Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


sprzedaż udziałów

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-928/12/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w spółce z o.o. na rzecz spółki komandytowej.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-600/12-4/JK
  Czy w związku z ewentualną przyszłą sprzedażą nabytego ostatnio w 1997 r., zgodnie z Kodeksem cywilnym, w drodze umowy zamiany do majątku osobistego (prywatnego) 1/3 udziału w nieruchomości gruntowej, a następnie w 2011 r. przekształceniu tej nieruchomości zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego poprzez przeprowadzenie przez Urząd Gminy scaleń i podziałów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wystąpi obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia 1/3 udziału w nieruchomości?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-816/12/HS
  Skutki podatkowe umorzenia udziałów/akcji w trybie tzw. dobrowolnym, przymusowym lub automatycznym.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-817/12/HS
  Skutki podatkowe zbycia udziałów/akcji na rzecz spółki kapitałowej bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-810/12/IK
  Zwolnienia od podatku czynności sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-779/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-777/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-776/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-777/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-716/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku odkupienia od Wnioskodawcy przez zagraniczną spółkę kapitałową udziałów własnych w celu ich umorzenia (stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej) dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów odpowiadające wartości nominalnej udziałów w Spółce wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-778/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-810/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-716/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku odkupienia od Wnioskodawcy przez zagraniczną spółkę kapitałową udziałów własnych w celu ich umorzenia (stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej) dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów odpowiadające wartości nominalnej udziałów w Spółce wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-714/12-2/EC
  Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, a jednocześnie respektując zasadę odrębności przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną, należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych. Kosztem uzyskania przychodu będą poniesione przez udziałowca wydatki na nabycie lub objęcie udziałów w spółce, której udziały są przekazywane spółce nabywającej. W przedmiotowej sprawie przychód (dochód) z odpłatnego zbycia ww. składników majątku powstanie niezależnie od 6-letniego upływu terminu określonego w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-614/12-2/MS
  1. Czy w przypadku sprzedaży całej nieruchomości gruntowej Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od #189; działki tj. od tej części, która otrzymała w wyniku rozliczeń spadkowych?2. Czy w przypadku sprzedaży #189; nieruchomości gruntowej Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy i w jakiej wysokości? Wątpliwość powstała w związku z brakiem wydzielenia geodezyjnego, która z dwóch części jest zakupiona przez Wnioskodawczynię, a którą Wnioskodawczyni otrzymała w rozliczeniu za spadek.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-304/12-4/KR
  1) Czy Wnioskodawca może łączyć przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ze stratą wynikającą z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz stratą wynikającą z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, co w konsekwencji dałoby Wnioskodawcy dochód za rok 2011? 2) Czy Wnioskodawca może od dochodu uzyskanego w 2011 r., z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odliczyć stratę powstałą z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz stratę z odpłatnego zbycia instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, powstałą w latach ubiegłych tj. 2008 r. i 2009 r. (w wysokości nie większej niż 50% kwoty tej straty)? 3) Czy do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można zaliczyć wartość nominalną zbytych udziałów z dnia ich objęcia? 4) Czy koszty poniesione, za pośrednictwo biura doradczego, w odpłatnym zbyciu udziałów zmniejszą przychód z odpłatnego zbycia udziałów?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-476/AK
  Na jakim poziomie Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w związku z odpłatnym zbyciem akcji Spółki X?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-230/12-2/AG
  wskutek otrzymania udziałów Spółki Holdingowej będącej rezydentem podatkowym w kraju Unii Europejskiej wydanych w zamian za zbycie udziałów w Spółce, Wnioskodawca będzie miał obowiązek wykazania przychodu podatkowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-714/12/AB
  Możliwość uznania za koszty uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze zbycia prawa do udziału w zysku i udziału w masie likwidacyjnej spółki jawnej kwoty będącej sumą wydatków na wniesienie wkładów do spółki jawnej oraz skumulowanego w spółce, a niewypłaconego zysku.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-713/12/AB
  W zakresie możliwości zakwalifikowania przychodu uzyskanego ze zbycia prawa do udziału w zysku i udziału w masie likwidacyjnej spółki jawnej, bez przenoszenia na nabywcę praw niemajątkowych oraz obowiązków przysługujących z tytułu uczestnictwa w spółce do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-373/12/AB
  Zasady opodatkowania zysku przypadającego na wspólnika spółki jawnej w sytuacji zbycia przez Niego prawa do udziału w zysku i udziału w masie likwidacyjnej w tej spółce, bez przenoszenia na nabywcę praw niemajątkowych oraz obowiązków przysługujących z tytułu uczestnictwa w spółce.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-314/12-2/AS
  Czy planowana przez Wnioskodawców sprzedaż udziału w Nieruchomości powinna być uznana jako dokonana przez podatnika VAT, a w konsekwencji podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-160/12-2/GG
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż wydatki poniesione przez Niego w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów własnych wydanych dotychczasowemu wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów innej spółki (spółki A), będą stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku zawarcia przez Wnioskodawcę transakcji sprzedaży przysługujących mu 100% udziałów tej innej spółki (spółki A) ?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-353/12-3/MS1
  Należy stwierdzić, że w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, wprawdzie dojdzie do zbycia udziałów/akcji, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu ich umorzenia, bowiem jak wskazano powyżej przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym, natomiast jak podano w treści wniosku planowane zbycie udziałów/akcji zostanie dokonane bez wynagrodzenia, a zatem będzie miało charakter nieodpłatny.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-378/12-3/LS
  Należy stwierdzić, że w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, wprawdzie dojdzie do zbycia udziałów/akcji, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu ich umorzenia, bowiem jak wskazano powyżej przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym, natomiast jak podano w treści wniosku planowane zbycie udziałów/akcji zostanie dokonane bez wynagrodzenia, a zatem będzie miało charakter nieodpłatny
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-378/12-2/LS
  Czy umorzenie (dobrowolne, przymusowe lub automatyczne) w Spółce udziałów/akcji za wynagrodzeniem w wartości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych udziałów?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-378/12-3/LS
  Należy stwierdzić, że w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, wprawdzie dojdzie do zbycia udziałów/akcji, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu ich umorzenia, bowiem jak wskazano powyżej przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym, natomiast jak podano w treści wniosku planowane zbycie udziałów/akcji zostanie dokonane bez wynagrodzenia, a zatem będzie miało charakter nieodpłatny
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-378/12-2/LS
  Czy umorzenie (dobrowolne, przymusowe lub automatyczne) w Spółce udziałów/akcji za wynagrodzeniem w wartości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych udziałów?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-114/12-6/JK2
  Czy sprzedaż w dniu 16.08.2011 r. działki nabytej również dnia 16.08.2011 r. w wyniku podziału nieruchomości i umowy przeniesienia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-287/12/MR
  Czy w związku z brzmieniem art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przedstawionym stanem faktycznym sprawy, sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów w podmiocie zagranicznym pod koniec 2012 r. (listopad, grudzień 2012 r.), będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-212/12-2/PR
  opodatkowanie sprzedaży akcji w spółce, oraz związanego z tym prawa do odliczenia podatku naliczonego
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-266/12-2/KOM
  Stawka podatku VAT właściwa dla transakcji zbycia udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej i udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-187/12-2/MG
  Kiedy w powyższym stanie faktycznym powstaje przychód z tytułu zbycia udziałów w Spółce?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-190/12/AP
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce z o.o., Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcowi (tj. osobie fizycznej), w zamian za aport udziałów Spółki z o.o.?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-102/12-4/ES
  1. W którym momencie powstanie przychód u Wnioskodawcy z tytułu posiadania akcji SKA?,2. Czy w przypadku pobrania przez płatnika (na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o p.d.o.f.) zryczałtowanego podatku w wysokości 19% od całości przychodów SKA z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1-5 (np. od odsetek bankowych lub od dywidendy z posiadanych przez SKA udziałów w spółkach kapitałowych) powstanie nadpłata podatku? Jeżeli tak, to komu powinna zostać ona zwrócona?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-74/12-2/KJ
  Czy w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce Zbywanej (objętych w wyniku wymiany udziałów), Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych Udziałowcom?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-402/12-4/ES
  Czy w przypadku wniesienia do spółki zagranicznej aportu w postaci udziałów (przy założeniu, że, zgodnie z opisanym wyżej scenariuszem, objęcie udziałów w spółce zagranicznej dokonane zostanie po wartości wyższej od ich wartości nominalnej a nadwyżka zasili kapitał zapasowy w formie agio), przychodem Wnioskodawcy będzie wyłącznie nominalna wartość objętych udziałów w kapitale zakładowym spółki zagranicznej?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-298/11-5/MF
  1.Czy prawidłowe jest stanowisko, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów wydanych dotychczasowemu wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci 60% udziałów innej spółki, będą stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy ze sprzedaży 60% udziałów innej spółki? 2.Czy prawidłowe jest stanowisko, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów wydanych innemu podmiotowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci 40% udziałów innej spółki, będą stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy ze sprzedaży 40% udziałów innej spółki?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-298/11-4/MF
  1.Czy prawidłowe jest stanowisko, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów wydanych dotychczasowemu wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci 60% udziałów innej spółki, będą stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy ze sprzedaży 60% udziałów innej spółki? 2.Czy prawidłowe jest stanowisko, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów wydanych innemu podmiotowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci 40% udziałów innej spółki, będą stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy ze sprzedaży 40% udziałów innej spółki?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1624/11/AK
  Opodatkowanie czynności darowizny udziałów w spółce kapitałowej na rzecz kontrahenta z siedzibą na Cyprze.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1625/11/AK
  Opodatkowania czynności darowizny udziałów w spółce kapitałowej na rzecz kontrahenta z siedzibą na Cyprze.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-104/09/12-5/S/KS
  Czy jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. Wnioskodawca powinien wykazać odpowiednio: - w przypadku sprzedaży 25.959 udziałów stanowiących 13,3% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 13,3% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały sprzedawane; - w przypadku wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej 22.745 udziałów stanowiących 11,7% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 11,7% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały wnoszone w formie aportu.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-105/09/12-5/S/KS
  Czy jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. Wnioskodawca powinien wykazać odpowiednio: - w przypadku sprzedaży 25.959 udziałów stanowiących 13,3% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 13,3% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały sprzedawane; - w przypadku wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej 22.745 udziałów stanowiących 11,7% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 11,7% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały wnoszone w formie aportu.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-104/09/12-5/S/KS
  Czy jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. Wnioskodawca powinien wykazać odpowiednio: - w przypadku sprzedaży 25.959 udziałów stanowiących 13,3% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 13,3% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały sprzedawane; - w przypadku wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej 22.745 udziałów stanowiących 11,7% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 11,7% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały wnoszone w formie aportu.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-105/09/12-5/S/KS
  Czy jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. Wnioskodawca powinien wykazać odpowiednio: - w przypadku sprzedaży 25.959 udziałów stanowiących 13,3% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 13,3% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały sprzedawane; - w przypadku wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej 22.745 udziałów stanowiących 11,7% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 11,7% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały wnoszone w formie aportu.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-186a/10/12-S/TK
  Czy, wniesienie posiadanych przez Pana udziałów Spółki do spółki jawnej powoduje powstanie przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-187a/10/12-S/TK
  Czy, wniesienie posiadanych przez Pana udziałów Spółki do spółki jawnej powoduje powstanie przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-935/11-2/MS
  Sprzedaż udziału w działce nr 1 nabytego w dniu 31.07.2001 r., na podstawie umowy kupna-sprzedaży nie stanowi źródła przychodu, a zatem nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego ze względu na upływ pięcioletniego terminu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-622/11-2/AKr
  Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegałaby kwota określona w umowie sprzedaży, czy faktyczne wpłaty rat za poszczególne lata obrachunkowe?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-882/11-2/IG
  sprzedaż przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej udziału w nieruchomości zabudowanej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług gdyż nie spełnia wymogów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-244/11-4/IR
  Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu sprzedaży 26 % udziałów w B.P. w kwocie łącznej wynoszącej 17.250.000,00 zł w następujących datach i w następujących wysokościach: - w każdej dacie zwolnienia środków pieniężnych z rachunku zastrzeżonego na rzecz B.N. V. w wysokości wynikającej z wyroków sądowych (zasądzających kwoty pieniężne od B.P.), - w dacie 1 sierpnia 2013 r. w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 17.250.000,00 zł a kwotami wypłaconymi z tego rachunku na rzecz B.V.N. oraz kwotą zatrzymaną na rachunku zastrzeżonym, - po dniu 1 sierpnia 2013 r. w każdej dacie zwolnienia środków pieniężnych z rachunku zastrzeżonego na rzecz B.N.V. w wysokości wynikającej z wyroków sądowych (zasądzających kwoty pieniężne od B.P.) zapadłych w wyniku rozpatrzenia pozwów złożonych przed dniem 1 sierpnia 2013 r., oraz - po dniu 1 sierpnia 2013 r., w dacie kiedy zostaną rozpatrzone wszystkie złożone pozwy i po zaspokojeniu B.N.V. z tytułu zapadłych wyroków (zasądzających kwoty pieniężne od B.P.) na rachunku zastrzeżonym pozostaną środki pieniężne, w wysokości tych pozostałych środków?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1125/11/SD
  W jaki sposób i w oparciu o jaką podstawę prawną Wnioskodawca powinien ustalić wartość kosztów uzyskania przychodów dotyczących bezpośrednio sprzedaży udziałów (akcji) nabytych w sposób opisany wyżej?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-924/11-2/ES
  Przychód ze sprzedaży udziału w części przypadającej na dom będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast dochód w części przypadającej na udział w gruncie będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-910/11-2/JK
  Koszty uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-911/11-2/JK
  Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1080/11-4/IM
  Czy spółka powinna pobrać podatek dochodowy od wspólnika, który odsprzedał spółce swoje udziały w celu ich umorzenia, czy też, powinien on rozliczyć się samodzielnie w zeznaniu rocznym?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1016/11/MO
  Czy przychody uzyskiwane przez SK z dywidend wypłacanych przez Spółkę bułgarską powinny być przez Spółkę opodatkowane na zasadach ogólnych (określonych w art. 18, art. 18b i art. 19 Ustawy CIT), jako dochód z udziału w spółce osobowej?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-860/11/ŁCz
  ustalenia dochodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów (akcji)
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-579/11-2/JS
  Dochód Wnioskodawcy osiągnięty na terytorium Polski z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. z siedzibą na terytorium Polski zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 5 Konwencji - podlega opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-401/11-4/JK
  Pomimo, że umowa przedwstępna nie jest umową przenoszącą własność nieruchomości – wydatkowanie po jej podpisaniu środków na nabycie udziałów w dwóch lokalach mieszkalnych można uznać jako wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że w terminie późniejszym, dojdzie do zrealizowania umowy przyrzeczonej, tj. do podpisania właściwej umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości. Tylko w takim przypadku przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-441/11-3/JK2
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz w prawie własności budynku przyznanych na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-410/11-5/MS
  Sprzedaż udziałów w wysokości 1/2 w przedmiotowych nieruchomościach nabytych przez Wnioskodawczynię w 1999 r. w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej, nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, w związku z czym osiągnięty przychód ze sprzedaży tych udziałów nie stanowi źródła przychodu czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-408/11-2/JK2
  Sprzedaż w 2010 r. udziału w nieruchomości nabytej w 2008 r. w drodze spadkobrania stanowi źródło przychodu, bowiem została dokonana przed upływem 5 lat. Podstawą obliczenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia jest dochód, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości czyli wartością wyrażoną w cenie określonej w umowie w części stosownej do posiadanego udziału w nieruchomości, pomniejszoną o poniesione przez Wnioskodawczynię koszty odpłatnego zbycia, a kosztami o których mowa w art. 22 ust. 6d ww. ustawy, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-397/11-4/MG
  Dokonana przez Wnioskodawcę w wyniku zawarcia w dniu 23.07.2010 r. umowy poświadczonej notarialnie, sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku której własność udziałów przeszła na nabywcę w 2010 roku, stanowi źródło przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a). Uzyskany z tego tytułu dochód, tj. przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy), podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30b ust. 1 ww. ustawy). Natomiast zawarcie w dniu 2011 roku drugiej umowy sprzedaży udziałów obniżającej cenę sprzedanych w 2010 r. udziałów w świetle przywołanych wyżej uregulowań prawnych nie skutkuje na wysokość należnego przychodu powstałego z tytułu zbycia przedmiotowych udziałów, który został przez Wnioskodawcę uzyskany w 2010 roku, tj. w roku w którym nastąpiło przeniesienie własności udziałów na nabywcę.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-382/11-4/MG
  Dokonana przez Wnioskodawcę w wyniku zawarcia w dniu 23.07.2010 r. umowy poświadczonej notarialnie, sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku której własność udziałów przeszła na nabywcę w 2010 roku, stanowi źródło przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a). Uzyskany z tego tytułu dochód, tj. przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy), podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30b ust. 1 ww. ustawy). Natomiast zawarcie w dniu 2011 roku drugiej umowy sprzedaży udziałów obniżającej cenę sprzedanych w 2010 r. udziałów w świetle przywołanych wyżej uregulowań prawnych nie skutkuje na wysokość należnego przychodu powstałego z tytułu zbycia przedmiotowych udziałów, który został przez Wnioskodawcę uzyskany w 2010 roku, tj. w roku w którym nastąpiło przeniesienie własności udziałów na nabywcę.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-397/11-4/MG
  Dokonana przez Wnioskodawcę w wyniku zawarcia w dniu 23.07.2010 r. umowy poświadczonej notarialnie, sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku której własność udziałów przeszła na nabywcę w 2010 roku, stanowi źródło przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a). Uzyskany z tego tytułu dochód, tj. przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy), podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30b ust. 1 ww. ustawy). Natomiast zawarcie w dniu 2011 roku drugiej umowy sprzedaży udziałów obniżającej cenę sprzedanych w 2010 r. udziałów w świetle przywołanych wyżej uregulowań prawnych nie skutkuje na wysokość należnego przychodu powstałego z tytułu zbycia przedmiotowych udziałów, który został przez Wnioskodawcę uzyskany w 2010 roku, tj. w roku w którym nastąpiło przeniesienie własności udziałów na nabywcę.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-403/11-4/MG
  Przy rozliczeniu dochodu z tytułu kapitałów pieniężnych za 2010 rok, jako przychód podlegający opodatkowaniu Wnioskodawca winien wykazać wartość wynikającą z zawartej w 2010 roku umowy sprzedaży udziałów.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-431/11-2/JB
  CIT - w zakresie ustalenia skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym nabyciem własnych udziałów w celu umorzenia
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-421/11-4/JK2
  Czy sprzedaż udziału we własności budynku dokonana wraz ze sprzedażą praw i roszczeń do nieruchomości warszawskiej nabytego w drodze spadkobrania stanowi źródło przychodów opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też jest zwolniona z opodatkowania z uwagi na okres czasu, który minął od dnia nabycia?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-398/11-4/MK
  Dokonana przez Wnioskodawcę w wyniku zawarcia w dniu 23.07.2010 r. umowy poświadczonej notarialnie, sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku której własność udziałów przeszła na nabywcę w 2010 roku, stanowi źródło przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a). Uzyskany z tego tytułu dochód, tj. przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy), podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30b ust. 1 ww. ustawy). Natomiast zawarcie w dniu 2011 roku drugiej umowy sprzedaży udziałów obniżającej cenę sprzedanych w 2010 r. udziałów w świetle przywołanych wyżej uregulowań prawnych nie skutkuje na wysokość należnego przychodu powstałego z tytułu zbycia przedmiotowych udziałów, który został przez Wnioskodawcę uzyskany w 2010 roku, tj. w roku w którym nastąpiło przeniesienie własności udziałów na nabywcę.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-381/11-2/JK
  sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie, zatem przychód uzyskany ze sprzedaży tego udziału nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1186/10//11-S/AJ
  1. Czy mieszczącą się w ramach działalności Spółki czynność zbycia udziałów w spółce celowej uznać można za działalność gospodarczą, podlegającą zwolnieniu od podatku VAT? Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, wówczas Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytanie: 2. Czy opisana przez Spółkę działalność, polegająca na zbywaniu udziałów, może zostać zakwalifikowana jako działalność dokonywana sporadycznie, w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, czy dopuszczalnym jest, aby obrotu uzyskanego z tytułu tych transakcji nie uwzględniać przy ustalaniu proporcji VAT podlegającego odliczeniu (nie wliczać do mianownika tej proporcji), zgodnie z art. 90 ust. 3 ww. ustawy?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-406/11-2/MG
  w momencie wniesienia przez Wnioskodawcę 100% udziałów w polskiej spółce z o.o. do Spółki Holdingowej, mającej siedzibę na terytorium Cypru, jako podmiotu wymienionego w załączniku Nr 3 do ustawy, prowadzące do przejęcia przez Spółkę Holdingową bezwzględnej kontroli nad polską spółką kapitałową wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Holdingowej nie będzie zaliczona do przychodu Wnioskodawcy w momencie wniesienia udziałów w spółce z o.o. do Spółki Holdingowej. W przypadku zbycia udziałów przez spółkę holdingową udziałów w spółce holdingowej, skutki podatkowe takiej transakcji będą neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-133/11-4/MZ
  Sprzedaż praw do subrogacji nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie zostały spełnione warunki określone w art. 1 ust. 4 ww. ustawy. Należy wskazać, iż podstawę opodatkowania w przedmiotowej sprawie stanowiła cena udziałów uzgodniona przez Strony, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca powyższa cena odpowiadała ich wartości rynkowej. A zatem został spełniony przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-401/11/HS
  Przymusowe i automatyczne umorzenie akcji.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-274/11-2/EC
  przychody i koszty uzyskania przychodu przypadające Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży akcji, udziałów, należy kwalifikować do źródła przychodów kapitały pieniężne. Natomiast dochód ze sprzedaży w/w aktywów będzie podlegał opodatkowaniu wg zasad wskazanych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku zbycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy rozpoznać przychód z kapitałów pieniężnych. Jednakże podkreślić należy, iż dochód z tytułu zbycia tych jednostek podlegał będzie opodatkowaniu wg zasad wskazanych w art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto wskazać należy, iż jako właściciel wskazanych we wniosku aktywów wpisany jest Wnioskodawca i to na nim ciąży obowiązek rozliczenia dochodu ze sprzedaży aktywów.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-236/11-5/AS
  Czy wydatki na nabycie udziałów sfinansowane z dotacji rozwojowej stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie sprzedaży tych udziałów?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-274/11-3/EC
  Określenie źródła przychodu w związku ze sprzedażą przez spółkę komandytową udziałów, akcji oraz kosztów uzyskania przychodu.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-248/11-2/EC
  Określenie źródła przychodu w związku ze zbyciem udziałów w spółce z o.o.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-304/11-3/ES
  Wydatkując środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Niezależnie od tego czy całość środków ze sprzedaży będzie wydatkowana na remont własnego domu mieszkalnego położonego na terytorium Belgii czy też tylko cześć Wnioskodawczyni zobowiązana jest do złożenia zeznania PIT-39 do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-304/11-2/ES
  Pomimo faktu, iż przychód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku w 2006 r. podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ przychód z tej sprzedaży nie podlega zwolnieniu w związku z wydatkowaniem środków na remont budynku mieszkalnego położonego na terytorium Belgii.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-240/11-2/JS
  Należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni osiągająca dochód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną nie może odliczyć od uzyskanego z tego tytułu dochodu darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą i tym samym pomniejszyć podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-260/11-4/MG
  Obowiązki Spółki, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty udziałowcowi kolejnej raty wynagrodzenia za zbyte udziały na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-216/11-5/AK
  Obowiązki płatnika związane z wypłatą wynagrodzenia za umorzone udziały otrzymane przez udziałowców Spółki w drodze darowizny (tzw. umorzenie dobrowolne).
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-197/11-2/MS
  Planowana sprzedaż #188; udziału nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, nabytej przez Wnioskodawczynię w drodze "umowy częściowego zniesienia współwłasności i darowizny" tj. w dniu 17.10.2000 r. nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, co oznacza, że przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości, nabytej w ten sposób nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-189/11-5/AG
  Czy w przypadku sprzedaży udziałów Spółki A przez Wnioskodawcę, otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach operacji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy na moment sprzedaży udziałów Spółki A będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Spółce zbywającej - udziałowcowi Spółki A w ramach operacji wymiany udziałów ?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-123/11-4/MK
  Skutki podatkowe wniesienia do spółki cypryjskiej będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej oraz z odpłatnego zbycia udziałów przez spółkę holdingową.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-164/11-2/AG
  1. Czy G. dokonując odpłatnego zbycia nabytych wcześniej po różnych cenach (wartościach) identycznych udziałów w spółkach kapitałowych lub papierów wartościowych nieposiadających żadnych cech pozwalających na ich zidentyfikowanie, może rozpoznać koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych instrumentów stosując jedną z metod wskazanych w art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości ?2. Czy G. wnosząc aportem do spółki kapitałowej nabyte wcześniej po różnych cenach (wartościach) identyczne udziały w spółkach kapitałowych lub papiery wartościowe nieposiadające żadnych cech pozwalających na ich zidentyfikowanie, może rozpoznać koszty uzyskania przychodu z tej operacji stosując jedną z metod wskazanych w art. 34 ust 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości ?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-109/11-2/AG
  Czy w związku z objęciem udziałów (akcji) w kapitale zakładowym Spółki przez Spółkę Osobową w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną wydanych w zamian udziałów (akcji) Spółki, przychodem Wnioskodawcy opodatkowanym na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP) z uwzględnieniem zasad określonych w art. 5 ust. 1 UPDOP będzie wartość nominalna udziałów (akcji) objętych w Spółce przez Spółkę Osobową ?Czy w przedstawionym stanie faktycznym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie uprawniony do określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów (akcji) w Spółce ?Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Osobową udziałów (akcji) Spółki objętych z agio emisyjnym w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów, kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy ze zbycia tych udziałów w Spółce, ustalonym w oparciu o art. 5 ust. 2 UPDOP (akcji), będzie ich wartość nominalna ?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-123/11/ŁCz
  ustalenia dochodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-120/11-3/MK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, w przypadku umorzenia automatycznego albo odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę - udziałów Spółki objętych w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Mieszkań, koszt uzyskania przychodu ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów Spółki na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-122/11/SD
  Czy w przypadku sprzedaży Udziałów Wnoszonych Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej Udziałów Wydawanych wyemitowanych przez Spółkę w zamian za otrzymane Udziały Wnoszone, odpowiadającej wartości rynkowej Udziałów Wnoszonych ustalonej na dzień ich otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-38/11/TK
  Jaką kwotę stanowi koszt uzyskania przychodu w transakcji sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w 2010 roku?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-41/11-4/MS1
  W przypadku odpłatnego zbycia akcji i udziałów nabytych w drodze darowizny, celem ich umorzenia, Wnioskodawczyni osiągnie przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Wnioskodawczyni zobowiązana będzie samodzielnie ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, którą stanowić będzie wynagrodzenie otrzymane za zbyte udziały i akcje na rzecz spółki celem umorzenia, którego Wnioskodawczyni nie będzie mogła pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów w oparciu o przepis art. 24 ust. 5d ustawy podatkowej, tj. o wartość rynkową udziałów i akcji z dnia darowizny, bowiem przepis art. 24 ust. 5d ww. ustawy nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Z uwagi na to, że przedmiotowe akcje Wnioskodawczyni otrzymała w drodze darowizny, a więc nie poniosła wydatków na ich nabycie, zatem wysokość przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziałów i akcji celem umorzenia będzie równocześnie dochodem do opodatkowania, w przypadku braku innych kosztów, o które przychód ten będzie mógł być pomniejszony.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1186/10/AJ
  Zakres zwolnienia od podatku sprzedaży udziałów w spółkach celowych oraz uznania tych transakcji za sporadyczne.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1060/10-2/MG
  Ustalenie dochodu do opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i objęciem akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki akcyjnej związanych z koncentracją spółek.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1051/10-2/MK1
  W przypadku odpłatnego zbycia udziałów, akcji wniesionych w postaci wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodów będzie kwota odpowiadająca wartości objętego przez wspólnika wkładu w spółce osobowej. Jeżeli zaś wartość objętego wkładu będzie odpowiadać wartości rynkowej wnoszonych do spółki osobowej udziałów i akcji, to kosztem uzyskania przychodu będzie wartość rynkowa udziałów i akcji z dnia ich wniesienia do spółki osobowej.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-84/11-2/JL
  Wnioskująca, w odniesieniu do transakcji wniesienia udziału w nieruchomościach gruntowych jako wkładu niepieniężnego do spółki, jest podatnikiem podatku VAT i przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1328/10-3/AG
  1. Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 2. W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1328/10-2/AG
  Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. do tworzonej Spółki skutkować będzie powstaniem przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1328/10-3/AG
  1. Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 2. W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1328/10-2/AG
  Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. do tworzonej Spółki skutkować będzie powstaniem przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1329/10-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki komandytowej.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1331/10-3/AG
  1) Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 2) W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1332/10-3/AG
  1. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. do tworzonej Spółki skutkować będzie powstaniem przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy? 2. Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 3. W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1332/10-2/AG
  1. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. do tworzonej Spółki skutkować będzie powstaniem przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy? 2. Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 3. W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1332/10-3/AG
  1. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. do tworzonej Spółki skutkować będzie powstaniem przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy? 2. Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 3. W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1330/10-3/AG
  Ppodatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1332/10-2/AG
  1. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. do tworzonej Spółki skutkować będzie powstaniem przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy? 2. Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 3. W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1330/10-3/AG
  Ppodatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1330/10-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki komandytowej.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1068/10-4/MS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, terminu złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz udziału w garażu wielostanowiskowym.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1316/10-2/AO
  Czy po stronie Wnioskodawcy wystąpi przychód z tytułu zbycia przez spółkę jawną na rzecz Zainteresowanego będącego jej wspólnikiem akcji nowoutworzonej spółki, a jeżeli tak, to w jaki sposób należy obliczyć koszty nabycia zbywanych akcji?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1148/10-4/IGo
  Uznanie sprzedaży udziału we współwłasności zabudowanej i niezabudowanej nieruchomości gruntowej za dostawę towarów oraz możliwości obniżenia podatku VAT naliczonego.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-822/10-4/DP
  1) Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT w przypadku, gdy Spółka wnosi aport wyceniony według wartości rynkowej do spółki z siedzibą w Szwajcarii i otrzymuje w zamian Udziały, których wartość rynkowa równa wartości aportu jest wyższa od ich wartości nominalnej, przychodem podatkowym Spółki jest wartość nominalna tych Udziałów?2) Czy w przedmiotowej sytuacji, przy rynkowej wycenie wartości aportu, organ podatkowy ma prawo ustalić przychód spółki w wysokości innej niż wartość nominalna otrzymanych Udziałów, w szczególności na poziomie wartości rynkowej przedmiotu aportu?3) Czy w przypadku sprzedaży Udziałów objętych w opisany powyżej sposób, kosztem podatkowym z tytułu ich sprzedaży będzie ich wartość nominalna?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-703/10-4/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa Wnioskodawcy w spółce komandytowej, tj.: powstania przychodu podatkowego dla Spółki na dzień wniesienia przez Spółkę Nieruchomości
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1152/10/MD
  Określenie podatkowego charakteru sprzedaży udziału łącznego w prawie użytkowania wieczystego.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1241/10-3/AGr
  1. Czy w świetle powyższego przychód ze sprzedaży udziałów posiadanych przez spółkę komandytową, jako wspólnika w spółce kapitałowej z o.o. będzie dla spółki komandytowej przychodem z działalności gospodarczej? 2. Czy uzyskany przychód należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych jej wspólników i rozliczyć indywidualnie na formularzu PIT-38?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1241/10-2/AGr
  1. Czy w świetle powyższego przychód ze sprzedaży udziałów posiadanych przez spółkę komandytową, jako wspólnika w spółce kapitałowej z o.o. będzie dla spółki komandytowej przychodem z działalności gospodarczej? 2. Czy uzyskany przychód należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych jej wspólników i rozliczyć indywidualnie na formularzu PIT-38?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-915/10-3/AK
  Czy przychodem z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 Ustawy PIT będzie dla Wnioskodawcy faktycznie uzyskane wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów, określone (wskazane) w uchwale zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie której to uchwały nastąpi umorzenie za wynagrodzeniem udziałów otrzymanych uprzednio przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, jak też wynagrodzenie faktycznie otrzymane przez Wnioskodawcę określone (ustalone) w zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowie mającej za przedmiot odpłatne zbycie udziałów nabytych uprzednio przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, dokonane przez Wnioskodawcę na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-903/10-4/MK1
  W przedmiotowym przypadku nabycie udziałów w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości nastąpiło w 1999 r. i w 1990 r., a to oznacza, iż planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż przedmiotowych udziałów nie będzie w ogóle stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-902/10-4/AK
  W przedmiotowym przypadku nabycie udziałów w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości nastąpiło w 1999 r. i w 1990 r., a to oznacza, iż planowana przez Wnioskodawczynię sprzedaż przedmiotowych udziałów nie będzie w ogóle stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1140/10/MM
  Nabycie udziałów w celu umorzenia bez wynagrodzenia a obowiązek płatnika.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-26/10/MM
  Nabycie udziałów w celu umorzenia bez wynagrodzenia a obowiązek płatnika.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-718/10-4/AG
  należy stwierdzić, że zbywając udziały jednostki zależnej powinna rozpoznać, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, przychód z tego tytułu i jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, pomniejszyć go o wydatki poniesione na objęcie lub nabycie tych udziałów oraz koszty samej transakcji zbycia. Jeżeli suma przychodów z tej transakcji i pozostałych przychodów osiągniętych przez Spółkę w roku podatkowym będzie niższa od kosztów podatkowych poniesionych w roku podatkowym (w tym również wydatków na objęcie lub nabycie udziałów) to Spółka w tym roku poniesie stratę podatkową.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-862/10-2/KS
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup usług doradczych mających na celu zbycie / nabycie aktywów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jako koszty pośrednio związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą w dacie ich poniesienia?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-862/10-3/KS
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na zakup usług doradczych mających na celu zbycie / nabycie aktywów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jako koszty pośrednio związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą w dacie ich poniesienia?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-944/10-2/RS
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym miejscem postojowym, komórką lokatorską i udziałem w gruncie.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-967/10/MM
  Czy od sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-410/10-2/MZ
  Z tytułu umów sprzedaży udziałów Wnioskodawczyni jako kupująca zobowiązana była złożyć deklarację PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. zawarcia umów sprzedaży udziałów. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) tejże ustawy, stawka podatku od umowy sprzedaży udziałów wynosi 1%. Jeżeli zatem, umowy sprzedaży udziałów jak twierdzi Wnioskodawczyni zostały zawarte w dniu 27.10.2010 r., wówczas do dnia 10.11.2010 r. na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia deklaracji i dokonania wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od powyższych umów.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-410/10-3/MZ
  Należy stwierdzić, iż z tytułu umów sprzedaży udziałów Wnioskodawczyni jako kupująca zobowiązana będzie złożyć deklarację PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. zawarcia umów sprzedaży udziałów (o ile nie zmieni się stan prawny). Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) tejże ustawy, stawka podatku od umowy sprzedaży udziałów wynosi 1%.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-896/10-2/MK1
  Sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości, w części przypadającej na nabycie w spadku w 2005 r. z uwagi na fakt, że sprzedaż ta zostanie dokonana w 2011 roku, czyli po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie w ogóle nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w ww. nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności dokonanego w 2010 r. w części nabytej ponad udział nabyty w drodze spadku będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym chyba, że tak uzyskane środki Wnioskodawczyni przeznaczy na cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-824/10-2/LS
  Opodatkowanie przez spadkobiercę przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości, z której uprzednio został wywłaszczony spadkodawca.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-965/10/AT
  1. Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż udziału w gruncie przypadającym do danego lokalu, odpowiednio mieszkalnego lub niemieszkalnego? 2. Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zlokalizowanego na zewnątrz budynku, na gruncie stanowiącym zgodnie z ustawą o własności lokali nieruchomość wspólną? 3. Czy w związku z planowanym stopniowym podnoszeniem stawek podatku VAT po dniu 1 stycznia 2011 r., konieczne będzie odprowadzenie różnicy tego podatku według nowych stawek od zaliczek wpłaconych przez przyszłych nabywców w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu wpływu zaliczki na konto sprzedającej Spółki?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1006/10-2/MT
  Czy kosztem uzyskania przychodu w sytuacji, w której Wnioskodawca dokonał odpłatnego zbycia udziałów objętych w wyniku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową pozostawać będą wydatki na objęcie lub nabycie udziałów w wysokości wartości wniesionego jako wkład niepieniężny do spółki jawnej nieruchomości?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-851/10-2/MK1
  Należy uznać, iż w przypadku zbycia udziałów lub akcji na rzecz spółki w celu umorzenia, bądź też umorzenia dobrowolnego lub przymusowego udziałów lub akcji, nabytych w drodze darowizny lub spadku, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny lub spadku (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-724/10-2/JS
  Sprzedaż udziału w przedmiotowej nieruchomości w części nabytej w spadku po matce, zwróconej na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy w związku z art. 7 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 26 października 1945 roku, nie stanowi źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również wówczas, gdy sprzedaż ta zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił jej zwrot. Dlatego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od sprzedaży tej części udziału w nieruchomości. Natomiast dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży 1/3 części udziałów nabytej w 2010 r. od Skarbu Państwa podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym, w sposób omówiony jak powyżej, chyba że Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 omawianej ustawy.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-794/10-2/AK
  Należy uznać, iż w przypadku zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-565/10-4/IŚ
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Udziałowca części udziałów w Spółce, w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, przy założeniu, iż Udziałowiec będzie nadal posiadał co najmniej 10% udziałów w Spółce, a tym samym w przyszłości spełniony zostanie warunek posiadania przez Udziałowca udziałów w Spółce nieprzerwanie przez okres dwóch lat, uzyskany przychód pozostanie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4-4b w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP i w konsekwencji, na mocy brzmienia art. 26 ust. 1c pkt 1 ustawy o PDOP, Spółka będzie zobowiązana do poboru podatku od uzyskanego przez Udziałowca przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki w celu ich umorzenia?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-761/10-3/AS
  Czy w przypadku późniejszego zbycia przez Wnioskodawcę tak objętych udziałów Spółki Luksemburskiej kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów, zaś przychodem kwota należna z tytułu sprzedaży (tj. ich wartość rynkowa)?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-760/10-3/AS
  Czy w przypadku późniejszego zbycia przez Wnioskodawcę tak objętych udziałów Spółki Luksemburskiej kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów, zaś przychodem kwota należna z tytułu sprzedaży (tj. ich wartość rynkowa)?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-746/10-3/MK1
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) Spółki objętych z agio emisyjnym w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, kosztem uzyskania przychodów ze zbycia tych udziałów (akcji) będzie ich wartość nominalna?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-918/10/HSt
  Czy wydatki poniesione na nabycie udziałów w spółce z o.o. udokumentowane aktem notarialnym i pismem oraz oświadczenie wspólnika o objęciu nowych udziałów z dnia 27 listopada 2000r. wsparte dokumentacyjnie kopiami zapisów w księdze udziałów spółki kapitałowej dają podstawę ujęcia ich jako koszt uzyskania przychodów przy ustaleniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-819/10/EA
  sprzedaż udziałów w prawie własności samochodu stanowi dostawę towarów a nie świadczenie usług
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-745/10-4/MT
  należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia udziału w części wspólnej nieruchomości nabytej w drodze darowizny, nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-862/10-2/MS1
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na podstawie tzw. "ulgi meldunkowej".
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-790/10/TK
  Czy dochód do opodatkowania przy sprzedaży udziałów podmiotowi C przez osobę A stanowić będzie różnica między wartością darowizny otrzymanej przez osobę A od osoby B, a ceną uzyskaną przez osobę A ze sprzedaży udziałów osobie C?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-788/10/TK
  Czy dochód do opodatkowania przy sprzedaży udziałów podmiotowi C przez osobę A stanowić będzie różnica między wartością darowizny otrzymanej przez osobę A od osoby B, a ceną uzyskaną przez osobę A ze sprzedaży udziałów osobie C?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-876/10/MMa
  Czy wnioskodawczyni musi zgłaszać fakt sprzedaży udziału lub płacić podatek do urzędu skarbowego, któremu podlega?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-613/10-4/MM
  Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że w przypadku, gdy w związku z dokonaniem sprzedaży udziałów Spółka poniesie stratę, Spółce przysługiwać będzie prawo do rozliczenia poniesionej straty z dochodami z bieżącej działalności gospodarczej Spółki?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-613/10-3/MM
  Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że uzyskany przychód i koszty poniesione w związku ze sprzedażą przedmiotowych udziałów powinny zostać rozliczone łącznie z innymi przychodami osiągniętymi i kosztami poniesionymi przez Spółkę w związku z prowadzoną przez Nią działalnością gospodarczą?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-791/10/MW
  Czy ustalając dochód z odpłatnego zbycia udziałów wnioskodawca powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nominalną wartość zbywanych udziałów, czy też koszty uzyskania przychodu powinny stanowić sumę nominalnej wartości udziałów i wniesionych przez niego dopłat do spółki, które nie zostały mu przez spółkę zwrócone?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-597/10-2/MT
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę części udziałów w Spółce zależnej, w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, przy założeniu, iż Wnioskodawca będzie nadal posiadał co najmniej 10% udziałów w Spółce zależnej, a tym samym w przyszłości spełniony zostanie warunek posiadania przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce zależnej nieprzerwanie przez okres dwóch lat, uzyskany przychód pozostanie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 - 4b w związku z art. 10 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-333/08/10-S/AI
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT obowiązującej przy sprzedaży udziału w hali garażowej wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-390/10/PST
  Czy kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów otrzymanych aportem będzie nominalna wartość nowoustanowionych udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za otrzymany aport?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-598/10-4/AS
  Opodatkowanie dochodu z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-591/10-2/MS1
  należy uznać, iż w przypadku zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-372/10-4/MC
  CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów Spółki w związku ze zbyciem udziałów w spółce z siedzibą na terytorium Czech
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-550/10-2/JB
  Należy stwierdzić, iż sprzedaż przedmiotowego mieszkania, które nastąpi w 2014 r. lub później, tj. po upływie 10 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym inwestor realizujący inwestycję dotyczącą budowy mieszkań, otrzymał decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku, nie będzie skutkowało obowiązkiem doliczenia do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie, uprzednio odliczonych kwot w ramach ulgi na wynajem.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-445/10/TK
  Czy w świetle obowiązujących przepisów m.in. Ordynacji podatkowej i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może obniżyć przychód z tytułu sprzedaży nabytych w części w drodze spadku po zmarłym mężu akcji o koszty uzyskania przychodów w postaci wydatków na ich nabycie i zapłaconych prowizji bankowych przy nabyciu, które zostały poniesione wspólnie przez Wnioskodawcę i małżonka jeszcze przed śmiercią małżonka?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-981/10/CzP
  "Czy w przypadku sprzedaży udziałów spółki zależnej tworzącej podatkową grupę kapitałową otrzymany dochód/strata z tytułu sprzedaży udziałów, Spółka, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową powinna uwzględnić uzyskany dochód/stratę - w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej czy spółki?"
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-628/10/CzP
  "1. Czy w przypadku sprzedaży akcji spółki zależnej nie tworzącej Podatkowej Grupy Kapitałowej otrzymany dochód/strata, Spółka, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, powinna uwzględnić uzyskany dochód/stratę z tytułu tej sprzedaży – w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej czy Spółki?"
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-519/10-2/AW
  Opodatkowanie sprzedaży działek.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-407a/10/TK
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż Udziałów Spółek Kapitałowych przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Sprzedaży będzie stanowiła dla niego przychód ze źródła przychodów kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) (ustawy o PIT), art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT)? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż dochód ze sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie Umowy Sprzedaży jest opodatkowany podatkiem PIT na zasadzie art. 30b ustawy o PIT? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w 2010 r. Wnioskodawca nie ma obowiązku wpłaty zaliczki na podatek PIT z tytułu sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie Umowy Sprzedaży? 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Wnioskodawca ma obowiązek wykazania przychodu, kosztu uzyskania przychodu, z tytułu sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie Umowy Sprzedaży, w rozliczeniu PIT-38 za 2010 r., oraz zapłaty podatku PIT od dochodu ze sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie tej umowy, w terminie złożenia zeznania PIT-38 za 2010 r.? 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych jest: wartość nominalna Udziałów Założycielskich, objętych przez Wnioskodawcę w zamian za przedsiębiorstwo spółki cywilnej wniesione w 2001 r. do Spółki Kapitałowej A, oraz wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na objęcie Udziałów Spółek Kapitałowych ?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-405a/10/TK
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż Udziałów Spółek Kapitałowych przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Sprzedaży będzie stanowiła dla niego przychód ze źródła przychodów kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) (ustawy o PIT), art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT)? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż dochód ze sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie Umowy Sprzedaży jest opodatkowany podatkiem PIT na zasadzie art. 30b ustawy o PIT? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w 2010 r. Wnioskodawca nie ma obowiązku wpłaty zaliczki na podatek PIT z tytułu sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie Umowy Sprzedaży? 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Wnioskodawca ma obowiązek wykazania przychodu, kosztu uzyskania przychodu, z tytułu sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie Umowy Sprzedaży, w rozliczeniu PIT-38 za 2010 r., oraz zapłaty podatku PIT od dochodu ze sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie tej umowy, w terminie złożenia zeznania PIT-38 za 2010 r.? 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych jest: wartość nominalna Udziałów Założycielskich, objętych przez Wnioskodawcę w zamian za przedsiębiorstwo spółki cywilnej wniesione w 2001 r. do Spółki Kapitałowej A, oraz wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na objęcie Udziałów Spółek Kapitałowych?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-151/10-4/MZ
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-457/10-2/AS
  Sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu zwróconego na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy w związku z art. 7 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 26 października 1945 roku, nie stanowi źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również wówczas, gdy sprzedaż ta zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił jej zwrot. Dlatego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od sprzedaży tego prawa.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-497/10-2/ES
  zwolnienie przedmiotowe
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-510/10-4/KS
  W przypadku sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej, dochód ze sprzedaży będzie, tak jak zakłada Wnioskodawczyni, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast kosztem uzyskania ww. przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce jawnej a nie, jak twierdzi Wnioskodawczyni, wartość proporcjonalnie przypadającego na niego majątku spółki jawnej przekazanego w ramach przekształcenia na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-512/10-4/KS
  należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej, dochód ze sprzedaży będzie, tak jak zakłada Wnioskodawca, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast kosztem uzyskania ww. przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce jawnej a nie, jak twierdzi Wnioskodawca, wartość proporcjonalnie przypadającego na niego majątku spółki jawnej przekazanego w ramach przekształcenia na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-285/10-4/ES
  sposób opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w drodze spadku po rodzicach.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-508/10-4/RS
  Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej, dochód ze sprzedaży będzie, tak jak zakłada Wnioskodawca, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast kosztem uzyskania ww. przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce jawnej a nie, jak twierdzi Wnioskodawca, wartość proporcjonalnie przypadającego na niego majątku spółki jawnej przekazanego w ramach przekształcenia na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-508/10-3/RS
  W przypadku sprzedaży akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki jawnej, dochód ze sprzedaży będzie, tak jak zakłada Wnioskodawca, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce jawnej a nie, jak twierdzi Wnioskodawca, wartość proporcjonalnie przypadającego na niego majątku spółki jawnej przekazanego w ramach przekształcenia na kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-422/10-2/LK
  W zakresie opodatkowania sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-452/10/MMa
  Czy objęcie udziałów w spółce kapitałowej po wartości nominalnej, która jest niższa niż wartość obejmowanych udziałów wynikająca z wyceny majątku spółki kapitałowej, spowoduje powstanie po stronie wnioskodawcy dochodu w momencie objęcia udziałów?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-437/10/MMa
  Czy objęcie udziałów w spółce kapitałowej po wartości nominalnej, która jest niższa niż wartość obejmowanych udziałów wynikająca z wyceny majątku spółki kapitałowej, spowoduje powstanie po stronie wnioskodawcy dochodu w momencie objęcia udziałów?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-356/10/MN
  Czy wpływy z tytułu sprzedaży udziałów będą podlegały ustawie o podatku od towarów i usług?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-460/10-2/RS
  określenie daty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, przyznanego na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu oraz w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia ww. prawa użytkowania wieczystego.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-202/10-4/MG
  W związku z otrzymaniem w dniu 02.02.2009 r. od nabywcy udziałów umówionej zapłaty ceny sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zakładając, że z tym dniem doszło do przeniesienia własności udziałów na nabywcę, Wnioskodawca był zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości 19% uzyskanego dochodu.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-194/10/MD
  Stawka podatku właściwa dla transakcji zbycia udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-228/10/ENB
  W jakim kraju będzie opodatkowany dochód podatnika z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. - w Polsce czy w Holandii? W jaki sposób podatnik może wykazać fakt przebywania na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku podatkowego w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy o PIT?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-221/10-2/JS
  Stwierdzić należy, iż zbycie odziedziczonego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy, chyba że Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-229a/10/ENB
  Czy wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od sprzedaży udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-99/10-6/JK
  stwierdzić należy, iż kwota uzyskana z tytułu sprzedaży udziału wartości budowy realizowanej przez T podlega opodatkowaniu w państwie miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni, czyli w Wielkiej Brytanii.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-190/10/ENB
  Na jakich zasadach należy opodatkować przychód ze sprzedaży udziału w lokalu wyodrębnionym z części wspólnej nieruchomości?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-177/10/ENB
  Na jakich zasadach należy opodatkować przychód ze sprzedaży udziału w lokalu wyodrębnionym z części wspólnej nieruchomości?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-186c/10/TK
  Czy, w przypadku zbycia przez spółkę osobową udziałów w Spółce, wniesionych uprzednio przez wspólników do spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodu będzie, w części przypadającej na Wnioskodawcę stosownie do Jego udziału w zysku spółki osobowej, określona w umowie spółki osobowej wartość wniesionych udziałów w Spółce, które zostały sprzedane przez spółkę osobową?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-186b/10/TK
  Czy, w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki do spółki jawnej zgodnie z art. 97 Ordynacji podatkowej, ma On prawo uznać za koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie i objęcie udziałów w Spółce, w części przypadającej na odziedziczone przez Wnioskodawcę udziały Spółki, które będą wniesione do spółki osobowej?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-186a/10/TK
  Czy wniesienie posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów Spółki do spółki jawnej powoduje powstanie przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-187b/10/TK
  Czy, w przypadku wniesienia przez Wnioskodawczynię udziałów Spółki do spółki jawnej zgodnie z art. 97 Ordynacji podatkowej, ma Ona prawo uznać za koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie i objęcie udziałów w Spółce, w części przypadającej na odziedziczone przez Nią udziały Spółki, które będą wniesione do spółki osobowej?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-187c/10/TK
  Czy, w przypadku zbycia przez spółkę osobową udziałów w Spółce, wniesionych uprzednio przez wspólników do spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodu będzie, w części przypadającej na Wnioskodawczynię stosownie do Jej udziału w zysku spółki osobowej, określona w umowie spółki osobowej wartość wniesionych udziałów w Spółce, które zostały sprzedane przez spółkę osobową?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-187a/10/TK
  Czy wniesienie posiadanych przez Wnioskodawczynię udziałów Spółki do spółki jawnej powoduje powstanie przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-185/10/TK
  Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz innych wspólników udziałów w Spółce objętych w drodze spadku oraz darowizny, w związku z panującą między Wnioskodawcą a małżonkiem współwłasnością majątkową, kosztem zbycia tych udziałów będą wydatki (w tym wydatki na podatki związane z nabyciem udziałów) poniesione przez męża Wnioskodawcy ze wspólnego majątku na objęcie tych udziałów?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-217/09/HD
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki rolnej jest zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-341/10-2/RS
  W przypadku sprzedaży udziałów, wniesionych aportem do spółki osobowej, uzyskany przychód z tego tytułu należy kwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych, proporcjonalnie odniesiony do każdego ze wspólników, zaś kosztem uzyskania przychodów będzie kwota odpowiadająca wartości objętego przez wspólnika wkładu w spółce osobowej.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-153/10-2/JS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-97/10-5/AO
  Czy sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, traktowana jest jako dostawa towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie winna być zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - jako budynek lub część budowli? Czy też traktowana jest jako usługa, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy i winna zostać opodatkowana 22% podatkiem VAT?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-79/10/IB
  Sprzedaż nieruchomości (budynek+grunt).
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-25/10-3/PD
  konsekwencje sprzedaży akcji/udziałów w spółce komandytowo-akcyjnej wniesionych do niej przez B. w formie wkładu niepieniężnego
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-36/10/IB
  Czy w tym konkretnym przypadku opisaną powyżej w stanie faktycznym dopłatę należy potraktować jako koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-66/10-4/RS
  możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-827d/09/AM
  Jak określić przychód ze sprzedaży przez Spółkę udziału w holenderskiej spółce osobowej oraz czy wydatki Spółki na nabycie udziału w holenderskiej spółce osobowej, tj. kwota wkładu pieniężnego wniesionego przez Spółkę do holenderskiej spółki osobowej, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży udziału w holenderskiej spółce osobowej?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-491/10/MO
  Czy wydatki Spółki na nabycie udziału w holenderskiej spółce osobowej, tj. kwota wkładu pieniężnego wniesionego przez Spółkę do holenderskiej spółki osobowej, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży udziału w holenderskiej spółce osobowej? (część pytania oznaczonego we wniosku nr 5)
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-732/09-6/AK
  Czy podatek dochodowy od osób fizycznych, w wysokości 19%, Wnioskodawczyni będzie zobligowana zapłacić od uzyskanego przez nią dochodu obliczonego jako różnicę pomiędzy przychodem, którym będzie należny Wnioskodawczyni od nabywcy, cena za sprzedaż udziałów a kosztami uzyskania tego przychodu, który stanowić będzie kwota odpowiadająca wartości udziałów z dnia nabycia darowizny?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-508/09-4/MZ
  sprzedaż udziału w postaci mieszkania
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-952b/09/AD
  Czy w przypadku zbycia udziałów nabytych w drodze spadku na rzecz innych wspólników, w związku z zasadą sukcesji określoną w art. 97 ust. 1 Ordynacji podatkowej, kosztem zbycia tych udziałów będą wydatki (w tym wydatki na podatki związane z nabyciem udziałów) poniesione przez spadkodawcę na objęcie tych udziałów w części przypadającej na spadkobiercę, stosownie do Jego udziału w spadku, w sytuacji, gdy spadkobiercy na podstawie art. 183 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie mogą wstąpić do spółki?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-951b/09/AD
  Czy w przypadku zbycia udziałów nabytych w drodze spadku na rzecz innych wspólników, w związku z zasadą sukcesji określoną w art. 97 ust. 1 Ordynacji podatkowej, kosztem zbycia tych udziałów będą wydatki (w tym wydatki na podatki związane z nabyciem udziałów) poniesione przez spadkodawcę na objęcie tych udziałów w części przypadającej na spadkobiercę, stosownie do Jego udziału w spadku, w sytuacji, gdy spadkobiercy na podstawie art. 183 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie mogą wstąpić do spółki?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1329/10-3/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki komandytowej.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-717/09-3/AS
  Nabywając udziały w drodze spadku Wnioskodawca nie poniósł kosztów ich nabycia, w związku z tym w przypadku sprzedaży udziałów nabytych przez Wnioskodawcę w drodze dziedziczenia powinien ustalić podstawę opodatkowania przyjmując, iż przychód równy będzie dochodowi.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-717/09-2/AS
  Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z umorzenia udziałów pomniejszony o wartość udziałów w chwili nabycia spadku.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-954/09-2/JB
  zwolnienie z opodatkowania przychodu (dochodu) uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-720/09-2/JS
  opodatkowanie dochodu ze sprzedaży udziałów w Spółce mającej siedzibę w Polsce przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania w Austrii
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-652/09-2/MK
  Czy uzyskany dochód ze sprzedaży udziałów w Spółce z o.o. powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, skoro udziały objęte zostały przed rokiem 2004. Jeśli wystąpi obowiązek zapłaty podatku, to kiedy Wnioskodawca powinien uregulować podatek od dodatkowej zapłaty uzyskanej w dniu 27 maja 2009 r.?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-803/09/ICz
  czy odpłatne zbycie udziałów stanowi sprzedaż towarów lub usług w rozumieniu art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1246/09-4/BP
  Czynność polegająca na nabyciu przez Wnioskodawcę od Gminy udziałów własnych w celu ich umorzenia nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-588/09-10/MB
  6) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenie opisane w punkcie 5 zdarzenia przyszłego się ziści, a Spółka dokonując sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) zrealizuje "zysk" albo "stratę" na tej transakcji (rozumiany odpowiednio jako dodatnia - w przypadku "zysku", albo ujemna - w przypadku "straty" różnica pomiędzy przychodem w wysokości ceny sprzedaży udziałów I akcji odpowiadającej ich wartości rynkowej a kosztami uzyskania przychodu ze sprzedaży tych udziałów I akcji, o ile wystąpią) - Spółka, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, powinna uwzględnić przychody i koszty uzyskania przychodów składające się na taki "zysk" albo "stratę" - jako elementy składowe dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-975/09/ASz
  opodatkowanie sprzedaży udziałów
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-740/09/ASz
  Opodatkowanie sprzedaży udziałów.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1295/09-3/MN
  Inwestycja - budowę budynków letniskowo-usługowych (PKOB 11): 1. Stawa opodatkowania dla robót budowlanych w przedmiotowej inwestycji. 2. Stawka opodatkowania sprzedaży rozpoczętej inwestycji stanowiącej udział w przedmiotowej nieruchomości. 3. Stawka sprzedaży dla robót budowlanych, polegających na wybudowaniu lokalu usługowego w przedmiotowej inwestycji dla klienta, który będzie już właścicielem udziału w rozpoczętej inwestycji. 4. Stawka dla zaliczek, które będą wpłacane przez klienta, z którym podpisana zostanie umowa przyrzeczenia sprzedaży lokalu wypoczynkowego oraz lokalu usługowego.
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1006/09/SD
  W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce A lub w Spółce B w jaki sposób ustalić cenę nabycia tych udziałów, która stanowić będzie koszt o którym mowa w art. 16 ust 1 pkt 8 lub pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-661/09-3/ŁM
  Czy w przypadku późniejszego zbycia tak objętych udziałów w L kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów, a przychodem kwota należna z tytułu sprzedaży (tj. ich wartość rynkowa)?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-626/09-2/HS
  Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przez Spółkę Nabywającą udziałów w Spółce Zbywanej będzie wartość nominalna udziałów wyemitowanych w zamian za wniesienie do Spółki udziałów w Spółce Zbywanej?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-787/09-2/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-802/09/CJS
  Czy wnioskodawczyni po zniesieniu współwłasności i sprzedaży przypadającej (przypisanej notarialnie) działki lub sprzedaży tylko udziału bez znoszenia współwłasności, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w związku z upływem 5 letniego okresu od dnia nabycia udziału w nieruchomości ?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-841/09-5/AG
  1) Czy w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa w formie wkładu do spółki cywilnej powstanie w spółce cywilnej dodatnia wartość firmy, o której mowa w art. 22g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy w przypadku sprzedaży części udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością inwestorowi strategicznemu, kosztem uzyskania przychodów będzie dla Wnioskodawcy wartość bilansowa spółki cywilnej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, czyli nominalna wartość udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-931/09-2/AW
  Czy transakcje sprzedaży będą opodatkowane podatkiem VAT?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-278/09-4/AF
  Czy czynność sprzedaży 100% udziałów Z. Sp. z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-253/09-4/AK
  Czy wypłacenie Sprzedającemu zgodnie z postanowieniami Umowy Kwoty Korekty Ceny będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-773/09-2/BM
  VAT - opodatkowanie zbycia udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-828/09-4/AW
  Opodatkowanie sprzedaży działek budowlanych
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-397/09-2/PS
  Części budowlane elektrowni wiatrowych nie mogą zostać zaklasyfikowane jako "majątek nieruchomy" w rozumieniu Konwencji, a argument nr 3 w żaden sposób nie może być interpretowany jako uznanie przez Spółkę, iż może być inaczej. Argument nr 3 ma charakter uzupełniający. Reasumując, biorąc pod uwagę przytoczone powyżej argumenty, zdaniem Spółki sprzedaż przez podmiot z siedzibą w Danii udziałów w poszczególnych Spółkach Zależnych nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce, ponieważ elektrownia wiatrowa nie stanowi "majątku nieruchomego" w rozumieniu przepisów polskiego prawa.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-386/09-2/MK
  Czy wniesienie przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej w postaci papierów wartościowych będzie kreować powstanie przychodu podatkowego dla Wnioskodawczyni? Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Osobową papierów wartościowych wniesionych do niej w postaci wkładu niepieniężnego, dochodem będzie nadwyżka ceny sprzedaży tych papierów wartościowych nad wartością wkładu określoną w umowie Spółki Osobowej?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-546/09/BG
  Czy wydatki ponoszone na działania ukraińskiej kancelarii prawnej są związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów i jako takie są kosztami pośrednimi w dacie ich poniesienia?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-375/09/LŻ
  czy odpłatne zbycie udziałów stanowi sprzedaż towarów lub usług
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-431/HS
  Sposób opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-479/09-2/MP
  Nabycie przez Wnioskodawcę udziałów własnych w celu ich umorzenia (w trybie art. 199 § 1 kodeksu spółek handlowych) za wynagrodzeniem oraz następnie umorzenie udziałów własnych nabytych uprzednio przez Wnioskodawcę nie stanowią dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, ani też świadczenia usług w rozumieniu art. 8 tej ustawy. Przedmiotowe czynności nie mieszczą się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-225/09-4/IF
  1.Do którego źródła przychodów wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć przychód (dochód) z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w przedmiotowym lokalu użytkowym, którego sprzedaż jest planowana w czerwcu br.?2.W jaki sposób obliczyć wysokość podatku u każdego ze zbywającego?3.Czy w przypadku ewentualnej sprzedaży lokalu użytkowego po 31.12.2009 r. przez współwłaścicieli, którzy prowadząc działalność gospodarczą wybraliby sposób rozliczenia podatku dochodowego z działalności gospodarczej na rok 2010, wg zasad przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy), również zaliczka z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego zostałaby rozliczona wg tych zasad?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-251/09-2/JB
  W jakiej wysokości ustalić przychód ze sprzedaży udziałów?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-237/09/ICz
  Opodatkowanie czynności darowizny wkładów spółki cywilnej na rzecz syna jednego ze wspólników
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-227/09-2/JK
  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku dochodowego przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a - w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz regulowania prawne w tym zakresie, stwierdzić należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w zabudowanej nieruchomości nabytej w drodze spadku jest zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-49/09-4/MG
  Czy w przypadku sprzedaży Nieruchomości, 1/3 ceny z umowy sprzedaży odpowiadająca 1/3 udziału w Nieruchomości zwróconej Wnioskodawcy na mocy Decyzji starosty o. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w związku ze zwrotem w drodze Decyzji starosty otwockiego 1/3 udziału w Nieruchomości, Wnioskodawca otrzymuje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w związku ze zwrotem w drodze Decyzji starosty otwockiego 1/3 udziału w Nieruchomości, Wnioskodawca jest obowiązany uiścić podatek od spadków i darowizn?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-183/09/MW
  Odliczenia od dochodu ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. straty poniesionej z tytułu udziału w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-180/09-2/JK
  Czy w przypadku sprzedaży udziałów wg ich wartości nominalnej, po stronie zbywcy wystąpi przychód określony w art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określony na podstawie art. 19 pkt 1 i pkt 4 ww. ustawy?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-114/09-2/LK
  W rozpatrywanej sprawie zwolnieniem przedmiotowym określonym w ww. przepisie objęty jest wyłącznie przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego. Natomiast sprzedaż udziału w gruncie związany z tym budynkiem podlega opodatkowaniu na zasadach wymienionych w art. 30e ustawy.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-40/09-5/MK
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej wywłaszczonej, a następnie zwróconej decyzją administracyjną
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-149/09/HD
  Czy podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 r. w terminie płatności do dnia 30 kwietnia 2009 r. należy uiścić od łącznej kwoty wynikającej z umowy sprzedaży jednego udziału, to jest od kwoty 35.799,52 Euro, czy też tylko od pierwszej raty w kwocie 19.527,01 Euro?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-31/09-2/AK
  opodatkowanie przychodu osiągniętego przez rezydenta Tajlandii ze sprzedaży udziałów w zarejestrowanej w Polsce spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-18/09-4/GJ
  Czy i w jakim momencie przedmiotowa kara umowna może zostać przez Spółkę rozpoznana jako koszt uzyskania przychodów?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2-415-21/09-3/AS
  Okoliczność, określenia ceny w umowie przedwstępnej, która to cena za udziały odbiega znacząco od obecnej wartości rynkowej, nie wyklucza istnienia przesłanki do określenia przychodu Podatnika przez organ podatkowy stosownie do art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-14/09-2/IG
  Ponieważ przedmiotem sprzedaży będzie teren przeznaczony pod zabudowę (zgodnie z pozytywną opinią Gminy o warunkach zabudowy) to sprzedaż tych udziałów nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d ustawy. Bez znaczenia w niniejszej sprawie jest fakt, że planowana transakcja sprzedaży nastąpi po cenie zakupu powiększonej wyłącznie o poniesione koszty i że jest to pierwsza tego typu transakcja.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1080/08/AF
  Czy można zrezygnować z prawa do zwolnienia od podatku?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1591/08-2/MK
  Czy dochód ze sprzedaży udziałów w zarejestrowanej w Polsce spółce z ograniczona odpowiedzialnością, której głównym majątkiem jest nieruchomość, powinien być opodatkowany zgodnie z art. 14 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a USA, jako zyski kapitałowe w państwie rezydencji osoby sprzedającej udziały, czyli w USA?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1590/08-2/MG
  Czy dochód ze sprzedaży udziałów w zarejestrowanej w Polsce spółce z ograniczona odpowiedzialnością, której głównym majątkiem jest nieruchomość, powinien być opodatkowany zgodnie z art. 14 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a USA, jako zyski kapitałowe w państwie rezydencji osoby sprzedającej udziały, czyli w USA?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-18/09/MZ
  Czy sprzedaż części nieruchomości oraz udziałów w Spółce z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w sytuacji, gdy obie strony transakcji są podatnikami podatku od towarów i usług a sprzedający jest zwolniony z podatku od towarów i usług?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1118/08-3/KG
  Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży udziałów.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1118/08-4/KG
  Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży akcji.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1303/08-8/JB
  1.Czy przedmiot wniesionego aportu do sp. z o.o. tj:#61656;marka firmy z kilkuletnią tradycją (1993 r.) renoma,#61656;strona internetowa,#61656;składniki rzeczowe ( samochody, kontenery)#61656;zleceniodawcy (osoby prawne i fizyczne) ze stałymi kilkuletnimi umowami,#61656;zorganizowane miejsce sortowni i zorganizowane stanowiska pracy,#61656;podpisane umowy wieloletnie na składowanie i utylizację odpadów stałych- stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa?2.Czy wystarczająca do ustalenia kosztu aportu jest wycena dokonana przez eksperta spółki z o.o. (nabywcy) wg ksiąg rachunkowych i wartości rynkowej 150.000,00 zł, która została przyjęta przez obie strony transakcji?3.Czy należy zastosować art. 30 b ust. 2 pkt 4 - dochodem do opodatkowania jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów, a kosztami określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 2?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-52/08/MM
  Czy poniesione wydatki na pomoc prawną oraz na usługi doradztwa finansowego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów spółki z o.o., oraz zostać odliczone od uzyskanego ze sprzedaży przychodu w celu obliczenia dochodu do opodatkowania?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1535/08-2/EŻ
  Czy koszt i przychód związany z zakupem a następnie sprzedażą udziałów w urządzeniach składających się z ciepłociągu i kanału sanitarnego można zakwalifikować do gospodarki zasobem mieszkaniowym i tym samym skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pod warunkiem wydatkowania dochodu na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych ?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1536/08-2/EŻ
  Czy koszt i przychód związany z zakupem a następnie sprzedażą udziałów w urządzeniach składających się z ciepłociągu i kanału sanitarnego można zakwalifikować do gospodarki zasobem mieszkaniowym i tym samym skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pod warunkiem wydatkowania dochodu na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych ?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-51/08/MM
  Czy poniesione wydatki na pomoc prawną oraz na usługi doradztwa finansowego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów spółki z o.o., oraz zostać odliczone od uzyskanego ze sprzedaży przychodu w celu obliczenia dochodu do opodatkowania?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1441/08-4/MG
  Czy z tytułu przeprowadzenia którejkolwiek transakcji opisanej w stanie faktycznym powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych? W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy, według jakiej stawki podatkowej oraz jaka jest podstawa opodatkowania?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-919/08/AJ
  Czy Wnioskodawca ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony dotyczący wydatków ponoszonych w związku z procesem sprzedaży udziałów spółki "P" Sp. z o.o. (lub sprzedaży udziałów spółek powstałych w wyniku ewentualnego podziału tej spółki?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-575/08/MK
  Czy wydatki poniesione w związku z czynnościami związanymi z procesem sprzedaży udziałów spółki z o.o. (koszty związane z wyceną udziałów, z przygotowaniem memorandum oraz opracowaniem procedury sprzedaży udziałów), zaksięgowane na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów, będą stanowiły koszty podatkowe w chwili sprzedaży udziałów spółki z o.o. (lub sprzedaży udziałów spółek powstałych w wyniku ewentualnego podziału tej spółki)?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-927/08/AW
  Darowizna udziału we współwłasności nieruchomości, w stosunku do której nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy nabyciu samego gruntu, jak i towarów służących budowli pawilonu, nie będzie podlegać opodatkowaniu.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1698/08-5/MPe
  Czy sprzedaż przez Podatniczkę udziału we współwłasności nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-728/08/BK
  skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1370/08-4/JG
  CIT w zakresie przychodu podatkowego oraz kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży Udziałów
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-554/08-2/DS
  Czy koszty związane z kredytem zaciąganym za potrzeby wskazanej powyżej transakcji zakupu udziałów spółki norweskiej, w szczególności takie jak odsetki od kredytu czy prowizje za rozpatrzenie wniosku lub udzielenie kredytu, stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w momencie zapłaty lub w dacie kapitalizacji?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-812/08-2/JK
  Sprzedaż udziałów spółek kapitałowych a poziom struktury.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1089/08-2/AG
  Czy przy obliczaniu dochodu wspólnika (osoby fizycznej) z tytułu dokonanej przez spółkę osobową sprzedaży udziałów (w spółce kapitałowej) wniesionych uprzednio przez wspólnika aportem do tej spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodów pomniejszającym dochód wspólnika jest wartość po jakiej wspólnik wniósł wkład niepieniężny (udziały sprzedawane przez spółkę osobową) z dnia wniesienie aportu, odzwierciedlona w umowie spółki osobowej? Czy w przypadku likwidacji spółki osobowej, przy założeniu wcześniejszej sprzedaży przez spółkę osobową wszystkich posiadanych przez tą spółkę składników rzeczowych, w tym środków trwałych, likwidacja spółki osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w kwocie różnicy pomiędzy wypłaconą wartością udziału kapitałowego, a wskazaną w umowie spółki osobowej wartością wkładu z dnia wniesienie aportu przez wspólnika?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1090/08-2/AG
  Czy przy obliczaniu dochodu wspólnika (osoby fizycznej) z tytułu dokonanej przez spółkę osobową sprzedaży udziałów (w spółce kapitałowej) wniesionych uprzednio przez wspólnika aportem do tej spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodów pomniejszającym dochód wspólnika jest wartość po jakiej wspólnik wniósł wkład niepieniężny (udziały sprzedawane przez spółkę osobową) z dnia wniesienie aportu, odzwierciedlona w umowie spółki osobowej? Czy w przypadku likwidacji spółki osobowej, przy założeniu wcześniejszej sprzedaży przez spółkę osobową wszystkich posiadanych przez tą spółkę składników rzeczowych, w tym środków trwałych, likwidacja spółki osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w kwocie różnicy pomiędzy wypłaconą wartością udziału kapitałowego, a wskazaną w umowie spółki osobowej wartością wkładu z dnia wniesienie aportu przez wspólnika?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-663/08/TK
  Czy przy obliczaniu dochodu wspólnika (osoby fizycznej) z tytułu dokonanej przez spółkę osobową sprzedaży udziałów (w spółce kapitałowej) wniesionych uprzednio przez wspólnika aportem do tej spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodów pomniejszającym dochód wspólnika jest wartość po jakiej wspólnik wniósł wkład niepieniężny (udziały sprzedawane przez spółkę osobową) z dnia wniesienia aportu, odzwierciedlona w umowie spółki osobowej?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1172/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 01.08.2008 r. (data wpływu 08.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia posiadanych udziałów w spółce z o.o. do spółki komandytowo - akcyjnej oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzed ...
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1130/08-2/MG
  Czy przychód Wnioskodawczyni ze zbycia udziału w Spółce wykazany w zeznaniu podatkowym za rok 2008 powinien zawierać jedynie kwotę X, czy sumę kwot X, Y, Z?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-534/08-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu do BKIP w Płocku - 28.07.2008 r., data wpływu do BKIP w Lesznie - 01.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 28 lipca 2008 r. Spółka złożyła do Biura Krajowej Informa ...
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-891/08-4/TS
  W przypadku sprzedaży udziałów, wniesionych aportem do spółki osobowej, uzyskany przychód z tego tytułu należy kwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych, proporcjonalnie odniesiony do każdego z udziałowców, zaś kosztem uzyskania przychodów będzie kwota odpowiadająca wartości objętego przez wspólnika w zamian za udziały w spółce kapitałowej udziału kapitałowego lub akcji w spółce osobowej.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1011/08/AS
  Opodatkowanie sprzedaży działek (współwłasność).
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-800/08/MW
  W jaki sposób ustala się koszty uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez Spółkę osobową?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-799/08/MW
  Czy zbycie przez Spółkę osobową wniesionych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie źródłem przychodu dla wspólników z działalności gospodarczej czy też z kapitałów pieniężnych?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-739/08-6/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24.06.2008 r. (data wpływu 27.06.2008 r.) oraz piśmie z dnia 15.09.2008 r. (data nadania 16.09.2008 r., data wpływu 18.09.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-739/08-2/JB z dnia 10.09.2008 r. (data nadania 10.09.2008 r., data doręczenia 12.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podat ...
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-950/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17.06.2008r. (data wpływu 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z umową murabaha -jest nieprawidłowe.W dniu 23.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-937/08-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie nominalnej, niższej od ich wartości rynkowej -jest prawidłowe.W dniu 16.06.2008 r. został złożony ww. wni ...
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-962/07-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008r. (data wpływu 16 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego od dokonania darowizny udziału w przedsiębiorstwie -jest nieprawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-343/08-3/HS
  Czy nieodpłatne nabycie udziałów własnych w celu umorzenia w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały pokryte gotówką w drodze potrącenia wierzytelności o wpłatę na kapitał zakładowy z wierzytelnościami z tytułu pożyczek udzielonych Spółce przez jej wspólnika będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziały zostaną umorzone?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-343/08-4/HS
  Czy nieodpłatne umorzenie udziałów własnych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w celu umorzenia, które zostały pokryte gotówką w drodze potrącenia wierzytelności o dokonanie wpłaty na kapitał zakładowy z wierzytelnościami z tytułu pożyczek udzielonych Spółce przez wspólnika będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego: a) po stronie Spółki, której udziały podlegają nieodpłatnemu umorzeniu, b) po stronie drugiego wspólnika, którego udziały nie zostały umorzone?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423/08-5/HS
  Czy nieodpłatne umorzenie udziałów własnych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w celu umorzenia, które zostały pokryte gotówką w drodze potrącenia wierzytelności o dokonanie wpłaty na kapitał zakładowy z wierzytelnościami z tytułu pożyczek udzielonych Spółce przez wspólnika będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego: a) po stronie Spółki, której udziały podlegają nieodpłatnemu umorzeniu, b) po stronie drugiego wspólnika, którego udziały nie zostały umorzone?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-431/08-3/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 27 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego i ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną -jest prawidłowe.W dniu 27 czerwc ...
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-389/08-3/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 6 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną -jest prawidłowe.W dniu 6 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-388/08-5/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 6 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 10 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną -jest prawidłowe.W dniu 6 cz ...
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-315/08-6/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 27.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu odpłatnego zbycia objętych udziałów w spółce z o.o. w celu ich umorzenia -jest prawidłowe.W dniu 27 maja 2008 r. został złożony ww. ...
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-315/08-5/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 27.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia objętych udziałów w spółce z o.o. -jest prawidłowe.W dniu 27 maja 2008 r. został złożony ww. wni ...
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-449/08/MW (KAN-5526/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana C., przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 30 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia i udokumentowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością -jest prawidłowe.W dn ...
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-604/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia oraz przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie realizacji obowiązków płatnika -jest prawidłowe.W dniu 29 maja 2008 ...
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-351/08-4/AMN
  1. Czy należy odprowadzić podatek od ww. kwoty, jeżeli jest to spadek po zamarłym mężu i ojcu? 2. Czy kwota, którą posiadamy w spadku (po 1/3 części) w razie śmierci jednego ze spadkobierców może zostać ponownie opodatkowana?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-680/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X Estonia AS reprezentowanej przez Pełnomocnika - Pana JZ, przedstawione we wniosku z dnia 14.05.2008 r. (data wpływ 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-411/08/KB
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w drodze wniesienia w 2000r do ww. spółki przedsiębiorstwa spółki cywilnej, w której wnioskodawca był wspólnikiem.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-746/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9.05.2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zastosowani prawa podatkowego przez podatkową grupę kapitałową -jest prawidłowe.W dniu 19.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-747/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9.05.2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zastosowani prawa podatkowego przez podatkową grupę kapitałową -jest prawidłowe.W dniu 19.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-273/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie utraty prawa do zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w związku z planowanym zbyciem udziałów Spółki -jes ...
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-289/08-2/HS
  Czy koszty związane z pożyczką zaciąganą na potrzeby wskazanej powyżej transakcji, w szczególności takie jak odsetki od kwoty pożyczki, stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w momencie zapłaty lub w dacie kapitalizacji?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-367/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 14 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania czynności przeniesienia własności udziału w nieruchomości nabytej w ramach wspólnego przedsięwzięcia -jest prawidłowe.W dniu 14 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o u ...
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-288/08-2/HS
  Czy koszty związane z kredytem zaciąganym na potrzeby wskazanej powyżej transakcji, w szczególności takie jak odsetki od kredytu czy prowizje za rozpatrzenie wniosku lub udzielenie kredytu, stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w momencie zapłaty lub w dacie kapitalizacji?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-514/08/BK (KAN-3773/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S., przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 14 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 24 i 30 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji stanowiących własność spółki komandytowej w ramach prowadzonej przez ...
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-699/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2008r. (data wpływu 09.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty tzw. odstępnego z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej -jest nieprawidłowe.W dniu 09.05.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1110/08/HS (KAN-6145/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 05 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 19 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. objętych w 2000r. w zamian za aport w postaci udziałów w przedsiębiors ...
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-330/08/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 25 czerwca i 14 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 7 kwietnia ...
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-427/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07 kwietnia 2008 r. (data wpływu 10.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu ze sprzedaży przez Spółkę udziałów, wniesionych do niej uprzednio w postaci wkładu niepieniężnego -jest nieprawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wnios ...
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-427/08-3/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07 kwietnia 2008 r. (data wpływu 10.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytową -jest nieprawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-623/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana X, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu: 10 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów wniesionych w ramach aportu -jest nieprawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-260/08/BW
  Stawka podatku VAT na sprzedaż: - lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dwulokalowym wraz z garażami i pomieszczeniami technicznymi, które są pomieszczeniami przynależnymi - działu we współwłasności działki gruntu, na której dom jest usytuowany wraz z nakładami czyli podjazdem, tarasami, podestami i ogrodzeniem oraz przyłączami wod.-kan., gazu i energii elektrycznej, - udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej drogę wewnętrzną osiedla.
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-467/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - ustalenia czy do przekształcenia Spółki Osobowej w Spółkę Kap ...
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-213/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez spółkę z o.o. jako płatnika od dochodu uzyskanego przez wspólnika z tytułu odpłatnego zb ...
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-416/08/IB
  Czy podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziałów ma Pan zapłacić od kwoty "x" powiększonej o środki pieniężne i pomniejszonej o długi a następnie pomniejszonej o kwotę "y", czy należy zapłacić podatek bez pomniejszania o kwotę "y"?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-483/08/MW
  Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową udziałów/akcji w innych spółkach - wniesionych do spółki komandytowej tytułem wkładu - koszt uzyskania przychodu (rozpoznawany u wnioskodawcy stosownie do jego udziału w zysku spółki komandytowej), stanowić będzie wartość po jakiej akcje te i udziały zostały przeniesione na spółkę tj. ich wartość rynkowa z dnia wniesienia wkładu?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-333/08-2/AT
  Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży mieszkań wraz z prawem do korzystania z miejsc postojowych w taki sposób, że łącznie spełnione będą dwa następujące warunki: 1) sprzedaż obejmować będzie zarówno mieszkanie, jak i określony udział we współwłasności wspólnych części budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali (do których zalicza się podziemną część budynku z halą garażową) 2) w umowie o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży mieszkań dokona się podziału do korzystania z podziemnej części budynku (hali garażowej) obejmującej znajdujące się w nim miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ten sposób, że każdoczesny właściciel konkretnego lokalu mieszkalnego będzie miał prawo do wyłącznego korzystania i pobierania pożytków z konkretnego miejsca postojowego, - to do sprzedaży takiego prawa do miejsca postojowego powinna mieć zastosowanie stawka podatku VAT właściwa dla sprzedaży mieszkania, tj. w wysokości 7%, czy też stawka podatku VAT w wysokości 22%?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-461/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XX reprezentowanej przez Pełnomocnika - Pana X przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie nabycia udziałów w innej spółce z o.o. -jest nieprawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-528/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30.04.2008 r. (data wpływu 05.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego i ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów oraz akcji objętych przez spółkę jawną -jest nieprawidłowe.W dniu 05.05.2008 r. został złożo ...
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-242/08-4/MN
  Sprzedaż dziewięciu działek, wydzielonych z gruntu i przekształconych na grunty pod zabudowę. Wnioskodawca posiada udział w każdym metrze kwadratowym gruntu w wysokości 4/5. Grunt został zakupiony i podzielony na wniosek Zainteresowanego.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-169/08/MR
  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywoła sprzedaż udziałów w spółce jawnej?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-347/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2008 r. (data wpływu 14.03.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej -jest nieprawidłowe.W dniu 14.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-491/08-4/SM
  Sprzedaż udziałów w nieruchomościach (działki gruntów) nosi znamiona działalności handlowej i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-361/08-2/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22.02.2008 r. (data wpływu 25.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy podmiot dokonujący wypłaty, kwoty umorzonych udziałów, wynikającej z zawartej ugody sądowej, obowiązany jest do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych -jest nieprawidłowe. ...
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-372/08-3/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 23.02.2008 r. (data wpływu 26.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego i ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną -jest prawidłowe.W dniu 26.02.2008 r. został złożo ...
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-121/08/IK (KAN-1794/02/08)
  INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. H. przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 21 lutego 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej -jest nieprawidłoweW dniu 21 lutego 2008 r. został złożony ww. ...
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-345/08/IK (KAN-1794/02/08)
  INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. H. przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 21 lutego 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem terenu na cele budownictwa mieszkaniowego -je ...
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-120/08/IK (KAN-1792/02/08)
  INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Marcina H. przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 21 lutego 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej -jest nieprawidłowe.W dniu 21 lutego 2008 r. został złoż ...
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-346/08/IK (KAN-1792/02/08)
  INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Marcina H. przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 21 lutego 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem terenu na cele budownictwa mieszkanioweg ...
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-297/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 04.03.2008 r. (data wpływu 06.03.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w spółce z o. o. nabytych w drodze spadku- jest nieprawidłowe.W dniu 06.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-149/08/RSz
  czy odpłatne zbycie akcji lub udziałów w opisanym stanie faktycznym stanowi sprzedaż towarów lub usług w rozumieniu art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-354/08-3/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17.02.2008 r. (data wpływu 25.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego i ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną -jest prawidłowe.W dniu 25.02.2008 r. został złożo ...
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-312/08-3/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15.02.2008 r. (data wpływu 18.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego i ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną -jest prawidłowe.W dniu 18.02.2008 r. został złożo ...
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-178/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2008 r. (data wpływu 19 lutego 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) i z dnia 2 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z miejsca ...
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-326/08-3/EC
  Czy dokonana następnie sprzedaż udziałów nabytych w ramach aportu przez spółkę osobową spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeśli tak to w jaki sposób należy ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-212/08-3/MO
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego i ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjnej.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-213/08-3/MO
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego i ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjnej.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-214/08-3/MO
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego i ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjnej.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-185/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce, której majątek składa się w przeważającej części z nieruchomości przez rezydenta Belgii- jest prawidłowe.W dniu 28.01.2 ...
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-154/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2008 r. (data wpływu 23.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu -jest prawidłowe.W dniu 23.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-141/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2008 r. (data wpływu 23.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu -jest prawidłowe.W dniu 23.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-155/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2008 r. (data wpływu 23.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu -jest prawidłowe.W dniu 23.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-143/08-2/GM
  1. Czy wniesienie posiadanych przeze mnie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialności do spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?2. Czy w następstwie zdarzenia opisanego w pyt.1 dokonana następnie sprzedaż udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeśli tak to w jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-5/08-2/AJ
  Czy sprzedaż akcji i udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-95/08-6/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa Produkcji "X" Sp. z o.o. w upadłości, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu: 21 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu: 2 kwietnia 2008 r.) oraz pismem z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu: 8 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i u ...
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443W-29/08/EJ
  Stawka 7% ma zastosowanie do sprzedawanych części obiektów budownictwa mieszkaniowego tj. lokali mieszkalnych wraz z komórką lokatorską (piwnicą), sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-167/08-2/IG
  Jaką stawkę podatku VAT powinna stosować Spółka do "sprzedaży" Miejsca Parkingowego, tj. do ustanowienia wyłącznego prawa korzystania z miejsca parkingowego, dokonywanego łącznie ze sprzedażą Lokalu Mieszkalnego?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-34B/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w hali garażowej wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego -jest nieprawidłowe.W dniu 14 styczn ...
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-35/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży udziału w hali garażowej wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego -jest nieprawidłowe.W dniu 14 stycznia 2008 r. został złoż ...
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-34A/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w hali garażowej wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego -jest nieprawidłowe.W dniu 14 styczn ...
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-1/08/JD
  Co w opisanym stanie faktycznym będzie kosztem uzyskania przychodu Spółki z o.o. A z tytułu wniesienia przez nią akcji (wniesionych wcześniej do Spółki jawnej jako wkład niepieniężny) do Spółki z o.o. B w formie aportu.
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-213/08/JD
  Co w opisanym stanie faktycznym będzie kosztem uzyskania przychodu Spółki z o.o. A z tytułu wniesienia przez nią akcji (wniesionych wcześniej do Spółki jawnej jako wkład niepieniężny) do Spółki z o.o. B w formie aportu.
 352. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-6/07/ZS/PV-II
  Czy wniesione przed dniem 1 maja 2004 r. przez przyszłych nabywców wpłaty zaliczek na zakup lokalu wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu w części dotyczącej wartości zbycia w ułamkowej części prawa wieczystego użytkowania gruntu podlegają w dacie zawarcia aktu notarialnego sprzedaży lokalu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-501/07-4/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.11.2007 r. (data wpływu 03.12.2007 r.) oraz piśmie z dnia 03.03.2008 r. (data nadania 03.03.2008 r., data wpływu 05.03.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-501/07-2/IŚ z dnia 11.02.2008 r. (data powtórnego nadania 21.02.2008 r., data doręczenia 06.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-745/07-4/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 18 grudnia 2007r.) uzupełnionego pismem z dnia 27 lutego 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej, nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W ...
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-711/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 18 grudnia 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej, nabytej w drodze spadku, wydzielonej uprzednio z części gospodarstwa rolnego -jest p ...
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-696B/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży mieszkania wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego usytuowanego poza budyn ...
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-696A/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży mieszkania wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego znajdującego się w hali garażowej, usytuowanej w tym samym budynku mies ...
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-543/07-9/AK
  dla transakcji związanych z kupnem i sprzedażą akcji i innych papierów wartościowych, w tym także dłużnych papierów wartościowych, podstawę opodatkowania określa się według zasad ogólnych wynikających z art. 29 ust. 1 cyt. ustawy, tj. kwoty należnej z tytułu czynności pośrednictwa finansowego. Należność ta winna wynikać z umów zawieranych z kontrahentami, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami).
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-522/07/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku nadanym w dniu 9 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) uzupełnione pismem z dnia 7 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) oraz pismem z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakres ...
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-193/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu sprzedaży udziałów spółki -jest prawidłowe.W dniu 6 grudnia 2007 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-314/07/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 31 października 2007r.) uzupełnionym w dniu 3 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów z czystego zysku - jestprawidłowe.W dniu 31 ...
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-395/07-6/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r. (data wpływu 24 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, uzupełnione pismem z dnia 27 listopada 2007r. (data wpływu 30 listopada 2007r.) oraz pismem z dnia 17 grudnia 2007r. (data wpływu 21 grudnia 2007r.) dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia ...
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-298/07/HS
  W jakich datach powstaje przychód należny, o którym mowa w art.17 ust. 1 pkt 6 lit a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-56/07-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Wrocławia, przedstawione we wniosku z dnia 02 października 2007 r. (data wpływu 05 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej oraz prawa do obniżenia kwoty podatku na ...
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-246/07/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007r. (data wpływu 25 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 25 września 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-118/07/KO
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie sprzedaży udziału w lokal ...
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-306/07-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007 (data wpływu 24 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w nieruchomości, nabytej w drodze spadku, wydzielonej z części gospodarstwa rolnego -jest prawidłowe.W dniu 24 września 2007r. zosta ...
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-162/07-2/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji- jest prawidłowe.W dniu 17 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-150/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP - dnia 11 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania umorzenia udziałów w spółce mającej osobowość prawną - jestnieprawidłowe.W dniu 11 września 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek ...
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-459/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2007r. (data wpływu 08.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów we współwłasności wspólnej, tj. miejsc postojowych -jest nieprawidłowe.W dniu 06.11.2007r. (data nadania) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-309/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007r. (data wpływu 24 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziałów w przedmiotowej nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 24 września 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-52/07-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2007 r. (data wpływu 13 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 06 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie udziału w zyskach osób prawnych, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w ...
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-205/07/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 29 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych -jest nieprawidłowe.W dniu 29 sierpnia 2007 r. został złożony ww ...
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-84/07-2/PW
  Sposób ustalania dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. z siedzibą w Holandii.
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/436-21/07/DK
  Czy czynność nabycia udziałów w celu ich umorzenia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-51/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 8 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o. -jest prawidłowe.W dniu 08 sierpnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o ...
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-49/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 8 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o. -jest prawidłowe.W dniu 08 sierpnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o ...
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-50/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 8 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o. -jest prawidłowe.W dniu 08 sierpnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o ud ...
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-51/07/JD
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 9 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów Spółki z o.o. przy sprzedaży przez nią udziałów wniesionych wcześniej do Spół ...
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-138/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty, przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przedmiotu opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 381. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-21/07
  - dotyczy momentu powstania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w Spółce z o.o.
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-150/07
  -czy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w razie sprzedaży przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie Polski, wniesionego do spółki komandytowej przez osobę fizyczną, kosztem uzyskania przychodu dla wspólników spółki komandytowej jest ustalona przez wspólników na dzień wniesienia wkładu do spółki osobowej, wartość tego wkładu nie wyższa jednak od wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu do spółki osobowej, -czy zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniona jest od podatku dochodowego kwota otrzymana w gotówce przez podatnika w razie jego wystąpienia ze spółki komandytowej, tytułem zwrotu całości lub części wkładu do spółki wniesionego wcześniej w postaci wkładu pieniężnego, do wysokości tego wkładu ustalonego przez wspólników spółki komandytowej w umowie spółki komandytowej?
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-56/07
  Czy odpłatne zbycie udziałów w spółce jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-96/07/KK
  Czy podatek VAT naliczony związany z zakupami Spółki, której jedynym przedmiotem działalności jest nabywanie, posiadanie oraz ewentualna sprzedaż udziałów innych spółek, a także udzielanie im pożyczek, stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR2/443-36a/07/PG
  Czy sprzedaż udziałów we współwłasności hotelu należy zakwalifikować jako transakcję sprzedaży towaru?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-4/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02 lipca 2007 r. (data wpływu 05.07.2007 r.) uzupełnionego dnia 02 sierpnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych w podatku od towarów i usług spowodowanych zbyciem udziałów przez odchodzących wspólników spółki jawnej -jest prawidłowe.W dniu 0 ...
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15/POI/423/JK/6/07
  czy dochodem ze sprzedaży jednostek udziałowych funduszu inwestycyjnego będzie różnica pomiędzy ceną sprzedaży tych jednostek, a ceną ich nabycia powiększoną o koszty nabycia ?czy dochodem do opodatkowania dla spółdzielni mieszkaniowej będzie różnica wartości pomiędzy ceną sprzedaży, a ich wartością na dzień 31 grudnia 2006 r., gdyż wcześniejszy ich przyrost wartości był zaksięgowany i ujęty w bilansie rocznym i nie podlegał opodatkowaniu?czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna opodatkować dochód ze sprzedaży ww. jednostek uzyskany w 2007 r., czy też może podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku z tej sprzedaży na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-4/07/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05 lipca 2007 r.(data wpływu 09.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku obowiązku do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez spółkę z o. o. jako płatnika od dochodu uzyskanego przez wspólnika z tytułu odpłatnego zb ...
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-61/07/MK
  Czy wydatki na nabycie przez Bank udziałów, w tym wydatki poniesione na objęcie nowych udziałów w drodze konwersji, będą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie zbycia tych udziałów w przypadku gdy Bank poniósł stratę na sprzedaży tych udziałów.
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/PDOF-287/287/MK/07
  Jaki jest koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej nabytych w drodze darowizny?
 391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-90/07/KW
  Czy zobowiązani będziemy - ja i moja żona, do zapłaty zryczałtowanego - dziesięcioprocentowego podatku dochodowego, w wypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu, wraz z budynkiem posadowionym na tym gruncie?
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZP/443/56/EZ/07
  1.Czy sprzedając udziały w niepodzielonej działce nr 59/1, która obecnie stanowi Pań osobisty majątek kilku osobom fyzycznym pod inwestycję tj. Budowę domków jednorodzinnych będziemy podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT?
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-51-07
  Jakie są zasady opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomosci nabytej w drodze spadku?
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/415-21/07
  Czy należności uzyskane z tytułu przelwu wierzytelności, przysługujących w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dichodowym w wysokości 19% czy opodatkowaniu według skali podatkowej okreslonej w art. 27 ust. 1 ustawy o pdof - po zastosowaniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości ceny nabycia udziałów spółki z o.o.?
 395. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-14/07/GT
  Czy zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem wspólnika z odpłatnego zbycia udziału na rzecz Spółki w celu ich umorzenia będzie nadwyżka przychodu otrzymanego z tego tytułu nad przypadającą proporcjonalnie na dany udział częścią wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień powstania Spółki?
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/07
  Czy sprzedaż przez każdego ze wspólników udziału w nieruchomości, po rozwiązaniu spółki cywilnej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-115/KS/07/MB7-6788
  czy zyski ze sprzedaży dokonywanej po l stycznia 2006 r. przez Wnioskodawcę nabytych w 2005 r. udziałów w polskiej spółce podlegają opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 13 ust. 2 umowy polsko-austriackiej czy też w niniejszym przypadku zastosowanie znalazłyby przepisy umowy z 1974 r. (które nie przewidywały opodatkowania takich zysków w Polsce).
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-16/07
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży udziałów należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/65/07/LJ
  Czy w przypadku sprzedaży udziałów nabytych na podstawie darowizny od ojca powinnam zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od różnicy pomiędzy wartością darowanych udziałów w dacie darowizny a uzyskaną ceną sprzedaży?
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/07
  W jakim terminie i w jakiej wysokości należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziałów spółki z o.o. na rzecz innego podmiotu mającego siedzibę za granicą?
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/4/07
  o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej tego czy sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/24/07
  Stawka podatku jaką jest objęta czynność sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości.
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-9/07/PK
  Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów w Spółce nie będzie ona miała obowiązku pobierać podatku dochodowego od osób prawnych od wspólników pozostających w Spółce?
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-45/07/PK
  Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów w Spółce będzie ona miała obowiązek pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych od wspólników pozostających w Spółce, jak również od wspólników, którzych udziały sa umarzane bez wynagrodzenia?
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-9/07/PK
  Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów w Spółce nie będzie ona miała obowiązku pobierać podatku dochodowego od osób prawnych od wspólników pozostających w Spółce?
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-45/07/PK
  Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów w Spółce będzie ona miała obowiązek pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych od wspólników pozostających w Spółce, jak również od wspólników, którzych udziały sa umarzane bez wynagrodzenia?
 407. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPB-1.25-4230-01/07
  Czy kosztem uzyskania przychodów przy sprzedaży udziałów otrzymanych aportem będzie nominalna wartość udziałów wyemitowanych (wydanych) przez Spółkę w zamian za otrzymany aport?
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDGPS/415/427/30/4/07
  Czy sprzedaż udziału w w/w zabudowanej nieruchomości po upływie 5 lat od jej nabycia , w świetle art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-14/07/SJ
  Czy umowa sprzedaży udziałów w spółce szwajcarskiej zawarta w Szwajcarii ze spółką portugalską podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/3/2007
  W jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć zaliczkę otrzymaną na poczet przyszłej ceny za udziały ?
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-13/07
  Czy i w jakim momencie otrzymane zaliczki na poczet ceny za zbywane udziały w spółce z o. o. przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży tych udziałów, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-4/415-9/07
  Jak należy ustalić dochód ze sprzedaży przez podatnika swoich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia spółki jawnej, w której w/w był wspólnikiem?
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-114/67/PL/07
  Czy w związku z zaistniałą sytuacją i w świetle obowiązującego prawa podatnik jest zobowiązany płacić podatek dochodowy od sprzedaży udziałów?
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/16/07
  W jaki sposób należy ustalić dochód z odpłatnego zbycia udziałów nabytych w wyniku fuzji spółek, w zamian za majątek spółki przejętej ?
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-28/06
  Czy całkowity dziesięcioletni okres zwolnienia dochodu, uzyskiwanego przez Spółkę jawną z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przypadający wspólnikom spółki w udziałach określonych w umowie spółki, z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy podanym stanie faktycznym, liczy się od 21 sierpnia 1997 r., tj. od daty wystawienia pierwszej faktury przez Spółkę, do dnia 21 sierpnia 2007 roku, w związku z przepisami ropozrządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie Suwalskiej specjalnej Strefy ekonomicznej ( Dz.U. z 14.09.2004 roku, Nr 224, poz. 2271, z późn. zm.)?
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/76/1/06/07/JS
  dotyczy opodatkowania przychodów ze sprzedaży udziałów w spółce jawnej
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.14a-13/07/MK
  W jaki sposób należy opodatkować sprzedaż udziałów w spółce jawnej osobie trzeciej?
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-5/MC/II/07
  Jak opodatkować sprzedaż udziałów w spółce akcyjnej?
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-4/07
  Czy świadczenie pieniężne wypłacone przez spółkę z o/o wynikające z prawa opcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym czy zgodnie z art.30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowanym podatkiem.
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/118/06
  Czy wartość nominalna udziałów będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów ze zbycia udziałów?
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS PDFD1-423/3/07
  czy dochód uzyskany przez organizację związku zawodowego ze sprzedaży udziałów w spółce prawa handlowego, pod warunkiem przeznaczenia go na cele statutowe, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 422. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/41170-7/07
  Czy sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w drodze częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IIDG/415/13/07
  Strona pracowała w firmie "E" w latach 1980 - 1999. W 1991r. firma przekształciła się w Spółkę Pracowniczą i wyemitowała udziały. W dniu 29.11.1991r. nabył Pan imienne akcje pracownicze Spółki E. S.A. Akcje te nie były notowane na giełdzie papierów wartościowych.Akcje zostały zakupione za gotówkę, 50 akcji imiennych założycielskich o wartości 100,00 zł. każda. W dniu 12.06.2006r. sprzedał Pan swoje udziały w spółce "E" S.A.Pana zdaniem, osiągnięte dochody ze sprzedaży w/w akcji nie podlegają opodatkowaniu.
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-3/07
  Czy Spółka z o.o. nabywając udziały w celu ich umorzenia od wspólników będących osobami fizycznymi, jest zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% od całości wynagrodzenia, czy też od wynagrodzenia pomniejszonego o koszty nabycia udziałów?
 425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS PDFD1-423/1/07
  czy dochód uzyskany przez organizację związku zawodowego ze sprzedaży udziałów w spółce prawa handlowego, pod warunkiem przeznaczenia go na cele statutowe, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP2/443-165/06/EC
  Czy sprzedaż udziału we współwłasności podlega pod ustawę od towarów i usług?
 427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-374/06/RM
  Czy umorzenie udziałów bez wynagrodzenia skutkuje powstaniem przychodu po stronie Spółki dokonującej umorzenia?
 428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-140/06/KK
  1.czy w wyniku podziału przez wydzielenie zarówno majątek przejmowany (w spółce wydzielonej) oraz majątek pozostający w Spółce stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,2.czy spółka wydzielona w wyniku podziału może kontynuować dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, tak jakby wydzielenie jej nie miało miejsca.
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423-18/06
  Czy zakup udziałów zalicza się w koszty uzyskania przychodów w momencie ich zakupu, czy z chwilą ich sprzedaży i czy ma znaczenie poniesienie straty ze zbycia tych udziałów?.
 430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-65/06
  Czy strata powstała ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. przez spółkę jawną stanowi stratę z działalności gospodarczej czy stratę z kapitałów pieniężnych?
 431. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4230/10/06
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki poniesione przez spółkę na objęcie udziałów oraz wydatki związane z wniesioną dopłatą, które nie zostały spółce zwrócone mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu sprzedaży udziałów?
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb / IB / 415 - 70 / 241c/66 / 06 / KSz
  dotyczy kwestii prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w związku z uzyskaniem przez osoby fizyczne przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki w celu ich umorzenia
 433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CF/415/IP-120/06/EW
  Jaką kwotę powinnam wykazać w oświadczeniu o sprzedaży nieruchomości zakupionej na zasadzie współwłasności majątkowej?
 434. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III 443/344/06
  Stawka podatku VAT obowiązujaca przy sprzedazy udziału w nieruchomości wspólnej (stanowiącej pomieszczenie garażowe), w ramach której nabywca nabywa prawo do korzystania z miejsca postojowego.
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/51/06
  Czy przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów kowta zakupionych w 1993 roku udziałów podlega waloryzacji ?
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/107/06/MK/1
  Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych tworzonych na ekspozycje związane z emisją bonów korporacyjnych, nabywanych bezpośrednio od emitenta.
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/18/Int 74/06
  Podatniczka posiada 33% udziału w spółce jawnej. Udział ten jako ogół praw i obowiązków zamierza sprzedać, czy w związku z tym: 1.ze sprzedażą praw i obowiązków powstanie przychód podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci przychodu z praw majątkowych opodatkowanego według skali podatkowej? 2.z uzyskaniem przychodu z tytułu zbycia praw majątkowych powstanie on z chwilą zawarcia umowy kupna sprzedaży? 3.czy odprowadzenie podatku winno nastąpić dopiero w momencie wykazania tego przychodu w rocznym rozliczeniu PIT - 37? 4.czy sprzedaż udziału oznaczająca dla wspólnika likwidację działalności gospodarczej spowoduje u wspólnika obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego?
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/157/2006/I
  Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziału ułamkowego w majątku likwidowanej spółki cywilnej, określonego w wyniku sądowego zniesienia współwłasności łącznej (bezudziałowej) poprzez przyznanie majątku jednemu współwłaścicielowi, korzystającemu z przedmiotowego majątku po likwidacji spółki cywilnej.
 439. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1403/05/P/04
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wypłacenie w naturze udziałów występującemu ze spółki wspólnikowi?
 440. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1713/05/P/04
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż udziału w wysokości 1/2 we współwłasności nieruchomości na rzecz drugiego współwłaściciela?
 441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-23/06/PM
  Czy umowa sprzedaży udziałów podlega PCC czy VAT?
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM 436-3/06
  Czy sprzedaż wkładu w spółce jawnej dokonana przez jednego ze wspólników na rzecz jego współmałżonka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1% wartości wkładu?
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/415/16/06
  Czy z tytułu sprzedaży przez wspólników spółki jawnej udziałów w sp. z o.o. objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa - powstanie przychód, dochód ?
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-33/06/SJ
  Czy umowa zbycia udziałów w celu ich umorzenia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/94/94/06
  Na jakich zasadach opodatkowany jest dochód uzyskany w 2006r. ze zbycia udziałów w spółce z o.o.?
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-95/06/BB
  Strona zwraca się z zapytaniem, czy sprzedaż 1/9 części w prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/48/06
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności posadowionego na tym gruncie budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość.
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-40/2006
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów, wydatków na zakup udziałów oraz podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie posiadanych dowodów wpłat ?
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-120-226/06/AJ
  Czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 i art. 15 ust. 1k ustawy jest kosztem uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów wartość objętych udziałów w spółce za wkłady pieniężne (objęcie udziałów powstałych w wyniku podwyższania kapitału zakładowego) i niepieniężne w postaci wierzytelności od spółki, której udziały nabyto, z tytułu udzielonej pożyczki i należności handlowych oraz wierzytelności z tytułu sprzedanych tej spółce udziałów innej spółki?
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-21/06/PM
  Czy odpłatne zbycie udziałow na rzecz spółki celem ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PM/436-11/06
  Czy umowa sprzedaży na podstawie, której podatnik nabędzie udział wynoszący 1/2 część we własności nieruchomości, która stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych.
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-45/06/JW
  Czy zakładając jednoczesną sprzedaż całej nieruchomości - o której mowa w wyjaśnieniach - przez obu współwłaścicieli (mnie i szwagra), sprzedaż udziałów przypadających na każdego z nas po #189; części całej nieruchomości zabudowanej skorzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-151-171/06/AJ
  W sprawie wątpliwości co do treści wydanego postanowienia Nr 1472/ROP1/423-31-113/06/AJ z dnia 13.04.2006 r. poprzez sprecyzowanie przedstwionego przez organ stanowiska dotyczącego sposobu ustalenia wydatków na nabycie udziałów.
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO 436/3/PCC/06
  Czy podstawą obliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, powinna być wartość udziałów posiadanych przez Spółkę w nieruchomościach, jako praw majątkowych ujawnionych w dokumentach?
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/22/2006
  W jaki sposób należy ustalić podatek dochodowy od zbycia udziałów w sp. z o.o. ?
 456. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/IN-121/US/2006/PM
  Dotyczy opodatkowania zbywanych udziałów.
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-10/06
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskane ze sprzedaży udziałów w mieszkaniu, dokonanej przed upływem 5 lat od nabycia, którego zakup częściowo sfinansowany został kredytem hipotecznym ?
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-13/06/MS/1
  czy dla osoby prawnej prowadzącj działalność gospodarczą moment powstania przychodu powinien być zawsze ustalany zgodnie z art. 12ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-9/06
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 03.02.2005 r. zawarła Pani umowę sprzedaży udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "X". Zgodnie z § 4 umowy przenosi Pani 301 udziałów na rzecz Kupującego za łączną kwotę 161.900,00 zł, która zostanie przekazana Pani gotówką w terminie 7 dni od daty podpisania powyższej umowy, lub zostanie zapłacona w 10 ratach płatnych w następujących terminach: 1) I rata w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w kwocie 16.190,00 zł,2) kolejne 9 rat w równych kwotach po 16.190 zł każda, płatnych miesięcznie począwszy od marca 2005 roku z możliwością wcześniejszej spłaty całości kwoty. Zgodnie z postanowieniami § 5 umowa zawarta została pod warunkiem uzyskania przez Spółkę z o.o. "X" wymaganych w trybie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) zgody odpowiednich organów na nabycie przez Sprzedającego udziałów w Spółce "X". Z dniem ziszczenia się tego warunku na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i uprawnienia związane z nabywanymi udziałami. Do dnia dzisiejszego warunek ten nie został zrealizowany. W roku 2005 r. otrzymała Pani od Kupującego należność z tytułu zawartej umowy w kwocie 113.330,00 zł, tj. 7 rat. W związku z powyższym zwraca się Pani z pytaniem czy w powyższym stanie faktycznym powstaje przychód podlegający opodatkowaniu w 2005 roku, a jeśli tak to w jakiej kwocie.
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-27/06
  - dotyczy opodatkowania dochodu z tytułu zbycia praw do nabycia udziałów
 461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-3/2006
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód uzyskany ze sprzedaży udziałów otrzymanych w drodze darowizny?
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/2/2006/AK
  JAK POWINIEN BYĆ OPODATKOWANY PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY PRAW I OBOWIĄZKÓW WSPÓLNIKA.
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-2-06
  W jaki sposób należy opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży udziału kapitałowego w spółce jawnej ?
 464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/11/06
  Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe w przypadku, gdy zapłata za sprzedane udziały następuje w różnych okresach czasu w walucie obcej oraz czy wartość nominalna zbytych udziałów i koszt ich wyceny dokonanej przez profesjonalną firmę audytorską stanowią koszt uzyskania przychodów ze wskazanej transakcji?
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415/330/05
  Czy w przypadku sporządzenia umowy sprzedaży udziałów w systemie rat rocznych, pod licznymi warunkami, powstanie konieczność zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% dopiero od całej sumy sprzedaży?
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 16 / 411a/79 / 06 / KSz
  czy z tytułu sprzedaży udziałów podatnik powinien opłacić podatek dochodowy i w jaki sposób?; jakie wydatki poniesione przez Pana będą kosztami uzyskania przychodu?
 467. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-4117/3-0003/2006
  Jak opodatkować sprzedaż udziałów w spółce jawnej?
 468. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-2/06/KST
  dot. sposobu ustalenia kosztów przy zbyciu udziałów
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-79-05/a
  1. Czy w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę z o.o. - wypracowany w okresie przejściowym (tj. pomiędzy datą zgłoszenia wniosku o przekształcenie, a datą dokonania zmiany w KRS) wynik finansowy rozliczonuy ma być w spółce z o.o., czy w dotychcasowej spółce jawnej ? 2. Czy w przypadku wyceny majątku powyżej jego wartości ewidencyjnej w spółce przekształcanej powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym ? 3. Czy późniejsza sprzedaż udziałów spółki z o.o., po cenie wyższej od nominalnej, skutkować będzie w podatku dochodowym sprzedającego, jako różnica pomiędzy wartością udziałów wniesioną do spółki po cenie majątku, a wartością sprzedaży udziałów - czy też jako różnica pomiędzy wartością majątku przed wyceną, a wartością uzyskaną ze sprzedaży udziałów ?
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-132/06/IS
  Podatnik pyta czy sprzedaż udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako świadczenie usług pośrednictwa finansowego, które są co do zasady zwolnione z VAT?
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-39/05/JKo
  Dotyczy sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem udziałów objętych w części w zamian za wkład niepieniężny w postaci prowadzonego przez wnioskodawców przedsiębiorstwa (spółka cywilna) a w pozostałej części za wkłady pieniężne.
 472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435-DM/436/2/06/IS
  Ze stanu faktycznego przedstawionego w powyższym piśmie wynika, że Wnioskodawca jest jednym z udziałowców Sp. z o.o. i zamierza od innego udziałowca odkupić należące do niego udziały. Zdaniem Podatnika sprzedawca powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i strony umowy mogą dowolnie ustalić cenę sprzedaży.
 473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/05
  Czy kwota dopłat wniesionych do spółki z o.o. jest kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów spółce?
 474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/8/06
  działając na podstawie art 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa zwracamy się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w poniższym stanie faktycznym.Opis stanu faktycznego:mocą aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem XYX s.c. nabyła od XYX Export-Import s.c.w zamian za zwolnienie z długu udział wynoszący 667/1000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie wraz z takim samym udziałem w prawie własności budynku i urządzeń stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość i znajdujących sie na tej nieruchomości. Przy transakcji tej XYX s.c. (wbrew jej twierdzeniom) nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku VAT należnego o naliczony. Kwestia ta była przedmiotem sporu XYX s.c. z organami podatkowymi rozstrzygniętego mocą decyzji Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie o utrzymanej w całości mocą decyzji Izby Skarbowej w Lublinie . Stanowisko organów podatkowych w tej kwestii podzielił również Naczelny Sąd Administracyjny w Lublinie.Pytanie:Czy w przypadku zbycia przez XYX s.c. opisanego wyżej udziału w nieruchomości transakcja ta będzie na zasadzie art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT zwolniona czy też opodatkowana podatkiem VAT?Stanowisko podatnika:Budynki i urządzenia posadowione na nieruchomości mającej być przedmiotem transakcji są używane w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Przed ich wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione na ulepszenie nie stanowiły 30% wartości początkowej nieruchomości (art. 43 ust. 6 ustawy o VAT).W związku z treścią powołanych wyżej decyzji organów podatkowych podatnikowi przy zakupie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego.Powyższe okoliczności, zdaniem podatnika, wskazują że wobec wyczerpania przesłanek z art. 43 ustawy o VAT przedmiotowa transakcja będzie podlegać pod zwolnienie od tego podatku.Ze względu na zbliżający się termin planowanej transakcji prosimy o szybkie udzielenie interpretacji
 475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DP/4211/HK/7/2006
  Spółka z o .o X wnioskiem z dnia 07.11..2005r. zwróciła się o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Y, w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów.
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-5333/05/199294/223/123/mk
  Czy od sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym dokonanej zgodnie z Aktem Notarialnym należy odprowadzić podatek VAT czy podatek od czynności cywilnoprawnych? Czy od sprzedaży udziałów kolejnych lokali w związku ze zniesieniem współwłasności poprzez sprzedaż tych lokali i podział pomiędzy współwłasności sumy uzyskanej z tej sprzedaży należy odprowadzić podatek VAT czy podatek od czynności cywilnoprawnych?
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US31/PP/4210/88/2006
  Czy kosztami uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów wniesionych do Spółki aportem , będzie wartość podwyższenia kapitału zakładowego o aport, którego przedmiotem były te udziały jak również wszystkie koszty związane z wcześniejszym podnoszeniem kapitału zakładowego ( podatek od czynności cywilno prawnych,obsługi prawnej itp.
 478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-03/03/06
  W którym roku powstaje obowiązek podatkowy z tytułu posiadanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
 479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/370/246/2005/AN
  "X ponosi wydatki w związku ze sprzedażą posiadanych akcji. Wydatki owe obejmują m.in.:-koszty usług doradztwa strategicznego, dotyczącego ogólnej strategii Spółki w zakresie posiadanych aktywów,-koszty usług doradztwa prawnego i finansowego dotyczącego formy przeprowadzenia sprzedaży akcji,-inne koszty związane bezpośrednio z realizacją konkretnej transakcji sprzedaży, w tym m.in. opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, inne opłaty."-treść pytania Czy podatek VAT naliczony na tych transakcjach podlega odliczeniu?
 480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/274/05
  Czy dochody z odpłatnego zbycia udziałów sa zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-9/06/IS
  Czy sprzedaż udziałów w celu ich umorzenia objęta jest zwolnieniem z podatku od towarów i usług jako usługa pośrednictwa finansowego?
 482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/436/299/38/05/JK
  Czy sprzedaż udziałów w innym podmiocie jest transakcją zwolnioną z VAT a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/26/2005
  1. Czy wkład niepieniężny zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci "całości taboru samochodowego i sprzętu budownictwa drogowego wraz z pracownikami obsługującymi ww. sprzęt, wartości niematerialne i prawne, tj. umowy zawarte z kontrahentami dotyczące sprzętu, umowy leasingowe dotyczące zarówno leasingu finansowego, jak i operacyjnego, zobowiązania dotyczące wnoszonej zorganizowanej części np. ubezpieczenia, zobowiązania z tytułu umów leasingowych, podatków od środków transportu, zdolności i umiejętności pracownicze", wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 4a ustawy o podatku od osób prawnych w związku z art. 551 kodeksu cywilnego i czy w związku z tym nie będzie miał zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy zastosowanie do tak określonego wkładu będzie miał § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 484. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/005-0004/05/Z
  Czy sprzedaż zbywalnych uprawnień do korzystania z pomieszczenia handlowego zlokalizowanego w obiekcie Hali Centrum Handlowego Sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-166/05/AS
  Czy powinien zapłacić podatek dochodowy od sprzedanych wkładów finansowych?
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2CF/415/IP-135/2005/GW
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych przed 1.01.2004r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/124/05/AB
  Czy wartość nominalna udziałów objętych w X Sp. z o.o. przez Podatnika w 1997r. powiększona o wydatki związane z objęciem udziałów, która to wartość nominalna została przez Podatnika rozpoznana jako przychód podatkowy na moment objęcia tychże udziałów w roku 1997r., stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w momencie zbycia przedmiotowych udziałów w X Sp. z o.o.
 488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-38/05
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w 2005 r. udziału we współwłasności nieruchomości, nabytej w drodze spadku, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% uzyskanego przychodu?
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/71/05
  Czy spółka będzie uprawniona do dalszego stosowania obecnego zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z przepisów o specjalnej strefie, jeśli część jej udziałów zostanie przeniesiona do nowego udziałowca?
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-200/05
  Czy sprzedaż udziałów w spółce jawnej, będącej podatnikiem podatku od towarów i usług, podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?
 491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-88/05/MS/83677
  Gmina zwróciła się o rozstrzygnięcie kwestii, czy zbycie udziału Gminy w nieruchomości zabudowanej obiektami o charakterze użytkowym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 492. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-423Z-84/05/ER
  Podatnik zamierza sprzedać swoje udziały po cenie uwzględniającej wydatki poniesione na objęcie udziałów i wydatki związane z wniesieniem dopłat stosownie do postanowień art. 177-179 KSH oraz dodatkowo uzgodnionej przez strony wielkości. Zdaniem podatnika kosztem uzyskania przychódów, na tej transakcji będzie kwota wydatkowana na nabycie udziałów wraz z wniesionymi dopłatami.
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2CF/415/IP-128/2005/BS
  Czy jestem uprawniona do korzystania z odliczeń (30% wpłat) z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w roku 2005 i latach kolejnych, jeśli celem przeznaczenia oszczędności zgromadzonych w Kasie Mieszkaniowej będzie nabycie udziałów do lokalu mieszkalnego od osoby fizycznej?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-210/05/AW
  Czy ustanowienie udziału w gruncie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 495. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0076/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek związany z opłaceniem pośrednictwa biura maklerskiego w sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za aport przedsiębiorstwa spółki cywilnej?
 496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-38/05
  Czy od sprzedanych udziałów spółce z o.o w celu ich umorzenia pobiera się podatek zryczałtowany bez pomniejszania przychodów o koszty nabycia udziałów?
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM-436-2/05
  Czy zawarte umowy - określone jako "warunkowe" - rodzą obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych dla Spółki oraz jej Wspólników.
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-15/05/I
  Czy odpłatne zbycie papierów wartościowych i odpłatne zbycie udziałów w spółkach mających osobowość prawną są dochodami z tego samego źródła oraz czy można dochód uzyskany z jednego instrumentu finansowego pomniejszyć o stratę wygenerowaną na drugim instrumencie?
 499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/415-31-2/2005
  Czy uzyskany przychód ze sprzedaży nieruchomości , która nabyta była w drodze spadku wolny jest od opodatkowania zryczałtowanym 10-procentowym podatkiem dochodowym.
 500. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBD/005-1-F-54/05
  Jaki jest zakresu i sposób zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w spółce jawnej?
 501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/68/05/AB
  czy wydatek poniesiony przez Spółkę na wniesienie dopłat do innej spółki, w przypadku sprzedaży udziałów, może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów.
 502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-17/2005
  Czy dochód ze zbycia udziałów w spółce z o. o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-58-1/05/ML
  Czy w przypadku odpłatengo zbycia udziałów w spółce, tj. odpłatne zbycie udziałów w celu ich umorzenia Spółka występuje w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i czy winna jest składać deklarację miesięczną PIT-8A?
 504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/11/ES/05
  Zakwalifikowanie przychodów z tytułu udziału kapitałowego wypłaconego w związku z wystapieniem ze spółki jawnej.
 505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/27/05
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowyn ?
 506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/415-5/05
  Czy dochód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z odpłatnego zbycia papierów wartościowych powinien być wykazany w zeznaniu rocznym?
 507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-28-2/PIT/05
  W jakim momencie Spółka winna odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia, jeżeli należność ze sprzedaży jest wypłacana w ratach?
 508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/005-4/05
  Czy spółka z o.o. może sprzedać swoje udziały osobom fizycznym (udziałowcom) po nominalnej cenie zakupu, jeśli księgowa wartość spółki liczona jako wartość aktywów pomniejszona o zobowiązania jest wyższa o ok. 900 tys. zł. Czy ustalona w umowie sprzedaży cena może być zakwestionowana przez organ podatkowy, a jeśli tak to co powinno stanowić podstawę wyceny wartości udziałów.
 509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PB-1/415-18/05
  Czy zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w 1996 r. w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) powoduje powstanie obowiązku podatkowego, jeżeli udziały zostaną zbyte po cenie nominalnej, a koszty ich nabycia (wniesiony aport) stanowi taką samą wartość, co nominalna wartość udziałów. W przypadku powstania obowiązku podatkowego w ww. sytuacji jaka jest podstawa opodatkowania i wysokość podatku?
 510. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/415-3/05/Z
  Czy środki finansowe uzyskane w wyniku zbycia udziałów w spółce cywilnej i przeznaczone na cele rozpoczętej jednoosobowo działalności gospodarczej stanowią przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy podlegają one wykazaniu w zeznaniu podatkowym?
 511. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/26/05
  Czy sprzedaż akcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami towarów i usług wykorzystywanych do sprzedaży akcji i udziałów?
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-130/2/05/BM
  Czy przy obliczaniu proporcji odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 90 ustawy o VAT, obrót związany ze sprzedażą akcji i udziałów spółek kapitałowych oraz sprzedaży dłużnych papierów wartościowych, nie jest uwzględniony, tzn. nie powiększa kwoty obrotu ogółem?
 513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDC/415/29/LUG/05
  Czy powstanie obowiązek podatkowy w momencie sprzedaży udziałów w sp. z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia spółki jawnej?
 514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-79/05
  Czy sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej podatnikiem podatku od towarów i usług ?.
 515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DL-II-415-IX/63/15a/05
  Dotyczy dokonanie w zeznaniu rocznym rozliczenia dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów w spółce mającej osobowość prawną, na podstawie zawartej w tym zakresie między osobami fizycznymi umowy cywilnoprawnej w związku, z którą na żadnej ze stron umowy nie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-52/05/EN
  Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w 2004 roku w wyniku zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-1/WC/05
  - dotyczy wystawiania imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu (PIT-8C) oraz sposobu ustalania dochodu podatnika wykazywanego w tej informacji w związku z uzyskaniem dochodu ze sprzedaży, nabytych w drodze spadku, udziałów w kapitale zakładowym spółki.
 518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/423/10/2005
  Czy udziałowiec Sp. z o.o. posiadający 4368 udziałów po 500,00 zł każdy może zbyć część udziałów po cenie nominalnej t. j. po 500,00 zł na rzecz drugiego wspólnika?
 519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-8/05/KL
  1. Jak kwalifikować uzyskane przez udziałowców przychody z tytułu sprzedaży przedmiotowych udziałów Spółce na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Jak powinny być wyliczone koszty dla obliczenia podstawy opodatkowanianiem podatkiem od osób fizycznych? 3. Jak rozliczyć należny podatek dochodowy?
 520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-72/05/AB
  Jaką stawką VAT opodatkowana jest sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości obejmującej budowle stanowiące infrastrukturę mieszkaniową wraz z trwale związanym z nimi gruntem?
 521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/005/16/2005
  Czy dochody uzyskane ze sprzedaży udziałów spółki z o.o. powinny być wykazane w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT- 13?
 522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/005/18/2005
  Czy są kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów; opłaty notarialne i skarbowe związane z nabyciem udziałów, czy takim kosztem mogą być wpłaty wnoszone przez podatnika na rzecz kapitału zakładowego spółki?
 523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/005/17/2005
  Jak powinny być udokumentowane koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów, czy muszą to być oryginalne dokumenty potwierdzajace wpłaty? Czy w przypadku ich braku może to być potwierdzenie ze spółki informujące o wpłacie i w jakiej formie to potwierdzenie powinno być sporządzone?
 524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8-2/MM/04/05
  Jakie są obowiązki płatnika (sp. z o.o.) w przypadku zbycia udziałów lub akcji w celu ich umorzenia?
 525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/05
  Czy sprzedaż lokali wraz z równoczesną sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości lub sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG PS/415/427/14/3/05
  Czy ewentualna sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wskazany w powyższym przepisie 5-letni termin będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym zostało nabyte prawo własności lokalu mieszkalnego, a nie od końca roku kalendarzowego, w którym zniesiono współwłasność?
 527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I /415-4/05
  Czy wystąpi podatek do zapłaty z tytułu zbycia udziałów (po cenie nominalnej) spółki z o.o., objętych w zamian za wkład niepieniężny, w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę z o. o.?
 528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/410/5P/2005
  Czy zaliczka otrzymana w 2004 roku na poczet przyszłej sprzedaży udziałów w spółce powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 529. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/423/1/2005
  Czy powstaną różnice kursowe mające wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji sprzedaży udziałów spółce niemieckiej w zamian za wierzytelności przysługujace tej spółce od spółki polskiej?
 530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/16/KH/04/05
  1.Czy i w jakim zakresie podatnikowi przysługuje prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów: wartości nominalnej nabytych wierzytelności odpisanych przez upadłego jako nieściągalne (art. 23 ust. 1 pkt 20 w zw. z ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), odpisów aktualizujących wartości wierzytelności zaliczanych uprzednio przez upadłego do przychodów naleznych, których nieściągalność została uporawdopodobniona (art. 23 ust. 1 pkt 21 w zw. z ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 2.Czy podatnik ma prawo - przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. stanowiących składnik majątku nabytego przedsiębiorstwa - pomniejszyć uzyskany przychód o koszt uzyskania przychodu w wysokości wydatku poniesionego uprzednio przez upadłego na nabycie (objęcie) tych udziałów - zgodnie z art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
 531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436/10/2005/BAP
  Czy czynność umorzenia udziałów w spółce w drodze ich nabycia od wspólników po cenie nominalnej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2426-8-10-332/05
  Czy spółka z o. o. jako płatnik zobowiązana jest do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu (przychodu) uzyskanego przez wspólnika z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia?
 533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/11/2005/KLŁ
  Czy sprzedaż finansowych aktywów firmy (udziałów) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/3/05
  Czy przychody uzyskane z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce z o.o. winny być uwzględnione przy wyliczeniu proporcji zgodnie z art. 90 ust. 3-7 ustawy o podatku od towarów i usług?
 535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-7/2005
  Czy sprzedaż udziałów w budynku mieszkalnym stanowiącym współwłasność, budowanym na wynajem, skutkuje utratą ulgi podatkowej przez pozostałych współwłaścicieli, jeżeli podatnik doliczy do dochodów kwoty uprzednio odliczone z tytułu ulgi na wynajem, zwiększając je o 10% za każdy rok kalendarzowy, brakujący do upływu dziesięcioletniego okresu, liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku?
 536. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-652/04
  Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zasad ujętych w ustawie o podatku od towarów i usług a dotyczących: 1) fakturowania częściowo wykonanej usługi projektowania technicznego, 2) sprzedaży udziałów w spółce z o.o., 3) uwzględniania wartości czynności niepodlegających opodatkowaniu przy ustalaniu proporcji odliczania częściowego podatku VAT 4) momentu powstania obowiązku podatkowego dotyczącego importu usług reklamowych.
 537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-48/05/KD/11342
  Czy podlegają uwzględnieniu, przy obliczaniu rocznej proporcji dla celów obliczenia podatku do odliczenia, następujące czynności: - sprzedaż akcji (udziałów), przy czym czynność ta nie mieści się w zakresie działalności Podatnika i miała charakter sporadyczny, - udzielanie swoim pracownikom pożyczek oprocentowanych, finansowanych z funduszu socjalnego, - dostawa nieruchomości obejmująca stadion sportowy oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu w zamian za zaległości podatkowe?
 538. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/105/04
  Czy dokonywana pomiędzy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług odpłatna sprzedaż udziałów w Spółce z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT?
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-0001/05
  Wątpliwości Strony dotyczą, czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o. jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak, to czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku. Zdaniem Strony planowana przez Samorząd sprzedaż udziałów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 540. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-210/04/JM
  W związku z prowadzeniem dwóch różnych rodzajów działalności (badań naukowych, lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz usług hotelarskich i mieszkaniowych) Instytut wyodrębnił ze swojej struktury Zakład Hoteli i Budynków Mieszkalnych jako samobilansującą jednostkę, która do dnia 30.04.2004r. występowała jako odrębny podatnik posiadający odrębny numer identyfikacji podatkowej. W związku z wejściem z dniem 01.05.2004r. w życie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) Instytut złożył zapytania następującej treści : 1. Czy od dnia 01.05.2004r. Zakład Hoteli i Budynków Mieszkalnych powinien stosować nr NIP Instytutu zgodnie z art. 160 ust. 3 w/w ustawy ? 2. Czy w związku z wygaśnięciem odrębności podatkowej w zakresie podatku VAT, a co za tym idzie połączeniem rejestrów sprzedaży i rejestrów zakupu ZHiBM z rejestrami Instytutu oraz w konsekwencji tego brakiem sprzedaży i brakiem zakupów wg dotychczasowego nr NIP, Zakład Hoteli i Budynków Mieszkalnych powinien nadal pozostać na osobnym rozliczeniu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ? 3. Czy obliczając proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 3 w/w ustawy Instytut powinien brać pod uwagę obrót osiągnięty w 2003r. przez sam Instytut czy łącznie z Zakładem Hoteli i Budynków Mieszkalnych?
 541. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/107/2004
  1) W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem dotyczącym naliczenia podatku VAT od opłaty z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na podstawie art.45 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Miasta ZZZ i została w 2003r. przekazana w trwały zarząd na okres 3 lat na rzecz zakładu budżetowego. Corocznie do 31 marca z góry za cały rok kalendarzowy Miasto ZZZ pobiera opłatę z tytułu trwałego zarządu. Nieruchomość ta stanowi grunt z wybudowanym na nim budynkiem, w którym znajdują się lokale biurowe. Nieruchomość ta nie jest nieruchomością z nowym budynkiem, tylko w 1998r. adaptowanym na lokale biurowe. Przekazanie w trwały zarząd w 2003r. nastąpiło w drodze decyzji administracyjnej Burmistrza Miasta ZZZ.2) W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem, czy należny jest podatek VAT przy sprzedaży lokali mieszkalnych po ich zasiedleniu i zamieszkaniu ( budynki stare, w których część lokali została sprzedana ) na rzecz najemców tych lokali mieszkalnych, przy czym sprzedaż tych lokali następuje wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w wieczyste użytkowanie. Sprzedaż następuje w formie aktu notarialnego. Art.43 ust.6 ustawy o podatku VAT nie będzie dotyczył budynków, które znajdują się w posiadaniu Miasta ZZZ, zaś lokale mieszkalne są zwolnione z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 2 ww ustawy o podatku VAT.3) W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem, czy należny jest podatek VAT od opłaty z tytułu przekazania nieruchomości w użytkowanie. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Miasta ZZZ i została przekazana w użytkowanie Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w XXX na czas nieokreślony w 1986r. Przekazanie nieruchomości w użytkowanie nastąpiło w 1986r. w drodze decyzji administracyjnej na podstawie obowiązujących wówczas przepisów prawa ( do wniosku załączono decyzję Nr G.8224/12/86 z dnia 19.08.1986r. Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w ZZZ, który został upoważniony w drodze uchwały do wydania takiej decyzji przez Miejską Radę Narodową). Nieruchomość ta stanowi grunt zabudowany wiatą metalową oraz budynkiem murowanym produkcyjno - magazynowym, przy czym - zgodnie z załączonym oświadczeniem Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej - ww obiekty zostały wybudowane ze środków inwestycyjnych Spółdzielni.
 542. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-3/sip/17/2004
  Czy w związku ze sprzedażą udziałów spółki uzyskany przychód można obniżyć o koszty nabycia w tym o wypłacone pośrednikowi wynagrodzenie
 543. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PDF/415/15/04/HC
  Kiedy podatnik powinien zapłacić podatek od zaliczki otrzymanej w 2004r. na poczet sprzedaży udziałów w Spółce w 2006r.
 544. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.21/BF/415/1658/2004
  W lipcu 2004r w wyniku podpisania umowy przedwstępnej otrzymałam zaliczkę na poczet sprzedaży udziałów w Spółce, która zostanie przeze mnie dokonana w 2006r.Kiedy powinnam zapłacić podatek od zaliczki otrzymanej w 2004r na poczet sprzedaży udziałów w Społce w 2006r ?
 545. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/2-400/04/WK
  Czy można do kosztów uzyskania przychodów spółki akcyjnej zaliczyć przy sprzedaży udziałów wierzytelności wniesione aportem w celu objęcia tych udziałów ? Na wierzytelności składały się kwoty główne kredytów i pożyczek oraz naliczone odsetki umowne i karne.
 546. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-43/04/KL
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Spółka zamierza objąć w innej spółce z o.o. nowe udziały w zamian za aport w formie całego prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Aport ten jest przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Następnie w Spółce przeprowadzony zostanie proces likwidacji, a pozostały majątek w postaci udziałów w spółce z o.o. nabytych w formie opisanego wyżej przedsiębiorstwa podzielony zostanie pomiędzy udziałowców Spółki. Czy odpłatne zbycie tego majątku w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 547. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-53-2/2004
  czy oprócz podatku od czynności cywilnoprawnych muszę odprowadzić podatek VAT i podatek dochodowy oraz czy w przypadku sprzedaży kilku działek budowlanych mają zastosowanie inne przepisy podatkowe .
 548. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0893/04
  Czy w tej sytuacji sprzedaż przedmiotowych udziałów - po cenie ich zakupu - rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 549. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0850/04
  Jak w przedstawionym stanie faktycznym powinno wyglądać rozliczenie podatnika z osiągniętych przychodów?
 550. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0634/04
  1) Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów nabytych w drodze spadku w związku z ich umorzeniem korzysta na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym ze zwolnienia od podatku dochodowego?2) Czy od wypłaconej spadkobiercom dywidendy płatnik zobowiązany był pobrać podatek docho-dowy w wysokości 15%, czy też dochody z tego tytułu opodatkowane są jedynie podatkiem od spadków i darowizn?
 551. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.Ia-1/41-OP/2004
  Czy stratę podatkową wynikłą ze sprzedaży udziałów można odliczyć od dochodu wynikłego z objęcia udziałów w sytuacji, gdy nabycie i sprzedaż udziałów nastąpi w obrębie jednego roku podatkowego?
 552. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/57/AW/04
  Pytanie podatnika dotyczy sprzedaży, na podstawie aktu notarialnego,udziału wynoszącego 1/8 części działki gruntu. W akcie notarialnym sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości (gruncie) została potraktowana jako niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT i nie została ujęta w deklaracji VAT-7.
 553. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-3/423/W/70JW/2004
  Czy zmniejszenie kwoty do zapłaty przez podatnika na rzecz kontrahenta w wyniku wystąpienia różnych kursów walutowych skoryguje wysokość wydatku na nabycie udziałów, stanawiącego koszt uzyskania przychodów?
 554. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/SPC/436/28/2004/BAP
  Spółka sprzedała posiadane przez siebie udziały w innej spółce polskiej. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. inwestycje kapitałowe, posiadanie udziałów lub akcji oraz działalność powiernicza (działalność sklasyfikowana pod symbolem PKD 65.23.Z - pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane). Spółka jest również podatnikiem podatku VAT. Czy wskazana powyżej sprzedaż udziałów będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 555. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/65/04
  dotyczy obowiązków płatnika w kontekście oświadczeń podatników o wydatkach na nabycie zbywanych udziałów
 556. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO / 005 - 0043 / 04
  Pytanie skierowane przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego dotyczyło kwestii kto powinien i do kiedy złożyć deklarację PCC - 1, a tym samym uiścić podatek 1%? Formułując swoje stanowisko w sprawie podatnik stwierdził, iż - obowiązek złożenia deklaracji PCC - 1 i zapłaty 1% podatku od czynności cywilnoprawnych należy do kupującego w ciągu 14 dni od podpisania umowy sprzedaży udziałów.
 557. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0682/04
  Czy przychód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym?
 558. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-85/04
  Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usłuh podlega sprzedaż udziałów w spółce z o.o. ?
 559. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-052/04
  Podatnik zwraca się z zapytaniem: dotyczącym obowiązku podatkowego i stawek podatku VAT na:I. a.) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych jeżeli od końca roku w którym zakończono budowę minęło co najmniej 5 lat, b.) sprzedaż udziału we współwłasności zabudowanej nieruchomości, c.) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, d.) sprzedaż lokalu jeżeli od końca roku w którym zakończono budowę nie minęło co najmniej 5 lat, II. opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego.
 560. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/268/PDI/423/12/2004
  Czy dochody ze sprzedaży udziałów w spółce przez fundację, której celem statutowym jest m. in. prowadzenie domów pomocy społecznej, podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczonej na budowę domu spokojnej starości ?
 561. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.39/DF/410/191/2004
  W 2002 r. podatniczka zakupiła 8 udziałów w spółce z o.o. za 800 PLN , w której kapitał zakładowy wynosił 4.000 PLN. W tym samym roku spółka podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego do 50.000 PLN , w ten sposób że /stosownie do udziałów /: - 34 000 PLN zostało pokryte z kapitału rezerwowego, - 12.000 PLN zostało pokryte wkładem pieniężnym przez udziałowców. Obecnie podatniczka sprzedaje udziały za 10.000 PLN . Pytanie brzmi czy dochód ze sprzedazy wynosi zero?
 562. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDG-415/43/2004
  Czy wydatek poniesiony na realizację uchwały wspólników spółki cywilnej o udzieleniu gratyfikacji finansowej w zamian za zrzeczenie się praw przez ustępującego wspólnika można potraktować jako odpłatne zbycie udziałów i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki ?
 563. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/415-57/04
  Czy sprzedaż udziałów w lokalu użytkowym niewprowadzonym do ewidencji środków trwałych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz w jaki sposób należy uzyskany z tej sprzedaży obrót opodatkować podatkiem od towarów i usług.
 564. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/187/PDII/41/2004
  Jak należy opodatkować dochód i jak go rozliczyć (dotyczy sprzedaży udziałów w spółce z o. o.) ?
 565. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-3715/04
  - Proszę o wskazanie momentu powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wzrostu kapitału zakładowego w spółce przejmującej w rozumieniu art. 492 KSH o równowartości sumy kapitału zapasowego pomniejszony o stratę z lat minionych oraz kapitału zakładowego spółki przjemowanej?- Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wśród poniesionych wydatków na nabycie udziałów, kosztów finansowania zakupu w postaci odsetek z tytułu kredytu bankowego na zakup nieruchomości, w tej ich części, w której nie zostały one zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodu, działalności, przy nabyciu przedmiotu wkładu niepienięznego - nieruchomości?- Czy według stanu prawnego obowiązującego w dniu dzisiejszym przychód z trytułu zbycia przez małżonków Kuczyńskich udziałów traktowany będzie jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 3 u.op.d.o.f. czy też jako przychód z kapitałów pieniężnych - art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy?
 566. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD-M/436-36/04
  Czy dokonana przez podatnika VAT-u jednorazowa sprzedaż udziału w niezabudowanej nieruchomości, nabytego wcześniej na własne potrzeby mieszkaniowe podatnika, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 567. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP 443/74/04/AC
  W złożonym w tut. Urzędzie piśmie Podatnik zwraca się z pytaniem, czy sprzedaż udziału w prawie wieczystego użytkowania działki oraz we własności parkingu znajdującego się na tej działce, stanowiącego oddzielną nieruchomość trwale z gruntem związaną - korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Podatnik nabył udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz we własności parkingu we wrześniu 2002 r. na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Powyższa transakcja została również potwierdzona fakturą VAT, w której wykazano w odrębnych pozycjach prawo wieczystego użytkowania gruntu jako nie podlegające podatkowi VAT oraz parking jako towar zwolniony z VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług. Od dnia zakupu podatnik nie poniósł żadnych wydatków związanych remontem lub ulepszeniem budowli, tj. parkingu. Zdaniem Podatnika sprzedaż udziału we własności parkingu - towaru używanego znajdującego się na tej działce, stanowiącego oddzielną nieruchomość - korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, podobnie jak - w zgodnie § 8 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. - sprzedaż udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu.
 568. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1/005-1-112/04
  Czy przychód powstaje w chwili faktycznego (otrzymania) środków pieniężnych z tytułu zapłaty za zbyte udziały zakładając, że cenia nabycia udziałów ustalona w umowie nie odbiega od ich wartości rynkowej.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!