy będzie właściwy do złożenia korekty deklaracji podsumowującej?
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-12788-06-175542-1-123-mk
  W którym urzędzie skarbowym powinna rozliczać podatek od towarów i usług osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lecz nie posiadającą stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju?
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EP/4060-3/06
  Czy zawiadomienie, o którym mowa w art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych, Spółka słusznie złożyła?
 65. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PNI-2/825-23/MSi/06
  Czy możliwe jest zaliczenie zwrotu podatku VAT wykazanego w Drugim Urzędzie Skarbowym na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazanego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku.
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-18/06/MDK
  Czy właściwym miejscowo i rzeczowo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, w sytuacji, kiedy miejscem zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jest Jurata, zaś miejscem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 31 maja 2006r. był wyłącznie Gdańsk, natomiast od dnia 01 czerwca 2006r. będzie zarówno Gdańsk, jak i Jastrzębia Góra?.
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NV/4406-1-19/08/06/MC
  Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w kilku miejscach właściwym organem podatkowym do rozliczeń podatku od towarów i usług jest organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania?
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/70/2006/JZ
  Złożenie deklaracji VAT-7 w sytuacji łączenia się spółek handlowych (sp. z o.o.) - wskazanie właściwego miejscowo urzędu.
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0034/06
  Czy zobowiązania z tytułu podatku do towarów i usług Podatnik nadal będzie zobowiązany rozliczać w II Urzędem Skarbowym w Gdyni na formularzu VAT-7 z racji miejsca położenia nieruchomości? Czy będzie miał prawo do wystawiania faktur VAT za wynajem oraz refakturowania najemcy kosztów zużytej energii elektrycznej i wykorzystania telefonu, niezbędnych najemcy do udokumentowania kosztów, jeśli zaprzestanie działalności?
 70. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/I-418/I-4/06
  Właściwość miejscowa organów podatkowych - art 14e Ordynacji podatkowej
 71. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/I/418/I/5/06
  Właściwość miejscowa organów podatkowych - art 14e Ordynacji podatkowej
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/SL-LI/401/143P/2006
  W którym urzędzie skarbowym powinien złożyć zeznanie podatkowe za rok 2005 po zmianiemiejsca zamieszkania w 2004r. - pobyt służbowy wraz z rodziną za granicą - po zwolnieniu mieszkania służbowego brak miejsca zamieszkania i zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej, jak również czy należy ponownie złożyć formularz aktualizacyjny NIP-3(przy zeznaniu za rok 2004 złożono NIP-3)
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/50/2006
  Czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (deklaracje PIT-5) oraz zeznanie podatkowe za rok 2006 można złożyć w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, z uwagi na fakt tymczasowego zameldowania od miesiąca kwietnia 2006 roku w miejscowości Rabka-Zdrój ?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-13-06/EF
  Pytanie Podatnika dotyczy ustalenia właściwego urzędu skarbowego, do którego należy złożyć zeznanie podatkowe (CIT-8) za rok podatkowy od dnia 01.01.005 r. do dnia 31.12.2005 r.
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDG/415-4/06/11163
  Czy w świetle przedstawionej sytuacji tj. współwłasności nieruchomości, będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do zwrotu części VAT-u, jeżeli tak do jakiego Urzędu Skarbowego ma się zwrócić?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-98/06/ES
  Do jakiego organu właściwego miejscowo i rzeczowo w zakresie zobowiązań podatkowych z tytułu pobierania zaliczek na podatek dochodowy w związku ze zmianą umowy spółki i ustaleniem, iż z dniem 8 marca 2006r siedziba spółki mieści się w Warszawie winna zostać złożona przez spółkę deklaracja za zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4) za miesiące; marzec 2006r oraz kwiecień 2006r.
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-29/III/2006
  Czy można poprawić PIT-37,PIT/D i PIT/O za rok 2001 i do którego Urzędu Skarbowego należałoby go złożyć, czy do tego w którym był składany czy do tego w którym jestem obecnie?
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO2/415-9/06/AW
  Do którego organu podatkowego należy uiszczać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanych przez organ rentowy świadczeń emerytalno - rentowych osobom zamieszkałym za granicą oraz polskich świadczeń emerytalno - rentowych osobom zamieszkałym w Polsce uprawnionym do rent zagranicznych.
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-1/1/06/KG
  Do którego naczelnika urzędu celnego należy kierować zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego, składać deklaracje uproszczone nabycia wewnątrzwspólnotowego, jak też wnioski o zwrot zapłaconej akcyzy w przypadku sprzedaży towarów osobom fizycznym z poza granic Unii Europejskiej (sprzedaż odbywa się w Białymstoku)? XXXXXX ma siedzibę w Warszawie, lecz wszelkich czynności związanych z zakupem, magazynowaniem i sprzedażą towarów (krajową, eksportową, unijną) dokonuje w Białymstoku.
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-3/06/AW
  Który z organów podatkowych jest dla spółki właściwy miejscowo i rzeczowood dnia 2 grudnia 2005r. w zakresie podatku od towarów i usług (...) oraz do którego urzędu skarbowego spółka jest zobowiązana złożyć deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) za IV kwartał 2005r?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/349/2006/MJ
  Dotyczy właściwości urzędu skarbowego dla rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/474/106/05
  Podatnik ma wątpliwości, czy w przedstawionym stanie faktycznym, właściwym miejscowo organem podatkowym z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie dla wnioskodawcy Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego, jako organ właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez Spółkę, czy też Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu jako organ właściwy dla siedziby wnioskodawcy.
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-2/06/MT
  dot. właściwości miejscowej organu podatkowego w związku ze zmianą siedziby Spółki
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-39/2005
  Czy w związku z przekroczeniem przez spółkę z o. o. w roku podatkowym 2004 przychodu netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości ze sprzedaży towarów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego, właściwym do złożenia deklaracji PIT-4 za m-c grudzień 2005 r. oraz odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy będzie wyspecjalizowany urząd skarbowy tj. Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-415/35/AG
  Wniosek dotyczy wypłaty wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2005r. i sporządzenia deklaracji PIT-4 na podstawie art. 31 i 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-543/169/AM/05
  Który urząd skarbowy od miesiąca stycznia 2005 roku jest własciwy dla podatnika miejscowo i rzeczowo w zakresie podatku od towarów i usług ?
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/276/05/MJS
  Wniosek dotyczący sposobu składania deklaracji korygujących VAT - 7 w sytuacji przejęcia Spółki przez inkorporację przez inną Spółkę.
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/415-26/05
  Jakie obowiązują zasady opodatkowania przychodów z najmu współwłasności? Którego ze współwłaścicieli obciąża obowiązek podatkowy? Który urząd skarbowy zawiadamiam o wyborze ryczałtu, jako formy opodatkowania przychodów z najmu? W jakiej wysokości pobiera się ryczałt od przychodów z najmu?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-63/BL/05
  - dotyczy: a. właściwości miejscowej urzędu, b. wskazania podmiotu składającego korekty deklaracji VAT-7 po połączeniu spółek.
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-4b/05/MSM
  Czy wobec zmiany miejsca zamieszkania w okresie pomiędzy datą zawarcia umowy pożyczki a datą zapłaty neleżnej od w/w umowy pożyczki opłaty skarbowej właściwym dla rozliczenia zobowiązania jest organ podatkowy ze względu na obecne miejsce zamieszkania Podatnika?
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-156/93308/05/06
  Podatnik (spółka komandytowa) zmienia adres siedziby co skutkuje zmianą właściwości urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT. Zmiana adresu siedziby następuje z dniem 01.07.2005 r. a zostaje ujawniona w KRS po kilku miesiącach. Z jaką datą nastąpi zmiana właściwości miejscowej urzędu skarbowego?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/REI/4001- 74 /05/WAK
  Podatnik pyta czy w związku ze zmianą adresu siedziby na: ul. x w Warszawie powinien podlegać właściwości Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 34/DD1/415/14/05
  czy w przypadku przeniesienia w roku 2005 miejsca zamieszkania i rezydencji podatkowej do Wielkiej Brytanii będę objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Wielkiej Brytanii i czy wykluczy to konieczność deklarowania w Polsce dochodów osiągniętych za granicą od roku 2005 włącznie, do dnia zmiany rezydencji.
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0083/05/AP
  Jaki organ jest właściwy do złożenia korekt rocznych zeznań podatkowych w przypadku inkorporacji spółek?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415-34/05
  Który urząd skarbowy jest właściwy w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-31/05
  Podatnik zapytuje o właściwość miejscową urzędu skarbowego w przypadku gdy prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką oraz świadczy usługi pomocy prawnej z urzędu.
 97. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/i/4117-10/2005/L
  Jaka jest właściwość miejscowa do złożenia zeznania o wysokości dochodu za rok 2004 podatnika, który wyjechał w ciągu roku do pracy USA?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-23/05
  - dotyczy: miejsca i sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych w 2005 r. zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPBII/415-40/2005
  Czy zeznanie podatkowe, zawierające odliczenia od podatku z tytułu ulgi remontowej, należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca położenia remontowanego budynku mieszkalnego czy właściwym według miejsca zamieszkania podatnika?
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPIV/443-44/05
  Czy właściwym urzędem skarbowym w przypadku wykonywania czynności opodatkowanych w formie kancelarii Radcy Prawnego w Katowicach oraz czynności syndyka w Zawierciu jest Urząd Skarbowy w Sosnowcu, a także czy w razie ukończenia (umorzenia) postępowania upadłościowego, ponownie staje się właściwy Urząd Skarbowy w Katowicach dla rozliczeń z Budżetem Państwa z tytułu podatku od towarów i usług.
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/18/EF/05
  Do którego urzędu skarbowego Spółka będzie zobowiązana złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r.
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/44406/05/26/2005
  Czy w myśl art. 2 pkt 6 oraz art. 15 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r., jeżeli sprzedaż działek gruntowych (w planie zagospodarowania przestrzennego tereny te są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną) zostanie objęta podatkiem VAT, właściwym urzędem skarbowym do poboru tego podatku jest urząd właściwy dla miejsca położenia nieruchomości, czy też urząd właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/1BP/422/Int.8/2005
  Czy w przypadku, gdy siedzibą podmiotu jest Warszawa, a Zarząd Główny znajduje sie i działa na terenie Łodzi, to na dzień 31.12 właściwym był US w Łodzi?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/443/PDOF/112/45/LJ/05
  "Do jakiego organu podatkowego strona ,która jest obywatelem Polski , stale mieszkającym za granicą ale prowadzącym działalność gospodarczą na terenie RP w gminie Wysokie Mazowieckie jest obowiązana składać deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat PIT 4 ,oraz na rachunek bankowy jakiego organu podatkowego Strona , jako płatnik jest zobowiązana wpłacać zaliczki na podatek dochodowy naliczone oraz pobrane od wypłaconych wynagrodzeń pracowników ?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/05
  Który urząd skarbowy jest właściwy w przypadku prowadzenia działalności na terenie całego kraju?
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/24/05/MR
  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2005 r. który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 10.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej właściwości miejscowej oraz stawki podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu uzyskiwanego na terytorium Polski przez zagraniczną osobę prawną jest prawidłowe.W dniu 10.01.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/24/05/MR
  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej właściwości miejscowej oraz stawki podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu uzyskiwanego na terytorium Polski przez zagraniczną osobę prawną jest prawidłowe.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma ...
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-4/05/AD
  Czy podatek dochodowy z działalności gospodarczej zarejestrowanej na własne nazwisko w Polsce, a wykonywanej na terenie Niemiec winien być odprowadzony w Polsce, czy w Niemczech?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-250/3/04
  Jaki organ podatkowy jest właściwy miejscowo do przekazania informacji PIT-8C, w przypadku kiedy Dom Maklerski nie dysponuje numerem identyfikacji podatkowej klienta i nie zna właściwego dla klienta urzędu skarbowego?
 110. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-91/04
  Obowiązkek dokonania rozliczenia rocznego dochodów za 2004 rok w Polsce, od dochodu z zasiłku dla bezrobotnych uzyskiwanego przez osobę, która w trakcie roku zamieszkała za granicą tj. w Anglii.
 111. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/57/04
  Podatniczka posiada miejsce zamieszkania w Polsce (w Łodzi), a w ciągu roku przebywa w Norwegii, gdzie ma prawo stałego pobytu. We wrześniu rozpoczęła działalność gospodarczą usługi remontowo - budowlane i porządkowe z siedzibą w Łodzi. Wszystkie prace związane z działalnością gospodarczą prowadzone są w Norwegii. Podatniczka w Norwegii uzyskuje również dochody ze stosunku pracy. W związku z tym, że podatniczka jest zameldowana na terytorium RP, czy podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce, w tym również od dochodów uzyskanych w Norwegii?
 112. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.PB-2/415/33/2004
  Czy przychody uzyskiwane z wynajmu wczasowiczom lokali krótkotrwałego zakwaterowania mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5 %? Jak należy ewidencjonować przychody z powyższego źródła i określić właściwość urzędu skarbowego?
 113. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II-423/11/04
  Właściwość miejscowa Oddziału Związku, działającego jako stowarzyszenie, w sytuacji gdy Oddział posiada osobowość prawną.
 114. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPPII-443/43/04/MS
  Podatek od towarów i usług.Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o ptu., właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się ze względu na adres siedziby osoby prawnej.Podatek dochodowy. Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. nr 240, poz. 2069 ze zm.) w sprawach podatku dochodowego od osób prawnych właściwy miejscowo jest organ podatkowy według ...
 115. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-33/2004
  Jaka jest właściwość miejscowa do złożenia zeznania o wysokości dochodu za 2004 rok w przypadku, gdy do końca X/04 dochody były otrzymywane w kraju a od XI/04 w Irlandii Północnej?
 116. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-3/423/W/75/JW/2004
  Firma polska w imieniu firmy zagranicznej ( z Czech ) prosi o wyjaśnienie sytuacji podatkowej firmy czeskiej chcącej prowadzić własny magazyn na terenie należącym do firmy polskiej. Czy w związku z powyższym firma czeska winna dokonać rejestracji w Polsce tego typu działalności w formie zakładu? Czy tego typu działalność będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób prawnych? Czy tego typu działalność spełnia wymogi definicji zakładu?
 117. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/005/2-692/MP/04
  Czy oddziały osoby prawnej mogą pełnić funkcję płatnika i gdzie winny składać Pit-4 w pdof?
 118. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III MUS-WP/434/1378/04
  Pytanie dotyczy wskazania właściwego miejscowo organu podatkowego w sytuacji gdy płatnikiem zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych jest oddział osoby prawnej
 119. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1691/04/CIP/04
  Który urząd skarbowy będzie właściwy miejscowo (w zakresie podatku od towarów i usług) jeżeli siedziba firmy znajduje się w Gdyni, a działalność gospodarcza będzie wykonywana na terenach podległych właściwości miejscowej kilku urzędów skarbowych.
 120. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS-CiWD-423-4/04/AO
  Jaka jest właściwość miejscowa organu podatkowego do składania deklaracji oraz dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy oraz kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat z tytułu odsetek lub innych przchodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych przez oddział banku?
 121. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/04
  Jaki organ podatkowy jest właściwy dla podatnika, będącego osobą fizyczną, który tylko wynajmuje lokale mieszkalne i użytkowe znajdujące się na terenie Namysłówa, a w 2004 r. zmienił miejsce zameldowania na adres we Wrocławiu ?
 122. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/005/1/2004
  Strona jest podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym, posiadającym otwarty obowiązek podatkowy w tutejszym organie. W dniu 20 maja br. przeniosła zakład do miejscowości (….. ), gdzie znajduje się obecnie siedziba firmy. Dopełniono formalności dokonania zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza jest wykonywana w (…… ) (właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim) oraz w (……) (właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew). Strona przewiduje również osiągniecie w przyszłości przychodów z najmu lokalu użytkowego położonego w (…….) (właściwość Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna). Adres zamieszkania podatnika pozostał niezmieniony i znajduje się na terenie właściwości tutejszego organu. W przedstawionym stanie faktycznym wątpliwość podatnika dotyczy właściwości organu podatkowego dla rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w razie wystąpienia przesłanek uzasadniających zmianę właściwości organu podatkowego.
 123. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV-436/1/04
  Przedmiotem spadku po zmarłych rodzicach jest zabudowana nieruchomość. W jakiej wysokości należy uiścić podatek od spadku w przypadku, gdy udział w przedmiotowej nieruchomości będzie sprzedany innemu spadkobiercy ? W jakim terminie po przeprowadzeniu sprawy spadkowej należy uiścić ww. podatek ?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!