Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


sprzedaż towarów

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-526/12-6/AK
  Czy Stowarzyszenie może wystawić dokument sprzedaży towaru w postaci faktury VAT?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-800/12/PS
  Uznanie Spółki za podmiot uprawniony do zwrotu podatku na rzecz podróżnych (TAX FREE).
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-669/12/HD
  Czy od przyszłego roku przychody z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię będą mogły być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-502/12-4/IG
  Czy sprzedaż posiłków opisana w obu punktach wniosku stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust.1 ustawy o VAT, a nie świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-220/12/LG
  Sposób opodatkowania, udokumentowania i rozliczenia w deklaracji VAT-7 sprzedaży własnych towarów na targowisku Słowacji, które zostały uprzednio przywiezione z terytorium kraju
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-597/12/AK
  Czy dostawa towaru dokonana poza polskim obszarem celnym na warunkach DAF granica, może być uznana za czynność, w stosunku do której nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/137/507/WCX/12/PK-41
  stawka podatku VAT na sprzedaż słodkich herbatników
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-112/12-4/EK
  Czy w wyniku zmiany metody wyceny towarów i materiałów, koszt sprzedanych towarów, którego wartość będzie określana z dokumentów zastępczych, tj. PZ – przyjęcia towarów na magazyn oraz WZ – wydania towarów z magazynu, wystawionych w oparciu o zamówienia na zakup towaru oraz doliczonych do tej wartości szacowanych, planowanych narzutów na koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia towaru w drodze itp. bez posiadania oryginałów faktur i znajomości faktycznych kosztów, będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych na moment wyliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-359/12-2/KT
  Udzielanie rabatów i określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży towarów po cenach promocyjnych.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-215/12-5/MW
  Jaką stawkę VAT Wnioskodawca powinien zastosować przy dalszej sprzedaży wyrobów medycznych i akcesoriów zakupionych od polskiego importera w okresie XII 2010r. i jaką od 01.01.2011r. do nadal?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-297/12-4/ES
  Różnica w rabacie - Bonusie Klubowym, przyznanym Promotorowi Brązowemu oraz w rabacie przyznanym Promotorowi Zwykłemu, nic stanowi dla Promotora Brązowego przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwentnie Spółka nie będzie miała obowiązku, na podstawie art. 42a ww. ustawy, wystawienia dla Promotorów Brązowych informacji PIT-8C, dotyczącej ww. różnicy w rabatach dla Promotorów.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1557/11-2/EN
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z trzech przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z: a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub b) decyzji o warunkach zabudowy, lub c) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1557/11-4/EN
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z trzech przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z: a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub b) decyzji o warunkach zabudowy, lub c) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1537/11-2/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1537/11-4/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-843/11-7/AK
  Stowarzyszenie będące czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT sprzedaż produktów wykonywanych przez osoby niepełnosprawne w ramach warsztatów terapii zajęciowej winno dokumentować fakturami VAT. W sytuacji gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca obowiązany jest do wystawienie faktury na żądanie nabywcy złożone we właściwym terminie.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-402/11-4/MW
  Czy jest dopuszczalne zastosowanie stawki 8% przy sprzedaży wyrobu medycznego z wyposażeniem dodatkowym, na które składa się komputer z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne (monitor, drukarka, klawiatura, mysz)?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-402/11-5/MW
  Czy jest dopuszczalne zastosowanie stawki 8% przy sprzedaży wyrobu medycznego z wyposażeniem dodatkowym, na które składa się komputer z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne (monitor, drukarka, klawiatura, mysz)?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-52/11-4/IB
  Uznanie Dyrektora Izby Celnej jako organu likwidacyjnego, wykonującego zadania w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych w odniesieniu do których został orzeczony przepadek na rzecz Skarbu Państwa w postępowaniu karnym skarbowym jako podatnika podatku VAT.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-453/11-S/AP
  Od którego momentu można stosować obniżoną stawkę podatku przy sprzedaży wyrobów medycznych.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-119/11-2/IR
  Stawka podatku obowiązująca przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz sprzedaży towarów będących wyrobami medycznymi, ich wyposażenia i części zamienne.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-650/11-3/AD
  Czy Spółka może stosować przy sprzedaży swoich wyrobów zaklasyfikowanych do słodkich herbatników stawkę podatku w wysokości 7% (w 2011 r. – 8%)?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-627/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży towarów o symbolu PKWiU 01.24.10 oraz dla sprzedaży towarów o symbolu PKWiU 10.39.30.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-290/11-4/AMN
  Czy sprzedaż całego stanu magazynowego, o wartości netto około 750.000,00 zł, synowi z marżą 5%, przy średnio stosowanej marży 30% przy sprzedaży jednostkowej (prowadzona jest sprzedaż detaliczna), nie spowoduje zastosowania art. 25 ust.2 i ust. 5 oraz art. 25a ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy sprzedaż związana będzie z likwidacją działalności gospodarczej?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-165/11-4/AG
  Czy spółka prawidłowo określa przychód oraz koszt uzyskania przychodu dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-173/11/AK
  ustalenie przychodu podatkowego w wysokości ceny promocyjnej netto wskazanej na fakturze lub paragonie fiskalnym (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-169/11/ICz
  Stawka podatku dla wyrobów ciastkarskich o symbolu PKWiU (2008r.) 10.72.12.0.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1918/10/EJ
  obowiązek podatkowy przy sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1168/10/BK
  Prawo do odliczania VAT-Marża.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1527/10/AK
  Czy przychodem podatnika podlegającym opodatkowaniu powinna być cena sprzedaży uwidoczniona na paragonie fiskalnym (w części fiskalnej), czy też kwota faktycznie otrzymana przez podatnika, tj. po udzieleniu bonifikaty?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-742/10-4/JC
  Czy w przypadku wyrobów ciastkarskich Spółki sprzedawanych za symboliczną kwotę 1 zł lub 1 grosz przy dokonaniu zakupu o określonej ilości lub wartości w okolicznościach opisanych w punkcie 1.2. wniosku, przychodem podatkowym Spółki jest cena sprzedaży po uwzględnieniu udzielonego rabatu, a kosztem uzyskania przychodów koszt wytworzenia tych wyrobów? Czy w przypadku wyrobów ciastkarskich Spółki wydawanych w ramach tzw. "gratisu" przy dokonaniu zakupu o określonej ilości lub wartości w okolicznościach opisanych w punkcie 1.2 wniosku, przychodem podatkowym Spółki jest cena sprzedaży po uwzględnieniu udzielonego rabatu, a kosztem uzyskania przychodów koszt wytworzenia tych wyrobów? Czy koszt wytworzenia wyrobów ciastkarskich Spółki wydawanych osobom fizycznym w ramach akcji promocyjnych i reklamowych opisanych w punkcie 1.3. wniosku stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki? Czy koszt wytworzenia wyrobów ciastkarskich Spółki, które Spółka przekazuje kontrahentom w celu wymiany produktów uszkodzonych w trakcie transportu lub wyładunku lub o zbyt krótkim terminie do spożycia w sytuacjach opisanych w punkcie 1.4. wniosku stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-860/10-4/EC
  Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi oraz w zakresie stosowania marży.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-882/10-4/ES
  udzielona premia-bonus stanowi koszt uzyskania przychodów
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-392/10-3/AJ
  CIT - w zakresie metodologii rozpoznania przychodu z tytułu sprzedaży towaru
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-538/10/KT
  Czy udzielenie premii pieniężnej pozostaje poza ustawą o podatku od towarów i usług i będzie dokumentowane notą księgową, czy też powinno być opodatkowane jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy, lub też jako rabat stosownie do art. 29 ust. 4 tej ustawy?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-754/10/MO
  Jak należy poprawnie naliczyć bonifikatę pod kątem podatku dochodowego od osób prawnych? Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowym jest wyłączenie z kwoty przychodu kwoty udzielonej bonifikaty udokumentowanej na paragonach fiskalnych w części niefiskalnej?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-791/10/KG
  Rozpoczęcie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, towarów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 32, nie obliguje Wnioskodawcy do zastosowania kasy rejestrującej od pierwszej sprzedaży.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-439/10/KT
  W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-240/10-4/EŻ
  czy przychodem podatkowym z tytułu sprzedaży towarów będzie ich cena uwzględniająca kwotę udzielonego rabatu a więc kwota - w zależności od warunków promocji - wynosząca 1 grosz lub 1 złoty?czy wystawiane przez Spółkę paragony fiskalne oraz dzienne i miesięczne raporty fiskalne będą wystarczającą podstawą do uwzględnienia kwoty udzielonego rabatu przy ustaleniu przychodu podatkowego?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-435/10/AK
  Czy prowadzenie przez Spółkę magazynu wyrobów gotowych, który jest zlokalizowany poza terenem SSE stanowi odrębną działalność gospodarczą Spółki, która w oparciu o § 5 ust. 3 Rozporządzenia SSE powinna zostać wydzielona od działalności Spółki prowadzonej na terenie SSE i czy dochody uzyskane ze sprzedaży poprzez magazyn wyrobów wytworzonych na terenie SEE podlegają w całości zwolnieniu z podatku dochodowego?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-136/10-2/GC
  1. Czy otrzymane premie (pieniężne i towarowe) stanowią przychód podatkowy i w jakim momencie jest on rozpoznawany? 2. Czy w przypadku zbycia towarów otrzymanych – jako premia, Spółka ma prawo rozpoznać koszt podatkowy?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-136/10-3/GC
  1. Czy otrzymane premie (pieniężne i towarowe) stanowią przychód podatkowy i w jakim momencie jest on rozpoznawany? 2. Czy w przypadku zbycia towarów otrzymanych – jako premia, Spółka ma prawo rozpoznać koszt podatkowy?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-180/08-10/S/JF
  Realizowana przez Wnioskodawcę dostawa towarów ze składu celnego do krajów pozaunijnych nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1647/08-12/AS/KOM
  W świetle przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że wprowadzone do obrotu towary o symbolu PKWiU 24.20.14-90.00 spełniają ustawowe warunki, o których mowa w poz. 62 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług i na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 62 załącznika nr 3 do ww. ustawy), opodatkowane są 7% stawką podatku VAT.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-985/09/AP
  Sprzedaż towaru używanego podlega zwolnieniu od podatku.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-722/09/ŁC
  opodatkowanie towarów stawką 0%
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-717/09/DG
  Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym dla celów podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT) zdarzenie polegające na wywozie z Polski towarów do składu celnego na Ukrainie nie będzie traktowane jak eksport towarów i będzie się znajdowało poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT? Jednocześnie Spółka zwraca się o potwierdzenie, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów, sprzedawanych następnie kontrahentowi na Ukrainie (lub na terenie innego kraju nie należącego do Unii Europejskiej) - w myśl art. 86 ust. 8 Ustawy VAT.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-605/09-6/KS
  Czy wypłacona kwota 240.000,00 euro będzie dla podatnika kosztem uzyskania przychodu?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-561/09-4/AJ
  CIT - w zakresie skutków podatkowych sprzedaży towarów po preferencyjnej cenie
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-625/09/AW
  Rozliczenie transakcji dostawy - na warunkach Incoterms DAF - towarów nabytych uprzednio od podmiotów z państw trzecich, na rzecz odbiory krajowego, który dokonał odprawy celnej tych towarów.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-684/09-2/AD
  Jaka kwota będzie podstawą opodatkowania podatkiem VAT - czy będzie to kwota nabycia pomniejszona o podatek VAT, czy kwota, za którą podatnik sprzeda swoje towary kontrahentom, pomniejszona o podatek VAT?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-330/09-2/ES
  1.Czy umowa nazwana "UMOWA MAGAZYNOWANIA" może być przedmiotem oceny w podatku dochodowym od osób fizycznych?, 2.Czy umowa nazwana "UMOWA MAGAZYNOWANIA" może być przedmiotem oceny w podatku od towarów i usług?, 3.Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym sprzedaż towarów następuje w momencie pobrania ich przez Kupującego z magazynu czy też w momencie przekazania towaru przez sprzedającego do magazynu administrowanego przez kupującego?, 4.Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż towarów następuje w momencie pobrania ich przez Kupującego z magazynu czy też w momencie przekazania towaru przez sprzedającego do magazynu administrowanego przez kupującego?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-789/09/BG
  Czy ustalając przychód ze sprzedaży tego towaru, Spółka może jako przychód wykazać cenę netto wynikającą bezpośrednio z wystawionych faktur, w tym także obejmujących sprzedaż z udzieleniem rabatu towarowego?(pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych)
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-160/09-4/PS
  CIT - w zakresie art. 5 konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 roku, Nr 216, poz. 2120, dalej umowa polsko - holenderska)
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-411/09-2/AD
  Czy w przypadku, gdy formalności związane z eksportem towarów dokonuje Wnioskodawca i posiada on w związku z tym dokumenty eksportowe na których figuruje jako nadawca/eksporter mamy do czynienia z eksportem bezpośrednim w rozumieniu ustawy o VAT?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-214/09-2/IG
  Czy powinna zostać wystawiona faktura korygująca sprzedaż i faktura sprzedaży na innego nabywcę?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-216/09-4/AD
  Czy przy sprzedaży osobie trzeciej Zainteresowany może opodatkować tą transakcję przy zastosowaniu szczególnej procedury – czyli opodatkować tylko marżę, czy też opodatkować na ogólnych zasadach opodatkować tzn. całą wartość netto?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-135/09-2/IG
  Czy w świetle tak przedstawionego stanu faktycznego dopuszczalnym jest zastosowanie obniżonych stawek VAT w transakcji refakturowania wyżej wymienionych usług i towarów na właściciela budynku?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-132/09-4/EK
  Czy Spółka prawidłowo określa przychód i koszty podatkowe dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-132/09-5/EK
  Czy Spółka prawidłowo określa przychód i koszty podatkowe dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-136/09/AB
  Stawki podatku przy sprzedaży biomasy w postaci peletu pochodzenia roślinnego o symbolu PKWiU 15.61.50-50.90
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-186/09-2/EWW
  Dostawa towarów w skaldzie celnym.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-85/09-2/MS
  sprzedaży towarów używanych rozliczanych na zasadzie marży
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-86/09-2/MS
  wydatków związanych ze sprzedażą towarów używanych rozliczanych na zasadzie marży
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-81/09-3/MC
  Czy Sprzedawca (Wnioskodawca) będzie miał prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów całego wydatku związanego z nabyciem towaru, ostatecznie sprzedanego w ramach promocji za symboliczną złotówkę, zarówno w sytuacji gdy sprzedaż dotyczy podmiotów powiązanych jak i niepowiązanych?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-83/09-3/JG
  1.1 Czy Sprzedawca (Wnioskodawca) będzie miał prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów całego wydatku związanego z nabyciem towaru, ostatecznie sprzedanego w ramach promocji za symboliczną złotówkę, zarówno w sytuacji gdy sprzedaż dotyczy podmiotów powiązanych jak i niepowiązanych? 2.1 Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawca) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł - z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca "Y" nie jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2.2 Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawca) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł - z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca "Z" jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-79/09-2/KS
  Pytanie 1 dotyczy stanu faktycznego nr 1. 1.1 Czy Sprzedawca (Wnioskodawca) będzie miał prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów całego wydatku związanego z nabyciem towaru, ostatecznie sprzedanego w ramach promocji za symboliczną złotówkę, zarówno w sytuacji gdy sprzedaż dotyczy podmiotów powiązanych jak i niepowiązanych? Pytanie 2 dotyczy stanu faktycznego nr 2. 2.1 Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawcy) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł - z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca "Y" nie jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2.2 Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawcy) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł - z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca "Z" jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-824/08-2/EK
  Czy Spółce przysługuje prawo do zaliczenia kosztu wynikającego z faktury VAT otrzymanej od Dystrybutora tytułem intensyfikacji sprzedaży projektowej, do kosztów uzyskania przychodów?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1795/08-3/AZ
  Dot. podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla sprzedaży książek i kalendarzy wydrukowanych z materiałów własnych dla podmiotu zagranicznego nie będącego członkiem Wspólnoty Europejskiej.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1795/08-2/AZ
  Dot. podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla sprzedaży książek i kalendarzy wydrukowanych z materiałów własnych dla podmiotu zagranicznego będącego członkiem Wspólnoty Europejskiej.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-874/08/BWo
  Czy opisana transakcja sprzedaży towarów na terytorium Polski przed złożeniem wniosku o dopuszczenie ich do obrotu na terytorium Wspólnoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1647/08-2/AS
  stawka podatku na towary objęte klasyfikacją statystyczną PKWiU 15.71.10-30
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1647/08-4/AS
  stawka podatku na towary objęte klasyfikacją statystyczną PKWiU 24.14.64-70
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1647/08-5/AS
  stawka podatku na towary objęte klasyfikacją statystyczną PKWiU 24.66.42-10.60
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1647/08-3/AS
  Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 maja 2008r. Spółka ma prawo stosować stawkę VAT w wysokości 7% do czynności (innych niż eksport i WDT), których przedmiotem są towary o symbolu PKWiU 24.20.14-90.00, posiadające nazwy handlowe: - preparat wspomagający równowagę mikrobiologiczną w przewodzie pokarmowym oraz poprawiający jakość wody pitnej dla zwierząt, na bazie kwasów organicznych i ich soli, -.Ca MD, NC - preparaty zapobiegające rozwojowi pleśni w paszach i surowcach służących do ich produkcji, na bazie kwasów organicznych i ich soli, -.C P1, P3, P4, P5, P6, P9, A5, PL, AL, SN - preparaty zakwaszające, na bazie mieszanin kwasów organicznych i ich soli, dodawane do pasz dla zwierząt, o silnym działaniu przeciwbakteryjnym w paszy, które zabezpieczają przed wtórnym skażeniem mikrobiologicznym, -.Mx - preparaty adsorbujące i rozkładające mikotoksyny z pasz, działające na poziomie przewodu pokarmowego zwierzęcia?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-939/08/AD
  Czy obniżoną stawkę podatku 0% można stosować przy sprzedaży przez Dyrektora Izby Celnej, jako organu likwidacyjnego, towarów niewspólnotowych, przejętych lub skonfiskowanych oraz takich, odnośnie których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa, a które mają być objęte dopuszczalnym przeznaczeniem celnym, innym niż dopuszczenie do obrotu?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-720/08-4/ŁM
  Czy wartość sprzedanych składników majątku obrotowego stanowiła będzie koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży (również sprzedaży jako surowce wtórne)?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1213/08/AŻ
  Czy istnieje obowiązek wystawiania każdemu klientowi, który zakupił program komputerowy, rachunku, mając do dyspozycji, jako dowód zaksięgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, tylko wyciąg z konta bankowego?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-940/08-3/SJ
  Jeżeli Spółka będzie dokonywała wywozu towarów z terytorium kraju oraz zgłoszenia celnego do procedury wywozu będzie dokonywała w urzędzie celnym znajdującym się na terytorium Polski - wówczas można stwierdzić iż dokonuje ona eksportu towarów.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-915/08-4/AD
  Czy od nabycia sprowadzonego z zagranicy samochodu osobowego, starszego niż pół roku z przebiegiem ponad 6000 km Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek VAT czy będzie zwolniony z obowiązku uiszczenia tego podatku?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1800/08-4/AP
  VAT w zakresie rozliczania sprzedaży towarów na pokładzie samolotu
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-873/08-2/AD
  Czy Wnioskodawca prawidłowo przelicza kwoty wyrażone w walucie obcej na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, a jeżeli na dany dzień nie został wyliczony i ogłoszony według kursu wymiany ostatnio wyliczonego i ogłoszonego?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-43/08-2/DG
  Czy sprzedaż towarów na pokładzie samolotów na trasie W-P rodzi obowiązek w podatku dochodowym od osób prawnych dla Oddziału w Polsce? Czy C Linie Lotnicze z siedzibą w P są zobowiązane do rozliczania sprzedaży towarów dokonywanej na pokładzie samolotów na trasie W—P w zakresie podatku VAT i czy mogą dokonać tego rozliczenia za pośrednictwem Oddziału w Polsce? Czy dla udokumentowania sprzedaży towarów wystarczające będzie przyjęcie przez Oddział w Polsce miesięcznego zestawienia sprzedaży sporządzonego przez Centralę w P?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-884/08-2/MN
  Sprzedaż lokali mieszkalnych, powstałych z wyremontowanego budynku mieszkalnego, zakupionego jako towar handlowy do prowadzonej działalności gospodarczej.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1800/08-5/AP
  VAT w zakresie sposobu udokumentowania sprzedaży towarów na pokładzie samolotu
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-636/08/ŁW
  zasady obliczania podatku należnego w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkami i budowlami
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1591/08-2/GD
  obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w przypadku wyprowadzenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z magazynowego składu podatkowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ciąży zarówno na podmiocie prowadzącym skład (z tytułu wyprowadzenia) i na właścicielu wyrobów (z tytułu sprzedaży)
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1195/08-4/KB
  Czy przychody ze sprzedaży towarów (puszek aluminiowych do napojów) wyprodukowanych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej E P M, a dostarczanych z magazynów położonych poza terenem strefy będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-815/08-4/MN
  Wnioskodawca zamawia u kontrahenta z Chin wykonanie klawiatur foliowych. Kontrahent z Chin wykonuje narzędzia niezbędne do wykonania zamówienia. Kosztami wytworzenia narzędzi obciąża Wnioskodawcę - wystawia fakturę na rzecz Zainteresowanego. Rozliczenie podatku VAT z tytułu wykonania przedmiotowych narzędzi.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1290/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2008r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia towarów w składzie celnym od kontrahenta -jest prawidłowe.W dniu 11 sierpnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-707/08-2/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 1 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-684/08/BS
  Możliwość dokonania sprzedaży towaru przed otrzymaniem faktury dokumentującej jego zakup.
 93. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1357/07
  Pozbawienie podatnika prawa do rozliczenia sprzedaży z kwestionowanych dokumentów TAX FREE ze stawką 0% może nastąpić przez wykazanie, że podatnik wiedział bądź mógł przy zachowaniu należytej staranności przypuszczać, że wspomniane dokumenty w części dotyczącej potwierdzenia wywozu towaru za granicę zostały sfałszowane. Należyta staranność rozumiana jest jako obowiązek podatnika uczynienia przez niego wszystkiego, co w jego mocy, aby potwierdzić właściwe zastosowanie przepisów podatkowych.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-796/08/LŻ
  Zastosowanie art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu osobowego.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-536/08/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008r. (data wpływu 25 lipca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 października 2008r. (data wpływu 8 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowej zabudowanej -jest nieprawidłowe.W dniu 25 lipca 2008r. ...
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-709/08-4/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 września 2008 r. (data wpływu 17 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montaże ...
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1115/08-4/JL
  Faktura dokumentująca sprzedaż powinna wymieniać nieruchomości i rzeczy (pogrupowane wg nazw rodzajowych, np. prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki budowle, maszyny i urządzenia techniczne, pozostałe środki trwałe - wyposażenie, wartości niematerialne i prawne - oprogramowania), składające się na przedmiot umowy sprzedaży z zastosowaniem właściwej dla każdej pozycji stawki podatku VAT
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-511/08-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, określenia charakteru dokonywanych ...
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-448/08/ESZ (KAN-5534/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani S. przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 30 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem produktów sp ...
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-545/08-8/IG
  W odpowiedzi na wezwanie Pana M... Hurtownia Artykułów Do Produkcji Rolnej z dnia 16 lipca 2008 r. (data wpływu 18 lipca 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 27 czerwca 2008 r. znak IPPP1-443-545/08-4/IG, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzonopodstawę do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.:W dniu 18 lipca 2008 r. do Biura Krajowej Informa ...
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-375/08/IK (KAN-5262/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. G., przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku dla brykietu wyprodukowanego ze słomy zbożowej i innych odpadów, PKWiU 01.11.60 - 00.10 oraz PKWiU 15.61.50 - 90.00 -jest nieprawidłowe.W dniu 26 maja 2008 r. został ...
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-858/08-4/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008r. (data wpływu 29 maja 2008r.) uzupełnionego pismem z dnia 28 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania szkolnych pomocy naukowych, kompendiów -jest prawidłowe.W dniu 29 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-891/08-4/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 29.04.2008r. (data wpływu 05.05.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 29.07.2008 r. (data nadania 29.07.2008 r., data wpływu 01.08.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 18.07.2008 r. Nr IP-PB3-423-891/08-2/PS (data nadania 21.07.2008 r., data doręczenia 23.07.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-723/08/AL
  Czy Stowarzyszenie, nie będące podatnikiem VAT czynnym, ma możliwość wystawiania rachunków dokumentujących sprzedaż prac wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-638/08-4/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu 18 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:wszelkiego wydania towarów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym sprzedaży premiowej, upominków dla kontrahentów, sprzedaży towarów za 1 grosz oraz zużycia towarów w rama ...
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3/423-564/08-3/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. C Polska, reprezentowanej przez Pełnomocnika - Panią A K, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008 r. (data wpływu 18 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 18 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3/423-564/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. X Polska, reprezentowanej przez Pełnomocnika - Panią A K, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008 r. (data wpływu 18 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 18 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-206/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu z tytułu otrzymanej zaliczki -jest prawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-486/08-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania transakcji jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w zakresie obowiązku podatkowego, w zakresie wystawiania faktury bez podatku VAT dla kontrahenta hiszpańskiego -jest nieprawidłow ...
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-487/08-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania transakcji jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w zakresie obowiązku podatkowego, w zakresie wystawiania faktury na terytorium Hiszpanii -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. ...
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-285/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008 r. (data wpływu 26 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia składników majątku przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W dniu 26 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-757/08-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008r. (data wpływu 05 sierpnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku stosowanej przy dostawie wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, o których mowa w poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i ...
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-186/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-156/08/JCi
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę budowy całego domu mieszkalnego z naturalnych pni drewnianych, lub pewnej tylko części takiego domu mieszkalnego (na przykład jedno pomieszczenie) - jeżeli są spełnione kryteria określone w art. 41 ust. 12a oraz 12b ustawy o podatku od towarów i usług?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-212/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008r. (data wpływu 11 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży towaru (papieru) -jest nieprawidłowe.W dniu 11 lutego 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-69/08/UH
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży przewoźnikowi paliwa zakupionego (zatankowanego) poza granicami kraju i wykorzystywanego do świadczenia usług transportowych oraz wysokość stawki podatku VAT
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-788/07-4/PS
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 04 kwietnia 2008 r. (data wpływu 10.04.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 21.03.2008 r., znak IP-PP2-443-788/07-2/PS, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.Spółka w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa zarzuciła Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie ...
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-60/08/JCi
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży przewoźnikowi paliwa zakupionego (zatankowanego) poza granicami kraju i wykorzystywanego do świadczenia usług transportowych oraz wysokość stawki podatku VAT
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-60/08-3/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu z tytułu sprzedaży promocyjnej -jest prawidłowe.W dniu 24 grudnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-137/08/JCi
  Zastosowanie art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu osobowego.
 121. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 408/07
  Do podatnika dokonującego dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym nie stosuje się zwolnień z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy o VAT. Przepis ten nie narusza prawd wspólnotowego. Art. 24 (3) Szóstej Dyrektywy Rady, umożliwia wprowadzenie do ustawodawstwa krajowego wyłączenia od zwolnienia dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-210/07-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 7 grudnia 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 29 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wypłaconego odszkodowania -jest prawidłowe.W dniu 07 grudnia 2007 r. został zło ...
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-115/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania dostawy składników majątkowych (towarów handlowych i środków trwałych), wniesionych wcześniej w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 24.01.2008 r. wpłynął wniosek o udziele ...
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-115/08-4/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania dostawy składników majątkowych (towarów handlowych i środków trwałych), wniesionych wcześniej w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 24.01.2008 r. wpłynął wniosek o udziele ...
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-286/07/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. P., przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2007r. (data wpływu 14 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy przepisy art. 120 ustawy o VAT w zakresie sprzedaży towarów używanych można stosować do samochodów osobowych odkupionych od podatników, którzy odsprzedali je jak ...
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-401/07-3/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki P Polska Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2007r. (data wpływu 29.10.2007r.), uzupełnionym na wezwanie Nr IP-PB3-423-401/07-02/IK z dnia 11 stycznia 2008 r. pismem z dnia 23.01.2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 3 i 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawn ...
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-573/07-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2007r. (data wpływu 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży aparatu diagnostycznego będącego wyrobem medycznym w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych -jest prawidłowe.W dniu 26 li ...
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-241/07/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 26 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 16 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków podatkowych d ...
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-144/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży stolarki budowlanej wraz z montażem przez producenta -jest prawidłowe.W dniu 29 października ...
 130. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 312/07
  Nielegalne pozyskanie towarów przez sprzedawcę lub brak udokumentowania ich pochodzenia, są okolicznościami nieistotnymi dla powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży tych towarów.
 131. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-IV/4407/14-17a/2007/MK
  Czy dokonując sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz spółki cywilnej wskazanej we wniosku Strona dokonuje sprzedaży na rzecz innego podatnika podatku od towarów i usług?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-536/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007r. (data wpływu 02 listopada 2007r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zakupu i sprzedaży uzbrojenia na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej -jest prawidłowe.W dniu 02 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-160/07/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. E, przedstawione we wniosku z dnia 9 października (data wpływu), uzupełnionym pismami z dnia 24 grudnia 2007 r. (data wpływu 31 grudnia 2007 r.) oraz z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku dla brykietu wyprodukowanego ze słomy zbożowej-jest p ...
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-103/07/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007r. (data wpływu 25 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania nabycia towarów w składzie celnym w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r.-jest nieprawidłowe.W dniu 25 września 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-189/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2007 r. (data wpływu 12.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów wskazanych wydatków oraz uzupełnionego pismem z dnia 15.11.2007 r. -jest prawidłowe.W dniu 12.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-79a/07/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej I., przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007r. (data wpływu 30 sierpnia 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2007r. (data wpływu 30 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania sprzedaży samochodu osobowego przez Podatnika po wykupie od leasingodawcy za czynność ...
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-453/07-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2007 r. (data wpływu 06.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu używanego -jest nieprawidłowe.W dniu 05.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-129/07-4/EK
  Czy samochody służące do jazd testowych powinny być wprowadzane do ewidencji środków trwałych, jeśli okres ich użytkowania przekroczy rok, czy też powinny być nadal traktowane jako towary handlowe?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-19/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2007 r. (data wpływu 12 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania zakładu na terytorium Polski i opodatkowania Spółki w Polsce -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 12 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-138/07/WP
  Czy rozpoznanie momentu powstania przychodu powstaje z dniem wydania paczki (towaru)odbiorcy nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności, czy też powstaje w momencie wydania towaru z magazynu celem nadania.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-62/07-3/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2007r. (data wpływu 03 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku stosowanej przy dostawie wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, o których mowa w poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i us ...
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/443-36/07
  Czy podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku sprzedaży towarów i świadczenia usług jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego?
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-66/106a/61/07/BB
  Czy podatnicy mają prawo w miesiącu czerwcu 2007r. zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę z tytułu sprzedaży zbędnych zapasów w kwocie około 25.000,00 zł oraz czy powyższa strata powinna zostać zaewidencjonowana w kolumnie 14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-301/07/MF
  Czy wynagrodzenie za sprzedaż aparatów telefonicznych i akcesoriów przez dealerów, zależne od ceny i łącznej wartości sprzedanych telefonów, jest kosztem uzyskania przychodu? Czy wynagrodzenie wypłacane firmie GGG za zawieranie umów w imieniu Spółki, obsługę posprzedażową klientów, sprzedaż telefonów i akcesoriów, zależne od ilości i rodzaju zawartych umów oraz liczby, ceny i łącznej wartości sprzedanych telefonów, jest kosztem w momencie zaksięgowania otrzymanych od GGG faktur VAT? Spółka świadczy usługi telefonii komórkowej i dostępu do internetu za pomocą telefonu komórkowego, sprzedaje aparaty telefoniczne i akcesoria do nich umożliwiające korzystanie z tych usług. Zawieranie umów w imieniu Spółki na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz sprzedaż telefonów i akcesoriów następuje w sieciach sklepów dystrybutorów (dealerów). Wynagrodzenie jest naliczane przez Spółkę na podstawie raportu rozliczeniowego generowanego w systemie informatycznym Spółki. Informacja o wysokości przyznanego wynagrodzenia jest przesyłana dealerowi po zakończeniu okresu rozliczeniowego w formie raportu rozliczeniowego. Na podstawie informacji dealer wystawia fakturę VAT opiewającą na wysokość wyliczonego przez Spółkę wynagrodzenia.
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-263/07/MG
  Czy wypłacone premie pieniężne stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-38/07-2/SM
  I N T E R P R E T A C J A - I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23.07.2007 r. (data wpływu 24.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatkowej na chmiel granulowany -jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 23.07.2007 r. (data stempla pocztowego) został zło ...
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII-2/443/1/194/07/75702
  Spółka zwraca się z pytaniem, jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować na fakturze sprzedaży towaru wystawianej przez Spółkę dla firmy francuskiej - czy będzie to stawka krajowa podatku od towarów i usług w wysokości 3% czy stawka eksportowa 0%.
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D6/443-21/07
  Czy od sprzedanych towarów, nabytych w ww. sposób należy odprowadzić podatek VAT dokumentując transakcję fakturą VAT ?
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-65-1/07
  Kiedy należy zaewidencjonować w kasie rejestrującej sprzedaż towaru za pośrednictwem internetu?
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DVAT/443-56923/2007/ADB
  Czy transakcja opisana w piśmie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/113/06
  Dokumentowanie transakcji sprzedaży towarów dla kontrahenta zidentyfikowanego jako podatnik VAT UE w Niemczech, w sytuacji gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług a następnie do wywozu poza terytorium kraju, co odnosi się do kwestii identyfikowania towaru przy jego wywozie (różni dostawcy, inne jednostki miary, ubytki produkcyjne).
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-36/07/RM
  Czy prawidłowo wylicza koszty uzyskania przychodów wyrażone w walutach obcych Spółka zajmująca się sprzedażą detaliczną podzespołów elektronicznych, importowanych i nabywanych w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia, rozchodowanych z magazynu pojedynczo przez kilka miesięcy, przyjmując: dla importu towarów - kurs średni NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu SAD, dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - kurs średni NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury?
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-2/1/07/GW
  Czy w świetle postanowień przepisów ustawy o VAT sprzedaż przedstawionych niżej towarów filatelistycznych podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług ?
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-2/2/07/GW
  Czy w świetle postanowień przepisów ustawy o VAT sprzedaż przedstawionych niżej towarów podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług ?
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406/12/07
  Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania sorzedaż towarów handlowych sfinansowanych jednorazowymi środkami przyznanymi bezrobotnemu w 2006r. tytułem pomocy publiczej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 199, poz. 1001 z późn.zm./?
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-5/07
  Czy po upływie 5 lat od zakończenia realizacji budowy garaży wkład na garaże będzie zwolniony od podatku VAT ?
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-462/06/MA
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje zakupu samochodów osobowych, które zalicza do środków trwałych. Strona zwróciła się z zapytaniem, czy należy skorygować odliczony przy nabyciu ww. samochodów podatek od towarów i usług w przypadku gdy ich sprzedaż nastąpiła w okresie krótszym niż pięć lat licząc od roku, w którym samochody te zostały oddane do używania. Zdaniem Strony nie należy korygować podatku naliczonego w przypadku nabycia po 1 maja 2005 r. samochodów osobowych, gdyż ich sprzedaż była zwolniona w związku z użytkowaniem ich dłużej niż pół roku.
 158. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-94/06/KO
  Czy przysługuje Stronie prawo do zastosowania preferencyjnej stawki w wysokości 0% w odniesieniu do sprzedaży dokonanej na składzie celnym.
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/132/06
  Dot. uznania, czy sprzedaż towaru dla odbiorcy zagranicznego, stanowi przychód w miesiącu dostarczenia towaru.
 160. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-229/06
  Spółka pyta, czy nie narusza przepisów prawa podatkowego, jeżeli zakupione towary odsprzeda po cenie niższej niż cena zakupu, natomiast dla zapewnienia zysku razem z towarem sprzedawać będzie usługi szkolenia, doradztwa oraz wsparcia technicznego (transakcje wiązane)?
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/216/06/AG
  Dotyczy momentu powstania przychodu na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w przypadku zwrotu (nieodebrania) wysłanych kontrahentowi towarów oraz wystawionej faktury VAT.
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/87/PJ/06
  Kiedy, w sytuacji zlecenia wysłania towaru nabywcy, powstaje po stronie Spółki przychód ze sprzedaży tego towaru w podatku dochodowym od osób prawnych?
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-36/11b/15/07/PP
  Czy jeśli umowy leasingu operacyjnego zostaną wyłączone z wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to jak opodatkować sprzedaż spółce przedmiotów leasingu, które odkupi Pan od leasingodawcy po zakończeniu umowy leasingu?
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/129-2/06
  Dot. prawidłowości przyjętego sposobu rozliczania przychodów.
 165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/VP/443-208/06/EC
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług- usług pośrednictwa w dostawie towarów, wykonanych w imieniu i na rzecz firmy niemieckiej.
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-397/06/MK
  Czy jest kosztem uzyskania przychodów Spółki wynagrodzenie wypłacane sieci sklepów / punktom handlowym za realizację odpowiedniej wysokości obrotów produktami Spółki oraz, na podstawie porozumień o współpracy, za usługi reklamowe i promocyjne (zapewnienie odpowiedniej ekspozycji produktom Spółki w sklepach, stałe zapełnianie półek produktami, sprawne wprowadzanie nowych produktów w sklepach, wydawanie gazetek reklamowych, umieszczanie materiałów reklamowych w placówkach, akcje promocyjne, otwarcie nowych sklepów i budżet powiększenia, konkursy, degustacje)?
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-377/06/RM
  Czy są podatkowymi różnice kursowe, powstałe po przeliczeniu wpłaconej w Euro kwoty z waluty na złotówki według kursu kupna banku, do którego wpłynęły dewizy? Spółka sprzedała towary, za które wystawiła faktury VAT w złotych stosując do ustalenia ceny kurs sprzedaży Euro z R. Bank Polska S. A. z dnia wystawienia faktury (wpisując go na fakturze). Kontrahent przeliczył zobowiązanie z waluty polskiej kursem EURO i dokonał zapłaty faktury w Euro na rachunek dewizowy Spółki w R.
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/63/06/BC
  Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych, opodatkowaną w formie karty podatkowej. Moje pytanie dotyczy możliwości dokonywania sprzedaży niewielkiej ilości filmów fotograficznych, ramek i beterii w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej. W mojej opinii, sprzedaż w/w artykułów nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-398a/07/MF
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona przekazuje telefony komórkowe swoim pracownikom do używania w celach służbowych. Pracownicy po pewnym czasie mają możliwość ich zakupu na własność. Do dnia 1 września 2006r Strona nie ewidencjonowała sprzedaży telefonów na rzecz swoich pracowników przy zastosowaniu kas rejestrujących z jednej strony z uwagi na fakt korzystania ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, z drugiej na brzmienie § 2 pkt 1 w/w rozporządzenia. W związku z powyższym Strona wniosła o potwierdzenie stanowiska, iż również po 1 września 2006 r. nie ma obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas sprzedaży telefonów komórkowych na rzecz swoich pracowników.
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-398b/07/KR
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona przekazuje telefony komórkowe swoim pracownikom do używania w celach służbowych. Pracownicy po pewnym czasie mają możliwość ich zakupu na własność. Do dnia 1 września 2006r Strona nie ewidencjonowała sprzedaży telefonów na rzecz swoich pracowników przy zastosowaniu kas rejestrujących z jednej strony z uwagi na fakt korzystania ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, z drugiej na brzmienie § 2 pkt 1 w/w rozporządzenia. W związku z powyższym Strona wniosła o potwierdzenie stanowiska, pomimo że do 31 sierpnia 2006r. nie miała obowiązku ewidencjonować przy zastosowaniu kas sprzedaży telefonów komórkowych na rzecz swoich pracowników, to kwoty z tytułu tej sprzedaży były ujmowane w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-361/06/KM
  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki xxx Sp. z o.o. z dnia 03.11.2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 07.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawiepostanawiauznać za prawidłowe stanowisko SpółkiW dniu 07-11-2006r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Podatnika o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika.Zgodnie ze stanem faktycznym podanym we wniosku xxx ...
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 401000-PA-911-3/06/07/2
  1. W jakiej procedurze należy dokonać sprzedaży estrów metylowych wyższychkwasów tłuszczowych z przeznaczeniem jako środek przeciwko zamarzaniu węgla- do zastosowania w górnictwie? 2.Czy w związku z oświadczeniem odbiorcy o przeznaczeniu estrów metylowychwyższych kwasów tłuszczowych do w/w celów, sprzedaż należy zgłosić na 3 dniprzed planowaną wysyłką naczelnikowi urzędu celnego?3.Czy przytoczone wyżej przeznaczenie wyrobu powoduje, że nie podlega onopodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-16/06/KJ
  Czy można nabywać wewnątrzwspólnotowo i dalej odsprzedawać koncentrat płynu do spryskiwaczy (do zawartości alkoholu etylowego - ok.64%) o kodzie PKWiU : 24.66.33-50.90 (kod CN : 38200000) bez otwierania składu podatkowego?
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-308/06/KM
  Czy w momencie wystawienia faktury z tytułu zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, lecz przed ziszczeniem się warunku zawieszajacego, Spółka winna rozpoznać przychód podatkowy w wysokości ceny określonej w umowie oraz rozliczyć w związku z tym wynik podatkowy na transakcji zawarcia umowy sprzedaży (rozpoznać przychód i koszt podatkowy)
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPD-415/13/06/ES
  - art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z zakupem od rolnika torfu dla celów działalności szkółkarskiej.
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-358/06/AW
  Czy sprzedaż soczewek optycznych - PKWiU 33.40.11,,Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów", soczewek kontaktowych -PKWiU 33.40.11 ,,Soczewki kontaktowe"; opraw optycznych -PKWiU 33.40.13 ,,Oprawki do okularów lub podobnych wyrobów"- pod warunkiem, że są wykorzystane do wykonania okularów korekcyjnych i nie stanowią przedmiotu samodzielnej sprzedaży, objęta jest 7 % stawką VAT.
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-731/06/PLU
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia miesiąca, w którym powinna dokonać korekty podatku należnego od dokonanej sprzedaży. Spółka stoi na stanowisku, iż korekta powinna być dokonana w sierpniu 2005r., tj. w miesiącu otrzymania postanowienia zmieniającego nieprawidłowe dane w zgłoszeniu celnym SAD.
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-751/06/KUP
  Spółka stoi na stanowisku, iż sprzedaż towarów dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz polskiego kontrahenta przed dopuszczeniem tych towarów do obrotu na terenie Unii Europejskiej pozostaje poza zakresem opodatkowania polskim podatkiem od towarów i usług.
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-134/06/SG
  Czy prawidłowy jest sposób rozliczania kosztów wysyłki towaru rozprowadzanego przez Spółkę, w systemie sprzedaży internetowej, z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 180. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/27/06
  Jakie ciążą na mnie obowiązki, wynikające z przepisów prawa podatkowego, w związku likwidacją działalności gospodarczej i "wyprzedażą" towarów?
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/169/PP2/443/37/06
  Jaki jest termin na wystawienie faktury VAT od daty sprzedaży towaru ?
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-95/2006/LŚ
  Spółka zajmuje się pozyskiwaniem używanych telefonów od uczniów szkół w zamian za przekazanie na rzecz szkół (w ramach świadczenia na rzecz osoby trzeciej) sprzętu sportowego lub komputerowego o wartości odpowiedniej do wartości zebranych telefonów. Wybrany przez dyrekcję szkoły sprzęt Spółka nabywa i przekazuje szkole. Natomiast uzyskane w opisanej drodze telefony są przedmiotem dalszego obrotu - sprzedaży na terenie kraju lub eksportu do krajów rozwijających się. W związku z powyższym podatnik pyta, czy przeniesienie własności używanego telefonu na rzecz Spółki nie podlega podatkowi VAT oraz czy przekazanie sprzętu na rzecz szkoły należy traktować jako odpłatną dostawę podlegającą VAT i w związku z tym podatnik może odliczyć podatek VAT przy nabyciu tego sprzętu. Wnioskodawca jest zdania, że przeniesienie własności używanych telefonów przez uczniów nie podlega podatkowi VAT ze względu na nieposiadanie przez zbywcę statusu podatnika VAT lub zastosowanie zwolnienia przewidzianego dla towarów używanych. Ponadto według Spółki przekazanie sprzętu na rzecz szkoły jest odpłatną dostawą towarów, która podlega opodatkowaniu. Spółka odlicza też podatek VAT naliczony przy nabyciu w/w sprzętu, ponieważ zdaniem wnioskodawcy towar ten jest następnie wykorzystywany do wykonania czynności opodatkowanej.
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPP-0051-30/06
  Czy specyfikacja przelewów przesyłana drogą elektroniczną przez płatnika, bez podpisu, stanowi wystarczające potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta i czy specyfikacja ta może stanowić podstawę do obniżenia lub podwyższenia kwoty podatku należnego w miesiącu otrzymania specyfikacji?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/448-334/06/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności podpisała umowę z zagranicznym dostawcą na dostawę produktu stanowiącego suplement diety. Produkt ten nie jest produktem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. - prawo farmaceutyczne. Główny Inspektor Sanitarny dopuścił ww. produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Zgodnie z przedstawioną przez Stronę opinią klasyfikacyjną Urzędu Statystycznego w Łodzi ww. wyrób mieści się w grupowaniu PKWiU 15.89.14-99.00 "ser fondue oraz pozostałe produkty spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane". W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż sprzedaż na terenie kraju ww. preparatu na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowana jest stawką 7 %.
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/16/06
  Skorygowanie podatku należnego dotyczącego sprzedaży towarów dla podróżnych w systemie TAX-FREE.
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443-24/06/ER
  Zastosowanie szczególnej procedury przy sprzedaży używanych wyrobów jubilerskich.
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/341/DJW/06
  Czy wymienione nieruchomości, które mają być sprzedane firmie leasingowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS-II-443/91/2006
  Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej obrót opakowaniami kaucjonowanymi z dostawcą, w sytuacji, gdy wydanie i zwrot opakowań w sklepie detalicznym jest wykazywane jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-14E/2006/ZK
  Wskazanie podatnika oraz uprawnionego do skorzystania z ulg, o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, przy wyprowadzeniu biopaliw ze składu podatkowego /biopaliwa są produkowane przez prowadzącego skład podatkowy na zlecenie właściciela towarów/.
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-81/06/IS
  Czy wobec przedstawionego stanu faktycznego spółka może dokonać sprzedaży towaru zakupionego w Korei, innej spółce polskiej, który nie został dopuszczony do obrotu (oclony), oraz czy transakcja ta może być potraktowana jako niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/II/443-56/06
  - w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych przez firmę zlecającą sprzedaż towarów w związku z niedoborem tych towarów.
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/II/443-56/06
  - w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych przez firmę zlecającą sprzedaż towarów w związku z niedoborem tych towarów.
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/45/2006
  Czy sprzedaż towarów po promocyjnej cenie 1 zł stanowi darowiznę i wpływa na podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/65/06
  Spółka w celu uatrakcyjnienia sprzedaży przeprowadza akcje sprzedaży premiowej, polegającej na wydawaniu nagród w zamian za zebrane punkty, przyznawane za określone wielkości zakupów. Celem akcji przeprowadzanych przez podatnika jest zachęcenie potencjalnych klientów do większych zakupów, co z kolei przyczyni się do zwiększenia przychodów. Czy koszty zakupu nagród stanowią w całości (bez limitu) koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-245/06/ŁG/107959
  Czy do obliczenia proporcji określonej w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT jako obrót z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego należy wliczyć sumę faktury VAT marża (wraz z wartością zakupu samochodu używanego) pomniejszoną o należny podatek VAT czy też tylko kwotę marży.
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-163/06/ŁG/107961
  Czy w deklaracji VAT-7 w przypadku sprzedaży samochodów używanych w systemie marży wartość zakupu samochodu należy wykazywać jako dostawę towarów zwolnioną od podatku czy też wartość tą w deklaracji w ogóle pominąć?
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-34/95/06
  1. Co zrobić ze zwróconym towarem? 2. Kto ma do niego prawo? 3. Jak i kto może ten towar sprzedać? 4. W jaki sposób przyjąć ten towar do ewidencji?
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/105/06/MR
  Czy sprzedaż towaru dokonywana na granicy (na warunkach DAF) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-95/58/06
  Gdy na podstawie wzajemnego porozumienia towar przyjmuje jeden wspólnik i wprowadza go do ewidencji prowadzonej działalności na podstawie wyroku sprzedając zwrócony towar nie płaci drugi raz podatku VAT.
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-256/06/AW
  Czy przypadku umów leasingu finansowego, gdy raty leasingowe denominowane są w walucie obcej, ma Ona obowiązek dokonania korekty podstawy opodatkowania, a tym samym wysokości podatku należnego pierwotnie zadeklarowanego z tego tytułu, w przypadku zmian kursu waluty w okresie trwania umowy. A ponadto korekty takiej winna dokonać jednorazowo po zakończeniu leasingu.
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/148/06/AT
  Czy błędnie wykazana transakcja sprzedaży towarów wpłynie na powstanie dochodu w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 oraz na podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatkuu dochodowym od osób prawnych ?
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/266/DJW/06
  Czy symboliczna kwota 1 zł będzie stanowić podstawę opodatkowania VAT z tytułu sprzedaży pakietu startowego.
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415-15/06
  Czy w związku z odrębnie prowadzoną przez współmałżonków pozarolniczą działalnością gospodarczą przychód uzyskany w związku ze sprzedażą towarów handlowych jednemu ze współmałżonków stanowi przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 1 jest przychodem należnym choćby nie był faktycznie otrzymany.
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-170b/06/MP2006-07-28
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż:- przesunięcia energii elektrycznej z jednostki macierzystej lub jej oddziałów, położonych w innych krajach członkowskich, do oddziału w Polsce, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie wymaga wykazania w deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT-7),- podatek winien w takim przypadku zostać rozliczony przez Spółkę (Oddział w Polsce) w związku ze sprzedażą energii elektrycznej na terytorium kraju,
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-184/242/06/PK
  Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki za usługi świadczone przez odbiorcę towarów-sieć handlową zgodnie z umowami współpracy (1/ odbiorca zobowiązuje się do sprzedaży towarów Spółki za pośrednictwem katalogu i przez sklep internetowy, 2/ sprzedaż towarów Spółki jako towaru promocyjnego, 3/ umowy z supermarketem, zgodnie z którymi towar jest zamieszczany w gazetce, wystawiany do akcji promocyjnej, odpowiednio eksponowany, opatrzony informacją "dobra cena", usługi marketingowe i reklamowe w związku z otwarciem i przekształceniem sklepów, 4/ konsultacja handlowa w miejscu powstania nowej hali, urodzinowa karta okolicznościowa, korzystanie z centralnie wynegocjowanych stawek dla dostawców marketu za usługi spedytora, 5/ usługi promocyjne udostępnienia powierzchni do ekspozycji plakatów i innych materiałów, usługi reklamowe - gazety i ich dystrybucja, udostępnianiu analiz sprzedaży artykułów, opracowaniu projektu koncepcji dostosowania asortymentu do wymagań rynku, usługi zarządzania relacjami z klientem)? Ponadto w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy po min. 1 roku współpracy, odbiorcy przysługuje opłata końcowa. Spółka po zakończeniu akcji promocyjnej Odbiorcy zobowiązana jest przyjąć zwrot określonej ilości niesprzedanego w promocji towaru.
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-95/06/MS/76267
  Czy w przypadku powzięcia decyzji o przeznaczeniu samochodu osobowego na potrzeby służbowe, Spółka powinna dokonać korekty wcześniej odliczonego podatku naliczonego w miesiącu przekwalifikowania samochodu osobowego na środek trwały?
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-26/06
  Czy dopuszczalne jest dokumentowanie zapisów w podatkowej księdze dowodami wewnętrznymi skupu uzywanych lub uszkodzonych palet drewnianych od osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej?
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-35/06
  Czy sprzedaż towarów, których zakup sfinansowany został środkami wolnymi od podatku dochodowego, stanowić będzie przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOIO/443-87/06/ŁG/70657
  Przedmiotem sprzedaży jest żelazomangan nie objęty żadnym zwolnieniem w zakresie podatku od towarów i usług, opodatkowany stawką 22%. Czy przyjęty przez podatnika sposób stosowania przepisów ustawy o VAT jest prawidłowy, a jeżeli nie to, w jaki sposób należy stosować przepisy tej ustawy?
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-141/14a/06/KC
  Czy sprzedaż chust /apaszek/ jedwabnych malowanych ręcznie, z których każda powstała indywidualnie na zamówienie podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług?
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-90/06/AM
  Prowadzę działalność gospodarczą, której przedmiotem jest przygotowywanie i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych ( catering), oraz bary, stołówki, restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Wykonuję też usługi budowlane i transportowe. Ze względu na niskie obroty na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie mam obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Czy do obliczenia podatku należnego w związku z przygotowaniem i dostarczaniem żywności dla odbiorców zewnętrznych mogę dokonać podziału sprzedaży towarów w danym okresie rozliczeniowym w proporcji wynikającej z udokumentowanych zakupów towarów, czy też należy zastosować przy tej sprzedaży stawkę podatku 7%.Uważam, że naliczenia podatku należnego od ujętej w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej powinienem dokonać na podstawie struktury zakupów.
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/47/06/JB
  1. Czy, Spółka powinna rozpoznać przychód do opodatkowania wyłącznie w wysokości prowizji obliczonej jako procent sprzedaży wyrażonej w polskich złotych, również w przypadku sprzedaży komisowej wyrażonej w walutach obcych? 2. Czy przychód powinien zostać rozpoznany w momencie wystawienia faktury ostatecznemu nabywcy towarów? 3. Czy, rozliczenia wynikające z zastosowania różnych kursów wymiany walut w związku ze sprzedażą komisową, w tym z rozliczenia z Komitentem oraz różnice w wartości środków Komitenta będących w posiadaniu Spółki, są neutralne podatkowo dla Spółki?
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/40/06/JB
  Czy na podstawie przepisów podatku dochodowego od osób prawnych prawidłowe jest postępowanie Spółki, która po uzyskaniu od kontrahenta informacji dotyczącej momentu otrzymania przez niego należności z Rosji za sprzedane towary wystawia korektę faktury, której skutki (podwyższenie lub obniżenie) przychodu) rozpoznaje w miesiącu jej wystawienia?
 214. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-76/05/EN
  Stawka VAT na sprzedaż bezpieczników w okresie od 1 stycznia 2003r. do 30 kwietnia 2004r.
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-33/06/SG
  Czy prawidłowe jest postępowanie Spółki, która po uzyskaniu od kontrahenta informacji dotyczącej momentu otrzymania przez niego należności od odbiorcy z Rosji za sprzedane towary (w USD), wystawia korektę pierwotnej faktury i skutki skorygowania faktury rozpoznaje w miesiącu wystawienia faktury korygującej.
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-21/WS/06
  Miejsce świadczenia przy dostawie towarów dokonywanej poza terytorium kraju.
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PPM/443-1/06
  Podatnik wystawia oraz otrzymuje faktury VAT z adnotacją "towar do chwili zapłaty pozostaje własnością sprzedawcy"1/Jakie skutki dla sprzedawcy wywołuje umieszczanie takiego zapisu na fakturze oraz czy jego umieszczanie jest dopuszcalne;2/Czy, a jeśli tak to jakie skutki ma umieszczanie takiego zapisu na fakturze w zakresie podatku VAT dla kupującego; czy w jakikolwiek sposób taki zapis ogranicza możliwość odliczenia podatku VAT; czy nabywca otrzymując fakturę z takim zapisem może jeszcze przed dokonaniem zapłaty za ten towar sprzedać go.
 218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-6/06
  - Czy, znając ceny zakupu dostarczanych jej towarów (dane telefoniczne lub przesłane faksem od sprzedawcy) można taki towar wprowadzić według cen zakupu na stan magazynu i rozpocząć jego sprzedaż przed otrzymaniem, a czasem wystawieniem faktury sprzedaży za ten towar ? - Czy w takiej sytuacji WZ(wydanie towaru) -dokumenty podatnika dotyczące sprzedaży towaru na które nie ma jeszcze faktury zakupu będą stanowiły dla podatniczki koszt uzyskania przychodów?
 219. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 753/05
  Wykazanie przez podatnika-sprzedawcę: kwoty podatku zwróconego podróżnemu, daty i pokwitowania tej kwoty przez podróżnego, powinno nastąpić w dokumencie ustalonym na podstawie art. 21c ust. 2 ustawy z 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Nie ma podstaw, aby stwierdzenie tych faktów było zastępowane innymi dowodami, skoro dla ich udokumentowania przewidziano jednoznaczną formę określoną przepisami prawa.
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/108/06/MJS
  Wniosek dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla dostawy urządzeń grzewczych.
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/76-36/2006/AO
  Pytanie dotyczy kwestii zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży sprzętu edukacyjnego działającego niezależnie od komputera ( na zamówienie szkoły wyższej) do nauki elektroniki.
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-3/06
  Czy występuje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w zakresie podatku VAT w sytuacji zmiany rodzaju działalności z handlowej (w związku z zaprzestaniem jej wykonywania) na usługową (polegającą na wynajmie nowo wybudowanego sklepu)?
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-35/06/ŁG/51804
  Czy transakcje, w których polski odbiorca zakupuje towar na terenie Polski i odbiera z magazynu wolnocłowego na terenie polskiego portu (np. Port Świnoujście) powinny być poprzedzone nabyciem wewnątrzwspólnotowym dla oddziału określonym w art. 11 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z podstawą opodatkowania określoną zgodnie z art. 31 ust. 5 ustawy ?
 224. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 822/05
  Art. 21c ust. 2 ustawy z 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, który precyzuje warunki ważności dokumentu TAX FREE, nie określa jako niezbędnego składnika podpisu podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez wystawcę, zwierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy sprzedaży towarów. W sytuacji, gdy rzeczywiste dokonanie zwrotu podatku nie jest kwestionowane przez żadną ze stron postępowania, stwierdzić należy, iż do uznania, że spełnione są przesłanki zastosowania przez sprzedawcę stawki 0% nie jest konieczny własnoręczny podpis podróżnego, lub też właściwie umocowanego pełnomocnika.
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-65b/06/MAS
  Stowarzyszenie dokonuje sprzedaży, uprzednio wydanej przez siebie książki. Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe przeznacza na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych i cele statutowe, tj. usługi w zakresie edukacji, usługi związane z rekreacją i sportem, usługi naukowo-badawcze. Czy środki uzyskane ze sprzedaży książki podlegają zwolnieniu od podatku VAT ze względu na przeznaczenie ich na realizację celów statutowych organizacji pożytku publicznego sklasyfikowanych pod symbolami PKWiU 73, 80, ex 93, ex 93.04.10 i in.
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/4/06
  Czy sprzedając w systemie VAT - marża samochody, wyliczając kwotę marży brutto jako różnicę pomiędzy całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia należy również uwzględnić w kwocie nabycia zapłaconą akcyzę?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/3/06
  1. Czy zakupione w systemie VAT - marża samochody mogą być sprzedane w systemie VAT -marża, jeżeli kwota, którą zapłacił nabywca samochodu była niższa niż kwota nabycia? 2. W jaki sposób powinna być prawidłowo wyliczona kwota netto oraz naliczony podatek VAT z tej transakcji?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/4/06
  Czy sprzedając w systemie VAT - marża samochody, wyliczając kwotę marży brutto jako różnicę pomiędzy całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia należy również uwzględnić w kwocie nabycia zapłaconą akcyzę?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/3/2006
  Czy w związku z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi kwlifikującego majeranek i estragon do grupy PKWiU 15.33.13-90.90 zobowiązany jestem stosować do sprzedaży stawkę 7% VAT ?
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/38/06
  Zapytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży w kraju towarów pochodzących z zagranicy i sposobu ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-33/06/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności dystrybuuje impregnaty do drewna. Zgodnie z przedstawioną przez Stronę opinią klasyfikacyjną Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 31.05.2001r. Nr RE-5672-644/10188/2001 ww. wyroby mieszczą się w grupowaniu PKWiU 24.20.15-79.90 "Pestycydy pozostałe, osobno nie wymienione". W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż sprzedaż ww. impregnatów na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 58 załącznika nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowana jest w okresie do 30.04.2008 r. stawką 3 %.
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/06
  Czy sprzedaż dokonywana przez Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej jako organ likwidacyjny towarów niewspólnotowych przejętych lub skonfiskowanych oraz takich odnośnie, których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%?Według podatnika od dnia 1 stycznia 2006r. na mocy przepisu § 7d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2005r. sprzedaż wymienionych towarów może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%.
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/25/15/24/2006
  Czy podatnik w sytuacji, gdy klient obecnie zapłaci za cyt. "pobranie towarów handlowych" (transakcje zaewidencjonowane za pośrednictwem kasy rejestrującej w 1998 r.), ma obowiązek opodatkować tą sprzedaż po raz kolejny.
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/25/15/23/2006
  Czy możliwe jest "cofnięcie" sprzedaży dokonanej w 1998 r., za pośrednictwem kasy rejestrującej ?
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-19/06/GW
  Czy pojęcie "sprzedaż towarów" w rozumieniu art. 91 ust. 4 obejmuje swoim zakresem również nieodpłatną dostawę towarów, a co za tym idzie powoduje obowiązek dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego w odniesieniu do pozostałego okresu korekty, któremu podlegał środek trwały, będący przedmiotem w/w czynności?
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE1/443-4/06
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do minimalnej łączej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług?
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-135/05/KK
  Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej kwoty wierzytelności, w przypadku gdy postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego uzyskano tylko względem części wierzytelności.
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-49/06/GS
  Czy w przedstawionej sytuacji, jeżeli samochód nadal przeznaczony jest do sprzedaży i dalej służy do jazd testowych, trzeba go zaliczyć do środków trwałych. Jeśli trzeba zaliczyć do środków trwałych, to czy odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wg art. 22h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy wg art. 22e ust. 1 pkt 2 oraz ust.4. Samochody traktowane były jako towary handlowe i nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-648/05/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona zakupuje od niemieckiego producenta mączkę z krwi drobiu o zawartości białka min. 90%. Zgodnie z przedstawioną przez Stronę opinią klasyfikacyjną Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 10.11.2005r. nr OK-5672/KW-6628/2005r ww. wyrób mieści się w grupowaniu PKWiU 15.11.40-00.90 ?odpady zwierzęce niejadalne, pozostałe?. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż sprzedaż ww. mączki na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowana jest stawką 3 %.
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/160/1/2/2006
  Pytanie dotyczy konieczności ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej zapłaty przez klientów za koszt przesyłki towarów zakupionych przez internet.Zdaniem wnioskodawcy rejestracja wartości usługi na kasie fiskalnej jest niewłaściwa, ponieważ sprzedawca towaru nie świadczy jej osobiście a tylko w imieniu kupującego zamawia dla niego usługę przesyłki pocztowej.
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/16/EG/06
  Jak prawidłowo dokonać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów transakcji kupna i sprzedaży używanego samochodu osobowego?
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-50/14a/06/KC
  Czy sprzedaż dzieła sztuki przyjętego w komis bezpośrednio od jego autora, podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług?
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-581/05/AM
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje transakcji leasingu finansowego towarów używanych, przy nabyciu których nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przypadku ww. transakcji prawidłowe jest fakturowanie wartości kapitałowej towaru na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, gdzie podstawą opodatkowania jest marża, ze stawką ,,zw.", natomiast na przychód odsetkowy wystawianie faktury VAT ze stawką ,,22 %". Strona uznaje, iż art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do art. 7 ust. 1 pkt 2 i 9 wskazuje na to, że leasing finansowy należy traktować jako dostawę towarów i do sprzedaży towarów używanych będących przedmiotem umowy leasingu finansowego można zastosować ww. zasady opodatkowania polegające na zastosowaniu stawki ,,zw" do wartości nabytego przedmiotu oraz stawki ,,22 %" do wielkości marży i odsetek.
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-2/2006
  1. Czy prawidłowy jest sposób polegają na wystawianiu not obciążeniowych dla firm współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilno-prawnych w przypadku braku rozliczenia się tych firm z powierzonych im towarów handlowych i pozorowanego dostarczenia towarów powierzonych przez Spółkę tym firmom do kontrahenta ? 2. Czy prawidłowy jest sposób polegający na naliczaniu podatku należnego VAT od kwoty obciążeń za braki towarów handlowych wobec firm świadczących dla Spółki usługi (dysponujących powierzonym towarem) ?
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-23/2006
  1. Czy prawidłowy jest sposób polegają na wystawianiu not obciążeniowych dla firm współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilno-prawnych w przypadkach braku rozliczenia się tych firm z powierzonych im towarów handlowych i pozorowanego dostarczenia towarów powierzonych przez Spółkę tym firmom do kontrahenta ? 2. Czy kary za nie dotrzymanie warunków umowy udokumentowane notą obciążeniową stanowią przychód Spółki ? 3. Czy pozorowane dostarczenie towaru do kontrahenta udokumentowane fakturami stanowi przychód ze sprzedaży, w przypadku gdy towar ten powierzony został firmie współpracującej ze Spółką i firma ta z tytułu braku towaru obciążona została jego wartością ? 4. Czy nie należy opodatkować podatkiem dochodowym różnicy pomiędzy kwotą brutto noty obciążeniowej (wg cen sprzedaży) a wartością netto brakujących towarów (wg cen zakupu) ?
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/2/AK/06
  Jaka jest właściwa stawka podatku VAT przy sparzedaży maszyny, która została nabyta przez Podatnika na terenie Niemiec, która następnie po zdemontowaniu została przetransportowana do innego miasta w Niemczech? Podatnik znalazł nabywcę maszyny na terenie Niemiec. Maszyna nie opuściła terenu Niemiec, a Podatnik nie posiada tam filii swojego przedsiębiorstwa, ani też nie jest zarejestrowany w Niemczech.
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-23/2006
  1. Czy prawidłowy jest sposób polegają na wystawianiu not obciążeniowych dla firm współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilno-prawnych w przypadkach braku rozliczenia się tych firm z powierzonych im towarów handlowych i pozorowanego dostarczenia towarów powierzonych przez Spółkę tym firmom do kontrahenta ? 2. Czy kary za nie dotrzymanie warunków umowy udokumentowane notą obciążeniową stanowią przychód Spółki ? 3. Czy pozorowane dostarczenie towaru do kontrahenta udokumentowane fakturami stanowi przychód ze sprzedaży, w przypadku gdy towar ten powierzony został firmie współpracującej ze Spółką i firma ta z tytułu braku towaru obciążona została jego wartością ? 4. Czy nie należy opodatkować podatkiem dochodowym różnicy pomiędzy kwotą brutto noty obciążeniowej (wg cen sprzedaży) a wartością netto brakujących towarów (wg cen zakupu) ?
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-IV-436/1/06/DD
  Czy czynności zakupu i sprzedaży towarów dokonane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/6/2006
  Pytanie dotyczy zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% w przypadku sprzedaży towarów na terytorium kraju podatnikom podatku od wartości dodanej, zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym kraju członkowskim.
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/ NTR2/443-651e/05/MP
  Czy sprzedaż wyposażenia znajdującego się w budynkach podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/9/299/06
  Podatnik prowadzi punkty handlowe zajmujące się głównie sprzedażą telefonii komórkowej. Skupuje m. in. używane artykuły związane z telefonią komórkową. W związku z powyższym podatnik ma wątpliwości, jaką stawką opodatkować sprzedaż zakupionych wcześniej telefonów użytkowanych przez ich byłych właścicieli (użytkowników indywidualnych niebędących podatnikami podatku od towarów i usług) przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/67/2005
  Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje w przypadku sprzedaży zegarków i biżuterii?
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/430/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka dokonuje sprzedaży dodatku mineralnego w płynie o charakterze premiksu pod nazwą handlową ......stanowiącego uzupełnienie niedoborów wapniowych u zwierząt. Ww. produkt został przez Spółkę sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 15.71.10-00.99. W związku z powyższym Spółka wystąpiła z zapytaniem, czy sprzedaż ww. produktu podlega opodatkowaniu 3% stawka podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż dodatku mineralnego w płynie, z uwagi na klasyfikacje PKWiU 15.71.10-00.99 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 3%.
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 313000-PA-055-1/06
  Proszę o potwierdzenie poprawności stanowiska:1) wytworzenie papierosów w składzie podatkowym nie powoduje zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy;2) sprzedaż papierosów znajdujących się w składzie podatkowym bez przemieszczenia ich poza teren składu podatkowego nie skutkuje zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/337-241/05/AO
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży kontrahentowi spoza Unii Europejskiej oclonych towarów zakupionych ze składu celnego w Holandii.
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/337-239/05/AO
  Pytanie dotycząy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży kontrahentowi w Polsce oclonych towarów zakupionych ze składu celnego w Holandii .
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/337-240/05/AO
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży kontrahentowi w Unii Europejskiej oclonych towarów zakupionych ze składu celnego w Holandii.
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-380/05
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy sprzedaż kopalni będącej zespołem składników materialnych i niematerialnych, w skład której wchodzą nieruchomości została prawidłowo opodatkowana podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jako sprzedaż poszczególnych składników majątkowych? W konsekwencji, czy Spółka prawidłowo potraktowała podatek VAT z faktur wystawionych przez Sprzedającego jako podatek naliczony podlegający odliczeniu (zwrotowi)?
 259. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/4407/14-111/05/MC
  opodatkowanie usług suszenia drewnaoraz sprzedaży suszarni
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/57/05
  W jaki sposób rozliczać podatek VAT gdy faktura ma dwie pozycje sprzedaż i transport a usługa transportowa jest ściśle związana ze sprzedżą towarów?
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/2005/555/TCH
  Dotyczy opodatkowania dostaw towarów, należących do zagranicznej spółki, ze składu konsygnacyjnego na terytorium Polski.
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62/05
  brak obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej w prowadzonej w ramach działalności gospodarczej automatyczno-samoobsługowej myjni samochodowej
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/352-243/2005/MK
  Łączne opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży towaru z usługą transportu z zastosowaniem 0% stawki tego podatku
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/109/05/ZM
  Czy sprzedaż towarów, które całkowicie bądź częściowo utraciły wartość handlową po cenie zaktualizowanej nie narusza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4111/415/302/38a/05
  Jaki należy sporządzić dokument sprzedaży, jaki zastosować kurs waluty do jego wyceny?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28/05
  Czy przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków sprzedający zobowiązany jest do ceny sprzedaży doliczyć podatek od towarów i usług?.
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-75/05/MD
  Czy podatnik prowadzący działalność w zakresie handlu samochodami osobowymi, dokonując sprzedaży samochodu osobowego demonstracyjnego, przyjętego do używania i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/127/1/2005
  Czy można dokonać korekty deklaracji VAT o kwotę podatku VAT wynikającego z zagubionej faktury i przesyłki towaru na podstawie faktury korygującej nie podpisanej przez odbiorcę?
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/57/2005
  Czy sprzedaż lokalu użytkowego wraz z prawem wieczystego użytkowania lub zbyciem gruntu kotrzysta ze zwolnienienia z podatku VAT?
 270. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 35-WPA-9110-51/05
  Czy działalność polegająca na zakupie i sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zawierających w swym składzie alkohol etylowy skażony i podchloryn sodu (lub inne środki żrące bądź wybielające) podlega ustawie o podatku akcyzowym?
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-246-259/05/SZM
  Czy w przypadku powstania nadpłaty podatku akcyzowego Spółka powinna zaliczyć zwrot nadpłaty podatku akcyzowego do przychodów podatkowych, czy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów za Okres Nadpłaty, obniżając w poszczególnych latach koszty o wartość podatku akcyzowego objętego wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty?
 272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-29/ECH/05
  Czy sprzedaż okularów korekcyjnych na zlecenie opodatkowana jest 7% stawką VAT?
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-75/05/SG
  Czy sprzedaż towaru handlowego dla podmiotu powiązanego, w którym Spółka posiada 100% udziałów, bez marży lub z minimalną marżą, nie będzie budzić wątpliwości z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-100/13/05
  Dotyczy określenia miejsca świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży towarów na rynkach Unii Europejskiej.
 275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-26/05
  Czy przychód powstaje w momencie wydania towaru przez spółkę jawną w komis do sprzedawcy, czy w momencie, gdy podmiot biorący towar w komis, dokonuje sprzedaży towaru na rachunek dającego w komis - czyli wykonuje usługę.
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-2/443/77-78/05/KW
  Zakup towaru przez Podatnika następuje od osoby fizycznej z Luksemburga nieprowadzącej działalności gospodarczej i niemającej nr identyfikacyjnego VAT UE. Następnie towar jest sprzedany bezpośrednio firmie niemieckiej posiadającej nr identyfikacyjny VAT UE. Czy powyższą transakcję należy traktować jako trójstronną i zastosować stawkę 0%?
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-49.3/30702/05/PJ
  Czy w związku z tym, że prowadzona przez Podatnika działalność gospodarcza obejmuje również handel samochodami, można potraktować samochód osobowy (używany wcześniej na podstawie umowy leasingu) jako towar handlowy i odliczyć pełną wartość podatku naliczonego przy jego zakupie?
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-15/05/KN
  Czy podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie sprzedaży osobom fizycznym urządzeń wielofunkcyjnych, wykorzystywanych w gospodarstwach domowych może zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup produktów spożywczych, wykorzystywanych do przygotowania prezentacji sprzedawanego urządzenia?
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/443-18/ŻT/05
  Jaką stawkę powinna stosować spółka przy sprzedaży wyposażenia placów zabaw z drewna dla Spółdzielni Mieszkaniowej (następuje wymiana starych urządzeń zabawowych na nowe urządzenia") - 22%, czy też preferencyjną stawkę 7 % w odniesieniu do robót budowlano montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą (art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)?
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443 ? 111/05/DG
  Czy świadczona usługa, polegająca na sprzedaży i montażu minibasenów w budynkach mieszkalnych jest zaliczana do robót budowlano - montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz czy usługa ta opodatkowana jest stawką 7%?
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/143/139/05
  Czy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pomieszczeń - lokali użytkowych, będąca podatnikiem podatku VAT, zobowiązanay jest do naliczania podatku należnego i odprowadzania 22% podatku VAT, przy sprzedaży prywatnych działek?
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-191/IV/2005/MS
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, z jakiego tytułu przysługuje mu prawo do stosowania stawki podatku w wysokości 0%?
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-14/05
  Czy zakup a następnie sprzedaż na terytorium Unii Europejskiej towaru o nazwie dwucyklopentadien klasyfikowany według Podatnika pod symbolem PKWiU 24.14.12-15.43 oraz posiadający kod CN 29021980 będzie obciążony podatkiem akcyzowym?
 284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/44/2005
  Czy transakcje polegające na sprzedaży towarów będących na statku odbiorcy spoza Unii Europejskiej oraz sprzedaży towarów w porcie znajdującym się na terenie Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/43/2005
  Czy mam prawo do zastosowania stawki 0% w celu prawidłowego opodatkowania tej sprzedaży na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.032004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/42/2005
  Czy transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/43/2005
  Czy mam prawo do zastosowania stawki 0% w celu prawidłowego opodatkowania tej sprzedaży na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.032004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/77/2005
  Czy kserokopia dokumentu SAD i pismo potwierdzające dokonanie odprawy i wywozu jest wystarczającym dowodem dokonania eksportu i pozwala na zastosowanie stawki 0% i dokonanie korekty deklaracji za właściwy miesiac?
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-31/05/ME
  Czy otrzymane zaliczki w wysokości 100% od kontrahenta z Niemiec przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powinno być przez podatnika podatku od towarów i usług potwierdzone wystawieniem faktury zaliczkowej z zastosowaniem stawki 0% podatku?
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/423-18/05/HK/51667
  Czy torebka foliowa do której zostają zapakowane preparaty witaminowo - mineralne winna być sklasyfikowana jako drukowany materiał reklamowy i informacyjny, czy prezent o małej wartości nie podlegający obowiązkowi wystawienia faktury wewnętrznej sprzedaży oraz naliczeniu VAT należnego ?
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/70/05
  Wnioskujący pyta czy prawidłowo określa nazwę towaru na paragonie fiskalnym?
 292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/30/05
  Czy parafia rzymsko-katolicka (kościelna osoba prawna), dokonująca sprzedaży towarów pochodzących z darowizn celem zdobycia środków na budowę nowego obiektu sakralnego, będzie uznana za podatnika podatku VAT i zobowiązana do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego i do zapłaty podatku z tytułu dostawy towarów?
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/240/Z/K/05
  Jako dealer samochodowy kupuję od importera samochody w celu ich dalszej odprzedaży. Część towarów została okresowo przeznaczona jako: samochody demonstracyjne - w celu umozliwienia klientom dokładniejszego zapoznania się z oferowanymi modelami i dokonaniem jazd próbnych, samochody zastępcze - w celu przekazania ich do używania klientom podczas napraw.- Czy samochód demonstracyjny i zastepczy należy uznać w momencie zakupu za towar handlowy?
 294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-1/415-25A/05/KP
  Czy dokonana usługa dowozu do odbiorcy sprzedanego torfu będzie podlegała opodatkowaniu?
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/103/109/05
  Zasady opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży towarów używanych.
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-10/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem :-czy jako sprzedawca oleju opałowego S-(pozostałe) z zapłaconą akcyzą w wysokości 60zł/1000 kg musi pobierać od swych odbiorców oświadczenia w sprawie przeznaczenia oleju opałowego. Sprzedaż ta będzie sprzedażą hurtową a także będzie następować w opakowaniach jednostkowych na stacji paliw.-czy jeśli dystrybutor z w/w olejem będzie znajdował się za stacją paliw i z niego w/w olej będzie wlewany do opakowań jednostkowych klientów, to czy wówczas nie powstanie żaden obowiązek podatkowy. -czy może dokonywać konfekcji do własnych opakowań jednostkowych w/w olej opałowy z dystrybutora znajdującego się poza terenem stacji i tak rozlany olej będzie mógł sprzedawać, bez żadnych dodatkowych obowiązków
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/63/05
  Wnioskujący pyta czy opisaną niżej transakcję można uważać za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną i wystawić faktury ze stawką VAT 0%? Ponadto spółka pyta, czy ma obowiązek uzyskania oficjalnego potwierdzenia, że podatek jest naliczany przez firmę węgierską, czy też zostanie to automatycznie zweryfikowane w unijnym systemie wymiany informacji o VAT?
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 0090/1/149/05
  Określenie stawki podatku przy dostawie urządzeń: 1. system nawadniania z aluminium PKWiU 274226 - 1 kpl., używany, rok produkcji 2001, 2. nawijarkę RM Major PKWiU 293240 - używana, rok produkcji 2004 r.
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-130/TZ-55/05/SL
  Podatnik zapytuje, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla robót budowlanych i budowlano-montażowych w budynkach mieszkalnych wykonywanych z użyciem materiałów dostarczanych przez Podatnika?
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-199/05/AB
  Jakie jest miejsce świadczenia usługi pośrednictwa w dostawie towarów z Finlandii do Polski?
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIO-443/531/9/05
  Czy sprzedaż samochodu osobowego, ciężarowego lub jego części podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdy sprzedaży dokonuje podmiot, który z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowany podatkiem VAT lub też jest zwolniony z tego podatku.
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-175/05/BM
  Czy miejscem świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży towarów jest Polska, jeśli nabywca usługi podał dla tej czynności numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium innego kraju członkowskigo?
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-3/05
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży kiosku handlowego (środek trwały; rzecz ruchoma), dokonanej na podstawie wystawionej faktury VAT, przy jednoczesnym zastosowaniu zwolnienia od podatku od towarów i usług
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-141/1/05/GW
  Czy w sytuacji, gdy Spółka nie jest zarejestrowana i zidentyfikowana dla potrzeb transakcji UE w Niemczech, sprzedaż towarów z magazynu w Hamburgu klientowi polskiemu lub czeskiemu jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, czy też należy ją traktować jako sprzedaż krajową?
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/25/05
  Czy podatnik musi dokonać korekty zmniejszenia podatku naliczonego, odliczonego dotyczącego prowadzonej inwestycji, która zostanie sprzedana?
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-40-17/ED/05
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniach 21 - 30 stycznia 2005 r. uczestniczył w Międzynarodowych Targach Grune Woche w Berlinie. Podczas Targów Podatnik dokonywał na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej sprzedaży bezpośredniej wyprodukowanych przez jego firmę wyrobów piekarniczych (chleba i herbatników) oraz wyrobów garmażeryjnych (tofu, seitan, malczyk wegański). Zgodnie z niemieckimi przepisami prawa, prowadząc ww. sprzedaż Strona zobowiązana była do zarejestrowania się dla celów podatku od od wartości dodanej oraz do składania stosownych deklaracji podatkowych w Urzędzie Skarbowym w Oranienburgu. W złożonej w niemieckim urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, rozliczył podatek należny ze sprzedaży prowadzonej na Targach oraz podatek naliczony związany z działalnością gospodarczą wykonywaną na terenie Niemiec. Strona wskazuje, iż wynikająca z tej deklaracji podatkowej kwota zobowiązania podatkowego w podatku od wartości dodanej zostanie uregulowana po wydaniu stosownej decyzji przez Urząd Skarbowy w Oranienburgu. Na tle takich okoliczności faktycznych Podatnik sformułował stanowisko, iż postąpił właściwie nie wykazując w złożonej deklaracji podatkowej VAT-7, sprzedaży dokonanej na Międzynarodowych Targach Grune Woche w Berlinie.
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-100/IV/2005/DB
  Podatnik zapytuje czy transakcja sprzedaży towaru będącego składnikiem zakupionego przedsiębiorstwa podatnikowi podatku od wartości dodanej, w sytyuacji gdy towar pozostaje na terytorium kraju, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 443/82-70/2005/AP
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży towarów sprowadzonych z Tajwanu do składu celnego, bezpośrednio sprzedawanych kontrahentom mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej oraz kontrahentom spoza Unii Europejskiej. Wątpliwości Strony budzi możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonaniem wymienionych czynności.
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 443/82-69/2005/AP
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży sprowadzonych z Tajwanu do składu celnego towary, które potem są bezpośrednio sprzedawane kontrahentom mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej oraz kontrahentom spoza Unii Europejskiej.
 310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/17/AZ/05
  Pytanie podatnika dotyczy prawidłowego zdefinowania nazwy towaru na paragonie fiskalnym w przypadku sprzedaży "mięsa", "wędlin"
 311. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0596/04
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż towarów w cenie zakupu jest zgodna z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-78/IV/2005/JD
  Czy sprzedaż oleju sojowego surowego jadalnego podlega opodatkowaniu stawką 7 % VAT?
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBF-406/15/2005
  czy i na jakich zasadach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 1./ wynajem składników gospodarstwa rolnego na cele rolnicze 2./ wynajem składników gospodarstwa rolnego na cele nierolnicze 3./ sprzedaży zbędnych rzeczowych składników gospodarstwa rolnego 4./ sprzedaży nieruchomości rolnych 5./ sprzedaży usług związanych z rolnictwem 6./ sprzedaży złomu ze zlikwidowanych składników gospodarstwa
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/422-100-80/05/AF
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty zakupu regałów sklepowych, przekazywanych do nieodpłatnego korzystania w momencie ich przekazania na podstawie umowy o współpracy jednostkom handlowym sprzedającym wyroby Spółki nabywane przez nie w hurtowniach bądź firmach dystrybucyjnych będących bezpośrednimi klientami Spółki?
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/191/2/K/05
  Jaka stawka obowiązuje w zryczałtowanym podatku dochodowym z prowadzonej działalności w zakresie handlu ? Działalność polega na nabyciu maszyn używanych i po uprzednim ich przygotowaniu - mycie, wymiana oleju, zużytych części następuje ich sprzedaż.
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-28/2444/05/PJ
  Podatnik zwrócił sie z pytaniem dotyczącym stawki podatku VAT na sprzedawane w komisie używane artykuły dziecięce. Podatnik podał, że sprzedaż artykułów używanych została sklasyfikowana wg PKWiU do grupowania 52.50.Z - "Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami używanymi, prowadzonymi przez sklepy".
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-BP/443-25/O/05
  Po jakim okresie sprzedający może wystawić fakturę dla kupującego z tytułu zakupu towarów, które wcześniej zostały udokumentowane paragonem fiskalnym?
 318. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1618/04
  Decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia powstających sporów co do tego, czy przedmiotem obrotu jest program komputerowy jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego nie podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też egzemplarz programu komputerowego będący towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, mają okoliczności faktyczne sprawy, a w szczególności treść umowy, której przedmiotem jest program komputerowy. Brak zarzutów w skardze kasacyjnej umożliwiających badanie prawidłowości poczynionych przez Sąd pierwszej instancji ustaleń faktycznych oznacza, że ustalenia te są wiążące.
 319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-17/IV/2005/MS
  Podatnik zapytuje czy sprzedaż towarów na rzecz kontrahenta norweskiego do krajów UE, w sytuacji gdy towary zostały przekazane do przerobu w stoczni mającej siedzibę na terytorium Polski stanowi eksport towarów czy sprzedaż krajową.
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/11a/05
  Czy sprzedaż towarów na podstawie umowy agencyjnej, będących własnością producenta, powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej?
 321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/26/05
  Czy wykonywane przez spółkę usługi dotyczące budownictwa mieszkalnego (obejmujące kwoty za robociznę, zastosowane materiały, pracę urządzeń oraz sprzętu) winny być opodatkowane 7 % stawką VAT ?.
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 404000-PA-9101-8/2005/AD
  Czy sprzedaż benzyny I komponent nieługowanej douprawnionego/zwolnionego nabywcy, na podstawie samego oświadczenia, bezstosowania procedury zawieszonego poboru akcyzy oraz bez zaświadczeniapotwierdzajacego zamówienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia zakcyzy?
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/7/05, (1025_POS_9_11_11)
  Prośba o wskazanie właściwej interpretacji przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży na zasadach ogólnych przyczep campingowych zakupionych w okresie od 01.01.2004 r. do 30.04.2004 r.
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. PP/443-1/1/05
  Czy prowadząc działalność komisową mam możliwość zwolnienia z obowiązku rozliczania podatku VAT do momentu osiągnięcia określonego w danym roku podatkowym obrotu?
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/02/04/05
  Czy podatnikowi przysługuje zwrot wpłaconego do kasy urzędu podatku należnego od towarów i usług, który stanowi różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym przy zakupie towaru a podatkiem należnym przy jego sprzedaży w sytuacji gdy nie uzyskano zapłaty za sprzedany towar a egzekucja długu jest bezskuteczna.
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 401000-PA-911-1/05/2
  Czy istnieje możliwość sprzedaży oleju opałowego typu "S" z dystrybutora.
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/14/9/05/AG
  Czy wypłata przez dostawcę premii rocznej na rzecz podatnika w związku z współpracą handlową polegającą na dostawie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wymaga tym samym wystawienia dostawcy przez podatnika faktury VAT z uwzględnieniem podstawowej stawki podatku, czy też wypłata premii rocznej nie podlega opodatkowaniu w/w podatkiem, co nakłada na strony obowiązek jej rozliczenia na podstawie noty księgowej?
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 404000-PA-9101-4/05/BB
  Jakie są możliwości odsprzedaży gaczu parafinowego w świetle przepisów o podatku akcyzowym?
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-88/05/KH/18430
  Czy przelew własnej wierzytelności (zmiana wierzyciela) powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, czy też podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 404000-PA-9101-3/05/BB
  Czy sprzedaż i przemieszczanie produktów o symbolu PKWiU 23.20.31objętych kodami CN: 27122000 i 27129039 ze składu podatkowego na składpodatkowy podmiotu uprawnionego do zwolnienia od podatku akcyzowego zewzględu na przeznaczenie tych wyrobów powinno odbywać się na podstawiezłożonego przez nabywcę oświadczenia ?
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/6/05
  Komornik sądowy w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku wierzyciela dokonuje sprzedaży ruchomości w postaci środków trwałych, wyposażenia oraz towarów handlowych dłużnika będącego podatnikiem podatku od towarów i usług. Postawione tytanie dotyczy rozstrzygnięcia kwestii cay sprzedaż licytacyjna tych ruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 332. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1106/04
  Ustalona przez organy skarbowe okoliczność, że bezpośredni poprzednicy zbywców towaru sprzedanego podatnikowi nie udokumentowali jego pochodzenia nie daje podstaw do przypisania tym czynnościom pozorności bądź celu w postaci obejścia prawa czy też czynności sprzecznych z prawem. Podatnik nie musi zgłębiać drogi jaką odbywał towar zanim znalazł się w rękach jego bezpośredniego kontrahenta. Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z takich faktur.
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/4111/406/0006/05
  Czy sprzedaż pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej towarów handlowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz czy sprzedaży towarów można dokonać po ich aktualnej wartości rynkowej?
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/20/05
  Stan faktyczny: Sp. z o.o. dokonała wysyłki wody mineralnej dla kontrahentów z USA w miesiącu wrześniu 2004 r. Sprzedaż ta nie została ujęta w deklaracji V A T - 7 za miesiąc wrzesień 2004 r. gdyż brak było z urzędów celnych wyjścia dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. Ponieważ do dnia 25 listopada 2004 r. Spółka nie posiadała w/w dokumentów wykazała sprzedaż dla kontrahentów zagranicznych jako sprzedaż krajową wg stawki 22% i złożyła korektę deklaracji VAT za miesiąc wrzesień 2004 r. W tym czasie Spółka prowadziła starania mające na celu odzyskanie dokumentów SAD 3, które zaginęły w urzędach celnych w Niemczech i Holandii. W dniu 31 stycznia 2005 r. Spółka otrzymała dokumenty SAD z potwierdzeniem wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty, na których umieszczono datę wywozu 18 styczeń 2005 r. Pytanie: Pytanie Spółki dotyczy miesiąca w którym należy wykazać w deklaracji VAT-7 eksport towarów ze stawką 0% w sytuacji, gdy wydanie towaru nastąpiło w miesiącu wrześniu 2004 r. i w tym miesiącu została wystawiona faktura, natomiast dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty Spółka otrzymała w miesiącu styczniu 2005 r. ze stemplem urzędu celnego wyjścia ze stycznia 2005 r.
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-III/1/443-12/05
  Czy skonstruowanie nazwy towaru, która będzie drukowana przez kasę rejestrującą na paragonie fiskalnym w oparciu o PKWiU jest zgodne z § 4 ust. 1 pkt 6 lit. e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz.948 z późn.zm.) ?
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/17/11/2005/GW
  Premia pieniężna przyznawana jest kontrahentom z tytułu zrealizowania określonego poziomu zakupów netto w danym okresie rozliczeniowym, z reguły będącym rokiem kalendarzowym. Wysokość premii pieniężnej uzależniona jest od wartości, o jaką przekroczona została określona w umowie kwota podstawowa, stanowiąca wartość obrotu netto w danym okresie rozliczeniowym.
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-18/14a/05/KC
  Czy w związku z aotrzymaniem potwierdzonego przez jednostkę nadzorującą zamówienia na dostarczenie sprzętu komputerowego do szkoły mam prawo do zastosowania zerowej stawki podatku od towarów i usług przy jego dostawie?
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-13/17e/16/05/MKS
  jak winna zostać udokumentowana po dniu 1 maja 2004r. dostawa towarów używanych zawarta między podatnikiem VAT czynnym a osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej oraz czy sprzedaż przez podatnika zakupionych od osób fizycznych towarów używanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jest z niego zwolniona?
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-6/2219/05/PJ
  W dniu 01.01.2005 r. Spółka rozpoczęła działalność obejmującą prowadzenie pubu i sprzedaż alkoholu na miejscu. Podatnik zwrócił się z pytaniem dotyczącym określenia momentu, od którego obowiązany jest do rejestrowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Zdaniem Spółki obowiązek ten występuje po przekroczeniu obrotu 20.000 zł.
 340. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-73/05/KH/11029
  Kontrahenci Podatnika, nabywający od niego towary w przypadku, gdy nie sprzedadzą ich zwracają te towary żądając wystawienia faktur korygujących. Czy kontrahenci mogą żądać wystawienia faktur korygujących wyłącznie w oparciu o nadesłany faksem dokument "zwrot do dostawcy zewnętrznego" i czy fakturę korygującą winno się wystawić nie po otrzymaniu dokumentu informującego o zamiarze zwrotu towarów, a dopiero zaistnieniu zdarzenia zwrotu towarów, potwierdzonego dokumentem przyjęcia towarów na magazyn?
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443-19-05HK-11001
  Podatnik wykonał konstrukcję stalową dla firmy rosyjskiej, która dostarczyła ją do Niemiec, gdzie została zamontowana. Czy dla tej transakcji zasadne było naliczenie 22% stawki VAT, czy też stawka powinna być w wysokości 0%?
 342. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/84/04
  W jaki sposób ustalić datę dostawy (sprzedaży) na fakturze VAT w przypadku dostarczenia towaru do magazynu odbiorcy (koszt transportu w cenie sprzedaży)? Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z faktur za paliwo zakupione do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectw homologacji, gdy z dowodu rejestracyjnego wynika, że są to samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności powyżej 5000 kg?
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/10/05
  Stan faktyczny: Firma sprzedała partię obuwia do firmy z Wielkiej Brytanii zarejestrowanej dla potrzeb VAT UE. Na zlecenie kupującego towar ten został wysłany bezpośredniop do docelowego odbiorcy, tj. firmy rosyjskiej z Moskwy. Odprawa celna została dokonana, towar do odprawy zgłaszał Sprzedający, czyli nasza firma. Pytanie: Czy taka transakcja powinna być uwzględniona w kwartalnej informacji podsumowującej VAT UE?
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/05/RB
  Pytanie dotyczy obowiązku podatkowego z tytułu najmu towarów, jeżeli towary te zostaną sprzedane najemcy przed zakończeniem umowy najmu.
 345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-6/TZ-10/05/KB
  Czy sprzedaż podlegająca opodatkowaniu w zakresie stosowania procedury opodatkowania marży ma wpływ na odliczenie podatku naliczonego z faktur zakupu dotyczących sprzedaży zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)?
 346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-19/05/DK/7912
  Spółka zawarła transakcję zakupu towaru (maszyna) z kontrahentem pochądzącym z kraju trzeciego (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Następnie zawarła drugą transakcjęsprzadaży nabytego towaru z firmą zlokalizowaną w państwie członkowskim Wspólnoty (Słowacja). Przy czym towar był transportowany z państwa trzeciego (Tajwan) do innego niż Polska państwa Wspólnoty - Słowacji, z pominięciemterytorium Polski. Odprawy celnej na Słowacji dokonał nabywca towaru - firmasłowacka. Przedmiotem zapytania Podatnika jest czy transakcje zakupu i sprzadażymaszyny przeprowadzone przez Spółkę, poza terytorium RP, podlegają regulacją przepisów ustawy o PTU.
 347. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1-443/VAT/108/2005/AO
  Czy sprzedaż sprzętu stomatologicznego przez Spółkę Jawną osobie fizycznej będącej współwłaścicielem nieruchomości, prowadzącej działąlność gospodarczą polegającą m.in na wynajmowaniu lokali, rozliczającej się według ksiąązki przychodów i rozchodów, będącej podatnikiem podatku VAT, jest traktowany jako sprzedaż osobie fizycznej czy jako sprzedaży przedsiębiorcy?
 348. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/320/04
  Czy jest zwolniona z podatku od towarów i usług sprzedaż samochodu osobowego nabytego ponad pół roku od daty jego zakupu?
 349. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/17/2005
  Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy sprzedaży części do silników transportu morskiego i rybołówstwa morskiego na rzecz producentów krajowych, którzy montują je w silnikach, a następnie na statkach ?
 350. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/665/04
  Jakimi dokumentami jednostka ma obowiązek dokumentować transakcje sprzedaży i jakie dokumenty powinny potwierdzać zakup towarów oraz własność przedmiotów transakcji?
 351. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/232/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie importu i handlu używanymi samochodami osobowymi i ciężarowymi, opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego w zakresie podatku dochodowego oraz podatkiem VAT. Podatek VAT od sprzedawanych samochodów ustala metodą marży i wystawia Faktury VAT-Marża. Marżę podatnik ustala jako różnicę pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży. Z uwagi na fakt, iż w ustawie nie zdefiniowano pojęcia "ceny nabycia" podatnik zapytuje co należy rozumieć pod tym pojęciem. 1. Czy w przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych z Niemiec to: cena zakupu samochodu plus koszty jego transportu: paliwo, wynajęta przyczepa do przewozu, opłata akcyzy przy wwozie samochodu do Polski, opłaty skarbowe w znakach w Urzędzie Celnym i Skarbowym związane z uzyskaniem niezbędnych zaświadczeń, pierwszy przegląd samochodu, pierwsza rejestracja pojazdu w kraju, ewentualne części zamienne i naprawy dokonane do dnia sprzedaży. 2. Czy w przypadku sprzedaży samochodów będących towarami handlowymi można je sprzedawać w niektórych przypadkach poniżej ceny zakupu. Sytuacje takie wymusza obecnie "rynek", który jest "zapełniony" tymi towarami i czasem aby firma mogła normalnie funkcjonować i opłacać podatki konieczna staje się sprzedaż samochodu po cenie zbliżonej do ceny zakupu a nawet poniżej ceny zakupu.
 352. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-272/04/JM
  Spółka przekazuje na podstawie umowy handlowej kontrahentowi określone towary (urządzenia) w celu ich eksponowania oraz promocji. Wydanie towarów jest dokumentowane przez wystawienie dokumentu "Przesunięcie Magazynowe" i/lub sporządzenie protokołu przekazania i odbioru. Kontrahent nie ma prawa do rozporządzania przekazanymi towarami bez zgody i wiedzy Spółki, a w szczególności dokonywania sprzedaży towarów, przed nabyciem ich od Spółki (prawo własności i dysponowania przekazanymi towarami przysługuje wyłącznie Spółce). Kontrahent ma prawo nabyć przekazane towary poprzez złożenie oferty ich zakupu, która w wypadku jej przyjęcia jest równoznaczna z wystawieniem faktury VAT. Czy w powyższym stanie faktycznym obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w momencie przekazania towaru, czy też w momencie rzeczywistej sprzedaży potwierdzonej wystawieniem faktury VAT ?
 353. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-II/443-183/2004
  W jakim terminie Spólka … może wystawić fakturę potwierdzającą sprzedaż - kiedy po dwóch miesiącach klient zwrócił się z prośbą o wystawienie faktury na podstawie wcześniej otrzymanego paragonu fiskalnego.
 354. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/151/2004
  Jak dokumentować zakup od rolnika drewna do produkcji przez podatnika VAT ?. Czy rolnik ma obowiązek zgłoszenia w US powyższej transakcji ?.
 355. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1897/208i/04
  Podatnik zwraca się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi jaką stawką podatku od towarów i usług z dniem 01.05.2004 r. jest opodatkowana sprzedaż oprawek do okularów korekcyjnych, które jego zdaniem zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych są zakwalifikowane jako wyrób medyczny. Zdaniem podatnika sprzedaż oprawek do okularów korekcyjnych jest opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.
 356. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-281/04
  Czy do ustalenia struktury sprzedaży należy uwzględnić sprzedaż niepodlegającą podatkowi od towarów i usług i czy powyższe ma wpływ na wysokość odliczenia podatku naliczonego w danym miesiącu?
 357. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/135/04
  Stan faktyczny: Prowadząc działalność handlową spółka bierze udział w następujących transakcjach - dostawytowaru. Producent (firmy z Niemiec, Belgii lub Francji) sprzedaje towar firmie z Wielkiej Brytanii, Niemiec lub USA, a następnie towar ten odkupuje sp. z o.o. i sprzedaje firmie ukraińskiej. Nasza spółka jest organizatorem transportu, który wykonywany jest przez polskich przewoźników. Po wykonaniu usługi przewoźnicy obciążają nas odpowiednimi kosztami. Towar trafia bezpośrednio od producenta na Ukrainę, przejeżdża przez Polskę i na granicy polsko¬ukraińskiej na przejściu drogowym w Dorohusku opuszcza terytorium Wspólnoty. Odprawa towaru następuje zarówno w miejscu załadunku jak i w miejscu naszej siedziby. Kopie dokumentów SAD lub kopie CARNET TIR potwierdzone przez Urząd Celny każdorazowo podłączamy pod deklaracje V A T -7 składane comiesięcznie do Urzędu Skarbowego. Pytanie: Czy dokonywana przez Sp. z o.o. dostawa towarów na Ukrainę, jest eksportem towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) korzystającym ze stawki 0% VAT?
 358. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 404000-PA-9101-22/2004
  Firma zamierza kupować i sprzedawać naftę służącą do oświetlenia i produkcji kosmetyków. Będzie ją nabywać "luzem" z rafinerii (w Polsce; za granicą- jako zarejestrowany handlowiec)w cysternach. W swojej bazie będzie ją rozlewać (konfekcjonować) do opakowań jednostkowych, a następnie sprzedawać. Produkt ten nie będzie przetwarzany ani mieszany z innymi produktami.1.Jakie dokumenty i procedury muszą być spełnione, aby nafta konfekcjonowana w ww. sposób korzystała ze zwolnienia na podstawie §16a rozporządzenia MF z 26.04.2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, a także czy rozlewanie nafty w opakowania jednostkowe będzie podlegać szczególnemu nadzorowi podatkowemu2.Co należy rozumieć pod pojęciem "opakowanie jednostkowe"3.Czy przepisy dot.zwolnień od akcyzy dotyczą tylko i wyłącznie nafty oznaczonej kodem CN 2710 19 25, PKWiU 23.20.14-00.90. Czy o zwolnieniu od akcyzy może decydować przeznaczenie nafty, a nie jej kod CN i PKWiU.
 359. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-146/04/JM
  Spółka w kwietniu 2004r. dokonała sprzedaży towarów na terytorium kraju osobie fizycznej, będącej obywatelem Niemiec. Transakcję udokumentowano fakturą ze stawką podatku 22% i rozliczono deklaracji VAT-7 za kwiecień 2004r. W dniu 20.04.2004r. towary objęto procedurą celną wywozu w urzędzie celnym w Łodzi (zgłoszenie celne zostało dokonane przez polską firmę spedycyjną, która zorganizowała również transport towaru do miejsca przeznaczenia). Dokument celny z potwierdzeniem wywozu towaru poza granice kraju, które miało miejsce w dniu 22.04.2004r., wpłynął do Spółki w czerwcu 2004r. (kserokopia dokumentu w załączeniu). Pytanie Spółki dotyczy możliwości zastosowania stawki podatku 0% w odniesieniu do w/w transakcji.
 360. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-150/04
  Jak rozliczać podatek od towarów i usług od sprzedaży używanych książek i płyt gramofonowych zakupywanych na podstawie umowy sprzedaży od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej?
 361. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/55/AZ/04
  Wysokość stawki VAT na sprzedaż mieszanek paszowych oraz świadczenie usług śrutowania zbóż i mieszania pasz u rolnika.
 362. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-372/04/JM
  Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami. W ramach tej działalności zakupuje samochody osobowe służące do jazd próbnych oraz jako samochody zastępcze, które są z założenia w ciągu roku odsprzedawane. Przedmiotowe samochody są zakwalifikowane do majątku obrotowego firmy, jako towar handlowy. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu w/w samochodów ?
 363. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 404000-PA-9101-21/2004
  Firma X sprzedaje gacz parafinowy podatnikowi. Wyrób ten jest ekspediowany do składów podatkowych podatnika mieszczących się w różnych miejscowościach.Gacz kupowany w firmie X nie jest przez podatnika magazynowany, lecz bezpośrednio po nalaniu przez firmę X do cysterny jest ekspediowany. W obrocie tym istnieje konieczność dokumentowania przemieszczenia ze składu do składu dokumentem ADT. Ze składów podatkowych podatnika, gacz jest ponownie wysyłany (bez magazynowania) do odbiorcy trzeciego na podstawie oświadczenia nabywcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.Zdaniem podatnika, gacz parafinowy kupowany przez niego od firmy X może być wysyłany bezpośrednio ze składu podatkowego firmy X do odbiorcy trzeciego, z pominięciem składów podatkowych podatnika. Firma X wystawiałaby faktury za towar na rzecz podatnika, natomiast on wystawiałby faktury dla odbiorców trzecich, do których towar byłby kierowany bezpośrednio ze składu firmy X.
 364. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423-10/04
  Czy w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego, przepisów finansowych i o działalności gospodarczej będzie opodatkowana sprzedaż wyrobów rękodzielniczych wytwarzanych przez podopiecznych Fundacji? W jakiej formie będą składane sprawozdania finansowe i bilanse Fundacji z wydzielonej rzeczowo i finansowo działalności pożytku publicznego?
 365. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/WH/11/2004
  1. Czy dopuszczalne jest fakturowanie w ten sposób usług, żeby faktury zawierały użyte do wykonania usług materiały oraz uzgodnioną cenę robocizny? 2. Czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowo - wartościowej zużytych do poszczególnych usług materiałów?
 366. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2152/04/CIP/09
  Czy sprzedaż przedmiotowej linii technologicznej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 367. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-90/04/PJ
  Podmiot zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług w Polsce dokonuje sprzedaży towarów na terytorium Polski podmiotowi zagranicznemu posiadającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty, następnie przedmiotowy towar wywożony jest przez nabywcę (podatnika VAT-UE zarejestrowanego w innym państwie UE) bezpośrednio z terytorium RP poza terytorium Wspólnoty. W związku z powyższym stanem faktycznym spółka zwróciła się z pytaniem czy podmiot polski może potraktować ww. sprzedaż towarów z przeznaczeniem na eksport podatnikowi unijnemu jako eksport i zastosować stawkę podatku VAT 0%? Jakie dokumenty powinien posiadać podmiot polski dla udokumentowania wywozu towarów poza terytorium WE przez swojego kontrahenta zagranicznego mającego siedzibę na terytorium Wspólnoty?
 368. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/E/005-2-46/04
  - dopuszczalności zastosowania procedury z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przy sprzedaży towarów używanych w ramach usług lombardu
 369. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-293/2004
  Czy w przypadku czynnego podatnika VAT, prowizja z tytułu pośrednictwa w sprzedaży losów loterii P. korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT?
 370. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2900/345/BN/04
  Z treści zapytania wynika, że wątpliwości Spółki dotyczą stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w następującym stanie faktycznym: Firma zamierza wprowadzić promocję sprzedaży hurtowej według niżej opisanych zasad: Klient przy zakupie sześciu palet towaru będzie uprawniony do zakupu jednej dodatkowej palety innego asortymentu za złotówkę, t. j. poniżej kosztu wytworzenia. Pomiędzy Spółką a nabywcami nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe, a sprzedawane towary nie podlegają podatkowi akcyzowemu. Spółka zwróciła się z zapytaniem na jakich warunkach opodatkować tą transakcję podatkiem od towarów i usług, czy w opisanych wyżej okolicznościach będzie zobowiązana do zapłaty "dodatkowego" podatku należnego ponad kwotę wynikającą z wystawionych faktur VAT. Zdaniem podatnika, pomimo, że cena towaru sprzedawanego za złotówkę została rażąco obniżona, Spółka nie ma takiego obowiązku.
 371. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/275/04
  Czy towary, które zostały objęte remanentem likwidacyjnym od których odprowadzony został podatek należny, w przypadku dalszej sprzedaży przez osobę fizyczną są zwolnone z podatku?
 372. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-250/US/2004
  Zastosowanie stawki VAT przy produkcji i sprzedaży opału ekologicznego (brykiet z trocin).
 373. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/127/04/BJ
  Zapytanie podatnika dotyczy określenia właściwej stawki podatku VAT na sprzedaż owoców granatu. Podatnik podaje, iż w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług owoce granatu sklasyfikowane są w grupowaniu 01.13.23-00.90 - owoce pozostałe, osobno nie wymienione.
 374. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/79/04
  Czy można stosować stawkę 0 % dla dostawy części do środków transportu morskiego, jeżeli zamawiającym jest firma zagraniczna, miejscem dostawy jest stocznia krajowa, a ostatecznym odbiorcą armator zagraniczny?
 375. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1559/04/AK
  Podatnik zwrócił się o wyjaśnienie czy w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług następujące czynności wykonywane przez jednostkę: 1. pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych oraz oddanie w dzierżawę lub najem gruntów w pasie drogowym na cele handlowe, 2. odpłatne udostępnianie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia w toku prowadzonych postępowań przetargowych, 3. odsprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki suchych drzew przydrożnych dla pracowników.
 376. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NS-443/91/2004
  Czy sprzedaż towarów zaklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 15.41.3 wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowana jest obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% ?.
 377. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/882/04
  Kiedy należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej (drukarce fiskalnej) sprzedaż towarów w aptece ?
 378. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443/113/04
  Podatnik sprzedaje używane palety skupowane na wolnym rynku od osób prywatnych i firm, które w razie potrzeby naprawia we własnym zakresie, a następnie odsprzedaje innym podmiotom. Jaka jest stawka VAT z tytułu sprzedaży tego towaru?
 379. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP/443/626/US/04
  Czy sprzedaż farb antykorozyjnych polskiemu armatorowi kutra rybackiego podlega opodatkowaniu stawką VAT 22 %?
 380. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZV/443-658/04
  Czy możemy dokonać sprzedaży śrut roślin oleistych (PKW i U 15.41.31) według stawki 7% nabywcom tych śrut, jeśli przedłożą oświadczenie, że są podatnikami podatku rolnego i nabywane towary przeznaczą na pasze lub dodatki do pasz?
 381. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-57/04[br]PDF.412/14/04[br]PO.434/118/04
  1. Czy w przypadku przyjęcia towaru w komis, winien on być traktowany również jako towar handlowy i ujęty w księdze przychodów i rozchodów ? 2. Czy w przypadku firmy prowadzącej komis, gdzie samochody do handlu są przyjmowane bądź na zasadzie kupna od osób fizycznych (umowa kupna-sprzedaży) lub od osób prowadzących działalność (faktura VAT), bądź na zasadzie przyjęcia od klienta w celu sprzedaży bez zawierania transakcji kupna, istnieje konieczność wystawienia faktury VAT-marża, ujmując na niej wartość sprzedaży w wysokości brutto, a następnie rozliczając marżę, wykazać ją do opodatkowania w deklaracji ? Czy w przypadku przyjęcia towaru w komis, winien on być traktowany jako towar handlowy i ujęty w rejestrze zakupu ? 3. Czy w przypadku przyjęcia towaru w komis, winna być uiszczona opłata skarbowa i składane deklaracje PCC, tak jak przy zakupie ?
 382. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430/189/2004
  Jakie są zasady opodatkowania sprzedaży towarów handlowych przez internet oraz ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie rejestrującej?
 383. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423/71/04
  Czy zaliczka otrzymana na poczet późniejszej sprzedaży towaru stanowi przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie wystawienia faktury zaliczkowej czy w dacie wystawienia faktury końcowej ?
 384. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.RPP-415/VAT/70/04
  Czy prawidłowo stosowane są stawki podatku od towarów i uslug dla: pasażerskiego transportu lądowego pozostałego SWW 60.23.11 - 7 %, sprzedaży detalicznej paliw SWW 50.50.10 - 22 %, sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych SWW 51.51.13 - 22 %, usług w zakresie handlu detalicznego nowymi samochodami osobowymi SWW 50.10.21 - 22 %, usług w zakresie handlu detalicznego używanymi samochodami osobowymi SWW - 22 %.
 385. Wyjaśnienie izby skarbowej, sygnatura: OZ/NS-PP/005/9/04
  Odpowiadając na pismo z dnia 3 września 2004 r., Nr KP/51/289/12/2004, uprzejmie informuję, że transakcja opisana w tym piśmie, tj. sprzedaż paliwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie stanowi żadnej z czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wymienionych w art. 5 i 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 53, poz. 535).Przepisem potwierdzającym, że czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce jest również art. 22 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, zgodnie z którym miejscem dostawy towarów w przypadku towarów nie wysyłanych ani nie transportowanych jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.Z powyższego wynika, że omawiana transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od ...
 386. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II-443/17/2004/TR
  Kiedy należy dokonać korekty podatku należnego od dokonanej sprzedaży w sytuacji, gdy sprzedaż na rzecz kontrahenta zagranicznego dokonana została w miesiącu marcu 2004 r. podatnik nie otrzymał dokumentu SAD 1A przed złożeniem deklaracji VAT - 7 za miesiąc marzec 2004 r. dokument ten nie wpłynął również przed złożeniem deklaracji za miesiąc kwiecień 2004 r. W miesiącu kwietniu 2004 r. podatnik naliczył podatek VAT od ww. sprzedaży z zastosowaniem stawki krajowej, zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Dokument SAD 1A wpłynął do przedsiębiorstwa dopiero w miesiącu maju 2004 r.?
 387. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/167/04
  Czy w przypadku "sprzedaży połowy własności budynku użytkowo-magazynowo-biurowego" zobowiązany będę do uiszczenia podatku VAT?
 388. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/827/351/04
  Czy obecnie sprzedaż towaru ze składu celnego nabywcy w Polsce jest traktowana jako dostawa krajowa i podlega opodatkowaniu według stawki 22%, czy też sprzedaż ta w dalszym ciągu nie podlega ustawie o podatku VAT.
 389. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/20/04/AL
  Czy w przypadku sprzedaży towaru z błędną stawką przysługuje prawo do skorygowania po otrzymaniu opinii z urzędu statystycznego, która klasyfikuje ww. towar do innej stawki podatku?
 390. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.2-448/I/357/04
  Stan faktycznyFirma nasza obejmuje procedurą ,składu celnego towary przywożone spoza Unii Europejskiej. Następnie towary te są m.in. wywożone poza UE w procedurze powrotnego wywozu (3171) jak również są dostarczane do innych składów celnych na terenie UE.1. Czy sprzedaż towaru niewspólnotowego objętego procedurą składu celnego z jego przemieszczeniem do innego składu celnego poza granice Polski, ale wewnątrz Unii Europejskiej podlega podatkowi VAT? Jeśli tak, to jaką stawkę należy zastosować?2. Czy sprzedaż towaru niewspólnotowego objętego procedurą składu celnego (podmiotowi krajowemu, wspólnotowemu lub z kraju trzeciego), bez jego przemieszczenia poza granice Polski podlega podatkowi V A T? Jeśli tak, to jaką stawkę należy zastosować? .
 391. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.VI 443/49/04
  Czy z tytułu sprzedaży działek przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT, zaś jeżeli nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, czy w związku z tym powstanie obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?
 392. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/443/06/142/2004
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do sprzedaży oleju sojowego surowego z genetycznie modyfikowanych ziaren soi (PKWiU 15.41.12-10.20), który następnie jest przeznaczony do spożycia przez zwierzęta w kontekście § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)?
 393. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-159/04
  Czy sprzedaż wyprodukowanych przez szkólkę roślin uznać należy za sprzedaż towaru, czy też świadczenie usług? Podatnik nie świadczy usług np. przesadzania. Wytworzone rośliny, sprzedawane innemu podmiotowi, traktuje jako dostawę towarów.
 394. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/185/04
  dotyczy opodatkowania nabycia w drodze umowy sprzedaży używanych samochodów w celu ich dalszej odsprzedaży
 395. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/443/06/129/2004
  1. Czy powinien zainstalować kasę fiskalną, jeżeli prowadzi sprzedaż wysyłkową w gospodarstwie domowym? 2. Jeżeli tak, to od kiedy należy ewidencjonować obroty za pomocą kasy rejestrującej?
 396. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/55/2004
  W swoim piśmie Podatnik wystąpił z wnioskiem w sprawie udzielenia informacji o sposobie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży i montażu okien w budynkach mieszkalnych. Jednocześnie Strona poinformowała, iż wpis do ewidencji działalności gospodarczej określa działalność gospodarczą jako: "firma handlowo-usługowa w zakresie budownictwa".
 397. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/24/04
  Jaką stawkę podatku należy zastosować w przypadku wykonywania usług remontowo-budowlanych polegających na: 1) wykonywaniu schodów wraz z konstrukcją z materiałów własnych, 2) na wykonywaniu konstrukcji podwieszanych, podłóg, a także poszycia dachowego, 3) wykonywaniu podłóg z materiałów własnych oraz przy sprzedaży produkowanych okien z montażem lub montowanych przez klienta?
 398. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP. 443/95/04
  Czy sprzedaż części budynku (obiektu) handlowego wybudowanego w 1970 r. będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług?
 399. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/04
  - dotyczy stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych polegającej na opodatkowaniu marży oraz sposobu obliczania tej marży w świetle obowiązujących od dnia 01.05.2004 r. przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w przypadku gdy Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się obrotem używanymi samochodami poprzez dokonywanie sprzedaży tych samochodów we własnym imieniu i na własny rachunek lub w wykonaniu umowy komisu czyli we własnym imieniu ale na cudzy rachunek, oraz w kwestii: jak ustalać "całkowitą kwotę, którą ma zapłacić nabywca towaru" oraz "kwotę nabycia", których różnica daje wartość marży, stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem VAT;
 400. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-216/04
  Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana jest dostawa maszyny komunalnej - kompaktora w przypadku gdy dostawa sfinansowana jest ze środków programu Sapard ?
 401. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-OF-415/4/4/04
  1. Jaką stawkę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych mam zastosować do przychodów ze sprzedaży trumien bez świadczenia usług pogrzebowych? 2. Jaką stawkę zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych mam zastosować do przychodów z usług transportu zwłok samochodem o ładowności poniżej 2 ton również bez świadczenia usług pogrzebowych?
 402. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS/IPD2/4430/54/2004
  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem podlegają:- odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,- eksport towarów,- import towarów,- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,5)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu usług. ...
 403. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-13/04
  Dotyczy miejsca świadczenia usług.
 404. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/66/04
  Stan faktyczny: Spółka nasza sprzedaje towary (owoce, warzywa mrożone) do Spółki w Wielkiej Brytanii ( Kupujący - Nabywca), przy czym towar wywożony jest bezpośrednio z Polski do Francji ( Odbiorca ). Towar sprzedajemy na bazie ex works, przy czym transportzabezpiecza odbiorca francuski. Opisana transakcja została sklasyfikowana przez nas jako "transakcja łańcuchowa" (seryjna), którą ustawa o podatku VAT zdefiniowała a art. 22 ust. 2 i 3. Pytanie: Czy zasady rozliczania podatku VAT przyjęte przez Spółkę przy "transakcjach łańcuchowych" w świetle uregulowań zawartych w ustawie o VAT są prawidłowe?
 405. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/4/04
  Czy sprzedaż towarów handlowych na rzecz pracodawcy wyłącza podatników z opodatkowania podatkiem liniowym określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym?
 406. Wyrok SN, sygnatura: III RN 33/02
  1. W art. 217 w związku z art. 84 Konstytucji RP sformułowana została w sposób kategoryczny zasada wyłączności regulacji ustawowej w odniesieniu do wszystkich konstytutywnych elementów konstrukcji prawnej stosunku prawnopodatkowego, które w tym ujęciu obejmują określenie: podmiotu oraz przedmiotu opodatkowania, stawek podatkowych, zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatku. 2. Sąd Najwyższy podjął rozstrzygnięcie w sprawie wyłącznie w oparciu o art. 35 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy o VAT, z pominięciem natomiast § 18 ust. 1 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego z 1998 r., które uznał za oczywiście sprzeczne z art. 217 Konstytucji RP.
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-376/06/KR
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi sprzedaż ewidencjonowaną przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na paragonach emitowanych przez niektóre kasy w informacji dotyczącej nazwy towaru (lub usługi) podawana jest nazwa grupy towarowej zgodnie z klasyfikacją PKWiU, z odpowiednimi stawkami podatku od towarów i usług, np. na paragonach dokumentujących sprzedaż gazet, czasopism i innych periodyków nazwy tych towarów oznaczone są jako "prasa 0 %", "prasa 7 %" oraz "prasa 22 %". W przypadku pozostałego asortymentu na paragonach drukowane są podstawowe nazwy towarów, np. tytoń, chusteczki higieniczne, karty do gry, następnie stawka podatku od towarów i usług oraz cena jednostkowa towaru. Użytkowane przez Stronę kasy rejestrujące mają stosowne homologacje wydane przez Ministra Finansów. W związku z powyższym Strona wniosła o potwierdzenie stanowiska, iż stosowane na paragonach fiskalnych oznaczenia towarów i usług spełniają wymogi określone w § 4 ust. 1 pkt 6 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.).
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!