Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


świadczenie nieodpłatne

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-520/12-2/KSU
  Czy z tytułu korzystania przez pracowników z przewozów pracowniczych w opisanym powyżej zakresie Wnioskodawca powinien rozpoznawać po stronie pracowników przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-293/12-2/PM
  Czy rezygnacja z wynagrodzenia Członka Zarządu oznacza dla X przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-293/12-3/PM
  Czy nieodpłatne pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej, w sytuacji gdy powyższe wynagrodzenie nie zostało przewidziane, wiąże się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-754/12/IB
  Czy nieodpłatne korzystanie przez pracownika z biura pracodawcy wraz z wyposażeniem i materiałami eksploatacyjnymi tego biura na potrzeby własne (prywatnie prowadzonej działalności gospodarczej) należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy jako wartość innych nieodpłatnych świadczeń?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-708/12-5/AK
  Brak jest podstaw do zakwalifikowania wartości tuszy dzika udostępnionej do wykupu przez Koło Łowieckie myśliwemu jako przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zasady wykupu tuszy dzika po cenie preferencyjnej są stosowane według jednolitych reguł wobec wszystkich myśliwych.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-698/12-7/AW
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem świetlic wiejskich.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-698/12-5/AW
  W zakresie opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z nieodpłatnym udostępnianiem świetlic na cele gminne
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-698/12-6/AW
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem świetlic wiejskich.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-698/12-4/AW
  W zakresie opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z nieodpłatnym udostępnianiem świetlic na cele gminne
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-890/12-2/PR
  opodatkowanie udostępnienia materiałów wspierających sprzedaż
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-491/12-2/DS
  Czy Wnioskodawca (płatnik - Urząd Miasta) ma obowiązek, na podstawie art. 41 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez radnych z tytułu udziału w szkoleniach oraz od przyznanego limitu na korzystanie z telefonu komórkowego przez Przewodniczącego Rady?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-716/12-2/MG
  Zakres powstania po stronie nabywców lokali mieszkalnych przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu promocyjnego nabycia wykończenia i/lub wyposażenia lokalu oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-832/12/AD
  Czy wydanie prezentów klientom, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu nieodpłatnego przekazania towarów u Pani jako świadczeniodawcy (są to towary o bardzo niskiej wartości tj. zapalniczki, słodycze, itp.)?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-456/12-4/DS
  Czy Nadleśniczemu korzystającemu z samochodu służbowego na podstawie zgody przełożonego należy doliczyć do przychodu ze stosunku pracy wartość dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Nadleśnictwa?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-907/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na zorganizowaniu spotkań ludowych.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-896/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na utworzeniu miejsca do wędkowania, wypoczynku i rekreacji nad jeziorem.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-414/12-4/DS
  Czy Wnioskodawca realizując obowiązki płatnika ma doliczyć do przychodu ze stosunku pracy wartość dojazdów z miejsca zamieszkania do siedziby Nadleśnictwa Nadleśniczego, korzystającego z samochodu służbowego na podstawie zgody przełożonego?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-821/12/DP
  Czy w związku z uchyleniem art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku zawarcia umowy bezpłatnego użytkowania budynku, u użyczającego (Wnioskodawcy) nie powstanie przychód do opodatkowania?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-445/12-4/GJ
  Przychód z nieodpłatnych świadczeń powstaje po stronie świadczeniobiorcy, czyli podatnika, który takie świadczenie otrzymał. Zatem Spółka stwierdzając "ustalając wysokość wynagrodzenia powołała się na ww. przepis z uwagi na fakt, iż nie pobierając wynagrodzenia za udzielenie cesji na polisie ubezpieczenia traktowane byłoby jako nieodpłatne świadczenie (…)" zdaje się nie rozumieć istoty nieodpłatnych świadczeń. Dokonując cesji polisy na podstawie umowy z podmiotem powiązanym jest świadczeniodawcą. To nie Spółka, lecz podmiot powiązany osiągnąłby przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, gdyby oczywiście wynagrodzenie nie było ustalone. Zatem posiłkowanie się przez Spółkę w przedmiotowej sprawie przepisem art. 12 ust. 6 pkt 2 jest błędne.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-564/12-4/AS
  ustalenie, czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem Projektodawcy nieodpłatnych świadczeń opisanych w stanie faktycznym finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie zalicza się do przychodu (pytanie Nr 1),możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesione koszty wkładu prywatnego w postaci wkładu gotówkowego oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń za czas pracy pracowników biorących udział w szkoleniu (pytanie Nr 2)
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-673/12-2/LK
  usługa najmu lokali nie jest nieodpłatnym świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, bowiem jest to usługa mająca charakter usług odpłatnych i zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-520/12-2/IŚ
  Poniesione przez Przedsiębiorcę przekształcanego wydatki spełniające definicję tzw. kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, jednak niepotrącone przez Przedsiębiorcę przekształcanego przed dniem przekształcenia z uwagi na regulację art. 22 ust. 5 Ustawy o pdof, mogą powiększyć koszty uzyskania przychodów Spółki przekształconej w momencie spełnienia warunków potrącenia (tj. osiągnięcia przychodu, do którego odnoszą się koszty).
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-874/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na wybudowaniu zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-376/12-4/ASZ
  1) Czy w przypadku pracowników, którym przyznano samochody służbowe i zobowiązano do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Spółka jest zobowiązana doliczyć do przychodu pracownika, wartości przejazdów samochodem służbowym pomiędzy miejscem parkowania, a miejscem wykonywania obowiązków służbowych przez tego pracownika, a w konsekwencji, czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu? 2) Czy ustalenie przychodu ze stosunku pracy z tytułu innego nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającego na wykorzystaniu przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych, w przypadku Wnioskodawcy może nastąpić – w oparciu o art. 11 ust. 2a pkt 1) ww. ustawy, tj. z uwzględnieniem cen najmu lub leasingu pojazdu stosowanych przez Wnioskodawcę w transakcjach z innymi odbiorami zawieranych w zakresie działalności gospodarczej Wnioskodawcy – ustalonych według stawki za kilometr, powiększonych o koszty eksploatacji pojazdu obciążające odbiorców Wnioskodawcy zgodnie z opisanym stanem faktycznym, a także z uwzględnieniem średniej liczby przejechanych kilometrów dla odpowiedniego modelu pojazdu?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-242/12-2/MF
  Czy po stronie Spółki powstaje przychód z tytułu bezpłatnego wydzielenia powierzchni magazynowe; oraz bezpłatnego przechowywania towarów kontrahenta?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-888/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na wybudowaniu stanic kajakowych.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-672/12/LSz
  Dotyczy ustalenia czy udostępnianie przez Gminę pomieszczeń, budynków na rzecz podmiotów trzecich na podstawie zawartych umów użyczenia stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT oraz w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania, stawki VAT i momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku ustalenia, że nieodpłatne udostępnienie nieruchomości do używania podmiotom trzecim stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT a także prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu towarów i usług na cele związane z utrzymaniem użyczanych lokali.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-810/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zorganizowania zlotów rowerowych.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-652/12-2/MG
  Czy składki opłacone przez Spółdzielnię za ubezpieczenie z tytułu szkody majątkowej powstałej w wyniku nieprawidłowego zachowania osoby ubezpieczonej, tj. w szczególności: wszyscy byli, obecni i przyszli członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkie osoby upoważnione do składania podpisów w imieniu Spółdzielni w zakresie wynikającym z zapisów zawartych w KRS, czy też w stosunku do pracowników Spółdzielni, współmałżonków, itd. należy zakwalifikować jako uzyskane nieodpłatnie świadczenie w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo, iż polisa ubezpieczeniowa nie określa imiennie poszczególnych jego członków.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-737/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego rozbudowy sieci szerokopasmowej.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-511/12-6/MH
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-449/12-2/DS
  Czy po stronie pracowników: nadleśniczego, leśniczego oraz pracownika Straży Leśnej powstanie przychód w związku z dojazdem służbowym samochodem (wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo), z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonym na terenie lub poza terenem Nadleśnictwa, do miejsca wykonywania pracy (teren lub siedziba Nadleśnictwa) i z powrotem? Czy w związku z powyższym Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia wartości świadczenia z tego tytułu, na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustalenia i pobrania zaliczki na ten podatek?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-434/12-2/DS
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystanie przez Nadleśniczego z samochodu służbowego w celu dojazdów z miejsca zamieszkania do stałego miejsca pracy i garażującego samochód w swoim miejscu zamieszkania, spowoduje powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia i czy w związku z tym, Wnioskodawca jest zobowiązany, jako płatnik, do uwzględnienia tego faktu przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-382/12-3/ASZ
  Czy wydatki które poniesie Spółka (na rzecz firmy organizującej imprezę) finansowane z ZFŚS, Wnioskodawca, jako płatnik powinien uznać za przychód i doliczyć do przychodu danego pracownika z uwzględnieniem liczby członków rodziny tego pracownika i w związku z tym odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-382/12-2/ASZ
  Czy świadczenia nieodpłatne finansowane z ZFŚS w zakresie organizowanych spotkań integracyjnych poprzedzonych zebraniem Zarządu Spółki z załogą Wnioskodawca, jako płatnik, powinien uznać za przychód pracowników i przychód z innych źródeł dla gości zaproszonych (niebędących pracownikami Spółki) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym powinien naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-802/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zorganizowania pikniku.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-749/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zorganizowania rozgrywek.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-790/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego przebudowy parkingu.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-560/12/AW
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu artykułów zużywanych na potrzeby spotkań biznesowych oraz odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń kontrahentów (w tym drobnych poczęstunków, cateringu, kolacji w restauracji oraz noclegu)?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-589/12-2/JK
  opodatkowanie świadczenia usług w ramach programu outplacementu oraz prawo do odliczenia podatku związanego z nabyciem usług outplacementu
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-497/12/EJ
  Stawki podatku VAT w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie polegającym na montażu kolektorów słonecznych, stawka podatku VAT dla czynności przekazania przez Gminę prawa własności układów kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia realizacji projektu, odliczenie podatku VAT związanego z wydatkami na realizację projektu, ewidencja wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-470/12-2/MW
  nieodpłatne udzielenie licencji przez Wnioskodawcę na rzecz ZDiT na wykorzystanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez ZDiT, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ świadczenie to będzie odbywało się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/22/11/SRG/KSM/PK-74
  Czy udzielone poręczenia są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/21/11/SRG/KSM/PK-73
  Czy udzielone poręczenia i gwarancje są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-540/12/RS
  Czy opłatę za nocleg dla osób niebędących pracownikami Urzędu należy uznać za przychód z innych źródeł a w związku z tym wykazać w informacji PIT-8C?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-525/12-2/PR
  nieodpłatne wykorzystanie samochodów na cele prywatne
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-509/12/ENB
  powstanie przychodu z tytułu udziału w imprezie integracyjnej
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-518/12-2/LS
  Reasumując, stwierdzić należy, iż z tytułu uczestnictwa pracowników Spółki w imprezach okolicznościowych nie powstał po ich stronie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego wartość Spółka zobowiązana jest doliczyć do przychodu pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zorganizowane przez Spółkę imprezy okolicznościowe nie zostały skierowane tylko do pracowników, ale do szerokiego kręgu odbiorców, tj. pracowników Spółki oraz zaproszonych gości takich jak przedstawiciele władz firm współpracujących i władz lokalnych zaproszonych w imię budowania dobrej współpracy. Po stronie zaproszonych gości również nie powstanie przychód, zatem brak jest podstaw do wystawienia PIT-8C.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-513/12/IB
  Czy nieodpłatne użyczenie sprzętu komputerowego radnemu Gminy, miesięczne opłaty w formie abonamentu za korzystanie z telefonu komórkowego oraz koszt udziału w szkoleniach, seminariach, itp. w związku z pełnieniem przez niego obowiązków społecznych stanowi dla radnego przychód z działalności wykonywanej osobiście? Jeżeli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany, czy też zwolniony z opodatkowania oraz czy powinna być pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych i jaki należy wystawić PIT?W jaki sposób ustalić przychód radnego w przypadku skierowania na szkolenie, konferencję, itp., w związku z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-338/12-5/BM
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT od środków trwałych zakupionych i udostępnionych wspólnikom na podstawie umowy użyczenia?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-338/12-4/BM
  Czy Spółka rozpoznaje prawidłowo wykorzystanie środków trwałych, wykorzystywanych przy zbiorze owoców jako związane z jej działalnością gospodarczą?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-338/12-5/BM
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT od środków trwałych zakupionych i udostępnionych wspólnikom na podstawie umowy użyczenia?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-834/12/EJ
  Brak podstaw do opodatkowania podatkiem VAT czynności oddania instalacji kolektorów słonecznych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-311/12-2/MD
  Czy nieodpłatne otrzymanie elektrozłomu stanowi przychód podatkowy?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-432/12-5/JN
  Obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-432/12-4/JN
  Obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-292/12-4/ASZ
  Czy stosownie do art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 12 ust. 1-3 ww. ustawy oraz art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa – Wnioskodawca, będący zakładem pracy i płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które jako pracownicy Wnioskodawcy uzyskują przychody ze stosunku pracy ma obowiązek prawny obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku od przychodów swoich pracowników uzyskanych z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci wartości uczestnictwa w zabawie choinkowej, sfinansowanej w całości przez Wnioskodawcę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości wyłączającej zastosowanie w danym roku podatkowym zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-452/12-5/IR
  1)Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 2)Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 3)Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować? 4)Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-447/12-5/PR
  1) Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 2) Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 3) Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować? 4) Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-452/12-5/IR
  1)Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 2)Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 3)Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować? 4)Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-452/12-4/IR
  1)Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 2)Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 3)Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować? 4)Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-447/12-6/PR
  1) Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 2) Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 3) Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować? 4) Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-452/12-4/IR
  1)Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 2)Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 3)Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować? 4)Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-447/12-6/PR
  1) Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 2) Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 3) Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować? 4) Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-452/12-4/IR
  1)Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 2)Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 3)Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować? 4)Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-430/12-2/AS
  opodatkowanie nieodpłatnego użyczenia nieruchomości
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-811/12/RSz
  Opodatkowanie podatkiem VAT oddania instalacji kolektorów słonecznych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-806/12/AM
  Czy oddanie przez Gminę instalacji kolektorów słonecznych, stanowiących jej własność, mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, w okresie 5 lat od zakończenia projektu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Jeśli tak, to co jest podstawą opodatkowania?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-807/12/AM
  Czy oddanie przez Gminę instalacji kolektorów słonecznych, stanowiących jej własność, mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, w okresie 5 lat od zakończenia projektu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Jeśli tak, to co jest podstawą opodatkowania?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-806/12/AM
  Czy oddanie przez Gminę instalacji kolektorów słonecznych, stanowiących jej własność, mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, w okresie 5 lat od zakończenia projektu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Jeśli tak, to co jest podstawą opodatkowania?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-810/12/RSz
  Opodatkowanie podatkiem VAT oddania instalacji kolektorów słonecznych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-506/12/MS
  Czy wykonywanie obowiązków przez członków Rady Naukowej Spółki bez wynagrodzenia stanowi przychód dla Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-809/12/RSz
  Opodatkowanie podatkiem VAT oddania instalacji kolektorów słonecznych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-808/12/RSz
  Opodatkowanie podatkiem VAT oddania instalacji kolektorów słonecznych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-809/12/RSz
  Opodatkowanie podatkiem VAT oddania instalacji kolektorów słonecznych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-808/12/RSz
  Opodatkowanie podatkiem VAT oddania instalacji kolektorów słonecznych mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-447/12-4/JK3
  Od uzyskiwanych przez radnych i sołtysów przychodów z tytułu czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy, Wnioskodawca jako płatnik obowiązany jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązek ten wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącego, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-480/12-2/MP
  Czy przejazd pracownika samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania a miejscem pracy stanowi nieodpłatne świadczenie, i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-411/12-4/JN
  Obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-411/12-5/JN
  Obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-461/12-2/MP
  Należy stwierdzić, że wartość przedmiotowego świadczenia otrzymanego przez pracownika w postaci zapewnienia dowozu do pracy i z pracy, w części finansowanej przez pracodawcę, będzie stanowić jego przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji więc Wnioskodawca, jako płatnik, ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-483/12/HK
  Jakie są skutki podatkowe użyczenia sprzętu komputerowego radnym Rady Miasta?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-585/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zorganizowania nauki pływania.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-555a/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego edukacji regionalnej.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-555d/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego spotkań przyrodniczo-historycznych.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-555c/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego organizacji zajęć dla dzieci i rodziców.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-555b/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zajęć ekologiczno-przyrodniczych.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1365/11-5/TW
  Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania "Grupy Producentów Rolnych", rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-369/12-2/GJ
  Czy udzielone Spółce zabezpieczenie na rzecz Skarbu Państwa w postaci ustanowionych hipotek na majątku innej Spółki, rodzi po stronie Spółki nieodpłatne świadczenie zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli zabezpieczenie zostało udzielone bez wynagrodzenia?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-368/12-2/GJ
  Czy udzielone innej spółce zabezpieczenie na rzecz Skarbu Państwa w postaci cesji polisy ubezpieczenia nieruchomości, rodzi po stronie Spółki nieodpłatne świadczenie zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli cesja została udzielona bez wynagrodzenia?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-472/12-4/MG
  Należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-469/12-4/MK
  Brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń. Uwzględniając powyższe zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że na tym etapie Programu dochód podlegający opodatkowaniu w momencie przyznania niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych nie powstanie.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-593/12/KM
  Nieodpłatne przekazanie części linii elektroenergetycznej oraz prawa do odliczenia.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-243/12/PS
  w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy od otrzymanej NIEODPŁATNIE NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-373/12/AA
  Czy Spółka powinna traktować wartość zakwaterowania (usług hotelowych) i innych świadczeń (tj. paliwo, koszty eksploatacji) jako przychód pracowników mobilnych (przedstawicieli handlowych)? Czy u ww. pracowników powstanie jakieś przysporzenie, które powinno być traktowane jako przychód ze stosunku pracy? Czy Spółka – jako płatnik – winna odprowadzić składkę na podatek dochodowy od tych świadczeń?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-534/12/MN
  Brak opodatkowania nieodpłatnego wykorzystywania służbowych samochodów osobowych do celów prywatnych przez pracowników.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-616/12/EK
  Opodatkowania czynności odpłatnego wynajmowania, a także nieodpłatnego wykorzystania świetlic wiejskich oraz prawa do odliczenia podatku z faktur dotyczących ich przebudowy i utrzymania.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-448/12/ZK
  Czy we wskazanym wyżej stanie faktycznym po stronie Spółki, a więc i Wnioskodawcy, który jest podatnikiem podatku dochodowego rozpoznane zostanie nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, z tytułu udostępnienia mu składników majątkowych zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania świadczonych na jego rzecz usług?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-816/12/ZK
  Czy we wskazanym wyżej stanie faktycznym po stronie Spółki, a więc i Wnioskodawcy, który jest podatnikiem podatku dochodowego rozpoznane zostanie nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, z tytułu udostępnienia mu składników majątkowych zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania świadczonych na jego rzecz usług?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-515/12/IG
  Czy Wnioskodawczyni była zobowiązana odprowadzić podatek do budżetu państwa, jeżeli nie dysponowała tymi pieniędzmi?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-474/12/PP
  Czy Spółka otrzymując nieodpłatnie nieruchomości (w trybie sukcesji generalnej w wyniku przekształcenia SP ZOZ), jak również później użytkując nieodpłatnie nieruchomości będzie z tego tytułu zobowiązana do wykazania przychodu podatkowego opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-449/12/AP
  Czy koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w pytaniu nr 1 jest uwzględniany w rachunku podatkowym w dacie poniesienia?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-424/12/MK
  Czy organizowanie pracownikom przez płatnika przejazdów wynajętymi przez płatnika autokarami, na trasie do pracy i z pracy (do miejsca zamieszkania pracowników) jest dla tych pracowników przychodem ze stosunku pracy (z tytułu świadczeń nieodpłatnych) i czy w związku z tym płatnik winien doliczyć wartość tego świadczenia do wynagrodzenia za pracę pracowników i pobrać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-438/12/ASz
  Czy powyższe postępowanie, sposób kalkulacji wartości przysporzenia uzyskanego przez pracownika korzystającego z samochodu służbowego do celów prywatnych oraz interpretacja są zgodne z przepisami prawnymi?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-272/12-6/KO
  1.Czy Powiatowy Urząd Pracy jako płatnik wypełniając informację o przychodach członka Powiatowej Rady Zatrudnienia na formularzu PIT-11 lub PIT-8C (w zależności od odpowiedzi na pyt. 2) w kolumnie przychód powinien uwzględnić koszty podróży na szkolenie i z powrotem oraz koszty zakwaterowania w czasie szkolenia; czy kosztów podróży na szkolenie i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania nie uwzględnia się w przychodach członka Powiatowej Rady Zatrudnienia jako wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w odrębnych ustawach i przepisach?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-272/12-4/KO
  1.Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy dla członka Powiatowej Rady Zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2.W przypadku odpowiedzi twierdzącej - kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (Powiatowy Urząd Pracy czy członek Powiatowej Rady Zatrudnienia)? Jaka powinna być forma powiadomienia członka Powiatowej Rady Zatrudnienia o osiągniętym przychodzie? Czy i kiedy Powiatowy Urząd Pracy powinien pobrać od członka Powiatowej Rady Zatrudnienia zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną od wartości szkolenia oraz wystawić informację o dochodach PIT-11 z załącznikiem PIT-R, czy wartość szkolenia podlegającą opodatkowaniu wykazać w PIT-8C bez pobierania zaliczki?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-272/12-5/KO
  1.Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy dla członka Powiatowej Rady Zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2.W przypadku odpowiedzi twierdzącej - kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (Powiatowy Urząd Pracy czy członek Powiatowej Rady Zatrudnienia)? Jaka powinna być forma powiadomienia członka Powiatowej Rady Zatrudnienia o osiągniętym przychodzie? Czy i kiedy Powiatowy Urząd Pracy powinien pobrać od członka Powiatowej Rady Zatrudnienia zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną od wartości szkolenia oraz wystawić informację o dochodach PIT-11 z załącznikiem PIT-R, czy wartość szkolenia podlegającą opodatkowaniu wykazać w PIT-8C bez pobierania zaliczki?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-417/12/RS
  Czy wartość świadczeń rzeczowych, których nie można zindywidualizować, powinna być uwzględniana dla zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy, do obciążenia podatkiem dochodowym, podczas gdy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia rzeczy?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-282/12/AW
  Czy w okresie, w którym Pan pełnił funkcję w zarządzie Spółki bez wynagrodzenia, Spółka powinna wykazać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości rynkowego wynagrodzenia osiąganego przez członków zarządu na podobnych stanowiskach w podobnych spółkach w tym samym regionie kraju? W którym momencie należy rozpoznać przychód z ww. świadczeń nieodpłatnych, w przypadku gdyby odpowiedź na ww. pytanie byłaby twierdząca?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-455/12-2/KB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz opodatkowanie nieodpłatnych czynności na rzecz pracowników i kontrahentów.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-366/12/BW
  1. Czy opisane użyczenie nieruchomości gruntowej stanowi nieodpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1 powołanej ustawy? 2. Jakie elementy powinny wejść do podstawy opodatkowania przy założeniu, że opisane użyczenie stanowi odpłatne świadczenie usług w myśl definicji zawartej w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług? 3. Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku, gdy opisane użyczenie będzie podlegało zakwalifikowaniu do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-254/12-4/ASZ
  Czy Spółka jako płatnik, jest zobowiązana pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z udziałem pracownika w imprezie integracyjnej?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-397/12-4/MG
  Pokrywane przez Spółkę koszty związane z wykonywaniem przez członków rady nadzorczej powierzonych funkcji, tj. koszty przejazdów taksówkami na posiedzenia rady, oraz koszty noclegów stanowią dla członków rady nadzorczej przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania do wysokości określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli pokrywane przez Spółkę koszty są wyższe od limitu określonego w ww. rozporządzeniu, to nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu. Pokrywane przez Spółkę koszty opłat za połączenia telefoniczne członków rady nadzorczej nie stanowią przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy, jeżeli faktycznie zgodnie z intencją Spółki członkowie rady wykorzystują powierzone telefony służbowe wyłącznie do celów służbowych. W przeciwnym wypadku Spółka obowiązana jest ustalać po stronie wykorzystujących telefony służbowe do celów prywatnych członków rady nadzorczej przychód z tego tytułu i opodatkowywać łącznie z pozostałymi przychodami.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/65/ZDA/RDX/10/PK-1498
  nieodpłatne otrzymanie poręczenia
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-468/12/HD
  1. Czy nieoprocentowana pożyczka zawarta pomiędzy niespokrewnionymi osobami fizycznymi, spowoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia i będzie wymagała od Wnioskodawczyni zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tytułu niezapłaconych pożyczkodawcy odsetek? 2. Jeżeli konieczne jest zapłacenie podatku, to jak się go rozlicza (kiedy, w jakiej wysokości, w jakim dokumencie)? Jak wówczas nalicza się oprocentowanie?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-386/12/ENB
  Czy świadczenie w postaci zapewnienia dowozu pracowników z miejsca zamieszkania do pracy stanowi nieodpłatne świadczenie którego wartość podlega opodatkowaniu?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-377/12MU
  Opodatkowanie kwoty dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki dla pracowników.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-388/12-2/IZ
  Dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "Regionalny Ośrodek Rozwoju"
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-314/12-2/MW
  Podstawą opodatkowania czynności nieodpłatnego świadczenia usług na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą podatnika, które podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest kwota netto (bez VAT) wynikająca z faktury wystawionej przez usługodawcę, od którego Spółka nabywa przedmiotowe usługi.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-375/12/MM
  Zakres obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika związanych ze sfinansowaniem dla pracowników imprezy integracyjnej.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-481/12/AT
  Czy nieodpłatny wstęp na wystawy i imprezy kulturalne organizowane przez Galerię w ramach prowadzonej działalności statutowej, będzie odpłatnym świadczeniem usług opodatkowanym podatkiem od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 5 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054)?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-461/12/TK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we Wniosku, zgodnie z art. 11 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT, nie powstaje przychód w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy - wspólnika spółki nie będącej osobą prawną (dłużnika z umowy pożyczki) - w razie braku naliczenia odsetek od pożyczek oraz zwolnienia z długu, w razie, gdy wierzycielem zrzekającym się odsetek albo zwalniającym z długu jest osoba zaliczona do I albo II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-222/12-4/ASZ
  Jakie obowiązki będą ciążyły na stowarzyszeniu, jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych, w stosunku do pracowników i osób niepozostających w stosunku pracy od wręczonych odznaczeń, plakietek okolicznościowych, dyplomów i książek?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-222/12-5/ASZ
  Jakie obowiązki będą ciążyły na stowarzyszeniu, jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych, w stosunku do pracowników i osób niepozostających w stosunku pracy, uczestniczących w poczęstunku (w formie stołu szwedzkiego)?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-228/12-7/AW
  Biorąc pod uwagę charakter wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w ramach prowadzonej działalności statutowej, między innymi kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie i promowanie kadr naukowych, jak również usługi świadczone na rzecz przedsiębiorców w zamian za które Wnioskodawca otrzymywał będzie odpłatność w postaci zwrotu kosztów poniesionych przy przeprowadzaniu badań, stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w tej części, w jakiej dane towary lub usługi będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-228/12-6/AW
  W przypadku gdy Wnioskodawca przedmiotowe badania na rzecz przedsiębiorców będzie wykonywał całkowicie nieodpłatnie, to czynność taka nie wypełniając przymiotu odpłatnego świadczenia usług, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym w analizowanej sytuacji nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu otrzymanych na udokumentowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, z uwagi na fakt, iż nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-394/12-2/IG
  1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, iż czynność nieodpłatnego udostępnienia członkom Spółki na podstawie "umowy udostępnienia" zakupionych przez tę Spółkę środków do produkcji rolnej (takich jak: wózki, skrzynki i palety), które pozostają jej własnością, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2. Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, iż od zakupu środków do produkcji rolnej (takich jak: wózki, skrzynki i palety), które następnie są udostępniane nieodpłatnie członkom Spółki przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli udostępnienie tych towarów ma związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością opodatkowaną, polegającą na sprzedaży owoców i warzyw nabytych od członków Spółki?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-460/12/MR
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we Wniosku, zgodnie z art. 11 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT, nie powstaje przychód w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy - wspólnika spółki nie będącej osobą prawną (dłużnika z umowy pożyczki) - w razie braku naliczenia odsetek od pożyczek oraz zwolnienia z długu, w razie, gdy wierzycielem zrzekającym się odsetek albo zwalniającym z długu jest osoba zaliczona do I albo II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-458b/12/TK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, zgodnie z art. 1 oraz art. 11 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie wierzyciela - w razie braku naliczenia odsetek od pożyczek oraz zwolnienia z długu?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-328/12/BK
  Czy koszt udziału radnych w szkoleniu, pokrywany z budżetu gminy, w związku z pełnieniem funkcji publicznej z tytułu wykonywania mandatu radnego, stanowi nieodpłatne świadczenie uzyskane jako przychód z działalności wykonywanej osobiście określonej w art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/52/CRS/12/PK-831
  zwolnienie świadczeń otrzymanych przez członków Rady Zatrudnienia w związku z udziałem w szkoleniu
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-469/12/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę projektu polegającego na budowie parku tematycznego
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-357/12/MS
  Czy usługi doradztwa prawnego na rzecz spółki bez wynagrodzenia wspólnikowi będą stanowiły nieodpłatne świadczenie dla spółki w rozumieniu przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-129/12-2/ŁM
  Czy w efekcie wdrożenia systemu zarządzania płynnością finansową cash-pooling, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub stosowania przepisów art. 11 tej ustawy, dotyczących dochodów osiąganych w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-359/12/AA
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, oddanego do dyspozycji pracownika, któremu zmieniono miejsce pracy, w tym czynsz najmu, media, itp. będą stanowiły przychód tegoż pracownika podlegający opodatkowaniu?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-371/12/AL
  Ustalenie, że nieodpłatne przekazania towarów dokonane w okresie od dnia 1 grudnia 2005r. do dnia 31 marca 2011r. przez Wnioskodawcę nie podlegały opodatkowaniu VAT oraz, że przy nieodpłatnym przekazaniu towarów dokonanym w okresie od dnia 1 grudnia 2005r. do dnia 31 marca 2011r. przez Wnioskodawcę, jednocześnie zachowane zostało przez Wnioskodawcę prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, które zostały następnie nieodpłatnie przekazane.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-294/12-4/RS
  Należy stwierdzić, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie dojdzie do sytuacji wystąpienia nieodpłatnego świadczenia. Nie znajdzie zatem zastosowania cytowany wyżej przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle powyższych przepisów, należy uznać, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotowych środków trwałych (m. in. na wózków ręcznych i elektrycznych do zbioru pomidorów, plastikowych skrzynek do zbioru oraz plastikowych europalet) od części, która została pokryta ze środków własnych Spółki również w okresie, w który na podstawie umowy udostępnienia z tych środków trwałych nieodpłatnie korzystają członkowie ww. Grupy Producentów.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-220/11/12-S/EK
  Czy w związku z wykonaniem przez Inwestora na jego koszt prac polegających na przełożeniu sieci Spółki w celu usunięcia kolizji z realizowaną przez Inwestora inwestycją, po stronie Spółki powstanie przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-263/12-2/KO
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, pracownikom, którym powierzono pojazdy służbowe, w celu należytego wywiązywania się przez nich z obowiązków służbowych, należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym na trasie: miejsce parkowania - siedziba Wnioskodawcy oraz, czy Wnioskodawca z tego tytułu powinien wystąpić w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-87/12-4/GG
  Czy Spółka prawidłowo zalicza do przychodu podatkowego wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych rozliczając go w czasie (równym odpisom amortyzacyjnym)?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-309/12-2/AMN
  Czy spożywanie przez pracowników Spółki kawy, herbaty, cukru, mleka, słodyczy, owoców należy zakwalifikować jako nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników i doliczyć pracownikom do przychodów ze stosunku pracy?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-319/12-2/JK2
  Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem Spółka nie jest obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-297/12-4/ES
  Różnica w rabacie - Bonusie Klubowym, przyznanym Promotorowi Brązowemu oraz w rabacie przyznanym Promotorowi Zwykłemu, nic stanowi dla Promotora Brązowego przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwentnie Spółka nie będzie miała obowiązku, na podstawie art. 42a ww. ustawy, wystawienia dla Promotorów Brązowych informacji PIT-8C, dotyczącej ww. różnicy w rabatach dla Promotorów.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-251/12-4/KR
  Czy przyznana Wnioskodawcy - funkcjonariuszowi ulga na przejazdy koleją obowiązująca od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. prawidłowo zwiększyła Jego przychód za rok 2010?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-169/12-8/KW
  opodatkowanie usług polegających na organizowaniu spotkań kulturalnych
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/58/SRG/RDX/10/PK-1486
  przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/52/RDX/10/PK-1490/2010
  skutki w podatku dochodowym od osób prawnych korzystania przez Spółkę z nieodpłatnego poręczenia (gwarancji) udzielonego przez inny podmiot
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-82/12-2/KJ
  Czy nieodpłatne udostępnienie przedsiębiorstwu energetycznemu, w ramach zawartej umowy kompleksowej dostawy ciepła, pomieszczenia w którym znajduje się węzeł cieplny indywidualny, służący dostawie ciepła tylko do odbiorcy będącego właścicielem budynku, w zakresie opisanym w stanie faktycznym, stanowi świadczenie nieodpłatne w rozumieniu przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i skutkuje powstaniem po stronie Spółki przysporzenia majątkowego, którego ustalenie następuje na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-288/12-3/KSU
  Czy poniesione przez Gminę koszty związane z funkcjonowaniem organu Gminy, jakim jest Rada Gminy, polegające na pokryciu szkoleń Rady Gminy można uznać za przychód poszczególnych radnych wchodzących w skład tego organu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-92/12-2/GG
  Czy w wyniku nieodpłatnego nabycia udziałów w celu umorzenia powstanie po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-183/12-2/JN
  Opodatkowanie podatkiem VAT czynności polegającej na udostępnianiu na podstawie umowy użyczenia lub nieodpłatnej dzierżawy zestawów multimedialnych wspierających sprzedaż.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-183/12-3/JN
  Opodatkowanie podatkiem VAT czynności polegającej na udostępnianiu na podstawie umowy użyczenia lub nieodpłatnej dzierżawy zestawów multimedialnych wspierających sprzedaż.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-138/12-7/MW
  Świadczone przez Gminę usługi nieodpłatnego wynajmu świetlic wiejskich lokalnej społeczności, jako czynności związane z realizacją zadań własnych Gminy, nie będą stanowić odpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy i tym samym czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-178/12-3/MG
  Czy prawidłowym jest uznanie, że jedynym momentem powstania u Wnioskodawcy przychodu (poza przychodem z dywidend) związanego z uczestnictwem w Programie DSBS będzie moment zbycia przez Wnioskodawcę w przyszłości akcji nabytych w ramach Programu DSBS, poprzez zakwalifikowanie tego przychodu do przychodów z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy o PIT?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-184/12-2/MS
  Nadleśnictwo będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z organizacją imprezy integracyjnej z uwzględnieniem unormowań zawartych w art. 90 ust. 2 i następnych ustawy o podatku od towarów i usług pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-184/12-3/MS
  Organizacja spotkania integracyjnego dla własnych pracowników nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste pracowników, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-132/12-6/KG
  Opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej darowizny w postaci wierzytelności własnych
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-72/12-2/GG
  Czy otrzymane przez Spółkę, nieodpłatnie od osoby fizycznej (Prezesa i jednocześnie głównego akcjonariusza Spółki lub/i jego małżonki, lub/i prokurentów), poręczenie spłaty kredytów bankowych i zobowiązań z tytułu faktoringu jest uzyskaniem nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-72/12-3/GG
  Czy otrzymane przez Spółkę, nieodpłatnie od osoby fizycznej (Prezesa i jednocześnie głównego akcjonariusza Spółki) zastawu na akcjach zabezpieczających spłatę kredytów bankowych jest uzyskaniem nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy otrzymane przez Spółkę, nieodpłatnie od osoby fizycznej (Prezesa i jednocześnie głównego akcjonariusza Spółki lub/i jego małżonki, lub/i prokurentów), poręczenie spłaty kredytów bankowych i zobowiązań z tytułu faktoringu jest uzyskaniem nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-153/12-2/AS
  opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług obcych przeznaczonych na cel prywatny
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-99/12-4/MW
  Wyrażenie zgody na udostępnianie przez Y Sp. z o.o. przestrzeni w sieci kanalizacyjnej, będącej własnością Wnioskodawcy, wyznaczonemu przez Miasto wykonawcy w celu umieszczenia w niej sieci światłowodowej w ramach inwestycji realizowanej przez Miasto, oznacza, że Wnioskodawca będzie świadczył odpłatną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy. W związku z tym stanie się z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-41/12-5/GG
  Czy nieodpłatna praca osób pozbawionych wolności na rzecz Spółki jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które należy wycenić według wynagrodzenia należnego za taką pracę i zaliczyć do przychodów Spółki?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-37/12-4/AS
  Do przychodów z tytułu świadczeń stanowiących nieodpłatną rentę, które otrzymuje Wnioskodawczyni, nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na podstawie powołanego art. 1 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn podlegają one opodatkowaniu tym podatkiem.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-300/11-4/GG
  Czy przekazany środek trwały na rzecz Wnioskodawcy w postaci przebudowanej sieci ciepłowniczej w trakcie zadania pod nazwą "…" (sfinansowany dotacją) będzie korzystał u Wnioskodawcy ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, wynikający z ww. artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w art. 17 ust. 1 pkt 52 i art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1365/11-4/TW
  Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków) zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania "Grupy Producentów Rolnych", rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-488/11-2/DS
  Czy w związku z nieodpłatnym otrzymaniem wyposażenia placu zabaw Spółdzielnia uzyskała przychód kształtujący dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-932/11-2/MP
  Wartość nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez pracownika w postaci zapewnienia dowozu do pracy i z pracy będzie stanowić jego przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji więc Wnioskodawca, jako płatnik, ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-841/11-5/MP
  Czy wydanie przez Spółkę nagrody, w związku z reklamą i promocją Kontrahenta Spółki i oferowanych przez niego towarów lub usług, prowadzoną wśród pracowników sklepów mających w ofercie produkty Kontrahenta Spółki w ramach akcji marketingowych (polegających na promowaniu ekspozycji lub osiągnięciu pułapu sprzedaży produktów Kontrahenta Spółki), o wartości nie przekraczającej 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-841/11-6/MP
  Czy wydanie przez Spółkę nagrody o wartości nie przekraczającej 760 złotych brutto, związane zorganizowaną przez Spółkę na zlecenie Kontrahenta akcją sprzedaży premiowej, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-841/11-4/MP
  Czy wydanie przez Spółkę nagrody w organizowanym konkursie, ogłaszanym za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej zamieszczonej w sieci internet, a jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wydanie przez Spółkę nagrody w organizowanym konkursie, w którym warunkiem udziału jest zakup produktów lub usług, a jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wydanie przez Spółkę nagrody w organizowanym konkursie, w którym warunkiem udziału nie jest zakup produktów lub usług, a jedynie wykonanie zadania konkursowego, a jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1331/11-2/AO
  Dot. prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem napojów bezalkoholowych (kawy, herbaty, mleka, soków, wody mineralnej), drobnych artykułów spożywczych (ciastek, drobnych słodyczy, popularnych owoców) oraz gotowej żywności w postaci kanapek i zimnych zakąsek.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-98/11-2/OS
  Nieodpłatne świadczenie usługi związanej z ustanowieniem służebności drogi koniecznej w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-654/10/12-7/S/MS1
  W opisanym we wniosku o udzielenie interpretacji stanie faktycznym nie jest możliwe określenie zindywidualizowanej wartości świadczeń uzyskiwanych przez pracownika, a zatem brak jest podstaw ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów spotkania integracyjnego dla pracowników.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP/443-970/11-4/MW
  Nieodpłatny dowóz niepełnosprawnych pracowników ZAZ do miejsca pracy i z miejsca pracy do domu oraz niepełnosprawnych uczestników WTZ i ŚDS na zajęcia rehabilitacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym brak podstaw do stosowania stawki 8 % i do wykazywania ww. usług w poz. 27 deklaracji VAT-7
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-949/11-4/MW
  Nieodpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę pomieszczeń podmiotom współpracującym, realizującym działania edukacyjne, kulturalne, artystyczne, jako czynności związane z działalnością Wnioskodawcy, nie będzie stanowić odpłatnego świadczenia usług na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt. 2 ustawy.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1283/11-2/AO
  udostępnienia artykułów spożywczych oraz usług cateringowych oraz podstawy opodatkowania częściowo odpłatnych świadczeń wykonanych dla pracowników
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-890/11-5/JK2
  Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie będą służyć osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane będą w ramach realizacji zadań służbowych - nie będą stanowiły nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie będzie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem Spółka nie będzie obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-890/11-4/JK2
  Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem Spółka nie jest obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-950/11/HK
  Czy uczestnictwo pracownika w planowanej imprezie integracyjnej będzie skutkowało opodatkowaniem, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze brak możliwości określenia wysokości faktycznie uzyskanego przez pracownika świadczenia?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-940/11-4/AS
  W sytuacji gdy pracodawca ponosi koszty abonamentu za świadczenia medyczne z medycyny pracy i profilaktyki niezbędnej ze względu na warunki pracy ponoszone koszty przez pracodawcę nie stanowią podstawy do naliczania podatku dochodowego pracowników
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1212/11/AK
  Czy przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uczestników w wyniku zrealizowania uprawnień wynikających z udziału w Programie powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu updof, czyli opodatkowany dopiero w momencie zbycia (w tym: zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia) otrzymanych akcji Spółki?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-277/11-4/KJ
  Czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem Spółki Akcyjnej "A" nieodpłatnych świadczeń opisanych w stanie faktycznym, finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie zalicza się do przychodu, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1416/11-4/BD
  Opodatkowanie wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej oraz korekta podatku naliczonego.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/6/KDJ/12/PK-71
  ustalenie wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymywanego przez pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1135/11-2/EC
  1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w odniesieniu do wartości spłaty przysługującej występującym wspólnikom, która nie zostanie im wypłacona będzie miał zastosowanie przepis prawny wyrażony w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) W przypadku uznania, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 jest nieprawidłowe i przyjęciu, że w związku z opisaną sytuacją Wnioskodawczyni, jako wspólnik pozostający w spółce, otrzyma przychód podlegający opodatkowaniu - kiedy wówczas należy rozpoznać datę powstania przychodu z tego tytułu?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-907/11/HK
  Czy udział w imprezie okolicznościowej (Wigilii zakładowej) stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-268/11-5/MF
  Czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem Spółki Akcyjnej "P" nieodpłatnych świadczeń opisanych w stanie faktycznym, finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie zalicza się do przychodu, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1111/11/AK
  Czy od kwoty z tytułu umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (w tym odsetki) otrzymane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych lub obowiązek wystawienia PIT-8C?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-9/DS
  Czy należy opodatkować opłacone przez Wnioskodawcę koszty podróży przyjazdu i wyjazdu zagranicznych naukowców?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-970/10/12-S/ENB
  1. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, w przypadku użytkowania przez pracowników Spółki samochodów służbowych w celach prywatnych, przychodem tych pracowników ustalonym przez Spółkę (jako płatnika podatku dochodowego) będzie kwota obliczona na podstawie stawki za czas (np. dobę, godzinę) użytkowania samochodu służbowego na cele prywatne, określonej: a) w przypadku samochodów służbowych będących własnością Spółki - w oparciu o ceny usług świadczonych przez firmy zajmujące się wynajmem samochodów, oraz b) w przypadku samochodów użytkowanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy leasingu - w oparciu o ponoszone przez Spółkę koszty: opłat leasingowych, ubezpieczenia samochodu oraz opłat za przeglądy techniczne samochodów? 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, przejazdy z miejsca zamieszkania pracownika do miejsca wykonywania pracy i z powrotem, będące konsekwencją zawarcia umowy cywilnoprawnej przechowania samochodu służbowego, będą powodować powstanie po stronie pracownika przychodu z tzw. nieodpłatnych świadczeń?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-14/12/CzP
  "Czy Spółka odpowiadając solidarnie lub mogąc korzystać z odpowiedzialności solidarnej innych Spółek za swoje potencjalne długi kredytowe otrzymuje nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia od tych Spółek lub świadczy nieodpłatne lub częściowo odpłatne usługi dla innych Spółek będących stronami umowy z bankiem, w efekcie czy po stronie Spółki lub po stronie innych spółek stron umowy z bankiem z tytułu przedmiotowej umowy powstaje przychód z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?"
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1395/11-2/AK
  Czy refundacja przedstawionych kosztów kształcenia pracowników w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stanowi nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników i należy to zdarzenie opodatkować podatkiem VAT?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1778/11/LSz
  Nieodpłatne przekazanie części inwestycji drogowej powstałej na gruncie będącym własnością Powiatu, należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast przekazywana przez Wnioskodawcę bez wynagrodzenia inwestycja drogowa wraz z gruntami należącymi do jego przedsiębiorstwa na cele związane z jego przedsiębiorstwem, w świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowi dostawy towarów, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów a w konsekwencji czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-835/11-3/MK1
  Skutki podatkowe ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-89/11-6/IR
  Opodatkowanie nieodpłatnie świadczonych usług w ramach sprzedaży premiowej w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-248/11-2/KO
  Opodatkowanie przychodu pracownika z tytułu korzystania na preferencyjnych warunkach z usług świadczonych przez pracodawcę w ramach działalności gospodarczej.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-816/11/HK
  Czy przejazdy pracownika samochodem służbowym z miejsca parkowania samochodu służbowego do miejsca wykonywania pracy powodują powstania po stronie pracownika przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1208/11-4/BD
  Czy w świetle przepisu art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, Spółka jest obowiązana w związku nieodpłatnym przekazaniem na rzecz pracowników samochodów osobowych stosować przepis art. 8 ust. 2 ustawy o VAT i opodatkować podatkiem VAT należnym takie przekazanie?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1371/11/MS
  Czy w konsekwencji ustalenia wartości środka trwałego w kwocie 1 zł netto za sztukę nie powstanie, po stronie Spółki, obowiązek ustalenia przychodu z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnego świadczenia?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1344/11/DM
  Opodatkowanie VAT nieodpłatnego świadczenia usług w zakresie wstępu do muzeum.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-807/11-4/AS
  W związku z realizacją opcji na akcje w ramach programu opcyjnego SOP po stronie uczestników powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, co skutkuje tym, że na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika. W przypadku realizacji programu poprzez nieodpłatne nabycie akcji przez uczestników Programu na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika w przypadku poniesienia kosztów uczestnictwa za swoich pracowników przez Spółkę polską. Wydatki takie będą stanowiły dla pracowników przychody ze stosunku pracy.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1079/11-2/AMN
  Czy opisany stan faktyczny obliguje Spółkę do doliczania pracownikowi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodu z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń w związku z przejazdami samochodem z miejsca zamieszkania pracownika do siedziby Spółki?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1054/11-4/TW
  Podaetk dochodowy od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu, w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów handlowych.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1054/11-5/TW
  Podaetk dochodowy od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu, w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów handlowych.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1054/11-6/TW
  Podaetk dochodowy od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu, w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz w zakresie obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów handlowych.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-826/11/RS
  Czy upominki o wartości nieprzekraczającej 200 zł przekazane osobom fizycznym w związku z promocją gminy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-887/11-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1563/11/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-782/11/MCZ
  Czy równowartość zwróconych przez Spółkę wydatków związanych z wyjazdem pracownika w ramach świadczenia usług stanowi dla pracownika przychód, o którym mowa w art. 10 ustawy pdof?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-217/11-2/IR
  Czy udzielenie przez Wnioskodawcę Spółce powiązanej poręczenia bez wynagrodzenia rodzi dla Wnioskodawcy skutki w podatku dochodowym od osób prawnych?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1051/11-2/TW
  1. Czy pracodawca ma obowiązek naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku braku informacji o osobach, które faktycznie uczestniczyły w imprezie i niemożności ustalenia wartości świadczenia uzyskanego przez konkretnego pracownika? 2. Czy dofinansowanie imprezy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1067/11/AP
  Czy w zaistniałej sytuacji Spółka powinna wyłączyć przychód/dochód w postaci nieodpłatnie otrzymanych narzędzi z działalności strefowej i wykazać jako przychód nie objęty zezwoleniem?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-872/11-3/JC
  Czy w związku z zawartą Umową cash-poolingu odsetki otrzymane w związku z powstaniem salda dodatniego i odsetki zapłacone w związku z powstaniem salda ujemnego na rachunku Spółki stanowić będą odpowiednio przychód podatkowy i koszt uzyskania przychodu dla Spółki? Czy kosztem uzyskania przychodu będzie również prowizja płatna przez Spółkę na rzecz Banku, jako wynagrodzenie za realizację przez Bank usługi cash-poolingu?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1129/11-5/KG
  Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego poprawne jest stanowisko Spółki, że przekazanie Partnerom dodatkowej ilości towarów własnych nie podlega opodatkowaniu VAT?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1129/11-4/KG
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego poprawne jest stanowisko Spółki, że przekazanie Partnerom dodatkowej ilości towarów własnych nie podlega opodatkowaniu VAT?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1129/11-5/KG
  Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego poprawne jest stanowisko Spółki, że przekazanie Partnerom dodatkowej ilości towarów własnych nie podlega opodatkowaniu VAT?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1129/11-4/KG
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego poprawne jest stanowisko Spółki, że przekazanie Partnerom dodatkowej ilości towarów własnych nie podlega opodatkowaniu VAT?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-771/11/BD
  Czy otrzymane przez pracownika jak i osobę towarzyszącą, świadczenie rzeczowe jest przychodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy poprzez podzielenie sumy kosztów przez liczbę osób biorących udział w tej imprezie?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-772/11/BD
  Czy otrzymane przez emeryta jak i osobę towarzyszącą oraz inną zaproszoną osobę nie związaną z firmą stosunkiem pracy, świadczenie rzeczowe będzie przychodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych poprzez podzielenie sumy kosztów przez liczbę osób biorących udział w tej imprezie?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-887b/11/AD
  Czy zawartą umowę należy potraktować jako nieodpłatne świadczenie i w związku z tym jako przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/114/IMD/11/PK-1216
  1 . Czy opłaty związane z przewiezieniem drużyny trakcyjnej z miejsca zamieszkania do konkretnej lokomotywy (znajdującej się na terenie sieci) i w określonym czasie w celu prowadzenia konkretnego pociągu na konkretnej trasie generują po stronie pracownika przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia? 2. Czy przewóz drużyny trakcyjnej z miejsca zakończenia trasy do następnego miejsca rozpoczęcie pracy oraz z miejsca zakończenia pracy do hotelu i z hotelu do miejsca to rozpoczęcia pracy stanowi nieodpłatne świadczenie? 3. Czy koszty noclegu w hotelu ponoszone przez Spółkę, gdy konieczność noclegu wynika z harmonogramu prac stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie i stanowi przychód pracownika?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-140/11-3/KSU
  Czy po stronie pracownika: leśniczego, podleśniczego, gajowego powstanie przychód w związku z dojazdem samochodem, wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych, z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonym poza teren leśnictwa wskazanego w umowie o pracę, do miejsca pracy, którym jest terenem leśnictwa, wskazany w umowie o pracę? Czy w związku z powyższym Nadleśnictwo będzie zobowiązane do ustalenia wartości świadczenia z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania pracownika (garażowania samochodu) do granicy administracyjnego zasięgu leśnictwa, wskazanego w umowie o pracę - za przejazd z miejsca garażowania samochodu do granicy administracyjnego zasięgu leśnictwa, wskazanego w umowie o pracę, i za przejazd od granicy administracyjnego zasięgu leśnictwa do miejsca garażowania, na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-140/11-2/KSU
  Czy po stronie pracownika: nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru, strażnika leśnego, powstanie przychód w związku z dojazdem samochodem, wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych, z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonym poza terenem Nadleśnictwa, do miejsca pracy, którym jest teren Nadleśnictwa? Czy w związku z powyższym Nadleśnictwo będzie zobowiązane do ustalenia wartości świadczenia z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania pracownika (garażowania samochodu) do granicy administracyjnego zasięgu Nadleśnictwa – za przejazd z miejsca garażowania samochodu do granicy administracyjnego zasięgu Nadleśnictwa i przejazd od granicy administracyjnego zasięgu Nadleśnictwa do miejsca garażowania samochodu, na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-140/11-5/KSU
  Czy w celu ustalenia wartości pieniężnej świadczenia z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu, Nadleśnictwo może uwzględnić ceny stosowane dla innych podmiotów za wynajem samochodów, pomimo tego, iż usługi te wykonywane są przez Nadleśnictwo sporadycznie i bez względu na to, czy te odpłatne usługi są wykonywane również na rzecz pracowników?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-140/11-4/KSU
  Czy po stronie pracownika powstanie przychód w związku z dojazdem samochodem, wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych, z miejsca garażowania, będącego również miejscem zamieszkania pracownika, położonym na terenie miejsca wykonywania pracy odpowiednio: - dla leśniczego, podleśniczego - na terenie leśnictwa, wskazanego w umowie o pracę? - dla nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru, strażnika leśnego – na terenie Nadleśnictwa? Czy w związku z powyższym Nadleśnictwo będzie zobowiązane do ustalenia wartości pieniężnej świadczenia z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania pracownika (garażowania samochodu) do miejsca rozpoczęcia pracy w danym dniu, położonego na terenie miejsca pracy pracownika, będącego również terenem, na którym znajduje się miejsce jego zamieszkania, na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-140/11-6/KSU
  Czy w celu ustalenia wartości pieniężnej świadczenia z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu, Nadleśnictwo może zastosować cenę w oparciu o kalkulację własną, w przypadku braku cen rynkowych , stosowanych przy tego rodzaju usługach i braku cen stosowanych przez Nadleśnictwo dla innych podmiotów za tego rodzaju usługi?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-747/11/BD
  Jak należy rozumieć art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w świetle wskazanej interpretacji kandydat do pracy spełnia warunki określone przez ustawodawcę? Czy koszty transportu kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, które stanowią dla niego zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy "przychód z innych źródeł’’ podlegają zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) cyt. ustawy, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-80/11-3/IB
  W sytuacji otrzymania od podmiotu zewnętrznego świadczącego usługę – faktury VAT za kompleksową usługę, w której usługa gastronomiczna stanowi integralny element usługi kompleksowej, Spółce będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tej faktury, pod warunkiem, iż poniesione wydatki związane będą z wykonywanymi przez Zainteresowanego czynnościami opodatkowanymi.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1002/11/MO
  Czy w świetle art. 7 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wobec brzmienia umowy i zasad systemu zarządzania płynnością, za wyłączne wynagrodzenie Lidera tytułem wykonywania usług w ramach systemu zarządzania płynnością finansową należy uznać uzyskiwane przez niego odsetki, a w związku z tym usługi Lidera nie będą uznane za świadczone nieodpłatnie na rzecz Oddziału i stanowiące z tego powodu przychód Oddziału? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-976/11-2/RS
  Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w celu wykonania usługi kompleksowej polegającej na organizacji i obsłudze Programu, w tym wydatki poniesione na zakup nagród rzeczowych wydawanych Uczestnikom, stanowić będą dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm)?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-527/11-9/ALN
  Czy budowa przyłączy, w całości sfinansowanych ze środków Gminy (bez partycypacji w kosztach odbiorców) stanowi nieodpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-527/11-7/ALN
  Czy Gmina może odliczyć podatek VAT od wydatków poniesionych na budowę przyłączy?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-527/11-6/ALN
  Czy Gmina może odliczyć podatek VAT od wydatków poniesionych na budowę przyłączy?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-728/11/BD
  Czy wypłacone pracownikowi, którego miejscem pracy wskazanym w umowie będzie województwo bądź obszar kilku województw, kwoty tytułem zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem pracy w postaci wizyt u klientów i potencjalnych klientów, poza siedzibą Spółki i miejscem zamieszkania pracownika (ale na terenie określonym w umowie o pracę jako miejsce pracy), takie jak zwrot kosztów noclegów czy opłat parkingowych, stanowią dla niego przychód i czy Spółka powinna pobrać i odprowadzić od nich zaliczkę na podatek dochodowy?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-918/11/MK
  Czy pracodawca ma obowiązek zaliczenia do przychodów pracowników służby leśnej wartości świadczeń z tytułu dojazdów samochodem służbowym z miejsca garażowania do miejsca wykonywania przez nich obowiązków wynikających z umowy o pracę i z powrotem?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-706/11/MK
  Czy pracodawca w celu ustalenia wartości pieniężnej świadczenia z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego może zastosować ceny według własnych kalkulacji?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-917/11/MK
  Czy pracodawca ma obowiązek zaliczenia do przychodów leśniczego, podleśniczego, gajowego wartości świadczeń z tytułu dojazdów samochodem służbowym z miejsca garażowania do miejsca wykonywania przez nich obowiązków wynikających z umowy o pracę i z powrotem?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-704/11/MK
  Czy pracodawca ma obowiązek zaliczenia do przychodów nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru, strażnika leśnego wartości świadczeń z tytułu dojazdów samochodem służbowym z miejsca garażowania do miejsca wykonywania przez nich obowiązków wynikających z umowy o pracę i z powrotem?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-705/11/MK
  Czy pracodawca w celu ustalenia wartości pieniężnej świadczenia z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego może zastosować ceny stosowanych dla innych podmiotów?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-739/11/BJ
  Skutki podatkowe umorzenia (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1096b/11/MN
  Opodatkowanie czynności polegającej na nieodpłatnym udostępnianiu obiektów sportowych uprawnionym podmiotom.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1166/11-2/SJ
  Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. organizacja przez Spółkę imprez związanych z obchodami świąt zakładowych winna być rozpoznana jako nieodpłatna dostawa towarów lub nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT należnym?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1166/11-3/SJ
  Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. organizacja przez Spółkę imprez związanych z obchodami świąt zakładowych winna być rozpoznana jako nieodpłatna dostawa towarów lub nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT należnym?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-703/11-4/IF
  Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że udostępnienie samochodu służbowego w celach prywatnych stanowi w świetle powyższych regulacji nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników, będące ich przychodem ze stosunku pracy. W świetle obowiązujących przepisów należy uznać, iż opisane we wniosku świadczenia stanowią przychód zgodnie z dyspozycją przepisu art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który znajduje zastosowanie w sytuacji zakupu usług np. w postaci najmu samochodu a następnie przekazaniu tegoż samochodu w celu wykorzystania do celów prywatnych.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-714/11/MZ
  Czy udział pracowników w imprezie integracyjnej, zorganizowanej przez pracodawcę będzie prowadzić do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy pracodawca powinien zwiększać przychody pracowników z tytułu umowy o pracę, w związku z tym, że wzięli oni udział w tej imprezie?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-883/11/MK
  Czy zapłacone za pracownika przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne płatnik powinien wykazać w informacji PIT-11 za 2011r. jako składki podlegające odliczeniu od dochodu?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-944/11/AP
  Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego w przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy, że przedmiotowa umowa stanowi umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, do kalkulacji wysokości opłat z tytułu użytkowania Znaków Towarowych i ceny wykupu nie znajdą zastosowania przepisy art. 11 Ustawy o CIT, bowiem sposób kalkulacji wysokości opłat leasingowych i ceny wykupu określony został w przepisach Ustawy o CIT dotyczących opodatkowania stron umowy leasingu operacyjnego? Czy w odniesieniu do kalkulacji ceny wykupu nie będzie miał ponadto zastosowania przepis art. 12 ust. 6a Ustawy o CIT dotyczący przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnych świadczeń?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/033/53/RDX/10/PK-1491/2010
  Czy udzielone poręczenia i gwarancje oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-823/11-2/JC
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia ponoszonych Wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-825/11-3/RS
  Czy w przypadku nieodpłatnego ustanowienia na rzecz Spółki służebności przesyłu przychód podatkowy powstaje w dniu nieodpłatnego nabycia służebności przesyłu w wysokości wartości rynkowej tego prawa określonej na dzień jego otrzymania, czy też przychód podatkowy powstaje w każdym roku podatkowym, w którym Spółka mogła korzystać z nieodpłatnie nabytej służebności przesyłu?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-608/09/11-8/S/JF
  Przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem, w świetle art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy, nie stanowi dostawy towarów.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-368/11-2/MP
  Czy dofinansowanie z budżetu Urzędu Miasta i Gminy całości kosztów w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Miasta i Gminy, stanowiące dla osoby fizycznej przychód, mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym płatnik nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-822/11-3/JC
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego wydatki poniesione przez Wnioskodawcę T. na zakup kart przedpłaconych VISA służących do gromadzenia punktów, obsługę tych kart oraz na nagrody pieniężne i rzeczowe przekazywane Uczestnikom Programu lojalnościowego, stanowić będą dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), zwanej dalej również updop?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-327/11-3/DS
  Czy pracownikom, którzy wykonują pracę tyko w siedzibie zakładu pracy (grupa I), w przypadku, gdy brak jest cen rynkowych, Wnioskodawca może określać dodatkowy przychód z tego tytułu na podstawie stawek wynikających z własnego zarządzenia ustalającego ceny, po jakich samochód firmowy może zostać wynajęty osobom trzecim?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-672/11-2/AS
  W przypadku poniesienia kosztów przez Spółkę polską (pracodawcę) za pracownika z tytułu udziału w Programie Akcyjnym wydatki takie stanowią dla pracownika przychody ze stosunku pracy w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji pracownika akcji spółki szwajcarskiej. Pracodawca ma obowiązek doliczyć tę wartość do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1021/11/AW
  Czy nieodpłatne świadczenia na rzecz mieszkańców korzystających z kart 3+ należy opodatkować, wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić podatek należny VAT?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-616/11/MZ
  Czy zapłata składek ubezpieczeniowych, dokonana w ramach zawartej umowy "Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Organów Spółki oraz Członków Spółek z Grupy Kapitałowej (…)" stanowi dla ubezpieczonych przychód podlegający opodatkowaniu w trybie art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest do pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-710/11-3/RS
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym ponoszone przez Spółkę koszty stanowiące element kalkulacyjny wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów (w tym związane z promocją Zleceniodawców, w tym np.: koszty posiłków, napojów, drobnych upominków) nie są objęte dyspozycją przepisu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) i stanowią w całości koszty uzyskania przychodów Spółki?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-405/11-2/ASZ
  1) Czy wzięcie udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej zorganizowanej przez pracodawcę prowadzi do powstania u pracownika przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy Wnioskodawca powinien zwiększyć przychody pracowników z tytułu umowy o pracę, w związku z tym, że wzięli oni udział w imprezie?2) W jaki sposób należy ustalić przychód pracownika powstały w wyniku wzięcia przez niego udziału w imprezie, skoro Wnioskodawca nie prowadził żadnych ewidencji pozwalających na ustalenie co pracownik zjadł, co wypił i z jakich atrakcji skorzystał?3) Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67, przychód ten jest wolny do kwoty 380 zł?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-711/11/MS
  Czy w wyniku używania użyczonego urządzenia Spółka będzie osiągała nieodpłatne świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1032/11/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-462/11-4/JS
  Czy przekazanie nieodpłatnego świadczenia w postaci kompletu monet o wartości powyżej 200 zł przedstawicielom instytucji krajowych i międzynarodowych, wybitnym ekonomistom, artystom, twórcom rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów wynikający z art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1285/09/11-7/S/BS
  Opodatkowanie usług porad prawnych świadczonych przez adwokata nieodpłatnie na rzecz osób niezamożnych;
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-773/11-6/TW
  Czy udział w przedmiotowej imprezie spowoduje u pracowników przychód podlegający opodatkowaniu (PIT-11)?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-613/11/AB
  Możliwość uznania wartości zobowiązań spłacanych przez spółkę jawną, które zostały wniesione w ramach aportu przedsiębiorstwa do tej spółki, za przychód z nieodpłatnych świadczeń u wnoszącego aport.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-858/11-2/KG
  Czy nieodpłatne świadczenie usług dowozu pracowników do miejsca pracy stanowi podstawę naliczenie podatku należnego z tytułu świadczenia nieodpłatnych usług?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-249/11-5/MM
  Czy w związku z przetrzymywaniem drugiej transzy zapłaty dla Partnerów na koncie bankowym Spółki i korzystaniem z tych środków przez Spółkę powstaje po Jej stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-783/11-2/JO
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania przedmiotowych usług nieodpłatnej pomocy prawnej.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-769/11-2/AG
  1 . Czy opłaty związane z przewiezieniem drużyny trakcyjnej z miejsca zamieszkania do konkretnej lokomotywy (znajdującej się na terenie sieci) i w określonym czasie w celu prowadzenia konkretnego pociągu na konkretnej trasie generują po stronie pracownika przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia? 2. Czy przewóz drużyny trakcyjnej z miejsca zakończenia trasy do następnego miejsca rozpoczęcie pracy oraz z miejsca zakończenia pracy do hotelu i z hotelu do miejsca to rozpoczęcia pracy stanowi nieodpłatne świadczenie? 3. Czy koszty noclegu w hotelu ponoszone przez Spółkę, gdy konieczność noclegu wynika z harmonogramu prac stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie i stanowi przychód pracownika?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-559/11-4/MS1
  Łączna wartość świadczeń jaką poniesie Wnioskodawca w ramach organizowanej imprezy sportowo – rekreacyjnej przypadająca na pracownika i członków rodziny, którzy brali udział w imprezie, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód ze stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek ww. wartość doliczać do wynagrodzenia wypłacanego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z treścią art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że otrzymane świadczenie mieścić się będzie w zakresie zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 tej ustawy – wówczas od nadwyżki kwoty 380 zł powinien zostać naliczony podatek.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-883/11-4/KŁ
  Czy jest konieczność ustalania VAT należnego od wykorzystywanego samochodu firmowego do celu przewozu pracowników niepełnosprawnych do pracy i z pracy oraz na zabiegi i turnusy rehabilitacyjne?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-883/11-5/KŁ
  Czy jest konieczność ustalania VAT należnego od wykorzystywanego samochodu firmowego do celu przewozu pracowników niepełnosprawnych do pracy i z pracy oraz na zabiegi i turnusy rehabilitacyjne?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-642/11-2/JK
  Czy w związku z przekazaniem samochodu służbowego pracownikom i zobowiązaniem ich do określonych świadczeń względem powierzonego samochodu (garażowaniem samochodów w określonych miejscach zamieszkania) z tytułu przejazdów z miejsca zamieszkania pracownika (garażowania samochodu służbowego) do siedziby Spółki lub innego miejsca wykonywania pracy i z powrotem Spółka będzie zobowiązana do ustalania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-553/11/MZ
  Czy udział w imprezie zorganizowanej przez Uczelnię będzie prowadzić do powstania u pracownika i zaproszonego gościa przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a w konsekwencji Uczelnia powinna zwiększać przychody pracowników z tytułu umowy o pracę, w związku z tym że wzięli oni udział w imprezie, a zaproszonym gościom wystawiać PIT-8C?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-274/11-2/KR
  Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje uczestnictwo w szkoleniu (kilkudniowym) organizowanym przez Wnioskodawcę, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia, finansowanym ze środków Funduszu Pracy, dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-517/11/CzP
  "Czy w związku z tym, że do U., zgodnie z umową, Spółka płaci 20% lub 50% wynagrodzenia jego pracownika powstaje u niej nieodpłatne świadczenie usług? Czy w okresie po podpisaniu umowy z S., różnica w wysokości pomiędzy zapłatą do U. a kosztami wynagrodzenia pracownika U., jest nieodpłatnym świadczeniem usług? W sytuacji, gdyby po podpisaniu umowy z S., czyli od 6 maja 2005r. nie powstawało nieodpłatne świadczenie usług, jak potraktować rok 2005, czy podzielić proporcjonalnie do daty podpisania umowy z S. i tę część opodatkować jako nieodpłatne świadczenie; czy cały rok 2005 nie traktować jako nieodpłatne świadczenie usług? W którym momencie wykazać nieodpłatne świadczenie usług i po jakim kursie należy je wycenić?"
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-77/11-4/IR
  Czy nieodpłatną służebność drogi ustanowioną przez nabywcę nieruchomości na rzecz Spółdzielni należy zakwalifikować jako wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-77/11-3/IR
  Czy przychód (w tym przypadku równoznaczny z dochodem) Spółdzielni z tytułu nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń i z adresu siedziby Spółdzielni stanowi dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-539/11/ASz
  Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy dla członka Rady Zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też jest zwolniony od tego podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? W przypadku gdy koszt szkolenia stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych - kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych - Urząd Pracy czy członek Rady Zatrudnienia, a jeśli Urząd Pracy to jaka powinna być forma powiadomienia członka Rady Zatrudnienia o osiągniętym przychodzie?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-739/11-3/MM
  Opisane świadczenia polegające na udostępnianiu materiałów POS punktom sprzedażowym i lokalom stanowią nieodpłatne świadczenia usług związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą (w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT), a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-528/11/ŚS
  Czy rozmowy telefoniczne wykonywane przez pracowników ze służbowych telefonów komórkowych i wyłącznie w celach służbowych winny stanowić przychód dla tych pracowników?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-556/11-2/RS
  Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego wydatki poniesione przez Wnioskodawcę Sp. z o.o. na zakup kart przedpłaconych oraz na nagrody pieniężne i rzeczowe, których zakupu Wnioskodawca dokonuje w ramach wykonywania umowy o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu lojalnościowego "A. B." stanowić będą dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), zwanej dalej również "u.p.d.o.p."?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-773/11-5/AS
  opodatkowanie nieodpłatnie świadczonych usług
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-259/11/DK
  Czy w Spółce w świetle przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych powstaje nieodpłatne świadczenie, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-139/11-4/MW
  Czy udostępnienie pracownikom Wnioskodawcy samochodów osobowych, wskazanych w stanie faktycznym do celów prywatnych tych osób jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-139/11-5/MW
  Czy udostępnienie pracownikom Wnioskodawcy samochodów osobowych, wskazanych w stanie faktycznym do celów prywatnych tych osób jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-644/11/CzP
  Czy w wyniku zawarcia umowy użyczenia nieruchomości, Gmina osiągnie przychód w rozumieniu art. 12 ust. 6 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-673/11-2/AMN
  Czy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udział pracownika w imprezach organizowanych przez komisję socjalną (tj. integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych, wycieczkach) rodzi obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia pracownika?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-696/11-4/KG
  Podatek od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego wykorzystywania samochodu na cele prywatne.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-487/11/BD
  Czy wartość świadczeń w postaci zorganizowanych dla pracowników Spółki zajęć dodatkowych wynikających z trzydniowego wyjazdu szkoleniowego stanowi przychód pracowników za stosunku pracy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-431/11-2/JB
  CIT - w zakresie ustalenia skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym nabyciem własnych udziałów w celu umorzenia
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-182/11-2/KR
  1.Czy wzięcie udziału w imprezie integracyjnej, zorganizowanej przez pracodawcę, będzie prowadzić do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca powinien zwiększać przychody pracowników z tytułu umowy o pracę w związku z tym, że wezmą oni udział w imprezie integracyjnej?2.W jaki sposób, w przypadku stwierdzenia, że uczestnictwo w takim spotkaniu będzie stanowić przychód dla pracownika, należy ustalić przychód pracownika, skoro Wnioskodawca nie jest w stanie prowadzić żadnych ewidencji pozwalających na ustalenie, co zje i wypije dany pracownik, z jakich "atrakcji" zapewnianych w czasie imprezie będzie skorzystać, a Wnioskodawca będzie miał trudność w ustaleniu dokładnej listy pracowników, którzy faktycznie będą obecni na imprezie?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1105/08/11-7/S/SP
  Zakwalifikowanie do źródła przychodu nabycia na preferencyjnych warunkach akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium Polski oraz ustalenia momentu powstania tego przychodu.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-18/11-2/KJ
  Czy w związku z otrzymaniem darowizny nieujawnionych u darczyńcy dla celów podatkowych znaków lub innych praw, przekazanej na rzecz Wnioskodawcy w ramach uprzednio utworzonej i zarejestrowanej Podatkowej Grupy Kapitałowej, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (który to przychód, jako element składowy dochodu/straty Wnioskodawcy, powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych Podatkowej Grupy Kapitałowej), odpowiadający (zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) wartości rynkowej składników majątku będących przedmiotem tej darowizny, określonej na moment jej otrzymania?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-120/11-3/AKr
  1.Czy w sytuacji, gdy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które obciążają ubezpieczonego a zostały zapłacone w całości przez płatnika, który odstąpił od dochodzenia zwrotu kosztów tych składek od ubezpieczonego płatnik miał obowiązek sporządzić i przesłać informację PIT-11?2.Kto (podatnik czy płatnik) zobowiązany jest/był w opisanym stanie faktycznym zapłacić podatek od dochodu, o którym mowa w pytaniu 1?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-120/11-2/AKr
  1.Czy wartość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które obciążają ubezpieczonego a zostały zapłacone w całości przez płatnika, który odstąpił od dochodzenia zwrotu kosztów tych składek od ubezpieczonego, stanowi dochód ubezpieczonego z tytułu podatku dochodowego cd osób fizycznych? 2.Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć dochód, o którym mowa w pytaniu 1?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-108/11-2/AK
  Czy Zakład Karny był zobowiązany, jako płatnik, obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od każdego imiennie wymienionego funkcjonariusza SW pełniącego służbę w Zakładzie Karnym w związku z uprawnieniem funkcjonariuszy SW do przejazdu z ulgą 50% w komunikacji krajowej, w pociągach. Czy też ewentualnie jednorazowo raz w roku kalendarzowym realizując i pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od przedmiotowego świadczenia za cały rok kalendarzowy.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-707/11-4/PR
  zastosowanie zwolnienia dla usług opiek medyczna świadczonych przez Zakładową Poradnię Opieki Zdrowotnej funkcjonującą przy stowarzyszeniu na rzecz pracowników, członków, emerytów (byłych pracowników) oraz opłat pobieranych w związku z wydaniem zaświadczenia o członkostwie.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-125/11-2/KJ
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka była zobowiązana do ustalenia pracownikom, w tym Prezesowi Zarządu, wartości nieodpłatnego świadczenia, zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przejazdy samochodem służbowym za odcinki: z miejsca pracy do miejsca zamieszkania oraz z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, jeżeli przejazdy te związane były z podróżą służbową, a tym samym Spółka jako płatnik była zobowiązana do ich zaliczenia do źródła przychodów określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-383/11/BD
  Czy organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak to kto podlega temu podatkowi, uczestnicy imprezy, czy wszyscy pracownicy i ich rodziny oraz emeryci i renciści, bo do nich zostanie skierowane zaproszenie? W jaki sposób określić kto był uczestnikiem spotkania, skoro celem są zabawy i gry, w których będą brać udział nawet osoby zupełnie spoza grona zaproszonych (np. dzieci z okolicznych domów) czy też uczestnikiem jest ten, kto zjadł kiełbaskę?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-488/11-4/RS
  Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka nie jest zobowiązana do ustalania przychodu z tytułu otrzymanych nieodpłatnie świadczeń w związku z zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego (lub reprezentującymi ich organami), umowami użyczenia?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-372/11-2/EC
  Skutki podatkowe umorzenia pożyczek i odsetek od pożyczek powstałych po stronie pożyczkodawcy.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-372/11-3/EC
  Skutki podatkowe umorzenia pożyczek i odsetek od pożyczek powstałych po stronie pożyczkobiorcy.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-376/11/AB
  Skutki podatkowe pobierania zaliczek na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej w sytuacji gdy na koniec roku podatkowego Wnioskodawca nie rozliczy się z pobranych zaliczek.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-371/11-3/EC
  Skutki podatkowe umorzenia pożyczek i odsetek od pożyczek powstałych po stronie pożyczkobiorcy.
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-373/11-3/EC
  Skutki podatkowe umorzenia pożyczek i odsetek od pożyczek powstałych po stronie pożyczkobiorcy.
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-374/11-3/EC
  Skutki podatkowe umorzenia pożyczek i odsetek od pożyczek powstałych po stronie pożyczkobiorcy.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-359/11/AB
  Skutki podatkowe pobierania zaliczek na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej w sytuacji gdy na koniec roku podatkowego Wnioskodawczyni nie rozliczy się z pobranych zaliczek.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-412/11-2/EC
  Opodatkowanie przychodu z tytułu nie naliczonych odsetek, tj. od pożyczki nieoprocentowanej udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-369/08/11-S/ŁM
  Czy wypłata dywidendy zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników, na mocy której następuje podział zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego (tj. w ratach, do dnia wskazanego w uchwale), skutkuje dla Spółki koniecznością rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu art. 12 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-286/11-4/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia pracownikom samochodu służbowego do celów prywatnych.
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-271/11-2/MK
  Opodatkowanie przychodu z tytułu wręczenia nagród książkowych dla sołtysów w związku z zakończeniem kadencji oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1109/08/11-S1/SJ
  Całkowite finansowanie ze środków ZFŚS określonej we wniosku działalności socjalnej Spółki, nie będzie mieściło się w pojęciu dostawy towarów i świadczenia usług z uwagi na fakt, iż nie zostaną spełnione dyspozycje wynikające z art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy, dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z ww. czynnościami.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1109/08/11-S/SJ
  Całkowite finansowanie ze środków ZFŚS określonej we wniosku działalności socjalnej Spółki, nie będzie mieściło się w pojęciu dostawy towarów i świadczenia usług z uwagi na fakt, iż nie zostaną spełnione dyspozycje wynikające z art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy, dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z ww. czynnościami.
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1109/08/11-S1/SJ
  Całkowite finansowanie ze środków ZFŚS określonej we wniosku działalności socjalnej Spółki, nie będzie mieściło się w pojęciu dostawy towarów i świadczenia usług z uwagi na fakt, iż nie zostaną spełnione dyspozycje wynikające z art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy, dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z ww. czynnościami.
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1109/08/11-S/SJ
  Całkowite finansowanie ze środków ZFŚS określonej we wniosku działalności socjalnej Spółki, nie będzie mieściło się w pojęciu dostawy towarów i świadczenia usług z uwagi na fakt, iż nie zostaną spełnione dyspozycje wynikające z art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy, dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z ww. czynnościami.
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-239/11-2/EC
  Opodatkowanie otrzymanych nakładów w postaci niedokończonego budynku mieszkalnego oraz skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania lokatorom gruntu oraz lokali.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-224/11/MW
  1. Czy nieoprocentowana pożyczka zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, o której mowa powyżej spowoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia i będzie wymagała od wnioskodawczyni zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tytułu niezapłaconych pożyczkodawcy odsetek? 2. Jeśli konieczne jest zapłacenie takiego podatku, to jak się go rozlicza (kiedy, w jakiej wysokości, w jakim dokumencie)? 3. Jak wówczas nalicza się oprocentowanie?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-140/11-4/TW
  Czy Spółka, działając jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest zobowiązana pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z finansowaniem kosztów uczestnictwa jej pracowników w obowiązkowych spotkaniach motywacyjno-integracyjnych organizowanych przez Grupę X?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-109/11/MZ
  Czy stanowią przychód radnego Województwa koszty szkolenia, udziału w seminariach i konferencjach oraz koszty korzystania z telefonu komórkowego i samochodu służbowego, opłacane z budżetu Województwa? Czy do zwrotu kosztów podróży służbowej radnego - zarówno krajowej jak i zagranicznej ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-112/11/MK
  Na którą osobę fizyczną Fundacja powinna wystawić informację PIT-8C, czy na osobę, która składa wniosek o dofinansowanie, czy na osobę (współmałżonek, dziecko pełnoletnie, dziecko niepełnoletnie) której fizycznie udzielono pomocy, tzn. dokonano operacji, zakupiono leki, sfinansowano sprzęt medyczny?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-148b/11/PSZ
  Czy Wnioskodawca będzie mógł wykupić przedmiot leasingu przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę, po cenie wykupu przewidzianej w umowie leasingu powiększonej o sumę pozostałych do spłaty rat przewidzianych w umowie bez deklarowania przychodu z częściowo odpłatnego świadczenia?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-156/10/11-S1/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania kontrahentom towarów handlowych w celu wykonania stałych ekspozycji przedstawiających aktualną ofertę handlową.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-156/10/11-S/MN
  Opodatkowania nieodpłatnego przekazania kontrahentom towarów handlowych w celu wykonania stałych ekspozycji przedstawiających aktualną ofertę handlową.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-81/11/MM
  1. Czy wartość poczęstunku podczas spotkań okazjonalnych jest przychodem dla osób w nich uczestniczących? 2. Jeżeli powyższe wydatki stanowią przychód opodatkowany u osób uczestniczących w tych spotkaniach, to czy w konsekwencji na Wnioskodawcy (który jest organizatorem lub współorganizatorem spotkania) ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów z innych źródeł?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-82/11-5/MK
  Skutki podatkowe związane z udzielonymi pracownikom spółki oraz członkom ich rodzin rabatami w ramach realizowanego w Spółce programu lojalnościowego.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-1062/10/BJ
  Czy organ będzie zobowiązany wystawić stronie, której umorzy zaległości, informację o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-709/10/DK
  Czy zwolnienie Wnioskodawcy z długu z tytułu zaległych odsetek (umorzenie zaległych odsetek) powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-788/08/11-S/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania darmowych przejazdów dla pracowników.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-157/11-4/AW
  nieodpłatne przekazanie usług medycznych na rzecz pracowników i współpracowników
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-3/11-4/AS
  Zwrotu wydatków poniesionych przez przedstawicieli handlowych związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę Spółka nie powinna traktować jako przychodu ze stosunku pracy oraz pobrać i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-883/10-4/AM
  Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w celu świadczenia usług marketingowych, takie jak wydatki na usługi gastronomiczne i cateringowe, wydatki na przekazywane gadżety oraz wydatki na nieodpłatne świadczenia pieniężne i rzeczowe, jeżeli wydatki te (powiększone o marżę) są następnie doliczane do wynagrodzenia należnego Spółce za świadczenie usług na rzecz spółki zagranicznej?
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1823/10/PP
  Czy nieodpłatna pożyczka udzielona Spółce przez jej udziałowca jest przychodem Spółki z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-916/10-6/KS
  W jakiej kwocie Spółka powinna ująć straty z tytułu operacji kupna i sprzedaży opcji walutowej? Czy Spółka powinna ująć te koszty w tylko w części bezwarunkowej - czyli w kwocie 6.749,000,00 + 300.000.00 = 7.049.000,00 PLN? Czy też powinna ująć koszty zarówno w części warunkowej, jak i bezwarunkowej, czyli w kwocie 10.070.000,00 PLN. W jakim okresie ująć straty podatkowe z tytułu opcji walutowej - w roku ich naliczenia czyli w roku 2009, czy też w okresach spłat do banku?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-916/10-4/KS
  Czy w związku z niepobieraniem przez bank odsetek z tytułu rozłożenia zobowiązania z tytułu opcji walutowej na raty powstaje w Spółce przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia? Czy w związku z niepobieraniem przez bank odsetek między dniem wypowiedzenia umowy, a dniem zawarcia porozumienia powstaje w Jednostce przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-916/10-5/KS
  Czy w związku z zawartym porozumieniem, wg którego część kwoty w wysokości 3.021.000,00 zł nie będzie wymagalna przez bank pod warunkiem terminowej spłaty rat zobowiązania kwota ta będzie stanowić dla Jednostki przychód podatkowy?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-949/10-2/GC
  Czy środki otrzymane od właścicieli gruntów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1735/10/SD
  Czy w związku z otrzymanymi gratisami dołączonymi do kupowanych partii towarów, jako rabat naturalny, Spółka ma obowiązek rozpoznać przychód z tytułu wartości otrzymanych nieodpłatnie rzeczy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-990/10-4/MK
  Czy nieodpłatne: 1) dokonanie Przyznania, 2) przekazanie Certyfikatu, 3) przekazanie akcji na rzecz Wnioskodawcy Spółki w ramach Programu skutkuje, na którymkolwiek ze wskazanych etapów, powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1044/10-2/MK
  Czy nieodpłatne: 1) dokonanie Przyznania, 2) przekazanie Certyfikatu, 3) przekazanie akcji na rzecz Wnioskodawcy Spółki w ramach Programu skutkuje, na którymkolwiek ze wskazanych etapów, powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-920/10-4/KS
  1. Czy zgodnie z zawartą umową, gdzie określono w regulaminie stanowiącym załącznik do umowy, że licencja ma charakter nieodpłatny, powstaje w MZK przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Jeżeli podlegać będzie opodatkowaniu, to jak należy oszacować powstały przychód podatkowy?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1091/10/MM
  1. Czy wartość udzielonej pracownikowi pożyczki na preferencyjnych warunkach stanowi przysporzenie majątkowe dla tego pracownika (stanowi przychód pracownika) i czy należy od niego odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych? 2. Czy przychodem będzie wartość odsetek, których pracownik nie zapłacił (uwzględniając średnią ich wysokość proponowaną przez banki?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1696/10/SD
  Czy udzielone przez Spółkę dominującą zabezpieczenie spłaty kredytu jest dla Spółki nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-925/10-2/GC
  Czy kwota umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczona na sfinansowanie opisanych powyżej zadań inwestycyjnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1310/10-7/AGr
  Czy z tytułu udzielonych nieodpłatnych poręczeń (kredytu i leasingu) przez pozostałych wspólników występuje u Wnioskodawcy nie udzielającego poręczeń przychód do opodatkowania?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1093/10/BK
  Czy fakt uczestnictwa pracownika w imprezie integracyjnej będzie stanowić dla niego dodatkowy przychód ze stosunku pracy?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1070/10/ENB
  Czy wartość świadczeń rzeczowych sfinansowanych ze środków projektu otrzymanych przez beneficjentów ostatecznych można zakwalifikować do kategorii korzystających ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-183/11/EJ
  brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na rewitalizacji centrum gminy
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1023/10/MK
  Czy opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym u Wnioskodawczyni lub Jej kontrahenta, t.j. osoby fizycznej korzystającej z usług biura?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-988/10-4/MK
  opodatkowania świadczeń dla członków rodzin emerytów i rencistów w szczególności współmałżonka, małoletnich dzieci w postaci uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu i wynikających z tego tytułu obowiązków informacyjnych
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-191/11/EJ
  możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych przy realizacji projektu dot. odpłatnych szkoleń
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-193/11/EJ
  możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych przy realizacji projektu dot. nieodpłatnych szkoleń
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-192/11/EJ
  możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych przy realizacji projektu dot. nieodpłatnych szkoleń
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1003/10/MM
  Czy udział w charytatywnym balu jubileuszowym zorganizowanym ze środków obrotowych Spółki stanowi dochód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1018/10/MU
  Opodatkowanie świadczeń medycznych.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1003/10/MM
  Czy udział w charytatywnym balu jubileuszowym zorganizowanym ze środków obrotowych Spółki stanowi dochód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-883/10/AŻ
  Jakie są skutki podatkowe wykupienia w 2010r. funkcjonariuszom służby więziennej uprawnień do przejazdów z 50% ulgą w komunikacji krajowej – w klasie dowolnej, w pociągach przewoźników reprezentowanych przez S.A.?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1137b/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE dotyczącego funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-831/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe zorganizowania dla pracowników imprezy rekreacyjno-sportowej sfinansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1060/10/MS
  Czy dochodzi do świadczenia usług na rzecz lidera projektu?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-999/10-3/EC
  Opodatkowanie nieoprocentowanej pożyczki udzielonej przez Spółkę wspólnikom.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-999/10-2/EC
  Opodatkowanie nieoprocentowanej pożyczki udzielonej przez Spółkę wspólnikom.
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-874/10/BD
  Jakie są skutki podatkowe wykupienia w 2010r. funkcjonariuszomuprawnień do przejazdów z 50% ulgą w komunikacji krajowej – w klasie dowolnej, w pociągach przewoźników reprezentowanych przez S.A.?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-980/10-2/EC
  Opodatkowanie przychodu z tytułu nienaliczonych odsetek, tj. od pożyczki nieoprocentowanej udzielonej Spółce przez Wnioskodawcę.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-8/11/DM
  Opodatkowanie nieodpłatnego udostępniania miejsc parkingowych.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-988/10/ENB
  Czy uczestnicy wyjazdu studyjnego sfinansowanego przez Spółkę uzyskują przychód podlegający opodatkowaniu?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1117b/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE dotyczącego funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-970/10/ENB
  Sposób obliczenia wartości nieodpłatnego świadczenia w przypadku udostępniania samochodów służbowych do celów prywatnych. Garażowanie pojazdu służbowego w miejscu zamieszkania.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-857/10-2/EK
  Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bezpłatne korzystanie z pasa drogowego w celu prowadzenia robót uznać należy za przychód podatkowy?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-647/10/PST
  Czy poręczenie zaciągniętych przez Spółkę kredytów, o którym mowa w niniejszym wniosku, powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-611/10/AW
  1. Czy w związku z obowiązującą umową użyczenia w okresie prowadzenia remontu, w sytuacji, gdy Spółka nie pobierała pożytków z tej umowy w rozumieniu przepisów prawa, ma zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w związku z obowiązującą umową użyczenia w okresie użytkowania przez Spółkę nieruchomości (od października 2010) ma zastosowanie wyłączenie z opodatkowania nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-953/10/ENB
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 9 w zw. z art. 11 oraz art. 12 i art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wzięcie udziału w imprezie motywacyjno-integracyjnej nie prowadzi do powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych u uczestników, a zatem na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki publicznoprawne, w tym obowiązki płatnika na podstawie art. 31 oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy obowiązki informacyjne na podstawie art. 42a ustawy?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1268/10/SD
  Czy sposób ustalenia przez Spółkę podstawy do pdop, z tytułu nieodpłatnego świadczenia w tym przypadku można uznać za prawidłowy i nie będzie zakwestionowany przez organy podatkowe?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1269/10/MO
  Czy możliwym jest zastosowanie optymalizacji podatkowej polegającej na sklasyfikowaniu jako wydatku i zaliczeniu do kosztów podatkowych wartości podatku VAT wykazywanego z tytułu nieodpłatnego świadczenia? (pytanie wskazane w poz. 55 wniosku jako drugie)
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-834/10-2/MM
  Czy w efekcie wdrożenia Systemu Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub stosowania przepisów art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących dochodów osiąganych w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-798/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe otrzymania przez aktualnego klienta "polecającego" w ramach programu lojalnościowego (promocyjnego) nagrody o wartości nieprzekraczającej 200 zł?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-835/10/BJ
  Czy umorzone dłużnikowi alimentacyjnemu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (powiększonych o 5%) i/lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym odsetki) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zobowiązując gminę do wystawienia informacji PIT-8C?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-834/10/BJ
  Czy kwoty z tytułu umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (w tym odsetki) oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym odsetki) stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji obligujący gminę do sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, wobec których zastosowano umorzenie?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-820/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe wykupienia w 2010r. funkcjonariuszom służby więziennej uprawnień do przejazdów z 50% ulgą w komunikacji krajowej – w klasie dowolnej, w pociągach przewoźników reprezentowanych przez "..." S.A.?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1962/10/AZ
  opodatkowanie nieodpłatnego udostępniania krytej pływalni oraz obowiązku korekty podatku odliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową krytej pływalni
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-921/10-2/ES
  1. Czy z tytułu umorzenia należnych Wnioskodawcy od spółek odsetekWnioskodawca, jako pożyczkodawca dla Spółki lub Spółek, osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?,2. Czy z tytułu umorzenia należnych Wnioskodawcy od Spółki lub Spółekodsetek Wnioskodawca, jako udziałowiec/wspólnik Spółek, osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w wys. x % umorzonych odsetek?
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-788/10-2/KS
  Czy w efekcie wdrożenia Systemu, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub stosowania przepisów art. 11 tej ustawy dotyczących dochodów osiąganych w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-908/10/MM
  Czy wartość zakupionych artykułów spożywczych na zorganizowaną imprezę kulturalno - rozrywkową z zabawą i konkursami dla pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin stanowi ich przychód, o którym mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo, że nie można ustalić wartości świadczenia przypadającej na daną osobę?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1105/10-2/IM
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-900/10/HK
  Czy umorzenie należności z tytułu najmu lokalu stanowi przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu i czy wnioskodawca jest zobligowany do pobrania zaliczki na podatek i do sporządzenia informacji PIT-8C?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-783/10/MCZ
  Czy wartość opłacanych przez Spółkę świadczeń zdrowotnych stanowi dla pracowników przychód podatkowy, a w konsekwencji czy Spółka powinna uwzględniać jego wartość w podstawie obliczenia zaliczek na podatek dochodowy pobierany od pracowników?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-778/10/HK
  Czy umorzenie należności z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowi przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu i czy wnioskodawca jest zobligowany do pobrania zaliczki na podatek i do sporządzenia informacji PIT-8C?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1029/10/CJS
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zawartej umowy o rentę strukturalną jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-772/10/MCZ
  Jakie są skutki podatkowe wykupienia w 2010r. funkcjonariuszom służby więziennej uprawnień do przejazdów z 50% ulgą w komunikacji krajowej – w klasie dowolnej, w pociągach przewoźników reprezentowanych przez S.A.?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-576/10/AW
  Czy pobierając od najemców kaucje, a następnie będąc w ich posiadaniu przez okres trwania umowy najmu winna uznać, iż uzyskuje przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach określonych tą ustawą?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1260/10-2/AS
  Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-207/10-3/ŁM
  Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie interpretacji podatkowej w następującej sprawie - czy udzielone poręczenie oraz poręczenia, które mają być udzielane w przyszłości traktowane będą jako nieodpłatne świadczenie, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-207/10-2/ŁM
  Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie interpretacji podatkowej w następującej sprawie - czy udzielone poręczenie oraz poręczenia, które mają być udzielane w przyszłości traktowane będą jako nieodpłatne świadczenie, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-868/10/RS
  Przychody członków Rady Zatrudnienia.
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-859/10-7/MK
  dla osób, które nie wyjechały do akcji ratowniczej a zostały ubezpieczone, kwota ubezpieczenia przypadająca na każdego ubezpieczonego powinna zostać doliczona do pozostałych przychodów w celu ustalenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-18/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-17/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-18/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-19/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-17/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-16/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji.
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-15/MN
  W zakresie momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty.
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-14/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-15/MN
  W zakresie momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty.
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-12/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-13/MN
  W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów.
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-14/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-6/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-7/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-5/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-6/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-8/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-7/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-8/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-9/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-10/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-11/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw. uzupełnienia ilości.
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-12/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-11/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw. uzupełnienia ilości.
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-10/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-11/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw. uzupełnienia ilości.
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-20/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-21/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-19/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-20/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-4/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji.
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-5/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1778/10/CzP
  Czy udzielone zabezpieczenie rozliczenia otrzymanych zaliczek do umowy przez Podmiot Powiązany, rodzi po stronie Spółki obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli poręczenie zostało udzielone bez wynagrodzenia?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1191/10/CzP
  Czy udzielone poręczenie kredytu, rodzi po stronie Spółki obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli poręczenie zostało udzielone bez wynagrodzenia?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-26/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-27/MN
  W zakresie momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty.
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-22/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-23/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw.uzupełnienia ilości.
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-24/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-22/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-21/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-25/MN
  W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów.
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-26/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-25/MN
  W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów.
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-24/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-767/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe wykupienia w 2010r. funkcjonariuszom służby więziennej uprawnień do przejazdów z 50% ulgą w komunikacji krajowej – w klasie dowolnej, w pociągach przewoźników reprezentowanych przez S.A.?
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-965/10-4/NS
  Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług.
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/122/CRS/10/PK-620
  Czy wydatki ponoszone przez wnioskodawcę na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników i osób pozostających z wnioskodawcą w stałym stosunku zlecenia (adwokatów i radców prawnych) będą stanowić koszt uzyskania przychodu? Czy dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne wykupione przez wnioskodawcę na rzecz członków rodzin jego pracowników i członków rodzin osób pozostających z nim w stałym stosunku zlecenia (adwokatów) będzie stanowić przychód pracowników i zleceniobiorców (adwokatów)? Czy wydatki ponoszone przez wnioskodawcę na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne członków rodzin pracowników i członków rodzin osób pozostających z wnioskodawcą w stałym stosunku zlecenia (adwokatów) będą stanowić koszt uzyskania przychodu? Czy wydatki ponoszone przez wnioskodawcę na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników i zleceniobiorców (adwokatów) stanowić będą dla tych osób przychód?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-632/10-4/AK
  nieodpłatne przekazanie w ramach akcji promocyjnej napojów (usługa gastronomiczna) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych do wytworzenia napojów przekazywanych nieodpłatnie
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-675/10-2/JK
  Należy stwierdzić, iż przekazanie nieodpłatnego świadczenia w jednorazowej wartości nie przekraczającej 200 zł, związane bezpośrednio z realizacją akcji promocyjnej osobom fizycznym nie będącym pracownikami Banku lub osobom nie pozostającym z Bankiem w stosunku cywilnoprawnym, stanowi nieodpłatne świadczenie w myśl art. 20 ust. 1 ustawy, które korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przekazanie nieodpłatnego świadczenia osobom będącym pracownikami Banku, stanowi dla tych osób przychód ze stosunku pracy określony w art. 12 ust. 1 ustawy, a dla osób pozostających z Bankiem w stosunku cywilnoprawnym wartość świadczenia jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście wskazanej w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji w tych przypadkach Bank jest zobowiązany jako płatnik do naliczenia, pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-942/10-2/TW
  Podatek oochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-641/10-7/RS
  Skutki podatkowe uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Wnioskodawcę dla pracowników podwykonawcy.
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1026/10/MS
  Czy ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach i zaciągnięcie zobowiązania wekslowego przez wspólnika Spółki na zabezpieczenie zaciągniętego przez Spółkę kredytu może być traktowane jak nieodpłatne otrzymanie świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-928/10-2/JK
  Czy pracownikom należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym do/z wyznaczonego miejsca parkowania do siedziby Spółki?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-568/10-2/GJ
  CIT - w zakresie przychodów
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-668/10/BD
  Czy otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki powoduje powstanie u pracowników Spółki przychodu powiększającego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-732/10/KB
  przychód z tytułu udzielenia przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego indywidualnie pozarolniczej działalności gospodarczej nieoprocentowanych pożyczek spółkom komandytowym, w których będzie wspólnikiem
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-723/10/KB
  Powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego nabycia nakładów poczynionych na wspólną nieruchomość.
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-411/10/DK
  Czy pozyskanie przez Spółkę nieodpłatnie uprawnień do posadowienia konkretnych urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości, pozostawania ich w danym miejscu oraz prawa dostępu do tych urządzeń w celu wykonywania ściśle określonych czynności eksploatacyjnych na podstawie przedstawionego w opisie stanu faktycznego (oraz zdarzenia przyszłego) oświadczenia woli stron o udostępnieniu nieruchomości pod urządzenia elektroenergetyczne powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-904/10/MS
  Czy tak uzyskane zabezpieczenie kredytu stanowiło dla Spółki nieodpłatne świadczenie?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1382/10/MS
  Czy tak uzyskane zabezpieczenie kredytu stanowiło dla Spółki nieodpłatne świadczenie?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-651/10-2/ES
  Czy z tytułu umorzenia należnych Wnioskodawcy od spółek odsetek Wnioskodawca jako pożyczkodawca dla spółek osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym? Czy z tytułu umorzenia należnych Wnioskodawcy od spółek odsetek Wnioskodawca, jako udziałowiec spółek, osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w wys. x % umorzonych odsetek?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-638/10-4/MG
  Możliwość wzięcia udziału w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez pracodawcę, tj. w spotkaniu integracyjnym odbywającym się w miejscu atrakcyjnym turystycznie, obejmującym część integracyjno – rozrywkową oraz część związaną z obowiązkami pracowniczymi, a także w spotkaniu typowo integracyjnym, prowadzi do powstania po stronie pracowników przychodu z nieodpłatnych świadczeń podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który należy zakwalifikować do przychodu ze stosunku pracy, w konsekwencji czego na Spółce spoczywają obowiązki płatnika w przedmiocie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od uzyskanych przez pracowników przychodów.
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-616/10/BJ
  Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom prezentów w postaci alkoholu o wartości do 200,00 zł korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-615/10/BJ
  Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom prezentów o wartości do 200,00 zł opatrzonych logo firmy korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-917/10/PC
  Czy tak udzielone poręczenie pożyczki stanowi nieodpłatne świadczenie?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1347/10/PC
  Jak należy wycenić wartość nieodpłatnego świadczenia?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1346/10/PC
  Jak należy wycenić wartość nieodpłatnego świadczenia?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1345/10/PC
  Czy tak udzielone poręczenie pożyczki stanowi nieodpłatne świadczenie?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-654/10-4/MK1
  Możliwość wzięcia udziału w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez pracodawcę, tj. w spotkaniu integracyjnym, prowadzi do powstania u pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Spółka, jako płatnik ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wartość świadczenia, jaką Spółka winna doliczyć do przychodu danego pracownika należy obliczyć dzieląc łączną kwotę wynikającą z wystawionych przez firmy zewnętrzne faktur lub rachunków za poszczególne spotkania integracyjne, w posiadaniu których będzie Spółka przez liczbę pracowników zaproszonych - mogących wziąć udział w danym spotkaniu integracyjnym.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-707/10-2/EC
  Należy stwierdzić, że w wyniku nienaliczenia przez pożyczkodawcę należnych mu odsetek, Spółka, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, uzyska świadczenie polegające na czasowej możliwości korzystania z kapitału bezpłatnie. To z kolei oznacza, w myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaistnienie zdarzenia powodującego po stronie Spółki powstanie przychodu. Przychód ten stanowi przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. A zatem nienaliczone odsetki będą stanowiły dla Wnioskodawcy (wspólnika spółki) przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-707/10-3/EC
  Należy stwierdzić, że w wyniku nienaliczenia przez pożyczkodawcę należnych mu odsetek, Spółka, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, uzyska świadczenie polegające na czasowej możliwości korzystania z kapitału bezpłatnie. To z kolei oznacza, w myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaistnienie zdarzenia powodującego po stronie Spółki powstanie przychodu. Przychód ten stanowi przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. A zatem nienaliczone odsetki będą stanowiły dla Wnioskodawcy (wspólnika spółki) przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1262/10/BG
  Czy w okresie od terminu wypłaty II raty dywidendy za 2008 rok wskazanej w uchwale Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 maja 2009 r. do terminu wypłaty tejże II raty dywidendy za 2008 rok wskazanej w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 listopada 2009 r. powstanie w Spółce przychód w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnych świadczeń?(pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-902/10/PC
  Czy ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Spółki przez podmiot przyłączany do sieci gazowej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1254/10/PC
  Czy ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Spółki przez podmioty, które nie są przyłączane do sieci gazowej, a przez których nieruchomości przebiega ta sieć stanowi przychód podlegający opodatkowaniu ?
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-453/10-4/AG
  CIT - w zakresie przychodu z nieodpłatnych świadczeń
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-570/10/RS
  Opodatkowanie kwoty umorzonej przez bank.
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-477/10-4/MP
  skutków podatkowych wykupienia przez Spółkę polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej osób działających w imieniu i na rzecz Spółki oraz spółek zależnych.
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-10/10-4/MC
  Czy u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) zakupujących towary lub bony towarowe oraz wycieczki, w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej, powstanie jakikolwiek przychód podatkowy - np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z którym na Spółce będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika?
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-484/10-4/AM
  Zaliczkowa wypłata na poczet zysku spółki komandytowej.
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-629/07-14/AS/KOM
  Opodatkowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-156/09/10-7/S/ER
  Czy prawidłowe jest stanowisko Banku, zgodnie z którym nie stanowią dla Banku przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, koszty ponoszone przez Partnera w ramach organizacji i realizacji Oferty stron? Z tego względu Bank nie będzie zobowiązany do oszacowania wartości świadczeń wykonywanych przez współorganizatora w ramach Oferty stron zgodnie z art. 12 ust. 6 updop i wykazania jej jako przychodu w swym rachunku podatkowym?
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1046/10/AP
  Czy w przypadku zabrania wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz uzyskania od Likwidatora zwolnienia z czynszu z tytułu najmu lokalu na cele prowadzenia biura Spółki powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń?
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-356/10-4/AJ
  Reasumując, w przedmiotowym stanie faktycznym, niewątpliwie zaistniała sytuacja, w której Spółka otrzymała świadczenie w postaci zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu podpisanych umów w postaci poręczenia/gwarancji ich wykonania. Wartością takiego świadczenia jest korzyść wynikająca z zaniechania pobrania wynagrodzenia za udzielone poręczenie/gwarancję. Wartość ta jednocześnie stanowić będzie dla Spółki przychód podatkowy z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jego wysokość należy określić na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy.
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-118/10/AŻ
  Czy Urząd Miasta powinien sporządzić dla osób, które otrzymały powyższe artykuły PIT-8C zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też zwolnić z opodatkowania na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-355/10-4/AM
  Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę nieodpłatnie od spółki dominującej poręczenia spłaty kredytów bankowych oraz innych zobowiązań wobec banków (gwarancje bankowe) jest uzyskaniem nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-293/10/PS
  Możliwość powstania przychodu z tytułu umowy użyczenia nieruchomości.
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/116/KDJ/10/PK-583
  Czy koszt związany z opłaceniem przez ubezpieczającą Spółkę składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności członków organów (Zarząd, Rada Nadzorcza) stanowi przychód dla osoby pełniącej funkcję członka Zarządu/Rady Nadzorczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 12 i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-733/10-7/ISN
  Czynności wykonywane na rzecz kontrahenta niemieckiego nie stanowią odpłatnego świadczenia usług.
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-733/10-5/ISN
  Czynności wykonywane na rzecz kontrahenta niemieckiego nie stanowią odpłatnego świadczenia usług.
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-261/10/AM
  Czy poręczenie spłaty kredytu bankowego udzielone Spółce przez spółkę powiązaną bez wynagrodzenia stanowi przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia dla podatnika (kredytobiorcy) w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 (sic!) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-684/10/EJ
  spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nakładach poniesionych na remont drogi powiatowej
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-660/10/LSz
  Nieodpłatne przekazanie Gminie inwestycji drogowej zapewniającej dostęp do wybudowanych przez Wnioskodawcę obiektów handlowych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie stanowi odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-595/10/BD
  Czy korzystanie przez pracownika z sali gimnastycznej, za wynajem której koszty ponosi pracodawca ze środków obrotowych, powoduje powstanie u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-199b/10/DK
  Czy powstanie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności przesyłu poprzez jej zasiedzenie (art. 3054w zw. z art. 292 k.c.), w celu wybudowania na obcym gruncie urządzeń elektroenergetycznych albo w celu zapewnienia sobie dojścia do już istniejących lub planowanych do wybudowania urządzeń, stanowi przychód Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-199c/10/DK
  Czy powstanie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności przesyłu poprzez jej ustanowienie w drodze umownej, w celu wybudowania na obcym gruncie urządzeń elektroenergetycznych albo w celu zapewnienia sobie dojścia do już istniejących lub planowanych do wybudowania urządzeń, stanowi przychód Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-199a/10/DK
  Czy powstanie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności przesyłu poprzez jej ustanowienie w drodze umownej (art. 245 k.c.), w celu wybudowania na obcym gruncie urządzeń elektroenergetycznych albo w celu zapewnienia sobie dojścia do już istniejących lub planowanych do wybudowania urządzeń, stanowi przychód Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-323/10-4/JB
  Czy po stronie Spółki - w związku z ratalną wypłatą dywidendy - powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w postaci dysponowania pieniędzmi wspólników od dnia podjęcia uchwały do dnia faktycznej ich wypłaty?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-336/10/MU
  Skutki podatkowe opłacania przez Spółkę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-397/10/ŚS
  Otrzymanie bonów przez pracowników w ramach akcji promocyjnej podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-380/10/ASz
  Czy opłacenie z budżetu gminy kosztów szkolenia radnego należy uznać za jego przychód i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-200c/10/DK
  Czy powstanie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności gruntowej w drodze umownej, w celu korzystania z cudzej nieruchomości w zakresie przedstawionym w stanie faktycznym, stanowi przychód Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-200b/10/DK
  Czy powstanie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności gruntowej poprzez zasiedzenie (art. 292 k.c.), w celu korzystania z cudzej nieruchomości w zakresie przedstawionym w stanie faktycznym, stanowi przychód Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-200a/10/DK
  Czy powstanie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności gruntowej poprzez jej ustanowienie w drodze umownej (art. 245 k.c.), w celu korzystania z cudzej nieruchomości w zakresie przedstawionym w stanie faktycznym, stanowi przychód Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-368/10/DP
  Czy w przypadku użyczenia synowi lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wykorzystywanym przez Wnioskodawcę w działalności gospodarczej, Wnioskodawca ma prawo korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej?
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-419/10-4/TW
  Czy świadczenie w postaci noclegu w mieszkaniu służbowym w ramach podróży służbowej jest przychodem pracownika na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-396/10/ŚS
  Czy pracownikom należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym do/z wyznaczonego miejsca parkowania do siedziby Spółki?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-402/10/BD
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym powstaje po stronie pracownika przychód z tytułu wykupionej polisy na czas służbowej podróży zagranicznej?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-395/10/ŚS
  Czy pracownikom należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym do/z wyznaczonego miejsca parkowania do siedziby Spółki?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-398/10-2/TW
  Czy zapłacona składka jest dla pracownika przychodem podatkowym?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-337/10/RS
  Przychody z nieodpłatnych świadczeń oraz przychody związane z podróżami menedżera.
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-354/10/KM
  Czy w przypadku użyczenia synowi lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wykorzystywanym w działalności gospodarczej Wnioskodawca ma obowiązek opodatkowania podatkiem VAT należnym tej części kosztów, które przypadają na lokal użytkowy użyczony synowi?
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-339/10/MZ
  Czy zapłata przez Spółdzielnię składek ubezpieczeniowych, dokonana w ramach zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej stanowi przychód dla osób objętych ubezpieczeniem?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-325/10/RS
  Przychody członków zarządu i rady nadzorczej w związku z umową ubezpieczenia OC.
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/128/DZI/08/PK-1286
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie w stanie określić dokładnej liczby pracowników i członków ich rodzin, którzy faktycznie korzystać będą ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz nie będzie w stanie określić dokładnej wartości nieobowiązkowych świadczeń medycznych, z których skorzystają pracownicy i/lub członkowie ich rodzin wartość finansowanych przez Wnioskodawcę świadczeń medycznych udostępnianych nieodpłatnie pracownikom i członkom ich rodzin, powinna być dodawana do wynagrodzenia pracowników i w konsekwencji, traktowana jako element podstawy do kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy? Ponadto, jeżeli w ocenie Ministra Finansów wartość przedmiotowego świadczenia powinna być doliczana do wynagrodzenia pracowników, to w jaki sposób powinna być określana wartość świadczenia uzyskanego przez danego pracownika.
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/129/DZI/08/PK-1286
  Świadczenia medyczne dla pracowników i ich członków rodzin.
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/78/KDJ/08/PK-527
  Czy wartość ryczałtowego abonamentu opłacanego przez Spółkę przypadającego na pracownika będzie stanowić dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/83/MCA/08/PK-525
  Czy wartość ryczałtowego abonamentu opłacanego przez Spółkę przypadającego na pracownika będzie stanowić dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-282/10-2/GC
  Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje powstanie przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnych świadczeń na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu otrzymującego bezpłatne poręczenie lub gwarancję, czyli Spółki? Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje, iż transakcja będzie dokonana zgodnie z zasadą tzw. ceny rynkowej wyrażonej w art.11 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-282/10-3/GC
  Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje powstanie przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnych świadczeń na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu otrzymującego bezpłatne poręczenie lub gwarancję, czyli Spółki? Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje, iż transakcja będzie dokonana zgodnie z zasadą tzw. ceny rynkowej wyrażonej w art.11 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-315/10/IB
  Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy dla członka Rady Zatrudnienia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych – Urząd Pracy czy członek Rady Zatrudnienia?Jaka powinna być forma powiadomienia członka Rady Zatrudnienia o osiągniętym przychodzie?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/77/KDJ/08/PK-528
  Czy wartość ryczałtowego abonamentu opłacanego przez Spółkę przypadającego na pracownika będzie stanowić dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/84/MCA/08/PK-526
  Czy wartość ryczałtowego abonamentu opłacanego przez Spółkę przypadającego na pracownika będzie stanowić dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-278/10-3/MC
  Czy udzielenie przez Spółkę podmiotom powiązanym z Grupy gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia rodzi dla Spółki skutki w podatku dochodowym od osób prawnych?
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-278/10-2/MC
  Czy udzielenie przez Spółkę podmiotom powiązanym z Grupy gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia rodzi dla Spółki skutki w podatku dochodowym od osób prawnych?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-360/10-2/TW
  Czy kwota opłacanych przez Wnioskodawcę składek z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie stanowiła dla osób ubezpieczonych (byłych i obecnych członków zarządu i rady nadzorczej lub prokurentów) przychód z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych tą ustawą?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-359/10-2/TW
  Czy kwota opłacanych przez Wnioskodawcę składek z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie stanowiła dla osób ubezpieczonych (byłych i obecnych członków zarządu i rady nadzorczej lub prokurentów) przychód z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych tą ustawą?
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-271/10-3/GC
  1. Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje powstanie przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnych świadczeń na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu otrzymującego bezpłatne poręczenie lub gwarancję, czyli Spółki? 2. Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje, iż transakcja będzie dokonana zgodnie z zasadą tzw. ceny rynkowej wyrażonej w art.11 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-271/10-2/GC
  1. Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje powstanie przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnych świadczeń na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu otrzymującego bezpłatne poręczenie lub gwarancję, czyli Spółki? 2. Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia spowoduje, iż transakcja będzie dokonana zgodnie z zasadą tzw. ceny rynkowej wyrażonej w art.11 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-223/10-2/GJ
  Czy nieodpłatne udostępnienie Spółce powierzchni operacyjnych wykorzystywanych wyłącznie do świadczenia na rzez T. czynności likwidacyjnych w szkodach z umów ubezpieczeń (prawidłowego wykonania zlecenia określonego odpłatna Umową), będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ( dalej: podatek CIT"), jako stanowiące przychód Spółki?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-414/10-2/PR
  opodatkowanie nieodpłatnego przyjęcia przebudowanych elementów sieci elektroenergetycznej
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-193/10-2/MS
  Czy uzyskanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia: 1) spowoduje powstanie przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnych świadczeń na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT dla podmiotu otrzymującego bezpłatne poręczenie lub gwarancję, czyli Spółki? 2) spowoduje, iż transakcja będzie dokonana zgodnie z zasadą tzw. ceny rynkowej wyrażonej w art. 11 ust 4 Ustawyo CIT w zw. Z art. 11 ust 1 Ustawy o CIT?
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-275/10/AK
  Nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowej, w tej części, w której sieć ta zlokalizowana jest na terenie własnym Spółki, oraz na działce, której jest współwłaścicielem (w części przypadającej na jej udział), spełnia przesłanki wynikające z art. 7 ust. 2 ustawy, a zatem jako przekazanie na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu.
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-188/10/PST
  Czy nieodpłatne udzielenie poręczenia przez wspólnika spółki kapitałowej na rzecz tej spółki stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-132/10/MT
  Uzyskanie przez Spółkę nieodpłatnych poręczeń lub innych podobnych zabezpieczeń zobowiązań dotyczących kredytów bankowych będzie dla niej skutkować powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-137/10/MT
  Uzyskanie przez Spółkę nieodpłatnych poręczeń lub innych podobnych zabezpieczeń zobowiązań będzie dla niej skutkować powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-270/10-2/HW
  1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym nieodpłatne świadczenie usług na rzecz organizacji pożytku publicznego będzie stanowić czynność opodatkowaną, w rozumieniu art. 8 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)? 2) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt 1 – Jak należy obliczyć podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 29 ust. 12 cyt. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-239/10-2/MM
  Czy udzielenie przez Spółkę podmiotom powiązanym z Grupy gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia rodzi dla Spółki skutki w podatku dochodowym od osób prawnych?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-239/10-3/MM
  Czy udzielenie przez Spółkę podmiotom powiązanym z Grupy gwarancji i poręczeń bez wynagrodzenia rodzi dla Spółki skutki w podatku dochodowym od osób prawnych?
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-267/10/MZ
  Czy opłacenie przez Spółkę składek ubezpieczeniowych, dokonane w ramach zawartej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób pełniących w Spółce funkcje prezesa zarządu, prokurenta oraz wspólnika stanowi przychód dla osób objętych ubezpieczeniem?
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-184/10-2/EŻ
  W przedmiotowym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, niewątpliwie zaistniała sytuacja, w której Spółka otrzymała świadczenie w postaci zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w postaci poręczenia ich wykonania. Wartością takiego świadczenia jest korzyść wynikająca z zaniechania pobrania wynagrodzenia za udzielone poręczenie. Wartość ta jednocześnie stanowić będzie dla Spółki przychód podatkowy z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jego wysokość należy określić na podstawie art.12 ust.6 pkt 4 ustawy. Ponadto należy mieć na uwadze, zapisy art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż poręczenie jest udzielane pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-241/10-2/EŻ
  przychód uzyskany z tytułu nieodpłatnego przekazania wiaty śmietnikowej zlokalizowanej na terenie nieruchomości dla potrzeb tej nieruchomości jako miejsce składowania nieczystości, stanowi przychód z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który jednocześnie może zostać zaliczony do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-179g/10/DK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń z tego tytułu, że w relacjach z Bankiem związanych z systemem cash poolingu, Pool Leader reprezentuje Grupę, w tym również Spółkę, oraz wykonuje szereg działań bez pobierania za te czynności dodatkowego wynagrodzenia?
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-179f/10/DK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli wynagrodzenie (prowizja) z tytułu świadczenia przez Bank w części przypadającej na Spółkę, usług zarządzania wspólną płynnością finansową powiązanych podmiotów, zostanie zapłacone przez Pool Leadera, to Spółka uzyska z tego tytułu przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-163/10-4/JK
  opodatkowanie świadczeń na rzecz członków zarządu w postaci sfinansowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/033/141/KWW/09/PK-1273
  1. Czy aby spełnić warunek zwolnienia wykazanych dochodów w kwocie 115.312,63 zł z podatku od osób prawnych Spółka zakupione środki do produkcji powinna sfinansować z zysku czy ze środków obrotowych grupy? 2. Czy zakupione środki do produkcji grupa powinna przekazać nieodpłatnie członkom w ramach wykonania uchwały podziału zysku czy powinna je odsprzedać członkom grupy?
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-168/10-2/AS
  Reasumując należy stwierdzić, iż przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania, a miejscem, w którym znajduje się siedziba Spółki – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy.
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-131/10-4/JK
  Należy stwierdzić, iż koszt opłacenia przez Spółkę składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu stanowić będzie dla członków zarządu przychód podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca natomiast jako płatnik zobowiązany jest do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego.
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-125/10/MM
  Czy obniżka czynszu stanowi dla najemcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy w ziwązku z powyższym Urząd Miasta ma obowiązek do wystawienia informacji PIT-8C?
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/77/BRT/10/PK-350
  Czy w związku z faktem, że połowa nieruchomości należy do Wnioskodawcy siostry, w zeznaniach podatkowych za lata 2003-2006 Wnioskodawca powinien wykazać oprócz przychodów z najmu również przychód z nieodpłatnego świadczenia - użyczenia połowy nieruchomości przez siostrę i w jakiej wysokości?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-92/10-5/MR
  opodatkowanie świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-174b/10/PSZ
  Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 5/6 części są inne osoby, Wnioskodawca uzyskuje nieodpłatny przychód w tej działalności?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-146b/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacja majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku ustalonej jako wartość rynkowa na dzień objęcia spadku w części 1/6 własności? 2. Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 5/6 części są inne osoby uzyskuje Pan nieodpłatny przychód w tej działalności? 3. Czy prawidłowo nie dokonuje Pan amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 4. Czy prawidłowo ustalono stawki amortyzacji obiektów zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wprowadzenia majątku ewidencji dotyczącej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-200/10-4/MP
  Zawarcie przez Powiat umowy użyczenia, zgodnie którą, Powiat użycza i daje osobie trzeciej w bezpłatne używanie nieruchomość zabudowaną wraz z infrastrukturą techniczną oraz przedmiotami ruchomymi znajdującymi się na tej nieruchomości, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-97b/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacja majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku w części 4/6 własności? 2. Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 2/6 części są inne osoby uzyskuje Pan nieodpłatny przychód w tej działalności? 3. Czy prawidłowo nie dokonuje Pan amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 4. Czy prawidłowo stosuje Pan takie same stawki amortyzacji jakie były zastosowane przy przyjęciu środków trwałych po raz pierwszy do użytkowania?
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-96/10/ASz
  Czy w świetle art. 13 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać koszt szkolenia radnego, który zostanie poniesiony przez urząd za przychód radnego z tytułu działalności wykonywanej osobiście i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-137/10-4/DS
  Czy uzyskanie poręczenia kredytu przez Spółkę, opisanego w stanie faktycznym niniejszego wniosku, bez wynagrodzenia rodzi skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla Spółki, jako podmiotu otrzymującego poręczenia?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-34/10/MK
  Czy zaprzestanie pobierania wynagrodzenia z tytułu udzielonych gwarancji (poręczeń) spółkom z grupy kapitałowej nie spowoduje powstania przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnych świadczeń na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu udzielającego bezpłatnego poręczenia (gwarancji), czyli dla Spółki?
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-70/10/ASz
  Jakie skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje zawarcie bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek i innych osób objętych ubezpieczeniem?
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-81/10-2/AP
  W zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania uprawnień ulgowych świadczeń przejazdowych oraz ustalenia podstawy opodatkowania.
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/10-2/MC
  Czy udzielone nieodpłatnie poręczenia / zabezpieczenia kredytów przez głównego akcjonariusza Spółki oraz przez spółki zależne stanowią przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-992/09-2/JG
  Czy uzyskanie poręczenia pożyczki od podmiotu trzeciego bez jakiejkolwiek odpłatności na rzecz tego ostatniego, jest dla wnioskodawcy przychodem do opodatkowania jako nieodpłatnie otrzymane świadczenie?
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-1/10-4/AM
  Współpraca Spółki ze Stowarzyszeniem jest dla Spółki neutralna podatkowo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tzn. nie rodzi obowiązku rozpoznania przychodu należnego
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-150/10-2/AD
  Nieodpłatne użyczenie powierzchni wystawienniczej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1586/09/PC
  Czy zrezygnowanie przez Bank z pobrania części odsetek pod warunkiem wywiązania się Spółdzielni Mieszkaniowej z terminów i wysokości spłaty zobowiązania spowoduje, że kwota umorzonych odsetek będzie przychodem podatkowym w rozumieniu ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-960/09/BJ
  Czy wykonywanie czynności wymagających wiedzy prawniczej bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie umowy zlecenia bez wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-833/09-4/AM
  Czy ustanowienie na rzecz Wnioskodawcy nieodpłatnej służebności przesyłu w celu wybudowania na nieruchomości urządzeń niezbędnych do zapewnienia świadczenia usług dla mieszkańców oraz prawa wstępu dla umożliwienia ich prawidłowej eksploatacji, remontów itp., stanowi dla Wnioskodawcy nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1563/09-5/AI
  Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z przebudowa skrzyżowania i instalacja sygnalizacji świetlnej?
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-999/09/PS
  1. Czy koszt związany z wykupieniem polisy OC dla członków organów Spółki (Spółki zależnej) oraz jej pracowników (pracowników Spółki zależnej) będzie stanowił dla wskazanych osób dodatkowy przychód ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy składka na ubezpieczenie OC stanowi koszt uzyskania przychodu, jeżeli ubezpieczeni wykonują powierzone im obowiązki na postawie umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych?
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-949/09-2/AM
  Przekazane na rzecz spółki osobowej prawa handlowego nieodpłatne świadczenie w postaci darowizny będzie stanowiło przychód tej spółki zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opisanej sytuacji to spółka osobowa handlowa nabędzie do swojego majątku nieodpłatne świadczenie w postaci darowizny a nie Wnioskodawca. Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 125 ww. ustawy odnosi się do wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych otrzymany od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn i nie będzie miało zastosowania w rozpatrywanej spawie ponieważ podmiotem, który otrzyma nieodpłatne świadczenie w postaci darowizny będzie spółka a nie jej wspólnicy.
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-935/09-7/KS
  uznanie wydatków ponoszonych przez Spółkę na nabycie napojów, posiłków lub drobnego poczęstunku w celu organizacji spotkań z kontrahentami za przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1515/09/CzP
  "Czy fakt realizacji inwestycji na podstawie projektu budowlanego sfinansowanego przez Gminę powoduje konieczność ustalenia przez Spółkę przychodu z tytułu otrzymania niedopłatnego świadczenia?"
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-851/09-2/JK
  skutki podatkowe opłacenia przez Spółkę składek na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków organów statutowych, pracowników pełniących funkcje kierownicze oraz pracowników współpozwanych
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1181/09-2/AO
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, udzielone przez Spółkę poręczenie bez wynagrodzenia wiąże się z koniecznością stosowania przepisów dotyczących cen transferowych i rozpoznania po stronie Spółki przychodu?
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-956/09/BJ
  Czy wydatki dotyczące szkoleń dla członków rady nadzorczej płatne przez bank będą stanowiły przychód u członków organu statutowego w świetle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-305/10/PC
  Czy udzielone poręczenia są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-306/10/PC
  Czy udzielone poręczenia są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-307/10/PC
  Czy udzielone poręczenie oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1489/09/PC
  Czy udzielone poręczenie lub gwarancja są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1143/09-4/AO
  Czy uzyskanie poręczenia bez wynagrodzenia rodzi skutki w podatku dochodowym od osób prawnych, wynikających z brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 2 dla Spółki, jako podmiotu otrzymującego poręczenie?
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1331/09-2/TW
  Czy udzielane pracownikom nieoprocentowanych bądź niskoprocentowych pożyczek (przykładowo na poziomie 1% rocznie) ze środków obrotowych wiąże się z powstaniem po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-257/10/AZ
  możliwość odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego z faktur, które dotyczyć będą kosztów realizowanego projektu "Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez budowę sieci ciepłowniczych – etap I"
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-739/09/MK
  Czy udzielone poręczenia i gwarancje oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.)?
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-739a/09/MK
  Czy udzielone poręczenia i gwarancje oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.)?
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-739c/09/MK
  Czy udzielone poręczenia i gwarancje oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.)?
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-739b/09/MK
  Czy udzielone poręczenia i gwarancje oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.)?
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1415/09/PC
  Czy udzielone poręczenia i gwarancje są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-244/10/PC
  Czy udzielone poręczenia są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-243/10/PC
  Czy udzielone poręczenia są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-245/10/PC
  Czy udzielone poręczenia oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-746/09-2/MK1
  skutki podatkowe porad prawnych świadczonych przez adwokata nieodpłatnie na rzecz osób niezamożnych
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-131/10-2/IGo
  W sytuacji opisanej we wniosku ma miejsce nieodpłatne świadczenie usług, polegające na przekazaniu kontrahentom praw do uczestnictwa w wycieczkach, a nie jak zakwalifikował to Wnioskodawca – nieodpłatna dostawa towarów. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przekazanie w formie nagrody wycieczki zagranicznej nie stanowi dostawy towarów, gdyż wycieczki zagranicznej nie można uznać za towar w rozumieniu zapisu art. 2 ust. 6 ustawy o VAT.
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-901/09/AŻ
  Czy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia próśb organ będzie zobowiązany wystawić stronie, której umorzy ww. zaległości, informację o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1059/09-4/KG
  W przypadku częściowej odpłatności za usługę – z którą mamy do czynienia w przedmiotowej sytuacji - do podstawy opodatkowania nie włącza się kwoty dofinansowania ze środków obrotowych firmy, lecz tylko kwotę faktycznie otrzymaną od pracownika (odbiorcy towaru czy też usługi). Zatem przedmiotowa czynność podlega opodatkowaniu do wysokości świadczenia wnoszonego przez pracownika, według stawek obowiązujących dla danego świadczenia. Przedmiotowy wniosek dotyczy świadczenia częściowo odpłatnej usługi na rzecz pracowników, zatem Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w części w jakiej świadczenie to ma charakter odpłatny, tj. w wysokości wniesionej przez pracownika. Natomiast w odniesieniu do części finansowanej ze środków obrotowych firmy, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku, gdyż nabycie to nie pozostawało w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-902/09-2/ES
  przychody menedżera w związku z odbywaniem podróży służbowych
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1124/09/DM
  Opodatkowanie czynności w zakresie udostępniania samochodu służbowego dla celów prywatnych pracownika.
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-871/09-4/AG
  Czy udzielone poręczenia i gwarancje oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-788/09-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz osób uprawnionych
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-796/09-2/JS
  Czy koszt związany z wykupieniem polisy OC przez Spółkę stanowi dla Ubezpieczonych będących osobami fizycznych objętych ubezpieczeniem w zakresie A dodatkowy przychód określony na podstawie art. 12 ust. 1 bądź art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1041/09-4/DS
  Czy udzielone poręczenia i gwarancje oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodem od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1041/09-5/DS
  Czy udzielone poręczenia i gwarancje oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodem od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1041/09-6/DS
  Czy udzielone poręczenia i gwarancje oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodem od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1041/08-7/DS
  Czy udzielone poręczenia i gwarancje oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodem od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-701/09-4/JC
  Czy będzie podlegało zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych przekazanie do nieodpłatnego używania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych?
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-761/09-2/JK2
  Czy fakt udostępnienia pracownikom możliwości skorzystania z nieodpłatnego przejazdu do miejsca pracy, powoduje powstanie po stronie tych pracowników przychodu do opodatkowania, w sytuacji, kiedy nie można ustalić, którzy pracownicy korzystają z tych usług i w jakim zakresie?
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-761/09-3/JK2
  Czy wartość pakietu medycznego oferowanego pracownikom, wykraczającego poza zakres obowiązkowych świadczeń zdrowotnych wynikających z kodeksu pracy, opłacanego ryczałtowo w sposób uniemożliwiający identyfikację ceny konkretnej usługi ponoszonej na rzecz konkretnego pracownika stanowi jego przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-761/09-2/JK2
  Czy fakt udostępnienia pracownikom możliwości skorzystania z nieodpłatnego przejazdu do miejsca pracy, powoduje powstanie po stronie tych pracowników przychodu do opodatkowania, w sytuacji, kiedy nie można ustalić, którzy pracownicy korzystają z tych usług i w jakim zakresie?
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-761/09-3/JK2
  Czy wartość pakietu medycznego oferowanego pracownikom, wykraczającego poza zakres obowiązkowych świadczeń zdrowotnych wynikających z kodeksu pracy, opłacanego ryczałtowo w sposób uniemożliwiający identyfikację ceny konkretnej usługi ponoszonej na rzecz konkretnego pracownika stanowi jego przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-742/09-4/SP
  Opodatkowanie przychodu pracownika z tytułu korzystania na preferencyjnych warunkach z usług świadczonych przez pracodawcę w ramach działalności gospodarczej.
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-682a/09/DK
  1. Czy zgodnie z obowiązującymi, od dnia 1 stycznia 2009 roku, zmianami w podatku od osób prawnych (wykreślenie art. 13 wspomnianej ustawy) w Nadleśnictwie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego (bezpłatnego) udostępnienia przez trzy miesiące mieszkania? Jeżeli tak to na jakiej podstawie?
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1047a/09/MN
  Usługę nieodpłatnego udostępniania mieszkania byłemu pracownikowi, któremu przysługiwało prawo do bezpłatnego mieszkania, przez okres trzech miesięcy od dnia ustania zatrudnienia należy uznać za czynność związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa, bowiem jak wskazał Wnioskodawca, ciążył na nim obowiązek nieodpłatnego udostępniania lokalu przez określony czas. Zatem czynność ta nie jest świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-735/09-2/JK
  opodatkowanie przychodów z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-864/09/MM
  Czy wartość zapconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-859/09/AD
  Czy z tytułu użyczenia lokalu przez ojca na rzecz syna powstanie dla syna przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-653/09-2/AS
  Środki pieniężne otrzymane przez pracownika nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile ze sporządzonej umowy wynika, że środki te zostały przekazane w formie darowizny i podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-639/09-2/MK
  wykupienie przez Wnioskodawcę polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla członków organów statutowych pełniących swe funkcje oraz, grupy pracowników wykonujących funkcje kierownicze i nadzorcze oraz zapłata przez Wnioskodawcę składek ubezpieczeniowych jest dla tych osób przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-780/09/BD
  Czy koszt uczestnictwa w wycieczce w kwocie 23,00 zł stanowił będzie przychód dla uczestnika wycieczki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy będzie on podlega zwolnieniu przedmiotowemu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy? Na jakim druku wykazać ewentualny przychód, czy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1217/09/AM
  Czy redukcja odsetek do niższego poziomu wiąże się z powstaniem po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-692/09-2/JG
  Czy w przypadku nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu Wnioskodawca obowiązany jest rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia?
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1089/09-2/AK
  Nieodpłatne nabycie przez pracowników akcji spółki zagranicznej. Pracodawca nie ponosi kosztów związanych z nabyciem przedmiotowych akcji.Czy przysporzenie majątkowe uzyskiwane w związku z otrzymaniem akcji z ograniczonym prawem do dysponowania nimi, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i czy w związku z tym pracownicy uzyskują dochód do opodatkowania nie w momencie otrzymania akcji, lecz dopiero w momencie zbycia tych akcji, a Spółka jako płatnik podatku nie ma obowiązków, o których mowa w art. 31 ww. ustawy?
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1272/09/NG
  Czy kwoty umorzenia lub odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń z pomocy społecznej, stanowią przychód z innych źródeł w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym skutkują obowiązkiem wystawienia informacji PIT 8C?
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-752/09/HK
  Czy koszt związany z wykupem polisy OC dla członków zarządu będących pracownikami Spółki stanowi dla wskazanych osób dodatkowego przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-969/09/NG
  Czy kwoty umorzenia lub odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń z pomocy społecznej, stanowią przychód z innych źródeł w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym skutkują obowiązkiem wystawienia informacji PIT 8C?
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-968/09/NG
  Czy kwoty umorzenia lub odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń z pomocy społecznej, stanowią przychód z innych źródeł w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym skutkują obowiązkiem wystawienia informacji PIT 8C?
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1102/09-2/AA
  Czy w opisanej sytuacji prawidłowe jest ujmowanie prowizji będącej równowartością nieodpłatnych świadczeń na rzecz działalności handlowej jako przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach działalności handlowej?
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1446/09-2/BA
  Czy nieodpłatne wydanie towarów (karnetów uprawniających do bezpłatnego korzystania z pływalni) na cele związane z prowadzoną działalnością, których celem jest jednocześnie promocja i reklama pływalni, są zwolnione z opodatkowania VAT?
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1064/09-4/TW
  Czy poniesiony za pracownika koszt udziału w imprezie integracyjnej będzie jego przychodem ze stosunku pracy zgodnie z ogólną regułą wynikającą z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1067/09-2/TW
  Czy wartość opłacanego przez Spółkę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków jej zarządu, a także zarządów spółek, których jest jedynym bądź większościowym udziałowcem – wykupionego jako ubezpieczenie członków tego organu, ale bez przypisania ubezpieczenia konkretnym osobom – powoduje powstanie dla tych osób przychodu do opodatkowania, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1265/09-4/AI
  Czy w związku z wyżej wspomnianą transakcją po stronie Parafii powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-769/09/AŻ
  Czy nieodpłatne świadczenie otrzymane przez zatrudnionego pracownika w postaci zapewnienia dowozu do pracy i z powrotem do miejsca zamieszkania stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy?
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-773/09/BJ
  Czy umorzona pożyczka mieszkaniowa z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych byłemu pracownikowi jednostki budżetowej stanowi przychód ze stosunku pracy?
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-977/09/LSz
  Planowane przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie są spełnione warunki, aby uznać planowaną czynność za odpłatne świadczenie w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-622/09-3/SP
  Opodatkowanie dodatkowych świadczeń dokonywanych przez Spółkę na rzecz prokurenta będącego rezydentem podatkowym Szwajcarii.
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1031/09/MS
  Czy niewypłacona dywidenda staje się nieodpłatnym świadczeniem jeżeli tak, to w którym momencie? Kiedy świadczenie stanowi przychód i jest opodatkowane? Jaka wartość od niewypłaconej dywidendy stanowi przychód? Jak rozumieć pojęcie niewypłaconej dywidendy?
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/423-1094/09/MS
  Czy nieodpłatne użyczenie gruntów, budynków, budowli i innych środków trwałych dla Spółki przez Starostwo Powiatowe jest wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-784/09/AW
  Zwolnienie od podatku czynności dokonywanych na rzecz członków stowarzyszenia oraz podniotów niebędących członkami.
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-794/09/IB
  Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydawanie nagród, gadżetów i innych świadczeń przewyższających jednorazowo kwotę 100 zł każdorazowo będzie rodziło obowiązek wystawienia PIT-8C i tym samym wskazując podatnika otrzymującego nagrodę do wykazania jej wartości w ww. formularzu?
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-836/09-2/AO
  Czy nieodpłatne pełnienie funkcji członków zarządu Spółki przez jedynych wspólników tej Spółki, przy braku jakichkolwiek innych stosunków prawnych (umów cywilnoprawnych, umów o pracę itp.) wiążących ich ze Spółką, będzie stanowić dla Spółki przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/126/CRS/08/1103
  Czy finansowane przez pracodawcę (Spółkę) usługi medyczne na rzecz pracowników w formie ryczałtu powodują powstanie przychodów ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/127/CRS/08/1104
  Świadczenia medyczne dla pracowników i członków ich rodzin
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/125/CRS/08/PK-1286
  Opodatkowanie świadczeń uzyskiwanych przez pracowników oraz członków rodzin z tytułu nieobowiązkowych świadczeń medycznych opłacanych w formie ryczałtowej.
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/186/JQP/KWW/08/PK-494
  Czy uzyskany dochód Spółdzielni w postaci nieodpłatnego nabycia prawa własności gruntu, przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi korzystającym ze zwolnienia przedmiotowego – art. 17 ust. 1 pkt 44?
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-720/09/PSZ
  Jaka będzie kwota przychodu zawodnika w podatku dochodowym, czy będzie to wartość brutto najmu (z podatkiem VAT), netto (bez podatku VAT), czy też wartość netto powiększona o nieodliczoną część podatku VAT (40% VAT), w sytuacji, gdy klub ma prawo odliczyć VAT naliczony w fakturze dokumentującej czynsz najmu samochodu użytkowanego przez zawodnika w wysokości 60% VAT naliczonego, nie więcej niż 6 tysięcy w całym okresie użytkowania samochodu?
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-661/09-3/GJ
  Czy przedstawiony w stanie faktycznym model umowy ubezpieczenia będzie skutkował po stronie Finansującego powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług? Czy umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy ubezpieczycielem a Korzystającym, w wyniku której ubezpieczonym jest Finansujący, rodzi skutki prawne w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń? Czy sytuacja, w której Korzystający wyraża zgodę na zapłatę składki ubezpieczeniowej przez Finansującego w celu wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela, a następnie Finansujący płaci składkę ubezpieczeniową ubezpieczycielowi i wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela na zasadach określonych w art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, rodzi obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywiInoprawnych? Czy konstrukcja, w której Finansujący - jako poręczyciel - jest zobowiązany pokryć koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu, a następnie wchodzi w prawa zaspokojonego wierzyciela na zasadach określonych w art. 518 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego, rodzi obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/106/KDJ/08/PK-1048
  Opodatkownie przychodów pracowników z tytułu udziału w imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawcę.
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-641/09-5/AG
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż przeprowadzenie Restrukturyzacji Zobowiązań w oparciu o przedstawione powyżej główne założenia Układu, w ramach prowadzonego Postępowania Naprawczego, nie powoduje powstania, po stronie Spółki przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności, czy prawidłowe jest stanowisko, że: 3) dokonane w ramach Układu - obniżenie odsetek karnych do wysokości odsetek umownych nie powoduje powstania po stronie Spółki przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem (i) art. 12 ust. 4 pkt 2 tej ustawy wyłącza stosowanie art. 12 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy w stosunku do odsetek niezapłaconych, oraz (ii) warunkiem koniecznym uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód jest jego otrzymanie, a w przypadku obniżenia wysokości odsetek nie jest w ogóle do spełnienia świadczenia ? 4) dokonane w ramach Układu - umorzenie odsetek nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy albowiem (i) art. 12 ust 4 pkt 2 ustawy wyłącza stosowanie art. 12 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, (ii) w stosunku do odsetek niezapłaconych warunkiem koniecznym uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód jest jego otrzymanie, natomiast w przypadku umorzenia odsetek nie dojdzie w ogóle do spełnienia świadczenia?
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-760/09/BJ
  1. Czy koszt szkolenia radnego Rady Miasta z racji pełnienia obowiązków społecznych wraz z kosztami dojazdu i ewentualnej diety jest zwolniony z opodatkowania? 2. Na jakiej deklaracji PIT należy ująć wartość szkolenia oraz zwrot kosztów przejazdu oraz dietę z tytułu podróży służbowej?
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1077/09-5/AG
  Czy pracownicy zatrudnieni przez Wnioskodawcę kierujący pojazdami służbowymi, powinni mieć szkolenie doliczone do przychodu, czy można uznać, że szkolenie związane jest z podniesieniem kwalifikacji pracowników Wnioskodawcy?
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1077/09-4/AG
  W związku ze zleceniem przeprowadzenia ww. szkoleń zewnętrznej firmie, możliwe jest wystawienie deklaracji PIT przez wykonawcę (z numerem NIP zewnętrznej firmie realizującej szkolenie na zlecenie Wnioskodawcy), czy deklaracje muszą zawierać NIP organizatora i płatnika szkoleń, czyli Wnioskodawcy?
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-968/09-5/TW
  1. Czy przychodem po stronie osoby korzystającej z abonamentów medycznych jest jedynie wartość rzeczywiście otrzymanej pomocy medycznej, a nie koszt samego abonamentu? 2. Czy świadczenia medyczne wynikające z abonamentów stanowią przychód po stronie członkarodziny pracownika czy samego pracownika? 3. Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawiać PIT – 8C dla członków rodziny pracownika z tytułu przychodów o których mowa w pyt. 3?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-777/09-3/JG
  Czy nieodpłatne otrzymanie próbek towarów, katalogów reklamowych oraz gadżetów reklamowych przez Spółkę, które następnie są wydawane nieodpłatnie klientom i potencjalnym klientom Spółki, powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-777/09-2/JG
  Czy nieodpłatne otrzymanie próbek towarów, katalogów reklamowych oraz gadżetów reklamowych przez Spółkę, które następnie są wydawane nieodpłatnie klientom i potencjalnym klientom Spółki, powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-967/09-2/TW
  Czy wysokość składki opłacanej przez Spółkę za wyżej wymienionych: - stanowi przychód ze stosunku pracy?, - stanowi nieodpłatne świadczenie? Czy też dla celów podatkowych za podstawę opodatkowania uznaje się wartość polisy? W jakim stopniu należy kwoty te przypisać konkretnym osobom? Jak potraktować te wartości w przypadku zmiany składu osobowego w trakcie trwania polisy na wymienionych stanowiskach?
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-612/09-2/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych z zakresu medycyny pracy opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-612/09-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz członków rodziny i partnerów życiowych pracowników
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-612/09-3/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/09-2/KG
  1. Czy w przedstawionej sytuacji, nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w przypadku nieodpłatnego ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości, która to czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, Gmina obciążając użytkownika nieruchomości kosztami wyceny, jest zobowiązana ww. czynność udokumentować fakturą VAT?
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1142/09/AZ
  Opodatkowanie czynności udostępniania pomieszczeń.
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-682/09-2/ES
  Czy w spółce lub u pozostałych dwóch wspólników powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z udostępnieniem przez jednego ze wspólników części swojego lokalu na potrzeby działalności gospodarczej spółki cywilnej?
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1022/09/AP
  Czy bezpłatne przekazanie autobusów przez Zamawiającego - Gminę Zarząd Transportu Miejskiego (na rzecz którego będą świadczone usługi) dla Wykonawcy (Spółki) będzie przychodem z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-553/09-3/MS
  opodatkowania zwrotu kwoty odpowiadającej dziesięciokrotności różnicy w cenie towaru stwierdzić należy, że jeżeli jednorazowa wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od Wnioskodawcy w związku z jego promocją nie przekracza kwoty 100 zł, wówczas korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy. Natomiast w sytuacji jeśli przekracza kwotę 100 zł stanowi u osoby fizycznej przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-883/09-6/AW
  opodatkowanie świadczenia finansowanego w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-632/09-2/PD
  1. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód powstaje w momencie upływu dziesięcioletniego okresu przedawnienia czy dopiero w momencie podniesienia przez Spółkę zarzutu przedawnienia w stosunku do uprawnionego (tutaj: akcjonariusza uprawnionego do dywidendy)? 2. Czy w związku z niewypłaceniem przez Spółkę w niniejszym stanie faktycznym dywidendy powstanie po stronie Spółki przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia na rzecz Spółki?
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-571/09-4/JK
  Czy świadczenia medyczne na rzecz pracowników opłacane w formie miesięcznych ryczałtów, bez względu na to, czy osoby uprawnione skorzystają z tych usług, czy też z tych usług nie skorzystają, jest przychodem tych osób podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-567/09-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-740/09-3/DS
  Czy udzielone przez udziałowca lub inne osoby trzecie zabezpieczenia kredytów udzielonych Spółce, stanowią dla Niej przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy osoby te nie otrzymają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia?
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-549/09-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-559/09-4/JK
  Czy wartość pakietu medycznego dla pracownika oraz członków rodziny pracownika finansowana przez Spółkę jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, od którego Spółka jest zobowiązana, jako płatnik pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-560/09-4/JK
  Czy wartość pakietu medycznego dla pracownika oraz członków rodziny pracownika finansowana przez Spółkę jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, od którego Spółka jest zobowiązana, jako płatnik pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-561/09-4/JK
  Czy wartość pakietu medycznego dla pracownika oraz członków rodziny pracownika finansowana przez Spółkę jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, od którego Spółka jest zobowiązana, jako płatnik pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-520/09-4/LK
  1)Czy zgodnie z przedstawionym powyżej stanem faktycznym koszt związany z wykupieniem polisy OC dla Członków Organów Spółki stanowi dla wskazanych osób przychód ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2)Jeżeli Minister Finansów działający poprzez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie uzna, że po stronie Członków Organów Spółki powstaje przychód to, w jaki sposób ustalić wysokość przychodu przypadającego na poszczególnych Członków Organów Spółki w sytuacji, gdy umowa (polisa) będzie obowiązywała od momentu powstania Spółki do chwili, w której upłynie okres 36 miesięcy po jej wygaśnięciu, przy jednoczesnym założeniu, że Ubezpieczonymi będą również członkowie rodzin Członków Organu Spółki oraz ich ewentualni spadkobiercy (aktualnie nieznani), jak również mając na uwadze fakt nieprzewidywalności okresu sprawowania funkcji Członka Organu Spółki?
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-871/09/HS
  Umorzenie nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-647/09-2/JB
  Czy wspólnik (wspólnicy) pozostający w spółce jawnej uzyskają przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu wystąpienia innego wspólnika (wspólników) bez zwrotu wkładu i przypadającej na niego równowartości części majątku wspólnego pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, a jeśli tak, to w jakim momencie?
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-654/09-2/JB
  Czy wspólnik (wspólnicy) pozostający w spółce jawnej uzyskają przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu wystąpienia innego wspólnika (wspólników) bez zwrotu wkładu i przypadającej na niego równowartości części majątku wspólnego pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, a jeśli tak, to w jakim momencie?
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-868/09/JG
  Czy składki opłacone ryczałtowo przez Spółkę stanowią dla osób objętych ubezpieczeniem przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-653/09-2/JB
  Czy wspólnik (wspólnicy) pozostający w spółce jawnej uzyskają przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu wystąpienia innego wspólnika (wspólników) bez zwrotu wkładu i przypadającej na niego równowartości części majątku wspólnego pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, a jeśli tak, to w jakim momencie?
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-648/09-2/JB
  Czy wspólnik (wspólnicy) pozostający w spółce jawnej uzyskają przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu wystąpienia innego wspólnika (wspólników) bez zwrotu wkładu i przypadającej na niego równowartości części majątku wspólnego pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, a jeśli tak, to w jakim momencie?
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-911/09-2/TW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym zakup przez Wnioskodawcę dodatkowego pakietu usług medycznych na rzecz zatrudnianych u Wnioskodawcy pracowników skutkować będzie powstaniem u nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany byłby pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-727/09-4/JF
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem i mediami na rzecz związków zawodowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-830/09/LSz
  W odniesieniu do nieodpłatnego świadczenia usług medycznych, przesłanką pozwalającą uznać usługi medyczne wykonywane w ramach abonamentu medycznego za niepodlegające opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy jest fakt, iż nie występuje prawo podatnika do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-624/09-2/JB
  Czy otrzymane towary i materiały reklamowe stanowią przychód należny firmy w rozumieniu art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-722/09/PS
  Czy dla osób zatrudnionych na postawie kontraktu menedżerskiego wypłacone należności z tytułu podróży służbowych są przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym oraz czy podlegają opodatkowaniu?
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1122/09/MS
  Czy nieodpłatne przekazanie na rzecz Gmin i Powiatu nakładów na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej niezbędnej do realizacji inwestycji w zakresie Farmy Wiatrowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-502/09-5/LK
  Zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym koszt związany z zawarciem polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla przyszłych, byłych i obecnych członków zarządu, członków rady nadzorczej i pracowników pełniących określone funkcje kierownicze i nadzorcze, stanowi dla wskazanych osób dodatkowy przychód ze stosunku pracy lub przychód z działalności wykonywanej osobiście, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 12 i art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jest zobowiązana do naliczenia i pobrania należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Świadczenia te należy wycenić zgodnie z art. 11 ust. 2a ww. ustawy według cen zakupu, usługi ubezpieczeniowej, opłaconej przez Wnioskodawcę.
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-945/09/BG
  Czy nieodpłatne przekazanie na mocy protokołu określonego art. 32 ust. 5 ustawy o drogach publicznych przez Urząd Miasta, na rzecz Spółki, środków trwałych powstałych przy budowie trasy drogowej stanowi wystarczającą podstawę do powstania przychodu w podatku dochodowym ?(pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1)
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1346/09/BG
  Czy nieodpłatne przekazanie urządzeń liniowych, może zostać uznane za otrzymanie środków w nieodpłatny zarząd lub używanie i tym samym na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostać wyłączone z przychodu ?(pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-849/09/HS
  Czy wartość pozaobowiązkowych świadczeń medycznych stawianych do dyspozycji pracowników stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-681/09/PS
  1. Czy koszt szkolenia, w którym uczestniczył radny, oraz wartość przyznanego mu limitu na korzystanie z telefonu komórkowego, stanowią dla niego nieodpłatne świadczenie? 2. Czy Urząd Gminy powinien potrącić zaliczkę na podatek dochodowy, sporządzić i przekazać informację PIT-11?
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-673/09/IB
  Czy składki zapłacone przez Spółkę na poczet ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej należy kwalifikować jako nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-670/09/TJ
  Opodatkowanie przychodów z tytułu nieodpłatnego udostępnienia mieszkania pracownikowi przez pracodawcę.
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-495/09-4/AS
  Czy od wartości pakietu opieki medycznej sfinansowanej pracownikom oraz emerytom Wnioskodawca, jako płatnik ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-656/09/MCZ
  Czy wartość obowiązkowych i dodatkowych świadczeń medycznych, otrzymywanych przez pracowników oraz członków ich rodzin oraz osoby związane ze Spółką umową cywilnoprawną. stanowi dla tych osób przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-542/09-4/MP
  Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, koszt związany z wykupieniem polisy OC przez Wnioskodawcę stanowi dla osób fizycznych objętych ubezpieczeniem przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-515/09-4/PJ
  Czy poręczenie udzielone Wnioskodawcy przez jej wspólnika jest nieodpłatnym świadczeniem o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-521/09-2/MP
  W przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na okoliczność, iż udostępnione przez konkubenta mieszkanie i należące do niego sprzęty oraz przedmioty gospodarstwa domowego, z których Wnioskodawca będzie korzystał, nie jest nieodpłatnym świadczeniem Wnioskodawcy w rozumieniu ww. przepisu. Jak bowiem wykazano wyżej, z nieodpłatnym świadczeniem mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy po stronie Wnioskodawcy powstałoby przysporzenie, mające konkretny wymiar finansowy. W rezultacie zdarzenie to nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania.
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1086/09-2/EWW
  Świadczenie usług polegających na udostępnieniu pracownikom samochodu służbowego do celów prywatnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-449/09-4/AS
  Czy wynagrodzenie dotyczące świadczeń nieobjętych zakresem Umów zawieranych z Oddziałami NFZ (ponad limit określony w Umowach) stanowi przychód podatkowy Spółki w momencie akceptacji wykonania tych świadczeń przez Oddział NFZ w formie pisemnych aneksów do Umów zawartych z Oddziałem NFZ?
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-449/09-5/AS
  Czy wynagrodzenie dotyczące świadczeń nieobjętych zakresem Umów zawieranych z Oddziałami NFZ (ponad limit określony w Umowach) stanowi przychód podatkowy Spółki w momencie akceptacji wykonania tych świadczeń przez Oddział NFZ w formie pisemnych aneksów do Umów zawartych z Oddziałem NFZ?
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-901/09/PP
  Czy Spółka w sytuacji ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu powinna ustalić przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-790/09-2/ES
  1) Czy w takiej sytuacji bank prawidłowo postąpił wystawiając Wnioskodawcy informację o przychodach PIT-8C? 2) Czy redukcję zadłużenia z tytułu odsetek Zainteresowany powinienem zaliczyć do przychodów osiągniętych z innych źródeł i opodatkować je według skali podatkowej obowiązującej w 2008 r.? 3) Czy obecnie Wnioskodawca powinien dokonać korekty deklaracji PIT-36 za 2008 r. i wykazać w niej ten przychód?
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-553/09-4/JB
  PIT - w zakresie opodatkowania dobrowolnych świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-834/09-4/TW
  Czy ustalona proporcjonalnie wartość ubezpieczenia stanowi dodatkowy przychód do opodatkowania dla poszczególnych osób organu Spółki?
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1234/09-5/ISN
  Możliwość odzyskania podatku VAT
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-627/09/ASz
  Czy składka roczna na ubezpieczenie kierowców wykonujących zagraniczne podróże służbowe ustalana od jednej osoby stanowi przychód każdego pracownika - kierowcy z tytułu stosunku pracy określony w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i zakład pracy jako płatnik powinien od tych składek pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-888/09-3/AMN
  Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym związanym z wykupieniem polisy OC dla Członków Zarządu, koszt opłacenia przez Spółkę składki z tytułu zawartej bezimiennej umowy ubezpieczenia stanowi przychód dla Członków Zarządu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-568/09-4/EK
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek zaliczania do przychodów co miesiąc kwotę będąca różnicą między umową dzierżawy a czynszem ustalonym wg wytycznych Ministerstwa Finansów - pismo PO 3/722-912/JW./95 z dnia 7 lutego 1996 r.?
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-888/09-2/AMN
  Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym związanym z wykupieniem polisy OC dla Członków Zarządu, koszt opłacenia przez Spółkę składki z tytułu zawartej bezimiennej umowy ubezpieczenia stanowi przychód dla Członków Zarządu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-649/09/MU
  Zwrot radnym kosztów szkolenia.
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-726/09-2/MPe
  Reasumując, nieodpłatne wydawanie przedmiotowych biletów jest związane z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem, w związku z czym - mimo skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami - nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy, a czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-669/09/BS
  Opodatkowanie czynności związanych z powierzeniem zadań własnych gminy.
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-557/09-4/KS
  Czy wartość otrzymanych nieodpłatnie od różnych firm próbek materiałów medycznych i próbek sprzętu medycznego, w ramach działalności reklamowej tych firm, stanowi dla szpitala klinicznego przychód opodatkowany i tym samym stanowi podstawę powstania obowiązku naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych?
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415/755/09/JT
  Czy Spółka jako płatnik w sposób zasadny naliczała pracownikom podatek dochodowy dodając do ich przychodu wartość naliczanych odsetek od udzielonej im pożyczki i czy zasadne jest zaprzestanie doliczania wartości tych odsetek do przychodu pracowników, z uwagi na fakt, że ich wartość nie stanowi de facto dla tychże pracowników nieodpłatnego świadczenia?
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-608/09-3/CS
  VAt - w zakresie obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu poniesionych wydatków na rzecz pracowników, byłych pracowników i ich rodzin oraz kontrahentów
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-535/09-5/AG
  Czy w opisanym stanie faktycznym po stronie pracowników, którzy wyrazili zainteresowanie korzystaniem z usług wskazanych w Załączniku nr 2 powstaje przychód w rozumieniu art. 12.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT) i czy w związku z tym na Spółdzielni na podstawie art. 31 powołanej ustawy ciąży obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-605/09/ASz
  Czy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń u osób objętych ubezpieczeniem?
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-820/09/MO
  Czy żużel odbierany nieodpłatnie przez Spółkę od huty, za który ona wcześniej płaciła należy traktować jako wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy i kwalifikować jako przychody należne w Spółce?
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-593/09/BJ
  1. Czy koszty szkolenia radnego Powiatu, koszty materiałów biurowych i rozmów telefonicznych z racji pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich stanowią dla niego przychód. Jeśli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany czy tez zwolniony z opodatkowania?2. Czy w przypadku, gdy dochód ten należy opodatkować Starostwo ma obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy i czy bez zgody radnego można pobrać zaliczkę z jego diety?
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-825/09/PP
  Czy udostępnienie wnioskodawcy, w ramach umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych, pomieszczenia w którym znajduje się węzeł cieplny służący dostawie ciepła tylko do odbiorcy będącego właścicielem obiektu, w zakresie opisanym w stanie faktycznym stanowi świadczenie nieodpłatne w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) i skutkuje powstaniem po stronie wnioskodawcy przysporzenia majątkowego, którego ustalenie następuje na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 3 w/w ustawy?
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-729/09-2/ES
  Czy wartość składek - wartość ryczałtu obejmującego mieszczące się w pakiecie świadczenia zdrowotnego o wartości niesprecyzowanej, jakie Wnioskodawca będzie uiszczać, zostanie zaliczona do przychodu pracowników zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-588/09/BD
  Czy zwrot wydatków za wizy i wartość pokrytego ubezpieczenia będzie skutkowało u pracownika powstaniem przychodu ze stosunku pracy nie korzystającym ze zwolnienia?
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-506/09-5/MC
  Czy samorządowa jednostka kultury może nie ustalać przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od jednostki samorządu terytorialnego, czyli od Gminy Miasta?
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1090/09-2/ISN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-537/09-2/KS
  Czy nieodpłatne poręczenie kredytu przez udziałowca Spółki stanowi przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-579/09/ENB
  Czy zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych/nieodpłatne przekazanie Magazynu rozrywkowo-reklamowego Abonentom Spółki skorzysta z określonego w tym przepisie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-576/09/ASz
  Czy z racji pełnienia przez radnego obowiązków społecznych i obywatelskich udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach stanowi jego przychód?Czy przychód ten podlega zwolnieniu przedmiotowemu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Na jakim druku wykazać ewentualny przychód, czy pobrać zaliczkę na podatek?
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-676/09-3/MM
  Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), stosownie do art. 8 ust. 2 bezpłatne udostępnienie gruntu pod pasiekę zapewnione ustawą o lasach (Dz. U. z 2005 Nr 44 poz. 435) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-498/09-2/DS
  1. Czy Spółka Wodno-Ściekowa jako płatnik będzie zobowiązana do potrącenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego przekazania majątku trwałego na rzecz Gminy? 2. Czy Gmina jako podatnik będzie korzystała ze zwolnienia z podatku w części stanowiącej wydatek Gminy w wartości nominalnej? 3. Czy środki uzyskane przez Gminę z Funduszu P na realizację inwestycji "budowa oczyszczalni ścieków" dla Spółki Wodnej w momencie likwidacji Spółki i przekazania oczyszczalni nieodpłatnie dla Gminy będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych? 4. Czy otrzymany przez Gminę nieodpłatnie majątek będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako darowizna na rzecz Gminy w całości, bądź części jego wartości, nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 i pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-744/09/CzP
  Czy nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń przez odbiorców ciepła stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-743/09/AP
  Czy naliczone przez wierzyciela, tj. Sp. z o.o. odsetki za zwłokę w spłacie należnych zobowiązań wynikających z ww. faktur VAT a następnie przez wierzyciela umorzone stanowią dla dłużnika przychody podatkowe w myśl art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-365/09/PS
  Dotyczy ustalenia skutków podatkowych związanych z uzyskaniem poręczenia kredytu.
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-470/09-2/MP
  Wartość dodatkowego świadczenia medycznego dla pracownika i członków jego rodziny, niezwiązanego z medycyną pracy, którego na mocy odrębnych przepisów Spółka nie jest zobowiązana ponosić, stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, a pracodawca ma obowiązek doliczyć go do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych.Fakt skorzystania lub nie skorzystania przez pracownia w danym miesiącu z usługi, pozostaje bez wpływu na sposób opodatkowania przedmiotowych świadczeń.
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1155/09/AZ
  prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do realizowanego projektu inwestycyjnego pod nazwą "..."
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-687/09-2/JK
  Czy należy potrącać pracownikom podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony od wartości ryczałtu za usługi organizacji zajęć sportowych wykupionych dla konkretnych pracowników?
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-443/09-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz osób uprawnionych
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-574a/09/IB
  Czy świadczenia w postaci szkoleń, udostępniania (przekazania do używania) telefonów komórkowych należy wykazać w deklaracji PIT-8C przekazywanej radnym, którzy dokonują rozliczenia i odprowadzenia należności podatkowych w ramach rocznego rozliczenia podatkowego składanych na drukach PIT-36 (PIT-37), czy też ująć te świadczenia w deklaracji PIT-R?
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-711/09-2/AMN
  Czy w związku ze stanem faktycznym, w świetle którego brak jest możliwości ustalenia wartości usług medycznych faktycznie wykorzystanych przez pracowników, wartość finansowanych przez Spółkę świadczeń medycznych udostępnianych nieodpłatnie pracownikom nie powinna być przez Spółkę dodawana do wynagrodzenia pracowników ani traktowana jako element podstawy do kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-457/09-2/JG
  Czy, w świetle art.12 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, korzystanie przez Spółkę z nieodpłatnych poręczeń udzielonych przez V. AB (spółka "matka") rodzi obowiązek rozpoznania przychodu?
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-473/09/RSz
  opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług polegającego na wydawaniu nieodpłatnych zaproszeń
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-512/09/TK
  Czy świadczenia medyczne na rzecz pracowników polegające ma możliwości skorzystania ze świadczeń medycznych, finansowanych przez zakład pracy w postaci miesięcznego ryczałtu za gotowość świadczenia usług medycznych, stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, które powinno się doliczyć do przychodu pracownika ze stosunku pracy i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego czy pracownik w danym miesiącu korzystał ze świadczeń medycznych?
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-618/09-2/ES
  Czy różnica pomiędzy wartością rynkową uzyskanego wskutek przekształcenia prawa własności gruntu a odpłatnością po zastosowaniu bonifikaty, wnoszoną przez członków wspólnoty będzie stanowiła ich przychód podlegający opodatkowaniu. Rozstrzygnięcie czy bonifikata Stanowic może nieodpłatne świadczenie w odniesieniu do przedmiotowej sprawy.
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-675/09/MS
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym nie powstanie dla Spółki przychód podatkowy z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w związku z dywidendą, która zgodnie z wolą udziałowców zostanie im wypłacona w terminach i kwotach ustalonych przez zarząd z uwzględnieniem ostatecznego terminu wypłaty dywidendy?
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-524/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z dowozem, dojazdem, noclegami i wyżywieniem podwykonawców, zgodnie z treścią zawartej między stronami umowy
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-309/09-2/AJ
  Czy w związku ze świadczeniem przez Spółkę kompleksowych usług na podstawie Umów zawartych z zagranicznymi kontrahentami oraz w związku ze stosowanym na podstawie tych Umów schematem wynagrodzenia opartym na metodzie koszt plus (poniesione koszty i wydatki powiększone o 5% marżę):
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-671/09-2/AMN
  Czy udzielanie pracownikom zarówno nieoprocentowanych lub niskooprocentowanych pożyczek (przykładowo na poziomie 2-3%) ze środków obrotowych wiąże się z powstaniem po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-497c/09/BS
  Brak obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przekazania praw do uczestnictwa w wycieczkach.
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-657/09-5/IZ
  świadczenie przez Stronę nieodpłatnych usług związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie została wypełniona regulacja wyżej cytowanego art. 8 ust. 2
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-490/09/AŻ
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu objęcia pracowników ubezpieczeniem na życie oraz zapewnienia pracownikom i członkom ich rodzinom usług medycznych należy uznać jako przychód pracownika i w związku z tym czy od świadczeń tych należy obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-667/09-2/PR
  opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług polegających na dzierżawie deskowań i rusztowań pracownikom
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-497/09/HD
  Czy nieodpłatne przekazanie infrastruktury na mienie Gminy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-409/09-2/JG
  Czy poręczenie kredytu bankowego przez podmioty powiązane, będzie rodziło po stronie Spółki obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli poręczenie zostało udzielone bez wynagrodzenia?
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-638/09-2/AMN
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym składki ubezpieczeniowe opłacane ryczałtowo przez Spółkę stanowią dla osób objętych ubezpieczeniem przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z tytułu których Spółka zobowiązana jest wykonywać obowiązki płatnika (zgodnie z dyspozycją przewidzianą przepisem art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawu o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-501/09/MZ
  Czy koszt związany z opłaceniem przez ubezpieczającą Spółkę składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu i innych osób z kierownictwa Spółki, stanowi dla tych osób przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-441/09/AJ
  Czy istnieje możliwość odzyskania przez Gminę podatku od towarów i usług występującego przy realizacji operacji?
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-259/09/MK
  Czy udzielone Spółce nieodpłatnie, przez podmiot powiązany, gwarancje podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich realizacji, tj. spłaty przez gwaranta w imieniu kredytobiorcy (Spółki) kredytu?
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-258/09/MK
  Czy udzielone Spółce nieodpłatnie, przez podmiot powiązany, gwarancje podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich realizacji, tj. spłaty przez gwaranta w imieniu kredytobiorcy (Spółki) kredytu?
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-260/09/MK
  Czy udzielone Spółce nieodpłatnie, przez podmiot powiązany, gwarancje podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich realizacji, tj. spłaty przez gwaranta w imieniu kredytobiorcy (Spółki) kredytu?
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-472/09/AŻ
  Czy z uwagi na fakt realizacji umowy zawartej w przedmiocie objęcia opieką medyczną pracowników wnioskodawca jako płatnik w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, powinien uwzględniać płacony ryczałt przy ustalaniu podstawy opodatkowania pracowników?
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-466/09/TK
  Czy koszty ubezpieczenia OC członków Zarządu ponoszone przez wnioskodawcę są dla tych członków nieodpłatnym świadczeniem ze stosunki pracy czy też przychodem z innych źródeł w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-589/09/CzP
  Czy udzielone Spółce nieodpłatnie przez podmiot powiązany gwarancje podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich realizacji, tj. spłaty przez Gwaranta w imieniu kredytobiorcy (Spółki) kredytu?
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-617/09/MO
  Czy otrzymany 100% upust do faktury zakupu (o odroczonym terminie płatności) tego środka trwałego może być potraktowany jako nieodpłatne otrzymanie środka trwałego?
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-449/09/MK
  Czy organizowanie pracownikom przez płatnika przejazdów wynajętymi przez płatnika autokarami, na trasie do pracy i z pracy (do miejsca zamieszkania pracowników) jest dla tych pracowników przychodem ze stosunku pracy (z tytułu świadczeń nieodpłatnych) i czy w związku z tym płatnik winien doliczyć wartość tego świadczenia do wynagrodzenia za pracę pracowników i pobrać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-468b/09/AT
  Czy nieodpłatna usługa będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w sytuacji gdy znajdą się przedsiębiorcy chętni na zamieszczanie reklam i w sytuacji, gdy chętnych nie będzie?
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-584/09-4/TW
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, brak jest podstaw do uznania, że przychodem osób fizycznych – pracowników Spółki – w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest ryczałtowa opłata za abonament medyczny ponoszona przez Spółkę?
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-468a/09/AT
  Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia nieodpłatnej usługi dostępu do internetu, w sytuacji gdy znajdą się przedsiębiorcy chętni na zamieszczanie reklam i w sytuacji, gdy chętnych nie będzie?
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-501/09/ENB
  Która ze stron umowy sponsoringu winna sporządzać i przekazywać zgodnie z art. 42a ustawy informacje PIT-8C?
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-381/09-2/JK2
  Czy bezpłatne, specjalistyczne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie opieki paliatywnej, stanowią dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-364/09-2/JG
  Czy udzielanie przez Wnioskodawcę spółkom z Grupy Kapitałowej bezpłatnych (bez jakiegokolwiek wynagrodzenia lub ekwiwalentu) poręczeń i gwarancji: 1. spowoduje powstanie przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnych świadczeń na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu udzielającego bezpłatne poręczenie lub gwarancję, czyli dla Wnioskodawcy? 2. spowoduje, iż transakcja będzie dokonana zgodnie z zasadą tzw. ceny rynkowej wyrażonej w art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 11 ust. 1 tej ustawy?
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-365/09-2/DS
  Czy uzyskanie przez Spółkę bezpłatnych (bez jakiegokolwiek wynagrodzenia lub ekwiwalentu) poręczeń i gwarancji: 1. Spowoduje powstanie przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnych świadczeń na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu otrzymującego bezpłatne poręczenie lub gwarancję, czyli Wnioskodawcy? 2. Spowoduje, iż transakcja będzie dokonana zgodnie z zasadą tzw. ceny rynkowej wyrażonej w art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-594/09-2/AK
  Czy składka opłacana przez spółkę za ubezpieczenie straty finansowej, powstałej w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności spółki oraz członków jej organów, stanowi dla członków organów spółki przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to, w jakiej wysokości przypisać go osobom wchodzącym w skład tych organów?
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-450/09/MZ
  Jakie skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje zawarcie bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu Spółki?
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-442/09/WM
  Czy po stronie Spółki wystąpią obowiązki jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji udostępniania nieodpłatnie osobom fizycznym dostępu do Internetu, a jeśli tak, to w jaki sposób ustalić wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia?
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-585/09-2/AMN
  1. Czy zwolnienie z opłat za świadczone usługi kształcenia na studiach niestacjonarnych jest przychodem dla studenta z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia na gruncie ustawy o PIT (podst. art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jako przychód z innych źródeł? 2. Czy od uzyskanego przez studenta częściowego zwolnienia z opłaty semestralnej na Uczelni spoczywa obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C i nie potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-572/09/BG
  Czy zawarcie umowy służebności przesyłu bez wynagrodzenia (nieodpłatna służebność), w celu wybudowania przez Spółkę na obcym gruncie urządzeń służących do doprowadzenia energii elektrycznej (stacji transformatorowych, słupów napowietrznych linii energetycznych, linii energetycznych napowietrznych i kablowych) lub w celu zapewnienia sobie ewentualnej konieczności dojścia do już istniejących lub planowanych do wybudowania urządzeń, wiąże się dla Spółki z wystąpieniem nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-431/09/TK
  Czy wartość składek ubezpieczenia OC zarządu i rady nadzorczej Spółki stanowi przychód podatkowy osób wchodzących w skład tych organów statutowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-631/09/MK
  Czy przyznane limity na rozmowy służbowe wykorzystywane przez pracowników zajmujących kierownicze stanowiska stanowią nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-437/09/MK
  Czy finansowane przez Urząd Miejski Przewodniczącemu Rady koszty rozmów telefonicznych oraz radnym koszty artykułów biurowych są zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-606/09-2/PW
  Czy w opisanej sytuacji, umowa użyczenia części lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-401a/09/AW
  Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania usług modernizacji sieci energetycznej, będącej własnością przedsiębiorstwa energetycznego.
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-367/09-3/SP
  Opodatkowanie świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników i ich członków rodzin.
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-501/09-2/AP
  VAT w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania uprawnień ulgowych świadczeń przejazdowych oraz ustalenia podstawy opodatkowania
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-333/09/DK
  Czy zawarcie umowy służebności przesyłu bez wynagrodzenia (nieodpłatna służebność), w celu wybudowania przez Spółkę na obcym gruncie urządzeń służących do doprowadzenia energii elektrycznej (stacji transformatorowych, słupów napowietrznych linii energetycznych, linii energetycznych napowietrznych i kablowych) lub w celu zapewnienia sobie ewentualnej konieczności dojścia do już istniejących lub planowanych do wybudowania urządzeń, wiąże się dla Spółki z wystąpieniem nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4-415-343/08-4/PJ
  1. Czy w związku z brzmieniem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik nie był zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku od wartości Nagrody, co oznacza, że Nagroda nie powinna stanowić przychodu z innych źródeł? 2. Jeżeli XX był zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku od wartości Nagrody, w jaki sposób powinna być opodatkowana taka nagroda, tj. co będzie stanowiło podstawę opodatkowania oraz kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z Nagrodą?
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-303a/09/PS
  Czy udzielenie poręczeń kredytów bez wynagrodzenia rodzi dla Spółki skutki w podatku dochodowym od osób prawnych?
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-283/09-2/JG
  Czy zawarcie umowy służebności przesyłu bez wynagrodzenia (nieodpłatna służebność), w celu wybudowania przez Spółkę na obcym gruncie urządzeń służących do doprowadzenia energii elektrycznej (stacji transformatorowych, słupów napowietrznych linii energetycznych, linii energetycznych napowietrznych i kablowych) lub w celu zapewnienia sobie ewentualnej konieczności dojścia do już istniejących lub planowanych do wybudowania urządzeń, wiąże się dla Spółki z wystąpieniem nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-315/09-2/MM
  Czy zawarcie umowy służebności przesyłu bez wynagrodzenia (nieodpłatna służebność), w celu wybudowania przez Spółkę na obcym gruncie urządzeń służących do doprowadzenia energii elektrycznej (stacji transformatorowych, słupów napowietrznych linii energetycznych, linii energetycznych napowietrznych i kablowych) lub w celu zapewnienia sobie ewentualnej konieczności dojścia do już istniejących lub planowanych do wybudowania urządzeń, wiąże się dla Spółki z wystąpieniem nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-339/09-2/PJ
  Czy dokonywane przez bank na prywatne konto - klienta banku, zwroty stanowiące 1 % kwot wydatkowanych za pomocą karty płatniczej rodzą po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy, a w związku z tym, obowiązek uwzględnienia tych kwot w rocznej deklaracji podatkowej jako przychodu?
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-771/09-2/MN
  Świadczenie usług nieodpłatnego użyczenia nieruchomości, będących składnikiem majątku przedsiębiorstwa, przy nabyciu których Zainteresowanemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, niezwiązane z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem.
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-351/09/WN
  praw i obowiązków podatkowych z tytułu wydania węgla w naturze osobom uprawnionym
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-326/09-2/DS
  Czy zwolnienie Wnioskodawcy z obowiązku zapłaty należności pieniężnej wynikającej z przedmiotowej faktury spowoduje powstanie, po stronie Spółki, przychodu podlegającego opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-326/09-3/DS
  Czy na skutek zwolnienia Spółki z obowiązku zapłaty należności pieniężnej wynikającej z przedmiotowej faktury dojdzie, po stronie Wnioskodawcy, do powstania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-350/09-4/JS
  Czy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego wydatki związane z opłaceniem polisy OC przez ubezpieczającego - Spółkę dla niezidentyfikowanych (nie wskazanych z imienia i nazwiska) przyszłych, byłych i obecnych członków zarządu, członków rady nadzorczej stanowią dla nich przychody ze stosunku pracy lub przychody z działalności wykonywanej osobiście podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to w jakiej wysokości należy takowy przychód ustalić?
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-284/09-4/JK2
  1. Czy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie z opłat za studia doktoranckie stosowane na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiedniej uchwały Senatu Akademii stanowi przychód dla osób zwolnionych z opłat? 2. Czy zwolnienie z opłat, o których mowa w pkt 1 pracownika uczelni wojskowej lub pełniącego w niej służbę żołnierza zawodowego, będącymi nauczycielami akademickimi może być traktowane jako: "świadczenie przyznane zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych" (art. 21 ust. 1 pkt 90 ww. ustawy o podatku od osób fizycznych), gdy podnoszenie kwalifikacji tych osób należy zarówno do obowiązków uczelni (art. 13 ww. ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym), jak i pracowników (art. art. 111 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym)?
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-778/09/AZ
  Z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową kanalizacji sanitarnej
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-296/09-2/EK
  Czy w przypadku nabycia nieruchomości gruntowej przez jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zaliczenie na poczet ceny kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określonej według stanu na dzień sprzedaży (także w sytuacji, gdy zaliczana wartość użytkowania wieczystego jest wyższa niż wartość tego prawa wynikająca z ksiąg podatnika) powoduje po stronie Spółki powstanie przychodu, w tym przychodu z tytułu częściowo odpłatnego nabycia rzeczy?
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-515/09/AZ
  nieodpłatne użyczenie remontowanego budynku gminnej instytucji kultury, nie będzie czynnością, która umożliwiałaby Wnioskodawcy obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-354/09/BD
  Czy umożliwienie udziału pracownikom i ich rodzinom w pikniku majowym organizowanym przez pracowników ale finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spowoduje u tych pracowników powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-248/09/AW
  Czy pełnienie przez wspólnika spółki funkcji prezesa (nieodpłatnie) stanowi dla spółki źródło przychodu (niedopłatne świadczenie)?
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-207/09/DK
  1. Czy aby spełnić warunek zwolnienia wykazanych dochodów w kwocie 115.312,63 zł z podatku od osób prawnych Spółka zakupione środki do produkcji powinna sfinansować z zysku czy ze środków obrotowych grupy? 2. Czy zakupione środki do produkcji grupa powinna przekazać nieodpłatnie członkom w ramach wykonania uchwały podziału zysku czy powinna je odsprzedać członkom grupy?
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-80/08/09-9/S/SP
  Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w sytuacji umorzenia należności za pobyt osoby fizycznej w Izbie Wytrzeźwień.
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-341/09/PSZ
  Czy podział zysku pomiędzy członków grupy poprzez zakup środków do produkcji i rozdysponowanie ich poszczególnym członkom stanowi podstawę do pobrania 19% podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, czy też jest to dochód rolniczy?
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-294/09-2/KS
  Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, udostępnienie Wnioskodawcy lokomotyw przez Kontrahenta na podstawie Umowy, skutkuje otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które stanowi przychód po stronie Wnioskodawcy?
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-431/09-2/JK2
  Czy zgodnie z przepisami art. 11 i art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwotę ustalonego w powyższy sposób ryczałtu należy doliczyć pro rata parte pracownikom do wynagrodzenia ze stosunku pracy i pobrać od niego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-327/09/BD
  Czy składka opłacana przez wnioskodawcę za lata 2007 i 2008 na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowiła będzie przychód dla ubezpieczonych osób?
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-561/09/BD
  Czy składka opłacana przez wnioskodawcę za lata 2007 i 2008 na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowiła będzie przychód dla ubezpieczonych osób?
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-443/09-2/BS
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w przypadku zakładu budżetowego, nie posiadającego osobowości prawnej, świadczącego usługi dla ludności w zakresie kultury fizycznej i rekreacji.Opodatkowanie czynności przekazania obiektów użyteczności publicznej.
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-322/09/BJ
  Czy koszty wynajmu lokalu mieszkalnego dla funkcjonariusza Służby Więziennej należy uznawać za przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-756/09/AM
  Czy w związku z zawarta ugodą z wierzycielami (bankami) po jej zrealizowaniu wartość zredukowanego zobowiązania będzie przychodem do opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-548/09/AZ
  nieodpłatne użyczenie modernizowanego pomieszczenia gminnej instytucji kultury, nie będzie czynnością, która umożliwiałaby Wnioskodawcy obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych w związku z remontem pomieszczenia
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-393/09/BG
  1. Czy środki trwałe powstałe w ramach inwestycji związanej z budową drogowej trasy przyjęte na stan ewidencyjny Miasta a następnie przekazane przez Miasto na rzecz Spółki stanowią przychód podatkowy? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1) 2. W sytuacji uznania iż powstaje przychód, w jaki sposób ustalić wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych na potrzeby przychodu określonego w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2) 3. Czy Spółce przysługuje prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości nieodpłatnie przekazanych środków trwałych ? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 3)
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-155/09-4/ER
  Czy prawidłowe jest stanowisko Banku, zgodnie z którym nie stanowią dla Banku przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, koszty ponoszone przez Partnera w ramach organizacji i realizacji Oferty stron? Z tego względu Bank nie będzie zobowiązany do oszacowania wartości świadczeń wykonywanych przez współorganizatora w ramach Oferty stron zgodnie z art. 12 ust. 6 updop i wykazania jej jako przychodu w swym rachunku podatkowym?
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-156/09-4/ER
  Czy prawidłowe jest stanowisko Banku, zgodnie z którym nie stanowią dla Banku przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, koszty ponoszone przez Partnera w ramach organizacji i realizacji Oferty stron? Z tego względu Bank nie będzie zobowiązany do oszacowania wartości świadczeń wykonywanych przez współorganizatora w ramach Oferty stron zgodnie z art. 12 ust. 6 updop i wykazania jej jako przychodu w swym rachunku podatkowym?
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-674/09/AZ
  nieodpłatne użyczenie remontowanego budynku gminnej instytucji kultury, nie będzie czynnością, która umożliwiałaby Wnioskodawcy obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych w związku z remontem pomieszczenia
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-249/09-6/EK
  Czy Spółka dokonała prawidłowego rozliczenia podatkowego w następujących obszarach:- Spółka nie wykazała przychodu podatkowego z tytułu otrzymanego poręczenia od udziałowca.
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-462/09-3/AG
  1. Czy osoby fizyczne biorące udział w szkoleniu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej PIT (PIT-8C), czy będą zwolnione? 2. Czy mikroprzedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, ewentualnie kilkuosobowe, niewielkie firmy posiadające 1-2 pojazdy osobowe lub dostawcze), biorący udział w szkoleniu będą podlegali opodatkowaniu oraz czy wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej?
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-462/09-2/AG
  1. Czy osoby fizyczne biorące udział w szkoleniu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej PIT (PIT-8C), czy będą zwolnione? 2. Czy mikroprzedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, ewentualnie kilkuosobowe, niewielkie firmy posiadające 1-2 pojazdy osobowe lub dostawcze), biorący udział w szkoleniu będą podlegali opodatkowaniu oraz czy wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej?
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-349/09-2/JK2
  Czy składka ubezpieczenia OC stanowi przychód dla członka zarządu i rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, jeżeli ubezpieczenie i kwota składki nie jest przypisana konkretnej osobie z nazwiska i imienia?
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-438/09-3/AK
  Czy z tytułu objęcia pracownika systemem prywatnych świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę w ramach abonamentu wraz z opłatą dodatkową w przypadku wykorzystania przez pracowników objętych opieką ryczałtowej wartości świadczeń, powstaje po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy w postaci świadczeń w naturze bądź innych świadczeń nieodpłatnych w rozumieniu art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy uwzględnieniu, że wartość ryczałtu jest zależna od liczby pracowników, a wynagrodzenia dodatkowego dla lecznicy naliczonego przy przekroczeniu ryczałtu nie można przypisać poszczególnym pracownikom?
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-698/09/MS
  Czy niewypłacenie wspólnikom niepodzielonego zysku wypracowanego przez spółkę jawną i w całości opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku pozostawienia tych środków do dyspozycji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje obowiązek podatkowy wynikający z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako podatek od nieodpłatnego świadczenia?
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-302/09/MCZ
  Czy wartość obowiązkowych i dodatkowych świadczeń medycznych, otrzymywanych przez pracowników oraz członków ich rodzin stanowi dla tych osób przychód, który należy uwzględniać przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od pracowników?
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-303/09/MCZ
  Czy wartość ponoszonych przez pracodawcę zryczałtowanych opłat za obowiązkowe i dodatkowe świadczenia medyczne stanowić będzie przychód pracownika oraz, czy pracodawca powinien uwzględniać wartość tych świadczeń przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od wynagrodzenia pracowników?
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-177/09-2/AG
  CIT odnośnie konsekwencji zawarcia umowy cash poolingu
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-168/09-2/DG
  1. Czy do ustalenia dochodu należy uwzględnić w przychodach wartość nieodpłatnych świadczeń wyliczonych według cen rynkowych w operacie szacunkowym pomniejszając o wartość uiszczonego czynszu? 2. Czy do ustalenia dochodu nie należy uwzględniać żadnych wartości nieodpłatnych świadczeń, ponieważ w umowie dzierżawy ustalono wartość należnego czynszu?
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-176/09-2/AG
  Czy przepływy pieniężne pomiędzy kontami Spółki a rachunkiem docelowym Agenta stanowią odpowiednio dla Spółki przychód albo koszt uzyskania przychodów? W którym momencie otrzymane odsetki stanowią dla Spółki przychód, a zapłacone odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów? Czy brak wynagrodzenia dla Agenta stanowi przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia? Czy umowa zawarta z bankiem stanowi umowę pożyczki, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 w związku z art. 16 ust 7 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka obowiązana będzie do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-345/09/AP
  Czy planowane zatrzymanie zysku netto (po opodatkowaniu) za 2008 r. w Spółce, będące konsekwencją podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o wyłączeniu części zysku od podziału i pozostawieniu go w Spółce jako niepodzielonego, będzie powodowało powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP o wartości ustalonej w oparciu o rynkowy koszt pozyskania kapitału (art. 12 ust. 6 pkt 4 tej ustawy)?
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-392/09-2/IM
  1. Czy zwrócone radnym koszty szkolenia korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy należność z tytułu podróży służbowej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy? 3. Jak obliczyć podatek dochodowy, gdy zostanie przekroczona kwota wolna 2.280,00 zł?
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-423/09/AZ
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z modernizacją lokalu nieodpłatnie użyczonego gminnej instytucji kultury
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-241/09-4/HD
  Czy z tytułu użyczenia lokalu mieszkalnego Wnioskodawca miał i nadal ma prawo do opłacania 8,5% zryczałtowanego podatku od opłat eksploatacyjnych?
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-288/09/MK
  Czy koszt, który poniosła Spółka w związku z pozostawieniem do dyspozycji telefonu komórkowego Przewodniczącemu RN należy uznać za podlegający opodatkowaniu przychód Przewodniczącego Rady Nadzorczej, skutkujący obowiązkiem poboru podatku przez Spółkę jako płatnika?
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-488/09/AZ
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z przebudową pomieszczenia na lokalizację Punktu Informacji Turystycznej
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-371/09-2/TW
  Czy składki na polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej członków zarządu stanowią dla tych osób przychód opodatkowany podatkiem dochodowym?
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-370/09-2/AK
  1. Czy u pracowników Spółki powstanie nieodpłatne świadczenie w związku z zawarciem przez Spółkę umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pracowników? 2. Czy Spółka powinna doliczać do przychodów pracownika z tytułu umowy o pracę wartość takiego nieodpłatnego świadczenia (jeśli tak to w jakiej wysokości?), nawet jeśli pracownik faktycznie nie skorzystał z usług medycznych w danym miesiącu?
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-369/09-2/AK
  1. Czy opłacanie przez Spółkę świadczeń medycznych ryczałtem dla pracowników Spółki będzie wiązało się z uzyskiwaniem przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia po stronie pracowników? 2. Czy opłacanie przez Spółkę świadczeń medycznych ryczałtem dla rodzin pracowników Spółki będzie wiązało się z uzyskiwaniem przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia po stronie pracowników?
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-234/09/WM
  Czy wartość składek na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodników opłacanych przez Klub stanowi przychód ze stosunku pracy?
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-227/09-4/AK
  Korzystanie przez pracownika z licencji do użytku na komputerze domowym nie skutkuje powstaniem u pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. W związku z tym Spółka nie jest zobowiązana do uwzględniania tego przychodu przy poborze zaliczki na podatek dochodowy.
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-350/09-2/JB
  Czy firma, w której małżonek właściciela świadczy pracę nieodpłatnie, poprawnie zalicza do przychodów faktury VAT sprzedaży usług szkoleniowych nie naliczając dodatkowych przychodów z tytułu pracy nieodpłatnej członka rodziny? Czy w sytuacji opracowania przez małżonka materiałów szkoleniowych, będących podstawą merytoryczną kursu, firma powinna wycenić opracowane materiały szkoleniowe i zaliczyć do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym łącznie z pozostałymi przychodami osiągniętymi z działalności gospodarczej?
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-330/09/JT
  - Czy opłacona składka na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów spółki wymienionej jako Ubezpieczający oraz spółek zależnych stanowi przychód tych osób?
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-318/09/AM
  Czy udostępnienie, w ramach umowy dostarczania ciepła, przez odbiorcę pomieszczenia, w którym znajduje się węzeł cieplny wnioskodawcy, służący dostawie ciepła tylko do tego odbiorcy - właściciela (i) budynku, w zakresie opisanym w stanie faktycznym stanowi świadczenie nieodpłatne w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i skutkuje powstaniem po stronie wnioskodawcy przysporzenia majątkowego, którego ustalenie następuje na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 3 tej ustawy?
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-306/09/AP
  Czy w sytuacji kiedy Spółka nieodpłatnie zabezpiecza zaciągany przez siebie kredyt bankowy zastawem rejestrowym na majątku nie będącym jej własnością, Spółka nie uzyskuje nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu?
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-555/09/AZ
  Z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pod nazwą "Budowa Gminnej Oczyszczalni ścieków i kanalizacji w M.W. i W.".
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-335/09-4/AK
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę związane z opłacaniem składki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu, zatrudnionych na umowę o pracę, będą stanowić dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-320/09-2/JK
  Czy z tytułu zapewnienia członkom zarządu zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych warunków i narzędzi pracy poprzez umożliwienie korzystania i współkorzystania z biurka, telefonów, materiałów papierniczych, przyborów pisarskich i rachunkowych (długopisy, pióra, kalkulator), komputerów, Internetu, drukarek, wody, środków higieny osobistej znajdujących się w toaletach na terenie firmy, korzystania z samochodu oraz usług szoferów i asystentki a także w związku z delegowaniem ich w podróże służbowe i tym samym zapewnieniem dojazdu i pobytu, u członków zarządu rozpoznać należy przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń i czy konieczne będzie jego opodatkowanie w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy z tytułu korzystania z samochodu Spółki przy realizacji powierzonych obowiązków przez szoferów (zatrudnionych w ramach umowy zlecenia) oraz z tytułu korzystania z przewozów przy realizacji zadań wyłącznie służbowych przez zleceniobiorców powstanie u tych osób - niezależnie od wypłacanego im wynagrodzenia miesięcznego - przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń opodatkowany na zasadach art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy z tytułu korzystania przez zleceniobiorców z mienia Spółki (narzędzi i środków czystości) powstanie u tych osób - niezależnie od wypłacanego im wynagrodzenia - przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń - w rozumieniu art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-160/09-3/JG
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż mając na uwadze warunki przedmiotowej transakcji z udziałem Skarbu Państwa, w sprawie objętej wnioskiem nie będzie miał zastosowania przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 5 oraz ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-253/09/TJ
  Świadczenie odpłatne dla pracownika.
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-243/09/BJ
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług od zakupów dokonywanych dla działalności socjalnej z przeznaczeniem na nieodpłatne przekazanie pracownikom świadczeń rzeczowych można odliczać podatek od towarów i usług i wystawiać faktury wewnętrzne z naliczeniem należnego podatku?
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-456/09/AZ
  nieodpłatne użyczenie remontowanego budynku gminnej instytucji kultury, nie będzie czynnością, która umożliwiałaby Wnioskodawcy obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych w związku z remontem pomieszczenia
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-285/09/AP
  Czy Spółka z o.o. powinna wykazać przychód z tytułu korzystania z niewypłaconych zobowiązań jako przychód z nieodpłatnych świadczeń?
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-207/09-2/DS
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę związane z opłacaniem składki z tytułu ubezpieczenia Członków Zarządu od odpowiedzialności cywilnej mogą być zaliczone przez Spółkę dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-231/09-2/ES
  Czy wobec opisanego stanu faktycznego otrzymywane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację projektu środki, przekazywane następnie podczas trwania projektu Beneficjentom Ostatecznym (uczestnikom szkoleń) w postaci: dodatku szkoleniowego, zwrotu za dojazdy na zajęcia, wyżywienia - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-165/09-2/JF
  Czy w ramach pierwszego scenariusza Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy poniesieniu opisanych wydatków? Czy w ramach pierwszego scenariusza przeniesienie na rzecz gminy gruntów wraz z wybudowaną na nich drogą oraz modernizacja i rozbudowa przez Spółkę istniejącej już drogi gminnej, stanowić będzie z punktu widzenia Spółki czynność znajdującą się poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, nie wpływają na prawo do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego przy poniesieniu wydatków?
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-260/09-3/IG
  Czy zadania realizowane przez wnioskodawcę w ramach Projektu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (jako usługi lub w ramach rozliczenia dotacji?
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-385/09-4/BD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego, określonego w fakturach VAT dokumentujących poniesienie wydatków na realizację finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu.
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-216/09/AK
  Czy przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Uczestników w wyniku zrealizowania uprawnień wynikających z udziału w Programie powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), czyli opodatkowany dopiero w momencie zbycia (w tym: zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia) otrzymanych akcji Spółki?
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-438/09/AZ
  nieodpłatne użyczenie remontowanego budynku gminnej instytucji kultury, nie będzie czynnością, która umożliwiałaby Wnioskodawcy obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych w związku z remontem budynku
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-582/09/PP
  Czy wykorzystywanie przez Spółkę części pomieszczenia w ramach bezpłatnego użyczenia do przechowywania dokumentacji Spółki oraz organizacji walnych zgromadzeń jest przychodem? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-182/09-2/MM
  Czy w Spółce, która udziela poręczeń umów kredytowych spółce powiązanej kapitałowo bez wynagrodzenia wystąpi przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art.12 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-491/09-2/ISN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego bądź jego zwrot- gmina
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-249/09-3/AMN
  Czy zakupiony na spółkę bilet miesięczny komunikacji miejskiej może stanowić równowartość najmu samochodu przez spółkę i wówczas nie nastąpi nieodpłatne świadczenie rzeczowe z tytułu nie używania przez Wnioskodawczynię własnego samochodu do działalności spółki?
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-206/09/RS
  Opodatkowanie zwolnienia z opłaty czesnego dla studenta.
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-166/09/KM
  Czy w świetle obecnych przepisów wydatki sfinansowane ze środków funduszu socjalnego i obciążające działalność socjalną pracodawcy powodują obowiązek naliczenia należnego podatku VAT z tytułu świadczeń dokonanych na rzecz pracowników zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT?
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-201/09/BS
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług podatku od nieruchomości z tytułu zawartej umowy nieodpłatnego użyczenia nieruchomości.
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-225/09-2/TW
  Czy zapewnienie przez Spółkę przedmiotowych świadczeń medycznych skutkuje powstaniem przychodu po stronie pracowników Spółki w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy Spółka nie jest w stanie ustalić wartości świadczenia przypadającego na poszczególnych pracowników i ich najbliższą rodzinę oraz na kandydatów do pracy?
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-88/09-2/IŚ
  1) Czy dochody Fundacji przeznaczane w zaprezentowanym stanie przyszłym, w szczególności na następujące kategorie wydatków:- wydatki na obsługę prawną budowy Centrum, w tym na uzyskanie stosowanych decyzji administracyjnych, - wydatki na wynagrodzenie podmiotów świadczących usługi budowlane lub wykonujących inne prace lub roboty, w szczególności roboty geodezyjne, w tym na zakup materiałów budowlanych oraz zagospodarowanie terenu wokół Centrum, - wydatki na zakup dla potrzeb Centrum sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania Centrum, a także- wydatki na wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu umowy o zastępstwo inwestycyjne na rzecz Centrum, podlegać będą zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b Ustawy o CIT?2)Czy wartość nieodpłatnych świadczeń i rzeczy pozyskanych przez Fundację w trakcie wykonywania umowy o zastępstwo inwestycyjne lub innej umowy związanej z realizacją projektu budowy Centrum i przeznaczonych na cel w postaci budowy Centrum podlegać będzie zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o CIT?
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-82/09-4/AS
  nieodpłatne świadczenie usługi wypożyczenia pojazdu klientowi zainteresowanemu jego zakupem
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-201/09-2/BS
  rozliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów/usług związanego z organizacją imprezy integracyjno - szkoleniowej oraz podatku należnego od zorganizowanej na rzecz pracowników ww. imprezy w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r.
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-212/09-4/TW
  Czy wydatki na organizację spotkania dla pracowników są nieodpłatnym świadczeniem dla pracownika i stanowią przychód dla pracownika?
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-208/09/MS
  Czy poręczenie kredytu bankowego przez Podmiot Powiązany, zrodzi po stronie Spółki obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli poręczenie zostanie udzielone bez wynagrodzenia?
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-258/09-4/AS
  opodatkowanie czynności odsprzedaży pracownikom usług dofinansowywanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie nabytych usług
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/ZDA/08/PK-786
  Czy udzielone poręczenie jest nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-117/09/AW
  Nieodpłatne przekazanie inwestycji gminie; prawo do odliczenia podatku naliczonego od przekazanej inwestycji
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-119/09/EA
  Prawo do odliczenia kwoty naliczonego podatku VAT z faktur zakupowych finansowanych z ZFŚS.
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-116/09-2/KT
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu, gdyż nie służy on sprzedaży opodatkowanej.
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-190/09-2/TW
  Czy wartość świadczeń zdrowotnych wynikających z przedmiotowej umowy będzie stanowiła dla pracowników Spółki przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-118/09-2/JG
  Czy opisane poręczenie kredytu stanowi świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem – w razie nieodpłatności takiego poręczenia – czy jego udzielenie będzie stanowiło nieodpłatne świadczenie i tym samym przychód Wnioskodawcy?
 869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-185/09-2/MR
  Czy słuszne jest stanowisko Spółki, która uważa, że przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej transakcję zakupu usługi transportowej oraz, że z tytułu organizacji przewozu nie powstaje obowiązek naliczenia podatku należnego?
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-128/09-4/DS
  1. Czy nieodpłatne ustanowienie przez Fundację na rzecz Instytucji Kultury ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania nieruchomości z przeznaczeniem na realizację działalności kulturalnej jest wolne przedmiotowo od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. l pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy Fundacja powinna wyceniać przychody, jakie uzyskiwałaby z tytułu nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości na rzecz Instytucji Kultury z przeznaczeniem na realizację działalności kulturalnej?
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-50a/09/MK
  Czy uzyskanie przez Spółkę poręczenia kredytu rodzi dla Spółki skutki w podatku dochodowym od osób prawnych?
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-50/09/MK
  Czy udzielenie poręczeń kredytów, bez wynagrodzenia dla Spółki, rodzi skutki w podatku dochodowym od osób prawnych?
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-108/09-4/HS
  Czy otrzymane nieodpłatnie odpady makulatury – karton (zużyte opakowania), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych są zaliczane do otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub darowizny i czy przychody ustalane są prawidłowo w wartości dokonanej sprzedaży – cena rynkowa zakupu nie istnieje?
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-34/09/MT
  Wartość nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez Wnioskodawcę, ustalona zgodnie z art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi dla niego przychód podatkowy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
 875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-91b/09/AK
  Czy nieodpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. w ramach pakietu promocyjnego, ale nie wyłącznie) jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-66/09/MS
  Czy usługi centrali wzywania Radio-Taxi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-70/09/MS
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego świadczenie przez Stowarzyszenie na rzecz swoich członków usługi zakwalifikowanej wg symbolu PKWiU 63.21.25-00.10 jako usługi centrali wzywania radio-taxi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-54/09/BG
  Czy w wyniku zabezpieczenia przez Spółkę zobowiązań podmiotów powiązanych (przez zawarcie umowy poręczenia, przez poręczenie wekslowe, inne poręczenie majątkowe) bez wynagrodzenia ze strony tych podmiotów (jako dłużników głównych) Spółka uzyska przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia i czy jest narażona na szacowanie dochodu i podatku należnego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-75/09/BD
  Czy wartość świadczeń w postaci zorganizowanych dla pracowników Spółki zajęć dodatkowych wynikających z trzydniowego wyjazdu szkoleniowego stanowi przychód pracowników za stosunku pracy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-42/09/CzP
  "Czy w przypadku, gdy Spółka z o. o. korzysta z poręczenia innej spółki, osoby fizycznej lub udziałowca, powstaje po jej stronie przychód podlegający opodatkowaniu?"
 881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-115/09-3/AMN
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym składki ubezpieczeniowe opłacane ryczałtowo przez Spółkę stanowią dla osób objętych ubezpieczeniem przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z tytułu których Spółka zobowiązana jest wykonywać obowiązki płatnika (zgodnie z dyspozycją przewidzianą przepisem art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawu o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-115/09-2/AMN
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym składki ubezpieczeniowe opłacane ryczałtowo przez Spółkę stanowią dla osób objętych ubezpieczeniem przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z tytułu których Spółka zobowiązana jest wykonywać obowiązki płatnika (zgodnie z dyspozycją przewidzianą przepisem art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawu o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-24/09-4/AŻ
  W przedstawionych sytuacjach nie powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli ze świadczeń tych mogą korzystać wszyscy członkowie komitetów redakcyjnych, akademii krajowych i zagranicznych itp. to świadczenia te nie mają indywidualnego charakteru. Nie są kierowane do konkretnej osoby. Brak zatem przesłanek do "przypisania" przychodu określonej osobie. W zakresie udzielanego rabatu - sprzedawcy (wydawcy) mają prawo do stosowania najbardziej efektywnej z ich punktu widzenia, polityki sprzedaży, w tym oferowania obniżonych cen dla pewnych grup odbiorców. W przypadku zakupu książki z rabatem, strony zawierają umowę. Jest to czynność obojętna podatkowo.
 884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-81/09-4/MC
  1.1 Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawcy) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł - z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca "Y" nie jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 1.2 Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawcy) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł - z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca "Z" jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-83/09-4/JG
  1.1 Czy Sprzedawca (Wnioskodawca) będzie miał prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów całego wydatku związanego z nabyciem towaru, ostatecznie sprzedanego w ramach promocji za symboliczną złotówkę, zarówno w sytuacji gdy sprzedaż dotyczy podmiotów powiązanych jak i niepowiązanych? 2.1 Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawca) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł - z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca "Y" nie jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2.2 Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawca) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł - z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca "Z" jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-79/09-3/KS
  1. Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawcy) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł - z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca "Y" nie jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawcy) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł - z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca "Z" jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-45/09/BW
  Opodatkowanie i dokumentowanie nieodpłatnego świadczenia usług przewozu na rzecz pracowników.
 888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-363/09/NG
  Czy Gmina ma obowiązek sporządzać informacje według ustalonego wzoru PIT-8C o wysokości osiągniętego przychodu w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego po roku, w którym nastąpiło umorzenie zadłużenia z tytułu czynszu mieszkalnego oraz odsetek?
 889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-63/09/NG
  Czy Gmina ma obowiązek sporządzać informacje według ustalonego wzoru PIT-8C o wysokości osiągniętego przychodu w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego po roku, w którym nastąpiło umorzenie zadłużenia z tytułu czynszu mieszkalnego oraz odsetek?
 890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-55/09/BG
  Czy brak odpłatności po stronie Spółki (będącej dłużnikiem podmiotu trzeciego) z tytułu istnienia stosunku prawnego pomiędzy poręczycielem a tym podmiotem trzecim jako wierzycielem Spółki w postaci umowy poręczenia cywilnoprawnego, poręczenia wekslowego, innego poręczenia majątkowego oznacza, że Spółka uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
 891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-32/09/ASz
  Czy sfinansowanie przez gminę radnym i sołtysom gminnym kosztów szkoleń jest świadczeniem nieodpłatnym stanowiącym dla tych osób przychód, który należy opodatkować i od którego należy naliczyć koszty uzyskania przychodu?
 892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-58/09-2/AK
  Czy koszt szkolenia radnego Rady Miasta z racji pełnienia obowiązków społecznych stanowi dla niego przychód z działalności wykonywanej osobiście, jeśli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany, czy też zwolniony z opodatkowania oraz czy radnemu Urząd Miasta powinien wówczas pobrać zaliczkę i wystawić PIT?
 893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-56/09-2/KS
  Czy poręczenie pożyczki bankowej przez podmiot powiązany, zrodzi po stronie Spółki obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli poręczenie zostanie udzielone bez wynagrodzenia?
 894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-54/09/AT
  Czy ustanowienie służebności osobistej nieodpłatnej powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług?
 895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-41/09-2/AMN
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym koszt związany z wykupieniem polisy OC dla członków organów Spółki (Spółki zależnej) oraz jej pracowników (pracowników Spółki zależnej) będzie stanowił dla wskazanych osób dodatkowy przychód ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-768/08/MK
  Czy ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku Wnioskodawcy w celu zabezpieczenia umowy kredytowej, bezpośrednie przyjęcie przez Wnioskodawcę zobowiązań z umowy kredytowej poprzez przystąpienie do długu wynikającego z umowy kredytowej oraz pełnienie roli gwaranta/poręczyciela spłaty zadłużenia związanego z umową kredytową rodzi skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonuje tych czynności bez wynagrodzenia?
 897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-33/09/PS
  Czy w spółce udzielającej bezpłatnych poręczeń od kredytów bankowych na rzecz podmiotu powiązanego powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-22/09-2/ES
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu ustanowienia bezpłatnej służebności gruntowej na rzecz Wnioskodawczyni i Jej syna.
 899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-112/08/TK
  Czy wartość świadczeń medycznych otrzymywanych i stawianych do dyspozycji pracowników Banku stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1231/08/CzP
  "Czy w wyniku umorzenia reszty kapitału pożyczki oraz całości naliczonych odsetek z tytułu umowy pożyczki Spółka będzie miała przychód do opodatkowania z całości zobowiązania wraz z odsetkami czy tylko z umorzonego kapitału pożyczki?"
 901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-3/09/MK
  Jakie są skutki podatkowe umorzenia przez płatnika należnych ale nie pobranych z wynagrodzenia pracownika składek na ubezpieczenie społeczne?
 902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-16/09-2/MŚ
  1. Czy na gruncie przepisów ustawy o pdop, Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od dekoderów, które udostępnia abonentom na czas trwania umowy abonamentowej? 2. Czy wskutek nowelizacji z dniem 1 stycznia 2009 r. przepisu art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ustawy o pdop Spółka nadal będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od dekoderów udostępnianych abonentom na czas trwania umowy abonamentowej?
 903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1361/08-4/AG
  Czy w związku z wniesieniem do spółki aportu w postaci prawa nieodpłatnego używania Nieruchomości, której podatnik jest współwłaścicielem, powstaje po stronie wspólnika przychód podatkowy ? Jeśli tak, to w jaki sposób przychód ten powinien zostać obliczony ?
 904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1359/08-4/AG
  Czy w związku z wniesieniem do spółki aportu w postaci prawa nieodpłatnego używania Nieruchomości, której podatnik jest współwłaścicielem, powstaje po stronie wspólnika przychód podatkowy ? Jeśli tak, to w jaki sposób przychód ten powinien zostać obliczony ?
 905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1360/08-4/AG
  Czy w związku z wniesieniem przez żonę podatnika aportu do spółki (do której podatnik przystąpił w okresie późniejszym), w postaci prawa nieodpłatnego używania Nieruchomości, której podatnik jest współwłaścicielem w #189; części na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej, powstaje po stronie wspólnika przychód podatkowy ? Jeśli tak, to w jaki sposób przychód ten powinien zostać obliczony ?
 906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1358/08-4/AG
  Czy w związku z wniesieniem przez żonę podatnika aportu do spółki (do której podatnik przystąpił w okresie późniejszym), w postaci prawa nieodpłatnego używania Nieruchomości, której podatnik jest współwłaścicielem w #189; części na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej, powstaje po stronie wspólnika przychód podatkowy ? Jeśli tak, to w jaki sposób przychód ten powinien zostać obliczony ?
 907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-22/09-2/MO
  Czy u pracownika zatrudnionego przez Spółkę z o. o. powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych, jeżeli Spółka ta dokonuje zapłaty zryczałtowanego abonamentu na rzecz firmy zajmującej się świadczeniem usług medycznych, a jeżeli tak, to czy przychód ten powstaje w zakresie w jakim świadczenia mają charakter nadobowiązkowy?
 908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-5/09/BS
  Nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu.
 909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1046/08-2/TW
  Czy świadczenia medyczne stanowią dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym Wnioskodawca powinien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1047/08-2/TW
  Czy świadczenia medyczne stanowią dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym Wnioskodawca powinien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-7/09/BS
  Opodatkowanie czynności przekazania biletów uprawniających do bezpłatnych przejazdów honorowych dawców krwi.
 912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-727a/08/MT
  Czy w związku z ustaleniem czynszu dzierżawnego w wysokości niższej od wartości rynkowej, powstanie u wydzierżawiającego przychód z tytułu częściowo odpłatnych świadczeń?
 913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1627/08-3/MG
  Czy nieodpłatne świadczenie w postaci umożliwienia pracownikowi korzystania nieodpłatnie ze świadczeń medycznych zakupionych przez pracodawcę (Spółkę) stanowi dla pracownika przychód.
 914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-268/08-3/KT
  Wnioskodawca będzie użyczać nieodpłatnie siłowni wyposażonej w sprzęt, przy nabyciu którego nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, więc jeden z warunków, pozwalających uznać przedmiotową czynność za odpłatne świadczenie usług, nie został spełniony. Zatem czynność ta nie mieści się w zakresie zastosowania normy prawnej wyrażonej w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji Uczelnia nie ma obowiązku opodatkowania podatkiem VAT usługi nieodpłatnego użyczenia sali siłowni.
 915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-840/08-4/MC
  Czy w opisanym przypadku znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczący przychodów z nieodpłatnych świadczeń?
 916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1383/08-2/ES
  z tytułu umorzenia odsetek od pożyczki udzielonej przez wnioskodawcę Spółce nie będą dla wnioskodawcy przychodem, tytułem nieodpłatnego świadczenia w części odpowiadającej udziałowi wnioskodawcy w zysku Spółki – należy uznać za prawidłowe.
 917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-767/08/HD
  Czy w przypadku zawarcia umów użyczenia na bezpłatne użytkowanie budynków powstanie przychód do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawcy i w spółce jawnej?
 918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1232/08/AP
  Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych korzystanie z nieodpłatnych poręczeń przez Spółkę będzie rodziło obowiązek rozpoznawania przychodu?
 919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-133/08/ASz
  Czy koszt szkolenia radnych gminy oraz koszt artykułów biurowych i rozmów telefonicznych, z racji pełnienia przez nich obowiązków społecznych jest dla nich przychodem czy też świadczenia te korzystają ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-127/08/MK
  Jakie są skutki podatkowe finansowania przez Starostwo Powiatowe udziału radnych w szkoleniach?
 921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-804/08-4/ŁM
  Czy w związku z tzw. zatrzymanym zyskiem w Spółce powstanie przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1135/08/AD
  Opodatkowanie jako przychód ze stosunku pracy składek OC za pracowników.
 923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-774/08-6/EK
  1. Czy należy uznać część dotacji wydatkowanej na zakup sprzętów - podlegających przekazaniu po zakończeniu projektu - jako przychód podlegający opodatkowani i w momencie przekazania sprzętu należy jego równowartość opodatkować? 2. Czy w związku z zakończeniem projektu i jego rozliczeniem należy uznać, że zakupione sprzęty stanowiły koszty projektu poprzez realizację celu projektu i po jego zakończeniu mogą być przekazane (w drodze darowizny) dla partnera projektu do wykorzystania w wykonywaniu innych celów Uniwersytetu bez konieczności opodatkowania przychodu, który Wnioskodawca otrzymał na ich zakup?
 924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-122/08/MK
  Jakie są skutki podatkowe finansowania przez Urząd Miejski udziału radnych w kursach i szkoleniach?
 925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1095/08/CzP
  "Czy poręczenie pożyczki bankowej przez Podmiot Powiązany, zrodzi po stronie Spółki obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop?"
 926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-202/09/PC
  W przypadku rozpoznania przychodu z tytułu przełożenia sieci, w jaki sposób i na podstawie jakiej dokumentacji Spółka maże rozpoznać w kosztach uzyskania przychodów wartość wydatków związanych z rozpoznanym przychodem?
 927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-203/09/PC
  Czy w sytuacji, gdy w przypadkach przedstawionych w opisie stanu przyszłego Spółka będzie wyrażała zgodę na przełożenie odcinków sieci ciepłowniczej stanowiącej jej własność, to włączając do używania takie przełożone odcinki powinna wykazywać przychód do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1332/08-2/IF
  skutki podatkowe pozostawienia przez wspólników występujących ze spółki cywilnej przypadającej na nich części wspólnego majątku wypracowanego i wykorzystywanego w trakcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez spółkę dla pozostających w niej wspólników
 929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1121/08/PC
  W jakiej wysokości Spółka powinna wykazać przychód z tytułu przełożenia sieci stanowiącej jej własność przez Inwestora, gdy w wyniku dokonania takiej czynności nie następuje wzrost wartości użytkowej sieci?
 930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2072/08-7/AW
  Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług.
 931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-966/08-2/TW
  Czy pracownicy otrzymujący pożyczki oprocentowane poniżej stopy rynkowej otrzymują świadczenie częściowo nieodpłatne stanowiące podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód ze stosunku pracy?
 932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1869/08/AS
  Opodatkowanie przekazywanych nieodpłatnie pracownikom posiłków profilaktycznych.
 933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-788/08-2/KS
  Czy słusznie Spółka traktuje wartość umorzonych przez jej wierzyciela odsetek od zobowiązań jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych?
 934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-977/08-2/AMN
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym pracownicy Spółki uzyskają nieodpłatny przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z chwilą uzyskania możliwości korzystania z oferowanych usług sportowych, czy też dopiero wówczas, gdy z takiego świadczenia faktycznie skorzystają?
 935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1079/08/AP
  Czy ustanowienie zastawu na należących do Spółki udziałach na zabezpieczenie zapłaty kary umownej w razie odstąpienia przez Inwestora od umowy oznacza powstanie po stronie Spółki, w świetle art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodu jaki Spółka powinna była uzyskać udzielając zabezpieczenia świadczenia, do wykonania którego Spółka może być zobowiązana solidarnie ze swoimi udziałowcami?
 936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-780/08-4/HS
  Czy Szpital właściwie dokumentuje (faktura VAT) świadczenia zdrowotne zrealizowane pacjentom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w poszczególnych miesiącach niezależnie od uzyskanej zapłaty w tych okresach, mając na uwadze przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-756/08/MM
  1. Czy należy prowadzić imienną ewidencję osób korzystających z przewozu? 2. Czy sposób ustalania wartości świadczeń w naturze podlegających opodatkowaniu - przedstawiony we wniosku - jest poprawny? 3. Czy należy ustalić przychód z tytułu świadczeń w naturze za okres korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego, bądź za okres choroby, a także w przypadku korzystania przez pracownika z własnego transportu?
 938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-198/08-4/MPe
  Nie może być sytuacji, w której świadczenie tych samych usług przez podmiot nie będący Stowarzyszeniem podlega opodatkowaniu stawką podstawową 22%, a świadczonych przez Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Sytuacja taka zakłóciłaby równość i powszechność opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a także zasady konkurencji
 939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-51/09/AZ
  Mając więc na uwadze przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz fakt, że art. 8 ust. 2 tej ustawy nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż nieodpłatne świadczenie usług (nieodpłatne szkolenie) odbyło się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, stwierdzić należy iż w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach
 940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-50/09/AZ
  Mając więc na uwadze przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz fakt, że art. 8 ust. 2 tej ustawy nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż nieodpłatne świadczenie usług (nieodpłatne szkolenie) odbyło się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, stwierdzić należy iż w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach
 941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2007/08-4/IG
  1.Czy Wnioskodawca realizując nieodpłatnie kampanie społeczne świadczy na rzecz fundacji nieodpłatne usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2.W przypadku uznania (w odpowiedzi na pytanie zadane w pkt 2), iż wnioskodawca świadczy podlegające opodatkowaniu VAT nieodpłatne usługi, w jaki sposób należy ustalić podstawę ich opodatkowania?
 942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1561/08-2/EŻ
  Do jakiego okresu rozliczeniowego Spółka powinna zaliczyć kwotę skorygowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia brutto pracownika stanowiącego podstawę rozliczeń budżetowych, przy niezmienionej wysokości jego wynagrodzenia netto, w związku z nieodpłatnymi świadczeniami świadczonymi przez Spółkę na rzecz pracownika w latach 2005-2007?.
 943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-68/08/MCZ
  Czy wartość ponoszonych przez pracodawcę zryczałtowanych opłat za obowiązkowe i dodatkowe świadczenia zdrowotne stanowi przychód pracownika?
 944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-65/08/MCZ
  Czy wartość ponoszonych przez pracodawcę zryczałtowanych opłat za świadczenia zdrowotne dla członków rodziny pracownika stanowi przychód pracownika?
 945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-120/08-4/MPe
  Czy Spółka była zobowiązana do naliczenia podatku VAT należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania rezultatów poniesionych nakładów na budowę sieci wodociągowej? Czy w opisanej sytuacji Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem, jeżeli rezultaty poniesionych nakładów zostały nieodpłatnie przekazane Gminie? Czy w opisanej sytuacji Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. bezpośrednimi wydatkami na przebudowę drogi gminnej, jeżeli rezultaty poniesionych nakładów zostaną nieodpłatnie przekazane Gminie?
 946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-664/08/HD
  Czy dla poszczególnych osób, tj. właścicieli lokali i członków Spółdzielni, nadwyżki bilansowe przeznaczone na pokrycie różnicy pomiędzy faktycznymi kosztami, a naliczeniem eksploatacji liczone do metra kwadratowego zajmowanej powierzchni lokalu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też są to kwoty obojętne z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ środki, o których mowa, rozdysponowane są na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości zgodnie z art. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych?
 947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-75/08/HK
  Czy pracownikom należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym do/z wyznaczonego miejsca parkowania do siedziby Spółki?
 948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-89/09/HK
  Czy pracownikom należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym do/z wyznaczonego miejsca parkowania do siedziby Spółki?
 949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-73/08/BD
  Czy świadczenia rzeczowe wręczane parom małżeńskim z okazji ich jubileuszy, można traktować jako nieodpłatne świadczenia otrzymane od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą?
 950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-922/08-3/TW
  1. Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów firmy ubezpieczenie pracowników i właściciela? 2. Czy właściciel firmy, tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć w koszty inne polisy na zdrowie (np. ubezpieczenie od poważnych zachorowań, od pobytu w szpitalu, wypadkowe)?
 951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-922/08-4/TW
  Czy kwota wydatkowana na ubezpieczenie pracownika będzie stanowić jego dochód do opodatkowania?
 952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-67/08/MCZ
  Czy wartość ponoszonych przez pracodawcę zryczałtowanych opłat za nieobowiązkowe świadczenia zdrowotne, z których mają prawo korzystać pracownicy Spółki oraz w niektórych przypadkach rodziny pracowników stanowi przychód pracowników, od którego pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-60/08/MK
  Czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów do wartości przekazanym twórcom nieodpłatnie egzemplarzy autorskich?
 954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-66/08/MCZ
  Czy przekazywane przez Spółkę na rzecz pracowników przedmioty trwale opatrzone logo Spółki i dodatkowymi napisami stanowią nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników, będące ich przychodem ze stosunku pracy?
 955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-661b/08/PS
  Czy udzielanie lub uzyskanie poręczeń kredytów bez wynagrodzenia rodzi dla Spółki skutki w podatku dochodowym od osób prawnych?
 956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-661a/08/PS
  Czy udzielanie lub uzyskanie poręczeń kredytów bez wynagrodzenia rodzi dla Spółki skutki w podatku dochodowym od osób prawnych?
 957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-137/08-2/JF
  nieodpłatne świadczenie usług na rzecz gminy oraz na rzecz Zakładu Energetycznego nie podlega opodatkowaniu i należy czynność tę udokumentować fakturą wewnętrzną.
 958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-966/08/AD
  Czy powstaje obowiązek podatkowy w świetle VAT, skoro warunki umowy nie zostały wypełnione przez jedną ze stron?
 959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-734/08-5/MM
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym poręczenie kredytu bankowego stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w sytuacji gdy ww. poręczenie stanowiłoby nieodpłatne świadczenie, właściwe jest zastosowanie do wyceny tego świadczenia kosztu gwarancji bankowej we Francji?
 960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-734/08-6/MM
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym poręczenie kredytu bankowego stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w sytuacji gdy ww. poręczenie stanowiłoby nieodpłatne świadczenie, właściwe jest zastosowanie do wyceny tego świadczenia kosztu gwarancji bankowej we Francji?
 961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1494/08-2/AS
  Objęcie ochroną ubezpieczeniową szeroko pojętego i zróżnicowanego grona Ubezpieczonych, w skład którego w określonym zakresie wchodzi także sama Spółka, nie jest możliwe precyzyjne przypisanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej uzyskanej przez każdego Ubezpieczonego.
 962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1650/08-4/AS
  Jeżeli Spółka zawrze z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej z tytułu szkód wyrządzonych działaniem w związku ze sprawowaną przez nich funkcją, to składka opłacona przez Spółkę stanowić będzie przychód członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.
 963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-49/08/MK
  Jakie są skutki podatkowe finansowania przez Urząd Miasta udziału radnych w szkoleniach indywidualnych i grupowych, konferencjach, seminariach?
 964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-710/08-4/DS
  Czy w przypadku umorzenia przez Pożyczkodawcę odsetek od pożyczek powstanie w Spółce przychód z tytułu: 1. nieodpłatnych świadczeń o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy), o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 wspomnianej wyżej ustawy.
 965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-39/08/MCZ
  Czy koszt usług medycznych sfinansowanych przez pracodawcę w formie ryczałtu jest przychodem dla jego pracowników?W którym momencie powstaje przychód dla pracownika?
 966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1475/08-2/JB
  Czy w opisanym stanie faktycznym nie powstanie dla Spółki przychód w związku z dywidendą, która zgodnie z wolą Udziałowca zostanie mu wypłacona nie później niż 11 czerwca 2009 r.?
 967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1051/08/MS
  1. Czy Miejska Biblioteka Publiczna w razie przekazania na jej rzecz przedmiotowej nieruchomości w formie ustanowienia nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie użytkowania będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego, a w razie zaistnienia takiego obowiązku podatkowego, jakie są warunki zwolnienia z niego?2. Czy Miejska Biblioteka Publiczna w razie przekazania na jej rzecz przedmiotowej nieruchomości w formie umowy darowizny będzie obowiązana do zapłaty podatku dochodowego, a w razie zaistnienia takiego obowiązku podatkowego, jakie są warunki zwolnienia z niego?
 968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-144/08-4/AS
  Czy jednostka prawidłowo kwalifikuje dochód z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń jako podlegający zwolnieniu od podatku w związku z przyszłym jego wydatkowaniem na działalność kulturalną? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-27/08/MK
  Czy na jednostce umarzającej osobom fizycznym kwoty z tytułu należności cywilnoprawnych stanowiących dochody budżetowe ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
 970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-632/08/DK
  Czy różnica w wartości pożyczki efektywnie zaciągniętej względem wartości pożyczki ustalonej po jej przewalutowaniu nie powinna zostać zakwalifikowana jako przychód wynikający z któregokolwiek ze źródeł wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych?
 971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-24/08/BD
  Czy składka płacona przez Spółkę z tytułu zawarcia umowy OC powinna stanowić przychód poszczególnych członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów i innych pracowników?
 972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-703/08-2/EK
  Czy brak obciążenia X przez Y kosztami usług informatycznych do końca 2007 roku stanowi dla X przychód z tytułu otrzymanego nieodpłatnie świadczenia?
 973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-139/08-2/PS
  Przydzielenie jednostek redukcji emisji ERU nie może być traktowane jako uzyskanie przez Spółkę świadczenia nieodpłatnego. Biorąc pod uwagę profil działalności Spółki oraz prawne uwarunkowania prowadzenia tej działalności (w postaci "reglamentacji" nadmiernej emisji dwutlenku węgla) posiadanie jednostek redukcji emisji, których ilość pokrywa zapotrzebowanie Wnioskodawcy jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania Spółki. Nabycie (alokacja) jednostek redukujących emisję nie skutkuje jakimikolwiek wymiernymi korzyściami po stronie uczestników alokacji - stanowi ona wyłącznie warunek implementacji i dalszego funkcjonowania systemu. W momencie objęcia przez Spółkę jednostek redukcji emisji ERU po jej stronie nie dochodzi do powstania jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego mającego wymiar finansowy.
 974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-19/08/MZ
  Czy wartość otrzymanych bezpłatnie przez autorów egzemplarzy publikacji jest przychodem i czy należy naliczyć i odprowadzić od nich podatek dochodowy od osób fizycznych?
 975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-966/08/PC
  Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym dowóz towaru przez wnioskodawcę do miejsc jego wydania (magazyn kupującego lub magazyn/siedziba klienta kupującego) należy traktować jako usługę transportową, odrębną od sprzedaży towarów, a co za tym idzie, czy niezależnie od faktury za sprzedaż towarów wnioskodawca powinien wystawić kupującemu każdorazowo w takich przypadkach odrębną fakturę za usługę transportową?
 976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-869/08-4/AMN
  Czy w związku z objęciem członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku z pełnieniem funkcji w tych organach, którego koszty ponosi Spółka, istnieje z tego tytułu obowiązek rozpoznania przychodów po stronie ubezpieczonych ww. członków organów Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w związku z tym czy Spółka jest zobowiązana jako płatnik obliczyć, pobrać i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy z tego tytułu?
 977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-688/08-2/MM
  Czy ustanowienie gwarancji korporacyjnej i poręczenia osobistego na zabezpieczenie kredytu uzyskanego przez Spółkę uznać należy za nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-20/08/ASz
  Jakie skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje zawarcie bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek i innych osób objętych ubezpieczeniem?
 979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-100/08-2/PJ
  Czy XXX od świadczeń w naturze ponoszonych za pracownika cudzoziemca, zatrudnionego na stanowisku profesora w XXX, powinna naliczać i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1980/08-4/MP
  Nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług użyczenie nieruchomości przy nabyciu której podatnik nie odliczył podatku naliczonego
 981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-986/08/IB
  1. Czy wydatki dotyczące kosztów podróży służbowych Prezesa Zarządu korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz obowiązek informacyjny wobec organów skarbowych, w związku z zakwaterowaniem w wynajętym mieszkaniu obligatariuszy (aktualnych i potencjalnych) podczas ich wizyt związanych z emisją obligacji?
 982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-946/08/AK
  Czy wydawanie nieodpłatnych zaproszeń, jako nieodpłatne świadczenie usług, powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-18/08/BD
  Czy wycieczka dla pracowników i ich rodzin finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest nieodpłatnym świadczeniem od którego wnioskodawca ma odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-68/08-2/SM
  nieodpłatne przekazanie przebudowanej linii energetycznej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-520/09-5/MP
  Ponieważ w analizowanym przypadku nie będzie możliwe określenie wartości przychodu do opodatkowania z tytułu nieodpłatnego świadczenia, właściciele pasiek na skutek nieodpłatnie udostępnionych gruntów ze strony nadleśnictwa nie uzyskają przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że właściciele pasiek na skutek nieodpłatnie udostępnionych gruntów ze strony nadleśnictwa nie uzyskają przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Z uwagi na powyższe Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawienia PIT-8C.
 986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-914/08/KM
  Opodatkowanie czynności nieodpłatnego udostępnienia samolotu innemu uczestnikowi programu.
 987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-578a/08/AM
  Czy Spółka, korzystając nieodpłatnie z samolotu innego uczestnika Programu, nie będącego przedmiotem współwłasności Spółki, osiąga przychód z nieodpłatnego świadczenia?
 988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1652/08/MK
  Czy płatnik zobowiązany jest do wystawienia PIT-8C w związku z prowadzoną akcją promocyjno-reklamową, jeżeli jednorazowa wartość nagrody przekracza kwotę 100 zł?
 989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1909/08-4/JB
  Nieodpłatne świadczenie usług Cash poolingu przez podmiot zagraniczny nie podlega opodatkowaniu na terytorium kraju
 990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-289/08/AZ
  działania realizowane w ramach projektu: "Akademia Kompetencji"- nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowych zadań, gdyż zakupy te nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.
 991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1671/08/BD
  Czy wartości netto dofinansowania przez Spółkę posiłków jest prawidłowym zaliczeniem do przychodu pracownika?
 992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-291/08/AZ
  działania realizowane w ramach projektu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowych zadań, gdyż zakupy te nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.
 993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-80/08/AZ
  działania realizowane w ramach projektu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowych zadań, gdyż zakupy te nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.
 994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-290/08/AZ
  działania realizowane w ramach projektu: "Akademia Kompetencji"- nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowych zadań, gdyż zakupy te nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.
 995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-985/08/IB
  Czy korzystanie ze żłobka zakładowego współfinansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie stanowić przychód dla pracowników, których dzieci uczęszczają do żłobka?
 996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1642/08/BD
  Czy składki płacone przez Spółkę z tytułu zawarcia umowy OC, powinny stanowić przychód poszczególnych członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów?
 997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-558/08/AM
  Czy nieodpłatne korzystanie z samochodu prowadzi do powstania przychodu w formie nieodpłatnego świadczenia?
 998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-811/08-2/RP
  Czy wydatki na pokrycie kosztów usług zdrowotnych świadczonych na rzecz pracowników w ramach umowy zawartej z X stanowią dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-895/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 1000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-892/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 1001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-896/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 1002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-893/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 1003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-896/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 1004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-894/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 1005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-822/08-2/RP
  Czy wykupienie abonamentu medycznego dla pracowników staje się dla nich przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1659/08/MK
  Czy zakupione przez pracodawcę świadczenia medyczne dla pracownika i jego członków rodziny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-842/08-2/RP
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zaliczenia ryczałtowych abonamentów medycznych jako przychód pracownika ze stosunku pracy?
 1008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1686/08/BD
  Czy zakup pakietu medycznego dla pracowników Spółki będzie stanowił dla nich przychód ze stosunku pracy?
 1009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1623/08/BD
  Czy zakup pakietu medycznego przez Spółkę dla pracowników i jego członków rodziny będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy?
 1010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-780/08-6/RP
  Czy koszt abonamentu dla właściciela oraz koszty pakietów w części dotyczącej rodziny pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy usługi takie stanowią przychód pracownika? Czy abonamenty zakupione dla pracowników nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tylko na podstawie umowy zlecenia oraz umów o świadczenie usług pracy tymczasowej stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-780/08-7/RP
  Czy koszt abonamentu dla właściciela oraz koszty pakietów w części dotyczącej rodziny pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy usługi takie stanowią przychód pracownika? Czy abonamenty zakupione dla pracowników nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tylko na podstawie umowy zlecenia oraz umów o świadczenie usług pracy tymczasowej stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-569/08/MK
  Czy poręczenia spłaty kredytów bankowych udzielone Spółce przez spółki zależne, bez wynagrodzenia, stanowi przychód podatkowy z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia dla podatnika (kredytobiorcy), w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-767/08-2/RP
  Czy usługi tego typu stanowią przychód dla pracownika?
 1014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-776/08-2/RP
  Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym, wartość świadczeń medycznych, które oferowane są pracownikom stanowi ich przychód mimo, iż poszczególnym pracownikom nie można przypisać konkretnej kwoty przychodu uzyskanego z tego tytułu?
 1015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-775/08-4/AMN
  Czy zwolnienie z części lub całości opłaty za usługę dydaktyczną u studenta generuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-447f/08/DK
  Czy koszt podatku naliczonego od towarów i usług poniesionego w związku z nabyciem usług i towarów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1514/08-2/AS
  opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług z uwagi na ich związek z prowadzeniem przedsiębiorstwa
 1018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1435/08-2/MG
  skutki podatkowe zakupu przez Spółkę pakietu medycznego na rzecz pracowników
 1019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-833/08/MS
  Czy spółka postępuje prawidłowo nie naliczając VAT należnego z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług jakim jest użyczenie części nieruchomości innej spółce oraz nie refakturując kosztów dotyczących podatku od nieruchomości?
 1020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1394/08-4/MK
  Czy w przypadku wyżej wymienionego zdarzenia przyszłego wydatki związane z finansowaniem przez pracodawcę usług rekreacyjnych stanowić będą przychód pracownika z tytułu nieopłaconych świadczeń na podstawie art. 12 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1395/08-2/AZ
  Jak określić wartość przychodu pracownika — członka Zarządu, wynikającego z opłacania przez Spółkę składek na ubezpieczenie OC w sytuacji, kiedy konstrukcja składki zapisana w umowie ubezpieczenia nie pozwala na przypisanie jej wartości konkretnemu pracownikowi - członkowi Zarządu? Jak określić wartość przychodu z wyżej wskazanego tytułu, kiedy członek Zarządu pełni swoją funkcję nie przez pełny rok objęty okresem ubezpieczenia, lecz tylko przez jego część, a w obwili obejmowania stanowiska nie jest znany okres pełnienia funkcji członka Zarządu?
 1022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1143/08-4/MG
  1.Czy sponsorowanie przez Spółkę udziału lekarzy w konferencjach i kongresach naukowych (bez świadczenia ekwiwalentnego na rzecz Spółki) jest dla niej kosztem uzyskania przychodu? 2.Czy sponsorowanie uczestnictwa lekarzy w konferencjach i kongresach naukowych (np. poprzez ponoszenie kosztów opłaty zjazdowej, zakwaterowania, dojazdu) powinno zostać zaklasyfikowane przez podatnika jako nieodpłatne świadczenie na rzecz lekarza? Czy tego rodzaju sytuacja może zostać uznana za spełnienie nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w związku z ww. sponsorowaniem Spółka na mocy art. 42a wymienionej ustawy jest zobowiązana sporządzić informację na druku PIT-8C?
 1023. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-540/08/AK
  1. Czy opłata ryczałtowa za pracownika powinna być doliczona do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy ryczałt za członków rodzin powinien być doliczony do podstawy opodatkowania pracownika podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-752/08-4/RP
  Czy abonament medyczny płacony za pracownika ma być opodatkowany podatkiem dochodowym?
 1025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-520a/08/DP
  Czy prawidłowe jestnie ustalanie po stronie żadnego ze wspólników, przychodu z tytułu nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości?
 1026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1392/08-2/JS
  Abonament medyczny dotyczący nieobowiązkowych usług medycznych wykupiony przez Spółkę dla pracownika stanowi opodatkowany przychód ze stosunku pracy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik zobowiązana jest uwzględnić wartość tego abonamentu w rozliczeniu przychodów pracownika i z tego tytułu odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 1027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1741/08-3/AK
  nieodpłatne przekazanie praw do uczestnictwa w konferencjach bądź wyjazdu na wycieczkę, jako związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 1028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1562/08/BD
  Czy zakup pakietu medycznego dla pracowników Spółki będzie stanowił dla nich przychód ze stosunku pracy?
 1029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1343/08-2/SP
  Abonament medyczny dotyczący nieobowiązkowych usług medycznych wykupiony przez Spółkę dla pracownika i członków jego rodziny stanowi opodatkowany przychód ze stosunku pracy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik zobowiązana jest uwzględnić wartość tego abonamentu w rozliczeniu przychodów pracownika i z tego tytułu odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 1030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-733/08-2/RP
  Czy samo postawienie do dyspozycji pracownika możliwości korzystania ze świadczeń medycznych w ramach tzw. pakietów medycznych, stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w konsekwencji powstanie po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1031. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-731/08-2/RP
  Czy wartość świadczenia na rzecz pracownika jakim jest zakup przez firmę pakietu medycznego powinna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli nie, czy powinno się dokonać korekty podatku za lata ubiegłe i rok niejacy i w jaki sposób?
 1032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1378/08-2/AG
  Czy w związku z zawarciem przez bank umów poręczenia ze spółkami poręczającymi (które stanowią formę dodatkowego zabezpieczenia udzielonego spółce kredytu bankowego) C uzyskała jakiekolwiek nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1525/08/MK
  Czy umożliwienie udziału pracownikom i ich rodzinom w pikniku zorganizowanym przez firmę w całości sfinansowanym z Zakładkowego Funduszu Socjalnego powoduje u tych pracowników powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-494/08/PSZ
  Przychód z innych nieodpłatnych świadczeń.
 1035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-795/08/MN
  Przekazania nagrody w postaci wycieczki nie podlega opodatkowaniu VAT.
 1036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1523/08/HK
  Czy opłacenie przez wnioskodawcę abonamentu, na podstawie którego pracownik oraz osoby bliskie pracownikowi są uprawnione do korzystania z usług medycznych w ramach umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy przy ustalaniu wysokości przychodu uwzględnia się wartość rzeczywiście skonsumowanych usług medycznych, czy wartość świadczenia uzyskanego przez pracownika i jego rodzinę, jakim jest sama możliwość skorzystania z takich usług? Czy w przypadku korzystania z abonamentu medycznego przez członków rodziny pracownika należy uznać, iż to pracownik uzyskał dochód podlegający opodatkowaniu?
 1037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1336/08-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 1038. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1338/08-2/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników i członków ich rodzin
 1039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-503/08/MT
  Czy w związku z otrzymaniem od Gminy Miasto do bezpłatnego używania środków trwałych, można zakwalifikować Wnioskodawcę do spółek uprawnionych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
 1040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1085/08-2/ES
  Czy z tytułu uczestnictwa pracowników i ich rodzin w imprezie integracyjno-okolicznościowej powstał po stronie uczestników przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1041. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-788/08-2/MR
  Czy Wnioskodawca, winien oszacować wartość zrealizowanych przewozów darmowych dla swoich pracowników na podstawie przyznanego uprawienia przez Radę Miasta Jeleniej Góry i odprowadzić należny podatek VAT w myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 1042. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1882/08-2/PR
  opodatkowanie VAT nieodpłatnie świadczonych usług
 1043. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1292/08-2/SP
  Czy abonament medyczny wykupiony przez Spółkę dla pracownika i członków jego rodziny stanowi opodatkowany przychód ze stosunku pracy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o PIT i czy Spółka jako płatnik zobowiązana jest uwzględnić go w rozliczeniu przychodów pracownika i z tego tytułu odprowadzać zaliczki na podatek PIT?
 1044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1322/08-2/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników i członków ich rodzin
 1045. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1011/08-2/AM
  Należy stwierdzić, iż kwota składki na ubezpieczenie pracownika pokryta przez Wnioskodawcę (pracodawcę) będzie stanowiła przychód pracownika i powinna być opodatkowana wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy. W związku z powyższym na Wnioskodawcy z tytułu dokonywania ww. świadczeń, będą ciążyć obowiązki płatnika określone w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla przychodów ze stosunku pracy.
 1046. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1185/08-4/SP
  Opodatkowania darowizny z poleceniem
 1047. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-983/08-2/AŻ
  Skutki podatkowe udzielenia nieoprocentowanej pożyczki
 1048. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-525/08-2/KS
  Czy w związku z niewypłaceniem dywidendy do chwili obecnej (11.08.2008 r.) powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń?
 1049. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-680/08-2/RP
  Czy do przychodów obecnych członków zarządu i pracowników Spółki należy zaliczyć składki zapłacone przez Spółkę z tytułu zawarcia umowy bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i innych osób objętych ubezpieczeniem?
 1050. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-697/08-2/RP
  Czy wydatki Spółki z ww. stanowią przychód pracowników i podlegają opodatkowaniu PIT?
 1051. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1447/08/BD
  Czy składka opłacona z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej m.in. członków zarządu oraz prokurentów stanowi dla tych osób przychód?
 1052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1124/08-2/EC
  wartość otrzymanych od pracodawcy nieodpłatnych świadczeń w zakresie opieki medycznej -co do zasady - stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Przy czym należy wskazać, że świadczenia medyczne związane z obowiązkowymi badaniami, do których pracodawca jest zobowiązany przepisami Kodeksu Pracy lub innych ustaw, są przychodem zwolnionym z opodatkowania.
 1053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-804/08/MS
  Czy rozwiązanie umów najmu pomieszczeń piwnicznych, w których Spółka instaluje wymiennikowe węzły ciepłownicze i zawarcie w ich miejsce umów użyczenia bądź innych nieodpłatnych będzie oznaczać powstanie po stronie Spółki przychodu w wysokości równowartości czynszu, a co za tym idzie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1054. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-824/08/IB
  1. Czy przychód, o którym mowa w punkcie 1 jest dla prezesa zarządu przychodem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wydatki za korzystanie przez prezesa zarządu z telefonu służbowego stacjonarnego i komórkowego w siedzibie Spółki oraz samochodu służbowego w wyłącznych sprawach Spółki stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu i nie są przychodem dla prezesa zarządu?
 1055. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-758/08-4/SJ
  Zainteresowany ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na nabycie towarów będących przedmiotem nagród w aukcji promocyjnej.
 1056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1222/08-2/JS
  opodatkowanie świadczeń na rzecz członków zarządu w postaci sfinansowania bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
 1057. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-982/08-2/AG
  Czy z tytułu udzielenia nieoprocentowanych pożyczek Spółce wnioskodawca będzie musiał wpisywać w przychód, tytułem nieodpłatnego świadczenia, niezapłacone odsetki od udzielonych Spółce pożyczek, w części, w jakiej partycypuje on w zyskach i stratach Spółki?Czy z tytułu udzielenia nieoprocentowanych pożyczek Spółce przez wnioskodawcę pozostali udziałowcy Spółki będą musieli wpisywać w przychód, tytułem nieodpłatnego świadczenia, niezapłacone odsetki na poziomie rynkowym od udzielonych przez wnioskodawcę Spółce pożyczek, w części, w jakiej pozostali udziałowcy partycypują w zyskach i stratach Spółki?
 1058. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-981/08-2/AG
  Czy z tytułu udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Spółce wnioskodawca będzie musiał wpisywać w przychód, tytułem nieodpłatnego świadczenia, niezapłacone odsetki od udzielonej Spółce pożyczki, w części, w jakiej partycypuje on w zyskach i stratach Spółki? Czy z tytułu udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Spółce przez wnioskodawcę pozostali udziałowcy Spółki będą musieli wpisywać w przychód, tytułem nieodpłatnego świadczenia, niezapłacone odsetki na poziomie rynkowym od udzielonej przez wnioskodawcę Spółce pożyczki, w części, w jakiej pozostali udziałowcy partycypują w zyskach i stratach Spółki?
 1059. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-779/08/MO
  Czy dokonanie zmian w umowach pożyczek pieniężnych - udzielonych Spółce przez jej wspólników poprzez wprowadzenie tzw. karencji w naliczaniu oprocentowania przez określony czas, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu tzw. nieodpłatnego świadczenia, a jeżeli tak, to w którym momencie taki przychód powstanie i w jaki sposób należy ustalić jego wysokość?
 1060. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1403/08/BD
  Czy przyznana premia termomodernizacyjna z przeznaczeniem na umorzenie 25% kwoty kredytu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1061. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-690/08/AM
  • Czy przed przekształceniem spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy spółki jawnej, którzy staną się następnie wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą niepobrane zyski z lat poprzednich przeksięgować z kapitału własnego spółki jawnej na konto zobowiązań spółki wobec wspólników i następnie - po przekształceniu - nie pobierać wynagrodzenia z tytułu korzystania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu korzystania z tych środków, a wówczas świadczenie w postaci korzystania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z niepobranych zysków nie jest traktowane jako świadczenie nieodpłatne podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) • Czy pobierane wynagrodzenie (odsetki) od kwot niepobranych zysków w sytuacji, w której zobowiązanie powstało przed przekształceniem wiąże się z konsekwencjami wynikającymi z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 1062. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-608/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji świadczenia do źródła przychodu -jest prawidłowe.W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 1063. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1356/08/HK
  Czy w przypadku przyznania członkom zarządu świadczenia dodatkowego w postaci ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego można dokonać obowiązkowych potrąceń (zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne), a następnie do towarzystwa ubezpieczeniowego przesłać kwotę po odjęciu tych potrąceń? Jaką wartość świadczenia można uznać za przychód: 1. czy wartość przyznanego świadczenia dodatkowego na ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym, 2. czy wartość składki przelanej do towarzystwa ubezpieczeniowego?
 1064. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1108/08-6/MG
  Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny, Spółka wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do kwestii źródła przychodu w przypadku nabycia na preferencyjnych warunkach akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium kraju, a także momentu powstania przychodu po stronie pracowników Spółki w związku z nabyciem akcji w ramach poszczególnych Planów.
 1065. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1106/08-4/MG
  Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny, Spółka wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do kwestii źródła przychodu w przypadku nabycia na preferencyjnych warunkach akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium kraju, a także momentu powstania przychodu po stronie pracowników Spółki w związku z nabyciem akcji w ramach poszczególnych Planów.
 1066. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1107/08-4/SP
  Zakwalifikowanie do źródeł przychodu nabycia na preferencyjnych warunkach akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium Polski oraz ustalenia momentu powstania tego przychodu
 1067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1105/08-4/SP
  Zakwalifikowanie do źródeł przychodu nabycia na preferencyjnych warunkach akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium Polski oraz ustalenia momentu powstania tego przychodu
 1068. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-473/08-4/DS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiego Zakładu Komunikacji przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 30 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu nieodpłatnie otrzymanego świadczenia związanego z kompleksową obsługą bankową -jest prawidłowe.W dniu 30 lipca 2008 r. został złożony ww. w ...
 1069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-575/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń -jest nieprawidłowe.W dniu 1 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 1070. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-571/08-3/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym dnia 1 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń -jest nieprawidłowe.W dniu 1 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wn ...
 1071. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-421/08/MT
  Czy w związku w wykonaniem przez Inwestora prac na majątku Spółki, w szczególności prac ingerujących w środki trwałe Spółki, jeżeli jedynym celem tych prac jest zlikwidowanie kolizji energetycznej poprzez przesuniecie istniejącego urządzenia energetycznego (linii) w inne miejsce w interesie Inwestora, powstanie dla Spółki przychód wynikający z poniesienia kosztów tych prac przez Inwestora?
 1072. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-547/08-2/AK
  1. Czy zakup pomocy naukowych, odzieży i obuwia sportowego oraz pokrycie kosztów obiadów szkolnych uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, będzie stanowić przychód w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy szkoła w takiej sytuacji jest obowiązana do sporządzania i przesłania informacji o przychodach z innych źródeł, sporządzonej na formularzu PIT-8C?
 1073. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-562/08-5/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008 r. (data wpływu 25 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniach 11 i 17 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 25 ...
 1074. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-664/08/PC
  Czy zawarcie przez Wnioskodawcę z Gminą umowy użyczenia lub nieodpłatnego użytkowania w formie aktu notarialnego spowoduje otrzymanie przez Spółkę nieodpłatnego świadczenia wyłączonego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1075. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-808/08/RS
  Czy organizowanie przez Spółkę przewozów pracowniczych podlega opodatkowaniu na gruncie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1076. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-491/08-3/ES
  Czy u Wnioskodawcy i Jego matki ustanowienie na ich rzecz bezpłatnej służebności gruntowej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1077. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-530/08-2/RP
  Czy objęcie pracowników i emerytów (byłych pracowników) spółki S.A. uprawnieniem do pakietu medycznego uznaje się za otrzymanie przychodu ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1078. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-668/08-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
  - opodatkowania wydatków związanych ze zorganizowaniem imprezy integracyjno -okol ...
 1079. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1428/08/AZ
  opodatkowanie czynności polegających na nieodpłatnym wydaniu "Warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej" oraz na dokonaniu odbioru wykonanego przyłącza bez wynagrodzenia
 1080. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1448/08-4/GD
  VAT - Nieodpłatne świadczenie usług
 1081. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1082/08-2/SP
  Opodatkowanie świadczeń na rzecz członków zarządu, kadry kierowniczej i pracowników w związku z wykupieniem polisy OC.
 1082. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-832/08-2/ES
  Czy w świetle powyżej opisanego stanu faktycznego udostępnienie nieodpłatnie przez Spółkę dla wnioskodawcy samochodu, pomieszczenia biurowego, telefonu komórkowego oraz komputera przenośnego oraz ponoszenie kosztów eksploatacji tych przedmiotów na rzecz Zarządcy stanowią dla niego przychód podatkowy w postaci otrzymanych nieodpłatnych świadczeń?
 1083. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-379/08/MK
  Czy nieodpłatne użyczenie gruntu dla Spółki przez gminę jest wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1084. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-809/08-6/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), w związku z wydanym postanowieniem Nr IPPB2/415-831/08-5/IŚ z dnia 07.09.2008 r. uwzględniającym zażalenie z dnia 18.08.2008 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14.05.2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego nabycia bądź nabycia na prefe ...
 1085. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1214/08/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 04 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłacenia przez Spółkę składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na życie swoich pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 04 lipca 20 ...
 1086. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-718/08/IB
  Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwe jest uznanie, że wydatki spółki kapitałowej na składki na ubezpieczenie gospodarcze z tytułu umowy ubezpieczenia strat poniesionych przez spółkę na skutek uchybień w działaniu jej organów, w wyniku działalności członków jej statutowych organów podczas i w związku z wykonywaniem ich funkcji mają charakter nieodpłatnych świadczeń zaliczanych do przychodów "z innych źródeł" u członków organów statutowych spółki?
 1087. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-847/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21.07.2008 r. (data wpływu 25.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 29.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 1088. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-579/08/AK
  Czy w opisanym stanie faktycznym, tj. w sytuacji, gdy bez konieczności ponoszenia kosztów usługi grawiury Spółka korzysta z grawiury nabytej lub wykonanej przez AW i odsprzedanej bezpośrednio koncernowi tytoniowemu (model rozliczeń powyżej opisany jako drugi), Spółka uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 UPDOP?
 1089. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-855/08-2/AM
  Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanie prezentu okolicznościowego, jakim jest bukiet kwiatów, nie może rodzić powstania obowiązku podatkowego u obdarowanego. Tego rodzaju czynność nie ma charakteru przekazania towarów o konkretnej wartości użytkowej. Nie można też przyjąć, że jest to przychód będący nieodpłatnym świadczeniem określonym w art. 12-14 i 17 w/w ustawy. Wręczenie kwiatów ma wymiar jedynie symboliczny i nie można uznać, iż pracownik z tego tytułu osiągnął jakiś wymierny przychód.
 1090. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-554/08/AP
  Czy Spółka ma obowiązek naliczyć przychód z nieodpłatnie wykonywanych czynności świadczonych przez członków rady nadzorczej?
 1091. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-799/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7.07.2008 r. (data wpływu 11.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnej praktyki -jest prawidłowe.W dniu 11.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 1092. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-563/08/PC
  Czy preferencyjne oprocentowanie pożyczki udzielonej przez Gminę spowoduje u pożyczkobiorcy powstanie przychodu z nieodpłatnego świadczenia w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1093. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-845/08/AP
  W przypadku gdy walne zgromadzenie podjęłoby uchwałę na kolejnym zgromadzeniu iż 2 członkom rady nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za wykonywane czynności w ramach funkcji rady nadzorczej, czy w związku z tym czynności te należy opodatkować w Spółce jako nieodpłatne świadczenie?
 1094. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-522/08/AK
  Czy w związku w wykonaniem przez Inwestora prac na majątku Spółki, w szczególności prac ingerujących w środki trwałe Spółki, jeżeli jedynym celem tych prac jest zlikwidowanie kolizji energetycznej poprzez przesunięcie istniejącego urządzenia energetycznego (linii) w inne miejsce w interesie Inwestora, powstanie dla Spółki przychód wynikający z poniesienia kosztów tych prac przez Inwestora?
 1095. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-397/08-3/HS
  Czy przyjęcie przez Spółkę, że nieodpłatne poręczenie kredytu bankowego stanowi "nieodpłatne świadczenie" w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i uiszczenie z tego tytułu podatku za rok 2006 oraz za rok 2007 uznać należy za prawidłowe?
 1096. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-397/08-2/HS
  Czy przejęcie przez Spółkę, że nieodpłatne poręczenie kredytu bankowego stanowi "nieodpłatne świadczenie" w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i uiszczenie z tego tytułu podatku za rok 2006 oraz za rok 2007 uznać należy za prawidłowe?
 1097. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-450/08-4/AMN
  Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od wydatków związanych z organizacją spotkań integracyjnych i okolicznościowych?
 1098. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-930/08-5/AS
  opodatkowanie dochodu z tytułu Pracowniczego Planu Nabycia Akcji oraz Ogólnoświatowego Akcyjnego Planu Motywacyjnego oferowanych przez pracodawcę
 1099. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1301/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.07.2008 r. (data wpływu 07.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnie przekazywanych pakietów startowych i kuponów doładowujących -jest prawidłowe.W dniu 07.07.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 1100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-79/07-3/HS
  Czy ustanowienie hipoteki i zaciągnięcie zobowiązania wekslowego przez wspólników Spółki na zabezpieczenie zaciąganego przez Spółkę kredytu może być traktowane jako nieodpłatne otrzymanie świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1104/08/ASz (KAN-6080/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 18 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udostępniania pracownikom kawy, herbaty i innych produktów w miejscu pracy -jest prawidłowe.W dniu 18 czerwca 2008r ...
 1102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-538/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 czerwca2008 r.) uzupełnionym w dniu 04 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy otrzymanie od podmiotu powiązanego poręczenia i gwarancji stanowi dla Spółki przychód do opodatkowania -jes ...
 1103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-372/08-5/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 03 czerwca 2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dniu 01 września 2008 r ...
 1104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-372/08-4/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 03 czerwca 2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z nieodpłatnego świadczenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych -jest prawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. zost ...
 1105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-369/08-4/ŁM
  Czy wypłata dywidendy zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników, na mocy której następuje podział zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego (tj. w ratach, do dnia wskazanego w uchwale), skutkuje dla Spółki koniecznością rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu art. 12 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 1106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-744/08/MM
  Czy świadczenia medyczne będą stanowiły dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-663/08/MM
  Czy pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania nioprocentowanej pożyczki, traktując nie naliczone odsetki jako nieodpłatne świadczenie?
 1108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1080/08/MK
  Czy wartość świadczenia ponoszonego przez pracodawcę w związku z zapewnieniem swoim pracownikom dojazdów do pracy i z pracy stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-907/08-3/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.05.2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz wybranych pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 09.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 1110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-343/08-4/HS
  Czy nieodpłatne umorzenie udziałów własnych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w celu umorzenia, które zostały pokryte gotówką w drodze potrącenia wierzytelności o dokonanie wpłaty na kapitał zakładowy z wierzytelnościami z tytułu pożyczek udzielonych Spółce przez wspólnika będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego: a) po stronie Spółki, której udziały podlegają nieodpłatnemu umorzeniu, b) po stronie drugiego wspólnika, którego udziały nie zostały umorzone?
 1111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-343/08-3/HS
  Czy nieodpłatne nabycie udziałów własnych w celu umorzenia w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały pokryte gotówką w drodze potrącenia wierzytelności o wpłatę na kapitał zakładowy z wierzytelnościami z tytułu pożyczek udzielonych Spółce przez jej wspólnika będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziały zostaną umorzone?
 1112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423/08-5/HS
  Czy nieodpłatne umorzenie udziałów własnych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w celu umorzenia, które zostały pokryte gotówką w drodze potrącenia wierzytelności o dokonanie wpłaty na kapitał zakładowy z wierzytelnościami z tytułu pożyczek udzielonych Spółce przez wspólnika będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego: a) po stronie Spółki, której udziały podlegają nieodpłatnemu umorzeniu, b) po stronie drugiego wspólnika, którego udziały nie zostały umorzone?
 1113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-343/08-3/HS
  Czy nieodpłatne nabycie udziałów własnych w celu umorzenia w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały pokryte gotówką w drodze potrącenia wierzytelności o wpłatę na kapitał zakładowy z wierzytelnościami z tytułu pożyczek udzielonych Spółce przez jej wspólnika będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziały zostaną umorzone?
 1114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-900/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05.06.2008 r. (data wpływu 06.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń na rzecz członków zarządu i innych osób w postaci sfinansowania bezimiennego ubezpieczenia OC -jest nieprawidłowe.W dniu 06.06.2008 r. został złożony ww. wni ...
 1115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-897/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008 r. (data wpływu 02.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia nieodpłatnego przychodu z tytułu sfinansowania przez spółkę kosztów przelotów samolotowych i noclegów w hotelach członków zarządu w związku z prowadzeniem spraw spółki ...
 1116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-696/08-3/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02.06.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia nie wypłaconej Pośrednikowi prowizji z tytułu realizacji zawartej umowy pośrednictwa z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. - jest prawidłowe.W dniu 16.06.2008 r. został złożony ww ...
 1117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-342/08/DK
  Czy dochód uzyskany z tytułu umorzenia ww. preferencyjnego kredytu będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-348/08-4/MM
  Czy zapłata przez wspólnika Spółki jej wymagalnych zobowiązań stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy rodzi obowiązek podatkowy po stronie Spółki, a jeśli tak, to w jakiej dacie obowiązek taki powstaje?
 1119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1017/08/BD (KAN-5294/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków władz wnioskodawcy -jest nieprawidłowe.W dniu 26 maja 2008r. wpłyną ...
 1120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-909/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2008r. (data wpływu 12.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych udostępnienia powierzchni biurowej -jest prawidłowe.W dniu 12.06.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-908/08-2/GJ
  Czy w związku z udostępnieniem nieruchomości przez X , po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób pranych?
 1122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-366/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 27 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 27 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 1123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-828/08-2/AZ
  Czy koszt abonamentu medycznego w zakresie dodatkowych świadczeń medycznych - stanowi dla pracowników spółki przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1395/08/BD (KAN-5112/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 20 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 10 czerwca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania przez pracodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spotkań z atrakcjami kulturalnym ...
 1125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-983/08/BD (KAN-5112/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 20 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 10 czerwca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania przez pracodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych upoważnień do zakupu po ulgowej ...
 1126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1396/08/BD (KAN-5112/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 20 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 10 czerwca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania przez pracodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wycieczki organizowanej dla prac ...
 1127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-986/08/MK (KAN-5131/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 20 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłacania przez Spółkę za członka zarządu składki na jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej -jest nieprawidłowe.W dniu 20 maja ...
 1128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-964/08/BD (KAN-5044/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 19 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłacenia przez Spółkę składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczeniowej -jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. ...
 1129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-363/08-2/AK
  Czy w opisanej powyżej sytuacji, okoliczność udzielenia przez Wnioskodawcę poręczenia umowy pożyczki spowoduje powstanie po stronie osoby zatrudnionej przychodu w postaci nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-400/08/PS
  Czy udzielone poręczenie jest nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-946/08/BD (KAN-5025/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 16 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu oraz rady nadzorczej Spółki -jest nieprawidłowe.W dniu 16 maja 2 ...
 1132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-436/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oddania w nieodpłatne użyczenie gruntów -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-424/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie opodatkowania nieodpłatnego użyczenia nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 12 maja 2008 roku został złożony wniosek, uzupełniony ...
 1134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-567/08-4/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30.04.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z nieodpłatnych świadczeń -jest prawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 1135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-598/08/MK (KAN-3157/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W.L., przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Biura - 26 marca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania wybranym klientom (osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej) kwoty pierwszej lub drugiej składki przez sprzedającego polisę u ...
 1136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-337/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Nadleśnictwa, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 16 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 16 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 1137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-876/08-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.04.2008 r. (data wpływu 28.04.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 20.06.2008 r. (data wpływu 25.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 28.04.2008 r. został złożo ...
 1138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-837/08/BJ (KAN-4492/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły Wyższej, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 30 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii ustalenia czy zwolnienie studenta w części z opłaty za zajęcia dydaktyczne za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce będzie stanowić przychód studenta ...
 1139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-695/08-6/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11.06.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych nagród otrzymanych przez sprzedawców w ramach promocyjnej sprzedaży -jest nieprawidłowe.W dniu 16.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 1140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-815/08/BJ (KAN-4353/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 28 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieoprocentowanej pożyczki udzielonej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych -jest prawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008r. do ...
 1141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1011/08/BD (KAN-5274/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udzielenia najemcom lokali mieszkalnych bonifikaty w zakresie wysokości czynszu -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008r. wpłynął do tut. B ...
 1142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-276/08-4/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 08.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia -jest prawidłowe.W dniu 8 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 11.07.2 ...
 1143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-383/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania urządzeń ciepłowniczych dla gminy oraz określenia podstawy opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008 ...
 1144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-274/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów -jest prawidłowe.W dniu 23 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniose ...
 1145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-578/08/MK
  Czy proponowana inicjatywa "Banku Czasu" rodzi konieczność oceny wartości wymiany usług i odprowadzenia od niej podatku dochodowego? 2. Czy jeżeli z osobami biorącymi udział w "Banku Czasu" podpisane zostaną umowy wolontariackie, to będą one podlegać przepisom skarbowym?
 1146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-331/08/MW (KAN-3992/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 18 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych pobrania nieodpłatnie udostępnionych w sieci internetowej programów komputerowych ...
 1147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-386/08/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania nagród klientom w ramach sprzedaży premiowej -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 roku został złożony wniosek o u ...
 1148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-722/08/MM (KAN-3778/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 03 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 14 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu najmu -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/4240-16/08/PS
  W związku ze skargą z dnia 18 czerwca 2008 r. (data stempla pocztowego 20 czerwca 2008 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 18 marca 2008 r. znak ITPB3/423-61/08/PS w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, doręczoną w dniu 26 marca 2008 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 200 ...
 1150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-708/08/BD (KAN-3716/04/08)
  INTERPRETACJ INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana T. przedstawione we wniosku z dnia 08 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 11 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udostępnienia zleceniobiorcy środków transportu oraz miejsc noclegowych -jest prawidłowe.W dniu 11 kwietnia 20 ...
 1151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-653/08-4/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.04.2008 r. (data wpływu 10.04.2008 r.) oraz piśmie z dnia 07.07.2008 r. (data wpływu 09.07.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-653/08-2/IŚ z dnia 04.07.2008 r. (data nadania 07.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie mo ...
 1152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/4240-3/08/PS
  Czy zobowiązanie się udziałowca do ewentualnej spłaty kredytu bankowego, zaciągniętego w zagranicznym banku, do momentu ewentualnego wykonania świadczenia przez udziałowca, tj. spłaty zobowiązania Spółki, skutkuje obowiązkiem rozpoznania nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki?
 1153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-805/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko R...Związek w T..., przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008r. (data wpływu 25 kwietnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 czerwca 2008r. (data wpływu 27 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów -jest prawidłowe.W dniu 25 kwietnia 2008r. wpłynął ww. wniose ...
 1154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-558/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu zwolnienia z opłat za studia -jest nieprawidłowe.W dniu 14 maja 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 1155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-606/08-5/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 02.04.2008 r. (data wpływu 07.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 07.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-591/08-2/IŚ
  Czy w momencie nabycia akcji przez pracowników uczestniczących w programie akcjonariatu powstanie dla tych pracowników przychód skutkujący obowiązkiem pobrania przez Spółkę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (przychód z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia), czy też w związku z uczestnictwem w programie przychód po stronie pracowników powstanie dopiero w momencie sprzedaży nabytych akcji (przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych)?
 1157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-379/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów związanych z podróżami menedżera -jest prawidłowe.W dniu 31.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 1158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-445/08-4/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 11.04.2008r. ( data wpływu 15.04.2008r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień od podatku -jest prawidłowe.W dniu 15.04.2008r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem ( data wpływu 18.06.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 1159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-203/08-4/RP
  Wnioskodawca ponosi koszty utrzymania zakładowej służby zdrowia niezależnie od ilości korzystających pracowników, sama zaś ilość korzystających wpływa na wysokość ponoszonych kosztów. Wnioskodawca potrafi zidentyfikować pracowników korzystających z usług medycznych ponieważ prowadzony jest rejestr. Czy po stronie pracownika mającego możliwość korzystania ze świadczeń medycznych Zakładowej Przychodni, powstaje przychód z tytułu świadczeń w naturze, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-202/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 5 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. ...
 1161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-178/08-2/ŁM
  Biorąc pod uwagę art. 193 § 3 kodeksu spółek handlowych, według którego dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku, czy wypłacona przez spółkę po tym terminie, a przed dniem 31.12.2008 r. dywidenda będzie stanowiła dla spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 1162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-493/08/AK (KAN-2971/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego użytkowania nieruchomości użyczonych m.in. przez Gminę -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. wpłynął do ...
 1163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-227/08/AK (KAN-2971/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego użytkowania nieruchomości użyczonych m.in. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -jest niep ...
 1164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-234/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 r. (data wpływu 14 marca 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 14 maja 2008 r. oraz 3 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi -jest prawidłowe.W dniu 14 marca 20 ...
 1165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-186/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. wniose ...
 1166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-107/08/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 25 kwietnia 2008 roku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu o nazwie "Przebudowa drogi gminnej" -jest prawidłowe.W dniu 21 kwietn ...
 1167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-108/08/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 25 kwietnia 2008 roku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu o nazwie "Szlak turystyczny" -jest prawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 ...
 1168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-254/08/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 11 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania biletów uprawniających do bezpłatnych przejazdów -jest prawidłowe.W dniu 11 marca 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 1169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-94/08/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16 kwietnia 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 19 maja 2008 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od realizowanego projektu o nazwie "Remont i modernizacja Ośrodka w Z. oraz Ośrodka w G." -jest pra ...
 1170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-470/08-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki,przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2008 r. (data wpływu 10.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania szczególnej procedury marży dla przekazywanych pracownikom za częściową odpłatnością usług turystyki -jest prawidłowe.W dniu 12.03.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzi ...
 1171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-454/08/HS (KAN-2324/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 05 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania w ramach Programu Motywacyjnego warunkowego prawa do nabycia akcji, realizacji tego prawa i zbycia nabytych akcji -jest nieprawidłow ...
 1172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-190/08/AM
  skutki podatkowe umorzenia kredytu zaciągniętego z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane
 1173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-152/08/MT
  Czy prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oddanymi Spółce do używania w oparciu o umowę użyczenia zawartą z Gminą skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
 1174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-153/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów i obowiązków płatnika -jest prawidłowe.W dniu 3 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 1175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-197/08/MW (KAN-2195/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani O., przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 3 marca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 14 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania książek od niepublicznej Szkoły Wyższej, w związku z prowadzoną pozarolniczą ...
 1176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-413/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 27.02.2008r. (data wpływu 03.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych umorzenia odsetek od pożyczek -jest nieprawidłowe.W dniu 03.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych umorzenia odsetek ...
 1177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-294B/08/DM
  Czy nieodpłatne świadczenie usług kulturalnych - wydawanie nieodpłatnych zaproszeń jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 1178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-146/08-4/RP
  Czy opłacanie przez Spółkę abonamentu medycznego stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie jest przychodem zwolnionym z tego podatku w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli opłacenie abonamentu medycznego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (o ile nie będzie przychodem zwolnionym), to w jaki sposób Spółka powinna ustalić podstawę opodatkowania, i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 1179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-549/08-3/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008r. (data wpływu 21 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest nieprawidłowe.W dniu 21 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 1180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-210/08-2/SJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008 r. (data wpływu 29 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego używania nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-37/08/MS
  opodatkowanie nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatnego świadczenia usług
 1182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-410/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.03.2008r. (data wpływu 04.03.2008r.), uzupełniony na wezwanie w dniu 07.05.2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony oraz w zakresie wystawiania faktur wewnętrznych -jest nieprawidłowe.W dniu 04.03.2008r. wpłynął ...
 1183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-143/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku (data wpływu: 20.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych jest:- w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -nieprawidłowe- w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży akcji X, nabytych po upływie okresu restry ...
 1184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-124/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 18 ...
 1185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-189/08-2/MT
  Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do odprowadzania podatku VAT w opisanym stanie faktycznym.
 1186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-274/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.02.2008 r. (data wpływu 12.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu uzyskania dochodu do opodatkowania przez Uczestnika Planu z tytułu przyznania i przydzielenia warrantów subskrypcyjnych oraz obowiązku poboru przez płatnika zaliczki na ...
 1187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-291/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008r. (data wpływu 18 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania Urządzeń Infrastrukturalnych -jest prawidłowe.W dniu 18 lutego 2008r. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-99/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta i Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 6 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych oraz obowiązków płatnika -jest prawidłowe.W dniu 6 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 1189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-245/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2008 r. (data wpływu 06.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych na rzecz pracowników opłacanych przez pracodawcęjest nieprawidłowe.W dniu 06.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 1190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-238/08/BD
  Czy wnoszona przez Spółkę zryczałtowana opłata miesięczna za świadczone pracownikom usługi medyczne oraz gotowość do ich świadczenia jest przychodem pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-219/08/MK
  W jakiej wysokości należy ustalić wartość świadczenia w formie cesji polisy ubezpieczeniowej?
 1192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-103/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Nadleśnictwa, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniu 11 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 4 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 1193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-135/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu z tytułu przekazania spółce jawnej, której mąż jest wspólnikiem, do bezpłatnego użytkowania nieruchomości- jest nieprawidłowe.W dniu 31 st ...
 1194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-164/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 16.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników- jest nieprawidłowe.W dniu 24.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 1195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-191/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2008 r. (data wpływu 14.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników- jest nieprawidłowe.W dniu 14.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 1196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-171/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2008 r. (data wpływu 25.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów członków statutowych organów spółki kapitałowej -jest prawidłowe.W dniu 25.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-68/08-4/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 14.01.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 09.04.2008 r. (data nadania 10.04.2008 r., data wpływu 14.04.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-68/08-2/SR z dnia 01.04.2008 r. (data nadania 01.04.2008 r., data doręczenia 03.04.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku ...
 1198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-75/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniose ...
 1199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-155/08/HK
  Czy w wyniku przeniesienia własności mieszkania pozakładowego na członka spółdzielni mieszkaniowej powstał przychód do opodatkowania? Czy w wyniku przeniesienia własności mieszkania pozakładowego na najemcę, który po przekazaniu zasobów nie został członkiem spółdzielni mieszkaniowej lub wynajmuje lokal na podstawie czynszu licytowanego, powstanie przychód do opodatkowania? Czy w tych przypadkach spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek wystawienia PIT-8C?
 1200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-52/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2008 roku (data wpływu 21 stycznia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z utrzymaniem mieszkania przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członka zarządu Spółki -jest nieprawidłowe.W dniu 2 ...
 1201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-252/08-4/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.02.2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 29.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 1202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-133A/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gimnazjum przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 8 lutego 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 21 lutego 2008 r. i z dnia 28 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności użyczenia pomieszczeń szkoły -jest prawidłowe.W dniu 8 lutego 2008 r. został złożony wniosek ...
 1203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-133B/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gimnazjum przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 8 lutego 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 21 lutego 2008 r., oraz z dnia 28 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności użyczenia pomieszczeń szkoły -jest prawidłowe.W dniu 8 lutego 2008 r. został złożony wnio ...
 1204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-67/08-2/MK
  PIT - opodatkowania przychodów wszystkich członków organów statutowych, bliżej nieokreślonej grupy pracowników i innych osób z tytułu zawarcia polis bezimiennych
 1205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-64/08-2/SP
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot umorzonych należności cywilnoprawnych osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą .
 1206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-11/08-6/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2008 r. (data wpływu 07.01.2008 r. ) oraz piśmie (data wysłania 27.03.2008 r., data wpływu 27.03.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-11/08-2/PJ z dnia 12.03.2008 r. (data nadania 12.03.2008 r., data doręczenia 20.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego o ...
 1207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-59/08-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 11.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów członków statutowych organów spółki kapitałowej -jest prawidłowe.W dniu 11.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-142/08/AZ
  Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie przez Związek Pszczelarzy, przyczep do przewozu uli, użyczanych nieodpłatnie pszczelarzom
 1209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-111a/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 roku (data wpływu 29 stycznia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe.W dniu 29 stycznia 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-85/08-2/BD
  Czy należy opodatkować darmowe bilety wstępu na spektakle organizowane przez Teatr?
 1211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-131/08/BD
  Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwe jest uznanie, że wydatki Spółki na składki na ubezpieczenie gospodarcze z tytułu umowy ubezpieczenia strat poniesionych przez Spółkę w wyniku działalności członków jej statutowych organów podczas i w związku z wykonywaniem ich funkcji mają charakter nieodpłatnych świadczeń zaliczanych do przychodów członków statutowych organów Spółki w rozumieniu art. 11 ust. 1 tejże ustawy?
 1212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-4/07-9/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2007 r. (data wpływu 4 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z opłacaniem składek na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników i zleceniobiorców oraz członków ich rodzin -jest prawidłowe.W dniu 4 stycznia 2008 ...
 1213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-41/08/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 4 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu o nazwie "Nasza wieś - miejsce czyste, zielone i bezpieczne - budowa małej infrastruktury w K." -jest prawidłowe.W dniu 4 mar ...
 1214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-42/08/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 4 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu o nazwie "Serce wsi K. - kształtowanie centrum poprzez budowę małej infrastruktury" -jest prawidłowe.W dniu 4 marca 2008 roku ...
 1215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-178/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2008 r. (data wpływu 11 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego wartości świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika -jest prawidłowe.W dniu 11 lutego 2 ...
 1216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-86/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniose ...
 1217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-37/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 1218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-9/08/AB
  Skutki podatkowe wniesienia do spółki cywilnej, jako wkładu niepieniężnego, prawa do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.
 1219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-626/07-2/SP
  Opodatkowanie świadczeń na rzecz członków zarządu i rad nadzorczych w postaci sfinansowania bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 1220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-5/08-4/AMN
  Czy koszt kursu językowego prowadzonego przez podmiot, który nie posiada akredytacji kuratorium oświaty, opłacanego przez pracodawcę stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
 1221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-51/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2007 r. (data wpływu 24.12.2007 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w źródła przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 24.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego ...
 1222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-275/07-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2007 r. (data wpływu 20 grudnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 14 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów pracownika- jest prawidłowe.W dniu 20 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 1223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-277/07-3/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością V. P., reprezentowaną przez Pełnomocnika Panią E. G., przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 r. (data wpływu 20 grudnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 11 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczen ...
 1224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-36/08/DK
  Czy umorzona wartość kredytu stanowiąca przychód Spółki z chwilą jej otrzymania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolna jest od podatku?
 1225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-24/08-3/HS
  1. Czy udzielenie poręczeń kredytów i gwarancji, opisanych w powyższej tabeli, bez wynagrodzenia rodzi skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla Wnioskodawcy jako podmiotu udzielającego poręczenia / gwarancje?2. Czy uzyskanie poręczeń kredytów i gwarancji, opisanych w powyżej tabeli, bez wynagrodzenia rodzi skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla Wnioskodawcy jako podmiotu poręczenia/gwarancje?
 1226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-24/08-2/HS
  1. Czy udzielenie poręczeń kredytów i gwarancji, opisanych w powyższej tabeli, bez wynagrodzenia rodzi skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla Wnioskodawcy jako podmiotu udzielającego poręczenia / gwarancje?2. Czy uzyskanie poręczeń kredytów i gwarancji, opisanych w powyżej tabeli, bez wynagrodzenia rodzi skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla Wnioskodawcy jako podmiotu poręczenia/gwarancje?
 1227. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-46/07/DB/PV-II
  S. wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, że z uwagi na fakt, iż nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, nieodpłatne świadczenie takich usług na rzecz pracowników, jak i osób trzecich, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-268/07-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 12 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 12 grudnia 20 ...
 1229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-733/07/AW;ITPB3/423-129/08/AW
  1. Czy opłacenie składki ubezpieczenia grupowego w miesiącu grudniu 2007 r. wszystkim funkcjonariuszom celnym, pracownikom oraz współmałżonkom i dzieciom podlegającym ubezpieczeniu ze "zwrotu części składek opłacanych z uposażeń/wynagrodzeń funkcjonariuszy celnych/pracowników" przez Izbę Celną będzie stanowiło przychód każdego ubezpieczonego funkcjonariusza/pracownika? 2. Czy rozdysponowanie części zysku/zwrotu w powyższy sposób rodzi powstanie obowiązku podatkowego po stronie funkcjonariuszy celnych/pracowników, bądź po stronie pracodawcy?
 1230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-488/07-2/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2007 r. (data wpływu 7 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnej pomocy prawnej -jest prawidłowe.W dniu 7 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 1231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-17/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 roku (data wpływu 10 stycznia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia nie zapłaconych odsetek do przychodu Spółki -jest prawidłowe.W dniu 10 stycznia 2008 roku został złożo ...
 1232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-565/07-3/GJ
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opłaty leasingowe poniesione na leasing, jako opłaty poniesione w celu zrealizowania zawartych umów o przedstawicielstwo stanowią koszty uzyskania przychodów oraz czy opłata wstępna od umowy leasingu operacyjnego staje się kosztem uzyskania przychodów jednorazowo?Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osob prawnych przekazanie odzieży roboczej, materiałów biurowych oraz samochodu do używania, nie będzie rodziło po stronie usługodawcy dla Spółki obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia zgodnie z art. 12 ww. ustawy?
 1233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-467/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 30 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zakupu przez Spółkę usług medycznych na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 30 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wnios ...
 1234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-617/07-4/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.11.2007 r. (data wpływu 05.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności niepodlegających opodatkowaniu -jest prawidłowe.W dniu 05.12.2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyc ...
 1235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-669/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 5 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia podstaw opodatkowania nieodpłatnych świadczeń w formie korzystania przez pracowników z samochodów służbowych dla celów prywatnych -jest nieprawidłowe.W dniu 5 ...
 1236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-453/07/HK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura- 28 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty umorzonych należności czynszowych wraz z odsetkami - jestprawidłowe.W dniu 28 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o ...
 1237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-229/07-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.), uzupełnionym w dniu 15 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracown ...
 1238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-430/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 26.11.2007 r. (data wpływu 28.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu przychodu z działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 28.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 1239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-13b/08/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2007 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń rzeczowych finansowanych lub współfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych -jest prawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 rok ...
 1240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-13a/08/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2007 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania obowiązkowych świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników w formie ryczałtu -jest prawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 ro ...
 1241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-435/07/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani G. przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 26 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności -jest prawidłowe.W dniu 2 ...
 1242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-440/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zakupu przez Spółkę usług medycznych na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 26 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww ...
 1243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-440/07-4/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.11.2007 r. (data wpływu 26.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania realizacji uprawnień wynikających z udziału w programie R.... -jest nieprawidłowe.W dniu 26.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 1244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-286/07-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala Specjalistycznego przedstawione we wniosku z dnia 20.11.2007 r. (data wpływu 26.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 1245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-495/07-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 22 listopada 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie przychodów i kosztów podatkowych-jest nieprawidłowe.W dniu 22 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku d ...
 1246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-212/07-3/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością E. S., reprezentowanej przez Panią A. S., przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 23 listopada 2007 r.), uzupełnionym w dniu 7 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów pracownika- jest prawidłowe.W dniu 2 ...
 1247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-416/07-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana A. P. przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu: 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług- jest prawidłowe.W dniu 20 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 1248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-402/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 19 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych:a) w części dotyczącej opłacenia pracownikom świadczeń medycznych obejmujących obowiązkowe badania medyczne wynikające z przepisów praw ...
 1249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-188/07-2/RP
  Czy opłacanie usług medycznych kwotą zryczałtowaną (niezależną od ilości pacjentów i wykonanych usług medycznych) na rzecz pracowników skutkuje u pracodawcy obowiązkiem pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowników i jeżeli tak, to w jaki sposób ustalić wysokość świadczenia dla poszczególnego pracownika?
 1250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-675/07/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007 roku (data wpływu 6 grudnia 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów -jest nieprawidłowe.W dniu 6 grudnia 2007 roku został złożony ww. wni ...
 1251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-365/07-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 5.02.2007 r. (data wpływu 6.02.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez aplikantów adwokackich w ramach szkolenia oraz społeczne ...
 1252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-776/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007 r. (data wpływu 31.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych -jest prawidłowe.W dniu 28.12.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 1253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-296/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej -jest prawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Bi ...
 1254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-361/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko D. S.A., przedstawione we wniosku z dnia 05 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 09 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - sposobu opodatkowania opłaconych przez Spółkę ...
 1255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/82/07
  Czy spółka uzyskuje nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-415/07-3/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 13.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 1257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 26.11.2007 r. (data wpływu 30.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 30 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 1258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-433/07-2/KUKM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 8 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów -jest prawidłowe.W dniu 8 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatk ...
 1259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-289/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze stosunku pracy - jest nieprawidłowe. W dniu 6 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 1260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-288/07-2/JK
  Opodatkowanie świadczeń uzyskiwanych przez pracowników z tytułu nieobowiązkowych świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę w formie ryczałtowej.
 1261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-265/07/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 02 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia czy otrzymywane nieodpłatnie odpady ze szkła mają charakter nieodpłatnych świadczeń - jest prawidłowe.W dniu 02 ...
 1262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-136/07/MK
  Czy umorzona wartość kredytu preferencyjnego ze środków KFM udzielonego w 2005 r. Spółce na budowę stuprocentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowi dochód Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy jeżeli w wyniku umorzenia ww. kredytu u Spółki dochód z tego tytułu jest opodatkowany jednorazowo w 2007 roku czy od kwoty zaliczonej w przychody pozostałe w danym roku?
 1263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-349/07-4/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30.10.2007 r. (data wpływu 08.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania pożyczki udzielonej spółce przez jej udziałowca -jest prawidłowe.W dniu 08.11.2007r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 30.11.2007 r. ( data wpływu 05.12. ...
 1264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-629/07-3/AS
  Opodatkowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych
 1265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-557/07/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 roku (data wpływu 20 listopada 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia pracownikom samochodów służbowych do korzystania w celach prywatnych -jest prawidłowe.W dniu 20 listo ...
 1266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-258/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki D., przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu 2 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego pozyskania odpadów ze szkła -jest prawidłowe.W dniu 2 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-334/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 16.10.2007 r. (data wpływu 02.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez beneficjentów pomocy -jest nieprawidłowe.W dniu 02.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 1268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-367/07-2/AK
  Opodatkowanie świadczeń uzyskiwanych przez pracowników z tytułu nieobowiązkowych świadczeń medycznych opłacanych w formie ryczałtowej.
 1269. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-I/4407/14-18/07/AŁ
  Czy nieodpłatne przejęcie z mocy prawa infrastruktury drogowej przez gminę stanowi dla Spółki czynność opodatkowaną i rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 1270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-299/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani O. przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 26 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących zwolnienia uczniów z obowiązku zapłaty czesnego -jest prawidłowe.W dniu 26 października 2007r. wpłynął do t ...
 1271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-294/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fabryki Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 25 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu Spółki -jest nieprawidłowe.W dniu 25 paździ ...
 1272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-186/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji X przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu 24.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodów z tytułu nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych w części dotyczącej Administratora (Wnioskodawcy) -jest prawidłowe.W dniu 24 p ...
 1273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-686/07-3/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala W przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007r. (data wpływu 10 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla czynności użyczenia pomieszczeń -jest prawidłowe.W dniu 7 grudnia 2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach przesłał do Biura Krajowej Inform ...
 1274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-361/07-2/BD
  Czy nieodpłatne przekazywanie biletów należy opodatkować podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy?
 1275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-43/07/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko FUNDACJI X przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 22 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych świadczeń otrzymywanych przez beneficjentów od Fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego -jest prawidłowe.W dniu 22 ...
 1276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-277/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fabryki Maszyn przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 22 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłacania przez Spółkę składek na ubezpieczenie na wypadek odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych lub prok ...
 1277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-275/07-3/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku (data wpływu 23.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z nieodpłatnych świadczeń- jest prawidłowe.W dniu 23.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 1278. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-37/DB/PV-II
  S. wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, że impreza integracyjna, jako związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, nie służąca zaspokajaniu osobistych potrzeb pracowników pomimo, że jest dla pracowników nieodpłatnym świadczeniem, nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ), choć Stronie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.
 1279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-312/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu 25.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego z Funduszu Pracy dofinansowania studiów podyplomowych -jest nieprawidłowe.W dniu 25 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 1280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-277/07-3/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 12.10.2007 r. (data wpływu 18.10.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia PIT-8C w związku z umorzeniem rat wkładu budowlanego jako kwoty nienależnej -jest nieprawidłowe.W dniu 18.10.2007 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pi ...
 1281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-230/07-3/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając, w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o. o., przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 7 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń ...
 1282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-481/07-4/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej, przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 20.12.2007 r. (data wpływu 24.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług -jest nieprawidłowe.W dniu 09.11.2007 r. (data stempla pocztowego) zos ...
 1283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-278/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 22 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczenia dla członka Rady Nadzorczej -jest prawidłowe.W dniu 18 października 2007r. wpłynął do t ...
 1284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-276/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r. (data wpływu 18.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych oraz polisy ubezpieczeniowej na rzecz pracowników opłacanych przez pracodawcę -jest nieprawidłowe.W dniu 18.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 1285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-282/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r. (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania polisy ubezpieczeniowej oraz świadczeń medycznych na rzecz pracowników opłacanych przez pracodawcę -jest nieprawidłowe.W dniu 19.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 1286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-261/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko M. spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 15 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 13 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych:Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-272/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r. (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych oraz polisy ubezpieczeniowej opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 19.10.2007 r. został złożony ww. wnios ...
 1287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-280/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r. (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych oraz polisy ubezpieczeniowej opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 19.10.2007 r. został złożony ww. wnios ...
 1288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-471/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy D., przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 7 listopada 2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C -jest prawidłowe.W dniu 7 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 1289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-236/07-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 28.09.2007 r. (data wpływu 08.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodu pracowników z tytułu zapewnienia prywatnego systemu opieki zdrowotnej -jest nieprawidłowe.W dniu 08 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 1290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-217/07-2/JK
  Opodatkowanie różnicy pomiędzy stopą oprocentowania pożyczki udzielonej pracownikowi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a stopą oprocentowania jeżeli zaciągnąłby pożyczkę w banku.
 1291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-308/07-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2007 r. (data wpływu 29.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 1292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-240/07-3/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko firmy X Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 27.09.2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów ze stosunku pracy -jest prawidłowe.W dniu 01.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 1293. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IS.I/1/4231/12/2007
  Czy Spółka uzyskała przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z nie wypłaceniem dywidend, a jeżeli tak, to jaki jest moment i wysokość powstania przychodu?
 1294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-223/07/KCz
  Czy opłacenie przez Spółkę za członka zarządu Spółki składki na jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej skutkuje powstaniem przychodu u tego członka zarządu, do jakiego źródła należałoby kwalifikować taki przychód i w jakiej wysokości go ustalać.
 1295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-125/07/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 30 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych -jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007 r. (data wpływu 30 października 2007 r.) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 1296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-136/CzP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06 września 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 września 2007 r.), uzupełniony pismem z dnia 10 grudnia 2007 r. (fax), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie : ...
 1297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-207/07-4/AS
  Przychody pracownika z tytułu opłaconej przez płatnika wartości wynagrodzenia ryczałtowego za dodatkowe świadczenia zdrowotne.
 1298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-270/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Politechniki, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007 r. (data wpływu 24 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego wartości nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez studentów niepełnosprawnych -jest prawidłowe.W dniu 24 września 2007 r. zost ...
 1299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-259/07/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007 r. (data wpływu 20 września 2007 r.), uzupełnionym w dniu 2 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania środków produkcji członkom grupy -jest nieprawidłowe.W dniu 20 września 2007 r. zosta ...
 1300. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/42180-47/07
  Czy prawidłowym jest, w świetle stanowiska, że umowa dzierżawy uległa przedłużenia, nieujmowanie do podatku przychodu z tytułu nieodpłatnego korzystania z nieruchomości oraz przychodu z odszkodowania do momentu rozstrzygnięcia sporu między stronami przez sąd.
 1301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-176/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko R. Spółka z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 18 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji m.in. przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania opłaconych przez Spółkę świadczeń zdrowotnych dla pracowników - jestnieprawidłowe.W dniu 18 września 2007r. wpłynął do tut. Biu ...
 1302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-184/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S. Spółka z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 20 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania opłaconych przez Spółkę świadczeń medycznych dla pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 20 września 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. ...
 1303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-187/07/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007r., uzupełnionym pismem z dnia 28 listopada 2007r. i z dnia 17 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT za usługę przekazaną na potrzeby własne -jest nieprawidłowe.W dniu 18 września 2007r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony ...
 1304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-155/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 12 września 2007r.) uzupełnionym w dniu 26 września 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu Spółki -jest nieprawidło ...
 1305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-138/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest nieprawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-134/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest nieprawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-134/07-3/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest prawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 1308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-136/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest nieprawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-138/07-3/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest prawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 1310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-136/07-3/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest prawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 1311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-135/07-3/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest prawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 1312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-128/PC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu bez pobierania wynagrodzeni ...
 1313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-135/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnie nabytych akcji spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii -jest nieprawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-112/07/JD
  1. Czy w przypadku gdy Spółka z powodu braku środków pieniężnych wypłaciła dywidendę w późniejszym terminie powstanie u spółki przychód w podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Jeżeli powstanie przychód do opodatkowania to w jaki sposób wyliczyć jego wartość.
 1315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-253/07/JD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 6 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych w spółce z o.o. prowadzącej działalność rolniczą nieodpłatnego korzystania z pola nie będącego własnością Spółki -jes ...
 1316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-132/07/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2007r. (data wpływu 30 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z inwestycjami dotyczącymi rozbudowy sieci wodociągowej oraz w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania eksploratorowi wykonywania zadań ...
 1317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-158/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia --.--.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za przychód pracownika wartości spotkania integracyjnego -jest nieprawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 1318. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1389/07
  Wydatki związane m.in. z eksploatacją i parkowaniem samochodu służbowego będącego własnością spółki, z którego do celów służbowych korzysta prezes zarządu spółki, należy uznać za elementy dodatkowego wynagrodzenia prezesa odpowiadające wykonanej pracy, stanowiące przychody w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy o podatku doch. od osób fiz. Ich wielkość wpływa na kształt podstawy opodatkowania osoby zarządzającej spółką. W zależności natomiast od konkretnej postaci i formy elementów dodatkowego wynagrodzenia dla osoby zarządzającej kwalifikacja płynącego stąd przychodu odbywać się powinna z uwzględnieniem treści art. 11 ust. 1 w/w ustawy.
 1319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-441/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu 5 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług -jest prawidłowe.W dniu 2 listopada 2007r. (data nadania) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 1320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-209/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2007 r. (data wpływu 26.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu u wynajmującego -jest prawidłowe.W dniu 26.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 1321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-67/07-3/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007 r. (data wpływu 28.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń -jest prawidłowe.W dniu 28 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dni ...
 1322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-200/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2007 r. (data wpływu 24.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność tego lokalu -jest prawidłowe.W dniu 15.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o u ...
 1323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-123/07-4/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 31.08.2007 r. ( data wpływu 03.09.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania składki podstawowej wypłacanej przez pracodawcę w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego-jest prawidłowe.W dniu 03.09.2007 r. został złożony ww. wniosek uzupełn ...
 1324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-179/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko M., przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007r. (data wpływu 8 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania bezpłatnego wstępu do muzeum -jest prawidłowe.W dniu 8 października 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 1325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-14/07/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura 17 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn i podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych świadczeń otrzymywanyc ...
 1326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-197/07-3/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X. przedstawione we wniosku z dnia 11.09.2007r. (data wpływu 14.09.2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania rurociągu c.w i cyrkulacji -jest prawidłowe.W dniu 14.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 1327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-97/07/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sądu Okręgowego w G., przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2007r. (data wpływu 17 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania towarów lub świadczenia usług na potrzeby osobiste pracowników finansowanych w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych -jest pra ...
 1328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-60/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2007 r. (data wpływu 10.08.2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13.09.2007 r. (data wpływu 24.09.2007 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie nieodpłatnych świadczeń -jest nieprawidłowe.W dniu 10.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 1329. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4218-0021/07/Int./AZB
  Czy uzyskanie poręczeń kredytów i gwarancji bankowych od podmiotu powiązanego jest dla Spółki przychodem do opodatkowania ?
 1330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-42/07/MCZ
  Czy zakup w 2007r. przez Koło Łowieckie z jego funduszy rocznej prenumeraty miesięcznika "Łowiec Polski" dla wszystkich członków Koła, przekazanego następnie nieodpłatnie jego członkom jest materiałem szkoleniowym a nie darowizną i wobec tego Koło Łowieckie nie ma obowiązku sporządzania informacji na druku PIT-8C dla poszczególnych członków Koła?
 1331. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415-409/07/JWR
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość usług medycznych, wykupionych przez Spółkę na rzecz jej pracowników?
 1332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-152/07-6/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.08.2007 r. (data wpływu 03.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi użyczenia -jest prawidłowe.W dniu 29.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...
 1333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-15/07/BG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 24 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie nieodpłatnego świadczenia -jest prawidłowe.W dniu 24 lipca 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 1334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-118/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2007r (data wpływu 23.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku przychodu z tytułu ustanowienia na rzecz Spółki odrębnej własności lokalu i udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu -jest prawidłowe.W dniu 23.08.2007r. został złożony ww. wniosek ...
 1335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-23/07/AS
  Czy bezpłatne świadczenie przez Stowarzyszenie na rzecz członków - taksówkarzy usług organizowania i przekazywania informacji o zapotrzebowaniu na zlecenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie czy można uznać wpłaty składek członkowskich, dokonywane przez kierowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu, przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej, za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-18/07/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2007 r. (data wpływu 17 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za przychód podatkowy wartości bezpłatnego oprogramowania komputerowego ściągniętego z internetu -jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 17 lipca 2007 r. został złożony ww. ...
 1337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-210/07
  Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po stronie Podatnika, uczestnika umowy cash-poolingu, powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
 1338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/207/07/AG
  dotyczy zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku rozpoznawania przychodu z tytułu korzystania z urządzeń dozujących w ramach współpracy z kontrahentem zagranicznym na gruncie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 1339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-160/07
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne osób zatrudnionych na podstawie kontraktu menedżerskiego, a także zakup dla nich szczepionek przeciw grypie, stanowić będą koszty uzyskania przychodu Spółki?
 1340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/1013/KDO/423/98/07/EG
  Czy w Spółce Akcyjnej udzielającej bezpłatnych poręczeń do kredytów i gwarancji bankowych na rzecz podmiotu powiązanego Sp. z o. o. powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-49-07
  1. Czy prawidłowo zaliczono do kosztów uzyskania przychodów (w ramach limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu) koszty zużycia paliwa na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzonej działalności ? 2. Czy poniesione na kurs językowy wydatki mogę w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadznej działalności ? 3. Czy od 1.01.2007 r. w związku ze zmianą uregulowań podatkowych związanych z nieodpłatnymi świadczeniami w naturze otrzymywanych przez podatników zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, można nadal w całości zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki związane z eksploatacją samochodu użyczonego podatnikowi przez siostrę?
 1342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-70/07
  Czy kwotę opłaconej składki z tytułu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zarządu i osób pełniących funkcje kierownicze, którą opłaca Spółka, należy zakwalifikować jako nieodpłatne świadczenie stanowiące przychód ubezpieczonych członków zarządu Spółki i osób pełniących funkcje kierownicze, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-141/07/WP
  Czy koszty spotkań kadry zarządczej z przedstawicielami innych firm i ponoszone w związku z tym wydatki na zakup artykułów spożywczych, usług gastronomicznych i upominków stanowią dla Podatnika w całości bieżący koszt uzyskania przychodów, czy też jako koszty reprezentacji nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy ustawy z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 1344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDII/415-1/69/10/07
  Czy należy korygować deklarację PIT-11 w przypadku nienależnie zakwalifikowanego przychodu pracownika nie stanowiącego dochodu podlegającego opodatkowaniu?
 1345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-109/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007 r. (data wpływu 13 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów członków zarządu i rady nadzorczej -jest nieprawidłowe.W dniu 13 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 1346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-12/07-3/RL
  Czy pracownikowi Nadleśnictwa korzystającemu z samochodu służbowego na podstawie upoważnienia wydanego przez Nadleśniczego należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów do siedziby Nadleśnictwa?
 1347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-122MG/II/07
  Czy wydatek poniesiony na zakup odzieży z logo firmy stanowi koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
 1348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-9/07
  Czy instytucja kultury użytkująca nieodpłatnie nieruchomość (na podstawie umowy użyczenia) ma obowiązek uwzględnienia w przychodach równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, ustalonego na podstawie przeciętnej wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości przy najmie lub dzierżawie nieruchomości tego samego rodzaju?
 1349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/185/07/AG
  dotyczy ustalenia wartości nieodpłatnych świadczeń na podstawie - art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w przypadku zawarcia umowy o produkcję na rzecz Spółki, przy wykorzystaniu urządzeń i materiałów będących własnością wnioskodawcy.
 1350. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4218-39/07
  czy nieoprocentowana pożyczka otrzymana od udziałowców i członków ich rodzin na rozwój działalności gospodarczej (zakup gruntu) stanowi nieodpłatne świadczenie w świetle przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-114/07
  Zdaniem Podatnika, na mocy postanowień art. 5 ust. l pkt l oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) jako odpłatne świadczenie usług - a tym samym czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT traktuje się także nieodpłatne świadczenie usług nie będące dostawą towarów na cele osobiste m.in. pracowników gdy nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu tych usług.
 1352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/123/07/LJ
  Czy wydanie pracownikom odzieży oznaczonej marką xxx, wyłącznie do czasowego używania w czasie świadczenia pracy będzie stanowiło dla pracowników nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym czy będzie obowiązek zapłacenia od tych świadczeń podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-6/07/IB
  Spółka zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia majątkowego. Nie będzie to umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotem ubezpieczenia będą straty, jakie Spółka może ponieść w wyniku działalności członków jej statutowych organów w związku z wykonywaniem ich funkcji. Czy składki na to ubezpieczenie płacone przez Spółkę będą stanowiły przychód u członków organów statutowych (zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentów)?
 1354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/177/07/AG
  dotyczy ustalenia, czy w przypadku braku uchwały dotyczącej podziału dla wspólników wypracowanego zysku Spółka uzyska nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 1355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-115/07/KR/PŁ
  Czy wartość świadczeń nieodpłatnie uzyskanych przez pracowników stanowi źródło przychodu ze stosunku pracy ?
 1356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-61/07/UK/SP
  Czy otrzymana dotacja jest zwolniona z podatku od towrów i usług jeżeli jest ona przeznaczona na realizację zadań zwolnionych z podatku?
 1357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0093/07/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy Szpital ma obowiązek ustalać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 1358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0158/07/AK
  Wątpliwości Wnioskodawcy budzi, czy w związku z wykorzystywaniem w umowie cash pooling środków pieniężnych stanowiących kwoty należne armatorom, będących w dyspozycji Spółki nie wystąpi obowiązek wykazywania dodatkowego przychodu w wysokości kwoty, jaka byłaby należna armatorom, jako wynagrodzenie za korzystanie z w/w środków.
 1359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-124/07/67406
  Czy i pracownika Spółki, który wraz z członkami rodziny ma możliwość korzystania z opieki zdrowotnej powstaje przychód ze stosunku pracy i w związku z tym Spółka winna odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?
 1360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/86/07
  Czy z tytułu użytkowania przez pracowników wyłącznie w godzinach pracy odzieży oznaczonej marką XXX, przydzielonej czasowo przez pracodawcę powstaje u pracowników przychód z tyt. nieodpłatnych świadczeń i czy w konsekwencji rodzi to obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5.07.2007 r.(data wpływu 6.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z nieodpłatnych świadczeń -jest prawidłowe.W dniu 6.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 1362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-10/07
  Czy kwoty uzyskanego w 2007 roku przychodu z tytułu wynajęcia osobie trzeciej części nieruchomości, otrzymanej od właściciela nieruchomośći (matki) do nieodpłatnego używania, na podstawie umowy użyczenia, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, opłacanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 1363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/161/07/AMU
  Wątpliwości Spółdzielni dotyczą kwestii czy udostępnianie przez nią pomieszczeń służących odpowiedniemu zabezpieczeniu i użytkowaniu urządzeń ciepłowniczych, wyłącznie na potrzeby Spółdzielni będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-64/07/MK
  Czy w związku z zawartymi umowami pożyczek, Spółka winna rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop?
 1365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-298/07/MF
  Czy są kosztami uzyskania przychodów Spółki - świadczącej usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej, dostępu do sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego) pod marką PP, prowadzącej sprzedaż aparatów telefonicznych i akcesoriów do nich, umożliwiających korzystanie z oferowanych usług - wydatki na zakup lub wyprodukowanie gadżetów - długopisy, smycze, odzież sportowa (koszulki, czapki), kubki, kalendarze, portfele, przenośne nośniki pamięci, wydawanych klientom, kontrahentom, dziennikarzom i agentom sprzedażowym z sieci dystrybucyjnych sprzedających telefony, akcesoria i usługi PP, które są opatrzone logo PP bądź zawierają logo PP i informacje identyfikujące markę PP z rodzajem świadczonych usług - jako wydatki na reklamę i promocję marki PP?
 1366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0109/07/AK
  Wnioskodawca ma wątpliwość, czy w ramach zawartej umowy cash pool za otrzymanie lub udzielenie nieodpłatnego (częściowo odpłatnego) świadczenia nie można uznać: (i) uzyskania przez Uczestnika wyższych odsetek (od dodatnich sald, w tym od sald, które uległy skompensowaniu z saldami ujemnych) oraz (ii) zapłaty przez Uczestnika niższych odsetek (od ujemnych sald, w tym od sald, które uległy skompensowaniu z saldami dodatnimi), w stosunku do odsetek, które zostałyby uzyskane/zapłacone przez Uczestnika w przypadku nieuczestniczenia w Umowie.
 1367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-7/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sądu Apelacyjnego reprezentowanego przez Dyrektor Sądu, przedstawione we wniosku z dnia 09.07.2007r. (data wpływu 11.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zwolnienia przedmiotowego- jest prawidłowe.W dniu 11.07.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/77/07/LJ
  Czy środki zgromadzone na subkoncie organizacji pożytku publicznego, jako pomoc nie mieszcząca się w pojęciu "nieodpłatnych świadczeń", stanowią dochód podlegający opodatkowaniu?
 1369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pd/415/1/9/4/2007/OP
  Czy zakup paczek dla dzieci z problemem alkoholu w rodzinie z okazji mikołajek, będzie stanowić przychód w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-23a/07
  Dotyczy określenia momentu powstania przychodu ze stosunku pracy w związku z opłacaniem pracownikowi przez pracodawcę zryczałtowanej kwoty za ryzyko na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.
 1371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-42/07/AS
  l) Czy w przypadku gdy Spółka wykupuje świadczenie dla pracownika i członków jego rodziny wartość miesięcznego świadczenia dla członków rodziny pracownika należy opodatkować podatkiem VAT. Czy należy wystawiać faktury wewnętrzna z uwidocznioną kwotą świadczenia i zastosowaną przez usługodawcę stawką VAT - ZWOLNIONĄ?2) Czy w przypadku wystawienia faktury wewnętrznej ze stawką zwolniona, obrót w ten sposób wykazany jako zwolniony, ma wpływ na strukturę sprzedaży i wpływa na wartość podatku naliczonego z prawem do odliczenia od podatku należnego?
 1372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1-415/13/2007
  Czy bezpłatne użyczenie maszyn od firmy niemieckiej, na rzecz której podatnik świadczy usługę jest dla niego przychodem z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-95/07
  Czy wydanie pracownikom na czas pracy odzieży stanowi nieodpłatne świadczenie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na zakup odzieży (obowiązkowego stroju firmowego), wynikający z umowy z podmiotem na rzecz którego świadczy usługi, i od którego za realizację umowy otrzymywał będzie wynagrodzenie, stanowią koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
 1374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-73/1/07
  Czy umorzenie odsetek od pożyczki jest neutralne podatkowo, tzn. czy wartość umorzonych odsetek od pożyczek u pożyczkobiorcy (dłużnika), nie stanowi przychodu podatkowego?
 1375. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4210-38/07/TS
  czy w wyniku zawarcia umowy, na podstawie której zostanie ona zwolniona z zapłaty odsetek od niewypłaconych dywidend, powstanie dla Spółki przychód oraz obowiązek zapłaty podatku w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-16/07
  Prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego związanego z nieodpłatnym świadczeniem usług
 1377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-15/07
  Czy Spółka ma obowiązek naliczania podatku VAT od świadczonych nieodpłatnie usług mycia samochodów
 1378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/RDP/4211/73320/BS/2007
  czy udostępnienie miejsca do fotografowania i dystrybucja zdjęć prowadzona przez szkołę powinna być traktowana przez spółkę jako świadczenie nieodpłatne, a wartość tych usług doliczana do przychodów podatkowych spółki ?
 1379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/76/07/JB
  Czy utworzenie grupy instalacji i przeniesienie do niej uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784 ze zm.) nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 1380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-65/07/PK
  Czy koszt usług medycznych opłacanych na rzecz pracowników przez pracodawcę w formie ryczałtu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych u tych pracowników?
 1381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-173/07/KM
  Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki, powiększone o należny podatek naliczony zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, na nabycie towarów o niewielkiej wartości, np. termometr, spinki do włosów, portfel, przekazywanych ostatecznym nabywcom produktów Spółki (klientom aptek) jako upominki (gratis) przy zakupie towaru Spółki? Spółka sprzedaje produkty lecznicze, suplementy diety i kosmetyki hurtowniom farmaceutycznym, które odsprzedają je aptekom.
 1382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/71-19/07
  Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu udostępniania bezpłatnych programów komputerowych typu freeware i shareware.
 1383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D.3/423-1/07
  Spółka ma wątpliwości, czy w przedstawionym stanie faktycznym w Spółce pojawi się przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanych rzeczy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-155/07/RM
  Jakie skutki dla Spółki ma obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze dobrowolnego umorzenia udziałów w celu pokrycia straty bilansowej z lat ubiegłych, jeżeli za zgodą wspólnika umorzenie następuje bez wynagrodzenia zgodnie z art. 199 K.s.h.? Spółka powstała w 2001 r. na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego, kapitał zakładowy w większości pokrył aport w formie części majątku przedsiębiorstwa, m. in. środków trwałych, jak też wkład pieniężny.
 1385. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-4/07/MZ
  Czy podanie w trakcie audycji radiowej określonych informacji o podmiocie fundującym nagrodę na potrzeby danego konkursu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/904/KDO/423/38/07/ES
  Czy ustalenie przez zgromadzenie wspólników terminu wypłaty dywidendy za 2005 r.w terminie innym niż dzień podjęcia uchwały o podziale zysku oraz rozłożenie jej wypłaty na raty powoduje powstanie po stronie spółki nieodpłatnego świadczenia stanowiącego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-9/2007
  Czy podatnik jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zakupu po cenie preferencyjnej nieruchomości od Lasów Państwowych?
 1388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/4150-16/07/AS
  Czy płatnik winien wystawić informację PIT 8C osobom biorącym udział w szkoleniu organizowanym nieodpłatnie oraz czy opłaty wniesione przez stowarzyszenie w związku z uczestnictwem w szkoleniu rodzą obowiązek zapłaty podatku?
 1389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-6/07
  Jak powinno wyglądać opodatkowanie i dokumentowanie działań promocyjnych (marketingowych) skierowanych do pracowników kontrahentów lub do samych kontrahentów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-22-381/07/ZDB
  Czy rozłożenie na 3 raty zapłaty wynagrodzenia na rzecz wspólnika w związku z nabyciem przez Spółkę udziałów w celu ich umorzenia może być uznane jako otrzymane przez Spółkę nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-10/07/MC
  Czy należy naliczyć i zapłacić podatek od towarów i usług od nieodpłatnych, drobnych ogłoszeń udostępnianych zainteresowanym w ramach zorganizowanej akcji marketingowej ?
 1392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-15/07/EF
  Czy niewypłacenie dywidendy w terminie wskzanym w uchwale o podziale zysku stanowi dla Spółki świadczenia nieodpłatne w rozumieniu art. 12 ust.1 pkt 2 PDOP?
 1393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-14/07/EF
  Czy pozostawienie w spółce zysku niepodzielonego stanowi dla spółki świadczenie nieodpłatne w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 PDOP?
 1394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-17/07/AS
  Czy przekazując pracownikom pakiet świadczeń medycznych (możliwość nieodpłatnego, ewentualnie częściowo odpłatnego, korzystania z usług medycznych) Spółka powinna opodatkować tę czynność podatkiem V A T w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o VAT?
 1395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/423/28/07/MJ
  Czy uczestnictwo osób fizycznych, nie będących pracownikami Spółki, w spotkaniach marketingowych, konferencjach, seminariach oraz szkoleniach organizowanych i finansowanych przez Spółkę stanowi dla tych osób przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-14/2007/HZ
  Czy dokonywanie przez Spółkę bez wynagrodzenia opisanych powyżej nakładów inwestycyjnych na nieruchomości niestanowiące własności Spółki jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania bez wynagrodzenia opisanych powyżej nakładów inwestycyjnych na nieruchomości niestanowiące własności Spółki? .
 1397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/VP/443-26/EC
  Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług zakupu usług przez Wspólnotę we własnym imieniu jak również w dalszej kolejności ich odsprzedaży na rzecz innej Wspólnoty.
 1398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-21/07/JB/2
  Czy w przypadku braku wcześniejszego zaliczenia odsetek od wspomnianej pożyczki dokosztów uzyskania przychodów, umorzenie odsetek przez pożyczkodawcę nie będzieskutkowało obowiązkiem rozpoznania przez Spółkę przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-7/07/HZA
  Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatki dotyczące naprawy dachu, mieszkańcom budynku położonego w sąsiedztwie realizowanej inwestycji, polegającej na wybudowaniu pawilonu handlowego, która to naprawa rekompensowała mieszkańcom obniżenie standardu życia oraz zmniejszenie atrakcyjności i wartości posiadanego mienia?
 1400. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/4430-0039/07
  Czy w związku z prowadzonym przez Spółkę remontem drogi powiatowej powstanie obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatengo świadczenia usług na rzecz powiatu.
 1401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-77/07/MK
  Czy wydatki związane ze świadczeniami rzeczowymi i pieniężnymi przekazywanymi przez spółkę "S"PP nieodpłatnie na rzecz Beneficjentów - jako koszt usługi świadczonej przez "S"PP na rzecz kontrahenta-podmiotu z Grupy "S" - są dla niej kosztami uzyskania przychodów? "S"PP w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi reklamowe / promocyjne, których elementem jest udzielanie na podstawie umowy z usługobiorcą tzw. "darowizn" i grantów - "S"PP na polecenie zleceniodawcy przekazuje świadczenia na rzecz działających w służbie zdrowia: zakładów opieki zdrowotnej, fundacji, stowarzyszeń.
 1402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/07
  Czy w sytuacji osiągnięcia przychodów z tyt. działalności wykonywanej osobiście (dz. literacka) skalkulowanych poniżej kosztów produkcji - przy poniesionych kosztach uzyskania przychodów przewyższających wartość przychodów powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-4/07
  Czy pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od nieodpłatnych świadczeń mogą być rozłożone na okres dłuższy niż jeden miesiąc, w przypadku świadczeń ponoszonych za podatnika przysługujących za cały rok ?
 1404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-24/07/AM
  Czy nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1405. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS-I/2-42300/2/06
  1. Czy podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednomyślnej uchwały w sprawie przesunięcia terminu wypłaty dywidendy (o kilka miesięcy) stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dywidenda przyznana uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a nie wypłacona udziałowcom w terminie określonym w uchwale, stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415-11/2007
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracownika. Z uwagi na zły stan zdrowia zamierza udzielić synowi pełnomocnictwa do prowadzenia bieżących spraw firmy. Czy pełnienie pełnomocnictwa przez syna - pomoc w prowadzeniu firmy jest przychodem z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej ?
 1407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-2/423-13-3/07
  Czy umorzenie części jednorazowej pożyczki udzielonej w ramach pomocy de minimis, w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych dla przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej na zasadach pomocy de minimis, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r.)
 1408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/BJ/07
  Czy wartość usług medycznych, poniesionych przez pracodawcę na rzecz pracownika zawiera się w zapisie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, jako wartość nieodpłatnych świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika?
 1409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PII/423-0002/07
  Czy w świetle art.13 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółdzielnia oddając do Gminnego Ośrodka Kultury, do używania na cele kulturalno - oświatowe, swój obiekt jest zobowiązana deklarować podatek dochodowy odpowiadający równowartości czynszu jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy?
 1410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-37/07
  W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy ma obowiązek naliczenia podatku od towarów i usług z tytułu przekazania przebudowanej drogi?
 1411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-3/07
  Czy zakup medali okolicznościowych, a następnie wręczenie ich funkcjonariuszom Policji celem ich uhonorowania, stanowi dla tych funkcjonariuszy "inne nieodpłatne świadczenia", o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-1/07/AB
  Spółka zwróciła się o potwierdzenie jej stanowiska, iż otrzymanie Uprawnień nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415-7/2007
  Czy wydatki poniesione w związku z nieodpłatnym używaniem smochodu ciężarowego stanowiącego własność ojca są kosztem uzyskania przychodu z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej ?
 1414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-11/07/PK
  Czy kwota ryczałtu za świadczenia maedyczne po odjęciu kosztów obowiązkowej medycyny pracy (badań wstępnych, okresowych, po 30 dniach nieobecności w pracy) powinna być dodawana do przychodu każdego pracownika i opodatkowana?
 1415. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I- 1/4150/IN - 33/US Pajęczno/07/JK
  Firma PPHU "X" w ... zaciągnęła pożyczki od osób fizycznych. Od przedmiotowych pożyczek zostały naliczone odsetki nie zaliczone jednakże do kosztów uzyskania przychodów ponieważ nie były wypłacone. Osoby które udzieliły pożyczek po wypłaceniu im kwoty udzielonych pożyczek zrzekają się na rzecz pożyczkobiorcy naliczonych odsetek. W związku z powyższym stanem faktycznym zwrócono sied z pytaniem "czy pożyczkobiorca może podatkowo nie zaliczyć tych odsetek do przychodów firmy, tylko jako wolne od podatku art. 21".
 1416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415/1/16/2007
  dotyczy możliwości pomniejszenia wartości nieodpłatnego świadczenia o koszt wysłania SMS
 1417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415/1/9/2007
  dotyczy kwalifikacji przychodu z działalności gospodarczej z tytułu wymiany punktów na premiowe doładowania telefonów komórkowych jako nieodpłatnego świadczenia
 1418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415/1/15/2007
  dotyczy obowiązku księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanego nieodpłatnego świadczenia
 1419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/8/07
  Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wymiany punktów "profit" otrzymanych od operatora telefonów komórkowych na doładowanie telefonu komórkowego własnego lub innej osoby oraz zużycia bezpłatnych doładowań przez podatnika lub bliską osobę.
 1420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-2/07
  Czy płatnik może zastosować zwiększone koszty uzyskania przychodu swoim pracwonikom zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/4/07/LJ
  Czy w przypadku zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych powstaje za miesiąc, w którym opłacona została składka za cały okres obowiązywania polisy?
 1422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/5/07/LJ
  Czy powstaje przychód u członków zarządu z tytułu ponoszenia przez Spółkę składek na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej D., w sytuacji, gdy zawarta będzie umowa ubezpieczenia bez wskazania personalnego poszczególnych członków zarządu tj. bezimiennie?
 1423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423-58/P/68/07/WS/29447
  Czy w związku z likwidacją obiektów przez Urząd Miasta (finansowaną ze środków unijnych) w Przedsiębiorstwie powstanie przychód podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu otrzymanych świadczeń?
 1424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/824/KDO/423/45/06/EK
  Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. pobranie nieodpłatnie udostępnionych w sieci internetowej programów użytkowych nie jest nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu?
 1425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/PDOP-13/26/AM/07
  Czy z tytułu nieodpłatnego użyczenia sprzętu informatycznego (komputer wraz z akcesoriami i oprogramowaniem - środek trwały) w ramach przedmiotowego programu powstanie nieodpłatne świadczenie rodzące na Szkole obowiązek podatkowy z tytułu zwiększenia przychodu ?
 1426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/PDOF-12/25/AM/07
  Czy z tytułu nieodpłatnego użyczenia sprzętu informatycznego (komputer wraz z akcesoriami i oprogramowaniem - środek trwały), w ramach przedstawionego programu, osobom fizycznym (pracownikom, z którymi zostały zawarte umowy), na Szkole ciążą obowiązki płatnika, tj. pobierania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obowiązek sporządzania informacji podatkowych, w związku z powstaniem ewentualnego świadczenia nieodpłatnego zwiększającego przychód w/w pracowników.
 1427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/220/06/MJS
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego udostępniania przez Podatnika na rzecz związków zawodowych pomieszczeń wraz z wyposażeniem na prowadzenie działalności statutowej oraz środków transportowych, będących własnością Spółki, a także nieodpłatnego świadczenia przez Podatnika na rzecz związków zawodowych usług telefonicznych w celu zapewnienia łączności telefonicznej i faksu (do określonego limitu rozmów telefonicznych) oraz usług polegających na obsłudze przekazywania składek członkowskich z wynagrodzeń pracowników.
 1428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/RDP/4211/AB/24647/2007
  Czy w związku z przekazaniem pracownikom nieodpłatnych obiadów własnej produkcji powstanie u spółki przychód należny z tytułu nieodpłatnych świadczeń ?
 1429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/RDP/4211/AB/24642/2007
  Czy wydatki poniesione na wytworzenie nieodpłatnych usług gastronomicznych świadczonych na rzecz pracowników można uznać za koszty uzyskania przychodów?
 1430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/3/5/07
  Czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym u którejś ze stron w przypadku nieodpłatnego użyczenia nieruchomości składającej się z budynku i działki o powierzchni 602 m2 wchodzącej w skład majątku małżonków, na potrzeby zakładu prowadzonego przez jednego z małżonków?
 1431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/4/6/07
  Czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym u którejś ze stron w przypadku nieodpłatnego użyczenia nieruchomości składającej się z budynku i działki o powierzchni 602 m2 wchodzącej w skład majątku małżonków, na potrzeby zakładu prowadzonego przez jednego z małżonków?
 1432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/801/187/2006/AN
  Czy udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego w celach prywatnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-254/2/06
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo, rozpoznając przychód z nieodpłatnego świadczenia związanego z korzystaniem ze środków przeznaczonych na wypłatę dywidendy, w sytuacji braku jakiejkolwiek odpłatności z tego tytułu?
 1434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-254/1/06
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo, rozpoznając przychód z nieodpłatnego świadczenia związanego z korzystaniem ze środków przeznaczonych na wypłatę dywidendy, w sytuacji, w której równocześnie wypłaciła na rzecz Wspólnika odsetki z tego tytułu?
 1435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/808/KDO/423/35/06/ES
  1.Czy koszt paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownikaw celach prywatnych podatnika może stanowić koszt uzyskania przychodów podatnika,2.Czy udostępnienie samochodu służbowego pracownikowi w celach prywatnych skutkuje uniemożliwieniem uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu odpisu amortyzacyjnego za czas, w którym to nastąpiło ?
 1436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/5/06/2007
  Czy należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy opłaconego przez pracodawcę uczestnictwa pracowników w zawodach sportowych?
 1437. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-142/06/KS
  czy wydatek poniesiony na zakup sprzętu stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów z późniejszej odsprzedaży telefonów. W ocenie Spółki wydatek poniesiony przez Spółkę na zakup sprzętu stanowi koszt uzyskania przychodów z późniejszej odsprzedaży telefonów przez Spółkę, ponieważ wydatek ten jest poniesiony w celu uzyskania przychodów - wynika to z faktu, że zgodnie z treścią łączącego strony stosunku prawnego Spółka nabywa własność telefonów w zamian za przekazanie sprzętu i bez znaczenia jest tu, że przekazanie to ma miejsce na rzecz osoby trzeciej.
 1438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0181/06/AK
  Wnioskodawca ma wątpliwość, czy w ramach zawartej umowy cash pool kompensacyjny mają miejsce nieodpłatne (częściowo odpłatne) świadczenia pomiędzy Agentem a Uczestnikami
 1439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/26/06
  Czy otrzymana pomoc publiczna z Europejskiego Funduszu Społecznego na pokrycie kosztów studiów podyplomowych właściciela firmy oraz pracownika stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 1440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-121/06/PK
  Czy świadczenia wypłacone przyszłemu pracownikowi przed dniem nawiązania stosunku pracy stanowią jego przychód z innych źródeł o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie stanowią przychodu ze stosunku pracy? Czy w związku z tym ciążą na wypłacającym obowiązki płatnika albo obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
 1441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIB/415-12/06
  Czy jest nieodpłatnym świadczeniem, wynikającym ze stosunku pracy, wykorzystanie samochodu służbowego na przejazd z miejsca zamieszkania do siedziby zakładu pracy, w sytuacji gdy miejsce to - na podstawie odrębnych przepisów - zostało wyznaczone jako miejsce garażowania samochodu służbowego?
 1442. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1241/05
  W stanie prawnym obowiązującym w 2001 r. odroczenie przez zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wypłaty dywidendy należnej jedynemu jej wspólnikowi, do której nabył prawo pod rządami Kodeksu handlowego, oznaczało otrzymanie przez spółkę nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-68/06
  Czy użyczenie drogi zakładowej spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Jeżeli tak, to jak ustalić wartość tego przychodu skoro na rynku nie występuje usługa dzierżawy drogi i nie ma się do czego odnieść.
 1444. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1698/06
  O ile w prawie cywilnym nie ma świadczenia bez świadczącego, o tyle w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest istotne, kto świadczył, ani czy w ogóle działanie innego podmiotu było źródłem przysporzenia majątkowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 omawianej ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Właśnie ta zasada stanowi podstawę do odmiennego od cywilistycznego rozumienia pojęcia "świadczenie" na gruncie omawianej ustawy. Skoro bowiem nie jest ważne źródło przychodów lecz sam fakt osiągnięcia dochodu, to tym bardziej nie jest ważne, czy osiągnięty dochód był następstwem działania (zaniechania) innej osoby, czy też nie.
 1445. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/006-576/06/TS
  Czy w wyniku umorzenia odsetek od pożyczek, które nie były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, powstanie dla Spółki E przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy tym samym powstanie obowiązek podatkowy?
 1446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/108/06
  Pytanie dotyczy obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej i zapłacenia podatku należnego od czynności nieodpłatnego przekazania pracownikom biletów miesięcznych.
 1447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.V-423/12/06
  dotyczy przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku ze sfinansowaniem kosztów podróży służbowych pracowników Spółki z o.o. przez potencjalnych sprzedawców środka trwałego, którego zakupem była Spółka zainteresowana.
 1448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-5/07/PK
  Czy świadczenia przekayzwane osobom fizycznym w zamian za opuszczenie przez nie budynków podlegają pdof?
 1449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84-2-GK/06/07
  Czy nieodpłatne świadczenie usług (impreza integracyjna dla pracowników i ich rodzin-osób towarzyszących) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-239/06
  Czy w przedstawionej we wniosku sytuacji, dotyczącej umowy cash poolingu, zachodzą okoliczności związane z nieodpłatnymi świadczeniami?
 1451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0044/06/MZ
  Czy składki z tytułu ubezpieczenia opłacane przez spółkę stanowią nieodpłatne świadczenie członków zarządu?
 1452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-15/07/3251
  Kiedy firma ma obowiązek wystawić PIT-8C w przypadku organizowania spotkań z kontrahentami, gdzie wręcza się upominki-prezenty?
 1453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-72/06/3727/07
  Zapytanie Spółki: czy w opisanej sytuacji nieodpłatnego użytkowania maszyn wykorzystywanych przez Wnioskodawcę na potrzeby właściciela (angielskiego kontrahenta) powstanie obowiązek w podatku dochodowym od osób prawnych, jak stanowi art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. z tytułu wartości otrzymanych nieodpłatnych świadczeń.
 1454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-359/06/RM
  Czy nieodpłatne otrzymanie uprawnień do emisji zanieczyszczeń w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-384/06/KM
  Czy zniesienie oprocentowania dopłat będzie stanowiło dla Spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jakie będą skutki podatkowe umorzenia nalizonych odsetek dla Spółki i udziałowca, który wniósl dopłaty do kapitału?
 1456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-25/06
  Czy wartość nieodpłatnych kursów stanowi dla ich uczestników przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym uczelnia ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
 1457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-352/06/AJ
  Czy nie występuje konieczność rozpoznania przychodów należnych z tytułu opłat partycypacyjnych u Spółki zarządzającej strefą ekonomiczną, gdy nie pobiera ona tych opłat od Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie strefy? Zgodnie z regulaminem strefy, Przedsiębiorcy pokrywają koszty ponoszone przez Zarządzającego. Zgodnie z wielostronną umową Inwestorzy zwolnieni są z opłat strefowych, co stanowi pomoc publiczną, notyfikowaną przez Komisję Europejską.
 1458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1A-415-38/06/229
  Czy dysponując pieniędzmi matki u podatnika powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń?
 1459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/412/PDOF-491/561/AM/07
  Czy w wyżej wymienionej sytuacji umowa użyczenia lokalu mieszkalnego będzie dla mnie źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu. Jeżeli tak to na jakich zasadach ?
 1460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-149/06/R1
  Czy wartość czynszu wynikająca z umowy (niezapłacona) będzie stanowiła przychód z nieodpłatnych świadczeń?
 1461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-86/06
  W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy od wartości otrzymanych nieodpłatnie świadczeń przez pracownika, jeżeli wysokość tego świadczenia znana jest płatnikowi z opóźnieniem, tzn. dopiero po zakończeniu wypoczynku letniego?
 1462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0157/06/AK
  Wątpliwości Koncernu budzą skutki podatkowe nieodpłatnej modernizacji urządzeń elektroenergetycznych (środków trwałych) należących do Koncernu.
 1463. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4218-0023/06
  Czy udostępnianie na podstawie umowy użyczenia przez odbiorców ciepła przedsiębiorstwu ciepłowniczemu pomieszczeń na potrzeby umieszczania urządzeń ciepłowniczych stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-87/06
  W jaki sposób należy ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia w przypadku, gdy pracownikowi zwracane są koszty ustawienia przyczepy kampingowej na polu kempingowym?
 1465. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/006-776/06/KST
  Fundacja przekazywała otrzymaną żywność organizacjom pozarządowym, stołówkom, szkołom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym itd. lecz w sporządzonej informacji CIT-D nie zamieściła informacji o wartości przekazanej nieodpłatnie żywności i jednostkach, którym żywność przekazano. Fundacja zwróciła się o potwierdzenie, iż jej sposób wypełniania informacji CIT-D jest prawidłowy. Fundacja dodatkowo wyjaśniła, iż zarachowuje do przychodów całą nieodpłatnie otrzymaną żywność, a do kosztów uzyskania przychodów wartość żywności przekazanej przez nią nieodpłatnie innym jednostkom.
 1466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-142/06/JB
  Czy umorzone odsetki nie zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów nie będą stanowiły dla Spółki przychodu w przypadku ich umorzenia przez Pożyczkodawców.
 1467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/423-11/06
  Czy wartość otrzymanego lokalu na podstawie umowy użyczenia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/06
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży gadżetów z czasopismami.
 1469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/164/PD I/423-7/2006
  Czy dofinansowanie w wysokości 80 % kosztów szkolenia pracowników ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-53/06
  Pytanie podatnika Czy można zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy opłacone przez pracodawcę uczestnictwo pracowników w zawodach sportowych w świetle art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-21/06
  Czy dofinansowanie ze środków EFS na szkolenia pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1472. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-110/06/IJ
  dot. wystąpienia przychodu z tytułu umorzenia skapitalizowanych odsetek
 1473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-2/423-217-6/06
  Czy uzyskuje pożytki w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wykorzystania sprzętu, który został zakupiony ze środków ZFRON w ramach indywidualnych programów rehabilitacyjnych.
 1474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/161/06/AG
  Pytanie dotyczy ustalenia wartości nieodpłatnych świadczeń w świetle art. 12 ust. 1-5 ustawy w związku z przekazaniem Spółce nieodpłatnie odpadów poużytkowych z opon do utylizacji.
 1475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/180/PDII/415-90/06
  Czy świadczenia w postaci zakupionych odznaczeń, statuetek okolicznościowych i książek przekazanych dla członków stowarzyszenia są u obdarowanych objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/I/25/06
  1.Czy oddanie spółce do nieodpłatnego używania pomieszczenia sklepowego (na podstawie np. Umowy użyczenia) rodzi skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych, a także w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie spółki i wspólników? 2.Czy koszty ponoszone na ekploatację budynku , bieżące naprawy i remonty stanowią koszt uzyskania przychodu spółki? 3.Czy inwestycja ponoszona na modernizację i ulepszenie ww. pomieszczenia może być uznana za inwestycję w obcym środku trwałym i amortyzacja tej inwestycji zaliczana do kosztów uzyskania przychodu.
 1477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/412/PDOF-473/521/AM/06
  Czy w związku z otrzymaniem pojazdu nieodpłatnie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych swiadczeń, czy też w tym przypadku nie występuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń ?
 1478. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0075/06
  Czy u adresatów pomocy udzielanej przez Stowarzyszenie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 1479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/37/2006
  Czy świadczenie nieodpłatnej pomocy w zakresie autoryzacji projektów w budownictwie dla córki należy traktować jako działalność gospodarczą?
 1480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I-423/35/1/06
  Nieodpłatne świadczenia, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej.
 1481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15/PO-I/423/JK/6/06
  Czy nieodpłatne użyczenie sieci wodociągowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. przez gminę jest wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/423-9/06
  Czy zastosowanie preferencyjnych stawek najmu w inkubatorze dla nowopowstałych firm nie narazi Fundacji na konsekwencje podatkowe z tego tytułu?
 1483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211/IN/PIT/34/2006
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wycieczka pracownicza zorganizowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych?
 1484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-36/06
  Czy wypłacane przez szkołę wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zawartych z nauczycielemi w ramach programu edukacyjnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz świadczenia dla uczestników programu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1485. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/4117/IN ? 19/PUS Ł-G/06/MM
  Czy nieodpłatne otrzymanie próbek od kontrahentów i ich dalsze nieodpłatne przekazanie potencjalnym odbiorcom kreuje przychód w formie nieodpłatnego świadczenia w myśl przepisów art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/251/06
  Czy umorzona kwota czynszu stanowi dochód najemcy? Czy podlega opodatkowaniu umorzona kwota podatków i opłat lokalnych?Czy gmina powinna wystawić PIT11/8B i wykazać dochód z w/w tytułów?
 1487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-1/06/O
  Czy przekazanie nieruchomości gruntowej w bezpłatne użyczenie rodzi po stronie przekazującego obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?
 1488. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-140/06
  Czy nieodpłatne nabycie akcji w ramach prawa poboru zgodnie z przyjętą uchwała skutkuje zapłatą podatku VAT ?
 1489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/135/2006
  - Czy wszystkie koszty związane z organizacją takich szkoleń (konferencji) będą dla spółki jawnej stanowiły koszty uzyskania przychodów ?- Czy spółka jawna może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki jakie poniesie na zakup biletów lotniczych dla uczestników szkoleń ?
 1490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-71/06
  Czy wolna od podatku dochodowego jest wartość nagród rzeczowych otrzymanych od Spółki w kolejnych miesiącach trwania promocji (jednorazowa wartość poszczególnych nagród nie przekracza 100 zł) przez pracowników punktów sprzedaży, za zwiększenie liczby zawartych umów sprzedaży?
 1491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-275/06/DP
  Czy wydatki na zakup regałów i stojaków opatrzone logo Spółki, w które Spółka wyposaża punkty sprzedaży Klientów są kosztem uzyskania przychodów nie podlegającym limitowi określonemu w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Stojaki i regały służą uwidocznieniu sprzedaży produktów Spółki prowadzonej przez Klientów.
 1492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-116/06/MB
  Czy w opisanym stanie faktycznym, w związku z umową cash poolingu po stronie Spółki nie powstanie obowiązek wykazywania przychodów w wysokości wartości wyświadczonych lub otrzymanych nieodpłatnych swiadczeń i nie ma podstaw do zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-86/06/69121
  Pytanie podatnika dotyczy braku obowiązku wykazywania przychodów w wysokości wartości wyświadczonych lub otrzymanych nieodpłatnych świadczeń w związku z zawartą umową cash poolingu.
 1494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-119/06/AKL
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające wycenie, a w konsekwencji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 1495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-3/415-78/06
  Do czyich obowiązków, Spółki czy sponsora, należy sporządzenie informacji PIT-8C zaproszonym osobom, zgodnie z przedstawioną przez sponsora listą, w związku z pokryciem przez Spółkę kosztów ich uczestnictwa w sympozjum oraz noclegów, na podstawie zawartej ze sponsorem umowy sponsoringu?
 1496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-80/06/PK
  Czy wykupienie przez pracodawcę dla swoich pracowników pakietu świadczeń medycznych, obejmujących świadczenia obowiązkowe i dodatkowe opłacanych w formie ryczałtu powoduje powstanie u tych pracowników przychodu?
 1497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/398/55750/06
  Wątpliwości Podatnika dotyczą potwierdzenia, że czynności organizowania nieodpłatnych dojazdów do pracy dla pracowników zamiejscowych nie powinny być traktowane jako odpłatne świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.
 1498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-64/06/PK
  Czy u klienta banku powstaje przychód w sytuacji gdy bank przekazuje mu w ramach promocji świadczenie?
 1499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-94/2/06/AŁ/JK
  Czy podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług dofinansowanych z otrzymanej dotacji?
 1500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 65 / 198a/60 / 06 / KSz
  jakie obowiązki podatkowe ciążą na Spółce (w związku z ufundowaniem nagrody), wobec kontrahentów Spółki: osób fizycznych oraz osób prawnych - uczestników wycieczki?; czy inaczej, jak należy rozliczyć właścicieli firmy, delegowanych przez kontrahentów pracowników, czy dyrektorów spółek osób prawnych?
 1501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/26/06/AT
  Czy koszty udziału przyszłego pracownika w szkoleniu (koszty przejazdu, wyżywienia, noclegów, wykładów itp.) są dla niego przychodem podlegającym opodatkowaniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/AN/06
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na rzecz Prezesa Zarządu na podstawie zawartej z nim umowy o zarządzanie stanowią dla niego przychód podatkowy w postaci nieodpłatnych świadczeń, od którego Spółka jako płatnik obowiązana jest do obliczenia, pobrania i zadeklarowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-423-5/06
  Spółka, podejmując uchwałę o podziale zysku za 2004r., zadecydowała o przeznaczeniu jego części na wypłatę dywidendy. Umowa Spółki ani uchwała Zgromadzenia Wspólników nie określiły terminu wypłaty dywidendy.Z uwagi na konieczność zapewnienia terminowej obsługi finansowej bieżącej działalności Spółki w okresie po podjęciu uchwały o podziale zysku za 2004r., wypłata dywidendy nie została zrealizowana. W związku z powyższym, Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem - czy w opisanej sytuacji uzyskał przychód?
 1504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/113/2006
  Czy w opisanym stanie faktycznym, po uzyskaniu przez mojego syna w dniu 4 listopada pełnoletności mogę zawrzeć z nim umowę użyczenia lokalu mieszkalnego, którego jest współwłaścicielem ? Jak ustalić wartość początkową lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, którego właścicielem wnioskodawca został w roku 1983, a którego wartość została oszacowana przez biegłego w miesiącu czerwcu 2003r. i który był przez wnioskodawcę modernizowany od miesiąca lipca 2003r. do miesiąca czerwca 2006r., w sytuacji gdy wnioskodawca jest w posiadaniu dokumentów w postaci opinii biegłego oraz faktur potwierdzających modernizację ?
 1505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/113/2006
  Czy będzie kosztem uzyskania przychodów podatek od nieruchomości, w sytuacji gdy nieruchomość wykorzystywana jest przez wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli fakt ten został zgłoszony do Urzędu Miasta ......., a w umowach użyczenia będzie klauzula, że podatek od nieruchomości w części przypadającej na działalność gospodarczą odprowadzać będzie biorący w używanie nieruchomość ?
 1506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-25/06
  Czy jednostce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług przeznaczonych na organizację imprez kulturalnych, oświatowych, festynów w sposób nieodpłatny?
 1507. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-11/06
  - dotyczy: a) opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych (np. w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od posiadania psa) oraz odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, b) przyznania 50% bonifikaty w opłatach rocznych użytkownikom wieczystym gruntu, c) przyznania bonifikaty przy nabyciu lokali przez ich najemców.
 1508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/35/AG/06
  MZK zwraca się z zapytaniem czy bilety wolnej jazdy wydane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej zwalniłyby Zakład od naliczania podatku VAT, czy też zakład powinien naliczać i odprowadzać VAT do Urzędu Skarbowego?
 1509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/54/06
  Czy szpital winien ustalać przychód podatkowy z tytułu otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie świadczeń od otrzymanych od powiatu (organu założycielskiego) nieruchomości zabudowanych budynkami i budowlami
 1510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-108-1/06
  Czy podlega odliczeniu podatek VAT od zakupionych towarów i usług na cele działalności utworzonego przez Jednostkę Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych?
 1511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-104/163b/79/06/BB
  Kwestia dotycząca przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związkuz korzystaniem z nieruchomości, stanowiącej własność jednego ze wspólników.
 1512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1a/415-31/06
  Czy otrzymanie gruntu przez spółkę cywilną stanowi dla niej nieodpłatne świadczenie i tym samym przychód podatkowy?
 1513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1a/415-32/06
  Czy otrzymanie gruntu przez spółkę cywilną stanowi dla niej nieodpłatne świadczenia i tym samym przychód podatkowy?
 1514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-48/06
  Czy koszt ponoszony przez spółki zapraszające pracowników na szkolenia firma powinna uznać jako wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń ?
 1515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-36/06/66138
  Czyw związku z zawarciem opisanej we wniosku umowy ubezpieczenia zarządów spółek zależnych, w tym m.in zarządu Wnioskodawcy z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z opłaceniem przez inny podmiot ubezpieczenia OC oraz czy Spółka (wniskodawca) jest zobowiązana pobrać zaliczkę na podatek u członka zarządu będącego pracownikiem, czy też firma ubezpieczająca ma obowiązek wystawienia PIT 8C dla osób, które pełniły funkcję członków zarządu w Spółce.
 1516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-29/06/66136
  Czy w związku z zawarciem opisanej we wniosku umowy ubezpieczenia zarządów spółek zależnych, w tym m.in. zarządu Wnioskodawcy, powstaje przychód w Spółce (u Wnioskodawcy) z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z opłaceniem przez inny podmiot ubezpieczenia OC członków zarządu Spółki?
 1517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-84/06/MS/3
  W ewidencji podatkowej, którego roku należy zaewidencjonować skutki wynikające z umów regulujących tytuł prawny do dokumentacji projektowo-technicznej?
 1518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-84/06/MS/2
  Czy w stanie faktycznym nieodpłatne przekazanie dokumentacji projektowo- technicznej przez osoby fizyczne lub komitety społeczne na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-PDFO/423/173/P/233/06/BM
  Czy bezpłatny dowóz węgla deputatowego pracownikom przy narzuceniu terminu jego dostawy i ograniczenia swobody dysponowania, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/78/06/MK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym udzielenie przez Wspólnika nieoprocentowanych pożyczek transparentnej podatkowo Spółce nie skutkuje koniecznością wykazania przez Wspólnika rynkowej wartości odsetek od tych pożyczek jako przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, związanego z uzyskaniem nieodpłatnego świadczenia.
 1521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-55/06/TM
  Czy nieodpłatne zakwaterowanie pracowników w pokojach gościnnych będących własnością Spółki należy zaliczyć do nieodpłatnych świadczeń, które w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?
 1522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-48/06/PK
  Czy w wyniku sfinansowania pracownikom, emerytowanym pracownikom i ich rodzinom wycieczki powstanie u tych osób przychód?
 1523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/4150-8/06
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości świadczeń otrzymanych przez pracowników oraz inne zaproszone osoby na zorganizowanych przez Spółkę imprezach integracyjnych?
 1524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXV/415-30/06
  dot. opodatkowania świadczeń dotyczących pomocy medycznej w sytuacji gdy są one finansowane w ramach działalności statutowej organizacji pożytku publicznego ze środków pochodzących z darowizn oraz innych kwest, a trafiają bezpośrednio do podmiotu realizującego świadczenie (usługi medyczne, sprzedawcy leków) bez dokonywania jakichkolwiek wypłat na rzecz adresata tej pomocy lub członków jego rodziny.
 1525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/7/06/LS
  Czy zorganizowana i sfinansowana w całości przez zakład pracy wycieczka dla pracowników oraz osób nie będących pracownikami płatnika, dla jej uczestników stanowić będzie przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: w przypadku pracowników przychód ze stosunku pracy a dla osób nie będących pracownikami przychód z innych źródeł ?
 1526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DP/4211/HK/71/2006
  czy korzystanie ze sprzętu komputerowego użyczonego nieodpłatnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w celu realizacji zawartej umowy jest przychodem podatkowym
 1527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-41/06/PK
  Czy koszty świadczeń medycznych ponoszone przez pracodawcę w formie ryczałtu są przychodem pracownika?
 1528. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3-4231-55/06
  Czy w przypadku zatrzymania przez płatnika kwoty zwróconej nadpłaty z tytułu dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi, Spółka (płatnik) uzyska nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisu art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od os. pr. ?Ponadto Spółka prosi o zajęcie stanowiska czy ww. sytuacja stanowi czynność podlegającą przepisom ustawy o PCC ?
 1529. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-436/II/7/06
  Czy w przypadku zatrzymania przez płatnika kwoty zwróconej nadpłaty z tytułu dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi, Spółka (płatnik) uzyska nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisu art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od os. pr. ?Ponadto Spółka prosi o zajęcie stanowiska czy ww. sytuacja stanowi czynność podlegającą przepisom ustawy o PCC ?
 1530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-423/3/06
  Czy publiczny zakład opieki zdrowotnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych ma obowiązek ustalać przychód z cześciowo nieodpłatnych świadczeń wynikający z nieodpłatnego oddania mu do używania nieruchomości przez organ założycielski (jednostka samorządu terytorialnego) reprezentujący skarb państwa i przekazania mu ich jako wkładu właściciela na fundusz założycielski?
 1531. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD/4230Z-39/06/EL
  czy dokonane na podstawie aktów notarialnych oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz nieodpłatne przeniesienie własności na rzecz Spółki skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawą).
 1532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/71/2006
  Pan ..... wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania prawa podatkowego - dotyczące, cytując Wnioskodawcę : "czy nieodpłatne przekazanie pieniędzy z kasy spółki jawnej na osobisty rachunek bankowy jednego ze wspólników, jak również przekazanie nieodpłatne tych pieniędzy (wcześniej przekazanych z kasy spółki) z osobistego rachunku bankowego jednego ze wspólników na rachunek bankowy spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych".
 1533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/70/2006
  Czy nieodpłatne przekazanie pieniędzy z kasy spółki jawnej na osobisty rachunek bankowy jednego ze wspólników, jak również przekazanie nieodpłatne tych pieniędzy (wcześniej przekazanych z kasy spółki) z osobistego rachunku bankowego jednego ze wspólników na rachunek bankowy spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-418/06/MJ
  Pytanie Podatnika prowadzącego stadninę koni dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę budynku gospodarczego, który ma być wykorzystywany w dwojaki sposób: 1. część pomieszczeń ma zostać oddana do nieodpłatnego wykorzystania na potrzeby pracowników w trakcie łączącego ich ze Spółką stosunku pracy; 2. pozostałe pomieszczenia mają być przeznaczone do wynajmu na rzecz klientów, którzy na czas treningów chcą być ulokowani na terenie stadniny.
 1535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-40/06
  Czy podlega opodatkowaniu przychód uzyskany z tytułu:- umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych (np. w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od posiadania psa) oraz odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną,- przyznania 50 % bonifikaty w opłatach rocznych użytkownikom wieczystym gruntu,- przyznania bonifikaty przy nabyciu lokali przez ich najemców,- umorzenia czynszu dzierżawcom gruntu?
 1536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-17/06
  Czy spółka powinna ubruttawiać wartość świadczeń ponoszonych za pracownika będącego na urlopie bezpłatnym w celu obliczenia i poboru podatku oraz czy powinna tylko wykazywać przychód ze stosunku pracy w PIT-11 bez odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy ?
 1537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-68/06
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy czynności wykonywane przez członków zarządu - obcokrajowców, stanowią dla Niej import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 1538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-43/GJ/06
  Czy umorzona przez bank kwota kredytu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-8/06
  Czy ojciec moze bezpłatnie pracować u córki nie będąc zatrudnionym na umowę o pracę ???
 1540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-35/06/PK
  Czy w wyniku opłacania przez spółkę składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, powstaje u nich przychód?
 1541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/6/06
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy otrzymane nieodpłatnie (od producentów i dostawców) materiały reklamowe np. katalogi, ulotki itp. oraz próbki towarów, które przekazywane są również nieodpłatnie potencjalnym odbiorcom, stanowią przychód podatkowy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0003/06
  Czy umorzenie odsetek jest obojętne podatkowo?
 1543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1c/415-18/06
  Czy nieodpłatne udzielenie poręczenia i ustanowienie zabezpieczenia na własnym majątku na rzecz osoby trzeciej rodzi po stronie podatnika fakt powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/54/06/MK/2
  Czy nabycie (bez dodatkowych odpłatności) od Spółki X nieruchomości w Warszawiespowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podatkowego?
 1545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/55/06/MK
  1.Czy w związku z ustanowieniem użytkowania wieczystego na podstawie art. 204 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, po stronie Spółki powstanie przychód w znaczeniu podatkowym, 2.Czy w związku z przeniesieniem własności naniesień na gruncie na podstawie art. 204 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, po stronie Spółki powstanie przychód w znaczeniu podatkowym
 1546. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 936/05
  W świetle przepisów art. 190 u.p.p.s.a nie można oprzeć skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykładnia prawa ustaloną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.
 1547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/532/WD/423/28/06/ES
  Pytania zawarte we wniosku dotyczą: 1.Możliwości zaliczenia przez przedstawiciela handlowego (przedsiębiorcę) do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem udostępnionych muw ramach umowy współpracy urządzeń, w tym w szczególności: wydatków na paliwo, części zamiennych, naprawy samochodu - zarówno w granicach limitu podlegającego zwrotowi przez spółkę, jak i ponad ten limit. 2. Możliwości rozliczania zwracanych przedstawicielowi (przedsiębiorcy) wydatków związanych z używaniem udostępnionego sprzętu poprzez wskazywanie w fakturach wystawianych przez stacje paliw, sklepy, warsztaty naprawcze, itp.) mieszczących się w granicach limitu, podlegającego zwrotowi - jako nabywcy Spółki XXNatomiast w przypadku wydatków przekraczających uzgodniony limit - zdaniem spółki - właściwym jest wystawianie faktur bezpośrednio na przedstawiciela handlowego, który ma możliwość zaliczenia w/w wydatków, z uwzględnieniem art. 22 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, póz. 176 z późn. zmn.) do kosztów uzyskania przychodów.; 3. Uznania, iż w przypadku, gdy ponoszone przez przedstawiciela wydatki (zarówno te zwracane następnie przez spółkę, jak i przekraczające limit i nie podlegające zwrotowi) dokumentowane są fakturami VAT wystawionymi na zleceniodawcę, tj. Spółkę XX, to - ponoszone przez przedstawiciela wydatki, w części nie podlegającej zwrotowi, nie są podlegającym opodatkowaniu przychodem Spółki XX; 4. Uznania, iż zaliczenie przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów zwróconych przedstawicielowi handlowemu (będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego w celu świadczenia usług na rzecz spółki jest możliwe wyłącznie w przypadku prowadzenia przez Spółkę ewidencji przebiegu pojazdu (art. 16 ust. l pkt. 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, póz. 654 ze zmn., dalej updop), potwierdzoną przez Spółkę na koniec każdego miesiąca art. 16 ust. 5 updop).
 1548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/532/41/2006/SK
  Czy przekazanie sprzętu (samochodu, kasy fiskalnej, komputera itp.) nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/146/309/06
  Zapytanie Podatnika dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku naliczonego przy zakupie stojaków i tablic reklamowych, które są następnie nieodpłatnie użyczane kontrahentom w celu reklamy wyrobów Spółki, oraz obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług przedmiotowego użyczenia.
 1550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/32/06/MK
  1.czy ustanowienie użytkowania na nieruchomości przez Spółkę na rzecz korzystającego, obok zawartej umowy leasingu tej nieruchomości, bez określenia w umowie użytkowania wynagrodzenia za użytkowanie, stanowi nieodpłatne świadczenie dla Spółki na podstawie art. 13 ustawy o pdop,2.czy w omawianej strukturze, po zakończeniu umowy leasingu, Spółka ma prawo sprzedać przedmiot leasingu na rzecz korzystającego po cenie odbiegającej od ceny rynkowej, tj. w przypadku leasingu operacyjnego po cenie odpowiadającej wartości hipotetycznej netto przedmiotu leasingu na podstawie art. 17c ustawy o pdop, a w przypadku leasingu finansowego po cenie znacznie odbiegającej od wartości rynkowej przedmiotu leasingu na podstawie art. 17g ustawy o pdop
 1551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-28/06/PK
  Czy w przypadku przekazywania prezentów pracownikom kontrahentów można zastosować zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof?
 1552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0013/06/EW
  Czy wydatki na organizację wycieczki integracyjnej dla pracowników - wygranej w konkursie - stanowią dla nich przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%, który Spółka jako płatnik musi obliczyć i odprowadzić?
 1553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-423/2/40/06
  Czy w wyniku zawarcia przez Spółkę z Miastem umowy o przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie powstanie w Spółce onbowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego do osób prawnych?
 1554. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-SIP-45/06
  Dityczy ustalenia przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z umową uzyczenia autobusu do testowania.
 1555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-4/MM/06
  Pytanie w sprawie sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych składek na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu Banku Spółdzielczego zapłaconych przez Bank.
 1556. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 313/06
  Pomimo realizacjiex legeprzed wydaniem decyzji odwoławczej unormowania art. 59 § 1 pkt 1in initioOrdynacji podatkowej, podatnik zachowuje prawo do merytorycznego rozpatrzenia jego sprawy przez organ odwoławczy, który, dzięki temu i w tym trybie prawnym, może wydać jedną z decyzji określonych w art. 233 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w tym również taką, która umożliwi podatnikowi uzyskanie zwrotu podatku nadpłaconego na skutek zapłaty zobowiązania określonego w uchylonej następnie decyzji organu podatkowego.
 1557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-22/06
  Czy otrzymana od kontrahenta pożyczka (nieoprocentowana) spłacana poprzez udzielenie rabatu stanowić będzie dla spółki nieodpłatne świadczenie ?
 1558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-9/06/I
  Czy podmiot prowadzący bezpłatne kursy języka angielskiego, organizowane w ramach "Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest zobowiązany do wystawiania uczestnikom kursu informacji PIT i jaki rodzaj formularza jest właściwy?
 1559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-F-415/ 9 / 2006
  Czy pomoc rzeczowa w postaci zakupionych przez Prezydenta Miast 2 szt. wózków na kwotę 1.200,00 zł ze środków budżetowych a następnie przekazane rodzicom, którym powiększyła się rodzina o trojaczki jest dla nich przychodem z innych źródeł i podlega opodatkowaniu?
 1560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/2-2/06
  Czy świadczenia w postaci wydania swoim pracownikom, emerytom i rencistom i członkom ich rodzin biletów uprawniających do bezpłatnych przejazdów autobusami PKS są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 84 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-415/7/2006
  Czy są opodatkowane nieodpłatne świadczenia sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zwłaszcza, gdy nie jest możliwe ustalenie przychodu na poszczególnego pracownika, tj. nieodpłatnych świadczeń w postaci biletów do kina lub teatru, wyżywienia na wycieczce, wynajęcia autobusu?
 1562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/1-2/06
  Czy składka ubezpieczeniowa wynikająca z zawartej przez spółkę umowy o odpowiedzialności cywilnej (OC) członków jej zarządu, stanowi dla tych osób przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-61, 62/203/BDŚ/06
  1) Czy jako Przedsiębiorstwo Budowlane mogę wystawić na żonę fakturę VAT ze stawką 7%, za robotę wraz z materiałem, wykonaną w naszym domu?2) Jeżeli nie mogę wystawić faktury na żonę, to w jaki sposób mam udokumentować i rozliczyć roboty, które wykonam wraz ze swoimi pracownikami na własnym domu?
 1564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/412-47/JS/II/06
  Czy w przypadku bezpłatnego wydania odbiorcy czasopisma reklamowego należy stosować przepisy o opodatkowaniu nieodpłatnych świadczeń?
 1565. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-14/06/GZ
  wydatki ponoszone przez ?S? w związku ze świadczeniami rzeczowymi i pieniężnymi przekazywanymi przez Spółkę nieodpłatnie na rzecz Beneficjentów ? jako koszt usługi świadczonej przez ?S? na rzecz zagranicznego kontrahenta stanowią dla Spółki w pełni odliczalne koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.
 1566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I. PB/423-5/06
  Czy publiczny zakład opieki zdrowotnej, który otrzymał od Skarbu Państwa do nieodpłatnego użytkowania zabudowane nieruchomości winien corocznie ustalać przychód podatkowy z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń?
 1567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-10/06
  Czy umowa ekspozycji rodzi jakikolwiek obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego?
 1568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/406/22/06
  Czy wartość sfinansowanej przez Fundację swojemu pracownikowi operacji jest dla niego przychodem ze stosounku pracy czy nieodpłatnym świadczeniem w myś art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-4/06/MS
  Czy w związku z nieodpłatnym użyczeniem lokalu użytkowego u jej właściciela powstanie przychód?
 1570. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-10/06/JP
  Spółka została zobowiązana przez Miasto (?) do rozbudowy, przebudowy i modernizacji układu drogowego i systemu infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej związanych z Centrum Handlowo-Usługowym oraz do nabycia i późniejszego nieodpłatnego przekazania Miastu (?) gruntów niezbędnych do poszerzenia ulic oraz do budowy planowanych dróg w rejonie Centrum Handlowo-Usługowego. Zrealizowanie wymienionych inwestycji jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia przez Spółkę eksploatacji Centrum. Czy poniesione przez Spółkę wydatki związane z realizacją w/w inwestycji, będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki zgodnie z art. 15 ustawy
 1571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/3/06
  Czy nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są wolne od podatku dochodowego zgodne z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-42/06
  Czy podatnik prawidłowo stosuje stawki podatku VAT lub zwolnienia z podatku dla: sprzedaży licencji, przekazania nieodpłatnie zaproszeń, umów barterowych i produkcji audycji telewizyjnych.
 1573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I-415-13-06-JB
  Czy podlegą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych środki pieniężne otrzymane przez pełnomocnika od właściciela nieruchomości na pokrycie opłat związanych z tą nieruchomością?
 1574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-5/06/WI
  Dotyczy nieodpłatnego świadczenia usług i nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego.
 1575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-78/05/AJ
  Czy umowa użyczenia nieruchomości spółce jawnej powoduje skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych u biorącego do używania, który jest wspólnikiem spółki jawnej i członkiem rodziny użyczającego?
 1576. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/II-2/4218-17/Int/05/AKK
  Jakie są konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych dla Spółki, w związku z zawarciem przez nią porozumienia z Prezydentem Miasta, na podstawie którego firma X wstąpiła na miejsce dotychczasowego dłużnika (Spółki)- w zamian za przekazanie prawa do korzystania z dotychczasowych lokali w trybie bezprzetargowym oraz do rozliczania nakładów poniesionych przez Spółkę i zobowiązała się pokryć zadłużenie Spółki ?
 1577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/4/06
  Czy w momencie korzystania z pomocy ojca przy wykonywaniu działalności gospodarczej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 1578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-14/06
  W dniu 28.09.2005 r. zawarłem umowę o wynajem pawilonu handlowego z mocą od 1-go października 2005 r. Do umowy tej został podpisany aneks, w myśl którego najemca zobowiązał się do wykonania prac remontowych w tym obiekcie, a wynajmujący w zamian zwolnił najemcę z płacenia czynszu w okresie pierwszych pięciu miesięcy obowiązywania umowy. Czy w wyżej przedstawionym stanie powstało po mojej stronie, jako wynajmującego nieodpłatne świadczenie? Kiedy powinno być złożone oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu?
 1579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423- 25/90/06/PK
  Pytanie dotyczy 1) obowiązku podatkowego jako gospodarstwa pomocniczego w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i jednocześnie podatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przekazanych mu nieodpłatnie do używania przez macierzystą jednostkę budżetową środków trwałych. 2) zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych ze składnikami majątku znajdującymi się w ewidencji księgowej gospodarstwa pomocniczego, ale używanymi przez pracowników macierzystej jednostki budżetowej - w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 1580. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 489/05
  Bezprawność działania spółki polegająca na niewypłaceniu wspólnikom czystego zysku (sprzeczność z art. 191 § 1 k.h.) powoduje ten skutek, że równocześnie wyłącza konieczność wykazania "otrzymania" nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.
 1581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II.US. PB-I-415/19/06
  Czy kwota dopłat przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika w banku korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DP-II/415-17/EK/06
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi, stosownie do art.11 ust.2b (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), określony został przychód, kosztem uzyskania przychodu z ich odpłatnego zbycia, jest wartość przychodu określonego zg. z art.11 ust.2b?
 1583. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB3/GM-8213-12/06/144
  W przypadku, gdy określone świadczenia (m.in. przekazanie praw) są z założenia bezpłatne dla wszystkich podatników, a nie jednostkowym przypadkiem stosowanym w stosunku do indywidualnego podmiotu, to wówczas nie należy ustalać w związku z zaistnieniem takiego zdarzenia przychodów podatkowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD1/423-330-141/05
  Czy ma prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego CIT-8 podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2003 i 2004 i w jakiej formie ma to uczynić. Wątpliwości podatnika budzi kwestia, czy ewentualne korekty należy dokonać poprzez złożenie korekty deklaracji CIT-8 za poszczególne lata, dla każdego roku odrębnie czy też skorygowania podatku za lata 2003-2004 dokonać należy poprzez obniżenie przychodów podatkowych roku 2005 o kwoty przychodów z tytułu świadczeń nieodpłatnych, które w latach 2003-2004 podwyższały ogólną kwotę przychodów podatkowych i podstawy opodatkowania wykazanych w rozliczeniach rocznych.
 1585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-257/CIT/05
  Pytanie Podatnika dotyczy zaliczenia wartości otrzymanego przez Podatnika nieodpłatnego świadczenia, polegającego na nieodpłatnym korzystaniu z najmowanych lokali, do dochodów wolnych od podatku, wobec przeznaczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, na cele statutowe.
 1586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-9/06/16657
  Czy odbywanie stażu przez bezrobotego w Spółce na podstawie umowy o zorganizowanie stażu, zawartej z powiatowym Urzędem Pracy w oparcu o art. 53 ustway z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i istytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczególnych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy, może być interpretowane, jako otrzymanie nieodpłatnego świadczenia z pracy, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy o podatu dochodowym od osób prawnych.
 1587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-154/05/AB
  1)czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nabyty system należy uznać za nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu, 2)czy w świetle art. 16 a w/w ustawy komputerowy system monitorowania przesyłek składający się z wielu elementów ( z wyjątkiem transponderów) należy potraktować jako jeden środek trwały, 3)czy wydatki na rzecz transponderów można, zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy, zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wartość początkowa jednej sztuki nie przekracza 3.500 zł, 4)czy odpisy amortyzacyjne z tytułu nabycia systemu monitorowania przesyłek, zgodnie z art. 15 ust. 6 w/w ustawy, będą stanowić koszt uzyskania przychodów.
 1588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/13/06
  Czy niodpłatne przeniesienie prawa uzytkowania wieczystego działek gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/85/05
  Przychód z tytułu najmu nieruchomości odstąpionej bezpłatnie.
 1590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0157/1/05/AP
  Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości ustalonych nieodpłatnych świadczeń w naturze (nieodpłatne udostępnienie pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych) oraz składek ZUS należnych od płatnika dotyczących tych świadczeń?
 1591. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 386/05
  1. Nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zarówno przeznaczenie zysku lub części zysku na określone fundusze w drodze uchwały zgromadzenia wspólników podjętej na podstawie art. 192 § 2 k.h. w sytuacji, gdy umowa spółki nie przewiduje wyłączenia zysku lub części zysku od podziału, jak i nie wypłacenie wspólnikom dywidendy niezwłocznie po podjęciu uchwały przez zgromadzenie wspólników w tym zakresie. 2. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nabywają prawo do zysku stosowanie do omówionych reguł wynikających z art. 191 1 k.h. Regułą zatem było to, że roszczenie wspólnika o wypłatę dywidendy powstawało z dniem zatwierdzenia bilansu (oczywiście, jeżeli zysk nie został wyłączony od podziału, co było jednak wyjątkiem od reguły). Natomiast w spółce akcyjnej akcjonariusz ma prawo do wypłaty dywidendy tylko wtedy, gdy walne zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału (art. 355 § 1 k.h.).
 1592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0010/05
  Czy wniesienie przez wspólników do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieoprocentowanych dopłat w rozumieniu art. 177 ksh prowadzi do powstania po stronie spółki przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w wysokości odpowiadającej kwocie odsetek jakie musiałaby ona zapłacić zaciągając kredyt bankowy?
 1593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-06/03/06
  Czy przekazane w ramach prowadzonej działalności kulturalnej na rzecz osób fizycznych nieodpłatne świadczenia o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 100 zł. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-5/06/ML
  Czy nieodpłatne korzystanie przez emerytów i rencistów z przychodni przyzakładowej jest świadczeniem w naturze, które może być uznane za świadczenie rzeczowe korzystające ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF - 415 / 66 / LUG / 05
  Czy "odszkodowanie" przyznane przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy, jest wolne od podatku dochodowego?
 1596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-11/MG/05
  Czy w przypadku zawarcia umowy wzajemnej o nieodpłatnym świadczeniu powstanie przychód a tym samym powstanie obowiązek płacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przez Parafię?
 1597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO.XV/415/PDOF-637/82/JB/06
  czy u podatnika korzystającego z darmowego programu komputerowego pojawia się z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń ? Jeżeli tak , to na jakiej podstawie powinien być wyceniony ?
 1598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-84/05/6118/2006
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy ratalna wypłata dywidendy stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-62/06/FD
  Czy w przypadku zawarcia umowy nieodpłatnej cesji praw i przejęcia długu z tytułu umowy leasingu operacyjnego, zapłacone przez dotychczasowego leasingobiorcę raty leasingowe stanowią dla przejmującego dochód do opodatkowania jako nieodpłatne świadczenie?
 1600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-653/23/AM/06
  Czy ma zastosowanie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w przypadku, gdy przedsiębiorcy uzywaja w swojej działalności gospodarczej lokal użytkowy, którego cena wynikająca z przedwstępnej umowy sprzedaży została w całości już zapłacona, a z przyczyn od nich niezaleznych, nie sporządzono dotychczas aktu notarialnego, przenoszącego na podatników własność odrębnego lokalu, wraz z przynależnym do niego gruntem, a wyłącznie umowę użyczenia ?
 1601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/7/1/06
  Czy wartość wykupionych dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących nadterminową służbę wojskową oraz dla pracowników wojska legitymacji uprawniających do przejazdów z 50-procentową ulgą pociągami pasażerskimi przewoźników podlega opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/60/ACH/05
  Zapytanie podatnika dotyczy wyjaśnienia: -czy przychód z nieodpłatnego użyczenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ? czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z eksploatacją użyczonego samochodu.
 1603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-406/2/2006
  Czy Jednostce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją imprez kulturalnych?
 1604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443/84-2/05/06/MM
  Czy zorganizowanie nieodpłatnych koncertów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy wydatki związane z tymi koncertami podlegają odliczeniu?
 1605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD2/423-260-111/05
  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych rodzi nabycie w drodze zasiedzenia własność udziału w nieruchomości.
 1606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-35C/05/JK
  Zapytanie dotyczy kwestii podatkowych skutków używania przez jednego z byłych współmałżonków budynku będącego obecnie współwłasnością rozwiedzionych małżonków.
 1607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/178/PDI-423/22/2005
  Czy można zaliczyć do przychodów nieodpłatnych świadczeń w postaci bezpłatnej instalacji oprogramowania typu Open Office lub Linux ?
 1608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/364/12/05
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-18/05/06
  Czy powinien ustalić przychód z nieodpłatnych świadczeń użyczonego autobusu do jazd testowych.
 1610. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 116/05
  1. Niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego polegać może na tym, że sąd podciąga ustalony stan faktyczny pod niewłaściwy przepis 2. Otrzymane przez Spółkę kwoty pieniężne od jej wspólnika stanowią dopłaty. Są one jednak przychodami podlegającymi opodatkowaniu, gdyż nie są objęte wyłączeniem przewidzianym w art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Przedmiotowe dopłaty nie spełniają wymogów Kodeksu handlowego, gdyż tylko przepisy tego Kodeksu mogły stanowić odrębne przepisy w rozumieniu ustawy podatkowej. Dotyczy to przede wszystkim faktu, że umowa skarżącej Spółki nie zawierała postanowienia określającego zobowiązanie wspólników do dopłat w granicach cyfrowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziałów. Tylko bowiem takie postanowienie mogłoby stanowić materialnoprawną podstawę do nałożenia na wspólników Spółki stosownego obowiązku w tej mierze. Nie spełnia tego wymogu, wbrew twierdzeniu Spółki, postanowienie § 15 umowy, przewidujące że Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały między innymi co do ustalania wysokości dopłat i terminów ich wnoszenia. Jest to postanowienie umowy o charakterze kompetencyjnym, które nie stwarza możliwości nałożenia na wspólników obowiązku wniesienia dopłat. 4. Zaliczyć je trzeba zatem do kategorii przychodów z tytułu otrzymanych pieniędzy lub wartości pieniężnych, wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a nie jak niewłaściwie zastosowano w zaskarżonym orzeczeniu do tych przychodów przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 tej ustawy odnoszący się do przychodów w postaci wartości nieodpłatnych świadczeń.
 1611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-53-1/MM/05
  Pytanie w sprawie skutków podatkowych w przypadku nieodpłatnego użyczenia sieci kanalizacyjnej dokonanego przez Gminę X (mającej 100% udziału w Spółce) na rzecz Spółki ?
 1612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-53-2/MM/05
  Pytanie w sprawie skutków podatkowych w przypadku nieodpłatnego użyczenia sieci kanalizacyjnej dokonanego przez Spółkę na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Y ?
 1613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-34/05/BA/234/06
  Spółdzielnia zwróciła się o potwierdzenie, że świadczenie jej członka który pełni nieodpłatnie funcję prezesa zarządu, ma charater ekwiwalentny, który nie rodzi obowiązku podatkowego.
 1614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-287-322/05/AJ
  W związku z opisanym stanem faktycznym Spółki wnosi o wyjaśnienie, czy stosowany przez nią sposób rozliczeń związanych z otrzymywanymi nieodpłatnie pojazdami do likwidacji jest prawidłowy z podatkowego punktu widzenia.
 1615. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-3/05/EN
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego świadczenia usług pocztowych na rzecz osób ociemniałych, których obowiązek nieodpłatnego świadczenia wynika z odrębnych przepisów.
 1616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDF/413-i-42/05/MW
  Czy należy opodatkować świadczenia bezpłatne z tytułu wyżywienia przysługującego niektórym żołnierzom oraz etatowym pracownikom stołówek?
 1617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/74/3/05
  Czy w opisanym stanie faktycznym powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego korzystania z lokalu użytkowego, w stosunku do którego brak jest właścicela prawnego.
 1618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/76/2005
  Czy świadczenia z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, otrzymywane przez żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących nadterminową służbę wojskową oraz pracowników wojska podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/35/05
  Czy korzystanie z części nieruchomości, należącej do osoby z I grupy podatkowej, na rzecz prowadzonej własnej działalności gospodarczej, można potraktować jako nieodpłatne świadczenie w naturze o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8, otrzymane od osób bliskich (matka), niebędące źródłem przychodu i niepodlegające opodatkowaniu?
 1620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0094/05
  Czy usługa centrali używania radio-taxi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-129/05/AB
  Czy Spółka jest zobowiązana uznać za przychód podlegający opodatkowaniu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop wartość świadczenia z tytułu dywidendy przeznaczonej do wypłaty w terminie 8 miesięcy po dniu podjęcia uchwały o podziale zysku?
 1622. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-077/SIP/608/05
  Dotyczy kwestii uznania czy nieodpłatne świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej na rzecz pracowników oraz byłych pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-25/MM/05
  Pytanie w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych nagród otrzymanych przez sprzedawców w ramach promocyjnej sprzedaży.
 1624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/198/2005
  Czy od wydawanych bezpłatnych zaproszeń na premierę teatralną i przedstawienie poza premierą należy naliczyć podatek VAT?
 1625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/336/WD/423/106/05/KŻ
  Dotyczy stosowania art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji zmiany uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2004
 1626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/396/DJW/05
  Czy pomoc należy traktować jako czynności opodatkowane z tytułu nieodpłatnego świadczenia bądź darowizny na rzecz adresatów pomocy i sporządzić w takim przypadku PIT - 8C?
 1627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/113/26/05
  Czy dla najemcy umorzona należność z tyt. opłat za wynajem przed upływem terminu przedawnienia jest przychodem nieodpłatnym? Czy Nadleśnictwo wystawia najemcy PIT 8C za rok w którym wystawiona została decyzja o umorzeniu oraz czy do umorzonej należności należy doliczyć odsetki wymagalne na podstawie wyroku sądowego i na te należności (wraz z odsetkami ) należy wystawić PIT 8C?
 1628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/113/25/05
  Czy należności z tytułu opłat za wynajem, umorzone wskutek przedawnienia, są traktowane jako przychód najemcy, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-155-1/05
  Czy nieodpłatne udostępnienie nieruchomości będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-251/281/05/MC
  czy na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o p.d.o.p.- koszt "bezpłatnego" udostępniania injectorów oraz cartridgy dostarczanych przez XXX do szpitali wraz z soczewkami w ramach realizacji oferty przetargowej złożonej w trakcie postępowania przetargowego, stanowi dla Spółki w pełni odliczalny k.u.p.
 1631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-277/273/05/PK
  Czy w związku z używaniem samochodów ciężarowych, udostępnionych przez X S. A. dla potrzeb świadczenia usług marketingowych na rzecz X S. A. oraz innych spółek z grupy, z tytułu udostępnienia których Spółka nie będzie płacić wynagrodzenia, powstanie dla Spółki przychód podatkowy z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia?
 1632. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/417/i-54/05/G
  Czy podlega opodatkowaniu różnica wynikająca z oprocentowania pożyczki udzielonej pracownikowi ze środków własnych Spółki według stawek niższych niż stawki stosowane przez banki?
 1633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-91-1/05/ML
  Czy składki płacone przez Spółkę z tytułu odpowiedzialności cywilnej na rzecz członków zarządu pełniących swoją funkcję w oparciu o umowę o pracę, stanowią nieodpłatne świadczenia, od których Spółka zobowiązana jest do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4/423-6/05/GŁ
  Czy umowa użyczenia wywiera skutki podatkowe?
 1635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-52/05
  Czy zorganizowane przez Szkołę - jako płatnika, imprezy integracyjne dla pracowników i członków ich rodzin, finansowane ze środków funduszu świadczeń socjalnych takie jak: 1) zorganizowanie wycieczki krajowej, polegającej na wykupieniu usługi od biura turystycznego, 2) zorganizowanie we własnym zakresie wyjazdu do teatru - zakup biletów wstępu, koszt wynajmu autokaru, koszt ubezpieczenia - jako świadczenia dla pracowników stanowią przychód pracowników i są opodatkowane ?
 1636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/93/05/MJ
  Czy zakupione przez firmę dla pracowników karnety na basen w celu podnoszenia kondycji fizycznej, nie finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-89-2/05/ML
  Czy prawidłowy jest sposób wyliczenia wartości nieodpłatnego świadczenia w postaci nieodpłatnego udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych, obliczonej na podstawie liczby kilometrów przejechanych przez pracownika w celach prywatnych oraz stawki za 1 kilometr określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, pomniejszonej o koszty zużycia paliwa przypadające na 1 kilometr przebiegu pojazdu pokrywane przez pracownika?
 1638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0051/05/AP
  Czy wykorzystanie samochodu służbowego dla celów prywatnych jest nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-257/246/05/PK
  Czy nieodpłatne wydawanie klientom napojów również uprzednio otrzymanych nieodpłatnie, dodawanych do innych sprzedawanych towarów lub usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy otrzymane nieodpłatnie napoje stanowią dla obdarowanego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o p.d.o.p.?
 1640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423/1/3/05
  Czy zysk Spółki z o. o. przeznaczony uchwałą wspólników na kapitał zapasowy lub rezerwowy, a następnie w postaci środków z tychże kapitałów, na powiększenie dywidendy przysługującej wspólnikom Spółki za kolejny rok obrotowy, może zostać uznany za nieodpłatne świadczenie na rzecz Spółki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-85/05/MP
  Czy zapłata za kontrakty z dotacji otrzymanych przez inny podmiot stanowi dla Spółki świadczenie nieodpłatne lub przychody w naturze, o których mowa w art. 12 ust.1 updop?
 1642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-188/CIT/05
  Czy sprzedaż pracownikom karnetów na basen po cenie promocyjnej skutkuje opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty stanowiącej różnicę między odpłatnością a ceną rynkową?
 1643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/246/166/2005/GW
  Pytanie Wnioskodawcy:Czy w sytuacji, gdy Spółka zorganizuje samodzielnie całe przedsięwzięcie, tj. konferencje / szkolenia dla lekarzy i zaprosi ich do nieodpłatnego udziału w tych konferencjach / szkoleniach, to wystąpi tu nieodpłatne świadczenie na ich rzeczCzy świadczenie takie wystąpi w przypadku zaproszenia lekarzy do nieodpłatnego udziału w organizowanych przez x spotkaniach promocyjnych, na których promowane będą produkty Spółki?Jeżeli tak, to czy czynność przekazania przez Spółkę tego świadczenia (de facto samo świadczenie) podlegać będzie opodatkowaniu VAT?
 1644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/154/2005/JZ
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy nieodpłatne świadczenie usług na rzecz klientów w ramach sprzedaży premiowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-68/2005
  Podatnik pyta, czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości, w przypadku nabycia środków trwałych, stanowiących zakupy związane tylko z czynnościami nieodpłatnymi oraz w sytuacji nabycia pozostałych towarów i usług związanych zarówno ze sprzedażą opodatkowaną i sprzedażą nie podlegającą opodatkowaniu, jeżeli w ramach reklamy swoich usług wykonuje świadczenia nieodpłatne.
 1646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/85/05/JB
  - Czy przychód z tytułu przekazanego długu powinien zostać wykazany w miesiącu/roku, w którym podpisana została umowa przejęcia długu, czy też w miesiącu /roku, w którym doręczone zostało pismo Dyrektora Izby Skarbowej?- Czy podatek od przekazanego przez Spółkę w 2004r. długu powinien zostać zapłacony w odniesieniu do przychodów za 2004r., a więc rok w którym nastąpiło zdarzenie skutkujace zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej koniecznością zapłacenia podatku dochodowego, czy też należy uwzglednić podatek w rozliczeniu za 2005 r. czy za 2006 r.?
 1647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/31/Int-55/05
  Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług?.
 1648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDG/415-8/05/16664
  Czy bezpłatne użyczenie w celu wykorzystania w działalności gospodarczej samochodu osobowego, który jest współwłasnością (w równej części) ojca i syna stanowi dla podatnika przychód z działalności gospodarczej?
 1649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-207/229/05/MC
  Czy od 01.01.2004 r. Spółka ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych może odliczyć od swojego dochodu wartość darowizn polegających na nieodpłatnym udostępnieniu powierzchni reklamowych w tytułach prasowych wydawanych przez Spółkę organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego?
 1650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/406/24/2005
  Jak zaksięgować w księdze przychodów i rozchodów fakturę za zakupione materiały, za które w związku z wylosowaniem nagrody w zorganizowanym konkursie, zapłaciła firma organizująca konkurs.
 1651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB II/423/4/05
  Czy otrzymana przez spółkę zaliczka na poczet przyszłej długoterminowej usługi najmu, w myśl obowiązujących przepisów podatkowych będzie stanowiła nieodpłatnie otrzymane świadczenie ?
 1652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-58-2/PW/05
  Czy udostępnienie składników majątku dla celów ekspozycji Znaku Towarowego stanowi nieodpłatne świadczenie na rzecz Spółki ?
 1653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-72/05
  Czy bezpłatne świadczenie usług prania na rzecz pracowników powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług? Zdaniem podatnika nieodpłatne świadczenie usług prania na rzecz pracowników powinno być zwolnione z podatku od towarów i usług, gdyż zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowanie nieodpłatnie świadczonych usług następuje wówczas, gdy nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
 1654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-21/05
  Czy nieodpłatne świadczenia medyczne wykupione dla pracowników i opłacane w formie ryczałtu, do których pracodawca nie jest zobowiazany przepisami kodeksu pracy lub innych ustaw nie stanowią przychódów pracownika i nie podlegają opodatkowaniu?
 1655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0067/05
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, mając na względzie również stan faktyczny przedstawiony we wcześniejszych pismach wnioskodawcy z dnia 25.03.2005 r. i 04.07.2005 r. dotyczących tej kwestii wynika, że wnioskodawca zawiera umowy o pracę na 1/8 etatu z osobami świadczącymi na jego rzecz pracę w zakresie pośrednictwa finansowego. Osoby zatrudnione przez wnioskodawcę prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego. W zawartych umowach jako miejsce wykonywania pracy wskazano adresy siedzib firm pracowników. W związku z tym wnioskodawca ma wątpliwości czy brak zawarcia umów najmu z tymi osobami nie spowoduje konieczności naliczenia u niego przychodu z nieodpłatnych świadczeń (podano przepisy art. 14 ust. 2 pkt 8 i art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) .
 1656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 423-19-05-BA-35127
  Czy w przypadku zawarcia umowy użyczenia lokalu nieodpłatnie należy się podatek dochodowy?
 1657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIPD/423-6/05
  Spółka na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podjęła uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004r., przeznaczając pewną kwotę do podziału dla wspólników tytułem dywidendy. W uchwale określono, że wypłata dywidendy nastąpi w równych kwotach, w terminach, ustalonych na podstawie uchwały Zarządu. Wskazano ostateczny termin wypłaty dywidendy- dzień 31 grudnia 2005r. Terminy oraz kwoty wypłat dywidendy nie są ustalone, wypłata dywidendy będzie bowiem następowała w " najdogodniejszym dla spółki czasie bez konieczności przyjmowania ryzyka utraty płynności finansowej" Spółki. Pytanie: Czy opisana sytuacja rodzi dodatkowe zobowiązania podatkowe obciążające Spółkę?
 1658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I/005/14/05
  Czy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia stanowi przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu?
 1659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-113/PD/05/GS
  Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych w miesiącu kwietniu?
 1660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO ?XV/443/VAT-428/53/RF/05
  Czy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT w stosunku do naszej firmy jako użyczającego ?
 1661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD/423-3/2005
  Gmina jako jedyny udziałowiec z własnych środków poniosła nakłady na środkach trwałych, wniesionych do spółki z o.o. aportem, wykonała inwestycje polegającą na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków. Zdaniem podatnika, nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych. Gmina zamierza przekazać spółce na podstawie umowyużyczenia "ulepszenie w obcych środkach trwałych". W związku z powyższym czy przychód uzyskany z tytułu ww. nieodpłatnego świadczenia nie będzie stanowił przychodu u podatnika, zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111/415-0044/I/32123/05
  Czy udzielanie pomocy osobom chorym przez sfinansowanie takich świadczeń jak: zakup pomp insulinowych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, opłaceniu turnusów rehabilitacyjnych itp. - zobowiązuje fundację do sporządzania informacji PIT-8C?
 1663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1581/2005/ADB
  Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego ? świadczenie przez Zrzeszenie ? bezpłatnie na rzecz taksówkarzy ? członków organizacji ? usługi obsługi centrali wzywania radio taxi - podlega opodatkowaniu podatnikiem podatku od towarów i usług? Czy składka zrzeszeniowa pobierana od członków Zrzeszenia stanowi formę odpłatności za ww. usługi świadczone na ich rzecz czy też nie?
 1664. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-6/2005
  Czy sfinansowanie spartakiady ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie świadczeniem rzeczowym stanowiącym przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
 1665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/102/2005/PDII/415-37/05
  Czy należy sporządzić informację dla osoby fizycznej (kontrahenta z Czech) w związku z wręczeniem mu prezentu o wartości przewyższającej kwotę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-202-190/05/SZM
  Czy wartość nieodpłatnego świadczenia - udostępnienie samochodu służbowego (zaliczonego do środków trwałych firmy i w leasingu operacyjnym) na potrzeby prywatne pracowników - doliczona do wynagrodzenia brutto jest kosztem uzyskania przychodu Spółki? Czy należny VAT jest takim kosztem? Nieodpłatne świadczenie stanowi przychód pracownika.
 1667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-41/05
  - dotyczy opodatkowania nagrody w formie wycieczki zagranicznej przekazanej pracownikowi w sytuacji gdy pracodawca nie poniósł żadnych kosztów związanych z wyjazdem pracownika
 1668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/135/101/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem jaką stawką podatku VAT opodatkowane są świadczone przez niego czynności w zakresie udostępnienia kontrahentowi sali koncertowej bez pobrania należności.
 1669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090/1/91/05
  Czy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu, który nie jest własnością wnioskodawcy powoduje dla niego korzyść, która powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR415/09/05
  Jakie są skutki podatkowe zawartej umowy użyczenia?
 1671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/WB/116/05
  Czy powstanie domniemany przychód z tytułu korzystania z programu księgowego dla biur rachunkowych załączonego do prenumerowanego dziennika "R"?.
 1672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP_443_27_05_P
  Czy wartość świadczonych nieodpłatnie usług na rzecz klubów i stowarzyszeń sportowych przez MOSiR powinna być ewidencjonowana w celach podatkowych i wykazywana w deklaracji VAT-7?
 1673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP_443_21_05_P
  Czy wartość usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych przez MOSiR powinna być ewidencjonowana w celach podatkowych i wykazywana w deklaracji VAT-7?
 1674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP_443_28_05_P
  Czy wartość świadczonych nieodpłatnie usług na rzecz dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych przez Ośrodek sekcji sportowych powinna być ewidencjonowana w celach podatkowych i wykazywana w deklaracji VAT-7?
 1675. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/3-4230/3/05
  1. Czy podjęcie przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników jednomyślnej uchwały w sprawie przesunięcia terminu wypłaty dywidendy (o kilka miesięcy) stanowi dla spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dywidenda przyznana uchwałą zgromadzenia wspólników, a niewypłacona udziałowcom w terminie określonym w uchwale, stanowi dla spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-3-415-35-05BA
  Czy w stosunku do studenta, którego ze względu na szczególną sytuację materialną Kanclerz Uczelni zwalnia z części opłaty wpisowej przy przyjęciu na studia, lub z części czesnego ma zastosowanie art. 11a ust. 2a ustawy o podatu dochodowym od osób fizycznych?
 1677. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4150/7/05
  Czy w sytuacji, gdy pomiędzy stronami umowy dzierżawy nie dochodzi do rozliczeń z tytułu nakładów poniesionych przez dzierżawcę, wystąpi podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, świadczenie dzierżawcy na jego rzecz z tytułu poniesionych nakładów?
 1678. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443/58/05/KW
  Czy usługa nieodpłatnego użyczenia lokali ajentom podlega opodatkowaniu?
 1679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/52a/05/PP/3
  Czy przekazując niodpłatne świadczenia stanowiące przychód z innych źródeł osobom towarzyszącym zwycięzcom konkursu nie związanym ze Spółką żadnym stosunkiem cywilno - prawnym, Spółka obowiązana jest na podstawie art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazać do końca lutego 2006r. każdemu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika informację o przychodach z innych źródeł oraz niektóych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C?
 1680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-67/05/IR/2
  Czy nieodpłatne wydawanie zaproszeń na premiery i przedstawienia teatralne powoduje obowiązek wystawienia faktur wewnętrznych VAT, naliczanie podatku VAT, a jeżeli tak, to jak prawidłowo dokonać wyceny tych zaproszeń?
 1681. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/415-9/05/Z
  Czy przychód z tytułu stosowanej wobec Podatniczki ulgowej odpłatności za zużywaną energię elektryczną przez EnergiaPro Koncern Energetyczny SA korzysta- na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - ze zwolnienia z opodatkowania, jeżeli do wypłaty tej ulgi Podatniczka nabyła prawo jako emeryt w związku z łączącym Ją stosunkiem pracy z Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektroenergetycznych.
 1682. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-6/05
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym W-MZDZ musi wystawiać dla przeszkolonych bezrobotnych PIT-8C?
 1683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-108/CIT/05
  Czy z dniem automatycznego umorzenia, bez wynagrodzenia, wszystkich udziałów należących do wspólnika, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powstaje dla Spółki przychód do opodatkowania?
 1684. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/29/04/05
  dotyczy opodatkowania różnicy między ceną energii elektrycznej obowiązującą odbiorców a ulgową ceną płaconą za tę energię przez emerytów i rencistów
 1685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-98/05/SJ-40183
  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług na potrzeby osobiste pracownika?
 1686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-31/GC/2005
  Jakie są podatkowe skutki rezygnacji z należnych Spółce odsetek ustawowych ?
 1687. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/443/38/05
  Czy świadczenie usług adwokackich na zlecenie sądu w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS/DPM.4/415/39/1/2005
  Wobec wątpliwości płatnik sformułował zapytanie - czy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych turnusy zdrowotne stanowiące nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika i finansowane przez pracodawcę są dla pracownika przychodem?
 1689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/*DF/410/196/2005/art14a
  Czy otrzymanie przez podatnika nieoprocentowanej pożyczki w przedstawionym stanie faktycznym stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 8 updof.
 1690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/196/2005/14a
  Czy można uznać, że kupujący, któremu na podstawie umowy przedwstępnej, przed zawarciem umowy przyrzeczonej współwłaściciele zezwalają na dysponowanie nieruchomością celem rozpoczęcia budowy domu mieszkalnego - użytkują ja bezpłatnie, a w związku z tym sprzedający uzyskuje w tej sytuacji przychód o którym mowa w art. 16 ust. 1 uopdof
 1691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-122A/TZ-63/05/KB
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT nieodpłatne użyczenie?
 1692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-45/05/34043
  Pytanie podatnika dotyczy niezaliczenia do przychodów podatkowych pożyczkobiorcy wartości umorzonych, wymagalnych, niezapłaconych odsetek od uzyskanych niespłaconych pożyczek, jest prawidłowe natomiast w części dot. nieodpłatnego świadczenia.
 1693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-130/IV/2005/MS
  Podatnik, prowadzi działalność polegającą na produkcji stolarki okiennej. Na podstawie zawartych umów podmioty trzecie (przedsiębiorcy trudniący się montażem i sprzedażą przedmiotowej stolarki) nabywają od Podatnika jego produkty, a następnie we własnym imieniu i na własny rachunek dokonują ich sprzedaży oraz promocji. W wyniku realizacji umów Podatnik nieodpłatnie udostępnia wyposażenie punktów sprzedaży kontrahentów (meble, stolarka okienna do ekspozycji, banery reklamowe, komputery z oprogramowaniem do obliczania wymiarów okien produkowanych przez Podatnika).Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy opisane powyżej czynności powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 1694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-129/IV/2005/MS
  Podatnik, prowadzi działalność polegającą na produkcji stolarki okiennej. Na podstawie zawartych umów podmioty trzecie (przedsiębiorcy trudniący się montażem i sprzedażą przedmiotowej stolarki) nabywają od Podatnika jego produkty, a następnie we własnym imieniu i na własny rachunek dokonują ich sprzedaży oraz promocji. Umowy te przewidują, iż powyższe podmioty zobowiązane są do zakupu stolarki okiennej wyłącznie u Podatnika. Z tytułu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim podmiotom nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy opisane powyżej zachowania podmiotów polegające na nieodpłatnych: 1) promowaniu produktów nabytych od Podatnika oraz 2) powstrzymywaniu się od dokonywania zakupów stolarki okiennej od innych podmiotów powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
 1695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. I.PB/423-6/1/05
  Jakie skutki w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych będzie miało nieodpłatne udostępnienie lokalu, średniego personelu medycznego, artykułów sanitarnych, leków itp. przez publiczny zakład opieki zdrowotnej, lekarzowi medycyny działającemu w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej i świadczącego temuż zakładowi usługi w ramach zawartej z nim umowy o udzielanie świadczeń medycznych?
 1696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0010/05/BD
  Jakie są obowiązki Spółki z o.o. jako płatnika w sytuacji udostępnienia nieodpłatnie osobie fizycznej świadczącej w ramach działalności gospodarczej usługi dealerskie - towarów (mebli, stolarki okiennej itp.) do ekspozycji, bannerów reklamowych z logo Spółki oraz komputerów wraz z oprogramowaniem?
 1697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/443/64/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT obciążenie nieruchomości prawem użytkowania dokonane na rzecz Stowarzyszenia, jeżeli decyzją Prezydenta Miasta Stowarzyszenie zostało zwolnione z dokonywania opłat z tytułu użytkowania lokalu?
 1698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/101/05/MKow
  Pytanie dotyczy zasadności opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na nieodpłatnym przekazaniu biletów wstępu na spektakl ( koncert) , jako nieodpłatnego świadczenia usług , w świetle art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 1699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-54/CIT/05
  Czy w związku z wypłatą dywidendy w ratach w roku 2005 za rok obrachunkowy 2004, zatrzymana (niewypłacona) dywidenda stanowiłaby w poszczególnych okresach dla Spółki tzw. nieodpłatne świadczenie ze strony wspólników i czy w konsekwencji wywoła to skutki podatkowe? Czy wartość dywidendy stanowi przychód dla Spółki z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
 1700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-91-122/05/AJ
  Czy wynajmujący może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zwrot niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym (przebudowy dokonanej za zgodą wynajmującego) dokonany zgodnie z umową najmu na rzecz najemcy po rozwiązaniu tej umowy zawartej na czes nieokreślony w kwocie ustalonej w porozumieniu?
 1701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-2/05
  Czy nieodpłatna praca skazanych na rzecz Spółki jest przychodem w rozumieniu art. 12 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatu dochodowym od osób prawnych?
 1702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-2a/05
  Jak ustalić wartość nieodpłatnej pracy skazanych, świadczonej na rzecz Spółki w zamian nieściągalnej grzywny?
 1703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZV/443-10/05
  Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) nieodpłatna służebność gruntowa jest świadczeniem usług przez Gminę i czy podlega opodatkowaniu 22% podatkiem VAT?
 1704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111/415-0022/I/15119/05
  Czy otrzymane przez podatnika przebywającego na emeryturze świadczenie rzeczowe z tytułu sfinansowania wczasów wypoczynkowych korzysta ze zwolnienia od opodatkowania?
 1705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I/415/27/05
  1. Czy powstanie po stronie wspólnika spółki cywilnej przychód podlegający opodatkowaniu, w przypadku wniesienia aportem do spółki przez drugiego wspólnika prawa do użytkowania samochodu osobowego? 2. Czy koszty eksploatacji ww. samochodu będą kosztami spółki, rozliczanymi na zasadzie ewidencji przebiegu pojazdu?
 1706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/406/15/2005
  dot. konieczności składania przez podatnika deklaracji PIT-5 i opłacania zaliczek na podatek dohodowy od osób fizycznych w sytuacji konieczności opodatkowania przychodów z nieodpłatnych świadczeń
 1707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-45/05/R1
  Czy bezpłatne użytkowanie działki, na podstawie umowy użyczenia - zawartej z mężem siostry i jej synami, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
 1708. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0016/05
  Czy kwota bonifikaty wynikająca z faktury korygującej stanowi zaliczkę na poczet następnych dostaw oraz czy taka bonifikata stanowi przychód do opodatkowania?
 1709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI /423-9/05
  Pytanie dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej nieodpłatnego udostępniania w siedzibie Spółki internetu droga bezprzewodową oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z zakupem urzadzenia służącego do tego typu działań.
 1710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EI/18/10/2005
  Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną oraz obowiązek wystawienia w obu przypadkach informacji podatkowej PIT-8C.
 1711. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42181/J/7/EP/05
  Czy nieoprocentowane pożyczki udzielane przez Spółkę są świadczeniami nieodpłatnymi na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 1712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-420/45/18/05
  Czy otrzymane nieodpłatnie a następnie przekazywane nieodpłatnie innym kontrahentom materiały reklamowe (katalogi i ulotki) i dekoracyjne stanowią przychód spółki z o.o. oraz winny być zaliczane odpowiednio w koszty uzyskania przychodu, czy należy uznać je za realizację kampanii reklamowej producenta?
 1713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-35/CIT/05
  Podatnik prosi o wyjaśnienie, czy mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny zachodzą przesłanki do zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415-13-05-AG
  Czy podatnik, który zamieszkuje poza miejscowością, w której znajduje sie zakład pracy i jest bezpłatnie dowożony przez pracodawcę do pracy oraz nie otrzymuje dodatku za rozłąkę może zastosować od kwietnia 2004 r. podwyższone koszty uzyskania przychodów?
 1715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-410/46/144/05
  Czy przychód uzyskany w 2004 r. przez emeryta w związku z ulgą w odpłatności za energię elektryczną przyznaną przez zakład pracy, z którego podatnik przeszedł na świadczenia emerytalne korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0040/1/05/AP
  Spółka produkuje stolarkę okienną i zawiera z kontrahentami (nabywcami) umowy dealerskie, przewidujące prowadzenie przez dealera we własnym imieniu i na własny rachunek sprzedaży i promocji wyrobów i usług zakupionych od Spółki. Niektóre umowy przewidują, że Spółka - celem realizacji sprzedaży i promocji wyrobów kupowanych od Spółki - udostępni nieodpłatnie na czas trwania umowy: meble, stolarkę okienną służącą do ekspozycji, banery reklamowe zawierające logo Spółki, komputery z oprogramowaniem do wymiarów okien produkowanych przez Spółkę. Umowa przewiduje, że dealer, który jest zobowiązany do wyłącznego zakupu wyrobów od Spółki, będzie zobowiązany do zwrotu ww. wyposażenia, jeżeli będzie wykorzystywał je niezgodnie z umową. Spółka udostępniając wyposażenie zakłada, że wygenerowany w dłuższym czasokresie dzięki danemu dealerowi zysk (m.in. dzięki otrzymanemu wyposażeniu) pozwoli na pokrycie kosztów zużycia tego wyposażenia. Spółka wystawia jedynie faktury od sprzedaży stolarki okiennej zamawianej przez dealera. Dodatkowo dealerom rozdawane są próbki stolarki opakowane w specjalnie zamówionych do tego walizkach. Czy w sytuacji gdy dealer wykonując postanowienia umowy zobowiązującej go do promocji wyrobów kupowanych od Spółki świadczy usługi na jej rzecz nieodpłatnie - to Spółka uzyskuje nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/423-6/05/DN
  Czy nieodpłatne świadczenie pracy przez właściciela lokalu z tytułu zaległości czynszowych nie podlega opodatkowaniu.
 1718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-1/05/KAR
  Czy obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy ciąży na Płatniku-Oddziale firmy z siedzibą w Niemczech (należącej do Grupy z siedzibą w Japonii), zatrudniającym Japończyka-nierezydenta na podstawie umowy o pracę zawartej z Oddziałem, z tytułu nieodpłatnych świadczeń na rzecz nierezydenta od firmy japońskiej, która obciąża Oddział ich kosztami?
 1719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. VI/I - 415 - 23 - I/05
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym W-MZDZ musi wystawiać dla przeszkolonych bezrobotnych PIT-8C ?
 1720. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1057/04
  Czy wartość pracy osób bezrobotnych stanowi dla spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 1721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US. XVII/415/25/05
  dotyczy obowiązku sporządzania informacji PIT-8C dla członków związku zawodowego otrzymujących bony towarowe
 1722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/411/18049/169/2005/36939
  Czy fundacja powinna sporządzić informację o wysokości przychodów dla osób korzystających z dofinansowania do zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, badań specjalistycznych?
 1723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-308/05/FD
  Podatnik rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej w jednym z lokali użytkowych budynku będącego środkiem trwałym w pozarolniczej działalności gospodarczej małżonka. Pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa obejmująca również przedmiotowy budynek. Czy po nieodpłatnym przekazaniu przez małżonka części budynku na potrzeby działalności gospodarczej współmałżonka powstanie u współmałżonka przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
 1724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.Ia/3/415/5-PI/05
  W jaki sposób określić przychody i koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wykonywania pracy społecznie użytecznej przez osoby skazane wyrokiem sądu?
 1725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-3/MG/05
  czy dokonanie nieodpłatnego przyłączenia do sieci cieplnej nowego odbiorcy rodzi konsekwencje podatkowe m.in. w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy przyłaczenie to odbywa się nieodpłatnie na wniosek odbiorcy
 1726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-6/05
  - dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dopłat wniesionych przez wspólników spółki na pokrycie straty za 2003 r.
 1727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/10/4/05
  Czy u korzystającego z nieodpłatnego używania na cele działalności gospodarczej części nieruchomości, będącej własnością teścia powstanie przychód, czy przychód powstanie u teścia z tytułu nieodpłatnego oddania zięciowi części nieruchomości na cele działalności gospodarczej?
 1728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD1-415/4/2005
  Czy organ podatkowy może zakwestionować wysokość przyjętego przez strony umowy, oprocentowania pożyczki?
 1729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PDII 406/1/33314/2005
  1. Czy można udzielać pożyczek nieoprocentowanych kontrahentom, skoro podstawową działalnością spółki jest działalność handlowa?2. Czy pożyczka taka jest świadczeniem nieodpłatnym?3. Czy spółka może przyjąć pożyczkę od swojego kontrahenta- dostawcy na tych samych zasadach?
 1730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO IV-423/2/2005
  1. Czy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego (częściowo nieodpłatnego) świadczenia w przypadku nabycia przez spółkę własności dzierżawionej nieruchomości przed upływem terminu obowiązywania umowy dzierżawy, jeżeli pomiędzy spółką a dotychczasowym właścicielem nie dochodzi do rozliczeń z tytułu nakładów poniesionych przez spółkę