Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


umowa o zarządzanie

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-350/12-4/AJ
  Czy wnioskodawca będzie zobowiązany jako płatnik do obliczenia, pobrania i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiąganych przez spółkę dominującą z tytułu wykonywania umów o zarządzanie spółką zależną lub o doradztwo i nadzór na realizacją kontraktów zawartych przez wnioskodawcę, o których to umowach jest mowa w opisie stanu faktycznego ?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-911/11/MK
  Czy przychody uzyskane przez przedsiębiorcę na podstawie zawartej ze Spółką w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej umowy o zarządzanie, będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście czy przychodami z działalności gospodarczej?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-938/10-2/GC
  1. Czy do odsetek wypłacanych w ramach opisanej struktury cash - poolingu mają zastosowanie przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy n podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy do odsetek przekazywanych i otrzymywanych przez Spółkę w ramach Umowy Cash - Poolingu stosuje się art. 11 ww. ustawy i czy w związku z tym, Spółka jest zobligowana do przygotowania dokumentacji podatkowej, o której mowa wart. 9a tej ustawy?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1031a/10/MR
  Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu świadczenia usług zarządczych wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadkach opisanych powyżej?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1030a/10/MR
  Czy wynagrodzenie za świadczenie usług zarządczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (Model 1), będzie przychodem z działalności wykowanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy, a dochód z tego źródła opodatkowany będzie wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1233/10-2/JL
  Działania Wnioskodawcy jako podmiotu zarządzającego, a jednocześnie osoby wskazanej do zarządzania spółką będą stanowiły samodzielną działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-967/10-2/ES
  z uwagi na bezspornie osobisty charakter kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze, ustawodawca zawarł w treści art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulację szczególną, stanowiącą, iż przychody z tego tytułu są przychodami z osobiście wykonywanej działalności, nawet gdy umowy te zawierane są przez autonomiczne podmioty gospodarcze, tj. osobę fizyczną prowadzącą działalność, spółkę cywilną, czy spółkę jawną.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-598/10-3/GC
  1. Czy w stosunku do odsetek wypłacanych przez uczestnika opisanego systemu cash-pooling będącego posiadaczem salda ujemnego, uczestnikowi cash-pooling będącemu posiadaczem salda dodatniego, znajdują zastosowanie ograniczenia w zakresie uznawania odsetek za koszty uzyskania przychodu, wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w odniesieniu do odsetek naliczanych i alokowanych przez Bank pomiędzy Agentem a Uczestnikami nie znajdują zastosowanie przepisy o cenach transferowych wymienionych w art. 11, a w szczególności art. 11 ust. 4 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-598/10-2/GC
  1. Czy w stosunku do odsetek wypłacanych przez uczestnika opisanego systemu cash-pooling będącego posiadaczem salda ujemnego, uczestnikowi cash-pooling będącemu posiadaczem salda dodatniego, znajdują zastosowanie ograniczenia w zakresie uznawania odsetek za koszty uzyskania przychodu, wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w odniesieniu do odsetek naliczanych i alokowanych przez Bank pomiędzy Agentem a Uczestnikami nie znajdują zastosowanie przepisy o cenach transferowych wymienionych w art. 11, a w szczególności art. 11 ust. 4 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 10. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD2/033/95/KBF/10/403
  Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowdzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również w formie spółki niemającej osobowości prawnej
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-852/09/HD
  Czy istnieje możliwość zaliczenia umowy kontraktu menedżerskiego do działalności gospodarczej, która oznacza działalność zarobkowo-usługową (usługi doradztwa i zarządzania)?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-366/09/ASz
  Czy poprawnym jest zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% osiągniętego przychodu z tytułu umowy zlecenia?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-357/09-2/ES
  Czy dochody Wnioskodawcy uzyskiwane w opisanym stanie faktycznym z tytułu udziału w zysku Spółki świadczącej usługi zarządzania na rzecz M. mogą być zaliczone do dochodów z tytułu działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z powyższym mogą być opodatkowane według 19% stawki podatku liniowego zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-61/09/AM
  Czy wydatki powiązane na podstawie umowy o zarządzanie zawartej ze spółką kapitałową stanowią koszty uzyskania przychodu?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-796/08/HD
  Czy przychody uzyskane z kontraktu menedżerskiego należy wliczać do wykonywanej działalności gospodarczej. Jak należy je rozliczać w zeznaniach rocznych?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-199/08/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 28 marca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 20 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przez wspólnika spółki jawnej oraz komplementariusza spółki komandytowej dochodów z udziału w tych spółkach po ...
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-173/08/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 14 marca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 12 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przez wspólnika spółki jawnej oraz komplementariusza spółki komandytowej dochodów z udziału w tych spółkach po ...
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-220/07/SD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 19 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu podpisanej umowy o zarządzanie -jest prawidłowe.W dni ...
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-245/07/HK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura- 9 października 2007r.), uzupełnionym w dniu 8 listopada 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu obliczenia kosztów uzyskania przychodu od dochodu uzyskanego przez Prezesa Zarządu Spółki -jest n ...
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-112/07-4/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.), uzupełnionym w dniu 3 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 1 październ ...
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-112/07-3/GM
  Możliwość wyboru opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-112/07-5/GM
  Możliwość wyboru opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym.
 23. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1389/07
  Wydatki związane m.in. z eksploatacją i parkowaniem samochodu służbowego będącego własnością spółki, z którego do celów służbowych korzysta prezes zarządu spółki, należy uznać za elementy dodatkowego wynagrodzenia prezesa odpowiadające wykonanej pracy, stanowiące przychody w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku doch. od osób fiz. Ich wielkość wpływa na kształt podstawy opodatkowania osoby zarządzającej spółką. W zależności natomiast od konkretnej postaci i formy elementów dodatkowego wynagrodzenia dla osoby zarządzającej kwalifikacja płynącego stąd przychodu odbywać się powinna z uwzględnieniem treści art. 11 ust. 1 w/w ustawy.
 24. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US I/415-42/07
  Dot. możliwości opodatkowania dochodów z tytułu zysków z udziału w spółce 19 % podatkiem liniowym, jeśli Spółka świadczy usługi zarządzania przedsiębiorstwem spółki komandytowej.
 25. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-66/07/TM
  Czy dopłacony przez Spółkę w 2007 r. podatek wynikający z rozliczenia przychodów zleceniobiorcy powinien być obliczony według skali podatkowej - czyli z zastosowaniem progów podatkowych oraz czy kwota ta powinna zostać potraktowana jak darowizna na rzecz zleceniobiorcy i wykazana w sporządzonej po zakończeniu roku 2007 informacji PIT-8C?
 26. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-22/07
  Czy istnieje możliwość opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów wspólnika spółki jawnej, w ramach której będzie świadczył usługi o zarządzanie przedsiębiorstwem?
 27. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431.DGI/412-40-223/07/UD
  Podatnik wraz z innymi członkami zarządu Spółki Akcyjnej (którzy są powołani uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy na funkcję członka zarządu Spółki Akcyjnej oraz których ze Spółką nie wiążą umowy o pracę) lub odpowiednio z osobami trzecimi ( nie mającymi żadnego związku z Spółką Akcyjną) - zamierza utworzyć Spółkę Jawną. Na podstawie umowy o zarządzanie Spółka Jawna będzie świadczyła usługi w zakresie zarządzania na rzecz Spółki Akcyjnej. W imieniu Spółki Jawnej, usługi te będą wykonywali wspólnicy Spółki Jawnej, w wykonaniu obowiązku w tym zakresie nałożonego na nich w umowie Spółki Jawnej. Jednocześnie podatnik wraz z pozostałymi wspólnikami Spółki Jawnej, będzie nadal wykonywał funkcję członka zarządu Spółki Akcyjnej. Zakres obowiązków członków zarządu Spółki Akcyjnej wynika z art.368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94 , poz.1037 ze zm.), który stanowi, że "zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę". Natomiast, odpłatne usługi w zakresie zarządzania Spółką Akcyjną będą świadczone wyłącznie przez Spółkę Jawną. Zakres tych obowiązków nie pokrywa się w żaden sposób. W związku z tym ma Pan wątpliwości dotyczące zakwalifikowania przychodów jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wyboru opodatkowania podatkiem liniowym.
 28. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-99/07/MK
  Czy zapłacony przez Spółkę podatek za osobę fizyczną, wynikający z rozliczenia dochodów rocznych tej osoby, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 29. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-28/07/MDK
  Czy osobie fizycznej, będącej wspólnikiem spółki komandytowej, w której wspólnikami są dwie osoby fizyczne (komandytariusze), a także osoba prawna - spółka z o.o. (komplementariusz), przysługuje opodatkowanie dochodów z tytułu uczestnictwa w tejże spółce komandytowej w formie 19% liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych (art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)#8722; w sytuacji, w której powołana spółka komandytowa zarządza na podstawie umowy, wymienioną spółką z o.o., zatrudniając w tym celu w formie umowy o pracę małżonków wspólników spółki komandytowej, którzy są jednocześnie członkami zarządu przedmiotowej spółki z o.o., przy czym przed zatrudnieniem przez spółkę komandytową, stosunki pracy tych osób łączące je ze spółką z o.o. zostaną rozwiązane? #8722; stosownie do stanu prawnego w dacie złożenia wniosku
 30. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD2/415/27/2007
  Czy współnik spólki jawnej może opodatkować dochód z udziału w tej spólce podatkiem liniowym, w sytuacji gdy spółka wykonuje usługi na podstawie umowy o zarządzanie?
 31. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/443-27/07
  Czy czynności wykonywane w ramach umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-60/07/DG
  Czy można zaliczyć przychody uzyskiwane w ramach umowy zlecenia do przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej?
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423/48/07/MK
  Czy kwoty otrzymane od kontrahentów tytułem zwrotu zapłaconych przez Spółkę składek na PFRON nie stanowią dla Spółki przychodów podatkowych?
 34. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/PDOF-209/210/JB/07
  Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w zysku Spółki Jawnej X, który jednocześnie uzyskuje przychody z tytułu czynności menedżerskich wykonywanych na podstawie umowy o zarządzanie zawartej pomiędzy spółką jawną X ,a "X" sp z o. o., przez spółkę jawną , powinny być zaliczone do dochodów z tytułu działalności gospodarczej w rozumieniu art.10 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym mogą być opodatkowane według 19- procentowej stawki liniowej zgodnie z art. 30c ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychczy należy je zakwalifikować jako dochody z działalności wykonywanej osobiście i w konsekwencji- zastosować do nich art.13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?Czy odpowiedź na pytanie pierwsze będzie taka sama w przypadku gdy wspólnicy spółki jawnej ( lub jeden wspólnik) będący jednocześnie wspólnikami spółki z o. o, sprzedadzą swoje udziały w spółce z o. o ?
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-7/07
  Czy przychody uzyskane przez wspólnika spółki jawnej, w sytuacji wykonywania usług zarządzania na podstawie umowy zawartej pomiędzy spółkami mogą być opodatkowane podatkiem liniowym wg stawki 19% jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 36. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-27/07/KK/1
  Czy odsetki otrzymywane przez uczestników umowy cash poolingu będą stanowiły przychód podatkowy.
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-27/07/KK/2
  Czy w przypadku, gdy na rachunku agenta (wnioskodawcy) powstanie saldo ujemne, w związku z czym rachunki uczestników (spółek córek) zostaną obciążone odsetkami w wysokości ustalonej stosownie do postanowień umowy, to czy zapłacone odsetki stanowić będą koszt uzyskania przychodu dla uczestników umowy cash poolingu.
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-72/07/AJ
  Jak ustalić podstawę do dokonania odpisów amortyzacyjnych w Spółce, do której w listopadzie 2006 r. wniesiono aportem tytułem podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwo, na które składa się funkcjonujące centrum handlowe, w zamian za co wnoszący otrzymał udział w kapitale zakładowym Spółki - czy uwzględnić przejęte zobowiązania związane z wnoszonym w drodze aportu przedsiębiorstwem?
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD2/415/9/2007
  Czy wspólnik spólki jawnej może opodatkować dochód z udziału w tej spólce podatkiem liniowym (19%) w sytuacji gdy spólka wykonuje usługi na podstawie umowy o zarzadzanie?
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-2/415-3/07
  Czy wspólnik spółki jawnej prowadzącej działalności w zakresie usług zarządzania może opodatkować uzyskany dochód z udziału w spółce jawnej według stawki liniowej 19%?
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-232/375/06/07/AG
  Pytanie dotyczy zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia członka zarządu - menedżera, otrzymywanego na podstawie umowy o zarządzanie.
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/376-163/06/2007/AF
  Pytanei dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu umowy o zarządzanie.
 43. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-143a/2006/LŚ
  Podatnik jest członkiem zarządu spółki z o.o., pełniącym tę funkcję na podstawie aktu powołania. Jako członek zarządu wnioskodawca będzie wykonywał czynności zarządcze (menadżerskie) na podstawie umowy o zarządzanie zawartej ze spółką (przykładową treść umowy o zarządzanie dołączono jako załącznik do wniosku). Na podstawie tej umowy podatnik będzie otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie. W związku z powyższym wnioskodawca pyta, czy w/w czynności zarządcze będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT i w związku z tym, należy zarejestrować się jako podatnik VAT i wystawiać faktury VAT. Zdaniem wnioskodawcy powyższe czynności nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-87/06
  Czy wspólnik spółki jawnej może opodatkować dochód z udziału w tej spółce podatkiem liniowym (19%), w sytuacji gdy spółka wykonuje usługi na podstawie umowy o zarządzanie?
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-26/06
  Zapytanie dotyczy zwolnienia od podatku otrzymanego w 2006 roku zasądzonego odszkodowania od byłego pracodawcy. Na mocy wyroku Sądu Rejonowego otrzymałem od swojego pracodawcy odszkodowanie w wys. 84.000,00 zł. Odszkodowanie wypłacone zostało w 2006 roku. W pozwie sądowym złożonym w Sądzie Okregowym dnia 21 lutego 2000 roku Podatnik wnosił o: 1) przywrócenie do pracy lub zasądzenie odszkodowania w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia z powodu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, 2) zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w kwocie 72.000,00 zł z ustawowymi odsetkami.
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/160/PDII/415-85/06
  Jakie kryteria powinny być uwzględnione w celu kwalifikowania uzyskanych przychodów przez Dyrektora z tytułu świadczonej pracy na podstawie w/w umowy - na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?Czy przychody z tego tytułu powinny być zaliczone zgodnie z art. 13 pkt 8 do przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, czy też powinny być uważane za przychody, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/285-116/2006/GK
  Pytanie dotyczy obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku zawarcia umowy zlecenia na zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym.
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/AN/06
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na rzecz Prezesa Zarządu na podstawie zawartej z nim umowy o zarządzanie stanowią dla niego przychód podatkowy w postaci nieodpłatnych świadczeń, od którego Spółka jako płatnik obowiązana jest do obliczenia, pobrania i zadeklarowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 49. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr PB I-1/4150/IN-167/USŁ-P/06/AW
  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie Nr US IA-415/41/2006 z dnia 22.05.2006r.Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje:Na podstawie regulacji zawartych w art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany ...
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/148/06
  Czy koszty za zarządzanie indywidualnym portfelem instrumentów finansowych można wykazać w zeznaniu PIT-38 jako koszty uzyskania przychodu?
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/10818/25/06
  Czy świadczone usługi w ramach zawartej umowy w aktualnym brzmieniu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy po zmianie umowy i wprowadzeniu zapisu o odpowiedzialności wobec osób trzecich wykonywane czynności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT?
 52. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0038/2006
  Czy do przychodów osiąganych na podstawie umowy o zarządzanie spółką z o.o. należy stosować przepis art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy przepis art. 13 pkt 9 tej ustawy? Czy obowiązkiem spółki jest pobieranie zaliczek na podatek dochodowy?
 53. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0039/2006
  Czy do przychodów uzyskanych na podstawie umowy zarządzania spółką z o. o. należy stosować przepis art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy przepis art. 13 pkt 9 tej ustawy?
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/146/412-144/2006/AK
  Czy przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem i kontraktów menedżerskich są przychodami uzyskiwanymi z działalności wykonywanej osobiście, do których mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów na zasadach określonych dla stosunku pracy a do poboru zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 19% tytułem w/w przychodów zobowiązany jest zawsze pracodawca ?
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13/06
  Czy w sytuacji gdy prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której jestem podatnikiem podatku VAT, a ponadto jestem członkiem zarządu w dwóch spółdzielniach, jako członek zarządu jestem podatnikiem podatku VAT?
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/372/2006/ADB
  Czy czynności wykonywane w ramach umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-3-3/06
  Prowadząc działalnośc gospodarczą pod nazwą Firma Konsultingowo-................, której przedmiotem działalnosci jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania , a dochody z tego źródła opodatkowane są na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , tj. według stawki 19%. Następnie w dniu 02 stycznia 2006 roku została zawarta umowa cywilna na świadczenie usług zarządzających w ramach kontraktu menedżerskiego z z Firmą Przetwórstwa .............. na okres jednego roku. Czy przychody uzyskane z tytułu zawartego kontraktu menedżerskiego mogą być rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a dochody moga być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy.
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/4111/415-0039/05
  1). Czy załączona umowa jest umową o zarządzanie w kontekście art. 13 ust. 9 updof? 2). Wprzypadku uznania czynnośći określonych w umowie za działalność wykonywaną osobiście - kontrakt menedżerski, kto będzie płatnikiem podatku dochodowego?
 59. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/98/05/MJ
  Kwestia zasad opodatkowania i obowiązków płatnika wynikających z umowy o zarządzanie zawartej z osobą pełniącą jednocześnie funkcję wymienioną w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prowadzącą działalność gospodarczą.
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/100/05/MJ
  Dotyczy zasad opodatkowania i obowiązków płatnika wynikających z umowy o zarządzanie, zawartej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą nie będącą członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-171/05/ABS
  Zajmuję się świadczeniem usług polegających na zarządzaniu przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą XXXX. W ramach takiej umowy jestem zobowiązany do kierowania Przedsiębiorstwem i reprezentowania go na zewnątrz a także do prowadzenia z należytą starannością działalności gospodarczej. Za świadczone usługi otrzymuję comiesięczne wynagrodzenie. Moim zdaniem świadczone usługi wynikające z zawartych umów o zarządzanie przedsiębiorstwem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 62. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-72/05/EL
  Na mocy jednego z postanowień kontraktów menadżerskich, Spółka zobowiązała się zawrzeć umowę prywatnego ubezpieczenia medycznego na rzecz członków zarządu i ich najbliższej rodziny oraz opłacać składkę z tego tytułu w okresie obowiązywania umowy. W opinii Spółki wszystkie elementy kontraktu składają się na całość wynagrodzenia danego członka zarządu i jako takie stanowią koszt uzyskania przychodów.
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/234/157/2005/GW
  Pytanie Wnioskodawcy: 1. Czy, w świetle art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku VAT, usługi zarządzania świadczone na podstawie załączonej umowy o zarządzanie, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeżeli tak, to czy podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%? 2. Czy, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na w/w pytanie, zarządzający zobowiązani są do wystawienia na rzecz Spółki faktury VAT? 3. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania, Spółka ma prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony.
 64. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-4407/SIP/5/05
  Czy działalność wykonywana na podstawie kontraktu menedżerskiego jest zwolniona od podatku VAT (świadczenie usług menedżerskich wykonywane jest osobiście przez osobę fizyczną, bez zatrudniania pracowników, wyłącznie na rzecz Spółki).
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-31/05
  Czy przychód tytułu świadczenia usług doradztwa, konsultingu realizowanych w ramach umowy o współpracy może być opodatkowany 19% podatkiem liniowym?
 66. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1464/WD-415-2/05/DK
  dotyczy mozliwości opodatkowania przychodów osiąganych z działalności polegającej na świadczeniu usług na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem podatkiem liniowym w wysokości 19%.
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/30/05
  Czy usługi wykonywane na podstawie umowy zlecenia- kontraktu menedżerskiego, z tytułu którego osiągane są przychody wymienione w art.13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu art.15 ust.2 ustawy VAT . Czy też usługi te wyłączone są od opodatkowania tym podatkiem na podstawie art.15 ust.3 pkt 3 ustawy o VAT ? Jeżeli świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, to czy można korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 ustawy o VAT ?
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0005/05/ELC
  Czy w przedstawionej sytuacji spółka prawidłowo potrąca koszty uzyskania przychodów od każdej z zawartych z pracownikiem umów?
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBF-406/12/2005
  - w jaki sposób należy opodatkować usługi kontraktu menedżerskiego zawartego przez przedsiębiorstwo - osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a zleconego do wykonania osobie współpracującej, - czy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych winien być zleceniodawca usług kontraktu menedżerskiego zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/0090/1/5/05
  Czy do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych można zaliczyć wypłacone wynagrodzenie z tytułu zawartej przez członka zarządu umowy zarządzania spółką?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-0002/05
  Czy przychody uzyskane z działalności gospodarczej w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej można opodatkować podatkiem liniowym? Czy będzie to w przypadku zatrudniania pracownika działalność wykonywana osobiście?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/59-51/2005/AP
  Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności zarządzania spółką.
 73. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-G/415-1/2005
  Czy przychody uzyskane w związku z zawartą umową dotyczącą prowadzenia sklepu należy zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też należy je zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (na podstawie art. 14 tejże ustawy)?
 74. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-289/04/MS
  Czy czynności wykonywane na podstawie umowy menedżerskiej przez członka zarządu Spółki, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług ?
 75. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.DPD/35/423/86/30/04
  Spółka na podstawie zawartej umowy z Gminą zarządza cmentarzami komunalnymi. W związku z tym zobowiązana jest do pobierania od ludności opłat za udostępnianie miejsc cmentarnych do pochówku. Pobrane opłaty Spółka w całości przekazuje na rachunek Gminy. Czy pobrane opłaty stanowią przychód dla Spółki.
 76. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423/32/04
  Czy jednostka jako zarządca współnoty mieszkaniowej była zobowiązana - w imieniu jej wspólnoty - do złożenia zeznania CIT - 8 za 2002 r. jeżeli umowa o zarządzanie nieruchomością między stronami została rozwiązana z dniem 30.04.2002 r. ?
 77. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS-Pł-WV-443/311/04/JK
  Czy w sytuacji, w której prowadzi się równocześnie działalność gospodarczą i jest się płatnikiem VAT powinno się za usługi menedżerskie wystawiać faktury VAT i wykazywać je w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż zwolniona?
 78. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD/005-18-19/04
  Czy w świetle obowiązujących w 2003r. i 2004r. przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych prawidłowym jest świadczenie przez podatnika usług konsultingowych w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i traktowanie uzyskanych przychodów jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, wybranie opodatkowania na zasadach ogólnych oraz prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ?
 79. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US PP-443/150/2004
  Czy w świetle obowiązujących przepisów, wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umowy zlecenia u pracodawcy, z którym nie pozostaję w stosunku pracy (jednocześnie posiadam ustalone prawo do emerytury) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 80. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/73/04
  1) W jaki sposób traktować wypłaconą menadżerom nagrodę roczną, czy jako przychód osiągnięty w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, czy jako przychód z działalności wykonywanej osobiście ? 2) Jaką stawkę podatku VAT stosować w przypadku uznania nagrody rocznej za przychód osiągnięty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. 22%, czy też zwolnioną ?
 81. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II/443/89/2004
  Osiągam przychody z umowy o zarządzanie na podst. w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, które dokumentuję fakturami VAT ze stawką VAT zw. na podst. § 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 97, poz. 970). Faktury te wykazuję w kolumnie "dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnione od podatku". Czy moje postępowanie jest prawidłowe?
 82. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-1-232/04
  Czy skoro czynności wykonywane na rzecz przedsiębiorstwa "xxx" nie są ani zarządzaniem, ani usługami menedżerskimi przychody powinno się zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 83. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 39/ZV/1010/2004
  Czy zwolnienie od podatku od towarów i usług dotyczy czynności wynikających z umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!