Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


uzyskanie przychodów

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-706/12/AK
  1. Czy jedynymi przychodami Wnioskodawcy jako akcjonariusza SKA w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które uzyska On z tytułu uczestnictwa w SKA, będą dywidendy bądź zaliczki na dywidendy i przychody te stanowiłyby przychody ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, na podstawie art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF oraz czy będzie on zobowiązany odprowadzać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy z tytułu bieżących przychodów i kosztów wykazywanych przez SKA? 2. Co będzie podstawą opodatkowania przychodów w postaci dywidendy uzyskanej od SKA i czy przychody te będą mogły być opodatkowane przez Wnioskodawcę według metody liniowej określonej w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-487/12-2/AM
  Czy w przypadku przekazywania z opóźnieniem do zewnętrznego podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe potwierdzenia dokonania przelewu z tytułu składek na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Związek Dealerów Samochodów zasadne jest zakładanie przez podmiot prowadzący księgi rachunkowe, że zapłata składki nastąpiła w momencie przedstawienia potwierdzenia i przyjmowania tego momentu jako momentu powstania kosztu uzyskania przychodu z tytułu odprowadzenia składki na ubezpieczenia społeczne?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-493/12/ENB
  Moment uzyskania przychodu ze stosunku pracy.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-370/12-2/IF
  Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności, staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu. Jeżeli uchwałą walnego zgromadzenia zostanie podjęta decyzja o wypłacie zaliczkowej dywidendy, wówczas, przychód akcjonariusza staje się jego przychodem należnym, w tym samym momencie, co przy ustaleniu przychodu akcjonariusza z tytułu dywidendy, tj. z datą podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień zaliczki na poczet dywidendy – w tym dniu. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy bądź zaliczki na poczet dywidendy, albo jeżeli określony został dzień dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy (w razie jego określenia) – w tym dniu.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-372/12-2/IF
  przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności, staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu,jeżeli uchwałą walnego zgromadzenia zostanie podjęta decyzja o wypłacie zaliczkowej dywidendy, wówczas, przychód akcjonariusza staje się jego przychodem należnym, w tym samym momencie, co przy ustaleniu przychodu akcjonariusza z tytułu dywidendy, tj. z datą podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, albo – jeżeli określony został dzień zaliczki na poczet dywidendy – w tym dniu.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1193/11/MO
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka powinna zaliczać do przychodu 1/15 zapłaconego czynszu inicjalnego po upływie każdorazowego dwunastomiesięcznego okresu trwania umowy?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-160/11-4/EK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowej kwalifikacji otrzymanych przez Spółkę środków finansowych.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-/143/11-4/JS
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1004/10-2/AK
  Czy realizacja prawa do wypłaty kwoty rozliczenia w ramach Planu zorganizowanego przez zagraniczną spółkę, stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust.1 pkt 10 UPDOF?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-354b/10/DK
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odsetki płacone/otrzymywane przez Wnioskodawcę jako uczestnika z tytułu uczestnictwa w systemie cash poolingu będą stanowiły odpowiednio jego koszty uzyskania przychodów albo przychody podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych na zasadzie kasowej, czyli w momencie obciążenia/uznania Rachunku Bieżącego uczestnika?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-407/10-4/MK
  obowiązek podatkowy w Polsce z tytułu uzyskiwania przychodów z kapitałów pieniężnych na polskiej giełdzie, przez rezydenta podatkowego Wielkiej Brytanii
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-225a/10/DK
  W którym momencie powstanie po stronie Spółki przychód z tytułu zapłaty na jej rzecz różnicy w cenie pomiędzy kontraktem pierwotnym a kontraktem odwrotnym (schemat pierwszy) lub kary umownej (schemat drugi)?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-362/10/MM
  Czy urząd skarbowy postępuje prawidłowo, żądając od Wnioskodawczyni zapłaty podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-361/10/MM
  Czy w stosunku do Wnioskodawcy znajduje zastosowanie zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) oraz z art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-268/10-6/EC
  w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej (prawa użytkowania wieczystego gruntu) dochodem będzie różnica między przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli natomiast przedmiotem aportu będą nieruchomości zabudowane, dochodem z ich odpłatnego zbycia będzie różnica między przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-185/10-2/JS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-83/10/WM
  W jakiej dacie powstaje przychód z tytułu przyznanych przez dostawców premii/bonusów pieniężnych, tj. czy przyznane premie/bonusy pieniężne są prawidłowo ujmowane do przychodów okresu, w którym dokonane były zakupy towarów zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-52/10-2/KS
  określenie momentu powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-15/10-4/MT
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w wyniku kradzieży oraz dewastacji instalacji
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/033/75/KWW/09/PK-808
  4. Czy koszty waloryzacji kaucji najemców lokali mieszkalnych możemy zaliczyć do kosztów z gospodarki zasobem mieszkaniowym? 5. Czy koszty z tytułu aktualizacji należności od najemców lokali mieszkalnych można zaliczyć do kosztów z gospodarki zasobem mieszkaniowym? 6. Czy odsetki od kredytów K.F.M. są kosztem z gospodarki zasobem mieszkaniowym?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-792/09/MM
  Czy dokonując bezgotówkowej zamialy lokali, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego powstaje zobowiązanie do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-868/09-4/EK
  Czy Instytut prawidłowo ujmuje powstanie przychodu czyli moment otrzymania decyzji z Ministerstwa o rozliczeniu umowy o realizację projektu badawczego?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-768/09-2/GC
  Zaliczenia do przychodów zwróconego podatku od towarów i usług na podstawie dokonanej korekty deklaracji VAT-7.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-924/09-2/IM
  W którym miesiącu w przedstawionej sytuacji powstał przychód podatkowy w podatku dochodowym?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-408/09/DK
  Jaka jest data powstania przychodu z tytułu dzierżawy gruntu i budynków gospodarczych na cele rolne?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-694/09/JG
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku można pomniejszyć o kwotę spłaconego kredytu zaciągniętego przez spadkodawcę?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-412/09-4/MK
  Czy w wymienionym wyżej stanie faktycznym otrzymana przez wystawcę premia powinna być zaliczona jako przychód wystawcy w 2008 r., jako że przychodami w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych są pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, zgodnie z art. 11 ust. 1 updof, czy powinna być zaliczona do przychodu w roku 2009, jako że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 10 pdpkt 1b przychody powstają w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych? Kiedy w tej sytuacji powstanie dla nabywcy opcji koszt uzyskania przychodu w roku 2008, czy w roku 2009?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-527b/09/TK
  Czy za datę powstania przychodu można uznać datę wykonania raportu i wystawienia faktury przez towarzystwa ubezpieczeniowe?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-527a/09/TK
  Czy za datę powstania przychodu można uznać datę wykonania raportu i wystawienia faktury przez towarzystwa ubezpieczeniowe ?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-414/09-3/AJ
  PIT - dot. uzyskanie przychodu z tytułu uczestnictwa lekarzy i pielęgniarek w organizowanych przez Spółkę spotkaniach marketingowych i promocyjnych, połączonych z możliwością sprawdzenia produktu.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-308/09/MM
  Kiedy powstaje przychód ze sprzedaży akcji, czy w momencie realizacji transakcji, czy w momencie faktycznego rozliczenia?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1352/08-4/EC
  Czy mogę zostać zwolniona z zapłacenia kwoty 430 złotych podatku od zakupionych produktów ze środków bezzwrotnego grantu na założenie pierwszej działalności gospodarczej,w programie "Nowe kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet"?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1579/08-4/MG
  Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko, że zgodnie z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku dokonywania przez bank prowadzący rachunek bankowy Wnioskodawcy księgowań kwot należnych z tytułu zbycia instrumentów finansowych/papierów wartościowych, wyliczenie wartości przychodu uzyskanego ze sprzedaży instrumentów finansowych/papierów wartościowych w złotych polskich powinno nastąpić w dacie waluty (tj. w dacie, w której ostatecznie zaksięgowano właściwą kwotę należną ze sprzedaży instrumentów finansowych/papierów wartościowych), zaś kursem przeliczenia na złote polskie powinien być średni kurs NBP z tej daty?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-788/08/HD
  Czy w związku z otrzymaniem od zamawiającego projekt budowlany zaliczek na podstawie wystawionych faktur VAT np. w miesiącach lipcu i wrześniu oraz wystawieniu końcowej faktury VAT w miesiącu październiku, dotyczącej realizacji tego projektu, powoduje powstanie przychodu do opodatkowania w miesiącu październiku, czy też w poszczególnych miesiącach?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-5/08/NG
  Czy wnioskodawcę obejmuje zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego 10% od wartości mieszkania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy sprzedaży mieszkania w zamian za uzyskanie prawa najmu lokalu mieszkalnego komunalnego zajmowanego przez osobę kupującą?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-716/08/DP
  Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, iż dzień podpisania aktu notarialnego, przenoszącego własność lokalu na kupującego, jest datą powstania przychodu podatku w dochodowym od osób fizycznych?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-717/08/DP
  Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, iż dzień podpisania aktu notarialnego, przenoszącego własność lokalu na kupującego, jest datą powstania przychodu podatku w dochodowym od osób fizycznych?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-715/08/DP
  Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, iż dzień podpisania aktu notarialnego, przenoszącego własność lokalu na kupującego, jest datą powstania przychodu podatku w dochodowym od osób fizycznych?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1215/08-7/MG
  PIT - dot. uzyskanie przychodu z tytułu uczestnictwa lekarzy i pielęgniarek w organizowanych przez Spółkę spotkaniach marketingowych i promocyjnych, połączonych z możliwością sprawdzenia produktu,
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-493/08-2/TW
  1. Która kolejność transakcji na rachunku maklerskim jest prawidłowa do naliczenia podatku od zysków kapitałowych, rzeczywista czy też kolejność po rozliczeniu transakcji przez KDPW tj. D+3? 2. Czy transakcje zawarte w ostatnich trzech dniach roku kalendarzowego mają być rozliczone w zeznaniu podatkowym w tym samym roku, czy też w następnym?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-483/08/HD
  Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, iż dzień podpisania aktu notarialnego, przenoszącego własność lokalu na kupującego, jest datą powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-372/08-4/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 03 czerwca 2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z nieodpłatnego świadczenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych -jest prawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. zost ...
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-745/08-4/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25.06.2008 r. (data wpływu 27.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny -jest nieprawidłowe.W dniu 27.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-372/08/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 1 lipca 2008 r.), uzupełnionego w dniach 11 i 22 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczania przychodów, kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, strat oraz ul ...
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-854/08/CJS (KAN-4602/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 05 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej z firmą deweloper ...
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-267c/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 roku (data wpływu 5 maja 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku tonażowego w zakresie podlegania opodatkowaniu ww. podatkiem dochodów uzyskanych z tytułu umowy The Agency Agreement oraz momentu powstania przychodu z tego tytułu -jest prawidłowe.W dniu 5 ...
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-833/08/CJS (KAN-4445/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 30 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W ...
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-257/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu uzyskania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-616/08/CJS (KAN-3235/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 28 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 28 marca 2008 ...
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-256/08/KB (KAN-3021/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G., przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 21 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 21 marca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. w ...
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-314/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2008 r., (data wpływu 18.02.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uzyskanego przychodu -jest prawidłowe.W dniu 18.02.2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku do ...
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-118/08-2/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 05.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych -jest nieprawidłowe.W dniu 05 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-38/08-4/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2008 r. (data wpływu 11 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie potrącania kosztów w czasie oraz opodatkowania dochodów uzyskiwanych z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej uzupełnionym pismem z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 15 ...
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-15/08-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości i daty powstania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-618/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność w 2007 r., nabytego w 2005 r. -jest prawidłowe.W dniu 27.12.2007 r. został złożony ww. wni ...
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-27/08-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2007 r. (data wpływu 17.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikowania uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów do przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz pozostałej działalności -jest nieprawidłowe.W dniu 17.12.2007 ...
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-26/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 roku (data wpływu 15 stycznia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do przychodów podatkowych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości - jest p ...
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-215/07-2/IM
  Czy prawidłowe jest postępowanie, że za dzień sprzedaży i wykonania usługi przyjęty jest dzień określony w umowie tj. dzień zestawień prowizyjnych będących potwierdzeniem odbioru usług?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-270/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05 października 2007 r. (data wpływu 09 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem liniowym oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży akcji -jest prawidłowe.W dniu 09 października 2007 r. został złożony ww. wnio ...
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-112/07-3/GM
  Możliwość wyboru opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-112/07-4/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.), uzupełnionym w dniu 3 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 1 październ ...
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-112/07-5/GM
  Możliwość wyboru opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-90/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - M. - Spółka Komandytowa przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu uzyskania przychodu ze sprzedaży lokali w budowanym budynku -jest prawidłowe.W dniu 1 ...
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-81/07-3/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. I. przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.), uzupełnionym w dniu 6 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodów- jest prawidłowe.W dniu 10 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-72/07-6/IM
  Firma zajmująca się produkcją elementów z tworzyw sztucznych (na formach wtryskowych) jest pośrednikiem w produkcji ww. form między A. (zleceniodawca wyprodukowania form) a wykonawcą zwraca się z zapytaniem jak prawidłowo należy zaksięgować otrzymane faktury za wykonane formy oraz wystawiane faktury dla firmy A. oraz jak należy traktować faktury zaliczkowe.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-39/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 roku (data wpływu 19 września 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością stanowiącego odrębną nieruchomość budynku ...
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-27/07-2/MS
  NTERPRETACIA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U.Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2007r. (data wpływu 25.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie gadżetów opatrzonych logo firmy, przekazywanych obecnym lub potencjalnym klientom, jako wydatki ...
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/423-114/07
  1. Wspólnota Mieszkaniowa wnosi o zdefiniowanie pojęcia "dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi" oraz o udzielenie odpowiedzi czy Wspólnota uzyskuje przychodyz następujących tytułów: a. wynajmu części wspólnej (strychu) na cele mieszkaniowe, b. wpłat właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu zaliczki na poczet kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości, c. wpłat właścicieli lokali z tytułu zaliczki na poczet kosztów dostawy do lokali wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych, których to obowiązek zakupu przez wspólnotę wynika z braku technicznych możliwości zakupu tych usług przez poszczególnych właścicieli lokali, d. odsetek ustawowych od nieterminowo wnoszonych opłat, odszkodowań uzyskanych od wpłat właścicieli na wyodrębniony fundusz remontowy.
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.III/423-1/5/10/07
  1. Czy rozliczenia kosztów eksploatacji podstawowej można dokonać strukturą przychodów objętych podatkiem do przychodów łącznych (opodatkowanych i zwolnionych) celem ustalenia kosztów uzyskania przychodów na poszczególne źródła: podlegające opodatkowaniu i zwolnione z podatku,2. Czy koszty i przychody związane z lokalami mieszkalnymi oraz dochody opodatkowane np. odsetki powinny być przyjmowane do rozliczenia strukturą.
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/1/415/67/07
  Czy zaliczki otrzymane w związku ze świadczeniem usług turystycznych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-28/07/1/33/40825/2007
  Jaki jest moment uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za usługi dystrybucyjne świadczone przez spółkę jawną na rzecz partnera handlowego?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-75/07/61972
  Czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejącego udziału pokrytego wkładem niepieniężnym skutkuje zastosowaniem dla udziałowca przepisów art. 12 ust. 1 pkt 7 oraz art. 15 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-28/07
  Czy w prowadzonej działalności gospodarczej mogą nieodpłatnie pomagać rodzice?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/155/07/JB
  Czy zwolnienie podatnika z ponoszenia odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania przedsiębiorstwa wnoszonego aportem i przejęte przez innego podatnika spowoduje powstanie przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/174/07/JB
  Pytanie dotyczy daty powstania przychodów oraz odpowiednich kosztów uzyskania przychodów zarządcy grupy instalacji w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784 ze zm.) z tytułu transakcji sprzedaży na rzecz innych podmiotów tworzących grupę uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji w świetle art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P3/415-19/07
  Czy przychód uzyskany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA/415-5/07
  Pytanie podatnika dotyczy określania momentu (daty) ujęcia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w księgach rachunkowych w 2007 roku, w sytuacji, gdy: - wydanie towaru wraz z fakturą VAT następuje przed zapłatą za towar, - uregulowanie należności będącej przedpłatą na poczet dostawy towaru następuje przed wydaniem towaru, - zapłata za towar następuje w ostatnim dniu miesiąca a przesyłka (towar wraz z dokumentem sprzedaży) zostaje nadana w pierwszym dniu kolejnego miesiąca.
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII/415-11/07
  Czy sprzedając mieszkanie, w którym podatnik mieszka i jest zameldowany na pobyt stały od 1992r., a które zostało wykupione na własność dopiero w 2007r. można skorzystać ze zwolnienia z podatku tj. z ulgi meldunkowej?
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-10/07
  Czy uzyskiwane przychody z czesnego płaconego przez rodziców uczniów prywatnej szkoły winny być księgowane w dacie ich faktycznej wpłaty?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1422/POI/415/1/07/MZ
  Czy prawidłowym jest odliczenie od przychodów uzyskanych ze sprzedaży działek budowlanych, kosztów tzw. renty planistycznej, w przypadku wydania przez właściwy organ decyzji ustalającej wysokość tej opłaty.
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-12/07/15809
  Dotyczy rozliczenia w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów transakcji konwersji posiadanych wierzytelności tytułem pożyczki, odsetek od pożyczki i należności z tytułu kar umownych na akcje dłużnika?
 82. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-II/415-0248/06/SK
  Czy dofinansowanie do kosztów poniesionych przez użytkownika (osoba fizyczna), związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, stanowi przychód wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu? Czy wypłacający ma obowiązek sporządzić informację o wysokości przychodu?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-1-349/07/ZDB
  Czy jest obowiązek płatnika do poboru podatku dochodowego "u źródła" z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu w celu dalszej odsprzedaży konkretnych egzemplarzy programu komputerowego wraz z licencją na ich używanie od zagranicznych przedsiębiorców m. in. z USA, Holandii, W. Brytanii i Szwajcarii. w przypadku gdy licencja na używanie zezwala wyłącznie na korzystanie z programu zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem i nie obejmuje udzielenia odbiorcom praw do jakichkolwiek własności intelektualnych (m. in. kopiowania, powielania, modyfikowania i publicznego rozpowszechniania) ?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/429/17/07
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży powinien być zaliczony do przychodów z działalności gospodarczej, co będzie kosztem uzyskania przychodu oraz czy w przypadku wyboru opodatkowania dochodów podatkiem liniowym stawka tego podatku będzie miała zastosowanie do dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości ?
 85. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 4013/06
  Termin określony w art. 14b § 3 i 4 Ordynacji podatkowej nie jest terminem do wydania postanowienia. Jest natomiast terminem, po upływie którego organ ten jest związany stanowiskiem wnioskodawcy. Postanowienie w sprawie udzielenia interpretacji, o którym stanowi art. 14b § 3, powinno być wydane w terminie ogólnym, określonym w art. 139, nie zaś w terminie 3, a nawet 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Przepisy art. 14b § 3 i 4 stanowią bowiem o skutkach niewydania interpretacji w ciągu 3 lub 4 miesięcy, co nie oznacza określenia terminu na udzielenie interpretacji.Do załatwienia wniosku o wydanie interpretacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 169 § 1 i 2 i art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej (art. 14a § 5). Zgodnie z art. 14a § 5 termin powstania "milczącej akceptacji", o którym mowa w art. 14b § 3 nie ma zastosowania, gdy wniosek o wydanie interpretacji nie zawierał wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy w sprawie, a wnioskodawca nie uzupełnił go na wezwanie organu w wyznaczonym terminie. Uchylenie postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania na podstawie art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej zniosło bowiem postępowanie przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, który obowiązany był do ponownego dokonania wezwania ze wskazaniem okoliczności, które wymagaj ą wyjaśnienia ze strony wnioskodawcy. Warunkiem niepowstania "milczącej interpretacji" jest zakończenie postępowania przed organem I instancji w terminie określonym w 14b § 3 i § 4, poprzez wydanie konstytutywnego postanowienia udzielającego interpretacji, ewentualnie postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/423-2/06/07
  Pytanie dotyczy opodatkowania dochodów stowarzyszenia, które prowadzi niegospodarczą działalność statutową, uzyskując przychody ze składek członkowskich oraz darowizn. Stowarzyszenie ubiega się o status organizacji pożytku publicznego. Zdaniem stowarzyszenia uzyskiwane dochody będą wolne od podatku dochodowego.
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/73/06/JSz
  Jak powinno prawidłowo przebiegać fakturowanie sprzedaży usług najmu, sporządzanie deklaracji VAT oraz rozliczenie przychodu do podatku dochodowego na dwóch współwłaścicieli ?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446.PDII/005/1/GC/07
  Czy w wypadku zmiany umowy użytkowania wieczystego poprzez nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy właściciela nieruchomości , wydzielonej w celu umożliwienia bezpośredniego dostępu do boiska - działki, rodzi obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-20/06
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do określenia limitu obrotów, którego przekroczenie powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-32/06/MW
  Czy różnica wynikająca ze sprzedaży akcji pomiędzy ceną rynkową a odpłatnością ponoszoną przez podatnika jest przychodem, który stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia posiadanych akcji?
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-60-320/06/ZDB
  Czy otrzymane dofinansowanie ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu korzysta ze zwolnienia z pod. doch. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), a wydatki związane z realizacją projektów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 56 cytowanej ustawy ?
 92. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPB.10-415-231/06
  1. Czy przychody uzyskiwane z tytułu umowy o świadczenie przez podatnika usług na rzecz spółki francuskiej są przychodami z działalności gospodarczej i powinny być wykazywane odpowiednio w PIT-5L i PIT-36L łącznie z przychodami osiąganymi z tytułu sprzedaży detalicznej? 2. Czy obowiązującą ewidencją zdarzeń wymienionych w powyższym pytaniu jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, czy też księga handlowa? 3. Czy bezpłatne korzystanie z pomieszczeń udostępnionych przez spółkę francuską podlega opodatkowaniu i w jakiej formie?
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-252/312/06/MK
  Czy kompensata jest płatnością za faktury, więc powstają dodatnie lub ujemne różnice kursowe, będące kosztem lub przychodem podatkowym? Spółka współpracuje z zagranicznymi firmami, którym sprzedaje towar, jak też kupuje towar i usługi. W związku z tym posiada zobowiązania, należności i środki własne w walucie obcej. Spółka dokonuje kompensat rozrachunków z firmami, od których zarówno kupuje, jak i sprzedaje towary.
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-367/456/JB/06
  Czy sprzedaż udziałów bez wynagrodzenia spółce -córce w celu pokrycia przez nią straty bilansowej, poprzez umorzenie w/w udziałów spowoduje przychód podatkowy po stronie udziałowca zbywającego te udziały ?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/26/06/AT
  Czy koszty udziału przyszłego pracownika w szkoleniu (koszty przejazdu, wyżywienia, noclegów, wykładów itp.) są dla niego przychodem podlegającym opodatkowaniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/30/2006
  Spółka jawna której współwłaścicielem jest podatnik jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości gruntowej i właścicielem znajdujących się na niej budynków. Wspólnicy spółki jawnej zamierzają wydzielić geodezyjnie część nieruchomości i wnieść ją tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w zamian za co obejmie nowo utworzone udziały. Czy w wyniku objęcia udziałów w Spółce z o.o. w zamian za nieruchomość wniesioną aportem powstanie przychód?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/26/06
  Czy podatnik uzyskał przychód ze sprzedaży utraconych w trakcie transportu wyrobów, jeżeli nie doszło do realizacji dostawy?
 98. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/222/05
  Sposób opodatkowania przychodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w budynku mieszkalnym stanowiacym współwłasność małżeńską, będacycm środkiem trwałym w działalnosci gospodarczej prowadzonej przez jednego z małżonków.
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-297/427/BDŚ/06
  1) Czy postępuje Pan prawidłowo zaliczając odpowiednio do przychodów finansowych opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych (różnice kursowe dodatnie) oraz do kosztów uzyskania przychodu (różnice kursowe ujemne) różnice kursowe, które powstają w związku z odsprzedażą dla banków walut obcych zgromadzonych na Pana rachunkach walutowych, a które to waluty zostały uzyskane przez Pana ze sprzedaży towarów handlowych na eksport, które to różnice kursowe są ewidencjonowane w kol. 8 podatkowej księgi przychodów na podstawie noty księgowej sporządzanej raz na miesiąc, w której to nocie są uwidaczniane dane odnośnie przychodów z tytułu różnic kursowych na rachunkach walutowych, ustalone na podstawie dodatkowej ewidencji, a które to różnice są ewidencjonowane w kol. 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?2) Czy postępuje Pan prawidłowo nie zaliczając odpowiednio do przychodów finansowych opodatkowanych podatkiem dochodowym odo osób fizycznych (różnice kursowe dodatnie) oraz kosztów uzyskania przychodu (różnice kursowe ujemne) różnice kursowe, które powstają w związku z odsprzedażą dla kantorów wymiany, walut obcych zgromadzonych na Pana rachunkach bankowych, a które to waluty są kantorom sprzedawane bezpośrednio z rachunku walutowego lub też pobierane gotówką do kasy, a następnie odsprzedawane dla kantoru jako gotówka posiadana przez Pana w kasie?
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-116/CIT/06
  Czy wpłaty otrzymane przez Oddział spółki zagranicznej w Polsce od zagranicznej jednostki macierzystej na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Oddziału są wolne od podatku dochodowego?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-26-2/GC/2006
  Czy przydział uprawnień do emisji gazów cieplarnianych prowadzi do powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-40/06
  Czy podlega opodatkowaniu przychód uzyskany z tytułu:- umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych (np. w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od posiadania psa) oraz odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną,- przyznania 50 % bonifikaty w opłatach rocznych użytkownikom wieczystym gruntu,- przyznania bonifikaty przy nabyciu lokali przez ich najemców,- umorzenia czynszu dzierżawcom gruntu?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DG I/415/28/268/06/RN
  Czy dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej w przedstawionym stanie faktycznym mogą być opodatkowane podatkiem liniowym?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA/415-8/06
  Czy wypłaty dokonane z rachunku walutowego firmy na cele nie związane z działalnością gospodarczą, w szczególności tytułem należnego zysku, są źródłem powstania różnic kursowych korygujących wysokość przychodów i kosztów uzyskania przychodów, do których mają zastosowanie przepisy art. 14 ust. 1b i art. 22 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-97-191/06/AJ
  Czy uprzednio zaliczone do przychodów skapitalizowane, lecz nie otrzymane odsetki są kosztem uzyskania przychodów w dacie ich umorzenia w 2005 r.? Zgodnie z umowami zawartymi od 30 listopada 2002 r. do 31 grudnia 2005 r. Podatnik udzielił pożyczek Spółce X. Stosownie do tych umów odsetki od pożyczek podlegały corocznej kapitalizacji.
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-97-192/06/AJ
  Jak rozliczyć przychody i koszty ich uzyskania w związku z uznaniem wyrokiem Sądu Arbitrażowego umowy między Podatnikiem a Gminą dotyczącej rozbudowy szkoły za nieważną i przyznaniem Spółce prawa do roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przez Gminę w związku z uzyskaną korzyścią majątkową w postaci rozbudowy szkoły?
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-121-184/06/AJ
  Spółka wnosi o wyjaśnienie: 1) art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kwestii sposobu ustalania wyniku na sprzedaży wierzytelności własnych, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat z tego tytułu oraz sposobu wykazania tych strat w deklaracji podatkowej; 2) art. 12 ust. 4 pkt 2 w kwestii sposobu traktowania naliczonych odsetek w przypadku zbycia wierzytelności z ich tytułu.
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/22/06
  Czy wypłacony w dniu 09.01.2006r. przez byłego pracodawcę ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za zaległe lata jest przychodem 2006r. i czy pracodawca winien wystawić PIT-11 za 2006r. ?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-28/06/BC
  Czy płacone przez najemcę opłaty eksploatacyjne za media w wynajmowanym lokalu mieszkalnym stanowić będą przychód ?
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DFP.2/41-406/11-13/06
  Czy wykonując usługi poza terytorium RP w zakresie remontu, przebudowy oraz konserwacji statków wyłącznie na rzecz jednego podmiotu gospodarczego, tj. armatora szwedzkiego, uzyskane przychody z tego rodzaju działalności można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%?
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-45/06/39446
  Czy w przedstawionym we wniosku stanie fatycznym Spółka ma obowiązek zaliczyć do przychodów 2004 r. kwotę wynikającą z faktury VAT wystawionej przez Spółkę 31.12.2005 r. oraz czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę wynikającą z fatury wystawionej dla Spółki w dniu 31.12.2005 r., a jeśli tak, czy są to koszty uzysknia przychodu roku 2004, czy roku 2005?
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA/415-6/06/1
  Kwalifikacja przychodów z działalności gospodarczej spółki cywilnej, przychodu otrzymanego od Skarbu Państwa w związku z ustanowieniem podatnika z urzędu pełnomocnikiem procesowym.
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-4/415-1/06
  Czy częściowa refundacja otrzymana z Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach umowy o prace interwencyjne na tworzenie nowych miejsc pracy nie stanowi przychodu i jest wolna z opodatkowania przy działalności prowadzonej w formie ryczałtu ewidencjonowanego ?
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA/415-3/06
  Pytanie dotyczy wystąpienia, po stronie właściciela mieszkania, przychodu z tytułu ponoszonych przez biorącego zwykłych kosztów utrzymania użyczonego lokalu (tj. opłat na rzecz wspólnoty i za dostarczane do mieszkania media), a tym samym obowiązku wykazywania ww. kwot w zeznaniu podatkowym.
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-128/05/KK
  Czy umorzenie udziałów w celu wyrównania bilansu spółki stanowi przychód podatkowy.
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423/80P/67/06/IL
  Czy kwota wypłacanego przez Cesjonariusza na rzecz Spółki wynagrodzenia stanowi dla Spółki przychód?
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-36/89/06/MC
  Spółka posiada rachunek dewizowy, na którym bank na koniec miesiąca dolicza odsetki od posiadanych środków, a w ciągu miesiąca pobiera prowizje bankowe za zrealizowane przelewy. Po jakim kursie przeliczyć odsetki i prowizje bankowe dla celów podatkowych i bilansowych? Czy te operacje są jednocześnie przychodem i zapłatą należności (odsetki) oraz kosztem i zapłatą zobowiązań (prowizje bankowe)?
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-386/84/06/PK
  1) Czy płatność otrzymana przez Spółkę od Funduszu zgodnie z postanowieniami Umowy subpartycypacyjej stanowi dla Spółki przychód w roku podatkowym, w którym następuje jej otrzymanie?2) Czy świadczenia przekazywane z tytułu Umowy na rzecz Funduszu (w tym realizowane przez zapłatę kwot należnych z tytułu sekurytyzowanych wierzytelności przez dłużników Spółki bezpośrednio na rzecz Funduszu) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym następuje ich zapłata?
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-13-VI/06
  W związku z powyższym pytacie Państwo, czy zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Zakład Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o. jako administrator ma obowiązek wystawiania deklaracji PIT - 8C, zarówno dla najemców lokali mieszkalnych, jak też i użytkowych w których najemcy prowadzą działalność gospodarczą?
 120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-87/05/16258/06
  Złożone zapytanie dotyczy podatkowych skutków transakcji typu cash-pooling w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów.
 121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-6/06
  Pytanie podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów z działalności statutowej takich jak:- wpłaty składek członkowskich - symbol PKWiU 91.11- opłaty za przygotowanie i prowadzenie umów w ramach nadzoru nad praktyczną nauką zawodu - symbol PKWiU 91.11- opłata za poświadczenie okresu pracy w czasie przynależności do Cechu - symbol PKWiU 91.11- opłaty z tyułu organizacji kursów (BHP, podwyższające kwalifikacje zawodowe) - symbol PKWiU ex 80,- opłaty za dzierżawę lokali - symbol PKWiU 70.20- opłaty za wynajem domków letniskowych - symbol PKWiU 55.23
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-238/CIT/05
  Spółka stosując przepis art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznaje za datę powstania przychodu datę wystawienia faktury z tytułu zysku zrealizowanego na kontrakcie terminowym. Wartość faktury przeliczana jest na złote polskie według kursu średniego ogłaszanego przez NBP w dniu wystawienia faktury. Wnioskująca prosi o potwierdzenie prawidłowości powyższego stanowiska.
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-364/29/05/MC
  Czy wskutek transakcji, w wyniku której Spółka nie przelewa środków na konto Wierzyciela, a zaspokojenie dotychczasowych Wierzycieli odbywa się poprzez spłatę zobowiązań przez osobę trzecią (Pożyczkodawcę), następuje podatkowa realizacja różnic kursowych powstałych w związku z odmiennym kursem waluty z dnia zaciągnięcia zobowiązań i dokonania przelewu środków na rachunek Wierzycieli?
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415/8/06
  dotyczy sposobu opodatkowania czynności prawniczych z urzędu, tj. wykonywania zadań na podstawie wyznaczenia do tego celu przez prezesa Sądu Rejonowego
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-35C/05/JK
  Zapytanie dotyczy kwestii podatkowych skutków używania przez jednego z byłych współmałżonków budynku będącego obecnie współwłasnością rozwiedzionych małżonków.
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/416-35B/05/JK
  Zapytanie dotyczy możliwości zaliczenia całości kosztów eksploatacji budynku w ciężar kosztów uzyskania przychodów?
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/46/2005
  Czy zakład pracy powinien zaliczyć wartość opłaconych kosztów szkolenia dla członków rad nadzorczych do przychodu podatnika podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 128. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 115/05
  Aby zatem dochód związku zawodowego korzystał ze zwolnienia od opodatkowania, przewidzianego w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przeznaczenie i wydatkowanie tego dochodu musi pozostawać w bezpośrednim związku z realizacją jego celu statutowego. Wobec tego, że warunku tego nie spełniły przedmiotowe wydatki skarżącego Związku, brak jest podstaw do wzruszenia zaskarżonego w sprawie niniejszej wyroku.
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-75/GC/05
  Czy operacje związane z nieodpłatnym przekazaniem Gminie gruntu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?
 130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-94/05/SG
  Pytanie dotyczy potwierdzenia prawidłowości rozliczania przez Bank ceny uzyskanej ze sprzedaży wierzytelności kredytowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-72/05/89900
  Zapytanie podatnika dotyczy skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wierzytelność własną wobec tej spółki.
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-81/05/89 109
  Zapytanie Spółki dotyczy kwestii, w którym roku podatkowym należy ująć w przychodach rabaty, jeżeli udziela się ich w nowym roku podatkowym w stosunku do dostaw wykonanych w poprzednim roku podatkowym.
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-53/05
  Jednostka pyta: czy zatrudniając pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło przy realizacji ww. projektów, może skorzystać ze zwolnienia stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 i tym samym nie będzie potrącała zaliczek na podatek dochodowy ?
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-56/05/05/80575
  Zapytanie podatnika dotyczy podatkowych skutków kompensat wzajemnych zobowiązań w obrocie z podmiotami zagranicznymi.
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-50/05
  Czy kwoty nie wypłacone wspólnikom, lecz przesunięte z kapitału zakładowego na kapitał zapasowy będą stanowiły przychód dla spółki ?
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-159/CIT/05
  Czy na podstawie aneksu z dnia 31.01.2005r. i anulowaniem przepadku kaucji, a tym samym anulowaniem wynikającego stąd przychodu 2004r., Spółka powinna dokonać odpowiedniej korekty zeznania podatkowego w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych?
 137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/62/05
  Czy dokonanie korekty utworzonych wcześniej odpisów aktualizujących należności i zaliczonych w 2002 r. do kosztów uzyskania przychodów powoduje obecnie powstanie przychodu do opodatkowania?
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/21/05
  Czy zorganizowanie ogniska dla pracowników, którego koszty pokryto w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-46/05
  Czy przychody uzyskiwane przez w/w osoby mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 140. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBD/005-1-F-54/05
  Jaki jest zakresu i sposób zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w spółce jawnej?
 141. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4150/20/05
  dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zastosowanie art. 29 ustawy o podatku dochodowym) należności wypłacanych, w ramach istniejącego stosunku pracy, przez spółkę kanadyjską, osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania za granicą, która wykonuje obowiązki menadżera ds. logistyki w zakresie: "doradztwa dotyczącego kompleksowych analiz procesów logistycznych w zakresie procesów kontrolnych w obszarze produkcji w toku, zapasów, wyrobów gotowych, półfabrykatów, surowców" oraz "technicznej analizy zapewnienia fachowych ekspertyz w zakresie realizacji nowych programów produkcyjnych"
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/10-1/05
  CZY OTRZYMANE KWOTY (WCZEŚNIEJ)UZNANE ZA KOSZTY NIESTANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW SĄ PRZYCHODEM PODATKOWYM?
 143. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42190/J/6/BA/05
  Czy miesięczne wpłaty dokonywane przez właścicieli lokali na rzecz wspólnoty mieszkaniowej należy traktować jako przychód tej wspólnoty?
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/71/PDI/4115-19/2005
  Czy przychody uzyskane z tytułu spłaty z udziału w spółce cywilnej otrzymanej przez podatnika, w związku z jego wystąpieniem z tej spółki podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy też są zwolnione z opodatkowania i na jakiej podstawie ?
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PO-II-/415/5/2005
  Czy umarzanie zaległości czynszowych najemcom lokali mieszkalnych, stanowi dla lokatora przysporzenie majątkowe w postaci bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego, a tym samym czy lokator uzyska przychód w wysokości umorzonego czynszu?
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415/27/05
  dotyczy ustalenia podstawy wyliczenia podatku dochodowego od przychodu adwokatów, którym Sąd wypłaca należności z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/47/05/UK
  Jakie będą konsekwencje otrzymania przez Spółkę odszkodowania tytułem poniesionych strat w środkach obrotowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 15 PO-II-415/21/05/KD
  czy jest przychodem z nieodpłatnego udostępnienia rzeczy - korzystanie przez męża (prowadzącego Zaoczną Policealną Szkołę Zawodową)- ze stałego łącza internetowego zainstalowanego w firmie żony (prowadzącej na zasadach ogólnych - usługi fryzjerskie) ?
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-45/05/R1
  Czy bezpłatne użytkowanie działki, na podstawie umowy użyczenia - zawartej z mężem siostry i jej synami, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415/14/05
  Czy zapłacona zaliczka może zostać ujęta po stronie kosztów i kiedy wykonana część powiększa wartość maszyny, która jest towarem handlowym, a faktura zaliczkowa wystawiona jest w roku podatkowym innym (np. 2004 r.) niż właściwa faktura potwierdzająca otrzymanie nowo wykonanej części (otrzymanej np. w 2005 r.)?
 151. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/I-4117/I/2/05
  Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych spłata pieniężna otrzymana od spółki cywilnej przez wspólnika z niej występujacego?
 152. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1679/04
  W rozpatrywaniu spraw dotyczących kontroli legalności decyzji organów podatkowych w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych, wojewódzki sąd administracyjny rozpoznając skargę na decyzję tych organów, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyjną, muszą brać pod uwagę charakter tego zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie to musi być wyrażone w ściśle określonej kwocie.Wzruszenie niektórych elementów decydujących o wymiarze kwoty zobowiązania podatkowego, tak po stronie przychodów, jak po stronie kosztów uzyskania przychodów musi skutkować zmianą wysokości świadczenia podatkowego. Wobec tego uchylenie przez wojewódzki sąd administracyjny zaskarżonych decyzji podatkowych musi dotyczyć ich całości.
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-66/05/BO
  Jestem biegłym sądowy ds. ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych, wydaje opinie na rzecz Sądów, Policji, Prokuratury i Żandarmerii Wojskowej na podstawie postanowienia o powołaniu biegłego stanowiącego formę umowy-zlecenia.W mojej ocenie przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania czynności biegłego sądowego należy traktować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, określone w art. 13 pkt 2 - 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z niespełnieniem warunku określonego w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług tj. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane zlecenie przez sąd, który otrzymaną opinię może zaliczyć w poczet dowodów lub odrzucić jako dowód w sprawie i podejmie decyzję o wyrokowaniu w sprawie na podstawie wydanej opinii lub nie.
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-87-85/05/AJ
  Czy w przypadku otrzymania częściowej zapłaty za noty księgowe wystawione zleceniobiorcy i zaksięgowane w 2004 r. z tytułu poniesionej szkody przez zleceniodawcę (dopłaconej różnicy w cenie), zapłacona cześć będzie przychodem podatkowym 2004 r., natomiast pozostała część stanie się przychodem podatkowym w roku otrzymania faktycznej zapłaty?
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-88-86/05/AJ
  Czy w przypadku braku otrzymania zapłaty w 2004 r. tytułem not wystawionych i zaksięgowanych w tym roku z tytułu poniesionych kosztów i strat na projekcie w wyniku wypowiedzenia warunków kontraktu, zakłócania i utrudniania realizacji robót powstanie przychód podatkowy w 2004 r., czy w roku otrzymania zapłaty?
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-22/05/KMP
  Czy dla celów obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów kapitałowych z funduszów inwestycyjnych należy najpierw od przychodu wyrażonego w USD odjąć koszty wyrażone w USD, a następnie dokonać przeliczenia wyniku (dochodu) na złote i od tego obliczyć podatek?
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-423/3/05
  Czy refudowanie przez PFRON kosztów osobowych pracodawcy nie będącego zakładem pracy chronionej, tj. części wynagrodzień i składek, stanowi przychód z działalności opodatkowany podatkiem dochodowym ?
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-4/05
  Zapytanie dotyczy obowiązku zaliczenia do przychodów podatkowych wartości zasądzonych na rzecz Spółki lecz następnie umorzonych kontrahentowi odsetek.
 159. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1654/04
  1. Należy zauważyć, iż treść art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uzależnia wyłączenia od zwolnienia od podatku od posiadania przez związek zawodowy statusu przedsiębiorcy, nie wymaga również by wyłączenie takie miało miejsce gdy to związek zawodowy prowadzi działalność gospodarczą. Nie ulega wątpliwości, iż skarżący ma rację, twierdząc, że to spółka komandytowa jest przedsiębiorcą, a nie udziałowiec i w tym przypadku to spółka - a nie związek zawodowy - prowadzi działalność gospodarczą. Jednakże sformułowanie użyte przez ustawodawcę w omawianym przepisie, iż wolne od podatku są dochody związków zawodowych "w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej" wskazuje - zdaniem Sądu - na to, że dochody przeznaczone na działalność gospodarczą w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc także jako środki ulokowane w spółce prawa handlowego, prowadzącej działalność gospodarczą, nie korzystają ze zwolnienia od podatku, nawet jeśli dywidendy czy innego rodzaju dochody uzyskane z tytułu udziału w spółce zostaną przeznaczone na cele statutowe. Odwołując się do wykładni językowej przepisu warto zauważyć, iż zwrot "działalność gospodarcza" nie jest tożsamy z wyrażeniem "prowadzenie działalności gospodarczej", a co za tym idzie, nie można ograniczyć wyłączenia z przywileju podatkowego uregulowanego w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przypadku, gdy to związek zawodowy prowadzi działalność gospodarczą. 2. Art. 17 omawianej ustawy mówi o zwolnieniu dochodu od podatku, a nie o zwolnieniu podatników od podatku - ustawodawca, odstępując od opodatkowania, kierował się tu przeznaczeniem dochodu na wyraźnie przez siebie wskazane cele, a nie jego wykorzystywaniem przez podmiot realizujący co prawda cele statutowe, lecz jeszcze w założeniu - a nie w konkretnym momencie wydatkowania tego dochodu. 3. Podkreślić należy raz jeszcze, iż nie chodzi w tym przepisie jedynie o prowadzenie działalności gospodarczej przez sam związek zawodowy - wystarcza bowiem przeznaczenie dochodu na wspieranie działalności gospodarczej prowadzonej przez inne podmioty, w tym spółki prawa handlowego.
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-28/2/CIT/05
  Czy środki pozyskane przez Spółkę, posiadającą status zakładu pracy chronionej, z tytułu ulg podatkowych, przekazane na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również pozyskane środki trwałe, których zakup sfinansowany został z tych środków (oraz związane z nimi odpisy amortyzacyjne) stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?
 161. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1966/04
  Skoro poniesienie wydatków nie było kwestionowane ani przez organy podatkowe, ani przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, oraz bezspornym jest, iż gospodarstwo pomocnicze uzyskiwało przychody ze swej działalności w sensie ogólnym, wobec powyższego nie można interpretować przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w ten sposób, iż ponoszone wydatki nie miały związku z przychodem.
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-18/05
  Czy naliczoną i wypłaconą w styczniu 2005 r. premię za grudzień 2004 r. należy ująć w PIT-11 osoby fizycznej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. czy w 2005 r. ?
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/005/18/2005
  Czy są kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów; opłaty notarialne i skarbowe związane z nabyciem udziałów, czy takim kosztem mogą być wpłaty wnoszone przez podatnika na rzecz kapitału zakładowego spółki?
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/415-3/HK/2005
  Jeden ze wspólników na podstawie dodatkowej umowy użyczenia używa na potrzeby działalności spółki samochód dostawczy.Czy używanie samochodu dostawczego na takich warunkach jest nieodpłatnym świadczeniem?
 165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-7/1/CIT/05
  Czy fizyczne umieszczenie przez dostawcę materiałów w magazynie Spółki, do wyłącznego ich wykorzystania przez Nią w procesie produkcji, stanowi dla Spółki przychód, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/62/Z/K/05
  W maju 2004r. nabyłem samochód osobowy w Niemczech, sprowadzajac go do kraju poniosłem dodatkowe koszty, na które posiadam rachunki, tj. podatek akcyzowy, przegląd techniczny samochodu, zaświadczenie dot. zwolnienia z podatku VAT, tłumaczenie dokumentów, opłata za tablice rejestracyjne, ubezpieczenie samochodu. Czy w/w wydatki stanowią koszty związane z zakupem samochodu.
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/415/8/2005
  W dniu 28.02.2002 r. zawarła Pani z X Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług oraz ramową umowę o dzieło. Zgodnie z postanowieniami ww umowy była Pani zobowiązana do świadczenia usług i tworzenia dzieł. Ponadto w umowie zastrzeżono, że "...przez okres jednego roku po jej wygaśnięciu w jakikolwiek sposób lub z jakichkolwiek przyczyn nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, bez uprzedniej pisemnej zgody prowadziła Pani działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki ...". Zgodnie z umową w zamian za powstrzymywanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej, ww Spółka zobowiązała się wypłacić Pani odszkodowanie płatne w dwunastu ratach, do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po wygaśnięciu umowy tj. dnia 31.03.2005 r. Pytanie Strony: Czy przychód uzyskany w postaci wypłaconego odszkodowania jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy w tym przypadku mają zastosowania przepisy art. 22 ust. 9 pkt. 4 w/cyt. ustawy odnoszące się do kosztów uzyskania przychodu w wysokości 20% i art. 41 w/w ustawy.
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/415/5/2005
  Czy powstały przychód w związku z wykupieniem długu w wysokości 216.000,-zł od osoby trzeciej za kwotę 77.000,-zł. stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oraz czy wydatkowana kwota 77.000,-zł stanowi koszt uzyskania przychodu?
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/04/2005
  Spółka akcyjna, w której podatnik pełni funkcję członka zarządu na podstawie kontraktu menedżerskiego, zawarła umowę ubezpieczeniową, której przedmiotem jest ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu uchybień popełnionych przy wykonywaniu tej funkcji. Czy opłacane przez spółkę na podstawie ww. umowy składki na poczet ubezpieczenia podatnika należy zakwalifikować jako przychód z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 170. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/I15/1127/190/04
  - Czy w przypadku oddania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych powstaje przychód i czy należy go opodatkować podatkiem od towarów i usług?- Jak należy ustalić dochód z udziałów w zyskach osób prawnych w przypadku likwidacji spółki i jak go opodatkować?- Jakie wydatki należy uznać za wydatki poniesione na nabycie udziałów osoby prawnej?- Kto jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?- Czy podmiot korzystający ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który otrzymuje dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ma prawo dalej do zwolnienia ?
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II-423/2/05
  Czy środki finansowe otrzymane na pokrycie części kosztów imprez i wystaw organizowanych przez Podatnika, Spółka powinna zaliczyć do przychodów, czy też o otrzymaną wartość tych środków umniejszyć koszty uzyskania przychodów?
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1013/POS/20/22/12
  Czy przychód ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które zostało nabyte w wyniku zniesienia wspólności majątkowej w części dotyczącej tego prawa, za dopłatą w wysokości wkładu budowlanego podlega opodatkowaniu?
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-2/2005
  Czy dodatkowe opłaty wynikające z umowy najmu ponoszone przez najemcę stanowią składnik przychodu uzyskanego przez wynajmującego ze źródła "najem-dzierżawa" i czy winny być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 174. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-41/04
  Firma jest prowadzona na imię obojga małżonków. W związku z uzyskaniem przez firmę przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekraczających równowartość w walucie polskiej 800.000 Euro miały zastosowanie przepisy o rachunkowości. Z dniem 01.01.2005 r. żona chciałaby odstąpić od działalności prowadzonej na imię obojga małżonków. Wobec powyższego, czy mąż w związku z kontunuacją działalności gospodarczej będzie mógł ewidencjonować zaistniałe zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ?
 175. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/415-78/04
  Czy przychody uzyskiwane przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług prowadzenia projektów, usług edukacyjnych i konsultacji ekologicznych, które są finansowane i płatne ze środków bezzwrotnej pomocy, są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy przychody te i koszty z nimi związane należy uwzględnić w książce przychodów i rozchodów.
 176. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423-206/146/04
  Czy koszty wytworzenia i przesyłu ciepła poniesione przez Spółkę "Z" w 2004 r. należy rozliczać wskaźnikiem do sprzedaży energii stanowiącej dla celów podatkowych przychód w 2004 r. i 2005 r. ?
 177. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-I-415/31/2004
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z eksploatacją samochodu ciężarowego wykorzystywanego wyłącznie w działalności gospodarczej, który nie został zaliczony do środków trwałych? Czy w przypadku sprzedaży takiego samochodu powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 178. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DF-415-57-23/KK/04
  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym zakupił samochód ciężarowy i wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Samochód okazał się wadliwy, w związku z tym sprzedał go dealerowi i dokonał zakupu nowego samochodu od tego samego dealera. Czy transakcja ta podlega opodatkowaniu 3% podatkiem zryczałtowanym?
 179. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/119/04
  Pytanie dotyczy określenia stawki podatku od towarów i usług na dostawę lokalu użytkowego wraz z udziałem 1/100 prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz kwalifikacji, czy przychód ze sprzedaży nieruchomości jest przychodem z działalności gospodarczej, a także sposobu ustalenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
 180. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/423/56/BK/04
  1. Czy w dacie wpłaty kwoty z tytułu partycypacji w kosztach budowy stanowić ona będzie przychód podatkowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego? 2. Czy wartość kredytu umorzonego Towarzystwu przez Bank stanowić będzie przychód podatkowy?
 181. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II.PDF.415/99/04
  - dotyczy zaliczenia wydatków poniesionych w roku 2004 związanych a rozpoczęciem działalności gospodarczej w zakresie najmu do kosztów uzyskania przychodów roku 2005.
 182. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS/1471/DP/423/228/2004/MK
  Pytanie Spółki dotyczy kwestii w jaki sposób przyporządkować do poszczególnych miesięcy roku podatkowego koszty związane z produkcją i dystrybucją ciepła oraz koszty ogólne prowadzonej działalności.
 183. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423/11/04
  Czy przychodem podatkowym dla spółki jest wartość otrzymanego nieodpłatnie materiału do przerobu, czy też wartość wykonanej usługi przerobu?
 184. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/PD/122/04/AS
  1) Czy przychód uzyskany w 2002 r. ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest wolny od podatku dochodowego, w przypadku przeznaczenia go na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego na zakup budynku mieszkalnego oraz na remont i modernizację tego budynku?
 185. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.PB-2/415/25/2004
  1. Czy przychody uzyskane w drodze nabycia spadku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wystąpienie ze spółki jawnej, w której udziały zostały nabyte w drodze spadku, spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 186. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423-24/2004
  Czy dotacja otrzymana z PARP w ramach programu PHARE 2000 na częściowe pokrycie kosztów wdrażania systemu jakości HACCP podlega opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych, a poniesiony koszt za usługę wdrożenia HACCP jest kosztem uzyskania przychodu?
 187. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415/2/2004/KG
  Czy otrzymane z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD) oraz refundacja zwiększonych kosztów zatrudnienia osób o określonych schorzeniach (EPiSU) jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego, a koszty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych są koszem uzyskania przychodów w całości ?
 188. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/PD/106/04/GS
  Spółka z o.o. zawiera umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu. Składkę opłaca Spółka. Ogólne warunki ubezpieczenia przedmiotowego ryzyka zostały skonstruowane w taki sposób, że ubezpieczonym jest zarówno członek zarządu Spółki, jak i sama Spółka, bez podziału na ryzyko z tytułu ubezpieczenia Spółki i członków zarządu. Jest to ponadto ubezpieczenie bezimienne, dotyczące osób sprawujących funkcję członka zarządu Spółki w okresie ubezpieczenia. Czy składka zapłacona z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej może być uznana za przychód osoby będącej w zarządzie w momencie jej zapłaty przez Spółkę, skoro w hipotetycznej sytuacji zmiany w składzie Zarządu - nowo powołane osoby z jednej strony podlegałyby ochronie ubezpieczeniowej (gdyż została za nich zapłacona składka), a z drugiej strony nie powstałby dla nich przychód (gdyż zapłata składki miała miejsce w okresie, gdy osoby te nie były jeszcze członkami zarządu)?
 189. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/9/04
  - Czy kwoty zwróconego cła w 2004r. po likwidacji działalności gospodarczej w 2003r. podlegają rozliczeniu z urzędem skarbowym, czy należy je ująć w rozliczeniu rocznym jako korekta 2003r., czy też wpływają na wysokość dochodów w 2004r. lub w ogóle nie wpływająna wysokość dochodów ?- Cło zostało zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku 2003.- Czy koszty ponoszone po zakończeniu działalności, ale z tą działalnością związane mogą stanowić koszt uzyskania przychodu ?
 190. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB 2.41-415/77/2004
  Czy przychód powstały w skutek wypłacenia wartości udziału w spółce, na który będzie się składać suma wniesionych wkładów i udziału w majątku spółki, pomniejszony o zobowiązania spółki, zwolniony jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 191. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/005U-538/04/WZ
  Czy zaliczając zgodnie z terminem płatności z art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym do przychodów należnych w miesiącu (CIT-2), jak i roku (CIT-8) przychody należne z tytułu gospodarki ściekami i wywozu i unieszkodliwiania śmieci należy do kosztów uzyskania zaliczyć wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów bez względu na termin płatności?
 192. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/95/04
  Co stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem zryczałtowanym w przypadku osiągania przychodów z tytułu najmu nieruchomości?
 193. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/OG/005/32/19/2004
  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2004 r., EKOZ.I-0717/33/04 w sprawie opodatkowania świadczenia związanego z wyżywieniem personelu kuchni w szkołach i placówkach oświatowych wyjaśnia, że: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, ...
 194. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/210/2003/PDII/415-60/03
  W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2003 r. znak: EP/1522/2003 (data wpływu 21.10.2003 r.) uzupełnione pismem z dnia 31.10.2003 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty nieza ...
 195. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.1-412/111/2003
  W odpowiedzi na Wasze pismo znak: Nr UG-3014/15/2003 w sprawie zasad stosowania kosztów i pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej są wymienione w art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 zw zm.) jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy określa sposób obliczania kosztów uzyskania przychodów z wymienionego wyżej źródła, a mianowicie w wysokości 20% uzyskanego przychodu. Natomiast pobór zaliczek dla omawianych przychodów reg ...
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!