Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


ulga budowlana

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-566/12-2/AK
  Czy w momencie sprzedaży nieruchomości, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu ulgi budowlanej i czy będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy z tytułu zbycia nieruchomości?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/24/CRS/12/09/PK-115
  zakwalifikowanie do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od syndyka oraz sposób rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-317a/12/MM
  1. Czy należało pomniejszyć odliczenie od podatku, jeżeli oba zdarzenia (otrzymanie ww. ekwiwalentu pieniężnego i kupno mieszkania) miały miejsce w różnych latach, tj. w 1998 i 1999 r.? 2. Czy art. 11 Ordynacji podatkowej, z którego wynika, iż "rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa stanowi inaczej" nie znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowania? 3. Czy prawo może działać wstecz, jeżeli nie jest to wyraźnie wskazane i zaznaczone i jest niezgodne z zasadą wyrażoną w art. 11 Ordynacji podatkowej? 4. Jaka jest właściwa i prawidłowa interpretacja art. 27a ust. 17 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro ustawodawca nie wyraził swojej woli w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-357/12-2/LS
  W związku ze skorzystaniem z ulgi z tytułu nabycia działki budowlanej i budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w sytuacji zbycia działki – Wnioskodawczyni będzie obowiązana do zwrotu tej ulgi poprzez wykazanie i doliczenie kwoty uprzednio odliczonej z tego tytułu. Natomiast w sytuacji przekazania budynku mieszkalnego w darowiźnie córce, wykorzystana ulga z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie będzie podlegała zwrotowi
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1232/11-2/ISz
  stawka podatku VAT dla usługi budowlano-montażowej (adaptacja lokalu użytkowego na dom letniskowy całoroczny)
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-801/11-2/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwrotu ulgi budowlanej oraz skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-420/11-4/JK2
  Brak jest konieczności zwrotu ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego. Również sprzedaż nieruchomości wraz z budynkiem mieszkalnym nie będzie stanowiła źródła przychodów, gdyż termin pięcioletni warunkujący jego powstanie już upłynął.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1356/10-4/AO
  Czy ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali na rzecz dotychczasowych współwłaścicieli nie zmieni daty rozpoczęcia naliczania 10-cio letniego okresu, po którym Wnioskodawca może sprzedać mieszkanie bez konieczności zwrotu ulgi podatkowej uzyskanej w czasie budowy lokali?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1120/10/MW
  Możliwość skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej w przypadku skorzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej za 1998r.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-704/10-4/LS
  stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie może skorzystać z odliczenia od dochodu odsetek w ramach "ulgi odsetkowej" z tytułu zaciągnięcia kredytu na zakup budynku mieszkalnego, bowiem w przeszłości korzystała z odliczeń, w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej, wykazywanej we wspólnym zeznaniu małżonków.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/161/KDJ/10/PK-1017
  Czy w przypadku skorzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej na zakup gruntu i budowę budynku mieszkalnego, a następnie sprzedaży ww. gruntu z posadowionym na nim budynkiem mieszkalnym wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zwrotu ulgi?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-582/10-2/JC
  1. Czy w świetle art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2007 r. Wnioskodawczyni przysługuje prawo do korzystania z ulgi odsetkowej po zawarciu związku małżeńskiego z osobą, która korzystała w przeszłości z ulgi budowlanej? 2. Czy fakt posiadania rozdzielności majątkowej, skutkującej odrębnym opodatkowaniem Wnioskodawczyni i męża dochodów pozwała Zainteresowanej na korzystanie z ulgi odsetkowej?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/16/MCA/09/PK-120
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od Syndyka oraz sposobu rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-323/10-2/AK
  możliwość dokonywania odliczeń od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/22/DZI/09/PK-125
  zwrot kwoty w części, która nie przekracza wniesionego wkładu do Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Budowlanego przed ogłoszeniem jego upadłości na poczet realizacji umowy o wybudowanie mieszkania nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie musi być ujmowana w zeznaniu za 2007 r.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/24/DZI/09/PK-115
  środki pieniężne otrzymane od syndyka oraz sposobu rozliczeń z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-263/10-2/MR
  należy stwierdzić, iż w wyniku dokonania nieodpłatnego zniesienia współwłasności budynku mieszkalnego nie powstanie u Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wyżej wymienione zdarzenie nie pociągnie również za sobą konieczności doliczenia do podatku kwot poprzednio odliczonych na budowę przedmiotowej nieruchomości, gdyż nie powoduje ono utraty ulgi.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-211/10-4/MT
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na jego kupno nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e. Możliwość korzystania z tego zwolnienia wykluczyło korzystanie z "ulgi odsetkowej" w stosunku do kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanego mieszkania. W odniesieniu zaś do przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania – w części wydatkowanej, w przewidzianym ustawą terminie na zakup mieszkania - stwierdzić należy, iż korzysta on ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-170/10-2/JS
  możliwość dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1248/09/ŁCz
  Czy w związku z korzystaniem z tzw. ulgi budowlanej z tytułu budowy budynku mieszkalnego a sprzedażą tego budynku w 2010r., wnioskodawczyni wraz z mężem będzie zobowiązana do zwrotu ulgi?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/158/KDJ/08/PK-1380
  Czy otrzymane od Syndyka środki pieniężne są zwrotem odliczonych wydatków na zakup mieszkania? Czy otrzymane środki podlegają opodatkowaniu?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/20/CRS/09/PK-119
  Środki pieniężne otrzymane od Syndyka oraz sposób rozliczeń ulgi podatkowej na cele mieszkaniowe
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/18/CRS/09/PK-117
  Zwrot kwoty w części, która nie przekracza wniesionego wkładu do developera na poczet realizacji umowy o wybudowanie mieszkania nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/21/CRS/09/PK-122
  Środki pieniężne otrzymane od Syndyka
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-650/09-4/JS
  zwrot ulgi budowlanej w przypadku dokonania darowizny udziału w nieruchomości
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-690/09-2/PJ
  Czy koszty kary za przekroczenie terminu wykonania usługi budowlanej są kosztem podatkowym? Czy przedmiotowy koszt będzie kosztem roku 2009, czy 2008 roku?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/19/CRS/09/PK-118
  Środki pieniężne otrzymane od Sndyka oraz sposób rozliczeń ulgi podatkowej na cele mieszkaniowe
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/163/CRS/08/PK-1375
  Opodatkowanie pdof środków pieniężnych otrzymanych od syndyka i konsekwencje podatkowe związane z zastosowaną uprzednio "dużą ulgą budowlaną"
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/165/CRS/08/PK-1373
  Środki pieniężne otrzymane od Syndyka oraz sposobu rozliczeń z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/166/CRS/08/PK-1372
  środki pieniężne otrzymane od syndyka oraz sposobu rozliczeń z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-670/09-4/MK
  Odliczenie wydatków w ramach dużej ulgi budowlanej i w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-680/09/MW
  Czy małżonkowie pomimo zastosowania przepisów "abolicji podatkowej" z 2008 roku utracili prawo do ulgi mieszkaniowej po dokonaniu wyliczenia podatku metodą wyłączenia z progresją, która znaczne obniżyła wysokość podatku z kwoty 6.226,23 zł do 3.066,68 zł?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-348/09-4/AS
  Czy prawidłowo Wnioskodawca odlicza ulgę odsetkową?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-469/09/MM
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi podatkowej, określonej w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-506/09-2/ES
  Czy mimo skorzystania z odliczeń w 2001 r. z tytułu nabycia gruntu pod budowę, Wnioskodawca może skorzystać z "ulgi odsetkowej" z tytułu zaciągnięcia kredytu na budowę budynku mieszkalnego w rozliczeniu PIT za 2008 r.?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-500/09-2/ES
  1) Czy w związku z poniesionymi w latach 2003-2007 nakładami związanymi z rozpoczętą w 2003 r. inwestycją, polegającą na budowie domu jednorodzinnego, przysługuje Wnioskodawcy prawo do kontynuowania tzw. dużej ulgi mieszkaniowej, obowiązującej do końca 2001 r., do której Wnioskodawca nabył prawa w 2001 r. z tytułu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego? 2) Czy zapłacone w latach 2004-2007 odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2003 r. na budowę domu jednorodzinnego podlegają odliczeniu od dochodu w ramach tzw. ulgi odsetkowej?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-477/09-2/WM
  Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystać z odliczenia odsetek od kredytu na budowę własnego domu zaciągniętego w 2006 r.?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-290/09/AD
  Czy przekazanie mieszkania córkom w drodze darowizny spowoduje utratę prawa do odliczenia od podatku pozostałej kwoty ulgi, która nie znalazła pokrycia w podatku w latach ubiegłych?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-373/09/BK
  W zakresie obowiązku doliczenia do dochodu kwoty wydatków odliczonych w ramach tzw. "ulgi na wynajem"
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-189/09-3/KS
  Czy po przekazaniu budynku dzieciom będziemy zmuszeni zwrócić ulgę budowlaną?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-191/09-2/WM
  Czy istnieje możliwość dokonania korekty zeznań podatkowych za lata 2001 i 2002 lub zwrotu odliczenia od podatku dokonanego w latach 2001-2003 i skorzystania z ulgi odsetkowej po zmianie przepisów prawa podatkowego za 2008 rok?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-55/09/MW
  Możliwość przeniesienia prawa do ulgi mieszkaniowej na lata następne w związku z tzw. ustawą abolicyjną.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-9/09/JG
  Czy wnioskodawczyni w związku z przekazaniem w formie darowizny lokalu mieszkalnego zachowa prawo do dalszego odliczania od podatku wydatków poniesionych na zakup tego lokalu mieszkalnego na następne lata?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-192/08/MM
  Skorzystanie w 1996r. i w 1997r. z dużej ulgi budowlanej pozbawia prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-143/08/JSz
  Czy w przypadku skorzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej gdy wnioskodawca nosi się z zamiarem wynajęcia części mieszkalnej budynku osobom postronnym będzie zobowiązany do jej zwrotu?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-747/08-2/WM
  Czy w opisanej sytuacji Zainteresowana wraz z mężem będzie zobowiązana do zwrotu ulgi budowlanej, z której korzystali w rozliczeniach podatku za lata 1995-2003?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-191/08-2/PJ
  Prawo do tzw. "dużej ulgi budowlanej" w myśl art. 27a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługującej spadkodawcy, nie będzie podlegało dziedziczeniu. Tym samym Wnioskodawca nie uzyska prawa do uwzględnienia ulgi należnej spadkodawcy.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-710/08-2/MK
  Ulga odsetkowa
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-569/08-4/ES
  Prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej w kontekście odliczeń od dochodu oraz od podatku w przeszłości w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej (starej).
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1666/08/MM
  Skorzystanie w 1997r. z ulgi mieszkaniowej pozbawia prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-666/08/BK
  Czy odpłatne oddanie do używania gminie budynków wraz z lokalami mieszkalnymi co najmniej na okres, którego brakuje do upływu dziesięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymał pozwolenie na użytkowanie budynków, a następnie przeniesienie po upływie tego okresu na gminę własności tych budynków (wraz ze znajdującymi się w budynkach lokalami mieszkalnymi) wybudowanych w ramach ulgi podatkowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem, skutkowałoby utratą prawa do tej ulgi?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1367/08/MK
  Czy zawarcie z gminą umowy najmu oraz umowy przedwstępnej sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami mieszkalnymi na wynajem skutkuje utratą prawa do ulgi?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB2-415-1226/08-2/JS
  zwrot ulgi budowlanej w przypadku dokonania darowizny udziału w nieruchomości
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-540/08-2/RP
  Czy obaj tracimy w podatku dochodowym jeżeli nie upłynął okres 10 letni od momentu oddania budynku do użytkowania a zbyciem przez jednego współwłaściciela, zbycia dokonuje tylko jeden współwłaściciel drugiemu i ten, który nabędzie #189; części wspólnej w dalszym ciągu całość budynku przeznaczy na wynajem?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1279/08/CJS
  Czy w przypadku skorzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej na zakup gruntu i budowę budynku mieszkalnego, a następnie sprzedaży ww. gruntu z posadowionym na nim budynkiem mieszkalnym wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zwrotu ulgi?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1101/08/JT (KAN-6046/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 03 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 17 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wysokości kwoty do odliczenia od podatku za 2007r. w ramach tzw. "dużej ulgi budowlanej" -jest nieprawidło ...
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-632/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2008 r. (data wpływu 16.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od Syndyka oraz sposobu rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe - ...
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-414/08/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od Syndyka oraz sposobu rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mi ...
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-210/08-4/AK
  1. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien dokonać skorygowania wydatków na budowę domu, rozliczonych w ramach ulgi budowlanej? 2. Czy Wnioskodawca powinien zwrócić nadpłaty podatku dochodowego wykazywane w zeznaniach podatkowych?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-480/08-5/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11.03.2008 r. (data wpływu 13.03.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 04.06.2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia niewykorzystanej ulgi budowlanej po zmarłej matce przez córkę jako spadkobierczynię -jest nieprawidło ...
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-259/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 03.03.2008 r. (data wpływu 05.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do dokonanych odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali na wynajem -jest ...
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-436/08/BD (KAN-2266/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Z. przedstawione we wniosku z dnia 03 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 04 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki z budynkami, na które wykorzystana została ulga budowlana -jest nieprawidłoweW dniu 04 marca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. ...
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-53/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 18 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku doliczenia do podatku zwrotu odliczonej w latach poprzednich ulgi na zakup lokalu mieszkalnego i opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu cesji wierzytelno ...
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-606/07-3/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych ot ...
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-505/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 03.12.2007 r. (data wpływu 05.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od Syndyka oraz sposobu rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe -jest prawid ...
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-673/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 8 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ewentualnych konsekwencji, jakie mogą zaistnieć w przypadku wynajmu części mieszkalnej budynku, który wznoszony był przy wykorzystaniu tzw. dużej ulgi budowlanej -jest ...
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-487/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29.11.2007 r. (data wpływu 03.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od Syndyka oraz sposobu rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe - ...
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-530/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 13 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do dokonanych odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe w części dotyczącej odliczeń na zakup gruntu pod bu ...
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-569/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na przebudowę (rozbudowę) budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w przypadku, gdy w ...
 70. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0410/06
  Czy w sytuacji, gdy małżonek korzystał przed zawarciem związku małżeńskiego z tzw. dużej ulgi budowlanej Podatniczka traci prawo do tzw. ulgi odsetkowej.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-274/07/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy N. przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007r. (data wpływu 2 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla usług budowy dróg gminnych związanych z infrastrukturą mieszkaniową -jest nieprawidłowe.W dniu 2 października 2007r. został złożony ww. wn ...
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-72/07-6/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13.08.2007 r. (data wpływu 16.08.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do dokonanych odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-5/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02.07.2007r. (data wpływu 03.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kontynuacji ulgi budowlanej po zawarciu związku małżeńskiego -jest prawidłowe.W dniu 03.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/72/07
  Czy zmiana przeznaczenia budynku mieszkalnego na użytkowy będzie skutkował obowiązkiem doliczenia kwoty ulgi odliczonej od podatku dochodowego w związku z jego budową?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/21/07/GN
  Czy przekwalifikowanie budynku mieszkalnego na użytkowy pociąga skutki podatkowe?
 76. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-I/415/Z/3/07/EG
  czy jest opodatkowany wycofany wkład mieszkaniowy w związku z ogłoszeniem upadłości developera?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-91534/VII/2007
  Czy obowiązuje jakiś ustawowy okres przez który nieruchomość będąca podstawą do już zakończonych odliczeń podatku w ramach ulgi budowlanej musi pozostać własnością osoby odliczającej podatek czy też nieruchomość może zostać przekazana aktem darowizny w każdej chwili?
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DL/P-198/07/LŁ
  Czy uległ przedawnieniu obowiązek doliczenia do dochodu wycofanego w 2006 roku wkładu budowlanego odliczanego w ramach dużej ulgi w latach 1998-2000?
 79. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-12/07
  - w zakresie: zwrotu kwoty w wysokości 70 proc. wpłaconej na poczet budowy lokalu mieszkalnego do developera oraz zwrotu kwoty wpłaconej przez ojca, który korzystał z ulgi budowlanej.
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/85/07/LJ
  Czy zwrot przez syndyka części wpłaconych pieniędzy należy traktować jako zwrot zaliczki wpłaconej na poczet realizacji umowy developerskiej?
 81. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 829/06
  1. W skardze kasacyjnej zarzucono naruszenie prawa materialnego art. 26 ust. 3 u.p.d.o.f. przez "błędne przyjęcie", że w rozumieniu tego przepisu tylko część wydatków poniesionych w 2000 r. przez Bożenę i Dariusza S w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej stanowiła wydatki na budowę stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali na wynajem. 2. Zarzut ten ze względu na treść uzasadnienia skargi kasacyjnej należało zgodnie z wymogami art. 174 pkt 1 i art. 176 p.p.s.a. zakwalifikować jako błędną wykładnię przepisu art. 26 ust. 3 u.p.d.o.f. W treści uzasadnienia skargi kasacyjnej zakwestionowano bowiem wykładnię tego przepisu przyjętą przez Sąd pierwszej instancji w takim zakresie, w jakim odwołując się do wykładni systemowej wskazano na przyjęcie kryterium współwłasności gruntu do określenia udziału we wspólnej inwestycji. W ocenie strony skarżącej obliczenie wysokości części ulgi przysługującej każdemu z uprawnionych podatników powinno opierać się na odniesieniu ogólnego limitu ulgi do wysokości udziałów we współwłasności wszystkich współwłaścicieli w budynkach w których znajdowały się lokale przeznaczone na wynajem. 3. Proporcjonalnego udziału we współwłasności" powinno być jednolite w przypadku budowy na gruncie stanowiącym współwłasność jak i na gruncie oddalonym we współużytkowanie. Przyjęcie odmiennej wykładni prowadziłoby do niezamierzonego przez ustawodawcę uprzywilejowania tych podatników, którzy budowę budynku mieszkaniowego wielorodzinnego prowadzili na gruncie oddanym im w użytkowanie wieczyste w stosunku do tych podatników, którzy nabyli grunt na własność. 4. "Udział we współwłasności", o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.d.o.f. w związku z treścią art. 26 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 tej ustawy należy odnosić się do udziału we współwłasności budynku mieszkalnego wielorodzinnego, a nie udziału we współwłasności gruntu, na którym budowa ta jest prowadzona.
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-30/136/07/AZ
  Czy w opisanej we wniosku sytuacji nastąpiła utrata prawa do ulgi budowlanej skutkująca obowiązkiem zwrotu uprzednio odliczonych od podatku kwot?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/38/07
  Jakie są skutki podatkowe w związku ze zwrotem zaliczek w wyniku odstąpienia przez upadłego dewelopera od umowy realizacyjnej lokalu mieszkalnego ?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-72a/07/JS
  Czy sprzedaż domu byłej żonie spowoduje konieczność zwrotu ulgi budowlanej?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-21/07
  Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej poniesionych wydatków w 2006 r. na budowę budynku mieszkalnego, w związku z kontynuacją rozpoczętej w 1996 r. inwestycji budowlanej?
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/32/07/LJ
  Czy w przypadku kiedy nabyłam wraz z dziećmi w udziale po #8531; spadek po mężu winnam rozliczyć kwoty zwrócone przez syndyka w zeznaniu podatkowym za 2006 rok PIT-37, czy też dzieci winny zapłacić tylko podatek od spadku?
 87. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 720/06
  1. W konsekwencji wyrażenie "budować" nie może znaczyć "wznosić cześć budowli", w tym także z wykorzystaniem dotychczas istniejącej budowli. Takie znaczenie bowiem powodowałoby istnienie nielogiczności zakresowej tych wyrażeń. Pojęcie "budować" i "przebudować" to dwa pojęcia o różnej treści. 2. Skoro ustawodawca powiązał ulgę budowlaną z art. 26 ust. 1 pkt 6 p.d.f. tylko z pierwszym z nich, to niedopuszczalne jest rozciąganie jej zakresu na inną sytuację faktyczną. 3. Dla jasności sytuacji należy jeszcze odwołać się do wykładni systemowej wewnętrznej. Otóż ustawodawca uregulował ulgi budowlane w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. a-g p.d.f. i przy ich konstrukcji posłużył się różnorakimi zwrotami językowymi, np. w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b wyrażeniem."budować", w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. d "nowo wybudowany budynek", w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. e "nadbudowa" i "rozbudowa", w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. f "przebudowa" i "przystosowanie", w art. 26 ust 1 pkt 5 lit. g "remont" i "modernizacja" co oznacza, że znane były mu pojęcia takie jak "rozbudowa", "przystosowanie" .nadbudowa", a także "budowa". 4. Tym samym gdyby chciał, by słowo "budowa" obejmowało swoim zakresem znaczeniowym także "przebudowę", to niewątpliwie nie użyłby go do oznaczenia sytuacji faktyczne-prawnej objętej zakresem art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. f p.d.f. Wyraźnie więc ustawodawca przeciwstawia te dwa pojęcia, posługując się nimi przy regulacji ulg budowlanych. Co więcej, nie zawarłby w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. e sytuacji polegającej na rozbudowie budynku, bo przecież byłaby objęta zakresem art. 26 ust 1 pkt 5 lit. d.
 88. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 719/06
  1. Zarzut musi być skierowany przeciwko wyrokowi sądu, a nie przeciwko decyzji organu podatkowego. 2. Przepis art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej nie jest przepisem prawa materialnego, a co najistotniejsze - nie mógł być przez Sąd pierwszej instancji naruszony, gdyż sąd tego przepisu nie stosował i nie mógł stosować, nie jest to bowiem przepis procedury sądowoadministracyjnej. 3. Wyrażenie "przebudować" jest wyrażeniem wieloznacznym i obejmuje swoim zakresem każdą zmianę istniejącego stanu rzeczy, a więc nie tylko zmianę gruntowną. W konsekwencji wyrażenie "budować" nie może znaczyć wznosić cześć budowli, w tym także z wykorzystaniem dotychczas istniejącej budowli. Takie znaczenie bowiem powodowałoby istnienie nielogiczności zakresowej tych wyrażeń. Pojęcie "budować" i "przebudować" to dwa pojęcia o różnej treści. Skoro ustawodawca powiązał ulgę budowlaną z art. 26 ust. 1 pkt 8 p.d.f. tylko z pierwszym z nich, to niedopuszczalne jest rozciąganie jej zakresu na inną sytuację faktyczną. Dla jasności sytuacji należy jeszcze odwołać się do wykładni systemowej wewnętrznej. a. Istotne są jeszcze tutaj wnioski wynikające jak również z wykładni systemowej zewnętrznej. Otóż skarżący powoływali się na definicję zawartą w art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego co do pojmowania słowa "budowa". Przepisy tej ustawy rozumieją przez nie "wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz modernizację obiektu budowlanego".
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/58/07/LJ
  Czy kwota wykazana w PIT-14 powinna być dopisana do dochodu za 2006 rok (PIT 37) w polu nr 5 "inne źródła" tylko powinienem doliczyć do podatku kwotę 19% z otrzymanych od syndyka pieniędzy, z uwagi na to, iż odliczenia dokonane w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej były odliczeniami od podatku, nie zaś od dochodu?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-9/07/KK
  Czy w świetle obowiązujących przepisów zobowiązany jestem do zwrotu odliczeń wydatków związanych z dużą ulgą budowlaną z lat 1997-2004 w momencie darowizny budynky mieszkalnego synowi?
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-5/415-011/07
  Czy może konynuować korzystanie z ulgi odsetkowej za rok 2006? Czy może odliczyć odsetki od kredytu zapłacone do dnia zawarcia związku małżeńskiego?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-46/07/AZ
  Czy do zeznania rocznego PIT-36 za 2006 rok ma uwzględniać PIT-14 wystawiony przez Xi w upadłości, w przypadku jego nie uwzględniania, czy musi dokonać zwrotu odliczonego w ramach dużej ulgi budowlanej w zeznaniu PIT- 36 za 2000r. wkładu mieszkaniowego, wniesionego na konto developera w wysokości 70%, jeżeli w wyniku upadłości developera, zwrócono jej po 5 latach, decyzją Sądu wkład mieszkaniowy w wysokości 90%, który w całości przeznaczy na zakup lokalu mieszkalnego, a więc w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych?
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DL/D/143/07/224/BŁ
  Czy można kontynuować odliczanie odsetek od kredytu zaciągniętego, w celu refinansowania wcześniej zaciągniętego kredytu w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej?
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPG/415/428/46/59/2007
  Pyta Pani jakie skutki podatkowe rodzi zwrot przez syndyka kwot wpłaconych uprzednio do developera?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/1/2/1/2006
  W roku 2005 żona podatnika otrzymała w spadku mieszkanie po swojej mamie. Pani....(mama)przed śmiercią wymieniła w swoim mieszkaniu we własnym zakresie część stolarki okiennej. Koszt wymiany (2 okna i drzwi balkonowe) odliczyła od podatku dochodowego, najprawdopodobniej w zeznaniu podatkowym w 2002 roku). Po śmierci matki żona podatnika wymieniła w 2005 roku we własnym zakresie okno kuchenne, które wspólnie odliczyli od podatku dochodowego. W miesiącu wrześniu 2006 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa...zwróciła koszt wymiany okien (mniej niż wydała teściowa oraz podatnik wspólnie z żoną). W związku z zaistniałą sytuacją podatnik stawia pytanie, czy zwrot kosztów wymiany okien przez Spółdzielnię Mieszkaniową należy traktować jako dochód i czy jest obowiązek z tego tytułu odprowadzić podatek.
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/31/07/LJ
  Czy jestem zobowiązany do doliczenia do dochodu roku 2006 kwoty zwróconej przez syndyka, gdyż minął pięcioletni okres po którym należności podatkowe ulegają przedawnieniu?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/30/07/LJ
  Czy w przypadku zwrotu przez syndyka masy upadłości wpłaconych na poczet niezrealizowanych umów należności jestem zobowiązana do zwrotu dokonanych w latach 1998-2000 odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDKS/415-6/07
  - dotyczące zwrotu kwot zapłaconych tytułem wkładu budowlanego będących uprzednio podstawą skorzystania z ulgi budowlanej oaz zwrotu kwot zapłaconych tytułem wkładu budowlanego będących uprzednio podstawą skorzystania z ulgi budowlanej przez nieżyjącego ojca.
 99. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 561/06
  Prawo budowlane w art. 3 zawiera definicję prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla własnych potrzeb (tej ustawy), nie można tej definicji stosować dla potrzeb ustalenia prawa do ulgi budowlanej przewidzianej w przepisach o podatku dochodowym.
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/25/07/LJ
  Czy jestem zobowiązany do zwrotu dokonanych odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/45/07/LJ
  Czy jest Pani zobowiązana do zwrotu dokonanych w latach 2000-2001 odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej w przypadku dokonania w 2006 r. przez syndyka zwrotu należności z masy upadłości w wysokości 70% wpłaconych wcześniej kwot?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/57/07/LJ
  Czy w przypadku korzystania z odliczeń w ramach ulgi budowlanej, zwrot środków dokonany przez syndyka z tytułu dokonanych wpłat na budowę mieszkania podlega doliczeniu do przychodów za 2006 rok?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-21/EK/07
  Czy przy sprzedaży w/w lokalu mieszkalnego nie musi Pani zwracać ulgi mieszkaniowej, z której korzystała w trakcie budowy ?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-1/415/9/2007
  Czy wydatki poniesione na kontynuację i zakończenie budowy winny być udokumentowane fakturami VAT ?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-4/07/MW
  Czy otrzymane pieniądze od syndyka masy upadłości należy zakwalifikować do innych przychodów czy wykazać jako zwrot wkładu budowalnego?
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/4/2006/07/AM
  dotyczy odliczenia od podatku wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe (budowę budynku mieszkalnego
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD2/415/48/06/07/EC
  Czy należy dokonać zwrotu odliczonych wydatków w ramach ulgi mieszkaniowej z chwilą otrzymania zwrotu wkładu ze spółdzielni mieszkaniowej ?
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/453/06/LJ/07
  Czy muszę zwrócić ulgę budowlaną uzyskaną z tytułu zakupu gruntu na cele budowlane w przypadku zbudowania na tej działce bliźniaka lub budynku w zabudowie szeregowej a nie dom wolnostojący.
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-33/06/07
  Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz czy w związku ze sprzedażą nieruchomości wystąpi obowiązek zwrotu kwoty odliczeń wydatków na zakup gruntu i budowę budynku mieszkalnego w związku z korzystaniem z odliczeń wydatków na zakup gruntu i budowę budynku mieszkalnego, w związku z korzystaniem z odliczeń wydatków mieszkaniowych w zeznaniach za lata 1998-2004.
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/6/07/LJ
  Czy z uwagi na to, że od rozliczenia ulgi budowlanej w PIT-31 za 1998 r. upłynął pięcioletni okres to czy musi Pani rozliczyć się z PIT-14 za 2006 r. i dokonać zwrotu kwoty 11 420,71 zł, wynikającej z dużej ulgi budowlanej?
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/426/06/LJ/07
  Czy w przypadku zwrotu części poniesionych i odliczonych wydatków, powinniśmy jedynie otrzymaną część (tj. 70% poniesionych wydatków) uwzględnić w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2006.
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/439/06/LJ/07
  Czy w przypadku skorzystania w latach 2000-2001 z ulgi mieszkaniowej przy zakupie mieszkania, a nastepnie jego sprzedażą w 2006 r. i przeznaczeniem środków uzyskanych ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup domu jest obowiązek zwrotu ulgi wykorzystanej w latach 2000-2001?
 113. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1/4150/37/06
  Czy małżonkowie mają obecnie prawo do dokonania odliczeń i korzystania z ulgi odsetkowej oraz czy w przypadku męża należy uznać, iż korzystał on z tzw. "dużej ulgi budowlanej."
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-204/325/06/07/AG
  Pytanie podatnika dotyczy obowiązku pomniejszenia przysługującego odliczenia mieszkaniowego w związku z osiągnięciem przychodu zwolnionego, przeznaczonego na pokrycie wydatków objętych ww. ulgą.
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-190/310/06/AZ
  Czy po zawarciu aktu notarialnego dotyczącego rozdzielności majątkowej, w wyniku której wyłącznym właścicielem nieruchomości będzie małżonek Strony, powstaje obowiązek zwrotu kwot odliczonych od podatku w ramach ulgi budowlanej?
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-33/06/MW
  Czy aby nie utracić prawa do ulgi odsetkowej mąż powinien zwrócić odliczenia z tytułu korzystania z ulgi budowlanej poprzez doliczenie odliczonych kwot do podatku za 2006 rok a także czy ewentualna rozdzielność majątkowa pozwoliłaby na dokonanie oddzielnych rozliczeń podatkowych i kontynuację ulgi odsetkowej?
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/361/JS/06
  Czy w przypadku zwrotu całej, odliczonej w latach poprzednich ulgi budowlanej podatnik będzie spełniać wymogi art. 26b ust 2 pkt 7 ustawy podatkowej.
 118. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1482/05, II FSK 1483/05
  1) W postępowaniu przed sądami administracyjnymi zastosowanie mają przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi a nie Ordynacja podatkowa Już tylko z tej przyczyny zarzuty dotyczące naruszenia przepisów ostatnio wymienionej ustawy nie mogą stanowić podstawy skargi kasacyjnej. 2) Ulga podatkowa nie może bowiem wspierać tzw. samowoli budowlanej która podlega karze niezależnie od nakazu rozbiórki (art. 48 Prawa budowlanego). Stąd też należy podzielić pogląd Sądu l instancji, że jedynym dowodem przesądzającym o związku poniesionych wydatków z określonym w ustawie celem mieszkaniowym, którego realizacja wymaga pozwolenia na budowę jest to pozwolenie. Ten kto wykonuje prace budowlane bez wymaganego pozwolenia narusza prawo i nie może z tego tytułu odnosić jakichkolwiek korzyści - także w postaci ulgi podatkowej.
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/246/06
  Czy podatnicy, którzy korzystali z ulgi budowlanej, mogą skorzystać z ulgi odsetkowej, jeżeli kredyt został zaciągnięty na inną inwestycję?
 120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/330/JS/06
  Uważa Pani , że pierwszych odliczeń z tytułu ulgi będzie mogła Pani dokonać w zeznaniu za rok podatkowy w którym otrzymała Pani akt notarialny ?
 121. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-71/06/G
  Czy można odliczyć odsetki zapłacone w latach 2003-2005 w zeznaniu podatkowym składanym za 2005 r., jeżeli inwestycję zakończono w 2003 roku?
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-21/06
  Czy podatnikowi realizującemu inwestycję, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, mającą na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika i członków jego rodziny, polegającą na budowie budynku mieszkalnego rekreacyjnego całorocznego wypoczynku, w którym zamierza on wraz z rodziną zamieszkać na stałe i będzie tam zameldowany, (na sfinansowanie której zostanie udzielony kredyt z banku przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego do udzielania kredytów, a z umowy kredytowej będzie wynikało, że dotyczy on inwestycji, związanej z budową przedmiotowego budynku rekreacyjnego całorocznego wypoczynku), przy spelnieniu pozostałych warunków wynikajacych z art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje, po zakończeniu inwestycji, prawo do odliczenia od dochodu faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie tej inwestycji ?
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-64/GJ/06
  Czy podatnik, który nabył przed 2002r. prawo do ulgi budowlanej z tytułu wniesienia wkładu budowlanego do Spółdzielni Mieszkaniowej, w sytuacji niewywiązania się Spółdzielni z umowy budowy lokalu mieszkalnego i wniesienia aportem wierzytelności wobec Spółdzielni do developera, który dokończył inwestycję, ma prawo odliczania w latach 2003-2004 ulgi budowlanej z tytułu kontynuacji danej inwestycji?
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-415/16/2006
  dotyczy prawa do korzystania z odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu poniesionych wydatków na budowę budynku mieszkalnego
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-99-VI/06
  Czy wydatki podlegają odliczeniu w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej, czy też właściwym było odliczenie poniesionych wydatków na dokończenie budowy domu w zeznaniu podatkowym za 2002 r., w ramach tzw. ulgi remontowo-modernizacyjnej?
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-88/06/AS
  Czy zbycie nieruchomości w 2006 r. będzie skutkować utratą prawa do odliczeń w latach 1998-2000 i w 2002 r. i koniecznością ich zwrotu?
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US VI-1/415-5/3/06
  Czy przysługuje mi prawo pomniejszenia dochodu w 2005 r. o wartość poniesionych kosztów odsetek od kredytu na nabycie nieruchomości?
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CF/413/IP-70/2006/AR
  Czy można skorzystać z odliczenia w ramach dużej ulgi budowlanej ponosząc wydatki na budowę domu jednorodzinnego w latach 2005-2008 ?
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US1411-PB-415/4/DD/06
  W grudniu 1999r. zakupiłem na terenie Makowa Maz. działkę budowlaną. Koszt zakupu w odpowiedniej proporcji tj. 350m2 został zaliczony przez mnie do tzw. dużej ulgi budowlanej. Następnie w grudniu 2001r. przystąpiłem do budowy domu jednorodzinnego na wymienionej działce.Rachunki z budowy zostały również zaliczone do tzw. dużej ulgi budowalnej. W ten sposób zrealizowałem resztę limitu tzw. dużej ulgi budowlanej. Korzystanie z tej ulgi rozpocząłem wczesniej przy realizacji innego budynku mieszkalnego w Ciechanowie oraz oszczędzaniu w tzw. Kasie Mieszkaniowej.Teraz sytuacja zmusza mnie do rezygnacji z kontynuowania budowy domu w Makowie Maz.. Zamierzam sprzedać rozpoczętą budowę wraz z działką i zgromadzonymi na niej materiałami budowlanymi.Zwracam się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy w związku z ewentualną sprzedażą tej nieruchomości będę zmuszony zwrócić wykorzystane na obiekt (budowę i działkę) w Makowie Maz. części wykorzystanej ulgi mieszkaniowej (budowalnej) w podatku dochodowym. Nadmieniam, że do 2002 roku ulgę w podatku dochodowym rozliczałem wraz z żoną w ramach PIT36. Zaś od 2003 roku w ramach PIT 28 z racji opłacanego od tego czasu podatku ryczałtowego od dochodów z najmu budynku mieszkalnego w Ciechanowie i mieszkania w Warszawie.Jednocześnie wnoszę zapytanie czy sprzedając budowę w Makowie Maz. podlegam jeszcze obowiązkowi płacenia 10% podatku ryczałtowego od zbycia nieruchomości mieszkaniowej.Na podstawie moich ustaleń wynika, że od sprzedaży budowy indywidualnej obiektu mieszkalnego nie przysługuje zwrot odliczonej ulgi budowalnej. Natomiast 10% ryczałt od sprzedaży nieruchomości należy uiścić jeżeli nie minęło więcej niż 5 lat od zakupu nieruchomości. Zakup działki nastąpił wcześniej, zatem za datę graniczną należy uznać datę aktu notarialnego. Rozpoczęcie budowy natomiast nie jest datą zasadną do rozpatrzenia tej kwestii.
 130. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-88/06
  Czy w związku z utratą uprawnienia do ulgi budowlanej i jej zwrotem w postaci doliczenia kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu, mogę skorzystać z ulgi odsetkowej o której mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/83/06
  czy sprzedaż przedmiotowej działki spowoduje utratę prawa do kontynuowania odliczeń podatkowych oraz konieczność zwrotu odliczonych kwot.
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/06/JU
  Odliczenie wydatków poniesionych na spłatę kredytu i odsetek zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową.
 133. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0754/05
  Czy podatnicy mieli prawo do odliczenia wydatków poniesionych w 2003 i 2004 r. z tytułu nadbudowy budynku na cele mieszkalne jako kontynuacji inwestycji?
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/11/06
  Czy istnieje możliwość dokonania odliczeń od podatku w 2005r. w ramach ulgi remontowo modernizacyjnej poniesionych wydatków na dokończenie budowy budynku mieszkalnego?
 135. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0617/05
  Czy można odliczyć od podatku za 2002 r. wydatki z tytułu zakupu w 2001 r. działki budowlanej, jeżeli za 2001 r. nie zostało złożone zeznanie podatkowe?
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/06/JU
  Czy sporządzając zeznanie podatkowe za 2005 rok należy doliczyć do dochodu kwotę wycofanego wkładu mieszkaniowego zwróconego przez spółdzielnię w wysokości wynikającej z deklaracji PIT-14?
 137. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0523/05
  Czy w przypadku zwrotu uprzednio odliczonej kwoty w ramach "dużej ulgi budowlanej" będzie przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej?
 138. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0061/05
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia wydatków poniesionych w 2004 r. na uzupełnienie wkładu budowlanego?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/36/06
  Czy podatnik, który w ramach odliczeń od dochodu ulgi mieszkaniowej z tytułu budowy budynku mieszkalnego nie wykorzystał obowiązującego limitu, a następnie zakupił nowe mieszkanie ma prawo do dokonywania dalszych odliczeń wydatków mieszkaniowych ?
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/415-14/06
  Czy przysługuje Podatnikowi prawo do odliczenia odsetek od kredytu mieszkaniowego spłaconego w 2005 r. na zasadzie kontynuacji ulgi nabytej na bazie przepisów podatkowych?
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-63/103/06/AG
  Czy w związku ze sprzdażą nieruchomości (działki z domem) powstaje zobowiązanie zwrotu kwot odliczonych od podatku w ramach ulgi budowalnej z tytułu wydatków na zakup gruntu i budowę domu?
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/MM/415-22/06
  Czy mam prawo do dokonywania odliczeń od podatku wydatków poniesionych w latach 2002 - 2004 na wykończenie lokalu mieszkalnego w ramach dużej ulgi budowlanej jako prawa nabytego?
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-36/VII/2006
  Czy mam obowiązek dokonać zwrotu odliczonej ulgi mieszkaniowej z powodu wycofania wkładu mieszkaniowego, jeżeli kwotę tę w tym samym roku podatkowym przeznaczyłem na zakup innego lokalu mieszkalnego a więc w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych?
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-37/JWR/06
  Czy podatnicy zobowiązani są do zwrotu kwot uprzednio odliczonych w ramach ulgi budowlanej z uwagi na sprzedaż nieruchomości z niezakończoną budową, w związku z którą przysługiwała im ulga ?
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-16/06/MS
  Czy można złożyć korekty zeznań za lata 2001-2003 i odliczyć wydatki na budowę budynku mieszkalnego w przypadku, gdy wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalno-usługowego został złożony 31.12.2001 r., a decyzje o udzieleniu pozwolenia na budowę wydano w roku następnym.
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. Pdf-415/19/2006
  Czy przysługuje mi prawo do skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu wydatków na budowę budynku mieszkalnego poniesionych w 2005 r.?
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/106/06
  Czy podatniczce przysługuje prawo odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2004r. kredytu hipotecznego w sytuacji, gdy w zeznaniu podatkowym za 1997 r. odliczyła wydatki na spłatę zadłużenia tj. kredytu i odsetek od kredytu na budownictwo mieszkaniowe zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową?
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/10/06
  Czy podarowanie w 2006r. synowi działki budowlanej z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego powoduje obowiązek zwrotu odliczonej przez małżonków w okresie 1996-2004r. ulgi budowlanej na budowę budynku mieszkalnego?
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I-415/1/3/2006
  Czy jest zobligowana do zwrotu ulgi budowlanej odliczonej od podatku dochodowego od osób fizycznych po dniu 1 stycznia 2002 roku z tytułu poniesionych wydatków na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DP-II/415-62/AP/06
  Czy zmiana banku kredytującego powoduje utratę ulgi budowlanej rozpoczętej ?
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-41/06/EW
  Czy dokonując w 2004 r. i w latach następnych wydatków na budowę budynku mieszkalnego Podatnicy mogą odliczać je w ramach ulgi budowlanej aż do całkowitego lub częściowego oddania budynku do eksploatacji?
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-25/06/EW
  Czy podatniczka może nadal dokonywać odliczenia od podatku wydatków poniesionych w 1998-2000 na wkład do spółdzielni mieszkaniowej w ramach praw nabytych?
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-25-V/06
  Czy można odliczyć w 2000 r. od podatku wydatki na zakup mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej w części, która nie została uznana za koszt wybudowania mieszkania i czy jest możliwa korekta zeznania za 2000 r.? Czy w ramach ulgi remontowej w 2004 r. można odliczyć od podatku wydatki na zakup zmywarki do naczyń przystosowanej do stałej zabudowy kuchni?
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPD-415/2/06/ES
  Czy w związku ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na działalność gospodarczą istnieje obowiązek zwrotu ulgi budowlanej, odliczonej w latach poprzednich ?
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-288/06/FW
  Czy podlegają odliczeniu od podatku w ramach ulgi remontowej wydatki poniesione na zakup kuchenki elektrycznej do zabudowy?
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I / 415 - 11 / 2006
  Podatnik w 2005 roku poniósł wydatki związane w budową budynku mieszkalnego. Właścicielem działki na której rozpoczęto budowę są rodzice podatnika. Pozwolenie na budowę zostało wydane na w dniu 30.12.2004r. na rodziców. Natomiast podatnik uzyskał zezwolenie w 2006r. Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia poniesionych wydatków związanych z budową domu mieszkalnego od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok.
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-40/06/MP/1
  Czy w sytuacji, gdy podatnik korzystał z tzw. dużej ulgi budowlanej, odliczał wydatki na budowę od podatku, może zaliczać amortyzację od części budynku mieszkalnego przeznaczonego na działalność gospodarczą, do kosztów uzyskania przychodów ?
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0012/06
  Czy w latach 2005-2007 przysługuje odliczenie od podatku z tytułu kontynuacji systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej?
 159. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 533/05
  W wypadku wspólnego prawa własności do gruntu należy uwzględnić udział we współwłasności nieruchomości obejmującej grunt i jego części składowe, w tym budynek mieszkalny.
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/415-1/06
  1) Czy może korzystać nadal z ulgi na budowę budynku mieszkalnego w 2005 roku na zakup materiałów budowlanych, skoro nie wykorzystał limitu, a odliczenia rozpoczął od roku 2000? 2) Czy może dokonać odliczeń za 2005 rok za materiały budowlane do budowy domu w ramach obowiązującej za 2005 rok ulgi na remont i modernizację obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego?
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/6/06
  Czy w rozliczeniu za 2005 r. może dokonać odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na spłatę kredytu i odsetek z tytułu prawa nabytego do odliczeń?
 162. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 438/05
  1. Skoro ustawodawca w art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznał, iż podatnicy mogą kontynuować korzystanie z przysługujących ulg w latach 2002-2004 na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, to pominięcie przy wykładni tych zasad art. 27a ust. 5a ustawy jest nieuprawnione i stanowi w tym zakresie rozszerzającą interpretację przepisów dotyczących ulg. 2. Z powiązania treści tych przepisów wynika bowiem, iż z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc od dnia 1 stycznia 2002 r. nie mógł ulec zmianie żaden z elementów stanu faktycznego uprawniającego do ulgi. Oznacza to, iż w latach 2002-2004 z prawa do kontynuacji ulgi korzystać mogli wyłącznie ci podatnicy, którzy takie prawo nabyli w 2001 r. i wyłącznie z tytułu, z którego takie prawo w odniesieniu do danej inwestycji nabyli. Tym samym nie jest możliwa zmiana w 2002 r. tytułu uprawniającego do ulgi - stanowiłoby to bowiem nabycie prawa do ulgi, która została już zlikwidowana. Nie można korzystać z prawa do ulgi z tytułu poniesionych w 2002 r. wydatków na budowę budynku mieszkalnego, jeżeli wydatków z tego tytułu nie poniesiono również w 2001 r. i nie dokonano z tego tytułu odliczeń od podatku.
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-11/06/BS
  Czy mogę odliczyć wydatki poniesione na budowę budynku mieszkalnego, i od jakiego okresu mogę je odliczyć (od daty aktu notarialnego, od daty pozwolenia na budowę),Czy mogę odliczyć wydatki poniesione na zakup niezabudowanej działki wraz z opłatami notarialnymi i czy w tym przypadku mogę złożyć zeznanie podatkowe za 2004 rok w formie korekty lub wydatki te odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2005 rok.
 164. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 310/05
  Dysponowanie cudzym prawem własności przez podmiot niebędący adresatem zgodnej z prawem decyzji budowlanej uniemożliwiło zastosowanie ulgi podatkowej wpisanej w art. 26 ust.1 pkt 5 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowił o uldze podatkowej z tytułu wydatków na rozbudowę i nadbudowę budynku na cele mieszkalne, natomiast, jak to już podniesiono , ochrona i pomoc Państwa przysługiwać może tylko tym działaniom podatników , które są zgodne z obowiązującym prawem. Stanowisko organów podatkowych i Sądu l instancji, że skarżący nie mogli zasadnie skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu budowy, rozbudowy, nadbudowy budynku mieszkalnego nie narusza więc prawa.
 165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/3/10459/06
  Czy można skorzystać z ulgi odsetkowej po zwróceniu odliczenia uzyskanego w podatku dochodowym z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-19/05
  W dniu 22 listopada 2001r. nabyłem na własność działkę budowlaną o powierzchni 800 mkw. Następnie w dniu 6 grudnia 2001r. nabyłem projekt budynku mieszkalnego (posiadam fakturę na w/w zakup), wg którego realizowałem budowę budynku mieszkalnego. W dniu 13 czerwca 2003r. otrzymałem prawomocne pozwolenie na budowę i rozpocząłem prace budowlane. Część prac wykonałem we własnym zakresie natomiast na pozostałe posiadam faktury. Czy wydatki poniesione na budowę domu w latach 2001-2004, udokumentowane fakturami mogę odliczyć w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej?
 167. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/415-238/05/U
  W jakim miesiącu powstanie przychód z tyt. wykonania robót budowlanych odebranych protokołem z 30 czerwca 2005 r., ujętych w fakturze VAT wystawionej w lipcu 2005 r.?
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-425/45/05
  W jakiej wysokości i na jakich zasadach podatnicy po zawarciu związku małżeńskiego będą mogli kontynuować odliczenia z tyt. ulgi budowlanej, jaki i od kiedy obowiązuje ich limit odliczeń i czy istotnym dla odliczeń może być fakt orzeczenia rozdzielności majątkowej małzonków?
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/PD/41/415/43/3/06
  Czy w przypadku ( upadłości developera ) nastąpi , utrata prawa do ulgi budowlanej ?
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIII/415-49/2005
  Czy podatnik może w ramach dużej ulgi mieszkaniowej odliczyć dodatkowe wydatki związane ze spłatą kredytu hipotecznego (wraz z odsetkami), zaciągniętego w 1996r. na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/53/2005
  Czy od wpłaconej w 2005 r. do Spółdzielni kwoty 20.000,- zł przeznaczonej na uzupełnienie wkładu budowlanego mieszkania oddanego do użytku w 1994 r., przysługuje ulga podatkowa ?
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I - 415 - 142 - I/05
  podatniczka pyta, czy w przedstawionym stanie faktycznym będzie mogła skorzystać z tzw. ulgi remontowej w zeznaniu rocznym za 2005 r.?
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI- /415/45/2005/RB
  Czy przysługuje ulga na inwestycję budowlaną zgodnie z art. 26b z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości z rozpoczętą budową, zakup działki oraz dokończenie budowy?
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/28/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych z tytułu budowy budynku mieszklanego i przebudowy pomieszczeń gospodarczych na cele mieszkalne?
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/415/100/05
  Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w latach 1996 i 1997 poniósł Pan wydatki w związku z zakupem mieszkania, równocześnie korzystał Pan z odliczeń od dochodu i od podatku w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej. Przedmiotowe mieszkanie nabył Pan na własność Aktem Notarialnym w dn. 18.12.2002 r. Obecnie zamierza Pan sprzedać mieszkanie, którego zakup był podstawą dokonania ww. odliczeń. 1. Czy sprzedaż tego mieszkania spowoduje konieczność zwrotu kwot ulg mieszkaniowych odliczonych od dochodu i podatku w latach 1996 i 1997? 2. Czy w przypadku gdyby istniała konieczność zwrotu ulg mieszkaniowych z lat 1996-1997 - zakup innego mieszkania spowoduje, że zwroty nie będą konieczne? 3. Czy okres 10-letniej karencji, w trakcie której ograniczane było prawo do sprzedaży lub zmiany przeznaczenia lokalu, dotyczył tylko mieszkań na wynajem i nie dotyczył mieszkań na cele własne?
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/176/46/81/06
  Czy wpłacenie w końcu 2005 r. wycofanych oszczędności z Kasy Mieszkaniowej do firmy developerskiej, z którą w momencie wpłaty zostanie zawarta umowa rezerwacyjna i wystawiona faktura VAT za dokonanie wpłaty opłaty rezerwacyjnej, będzie uznane za zrealizowanie celu mieszkaniowego, jeżeli jego budowa rozpocznie się na początku 2006 r., a umowa notarialna zostanie zawarta w 2007 r. po zakończeniu budowy?
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-35/05
  Czy w składanych po rozwodzie indywidualnych zeznaniach podatkowych, podatniczka może odliczyć w całości kwotę ulgi mieszkaniowej pozostałą do odliczenia w latach następnych, wynikającą ze wspólnego zeznania rocznego małżonków?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/247a/05
  Czy w związku ze zbyciem w 2005 r. lokalu mieszkalnego, w zeznaniu podatkowym za 2005 r. należy pomniejszyć kwotę przysługującego odliczenia od podatku z tytułu dużej ulgi budowlanej, które nie znalazło pokrycia w podatku w latach poprzednich, o 10% wydatków pokrytych przychodami ze sprzedaży nieruchomości?
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.28.II/415-13/KW/05
  Czy w przypadku zmiany przeznaczenia tylko 1/3 części mieszkalnej na działalność gospodarczą podanik będzie zobowiązany do zwrotu ulgi budowlanej?
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-46/02/2005
  Czy z tytułu sprzedaży nieruchomości, stanowiącej budynek, który wybudowałam w latach 1995-1998 i korzystałam w związku z poniesionymi wydatkami z dużej ulgi budowlanej, będę musiała zwrócić kwotę otrzymanej ulgi podatkowej?
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO V/415-24/05
  Zwracam się z zapytaniem w następującej sprawie: w grudniu 1997 roku nabyłam działkę budowlaną a następnie w lutym 1998 roku nabyłam drugą działkę budowlaną sąsiadującą z działką uprzednio nabytą przeze mnie. Następnie na tych gruntach zaczęłam budować dom mieszkalny. Obecnie jest to stan surowy otwarty. Przez cały czas korzystałam z odliczeń najpierw na zakup działki, potem z ulgi budowlanej. Obecnie chcę nieruchomość wraz z całym gruntem sprzedać.Na tle przedstawionego stanu faktycznego kieruję pytanie:Czy wykorzystane ulgi z tytułu: 1. budowy budynku mieszkalnego 2. zakupu gruntu pod budowe budynku mieszkalnego należy odpowiednio wyliczyć i uwzglednić kwoty uprzednio odliczone w rocznym zeznaniu podatkowym?
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/76/68/05
  W 2000 roku została rozpoczeta inwestycja polegająca na rozbudowie i modernizacji budynku mieszkalnego i na mocy obowiazujących wówczas przepisów nabyto prawo do dużej ulgi budowlanej. Czy zostały nabyte prawa do czsu zakończenia procesu inwestycyjnego?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF2/415-4/8/05-IT
  Czy dokonując rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2005, będzie można skorzystać z ulgi odsetkowej dotyczącej umowy o udzielenie złotowego mieszkaniowego kredytu budowlano - hipotecznego zawartej z Bankiem S.A. w dniu 19.08.2004 r. oraz umowy o udzielenie złotowego mieszkaniowego kredytu hipotecznego zawartej dnia 19.08.2005 r.?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 15 PO-II-415/39/05/KD
  Czy po przekazaniu lokalu mieszkalnego - córce w ramach darowizny, zobowiązany jestem do zwrotu ulgi budowlanej, wykorzystanej przeze mnie w związku z zakupem tego lokalu od firmy developerskiej?
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-54/05
  Czy kupując dom wraz z działką i udziałem w drodze dojazdowej (umowa przedwstępna z 2001 roku potwierdzona aktem notarialnym) podatnik nabył prawo do ulgi umożliwiającej odliczenie od podatku kwoty wydanej na zakup gruntu?
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2CF/415/IP-130/05/AD
  W roku 2001 poniosłam wydatki na zakup mieszkania od dewelopera, co dało mi prawo do odliczenia od podatku kwoty 30 21 zł. Po odliczeniach za lata 2001-2004 pozostaje do odliczenia w latach następnych 24 820 zł. W roku 2004 wyszłam za mąż. Mój małżonek korzystał również z tzw. "dużej" ulgi budowlanej w latach 1999-2001 z łącznej kwocie 35 131 zł. Moim zdaniem stosownie do postanowień ustawy z dn. 26.07.91 o pdof nie ma przeszkód prawnych, aby kwotę ulgi nie pokrytą podatkiem od moich dochodów mógł odliczyć z należnego za 2004 r. podatku mój małżonek, składając odpowiedni wniosek w części E formularza PIT-D?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-12/05/KSW
  Czy istnieje obowiązek zwrotu dużej ulgi budowlanej w sytuacji, gdy strona w 2005 r. zbyła udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, którego przydział nastąpił w 2001 r. ?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. VI/I - 415 - 118 - VI/05
  Czy i w jakiej wysokości będzie przysługiwała ulga odsetkowa oraz ulga remontowo-modernizacyjna w przedstawionym stanie faktycznym?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4/415-27/05/JJ
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży budynku mieszkalnego podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz czy w związku ze sprzedażą budynku należy zwrócić ulgę budowlaną?
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415/62/05
  Czy mam prawo do złożenia korekty zeznania za 2004 rok i odliczenia od podatku 19% kwoty wydatków na wkład mieszkaniowy i budowlany poniesionych w 1997 roku ?
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/38/EB/05
  Pytanie podatnika: Czy poniesione wydatki związane z adaptacją strychu na cele mieszkalne można rozliczyć w ramach "dużej ulgi budowlanej" czy jako wydatki związane z remontem i modernizacją mieszkania?
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/13/05/int.
  Czy poniesione wydatki na budowę podjazdu z windy do samochodu i na ulicę mogą być odliczone od podatku w ramach ulgi budowlanej?
 193. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS/CiWD/415/Z/5/05/EG
  Czy wydatki poniesione w 2005 roku na cele budowlane podlegają odliczeniu w ramach ulgi budowlano-mieszkaniowej w tymże roku ?
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426PD/415/43/05
  Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowana podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Wybudowałem budynek usługowo-handlowy z lokalami mieszkalnymi na wynajem. Całą inwestycję przeprowadziłem sposobem gospodarczym i nie na wszystkie materiały posiadam faktury. W trakcie budowy skorzystałem z ulgi budowlanej w związku z budową lokali na wynajem ( dwa lokale mieszkalne przeznaczam na wynajem ). W 2005r. zakończyłem inwestycję i chciałbym ten budynek wprowadzić do majatku firmy. Czy wykorzystanie ulgi z tytułu budowy budynku usługowo-mieszkalnego z lokalami na wynajem ma wpływ na ustalenie wartości początkowej? Nadmieniam, iż do celów działalności gospodarczej będę wykorzystywał wyłącznie część usługową.
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-21-5/2005
  Czy przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w roku 1999 w drodze spadku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w przypadku sprzedaży ww. nieruchomości konieczny jest zwrot wykorzystanej w latach 1999-2002 dużej ulgi budowlanej?
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-39/05/JM
  Czy podatnik jako przedstawiciel ustawowy małoletniej córki ma prawo do skorzystania z ulgi remontowej z tytułu poniesionych wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego, którego współwłaścicielem jest jego małoletnia córka?
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/130/2005/PDII/415-46/05
  Czy zakup działki, położonej w miejscowości w której miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dniem 31.12.2003 r. stracił ważność, spełni wymogi dot. zainwestowania oszczędności wycofanych w 2005 roku z kasy mieszkaniowej?
 198. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/4117/i-6/05/BL
  Czy można odliczyć wydatek poniesiony po raz pierwszy w roku 2004 na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę mieszkania przez spółdzielnię mieszkaniową przed 31.05.1992 r.?
 199. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0113/05
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym ma prawo do kontynuowania odliczeń ponoszonych wydatków z tytułu budowy domu w ramach "dużej ulgi budowlanej"?
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I /415-20/05
  W 1996 r., małżonkowie rozpoczęli budowę domu i prowadzili ją wspólnie do grudnia 1998 r. W tym okresie oboje rozliczali się wspólnie i korzystali z ulgi budowlanej w związku z realizowaną budową. Według zeznań znajdujących się w tutejszym urzędzie za lata 1995 - 1997 małżonkowie złożyli wspólne zeznania odliczając od dochodu wydatki mieszkaniowe. W miesiącu grudniu 1998 r. małżonkowie uzyskali rozwód i w wyniku podziału majątku działka oraz dom w budowie przeszły na własność byłego męża. W 2004 r. podatniczka rozpoczęła budowę innego domu, w związku z tym faktem wystąpiła z zapytaniem: czy przysługuje jej niewykorzystana część tamtej ulgi budowlanej (na starych zasadach), czy ulga w nowej formie (odsetkowa)?
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF 411-415/10/05
  Czy można zrzec się uprawnień wynikających z Dużej Ulgi Budowlanej w celu skorzystania z Ulgi Odsetkowej ?
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/320/MJ/05
  Czy nastąpi obowiązek zapłaty 10% zryczłtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/25/05
  1. Czy wierzyciel, który przystąpił do dalszej budowy na warunkach określonych przez syndyka zachowa prawo do wykorzystanej ulgi podatkowej, czy będzie zobowiązany do jej zwrotu? 2. Czy wznowienie umów realizacyjnych z wierzycielami na budowę lokali w tym samym osiedlu - lokali tych samych lub podobnych w budynkach wznoszonych na podstawie wydanych pozwoleń w latach 1999, 2000, 2001, których realizację rozpoczął przed ogłoszeniem upadłości dewelopera - utrzymuje prawo do nabytej ulgi bez konieczności jej zwrotu? 3. Czy wierzyciel, który nie będzie kontynuował budowy i otrzyma od syndyka zwrot części wniesionego wkładu w gotówce, w drodze planu podziału masy upadłościowej w roku 2007/2008 zobowiązany będzie do zwrotu ulgi podatkowej z której skorzystał w latach 1999 i 2000? 4. Czy sprzedaż całego przedsiębiorstwa innej osobie prawnej np. spółdzielni mieszkaniowej, która utrzyma realizację umów zawartych przez syndyka na budowę mieszkań pozwoli na zachowanie mojego prawa do wykorzystanej ulgi podatkowej ? 5. Czy zwrot wniesionego wkładu do dewelopera - wpłaty na zakup lokalu mieszkalnego dokonany w gotówce nakłada na syndyka obowiązek potwierdzenia takiej wypłaty drukiem - deklaracją PIT lub innym dokumentem potwierdzającym zwrot środków wpłaconych na cele budownictwa mieszkaniowego, które nie zostały na ten cel wykorzystane?
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDW/415-31/05/KP
  Czy wydatek poniesiony w 2000r. z tytułu wykonania przyłącza wodociągowego na posesji działki można odliczyć w ramach ulgi budowlanej?
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-97/203/05/AS
  Czy wierzyciel, który przystąpił do kontynuacji budowy na nowych warunkach finansowych określonych przez Syndyka zachowa prawo do wykorzystanej ulgi podatkowej, czy będzie zobowiązany do jej zwrotu? Czy wznowienie umów realizacyjnych z wierzycielami na budowę tych samych lokali w tym samym osiedlu w budynkach wznoszonych na podstawie wydanych pozwoleń w latach 1999, 2000, 2001, których realizację rozpoczął przed ogłoszeniem upadłości deweloper - utrzymuje prawo do nabytej ulgi bez konieczności jej zwrotu?
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-39/VII/2005
  Czy podatnik (wierzyciel), który przystąpił do dalszej budowy na warunkach określonych przez syndyka zachowa prawo do wykorzystanej ulgi podatkowej, czy będzie zobowiązany do jej zwrotu?
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 25/PD/415/1-26/A/05
  Podatniczka wraz z mężem w latach 2000-2003 korzystała z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Strona wycofane w 2003 r. oszczędności z kasy mieszkaniowej przeznaczyła w tym samym roku na zakup od developera lokalu mieszkalnego. Przedmiotowy lokal Strona chce przekazać w formie darowizny córce. Czy utraci prawo do ulgi mieszkaniowej ?
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-38/VII/2005
  Czy podatnik (wierzyciel), który przystąpił do dalszej budowy na warunkach określonych przez syndyka zachowa prawo do wykorzystanej ulgi podatkowej, czy będzie zobowiązany do jej zwrotu, oraz czy wznowienie umowy realizacyjnej na budowę lokali w tym samym osiedlu - lokali tych samych lub podobnych w budynkach wznoszonych na podstawie wydanych pozwoleń w latach 1999 - 2001, których realizację rozpoczął przed ogłoszeniem upadłości developer - utrzymuje prawo podatnika do nabytej ulgi, bez konieczności jej zwrotu?
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/266/MJ/05
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że developer Przedsiębiorstwo X prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, będący właścicielem nieruchomości przy ul. ... uzyskał pozwolenie na budowę kompleksu mieszkaniowo - usługowo - handlowego. Budowę rozpoczęto w roku 1999 i prowadzono do września 2001r. Developer zawarł z 490 klientami umowy realizacyjne na wybudowanie lokali mieszkalnych, garaży, a także powierzchni z przeznaczeniem na usługi, handel i biura. Na podstawie zawartych umów pobierał zaliczki na poczet budowy. Wpłaty na poczet ceny nabycia lokalu dokonywane za pośrednictwem banków lub kasy fiskalnej przedsiębiorstwa, ewidencjonowano w rejestrach VAT i wystawiono faktury VAT z "0", gdyż taką stawką było opodatkowane budownictwo mieszkaniowe. Klienci developera przy rozliczeniach rocznych na podstawie okazanych faktur korzystali z ulg podatkowych na cele budownictwa mieszkaniowego. Pani jest również klientem tego developera i z uwagi na dokonane wpłaty korzystała Pani z ulgi budowlanej w latach 1999 - 2000. Dokonała Pani odliczenia od podatku dochodowego stosownej ulgi od wpłaconej kwoty .....zł. co zostało wykazane w zeznaniu rocznym za lata 1999 - 2000. Postanowieniem z dnia .........r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość developera , a nieruchomość z rozpoczętą budową weszła w skład masy upadłości. Z uwagi na brak środków na dalsze prowadzenie budowy inwestycja została wstrzymana. Syndyk wypowiedział umowy realizacyjne, a wierzyciele zgłosili swoje roszczenia do listy wierzytelności. Pani również dokonała takiego zgłoszenia i uzyskała wpis na listę wierzytelności na kwotę .........zł. z tytułu wpłat na budowę mieszkania. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia ..........r. syndyk uzyskał zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej i podjął budowę. Z uwagi jednak na duży upływ czasu od momentu ogłoszenia upadłości, a możliwością podjęcia przez syndyka budowy co pociągało za sobą niepewność co do dalszych losów budowy i związanych z nią wierzytelności, szereg osób było zmuszonych do podjęcia indywidualnych starań dla zapewnienia sobie mieszkania z innych źródeł. Powyższa sytuacja dotyczy również Pani przypadku. Wpłata dokonana przez Panią w latach 1999 - 2000 do developera przeznaczona była na mieszkanie dla Pani córki, która wówczas była osobą uczącą się i nie pracującą. Obecnie córka oczekuje na mieszkanie w innej spółdzielni mieszkaniowej (Pani będzie współwłaścicielem mieszkania) i ewentualny zwrot Pani wierzytelności przeznaczy Pani na spłatę części kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w banku. Zdaniem Pani w opisanej sytuacji, otrzymany zwrot wpłaconych kwot powinien być udokumentowany deklaracja PIT-8C, a wierzyciel w przypadku otrzymanego w roku 2007/2008 zwrotu nie będzie zobowiązany do zwrotu ulgi, gdyż od wykorzystania ulgi minie 5 lat, natomiast utrata ulgi nie nastąpi również wówczas, jeżeli otrzymany zwrot zostanie przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na inne mieszkanie. A ponadto zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po upływie 5 lat, a Pani korzystała z ulgi mieszkaniowej w latach 1999 - 2000.
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD/415/T-77/4/512/2005
  Czy w zeznaniu rocznym podatnicy mogą kontynuować odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na budowę sprzedanej nieruchomości, które to odliczenia nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe?
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/163/05
  Czy wydatki związane z zakupem wanny z hydromasażem oraz wybudowaniem w budynku mieszkalnym basenu mogą zostać odliczone w zeznaniu rocznym za 2004r. w ramach dużej ulgi budowlanej na rozbudowę budynku mieszkalnego, w przypadku kiedy podatnik nabył prawo do odliczenia wydatków na rozbudowę przed 2002r.?
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-52/05/DW
  Czy w ramach kontynuacji tzw. dużej ulgi budowlanej na budowę budynku mieszkalnego można dokonać odliczenia od podatku wydatków poniesionych w 2004 r. na budowę ogrodzenia?
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPD-415/06/NO-16/05
  Czy wynajęcie wolnych pomieszczeń w budynku mieszkalnym w 2005 r. nie spowoduje utraty prawa do ulgi mieszkaniowej?
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/264/MJ/05
  Czy opisanej sytuacji nastąpi utrata praw do ulgi budowlanej?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/141/05
  Czy podatniczka prawidłowo w korekcie zeznania rocznego w załączniku PIT-D pomniejszyła przysługujące odliczenie mieszkaniowe w związku z osiągnięciem przychodu zwolnionego przeznaczonego w części na pokrycie wydatków objętych ww. ulgą?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-26/05/AJ
  Czy sprzedaż mieszkania w związku z zakupem którego korzystano z ulgi budowlanej i zakup innego mieszkania jest kontynuacją tej samej inwestycji i uprawnia do odliczenia tych wydatków w zeznaniu rocznym za 2004r. w ramach dużej ulgi budowlanej?
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-17/05/MR
  Czy podatnikowi, przysługuje prawo do odliczenia w ramach praw nabytych do dużej ulgi budowlanej wydatków poniesionych w 2004r.z tytułu budowy części mieszkalnej domu?
 218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. VI/I-415-65-I/05
  1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym tzw. duża ulga budowlana była odliczana bezzasadnie i czy podatnik winien ją zwrócić, skoro nie otrzymał mieszkania, ani zwrotu wkładu mieszkaniowego? 2) Czy w przedstawionej sytuacji zwrotu ulgi należy dokonać przez złożenie korekty za lata poprzednie, czy też w zeznaniu za 2004 r.?
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/56/MS/05
  W jakiej wysokości mogę odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który został zaciągnięty wraz z rodzicami.
 220. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/3/05/JC
  dot. możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej w przypadku poniesienia w 2004 r. wydatków na wykończenie lokalu mieszkalnego
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/F/RI/415/20/05/PM
  Czy przysługuje prawo do kontynuowania odliczen od podatku z tytułu ponoszenia wydatków na inwestycję, na którą poniesiono wydatki przed 1 stycznia 2001 roku?
 222. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0016/05
  Czy podatnik może skorzystać z tzw. "dużej ulgi budowlanej" w ramach praw nabytych?
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBII/415-61/05
  Czy w ramach odliczenia od podatku wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym można odliczyć również 19% kosztu związanego ze sporządzeniem aktu notarialnego?
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-5/05
  Czy przysługuje ulga mieszkaniowa w związku z poniesieniem wydatków na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z tytułu zakupu gruntu pod budowę budynku w 1998 roku, jeżeli pozwolenie na budowę w 2004 roku i poniesiono wydatki na budowę?
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/2005
  Jestem jednym z wierzycieli, który zainwestował w budowę lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym na osiedlu, realizowaną przez developera. Postanowieniem z dnia 15.02.2002r. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość developera, a nieruchomość z rozpoczętą budową weszła w skład masy upadłości. Z uwagi na brak środków na dalsze prowadzenie budowy inwestycja została wstrzymana. Syndyk wypowiedział umowy ralizacyjne, zgłosiłam swoje roszczenia do listy wierzytelności na kwotę 77 400,00zł. Następnie postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 27.08.2004r., syndyk uzyskał zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej. Syndyk w ramach kontynuacji iwestycji nie zapewnia tych samych warunków finansowych co wynikało z umowy z developerem. Zdecydowałam się na przystąpienie do dalszej budowy na warunkach określonych przez Syndyka. Tym samym aby kontynuować inwestycję zmuszona jestem do dokonania dopłaty do ceny 1 m ustalonej przez Syndyka, pozostałe warunki nie ulegają zmianie. Kontynuacja inwestycji przez Syndyka dotyczy tego samego lokalu i budynku, który zgodnie z umową zawartą z developerem miałam otrzymać po zakończeniu inwestycji. Na poczet ceny lokalu Syndyk zalicza 70% kwoty wpłaconej developerowi. W związku z dokonywanymi w latach 1998-2000 wpłatami do developera, korzystałam z możliwości odliczenia tzw. dużej ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych. W rocznych zeznaniach podatkowych składanych za w/w lata odliczane były od podatku dochodowego kwoty stanowiące 19% faktycznie poniesionych wydatków związanych z tą inwestycją. Pytanie - czy po wznowieniu umów realizacyjnych i przystąpieniu do dalszej budowy zachowam prawo do wykorzystanej ulgi czy też będę zobowiązana do jej zwrotu? Moim zdanie nie będę zobowiązana do zwrotu wykorzystanej ulgi.
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/11/05
  Czy w wyniku nabycia w 2001r. części nieruchomości, na której prowadzone były prace budowlane i której właściciel miał prawo do dużej ulgi budowlanej w związku z budową budynku mieszkalnego, nabywca zachowuje prawo do tej ulgi po 2001r. ?
 227. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0013/05
  Czy można kontynuować odliczenia z tytułu "dużej ulgi budowlanej", gdzie inwestycję rozpoczęto w 1996 roku i przerwano w styczniu 2001. Natomiast w marcu 2001 zawarto umowę zakupu nieruchomości zabudowanej budynkiem do remontu?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/191A/MJ/05
  Czy w opisanej sytuacji poniesione wydatki można odliczyć od podatku w ramach praw nabytych?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-49/121/05/AS
  Podatnik korzystał w latach 1996-2004r. z odliczeń w ramach dużej ulgi mieszkaniowej z tytułu ponoszonych wydatków na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej i wydatków na budowę domu. W 2002r. otrzymał z racji pełnienia służby wojskowej ekwiwalent za rezygnację z kwatery wojskowej. 1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym zachodzi obowiązek zmniejszenia ulgi budowlanej? 2) Czy w przypadku wystąpienia obowiązku zmniejszenia limitu ulgi budowlanej o otrzymaną kwotę ekwiwalentu istnieje możliwość zmiany odliczeń dokonanych w ramach dużej ulgi budowlanej na odliczenia z tytułu ulgi remontowej?
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/DF1/415-49A/121/05/AS
  Podatnik korzystał w latach 1996-2004r. z odliczeń w ramach dużej ulgi mieszkaniowej z tytułu ponoszonych wydatków na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej i wydatków na budowę domu. W 2002r. otrzymał z racji pełnienia służby wojskowej ekwiwalent za rezygnację z kwatery wojskowej. 1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym zachodzi obowiązek zmniejszenia ulgi budowlanej? 2) Czy w przypadku wystąpienia obowiązku zmniejszenia limitu ulgi budowlanej o otrzymaną kwotę ekwiwalentu istnieje możliwość zmiany odliczeń dokonanych w ramach dużej ulgi budowlanej na odliczenia z tytułu ulgi remontowej?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/60/PDII/18/2005
  Czy po zwrocie odliczonej kwoty w ramach tzw. "dużej ulgi budowlanej" wraz z należnymi odsetkami od zaległości podatkowych poprzez złożenie korekt rocznych zeznań będziemy mogli skorzystać z ulgi odsetkowej ?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-55/05/GS/1
  Czy można dokonać odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w 2004r. na kontynuację budowy rozpoczętej w 1993r.
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-49/16/2005
  Czy małżonkowie mogą nieodpłatnie użyczyć córce i zięciowi część budynku mieszkalnego w celach mieszkalnych i prowadzenia działalności gospodarczej bez obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu oraz czy nie utracą wykorzystanej w przeszłości ulgi budowlanej?
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415//10/05
  Czy w przypadku sprzedaży budynku mieszkalnego należy dokonać doliczenia do dochodu kwot poprzednio odliczonych z tytułu ulgi na budowę tego budynku?
 235. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/WD/4117/1/11/94/05/EP
  Czy w ramach tzw."dużej ulgi budowlanej" Podatnik może odliczyć wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i oleju opałowego jako wydatki poniesione na budowę domu ( kontynuacja od 1994r.).
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-88/I/05
  Czy w przypadku nabycia w 2005r. lokalu mieszkalnego od dewelopera podatnik będzie miał prawo do skorzystania z tzw. "dużej ulgi budowlanej" w 2006r. (w rozliczeniu za 2005r.)?
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-61/I/05
  Czy w przypadku, gdy podatnik podpisał z deweloperem umowę przedwstępną na zakup lokalu mieszkalnego oraz wpłacił pierwszą ratę za ten lokal to będzie miał prawo do odliczenia w ramach z tzw. "ulgi remontowej" wydatków na zakup materiałów remontowych, mimo że nie nastąpił jeszcze odbiór tego lokalu?
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-16-05
  Czy podlegają odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego wydatki na spłatę odsetek i kredytu udzielonego przez spółdzielnię mieszkaniową w związku z zawarciem umowy o ustanowieniu własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 239. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-3/4117-SIP-6/05
  Czy wydatki na budowę budynku mieszkalnego poniesione w latach 2003 i 2004 podlegają odliczeniu od podatku w ramach kontynuacji dużej ulgi budowlanej.
 240. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1631/04
  Gramatyczna wykładnia przepisu - art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - który ma w takim przypadku zastosowanie nie pozwala na inny wniosek niż tylko ten, że prawo do ulgi każdego ze współwłaścicieli tego budynku w ogólnej kwocie odliczeń przypadających na ten budynek (ust. 2 art. 26) ustala się proporcjonalnie do udziału we współwłasności budynku.
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-53/05/KSW
  Czy w 2005 roku przysługuje prawo do dokonywania odliczeń z tytułu dużej ulgi budowlanej, jeżeli w momencie rozpoczęcia budowy domu obowiązujące prawo podatkowe nie określało do jakiego momentu należy zakończyć inwestycje budowlaną.
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PDII-415/6/2005
  1. Czy można obecnie skorzystać z ulgi polegającej na odliczeniu zapłaconych odsetek od nowego kredytu za 2003 r., 2004 r. i lata następne? 2. Czy jest możliwe złożenie korekt zeznań podatkowych za lata 1999-2002, w których nie wykaże odliczeń związanych z korzystaniem z ulgi z tytułu spłaty kredytu i odsetek zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową przed 31.05.1992 r. i dokona zwrotu ww. ulgi wraz z odsetkami? 3. Czy podatnik winien złożyć skorygowane zeznanie podatkowe za 2003 r. bez doliczenia kwoty wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego? 4. Do jakiego Urzędu Skarbowego należy złożyć skorygowane zeznania podatkowe, ponieważ zeznania składane były w dwóch Urzędach Skarbowych, wg miejsc zamieszkania?
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/12/2/05
  Czy do skorzystania z ulgi budowlanej można zaliczyć środki własne, udokumentowane fakturami VAT, zainwestowane w przedsięwzięcie - adaptacja budynku mieszkalnego na kwatery agroturystyczne, pomniejszone o refundacje z programu SAPARD ?
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/12/1/05
  Czy w 2004 roku możliwe jest skorzystanie z ulgi na rozbudowę budynku mieszkalnego oraz ulgi na remont i modernizację w sytuacji, gdy pierwsze wydatki na ten cel poniesiono w 2000 roku i odliczono w zeznaniu podatkowym za ten rok, a w latach 2001-2002 wydatki nie były ponoszone ?
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111-415/0011/I/6093/05
  Czy wydatki z tytułu budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody do działki udokumentowany fakturami VAT można odliczyć od dochodu w ramach ulgi budowlanej?
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-18-VI/05
  Z jakiej ulgi można skorzystać, żeby odliczyć wydatki na własne cele mieszkaniowe oraz zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego?
 247. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1098/04
  1) Czy w związku z przeniesieniem na rzecz osób trzecich praw i obowiązków wynikających z umowy dotyczącej nabycia lokalu mieszkalnego należy dokonać zwrotu dokonanych odliczeń od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych poniesionych w latach 2000 - 2002? 2) Czy podatnikom przysługuje prawo do kontynuacji odliczeń z tytułu "dużej ulgi budowlanej"
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US. XVII/415/32/05
  dotyczy prawa do odliczania wydatków na budowę budynku mieszkalnego
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-13/05/DW
  Czy w ramach ulgi budowlanej za 2004 rok można skorzystać z odliczeń na zakup i wykonanie instalacji centralnego odkurzania?
 250. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-8/2005
  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia .... 2005 roku wniesionego przez A, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia ... 2005 roku Nr ewid. stwierdzające nieprawidłowość stanowiska dotyczącego możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia postanowienie organu I instancji. W dniu ... 2005 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia ... 2005 roku. Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. pismach wynika, że podatniczka w czerwcu 2003 roku kupiła na rynku ...
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SL-LD415/34/MS/05
  #61607; Czy wystąpi obowiązek doliczenia do podatku kwot uprzednio odliczonych w związku ze sprzedażą wybudowanego budynku mieszkalnego.
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/12/05/DS
  Podatnik pyta, czy jeśli budowa została rozpoczęta w 2000r., w dalszym ciągu jest kontynuowana i do obecnej chwili wykorzystano część limitu dużej ulgi budowlanej, dalsze korzystanie z tej ulgi jest zgodne z przepisami.
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/31/4/7/05
  Czy można w zeznaniu za 2004 r. skorzystać z ulgi budowlanej, odliczając wydatki mieszkaniowe związane z wniesieniem wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej tytułem przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w ramach tzw. praw nabytych w związku z korzystaniem w latach 1996-1998 z odliczeń od dochodu spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową przed 31 maja 1992 r. kredytu na budownictwo mieszkaniowe?
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-283/05/FD
  Czy podatnik utraci prawo do ulgi z tytułu budowy budynku z lokalami na wynajem w sytuacji jeżeli na skutek rozwodu i podziału majątku podatnik przekaże byłej żonie swoje udziały w prawie własności tych lokali?
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 15 PO-II-415/16/05/JL
  Czy bez konieczności zwrotu ulgi budowlanej wykorzystanej w latach 1995-2003, mogę odsprzedać posiadany budynek mieszkalny? Uzyskane środki ze sprzedaży będą przeznaczone na budowę nowego budynku mieszkalnego ( bliźniaczego) dla własnych potrzeb mieszkaniowych.
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415-25/05/02/RL
  Podatnik zwrócił się o interpretację przepisów prawa odnośnie sposobu uwzględnienia odliczeń wydatków mieszkaniowych według stanu prawnego obowiązującego w 2004 roku wskazując art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509).
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/155/MJ/05
  Czy w opisanej sytuacji zakup szafki do gazu można odliczyć jako wydatek w ramach ulgi budowlanej?
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-12/05
  Czy podatnik może w ramach ulgi budowlanej dokonać odliczenia wydatków poniesionych na zakup płytek chodnikowych, które zostały wykorzystane odboje wokół budynku mieszkalnego?
 259. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB III/415-25/PDOF/179/HS/05
  1) Czy jestem zobowiązana do zwrotu wykorzystanej ulgi budowlanej ? 2) Czy wystąpi 10 % zryczałtowany podatek dochodowy od sprzedaży tej nieruchomości ?
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-32/05/GS
  Jaka jest możliwość skorzystania z odliczenia od podatku w ramach kontynuacji ulgi budowlanej poniesionych w 2004 roku wydatków związanych z uzupełnieniem wkładu budowlanego o wartość gruntu ?
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ULP-II-415/3/DSz/05
  Czy nie odliczone w 2001r. wydatki (na zakup cementu, gazobetonu udokumentowane fakturą VAT) poniesione pod planowaną budowę budynku mieszkalno-usługowego (na działce w wieczystym użytkowaniu zakupionej w 1998r.), z której w konsekwencji zrezygnowano a następnie materiały te w 2003r. wykorzystano na budowę budynku mieszkalno-usługowego na działce w wieczystym użytkowaniu zakupionej w 2002r., stanowią podstawę do odliczenia i do kontynuacji inwestycji w ramach ?dużej ulgi budowlanej? ?
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MOP/415-4/05
  Czy przysługuje prawo do tzw. "dużej ulgi mieszkaniowej" w sytuacji, gdy wydatki na budowę domu zostały po raz pierwszy poniesione w 2003 roku?
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF1/415/9/23/05/AS
  Pytanie dotyczy ewentualnych konsekwencji finansowych w postaci zwrotu wykorzystanej ulgi budowlanej w związku z dokonaniem darowizny lokalu mieszkalnego synowi.
 264. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-1/2005
  Od 2000 roku podatniczka dokonywała wpłat na poczet wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, lecz w 2004 roku mieszkanie nie zostało jeszcze formalnie przekazane przez spółdzielnię do jej dyspozycji. Poniosła także część wydatków na zakup materiałów i opłacenie kosztów wykonania robót budowlanych i elektrycznych dodatkowych, bezpośrednio na rzecz ich wykonawcy. Czy w tej sytuacji przysługuje prawo dokonania w ramach ulgi budowlanej odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na wykonanie ww. robót?
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/005/I/7841,10102/4/2005
  Czy w ramach ulgi budowlanej odliczeniu od podatku podlega wydatek na przyłącze do kanalizacji, udokumentowany umową z gminą oraz bankowym dowodem wpłaty na rzecz gminy?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/3/415/112005
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży linii energetycznej w roku 2004 podlega opodatkowaniu, jeżeli w zeznaniu rocznym o osiągniętych dochodach za 1999r. dokonałem odliczeń od podatku zakupu elementów do budowy ww linii elektrycznej w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej.
 267. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB.III-415-7/PDOF/114/MN/2005
  1.)Czy poniesione wydatki w 2004 r. można zaliczyć w ramach dużej ulgi budowlanej oraz czy można zastosować wspólne rozliczenie podatku dochodowego za 2004 r?
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-2/05
  Możliwość dokonywania przez męża odliczeń od podatku z tytułu wspólnie ponoszonych przez małżonków wydatków na budowę budynku mieszkalnego wybudowanego na działce nabytej w trakcie trwania małżeństwa przez żonę, z jej majątku odrębnego.
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-12/05
  Czy w zeznaniu rocznym za 2004 rok można odliczyć wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę mieszkania przez spółdzielnię mieszkaniową przed dniem 31.05.1992 r.?
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/3/EG/2005
  Czy mogę korzystać z ulgi remontowej za lata 2004 i 2005? W latach 1996 - 2003 korzystałem z ulgi na budowę budynku mieszkalnego, której w pełni nie wykorzystałem. Ww. budynek został zgłoszony do użytkowania w 2003 roku.
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/05/2005
  Czy przeniesienie wkładu budowlanego w drodze cesji z jednej spółdzielni mieszkaniowej na rzecz innej spółdzielni mieszkaniowej powoduje powstanie obowiązku doliczenia do podatku kwot uprzednio odliczonych z tytułu wniesienia wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej na podstawie art. 27a ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 01.01.2002 r. ?
 272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDO-415/13/2005
  Czy 19 % kwoty wydatków na zakup gruntu można odliczyc od należnego w danym roku podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-22/05
  Czy wydatki poniesione w latach 2001 i 2002 na budowę budynku mieszkalnego podlegają odliczeniu i uprawniają do skorzystania z ulgi w związku z nabyciem prawa do kontynuacji danej inwestycji poprzez złożenie korekt zeznań za powyższe lata.
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/4/2005
  Czy jest możliwe odliczenie w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2004r. w związku z uzyskiwaniem emerytury, niewykorzystanej ulgi budowlanej nabytej w latach poprzednich, przy jednoczesnym wyborze opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej liniowym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.
 275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/1/2005
  Czy z chwilą uruchomienia działalności (najem lokalu) w budynku wybudowanym na cele mieszkalne będę zobowiązany dokonać zwrotu części uprzednio wykorzystanej "dużej ulgi budowlanej"?
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-436/15/05
  Czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej z tytułu partycypacji w kosztach budowy mieszkania realizowanej przez TBS, oraz odliczenie odsetek od kredytu zaciągniętego na ten cel?
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDW/415-4/05
  Czy darowizna budynku na rzecz brata spowoduje utratę prawa do ulgi i konieczność jej zwrotu?
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-2/05
  W 2004 r. podatnik kupił od gminy lokal mieszkalny, który wcześniej użytkował na podstawie umowy najmu. Wraz z ww. lokalem zakupił również część gruntu stając się jednym z ośmiu wyodrębnionych właścicieli w budynku. Ponadto poniósł koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości, wyceny nieruchomości lokalowej i gruntowej, sporządzenia aktu notarialnego - umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje podatnikowi możliwość prawna odliczenia od podatku należnego za 2004 r. wyżej określonych wydatków? Realizując w 2005 r. własne potrzeby mieszkaniowe, podatnik planuje ponieść wydatki na remont i modernizację, zakupionego w 2004 r., lokalu mieszkalnego związane z wykonaniem nw. prac: wymianą drzwi wejściowych do mieszkania, wykonaniem ocieplenia wewnętrznych ścian mieszkania przez wyłożenie ich watą mineralną i płytami kartonowo-gipsowymi, pomalowaniem mieszkania, zabudowaniem w 2 pokojach szaf wnękowych, dokonaniem remontu instalacji elektrycznej, wymianą grzejników centralnego ogrzewania oraz przystosowaniem instalacji centralnego ogrzewania na gaz wraz z zamontowaniem nowego pieca gazowego dwufunkcyjnego, założeniem zewnętrznych rolet na okna i balkon w celu ocieplenia mieszkania, zainstalowaniem wodomierza i wykonaniem instalacji wodnej do jego podłączenia. Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje podatnikowi prawo odliczenia od podatku należnego za 2005 r., w ramach obowiązujących limitów, kwoty stanowiacej 19 % sumy wydatków remontowych zakupionego mieszkania oraz kwoty stanowiącej 19 % wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej?
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/97/MJ/05
  Czy w opisanej sytuacji przysługuje odliczenie w ramach "dużej ulgi budowlanej"?
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4111/415/4/16/05
  Czy wydatek na zakup udziału we współwłasności gruntu pod inwestycję budowlaną rozpoczętą w 2001r. można odliczyć w ramach dużej ulgi budowlanej?
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-2-7/05/ZDB
  Czy w ramach ulgi na rehabilitację mogę odliczyć takie wydatki jak: zakup łóżka ze stelażem regulowanym automatycznie, wymianę drzwi i okien, pokrycie podłogi akrylem antypoślizgowym, automatycznie otwieranych drzwi garażowych itp. jeżeli te wydatki są związane z wykonywaniem czynności zyciowych osób niepełnosprawnych?
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-3/05/R3
  Czy wydatki poniesione na zakup garażu mogą zostać uwzględnione w realizowanych odliczeniach z tytułu dużej ulgi budowlanej?
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090/1/1/05
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości wynajmu lokalu mieszkalnego, przy którego nabyciu Podatniczka korzystała z tzw. dużej ulgi budowlanej bez konieczności zwrotu kwoty wykorzystanej ulgi.
 284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-04/MB/05
  Mozliwość skorzystania w 2004r. z ulgi budowlanej po zakończeniu budowy.
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB.II/415-4/05
  Czy darowizna udziału we współwłasności nieruchomości powoduje konieczność zwrotu odliczeń od podatku dokonanych w ramach ulgi budowlanej?
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415/4111-9/05
  W roku 2001 podatnicy rozpoczęli korzystanie z ulgi dotyczącej budowy budynku mieszkalnego na własnym gruncie. Dokonaliście pierwszych zakupów związanych z planowaną inwestycją. Jednakże, do rozpoczęcia planowanej budowy nie doszło. W roku 2004 zmuszeni zostali zaniechać zamiaru budowy domu na rzecz zakupu od developera nowobudowanego mieszkania na rynku pierwotnym. Ponieważ przy budowie tegoż mieszkania zostały, między innymi, wykorzystane materiały zakupione i rozliczone w ramach rozpoczętej w 2001r. dużej ulgi budowlanej zdaniem podatników zakup lokalu mieszkalnego daje podstawę do skorzystania z ulgi budowlanej w 2004 roku na zasadzie praw nabytych.
 287. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-25/024/404/247/04
  Zaciągnęła Pani kredyt na zakup lokalu mieszkalnego nowo- wybudowanego, od firmy , która jako generalny wykonawca wybudowała blok mieszkalny na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. Firma ta posiada wszelkie zezwolenia na wykonanie takiej działalności jak budowa domów. W ramach rozliczeń finansowych , firma otrzymała kilka lokali mieszkalnych od spółdzielni mieszkaniowej , za poniesione nakłady i wykonane prace budowlane. Firma ta stała się właścicielem, drogą przeniesienia własności w zamian za zwolnienie z długu.Czy można odliczyć spłacone odsetki od kredytu, w zeznaniu podatkowym za 2004r?
 288. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-25/024/404/253/04
  Czy otrzymana przez funkconariusza Policji w roku 1993 bezzwrotna pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe na podstawie zarządzenia nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1993r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku kalendarzowym otrzymania tej pomocy?
 289. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-25/024/404/269/04
  Czy inwestor korzystający z dużwej ulgi budowlanej, nadal może z niej korzystać według wcześniejszych warunków?
 290. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-36/2CF/415/IP-117/04/JB
  1. W którym roku przysługuje mi odliczenie z tytułu zakupu wełny mineralnej dokumentowanego fakturą wystawioną w dniu 30.12.2003 r., jeżeli płatność za tę fakturę nastąpiła w styczniu 2004r.? 2. W którym roku przysługuje mi odliczenie z tytułu zakupu materiełów budowlanych na raty, w przypadku, gdy faktura z zakup materiałów wystawiona została w lipcu 2003 roku, a okres spłat za fakturę rozłożony jest na 12 miesięcy?
 291. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-427/04
  W jaki sposób należy rozliczyć wydatki poniesione w 2004r. na budowę domu w ramach tzw. "ulgi budowlanej", w przypadku otrzymania ekwiwalentu w zamian za rezygnację z kwatery?
 292. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IPE/005/89/04
  Czy podatnik, który w 1999 r. nabył prawo do odliczania od podatku wydatków mieszkaniowych z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym i w 2004 r. dokonał zbycia tego lokalu, ma prawo do kontynuowania odliczeń od podatku wydatków mieszkaniowych, które nie znalazły pokrycia w podatku za 2003 r., aż do całkowitego odliczenia?
 293. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/2-413/54/2004
  Czy z racji wydatków poniesionych po raz pierwszy w 2004 r. na budowę budynku mieszkalnego podatnik nabywa prawo do tzw. "dużej ulgi budowlanej"?
 294. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USP-IB-415/23/04
  Podatnicy dokonali zakupu (potwierdzonego aktem notarialnym) budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym. W dniu 17.11.2003 r. Starostwo Powiatowe przeniosło na pytających pozwolenie na budowę wydane na poprzednich właścicieli w dniu 22.03.1999 r. Pytający oświadczyli, że na zakup nieruchomości oraz na dokończenie budowy domu uzyskali z banku PKO B.P. SA kredyt mieszkaniowy "Własny Kąt" - spłata 20 lat, z wpisem w hipotekę nieruchomości. Następnie rozpoczęli prace budowlane w celu dokończenia budowy domu . Po zakończeniu budowy dokonano odbioru technicznego instalacji i budynku. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27.04.2004 r. uzyskali pozwolenie na zasiedlenie i użytkowanie domu. Podatnicy pytają czy spełniają wymogi przepisów ustawy o podatku dochodowym i prawa do odliczenia odsetek od kredytu wykorzystanego na zakup rozpoczętej budowy i zakup materiałów budowlanych na jej dokończenie.
 295. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-44/04
  W jakiej wysokości należy zapłacić podatek przy sprzedaży domu, jeżeli dokonywano odliczeń z tytułu budowy?
 296. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-1-415/005/96/04
  Podatnik rozpoczął odliczenia od podatku na kase mieszkaniową w 2001r. Czy straci ulgę gdy przed upływem okresu systematycznego oszczędzania sceduje zgromadzone oszczednosci na: dziecko, wnuka, siostrę? Czy od tych scedowanych oszczędności będzie trzeba zapłacić podatek od darowizny? Czy podatnik straci ulge jeżeli po wycofaniu gotówki z kasy mieszkaniowej daruje je: córce, wnuczce, siostrze a osoby te wydadzą pieniądze na cele mieszkaniowe?
 297. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/12/04
  Czy można odliczać od popdatku na zasadzie praw nabytych spłatę dokonaną w 2004 r. do spółdzielni mieszkaniowej tytułem zwrotu nominalnego umorzenia kredytu mieszkaniowego podlegającego zwrotowi do budżetu państwa (dot. kredytów zaciągniętych do 31.05.1992 r.) ?
 298. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB III/415-99/EB/04
  Czy można skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego zapłaconego w roku 2003 i 2004?
 299. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415-153/04
  Zwracamy się z prośbą o zajęcie stanowiska, czy, jeżeli zostały spełnione wszystkie warunki konieczne do spełnienia przy korzystaniu z tzw. ulgi odsetkowej opisane w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku spłacenia kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w danym roku podatkowym na sfinansowanie inwestycji związanej z budową mieszkania nowym kredytem i podpisanie nowej korzystniejszej umowy kredytowej w tym samym roku podatkowym z tym samym bankiem, nie spowoduje utraty przez nas prawa do odliczania od podstawy opodatkowania faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu na budowę mieszkania.
 300. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/005-12/04
  Czy mogę skorzystać z niewykorzystanej części limitu "dużej ulgi budowlanej", ponosząc wydatki na budowę jednorodzinnego domu mieszkalnego ?
 301. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF-2-415-100-7-243-04
  Czy można odliczyć w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej wpłatę za przyłączenie wewnętrznej instalacji kanalizacji budynku do studni przy budynku?
 302. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-415-27/03/04
  - Czy muszę doliczyć do podatku należnego za 2004 r. kwotę odliczoną w latach poprzednich z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej, jeżeli wycofane oszczędności zostaną wydatkowane na nabycie od developera lokalu mieszkalnego, tj. w 2004 r. dokonam wpłaty na poczet nabycia lokalu mieszkalnego, zaś notarialna umowa zostanie sporządzona dopiero w 2005 r. - Czy w ramach ulgi remontowej mogę dokonać odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na wykończenie nowo nabytego lokalu mieszkalnego w stanie surowym?
 303. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/37/04
  dotyczy odliczenia wydatków na zakup ceramicznej płyty grzejnej oraz piekarnika do zabudowy w ramach ulgi na budowę budynku mieszkalnego
 304. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415/792/2004
  Wobec nasuwających się wątpliwości w przedmiocie korzystania z dużej ulgi budowlanej proszę o wyjaśnienie: W dniu 09.07.2003 r. złożyłem korektę zeznania podatkowego za rok 2002, z którego wynika, że nie korzystałem z odliczenia z tytułu dużej ulgi budowlanej. Korekta ta spowodowała powstanie zaległości podatkowej, którą wraz z odsetkami uregulowałem. Nadmieniam, że w skorygowanym zeznaniu za rok 2002 sprostowałem również odliczenie ulgi, jakie dokonałem w zeznaniu za 2001 r. w wysokości 1900 zł. W związku z tym uważam, że nie korzystałem z odliczenia od podatku z tyt. ulgi budowlanej co wynika ze skorygowanego zeznania podatkowego za rok 2002. W 2002 zaciągnąłem kredyt bankowy na zakup mieszkania i dokonałem odliczenia odsetek bankowych za rok 2003 do czego uprawnia mnie przepis art. 26b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Moim zdaniem dokonane odliczenie jest prawidłowe jednak proszę o wyjaśnienie w tej sprawie Urząd Skarbowy. W dniu 16.11.2004 r. podatnik złożył dodatkowe wyjaśnienie: W zeznaniu za 2001 r. dokonałem odliczenia wydatków mieszkaniowych przeznaczonych na wkład budowlany w wys. 1900,00 zł, następnie wkład ten przeniosłem w 2002 r. do innego inwestora (SM), co spowodowało utratę prawa do ulgi budowlanej. Z tego powodu musiałem skorygować zeznanie podatkowe za 2002 r. dokonując doliczenia odliczonej kwoty 1900,00zł (poz. 183 korekty dekl. PIT-36/2002). Przedstawiając powyższe uważam, że nie korzystałem z odliczenia od dochodu i podatku w latach 1992-2001 (dużej ulgi budowlanej), dlatego też przysługuje mi prawo do odliczenia ulgi odsetkowej od zaciągniętego kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. W dniu 18.11.2004 r. wpłynęły dodatkowe wyjaśnienia: W nawiązaniu do pisma z dnia 16.11.2004 r. informuję, że w roku 1996 zakupiłem działkę budowlaną i odliczyłem od dochodu kwotę 7000,00 zł.
 305. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 15 PO-II-415/31/2004/GR
  Stan faktyczny:W latach 1995-2003 r. wraz z małżonką korzystałem z "dużej ulgi budowlanej" z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego (decyzja z dnia 18.09.1995 r. w sprawie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny). Odliczenia dokonane z tytułu wydatków poniesionych na budowę tego budynku stanowią kwotę łączną 35.729.17 zł. Powyższy budynek mieszkalny użytkujemy i zameldowani jesteśmy w nim od miesiąca sierpnia 2003 r.Na podstawie decyzji z dnia 11.06.2004 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę rozpoczęliśmy budowę drugiego budynku mieszkalnego, ponosząc z tego tytułu określone wydatki.Pytanie:Czy wobec niewykorzystania w latach 1995-2003 limitu "dużej ulgi budowlanej" w związku z budową budynku mieszkalnego na podstawie decyzji z dnia 18.09.1995 r - mogę w zeznaniu podatkowym PIT-37 za rok 2004 odliczyć - do pełnej wysokości przysługującego, a niewykorzystanego limitu "dużej ulgi budowlanej" - nakłady poniesione w roku 2004 na budowę drugiego budynku mieszkalnego, na podstawie decyzji z dnia 11.06.2004 r.?
 306. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB /415-222/ 04 / KSz
  dotyczy prawa do odliczania nie wyczerpanej ulgi podatkowej z tytułu budowy domu jednorodzinnego przyznanej na podstawie ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku wyrównawczym odpowiednio od dochodu i podatku dochodowego pobieranego na podstawie ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /art. 54 ust. 3 ustawy/
 307. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415-219 / 04 / KSz
  -czy popdatnikowi, który dokona darowizny lokalu mieszkalnego, z tytulu zakupu którego korzystał z ulgi podatkowej, przysługuje prawo do dokonywania odliczenia z tego tytułu, którego jeszcze nie zrealizował ? - czy okoliczność dokonania darowizny lokalu mieszklanego na rzecz córki podlega opodatkowaniu ?
 308. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-415/1-6/2004
  Zwracam się z zapytaniem czy mam prawo do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego, zaciągniętego w banku ...... na zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Lokal mieszkalny zostal zakupiony we wrześniu 2004 r. od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, a transakcja zostata udokumentowana umową w formie aktu notarialnego. Firma budująca uzyskała pozwolenie na budowę w dniu (..).11.1999 r. i wybudowała budynek, który w stanie surowym został sprzedany firmie sprzedającej, na którą to w dniu (..).05.2002 r. nastapiło przeniesienie pozwolenia na budowę. W dniu (..).05.2003 r. firmie sprzedającej zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego. Czy skorzystanie z odliczeń od dochodu z tytułu spłaty odsetek od kredytu wyklucza możliwość odliczeń od podatku z tytutu wydatków na remont i modernizację z których korzystam na podstawie umowy użyczenia? Nadmienię rownież, że wcześniej nie korzystałem z tzw. "dużej ulgi budowlanej".
 309. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-25/024/404/203/04
  W roku 2004 nabyłem dom w stanie surowym. Czy mogę odliczać od podatku wydatki na kontynuację budowy?
 310. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US I PB-415/59/04
  1. Czy przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego (w trakcie budowy) wraz z działką po upływie pięciu lat (licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie) od daty zakupu działki budowlanej będzie korzystał ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego przychodu zgodnie z treścią przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wykorzystane ulgi z tytułu: a. budowy budynku mieszkalnego, b. zakupu gruntu pod budowę budynku mieszkalnego nie będą podlegały zwrotowi w przypadku opisanym w punkcie 1?
 311. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0704/04
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, podatnicy powinni w zeznaniu rocznym za 2002 i 2003r. pomniejszyć kwotę przysługujących odliczeń od podatku z tytułu budowy domu o 10% wydatków poniesionych na te cele pokrytych przychodami uzyskanymi ze sprzedaży - zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 21 ust.1 pkt32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fi-zycznych?
 312. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415-216/ 04 / KSz
  Czy podatniczce, która w 1994 roku nabyła prawo do ulgi podatkowej z tytułu wniesienia wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej przysługuje prawo do kontynuacji ulgi podatkowej z tego tytułu w roku 2004, w związku z poniesionym w tym roku wydatkiem na ten cel ?
 313. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1 415/76/04/PK
  Czy darowizna lokalu mieszkalnego na rzecz córki spowoduje obowiązek zwrotu ulgi podatkowej?
 314. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.06.VAT-443/576/04/MT
  Czy można opodatkować stawką VAT 7% - usługi budowlano-montażowe dotyczące montażu okien w budownictwie mieszkaniowym (PKOB 111 i 112)
 315. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III US DPN 4/415/37/74/2004
  Czy należny 10 % zryczałtowany podatek od sprzedaży nieruchomości może być uiszczony ulgą mieszkaniową przysługującą do odliczenia w latach następnych.
 316. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1-415-28-2004-KW
  Czy podatnik, który korzystał z ulgi na wynajem, sprzeda udziały ze współwłasności w 2004 r. będzie zobowiązany tylko do doliczenia uprzednio odliczonych kwot bez obowiązku zwiększenia ich o 10% za każdy rok kalendarzowy, brakujący do upływu 10 lat?
 317. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0638/04
  1. Czy sprzedaż w 2003 i 2004r.udziałów w nieruchomości wspólnej (nabytych w 2002r.) nie po-zbawi podatników nabytego w 2000r. prawa do ulgi z tytułu budowy domu z mieszkaniami na wynajem ? 2. Czy fakt, iż do dnia 31 grudnia 2003r. budowa budynku mieszkalnego z lokalami na wynajem nie była zakończona oznacza utratę prawa do ulgi?3. Jak ustala się wielkość odliczeń z tytułu przedmiotowej ulgi?
 318. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-14/DP/412-405/04
  Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 1 lit.a - g) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 1993 r. Nr 90 , poz 416 ze zm./, w brzmieniu obowiązującym w 1999 r. podatek dochodowy od osób , o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe wymienione w tych przepisach. Jednym z tytułów uprawniających do zmniejszenia podatku, wyszczególnionych pod litera d, jest ponoszenie wydatków na zakup nowo wybudowanego budynku lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.
 319. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD410/200/04
  W roku 2001 kupiliśmy z mężem mieszkanie na rynku pierwotnym od devlopera. Łącznie nasze wydatki na zakup mieszkania wyniosły 131361,60zł. Kwota przysługująca nam do odliczenia z tytułu tzw. dużej ulgi budowlanej wyniosła 24958,60zł. W rozliczeniu za rok 2001 dokonaliśmy pierwszego odliczenia w kwocie 3381,69zł. Kolejnych odliczeń dokonaliśmy w latach następnych tj. za rok 2002 i 2003 . Do odliczenia pozostało nam jeszcze 12958,60zł. W związku z tym, że różne źródła podają sprzeczne informacje co do okresu odliczeń z tytułu dużej ulgi budowlanej (3 lata lub bez ograniczeń do pełnej kwoty przysługującej ulgi) proszę o wyjaśnienie sprawy.Uważam , że art. 27a ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upoważnia nas do odliczenia pełnej kwoty ulgi w kolejnych latach , aż do całkowitego odliczenia kwoty przysługującej z tytułu tzw. dużej ulgi budowlanej.
 320. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/Nl/LF/II/415-130/04/JS
  Podatnik jest jednym z wierzycieli, który zainwestował w budowę mieszkania na osiedlu x, realizowanym przez Przedsiębiorstwo y. W dniu 15.02.2002 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość ww. przedsiębiorcy. Suma zgłoszonych wierzytelności znacznie przekracza wartość przedsiębiorstwa upadłego, na którą składa się wyłącznie wartość nieruchomości x oraz wartość poniesionych dotychczas nakładów na opracowania dokumentacji projektowo- technicznej i roboty budowlano- montażowe. Po ogłoszeniu upadłości Syndyk odstąpił od realizacji umów, które zostały zawarte z Przedsiębiorstwem y. Obecnie Syndykt złożył wniosek na kontynuację Przedsiębiorstwa y w ramach upadłości i chce dokończyć budowę osiedla, a wierzycielom proponuje zawarcie nowych umów realizacyjnych. Natomiast zaspokojenie rozczeń wierzycieli deklaruje z wypracowanego zysku.
 321. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-808/EJ/04
  W roku 2001 zawarłam umowę z firmą deweloperską o wybudowanie lokalu mieszkalnego wpłacając 70% wartości mieszkania. W 2002r. firma ogłosiła upadłość. Wierzyciel powołali do życia Spółdzielnię Bodowlano-Mieszkaniową celem przejęcia od syndyka upadłej firmy i dokończenia budowy mieszkań. Jestem członkiem wymienionej spółdzielni w ramach której chciałabym dokończyć budowę swojego mieszkania. Spółdzielnia zaliczy na poczet wkładu budowlanego dokonane przeze mnie wpłaty do upadłej firmy. Czy w przypadku dokonania przeze mnie cesji wierzytelności do założonej przez wierzycieli Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej która zaliczy je na poczet wkładu budowlanego powstanie obowiązek zwrotu odliczonej od podatku ulgi od wpłat dokonanych do upadłej firmy. Jakie konsekwencje będzie rodzić w przyszłych rozliczeniach z tego tytułu fakt, że w przypadku zawarcia umowy z w/w spółdzielnią na kontynuację budowy, będzie w umowie zmieniony numer mojego dowodu osobistego, którego wymiany muszę dokonać w związku z porządkowaniem przez urząd dzielnicy numeracji adresowych.
 322. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0619/04
  Czy wydatki poniesione w 2003r. na budowę domu podatnicy mogli odliczyć od podatku w ramach dużej ulgi budowlanej?
 323. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SL-B/415/68/04
  Czy podatnik ma prawo do skorzystania z odliczeń w ramach dużej ulgi budowlanej - tytułem praw nabytych - wydatków poniesionych w 2002 r. na zakup lokalu mieszkalnego?
 324. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI/2/415/7/MCH/04
  Czy w przypadku zerwania w 2003 roku umowy z deweloperem i przejęcia budowy budynku mieszkalnego podatnik miał prawo do dużej ulgi budowlanej na wykończenie tego budynku lub prawo do ulgi na jego remont i modernizację?
 325. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SD-K-415/93/04
  Czy podatnik ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych lokali mieszkalnych od ich wartości nie odliczonej w ramach wykorzystanej ulgi podatkowej?
 326. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/FD1/415/43/04/BC
  Podatnik posiada dom, składający sie z pięciu lokali, przeznaczonych na wynajem. Wydatki związane z budową tego domu odliczone zostały od dochodu w ramach ulgi na budowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na wynajem. Z tych pięciu lokali cztery są wynajmowane, piąty zaś z uwagi na brak najemcy, pozostaje pusty. W związku z powyzszym pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu wydatków zwiazanych z niewynajmowanym lokalem.
 327. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-A-1/415-50/B.Sz./04
  W 1996r. zrealizowany został cel mieszkaniowy (wniesiony wkład budowlany). W roku 2001 rozpoczęto gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej na podstawie zawartej umowy o kredyt kontraktowy (okres oszczędzania wynosi 60 miesiecy i zakończy się 31.10.2006r.) Czy w ramach nie wykorzystanego limitu można skorzystać z praw nabytych do ulgi budowlanej na inny cel niż poprzednio zrealizowana inwestycja, tj. na na nabycie działki i budowę domu jednorodzinnego.
 328. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-25/024/404/164/04
  Nabyłam lokal mieszkalny w1995r., poniesiony wydatek odliczyłam w ramach ulgi budowlanej. Obecnie zamierzam daną nieruchomość sprzedać. Czy muszę zwrócić ulgę budowlaną? Czy powinam zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości?
 329. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0552/04
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lo-kali na rzecz dotychczasowych współwłaścicieli nie pozbawi podatnika prawa do ulgi z tytułu budowy domu z mieszkaniami na wynajem?2. Czy w sytuacji sprzedaży przez jednego z udziałowców swojego udziału (jednego lokalu) pozo-stali współwłaściciele tracą prawo do ulgi?3. Czy zdarzeniem skutkującym utratą prawa do ulgi jest przejęcie przez podatnika na skutek roz-wodu i podziału majątku udziału we współwłasności budynku należącego do byłej żony?
 330. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-52/2004
  W dniu 25 maja 1995r. zawarłem umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową w L. na budowę mieszkania, które po zgromadzeniu pełnego wkładu budowlanego zostanie przekazane mi na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W lutym 2004r. dokonałem wpłaty ostatniej kwoty wymaganego wkładu budowlanego. Następnie w sierpniu b.r. na mocy umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego uzyskałem własnościowe prawo do lokalu. Pragnę zaznaczyć, iż mimo sporządzenia umowy na moje imię i nazwisko nabyte prawo należy traktować jako nasz wspólny dorobek małżeński. Przez cały okres gromadzenia wkładu budowlanego dokonywałem odliczenia tych wydatków w ramach dużej ulgi budowlanej. Mieszkanie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych mojej rodziny przede wszystkim w ten sposób, że mój studiujący syn w nim mieszka. Obecnie pragnę darować to mieszkanie synowi. Moje wątpliwości dotyczą: a) czy z tytułu darowizny na rzecz syna utracę prawo do dużej ulgi budowlanej, a w konsekwencji będę zobowiązany do zwrotu już otrzymanych kwot podatku, b) czy będę zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tyt. zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu przed upływem 5 lat od jego nabycia, c) czy istnieją inne zobowiązania podatkowe łączące się z planowaną przeze mnie czynnością darowizny. Stanowisko:Moim zdaniem nie będę zobowiązany do zwrotu odliczonych kwot podatku, oraz nie wystąpi obowiązek podatkowy z tyt. dokonanej darowizny przed upływem 5 lat od daty nabycia. Jednocześnie stwierdzam, że z wymienioną czynnością nie można łączyć innych zobowiązań podatkowych, jako jej bezpośredniego skutku.
 331. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/7/04
  - Czy podatnik, który uzyskał pozwolenie na budowę w roku 2001 może w kolejnych latach dokonywać odliczeń od podatku wydatków na budowę budynku mieszkalnego, gdy samo prowadzenie robót budowlanych miało miejsce w latach 2002 i 2003,- Czy pracownik organu podatkowego może żądać przedstawienia dokumentów związanych z prowadzoną budową budynku mieszkalnego oraz dokonywać oględzin tego budynku.
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443PD/215250/13/05
  Czy w przypadku upadłości developera nastąpi utrata ulgi budowlanej
 333. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB5/MC-033-58/01
  W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi rocznego rozliczenia podatku przez podatników, którzy w latach ubiegłych korzystali z ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej, uprzejmie informuję. 1. Formularz PIT/D za 2000 rok nie zawiera błędu. Konstrukcja tego formularza uwzględnia obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym art. 27a ust. 3 i 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Prawa i obowiązki podatników wynikają z przepisów ustaw podatkowych, a nie z formularzy zeznań podatkowych i ich załączników. Formularze podatkowe stanowią jedynie odzwierciedlenie obowiązujących przepisów, które zostały ukształtowa ...
 334. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB 5/IMD-0209-525/00
  Odpowiadając na wystąpienie z dnia 14 lutego 2000 r., w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia. Uchwałą siedmiu sędziów z dnia 16 listopada 1995 r. (sygn. akt III AZP 34/95), Sąd Najwyższy uznał, że wydatki poniesione przez podatników w latach 1992-1994 na spłatę zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 r. kredytów na budownictwo mieszkaniowe, o których mowa w przepisach dotyczących wykupu odsetek od kredytów ze środków budżetu państwa oraz na spłatę odsetek od tych kredytów, podlegały odliczeniu od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.), jako wydatki na wkład budowlany lub mieszkaniowy ...
 335. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB 5/IMD-MC-01441/99
  Wydatki poniesione przez podatników w związku z nabyciem co najmniej 5 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na wynajem od firmy budującej budynki z lokalami na wynajem nie mogą być odliczone od dochodu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w przepisie tym jednoznacznie wskazuje się, iż odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki na budowę budynku z lokalami na wynajem a nie wydatki na zakup lokali przeznaczonych na wynajem w takim budynku.
 336. Wyrok SN, sygnatura: III RN 16/99
  Odliczenie na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym w 1996 r.) określonych kwot od dochodu było dopuszczalne, jeżeli spełnione były łącznie trzy przesłanki prawne: po pierwsze - kwoty te obejmowały wydatki na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz na zakup działki pod budowę tego budynku; po drugie - kwoty te przeznaczone zostały na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, tzn. budynku mającego stanowić albo własność podatnika, albo jego współwłasność w częściach ułamkowych; oraz po trzecie - lokale mieszkalne znajdujące się w budowanym budynku miały być przeznaczone na wynajem.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!