Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


straż pożarna

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-828/12/KG
  OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją zajęć edukacyjne dla młodzieży
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-654/12/EJ
  Stawka podatku VAT na zakup wozów strażackich przez Gminę.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-928/12/RS
  Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanego remontu.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-820/12/KG
  OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami na dożynki gminne
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-742/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego budowy placu zabaw.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-534/12/JP
  stawka podatku VAT na dostawę samochodu pożarniczego oraz wyposażenia tego samochodu
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-185/12/PC
  1. Czy dochody jednostki OSP z tytułu wynagrodzenia za realizację obowiązków wynikających z zawartej umowy z Gminą są opodatkowane czy zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych przy założeniu, że będą one przeznaczone na cele statutowe? 2. Czy w związku z osiąganymi dochodami Jednostka OSP jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 17 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy Jednostka ma obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w okresach miesięcznych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni? 4. Czy jednostka OSP jest zwolniona ze składania zeznania rocznego CIT-8?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-120/11-5/BM
  Stawka podatku dla dostawy samochodu dla straży pożarnej na cele ochrony przeciwpożarowej.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1831/10/12-S/SJ
  Czy zastosowana stawka podatku VAT 7% przy sprzedaży towaru wymienionego w zdarzeniu faktycznym jest prawidłowa, jeżeli nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego a dostawa następuje dla jednostki ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1764/11/EK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-99/11-4/AW
  Planowana przez Wnioskodawcę dostawa na terytorium kraju przedmiotowego wysięgnika, należącego do towarów o których mowa w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, będzie dokonywana dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, na cele ochrony przeciwpożarowej, podlegać będzie opodatkowaniu stawką 8%.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-707/11-2/RG
  Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur VAT związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków publicznych ?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-655/11-2/RG
  Czy w związku z realizacją przez Ochotniczą Straż Pożarną (stowarzyszenie rejestrowe) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i ponoszonymi przez nią wydatkami związanymi z projektem pn. "…" OSP przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-422/11-2/RG
  Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od zrealizowanego zadania pn. "…" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-801/11-2/MR
  Czy w związku z opisanym stanem istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w inny sposób niż zakwalifikowanie go do kosztów kwalifikowanych i tym samym sfinansowanie środkami unijnymi poniesionych wydatków?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-408/11-4/JK
  stawka podatku dla dostawy samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego przeznaczonych dla straży pożarnej
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-311/11-4/BS
  stawka podatku dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej;
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-934/10/PK
  opodatkowanie właściwą stawką VAT dostawy sprzętu strażackiego
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-865/10/ES
  stawka VAT dla dostawy wozu pożarniczego średniego wraz z wyposażeniem
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-859/10-7/MK
  dla osób, które nie wyjechały do akcji ratowniczej a zostały ubezpieczone, kwota ubezpieczenia przypadająca na każdego ubezpieczonego powinna zostać doliczona do pozostałych przychodów w celu ustalenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1364/10/JP
  Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. "…" – zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi, integracja i pobudzenie aktywności społeczności lokalnej.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-808/10/MS
  Stawka podatku VAT dla dostawy samochodu ratowniczo – gaśniczego.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-778/10/MS
  Stawka podatku VAT dla dostawy na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych samochodów strażackich.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1541/10/JP
  prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. "…"
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-895/10/BW
  Czy w odniesieniu do projektu "..." można zastosować przy zakupie ww. wyposażenia obniżoną stawkę podatku VAT 7%?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-773/10/UH
  Czy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należało zastosować stawkę 22% VAT do dostawy samochodów pożarniczych, które będą służyć ochronie przeciwpożarowej w Gminie, ale właścicielem samochodów będzie Gmina, a nie jednostki OSP?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-664/10/UH
  Jaką stawkę VAT należy przyjąć przy zakupie samochodów strażackich, bram do remiz OSP oraz umundurowania przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - zakupionych przez Gminę?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-773/10/UH
  Czy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należało zastosować stawkę 22% VAT do dostawy samochodów pożarniczych, które będą służyć ochronie przeciwpożarowej w Gminie, ale właścicielem samochodów będzie Gmina, a nie jednostki OSP?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-664/10/UH
  Jaką stawkę VAT należy przyjąć przy zakupie samochodów strażackich, bram do remiz OSP oraz umundurowania przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - zakupionych przez Gminę?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1489/10/JP
  możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. "…"
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1483/10/JP
  możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. "…"
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-771/10/EA
  Właściwa stawka podatku VAT dla dostawy samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki ochotniczej straży pożarnej na cele ochrony przeciwpożarowej wynosi 22%.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1061/10-2/MP
  W przedmiotowej sprawie zostanie spełniony warunek określony w art. 41 ust. 10 ustawy i będzie możliwe zastosowanie preferencyjnej, tj. 7% stawki podatku od towarów i usług.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1466/10/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1211/10/EJ
  stawka podatku VAT na zakup wozów strażackich przez Gminę
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1132/10/AZ
  Stawka VAT jaką powinna zastosować Gmina przy zakupie samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-624/10-2/KOM
  Zastosowanie 7% stawki podatku VAT dla dostawy sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki straży pożarnej za pośrednictwem urzędu gminy
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-546/10-2/MG
  Zwolnienie z opodatkowania ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym wypłacanego członkom ochotniczej straży pożarnej.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-467/10/ASz
  zastosowanie 7% stawki podatku VAT przy dostawie samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem na rzecz Gminy z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-376/10/RS
  Stawka podatku na dostawę podnośników pożarniczych.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-788/10/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-233/10-4/MG
  Czy VAT wynikający z faktur dotyczących realizacji zadania pod nazwą "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości D. wraz z zakupem wyposażenia" realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną jako beneficjenta Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 można uznać za kawalifikujący się do zwrotu?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1300/09-2/IG
  Czy zgodnie z art. 41 ust. 2 i 10 ustawy o podatku od towarów i usług należy zastosować stawkę 7% do dostaw na terenie kraju towarów wymienionych w pozycji 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, kupowanych przez Gminę dla ochotniczych straży pożarnych, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-911/09/BJ
  Czy Gmina może skorzystać z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie wozu strażackiego?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-844/09/BW
  Stawka podatku VAT przy dostawie towarów na rzecz gmin z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1149/09-4/SJ
  Czy dostawa samochodu opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-804/09-2/CS
  Właściwą stawką podatku VAT dla dostawy ww. pojazdu specjalistycznego wraz z osprzętem będzie - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - stawka w wysokości 22%.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-824/09/AW
  Jeżeli podanym na fakturze nabywcą odzieży ochronnej dla straży pożarnej jest urząd gminy, nie ma możliwości zastosowania 7% stawki podatku VAT.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-869/09/AW
  Zastosowanie 7% stawki VAT za przystosowanie samochodu dla potrzeb jednostki ochrony przeciwpożarowej.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-67/09/AW
  Jeżeli nabywcą specjalistycznego samochodu pożarniczego będzie Gmina, zastosowanie znajdzie stawka podatku 22% bez względu na cel zakupu.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2180/08-2/AP
  Komenda Państwowej Straży Pożarnej nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie wykonuje czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT w związku z realizowanym w przyszłości projektem (zakup sprzętu ratowniczego).
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1829/08-2/ASi
  Stawka podatku obowiązująca dla dostawy samochodu przystosowanego na cele jednostki straży pożarnej.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-997/08/BJ
  Czy sprzedając samochód jednostce straży pożarnej, który został zakupiony jako nowy i przez Spółkę oznakowany, jako pojazd straży pożarnej, Spółka może przy sprzedaży zastosować stawkę 7% podatku VAT?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-954/08-2/BD
  Prawo do zastosowania 7% stawki podatku VAT dla dostawy pojazdu przystosowanego na cele jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2045/08-2/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych przy realizacji projektu
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-554/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu dnia 25 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy samochodu specjalistycznego na cele ochrony przeciwpożarowej -jest nieprawidłowe.W dniu 25 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-379/08/AP (KAN-4743/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka przedstawione we wniosku z dnia 05 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 09 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia wydatków na zakup urządzenia dla Państwowej Straży Pożarnej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego ...
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-380/08/MD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku właściwej dla dostawy środków ochrony indywidualnej (hełmów strażackich) dokonywanej na rzecz straży pożarnej -jest nieprawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. zo ...
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-918/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Komendy, przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008r. (data wpływu 12.05.2008r.), uzupełnionym na wezwanie w dniu 23.06.2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 12.05.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-608/08-2/MS
  VAT w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-572/08-2/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w .., przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008 r. (data wpływu 28 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu -jest prawidłowe.W dniu 28 marca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-755/08-2/JL
  Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nabywane przez podatnika towary i usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. W sytuacji braku związku nabywanych towarów ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-663/08-2/SM
  prawo od odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego, częściowo finansowanego ze środków RPO
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-238/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 (data wpływu 25 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłaconego strażakom odszkodowania z tytułu niewypłacenia równoważnika za brak lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 25 lutego 2008 r. z ...
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-156/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Komendy przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniu 7 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w odniesieniu do realizacji inwestycji będącej zadaniem własnym K ...
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-303/07-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko podmiotu przedstawione we wniosku z dnia 04.10.2007r. (data wpływu 08.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od zrealizowanej inwestycji w zakresie informatycznej sieci usprawniającej funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ze środków Unii Europejs ...
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-395/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007r. (data wpływu 05 października 2007r., uzupełniony pismem z dnia 31 października 2007r. (data wpływu 31 października 2007r.)) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu -jest prawi ...
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-186/07-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007r. (data wpływu 30 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT od sprzedaży sprzętu pożarniczego na rzecz Urzędu Gminy lub Miasta -jest nieprawidłowe.W dniu 30 sierpnia 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-5/07
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaconych ryczałty pieniężne wypłacone pracownikom - strażakom na dojazdy do miejsca nauki lub studiów, poza miejscem pełnienia służby lub stałego zamieszkania?
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PP/443-6/07/JC
  czy określona stawka 7% VAT od samochodu kupowanego przez gminę ze środków własnych i środków budżetu wojewody, który zostanie przekazany dla jednostki ochotniczej straży pożarnej jest prawidłowa?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/07/EW
  Wypłaty ryczałtów pieniężnych na rzecz pracowników - strażaków - na dojazdy (w ramach delegacji służbowych) do miejsca nauki lub przeszkolenia znajdującymi się poza miejscem pełnienia służby lub poza miejscem stałego zamieszkania.
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI/415/1/MG/07
  Dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych kwot ryczałtów pieniężnych wypłacanych pracownikowi - strażakowi na dojazdy do miejsca nauki oraz czesnego za studia.
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/406-3/07
  Czy wypłacany strażakom ryczałt finansowy na dojazdy do szkoły, na przeszkolenia lub na studia korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDP/423-15/07/IN
  Czy przyznany ryczałt finansowy dla strażaków na dojazdy do miejsca nauki i z powrotem w wysokości cen biletu II klasy pociągu pośpiesznego z uwzględnieniem posiadanych ulg jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/415-10/07
  Czy kwota przyznanego strażakom ryczałtu finansowego na dojazdy do miejsca nauki wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-10/07
  Kwestia zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłat ryczałtów pieniężnych na rzecz pracowników - strażaków na dojazdy do miejsca nauki lub przeszkolenia, poza miejscem pełnienia służby lub stałego zamieszkania.
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-3/07
  Kwestia zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych wypłat ryczałtów pieniężnych na rzecz pracowników - strażaków na dojazdy do miejsca nauki lub przeszkolenia poza miejscem pełnienia służby lub stałego zamieszkania.
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/778/177/2006/ACH
  Jaką zastosować stawkę podatku VAT w przypadku, gdy nabywca - Urząd Gminy realizując zadania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym ochrony przeciwpożarowej (utrzymania straży gminnych), dokonuje zakupu towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych?
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/49/06/AR
  Czy istnieje możliwość zastosowania przez sprzedawcę 7% stawki podatku od towarów i usług do dostawy łodzi aluminiowej z silnikiem oraz przyczepą podłodziową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce finansowanej przez Miasto X?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-250/06/JP
  Czy sprzedaż licencji systemu informacji prawnej dla jednostek Straży Pożarnej może korzystać z opodatkowania 7% stawką podatku VAT?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/406-29/4161/JM/06
  Płatnik raz w roku wypłaca rownoważnik za remont lokalu dla emerytów i rencistow z którymi łączył go stosunek służbowy. Pobierają go zarówno byli funkcjonariusze jak rownież małżonkowie, dzieci po zmarłych funkcjonariuszach. Czy od wypłacanego rownoważnika powinien być pobierany podatek, jeżeli tak to w jakiej stawce ?
 82. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/4407/14-139/JS/05
  1. umowy o dzieło dotyczące świadczonych usług rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 2. warunki korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDII/415-1/24/12/06
  Czy wypłacane ryczałty pieniężne na rzecz pracowników-strażaków na dojazdy do miejsca nauki lub programowej praktyki korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-111/05/06
  Jaką stawką opodatkować dostawę towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy na fakturach jako nabywca wykazana zostanie - Ochotnicza Straż Pożarna, zaś jako płatnik - Urząd Gminy X?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-212/05
  Czy w/w przedmiot dostawy można zakwalifikować do poz. 130 " Wykazu towarów i usług, opodatkowanych stawka podatku w wys. 7% stanowiącego załącznik nr 3 do ustawy VAT?
 86. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/2-423/51/05
  dotyczy obowiązków płatnika w związku z wypłatą równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO ?XV/443/VAT-520/167/RF/05
  Czy do sprzedaży (dostawy) na terenie kraju wyposażenia specjalistycznego oraz odznak, odznaczeń i dystynkcji strażaka ochotniczych straży pożarnych ma zastosowanie preferencyjna 7 % stawka podatku VAT, czy też sprzedaż ta będzie opodatkowana stawką podstawową 22 % ?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/55/2005
  Czy przy zakupie przez gminę towarów na cele ochrony przeciwpożarowej i przekazanych dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy powinna być zastosowana 7% stawka podatku od towarów i usług?.
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443/54/05/AS
  Czy dostawa dla straży pożarnej specjalnie przystosowanych samochodów osobowych na cele ochrony przeciwpożarowej, jako samochody specjalne (rozpoznawcze) jest opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 7%?.
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-94/05
  Czy zastosowano prawidłową stawkę podatku od towarów i usług, dotyczącą dostawy towarów wymienionych w poz.129-134 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy na fakturach jako odbiorca wykazana zostanie ? Ochotnicza Straż Pożarna, zaś jako nabywca (płatnik) ? Urząd Gminy?
 91. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/10/05
  Na podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej funkcjonariuszom otrzymującym świadczenia emerytalne i rentowe wypłacane są równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego. Czy w 2005 r. płatnik powinien pobierać podatek dochodowy od wypłacanego emerytom i rencistom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, a jeśli tak, to jakie obowiązki ciążą na płatniku w tym zakresie?
 92. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4150/30/05
  Czy równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, wypłacany emerytom Państwowej Straży Pożarnej, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 93. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/10/05
  Na podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej funkcjonariuszom otrzymującym świadczenia emerytalne i rentowe wypłacane są równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego. Czy w 2005 r. płatnik powinien pobierać podatek dochodowy od wypłacanego emerytom i rencistom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, a jeśli tak, to jakie obowiązki ciążą na płatniku w tym zakresie?
 94. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4150/30/05
  Czy równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, wypłacany emerytom Państwowej Straży Pożarnej, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 95. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-61/05/Z/09
  Czy możliwym jest zastosowanie stawki 7% na dostawę samochodu osobowego przystosowanego dla celów jednostki przeciwpożarowej?
 96. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/I 418/I-5/05
  Jak należy opodatkować równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego wypłacany dla emerytów i rencistów?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-415-11/2005
  Czy wolne od opodatkowania są równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego wypłacane emerytom i rencistom (byłym funkcjonariuszom PSP) do kwoty 2280 zł, a nadwyżka powyżej tej kwoty podlega 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.415/9/2005
  Czy wolne od opodatkowania są równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego wypłacane żonom po byłych funkcjonariuszach PSP do kwoty 2.280 zł, a nadwyżka powyżej tej kwoty podlega 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu?
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PDII-415/29/05
  Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD3/415/46/2005
  Czy równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego wypłacany emerytom lub rencistom - byłym funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej stanowi ekwiwalent pieniężny w zamian świadczenia rzeczowego zwolnionego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 38 od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD3/415/42/2005
  Czy równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przyznany na podstawie odrębnych przepisów byłemu funkcjonariuszowi Państwowej Staży Pożarnej, będącemu obecnie emerytem lub rencistą, można traktować jako ekwiwalent pieniężny w zamian za świadczenie rzeczowe otrzymywane przez emeryta lub rencistę zgodnie z art. 21 ust. pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy należy zastosować zwolnienie od podatku do kwoty 2280 zł?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PD/415/007/05
  dotyczy opodatkowania w 2005 r. podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpraw pieniężnych oraz świadczeń związanych ze zwolnieniem ze służby stałej strażaka Państwowej Straży Pożarnej
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/05
  Czy możliwym jest zastosowanie stawki 7% na dostawę samochodu osobowego przystosowanego dla celów jednostki przeciwpożarowej?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-9/05
  Czy wypłacony przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej równoważnik emerytom i rencistom będzie do kwoty 2.280,00 zł wolny od podatku dochodowego?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-I-415-11-16/05
  Czy od 1 stycznia 2005 r. Ochotnicza Straż Pożarna nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, tj. ksiąg podatkowych, a jej rachunkowość może być prowadzona w formie raportów finansowych?
 106. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.2-4117/57/05
  Jak powinny być opodatkowane dochody uzyskane z tytułu: nagrody rocznej, odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy wynikające z ustawy z dn. 24.08.1991 o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002, nr 147 poz. 1230 z póżn. zm.).
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-142/05/BZ
  Czy dostawa na rzecz jednostek straży pożarnej programu komputerowego zawierającego bazę aktów prawnych, i związanych z nimi orzeczeń sądów podlega opodatkowaniu wg stawki 7%?
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/63/2005
  Czy można zastosować 7% stawkę podatku VAT przy sprzedaży butów taktycznych i bielizny termo aktywnej przeznaczonych dla Ochotniczej Straży Pożarnej na cele ochrony przeciwpożarowej?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423/57/2005
  Czy darowizny przekazane na rzecz Szkół Podstawowych i Ochotniczych Straży Pożarnych podlegają odliczeniu od dochodu ?
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.1-415/1/05
  Jaką stawkę podatku należy zastosować do opodatkowania odprawy emerytalnej wypłaconej funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej, który odchodzi na emeryturę?
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/034/415/2/2005
  Czy po zmianie treści art.30 ust.1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych należy w 2005r.naliczać zryczałtowany20% podatek dochodowy od świadczeń pieniężnych wymienionych w art.101 ustawy z dnia 24.08.1991r. Państwowa Straż Pożarna?
 112. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.Ci.WD.-413/13/2004/HW
  - Czy wypłacone funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej zasiłki na zagospodarowanie na podstawie art. 94 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej są wolne od podatku dochodowego w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14 z 2000 r Nr 14, poz. 176 ze zm.)?- Czy wypłacane należności strażakom zwalnianym ze służby - w myśl art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej opodatkowane są 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 113. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1997/04/CIP/09
  Podatnik zapytuje jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż dla państwowej straży pożarnej części zamiennych oraz podzespołów do komputerów, które nie są urządzeniami peryferyjnymi, a mogą być zastosowane jedynie do naprawy lub rozbudowy komputerów.
 114. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US18/ZD/FD/415/1687/2004
  Jak powinny zostać opodatkowane dochody otrzymane przez zawodowego strażaka zwolnionego ze służby (m. in. odprawa, ekwiwalenty pieniężne i świadczenia pieniężne) podakiem zryczałtowanym 20%, czy wedłu skali podatkowej?
 115. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1796/04/CIP/06
  Czy do sprzedaży tak oznakowanego samochodu dla straży pożarnej można zastosować 7 % stawkę podatku VAT ? Zdaniem Podatnika samochód osobowy po takich przeróbkach staje się samochodem specjalistycznym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym i można zastosować 7 % stawkę podatku VAT.
 116. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/155/1/2004
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować na dostawę nadwozia specjalnego samochodu pożarniczego do firmy będącej dostawcą finalnym dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej ?
 117. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-78/04
  Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są części zamienne do samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ?
 118. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/23/2004
  Gmina zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku VAT przy opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia są samochody pożarnicze, które zostały zakupione przez podatnika dla jednostek ochotniczej straży pożarnej i mają służyć ochronie przeciwpożarowej.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!