Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


sprzedaż wysyłkowa

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-831/12-4/SM
  obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług przez podmiot zagraniczny, dokonujący zakupów i sprzedaży towarów na terytorium Polski
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-491/12-2/UNR
  Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej (rejestrującej) obrotów z tytułu sprzedaży wysyłkowej.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-618/12-4/KG
  zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-220/12/LG
  Sposób opodatkowania, udokumentowania i rozliczenia w deklaracji VAT-7 sprzedaży własnych towarów na targowisku Słowacji, które zostały uprzednio przywiezione z terytorium kraju
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-746/12/RS
  1. Czy prowadzona przez Pana działalność spełnia wymogi pojęcia działalności rolniczej, a Pan posiada status rolnika ryczałtowego, na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)? 2. Czy w związku z prowadzoną działalnością rolniczą i posiadanym statusem rolnika ryczałtowego, dokonując dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej na rzecz kontrahentów z innych państw UE (Niemcy, Holandia), którzy będą odbierać ten towar i wywozić do swoich krajów, będzie Pan dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) lub sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju? 3. Jakim dokumentem winna być udokumentowana dostawa produktów rolnych na rzecz kontrahenta z innego państwa UE, jeśli transakcja nie spełnia wymogów WDT?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-485/12-3/RR
  Ewidencjonowanie na kasie fiskalnej sprzedaży części zamiennych do elektronarzędzi oraz świadczenia usług serwisowych/naprawczych świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych w punkcie obsługi klienta oraz na rzecz przedsiębiorców, w sytuacji, gdy wysyłka następuje kurierem do klientów - płatność za pobraniem u kuriera
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-667/12/BK
  Jaka stawkę podatku winna Pani zastosować, fakturując bądź nabijając na kasę fiskalną usługę wysyłki książek, 5% czy 23%?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-587/12/AJ
  Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-444/12/LSz
  Nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłata pocztowa w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-430/12-4/LK
  uznanie transakcji łańcuchowej w sytuacji kiedy Wnioskodawca będąc drugim w kolejności podmiotem w łańcuchu dostaw dokonuje dostawy na rzecz podatników z terytorium UE, oraz gdy dokonuje dostaw na rzecz osób fizycznych z terytorium UE.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-378/11-3/MD
  Jeżeli w opisie aukcji internetowych Wnioskodawczyni poinformuje klienta, że kupując u Niej zawiera umowę pełnomocnictwa na wysyłkę, wówczas nadanie takiej przesyłki na mocy udzielonego pełnomocnictwa jest dokonywane przez Wnioskodawczynię w imieniu i na rzecz klienta. Czy w opisanej sytuacji, środki przekazane przez kupującego na zawarcie umowy w ramach pełnomocnictwa, stanowią przychód podlegający opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-87/11-5/BM
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1486/11/EJ
  ewidencjonowanie na kasie rejestrującej sprzedaży w systemie wysyłkowym
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1710/11/EJ
  Poprawność wystawienia faktury VAT w momencie wysyłania towaru za pobraniem.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1192/11-4/MS
  Opodatkowanie środków pieniężnych przekazanych Wnioskodawczyni na pokrycie zobowiązań kupujących względem x.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1016/11-4/MPe
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-197/11-4/IF
  Określenie stawki właściwej do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-420/11-4/JO
  Spółka w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-5/11-4/KC
  Nieuznanie dostawy towarów przez podmiot holenderski dla konsumentów w Polsce za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-190/11-4/KOM
  Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów uzyskanych z tytułu świadczenia usług, które spełniają wyżej wymienione warunki. Jednakże w sytuacji, gdy zapłata jest dokonywana gotówką w kasie Spółki, nie ma zastosowania zwolnienie określone w poz. 37 załącznika, a transakcje takie po przekroczeniu kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia (40.000 zł) powinny zostać zaewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-894/10-4/KOM
  Obowiązek ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży wysyłkowej (pocztą lub kurierem) za pomocą kasy rejestrującej w przypadku, gdy zapłata za towar w całości następuje za pośrednictwem poczty i banku na rachunek bankowy Wnioskodawcy i w przypadku, gdy zapłata za towar w całości następuje gotówką.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-797/10-4/KOM
  Obowiązek ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży wysyłkowej.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-849/10-3/AK
  Kwota na poczet zawarcia przez Wnioskodawcę w imieniu kupującego umowy o świadczenie usług pocztowych nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy obrotu, zatem brak będzie konieczności wyszczególniania jej na fakturze dotyczącej sprzedaży towaru zakupionego na aukcji internetowej.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1289/10/AZ
  Do obrotu 40.000 zł wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących należy wliczyć sprzedaż wysyłkową zwolnioną przedmiotowo z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-813/09/10-6/S/KK/KOM
  W opinii tut. organu dopuszczalne jest zaewidencjonowanie otrzymanej płatności na kasie rejestrującej z chwilą otrzymania wyciągu bankowego, w przedmiotowej sprawie będzie to pierwszy dzień roboczy po wznowieniu pracy firmy. Natomiast w przypadku, gdy Podatnik otrzyma te wyciągi w miesiącu następnym (po dacie wpłaty) również należy otrzymane płatności zaewidencjonować na kasie w dniu otrzymania wyciągu bankowego (tj. w pierwszym dniu roboczym po wznowieniu pracy firmy), z tym że konieczne jest dodanie obrotu i kwoty podatku należnego z tych płatności do raportu okresowego miesiąca poprzedniego, w którym ona wpłynęła, bowiem jest to miesiąc powstania obowiązku podatkowego. W miesiącu następnym wartość ta winna zostać odjęta z zaewidencjonowanego przychodu celem ustalenia prawidłowej wartości przychodu podlegającego opodatkowaniu w danym miesiącu. Tak więc stanowisko Spółki, że może ona dokumentować sprzedaż w drodze wystawienia paragonu w dowolnym momencie (np. otrzymania płatności, pakowania wysyłki) przed wydaniem towaru nabywcy pod warunkiem, że wraz z towarem jest wydawany nabywcy paragon należy uznać za nieprawidłowe.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1172/10/AZ
  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotów z tytułu świadczenia usług sprzedaży wysyłkowej
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-555/10/AJ
  Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłat dokonywanych przez agenta transferowego na rachunek bankowy.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-774/10/AZ
  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej przychodów z tytułu dostawy towarów w systemie wysyłkowym
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-445/10/AJ
  Obowiązek ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-64/09-4/IK/KOM
  Nie można się zgodzić ze stanowiskiem Spółki, iż podatek powinien być pobrany i rozliczony na terytorium Hiszpanii i według stawki VAT obowiązującej w Hiszpanii dla danego rodzaju towarów do momentu osiągnięcia kwoty wskazanej w art. 24 ust. 2 ustawy o VAT, a po przekroczeniu tej kwoty - podatek będzie pobrany i rozliczony na terytorium Polski i według stawki VAT obowiązującej w Polsce. Wskazany wyżej art. 24 ust.2 ustawy o VAT nie ma w rozpatrywanej sprawie zastosowania, gdyż jak to wywiedziono wcześniej nie ma tu miejsca sprzedaż wysyłkowa w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-167/10/AL
  Czy należy uznać otrzymaną przez Wnioskodawcę kwotę, na poczet zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych, za kwotę obrotu i czy istnieje obowiązek dokumentowania tej kwoty fakturą VAT?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-109/10-2/AO
  ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJIONOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU KASY REJESTRUJACEJ Z TYTUŁU DOSTAWY TOWARÓW W SYSTEMIE WYSYŁKOWYM
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-949/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kas rejestrujących
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-851/09/AL
  Czy należy ujmować do podstawy opodatkowania sprzedawanego towaru koszty opłaty pocztowej oraz wyszczególniać tą opłatę na fakturze VAT oraz paragonie fiskalnym ze stawką właściwą dla sprzedawanego towaru?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-813/09-2/KK
  W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w opisanym zdarzeniu przyszłym tj. dokonaniu całości zapłaty przed wysłaniem towaru, obowiązek podatkowy, a co za tym idzie, obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej powstanie z chwilą otrzymania zapłaty tj. w dniu zaksięgowania należnej za towary kwoty na rachunku wnioskującego. Zdaniem tutejszego organu, z uwagi na fakt, iż towar jest wysyłany dopiero po otrzymani zapłaty, możliwe jest wystawienie paragonu i wysłanie go wraz z towarem w jednej paczce do kupującego. Paragon fiskalny, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia winien być umieszczany w wysyłanych do nabywców paczkach.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-787/09-2/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie użytkowania kas rejestrujących
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-700/09-2/MR
  Czy do limitu kwotowego 40.000 zł, uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wlicza się również kwoty uzyskane przez podatnika z tytułu sprzedaży wysyłkowej - to jest czynności zwolnionej z obowiązku prowadzenia ewidencji na podstawie § 2 pkt 2 w zw. z poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-738/09-2/MN
  Czy sposób udzielania przez Wnioskodawcę pełnomocnictwa zwalnia go od obowiązku naliczania podatku VAT od opłaty pocztowej?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-646/09/AZ
  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej przychodów z tytułu dostawy towarów w systemie wysyłkowym
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-626/09/AZ
  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej przychodów z tytułu dostawy towarów w systemie wysyłkowym
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-331b/09/AJ
  Podstawa opodatkowania i dokumentowanie w sprzedaży wysyłkowej.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-331a/09/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-329/09/MS
  Czy możliwe jest stosowanie ogólnych zasad powstania obowiązku podatkowego, przy sprzedaży wysyłkowej?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-245/09/IK
  Powstanie obowiązku podatkowego
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-261/09/AS
  Obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-193/09/WRz
  Jaka jest stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności wydawniczej.?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-348/09/EJ
  zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej dla usług polegających na prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-283/09-3/MR
  1. Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy Zainteresowany jest zwolniony z prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-283/09-2/MR
  1. Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy Zainteresowany jest zwolniony z prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-64/09-2/IK
  sprzedaż towarów przez Oddział w Hiszpanii do magazynów w Polsce stanowić będzie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (art. 25 ust. 1).
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-23/09-2/JB
  PIT - w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-111/08-2/KT
  Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2008r., jako że prowadzi szczegółową ewidencję i sporządza dowody, z których wynika, jakiej należności (transakcji) dotyczą wpłaty dokonane przez osoby fizyczne na podstawie dokumentów bankowych.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-770/08-4/AA
  Czy w opisanej sytuacji przekazane środki na pokrycie zobowiązania kupującego wobec Poczty Polskiej stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1483/08-4/SM
  prowadzona przez Spółkę sprzedaż w systemie wysyłkowym do dnia 31 grudnia 2008r. będzie zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1093/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2008r. (data wpływu 9 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawy książek telefonicznych utrwalonych na płytach CD i DVD -jest nieprawidłowe.W dniu 9 czerwca 2008r. wpłynął wniosek ...
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-145/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2008 r. (data wpływu 15 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży pojazdów używanych przez internet -jest nieprawidłowe.W dniu 15 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-767/07-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku (data wpływu 24 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad rozliczania podatku VAT z tytułu sprzedaży do innych państw członkowskich w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej i sprzedaży wysyłkowej- jest prawidłowe.W dniu 24 grudnia 2007r. został złożony ww. wniosek ...
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-95/07-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku stosowania kasy rejestrującej przy dostawie towarów w systemie wysyłkowym- jest prawidłowe.W dniu 22 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-400/07-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23.10.2007r. (data wpływu 29.10.2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego w działalności gospodarczej-jest nieprawidłowe.W dniu 29 października 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkow ...
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-173/07/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007r. (data wpływu 5 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych należności za usługę pocztową -jest prawidłowe.W dniu 5 wrz ...
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-134/1/07
  W związku z powyższym, Spółka zwróciła się z następującymi zapytaniami:1) Czy w przypadku opisanej powyżej transakcji ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez Spółkę (B), a u dostawcy niemieckiego (A) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów?2) Czy jeśli nie występuje nabycie wewnątrzwspólnotowe, ma miejsce sprzedaż wysyłkowa z terytorium Niemiec i czy podmiotem dokonującym sprzedaży jest dostawca z Niemiec (A) czy też Spółka (B), która musiałaby w tym celu zarejestrować się w Niemczech jako podatnik VAT?3) Czy w opisanej transakcji ma miejsce sprzedaż krajowa między podmiotem (B) i podmiotem (C)?4) Jak należy rozliczyć dla celów podatku VAT koszty transportu w przypadku wystawienia refaktury przez dostawcę (A) i w przypadku wystawienia faktury przez wynajętą firmę spedycyjną? Czy mamy do czynienia z importem usług czy z podniesieniem wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?5) Czy jeśli ostateczny odbiorca (C) jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, sprzedaż na jego rzecz powinna być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej czy też korzysta ona ze zwolnienia przewidzianego w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych dla dostawy towarów w systemie wysyłkowym? Czy ma znaczenie, że w pierwszym sposobie organizacji sprzedaży paczki dla ostatecznych polskich odbiorców byłyby pakowane w Niemczech przez dostawcę (A) i poprzez pocztę niemiecką lub kurierem wysyłane indywidualnie do klientów w Polsce (C)? Przy wysyłaniu paczek pośrednio brałaby udział poczta niemiecka albo niemieckie firmy kurierskie.6) Gdyby paczki dla ostatecznych polskich odbiorców były:• pakowane w Niemczech przez dostawcę (A) i poprzez pocztę niemiecką lub kurierem wysłane indywidualnie do klientów w Polsce (C), lub• pakowane w Niemczech, a następnie zbiorczym transportem przywożone do Polski do określonej placówki Poczty Polskiej, która w ramach umowy ze Spółką zajmowałaby się rozsyłaniem przesyłek do ostatecznych odbiorców w kraju, ostateczny odbiorca towaru w Polsce w obu ww. przypadkach otrzymywałby wraz z paczką dokument sprzedaży wystawiony przez Spółkę w PLN i płaciłby go za pobraniem, a zapłata wpływałaby na rachunek bankowy Spółki w Polsce. Czy mamy tutaj do czynienia z dostawą wysyłkową dokonywaną za zaliczeniem pocztowym, dla której obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 ustawy, tj. w momencie otrzymania zapłaty?
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-15/07/EK
  Czy można zaliczyć zakupiony towar do kosztów, np. dowodem wewnętrznym? Z jakim dniem należy zaksięgować przychód ze sprzedaży na aukcjiach internetowych: z dniem zalicytowania przez kupujacego wybranego towaru, z dniem wpłaty praz kupujacego czy tez z dniem wysyłki przedmiotu? Czy ksiegować każdą sprzedaną rzecz osobno, czy wystarczy eidencja sprzedaży i zbiorcza kwota lub druk KP (w przypadku zapłaty gotówką)?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-140/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.08.2007 r. (data wpływu 03.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kas rejestrujących -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 30.08.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-209/07
  Kiedy powstanie przychód w podatku dochodowym do osób prawnych w przypadku, gdyby paczki były pakowane w Niemczech, a następnie zbiorczym transportem przewożone do Polskido określonej placówki Poczty Polskiej, która w ramach umowy ze Spółką zajmowałaby się rozsyłaniem przesyłek do ostatecznych odbiorców w kraju. Czy będzie to moment wysyłki paczkiz Niemiec, czy moment wysyłki paczki z Poczty Polskiej?
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-134/3/07
  W związku z powyższym, Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy ma obowiązek wysyłania paragonów do klienta?
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-1/443-12/07
  czy jest możliwe, aby przechowywał oryginały paragonów z kasy rejestrującej w formie rolek, tak jak otrzymuje się je z kasy (odrębnie rolek kopii i oryginałów) stojąc na stanowisku, iż nie zachodzi konieczność kompletowania oryginałów paragonów fiskalnych z wystawionymi fakturami VAT sprzedaży.
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/1/415-0032/07
  Czy będzie postępował prawidłowo w powyższej sytuacji, jeżeli nie będzie brał faktur z Poczty Polskiej za koszty przesyłki i nie będzie tych wydatków ewidencjonował do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji, gdy kupujący udziela mu ww. pełnomocnictwa.
 68. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/36/07
  Zapytanie podatnika dotyczyło momentu "fiskalizacji sprzedaży" wysyłkowej, dokonywanej na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku transportu łączonego (z przeładunkiem).
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI/415/1/31/07
  Czy podatnik ma obowiązek wyodrębniać koszty opłaty pocztowej z ogólnej kwoty przychodu uzyskanego ze sprzedaży rzeczy za pośrednictwem internetu, według jakiej stawki ryczałtu opodatkowany jest uzyskany ze sprzedaży rzeczy przychód.
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62-1/07
  Podatnik prowadzi sprzedaż wysyłkową, która odbywa się całkowicie poprzez internet i Pocztę Polską. Nie rozpoczął ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących przed dniem 01.07.2007r. Każda transakcja jest szczegółowo ewidencjonowana i dokumentowana w formie faktur VAT. Na podstawie ewidencji można ustalić dokładne dane kupującego, czyli imię, nazwisko i adres, a dla instytucji również NIP. Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy od 1 lipca 2007r. byłby nadal zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-10/07-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2007r. (data wpływu: 16 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy rejestrującej- jest nieprawidłowe.W dniu 16 lipca 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/54/07/MO/RR
  Czy podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku, gdy dokonuje sprzedaży wysylkowej ?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/ZV/P/Pr-37/07/AS
  Spółka prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów. Spółka wysyła towary do klientów za pośrednictwem przewoźnika. Zdarza się, że w czasie transportu przesyłka zostaje zagubiona, w związku z czym Spółka otrzymuje od przewoźnika odszkodowanie, które zgodnie z art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi koszt uzyskania przychodu.
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-39/07/TE
  Czy podatek od towarów i usług, w przypadku sprzedaży wysyłkowej, jest rozliczany w momencie otrzymania zapłaty za towar?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-33/07/32592
  Czy koszt przesyłki zwrócony przez pocztę podatnikowi dokonującemu sprzedaży wysyłkowej przez Internet stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-18/07
  Czy sprzedaż wysyłkowa za pośrednictwem poczty dla osób fizycznych kosmetyków, bielizny i rajstop musi być ewidencjonowana przez kasę fiskalną ?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZP/443-9/07/EZ
  Czy otrzymanie zapłaty w przypadku dostawy wysyłkowej dokonanej za zaliczeniem pocztowym jest równoznaczne z otrzymaniem zapłaty w przypadku dostawy dokonanej za pobraniem przez firmę kurierską, co skutkuje takim samym momentem powstania obowiązku podatkowego?Czy obowiązek podatkowy powstaje w momencie zapłaty przez firmę kurierską na konto i jest równoznaczne z zapisem art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT - wysyłka za zaliczeniem pocztowym?
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/4/EŚ/2007
  Zastosowanie stawki zwolnionej podatku VAT do opłat pocztowych.
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-134/06/SG
  Czy prawidłowy jest sposób rozliczania kosztów wysyłki towaru rozprowadzanego przez Spółkę, w systemie sprzedaży internetowej, z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI/415/1/47/06
  Dotyczy: stawki ryczałtu przy sprzedaży towarów za pośrednictwem portalu internetowego www. allegro. pl.
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI/415/1/48/06
  Dotyczy: podstawy, od jakiej należy obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiąganych z działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży towaru za pośrednictwem portalu internetowego.
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443 - 161/06/MMS
  Podatnik prosi o zajęcie stanowiska " (...) czy zgodnie z art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy za zaliczeniem pocztowym (płatność otrzymywana na rachunek bankowy) jak również po otrzymaniu płatności poprzez pośrednictwo serwisu elektronicznego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nadania przesyłki czy też z chwilą otrzymania zapłaty?"
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-207/06
  - czy w odniesieniu do sprzedaży wysyłkowej towarów innych niż biżuteria i sprzęt RTV, tj. towarów nie wymienionych w przepisie § 4 rozporządzenia o kasach rejestrujących, Spółce przysługuje do dnia 31 grudnia 2006 r. zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, o którym mowa w przepisie § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia,- czy zgodnie z § 4 w związku z § 13 ww. rozporządzenia, w odniesieniu do sprzedaży wysyłkowej biżuterii i sprzętu RTV, Spółka od dnia 1 września 2006 r. utraciła prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących i z dniem dokonania pierwszej dostawy takich towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna zainstalować kasę rejestrującą i rozpocząć taką ewidencję,- czy dla powyższych kwestii ma znaczenie sposób płatności opisanych we wniosku oraz, że sprzedaż dokonywana jest poprzez internetową platformę handlową,- w jakim terminie winna zostać zaewidencjonowana sprzedaż wysyłkowa na kasie rejestrującej?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US?II?443/88/2006
  Kwestia rozliczania podatku od towarów i usług z klientami Spółki za czynności wykonywane na zlecenie Spółki przez Pocztę Polską, według właściwej stawki podatku.
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/397/77/06/WO
  Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży wysyłkowej ?
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-110/06
  Ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej.
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-289/06/JP
  Czy można zrezygnować z wystawiania faktur VAT z dwoma pozycjami tj. książka i koszty wysyłki i wystawiać faktury tylko na jedną pozycję tj. książkę oraz czy można opodatkować całość tj. dostawę książki i wysyłkę podatkiem VAT w wysokości 0 %?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/415-1/8/06
  Czy podawanie na paragonie fiskalnym obok kosztu sprzedanych towarów osobnej pozycji z kosztem wysyłki nie spowoduje interpretacji urzędu skarbowego, iż jest to osobna usługa wysyłki i jako taka powinna być opodatkowana inna stawką ryczałtu, tj. 8,5% zamiast 3%.
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/123/2006
  W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, sklasyfikowanej wg PKD pod numerem 52.61.Z, jako sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej ?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/397/78/06/WO
  Czy jako osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą w roku 2006 jestem zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pośrednictwem kasy rejestrującej po przekroczeniu obrotów w wysokości 20.000 zł ?
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/72/06
  Pytanie dotyczy zwolnienia z obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej literatury fachowej.
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/74/06
  pytanie dotyczy zwolnienia z obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej programów komputerowych
 93. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-54/06
  Czy sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym oraz opłaty za usługi pocztowe podlegają ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej?W jaki sposób Podatnik ma dokonać korekty sprzedaży zaewidencjonowanej uprzednio na kasie fiskalnej w przypadku niedostarczenia przesyłki do odbiorcy?
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0053/06
  Czy zgodnie z obowiązującym od 1 kwietnia 2006 roku rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie kas rejestrujących sprzedaż wysyłkowa odbywająca się z zachowaniem warunków określonych powyżej podlega obowiązkowi ewidencyjnemu przy pomocy kas fiskalnych?
 95. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0050/06
  Czy wydatki poniesione na wysłanie katalogów wraz z kartami zamówienia mogą być zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-46-277/06/ZDB
  Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą polegającą głównie na kupnie - sprzedaży towarów za pomocą aukcji internetowych w kraju i zagranicą. Wątpliwość sprowadza się do ustalenia czy umowa cywilnoprawna dotycząca zakupu towaru od osoby fizycznej oraz dowód opłaty pocztowej i opłaty bankowej stanowią podstawę zapisów dotyczących zakupu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-27.2/30737/06/PJ
  Czy w przypadku rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej, ma prawo ewidencjonować na kasie jedynie obrót ze sprzedaży, za którą zapłata nastąpiła gotówką czy również dostawę płyt opłaconą w całości przelewem bankowym ?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-27.1/30737/06/PJ
  Czy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006r. w sprawie kas rejestrujących (data wejścia w życie: 01.04.2006r.) Podatnik ma obowiązek ewidencjonować sprzedaż płyt gramofonowych na kasie fiskalnej od dnia 01.09.2006r. ?
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/105/06
  Podatnik pyta czy koszt wysyłek pocztowych stanowi przychód Podatnika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w przypadku wydania przez organ podatkowy interpretacji stanowiącej, iż koszt przesyłek pocztowych nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu to interpretacja będzie miała zastosowanie od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-32/06
  Czy spółka w przypadku sprzedaży towarów za pośrednictwem internetu postępuje prawidłowo fakturując sprzedaż w dwóch pozycjach: towar oraz refakturowanie usług wysyłki oraz czy zasadne jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art.43 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. usług pocztowych refakturowanych przez podatnika w wystawianych fakturach VAT?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437ZI/443/168/KO/06
  Wnioskiem złożonym w dniu 29 marca 2006r. wystąpiła Pani o interpretację przepisów w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwoty opłaty pocztowej, którą otrzymuje Pani jako zwrot poniesionych kosztów przesyłki towaru do klienta.
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-12.2/13361/DP
  Czy Podatnik ma obowiązek instalowania kasy rejestrującej po przekroczeniu kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, w sytuacji, gdy działalność prowadzona będzie w domu i dotyczyć będzie w większości przypadków detalicznej dostawy towarów dokonywanej w systemie wysyłkowym ?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-29/06/IM/53630
  Jaką stawką VAT opodatkowane są koszty usługi opłaty pocztowej przy sprzedaży wysyłkowej?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-15/2006
  Czy istnieje konieczność zarejestrowania się jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych przy sprzedaży wysyłkowej ( sklep intenetowy) do Republiki Czeskiej?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-32/06
  Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku i nie ewidencjonującym sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.W ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej dokonuje m.in. sprzedażywysyłkowej za zaliczeniem pocztowym. Dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą wystawia przed wysyłką towarów fakturę, która wraz z zamawianym towarem wysyłana jest do urzędu pocztowego, który jako pośrednik wydaje towar odbiorcy i pobiera od niego należność wynikającą z faktury.Zapłata za towar następuje więc w momencie doręczenia i przyjęcia przesyłki przez zamawiającego.Wątpliwość podatnika budzi kwestia, kiedy powstaje przychód należny w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy właściwe jest przyjęcie za datę uzyskania przychodu ze sprzedaży wysyłkowej datę wydania towaru z urzędu pocztowego odbiorcy, czyli dzień otrzymania zapłaty za towar?
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-1B/06/SG
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej S.C Zwana dalej Spółką dokonuje dostawy elementów domów dla kontrahentów z Unii Europejskiej . Nabywcami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej ( niebędące podatnikami podatku od wartości dodanej) . Przy czym Spółka w umowie z kontrahentami w żaden sposób nie zobowiązuje się do montażu tych domów. W piśmie Spółka pyta czy w przypadku , gdy nabywcą jest podmiot niebędący podatnikiem VAT UE to w świetle art. 2 pkt. 23 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy opisana wyżej dostawa będzie traktowana jak sprzedaż wysyłkowa opodatkowana stawką podatku właściwą dla danego towaru w Polsce , a po przekroczeniu określonego przez kraj wysyłki limitu , Spółka będzie zobowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE w danym kraju Unii Europejskiej i tam rozliczać podatek od towarów i usług od tego rodzaju sprzedaży ?Zdaniem Spółki w opisanej sytuacji. występuje sprzedaż wysyłkowa traktowana jak sprzedaż krajowa do momentu przekroczenia limitu dla tego rodzaju dostawy , ustalanego przez kraj , do którego towar jest wysyłany.
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-3/06
  Czy dokonując sprzedaży wysyłkowej istnieje obowiązek rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz czy sprzedaż ta podlega ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej?
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/160/1/2/2006
  Pytanie dotyczy konieczności ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej zapłaty przez klientów za koszt przesyłki towarów zakupionych przez internet.Zdaniem wnioskodawcy rejestracja wartości usługi na kasie fiskalnej jest niewłaściwa, ponieważ sprzedawca towaru nie świadczy jej osobiście a tylko w imieniu kupującego zamawia dla niego usługę przesyłki pocztowej.
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-3/06/AG
  Dotyczy zastosowania prawa podatkowego z zakresu ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży wysyłkowej przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/06
  Od grudnia 2005r. podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wysyłkowej i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Przesyłki pocztowe do klienta będą wysyłane za pośrednictwem poczty. W chwili nadania przesyłki firma podatnika zostanie obciążona kosztami przesyłki, którymi następnie obciąży swojego klienta. Czy w związku ze zwolnieniem usług pocztowych od podatku od towarów i usług, w przypadku ich refakturowania ma również prawo do zastosowania zwolnienia z podatku VAT?
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/3/AZ/06
  Czy zasadne jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług pocztowych refakturowanych przez podatnika w wystawianych fakturach VAT z tytułu sprzedaży wysyłkowej towarów?
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-60/05/06/WI
  Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży towarów za pośrednictwem internetowej aukcji "Allegro". Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, oraz rozpoczął ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Należności-przedpłaty za nabyte towary przekazywane są na rachunek bankowy podatnika. Towary do klientów wysyłane są najczęściej w ciągu 2-3 dni roboczych od chwili uiszczenia przedpłaty. W związku z powyższym pyta, w którym momencie powinien rejestrować obrót w kasie fiskalnej: w chwili wpływu pieniędzy na rachunek bankowy, czy w chwili wydania (wysyłki) towaru do klienta ?
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-2/516/06/PJ
  Czy sprzedaż za pośrednictwem aukcji internetowej na rzecz osób fizycznych (nabywca Polski) może traktować jako sprzedaż wysyłkową w rozumieniu pozycji 42 załącznika do rozporządzenia z dnia 23.12.2004 r. w sprawie kas rejestrujących, gdy samodzielnie dowozi towary do kupującego?
 114. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/4430-71/05
  dot. refakturowania usługi pocztowej
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/396/42/05
  Wątpliwości Spółki dotyczą obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych, realizowanej w formie wysyłkowej.
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-414/05
  Spółka zwróciła się z pytaniem, czy ta część towaru ( zapłacona tylko przez bank i wydana za zaliczeniem pocztowym ) może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, zgodnie z poz. 42 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r., a następnie opodatkowania zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług?
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/103-2/I/05
  Czy w przypadku rozpoczęcia sprzedaży detalicznej w sklepie moment wprowadzenia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej powstaje z chwilą przekroczenia obrotu 40.000 zł netto?
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/431/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że 05 kwietnia 2005r. rozpoczęła Pani działalność gospodarczą polegającą wyłącznie na sprzedaży wysyłkowej. Zapłata za wysyłane towary następuje wyłącznie za pośrednictwem poczty lub na rachunek bankowy, a z dowodu jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata ta dotyczy.Obecnie zbliża się Pani do limitu 20.000zł. sprzedaży detalicznej, który to limit obliguje do zamontowania kasy rejestrującej. W związku z powyższym wystąpiła Pani z zapytaniem, czy przekroczenie kwoty 20.000zł. spowoduje konieczność zamontowania kasy rejestrującej, w przypadku, gdy zapłata z tytułu sprzedaży wysyłkowej następuje na konto bankowe? Formułując własne stanowisko uznaje Pani, iż jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/443/80/2005
  Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej w zakresie sprzedaży wysyłkowej.
 120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-85/05
  Czy od poniesionych kosztów przesyłki powinno się naliczyć i odprowadzać podatek od towarów i usług?
 121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-29/05/TS
  Podatnik zamierza dokonywać sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych tj. papierosów w ramach usług świadczonych w kraju za pośrednictwem "sklepu internetowego". Przedmiotowe papierosy zostaną wcześniej nabyte z zapłaconą akcyzą od producenta (oznaczone znakami akcyzy i maksymalną ceną detaliczną). Dostawa ma zostać zrealizowana na podstawie wcześniejszego zamówienia towaru w ilości nie przekraczającej 200 sztuk papierosów dla danego zamawiającego. Wysyłka ma być realizowana przez firmę kurierską, która dokona dostawy zamówionego towaru. Podmiotami zamawiającymi będą osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej inne niż terytorium kraju. Zdaniem Spółki, w wyniku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, w świetle art. 2 ust. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.), nie dojdzie do wykonywania czynności powodującej powstanie obowiązku w podatku akcyzowym na podstawie art. 4 ust. 1-3 ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto Spółka uważa, że sprzedaż i dostarczenie papierosów osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego również nie powoduje obowiązku zapłaty akcyzy w kraju nabycia.
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/273a/174/05
  Obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za pośrednictwem internetu gdy zapłata za towar odbywa się wyłącznie poprzez rachunek bankowy.
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-68/2/05
  Czy sprzedaż wysyłkowa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, z tytułu której należność płacona jest za pobraniem pocztowym podlega ewidencji przy użyciu kas rejestrujących?
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/21/2005 PBB1/423-926/05
  Jak ewidencjonować kwoty otrzymywane na poczet opłat pocztowych przy sprzedaży towarów przez Internet?
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-64/05
  Czy świadczenie usług garbowania skór strusich dla indywidualnych odbiorców (hodowców), za które zapłata następuje za pośrednictwem poczty, zwolnione jest w 2005 r. z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej ?
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPPIII440P-I/71/05
  Czy sprzedaż wysyłkowa za którą należność otrzymywana jest w formie wpłaty za zaliczeniem pocztowym lub na rachunek bankowy zwolniona jest z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej.
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-48/05
  Pytanie: Czy opłata zryczałtowana powinna być na fakturze VAT wyszczególniona jako pozycja faktury i z jaką stawką?Stanowisko: Podatnik prowadzi działalność w zakresie sprzedaży ze sklepu internetowego. Klient po zakupieniu otrzymuje towar przesyłką pocztową. Podatnik uważa , iż usługa ta nie podlega pod ustawę VAT i powinna być tylko doliczana do wartości faktury VAT lub wystawiana na odrębnej nocie księgowej.(wtedy stanoiwłaby tylko przychód w podatku dochodowym)
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-104/05/WN-41669
  Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są koszty wysyłki i pakowania towarzyszące sprzedaży wysyłkowej?
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III-2/443 -113/05/JDP
  W złożonym piśmie Podatnik podaje, iż prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą produkcji sztucznej biżuterii (36.61.Z) jak też sprzedaży detalicznej pozostałych towarów, prowadzoną poza siecią sklepową (52.63)tj. za pośrednictwem internetu. Sprzedaż towarów przez internet Podatnik klasyfikuje do symbolu PKWiU 52.61.2. "Przedmiotem internetowej (wyłącznie internetowej), tj. wysyłkowej sprzedaży zapośrednictwem poczty poza wytworzoną biżuterią są drobne upominki wpostaci: zegarów, zegarków, sztucznej biżuterii, drobnej odzieży, dodatków do odzieży w tym również ztworzyw sztucznych itp. Towary te posiadają nastepującą klasyfikację według symbolu PKWiU: odzież i dodatki do odzieży z tworzywsztucznych 25.24.1, odzież i i drobna odzież pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana 18.24". Zgodnie z pismem z dnia 30.05.2005r. "sprzedaż towarów przebiega następująco: - klient na aukcji internetowej wybiera towar, - potwierdza e-mailem lub telefonicznie aktualność zgłoszonej oferty, - po przesłaniu numeru konta bankowego przeze mnie klient dokonuje wpłaty na moje konto (100% przedpłata) podając szczegółowo: imię nazwisko adres oraz charakterystykę wybranego towaru (inne formy zapłaty nie są stosowane), - po otrzymaniu informacji o wpływie przedpłaty na mój rachunek bankowy dokonuję wysyłki towaru, - klient potwierdza e-mailem odbiór towaru." Jednocześnie Podatnik informuje, iż "w roku 2004 nie miałem obowiązku ewidencjonowania obrotu z zastosowaniem kasy rejestrującej z uwagi na fakt nieprzekroczenia limitu w kwocie 20.000 zł.". Przedmiotem pytania Podatnika jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kasy rejestrującej wokresie do dnia 31 grudnia 2005r. W opinii Podatnika możeon korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu zzastosowaniem kasy rejestrującej na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004. (Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2706), gdyż spełnia warunki określone w poz. 42 załącznika do w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. a w szczególności Podatnik podaje, iż - w roku 2004 nie miałem obowiązku ewidencjonowania obrotu z zastosowaniem kasy rejestrującej z uwagi na fakt nie przekroczenia limitu w kwocie 20.000,00 - dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą), - zapłata za dostarczone towary w całości następuje za pośrednictwem rachunku bankowego, - z dowodów zapłaty jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy, - z wyciągów bankowych, które stanowią szczegółową ewidencję dowodów zapłaty można ustalić nazwisko, imię, adres osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego, na rzecz której dokonano wysyłki towaru".
 130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1013_POS_86_91_146
  Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przychód z tytułu sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, powstaje z chwilą nadania przesyłki czy z chwilą otrzymania zapłaty.
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III-2/443-55/05/JDP
  Przedmiotem pytania Podatnika jest określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wydania towarów po uprzednim pobraniu 100% zaliczek.
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/33/05/AMM
  Kiedy występuje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy fiskalnej ?
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DFP.1/41-406/1/11/2005
  Czy dochody ze sprzedaży w formie elektronicznej napisanej przez siebie książki są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy prowadząc taką działalność można złożyć wspólne rozliczenie roczne z małżonką?
 134. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/633/04
  Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż towarów - głównie rękodzieła ludowego i artystycznego - na międzynarodowych targach i wystawach, organizowanych na terenie unii europejskiej. Spółka wywozi zakupiony w Polsce towar za granicę kraju własnym transportem. Sprzedaż realizowana jest głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy można potraktować taką dostawę jako sprzedaż wysyłkową? Jak ją dokumentować? Jak rejestrować?
 135. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/360/PP1/2004[br]PP-1/443/131/2004
  Dot. rozliczenia podatku VAT od sprzedaży towarów w tzw. sklepie intrnetowym.
 136. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BPII/443-318/04
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować refakturowanie (odsprzedaż) kosztów wysyłki towarów? Czy powyższa stawka będzie uzależniona od stawki podatku od towarów i usług sprzedawanego towaru, czy też podatnik może refakturować koszt znaczków pocztowych stosując zwolnienie od tego podatku?
 137. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/263/04
  Przedmiotem działalności podatnika jest sprzedaż towarów - głównie wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego na międzynarodowych targach i wystawach organizowanych na terenie Unii Europejskiej, a zakupiony w Polsce towar wywożony jest poza teren kraju własnym transportem. Czy taką dostawę można traktować jako sprzedaż wysyłkową, a jeśli tak, to w jaki sposób ją dokumentować, czy należy instalować kasę fiskalną?
 138. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-113/04
  Czy sprzedaż wysyłkowa dokonywana przez sklep internetowy powinna być ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej?
 139. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443-309/04/IR
  Spółka zamierza zatrudnić przedstawicieli handlowych, Polaków zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie, którzy będą podróżowali z towarem po terenie Europy Zachodniej - Państwa Unii Europejskiej - Niemcy, Austrii z towarem (biżuterią srebrną), wyprodukowanym i zakupionym w Polsce lub sprowadzonym z zagranicy przez firmę. Przedstawiciele będą sprzedawać towar w sklepach jubilerskich, wystawiając fakturę w imieniu firmy. Spółka zwróciła się o sprecyzowanie wymaganych dokumentów, sposobu rozliczania i stawki podatku VAT przy powyższych transakcjach.
 140. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-134/04
  Wątpliwości Podatnka wzbudza opodatkowanie transakcji dostawy towarów na rzecz podmiotu gospodarczego - podatnika podatku od wartości dodanej który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Czy transakcję taką należy traktować jako sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju? Czy należy ją opodatkować podatkiem od towarów i usług na zasadach obowiązujących dla dostawy towarów na terytorium R.P.?
 141. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/443/06/129/2004
  1. Czy powinien zainstalować kasę fiskalną, jeżeli prowadzi sprzedaż wysyłkową w gospodarstwie domowym? 2. Jeżeli tak, to od kiedy należy ewidencjonować obroty za pomocą kasy rejestrującej?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!