Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


ulga uczniowska

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-577/12-2/MS
  Wnioskodawczyni spełniła warunki określone w art. 6 ust. 2, niezrealizowana kwota ulgi za wyszkolenie uczniów może być odliczona od podatku dochodowego ustalonego od wspólnych dochodów małżonków, do wysokości określonej w decyzji urzędu skarbowego. Należy jednak wskazać, że brak jest natomiast możliwości dokonania stosownego odliczenia od podatku współmałżonka, jeżeli w danym roku podatkowym podatnik nie osiągnął dochodów z innych źródeł przychodów.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1099/11-2/EC
  spadkobiercy podatnika kontynuującego, po jego śmierci, prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, przysługuje – na podstawie art. 97 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa – prawo do odliczenia ulgi z tytułu szkolenia uczniów, o której mowa w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od niektórych przychodów osianych przez osoby fizyczne.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-68/09-10-S/AA
  1. Czy prawo do ulgi uczniowskiej ma charakter majątkowy oraz czy podlega na podstawie § 97 ordynacji podatkowej przejściu na Wnioskodawczynię z mocy prawa? 2. Czy prawo do ulgi uczniowskiej ma charakter niemajątkowy i podlega przejściu na Wnioskodawczynię działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, którą kontynuuje po śmierci męża? 3. Czy przepis § 4 art. 97 ordynacji podatkowej stosuje się również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego decyzji sprawie przyznania ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia? 4. Czy wobec powyższego Wnioskodawczyni uprawniona jest do skorzystania z ulgi uczniowskiej poprzez obniżenie podatku dochodowego w części niewykorzystanej przez jej zmarłego męża?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-242/09/WRz
  Czy ulga z tyt. wyszkolenia ucznia może być odliczona w PIT-37?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-281/09-6/ES
  Czy przy wspólnym rozliczeniu się PIT-36 małżonkowie mogą odliczyć ulgę za wyszkolenie uczniów od wspólnego podatku?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-353/09-2/TW
  Czy niezrealizowana kwota ulgi za wyszkolenie uczniów może być odliczona od podatku dochodowego ustalonego od wspólnych dochodów małżonków, do wysokości określonej w decyzji urzędu skarbowego przyznającej ulgę z tytułu szkolenia ucznia?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-321/09-3/IM
  Jeżeli otrzymane dofinansowanie korzysta ze zwolnienia w/w to jak należy stosować art. 23 ust. l pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skoro nie ma możliwości przyporządkowania otrzymanego dofinansowania bezpośrednio do poniesionych kosztów?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-321/09-2/IM
  Czy otrzymane dofinansowanie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. l pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-254/09/IG
  Czy żona może skorzystać z ulgi podatkowej (ulgi uczniowskiej), która przysługiwała zmarłemu mężowi?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-280/09-3/IM
  Czy powyższe dofinansowanie stanowi przychód z działalności gospodarczej Wnioskodawcy?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-276/09-3/IM
  Czy wydatki sfinansowane na kształcenie ucznia z okresu 2-ch lub 3-ch lat z własnych dochodów firmy i zaksięgowane w kosztach uzyskania przychodów, powinny być w chwili otrzymania dotacji skorygowane o wysokość otrzymanego dofinansowania? Czy prawidłowe jest stanowisko, iż otrzymane z Urzędu Gminy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt. 129 nie może "bezpośrednio" sfinansować wydatków i kosztów na to kształcenie poniesionych w okresie 2-ch lub 3-ch lat, a zapłaconych z własnych dochodów koszty kształcenia ucznia w okresie nauki zawodu, za którego wykształcenie Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie są kosztami uzyskania przychodu?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-287/09-2/IM
  1. Czy wydatki sfinansowane na kształcenie ucznia z okresu dwóch lat (2005 - 2007) z własnych dochodów firmy i zaksięgowane w kosztach uzyskania przychodów, powinny być w dacie otrzymania dotacji skorygowane o wysokość otrzymanego dofinansowania? 2. Czy w dacie otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy dokonać korekty kosztów poniesionych z własnych dochodów firmy na kształcenie ucznia z okresu dwóch lat (2005 – 2007) skoro wydatki sfinansowane były w dacie ich poniesienia bezpośrednio dochodami własnymi, a nie dotacjami?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-83/09-4/AA
  Czy istnieje możliwość wypłaty zgromadzonych pieniędzy na koncie w Urzędzie Skarbowym?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-92/09-4/AA
  Czy otrzymana dotacja na podstawie załączonej decyzji korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy Wnioskodawca powinien korygować koszty uzyskania przychodów w związku z treścią art. 23 ust. 1 pkt 56 jeżeli nie jest możliwe jednoznaczne przyporządkowanie otrzymanej dotacji z ponoszonych wydatków. Dotacja została wykorzystana na cele prywatne?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-68/09-3/AA
  1. Czy prawo do ulgi uczniowskiej ma charakter majątkowy oraz czy podlega na podstawie § 97 ordynacji podatkowej przejściu na Wnioskodawczynię z mocy prawa? 2. Czy prawo do ulgi uczniowskiej ma charakter niemajątkowy i podlega przejściu na Wnioskodawczynię działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, którą kontynuuje po śmierci męża? 3. Czy przepis § 4 art. 97 ordynacji podatkowej stosuje się również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego decyzji sprawie przyznania ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia? 4. Czy wobec powyższego Wnioskodawczyni uprawniona jest do skorzystania z ulgi uczniowskiej poprzez obniżenie podatku dochodowego w części niewykorzystanej przez jej zmarłego męża?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-68/09-2/AA
  1. Czy prawo do ulgi uczniowskiej ma charakter majątkowy oraz czy podlega na podstawie § 97 ordynacji podatkowej przejściu na Wnioskodawczynię z mocy prawa? 2. Czy prawo do ulgi uczniowskiej ma charakter niemajątkowy i podlega przejściu na Wnioskodawczynię działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, którą kontynuuje po śmierci męża? 3. Czy przepis § 4 art. 97 ordynacji podatkowej stosuje się również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w decyzji sprawie przyznania ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia? 4. Czy wobec powyższego Wnioskodawczyni uprawniona jest do skorzystania z ulgi uczniowskiej poprzez obniżenie podatku dochodowego w części niewykorzystanej przez jej zmarłego męża?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-21/09/WRz
  Czy ulga z tyt. wyszkolenia ucznia może być odliczona w dwóch zeznaniach PIT-28 i PIT-37?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1243/08-2/JB
  Prawo do ulgi uczniowskiej jest prawem podmiotowym i związane jest nierozerwalnie z konkretną osoba tj. podatnikiem. Przepisy prawa podatkowego nie przewidują przejęcia tych praw przez spadkobierców.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-613/08/AK
  Czy spadkobiercy mają prawo do ulgi uczniowskiej?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-617/08-2/AG
  Czy w związku z tym, iż Wnioskodawca posiada niewykorzystaną ulgę uczniowską, może o kwotę tej ulgi umniejszyć odprowadzane do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (dawny PIT-4)?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-369/08/WRz (KAN-4386/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, P.K. przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia (data wpływu do tut. Biura 29 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia przyznanej "ulgi uczniowskiej" od podatku opłacanego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu -jest prawidłowe ...
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-523/08/KB (KAN-2482/03/08KAN-6719/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani D., przedstawione we wniosku z dnia 05 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 10 marca 2008r.), uzupełnionym wnioskami z dnia 9 i 30 czerwca 2008r. (data wpływu 13 czerwca 2008r. oraz 03 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wypłaty w gotówce niewykorzystanej ulgi n ...
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-226/08/KB
  możliwość wypłaty w gotówce niewykorzystanej ulgi na wyszkolenie uczniów
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-253/08/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, rozpatrując Pani wniosek z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie nabycia prawa do niewykorzystanej przez spadkodawcę części ulgi z tytułu szkolenia uczniów w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej przez spadkobiercę -jest nieprawidłowe.W dniu 28 kwietn ...
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-178/08/RM
  Czy ulga z tytułu wyszkolenia pracowników młodocianych (przyznana do 31 grudnia 2003 r.) może być odliczona również w podatku dochodowym rozliczanym rocznie w PIT 37.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-783/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 r. (data wpływu 24.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie nabycia prawa do niewykorzystanej przez spadkodawcę części ulgi z tytułu szkolenia uczniów w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej przez spadkobiercę -jest nieprawi ...
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-183/07-2/AG
  Czy Wnioskodawca nabył prawo do ulg uczniowskich po zmarłym ojcu?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-209/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. W. przedstawione we wniosku z dnia 28.09.2007 r. (data wpływu 04.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi z tytułu nauki zawodu- jest prawidłowe.W dniu 04.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-295/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie nabycia prawa do niewykorzystanej przez spadkodawcę części ulgi z tytułu szkolenia uczniów w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej przez spadkobiercę -jes ...
 30. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415-/17/2007
  Pytanie dotyczy odliczenia (przy prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19%) - ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych przypadającego z innego źródła - wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 31. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I.US.I-415-18/07
  Czy wobec wspólnego rozliczania się małżonków przysługuje im prawo do odliczenia ulgi za wyszkolenie uczniów, przyznanej decyzją Organu podatkowego jednemu z małżonków w sytuacji gdy obydwoje osiągnęli dochód, jak również w sytuacji gdy dochód osiągnie tylko małżonek, który nie nabył prawa do ulgi "uczniowskiej"?
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-17/07/MT
  Czy podatek od spadku można pomniejszyć o ulgę uczniowską?
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-8/07
  Czy przyznane decyzją urzędu skarbowego ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów można zastosować do odliczenia od należnego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 34. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: A1-D-415-1/OD/07
  Czy spadkobierca przejmuje przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy, w tym prawo do całkowitego wykorzystania ulgi uczniowskiej nabytej przez zmarłego męża?
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPU 415-1/07
  Czy spadkobierca może skorzystać z ulgi uczniowskiej nabytej w trakcie prowadzenia działalności przez spadkodawcę?
 36. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 620/06
  Zarzut naruszenia prawa materialnego można skutecznie zgłaszać wówczas, gdy ustalony w sprawie stan faktyczny, będący podstawą zaskarżonego orzeczenia, nie budzi wątpliwości. Prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy, a więc właściwe zastosowanie przepisów art. 27c powoływanej ustawy podatkowej będzie zatem możliwe dopiero po ustaleniu w sposób prawidłowy stanu faktycznego przez organy podatkowe w zgodzie z zasadami postępowania wyrażonymi m.in. w art. 122 i 187 § 1 Ordynacji podatkowej.
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/5/Int 7/07
  Czy otrzymana dotacja (ulga) związana z wyszkoleniem uczniów jest przychodem, który należy uwzględnić w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-05/65/Z/K/07
  Dotyczy możliwości odliczenia ulgi uczniowskiej od podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikajacego ze wspólnego zeznania podatkowego małzonków.
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-71/06
  Czy otrzymaną kwotę dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianego pracownika po zakończonym szkoleniu należy zaksięgować jako przychód z tytułu prowadzonej działalności?
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-7/07
  Czy dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika w ramach przygotowania zawodowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-58/06
  Czy otrzymyane dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym?
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-73/06
  Czy przy zmianie formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej z podatku liniowego na podatek płacony według skali podatkowej, podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia tego podatku o kwotę przyznanych ulg za wyszkolenie uczniów?
 43. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0926/05
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik nabył prawo do ulgi uczniowskiej przyznanej spadkodawczyni przed śmiercią?
 44. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1357/05
  Powzięcie przez organ podatkowy wiadomości o wydaniu tego wyroku dawało podstawę do podjęcia zawieszonego postępowania i postanowienie w tym przedmiocie nie naruszyło przepisu art. 205a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej w taki sposób, iżby stanowić to mogło podstawę do wzruszenia zaskarżonej w sprawie decyzji w oparciu o przepis art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-34/06/JM
  Czy można pomniejszyć podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od dzierżawy o niewykorzystaną ulgę uczniowską?
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-9/06
  Czy istnieje możliwość korekty zeznań rocznych za lata ubiegłe celem odliczenia niewykorzystanej ulgi uczniowskiej?
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/36/06
  Pytanie dotyczty odliczenia ulgi uczniowskiej od podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej oraz od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z najmu.
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I/005/8/06
  Czy spadkobierca podatnika może korzystać z przyznanej spadkodawcy ulgi w podatku dochodowym ?
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-415-16-06-KD
  Czy podatek wynikający z najmu lokalu można pomniejszyć co miesiąc o niewykorzystaną ulgę uczniowską?
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-55/06/R1
  Czy istnieje możliwość korzystania z ulgi uczniowskiej przy płaceniu innych zobowiązań podatkowych np. podatku od darowizy czy przypadu od kupna (np. samochodu)?
 51. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 610/05
  1. Naczelny Sąd Administracyjny nie może samodzielnie konkretyzować zarzutów skargi kasacyjnej ani uściślać bądź w inny sposób ich korygować. W niniejszej sprawie autor skargi kasacyjnej w ogóle nie powołał art. 174 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, co należy ocenić ujemnie, z petitum skargi wynika jednakże, iż została ona oparta zarówno na zarzucie naruszenia przepisów postępowania jak i przepisów prawa materialnego. 2. Ponieważ Sąd I instancji uznał, iż w przedmiotowej sprawie nadpłata nie wystąpiła, bezprzedmiotowe byłoby zajmowanie się kwestią momentu powstania nadpłaty, o którym traktuje art. 73 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDJ-415/2/06
  1. Czy można odliczyć przyznaną ulgę podatkową za wyszkolenia uczniów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej od podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów z renty? 2. Czy istnieje możliwość zwrotu w gotówce niewykorzystanej części ulgi uczniowskiej?
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1/415/4/2006
  Czy kwota dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 54. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/3/06
  Czy prawo do korzystania z ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia przysługuje do czasu odliczenia całej kwoty?
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPD-415/4/NO-5/06
  1.Czy mam prawo skorzystania z ulgi uczniowskiej w przypadku, gdy jestem podatnikiem podatku dochodowego liniowego ?
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/21/AL/06
  Dotyczy możliwości odliczenia ulgi uczniowskiej od podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającego ze wspólnego zeznania podatkowego małżonków.
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415/280/05
  1. Czy Podatnikowi przysługuje nadal prawo do rozliczania ulgi uczniowskiej na zasadzie prawa nabytego, czy też w chwili likwidacji prowadzonej działalności ulega ono przedawnieniu.2.Czy fakt uzyskiwania dochodów z nowo otwartej działalności gospodarczej (prowadzonej przez osobę fizyczną) oraz dywidendy pozwoli na dokonywanie odliczeń z tytułu przedmiotowej ulgi.
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/410/31/ID/06 PBB1/415-101/06
  czy Urząd Skarbowy może przekwalifikować tę ulgę, dotyczącą podatku dochodowego (ulga za wyszkolenie uczni) na poczet podatku VAT?
 59. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-20/05
  Czy podatnik jest uprawniony do otrzymania ulgi za wyszkolenie ucznia, w przypadku, gdy rozwiązanie umowy nastąpiło z inicjatywy ucznia, a zatem z przyczyn niezawinionych przez podatnika?
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-32/2005
  Czy na dotychczasowych zasadach zachowane zostanie nabyte prawo do odliczenia ulgi za wyszkolenie uczniów?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-57/05/AJ
  Czy podatnik może pomniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości o ulgę uczniowską?
 62. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2386/04
  1. Warunek posiadania kwalifikacji do szkolenia uczniów podatnik obowiązany jest spełnić już przy zatrudnieniu ucznia (zawarcia umowy o pracę ), a więc przez cały okres jego szkolenia. 2. Do wniosków stanowiących podstawę rozstrzygnięcia Sąd doszedł nie po przeprowadzeniu pierwszej w kolejności przy interpretowaniu norm prawa podatkowego wykładni gramatycznej lecz wykładni celowościowej, która nie wydaje sie uzasadniona i właściwa.
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-19/05
  W trakcie 2004 roku spisałem z uczniami umowę o pracę w celu nauki zawodu. W miesiącu wrześniu 2005 roku uczniowie ci przystąpią do do egzaminu czeladniczego. Mając na uwadze powyższe zwracam się z zapytaniem, czy będzie mi przysługiwała ulga z tytułu szkolenia uczniów?
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.I/415/23/05
  dotyczy możliwości odliczenia części ulgi za wyszkolenie ucznia od podatku dochodowego obliczonego od dochodu z tytułu emerytury w PIT-37
 65. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PF-II-005/32/KJ/05
  Wykorzystanie ulgi uczniowskiej z 2003r. w 2004r., przy wyborze podatku liniowego opodatkowanego stawką 19 % - art. 1 pkt 27, art. 30c ust. 2 i 3, art. 26 ust. 1 pkt 2 , art. 27b i art. 13 ustawy z dnia 12.11.2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202 poz. 1556).
 66. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0383/04
  1. Czy po zlikwidowaniu działalności gospodarczej niewykorzystaną kwotę ulgi za wyszkolenie uczniów przyznanej w zryczałtowanym podatku dochodowym można odliczyć od podatku dochodowego opłacanego na zasadach ogólnych? 2. Czy w przedstawionej sytuacji za rok 2003 Podatniczce przysługuje prawo wspólnego opodatkowania swoich dochodów z dochodami męża?
 67. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421-40/05
  Czy następca prawny podatnika prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą nabywa prawo do ulgi uczniowskiej polegającej na obniżeniu zryczłtowanego podatku dochodowego?
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/415-6/05
  Czy pracodawca, który zawarł z uczniami dn. 15 stycznia 2004r. umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, nabywa prawo do ulgi uczniowskiej - proporcjonalnie za okres zatrudnienia?
 69. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/4150- 13/04/05/AS
  - Czy zryczałtowany podatek dochodowy wyliczony z chwilą sprzedaży wyrobów - mebli, środka trwałego i wyposażenia pozostałych z remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej (22.12.2003r.) mogę odliczyć od nie wykorzystanych ulg za wyszkolenie uczniów - przyznanych przez Urząd Skarbowy? - Czy przychód ze sprzedaży zapasu wyrobów z remanentu likwidacyjnego - działalność opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - mam opodatkować stawką 3% jako handel, czy 5,5% jako sprzedaż wyrobów własnej produkcji ?
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-30/05/MT
  Czy szkolenie uczniów w zakładzie przejętym po ojcu, którzy odbywają przygotowanie zawodowe w zakładzie ojca, będzie uprawniało podatniczkę do ulgi uczniowskiej?
 71. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1743/04
  1. W przepisie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.nr 35, poz. 73 ze zm.) - kolejność wyliczenia przesłanek nabycia prawa do ulgi przesadza o kolejności i następstwie czasowym ich zaistnienia dla nabycia prawa do ulgi. Ponadto w § 9 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczna naukę zawodu (Dz.U Nr 97, poz. 479 ze zm.) stwierdzono, iż " instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt. 2 (a więc właściciele zakładów pracy prowadzący zajęcia praktyczne z uczniami) powinni posiadać kwalifikacje zawodowe co najmniej mistrza w zawodzie, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne", co oznacza obowiązek podatników posiadania kwalifikacji zawodowych i przygotowania pedagogicznego przed lub co najmniej w czasie zatrudnienia ucznia w celu nauki zawodu. 2. Możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych przez podatniczkę, która ukończyła liceum ogólnokształcące - przed zatrudnieniem uczennicy (01.04.1998 r.) dawały regulacje § 18, § 19 i § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego (Dz.U. Nr 103, poz. 472 ze zm.).
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/1-415/8/2005
  Czy możliwe jest dokonanie począwszy od 2005 r. i w latach następnych odliczenia nie wykorzystanej ulgi za wyszkolenie uczniów od podatku dochodowego z innych źródeł dochodu?
 73. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/4117/IN-1/US-ZGIERZ/05/IN
  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26.04.2005 r. (wpływ do urzędu 27.04.2005 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z dnia 18.04.2005 r. Nr I-2/415-17/05 - odmawia uchylenia w/w postanowienia. W dniu 21.02.2005 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z wnioskiem o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. We wniosku stwierdza Pan, że przez 24 lata prowadził działalność gospodarczą, która została zlikwidowana w lutym 2001 r. Na podstawie decyzji z dnia 09.11.1998 r. Nr 106/98 i Nr 107/98 Urząd Skarbowy przyznał Panu prawo do ulg uczniowskich, zgodn ...
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I/443/PDOF/210/111/AŁ/05
  Czy niewykorzystaną ulgę za wyszkolenie uczniów można odliczać od podatku z tytułu najmu lokalu oraz czy będzie obowiązek opłacania podatku dochodowego z tytułu najmu i w jakiej wysokości?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/415-2/2005
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej i po ponownym jej otwarciu w późniejszym terminie, może korzystać z wypracowanej ulgi uczniowskiej. Zdaniem podatnika, może korzystać w/w sprawie z wypracowanej ulgi uczniowskiej.
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-17/05
  Interpretacja przepisów prawa w/g których podatnik miał przyznane ulgi uczniowskie i w/g których ulgi te powinny być zrealizowane.
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI /443/PDOF/195/78/IO/05
  Czy przyznaną w dniu 16 grudnia 2004r. ulgę uczniowską podatnik ma prawo wykazać w załączniku PIT/O złożonym do zeznania za 2004r. i odliczyć od należnego podatku dochodowego?
 78. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1149/04
  Czy po zmianie od 1 stycznia 2005r. formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej (na opodatkowanie według skali podatkowej) podatnik zachowa prawo do wykorzystania przysługującej ulgi uczniowskiej?
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-26-60/05/ZDB
  Czy mogę odliczyć od podatku liniowego z działalności gospodarczej ulgę uczniowską?
 80. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1825/04
  1. Warunkiem odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia jest m. in. posiadanie przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą i zatrudniającego pracowników w celu nauki zawodu uprawnień do szkolenia uczniów określonych w § 9 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992r. w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. 2. Uprawnienia do szkolenia ucznia, obejmujące kwalifikacje zawodowe ( co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, w którym naucza) oraz przygotowanie pedagogiczne, podatnik ubiegający się o przyznanie ulgi uczniowskiej winien posiadać, stosownie do wykładni językowej § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez cały okres trwania nauki zawodu. 3. Podatnik będący wspólnikiem w spółce cywilnej, nie posiadający kwalifikacji zawodowych i przygotowania zawodowego, nie nabywa prawa do ulgi w podatku dochodowym również wtedy, gdy naukę zawodu prowadzi posiadając wspomniane uprawnienia jeden ze wspólników spółki cywilnej.
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/05
  Czy przyznaną ulgę za wyszkolenia ucznia decyzją z dnia 15.12.2004 r., podatnik może odliczyć w zeznaniu za 2004 r.?
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-1-415-1-2005
  Czy można odliczyć niewykorzystaną ulgę za wyszkolenie uczniów przyznaną w 2000r. i 2001r. od podatku należnego z tytułu osiąganych dochodów z tytułu renty rodzinnej począwszy od 2004r.
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426-PD/415/1/05
  Czy ulga uczniowska, która dotychczas nie została wykorzystana z powodu likwidacji działalności gospodarczej podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym PIT-37? Według podatniczki taka możliwość istnieje.
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-6/05/MT
  Czy podatniczka może skorzystać z ulgi w podatku dochodowym za wyszkolenie ucznia, jeżeli uprawnienia do szkolenia posiada mąż podatniczki - osoba współpracująca w prowadzeniu działalności gospodarczej?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OF/415/02/2005
  Czy przyznaną ulgę podatkową z tytułu wyszkolenia uczniów można odliczać od podatku bez względu na to czy obniżany podatek dotyczy działalności gospodarczej czy też innego źródła przychodów jak również bez względu na formę opodatkowania osiąganych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/411 /7048/25486/2005
  Czy składajc zeznanie podatkowe za 2004 r. lub lata następne i rozliczając się wspólnie z małżonkiem będę mogła odliczać ulgę uczniowską? Zaznaczam, że w 2004 roku nie osiągnęłam żadnych dochodów, gdyż nigdzie nie pracuję.
 87. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPD/411/15245/21161/2005
  Czy nie prowadząc działalności gospodarczej, uzyskując za rok 2004 jedynie dochody z zasiłku dla bezrobotnych - mogę skorzystać z odliczenia od podatku ustalonego od wspólnych dochodów mażonków, kwoty niewykorzystanej za lata poprzednie ulgi uczniowskiej? Rozliczenia dokonujemy wspólnie z małżonkiem, który osiąga dochody ze stosunku pracy oraz z działalnośći gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych.
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-8/05
  Czy niewykorzystana ulga uczniowska przyznana podatnikowi w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej - zlikwidowanej dnia 27.12.2004 r. - może być odliczona od: 1) zryczałtowanego podatku dochodowego za rok 2005 - należnego od osiaganych przychodów z tytułu umowy najmu w sytuacji, gdy umowa najmu nie jest zawarta w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanych przez męża w zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu podatnika, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za ten rok - PIT-28 oraz od zaliczkowo płaconego ryczałtu z tego źródła przychodu w ciagu 2005 roku? 2) podatku dochodowego od osób fizycznych: a) wynikającego ze złożonego przez podatnika za rok 2004 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z tyt. otrzymywanej renty inwalidzkiej i zasiłku chorobowego w 2004 roku, b) wynikającego ze zlożonego w 2006 roku przez małżonka za rok 2005 wspólnego zeznania o wysokości osiągniętego przez małżonków dochodu z tyt. otrzymywanych w 2005 roku rent inwalidzkich?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/2/05
  Czy niewykorzystana ulga za wyszkolenie uczniów przyznana w latach 1997, 1999 i 2002 w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego może być zwrócona lub odliczona od podatku dochodowego od świadczenia przedemerytalnego?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/1/5/06
  Czy jest możliwe odliczenie w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2005r. przyznanej w miesiącu grudniu 2005 r. ulgi za wyszkolenie uczniów ?
 91. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/94/04/PK
  Czy mogę odliczyć przyznaną z tytułu działalności gospodarczej kwotę ulgi uczniowskiej od podatku należnego z innych źródeł?
 92. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB415/89/04/PK
  Czy mogę przyznaną z tytułu działalności gospodarczej kwotę ulgi uczniowskiej odliczyć od podatku należnego od wynajmowanego mieszkania?
 93. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-41/04
  Czy od zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego można odliczyć ulgę uczniowską?
 94. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1260/04
  W uchwale składu 7 sędziów NSA z dnia 10 września 2001 r. (FPS 9/01), ONSA z 2002 r. nr 1, poz. 6) Naczelny Sąd Administracyjny dokonując wykładni analogicznych do przepisów art. 27c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych unormowań zamieszczonych w § 10-14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 35, poz. 73 ze zm.) wyjaśnił, że "ulga uczniowska" miała niewątpliwie charakter stymulacyjny, to jest zachęcała podatników do prowadzenia nauki zawodu, a więc do realizowania celów publicznych. Jednakże wykładni tych przepisów z punktu widzenia ich celu nie można było dokonywać w oderwaniu od wyników wykładni językowej. Warunki powstania prawa do ulgi - w tym przede wszystkim warunek posiadania odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia szkolenia - zostały ściśle określone, to zaś prowadziło do wniosku, że jej zakres był ograniczony. Preferencjami objęto bowiem tylko podatników (lub zatrudnionych przez nich pracowników), którzy mieli niezbędne kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu. Przy jasnym i niebudzącym wątpliwości brzmieniu powołanych przepisów, argumenty skargi kasacyjnej wskazujące na potrzebę stosowania wykładni systemowej i celowościowej nie mogły odnieść pożądanego skutku.
 95. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB2/MW-033-0416-1701/04
  Data znajdująca się na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jest datą złożenia egzaminu i równocześnie datą wystawienia dyplomu.
 96. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/I-43/MM/18/2004
  Czy ulgę z tytułu wyszkolenia uczniów mozna spłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?
 97. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1697/04
  1.Treść przepisu § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.nr 35, poz. 73 ze zm.) nie pozostawia wątpliwości, że przewidziana w nim ulga z tytułu nauki zawodu miała charakter podmiotowy i indywidualny, to znaczy była adresowana do oznaczonych podatników. Sformułowanie cyt. przepisu było w tej mierze jednoznaczne: ulga przysługiwała wyłącznie tym podatnikom, którzy zatrudniali pracowników w celu nauki zawodu i mieli do tego niezbędne uprawnienia. Jako instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni byli mieć kwalifikacje zawodowe co najmniej mistrza w zawodzie, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne. Za takie kwalifikacje nie mogło zostać uznane ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie "gospodarstwo domowe i zbiorowe - kucharz", skoro nauka zawodu szkolonych uczniów odbywała się w zawodzie "sprzedawca". 2. Na wynik sprawy nie mogło mieć wpływu, że w innych sprawach organy podatkowe nie kwestionowały prawa podatnika do ulgi. Zgodnie bowiem z art. 134 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy dokonując oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej, nie jest natomiast uprawniony do badania innych aktów administracyjnych nie objętych przedmiotem zaskarżenia w danej sprawie.
 98. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-56/2004
  Prowadzę działalność gospodarczą - mechanika pojazdowa. W ramach działalności zatrudniam uczniów w celu nauki zawodu, gdyż mam stosowne uprawnienia. Z dniem 01.10.2004r. zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą - usługi mechanika pojazdowa, z której opłacałem zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Działalność będzie kontynuowała moja żona. Moje pytanie dotyczy, czy żona będzie mogła opłacać ry-czałt ewidencjonowany z tej działalności i czy będzie jej przysługiwała ulga za wyszkolenie uczniów, gdzie ja w imieniu żony będę prowadził naukę zawodu.Moim zdaniem żonie będzie przysługiwało prawo do ryczałtu i do ulgi.
 99. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 465/04
  Podstawy skargi kasacyjnej jak również jej wniosek muszą być zredagowane jasno i precyzyjnie, aby oczywistym był zakres kontroli dokonywanej przez sąd II instancji. Istotą rozstrzygnięcia jakie zawiera wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, to ocena zgodności z prawem decyzji Izby Skarbowej. Wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku (art. 176 P.p.s.a.), a więc w istocie wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i rozpoznanie skargi winien precyzować w jaki sposób skarga ma być rozpoznana, tj. uwzględniając skargę w sposób określony w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o NSA z 1995 r., albo też w sposób o jakim mowa w art. 27 ust. 1 i 2 tej ustawy, jeżeli skarga oceniona jest jako bezzasadna.
 100. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/413/51/04/BB
  1/ czy w przypadku wyboru opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką 19%, podatnik ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego ?; 2/ czy w przypadku wyboru podatku liniowego 19% podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od podatku ulgi z tytułu szkolenia ucznia, nabytej w latach poprzednich?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!