Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


stawki ryczałtu

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-891b/12/HD
  Opodatkowanie przychodów z najmu budynku zakupionego przez Wnioskodawcę samodzielnie 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie tych dochodów podatkiem liniowym.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-891a/12/HD
  Opodatkowanie przychodów z najmu budynku nabytego przez spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako jej wspólnika, 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie tych dochodów podatkiem liniowym.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-484/12-4/KSU
  1) Czy którykolwiek rodzaj działalności wymieniony powyżej pozbawia Wnioskodawczynię możliwości rozliczania się na zasadach ryczałtowego podatku od przychodów? 2) Jaka jest stawka podatku ryczałtowego dla wyżej wymienionej działalności?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-800/12/IG
  Czy właściwy był wybór stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanym w wysokości 17%?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-361/12-4/MD
  1)Czy prawidłowe jest stosowanie przez Wnioskodawczynię stawki zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5,5% dla wydobywanych przez Nią materiałów oraz ich transportu samochodami o ładowności powyżej 2 ton? 2)Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 3% dla dostawy piasku zakupionego od innego kontrahenta?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-813/12/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług call center ?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-423/12-4/KO
  Czy stawka płaconego podatku dochodowego w wysokości 5,5% jest prawidłowa?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-754/12/IG
  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, bez względu na ilość lokali, które będą przedmiotem umowy najmu zawartej przez Wnioskodawcę z podmiotem, który wynajmie cały budynek wraz ze znajdującymi się w nim lokalami, Wnioskodawca nie będzie uznany, za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a osiągane przychody z najmu będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust 1a oraz 12 ust 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.)?2. Czy w przypadku przychodów z najmu nieruchomości, mogą one być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość osiąganych w roku podatkowym przychodów, w szczególności gdy przekroczą w danym roku równowartość w złotych kwoty 150 000 euro?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-753/12/IG
  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, bez względu na ilość lokali, które będą przedmiotem umowy najmu zawartej przez Wnioskodawcę z podmiotem, który wynajmie cały budynek wraz ze znajdującymi się w nim lokalami, Wnioskodawca nie będzie uznany, za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a osiągane przychody z najmu będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust 1a oraz 12 ust 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.)?2. Czy w przypadku przychodów z najmu nieruchomości, mogą one być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość osiąganych w roku podatkowym przychodów, w szczególności gdy przekroczą w danym roku równowartość w złotych kwoty 150 000 euro?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-561/12-4/MP
  Zakres możliwości zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i ustalenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług związanych z budową budynków.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-669/12/HD
  Czy od przyszłego roku przychody z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię będą mogły być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-334/12-4/AG
  Czy do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem "Rejestru najemców" prawidłowa jest stawka ryczałtu w wysokości 3%?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-455/12-2/IF
  Przychody z najmu nieruchomości Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, o ile złoży stosowne oświadczenie w przewidzianym przepisami terminie – o wyborze tej formy opodatkowania.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-437/12-4/IF
  Wnioskodawczyni winna stawkę ryczałtu ewidencjonowanego - dla działalności o której mowa w przedmiotowym wniosku - ustalić zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. w wysokości 8,5%.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-317/12/MR
  Wg jakich zasad opodatkowania - "wybranych" w chwili wycofania z działalności czy też "wybranych" w chwili sprzedaży - należy rozliczyć ewentualną sprzedaż ww. nieruchomości?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-280/12/HD
  Czy przyszłe przychody ze świadczenia usług konserwacji i napraw kotłowni gazowo-olejowych, węzłów cieplnych oraz instalacji cieplnych CO i CW Wnioskodawca powinien opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% czy 5,5%?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1278/11/AD
  Zakres określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-952/11-2/IF
  W związku z tym, iż przeznaczone do najmu prywatnego wybudowane lokale, nie są składnikami majątku związanymi z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą – najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawcy – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, o ile w terminie określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-872/11-2/IF
  W związku z tym, iż przeznaczone do wynajmu dwa lokale: mieszkalny oraz użytkowy, nie są składnikami majątku związanymi z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą – najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawczyni – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, o ile w terminie określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-974a/11/DP
  1. Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania przychodów z tytułu najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 8,5%? 2. Czy Wnioskodawca stosuje właściwą podstawę opodatkowania (wartość czynszu netto)?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-145/11-4/MD
  Czy w stosunku do usług pogrzebowych wraz z innymi akcesoriami (odzież, wieńce), Wnioskodawczyni stosuje prawidłową stawkę ryczałtu?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-920/11/DP
  Czy przychody z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zgodnie z zawartymi umowami, można było opodatkować w 2010 r., zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-948/11/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu ewidencjonowanego zastosować do opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu obciążenia firmy spedycyjnej kosztami dodatkowej opłaty drogowej?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-163/11-2/MD
  Czy opodatkowanie według stawki 8,5% jako najem prywatny, bez względu na ilość wynajmowanych lokali oraz wysokość osiągniętych przychodów, jest prawidłowe?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-156/11-2/MD
  Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą opodatkowane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. ryczałtem w wysokości 5,5%, czy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy, tj. ryczałtem w wysokości 8,5%?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-88/11-2/ASZ
  Czy Wnioskodawca prawidłowo zastosuje 5,5% stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego w zakresie działalności, polegającej na czynnościach montażu i demontażu rusztowań (stanowiących własność inwestora), służących inwestorom do realizacji wykonania określonego obiektu budowlanego?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-41/11-2/MD
  Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., w związku ze zmianą polegającą na stosowaniu PKWiU z 2008 r. i zgodnie z treścią załącznika nr 2 do ustawy zawierającym "wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług", w którym to załączniku w pozycji 2 i 3 wymienione są usługi objęte grupowaniem "budynki mieszkalne", "budynki niemieszkalne", Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosując stawkę 5,5%?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-500/11-2/MS
  Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-319/1-2/AO
  Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów ryczałtem oraz ustalenia stawki ryczałtu.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-11/11-2/MP
  Czy przychody uzyskiwane z wynajmu mieszkań, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może rozliczać zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1134/10-6/MT
  Możliwość opodatkowania tym podatkiem przychodów osiąganych z działalności wytwórczej wg stawki 5,5%.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1128/10-2/MT
  Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1116a/10/WM
  Jaka stawka ryczałtu dla robót związanych z budową tuneli i mostów jest obowiązująca na 2010 r.?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1352/10-4/AP
  Czy mogę zamienić formę opodatkowania od nowego roku na ryczałt ewidencjonowany w wysokości 5,5%?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1178/10/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu ewidencjonowanego zastosować od przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług ślusarskich?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1143/10-2/EC
  Czy Wnioskodawca może zlikwidować działalność gospodarczą w ramach której wynajmuje lokale i rozpocząć tzw. "prywatny" najem tych pięciu lokali opodatkowując go zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% jako najem prywatny?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1142/10-2/EC
  Czy Wnioskodawca może zlikwidować działalność gospodarczą w ramach której wynajmuje lokale i rozpocząć tzw. "prywatny" najem tych pięciu lokali opodatkowując go zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% jako najem prywatny?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1171/10/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych z akwizycji towarów handlowych?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1209/10-2/IM
  Czy podatnik prowadzący działalność w zakresie działalności telekomunikacyjnej pozostałe o symbolu 64.20.2 według PKWiU z 1997 roku, może rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z przychodów otrzymanych w 2010 roku?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-953/10/AD
  Czy w przyszłym roku podatkowym dla rozliczenia przychodu z najmu można skorzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem według stawki 8,5%?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-952/10/AD
  Czy w przyszłym roku podatkowym dla rozliczenia przychodu z najmu można skorzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem według stawki 8,5%?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-987/10/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie robót budowlanych?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-951/10/WM
  Czy Wnioskodawczyni będzie mogła zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i jaką stawkę należy przyjąć 3%, 5%, 8,5%?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-790/10-3/JB
  Stwierdzić należy, że przychód uzyskany z wynajmowania nieruchomości może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-773/10/WRz
  Jakie są możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów osiągniętych z usług transportowych?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-950/10-2/IM
  Czy prawidłowo Wnioskodawczyni rozlicza przychody z najmu jako najem prywatny stawką 8,5% ryczałtem ewidencjonowanym?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-842/10/MM
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca może stosować od stycznia 2010r. ryczałt w wysokości 8,5 procent?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-668/10-5/RS
  Kwalifikacja przychodów z najmu osiąganych przez spółkę cywilną do właściwego źródła przychodów.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-587/10/WRz
  Jakie są możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów osiąganych w zakresie transportu ciężkiego?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-629/10-2/AG
  Czy Wnioskodawca poprawnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym stosując do wytworzenia wyrobów medycznych jakim są okulary korekcyjne stawkę 5,5% ?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-482/10/MR
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego należy opodatkować przychody ze sprzedaży środka trwałego, którego spółka jawna jest współwłaścicielem, tj. przychody ze sprzedaży udziału we współwłasności sieci telewizji kablowej?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-483/10/MR
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego należy opodatkować przychody ze sprzedaży środka trwałego, którego spółka jawna jest współwłaścicielem, tj. przychody ze sprzedaży udziału we współwłasności sieci telewizji kablowej?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-547/10/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie robót budowlanych?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-538/10-2/JB
  Przychód uzyskany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na wytworzeniu okularów korekcyjnych z własnych materiałów winien być opodatkowany przy zastosowaniu 5,5% stawki podatku.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-410/10/WM
  Czy wykonywane usługi będą podlegały opodatkowaniu ryczałtem wg stawki 8,5%? Czy fakt świadczenia usług wyłącznie na rzecz jednego kontrahenta ma znaczenie?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-551/10/MM
  Czy wskazany stan faktyczny uprawnia wnioskodawczynię osiągającą przychody z najmu do zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadzie art. 2 ust. 1a ustawy?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-410/10-4/RS
  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa, należy uznać, iż roboty polegające na montażu i demontażu stalowych regałów magazynowych przymocowanych na stałe do posadzki za pomocą kotew, z elementów gotowych, sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 45.42.12-00.00, należy zaliczyć do robót budowlanych w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a zatem przychody uzyskane z tych robót podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 5,5%.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-414/10-2/KŁ
  Czy Wnioskodawca właściwie wybrała formę i stawkę opodatkowania?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-415/10-2/KŁ
  Czy Wnioskodawca właściwie wybrała formę i stawkę opodatkowania?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-452/10-4/AMN
  Czy lokal (towar) przeznaczony do dalszej odsprzedaży, po niewielkim remoncie (ok. 20% wartości zakupu) będzie traktowany dalej jako towar - odpowiadający definicji art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) i można zastosować stawkę zryczałtowaną 3,0%?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-173/10-4/KS
  należy uznać, iż prowadzona przez Wnioskodawczynię pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie wykonywania usług baz danych (oznaczonych symbolem PKWiU 72.40.11.) podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 8,5%.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-152/10-4/AM
  mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni może opodatkować uzyskane przychody z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8,5%, pod warunkiem, złożenia w terminie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-149/10-2/JB
  Ile wynosi stawka ryczałtu ewidencjonowanego dla: - usług cateringowych, - przychodów z działalności gastronomicznej (restauracja), - przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Czy będzie obowiązywać jedna stawka zryczałtowanego podatku dla ww. usług i przychodów? Czy dla ww. usług i przychodów będzie inna stawka podatku?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-149/10/WRz
  Czy przychód uzyskany z tyt. robót budowlanych należy opodatkować ryczałtem wg stawki 5.5% od przychodów ewidencjonowanych ?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-121/10/ASz
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca będzie mógł stosować od stycznia 2010r. stawkę ryczałtu w wysokości 8,5%?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-64/10-5/EC
  Czy stawka 5,5% ryczałtu ewidencjonowanego jest zgodna z rodzajem wykonywania działalności gospodarczej? Wnioskodawcę interesuje stan faktyczny w latach 2004-2010
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-96/10-2/JB
  określenie źródła przychodu oraz możliwości opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-36/10/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług transportowych?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-109/10-4/RS
  należy uznać, iż przychody uzyskane w związku z wykonaniem narzędzi wykrawających perforatora profili PVC z własnych materiałów, sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 29.56.23-85.90 należy opodatkować stawką ryczałtu w wysokości 5,5%.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-107/10-4/RS
  należy uznać, iż spawanie konstrukcji nośnej dachu, sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 45.22., należy zaliczyć do robót budowlanych w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a zatem przychody uzyskane z tych robót podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 5,5%.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-110/10-4/RS
  mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy prawa, należy uznać, , iż przychody uzyskane w związku z wykonaniem modułu sterującego wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej szafy, montażem ostatecznym i uruchomieniem linii technologicznej do obróbki metalu z materiałów powierzonych, sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 29.40.32-35 w związku z art.12 ust. 1 pkt 3 lit. f) należy opodatkować stawką ryczałtu w wysokości 8,5%.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1037/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie robót budowlanych oraz konserwacji urządzeń dźwigowych?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-965/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów z tytułu najmu środka trwałego?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-781/09/HD
  Czy sprzedaż domu w stanie surowym może być opodatkowana 5,5% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1058/09-2/AA
  1. Czy przychód uzyskiwany z tytułu opisanej powyżej umowy franszyzy może podlegać zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu uzyskiwanemu przez niektóre osoby fizyczne? 2. Jak stawka ryczałtu powinna zostać zastosowana?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-821/09-2/JB
  Czy dla działalności polegającej na wykonywaniu obiektów sportowych (korty tenisowe, boiska) opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma zastosowanie stawka w wysokości 5,5%?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-738/09-2/JB
  Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (związane z układaniem kostki brukowej) – jeżeli działalność ta w istocie polega na wykonywaniu usług budowlanych – podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 5,5%.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-771/09/HD
  Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - 8,5% czy 5,5% - należy zastosować do usług polegających na montażu i demontażu rusztowań?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-958/09-2/AA
  Czy w przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej ograniczającej się do sprzedaży detalicznej wyłącznie węży gumowych, klasyfikowanych przez producentów wg PKWiU jako : "węże z gumy tłoczone ze wzmocnieniem tekstylnym" o symbolu 25.13.30-57.10 i tak też przez nich fakturowanych oraz metalowych opasek i obejm zaciskowych, wybierając formę opodatkowania działalności jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będzie płacił podatek w formie ryczałtu w wysokości 3% uzyskanego przychodu?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-702/09/HD
  Czy można opodatkować wynajem pokoi gościnnych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% przychodów, jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartości 4.000 euro?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-604/09/WM
  Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 8,5%, zważywszy na fakt, że wykonywane czynności polegają głównie na wyszukiwaniu błędów w oprogramowaniu (np. aplikacjach webowych, grach komputerowych czy telefonach komórkowych) czyli tzw. testowanie i raportowanie ich, a konsultant z Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi sklasyfikował wykonywaną przez Pana działalność pod symbolem PKD 62.09Z - pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-595/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów z tytułu okresowego najmu domku letniskowego?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-522/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów ze sprzedaży półproduktów do produkcji lodów?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-486/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze sprzedaży podzespołów do produkcji sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-700/09-2/AMN
  1. W jakiej stawce ryczałtu (5,5% czy 8,5%) należy obliczyć usługi budowlane polegające na wznoszeniu budynków, roboty wykończeniowe z powierzonego materiału, oraz usługi malowania i tynkowania? 2. Czy stawki są zróżnicowane w zależności od tego jakie jest przeznaczenie budynku: mieszkalne lub przemysłowo-niemieszkalne?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-528/09/HD
  Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zastosować do przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży żwiru?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-529/09/HD
  Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zastosować do przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży żwiru?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-456/09/HD
  Którą stawkę ryczałtu winno się opłacać - 8,5% czy 5,5% świadcząc usługi żurawiem samojezdnym?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-566/09-2/AA
  Jakie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych miały/mają zastosowanie w latach 2007/2008 i bieżącym roku podatkowym 2009 roku ww. roboty/usługi?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-405/09/WRz
  Czy przychód ze świadczenia usług centrów telefonicznych można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-351a/09/HD
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych winny być opodatkowane w latach 2007-2009 przychody uzyskane z działalności w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych w przypadku realizacji zleceń w kraju?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-358/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy odpłatnego zbycia, towarów, materiałów i ruchomych składników majątku o wartości powyżej 1.500,00 zł?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-218/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku o wartości powyżej 1.500,00 zł?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-188/09/DP
  Czy świadczone usługi podlegają opodatkowaniu stawką 5,5% czy stawką 8,5%?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-183/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie robót budowlanych?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-129/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie robót budowlanych?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-357/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie robót budowlanych?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-100/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów z tytułu usług biurowych?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-203/09-2/IM
  Czy usługi pogotowia ratunkowego wyłączają z opodatkowania w formie ryczałtu z datą uzyskania pierwszego przychodu? Czy Wnioskodawca powinien płacić podatek zryczałtowany wg stawki 8,5% ? I pozostać na ryczałcie? Czy przejść na zasady ogólne?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-128/09/HD
  Jaką stawkę ryczałtu – 8,5% czy 3% należy zastosować przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegające na obcinaniu kopyta końskiego, a w razie potrzeby przybiciu do niego podkowy?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-389/07/09-S/MM
  Czy działalność gospodarcza świadczona w zakresie przewozu towarów samochodami powyżej dwóch ton, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, może być opodatkowana w formie ryczałtu ewidencjonowanego stawką 5,5%?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-105/09-4/AA
  Proszę o wyjaśnienie w jakiej wysokości należy opłacać podatek?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1022/08/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych z akwizycji towarów handlowych?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1390/08-2/JB
  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Działalność strony to usługi dźwigowe sklasyfikowane pod nr PKD 45.50 Z (wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską). Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny należy uznać, iż przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 5,5%.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-968/08-4/AG
  Czy Wnioskodawca i Jego żona mają prawo do 8,5% stawki podatku do przychodów stanowiących równowartość 4000 Euro, od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-924/08/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów z tytułu usług poligraficznych?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-930/08/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie opracowywania projektów dokumentacji?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1076/08-2/MN
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, usług świadczonych przez rzeczoznawców - biegłych. Czy do stawki ryczałtowej wynoszącej 0,8358 zł za 1 km przebiegu, stosowanej przez Wnioskodawcę będącego płatnikiem podatku VAT za dojazdy rzeczoznawców należy doliczać zawsze podatek VAT w wysokości 22%?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-790/08/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie opracowywania projektów wystroju wnętrz?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-808/08-4/AA
  Opodatkowanie dochodów z najmu?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-743/08-2/AK
  Czy wykonywane w ramach tej działalności usługi podlegają opodatkowaniu stawką 8,5% ?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1026/08-5/PJ
  Właściwą stawką dla świadczenia usług w postaci kierowania pojazdami powierzonymi jest stawka 17 %.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1098/08-3/ES
  Jakimi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy opodatkowywać poszczególne przychody ze sprzedaży uzyskiwane w zakresie świadczenia usług cateringowych?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-755/08-2/AG
  Czy przychód z najmu przedmiotu odrębnego majątku winien podlegać w całości opodatkowaniu 8,5% oraz, czy oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składa wyłącznie właściciel majątku odrębnego (tj. mąż)?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-695/08/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów z tytułu usług akwizycyjnych w imieniu i na rachunek zleceniodawcy?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-617/08/WRz
  Ile wynosi stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie produkcji i montażu stolarki budowlanej?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-569/08-2/AA
  Czy Wnioskodawca może korzystać w roku bieżącym z opodatkowania ryczałtem w wysokości 5,5%, podczas gdy działalność męża jest opodatkowana podatkiem liniowym 19%?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-560/08-2/AA
  Czy świadczenie usług remontowo-budowlanych z powierzonego materiału podlega opodatkowaniu według stawki 5,5%.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-517/08-6/AA
  Czy działalność, którą zamierza prowadzić Wnioskodawca jest działalnością gospodarczą, biorąc pod uwagę ograniczenia art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-517/08-5/AA
  Czy stawka ryczałtu wyniesie 8,5 % ?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-517/08-4/AA
  Czy działalność, którą zamierza podjąć Wnioskodawca może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-402/08/AT
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego objęta będzie działalność godpodarcza Wnioskodawczyni, w zakresie usług związanych z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z) oraz usług sekretarskich (PKD 82.19.Z)?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-530/08/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów z tytułu usług pocztowych?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-280/08/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest prawidłowe.W dniu 21 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-186/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-114/08/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów z tytułu okresowego najmu pokoi?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-22/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 17.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodu z tytułu najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz jego wysokości -j ...
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-595/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży detalicznej używanych samochodów -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007 r. został zł ...
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-570/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych kwot uzyskanych z tytułu najmu lokali użytkowych -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożo ...
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-405/07-3/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu 21 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 5,5 % stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest nieprawidłowe.W dniu 21 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-590/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 23.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych i wysokości stawki ryczałtu -jest prawidłowe.W dniu 23 listopa ...
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415/499a/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 09.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest nieprawidłowe.W dniu 09 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-515/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 09 listopada 2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest nieprawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-95/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17.08.2007 r. (data wpływu 23.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki podatkowej -jest nieprawidłoweW dniu 23.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-50a-07
  Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do przychodów osiąganych w spółce zajmującej się handlem hurtowym i produkcją artykułów przeznaczonych na reklamę (tzw. gadżetów reklamowych) ?
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-10/07
  Czy kwoty uzyskanego w 2007 roku przychodu z tytułu wynajęcia osobie trzeciej części nieruchomości, otrzymanej od właściciela nieruchomośći (matki) do nieodpłatnego używania, na podstawie umowy użyczenia, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, opłacanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-73/07/EW
  Jaką stawką należy opodatkować usługi elektryczne, ile wynosi maksymalna wysokość przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, uprawniającego do płacenia ryczałtu?
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-65/07
  Czy w przypadku przychodów uzyskanych z działalności polegającej na wykonywaniu nagrobków lub innych wyrobów z materiału własnego wykonawcy na zamówienie ludności może Pan stosować stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5 %?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DR/415-0005/07
  Czy przedstawiona działalność podlega zryczałtowanemu podatkowi od przychodów ewidencjonowanych oraz według jakich stawek
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/23/07
  Czy podlega opodatkowaniu wspracie pomostowe otrzymane w 2007 roku ?
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I / 415 - 8 / 2007
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych sklasyfikowanej wg PKWiU do grupowania 33.20, produkcja systemów sterowania procesami przemysłowymi sklasyfikowana wg PKWiU do grupowania 33.30. Uzyskane przychody podatnik opodatkowuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Problemem jest wysokość zastosowanej stawki ryczałtu dla wykonywanych usług.
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-0002/07
  Jakie skutki w zryczałtowanym podatku dochodowym powoduje rozszerzenie działalności handlowej o usługi taksówkowe
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-66029/VII/2007
  Czy działalność gospodarcza sklasyfikowana pod nr PKD 74.87.B, może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w/g stawki 8,5%.
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415-2/07
  Czy istnieje możliwość opodatkowania usług wynajmu pracowników - kierowców podatkiem zryczałtowanym od przychodów oraz jaką stawkę należałoby zastosować?
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-16-07
  Jaką zastosować stawkę ryczałtu dla przychodów uzyskiwanych z działalności w zakresie odbioru osadu ściekowego i jego wywóz?
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-7/07
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego należy opodatkować regenerację amortyzatorów?
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-36536/07/FD
  Czy przychody uzyskane z tytułu najmu gruntu pod tablicę reklamową podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 8,5% przychodu, czy też stanowią przychody zaliczane do grupy 74.4 PKWiU- ,,usługi reklamowe"" i podlegają wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem?
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DR/415-0002/07
  Czy w przypadku świadczenia usług kierowania pojazdami powierzonymi na rzecz kilku podmiotów gospodarczych Podatnik może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i opłacać ryczałt według stawki 8,5%?
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IIDG/415/320/31/07
  Czy przychody ze sprzedaży pomników należy potraktować jako działalność usługową opodatkowaną stawką ryczałtu 8,5%, czy jako działalność wytwórczą opodatkowaną stawką 5,5%?
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-86/06
  Czy w 2007 r. w związku ze zmianą definicji działalności Gospodarczej, można dokonać wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w formie ryczałtu ze stawką 8,5%?
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-87/06
  Czy w 2007 r. W związku ze zmianą definicji działalności gospodarczej, można dokonać wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w formie ryczałtu ze stawką 8,5%?
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-14/07
  Jaką stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest opodatkowa działalność polegajaca na handlu detalicznym grafikami na papierze, skupowanymi od artystów i sprzedawanymi w sklepie internetowym?
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-85/06
  Czy w 2007 r. ma Pan prawo wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w formie ryczałtu ze stawką 8,5%?
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-4/07
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego należy opodatkować usługi budowlane z materiału własnego i powierzonego?
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2150/4111/415/8/ML
  postanowienie dotyczy - opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ,3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku swiadczenia usług cateringowych.
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-2/07
  Czy prowadząc działalność gospodarczą transport lądowy pasażerski pozostały wg PKD 6023.Z. można opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu ewidencjowanego prowadząc ewidencję przychodów?
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/2-IP/2007
  Jaką stawkę ryczałtu stosować przy dorabianiu kluczy? Czy wykonywane czynności traktować jak usługę o stawce 8,5%, czy jak produkcję o stawce 5,5%?
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-415-9860-22/07
  Jakie stawki ryczałtu zastosować do produkcji, wytwarzania okien i drzwi?
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437ZDD/423/440/BŁ/2006/2007
  Jaką stawka ryczałtu należy opodatkować usługi dotyczące instalacji elektrycznych budynków i budowli ?
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-49/06/JM
  Czy przychody uzyskane z wykonywania usług kierowcy na rzecz jednego podmiotu oraz usług artystycznych mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%?
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-46-06
  Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować w prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług krawieckich?
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-1/07/AD
  Czy przychód z tytułu odsprzedaży licencji na oprogramowanie ma prawo opodatkować 3 % stawką ryczałtu jako świadczenie usług w zakresie handlu ?
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/47-2/06
  Czy usługa montowania regałów sklepowych opodatkowana jest stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%?
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.DPD/22/4111/29A/104/06
  Czy przychody osiągnięte w ramach prowadzonej działalności w zakresie usług konfigurowania lub naprawy komputera klienta podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5 %?
 165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-38/06
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych z materiałów powierzonych opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W związku z powyższym powstaje u podatnika pytanie, czy w opisanym stanie faktycznym zobowiązany jest Pan płacić zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 5,5 % jako produkcja czy też 8,5 % jako usługa. Zdaniem podatnika powyższa działalność winna być opodatkowana 5,5 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/33/06
  Zastosowanie właściwej stawki opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu świadczonych usług w zakresie wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych i burzących wraz z obsługą.
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-8/06/AFK
  Czy możliwe jest zastosowanie stawki 5,5% podatku od przychodów ewidencjonowanych przy pracach ziemnych wykonywanych usług koparko-ładowarką?
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-17/06
  Czy rozpoczęcie świadczenia usług kierowania powierzonym pojazdem na rzecz więcej niż jednego podmiotu uprawniałoby do zastosowania stawki ryczałtu w wysokości 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?.
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-35/06/HZA
  Czy usługi zwiazane z wykonywaniem i serwisem centralnego ogrzewania opodatkowane są stawką ryczałtu -8,5%, jako przychody z działalności usługowej, czy stawką ryczałtu - 5,5%, jako przychody z działalności wytwórczej, robót udowlanych ?
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-29/2006
  Czy przekształceniem formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej wywoła skutki podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym. Samodzielnie prowadzoną działalność przekształę w spółkę. Towary handlowe i rzeczy ruchome będą wprowadzone do nowej firmy aportem?
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/18/06
  Stawki ryczałtu od przychodów z działalności gospodarczej w zakresie przeładunku towarów, magazynowania i przechowywania towarów oraz sprzątania i czyszczenia obiektów.
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DR/415-00019/06
  Czy możliwe jest opodatkowanie osiągniętych przychodów w zakresie badań i nadzorów archeologicznych przy obiektach zabytkowych, konserwacji i renowacji zabytków, usług ogólnobudownlanych przy zabytkach zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych i podatkiem liniowym?
 173. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/415-27/06
  - dotyczy przychodów uzyskiwanych przez jednoosobowy podmiot gospodarczy, z tytułu świadczenia usług kierowania pojazdami powierzonymi na rzecz kilku różnych podmiotów gospodarczych
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/88/2006
  Czy w latach 2005-2006 można było wybrać opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu wykonywania robót związanych z montażem stolarki budowlanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ?
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD/I/T/415/3/2006
  Zastosowanie stawek ryczałtu przy opodatkowaniu przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej ze świadczenia usług sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
 176. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/4407/14-42/05/EK
  dot. refakturowania usług przewozów taksówkowych
 177. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-97/06
  Jak zakwalifikować do opodatkowania przychody osiągnięte ze sprzedaży praw majątkowych wynikających z przyznanych przez Urząd Regulacji Energetyki świadect poochodzenia ?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/25/06
  Zastosowanie stawki ryczałtu do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży sprzętu optycznego.
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/15/06/AG
  - Czy sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu musi być potwierdzone jeszcze inną umową ?- Czy opodatkowanie przychodów Prezesa na podstawie art. 13 pkt 7 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe ?- Czy w powyższym stanie faktycznym można z Prezesem Zarządu zawrzeć kontrakt menedzerski ?
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-6/06/AB
  Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, w jakiej wysokości wynosi stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osiąganych z działalności gospodarczej polegającej na podwykonawstwie przy budowie wodociągów i kanalizacji do obiektów mieszkalnych.
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-72/06/RC
  Jaka jest właściwa stawka opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży usług w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych.
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1003_POS_19_20_19
  W jakiej wysokości powinnam płacić zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli w ramach usług kateringowych będę sprzedawała napoje o zawartości alkoholu 1,5 %?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/55/2006
  Czy w latach 1997-2006 można było stosować stawkę ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 5,5% do wykonywanych usług w zakresie instalacji i konserwacji urządzeń antenowych ?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-20/06/JM
  Czy przychody uzyskane z wykonywania prac telekomunikacyjnych, elektrycznych, budowlanych oraz w zakresie instalowania naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych należy opodatkować stawką 5,5%?
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/37/2006 PDI-415/6/2006
  Jakie należy stosować stawki ryczałtu przy działalności handlowej, produkcyjnej oraz działalności usługowej w zakresie organizacji pogrzebu łącznie ze sprzedażą trumien wieńców i wiązanek własnej produkcji ?
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/19/2006
  Czy działalność gospodarcza w zakresie usług sekretarskich może być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym i jaką należy zastosować stawkę ryczałtu ?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KB/415-18/06
  Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podstawowym rodzajem działalnści są usługi instalowania, napraw i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej. Wykonywaną działalność chciałbym rozszerzyć o dodatkowe usługi tj. instalowania konstrukcji metalowych, instalowania i naprawy: silników i turbin, maszyn ogólnego przeznaczenia, pozostałych narzędzi mechanicznych oraz o badanie i analizy techniczne. Czy w związku z tym nadal będę opłacał podatek zryczałtowany 8,5%?
 188. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-G 415-64/06
  Czy przychód ze sprzedaży podpiekanych ciastek winien być opodatkowany stawką 3% jak sprzedaż czy 5,5% jak produkcja?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/4111/415/0013/06
  Czy usługi zakwalifikowane wg PKWiU pod numerem 63.22.16 mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%?
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-10/06
  Czy uzyskiwanie w 2006 roku przychodów z tytułu umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość, będącego składnikiem majątku związanego z prowadzoną przez Panią pozarolniczą działalnością gospodarczą, (ujętego w ewidencji środków trwałych) - zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wraz z przychodami z działalności handlowej wyklucza możliwość wyboru przez podatnika opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rok 2006 ?
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-5/06/EC
  Czy świadcząc usługi kierowania samochodami powierzonymi na rzecz różnych podmiotów gospodarczych ma możliwość opodatkowania przychodów z świadczonych usług 8,5% stawka podatku od przychodów ewidencjonowanych.
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-3/06
  - dotyczy możliwości opodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%.
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DR/415-00015/06
  Czy możliwe jest opodatkowanie przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej, sklasyfikowanej jako działalność związana z informatyka pozostała
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-22/06/AZ
  Czy w związku ze sprzedażą mieszkania należy odprowadzić podatek dochodowy w wysokości 10%?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/34/2005
  Jaką stawką podatku należy opodatkować usługi montażu rozdzielni oraz montaż konstrukcji nośnej do szynoprzewodów ?
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-18/06
  - dotyczy możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki ryczałtu 3%.
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/10/2006
  Czy mogę opodatkować przychody z działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego uzyskiwane od firmy z którą byłem związany w poprzednim roku - 2005 poprzez wykonywanie pracy na zasadach umowy zlecenia?
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/34/2006
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować w odniesieniu do przychodów z tytułu wykonywania instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych ?
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/474/DJW/06
  Czy podatnik ma prawo do opodatkowania swoich usług wg 8,5% stawki ryczałtu.
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/50/2006/Art.14a
  Rozpoczynał działalność gospodarczą - usługi sekretarskie. Czy mogę być opodatkowana ryczałtem od przychodów, wg stawki 8,5%?
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-415-01/06
  Czy świadczenie usług budowlanych z powierzonego materiału podlega opodatkowaniu wg stawki ryczałtu 5,5%.
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-81-05
  Jaką stawkę podatku ryczałtowego należy zastosować dla przychodów uzyskiwanych z działalności w zakresie sprzedaży hurtowej karburytów węglowych i grafitowych oraz wypełniaczy kokosowo - krzemionkowych wydobywanych z terenu poddzierżawy ?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/1/06
  Stawka zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych ze świadczenia usług polegających na montażu zbiorników naziemnych i podziemnych na gaz płynny (zamocowanie zbiornika do gotowej płyty fundamentowej) oraz doprowadzeniu instalacji od zbiornika do zaworu znajdującego się w szafce gazowej na ścianie budynku (budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-410-3-6/06
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych, sprzedaży trumien i utensyliów pogrzebowych należy opodatkować wg stawek ryczałtu 3 % i 8,5 %?
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KCz/415-65/05
  Czy otrzymane środki z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac interwencyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia i premii dla pracowników należy zaliczyć do przychódów z prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować 19% podatkiem?
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-74/III/2005
  Czy na sposób opodatkowania przychodów ma znaczenie, że mogą to być rusztowania będące majątkiem mojej firmy czy też rusztowania, które wynajmę od innej firmy ?
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD I 1/30/136/2005
  Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik świadczy usługi opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podstawowym rodzajem działalności jest produkcja wyrobów pozostała wg PKD 2875B. Głównym wyrobem ww. produkcji są tabliczki znamionowe, produkowane na zlecenie klienta ale z własnego, wcześniej zakupionego materiału. Zdaniem podatnika przychody ze sprzedaży gotowych tabliczek dla zamawiającego kontrahenta powinny być opodatkowane stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5,5 %.
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD I/1/25/101/2005
  Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik świadczy usługi transportowe samochodem o ładowności do 2 ton opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 %. W marcu zakupił przyczepę skrzyniową ciężarową o ładowności 2000 kg, która zamierza wykorzystać przy przewozie większych ładunków. Zdaniem podatnika przy przewozach samochodem ciężarowym o ładowności 1380 kg z przyczepą o ładowności 2000 kg powinna być zastosowana stawka zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5,5 %.
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-576/05/FD
  Czy wytwarzanie z materiału powierzonego przez zamawiającego elementów i przedmiotów z tworzyw sztucznych należy uznać za działalność wytwórczą czy za usługową?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!