Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


świadczenia na rzecz pracowników

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-520/12-2/KSU
  Czy z tytułu korzystania przez pracowników z przewozów pracowniczych w opisanym powyżej zakresie Wnioskodawca powinien rozpoznawać po stronie pracowników przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-754/12/IB
  Czy nieodpłatne korzystanie przez pracownika z biura pracodawcy wraz z wyposażeniem i materiałami eksploatacyjnymi tego biura na potrzeby własne (prywatnie prowadzonej działalności gospodarczej) należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy jako wartość innych nieodpłatnych świadczeń?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-540/12-6/SP
  Wydana pracownikowi legitymacja uprawniająca do przejazdów w obniżonej cenie, stanowi w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy jego przychód, który Wnioskodawca powinien uwzględnić przy obliczeniu zaliczki na podatek do czego zobowiązany jest dyspozycją art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Momentem powstania przychodu będzie dzień, w którym pracownik otrzymał od pracodawcy prawo do skorzystania z uprawnienia, o wartości odpowiadającej cenie jego zakupu.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-660/12/RSz
  opodatkowanie podatkiem VAT usług udzielania pożyczek pracownikom ze środków obrotowych
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-729/12-2/MP
  Wnioskodawca nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, a związku z tym działalność socjalna wykonywania przez Niego jako administratora ZFŚS nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, finansowanych z ZFŚS.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/44/ILG/11/PK-338
  opodatkowanie świadczeń socjalnych
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-376/12-4/ASZ
  1) Czy w przypadku pracowników, którym przyznano samochody służbowe i zobowiązano do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Spółka jest zobowiązana doliczyć do przychodu pracownika, wartości przejazdów samochodem służbowym pomiędzy miejscem parkowania, a miejscem wykonywania obowiązków służbowych przez tego pracownika, a w konsekwencji, czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu? 2) Czy ustalenie przychodu ze stosunku pracy z tytułu innego nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającego na wykorzystaniu przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych, w przypadku Wnioskodawcy może nastąpić – w oparciu o art. 11 ust. 2a pkt 1) ww. ustawy, tj. z uwzględnieniem cen najmu lub leasingu pojazdu stosowanych przez Wnioskodawcę w transakcjach z innymi odbiorami zawieranych w zakresie działalności gospodarczej Wnioskodawcy – ustalonych według stawki za kilometr, powiększonych o koszty eksploatacji pojazdu obciążające odbiorców Wnioskodawcy zgodnie z opisanym stanem faktycznym, a także z uwzględnieniem średniej liczby przejechanych kilometrów dla odpowiedniego modelu pojazdu?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-760/12/KM
  Czy dokonując zakupu świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych Wnioskodawca występuje jako podatnik podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-382/12-2/ASZ
  Czy świadczenia nieodpłatne finansowane z ZFŚS w zakresie organizowanych spotkań integracyjnych poprzedzonych zebraniem Zarządu Spółki z załogą Wnioskodawca, jako płatnik, powinien uznać za przychód pracowników i przychód z innych źródeł dla gości zaproszonych (niebędących pracownikami Spółki) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym powinien naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-484/12-2/AS
  obowiązek opodatkowania i ustalenia podstawy opodatkowania dla czynności sprzedaży pakietów sportowych pracownikom oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich zakupem
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-536/12-2/AP
  Czy przekazywanie nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością osobom uprawnionym do korzystania z ZFŚS towarów i usług, zakupionych ze środków ZFŚS, podlega opodatkowaniu VAT? Czy organizacja wypoczynku przez X we własnych obiektach, w ramach ZFŚS, za częściową odpłatnością osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, podlega opodatkowaniu VAT? Czy udzielanie osobom uprawnionym do korzystania z ZFŚS pożyczek ze środków ZFŚS stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-483/12-2/MP
  Czy zwrot kosztów opłaty za studia oraz kosztów związanych z zagraniczną podróżą w celu uczestnictwa w obowiązkowych wykładach związanych ze studiami, który ma zostać dokonany na rzecz Pracownika (na podstawie wcześniejszych ustaleń dokonanych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem) po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-509/12/ENB
  powstanie przychodu z tytułu udziału w imprezie integracyjnej
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-636/12/SD
  Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w postaci kart umożliwiających pracownikom korzystanie z zajęć i obiektów sportowych?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-527/12/AA
  Czy w przypadku pracownika, któremu przyznano samochód służbowy i zobowiązano do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Wnioskodawca jest zobowiązany do doliczenia do przychodu pracownika ze stosunku pracy wartości dojazdów samochodem służbowym do/z miejsca parkowania, a miejsca wykonywania obowiązków służbowych przez tego pracownika, a w konsekwencji czy Wnioskodawca występuje w roli płatnika podatku dochodowego z tego tytułu?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-292/12-4/ASZ
  Czy stosownie do art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 12 ust. 1-3 ww. ustawy oraz art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa – Wnioskodawca, będący zakładem pracy i płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które jako pracownicy Wnioskodawcy uzyskują przychody ze stosunku pracy ma obowiązek prawny obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku od przychodów swoich pracowników uzyskanych z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci wartości uczestnictwa w zabawie choinkowej, sfinansowanej w całości przez Wnioskodawcę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości wyłączającej zastosowanie w danym roku podatkowym zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-505/12/MM
  Zakres zwolnienia z opodatkowania diet wypłacanych kierowcom.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-504/12/MM
  Zakres zwolnienia z opodatkowania ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-381/12-4/MP
  1. Czy pracownikom, którym powierzono pojazdy służbowe, należy doliczyć do przychodu ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym na trasie: miejsce parkowania – siedziba Wnioskodawcy oraz, czy Wnioskodawca z tego tytułu powinien wystąpić w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy przychód pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu do celów prywatnych stanowi wartość rynkowa odpowiadająca kwocie najmu za wypożyczenie samochodu, ustalona w oparciu o zebrane oferty, z wyłączeniem czasu wykorzystania samochodu służbowego dla celów służbowych? 3 .Czy Spółka prawidłowo ustaliła przychód biorąc pod uwagę tylko czas wykorzystywania samochodu do celów prywatnych, w oparciu o przedstawioną kalkulację?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-480/12-2/MP
  Czy przejazd pracownika samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania a miejscem pracy stanowi nieodpłatne świadczenie, i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-461/12-2/MP
  Należy stwierdzić, że wartość przedmiotowego świadczenia otrzymanego przez pracownika w postaci zapewnienia dowozu do pracy i z pracy, w części finansowanej przez pracodawcę, będzie stanowić jego przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji więc Wnioskodawca, jako płatnik, ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-457/12/MU
  Opodatkowanie świadczeń sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-254/12-4/ASZ
  Czy Spółka jako płatnik, jest zobowiązana pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z udziałem pracownika w imprezie integracyjnej?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-415/12-2/AK
  W świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, jak również przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, oceniając pozycję prawnopodatkową podmiotu administrującego tym funduszem, należy uznać, że podmiot administrujący funduszem nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług, w związku z czym czynności opisane we wniosku o udzielenie interpretacji nie mogą podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-386/12/ENB
  Czy świadczenie w postaci zapewnienia dowozu pracowników z miejsca zamieszkania do pracy stanowi nieodpłatne świadczenie którego wartość podlega opodatkowaniu?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-375/12/MM
  Zakres obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika związanych ze sfinansowaniem dla pracowników imprezy integracyjnej.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-325/12-7/KG
  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca występuje jako podatnik podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT. W związku z czym odsprzedaż nabywanych od podmiotów trzecich karnetów uprawniających pracowników Wnioskodawcy do korzystania z programu rekreacyjno – sportowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 8 ust. 2 a ustawy o podatku od towarów i usług.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-325/12-6/KG
  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie występuje jako podatnik podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o VAT. W związku z czym działalność socjalna wykonywana przez Wnioskodawcę jako administratora ZFŚS (tj. nabywanie usług, jak również ich udostępnianie uprawnionym osobom) nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-352/12/BJ
  Czy korzystanie przez pracowników z nieodpłatnie udostępnionego im mieszkania w trakcie podróży służbowej stanowi u nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-582/10/12-5/S/JL
  Działalność socjalna wykonywana przez Wnioskodawcę jako administratora ZFŚS - tj. nabywanie towarów i usług oraz ich udostępnianie uprawnionym osobom odpłatnie bądź nieodpłatnie, nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług dokonywanego w ramach tej działalności.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-375/12-3/MP
  W opisywanej sytuacji nie występuje nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste pracowników lub podwykonawców, a zatem nie dochodzi do nieodpłatnego świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu. Konsekwentnie, nie powstanie obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego świadczenia z tytułu organizowanych spotkań integracyjnych.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-263/12-2/KO
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, pracownikom, którym powierzono pojazdy służbowe, w celu należytego wywiązywania się przez nich z obowiązków służbowych, należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym na trasie: miejsce parkowania - siedziba Wnioskodawcy oraz, czy Wnioskodawca z tego tytułu powinien wystąpić w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-319/12-2/JK2
  Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem Spółka nie jest obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-270/12-2/JK2
  W przypadku gdy powyższe warunki wypłacanego ekwiwalentu zostaną spełnione, a więc ekwiwalent będzie wypłacony w pieniądzu i będzie odpowiadał poniesionym przez pracowników wydatkom w związku z wykorzystywaniem sprzętu, materiałów i narzędzi (np. drukarki, kserokopiarki, materiałów biurowych, mebli biurowych), które stanowić będą ich własność oraz rzeczy te będą wykorzystywane przez pracowników do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, to wypłacony ekwiwalent będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-274b/12/PSZ
  Czy faktura VAT (bądź umowa) z ośrodka szkoleniowego za tę usługę dla pracowników będzie kosztem uzyskania przychodu? Czy warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów będzie tylko zdanie egzaminu na prawo jazdy? Czy w sytuacji, gdy pracownik kilkukrotnie przystępował będzie do egzaminu, kursy doszkalające i koszty dodatkowych opłat za egzamin stanowią koszt uzyskania przychodów w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli pracownik rozwiąże umowę o pracę czy wydatki stanowić nadal będą koszt uzyskania przychodów?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1125/08/12-S/MM
  Zakres opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-228/12-2/MG
  w zakresie opodatkowania świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-287/12-2/JK3
  Czy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do kwoty 350 zł, o którym mowa w Decyzji w związku z przepisami Kodeksu pracy i Rozporządzenia, podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f., pomimo wystawionej faktury na kwotę wyższą niż 350zł?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-184/12-3/MS
  Organizacja spotkania integracyjnego dla własnych pracowników nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste pracowników, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-184/12-2/MS
  Nadleśnictwo będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z organizacją imprezy integracyjnej z uwzględnieniem unormowań zawartych w art. 90 ust. 2 i następnych ustawy o podatku od towarów i usług pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-256/12-2/MP
  Udzielanie pracownikom pożyczek z ZFŚS nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Brak w opisanej sprawie czynności podlegających opodatkowaniu skutkuje także brakiem uwzględniania ich w obliczaniu udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem zawartej w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-932/11-2/MP
  Wartość nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez pracownika w postaci zapewnienia dowozu do pracy i z pracy będzie stanowić jego przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji więc Wnioskodawca, jako płatnik, ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-820/11-2/IR
  Należy stwierdzić, że czynności podejmowane w ramach ZFŚS na rzecz osób uprawnionych finansowane w 50% przez pracownika i do 50% przez Wnioskodawcę jako pracodawcę (administratora ZFŚS), nie mieszczą się w pojęciu odpłatnego świadczenia usług, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-945/11/MK
  Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup lekarstw oraz na dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na tropikalne choroby zakaźne pracowników odbywających podróż służbową lub mogących odbyć taką podróż do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP/443-970/11-4/MW
  Nieodpłatny dowóz niepełnosprawnych pracowników ZAZ do miejsca pracy i z miejsca pracy do domu oraz niepełnosprawnych uczestników WTZ i ŚDS na zajęcia rehabilitacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym brak podstaw do stosowania stawki 8 % i do wykazywania ww. usług w poz. 27 deklaracji VAT-7
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1283/11-2/AO
  udostępnienia artykułów spożywczych oraz usług cateringowych oraz podstawy opodatkowania częściowo odpłatnych świadczeń wykonanych dla pracowników
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-890/11-5/JK2
  Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie będą służyć osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane będą w ramach realizacji zadań służbowych - nie będą stanowiły nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie będzie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem Spółka nie będzie obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-890/11-4/JK2
  Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem Spółka nie jest obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-950/11/HK
  Czy uczestnictwo pracownika w planowanej imprezie integracyjnej będzie skutkowało opodatkowaniem, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze brak możliwości określenia wysokości faktycznie uzyskanego przez pracownika świadczenia?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-820/11-4/SP
  Opodatkowanie opłaconej przez Spółkę polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania przez pracownika zagranicznej podróży służbowej.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-907/11/HK
  Czy udział w imprezie okolicznościowej (Wigilii zakładowej) stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-894/11-5/MG
  W zakresie powstania po stronie pracowników Spółki przychodu ze stosunku pracy z tytułu wprowadzenia systemu komputerowego uprawniającego do zamawiania i rozliczania dodatkowych świadczeń pozapłacowych poprzez zasilenie indywidualnego konta oraz obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-970/10/12-S/ENB
  1. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, w przypadku użytkowania przez pracowników Spółki samochodów służbowych w celach prywatnych, przychodem tych pracowników ustalonym przez Spółkę (jako płatnika podatku dochodowego) będzie kwota obliczona na podstawie stawki za czas (np. dobę, godzinę) użytkowania samochodu służbowego na cele prywatne, określonej: a) w przypadku samochodów służbowych będących własnością Spółki - w oparciu o ceny usług świadczonych przez firmy zajmujące się wynajmem samochodów, oraz b) w przypadku samochodów użytkowanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy leasingu - w oparciu o ponoszone przez Spółkę koszty: opłat leasingowych, ubezpieczenia samochodu oraz opłat za przeglądy techniczne samochodów? 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, przejazdy z miejsca zamieszkania pracownika do miejsca wykonywania pracy i z powrotem, będące konsekwencją zawarcia umowy cywilnoprawnej przechowania samochodu służbowego, będą powodować powstanie po stronie pracownika przychodu z tzw. nieodpłatnych świadczeń?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-893/11/MZ
  Czy zapomogi losowe, wypłacone byłym pracownikom (emerytom i rencistom) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-920/11-5/EC
  1) Czy wydatek udokumentowany przez Ubezpieczyciela fakturą VAT wydatek dotyczący Ubezpieczenia na życie na koszt Spółki zatrudnionych pracowników oraz ich rodzin od miesiąca lipca 2011 r. ma prawo podatnik pod datą wystawienia powyżej opisanej faktury VAT zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w każdym miesiącu roku podatkowego 2011 oraz w następnych latach podatkowych oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-920/11-6/EC
  1) Czy wydatek udokumentowany przez Ubezpieczyciela fakturą VAT wydatek dotyczący Ubezpieczenia na życie na koszt Spółki zatrudnionych pracowników oraz ich rodzin od miesiąca lipca 2011 r. ma prawo podatnik pod datą wystawienia powyżej opisanej faktury VAT zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w każdym miesiącu roku podatkowego 2011 oraz w następnych latach podatkowych oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-862/11/MZ
  Czy poniesione na rzecz pracowników i wspólników Spółki faktyczne koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diet określonych w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych i rozporządzeniu w sprawie podróży zagranicznych) nie stanowią przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1395/11-2/AK
  Czy refundacja przedstawionych kosztów kształcenia pracowników w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stanowi nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników i należy to zdarzenie opodatkować podatkiem VAT?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-848/11/BJ
  1. Czy wysokość dofinansowania stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy pracodawca powinien od kwoty dofinansowania naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-248/11-2/KO
  Opodatkowanie przychodu pracownika z tytułu korzystania na preferencyjnych warunkach z usług świadczonych przez pracodawcę w ramach działalności gospodarczej.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-816/11/HK
  Czy przejazdy pracownika samochodem służbowym z miejsca parkowania samochodu służbowego do miejsca wykonywania pracy powodują powstania po stronie pracownika przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-744/11-3/MP
  Czy na podstawie wystawionej przez jednostkę edukacyjną imiennej faktury VAT na pracownika, a nie na Wnioskodawcę (pracodawcę), pracownikowi można zastosować zwolnienie przedmiotowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1086/11-5/AMN
  Czy od zapomogi wypłaconej zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.000 zł, Wnioskodawca jako płatnik powinien potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzić ją na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1051/11-2/TW
  1. Czy pracodawca ma obowiązek naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku braku informacji o osobach, które faktycznie uczestniczyły w imprezie i niemożności ustalenia wartości świadczenia uzyskanego przez konkretnego pracownika? 2. Czy dofinansowanie imprezy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-771/11/BD
  Czy otrzymane przez pracownika jak i osobę towarzyszącą, świadczenie rzeczowe jest przychodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy poprzez podzielenie sumy kosztów przez liczbę osób biorących udział w tej imprezie?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-140/11-2/KSU
  Czy po stronie pracownika: nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru, strażnika leśnego, powstanie przychód w związku z dojazdem samochodem, wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych, z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonym poza terenem Nadleśnictwa, do miejsca pracy, którym jest teren Nadleśnictwa? Czy w związku z powyższym Nadleśnictwo będzie zobowiązane do ustalenia wartości świadczenia z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania pracownika (garażowania samochodu) do granicy administracyjnego zasięgu Nadleśnictwa – za przejazd z miejsca garażowania samochodu do granicy administracyjnego zasięgu Nadleśnictwa i przejazd od granicy administracyjnego zasięgu Nadleśnictwa do miejsca garażowania samochodu, na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-140/11-3/KSU
  Czy po stronie pracownika: leśniczego, podleśniczego, gajowego powstanie przychód w związku z dojazdem samochodem, wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych, z miejsca garażowania samochodu, będącego również miejscem zamieszkania pracownika położonym poza teren leśnictwa wskazanego w umowie o pracę, do miejsca pracy, którym jest terenem leśnictwa, wskazany w umowie o pracę? Czy w związku z powyższym Nadleśnictwo będzie zobowiązane do ustalenia wartości świadczenia z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania pracownika (garażowania samochodu) do granicy administracyjnego zasięgu leśnictwa, wskazanego w umowie o pracę - za przejazd z miejsca garażowania samochodu do granicy administracyjnego zasięgu leśnictwa, wskazanego w umowie o pracę, i za przejazd od granicy administracyjnego zasięgu leśnictwa do miejsca garażowania, na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-140/11-4/KSU
  Czy po stronie pracownika powstanie przychód w związku z dojazdem samochodem, wykorzystywanym w celu wykonywania obowiązków służbowych, z miejsca garażowania, będącego również miejscem zamieszkania pracownika, położonym na terenie miejsca wykonywania pracy odpowiednio: - dla leśniczego, podleśniczego - na terenie leśnictwa, wskazanego w umowie o pracę? - dla nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru, strażnika leśnego – na terenie Nadleśnictwa? Czy w związku z powyższym Nadleśnictwo będzie zobowiązane do ustalenia wartości pieniężnej świadczenia z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania pracownika (garażowania samochodu) do miejsca rozpoczęcia pracy w danym dniu, położonego na terenie miejsca pracy pracownika, będącego również terenem, na którym znajduje się miejsce jego zamieszkania, na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-140/11-5/KSU
  Czy w celu ustalenia wartości pieniężnej świadczenia z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu, Nadleśnictwo może uwzględnić ceny stosowane dla innych podmiotów za wynajem samochodów, pomimo tego, iż usługi te wykonywane są przez Nadleśnictwo sporadycznie i bez względu na to, czy te odpłatne usługi są wykonywane również na rzecz pracowników?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-975/11-4/RS
  Czy wydatki poniesione w ww. zakresie, na podstawie wniosku z dołączoną kserokopią rachunku lub faktury potwierdzającą zakup okularów, będzie można uznać za prawidłowo udokumentowane i będą stanowić dla Banku koszty uzyskania przychodów?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-728/11/BD
  Czy wypłacone pracownikowi, którego miejscem pracy wskazanym w umowie będzie województwo bądź obszar kilku województw, kwoty tytułem zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem pracy w postaci wizyt u klientów i potencjalnych klientów, poza siedzibą Spółki i miejscem zamieszkania pracownika (ale na terenie określonym w umowie o pracę jako miejsce pracy), takie jak zwrot kosztów noclegów czy opłat parkingowych, stanowią dla niego przychód i czy Spółka powinna pobrać i odprowadzić od nich zaliczkę na podatek dochodowy?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-918/11/MK
  Czy pracodawca ma obowiązek zaliczenia do przychodów pracowników służby leśnej wartości świadczeń z tytułu dojazdów samochodem służbowym z miejsca garażowania do miejsca wykonywania przez nich obowiązków wynikających z umowy o pracę i z powrotem?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-706/11/MK
  Czy pracodawca w celu ustalenia wartości pieniężnej świadczenia z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego może zastosować ceny według własnych kalkulacji?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-917/11/MK
  Czy pracodawca ma obowiązek zaliczenia do przychodów leśniczego, podleśniczego, gajowego wartości świadczeń z tytułu dojazdów samochodem służbowym z miejsca garażowania do miejsca wykonywania przez nich obowiązków wynikających z umowy o pracę i z powrotem?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-704/11/MK
  Czy pracodawca ma obowiązek zaliczenia do przychodów nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru, strażnika leśnego wartości świadczeń z tytułu dojazdów samochodem służbowym z miejsca garażowania do miejsca wykonywania przez nich obowiązków wynikających z umowy o pracę i z powrotem?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-705/11/MK
  Czy pracodawca w celu ustalenia wartości pieniężnej świadczenia z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego może zastosować ceny stosowanych dla innych podmiotów?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-957/11/SD
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) wydatki związane z zakupem dla pracowników kart umożliwiających bezpłatne korzystanie z różnego rodzaju obiektów i zajęć sportowych, będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-714/11/MZ
  Czy udział pracowników w imprezie integracyjnej, zorganizowanej przez pracodawcę będzie prowadzić do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy pracodawca powinien zwiększać przychody pracowników z tytułu umowy o pracę, w związku z tym, że wzięli oni udział w tej imprezie?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-880/11/BD
  Czy koszt szkolenia okresowego kierowcy poniesiony przez pracodawcę prowadzącego działalność transportową (transport towarów) z własnych środków, będzie dla pracownika świadczeniem ze stosunku pracy zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przypadku kiedy pracodawca uznał, iż koszt sfinansowania szkolenia okresowego kierowcy nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, a w rzeczywistości takie zwolnienie należałoby zastosować, należy rozliczyć pobraną nienależnie zaliczkę w rozliczeniu rocznym, czy można dokonać zwrotu pracownikowi w trakcie roku podatkowego, np. wypłacając z kasy gotówkę?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-738/11/IB
  Czy Spółka powinna traktować zwrot wydatków poniesionych przez menadżerów jako przychód ze stosunku pracy oraz pobrać i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-306/11-3/JN
  Obowiązek naliczenia podatku VAT od czynności zorganizowania wycieczki dofinansowanej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części lub w całości oraz w części pokrytej przez pracowników.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-616/11/MZ
  Czy zapłata składek ubezpieczeniowych, dokonana w ramach zawartej umowy "Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Organów Spółki oraz Członków Spółek z Grupy Kapitałowej (…)" stanowi dla ubezpieczonych przychód podlegający opodatkowaniu w trybie art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest do pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-609/11/BD
  Czy należności pracowników wypłacone przez pracodawcę tytułem zwrotu kosztów powstałych w związku ze świadczeniem pracy poza siedzibą pracodawcy i poza miejscem stałego wykonywania pracy, będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-692/11/PC
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, będzie mógł zaliczyć koszty ponoszone w związku z wypłacaniem pracownikom świadczeń z tytułu podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-217/11-4/BM
  Opodatkowanie usług świadczonych w ramach ZFŚS na rzecz pracowników za częściową odpłatnością ponoszoną przez pracownika.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-217/11-5/BM
  Opodatkowanie darowizny samochodu.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-773/11-6/TW
  Czy udział w przedmiotowej imprezie spowoduje u pracowników przychód podlegający opodatkowaniu (PIT-11)?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-858/11-2/KG
  Czy nieodpłatne świadczenie usług dowozu pracowników do miejsca pracy stanowi podstawę naliczenie podatku należnego z tytułu świadczenia nieodpłatnych usług?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-658/11/PC
  Czy wydatki na zakup kawy, herbaty, cukru dla pracowników Spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-559/11-4/MS1
  Łączna wartość świadczeń jaką poniesie Wnioskodawca w ramach organizowanej imprezy sportowo – rekreacyjnej przypadająca na pracownika i członków rodziny, którzy brali udział w imprezie, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód ze stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek ww. wartość doliczać do wynagrodzenia wypłacanego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z treścią art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że otrzymane świadczenie mieścić się będzie w zakresie zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 tej ustawy – wówczas od nadwyżki kwoty 380 zł powinien zostać naliczony podatek.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-883/11-4/KŁ
  Czy jest konieczność ustalania VAT należnego od wykorzystywanego samochodu firmowego do celu przewozu pracowników niepełnosprawnych do pracy i z pracy oraz na zabiegi i turnusy rehabilitacyjne?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-883/11-5/KŁ
  Czy jest konieczność ustalania VAT należnego od wykorzystywanego samochodu firmowego do celu przewozu pracowników niepełnosprawnych do pracy i z pracy oraz na zabiegi i turnusy rehabilitacyjne?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-647/11/PC
  Czy VAT należny od przekazań towarów dla pracowników stanowi koszty uzyskania przychodów?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-150/11-4/PM
  Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje koszty wydziałowe jako inne niż bezpośrednie koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-553/11/MZ
  Czy udział w imprezie zorganizowanej przez Uczelnię będzie prowadzić do powstania u pracownika i zaproszonego gościa przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a w konsekwencji Uczelnia powinna zwiększać przychody pracowników z tytułu umowy o pracę, w związku z tym że wzięli oni udział w imprezie, a zaproszonym gościom wystawiać PIT-8C?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-551/11/AA
  Czy przedmiotowe diety i inne koszty zwracane pracownikom są zwolnione z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-516/11/HK
  Czy kwota kosztów opłaty za studia zwracana pracownikowi korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-553/11/MO
  Czy składka na ubezpieczenie grupowe pracowników opłacana przez pracodawcę z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na rzecz pracowników jest kosztem uzyskania przychodów?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-108/11-2/AK
  Czy Zakład Karny był zobowiązany, jako płatnik, obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od każdego imiennie wymienionego funkcjonariusza SW pełniącego służbę w Zakładzie Karnym w związku z uprawnieniem funkcjonariuszy SW do przejazdu z ulgą 50% w komunikacji krajowej, w pociągach. Czy też ewentualnie jednorazowo raz w roku kalendarzowym realizując i pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od przedmiotowego świadczenia za cały rok kalendarzowy.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-125/11-2/KJ
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka była zobowiązana do ustalenia pracownikom, w tym Prezesowi Zarządu, wartości nieodpłatnego świadczenia, zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przejazdy samochodem służbowym za odcinki: z miejsca pracy do miejsca zamieszkania oraz z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, jeżeli przejazdy te związane były z podróżą służbową, a tym samym Spółka jako płatnik była zobowiązana do ich zaliczenia do źródła przychodów określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-591/11-4/JO
  Spółka może stosować zwolnienie od podatku VAT przekazując pracownikom pakiety usług medycznych nabytych od zakładu opieki zdrowotnej.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-350/11/ENB
  Zakres skutków podatkowych uczestnictwa w imprezie integracyjnej oraz możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-75/11-2/MC
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z udziałem Jej pracowników w pracowniczym programie opcyjnym oraz ustalenia momentu rozpoznania ww. kosztów.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-7/11-2/AKr
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerw: utworzonych, rozwiązanych.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1109/08/11-S1/SJ
  Całkowite finansowanie ze środków ZFŚS określonej we wniosku działalności socjalnej Spółki, nie będzie mieściło się w pojęciu dostawy towarów i świadczenia usług z uwagi na fakt, iż nie zostaną spełnione dyspozycje wynikające z art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy, dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z ww. czynnościami.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1109/08/11-S/SJ
  Całkowite finansowanie ze środków ZFŚS określonej we wniosku działalności socjalnej Spółki, nie będzie mieściło się w pojęciu dostawy towarów i świadczenia usług z uwagi na fakt, iż nie zostaną spełnione dyspozycje wynikające z art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy, dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z ww. czynnościami.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1109/08/11-S1/SJ
  Całkowite finansowanie ze środków ZFŚS określonej we wniosku działalności socjalnej Spółki, nie będzie mieściło się w pojęciu dostawy towarów i świadczenia usług z uwagi na fakt, iż nie zostaną spełnione dyspozycje wynikające z art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy, dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z ww. czynnościami.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1109/08/11-S/SJ
  Całkowite finansowanie ze środków ZFŚS określonej we wniosku działalności socjalnej Spółki, nie będzie mieściło się w pojęciu dostawy towarów i świadczenia usług z uwagi na fakt, iż nie zostaną spełnione dyspozycje wynikające z art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy, dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z ww. czynnościami.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-174/11-4/MG
  Wartość noclegu finansowanego przez Spółkę będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w sytuacji, gdy pracownik nie jest w podróży służbowej pracodawca nie jest zobowiązany do finansowania tego świadczenia. Spółka zobowiązana będzie do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, łącznie z pozostałymi dochodami uzyskanymi przez pracownika w danym miesiącu.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-200/11-2/AK
  Wartość świadczenia opłaconego za pracownika, pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-124/11-2/MP
  Zwolnienia z opodatkowania dofinansowania do studiów/studiów podyplomowych/ kursów/szkoleń na podstawie nowych i starych przepisów.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-154/11-2/AA
  Czy wysokość przyznanego ekwiwalentu pieniężnego celem zapewnienia pracownikom Sądu , zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, okularów korygujących wzrok, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-141/11-2/AA
  Czy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-203/11-4/JL
  Wnioskodawca może stosować zwolnienie od podatku VAT przekazując pracownikom pakiety usług medycznych nabytych od zakładu opieki zdrowotnej, które realizują cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem przywracaniem i poprawą zdrowia.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-75/11-3/MP
  Wobec powyższego, wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika uzupełniającego wiedzę i umiejętności za zgodą pracodawcy, począwszy od daty zatrudnienia, poprzez okres pozostawania w stosunku pracy, będzie korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 90 podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wartość dofinansowania jakie pracownik otrzyma od pracodawcy, jako refundację poniesionych przez niego kosztów nauki przed datą zatrudnienia nie będzie korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 90 podatku dochodowego od osób fizycznych.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-122/11-2/MP
  Wnioskodawca dokonując świadczeń na rzecz swoich pracowników – świadczeń, które spełniają warunki do zwolnienia określonego w brzmieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stosując zwolnienie w tym przepisie przewidziane, winien sumować wszystkie świadczenia przez siebie przekazane i od nadwyżki przekraczającej limit 380 zł pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-45/11-2/MP
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia, pobrania zaliczki na podatek dochodowy pracownika od kwoty, którą Wnioskodawca zapłaci za odbycie aplikacji adwokackiej przez pracownika oraz czy kwota zapłacona przez Wnioskodawcę na pokrycie kosztów aplikacji adwokackiej pracownika stanowi dochód pracownika zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy i z tego tytułu Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczenia i pobrania od tej kwoty zaliczki na podatek dochodowy pracownika?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-788/08/11-S/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania darmowych przejazdów dla pracowników.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-969/10-2/MM
  Czy wydatki na świadczenia zdrowotne i sportowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki?
 120. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD3/033/30/CRS/11/95
  Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1091/10/MM
  1. Czy wartość udzielonej pracownikowi pożyczki na preferencyjnych warunkach stanowi przysporzenie majątkowe dla tego pracownika (stanowi przychód pracownika) i czy należy od niego odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych? 2. Czy przychodem będzie wartość odsetek, których pracownik nie zapłacił (uwzględniając średnią ich wysokość proponowaną przez banki?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1093/10/BK
  Czy fakt uczestnictwa pracownika w imprezie integracyjnej będzie stanowić dla niego dodatkowy przychód ze stosunku pracy?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1315/10-4/AA
  Czy uprawnienie do darmowych przejazdów jest świadczeniem rzeczowym, czy stanowi przychód dla osób uprawnionych, czy podlega opodatkowaniu i na jakich zasadach?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-989/10-4/MG
  W zakresie zaliczenia do przychodów ze stosunku pracy wartości dojazdów pracowników samochodem służbowym do i z miejsca parkowania do miejsca świadczenia pracy.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-889/10/MK
  Czy przyznane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bezzwrotne zapomogi osobom uprawnionym do świadczeń a dotkniętych indywidualnymi zdarzeniami losowymi zwolnione są z podatku dochodowego?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-875/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe dostarczania pracownikom zakupionych przez pracodawcę artykułów żywnościowych?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1003/10/MM
  Czy udział w charytatywnym balu jubileuszowym zorganizowanym ze środków obrotowych Spółki stanowi dochód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-883/10/AŻ
  Jakie są skutki podatkowe wykupienia w 2010r. funkcjonariuszom służby więziennej uprawnień do przejazdów z 50% ulgą w komunikacji krajowej – w klasie dowolnej, w pociągach przewoźników reprezentowanych przez S.A.?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-874/10/BD
  Jakie są skutki podatkowe wykupienia w 2010r. funkcjonariuszomuprawnień do przejazdów z 50% ulgą w komunikacji krajowej – w klasie dowolnej, w pociągach przewoźników reprezentowanych przez S.A.?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-988/10/ENB
  Czy uczestnicy wyjazdu studyjnego sfinansowanego przez Spółkę uzyskują przychód podlegający opodatkowaniu?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1490/10/AP
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu zakupu artykułów żywnościowych, będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-584/10/MK
  Czy pracodawca - Sp. z o.o. - ma prawo zaliczyć koszt dofinansowania składek na ubezpieczenie grupowe na życie do kosztów uzyskania przychodu?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-970/10/ENB
  Sposób obliczenia wartości nieodpłatnego świadczenia w przypadku udostępniania samochodów służbowych do celów prywatnych. Garażowanie pojazdu służbowego w miejscu zamieszkania.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-969/10/ENB
  Czy wykupienie pakietu medycznego przez pracodawcę stanowi przychód, jaki jest moment uzyskania przychodu?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-953/10/ENB
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 9 w zw. z art. 11 oraz art. 12 i art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wzięcie udziału w imprezie motywacyjno-integracyjnej nie prowadzi do powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych u uczestników, a zatem na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki publicznoprawne, w tym obowiązki płatnika na podstawie art. 31 oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy obowiązki informacyjne na podstawie art. 42a ustawy?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-820/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe wykupienia w 2010r. funkcjonariuszom służby więziennej uprawnień do przejazdów z 50% ulgą w komunikacji krajowej – w klasie dowolnej, w pociągach przewoźników reprezentowanych przez "..." S.A.?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-914/10/IL
  Czy z tytułu otrzymanego dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki t.j. powyżej kwoty 380 zł pracownicy, emeryci i renciści powinni zapłacić podatek dochodowy od wynagrodzeń?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-908/10/MM
  Czy wartość zakupionych artykułów spożywczych na zorganizowaną imprezę kulturalno - rozrywkową z zabawą i konkursami dla pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin stanowi ich przychód, o którym mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo, że nie można ustalić wartości świadczenia przypadającej na daną osobę?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-772/10/MCZ
  Jakie są skutki podatkowe wykupienia w 2010r. funkcjonariuszom służby więziennej uprawnień do przejazdów z 50% ulgą w komunikacji krajowej – w klasie dowolnej, w pociągach przewoźników reprezentowanych przez S.A.?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/1/415-757/10/HK
  Czy wartość świadczeń przyznanych przez wnioskodawcę jako pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia) i wykształcenia ogólnego pracowników, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z całości lub części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-767/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe wykupienia w 2010r. funkcjonariuszom służby więziennej uprawnień do przejazdów z 50% ulgą w komunikacji krajowej – w klasie dowolnej, w pociągach przewoźników reprezentowanych przez S.A.?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/174/KDJ/10/PK-1143
  Czy wzięcie udziału w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę będzie prowadzić do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy Spółka powinna zwiększać przychody pracowników z tytułu umowy o pracę w związku z tym, że wzięli oni udział w imprezie integracyjnej?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-736/10/ŚS
  Czy karta przedpłacona stanowi świadczenie pieniężne w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1536/10/AK
  ustalanie, czy wydatki związane z zapewnieniem pracownikom świadczeń przewidzianych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, zdarzenie przyszłe)
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1535/10/AK
  Czy zapomogi powodziowe wypłacone ze środków obrotowych Spółki dla pracowników poszkodowanych w powodzi z maja 2010 r. mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, stan faktyczny)
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1537/10/AK
  Czy zapomogi powodziowe wypłacone ze środków obrotowych Spółki dla pracowników poszkodowanych w powodzi z maja 2010 r. mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, zdarzenie przyszłe)
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1029/10/AK
  ustalanie, czy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów: -wydatki poniesione w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników do których ponoszenia Wnioskodawca nie był zobowiązany na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych ustaw, -pozostałe wydatki związane z zapewnieniem pracownikom świadczeń przewidzianych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, stan faktyczny)
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-717/10/AA
  Czy wypłacane kierowcom diety podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-928/10-2/JK
  Czy pracownikom należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym do/z wyznaczonego miejsca parkowania do siedziby Spółki?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/154/IMD/10/PK-1019
  Czy zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. należy pobrany podatek od wyżej opisanych świadczeń socjalnych (tj. świadczenia urlopowego dla pracowników pedagogicznych, wczasów pod gruszą dla pracowników administracji i obsługi, dopłaty do wycieczki, świadczeń świątecznych) do kwoty 380 zł zwrócić pracownikom. Jeżeli tak to w jaki sposób należy dokonać korekty?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-741/10-4/EK
  Opodatkowanie czynności przekazania towarów/usług finansowanych w całości z ZFŚS, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. towarów/usług oraz uwzględnienia wartości przekazywanych towarów/usług przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-653/10/HK
  Czy poniesiony przez Spółkę koszt udziału pracownika w imprezie integracyjnej będzie jego przychodem ze stosunku pracy zgodnie z ogólną regułą wynikającą z art. 12 ust. 1 w powiązaniu z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1428/10-2/MN
  Nieodpłatne przekazanie biletów wstępu do muzeum i teatru pracownikom i kontrahentom – opodatkowanie i prawo do odliczenia w związku z nabyciem biletów.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-647/10/ENB
  Czy wartość równoważnika za ubiory cywilne niewydane w naturze, przysługującego żołnierzowi zawodowemu – radcy prawnemu i aplikantowi radcowskiemu na stanowisku w grupie osobowej obsługi prawnej jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-546/10/IL
  1. Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od części kosztów wycieczki sfinansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów? 2. Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od części kosztów wycieczki sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników powyżej kwoty 380 zł w obecnym roku podatkowym?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-582/10-2/JL
  Działania pracodawcy podejmowane w ramach działalności socjalnej, mieszczą się w definicji działalności gospodarczej zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług. Mając na względzie, że w katalogu czynności, do których nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 tej ustawy) nie wymieniono czynności świadczonych (finansowanych) na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, czynności te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-6/10-2/DS
  Czy czynsz i opłaty za media poniesione z tytułu wydatków poniesionych na rzecz Prezesa Zarządu z tytułu wynajmu mieszkania są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-453b/10/IB
  1. Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym sfinansowanie integracyjnego wypoczynku dla pracowników i ich rodzin powinno być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych i uznane jako przychód dla każdego pracownika? 2. Czy przysługuje zwolnienie z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-452/10/IB
  Czy wartość udzielonej bonifikaty będzie przychodem podatkowym pracownika zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-396/10/PSZ
  Czy zapłatę czynszu i czesnego należy uznać za przychód zawodniczki i dokonać opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-442/10/IB
  Czy wartość przekazanego pracownikowi stroju jest przychodem pracownika zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-595/10/BD
  Czy korzystanie przez pracownika z sali gimnastycznej, za wynajem której koszty ponosi pracodawca ze środków obrotowych, powoduje powstanie u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-336/10/MU
  Skutki podatkowe opłacania przez Spółkę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-427/10/MZ
  Czy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do świadczeń urlopowych nauczycieli?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-605/10/ŚS
  Czy limit 380 zł przysługuje pracownikowi w każdym zakładzie pracy, w którym jest zatrudniony?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-411/10/BD
  Czy wzięcie udziału w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę będzie prowadzić do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy Spółka powinna zwiększać przychody pracowników z tytułu umowy o pracę w związku z tym, że wzięli oni udział w imprezie integracyjnej?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-395/10/ŚS
  Czy pracownikom należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym do/z wyznaczonego miejsca parkowania do siedziby Spółki?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-396/10/ŚS
  Czy pracownikom należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym do/z wyznaczonego miejsca parkowania do siedziby Spółki?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/11/KDJ/09/PK-85
  świadczenia medyczne opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników i ich rodzin
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-339/10/MZ
  Czy zapłata przez Spółdzielnię składek ubezpieczeniowych, dokonana w ramach zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej stanowi przychód dla osób objętych ubezpieczeniem?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/82/CRS/08/PK-832
  Wartość pakietu usług medycznych wykupionego przez pracodawcę na rzecz pracownika stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/81/CRS/08/PK-833
  Czy posiadanie przez pracownika, opłaconej przez Fundację imiennej karty medycznej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/128/DZI/08/PK-1286
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie w stanie określić dokładnej liczby pracowników i członków ich rodzin, którzy faktycznie korzystać będą ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz nie będzie w stanie określić dokładnej wartości nieobowiązkowych świadczeń medycznych, z których skorzystają pracownicy i/lub członkowie ich rodzin wartość finansowanych przez Wnioskodawcę świadczeń medycznych udostępnianych nieodpłatnie pracownikom i członkom ich rodzin, powinna być dodawana do wynagrodzenia pracowników i w konsekwencji, traktowana jako element podstawy do kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy? Ponadto, jeżeli w ocenie Ministra Finansów wartość przedmiotowego świadczenia powinna być doliczana do wynagrodzenia pracowników, to w jaki sposób powinna być określana wartość świadczenia uzyskanego przez danego pracownika.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/85/MCA/08/PK-835
  Czy kwota za świadczenia medyczne ponoszona przez pracodawcę w formie ryczałtu (pomniejszona o wartość świadczeń obowiązkowych, tzn. medycyny pracy) jest przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-507/10/MO
  Czy wynagrodzenie zarówno za pracę na stanowisku, na które zostali oddelegowani (ślusarz, magazynier), jak i przewodniczącego organizacji związkowej jest kosztem uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-353/10/MK
  Czy kwota przyznanej pracownicy zapomogi losowej, przekraczająca limit 2.280 zł w roku podatkowym, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w świetle zmiany o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzonej ustawą z dnia 17 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 125 poz. 1037)?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-361/10/HK
  Czy wartość świadczeń medycznych w części finansowanej przez zakład pracy stanowi dla pracowników przychód podatkowy, który należy uwzględniać w podstawie obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/58/KDJ/08/PK-796
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-367/10-2/TW
  Czy Spółka powinna naliczać pracownikom podatek dochodowy od świadczeń w postaci karnetów na basen, siłownie, zajęcia fitness przekazywanych z ZFŚS dopiero po przekroczeniu progu 380 zł?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-233/10/MS
  Czy świadczenia socjale oferowane pracownikom w ramach administrowania przez Wnioskodawcę funduszem socjalnym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup przedmiotowych usług.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-295/10/IL
  Czy dopłatę do wypoczynku letniego, wypłaconą ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opodatkować należy w całości, czy tylko powyżej kwoty 380 zł w roku podatkowym?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-267/10/MZ
  Czy opłacenie przez Spółkę składek ubezpieczeniowych, dokonane w ramach zawartej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób pełniących w Spółce funkcje prezesa zarządu, prokurenta oraz wspólnika stanowi przychód dla osób objętych ubezpieczeniem?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-240/10/AK
  1. Czy w istniejącym stanie organizacyjnym zorganizowanie możliwości przejazdu pracownikom z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i ewentualnie z miejsca pracy do miejsca zamieszkania skutkuje powstaniem u tych pracowników przychodów ze stosunku pracy? 2. Jeżeli udostępnienie pracownikom możliwości skorzystania z tego przejazdu stanowiłoby dla nich przychód ze stosunku pracy, to w jaki sposób Spółka (płatnik) powinna przychód ten obliczyć w celu prawidłowego obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy, przy braku - obiektywnym - informacji od przewoźnika?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-168/10-2/AS
  Reasumując należy stwierdzić, iż przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania, a miejscem, w którym znajduje się siedziba Spółki – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-133b/10/DM
  Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług zwrot kosztów rozmów telefonicznych, a jeżeli tak, to czy można wystawić zbiorczą fakturę wewnętrzną?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-81/10-2/AP
  W zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania uprawnień ulgowych świadczeń przejazdowych oraz ustalenia podstawy opodatkowania.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-819/09-4/MP
  opodatkowanie kwoty pieniężnej wypłaconej pracownikowi z tytułu nienależnej nagrody jubileuszowej
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1206/09-2/IB
  Czy administrowanie funduszem socjalnym jest czynnością pozostającą poza zakresem ustawy o VAT i tym samym podatnik nie powinien płacić podatku VAT od kosztu własnej usługi transportowej i wystawiać z tego tytułu faktury VAT dla ZFŚS, lecz inny dokument księgowy np. PK - polecenie księgowania na kwotę brutto, będącą równowartością poniesionych kosztów transportu - usługi własnej? Czy też dla ZFŚS należy wystawić fakturę VAT i tym samym powinien zostać zapłacony podatek VAT z tytułu poniesionych przez "X" kosztów transportu usługi własnej?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1331/09-2/TW
  Czy udzielane pracownikom nieoprocentowanych bądź niskoprocentowych pożyczek (przykładowo na poziomie 1% rocznie) ze środków obrotowych wiąże się z powstaniem po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1059/09-4/KG
  W przypadku częściowej odpłatności za usługę – z którą mamy do czynienia w przedmiotowej sytuacji - do podstawy opodatkowania nie włącza się kwoty dofinansowania ze środków obrotowych firmy, lecz tylko kwotę faktycznie otrzymaną od pracownika (odbiorcy towaru czy też usługi). Zatem przedmiotowa czynność podlega opodatkowaniu do wysokości świadczenia wnoszonego przez pracownika, według stawek obowiązujących dla danego świadczenia. Przedmiotowy wniosek dotyczy świadczenia częściowo odpłatnej usługi na rzecz pracowników, zatem Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w części w jakiej świadczenie to ma charakter odpłatny, tj. w wysokości wniesionej przez pracownika. Natomiast w odniesieniu do części finansowanej ze środków obrotowych firmy, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku, gdyż nabycie to nie pozostawało w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-915/09/MM
  Czy dokonując wypłaty świadczeń, tj. zapomóg zdrowotnych można zastosować zwolnienie przedmiotowe z art. 21 ust. 1 pkt 26 obejmujące "zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79 ustawy?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-788/09-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz osób uprawnionych
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-796/09-2/JS
  Czy koszt związany z wykupieniem polisy OC przez Spółkę stanowi dla Ubezpieczonych będących osobami fizycznych objętych ubezpieczeniem w zakresie A dodatkowy przychód określony na podstawie art. 12 ust. 1 bądź art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-761/09-3/JK2
  Czy wartość pakietu medycznego oferowanego pracownikom, wykraczającego poza zakres obowiązkowych świadczeń zdrowotnych wynikających z kodeksu pracy, opłacanego ryczałtowo w sposób uniemożliwiający identyfikację ceny konkretnej usługi ponoszonej na rzecz konkretnego pracownika stanowi jego przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-761/09-2/JK2
  Czy fakt udostępnienia pracownikom możliwości skorzystania z nieodpłatnego przejazdu do miejsca pracy, powoduje powstanie po stronie tych pracowników przychodu do opodatkowania, w sytuacji, kiedy nie można ustalić, którzy pracownicy korzystają z tych usług i w jakim zakresie?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-761/09-3/JK2
  Czy wartość pakietu medycznego oferowanego pracownikom, wykraczającego poza zakres obowiązkowych świadczeń zdrowotnych wynikających z kodeksu pracy, opłacanego ryczałtowo w sposób uniemożliwiający identyfikację ceny konkretnej usługi ponoszonej na rzecz konkretnego pracownika stanowi jego przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-913/09/MM
  Czy od kwoty dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki dla pracowników, wynoszącego na jednego pracownika 734 zł 96 gr należy naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-742/09-4/SP
  Opodatkowanie przychodu pracownika z tytułu korzystania na preferencyjnych warunkach z usług świadczonych przez pracodawcę w ramach działalności gospodarczej.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-864/09/MM
  Czy wartość zapconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-647/09/PS
  Dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych składek z tytułu zakupionej polisy ubezpieczeniowej.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-647/09-2/AS
  Wartość nienależnie wypłaconej (bez podstawy prawnej) Pracownikowi kwoty pieniężnej, stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-789/09/HK
  Czy wypłacone świadczenie – rekompensata z tytułu nieobjęcia prawem do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki - będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy zarówno wobec osób aktualnie pozostających w stosunku pracy ze Spółką jak i tych, które przeszły w międzyczasie na rentę lub emeryturę?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-887/09-2/AO
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz pracowników agencji pracy tymczasowej, takie jak:- wydatki na szkolenia, - udział pracowników agencji pracy tymczasowej w imprezach integracyjnych, - drobne upominki motywacyjne, - szczepienia (zarówno obowiązkowe, jak i nieobowiązkowe),można, w świetle przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1064/09-4/TW
  Czy poniesiony za pracownika koszt udziału w imprezie integracyjnej będzie jego przychodem ze stosunku pracy zgodnie z ogólną regułą wynikającą z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-888/09-2/AO
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na zorganizowanie imprezy gwiazdkowej dla dzieci pracowników Spółki można, w świetle przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1054/09-5/TW
  Czy wartość opłaconego hotelu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1055/09-2/TW
  Czy świadczenie na rzecz pracowników (medycznych i pozostałych) w postaci szczepionki przeciwko wirusowi grypy powoduje przychód po stronie pracownika, a co za tym idzie – czy pracownik taki powinien być obciążony podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1037/09-2/TW
  Czy w związku ze zmianą art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie z podatku obejmie kwoty wypłacone na wypoczynek wakacyjny, bądź zajęcia sportowe (według kryterium dochodowego dopłaca się pracownikom do rajdu i spartakiady – imprez sportowych organizowanych w ramach jednostek Wnioskodawcy)?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-722/09-2/AS
  W przypadku zwrotu nienależnie otrzymanej nagrody, pracownik zobowiązany jest do zwrotu nienależnie otrzymanego świadczenia w kwocie brutto. Otrzymany zwrot świadczenia w roku następnym w kwocie netto, nie powoduje konieczność skorygowania deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R za 2008 rok.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-734/09/BD
  Czy otrzymane od pracodawcy 100g herbaty i 1 kg cukru jest przychodem dla pracownika opodatkowanym czy zwolnionym z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/126/CRS/08/1103
  Czy finansowane przez pracodawcę (Spółkę) usługi medyczne na rzecz pracowników w formie ryczałtu powodują powstanie przychodów ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/80/CRS/08/PK-836
  1. Czy w związku z zawartą przez Spółkę umową na świadczenie usług zdrowotnych, wystąpi u pracowników przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu dodatkowych usług zdrowotnych?2. Jeżeli – zdaniem organu podatkowego – u pracowników przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to w jaki sposób Spółka, jako płatnik ma prawidłowo ustalić wysokość tego przychodu?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-774/09/IL
  Czy dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do imprezy sportowo-rekreacyjnej rozliczanej w ten sposób, że pracownik opłaca kwotę uczestnictwa pomniejszoną o kwotę dofinansowania jest świadczeniem pieniężnym zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1017/09-2/TW
  Czy w limicie zwolnienia dla pracowników, o którym mowa w znowelizowanym przepisie art. 21 ust. 1 pkt 67 UPDOF należy uwzględnić wartość świadczeń pieniężnych sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS z tytułu: a) dopłat do wypoczynku młodzieży po ukończeniu 18 lat, oraz dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat organizowanego indywidualnie, bez spełnienia warunku organizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie i bez ustalania w jakiej formie wypoczynek jest organizowany, b) świadczenia wypoczynkowego wypłacanego pracownikom raz w roku zgodnie z zasadami przyznawania i wypłaty świadczeń wypoczynkowych z ZFŚS, c) dopłat do turystyki (wycieczki, rajdy), d) dopłat do wypoczynku organizowanego w formie wczasów, sanatoriów, wycieczek i innych form wypoczynku, e)pomocy finansowej przyznawanej pracownikom (zapomogi nielosowe), f) ekwiwalentów pieniężnych przeznaczonych na pokrycie wydatków szkolnych, g) ekwiwalentów pieniężnych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu urlopowego, h) sfinansowanie opłaty za wczasy profilaktyczno-lecznicze.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/106/KDJ/08/PK-1048
  Opodatkownie przychodów pracowników z tytułu udziału w imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawcę.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-766/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia wydatków poniesionych tytułem składek na grupowe ubezpieczenie dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-569/09-2/LK
  Czy przychód pracownika z tytułu otrzymania świadczenia rzeczowego o wartości 300 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo, iż łączna wartość świadczeń otrzymanych przez pracownia sfinansowanych ze środków ZFŚS przekracza kwotę 380 zł? Czy przychód pracownika z tytułu otrzymania świadczenia pieniężnego o wartości 300 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo, iż łączna wartość świadczeń otrzymywanych przez pracownika sfinansowanych ze środków ZFŚS przekracza kwotę 380 zł? Czy przychód pracownika z tytułu otrzymania świadczenia pieniężnego o wartości 300 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo, iż łączna wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika sfinansowanych ze środków ZFŚS przekracza kwotę 380 zł?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-569/09-3/LK
  Czy przychód pracownika z tytułu otrzymania świadczenia rzeczowego o wartości 300 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo, iż łączna wartość świadczeń otrzymanych przez pracownia sfinansowanych ze środków ZFŚS przekracza kwotę 380 zł? Czy przychód pracownika z tytułu otrzymania świadczenia pieniężnego o wartości 300 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo, iż łączna wartość świadczeń otrzymywanych przez pracownika sfinansowanych ze środków ZFŚS przekracza kwotę 380 zł? Czy przychód pracownika z tytułu otrzymania świadczenia pieniężnego o wartości 300 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo, iż łączna wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika sfinansowanych ze środków ZFŚS przekracza kwotę 380 zł?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-569/09-4/LK
  Czy przychód pracownika z tytułu otrzymania świadczenia rzeczowego o wartości 300 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo, iż łączna wartość świadczeń otrzymanych przez pracownia sfinansowanych ze środków ZFŚS przekracza kwotę 380 zł? Czy przychód pracownika z tytułu otrzymania świadczenia pieniężnego o wartości 300 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo, iż łączna wartość świadczeń otrzymywanych przez pracownika sfinansowanych ze środków ZFŚS przekracza kwotę 380 zł? Czy przychód pracownika z tytułu otrzymania świadczenia pieniężnego o wartości 300 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo, iż łączna wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika sfinansowanych ze środków ZFŚS przekracza kwotę 380 zł?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-594/09-4/JS
  opodatkowania świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom przez Spółkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,(wczasy pod gruszą)
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-633/09-2/MP
  Dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie oraz dofinansowania do zakupu usług sportowo-rekreacyjnych wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz swoich pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych korzystają ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. do wysokości limitu określonego w tym artykule. Natomiast wartość sfinansowanych ze środków ZFŚS, otrzymanych przez pracowników talonów nie korzystają z powyższego zwolnienia. Przedmiotowe świadczenie stanowi dla pracowników przychody ze stosunku pracy i wraz z pozostałymi przychodami pracownika z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-883/09-3/WM
  Który z podmiotów, Organizator czy Pracodawca, rozumiany jako zakład pracy osoby uprawnionej, pełni rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przekazania świadczeń na rzecz osób uprawnionych (w ramach wspólnej działalności socjalnej prowadzonej na podstawie umowy dopuszczonej przepisami ustawy o ZFŚS)?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-883/09-2/WM
  Który z podmiotów, Organizator czy Pracodawca, rozumiany jako zakład pracy osoby uprawnionej, pełni rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przekazania świadczeń na rzecz osób uprawnionych (w ramach wspólnej działalności socjalnej prowadzonej na podstawie umowy dopuszczonej przepisami ustawy o ZFŚS)?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-612/09-3/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-612/09-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz członków rodziny i partnerów życiowych pracowników
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-612/09-2/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych z zakresu medycyny pracy opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-866/09-3/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-738/09/IB
  1. Czy koszt wycieczki będzie dla pracownika przychodem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli kilku pracowników zrezygnuje z wycieczki, to czy należy im doliczyć to świadczenie do przychodu i opodatkować zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli nie należy doliczać, to koszt łączny będzie bez zmian, a ilość się zmniejszy – to w jaki sposób należy ustalić koszt na jednego pracownika obecnego na wycieczce? Podzielenie przez mniejszą liczbę pracowników zawyży koszt na jednego pracownika. 2. Czy jeżeli świadczenie będzie stanowiło przychód dla pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to czy będzie podlegało zwolnieniu do kwoty 380 zł zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-883/09-6/AW
  opodatkowanie świadczenia finansowanego w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-583/09-2/SP
  Opodatkowanie świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom przez Spółkę w całości sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-567/09-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-834/09-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-549/09-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-686/09/RS
  Opodatkowanie czynności udzielania pożyczek z ZFŚS.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-645/09-2/DS
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup ww. usług medycznych stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-849/09/HS
  Czy wartość pozaobowiązkowych świadczeń medycznych stawianych do dyspozycji pracowników stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-660/09/IL
  Czy Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie zobowiązana do doliczania do przychodów pracowników ze stosunku pracy wartości miesięcznej zryczałtowanej opłaty, z tytułu możliwości skorzystania przez nich z usług medycznych?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-594/09-6/AO
  W jakim momencie powstanie koszt uzyskania przychodów dla Spółki, tj. w momencie poniesienia kosztu uzyskania przychodów tzn. ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury, czy w momencie ujęcia dodatkowego świadczenia do opodatkowania na liście płac i w związku z tym będą stanowiły koszty uzyskania przychodów tak jak wynagrodzenia ze stosunku pracy w miesiącu, za który są należne oczywiście pod warunkiem wypłacenia lub postawienia ich do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-868/09/PC
  Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z korzystaniem przez uprawnionych pracowników oraz emerytów i rencistów z tzw. ulgi resortowej, do której świadczenia zobowiązuje Spółkę przystąpienie do PUZP stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-726/09-2/MPe
  Reasumując, nieodpłatne wydawanie przedmiotowych biletów jest związane z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem, w związku z czym - mimo skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami - nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy, a czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-635/09/IL
  Czy koszt zakwaterowania pracowników w hotelu pracowniczym lub w kwaterach prywatnych ponoszony przez pracodawcę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej bez ustalenia przychodu pracownikom?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-451/09-5/LK
  Czy wartość pakietu medycznego otrzymanego przez pracownika oraz pakietu medycznego rodzinnego otrzymanego przez pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy, art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem wchodzących w zakres medycyny pracy, w przypadku kiedy firma opłaca za ww. pakiety miesięczną stawkę ryczałtową, ma zawartą umowę z Centrum Medycznym i w rzeczywistości pozostawia do dyspozycji zarówno pracownikowi jak i członkom jego rodziny tylko możliwość skorzystania z usług medycznych?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-535/09-5/AG
  Czy w opisanym stanie faktycznym po stronie pracowników, którzy wyrazili zainteresowanie korzystaniem z usług wskazanych w Załączniku nr 2 powstaje przychód w rozumieniu art. 12.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT) i czy w związku z tym na Spółdzielni na podstawie art. 31 powołanej ustawy ciąży obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-485/09-2/MP
  Finansowanie przez Wnioskodawcę z Zakładowego Funduszu Świadczeń zakupu biletów wstępu do teatru, kina i na basen, do wysokości 380 zł rocznie, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy dodać, że wartość sfinansowanych, świadczeń rzeczowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszu związków zawodowych nie może przekroczyć w roku podatkowym 380 zł. Natomiast wartość finansowanych przez Wnioskodawcę kosztów wyjazdów sportowo-rekreacyjnych oraz imprez integracyjnych, zarówno tych o charakterze otwartym jak i tych, które są organizowane dla określonej liczby pracowników, jak również koszty związane z tymi wyjazdami (noclegi, przejazdy, wyżywienie, wynajęcie firm organizujących zabawy i imprezy integracyjne), stanowią dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy. W związku z powyższym Wnioskodawca jako płatnik, ma obowiązek doliczyć kwotę dofinansowania do wynagrodzenia wypłacanego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-459/09-4/MS
  Czy korzystanie przez pracowników ze środków transportu funkcjonujących na terenie zakładowym stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-418/09/DK
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup na rzecz pracowników usług medycznych, wykraczających poza zakres usług medycyny pracy, do których zapewnienia zobowiązują pracodawcę przepisy kodeksu, będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-470/09-2/MP
  Wartość dodatkowego świadczenia medycznego dla pracownika i członków jego rodziny, niezwiązanego z medycyną pracy, którego na mocy odrębnych przepisów Spółka nie jest zobowiązana ponosić, stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, a pracodawca ma obowiązek doliczyć go do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych.Fakt skorzystania lub nie skorzystania przez pracownia w danym miesiącu z usługi, pozostaje bez wpływu na sposób opodatkowania przedmiotowych świadczeń.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-686/09-2/JK
  Opodatkowanie pakietów medycznych na rzecz pracowników.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-731/09-2/AK
  1. Czy wycieczka organizowana przez Spółdzielnię na rzecz swoich pracowników będzie świadczeniem rzeczowym, a zatem czy wydatki poniesione na zorganizowanie wycieczki, a sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będą zwolnione z podatku do kwoty 380,00 zł w roku podatkowym, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy do uznania organizacji wycieczki dla pracowników za świadczenie rzeczowe ma znaczenie sposób sfinansowania wycieczki, mianowicie gdy: a) 100% kosztów wycieczki opłaci pracodawca ze środków ZFŚS, a pracownicy zwrócą na konto ZFŚS tę część kosztów, którą muszą opłacić z własnych środków, b) pracodawca opłaci tylko tę część kosztów, która ma być sfinansowana z ZFŚS, a pozostałą część opłacą pracownicy we własnym zakresie, a jeśli tak, to który z ww. sposobów jest właściwy?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-697/09-2/AW
  opodatkowanie czynności przekazywania towarów i usług finansowanych w całości lub w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-924/09-4/ISN
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę i remont osad leśnych - kancelarii leśniczych.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-742/09-4/MT
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków za zorganizowaną imprezę dwudziestolecia firmy od zakupu usług organizacji imprezy przez profesjonalną firmę, usług cateringowych oraz nagród rzeczowych dla uczestników różnych konkursów?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-512/09/TK
  Czy świadczenia medyczne na rzecz pracowników polegające ma możliwości skorzystania ze świadczeń medycznych, finansowanych przez zakład pracy w postaci miesięcznego ryczałtu za gotowość świadczenia usług medycznych, stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, które powinno się doliczyć do przychodu pracownika ze stosunku pracy i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego czy pracownik w danym miesiącu korzystał ze świadczeń medycznych?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-501/09/PSZ
  Czy Spółka powinna naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wydatków związanych z organizacją spotkań szkoleniowo-integracyjnych i okolicznościowych?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-490/09/AŻ
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu objęcia pracowników ubezpieczeniem na życie oraz zapewnienia pracownikom i członkom ich rodzinom usług medycznych należy uznać jako przychód pracownika i w związku z tym czy od świadczeń tych należy obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-383/09-4/LK
  Czy w związku z powyższym koszt usługi turystycznej stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, czy też korzysta ze zwolnienia?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-501/09/MZ
  Czy koszt związany z opłaceniem przez ubezpieczającą Spółkę składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu i innych osób z kierownictwa Spółki, stanowi dla tych osób przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-613/09-2/TW
  Czy zapłacone składki w momencie zapłaty stanowią przychód pracownika zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-480/09/MS
  Czy z tytułu przekazania gruntu rolnego w bezpłatne użytkowanie przez emerytów i rencistów powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-472/09/AŻ
  Czy z uwagi na fakt realizacji umowy zawartej w przedmiocie objęcia opieką medyczną pracowników wnioskodawca jako płatnik w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, powinien uwzględniać płacony ryczałt przy ustalaniu podstawy opodatkowania pracowników?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-497/09/LSz
  Prawo do odliczenia kwoty naliczonego podatku VAT z faktur zakupowych finansowanych z ZFŚS oraz w zakresie opodatkowania nieodpłatnego i częściowo odpłatnego przekazania świadczeń finansowanych z ZFŚS na rzecz pracowników i ich domowników.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-448/09/MZ
  Czy wnioskodawca powinien – jako płatnik – odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanej pracownikowi diety z tytułu podróży służbowej, jeżeli miejscem pracy jest wskazany obszar geograficzny?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-442/09/HK
  Wnioskodawca na podstawie umów cywilnoprawnych zajmuje się obsługą Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek oświatowych. Czy na podstawie ww. umów jest możliwym scedowanie obowiązków płatnika na inny podmiot?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-450/09/MZ
  Jakie skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wywołuje zawarcie bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu Spółki?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-362/09-3/JG
  Czy koszty związane z zakupem okularów zrefundowane pracownikowi stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-407/09/PSZ
  Czy pracodawca, postępuje prawidłowo pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, w sytuacji, gdy pracownicy nie mają obowiązku okazania dowodów na wysokość kosztów poniesionych z tego tytułu?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-501/09-2/AP
  VAT w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania uprawnień ulgowych świadczeń przejazdowych oraz ustalenia podstawy opodatkowania
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-522/09-2/TW
  Czy wypłata ekwiwalentów za używanie przez pracowników przy pracy przyborów do pisania stanowiących ich własność korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-522/09-3/TW
  Czy wypłata pracownikom ekwiwalentów za środki higieny osobistej i herbatę, a także ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-831/09/BG
  Czy wydatki : - koszty zużycia materiałów biurowych i komputerowych oraz prenumeraty gazet, (pkt 2 poz. 54 Wniosku) - koszty rozmów telefonicznych (telefon stacjonarny oraz telefon komórkowy do wysokości rozmów określonych w umowie), (pkt 3 poz. 54 Wniosku) - koszty podróży służbowych z tytułu delegacji na szkolenia związkowe w tym między innymi - koszty materiałów szkoleniowych, koszty pobytu czyli noclegu oraz zwrotu kosztów podróży - na zasadach określonych dla podróży służbowych pracowników. na szkolenia pracownicy jeżdżą zawsze swoimi prywatnymi samochodami,(pkt 4 poz. 54 Wniosku) - koszty biletu miesięcznego, które pokrywa pracodawca, (pkt 5 poz. 54 Wniosku) - koszty środków transportu w celu zapewnienia dojazdu przewodniczącego związku do innych jednostek organizacyjnych Spółki w celu spotkań z innymi związkowcami (pkt 6 poz. 54 Wniosku)- kosztów organizacji spotkań Zarządu Spółki z delegatami będącymi członkami tychże związków (napoje, kawa, ciastka) (pkt 7 poz. 54 Wniosku),ponoszone przez Spółkę na rzecz funkcjonowania związków zawodowych stanowią koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-371/09/AZb
  Opodatkowanie częściowo odpłatnego przekazania świadczeń finansowanych z ZFŚS na rzecz osób uprawnionych. Prawo do odliczenia kwoty naliczonego podatku VAT z faktur zakupowych finansowanych z ZFŚS. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT lub faktur "VAT marża" dokumentujących zakup towarów i usług nabywanych dla celów świadczenia usług turystyki.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-479/09-3/ISN
  Opodatkowanie świadczeń socjalnych oferowanych pracownikom w ramach administrowania ZFŚS.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-313/09/PSZ
  Czy wartość udostępnionych, zatrudnionym pracownikom napoi, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-277/09/MZ
  Czy świadczenie w postaci wypłaty pracownikom pieniędzy na podstawie przedłożonych rachunków i faktur jest świadczeniem rzeczowym i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 380 zł.?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-345/09-2/BS
  Czy odsetki od pożyczek ZFŚS podlegają opodatkowaniu i czy powinny być ujęte w deklaracji jako zwolnione?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-266/09/HS
  Skutki podatkowe dofinansowania dla pracowników ze środków Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych dla pracowników.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-260/09/CJS
  Czy zakupione przez pracodawcę świadczenia medyczne dla pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-243/09/BJ
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług od zakupów dokonywanych dla działalności socjalnej z przeznaczeniem na nieodpłatne przekazanie pracownikom świadczeń rzeczowych można odliczać podatek od towarów i usług i wystawiać faktury wewnętrzne z naliczeniem należnego podatku?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-153/09-2/AS
  1.moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów: 1. wydatków na wypłatę:#9679; wynagrodzenia zasadniczego za marzec i premii za luty 2009 r. oraz nagrody kwartalnej za I kwartał 2009 r. - do kosztów uzyskania przychodów marca 2009 r.,#9679; dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. - do kosztów uzyskania przychodów grudnia 2009 r., 2. wydatków na zapłatę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek finansowanych przez płatnika oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - do kosztów uzyskania przychodów marca 2009 r.: #9679; od wynagrodzenia zasadniczego za marzec 2009 r., od premii za luty 2009 r., nagrody kwartalnej za I kwartał 2009 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-409/09/AM
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na zapewnienie dodatkowej pomocy psychologicznej najbliższej rodzinie poszkodowanego pracownika
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-243/09/ENB
  Czy uhonorowanie pracowników i funkcjonariuszy medalami okolicznościowymi, odznakami lub tabliczkami pamiątkowymi stanowi dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-224/09/ENB
  Czy w przypadku wykupienia w biurze turystycznym wycieczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy i w jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?wykupić
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-166/09/KM
  Czy w świetle obecnych przepisów wydatki sfinansowane ze środków funduszu socjalnego i obciążające działalność socjalną pracodawcy powodują obowiązek naliczenia należnego podatku VAT z tytułu świadczeń dokonanych na rzecz pracowników zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-227/09-2/JK
  Czy Spółka ma obowiązek pobrania podatku i odprowadzenia go do urzędu skarbowego w momencie otrzymania akcji przez pracownika?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-115/09/WRz
  Czy ubezpieczający (wnioskodawca) może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów płacone przez niego składki z tytułu polisy na życie pracownika?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-295/09/AP
  Czy wydatki ponoszone na wykupienie świadczeń medycznych dla pracowników będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-135/08-2/MO
  Czy opłacone przez pracodawcę koszty aplikacji radcowskiej (ostatni semestr2009 r.) pomimo, że stanowią dochód pracownika - aplikanta są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-212/09-4/TW
  Czy wydatki na organizację spotkania dla pracowników są nieodpłatnym świadczeniem dla pracownika i stanowią przychód dla pracownika?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-258/09-4/AS
  opodatkowanie czynności odsprzedaży pracownikom usług dofinansowywanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie nabytych usług
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-119/09/EA
  Prawo do odliczenia kwoty naliczonego podatku VAT z faktur zakupowych finansowanych z ZFŚS.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-183/09-2/AK
  1. Czy poniesione koszty związane z zapewnieniem dojazdu do i z miejsca pracy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy u pracownika powstaje przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-183/09-3/AK
  1. Czy poniesione koszty związane z zapewnieniem dojazdu do i z miejsca pracy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy u pracownika powstaje przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-140/09/MK
  Czy dofinansowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do zorganizowanej wycieczki stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-362/09/MK
  Czy dofinansowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do zorganizowanej wycieczki stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-119/09/BD
  Czy z tytułu opłacenia przez pracodawcę zryczałtowanej opłaty za ryzyko oraz składki regularnej w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia połączonej wraz z funduszem inwestycyjnym powstanie u pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-124/09-6/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu organizowania imprez integracyjnych.Opodatkowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez integracyjnych.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-124/09-3/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu organizowania imprez integracyjnych.Opodatkowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez integracyjnych.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-124/09-4/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu organizowania imprez integracyjnych.Opodatkowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez integracyjnych.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-77/09/PS
  Czy wydatek poniesiony przez pracodawcę na dofinansowanie obiadów pracownikom, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-124/09-5/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu organizowania imprez integracyjnych.Opodatkowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez integracyjnych.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-76/09/PS
  Czy kwota składki ubezpieczeniowej ponoszonej przez pracodawcę na rzecz zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, obejmującej swoim zakresem pokrywanie przez zakład ubezpieczeń kosztów świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników pracodawcy, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-87/09-2/KS
  Czy wydatki poniesione na sfinansowanie kosztów transportu dla pracowników będą kosztem uzyskania przychodu w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-329/09/AW
  Opodatkowanie towarów i usług przekazanych na potrzeby pracowników finansowane w całości lub w części z ZFŚS.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-45/09/BW
  Opodatkowanie i dokumentowanie nieodpłatnego świadczenia usług przewozu na rzecz pracowników.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-68/09/AW
  Czy kwoty zwracane pracownikom, na podstawie wewnątrzzakładowych przepisów, za przejazd środkami komunikacji publicznej w podróży służbowej na obszarze kraju, w wysokości ceny biletu PKP lub PKS, w przypadku ich braku, będą kosztem uzyskania przychodu dla Spółki, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-39/09/HK
  Czy od wartości wydanych środków higieny osobistej i herbaty należy pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też świadczenia te są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-2/09/MK
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-112/08/TK
  Czy wartość świadczeń medycznych otrzymywanych i stawianych do dyspozycji pracowników Banku stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1170/08/IL
  Czy wartość opłacanych przejazdów pracowników do i z miejsca pracy powoduje powstanie po stronie tych pracowników przychodu do opodatkowania, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1125/08/PS
  Czy wartość dowozu pracowników na podstawie faktur za paliwo z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem stanowi przychód pracownika i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1164/08/BK
  Usługi medyczne.
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1117/08/CzP
  "Czy do płaconych przez Spółkę faktur za koszty wynagrodzeń i składki ZUS pracowników, którzy wykonują pracę na rzecz Spółki, pozostając w stosunku pracy z syndykiem masy upadłości ma zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a ustawy o PDOP?"
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2166/08-2/AK
  odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym nie stanowią obrotu i Wnioskodawca nie ma obowiązku wykazywania w deklaracji VAT-7 kwot otrzymanych odsetek; odsetki od pożyczek udzielanych z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych będące kwotą należną z tytułu udzielonych pożyczek, a tym samym obrotem należy wykazać w deklaracji podatkowej jako dostawę towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolnioną od podatku
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1577/08-2/AZ
  Czy prawo do korzystania ze świadczeń nieobowiązkowych, zapewnione przez Spółkę swoim pracownikom poprzez opłacenie tych świadczeń w formie stawki ryczałtowej, niezależnie od tego, czy pracownik z tych świadczeń faktycznie korzystał, nie powoduje powstania po ich stronie przychodu podatkowego i czy w związku z tym na Spółce nie ciąży obowiązek uwzględnienia wartości tych świadczeń w podstawie obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych od pracowników?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-52/08-4/JK
  Wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z opłacaniem przez pracodawcę kosztów kształcenia w ramach aplikacji radcowskiej, stanowi dla pracownika przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże z uwagi na zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 90 pracodawca nie jest obowiązany do naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1316/08-4/AG
  Czy różnica między wartością rynkową odsetek jakie zapłaciłby pracownik i jego współmałżonek biorąc pożyczkę na warunkach rynkowych, a odsetkami płaconymi od udzielonej przez Pana pożyczki wg umowy jest przychodem pożyczkobiorców tzn. pracownika i jego współmałżonka i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-966/08-2/TW
  Czy pracownicy otrzymujący pożyczki oprocentowane poniżej stopy rynkowej otrzymują świadczenie częściowo nieodpłatne stanowiące podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód ze stosunku pracy?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-697/08/AW
  Czy wydatki związane z zakupem szczepionek i ich wykonaniem będą stanowiły dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1869/08/AS
  Opodatkowanie przekazywanych nieodpłatnie pracownikom posiłków profilaktycznych.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-756/08/MM
  1. Czy należy prowadzić imienną ewidencję osób korzystających z przewozu? 2. Czy sposób ustalania wartości świadczeń w naturze podlegających opodatkowaniu - przedstawiony we wniosku - jest poprawny? 3. Czy należy ustalić przychód z tytułu świadczeń w naturze za okres korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego, bądź za okres choroby, a także w przypadku korzystania przez pracownika z własnego transportu?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-938/08-4/AG
  Czy wymienione wyjazdy można zaliczyć do świadczeń rzeczowych, od których nie odprowadza się podatku od osób fizycznych?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1071/08/AD
  Fundusz Świadczeń Socjalnych - pomoc rzeczowa.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-71/09/HS
  Opodatkowanie pakietów medycznych na rzecz pracowników i członków ich rodzin.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-75/08/CJS
  Czy przychód uzyskany przez pracownika w związku ze zwrotem kosztu zakupu okularów jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-931/08-2/AG
  Komu przypisać wartość drugiego biletu w przypadkach: - kiedy pracownik poszedł sam na kabaret, ale otrzymał 2 bilety, - kiedy pracownik poszedł na kabaret z dzieckiem (wiek nie przekracza 5 lat), - jeżeli brak kontaktu z byłym pracownikiem uniemożliwia zebranie informacji na temat wykorzystania biletu przez osobę towarzyszącą, - kiedy pracownik nie poszedł w ogóle z przyczyn osobistych, ale bilety otrzymał? Biorąc uwagę powyższe zapytanie, komu wystawić PIT-C?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-75/08/HK
  Czy pracownikom należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym do/z wyznaczonego miejsca parkowania do siedziby Spółki?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-89/09/HK
  Czy pracownikom należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym do/z wyznaczonego miejsca parkowania do siedziby Spółki?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-718/09/HK
  Czy zwolnienie do kwoty 380 zł dotyczy oprócz świadczeń rzeczowych także świadczeń pieniężnych otrzymywanych w ramach substytutu za świadczenie rzeczowe, czy dotyczy to wszystkich świadczeń pieniężnych, nie objętych innymi zwolnieniami takich jak np. dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, dopłaty do innych form wypoczynku: ognisko, wycieczka itp.? W związku z powyższym czy podatek należy odprowadzić do urzędu skarbowego od kwoty przyznanego świadczenia pomniejszonej o wartość zwolnioną 380 zł, jeśli jest to dofinansowanie do "wczasów pod gruszą"?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-627/08/AM
  Czy kwoty zwracane pracownikom, na podstawie wewnątrzzakładowych przepisów, za przejazd środkami komunikacji publicznej w podróży służbowej na obszarze kraju, w wysokości ceny biletu PKP lub PKS w przypadku jego braku, będą kosztem uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1010/08/AP
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na dodatkowedobrowolne świadczenia medyczne ponoszone przez Spółkę na rzecz pracowników?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-72/08/HS
  Skutki podatkowe dofinansowania do wycieczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz byłych pracowników
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/7/KDJ/09/PK-30
  Powstanie przychodu u pracowników korzystających ze środków transportu do pracy, sfinansowanego przez pracodawcę.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/KDJ/09/PK-29
  Powstanie przychodu u pracowników z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów dojazdu pracowników do pracy.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-43/08/HK
  Czy wartość wydanych kuponów żywieniowych, w ramach posiłku profilaktycznego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-78/08-4/MPe
  Zatem w przedmiotowej sprawie stosownie do treści powołanych przepisów Wnioskodawca będzie miał prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zakupu ww. produktów, pod warunkiem, że: •zakupy te będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, •będą związane z czynnościami opodatkowanymi.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-981/08-3/ISN
  Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku dofinansowania na kolonie (częściowo odpłatne przez pracownika) oraz udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-981/08-2/ISN
  Dokumentowanie fakturą VAT czynności świadczenia usług na rzecz pracownika, finansowanych częściowo z ZFŚS (dofinansowanie kolonii) oraz udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe).
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-18/08/BD
  Czy wycieczka dla pracowników i ich rodzin finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest nieodpłatnym świadczeniem od którego wnioskodawca ma odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-13/08/ASz
  Czy realizowanie kuponu w punkcie sprzedaży, może być uznane za wydanie posiłku profilaktycznego?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-958/08/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na abonamenty medyczne dla pracowników, członków ich rodzin oraz prokurenta niebędącego pracownikiem Spółki.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1442/08-2/MK
  Czy w kontekście zaprezentowanego zdarzenia przyszłego powstanie u Wnioskodawcy obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, określony w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z opłacaniem przez Wnioskodawcę na rzecz pracowników ogólnej i ryczałtowej składki ubezpieczeniowej.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-8/ASz
  Czy kwota ryczałtu (zarówno za pracownika jak i członka rodziny oraz prokurenta) stanowi przychód dla osoby objętej opieką?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-617/08/IG
  Czy studia podyplomowe (opłata) są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 90 z podatku?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1671/08/BD
  Czy wartości netto dofinansowania przez Spółkę posiłków jest prawidłowym zaliczeniem do przychodu pracownika?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1646/08/ASz
  Czy wartość świadczeń medycznych, otrzymywanych przez pracowników spółki oraz inne upoważnione osoby stanowi dla tych osób przychód podatkowy oraz czy spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie przyjętej dla celów obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1686/08/BD
  Czy zakup pakietu medycznego dla pracowników Spółki będzie stanowił dla nich przychód ze stosunku pracy?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1623/08/BD
  Czy zakup pakietu medycznego przez Spółkę dla pracowników i jego członków rodziny będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1601/08/ASz
  Czy ustalając cenę usługi polegającej na udostępnieniu samochodu służbowego dla celów prywatnych, spółka może posłużyć się iloczynem faktycznie przejechanych kilometrów dla celów prywatnych i stawką za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego, ogłaszaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1426/08-2/MK
  Czy koszt wynagrodzenia płatnego na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeniowego przez Bank z tytułu zawartej Umowy skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych u tych pracowników i - w konsekwencji - czy Bank powinien uwzględniać wartość takiego świadczenia w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-932/08/IL
  Czy po stronie pracowników zatrudnionych u pracodawcy uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanego przez Spółkę powstaje przychód i w jakiej wysokości?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1394/08-4/MK
  Czy w przypadku wyżej wymienionego zdarzenia przyszłego wydatki związane z finansowaniem przez pracodawcę usług rekreacyjnych stanowić będą przychód pracownika z tytułu nieopłaconych świadczeń na podstawie art. 12 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-554/08/PS
  Czy ryczałt za członków rodzin stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-540/08/AK
  1. Czy opłata ryczałtowa za pracownika powinna być doliczona do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy ryczałt za członków rodzin powinien być doliczony do podstawy opodatkowania pracownika podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1392/08-2/JS
  Abonament medyczny dotyczący nieobowiązkowych usług medycznych wykupiony przez Spółkę dla pracownika stanowi opodatkowany przychód ze stosunku pracy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik zobowiązana jest uwzględnić wartość tego abonamentu w rozliczeniu przychodów pracownika i z tego tytułu odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1562/08/BD
  Czy zakup pakietu medycznego dla pracowników Spółki będzie stanowił dla nich przychód ze stosunku pracy?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1343/08-2/SP
  Abonament medyczny dotyczący nieobowiązkowych usług medycznych wykupiony przez Spółkę dla pracownika i członków jego rodziny stanowi opodatkowany przychód ze stosunku pracy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik zobowiązana jest uwzględnić wartość tego abonamentu w rozliczeniu przychodów pracownika i z tego tytułu odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1593/08/ASz
  Czy wartość dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz członków ich rodzin jest przychodem dla pracownika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1523/08/HK
  Czy opłacenie przez wnioskodawcę abonamentu, na podstawie którego pracownik oraz osoby bliskie pracownikowi są uprawnione do korzystania z usług medycznych w ramach umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy przy ustalaniu wysokości przychodu uwzględnia się wartość rzeczywiście skonsumowanych usług medycznych, czy wartość świadczenia uzyskanego przez pracownika i jego rodzinę, jakim jest sama możliwość skorzystania z takich usług? Czy w przypadku korzystania z abonamentu medycznego przez członków rodziny pracownika należy uznać, iż to pracownik uzyskał dochód podlegający opodatkowaniu?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-548/08-2/MC
  Czy wydatki na zapewnienie przewozów pracowniczych (wynagrodzenie firmy transportowej) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1085/08-2/ES
  Czy z tytułu uczestnictwa pracowników i ich rodzin w imprezie integracyjno-okolicznościowej powstał po stronie uczestników przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1512/08/MK
  Czy abonamenty medyczne udostępnione przez zakład pracy swoim pracownikom stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-788/08-2/MR
  Czy Wnioskodawca, winien oszacować wartość zrealizowanych przewozów darmowych dla swoich pracowników na podstawie przyznanego uprawienia przez Radę Miasta Jeleniej Góry i odprowadzić należny podatek VAT w myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1262/08-2/AK
  wartość odsetek w przypadku udzielenia pracownikowi przez pracodawcę nieoprocentowanej pożyczki nie stanowi dla tego pracownika przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1187/08-4/AK
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wydanie paczki świątecznej dopasowanej do indywidualnych potrzeb pracownika, rodzi obowiązek podatkowy w podatku od osób fizycznych?W jak sposób powinno być udokumentowane otrzymanie paczki?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1124/08-2/EC
  wartość otrzymanych od pracodawcy nieodpłatnych świadczeń w zakresie opieki medycznej -co do zasady - stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Przy czym należy wskazać, że świadczenia medyczne związane z obowiązkowymi badaniami, do których pracodawca jest zobowiązany przepisami Kodeksu Pracy lub innych ustaw, są przychodem zwolnionym z opodatkowania.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-886/08/ENB
  Czy opłacany przez Wnioskodawcę abonament obejmujący pakiet usług medycznych dla pracowników stanowi dla nich nieodpłatne świadczenie i podlega opodatkowaniu podatkiem jako przychód ze stosunku pracy?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-675/08-2/AK
  Czy od naliczonego ekwiwalentu za materiały biurowe należy naliczać i potrącać podatek dochodowy?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-834/08/BK
  Pakiety usług medycznych.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1298/08-2/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników wynikające z kodeksu pracu
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1037/08-2/AG
  Czy od wykupionych dla pracowników abonamentów na pakiety medyczne, od kwot przekraczających świadczenia z zakresu medycyny pracy, należy odprowadzić podatek dochodowy czy nie?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1060/08-4/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 14.07.2008 r. (data wpływu 17.07.2008 r.) oraz uzupełnieniu z dnia 15.10.2008 r. (data wpływu 20.10.2008 r., data nadania 16.10.2008r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-1060/08-2/SP (data nadania 09.10.2008 r., data doręczenia 13.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakres ...
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1049/08-4/JK
  Cena zakupu nieobowiązkowych świadczeń medycznych, jaką musiałby zapłacić pracownik, a które otrzymał nieodpłatnie od Spółki, stanowi dla niego przychód w rozmienieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym w przypadku zakupu przez pracodawcę świadczeń medycznych uprawniających poszczególnych pracowników do skorzystania ze świadczeń nie wchodzących w zakres opieki medycyny pracy ich wartość stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym należy wskazać, że świadczenia medyczne związane z obowiązkowymi badaniami, do których pracodawca jest zobowiązany przepisami Kodeksu pracy lub innych ustaw, są przychodem zwolnionym z opodatkowania.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-808/08/RS
  Czy organizowanie przez Spółkę przewozów pracowniczych podlega opodatkowaniu na gruncie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-668/08-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
  - opodatkowania wydatków związanych ze zorganizowaniem imprezy integracyjno -okol ...
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-503/08/HD
  Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega pełna kwota dofinansowania wycieczki ze środków ZFŚS, tj. 655 zł, czy też tylko kwota 275 zł, stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą 380 zł - zwolnioną z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pełną wysokością dofinansowania?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1092/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 16.07.2008 r. (data wpływu 22.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia kosztu konsumpcji na spotkaniu integracyjnym sfinansowanym z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do przychodów pracownika -jest nieprawidłowe.W dniu 22.07.2008 r. został zło ...
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-490/08/DP
  Czy wykupienie przez pracodawcę abonamentu medycznego podlega opodatkowaniu u pracownika podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1246/08/ASz
  Czy opłacana przez Spółkę w formie ryczałtu opieka medyczna obejmująca pracowników stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-493/08-2/AK
  Czy Wnioskodawca przy wypłacie "pomocy mieszkaniowej" dla emeryta Służby Więziennej powinien zastosować stawkę podatku w wysokości 10% traktując tę wypłatę jako świadczenie dla byłego pracownika w związku z łączącym go uprzednio z zakładem stosunkiem służbowym? Czy może Wnioskodawca zastosować stawkę 19% i potraktować to świadczenie jako przychód ze stosunku służbowego?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-499/08-2/AMN
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pokryta w części ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wartość biletu na basen dla pracownika?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1234/08/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 08 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z podatku kuponów żywieniowych dla pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 08 lipca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1314/08-2/JB
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania artykułów spożywczych pracownikom do zużycia w trakcie godzin pracy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tych artkułów
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-703/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008 roku (data wpływu 7 lipca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaconej z ZFŚS zaliczki na pomoc rzeczową dla pracownika -jest nieprawidłowe.W dniu 7 lipca 2008 roku został złożony ww. ...
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1120/08/ASz
  Czy świadczenia medyczne mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1205/08/ASz
  Czy wartość opakowań kawy, herbaty i cukru, w jakie spółka będzie zaopatrywać pracowników w celu samodzielnego przygotowania gorących napojów przy wykorzystaniu zakupionych dystrybutorów umieszczonych w odpowiednich pomieszczeniach, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-847/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21.07.2008 r. (data wpływu 25.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 29.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-855/08-2/AM
  Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanie prezentu okolicznościowego, jakim jest bukiet kwiatów, nie może rodzić powstania obowiązku podatkowego u obdarowanego. Tego rodzaju czynność nie ma charakteru przekazania towarów o konkretnej wartości użytkowej. Nie można też przyjąć, że jest to przychód będący nieodpłatnym świadczeniem określonym w art. 12-14 i 17 w/w ustawy. Wręczenie kwiatów ma wymiar jedynie symboliczny i nie można uznać, iż pracownik z tego tytułu osiągnął jakiś wymierny przychód.
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-848/08-2/JB
  Czy opłata, jaką X wnosi z tytułu zawartej z NZOZ umowy za usługi świadczone na rzecz swoich pracowników i byłych pracowników, do finansowania których nie jest zobowiązana przepisami prawa, stanowi dla osób objętych umową o świadczenie usług przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-558/08/PP
  Czy w zdarzeniu przyszłym, o którym mowa w pkt 50, wydatki, które będą ponoszone przez Spółkę, jako Ubezpieczającego i pracodawcę Ubezpieczonych, na opłacanie składek z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie Pełnia Życia stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-684/08/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń -jest nieprawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-450/08-4/AMN
  Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od wydatków związanych z organizacją spotkań integracyjnych i okolicznościowych?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1117/08/BJ (KAN-6202/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół i Przedszkoli, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 20 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczeń sfinansowanych w części ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i w części z f ...
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1104/08/ASz (KAN-6080/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 18 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udostępniania pracownikom kawy, herbaty i innych produktów w miejscu pracy -jest prawidłowe.W dniu 18 czerwca 2008r ...
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-631/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz §4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 17 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 17 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-744/08/MM
  Czy świadczenia medyczne będą stanowiły dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-505/08/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP- 18 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na rzecz pracowników związanych z zakupem wody, kawy, ...
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-663/08/MM
  Czy pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania nioprocentowanej pożyczki, traktując nie naliczone odsetki jako nieodpłatne świadczenie?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-621/08/IL
  Czy kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ogólnie dostępnym oprocentowaniem pożyczek (tj. oprocentowanie pożyczek udzielanych przez instytucje bankowe), a zastosowaną przez pracodawcę stawką oprocentowania pożyczki stanowi po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-663/08/MM
  Czy pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania nioprocentowanej pożyczki, traktując nie naliczone odsetki jako nieodpłatne świadczenie?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-932/08-3/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu 13.06.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 13.08.2008 r. (data wpływu 20.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodu pracowników i członków ich rodzin z tytułu przyznanego abonamentu usług medycznych -jest nieprawidło ...
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-359/08-2/KS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 13.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 13 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-904/08-2/AF
  Czy z uwagi na fakt realizacji zawartej w dniu 27 listopada 2007 r. ze spółką medyczną umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników i członków rodzin pracowników Wnioskodawca, jako płatnik w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników, winien uwzględniać płacony ryczałt przy ustalaniu podstawy opodatkowania pracowników?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-490/08/PC
  Czy ponoszone przez Spółkę koszty transportu pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-394/08-2/AMN
  Czy wartość świadczeń przyznanych pracownikom przez Spółkę, polegających na sfinansowaniu kosztów uczestnictwa w imprezie sportowej stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-707/08/AD
  Czy wartość świadczeń medycznych zapewnianych przez pracodawcę należy doliczyć do przychodów pracowników i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-892/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008 r. (data wpływu 02.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym sfinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów wycieczki dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 02.06.2008 r. został złożony ww. wnios ...
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-642/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania oprocentowanych pożyczek na zakup samochodów udzielanych pracownikom przez pracodawcę -jest prawidłowe.W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1018/08/HK (KAN-5323/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008r.), uzupełnionym w dniu 24 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania do wycieczki dla pracowników ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych -jest niepra ...
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-828/08-2/AZ
  Czy koszt abonamentu medycznego w zakresie dodatkowych świadczeń medycznych - stanowi dla pracowników spółki przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-983/08/BD (KAN-5112/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 20 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 10 czerwca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania przez pracodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych upoważnień do zakupu po ulgowej ...
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1395/08/BD (KAN-5112/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 20 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 10 czerwca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania przez pracodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spotkań z atrakcjami kulturalnym ...
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1396/08/BD (KAN-5112/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 20 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 10 czerwca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania przez pracodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wycieczki organizowanej dla prac ...
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-826/08-2/AZ
  Czy Spółka powinna jako pracodawca traktować opłacone świadczenia na rzecz swoich pracowników jako przychody ze stosunku pracy i dokonywać od ich wartości poboru podatku dochodowego?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-947/08/BD (KAN-5006/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 16 maja 2008r.), uzupełnionego w dniu 09 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłacenia przez pracodawcę składek w związku z zawarciem na rzecz pracowników polisy Ubezpieczeniowej n ...
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-408/08/RM (KAN-5006/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 16 maja 2008 r.) uzupełnionym w dniu 9 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wpłat wnioskod ...
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-287/08-3/EK
  Czy koszty zakupu posiłków dla pracowników wykonujących pracę w godzinach nadliczbowych oraz w soboty stanowią, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów Spółki?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-287/08-4/EK
  Czy koszty organizacji spotkań biznesowych i integracyjnych pracowników stanowią, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów Spółki?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-988/08-2/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17.06.2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących odprzedaży usług przewozu pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-337/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Nadleśnictwa, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 16 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 16 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-842/08-3/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu 23.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy sfinansowane przez Spółkę dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników, następujące po ustaniu stosunku pracy, będzie stanowiło dla tych osób przychód z innych źródeł - jest nie ...
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-326/08-3/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.)o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia w postaci wycieczki -jest nieprawidłowe.W dniu 12 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-326/08-4/AK
  1. Czy bilety wstępu na kabaret i wycieczkę zorganizowaną dla pracowników należy zaliczyć do świadczeń rzeczowych, czy do świadczeń pieniężnych? 2. Czy spółka ma obowiązek odprowadzić podatek od całości kwoty, tzn. od 780,00 zł na jedną osobę (2 x 30,00 zł za bilety + 720,00 zł za wycieczkę) - w przypadku osób towarzyszących na jednego pracownika przypadałaby kwota 1500,00 zł (2 x 30,00 zł bilety + 2 x 720,00 zł wycieczka). Czy uwzględniając art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpowiednio: na jednego pracownika 400,00 zł (2 x 30,00 zł + 720,00 zł - 380,00 zł) - w przypadku osób towarzyszących od kwoty 1120,00 zł <(2 x 30,00 zł + 2 x 720,00 zł) - 380,00 zł>? 3. Pracownik, który nie może jechać na wycieczkę, chciałby aby za niego jechała jego żona, która nie pracuje u Wnioskodawcy lecz ma własna działalność gospodarczą. Wnioskodawca na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wyraził na taką zamianę zgodę. Do kogo należy przypisać podatek? do przychodu pracownika, czy do jego żony? oraz jak ma być w przypadku gdy pracownik nie może jechać na wycieczkę, a w zamian pojedzie jego niepracująca żona, która nie osiąga żadnych przychodów?
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-326/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia w postaci biletu na kabaret
  - w części do ...
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-326/08-4/AK
  1. Czy bilety wstępu na kabaret i wycieczkę zorganizowaną dla pracowników należy zaliczyć do świadczeń rzeczowych, czy do świadczeń pieniężnych? 2. Czy spółka ma obowiązek odprowadzić podatek od całości kwoty, tzn. od 780,00 zł na jedną osobę (2 x 30,00 zł za bilety + 720,00 zł za wycieczkę) - w przypadku osób towarzyszących na jednego pracownika przypadałaby kwota 1500,00 zł (2 x 30,00 zł bilety + 2 x 720,00 zł wycieczka). Czy uwzględniając art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpowiednio: na jednego pracownika 400,00 zł (2 x 30,00 zł + 720,00 zł - 380,00 zł) - w przypadku osób towarzyszących od kwoty 1120,00 zł <(2 x 30,00 zł + 2 x 720,00 zł) - 380,00 zł>? 3. Pracownik, który nie może jechać na wycieczkę, chciałby aby za niego jechała jego żona, która nie pracuje u Wnioskodawcy lecz ma własna działalność gospodarczą. Wnioskodawca na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wyraził na taką zamianę zgodę. Do kogo należy przypisać podatek? do przychodu pracownika, czy do jego żony? oraz jak ma być w przypadku gdy pracownik nie może jechać na wycieczkę, a w zamian pojedzie jego niepracująca żona, która nie osiąga żadnych przychodów?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-804/08-4/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13.05.2008 r. (data wpływu 15.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania dopłat do wypoczynku zorganizowanego dla pracowników i ich rodzin w części dotyczącej dzieci i młodzieży do lat 18 sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń ...
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-862/08/HK (KAN-4612/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 05 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania do wycieczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz byłych pracowników (emerytów i re ...
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-308/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej , przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) uzupełnionym w dniu 28 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty dofinansowania dla pracowników do wycieczki -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został ...
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-601/08-4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 03.08.2007 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania kwoty dofinansowania dla pracowników wycieczki współfinansowanej z ZFŚS -jest nieprawidłowe.W dniu 23 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-556/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2008 r. (data wpływu 13 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcji nabywanych przez pracownika w ramach programu motywacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 13 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-588/08/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu 20 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 lipca 2008 r. (wpływ dnia 11 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń polegających na sfinansowaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń So ...
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-730/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.04.2008 r. (data wpływu 28.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę dla członków rodziny pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-389A/08/AJ
  Opodatkowanie i dokumentowanie sprzedaży na rzecz pracowników biletów na imprezy kulturalne i sportowe, częściowo refundowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz dokumentowanie usług świadczonych w ramach ośrodka wypoczynkowego na rzecz pracowników, ich rodzin i osób trzecich.
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-768/08/MK
  Czy zakup usług medycznych w zakresie wykraczającym poza obowiązek spółki jako pracodawcy na podstawie przepisów Prawa pracy na rzecz pracowników opłaconych w sposób zryczałtowany nie uzależniony od ilości zatrudnionych w danym miesiącu pracowników będzie stanowić na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-274/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów -jest prawidłowe.W dniu 23 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniose ...
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-248/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej bieżni sportowej zakupionej przez Spółkę -jest niepraw ...
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-245/08-4/EK
  Czy prawidłowym jest zaliczenie wydatków związanych z przewozem pracowników do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-568/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania rekompensat wypłaconych członkom spółdzielni -jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z ...
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-590/08-2/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-208/08-2/AMN
  Czy korzystanie przez pracowników Spółki z samochodów służbowych w przedmiotowym stanie faktycznym skutkuje dla pracowników powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z nieodpłatnych świadczeń?
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-462/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17.04.2008 r. (data wpływu 21.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego wartości świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników -jest prawidłowe.W dniu 21.04.2008 r. zo ...
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-546/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 12 maja 2008 r. został złożony ww. wnios ...
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-581/08/MK (KAN-3079/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 25 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku doliczenia pracownikom do podstawy opodatkowania zapłaconych za pracowników kosztów postępowania sądowego -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008r. wpły ...
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-657/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.04.2008r. (data wpływu 28.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wykupienie świadczeń medycznych dla członków rodzin pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 28.04.2008r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-191/08-4/AMN
  Pojęcie świadczeń rzeczowych i sposoby dokumentowania zakupu.
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-470/08-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki,przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2008 r. (data wpływu 10.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania szczególnej procedury marży dla przekazywanych pracownikom za częściową odpłatnością usług turystyki -jest prawidłowe.W dniu 12.03.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzi ...
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-225/08/NG (KAN-3003/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 20 marca 2008r.) uzupełnionym w dniu 22 kwietnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wieńca lub wiązanki pogrzeb ...
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-675/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.03.2008r. (data wpływu 04.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na posiłki dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 04.03.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-411/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2008 r. (data wpływu 03.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu w którym powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u pracowników w związku z zakupem przez pracodawcę badań profilaktyczn ...
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-341/08/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-345/08-4/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.01.2008 r. (data wpływu 22.02.2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku w zakresie brakującego podpisu z dnia 12.05.2008 r. (data wpływu 15.05.2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 05.05.2008 r. Nr IPPB2/415-345/08-2/MG (data nadania 06.05.2008 r. data doręczenia 09.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dot ...
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-235/08/MO (KAN-2778/3/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 14 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów zapłaconych w całości przez Spółkę składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz ...
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-314/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 13 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego bezpłatnego wyżywienia pracowników zatrudnionych na morskich statkach handlowych -jest prawidłowe.W dniu 13 marca 2008 r. został złożony ww ...
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-410/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.03.2008r. (data wpływu 04.03.2008r.), uzupełniony na wezwanie w dniu 07.05.2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony oraz w zakresie wystawiania faktur wewnętrznych -jest nieprawidłowe.W dniu 04.03.2008r. wpłynął ...
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-202/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia kosztu legitymacji uprawniającej pracownika do przejazdów PKP z ulgą 50% do przychodów pracownika -jest nieprawidłowe.W dniu 18 lutego 2008 r. wpłynął ww. wniosek P ...
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-406/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008 roku (data wpływu 7 kwietnia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym dopłaty z ZFŚS do wycieczki dla pracownika -jest nieprawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzie ...
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-318/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2008 r. (data wpływu 14 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 14 marca 2008 r. został złożony w ...
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-192/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 14 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania kwot dofinansowania wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla pracowników i emerytów -jest nieprawidłowe.W dniu 14 lutego 2008 r. został złożony ww. wnios ...
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-94/08/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionych dla pracowników biletów na basen, do klubu fitness, wynajęcia sali treningowej, zakupionego urządzenia wiel ...
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-90/08/NG
  Czy zwrócone pracownikowi wydatki dotyczące kursu na prawo jazdy kat. C, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-238/08/BD
  Czy wnoszona przez Spółkę zryczałtowana opłata miesięczna za świadczone pracownikom usługi medyczne oraz gotowość do ich świadczenia jest przychodem pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-241/08/ASz
  Czy do przychodów po stronie pracownika w postaci świadczenia tytułem zwrotu kosztów kursu na prawo jazdy kat. C stosuje się zwolnienie przedmiotowe wynikające z art. 21 ust. 1 pkt. 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-189/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu częściowej wypłaty inwestycyjnej z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego -jest nieprawidłowe.W dniu 28.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-190/08-4/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 22.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 28.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-191/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2008 r. (data wpływu 14.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników- jest nieprawidłowe.W dniu 14.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-52/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2008 roku (data wpływu 21 stycznia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z utrzymaniem mieszkania przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członka zarządu Spółki -jest nieprawidłowe.W dniu 2 ...
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-135/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych -jest prawidłowe.W dniu 21.01.2008 r. został złożony ww. wnio ...
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-101/08-6/MK
  Iterpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przysługujących żołnierzom zawodowym należności z tytułu dobrowolnych szczepień ochronnych przeciwko grypie .
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-39/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 16 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w momencie otrzymania akcji przez pracownika -jest nieprawidłowe.W dniu 16 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-100/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.01.2008 r. (data wpływu 17.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 17.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-134/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 24 grudnia 2007 r. (data wpływu 31 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 31 stycznia 2008 r. został ...
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-111a/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 roku (data wpływu 29 stycznia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe.W dniu 29 stycznia 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-66/08/BD
  Czy jest przychodem pracownika świadczenie opieki profilaktycznej (Kodeks Pracy) określonej w umowie kwotowo na 1 pracownika? Czy kwotowo określony ryczałt - suma dla wszystkich pracowników jest przychodem pracownika (Kodeks Pracy)?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-130/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej pracowników i ich rodzin -jest prawidłowe.W dniu 30 stycznia 20 ...
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-5/08-4/AMN
  Czy koszt kursu językowego prowadzonego przez podmiot, który nie posiada akredytacji kuratorium oświaty, opłacanego przez pracodawcę stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-11/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej D. przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika- jest nieprawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-639/07-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.12.2007 r. (data wpływu 24.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń ubezpieczeniowych -jest prawidłowe.W dniu 24.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spra ...
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-578/07/BD
  Czy przychodem dla pracownika jest składka za ochronę podstawową 0,75 zł w pierwszym roku polisowym, 0,85 zł w drugim roku polisowym itd., czy może składka w kwocie 200 zł miesięcznie?
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-275/07-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2007 r. (data wpływu 20 grudnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 14 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów pracownika- jest prawidłowe.W dniu 20 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-353/07/TK
  Czy kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy jest comiesięcznie odprowadzana składka regularna w wysokości 200 zł za każdego pracownika, czy przypadająca za każdego pracownika roczna składka za ochronę podstawową, wynosząca w pierwszym roku polisowym 0,75 zł i corocznie narastająca?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-267/07-2/AMN
  1. Czy koszt legitymacji jest przychodem pracownika92. Czy należy naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-267/07-3/AMN
  Czy dokonując naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od biletów i karnetów sfinansowanych przez pracodawcę z ZFSS stosuje się zwolnienie przedmiotowe - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380,00 zł wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-480/07-4/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 26.11.2007 r. (data wpływu 30.11.2007 r.) oraz piśmie z dnia 28.02.2008 r. (data nadania 28.02.2008 r., data wpływu 28.02.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-480/07-2/IŚ z dnia 13.02.2008 r. (data nadania 15.02.2008 r., data doręczenia 22.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 483. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-46/07/DB/PV-II
  S. wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, że z uwagi na fakt, iż nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z organizacją imprez integracyjnych, nieodpłatne świadczenie takich usług na rzecz pracowników, jak i osób trzecich, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-499/07-6/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2007 r. (data wpływu 03.12.2007 r.) oraz w piśmie z dnia 14.01.2008 r. (data nadania 15.01.2008 r., data wpływu 17.01.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-499/07-2/SR z dnia 07.01.2008 r. (data nadania 09.01.2008 r., data doręczenia 11.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczą ...
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-519/07/ASz
  Czy stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy objęcie go opieką medyczną w ww. formie? W jaki sposób obliczyć wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-511/07-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 29.11.2007 r. (data wpływu 06.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci z funduszu socjalnego -jest prawidłowe.W dniu 06 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-780/07/IL
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych wykupionych przez Spółkę dla swoich pracowników stanowi dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-506/07-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 29.11.2007 r. (data wpływu 05.12.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników- jest nieprawidłowe.W dniu 05.12.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-482/08/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko , przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 03 grudnia 2007r.) uzupełnionym w dniu 19 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 20 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:• zasad opodatkowania wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu pokrywania zakupu prz ...
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-361/07/BG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 04 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na ubezpieczenie na życie pracowników związ ...
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-467/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 30 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zakupu przez Spółkę usług medycznych na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 30 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wnios ...
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-669/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 5 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia podstaw opodatkowania nieodpłatnych świadczeń w formie korzystania przez pracowników z samochodów służbowych dla celów prywatnych -jest nieprawidłowe.W dniu 5 ...
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-460/07/MZ
  Czy wycieczka zorganizowana przez pracodawcę na rzecz pracowników, sfinansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest świadczeniem pieniężnym czy świadczeniem rzeczowym?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-446/07-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 22.11.2007 r. (data wpływu 26.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dodatkowych świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 26.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-229/07-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.), uzupełnionym w dniu 15 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracown ...
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-440/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zakupu przez Spółkę usług medycznych na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 26 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww ...
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-274/07-2/EK
  Czy poniesione koszty, związane z dowozem pracowników do i z miejsca pracy, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-216/07-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej S., przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu u pracowników korzystających z transportu sfinansowanego przez pra ...
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-212/07-3/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością E. S., reprezentowanej przez Panią A. S., przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 23 listopada 2007 r.), uzupełnionym w dniu 7 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów pracownika- jest prawidłowe.W dniu 2 ...
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-402/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 19 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych:a) w części dotyczącej opłacenia pracownikom świadczeń medycznych obejmujących obowiązkowe badania medyczne wynikające z przepisów praw ...
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-773/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 24 grudnia 2007 r. został ...
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-776/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007 r. (data wpływu 31.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych -jest prawidłowe.W dniu 28.12.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-415/07-3/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 13.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 26.11.2007 r. (data wpływu 30.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 30 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-135/07-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 05 listopada 2007 r. (data wpływu 07 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników -jest nieprawidłowe ...
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-288/07-2/JK
  Opodatkowanie świadczeń uzyskiwanych przez pracowników z tytułu nieobowiązkowych świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę w formie ryczałtowej.
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-202/07-5/EK
  Czy wydatki poniesione w związku z wynajęciem od osób trzecich mieszkań, które na podstawie umowy o pracę zawartej z osobami nie mającymi miejsca zamieszkania w Polsce, a wykonującymi w Polsce pracę, są udostępniane takim Pracownikom, mogą być rozpoznane przez Bank jako koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-201/07-5/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej Bank reprezentowanej przez Pełnomocnika - Panią W.R., przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 31.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z opłacaniem przez Bank cze ...
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-521/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla zatrudnionych emerytów własnych -jest nieprawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 roku zos ...
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-557/07/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 roku (data wpływu 20 listopada 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia pracownikom samochodów służbowych do korzystania w celach prywatnych -jest prawidłowe.W dniu 20 listo ...
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-323/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 31 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia na rzecz pracownika usługi w postaci odpłatnego udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych:
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-157/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007 r. (data wpływu 30 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z tytułu przyznanych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 30 października 2007 r. Spółka z o.o. złożyła wniosek o udzielenie pise ...
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-195/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 r. (data wpływu 29.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz opodatkowania dochodów spółki zagranicznej z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu ...
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-577/07/AD
  Czy świadczenia medyczne ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracownika w formie ryczałtu stanowią przychód u pracownika?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-297/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 25 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania polisy ubezpieczeniowej oraz świadczeń medycznych na rzecz pracowników opłacanych przez pracodawcę -jest nieprawidłowe.W dniu 25 ...
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-267/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Kontroli Skarbowej we X przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007 r. (data wpływu 26 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze stosunku pracy - ...
 517. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-37/DB/PV-II
  S. wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, że impreza integracyjna, jako związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa, nie służąca zaspokajaniu osobistych potrzeb pracowników pomimo, że jest dla pracowników nieodpłatnym świadczeniem, nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ), choć Stronie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-230/07-3/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając, w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o. o., przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 7 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń ...
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-279/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007r. (data wpływu 19.10.2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dodatkowych świadczeń medycznych oraz polisy ubezpieczeniowej opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 19.10.2007r. został złożony ww. wniosek ...
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-261/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko M. spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 15 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 13 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych:Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-485/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko PHPU A. przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP - 24 września 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłacania przez pracodawcę w związku z zawarciem na rzecz pracownika umowy ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeniowym na życie z ubezp ...
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-217/07-2/JK
  Opodatkowanie różnicy pomiędzy stopą oprocentowania pożyczki udzielonej pracownikowi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a stopą oprocentowania jeżeli zaciągnąłby pożyczkę w banku.
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-197/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2007 r. (data wpływu 9 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup produktów spożywczych dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 9 ...
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-127/07/RM
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 24 września 2007r.) uzupełnionym w dniu 21 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej ...
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-275/07-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007r. (data wpływu 18.10.2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych oraz polisy ubezpieczeniowej opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 18.10.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-281/07-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007r. (data wpływu 19.10.2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych oraz polisy ubezpieczeniowej opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 19.10.2007r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-336/07-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r. (data wpływu 05.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych oraz polisy ubezpieczeniowej opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 19.10.2007r. został złożony ww. ...
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-303/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X przedstawione we wniosku z dnia 02.10.2007r. (data wpływu 08.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 08.10.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-183/07-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 12.09.2007 r. (data wpływu 24.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z opodatkowania -jest nieprawidłowe.W dniu 24.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-184/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04 października 2007 r. (data wpływu do tut BKIP 05 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem wody mineralnej, herbaty ...
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-132/07-4/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie nieodpłatnego świadczenia z tytułu udostępnienia pracownikom lokali mieszkalnych -jest nieprawidłowe.W dniu 01 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-241/07/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP - 09 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania kwoty dofinansowania dla pracowników do wycieczki integ ...
 532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-23/07/JM
  Czy w przypadku zorganizowania imprezy integracyjnej dla pracowników zakładu powstanie przychód ze stosunku pracy u pracowników?
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-166/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007r. (data wpływu do tut .Biura 14 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego kwoty dofinansowania do studiów podyplomowych pracownikowi przez zakład pracy -jest nieprawidłowe.W dniu 14 września 200 ...
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-137/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 roku (data wpływu 5 listopada 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sfinansowaniem ...
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-201/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki , przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura 26 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów pracowników z tytułu uczestnictwa w kursie językowym sfinansowanym przez pracodawcę -jest nieprawidłoweW dniu 26 września 2007r. wpłynął do tut. Bi ...
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-227/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2007 r. (data wpływu 05.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dofinansowania z ZFŚS biletów do kina i karnetów na basen -jest prawidłowe.W dniu 05 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-240/07-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 02.10.2007 r. (data wpływu 08.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kompleksowej opieki medycznej w formie abonamentów pracowniczych -jest nieprawidłowe.W dniu 08.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-216/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 27.09.2007 r. (data wpływu 02.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego opłaty za studia podyplomowe poniesione przez szpital za pracownika medycznego na kierunku związanym z jego zatrudnieniem -jest prawidłowe.W dniu 02 paździ ...
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-102b/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup polisy ubezpieczeniowej na rzecz pracowników -jest prawidłowe.W dniu 18 października 2007 r. wpł ...
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-102a/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup dodatkowych świadczeń medycznych (abonamentów medycznych) na rzecz pracowników -jest prawidłowe. ...
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-144a/07/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup dodatkowych świadczeń medycznych na rzecz pracowników -jest prawidłowe.W dniu 12 listopada 20 ...
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-107a/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 roku (data wpływu 18 października 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków p ...
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-107b/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 roku (data wpływu 18 października 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup polisy ubezpiecz ...
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-195/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 25 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń w postaci dofinansowania do wycieczek i wczasów organizowanych lub zakupionych przez pracodawcę dla swoich pracownikó ...
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-213/07-2/MT
  Wydatki ponoszone przez pracodawcę na organizowanie wyjazdów integracyjnych stanowią dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu.
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-166/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 13.09.2007 r. (data wpływu 17.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym dopłaty z ZFŚS do wycieczki dla pracownika -jest nieprawidłowe.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.Jednostka budżet ...
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-118/07-4/AJ
  Czy wycieczka zorganizowana przez pracodawcę na rzecz pracowników jest świadczeniem pieniężnym, czy świadczeniem rzeczowym?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-2/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na składki z tytułu:
  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-146/06/KO/PV-I
  Nieodpłatne przekazanie przez Stronę uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych pracownikom, ich dzieciom, emerytom oraz rencistą jest czynnością, mającą na celu zaspokojenie potrzeb pracowniczych oraz służy zgodnemu z przepisami prawa (w szczególności zbiorowych układów pracy) funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.Zatem ww. czynność jako nie wypełniająca hipotezy art. 8 ust. 2 ustawy VAT znajduje się poza zakresem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-65/07-5/EK
  Czy wydatki poniesine na sfinansowanie kosztów transportu dla pracowników będą kosztem uzyskania przychodów w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-97/07/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sądu Okręgowego w G., przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2007r. (data wpływu 17 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania towarów lub świadczenia usług na potrzeby osobiste pracowników finansowanych w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych -jest pra ...
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-33/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko U. M. w Ch., przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 1 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania uzyskanego przez pracownika zwrotu kosztów zakupu okularów -jest prawidłowe.W dniu 1 sierpnia 2007r.do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzie ...
 552. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415-409/07/JWR
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość usług medycznych, wykupionych przez Spółkę na rzecz jej pracowników?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-57/07-4/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.G.L. Lasy Państwowe Nadleśnictwo W., przedstawione we wniosku z dnia 09.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-73/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2007 r. (data wpływu 2 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń -jest nieprawidłowe.W dniu 2 sierpnia 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o ud ...
 555. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-107/06/AŁ
  dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-28/07/PK
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na organizacje imprez integracyjnych dla pracowników?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-42/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 03.08.2007 r. (data wpływu 08.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń rzeczowych -jest nieprawidłowe.W dniu 08.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-113/07/MM
  Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie wydania garniturów w koszty reklamy, czy należy je zakwalifikować do świadczeń na rzecz pracowników.
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-12/07-3/RL
  Czy pracownikowi Nadleśnictwa korzystającemu z samochodu służbowego na podstawie upoważnienia wydanego przez Nadleśniczego należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów do siedziby Nadleśnictwa?
 560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-21/07/JM
  Czy wydatek na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu zakładu?
 561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-60/07/TM
  Czy opłacany przez Spółkę ryczałt za usługi zdrowotne medycyny pracy jest przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 562. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-335/07/DUM
  Spółka stoi na stanowisku, iż przedstawione przez nią czynności przekazania przedmiotów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Według Spółki również przeznaczenie kwiatów i artykułów dekoracyjnych na potrzeby aranżacji biura nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-86/07/PK
  Czy z tytułu uczestnictwa pracowników i ich rodzin w imprezie integracyjnej powstał po styronie uczestnicków przychód?
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-54/07/TM
  Czy w przypadku elektronicznej rezerwacji hotelu i biletu na przelot tanimi liniami lotniczymi i zapłaty firmową kartą kredytową daje wystarczające potwierdzenie poniesienia przedmiotowych wydatków na rzecz pracownika i stanowi podstawę do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415-20/07
  Koszty refundacji dojazdu w przypadku awaryjnych wezwań pracowników, specjalistów w dziedzinie krwiodawstwa poza normalnymi godzinami pracy.
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-114/07
  Zdaniem Podatnika, na mocy postanowień art. 5 ust. l pkt l oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) jako odpłatne świadczenie usług - a tym samym czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT traktuje się także nieodpłatne świadczenie usług nie będące dostawą towarów na cele osobiste m.in. pracowników gdy nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu tych usług.
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/123/07/LJ
  Czy wydanie pracownikom odzieży oznaczonej marką xxx, wyłącznie do czasowego używania w czasie świadczenia pracy będzie stanowiło dla pracowników nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym czy będzie obowiązek zapłacenia od tych świadczeń podatku dochodowego od osób fizycznych?
 568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/44/07/MJ
  Czy wartość świadczeń przyznanych pracownikowi w związku ze skierowaniem go na studia MBA odbywające się za granicą jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem, czy Spółka jest zobowiązana - jako płatnik - do poboru zaliczek na ten podatek zgodnie z art. 31 i następnymi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-61/07
  Czy upominki rozdane pracownikom podczas spotkania integracyjnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 570. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/75/07
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na: 1. zorganizowanie szkolenia dla pracowników Kancelarii tj. koszty zakupu artykułów spożywczych (kawa, herbata, mleko, cukier), 2. zorganizowanie szkoleń i konferencji dla prezesów, księgowych i innych pracowników klientów Kancelarii, dla których na podstawie umów prowadzona jest obsługa prawna.
 571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415-/92c/2007
  Czy u pracownika zatrudnionego przez Spółkę komandytową powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych, jeżeli Spółka ta dokonuje zapłaty zryczałtowanego abonamentu na rzecz firmy zajmującej się świadczeniem usług medycznych, a jeżeli tak, to czy przychód ten powstaje w zakresie w jakim świadczenia mają charakter obowiązkowy dla pracodawcy zgodnie z Kodeksem pracy, czy w zakresie nadobowiązkowym ?
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-49/07
  Czy płatnik może stosować pracownikom zamieszkałym poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, zwiększone koszty uzyskania przychodu, na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy zwrot kosztów dojazdu pracowników jest zaliczany do przychodów ze stosunku pracy?
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-28/07/KK
  Pytanie Spółki z o.o. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów świadczeń z tytułu opieki medycznej ponoszonej na rzecz swoich pracowników oraz członków ich rodzin w ramach stałego ryczałtu.
 574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-124/07/67406
  Czy i pracownika Spółki, który wraz z członkami rodziny ma możliwość korzystania z opieki zdrowotnej powstaje przychód ze stosunku pracy i w związku z tym Spółka winna odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?
 575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-123/07/67402
  Czy wydatki na udzielanie pracownikom dobrowolnych świadczeń zdrowotnych opłaconych ryczałtowo spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-29/07
  - Czy wydatki na zakup produktów spożywczych oraz usług gastronomicznych przeznaczonych do zużycia w trakcie spotkań i szkoleń pracowników, członków zarządu, rady nadzorczej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu ?
  - Czy wydatki na zakup produktów spożywczych oraz usług gastronomicznych bądź hotelowych przeznaczonych do obsługi konferencji pracowników z innych firm (projektantów, służb technicznych) w postaci przeszkolenia w zakresie unormowań technicznych produktów naszej firmy stanowi koszt uzyskania przychodu ?
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/11/07
  Czy pożyczka z niskim oprocentowaniem lub bez oprocentowania stanowi przychód dla pracowników?
 578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/20/07/SŁ
  Czy wydatki ponoszone przez pracodawcę na opiekę zdrowotną pracownika i i członka zarządu spółki będą stanowić koszt uzyskania przychodu ?
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-16/07
  Czy w oparciu o opisany stan faktyczny przekazanie posiłków regeneracyjno-wzmacniających na podstawie postanowień układu zbiorowego pracy w części finansowanej przez pracodawcę, stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/9/07
  Czy wydatki polegające na finansowaniu w części nauki pracowników, którzy podjęli naukę w formach pozaszkolnych bez skierowania zakładu korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/48/07
  Czy przy obliczniu zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń z ZFŚS - "Wczasów pod gruszą", zapomogi (nie korzystającej ze zwolnienia z podatku) oraz wartości bonów towarowych - otrzymanych przez pracownika, który przebywa na urlopie wychowawczym i nie uzyskuje od pracodawcy innych przychodó należy zastosować koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy ?
 582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/29/07/AN
  Czy wydatki ponoszone przez pracodawcę, którą jest spółka komandytowa na opiekę zdrowotną pracownika będą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy, tj. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?
 583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005.V/22/2007
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakwaterowanie i koszty posiłków profilaktycznych dla pracowników?
 584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/936/KDO/423/54/07/ES
  1. Czy w przypadku gdy Spółka wykupuje świadczenie dla pracownika i członków jego rodziny kosztem podatkowym jest całość świadczenia czy jedynie wartość świadczenia przypadająca na pracownika?2. Czy nabywanie przez Spółkę, w imieniu pracownika, abonamentu dla członków rodzin, za które rozliczenie finansowe następuje przez potrącenie określonej kwoty z wynagrodzenia pracownika, jest świadczeniem i stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu? Czy należy je traktować jako rozliczenie nie mające wpływu na koszty podatkowe?
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/15/2007/VAT
  Przedsiębiorstwo, podatnik czynny podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupów kawy, herbaty, cukru itp., które są zużywane przez zatrudnionych w spółce pracowników, w godzinach pracy. Pracownicy mają swobodny dostęp do tych artykułów, a ich zużycie nie jest limitowane ani ewidencjonowane. Pracownicy nie maja prawa do zabierania tych artykułów do domu, i nie przysługuje im ekwiwalent z tytułu nie korzystania z tych artykułów. Czy przedsiębiorstwo ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu ww. towarów?
 586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/159/07/AG
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zapewnieniem byłym pracownikom bezpłatnych deputatów węglowych - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-71/07/PK
  Czy z tytułu sfinansowania pracownikowi szkolenia powstaje obowiązek pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych?
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-67/07/PK
  Czy Spółka może zaprzestać poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych swoim pracownikom mieszkającym poza granicami Polski wynagrodzeń w momencie gdy pracownik przedłoży aktualny w danym roku certyfikat rezydencji?
 589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-7/07
  Czy od kwoty dofinansowania dla pracowników do biletów na koncert muzyczny pokrytej przez pracodawcę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy pobrać zaliczkę na podatek ?
 590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-66/07/PK
  Czy częściowe sfinansowanie pracownikom okresowych biletów komunikacjji miejskiej powoduje powstanie u nich przychodu?
 591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-61/07/PK
  Czy jeśli szkolenie jest organizowane przed podmiot nieposiadający akredytacji to przychody pracowników z tytułu uczestnictwa w takim szkoleniu będa zwolnione z podtku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof?
 592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-57/07/MM
  Czy od wypłaty kwot wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z ustawowymi odsetkami zasądzonych wyrokiem sądu nalezy pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-65/07/PK
  Czy koszt usług medycznych opłacanych na rzecz pracowników przez pracodawcę w formie ryczałtu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych u tych pracowników?
 594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-68/07/PK
  czy wypłata refundacji za studia wieczorowe/zaoczne licencjackie, magisterskie oraz studia podyplomowe jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-51/07/PK
  Czy kursy, szkolenia i studia podyplomowe dofinansowane z EFS są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-60/07/PK
  Czy przychody z tytułu uczestnictwa we wszystkich rodzajach kształcenia są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to czy organizator szkolenia posiada akredytację czy też nie?
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-51/07/PK
  Czy kursy, szkolenia i studia podyplomowe dofinansowane z EFS są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-62/07/PK
  Jakie są skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych wykupienia na rzecz pracownika ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym?
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-47/07/PK
  Czy w przypadku przekazania pracownikom kluczy elektronicznych uprawniających do pobierania kawy z automatu, nie jest możliwe do ustalenia faktyczne korzystanie z nich przez pracowników i w związku z tym nie powinno się przypisywać powyższej usługi pracownikowi jako świadczenia pracowniczego do opodatkowania?
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-38/07/PK
  Czy udostępnienie pracownikom w czasie ich podróży służbowych mieszkania służbowego stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu?
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-44/07/PK
  Czy kwota stanowiąca zwrot kosztów przeniesienia pracownika do pracy w innej miejscowości oraz kwota stanowiąca rekompensatę kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego w związku z przeniesieniem, do kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienia, jest wolna od podatku ?
 602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI/415-1/07/IS
  czy do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy można zaliczyć kwoty wydatkowane przez tego pracodawcę w formie ryczałtowej, na zakup usług medycznych świadczonych na rzecz jego pracowników?
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-2/07/inter
  Czy nabycie przez pracownika środków pieniężnych od większościowych udziałowców firmy podlega podatkowi od darowizny
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-9/2007
  Czy podatnik jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zakupu po cenie preferencyjnej nieruchomości od Lasów Państwowych?
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/07
  Czy świadczenia pieniężne otrzymywane przez pracownika od pracodawcy w zakresie pokrycia kosztów studiów podyplomowych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-41/07/PK
  Czy jeśli miejsce pracy określone jest jako obszar to czy poruszanie się przez pracownika po tym obszraze można uznać za podróż służbową?
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/18P/07/EM
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup napojów (kawa, herbata, soki, woda) i posiłków dla pracowników oraz momentu potrącalności tych kosztów.
 608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-0029/07
  Czy świadczenia rzeczowe zakupione dla pracowników do wysokości 380zł korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDP/423-15/07/IN
  Czy przyznany ryczałt finansowy dla strażaków na dojazdy do miejsca nauki i z powrotem w wysokości cen biletu II klasy pociągu pośpiesznego z uwzględnieniem posiadanych ulg jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-17/07/AS
  Czy przekazując pracownikom pakiet świadczeń medycznych (możliwość nieodpłatnego, ewentualnie częściowo odpłatnego, korzystania z usług medycznych) Spółka powinna opodatkować tę czynność podatkiem V A T w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o VAT?
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-32/07/PK
  Opodatkowanie dochodów pracowników oddelegowanych do pracy poza Polskę
 612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/415-10/07
  Czy kwota przyznanego strażakom ryczałtu finansowego na dojazdy do miejsca nauki wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1415/POII/415-7/07/JL
  Czy powstanie przychód ze stosunku pracy dla pracowników w związku ze sfinansowaniem z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez Zakład wycieczki - wynajęcie autokaru oraz wyjazdu integracyjnego na spływ kajakowy (koszt zakwaterowania i wyżywienia, karnety na wypożyczone kajaki).
 614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-30/07/PK
  Czy dla ustalenia wysokości diet nalezy brać pod uwagę ilość dni faktycznego pobytu za granicą?
 615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-27/07/PK
  Czy wypłacany emerytom (byłytm pracownikom) ekwiwalent za świadczenie wypoczynkowe korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-16/07
  Czy zwrot pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie kosztów w formie ryczałtu za korzystanie z komunikacji miejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-26/07/PK
  Czy z tytułu wypłaty na rzecz ubezpieczonego sumy ubezpieczeniowej na Towarzystwie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-25/07/PK
  Czy przeloty członków rodzin pracowników są przychodami pracowników?
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-100/07/RM
  Czy wydatki na abonamenty medyczne uprawniające pracowników Spółki do uzyskania świadczeń medycznych u prywatnego dostawcy tej usługi są kosztami uzyskania przychodów? Abonament obejmuje świadczenia z zakresu medycyny pracy, profilaktyki, opieki rodzinnej i inne, np. hospitalizacja. Dostawca usług wystawia rachunki za usługi medyczne, a w wartości kwotę za wszystkie karty.
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-2/07/KG
  Czy dla pracownika wartość otrzymanego od pracodawcy bezpłatnego kuponu stanowi przychód ze stosunku pracy, od którego należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/10/07/AG
  dotyczy opodatkowania przychodów pracowników uzyskiwanych z tytułu zapewnienia przez Spółkę bezpłatnych dojazdów do zakładu pracy - na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.)
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-11/07
  Czy w związku ze zorganizowaniem spotkania integracyjno - wigilijnego dla pracowników firmy, którego koszty zostały pokryte ze środków obrotowych, Spółka ma obowiązek pobrać zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli nie można ustalić, którzy z pracowników i w jakim zakresie pracownicy korzystali z poczęstunku na tym spotkaniu?
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/423/25/25/RG/1/07
  Czy może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione na zakup napoi oraz artykułów spożywczych, spożytych przez pracowników w godzinach pracy pracowników podczas narad produkcyjnych, szkoleń pracowników, posiedzeń zarządu z przedstawicielstw terenowych i spotkań roboczych kierownictwa firmy z przedstawicielami oddziałów?
 624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-10/07
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ryczałt finansowy na dojazdy do miejsca nauki przysługujący strażakowi skierowanemu do szkoły lub na studia?
 625. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/17/07
  Czy przychód z tytułu wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego emerytom, rencistom, osobom pobierającym zasiłki i świadczenia przedemerytalne, które z dniem przejścia na emeryturę lub rentę korzystały z ulgowej odpłatności za energię oraz osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, objęty jest zwolnieniem przedmiotowym z art. 21 ust. 1 pkt 38 i pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-8/07/DW
  Czy wydatki ponoszone na imprezy integracyjne pracowników oraz spotkania biznesowe pracowników stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy CIT?
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-7/07/KK
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na usługi medyczne na rzecz dzieci pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów ?
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/6/2007/PP
  Spółka zawarła z firmą świadczącą usługi medyczne umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników i ich dzieci. Czy należy uznać te świadczenia za przychody ze stosunku pracy ?
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D1/423-14/07
  Czy wydatki na imprezy integracyjne pracowników sfinansowane ze środków obrotowych firmy są kosztem uzyskania przychodu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/BJ/07
  Czy wartość usług medycznych, poniesionych przez pracodawcę na rzecz pracownika zawiera się w zapisie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, jako wartość nieodpłatnych świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika?
 631. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-I/4180-0006/07/TE
  Dotyczy kwestii zwolnienia z opodatkowania zwrotu wydatków poniesionych przez pracownika na zakup towarów ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 632. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-21/07/A
  Czy kwota zwrotu pracownikowi przez pracodawcę kosztów zakupu okularów noszonych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-12/07/PK
  Czy w przypadku przekazywania przez udziałowca spółki pracownikom spółki akcji i opcji na akcje na spółce ciążą obowiązki płatnika?
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-24/07/PK
  Czy opłacanie usług medycznych na rzecz pracowników skutkuje u pracodawcy obowiązkiem pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych?
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-6/07/AS
  Czy świadczenia przyznane przez pracodawcę pracownikowi podejmującemu naukę na studiach podyplomowych objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 ust.1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? - Czy zwolnienie to obowiązuje zarówno w sytuacji, kiedy pracownik podjął naukę na studiach podyplomowych na podstawie skierowania od pracodawcy, jak i wówczas, gdy pracownik pojął naukę bez takiego skierowania?
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-11/07/PK
  Czy kwota ryczałtu za świadczenia maedyczne po odjęciu kosztów obowiązkowej medycyny pracy (badań wstępnych, okresowych, po 30 dniach nieobecności w pracy) powinna być dodawana do przychodu każdego pracownika i opodatkowana?
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-13/07/PK
  Czy przychody kierowców z tytułu wypłacanych dodatków za podróż poza stałym miejscem pracy będą zwolnione od opodatkowania jako należności za czas podróży w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. "a" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-11/07/PK
  Czy kwota ryczałtu za świadczenia maedyczne po odjęciu kosztów obowiązkowej medycyny pracy (badań wstępnych, okresowych, po 30 dniach nieobecności w pracy) powinna być dodawana do przychodu każdego pracownika i opodatkowana?
 639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-13/07/PK
  Czy przychody kierowców z tytułu wypłacanych dodatków za podróż poza stałym miejscem pracy będą zwolnione od opodatkowania jako należności za czas podróży w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. "a" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/2/07/AG
  Dotyczy zwolnienia od podatku świadczeń w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów szkolenia pracowników w formach pozaszkolnych (kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 90 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-465/06/AP
  Czy podatek naliczony związany z zakupem ubiorów mundurowych i apteczek podręcznych dla pracowników podlega odliczeniu?
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-4/07
  Czy koszty studiów podyplomowych zatrudnionych pracowników, ponoszone przez pracodawcę mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, oraz jakie dokumenty muszą być do tego załączone?
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-4/415-8/07
  Czy wydatki Spółki związane z wyżywieniem pracowników będących uczestnikami szkoleń są kosztem uzyskania przychodów ?
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/12/07
  Czy wydatek poniesiony przez pracodawcę na opłacenie studiów podyplomowych pracownika korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/801/49/07/JK/2
  Czy możliwe jest jest stosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych , motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późn.zm.) do określenia wartości świadczenia podatnika na rzecz jego pracownika polegającego na korzystaniu z samochodu służbowego w celach prywatnych poprzez przyjęcie wysokości stawki za 1 km. przewidzianej ww. Regulacjami i ponoszenie wówczas przez pracodawcę kosztów paliwa ?
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/801/49/07/JK/1
  Jaki charakter ma świadczenie podatnika na rzecz jego pracownika polegającego na nieodpłatnym udostępnieniu samochodu służbowego w celach prywatnych oraz wartości świadczenia w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-/423-27/06
  Czy Spółdzielnia ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na prowadzenie zakładowej przychodni rehabilitacyjnej w części braku możliwości finansowania ze środków z ZFRON?
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-27/06/07
  Czy na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi koszt uzyskania przychodu wartość świadczeń zdrowotnych wykonywanych na rzecz pracowników naszej firmy?
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/801/187/2006/AN
  Czy udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego w celach prywatnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-52/06
  Czy otrzymane bony towarowe przez pracowników z ZFŚS podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast bony otrzymane przez emerytów i rencistów byłego zakładu pracy korzystają ze zwolnienia od podatku?
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/808/KDO/423/35/06/ES
  1.Czy koszt paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownikaw celach prywatnych podatnika może stanowić koszt uzyskania przychodów podatnika,2.Czy udostępnienie samochodu służbowego pracownikowi w celach prywatnych skutkuje uniemożliwieniem uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu odpisu amortyzacyjnego za czas, w którym to nastąpiło ?
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/107-2/06
  Czy wypłacone kwoty oraz pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych i naliczone składki na ubezpieczenia społeczne stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/05/2007/IPP
  Czy w opisanym stanie faktycznym zakup artykułów spożywczych dla zatrudnianych jest kosztem uzyskania w sensie ustawy o p.d.o.f. oraz czy z faktur na te artykuły można odliczać podatek VAT ?.
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/112-2/06,
  Czy wypłacone kwoty nagród na poczet udziałów, które zakupią pracownicy, oraz pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych i naliczone składki na ubezpieczenie społeczne stanowią koszt uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I/415-18/07
  dot. zwolnienia z opodatkowania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczeń rzeczowych, zagwarantowanych pracownikom zarządzeniem Dyrektora
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/304/06
  Wnioskodawca zwraca się z następującymi pytaniami: 1. Czy wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowo-integracyjnych bądź rekreacyjno-sportowych dla pracowników firmy są kosztem uzyskania przychodów w pełnej wysokości?2. Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z organizacją wyżej wymienionych imprez należy uznać za świadczenie na rzecz pracowników stanowiące ich przychód podlegający opodatkowaniu?
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-121/06/PK
  Czy świadczenia wypłacone przyszłemu pracownikowi przed dniem nawiązania stosunku pracy stanowią jego przychód z innych źródeł o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie stanowią przychodu ze stosunku pracy? Czy w związku z tym ciążą na wypłacającym obowiązki płatnika albo obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-119/06/PK
  Czy wypłacone w wyniku ugody sądowej odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-121/06/PK
  Czy świadczenia wypłacone przyszłemu pracownikowi przed dniem nawiązania stosunku pracy stanowią jego przychód z innych źródeł o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie stanowią przychodu ze stosunku pracy? Czy w związku z tym ciążą na wypłacającym obowiązki płatnika albo obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-423/2/07
  Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych dla pracowników ?
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-96/06
  Czy kwoty otrzymane przez pracowników Spółki tytułem zwrotu kosztów połączeń z Internetem stanowią ich przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPII/415-31/06/9657/2007
  Czy świadczenie w postaci zakupienia biletów wstępu na mecz hokeja na lodzie dla części pracowników firmy będzie przychodem tych pracowników podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/1/07
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych bonów towarowych dla pracowników i emerytów, zakupionych z zakładowego ZFŚS.
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-50/06
  Czy świadczenie pieniężne pracodawcy mające na celu częściowe sfinansowanie pracownikom czesnego na studia są wolne od poboru podatku dochodowego?
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-63/06
  Czy słuszne jest stanowisko podatnika, iż Spółka wystawia pracownikowi fakturę VAT na wartość zużywanej przez niego energii w cenach rynkowych. Część tej faktury finansuje sam pracownik (odbiorca energii), natomiast pozostała część finansowana jest przez Spółkę, obciąża koszty działalności jako świadczenie pracownika i stanowi w wartości brutto koszt uzyskania przychodu Spółki.
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/108/06
  Pytanie dotyczy obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej i zapłacenia podatku należnego od czynności nieodpłatnego przekazania pracownikom biletów miesięcznych.
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/28/06
  Czy wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, posiada obowiązek naliczenia oraz odprowadzania zaliczek na podatek od osób fizycznych, od świadczenia na rzecz pracowników, sfinansowanego w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-299/06
  Czy wartość abonamentu na usługi medyczne wykupionego dla pracowników stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1.1.423/6/2006
  Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów spotkań integracyjnych pracowników firmy.
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-48/06
  Czy udzielone dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych winny być opodatkowane?
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84-2-GK/06/07
  Czy nieodpłatne świadczenie usług (impreza integracyjna dla pracowników i ich rodzin-osób towarzyszących) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-116/06/PK
  Czy jeśli Spółka zawarła z organizacją międzynarodową umowę o wykonanie projektu i otrzymała na ten cel środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej to wynagrodzenia jej pracowników zatrudnionych przy tym projekcie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 updof?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-32/06/DW
  Czy koszty spotkań (imprez) integracyjnych oraz okolicznościowych, organizowanych dla pracowników, finansowanych ze środków obrotowych Spółki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0030/06/JU
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych kwoty składki ubezpieczenia z tytułu wykupienia przez pracodawcę grupowej, bezimiennej polisy ubezpieczeniowej obejmującej określoną liczbę pracowników?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/15/2006
  Czy refundacja pracownikom wydatków poniesionych z tytułu składek na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/14/2006
  Czy zwrócone pracownikom wydatki z tytułu składek na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-91/06
  Czy przekazanie samochodu w ramach porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, powinno być traktowane dla celów podatkowych jako przychód ze stosunku pracy, i czy w związku z tym Wnioskująca obowiązana była do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0044/06/MZ
  Czy składki z tytułu ubezpieczenia opłacane przez spółkę stanowią nieodpłatne świadczenie członków zarządu?
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-357/06/IG
  Czy różne świadczenia dla nierezydenta, któremu powierzono pełnienie funkcji prezesa zarządu spółki, są kosztem uzyskania przychodów?
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-234/06
  W związku ze stanem faktycznym opisanym przez Wnioskującą zrodziła się wątpliwość, czy Spółka może wydawać pracownikom ograniczoną ilość wody mineralnej, kawy, herbaty i cukru oraz posiłki obiadowe, a wydatki takie stanowić będą koszt uzyskania przychodu?
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-89/2/06
  Czy w przypadku wydania posiłków obiadowych pracownikom, wartość tych świadczeń należy doliczyć do przychodu pracownika?
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I/423-1/07
  Czy wypłacane świadczenia urlopowe uprawnionym pracownikom w kwietniu 2006 r. przed wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego stanowią koszty uzyskania przychodu?
 683. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1464/DSi-I-415/I/99/06/MŁ
  Czy koszt wycieczki zorganizowanej dla pracowników, finansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych?
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/182/06/AG
  Czy w świetle art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty dopłat dla pracowników, wynikające z not obciążeniowych, zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w odpowiednim momencie ?
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-F/415-1/07
  Czy od zorganizowanej wycieczki dla pracowników, której koszt został pokryty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy odprowadzić podatek dochodowy?
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-112/06/PK
  Czy zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie dieta w pełnej wysokości wynikającej z przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r.?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-113/06/PK
  Czy wszystkie świadczenia dla pracownika na stanowisku prezesa zarządu podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-108/06/PK
  Czy z tytułu opłacania skłądki ubezpieczeniowej za członków zarządu i prokurentów ciążą na spółce obowiązki płatnika?
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/1/07
  Dotyczy zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia w postaci wycieczki dla pracowników sfinansowanej ze środków ZFŚS.
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/2/07
  Dotyczy zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia w postaci biletów wstępu na imprezę kulturalną dla pracowników, finansowanych z ZFŚS, w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 380,00 zł.
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/69/EF/06
  Czy słusznie potrącono zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu pobytu pracownika na wczasach profilaktyczno-leczniczych sfinansowanych przez pracodawcę?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/29/06
  dot. opodatkowania świadczeń zdrowotnych dla pracowników, w przypadku gdy finansuje je pracodawca.
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/PP/415/103/06/HG
  Czy świadczenie na rzecz pracowników w sytuacji kiedy trudno ustalić, którzy pracownicy korzystają z bezpłatnego transporu i w jakim zakresie, powoduje przychód po stronie pracownika w świetle art.12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-86/06
  W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy od wartości otrzymanych nieodpłatnie świadczeń przez pracownika, jeżeli wysokość tego świadczenia znana jest płatnikowi z opóźnieniem, tzn. dopiero po zakończeniu wypoczynku letniego?
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-307/06/AJ
  W październiku 2006 r. Spółka wykupi samochody Honda Civic z firmy leasingowej, leasingowane od 2 września 2003 r., posiadające homologację samochodów ciężarowych nr PL*1008*01. 1) Czy samochód ten jest samochodem ciężarowym? 2) Czy zaliczenie kosztów związanych z eksploatacją samochodu od dnia jego wykupu z firmy leasingowej wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? 3) Jak rozliczać prywatne jazdy pracowników w/w samochodem służbowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-410/10/06
  Czy kwota otrzymana od pracodawcy w związku z zakupem okularów korekcyjnych stanowi dla pracownika przychód zwolniony z podatku dochodowego?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-87/06
  W jaki sposób należy ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia w przypadku, gdy pracownikowi zwracane są koszty ustawienia przyczepy kampingowej na polu kempingowym?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-42/06
  Czy karty prezentowe dla pracowników opłacane z funduszu socjalnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-365/1/06/GW
  Czy nieodpłatne przekazanie uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych pracownikom, emerytom, rencistom oraz dzieciom pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-105/06/PK
  Czy jeśli Spółka zawarła z organizacją międzynarodową umowę o wykonanie projektu i otrzymała na ten cel środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej to wynagrodzenia jej pracowników zatrudnionych przy tym projekcie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 updof?
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/131/06
  Podatnik w toku swojej działalności organizuje spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe dla pracowników. Celem tych spotkań jest integracja pracowników i promocja firmy. Czy wydatki przeznaczone na ten cel można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/X/23/2006
  Czy kwota dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-97/06/PK
  Czy na spółce ciążą obowiązki płatnika w przypadku gdy jej spółka-matka przekazuje pracownikom spółki świadczenia?
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOP/423/5/06
  Czy wydatki finansowane ze środków obrotowych na zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla pracowników firmy stanowią koszt uzyskania przychodu?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-345/06/AP
  Czy przekazanie towarów zakupionych ze środków ZFŚS na cele osobiste pracowników lub byłych pracowników oraz świadczenie usług w ramach działalności finansowanej ze srodków funduszu podlega ustawie o VAT, oraz czy kwota odsetek od pożyczek mieszkaniowych przekazywana na rachunek ZFŚS winna być wykazana jako obrót podlegający przepisom ustawy o VAT?
 706. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1464/DSi-I-415-5/06/WK
  Dotyczy opodatkowania świadczeń dla pracowników emerytów, rencistów i członków ich rodzin stanowiących równowartość nieopłaconej części biletu na przejazd autobusami Spółki.
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-290/06/AJ
  Czy są kosztami uzyskania przychodów wydatki wynikające z Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce w odniesieniu dla kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki? W ramach Programu Spółka zobowiązana jest w latach 2006-2008 składać każdemu z jego adresatów oferty nabycia po cenie nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii C, nabytych uprzednio w tym celu przez Spółkę na giełdzie lub pochodzących z nowej emisji. Na podstawie umów ze współpracownikami Spółka może zwolnić się z obowiązku złożenia oferty nabycia w 2006 r. transzy Akcji, poprzez zapłatę współpracownikowi równowartości transzy Akcji, mającej być przedmiotem oferty.
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2/415/32/06/AG
  Pytanie dotyczy zasad opodatkowania w Polsce dochodów z tytułu pracy najemnej wykonywanej na terytorium Szwecji na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0039/06/EW
  Czy dochodem pracowników podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodwym od osób fizycznych jest wartość netto zakupionych przez Spółkę świadczeń na rzecz pracowników?
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-167/06/01/RL
  Czy dobrze jest wyceniona wartość usługi dowozu pracowników do pracy?
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-16/06
  Pracownicy otrzymają zwrot gotówki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za zakupione przez nich towary, udokumentowane fakturą VAT wystawioną na zakład pracy, w kwocie (wartości) przyznanego upominku. Czy takie świadczenia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I.PB/423-7/06
  Czy kosztem uzyskania przychodów będą dla Spółki składki ZUS zapłacone przez Nią w całości tj. emerytalne 19,52%, rentowe 13%, chorobowe 2,45%, wypadkowe 0,93% i zdrowotne 8,75%, naliczone od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym w gospodarce narodowej a osiąganym przez pracowników zatrudnionych za granicą wynagrodzeniem?
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-84/06/ML
  Spółka ma wątpliwości, czy składki opłacane przez Spółkę z tytułu objęcia opieką medyczną pracowników stanowią przychód tychże osób ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z tym Spółka jest zobowiązana pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.PB-I-415/61/06
  czy naliczone od różnicy pomiędzy wynagrodzeniem brutto, a kwotą przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej i pokryte w całości przez zakład pracy składki na ubezpieczenia społeczne pracownika zatrudnionego za granicą stanowią jego przychód ze stosunku pracy, oraz kto powinien pokryć kwotę naliczonych zaliczek na podatek od tego przychodu.
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0141/06
  Wątpliwość Podatnika dotyczy kwestii, czy nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników, wymienione w regulaminie wynagrodzeń spółki, stanowią dla przedsiębiorstwa koszt uzyskania przychodu.
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211/IN/PIT/34/2006
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wycieczka pracownicza zorganizowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-78/06
  Czy stanowi przychód pracownika wartość zakupionych ze środków z ZFŚS (z częściową dopłatą przez pracownika) karnetów na basen?
 718. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4231/17/06
  Spółka organizuje imprezy: kuligi, pikniki, spotkania świąteczne, integracyjne, jubileuszowe itp. (finansowane z własnych środków obrotowych), w których uczestniczą pracownicy oraz kontrahenci zagraniczni. Czy koszt tych imprez można traktować jako koszt uzyskania przychodów?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR/415-95/06
  Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia rzeczowe finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przypadku zakupu towarów przez pracowników i przedstawieniu przez nich fakturt VAT wystawionych na zakład pracy?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/X/415/17/06/SK
  Czy wartość świadczeń na podnoszenie kwalifikacji pracownika będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-173a/274/06/AG
  Czy wartość świadczenia jakim jest uczestnictwo w integracji pracowniczej (z noclegiem), finansowanego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-173/274/06/AG
  Czy watrość świadczenia jakim jest uczestnictwo w integracji pracownika, finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pd.1.406/7/2006
  Czy zwolnienie żołnierza z obowiązku zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę w szkole wojskowej oraz kosztów nauki, na którą żołnierz uzyskał pomoc od organów wojskowych ze względu na powołanie do innej służby publicznej pociąga za sobą konsekwencje podatkowe ?
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/VI/415/art.14a-59/06/WR
  Czy wypłacone zasiłki na zagospodarowanie i zasiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym podlegają zwolnieniu przedmiotowemu i są wolne od podatku?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPD/423-22/06
  Czy wydatek poniesiony na zakup bonów towarowych dla pracowników ze środków obrotowych podatnika stanowi koszt uzyskania przychodów ?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDJ-415/14/06
  Czy przychody pracowników oraz emerytów z tytułu udziału w wycieczce zorganizowanej przez biuro turystyczne, której koszty zostały w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-44/06
  Czy zwrot środków z funduszu świadczeń socjalnych za zakupione artykuły korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych jako pomoc rzeczowa ?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-66/06/PK
  Spółka stoi na stanowisku, iż bezpłatna opieka medyczna nie powinna być zaliczana do przychodu jej pracowników, ze względu na brak możliwości identyfikacji ceny konkretnej usługi ponoszonej na rzecz konkretnego pracownika w ramach abonamentu, gdyż konstrukcja abonamentu oznacza możliwość skorzystania przez pracownika z dowolnych procedur medycznych, bądź niekorzystania z nich w ogóle.
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-80/06/PK
  Czy wykupienie przez pracodawcę dla swoich pracowników pakietu świadczeń medycznych, obejmujących świadczenia obowiązkowe i dodatkowe opłacanych w formie ryczałtu powoduje powstanie u tych pracowników przychodu?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-66/06/PK
  Spółka stoi na stanowisku, iż bezpłatna opieka medyczna nie powinna być zaliczana do przychodu jej pracowników, ze względu na brak możliwości identyfikacji ceny konkretnej usługi ponoszonej na rzecz konkretnego pracownika w ramach abonamentu, gdyż konstrukcja abonamentu oznacza możliwość skorzystania przez pracownika z dowolnych procedur medycznych, bądź niekorzystania z nich w ogóle.
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-68/06/PK
  Czy zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych stanowi przychód pracownika?
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-72/06/PK
  Czy potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń na rzecz byłych pracowników winna być w całości odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, czy też zastosowanie będzie miał art. 38 ust. 2 ustawy o PIT?
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/29/06/AG
  Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń dla pracowników w związku z organizowaniem przez pracodawcę imprez integracyjnych, finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/6104/39/06
  Czy pracownikowi Nadleśnictwa, korzystającemu z samochodu służbowego, (miejscem postoju samochodu służbowego, jest miejsce zamieszkania tego pracownika), należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów do siedziby Nadleśnictwa?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-63/06/DW
  Czy sprzedaż byłemu pracownikowi samochodu za kwotę poniżej jego wartości rynkowej skutkuje powstaniem przychodu u tego pracownika?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-276-301/06/RM
  Czy są kosztami uzyskania przychodów wydatki ponoszone przez Spółkę na podstawie umowy o udzielanie pracownikom świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy? Spółka otrzymuje od firmy M fakturę za obowiązkową i profilaktyczną opiekę zdrowotną medyczną i za tzw. ubezpieczenie rodzinne.
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415/1-1/06
  Podatnik prosi o wyjaśnienie, czy może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu wydatki na zorganizowanie imprezy okolicznościowej (zabawy zakładowej) sfinansowanej ze środków obrotowych.
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/24/06
  Czy zakupiona przez E. wycieczka integracyjna jest świadczeniem rzeczowym w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy którego zwalnia się od podatku dochodowego wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380,00 zł?
 739. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/423-44/06
  Czy wydatki poniesione w związku z organizacją 10-tą rocznicą powstania firmy (obejmujące m.in. poczęstunek, obsługę cateringową, zespół muzyczny, ochronę imprezy itp.) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/123/2006/PD II/415-56/06
  Czy podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia przyznane pracownikowi w zakresie pokrycia: a) całości lub części kosztów studiów podyplomowych, b) całości lub części kosztów kursów o czasie trwania krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, c) całości lub części kosztów egzaminu na uzyskanie certyfikatu z języka obcego, bądź innego egzaminu kończącego naukę ?
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/35/AG/06
  MZK zwraca się z zapytaniem czy bilety wolnej jazdy wydane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej zwalniłyby Zakład od naliczania podatku VAT, czy też zakład powinien naliczać i odprowadzać VAT do Urzędu Skarbowego?
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDM/415-5/06/MW
  Czy po wprowadzeniu okularów przeciwsłonecznych do Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników PKS w ramach BHP, która stanowi element Regulaminu pracy, z przeznaczeniem dla kierowców - konduktorów będzie opodatkowanym świadczeniem rzeczowym dla tych pracowników?
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POII-415/09/06/16
  Czy koszt wyjazdu pracownika na imprezę integracyjną organizowaną za pośrednictwem biura podróży, pokryty ze środków obrotowych firmy jest dla pracownika przychodem zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/50/06
  Podatnik w toku swojej działalności organizuje spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe dla pracowników. Celem tych spotkań jest integracja pracowników i promocja firmy. Czy wydatki przeznaczone na ten cel można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 745. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/19/06
  Czy wartość legitymacji uprawniających pracowników resortu obrony narodowej do ulgowych przejazdów środkami transportu komunikacji kolejowej stanowi "nieodpłatne świadczenie" w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-53/06/DW
  Czy sprzedaż pracownikowi samochodu poniżej wartości rynkowej jest przychodem tego pracownika?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-PDFO/423/173/P/233/06/BM
  Czy bezpłatny dowóz węgla deputatowego pracownikom przy narzuceniu terminu jego dostawy i ograniczenia swobody dysponowania, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/614/WD/423/62/06/JL
  Czy przepisy art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z p.d.o.p. należy interpretować w ten sposób, iż wydatki poniesione przez Spółkę w związku z losowaniem Nagród, w szczególności wydatki na zakup Nagród, stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0068/06
  Czy uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych stanowi dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-48/06/PK
  Czy w wyniku sfinansowania pracownikom, emerytowanym pracownikom i ich rodzinom wycieczki powstanie u tych osób przychód?
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0088/06/AK
  Podatnik ma wątpliwości, czy kwotę dofinansowania pracownikom zakupu akcji Spółka może na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/53/06
  dotyczy uznania za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy w firmie, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-17/06/DW
  Czy wydatki z tytułu przejazdu taksówką w celach służbowych, potwierdzone paragonem, mogą - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-19/06/BJ
  Czy można uznać, że wycieczka jest świadczeniem rzeczowym w związku, z czym koszt wycieczki pracownika oraz dopłata za członka jego rodziny z ZFSS byłaby zwolniona z opodatkowania do kwoty 380zł, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67, i czy koszt wycieczki emeryta zwolniony byłby z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2.280zł?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-41/06/PK
  Czy koszty świadczeń medycznych ponoszone przez pracodawcę w formie ryczałtu są przychodem pracownika?
 756. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/42180-50/06
  Czy ekwiwalent wypłacony emerytom i rencistom na zasadzie protokołu dodatkowego z dnia 03.10.2005 r. Nr 4 do ponadzakładowego wkładu zbiorowego pracy dla pracowników przemysłu energetycznego z dnia 13.05.1993 r. oraz pkt 7 załącznika Nr 6 do powyższego układu stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym osób prawnych?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-82/06
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenie na rzecz pracownika w postaci korzystania z samochodu służbowego dla celów prywatnych?
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-42-2/06
  Osaba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu planuje zorganizować poza siedzibą firmy spotkanie integracyjne dla właściciela i pracowników firmy. Celem spotkania ma być omówienie wyników finansowych firmy oraz dyskusja na temat wzajemnej współpracy pracowników odpowiedzialnych za jakość obsługi klientów. Czy w związku z powyższym faktem poniesione wydatki stanowić będą koszt uzyskania przychodu, gdyż są ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i z uzyskanymi przychodami.
 759. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-42181/I/10/AB/06
  Czy istnieje możliwość zaliczenia, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) do kosztów uzyskania przychodów, wydatków związanych z organizacją spotkań integracyjnych załogi oraz spotkań świątecznych finansowanych ze środków obrotowych firmy?
 760. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4151-94/06
  Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wydawane dotychczas środki higieny osobistej dla pracowników na podstawie Regulaminu Pracy i art. 233 Kodeksu Pracy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-418/06/MJ
  Pytanie Podatnika prowadzącego stadninę koni dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę budynku gospodarczego, który ma być wykorzystywany w dwojaki sposób: 1. część pomieszczeń ma zostać oddana do nieodpłatnego wykorzystania na potrzeby pracowników w trakcie łączącego ich ze Spółką stosunku pracy; 2. pozostałe pomieszczenia mają być przeznaczone do wynajmu na rzecz klientów, którzy na czas treningów chcą być ulokowani na terenie stadniny.
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/38/06
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwota wypłacona pracownikowi na jego wniosek, tytułem dofinansowania kursu kwalifikacyjnego na instruktora rekreacji? Płatnik nie skierował pracownika do odbycia kursu.
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/06
  Czy przychód otrzymany przez Podatnika od pracodawcy w postaci świadczenia pieniężnego ponoszonego za podatnika w związku z podjęciem nauki na studiach podyplomowych (50% opłaty za naukę na II semestrze) korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?.
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/81/06
  dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekazania pracownikowi gotówki z ZFŚS za zakupione przez niego towary, udokumentowane fakturą VAT, wystawioną na zakład pracy
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-17/06
  Czy spółka powinna ubruttawiać wartość świadczeń ponoszonych za pracownika będącego na urlopie bezpłatnym w celu obliczenia i poboru podatku oraz czy powinna tylko wykazywać przychód ze stosunku pracy w PIT-11 bez odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy ?
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-11/06
  Czy organizowane przez zakład pracy imprezy integracyjne tj. wycieczki, ogniska dla pracowników i emerytów finansowane w całości z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/106/PDII/415-73/06
  1) Czy 50% ryczałt z tytułu przeniesienia wypłacony w trakcie roku traktować jako jednorazową należność z tytułu konkretnego przeniesienia i z tego tytułu tylko raz można skorzystać ze zwolnienia czy też za każdym przeniesieniem w danym roku wypłacony ryczał traktować jako zwolniony z podstawy opodatkowania aż do momentu przekroczenia 200% uposażenia żołnierza (jednorazowa wypłata nie przekracza 200% natomiast 3 krotna wypłata już przekroczy) ? 2) Czy jeśli żołnierz przenoszony jest służbowo systematycznie do innych miejscowości i nie dokonuje czynności meldunkowych, wypłacany za każdym razem 50% ryczałt z tytułu przeniesienia należy je zsumować czy traktować jako odrębne wypłaty ? 3) Czy w przypadku gdy należności z tytułu jednego przeniesienia są częściowo wypłacone na przełomie roku kalendarzowego należy je rozgraniczać jako dwie różne należności i w każdym roku zastosować zwolnienie z opodatkowania do wysokości 200% uposażenia zawodowego ?
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-34/06/PK
  Czy w wyniku umożliwienia pracownikom zaspokajania swoich potrzeb socjalno-bytowych (w tym mieszkaniowych) w budynkach należących do pracodawcy powstaje u pracowników przychód?
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDb-415/11/06
  Czy otrzymane dochody w styczniu 2006 r. można opodatkować i wliczyć do sumy dochodów w roku podatkowym 2005?
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-PDFO/423/97/P/191/06/GA
  Podatnik zwrócił się o wyjaśnienie czy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatek poniesiony przez Bank na świadczenia zdrowotne dla pracowników w zakresie badań profilaktycznych i badań dodatkowych wskazanych przez lekarza placówki medycznej będą dla banku zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPD/415-31/06
  Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodow prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych ze sfinansowaniem kursu jezyka obcego pracownikowi oraz wydatku związanego z nauką j. obcego przez właściciela firmy?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-70/CIT/06
  Czy wydatki Spółki (ZPCHR) na pokrycie kosztów "doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych" na rzecz zatrudnionych osób niepełnosprawnych, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-22/PIT/06
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość miesięcznego czynszu za mieszkanie wynajmowane przez Spółkę na potrzeby zakwaterowania danego pracownika?
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.V-423/5/06
  Czy wydatki na opłacenie składek ubezpieczeń pracowników, które będą opłacane przez spółkę z o.o. z tytułu zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym stanowią koszty uzyskania przychodów spółki?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0009/06/KN
  Czy świadczenie przewozu pracowniczego stanowi przychód u pracownika?
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/40/40/MK
  Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz pracowników - karnetów umożliwiających korzystanie z zajęć rekreacyjnych (basenu, siłowni itp.)
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-191/06
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia częściowo odpłatnie nabytych świadczeń w związku z którymi, stosownie do art.11 ust.2b, określony został przychód,kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, zgodnie z przepisami art.22 ust.1d, jest wartość przychodu określonego zgodnie z art.11 ust.2b.
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/13-2/06
  Czy podlega opodatkowaniu dofinansowanie kosztów dokształcania pracownika?
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-415/12/2006
  dotyczy powstania przychodu z tytułu opłacania składki na życie i dożycie stu lat na rzecz pracowników
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-95-165/06/AJ
  Podatnik zakupi ze środków obrotowych bony towarowe pracownikom i osobom fizycznym świadczącym na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy zlecenia. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy obejmuje zakresem w takim samym stopniu osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i zlecenia. Czy zakup bonów towarowych jest kosztem uzyskania przychodu?
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/5/2006/KS
  Czy zakup kuchenki mikrofalowej jako wyposażenia pokoju socjalnego pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu?
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0013/06/EW
  Czy wydatki na organizację wycieczki integracyjnej dla pracowników - wygranej w konkursie - stanowią dla nich przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%, który Spółka jako płatnik musi obliczyć i odprowadzić?
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211/IN/CIT/15/2006
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla części załogi połączonego ze szkoleniem, które to wydatki sfinansowane zostaną ze środków obrotowych firmy oraz czy będą one stanowiły przychody pracowników?
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-25/06/PK
  Czy w wyniku zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne powstanie przychód ze stosunku pracy? Czy w przypadku gdy zwrot dotyczy składek nadpłaconych więcej niż 5 lat temu, przychód nie powstanie ze względu na przedawnienie?
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/6/Int-27/06
  Czy wypłacone świadczenia tj. premia za IV kwartał 2005 r. , "13 - tka" za 2005 r. oraz składki ZUS w części finansowanej przez płatnika składek od wynagrodzeń za grudzień 2005 r. bilansowo zaksięgowane w 2005 r., a wypłacone w 2006 r. należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych?.
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I 415/9/2006
  Dotyczy opodatkowania wycieczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/66/2006/PD II/415-28/06
  Czy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: 1) do imiennych karnetów na mecze piłki nożnej zakupionych przez pracowników jeśli wartość karnetu wraz z wartością innych świadczeń rzeczowych w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 380 zł. ? 2)do biletów do kina czy teatru do wartości 380 zł. w roku podatkowym, jeśli zakupione są przez pracodawcę a pracownicy otrzymując bilet wpłacają na konto funduszu np. połowę ich wartości ? 3) do obozu zimowego 13-letniej córki pracownika ? 4)do rajdu z ogniskiem dla pracowników ?
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I 415/9/2006
  Dotyczy opodatkowania wycieczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 789. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IS.II/2-4430/285/05
  Spółka dokonuje zakupu na rzecz pracowników biletów do kina, teatru, na koncerty, itp. oraz opłaca uczestnictwo w zajęciach sportowych, takich jak aerobik, basen i inne. Wydatki te finansowane są w 50% ze środków ZFŚS, a w pozostałej części przez pracowników korzystających z przedmiotowych usług. Zapytanie Podatnika dotyczy kwestii opodatkowania opisanych czynności oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/12/17/06
  Czy do należności wypłaconych pracownikowi i żołnierzowi zawodowemu w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/034/415/4/2006
  Zdaniem Jednostki możliwe jest zawarcie z innym podmiotem umowy na mocy której pracodawca nabędzie ze swoich środków towary, przy czym do ich odbioru w imieniu pracodawcy i na jego rzecz, w siedzibie sprzedawcy upoważni indywidualnie oznaczonych pracowników w formie stosownej karty. Stroną takiej umowy jest pracodawca i sprzedający nie zaś pracownik. Karta stanowi upoważnienie do działania na rzecz i w imieniu pracodawcy i nie jest innym znakiem uprawniającym do wymiany na inny towar. Wobec tego wartość rachunku Płatnik uważa za pomoc rzeczową z funduszu socjalnego podlegającą zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/29/06
  Czy jest świadczeniem rzeczowym korzystającym ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zwrot kosztów zakupu towaru poniesionych przez pracownika i udokumentowany fakturą VAT?
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA/415-4/06/2
  Czy istnieje możliwość zakwalifikowania wydatków na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników i ich rodzin, jako wydatków o charakterze socjalnym do kosztów uzyskania przychodów?
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-11/06
  Czy zwrot kosztów uczestnictwa pracowników socjalnych w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-17/06/PK
  Czy świadczenie wypłacone w wyniku ugody korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 28 / 49a/12 / 06 / KSz
  czy nie dokonując - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zwolnienia z podatku dochodowego wartości świadczeń otrzymanych przez pracowników Domu Pomocy Społecznej w formie dofinasowania kuligu, postąpili Państwo prawidłowo, i czy takie samo stanowisko powinnni Państwo zająć organizując imprezę integracyjna w maju br (majówkę), czy też wycieczke we wrzesniu br?
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/2-2/06
  Czy świadczenia w postaci wydania swoim pracownikom, emerytom i rencistom i członkom ich rodzin biletów uprawniających do bezpłatnych przejazdów autobusami PKS są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 84 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-415/7/2006
  Czy są opodatkowane nieodpłatne świadczenia sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zwłaszcza, gdy nie jest możliwe ustalenie przychodu na poszczególnego pracownika, tj. nieodpłatnych świadczeń w postaci biletów do kina lub teatru, wyżywienia na wycieczce, wynajęcia autobusu?
 799. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/42180-6/06
  Czy wydatki związane z używaniem przez pracowników samochodów służbowych na cele prywatne stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki?
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0015/1/06/AP
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zakup szczepionek pracownikom wyjeżdżającym do Indii?
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0015/2/06/AP
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na usługę szczepienia pracowników?
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/1-2/06
  Czy składka ubezpieczeniowa wynikająca z zawartej przez spółkę umowy o odpowiedzialności cywilnej (OC) członków jej zarządu, stanowi dla tych osób przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I/415/21/06
  Czy posiłki wydawane zatrudnionym pracownikom w latach 1995-2001 są zwolnione z podatku dochodowego?
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415-1/06
  Czy zakup urządzenia wielofunkcyjnego THERMOMIX (robot kuchenny) jest kosztem uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-PDI-415/9/2006/AJ
  Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie wypłacona przez pracodawcę refundacja poniesionych kosztów kursu prawa jazdy?
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/Wp/415/482/3/06/JK
  Czy świadczenie na rzecz pracownika z tytułu zakupu biletu do kina , teatru lub karnetu na basen jest świadczeniem zwolnionym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ?
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I / 415 - 8 / 2006
  Płatnik zwrócił się z zapytaniem w sprawie opodatkowania dofinansowania do wycieczki dla pracowników. Dofinansowanie to ma być pokryte z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Faktura za usługę hotelową ma być wystawiona w sposób ryczałtowy dokumentując wydatki takie jak zakwaterowanie i wyzywienie.
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-5/06
  Czy szczepionki przekazane nieodpłatnie pracownikom stanowią przychód podlegający oodatkowaniu podatiem dochodowym?
 809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-167/05/AB/1
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ponoszone na rzecz pracowników koszty świadczeń zdrowotnych nie wynikających z kodeksu pracy.
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-25/06
  Czy wydatki poniesione na zakup szczepionek WZW typu "B" dla pracowników spółki świadczących usługi stomatologiczne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/4/2/KG/06
  Czy wydatki ponoszone przez pracodawcę w zwiazku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zatrudnionego pracownika mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? Czy dla pracownika będzie to przychód podlegajacy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-03/06/MS
  Czy świadczenia z ZFŚS na rzecz pracowników w postaci spotkań integracyjnych i imprez sportowo-rekreacyjnych skutkują powstaniem przychodu u tych pracowników?
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS / PPOI - 443 / 460 / 05 / MS
  Czy odsetki od udzielonych pracownikom pożyczek z ZFŚS powinny być rejestrowane przy zastosowaniu kas rejestrujących?
 814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211/IN/PIT/11/2006
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dofinansowanie ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych części kosztów wycieczki krajowej zorganizowanej dla pracowników szkoły?
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/5/2006
  Czy świadczenia rzeczowe wydawane imiennie pracownikom (cukier, herbata) są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-01/06/MS
  Czy świadczenia na rzecz pracowników w formie wyjazdów, spotkań integracyjnych, przyjęć okolicznościowych oraz świadczenia rzeczowe mogą być finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz czy koszt wyjazdów, spotkań integracyjnych, przyjęć okolicznościowych, które nie są pokrywane ze środków Funduszu mogą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów.?
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-4/06/PK
  Czy w wyniku finansowania pracownikom opłat za naukę w formach szkolnych i pozaszkolnych na pracodawcy ciążą obowiązki płatnika?
 818. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423 - 1/06/Z
  Czy wartość roszczenia Spółki wobec pracownicy z tytułu zwrotu kwoty nadpłaty zasiłku chorobowego, które zostało anulowane (wartość tą uwzględniono w przychodach pracownicy), stanowi koszt uzyskania przychodów?
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-126-2/06/ML
  Czy posiłki oraz noclegi, z których korzysta Manager on Duty w trakcie pełnienia dyżurów, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-126-1/06/ML
  Czy korzystanie przez pracownika ze stołówki pracowniczej stanowi jego dochód, od którego płatnik jest zobowiązany pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-126/06/ML
  Czy sfinansowane przez Spółkę: woda mineralna, kawa, herbata - które nieodpłatnie udostępnia pracownikom hotelu w czasie pracy stanowi dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy, od którego Spółka powinna naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-589/2/05/GW
  Czy w przypadku przekazania wody mineralnej, kawy, herbaty dla pracowników istnieje obowiązek naliczania VAT?
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/346/GK-1/I-2/06
  1/ Czy podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę z tytułu czesnego opłaconego za pracownika ?2/ o raz czy ma obowiązek naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od przyznanego świadczenia ?
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-70/PIT/05
  Czy do kwoty wypłaconej pracownikowi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia, przyznanej uchwałą Zarządu spółki na podstawie dokumentu "Zasady przyznawania darowizn przez Zarząd S.A." zastosowanie ma art. 21 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/10/06
  Czy całkowite lub częściowe dopłaty do czesnego dla podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe nauczycieli podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0061/05/AP
  Czy w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11/8B wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu udostępniania pracownikowi samochodu służbowego do używania w celach prywatnych oraz zwrócone koszty noclegu w hotelu w wysokości przekraczającej ustalone limity winny być wykazane wraz z wynagrodzeniem ze stosunku pracy, tj. w części E wiersz 1?
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0157/1/05/AP
  Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości ustalonych nieodpłatnych świadczeń w naturze (nieodpłatne udostępnienie pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych) oraz składek ZUS należnych od płatnika dotyczących tych świadczeń?
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0157/2/05/AP
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty noclegu pracownika będącego w zagranicznej podróży służbowej zwrócone ponad ustalony limit oraz składki ZUS należne od płatnika dotyczące tych wypłat?
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2a/PIA/06
  Czy przyznane pracownikowi świadczenie rzeczowe w całości finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o wartości nie wyższej niż 380 zł, jest wolne od podatku dochodowego?
 830. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/2/06
  dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości świadczeń z tytułu uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami P., przyznawanych pracownikom, emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin
 831. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: A1-D-415-4/2006
  Czy dofinansowanie do wypoczynku (wczasów) z funduszu socjalnego przyznane dla pracowników korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-70/05
  Czy i w jakiej formie należy potrącać podatek od przyznanego wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla: 1) emerytów i rencistów, 2) emerytów i rencistów własnych pracujących na część etatu, 3) pracowników, którzy przeszli na świadczenie przedemerytalne w 2004 r., 4) pracowników - członków związków zawodowych z funduszy związków zawodowych ?
 833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/05/06
  1) Czy pracodawca organizując wycieczkę dla pracowników finansowaną w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ma obowiązek doliczyć to świadczenie do pozostałych przychodów pracowników i jako płatnik pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? 2) Jak ustalić wysokość przychodu dla poszczególnych pracowników w sytuacji, gdy organizator wystawi fakturę na całość imprezy ?
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-124/05/ML
  Czy wartość świadczeń otrzymanych przez pracowników na spotkania dla wybranej grupy pracowników o charakterze roboczym, jak również wartość świadczeń otrzymywanych na imprezie czysto integracyjnej (kulig, majówka, wycieczka krajoznawcza z noclegiem, uroczysta kolacja w restauracji) jest przychodem podatkowym pracownika, czy też w/w świadczenia są zwolnione z opodatkowania?
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/468/2/06/JK/1
  Czy firma powinna pełnić rolę płatnika w przypadku wypłat z fuduszy związków zawodowych posiadających NIP i REGON , czy też związki zawodowe powinny na wypłacone świadczenia wystawić PIT-8C?
 836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/468/06/JK/2
  Czy wypłaty dokonane przez Komisje Zakladowe nie posiadajace NIP- u i REGONU można doliczyć do dochodu pracownika i w jakiej pozycji należy je wykazać?
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-1/06/DW
  Jak należy ustalać wartość świadczenia dla pracownika w postaci samochodu służbowego używanego do celów prywatnych?
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN II/415-119/05/AO
  Czy otrzymany przez pracownika kupon uprawniający do wymiany na towar (pokryty ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) jest świadczeniem rzeczowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-PDFO/423/285/P/32/06/BM
  Czy wypłacone przez inwestora strategicznego na podstawie "Pakietu socjalnego" kwoty stanowią przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku w tym czy inwestor winien sporządzić PIT-8C?
 840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-423/4/5/06
  Czy świadczenia polegające na sfinansowaniu: 1) uczestnictwa pracowników i ich rodzin w imprezie integracyjnej (tj. zakup usługi transportowej - dojazd na imprezę, napoje i posiłki, wygrane rzeczowe w konkursach, imprezy sportowe i kulturalne); 2) zakupu biletów na koncerty i kabarety oraz usług transportowych związanych z dojazdem na te imprezy; 3) spotkania z okazji Dnia Kobiet oraz zabawy karnawałowej połączonej z poczęstunkiem; 4) badań mammograficznych spełnione na rzecz pracowników stanowią świadczenia rzeczowe i korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust.1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 14 , poz.176 z późn.zm. ) w ramach limitu 380,00 zł?
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-45/05/PM
  Czy udzielanie pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i pożyczek z ZFŚS na rzecz kontrahhentów i pracowników podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-316-13/06/AW
  Spółka prosi o udzielenie pisemnej interpretacji, czy ponoszone przez firmę koszty podróży pracowników zatrudnionych wyłącznie na umowę zlecenia do wyznaczonego miejsca w którym przebywają przez cały okres trwania zlecenia lub w międzyczasie są oddelegowani w inne miejsce celem dalszego wykonywania zlecenia będą kosztami uzyskania przychodu?
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/79/05/01/06
  Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych ze sfinansowaniem kursu języka angielskiego wyznaczonym pracownikom.
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US. XVII/415/5/06
  dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników z tytułu wykonywania pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/30/05
  Czy świadczenia w postaci wydania swoim pracownikom, emerytom i rencistom i członkom ich rodzin biletów uprawniających na dany rok kalendarzowy do bezpłatnych przejazdów autobusami oraz biletów uprawniających do bezpłatnych przejazdów na określonej trasie są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 84 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/364/12/05
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/DL/415-34/HH/05
  Czy wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego, przyznanych pracownikom, emerytom i członkom ich rodzin ?
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDN/415-8/Int-119/05
  Czy zwrot wydatku ponoszonego w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika samorządowego, który podjął naukę w szkole wyższej, na podstawie skierowania z zakładu pracy, podlega zwolnieniu z opodatkowania ?
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-101/05/KK
  pytanie Spółki dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów abonamentu medycznego nabytego dla pracowników i członków ich rodzin
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/4150-9/05
  Czy dofinansowanie zakupów świątecznych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - w postaci zwrotu gotówki, udokumentowanych rachunkiem imiennym przedstawionym przez uprawnione osoby, zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 można potraktować jako świadczenia rzeczowe, czy też należałoby opodatkować ten przychód podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/10-IP/2005
  Czy prawidłowym i zgodnym z prawem podatkowym jest wliczanie w koszty uzyskania przychodów zwrotu poniesionych przez pracownika (kierowcę) kosztów podróży służbowych?
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-52/PIT/05
  Czy w związku z uczestnictwem pracowników i ich rodzin w imprezie integracyjnej, finansowanej w całości ze środków ZFŚS, należy pobrać od pracowników podatek dochodowy?
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-51/1/PIT/05
  Czy zakup biletów na koncert, sfinansowany w całości z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, można uznać za świadczenie rzeczowe, korzystające ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku osób fizycznych?
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-52/PIT/05
  Czy w związku z uczestnictwem pracowników i ich rodzin w imprezie integracyjnej, finansowanej w całości ze środków ZFŚS, należy pobrać od pracowników podatek dochodowy?
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/76/2005
  Czy świadczenia z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, otrzymywane przez żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących nadterminową służbę wojskową oraz pracowników wojska podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-PDFO/423/300/P/05/GA
  Czy przyznane pracownikom nagrody z tytułu wygranej w konkursie zorganizowanym przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy?
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/364/WD/423/110/05/H.O
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych niewypłacone do końca miesiąca wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz niewypłacone w tymże terminie do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów za dany miesiąc.
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-600/05
  Czy wypłacona kwota kosztów na zagospodarowanie i osiedlenie się w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 z późn.zm/ w związku z przeniesieniem do pracy w innej miejscowości.
 859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/05/40/05/GK
  Czy nadleśnictwu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie materiałów i usług wykorzystywanych do budowy i remontu osad leśnych?
 860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-165/364/05/AS
  Czy uzyskiwane przez osoby fizyczne wynagrodzenia za realizację bezpośredniego celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy poprzez wykonywanie określonych prac, niezależnie od tego, czy osoby te wykonują powyższe czynności na podstawie umowy o pracę, zlecenia czy o dzieło, lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ze względu na pochodzenie środków korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OF/415/21/2005
  Czy refundacja wydatków za zakupione artykuły przez pracowników, zafakturowane na zakład pracy jest świadczeniem rzeczowym i z tego tytułu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/29-2/05
  Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia rzeczowe finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przypadku zakupu towarów przez pracowników i przedstawieniu przez nich faktury VAT wystawionej na szpital?
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/176/PDII/49/2005
  Czy w opisanym przypadku nasz zakład jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i w związku z tym powinniśmy obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy ?
 864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US.XVII/415/160/05
  dotyczy zwolnienia z opodatkowania kosztów wycieczki zorganizowanej dla pracowników i emerytów finansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 865. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-077/SIP/608/05
  Dotyczy kwestii uznania czy nieodpłatne świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej na rzecz pracowników oraz byłych pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415-14/05
  Czy zwrot pracownikowi w części lub w całości opłaty za kurs uzyskania uprawnień prawo jazdy kat. B jest świadczeniem przyznanym przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika stosownie do brzmienia art. 21 ust.1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-406/30/05
  Czy w sytuacji, gdy pracodawca kieruje pracownika na studia i płaci za jego naukę (dofinansowanie dotyczy czesnego), to dla pracownika powstaje przychód opodatkowany, czy też jest on zwolniony z podatku dochodowego?
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-46/05/71650
  Pytanie podatnika dotyczy zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości bezpłatnych biletów specjalnych dla pracowników i ich rodzin.
 869. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/2-423/49/05
  dotzczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów roku 2003 wypłaconych przez pracodawcę w 2003 r. odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz rodzin zmarłych na skutek wypadku przy pracy pracowników, których podstawę stanowią wyroki sądu
 870. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/2-423/51/05
  dotyczy obowiązków płatnika w związku z wypłatą równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego
 871. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/2-423/57/05
  dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekazania pracownikowi gotówki z ZFŚS za zakupione przez niego towary, udokumentowane fakturą VAT, wystawioną na zakład pracy
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-286/292/05/PK
  Czy wydatki poniesione na studia doktoranckie Członka Zarządu stanowić będą koszt uzyskania przychodu?
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-36/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na szkolenie pracownika na kierowcę kategorii C?
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-256-285/05/AW
  Pytanie Spółki dotyczy możliwości zaliczenia do k.u.p. wypłaconego byłem pracownikowi odszkodowania na podsawie pozasądowej ugody zawartej z pracownikiem; oraz innych wydatków które Spółka zobowiązała się ponieść w celu wycofania złożonego przez pracownika pozwu do sądu pracy.
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/83/EW/05
  W jakim przypadku wartość świadczeń rzeczowych finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymana przez pracownika jest zwolniona od podatku dochodowego oraz czy w przypadku sfinansowania świadczenia rzeczowego w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, gdy pracownik ponosi częściową odpłatność, podlega ono zwolnieniu na podstawie art. 21 ust.1 pkt 67 ustawy podatkowej?
 876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF - 415/58/LUG/05
  Czy kwoty wydatkowane na zakup szczepionek ochronnych dla pracowników stanowią dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy?
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-45/PW/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku, przeznaczonego do czasowego zamieszkania pracowników i ewentualnych gości, zlokalizowanego poza terenem zakładu, który wykorzystuje go na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności?
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-75/05/MS
  Czy z tytułu pokrywania przez spółkę składki na grupowe ubezpieczenie pracowników powstaje u tych pracowników przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/58/Int-99/05
  Czy częściowo odpłatne przekazanie towarów lub świadczenie usług na rzecz pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?.
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-406/4/05
  Czy ponoszony przez pracodawcę koszt wyżywienia pracowników przebywających na kursie specjalistycznym jest świadczeniem korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 881. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0058/05
  Czy wypłacane przez spółke z o.o. na rzecz pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin świadczeń w postaci uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu kolejowego są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 84 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/58/4/05
  Czy świadczenie otrzymane przez pracowników i członków ich rodzin w związku ze zorganizowaną przez zakład pracy wycieczką podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy faktury za ww. świadczenie nie są adresowane imiennie na poszczególnych uczestników wycieczki, lecz na jej organizatora?
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 55 / 328a/65 / 05 / KSz
  czy świadczenia zdrowotne na rzecz pracowników, którzy pracują na terenach szczególnie zagrożonych (kompleks leśny), tj. badanie przed szczepieniem, jak również szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych należy opodatkować podatkiem dochodowym, czy też nie?
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-79/13/05
  Czy dopłata ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wycieczki zorganizowanej przez pracodawcę jest przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu czy świadczeniem rzeczowym zwolnionym z opodatkowania do kwoty 380 zł?
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-52/05
  Czy zorganizowane przez Szkołę - jako płatnika, imprezy integracyjne dla pracowników i członków ich rodzin, finansowane ze środków funduszu świadczeń socjalnych takie jak: 1) zorganizowanie wycieczki krajowej, polegającej na wykupieniu usługi od biura turystycznego, 2) zorganizowanie we własnym zakresie wyjazdu do teatru - zakup biletów wstępu, koszt wynajmu autokaru, koszt ubezpieczenia - jako świadczenia dla pracowników stanowią przychód pracowników i są opodatkowane ?
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40RPŁ/4115/75/05
  Czy od wypłaconych na podstawie wyroku sądu świadczeń z tytułu zaległych wynagrodzeń za lata ubiegłe w kwocie netto należało potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-423/3/5/05
  1) czy koszty zorganizowania imprezy dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-416/IV/2005/JW
  Czy działalność socjalna polegająca na udzielaniu pożyczek z ZFŚS stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO V/415-20/05
  Dotyczy potraceń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dopłaty do czesnego dla nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe. Dopłaty do czesnego dla nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe są wydatkami celowymi ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 marca 2002 r., w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/34/5/05
  1) Czy wypłacony pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnego obuwia, zamiast roboczego podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2) W jaki sposób należy dokonać zwrotu pracownikom nienależnie pobranej zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaconego ww. ekwiwalentu pieniężnego?
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/05
  dotyczy: - zaniechania poboru podatku od zorganizowanej imprezy zamkniętej, w której znana jest liczba uczestników, jednakże nie da się ustalić, jaką rzeczywiście korzyść odnieśli poszczególni pracownicy i przypisać im z tego tytułu konkretny przychód - na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - zaniechania poboru podatku dochodowego za dofinansowane z funduszu socjalnego przejazdy wycieczkowe dla dzieci pracowników Urzędu w wieku do 18 lat - na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-28/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacone z ZFŚS świadczenie pieniężne, stanowiące zwrot kosztów zakupu towarów przez pracownika w przypadku, gdy pracownik przedstawi fakturę wystawioną na swoje nazwisko lub na zakład pracy?
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0051/05/AP
  Czy wykorzystanie samochodu służbowego dla celów prywatnych jest nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-PB-415/7/2005
  dotyczy opodatkowania dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wycieczki, w której brali udział pracownicy i członkowie ich rodzin
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/79/2005
  Czy odsetki od pożyczek udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlegają ustawie o podatku VAT?
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/21/05
  Czy zorganizowanie ogniska dla pracowników, którego koszty pokryto w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I.PB/423-11/05
  Czy wydatek poniesiony przez spółkę na zakup ubrań roboczych, następnie wydawanych pracownikom wykonującym pracę przy mieszalniku farb "w zależności od potrzeb", czyli bez ograniczenia czasowego ich użytkowania, bądź ilości ich zużycia, stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów?
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-289/2/05
  Czy w opisanym stanie faktycznym można uznać koszty amortyzacji, wyposażenia, utrzymania i eksploatacji budynku za koszty uzyskania przychodów?
 899. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I 3/4150/IN-439/US/2005/PM
  Dotyczy opodatkowania dopłaty do wycieczki oraz imprezy integracyjnej z funduszu socjalnego.
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0034/05/EC
  Czy diety wypłacane za czas trwania służbowej podróży zagranicznej pracownika w wysokości określonej w odrębnych przepisach są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/67/2005
  Czy wartość bezpłatnego wyżywienia uczestnika kursu szkoleniowego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-37/05
  - dotyczy zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków na kształcenie pracownika
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOW/423/171/P/05/GA
  Czy zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane przez pracodawcę składki z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwego wypadku, leczenia szpitalnego oraz bagażu podróżnego pracownika w delegacji w kraju i poza granicami kraju?
 904. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/2-423/32/05
  dotyczy obowiązków płatnika w przypadku wydania z ZFŚS talonów towarowych pracownikom będącym równocześnie emerytami
 905. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-212/05/p
  Czy poniesiony przez pracodawcę koszt wynajęcia autokaru dla pracowników - uczestników wycieczki stanowi przychód tych pracowników podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I./415/1/26/05
  Czy wydatki na zakup napojów energetycznych dla pracowników, wykonujących pracę kierowcy-konduktora, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-104/05
  Czy zwrot pracownikowi kwoty równej wartości zakupionych przez niego towarów korzysta ze zwolnienia z opodatkowania jako świadczenie rzeczowe?
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDC-415/51/LUG/05
  Czy kwota dofinansowania przez zakład pracy do wycieczki pracowniczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-72/05
  Czy bezpłatne świadczenie usług prania na rzecz pracowników powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług? Zdaniem podatnika nieodpłatne świadczenie usług prania na rzecz pracowników powinno być zwolnione z podatku od towarów i usług, gdyż zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowanie nieodpłatnie świadczonych usług następuje wówczas, gdy nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I-415/40a/05
  Czy wartość okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych pracowników monitory ekranowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-028/05/BD
  Czy wypłacone pracownikom w ramach programu dobrowolnych odejść świadczenia stanowią przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu ?
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-21/05
  Czy nieodpłatne świadczenia medyczne wykupione dla pracowników i opłacane w formie ryczałtu, do których pracodawca nie jest zobowiazany przepisami kodeksu pracy lub innych ustaw nie stanowią przychódów pracownika i nie podlegają opodatkowaniu?
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/23/05
  Czy wypłata ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy zmarłego pracownika dokonana na rzecz spadkobierców jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/208/05
  czy wydatki ponoszone przez pracodawcę(ZPCHR) związane ze świadczeniamni zdrowotnymi będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w sytuacji, gdy są one finansowane ze środków obrotowych a nie ze środków ZFRON.
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/174/225/05
  Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka nie posiada Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W związku z prośbami pracowników sporadycznie są im udzielane oprocentowane (zwrotne) pożyczki. Jest to jedyna forma pomocy, jaką Spółka świadczy na rzecz swoich pracowników i nie ma ona charakteru zarobkowego. Udzielanie pożyczek nie jest, zgodnie z umową Spółki, przedmiotem działalności firmy. W zawartych umowach pożyczkobiorcy zobowiązują się do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zawierając umowy pożyczki, Spółka nie zamierza dokonywać tych czynności w sposób częstotliwy. Wykonywanie powyższych czynności jest bowiem uzależnione wyłącznie od sytuacji życiowej pracowników. Wątpliwości Spółki dotyczą opodatkowania (bądź braku obowiązku opodatkowania) podatkiem od towarów i usług odsetek należnych Spółce z tytułu udzielonej pracownikom pożyczki oraz obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej powyższe czynności i wykazania tych czynności w deklaracji VAT-7. Zgodnie ze stanowiskiem Podatnika w przedstawionym stanie faktycznym udzielanie pożyczek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego) i w konsekwencji Spółka nie ma obowiązku wykazywania takich czynności w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż zwolniona, ani wystawiania faktury wewnętrznej dokumentującej dokonaną czynność. Powyższe stanowisko Podatnik uzasadnia faktem, iż udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności firmy i nie jest zamiarem Spółki dokonywanie tych czynności w sposób częstotliwy.
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-88/05/DW
  Czy podlega opodatkowaniu wydatek na przejazd autokarem pracowników i byłych pracowników - emerytów i rencistów na imprezy kulturalne, finansowanego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-91/05/DW
  Czy podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych koszty organizacji imprezy kulturalnej finansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-101/05/DW
  Czy podlega zwolnieniu od podatku refundacja ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztów poniesionych przez pracowników na zakup usług związanych z aktywnymi formami wypoczynku (biletów na basen, siłownię itd.) ?
 919. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/758/TŁ/04
  Spółka zakupuje od kontrahentów obcych usługi w zakresie wypoczynku, tj. wczasy, obozy i kolonie (PKWiU 55.2) ze środków ZFŚS. Następnie Jednostka sprzedaje te usługi za częściową odpłatnością swoim pracownikom, rencistom i emerytom. Jaki jest sposób opodatkowania tego świadczenia oraz możliwość odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu w pełnej wysokości?
 920. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/1026/TŁ/04
  1) Podatnik przekazuje pracownikom towary i świadczy usługi (np. wycieczki krajowe) finansowane w całości lub częściowo ze środków ZFŚS od zakupu, których nie odlicza podatku VAT; dokonuje też dofinansowania do tzw. "wczasów pod gruszą". Czy sfinansowanie lub dofinansowanie powyższych świadczeń z ZFŚS podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2) Czy istnieje konieczność wystawiania pracownikom faktur VAT za prywatne rozmowy telefoniczne i odprowadzania podatku od towarów i usług pomimo, że Jednostka nie odlicza podatku z tego tytułu?
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/034/415/10/2005/P
  Jednostka prosi o wyjaśnienie czy podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane przez pracowników świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy tj. ręcznik , mydło i papier toaletowy?
 922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-37/05/58749
  Zapytanie Spółki dotyczyło: dotyczy dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot tzw. tradycyjnego "barbórkowego" wypłacanego pracownikowi Kopalni.
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PDII-415/29/05
  Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
 924. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/WD/4218/2/1/198/05/AM
  Czy zakład budżetowy utworzony z dniem 01.01.2004r. na bazie zlikwidowanych z dniem 01.01.2004r. dwóch innych zakładów budżetowych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2004r. nagrody jubileuszowe wypłacone w 2004r. pracownikom zwolnionym z przyczyn pracodawcy (likwidacja zakładów) a następnie zatrudnionym w nowopowstałym podmiocie, którzy nabyli prawa do w/w nagród w dniu 31.12.2003r.?
 925. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415/111/1/2005
  Regulamin ZFŚS przewiduje odpłatność w wysokości 50% pracowników za bilety na imprezy kulturalno-oświatowe. Pozostałe 50% wartości biletów dofinansowuje Spółka z ZFŚS. Ponadto Spółka organizuje i finansuje z ZFŚS dla emerytów i rencistów wycieczki. W świetle powyższego pytanie podatnika dotyczy opodatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych na dofinansowanie biletów na imprezę kulturalno-oświatową dla pracowników oraz wycieczek dla emerytów i rencistów.
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/22/05
  Czy koszt wycieczki sfinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i członków ich rodzin korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOW/423/124/P/05/GA
  Czy świadczenie na rzecz pracownika, finansowane w części ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, zaś w pozostałej finansowane przez samego pracownika, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-202-190/05/SZM
  Czy wartość nieodpłatnego świadczenia - udostępnienie samochodu służbowego (zaliczonego do środków trwałych firmy i w leasingu operacyjnym) na potrzeby prywatne pracowników - doliczona do wynagrodzenia brutto jest kosztem uzyskania przychodu Spółki? Czy należny VAT jest takim kosztem? Nieodpłatne świadczenie stanowi przychód pracownika.
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415/104/2005
  Czy wartość zakupionych dla pracowników karnetów na basen finansowanych w 50% przez zakład w całości z ZFŚS, nie przekraczająca w roku podatkowym 380 zł jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych ? Pozostałe 50% wartości karnetów pokryli pracownicy.
 930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-21/05/KK/(2)/55769
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki towarzyszące szkoleniu pracowników np. basen, bilard, korty tenisowe, szkoła przetrwania ?
 931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/415-78/70974/05
  Czy refundacja / dofinansowanie do ponoszonych przez pracowników wydatków na zakup biletów wstępu do obiektów sportowych lub na imprezy kulturalne korzysta ze zwonienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 932. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-45/05
  Pracownicy otrzymują raz na dwa miesiące paczkę herbaty do samodzielnego przygotowania napoju. Czy wartość otrzymywanej przez wszystkich pracowników herbaty w celu samodzielnego przygotowania napoju jest zwolniona z opodatkowania?
 933. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-31/2005
  Czy zwracane, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę doradcom technicznym pracującym w terenie, koszty noclegów stanowią świadczenia ze stosunku pracy podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/72/05/MJ
  Dotyczy zwolnienia przedmiotowego z tytułu wydatków na rzecz pracownika w formie zwrotu kosztów za najem lokalu.
 935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0063/05/AP
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o. wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej spółki przez pracownika- członka zarządu prywatnego samochodu osobowego?
 936. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/37/05
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwróconych pracownikowi wydatków na zapłacenie mandatów za przekroczenie przepisów o ruchu drogowym w czasie odbywania podróży służbowych
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-13/05/50157
  Czy wydatki na wskazane we wniosku świadczenia medyczne, z których korzystają pracownicy Spółki oraz ich rodziny stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 938. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/415-9/05/Z
  Czy przychód z tytułu stosowanej wobec Podatniczki ulgowej odpłatności za zużywaną energię elektryczną przez EnergiaPro Koncern Energetyczny SA korzysta- na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - ze zwolnienia z opodatkowania, jeżeli do wypłaty tej ulgi Podatniczka nabyła prawo jako emeryt w związku z łączącym Ją stosunkiem pracy z Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektroenergetycznych.
 939. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.2-448/I/536/04
  Czy Spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony od zakupów sfinansowanych z funduszu świadczeń socjalnych?Czy wydanie towarów lub świadczenie usług sfinansowanych z funduszu świadczeń socjalnych powoduje konieczność naliczenie podatku należnego vat?Czy uzyskanie częściowej odpłatności za wydane towary bądź wyświadczone usługi w ramach działalności socjalnej powoduje konieczność ustalenia podatku należnego vat?
 940. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIVPP/A/47/05
  - Czy przysługuje prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług służących budowie i utrzymaniu bezpłatnych mieszkań Służby Leśnej?
  - Czy nie ma obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych z tytułu nieodpłatnego udostępniania lokali mieszkalnych i osad pracownikom Służby Leśnej?
 941. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/13-2/05
  Czy od wypłacanego pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej należy pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-36/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dodatek specjalny wypłacany uprawnionym żołnierzom zawodowym z tytułu szczególnych własciwości lub warunków pełnienia służby? Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych równowartość bezpłatnego wyżywienia, przysługująca niektórym żołnierzom zawodowym z tytułu sprawdzania jakości zdrowotnej żywności, higieny żywienia, stanu jakościowego i ilościowego produktów?
 943. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-094/05
  Czy wypłacony strażnikom miejskim ekwiwalent za pranie umundurowania od dnia 1 stycznia 2005r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 944. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-98/05/SJ-40183
  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług na potrzeby osobiste pracownika?
 945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-423/2/2005
  Czy w świetle art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka premię roczną za rok 2003, przeznaczoną do wypłaty w roku 2004 mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2003?
 946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1/160/05
  Podatnik ma wątpliwości czy wynagrodzenie uiszczane przez pracowników za dostarczone na ich rzecz towary i usługi stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ww. ustawy).
 947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/1/20/05
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.03.2003 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby (Dz. U. z 2003 r., Nr 62 poz. 572) funkcjonariusze wykonujący czynności szefa kuchni korzystają z bezpłatnych posiłków w godzinach pełnienia służby. Wartość posiłków, z których w danym miesiącu skorzystali, wchodzi do podstawy opodatkowania dochodu funkcjonariusza i pobierany jest oraz odprowadzany od niej podatek. Na tle opisanego stanu faktycznego Strona zwraca się z zapytaniem, czy w związku ze zmianami od 1 stycznia 2005 r. w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 ze zm.) artykułu 21 ust. 1 pkt 11a, posiłki funkcjonariuszy wykonujących czynności szefa kuchni są zwolnione z opodatkowania.
 948. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI-415/12/4111/P/i/8/JK/05
  Czy udzielenie pracownikowi niskooprocentowanej pożyczki na wykup mieszkania spowoduje powstanie u pożyczkobiorcy przychodu do opodatkowania?
 949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS/DPM.4/415/39/1/2005
  Wobec wątpliwości płatnik sformułował zapytanie - czy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych turnusy zdrowotne stanowiące nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika i finansowane przez pracodawcę są dla pracownika przychodem?
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPD/415-10/05
  Czy dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli ze środków budżetowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 951. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-196/2/05/AB
  Czy udzielanie pożyczek własnym prawcownikom na zakup akcji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 952. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/421-3/05
  Czy koszty poniesionych składek ubezpieczeń pracowników płaconych przez pracodawcę z tytułu zawartego z towarzystwem ubezpieczeniowym grupowego ubezpieczenia na życie, stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 953. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-15/05
  Czy należy potrącać zaliczki na podatek dochodowy od składek ubezpieczeniowych płaconych przez pracodawcę z tytułu zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników?
 954. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-25/164c/37/05/BB
  Czy wartość brutto paczek świątecznych wydanych pracownikom oraz naliczona z tego tytułu składka ZUS stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki?
 955. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-23-1/PIT/05
  Czy kwoty wypłacone pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tytułem zwrotu za bilety do kina są zwolnione od podatku dochodowego?
 956. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-59/05/MI/41375
  Czy nieodpłatne świadczenie swoim pracownikom i ich rodzinom zakupionych usług medycznych stanowi czynność objętą regulacją ustawy o podatku od towarów i usług?
 957. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.423/2/2005
  Czy wydatki poniesione na zakup surowców takich jak ryby, mięso itd, do wykonania potraw świątecznych w celu poczęstunku pracowników w siedzibie Spółki, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 958. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0049/05/AP
  Spółka jest zobowiązana zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok do pracy przy komputerze. Na podstawie otrzymanego od pracownika zaświadczenia lekarza okulisty oraz faktury VAT Spółka zrefundowała wydatki poniesione na wymianę szkieł do okularów korekcyjnych. Czy powyższe wydatki będą kosztem uzyskania przychodu dla Spółki jako pracodawcy?
 959. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/56/P/140/2005
  Podatnik wnosił o określenie czy ma obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w związku z nieodpłatnym udostępnianiem lokali i osad pracownikom Służby Leśnej.
 960. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/57/P/141/2005
  Podatnik wnosił o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego poprzez określenie czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach materiałów i usług związanych z remontem lub modernizacją lokali i osad "tj. mieszkań zajętych przez leśniczych i innych pracowników Służby Leśnej".
 961. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-48/05/32903
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze szkoleniem własnych pracowników, jeżeli obejmują one zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia, wyżywienie, noclegi jest prawidłowe, natomiast w części możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na dodatkowe atrakcje takie jak ognisko, czy rejs statkiem po jeziorach, zorganizowane na rzecz uczestników szkolenia.
 962. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-14/05
  Czy rzeczowymi świadczeniami otrzymanymi przez pracownika (emeryta) i zwolnionymi od podatku dochodowego są wycieczki turystyczno-krajoznawcze finansowane w części ze środków ZFŚS, a w pozostałej części ze środków związków zawodowych?
 963. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-13/05
  Czy rzeczowymi świadczeniami otrzymanymi przez pracownika (emeryta) i zwolnionymi od podatku dochodowego są wycieczki turystyczno-krajoznawcze finansowane całkowicie bądź częściowo ze środków ZFŚS ?
 964. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-149/05/KH/37487
  Czy odsprzedając pracownikowi zakupioną na rachunek usługę wczasową od kontrahenta nie będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, w części która nie została dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, należy należny podatek od towarów i usług obliczyć metodą "do stu" czy "w stu"?
 965. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-15/05
  Czy rzeczowymi świadczeniami otrzymanymi przez pracownika (emeryta) i zwolnionymi od podatku dochodowego są imprezy kulturalne w innej miejscowości ?
 966. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOW/423/65/P/05/AG
  Czy zwrot kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika, który na podstawie skierowania przez pracodawcę podjął naukę w formach pozaszkolnych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 967. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/37/05
  Spółka dokonuje zakupu posiłkow profilaktycznych dla swoich pracownikow. W cenie zakupu zawarty jest podatek VAT w wysokości 7%. Wnioskujący pyta, czy może odliczyć VAT naliczony w fakturach zakupu posiłków profilaktycznych ?
 968. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/214/Z/K/05
  Czy otrzymane dofinansowanie do studiów podyplomowych stanowi przychód ze stosunku pracy i powinno byc podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 969. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-48/05/31116
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości wydatków na wyżywienie pracowników podczas kursu.
 970. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-95-13/05
  Czy należności za czas podróży służbowej pracownika są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 971. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-121/114/05/AF
  Czy kserokopia faktury dokumentującej dostawę usług internetowych poświadczona za zgodność przez radcę prawnego, będzie wystarczającym dowodem poniesienia wydatku na zakup usług internetowych przez pracownika w celach służbowych? Czy można taki wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
 972. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IUS.XVII/415/38/05
  Czy wartość wymienionych świadczeń, otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł?
 973. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US. XVII/415/41/05
  Czy wypłacany pracownikom przez pracodawcę ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 974. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-29/05/KAR
  Czy wartość miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego pracownikowi za używanie przez niego do celów służbowych stałego łącza internetowego - stanowiącego jego własność - będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 975. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/7-2/05
  Czy przychód pracowników zakładu pracy chronionej z tytułu otrzymania talonów finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowi dla nich przychód z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym i czy w konsekwencji podatek (zaliczka na podatek) pobrany od tych talonów, należy zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazać na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych?
 976. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472 /RPŁ/415-8/05/OKP
  Czy wypłacone pracownikowi przez Spółkę kwoty związane z jego przeniesieniem do innego miasta oraz zasiłki na zagospodarowanie są zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o p.d.o.f. i zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 200% wynagrodzenia należnego pracownikowi w miesiącu, w którym kwoty te zostały mu wypłacone.
 977. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/6-2/05
  W jaki sposób powinna być wystawiona faktura VAT przez podmioty zajmujące się organizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18, aby dopłata do wypoczynku z ZFŚS była zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78?
 978. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/14/05
  Czy Nadleśnictwo ma obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w związku z nieodpłatnym udostępnianiem ww. lokali i osad uprawnionym pracownikom. Czy Nadleśnictwo ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach związanych z remontem lub modernizacją tych lokali.
 979. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/4-2/05
  Czy dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do biletów na imprezy kulturalne i rekreacyjne dla pracowników (tj. bilety: do kina, na koncerty oraz karnety na: basen, siłownię, korty tenisowe, częściowo odpłatne przez pracowników) powinny zostać potraktowane jako świadczenia rzeczowe dla pracowników i w związku z tym do kwoty 380 zł w roku podatkowym zwolnione od opodatkowania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 980. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1430/ND/415/3/05/UB
  Czy ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej jest wolny w 2005r. od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 ust.1.pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U.z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze.zm.)
 981. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/20/05
  Szkoła organizuje 3 dniową wycieczkę w góry dla pracowników naszej placówki i emerytów. Koszt dla jednej osoby wynosi 380,00 zł i będzie w całości opłacony przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Czy dofinansowanie w pełnej wysokości tj. 380,00 zł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 982. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-23/05/KMP
  Czy finansowanie pracownikom ze środków nie pochodzących z funduszu socjalnego imprez integracyjnych nie powoduje powstania u nich przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof ze względu na niemożność określenia kwoty świadczenia przypadającej na konkretnego pracownika z uwagi na pokrywanie kosztów imprez w formie ryczałtu?
 983. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0053/05/AK
  Czy wypłacona przez spółkę kapitałową pracownikom premia okolicznościowa wynikająca z umowy społecznej dotyczącej zabezpieczenia praw i interesów pracowniczych w procesie konsolidacji i restrukturyzacji stanowi koszt uzyskania przychodów spółki ?
 984. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-25/05/KMP
  Czy ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom z tytułu części lub całości kosztów zakupionych przez nich usług dostępu do Internetu podlegają zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, biorąc pod uwagę, że pracownicy wykorzystują łącze internetowe do celów służbowych, do wykonywania pracy?
 985. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-135/83/05/AF
  Czy świadczenia na rzecz pracowników występujące w zw. z przyznaną ulgą w opłacie za energię elektryczną, można uznać za k.u.p. Spółki w momencie otrzymania not obciążeniowych od zakładów energetycznych. czy naliczenie i odprowadzenie zaliczek na p.d.o.f. od w/w świadczeń, powinno nastąpić również w momencie otrzymania tychże not.
 986. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-12/2/P/05
  Czy przychodem pracownika jest wartość świadczeń zdrowotnych finansowanych przez pracodawcę, z których korzystają zatrudnieni pracownicy?
 987. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-1/05/KAR
  Czy obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy ciąży na Płatniku-Oddziale firmy z siedzibą w Niemczech (należącej do Grupy z siedzibą w Japonii), zatrudniającym Japończyka-nierezydenta na podstawie umowy o pracę zawartej z Oddziałem, z tytułu nieodpłatnych świadczeń na rzecz nierezydenta od firmy japońskiej, która obciąża Oddział ich kosztami?
 988. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS-II-443/11/2005
  Czy wydatki sfinansowane ze środków funduszu socjalnego i obciążające działalność socjalną pracodawcy powodują obowiązek naliczania należnego podatku VAT z tyt. świadczenia na rzecz pracowników zgodnie z art. 7 i 8 ustawy o VAT?
 989. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-5/05
  Urząd Gminy pyta, czy zwrot kosztów za zakupione przez pracowników środki czystości, artykuły spożywcze, odzież,sprzęt gospodarstwa domowego itp. w przypadku gdy pracownicy zakupiliby w/w przedmioty indywidualnie, a dowodem tego zakupu byłaby faktura wystawiona na zakład pracy, natomiast Komisja Socjalna zwracałaby pracownikom pieniądze za zakupione przedmioty do kwoty określonej przez komisję i nie przekraczjącej kwoty wolnej od podatku można uznać za świadczenie rzeczowe zwolnione od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 990. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP-II/443-80-61/2005
  Czy świadczenie nieodpłatnie usług przewozu środkami komunikacji miejskiej na podstawie biletów wolnej jazdy dla pracowników i byłych pracowników, do dokonania których podatnik obowiązany jest zgodnie z Z.U.Z.P., należy uznać za świadczenie na cele osobiste pracowników związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W związku z tym wątpliwości podatnika dotyczą tego, czy podatnik ma obliczać i odprowadzać podatek należny VAT
 991. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI-BB/415-10/05/1
  Czy w związku z przekazaną odzieżą roboczą powstaje u pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 992. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/27/05/MJ
  Czy ekwiwalent wypłacony pracownikom przez Spółkę za pranie odzieży roboczej będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof?
 993. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/5/05
  Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego wypłacane na podstawie kodeksu pracy, oraz czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy ze zwolnienia korzysta ekwiwalent za materiały biurowe?
 994. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211/PIT/8/2005
  dotyczy dofinansowania do czesnego za studia magisterskie pracownika
 995. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-7/05
  Czy wypłacane w 2005 r. pracownikom ekwiwalenty za pranie własnej odzieży roboczej podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 996. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/18/05
  Spółka planuje zakup szczepionek przeciw grypie do przychodni zakładowej. Szczepionki będą wykorzystane do zaszczepienia pracowników, którzy wyrażą na to zgodę. Wątpliwości podatnika sprowadzają się do pytania czy poniesiony koszt na zakup szczepionek można potraktować jako koszt uzyskania przychodu?
 997. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/22/2005
  W jaki sposób rozliczyć podatek VAT w przypadku przekazania pracownikom za częściową odpłatnością usług związanych z wypoczynkiem finansowanych w pozostałej części z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczny związany z zakupem tych usług, czy należy wystawić fakturę wewnętrzną z wykazanym podatkiem należnym, stwierdzającą przekazanie pracownikom w/w usług ?
 998. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-4/MJM/05
  Wątpliwości Spółki budzi sposób opodatkowania wypłacanych odszkodowań oraz zakres obowiązków wynikających z funkcji płatnika w stosunku do dokonywanych wypłat odszkodowania.
 999. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-6/05
  Czy wypłacane w 2005 r. pracownikom ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży roboczej podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1000. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-3/05/21604
  Czy wypłacony przez pracodawcę ekwiwalent za naprawę odzieży roboczej jest zwolnieny z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1001. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 0090/8/48/05
  Z treści złożonego wniosku wynika, że stosownie do przepisu art. 10 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 449) osoba posiadająca stopień górniczy ma prawo do noszenia: 1) uroczystego munduru górniczego wraz z odznakami stopnia górniczego oraz przyznaną honorową szpadą górniczą; 2) służbowego munduru górniczego wraz z odznakami stopnia górniczego. Zasady finansowania zakupów mundurów górniczych wynikają z przepisu art. 13 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym zakup munduru górniczego, płaszcza oraz czaka może być finansowany przez jednostkę występującą z wnioskiem o nadanie stopnia górniczego, w wysokości do 67% kosztów ich zakupu, o ile osoba posiadająca taki stopień o to wystąpi. W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął w październiku 2003 r. uchwałę w sprawie wysokości dofinansowania do zakupu munduru górniczego, płaszcza oraz czaka, w której to uchwale określił, iż w Spółce zakup munduru górniczego, płaszcza oraz czaka jest finansowany przez Oddział występujący z wnioskiem o nadanie stopnia górniczego, w wysokości 67% kosztów ich zakupu, o ile osoba posiadająca taki stopień o to wystąpi. Na tej podstawie Spółka zleca wykonanie, a następnie dokonuje zakupów mundurów górniczych. Zakup ten udokumentowany jest fakturą VAT. Koszty zakupu w wysokości 67% finansowane są przez Spółkę, a pozostałą częścią obciążany jest pracownik Spółki. Wątpliwości Podatnika dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania pracownikom za częściową (33%) odpłatnością zakupionych uprzednio mundurów górniczych. Zdaniem Podatnika przekazanie mundurów na potrzeby zatrudnionych pracowników nie jest przekazaniem na potrzeby osobiste pracowników, jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i nie podlega opodatkowaniu VAT.
 1002. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/415/3/2005 (1)
  Czy jest opodatkowany równoważnik pieniężny otrzymywany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w zamian za wyżywienie ?
 1003. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/415/3/2005 (2)
  Czy jest opodatkowane wyżywienie oraz ryczałt pieniężny na pokrycie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy Straży Granicznej?
 1004. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I-415/13/05
  Czy od wydanych z funduszu socjalnego bonów towarowych emerytom i rencistom należy potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1005. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-21/05/ML
  Czy należność wypłacona pracownikowi z tytułu użytkowania prywatnego samochodu do odbycia podróży służbowej korzysta ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lub art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1006. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/2/4110/28/05
  Szkoła organizuje we własnym zakresie (bez pośrednictwa biura turystycznego) wycieczkę dla pracowników, ich rodzin oraz emerytów. Za poszczególne usługi, tj. najem autokaru, koszty wyżywienia, noclegi osoba świadcząca powyższe usługi wystawi szkole fakturę, określając łaczną odpłatność na rzecz ogółu korzystających ze świadczenia. Dla pracowników i emerytów odpłatność za usługę szkoła sfinansuje z funduszu socjalnego. Współmałżonkowie, nie będący pracownikami ponoszą pełną odpłatność po wystawieniu przez szkołę faktury. Czy pełne świadczenie po stronie pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (czy jest przychodem ze stosunku pracy)?
 1007. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-13/IV/2005/JW
  Podatnik zapytuje czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu artykułów spożywczych wydawanych następnie pracownikom?
 1008. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/46/2005
  Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, z związku z prowadzona działalnoscią socjalną na rzecz pracowników, gdy wydatki na tę działalność finansowane są ze środków ZFSŚ.
 1009. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-12/IV/2005/JW
  Czy przekazanie i zużycie własnych towarów (kawa, herbata, soki, woda) na rzecz pracowników przedsiębiorstwa oraz zużycie własnych towarów w ramach poczęstunku dla kontrahentów firmy (alkohol i w/w artykuły spożywcze) należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?
 1010. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/35-6e/05
  Dotyczy możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów - świadczenia urlopowego wypłaconego małżonkowi.
 1011. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/24/2005/PDII/415-6/05
  Czy koszty wynajmu kwater tymczasowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej należy uznawać za przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1012. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-22/05/JS
  Pytanie dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki opłaty semestralnej za studia pracownika.
 1013. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-4/05
  Czy ekwiwalenty pieniężne, wypłacane w 2005 r. pracownikom za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego, a także za pranie odzieży roboczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1014. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-26/29/05/PS
  Czy koszt związany z finansowaniem przez firmę dodatkowego ubezpieczenia medycznego pracowników stanowi koszt uzyskania przychodów ?
 1015. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PII/423-2/05
  Czy wartość otrzymanych przez pracowników bonów towarowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1016. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211/PIT/5/2005
  dotyczy opodatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu biletów na imprezę kulturalną dla pracowników
 1017. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/415/IP/3/05
  "Czy należy pobierać podatek od dofinansowania do czesnego na kontynuowanie studiów przez nauczycieli szkół ?"
 1018. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0018/05/AP
  Spółka wprowadziła system rozliczania diet za czas zagranicznych podróży służbowych pracowników w sposób niezgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Wartość świadczenia wyliczona zgodnie z przyjętym systemem rozliczania diet jest wyższa od kwoty obliczonej zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia. Czy ww. nadwyżka stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu?
 1019. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/4/05
  dot. pobrania podatku dochodowego od wykupionych dla pracowników wojska uprawnień (legitymacji) do przejazdów z 50% ulgą pociągami grupy PKP.
 1020. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/413-6/05
  Czy w związku ze zmianą od 1.01.2005 r. zapisu art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma w 2005 r. zastosowanie zwolnienie podatkowe od wypłaty pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego?
 1021. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/2/05
  Obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w związku z nieodpłatnym udostępnianiem lokali mieszkalnych i osad pracownikom Nadleśnictwa
 1022. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/1/05
  Prawo pomniejszenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących budowie i utrzymaniu mieszkań i osad Służby Leśnej, nieodpłatnie udostępnianych pracownikom Nadleśnictwa.
 1023. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/2/05
  Obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w związku z nieodpłatnym udostępnianiem lokali mieszkalnych i osad pracownikom Nadleśnictwa
 1024. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/415/IP/2/05
  Czy pracodawca powinien potrącać podatek od dofinansowania jakie wypłaca pracownikowi w związku z opłacaniem przez niego czesnego w szkole wyższej?
 1025. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0016/05/ŁB
  Czy w przypadku, gdy Spółka udostępnia nieodpłatnie pracownikom (w trakcie pracy) kawę, herbatę, cukier oraz mleko powstanie po stronie pracowników przychód podlegający opodatkowaniu?
 1026. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOW/423/46/P/05/WS
  Czy otrzymane przez pracowników bilety do kina, teatru, na basen, sfinansowane w całości ze środków ZFŚS, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 1027. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/292/04, IS.I/2-415/293/04
  dotyczy zwolnienia z opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez nauczycieli w związku z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym
 1028. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I-415/5/05
  Czy za pomoc rzeczową finansowaną ze środków zakładowego funduszu socjalnego można uznać pomoc polegającą na upoważnieniu pracowników do zakupu w imieniu i na rachunek pracodawcy artykułów spożywczych, odzieży, leków, opału itp., a następnie zwróceniu poniesionych kosztów? Czy zwrócone wydatki mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego jako świadczenia rzeczowe do wysokości 380,00 zł rocznie?
 1029. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/236/04
  dotyczy zwolnienia świadczeń przyznawanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników (nauczycieli)
 1030. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/4073/04
  Czy spółka ma prawo do obniżenia podatku naliczonego od zakupu wczasów dla pracowników, finansowanych w części ze środków ZFŚS ?. Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z organizacją kolonii odsprzedawanej pracownikowi za niższą cenę oraz osobom trzecim za cenę odpowiadającą pełnym kosztom usługi ? Czy Spółka odsprzedając pracownikom wczasy powinna z tego tytułu wykazać obrót ze stawką 7% ?.
 1031. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/286/04
  dotyczy zwolnienia z opodatkowania wartości świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników (nauczycieli)
 1032. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-679/04/DK
  1. Czy utrata statusu podatnika VAT przez zakłady osoby prawnej, będąca efektem wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług powoduje obowiązek zwrotu ulgi związanej z zakupem kas rejestrujących? 2. Czy Agencji przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup usług gastronomicznych, które to usługi wliczone są w cenę usługi hotelowej świadczonej przez jednostki organizacyjne Agencji? 3. Czy świadczenia rzeczowe oraz świadczenie usług na rzecz pracowników oraz byłych pracowników sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług? 4. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zużycie, nieodpłatne przekazanie towarów oraz świadczenie usług na cele reprezentacji bądź reklamy? 5. Czy całość opłat wnoszonych przez najemców lokali mieszkalnych można zakwalifikować do usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczonych na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU 70.32.11), które to usługi korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.970), czy też właściwsze byłoby wyodrębnienie z opłat wnoszonych comiesięcznie przez najemców opłat za tzw. "media" i zastosowanie wobec nich stawek VAT właściwych dla poszczególnych rodzajów dostarczanych "mediów"? 6. Czy sporadyczne wynajmowanie osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej wolnych pokoi w internatach należy traktować jako sprzedaż usług hotelowych, opodatkowanych stawką VAT 7% zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT i podlegających obowiązkowi stosowania kas rejestrujących, czy też jest to usługa zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU 55.23.15) wymieniona w załączniku nr 4 ustawy o VAT korzystająca ze zwolnienia od VAT oraz ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz.1971 ze zm.)? 7. Czy świadczenie przez Agencję, zgodnie z art. 53 ust. 8 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odpłatnych usług dodatkowych na rzecz osób zakwaterowanych w internatach, w szczególności wypożyczanie i pranie pościeli oraz sprzątanie, zwolnione jest od VAT? 8. Czy opłaty pobierane przez Agencję od najemców lokali mieszkalnych z tytułu zwrotu kosztów napraw i wymiany zniszczonych urządzeń, stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Agencji podlegają ustawie o podatku od towarów i usług?
 1033. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-3/05/KAR
  Czy nagrody i środki pieniężne na pokrycie m. in. kosztów dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne i na Pracowniczy Program Emerytalny, przekazane pracownikom na urlopach bezpłatnych, są przychodami ze stosunku pracy podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rozliczeniu z urzędem zgodnie z art. 38 updof?
 1034. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-679/04/DK
  1. Czy utrata statusu podatnika VAT przez zakłady osoby prawnej, będąca efektem wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług powoduje obowiązek zwrotu ulgi związanej z zakupem kas rejestrujących? 2. Czy Agencji przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup usług gastronomicznych, które to usługi wliczone są w cenę usługi hotelowej świadczonej przez jednostki organizacyjne Agencji? 3. Czy świadczenia rzeczowe oraz świadczenie usług na rzecz pracowników oraz byłych pracowników sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług? 4. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zużycie, nieodpłatne przekazanie towarów oraz świadczenie usług na cele reprezentacji bądź reklamy? 5. Czy całość opłat wnoszonych przez najemców lokali mieszkalnych można zakwalifikować do usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczonych na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU 70.32.11), które to usługi korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.970), czy też właściwsze byłoby wyodrębnienie z opłat wnoszonych comiesięcznie przez najemców opłat za tzw. "media" i zastosowanie wobec nich stawek VAT właściwych dla poszczególnych rodzajów dostarczanych "mediów"? 6. Czy sporadyczne wynajmowanie osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej wolnych pokoi w internatach należy traktować jako sprzedaż usług hotelowych, opodatkowanych stawką VAT 7% zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT i podlegających obowiązkowi stosowania kas rejestrujących, czy też jest to usługa zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU 55.23.15) wymieniona w załączniku nr 4 ustawy o VAT korzystająca ze zwolnienia od VAT oraz ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz.1971 ze zm.)? 7. Czy świadczenie przez Agencję, zgodnie z art. 53 ust. 8 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odpłatnych usług dodatkowych na rzecz osób zakwaterowanych w internatach, w szczególności wypożyczanie i pranie pościeli oraz sprzątanie, zwolnione jest od VAT? 8. Czy opłaty pobierane przez Agencję od najemców lokali mieszkalnych z tytułu zwrotu kosztów napraw i wymiany zniszczonych urządzeń, stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Agencji podlegają ustawie o podatku od towarów i usług?
 1035. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/05
  W dniu 13 stycznia 2005 r. zwrócono się do tutejszego organu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku odwołano się do następującego stanu faktycznego;w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje się zakupów kawy, herbaty, cukru itp. Następnie produkty te są zużywane przez zatrudnionych pracowników w godzinach pracy w zakładzie pracy . Pracownicy mają swobodny dostęp do kawy i herbaty nie jest on limitowany ani też zużycie ich w czasie pracy nie jest ewidencjonowane. Zatrudnione osoby nie maja prawa do zabierania tych produktów do domu , nie przysługuje im również ekwiwalent z tytułu nie korzystania z dostępnej kawy czy herbaty. Napoje są zapewniane ze względu na specyfikę prowadzonej działalności ( praca biurowa ) w celu uzyskania lepszej wydajności pracy.
 1036. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-11/05/BAA
  Pytanie dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych środków wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w części sfinansowanej z tego funduszu oraz w części sfinansowanej przez pracownika.
 1037. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-0050/426/04
  1. Czy realizacja zadań nałożonych przepisami prawa z zakresu działalności publicznej, w tym między innymi wydawanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, wykonywanie wyrysów i wypisów geodezyjnych (z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych) należy traktować jako zwolnione od opodatkowania na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów, czy też jako niepodlegające opodatkowaniu na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług? 2. Czy zakup ze środków ZFŚS paczek dla dzieci pracowników, biletów do kina, organizacja pikniku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 3. Czy poczęstunek paluszkami, kawą, napojami na posiedzeniach zarządu, posiedzeniach rady, przyjmowaniu delegacji służbowych należy traktować jako bezpłatne przekazanie i zużycie związane z prowadzoną działalnością i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1038. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/262/04
  1. Czy umowa użyczenia pomieszczeń podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak - co jest podstawą opodatkowania w tym przypadku? 2. Czy do przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy przez podatnika może zostać zastosowane zwolnienie przedmiotowe, jeżeli podatnik nie odlicza podatku naliczonego od zakupów związanych z tymi czynnościami? 3. Czy wszystkie świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1039. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/423-11/05
  Zapytanie Spółki dotyczyło ustalenia czy kosztem uzyskania przychodów są finansowane przez pracodawcę na rzecz pracowników świadczenia zdrowotne przysługujące im na podstawie układu zbiorowego pracy.
 1040. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-303/04
  Czy poniesione przez Spółkę koszty z tytułu poszukiwania nowej pracy dla pracownika stanowią dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?
 1041. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII.415/2/05
  Funkcjonariusz celny przeniesiony służbowo z innej izby celnej, który otrzymywał w ubiegłym roku świadczenie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r.w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz.U. Nr 120 poz. 1254) , posiada prawo do tych świadczeń również w 2005 r. Czy z nowym rokiem podatkowym wypłacane funkcjonariuszowi świadczenia będą zwolnione z opodatkowania do wysokości 200% wynagrodzenia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy należy zachować ciągłość i potrącać podatek od wypłaconej ponad limit kwoty świadczeń.
 1042. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/3/PD I/423/1/2005
  Czy wypłacone pracownikom - kierowcom diety i ryczałty za nocleg z tytułu podróży służbowych potwierdzonych delegacją poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1043. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.RPM/28/4/1/05
  Czy należy wystawić byłym pracownikom informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11, jeżeli obowiązek podatkowy nie został spełniony?
 1044. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-5/05
  Czy ekwiwalenty pieniężne, wypłacane w 2005 r. pracownikom za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego, a także za pranie odzieży roboczej są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art.21 ust.1 pkt 11 i 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1045. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0003/5/05/AK
  Spółka kupuje i udostępnia swoim pracownikom w czasie wykonywania pracy napoje bezalkoholowe: kawa, herbata, cukier, mleko. Czy koszt zakupu powyższych artykułów stanowi u Podatnika koszt uzyskania przychodów?
 1046. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-990/EJ/04
  Czy w przypadku sfinansowania świadczenia rzeczowego w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (nie ze środków obrotowych), gdzie pracownik ponosi częściową odpłatność z tytułu otrzymanego świadczenia, spełnione zostają przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy tj. przyznane świadczenie rzeczowe jest zwolnione z pdof do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.
 1047. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/23/04
  Czy wartość nieodpłatnych świadczeń w naturze (nieodpłatne udostępnienie pracownikom lokalu mieszkalnego) oraz składki ZUS należne od płatnika dotyczące tych świadczeń są kosztami uzyskania przychodów ?
 1048. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/005/83/04
  Czy w przypadku sfinansowania świadczenia rzeczowego (karnety na basen, bilety do kina, teatru, muzeum) w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gdzie pracownik ponosi częściową odpłatność z tytułu otrzymanego swiadczenia, spełnione zostają przesłanki okreslone w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochdowym od osób fizycznych ?
 1049. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/247/04
  Czy można dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących zakup ubrań roboczych i środków czystości, które to towary przekazane są pracownikom w ramach świadczeń BHP?
 1050. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.2-415/262/04
  W związku ze zbliżającym się końcem roku i pozostałymi środkami pieniężnymi na Zakładowy Funduszu Świadzeń Socjanych, Przedsębiorstwo planuje udzielić pracownikom rzeczowych świadczeń finansowanych z ZFŚS, ponieważ nie znamy potrzeb pracowników chcemy, aby pracownicy sami w imieniu Przedsiębiorstwa dokonali zakupu potrzebnych im artykułów za które pobiorą fakturę VAT, wystawioną na Przedsiębiorstwo. Na podstawie tych faktur dokonamy zwrotu kwoty zapłaconej przez pracownika. Czy otrzymane kwoty zwrotu z ZFŚS za zakupione przez pracownika artykuły, lecz zafakturowane na zakład pracy są świadczeniem rzeczowym i wchodzą do kwoty zwolnionej z podatku - 380zł.
 1051. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1-005-51/04
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zakup biletów do teatru dla pracowników i emerytów (byłych pracowników), sfinansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 1052. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/116/2004
  Czy zapomoga przyznana pracownikowi choremu na zaćmę na dojazdy, leki oraz krople podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1053. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: N-DOFN/415/24/04
  W jaki sposób należy opodatkować ekwiwalent pieniężny za paczkę świąteczną, wypłacony z funduszu świadczeń socjalnych osobie będącej pracownikiem, która równocześnie pobiera emeryturę?
 1054. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/111/2004
  Czy obniżka ceny sprzedaży zestawów telefonicznych pracownikom, w stosunku do ceny sprzedaży pozostałym nabywcom niebędących pracownikami, stanowi w myśl obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenie podlegające opodatkowaniu?
 1055. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I-415/23/04
  Czy zapomoga związana z indywidualnym zdarzeniem losowym, tj. śmiercią matki pracownika, wypłacona z bieżących środków firmy jest kosztem uzyskania przychodów ?
 1056. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/101/04
  1. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenia finansowane ze środków ZFŚS dla pracowników, emerytów i ich rodzin, a w szczególności: - wczasy pod gruszą, - dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, - paczki dla dzieci, - imprezy rekreacyjno-sportowe dla pracowników, - zapomogi, - karnety, - bony, talony. 2. Czy powinno się naliczać podatek VAT od odsetek od udzielanych pożyczek mieszkaniowych ? 3. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT darowizny w formie rzeczowej dla stowarzyszeń i związków ?
 1057. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP 423-34-2004
  Czy świadczenia urlopowe wypłacone pracownikom w spółce, w której nie będzie tworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1058. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPŁ/423-146/04/GK
  Czy opłata dokonywana w formie abonamentu za usługi medyczne oferowane pracownikom przez zakład pracy w związku z umową zawartą z przychodnią lekarską - jest dla pracowników przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1059. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/35/2004/JO
  Podatnik dokonuje zakupów artykułów spożywczych na cele reprezentacji i reklamy. Są to takie artykuły jak kawa, herbata, cukier, woda mineralna, soki, ciastka itp. Artykuły te są następnie zużywane podczas spotkań z kontrahentami. Podatnik dokonuje również zakupów napojów (herbata, kawa, woda mineralna, soki), które przeznaczone są dla pracowników. Obydwa przypadki traktowane są przez Niego jako zużycie towarów dla celów reprezentacji i reklamy, bądź na potrzeby pracowników, co wynika z przepisów BHP i zdaniem Podatnika przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie, natomiast nie jest naliczany VAT należny (postępuje On właśnie w taki sposób) - czy takie postępowanie jest prawidłowe w świetle obowiązujących przepisów podatkowych?
 1060. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD1c/415-36/04
  Czy zorganizowaną imprezę: ognisko dla pracowników, można uznać za świadczenie rzeczowe, zwolnione do kwoty 380 zł z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1061. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/77/04
  Czy usługa turystyczna zorganizowane przez pracodawcę na rzecz pracowników podlega opodatkowaniu w podatku VAT w stawce 22% ?
 1062. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/89/04
  Czy w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. przekazanie bonów, talonów oraz zakup usług obcych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1063. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423/91/04
  Czy u pracowników biorących udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych w całości sfinansowanych z ZFŚS powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 1064. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2398/04/CIP/01
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy wydanie legitymacji pracowniczych oraz biletów rodzinnych uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W ocenie podatnika stanowią jeden z elementów wykonywania stosunku pracy, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Natomiast dokonywanie bezpłatnych przewozów członków rodzin pracowników jest świadczeniem usług, od których obowiązek podatkowy powstaje każdorazowo z chwilą przedłużenia ważności tego biletu na kolejny rok.
 1065. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.Ci.WD.-413/13/2004/HW
  - Czy wypłacone funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej zasiłki na zagospodarowanie na podstawie art. 94 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej są wolne od podatku dochodowego w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14 z 2000 r Nr 14, poz. 176 ze zm.)?- Czy wypłacane należności strażakom zwalnianym ze służby - w myśl art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej opodatkowane są 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1066. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/240/2004
  1) Czy nieodpłatna dostawa towarów i usług na rzecz pracowników i ich rodzin finansowanych z ZFSŚ podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? 2) Jak opodatkować organizowane wycieczki, w sytuacji, gdy odpłatność dotyczy tylko usługi transportowej ? 3) Jak opodatkować wydane bilety na imprezy kulturalno-oświatowe finansowane w 50% z ZFSŚ ?
 1067. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZG-4150/40/LUG/04
  Kto zobowiązany jest do wystawienia informacji PIT-11 z tytułu wypłaconych pracownikom świadczeń socjalnych ?
 1068. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/1072/2004
  Czy otrzymane przez pracowników tymczasowych od pracodawcy użytkownika rzeczowe świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz dopłaty do wypoczynku dzieci do lat 18, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też podlegają opodatkowaniu tym podatkiem?
 1069. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPŁ/423-131/04/GK
  Płatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zasad pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat ze stosunku pracy dokonywanych pracownikowi zatrudnionemu w Spółce, ale wykonującemu pracę i mającemu miejsce zamieszkania poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej.
 1070. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/124/04
  Stan faktyczny: JSpółka posiada bufet zakładowy ogólnodostępny. Sprzedaż odbywa się poprzez kasę fiskalną i posiłki opodatkowane są stawką 7 %, towary sprzedawane są zgodnie ze stawkami V A T im przysługującymi. Do bufetu przyjmowane są towary (chleb, pączki, czekolady itp.) ze sklepów oraz posiłki (zupy, drugie dania itp.) z kuchni zakładowej. Z zakupów odliczamy naliczony V A T, gdyż jest on związany ze sprzedażą opodatkowaną. Bufet i kuchnia zakładowa stanowią całość. W kuchni też przygotowuje się posiłki profilaktyczne, oraz przegotowuje się mleko i parzy kawę zbożową. Czynność przekazania ich wynika z przepisów BHP. Nie ma fizycznej możliwości oddzielenia, które zakupy zostały dokonane na posiłki profilaktyczne, a które dla bufetu. Pytanie: 1. Czy przygotowanie posiłków profilaktycznych w stołówce zakładowej i ich przekazanie pracownikom pozbawia nas prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie ich produktów? 2. Czy nieodpłatne przekazanie pracownikom posiłków profilaktycznych podlega opodatkowaniu VAT? 3. Czy wydawanie pracownikom zgodnie z Kodeksem pracy przegotowanego mleka i herbaty należy traktować jak posiłki profilaktyczne, czyli jakby to była usługa gastronomiczna, czy też przekazanie towarów?
 1071. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 15 PO-II-415/35/04/KD
  Czy całkowite bądź częściowe dofinansowanie do czesnego przez pracodawcę dla nauczycieli i innych pracowników studiujących na studiach podyplomowych i uzupełniających kwalifikacje , podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1072. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/37/04
  W związku z występującymi wątpliwościami w stosowaniu w praktyce niektórych przepisów ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku (Dz.U. Nr 202 poz. 1956 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie, czy zapis art. 30 ust. 1 pkt 4 regulujący stosowanie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od dochodów uzyskiwanych w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy ma zastosowanie w odniesieniu do osób otrzymujących renty rodzinne, którym udzielono zapomogi, dofinansowano wypoczynek wczasowy lub przyznano inną pomoc socjalną za środków Funduszu Socjalnego Emerytów Policyjnych.
 1073. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/10/04, DF-415/02/05
  Czy bony towarowe dla pracowników i emerytów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1074. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPD/005/83/04
  Spółka pokryła za pracownika koszty usługi pośrednictwa przy najmie lokalu. Czy uzyskany w ten sposób dochód przez pracownika, nie będący składnikiem wynagrodzenia wynikającym bezpośrednio z umowy o pracę, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1075. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-38/04
  Pytanie podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania towarów i usług na rzecz pracowników finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 1076. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/40/04
  dotyczy stosowania art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1077. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-37/04
  dotyczy opodatkowania: podatkiem od towarów i usług, podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych niskooprocentowanej pożyczki udzielonej pracownikom na zakup samochodów służących również do celów służbowych
 1078. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/415-38/04
  - w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych przyznając dodatkowe świadczenie w postaci dofinansowania dla pracownika podnoszącego kwalifikacje.
 1079. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/326/JB/152/04
  - Czy Spółka pokrywając z własnych środków składki obowiązkowego ubezpieczenia zarządców nieruchomości, w przypadku gdy polisa wystawiona jest na zarządcę nieruchomości zatrudnionego na umowę o pracę w Spółce będzie mogła taki wydatek zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?- Czy dla pracownika wystąpi przychód z tego tytułu?
 1080. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423/29/04
  Czy wydatki związane z zakupem usług medycznych na rzecz pracowników stanowią dla spółki z o.o. koszt uzyskania przychodów?
 1081. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDFII.415/20/04
  Zwracamy się z prośbą o wydanie opinii w sprawie opodatkowania wycieczki krajowej zorganizowanej dla pracowników placówki. Informujemy, że pracownicy przedszkola odbyli wycieczkę krajową w całości sfinansowaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W koszt wycieczki został wliczony transport, noclegi, ubezpieczenie i bilety wstępu. Faktura została wystawiona na Przedszkole Samorządowe Nr 14 z ogólną sumą, bez wyszczególniania osób uczestniczących w wycieczce. Po rozliczeniu wycieczki, decyzją Komisji Socjalnej pracownicy zostali zobowiązani do częściowego pokrycia kosztów.
 1082. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP1-415-18/04
  Pytanie w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wypłacanych przez "X" kwot miesięcznego ryczałtu za używanie własnego pojazdu w celach służbowych przez inspektora ds. gospodarki leśnej, łowiectwa i ochrony przyrody.
 1083. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-39/3307/04
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników finansowane w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 1084. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.V/413-26/04
  Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na opłacenie pracownikowi kursu prawa jazdy kategorii E, na który został skierowany przez pracodawcę są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1085. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS/1471/DPF/415-106/2004/ML
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu świadczeń ponoszonych przez Spółkę na rzecz pracowników oraz pozostałych osób biorących udział w w/w przedsięwzięciach (targi, seminaria).
 1086. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/1776/04
  Czy podlega opodatkowaniu bezpłatny dowóz do pracy pracowników przez pracodawcę posiadającego status ZPChr ?.
 1087. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/005U-630/04/EL
  Czy nieodpłatne pełnienie funkcji przez członków zarządu, będących jednocześnie wspólnikami spółki, nie stanowi dla spółki przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.
 1088. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/30/BF/04
  Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą zatrudniając 10 - ciu pracowników. Na potrzeby pracowników, do zużycia w czasie pracy, zakupuje kawę, herbatę, cukier, wodę mineralną i napoje gazowane. W związku z czym kieruje pytanie czy wydatki związane z zakupem ww. artykułów stanowią koszty reklamy i reprezentacji, koszty działalności firmy oraz czy po stronie pracownika wystąpi przychód. Kierowane pytanie dotyczy unormowania w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1089. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443/75/04
  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późno zmn.) prosimy o wydanie pisemnej informacji na temat: czy wczasy dla pracowników w zakładowym ośrodku wczasowym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na podstawie Regulaminu Funduszu jest zobowiązana do świadczenia częściowej odpłatności za wczasy wg tabeli odpłatności.
 1090. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-39/04
  Czy zapewnienie pracownikom bezpłatnych mieszkań służbowych, wynikające z odrębnych przepisów jest wydaniem towarów na potrzeby osobiste pracownika w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy przysługuje podatnikowi prawo odliczenia podatku VAT z tyt. poniesionych wydatków na remont lub budowę tych mieszkań?
 1091. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 72/ROP1-694/ID/04
  Czy, działając w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 665 ze zm.) Spółka może zaliczać w całości wydatki ponoszone na zakup kart medycznych od firmy xxx do kosztów uzyskania przychodów.
 1092. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-40/04
  Czy przekazanie umundurowania, wynikające z odrębnych przepisów stanowi wydanie towarów na potrzeby osobiste pracownika w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy przy jego zakupie przysługuje odliczenie podatku VAT?
 1093. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-38/04
  Czy przekazanie w naturze świadczeń BHP pracownikom, nałożone odrębnymi przepisami jest wydaniem towarów na potrzeby osobiste pracownika w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy przy ich zakupie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?
 1094. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/412/11/2004
  Czy wartosć świadczeń rzeczowych do kwoty 380 zł wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników przez kilku płatników podlegają połączeniu i opodatkowaniu jeżeli łączna ich wartość przekroczy kwotę 380 zł?
 1095. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/91/04
  Z treści wystąpienia podatnika wynika, że przekazuje pracownikom nabyte usługi związane z wypoczynkiem np. skierowania na kolonie i obozy dla dzieci pracowników (PKWiU 55.23.11). Przedmiotowe usługi przekazywane są pracownikom za częściową odpłatnością, w pozostałej części dofinansowywane są one z funduszu socjalnego. Do dnia 30 kwietnia 2004 r. - jak zauważa podatnik - usługi związane z wypoczynkiem świadczone przez zakłady pracy na rzecz pracowników i ich rodzin oraz innych osób, jeżeli usługi te były finansowane co najmniej w 30% z funduszy specjalnych, tworzonych na podstawie odrębnych przepisów podlegały, zgodnie z przepisami § 67 ust. 1 pkt 1 lit. l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.), zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Natomiast przepisy obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy nie zawierają zapisów zwalniających przedmiotowe usługi od podatku od towarów i usług. Wobec powyższego podatnik ma wątpliwości, czy w obecnym stanie prawnym, powyższe przekazania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych usług.
 1096. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US I PB-415/60/04
  1. Czy wartość zakupionych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych biletów do kina stanowi podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolniona jest wartość przyznanej pracownikom pomocy rzeczowej z funduszu socjalnego w postaci zakupionej odzieży, butów itp.? 2. Czy pracownikowi biorącemu udział w wycieczce, finansowanej w całości z funduszu socjalnego należy od jej wartości naliczyć podatek dochodowy?
 1097. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/132/2004
  Czy powinno naliczać się podatek od towarów i usług od kwot wpłaconych przez pracowników, w sytuacji, gdy pracodawca zorganizował wycieczkę dla pracowników sfinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych biuro turystyczne, które zorganizowało wycieczkę wystawiło fakturę VAT marża, a częściową odpłatność za imprezę ponieśli pracownicy?
 1098. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/138/04
  Zapytanie Spółki dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotycząca uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków na sfinansowanie usług medycznych dla pracowników.
 1099. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/196/04
  dotyczy otrzymanego przez pracownika zwrotu kosztów rezerwacji imprezy w biurze podróży
 1100. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD2/423/200/2004/JB
  1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na używanie samochodów służbowych na cele prywatne przez pracowników należy doliczać do osiąganego przez pracownika dochodu, a tym samym opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na używanie samochodów służbowych na cele prywatne przez pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
 1101. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.3-413/42/2004
  Czy jest opodatkowane wyżywienie oraz równoważnik pieniężny otrzymywany w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
 1102. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/II/415-9/04
  1. Czy opłata za kurs, na który skierowano: pracownika będącego jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej - jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych ? 2. Czy u ww. osób powstanie przychód do opodatkowania z tytułu nienaliczania odsetek przez Spółkę z tytułu opóźnionego zwrotu części dokonanej opłaty ?
 1103. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/411/1166/04
  Czy pracodawca, który zwraca pracownikowi część kosztów ponoszonych przez niego z tytułu podjęcia studiów podyplomowych (związanych z wykonywaną pracą, lecz bez skierowania zakładu pracy) jest zobowiązany od odprowadzenia podatku dochodowego od wypłacanej kwoty?
 1104. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.12-PDF/415-74/04
  Czy bezpłatne wyżywienie przysługujące żołnierzom zawodowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. "w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych" Dz. U. Nr 60 poz. 365 m.in. żywienie służb dyżurnych, żywienie podczas ćwiczeń i zgrupowań poligonowych, żywienie personelu latającego itp. podlega opodatkowaniu?Czy bezpłatne wyżywienie przysługujące pracownikom cywilnym wojska zgodnie z obowiązującym "Ponadzakładowym Układzie Zbrojnym Pracy dla pracowników wojskowych jednostek organizacyjnych sfery budżetowej" - sygn. Kadr 63/89 m.in. personelowi stołówek wojskowych i kasyn, osobom biorącym udział w zabezpieczeniu ćwiczeń lub zgrupowań poligonowych itp. podlega opodatkowaniu?Czy przysługujący personelowi latającemu równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze według należności "030" i "040" zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. "w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługujące żołnierzowi zawodowemu i kandydatom na żołnierzy zawodowych" Dz. U. Nr 43 poz. 396 podlega opodatkowaniu?
 1105. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-16/IB/04
  - dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. zwrotu usług hotelowych pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.
 1106. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPŁ/423-121/04/EŁ
  Zapytanie firmy dotyczy zaliczenia wydatków przeznaczonych na naukę pracownika do kosztów uzyskania przychodu firmy oraz potraktowania świadczenia jako przychodu pracownika, które podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 90 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1107. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443-77/04
  Dot. miejsca opodatkowania podatkiem VAT oraz sposobu dokumentowania usług oddelegowania pracowników do Wielkiej Brytanii i Norwegii.
 1108. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/DPF/415/89/2004/ML
  Pytanie Spółki dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczeń przyznanych pracownikom przez pracodawcę, tj.50% refundacji opłat z ww. tytułów.
 1109. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/89/2004
  Czy zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1110. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/62/04
  Czy zakup towarów rzeczowych dla pracowników w całości finansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy konieczne jest w takim przypadku wystawienie faktury wewnętrznej i opodatkowanie odpowiednią stawką podatku VAT?
 1111. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415/50/04/MK
  Czy zwolnieniu z opodatkowania podlegają dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wynajmu pokoi gościnnych na wczasy dla dzieci i ich rodziców?
 1112. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-221/04
  Czy wydatki na zakup strojów dla prezenterek, kosmetyków używanych do ich charakteryzacji oraz na zakup elementów scenografii stanowią koszty uzyskania przychodów oraz czy otrzymane świadczenie rzeczowe przez prezenterki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1113. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US I PB-415/56/04
  1. Czy dopłaty do czesnego dla nauczycieli zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy od wartości zakupionych dla pracowników środków higieny: mydła, ręcznika, papieru toaletowego oraz herbaty należy naliczyć podatek dochodowy?
 1114. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/005/62/04
  Po śmierci żony podjąłem sprawę sądową o przyznanie jej podwyżki wynagrodzenia o 203 zł., którą wygrałem. Proszę o poinformowanie mnie o sposobie rozliczenia z Urzędem Skarbowym: czy w ramach prawa spadkowego- czy w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT bez uwgzlędnienia składek ZUS- czy też inaczej ?
 1115. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/005-1-78/04
  - w sprawie opodatkowania kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Pracy za zaległe talony świąteczne za lata 2000 i 2001.
 1116. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.Ia.2/410/38/2004
  Czy dopłata do wycieczki krajowej, zorganizowanej przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie z funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i ich rodzin, w tym dzieci i młodzieży do 18 lat, w sytuacji, gdy możliwe jest zidywidualizowanie świadczeń na poszczególnych pracowników należy uznać za przychód podlegający opodatkowaniu?
 1117. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.26-PD-415/57/04
  Zgodnie z Układem Zbiorowym w PKS pracownikom, byłym pracownikom tj. emerytom, rencistom i członkom ich rodzin przysługuje prawo do biletów ulgowych w przejazdach autobusami w komunikacji regularnej wykonywanej przez PKS.Uprawnieni płacą jedynie VAT, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług rozliczany jest w deklaracji VAT.Uprawnieni korzystają więc z przejazdów w części wartości biletu ( warttość netto bez VAT ) nieodpłatnie.Czy uzyskany dochód z nieodpłaconej części biletu jest dochodem do opodatkowania w rozumieniu ustawy o opodatkowaniu osób fizycznych, czy jest dochodem wolnym od opodatkowania?
 1118. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UP-I-1/443-46a/04
  Czy podlega opodatkowaniu dopłata do biletów dla pracowników?
 1119. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US I PB-415/54/04
  1. Czy dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do biletów na imprezy kulturalne, do kina oraz karnety na basen stanowią podstawę naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy u pracowników biorących udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych finansowanych w całości przez pracodawcę powstanie z tego tytułu przychód do opodatkowania?
 1120. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-36/2CF/415/IP-84/2004/AM
  Czy kupując od firmy (pracodawcy) używany samochód za niższą cenę od rynkowej, powstała różnica pomiędzy wartością rynkową auta a ceną nabycia według umowy kupna sprzedaży, może być uznana jako przychód ze stosunku pracy, a tym samym czy może być naliczona od tej różnicy zaliczka na podatek dochodowy?
 1121. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/86/2004
  dotyczy zastosowania zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących opodatkowania poniesionych przez pracodawcę opłat czesnego za dwa semestry na studiach wyższych w przypadku, gdy pracownik nie posiada skierowania z zakładu pracy i opodatkowania poniesionej za pracownika opłaty za kurs na członka Rady Nadzorczej
 1122. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US. PDOF/415/20-2/04
  dotyczy opodatkowania dopłat za naukę na częściowe pokrycie kosztów kształcenia pracownika
 1123. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443-58/04
  Czy nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników w zakresie pokrywania kosztów dowozu, do i z pracy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli obowiązek finansowania tych świadczeń wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy?
 1124. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/2-423/37/04
  dotyczy zaliczenia kosztów wycieczki pracowników i emerytów, sfinansowanej w całości z ZFŚS do świadczeń rzeczowych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 38 i pkt 67 ustawy
 1125. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-92-2/GW/04
  Podatnika pyta czy bezpłatne świadczenie pracownicze w naturze polegające na wydaniu drewna opałowego iglastego podlega podatkowi od towarów i usług.
 1126. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/191/2004
  Czy pożyczka umorzona po śmierci pracownika jest dziedzicznym prawem majątkowym wynikającym ze stosunku pracy i czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1127. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/883/2004/RD
  Czy zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy oraz wydanie odzieży roboczej lub napojów na rzecz swoich pracowników jest opodatkowane podatkiem VAT ?
 1128. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0549/04
  Czy w powyższej sytuacji świadczenia te są wolne od podatku ?
 1129. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II- 415/1/45/04
  Czy wartość otrzymanego przez pracownika w 2004 r. świadczenia rzeczowego w postaci herbaty i cukru w celu samodzielnego przygotowania napoju korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1130. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/19/04/AL
  Czy w przypadku zakupu usług obcych oraz towarów na rzecz pracowników, finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących ww. zakup ?
 1131. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/9/2004
  Czy mam obowiązek opodatkowania deputatów opałowych dla pracowników i drewna zużywanego na potrzeby własne podatnika związane z prowadzoną działalnością ?
 1132. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/179/2004[br]RO/436/179/1/2004
  1) Czy zakup usług obcych w celu dowozu pracowników do i z pracy dofinansowanych do biletów pracowniczych przez zakład w wysokości 60% jest przekazaniem usługi związanej z prowadzoną działalnością i nie podlega VAT ? 2) Czy usługi medyczne zakupione dla pracowników, które nie są przewidziane przepisami prawa pracy (dodatkowe) są przekazaniem usługi nie związanej z prowadzoną działalnością i podlegają VAT ? 3) Czy zakupy związane z reprezentacją i reklamą (kawa, herbata, soki, ciastka), w sytuacji, jeżeli podatek VAT został odliczony należy opodatkować VAT (faktura wewnętrzna) ?
 1133. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1167/04/CIP/01
  1) a) czy usługi polegające na udostępnianiu miejsc wczasowych w ośrodkach wypoczynkowych zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 05.04.2004r.) w poz. 139 jako usługi hoteli albo w poz. 140 - usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania i w związku z tym przy ich sprzedaży należy stosować stawkę podatku 7%? Zdaniem Podatnika, świadczone przez niego usługi należy zakwalifikować do którejś z powyższych kategorii i przy ich sprzedaży stosować stawkę 7%. b) czy podstawą opodatkowania sprzedaży skierowań na wczasy jest kwota pełnej odpłatności niezależnie od tego, że usługa jest refundowana z ZFŚS, czy kwota należności jaką ponosi pracownik kupujący skierowanie? Zdaniem Podatnika, podstawę opodatkowania stanowi kwota obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy. c) czy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązany jest do wystawiania faktur? W ocenie Podatnika ZFŚS nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT, ponieważ nie jest podatnikiem podatku VAT zaś refundacja nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. d) czy sprzedaż wczasów przez Podatnika dla osób nie będących pracownikami podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach jak sprzedaż pracownikom? Zdaniem Podatnika każda sprzedaż wczasów podlega opodatkowaniu tą samą stawką podatku 7%. 2) Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować przekazanie pracownikowi (odpłatnie lub nieodpłatnie) skierowań na kolonie i obozy dla dzieci pracowników i w jaki sposób należy udokumentować to przekazanie? Według Podatnika przekazanie (odpłatne lub nieodpłatne) uprzednio zakupionych skierowań na obozy i kolonie dla dzieci pracowników należy opodatkować stawką 7%, zaś dla udokumentowania tej czynności należy wystawić fakturę zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku VAT. 3) W jaki sposób należy opodatkować przekazanie pracownikom towarów lub świadczenie na ich rzecz usług które są finansowane z ZFŚS oraz jak należy świadczenia te dokumentować? W opinii Podatnika nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników oraz byłych pracowników podlegają opodatkowaniu stawkami właściwymi dla danych towarów lub usług.
 1134. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PIII/415-32/04
  Czy wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu udostępnienia pracownikom lokalu mieszkalnego jest wolna od podatku dochodowego w świetle art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1135. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-415/ 11 /2004
  Czy wartość zakupionych przez płatnika biletów do teatru, koszty przejazdu i ubezpieczenia pracowników oraz dofinansowanie do kosztów przejazdu związanych z wycieczką podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w 2004 roku.
 1136. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/137/2004
  Podatnik dokonał zakupu imprezy turystycznej w kraju od obcego podmiotu, która finansowana jest z ZFŚS. Czy na częściową odpłatność pracowników powinna być wystawiona faktura VAT i co powinna zawierać w pozycji stawka podatku VAT, kiedy nie jest naliczana marża?
 1137. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-133/04
  1. Czy wydawanie w czasie godzin pracy posiłków nieodpłatnie własnym pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?2. Czy sprzedaż posiłków profilaktycznych dla innych firm podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1138. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/560/04/AW
  Czy premi roczne wypłacane pracownikom już po jego zakończeniu powinny stanowić koszt uzyskania przychodów roku podatkowego, którego dotyczą czy też roku w którym je faktycznie wypłacono.
 1139. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-35/04
  - Czy w myśl przepisów ustawy o podatku VAT przysługuje zakładowi prawo odliczania podatku naliczonego od zakupionych paliw do pojazdów samochodowych nie posiadających świadectwa homologacji?- Czy dotacja celowa z budżetu samirządu na finansowanie zakupu środków trwałych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy dotacja ta powinna być włączona do obrotu jako kwota nie dająca prawa do odliczenia podatku naliczonego?- Czy do odliczenia wskaźnika rozliczenia podatku naliczonego uwzględnia się /w mianowniku/otrzymane refundacje z wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia osób programem specjalnym " nie jesteś sam"?- Czy prawidłowo rozliczmy prywatne rozmowy telefoniczne pracowników z telefonów słóżbowych w świetle ustawy VAT ?
 1140. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-693/EG/04/2312
  Spółka finansuje pracownikom ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bilety na koncerty i imprezy sportowe oraz karnety do klubów sportowych. Zdaniem pracodawcy bilety te i karnety należy traktować jako "inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary i usługi", w związku z powyższym wartość biletów i karnetów zakupionych dla pracownika nie stanowi rzeczowego świadczenia i niezależnie od ich wartości należy je traktować jako przychód pracownika i opodatkować.
 1141. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SL-A/415/63/04
  Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na prowadzone w systemie szkolnym szkolenie pracownika w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, stanowią przychód pracownika wynikający ze stosunku pracy?
 1142. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0417/04
  1.Czy wartość świadczenia, wynikająca z faktu opłacenia przez spółkę składek na ubezpieczenie społeczne w części dotyczącej pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2.W jakiej formie dochód ten powinien być przez płatnika rozliczony?
 1143. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/88/04/AG
  Do przychodów pracownika zalicza się wszelkie świadczenia pieniężne lub niepieniężne, jakie uzyskuje on w ramach stosunku pracy, niezależnie od tego, jaka jest ich podstawa prawna, chyba że zostały one wyłączone lub zwolnione z tego podatku na podstawie wyraźnego przepisu ustawy (art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Pracodawca jako płatnik powinien wliczać do przychodów swoich pracowników także świadczenia realizowane w ramach ciążącego na pracodawcy obowiązku wynikającego z regulaminu wynagradzania pracowników, polegającego na pokrywaniu kosztów z tytułu opłat za przejazdy do pracy. Świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników polegające na pokrywaniu kosztów z tytułu opłat za przejazdy do miejsca pracy nie zostały wymienione pośród dochodów wolnych od podatku - ...
 1144. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415/179/2004
  Jestem właścicielem firmy, która zatrudnia 8 pracowników. Wg. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie mam obowiązku tworzenia takiego funduszu, ze względu na ilość zatrudnionych osób, ale uzyskałem informację w "X", że mam prawo do poniesienia kosztów na rzecz moich pracowników np. wynajem sali gimnastycznej dla pracowników, wykupienie karnetów na basen itp. Moje pytanie brzmi: rozliczając się poprzez księgę przychodów i rozchodów, w którym miejscu mam zaksięgować poniesione koszty i jaki jest limit finansowy na jednego pracownika w skali roku. W uzupełnieniu ponoszenia kosztów na rzecz pracowników. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 i 78b pracodawca może ponieść wydatki na rzecz pracowników na: - nagrody rzeczowe w imprezach kulturalnych i sportowych, - paczki świąteczne, - bilety na imprezy kulturalne i sportowe (wykupienie biletów na basen lub do hali sportowej). Limit wydatku nieopodatkowanego na jednego pracownika w skali roku wynosi 380 zł. Koszty poniesione będą księgowane w książce przychodów i rozchodów w 14 rubryce "Pozostałe koszty".
 1145. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/69/04
  Jak opodatkować wartość gorących posiłków zakupionych dla pracowników nie pracujących w uciążliwych warunkach pracy? Czy wydatki poniesione przez pracodawcę w związku z zapewnieniem pracownikom nie pracującym w uciążliwych warunkach, przewidzianego w Regulaminie Pracy gorącego posiłku, stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1146. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/77/04/AG
  Podatnik chce sfinansować kurs języka angielskiego dla swoich pracowników. W związku z tym wystąpił z zapytaniem: 1)czy wydatek ten będzie kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy oraz 2)czy koszt kursu stanowi przychód dla pracownika?
 1147. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-24/2150/415/18/2004
  Czy świadczenie przyznane przez zakład pracy dla pracownika (opłata czesnego za studia) podlega opodatkowaniu?
 1148. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.29-PD-AB/415-5/04
  Czy od kwoty przyznanego pracownikowi dofinansowania do zorganizowanej przez zakład pracy wycieczki sfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1149. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD III 415/49/04
  Czy poniesione przez Spółkę koszty badań psychologicznych byłego pracownika po rozwiązaniu z nim umowy o pracę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz czy Spółka ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C. Zdaniem strony ww. koszty związane z wykonanymi badaniami mającymi na celu określenie przydatności do pracy u innego pracodawcy są przychodami byłego pracownika opodatkowanymi podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a Spółka powinna wystawić PIT-8C.
 1150. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-230/04/CIP/01
  Wątpliwości podatnika dotyczą poniższych kwestii: 1) Czy umieszczenie baneru reklamowego na sali sportowej stanowi świadczenie usług na rzecz reprezentacji lub reklamy, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy zakup miejsca od Klubu Sportowego na umieszczenie baneru w celach reklamowych nie podlega opodatkowaniu oraz czy podatnik ma prawo odliczyć zawarty w cenie zakupu podatek naliczony na zasadach ogólnych? Czy przekazanie przez podatnika na rzecz Klubu Sportowego zakupionych koszulek sportowych z logo firmy podatnika jak również piłek nożnych oraz obuwia sportowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? W opinii podatnika pomimo faktu, że przekazał on baner reklamowy na potrzeby reklamy, to sam fakt zawieszenia baneru w sali sportowej nie rodzi obowiązku zapłaty podatku VAT. W świetle ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega "świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy", a więc podatnik ma prawo odliczyć zawarty w cenie zakupu podatek VAT na zasadach ogólnych, gdyż kupuje od klubu sportowego miejsce na powieszenie banera reklamowego. 2) Czy w sytuacji przekazania pracownikom paczek z okazji świąt, które zostaną w 100% sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, podatnik ma obowiązek wykazywać w deklaracji VAT-7 sprzedaż zwolnioną, gdy nie dokonano odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów służących sprzedaży zwolnionej od podatku VAT? Czy w świetle § 67 powyższego rozporządzenia zwolnienie dotyczy tylko usług świadczonych przez zakład pracy, czy także usług wykonywanych przez inne pomioty, ale finansowanych z funduszu socjalnego? Czy w przypadku sfinansowania pracownikom wczasów krajowych zorganizowanych przez biura turystyczne należy dokonać odliczenia podatku VAT na zasadach ogólnych, a następnie zapłacić podatek należny od przekazanych skierowań, czy też jest możliwe nie zapłacenie podatku należnego przy braku dokonania odliczenia podatku VAT, czy też należy bezwzględnie uiścić podatek należny? Czy w przypadku gdy zwolnienie nie obejmuje usług obcych, należy opodatkować sprzedaż usług finansowanych z funduszu świadczeń socjalnych oraz czy można skorzystać z odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup usługi obcej? W opinii podatnika - w świetle § 67 ust.1 pkt 1 lit.l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz.268 z późn. zm.) - w momencie wydania paczek nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku VAT, a podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, gdyż poniesiony wydatek związany jest z czynnością zwolnioną.
 1151. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 72/RPŁ/423-46/DK/04
  Czy w kontekście obowiązujących przepisów ustaw: o p.d.o.f, o p.d.o.p oraz Ordynacji podatkowej możliwe jest zaprzestanie pobierania przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z pracy wypłaconych przez niego pracownikom, których oddelegował do wykonania pracy poza granicami Polski.
 1152. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/OG/005/32/19/2004
  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2004 r., EKOZ.I-0717/33/04 w sprawie opodatkowania świadczenia związanego z wyżywieniem personelu kuchni w szkołach i placówkach oświatowych wyjaśnia, że: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, ...
 1153. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-78/04
  Czy wartość wydawanej pracownikom wody mineralnej, kawy, herbaty podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1154. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/29/04
  dotyczy opodatkowania różnicy między ceną energii elektrycznej obowiązującą odbiorców a ulgową ceną płaconą za tę energię przez pracowników
 1155. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/415/2/57/04
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez pracodawcę na kształcenie w szkole wyższej jego pracownika?
 1156. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PB-1/415-9/04
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyposażenie pokoju socjalnego w czajniki do gotowania wody, ekspres do kawy, dystrybutor wody pitnej, kuchenkę elektryczną i lodówkę oraz wydatki na artykuły spożywcze: tj. kawę, herbatę, cukier, śmietankę do kawy, wodę pitną, z których decyzją właścicieli firmy mogą korzystać pracownicy w miejscu pracy?
 1157. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/415/83/EG/14/04
  Czy od kwoty wynajmu mieszkania (potwierdzonej fakturami), nasz pracownik powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 1158. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II-423/11/04
  Czy w firmie budowlanej prowadzącej budowy na terenie całego kraju , ma zastosowanie ograniczenie kosztów zakwaterowania pracowników na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 updof?
 1159. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/29/2004/PDII/415-16/04
  Czy świadczenia dotyczące wyżywienia pracowników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od soób fizycznych ?
 1160. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF-005/01/2004
  Czy zwolnione z podatku dochodowego są: zwrot kosztów kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły, dopłaty do czesnego, wpisowego na studia i zwrot opłaty egzaminacyjnej dla nauczycieli oraz zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika pracującego przy komputerze?
 1161. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/04
  Czy opodatkowaniu podlegają świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracownika w hotelu prywatnym
 1162. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD2-005-111/03
  W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 19.08.2003 r. Ldz.124 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam działając w oparciu o art. 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje:Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.) z dniem śmierci pracownika wygasa stosunek pracy. Stosownie do § 2 tego artykułu, wynikające ze stosunku pracy prawa majątkowe przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób, prawa te wchodzą do spadku.Wypłacane małżonkowi, który spełnia war ...
 1163. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD III 423/4/04
  Czy składki opłacane przez Spółkę z o.o. na rzecz pracowników są kosztem uzyskania przychodów?
 1164. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/81/03
  - czy zwrot wydatków dla pracowników za szkła korekcyjne i okulary do pracy głównie przy komputerze poniesione w części przez Pana jako pracodawcę mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, - czy otrzymana wartość świadczenia jest dochodem zwolnionym u pracownika.
 1165. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/210/2003/PDII/415-60/03
  W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2003 r. znak: EP/1522/2003 (data wpływu 21.10.2003 r.) uzupełnione pismem z dnia 31.10.2003 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty nieza ...
 1166. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP-423-190/36/03
  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje: Wysokość diet i innych należności związanych z podróżami służbowymi poza granicami kraju określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991). Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 w/w rozporządzenia "wysokość diety za dobę podróży w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia" i "dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa ...
 1167. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005-60/03/PD II/415-25/03
  W odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2003 r. znak: PPT-31/262/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia:Zgodnie z art. 12 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pienięż ...
 1168. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB5/MC-033-104-1991/02
  Zwolnienia od podatku wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu wydawanych posiłków i napojów oraz zakwaterowania pracowników.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!