Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


stawka amortyzacyjna

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1309/12-2/MT
  Przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawczynię na zasadach określonych w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat. Tym samym Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne stosując stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie od wartości początkowej przedmiotowego lokalu.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-623/12-2/RS
  w zakresie możliwości obniżenia do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%), na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosowanych obecnie przez Spółkę stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do wszystkich lub dowolnie wybranych środków trwałych
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB/423-358/12/MT
  Prawo do obniżania i podwyższania wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-645/12-5/MS
  Przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawcę na zasadzie określonej w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-643/12-4/MS
  Przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawczynię na zasadzie określonej w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-644/12-4/MS
  przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawczynię na zasadzie określonej w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-623/12-2/ES
  1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową do amortyzacji składników (tj. kamienicy i lokali mieszkalnych), które stanowiły majątek odrębny małżonki i były przez nią wykorzystywane w jej działalności gospodarczej?2. Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od kamienicy, a jaką stawkę przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych, jeśli kamienica i lokale mieszkalne stanowiły uprzednio majątek odrębny małżonki?3. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową do amortyzacji składników (tj. lokali mieszkalnych i innych ww. składników), które stanowiły majątek wspólny Wnioskodawcy i małżonki, a były wykorzystywane przez małżonkę w jej działalności gospodarczej?4. Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych, a jaką stawkę przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od innych ww. środków trwałych, jeśli lokale mieszkalne i pozostałe ww. składniki stanowiły uprzednio majątek wspólny małżonków, a jednocześnie jedynie inne składniki poza lokalami były amortyzowane przez małżonkę w jej działalności gospodarczej (lokale mieszkalne nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych zgodnie z art. 22c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-457/12-2/KK
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminów o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP - obniżyć do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%) stawki amortyzacyjne w stosunku do stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu, dla poszczególnych środków trwałych (nowo wprowadzanych do ewidencji środków trwałych lub takich które już podlegają amortyzacji dla celów podatkowych) dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o POOP - podwyższyć uprzednio obniżone stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych amortyzowanych metodą liniową do dowolnej wysokości nie wyższej jednak niż stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może obniżyć stawki amortyzacyjne środków trwałych amortyzowanych metodą liniową począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, jaki dokonać zmian stawek amortyzacyjnych środków trwałych (tj. podwyższyć je lub po raz kolejny obniżyć) począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-238/12-6/PM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego podwyższenia lub dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych (także jedynie w odniesieniu do niektórych/wybranych środków trwałych), jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-238/12-2/PM
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnego poziomu?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-238/12-3/PM
  Czy możliwe jest dokonywanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych i będących już przedmiotem amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-238/12-4/PM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-238/12-5/PM
  Czy możliwe jest dokonywanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-238/12-4/PM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-238/12-5/PM
  Czy możliwe jest dokonywanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/443-331/12/AW
  Zakres zasad amortyzacji środków trwałych.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-651/12/PSZ
  Czy zastosowana stawka amortyzacyjna jest prawidłowa?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-786/10/12-5/S/AS
  Czy na podstawie art. 16i ust. 5 PDOP możliwe jest obniżenie stosowanych obecnie stawek amortyzacyjnych dla wszystkich środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%) i z jaką datą obniżenie to może nastąpić? (pytanie Nr 1)
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-573/12/MO
  Czy elementy składające się na całość inwestycji będą stanowiły odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji według odpowiednich stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-338/12-2/KK
  Czy Spółka postąpi prawidłowo dokonując w stosunku do urządzeń typu tablet (iPad) odpisów amortyzacyjnych według podwyższonej stawki amortyzacyjnej, przy zastosowaniu współczynnika 1,66?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-532/12-4/IF
  Należy stwierdzić, iż przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawcę na zasadzie określonej w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-482/12-4/AM
  Stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych darowanego lokalu mieszkalnego stanowić będzie wartość początkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie spełniony zostanie warunek wykorzystywania lokalu mieszkalnego przed jego nabyciem przez Wnioskodawczynię przez okres, co najmniej 60 miesięcy, a zatem Wnioskodawczyni przy jego amortyzacji może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, z tym, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Zatem w myśl powyższego, Wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu wskazanego lokalu mieszkalnego odpisy amortyzacyjne w wysokości 10% rocznie.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-300/12-2/KK
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0 % rocznie)?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-385/12/ZK
  Czy do wartości początkowej nieruchomości, w postaci zabytkowej kamienicy, spółka mogła wliczyć, oprócz kosztów remontu i przebudowy, także wcześniej poniesione przez małżonków (tj. przed zawiązaniem spółki) koszty wykupu lokali mieszkalnych wraz z przynależnym im gruntem? Czy spółka poprawnie nalicza amortyzację stosując do kamienicy art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-213/12-2/MS
  Czy wnioskodawca, będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej może amortyzować środki trwałe wykorzystywane na potrzeby działalności w Strefie przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych obniżonych na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT? Czy wnioskodawca, będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie mógł w przyszłości podwyższyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby działalności prowadzonej w Strefie, które zostały obniżone uprzednio na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT. przy założeniu że podwyższone w ten sposób stawki nie będą wyższe od stawek wskazanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o CIT?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-181/12-5/KSU
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z wyboru indywidualnej stawki amortyzacji i zmienić stawkę amortyzacji z dotychczasowej 2,5% w przypadku lokalu drugiego na większą, taką jak w przypadku lokalu pierwszego w wysokości 10%, w przypadku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na wyodrębnioną własność?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-360/12-2/PR
  możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% przy dostawie laptopów.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-218/12-4/KSU
  Czy przy posiadaniu przez Wnioskodawcę, jako właściciela, faktury zakupu ww. samochodu, może On przyjąć jako wartość początkową do amortyzacji, koszt zakupu pojazdu zgodnie z fakturą, co byłoby zgodne z zapisem art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-124/12-4/MS
  Czy cała instalacja biogazowni może być amortyzowana wg stawki 10% w skali rocznej?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-143/12-2/DP
  Odsetki z tytułu kredytu i/łub pożyczki zaciągniętej w celu sfinansowania nabycia udziałów w Spółce i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT potrącalny w dacie zapłaty odsetek.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-145/12-2/DP
  3. Czy - zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT - wartość początkową składników majątkowych (w szczególności, gruntów, budynków i budowli) otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki stanowić będzie ustalona przez Wnioskodawcę wartość poszczególnych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej?4. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej składników majątkowych (klasyfikowanych jako podlegające amortyzacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki, przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej właściwej dla danego składnika majątkowego określonej w ustawie o CIT?5. Czy w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki (klasyfikowanych jako środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne), Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot odpowiadających ustalonej przez siebie wartości początkowej tych składników majątkowych (nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej) pomniejszonej o dokonane od tej wartości odpisy amortyzacyjne?6. Czy odsetki powstające z tytułu kredytu i/lub pożyczki zaciągniętej przez Wnioskodawcę w celu sfinansowania nabycia udziałów w Spółce i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będą mogły być zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w dacie zapłaty przez Wnioskodawcę tych odsetek?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-198/12-2/KK
  Czy Spółka może podwyższyć stosowane wobec urządzeń elektronicznych opisanych w stanie faktycznym stawki amortyzacyjne przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2.0?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-107/12-5/KK
  Wnioskodawca skorzystał z prawa do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej określonej w art. 16j ust. 1–4 ustawy dla hali magazynowej (tj. stawka 3,13%), to Spółka nie może skorzystać z prawa wynikającego z art. 16i ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i dokonać zmiany (obniżyć lub podwyższyć) ustalonej indywidualnie stawki amortyzacyjnej.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-131/12-2/KK
  należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż Spółka jest uprawniona, do obniżania stawek amortyzacyjnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, do dowolnego poziomu (wyższego niż 0) przyjmując, iż wskazany przez Spółkę moment zmiany stawki to pierwszy miesiąc roku podatkowego zgodnie z art. 16i ust 5 ustawy. Spółka jest również uprawniona do podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych do poziomu nie wyższego niż poziom maksymalny wynikający z przepisów art. 16a – 16m ustawy o pdop oraz Wykazu stawek amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i ust 5 ustawy, od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-196/12-2/KSU
  Czy Wnioskodawca ma prawo do naliczenia indywidualnej stawki amortyzacji (przyspieszonej amortyzacji w wysokości 10% rocznie) od wartości zakupionego lokalu mieszalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem i aktualnie wynajmuje?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-97/12-4/PM
  Czy Spółka jest uprawniona, aby dla celów ustawy o PDOP (niezależnie od przyjętej polityki rachunkowej) na początek roku podatkowego obniżać stawki amortyzacyjne dla Środków Trwałych do dowolnego (wyższego niż 0) poziomu, a po obniżeniu stawek amortyzacyjnych, czy Spółka jest uprawniona do podwyższenia, z początkiem któregoś z następnych lat, tych stawek do poziomu nie wyższego niż poziom maksymalny wynikający z przepisów art. 16a - 16m ustawy o PDOP oraz Wykazu i uznawania tak ustalonych odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów podatkowych?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-79/12-5/PM
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania i niezależnie od stawek amortyzacyjnych wynikających z obowiązującej w Spółce polityki rachunkowości - z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 UPDOP - obniżyć do dowolnej wysokości (nawet bliskiej zeru) stawki amortyzacji podatkowej w stosunku do stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu, dla poszczególnych (wybranych) środków trwałych (zarówno w odniesieniu do nowo wprowadzonych do ewidencji środków trwałych jak i takich, które już podlegają amortyzacji dla celów podatkowych), dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-79/12-6/PM
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania i niezależnie od stawek amortyzacyjnych wynikających z obowiązującej w Spółce polityki rachunkowości - z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 UPDOP - obniżyć do dowolnej wysokości (nawet bliskiej zeru) stawki amortyzacji podatkowej w stosunku do stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu, dla poszczególnych (wybranych) środków trwałych (zarówno w odniesieniu do nowo wprowadzonych do ewidencji środków trwałych jak i takich, które już podlegają amortyzacji dla celów podatkowych), dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-79/12-8/PM
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminów o których mowa w art. 16i ust 5 UPDOP - podwyższyć uprzednio obniżone stawki amortyzacji podatkowej dla poszczególnych (wybranych) środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-79/12-7/PM
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminów o których mowa w art. 16i ust 5 UPDOP - podwyższyć uprzednio obniżone stawki amortyzacji podatkowej dla poszczególnych (wybranych) środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-79/12-10/PM
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może obniżyć stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych amortyzowanych metodą liniową począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, jak i dokonać dalszych zmian stawek amortyzacyjnych środków trwałych (t.j. podwyższyć je lub po raz kolejny obniżyć) począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-79/12-9/PM
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może obniżyć stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych amortyzowanych metodą liniową począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, jak i dokonać dalszych zmian stawek amortyzacyjnych środków trwałych (t.j. podwyższyć je lub po raz kolejny obniżyć) począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-125/12/KB
  ustalenie stawki amortyzacyjnej właściwej do amortyzowania Stacji Czołowej Telewizji Kablowej
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-8/PM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego podwyższenia lub dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych (także jedynie w odniesieniu do niektórych / wybranych środków trwałych), jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-5/PM
  Czy możliwe jest dokonanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych i będących już przedmiotem amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-8/PM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego podwyższenia lub dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych (także jedynie w odniesieniu do niektórych / wybranych środków trwałych), jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-4/PM
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych aktualnie amortyzowanych, jak również niewprowadzonych dotychczas do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może zostać dokonane do dowolnego poziomu?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-7/PM
  Czy możliwe jest dokonywanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-5/PM
  Czy możliwe jest dokonanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych i będących już przedmiotem amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-6/PM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji jak i środków trwałych, które nie zostały jeszcze wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych / pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-7/PM
  Czy możliwe jest dokonywanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-6/PM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji jak i środków trwałych, które nie zostały jeszcze wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych / pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-243/11-2/MD
  Dotyczy możliwości zmiany metody amortyzacji
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-95/11-4/ASZ
  Czy prawidłowo zastosowano 30% stawkę amortyzacji dla inwestycji w postaci budowy sieci dostępowej do szerokopasmowego internetu?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-746/11-2/RS
  1.Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 UPDOP - obniżyć do dowolnej wysokości stawki amortyzacyjne w stosunku do stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu, dla poszczególnych środków trwałych (nowo wprowadzonych do ewidencji środków trwałych lub takich, które już podlegają amortyzacji dla celów podatkowych), dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji? 2.Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 16i ust 5 UPDOP - podwyższyć uprzednio obniżone stawki amortyzacyjne dla poszczególnych śródków trwałych amortyzowanych metodą liniową, do dowolne> wysokości, nie wyższej jednak niż stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie? 3.Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może obniżyć stawki amortyzacyjne środków trwałych amortyzowanych metodą liniową począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, jak i dokonać zmian stawek amortyzacyjnych środków trwałych (tj. podwyższyć je lub po raz kolejny obniżyć) począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-720/11/MS
  Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia stawek amortyzacyjnych, dla wszystkich bądź wybranych środków trwałych, do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%) począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego? Czy Spółka będzie uprawniona do podwyższenia obniżonych stawek do dowolnego poziomu, dla wszystkich bądź wybranych środków trwałych, nie wyższego jednak niż wynikającego z Wykazu (stanowiącego załącznik Nr 1 do PDOP) oraz czy podwyższenie to może nastąpić od dowolnie wybranego roku podatkowego?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-621/11-4/RS
  Jaki minimalny okres amortyzacji dla w/w budynków Wnioskodawca może zastosować?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-142/11-4/PM
  Czy dla zakupionej ładowarki teleskopowej stawka rocznej amortyzacji będzie wynosiła 18% według Klasyfikacji Środków Trwałych i załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-675/11-4/AO
  1. Czy w związku z tym, że zmieni się przeznaczenie środka trwałego z obiektu mieszkalnego na niemieszkalny, a obiekt ma ponad 30 lat, Wnioskodawczyni mam prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną 10%? 2. Czy zgodnie z powyższą klasyfikacją PKOB, jeżeli część nieruchomości będzie przeznaczona na wynajem jako mieszkania dla osób fizycznych, ale będzie to mniej niż 50 % powierzchni, Zainteresowana nadal będzie miała prawo stosować stawkę indywidualną 10% w stosunku do całej nieruchomości?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-52/11-2/MF
  Ustalenie prawidłowej stawki amortyzacyjnej dla myjni samochodowej
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-402/11-4/ES
  Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-116/11-4/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wysokości stawki amortyzacyjnej nieruchomości budynkowej wniesionej aportem do spółki komandytowej.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-341/11-2/ES
  Amortyzacja lokalu mieszkalnego.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-205/11/ZK
  Czy można zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-261/11-5/RS
  Czy okres amortyzacji, ustalony przez Spółkę indywidualnie dla środka trwałego na zasadzie art. 16j Ustawy o CIT, może zostać przez Spółkę przedłużony?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-192/11-2/ES
  W jaki sposób i jaką stawką należy dokonywać amortyzacji po dacie zakupu lokalu aktem notarialnym z 22.12.2010 r. jeśli do dnia zakupu lokalu amortyzowano wyłącznie inwestycję w obcym środku trwałym, a po dacie zakupu lokalu przysługuje Wnioskodawcy również prawo amortyzacji lokalu (wartość lokalu określona w akcie notarialnym nie obejmuje wartości adaptacji inwestycji w obcym środku trwałym)?,
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-130/11/MS
  Czy spółka z o. o. będąca następcą prawnym będzie zobowiązana do przyjęcia wartości początkowej środków trwałych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji osoby fizycznej oraz do kontynuacji przyjętej przez osobę fizyczną metody amortyzacji z uwzględnieniem dokonanych odpisów przez osobę fizyczną?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-109/11-4/IF
  Określenie stawki amortyzacji lokalu mieszkalnego.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-114/11-3/JB
  Stwierdzić należy, iż lokal mieszkalny, którego właścicielem stanie się Wnioskodawca niewątpliwie był użytkowany przez poprzedniego użytkownika w okresie dłuższym niż 60 miesięcy przed datą jego nabycia. Oznacza to, że zostały spełnione warunki określone w przepisach art. 22j ust.1 pkt 3 oraz w art. 22j ust. 3 pkt 1. Tym samym w świetle powołanych wyżej przepisów Wnioskodawca może skorzystać z wyboru indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokość maksymalnie 10% jego wartości początkowej, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1132/10-3/JB
  Możliwość ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej wynoszącej 10% rocznie dla nieruchomości, która została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-856/10-3/MB
  Spółka powzięła wątpliwość, czy nowa okoliczność jaką jest w stanie faktycznym sprzedaż części budynku biurowo-magazynowego, tzw. "starej hali", skutkuje dla Spółki koniecznością dokonania w miesiącu przedmiotowej sprzedaży, reklasyfikacji poniesionych nakładów inwestycyjnych, związanych z przebudową i rozbudową budynku biurowo-magazynowego, tzw. "starej hali", tj. z ulepszenia środka trwałego na oddzielne, stanowiące funkcjonalną całość, dające się wykorzystać samodzielnie, środki trwałe? Czy w związku ze sprzedażą części budynku biurowo-magazynowego, tzw. "starej hali", Spółka ma prawo do kontynuowania amortyzacji wartości nakładów inwestycyjnych związanych z przebudową i rozbudową budynku biurowo- magazynowego, tzw. "starej hali" ulepszenie środka trwałego, przy zastosowaniu indywidualnej, 10% stawki amortyzacyjnej, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-324/10-2/MC
  Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego podwyższenia lub dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych (także jedynie w odniesieniu do niektórych / wybranych środków trwałych), jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-322/10-2/DS
  Czy możliwe jest dokonywanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-325/10-2/DS
  Czy możliwe test dokonywanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych i będących już przedmiotem amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-326/10-2/ŁM
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie)?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1734/10/MO
  Czy Spółka może zastosować taki sposób amortyzacji ww. budynku, czyli pomniejszyć 40 lat amortyzacji o 32 lata i zastosować 10 letni okres amortyzacji?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1351/10-2/AG
  1. Czy można zmienić indywidualnie ustaloną stawkę amortyzacji od 1 stycznia 2011 roku? 2. Czy można skorygować ewidencję środków trwałych, w tym naliczenie amortyzacji według stawki 33,33% oraz rozliczenie podatku dochodowego z tytułu zmiany za lata 2008-2010?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1606/10/CzP
  Czy Spółka zastosowała właściwe stawki amortyzacyjne w stosunku do poszczególnych obiektów tworzących farmę wiatrową? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-329/10-4/ŁM
  1. Czy i do jakiej wysokości Podatnik może podwyższyć poprzednio obniżone na podstawie art. 16i ust. 5 stawki amortyzacyjne dotyczące wszystkich lub choćby dowolnie wybranych przez siebie środków trwałych? 2. Czy Podatnik może podwyższyć poprzednio obniżone na podstawie art. 16i ust. 5 stawki amortyzacyjne dotyczące wszystkich lub wybranych przez siebie środków trwałych określonych w art. 16i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od razu do maksymalnej ich wysokości wskazanej w tym przepisie, tj. stawek z wykazu powiększonych o odpowiedni współczynnik? 3. W jakim terminie może dokonać czynności opisanych w pytaniu nr 1 i 2.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1193/10/ZK
  Czy Wnioskodawca może zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1191/10/ZK
  Czy Wnioskodawca może zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1070/10-2/JB
  Ustalenie wartości początkowej nieruchomości wniesionej w formie aportu do spółki jawnej oraz możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-298/10-4/ŁM
  1. Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest obniżenie stosowanych obecnie stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości? 2. Czy po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do ujętych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka, będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do poziomu nie wyższego niż wynikający z Wykazu stawek amortyzacyjnych? 3. Z jakim dniem dokonuje się zmiany stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. ich obniżenia lub podwyższenia stawek?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-774/10-2//IŚ
  Czy zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3 lit. a updop Spółka będzie miała prawo indywidualnie ustalić stawkę amortyzacyjną dla Sklepu będącego częścią składową Budynku, z tym że okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 3 lata?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-849/10-3/JC
  1. Czy Spółka miała prawo do zmiany z dniem 1 stycznia 2010 r. stosowanych dotychczas obniżonych stawek amortyzacyjnych (wynoszących 59% stawek określonych w Wykazie) poprzez ich podwyższenie do stawek określonych w Wykazie, a dla środków trwałych z grupy 4-6 i 8 KŚT spełniających definicję środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu poprzez ich podwyższenie do stawek określonych w Wykazie przemnożonych przez współczynnik nie wyższy niż 2,0? 2. Czy prawidłowe jest podejście, zgodnie z którym Spółka będzie miała prawo zmiany (podwyższenia lub obniżenia) poziomu stawek amortyzacyjnych, w oparciu o które będzie kalkulowała roczne odpisy amortyzacyjne środków trwałych rozpoznawane jako koszty uzyskania przychodów z dniem 1 stycznia każdego roku podatkowego następującego po roku 2010 do dowolnego poziomu nieprzekraczającego stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie (przemnożonych dodatkowo przez współczynnik wynoszący maksymalnie 2,0 w przypadku środków trwałych z grupy 4-6 i 8 KŚT spełniających definicję środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu)?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-767/10-4//IŚ
  Czy urządzenia techniczne instalowane na masztach powinny być klasyfikowane, jako odrębne środki trwałe?Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie wyżej wymienionych środków trwałych do grupy 2 i 4 KŚT i amortyzowanie ich zgodnie ze stawkami wskazanymi w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych z możliwością podwyższenia stawek amortyzacyjnych dla niektórych środków trwałych?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1114/10/ZK
  1. Czy odpisy amortyzacyjne ww. mieszkania przeznaczonego na lokal biurowy stanowić będą koszty uzyskanie przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Wnioskodawca może zastosować stawkę amortyzacyjną indywidualną w wysokości 10% rocznie?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-735/10-5/PS
  CIT - w zakresie amortyzacji zespołu wiatrowo – elektrycznego oraz fundamentów wieży farmy wiatrowej
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-758/10-2/PS
  Czy zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie miała prawo indywidualnie ustalić stawkę amortyzacyjną dla Budynków, z tym że okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 3 lata?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1046/10-3/RS
  Należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni może skorzystać z wyboru indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokość maksymalnie 10% wartości początkowej lokalu użytkowego. Okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-517a/10/PST
  Czy spółka w świetle obowiązujących przepisów może obniżyć stawki amortyzacyjne wynikające z wykazu stawek będącego załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do poziomu bliskiego 0%, np. 0,01% w stosunku rocznym?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-517b/10/PST
  Czy w przyszłości Spółka będzie miała możliwość podwyższenia obniżonych stawek amortyzacyjnych i powrotu do stawki z wykazu?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-517d/10/PST
  Czy dla nowo wprowadzonych środków trwałych z chwilą przyjęcia ich do używania można zastosować od razu obniżoną stawkę amortyzacyjną?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-517c/10/PST
  Czy Spółka ma możliwość stopniowego obniżania stawek amortyzacyjnych od każdego nowego roku podatkowego jak również stopniowego powracania do stawek wyższych w kolejnych latach?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-812/10-6/JB
  należy stwierdzić, że Wnioskodawca zobowiązany jest wybraną metodę amortyzacji stosować do pełnego zamortyzowania środka trwałego (budynku handlowego). W konsekwencji nie jest możliwa zmiana przyjętej metody amortyzacji, ponieważ przepisy art. 22j ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwalają na ustalenie indywidualnych stawek amortyzacyjnych wyłącznie dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-630/10-4/AS
  Czy obniżenie lub późniejsze podwyższenie stawek amortyzacyjnych w ramach metody liniowej możliwe jest począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, tj. powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego odpisu amortyzacyjnego w danym roku podatkowym odpowiednio za pierwszy miesiąc, za pierwszy kwartał lub na koniec roku podatkowego (w zależności od tego czy odpisy są dokonywane miesięcznie, kwartalnie czy rocznie)?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-630/10-6/AS
  Czy w przypadku stosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej na podst. art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest podwyższenie uprzednio obniżonej stawki do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż standardowa stawka wynikająca z Wykazu (podwyższenie powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego)?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-630/10-5/AS
  Czy w świetle art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych stosowanych przez podatnika ze stawki podanej w Wykazie na dowolną niższą w stosunku do wybranych środków trwałych?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-630/10-6/AS
  Czy w przypadku stosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej na podst. art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest podwyższenie uprzednio obniżonej stawki do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż standardowa stawka wynikająca z Wykazu (podwyższenie powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego)?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-630/10-5/AS
  Czy w świetle art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych stosowanych przez podatnika ze stawki podanej w Wykazie na dowolną niższą w stosunku do wybranych środków trwałych?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-849/10/ZK
  Czy Wnioskodawca ma prawo do kontynuacji amortyzacji wg stawki 10% rocznie wartości obiektu, czy w związku z rozbudową musi zastosować inną stawkę czyli 2,5% rocznie?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-586/10-2/JC
  Czy obniżenie lub późniejsze podwyższenie stawek amortyzacyjnych w ramach metody liniowej możliwe jest począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, tj. powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego odpisu amortyzacyjnego w danym roku podatkowym odpowiednio za pierwszy miesiąc, za pierwszy kwartał lub na koniec roku podatkowego (w zależności od tego czy odpisy są dokonywane miesięcznie, kwartalnie czy rocznie)?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-586/10-3/JC
  Czy w świetle art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych stosowanych przez podatnika ze stawki podanej w Wykazie na dowolną niższą w stosunku do wybranych środków trwałych?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-586/10-4/JC
  Czy w przypadku stosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej na podstawie art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest podwyższenie uprzednio obniżonej stawki do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż standardowa stawka wynikająca z Wykazu (podwyższenie powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego)?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-586/10-3/JC
  Czy w świetle art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych stosowanych przez podatnika ze stawki podanej w Wykazie na dowolną niższą w stosunku do wybranych środków trwałych?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-586/10-5/JC
  Czy w przypadku sprzedaży samochodów osobowych o początkowej wartości przewyższającej równowartość 20.000 Euro przeliczonej na złote, Spółka jest uprawniona do zaliczenia nieumorzonej wartości tych samochodów (tj. wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów) do kosztów uzyskania przychodów na moment sprzedaży?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-877/10/ZK
  Czy w opisanej sytuacji Spółka może ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla ulepszonego środka trwałego?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-455/10/PST
  Czy Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: - dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji,- dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-715/10-4/ES
  Czy właściwie ujęto w ewidencji środków trwałych jako ujawnione budynek magazynowy, wiatę, utwardzenie placu, ogrodzenie i zastosowano właściwą stawkę amortyzacyjną?,Czy właściwie ujęto baner jako ujawniony środek trwały i ujęto w ewidencji w czerwcu 2010 r. czy zastosowano właściwą stawkę amortyzacyjną?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-778/10/RM
  Dot. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzowania wskazanych we wniosku obiektów.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1381/10/SD
  1. Czy można w początkowych okresach użytkowania nowego budynku oraz nowo zakupionych maszyn i urządzeń dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, a po okresie np. osiągnięcia pełnych mocy produkcyjnych podnieść stawki amortyzacyjne do maksymalnych jakie przewiduje Wykaz o którym mowa w art. 16i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy obowiązuje w takiej sytuacji zasada, że obniżenie lub podwyższenie stawek może następować w momencie przyjęcia nowego środka trwałego do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-483/10-2/PS
  1) Czy podatnik miał prawo przyjąć indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 8%? 2) Czy zwrot pożyczkodawcom kwoty pożyczki (kapitału) bez naliczonych odsetek skutkuje ich kapitalizacją oraz w efekcie zaliczeniem w koszty uzyskania przychodów oraz stanowi podstawę do na liczenia zaliczek podatku dochodowego z tyt. kapitalizacji?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-512/10-2/AM
  Czy w przypadku składowiska, przy jego specyfice jako środka trwałego, wszystkie nakłady rekultywacyjne i dostosowujące do bieżącego funkcjonowania można traktować jako bieżące i na bieżąco zaliczać w koszty uzyskania przychodów? Amortyzować natomiast, zgodnie z przepisami w koszty, nakłady poniesione z racji wytworzenia składowiska jako środka trwałego? Czy Spółka może zastosować wskaźnik 1,4 podwyższający stopę amortyzacji środka trwałego - składowisko z tytułu warunków pogorszonych i złych?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-515/10-2/JC
  Czy Spółka prawidłowo obniżyła od pierwszego miesiąca roku podatkowego rozpoczętego od dnia 01.06.2010 r. stawki amortyzacyjne do poziomu 1% znajdujących się w zakładach produkcyjnych niektórych środków trwałych?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-769/10-7/AG
  1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2009 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)? 2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2009 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)? 3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2009 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-769/10-5/AG
  1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2007 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)? 2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2007 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)? 3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2007 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-769/10-4/AG
  1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2006 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)? 2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2006 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)? 3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-769/10-6/AG
  1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2008 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)? 2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2008 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)? 3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2008 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-13/10-2/ŁM
  W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka prosi o potwierdzenie, że praktyka Spółki w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu dowolnych stawek, również na poziomie stawek rachunkowych ustalonych w Spółce jest prawidłowa.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-537/10-5/ES
  skutki podatkowe korekty odpisów amortyzacyjnych
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-557/10/AP
  Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla budynku niemieszkalnego.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-513/10-2/ES
  możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji lokalu mieszkalnego oraz sposobu ustalenia wartości początkowej tego lokalu
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-390/10/WM
  Czy segment budynku oznaczony jako 13a spełnia przesłanki do uznania go jako używany środek trwały w dniu przyjęcia go do ewidencji środków trwałych przez Wnioskodawczynię w 2006 r.?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-248/10-4/PD
  Czy prawidłowy jest pogląd Wnioskodawcy, że wartość początkowa znaku towarowego wnoszonego w postaci wkładu powinna zostać ustalona w ewidencji Spółki Osobowej zgodnie z jego wartością określoną przez wspólników Spółki Osobowej w Umowie jednak nie wyższą od jego wartości rynkowej, a do ustalenia tej wartości, a także sposobu ustalania stawek amortyzacji oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych i zaliczania tych odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów zastosowanie właściwych przepisów o podatku dochodowym wiązać należy ze spółką (spółką nie mającą osobowości prawnej) a nie jej wspólnikiem (osobą prawną)?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-841/10/AP
  Czy Wnioskodawca może w stosunku do ulepszanych środków trwałych, które uprzednio były amortyzowane metodą liniową na podstawie art. 16i ust. 5 ustalić obniżone stawki amortyzacyjne kierując się rzeczywistym stopniem ich wykorzystania po modernizacji lub wynikającym z okresu technicznej użyteczności?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-840/10/AP
  Czy Wnioskodawca może w oparciu o art. 16i ust. 4 i 5 corocznie (od pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego) weryfikować (podnosić lub obniżać) stosowane stawki amortyzacyjne w oparciu o stopień wykorzystywania środków trwałych tj. w oparciu o zmieniający się poziom ruchu pasażerskiego?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-538/10/AP
  Czy Wnioskodawca może w stosunku do nowych środków trwałych, które początkowo nie będą wykorzystywane w 100 % na podstawie art. 16i ust. 5 ustalić obniżone stawki amortyzacyjne na poziomie wynikającym z okresu technicznej użyteczności?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-338/10/ZK
  W jakiej wartości początkowej może przyjąć część budynku na stan środków trwałych oraz według jakiej stawki amortyzować?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-236a/10/DP
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie 10% stawki amortyzacyjnej jest prawidłowe?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-161/10-2/AM
  możliwość obniżenia obecnie stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%), możliwości podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych do poziomu nie wyższego niż wynikający z Wykazu, moment dokonania zmiany stawek amortyzacyjnych
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-174a/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacja majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku ustalonej jako wartość rynkowa na dzień objęcia spadku w części 1/6 własności? 2. Czy prawidłowo Wnioskodawca nie dokonuje amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 3. Czy prawidłowo ustalono stawki amortyzacji obiektów zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wprowadzenia majątku ewidencji dotyczącej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-158/10/MS
  Czy Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek dowolnie obniżonych? Czy istnieje możliwość podwyższenia w przyszłości stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do tych środków trwałych, od wartości których Spółka dokonywać będzie wcześniej odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu obniżonych stawek amortyzacyjnych? Czy Spółka ma prawo podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych według własnego uznania, pod warunkiem, że wysokość tak ustalonych stawek nie przekroczy poziomu wskazanego w ustawie o PDOP? Czy zmiany stawek amortyzacyjnych z obniżonych przez podatnika na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP na stawki amortyzacyjne wyższe dokonywać można w terminie od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-97a/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacja majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku w części 4/6 własności? 2. Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 2/6 części są inne osoby uzyskuje Pan nieodpłatny przychód w tej działalności? 3. Czy prawidłowo nie dokonuje Pan amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 4. Czy prawidłowo stosuje Pan takie same stawki amortyzacji jakie były zastosowane przy przyjęciu środków trwałych po raz pierwszy do użytkowania?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-618/10/MS
  Czy odpisy amortyzacyjne od Hoteli, wyposażenia oraz budowli będą mogły być dokonywane zgodnie z art. 16j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. na podstawie indywidualnie ustalonych stawek amortyzacyjnych dla używanych środków trwałych?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-99/10-5/KS
  możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla budynku handlowo-usługowego będącego przedmiotem ulepszeń
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-64/10-2/PD
  1. Czy jako wartość początkową poszczególnych środków trwałych składających się na Nieruchomość (tj. Nieruchomości Gruntowej, Hoteli, wyposażenia oraz budowli) wniesionych do I. SKA w formie wkładu niepieniężnego należy przyjąć wartość określoną przez wspólników w akcie notarialnym, na podstawie którego Nieruchomość zostanie wniesiona przez P. jako aport do I.SKA, jednakże nie większej niż wartość rynkowa poszczególnych środków trwałych na dzień wniesienia aportu? 2. Czy odpisy amortyzacyjne od Hoteli, wyposażenia oraz budowli będą mogły być dokonywane zgodnie z art. 16j ust. 1 updop, tj. na podstawie indywidualnie ustalonych stawek amortyzacyjnych dla używanych środków trwałych? 3. Czy odpisy amortyzacyjne obliczone od wartości początkowej ujawnionej w księgach według zasad określonych w punkcie 1 powyżej będą stanowiły koszt uzyskania przychodu P., proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach I.SKA?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-379/10/ZK
  Czy podatnicy mogli zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną na podstawie art. 22j ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-6a/10/PSZ
  Czy prawidłowo ustalono stawkę amortyzacyjną w wysokości 10%?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1022/09/KB
  Sposób ustalenia wartości początkowej nieruchomości wniesionej aportem do spółki oraz możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1413/09/PC
  Czy Spółka jest uprawniona dowolnie dokonać obniżenia stawki amortyzacyjnej (nawet do 0) dla środków trwałych, pod warunkiem, że obniżenie to nastąpi z początkiem każdego roku podatkowego i czy podatnik obniżając stawkę powinien powołać się na okoliczności uzasadniające obniżenie?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-883b/09/WM
  1. Czy słusznym jest uznanie budynku, wiaty, placu i dystrybutorów paliw za odrębne środki trwałe? 2. Czy poprawnie przyporządkowano budynek, wiatę, plac i dystrybutory paliw do Klasyfikacji Środków Trwałych, a tym samym czy poprawnie ustalono stawkę amortyzacji dla powyższych składników majątku?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-848/09-6/AG
  ustalenie stawki amortyzacyjnej oraz ustalenie wartości początkowej środka trwałego
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-851/09/ZK
  1. Czy za wartość początkową przedmiotowego lokalu może przyjąć wartość z wyceny z uwzględnieniem cen rynkowych tego samego rodzaju środka trwałego (lokalu) z grudnia 2008r.? 2. Czy może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla lokali o okresie amortyzacji 10 lat, gdyż lokal ten był wykorzystywany od 01 stycznia 2000r., tj. przez okres powyżej 60-mcy?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1043/09/MMa
  Czy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego prawidłowa jest decyzja o zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej ustalonej w wysokości 5% oraz o zwiększeniu wartości początkowej lokalu mieszkalnego o koszty wymiany stolarki okiennej?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-782/09-4/MS
  2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, składniki majątkowe tzn. budynki i budowle oraz wyposażenie nabyte przez Spółkę Osobową jako wkład niepieniężny powinny stanowić środki trwałe podlegające amortyzacji w rozliczeniu Spółki (wspólnika Spółki Osobowej) z tytułu PDOP a i ich wartość początkowa będąca podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych - równa będzie wartości wkładu określonej w umowie Spółki Osobowej odpowiadającej wartości rynkowej danego środka trwałego, nie wyższej niż wartość rynkowa? 4. Czy, po wniesieniu budynków i budowli do Spółki Osobowej i wprowadzeniu ich do ewidencji środków trwałych Spółki Osobowej, Spółka Osobowa może ustalić dla celów PDOP indywidualną stawkę amortyzacyjną dla budynków i budowli, przy czym okres amortyzacji dla budynków stanowiących centrum handlowe nie może być krótszy niż 3 lata, a w przypadku budowli — nie krótszy niż 10 lat? 5.Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodu Spółki w przypadku sprzedaży przez Spółkę Osobową wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego składników majątkowych (w tym budynków, budowli i gruntów)?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-593/09/MK
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie)?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-595/09/MK
  Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych lub ich dowolnego podwyższenia, jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-594/09/MK
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-593/09/MK
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie)?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-595/09/MK
  Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych lub ich dowolnego podwyższenia, jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-593/09/MK
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie)?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-594/09/MK
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1562/09/AM
  Jakie konsekwencje podatkowe wywołuje wprowadzenie do ewidencji środków trwałych urządzenia, którego wartość, w wyniku błędnej oceny, że nie spełnia kryterium środka trwałego, została zaliczona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, za który zobowiązanie podatkowe się przedawniło? Czy Spółka powinna uznać, że miało miejsce ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4 oraz art. 16d ust. 2 updop i rozpocząć dla celów podatkowych dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki wprowadzono do ewidencji środków trwałych, jednocześnie wyłączając z kosztów uzyskania przychodów podatkowych dokonane odpisy amortyzacyjne? Czy Spółka nie będzie również zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-790/09/ZK
  Czy używany budynek handlowo-usługowy, trwale związany z gruntem, o kubaturze powyżej 500 m#61448;, zaliczony do rodzaju 103 KŚT, można amortyzować przez okres nie krótszy niż 3 lata, stosując indywidualną stawkę amortyzacji, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-649/09-4/PJ
  Podatnik wybudował budynek biurowo-magazynowy. Zgodnie z pomiarami, udział procentowy magazynów w całości obiektu wynosi 54.62%. Podatnik zamierza rozpocząć amortyzację nieruchomości.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-592/09-12/MB
  8) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści - sprzedaż całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) przez Spółkę i będąca tego konsekwencją utrata statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową będzie miała wpływ na wartość początkową i stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji podatkowej Spółki w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-675/09/HD
  Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować do elektrowni wiatraków?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-876/09-4/AA
  Czy dla celów ustalenia stawki amortyzacyjnej dla budynku mieszkalnego wykorzystywanego do wynajmu zastosowanie znajdzie w tym przypadku art. 22j ust. 1 pkt 3 i ust. 2, tj. że budynek ten można uznać za używany i zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną ?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-962/09/BG
  - na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest obniżenie stosowanych obecnie stawek amortyzacyjnych dla wszystkich środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%), - po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do ujętych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do dowolnego poziomu, nie wyższego jednak niż wynikający z Wykazu oraz czy podwyższenie to może nastąpić począwszy od dowolnie wybranego roku podatkowego, - zmiana stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może nastąpić wyłącznie począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, - Spółka ma obowiązek powiadomienia Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych bądź o dokonaniu ich ponownego podwyższenia,
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-844/09-4/TW
  Czy można zakwalifikować przedmiotowy budynek po adaptacji do poz. 109 KŚT (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych), czy należy zakwalifikować do którejś z poz. 101-103 ww. Klasyfikacji?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-885/09/MS
  Czy dokonując nabycia nieruchomości wraz z budynkiem biurowym Bank A jest uprawniony do rozliczania odpisów amortyzacyjnych według stawek indywidualnych zgodnie z art. 16j ust. 1, 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako od nabywanego składnika majątku "używanego" po raz pierwszy oddanego do używania?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-428a/09/AM
  1. Czy instalację telewizyjną, komputerową i telefoniczną oraz urządzenia alarmowe, klimatyzacyjne i wentylacyjne w budynku, nie związane trwale z tym budynkiem, należy potraktować jako odrębne środki trwałe, czy też należy zwiększyć wartość początkową budynku? 2. W przypadku uznania ww. instalacji i urządzeń za odrębne środki trwałe, jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować? Czy zasadne jest zastosowanie stawki podwyższonej?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-742/09/CJS
  1. Czy wnioskodawczyni, będąc jedynym właścicielem ww. nieruchomości i wynajmując je samodzielnie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie mogła rozpocząć amortyzację wszystkich wynajmowanych budynków od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy ? 2. Czy wnioskodawczyni powinna kontynuować amortyzacje dokonywaną przez męża?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-798/09-2/AK
  Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej budynku używanego, który został zakwalifikowany przez Wnioskodawcę do rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-825/09-2/AG
  Czy po zakończeniu inwestycji, z datą 1 lutego 2009 r., można wprowadzić do ewidencji środków trwałych poddasze użytkowe przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, stosując symbol klasyfikacji 110 i stawkę amortyzacyjną 10% w skali roku (czas trwania amortyzacji 10 lat)?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-545/09-2/ES
  Według jakiej stawki amortyzacyjnej należy amortyzować środek trwały - urządzenie projekcyjne "l"?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-372/09/MK
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie)?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-477/09-2/GJ
  możliwości zastosowania obniżonej stawki amortyzacji (np. do 1 %) dla samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20.000 euro oddanego do używania osobie trzeciej na podstawie umowy leasingu operacyjnego, skutków podatkowych sprzedaży powyższego samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20.000 euro, w odniesieniu do którego zastosowano obniżoną stawkę amortyzacji (np. do 1 %) na rzecz korzystającego po upływie podstawowego okresu leasingu operacyjnego.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-532/09-2/GJ
  możliwości zastosowania obniżonej stawki amortyzacji (np. do 1 %) dla samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20.000 euro oddanego do używania osobie trzeciej na podstawie umowy leasingu operacyjnego, skutków podatkowych sprzedaży powyższego samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20.000 euro, w odniesieniu do którego zastosowano obniżoną stawkę amortyzacji (np. do 1 %) na rzecz korzystającego po upływie podstawowego okresu leasingu operacyjnego.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-370/09/PS
  Dotyczy możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1067/09/MO
  Grupa 211 - wg Załącznika nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych) ma przyporządkowaną stawkę 10% - ale z dopiskiem "przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych" Jak należy traktować ten zapis? Czy uznać, że w/w stawka dotyczy literalnie przewodów sieci technologicznych wewnątrzzakładowych, czy całej grupy 211 (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-671/09/MO
  Grupa 291 - wg Załącznika nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych) ma przyporządkowaną stawkę 2,5% - ale z dopiskiem "wieże przeciwpożarowe".Jak należy traktować ten zapis? Czy uznać, że w/w stawka dotyczy literalnie tylko wież przeciwpożarowych, czy całej grupy 291 (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-690/09/BG
  Czy w przypadku wydatków poniesionych na rozbudowę istniejącego obiektu hotelowego, których wartość przekracza 30% wartości początkowej, podatnik może skorzystać z 10 -letniego okresu amortyzacji? Czy w sytuacji, gdy np. rozbudowa obiektu jest traktowana tak jakby powstał odrębny obiekt (tak twierdzi Urząd Statystyczny), możliwe jest zastosowanie amortyzacji 3 - letniej? Czy w razie gdy podatnik nie może zastosować okresu amortyzacji 10 lat (3 lat), może od 40 lat amortyzacji odjąć lata użytkowania przez poprzednich właścicieli?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-427/09/ZK
  Jaki minimalny okres amortyzacji należy przyjąć do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do budynku handlowo-usługowego zaliczonego do rodzaju 103 KŚT?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-634/09-2/AG
  Czy przedmiotowy budynek po przeprowadzonej rozbudowie i modernizacji oraz przystosowaniu do nowego rodzaju wykorzystania jako pawilon handlowy będzie mógł być amortyzowany przez Wnioskodawcę indywidualną stawką amortyzacyjną?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-406/09-4/KS
  Należy stwierdzić, że podatnik obowiązany jest wybraną metodę amortyzacji stosować do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. W konsekwencji nie jest możliwa zmiana przyjętej metody amortyzacji z metody uproszczonej na metodę liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych indywidualnie. Przepisy art. 22j ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwalają na ustalenie indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Jednak sformułowanie takie oznacza, iż nie mają one zastosowania w przypadku środków trwałych dla których wartość początkowa została ustalona w sposób uproszczony.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-564/09-5/AA
  Ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-378/09/DP
  Czy Wnioskodawca prawidłowo zastosował indywidualną stawkę amortyzacyjną dla lokalu mieszkalnego, który jako środek trwały powstał w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal stanowiący odrębną własność i ustalił wartość początkową tego lokalu?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-293/09/PS
  Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej od łącznych nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym (z wkładem budowlanym), do którego Spółka posiada własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla wyodrębnionego lokalu użytkowego - środka trwałego.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-381/09/UB
  Czy, po wniesieniu budynków i budowli do spółki komandytowej, wprowadzając środki trwałe do ewidencji spółki komandytowej, można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla budynków i budowli - traktując budynki i budowle, które były wykorzystywane przez Spółkę ponad 60 miesięcy jako środki trwałe używane?Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie pozytywna – Spółka prosi o informację, czy można budynek stacji obsługi pojazdów, po jego wniesieniu do spółki komandytowej, amortyzować przez okres 3 lat, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-514/09/BG
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-513/09/BG
  Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego podwyższenia lub dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-515/09/BG
  Czy Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-856/09/BG
  Czy Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-516/09/BG
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1 % rocznie)?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-223/09-2/PS
  Jeżeli przed zakończeniem pełnego okresu amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym, dojdzie do rozwiązania umowy dzierżawy (użyczenia), na podstawie której użytkowano obcy środek trwały, wówczas nie ma możliwości zaliczenia wcześniej poniesionych wydatków inwestycyjnych do kosztów podatkowych, w wysokości niezamortyzowanej części tej inwestycji.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-531/09/ZK
  Czy poprawnym jest stosowanie w przedstawionym przypadku stawki amortyzacji w wysokości 2,5%, tj. w wysokości właściwej dla budynków niemieszkalnych?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-450/09/BG
  Czy w opisanym stanie faktycznym dopuszczalne jest ustalenie dla przedmiotowego budynku indywidualnej stawki amortyzacyjnej, wynikającej z zastosowania skróconego okresu amortyzacji, nie krótszego jednak niż 3 lata?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-328/09/ZK
  Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-358/09-2/EC
  Czy możemy do amortyzacji nabytego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-203/09-4/JG
  Czy obniżenie lub późniejsze podwyższenie stawek amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i ust. 5 UPDOP powinno być dokonane najpóźniej w momencie dokonania pierwszego odpisu amortyzacyjnego w roku podatkowym odpowiednio za pierwszy miesiąc (tj. do 20 dnia następnego miesiąca - w przypadku odpisów miesięcznych) za pierwszy kwartał tj. do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału - w przypadku odpisów kwartalnych) lub na koniec roku podatkowego( tj. w terminie złożenia deklaracji/wpłaty podatku za dany rok podatkowy - w przypadku odpisów rocznych)? Czy w świetle art. 16i ust 5 UPDOP możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych stosowanych przez podatnika ze stawki podanej w Wykazie na dowolną niższą? Czy w przypadku stosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej na podstawie art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest podwyższenie uprzednio obniżonej stawki do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż standartowa stawka wynikająca z Wykazu, począwszy najwcześniej od następnego roku podatkowego? Czy w przypadku sprzedaży samochodów osobowych o początkowej wartości przewyższającej równowartość 20.000 Euro przeliczonej na złote po upływie okresu leasingu, Spółka jest uprawniona do zaliczenie nieumorzonej wartości tych pojazdów (tj. wartości początkowej pomniejszonej o odpisy stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów) do kosztów uzyskania przychodów na moment sprzedaży?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-432/09/BG
  Czy spółka jest uprawniona dowolnie dokonać obniżenia lub podwyższenia stawki amortyzacyjnej dla ŚT, pod warunkiem, że nastąpi to od miesiąca w którym te środki zostaną wprowadzone do ewidencji (dla nowych środków trwałych) lub z początkiem każdego roku podatkowego (dla używanych środków trwałych)?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-286/09/ZK
  Czy przy wprowadzaniu środków trwałych do ewidencji prawidłowym będzie zakwalifikowanie budynku murowanego do grupy 10 środków trwałych i zastosowanie stawki amortyzacyjnej 2,5%, a hali stalowej do grupy 806 i skorzystanie z jednorazowej amortyzacji, a na pozostałą wartość hali (wartość hali jest dużo wyższa niż 50.000 euro) stawki amortyzacyjnej 10%?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-291/09/ZK
  Czy możliwe jest zastosowanie stawki amortyzacyjnej 10% rocznie?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-536/09/ZK
  Czy możliwe jest zastosowanie stawki amortyzacyjnej 10% rocznie?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-178/09-2/DG
  Czy Spółka może dokonać obniżenia indywidualnie ustalonej stawki amortyzacji od 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 16i ust. 5 w związku z art. 16j ustawy o pdop?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-441/09-2/AA
  Czy w przypadku zawiązania spółki jawnej z pozostałymi współwłaścicielami, której przedmiotem działalności będzie wynajem nieruchomości na własny rachunek, oraz wniesieniu aportem budynku do spółki (przeniesieniu własności na spółkę) możliwe będzie ustalenie nowej wartości początkowej budynku na podstawie wyceny rynkowej oraz ustalenie indywidualnej stawki amortyzacji?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-238/09/ZK
  1. Czy wartość początkową budynku przed ulepszeniem należy przyjąć w wysokości wynikającej z umowy darowizny z 2003 roku, która to wartość była wartością rynkową z dnia nabycia poprzez własną wycenę gruntu, budynku gospodarczego, budynku stodoły z garażem, aby w sumie otrzymać kwotę podaną w akcie notarialnym? 2. Czy po dokonaniu rozbudowy budynku i oddaniu go do użytkowania można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% i amortyzować budynek przez 10 lat?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-318/09-2/AG
  Czy według istniejących przepisów stawka amortyzacyjna w wysokości 10% będzie stawką prawidłowo ustaloną?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-322/09-2/AA
  Czy podatnik prawidłowo zastosował indywidualnie ustaloną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie dla opisanego budynku?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-185/09-2/AM
  W przypadku zaewidencjonowania zakupionego lokalu na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zgodnie z art. 16m ust. 4 odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowanie rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%. Natomiast w przypadku lokalu będącego odrębną własnością podatnika w myśl art. 16j ust. 1 pkt 3 Wnioskodawca może indywidualnie ustalić roczną stawkę amortyzacyjną dla używanego lokalu, po raz pierwszy wprwadzanego do ewidencji Wnioskodawcy w wysokości do 10%.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-109/09-4/AJ
  Mając powyższe na uwadze (a w szczególności wyłączenie wprost samochodów specjalnych z rodzaju 741 – "samochody osobowe"), stwierdzić należy, iż Spółka powinna przyjąć dla potrzeb amortyzacji przedmiotowego samochodu stawkę w wysokości 14 % zgodnie z poz. 07 załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidzianą dla symbolu KŚT 743 – "Samochody specjalne".
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-84/09-4/EC
  Czy właściwym jest stosowanie stawki 10% rocznie przy amortyzacji zmodernizowanego środka trwałego? Czy właściwym jest ustalenie wartości początkowej na podstawie ceny z aktu notarialnego? Czy właściwym jest zaliczenie w koszty działalności gospodarczej wydatków poniesionych na utrzymanie mieszkania po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych? Czy właściwym jest odliczenie podatku naliczonego od faktur wystawionych przez developera na mnie oraz mojego męża? Czy właściwym jest odliczenie podatku naliczonego od faktur za wykonaną modernizację? Czy właściwym jest stosowanie stawki VAT = 7% dla wynajmu mieszkania?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-121/09/DP
  Czy wydatki związane z remontem budynku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, z uwagi na amortyzację?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-120/09/ZK
  Czy wydatki poniesione na rozbudowę budynku powinny zwiększać jego wartość początkową i od tak powiększonej wartości powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych wg dotychczasowej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie, czy też wartość nakładów na rozbudowę stanowi nowy obiekt, któremu od dnia przekazania do użytkowania należy ustalić odrębną stawkę, tak jak dla nowych inwestycji tego typu?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-78/09-4/EC
  Czy prawidłowe jest ustalenie wartości początkowej nieruchomości jako 1/2 kwoty 411 000,00 zł powiększonej o hipotekę, kwotę 801 000,00 zł i podatek od spadków i darowizn czy też wartością początkową będzie wartość z wyceny dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę, która określa aktualną wartość nieruchomości? Czy w związku z brakiem podziału na budynek i grunt w momencie zakupu i nabycia opisanej nieruchomości dla celów amortyzacji prawidłowy jest procentowy udział budynku w stosunku do całości wartości nieruchomości jaki znajduje się w wycenie biegłego rzeczoznawcy i w takiej proporcji dodać podatek od spadków i darowizn? Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% w związku z używaniem ich przed dniem zakupu i nabycia przez okres dłuższy niż 60 miesięcy.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-122/09-2/HS
  1. Czy w przypadku nabycia nieruchomości (spełniającej definicję używanego środka trwałego zgodnie z art.16j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), obejmującej obiekt handlowo - usługowy (samodzielny sklep), który jest wymieniony w rodzaju 103 Klasyfikacji, możliwe jest ustalenie indywidualnego okresu amortyzacji dla takiego obiektu, zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako okres nie krótszy niż 3 lata? 2. Czy dla interpretacji przepisów art. 16j ust. 3 pkt 1 oraz art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie miała znaczenie forma nabycia opisanej powyżej nieruchomości, tj. poprzez otrzymanie aportu rzeczowego, bądź ich nabycie w drodze kupna?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-193/09-4/AA
  Czy możliwe jest zastosowanie podwyższonej stawki amortyzacyjnej , tak aby okres amortyzacji wyniósł 10 lat?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-62/09/PS
  Czy Spółka może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną – okres amortyzacji nie krótszy niż 10 lat (dla wartości niematerialnych i prawnych powyżej 60 miesięcy i po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji), przyjąć stawkę amortyzacji w wysokości 10%? Czy jako wartość początkową do amortyzacji Spółka ma przyjąć wartość zakupu, wynikającą z decyzji spółdzielni, tj. 601 330 zł oraz wartość nakładów poniesionych na przystosowanie do użytkowania, tj. 20 723 zł 57 gr?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-42/09/ESZ
  ustalenie stawki amortyzacyjnej zakupionego środka trwałego
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-55/09-2/AA
  Czy ustalona przez Spółkę 10% roczna stawka amortyzacji jest prawidłowa, a tym samym stanowi koszt uzyskania przychodów?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-52/09-2/AA
  Czy Wnioskodawca musi zastosować podstawową stawkę amortyzacyjną w wysokości 20%, czy może zastosować podwyższoną (o współczynnik 1,4) zgodnie z art. 22l ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1036/08/ZK
  W jaki sposób ustalić wartość początkową zmodernizowanych środków trwałych oraz jaką zastosować stawkę amortyzacyjną?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-145/09/UB
  1. Czy, po wniesieniu budynków i budowli do spółki komandytowej, wprowadzając środki trwałe do ewidencji spółki komandytowej, można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla budynków i budowli - traktując budynki i budowle, które były wykorzystywane przez Spółkę ponad 60 miesięcy jako środki trwałe używane? 2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie pozytywna - Spółka prosi o informację, czy można budynek stacji obsługi pojazdów, po jego wniesieniu do spółki komandytowej, amortyzować przez okres 3 lat, zgodnie z art. 22jj ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-807/08/PSZ
  Czy podatnik ma prawo zastosować stawkę amortyzacyjną podwyższoną o współczynnik 2.0 dla wytworzonego środka trwałego?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-846/08-2/ŁM
  Czy, po wniesieniu budynków i budowli do spółki komandytowej, wprowadzając środki trwałe do ewidencji spółki komandytowej, można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla budynków i budowli - traktując budynki i budowle, które były wykorzystywane przez Spółkę ponad 60 miesięcy, jako środki trwałe używane?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-266/08-2/DG
  Czy Spółka może zmienić stawkę amortyzacyjną dla użytkowanego danego środka trwałego samochodu osobowego od nowego roku podatkowego z wyższej na niższą, tj. z 20% na np. 1% w skali roku. Czy można dowolnie stosować różne obniżone stawki amortyzacyjne dla poszczególnych samochodów osobowych.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1038/08-2/IM
  Jaka stawka amortyzacji będzie właściwa dla opisanego stanu przyszłego? Czy zgodna z art. 22i, czyli określona w Wykazie stawek, czy zgodna z art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w tym przypadku 10% rocznie?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1362/08-2/ES
  Czy rozliczając się z podatku na zasadach ogólnych Wnioskodawca może do kosztu uzyskania przychodu z wynajmu mieszkania za dany m-c wliczyć miesięczne kwoty amortyzacji lokalu, garażu i mebli i w tym celu wprowadzić je do ewidencji z wartością początkową jako ceną nabycia i amortyzować lokal wg stawki 1,5%, garaż wg stawki 4,5%, a meble wg stawki 20?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-29/09-4/KS
  PIT - w zakresie możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1687/08-2/JG
  Czy można zmienić w danym roku podatkowym stawkę amortyzacyjną tylko do celów podatkowych i stosować stawki amortyzacyjne: do celów podatkowych wg Wykazu środków trwałych, natomiast do celów bilansowych obniżoną stawkę amortyzacyjną? Czy amortyzacja budynków mieszkalnych w części sfinansowanej umorzonym kredytem jest kosztem uzyskania przychodu?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-263/08-2/IŚ
  Czy na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności art. 16i ust. 5, Spółka od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego będzie mogła obniżyć obecnie stosowaną stawkę amortyzacyjną?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-735/08/WM
  Czy elementy stacji paliw można amortyzować oddzielnie wg stawek wskazanych w załączniku nr 1 do ustawy?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-237/08-2/MŚ
  Czy w związku z nabyciem i wprowadzeniem po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych Spółki, Spółka ma prawo do amortyzacji Budynku Handlowego w okresie nie krótszym niż 3 lata, zatem maksymalna indywidualna roczna stawka amortyzacji tego Budynku Handlowego może wynieść 33 i 1/3 % (trzydzieści trzy i jedna trzecia procenta).
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-234/08-2/MŚ
  Czy dopuszczalne jest obniżenie stawek amortyzacji podatkowej dla niektórych samochodów osobowych do poziomu 1% ze skutkiem od początku roku podatkowego lub od miesiąca w którym samochody zostały wprowadzone do ewidencji? Czy jako koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży samochodów osobowych Spółka powinna wykazać wydatki na nabycie samochodów osobowych pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, których podstawę stanowi wartość początkową samochodu osobowego niezależnie od tego, że część amortyzacji nie stanowiła kosztów uzyskania przychodów jako dokonana od wartości przewyższającej równowartość 20 000 EUR?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1291/08-6/JB
  Czy poniesione przez Wnioskodawczynię koszty adaptacji może odliczyć sobie w podatku dochodowym od osób fizycznych i w jakiej formie?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-978/08-2/AA
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 22j pkt 1 ust. 2 i pkt 2 ust. 1 i pisma MF Nr PBH/3742/98/69 z dnia 18.08.1998 r. można zastosować do wymienionego samochodu używanego indywidualną stawkę amortyzacyjną z okresem amortyzacji 30 miesięcy?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1439/08-2/KS
  1.Czy osoba fizyczna przy wynajmie lokalu mieszkalnego na podstawie umowy wynajmu może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10% przez 10 lat?2. Jak określić wartość początkową lokalu? Czy zgodnie z art. 22g ust. 8 zasadne będzie samodzielne dokonanie wyceny uwzględniając ceny rynkowe środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-905/08/AB
  możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1277/08-4/MT
  Czy jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczający się z dochodów osiąganych przez spółkę komandytowo-akcyjną, wnioskodawczyni może zastosować w spółce komandytowo-akcyjnej indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych używanych określone w art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli dla środków trwałych zakupionych z dotychczasowej indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawczyni na podstawie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1005/08/BG
  Czy w przypadku tym, dla celów podatkowych można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla tego budynku wynoszącą 10 lat?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1336/08-2/MT
  Turbina, jako "zespół wiatrowo-elektryczny" oraz fundament i kolumna, jako "budowla" zostały odrębnie wyszczególnione w KŚT, to - jako odrębne obiekty inwentarzowe - także dla celów amortyzacji podatkowej powinny być traktowane jako odrębne środki trwałe i amortyzowane odpowiednio według stawki 7% i 4,5%.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-899/08-2/AA
  Czy ustalenie stawki amortyzacyjnej dla wynajmowanego przez Wnioskodawcę budynku w wysokości 10%, tj. na 10 lat jest prawidłowe?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-881/08/ZK
  Czy wnioskodawca może zastosować stawkę 10% do ww. lokali handlowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-683/08-2/ŁM
  Gdzie powinna być zaliczona hala według Klasyfikacji Środków Trwałych i jaką stawką amortyzacyjną winna być objęta.
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1116/08-3/IF
  ustalanie wysokości stawki amortyzacyjnej budynku niemieszkalnego
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-579/08/HD
  1. Czy istnieje możliwość, w myśl art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego? 2. Czy w przypadku stosowania indywidualnej stawki amortyzacji lokalu mieszkalnego, w myśl art. 22n ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy prowadzić ewidencję, albo wykaz środków trwałych?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-585/08-2/KS
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie)?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-582/08-2/MC
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zakwalifikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-584/08-2/DS
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego podwyższenia lub dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-583/08-2/EK
  Czy Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1361/08-2/JG
  W analizowanej sytuacji nakłady inwestycyjne na majątku (nieruchomości) użytkowanym na podstawie decyzji administracyjnej, nie stanowiącym własności Zakładu, poniesione przez podatnika na przebudowę obcego środka trwałego, które przystosowują składnik majątku do wykorzystania go w prowadzonej działalności gospodarczej, powodują wzrost wartości użytkowej - zatem należy je traktować jako nakłady inwestycyjne w obcym środku trwałym, które poprzez odpisy amortyzacyjne podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podatnika. Zakład będzie mógł zaliczyć przedmiotowe wydatki do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej nie wyższej niż 10%
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-817/08/AP
  W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym powstaje pytanie odnośnie możliwości amortyzacji środków trwałych przy zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych. W szczególności, Spółka prosi o potwierdzenie, iż: I) Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek dowolnie obniżonych, przy założeniu, iż nie będzie to zaprzestanie amortyzacji danych składników majątku (nie zostanie zastosowana stawka 0%); II) Istnieje możliwość podwyższenia w przyszłości stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do tych środków trwałych, od wartości których spółka dokonywać będzie wcześniej odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu obniżonych stawek amortyzacyjnych; III) Spółka ma prawo podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych według własnego uznania, pod warunkiem, że wysokość tak ustalonych stawek nie przekroczy poziomu wskazanego w ustawie o pdop; IV) Zmiany stawek amortyzacyjnych z obniżonych przez podatnika na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o pdop na stawki amortyzacyjne wyższe dokonywać można w terminie od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-510/08/DK
  Czy Spółka może od nowego roku kalendarzowego zwiększyć stawkę amortyzacyjną - nie więcej niż do poziomu stawek określonych w ustawowym wykazie stawek amortyzacyjnych dla budynków i budowli - oraz czy tak zwiększona stawka amortyzacyjna będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-499/08-6/AW
  1. Czy Spółka może wcześniej spłacić kredyt "w Spółdzielni Mieszkaniowej" (innym kredytem) i skorzystać z amortyzacji przyśpieszonej, przez zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych? 2. Czy można wprowadzić środek trwały do ewidencji środków trwałych wg wartości rynkowej (wg operatu rzeczoznawcy majątkowego)?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-495/08/AW
  1. Czy Spółka może obniżyć od pierwszego miesiąca dowolnego roku podatkowego stawki amortyzacyjne niektórych środków trwałych do dowolnego poziomu, tj. np. do 1%, bez konieczności uzasadnienia przyjętej wielkości stawek? 2. Czy obniżone uprzednio stawki amortyzacyjne można od pierwszego miesiąca dowolnego roku podatkowego podwyższać do maksymalnego poziomu przewidzianego w "wykazie stawek amortyzacyjnych", stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-543/08-4/AA
  Czy po wniesieniu do spółki cywilnej nieruchomości, która zakupiona została ze środków uzyskanych w szczególności z kredytu bankowego, odsetki kredytowe płacone przez wspólników są wydatkami stanowiącymi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych z prowadzonej działalności gospodarczej? Czy po zmianie przeznaczenia budynku kamienicy z mieszkalnej na budynek niemieszkalny konieczna będzie zmiana dotychczasowej, indywidualnie ustalonej przez podatników stawki amortyzacyjnej, której mowa w treści art. 22j ust. 1 pkt 3 updof na stawkę amortyzacji określoną w wykazie stawek amortyzacyjnych, którym mowa w treści art. 22i ust. 1 ustawy lub stawkę amortyzacji, o której mowa w treści art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-543/08-5/AA
  Czy po zmianie przeznaczenia budynku kamienicy z mieszkalnej na budynek niemieszkalny konieczna będzie zmiana dotychczasowej, indywidualnie ustalonej przez podatników stawki amortyzacyjnej, której mowa w treści art. 22j ust. 1 pkt 3 updof na stawkę amortyzacji określoną w wykazie stawek amortyzacyjnych, którym mowa w treści art. 22i ust. 1 ustawy lub stawkę amortyzacji, o której mowa w treści art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-545/08-2/AA
  Czy możliwe jest zastosowanie podwyższonej stawki amortyzacyjnej tak, aby okres amortyzacji wyniósł 10 lat?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-946/08/AK
  Czy do kalkulacji wysokości odpisu amortyzacyjnego niestanowiącego kosztu uzyskania przychodu należy brać pod uwagę aktualną stawkę amortyzacji, tj. czy należy uwzględniać ewentualne zmiany stawki podatkowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9)
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-676/08/JS
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przy zastosowaniu zmienionych stawek amortyzacyjnych.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-404/08/DK
  Czy Spółka jest uprawniona dowolnie dokonać podwyższenia lub obniżania stawki amortyzacyjnej dla ŚT, w tym Linii Płyt, pod warunkiem, że podwyższenie lub obniżenie nastąpi z początkiem każdego roku podatkowego oraz że stawka amortyzacyjna nie będzie wyższa od tej wskazanej dla danego ŚT w wykazie?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-405/08/MK
  Czy jest możliwe podwyższenie stawki amortyzacyjnej pieca do przerobu surowców sterowanego i obsługiwanego za pomocą komputerów przez zastosowanie współczynnika 2,0 na podstawie art. 16i ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-635/08/BG
  W tak określonym stanie faktycznym powstają następujące wątpliwości : 1) odnośnie dopuszczalności obniżenia pierwotnie przyjętych stawek amortyzacyjnych od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego; 2) odnośnie możliwości powrotu do pierwotnie stosowanych stawek amortyzacyjnych w kolejnych latach podatkowych.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-636/08/BG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 31 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie;- dopuszczalności obniżenia oraz powrotu do pierwotnie przyjętych stawek amortyzacyjnych -jest prawidłowe,- zmiany stawek amortyzacyjnych od środków tr ...
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1119/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 21 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej budowli (infrastruktury towarzyszącej) -jest prawidłowe.W dniu 21 li ...
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1122/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 21 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej budynków magazynowych -jest prawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. zosta ...
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1118/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 21 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej budynków magazynowych -jest prawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. zosta ...
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1120/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 21 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej budynków magazynowych -jest prawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. zosta ...
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1118/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 21 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej budynków magazynowych -jest prawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. zosta ...
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1120/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 21 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej budynków magazynowych -jest prawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. zosta ...
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1121/08-2/JG
  Czy w przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowych budynków magazynowych, obejmujących koszt ich wytworzenia (z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów), przy zastosowaniu standardowej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5% (określonej w Wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiącym Załącznik nr 1 do ustawy o CIT), również po zakończeniu procedury likwidacji K i przekazaniu prawa własności działki gruntu na rzecz Wnioskodawcy, a uzyskanie przez Wnioskodawcę prawa własności do przedmiotowej działki będzie odzwierciedlone w jego rejestrze środków trwałych poprzez zmianę klasyfikacji budynków magazynowych z pozycji "budynki na obcym gruncie" na pozycję "budynki własne"? Czy w przypadku nieukończenia budowy budynków magazynowych do dnia zamknięcia procedury likwidacji K, z chwilą uzyskania przez Wnioskodawcę prawa własności wynajmowanej dotychczas działki gruntu w ramach dystrybucji majątku likwidacyjnego, nakłady poniesione przez Wnioskodawcę na wzniesienie budynków magazynowych zostaną w jego księgach rachunkowych przeklasyfikowane (w niezmienionej wartości) z pozycji "budynki na cudzym gruncie w budowie" na pozycję "budynki (własne) w budowie", a Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w stosunku do przedmiotowych budynków przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5% i wartości początkowych równych kosztom wytworzenia, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym budowa przedmiotowych budynków zostanie ukończona i zostaną one wprowadzone do ewidencji środków trwałych?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1114/08-4/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 1 października 2008 r. o pełnomocnictwo dla osoby występującej w imieniu Spółki - na wezwanie tut. Organu z dnia 24 września 2008 r., nr IP-PB3-423-1114/08-2/JG, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie za ...
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-550/08/ZK
  1.Czy w opisanym stanie faktycznym podatniczka ma prawo ustalić wartość początkową środka trwałego w oparciu o wyceną biegłego powołanego przez podatniczkę?Czy jeśli biegły wycenił budynek stanowiący współwłasność podatniczki (w połowie) i jej rodziców (w połowie) - wartość początkowa budynku powinna odpowiadać 50% wartości budynku ustalonej przez biegłego? 2.Czy podatniczka ma prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, uwzględniając fakt, iż budynek był zamieszkiwany i użytkowany przez okres dłuższy niż 60 m-cy przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-370/08-2/DS
  W związku z powyższym stanem faktycznym, Spółka wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka nabędzie prawo do stosowania indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej budynku po jego rozbudowie i wprowadzeniu po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych, o której mowa w przepisie art. 16j ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w przedmiotowym stanie faktycznym maksymalnie 10% rocznie?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-333/08/DP
  Czy przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości, gdy Wnioskodawca w 67% sprzedał sobie, należy opodatkować podatkiem dochodowym zgodnie z art. 10 i art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy złożenie oświadczenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego - na zasadzie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy było błędem?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-350/08/DP
  W jaki sposób należy określić wartość wynajmowanej powierzchni, gdy w akcie notarialnym nie wyodrębniono wartości gruntu, nie uwzględniając przy tym wynajmowanej powierzchni mieszkalnej, a tylko powierzchnię przeznaczoną na działalność gospodarczą?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-384/08/AT
  Czy można przyjąć indywidualną stawkę amortyzacji dla budynku używanego?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-334/08-4/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 02.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości amortyzacji środków trwałych przy zastosowaniu zmienionych stawek amortyzacyjnych -jest prawidłowe.W dniu 02 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełnion ...
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-479/08/BG (KAN-5784/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 06 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przy zastosowaniu zmienionych stawek amortyzacyjnych -j ...
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-331/08-4/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 02.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany stawek amortyzacyjnych przy dokonywaniu amortyzacji środków trwałych -jest prawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupe ...
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-823/08-3/MW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008r. (data wpływu 02.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji środków trwałych przy zastosowaniu zmienionych stawek amortyzacyjnych jest:
  - pr ...
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-435/08/KB
  Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla ulepszonego budynku.
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-362/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej -jest prawidłoweo ile zakupione budynki zostały prawidłowo zaklasyfikowane w Klasyfikacji Środków Trwałych.W dniu 7 lipca ...
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-331/08/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 17 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych -jest prawidłowe.W dniu 17 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-685/08-2/MW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008r. (data wpływu 08.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynków niemieszkalnych -jest nieprawidłowe.W dniu 08.05.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-583/08-5/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) uzupełnione pismem z dnia 26 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia stawki amortyzacyjnej dla budynku użytkowo-mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 200 ...
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-226/08-2/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 05 marca 2008 r. (data wpływu 14.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości amortyzacji środków trwałych przy zastosowaniu zmienionych stawek amortyzacyjnych -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożon ...
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-286/08/AW
  Czy Wnioskodawca jest uprawniony dowolnie dokonać dalszego obniżenia lub podwyższenia stawki amortyzacji dla środków trwałych, pod warunkiem, że obniżenie to lub podwyższenie nastąpi z początkiem każdego roku podatkowego?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-508/08-3/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2007 r. (data wpływu 29 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji budynku magazynowo - biurowego -jest nieprawidłowe.W dniu 29 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-388/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej -jest prawidłowe.W dniu 31.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-209/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji lokalu użytkowego po nabyciu udziału w tym lokalu -jest nieprawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-329/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 21 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji przed 1 stycznia 2000 r. -jest prawidłowe.W dniu 21 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-334/08-2/AG
  1) Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od budynku wchodzącego w skład nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodów, w części odpowiadającej proporcjonalnie swojemu udziałowi w spółce cywilnej?2) W jaki sposób należy ustalić wartość początkową budynku wchodzącego w skład nieruchomości?3) Czy budynek wchodzący w skład nieruchomości będzie podlegał amortyzacji według stawki 10%, jako środek trwały ulepszony i używany w rozumieniu art. 22j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-207/08/ZK (KAN-2312/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani S., przedstawione we wniosku z dnia 04 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 05 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:- możliwości amortyzowania zakupionego lokalu ...
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-269/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 03.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - zastosowania stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 % przy dokonywaniu odp ...
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-353/08/MS (KAN-4631/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 06 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych od wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) ...
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-414/08/MS (KAN-4631/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 06 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) -jest prawidłowe.W dniu 06 ...
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-130/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 r. (data wpływu 21 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniu 11 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia stawki amortyzacyjnej dla zakupionych środków trwałych -jest prawidłowe.W dniu 21 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-244/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu 28 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stawki amortyzacyjnej -jest nieprawidłowe.W dniu 28 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-125/08/AW
  1. Czy Spółka może obniżać stawki do dowolnego poziomu, przykładowo do 0,1%? 2. Czy po obniżeniu stawek amortyzacyjnych w stosunku do stawek wykazanych w Wykazie, Spółka jest uprawniona do podwyższenia tych stawek do poziomu nie wyższego niż wynikający z Wykazu i uznawania tak ustalonych odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodu?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-155/08-2/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2008 r. (data wpływu 06.02.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalania wysokości stawki amortyzacyjnej budynku niemieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 06.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-95/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 5 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stawki amortyzacyjnej środka trwałego - jest prawidłowe.W dniu 5 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-206/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 22 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania stawki amortyzacyjnej -jest prawidłowe.W dniu 22 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-29/CzP
  1) Czy podatnik prawidłowo postąpił wliczając do wartości początkowej środka trwałego kwotę jego zakupu, a także kwoty wszelkich działań zmierzających do uruchomienia tego środka trwałego (przebudowy i adaptacji), w miejscu posadowienia ? 2) Czy miał prawo do zastosowania wyższej stawki (10%) odpisu amortyzacyjnego dla wymienionego środka trwałego ? 3) Czy prawidłowo postąpił odpisując w koszty raty amortyzacyjne sezonowo i czy prawidłowo obliczył ratę - dzieląc całoroczną kwotę odpisu przez miesiące użytkowania kolei ?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-45/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 23 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie indywidualnej stawki amortyzacji -jest nieprawidłowe.W dniu 23 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-92/08-3/HS
  1) Czy obniżenie stawek amortyzacji bilansowej w trakcie amortyzacji środka trwałego obowiązuje podatnika do obniżenia stawek amortyzacji podatkowej?2) Czy Spółka może mieć amortyzację podatkową na poziomie obowiązującej w tabeli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację bilansową na dany środek trwały wg stawek niższych niż obowiązują w tabeli?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-51/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2008 r. (data wpływu 15 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości podwyższenia stawki amortyzacyjnej -jest prawidłowe.W dniu 15 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-24/08/AP
  Jaki okres amortyzacyjny należy przyjąć dla budynku handlowo-usługowego zaliczonego do rodzaju 103 KŚT, czy winien to być okres nie krótszy niż 36 miesięcy czy też nie krótszy niż 10 lat?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-532/07-3/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28.12.2007 r. (data wpływu 31.12.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia stawki amortyzacyjnej -jest nieprawidłowe.W dniu 31.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-384/07/AM (KAN-2990/07)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 14 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - braku podstaw do kwalifikacji zakupion ...
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-518/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2007 r. (data wpływu 17.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie indywidualnej stawki amortyzacyjnej -jest prawidłowe.W dniu 17.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczące ...
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-467/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3.12.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej -jest prawidłowe.W dniu 10.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-407/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19.11.2007 r. (data wpływu 23.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji budynku niemieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 23.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-265/07-3/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej A., przedstawione we wniosku z dnia 08 listopada 2007 r. (data wpływu 21.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości amortyzacji środków trwałych przy zastosowaniu zmienionych stawek amortyzacyjnych jest:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-261/07-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 20.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wieku obiektu podlegającego amortyzacji- jest prawidłowe.W dniu 20.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-448/07-2/AŻ
  Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej lokalu mieszkalnego, który jako środek trwały powstanie w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w lokal stanowiący odrębną własność
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-290/07/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 13 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zmiany stawki amortyzacji - jestnieprawidłowe.W dniu 13 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie ...
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-239/07/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana U., przedstawione we wniosku z dnia 05 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 08 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:1) możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej -jest prawidłowe,2) kryteriów dopuszczalności zastosowania indywidualnej stawki amorty ...
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-228/07-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki reprezentowanej przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 07 listopada 2007 r. ( data wpływu 09.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości amortyzacji środków trwałych przy zastosowaniu zmienionych stawek amortyzacyjnych -jest prawidłowe.W dniu 09 listopada 200 ...
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-239/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 8 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 8 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-248/07/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania prawidłowej wysokości stawek amortyzacyjnych -jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007 r. wpłynął do tut. Biura ...
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-410a/07/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu 24 października 2007 r.) uzupełnione pismem z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania właściwej stawki amortyzacyjnej dla utwardzonego placu (drogi doj ...
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-202/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 23 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:- sposobu ustalenia wartości począ ...
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-175/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. przedstawione we wniosku z dnia 08 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 15 października 2007r.), uzupełnionym w dniu 31 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu amortyzacji środka trwałego -jest nieprawidłowe.W dniu 15 października 2007r. wpłynął do tut. Bi ...
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-425/07/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu 26 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla zakupionego lokalu mieszkalnego przekształconego w lokal użytkowy -jest prawidłowe.W dniu 26 października 2007 ...
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-133/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani G. R.-W., przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r. (data wpływu 12 października 2007 r.), uzupełnionym w dniu 13 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej nieruchomości- jest prawidłowe.W dniu 12 października 2007 r. został złożon ...
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-271/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stawki amortyzacyjnej dla używanego środka trwałego -jest nieprawidłowe.W dniu 15 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-133/07/BG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 11 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany wysokości stawki amortyzacyjnej -jest prawidłowe.W dniu 11 września 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pis ...
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-197/07-2/GJ
  Warunkiem do zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych jest spełnienie przesłanek wymienionych w art. 16j . Samo przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność przy braku spełnienia wymogów przewidzianych w art. 16j nie uprawnia do ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-208/07-4/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 26 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej -jest nieprawidłowe.W dniu 26 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-197/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych, ustalenia stawek amortyzacyjnych dla używanych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji oraz ...
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-221/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 13 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego i dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej -jest prawidłowe.W dn ...
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-108/07/JD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 4 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości obniżania a następnie podwyższenia stawek amortyzacyjnych do dowolnej wartości nieprzekraczającej wartości maksymalnej wynikającej z ...
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-86/07-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. organu 13 września 2007 r.), uzupełnionym w dniu 23 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - w zakresie ...
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-162/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007r (data wpływu 03.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla używanego środka trwałego -jest prawidłowe.W dniu 03.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-175/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej dla używanej sezonowo łodzi motorowej -jest nieprawidłowe.W dniu 6 wrze ...
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-73/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 23 sierpnia 2007r.), uzupełnionym w dniu 07 listopada 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości podwyższenia stawki amortyzacyjnej środków trwałych -jest nieprawidłowe.W dniu 23 sierpnia 2007r. d ...
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-70/JD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 20 sierpień 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych -jest prawidłowe.W dniu 20 sierpnia 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniose ...
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-323/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 03 października 2007 r. (data wpływu 08 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji liniowej ulepszonego środka trwałego z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacyjnych -jest prawidłowe.W dniu 08 października 2007 r. został złoż ...
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-45/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2007 r. (data wpływu 8 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawidłowości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla ulepszonego środka trwałego wprowadzonego po raz pierwszy do jej ewidencji środków trwałych -jest prawidłow ...
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-71/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 09.08.2007 r. (data wpływu 16.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem, utrzymaniem i wynajmem lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD/415/52/07
  Czy jest możliwość zachowania prawa do kontynuacji stosowania 10-cio procentowej stawki amortyzacyjnej budynku po jego rozbudowie
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-80c/301/07/DG
  Jaka jest właściwa stawka amortyzacji dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-38/07
  Czy prawidłowo obliczana jest wartość stawki amortyzacyjnej w oparciu o przyjętą wartość wynikającą z pomnożenia ilości metrów kwadratowych wynajmowanej powierzchni przez 988,00 zł, czy można z dniem 1 stycznia 2008 roku "przejść na odpisy amortyzacyjne liczone od wartości lokali, kto może ustalić wartość wynajmowanego lokalu - czy tylko uprawniony rzeczoznawca czy może to być osoba mająca wiedzę w tym zakresie przez porównanie z wartościami podobnych lokali, podobnie usytuowanych w najbliższej okolicy.
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/F/S/423/89/07/JS
  Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji odnośnie prawidłowego określenia klasyfikacji nabywanych jednostek sprzętu oraz właściwego określenia stawki ich amortyzacji oraz czy określając stawkę amortyzacji należy kierować się tylko i wyłącznie opisem środka trwałego zawartym w załączniku do ustawy, czy też należy uwzględniać powiązanie z Klasyfikacją Środków Trwałych i PKWiU.
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/F/S/423/90/07/JS
  Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji jak należy określić klasyfikację i stawkę amortyzacji niżej wymienionych środków trwałych:a) kamery pozbawionej możliwości nagrywania sygnału audio/video,b) kamery z możliwością zapisu obrazu w formie cyfrowej na nośnikach tradycyjnych (taśma video, płyta CD, DVD),c) kamkordera twardodyskowego, czyli urządzenia obejmującego zespolone: cyftowa kamerę oraz de facto komputer, który zapisuje obraz i dźwięk lub tylko obraz lub dźwięk w postaci cyfrowej na standardowym dysku twardym (HDD),d) stołu montażowego do obróbki i montażu syganału audio i sygnału video, faktycznie jest to specjalistyczny komputer umożliwiający obróbkę cyfrowego sygnału audio/video i jego zapis na dowolnym nośniku danych (płyta CD, DVD, taśma DV, dysk twardy HDD),e) systemu łączności bezprzewodowej typu radiowego wysokiej częstotliwości, obejmującego nadajnik oraz odbiornik lub odbiorniki umożliwiającego łączność osób znajdujących się w miejscu nagrania programu oraz rejestrację dźwięku na planie.Spółka stoi na stanowisku, że wskazane urządzenia należy kwalifikować do rodzaju 629 KŚT i zastosować 20% stawkę amortyzacji, nie ma uzasadnienia aby kwalifikować je do grupy 8 KŚT wyposażenie.
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/184/07/AG
  dotyczy ustalenia stawki amortyzacyjnej dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych na podstawie art. 16j ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) od własnego środka trwałego, który wcześniej był środkiem dzierżawionym.
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-120/07/AB/2
  Czy podatnik uprawniony jest do podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych z każdym pierwszym miesiącem każdego następnego roku podatkowego.
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-120/07/AB/1
  Czy podatnik ma prawo decydowania o maksymalnym obniżeniu stawek amortyzacyjnych?
 340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-120/07/AB/2
  Czy podatnik uprawniony jest do podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych z każdym pierwszym miesiącem każdego następnego roku podatkowego.
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-37/07/KCz
  Kwestia dotyczy ustalenia wartości początkowej budynku oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych w wysokości ustalonej od wartości początkowej nieruchomości odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni tej nieruchomości wynoszącemu 30%; dotyczącej zastosowania rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.
 342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/97/AU/07
  CZy określając stawkę amortyzacji należy kierować się tylko i wyłącznie opisem środka trwałego zawartym w załączniku do ustawy, czy też należy uwzględniać powiązanie z Klasyfikacją Środków Trwałych i PKWiU?
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-151/07/AP
  Podatnik ma wątpliwości, czy nabyty używany budynek handlowy można będzie amortyzować przy zastosowaniu indywidualnej 10% stawki amortyzacyjnej?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-20/07-2/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23.07.2007 r. (data wpływu 26.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej -jest prawidłowe.W dniu 26.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-31/07
  Czy stawkę amortyzacji wartości firmy należy ustalić w proporcji do okresu wynikającego z umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania Spółce na okres 15 lat czy zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 4, tj. na okres 60 miesięcy?
 346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-42.4-419/07/ZDB
  Czy kosztem uzyskania przychodu w spółce komandytowej będą ustalone zgodne z Wykazem stawki amortyzacyjne tożsame dla komplementariusza i dla komandytariuszy ?
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-42.2-419/07/ZDB
  Czy spółka komandytowa ma obowiązek zastosować stawki amortyzacyjne z Wykazu stawek amortyzacyjnych oraz czy może je obniżyć zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/2007
  Czy po rozbudowie zamortyzowanego środka trwałego można stosować stawkę wg której ten środek był amortyzowany przed jego rozbudową?
 349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/423-7/07
  Czy Spółka może obniżyć podaną w wykazie stawke amortyzacyjną dla sieci kanalizacyjnej np. do 1 % w stosunku rocznym i czy jest określona dolna granica obniżenia stawki?
 350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-1/415-77/07
  Dotyczy zastosowania przez Podatnika indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% przez 10 lat dla nabytego lokalu użytkowego.
 351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/07
  W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Podatnik zwrócił się następującymi pytaniami:1. Jak ustalić wartość wynajętej części budynku i czy koniecznie musi być to dokonane przez biegłego wg stanu cen na dzień 31.12.2006r.?2. Czy najem musi być zarejestrowany jako działalność, aby istniała możliwość amortyzowania tej części budynku?3. Czy część wynajmowana może być amortyzowana wg stawki 10%, na zasadzie m. in art. 22f ust. 4?4. Czy od ustalonej wartości początkowej po dokonanym ulepszeniu musi odpisać amortyzację i ile procent rocznie za czas dotychczasowego najmu?5. Czy w opisanej sytuacji może mieć zastosowanie art. 22j, w części dotyczącej praw nabytych, a więc ustalający, że zmienione zasady dotyczyć będą nieruchomości nabytych po 01.01.2007, natomiast do nabytych przed 31.12.2006r. obowiązują zasady zawarte przed tym dniem w art. 22j ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 3 pkt 1 i pkt 2, dające możliwość zastosowania 10% stawki amortyzacyjnej, także w przypadku nieruchomości niemieszkalnej, która spełniała kryteria używanej co najmniej 60 miesięcy przed wpisaniem do ewidencji lub ulepszonej przez podatnika wartości o 30%, w okresie od nabycia do wpisania do ewidencji.
 352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/IP2/423/523/07/MS
  Czy Spółka po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu będze mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych w stosunku rocznym w wysokosci 2,5%?
 353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-77/07
  Czy dla środka trwałego zakwalifikowanego w Klasyfikacji Środków Trwałych do grupy 6, rodzaju 662-5, właściwą stawką odpisów amortyzacyjnych jest stawka 20% (określona w Wykazie stawek amortyzacyjnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/110/07/JB
  Dotyczy potwierdzenia, że Spółka: 1. może dokonywać odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek dowolnie obniżonych; 2. istnieje możliwość podwyższenia w przyszłości stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do tych środków trwałych, od wartości których Spółka dokonywać będzie wcześniej odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu obniżonych stawek amortyzacyjnych; 3. ma prawo podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych według własnego uznania, pod warunkiem, że wysokość tak ustalonych stawek nie przekroczy poziomu wskazanego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; 4. zmiany stawek amortyzacyjnych z obniżonych przez podatnika na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na stawki amortyzacyjne wyższe dokonywać można w terminie od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego.
 355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-16/07
  Czy po uzyskaniu dokumentów, z których wynika, że środek trwały był wykorzystywany przed nabyciem przez okres co najmniej 60 miesięcy, można zmienić zastosowaną wcześniej stawkę amortyzacyjną w wysokości 2,5% i ustalić stawkę amortyzacyjną w wysokości 10%?
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I/415-33/07
  Czy można zastosować stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% dla lokalu użytkowego z 1963 r., po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych Podatniczki w 2007 r., wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej przed jego nabyciem przez Podatniczkę, przez okres dłuższy niż 60 miesięcy?
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-56/07
  Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy do ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla nieruchomości będących przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki mają zastosowanie przepisy art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006r., czy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r.?
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-31/07/MK
  Czy możliwe jest podwyższenie przez podatnika stawek amortyzacyjnych, obniżonych wcześniej zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-35/07/AB
  Spółka ma wątpliwości, jakie przepisy powinna stosować w pierwszym roku podatkowym, a jakie w latach następnych, w szczególności w odniesieniu do:1.miesięcznych deklaracji CIT-2,2.momentu rozpoznania przychodu z tytułu usług leasingu,3.zasad ustalania różnic kursowych,4.ustalenia i stosowania stawek amortyzacji środków trwałych.
 360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-13/07/INT-37/32114/37214/2007
  Czy wydatki poniesione na generalny remont zamortyzowanych środków trwałych, bez którego musiałyby ulec kasacji można zakwalifikować jako wydatki poniesione na podwyższenie jego wartości w związku z wydłużeniem czasu użytkowania o 7 lat stosując odpowiednie stawki amortyzacyjne?.
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-103/07/MK
  Czy można ustalić indywidualną stawkę amortyzacji przy minimalnym okresie amortyzacji 36 miesięcy dla budynku Centrum, zakupionego i po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w Spółce dniu 29.03.2006 r., wcześniej wykorzystywanego przez poprzedniego właściciela przez ponad 60 miesięcy? Spółka zakwalifikowała budynek do rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych jako budynek handlowo-usługowy.
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-DB/4111/415-39/17/07
  Czy zakupione towary handlowe stanowiące samochody demonstracyjne po upływie roku użytkowania mogą być amortyzowane jako samochody używane?
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-181/07/MK
  Czy po podpisaniu aneksu do umowy licencyjnej na system komputerowy, w wyniku czego zamieniono dodatkowe (poza płatnościami stałymi) opłaty o charakterze zmiennym, uzależnione od wysokości przychodów, na dwie opłaty stałe, należy podwyższyć wartość początkową licencji (dla której przyjęto 60-miesięczny okres amortyzacji) jako wartości niematerialnej i prawnej tak, że dodatkowa opłata stała (zastępująca opłaty zmienne) będzie amortyzowana począwszy od miesiąca następującego po dniu, w którym podpisano Aneks do Umowy Licencyjnej (48-miesięczny okres amortyzacji)?
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-30/07
  Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10 % dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/5/07/JS
  zapytanie dotyczy wysokości stawki amortyzacyjnej hali wystawowo-handlowej
 366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-5/07
  W jakiej wysokości należy przyjąć do amortyzacji wartość początkową zakupionego środka trwałego - budynku wybudowanego na cudzym gruncie?
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/2/07
  Czy przedmiotowy budynek - garaż należy amortyzować stawką określoną brzmieniem art. 22j. ust. 1 pkt 3 updf obowiązującej przed dniem 01.01.2007 r. - to jest 10% rocznie przy przyjęciu najkrótszego okresu amortyzacji 10 lat, czy według art. 22j ust. 1 pkt 4 updf obowiązującej od dnia 01.01.2007 r. ?
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/10/07
  Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną 40% przez okres 30 miesięcy dla używanego samochodu osobowego ?
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-3/20/07/AZ
  Czy podatnik może zastosować dla wynajmowanego budynku indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 5% rocznie jego wartości początkowej, zgodnie z art. 22j ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.14a-9a/07/MZ
  Czy z chwilą założenia ewidencji środków trwałych i wpisania do niej wartości początkowej mieszkania określonej w akcie notarialnym umowy kupna-sprzedaży tejże nieruchomości, powiększonej o taksę notarialną i podatek od czynności cywilnoprawnych, Podatnik będzie mógł ustalić okres amortyzacji tego mieszkania na okres lat dwudziestu i odliczać tę amortyzację w pełnej wysokości?
 371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/423/79/06/07/JSz
  Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do wybudowanych obiektów budowlanych: centrum handlowego, hali spożywvczo - przemysłowej oraz hali warzywnej, posiadających konstrukcję stalową, ścianki zbudowane z samonośnych płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym, posadowionych na fundamentach betonowych ?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-16/07
  Odpisy amortyzacyjne z tytułu zakupu roweru z przeznaczeniem na użytkowanie w charakterze środka transportu dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i zaliczonego do środków trwałych stanowią koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej oraz czy stawka amortyzacji dla roweru zaliczonego do środków trwałych wynosi 20%..
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-43/06
  Czy dla wybudowanego na cudzym gruncie pawilonu handlowo - usługowego można zastosować amortyzację określoną w art. 22j ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), tj. indywidualnie ustalić stawkę amortyzacyjną dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, przyjmując dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach - okres amortyzacji nie krótszy niż 10 lat?
 374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/5-IP/2007
  Czy słusznie od stycznia 2006 r. przy amortyzacji w/w ciągnika zastosowano współczynnik 1,4 podwyższający stawkę amortyzacyjną?
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-09/21/US/07
  czy można przyjąć, że zakupiony budynek, wpisany do rejestru zabytków, był używany ponad 5 lat i czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych tego budynku przy zastosowaniu indywidualnej stawki 10% rocznie?
 376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-62/07/MK
  Czy można podwyższyć w 2006 r. i 2007 r. podstawową stawkę amortyzacyjną dla automatów do gry o niskich wygranych, napędzanych monetami lub żetonami, które w ramach wygranej wypłacają gotówkę lub żetony, zaliczonych do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, jako urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynnika 2,0? Urządzenia spełniają funkcję rozrywkową, są na wyposażeniu lokali rozrywkowych - barów, pubów, dyskotek.
 377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/127-2/06
  Dot. kwalifikacji samochodu jako ciężarowy i amortyzowania go metodą degresywną.
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-1/415/12/07
  Czy w przypadku powyższej nieruchomości można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną?
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/743/Z/K/07
  Jak wynika ze złożonego wniosku firma (PFZ s.c., której podatnik jest współwłaścicielem), prosi o zajęcie stanowiska w kwestii dotyczącej wysokości odpisów amortyzacyjnych suszarni próżniowej (zastosowanie podwyższonej stawki amortyzacyjnej). Urządzenie zostało sklasyfikowane jako "suszarki próżniowe z półkami grzejnymi" pod pozycją 477-0 do 4 (grupa 4, podgrupa 48, rodzaj 477 KŚT). Suszarnia jest urządzeniem innowacyjnym nie wymienionym w wyszczególnieniu KŚT; we wniosku wskazano na czynniki świadczące o jej innowacyjności oraz załączono opis funkcjonowania suszarni wraz oświadczeniem producenta, prospektem i europatentem. Jego zdaniem:ponieważ zakup opisanej suszarni wiąże się z wysokim nakładem inwestycyjnym zastosowanie podwyższonej stawki amortyzacyjnej dla maszyn i urządzeń grupy 4-6 Klasyfikacji Środków Trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o którym mowa w art. 22i ust. 2 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasadne.
 380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-51/06
  W jaki sposób ustalić wartość początkową oraz stawkę amortyzacyjną przystosowanego do celów działalności gospodarczej pomieszczenia garażowego?
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-179/06/AB
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wydatki poniesione na przyłącza energetyczne może ona rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia oraz czy prawidłowe jest zaliczenie sieci energetycznej do środków trwałych i dokonywanie jej amortyzacji według stawki 4,5 %.
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-49-06-b
  Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować budynek handlowo - usługowy z częścią mieszkalną i jaką zastosować stawkę amortyzacyjna?
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-57/2006
  Jak ustalić wartość początkową oraz stawkę amortyzacyjną lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem najmu.
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/32/06/07/SŁ
  Czy w sytuacji posiadania aktu notarialnego na nabycie nieruchomości, która następnie była modernizowana można przyjąć wartość poczatkową wg wyceny biegłego? Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną ?
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-4/07/MAS
  Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy nieruchomości.
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-73/06/6688/07
  Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do umorzenia bankomatu?
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/158/2006
  Czy mogę zastosować w roku 2006 indywidualna stawkę amortyzacji, tj. 33,33% (art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w stosunku do używanego i ulepszonego budynku nabytego przed przystąpieniem do ulepszenia w drodze darowizny i po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, który jest wykorzystywany w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, jako stacja obsługi naprawy pojazdów w zakresie blacharstwa i lakiernictwa, z zapleczem socjalno - biurowym?
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/183/06/JRS
  Dotyczy ustalenia stawki amortyzacyjnej środka trwałego stanowiącego centrale klimatyzacyjne w świetle art. 16i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPD-406-20/2006
  Czy podatnik prawidłowo interpretuje przepis art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując dla budynku ubojni bydła podwyższoną stawkę amortyzacyjną o współczynnik 1,4, jako dla budynku używanego w złych warunkach?
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443ZPD/415/25/06/HR
  P O S T A N O W I E N I E Czy w opisanej sytuacji spółka może zgodnie z art. 16j ust 1 pkt 3i ust3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną ?
 391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/423-12/06D31
  Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować w odniesieniu do środka trwałego (maszyna czyszcząco-zbierająca TASKI SWINGO 3500?
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-59-319/06/ZDB
  Jaką stawkę amortyzacyjną może zastosować do celów amortyzacji budynku jeżeli budynek był użytkowany przez poprzedniego właściciela przez okres dłuższy niż 60 miesięcy i po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych ?
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-197/2/06
  Wniosek dotyczy możliwości podwyższenia stawki amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego dla środków trwałych, w których nie są zastosowane układy mikroprocesorowe i systemy komputerowe przy zastosowaniu współczynników 2,0; 1,2 oraz 1,4.
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-197/1/06
  Wniosek dotyczy możliwości podwyższenia stawki amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego dla środków trwałych, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe i systemy komputerowe przy zastosowaniu współczynnika 2,0.
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/154/06/JB
  Czy jako korzystająca z leasingu finansowego, którego przedmiotem jest budynek używany, można ustalić indywidualną stawkę amortyzacji na okres nie krótszy niż 10 lat, zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3 przy zachowaniu warunku określonego w art. 16j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. ?
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-34/06
  Dotyczy ustalenia stawki amortyzacyjnej jaką należy stosować wobec kolektora słonecznego ogrzewającego wodę w związku z jego wykorzystaniem na potrzeby prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/25/06/IJ
  Czy dla wartości części budynku mieszkalnego przeznaczonej pod działalność gospodarczą można zastosować stawkę amortyzacyjną w wysokości 10%?
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIW/415/1/2006
  Jaką wartość początkową środków trwałych wniesionych do spółki jawnej wraz przedsiębiorstwempodatnika należy przyjąć do rozliczeń podatkowych spółki jawnej (rozliczeń podatkowych wspólników spółki jawnej)?Czy spółce jawnej (wspólnikom spółki) przysługuje możliwość ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla wniesionych środków trwałych, jako od środków trwałych używanych?
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-105/06/67457
  Pytanie podatnika dotyczy prawa do zmiany wartości miesięcznej amortyzacji i zaliczenia jej w całości w koszty uzyskania przychodów przypadku zmiany przeznaczenia samochodu z ciężarowego na osobowy oraz obowiązku sporządzenia korekt w deklaracji CIT-2 i CIT-8 w zakresie zmiany podstawy opodatkowania w przypadku obowiązku korekty podatku VAT.
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-35/06/JM
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na utrzymanie samochodu oraz odpisy amortyzacyjne naliczone wg indywidualnej stawki od samochodu stanowiącego współwłasność małżeńską?
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-5/2006
  Czy w trakcie roku podatkowego Spółka może dokonać podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych ze skutkiem od pierwszego dnia bieżącego roku obrotowego.
 402. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/423-0212/05
  Czy możliwe jest obniżenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej?
 403. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-44/06/EP
  1) czy prawidłowe jest stanowisko, że otrzymując informację od Korzystającego o zmianie rodzaju samochodu z ciężarowego na osobowy, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu nie ma obowiązku zmiany metody amortyzacji z degresywnej na liniową ? 2) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestracyjnym samochód zostanie przeklasyfikowany z samochodu specjalnego ( stawka amortyzacji 14 % ) na samochód ciężarowy lub osobowy ( stawka amortyzacji 20 % ), Finansujący ma prawo począwszy od nowego roku podatkowego dokonać zmian stawki amortyzacji na 20 % ? 3) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestracyjnym samochód zostanie przeklasyfikowany z samochodu ciężarowego lub osobowego ( stawka 20 %) na samochód specjalny ( stawka 14% ), Finansujący ma obowiązek począwszy od nowego roku podatkowego dokonać zmiany stawki amortyzacji na 14 % ? 4) czy prawidłowe jest stanowisko, że zmiana stawki amortyzacji w przypadku jej zmniejszenia skutkuje koniecznością rekalkulacji umowy i ustalenia nowej wartości hipotetycznej w umowie leasingu opartej na nowej stawce amortyzacji ? 5) czy prawidłowe jest stanowisko, że zmiana stawki amortyzacji w takim przypadku skutkuje koniecznością ustalenia nowego podstawowego okresu umowy leasingu, przy czym do nowego okresu umowy leasingu wlicza się okres dotychczasowy?
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-45/2006
  Dot. potwierdzenia prawidłowości zastosowania w 2006 r. opisanego sposobu amortyzacji lokalu mieszkalnego tj. skróconego do 10 lati zastosowania stawki 10% od wartości ulepszonego mieszkania na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ww. ustawy.
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-49/2006
  Dot. możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10 % na podstawie art.22 j ust. 3 pkt 1 dla posiadanych budynków mieszkalnych.
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/11/2006
  Czy spółka cywilna, której wspólnikami są małżonkowie może stosować indywidualną stawkę amortyzacji 10 % dla budynku wprowadzonego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych, jeżeli budynek stanowi wspólną własność małżonków od roku 1993? Czy ww. stawka będzie właściwą również po zwiększeniu wartości budynku z tytułu dokonanej rozbudowy?
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA/415-9/2006
  Zmiana stawki odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu degresywnej metody amortyzacji, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/56/06
  Czy stosownie do art. 16m pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik może wydłużyć okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wynikający z nowych uwarunkowań rynkowych?
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/17-1/06
  dot. zastosowania dla zakupionego lokalu indywidualnej stawki amortyzacyjnej przewidzianej dla środków trwałych uznanych za używane
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PD/415/006/06
  dotyczy zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup nieruchomości (grunt i budynek) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w przypadku, gdy zakup został dokonany na zasadzie współwłasności, a zapłata rozłożona na raty
 411. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4231/18/06
  dotyczy sposobu obliczania stawki amortyzacyjnej dla przedłużonego roku podatkowego
 412. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-76/06/EL
  Spółka postawiła pytanie, od kiedy koszty uzyskania przychodów wspólnika spółki komandytowej zostaną zmniejszone/zwiększone w przypadku obniżenia przez spółkę komandytową indywidualnie przyjętych stawek amortyzacyjnych lub rezygnacji z ich czasowego obniżenia.
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-201/11869/06/MK
  1. Czy można obniżyć stawkę amortyzacyjną dla samochodów osobowych, np. do 1%, czy można dowolnie stosować różne obniżone stawki amortyzacyjne dla poszczególnych samochodów osobowych? 2. Czy można podwyższyć wcześniej obniżoną stawkę amortyzacyjną do poziomu stawek z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych?
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/TW/423-2/BM/06
  Jaką stawkę odpisu amortyzacyjnego powinna zastosować Spółka dla dudynku wybudowanego z własnych środków, zakupionego przed laty jako inwestycję rozpoczętą i usytuowanego na działce nie będącej własnością Spółki ?
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/629/WD/423/66/06/EK
  Czy podatnicy mogą obniżać do 0 czyli zaniechać dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez określony czas, w związku z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 416. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4230/5/06
  Czy spółka prawidłowo pod względem podatkowym ujęła w kosztach uzyskania przychodów, począwszy od 1.01.2006 r., wydatki związane z zakupem odzieży roboczej - poprzez rozliczanie ich w okresie trzyletnim?
 417. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1109/05
  1. O ile Sąd l instancji zasadniczo poprawnie wypowiedział się w przedmiocie (podnoszonego również w kasacji) przepisu § 9 rozporządzenie, o tyle nieprawidłowo ustalił treść i znaczenie unormowania wynikającego z art. 7 ust. 5 ustawy zmieniającej, co doprowadziło do wadliwej i niepełnej oceny możliwości jego zastosowania w sprawie. 2. W sprawie niniejszej nikt nie zakwestionował, że jej przedmiotem są środki trwałe oddane do używania przed dniem 1 stycznia 2001 r., to jest prawnie znaczące dla hipotezy art. 7 ust. 5 in initio. 3. Z zapisu prawnego art. 7 ust. 5 pkt 2 wynika, że do wyżej wymienionych środków trwałych podatnicy mogą stosować stawki amortyzacyjne przyjęte po dniu 31 grudnia 1999 r., co w sprawie nie może znaleźć zastosowania, jako iż podatnicy przyjęli w niej początkowo określoną stawkę amortyzacyjną przed tą datą, albo stawki amortyzacyjne z Wykazu stawek amortyzacyjnych, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy wymienionej w art. 1
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-42/06
  1) Czy po rozwiązaniu umów leasingu Spółka powinna skorygować koszty uzyskania przychodów o kwotę opłat płaconych na rzecz leasingodawcy w trakcie trwania umów leasingu ? 2) Czy Spółka prawidłowo ustaliła wartość początkową środków trwałych będących uprzednio przedmiotem leasingu ? 3) Czy Spółka ma prawo do zastosowania przyjętych indywidualnych stawek amortyzacyjnych ?
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR415/46/06/PD
  Czy podatnik ma obowiązek zmiany grupy kwalifikacyjnej środków trwałych i stawki amortyzacyjnej od początku roku podatkowego następującego po roku, w którym stwierdzono błąd w zakwalifikowaniu? Czy podatnik ma prawo dokonać korekty odpisów za lata wcześniejsze?
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPF-415/14/4111/P/i/15/AK/06
  Czy można obniżyć stawkę amortyzacyjną do zero procent?
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/423-7/06/KW
  Czy zgodnie z Wykazem stawek amortyzacyjnych - załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dla budynku dworca autobusowego sklasyfikowanego wg Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 1, podgrupa 10, rodzaj 102 należy zastosować stawkę amortyzacyjną w wysokości 4,5%?
 422. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1021/05
  1. Samo oddanie rzeczy ruchomej do korzystania innemu podmiotowi na podstawie umowy leasingu nie przesądza automatycznie o używaniu tej rzeczy bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych, a tym samym nie uprawnia do stosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35). 2. Spłata pożyczki (kredytu) o zwaloryzowanej wartości stanowi nadal spłatę pożyczki (kredytu), której stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Zastosowany w umowie pożyczki (kredytu) przelicznik walutowy w walucie obcej dla waluty polskiej, czyli tzw. waloryzacja pożyczki w związku z inflacją, jest wewnętrzną sprawą umawiających się stron i nie wynika z przepisów podatkowych, a więc w tej części kwota zwaloryzowanej pożyczki do spłaty nie może być uznana za uzasadnienie do uznania statystycznie naliczonych różnic kursowych za koszt uzyskania przychodów.
 423. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/005-SIP-116/06
  czy zastosowana stawka amortyzacyjna jest prawidłowa w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.)
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/21/06
  Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć oczyszczalnię ścieków ? Jaka będzie wysokość stawki amortyzacyjnej ?
 425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/415-7/KM/06
  Czy opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może w miesiącu, w którym wprowadza środek trwały do wykazu środków trwałych (albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego), maksymalnie obniżyć stawkę amortyzacyjną (do "zera") w razie wyboru metody liniowej?
 426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-22/06
  Dotyczy możliwości ustalenia indywidualnej stawki amortyzacji dla używanego środka trwałego - lokalu użytkowego.
 427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/46/2006
  Pytanie dotyczy wysokości stawki amortyzacyjnej dla budynku biurowo - magazynowego po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.
 428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/143-138/06
  Wnioskodawczyni pyta czy naliczając amortyzację od wartości zakupu samochodu oraz przyjmując stawkę amortyzacyjną w wysokości 20%, postąpiła prawidłowo.
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/44/06/Mk/1
  Pytanie dotyczy możliwości stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla lokalu użytkowego, który jako środek trwały powstał w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego w lokal stanowiący odrębną własność.
 430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-415-16/06
  Czy istnieje możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej dla środka trwałego - stoiska targowego zakwalifikowanego wg KŚT do grupy 8 rodzaju 808 przy zastosowaniu współczynnika nie wyższego niż 2,0?
 431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-39/06
  Podatnik wprowadził budynek administracyjno - biurowy do ewidencji środków trwałych z przeznaczeniem pod wynajem w ramach prowadzonej dzialalności gosodarczej. Budynek został wprowadony przez podatnika po raz pierwszy do ewidencji, był używany przez nabyciem ponad 5 lat - zastosowano indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10%. Czy podatnik miał prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną?
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/7a/2006
  Czy można dokonać ustalenia w sposób indywidualny stawek amortyzacyjnych od wniesionych do spółki jawnej środków trwałych ?
 433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/4/108/05
  Czy można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla zakupionego używanego samochodu osobowego ?
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/161/2006/Art. 14a
  Czy mogę stosować indywidualną stawkę amortyzacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego?
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-5/JG/06
  1) czy w przypadku samochodów użytkowanych przez Spółkę jako samochody demonstracyjne lub zastępcze przez okres dłuższy niż rok, należy przyjąć je na środki trwałe po upływie roku od daty rejestracji?, 2) czy przyjmując je na środki trwałe po upływie 1 roku od daty rejestracji, Spółka będzie miała prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacji tj. 30 miesięcy?
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/415-5/06
  Czy stawka odpisu amortyzacyjnego dla obrabiarek wynosi 14%?
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-21/CIT/06
  Czy w odniesieniu do przekwalifikowanego na samochód osobowy środka transportu należy kontynuować metodę degresywną, ze stawką 20% i współczynnikiem 2,0, czy też należy zastosować metodę liniową i stawkę nie wyższą niż 20%, która jest właściwa dla samochodu osobowego?
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/415/7/06
  Czy przysługuje prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów rocznej stawki amortyzacyjnej w wys. 10 % od wynajmowanego lokalu mieszkalnego na które posiadają Państwo własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu w przypadku ustanowienia odrębnej własności na ten lokal ?
 439. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415/177,183/05
  Ustalenie stawek amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, a wykorzystywanych wcześniej w działalności prowadzonej indywidualnie.
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-PB-415/1/2006
  1. Czy prawidłowe jest stosowanie stawki amortyzacyjnej 2,5 % dla nowowybudowanego i przekazanego do użytku budynku, w całości wykorzystywanego do działalności gospodarczej, mimo iż w pozwoleniu na budowę oraz potwierdzonym zgłoszeniu o zakończeniu budowy określony jest jako budynek mieszkalny? 2. Czy właściwe jest ustalenie stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 % rocznie?
 441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-1/06
  Pytanie podatnika czy amortyzacja liczona zgodnie z postanowieniami art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym bez obniżki, o której mowa w ust. 5 będzie stanowiła koszty uzyskania przychodów za rok 2005?
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415/2/06
  Czy w przypadku nabycia hali magazynowej którą można rozmontować i przenieść poprawne jest zakwalifikowanie do rodzaju nr 806 Klasyfikacji Środków Trwałych i w związku z tym ustalenie stawki amortyzacji w wysokości 10%?Czy w związku z powyższym jest możliwe zawarcie leasingu operacyjnego dotyczącego omawianej hali na okres 4 lat i zaliczenie rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów?
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-46/96 /06/PK
  W związku z otrzymaniem z Urzędu Statystycznego klasyfikacji systemu parkingowego w KST w grupie 6 i rodzaju 669 oraz brakiem możliwości stwierdzenia przez w/w urząd stawki amortyzacyjnej, Spółka zwraca się z pytaniem czy właściwą jest stawka 20%?
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-1/06
  Czy Spółka może zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne przewidziane w art. 22j ust. 1 pkt 2 i art. 22j ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)? Czy przedłożone dokumenty są wystarczające do potwierdzenia faktu używania środka trwałego wg wymogu w przepisach ?
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0177/1/05/AK
  Wątpliwości Spółki budzi, czy w stosunku do nabytego budynku Spółce przysługuje prawo zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 10%, zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0177/2/05/AK
  Podatnik pyta na jakich zasadach Spółka powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytego magazynu ziemniaków?
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-15/06/JM
  W jaki sposób ustalić wartość początkową i w jaki sposób amortyzować budynek niemieszkalny wynajmowany przez małżonków?
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/10/06
  Czy przyjęta przez podatnika interpretacja w zakresie stosowania prawa podatkowego, w szczególności odnośnie przyjętej stawki amortyzacji (2,5%) oraz jej okresu (480 miesięcy, tzn. do 31.12.2045 r.) jest prawidłowa.
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-31/136/AM/06
  Jakie prawidłowe stawki amortyzacji należy zastosować dla nowo powstałej stacji sprzedaży gazu ?
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-V/415/01/06
  dotyczy prawa do stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej po ulepszeniu środka trwałego
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/VII/415-2/06/GS
  Czy Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może zastosować indywidualne stawki amortyzacji liniowej, jeżeli nabył już używany samochód, który był wykorzystywany u poprzedniego właściciela przez wymagany okres co najmniej 6 miesięcy?
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/MJ/16/06
  Czy stawka w wysokości 30% jest właściwa dla amortyzacji środka trwałego w postaci łóżka do masażu leczniczego?
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-9-2/2006
  Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji (tj. 10%) dla budynku, wybudowanego w 1980r., który był używany przez poprzedniego właściciela, zakupionego do celów prowadzonej działalności gospodarczej?
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0150/05/AP
  Jaką stawką należy amortyzować stację bazową GSM/GPRS?
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/1/06/MK/1
  Czy Spółka prawidłowo ustaliła podstawę naliczenia amortyzacji od środków trwałych, nabytych w wyniku przedterminowego rozliczenia umów leasingu operacyjnego oraz zastosowała indywidualne stawki amortyzacyjne od wykupionych środków trwałych, użytkowanych wcześniej przez Spółkę na podstawie umów leasingu operacyjnego i finansowego.
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/1/2006
  dotyczy określenia okresu amortyzacji dla używanych budynków i budowli po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych
 457. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/4117/IN-10/USPoddębice/05/MM
  Jaką stawkę amortyzacyjną przyjąć do wartości zakupionego przedsiębiorstwa ?
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-51/05/AR/1
  Czy prawidłowe jest zastosowanie 14% stawki amortyzacyjnej do dokonywania odpisów amortyzacyjnych ciągników, wózków widłowych, maszyn i urządzeń i aparatów do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna?
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB 415/1/06/MG
  Według jakich stawek amortyzacyjnych mogę amortyzować środki trwałe tj. serwer aplikacyjno-bazodanowy, urządzenie klimatyzacyjne, urządzenia alarmowe, przenośny projektor LCD ?
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/425-4/374a/132/05/BB
  Czy jest możliwa zmiana przyjętej indywidualnej stawki amortyzacyjnej na stawkę amortyzacyjną wynikającą z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych?
 461. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I-42181/I/23/MC/05
  Dotyczy prawa stosowania indywidualnej stawki amortyzacji w przypadku ulepszenia środka trwałego, który został uprzednio całkowicie zamortyzowany.
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/32-2/2005
  Do jakiej grupy Klasyfikacji Środków Trwałych należy zakwalifikować oraz, jaką stawkę amortyzacji należy zastosować dla urządzeń niezbędnych do produkcji koron zębowych porcelanowych?
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-406/34/05, US.PDa-406/36/05
  Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10 % na zakupiony przez spółkę cywilną budynek o charakterze niemieszkalnym?
 464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/423-8a/05
  Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla budynku biurowego?
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/005-26/415/4/06PBB1/415-164/06
  Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej amortyzacji zaliczonego do środków trwałych używanego budynku handlowo-usługowego stanowiącego współwłasność podatnika w okresie trzyletnim.
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/415/1/56/05
  Czy w przypadku ulepszenia środka trwałego jest możliwość kontynuowania metody amortyzacji stosowanej wcześniej do amortyzacji tego środka.
 467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-43/05/PD
  Czy prawidłowe jest zastosowanie 10% stawki amortyzacyjnej do amortyzacji pomieszczeń przeznaczonych na cele prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku gdy rozbudowa domu mieszkalnego o część usługową dotyczy używanego budynku mieszkalnego?
 468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-182/05/GS
  Podatnik zwraca się z zapytaniami: 1) czy hala magazynowa, którą rozpoczął budować utworzy odrębny środek trwały połączony jedynie jedną ze ścian z dotychczasowym budynkiem produkcyjno - biurowym, czy też nastąpi rozbudowa użytkowanego już budynku i nie powstanie nowy środek trwały? Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować?2) czy podjazdy i chodniki utworzą odrębny środek trwały, czy też zwiększą wartość budynku do którego prowadzą? Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować?
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/423-17/05
  Czy Spółka wprowadzając w 2001 r. do ewidencji środków trwałych używane budynki i ustalając stawkę amortyzacyjną taką samą dla celów bilansowych i podatkowych a następnie na koniec 2004 r. dokonując weryfikacji stawek amortyzacyjnych w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości i od 2005r. obniżając stawki amortyzacyjne tak bilansowe jak i podatkowe prawidłowo uważa, że obecnie stawki amortyzacyjne do celów podatkowych winny być stosowane w wysokości stosowanej do 2004 r. ?
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/40/05/2006
  Czy można przy amortyzacji samochodu osobowego marki FIAT Seicento Van zastosować idywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 40% w stosunku rocznym i amortyzować liniowo, wliczjąc co miesiąc w koszty odpisy amortyzayjne od ustalonej wartości początkowej?
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/452/Z/K/05
  Dokonała Pani zakupu trzech lokali mieszkalnych wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, z przeznaczeniem ich do wynajmu. Lokale zostały wybudowane w latach 1955-1980 i były użytkowane przez poprzednich właścicieli, a okres najmu będzie dłuższy niż rok podjęła Pani decyzje o zaliczeniu ich do środków trwałych, w związku z czym ma Pani wątpliwości, czy przysługuje Pani prawo do ustalenia stawki amortyzacyjnej lokali w wysokości 10%. Pani zdaniem zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej 10% jest mozliwe, gdyż są spełnione warunki uprawniajace do jej zastosowania.
 472. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I-42190/15/MC/05
  Dotyczy możliwości sprostowania błędnie dokonanych odpisów amortyzacyjnych, oraz w związku z tym, korekty zeznań podatkowych za lata poprzednie i deklaracji za rok bieżący, czyli za okresy, w których miało to miejsce.
 473. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I-42181/22/MC/05
  Dotyczy możliwości sprostowania błędnie dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz w związku z tym korekty zeznań podatkowych za lata poprzednie i deklaracji za rok bieżący, czyli za okresy, w których miało to miejsce.
 474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0110/05
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca w listopadzie 2002 r. nabył razem z teściem samochód marki "Citroen Xsara" za kwotę 52.200,00zł. Oprócz tego poniesiono inne wydatki przy odbiorze samochodu, takie jak: montaż alarmu, nabycie opon zimowych, pakiet ubezpieczeniowy ( OC, AC, NW ). W przedmiotowym wniosku wskazano, że koszty z tego tytułu wyniosły łącznie 5.200,00zł, aczkolwiek w piśmie uzupełniającym wniosek wskazano następujące kwoty: montaż alarmu - 1.500,00zł, opony zimowe - 699,99zł, pakiet ubezpieczeniowy - 2.715,00zł. Wnioskodawca rozpoczął od 1.02.2005 r. prowadzenie działalności gospodarczej - indywidualna praktyka lekarska - i zamierza wprowadzić ww. samochód do ewidencji środków trwałych swojego przedsiębiorstwa. Nadmienił też, że jest obecnie jedynym użytkownikiem ww. samochodu, teść zmarł w 2004 r.; nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Wnioskodawca w związku z zamiarem wprowadzenia ww. samochodu do ewidencji środków trwałych ma wątpliwości dotyczące stosowania stawki amortyzacyjnej.
 475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0112/05
  Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 10.10.2005r. wynika, iż prowadzi Pan wspólnie z żoną działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży paliw. W grudniu 2004 r. zakończyli Państwo inwestycję pod nazwą " Rozbudowa Stacji Paliw". W czasie trwania inwestycji dokonano również wymiany dwóch zbiorników paliwowych stanowiących w ewidencji środków trwałych odrębny środek trwały amortyzowany wg indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Pojemność zbiorników wynosiła 21.000 litrów każdy, a wymieniono je na zbiorniki o pojemności 30.000 litrów każdy. Konieczność wymiany spowodowana była utratą zdolności użytkowej na skutek upływu czasu i eksploatacji. Zakup zbiorników i koszty związane z wymianą zostały zaliczone do środków trwałych w budowie i po zakończeniu prac wprowadzone zostały do ksiąg z dniem 31.12.2004 r. jako nowe środki trwałe - zgodnie z KŚT grupa 1 i amortyzowane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg 4,5% stawki amortyzacyjnej.Pytanie: Czy przyjęta stawka amortyzacyjna dla zbiorników paliwowych jest prawidłowa.
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbia/1/425-83/324a/101/05/BB
  Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla elektronicznego systemu alarmowego zamontowanego w siedzibie Spółdzielni?
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-35/05
  Podatnik zwrócił się z apytaniem czy stanowisko spółki w sprawie zasad naliczania amortyzacji i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów dla środów trwałych ponownie wprowadzonych do ewidencji oraz dla środów trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji jest prawidłowe.
 478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-68-05
  Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla przyjętej inwestycji w obcym środku trwałym ?
 479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-29,33,39,43/1/05
  Czy dźwig osobowy (winda), zakupiony i zamontowany przez podatnika wewnątrz budynku stanowiącego cudzą własność można zaliczyć do środków trwałych rodzaj 640 KŚT ?Dźwigi osobowe i towarowe? i amortyzować go stawką w wys.10%.
 480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-36/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawki 6,6% jest prawidłowe?
 481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415/27/1/05
  Czy lokal użytkowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych może być amortyzowany wg stawki indywidualnej - 10 % - przez okres 10 lat ?
 482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-183/CIT/05
  Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować dla hali rozbieralnej?
 483. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2689/04, FSK 2690/04
  1. Grunt ? nieruchomość ? i znajdujący się na nim budynek, to, w rozumieniu przepisów dotyczących amortyzacji, dwa przedmioty odróżnialne odmiennej regulacji prawnej, dwa różne środki trwałe. W zakresie odpisów amortyzacyjnych prawodawca podatkowy rozdzielił normatywnie i pojęciowo grunty, budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie oraz inwestycje w obcych środkach trwałych. 2. Sformułowanie przepisów i wynikające z nich pojęcie inwestycji w obcym środku trwałym zakłada, że istnieje środek trwały, w stosunku do którego, dokonuje się czynności i nakładów inwestycyjnych. 3. Za środki trwałe uznaje się przedmioty: kompletne i zdatne do użytku. Budynek w stanie surowym, otwartym niewątpliwie nie był kompletnym i zdatnym do użytku środkiem trwałym. Strona dokonywała zatem nakładów inwestycyjnych w relacji do obiektu, który nie był środkiem trwałym w rozumieniu prawa podatkowego. Okoliczność, że takim środkiem trwałym był grunt, na którym rzeczony budynek się znajdował, nie ma w analizowanym aspekcie znaczenia prawnego, albowiem grunt i budynek, to dwa różne przedmioty, dwa odrębne środki trwałe. Inwestując w budynek na cudzym gruncie, który nie stanowił (jeszcze) kompletnego i zdatnego do użytku środka trwałego, skarżąca tworzyła więc dopiero (w tym zakresie) środek trwały nie zaś inwestowała w istniejącym środku trwałym. 4. Bony towarowe stanowiące przedmiot darowizny przekazywane były na rzecz osób fizycznych, takich jak pracownicy klubów sportowych a w jednym przypadku - zawodnicy i opiekunowie drużyny koszykówki męskiej. Przekazanie bonów towarowych na rzecz osób pracujących bądź zrzeszonych w klubie sportowym nie musi jeszcze w każdym możliwym przypadku oznaczać, że miała miejsce darowizna na cele kultury fizycznej i sportu wymienione w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-IA-415-23/05
  Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną na samochód osobowy pierwszy raz wprowadzony do ewidencji środków trwałych, który był użytkowany tylko przez podatnika?
 485. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/418-14/4/05/WM
  dot. stosowania indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej dla samochodu używanego, po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4111/415/287/37/05
  Czy podatniczka może zastosować indywidualna stawkę amortyzacji dla budynku?
 487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-107/05/AB
  Czy ustalono prawidłową wysokość stawki amortyzacyjnej ekspresów do kawy używanych przez Spółkę w działalności gospodarczej.
 488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-7/05/AB
  Jaką należy przyjąć wysokość stawki amortyzacyjnej dla samochodu marki Opel Astra Van, który został nabyty w celu wykorzystywania w działalności gospodarczej, a następnie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy?
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-161/CIT/05
  Wnioskująca zwróciła się z prośbą o potwierdzenie Jej stanowiska w sprawie, iż wobec faktu, że technologia powodująca przyspieszoną degradację budynków i budowli jest stosowana od samego początku ich funkcjonowania, możliwym jest przeprowadzenie korekt amortyzacji - z uwzględnieniem współczynnika 1,2 - w kartotekach środków trwałych od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęte one zostały do ewidencji środków trwałych.
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/25/05
  Czy dla zakupionego nowego samochodu ciężarowego wykorzystywanego przez podatnika dla potrzeb działalności gospodarczej, stanowiącego środek trwały można zastosować podwyższoną o współczynnik 2,0 stawkę amortyzacji, o której mowa w art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko w pierwszym roku podatkowym?
 491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-DF-I/4111-69/05
  Czy podlegają amortyzacji narzędzia, oznaczone symbolem PKWiU 28.62.50-33 (narzędzia do prasowania, tłoczenia lub przebijania, do metalu), nabyte do produkcji detali, w związku z zawartą umową kooperacyjną? Jaką należy zastosować stawkę do amortyzacji tych narzędzi? Czy nabyte narzędzia podatnik będzie musiał odsprzedać, czy przekazać nieodpłatnie kooperantowi po dojściu ich wartości początkowej do wartości zerowej?
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-136/05/GS
  Czy istnieją podstawy do uznania, iż zakupione pojazdy można traktować jako używane zgodnie z art. 16j ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-I/415/143/2005
  Czy w przypadku, gdy przed nabyciem budynku mieszkalnego ten był wykorzystywany, co najmniej przez okres 5 lat oraz w sytuacji, gdy po jego nabyciu, a przed dniem wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych wydatki na jego ulepszenie i modernizację przekroczyły 30% jego ceny nabycia - w stosunku do tego budynku można stosować indywidualna stawkę amortyzacyjną w wysokości 10%?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-25/05
  czy w świetle przepisów art. 22 g ust.10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku , w przypadku gdy wartość początkową budynku ustalono w sposób uproszczony , wydatki w kwocie 40.000 zł poniesione w 2005 roku na modernizację lokalu - pomieszczenia w tym budynku, używanego przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-406/24/05
  Czy można skrócić okres amortyzacji z 5 lat do 3 lat i kilku miesięcy dla samochodów wykorzystywanych w ramach radio-taxi, stanowiących środki trwałe w przedsiębiorstwie, stosując przepis prawny określony w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/8-IP/2005
  Jaka jest wysokość stawki amortyzacyjnej dla środka trwałego (nowej hali namiotowej) niezwiązanego w sposób trwały z gruntem, wykorzystywanego do przechowywania towarów handlowych?
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-33/05/PD/II
  W jakim okresie i jaką stawką będzie amortyzowany samochód osobowy uznany za środek trwały, który został nabyty po zakończeniu umowy leasingu?
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/17/05/SŁ
  Czy prawidłowo zastosowano indywidualna stawkę amortyzacyjną w odniesieniu do wprowadzonego po raz pierwszy do Ewidencji Środków Trwałych budynku wolnostojącego, wykorzystywanego obecnie jako sklep, a wcześniej jako restaurację ?
 499. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/II-1/4218-6/Int./05/KK
  Czy w sytuacji, gdy automat początkowo jest używany w lokalu, który nie znajduje się na terenie gminy ujętej w wykazie gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym i jest amortyzowany na zasadach określonych w art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie jest przemieszczony do lokalu, który znajduje się na terenie takiej gminy, możemy zastosowac stawkę amortyzacyjną podaną w Wykazie stawek podwyższoną o współczynnik 3,0 ? Jeśli tak, to w którym momencie powinniśmy zacząć ją stosować ?Czy w sytuacji, gdy automat początkowo jest używany w lokalu, który znajduje się na terenie gminy ujętej w wykazie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym i jest amortyzowany na zasadach określonych w art. 16k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie jest przemieszczony do lokalu, który jest ulokowany w gminie, która w tym wykazie się nie znajduje, musimy przestać stosować stawkę amortyzacyjną podaną w wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższoną o współczynnik nie wyższy niż 3,0, a zacząć stosować stawkę podaną w wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższoną o współczynnik nie wyższy niż 2,0, zgodnie z art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jeśli tak, to w jakim terminie powinniśmy zmienić stawkę amortyzacyjną?
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-51/242b/59/05/BB
  Czy prawidłowe będzie zakwalifikowanie wykonanej inwestycji jako budynku niemieszkalnego, a tym samym stosowanie stawki amortyzacyjnej właściwej dla budynków niemieszkalnych?
 501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-13/05
  Jaką stawkę amortyzacyjną należy stosować dla środka trwałego zakwalifikowanego w klasyfikacji środków trwałych jako budynek użytkowy częściowo zaadaptowany na cele mieszkalne.
 502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/23/2005 PBB1/423-892/05
  Zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych w związku z nabyciem używanych środków trwałych po zakończeniu umowy leasingu.
 503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415-52/05 PBB1/423-871/05
  Czy ponosząc nakłady na budynek w celu przystosowania go do prowadzenia w nim restauracji należy zwiększyć jego wartość początkową o kwotę poniesionych nakładów i od tak ustalonej wartości kontynuować indywidualną 10% stawkę amortyzacji?
 504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/54/2005/EN
  Czy słuszne jest założenie, iż zgodnie z przepisami art 16a ust. 2 pkt. 2 oraz art. 16j ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyjęte do używania wybudowane na dzierżawionym terenie należącym do osoby trzeciej, centrum handlowo-usługowe należało rozpoznać w ewidencji środków trwałych jako budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, następnie ulepszone- można amortyzować podatkowo wg stawki 10% w skali roku.
 505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/22/05
  Czy podatnik będąc właścicielem budynku nabytego w drodze kupna ( akt notarialny ), który w całości wynajmuje na działalność gospodarczą, może dokonywać odpisu amortyzacyjnego wg. stawki 2,5%?
 506. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-SIP-124/05
  Dotyczy kwestii amortyzowania wg stawki indywidualnej wprowadzonego do Pani działalności gospodarczej samochodu osobowego, wcześniej zamortyzowanego przez Pani męża, w jego odrębnej działalności.
 507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I/415/36a/05
  dotyczy wysokości rocznej stawki amortyzacyjnej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415/21/05, I US.I/415/22/05
  1. Czy inwestycje w postaci rozbudowy budynku, który podatnicy wynajmują mogą być zaliczone poprzez odpisy amortyzacyjne w koszty uzyskania przychodów i w jakim momencie? 2. Czy koszty przeniesienia instalacji energetycznej (kabla), które musiały być wykonane bez związku z rozbudową budynku, mogą być zaliczone bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu bez zwiększenia wartości inwestycji? 3. Czy indywidualna stawka amortyzacyjna w wysokości 10 % będzie im przysługiwała dla rozbudowanej części nieruchomości, zważywszy ze budynek był amortyzowany stawką 10-procentową?
 509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415-36/05 PBB1/423-753/05
  Dotyczy sposobu zakwalifikowania i amortyzacji niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do eksploatacji kruszywa oraz przychodu ze sprzedaży kruszywa
 510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-16/2005
  Zwracamy się z prośbą o interpretacje przepisów podatkowych w zakresie ustalenia rocznej stawki odpisów amortyzacyjnych wynajmowanej części usługowej w budynku mieszkalno-usługowym. W 2005 roku zakończyliśmy budowę części usługowej budynku mieszkalno - usługowego (zgodnie z projektem 51% budynku stanowi część mieszkalna, a 49 % usługowa). Część usługowa budynku stopniowo była oddawana do eksploatacji a następnie wynajmowana.
 511. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-SIP-78/05
  Dotyczy mozliwości korekty błędnie zastosowanej stawki amortyzacyjnej dla nieruchomości użytkowej oraz możliwości dokonania z w/w tytułu korekty odpisów amortyzacyjnych za lata 1998 - 2003.
 512. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-SIP-79/05
  Dotyczy możliwości zastosowania do celów amortyzacji budynku niemieszkalnego stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%.
 513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-92/CIT/05
  Spółka, rozważając możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków i budowli wchodzących w skład kompostowni przy zastosowaniu zwiększonych współczynników amortyzacyjnych, prosi o potwierdzenie, czy istnieją podstawy do przyjęcia podwyższonej stawki amortyzacyjnej o współczynnik 1,2, czyli właściwej dla budynków, budowli używanych w warunkach pogorszonych?
 514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-II/005/35/2005
  Czy bardzo intensywne wykorzystywanie samochodu związane z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej może stanowić podstawę do podwyższenia stawki amortyzacji?
 515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-406/3/52/2005
  Czy możliwe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej do spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych?
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I/005/16/05
  Czy dla budynku mieszkalnego ulepszonego i używanego zakwalifikowanego do grupy 103 KŚT właściwą jest stawka 33,33%?
 517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-42/05
  Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego budynek używany, wpisany do rejestru zabytków i objęty indywidualną ochroną konserwatorską, wymieniony w grupie 1 podgrupie 10 rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, można amortyzować przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej, w której okres amortyzacji nie będzie krótszy niż 36 miesięcy ? Jaka stawka jest właściwą dla w/w nieruchomości ?
 518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-18/2005
  Czy środki trwałe stanowiące wyposażenie placu zabaw mieszczące się w grupie Klasyfikacji Środków Trwałych rodzaj 804 mogą być amortyzowane według stawki 20 %?
 519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/16/05
  Czy można, zgodnie z art.16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonywać odpisów amortyzacyjnych w wysokości 10% rocznie budynku socjalno- magazynowo -produkcyjnego, hali magazynowo - handlowej, budynku warsztatowego, ogrodzenia betonowego?
 520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-22/2005
  Czy okablowanie trwale połączone z serwerem, komputerami i innymi urządzeniami elektronicznymi za pomocą, którego Spółka przesyła sygnał umożliwiający odbiór internetu przez indywidualnych odbiorców w obrębie osiedla mieszkaniowego, może być amortyzowana wg stawki amortyzacyjnej 30%?
 521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/23/05
  Jaką należy stosować stawkę do amortyzacji budynku niemieszkalnego?
 522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4/415-10/05
  Jak należy ustalić wartość początkową zakupionej nieruchomości wraz z gruntem oraz jaką zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla używanych środków trwałych?
 523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/420-147-134/05/AJ
  Czy przyjęte do ewidencji środków trwałych samochody, użytkowane uprzednio przez okres 6-11 miesięcy w celach testowych i demonstracyjnych, uznać - na podst. art. 16j ust. 2 pkt 1 updop - za używane środki trwałe i ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną wynoszącą 30 miesięcy, czy na podstawie art. 16i ust. 2 pkt 2 zastosować podwyższoną stawkę?
 524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/14/05
  Jak ustalić stawkę amortyzacyjną wynajmowanego lokalu mieszkalnego ?
 525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-4-9/05
  Czy nieodpłatne przekazanie przypadającej na Pani męża części samochodu nie spowoduje u Pani skutków finansowych oraz czy może amortyzować ten samochód w swojej działalności gospodarczej wg stawki indywidualnej jako środek trwały używany.
 526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/1/7/2005
  Czy roczna stawka amortyzacyjna dla przyczepy kempingowej wynosi 14%?
 527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4111/415/151/19b/05
  Podatnik uzyskiwał jako osoba fizyczna przychody z najmu lokali we własnym budynku. Budynek ten amortyzował z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Czy rozpoczynając działalność gospodarczą w zakresie usług najmu można przyjąć za wartość początkową budynku wartość netto pomniejszoną o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne oraz zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną?
 528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-23/05
  Czy w przypadku poniesienia wydatków na modernizację budynku użytkowego sytuacji można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla ulepszonego środka trwałego?
 529. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDB/415-11/HZA/05
  Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla używanego środka trwałego, po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.
 530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSBI-2/415-15/05
  Jakie właściwe jest przyjęcie stawki amortyzacyjnej dla lokalu użytkowego oraz garażu (2,5%)?
 531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UCP.I/4110-63/05
  Jaka jest stawka amortyzacyjna dla zakupionych przez podatnika środków trwałych, których wartość przekracza 3.500 zł - kamery i aparatu fotograficznego?
 532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/38/38/05
  Czy można stosować indywidulaną stawkę amortyzacji dla samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych z przeznaczeniem do działalności gospdarczej, wykorzystywanego wcześniej do celów prywatnych oraz czy wartosć poczatkową tego samochodu mozna przyjąć wg cen rynkowych?
 533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/8/13/05
  Jestem lekarzem i prowadzę działalność gospodarczą - świadczenie usług medycznych.W 1999 r. zakupiłam wraz z mężem (na nazwisko męża) nowy samochód osobowy, który został zarejestrowany i w zwyczajny sposób wykorzystywany. W kilka dni po zakupie w samochodzie zamontowano autoalarm. Nie mam rozdzielności majątkowej z mężem, oraz posiadam fakturę na zakup samochodu i fakturę na zakup i montaż autoalarmu. Jak należy ustalić wartość początkową samochodu wprowadzając go do ewidencji środków trwałych w kilka lat po jego zakupie dysponując oryginałami wszystkich dowodów zakupu za ten samochód. Samochód nie był nigdy wprowadzany do żadnej ewidencji środków trwałych. Mąż nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Uważam, że w tej sytuacji znajduje zastosowanie przepis art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w zakresie ustalania wartości początkowej. Wprowadzając środek trwały do ewidencji w kilka lat po zakupie ustalam wartość początkową, to jest podstawę do ustalania odpisów amortyzacyjnych, jako sumę kwot wynikających z faktur za zakup samochodu oraz zakupu i montażu autoalarmu.
 534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-71/103/05/PK
  czy w świetle art. 16 i ust. 1 w związku z art. 16 i ust 5 Ustawy o CIT, Spółka ma prawo od 1 stycznia każdego następnego roku podatkowego obniżać stawki amortyzacyjne podane w Wykazie dla poszczególnych środków trwałych do poziomu stawek stosowanych wewnątrz Grupy XXX.
 535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/15/05/EN
  Spółka, wprowadzając środki trwałe do eksploatacji, wysokość stawek amortyzacyjnych przyjmowała na podstawie ustalonych okresów amortyzacji dla poszczególnych grup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Naliczoną amortyzację bilansową i podatkową księgowała w koszty. Korzystając z przepisów art. 16i ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od 2005 r. dla naliczenia amortyzacji podatkowej, Spółka zaczęła stosować stawki w wysokości wynikającej z "Wykazu stawek amortyzacyjnych", stanowiącego załącznik nr 1 do w/w ustawy. W wyniku tego inna jest kwota amortyzacji bilansowej (obciążającej koszty) - niższa, i inna amortyzacji podatkowej (naliczana statystycznie w dodatkowej tabeli) - wyższa. Spółka o różnicę między ich kwotami obniża podstawę naliczania podatku dochodowego, podwyższając statystycznie koszty uzyskania przychodów. Według Strony zmiana stawek amortyzacyjnych podatkowych od początku roku (zmniejszenie bądź zwiększenie uprzednio obniżonej) może nastąpić od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Spółka ma zatem możliwość stosowania różnych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych na każdy rok podatkowy, z tym zastrzeżeniem, że stawki te nie mogą być wyższe od stawek określonych w "Wykazie stawek amortyzacyjnych". Na potwierdzenie swojego stanowiska strona zacytowała odpowiedź Ministerstwa Finansów z dnia 09.06.2004 r. na pytanie redakcji dodatku "Dobra Firma" z dziennika "Rzeczpospolita".
 536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-106-92/05/JL
  Czy dla pozycji 06 Wykazu stawek amortyzacyjnych należy przyjąć stawkę 20% dla rodzaju 629 KŚT? Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (urządzenia) przy zastosowaniu stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych - załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o plan amortyzacji.
 537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.415/5c/2005
  Czy podatnik ma prawo do zastosowania 10% stawki amortyzacyjnej w przypadku budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych z czasów powojennych, nabytych przez podatnika w 1996r., a następnie wynajętych w latach 2000-2004 na prowadzenie apteki i na mieszkanie?
 538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-68/79/05/PS
  Czy nie w pełni umorzona wartość inwestycji w obcym środku trwałym, polegająca na adaptacji pomieszczeń do potrzeb spółki w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy na wynajem tych pomieszczeń stanowi koszt uzyskania przychodu?
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII-423/2/05
  Czy nakłady poniesione na adaptację budynku na pomieszczenia produkcyjne, szatnię i kotłownię stanowić będą w całości adaptację i modernizację budynku podwyższającą jego wartość i odpisywaną w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne, czy też część z nich stanowić będzie remont i można je będzie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w okresie ich poniesienia ? Jaką stawkę amortyzacji zastosować do nakładów adaptacyjno-modernizacyjnych ?
 540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/A-415-5/05
  Na podstawie art. 14a § l ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 137, póz 926 z późn. zm.) zwracam się o udzielenie mi informacji w sprawie sposobu amortyzacji budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej.Stan faktyczny przedstawia się następująco:1. Na podstawie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnegoRep. A ..... z dnia ......1995r. nabyliśmy jako małżonkowie budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. ( ... ) w ( ... ) wraz z gruntem (działka nr .... ).2. Na podstawie pozwolenia na budowę Decyzja nr .... z dnia ... 2000 r. została przeprowadzona przebudowa domu mieszkalnego jednorodzinnego na pawilon handlowo- usługowy z barem szybkiej obsługi i sklepem obuwniczym na co zostały wydane stosowne pozwolenia użytkowania po zakończeniu przebudowy w 2004 r.3.Budynek został zakupiony za kwotę 7 700,00 zł a udokumentowane nakłady na remont i przebudowę wynosiły w latach 1996-2004 19 2276,43 zł. Pytanie brzmi :Czy właściwe będzie powołanie się na art. 22 ust. l pkt. 3 oraz ustęp 3 pkt. l i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 (Dz.U. z 2000 r Nr 14 póz. 176) ustalenie indywidualnej stawki amortyzacji dla przedmiotowego budynku . Według mnie przytoczone przepisy pozwalają na zastosowanie stawki indywidualnej, gdyż jest to budynek po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji podatnika, był używany ponad 60 m-cy i ulepszany (nakłady ne remont i modernizację wynosiły więcej niż 30 % wartości początkowej ). Powołuję się na art.22j.
 541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/2/05
  Do jakiej kategorii środków trwałych zaliczyć szambo betonowe ulepszone poprzez zainstalowanie urządzenia służącego do odtłuszczania ścieków ? Jaka jest stawka amortyzacji rocznej tego środka trwałego ?
 542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-40/62/05/PS
  Czy Spółka ma prawo kontynuować stosowanie indywidualnej 10% stawki amortyzacyjnej dla budynków i budowli przejętych w wyniku połączenia ze spółką przejętą w trybie 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku którego Spółka przejęła majątek spółki przejmowanej?
 543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/6-1/05
  pytanie dotyczy stosowania prawa podatkowego poprzez określenie stawki amortyzacji i nr KRŚ dla tablicy reklamowej
 544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-40-22/05
  Czy słuszne jest założenie, iż zgodnie z przepisem art. 16i ust. 1 oraz art. 16i ust. 5 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest podwyższenie stawek amortyzacyjnych do maksymalnego poziomu wynikającego z aktualnego Wykazu. Jednocześnie Spółka prosi o odpowiedź na pytanie, czy wspomniane podwyższenie stawek amortyzacyjnych może zostać dokonane od pierwszego miesiąca roku podatkowego 2004, poprzez dokonanie odpowiedniej korekty wysokości dokonanych dotąd odpisów amortyzacyjnych w 2004 r.
 545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/4231/2/05
  Czy modernizacja środka trwałego (budynku), w wyniku której zostanie podwyższona jego wartość początkowa spowoduje utratę prawa do stosowania korzystniejszej - indywidualnej stawki amortyzacyjnej?
 546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/37-7b/05
  Dotyczy możliwości zastosowania do celów amortyzacji budynku niemieszkalnego stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%.
 547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DG/415/3/10/EŁ/05
  Jaka jest stawka amortyzacyjna dla pawilonu handlowego sklasyfikowanego przez strony w grupie 8 KŚT (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie).
 548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PDII-415/4/2005
  1. Czy zastosowanie amortyzacji uproszczonej w opisanej powyżej sytuacji biorąc pod uwagę wiek budynku - jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu? 2. Jaką roczną stawkę amortyzacyjną należy stosować 1,5% czy 2,5%? 3. Czy zachodzi konieczność założenia ewidencji środków trwałych przy zastosowaniu tzw. amortyzacji uproszczonej?
 549. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/1274/04
  Czy w następnych latach - stosując degresywną metodę amortyzacji może zwiększyć stawkę amortyzacyjną z Wykazu o współczynnik 2,0, czy o współczynnik 3,0, jako że Nowy Dwór Gdański leży na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym?
 550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-3/05
  Jaką stosować stawkę amortyzacji od budynku wybudowanego na cudzym gruncie?
 551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-9/05/EC
  Czy zgodnie z przepisami art. 16a ust. 2 pkt.1 oraz art. 16j ust. 4 pkt. 1 ustawy o pdop, przyjęte do używania, wybudowane na dzierżawionym terenie należącym do osoby trzeciej centrum handlowo-usługowe, należało rozpoznać w ewidencji środków trwałych jako inwestycję w obcych środkach trwałych i amortyzować podatkowo stawką 10% w skali roku.
 552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-1/05
  Sposób wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sposobu ustalenia wartości początkowej budynków i prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla budynków używanych.
 553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/2/4/05
  Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczenia gospodarczego dla celów działalności gospodarczej, tj. na biuro i pomieszczenie socjalne dla pracowników , jeżeli adaptowane pomieszczenie na cele działalności gospodarczej (sklasyfikowane jako lokal niemieszkalny - wymienione w rodzaju 121 KŚT) zostanie po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a wartość poniesionych wydatków na jego adaptację przekroczy 30% wartości początkowej środka trwałego.
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/14/PDI/4115-3/2005
  Czy zapis art. 22j ust. 1 i 2 ustawy o podatku od osób fizycznych, mówiący o tym, że dla używanych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji okres amortyzacji nie może być krótszy niż np. 24 miesiace - gdy wartość początkowa nie przekracza 25.000,00 zł oznacza jednocześnie, iż okres ten może być dłuższy; czy dla udowodnienia okresu używania dłuższego niż 6 miesięcy wystarczające jest pisemne oświadczenie poprzedniego włściciela?
 555. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0962/04
  Czy maszynę do wywoływania zdjęć należy zakwalifikować do 8 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)? Czy podatnik może - przy amortyzacji tego środka trwałego - zastosować 20% stawkę roczną?
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/PDF-415/9/05
  - dotyczy: a) zaliczenia wydatków związanych z ubezpieczeniem zakupionego samochodu ciężarowego i osobowo-ciężarowego do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu poniesienia, b) zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w przypadku zakupienia samochodu używanego powyżej 6 m-cy oraz c) zaliczenia wydatków związanych z zakupem środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia, gdy wartość tego zakupu nie przekracza 3.500 zł netto.
 557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-1/05
  Czy można zastosować 10% stawkę amortyzacji dla nabytego budynku (wcześniej dzierżawionego) wykorzystywanego w działalności gospodarczej jako magazyn oraz warsztat?
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/21/8/05
  Podatnik w sierpniu 2003r. zakupił i wprowadził do ewidencji środków trwałych komputer. Stawkę amortyzacyjną zastosował z Wykazu stawek amortyzacyjnych - 30%. Czy od stycznia 2005r. może skorzystać z prawa do zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu dla opisanego wyżej komputera?
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-1 S.S./II/05
  Podatnik zamierza rozszerzyć działalność gospodarczą i zakupić 14 - letni jacht w celu wykonania usług turystycznych Czy dla w/w środka trwałego można indywidualnie ustalić stawkę amortyzacyjną, przy okresie amortyzacji 30 miesięcy?
 560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/3/05
  Czy spółka miała prawo zmienić i zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla zakupionych używanych środków trwałych w latach ubiegłych z 2,5% na 10% na podstawie art.16j ust.1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-53/04
  Jakie czynniki upoważniają do zastosowania dla budynku podwyższonej stawki amortyzacji?
 562. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/16/04
  Kwalifikacja rodzaju środka trwałego oraz ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla środka trwałego: żuraw samochodowy.
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-2a/5/05
  Czy do przedmiotowej nieruchomości można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji.
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-17/05
  Czy zgodnie z przepisami art. 16i ust. 2 pkt 3 oraz art. 16i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka uprawniona jest do podwyższenia stawek amortyzacyjnych odnoszących się do komputerów i sprzętu informatycznego o współczynnik 2,0? Czy wspomniane podwyższenie stawek amortyzacyjnych może zostać dokonane od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia tych środków do ewidencji (jeżeli środki te zostały nabyte w trakcie trwania 2004r.) albo od pierwszego miesiąca roku podatkowego 2004 (jeżeli środki te zostały wprowadzone do ewidencji przed rozpoczęciem tego roku podatkowego), poprzez dokonanie odpowiedniej korekty wysokości dokonanych dotąd przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych w 2004r.?
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-18/05
  Czy w odniesieniu do używanych środków trwałych, wprowadzonych do ewidencji i amortyzowanych w 2003r. metodą liniową w oparciu o normatywne stawki amortyzacyjne określone w Wykazie (lub też stawki obniżone w stosunku do tych stawek), możliwe jest zastosowanie stawek amortyzacyjnych wynikających z art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. indywidualnych stawek amortyzacyjnych), od momentu wprowadzenia tych środków do ewidencji, poprzez skorygowanie wysokości odpisów amortyzacyjnych, a w efekcie poziomu kosztów podatkowych wykazanych w deklaracjach dotyczących roku 2003 i 2004?
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-4/2005
  Czy po dokonaniu prac modernizacyjnych obiektu biurowego przyjętego jako środek trwały, dla którego ustalono indywidualną stawkę amortyzacyjną, można nadal stosować tę stawkę?
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-2/05
  Stosownie do postanowień art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztem uzyskania przychodu są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a- 16m z uwzględnieniem art. 16. Zgodnie z art. 16 i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j- 16 ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad określonych w art. 16h ust. 1 pkt 1. Podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać dla maszyn, urządzeń i środków tr ...
 568. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US I/415/2/05
  dotyczy możliwości ujęcia przedmiotowego lokalu w ewidencji środków trwałych jako używanego i amortyzowania przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej na zasadach określonych w art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 569. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/35/WŁ/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w lokalu stanowiącym część budynku mieszkalno - usługowego. Powierzchnia użytkowa lokalu usługowego stanowi 64,18 m#178;. Czy lokal ten można zakwalifikować do grupy i rodzaju 125 KRŚT jako budynek trwale związany z gruntem o kubaturze poniżej 500 m#179; oraz amortyzować według stawki 10 %, czy jako część usługowa budynku mieszkalno-usługowego kwalifikuje się do przyjęcia rocznej stawki amortyzacyjnej 1,5 % właściwej dla budynków mieszkalnych ?.
 570. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USP-IA-415/23/04
  Podatniczka w 1997 r. za cenę 50.000,00 zł nabyła aktem notarialnym - od osób fizycznych - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. W zakupionym lokalu użytkowym prowadzi działalność. Dla celów amortyzacji zastosowała stawkę 2,5 % i od kwoty 50.000,00 zł naliczała odpisy amortyzacyjne. Odrębnie - wg stawki 10 % podatniczka dokonywała amortyzacji od nakładów inwestycyjnych poniesionych przed 2003 r. na modernizację tego lokalu użytkowego - jako amortyzacji od inwestycji w obcym środku trwałym.W 2003 r. na pisemne żądanie podatniczki, spółdzielnia mieszkaniowa aktem notarialnym przeniosła na jej rzecz: •prawo wieczystego użytkowania działki, •prawo własności znajdującego się na tej działce budynku użytkowego, •udział w prawie użytkowania wieczystego wspólnej nieruchomości, drogi wewnętrznej. Przeniesienie ww. praw nastąpiło bez dodatkowych opłat. Podatniczka poniosła opłaty za sporządzenie aktu notarialnego stanowiącego umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku użytkowego - pawilonu handlowego. Po zakupie wymienionych praw, podatniczka nieruchomość wpisała do ewidencji środków trwałych i ustaliła wartość początkową budynku użytkowego, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych w następujący sposób: cenę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego (50.000,00 zł) pomniejszyła o odpisy amortyzacyjne dokonane do czasu zmiany spółdzielczego prawa na prawo własności do tego lokalu. Od ustalonej w ten sposób kwoty naliczała odpisy amortyzacyjne wg stawki indywidualnej w wysokości 10 %, ponieważ uznała, iż nabyła nieruchomość używaną. Od 01.01.2005 r. zamierza połączyć wartość początkową lokalu ustaloną w powyższy sposób oraz dotychczas amortyzowaną wartość nakładów dotyczących obcego środka trwałego i w ten sposób określić wartość początkową lokalu użytkowego dla celów amortyzacji oraz zastosować 10 % stawkę amortyzacyjną.
 571. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.PB-2/415/31/04
  1. Jak należy ustalić wartość początkową budynku usługowo - pensjonatowego i jak dokonywać odpisów amortyzacyjnych? 2. Czy przebudowa części stołówki na ognioodporną klatkę schodową powoduje zmiany wartości początkowej środka trwałego? 3. Czy nieodpłatne nabycie campingu trwale związanego z gruntem stanowi nieodpłatne świadczenie? Czy wartość początkową przedmiotowego środka trwałego należy określić według ceny rynkowej z dnia nabycia nieruchomości i jak dokonywać odpisów amortyzacyjnych? 4. Czy odpisy amortyzacyjne dokonane od campingu nie związanego trwale z gruntem, który ze względu na zły stan techniczny jest w trakcie rozbiórkinie stanowią koszty uzyskania przychodów? 5. Czy w związku z z wyjazdem do miejscowości, w której znajduje się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej właściciel ma prawo do diet, które na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 52 wyżej cytowanej ustawy stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczajacej wysokości diet przysługujących pracownikom?
 572. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/423/6/2004/TG
  Od dnia 01.01.2003 do chwili obecnej spółka obniżyła stawki amortyzacji o 50%. Czy od dnia 01.01.2005r. spółka może powrócić do podstawowej stawki amortyzacyjnej bez żadnych skutków podatkowych ?
 573. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USBI-2/415-5323/2004
  Od 1994 r. prowadzę działalność w lokalu użytkowym, który obecnie wykupiłem. Lokal po raz pierwszy wprowadziłem do swojej ewidencji środków trwałych.Czy będę mógł dla tego lokalu ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną, czyli 10% zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 574. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/23/2004
  1. W jaki sposób należy ustalić wartość początkową koparko - ładowarki nabytej po zakończeniu umowy leasingu dla celów jej amortyzacji ? 2. Czy ten składnik mojego majątku może być uznany za używany środek trwały dla którego można ustalić indywidualnie stawkę amortyzacyjną przyjmując dwuletni okres amortyzacji ?
 575. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS. I/423/112/2004
  dotyczy stawki amortyzacyjnej dla bankomatu
 576. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/152/04
  Czy stosowana przez podatnika 14 % stawka amortyzacyjna dotycząca wskazanego środka trwałego (bankomatu) jest prawidłowa ?
 577. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-46-2/2004
  Czy można zastosować dotychczasową indywidualną stawę amortyzacyjną dla środka trwałego, który w 85% uległ spaleniu oraz jak rozliczyć nakłady poniesione na jego odbudowę
 578. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-114/51/04
  Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.), amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:- budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,- maszyny, urządzenia i środki transportu,- inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określ ...
 579. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP-423/31/2004
  Czy Spółka, jako inwestor i użytkownik budynku produkcyjno magazynowego, wybudowanego na obcym gruncie, może traktować tę inwestycję jako inwestycję w obcym środku trwałym i tym samym stosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie?
 580. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-III/415-GK-I-20/04
  Spółka Jawna w dniu 09.01.2004 roku zakupiła budynek po byłej restauracji na cele handlowe. Wartość budynku w cenie zakupu wynosi 1.430.730,00 zł. Budynek przeznaczony na cele handlowe zgodnie z decyzją właściwego organu jest poddany rozbudowie. Wartość rozbudowy wyniesie około 2.500.000,00 zł. Wartość budynku po rozbudowie będzie wynosić około 4.000.000,00 zł. Czy zgodnie z art. 22 j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) spółka będzie mogła stosować stawkę amortyzacyjną 10%?
 581. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 72/ROP1-160/ID/04
  Spółka zawiera umowę zakupu lokalu mieszkalnego w kamienicy z 1939 r. Lokal mieszkalny będzie wynajmowany odpłatnie. Spółka planuje amortyzować inwestycję w lokal w okresie 10-cio letnim. Czy Spółka może indywidualnie określić stawkę amortyzacyjną dla w/w lokalu na okres 10 lat?
 582. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.415/37/04
  Czy okres wykorzystywania danego środka trwałego przed jego nabyciem, który w przypadku budynków i budowli wynosi 60 miesięcy, odnosi się do do ostatniego z jego właścicieli, tj. zbywcy tego środka, czy okres ten dotyczy łącznego okresu wykorzystywania danego środka trwałego przed jego nabyciem przez podatnika, który zamierza zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla nabytego środka trwałego (nieruchomości)?
 583. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD2/423/181/04/DP
  1.Czy zmiana stawek amortyzacyjnych w ramach metody liniowej począwszy od kolejnego roku podatkowego - ze stawki podanej w Wykazie (art. 16i ust. 1 updop) na stawkę ustaloną indywidualnie (art. 16j updop)i odwrotnie (tj. ze stawki ustalonej indywidualnie na stawkę z Wykazu ) narusza art. 16 h ust. 2 updop w kontekście art. 16m ust. 3 updop 2. Zakładając, że zmiana stawek amortyzacyjnych (jak wyżej), w ramach metody liniowej, jest możliwa, to czy po zmianie stawki amortyzacji w ramach metody liniowej, ze stawki indywidualnej (art. 16 j updop) na stawkę podaną w Wykazie (art. 16 i ust. 1 updop), począwszy od kolejnego roku podatkowego możliwa jest zmiana stawki z Wykazu na stawkę niższą niż podana w Wykazie na podstawie art. 16 i ust. 5 updop 3.Czy w przypadku stosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej w stosunku do stawki z Wykazu na podstawie art. 16 i ust. 5 updop można począwszy od kolejnego roku podatkowego przyjąć stawkę w poprzedniej wysokości tj. stawkę z Wykazu, a następnie z początkiem kolejnego roku podatkowego przyjąć stawkę indywidualną.
 584. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423/15/2004/GB
  Czy po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) wniesionego do spółki aportem istnieje możliwość zastosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej do 1%?
 585. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-226/04
  Czy w przypadku zakupu przez Podatnika maszyny, którą wcześniej wykorzystywał na podstawie umowy leasingu "operacyjnego", jest On uprawniony do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz okresu amortyzacji nie krótszego niż 60 miesięcy, na podstawie art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 586. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/129/04
  Czy obiekt powstały po przeprowadzeniu rozbudowy istniejącego budynku przemysłowego należy traktować jako ulepszony budynek przemysłowy i amortyzować według dotychczas stosowanej stawki 6,5 % (rozbudowany obiekt został przyjęty do użytkowania jako używany) czy też z powstałego w wyniku rozbudowy obiektu należy wyodrebnić budynek biurowy i amortyzować go jako nowy środek trwały ?
 587. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/423/4/04/TG
  Kiedy, zgodnie z art. 16j ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można uznać zakupiony samochód osobowy za używany środek trwały ?
 588. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/18/04
  Czy przedstawiony przez podatnika sposób dokonywania amortyzacji zakupionego fabrycznie nowego środka trwałego zespołu komputerowego jest prawidłowy ?
 589. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II-423/59/04
  Czy podatnik może dokonywać odpiów amortyzacyjnych w wysokości 30 % wartości początkowej nowozakupionego urządzenia, zamontowanego w miejsce dotychczas wykorzystywanego urządzenia na podstawie umowy dzierżawy ?
 590. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBF-415/32190/35136/39/2004
  Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla używanego budynku letniskowego niemieszkalnego po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji danego podatnika?
 591. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/4150-6/04/AS
  W związku z roszerzeniem prowadzonej działalności o usługi ksero, dokonałem zakupu środka trwałego - kserokopiarki o wartości netto 3.819,00 zł. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem: Jaka wielkość rocznej stawki amortyzacyjnej przysługuje dla ww. środka trwałego ?
 592. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/PDOP/6/04/MP
  W październiku 2003 roku została wniesiona aportem do spółki z o.o. nieruchomość zabudowana (obiekt handlowo-usługowy, nowo rozbudowany), w 100 % gotowy do eksploatacji. Obiekt nie posiada odbioru nadzoru budowlanego w związku z przebudową i zmianą sposobu użytkowania ( komplet dokumentacji został złożony w czerwcu 2004 roku). Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne związane z tą nieruchomością za listopad i grudzień 2003 roku (spółka osiągała już przychód bezpośrednio związany z tą nieruchomością). Wartość nieruchomości wg wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę wynosiła przed przebudową ok. 187.538 zł (w tym grunt ok. 101.591 zł), po rozbudowie i zmianie przeznaczenia wartość okrerślono na 835.080 zł. Czy data oddania do użytkowania środka trwałego - nieruchomości zabudowanej może być określona protokołem wewnętrznym podpisanym np. przez kierownika budowy? Jakie dokumenty potwierdzają "oddanie do użytkowania" obiektu handlowo-usługowego oraz od jakiej kwoty należy liczyć odpisy amortyzacyjne za listopad i grudzień 2003 roku?
 593. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/413/52/04/BB
  Dotyczy: 1/ prawidłowego ustalenia wartości początkowej budynku handlowo-mieszkalnego, którego parter jest wynajmowany,nabytego w1996r. w drodze spadku oraz stawki amortyzacyjnej dla tego budynku; 2/ prawidłowego ustalenia wartości początkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i stawki amortyzacyjnej
 594. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/21/04/SŁ
  Czy samochód osobowy będący środkiem trwałym u podatnika prowadzącego szkołę nauki jazdy można amortyzować stosując "przyspieszoną" amortyzację.
 595. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/20/04/SŁ
  Warunki zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w przypadku ulepszenia budynku użytkowego.
 596. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I.US.I/415-37/04
  dotyczy kwalifikacji rusztowań budowlanych wg Klasyfikacji Środów Trwałych oraz zastosowania stawki amortyzacyjnej
 597. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415/40/04
  Możliwości zakwalifikowania w koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z wybudowaniem parkingu oraz dojazdu do hali produkcyjnej.
 598. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-G/415-15/2004
  Czy zgodnie z art. 22 j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka X s.c. może zmienić sposób amortyzacji i indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla budynku magazynowo-handlowego przyjmując 10 letni okres amortyzacji? Czy można dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych za rok 2002 i 2003?
 599. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.I/415-24/04
  Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Od byłej wspólniczki podatniczka zakupiła połowę kiosku za kwotę 8.000,00 zł. Kiosk był zakupiony w 1991 roku, jako współwłasność podatniczki i wspólniczki, a odpisów amortyzacyjnych dokonywała Spółka, do czasu zmiany formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatniczka zapytuje: - czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną kwotę za zakupiony kiosk ? - czy w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych powinna je liczyć od całości wartości kiosku czy też od zakupionej obecnie połowy ?
 600. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/121/04/BD
  Spółka zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie czy przyjęcie obniżonych stawek amortyzacyjnych, a następnie ich przywrócenie do poziomu określonego w Wykazie stawek amortyzacyjnych jest zgodne z art. 16i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W rozpatrywanej sprawie zastosowanie ma art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym: "Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego". W świetle przytoczonego powyżej przepisu prawidłowe jest stanowisk ...
 601. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP1-415-15/04
  W budynku sklepu zainstalowałem urządzenie klimatyzacyjne. Czy urządzenie to może stanowić odrębny środek trwały i być amortyzowane w innej stawce niż sam budynek?
 602. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.Si.WD-415-57/04/RM
  1. Czy do wyceny środka trwałego należy przyjąć wartość z aktu notarialnego, czy z oszacowania wartości dokonanej przez rzeczoznawcę,2. czy do ewidencji środków trwałych można wprowadzić ogrodzenie o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę, której nie wyodrębniono w akcie notarialnym,3. czy uzasadnione będzie ustalenie indywidualnych stawek amortyzacyjnych zważywszy, iż nabyty obiekt był użytkowany przez 31 lat?
 603. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-8/04
  Dokonałem zakupu środka trwałego - kserokopiarki, o wartości netto 3.819,00 zł. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem: Jaka wielkość rocznej stawki amortyzacyjnej przysługuje dla w/w środka trwałego ?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!