Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


sprzedaż premiowa

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-272/12-2/PK1
  w zakresie możliwości zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów wartości nabytych towarów sprzedawanych następnie w ramach programu lojalnościowego
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-195/12-3/MG
  W świetle powołanych powyżej przepisów prawa i przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wartość zgromadzonych przez klienta Spółki punktów w zamian za połączenia przychodzące oraz sms, a potem wykorzystanie ich na usługi świadczone przez Spółkę lub otrzymanie ich przelewem, w sytuacji gdy dzienna wypłata premii nie przekracza 760 zł podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, z uwagi na to, że dla skorzystania ze zwolnienia w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jednorazowa, a nie dzienna wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Spółka, jako płatnik obowiązana będzie do poboru zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od przedmiotowej nagrody. Tym samym, po zakończeniu roku podatkowego na Spółce nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia deklaracji PIT dla klientów Spółki, bowiem zgodnie z treścią art. 42 ust. 1a ww. ustawy Spółka zobowiązana będzie do sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT-8AR.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-208/12-2/AK
  1.Czy bony zakupowe, nagrody pieniężne, punkty premiowe, wydawane Klientom w ramach prowadzonego przez Spółkę programu lojalnościowego oraz nagrody w postaci nagród rzeczowych usług obniżki ceny towarów, wypłaty gotówki a także świadczenia dokonywane przez Spółkę na rzecz Klientów osób fizycznych w ramach prowadzonego przez Spółkę Programu Lojalnościowego stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako PDOF) a więc jeżeli ich wartość nie przekroczy kwoty o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 UPDOF są one zwolnione z podatku dochodowego a na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku ?2. Czy punkty premiowe uzyskiwane za zakupy dokonywane przez osoby zapisane do programu przez daną osobę będącą już uczestnikiem Programu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jako nagrody z tytułu sprzedaży premiowej?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-210/12-2/MP
  Czy świadczenia dokonywane przez Bank na rzecz klientów w ramach przedstawionego schematu programów promocyjnych stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i - w przypadku spełnienia wymagań wynikających z w/w ustawy - korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1293/11/AK
  Czy zakupy nagród wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej są kosztem uzyskania przychodów w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1296/11/AK
  Czy zakupy nagród wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej są kosztem uzyskania przychodów w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-841/11-6/MP
  Czy wydanie przez Spółkę nagrody o wartości nie przekraczającej 760 złotych brutto, związane zorganizowaną przez Spółkę na zlecenie Kontrahenta akcją sprzedaży premiowej, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-841/11-5/MP
  Czy wydanie przez Spółkę nagrody, w związku z reklamą i promocją Kontrahenta Spółki i oferowanych przez niego towarów lub usług, prowadzoną wśród pracowników sklepów mających w ofercie produkty Kontrahenta Spółki w ramach akcji marketingowych (polegających na promowaniu ekspozycji lub osiągnięciu pułapu sprzedaży produktów Kontrahenta Spółki), o wartości nie przekraczającej 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-270/11-2/MD
  Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, ani do składania informacji lub deklaracji podatkowych, w związku z wydawaniem nagród w ramach prowadzonych akcji promocyjnych "Drobne prezenty" oraz "Naklejki" osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą jeżeli mają związek z ich działalnością oraz jeżeli nagrody były wydane osobom nieprowadzącym działalności i nie przekraczały kwoty 760 zł. Natomiast nagrody wydawane uczestnikom w ramach konkursu na najlepsze hasło reklamowe, stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. W związku z powyższym Spółka jako płatnik zobowiązana jest wypełnić obowiązki nałożone przez art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1264/11-2/MPe
  w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy sprzedaży produktów po cenie promocyjnej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-658/11-4/JK
  Wypłaty nagród z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym i udziału w sprzedaży premiowej.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-912b/11/AD
  Czy w przypadku usług gastronomicznych świadczonych przez podatnika i sprzedawanych za symboliczną kwotę 0,05 zł przy dokonaniu zakupu w okolicznościach opisanych w punkcie 68. wniosku, kosztem uzyskania przychodów koszt wytworzenia tych wyrobów?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-912a/11/AD
  Czy w przypadku usług gastronomicznych świadczonych przez podatnika i sprzedawanych za symboliczną kwotę 0,05 zł przy dokonaniu zakupu w okolicznościach opisanych w punkcie 68. wniosku, przychodem podatkowym podatnika jest cena sprzedaży po uwzględnieniu udzielonego rabatu?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-492/11-2/JK
  Należy stwierdzić, iż przedstawione przez Wnioskodawcę przedsięwzięcie nie może być uznane za sprzedaż premiową w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż umowy sprzedaży produktów ubezpieczeniowych nie będzie zawierać z Klientem Wnioskodawca, lecz stroną tej umowy są Spółki R. (Europe) oraz S. (Europe) będące Ubezpieczycielami, a podjęte przez Wnioskodawcę działania sprowadzają się do nagradzania klientów za korzystanie z jej oferty w celu zwiększenia własnych zysków. Tym samym nagrody pieniężne za zawarcie nowego ubezpieczenia nie jest nagrodą związaną ze sprzedażą premiową. Jej wartość (bez względu na wysokość) nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Wartość ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł. W związku z faktem, iż wartość nagród podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bezprzedmiotowa jest analiza, czy nagrody pieniężne spełniają przesłankę wystąpienia sprzedaży premiowej.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-371/11/MM
  Zakres opodatkowania wylosowanych nagród.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-122/09/11-4/S/KK/KOM
  VAT - zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazywania towarów i prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich zakupem
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-93/09/11-6/S/JF
  Nieodpłatne przekazanie towarów w ramach akcji promocyjnych związane z przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu z zachowanie prawa do odliczane podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-62/08/11-8/S/JF
  Nieodpłatne przekazanie towarów w ramach akcji promocyjnych związane z przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu z zachowanie prawa do odliczane podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1430/08/11-6/S/IG
  1. Czy nieodpłatne wydanie przez Spółkę nagród w Konkursie podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy nieodpłatne wydanie przez Spółkę nagród/upominków przy Sprzedaży Premiowej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 3. Czy nieodpłatne wydanie przez Spółkę nagród w Loterii Promocyjnej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 4. Czy nieodpłatne wydanie przez Spółkę nagród w Programie podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarowi usług?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-229/11/Cz
  podstawa opodatkowania towarów sprzedawanych poniżej ceny zakupu
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-230/11/CzP
  prawo do odliczania podatku naliczonego przy nabyciu przez spółkę towarów sprzedawanych poniżej ceny zakupu
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1752/08/11-7/S/IG
  Czy przekazywanie towarów opisanych w stanie faktycznym, w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 czerwca 2005 r. stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1374/10-2/AP
  Czy wydana przez aptekę nagroda w ramach sprzedaży premiowej dla pacjenta, który nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli jej jednorazowa wartość nie przekroczy 760 PLN?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-933/10-4/AS
  Dochód uzyskany przez osobę fizyczną uczestniczącą w Programie polegającym na nagradzaniu uczestników za nabycie określonej liczby jednostek uczestnictwa lub utrzymywanie inwestycji przez określony czas stanowi przychód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych i podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, określonym w art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-549/10-4/JC
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki związane z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej, w szczególności wydatki poniesione na zakup wycieczek będących nagrodami dla Uczestników, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-220/08-4/PW/KOM
  Sposób dokumentowania czynności otrzymania premii pieniężnych
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-406/10/PS
  W zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących wytworzenia produktów oraz nabycia towarów i gadżetów przekazywanych nieodpłatnie kontrahentom.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-567/10-2/SP
  Opodatkowanie świadczeń dokonanych przez Bank na rzecz Klientów, osób fizycznych, w ramach prowadzonego przez Bank Programu Lojalnościowego.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-677/10-3/JB
  Opodatkowanie nagród przyznawanych klientom apteki w ramach organizowanego przez Spółkę programu lojalnościowego o charakterze sprzedaży premiowej.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-862/10/MS
  Czy w świetle wyżej opisanej sytuacji w związku z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka postępuje prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodu wartość wydanego nieodpłatnie obiadu w wysokości 12,00 zł?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-585/10/ASz
  skutki podatkowe związane z otrzymaniem nagród przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-666/10-4/AO
  1. Czy wartość nagród przekazywanych za pośrednictwem firmy Wnioskodawcy (organizatora akcji) w imieniu "Zleceniodawcy" - sprzedawcy premiowanych produktów, bezpośrednio dla odbiorców nagród (klientów sprzedawcy) można uznać za nagrodę związaną ze sprzedażą premiową i zastosować zwolnienie z opodatkowania dla nagród o wartości nie przekraczającej jednorazowej kwoty 760 zł, a w przypadku jej przekroczenia opodatkować nadwyżkę ponad kwotę 760 zł? 2. Czy należy wystawić informację PIT-8C dla świadczeniobiorcy w przypadku, gdy zostanie zastosowane zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-680/10-2/AO
  Czy u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), zakupujących towary lub bony towarowe oraz wycieczki w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej, powstanie jakikolwiek przychód podatkowy - np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z którym na Spółce będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-10/10-2/MC
  Czy wydatek poniesiony przez Spółkę na nabycie towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 PLN brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich sprzedaży jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-10/10-3/MC
  Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-10/10-4/MC
  Czy u nabywców przedmiotów sprzedaży premiowej (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) zakupujących towary lub bony towarowe oraz wycieczki, w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej, powstanie jakikolwiek przychód podatkowy - np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z którym na Spółce będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-10/10-3/MC
  Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna od nabywcy pomniejszona o należny podatek VAT?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-539/10-4/MK1
  opodatkowanie kart przepłaconych otrzymanych w ramach sprzedaży premiowej.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443/S/227/08-7/JL
  Nieodpłatne wydanie towarów w zamian za zakup innych towarów na określoną przez Spółkę kwotę, jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-292/10-4/MR
  Opodatkowanie nagród przyznawanych klientom w ramach organizowanego przez Spółkę programu lojalnościowego o charakterze sprzedaży premiowej.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-243b/10/MR
  Nagrody cashback.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-128/10/AB
  Moment powstania przychodu z tytułu otrzymanej premii pieniężnej.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-693/09-2/MG
  opodatkowanie bonusów lojalnościowych stanowiących nagrodę w ramach organizowanego przez Spółkę programu lojalnościowego.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-767/09/ASz
  W jaki sposób wnioskodawczyni ma opodatkować przychody w Polsce?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-573/09-4/JS
  zwolnienia z podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-720/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup nagród przekazanych nieodpłatnie klientom w ramach sprzedaży premiowej.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-684/09/AŻ
  Skutki podatkowe otrzymywania przez lekarzy od wydawnictwa publikacji o wartości odpowiadającej liczbie punktów zgromadzonych na kuponach premiowych.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-894/09-5/IZ
  Wnioskodawca dokonuje sprzedaży określonego towaru po cenie ustalonej w warunkach promocji, co oznacza, że powyższa sprzedaż następuje po cenie uwzględniającej określony rabat na dany towar (rabat przysługuje kontrahentowi po spełnieniu warunków określonych w warunkach promocji). w przypadku nabycia towarów usług związanych z promocyjną sprzedażą swoich wyrobów, Spółka zachowuje prawo do pełnego odliczenia naliczonego VAT.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-675/09-2/MM
  1. Czy zobowiązanie z tytułu programu lojalnościowego powinno zostać uwzględnione w kalkulacji podatkowej wartości firmy? 2. Czy w momencie wydania nagród w zamian za punkty, Bank ma prawo rozpoznać koszty podatkowe niezależnie od tego, czy punkty wymienione na nagrody zostały nabyte przez uczestnika, w momencie kiedy program prowadzony był przez przedsiębiorstwo X, czy już przez Bank?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-657a/09/DP
  Czy fakturę VAT otrzymaną za zakup nagród można zaksięgować w kosztach w dacie zakupu nagród?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-345/07-11/S/JB
  Dokonując nabycia towarów i usług, w celu przekazania ich jako nagrody rzeczowe w akcji promocyjnej, a więc w celu wykonywania czynności opodatkowanych, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu. Natomiast nieodpłatne przekazanie tych towarów w ramach sprzedaży premiowej prowadzonej przez Spółkę nie mieści się w pojęciu odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy i nie rodzi konieczności opodatkowania podatkiem VAT, z uwagi na fakt, że przedmiotowe przekazanie odbywa się w związku z realizacją celu związanego z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-755/09-2/ES
  1. Czy w opisanej sytuacji na organizatorze konkursu emitowanego (ogłaszanego) w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) ciąży obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku, gdy zwycięzca uzyskuje przychód w postaci nagrody, której jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł? 2. Czy będzie tu miało zastosowanie zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy konkurs nie jest współorganizowany przez środki masowego przekazu?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-452/09-4/MK
  bezpłatne wykonanie usług fryzjerskich na podstawie bezimiennych zaproszeń w ramach promocji i reklamy, w których będzie określona wartość wykonywanej usługi na kwotę nie przekraczającą 100 zł, zwolniona jest od podatku dochodowego. Natomiast bezpłatne wykonanie usługi na podstawie bezimiennych zaproszeń w ramach promocji i reklamy, w których nie będzie określona wartość wykonywanej usługi będzie zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli wartość wykonanej usługi nie przekroczy kwoty 100 zł, jeżeli wartość wykonanej usługi przekroczy kwotę 100 zł, będzie stanowić ona dla otrzymującego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i w związku z tym będzie podlegać opodatkowaniu cała wartość wykonanej usługi.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-430/09-4/AS2
  1) Czy w przypadku zakupu przez firmę usługi opisanej powyżej i uczestnictwo przez pracowników w programie lojalnościowym nabytym w jej ramach powstałby u pracownika przychód ze stosunku pracy?2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie jaka byłaby wartość takiego świadczenia?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-261/08-8/AZ
  Zatem opodatkowaniu podatkiem VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne, bądź spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki.Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-628/09/MO
  Czy poniesiony wydatek na zorganizowanie wycieczki zagranicznej dla kontrahentów należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-406/09/LŻ
  Czy nieodpłatne wydanie towarów w ramach klubu lojalnościowego oraz w ramach reprezentacji stanowi dostawę towarów
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-384/09/MK
  Czy nagroda rzeczowa otrzymana w sprzedaży premiowej przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej zwolniona jest z podatku dochodowego?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-352/09/ESZ
  skutki podatkowe związane z otrzymaniem przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą nagród w sprzedaży premiowej
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-327/09/PP
  Czy wydatki związane z wydawanymi nieodpłatnie przez Podatnika towarami (koszty ich zakupu) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-276/09-2/IG
  Czy w okresie od dnia 1 czerwca 2005 r. nieodpłatne przekazywanie towarów (nie będących drukowanymi materiałami reklamowymi lub informacyjnymi, próbkami czy też prezentami małej wartości, o których mowa w art. 7 ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.), z tytułu których przy ich nabyciu został odliczony - wynikający z faktury VAT zakupowej podatek naliczony na cele związane z prowadzoną działalnością na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-185/09-2/JF
  Wnioskodawca miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu lub wyprodukowaniu upominków rzeczowych wykorzystywanych w akcjach promocyjnych, które nie spełniają przesłanek wynikających z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, i w związku z tym ich nieodpłatnie przekazanie klientom w ramach organizowanych akcji reklamowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako dostawa towarów zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-226/09/PS
  Czy opisane systemy sprzedaży można uznać za systemy sprzedaży premiowej, a co za tym idzie, czy przyznawane w ich ramach nagrody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof)?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-186/09-4/JG
  Czy poniesione wydatki na zakup wycieczek dla kontrahentów firmy, możemy potraktować jako koszty uzyskania przychodu?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-196/09-2/IG
  Czy nieodpłatne przekazanie towarów mające związek z prowadzonym przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-132/09-4/EK
  Czy Spółka prawidłowo określa przychód i koszty podatkowe dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-132/09-5/EK
  Czy Spółka prawidłowo określa przychód i koszty podatkowe dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-83/09-3/JG
  1.1 Czy Sprzedawca (Wnioskodawca) będzie miał prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów całego wydatku związanego z nabyciem towaru, ostatecznie sprzedanego w ramach promocji za symboliczną złotówkę, zarówno w sytuacji gdy sprzedaż dotyczy podmiotów powiązanych jak i niepowiązanych? 2.1 Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawca) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł - z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca "Y" nie jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2.2 Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawca) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł - z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca "Z" jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-81/09-3/MC
  Czy Sprzedawca (Wnioskodawca) będzie miał prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów całego wydatku związanego z nabyciem towaru, ostatecznie sprzedanego w ramach promocji za symboliczną złotówkę, zarówno w sytuacji gdy sprzedaż dotyczy podmiotów powiązanych jak i niepowiązanych?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-79/09-2/KS
  Pytanie 1 dotyczy stanu faktycznego nr 1. 1.1 Czy Sprzedawca (Wnioskodawca) będzie miał prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów całego wydatku związanego z nabyciem towaru, ostatecznie sprzedanego w ramach promocji za symboliczną złotówkę, zarówno w sytuacji gdy sprzedaż dotyczy podmiotów powiązanych jak i niepowiązanych? Pytanie 2 dotyczy stanu faktycznego nr 2. 2.1 Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawcy) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł - z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca "Y" nie jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2.2 Czy po stronie Nabywcy (Wnioskodawcy) powstanie przychód podatkowy w związku z nabyciem towaru za 1 zł - z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, jeżeli Sprzedawca "Z" jest Nabywcą powiązany w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-98/09-2/BP
  Czy Wnioskodawca w momencie wydania nagrody klientowi, spełniającemu kryteria zawarte w regulaminie, ma obowiązek wykazania podatku należnego od wartości przekazanej nagrody?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-102/09-2/BD
  Czy Spółdzielnia w momencie wydania nagrody klientowi, spełniającemu kryteria zawarte w regulaminie, ma obowiązek wykazania podatku należnego od wartości przekazanej nagrody rzeczowej?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1142/08/PC
  Czy zakupione nagrody będą stanowić koszt podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-243/09/PC
  Czy spółka jest obowiązana do pobrania podatku dochodowego jako płatnik od przekazanych nagród?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1093/08/TJ
  Upust z tytułu korzystania z usług i odroczony termin płatności jako przychód dla uczestników programu rabatowego.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1055/08/AP
  Czy wszystkie koszty działalności związane ze sprzedażą premiową (w tym koszty budowy miejsc postojowych) będą kosztem uzyskania przychodów?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1972/08-4/IG
  Czy spółka ma obowiązek naliczania podatku VAT należnego od wydawanych nieodpłatnie towarów w ramach programu punktowego i czy ma obowiązek ewidencjonowania wydań nieodpłatnych za pośrednictwem kasy fiskalnej a jeżeli tak to jaką cenę jednostkową towaru, kwotę podatku oraz kwotę należności należy uwidocznić na paragonie fiskalnym?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1979/08-2/JL
  Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne, bądź spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-979/08/BW
  Czy w opisanej sytuacji dochodzi do udzielenia upustu, o którym mowa w art. 29 ustawy i czy podstawę opodatkowania należy pomniejszyć o wartość udzielonego upustu?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-62/08-4/JF
  Czy nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych, nagród i produktów Spółki w ramach sprzedaży premiowej jako związane bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy mimo nieodpłatnego przekazania tych towarów Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów gdy ich zakup stanowi koszt uzyskania przychodu, związany z całokształtem prowadzonej działalności gospodarczej?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-801/08-4/AG
  Czy wydatki na zakup "gratisów" wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej, również przez Internet stanowią koszt uzyskania przychodów? Czy w przypadku sprzedaży (w ramach ww. premii) za 1 zł towarów o cenie nabycia znacznie ją przekraczającej, cena ich nabycia stanowi dla Firmy koszt uzyskania przychodów?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-923/08/ICz
  Opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów w ramach sprzedaży premiowej lub reklamy związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia (wytworzenia) towarów wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej lub reklamy.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1986/08-2/AW
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów związanych ze zwiększeniem sprzedaży produktów
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1752/08-2/IG
  Czy przekazywanie towarów opisanych w stanie faktycznym, w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 czerwca 2005 r. stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-48/08-4/MŚ
  Czy wydatki związane ze sprzedażą premiową w ramach Programu Partnerskiego (w tym min. emisją bonów) są kosztami uzyskania przychodów w świetle PDOP? Czy dla V Sp. z o.o., powstanie obowiązek podatkowy VAT z tytułu wydania bonów klientom biorącym udział w Programie Partnerskim? Czy wartość otrzymanych bonów u podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz osoby fizycznej stanowi przychód w świetle PDOP i PDOF i kto jest Płatnikiem PDOP i PDOF w tych przypadkach? Czy wydatek poniesiony przez V Sp. z o.o. na nabycie towarów, które następnie mają zostać odsprzedane jako forma nagrody za 1 zł + VAT, V sp. z o.o. zalicza do kosztów uzyskania przychodów w świetle PDOP i czy V Sp. z o.o. ma prawo do odliczenia VAT-u od nabywanych towarów w tym przypadku? Co będzie podstawą opodatkowania PDOP w przypadku sprzedaży towarów za 1zł + VAT jako forma nagrody?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1671/08-2/JB
  Nieodpłatne przekazanie towarów w ramach akcji polegających na promocji i wsparciu sprzedaży, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, o ile przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-438/08/AW
  Czy zakup nagród przez Spółkę, która prowadzi program lojalnościowy będzie stanowił koszt uzyskania przychodów?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-802a/08/ENB
  Czy będzie miał zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn. czy będzie to przychód zwolniony z tytułu otrzymania nagrody w związku ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość nie przekroczy 760 zł, czy art. 21 ust. 1 pkt 68a dotyczący nagród otrzymanych w związku z promocją i reklamą jeżeli jej jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 100 zł - dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-673a/08/KM
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów (wyrobów własnych i firm zewnętrznych, nagród prezentów) w celach reklamowych.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1430/08-2/IG
  1. Czy nieodpłatne wydanie przez Spółkę nagród w Konkursie podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2 Czy nieodpłatne wydanie przez Spółkę nagród/upominków przy Sprzedaży Premiowej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 3 Czy nieodpłatne wydanie przez Spółkę nagród w Loterii Promocyjnej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 4 Czy nieodpłatne wydanie przez Spółkę nagród w Programie podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarowi usług?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-630/08/CzP
  Czy koszty związane z organizacją sprzedaży premiowej (zakup nagrody w postaci wycieczki oraz oddelegowanie pracownika spółki oraz osoby współpracującej ze spółką na podstawie umowy handlowej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą - do obsługi przedmiotowej nagrody wycieczki) mogą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-381/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika:
  - w części dotyczącej ...
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-381/08-3/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika:
  - w części dotyczącej ...
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-700/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29.05.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych nagród otrzymanych w ramach akcji promocyjnej -jest nieprawidłowe.W dniu 16.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1054/08-2/IG
  Czy zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) nieodpłatne przekazanie uczestnikowi programu lojalnościowego nagrody rzeczowej, kwalifikowanej jako nagroda w sprzedaży premiowej, powoduje po stronie Spółki obowiązku opodatkowania tej czynności podatkiem VAT?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-835/08-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19.05.2008r. (data wpływu 23.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 23.05.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podat ...
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-837/08-3/PW
  Czy otrzymywane od 1 stycznia 2008 r. noty księgowe za wypłacone premie pieniężne skutkują obowiązkiem wystawienia przez Wnioskodawcę faktury VAT i naliczenia należnego podatku?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-918/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11.06.2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 11.06.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakre ...
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-638/08-4/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu 18 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:wszelkiego wydania towarów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym sprzedaży premiowej, upominków dla kontrahentów, sprzedaży towarów za 1 grosz oraz zużycia towarów w rama ...
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-245/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 25 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku obowiązku zaliczenia do przychodu wartości przekazanych nieodpłatnie klientom nagród w ramach sprzedaży premiowej -jest prawidłowe.W dniu 25 kwietnia 2008 r. został ...
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-310/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania przy sprzedaży premiowej -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-181/08/MW
  Czy sprzedaż towarów poniżej ceny zakupu nie łamie przepisów podatkowych?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-116/08-3/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu przejętych zobowiązań -jest prawidłowe.W dniu 04 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-136/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 04.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez sprzedawców - osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej - z tytułu otrzymanych nagród w konkursach organizowanych przez Towarzystwo Ube ...
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-220/08-2/PW
  Czy, w przedstawionym stanie faktycznym, prawidłowe jest dokumentowanie czynności otrzymania premii pieniężnych notami księgowymi (obciążeniowymi) wystawianymi przez Spółkę, czy też Spółka ma Obowiązek udokumentowania faktu otrzymania premii pieniężnej fakturą VAT?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-213/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2008r. (data wpływu 11.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 11.02.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-38/08-5/PW
  Czy premia pieniężna jest wynagrodzeniem za usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-230/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2008 r. (data wpływu 12.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania produktów klientom -jest nieprawidłowe.W dniu 12.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-15/08/MK
  1. Czy nagroda wręczona osobie fizycznej nie będącej przedsiębiorcą i nie dokonującej zakupu we własnym imieniu (np. pracownikowi dokonującego zakupów u wnioskodawcy w imieniu i na rzecz swego pracodawcy) jest "nagrodą związaną ze sprzedażą premiową" objętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowaną (od wartości ponad 760 zł) 10% ryczałtem, czy też taką nagrodą nie jest, a w związku z tym należy ją opodatkować na zasadach ogólnych jako przychód "z innych źródeł"? 2. Czy w sytuacji gdy nagroda wydana pracownikowi kontrahenta opodatkowania jest na zasadach ogólnych, na wnioskodawcy spoczywają obowiązki płatnika podatku dochodowego (art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też tylko obowiązek informacyjny z art. 42a ustawy (wydanie PIT-11)?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-170/08-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2008r. (data wpływu 31.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 31.01.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej po ...
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-27/08-3/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31.12.2007r. (data wpływu 03.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku przy zakupie nagród -jest prawidłowe.W dniu 03.01.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej p ...
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-27/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31.12.2007r. (data wpływu 03.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wykazania podatku należnego od wartości przekazanej nagrody -jest nieprawidłowe.W dniu 03.01.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-37/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2008r. (data wpływu 10.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 10.01.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej po ...
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-71/08-2/PW
  Czy premia pieniężna jest wynagrodzeniem za usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-34/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 10.01.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zak ...
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-455/07/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 2 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nagrody dla kontrahentów związane z promowaniem sprzedaży Wnioskodawcy -jest prawidł ...
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-170/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.09.2007 r. (data wpływu 17.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku bonów zakupowych oraz nagród w postaci obniżki ceny towarów (usług) otrzymywanych przez konsumentów za dopłatą w ramach prowadzonego ...
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-345/07-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007r. (data wpływu 15 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania towarów w ramach sprzedaży premiowej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest nieprawidłowe.W dniu 12 października 2007r. (data stempla pocz ...
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-61/07/WRz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana N., przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 10 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych nagród związanych ze sprzedażą premiową, które będą przyznane osobom fizycznym nie prowa ...
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-18/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 24 lipca 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych nagród związanych ze sprzedażą premiową -jest ni ...
 121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-78/07/UK/SP
  Czy przekazywanie prezentów lub zużycie artykułów spożywczych w trakcie badania rodzi obowiązek podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-53a/07
  Czy w przypadku opodatkowywania nieodpłatnego przekazanie towarów na cele reprezentacji i jednocześnie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów, podatek należny z tytułu przekazania towarów będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/98/2007
  Czy wydatki na prezenty dla pacjentów mozna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-284/07/MF
  Czy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (czy są to koszty reprezentacji) ma zastosowanie w stosunku do wydatków na: upominki (dodatki) dla prenumeratorów za zaprenumerowanie miesięcznika "MM", którego wydawcą jest Spółka; upominki dla stałych kontrahentów (zlecających zamieszczenie reklamy w "MM") podczas akcji promocyjnych; organizację spotkań (konferencji, imprez), w szczególności na wynajęcie pomieszczeń, catering, nagrody?
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 423-280/07/1/BP
  Czy wydatki poniesione na nabycie prezentów wydawanych gościom hotelowym w ramach programu lojalnościowego stanowią koszt reprezentacji bądź koszt reklamy, czy też stanowią koszty ogólne działalności Spółki (skutkiem czego byłoby uznanie takich wydatków za koszt podatkowy na zasadach wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 126. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4150/2/2007
  Dot. zastosowania w stosunku do beneficjentów opisanego programu lojalnościowego art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz obowiązków Spółki jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wydania nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i 7 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/251/07/AT
  dotyczy zaliczenia wydatków na refundację części albo całości kosztów poniesionych przez kontrahentów na zakup nagród dla klientów, przekazywanych w ramach programu lojalnościowego za nabycie produktów, w tym produktów Spółki, do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.).
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-56a/07/UK/SP
  Czy przekazanie prezentów promocyjnych uczestnikowi akcji marketingowej stanowi przekazanie towarów bez wynagrodzenia lub darowiznę, jeżeli jest realizowane w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i za przeprowadzoną akcję zostanie wystawiona faktura VAT klientowi, który zlecił jej przeprowadzenie?
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-56b/07/UK/SP
  Czy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku wydania towaru lub świadczenia usługi uczestnikowi akcji promocyjnej, w zamian za uzbierane punkty?
 130. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII443/594/07
  Czy przekazanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej w postaci usługi obcej nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-33/07
  Czy nieodpłatne przekazanie nagród kontrahentom w ramach sprzedaży premiowej jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 132. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1/4231-6/07
  Czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup koszulek, czapeczek, kurtek, parasolek i innych tym podobnych gadżetów dołączanych nieodpłatnie do sprzedawanych towarów?
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/66/07
  Czy wydatki na prezenty dla pacjentów w związku z ich udziałem w sprzedaży premiowanej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-74960/VII/2007
  czy sprzedaż za 1 zł netto, będzie rodziła skutki podatkowe u sprzedającego inne niż zwykła umowa kupna sprzedaży a w szczególności czy nie będzie to darowizna na rzecz klienta?
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US II/423-3/07, US II/415-3/07
  1. czy zakup towarów przeznaczonych na nagrody dla klientów stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 2. czy i jakie obowiązki ciążą na Wnioskodawcy z tytułu wydania nagród osobom fizycznym, a w tym: - czy w stosunku do beneficjentów opisanego Programu lojalnościowego zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - czy z tytułu wydania nagrody Spółka jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 41 ust. 4 i 7 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-173/07/KM
  Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki, powiększone o należny podatek naliczony zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, na nabycie towarów o niewielkiej wartości, np. termometr, spinki do włosów, portfel, przekazywanych ostatecznym nabywcom produktów Spółki (klientom aptek) jako upominki (gratis) przy zakupie towaru Spółki? Spółka sprzedaje produkty lecznicze, suplementy diety i kosmetyki hurtowniom farmaceutycznym, które odsprzedają je aptekom.
 137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-109/09/RM
  1. Czy koszty nabycia nagród wręczonych jako nagrody aptekom są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy koszty nabycia nagród wręczonych przez aptekarzy nabywcom produktów są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-193/07/RM
  1. Czy koszty nabycia nagród wręczonych jako nagrody aptekom są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy koszty nabycia nagród wręczonych przez aptekarzy nabywcom produktów są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-58676/VII/2007
  czy sprzedaż za 1 zł netto, będzie rodziła skutki podatkowe u sprzedającego inne niż zwykła umowa kupna sprzedaży a w szczególności czy nie będzie to darowizna na rzecz klienta?
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-6/07
  Jak powinno wyglądać opodatkowanie i dokumentowanie działań promocyjnych (marketingowych) skierowanych do pracowników kontrahentów lub do samych kontrahentów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych?
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/28/07
  Czy możliwe jest zaliczenie kosztów nabycia towarów przeznaczonych w ramach akcji promocyjnych na prezenty (bonusy) do kosztów uzyskania przychodu?
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/9/07
  Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup bonów na pobyt w ośrodkach rekreacyjno - wypoczynkowych dołączanych do sprzedawanych towarów w ramach promocji?
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1-415/13/07
  Czy "gratisy" wydawane klientom, dokonującym zakupu usług stanowią koszt uzyskania przychodu w całości.
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-69/06
  Czy koszty zorganizowania sprzedaży premiowej, koszty wycieczki zagranicznej dla kontrahentów oraz koszty własnych pracowników oddelegowanych do obsługi wycieczki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-47/06
  Czy koszty związane ze sprzedażą za tzw. symboliczny grosz, sprzedażą gratisową, sprzedażą premiową mają być zaliczone do kosztów reklamy i podlegają limitowaniu, czy też są kosztami sprzedaży bez limitu będącymi wydatkami na promocję sprzedaży mającymi na celu jej zwiększenie?
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-48/06
  Czy koszty związane ze sprzedażą za tzw. symboliczny grosz, sprzedażą gratisową, sprzedażą premiową mają być zaliczone do kosztów reklamy i podlegają limitowaniu, czy też są kosztami sprzedaży bez limitu będącymi wydatkami na promocję sprzedaży mającymi na celu jej zwiększenie?
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-104/06/ML
  Czy w omawianym przypadku, w momencie przekazania przez Spółkę nagrody rzeczowej o wartości przekraczającej jednorazowo 760 zł w programie lojalnościowym na Spółce ciążą obowiązki płatnika określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/54/TL/2006
  Sprzedaż premiowa (gratisy) a prawo do obniżenia podatku naliczonego
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.VII/423/1705/8/06
  1. Czy koszt premii (wartość nabycia) w postaci butelki wina wydanej zgodnie z regulaminem promocyjnym i koszt wydanych nagród rzeczowych (innych niż sprzedawany towar) stanowić będzie dla Spółki koszt podatkowy. 2. Czy kwota podatku VAT należnego od wydanych towarów w związku ze sprzedażą promocyjną, wyliczoną od wartości nabycia w fakturze wewnętrznej, stanowić będzie dla Spółki koszt podatkowy.
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-48/BP/06
  Stosowanie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania różnicy w cenie między ceną sprzedaży, a ceną promocyjną w przypadku sprzedaży pierogów.
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-148/06/BS
  Czy płatnikiem podatku dochodowego od nagród związanych ze sprzedażą premiową w ramach realizacji Programu dla Prywatnych Szkół Językowych, w przypadku gdy odbiorcą nagrody jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą a nagroda została otrzymana w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jest X.
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-556/06/BIK
  Pytanie Podatnika dotyczy kwestii opodatkowania tzw. sprzedaży towarów za grosz.
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-112/06/AZ-70760
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży premiowej polegającej na udzieleniu wysokiego rabatu.
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/109/06/MK
  Czy akcja motywacyjna skierowana do pracowników sprzedawców hurtowych i detalicznych produktów Spółki ma charakter wsparcia sprzedaży i nie mieści się w zakresie regulacji art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym jest kosztem uzyskania przychodów w całości.
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-274/28539/06/DP
  Czy koszty organizacji akcji wsparcia sprzedaży będącej konkursem polegającym na współzawodnictwie w osiągnięciu przez sprzedawców klienta Spółki jak największej sprzedaży towarów zakupionych u organizatora konkursu są w całości kosztami uzyskania przychodu? Czy podatek należny VAT od przekazanej nagrody rzeczowej w ramach tego konkursu jest kosztem uzyskania przychodu?
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/65/06
  Spółka w celu uatrakcyjnienia sprzedaży przeprowadza akcje sprzedaży premiowej, polegającej na wydawaniu nagród w zamian za zebrane punkty, przyznawane za określone wielkości zakupów. Celem akcji przeprowadzanych przez podatnika jest zachęcenie potencjalnych klientów do większych zakupów, co z kolei przyczyni się do zwiększenia przychodów. Czy koszty zakupu nagród stanowią w całości (bez limitu) koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 65 / 198a/60 / 06 / KSz
  jakie obowiązki podatkowe ciążą na Spółce (w związku z ufundowaniem nagrody), wobec kontrahentów Spółki: osób fizycznych oraz osób prawnych - uczestników wycieczki?; czy inaczej, jak należy rozliczyć właścicieli firmy, delegowanych przez kontrahentów pracowników, czy dyrektorów spółek osób prawnych?
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/423-9/2006/GB
  Czy wydatki związane ze sprzedażą premiową polegającą na świadczeniu usług gratis w przypadku nabycia przez kontrahenta określonej usługi objętej promocją prowadzoną przez Spółkę z o. o. stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy nie stanowią kosztów reprezentacji i reklamy w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt. 28 w/w ustawy?
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPD/415-12/06
  Czy wartość nabywanych towarów w związku z prowadzoną akcją promocyjną (premiową) stanowi w całości koszt uzyskania przychodów?
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPE-P/4430-8/06
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wartość prezentów wręczanych w ramach akcji promocyjnej i czy podlega odliczeniu VAT naliczony od zakupów towarów przekazywanych w formie prezentów ?
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFIII/415/1/323/2006
  Spółka zawarła umowę o finansowanie akcji promocyjnej dotyczącej sprzedaży samochodów Mercedes przy pomocy kredytu DC Services Bank. Zgodnie z umową DC Bank i Dealer współfinansują promocyjną sprzedaż określonego typu samochodu marki Mercedes w ten sposób, że klient uzyskuje kredyt z zerową stopą procentową 0,00% na okres 12 miesięcy, a Dealer pokrywa część kosztów odsetek od tego kredytu. Czy kwota dopłaty do kredytu stanowi koszt uzyskania przychodów?
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-206/06/MS
  Czy w przedstawionej sytuacji występuje sprzedaż premiowa czy rabat naturalny i w związku z tym czy istnieje obowiązek odprowadzenia podatku należnego w wysokości podatku naliczonego przy zakupie "prezentów"?
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0101/06/AK
  Podatnik ma wątpliwości, czy wartość sprzedawanych promocyjnie bluz i lekarstw w cenie zakupu stanowi w całości koszt uzyskania przychodów, czy też koszt ten podlega limitowaniu.
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-62/1/06/ML
  Czy wartość nagród uzyskanych w sprzedaży premiowej przez konsultantów będących osobami fizycznymi prowadzącymi dzialalność gospodarczą stanowi dla nich przychód z tej dzialalności i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, oraz w sytuacji gdy konsultantami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej otrzymują nagrody, których wartość przekracza 760 zł?
 165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423?196-8313/06/RM
  Spółka zapytuje czy wydatki poniesione na zakup piwa będą stanowiły koszt uzyskania przychodu? Czy przedmiotowy wydatek należy zaliczyć do limitownych kosztów reprezentacji?
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-28/2006
  Firma w ramach loterii promocyjnej zorganizowanej przez dostawcę towarów wygrała samochód osobowy FIAT Seicento. Wygrany samochód będzie przeznaczony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wątpliwości budzi sposób w jaki należy rozliczyć nieodpłatne nabycie samochodu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w jaki sposób dokonywać odpisów amortyzacyjnych?
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/624/WD/423/65/06/TC
  Spółka prosi o wyjaśnienie, czy jest to sprzedaż premiowa, czy wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu.
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDJ-415/11/06
  Czy zakup towarów przekazywanych następnie nieodpłatnie klientowi w ramach wprowadzonego w aptece programu premiowania (tzw. program lojalnościowy) stanowi koszt uzyskania przychodów?
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1?423?177/255/06/RM
  Czy wydatki poniesione na reklamacje, badania labolatoryjne, aplikacje probne prezentacji oferty w przetargu, testy przed wykonaniem dużych robót, aplikacje demonstracyjne, sprzedaż premiową oraz zużycie towarow podczas budowy, remontu budynku należacego do Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów.
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-171-238/06/RM
  Czy koszty kuponów gry T-L o wartości 1,40 zł, przekazywanych nieodpłatnie nabywcom kuponów gry T-M w celu uatrakcyjnienia sprzedaży, są kosztami reklamy nielimitowanej czy limitowanej, czy kosztami działalności poniesionymi w celu zwiększenia przychodu i zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są kosztami uzyskania przychodu?
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP 1/423-164/233/06/DP
  Czy VAT należny z tytułu wydanych nagród premiowych jest kosztem uzyskania przychodu?
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-164/232/06/DP
  Czy wydatki na zakup nagród premiowych w ramach sprzedaży premiowej stanowią w całości koszt uzyskania przychodu (na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT), czy są kosztem reklamy i reprezentacji limitowanej (art. 16 ust.1 pkt.28 ustawy o CIT)?
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-39/06/PK
  Czy z tytułu przekazywania nagród osobom prowadzącym działalność gospodarczą ciążą na przekazującym obowiązki płatnika?
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-52/06/PK
  Jakie są zasady skorzystania ze zwolnienia dla przychodów ze sprzedaży premiowej zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof?
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-II-A/423/2/06
  Czy wydatek na zakup kuponów premiowych może stanowić koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych? Czy konieczne jest prowadzenie dodatkowej ewidencji osób fizycznych prowadzących bądź nieprowadzących działalności gospodarczej, którym zostanie przyznany kupon, mimo iż wartość nagrody nie przekroczy 760 zł?
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-27/PIT/06
  Czy premia wypłacona klientowi za zakup określonej ilości gazu w okresie 3 lat oraz zakup i montaż kotła gazowego jest nagrodą związaną ze sprzedażą premiową, do której zastosowanie ma zwolnienie podatkowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-243/63/06/AT
  Czy wypłacone rolnikom premie pieniężne za dokonywanie zakupów wyrobów Spółki podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów ?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-99/187/06/DP
  Czy poniesione przez Spółkę wydatki dotyczące wypłaty kontrahentom Spółki rabatów oraz premii pieniężnych stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/149/06
  1. Czy organizowana przez podatników promocja ma charakter sprzedaży premiowej,2. czy na wnioskodawcy w trakcie organizowanej przez nich sprzedaży premiowej ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,3.czy wydatki poniesione na zorganizowanie sprzedaży premiowej będą stanowiły u wnioskodawców koszty uzyskania przychodu
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-48/06/45397
  Zapytanie Spółki dotyczy kwestii, czy koszty opisanej we wniosku akcji prowadzonej na rzecz określonej grupy są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/47a/06/BM
  Czy wypłacone w 2006 r. przez spółkę swoim klientom - odbiorcom bonusy pieniężne za zrealizowanie rocznego poziomu zakupów produktów w 2005 r. Spółka prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r. Obowiązek wypłaty premii powstał na podstawie zawartych umów bonusowych po zakończeniu roku podatkowego 2005 (w momencie, kiedy obroty z odbiorcami były znane)?
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-28/06/PK
  Czy w przypadku przekazywania prezentów pracownikom kontrahentów można zastosować zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06
  Czy nieodpłatne wydawanie towarów kontrahentom w zamian za terminowe regulowanie należności oraz dokonywanie dużych zakupów winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług ?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-10/06/AB
  czy wydatki poniesione przez Spółkę na organizację programów lojalnościowych (sprzedaży premiowych), konkursów, loterii promocyjnych stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/3/06
  Czy nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są wolne od podatku dochodowego zgodne z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/9/06/MK
  1. czy wielkość przychodu ze sprzedaży promocyjnej towarów jest określona prawidłowo, oraz czy wartość sprzedanych towarów może być zaliczona w całości do kosztów uzyskania przychodów, 2. czy prawidłowe jest postępowanie Spółki, która podatek VAT naliczony w związku ze sprzedażą promocyjną towarów kwalifikuje jako koszt niestanowiący kosztów uzyskania przychodów
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/4/2006/TW
  Czy koszt zakupu towarów w ramach premiowania dużych odbiorców dokonujących zakupów w firmie będzie w momencie sprzedaży tych towarów po niższej cenie lub wydania nieodpłatnego kosztem uzyskania przychodu?
 188. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NS/PD-1/42181-1/06
  Czy cały wydatek na promocje w wartości brutto, tj. łącznie z należnym podatkiem VAT, stanowi koszt uzyskania przychodów ?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IA/3/415/1-PI/06
  Czy na podstawie obowiązujących przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup usług imprez turystycznych przeznaczonych nieodpłatnie dla kontrahentów-odbiorców oraz ich pracowników?
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOI-443/433/05/MS/19135
  Czy otrzymywanie bonów towarowych przez dystrybutora w celu przeprowadzenia wspólnie z jego dostawcą akcji promocyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 191. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/160/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem na kim ciąży obowiązek podatkowy w sytuacji nieodpłatnego otrzymania towarów.
 192. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/159/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy ma prawo do zaliczenia towarów rabatowych w koszty uzyskania przychodów.
 193. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/158/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób i w jakiej kwocie powinien wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wartość otrzymanych nieodpłatnie towarów.
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/441/WD/423/137/05/TC
  Pytanie podatnika dotyczy potwierdzenia prawidłowości na gruncie przepisów podatku dochodowego od osób prawnych, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości VAT należny od towarów przekazywanych w ramach sprzedaży premiowej towarów.
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-5/05
  Czy wydanie nagród w ramach sprzedaży premiowej jest kosztem uzyskania przychodu (zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych) i nie stanowi kosztu reprezentacji i reklamy limitowane.
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415-35/05
  Czy gratisy wydawane klientom, dokonującym zakupu usług stanowią koszt uzyskania przychodu w całości, bez limitu ?
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-59/PIT/05
  Czy wygrane (mp3 i zegarki) w konkursie zorganizowanym przez wytwórcę okien dla sprzedawców ? pracowników punktów sprzedaży, można uznać za nagrody związane ze sprzedażą premiową, do których ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/402/58/06/JK
  Czy zakup nagród dla osób ,ktore zlożyły depozyty można uznać jako sprzedaż premiową, a tym samym wartość tej sprzedaży nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-55-1/MM/05/06
  Pytanie w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych z nagrodami przyznawanymi w ramach prowadzonej przez Bank Loterii Promocyjnej.
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/402/WD/423/121/05/KŻ
  Interpretacja dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zakupem nagród dla depozytariuszy.
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/28/05
  Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych nagrody rzeczowe (w wysokości od 100 do 300 zł) przekazane w ramach konkursu sprzedaży premiowej dla pracowników firm (odbiorców hurtowych), które dokonają w spółce zakupów w określonej kwocie?
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-82/05/PK
  Czy z tytułu przekazywania pracownikom klientów lub klientom (przedsiębiorcom) świadczeń rzeczowych w ramach sprzedaży premiowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0030/05/OK
  Czy wydatki na organizację sprzedaży premiowej, nabycie lub wytworzenie nagród wydawanych w tym programie, wytworzenie spersonizowanej karty, na której są zapisywane punkty uzyskiwane po każdym zakupie oraz podatek VAT należny wykazywany w momencie przekazania nagród stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-51-1/MM/05
  Czy podatek należny VAT związany z wydatkami, ponoszonymi w ramach prowadzonej promocji, polegającej na przyznawaniu nagród, w przypadku sprzedaży określonych towarów objętych promocją sprzedawcom zatrudnionym u kontrahentów, stanowi koszt uzyskania przychodu?
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/PD/41/415/419/21/05
  Czy wartość netto kuponu rabatowego oraz VAT stanowią koszt uzyskania przychodu , oraz czy wartość VAT od kuponów rabatowych powiększa limit 0,25 % reprezentacji i reklamy ?
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/PD/41/415/420/22/05
  Czy wartość kuponów rabatowych jest reprezentacją i reklamą publiczną nielimitowaną czy publiczną limitowaną 0.25 % ?
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443PD/41/415/418/20/05
  Czy nieodpłatna usługa mycia samochodu na kartę rabatową jest sprzedażą detaliczną ?
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-51/MM/05
  Pytanie w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową .
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-41/MM/05
  Zapytanie w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową polegającą na uatrakcyjnieniu zakupu danych wyrobów Spółki (atrakcyjne opakowanie, koszty związane z dostawą zakupionego towaru do domu lub siedziby odbiorcy itp.) .
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-22/MM/05
  Pytanie w sprawie zwolnienia Spółki z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród wydawanych w ramach sprzedaży premiowej .
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-19/05
  Czy wartość otrzymanych w związku ze wzrostem sprzedaży nagród podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/61/2005
  Spółka w celu uatrakcyjnienia sprzedaży przeprowadza w swoich punktach detalicznych akcje sprzedaży premiowej, polegającej na wydawaniu nagród w zamian za zebrane punkty, przyznawane za określone wielkości zakupów. Czy koszty zakupu nagród stanowią w całości (bez limitu) koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/21/05/MB
  1. JAK PRAWIDŁOWO UJĄĆ W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW TOWARY DODAWANE W NIEWIELKIEJ ILOŚCI DO ZAKUPIONEGO PRZEZ KONTRAHENTA TOWARU TEGO SAMEGO RODZAJU ? 2. CZY WARTOŚĆ WYDANEGO TOWARU NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO KOSZT REKLAMY PODLEGAJĄCEJ LIMITOWANIU DO 0,25% WARTOŚCI PRZYCHODU ?
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-43/05/76342
  Jak należy zakwalifkować przychody pracownków przedsiębiorcy uczestniczącego w promocji polegające na przyznaniu im wycieczek zagranicznych przez organizatora promocji?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-255-277/05/MP
  Czy koszty związane z organizowaną akcją promocyjną dla swoich odbiorców, polegającą na przekazywaniu nagród w zamian za spełnienie regulaminowych warunków (zrealizowanie określonej ilości zakupu) stanowią w całości koszt uzyskania przychodów?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/287/WD/423/88/05/MW
  Czy koszty związane z akcją promocyjną będą kosztem uzyskania przychodu?
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-25/GJ/05
  Czy nagroda rzeczowa uzyskana w ramach sprzedaży premiowej przez przedsiębiorcę stanowi przychód z działalności gospodarczej czy też przychód z innych źródeł ?
 218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/154/2005/JZ
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy nieodpłatne świadczenie usług na rzecz klientów w ramach sprzedaży premiowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/153/2005/JZ
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy nagrody wydawane klientom w ramach sprzedaży premiowej podlegają opodatkowaniu podatekiem od towarów i usług?
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/305/Z/K/05
  Czy wydatki na zakup bonów zwiazanych ze sprzedażą premiową, spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-236-224/05/JL
  W celu zwiększenia sprzedaży i uczynienia oferowanych towarów bardziej konkurencyjnymi, Spółka organizuje różne akcje promocyjne. Akcje te są skierowane do określonej grupy odbiorców np. hurtowni, w różnym okresie przeprowadzane w innej części kraju. Czy zakup towarów (lub koszt wytworzenia) towarów sprzedawanych po cenach promocyjnych mogą stanowić k.u.p.
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-186/187/05/PK
  Czy akcja motywacyjna - premiowanie sprzedaży produktu, organizowana przez Spółkę dla pracowników działu sprzedaży dystrybutora produktów Spółki jest działaniem o charakterze wsparcia sprzedaży i tym samym nie mieści się w zakresie regulacji art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jest kosztem uzyskania przychodów?
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-192-189/05/PS
  Czy wydanie nagród w związku ze sprzedażą premiową jest w całości kosztem uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako reklama nie objęta limitem? Do każdej zakupionej sztuki towaru X lub złożonego zamówienia powyżej określonej kwoty przysługuje nabywcy nagroda w postaci sztuki towaru Y.
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-192-188/05/PS
  Czy wydanie nagród w związku z sprzedażą premiową jest w całości kosztem uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako reklama nie objęta limitem? Do każdej zakupionej sztuki towaru X lub złożonego zamówienia powyżej określonej kwoty przysługuje nabywcy nagroda w postaci sztuki towaru Y.
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423/101/2005
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z organizacją promocji w ramach sprzedaży premiowej, mimo, iż obrót stanowiący podstawę nabycia nagrody w ramach sprzedaży premiowej stanowi również podstawę do wypłaty wynagrodzenia za osiągnięcie określonego poziomu obrotów na podstawie umów handlowych, które to wynagrodzenie Spółka zalicza do kosztów uzyskania przychodów ?
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP_443_25/05_P
  Czy otrzymanie nagrody wydanej w ramach sprzedaży premiowej, rodzi obowiązek podatkowy o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ?.
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-573/05/FD
  Podatnik jest wspólnikiem spółki w celu zwiększenia sprzedaży i zachęty do kontynuowania współpracy handlowej prowadzi promocyjną sprzedaż towarów przeznaczoną dla przedsiębiorców ? hurtowników. Za zakup w czasie trwania promocji towarów za określoną kwotę (w przypadku nie posiadania wobec spółki żadnych zaległych płatności) przedsiębiorca ten otrzyma nagrodę w postaci wycieczki do Chin lub Egiptu oraz będzie miał możliwość skorzystania z upustu w postaci premii wypłacanej po osiągnięciu określonego poziomu zakupów. Czy wydatki związane z tak przeprowadzoną sprzedażą premiową (wypłacana premia oraz koszt wycieczki) stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodu?
 228. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/II-1/4218-4/Int./05/KK
  Czy całość wydatków poniesionych na zorganizowanie promocji produktów skierowanej do pracowników konkretnego klienta (apteki, hurtowni) stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-70/CIT/05
  Czy wydatki związane ze sprzedażą premiową stanowią, w pełnej wysokości, koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia?
 230. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/4407-88/05/I
  Pytanie dotyczy opodatkowania wydanych w ramach akcji promocyjnej tzw. "gratisów".
 231. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/4407-87/05/I
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem VAT upominków i nagród wręczanych po dokonaniu transakcji sprzedaży i zakończeniu akcji promocyjnej?
 232. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/4407-88/05/I
  Pytanie dotyczy opodatkowania wydanych w ramach akcji promocyjnej tzw. "gratisów".
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-16/05
  Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego oraz przedłożonego potwierdzenia odbioru nagrody wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. W ramach zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonanych w M... S.A. otrzymał Pan w ramach sprzedaży premiowej nagrodę w postaci bonu towarowego o wartości 300 zł. Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania otrzymanej przez Pana nagrody.
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-410-P/25/05
  Czy nagroda uzyskana za wyniki osiągnięte w sprzedaży produktów funduszu inwestycyjnego, wykonywanej w ramach czynności służbowych jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/415/PDOF/251/109/ES/05
  Czy sprzedaż leków ze "wsparciem finansowym" jest formą sprzedaży premiowej i czy można zaliczyć te kwoty do kosztów uzyskania przychodów w wysokości nieprzekraczającej 0,25 % przychodu;Czy wsparcie finansowe w kwocie 100 zł korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego w trybie art. 21 ust. 1 pkt 26 lub pkt 68 a?
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.2 / 415 ? 01 / 05
  Czy wydatki na zakup prezentów o małej wartości dodawanych do sprzedawanych butli z gazem stanowią koszty uzyskania przychodów ?
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/31/9/10192/2005
  Czy nieodpłatne wydanie klientowi towaru (telewizora) w ramach premii - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/423-14/05
  Pytanie podatnika dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży premiowej i daty z jaką powinna być wystawiona faktura dot. otrzymanej premii.
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/423-14/05
  Pytanie podatnika dotyczy momentu zmniejszenia kosztów zakupu na podstawie otrzymanej w 2005 r. faktury korygującej wysokość zakupów dokonanych w 2004 r. związanych ze sprzedażą premiową.
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1-423/2/05
  Zapytanie dotyczy możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów "rabatowania własnym towarem" przy sprzedaży zgodnie z regulaminem programu rabatowego na podstawie art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-21-12/05
  Czy koszty związane ze sprzedażą premiową są kosztem reprezentacji i reklamy limitowanej czy też w całości stanowią koszt uzyskania przychodów.
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US46/PP/443/1/05/JŁ
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bon towarowy wartościowy otrzymany w ramach promocji "wynagradzamy zakupy w ..." .
 243. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.OP/423/3/2005
  Czy otrzymane przez spółkę w 2005 r. dokumenty: korekta noty księgowej obciążeniowej z tytułu premii od obrotu uzyskanego w roku 2004 oraz faktura VAT dotycząca premii pieniężnej od obrotu za 2004 rok winny stanowić koszt uzyskania przychodów roku 2004 czy 2005?
 244. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/310/PP1/2004[br]PP-1/443/107/2004
  Czy otrzymując bon towarowy wydany w ramach sprzedaży premiowej powinienem odprowadzić podatek VAT ?
 245. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/415-12/04/MZ
  Czy wydatki z tytułu dodatkowego wyposażenia samochodów w np.opony zimowe,, zamki centralne, alarmy dodawanego nieodpłatnie do sprzedawanego samochodu stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 246. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-25/024/404/245/04
  W ramach polityki marketingowej podatnik zamierza wprowadzić w firmie sprzedaż premiową w wysokości 10 000,- zł. jednorazowo dla kontrahenta, tj.nagrodzić nabywców jego towarów powyżej określonej kwoty premią w postaci upominków o wartości w granicach 800,- zł. Czy zakupione upominki będą stanowić koszt uzyskania przychodu i czy ma podatnik je opodatkować podatkiem od towarów i usług?
 247. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-116/04
  Zapytanie dotyczy prawidłowości określenia obrotu z tytułu dokonywanej dostwy samochodów wraz z dodatkowym wyposażeniem.
 248. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-14/04
  Kwalifikacja zakupu materiałów promocyjnych programu marketingowego do limitowanych kosztów reprezentacji i reklamy
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD1/415/70/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymana nagroda w postraci bonu towarowego?
 250. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/446-2460/04
  Czy bon towarowy wydany jako nagroda za dobrą współpracę przez kontrahenta podatnika w ramach sprzedaży premiowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 251. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/423-2/04
  Czy wydatki na zakup bonów związanych ze sprzedażą premiową, spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 252. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-147/04
  Czy sprzedaż towaru handlowego z dołączonym do niego tym samym towarem sprzedanym po znacznie obniżonej cenie w ramach tzw. rabatu zmniejsza obrót będący podstawą opodatkowania podatkiem VAT ?
 253. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0258/04
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym kupony premiowe wręczane nabywcom usług turystycznych stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej ?
 254. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/DPF/415/96/2004/PP
  Pytanie Spółki dotyczy obowiązku poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nagród przyznawanych przez Spółkę uczestnikom programu promocyjnego.
 255. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/IPdg2/4110/428/18/2004
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych słusznie zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodów podatek należny VAT od: - produktów i materiałów wydanych na reklamę i reprezentację (reklama limitowana) - produktów i materiałów wydanych na promocję (reklama nielimitowana) - produktów i materiałów wydanych w ramach sprzedaży premiowej, - materiałów pomocniczych do sprzedaży (reklamówki, standy, foldery)Do wniosku dołączono umowę dystrybucyjną dot. sprzedaży kosmetyków - oferta handlowa Prodcent. Umowa ta określa m.in. zasady sprzedaży produktów Producenta przez Dystrybutora i zakres działalności promocyjno - reklamowej.
 256. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II?415-121/04/ek
  Jak należy zakwalifikować przychody z tytułu udziału w promowaniu towarów z punktu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 1. w przypadku przychodów osiaganych przez pracowników sklepów, 2. w przypadku przychodów osiąganych przez właścicieli sklepów.
 257. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-124/04
  Czy przekazane nagrody rzeczowe za dokonany określony obrót podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 258. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-48/04
  W sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wartości kuponu premiowego otrzymanego przez osobę dokonującą zakupów w Spółce.
 259. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-238/04
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu związanych z organizowaną akcją sprzedaży premiowej dla firmy dystrybucyjnej?
 260. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPF/415/75/04/ML
  Pytanie spółki dotyczy poboru podatku od nagród wygranych w konkursach i nagród związanych ze sprzedażą premiową, otrzymywanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 261. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/38/2004
  Czy zakup filmów fotograficznych do celów promocyjnych zalicza się do kosztów reprezentacji i reklamy, czy do pozostałych wydatków ?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!