Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


usługi edukacyjne

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-863/12-4/JL
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zapewnienia własnych pracowników (wykładowców, trenerów) oraz materiałów szkoleniowych na rzecz A opodatkowane będą podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-987/12/KT
  Zwolnienie od podatku świadczonych usług finansowanych w całości ze środków publicznych pochodzących od jednostki budżetowej.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-761/12-2/JL
  Zwolnienie od podatku dla usługi szkoleniowej polegającej na szkoleniu pracowników urzędu celnego z zasad działania i obsługi urządzeń specjalnych służących przeciwdziałaniu przemytowi.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-911/12-4/RR
  23% stawka VAT na usługi wspomagające edukację poprzez zapewnienie trenerów.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1006/12/AW
  Zwolnienie od podatku szkoleń z obsługi oprogramowania informatycznego.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-644/12-4/RG
  Czy prowadzone przez Wnioskodawcę zajęcia w prywatnej, policealnej szkole z zakresu zagadnień administracyjno - prawnych, które mają na celu przygotowanie uczniów do zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia od 2011 r. powinny być opodatkowane stawką VAT 23% czy stawką zwolnioną? Szkoła, na rzecz której świadczy usługi, otrzymuje w całości finansowanie ze środków publicznych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-766/12-2/RR
  Zwolnienie z podatku VAT usług kształcenia zawodowego finansowanych w całości ze środków publicznych.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-697/12/LSz
  Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych osobiście przez Wnioskodawcę usług nauki usług prywatnej nauki wychowania fizycznego. Brak zwolnienia od podatku VAT usług prywatnej nauki wychowania fizycznego nie świadczonych osobiście przez Wnioskodawcę będącego nauczycielem, ale przez żonę Wnioskodawcy lub zatrudnionego innego nauczyciela, instruktora.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-598/12-4/KW
  Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży posiłków dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli, ustalenie wysokości sprzedaży opodatkowanej do zastosowania zwolnienia podmiotowego oraz obowiązek składania deklaracji i odprowadzenia podatku należnego.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-827/12/EK
  Usługi edukacyjne świadczone przez prowadzoną przez Pana jednostkę objętą systemem oświaty, dla innych szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznych, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-603/12/EJ
  ustalenie wskaźnika proporcji przez Wyższą Uczelnię oraz prawo do odliczenia w trybie art. 86 ust. 13 nieodliczonego wcześniej podatku naliczonego
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-537/12-2/MP
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi oddelegowania własnych pracowników (wykładowców lub trenerów) na rzecz bezpośredniego podwykonawcy projektu szkoleniowego opodatkowane będą podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-502/12-2/JL
  Świadczone przez Wnioskodawcę, jako podwykonawcę, usługi szkoleniowe – z uwagi na cel projektu, jakim jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczestników, a także z uwagi na fakt, iż szkolenia te są finansowane w 100% ze środków publicznych - korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-581/12/AW
  Czy świadczone usługi przeprowadzania szkoleń dla lekarzy stomatologów są zwolnione z VAT?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-454/12-6/RR
  Opodatkowanie stawką 23% usług edukacyjnych świadczonych na rzecz uczniów klas I – III
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-360/12-4/MG
  Czy zajęcia - korepetycje prowadzone grupowo na zasadach opisanych powyżej można rozliczać korzystając z formy karty podatkowej?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-466/12-4/KG
  zwolnienie od podatku szkoleń kadry pedagogicznej
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-491/12/AW
  Czy usługi świadczone przez placówkę kształcenia pozaszkolnego są zwolnione z VAT?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-295/12-2/DS
  Kiedy powstanie przychód podatkowy dla Wnioskodawcy w myśl ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-494/12-4/MN
  Opodatkowanie usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych – art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-418/12-2/AP
  Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe finansowane w 100% ze środków publicznych korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-362/12/AW
  Czy do świadczonych usług szkolenia menagerów finansowanego w całości ze środków publicznych można stosować zwolnienie od podatku?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-357/12-5/AK
  Prowadzone przez Wnioskodawcę seminaria dla przedstawicieli gmin i innych urzędów publicznych - z uwagi na związek z uzyskiwaniem przez te osoby nowej wiedzy wykorzystywanej w ich pracy, a więc z poszerzaniem kwalifikacji zawodowych, a także z uwagi na fakt, iż seminaria powyższe w całości lub w co najmniej 70% finansowane są ze środków publicznych - korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-331/12/AŚ
  Zwolnienie od podatku VAT organizacji szkoleń i konferencji dla członków Stowarzyszenia. Czy dla wyliczenia poziomu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, należy wziąć pod uwagę całą wartość składek oraz opłat konferencyjnych, jaką otrzymuje Stowarzyszenie w ciągu roku?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-346/12-2/JL
  Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-348/12-3/AS
  Czy usługa edukacyjna w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kształcenie zawodowe głównie w dziedzinie systemów komputerowego wspomagania, programowania sterowników PLC oraz projektowania i budowania układów mechatronicznych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach technicznych finansowana w całości ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych tj. środków z budżetu UE oraz środków własnych organów prowadzących szkoły może zostać zakwalifikowana jako usługa zwolniona od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-348/12-2/AS
  Czy zatem usługa kształcenia zawodowego projektowania CAD CAM i technik wytwarzania CNC oraz zajęć z zakresu pneumatyki w oparciu o program FluidSim dla 20 uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, którzy są uczestnikami Projektu: "Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy" realizowanego przez Powiat w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego może zostać zakwalifikowana jako usługa zwolniona od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-295/12/AW
  Czy do świadczonych usług zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla uczniów szkół odstawowych i gimnazjalnych można stosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-296/12/AW
  Czy do świadczonych usług zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla uczniów szkół odstawowych i gimnazjalnych można stosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-255/12-2/AK
  Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług edukacyjnych
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-689/12/IK
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonej usługi edukacyjnej.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-290/12-2/MN
  Świadczone przez Wnioskodawczynię usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego: szkolenia wewnętrzne prowadzone dla jednostek samorządowych i jednostek państwowych oraz szkolenia na zlecenie firm szkoleniowych, organizowane dla instytucji, które w 100% finansowane są ze środków publicznych – finansowane w całości ze środków publicznych, korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-12/11-14/12-S/BM
  Opłatę za uczestnictwo w konferencjach pracowników dydaktyczno – naukowych, należy traktować jako płatność za usługę wstępu na imprezę naukową.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-12/11-15/12-S/BM
  Opłatę za uczestnictwo w konferencjach pracowników dydaktyczno – naukowych, należy traktować jako płatność za usługę wstępu na imprezę naukową.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-115/12-3/MH
  Czy pozostałe usługi niesfinansowane dotacją, które będą świadczone przez Wnioskodawczynię w ramach placówki działającej na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych, zgodnie z art. 5e oraz art. 82 ust. 3, w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3a ustawy o systemie oświaty będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-1027/11-4/MH
  Czy właściwym będzie w tym przypadku zastosowanie przepisów wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, tj. zastosowanie stawki zwolnionej na wykonaną usługę?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-872/11-4/MS
  Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz innych podmiotów działających w ramach systemu oświaty, będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy w zakresie:#61485; prowadzenia zajęć szkolnych stanowiących usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,#61485; opracowywania materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia właściwej dokumentacji przebiegu nauczania stanowiące usługi ściśle związane z usługami kształcenia świadczonymi przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1151/11-4/JO
  Dot. zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy zorganizowanego szkolenia z zakresu leczenia i zapobiegania uzależnieniom
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1513/11/LSz
  Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług nauki języków obcych z zastosowaniem metody SITA.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-875/11-2/MW
  Świadczone przez Wnioskodawcę jako organ prowadzący w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, usługi w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego słuchaczy innych podmiotów działających w ramach systemu oświaty, nie będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Gdy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, świadczenie ww. usług edukacyjnych winno być dokumentowane fakturami VAT zawierającymi dane wymienione w § 5 rozporządzenia.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-873/11-2/MW
  Świadczone przez Wnioskodawcę jako organ prowadzący w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, usługi w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego słuchaczy innych podmiotów działających w ramach systemu oświaty, nie będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Gdy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, świadczenie ww. usług edukacyjnych winno być dokumentowane fakturami VAT zawierającymi dane wymienione w § 5 rozporządzenia.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-195/11/11-S/MD
  Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych związanych z zawodem księgowego, zlecanych przez podmiot, który finansuje je ze środków publicznych.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-548/11-6/IR
  W przypadku gdy Wnioskodawca uzyska zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych, obejmujące prowadzenie i organizowanie kursów wyrównawczych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, to z chwilą uzyskania tego zaświadczenia, Wnioskodawca będzie spełniał kryteria uprawniające do zwolnienia określonego przepisem art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy przedmiotowych usług jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1495/11/AW
  Opodatkowanie usług stołówkowych świadczonych dla uczniów (finansowanych przez rodziców lub przez MOPS) oraz dla wszystkich pracowników szkoły
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-607/11-2/JM
  Zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych przez szpital.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1536/10/11/EJ
  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów z tytułu dostawy edukacyjnych wideo kursów przesyłanych klientowi w wersji elektronicznej, natomiast brak jest takiego zwolnienia w zakresie wideo kursów dostarczanych do klienta na płytach DVD w systemie wysyłkowym
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-16/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0, 86.90.1 i 85.51.10.0 oraz dla usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0 i 86.90.1.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-17/SJ
  Jeżeli zostały w ciągu tego roku podatkowego, tj. 2011 błędnie zastosowane stawki podatku VAT w opisanych wyżej świadczonych usługach w jednostce Wnioskodawcy, przed dniem sporządzenia niniejszego pisma z uwagi na błędną interpretację przepisów podatkowych lub błędnie sklasyfikowanie usług w grupowaniu PKWiU z 2008 roku, to czy Wnioskodawca jest zobligowany do sporządzenia odpowiednich korekt deklaracji podatkowych VAT? Jeżeli tak, to czy od daty otrzymania prawidłowej interpretacji podatkowej, czy od początku 2011 roku?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-15/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług basenowych zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-14/SJ
  Czy tzw. wpisowe (pkt 3) jest objęte podatkiem VAT?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-15/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług basenowych zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-13/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.19.19.0 oraz 93.29.19.0.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-12/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-9/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0, 86.90.1 i 85.51.10.0 oraz dla usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0 i 86.90.1.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-10/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia korekty deklaracji VAT-7.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-9/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0, 86.90.1 i 85.51.10.0 oraz dla usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0 i 86.90.1.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-8/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług basenowych zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-11/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-12/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-8/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług basenowych zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-7/SJ
  Czy tzw. wpisowe (pkt 3) jest objęte podatkiem VAT?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-5/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-6/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.19.19.0 oraz 93.29.19.0.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-5/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-4/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/43/SBA/11/PT-1376
  opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży posiłków dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla pracowników niepedagogicznych szkoły
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/42/SBA/11/PT-1374
  opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży posiłków na stołówce szkolnej uczniom i pracownikom Szkoły oraz pracownikom niepedagogicznym Szkoły
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/41/SCP/11/PT-1363
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług stołówkowych.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-494/11-4/IR
  Wnioskodawca będący usługobiorcą zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usługi edukacyjnej w zakresie nauki języka obcego zastosuje zwolnienia, na postawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o ile nie wystąpią wyłączenia z art. 43 ust. 17 ustawy. Należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy w imporcie usług z tytułu usług nauczania języków obcych powstaje z chwilą wykonania usług.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-166/11-2/DS
  W którym momencie powstanie przychód z tytułu prowadzenia kursów języków obcych prowadzonych w cyklach od września do końca czerwca?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1302/10/11-S/MN
  Zwolnienie od podatku usług organizacji szkoleń – PKWiU 80.42.20-00.00 oraz art. 88 ust. 3a pkt 2.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1188/11/IK
  Czy usługi stołówkowe, polegające na gotowaniu i wydawaniu posiłków uczniom i pracownikom Szkoły podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1214/11-2/JK
  Zastosowanie zwolnienia dla usług szkoleniowych świadczonych dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1139/11-4/BD
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1113/11-4/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług prywatnego nauczania.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1381/11/AW
  Opodatkowanie usług stołówkowych świadczonych dla uczniów i pracowników szkoły
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-387/11-4/JN
  Usługi szkoleniowe prowadzone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia jeżeli są usługami kształcenia zawodowego.Stanowisko Wnioskodawcy w części nieprawidłowe, w części prawidłowe
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/33/SBA/11/PT-1240
  opodatkowanie usług wyżywienia na rzecz personelu oraz opodatkowanie usług wyżywienia na rzecz własnych uczniów
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1283/11-2/MP
  Świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostke objęta system oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty usługi kształcenia i wychowania zwolnione sa od podatku na podstawie art. 43 ust. 1pkt 26 ustawy.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1138/11-4/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług prowadzenia kursów i seminariów, których celem jest uzupełnienie wiedzy ogólnej przez uzyskiwanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe, oraz kursów i szkoleń dla pracowników sfery budżetowej.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-372/11-4/JS
  Opodatkowanie świadczonych usług edukacyjnych stanowiących 73% wartości obrotu finansowanych w 100% ze środków publicznych, doliczenie do ustalenia ustawowego limitu obrotów usług edukacyjnych świadczonych dla niepodatników na terenie Unii Europejskiej oraz obowiązek rejestrowania się jako podatnik VAT.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1104/11-5/MN
  Opodatkowanie stawką podstawową usług szkoleniowych świadczonych w ramach projektu (POKL) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług związanych z projektem.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1104/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-336/11-4/JS
  Zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT są usługi:- organizowania półkolonii - art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy, - usługi kulturalne - art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, - zajęcia edukacyjne w zakresie nauki języka angielskiego - art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy. Natomiast opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT, tj. 23%, będą podlegały usługi: - edukacyjne (poza nauką języka angielskiego), - zajęcia parasportowe
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/19/WCX/11/PT-1126
  Czy usługi świadczone przez stołówkę szkolną w internacie dla wychowanków internatu i uczniów oraz pracowników szkoły powinny być zgodnie z art. 43 ust. 1 poz. 26 ustawy zwolnione od podatku VAT?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1004/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-424/11-5/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku kursów komputerowych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-424/11-7/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku kursów kształcenia ustawicznego zawodowego.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-890/11-4/NS
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-985/11-2/AS
  usługi w zakresie kształcenia i wychowania przez jednostkę objętą systemem oświaty
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1183/11/EJ
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu polegającego na stworzeniu nowoczesnej bazy dydaktycznej
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1182/11/EJ
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu polegającego na stworzeniu nowoczesnej bazy dydaktycznej
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1002/11/AW
  Usługi zajęć plastycznych z dziećmi młodszymi świadczone przez nauczyciela w ramach nauczania prywatnego korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, mimo że Wnioskodawca jest uprawniony do nauczania dzieci starszych
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-249/11-4/IR
  Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu korepetycji grupowych z przedmiotów ogólnokształcących, organizowane przez Wnioskodawcę, a świadczone przez nauczycieli zatrudnionych przez Wnioskodawcę nie wypełniają definicji nauczania prywatnego i nie mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy. Powyższe usługi nie mogą także korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z uwagi na brak statusu jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-699/11/RSz
  opodatkowanie usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-774/11-4/JO
  usługi organizowania szkoleń tzw. "miękkich" prowadzonych jako doskonalenie zawodowe korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. pkt 29 lit. c) ustawy
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-290/11-4/AK
  Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, jeżeli uczestnikami szkoleń byłyby osoby z sektora publicznego, lub podmioty, które uzyskały na ten cel dotację publiczną?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-290/11-5/AK
  Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, jeżeli uczestnikami szkoleń byłyby osoby z sektora publicznego, lub podmioty, które uzyskały na ten cel dotację publiczną?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-867/11-2/BS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1017/11-4/IGo
  Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia z art. 43 ust. 17a ustawy, usługi te muszą być świadczone przez te same podmioty, które świadczą usługę podstawową. Wnioskodawca natomiast nie jest podmiotem realizującym usługę główną, gdyż taka świadczą jednostki objęte systemem oświaty oraz podmioty posiadające akredytację (zleceniodawcy), a zatem Wnioskodawca nie jest podmiotem uprawnionym do skorzystania ze zwolnienia.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-189/11-7/IG
  Czy w przypadku wykonywania usług szkoleniowych, jako generalny wykonawca lub podwykonawca dla podmiotów realizujących projekty ze środków pochodzących z Unii Europejskiej Spółka może wystawić fakturę zwolnioną z podatku od towarów i usług, w związku ze zwolnieniem od podatku, wyrażonym w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług lub § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-768/11-4/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług muzyczno - edukacyjnych świadczonych w przedszkolach i własnej szkole przez Wnioskodawczynię (nauczyciela) oraz w zakresie zwolnienia od podatku usług prowadzenia zajęć muzycznych w szkole Wnioskodawczyni przez zatrudnionego nauczyciela.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-189/11-5/IG
  Zwolnienia od podatku usług szkoleniowych oraz usług nauczania języka obcego za pomocą metody tzw. blended learningu.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-750/11/AW
  Stawka podatku obowiązująca do świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładu.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-117/11-5/MW
  Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a świadczone usługi polegające na organizowaniu kursów spawalniczych oraz egzaminów odnawiających nabyte już uprawnienia spawalnicze spełniają definicję usług w zakresie kształcenia, tym samym będą one korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, bez względu na status uczestnika kursu.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-117/11-4/MW
  W przedmiotowej sytuacji występuje świadczenie kompleksowej usługi pomiędzy Wnioskodawcą (tj. samorządową jednostką budżetową), a Okręgową Komisją Egzaminacyjną (tj. państwową jednostką budżetową). W związku z tym, iż jak wskazano we wniosku zarówno Wnioskodawca, jak i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, są jednostkami budżetowymi, przedmiotowa usługa korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-742/11-4/JL
  Zarówno dofinansowanie ze środków budżetu państwa jak i Unii Europejskiej spełnia definicję "finansowania ze środków publicznych", o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT oraz §13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-83/11-4/MW
  Czy usługi edukacyjne świadczone przez szkołę, za którą działa Wnioskodawca jako organ prowadzący (dalej "usługi edukacyjne"), podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, przewidzianym w przepisie art..43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, i czy wykonanie usług edukacyjnych powinno być dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez Wnioskodawcę, zawierającymi m.in. numer identyfikacji podatkowej, jakim posługuje się Wnioskodawca.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-120/11/JK
  Czy sprzedaż posiłków uczniom oraz nauczycielom szkoły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-851/11/RS
  Usługi edukacji świadczone przez jednostkę oświatową podlegają zwolnieniu.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-661/11-4/NS
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT posiłków sprzedawanych przez stołówkę internatu dla nauczycieli, oraz posiłków sprzedawanych przez stołówkę internatu na rzecz pracowników niepedagogicznych szkoły.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-675/11-2/ISz
  zwolnienie od podatku VAT wykonywanych usług edukacyjnych
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-551/11-4/AS
  zastosowanie zwolnienia z tytułu działalności edukacyjnej;
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-643/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-471/11-2/AK
  Dostawa towarów i świadczenie usług związane z usługą dydaktyczną jest zwolnione od podatku, ale tylko dla podmiotu świadczącego usługę podstawową, czyli dla uczelni i tylko ta, ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla świadczonej przez siebie usługi podstawowej oraz ściśle z nią związanej dostawy towarów lub świadczenia usług. Natomiast prawo takie nie przysługuje Wnioskodawcy, a usługi przez niego świadczone na rzecz Uczelni będą podlegały opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-618/11-4/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawczynię, finansowanych w 100% lub w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawczynię, jako podwykonawcę, finansowanych zleceniodawcy w 100% lub w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-905/11/PS
  Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych sfinansowanych w 80% dotacją.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-12/11-6/BM
  Opłatę za uczestnictwo w konferencjach pracowników dydaktyczno – naukowych, należy traktować jako płatność za usługę wstępu na imprezę naukową, w przypadku uczestnictwo ma bierny charakter. W takiej sytuacji usługa taka podlega opodatkowaniu w kraju, w którym się odbywa konferencja. Jeżeli pracownicy Wnioskodawczyni biorą aktywny udział w konferencji, to opłata nie dotyczy usługi wstępu na konferencje. Miejscem świadczenia takiej usługi jest miejsce siedziby usługobiorcy, w związku z czym usługa ta podlega opodatkowaniu w kraju.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-12/11-7/BM
  Opłatę za uczestnictwo w konferencjach pracowników dydaktyczno – naukowych, należy traktować jako płatność za usługę wstępu na imprezę naukową, w przypadku uczestnictwo ma bierny charakter. W takiej sytuacji usługa taka podlega opodatkowaniu w kraju, w którym się odbywa konferencja. Jeżeli pracownicy Wnioskodawczyni biorą aktywny udział w konferencji, to opłata nie dotyczy usługi wstępu na konferencje. Miejscem świadczenia takiej usługi jest miejsce siedziby usługobiorcy, w związku z czym usługa ta podlega opodatkowaniu w kraju.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-950/11-2/AP
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w odniesieniu do usług edukacyjnych świadczonych przez X w roku 2011?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-574/11-3/AP
  Czy usługi przeprowadzonych kursów zawodowych przez X Sp. z o.o. dla Zleceniodawcy w zakresie Projektu finansowanego w co najmniej 70% w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz co najwyżej w 30% finansowanego z wkładu własnego wpłaconego w formie pieniężnej przez Pracodawcę uczestnika Projektu lub przez samego uczestnika Projektu, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-563/11-3/AP
  Czy usługi przeprowadzonych kursów zawodowych przez X Sp. z o.o. dla Zleceniodawcy w zakresie Projektu finansowanego w co najmniej 70% w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz co najwyżej w 30% finansowanego z wkładu własnego wpłaconego w formie pieniężnej przez Pracodawcę uczestnika Projektu lub przez samego uczestnika Projektu, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-564/11-3/AP
  Czy usługi przeprowadzonych kursów zawodowych przez Sp. z o.o. dla Zleceniodawcy w zakresie Projektu finansowanego w co najmniej 70% w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz co najwyżej w 30% finansowanego z wkładu własnego wpłaconego w formie pieniężnej przez Pracodawcę uczestnika Projektu lub przez samego uczestnika Projektu, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-555/11-4/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-508/11-4/NS
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-474/11-4/NS
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku w odniesieniu do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz czynności przeciwpożarowych.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-540/11-3/BS
  opodatkowanie usług szkoleniowych świadczonych przez podmiot wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego;
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-399/11-2/MM
  W kontekście art. 82 ust. 1 oraz w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawca, który jest w trakcie rejestracji w jednostkach samorządu terytorialnego, będzie mieścić się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty, zawartych w art. 2 ww. ustawy i jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będzie świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. W związku z powyższym wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT, który jasno stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-398/11-2/KOM
  zwolnienie dla usługi szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego finansowanej w 100% ze środków publicznych
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-429/11-4/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych i edukacyjnych.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-468/11-2/JL
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT i podlegają opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT w wys. 23%.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-510/11-2/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług przy dostawie zestawów komputerowych stacjonarnych i monitorów dla wyższej uczelni
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-166/11-8/IG
  1.Czy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT i powinien wystawiać fakturę?2.Czy Wnioskodawca powinien być płatnikiem od każdego rodzaju działalności?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-433/11-4/MK
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie: - zwolnienia od podatku usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę, będącego podwykonawcą w projekcie realizowanym przez inny podmiot i finansowanych w przynajmniej 70% ze środków publicznych, - opodatkowania 23% stawką podatku pozostałych usług szkoleniowych, które nie są finansowane ze środków publicznych.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-24/11-4/ALN
  Usługi kształcenia zawodowego świadczone przez Spółkę, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c (w przypadku ich finansowania w 100% ze środków publicznych) lub na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (w przypadku, gdy są one finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych).
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-24/11-5/ALN
  Usługi kształcenia zawodowego świadczone przez Spółkę, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c (w przypadku ich finansowania w 100% ze środków publicznych) lub na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (w przypadku, gdy są one finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych).
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-7/11-4/IB
  Możliwość zastosowania zwolnienia do prowadzenia i organizacji kursów wyrównawczych przygotowujących do matury, kursów uniwersytetu trzeciego wieku, kursów języków obcych oraz kursów nauki jazdy w zakresie kategorii B.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-431/11-4/MP
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla prowadzonych szkoleń dla administracji publicznej finansowanych ze środków publicznych.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-427/11-4/AP
  Czy firma Wnioskodawcy, jako wykonawca szkoleń, dla których instytucje i firmy realizujące projekty są zleceniodawcą, może wystawiać faktury ze stawką podatku "zwolniony", jeżeli płatność za tę usługę będzie całkowicie finansowana ze środków publicznych
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-492/11-2/JL
  W przedstawionym stanie faktycznym tylko działalność Wnioskodawcy prowadzona osobiście dotycząca nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym (kursy maturalne) będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Zwolnienie to nie dotyczy natomiast usług świadczonych przez zatrudnionych w firmie Wnioskodawcy nauczycieli.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-557/11-2/MP
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług służących do realizacji usług szkoleniowych w ramach projektu pn. " Program rozwoju... ".
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-381/11/EB
  Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-428/11/AW
  Czy wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu podlegają zwolnieniu od VAT?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-354/11-4/MK
  Zwolnienie od podatku VAT usług edukacyjnych świadczonych w szkołach artystycznych. Spełnione przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-21/11-4/BM
  Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych, będące usługami kształcenia zawodowego, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-338/11-4/KG
  1. Czy szkolenia spawalnicze oraz odnawianie uprawnień spawalniczych i egzaminowanie spawaczy, jako usługi ściśle związane ze szkoleniami spawalniczymi, są zwolnione od podatku od towarów i usług? 2. Czy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są zwolnione od podatku od towarów i usług? 3. Czy szkolenia z zakresu organizacji pierwszej pomocy przedmedycznej są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-296b/11/PS
  Zwolnienie od podatku szkoleń inspektorów p.poż. i oc oraz kursów kwalifikacyjnych szeregowych PSP.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-227/11-4/AP
  Czy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i przeciwpożarowe są od 1 stycznia 2011 r. zwolnione z podatku od towarów i usług?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-227/11-5/AP
  Czy usługi świadczone przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną są od 1 stycznia 2011 roku zwolnione z podatku od towarów i usług?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-567/11-4/ISz
  Zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług edukacyjnych - pielęgniarki.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-282/11-4/BD
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-258/11-5/MP
  Podatek od towarów i usług w zakresie 8% stawki dla sprzedaży posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz w zakresie zwolnienia w związku z jedną usługą edukacyjną.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-126/11-4/JKa
  Czy Spółka wystawiając lekarzom faktury za uczestnictwo w kongresie lub konferencji może zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług w na podstawie art 43 ust 1 pkt 29 ustawy?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-158/11-4/JKa
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-297/11/AZ
  stawka podatku dla usługi szkoleniowej
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-128/11-7/KŁ
  Zwolnienie od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych w formie seminarium z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-128/11-6/KŁ
  Zwolnienie od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych w formie seminarium z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-283/11-2/JL
  Usługa świadczona przez Wnioskodawcę, tj. organizacja konferencji naukowych, a więc i opłaty pobierane od uczestników - korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 19 ww. rozporządzenia.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-129/11-6/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-129/11-7/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług przeprowadzania szkoleń zawodowych z zakresu fizjoterapii adresowanych do fizjoterapeutów oraz lekarzy.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-195/11/MD
  Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych związanych z zawodem księgowego, zlecanych przez podmiot, który finansuje je ze środków publicznych.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-211/11-5/IGo
  Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 świadcząc usługę polegającą na nauce plastyki w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Natomiast usługa polegająca na nauce plastyki przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli, nie mieści się w katalogu usług zwolnionych z podatku VAT, w związku z czym podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-220/11-4/JK
  Zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-297/11-5/AK
  1. Czy w związku z wymogiem profesjonalnego udzielania pomocy nałożonym przez ww. przepisy prawne na osoby z wykształceniem medycznym oraz osoby związane z ratownictwem medycznym, bądź zobowiązane przez pracodawcę do niesienia pomocy na terenie zakładu pracy, organizator szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego może być zwolniony z obowiązku płacenia podatku VAT? 2. Czy organizator szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa, może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT w przypadku, kiedy na kurs zgłaszają się indywidualnie osoby, na które nie ma nałożonego obowiązku ukończenia kursu pierwszej pomocy, ale osoby te chcą ukończyć szkolenie (np. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy), ponieważ pozwala im ono na uzyskanie dodatkowych punktów lub jest wymagane przy przyjęciu do niektórych szkół wyższych (np. Szkoła Główna Pożarnictwa) oraz służb związanych z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne? 3. Czy organizator szkolenia z zakresu pierwszej pomocy może być zwolniony z podatku VAT w przypadku osób niezobligowanych do posiadania uprawnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia, zgłaszających się na kurs indywidualnie?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-225/11-4/JL
  Zwolnienie z podatku wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy również nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż przedmiotowe szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-140/11-4/MK
  Zwolnienie od podatku VAT usług edukacyjnych – szkolenia BHP – przekwalifikowania zawodowego świadczonych przez placówkę objętą systemem oświaty także w zakresie kształcenia i wychowania. Brak akredytacji. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-88/11-5/KŁ
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w przedmiocie zwolnienia od podatku importu usług w zakresie kształcenia i wychowania świadczonych przez podmioty zagraniczne.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-117/11/PS
  Stawka podatku obowiązująca dla świadczonych usług szkoleniowych (opodatkowanie).
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-233/11/EJ
  odliczenie podatku VAT w ramach realizowanego projektu polegającego na przeprowadzeniu szkoleń
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-124/11-4/MS
  Zwolnienie od podatku VAT usług polegających na prowadzeniu szkoleń i kursów dla pielęgniarek i położnych?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-89/11-6/AS
  Usługi nauczania przedszkolnego świadczone przez zatrudnionych nauczycieli.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-217/11-2/AK
  Czy świadczone przez Uniwersytet usługi organizacji konferencji oraz dostawa towarów ściśle z nimi związana spełniają warunki uznania ich za usługi ściśle związane z usługami w zakresie kształcenia na poziomie wyższym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt.26b i w związku z tym korzystają one ze stawki zwolnionej tak jak usługa podstawowa?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-123/11-2/JK
  Prywatne nauczanie gry w tenisa przez nauczyciela korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-123/11-3/JK
  Organizacja przez nauczyciela obozu sportowego dla dzieci i młodzieży, którego głównym celem jest nauczanie gry w tenisa nie podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie - art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-136/11-4/NS
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług edukacyjnych.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-99/11-5/ISN
  Czy sprzedaż posiłków własnym uczniom oraz własnym pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-313/11-2/KŁ
  Czy kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego są nadal od 1 stycznia 2011r. zwolnione z podatku VAT ?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-114/11-4/JL
  Wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku od towarów i usług, który jasno stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-667/11/AZ
  zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług zajęć praktycznych dla uczniów i studentów szkół publicznych i prywatnych z fizykoterapii oraz kinezyterapii
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-82/11/MS
  Czy w świetle przepisów prawa podatkowego usługi stołówkowe polegające na gotowaniu i wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, a jeśli tak to jaką stawką?"
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-51/11-4/MK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-32a/11/AT
  Czy, w związku z licznymi zmianami przepisów w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., od wymienionego powyżej przypadku, od dnia 1 stycznia 2011 r., należy naliczyć podatek VAT?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-309/11-2/BD
  Opodatkowanie usługi wybielania zębów.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-12/11-4/BS
  opodatkowanie usług edukacyjnych dogoterapii oraz kursów dogoterapii
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-242/11-4/MP
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi dokształcania prowadzone w formie szkoleń (wykłady + warsztaty) spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Z uwagi na fakt, iż szkolenia w całości finansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, korzystać będą ze zwolnienia od podatku VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-18/11-7/NS
  Zwolnienie od podatku szkoleń objętych akredytacją.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-164/11-3/MM
  Czy działalność szkoleniowa jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a, c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. Nr 54 z późn. zmianami)?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-109/11-3/EWW
  1. Czy usługi opisane w pkt 1 z poz. 54 wniosku korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy usługi opisane w pkt 2 z poz. 54 wniosku korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-180/11-4/MP
  Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę finansowane ze środków publicznych będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy w związku z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1362/10-4/BD
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-31/11-2/JK
  zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1360/10-4/BD
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług edukacyjnych i szkoleniowych.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-954/10-5/MM
  od dnia 1 stycznia 2011 r. działalność szkoleniowa prowadzona przez Wnioskodawcę będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT w związku z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, bowiem nabywcą świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych są w ponad 70% instytucje państwowe.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1315/10-4/AW
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia do świadczenia usług edukacyjnych.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-39/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi szkoleniowej finansowanej w całości ze środków publicznych
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1276/10-2/AP
  W związku ze zmianą w ustawie o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca prosi o interpretację zapisu "usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli". Czy taką działalność, którą prowadzi Firma X, można uznać za usługi wymienione w powyższym punkcie? Czy prywatnym nauczaniem jest nauczanie prowadzone przez właściciela firmy – nauczyciela, czy również przez innych nauczycieli wykonywane w ramach tej firmy?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1288/10/MD
  Stawka podatku właściwa dla usług organizowania i prowadzenia kursów dotyczących treningu pamięci lub technik szybkiego czytania.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1257/10-2/IB
  Czy od 1 stycznia 2011 r. Ośrodek Szkolenia Kierowców będzie zwolniony z VAT w zakresie usług nauki jazdy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29a tj. usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach? Czy od 1 stycznia 2011r. usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego kierowców finansowane w całości ze środków publicznych określone w art. 43 ust. 1 pkt 29c tj. finansowane z Funduszu Pracy na podstawie umów dotyczących szkolenia osób bezrobotnych będą zwolnione z VAT? Czy do zwolnienia podmiotowego z VAT na 2011 r. należy liczyć obroty z tytułu usług edukacyjnych zwolnionych z VAT w 2010 r., a potencjalnie opodatkowanych w 2011 r., czy opodatkowane VAT-em będą dopiero obroty po przekroczeniu 150.000 zł w 2011 r.?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-11/11-4/MP
  Usługi przeprowadzania egzaminów elektroenergetycznych świadczone przez Wnioskodawcę będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkolenie na które Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, niezależnie od tego czy będą organizowane z wolnego naboru czy na podstawie skierowania z Urzędu Pracy, MOPS-u. GOPS-u, PFRON lub pracodawcy opodatkowane będą podstawową – 23% stawką podatku od towarów i usług.W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. dla ww. szkoleń świadczonych przez Wnioskodawcę wyłącznie w przypadku, jeżeli szkolenia te w całości lub co najmniej w 70% finansowane będą ze środków publicznych.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-953/10/BWo
  zwolnienie od podatku VAT usług szkolenia
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1195/10-4/IB
  W przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, bowiem dokonane w ramach działań objętych ww. programem zakupy nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ponieważ były wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług VAT, tj. usług edukacyjnych.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1188h/10/AW
  Miejsce świadczenia usług czasowego dostępu do aplikacji internetowej, służącej do nauki języka norweskiego oraz zwolnienia od podatku tych usług.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1171/10/MS
  1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego świadczenie usług stołówkowych w stołówce (wewnątrz jednostki) i świadczenie usług dla osób nie zamieszkałych w internacie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? 2. Czy wystawiając fakturę dla GOPS – należy traktować usługę jako zwolnioną czy opodatkowaną?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1323/10/RS
  Usługi edukacji świadczone osobiście przez nauczyciela podlegają zwolnieniu.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1214/10-2/AW
  Konferencje o charakterze szkoleniowym oraz wsparcie analityczno-konsultacyjne będące elementem pomocniczym całości usługi (konkretnego szkolenia) i stanowiące nierozłączną całość stanowią jedną dostawę i czy w związku z tym podatnik może zastosować stawkę właściwą dla usługi podstawowej (usługi w zakresie edukacji - ex.80)
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1872/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Powiat projektu polegającego na przebudowie i doposażeniu szkół
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1857/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez gminę projektu polegającego na budowie sali gimnastycznej i boiska sportowego
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1245/10-2/MP
  Uniwersytet ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dokonane przez niego nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu w zakresie, w jakim zakupy te związane będą ze sprzedażą opodatkowaną .
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1009/10-6/SM
  Przekazanie książek wykorzystywanych w trakcie realizacji usługi szkoleniowej (PKWiU 80.42) jako element świadczenia usługi kompleksowej.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1867/10/EJ
  brak prawa do odliczenia przez Uczelnię podatku naliczonego w związku realizacją projektu, związanego z wykonywaniem czynności niepodlegających VAT
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-919/10/AW
  Czy wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu podlegają zwolnieniu od VAT?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1728/10/KG
  Uniwersytet nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z działalnością naukowo-edukacyjną.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1729/10/KG
  Uniwersytet nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z działalnością naukowo-edukacyjną.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1730/10/KG
  Uniwersytet nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z działalnością naukowo-edukacyjną.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1731/10/KG
  Uniwersytet nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z działalnością naukowo-edukacyjną.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1614/10/EJ
  brak prawa do odliczenia przez Uczelnię podatku naliczonego w związku realizacją projektu, związanego z wykonywaniem czynności zwolnionych z VAT i niepodlegających VAT
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-862/10/AB
  Moment powstania przychodu z tytułu świadczonych usług szkoleniowych.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1654/10/EJ
  zwolnienie z VAT opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-563/10-2/KOM
  zwolnienie z podatku VAT świadczenia usług indywidualnego doradztwa zawodowego
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-796/10-2/KB
  Czy usługi polegające na opracowaniu materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, wygłoszeniu wykładów, opracowaniu tematów i zadań egzaminacyjnych, przeprowadzeniu egzaminów i zaliczeń, świadczone przez nauczycieli indywidualnych lub zatrudnionych przez Spółkę, zakwalifikowane przez urząd statystyczny do zgrupowania PKWiU 85 i 80, tj. "usługi w zakresie edukacji" podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zgodnie z artykułem 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, czy też będą opodatkowane na zasadach ogólnych?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1427/10/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Uczelnię projektu polegającego na wyposażeniu laboratoriów w sprzęt badawczy.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1280/10/AŚ
  Uczelnia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na przebudowie budynku, który będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie doi działalności zwolnionej - edukacyjnej
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-399/10-7/GJ
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, współpraca Uczelni i Spółki nie będzie powodowała dla Uczelni konieczności rozpoznania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, współpraca Uczelni i Spółki w ramach wspólnego przedsięwzięcia nie spowoduje dla Uczelni powstania obowiązku podatkowego w świetle regulacji ustawy o podatku od towarów i usług?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-724/10-4/MP
  Przesłanką konieczną do zastosowania zwolnienia podatkowego jest charakter realizowanych przez konkretnego podatnika usług sklasyfikowanych jako "Usługi w zakresie edukacji" PKWiU 80. W przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku zawartego w fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby świadczenia usług szkoleniowych, a mianowicie związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-513/10-6/KC
  w zakresie miejsca świadczenia usługi produkcji programu telewizyjnego dla kontrahenta z siedzibą w Londynie.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-549/10/KM
  Zwolnienie przedmiotowe dla świadczonych usług (zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych).
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-535/10-2/KB
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku zawartego w zakupach, które będzie musiał poczynić podczas realizacji zajęć dydaktycznych ujętych we wniosku o dofinansowanie złożonym do LGD?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-316/10-4/KG
  Świadczenie usług w ramach zawartych umów zlecenia należy uznać za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W przypadku gdy przedmiotem zawartej umowy zlecenia będą usługi edukacyjne, sklasyfikowane w grupie 80 PKWiU, to usługi te będą zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-642/10/AJ
  Odzyskanie podatku związanego z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-431c/10/MS
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-397a/10/MS
  Czy Jednostka dla świadczonych usług stosuje właściwą stawkę podatku od towarów i usług?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-431b/10/MS
  Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-843/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-409a/10/AJ
  Stawka podatku dla usług podawania posiłków dla uczniów i pracowników Zespołu.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-946/10/EJ
  brak prawa do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego przy zakupie urządzeń służących do świadczenia odpłatnych usług szkoleniowych
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-619/10/KG
  Politechnika nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z remontem (przebudową) budynku.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-414/10/AJ
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odzyskania podatku zawartego w wydatkach związanych z realizowanym projektem?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-395/10-3/AK
  Czy w związku z tym Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej? (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013)?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-395/10-2/AK
  Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług otrzymana dotacja na realizację projektu stanowić będzie obrót podatkowy?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-319c/10/BK
  Jaką stawką podatku należy opodatkować usługi edukacyjne, w skład których wchodzą: kurs tańca, nauka religii i inne zajęcia pozaszkolne?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-359/10/AJ
  Odliczenie podatku naliczonego w zwiazku z realizacją projektu współfinansowanego ze srodków UE.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-117/10-3/MM
  świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na organizowaniu kursów i szkoleń związanych z doskonaleniem techniki i taktyki jazdy, sklasyfikowanych pod symbolem PWKiU 80.42.20 - "usługi w zakresie pozostałych form kształcenia" korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do tej ustawy. Natomiast usługi polegające organizowaniu imprez szkoleniowych, imprez sportowo- szkoleniowych, a także usługi jazd testowych oraz sportowych, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.62.13-00.20 "usługi w zakresie szkolenia w różnych dziedzinach sportu" są opodatkowane stawką podstawową podatku VAT w wysokości 22%.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-602/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji w zakresie realizacji projektu polegającego na zagospodarowaniu terenu zdegradowanego budynku poprzez utworzenie multipleksu
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-120/10-3/ES
  określenie momentu przychodu z działalności gospodarczej.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-153/10/IK
  Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą zwolnione od podatku od towarów i usług?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-99/10-7/ISz
  Usługa z grupowania PKWiU EX 80 podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-440/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu, skoro proporcja o której mowa w art. 90 nie przekracza 2%
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-442/10/KG
  Uniwersytet nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową i rozbudową budynku.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1315/09-4/AP
  Czy dokonując zakupów towarów i usług w związku realizacją Projektu "Nowe kwalifikacje pracowników" naliczony podatek VAT w pełnej wysokości będzie stanowić koszt kwalifikowany tegoż podatku, a tym samym nie będzie podlegać odliczeniu?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1192/09-6/AP
  Czy całość przychodów uzyskanych z wpłat rodziców obejmujących czesne i koszty wyżywienia dziecka będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1054/09/AJ
  Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości bądź w części?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-837/09/PK
  kwota jaką Wnioskodawca pobiera za świadczone usługi (kwota otrzymana od klienta pomniejszona o kwoty przeznaczone na utrzymania i edukację) należy traktować jako marżę o której mowa w art. 119 ust. 2 ustawy o VAT która winna być opodatkowana stawką 22%. Taką też stawką winny być opodatkowane wszystkie usługi nabyte dla bezpośredniej korzyści uczestników programu w sytuacji gdy są nabyte od podmiotów nie posiadających statusu podatnika. Natomiast usługi nabyte dla bezpośredniej korzyści uczestników programu od podatników, które są świadczone poza terytorium Wspólnoty, w tym przypadku na terytorium Stanów Zjednoczonych, będą opodatkowane stawką 0%.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1053/09-4/LP
  Dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przez Politechnikę projektu współfinansowanego ze środków UE.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1062/09-2/JK
  Zwolnienie z podatku VAT usług świadczonych przez stołówkę szkolną
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-974/09-4/AP
  Czy w przedstawionej sytuacji firma przy wystawianiu faktur wewnętrznych prawidłowo nalicza podstawową stawkę 22% VAT, czy też winna korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług i stosować stawkę "ZW"?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-857/09/KT
  Usługi świadczone przez Szkołę w ramach usług edukacyjnych podlegają zwolnieniu od podatku. Natomiast w przypadku gdy obiady są finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, to w tej części zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-858/09/KT
  Usługi świadczone przez Szkołę w ramach usług edukacyjnych podlegają zwolnieniu od podatku. Natomiast w przypadku gdy obiady są finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, to w tej części zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1046/09-6/LP
  Dotyczy braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym projektem.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-980/09-4/JB
  Zwolnienie od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do tej ustawy przy świadczeniu usług polegających na prowadzeniu wykładów i szkoleń dla firm szkoleniowych oraz szkół wyższych, w ramach działalności gospodarczej "Kancelaria Prawna",
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1292/09-5/EN
  Czy opłaty pobierane przez uczelnię, tj.: opłaty za legitymację i indeksy, opłaty za dyplomy i świadectwa, opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (opłaty rekrutacyjne), opłaty za powtarzanie zajęć na studiach zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, kary za nieterminowe wpłaty za Dom Studencki, kary za nieoddawanie w terminie książek, należy traktować jako obrót w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług i uwzględnić przy ustalaniu proporcji wg art. 90 ust. 2 ustawy?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1037/09/IK
  Usługi świadczone przez Szkołę, jeżeli mieszczą się w grupowaniu PKWiU 80 (usługi w zakresie edukacji), podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-764/09/AD
  Czy dokonane wpłaty (zarówno 100% jak i poszczególne raty czesnego) będą stanowiły przychód w momencie ich otrzymania zgodnie z regulacją art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-968/09/IK
  Usługi świadczone przez Szkołę, jeżeli mieszczą się w grupowaniu PKWiU 80 (usługi w zakresie edukacji), podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1358/09-3/MR
  Jaka jest możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1465/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji pn. "Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w ramach tworzenia Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap".
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1403/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "M.- utworzenie nowoczesnych stanowisk eksperymentalnych w zakresie fizyki, chemii, biologii w Publicznym Gimnazjum".
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1231/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego jeżeli proporcja nie przekracza 2%.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-831/09-4/SM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem i prowadzeniem działalności szkoleniowej
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1533/09/KG
  Uniwersytet nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z modernizacją przyłączy sieci cieplnej.
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1123/09/KG
  Uniwersytet nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową budynku dydaktycznej.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-868/09/LSz
  Zwolnienie z opodatkowania sprzedawanych posiłków przygotowywanych przez stołówkę Ośrodka dla uczniów i pracowników Ośrodka.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-704/09/RS
  Czy otrzymane wynagrodzenie (dotacja) powinno być wykazane w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż zwolniona?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-905/09-4/MP
  Świadczone przez Spółkę usługi o ile są, jak wskazał Wnioskodawca, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 80 "Usługi w zakresie edukacji", korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako wymienione w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy.
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-691/09-4/KT
  Usługi, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 74.14 oraz 74.84.15, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast zwolnieniem od podatku VAT, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, mogą być objęte jedynie usługi szkoleniowe, w przypadku, gdy Wnioskodawca zaklasyfikuje wykonywane czynności jako świadczenie usług w zakresie edukacji o symbolu PKWiU 80.
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1468/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu "..."
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1469/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu "..."
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1064/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu "..."
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1467/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu "..."
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1065/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu "..."
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1281/09-4/SJ
  Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, otrzymana dotacja na realizację projektu stanowić będzie obrót opodatkowany?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-707/09/HD
  Czy w świetle przepisów art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 12 ust. 1 pkt 3a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne istnieje możliwość zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-796/09-4/AP
  Czy w przypadku, gdy objęte zakresem art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT czynności wykonywane przez Stowarzyszenie ograniczają się do kompleksowej usługi edukacyjnej, opisanej szczegółowo powyżej, a także w przypadku, gdy oprócz rzeczonej kompleksowej usługi edukacyjnej Stowarzyszenie dokonuje sprzedaży opodatkowanej (niezwiązanej z rzeczoną kompleksową usługą edukacyjną) o wartości do 50.000 zł. rocznie (art. 113 Ustawy o VAT), Stowarzyszenie ma prawo zostać zarejestrowane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jako "podatnik VAT zwolniony" (art. 96 ust. 3, 4 i 10 Ustawy o VAT)?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-876/09/IK
  Usługi świadczone przez Szkołę, jeżeli mieszczą się w grupowaniu PKWiU 80 (usługi w zakresie edukacji), podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-711/09-4/KB
  Świadczone usługi o ile są, jak wskazał Wnioskodawca, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 80 "Usługi w zakresie edukacji", korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako wymienione w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-751/09/AJ
  Odliczenie podatku w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków U.E., w sytuacji gdy Wnioskodawca świadczy usługi zwolnione (edukacje i zakwaterowanie w domach studenckich).
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-865/09-4/MK
  Stawka podatku VAT na usługi edukacyjne świadczone w formie blended-learning
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-911/09-5/KG
  Świadczenie przez Wnioskodawcę usług informacyjno - doradczych, w ramach realizowanego projektu, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi nieodpłatne świadczenie usług, zdefiniowane w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1170/09/AŚ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu, nabywane towary i usługi nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-655/09/AP
  Czy, w związku z faktem, że nie będzie prowadzona działalność gospodarcza, ani nie będzie prowadzona sprzedaż w ramach projektu, możliwe jest odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług, zawartego w fakturach dokumentujących zakup urządzeń w ramach przedmiotowego projektu?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-654/09/AP
  Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT, zawartego w fakturach dokumentujących zakup urządzeń i oprzyrządowania w związku z realizacją projektu?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-514/09/MD
  Stawka podatku właściwej dla usług polegających na prowadzeniu kursów/szkoleń dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-581/09-4/MP
  Świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na prowadzeniu szkoleń i wykładów nie można uznać za samodzielnie wykonaną działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji ww. usługi nie będą podlegały one opodatkowaniu tym podatkiem , tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania z tego tytułu faktur VAT.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-561/09/WN
  stawka podatku VAT na usługi stołówkowe świadczone przez stołówki szkolne dla uczniów i personelu
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-737/09-3/SJ
  Czy świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeśli tak to jaką stawka podatku VAT do świadczonych usług należy stosować w przypadku: a) obiadów dla uczniów własnych oraz pracowników Szkoły?, b) obiadów dla uczniów finansowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej?, c) obiadów dla osób niezatrudnionych w Szkole (z zewnątrz, w tym również byłych pracowników Szkoły np. nauczyciel emeryt)?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-501/09/PH
  w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej dla własnych uczniów i pracowników
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-478/09/PH
  możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z planowaną realizacją inwestycji finansowanej w 65% dotacją z Unii Europejskiej
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-637/09-5/EN
  Usługi stołówkowe prowadzone przez szkołę, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 80, korzystają ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-637/09-4/EN
  Usługi stołówkowe prowadzone przez szkołę, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 80, korzystają ze zwolnienia z VAT
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-659/09-4/MN
  Wystawianie faktur dla Lidera konsorcjum dokumentujących czynności wykonywanych przez Partnera konsorcjum.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-498/09/LSz
  Zwolnienie z opodatkowania sprzedawanych posiłków przygotowywanych przez stołówkę szkolną dla własnych uczniów i pracowników szkoły.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-609/09-5/SJ
  Czy Uczelnia będzie miała prawo odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją opisanego projektu: - w całości, - w części, - nie ma prawa odliczyć podatku VAT - podatek VAT będzie stanowił koszt kwalifikowany?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-609/09-4/SJ
  Czy środki przekazane Uczelni na realizację projektu w ramach planowanego konsorcjum, należy opodatkować podatkiem VAT?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-464/09/EA
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług do pisania opracowań naukowych, dzieł literackich przez Wnioskodawcę osobiście lub przez osoby trzecie na zlecenie Wnioskodawcy.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-391/09/LSz
  Zwolnienie z opodatkowania sprzedawanych posiłków przygotowywanych przez stołówkę szkolną dla własnych uczniów i pracowników szkoły.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-592/09-4/ISN
  Usługi stołówki szkolnej.
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-689/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu pn. "Modernizacja laboratoriów Wydziału Chemicznego i Wydziału Mechaniczno-Technologicznego oraz modernizacja auli Wydziału Elektrycznego Politechniki"
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-370/09/AW
  Miejsce świadczenia nabytej usługi związanej z uczestnictwem pracownika naukowego w konferencji naukowej i obowiązek rozliczenia podatku.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-540/09/AZb
  usługi w zakresie sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej korzystają ze zwolnienia od podatku
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-441/09/AZb
  dotacje na cele oświatowe przeznaczone na sfinansowanie kosztów ogólnej działalności Wnioskodawcy nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, a zatem nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-727/09/KG
  Uczelnia nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową budynku dydaktyczno-laboratoryjnego.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-305/09/IK
  Miejsce świadczenia usług edukacyjnych w przypadku gdy część z niej świadczona jest w jednym państwie Unii Europejskiej, a część w drugim.
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-418/09/EA
  Opodatkowanie raz określenie stawki podatku VAT dla usług stołówkowych polegających na wydawaniu posiłków na stołówce szkolnej zarówno uczniom jak i pracownikom szkoły.
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-419/09/EA
  Określenie stawki podatku VAT dla działalności stołówki w internacie.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-466/09-4/SJ
  Czy środki przekazane Uczelni na realizację projektu należy opodatkować podatkiem VAT?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-466/09-5/SJ
  Czy Uczelnia będzie miała prawo odliczenia podatku VAT od: - zakupu oprogramowania wdrażania i szkolenia nowego systemu, - zakupu sprzętu, - budowy infrastruktury pasywnej?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-530/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów P."
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-453/09-5/AD
  Czy usługi szkolne świadczone przez stołówkę szkolną mieszczące się w PKWiU 80 "Usługi w zakresie edukacji" powinny być zwolnione z podatku VAT?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-463/09-2/MT
  Czy Wnioskodawca czyni prawidłowo wystawiając dla dokumentowania szkoleń z zakresu nauki jazdy faktur ze stawką "zwolnioną" oraz nie odliczając podatku VAT z faktur dotyczących zakupu związanego z powyższym szkoleniem?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-318/09/AT
  Czy wydawanie posiłków w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły oraz uczniom i pracownikom innej szkoły, mającej siedzibę w tym samym budynku, prowadzonej przez wójta gminy, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-409/09-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług organizacji konferencji.
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-409/09-3/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-454/09-2/MP
  Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją do celów działalności badawczo-rozwojowej, której efekty zostaną przeznaczone na świadczenie usług korzystających ze zwolnienia przedmiotowego z VAT
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-224/09/UH
  Opodatkowanie usług stołówki świadczonej na rzecz uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej oraz usług stołówki świadczonej na rzecz uczniów i nauczycieli gimnazjum
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-235/09/AJ
  Czy usługa szkolenia w zakresie prowadzonego kursu nauki nurkowania będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-5/SJ
  Czy realizując projekt Spółka świadczy na rzecz podmiotów, dla których jest on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi jest kwota "wkładu pieniężnego"?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-4/SJ
  Czy realizując projekt Spółka świadczy na rzecz podmiotów, dla których jest on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi jest kwota "wkładu pieniężnego"?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-11/SJ
  Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-4/EN
  Czy realizując projekt Spółka świadczy na rzecz podmiotów, dla których jest on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi jest kwota "wkładu pieniężnego"?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-5/EN
  Czy realizując projekt Spółka świadczy na rzecz podmiotów, dla których jest on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi jest kwota "wkładu pieniężnego"?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-10/SJ
  Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-9/SJ
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust.1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-8/SJ
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust.1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-7/SJ
  Czy przedmiotowe usługi należy traktować jako "usługi w zakresie edukacji", które są opodatkowane ze stawką "zw" zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-312/09-6/SJ
  Czy przedmiotowe usługi należy traktować jako "usługi w zakresie edukacji", które są opodatkowane ze stawką "zw" zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-11/EN
  Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-6/EN
  Czy przedmiotowe usługi należy traktować jako "usługi w zakresie edukacji", które są opodatkowane ze stawką "zw" zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-7/EN
  Czy przedmiotowe usługi należy traktować jako "usługi w zakresie edukacji", które są opodatkowane ze stawką "zw" zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-5/EN
  Czy realizując projekt Spółka świadczy na rzecz podmiotów, dla których jest on realizowany, odpłatne usługi w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przy czym wynagrodzeniem za te usługi jest kwota "wkładu pieniężnego"?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-8/EN
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust.1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-7/EN
  Czy przedmiotowe usługi należy traktować jako "usługi w zakresie edukacji", które są opodatkowane ze stawką "zw" zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-8/EN
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust.1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-10/EN
  Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-311/09-9/EN
  Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust.1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-297/09-4/BS
  usługi w zakresie sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej, świadczone przez Wnioskodawcę wyłącznie na rzecz uczniów i pracowników szkoły, o ile są - jak wskazał Wnioskodawca - sklasyfikowane w dziale PKWiU 80 jako "Usługi w zakresie edukacji", korzystają ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako wymienione w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy.
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-477/09-3/SJ
  Czy Szkoła powinna naliczać podatek VAT od wydawanych posiłków w stołówce szkolnej?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-210/09/UH
  Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego w Polsce, usługi stołówkowe polegające na wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej zarówno uczniom jak i pracownikom szkoły podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, a jeśli tak to jaką stawką ?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-206/09/AL
  Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek naliczania i odprowadzania podatku VAT w sytuacji świadczenia usług wydawania odpłatnych posiłków uczniom i pracownikom szkoły?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-473/09/AL
  Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek naliczania i odprowadzania podatku VAT w sytuacji świadczenia usług wydawania odpłatnych posiłków uczniom i pracownikom innych jednostek budżetowych (szkoły podstawowe, liceum ogólnokształcące) oraz podopiecznym opieki społecznej?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-268/09/AW
  Czy Uniwersytet może odliczyć podatek od towarów i usług realizując projekt?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-200/09-4/TW
  1. Czy w przedstawionej sytuacji Uniwersytet ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z budową lub modernizacją budynków objętych programem operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko"? 2. Czy w przedstawionej sytuacji istnieje możliwość proporcjonalnego odliczenia podatku VAT zawartego w cenach tych towarów i usług, czyli zastosowania rozwiązania przewidzianego w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów usług?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-121/09/UH
  Stawki podatku VAT na wykonanie odpłatnych usług w zakresie edukacji – indywidualnego szkolenia i prowadzenia warsztatów fotografii przyrodniczej
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-162/09-2/IZ
  usługi w zakresie sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej, nie będącej odrębnym podmiotem gospodarczym, świadczone przez Wnioskodawcę wyłącznie na rzecz uczniów i pracowników szkoły, o ile są – jak wskazał Wnioskodawca – sklasyfikowane w dziale PKWiU 80 jako "Usługi w zakresie edukacji", korzystają ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako wymienione w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-106/09-4/AS
  Jaką stawką podatku VAT powinna być opodatkowana przedmiotowa usługa?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-173/09/LSz
  Zwolnienie z opodatkowania sprzedawanych obiadów przygotowywanych przez stołówkę szkolną dla uczniów i pracowników szkoły.
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-104/09/LSz
  Zwolnienie z opodatkowania sprzedawanych obiadów przygotowywanych przez stołówkę szkolną dla uczniów i pracowników szkoły.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-132/09/IK
  Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi sprzedaży obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli tak to w jakiej stawce?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-297/09-3/ISN
  Usługi stołówki szkolnej świadczone na rzecz uczniów i personelu szkolnego, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU - 80 usługi w zakresie edukacji, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy (poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy).
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-101/09/EŁ
  Zwolnienie z opodatkowania usług świadczonych przez stołówki szkolne.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-77/09/MS
  1. Czy podatek należy odprowadzić od każdego wynajmu sali lekcyjnej lub sali gimnastycznej czy dopiero jeżeli wartość sprzedaży w danej szkole przekroczy kwotę 50.000 zł zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy wartość sprzedanych obiadów sumuje się z wartością sprzedaży uzyskanej np. z wynajmu a w przypadku przekroczenia kwoty 50.000 zł należy zgłosić szkołę jako podatnika VAT, odprowadzić podatek VAT i sporządzić deklarację VAT-7? 3. Czy wartość sprzedanych obiadów dla uczniów podlega wyłączeniu, o którym mowa w art. 113 ust. 2 ustawy?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-100/09/IK
  Usługi świadczone przez Szkołę w ramach usług edukacyjnych podlegają zwolnieniu od podatku. Natomiast w przypadku gdy obiady są finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, to w tej części zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-77/09/MS
  1. Czy podatek należy odprowadzić od każdego wynajmu sali lekcyjnej lub sali gimnastycznej czy dopiero jeżeli wartość sprzedaży w danej szkole przekroczy kwotę 50.000 zł zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy wartość sprzedanych obiadów sumuje się z wartością sprzedaży uzyskanej np. z wynajmu a w przypadku przekroczenia kwoty 50.000 zł należy zgłosić szkołę jako podatnika VAT, odprowadzić podatek VAT i sporządzić deklarację VAT-7? 3. Czy wartość sprzedanych obiadów dla uczniów podlega wyłączeniu, o którym mowa w art. 113 ust. 2 ustawy?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-101/09/IK
  Usługi świadczone przez Szkołę w ramach usług edukacyjnych podlegają zwolnieniu od podatku. Natomiast w przypadku gdy obiady są finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, to w tej części zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-107/09/AF
  Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu "Program dostosowania kwalifikacji pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw do standardów firm stosujących nowoczesne systemy produkcji w województwie" istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-226/09-2/AT
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowe jest zakwalifikowanie usług stołówki szkolnej w dziale PKWiU 80 i zwolnienie ich od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-79/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie użytkowania kas rejestrujących,
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-134b/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji finansowej ze środków unijnych.
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-134a/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji finansowej ze środków unijnych.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-182/09-2/SJ
  Czy sprzedaż obiadów wydawanych w stołówkach szkolnych prowadzonych przez personel szkolny dla uczniów i pracowników danej placówki, powinna być opodatkowana podatkiem VAT, czy powinna być zwolniona?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-325/09/AZ
  możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pod nazwą "Akademia E."
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-158/09-3/AK
  Czy działalność wymieniona we wniosku wchodzi w zakres usług edukacyjnych i jest zwolniona z podatku VAT?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-59/09/UH
  Czy szkoła powinna odprowadzać podatek VAT od posiłków wydawanych w stołówce szkolnej?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-32/09-4/AT
  Czy w przypadku uzyskania dotacji na szkolenia językowe Wnioskodawca kwalifikuje się jako podatnik VAT? W jakich wartościach: netto czy brutto, należy ujmować wydatki związane ze szkoleniami, skoro są one dotowane ze środków unijnych?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-38/09/IK
  Czy sprzedaż posiłków dokonywana wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży Ośrodka oraz pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-72/09/AT
  Czy posiłki wydawane w stołówce szkolnej prowadzonej przez personel szkoły są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-15c/09/AW
  Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu materiałów i usług związanych z realizacją szkolenia (PKWiU 80).
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-15b/09/AW
  Czy Zakład realizując projekt szkoleniowy, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, miał możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionych materiałów i usług?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-15a/09/AW
  Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu materiałów i usług związanych z realizacją szkolenia (PKWiU 80).
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-223/09-2/AW
  opodatkowanie złożonej usługi edukacyjnej
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1042/08/EŁ
  Zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez stołówki szkolne.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-6/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez projektu "Wspieranie Aktywnego Rozwoju Kwalifikacji Zawodowych Pracowników Edukacji"
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-266/08/AZ
  brak możliwości odliczenia kwoty podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków POKL
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1162/08/JJ
  Czy obiady przygotowywane przez stołówkę szkolną dla uczniów i pracowników szkoły podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1101/08-4/EWW
  Usługi stołówki szkolnej świadczone na rzecz uczniów i personelu szkolnego, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU - 80 usługi w zakresie edukacji, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy (poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy).
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-55/09-4/AW
  Zwolnienie z podatku VAT sprzedaży obiadów dla uczniów i pracowników szkoły oraz dla dzieci przedszkola.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1116/08-2/AT
  Czy obecnie sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej powinna być zakwalifikowana do usług edukacyjnych i tym samym należy zastosować zwolnienie przedmiotowe z VAT?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-749/08/HD
  Czy istnieje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie sprzętu i innych artykułów - celem przekazania ich szkołom, jako uiszczenie należności za wynajem sal edukacyjnych - w związku z przeprowadzanymi kursami edukacyjnymi, stanowiącymi podstawowe źródło przychodu Spółki?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1674/08/AW
  Odpłatne wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych przez Zespół Szkół Zawodowych
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-251/08/JK
  Możliwość odliczenia podatku VAT w przypadku świadczenie nieodpłatnych usług edukacyjnych.
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1005c/08/AF
  Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług służących realizacji zadania?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1005d/08/AF
  Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług służących realizacji zadania?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1005e/08/AF
  Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług służących realizacji zadania?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1005f/08/AF
  Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług służących realizacji zadania?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1005g/08/AF
  Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług służących realizacji zadania?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1005a/08/AF
  Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług służących realizacji zadania?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1005b/08/AF
  Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług służących realizacji zadania?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1051/08/AP
  Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pn. "Konsultant projektów finansowych w ramach Funduszy Strukturalnych", istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części, w okresie od rozpoczęcia realizacji projektu do upływu 5 lat od jego zakończenia?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2173/08-2/JB
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1052/08/AT
  Czy Szkoła nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-13/09/AJ
  Czy realizując projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. projektu?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-992/08/IK
  Usługi stołówkowe sklasyfikowane w dziale PKWiU 80 jako usługi w zakresie edukacji, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1017/08-2/EWW
  Usługi świadczone przez Wnioskodawczynię, które sklasyfikowane są w załączniku nr 4 do ustawy poz. 7 i poz. 9, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-954/08/AW
  Zwolnienie od podatku usług szkolenia pilotażu sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 80.41.12-00.00.
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2210/08-2/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-935/08/AD
  Czy w ramach realizacji projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-913/08/IK
  Organizatorowi szkoleń związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych, niesłużących czynnościom opodatkowanym nie przysługuje prawo od odliczenia podatku naliczonego.
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-961/08-4/AT
  Czy zastosowano prawidłową stawkę podatku VAT?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-906/08/BS
  Przekroczenie obrotu przy odpłatnym świadczeniu usług edukacyjnych nie rodzi obowiązku rejestracji jako podatnika podatku od towarów i usług.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-853b/08/EŁ
  Możliwość odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanego projektu związanego ze świadczeniem czynności edukacyjnych.
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-853a/08/EŁ
  Możliwość odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanego projektu związanego ze świadczeniem czynności edukacyjnych.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-908/08/ICz
  Opodatkowanie i udokumentowanie czynności wykonanych na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-846/08/MD
  Czy brak jest podstaw do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w całości lub części?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-903/08-4/TW
  Czy po przekroczeniu w bieżącym roku limitów obrotu w wysokości 50.000 zł, Zainteresowany utrzyma zwolnienie od podatku VAT ze względu na rodzaj świadczonych usług?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1155/08/LŻ
  Zwolnienie z opodatkowania podatku VAT sprzedaży posiłków dla pracowników szkoły
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-952/08/LŻ
  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły i osób z MOPS
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-12/08-2/MPe
  Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1865/08-4/IG
  Dokonane przez Wnioskodawcę zakupy towarów i usług, w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy wskazać, iż Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT, dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu, gdyż nie będzie spełniony warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1669/08-2/AK
  świadczenie usług w zakresie edukacji, sklasyfikowanych wg PKWiU w dziale 80, polegających na szkoleniu nauczycieli i studentów na rzecz zleceniodawcy, którym będzie fundacja, szkoła lub inny podmiot, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-854/08-2/EWW
  Jeśli przedmiotowe usługi zaliczane są zgodnie z klasyfikacja statystyczną do usług w zakresie edukacji o symbolu PKWiU ex 80, podlegać będą one zwolnieniu od podatku od towarów i usług, a tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w celu realizacji ww. projektu.
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-214/08/JK
  Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanego projektu.
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-213/08/JK
  Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanego projektu.
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-212/08/JK
  Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanego projektu.
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-206a/08/ZG
  Uczelni nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami edukacyjnymi w ramach opisanego we wniosku projektu.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-206b/08/ZG
  Uczelni nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami edukacyjnymi w ramach opisanego we wniosku projektu.
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-206c/08/ZG
  Uczelni nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami edukacyjnymi w ramach opisanego we wniosku projektu.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-72/08/AZ
  możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją usług szkoleniowych w ramach projektu pod nazwą "Doskonalenie i nabywanie kompetencji zawodowych bezpieczną życiową szansą. Szkolenia i doradztwo zawodowe."
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-210/08/ZG
  Uczelni nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami edukacyjnymi w ramach opisanego we wniosku projektu.
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-211/08/ZG
  Uczelni nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami edukacyjnymi w ramach opisanego we wniosku projektu.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-5/08-3/MM
  Czy jednostka ma możliwość odliczyć podatek VAT od zakupów związanych z realizacją projektu?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-35/08-2/MM
  Jeżeli świadczona usługa posiada symbol PKWiU ex 80 - Usługi w zakresie edukacji to stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest zwolniona z podatku od towarów i usług
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-644/08/AP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz możliwość zastosowania proporcji w oparciu o udział obrotów w sytuacji realizacji inwestycji związanej ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-976/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedszkola przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008r. (data wpływu 8 lipca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 kwietnia 2008r. (data wpływu 12 września 2008r.) oraz pismem z dnia 7 kwietnia 2008r. (data wpływu 2 października 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie limitu obrotu uprawniającego do korzy ...
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-610/08/MS
  Czy jednostka ma możliwość odliczyć podatek VAT od zakupów związanych z realizacją projektu?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1249/08-2/BS
  W przypadku gdy otrzyma dotacja, będzie miała bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług, to stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy dotacja ta zwiększy obrót i będzie korzystała zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy ze zwolnienia z podatku.
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1249/08-3/BS
  Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, odpłatne świadczenie usługi szkoleniowej przez Konsorcjum na rzecz beneficjenta, wypełnia definicję sprzedaży. W związku z powyższym na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, winno być dokumentowane fakturą VAT wystawioną przez Konsorcjum za powyższy zakres (40%) na rzecz ostatecznego beneficjenta usługi. Natomiast sposób rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum winna regulować umowa konsorcjum.
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1249/08-4/BS
  Dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług, które będą służyły wyłącznie działalności zwolnionej z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy jako wymienione w pozycji 7 załącznika nr 4 - usługi w zakresie edukacji PKWiU 80. W tym przypadku nie będzie miał zastosowania art. 90 ust. 2 ustawy, bowiem Wnioskodawca tak jak wskazuje, ma możliwość odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1041/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008r. (data wpływu 30 czerwca 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usługw zakresie opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu przez państwową uczelnię wyższą -jest prawidłowe,w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwo ...
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1094/08-4/PW
  związku z przedstawionym powyżej planowanym przedsięwzięciem Katolicki Uniwersytet xxx zwraca się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy w odniesieniu do projektu "Budowa Gmachu N....." współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski W 2007 - 2013 będziemy mieli możliwość odliczenia podatku VAT, który w planowanym projekcie byłby kosztem kwalifikowalnym i podlegałby sfinansowaniu na takich samych warunkach jak pozostałe koszty kwalifikowalne?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1255/08-2/JL
  Jeżeli świadczone usługi są sklasyfikowane w grupowaniu wskazanym przez wnioskodawcę (ex 80 usługi w zakresie edukacji) - ich świadczenie, zgodnie z zapisem powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlega zwolnieniu od tego podatku.
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1280/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26.06.2008r. (data wpływu 04.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez stołówki szkolne -jest prawidłowe.W dniu 04.07.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-547/08/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia przedmiotowego usług stołówki szkolnej, świadczonych na rzecz uczni ...
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1284/08/ES
  możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji i mobilności zawodowej pracowników"
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-967/08/ES
  możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Modułowe kursy informatyczne podstawą mobilności zawodowej pracowników regionu"
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-499/08-4/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 sierpnia 2008 r. (data wpływu 12 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku -jest prawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-839/08/PK (KAN-5695/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008r. (data wpływu 5 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2008r. (data wpływu 21 sierpnia 2008.), pismem z dnia 27 sierpnia 2008r. oraz dwoma pismami z dnia 28 sierpnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia wysokości obrotu -jest n ...
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-539/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia przedmiotowego usług stołówki szkolnej -jest prawidłowe.W dniu 20 czerwca 2 ...
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-337/08/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-336/08/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1028/08-2/IB
  1.Czy czynność polegająca na rozliczeniu poniesionych nakładów z równoczesnym nabyciem nieruchomości po stronie Szkoły jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług? 2. Jaki dokument należy wystawić w związku z rozliczeniem miedzy stronami w przypadku opisanej transakcji?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1099/08/PK
  możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-440/08/BJ
  Usługi w zakresie edukacji zwolnione od podatku i usług.
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1022/08-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008 r. (data wpływu 29.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na sprzedaż uczniom szkoły zestawów obiadowych zakupionych od firmy zewnętrznej -jest prawidłowe.W dniu 29.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-393/08/MD
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycia towarów i usług służących świadczeniu usług zwolnionych z podatku.
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-532/08/AP
  Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących inwestycję finansowaną ze środków ZPORR przy świadczeniu usług zwolnionych (edukacyjnych).
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-134/08/ZG
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-346/08/EJ
  sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla własnych uczniów i pracowników, na rzecz uczniów innych szkół oraz dla uczniów objętych opieką MOPS
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-658/08/MS (KAN-4206/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu 24 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły posiłków w stołówce szkolnej -jest prawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie p ...
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-285/08/ICz (KAN-3133/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły Podstawowej nr 1 w C. przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008r. (data wpływu 26 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy czynności związane z zapewnieniem własnym uczniom i nauczycielom wyżywienia będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku określonego dla czynności edukacyjnych z ...
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-449/08/BJ
  Czy stosowana przez Pana stawka 22% na świadczone usługi jest prawidłowa?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-525/08/ES (KAN-3273/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008r. (data wpływu 31 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczące ...
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-637/08-4/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008r. (data wpływu 16 kwietnia 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług (pytanie pierwsze), (uzupełnionego pismem z dnia 09 maja 2008r.) -jest prawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące ...
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-233/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 6 marca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług stołówki szkolnej -jest prawidłowe.W dniu 6 marca 2008 roku został złożony wniosek o udziel ...
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-128/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 20.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty powstania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 20 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-135/08/MW
  Czy wnioskodawca może zlecić prowadzenie zajęć ze studentami osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i ujmować w księdze handlowej poniesiony koszt na podstawie otrzymanej od tej osoby faktury lub rachunku? Czy organy podatkowe nie potraktują tego rodzaju umowy jako stosunku pracy i w związku z tym po stronie zlecającego, czyli wnioskodawcy powstanie zaległość z tytułu niedobranego podatku dochodowego oraz składek ZUS?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-39/08/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 21 kwietnia 2008 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług stołówkowych świadczonych przez Jednostkę -jest nieprawidłowe.W dniu 25 lutego 2008 roku Szkoła w M. złożyła ...
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-40/08/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.), uzupełnione pismami z dnia 25 marca 2008 roku i 28 kwietnia 2008 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów i pracowników Jednostki -jest nieprawidłow ...
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-138/08-2/MN
  Ustalenie proporcji obrotu w związku z usługami zwolnionymi i opodatkowanymi, świadczonymi przez placówkę edukacyjną.
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-197/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008r. (data wpływu 04 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług organizacji konferencji oraz miejsca świadczenia -jest prawidłowe.W dniu 04 lutego 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-191/08/MS (KAN-1104/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008r. (data wpływu 4 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku usług organizowania warsztatów kardiochirurgicznych, mających na celu zdobycie lub pogłębienie wiedzy praktycznej, zaklasyfikowanych do PKWiU 80.42.20-00.00 - usługi w zakresie p ...
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-163/08/MS
  prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z inwestycjami dotyczącymi infrastruktury dydaktycznej Uczelni.
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-482/08-4/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2008 r. (data wpływu 13.03.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku- jest prawidłowe.W dniu 13.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 10.04.2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-110/08/JCi
  Możliwość zwrotu podatku VAT z prowadzonej działalności szkoleniowej.
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-184/08/LSz
  Odliczenie VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pod nazwą "Uzyskanie uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi, szansą zatrudnienia dla osób odchodzących z rolnictwa, w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy".
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-157/08/MM
  Świadczone przez uczelnię usługi organizowania konferencji, o ile są usługami w zakresie edukacji sklasyfikowanymi w grupowaniu PKWiU 80 podlegają zwolnieniu od podatku.
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-45/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) uzupełnionym 19 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku prowadzenia stołówki szkolnej na rzecz jej uczniów i pracowników -jest prawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie ...
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-260/08-3/PW
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 17 marca 2008r. (data wpływu 21 marca 2008r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 29 lutego 2008r. znak IP-PP2-443-260/08-2/PW, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.Spółka wnosi o usunięcie narus ...
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-61/08/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 lutego 2008 r. i 21 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia przedmiotowego usług stołówki szkolnej, świadczo ...
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-286/08-2/SM
  INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół przedstawione we wniosku z dnia 13.02.2008 r. (data wpływu 18.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług stołówkowych -jest prawidłowe.W dniu 18.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-12/08-2/EN
  Zwolnienie podmiotowe przy świadczeniu usług w stołówce szkolnej.
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-122/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miasta M, przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2008r. (data wpływu 25.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług -jest prawidłowe.W dniu 25.01.2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatk ...
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-198/08-2/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu, przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2008 r. (data wpływu 06.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od realizowanego projektu -jest prawidłowe.W dniu 06.02.2008 r. wpłynął wniosek Uniwersytetu o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-231/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2008r. (data wpływu 6 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu "Budowa infrastruktury dla ..."-jest prawidłowe.W dniu 6 lutego 2008r. wpłynął ww. wniosek o udz ...
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-28/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. P., przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług- jest prawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-556/07/KG
  1. Czy dofinansowanie w formie dotacji otrzymane przez Fundację na pokrycie kosztów realizacji projektu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT? 2. Czy Fundacja ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-52/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2008 r. (data wpływu 14.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług stołówkowych -est prawidłowe.W dniu 14.01.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatk ...
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-27/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 11 stycznia 2008 r.), uzupełnionym wnioskiem z dnia 5 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 11 stycznia 2008 roku został złożony wniosek o ud ...
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-430/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 26.11.2007 r. (data wpływu 28.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu przychodu z działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 28.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-25/08/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Akademii przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2008 r. (data wpływu 11 lutego 2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia zapłaconego podatku przy realizacji projektu "Kształtowanie zdrowego modelu żywieniowego promującego spożycie ryb i ich przetworów ...
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-16/08/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Akademii przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia zapłaconego podatku przy realizacji projektu realizacji projektu "Jak złowić klienta-szkolenia z zakresu nowoczesnych technik ...
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-358/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 09.11.2007 r. (data wpływu 13.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej -jest prawidłowe.W dniu 13.11.2007 r. ...
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-8/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2007 r. (data wpływu 28 grudnia 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Inno ...
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-655/07-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.12.2007 r. (data wpływu 10.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 05.12.2007r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2-443-132/07/AJ
  Czy wykonywane usługi szkolenia sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 80.42.20-00 przedsiębiorstwo prawidłowo opodatkowało stawką podatku VAT 22%, to jest stawką określoną w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-729/07-4/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 11.12.2007 r. (data wpływu 17.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie organizacji konferencji naukowej jest -nieprawidłowe.W dniu 12.12.2007 r.. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie ...
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-408/07/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007r. uzupełnionym pismem z dnia 15 stycznia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektów edukacyjnych -jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007r. wpłynął ww. wniosek ...
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-376/07/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r., uzupełnionym pismem z dnia 9 stycznia 2008r. oraz z dnia 15 stycznia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu ...
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-761/08-2/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 19.12.2007r. (data wpływu 24.12.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizowanym projektem pn. "Potrzeba, możliwość a konieczność doskonalenia swoich umiejętności zawodowych" współfinansowanym ze środk ...
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-554/07-2/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 20.11.2007 r. (data wpływu 22.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności zwolnionych z tego podatku -jest prawidłowe.W dniu 21.11.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-375/07/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r., uzupełnionym pismem z dnia 9 stycznia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków uni ...
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-744/2/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2007r. (data wpływu 21.12.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do realizowanego projektu pn. "Zwiększ swoje umiejętności komputerowe i poznaj angielski w biurze" współfinansowanego w ramach Europej ...
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-115/07/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08 grudnia 2007r. (data wpływu 14 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 14 grudnia 2007 roku Szkoła złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-621/07MS
  Czy prowadzenie stołówki przez szkołę na rzecz jej uczniów korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT, czy też podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-623A/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa odatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, w związku z realizacją projektu pod nazwą "Szkolenia z zaawansowanych technik endoskopowych" niezwiązanego z wykonywaniem czynn ...
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-623D/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, w związku z realizacją projektu pod nazwą "Utworzenie laboratorium analiz farmaceutycznych w transgranicznym obszarze" niezwią ...
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-623B/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, w związku z realizacją projektu pod nazwą "Szkolenia z języka angielskiego dla pracowników sektora medycznego" niezwiązanego z ...
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-623E/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, w związku z realizacją projektu pod nazwą "Restauracja Pałacu B." niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych -jest ...
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-623F/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, w związku z realizacją projektu pod nazwą "Utworzenie bazy lokalowej wraz z wyposażeniem dla nowo powstałego Zakładu Chorób Przyzębia ...
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-145/07/BWo
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007r. (data wpływu 28 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług pośrednictwa w pozyskiwaniu studentów na rzecz uczelni z krajów Unii Europejskiej oraz krajów sp ...
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-38/07/KL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 r. (data wpływu 28 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizowanego projektu pod nazwą "Zastosowanie technologii informacyjnych w warsztacie pra ...
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-34/07/KL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007 r. (data wpływu 27 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zrealizowanego projektu pod nazwą "Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych - zwiększenie sz ...
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-121/07/RSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum Kształcenia przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007r. (data wpływu 21 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczania podatku VAT w całości lub części w trybie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ...
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-120/07/RSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum Kształcenia przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007r. (data wpływu 21 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczania podatku VAT w całości lub części w trybie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ...
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-226/07/EA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w M., przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007r. (data wpływu 27 września 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2007r. (data wpływu 14 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikają ...
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-583/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 5 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, w związku z realizacją projektu pod nazwą "Wyposażenie laboratoriów przedmiotowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej " ni ...
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-584/07/AP
  Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-389/07-5/JF
  Fundacji nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizowanego projektu dotyczącego usług edukacyjnych o symbolu PKWiU ex 80 w takiej części, w jakiej służą one czynnościom zwolnionym od podatku od towarów i usług.
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-388/07-5/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 18.10.2007r. (data wpływu 23.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dotyczących projektu "G. region" - Rozwój kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi turystów obcokrajowców poprzez naukę języka angielskiego ...
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-388/07-4/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 18.10.2007r. (data wpływu 23.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dotyczących projektu "Rozwój kwalifikacji zawodowych poprzez kursy języka angielskiego dla pracowników administracji publicznej" -jest prawi ...
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-374/07/BK
  Czy w ramach realizacji projektu związanego z działalnością edukacyjną istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-448/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w X, przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2007r. (data wpływu 07.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu pn. "Budynek Dydaktyczny Instytutu Matematyki i Informatyki Państw ...
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-369/07-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25.09.2007r. (data wpływu 01.10.2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 30.10.2007r. (data wpływu 05.11.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług edukacji świadczonych na rzecz Ministerstwa Finansów właściwą stawką podatku od towarów i usług -jest pr ...
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-369/07-5/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25.09.2007r. (data wpływu 01.10.2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 30.10.2007r. (data wpływu 05.11.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług edukacji świadczonych na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właściwą stawką podatku od towarów i us ...
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-303/07/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum Kształcenia Praktycznego w T., przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007r. (data wpływu 8 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją usług szkoleniowych w ...
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-60/07/AO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonaniem projektu -jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007 r. "W" w Ł. złożyła ww. wniosek o udzielenie p ...
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-243/07-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w L, przedstawione we wniosku z dnia 20.09.2007r. (data wpływu 24.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach dotyczących realizowanych projektów pn. "Doskonalenie umiejętności ratowniczych lekarzy z wojewódz ...
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-315A/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji -jest prawidłowe.W dniu 10 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-511/07/DM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej - jest prawidłowe.W dniu 8 października 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-370/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu, przedstawione we wniosku z dnia 07 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z zrealizowanym projektem: "Wykorzystanie technik ko ...
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-90/07-4/BD
  Czy Spółce od wykonanej usługi szkoleniowej oraz od otrzymanego dofinansowania z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przysługuje zwolnienie od podatku VAT z tytułu świadczenia usług edukacyjnych w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-243/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007 r. (data wpływu 03 września 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji nie związaną z czynnościami opodatkowanymi -jest prawidłowe.W ...
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-259a/07/AP
  Czy słuszne jest stanowisko wnioskodawcy, iż nie ma podstaw do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego nabywanych w toku realizacji projektu towarów i usług?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-198/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007 r. (data wpływu 28 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy świadczeniu usług w zakresie pozostałych form kształcenia ...
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-33/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko O spółka jawna w L, przedstawione we wniosku z dnia 26.07.2007r. (data wpływu 27.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie usługa polegającą na oferowaniu "materiałów dydaktycznych" za opłatą jest usługą w zakresie edukacji -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 26.07.2007r. został złożon ...
 533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US X/443-50/07
  Czy odsprzedaż usług dotyczących tzw. mediów - energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody na rzecz jednostki budżetowej - podlega refakturowaniu wg stawek podatku identycznych jak na fakturach wystawionych przez faktycznego usługodawcę? Czy w przypadku refakturowania usług dotyczących tzw. mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody) na rzecz jednostki budżetowej podatek naliczony wynikający z faktury pierwotnej jest podatkiem podlegającym odliczeniu? Czy w przypadku otrzymania darowizn w postaci pieniężnej od osób fizycznych, spółdzielni i podmiotów gospodarczych, które przeznaczone są na dofinansowanie obiadów dla uczniów zbiorcza faktura wewnętrzna powinna być wystawiana z chwilą wydania obiadów uczniom, tj. na koniec miesiąca wg listy wydawanych obiadów za dany miesiąc? Czy w przypadku niefakturowanych opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli na koniec miesiąca Wnioskodawca winien wystawiać zbiorczą fakturę wewnętrzną będącą podstawą do ujęcia w rejestrze sprzedaży?Czy czynności polegające na wydawaniu duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli zwolnione są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Czy w przypadku odsprzedaży usług (refakturowania) moment powstania obowiązku podatkowego jest momentem właściwym dla poszczególnych rodzajów usług?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-92/07/AW
  INTERPRETACJA INDYWIDUALN ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach VAT z tytułu nabycia towarów i usług związanych ze świ ...
 535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/443/7/07/AO
  Czy w związku z wykonywaniem usług edykacyjnych, które są świadczone na podstawie umów o dzieło/zlecenie, podatniczka ma obowiązek dokonania rejestracji na podatek VAT, gdy obroty przekroczą kwote 10.000 euro ?
 536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-15/07
  Jaki jest moment powstania przychodu z tytułu świadczonych usług edukacyjnych tj. kursu językowego?
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-22/07-2/HW
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacja projektu szkoleniowego.
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-15/07-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko podmiotu przedstawione we wniosku z dnia 16.07.2007r. (data wpływu 18.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest prawidłowe.W dniu 18 lipca 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od t ...
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/51/07
  Czy w myśl nowych przepisów prowadzenie jednoosobowo działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług nauczania i tłumaczeń można uznać za działalność gospodarczą?
 540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/52/07
  Pytanie dotyczy wystawiania rachunków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie nauczania i tłumaczeń.
 541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-51/14/07
  Czy jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej. Zamierza podjąć działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu obozów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie żeglarstwo.
 542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/07/V13
  Dotyczy: opodatkowania podatkiem od towarów i usług wg stawki 7% usług opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji PKWiU 74.87.13, robót tynkarskich PKWiU 45.41, robót związanych z wykładaniem podłóg i ścian PKWiU 45.43, robót malarskich i szklarskich PKWiU 45.44, robót budowlanych i wykończeniowych PKWiU 45.45, usług biur podróży, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; obsługa ruchu turystycznego PKWiU 63.30.1, usług organizowania imprez turystycznych z kompleksowym programem PKWiU 63.33.11,usług informacji turystycznej PKWiU 63.30.13, usług związanych z obsługą nieruchomości świadczonych na zlecenie PKWiU 70.3, usług agencji nieruchomości świadczonych na zlecenie PKWiU 70.31, usług zarządzania nieruchomościami świadczonych na zlecenie PKWiU 70.32- opodatkowania podatkiem od towarów i usług wg stawki 7% lub 22% w zależności od budynku w którym są wykonywane usługi: związane z produkcją mebli, w rodzaju stosowanych w biurze i sklepie, pozostałe PKWiU 36.12.9, związane z produkcją drewnianych mebli kuchennych PKWiU 36.13.9- zwolnienia od podatku od towarów i usług:usług rekrutacji i udostępniania pracowników PKWiU 74.50,usług udostępniania pracowników PKWiU 74.50.2,usług udostępniania pracowników biurowych PKWiU 74.50.21, usług udostępniania pracowników dla gospodarstw domowych PKWiU 74.50.22,usług udostępniania pracowników handlowych lub przemysłowych PKWiU 74.50.23, usług udostępniania personelu pielęgniarskiego PKWiU 74.50.24,usług udostępniania pracowników pozostałych PKWiU 74.50.25, usług pomocniczych związanych z pośrednictwem finansowym pozostałym, gdzie indziej niesklasyfikowanym PKWiU 67.13.1, usług związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi PKWiU 67.20.1, usług w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej PKWiU 92.31 i PKWiU 92.31.2, prac artystycznych PKWiU 92.31.1 oraz opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 22% usług sekretarskich i tłumaczeń oraz zwolnienia od podatku od towarów i usług usług kształcenia dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych PKWiU 80.42 i usług w zakresie pozostałych form kształcenia PKWiU 80.42.2.
 543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I-415/1/1/07
  Czy w związku z wejściem w życie art. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian), może w dalszym ciągu zatrudniać osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą na umowę o świadczenie usług.
 544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I-415/1/4/07
  Czy przychody ze świadczenia usług edukacyjnych są przychodami z działalności gospodarczej.
 545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/ZV/P/Pr-9/07/AS
  Czy produkcja i sprzedaż płyt CD będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% po przekroczeniu 10.000 Euro, czy też będzie zwolniona jako działalność edukacyjna?
 546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/ZV/P/Pr/9/07/AS
  Strona ma zamiar wyprodukować i sprzedawać płyty CD z muzyką i przekazem z programów profilaktycznych w ramach działalności edukacyjnej jako dopełnienie, bądź kontynuację oddziaływania programów. W związku z czym Strona pyta:1. Czy produkcja i sprzedaż tych płyt będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% po przekroczeniu 10.000 Euro, czy też będzie zwolniona jako działalność edukacyjna? 2. Niezależnie czy sprzedaż płyt CD będzie zwolniona z VAT czy nie,muszę ją rejestrować już od sprzedaży pierwszej płyty w kasie fiskalnej. Czy w związku z zakupem kasy fiskalnej przysługuje mi ulga na jej zakup?
 547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P2/415-6/07
  Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz zleceniodawcy usług polegających na prowadzeniu zajęć nauki języka obcego dla osób trzecich jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-10/07
  Czy uzyskiwane przychody z czesnego płaconego przez rodziców uczniów prywatnej szkoły winny być księgowane w dacie ich faktycznej wpłaty?
 549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/005-7/07
  Czy koszty poniesione w związku z zakupem wydawnictw fachowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PP/443-4/07/JC
  usługi świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz uczniów oraz personelu szkoły, - usługi świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz rodzin pracowników szkoły (np. mąż, żona) oraz osób z zewnątrz.
 551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPP/6/2007/MS
  Dot. braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tyt. zakupów wykorzystywanych do czynności, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZP/443/449/EZ/06/07
  1.Czy podatnikowi przysługuje zwolnienie z podatku od towarów i usług VAT zgodnie z załącznikiem do ustawy, gdzie wymieniona jest cała grupa 80, czy też ze względu na to, że podatnik działa na podstawie przepisów o działalności gospodarczej i nie podlega przepisom o systemie oświaty, należy stosować stawkę 22%?
 553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/04/2007/IPP
  Proszę o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów o VAT dot stawek podatkowych od wykonywanych od wykonywanych usług: 1. PKWiU 74.14.15-00.00 usługi w zakresie doradztwa zarządzania produkcją, 2. PKWiU 74.30.16-00.00 usługi w zakresie pozostałych badań technicznych i analiz tech- nicznych, 3. PKWiU 74.50.23-00.00 usługi udostępniania pracowników przemysłowych,4. PKWiU 84.42.10-00.20 usługi kształcenia ustawicznego dorosłych gdzie indziej nieskla- syfikowane ( egzaminy po kursach spawaczy, szkolenia personelu spawalniczego w zakła- dach pracy ).
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-3/07/MKi/17764
  Jaką stawką podatku VAT jest opodatkowana zaliczka w przypadku nie wykorzystania przez klienta przedpłaty?
 555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-39-06
  1.Czy obowiązek wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż powstaje zgodnie z terminami zawartymi w umowach czy też w terminie 7 dni od faktycznego otrzymania zapłaty? 2. Czy przychody ze sprzedaży usług edukacyjnych, których faktyczne wykonanie nastąpi w okresie od września 2006 r. do 30.06.2007 r. powstają w momencie wystawienia faktury czy też przychody z tytułu tych usług powinny być podzielone proporcjonalnie do ilości miesięcy w których mają być świadczone usługi i zostać zaliczone w odpowiedniej części do przychodów tych miesięcy?
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/ZV/P/Pr-2/07/MM
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem w sprawie powstania obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej z tytułu usług nauki języków obcych oraz usług związanych z tłumaczeniem i usługami sekretarskimi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
 557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-133-2/06
  Czy świadczenie przedmiotowej usługi jest zwolnione od podatku od towarów i usług?
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/06
  Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług Jednostka ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w systemie tego podatku lub poza nim w związku z realizację robót w ramach projektu "Program wyrównywania różnic między regionami", dotyczących likwidacji barier architektonicznych ?
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/67/06/IW
  Czy prowadzący szkolenia z zakresu bhp sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 80 może zastosować zwolnienie z podatku VAT?
 560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-8/06/I
  Czy stan prawny spółki z o.o. na podstawie, którego będzie wykonywać usługi szkoleniowejest wystarczający do wystawiania faktur VAT-zwolniony ?
 561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-94/06
  Czy usługi szkółki żeglarskiej zwolnione są z VAT?
 562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/114/2006/RO
  Spółka w roku podatkowym 2005 dokonywała wyłącznie sprzedaży usług nauczania języków obcych wg PKWiU nr 80.42.10- 00.10 i do lipca 2006 r. osiągnęła przychód z tego tytułu w kwocie 54.060 zł. Czy w związku z tym Podatnik nie traci prawa do zwolnienia z podatku od podatku od towarów i usług zgodnie z artykułem 113 pkt 1 i 2 ustawy o VAT?
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/356/DJW/06
  Czy mimo że świadczone usługi w formie szkoły nauki jazdy samochodowej /PKWiU 80.41.11-00/ z mocy ustawy z 11 marca 2004 roku art. 43 ust. 1 pkt. 1 są zwolnione od podatku VAT, ma prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczanego na fakturach za naprawy lub modernizację takich pojazdów, samochodów osobowych.
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/168/PP1/443/44/06
  Czy usługi w zakresie wydawania posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów i personelu szkolnego będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT ?
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-164/1/06
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem ,czy usługi edukacyjne i doradcze świadczone przez Nią są przedmiotowe zwolniono z podatku VAT?
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-164/2/06
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem ,czy usługi edukacyjne i doradcze świadczone przez Nią są przedmiotowe zwolniono z podatku VAT?
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US-II-4400/ 93 /2006
  Czy usługi związane ze świadczeniem usług polegających na prowadzeniu szkoleń BHP należy opodatkować?
 568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13/06/74391/2006
  Jaką stawką w podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi szkoleniowe mające na celu podniesienie kwalifiakcji pracowników klienta, nie związanych ze sprzedażą maszyn do klienta u którego dokonywane jest szkolenie
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/151/PP2/443/34/06
  Czy współorganizowanie studiów podyplomowych jest zwolnione z podatku VAT ?
 570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USX-443-P/60/06
  Czy pomimo przekroczenia obrotów na poziomie 10.000 EURO podatnik jest obowiązany do naliczenia podatku VAT z tytułu działalności edukacyjnej polegającej na udostępnianiu wykładu akademickiego?
 571. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-137/05/BT
  Czy przy sprzedaży lekcji golfa można korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 7 zał. nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ - usługi w zakresie edukacji - (PKWiU ex 80). A jeżeli nie, to jakiej stawce VAT podlega powyższa usługa.
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/113/06/MJS
  Wniosek dotyczy opodatkowania czynności wykonywanych przez Uczelnię w ramach realizacji projektu objętego Umową o Partnerstwie na rzecz Rozwoju "Sojusz dla pracy".
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/41/BT/2006
  W sprawie braku obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej z tytułu sprzedaży usług najmu oraz usług edukacyjnych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej .
 574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/263/KA
  Czy Spółka może odliczać w całości VAT naliczony od wszystkich poniesionych wyadatków związanych z organizacją szkoleń?
 575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/35/2006
  Czy zasadne jest takie postępowanie zważywszy na fakt, iż przychody uzyskane ze szkoleń są wykazywane w prowadzonym rejestrze sprzedaży VAT w pozycji zwolnione, a prowadzenie pełnej księgowości wymaga wystawienia wpłacającym na miejscu dowodów wpłaty KP. Jednocześnie wiele wpłat wpływa na konto bankowe, natomiast wyciągi bankowe dostarczenie są do biura Podatnika z kilkudniowym opóźnieniem. Problem ten jest najbardziej widoczny na przełomie dwóch miesięcy. Skoro więc zasadne byłoby ewidencjonowanie w/w przychodów w kasie rejestrującej, to czy można to uczynić z datą wpływu wyciągu bankowego, oraz co zrobić z wydrukowanym paragonem fiskalnym?
 576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/201/KA
  Czy usługi konferencyjne wykonywane na terytorium Republiki Węgierskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/06
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów materiałów i usług związanych z prowadzeniem szkoleń zawodowych w ramach umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju - współfinansowanego ze środków EFS (EQUAL)?
 578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 1439/ZV/P/Pr/36/2006
  Czy usługi kształcenia ustawicznego dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia podlegają przedmiotowemu zwolnieniu od podatku VAT.
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-65b/06/MAS
  Stowarzyszenie dokonuje sprzedaży, uprzednio wydanej przez siebie książki. Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe przeznacza na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych i cele statutowe, tj. usługi w zakresie edukacji, usługi związane z rekreacją i sportem, usługi naukowo-badawcze. Czy środki uzyskane ze sprzedaży książki podlegają zwolnieniu od podatku VAT ze względu na przeznaczenie ich na realizację celów statutowych organizacji pożytku publicznego sklasyfikowanych pod symbolami PKWiU 73, 80, ex 93, ex 93.04.10 i in.
 580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-21/06
  Czy podatnik może rozliczać się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej będzie zakładanie stolarki budowlanej PKD 45.42.Z oraz nauka języków obcych PKD 80.42.A, przychody jednakże osiągane będą tylko z pierwszego rodzaju działalności, tj. stolarki budowlanej?
 581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/GK/443-11/06
  Czy świadczone usługi w zakresie szkolnictwa wyższego sklasyfikowane pod symbolem (PKWiU 80.30.12) - korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: V/005-26/06
  Czy prawidłowo wystawiona zostanie faktura dokumentująca wykonanie usług szkolenia kadry kierowniczej oraz pozostałego peronelu, a także szkolenia auditorów wewnętrznych, jako zwolnionych z podatku VAT w sytuacji, gdy szkolenia w ww. zakresie przeprowadzone zostaną w ramach wdrożenia opracowanego przez podatnika Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000?
 583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/10/2006/br
  Jaką stawkę podatku od towaró i usług należy stosować z tytułu sprzedaży biletów wstępu na imprezy (koncerty okolicznościowe i dyplomy) organizowane przez Szkołę Baletową na scenach Teatru Wielkiego i Teatru Muzycznego z udziałem uczniów tej szkoły ?
 584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/665/2006/ADB
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług wymienionych powyżej - związanych z projektem edukacyjnym?
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/06
  Czy dla ustalenia wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) należy wliczyć wartość wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu prowadzenia wykładów, prelekcji, lecji muzealnych lub warsztatów szkolnych, na podstawie umowy zaliczanej do kategorii umów wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 powołanej ustawy?
 586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2-443/110/2005
  Czy poczęstunek zapewniony przez Stowarzyszenie podczas szkoleń może być uznany za wchodzący w zakres usługi edukacyjnej, zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) świadczonej na rzecz uczestników szkolenia?
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-49/06
  Czy dodatkowa opłata manipulacyjna za telefoniczny zapis na egzamin prawa jazdy w wysokości 7 zł pokrywająca szacunkowe dodatkowe koszty realizacji zapisu przez telefon t. j. koszty poleconych przesyłek pocztowych i opłat telekomunikacyjnych podlega opodatkowaniu VAT, czy jest zwolniona z podatku VAT?
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 1439/ZV/P/Pr/28/2006
  1. Jaką stawką podatku są opodatkowane usługi organizowania imprez przez Ośrodek Kultury, 2. Czy odpłatne usługi nauki gry na instrumentach, nauki tańca, zajęcia ogólnoedukacyjne są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie załącznika Nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ? 3. Czy nauka języków obcych jest zwolniona z podatku VAT jako usługi w zakresie form kształcenia? 4. Czy organizowane prze Podatnika obozy wypoczynkowe i naukowe dla dzieci i młodzieży podczas okresów wakacyjnych i ferii podlegają opodatkowaniu?Ośrodek nie jest organizacją pożytku publicznego. 5. Jaką stawką VAT opodatkowane jest odpłatne wypożyczenie sprzętu oraz wynajem sali? 6. Czy Strona ma obowiązek odprowadzać podatek VAT od zakupionych przez Ośrodek Kultury i wręczanych podczas organizowanych konkursów artystycznych dla dzieci i młodzieży nagród?
 589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443/1/6/2/06
  Czy przy ewidencjonowaniu przychodów ze sprzedaży obiadów w prowadzonej stołówce szkolnej jednostka może korzystać w 2006 r. ze zwolnienia z obowiązku stosowaniu kas rejestrujących?
 590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/06
  Czy przysługuje Podatnikowi prawo do doliczenia podatku naliczonego od zakupionego środka trwałego (samochodu osobowego)?
 591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-101/05
  Dotyczy obowiązku ewidencjonowania obrotów ze sprzedaży zwolnionych od podatku VAT usług w zakresie ochrony zdrowia oraz usług edukacyjnych świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/1/05
  Czy posiłki sprzedawane w szkolnej stołówce podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług, czy są opodatkowane stawką 7%?
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/100/2005/KK
  Czy jako nabywca usług edukacyjnych świadczonych na terenie Wielkiej Brytanii podatnik podlega obowiązkowi zarejestrowania w kraju jako podatnik VAT UE ?
 594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-85-2/RS/06
  Jaka jest wysokość stawki podatku VAT na sprzedaż duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych?
 595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/101/05/IW
  Czy szkoła winna zarejestrować się jako płatnik VAT UE i odprowadzić należny podatek VAT od faktury zakupu z Irlandii za koszty utrzymania studentów skierowanych na praktyki?
 596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US?31/PWI/443-32/I/06/GC
  Czy do usługi w zakresie edukacji polegającej na przeprowadzaniu szkoleń technicznych należy zastosować zwolnienie od opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?
 597. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421/1-10/05
  Czy udokumentowana fakturami VAT (rachunkami) sprzedaż usług edukacyjnych na początku semestru (do 7 października danego roku), których faktyczne wykonanie nastąpi w okresie od października danego roku do lutego roku następnego, będzie skutkowała powstaniem przychodu z tytułu usług edukacyjnych w momencie wystawienia faktury, czy też przychody z tytułu tych usług powinny być podzielone proporcjonalnie do ilości miesięcy, w których mają być świadczone usługi i zostać zaliczone w odpowiedniej części do przychodów tych miesięcy?
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/443/92/2005
  Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy w zakresie działalności edukacyjnej ? nauka języków obcych?
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-22/05
  Czy następujące usługi świadczone przez jednostkę budżetową w ramach dochodów własnych, na podstawie umów cywilnoprawnych korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług: 1) badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w zakresie hałasu, zapylenia i oświetlenia; 2) czynności pomocnicze do badań laboratoryjnych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ocena jakości wody na podstawie danych zawartych w protokole pobrania próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych; 3) czynności pomocnicze niezbędne do przyjęcia, przechowywania i przekazania próby do badania laboratoryjnego oraz analiza wyników pod względem wykrycia chorób zakaźnych i ryzyka przeniesienia zakażenia na inne osoby; 4) szkolenia z zagadnień higieny w procesie produkcji i dystrybucji żywności, dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej oraz zasad systemu HACCP.
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-163a/05/ABS
  Świadczę usługi polegające na prowadzeniu szkoleń w zakresie kształcenia dorosłych i pozostałych form kształcenia, sklasyfikowane według PKWiU w grupowaniu 80.42. Moim zdaniem świadczone usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług.
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/423/638/05/AG
  Pytanie podatnika brzmi: Jak zakwalifikować sprzedaż usług i kiedy je opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych w przedstawionym stanie faktycznym.
 602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-32/2005
  Czy będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług edukacyjnych i marketingowych świadczonych u klienta, wydatki związane z zakupem biletów komunikacji MPK, PKS, PKP oraz dojazdem w wyjątkowych przypadkach TAXI, udokumentowane rachunkami wystawionymi na firmę, w przypadku braku samochodu osobowego?
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-223/2005/RW
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług szkoleniowych, sklasyfikowanych wg PKD 80.42B - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane. W ocenie podatnika powyższe usługi korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, przewidzianego w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 , poz. 535 z póź. zm) - dalej ustawa o VAT.
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-150/05/ABS
  Świadczę usługi polegające na nauce języka angielskiego prowadzone w domu ucznia w oparciu o ogólnie dostępne podręczniki, sklasyfikowane według PKWiU w grupowaniu 80.42.20. Moim zdaniem świadczone usługi nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-153/05/AM
  Czy usługi polegające na odpłatnym udostępnianiu przez Internet opracowanych rozwiązań zadań w zakresie przedmiotów ścisłych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Opracowania zawierają rozwiązania zadań wraz z obszernym objaśnieniem i ilustracjami oraz elementami wiedzy teoretycznej, niezbędne do zrozumienia zadania przez ucznia są zwolnione od podatku od towarów i usług.
 606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP. 443/74/05
  Czy istnieje możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją usług edukacyjnych (zaliczonych wg PKWiU do grupowania statystycznego ex 80) świadczonych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004- 2006 i finansowanych ze Środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej?
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/52/05
  Czy działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia szkoleń pracowników (PKWiU 80.42.20) korzysta ze zwolnienia z podatku VAT?
 608. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448/I/670/04
  Czy posiłki wydawane w stołówce szkolnej uczniom oraz wychowankom naszego Ośrodka są opodatkowane podatkiem VAT. W naszym Ośrodku wydawane są obiady uczniom dojeżdżającym oraz zapewniamy całodzienne wyżywienie naszym wychowankom zamieszkującym w internacie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Uważamy, że sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej należy zakwalifikować do grupy PKWiU, z którym wiążą się zwolnienia przedmiotowe (tj. usługi edukacyjne) i na tej podstawie wyżywienie uczniów naszego Ośrodka podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/58/2005
  Czy otrzymane dofinansowanie w formie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz jaką stawkę VAT należy zastosować przy opodatkowaniu otrzymanego dofinansowania w formie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?
 610. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PP/443-96/05
  Czy świadczenie usługi w Szwecji na rzecz kontrahenta polskiego, polegającej na teoretycznym i praktycznym szkoleniu pracowników firmy zlecającej, w zakresie bezpiecznej jazdy w warunkach zimowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/150/102/2005/JZ
  Spółka stoi na stanowisku, iż czynności związane z certyfikacją monterów nie zalicza się do usług edukacyjnych, w związku z tym podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.
 612. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/4117/8/i/AK/05
  Czy uzyskiwane przychody w ramach świadczenia usług przez szkołę nauki jazdy samochodowej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-156/05
  Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy świadczeniu usług edukacyjnych PKWiU ex 80 na rzecz podmiotów krajowych, jeżeli wymienione usługi wykonywane są na terytorium Wspólnoty Europejskiej i poza Unią Europejską.
 614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-95/05
  Jak opodatkować podatkiem VAT usługi edukacyjne prowadzone w formie kursów obejmujących usługi hotelowe i gastronomiczne ?
 615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-88-2/05
  Udokumentowanie usług informatycznych oraz szkoleniowych wykonywanych dla osób fizycznych .
 616. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-387/04/I
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT usługi polegające na sprzedaży posiłków dla dzieci oraz pracowników przedszkola oraz czy sprzedaż ta winna być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej. Przedszkole jest jednostką budżetową, pobiera od rodziców opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie, opłaty te stanowią środek specjalny. Opłaty przyjmowane są z góry i pomniejszane o odpisy z tytułu nieobecności dzieci w poprzednim miesiącu. Obroty z tytułu opłat za wyżywienie w 2003r. wyniosły 51.458,40 zł. Z wyżywienia tego korzystają zarówno dzieci, jak i nieliczni pracownicy ( bez członków rodzin ) za odpłatnością. Pracownicy i podopieczni przedszkola korzystają z wyżywienia zgodnie z zasadą statutową i nie stanowi to odrębnego przedmiotu działalności. Strona w swym wniosku poinformowała, że usługi ww sklasyfikowane są wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasie 80.10.11-00.00 "usługi związane z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowy, w tym specjalnych".
 617. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-469/04/I
  1. Czy od 1 maja 2004 r. usługi stołówki szkolnej powinny być opodatkowane podatkiem VAT ? 2. Czy usługi sklasyfikowane do PKWiU 80.10.12-00.00 podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?3. Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), gdy od 1999 r. jest podatnikiem podatku VAT, a sprzedaż opodatkowana za 2003 r. nie przekroczyła 10 000 euro ?
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPP/443-78/05
  Dotyczy zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczenia usług edukacyjnych połączonych z rekreacją (zielona szkoła) sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 80.42.20-00.00.
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_15_16_28 / III/443/12-1/05/AO
  Czy można zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług do świadczonych usług w zakresie organizacji szkoleń, wykładów, które to usługi zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 80.42.20-00.00, jako "Usługi w zakresie pozostałych form ksztalcenia?"
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-85/05
  Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na usługi edukacyjne i tłumaczenia tekstów ?
 621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/9/2005/HT
  Czy Spółka jest zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych przez podmioty zagraniczne z tytułu świadczenia usług polegających na organizacji szkoleń i konferencji ?
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-23/05
  Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę nauki pływania dla dzieci z gimnazjum?
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/05
  Zgłoszono zapytanie czy na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług organizacja kursów dla dorosłych: "Księgowość komputerowa", "Specjalista ds. kadrowo-płacowych", "Sam prowadzę własną firmę", "Kurs BHP" jest objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług?
 624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/443-16/5/05
  Wysokość opodatkowania usług polegających na prowadzeniu kursów języków obcych.
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/58B/PP2/443/16/05
  Czy prowadzenie szkoleń dla instruktorów tańca (PKWiU 80.42.20-00.00) jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-23/05
  Czy usługa żywienia świadczona w stołówce szkolnej i internacie dla uczniów i pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/23/05
  Czy podmiot podlegający zwolnieniu przedmiotowemu (usługi edukacyjne), pobierając od pracowników opłaty za korzystanie z telefonu powinien odprowadzić podatek VAT, stanowiący część wpłat dokonywanych przez pracowników?
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III-2/443-83/05/JP
  Nadanie podatnikowi statusu podatnika zwolnionego od podatku od towarów i usług w związku z działalnością oświatową (kursy, konferencje, seminaria) - działalność statutowa podatnika
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/443/116/139/MZ/05
  Czy miejscem opodatkowania usług edukacyjnych świadczonych przez Spółkę, zgodnie z przepisami ustawy powinno być miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, a więc w Wietnamie?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/25/2/2005/IW
  Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana jest działalność w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowanych?
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/4/2005
  1.Czy działalność dot. prowadzenia szkoleń w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa przedmedycznego w roku 2004 i 2005 winna być rozliczana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 17%?2.Jeżeli nie prawidłowo była rozliczana w 2004 r. to w jaki sposób skorygować zeznanie za ten okres?3.Jeżeli nie ma możliwości opodatkowania na 2005 w dotychczasowej formie to jaką formę przyjąć na 2005?
 632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/P/19/2005
  Czy jest konieczność instalowania kas rejestrujących dla Podatników wykonujących usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 80?
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/33/2005
  Czy usługi polegające na udostępnianiu kortów do tenisa ziemnego zarówno do amatorskiego, jak też wyczynowego uprawiania sportu powinny być opodatkowane stawką podatkową w podatku od towarów i usług w wysokości 7 % oraz czy usługi polegające na nauce gry w tenisa powinny być zwolnione z opodatkowania w podatku VAT?
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-20/05
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów (podatkowe) wierzytelności (należności) od kursantów indywidualnych w kwotach od 10 zł do 400 zł ?
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-22/05
  W jaki sposób ustalić maksymalną kwotę wierzytelności od kursantów indywidualnych, którą można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów (podatkowe) na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. protokołu sporządzonego przez podatnika stwierdzającego, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności są równe lub wyższe od kwoty należności ? Proszę o dokładną interpretację przepisu art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-23/05
  Jakimi dokumentami należy dokumentować wierzytelności niezapłacone w kwotach od 10 zł do 400 zł, aby móc zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów ?
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-24/05
  Jakie dane powinien zawierać dokument, którym należy udokumentować wierzytelności niezapłacone w kwotach od 10 zł do 400 zł, aby móc zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów ?
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/23/2005
  Jakie stawki podatku VAT dotyczą działalności gospodarczej w zakresie udzielania korepetycji z różnych dziedzin nauki w formie opracowań pisemnych do celów edukacyjnych i dydaktycznych oraz korekt tekstów pod względem merytorycznym, stylistycznym i gramatycznym jak również usług doradztwa dot. działalnosci gospodarczej ?
 639. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443-153/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa oraz układania diet dla pacjentów Poradni. Poradnictwo realizowane jest zarówno poprzez konsultacje osobiste jak też poprzez konsultacje za pośrednictwem internetu. Usługi realizowane są także poprzez pełnienie roli dietetyka w firmach współpracujących z Poradnią np. w klubach fitness (wtedy rozliczenie następuje z firmą a nie klientem indywidualnym). Firma także odpłatnie udostępnia pacjentom Poradni aplikacje internetowe on-line umożliwiające samodzielną kontrolę i ocenę prawidłowości stosowanej diety oraz umożliwiającej układanie właściwej diety samodzielnie przez pacjenta. Poza tym w ramach prowadzonej działalności prowadzi Pani wykłady na konferencjach prasowych producentów żywności oraz szkolenia z zakresu żywienia i dietetyki dla kobiet w ciąży w szkołach rodzenia, osób uprawiających sport w klubach fitness. W ramach wykonywanej działalności pisze Pani również artykuły dla prasy i producentów żywności oraz publikacje (np. broszury) dotyczące dietetyki i zdrowego żywienia. Udziela Pani również konsultacji merytorycznych oraz dopracowuje materiały informacyjne i promocyjne dotyczące wartości odżywczej różnych produktów spożywczych na zlecenie ich producentów. W związku z powyższym wystąpiła Pani z zapytaniem, czy usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 85.14.13-00 podlegają zwolnienie od podatku od towarów i usług? Na tle takich okoliczności konstytuuje Pani stanowisko, iż wykonywanie porad dietetycznych w swojej poradni czy też za pośrednictwem internetu osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej klienta podlega zwolnienie od podatku od towarów i usług, świadczenie usług polegających na konsultacji dla firm, pisanie artykułów do prasy oraz artykuły promocyjne dotyczące zdrowego żywienia podlegają opodatkowaniu według stawki 22% natomiast wykłady i szkolenie z zakresu żywienia i dietetyki (80.42) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/05
  Czy dla wykonywania usług szkoleniowych podatnik ma prawo zastosować zwolnienie z VAT powołując się na załącznik nr 4 do ustawy o VAT, gdzie usługi edukacyjne (a więc i mieszczące się w tym zakresie usługi szkoleniowe - nr 80.42 PKWiU) są zwolnione z podatku VAT?
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/05
  Czy z żywienia w stołówce szkolnej mogą korzystać pracownicy szkoły po pokryciu pełnych kosztów posiłku i jego przygotowania bez dodatkowych zobowiązań podatkowych oraz bez obowiązku prowadzenia kas fiskalnych ?.
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/48/I/2005
  Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług wykonywanych przez osiedlowy dom kultury.
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/0090/1/9/05
  Czy zwolnione w roku 2005 z ewidencjonowania na kasach rejestrujących są usługi edukacyjne ?
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-42/05
  Czy świadczenie usług sklasyfikowanych w grupowaniu statystycznym PKWiU 80.42.20-00.00 (usługi w zakresie pozostałych form kształcenia) będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/31/2005
  Sposób i moment dokumentowania czynności zwolnionych od podatku (opłat za studia, opłat za egzaminy warunkowe, opłat wpisowego) wykonywanych przez Jednostkę oprócz czynności podlegających opodatkowaniu.
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/32/2005
  Sposób i moment dokumentowania czynności zwolnionych od podatku (usług edukacyjnych) wykonywanych przez Jednostkę, oprócz czynności podlegających opodatkowaniu.
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4409-11-1/05
  Czy w ramach usług edukacyjnych usługi polegające na żywieniu dzieci są zwolnione od podatku VAT ?
 648. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PE/PP/443-1/05/1
  Jaki podatek od towarów i usług należy uiścić od działalności polegającej na udzielaniu korepetycji w zakresie matematyki i fizyki na poziomie szkoły podstawowej, średniej i wyższej?
 649. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/130/04/2005/AP
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług dla usługi w zakresie studiów i seminariów szkoleniowych z wykorzystaniem internetu?
 650. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-137-4-GK/04/05
  Czy uzyskana opinia od Urzędu Statystycznego jest wiążąca dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług?Czy usługę wydawania studentom legitymacje, dyplomy, dokumenty stwierdzające ukończenie studiów podyplomowych i ich duplikaty, należy traktować jako usługę edukacyjną?
 651. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/86/04[br]PP-443/113/04/05
  Czy gimnazjum ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT, w przypadku, gdy zostanie przekroczony w 2004 r. dochód 45.700 zł przy założeniu, że pochodzi on głównie z wpłat za żywienie dzieci oraz z dzierżawy sklepiku szkolnego ?
 652. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-124/05/CIP/01
  Podatnik zapytuje, kiedy powstanie u niego obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej dla sprzedaży usług o symbolu PKW i U 80.42.10-00.00?
 653. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/177/2004
  1/ czy usługi polegające na zakupie egzaminów komputerowych, dostarczanych elektronicznie przez firmę będącą podatnikiem podatku od towarów i usług i pochodzącą z terytorium państwa członkowskiego - można traktować odrębnie od usług edukacyjnych ? 2/ czy podatek należny od importu usług, o których mowa powyżej - jest podatkiem naliczonym, który ma wpływ na podatek naliczony za dany okres rozliczeniowy ?
 654. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/18/2004
  Czy działalność gospodarcza prowadzona przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, korzysta ze zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług i podatku dochodowego od osób prawnych ?
 655. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/04
  Czy stawki podatku VAT na usługi szkoleniowe, usługi badawczo-rozwojowe oraz wyjazdy szkoleniowe są prawidłowo zinterpretowane przez Gminę ?
 656. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/168/2004
  Czy posiłki sprzedawane w szkolnej stołówce podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług czy też są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%?
 657. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/43/04
  Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą m. in. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład którego wchodzą szkolenia wstępne, podstawowe, okresowe, instruktaże stanowiskowe BHP oraz szkolenia na operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym, prosi o potwierdzenie poprawności wystawianych faktur VAT, gdzie w rubryce "stawka podatku" zapisuje ZW, opierając się na PKD 80.42.B - Kształcenie Ustawiczne Dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane.
 658. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/173/04
  Pytanie podatnika dotyczy zasad opodatkowania podatkiem VAT usług stołówkowych świadczonych przez Szkołę Podstawową na rzecz jej uczniów oraz pracowników, a także zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności przygotowywania posiłków dla uczniów i pracowników innej placówki oświatowej.
 659. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-287-1/04
  - Czy należy wystawić fakturę za zorganizowanie seminarium wraz z podatkiem (z jaką stawką podatku) czy też ewentualnie nabywca usługi jest zobowiązany do uregulowania podatku w swoim kraju?- Czy faktura powinna być wystawiona w PLN czy w EURO?
 660. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/78/04
  Czy sprzedaż posiłków uczniom przez szkolną stołówkę jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III-2/443 -189/05/JDP
  W złożonym piśmie z dnia 06.09.2005r. (uzupełnionym w dniu 20.10.2005r.) Spółka podaje, iż "(...) organizuje egzaminy przy użyciu komputera. W tym celu Spółka: 1. kompletuje listę uczestników egzaminu 2. składa do firmy zagranicznej - drogą elektroniczną - zamówienie na konkretny egzamin 3. otrzymuje od firmy zagranicznej - drogą elektroniczną na własny serwer Spółki - treść egzaminu w postaci programu komputerowego 4. udostępnia salę oraz komputery z egzaminem uczestnikom egzaminu 5. wysyła - w formie raportu elektronicznego - wynik egzaminu do firmy zagranicznej - celem dokonania weryfikacji i oceny 6. pełni czynności administracyjne w trakcie egzaminu 7.wystawia faktury VAT uczestnikom egzaminu za wykonaną usługę zorganizowania egzaminu przy użyciu komputera ". Ponadto Spółka podaje, iż "firma zagraniczna wystawia na Spółkę fakturę za egzamin (udostępnienie egzaminu, zweryfikowanie wyników i wydanie certyfikatu); przesyła pocztą bezpośrednio uczestnikowi egzaminu - certyfikat potwierdzający pozytywny wynik egzaminu" Jednocześnie w piśmie z dnia 19.10.2005r. (data wpływu 20.10.2005r.) Spółka informuje, że "zakupy egzaminów dokonywane są od firm posiadających siedzibę na terytorium Wspólnoty lub na terytorium państwa trzeciego; firmy te przesyłają nam za pomocą internetu - egzamin w postaci automatycznie funkcjonującego programu komputerowego(...) za udostępnienie programu egzaminującego oraz wydanie certyfikatu otrzymujemy od kontrahenta zagranicznego fakturę". Spółka podaje również, iż "(...) usługa przeprowadzenia egzaminu zależna jest od technologii informatycznej, jest zautomatyzowana, wymaga niewielkiej interwencji człowieka oraz niemożliwe jest jej wykonanie bez wykorzystania technologii informatycznej". Ponadto w piśmie z dnia 01.12.2005r. Spółka dokonała doprecyzowania stanu faktycznego poprzez podanie następujących informacji: - przedmiotem usługi zorganizowania egzaminu przy użyciu komputera jest egzamin z zakresu informatyki w postaci elektronicznej, - "(...) administrator firmy loguje się na serwerze zagranicznym dostawcy egzaminów (...) i wypełnia formularz zamówienia egzaminu. Po wpisaniu danych osoby zdającej egzamin oraz wybraniu egzaminu, na ekranie pojawia się cena podana w USD. (...) Za każdym razem przed zakończeniem zamawiania wybierana jest opcja REMOVE TAX, która powoduje, iż z kwoty za egzamin usunięty zostaje podatek VAT. Po zatwierdzeniu formularza, za pomocą specjalnej aplikacji, niezbędne pliki zostają ściągnięte poprzez internet na nasz serwer. W wyznaczonym dniu klient zdaje egzamin w siedzibie naszej firmy na jednym z naszych komputerów. Po zakończeniu egzaminu na ekranie monitora pokazuje się wynik egzaminu, który następnie w formie elektronicznego raportu zostaje przesłany na serwer dostawcy. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu w ciągu 14 dni klient otrzymuje (z zagranicy) certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu." Spółka prosi o zajęcie stanowiska w sprawie kwalifikowania i zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla zakupu od firmy posiadającej siedzibę poza terytorium Polski egzaminu komputerowego, w postaci programu komputerowego dostarczonego elektronicznie. W opinii Spółki "zakup egzaminu komputerowego w postaci programu komputerowego, dostarczanego elektronicznie przez firmę posiadającą siedzibę poza terytorium Polski należy kwalifikować jako import usługi elektronicznej opodatkowanej stawką 22%".
 662. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/155/04
  Dotyczy sposobu rozliczania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych na potrzeby projektu szkoleniowego związanego z usługami edukacyjnymi.
 663. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPP/443-163/04
  W sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności w zakresie podnoszenia umiejętności interpersonalnych i zdobywania wiedzy w tym kierunku tj. budowanie zespołów pracowniczych, motywacji, integracji, przywódctwa, rozwiązywaniu problemów między pracownikami, komunikacji oraz marketingu, promocji, reklamy i metod sprzedaży., które zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności mieszczą się w grupowaniu 80.42.
 664. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-305-1/04
  1. czy po 1 maja 2004r. sprzedaż posiłków w stołówce internatu podlegać będzie opodatkowaniu 7% stawką VAT?2. czy sprzedaż wyżywienia będzie podlegała ewidencji z użyciem kasy fiskalnej?3. czy w deklaracji VAT-7 dział D-2 nabycie towarów i usług pozostałych wiersz 43 "Wartość netto" będzie można skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego od całości zakupu towarów i usług czy tylko związanych bezpośrednio z działalnością opodatkowaną tj. zakupów towarów i usług związanych bezpośrednio z przygotowywaniem posiłków?4. czy przy częściowym odliczeniu podatku naliczonego metodą struktury wskaźnik wylicza się od wartości netto, czy od kwoty podatku naliczonego?
 665. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP. 443/108/2004
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do świadczonej usługi spisywania umów o naukę zawodu?
 666. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.43/PO/443/37/04
  Czy usługi polegające na zakwaterowaniu oraz żywieniu dzieci mieszkających w internacie zą zwolnione od podatku VAT ze względu na ich klasyfikację w dziale PKWiU 80 - "Usługi w zakresie edukacji? Czy tak samo należy traktować sprzedać posiłków dla dzieci spoza internatów oraz pracowników szkoły? Czy usługi zakwaterowania grup zorganizowanych spoza szkoły w internacie korzystają ze zwolnienia od VAT ze względu na ich klasyfikację wPKWiU 55.23.15? Czy w/w usługi są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych? Jak należy liczyć obroty uprawnijące do zwolnienia od VAT i do obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?
 667. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1912/04/EJ/821
  Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Podatnika jest zastosowanie przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usługi np. szkoleniowej, w części finansowanej ze środków budżetu państwa.
 668. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/1165/04
  Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik (gimnazjum) wykonujący usługi edukacyjne oraz prowadzący stołówkę szkolną jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego oraz prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących?
 669. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/52/04
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług usługi dożywiania dzieci w szkole?
 670. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-98/HM/04
  Szkoła w ramach przygotowania młodzieży do zawodu prowadzi zajęcia praktyczne zaliczone do symbolu PKWiU "80", które zwolnione są od podatku VAT. Wyroby gastronomiczne produkowane w trakcie zajęć praktycznych są sprzedawane na terenie szkoły przez uczniów w ramach programu nauczania - obsługa konsumenta. Czy powyższa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też zwolniona jest od podatku?
 671. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-177/04
  Dotyczy opodatkowania otrzymanej prowizji z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia uczniów i pracowników szkoły oraz opłaty pobieranej za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej.
 672. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/151/2004[br]RO/436/151/1/2004
  1. Czy przychody Spółdzielni z tytułu opłat za najem dodatkowych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli tak, to, jaką stawką ? 2. Czy przychody Spółdzielni z wynajmu lokali użytkowych położonych na dolnych kondygnacjach budynków są opodatkowane podatkiem od osób prawnych ? 3. Czy przychody Osiedlowych Klubów Kultury podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i według jakiej stawki ? 4. Czy od 1 stycznia 2005 r. wynik na działalności prowadzonej przez Osiedlowe Kluby Kultury działające w ramach Spółdzielni Mieszkaniowej będzie opodatkowany podatkiem od osób prawnych ? 5. Czy możemy wystawiać po zakończeniu miesiąca zbiorczą fakturę VAT z tytułu przychodów z zajęć organizowanych przez Osiedlowe Kluby Kultury ? Podobne rozwiązanie chcemy przyjąć do ujęcia w rejestrze sprzedaży należnych opłat czynszowych.
 673. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/156/04
  dotyczy opodatkowania stołówek szkolnych
 674. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/95/2004
  Urząd Miasta zwraca się z zapytaniem, czy podległe placówki oświatowe (szkoły, które oprócz usług zwolnionych, tj. edukacyjnych i sprzedaży posiłków dzieciom i nauczycielom świadczyły w 2003 r. i 2004 r. usługi wynajmu pomieszczeń szkoły innym organizacjom i osobom fizycznym mogą korzystać ze zwolnienia z VAT oraz, które przychody osiągnięte w 2003 r. należy uwzględnić do ustalenia limitu obrotów stanowiących podstawę zwolnienia podmiotowego. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym żadna placówka w 2003 r. z tyt. wynajmu pomieszczeń szkoły nie przekroczyła kwoty 45.700 zł, natomiast łączny przychód wraz z odpłatnością za wydawane posiłki przekroczył w każdej placówce w/w wartość. Ponadto czy usługi stołówkowe w przedszkolach kwalifikują się do usług edukacyjnych i podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Zapytanie dotyczy również kwestii, czy w w/w placówkach oświatowych możliwe jest prowadzenie sprzedaży w/w usług na rzecz osób fizycznych bez zastosowania kas rejestrujących. Nadmienia się, iż szkoły w związku ze świadczeniem usług wynajmu pomieszczeń były w 2003 r. podatnikami podatku VAT i składały deklaracje VAT-7.
 675. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD3.3-443-254/04
  Jaką stawkę podatku VAT powinien stosować z tytułu wykonywania czynności polegających na prowadzeniu spotkań szkoleniowych dla agentów ubezpieczeniowych.
 676. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/95/04
  Uczelnia prowadzi usługi szkolnictwa wyższego zakwalifikowane w PKWiU 80.30.12-00.00 W stołówce studenckiej utworzono barek, w którym będa świadczone usługi gastronomiczne ogólnie dostepne. Stołówka studencka jest w strukturze organizacyjnej uczelni(nie jest odrebnym podmiotem gospodarczym) i jej dzialalnośc jest ściśle związana z działalnością uczelni. Prowadzona jest przez jej pracowników zatrudnionych w Uczelni, dokonuje sprzedaży bonów obiadowych na rzecz: studentów uczelni, studentów innych uczelni W barku sprzedawane sa też wyroby garmażeryjne z wyłączeniem kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych a także w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawka 22%.
 677. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/48/04
  Czy prowadzenie przez szkołę stołówki, z której korzystają uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mieści się w zakresie usług edukacyjnych, tj.: 80.22 i czy tym samym usługi te są zwolnione z 7-procentowego podatku VAT?
 678. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-54/04
  Jaką stawką VAT należy objąć usługę, polegającą na wykonywaniu materiałów szkoleniowych związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego?
 679. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-254/04
  Jednostka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie ustalenia czy pobierane opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz opłaty za pobyt dziecka są świadczeniami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 680. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/70/04
  Jaką stawkę VAT należy naliczać od opłaty za żywienie dzieci w szkole podstawowej ?
 681. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II/443/120/2004
  Czy działalność stołówki, która nie jest oddzielnym podmiotem gospodarczym i świadczy jedynie usługi dla uczniów i pracowników szkoły należy sklasyfikować jako usługi stołówkowe opodatkowane 7-procentową stawką VAT, czy jako usługi edukacyjne korzystające ze zwolnienia od tego podatku (stołówka nasza prowadzona jest przez pracowników szkoły)?
 682. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/4/04
  dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług stołówki szkolnej oraz obowiązku ewidencjonowania przychodów ze stołówki przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 683. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/86/2004[br]OG/005/249/PP1/2004
  Jaka jest stawka podatku VAT na prowadzenie szkoleń, kursów w dziedzinie stylizacji paznokci ?
 684. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-104/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako psycholog i psychoterapeuta sklasyfikowaną wg PKD: 85.14- działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna 80.42 - działalność szkolnictwa dla dorosłych i pozostałych form kształcenia W ramach tych usług Podatnik prowadzi terapie i zajęcia profilaktyczne, szkolenia dla dorosłych oraz zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. Podatnik wnosi prośbę o udzielenie informacji o właściwej stawce podatku na ww. usługi.
 685. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/51/2004/VAT
  1. Czy dotacja z Urzędu Miasta na bieżącą działalność Ośrodka Kultury (służąca całej działalności statutowej) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i przy odliczaniu częściowym podatku nie wlicza się jej do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 7 ustawy o VAT?2. Czy wszystkie niżej wymienione usługi przez nas świadczone są opodatkowane stawką 7%? W świetle opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi świadczone przez naszą instytucję kultury: prowadzenie kół zainteresowań, zespołów artystycznych, zajęć Klubu Seniora, zajęć Uniwersytetu III Wieku, przeprowadzanie imprez artystycznych i ich współorganizacja, wstęp na koncerty, spektakle, odczyty, imprezy estradowe z udziałem artystów, wyświetlanie filmów, współorganizacja imprez masowych, plenerowych, festynów, pikników - zostały sklasyfikowane do PKWiU 92.32.10-00.00 jako "Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych".3. Czy podlegają opodatkowaniu stawką 7% organizowane przez nas wyjazdy dzieci i młodzieży na festiwale, konkursy, warsztaty artystyczne, które sklasyfikowano w grupie PKWiU 55.23.11-00.00 jako "Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci"?4. Czy organizowane przez nas kursy dla instruktorów i nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej zostały sklasyfikowane w grupie PKWiU 80.42.20-00.00 jako "Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia" są zwolnione od VAT?5. Czy usługi koncertowe świadczone przez nasze zespoły artystyczne (PKWiU 92.31.21.00) są zwolnione od VAT?6. Czy mamy odprowadzać VAT od bezpłatnie wydawanych biletów na imprezy kulturalne np. dzieciom z domów dziecka?7. Czy mamy odprowadzać VAT od nagród wręczanych przez naszą instytucję kultury w organizowanych przez nas konkursach artystycznych? Czy powinniśmy odprowadzać VAT od otrzymanych przez nas darowizn rzeczowych od sponsorów (np. słodycze, napoje, drobne upominki) w czasie organizowanych przez nas imprez?
 686. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV/443-66/04
  Czy przygotowywanie przez Szkołę posiłków dla uczniów Gimnazjum, na odrębne zlecenie tego Gimnazjum, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 687. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/37/04
  Czy prowadzenie stołówki szkolnej (zamkniętej) dla dzieci i pracowników naszej szkoły ( jednostka budżetowa) podlega opodatkowaniu stawką 7% jako PKWiU 55.51.10-00.00 "Usługi stołówkowe" czy też podlega zwolnieniu jako sklasyfikowana w dziale PKWiU 80 "Usługi w zakresie edukacji" ?
 688. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/4437 34/04/KH
  Czy zapis poz. 7 w załączniku Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, symbolu PKWiU ex 80 dotyczy zwolnienia wszystkich usług z zakresu edukacji, które są określone w sekcji M PKWiU dział 80 ?.
 689. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-201/04/DG
  Czy działalność polegająca na odpłatnym przygotowywaniu posiłków dla uczniów i pracowników jednostek oświatowych przez stołówki posiadające charakter zamknięty i funkcjonujące w tych jednostkach, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 690. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/92/04
  dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu świadczenia usług edukacyjnych
 691. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-330/04/DG
  Jaką stawką należy opodatkować usługi edukacyjne?
 692. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II/443/26/2004
  1. Czy deklaracji VAT-7 należy wykazywać odsetki od pożyczek z ZFŚS udzielanych pracownikom szkoły? 2. Czy od 1.05.2004 r. istnieje obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej w stołówce szkolnej (dostępnej tylko dla naszych uczniów) oraz odprowadzania 7-procentowej stawki VAT za żywienie? 3. W jaki sposób prowadzić rejestr sprzedaży dla ww. pozycji? 4. Czy w najnowszej ustawie o VAT istnieją zagadnienia, które dotyczą szkół i powodują zmianę dotychczasowego rozliczania się z podatku VAT?
 693. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/65/04
  Czy wykonywane usługi w zakresie usług edukacyjnych tj. szkoleń na kursach BHP oraz usługi w zakresie doradztwa i ekspertyz na rzecz innych oddziałów przedsiębiorstwa niż oddział, w którym jest zatrudniony podatnik są samodzielną działalnością gospodarczą o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 694. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/148/2004[br]RO/436/148/1/2004
  Jaką stawką VAT należy opodatkować niżej wymienione usługi: 1) PKWiU 92.51.11 - "Usługi bibliotek", 2) PKWiU 55.23.15-00.00 - "Usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane", 3) PKWiU 92.34.12-00.00 - "Usługi związane z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca", 4) PKWiU 92.32.10-00.00 - "Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kultury", 5) PKWiU 55.21.10-00.00 - "Usługi świadczone przez schroniska, schroniska młodzieżowe oraz domy wycieczkowe", 6) PKWiU 80.30.12-00.00 - "Usługi szkolnictwa wyższego", 7) PKWiU 55.51.10-00.00 - "Usługi stołówkowe", 8) PKWiU 55.30.11-00.00 - "Usługi gastronomiczne w restauracjach", 9) PKWiU 55.23.15-00.00 - "Usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" ?
 695. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-98/04
  Czy Szkoła ma obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!