Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


stypendium naukowe

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-670/12-2/MP
  Czy stypendium naukowe przyznane dla wybitnego naukowca wynikające z decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 51, poz. 307)?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-617/12-2/JK
  Czy stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu nauki korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-155/12-2/AKr
  Czy stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2010 r. nr 51 poz. 307)?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-919/11-2/MP
  Uzyskiwane przez Wnioskodawcę stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-920/11-2/MP
  Uzyskiwane przez Wnioskodawcę stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-912/11-4/MP
  Stypendium naukowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki nie jest objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako przychód "z innych źródeł", o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu tym podatkiem wg skali podatkowej. W konsekwencji, na Wnioskodawcy wypłacającym stypendium naukowe, o którym mowa w przepisach ustawy o zasadach finansowania nauki, ciąży obowiązek płatnika podatku, na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jednocześnie od przychodu ze stosunku pracy łączącego młodego naukowca z Wnioskodawcą, płatnik jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek na zasadach określonych w art. 32 ustawy.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-266/11-4/AG
  Czy zasadne jest stanowisko Wnioskodawcy, który jako płatnik na podstawie decyzji i umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wypłaca stypendium, że nie jest płatnikiem podatku dochodowego od tego stypendium, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t. j. Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 ze zm.) z uwagi na zwolnienie tych przychodów z opodatkowania, na podstawie art. 21 pkt 1 ust. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-310/11-2/KO
  Czy Uczelnia wypłacając stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca wynikające z decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-738/10-4/MP
  Należy stwierdzić, iż dochody, które Wnioskodawczyni uzyska w Australii z tytułu pracy dydaktycznej i stypendiów, zgodnie z zapisem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, będą podlegały opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Australii.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1099/10-2/ES
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu otrzymanego z tytułu stypendium naukowego.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1088/10-2/WS
  Czy stypendium naukowe wypłacane przez Wnioskodawcę wybitnym młodym naukowcom, ustanowione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie powyższych przepisów są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-669/10/BJ
  Czy stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca, otrzymane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, jest zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/39/1/OBQ/CRS/09/275/2010
  Opodatkowanie dochodów otrzymanych przez pracownika naukowego z tytułu udziału w projekcie badawczym w zagranicznym ośrodku naukowym.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/100/KDJ/10/PK-608
  Opodatkowanie środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie uczestnictwa polskich naukowców w projektach realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-222/10-4/MP
  zwolnienie z opodatkowania stypendium zagranicznego finansowanego w ramach Programu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1484/09/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z pomocą stypendialną dla uczniów.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1486/09/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z pomocą stypendialną dla uczniów.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1485/09/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z pomocą stypendialną dla uczniów.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1514/09/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z pomocą stypendialną dla uczniów.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/148/KDJ/09/954
  Czy wynagrodzenia wypłacane w związku z udziałem w programie badawczym korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-406/09-4/JK
  Czy wynagrodzenie otrzymane przez Zainteresowanego, który realizuje cel projektu badawczo szkoleniowego w Niemczech, będącego częścią 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-119/09-4/JK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę stypendium post-doktorskie podlega opodatkowaniu w Polsce i powinno być wykazane w zeznaniu podatkowym PIT za rok 2008 oraz 2009? Stypendium otrzymywane przez Wnioskodawcę od belgijskiej Narodowej Fundacji Badań Naukowych podlega opodatkowaniu w Polsce jako przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinno być wykazane w zeznaniu podatkowym za 2008 i 2009 rok.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-174/09/MK
  Czy przyznane jednorazowe stypendium doktoranckie jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39, pkt 40 i pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-80/09/TK
  Czy przyznane jednorazowe stypendium doktoranckie jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 i 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/43/OBQ/09/280
  Opodatkowanie dochodów otrzymanych przez pracownika naukowego z tytułu udziału w projekcie badawczym w zagranicznym ośrodku naukowym.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/39/OBQ/09/275
  Opodatkowanie dochodów otrzymanych przez pracownika naukowego z tytułu udziału w projekcie badawczym w zagranicznym ośrodku naukowym.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/42/OBQ/09/279
  Opodatkownie dochodów otrzymanych przez pracownika naukowego z tytułu udziału w projekcie badawczym w zagranicznym ośrodku naukowym.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-28/09/HK
  Czy środki traktowane jako stypendia – wypłacane dla studentów i pracowników w ramach projektu "Mobilność Studentów i Pracowników Szkół Wyższych" są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/40/KDJ/09/276
  Opodatkownie dochodów otrzymanych przez pracownika naukowego z tytułu udziału w projekcie badawczym w zagranicznym ośrodku naukowym.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/41/KDJ/09/277
  Opodatkownie dochodów otrzymanych przez pracownika naukowego z tytułu udziału w projekcie badawczym w zagranicznym ośrodku naukowym.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1157/08/ENB
  Czy zryczałtowane kwoty otrzymane w ramach programu przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek oraz kwoty przeznaczone na przejazdy uczestnika programu między miejscem zamieszkania a miejscowością pobytu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-9/09-2/AT
  Czy Uczelnia może odliczyć podatek VAT naliczony z faktur dotyczących realizacji obu projektów stypendialnych dla doktorantów finansowanych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1128/08/ENB
  Czy środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków związanych z pobytem oraz kosztów podróży pod warunkiem późniejszego ich udokumentowania, wypłacane zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem będą stanowiły dla uczestnika przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-608/08-2/ES
  Stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w kontekście zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-936/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 08.08.2008 r. (data wpływu 14.08.2008 r.) oraz piśmie z dnia 31.10.2008 r. (data wpływu 03.11.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 21.10.2008 r. Nr IPPB1/415-936/08-2/JK, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendiów ...
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-769/08/ENB
  1. Czy program badawczy opisany w przedstawionym stanie faktycznym objęty jest zakresem zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Akademia Medyczna zasadnie potrącała zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanego stypendium?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-716/08/ENB
  Czy wynagrodzenie otrzymane przez naukowca, który realizuje cel projektu, finansowane w 100% ze środków 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-752/08-2/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29.04.2008 r. (data wpływu 05.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium otrzymywanego z tytułu odbywania stażu urzędniczego Komisji Europejskiej w X -jest nieprawidłowe.W dniu 05.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-280/08-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu, przedstawione we wniosku (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku stypendiów wypłacanych słuchaczom studiów doktoranckich -jest prawidłowe.W dniu 23 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-281/08-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu, przedstawione we wniosku (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku stypendiów wypłacanych doktorantom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowania -jest prawidłowe.W dniu 23 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-168/08/BJ
  Czy w świetle przedstawionej sytuacji faktycznej za lata 2007 i 2008 podatnik będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-314/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Akademii, przedstawione we wniosku z dnia 13.02.2008 r. (data wpływu 18.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części -jest prawidłowe.W dniu 18.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-408/07-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu Przyrodniczego we W. przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów stypendialnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Region ...
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-159/07-4/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów otrzymanych przez pracownika naukowego z tytułu udziału w projekcie badawczym w zagranicznym ośrodku naukowym - jest prawidłowe.W dniu 17 ...
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-166/07-2/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 19 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów otrzymanych przez pracownika naukowego z tytułu udziału w projekcie badawczym w zagranicznym ośrodku naukowym - jest prawidłowe.W dniu 19 ...
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-86/07/AO
  Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT w całości lub części?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-126/07/HDO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007 r. (data wpływu 22.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nagrody dla lau ...
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/25/AP/07
  Pytanie dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego otrzymanego stypendium na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-6/07
  Czy stypendium doktoranckie otrzymywane za bezpośrednią realizacje projektu badawczego SAFE realizowanego w ramach 6 Programu Ramowego UE i finansowanego z jego środków podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym?
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.2/415/7/07
  Czy otrzymane stypendium naukowe korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-2/07
  Czy otrzymane dochody ze stypendium badawczego im. Alexandra von Humboldta udzielonego przez Fundację Humboldta z Bonn (Niemcy) będą korzystały w Polsce ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 52. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-II/4180-0009/07
  Dotyczy opodatkowania stypendiów przeznaczonych na cele związane z nauką.
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IDG/415/429/35/1/07
  Potwierdzenie, iż otrzymywane stypendium będzie podlegało zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IB/415-2/07
  Czy stypendium naukowe otrzymywane z USA podlega opodatkowaniu podatkiem dochdowym od osób fizycznych ?
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS PDFN2-415/3/07
  Czy podlega opodatkowaniu dochód uzyskany z tytułu stypendium naukowego?
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/78/AMK/06
  Czy wypłacane przez Uczelnię w ramach realizowanego projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej stypendia doktoranckie i dodatki stypendialne przyznawane na podstawie "Regulaminu funduszu stypendialnego dla absolwentów kontynuujących naukę na studiach doktoranckich" (pod warunkiem zatwierdzenia go przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-116a/06/PK
  Czy stypendia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/105/06/07/MJ
  Czy stypendium naukowe przyznane żołnierzowi w Uczelni "X" za wybitne osiągnięcia przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 59. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/005-1-21a/06
  - dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, dochodów uzyskanych przez osoby zatrudnione przy realizacji programu "Pomoc stypendialna dla uczniów i studentów Powiatu Olsztyńskiego".
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/RPŁ/415/83/06
  Czy na fundacji spoczywa obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od stypendiów wypłacanych studentom , którzy jednocześnie podjęli pracę i będą pracować ?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40RPŁ/415/82/06
  Czy na fundacji spoczywa obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od stypendiów wypłaconych studentom, którzy nie pracują i złożyli pisemne oświadczenie (PIT-2C)?
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: N-DOFN/415/11/06
  Czy stypendium naukowe dla doktoranta z Republiki Bułgarii podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-9/06/MB
  Dotyczy opodatkowania stypendium dla doktorantów.
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-29/06
  Czy stypendium w części finansowanej z budżetu państwa korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-30/PIT/06
  Czy zakład pracy jest zobowiązany do odprowadzania od wypłacanego stypendium zaliczki na podatek dochodowy (wyliczonej zgodnie ze skalą podatkową), a po zakończeniu roku podatkowego do wystawienia PIT-11/8B ?
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/VIIA/415-40/06/EW
  Jak należy opodatkować dochody uzyskane za granicą z tytułu stypendium amerykańskiego wypłacanego w 2005 i 2006 roku ?
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.40RPŁ/415/37/06
  Czy stypendia przyznane w drodze uchwały dla studentów wybranych szkół wyższych podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U.z 2000r. nr.14 poz.176 z późn. zm.), w przypadku ustalenia kwoty stypendium w wysokości 380,00zł. wraz z zachowaniem wymogów określonych przez ustawodawcę w art.21 ust.10 ustawy jak wyżej?
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-071-147/06/IK
  Czy podlega opodatkowaniu w Polsce świadczenie otrzymane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, z tytułu pracy naukowej świadczonej w ramach stypendium postdoktoranckiego?
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/151/JG/06
  Pytanie dotyczy zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dna 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) dochodów osiągniętych z tytułu realizacji stypendium naukowego.
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-001/06/AP
  Czy są opodatkowane stypendia, wypłacane uczestnikom studiów doktoranckich w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/82/Z/K/06
  Czy wypłata stypendium ze środków prywatnych w wysokosci nieprzekraczajacej miesiecznie 380 zł jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podatawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-312/06/FW
  Czy na szkole spoczywa obowiązek poboru podatku dochodowego od stypendium wypłacanego uczniowi ze środków przekazywanych przez osobę fizyczną w formie darowizny z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia wskazanego przez darczyńcę
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 15/PO-I/415/3/MM/06
  czy stypendia za wyniki w nauce dla słuchaczy Kolegium - wypłacane z budżetów placówek oświatowych finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) jako pomoc materialna o charakterze motywacyjnym, przyznawane na podstawie przepisów o systemie oświaty - winny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z powyższym ZKN jako płatnik jest zobowiązany do wystawienia informacji podatkowych?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-1/06
  Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2005 roku stypendium za dobre wyniki w nauce, przyznanego i nie przyznanego na zasadach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/F/415/14/06/PM
  Szkoła wypłaca uczniom świadczenia pomocy materialnej w postaci stypedium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Czy w takiej sytuacji konieczne jest sporządzenie formularzy PIT-2C i PIT-8S?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-5/06/MW
  Czy stypendia przyznawane ze środków finansowych budżetu gminy przez Prezydenta miasta X dla uczniów Zespołu Szkół są wolne od podatku - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380,00zł?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/VIIA/415-9/06/EW
  Czy koszty transportu z Polski do Jemenu mogą pomniejszyć część przychodu ? Kwota przeznaczona na dojazd jest tak skalkulowana, by pokryć rzeczywiste koszty drogich biletów lotniczych.
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/120/05/MJ
  Czy stypendium przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej wypłacone przez państwową szkołę wyższą winno być opodatkowane zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 w/w ustawy powinno być zwolnione z opodatkowania jako pomoc materialna dla studentów pochodząca z budżetu państwa?
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-3/2006
  Czy wypłacane uczniom świadczenia pomocy matrialnej o charkterze socjalnym są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy stypendia za wyniki w nauce lub osiagnięcia sportowe, wymienione w art. 90c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b, czy też na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 80. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0076/05
  Czy stypendium twórcze przyznane przez Ministra Kultury będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/38/05
  Czy udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia za osiągnięcia sportowe korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy szkoła ma obowiązek sporządzić informację PIT-8S?
 82. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-16/05
  dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendium naukowego, finansowanego przez Komisję Europejską
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-29/PD/05
  Czy stypendia dla najlepszych uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art.21, ust. 1, pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI.415/16/05
  Czy otrzymane przez uczniów stypendia podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 85. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-53/05/KO
  "czy dochód uzyskany przez Stowarzyszenie z tytułu otrzymanej darowizny, a następnie wydatkowany na stypendium doktoranckie jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych?"
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-4/415-74/05
  Czy otrzymane stypendia w wysokości 12000 zł ufundowane przez fundację podlega opodatkowaniu?
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/18/2005
  Czy należy pobrać podatek od wypłaconego stypendium, gdy wypłata obejmuje należności za kilka miesięcy i przekracza kwotę 380 zł?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-93-VI/05
  Czy dochody uzyskane z tytułu realizacji stypendium naukowego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce? Czy zwolnienie z opodatkowania obejmie cały rok 2005, czy jedynie okres od którego sprostowany zostanie błąd?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-33/05/KMP
  Czy stypendia naukowe wypłacane uczestnikom studiów doktoranckich korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 updof?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBII/415-37/38266/05
  Kto jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaconego stypendium? Czy poniesione koszty zagranicznego stażu można zaliczyć do kosztów uzyskania stypendium?
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-311/06/FW
  Czy stypendium wypłacane uczniowi ze środków przekazywanych przez osobę fizyczną w formie darowizny z przeznaczeniem na stypendium dla wskazanego przez darczyńcę ucznia korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-2/05
  Czy zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają wypłacone w 2004 r. stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce ? Jakie są obowiązki informacyjne związane z wypłatą tych stypendiów ?
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III /415/3/05
  Czy stypendia naukowe, które uczelnia zamierza przyznać nauczycielom akademickim zatrudnonym na podstawie umowy o pracę podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/1/2005
  Czy otrzymane stypendia za granicą za udział w szkoleniu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 95. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/2-413/56/2004
  Czy kwota stypendium naukowego sfinansowana ze środków Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości stanowi dla studenta dochód wolny od podatku? Czy Uczelnia ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C i wskazania w nich kwoty umorzonego czesnego, jako przychód z innych źródeł?
 96. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-415-23/03/04
  Czy stypendia (socjalne i naukowe) i inne świadczenia pomocy materialnej (dopłaty do akademików, dopłaty dla niepełnosprawnych studentów, zapomogi etc.) wypłacone studentom przez niepubliczną szkołę wyższą na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym ze środków budżetu państwa oraz własnych są opodatkowane ?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!