Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


spółdzielnie

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-515/12-4/TS
  Czy spółdzielnia pracy postąpiła prawidłowo pobierając podatek dochodowy od zwrotu udziałów członkowskich po Jej zmarłej siostrze?W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała następujące pytanie:Czy spółdzielnia pracy postąpiła prawidłowo wystawiając PIT-11 od zwrotu udziałów członkowskich, pobierając podatek dochodowy 9.028 zł?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-139/12/AF
  Czy węgiel zużyty przez Spółdzielnię korzysta ze zwolnienia od akcyzy.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-232/12-2/MF
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, wydatki ponoszone przez spółdzielnię pracy w związku z przekształceniem, takie jak: doradztwo związane z przekształceniem, wynagrodzenie biegłego rewidenta za zbadanie planu przekształcenia, wynagrodzenie (taksa) notariusza za sporządzenie aktu notarialnego w przedmiocie powzięcia uchwały o przekształceniu Spółdzielni oraz zawiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe za wpis przekształcenia do KRS, stanowić będą dla Spółdzielni koszt uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.)?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/4231-3/12-2/MF
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstała z przekształcenia spółdzielni pracy, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółdzielni pracy, zgodnie z art. 93a i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.)?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-85/12-2/KK
  Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę kapitałową, na podstawie przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-619/12/AW
  Uznanie za następcę prawnego spółki z o.o. w związku z czynnością wniesienia do tej spółki aportu.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-174/12-3/MK
  Czy w związku z powstaniem, wskutek przekształcenia spółdzielnia pracy, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziany art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-522/12-3/JK
  Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-493/12-2/MG
  Czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-640/12/AT
  Czy nabywca przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551i kolejnych ustawy Kodeks cywilny, będzie następcą prawnym zbywającego przedsiębiorstwo w zakresie podatku od towarów i usług?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-639/12/AT
  Czy czynność zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu jest czynnością, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a więc czy w momencie zbywania przedsiębiorstwa Spółdzielnia nie ma obowiązku dokonywać korekt w stosunku do odliczonego wcześniej podatku VAT od zakupionych materiałów, towarów, wyposażenia lub środków trwałych?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-638/12/AT
  Czy czynność zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu jest czynnością, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarowi usług, zaś do ewentualnych korekt podatku naliczonego zobowiązana będzie nowo utworzona spółka?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-583f/12/MD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-583c/12/MD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-583b/12/MD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-583a/12/MD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-583e/12/MD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-58
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-583d/12/MD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-583g/12/MD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-657/12/IK
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, poniesionego w związku z realizacją projektu.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-620/12/AW
  Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do spółki z o.o. aportu w postaci przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-621/12/AW
  Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do spółki z o.o. aportu w postaci przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez nabywcę przedsiębiorstwa.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-525/12/MN
  Czy, wobec nieważności ustanowienia przed dniem 1 maja 2004 r., spółdzielczych własnościowych praw do lokali i ustawowej konieczności ustanowienia obecnie w ich miejsce praw odrębnej własności lokali, przy jednoczesnym uwzględnieniu wartości wkładów budowlanych uiszczonych na poczet spółdzielczych własnościowych praw do lokali przed dniem 1 maja 2004 r., do wkładów tych zastosowanie będą miały przepisy art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-239/12-2/PK1
  Czy prawidłowo spółka z o.o. potrąciła nam podatek w wysokości 19% od wypłaconej nam dywidendy za rok 2011?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-341/12/IK
  Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania tzw. mediów najemcom lokali użytkowych.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-76/12-2/TW
  Zużycie węgla przez Spółdzielnię.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-318/12/HS
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów objętych przez członka spółdzielni w związku z przekształceniem spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością kwoty, które staną się w dniu przekształcenia wkładami wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej, a mianowicie wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy uczestniczącego w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały z podziału nadwyżki bilansowej, będą kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-66/12-2/TW
  Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia wyrobów węglowych.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-2/12/RS
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego od wyrobów węglowych używanych w kotłowniach dla ogrzania gospodarstw domowych?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-4/12/RS
  Zastosowanie zwolnienia do węgla i koksu zakupionego dla potrzeb ogrzewania mieszkań znajdujących w zasobach spółdzielni.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-8/12/MD
  Zastosowanie zwolnienia do węgla zakupionego dla potrzeb ogrzewania mieszkań znajdujących w zasobach spółdzielni.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-3/12/MD
  Zastosowanie zwolnienia do węgla zakupionego dla potrzeb ogrzewania mieszkań znajdujących w zasobach spółdzielni.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1538/11-2/KT
  Stawka podatku dla dostawy udziału we współwłasności hali garażowej oraz prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego - łącznie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-8/12-4/PM
  Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo nie włączając przychodów za media (t.j. przychodów z działalności, z której nie uzyskuje dochodów) do sumy przychodów stanowiących podstawę dla ustalenia struktury, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-103/11-2/TW
  Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do ogrzania mieszkań pracowników oraz zużywanych do ogrzania biur Spółdzielni.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1521/11-2/MN
  1. Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Zbywcę i dokumentujących odpłatne zbycie na rzecz Spółki składników majątkowych związanych z Działalnością Serwisową? 2. Czy w wyniku planowanej restrukturyzacji w odniesieniu do nabytych przez Spółkę składników majątkowych związanych z Działalnością Serwisową na Spółce będzie ciążył obowiązek korekty podatku stosownie do art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPPB2/415-876/11-2/AK
  Spółdzielnia wskutek przekształcenia nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, natomiast członek spółdzielni staje się z dniem przekształcenia udziałowcem spółki przekształconej, w związku z tym majątek Spółdzielni staje się majątkiem spółki przekształconej. Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekształcenie Spółdzielni w Spółkę z o.o. pozostaje neutralne podatkowo w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-49/11-2/KK
  Czy przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/406-2/11-2/MS
  Czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-411/11/AŻ
  opodatkowanie przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1382/11-3/IGo
  W sytuacji, rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji, Budynek, który nie będzie przedmiotem dostawy przed rozwiązaniem Spółki, podlega rozliczeniu wg zasad określonych w art. 14 ustawy.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-45/11-2/KK
  Czy przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1318/11-6/IGo
  Sprzedaż gruntu będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z uwagi, iż powyższa nieruchomość jest oznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako zieleń ciągów ekologicznych.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1192/11/MS
  Czy "opłata" za prawo do adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne zaliczona na wkład budowlany i ustanowienie prawa odrębnej własności podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1351/11/AL
  W zakresie nadania nowego numeru identyfikacji podatkowej w związku z przekształceniem Spółdzielni Pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1295/11/AK
  Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia spółdzielni pracy przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania będzie mogła uwzględniać straty spółdzielni pracy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1048/11/AK
  Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia spółdzielni pracy, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółdzielni pracy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1237/11-6/IGo
  Uznanie Wnioskodawcy za podatnika z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz opodatkowania ww. transakcji i ustalenia podstawy opodatkowania
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-128/11/TJ
  Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę kapitałową na podstawie przepisów ustawy Prawo spółdzielcze.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-960/11-3/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty otrzymanej przez członka spółdzielni pracy nieuczestniczącego w przekształconej ze spółdzielni spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1060/11-2/BD
  Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie nadania numeru identyfikacji podatkowej.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-960/11-2/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot wkładów (wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy uczestniczącego w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały z podziału nadwyżki bilansowej), które w dniu przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stają się wkładami wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1514/11/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-356/11-3/EK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uwzględnienia straty spółdzielni pracy przy ustalaniu dochodu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia tej spółdzielni.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-356/11-2/EK
  Ordynacja podatkowa w zakresie wstąpienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółdzielni pracy.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-390/11-2/AKr
  Czy w związku z faktem, iż zgodnie z art. 203s § 1 ustawy prawo spółdzielcze, wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy uczestniczącego w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały z podziału nadwyżki bilansowej stają się w dniu przekształcenia wkładami wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej, kwoty tych wkładów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-390/11-3/AKr
  Czy kwota otrzymana przez członków spółdzielni nieuczestniczących w przekształconej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/4231-3/11-2/MF
  Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia spółdzielni pracy wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółdzielni pracy?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-143/11-2/MF
  Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia spółdzielni pracy przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania będzie mogła uwzględniać straty spółdzielni pracy?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/406-1/11-2/MS
  Czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-351/11-2/AW
  Czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-373/11-2/AKr
  Czy w związku z faktem, iż zgodnie z art. 203s § 1 ustawy prawo spółdzielcze, wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy uczestniczącego w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały z podziału nadwyżki bilansowej stają się w dniu przekształcenia wkładami wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej, kwoty tych wkładów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-373/11-3/AKr
  Czy kwota otrzymana przez członków spółdzielni nieuczestniczących w przekształconej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-373/11-2/AKr
  Czy w związku z faktem, iż zgodnie z art. 203s § 1 ustawy prawo spółdzielcze, wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy uczestniczącego w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały z podziału nadwyżki bilansowej stają się w dniu przekształcenia wkładami wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej, kwoty tych wkładów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-373/11-3/AKr
  Czy kwota otrzymana przez członków spółdzielni nieuczestniczących w przekształconej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-373/11-2/AKr
  Czy w związku z faktem, iż zgodnie z art. 203s § 1 ustawy prawo spółdzielcze, wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy uczestniczącego w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały z podziału nadwyżki bilansowej stają się w dniu przekształcenia wkładami wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej, kwoty tych wkładów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-373/11-3/AKr
  Czy kwota otrzymana przez członków spółdzielni nieuczestniczących w przekształconej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/4231-9/11-2/AKr
  Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia spółdzielni pracy wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółdzielni pracy?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-133/11-2/AKr
  Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia spółdzielni pracy przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania będzie mogła uwzględniać straty spółdzielni pracy?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-104/11-2/IR
  Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia w przypadku umorzenia posiadanych udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umorzenia tych udziałów zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie udziałów, do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-105/11-2/MF
  Czy spółka, jako podatnik, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku, w związku z przeprowadzeniem umorzenia udziałów bez wynagrodzenia w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego i przekazaniu całej kwoty obniżonego kapitału na utworzony fundusz celowy - fundusz z umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia lub fundusz rezerwowy?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-856/11-4/MP
  Przekazanie dobudowanej części lokalu mieszkalnego na rzecz członka Spółdzielni, który dysponuje własnościowym prawem do lokalu i jest zobowiązany do wniesienia dodatkowego wkładu budowlanego z tytułu zwiększenia powierzchni lokalu mieszkalnego stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku wynikającego z art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-318/11-2/GJ
  Czy, gdyby Spółdzielnia przekazała Gminie nieodpłatnie obiekty żłobka i przedszkola wraz z gruntem na którym się znajdują czy wartość nieumorzona nieruchomości będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu? Czy koszt ten można zaliczyć do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-319/11-2/GJ
  Czy wartość nieumorzona sieci wodociągowej i hydroforni oraz wartość gruntu na którym posadowione są hydrofornie w przypadku ich nieodpłatnego przekazania Gminie Miasta stanowią koszty uzyskania przychodu i czy można je zaliczyć do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-36/11-2/MF
  Czy spółka, jako podatnik, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku, w związku z przeprowadzeniem umorzenia udziałów bez wynagrodzenia w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego i przekazaniu całej kwoty obniżonego kapitału na utworzony fundusz celowy - fundusz z umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia lub fundusz rezerwowy?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-35/11-2/MF
  Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-37/11-2/MF
  Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia w przypadku umorzenia posiadanych udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie udziałów, do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-596/11-4/MN
  Opodatkowanie wniesienia aportu oraz korekta podatku naliczonego (zorganizowana część przedsiębiorstwa).
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-596/11-5/MN
  Opodatkowanie wniesienia aportu oraz korekta podatku naliczonego (zorganizowana częśc przedsiębiorstwa).
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-251/11-4/LS
  Skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-483/11-4/MPe
  w zakresie stawki podatku VAT od opłaty eksploatacyjnej dla miejsca postojowego przynależnego do lokalu
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-416/10/11-S/AG
  1. Która kwota jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Jaką informację powinna sporządzić Spółdzielnia w związku ze zwrotem wartości rynkowej lokalu byłemu członkowi?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-109/11-4/IF
  Określenie stawki amortyzacji lokalu mieszkalnego.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-39/11-6/MZ
  Przyjmując za Wnioskodawcą, iż planowana transakcja sprzedaży lokalu będzie objęta zakresem podatku od towarów i usług, ale będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku, powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-93/11-4/ISz
  Stawka podatku VAT przy sprzedaży lokalu użytkowego wybudowanego i sprzedawanego przez Spółdzielnię.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-204/11-2/KOM
  nabycie przedsiębiorstwa w drodze aportu przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1030/10-4/MK
  Kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego po przekształceniu w odrębną własność w całości podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wypłacona kwota 90.000 zł dotycząca spłaty byłej żony w żaden sposób nie wpływa na obniżenie wysokości przychodu z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. Poniesiony przez Pana wydatek związany ze spłatą byłej małżonki nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia (w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak również nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (określonego w art. 22 ust. 6c ustawy).
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1222/10-4/ISz
  stawka podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1157/10-4/ISz
  Opodatkowanie rat otrzymywanych w związku ze sprzedażą miejsc postojowych przez Spółdzielnię dokonaną w miesiącu wrześniu 2003 r.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-452/10-5/MZ
  Skoro umowa pożyczki była objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, ale korzystała ze zwolnienia z tego podatku, powyższa czynność została wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-452/10-6/MZ
  Skoro umowa pożyczki będzie objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, ale będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-481/10-4/MZ
  W momencie zawarcia umowy dożywocia, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu ww. umowy, a stawka podatku, liczona od wartości rynkowej lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy wynosić będzie 2%. Przy umowie dożywocia zawartej w formie aktu notarialnego płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych będzie notariusz, który jest obowiązany do pobrania tego podatku od Wnioskodawcy. Jednocześnie informuje się, iż na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych każda czynność cywilnoprawna wymieniona w zamkniętym katalogu czynności określonych w art. 1 ust. 1 tej ustawy stanowi odrębną czynność należącą do umów nazwanych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym wymieniona w ww. przepisie umowa dożywocia stanowi odmienną formę odpłatnego zbycia od wymienionej również w tym przepisie umowy sprzedaży.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-782/10-4/MS
  Czy w opisanej sytuacji Spółdzielnia postępuje prawidłowo aktywując koszty eksploatacyjne i ujmując je na koniec okresu sprawozdawczego jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, aby zgodnie z art.15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaksięgować je w następnym okresie sprawozdawczym jako koszty bezpośrednio związane z przychodami wynikającymi z wystawionych refaktur?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-794/10-4/AG
  wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie jest zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego, ponieważ zgodnie z zasadami prawa podatkowego podatek może być należny wyłącznie w przypadku, gdy istnieje ustawowa podstawa do jego nałożenia.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1042/10-2/MS
  Sprzedaż przez Wnioskodawczynię ww. lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem została dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Zatem odpłatne zbycie tego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu ww. przepisów.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-861/10-2/JB
  Czy w przypadku umorzenia części posiadanych udziałów w spółce z o.o., bez wypłaty wynagrodzenia, Spółdzielnia powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-900/10-4/MK
  W wyniku podziału majątku pozostałego po likwidacji spółdzielni członkowie spółdzielni uzyskają przychód z kapitałów pieniężnych. Zatem, zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy w przypadku podziału majątku likwidowanej osoby prawnej pobiera się od wartości majątku otrzymanego w wyniku podziału, który w przedstawionym zdarzeniu przyszłym stanowić będzie wartość nominalna otrzymanych od Spółdzielni akcji SKA, pomniejszonej o poniesione przez Spółdzielców wydatki na objęcie lub nabycie wkładów w tej Spółdzielni.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-901/10-4/MK
  Podział Wnioskodawcy i utworzenie nowej Spółdzielni w oparciu o część majątku Wnioskodawcy będzie skutkował powstaniem przychodu do opodatkowania po stronie członków nowej Spółdzielni, tylko w przypadku powstania nadwyżki pomiędzy nominalną wartością udziałów/wkładów objętych w nowej Spółdzielni nad wartością nominalną udziałów wkładów posiadanych w Spółdzielni w takim przypadku nowa Spółdzielnia będzie zobowiązana, jako płatnik, do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku dochodowego. W sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów/wkładów otrzymanych przez członków nowej Spółdzielni będzie odpowiadać wartości nominalnej udziałów/wkładów posiadanych w Spółdzielni dochód nie wystąpi i na nowej Spółdzielni nie będą ciążyć obowiązki płatnika.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1157/10-7/BD
  Która ze Spółek zobowiązana będzie, w zakresie rozliczeń alokowanych zgodnie z powyższymi zasadami do (…), do złożenia deklaracji podatkowej oraz zapłaty podatku za miesiąc grudzień 2010 r. (niezależnie od tego, czy złożenie deklaracji oraz zapłata podatku nastąpi przed czy po dniu podziału)?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-980/10-4/ISZ
  Opodatkowanie podatkiem VAT ustanowienia odrębnej własności komórki lokatorskiej na rzecz członka Spółdzielni.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1020/10-4/MS
  ponieważ sprzedaż przedmiotowego lokalu użytkowego nastąpiła po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie, zatem przychód uzyskany ze sprzedaży garażu nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1111/10-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1014/10-5/JK
  Czynność wniesienia aportem przedsiębiorstwa Spółdzielni do spółki z o.o.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-210/10-2/DS
  W związku z planowanym zdarzeniem przyszłym, wnioskodawca wnosi (w trybie art. 14n Ordynacji Podatkowej) o udzielenie odpowiedzi - w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - na pytanie, czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych różnice pomiędzy wyceną przejętych należności i zobowiązań na dzień aportu a ich wyceną na dzień ich realizacji (zapłaty) będą stanowiły przychody podatkowe bądź koszty uzyskania przychodów dla spółki?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1046/10-4/MP
  Pobieranie opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez członków Spółdzielni, posiadających własnościowe prawo do garażu należy traktować jako kompleksową usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy. Tym samym, kwoty podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu i wieczyste użytkowanie gruntów wspólnych oraz opłaty za centralne ogrzewanie, podlegają opodatkowaniu jako część kosztu utrzymania garażu, podobnie jak inne opłaty.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-932/10-4/ISZ
  Opodatkowanie opłat eksploatacyjnych za lokale użytkowe, będące częścią budynku mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-595/10-4/MC
  Zwolnienie z opodatkowania dochodu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetek od depozytów automatycznych, odsetek od lokat terminowych.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-725/10-2/JB
  Czy w przypadku umorzenia części posiadanych udziałów w spółce z o.o., bez wypłaty wynagrodzenia, Spółdzielnia powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-584/10-4/MC
  Jakie są konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające z uzyskania przez spółdzielnię dochodu z tytułu ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego i przeniesienia jego własności? w lokalu była prowadzona działalność artystyczna, tzn. lokal był przeznaczony na pracownię artysty- plastyka.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-663/10-2/MM
  Czy zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych Spółdzielnia w przypadku umorzenia posiadanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów, do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-880c/10/AJ
  Odzyskanie podatku związanego z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-880d/10/AJ
  Odzyskanie podatku związanego z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-880a/10/AJ
  Odzyskanie podatku związanego z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-880b/10/AJ
  Odzyskanie podatku związanego z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-690/10-2/AM
  Sprzedaż w 2010 r. lokalu mieszkalnego nie będzie stanowiło przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpi po upływie pięcioletniego terminu od nabycia tego udziału.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-461/10-4/JK
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-271/10-2/PD
  Czy Spółka jako podatnik w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku w związku z przeprowadzeniem umorzenia udziałów bez wynagrodzenia w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego i przekazaniu całej kwoty obniżonego kapitału na utworzony fundusz celowy – fundusz z umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia lub fundusz rezerwowy?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-272/10-2/PD
  Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia, w przypadku umorzenia posiadanych przez nią udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-270/10-2/PD
  Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy Spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej Spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-96/10/MZ
  Czy wniesienie w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/91/RYM/10/PK-425
  Czy Spółdzielnia przeznaczając udziały członkowskie na pokrycie straty bilansowej w kwotach, od których nie pobrano w latach 1995-1997 zryczałtowanego podatku dochodowego jest zobowiązana w chwili pokrycia straty pobrać i odprowadzić podatek do urzędu skarbowego zgodnie z art. 18 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw w wysokości 20% (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956)?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-146a/10/MK
  Czy przychód otrzymany na opisaną wyżej czynność podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze utworzenia nowych udziałów i objęcia ich oraz pokrycia wkładem pieniężnym przez dotychczasowego wspólnika nie stanowi przychodu podatkowego Spółki z o.o.?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-241/10-4/SP
  Należy stwierdzić, iż otrzymana przez Wnioskodawczynię od Spółdzielni kwota 1.482,34 (zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej) stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-173/10-4/PD
  CIT - w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych wypłaty do Spółdzielni środków z tytułu likwidacji spółki komandytowej lub obniżenia wkładu wniesionego do tej spółki przez Spółdzielnię
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-173/10-2/PD
  1) Czy wniesienie przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego Gruntu oraz prawa własności Budynku tytułem wkładu niepieniężnego do SK będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Spółdzielni?2) Czy wniesienie wkładu do SK przez pozostałych wspólników spowoduje powstanie przychodu dla Spółdzielni, jako wspólnika SK?3) Jak należy określić wartość początkową wnoszonego wkładu niepieniężnego dla potrzeb podatkowej ewidencji środków trwałych w SK?4) Jakie skutki w podatku dochodowym wywoła po stronie Spółdzielni wypłata do Spółdzielni środków z tytułu likwidacji SK lub obniżenia wkładu wniesionego do SK przez Spółdzielnię, a w szczególności, czy podstawą opodatkowania po stronie Spółdzielni w przypadku likwidacji SK lub obniżenia wkładu wniesionego do SK będzie jedynie ewentualna nadwyżka ponad wartość wkładu wniesionego do SK przez Spółdzielnię, ustaloną dla potrzeb wniesienia.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-242/10-2/EŻ
  Czy w opisanym przypadku przychód spółdzielni z tytułu ustanowionej odpłatnej służebności gruntowej - przechodu i przejazdu, przeznaczony na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, objęty jest zwolnieniem przedmiotowym z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-144/10-2/JG
  1) Czy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) Ustawy o PDOP, wartość niezamortyzowanej części Obiektu oraz wydatki poniesione na nabycie użytkowania wieczystego Działki (dalej: "Wartość użytkowania wieczystego") poniesione przez Spółdzielnię powinny zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów w roku zawarcia Umowy Zamiany oraz zbycia na jej podstawie Działek zabudowanych Obiektem, tj. w 2007 r.? 2) Czy w przypadku twierdzącej odpowiedzi na Pytanie nr 1 (tj. uznania, że Spółdzielnia powinna była rozpoznać koszty uzyskania przychodów opisane w Pytaniu nr 1 w roku zbycia Działek zabudowanych Obiektem), Spółdzielnia powinna uwzględnić te koszty w rozliczeniu za rok 2010, czy też niezbędna jest korekta zeznania podatkowego za rok 2007?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-163/10-4/JK
  opodatkowanie świadczeń na rzecz członków zarządu w postaci sfinansowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-74/10-2/EŻ
  1. Czy wymienione w poz. 54 opłaty uiszczane przez Spółdzielnię dotyczące opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, wywóz nieczystości oraz energię elektryczną, w części dotyczącej lokali użytkowych, można w całości traktować jako koszt uzyskania przychodu z tytułu najmu lokali użytkowych i uwzględnić je przy obliczeniu dochodu z tej działalności za lata 2007, 2008, 2009 oraz następne?2. Czy opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatek od nieruchomości mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu lokali użytkowych, proporcjonalnie do udziału powierzchni tych lokali do całkowitej powierzchni budynku?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-113/10-4/MT
  możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie tzw. ulgi meldunkowej
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-39/10-3/GJ
  Należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nabycie własności zabudowanej działki nastąpiło z dniem 1 stycznia 1985r. wobec czego przepisy w zakresie opodatkowania przychodu nie mają zastosowania, ponieważ zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-30/10-2/EŻ
  CIT - zwolnienie przedmiotowe
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-32/10-2/EŻ
  Lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych powyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Nie mogą więc być zaliczone do "zasobów mieszkaniowych".
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-7/10-4/AF
  zachowanie prawa do zwolnienia z podatku w przypadku dokonania zbycia w drodze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-55/10/AT
  Czy czynność zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu jest czynnością, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji, czy w momencie zbywania przedsiębiorstwa Spółdzielnia nie ma obowiązku dokonywania korekt odliczonego wcześniej podatku VAT od zakupionych materiałów, towarów, wyposażenia lub środków trwałych?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-56/10/AT
  Czy czynność zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu jest czynnością, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji, czy w związku z nabyciem przedsiębiorstwa w drodze aportu przez spółkę z o.o. spoczywa na tej spółce obowiązek dokonania korekt określonych w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-55/10/AT
  Czy czynność zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu jest czynnością, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji, czy w momencie zbywania przedsiębiorstwa Spółdzielnia nie ma obowiązku dokonywania korekt odliczonego wcześniej podatku VAT od zakupionych materiałów, towarów, wyposażenia lub środków trwałych?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-24/10/TJ
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu Spółdzielni rolniczej przeznaczonego na powiększenie wkładów pieniężnych członków Spółdzielni.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-973/09-2/AM
  Jeżeli w istocie przeniesienie własności lokali nastąpi w warunkach określonych w cytowanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie obowiązany do zapłaty podatku.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-918/09-4/KK
  Czy w opisanej sytuacji wpłacone do Spółdzielni kwoty stanowiące zapłatę za czynsz za 5 lat z góry stanowią przychód podatkowy w okresach miesięcznych i kwotach w wysokości miesięcznego czynszu – zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też w całości w dacie wystawienia faktury – zgodnie z art. 12 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-21/10-2/JS
  W przypadku zakupu lokalu zakładowego przez Wnioskodawcę nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-872/09-2/JK
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-11/10-2/JK
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-872/09-2/JK
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-9/10-2/JK
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-853/09-2/SP
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-849/09-2/SP
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-864/09-2/JS
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię w przypadku zakupu lokalu zakładowego
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-783/09-4/SP
  Zakwalifikowanie do źródła przychodu kwot tytułem zwrotu ze Spółdzielni z funduszu remontowego części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu i obowiązku wystawienia przez Spółdzielnię informacji PIT-8C.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-39/09/AK
  Czy spółdzielnia w przypadku umorzenia posiadanych przez nią udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadzonego w trybie artykułu 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów, do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-833/09-4/EŻ
  Czy Spółdzielnia zobowiązana będzie do zapłacenia podatku dochodowego od sprzedaży lokali mieszkalnych, według jakiej stawki i od jakiej wartości?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-680/09-2/AS
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z przedstawicielami kontrahentów: aptek i hurtowni farmaceutycznych, na nabycie produktów spożywczych i konsumpcję w restauracji stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będącego producentem leków i kosmetyków?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1282/09/PC
  Czy zgodnie z naszym stanowiskiem, na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia w przypadku umorzenia posiadanych przez nią udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadzonego w trybie artykułu 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów, do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-669/09-5/MP
  Czy w przypadku zakupu mieszkania, odebrania kluczy do mieszkania oraz 100% zapłaty za to mieszkanie i otrzymanie rachunku, Wnioskodawca jest jego właścicielem, zgodnie z umową? Czy brak decyzji administracyjnej, czyli aktu notarialnego zmusza Wnioskodawcę do płacenia podatku od sprzedaży? Czy jest możliwość zwolnienia Wnioskodawcy od płacenia podatku i kto może to uczynić?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1060/09/AW
  Nabycie przedsiębiorstwa Spółdzielni w drodze aportu przez spółkę z o.o.; korekta podatku naliczonego.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-588/09-4/MB
  Czy Podatkowa Grupa Kapitałowa - jako podatnik CIT - będzie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek CIT? Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci dywidendy — dywidenda wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) będzie podlegała opodatkowaniu CIT podatkiem u źródła, przy założeniu, że Spółka będzie posiadała co najmniej 10% udziałów (akcji) w Spółce Zależnej (każdej ze Spółek Zależnych) wypłacającej (wypłacających) dywidendę nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata, a miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę? Czy odpowiedź na pytanie nr 2 będzie pozytywna w przypadku, gdy miejsce siedziby Spółki dla celów podatkowych nie będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji Spółki uzyskanym przez Spółkę Zależną (każdą ze Spółek Zależnych) wypłacającą (wypłacających) dywidendę? Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi, zdarzenia opisane w punktach 3 i 4 zdarzenia przyszłego się ziszczą a w ramach zdarzenia opisanego w punkcie 4 środki pieniężne zostaną przekazane w postaci darowizny pieniężnej — Spółka (jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową) powinna potraktować darowiznę pieniężną, która zostanie wypłacona przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej (Spółek Zależnych), który — jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-592/09-14/MB
  10) Czy - jeśli w związku z decyzjami biznesowymi zdarzenie opisane w punkcie 7 zdarzenia przyszłego się ziści i Spółka Zależna (Spółki Zależne) zostanie przekształcona (zostaną przekształcone) ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością — takie przekształcenie (przekształcenia): nie będzie stanowiło przeszkody w zarejestrowaniu umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej i uzyskaniu przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika CIT, ani też nie będzie skutkowało utratą statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową - w sytuacji, gdy umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej zostanie zawarta i zgłoszona do naczelnika urzędu skarbowego w czasie, kiedy przekształcana Spółka Zależna (Spółki Zależne) będzie spółką akcyjną?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-520/09/MK
  Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-797/09-2/EK
  Czy wydatki poniesione na remonty bieżące, pokryte z utworzonego funduszu rozwoju (z zysku netto za rok 2007), są kosztem uzyskania przychodów w roku 2008?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-783/09-2/DS
  Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy Spółki podwyższającej kapitał, skutkować będzie dla tej Spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-782/09-2/DS
  Czy zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia w przypadku umorzenia posiadanych przez Nią udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie artykułu 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów, do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1227/09-2/AD
  Jakie są konsekwencje czynności zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, a w tym, czy w związku z tą transakcją Wnioskodawca ma obowiązek dokonywania jakichkolwiek korekt w zakresie podatku naliczonego w stosunku do zakupionego wyposażenia, środków trwałych i innych składników przedsiębiorstwa?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-784/09-2/GC
  Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy Spółki podwyższającej kapitał, skutkować będzie dla tej Spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-680/09-2/KS
  Czy zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia w przypadku umorzenia posiadanych przez Nią udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie artykułu 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów, do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-655/09-2/MC
  Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia w przypadku umorzenia części posiadanych przez Nią udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie artykułu 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-785/09-2/GC
  Czy zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia w przypadku umorzenia posiadanych przez Nią udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie artykułu 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów, do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-682/09-2/KS
  Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy Spółki podwyższającej kapitał, skutkować będzie dla tej Spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-897/09/AZb
  Czy czynność zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu jest czynnością, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji czy w momencie zbywania przedsiębiorstwa Spółdzielnia nie ma obowiązku dokonywać jakichkolwiek korekt w stosunku do odliczonego wcześniej podatku VAT od zakupionych materiałów, towarów, wyposażenia lub środków trwałych?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1229/09-2/MN
  Opodatkowanie czynności wniesienia aportem do spółki z o.o. całego przedsiębiorstwa oraz korekta podatku naliczonego po stronie wnoszącego aport.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-555/09-2/PD
  Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia, w przypadku umorzenia posiadanych przez nią udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów, do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-530/09-2/MC
  Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia w przypadku umorzenia części posiadanych przez Nią udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie artykułu 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-575a/09/AP
  Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest zwolnione od podatku w momencie, gdy spółdzielnia nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego, natomiast jeśli miała takie prawo - opodatkowane jest stawką 7%.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-575b/09/AP
  Ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego zasiedlonego jest zwolnione od podatku.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-347/09-4/AG
  Czy w okolicznościach stanu faktycznego wniosku istnieje ewentualność zastosowania w stosunku do Spółki nowo zawiązanej przepisów art. 10 ust. 1 lub art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy istnieje ewentualność doszacowania po stronie Spółki nowo zawiązanej jakiegokolwiek dochodu z udziału w zyskach A Sp. z o.o. na skutek podziału A Sp. z o. o. przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 KSH in fine) ?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-699/09/CzP
  Z jakim momentem powstanie przychód Spółdzielni z tytułu przedawnienia się roszczeń osób uprawnionych do waloryzacji? Czy na określenie momentu powstania przychodu ma wpływ nie zaksięgowane kwoty "waloryzacji udziałów" jako zobowiązań Spółdzielni?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-316b/09/MT
  Czy Wnioskodawca powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o anulowanie deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT-8/O za rok, w którym nie był osobą prawną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-364/09-2/MS
  Czy wniesienie przez sp. z o. o. nieruchomości do SKA i podwyższenie tym samym wkładu sp. z o. o. do SKA w opisanym stanie faktycznym będzie powodować powstanie po stronie sp. z o. o. przychodu, a tym samym czy powstanie po jej stronie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-391/09-2/JB
  Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku wypłaconej dywidendy, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? Czy w przypadku, gdy zwolnienie nie będzie miało zastosowania i w związku z połączeniem powstanie obowiązek zapłaty podatku, podmiotem zobowiązanym do zapłaty będzie Wnioskodawca?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-627/09/MO
  Od jakiej kwoty winna zapłacić Spółdzielnia podatek dochodowy po wycofaniu z TBS majątku wniesionego aportem (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-628/09-4/AMN
  Jak powinna być potrącana zaliczka na podatek dochodowy od przychodu członków Rady Nadzorczej?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-579/09/PP
  Spółdzielnia prosi o jasno sprecyzowane stanowisko czy od zaksięgowanej wartości 597 tys. zł na fundusz zasobowy powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych czy nie?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-81/09-2/MK
  Opodatkowanie czynności wniesienia przez Spółdzielnię aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle postanowień ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-82/09-2/MK
  Opodatkowanie czynności wniesienia przez Spółdzielnię aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle postanowień ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-188/09-2/AF
  transakcja polegająca na nabyciu własnych udziałów w celu ich umorzenia w zamian za przeniesienie udziałów w spółce zależnej E. na rzecz wspólników tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały, oraz umorzeniu tych udziałów własnych, nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-575/09/AK
  Czy wypłata członkom spółdzielni nadwyżki bilansowej w parciu o wynagrodzenie bieżące (miesięczne) jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy czy przychodem z kapitałów pieniężnych (zysku osób pranych) w rozumieniu updof?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-655/09-4/AK
  Faktura VAT – na kogo powinna być wystawiona.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-340/09-4/EK
  Czy w przypadku zorganizowania nieodpłatnego szkolenia lub wycieczki częściowo odpłatnej dla członków Związku, których koszty takie jak: usługi pobytowe, autokarowe, wykładowcy, zostaną pokryte z utworzonego funduszu specjalnego, który powstał z podziału zysku za rok 2007, Związek winien będzie odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych i przekazać dla Spółdzielni informację CIT-7?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-309/09-3/MC
  Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia w przypadku umorzenia części posiadanych przez Nią udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie artykułu 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-225/09-5/AJ
  W konsekwencji prawnopodatkowy stan faktyczny, będący przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, nie mieści się w dyspozycji normy prawnej określonej w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - odnoszącej się do dochodów (przychodów) uzyskanych przed 1.01.2008 r. Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa Spółdzielnia (posiadając udział niższy niż określony w przepisach), nie mogła odliczyć podatku od dywidend za 2007 r. wypłaconych w 2008 r. w rozliczeniu rocznym podatku CIT-8 za 2008 r. na podstawie przepisów przejściowych.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-458/09-2/IM
  Czy wypłacając kwoty udziałów członkowskich, które pochodzą z waloryzacji, Spółdzielnia powinna potrącić 19 % zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy podatek dochodowy od osób fizycznych powinien być potrącony od kwot waloryzacji nie wypłaconych a zadeklarowanych na powiększenie udziałów członków Spółdzielni?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-265/09-2/AK
  Wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Osiedla stanowi przychód z innych źródeł. Wnioskodawca jest obowiązany kwotę wypłacanych świadczeń wykazać w PIT-8C. Wnioskodawca w tym przypadku nie będzie obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a wykazana w PIT-8C kwota będzie stanowiła dla członków Rad Osiedli przychód z innych źródeł, który będą obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy w którym otrzymali wynagrodzenie. Wnioskodawca, jako płatnik ma obowiązek przesłania do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym roczne deklaracje zarówno PIT 11 jak i PIT 8C, według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 1a ustawy), natomiast do końca lutego przesłać podatnikom imienne informacje o wysokości dochodu sporządzone według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy).
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-227/09-4/DS
  Czy sprzedaż przez Spółdzielnię gruntów rolnych oraz zabudowań gospodarczych, nabytych lub wybudowanych ponad 5 lat od ich nabycia lub wybudowania, będzie wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-162/09-2/JG
  Ustawodawca w art. 14 ust. 3 ustawy wyraźnie wskazuje, że jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. Oznacza to, że weryfikację ceny sprzedaży można przeprowadzić tylko w toku postępowania podatkowego. Przepis art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie upoważnia Organu w trybie wydawania interpretacji indywidualnych do przyjęcia, jako uzasadnionej przyczyny, przy ustalaniu wartości przedmiotu aportu, tej wartości przed dniem jego wniesienia. W każdym przypadku powinno się indywidualnie oceniać wartość rynkową rzeczy z dnia jej zbycia (wniesienia w formie aportu) z uwzględnieniem przyczyn powodujących przyjęcie dla konkretnej transakcji wartości innej niż wartość rynkowa.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-135/09-2/AZ
  Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów należących do wspólników będących osobami fizycznymi, Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy umorzenie udziałów w Spółce za wynagrodzeniem w wysokości nominalnej wartości umarzanych udziałów, spowoduje po stronie Spółki obowiązek do poboru podatku od dochodu w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych udziałów? Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu umorzenia wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne, w których osoby fizyczne posiadać będą udziały? Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-199/09/JJ
  Czy dopłata do wkładu budowlanego do lokalu, w stosunku do którego zostało uchwalone własnościowe prawo do lokalu przed dniem 1 maja 2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-160/09/PS
  1. W jakim zakresie przedmiotowe udziały są zwolnione z podatku wobec regulacji wynikającej z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy tylko kwota udziału w wysokości nominalnej, czy cała kwota postawiona do wypłaty tj. wartość nominalna wraz z waloryzacją? 2. Czy Spółdzielnia wypłacając przedmiotowe udziały jest płatnikiem podatku?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-175/09/PS
  Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-137/09-2/AK
  opodatkowania ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-49/09-2/AF
  Czy Wnioskodawczyni zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek dochodowy od osób fizycznych przy sprzedaży mieszkania i kupnie drugiego mieszkania?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1648/08-4/MG
  PIT w zakresie opodatkowania przychodów osiągniętych przez członków Spółdzielni z tytułu zwrotu wniesionych udziałów oraz podziału majątku likwidowanej Spółdzielni
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1631/08-2/AZ
  Spółdzielnia od wypłaconej członkom z nadwyżki bilansowej kwoty czystego zysku jest zobowiązana do pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. Dochodów (przychodów) opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz kwot tego podatku członkowie spółdzielni nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych, bowiem obowiązek poboru podatku spoczywa na spółdzielniach. Jednocześnie za słusznością dwukrotnego doprowadzenia podatku przemawia fakt, iż podatek winien być pobrany zarówno od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości jak również od wypłaconej kwoty z czystego zysku nadwyżki bilansowej członkom spółdzielni.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1532/08-2/ECH
  Czy przychód Spółdzielni z tytułu przekazanej kotłowni jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku, dochodowym od osób prawnych?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1008/08/AP
  Czy w wyniku nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przez Spółdzielnię na rzecz Gminy po stronie Spółdzielni powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19 %, jeżeli tak, to od jakiej wartości (wartość księgowa czy rynkowa)?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1020/08/AT
  Czy transakcja sprzedaży części majątku spółdzielni - działki gruntu w użytkowaniu wieczystym zabudowanej budynkami produkcyjno - magazynowymi będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy i jak należy wystawić fakturę na zbycie takiej nieruchomości, tj. czy odrębnie na zbycie prawa wieczystego użytkowania wieczystego gruntu i na zbycie budynku, czy też łącznie?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-48/08-2/SP
  Wnioskodawca prosi o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłacenia przez spółdzielnię OC organów spółdzielni tj. zarządu i rady nadzorczej na zasadach wskazanych powyżej w opisie stanu faktycznego. Według Spółdzielni opłacenie ubezpieczenia OC organów spółdzielni, pomimo imiennego wymienienia członków tych organów, nie rodzi skutków podatkowych dotyczących podatku dochodowego dla każdego z wymienionych z imienia i nazwiska członków tych organów, bowiem przedmiotem ubezpieczenia OC jest działanie całego organu (działanie kolegialne), tj. zarządu czy rady nadzorczej. Taki sposób działania i odpowiedzialności organów spółdzielni wynika wprost z przepisów prawa (ustawa prawo spółdzielcze art. 35 par. 1, art. 44, art. 48 par.1, art. 49 par. 1, art. 52 par. 1, art. 54 par.1) i taka też była intencja zawartej z ubezpieczycielem umowy.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-53/08-4/RK
  Wnioskodawca dokona po dniu 31 grudnia 2008 r. sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Nie znajdą bowiem zastosowania wyjątki zawarte w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ dostawa tego budynku nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres dłuższy niż 2 lata.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1452/08-4/ECH
  przychód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych niewątpliwie należy zaliczyć do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gdyż sprzedawane lokale wchodzą w skład zasobów mieszkaniowych. Zwolnieniu podatkowemu określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, podlega jednakże dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, oczywiście w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-844/08-3/IM
  Czy w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną wypracowane i niepodzielone zyski z lat ubiegłych, które zostały przekazane na kapitał zapasowy spółki kapitałowej, stanowią dochód u wspólników spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia? W przypadku opodatkowania, kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tego tytułu, czy w momencie wyjścia wspólnika ze spółki osobowej, czy też w chwili wykreślenia spółki kapitałowej z rejestru przedsiębiorców?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-769/08-5/IM
  Czy późniejsza wypłata przez spółkę komandytową na rzecz jej wspólników środków pochodzących z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych wypracowanych przez spółkę z o.o. podlega opodatkowaniu?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-769/08-4/IM
  Czy na dzień przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, powstanie dochód do opodatkowania z tytułu zgromadzonych na kapitale zapasowym zysków z lat ubiegłych spółki przekształcanej?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-564/08-3/EK
  Czy wydatki związane z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną poniesione na usługi konsultingowe i doradcze oraz na opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych przez spółkę komandytową przed dniem przekształcenia stanowić będą koszty uzyskania przychodów wspólnika komplementariusza, będącego osobą prawną, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich poniesienia?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-592/08-2/MK
  Jak należy dokonać podziału przychodów i kosztów uzyskania przychodów dotyczących miesiąca przekształcenia sp. z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną aby prawidłowo ustalić w tym miesiącu dochód wspólnika - akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącej osoba fizyczną?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1199/08-7/MS
  w zakresie obciążenia kwotą podatku VAT nabywcy z tytułu ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1373/08-2/AS
  zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT od opłat za użytkowanie terenu pod parking społeczny
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1266/08-2/AK
  Jak opodatkowane zostanie uzyskanie przez członków Spółdzielni środków pozostałych po jej likwidacji (podział mienia polikwidacyjnego), a jeżeli mienie jest w postaci rzeczowej, to jakie obowiązki ciążą na Spółdzielni jako płatniku?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1486/08/HK
  Czy wypłata zwaloryzowanych udziałów członkowskich byłym członkom spółdzielni jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-729/08-2/IM
  Czy w świetle art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Sp. z o.o. będzie miała obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy wg zasad obowiązujących przy opodatkowaniu dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osoby prawnej - w razie planowanego przez Sp. z o.o. zwrotu jej wspólnikom - osobom fizycznym dopłat przez nich wniesionych do Spółki Przejętej przed jej przejęciem, gdy zwrot ten będzie dokonany w ciężar kapitału zapasowego Spółki Przejmującej odtwarzanego z jej zysków z działalności do wysokości kapitału zapasowego Spółki Przejętej utworzonego z dopłat wspólników?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1440/08/MM
  Czy zbywane przez Spółdzielnie udziały w spółce z o.o. na rzecz członków Spółdzielni w drodze podziału majątku pozostałego po likwidacji będą stanowiły dla tych członków Spółdzielni przychód z kapitałów pieniężnych?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1002b/08/-5/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r. (data wpływu 5 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia dochodu z tytułu umorzenia pożyczki z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska z podatku dochodowego od osób prawnych -jest prawidłowe.W dniu 5 sierpnia 2 ...
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1002a/08/-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r. (data wpływu 5 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu umorzenia pożyczki z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej -jest prawidłowe, o ile zawieszenie skutków prawnych umor ...
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1142/08-4/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 22.07.2008r. (data wpływu 23.07.2008r.) oraz piśmie z dnia 24.10.2008 r. (data nadania 29.10.2008 r., data wpływu 31.10.2008 r.), uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 21.10.2008 r. Nr IP-PB3/423-1142/08-2/ECH, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakres ...
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-695/08/MS
  Czy możliwe jest bezpośrednie zwiększenie funduszu zasobowego o kwotę niewypłaconych do dnia 31 grudnia 2006 r. kwot waloryzacji udziałów, czy też przedawnione zobowiązania z tytułu samych tylko skutków waloryzacji stanowić będą dla Spółdzielni przychód w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1212/08-2/MS
  opodatkowanie podatkiem VAT przekształceń spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-460/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 16 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu 30 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółdzielni -jest prawidłowe.W dniu 16 lipca 2008 r. został złożo ...
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1636/08/MK
  Jakie są skutki podatkowe wypłacenia udziału członkowskiego po zmarłym członku spółdzielni osobie wskazanej w deklaracji?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1204/08/MK
  Jakie są skutki podatkowe postawienia udziału członkowskiego po zmarłym członku spółdzielni do dyspozycji osobie wskazanej w deklaracji?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-698/08-3/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla czynności ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z jednoczesną sprzedażą znajdujących się na gruncie budynków -jest pr ...
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-698/08-2/KG
  Jaka jest podstawa opodatkowania podatkiem VAT czynności ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z jednoczesną sprzedażą znajdujących się na gruncie budynków, dokonywana na rzecz spółdzielni, której przysługuje roszczenie wynikające z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), na warunkach określonych szczegółowo w zdarzeniu przyszłym?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1047/08-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008r. (data wpływu 01 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży powierzchni niemieszkalnej - holu w budynku mieszkalnym z zamiarem przyłączenia jej do części mieszkalnej -jest nieprawidłowe.W dniu 01 lipca 2008r. został ...
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1059/08-2/MS
  opodatkowania podatkiem VAT przekształceń spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-412/08-4/IM
  Czy odpisy na wkłady i udziały dokonywane z podziału dochodu Spółdzielni opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości odpisu czy od wartości odpisu odpowiadającemu produkcji pozarolniczej?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-405/08-3/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008 r. (data wpływu 11 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 29 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego wkładów pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 11 czerwca 2008 r. zosta ...
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-324/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 roku (data wpływu 17 czerwca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczącej następstwa prawnego spółki kapitałowej, do której wniesiono całe przedsiębiorstwo Spółdzielni -jest nieprawidłowe.W dniu 17 cze ...
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-584/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych -jest prawidłowe.W dniu 23 maja 2008 r. wpłynął ww. wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-579/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych -jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. wpłynął ww. wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-642/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008r.(data wpływu do BKIP 21.04.2008r.) uzupełnionym przy piśmie z dnia17.06.2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy, na podstawie art. 22 ust. 4-4c ustawy, Spółdzielni przysługuje zwolnienie z opodatkowania dochodu z tytułu dywid ...
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-690/08-4/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r. (data wpływu 16 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, stanowiącego część wspólną przynależną do lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W d ...
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-532/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.03.2008 r. (data wpływu 19.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów -jest nieprawidłowe.W dniu 19.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-114/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X Spółdzielni Produkcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 15 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wysokości i terminu wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od wkładów pieniężnych wypłaconych członkom X Spółdzielni Produkcyjnej -jest niep ...
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-100/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 7 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego od wkładów pieniężnych powstałych z odpisu z podziału dochodu -jest nieprawidłowe.W dniu 7 lutego 2008 r. został zło ...
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-179/08/AS
  Opodatkowanie przez Spółdzielnię opłat za korzystanie z miejsca postojowego w garażu.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-60/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych -jest nieprawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej i ...
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-112/08-4/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2008 r. (data wpływu 25.01.2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 21.03.2008 r. (data wpływu 28.03.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku opłat za eksploatację garaży -jest nieprawidłowe.W dniu 25 stycznia 2008 r. został złożony w/w w ...
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-96/08-1/KB
  Czy w sytuacji identycznych roszczeń jakie Spółdzielnia zgłosiła do Spółki, a które wobec Spółdzielni zgłosili członkowie, otrzymane w wyniku wyroku sądowego kwoty stanowią dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy kwoty wypłacone przez Spółdzielnię członkom Spółdzielni z tytułu zawyżonej wartości przydzielonego im mieszkania stanowią koszt po stronie Spółdzielni w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-135/08-2/SM
  INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia udziału w spółdzielczym lokatorskim prawie do lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 28.01.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie ...
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-791/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007r. (data wpływu 24 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania dotyczącej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 24 grudnia 2007r. został złożony wnios ...
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-557/07-2/AG
  Spółdzielnia nie ma obowiązku wykazania przychodu do opodatkowania w związku z zawarciem Umowy Zamiany na dzień zawarcia tej Umowy, t.j. 5 września 2007r., Spółdzielnia powinna wykazać przychód podatkowy za okres, w którym zostanie on przez Spółdzielnię uzyskany, t.j. w dacie ustanowienia odrębnej własności Lokali w Budynku przez NPU i przeniesienia prawa do Lokali na rzecz Spółdzielni.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-9/08-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wnoszonego w formie wkładu niepieniężnego oraz koszt ...
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-469/07/ASz (KAN-2575/11/07)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 30 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wypłat udziałów członkowskich dla byłych członków Spółdzielni - jestprawidłowe.W dniu ...
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-768/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni ..., przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2007r. (data wpływu 24.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT od opłat eksploatacyjnych dotyczących mieszkania i garażu -jest nieprawidłowe.W dniu 21.12.2007r. (data nadania) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-173/08-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008r. (data wpływu 31 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym -jest nieprawidłowe.W dniu 31 stycznia 2008r. wpłynął wniosek Spółki, z prośbą o wydanie interpr ...
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2155/08-2/JB
  Pobierane przez spółdzielnię mieszkaniową opłaty tytułu posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego obciążone są podatkiem VAT w wys. 22%
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-399/07-4/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2007 r. (data wpływu 15.11.2007 r.) oraz piśmie z dnia 31.01.2008 r. (data nadania 01.02.2008 r., data wpływu 04.02.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-399/07-2/IŚ z dnia 24.01.2008 r. (data nadania 25.01.2008 r., data doręczenia 30.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczą ...
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-393/07-4/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 13.11.2007 r. (data wpływu 15.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego przez członka spółdzielni i osoby nie będące członkami spółdzielni z tytułu umorzenia odsetek czynszowych -jest nieprawidłowe.W dniu 15.11.2007 r. został ...
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-524/07/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 15 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zbycia udziałów w spółdzielni mleczarskiej -jest nieprawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-489/07-4/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 08.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.), uzupełnionego w dniu 24.12.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształceń spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (nabytego przed 1 maja 2004 r.) w prawo odrębnej własności -jest p ...
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-489/07-5/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 08.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.), uzupełnionego w dniu 24.12.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania przekształceń spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (nabytego po 1 maja 2004 r.) w prawo odrębnej własności -jest ...
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-730/07-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 05 grudnia 2007r. (data wpływu 19 grudnia 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 22% stawką podatku Vat opłat eksploatacyjnych za miejsca garażowe i postojowe w przypadku pobieranych opłat od członków spółdzielni, którym przysługuje prawo do lokali miesz ...
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-377/07/KCz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 03 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP - 10 października 2007r.) uzupełnionym w dniu 11 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zarachowania otrzymanego przez Spółdzielnię odszkodowania na zmniejszenie długu lok ...
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-143/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przedstawione we wniosku z dnia 01 października 2007 r. (data wpływu 04.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej inwestycji rozpoczętych wniesionych do Spółki aportem -jest prawidłowe.W dniu 04 paździer ...
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-426/07-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 09 października 2007r. (data wpływu 10 października 2007r.) uzupełnionego pismem z dnia 23.12.2007r. (data wpływu 31.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania miejsc parkingowych -jest nieprawidłowe.W dniu 10 października 2007r. został złożony ...
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-135/07-3/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia działalności społecznej i kulturalno-oświatowej do działalności zwolnionej przedmiotowo od podatku- jest nieprawidłowe.W dniu 01 października 2007 r. zosta ...
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-244/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 13.09.2007r (data wpływu 17.09.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 17.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-252/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku, przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 r. (data wpływu 20 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu oprocentowania udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej -jest nieprawidłowe.W dniu 20 września 2007 r. został złożony ww. wni ...
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-85/07-2/JK
  Zwolnienie z pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-139/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007 r. (data wpływu 27 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów otrzymanych przez członków Spółdzielni w związku ze zwrotem ich udziałów i wkładów -jest nieprawidłowe.W dniu 27 sierp ...
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-73/07/GW
  Czy Spółdzielnia zobowiązana jest do naliczenia podatku VAT od nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy drogi, którą wykonała?
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/423-42/1/07
  Czy sprzedaż mieszkań na rzecz osób nie będących członkami Spółdzielni spowoduje konieczność korekty zeznania CIT-8?
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/423-41/1/07
  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych poniesionych przez Spółdzielnię wydatków na zakup działki budowlanej.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-92/07-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni X przedstawione we wniosku z dnia 08.08.2007r. (data wpływu 13.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży lokali używanych -jest prawidłowe.W dniu 08.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-21/07-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Handlowo -Usługowej, ul. Rynek 11, 05-082 Babice Stare, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2007r. (data wpływu 23.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest prawidłowe.W dniu 23.07.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-26/07/AC
  Czy w przypadku umorzenia części posiadanych przez Spółdzielnię udziałów w Spółce z o.o. przeprowadzonego w trybie art.199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-132/07/BIK
  Spółdzielnia zwróciła się z pytaniem, czy przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego ustanowionego po raz kolejny po dniu 01.04.2004r. na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy o VAT. Spółdzielnia stoi na stanowisku, że przepisy ustawy o podatku VAT, zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy o VAT, nie mają zastosowania w opisanym wyżej przypadku przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
 275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-46/07/BIK
  Spółdzielnia zwróciła się z pytaniem, czy przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego ustanowionego po raz kolejny po dniu 01.04.2004r. na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy o VAT. Spółdzielnia stoi na stanowisku, że przepisy ustawy o podatku VAT, zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy o VAT, nie mają zastosowania w opisanym wyżej przypadku przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-132/07/BIK
  Spółdzielnia zwróciła się z pytaniem, czy przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego ustanowionego po raz kolejny po dniu 01.04.2004r. na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy o VAT. Spółdzielnia stoi na stanowisku, że przepisy ustawy o podatku VAT, zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy o VAT, nie mają zastosowania w opisanym wyżej przypadku przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-68/07/SAPI
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółdzielnia, dotyczy uwzględnienia przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, obrotu uzyskanego z tytułu środków trwałych w budowie.
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WKP.RWP.SS.3110-3-432/07
  Czy drogi i chodniki służące do dojazdu i dojścia do budynków mieszkalnych oraz garaży i pawilonów handlowych czy też parkingów na terenie spółdzielni podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ?
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-21/EK/07
  Czy przy sprzedaży w/w lokalu mieszkalnego nie musi Pani zwracać ulgi mieszkaniowej, z której korzystała w trakcie budowy ?
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-149/2006/LŚ
  Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie zasadności obciążania członków spółdzielni podatkiem VAT w wysokości 22% za użytkowanie miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych zakupionych łącznie z mieszkaniem. Podatnik wyjaśnił, że warunkiem kupna mieszkania był zakup miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym. Z wnioskodawcą zawarto dwie umowy kupna-sprzedaży, jedną dotyczącą mieszkania i komórki oraz drugą dotyczącą garażu. Ponadto podatnik oświadczył, że wykorzystuje swoje mieszkanie zgodnie z przeznaczeniem, na cele mieszkalne. Zdaniem wnioskodawcy, spółdzielnia nie powinna obciążać członka spółdzielni podatkiem VAT za użytkowanie miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym zakupionym łącznie z mieszkaniem i komórką, przynależnym do tego mieszkania, również dlatego, że jego zakup był warunkiem zakupu mieszkania. Podatnik uważa, że miejsce postojowe powinno być traktowane jako przynależne do mieszkania, podobnie jak komórka, która również nie jest nieruchomością o charakterze mieszkalnym.
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIII/415-70/06
  Czy przychody członków spółdzielni z tytułu przeznaczenia nadwyżki bilansowej na podwyższenie udziałów poszczególnych członków, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%? Czy przy wypłacie /zwrocie/ udziałów członkom spółdzielni wystąpi ponowny obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy kwota pochodząca ze sprzedaży majątku Spółdzielni w związku z jej likwidacją, która pozostanie po spłaceniu wszystkich należności określonych w art. 125 § 1 i § 2 Prawa spółdzielczego i w oparciu o § 3 w/w artykułu i przeznaczona będzie na wypłaty udziałów, stanowi dochód poszczególnych członków Spółdzielni i podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%?
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-808/07/CHYK
  Czy Spółdzielnia powinna stosować 22% stawkę podatku od towarów i usług do wpłat wnoszonych w ratach po dniu 01 maja 2004r., na pokrycie kosztów budowy miejsc postojowych wybudowanych w 1998r. i 1999r.?
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-148/2006/LŚ
  Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy stanowisko Spółdzielni w sprawie naliczania podatku VAT w przypadku podatku od nieruchomości dotyczącego garaży jest słuszne. Spółdzielnia posiada garaże zabudowane przez członków Spółdzielni na terenie Spółdzielni. Spółdzielnia odprowadza od garaży podatek od nieruchomości. Wnioskodawca obciąża następnie dzierżawiących garaże podatkiem od nieruchomości w wysokości obowiązującej w danym roku (w skład opłaty za dzierżawę wchodzi podatek od nieruchomości i od tej opłaty naliczany jest podatek VAT w wysokości 22%. Dzierżawcy garaży chcą, aby w przyszłości wydzielić z opłaty dzierżawnej podatek od nieruchomości i naliczać VAT od opłaty dzierżawnej natomiast od wydzielonego podatku od nieruchomości nie naliczać podatku VAT. Według Spółdzielni, podatek od nieruchomości jest składnikiem opłaty za garaż i od niej powinno się naliczać podatek VAT.
 284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-3/07
  Czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników otrzymane przez spółdzielnię na podstawie decyzji burmistrza jest przychodem w podatku dochodowym od osób prawnych?.
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-3/PD/07
  Dotyczy sposobu opodatkowania przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną przychodów wypłaconych członkom Spółdzielni w związku ze zwrotem udziałów członkowskich objętych z 1992 roku waloryzacją.
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-102/06
  Czy w przypadku dokonania podziału pozostałego majątku po likwidowanej spółdzielni, członkowie spółdzielni powinni zapłacić podatek dochodowy?
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-255/06
  Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, zbycie udziałów w spółce z o.o. przez Spółdzielnię na rzecz swoich członków w drodze podziału majątku pozostałego po likwidacji spółdzielni, stanowić będzie odpłatną, czy też nieodpłatną formę zbycia tych udziałów i czy traktować to zbycie jako przychód podatkowy, czy też nie? W konsekwencji, czy powstanie obowiązek podatkowy spółdzielni w likwidacji w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/07
  Czy działalność Spółdzielni Uczniowskiej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/423-1/07
  Czy działalność Spółdzielni Uczniowskiej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 290. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 4013/06
  Termin określony w art. 14b § 3 i 4 Ordynacji podatkowej nie jest terminem do wydania postanowienia. Jest natomiast terminem, po upływie którego organ ten jest związany stanowiskiem wnioskodawcy. Postanowienie w sprawie udzielenia interpretacji, o którym stanowi art. 14b § 3, powinno być wydane w terminie ogólnym, określonym w art. 139, nie zaś w terminie 3, a nawet 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Przepisy art. 14b § 3 i 4 stanowią bowiem o skutkach niewydania interpretacji w ciągu 3 lub 4 miesięcy, co nie oznacza określenia terminu na udzielenie interpretacji.Do załatwienia wniosku o wydanie interpretacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 169 § 1 i 2 i art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej (art. 14a § 5). Zgodnie z art. 14a § 5 termin powstania "milczącej akceptacji", o którym mowa w art. 14b § 3 nie ma zastosowania, gdy wniosek o wydanie interpretacji nie zawierał wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy w sprawie, a wnioskodawca nie uzupełnił go na wezwanie organu w wyznaczonym terminie. Uchylenie postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania na podstawie art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej zniosło bowiem postępowanie przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, który obowiązany był do ponownego dokonania wezwania ze wskazaniem okoliczności, które wymagaj ą wyjaśnienia ze strony wnioskodawcy. Warunkiem niepowstania "milczącej interpretacji" jest zakończenie postępowania przed organem I instancji w terminie określonym w 14b § 3 i § 4, poprzez wydanie konstytutywnego postanowienia udzielającego interpretacji, ewentualnie postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/1/2007
  Czy dochód i działalność spółdzielni socjalnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 292. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/4117-1-168/06
  - dotyczy skorzystania z odliczeń wydatków związanych z przebudową strychu na cele mieszkalne w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej.
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-36/06
  Spółdzielnia w latach 1995-1997 z uzyskanego dochodu przeznaczyła kwoty na powiększenie udziałów swoich członków nie pobierając w tamtych latach zryczałtowanego podatku dochodowego. Podatek ten pobierany jest przez spółdzielnie w wysokości 20% na podstawie art. 18 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 202 poz. 1956 ). Powstała wątpliwość czy w momencie wypłaty tych kwot po śmierci członka spółdzielni osobie wskazanej w deklaracji na podstawie Prawa Spółdzielczego art. 16 § 3 (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ze zm.) należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% na podstawie art. 18 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202 poz. 1956), a następnie podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% z tytułu nabytych praw majątkowych art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176).
 294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-70/06
  Czy dochód spadkobierców zmarłego członka Spółdzielni z tytułu udziału w podziale nadwyżki bilansowej, uzyskany częściowo w formie zwiększenia udziałów członkowskich, a częściowo w formie ich oprocentowania - podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.), czy podatkiem dochodowym w wysokości 19% na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/41/2006
  Czy Spółdzielnia ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony przy zakupie paliwa oraz naprawach samochodu ciężarowego użtkowanego na podstawie umowy uzyczenia?
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/736/159/2006/GW
  Czy ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym PKOB 112 podlega opodatkowaniu bądź zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-49/06
  Czy zapłacona za pracownika składka członkowska z tytułu obowiązkowej przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stanowi dla Spółdzielni koszt uzyskania przychodu? Czy składka ta stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDP/423/5/2006
  opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu osiągniętego przez spółdzielnię ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej jej własność
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-37/06/BA/65881
  Zdaniem Spółdzielni na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane środki, w postaci bezpośredniego dofinansowania pieniężnego lub w postaci pomocy rzeczowej nie stanowią przychodu spółdzielni.
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DP/423/218-13/06/GE
  Czy Rolnicza Spółdzielnia ma jakieś wymagalne zobowiązanie podatkowe z tytułu nabycia wyżej opisanej nieruchomości?
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 152070;150053
  Czy dochód uzyskany przez Pana ze sprzedaży majątku zlikwidowanej Spółdzielni Pracy S., której był Pan udziałowcem, winien być wykazany w zeznaniu podatkowym i opodatkowany na zasadach ogólnych łącznie z pozostałymi dochodami ?
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-13/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w zamian za wierzytelności jakie przysługiwały udziałowcom od poprzedniego właściciela udziałów?
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-12/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w wyniku likwidacji związku spółdzielni w którym byli zrzeszeni udziałowcy.
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-13/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w zamian za wierzytelności jakie przysługiwały udziałowcom od poprzedniego właściciela udziałów?
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-12/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w wyniku likwidacji związku spółdzielni w którym byli zrzeszeni udziałowcy.
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-2/06
  - dotyczące kwestii nie zaliczenia do przychodów udziałów przekazanych w wyniku podziału majątku pozostałego po likwidacji spółdzielni na rzecz swoich członków.
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/06
  Czy przeniesienie na członków Spóldzielni kosztów ubezpieczenia, ponoszonych przez Spółdzielnię, są objęte zwolnieniem od podatku VAT?
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-12/06/KL
  Czy wartość wpisowego wnoszonego przy obejmowniu udziałów w spółdzielni stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia czy też dopiero z chwilą zbycia tych udziałów?
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US. XVII/415/43/06
  dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu wkładów w spółdzielni
 310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/PŁ/415-1/2006
  Czy dofinansowanie przez Spółdzielnię do wymiany okien należy traktować u lokatora jako przychody z innych źródeł?
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/06
  Czy zwaloryzowana, niewypłacona kwota udziałów będzie powiększała obrót Spółdzielni i czy w związku z tym będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDFN/415/4/2006/NM
  Czy członek spółdzielni może odliczyć od podatku dochodowego wpłatę na fundusz remontowy spółdzielni, powstałą w wyniku przeksięgowania nadpłaty za korzystanie z centralnego ogrzewania, przeksięgowanej uchwałą Zgromadzenia Członków Spółdzielni na poczet tego funduszu?
 313. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB3-IP-8213-2/694/06
  Odpowiadając na pismo z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie opodatkowania przedawnionych wierzytelności (udziałów) w spółdzielni mieszkaniowej, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii. Ministerstwo Finansów podziela stanowisko Izby Skarbowej, że przedawniane zobowiązanie z tytułu niezwróconych przez spółdzielnię udziałów nie może być zaliczone do funduszu udziałowego, gdyż nie spełnia ono wymogów określanych w art. 78 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze (nie stanowiło wpłat członków odpisów z podziału czystej nadwyżki lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach). Stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) wartość przedawnionych zobowiązań stanowi zatem przychód Spółdzielni.Na podstawie jednak obowiązu ...
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPO.I.PIn-31101/02/06
  Czy lokale znajdujące się w zasobach Spółdzielni X użyczone na potrzeby Stowarzyszenia Y podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 315. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS. I/1-4151/106/05
  Członek spółdzielni wpłacił na poczet udziałów jednorazowo kwotę 3.000,00 zł. W 1995 r. i 1997 r. spółdzielnia przeznaczyła wypłaty zysku ?na oprocentowanie udziałów członkowskich?, podejmując w tym zakresie stosowne uchwały. Na udziały członka spółdzielni przekazano w tych latach łącznie kwotę 1.500,00 zł. Od ww. kwoty nie pobrano i nie odprowadzono wówczas zryczałtowanego podatku dochodowego. W którym momencie po stronie spółdzielcy powstaje przychód z kapitałów pieniężnych oraz konieczność opodatkowania ?oprocentowania udziałów członkowskich??
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/1/14/05
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego można pomniejszyć o kwotę wkładu budowlanego uiszczonego przed uzyskaniem przychodu ze środków uzyskanych na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży?
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIII/415-33/2005
  Czy płatnik zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych członkom spółdzielni kwot z tytułu udziału w wartości sprzedanego majątku spółdzielni w związku z jej likwidacją?
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-4/05
  Czy udziały członkowskie wypłacone po zmarłym członku spółdzielni innej osobie niż wymienionej w art. 16 § 3 ustawy Prawo Spółdzielcze podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-81-169/05/ZDB
  W roku 1999 poniosłam wydatki na cele remontowe. Otrzymałam faktury, jedną pomniejszoną o kwotę refundacji ze spółdzielni. Dlaczego otrzymaną refundację w roku 2000 nie muszę doliczać do podatku, a otrzymaną w 2003 muszę doliczać składając korektę zeznania? Dlaczego Spółdzielnia Mieszkaniowa nie wydała mi PIT-8c?
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-67/05/83016
  Czy Spółdzielnia wypłacając kwoty dla użytkowników mieszkań z tyt. zastępczego wykonania przez nich robót polegających na przywróceniu mieszkania do stanu sprzed remontu zobowiązana jest wypełnić PIT-8C?
 321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/94/05/MJ/I
  Spółka ma wątpliwości dotyczące zasad opodatkowania wypłat dokonywanych na rzecz osób, o których mowa w art. 16 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, /Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm./ z tytułu zwrotu udziałów członkowskich oraz ich waloryzacji i oprocentowania powstałych z nadwyżki bilansowej Spółdzielni wypracowanej w 2004r.?
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-73-152/05/ZDB
  Otrzymałem refundację ze spółdzielni mieszkaniowej, wydatki remontowe nie zostały odliczone w ramzch ulgi remontowej, ponieważ nie posiadałem oryginału faktury. Czy muszę dokonać zwrotu 19 % otrzymanej refundacji?
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-11/05
  Czy wartość przekazanej nieodpłatnie działki w ramach podziału majątku spółdzielni będzie przychodem spółdzielni podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/448/443-43/05
  Czy nieodpłatne przekazania działki przez Spółdzielnię Mieszkaniową podlega opodatkowaniu podatkiem d towarów i usług?
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB-415/20/2005
  Czy w przypadku wypłacania udziału członkom spółdzielni, podatek dochodowy należy naliczać tylko od dopisanej do udziału części dochodu spółdzielni, czy od całego udziału?
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US.XVII/415/110/05
  dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów związanych ze zwrotem wkładów w spółdzielni
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/230/154/2005/SK
  Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego winna być obciążonapodatkiem VAT?
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/12/05
  Czy podlega opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie środków trwałych przez likwidowaną Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną na rzecz Gminy ?
 329. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-35/2005
  Czy niodpłatne przeniesienie własności majątku likwidowanej spółdzielni na członków tej spółdzielni i jej byłych pracowników można traktować jak darowiznę poczynioną na rzecz tych osób?
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/443-62/6/05/EB
  Czy pobieranie opłat za garaże od członków spółdzielni posiadających spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, członków spółdzielni będących właścicielami oraz od właścicieli lokali mieszkalnych nie będących członkami a jednocześnie posiadających prawo do garażu podlega zwolnienie od podatku od towarów i usług ?
 331. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/3-4231/6/05
  dotyczy reprezentacji spółdzielni występującej o wydanie postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOI-443/200-1/05/JJ
  Podatnik pyta czy ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego w pawilonie handlowym wybudowanym przez Spółdzielnię w latach 80-tych jest zwolnione z podatku od towarów i usług.
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 41 / 186a/39 / 05 / KSz
  dotyczy wypłaty członkom i byłym członkom spółdzielni zwaloryzowanych udziałów na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udzialów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1991 r., Nr 83, poz. 373 z późn. zm.)
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-77-164/05/ZDB
  Otrzymałam refundację ze spółdzielni mieszkaniowej za remont podłoża. Poniesionych wydatków nie ujmowałam w uldze remontowej czy muszą zwrócić 19% tej refundacji ?
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-15/05/KRJ
  Czy zwrot kosztów za udział w zebraniach rady nadzorczej Spółdzielni stanowi dochód o któych mowa w art. 13 pkt 7 updof?
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/91/55/HZ
  Pytanie Spółki dotyczy następujących kwestii:Czy przy ustanowieniu spółdzielczego prawa do powyższego lokalu niemieszkalnego należy naliczyć podatek VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 od aktualnej wartości rynkowej budynku?
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/25/05
  Jestem członkiem spółdzielni. W latach 90 - tych wybudowano garaże z funduszy własnych na terenie dzierżawionym przez spółdzielnię i pod jej nadzorem technicznym. Spółdzielnia opłaca podatki i inne należności. Czy czynności wykonywane przez spółdzielnie mieszkaniową na rzecz członka spółdzielni powinny być opodatkowane? Uważam, że spółdzielnia nie powinna mnie obciążać podatkiem VAT.
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-1/05
  Czy podlega opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie środków trwałych przez likwidowaną spółdzielnię na rzecz nowo powstałego kółka rolniczego ?
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/4/05
  Czy przy sprzedaży worków na odpady przez Gminną Spółdzielnię z wliczoną ceną ich wywozu przez inny podmiot można stosować 7% stawkę podatku od towarów i usług?
 340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/12/05
  Czy opłaty eksploatacyjne za garaże i lokale użytkowe przyznane na zasadzie własnościowego prawa do lokalu, przy równoczesnym posiadaniu przez członka spółdzielni prawa do lokalu mieszkalnego podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/3/443/3/05/EB/5171
  Czy można odliczyć podatek naliczony, ujęty na fakturach kontrahentów, wystawionych w 2005 i 2006 roku, a dotyczących robót związanych z budowanym przez Spółdzielnię budynkiem mieszkalnym, który nie podlega amortyzacji tylko umorzeniu?
 342. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-743/05/DK
  W dniu 06.01.2005 r. do tutejszego Organu podatkowego wpłynął wniosek Spółdzielni z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - dotyczącej ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług w następujących przypadkach: 1) dla członka spółdzielni posiadającego spółdzielcze własnościowe prawo dolokalu użytkowego za następujące opłaty: - eksploatację podstawową , - fundusz remontowy, - podatku od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów ; 2) dla osoby posiadającej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nie będącej członkiem spółdzielni: - eksploatację podstawową , - fundusz remontowy, - podatku od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów ; 3) dla najemcy lokalu użytkowego nie będącego członkiem spółdzielni z tytułu opłat za podatki od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów. Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółdzielnia :* nie nalicza podatku VAT od opłat czynszowych za lokale mieszkalne dla członków spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokali i dla osób nie będących członkami spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokali z tytułu: 1) eksploatacja podstawowa , 2) fundusz remontowy , 3) zaliczka na centralne ogrzewanie , 4) podatek od nieruchomości , 5) wywóz nieczystości stałych , 6) zaliczka na zimną wodę i odprowadzanie ścieków , 7) zaliczka na podgrzanie wody ( ciepła woda ).* nalicza podatek VAT od opłat czynszowych za lokale użytkowe dla członków spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokali i dla osób nie będących członkami spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokali z tytułu : 1) eksploatacja podstawowa - stawka VAT : ZW , 2) fundusz remontowy - stawka VAT : ZW ,centralne ogrzewanie - stawka VAT : 22%, 3) podatki i opłata za wieczyste użytkowanie - stawka VAT : ZW , 4) wywóz nieczystości stałych - stawka VAT : 7%, 5) zimna woda i odprowadzanie ścieków - stawka VAT : 7%, 6) podgrzanie wody (ciepła woda). - stawka VAT : 22%,* nalicza podatek VAT od opłat za najem lokalu użytkowego z tytułu: 1) czynsz najmu - stawka VAT : 22%, 2) centralne ogrzewanie - stawka VAT : 22%, 3) wywóz nieczystości stałych - stawka VAT : 7% , 4) podatki i opłata za wieczyste użytkowanie - stawka VAT : ZW, 5) zimna woda i odprowadzanie ścieków - stawka VAT : 7%, 6) podgrzanie wody (ciepła woda) - stawka VAT : 22%.
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPD-005/07/05
  Czy składka na rzecz Regionalnego Związku Rewizyjnego stanowi dla Banku Spółdzielczego koszt uzyskania przychodów?
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P -3 / 423 ? 5 / 05
  Spółdzielnia pyta czy otrzymane środki finansowe z Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w likwidacji w związku z jego likwidacją, która jest jeszcze nie zakończona należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-5/05
  Czy Spółdzielnia z tytułu zaksięgowania udziału po zmarłym członku na uznanie nowego członka Spółdzielni powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% ?
 346. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/13/2005/MS
  Członkowie spółdzielni dokonali zapłaty w 1999 r. w związku z zakupem własnościowego spółdzielczego prawa do garażu podziemnego. Przydział garażu nastąpił w dniu 08.06.2004 r. Spółdzielnia budowała mieszkania i garaże w budynkach wielorodzinnych w celu ustanowienia odrębnej własności. W przypadku budynku przy ul. X przeniesiona została własność wszystkich mieszkań wraz z prawem wyłącznego korzystania z stanowiska w garażu podziemnym. Wyjątkowo w przypadku 18 stanowisk garażowych ustanowiono spółdzielcze własnościowe prawo w związku z brakiem możliwości uzyskania samodzielności lokalowej garaży. Członkowie spółdzielni w lipcu bieżącego roku wystąpili do syndyka o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu w własność odrębną. Syndyk masy upadłości zwrócił się z pytaniem, czy zaistniała sytuacja spowoduje powstanie obowiązku podatkowego a jak tak to w jakiej wysokości ? Zgodnie z stanowiskiem syndyka taka czynność w świetle art. 19, art. 29 oraz art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług będzie opodatkowana 22 %.
 347. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/2/369/000 567/123/04
  Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają opłaty ponoszone przez spadkobierców zmarłego członka spółdzielni, związane z eksploatacją lokali mieszkalnych, stanowiących mienie spółdzielni, w okresie trwającego postępowania spadkowego?
 348. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/159/2004
  Spółdzielnia zwraca się z prośbą o interpretację, jaką stawkę podatku VAT ma zastosować dla czynności ustanowienia na rzecz swojego członka spółdzielczego własnościowego prawa do garażu położonego w kompleksie garażowym wybudowanym w latach 1998-2000. Według podatnika bez znaczenia jest, że od zakończenia budowy przedmiotowego lokalu upłynęło 5 lat i stoi na stanowisku, że do w/w czynności winna być zastosowana stawka podatku VAT w wysokości 22 %.
 349. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-443/44/04
  Dotyczy - sposobu ustalenia własnościowego prawa do lokalu i wnoszeniu wkładów przez członków Spółdzielni, gdy wkłady będą wniesione po 1 maja 2004r. (garaże).
 350. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.06.VAT/443/573/04/MO
  1/ czy nabycie usług z importu, tj. opłata licencyjna za dystrybucję programów telewizyjnych z krajów UE jest zwolnione od podatku VAT i czy Spółdzielnia powinna wystawiać faktury wewnętrzne? 2/ czy prawidłowo Spółdzielnia rozlicza VAT naliczony przy opłacie licencyjnej za przesył sygnału programu XXXXX od sprzedawcy XXXXXX sp. z o.o.?
 351. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US36/1BP/423/Inf.28/2004/FM
  Spółdzielnia uzyskiwała w latach 2001 - 2003 przychody finansowe z tytułu odsetek od lokat bankowych, deklarując w zeznaniu CIT-8 uzyskany z tego tytułu dochód jako dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Obecnie Spółdzielnia przedstawia własne stanowisko polegające na wyrażeniu poglądu, czy w/w przychody finansowe moga być traktowane jako "inne źródła przychodów" wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. /Dz. U. z 2000 r., poz. 654 ze zm./, a więc czy mogą podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu ich przeznaczenia na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne cele statutowe, z wyjątkiem działalności gospodarczej?
 352. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415/09/04
  Czy wypłaty udziałów członkowskich z waloryzacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 353. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2132/2004/MG
  Dotyczy określenia prawidłowego wystawiania faktur za comiesięczne opłaty za eksploatację lokali spółdzielczych dla członków spółdzielni.
 354. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-F/415-287/04
  Jak należy opodatkować wypłatę udziałów po zmarłym członku spółdzielni, do otrzymania których uprawniona jest żona zmarłego?
 355. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB4/AK-802-552/98
  Przepisy zawarte w art. 1 pkt 12 lit. a) tiret 17 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania do odsetek wynikających z umów pożyczek i kredytów, jeżeli zawarcie takiej umowy i określenie wysokości tych odsetek nastąpiło przed dniem wejścia w życie przepisów powołanej ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1999 r. Wspomniane przepisy mają więc zastosowanie do odsetek wynikających z odpowiednich umów zawartych po dniu 31 grudnia 1998 r.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!