Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


spłata kredytu

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-666/09/12-S/TJ
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wydatkowanego na spłatę pożyczki hipotecznej.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-653/12-2/JK
  Fakt wydatkowania przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych otrzymanych z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nabytej w darowiźnie na spłatę kredytu nie daje podstaw prawnych do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, jako że Wnioskodawczyni nie jest osobą, która ten kredyt zaciągnęła na własne cele mieszkaniowe tylko przystąpiła do długu rodziców. Istotne jest bowiem w świetle art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy, że kredyt ma być zaciągnięty przez podatnika na realizację jego własnego celu mieszkaniowego.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1078/10/12-12/S/MG
  Zakres skutków podatkowych sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2001 r
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-815/09/12-S/MM
  1. Czy spłata rat kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, który został zaciągnięty na zakup mieszkania w 2008 r., dokonana w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży poprzedniego mieszkania, może zostać uznana za wydatki na cele mieszkaniowe od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność tego lokalu, tj. od dnia 18 grudnia 2008 r., czy też od dnia pierwszej spłaconej raty nowego kredytu? 2. Czy wydatki na cele mieszkaniowe poniesione przed datą podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność lokalu, tj. od dnia 22 listopada 2007 r. traktowane są jako wydatki na cele mieszkaniowe korzystające z ulgi mieszkaniowej?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-131/12/TJ
  Skutki podatkowe spłaty kredytu przez jednego z dwóch kredytobiorców.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-509/12-4/AKr
  Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca ma prawo, aby ubiegać się o ulgę z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego na budowę budynku mieszkalnego?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-695/12-7/JK3
  Środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę pierwotnie udzielonego kredytu hipotecznego, również zabezpieczonego hipoteką lokalu, nie mogą być uznane za cel mieszkaniowy i tym samym nie są zwolnione z podatku dochodowego.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-491/12-2/JR
  Czy przychody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia przeznaczone i faktycznie wydatkowane na spłatę kredytu refinansującego kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup tej nieruchomości podlegają zwolnieniu z opodatkowania 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-490/12-2/JR
  Czy przychody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia przeznaczone i faktycznie wydatkowane na spłatę kredytu refinansującego kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup tej nieruchomości podlegają zwolnieniu z opodatkowania 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-419/12-5/JR
  Czy Wnioskodawczyni poprzez złożenie w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa korekty rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009, może dokonać od dochodu za rok 2009 odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2009 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. oraz równocześnie odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2007 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r., które to odsetki nie zostały odliczone przez Nią w roku, w którym dokonała pierwszego odliczenia, natomiast czy po dokonaniu wyżej wymienionych odliczeń od dochodu może również - gdyż spełnia warunki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przysługuje Jej ulga za pełny rok podatkowy - w zeznaniu za rok 2009 dokonać odliczenia od podatku ulgi na dziecko w kwocie nie większej od kwoty Jej podatku po odliczeniu składki zdrowotnej - maksymalnie 1.112,04 zł?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-419/12-4JR
  Czy Wnioskodawczyni poprzez złożenie w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa korekty rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009, może dokonać od dochodu za rok 2009 odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2009 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. oraz równocześnie odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2007 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r., które to odsetki nie zostały odliczone przez Nią w roku, w którym dokonała pierwszego odliczenia, natomiast czy po dokonaniu wyżej wymienionych odliczeń od dochodu może również - gdyż spełnia warunki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przysługuje Jej ulga za pełny rok podatkowy - w zeznaniu za rok 2009 dokonać odliczenia od podatku ulgi na dziecko w kwocie nie większej od kwoty Jej podatku po odliczeniu składki zdrowotnej - maksymalnie 1.112,04 zł?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-556/12/MM
  Zwolnienie z opodatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości na spłaty kredytu refinansowego.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-553/12/BK
  Czy przeznaczając w całości środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu (jako dłużnik rzeczowy względem banku) poniosła Pani koszty związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-525a/12/RS
  wydatkowanie przychodu na majątek wspólny oraz spłatę kredytu zaciągniętego przez małżonka
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-174/12-7/KJ
  Czy różnice kursowe powstałe w wyniku spłat rat uprzednio przewalutowanego kredytu inwestycyjnego po oddaniu inwestycji do użytkowania będą stanowić przychody lub koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich spłat?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-438/12-4/JK2
  Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od podatku za rok 2011 zapłacone odsetki od kredytu mieszkaniowego?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-522/12/BK
  Czy podlegają zwolnieniu wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego po zbyciu mieszkania nabytego w drodze spadku, którego celem jest spłata innych kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe podatnika przed zbyciem tego lokalu?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-404/12/BK
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-462/12/BK
  Czy w związku ze sprzedażą mieszkania będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-29/12-8/JK2
  Czy w przedstawionym powyżej przypadku uzyskania przychodów ze sprzedaży Nieruchomości 1 w Polsce i w sytuacji przeznaczenia tych środków w całości na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w celu nabycia Nieruchomości 1 (na rzecz Bank Spółka Akcyjna), nabycie (wraz z żoną), remont i modernizację Nieruchomości 2 (dom mieszkalny na terenie Wielkiej Brytanii) oraz spłatę części kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego w celu kupna Nieruchomości 2, możliwe jest skorzystanie przez Wnioskodawcę ze zwolnienia podatkowego od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-510/12/AD
  Czy spłatę kredytu zaciągniętego przed sprzedażą mieszkania można traktować jako wydatkowanie pieniędzy na inne cele mieszkaniowe?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-414/12/MM
  Możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-276/12-6/MP
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży w dniu 13 grudnia 2010 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., jeżeli kwota tego przychodu została w całości przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 29 kwietnia 2010 r., który to kredyt zgodnie z umową zaciągnięty był na dowolny cel, ale faktycznie w całości przeznaczony został na zakup udziału 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej we wsi P.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-275/12-5/MP
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w dniu 13 grudnia 2010 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 00 położonego przy ul. W, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., jeżeli kwota tego przychodu została w całości przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 29 kwietnia 2010 r., który to kredyt zgodnie z umową zaciągnięty był na dowolny cel, ale faktycznie w całości przeznaczony został na zakup udziału 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-383a/12/BK
  Obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży garażu, w sytuacji przeznaczenia całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-532/12/MW
  Czy kwota wydatkowana w całości na spłatę kredytu zaciągniętego na sprzedane mieszkanie w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ceny zakupu mieszkania korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-395/12-2/IF
  Zbycie prawa do lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego na rzecz osób trzecich jest źródłem przychodu z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że dochód uzyskany ze zbycia takiego prawa majątkowego podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynikających z art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Zwaloryzowana partycypacja, koszty opłaty czynszu i spłata kredytu wraz z odsetkami na rzecz G. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia partycypacji (prawa majątkowego). Jednocześnie wskazać należy, iż katalog zwolnień zawarty w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje zwolnień w zakresie przeznaczenia uzyskanego przychodu ze zbycia prawa majątkowego (partycypacji) na jakikolwiek cel określony w tym przepisie.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-334/12-2/JK
  Uznać należy, iż skoro sprzedane mieszkanie stanowiło majątek osobisty Wnioskodawczyni, a uzyskany ze sprzedaży tego mieszkania przychód został wydatkowany na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez małżonków, na dokończenie budowy domu jednorodzinnego, który stanowić będzie wspólny majątek dorobkowy małżonków, nie ma w tej sytuacji przeszkód prawnych, aby przychód ten korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać przy tym należy, że cel mieszkaniowy, o którym mowa powyżej zostaje spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na cele wskazane w ustawie, bowiem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawczyni zostały wydatkowane na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez obojga małżonków na budowę domu, stanowiącego wspólny majątek dorobkowy małżonków.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-512/12-2/JB
  Nabycie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, za środki uzyskane z dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego, tj. dodanie lokali mieszkalnych do osobistego majątku, a następnie oddanie lokalu w najem nie spowoduje braku możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży tego mieszkania.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-502/12/MM
  Czy zwaloryzowany całkowity wkład mieszkaniowy stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-192/12-4/AKr
  1. Czy Wnioskodawczyni może w całości w stosunku do kwoty 69.000,00 zł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży odziedziczonego mieszkania, czy przysługuje Jej jedynie to zwolnienie od połowy kwoty tj. 34.500,00 zł z racji tego, że posiada wspólność majątkową z mężem i wspólnie spłacili zaciągnięty kredyt na zakup mieszkania? 2. Czy Wnioskodawczyni słusznie rozliczyła się na druku PIT-39 z tytułu uzyskanego przychodu z odpłatnego zbycia ww. mieszkania w 2011 r.?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-150/12-4/JR
  Czy wydatki na spłatę wspomnianego kredytu, a także odsetek od niego, poniesione w okresie od 15 grudnia 2010 r. do 15 grudnia 2012 r., mogą zostać odliczone od dochodu uzyskanego ze sprzedaży ww. działki, a konkretnie czy przychód ten jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-232/12-2/JK2
  Należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie w 2011 r. domu jednorodzinnego nabytego w drodze spadku po zmarłym ojcu w 2010 r. stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednakże w przypadku, gdy Wnioskodawczyni wydatkuje środki uzyskane z tej sprzedaży w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonała odpłatnego zbycia na remont domu, który jest jej współwłasnością oraz na spłatę kredytu i odsetek od tego kredytu zaciągniętego na kupno domu w Szwecji, wówczas może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-307/12-2/IF
  Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który to lokal przeznaczony zostały pod wynajem, jako związane z uzyskiwanym przez Wnioskodawczynię przychodem z najmu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Należy jednakże zastrzec, iż do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-230/12-8/AS
  Dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nie może zostać pomniejszony o kwotę dochodu wydatkowanego na budowę budynku mieszkalnego (na własne cele budowlane) na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do której to nieruchomości prawo własności posiadali teściowie Wnioskodawcy.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-196/12-2/AK
  1.Czy wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nr 1 (stanowiącego odrębny majątek Wnioskodawczyni) na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z małżonkiem na zakup nowego mieszkania (mieszkanie nr 2), odpowiada celom określonym w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. i zwalnia Ją z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od całości przychodu ze sprzedaży mieszkania (mieszkanie nr 1)? 2.W jaki sposób należy udokumentować dokonany wydatek określony w pytaniu 1?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-139/12-2/TS
  Czy w opisanej powyżej sytuacji Wnioskodawca podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., a jeśli tak to w jakiej wysokości?Czy w tej sytuacji Wnioskodawca może być zwolniony z opodatkowania od dochodu (sprzedaż przed upływem 5 lat), zgodnie z ww. ustawą?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-315/11/12-6/S/ES
  1. Czy jeżeli kwotę uzyskaną ze sprzedaży darowanego wcześniej od jednego z rodziców mieszkania Wnioskodawca przeznaczy na zapłatę II raty (zgodnie z postanowieniem Sądu o podziale majątku) to czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w zapłacie 19% podatku i czy w tej sytuacji kwota uzyskana ze sprzedaży darowanego mieszkania będzie rozumiana jako wydatek na cel mieszkaniowy?, 2. Czy po sprzedaży darowanego wcześniej od jednego z rodziców mieszkania i przeznaczeniu całej lub części uzyskanej kwoty na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na budowę domu, który wraz z działką był potem przedmiotem podziału w Sądzie Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w zapłacie podatku od kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-104/12-4/AKr
  1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczania odsetek od całej wartości kredytu, tj. od kwoty 130.000,00 zł (wynikającej z umowy kredytowej i podpisanego do niej Aneksu), czy tylko od pierwotnej kwoty kredytu 80.000,00 zł? 2. Czy prawo odliczania odsetek przysługuje Wnioskodawcy do upływu terminu spłaty zadłużenia określonego w umowie kredytowej na dzień 1 lutego 2018 r., czy to prawo przysługuje Wnioskodawcy do 31 grudnia 2027 r., gdyż zgodnie z podpisanym 20 czerwca 2007 r. aneksem do umowy kredytowej został wydłużony okres spłaty zadłużenia do 2038 r?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-110/12-2/JR
  1. Czy wydatkowanie w opisany wyżej sposób kwoty uzyskanej ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (w części nabytej w 2011 roku) na spłatę całego kredytu zaciągniętego na nabycie mieszkania wraz z drugą osobą (każdemu ze współwłaścicieli przysługuje udział we współwłasności w wysokości #189;), stanowi wydatek na cele mieszkaniowe i uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży opisanej powyżej nieruchomości w części nabytej w 1984 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-721/11-4/KO
  Czy w związku z zaistniałą sytuacją opisaną w pozycji 68, pieniądze pozyskane ze sprzedaży mieszkania, a następnie przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup ww. mieszkania, mogą być traktowane jako pieniądze przeznaczone na cele mieszkaniowe, zgodnie ze złożonym przez Wnioskodawcę oświadczeniem?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-597/11-2/MP
  Czy w związku z tym, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, Wnioskodawczyni zakupiła będąc panną, to środki pieniężne, które przeznaczyła na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z mężem oraz na remont, modernizację, rozbudowę, nadbudowę przebudowę kredytowanej nieruchomości, będą liczone w całości przy rozliczeniu przychodów z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego? Czy, mając do rozliczenia przed Urzędem Skarbowym kwotę 16.000,00 zł podatku od przychodu ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które zakupiła będąc stanu wolnego - wpłaty na kredyt, na remont, modernizację, rozbudowę, nadbudowę przebudowę nieruchomości zakupionej wspólnie z małżonkiem zostaną zaliczone w 100% w poczet rozliczenia podatku od przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni zaznacza, że wszystkie faktury i rachunki na remont wystawione są na Nią, a spłata kredytu na Nią i na męża.Reasumując, czy cała kwota będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) i e) ww. ustawy?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-115/09/11-8/S/MP
  Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości we Francji.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-141/08/11-7/S/MP
  Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości w Londynie.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-921/11-2/JB
  Środki pieniężne uzyskane przez Wnioskodawczynię w 2010 r. ze sprzedaży nieruchomości, które zostaną przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w banku mającego swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, na zakupioną tam nieruchomość, nie będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., bowiem nie zostaną spełnione przesłanki określone w tych przepisach.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-862/11-2/IF
  1. Czy w rozliczeniu Wnioskodawcy wydatków cała kwota uzyskana ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie zwolniona od podatku - do wysokości 89.000 zł?2. Czy zwolnienie obejmuje całość dochodu, tj. 89.000 zł, biorąc pod uwagę fakt, że przychód z odpłatnego zbycia odziedziczonej części nieruchomości (ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) stanowił Wnioskodawcy majątek odrębny, a przeznaczony został w całości na spłatę kredytu za nabycie lokalu mieszkalnego, a także na nabycie nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym (i remont tego budynku), które są Wnioskodawcy własnością ale w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-784/11-2/JK2
  Czy biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny w zeznaniu rocznym za 2010 r. Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od pełnej kwoty kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w kwocie 178.000 zł. pomniejszonej o proporcjonalną wartość kredytu przeznaczoną na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu, czy tylko od kwoty kredytu przeznaczonej na dokończenie inwestycji, tj. 58.000 zł?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-880/11-2/MS
  należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2006 r. przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na mieszkanie nabyte w 2010 r. nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e . Możliwość korzystania z tego zwolnienia wykluczyło korzystanie z "ulgi odsetkowej" w stosunku do kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanego mieszkania.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-430/11-2/MZ
  Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie umowa darowizny nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ Wnioskodawczyni nie przejęła długów syna wynikających z umowy darowizny. Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-923/11-4/MS
  PIT - w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-547/11-2/ASZ
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z umowy przedwstępnej w formie zaliczki i wydatkowany na spłatę kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego na zakup zbywanego mieszkania, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-914/11-2/ES
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-865/11-2/MS
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej – w części wydatkowanej na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego – podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., jako wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-811/11-4/LS
  Czy przeznaczone przez Wnioskodawczynię środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem), otrzymane na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży na poczet ceny sprzedaży, przeznaczone na spłatę kredytu ciążącego na zbywanej nieruchomość podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588)?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-962/11/ŁCz
  przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę zbywanej nieruchomości oraz zakup kilku lokali mieszkalnych oraz kilku działek budowlanych
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-948/11/HS
  Czy uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przychód wnioskodawca może w całości w ciągu dwóch lat przeznaczyć na spłatę zaciągniętego kredytu?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-533/11-4/AKr
  1.Czy Wnioskodawczyni prawidłowo interpretuje rozliczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2005 r. (w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni stwierdziła, że pytanie nr 1 dotyczy "potwierdzenia, że przychód ze sprzedaży nieruchomości wydatkowany był na cele mieszkaniowe (a więc na spłatę kredytu hipotecznego) objęte zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e)")? 2.Czy na poczet obniżenia przychodów ze sprzedaży domu Wnioskodawczyni może zaliczyć spłatę pożyczki gotówkowej zaciągniętej w Banku mającym siedzibę na terytorium RP ? 3.Czy w związku z opisanym stanem faktycznym oraz potwierdzającymi go dokumentami Wnioskodawczyni mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt przewalutowania kredytu hipotecznego (w momencie jego spłaty) na zakup ww. nieruchomości?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-805/11-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-393/11-4/KO
  Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania, jeżeli część pieniędzy ze sprzedaży ww. mieszkania tj. 191.106,49 zł przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na ww. mieszkanie, a za pozostałą kwotę kupiła inne mieszkanie?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-491/11-4/MP
  Czy całość przychodu z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości w kwocie 375.000 zł przeznaczonego w części na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z mężem na zakup przedmiotowej nieruchomości, a w części na zakup innej nieruchomości w przeciągu 2 lat od zbycia lokalu z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe, zostanie zaliczona jako wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też z tego względu, iż kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości był wzięty oraz spłacany przez cały ten okres razem z mężem, przypadająca na męża połowa pozostałego do spłaty kredytu w kwocie 90.214,08 zł stanowić będzie dochód podlegający opodatkowaniu stawką 19%?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-712/11/MM
  Czy dochód ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczony na spłatę kredytu konsolidacyjnego w części dotyczącej kredytu przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe będzie zwolniony z podatku dochodowego.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-292/11-4/KO
  Czy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest cała kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, czy też jest nią kwota uzyskana tytułem ceny ze sprzedaży ww. nieruchomości pomniejszona jednak o kwotę przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie tejże nieruchomości?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-433/11-5/JK2
  Czy Wnioskodawczyni może i ma prawo skorygować w 2011 roku zeznania podatkowe za lata korzystania z kredytu (korzystania z ulgi podatkowej) od 2006 roku do 2009 roku i czy wtedy będzie przysługiwało Jej prawo do pomniejszenia przychodu o kredyt spłacony po sprzedaży?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-251/11-4/KSU
  Wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego w celu spłaty kredytu hipotecznego pozyskanego na nabycie przedmiotowej nieruchomości nie będą uznane za wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-239/11-2/KR
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego przez spadkodawcę na podstawie umowy z dnia 23 sierpnia 2006 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie sprzedaży ww. prawa przez spadkobierców w dniu 25 marca 2011 r.?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-511/11/BK
  Czy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 można uznać wydatki poniesione w całości na zakup nowego lokalu mieszkalnego bez względu na to, czy nabycie nastąpiło za pieniądze pochodzące ze zbycia nieruchomości, czy też z innych źródeł, np. kredytu bankowego?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-193/11-2/KR
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na jego nabycie, może stanowić cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.)?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-663/11-2/AO
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-100/11-4/KK
  Czy środki uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przeznaczone na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?Czy przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest nabyciem własnościowego prawa do lokalu?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-202/11-2/KO
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-198/11-2/KO
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-147/11-4/KR
  Czy kwotę zaliczki uzyskanej na podstawie umowy przedwstępnej w wysokości 70.000 zł, Wnioskodawczyni może rozliczyć jako wydatek pokrywający rozliczenie sprzedaży mieszkania zakupionego w 2003 r. i sprzedanego przed upływem 5 lat od daty zakupu?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-315/11-3/ES
  Zwolnienie przedmiotowe.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-286/11-2/WM
  Czy Wnioskodawczyni będzie korzystała ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-137/11-4/KR
  Czy w tej sytuacji ma zastosowanie art. 21 pkt 32 lit. e, tzn. czy całość kredytu wchodzi w podstawę opodatkowania i czy Wnioskodawczyni może odliczyć ten kredyt (ewentualnie jego raty) od podstawy.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-135/11-4/KR
  Czy Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-136/11-4/LS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-173/11-2/KO
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zbytą nieruchomość korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-52/11-2/MP
  Czy, część budowlana kredytu zaciągniętego na wykupienie mieszkania rozliczana na podstawie kosztorysu powykonawczego, może być traktowana jako koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży tego mieszkania w okresie poniżej 5 lat od daty nabycia?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-617/08/11-5/S/AK
  Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., w przypadku gdy przychód ten został przeznaczony na nabycie nieruchomości w Londynie.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-325/11/ENB
  Czy przeznaczenie środków na spłatę opisanego kredytu stanowi podstawę zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży działki?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-129/11-4/MP
  Kwota przychodu uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nabytej w dniu 12 kwietnia 2005 r., wydatkowana na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie bieżących potrzeb kredytobiorcy, nie będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem z umowy kredytowej winno wynikać, iż kredyt został zaciągnięty na cele mieszkaniowe.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-133/11-2/KR
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w roku 2006, w części wydatkowanej na spłatę kredytu w dacie zbycia nieruchomości jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-76/11-4/MZ
  Należy stwierdzić, iż w przypadku spłaty raty kredytu przez byłego małżonka (po rozwodzie), obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn nie powstanie. Czynność taka nie jest bowiem wymieniona w określającym przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn art. 1, a zgodnie z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zmianami) nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Oznacza to, że jeżeli określona czynność nie została wskazana w ustawie (w tym wypadku w ustawie o podatku od spadków i darowizn), to jej dokonanie nie może powodować powstania obowiązku podatkowego
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-76/11-5/MC
  Czy przychody z czynszów od lokali mieszkalnych przeznaczone na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1079/10-4/MK
  Zwolnienie z opodatkowania uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-981/10-2/MP
  Uzyskany przez Wnioskodawcę przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony w części na spłatę kredytu zaciągniętego przez Jego żonę przed zawarciem związku małżeńskiego na zakup przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-924/10-9/MP
  Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, którego nabycie nastąpiło przed dniem 31.12.2006 r. nie może być pomniejszony o kwotę spłaconego kredytu, który Wnioskodawczyni musiała uregulować, w związku ze sprzedażą przedmiotowego lokalu mieszkalnego.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-36/11-2/MZ
  W przypadku spłaty raty kredytu przez ojca, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn nie powstanie. Czynność taka nie jest bowiem wymieniona w określającym przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn art. 1, a zgodnie z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zmianami) nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Oznacza to, że jeżeli określona czynność nie została wskazana w ustawie (w tym wypadku w ustawie o podatku od spadków i darowizn), to jej dokonanie nie może powodować powstania obowiązku podatkowego.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1078/10-7/MG
  Nie można uznać, iż Wnioskodawczyni przysługiwało zwolnienie z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu ustawy obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., ponieważ sam fakt nabycie aktem notarialnym w dniu 10.07.2007 r. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży nie wypełnia dyspozycji powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, w sytuacji gdy jego nabycie nie nastąpiło ze środków pochodzących ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1073/10-3/AK
  Zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-927/10-4/LS
  Jeżeli środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy przed ich wydatkowaniem zostaną włączone do majątku wspólnego małżonków, wówczas całość środków przeznaczonych na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup wspólnie przez małżonków domu w Szwajcarii będzie zwolniona z podatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-924/10-6/MP
  1. Które z wydatków poniesionych na budowę domu Wnioskodawczyni może zaliczyć jako wydatki na własne cele mieszkaniowe w pełnej wysokości, a które tylko w 50% z uwagi na współwłasność?2. Czy faktury wystawione tylko na męża Wnioskodawczyni może zaliczyć do swoich wydatków, czy tylko te wystawione na siebie? Jak traktować faktury wystawione na oboje małżonków?3. Czy spłacony kredyt (choćby w części - do dnia upływu terminu rozliczenia podatku dochodowego lub w przypadku sprzedaży domu spłacony przez potencjalnego kupującego) zaciągnięty wspólnie z mężem na zakup działki budowlanej Wnioskodawczyni może zaliczyć do swoich wydatków w całości, czy tylko w połowie?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-924/10-7/MP
  1. Czy do poniesionych kosztów budowy domu Wnioskodawczyni może zaliczyć wydatki udokumentowane tylko aktem notarialnym (np. zakup działki) lub umową z wykonawcą (np. z architektem w sprawie wykonania projektu domu), czy tyko fakturami? Czy nie ma znaczenia, na którego z małżonków jest wystawiona faktura?2. Czy wydatki poniesione na spłatę kredytu (gdy kredyt zaciągnięty jest w walucie obcej), gdzie kwota zwrotu kapitału jest wyższa od otrzymanej pożyczki, Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?3. Czy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 6c i pkt 6e, do dokumentów potwierdzających poniesienie opłat administracyjnych Wnioskodawczyni może zaliczyć różne opłaty dokonane na podstawie Decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta, związane z wymaganymi uzgodnieniami, dotyczącymi budowy oraz poniesione opłaty skarbowe?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-924/10-6/MP
  1. Które z wydatków poniesionych na budowę domu Wnioskodawczyni może zaliczyć jako wydatki na własne cele mieszkaniowe w pełnej wysokości, a które tylko w 50% z uwagi na współwłasność?2. Czy faktury wystawione tylko na męża Wnioskodawczyni może zaliczyć do swoich wydatków, czy tylko te wystawione na siebie? Jak traktować faktury wystawione na oboje małżonków?3. Czy spłacony kredyt (choćby w części - do dnia upływu terminu rozliczenia podatku dochodowego lub w przypadku sprzedaży domu spłacony przez potencjalnego kupującego) zaciągnięty wspólnie z mężem na zakup działki budowlanej Wnioskodawczyni może zaliczyć do swoich wydatków w całości, czy tylko w połowie?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1324/10-2/MK
  Czy w zaistniałej sytuacji wydatkowanie kwoty pozyskanej ze sprzedaży stanowiącego "oddzielny majątek" udziału we własności lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego przez obojga małżonków przeznaczonego na zakup stanowiącego wspólność małżeńską lokalu mieszkalnego jest wystarczającym warunkiem do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do całej kwoty ze sprzedaży?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1116/10/WM
  Czy ulga odsetkowa przysługuje Wnioskodawcy od całej kwoty kredytu, czy tylko od kwoty kredytu wynikającej z pierwotnej umowy (przed podpisaniem aneksu do umowy kredytowej)?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-305/10/AŻ
  Czy wnioskodawczyni wraz z mężem musi zgłaszać w urzędzie skarbowym spłatę wspólnego kredytu jako darowiznę od swojej mamy, a jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1076/10/GR
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości oraz odsetek od tego kredytu, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e).
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1361/10-4/WS
  Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w 2006 r. i zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e).
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1312/10-4/MK
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1259/10-4/AJ
  Czy Wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży – w dniu 20 listopada 2006 r. – mieszkania przeznaczonego (zgodnie z ustaleniami umowy sprzedaży na ściśle określony cel) na spłatę kredytu mieszkaniowego w wysokości 42.633,47 zł, który Zainteresowana dokonała w dniu 27 listopada 2006 r., a więc po sprzedaży mieszkania?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1070/010-2/AK
  Czy w opisanym przypadku przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania) w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na jej zakup podlega zwolnieniu od opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu na dzień 31.12.2006 r.?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1036/10-5/RS
  1. Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swoje mieszkanie do końca 2010 roku, spłaci kredyt a resztę wpłaci na swoje konto będzie zobowiązana zapłacić 19% podatek dochodowy przy założeniu, że całość uzyskanej ze sprzedaży kwoty zamierza w ciągu 2 lat przeznaczyć na zakup nowego mieszkania (na rynku pierwotnym lub wtórnym)? 2. Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swoje mieszkanie do końca 2011 roku, spłaci kredyt a resztę wpłaci na swoje konto będzie zobowiązana zapłacić 19% podatek dochodowy przy założeniu, że całość uzyskanej ze sprzedaży kwoty zamierza w ciągu 2 lat przeznaczyć na zakup nowego mieszkania (na rynku pierwotnym lub wtórnym)?3. Jakich formalności musi Wnioskodawczyni dopilnować aby móc z tej ulgi skorzystać (zakładając, że w obu w/w przypadkach jej ona przysługuje)?4. A jeśli w obu w/w przypadkach ta ulga jednak Wnioskodawczyni nie przysługuje, to kiedy sprzedaż jej mieszkania nie pociągnie za sobą konieczności zapłaty 19% podatku dochodowego?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1036/10-4RS
  1. Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swoje mieszkanie do końca 2010 roku, spłaci kredyt a resztę wpłaci na swoje konto będzie zobowiązana zapłacić 19% podatek dochodowy przy założeniu, że całość uzyskanej ze sprzedaży kwoty zamierza w ciągu 2 lat przeznaczyć na zakup nowego mieszkania (na rynku pierwotnym lub wtórnym)? 2. Czy jeśli Wnioskodawczyni sprzeda swoje mieszkanie do końca 2011 roku, spłaci kredyt a resztę wpłaci na swoje konto będzie zobowiązana zapłacić 19% podatek dochodowy przy założeniu, że całość uzyskanej ze sprzedaży kwoty zamierza w ciągu 2 lat przeznaczyć na zakup nowego mieszkania (na rynku pierwotnym lub wtórnym)?3. Jakich formalności musi Wnioskodawczyni dopilnować aby móc z tej ulgi skorzystać (zakładając, że w obu w/w przypadkach jej ona przysługuje)?4. A jeśli w obu w/w przypadkach ta ulga jednak Wnioskodawczyni nie przysługuje, to kiedy sprzedaż jej mieszkania nie pociągnie za sobą konieczności zapłaty 19% podatku dochodowego?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-941/10-4/MT
  Przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2006 r. przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na mieszkanie nabyte w 2010 r. nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e . Możliwość korzystania z tego zwolnienia wykluczyło korzystanie z "ulgi odsetkowej" w stosunku do kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanego mieszkania.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1229/10-2/ES
  Czy Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1068/10/ENB
  Czy wobec dokonanej przez Wnioskodawczynię spłaty zobowiązania zaciągniętego przez osobę trzecią, które to zobowiązanie obciążało rzeczowo (hipoteka) nieruchomość w chwili jej nabycia w drodze darowizny, wartość dokonanej spłaty, która zwiększa wartość nieruchomości stanowi, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1069/10-2/AS
  Jakie koszty Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego?Czy do kosztów odpłatnego zbycia Wnioskodawca może zaliczyć prowizję pośrednika? Na którym formularzu podatkowym Wnioskodawca powinien dokonać rozliczenia w powyższej sprawie?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-995/10/MU
  Zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-449/10-3/AF
  Umowa darowizny nie będzie wiązała się z przejęciem przez Wnioskodawcę długów darczyńcy (rodziców), a więc umowa ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1201/10-2/ES
  Czy część przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 73 589,25 zł przeznaczoną na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zbytą nieruchomość korzysta za zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1189/10-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1191/10-2/WS
  Czy spłata kredytu hipotecznego będzie korzystała ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1134/10/MW
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2006r. przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu oraz na remont mieszkania niebędącego własnością wnioskodawczyni.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1089/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego, w odniesieniu do którego wnioskodawczyni korzysta z ulgi odsetkowej oraz wydatkowanego na budowę drogi dojazdowej do ww. budynku.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-229/10-4/ŁM
  Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka mogła zastosować na podstawie art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kurs średni Narodowego Banku Polskiego do wyliczenia zobowiązania z tytułu zaciągniętego nowego kredytu jak i do wyliczenia ujemnych różnic kursowych powstałych w związku ze spłatą wcześniej zaciągniętych i spłaconych kredytów?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-227/10-2/MC
  1) gdy złotówkowa wartość każdorazowej niespłaconej w całości lub części Pożyczki podlegającej przewalutowaniu w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość każdorazowej niezapłaconej w całości lub części Pożyczki w dniu jej przewalutowania, Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, 2) gdy złotówkowa wartość każdorazowej niespłaconej w całości lub części Pożyczki podlegającej przewalutowaniu w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość każdorazowej niespłaconej w całości lub części Pożyczki w dniu jej przewalutowania, Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-219/10/MCZ
  skutki podatkowe spłaty kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-758/10-2/LS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-704/10-4/LS
  stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie może skorzystać z odliczenia od dochodu odsetek w ramach "ulgi odsetkowej" z tytułu zaciągnięcia kredytu na zakup budynku mieszkalnego, bowiem w przeszłości korzystała z odliczeń, w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej, wykazywanej we wspólnym zeznaniu małżonków.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1021/10/MM
  Czy w przypadku gdy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży majątku odrębnego zostaną wydatkowanie na spłatę kredytu zaciągniętego przez małżonków na zakup domu można stwierdzić, że w całości zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-717/10-2/JK
  Wydatki na spłatę długu spadkowego nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nabytych w drodze spadku nieruchomości. Zatem opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym będzie podlegać dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ustalonym zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy i kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d tej ustawy. Ponadto stwierdzić należy, iż przychód ten, przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na spłatę długu spadkowego nie będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-610/10-2/IŚ
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym z tytułu spłat kredytów przez P. sp. z o.o. s.k. zaciągniętych przez Spółkę powstają różnice kursowe w rozumieniu art. 15a updop a Spółka uprawniona jest do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów (bądź też przychodów)?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-611/10-2/IŚ
  CIT - w zakresie braku możliwości zaliczenia do przychodów/kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych z tytułu spłaty kredytów wniesionych aportem do spółki komandytowej, w której Spółka jest komplementariuszem
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-689/10-6/MT
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży mieszkania.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-698/10-2/ES
  Wydatkowanie przychodu ze zbycia nieruchomości wydatkowanego na spłatę kredytu żony.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-746/10-2/AM
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-720/10-2/RS
  Czy w rozliczeniu podatku od sprzedaży nieruchomości w zeznaniu podatkowym Wnioskodawczyni może rozliczyć spłatę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego na podstawie umowy o podział majątku dorobkowego, w części przypadającej na spłatę rat w okresie od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, jako zwolniony z podatku wydatek na własne cele mieszkaniowe?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-720/10-3/RS
  Czy w sytuacji zamieszkania na pobyt stały w lokalu mieszkalnym nabytym w dniu 01.12.2008 r. wydatek na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, w części przypadającej na spłatę rat w okresie od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło odpłatne zbycie, Wnioskodawczyni może rozliczyć jako zwolniony z podatku wydatek na własne cele mieszkaniowe?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-605/10/MU
  Zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-806/10-4/AP
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-705/10-2/ES
  Czy częściowa spłata kredytu hipotecznego w innym banku w kwocie 98 955,86 zł, która była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu hipotecznego w banku będzie uznana za wydatek na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-536/10/TJ
  Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup innego mieszkania.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-456/10/MM
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z tej sprzedaży Wnioskodawczyni może zaliczyć całość spłaty kredytu mieszkaniowego i wkładu mieszkaniowego oraz koszty wykończenia i ulepszenia tego lokalu?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-494/10/IB
  Czy i w jakim wypadku kwota 70 tys. zł przeznaczona przez Wnioskodawcę na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez małżonkę przed zawarciem związku małżeńskiego zostanie potraktowana jako wydatek na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-458a/10/MM
  1. Czy wszystkie wpłaty do Spółdzielni poniesione przez Wnioskodawcę w okresie od 23 czerwca 1992 r. do 10 listopada 2009 r. mogą stanowić koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży tego lokalu? 2. Czy raty kredytu zaciągniętego na budowę domu spłacone po dniu 10 listopada 2009 r. mogą być wspólnymi z żoną wydatkami na cele mieszkaniowe, podlegającymi zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-585/10/MM
  Czy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny mogą korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 gdy zostaną przeznaczone na remont i spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego w ramach majątku wspólnego małżeńskiego?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-424/10/MM
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2006 r. podlega zwolnieniu z opodatkowania 10% w sytuacji, gdy Wnioskodawca wydatkował środki również przed sprzedażą na spłatę kredytów hipotecznych?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-588/10-2/MK1
  możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-319/10-4/MP
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia odsetek zapłaconych od kwoty kredytu, podwyższonej aneksem, do wysokości limitu, który w 2009 r. wynosił 243 460 zł.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-380/10-2/MC
  Czy różnica powstała z przewalutowania otrzymanej pożyczki stanowi przychód podatkowy z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-334/10-2/SP
  Możliwość zachowania prawa do ulgi związanej z budową na wynajem.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-223/10-3/IŚ
  CIT - w zakresie określenia obowiązujących kursów walut przy zaciągnięciu i spłacie kredytu, udzielonego przez Bank
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-448/10-2/MR
  Wnioskodawca zwrócił ulgę na zasadach określonych przez ustawodawcę. Należy więc przyjąć, że Wnioskodawca z ulgi tej nie skorzystał, bowiem poniósł finansowe konsekwencje związane z zapłaceniem w 1999 r. niższego podatku. Zatem nie dochodzi w tym stanie faktycznym do spełnienia dyspozycji art. 26b ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując w związku z przedstawioną sytuacją dotyczącą odliczenia od podatku kwoty związanej z zakupem działki budowlanej a następnie zwrotem tej kwoty po sprzedaży działki Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania ulgi odsetkowej w związku z kredytem zaciągniętym w 2006 r. na zakup mieszkania, przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z art. 26b ust. 2 ww. ustawy.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-378a/10/MM
  1. Czy stosownie do treści art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni i jej małżonkowi przysługuje prawo odliczenia od podstawy obliczenia podatku faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu, który został udzielony na sfinansowanie inwestycji, mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych? 2. Czy słuszne jest stanowisko, że wartość odliczenia spłaconych odsetek może zostać obliczona proporcjonalnie od wartości udzielonego kredytu, z wyłączeniem nieruchomości gruntowej przyjętej przez organ podatkowy w wydanej decyzji orzekającej o zobowiązaniu w podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. od kwoty 62.900 zł (80.000 zł -17.100 zł).
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-452/10-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-459/10-2/AJ
  Czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu od podatku przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tegoż lokalu?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-366/10/BD
  Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w grudniu 2007r. korzystają ze zwolnienia z opodatkowania w tej części, w której zostały wykorzystane na spłatę kredytu budowlanego w banku Y w kwocie 80.000 zł?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-423/10-4/WS
  Czy Wnioskodawczyni będzie korzystała ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-406/10-4/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-276/10-2/JC
  Czy przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości określonej w opisie stanu faktycznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-275/10-2/JC
  Czy przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości określonej w opisie stanu faktycznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-309/10-5/AJ
  Czy ta część przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę ze sprzedaży mieszkania w wysokości 19 250, 00 zł przekazana na spłatę części kredytu hipotecznego w banku przez kupujących w dniu 23 stycznia 2008 roku korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-283/10/MM
  Czy Wnioskodawcy przysługuje możliwość skorzystania z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze, że jedna z osób zaciągających kredyt nie jest ani właścicielem, ani współwłaścicielem budynku mieszkalnego, na zakup którego został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy, a środki na spłatę tego kredytu były dokonywane przez tę osobę, lecz w całości pochodziły od właścicieli tego budynku (osób chcących skorzystać z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej)?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-284/10/MM
  Czy Wnioskodawcy przysługuje możliwość skorzystania z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze, że jedna z osób zaciągających kredyt nie jest ani właścicielem, ani współwłaścicielem budynku mieszkalnego, na zakup którego został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy, a środki na spłatę tego kredytu były dokonywane przez tę osobę, lecz w całości pochodziły od właścicieli tego budynku (osób chcących skorzystać z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej)?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-299/10-4/JC
  Czy zaciągnięcie "kredytu M." w części dotyczącej spłaty kredytu budowlano-hipotecznego w Banku B. stanowi wydatkowanie środków finansowych na cele mieszkaniowe, o których mowa jest w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., a w związku z tym, czy środki pochodzące z odpłatnego zbycia samodzielnego lokalu mieszkalnego przeznaczone na spłatę "kredytu M." - w części dotyczącej kredytu budowlano-hipotecznego w Banku B. - są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy w związku z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-271/10/MM
  1. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wydatkowany w części na spłatę kredytu mieszkaniowego (wraz z odsetkami), zaciągniętego na jej zakup podlega zwolnieniu z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości, wydatkowany na zakup działki figurującej w ewidencji gruntów jako tereny rolne zabudowane, przeznaczonej zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej, podlega zwolnieniu z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww ustawy?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-69/10/IL
  1. Czy w opisanej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy? 2. Jeśli powstaje, to w jakim czasie (kiedy) i jaka jest podstawa opodatkowania?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-232/10/MM
  1. Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty 19% podatku dochodowego od kwoty 97.500 zł, czy też od kwoty, która faktycznie Jej pozostanie po spłaceniu pozostałych spadkobierców, tj. od kwoty 28.674 zł 68 gr? 2. Czy interpretacja będzie wiążąca dla organu podatkowego?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-272a/10/WM
  1. Czy różnice kursowe, które powstaną w związku ze spłatą - dotacją w złotych polskich kredytu inwestycyjnego w walucie obcej stanowią przychody/koszty podatkowe? 2. Jaki jest prawidłowy sposób ich wyliczenia? 3. Jeżeli jest to kurs kupna, jaki należy przyjąć kurs w przypadku gdy bank w jednym dniu określa trzy takie kursy?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-211/10-4/MT
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na jego kupno nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e. Możliwość korzystania z tego zwolnienia wykluczyło korzystanie z "ulgi odsetkowej" w stosunku do kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanego mieszkania. W odniesieniu zaś do przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania – w części wydatkowanej, w przewidzianym ustawą terminie na zakup mieszkania - stwierdzić należy, iż korzysta on ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-247/10-3/AJ
  CIT - w zakresie skutków podatkowych przewalutowania kredytów oraz skutków podatkowych spłaty uprzednio przewalutowanych kredytów.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-328/10-6/MG
  możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania osiągniętego przychodu ze zbycia nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu konsolidacyjnego.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-318/10-2/RS
  należy uznać, iż przychód uzyskany ze zbycia przedmiotowej działki i lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nowej nieruchomości oraz odsetek od tego kredytu i opłaty związane z jego nabyciem m.in. opłaty notarialne korzysta ze zwolnienia na postawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. do wysokości wydatków poniesionych po dniu dokonania sprzedaży ww. nieruchomości. Uzyskany z tego tytułu przychód będzie w tej części zwolniony od podatku dochodowego.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-81b/10/MT
  Czy w związku z wniesieniem do Spółki (pożyczkobiorcy) wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności z tytułu umów pożyczek (konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy) powstają podatkowe różnice kursowe?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/267/MWJ/09/DD-1576
  PIT zwolnienia od opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-275/10-4/RS
  Należy stwierdzić, że dochód uzyskany ze sprzedaży odziedziczonego lokalu mieszkalnego, w części przypadającej na Wnioskodawczynię, przeznaczony na spłatę kredytów zaciągniętych przez spadkodawcę, nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. Wydatkowanie ww. dochodu na spłatę długów spadkowych nie stanowi wydatkowania na spłatę własnych kredytów Wnioskodawczyni oraz odsetek od tych kredytów. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie podstawę opodatkowania 19 % podatkiem dochodowym stanowić będzie dla Wnioskodawczyni wartość przychodu ze zbycia przedmiotowego lokalu, który nabyła w spadku, w części przypadającej na Wnioskodawczynię, pomniejszona o kwotę proporcjonalnie przypadającego na nią zapłaconego podatku od spadków i darowizn (o ile Wnioskodawczyni była obowiązana do zapłacenia powyższego podatku), oraz pomniejszona o ewentualne nakłady poniesione na tą nieruchomość, o ile będą udokumentowane fakturą VAT.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-165/09/MM
  Czy kwota przychodu ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego przez bank na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym baku podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-166/10/MM
  Czy Wnioskodawca może odliczać w ramach ulgi odsetkowej odsetki od drugiego kredytu zaciągniętego wspólnie z żoną, na zakup nowego mieszkania, które zakupione zostało na rynku pierwotnym i które zaspokaja jego potrzeby mieszkaniowe oraz spełnia warunki niezbędne dla przedmiotowej ulgi?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-187/10-2/MT
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup innego lokalu mieszkalnego
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-65a/10/MM
  Czy Wnioskodawczyni, rozliczając się indywidualnie może skorzystać z ulgi odsetkowej i po raz pierwszy odliczyć połowę odsetek ze spłaconego kredytu z lat 2007, 2008 i 2009 (miesiące od stycznia do marca) połowę, którą według oświadczenia woli przekazywała małżonkowi i która stanowi faktycznie poniesione przez Nią wydatki?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-141/10-2/ES
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę wraz z małżonką ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w dniu 23 listopada 2007 r., przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego na jego wcześniejszy zakup (2006 r.), podlega zwolnieniu od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-4/10/TJ
  Spłata kredytu, zaciągniętego przez trzech kredytobiorców, przeznaczonego na zakup mieszkania będącego własnością tylko dwojga z nich, a obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-555/10/MO
  Czy w opisanej sytuacji naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania różnice kursowe korygują cenę nabycia przedmiotowego środka trwałego, zgodnie z art. 16g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-554/10/MO
  Czy w opisanej wyżej sytuacji powstają różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jeżeli tak to w jakim momencie? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-555/10/MO
  Czy w opisanej sytuacji naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania różnice kursowe korygują cenę nabycia przedmiotowego środka trwałego, zgodnie z art. 16g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-49/10-2/ES
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania, która została przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego uzyskanego w październiku 2006 r. obciążającego sprzedany lokal, jest wolna od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-832/09/PS
  Możliwość powstania podatkowych różnic kursowych w związku z przewalutowaniem kredytu udzielonego w walucie obcej (usd) i spłatą w walucie obcej (ruble rosyjskie).
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-112/10-4/RS
  możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu bankowego
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1061/09/MM
  Czy Wnioskodawca może odliczyć od podstawy obliczenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania, kwotę otrzymaną w momencie podpisania umowy przedwstępnej, a wydatkowaną na spłatę kredytu konsolidacyjnego?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1014/09/MM
  Czy w świetle art. 26b ust. 4 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca, który w zeznaniu rocznym rozlicza się wraz z małżonką może odliczyć od dochodu całość wydatków poniesionych przez dwie rodziny na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę wspólnego domu?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-835/09-2/JK2
  1) Czy po odpłatnym zbyciu nieruchomości Nr 1 i wydatkowaniu w ciągu dwóch lat całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego w maju 2009 r. pod zakup nieruchomości Nr 2 oraz złożeniu oświadczenia o przeznaczeniu przychodu na spłatę wspomnianego kredytu Wnioskodawczyni będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od całości przychodu odpowiadającego cenie nieruchomości bez garażu ? 2) Czy fakt, że Wnioskodawczyni jest jedyną właścicielką nieruchomości Nr 1, natomiast kredyt pod zakup nieruchomości Nr 2 zaciągnęła wspólnie z mężem nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia ?3) Czy dochód ze sprzedaży garażu, który został nabyty w 2007 r. będzie podlegał opodatkowaniu i czy w związku z tym w akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości Nr 1 łącznie z garażem, cena garażu powinna zostać wyodrębniona ?4) Czy fakt, że Wnioskodawczyni korzysta z tzw. ulgi odsetkowej w stosunku do kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości Nr 1 nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia w stosunku do całości przychodu?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-773/09-4/SP
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości – spłata kredytu jako koszt przy sprzedaży nieruchomości.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1155/09/MM
  Czy przeznaczenie całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup innego mieszkania uprawnia do zwolnienia z podatku dochodowego?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-891/09-5/JB
  Czy zbywając w 2010 r. mieszkanie zakupione w 2006 r. Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli przychód uzyskany ze zbycia ww. nieruchomości przeznaczy na nabycie mieszkania w 2009 r., spłatę kredytu hipotecznego tego mieszkania oraz remont tego mieszkania?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1056/09/AK
  Czy wnioskodawcy przysługuje tzw. ulga odsetkowa w przypadku przeznaczenia kredytu na zakup budynku mieszkalnego w stanie surowym?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-804/09-6/MP
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca wydatkuje kwotę przychodu w ciągu 2 kolejnych lat, na cele wskazane w oświadczeniu, nie będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w związku ze sprzedażą przedmiotowego lokalu? Czy przychód, jaki został przekazany na spłatę kredytu, już w momencie podpisania aktu notarialnego, w części w jakiej Wnioskodawca korzystał z ulgi odsetkowej, będzie podlegał opodatkowaniu 10% podatkiem (PIT-23)?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-830/09/MM
  Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego: 1. dot. możliwości skorzystania ze zwolnienia w ramach tzw. ulgi meldunkowej. 2. dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem lokalu mieszkalnego oraz kosztów poniesionych na wykończenie lokalu, w trakcie jego posiadania.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-815/09/MM
  1. Czy spłata rat kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, który został zaciągnięty na zakup mieszkania w 2008 r., dokonana w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży poprzedniego mieszkania, może zostać uznana za wydatki na cele mieszkaniowe od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność tego lokalu, tj. od dnia 18 grudnia 2008 r., czy też od dnia pierwszej spłaconej raty nowego kredytu? 2. Czy wydatki na cele mieszkaniowe poniesione przed datą podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawczynię i jej małżonka własność lokalu, tj. od dnia 22 listopada 2007 r. traktowane są jako wydatki na cele mieszkaniowe korzystające z ulgi mieszkaniowej?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-969/09-4/AP
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1087/09-2/AP
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-749/09-4/KS
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży #189; udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w dniu 30.11.2006 roku, w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie w dniu 02.06.2008 roku #189; udziału w tym lokalu korzysta na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dni 16.11.2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) updof w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1.01.2007 r. ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-829/09-5/EK
  Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia waluty EUR na PLN, w związku z wpływem środków walutowych z tyt. otrzymanego kredytu bankowego i po jakim kursie należy przeliczyć spłatę rat kredytowych?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-572/09-4/MP
  Dlaczego wobec podanej podstawy prawnej, a także załączonego przez Wnioskodawczynię zaświadczenia, dokonano zwrotu jedynie połowy należnego podatku od spłaconych przez Wnioskodawczynię odsetek od kredytu mieszkaniowego?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-587/09-2/MP
  Czy część przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, w wysokości 473.933,74 zł, przeznaczonego na spłatę kredytu ciążącego na tych zbywanych nieruchomościach, a zaciągniętego na ich nabycie, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-733/09/AD
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości w części przeznaczonej na spłatę kredytu, który refinansował kredyt na zakup mieszkania, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-576/09-4/EC
  Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, spełniliśmy wraz z małżonką warunki do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o PIT (w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007r.) w stosunku do przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki budowlanej w 2006 r.?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-877/09-5/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-858/09-4/AP
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-581/09-4/AM
  Czy po dokonaniu darowizny na syna Wnioskodawca będzie mógł jako kredytobiorca i osoba faktycznie spłacająca kredyt korzystać dalej z ulgi odsetkowej ?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-661/09/MU
  Zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-771/09-4/WS
  Czy Wnioskodawczyni może być zwolniona z opłacenia podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości? Jeśli miałaby zapłacić podatek to według jakiego równania będzie on liczony? W jakim terminie należałoby opłacić ten podatek?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-783/09-4/AJ
  1. Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży domu odziedziczonego w spadku Wnioskodawczyni może przeznaczyć na spłatę kredytu opisanego w poz. 54 następnie przekształcenie mieszkania z lokatorskiego na własnościowe i jego remont korzystając ze zwolnienia podatkowego? (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozdział 3 art. 21 pkt 131 oraz ust. 25 pkt 1 i 2). 2. Czy zwolnieniem może być objęta równocześnie zaplanowana budowa domu?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-629/09/IB
  1) Od kiedy należy liczyć początek źródła przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (mieszkania)? 2) Czy w koszty nabycia nowego mieszkania Wnioskodawca może wliczyć i w jakiej części: - prowizję bankową w wysokości 2.455,38 zł; - opłatę za oszacowanie wartości lokalu w wysokości 150 zł, - wpłatę z tytułu kosztów ubezpieczenia, koszt w wysokości 1.294,66 oraz opłacenie miesięcznych kosztów w wysokości 96,79 zł, - zaliczkę w wysokości 3.000 zł na poczet zakupu mieszkania, - wydatki poniesione na rzecz pośrednika w kwocie 5.769,38 zł, - raty kredytu (spłacane z rachunku Wnioskodawcy i małżonki) w okresie dwóch lat licząc od daty stanowiącej początek źródła przychodów z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania? 3) Jakie dokumenty należy przedstawić w urzędzie skarbowym w celu potwierdzenia powyższych wpłat? 4) Jakie kwoty (procentowo) urząd skarbowy będzie wliczał w koszty nabycia nowego mieszkania wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę i małżonkę oraz tylko na Wnioskodawcę? 5) Czy kwotę 2.563,38 zł, którą pobrał notariusz za sporządzenie aktu notarialnego Wnioskodawca może wliczyć i w jakim procencie w koszty nabycia mieszkania i czy dowodem może być akt notarialny?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-882/09/AM
  Czy przyjęte przez Spółkę dla celów podatkowych, na podstawie art. 15a Updop, kursy walut dla ustalenia różnic kursowych są prawidłowe, tzn. czy w przypadku zaciągnięcia kredytu przez Spółkę prawidłowe jest przyjęcie następujących kursów: - otrzymanie kredytu - kurs sprzedaży banku, z którego usług Spółka korzysta, - spłaty kredytu - kurs kupna banku, z którego usług Spółka korzysta.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-486/09-4/JK2
  1. Czy w opisanej sytuacji kwota z zadatku będzie traktowana jako przeznaczona z przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania i udziału w hali garażowej na tzw. inne cele mieszkaniowe? 2. Czy w opisanej sytuacji wymienione wydatki będą traktowane jako wydatkowane na remont i modernizację domu zgodnie z art. 28 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.) i tym samym zaliczać się do kwoty zwolnionej z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-604/09-2/JB
  Czy przeznaczenie całości środków ze sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1, którego Wnioskodawczyni była jedyną właścicielką, na spłatę zaciągniętego wraz z mężem kredytu hipotecznego na zakup wspólnego mieszkania nr 2, będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od całości przychodu ze sprzedaży mieszkania nr 1?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-624/09/BK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej na spłatę kredytu hipotecznego i adaptacje budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-783/09/MO
  Czy Spółka do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć odsetki od kredytu zaciągniętego na refinansowanie zainwestowanego w nieruchomości w tej części, w jakiej dotyczą one kredytu w części przypadającej na wykup hipoteki kontrahenta obciążającej nabywaną od niego nieruchomość?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-733/09-2/WM
  Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga odsetkowa i od kiedy ma prawo do dokonania odliczeń?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-595/09/BK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-649/09-3/WM
  Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e)?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-429/09-2/MP
  Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z odliczenia od dochodu 2/3 zapłaconych odsetek od 2008 r., zgodnie z wykazem z zaświadczenia wydanego przez bank, który udzielił kredytu hipotecznego?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-525/08/AD
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-602/09-2/WM
  1) Czy dokonana przez kupującego w dniu 28 grudnia 2007 r. spłata (w wysokości 149 582,69 zł) kredytu bankowego zaciągniętego przez Wnioskodawcę na zakup udziału w lokalu, o którym mowa w pkt. 1 – stanowiąca rozliczenie ceny sprzedaży zbywanego przez Wnioskodawcę udziału – bezpośrednio na rachunek banku kredytującego, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)? 2) Czy spłata kredytu zaciągniętego w dniu 07 grudnia 2007 r. przez Wnioskodawcę (na zakup lokalu nr 4 położonego) ze środków przelanych w dniu 28 grudnia 2007 r. przez nabywcę – z tytułu zbytego przez Wnioskodawcę udziału we własności lokalu, o którym mowa w pkt. 1 – będzie zaliczona jako wydatek na spłatę kredytu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-601/09-2/WM
  1)Czy dokonana przez kupującego w dniu 28 grudnia 2007 r. spłata (w wysokości 149 582,69 zł) kredytu bankowego zaciągniętego przez Wnioskodawczynię na zakup udziału w lokalu, o którym mowa w pkt. 1– stanowiąca rozliczenie ceny sprzedaży zbywanego przez Wnioskodawczynię udziału – bezpośrednio na rachunek banku kredytującego, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)? 2)Czy spłata kredytu zaciągniętego w dniu 07 grudnia 2007 r. przez Wnioskodawczynię (na zakup lokalu nr 4 położonego w L.) ze środków przelanych w dniu 28 grudnia 2007 r. przez nabywcę – z tytułu zbytego przez Wnioskodawczynię udziału we własności lokalu, o którym mowa w pkt. 1 – będzie zaliczona jako wydatek na spłatę kredytu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-414/09-4/HS
  1.Czy różnice powstałe na rachunku walutowym związane ze spłatą zobowiązań w USD lub DKK z wcześniej zakupionych na ten cel walut w ciężar kredytu w PLN należy rozpoznawać jako różnice kursowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2.Czy różnice powstałe na rachunku walutowym związane ze spłatą zobowiązań w EUR z wcześniej zakupionych na ten cel walut w ciężar kredytu w PLN należy traktować analogicznie jak zakup waluty w USD czy DKK i rozpoznawać ewentualne różnice kursowe przy zapłacie zobowiązań walutowych czy też traktować to jak spłatę kredytu w EUR? 3.Czy różnice powstałe na rachunku walutowym związane z zakupem EUR po wynegocjowanych z bankiem kursach w ciężar kredytu w PLN w celu spłaty kredytu w EUR należy rozpoznawać jako różnice kursowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4.Czy w związku z przyjęciem zasad ustalania różnic zgodnie z ustawą o rachunkowości na koniec roku podatkowego wszystkie różnice powstałe na transakcjach walutowych będzie można zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 5.Czy różnice powstałe przy planowanej pod koniec roku spłacie całego zadłużenia w kredycie w EUR poprzez zakup w odpowiednim momencie waluty w ciężar kredytu w PLN w ramach tej samej linii kredytowej będą stanowiły odpowiednio przychód podatkowy lub koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-534/09/MM
  1. Czy odsetki od otrzymanego przez współmałżonków (osoby fizyczne) kredytu, przeznaczonego na realizację inwestycji będą kosztem uzyskania przychodów, w części przypadającej na działalność gospodarczą? 2. Czy po zakończeniu inwestycji zapłacone odsetki, w części przypadającej proporcjonalnie do powierzchni, w której prowadzona będzie działalność gospodarcza, będą kosztem uzyskania przychodu?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-402/09-2/AM
  1. Czy odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku stanowi przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.)? 2. Czy będzie opodatkowane podatkiem dochodowym ewentualne odszkodowanie uzyskane na drodze sądowej w związku z kwestionowaniem wysokości wypłaconej kwoty przez ubezpieczyciela? 3. Czy odszkodowanie związane ze zniszczeniem wyposażenia budynku Karczmy, które stanowiło prywatną własność podatnika stanowi przychód w rozumieniu u.p.d.f.? 4. Czy okoliczność, iż środki z tytułu ubezpieczenia zostały przelane nie na rachunek podatnika, lecz banku na rzecz którego przeniesiono wierzytelność z tytułu polisy w drodze cesji ma znaczenie dla zasad opodatkowania tych kwot?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-555/09-4/ES
  Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust.1 pkt 32 lit e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-481/09/BK
  Czy bieżące spłaty rat kredytu hipotecznego - ponoszone w okresie od uzyskania dochodu ze sprzedaży w 2009 r. do końca 2011 r. - stanowią cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy, oraz pobierana prowizja przez bank, koszty aktu notarialnego dot. zakupu lokalu mieszkalnego, jak również wydatki poniesione na roboty przystosowujące lokal do zamieszkania?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-549/09-2/WM
  Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e)?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-581/09/MM
  Skutki podatkowe odpłatnego zniesienia współwłasności.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-469/09/MM
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi podatkowej, określonej w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-504/09-4/WM
  Czy Wnioskodawczyni będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-618/09/MW
  Czy wydatkowanie przez wnioskodawczynię kwoty uzyskanej ze sprzedaży działki na spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup domu za pośrednictwem rachunku bankowego prowadzonego na nazwisko jej córki stanowi podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego określoną w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-567/09/CzP
  "Czy dochód w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przeznaczony na obsługę finansową kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na wybudowanie lokali mieszkaniowych jest zwolniony z podatku?"
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-887/09/CzP
  "Czy dochód w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przeznaczony na obsługę finansową kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na wybudowanie lokali mieszkaniowych jest zwolniony z podatku?"
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-530/09/JSz
  Czy wnioskodawca może odpisać od dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2007r. koszty poniesione na spłatę kredytu ?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/033/48/KWW/09/PK-206
  Czy środki pieniężne zebrane w czynszu od najemców mieszkań na spłatę należnych dla kredytodawcy (Banku) comiesięcznych rat kredytu z odsetkami, a dotyczące spłaty kredytów zaciągniętych w latach 1995-2006, począwszy od 1 stycznia 2007 r. stanowią dla Towarzystwa dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-342/09-2/AS
  PIT zwolnienia od opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-359/09-5/KS
  Czy przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego na tę nieruchomość oraz zakup nowego mieszkania stanowiło wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. i upoważnia do zwolnienia przychodu z 10% podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-341/09-6/PJ
  Czy może Wnioskodawca odliczyć całość odsetek od kredytu od swojego dochodu?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-360/09-2/JB
  Czy wcześniejsza spłata kredytu oraz odsetki od kredytu w części przeznaczonej na zakup działki mogą być zaliczone, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., jako wydatki na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-426/09-2/WM
  Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania i przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego mieszkania powinny być zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-507/09-4/AJ
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości tj. budynku mieszkalnego, na którego budowę został zaciągnięty kredyt hipoteczny Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi podatkowej (mieszkaniowej) polegającej na uwzględnieniu przy opłacie podatku sumy zaciągniętego kredytu wraz z zapłaconymi odsetkami?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-286/09-4/MG
  1.Czy w związku z powyższym Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od sprzedaży mieszkania? 2.Jeśli tak, to czy spłata kredytu, który refinansował kredyt na mieszkanie zmniejsza dochód uzyskany ze jego sprzedaży? 3.Czy spłata kredytu na budowę domu również zmniejszy dochód ze sprzedaży mieszkania? 4.Czy zakup działki również zmniejsza dochód ze sprzedaży mieszkania, biorąc po uwagę, że ostatnią ratę Wnioskodawca zapłaci dopiero w tym roku?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-394/09/MU
  Ulga odsetkowa.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-650/09/JT
  Czy w sytuacji sprzedaży w 2008r. lokalu mieszkalnego nabytego w 2003r. wnioskodawczyni ma obowiązek zapłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od pieniędzy uzyskanych ze zbycia lokalu, skoro zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-465/09/JT
  Czy w sytuacji sprzedaży w 2008r. lokalu mieszkalnego nabytego w 2003r. wnioskodawca ma obowiązek zapłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od pieniędzy uzyskanych ze zbycia lokalu, skoro zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-302/09-2/PJ
  Wnioskodawczyni przysługuje prawo do pomniejszania podstawy obliczenia podatku o faktycznie poniesione wydatki w roku podatkowym na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-426/09/MW
  Czy raty spłacanego przez wnioskodawcę kredytu refinansowego w K. można zaliczyć do kosztów poniesionych w związku z nabyciem nieruchomości i uznać je jako kwotę przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007r.?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-420/09/CJS
  Czy wnioskodawczyni przysługuje prawo do obliczenia od podstawy opodatkowania faktycznie poniesionych na spłatę kredytu odsetek w przypadku gdy spłata jest dokonywana z rachunku bankowego należącego do matki wnioskodawczyni?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-408/09/JG
  Jaką kwotę należy wpisać w formularzu PIT-2K w poz. 37 za 2008r.?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-380/09/JG
  Czy wnioskodawca pomimo przystąpienia do kredytu jego żony był i jest w dalszym ciągu uprawniony do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej określonej w art. 26b w odniesieniu do całości kwot wpłaconych przez niego z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, którego jest obecnie współwłaścicielem?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-386/09/AD
  Ulga odsetkowa.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-277/09-4/WM
  Czy wskazana kwota przychodu w wysokości 145 427,12 zł przeznaczona na spłatę zadłużenia finansowego podlegać może zwolnieniu z opodatkowania 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podatnie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-352/09/ENB
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości w 2007 r. podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-207/09-2/EC
  PIT - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków na spłatę kredytu, odsetek, prowizji bankowych, opłat podatku od nieruchomości
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-343/09-3/AJ
  Czy wydatek związany ze spłatą kredytu udzielonego na zbywany lokal stanowi podstawę zwolnienia w trybie art. 21 ust. 1 pkt 32 e ustawy o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991 r.?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-344/09-3/AJ
  Czy wydatek związany ze spłatą kredytu udzielonego na zbywany lokal stanowi podstawę zwolnienia w trybie art. 21 ust. 1 pkt 32 e ustawy o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991 r.?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-294/09/JT
  Czy wydatkowanie środków pozyskanych ze sprzedaży mieszkania w części na: 1. zakupiony dom tj. a) wydatki związane z nabyciem domu, b) wydatki związane ze spłatą kredytu (i odsetek) zaciągniętego na zakup domu, c) wydatki związane z remontami przeprowadzonymi w tym domu oraz w części na : 2. dom budowany na wsi: a) wydatki poniesione na przygotowanie budowy domu: - przeprowadzenie notarialne działki, zakup projektu domu, opłaty związane z przygotowaniem projektu, opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu, b) wydatki poniesione na budowę domu: - zakup materiałów, robocizna, będzie zwalniało od zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-318/09/JT
  Czy wnioskodawca może odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego wyłącznie w swoim rozliczeniu rocznym, jeżeli spłat dokonuje on a wszelkie pozwolenia i odbiory budynku są wystawione na jego nazwisko, pomimo iż było kilku kredytobiorców? Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i sytuacji prawnej wnioskodawca może korzystać z ulgi odsetkowej i w jakim zakresie?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-67/09/TK
  Czy ujęcie w akcie notarialnym jako właściciela mieszkania wyłącznie córki wnioskodawcy będzie prawidłowe i czy spłata rat kredytowych przez wnioskodawcę będzie stanowiło darowiznę wymagającą zgłoszenia w urzędzie skarbowym miejsca ich zamieszkania aby darowizna ta mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-328/09/MM
  Czy wolne do podatku dochodowego są przychodu osiągnięte z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli przed sprzedażą tego lokalu dokonano spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup tego lokalu?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-327/09/MM
  Czy wolne do podatku dochodowego są przychodu osiągnięte z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli przed sprzedażą tego lokalu dokonano spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup tego lokalu?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-346/09/ENB
  Czy po refinansowaniu kredytu mieszkaniowego przez "P." w 2008 roku, przedstawione wyliczenie ulgi odsetkowej jest prawidłowe?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-69/09/MZ
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn i co będzie stanowić podstawę opodatkowania w tym podatku, w przypadku, gdy tytułem darowizny następuje spłata rat kredytu z konta bankowego ojca na mieszkanie przeznaczone dla córki?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-253/09-4/WM
  Czy przeznaczenie części przychodu ze sprzedaży w/w mieszkania na spłatę kredytu w Banku przeznaczonego na nabycie prawa własności do w/w nieruchomości budowanej przez dewelopera w wysokości 81 204,00 zł będzie zwolnione ze zryczałtowanego 10% podatku dochodowego?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-245/09-2/JK2
  1. Czy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na małoletnią córkę (1 rok), z którą Wnioskodawca zamierza zamieszkiwać w przedmiotowej nieruchomości, będzie mógł mimo tego, że przestanie być właścicielem, odliczać ulgę odsetkową co roku z racji kredytu?2. Czy w związku z przeniesieniem na małoletnią córkę własności nieruchomości, w związku z którą Wnioskodawca spłaca do 2033 r. kredyt hipoteczny, będzie mógł do końca spłaty kredytu (do 2027 r.) odliczać ulgę odsetkową? Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca spełnił wszystkie warunki wymienione w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nabył prawo do ulgi, to prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu przysługuje do upływu terminu spłaty wynikającego z umowy o kredyt, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2027 r.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-242/09-2/JK2
  Czy Wnioskodawca może odliczać od dochodu odsetki od jednego, a następnie drugiego kredytu mieszkaniowego? Reasumując stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy kredyt mieszkaniowy, zaciągnięty został przez Pana do końca 2006 roku, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych oraz zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nabył Pan prawo do odliczania od dochodu - w ramach tzw. ulgi odsetkowej - spłaconych odsetek od kredytu mieszkaniowego. Należy jednak pamiętać, że odsetki mogą być odliczane od tej części kredytu, która nie przekracza limitu.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-234/09-2/MO
  Jeżeli Wnioskodawca nie korzystał z odliczeń w ramach tzw. "ulgi odsetkowej", to przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, wydatkowany na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup oraz na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) (w tym remont i modernizacja), w proporcji - wynikającej z przypadającego nań udziału w nieruchomości - 50%, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-274/09/CJS
  Czy zaciągniecie kredytu refinansowego w celu spłaty kredytu hipotecznego stanowi wydatkowanie środków finansowych na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym czy środki pochodzące z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-255/09/CJS
  Czy zaciągnięcie kredytu refinansowego w celu spłaty kredytu hipotecznego stanowi wydatkowanie środków finansowych na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym czy środki pochodzące z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-223/09/BK
  Czy pieniądze zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-kredytowym Wnioskodawca może przeznaczyć w 2009 r. na częściową spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2006 r. na zakup mieszkania – bez utraty prawa do ulgi podatkowej, uwzględniając fakt, iż jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-226/09-2/AJ
  Czy wskazana powyżej kwota spłaty kredytu mieszkalnego i odsetek (117 562,99 zł) zostanie zaliczona na udokumentowanie przez Zainteresowanego wydatkowania ich na cele mieszkaniowe oraz czy zaciągnięty kredyt na zakup działki gruntu pod budowę domu mieszkalnego również zostanie zaliczony na udokumentowanie tego celu?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-211/09/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2005r.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-191/09-2/WM
  Czy istnieje możliwość dokonania korekty zeznań podatkowych za lata 2001 i 2002 lub zwrotu odliczenia od podatku dokonanego w latach 2001-2003 i skorzystania z ulgi odsetkowej po zmianie przepisów prawa podatkowego za 2008 rok?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-99/09-5/JB
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży miejsca garażowego, w części dotyczącej nabycia przed 31.12.2006 r., tj. w wysokości 9.000 zł i wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży (tj. do 08.08.2001 r.) na realizację nowego własnego celu mieszkaniowego jest zwolniony od podatku dochodowego? Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego (w części dotyczącej nabycia przed 31.12.2006 r.) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży (tj. do 08.08.2010 r.) na spłatę pozostałej części kredytu wynoszącej 67.196,21 zł jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-212/09/AD
  Ulga odsetkowa.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-126/09-4/JB
  umowa przedwstępna nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zawarta w 2006 r.: nie przenosi własności nieruchomości. Tym samym w niniejszej sprawie nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. i Wnioskodawczyni nie będzie mogła skorzystać z ulgi wynikającej w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit e) ustawy podatkowej.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-265/09/PP
  Czy koszt spłaty odsetek skapitalizowanych od kredytów zaciągniętych na budowę mieszkań tbs-owskich jest kosztem z działalności gzm i czy w związku z tym przychody z czynszów z najmu mieszkań w części przeznaczonej na ich spłatę jest przychodem z działalności gzm czy pozostałej działalności opodatkowanej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-153/09-2/MK
  Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe – art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e).
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-154/09-3/AJ
  Czy wystarczającym potwierdzeniem wydatkowania środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego jest bankowy dowód wpłaty na rachunek bankowy wskazany w umowie kredytowej?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-153/09/JG
  W jakiej proporcji można odliczyć odsetki od kredytu refinansującego poprzedni kredyt jeżeli część kredytu została przeznaczona na spłatę wcześniejszego kredytu a część na pokrycie pozostałych kosztów związanych z budową domu?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-152/09/AK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego prawa podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-158/09/ENB
  Czy należy opodatkować kwotę ze sprzedaży nieruchomości? Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnień przedmiotowych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-137/09-5/JK
  Przychód osiągnięty z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania może być pomniejszony o nakłady poczynione na zbywane mieszkanie, w czasie jego posiadania, jeżeli remont, udokumentowany zgodnie z powołanymi przepisami zwiększył wartość przedmiotowego mieszkania. Uzyskany przychód może być również pomniejszony o koszty odpłatnego zbycia, czyli wydatki jakie Wnioskodawczyni poniosła ze sprzedażą mieszkania. Zatem do kosztów odpłatnego zbycia Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć koszty usługi pośrednictwa, pod warunkiem, że wydatki te miały bezpośredni wpływ na to aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku. Osiągniętego przychodu ze zbycia mieszkania Wnioskodawczyni nie będzie mogła natomiast pomniejszyć o spłatę długów prywatnych i bankowych (długów zaciągniętych przez zmarłą matkę Wnioskodawczyni), ponieważ ich spłata nie mieści się w pojęciu nakładów powodujących zwiększenie wartości nieruchomości.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-121/09/IL
  Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, w części przeznaczonej na spłatę kredytu hipotecznego, na zaliczkę na poczet umowy o wybudowanie mieszkania w budynku wielorodzinnym oraz kwoty wpłacone na rachunek dewelopera, w ramach kredytu hipotecznego podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego, określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e)?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-153/09-2/TW
  Czy w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej i korzystania z podatku liniowego oraz uzyskiwania dochodów z umowy o pracę Wnioskodawca może korzystać w dalszym ciągu z ulgi "odsetkowej" w odniesieniu do podstawy opodatkowania dochodów osiąganych wyłącznie ze stosunku pracy?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-169/09-2/WM
  Czy część przychodu, którą Wnioskodawczyni spłaciła wcześniej w ratach może być potraktowana jako wydatek na spłatę i czy podlega zwolnieniu z opodatkowania?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-122/09/IL
  Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, w części przeznaczonej na całkowitą spłatę kredytu hipotecznego będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego, określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e)?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-87/09-3/ES
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w części wydatkowanej na spłatę kredytu, zaciągniętego na jego zakup, oraz w pozostałej części wydatkowany na nabycie gruntu rolnego, który zostanie przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego, podlega zwolnieniu od opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy z 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-104/09/JG
  Czy udokumentowanie poniesionych wydatków z tytułu odsetek od kredytu zaświadczeniem Banku, że raty odsetkowe spłacane były z rachunku należącego do wnioskodawcy i jego żony będzie podstawą do odliczenia przez wnioskodawcę pełnych zapłaconych odsetek?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-76/09/UB
  Sposób rozliczenia spłaty kredytu indeksowanego kursem waluty obcej
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423W-18/09-2/BN
  Czy przychód otrzymany z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, w oparciu o umowę najmu jest w całości przychodem z gospodarowania zasobem mieszkaniowym?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-97/09/JSz
  Czy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych przychód ze zbycia mieszkania przeznaczonego w części na spłatę kredytu i remont innego lokalu mieszkalnego?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-80/09-2/AJ
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu, zaciągniętego na jej zakup, podlega zwolnieniu od opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit "e" ustawy z 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176) w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r.?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-98/09-3/DS
  Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny, pojawia się pytanie dotyczące wykładni przepisów art. 15a w zw. z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a konkretnie: czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.:- czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość nieuregulowanego zobowiązania w dniu jego powstania będzie wyższa niż złotówkowa wartość tego zobowiązania w dniu jego przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać tą różnicę jako przychód podatkowy?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-81/09-3/ES
  Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust.1 pkt 32 lit e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-72/09-2/PJ
  Wydatek poniesiony na spłatę kredytu, należy uznać jako kwotę zwalniającą w tej części od opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., pod warunkiem, że Wnioskodawczyni nie odliczała odsetek od kredytu w ramach tzw. "ulgi odsetkowej".
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-120/09-2/TW
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania przy ul. (…), kwota, która została automatycznie wpłacona na konto banku celem zwolnienia obciążenia hipotecznego może zostać uznana za wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-62/09-2/WM
  Czy w związku ze zmianą przepisów przywołanych w poz. 45 w zeznaniu podatkowym za rok 2008 oraz w latach następnych można odliczyć odsetki od całości kredytu i aneksu (oczywiście do wysokości limitu)?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-64/09-2/WM
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w dniu 29 grudnia 2006 r. i przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na jego wcześniejszy zakup, podlega zwolnieniu od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-83/09-2/KS
  Nie sposób natomiast uznać uwzględniając treść powoływanych przepisów art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania, opłat dotyczących zapłaconego czynszu. Poniesione przez Wnioskodawcę opłaty z tytułu czynszu nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży tego lokalu. Nie jest to bowiem nakład zwiększający wartość mieszkania poczyniony w czasie jego posiadania ani też koszt nabycia. Ustosunkowując się natomiast do kwestii proporcjonalnego sposobu rozliczenia poniesionych wydatków związanych z zakupem i sprzedażą jednego z podzielonych przez Wnioskodawcę mieszkań stwierdzić należy, iż odliczeniu od przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży podlegają koszty uzyskania przychodu ustalone proporcjonalnie, tj. w części jaką stanowi powierzchnia sprzedanego mieszkania do całkowitej powierzchni mieszkania nabytego przez Pana w 2007 r. Zaznaczyć jednak należy, iż podatnik zobowiązany jest sam ustalić z uwzględnieniem powyższej zasady (proporcjonalnie) wysokość poniesionych kosztów z tytułu sprzedaży mieszkania. Zgodnie z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-34/09/MM
  Czy wydatki poniesione w związku z najmem lokalu mieszkalnego, stanowią koszt uzyskania przychodów z tytułu najmu?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-66/09-2/LK
  Czy kwotę 278 195,85 zł (wpłaconą przez kupującego na rachunek kredytowy) można zaliczyć jako spłatę kredytu pomniejszającego należny podatek zgodnie z art. 21 pkt 32 lit. a) i e)?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-50/09-4/WM
  Jaką kwotę podatku Zainteresowana powinna zapłacić, czy od 150.000 zł, czy od kwoty 74.000 zł , jaką rzeczywiście otrzymała wraz z mężem? Dlaczego Wnioskodawczyni zakupu działki nie może rozliczyć w zeznaniu podatkowym jako wywiązanie się ze złożonego wspólnie z mężem oświadczenia?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-43/09-2/WM
  1) Od jakiej kwoty Zainteresowany powinien zapłacić podatek, czy też jest z niego zwolniony? 2) Jeśli pieniądze (172.000 zł) ze sprzedaży mieszkania zostaną przeznaczone na spłatę hipoteki i zakup innego mieszkania, to od jakiej kwoty trzeba zapłacić podatek lub nie płacić, jeśli hipoteka zostanie zaliczona do pomniejszenia przychodu? 3) Czy małżonkom zostanie uwzględniona spłata kredytu hipotecznego?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-81/09-2/IF
  Dochód ze sprzedaży mieszkania przeznaczony na spłatę kredytu służącego refinansowaniu kredytu na zakup mieszkania, nie powoduje zwolnienia od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. W tej części przychodu należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w trybie art. 28 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1150/08/RS
  Wydatkowanie na cele mieszkaniowe.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1/09/CJS
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi odsetkowej, odsetki od kredytu zaciągniętego 2007r. na refinansowanie kredytu hipotecznego zaciągniętego na realizacje własnych celów mieszkaniowych?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-185/08/JT
  Czy kredyt, który spłaci wnioskodawczyni za pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania stanowiącego jej majątek odrębny, może w całości wykazać w deklaracji PIT 23 jako przychód zwolniony z opodatkowania o ile przeznaczy go na spłatę kredytu zaciągniętego przez oboje małżonków na zakup mieszkania?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-806/08-2/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości.
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1152/08/BK
  Opodatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania własnościowego przed upływem 5 lat od jego nabycia.
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-205/08-2/MO
  Czy podlegający opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany ze sprzedaży domu jednorodzinnego może być pomniejszony o kwotę dokonanej po sprzedaży spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego w G… na zakup tego domu ?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-224/08-2/SP
  Czy spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości i spłaconego z przychodu uzyskanego z jej sprzedaży stanowi koszt uzyskania przychodu i pomniejsza wysokość podstawy opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-799/08-2/ES
  1) Czy, za rok 2008, 2009, itd. w ramach wspólności majątkowej małżonków, poprzez pisemne złożenie oświadczenia Wnioskodawca będzie mógł sam rozliczać odsetki od kredytu wziętego na cele mieszkaniowe w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26b? Jeśli tak, to czy takie oświadczenie będzie zobowiązany składać co rok? Czy wprowadzenie mieszkania do wspólności małżeńskiej będzie miało istotne znaczenie? 2) Mimo tego, iż Zainteresowany wraz z małżonką są współwłaścicielami oraz współkredytobiorcami (w 50%), kredyt spłacany jest wyłącznie przez Niego. Czy w takim przypadku, posiadając zaświadczenie z banku o wysokości zapłaconych odsetek za rok 2007 i 2006 oraz informacji, że kredyt jest spłacany z konta, którego Wnioskodawca jest jedynym właścicielem upoważniło Go do odliczenia całości zapłaconych odsetek, jednak nie większych niż określa to art. 26b w deklaracji za rok 2007?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-154/08/JG
  Czy zaciągnięcie kredytu refinansowego w celu spłaty kredytu budowlano-hipotecznego stanowi wydatkowanie środków finansowych na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym czy środki pochodzące z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-163/08/JG
  Czy zaciągnięcie kredytu refinansowego w celu spłaty kredytu budowlano-hipotecznego stanowi wydatkowanie środków finansowych na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym czy środki pochodzące z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-235/08-2/MO
  Czy w kwocie przychodu zwolnionego od opodatkowania, poz. 47 - PIT-23, winna być uwzględniona kwota 44.791,54 zł, dotycząca niespłaconego przez Wnioskodawczynię kredytu, zaciągniętego wcześniej, na zakup przedmiotowej nieruchomości, tj. kwota, która była do spłacenia w momencie sprzedaży tej nieruchomości?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1578/08-4/AS
  Przychodem ze sprzedaży nieruchomości podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 10 % jest pełna kwota uzyskana ze sprzedaży. Jednakże jeśli Wnioskodawca nie korzystał z odliczeń w ramach tzw. "ulgi odsetkowej", to przychód uzyskany przez niego ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w części wydatkowanej na spłatę kredytu (wraz z odsetkami), zaciągniętego na zakup tej nieruchomości, może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-771/08-2/ES
  Czy w zeznaniu za rok 2008 Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi odsetkowej i odliczyć odsetki od kredytu spłacone w roku 2008?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-799/08-2/HS
  1. Czy Spółka przyjmuje prawidłowy kurs do wyceny zaciągniętego kredytu w walucie obcej i jego spłaty w walucie obcej w sytuacji, gdy nie dochodzi do przewalutowania środków, a spłata kredytu dokonywana jest ze środków własnych Spółki? 2. Czy Spółka przyjmuje prawidłowy kurs do wyceny wpływów zaliczek walutowych w sytuacji, gdy nie dochodzi do przewalutowania środków?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-799/08-3/HS
  1. Czy Spółka przyjmuje prawidłowy kurs do wyceny zaciągniętego kredytu w walucie obcej i jego spłaty w walucie obcej w sytuacji, gdy nie dochodzi do przewalutowania środków, a spłata kredytu dokonywana jest ze środków własnych Spółki? 2. Czy Spółka przyjmuje prawidłowy kurs do wyceny wpływów zaliczek walutowych w sytuacji, gdy nie dochodzi do przewalutowania środków?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1108/08/IL
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., jeśli w części został przeznaczony na zakup niezabudowanej działki, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IV b, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-180/08-2/JK
  Czy część przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, w wysokości 56 721,75 zł, przeznaczonego na spłatę kredytu ciążącego na tej zbywanej nieruchomości, a zaciągniętego na jej nabycie, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem zryczałtowanym dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-190/08-4/MO
  Czy kwotę 60.741,92 zł, wpłaconą przez kupującego na rachunek banku G., z uwzględnieniem zwrotu dokonanego przez bank, Wnioskodawczyni może zaliczyć do przychodów przeznaczonych na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e), wolnych od podatku dochodowego?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-451/08-2/AF
  Czy w opisanej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy? Jeśli powstaje, to w jakim czasie (kiedy) i jaka jest podstawa opodatkowania?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1556/08-2/AZ
  Czy powstanie zobowiązanie podatkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa czy też możliwe będzie skorzystanie przez Wnioskodawcę ze zwolnienia podatkowego od podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży Nieruchomości w sytuacji przeznaczenia tych przychodów w całości na nabycie Nieruchomości 2 oraz na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego uprzednio w celu nabycia Nieruchomości na rzecz Bank S.A. z siedzibą w G., przy uwzględnieniu faktu, iż zarówno nabycie Nieruchomości 2 jak i spłata Kredytu nastąpiły w okresie dwóch lat od dokonania sprzedaży Nieruchomości?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1555/08-2/AS
  Tylko w wypadku wydatkowania całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na cele określone w ustawie w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, nie będzie Podatnik płacić od tej transakcji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-770/08-4/ŁM
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa może zostać zwolniona od zapłacenia podatku dochodowego od osób prawnych, gdy pieniądze z tytułu sprzedaży strychów zostaną przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych na cele inwestycyjne we wspólnocie?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1111/08/AD
  Odpłatne zbycie nieruchomości.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-126/08-2/JK
  1.Czy w wyniku przeznaczenia części ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości, przychód ten jest w tej części zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 roku ? 2.Czy okoliczność, iż spłata kredytu została dokonana przez kupującego ma wpływ na możliwość skorzystania przez Zbywającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-183/08-2/IŚ
  Czy Spółka - w związku ze spłatą kredytu - powinna odpowiednio skorygować przychody podatkowe lub koszty podatkowe o różnice kursowe powstałe między dniem otrzymania aportu a dniem faktycznej spłaty tego kredytu, obliczone według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, tj. kursu waluty zastosowanego przez Spółkę do wyceny waluty obcej z dnia otrzymania aportu oraz spłaty kredytu?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-181/08-2/IŚ
  Czy Spółka - w związku ze spłatą kredytu - powinna odpowiednio skorygować przychody podatkowe lub koszty podatkowe o różnice kursowe powstałe między dniem otrzymania aportu a dniem faktycznej spłaty tego kredytu, obliczone według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, tj. kursu waluty zastosowanego przez Spółkę do wyceny waluty obcej z dnia otrzymania aportu oraz spłaty kredytu?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-182/08-2/IŚ
  Czy Spółka - w związku ze spłatą kredytu - powinna odpowiednio skorygować przychody podatkowe lub koszty podatkowe o różnice kursowe powstałe między dniem otrzymania aportu a dniem faktycznej spłaty tego kredytu, obliczone według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, tj. kursu waluty zastosowanego przez Spółkę do wyceny waluty obcej z dnia otrzymania aportu oraz spłaty kredytu?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-87/08/CJS
  Czy wnioskodawca w przypadku zakupu budynku mieszkalnego w budowie (stan surowy zamknięty) będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi odsetkowej?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-756/08-2/DS
  Czy dokonanie przewalutowania pożyczki i kredytu z euro na polskie złote według kursu niższego niż kurs po jakim przedmiotowe zobowiązanie zostało przeliczone na polskie złote w księgach Spółki w dacie zaciągnięcia tego zobowiązania spowoduje powstanie w którymkolwiek momencie dodatnich różnic kursowych stanowiących przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy na dzień spłaty zobowiązania, po przewalutowaniu, z tytułu wyrażonych w polskich złotych pożyczki i kredytu, może powstać dla Spółki przychód podatkowy wynikający z różnicy pomiędzy wartością zobowiązania na dzień zaciągnięcia pożyczki / kredytu przez Spółkę (w przeliczeniu na polskie złote) a wartością / kwotą na dzień spłaty?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-99/08-4/SP
  1.Od jakiej kwoty należy zapłacić podatek, czy też może Wnioskodawczyni wraz z mężem jest z niego zwolniona? 2.Jeśli pieniądze (172.000 zł) ze sprzedaży mieszkania zostaną przeznaczone na spłatę hipoteki i zakup innego mieszkania, to od jakiej kwoty trzeba zapłacić podatek lub nie płacić, jeśli hipoteka zostanie zaliczona do pomniejszenia przychodu?3.Czy biorąc pod uwagę fakt, że pieniądze ze sprzedaży mieszkania zostały przeznaczone na zakup mieszkania i spłatę kredytu będzie miało miejsce zwolnienie z tzw. 10% (ryczałtu) podatku od sprzedaży mieszkania? Czy ma wpływ na to data (moment) spłaty kredytu tzn. po akcie notarialnym czy też przed? 4.Jakie dokumenty są potrzebne przy ewentualnym zwolnieniu z podatku? 5.Czy w rozliczenie "wchodzą" również takie koszty kupowanego mieszkania jak: notariusz, PCC, remont?6.Czy zatem podatek należy zapłacić od kwoty 172.000 zł, czy od różnicy 172.000 - 134.000 - ewentualne koszty notarialne kupowanego mieszkania), czy też przysługuje zwolnienie, ponieważ "dochodzi" hipoteka?7.Czy zakupione mieszkanie musi być własnościowe tzn. pełna własność, spółdzielcze - własnościowe czy może być spółdzielcze czy lokatorskie (kwaterunkowe)?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-73/08-4/PJ
  Czy spłata kredytu mieszkaniowego w opisanej wyżej sytuacji, z kwoty sprzedaży uzyskanej z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, tj. kwota 55 000 zł, przekazana na spłatę tego kredytu mieszkaniowego, podlega zwolnieniu przedmiotowemu w myśl art. 21?
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-710/08-2/MK
  Ulga odsetkowa
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-730/08-2/HS
  Jaki kurs powinien być zastosowany do ustalenia różnic kursowych w związku z otrzymaniem kredytu (pożyczki) w walutach obcych i jego spłatą w walucie obcej, a także w związku z pobraniem środków w ramach linii kredytowej w walucie obcej ich spłatą w walucie obcej dokonywanych poprzez rachunek walutowy Spółki przy założeniu, że nie dojdzie do faktycznej wymiany waluty obcej na PLN?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-730/08-3/HS
  Jaki kurs powinien być zastosowany do ustalenia różnic kursowych w związku z otrzymaniem kredytu (pożyczki) w walutach obcych i jego spłatą w walucie obcej, a także w związku z pobraniem środków w ramach linii kredytowej w walucie obcej ich spłatą w walucie obcej dokonywanych poprzez rachunek walutowy Spółki przy założeniu, że nie dojdzie do faktycznej wymiany waluty obcej na PLN?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-141/08-2/MO
  Czy powstanie zobowiązanie podatkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, czy też możliwe będzie skorzystanie przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia podatkowego od podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży Nieruchomości w sytuacji przeznaczenia tych przychodów w całości na nabycie Nieruchomości 2 oraz na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego uprzednio w celu nabycia Nieruchomości, na rzecz ..... Bank S.A. z siedzibą w G, przy uwzględnieniu faktu, iż zarówno nabycie Nieruchomości 2 jak i spłata Kredytu nastąpiły w okresie dwóch lat od dokonania sprzedaży Nieruchomości?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-39/08-4/JK
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży mieszkania, wydatkowany w części na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup i remont tj. cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Dla skorzystania z przedmiotowego zwolnienia bez znaczenia jest forma dokonania tej spłaty, tj. to czy spłaty kredytu Wnioskodawca dokonał osobiście, czy też w Jego imieniu nabywca mieszkania.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-987/08/MS
  Czy Spółka z o.o. spłacając przejęte zobowiązania będzie miała prawo do rozpoznawania różnic kursowych po stronie przychodów i kosztów podatkowych. Jeżeli tak to jaki kurs należy przyjąć do rozliczenia różnic kursowych - z dnia udzielenia kredytu, czy z dnia formalnego przejęcia długu przez Spółkę z o.o. tj. z dnia przepiania umowy kredytowej na Spółkę?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-84/08-2/JK
  Jeżeli Wnioskodawczyni nie korzystała z odliczeń w ramach tzw. "ulgi odsetkowej", to przychód uzyskany przez nią ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w części wydatkowanej na spłatę kredytu (wraz z odsetkami), zaciągniętego na zakup tego prawa, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, tym samym Wnioskodawczyni mogła obniżyć podstawę do naliczenia podatku w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu ze sprzedaży tegoż prawa o wartość spłaconego kredytu mieszkaniowego hipotecznego w kwocie 72.671,71 zł.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1457/08-2/AZ
  Czy deklarując w oświadczeniu, iż uzyskane ze sprzedaży mieszkania pieniądze, Wnioskodawca ma zamiar w pewnej części przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości, może uzyskać zwolnienie tej kwoty od podatku 10% ?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1456/08-2/AS
  Przychód ze sprzedaży mieszkania korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na własne nazwisko i po dniu złożenia skorygowanych zeznań za lata poprzednie.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-954/08/IL
  Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od daty zakupu będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII2/415-42/08/JT
  Czy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych przychód ze zbycia mieszkania przeznaczony na spłatę kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego mieszkania.
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-27/08-2/JK
  Czy zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 32 część e), w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. spłata kredytu w wyżej opisanej sytuacji może być uznana za podstawę do zwolnienia z podatku?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-617/08-2/HS
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość zadłużenia w dniu jego powstania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części zadłużenia w dniu jego przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość zadłużenia w dniu jego powstania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części zadłużenia w dniu jego przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-617/08-3/HS
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość zadłużenia w dniu jego powstania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części zadłużenia w dniu jego przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość zadłużenia w dniu jego powstania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części zadłużenia w dniu jego przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-617/08-4/HS
  1. Czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej otrzymania (obliczona przy zastosowaniu kursu kompensaty) będzie wyższa niż złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej spłaty (obliczona przy zastosowaniu kursu z dnia spłaty), Spółka powinna rozpoznać wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy w momencie spłaty Nowej Pożyczki w walucie obcej? 2. Czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej otrzymania (obliczona przy zastosowaniu kursu kompensaty) będzie niższa niż złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej spłaty (obliczona przy zastosowaniu kursu z dnia spłaty), Spółka powinna rozpoznać wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy w momencie spłaty Nowej Pożyczki w walucie obcej?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-617/08-5/HS
  1) Czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej otrzymania (obliczona przy zastosowaniu kursu kompensaty) będzie wyższa niż złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej spłaty (obliczona przy zastosowaniu kursu z dnia spłaty), Spółka powinna rozpoznać wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy w momencie spłaty Nowej Pożyczki w walucie obcej? 2) Czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej otrzymania (obliczona przy zastosowaniu kursu kompensaty) będzie niższa niż złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej spłaty (obliczona przy zastosowaniu kursu z dnia spłaty), Spółka powinna rozpoznać wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy w momencie spłaty Nowej Pożyczki w walucie obcej?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-615/08-3/HS
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: a) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość zadłużenia w dniu jego powstania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części zadłużenia w dniu jego przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, b) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość zadłużenia w dniu jego powstania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części zadłużenia w dniu jego przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-615/08-2/HS
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: a) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość zadłużenia w dniu jego powstania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części zadłużenia w dniu jego przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, b) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość zadłużenia w dniu jego powstania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części zadłużenia w dniu jego przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-615/08-4/HS
  1) Czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej otrzymania (obliczona przy zastosowaniu kursu kompensaty) będzie wyższa niż złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej spłaty (obliczona przy zastosowaniu kursu z dnia spłaty), Spółka powinna rozpoznać wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy w momencie spłaty Nowej Pożyczki w walucie obcej? 2) Czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej otrzymania (obliczona przy zastosowaniu kursu kompensaty) będzie niższa niż złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej spłaty (obliczona przy zastosowaniu kursu z dnia spłaty), Spółka powinna rozpoznać wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy w momencie spłaty Nowej Pożyczki w walucie obcej?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-615/08-5/HS
  1) Czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej otrzymania (obliczona przy zastosowaniu kursu kompensaty) będzie wyższa niż złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej spłaty (obliczona przy zastosowaniu kursu z dnia spłaty), Spółka powinna rozpoznać wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy w momencie spłaty Nowej Pożyczki w walucie obcej? 2) Czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej otrzymania (obliczona przy zastosowaniu kursu kompensaty) będzie niższa niż złotówkowa wartość Nowej Pożyczki w dniu jej spłaty (obliczona przy zastosowaniu kursu z dnia spłaty), Spółka powinna rozpoznać wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy w momencie spłaty Nowej Pożyczki w walucie obcej?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-616/08-2/HS
  Czy operacja przewalutowania kredytu skutkować będzie powstaniem po stronie Wnioskodawcy, w momencie przewalutowania lub spłaty rat kredytu w złotych polskich, przychodów lub kosztów uzyskania przychodów, w szczególności z tytułu dodatnich lub ujemnych różnic kursowych?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-629/08-4/ES
  Zwolnienie przedmiotowe w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-643/08-2/JK
  podatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-610/08-6/KS
  Jak należy zakwalifikować koszty w postaci odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na budowę mieszań; czy jako koszty finansowe dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi, czy jako koszty finansowe związane z pozostałą działalnością gospodarczą prowadzoną przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-610/08-7/KS
  Jak należy zakwalifikować koszty w postaci odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na budowę mieszań; czy jako koszty finansowe dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi, czy jako koszty finansowe związane z pozostałą działalnością gospodarczą prowadzoną przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1366/08-2/AS
  Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości - nabycie lokalu, spłata kredytu, remont zakupionego lokalu mieszkalnego.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1340/08-4/JK
  Czy część przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w dniu 15.09.2006 r., przeznaczona na spłatę kredytu ciążącego na zbywanej nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-922/08/MM
  1. Czy Wnioskodawczyni może - razem z mężem - w rocznym zeznaniu podatkowym uwzględnić do odliczenia 74% wartości odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego na podstawie zaświadczenia z banku? (74% wskazuje udział wartości lokalu mieszkalnego w całkowitej kwocie zaciągniętego kredytu hipotecznego)? 2. Czy odliczenia można dokonać po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym za rok 2008, z uwzględnieniem również odsetek zapłaconych w roku 2006 i 2007? 3. Czy na możliwość odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego wspólnie z małżonkiem w roku 2006, na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych ma wpływ fakt, że mąż Wnioskodawczyni dysponuje prawem do innego lokalu mieszkalnego, który nabył w drodze darowizny (zawartej z rodzicami w październiku 2005 roku), tj. czy "ulga odsetkowa" przysługuje jedynie osobom, które zaciągnęły kredyt na swoje pierwsze mieszkanie?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-569/08-4/ES
  Prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej w kontekście odliczeń od dochodu oraz od podatku w przeszłości w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej (starej).
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-612/08-2/EK
  Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny po stronie Spółki pojawia się wątpliwość odnośnie podatkowego traktowania różnicy kursowej powstającej pomiędzy złotówkową wartością niespłaconej części pożyczki ustaloną na dzień jej otrzymania (tj. wartością w walucie obliczoną przy zastosowaniu kursu historycznego), a złotówkową wartością niespłaconej części pożyczki ustaloną na dzień dokonania jej przewalutowania (tj. wartością w walucie obliczoną przy zastosowaniu kursu przewalutowania). W szczególności, rodzi się pytanie czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy. Innymi słowy, po stronie Spółki pojawia się wątpliwość, czy operacja przewalutowania pożyczki na złote polskie, jak również przyszła spłata pożyczki (po przewalutowaniu) w jakiejkolwiek formie nie będzie wiązać się dla Spółki z powstaniem dodatkowych obowiązków na gruncie podatku PDOP, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania dla celów podatku PDOP przedmiotowej różnicy, ani w związku z przewalutowaniem pożyczki, ani w związku z jej spłatą.
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-597/08-2/KS
  Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny po stronie Spółki pojawia się wątpliwość odnośnie podatkowego traktowania różnicy kursowej powstającej pomiędzy złotówkową wartością niespłaconej części pożyczki ustaloną na dzień jej otrzymania (tj. wartością w walucie obliczoną przy zastosowaniu kursu historycznego), a złotówkową wartością niespłaconej części pożyczki ustaloną na dzień dokonania jej przewalutowania (tj. wartością w walucie obliczoną przy zastosowaniu kursu przewalutowania). W szczególności, rodzi się pytanie czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy. Innymi słowy, po stronie Spółki pojawia się wątpliwość, czy operacja przewalutowania pożyczki na złote polskie, jak również przyszła spłata pożyczki (po przewalutowaniu) w jakiejkolwiek formie nie będzie wiązać się dla Spółki z powstaniem dodatkowych obowiązków na gruncie podatku PDOP, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania dla celów podatku PDOP przedmiotowej różnicy, ani w związku z przewalutowaniem pożyczki, ani w związku z jej spłatą.
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-597/08-3/KS
  Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny po stronie Spółki pojawia się wątpliwość odnośnie podatkowego traktowania różnicy kursowej powstającej pomiędzy złotówkową wartością niespłaconej części pożyczki ustaloną na dzień jej otrzymania (tj. wartością w walucie obliczoną przy zastosowaniu kursu historycznego), a złotówkową wartością niespłaconej części pożyczki ustaloną na dzień dokonania jej przewalutowania (tj. wartością w walucie obliczoną przy zastosowaniu kursu przewalutowania). W szczególności, rodzi się pytanie czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy. Innymi słowy, po stronie Spółki pojawia się wątpliwość, czy operacja przewalutowania pożyczki na złote polskie, jak również przyszła spłata pożyczki (po przewalutowaniu) w jakiejkolwiek formie nie będzie wiązać się dla Spółki z powstaniem dodatkowych obowiązków na gruncie podatku PDOP, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania dla celów podatku PDOP przedmiotowej różnicy, ani w związku z przewalutowaniem pożyczki, ani w związku z jej spłatą.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-612/08-3/EK
  Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny po stronie Spółki pojawia się wątpliwość odnośnie podatkowego traktowania różnicy kursowej powstającej pomiędzy złotówkową wartością niespłaconej części pożyczki ustaloną na dzień jej otrzymania (tj. wartością w walucie obliczoną przy zastosowaniu kursu historycznego), a złotówkową wartością niespłaconej części pożyczki ustaloną na dzień dokonania jej przewalutowania (tj. wartością w walucie obliczoną przy zastosowaniu kursu przewalutowania). W szczególności, rodzi się pytanie czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy. Innymi słowy, po stronie Spółki pojawia się wątpliwość, czy operacja przewalutowania pożyczki na złote polskie, jak również przyszła spłata pożyczki (po przewalutowaniu) w jakiejkolwiek formie nie będzie wiązać się dla Spółki z powstaniem dodatkowych obowiązków na gruncie podatku PDOP, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania dla celów podatku PDOP przedmiotowej różnicy, ani w związku z przewalutowaniem pożyczki, ani w związku z jej spłatą.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1568/08/JG
  Czy wnioskodawca od 2008r. będzie mógł skorzystać z ulgi odsetkowej łącznie na pierwszy kredyt jak i drugi kredyt i czy sprzedaż drugiego mieszkania w 2009r. spowoduje, iż dopiero od 2009r. nie będzie mógł korzystać z ulgi odsetkowej na drugi kredyt ?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-603/08-3/DS
  Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny po stronie Spółki pojawia się wątpliwość odnośnie podatkowego traktowania różnicy kursowej powstającej pomiędzy złotówkową wartością niespłaconej części pożyczki ustaloną na dzień jej otrzymania (tj. wartością w walucie obliczoną przy zastosowaniu kursu historycznego), a złotówkową wartością niespłaconej części pożyczki ustaloną na dzień dokonania jej przewalutowania (tj. wartością w walucie obliczoną przy zastosowaniu kursu przewalutowania). W szczególności, rodzi się pytanie czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy. Innymi słowy, po stronie Spółki pojawia się wątpliwość, czy operacja przewalutowania pożyczki na złote polskie, jak również przyszła spłata pożyczki (po przewalutowaniu) w jakiejkolwiek formie nie będzie wiązać się dla Spółki z powstaniem dodatkowych obowiązków na gruncie podatku PDOP, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania dla celów podatku PDOP przedmiotowej różnicy, ani w związku z przewalutowaniem pożyczki, ani w związku z jej spłatą.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-603/08-2/DS
  Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny po stronie Spółki pojawia się wątpliwość odnośnie podatkowego traktowania różnicy kursowej powstającej pomiędzy złotówkową wartością niespłaconej części pożyczki ustaloną na dzień jej otrzymania (tj. wartością w walucie obliczoną przy zastosowaniu kursu historycznego), a złotówkową wartością niespłaconej części pożyczki ustaloną na dzień dokonania jej przewalutowania (tj. wartością w walucie obliczoną przy zastosowaniu kursu przewalutowania). W szczególności, rodzi się pytanie czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy. Innymi słowy, po stronie Spółki pojawia się wątpliwość, czy operacja przewalutowania pożyczki na złote polskie, jak również przyszła spłata pożyczki (po przewalutowaniu) w jakiejkolwiek formie nie będzie wiązać się dla Spółki z powstaniem dodatkowych obowiązków na gruncie podatku PDOP, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania dla celów podatku PDOP przedmiotowej różnicy, ani w związku z przewalutowaniem pożyczki, ani w związku z jej spłatą.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-574/08-3/HS
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-596/08-2/MC
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy. 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-596/08-3/MC
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy. 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy.
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-588/08-3/HS
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy. 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-588/08-4/HS
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy. 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy.
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-559/08-2/HS
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki / kredytu w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki / kredytu w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki / kredytu, wspomniana różnice jako przychód podatkowy, 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki / kredytu w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki / kredytu w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki / kredytu, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy.
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-599/08-2/MM
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy. 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy.
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-574/08-2/HS
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty/kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy.
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-559/08-3/HS
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki / kredytu w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki / kredytu w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki / kredytu, wspomniana różnice jako przychód podatkowy, 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki / kredytu w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki / kredytu w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki / kredytu, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy.
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-599/08-3/MM
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy. 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty / kompensaty przewalutowanej kwoty pożyczki, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy.
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1077/08-4/ES
  Czy wolne są od podatku dochodowego przychody osiągnięte z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli przed sprzedażą tego lokalu dokonano spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup tego lokalu?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-532/08/MH
  Dochód wspólnoty ze sprzedaży strychu- opodatkowanie w podatku dochodowym od osób prawnych.
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1087/08-4/ES
  Czy zobowiązani są Państwo do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty 21.538 zł 68 gr, która przeznaczona została na spłatę kredytu hipotecznego, obciążającego sprzedany lokal mieszkalny?
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1005/08-2/AM
  kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w racjonalnym związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami oraz nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów.
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1004/08-2/AM
  Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w racjonalnym związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami oraz nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów.
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1103/08-2/MO
  Jeżeli Wnioskodawca nie korzystał z odliczeń w ramach tzw. "ulgi odsetkowej", to przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wydatkowany na spłatę kredytu zaciągniętego na jego nabycie, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-672/08-2/TW
  1. Jaka część odsetek od udzielonego kredytu może zostać odliczona przez Wnioskodawcę oraz Jego małżonkę? 2. Czy pierwszym rokiem za który Wnioskodawca i Jego małżonka mieli prawo do skorzystania z tzw. "ulgi odsetkowej" był rok 2006?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-511/08-2/HS
  1. Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu planowanego przewalutowania na złote polskie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w walucie obcej, powstanie dla Niej obowiązek rozpoznania różnic kursowych wynikających z przewalutowania kredytu na złote polskie? 2. Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu planowanego przewalutowania na złote polskie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w walucie obcej, powstanie dla Niej obowiązek rozpoznania różnic kursowych wynikających ze spłaty przewalutowanego kredytu w złotych polskich? 3. Czy przewalutowanie na złote polskie spowoduje obowiązek ustalenia różnic kursowych, mających wpływ na przychód do opodatkowania, od tej części kapitału kredytu, która została już spłacona? 4. Czy zmiana oprocentowania kredytu na mocy aneksu do umowy kredytu wywołuje skutki w zakresie obowiązków na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-631/08-4/TW
  Czy w sytuacji sprzedaży lokalu mieszkaniowego już po wybudowaniu domu z założeniem przeznaczenia kwoty uzyskanej z jego sprzedaży na częściową spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na wybudowanie budynku jednorodzinnego Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z możliwości złożenia przez podatnika oświadczenia, iż przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w ciągu 2 lat przeznaczony zostanie w całości na cele mieszkaniowe i nie płacenia podatku dochodowego od płatnego zbycia nieruchomości?Jakie należy spełnić przesłanki aby móc skorzystać z ww. ulgi?Co dokładnie rozumiemy pod pojęciem "cele mieszkaniowe"?Czy wyposażenie w sprzęty AGD, RTV i meble nowowybudowanego budynku jednorodzinnego będzie traktowane jako takie właśnie cele?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1360/08/JT
  Czy zrefundowanie kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe (zakup nieruchomości) innym nowym kredytem, spełnia wymogi przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1282/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 11.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1283/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 11.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1284/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 11.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1281/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 11.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1284/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 11.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1278/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.08.2008 r. (data wpływu 14.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 14.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1279/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 11.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1154/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 19.07.2008 r. (data wpływu 04.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest:prawidłowe- w części dotyczącej zwolnienia przedmiotowego p ...
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-479a/08/AW
  Czy dokonanie przewalutowania kredytu z euro na polskie złote wg kursu niższego niż kurs, po jakim przedmiotowe zobowiązanie zostało przeliczone na polskie złote w księgach Spółki w dacie zaciągnięcia tego zobowiązania spowoduje powstanie - w którymkolwiek momencie - dodatnich różnic kursowych stanowiących przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-479b/08/AW
  Czy na dzień spłaty zobowiązania, po przewalutowaniu, z tytułu wyrażonych w polskich złotych, może powstać dla Spółki przychód podatkowy wynikający z różnicy pomiędzy wartością zobowiązania na dzień zaciągnięcia kredytu przez Jednostkę (w przeliczeniu na polskie złote) a wartością/kwotą na dzień spłaty?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-934/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 11.08.2008 r. (data wpływu 14.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu, a w pozostałej części na sfinansowanie zakupu nowego lokalu mieszk ...
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-770/08/AD
  Zwolnienie przedmiotowe - art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-92/08/IL
  1. Czy spłacanie rat kredytu z konta rodziców może być potraktowane w świetle przepisów jako darowizna dla córki i czy ma znaczenie kto z kredytobiorców ten kredyt spłaca? 2. Czy znaczenie ma cel kredytu, to jest fakt, że jest Pani właścicielką mieszkania i czy tylko raty spłacane przez Panią i z Pani konta nie byłyby traktowane przez organy podatkowe jako darowizna na spłatę kredytu? 3. Czy dla tego przypadku istnieją inne przesłanki do wystąpienia obowiązku podatkowego?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1303/08/JT
  Czy sprzedaż mieszkania nabytego w 2004r., przed upływem 5 lat od jego zakupu pociągnie za sobą obowiązek zapłaty podatku dochodowego w wysokości 10%, nawet jeśli otrzymaną ze sprzedaży kwotę w 100% w czasie krótszym niż 2 lata od momentu sprzedaży mieszkania przeznaczą na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania nabytego w 2008r.?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1295/08/CJS
  Czy wnioskodawczyni przysługuje tzw. ulga odsetkowa w przypadku zakupu od dewelopera budynku mieszkalnego w budowie?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-133/08/HS
  Opodatkowanie ewentualnej darowizny.
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-916/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 22.07.2008 r. (data wpływu 08.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu -jest prawidłowe.W dniu 08.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-767/08/MM
  Czy od sprzedaży lokalu należy zapłacić 10% zryczałtownego podatku dochodowego w sytuacji gdy część kwoty przeznaczona została na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na nabycie tego lokalu?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1177/08-2/JB
  1. Czy kwota otrzymanego od Zakładu odszkodowania w części dotyczącej spłaty kwoty głównej kredytu (kapitału) nie stanowi dla Banku przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w rozumieniu art.12 ustawy?2. Czy kwota otrzymanego od Zakładu odszkodowania w części dotyczącej spłaty odsetek stanowi dla Banku przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w rozumieniu art.12 ustawy?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1055/08-2/MK
  Czy kwotę 52.400 50zł (wpłaconą przez kupującego na rachunek kredytowy) można zaliczyć, jako spłatę kredytu pomniejszającego należny podatek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) i e)?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1046/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.07.2008 r. (data wpływu 14.07.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania różnic kursowych -jest prawidłowe.W dniu 14.07.2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej pod ...
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-447/08-3/MM
  Czy prowizje, odsetki i ujemne różnice kursowe od zaciągniętego kredytu bankowego na zakup udziałów w momencie ich poniesienia będą stanowić koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-972/08-4/AF
  Czy przychód ze sprzedaży lokalu przy ul. K. w W. w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup, podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca zachowa prawo do zwolnienia od podatku, jeżeli przychód ze sprzedaży lokalu przy ul. K. wydatkuje w części na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu przy ul. P. oraz w części na modernizację tego lokalu? Co należy rozumieć pod pojęciem modernizacji własnego lokalu mieszkalnego (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i jakie wydatki dokładnie może tu zaliczyć? Art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) używa zwrotu modernizacja "własnego" lokalu mieszkalnego, czy do czasu podpisania aktu notarialnego sprzedaży lokalu przy ul. P. wydatki poniesione na jego modernizację pochodzące ze sprzedaży lokalu przy ul. K. będą zwolnione od podatku?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-438/08-3/KS
  Czy spłata odsetek od kredytów na budowę mieszkań finansowana z ww. przychodów jest kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu podstawy opodatkowania?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-743/08-7/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23.06.2008 r. (data wpływu 27.06.2008 r.) oraz pismach: z dnia 16.09.2008r. (data wpływu 22.09.2008 r.) i z dnia 26.09.2008 r. (data wpływu 26.09.2008 r.) uzupełniających braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-743/08-2/JK z dnia 04.09.2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób f ...
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-697/08/AD
  Zwolnienie od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości-art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a i e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-726/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe -jest prawidłowe.W d ...
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-721a/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe -jest prawidłowe.W ...
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-845/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 5 września 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemne ...
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1042/08-4/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.03.2008 r. (data wpływu 01.07.2008 r.), oraz piśmie uzupełniającym z dnia 23.09.2008 r. (data wpływu 29.09.2008 r.) na wezwanie Nr IP-PB3-423-1042/08-2/ER z dn. 15.09.2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania różnic kursowych -jest prawidłowe.W dniu 01. ...
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1012/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30.06.2008 r. (data wpływu 03.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu hipotecznego -jest prawidłowe.W dniu 03.07.2008 r. został złożony ww. wni ...
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-992/08-6/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18.06.2008 r. (data wpływu 27.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej na spłatę kredytu -jest nieprawidłowe.W dniu 27.06.2008 r. zos ...
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-85/08/MM
  Czy świadczenie otrzymane od syna, będzie podlegało regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-913/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.06.2008 r. (data wpływu 11.06.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 10.08.2008 r. (data nadania: 11.08.2008 r., data wpływu: 13.08.2008 r.) uzupełniające wezwanie Nr IPPB2/415-913/08-2/JK z dnia 01.08.2008 r. (data doręczenia 08.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych ...
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423W-69/08/PP
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 13 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 18 sierpnia 2008r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 29 lipca 2008r. znak IBPB3/423-337/08/PP, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w części dotycz ...
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-793/08-4/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2008 r. (data wpływu 09.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na spłatę kredytu- jest prawidłowe.W dniu 09.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1062/08/JG (KAN-5725/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 05 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę zbywanej nier ...
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-664/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczania od dochodu wydatków w ramach tzw. ulgi odsetkowej -jest prawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-610/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, przed upływem pięciu lat od jego zakupu oraz możliwości dalszego korzystania z odliczeń od dochodu ...
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-445/08/AK (KAN-5445/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na budowę mieszkań -jest prawidłowe.W dniu 28 maja 2008 r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie ...
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-296/08/MT
  1. Czy przewalutowanie pożyczki z waluty obcej na walutę polską może, na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, skutkować w momencie przewalutowania powstaniem po stronie Pożyczkobiorcy przychodów lub kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpowiednio dodatnich lub ujemnych różnic kursowych? 2. Czy w momencie spłaty pożyczki, która w wyniku przewalutowania tej pożyczki nastąpi w walucie polskiej, dojdzie do powstania po stronie Pożyczkobiorcy przychodów lub kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-577/08/ENB
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli całość pozyskanej z transakcji kwoty przeznaczy na spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego?
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-350/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został złożon ...
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-556/08-2/JK
  Czy umorzone odsetki od kredytu bankowego powodują powstanie przychodu do opodatkowania?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-517/08-2/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 30 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia -jest nieprawidłowe.W dniu 30 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-696/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2008 r. (data wpływu 22.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia w koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania nabytego w drodze spadku spłaconego kredytu obciążającego ww. mieszkanie -jest nieprawidłowe.W dniu 22.04 ...
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-480/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 1.04.2008 r. (data wpływu 23.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania odliczenia odsetek od kredytu w ramach tzw. "ulgi odsetkowej" -jest nieprawidłowe.W dniu 23.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-748/08/CJS (KAN-3936/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP - 17 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej -jest prawidłowe.W dniu ...
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-559/08-2/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w roku 2007 wydatków poniesionych na nabycie i sprzedaż tej nieruchomości oraz wysokości wykazanyc ...
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-714/08/CJS (KAN-3763/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 02 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 14 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej -jest nieprawidłowe.W dni ...
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-706/08/MM (KAN-3709/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 03 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 11 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia mieszkania własnościowego w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę innej nieruchomości -jest prawidłowe. ...
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-683/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X GmbH z siedzibą w W, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Y, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 30 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie
  - powstania przychodu w zwi ...
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-293/08/AM (KAN-3639/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 10 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia czy powstałe różnice kursowe, ustalone od spłat kredytów wywołają skutek podatkowy o którym mowa w art. 15a ustawy o podatku ...
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-629/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 30 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki cywilnej odsetek od kredytu udzielonego wspólnikowi -jest nieprawidłowe.W dniu 30 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-562/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008 r. ( data wpływu 12.05.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu umorzenia odsetek od zaciągniętego kredytu w części
  ...
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-563/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008 r. ( data wpływu 12.05.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu umorzenia odsetek od zaciągniętego kredytu w części
  ...
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-210/08-5/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 03.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych -jest prawidłowe.W dniu 03 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 29.04.2008 r. (data wpływu 05.05.2008 r.) - o udzielenie pi ...
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-210/08-4/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 03.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych -jest prawidłowe.W dniu 03 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 29.04.2008 r. (data wpływu 05.05.2008 r.) - o udzielenie p ...
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-561/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008 r. ( data wpływu 12.05.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu umorzenia odsetek od zaciągniętego kredytu w części
  ...
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-564/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z umorzenia odsetek od kredytu bankowego -jest nieprawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-582/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008 r. (data wpływu 02.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 02.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-583/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008 r. (data wpływu 02.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 02.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-584/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008 r. (data wpływu 02.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 02.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-585/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008 r. (data wpływu 02.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 02.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-642/08/CJS (KAN-3353/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 01 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu budowlanego przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej -jest nieprawidłowe ...
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-569/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania umorzonych na podstawie umowy ugody odsetek oraz odsetek karnych od kredytu bankowego -jest nieprawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-370/08-3/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19.02.2008r. (data wpływu 25.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych odnośnie konsekwencji przejęcia przez Bank udziałów objętych umową zastawu rejestrowego:
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-242/08-2/TW
  Czy w indywidualnym zeznaniu rocznym PIT-37 za 2007 r. dokonując odliczenia tzw. ulgi odsetkowej, Wnioskodawczyni mogła odliczyć od swojego dochodu, zgodnie ze złożonym w tym zakresie wnioskiem w załączniku PIT-D do zeznania rocznego, całość zapłaconych do końca 2007 r. odsetek od kredytu?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-388/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu 8 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 8 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-622/08-4/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.04.2008r. (data wpływu 14.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia różnic kursowych powstałych w wyniku przewalutowania pożyczki (kredytu) -jest prawidłowe.W dniu 14.04.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-358/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani A.P. przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 25 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-385/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytej przed 1.01.2007 r. -jest prawidłowe.W dniu 31.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o u ...
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-399/08-5/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27.02.2008 r. (data wpływu 03.03.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 05.06.2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia ceny nabycia sprzedawanej działki gruntu oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu jej ...
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-499/08-2/MG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w 2005 r. -jest prawidłowe.W dniu 17.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-184/08-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 03 marca 2008 r. (data wpływu 07 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe.W dniu 07 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-419/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. został z ...
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-197/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 12 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 12 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-433/08/JG
  Czy odsetki od nowo zaciągniętego kredytu przeznaczonego w całości na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania z zachowaniem ustawowego limitu?
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-449/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.04.2008 r. (data wpływu 16.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z umorzenia odsetek od kredytu bankowego -jest nieprawidłowe.W dniu 16.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-280/08-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej:
  - możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej w przypadku wykorzy ...
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-364/08-2/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.03.2008 r. (data wpływu 27.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej-jest nieprawidłowe.W dniu 27.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-392/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej -jest prawidłowe.W dniu 29.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-239/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 27.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości -jest p ...
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-367/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.02.2008 r. (data wpływu 26.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek i wydatków związanych z obsługą kredytu zaciągniętego na refinansowanie kosztów zakupu spółdzielczego własności ...
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-265/08-9/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2008 r. (data wpływu 11.02.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 25.03.2008 r. (data wpływu 28.03.2008 r.) oraz pismem z dnia 07.04.2008 r. (data wpływu 14.04.2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu uzyskanego z t ...
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-335/08-3/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2008 r. (data wpływu 21.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lo ...
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-306/08-4/IF
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości, przeznaczony na spłatę kredytu będzie w tej części zwolniony z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e?
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-331/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 18 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-109/08-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05 lutego 2008 r. (data wpływu 07 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego jest:
  - prawidłowe- odnośnie zwolnienia z opodatkow ...
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-314/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 18 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-360/08-3/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2008 r. (data wpływu 25.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych w 2005 r. ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu ...
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-290/08/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 roku (data wpływu 11 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży mieszkania -jest prawidłowe.W dniu 11 marca 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-234/08/IB
  Podatnik wybudował budynek mieszkalny na dzierżawionej przez siebie działce. Czy może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i e updof w związku z poniesionymi wydatkami na budowę tego budynku i spłatę kredytu zaciągniętego na tę budowę?
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-308/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 13 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe -je ...
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-170/08/AM
  Czy środki pieniężne zebrane w czynszu od najemców mieszkań na spłatę należnych dla kredytodawcy (Banku) comiesięcznych rat kredytu z odsetkami, a dotyczące spłaty kredytów zaciągniętych w latach 1995-2006, począwszy od 1 stycznia 2007 r. stanowią dla Towarzystwa dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-123/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. (data wpływu 12 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest prawidłowe, z zastrzeżeniem warunków przedstawionych poniżej.W dniu 12 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-297/08/CJS
  Czy wnioskodawczyni przysługuje tzw. ulga meldunkowa w przypadku zakupu od dewelopera nowego lokalu mieszkalnego?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-256/08-2/IŚ
  Czy kwota spłaty kredytu, zaciągniętego na kupno mieszkania, środkami uzyskanymi ze sprzedaży tego mieszkania stanowi cele mieszkaniowe i jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-118/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007 r. (data wpływu 30.01.2008 r.) oraz piśmie z dnia 10.04.2008 r. (data nadania 14.04.2008 r., data wpływu 17.04.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-118/08-2/JB z dnia 01.04.2008 r. (data nadania 02.04.2008, data doręczenia 08.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku ...
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-204/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2008 r. (data wpływu 31.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 31.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-77/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest prawidłowe.W dniu 29 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-67/08-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży mieszkaniajest:
  - ...
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-342/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 roku (data wpływu 21 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości-jest nieprawidłowe.W ...
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-224/08-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30.01.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej na spłatę kredytu -jest prawidłowe.W dniu 04.02.2008 r. został ...
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-225/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.01.2008 r., (data wpływu 25.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania różnic kursowych -jest prawidłowe.W dniu 25.01.2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej po ...
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-51/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 10.01.2008 r.) oraz piśmie uzupełniającym z dnia 10.04.2008 r. (data nadania 10.04.2008 r., data wpływu 14.04.2008 r.) uzupełniającym stan faktyczny na wezwanie Nr IPPB2/415-51/08-2/AK z dnia 01.04.2008 r. (data nadania 01.04.2008 r., data doręczenia 07.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego do ...
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-65/08-2/PW
  Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na nowe mieszkanie i jego wykończenie.
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-147/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15.01.2008 r. (data wpływu 22.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach tzw. "ulgi odsetkowej" -jest prawidłowe.W dniu 22.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-55/08-4/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 11.01.2008 r.) oraz piśmie z dnia 06.04.2008 r. (data wpływu 10.04.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-55/08-2/IŚ z dnia 01.04.2008 r. (data nadania 01.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania s ...
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-76/08-02/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2008r. (data wpływu 21 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości ...
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-38/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2008 r. (data wpływu 09.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na spłatę odsetek od kredytu -jest prawidłowe.W dniu 09.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-42/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 06.01.2008 r. (data wpływu 09.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego- jest prawidłowe.W dniu 09.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-66/08-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 03 stycznia 2008 r. (data wpływu 07.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania wartości początkowej środków trwałych z uwzględnieniem różnic kursowych -jest nieprawidłowe.W dniu 07 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-553/07-4/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2007 r. (data wpływu 31 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania uzupełnionym pismem (data nadania 11 marca 2008, data wpływu 13 marca 2008 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-533/07 ...
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-567/07/JG
  Czy przy odliczaniu odsetek biorąc, pod uwagę limit odliczenia i ograniczenia czasowe (wynikające z ustawy), korzystając z ulgi odsetkowej przysługuje prawo do odliczenia całości zapłaconych odsetek uwzględnionych aneksem z 2007r.? Czy należy odliczyć kwoty zapłaconych odsetek ustalonych na podstawie umowy kredytowej z 2004r. bez uwzględnienia zmian tej umowy, które nastąpiły po 31 grudnia 2006r.?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-393/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest:
  - w części dotyczącej zwolnienia ...
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-499/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 13 grudnia 2007 r. (data wpływu 14 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia -jest prawidłowe.W dniu 14 grudnia 2007 r. został ...
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-465/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26.11.2007 r. (data wpływu 29.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwolnienia od opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 29.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku docho ...
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-450/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 28 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu budowlanego przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej -jest niep ...
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-705/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie utraty prawa do zwolnienia z podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzie ...
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-408/07-6/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15.11.2007 r. (data wpływu 23.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania -jest prawidłowe.W dniu 23.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-466/07-3/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem aportem przedsiębiorstwa -jest nieprawidłowe.W dniu 19.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-378/07/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani S. przedstawione we wniosku z dnia 08 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 12 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego -jest nieprawid ...
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-353/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2007 r. (data wpływu 07.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej w okresie dwóch lat od sprzedaży na spłatę kredytu -jest prawidłowe.W dniu 07.11.2007 ...
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-290/07-3/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.), uzupełnionym wnioskiem z dnia 3 listopada 2007 r. (data wpływu 7 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 6 listopada 2007 r. został z ...
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-254/07/MT
  1. Czy dodatnie różnice kursowe, powstałe w księgach rachunkowych na skutek zaksięgowania w nich operacji przewalutowania kredytu zwiększają podatkowe przychody Spółki? 2. W jaki sposób - po dokonaniu przewalutowania - Spółka powinna ustalać różnice kursowe powstające w związku ze spłatą poszczególnych rat kredytu?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-257/07-4/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r. (data wpływu 15.10.2007 r.) oraz piśmie z dnia 18.12.2007 r. (data nadania 17.12.2007 r.) uzupełniającym stan faktyczny na wezwanie Nr IPPB2/415-311/07-2/AZ z dnia 05.12.2007 r. (data doręczenia 11.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczeni ...
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-224/07/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania różnic kursowych -jest prawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-378/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 08 listopada 2007 r. (data wpływu 15 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia -jest prawidłowe.W dniu 15 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzie ...
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-379/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 08 listopada 2007 r. (data wpływu 15 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia -jest prawidłowe.W dniu 15 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzie ...
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-325/07-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.10.2007 r. (data wpływu 12.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania:
  - kwoty partycypacji jako przychodu -jest prawidłowe;- czy dochód z czynszu przez ...
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-509/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 9 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 9 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-480/07/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 5 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania -jest nieprawidłowe.W dniu 5 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-222/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 4 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na spłatę kredytu hipotecznego -jest prawidłowe.W dniu 4 października 2007 ...
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-186/07-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 26 września 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 grudnia 2007 r. (data wpływu 6 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-344/07/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2007 r. (data wpływu 11 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 11 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-236/07-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r., (data wpływu 10.09.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych powstałych przy spłacie kredytu denominowanego -jest prawidłowe.W dniu 10 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-130/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.08.2007 r. (data wpływu 07.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania sprzedaży mieszkania -jest prawidłowe.W dniu 07.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-128/07-2/PW
  Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na nowe mieszkanie i zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do jego wykończenia.
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-129/07-4/JK
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego przy sprzedaży nieruchomości.
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-237/07-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r., (data wpływu 10.09.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia odsetek od kredytu refinansowego oraz opłat dodatkowych od tego kredytu do kosztów uzyskania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-84/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu, uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na spł ...
 529. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-II/41171-0016/07/GK
  Dotyczy zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia w 2007r. prawa majątkowego nabytego w 2006r. w przypadku jego przeznaczenia na spłatę kredytu zaciągniętego na częściowe refinansowanie robót budowlanych domu jednorodzinnego oraz spłatę innego kredytu zaciągniętego na zakup i remont budynku mieszkalnego.
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-175/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17.09.2007 r. (data wpływu 20.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 17 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-101/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25.08.2007 r. (data wpływu 27.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości, przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości -jest prawidłowe.W ...
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-93/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2007 r. (data wpływu 27.08.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup innej nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 17.08.2007 r. został złożony ww. wni ...
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-113/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007 r. (data wpływu 16 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wydatkowanego na spłatę kredyt ...
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-23/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.07.2007 r. (data wpływu 30.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na refinansowanie zakupionego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lokalu handlowego -jest nieprawidłowe. ...
 535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-139/07
  1.czy do celów rozliczenia przychodu ze sprzedaży działki należy przeznaczyć na remont domu całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży działki, czy pomniejszoną o spłacony kredyt hipoteczny? 2.czy przychód ze sprzedaży działki będzie korzystał ze zwolnienia w przypadku przeznaczenia uzyskanych środków na remont budynku mieszkalnego, który jest odrębną własnością żony (podatnik spisał z żoną umowę użyczenia części domu) 3.czy w przypadku przeznaczenia otrzymanych ze sprzedaży środków na remont, w ramach którego wykonane będą prace: budowlano-instalacyjnych, wymiany podłóg, rur, grzejników, pieca co., podgrzewacza, armatury i oprzyrządowania, przychód będzie korzystał ze zwolnienia 4.czy w przypadku przeznaczenia otrzymanych ze sprzedaży środków na wykup działki przylegającej do działki będącej odrębną własnością żony, przychód będzie korzystał ze zwolnienia 5.czy w przypadku przeznaczenia otrzymanych ze sprzedaży środków na remont budynku żony, żona może wystąpić o zwrot różnicy podatku od towarów i usług na materiały budowlane zakupione do remontu?
 536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-1/423/148/JF/2007
  Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii: 1. Co należy rozumieć pod pojęciem "naliczone różnice kursowe ustalone za podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego" zawartym w art. 9b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy "naliczone" różnice kursowe to tylko różnice niezrealizowane, czyli powstające w momencie wyceny, czy może pojęcie to uwzględnia także różnice zrealizowane określone zgodnie z przepisami o rachunkowości (czyli nie w odniesieniu do kursu zaciągnięcia kredytu, jak w ujęciu podatkowym, ale w odniesieniu do kursu z ostatniej wyceny?
 537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415/52/1/ŻK/07
  Czy otrzymane od pożyczkobiorcy środki stanowiące spłatę kapitału nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Czy dodatkowe wynagrodzenie należne podatnikowi z chwilą spłaty przez pożyczkobiorcę kapitału będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-107551/III/2007
  czy będzie nam przysługiwało na zasadach dotychczas obowiązujących prawo odliczenia wydatków na spłatę odsetek od drugiego kredytu mieszkaniowego?
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-104422/III/2007
  czy możemy skorzystać z ulgi odsetkowej z tytułu ponoszonych kosztów na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na dokończenie budowy w przypadku, kiedy inwestycja nie została zakończona i nie nastąpiło zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, zwiazanych z zakończeniem budowy budynku mieszkalnego?
 540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-104416/III/2007
  czy możemy skorzystać z ulgi odsetkowej z tytułu ponoszonych kosztów na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na spłatę kredytu hipotecznego w innym banku ?
 541. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117-45/07/1/13/EN
  Czy spłata kredytu inwestycyjnego -biznes hipoteka w okresie od 19.04.2005r. do 18.04.2007r. zaciągniętego na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- usługowym, skutkuje zwolnieniem z uiszczenia podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat ?
 542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-21/07
  Czy przychód uzyskany w 2007 roku ze sprzedaży prawa użytkowania działki może zostać zaliczony na pokrycie kredytu z odsetkami zaciągniętego w 1999 roku na remont budynku mieszkalnego?
 543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-102/MR/II/07
  Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów działalności spłaty kapitału kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości wykorzystywanej do celów prowadzonej działalności?
 544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-84/I/07/BC
  Czy podatnikowi będzie przysługiwała ulga odsetkowa w sytuacji gdy zaciągnie następny kredyt na spłatę aktualnego kredytu z uwagi na korzystniejsze warunki kredytowe?
 545. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-63/BCz/07
  Czy można odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2006r. na refinansowanie uprzednio zaciągniętego kredytu mieszkaniowego?
 546. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-61/07/BCz
  Jakie są możliwości odliczania od dochodu za 2006r. wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu budowlano-hipotecznego przeznaczonego na sfinansowanie wykończenia lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym?
 547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-38.4-412/07/ZDB
  Czy spłata zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania, które następnie zostało zbyte przed upływem 5 lat od daty nabycia mieści się w zwolnieniu przedmiotowym zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-4/415-75/07
  Czy spłata kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanego domu będzie uznana jako wydatek na własne cele mieszkaniowe?
 549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-39-415/07/ZDB
  Czy spłata zaciągniętego kredytu może stanowić podstawę pomniejszenia przychodu dla ustalenia 10 % podatku zryczałtowanego należnego od przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży kawalerki ?
 550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.Pdf/415-40/07
  Czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu uzyskanego na zakup innego mieszkania, lub wydatkowanie na zakup tego mieszkania zaliczki uzyskanej od nabywców przed przeniesieniem na ich rzecz własności sprzedawanego lokalu wyczerpuje przesłanki art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu osiągniętego ze sprzedaży posiadanego lokalu mieszkalnego.
 551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-38-07
  Czy zwolniony będzie opodatkowania przychód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5-ciu lat od daty nabycia w sytuacji gdy podatnik kwotę uzyskaną ze sprzedaży wydatkuje w ciągu dwóch lat na zakup nieruchomości wraz z zobowiązaniem spłaty kredytu hipotecznego którym ta nieruchomość jest obciążona?
 552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DZ/415/41/WL/2007
  Czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego mieszkania zwalnia w tej części od zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych?
 553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-87/07/JM
  1/ Czy przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania będzie zwolniony od podatku dochodowego jeżeli przeznaczony zostanie na spłatę kredytu hipotecznego udzielonego na kupno innego mieszkania. 2/ Od kiedy należy liczyć 5 letni okres karencji w którym po sprzedaży mieszkania winien być zapłacony podatek dochodowy ?
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-88/07
  Czy kwota otrzymana z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego i przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową jest wolna od podatku dochodowego?
 555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-14/07/DW
  Czy różnice, jakie powstają między wartością rat kredytu, obliczoną według kursu, po jakim przeliczono kredyt w momencie jego udzielenia a wartością rat w momencie ich spłaty przez klientów Banku, przeliczoną po uzgodnionym dla spłat kursie, stanowią różnice kursowe, a więc są zaliczane do przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów Banku.
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-37/07
  Zapytanie dotyczy kwestii istnienia obowiązku podatkowego z tytułu uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkania, w sytuacji, gdy uzyskany przychód zostanie przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup domu.
 557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-42/07/AB
  Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości jej postępowania, zgodnie z którym dodatnie różnice kursowe przy spłacie kredytu denominowanego w walucie obcej nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-ib-415-14/07
  Czy podlega opodatkowaniu 10% podatkiem przychód ze sprzedaży nieruchomości w przypadku przeznaczenia pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę innej nieruchomości?
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/Nl/LF1/415-67/07/KW
  Od której kwoty będę musiała zapłacić podatek? Czy w takiej sytuacji w ogóle będę musiała zapłacić jakiś podatek, jeżeli pieniądze ze sprzedaży ul. W. przeznaczę na spłatę wyżej wymienionych obydwu kredytów mieszkaniowych?
 560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DP-II/4111-28/EK/07
  Czy w opisanej sytuacji mogę kontynuować odliczanie odsetek od kredytu udzielonego na budowę domu ?
 561. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-18/US/2007/AM
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem tej sprzedaży korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym ?
 562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS.I/415-25/07
  Czy wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na adaptację zakupionego wcześniej lokalu zwalnia Panią z obowiązku zapłaty podatku dochodowego?
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-46/07/42524
  Jaki kurs należy zastosować do wyceny zaciągniętego kredytu w walucie obcej i jego spłaty w walutach obcych, w sytuacji gdy nie dochodzi do przewalutowania środków, a spłata rat kredytu realizowana jest ze środków własnych Spółki?
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XV/415-16/07
  Czy całość kwoty ze sprzedaży działki budowlanej przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego, a tym samym na cele budowlane a w kolejnych etapach na budowę, jest zwolniona z płacenia podatku od tej sprzedaży?
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXV/415-5/07
  Dot. ulgi odsetkowej od kredytu na cele mieszkaniowe w przypadku zakupu przez narzeczonych nowego domu od dewelopera.
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-7/07/DW
  Czy kwoty prowizji (opłat) oraz odsetek płaconych z góry z tytułu udzielonego bankowi przez inny bank kredytu udzielonego na okres dłuższy niż jeden rok podatkowy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w całości w momencie ich poniesienia?
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-199/118/US/07
  czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2006 r. uzyskane pieniądze ze sprzedaży, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie mogła Pani przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup innego lokalu mieszkalnego i czy przeznaczenie środków uzyskanych z tej transakcji na w/w cel podlega zwolnieniu z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?
 568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/863/KDO/423/9/07/ES
  Czy w opisanym stanie faktycznym, każdorazowe obciążenie rachunku dewizowego Spółki kwotą transzy kredytu w walucie na dzień jej zakończenia wykazane na stosownym wyciągu bankowym, należało w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznać za spłatę kredytu i rozliczyć powstałe wtedy różnice kursowe a jednoczesne każdorazowe uznanie rachunku dewizowego Spółki taką samą kwotą w walucie tytułem nowej transzy uznać za nowy kredyt ?
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-/415-32/07
  1.Czy składając korekty zeznań podatkowych za lata, w których podatniczka korzystała z ulgi odsetkowej nabędzie prawo do zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art.21 ust.1 pkt 32 lit e? 2.Czy korzystanie z ulgi odsetkowej przy lokalu zbywanym ma wpływ na zwolnienie przedmiotowe jeśli pieniądze uzyskane ze sprzedaży podatniczka przeznaczy na spłatę kredytu na zakup nowej nieruchomości, przy której ulga odsetkowa nie miała zastosowania?
 570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-6/GJ/07
  Czy przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podlega obowiązkowi opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS.I/415-20/07
  1. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży domu i wydatkowany na spłatę mieszkaniowego kredytu budowlano - hipotecznego zaciągniętego w dniu 23.12.2004r. na nabycie i remont tej nieruchomości jest zwolniony od dziesięcioprocentowego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz w jaki sposób udokumentować poniesiony wydatek? 2. Jeżeli kwota przychodu uzyskanego ze sprzedaży domu jednorodzinnego będzie wyższa od kwoty kredytu, to w jakich częściach podatniczka i Jej były mąż są zobowiązani zapłacić podatek dochodowy?
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-15/07
  Czy wydatki poniesione na spłątę odsetek od kredytu mieszkaniowego można odliczyć w pełnej wysokości, czy tylko w 2/3 kwoty spłąconych odsetek ?
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442.Dp-II/415-75/MC/07
  Treść pytania: czy przeznaczenie / w terminie dwóch lat/ częsci przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu bankowegoo zaciągniętego na zakup nowego lokalu jest zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 32 lit.e i ust.2a updof od zapłaty zryczałtowanego podatku określonego w art.28 uopdof w sytuacji gdy podatnik korzystał z tzw. ulgi odsetkowej przy spłacie kredytu zaciągniętego na zakup zbytego mieszkania?
 574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442.DP-II/415-77/MC/07
  czy możliwe jest skorzystanie z tzw. ulgi odsetkowej z art.26b updof z tytułu spłacania kredytu zaciągniętego na zakup segmentu mieszkalnego w sytuacji, gdy środki ze sprzedaży mieszkania przeznaczyło się częściowo na modernizację /wykończenie/ nowego segmentu mieszkalnego, a częściowo na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego segmentu? Czy odmienne skutki wystąpią w przypadku przeznaczenia środków tylko na jeden z w/w celów, a jeśli tak, to który?
 575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442.Dp-II/415-76/MC/07
  czy przeznaczenie / w terminie dwóch lat/ części przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na zakup nowego lokalu jest zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i korzysta ze zwolnienia określonego w art 21 ust.1 pkt32 lit.e i ust.2a updof od zapłaty zryczałtowanego podatku określonego w art.28 uopdof?
 576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/4111-11/415-16/07/DO/JT/2007
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, w części przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego na zbywany lokal mieszkalny jak również przeznaczony na spłatę kredytu na zakupiony przed sprzedażą lokal mieszkalny w przypadku korzystania z "ulgi odsetkowej" spełnia przesłanki do zwolnienia od podatku dochodowego?
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-18/2007
  Od którego dnia mogą być uwzględnione koszty przeznaczone na cele budowlane związane ze spłatą rat kredytu/odsetek rat kredytu? Czy raty spłacane przed aktem notarialnym też można zaliczyć do celów zwolnionych z podatku?
 578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-210/06/JB
  Czy w odniesieniu do odsetek, płaconych przez polskie spółki będące dłużnikami z tytułu realizacji zawartej z bankiem Umowy dot. Zarządzania Środkami Pieniężnymi i Kredytem Dziennym w Grupie Rachunków, podlegającą przepisom o niedostatecznej kapitalizacji ?
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-19/2007
  Do którego dnia mogą być liczone koszty przeznaczone na cele budowlane związane ze spłatą rat kredytu? Czy do końca roku kalendarzowego na przestrzeni dwóch lat czy dwa lata rok do roku?
 580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-12/07
  Czy spłacone w 2006 roku odsertki od kredytu udzielonego przez bank na spłatę kredytu zaciągniętego w banku na przebudowę budynku mieszkaniowego wraz z adaptacją poddasza na cele mieszkaniowe, można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym na podstawie art. 26 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2007 roku i jakie są warunki skorzystania z tego uprawnienia?
 581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-200/06/JB
  1. Czy odsetki od kredytu przejętego przez Spółkę M. od BV. należy ujmować bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów, zarówno w okresie przed połączeniem, jak i po połączeniu ze Spółką W.2.Czy przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów Spółki M. należy odpowiednio korygować o wartości różnic kursowych powstałych na spłacie kredytu przejętego od BV., zarówno w okresie przed połączeniem, jak i po połączeniu ze Spółką W.
 582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-62/41/US/07
  czy środki zgromadzone w kasie mieszkaniowej mogą być wykorzystane na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na kupno działki pod budowę domu?
 583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-20/I/07/KL
  Czy zakup w 2006r. mieszkania finansowanego kredytem bankowym i udokumentowanie tego faktu fakturami ze spóldzielni na przelewane z banku transze, uprawnia do zwolnienia od podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości?
 584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-202/07/AM
  Czy przysłyguje zwolnienie z 10% podatku gdy mieszkanie zostanie sprzedane po zaciągnięciu kredytu na następny lokal, a środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zostaną przeznaczone w całości na spłatę kredytu zaciągniętego na tą drugą nieruchomość?
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-14/07/KW
  Jaka powinna być podstawa opodatkowania w wyżej opisanej sytuacji?
 586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/6/OB/423/455/2006
  Czy możliwe jest uznanie w koszty uzyskania przychodu kapitału od kredytu zaciągniętego przez męża na zakup samochodu a także czy możliwe jest uznanie w koszty uzyskania przychodu odsetek od zaciągniętego przez męża kredytu na zakup tego samochodu ?
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG/PS/415/427/156/18a/06
  W związku z przedstawionym stanem faktycznym zwraca się Pani o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wydatkowany na spłatę kredytu, zaciągniętego w banku na budowę budynku mieszkalnego może być uznany za wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe.
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-7/07
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu w 2007r i przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedażyna spłatę kredytu bankowego mieszkaniowego zaciagnietego w roku 2006 na zakup w/w lokalu oraz przeznaczenia pozostałej części uzyskanej ze sprzedaży na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na zakup innego mieszkania /kredyt zaciagniety w roku 2005/ zastosowanie mają przepisy obowiązujące w 2006r.?
 589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-6/07
  Czy przychód ze sprzedaży w 2007 r. nieruchomości nabytej w drodze darowizny w 2003 r. jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-60b/06
  Czy część przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego, udzielonego na jego zakup korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-4-07
  Na jakich zasadach mogę skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania w sytuacji gdy przychód ze sprzedaży mieszkania uzyskany przez żonę przeznaczony został na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania przez męża przed zawarciem związku małżeńskiego?
 592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-164/06/KK
  Czy Bank uprawniony jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości kredytu zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 1 pkt 26 oraz ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. gdy opóźnienie w spłacie kapitału przekroczyło 6 miesięcy, a Bank skierował sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego, przy czym efekt tego postępowania pozostaje bez znaczenia?
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/1/1/07
  Czy różnice kursowe powstałe w wyniku spłaty dewizowych kredytów inwestycyjnych, związane z wystąpieniem różnic kursowych między dniem udzielenia kredytu a dniem jego spłaty, stanowią w 2006r. koszt / przychód podatkowy, czy też kosztem / przychodem nie są?
 594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/4111-6/415-1/07/DO/JT/2007
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, w części przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego na zbywany lokal mieszkalny jak również przeznaczony na spłatę kredytu na zakupiony przed sprzedażą lokal mieszkalny spełnia przesłanki do zwolnienia od podatku dochodowego?
 595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IA/2/415-1/292a/140/06/TR
  Czy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego mogą być wydatkowane na cele mieszkaniowe podatników związane z przystosowaniem domu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej położonego na nieruchomości, do której podatnicy posiadają tytuł prawny w postaci 10 - letniej dzierżawy?
 596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-59/06
  Czy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego za lata 2003-2006 można odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2006 ?
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/439/06/LJ/07
  Czy w przypadku skorzystania w latach 2000-2001 z ulgi mieszkaniowej przy zakupie mieszkania, a nastepnie jego sprzedażą w 2006 r. i przeznaczeniem środków uzyskanych ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup domu jest obowiązek zwrotu ulgi wykorzystanej w latach 2000-2001?
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-179/06/AM/1
  1.Czy zgodnie z opisaną we wniosku kolejnością wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w nieruchomości w 2004 roku /kwota 97.500/ można uznać środki te za wydatkowane w całości na cele mieszkaniowe. 2.Czy przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w październiku 2005r. ma prawo wydatkować do października 2007r.
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-183/06/AS
  Czy pieniądze zgromadzone na rachunku oszczędnościowym może przeznaczyć w 2007 roku na spłatę dwóch kredytów hipotecznych - bez utraty ulgi podatkowej z której skorzystał i korzysta do momentu obowiązywania umowy - zaciągniętych na zakup mieszkania: całkowitą spłatę kredytu hipotecznego na mieszkanie zakupione w 2003 roku oraz spłatę części kredytu na mieszkanie zakupione w 2005 roku. W jaki sposób powinien udokumentować przeznaczenie środków zgromadzonych w "kasie mieszkaniowej" i w jaki sposób przedstawić je Urzędowi Skarbowemu?
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-16/06
  Czy zwolniona od zryczałtowego podatku dochodowego jest spłata kredytu wraz z odsetkami, zaciągniętego wcześniej na zakup mieszkania, które obecnie podatnik sprzedał, dokonana po sprzedaży tego mieszkania?
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-406/8/06
  W jaki sposób ustalić wysokość podlegających odliczeniu od dochodu w ramach ulgi odsetkowej, odsetek od kredytów mieszkaniowych?
 602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-39-1/AK/06
  Czy różnice kursowe powstałe z tytułu spłaty pożyczki inwestycyjnej należy alokować do wartości początkowej w/w środków trwałych bazując na zasadach wynikających z ustawy o rachunkowości ?
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-69/06
  Czy kwotę uzyskaną z tytułu sprzedaży mieszkania można umniejszyć przed opodatkowaniem o kwotę spłaconego kredytu zaciągniętego na jego nabycie?
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-40/06
  Czy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego można odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2006r.?
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/304/Z/K/06
  Czy w zeznaniu podatkowym za rok 2005 podlegają odliczeniu wydatki związane ze spłatą kredytu zaciągniętego przez spółdzielnie mieszkaniowe przed dniem 31.05.1992r. ?
 606. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-15/06
  - w przedmiocie prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego.
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-47/06
  Czy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego uzyskanego na zakup budynku mieszkalnego w trakcie budowy podlegają odliczeniu od dochodu ?
 608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/163/2006/PD II/415-62/06
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości a wydany na spłatę kredytu hipotecznego oraz wydatek związany z pośrednictwem przy sprzedaży udokumentowany fakturą VAT możne potraktować jako koszty zbycia tej nieruchomości ?
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-25/06
  Czy zwolniony jest z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany ze sprzedazy nieruchomości, jeżeli zbycie nastapiło przed upływem pięciu lat, licząc od daty nabycia, a cały przychód uzyskany ze sprzedazy został przeznaczony na spłatę kredytu zaciągnietego na zakup tejże nieruchomości?
 610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-PD-175/06/AM/1
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części przeznaczonej na spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego podlega zwolnieniu z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym ?
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I.PB/415/65/06
  dotyczy: 1. wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na jego zakup, 2. wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży w/w prawa majątkowego na zakup lokalu mieszkalnego oraz pokrycie kosztów notarialnych związanych z tym zakupem, 3. prawidłowości sporządzonej deklaracji PIT-23, 4. wg jakiego stanu prawnego będzie Pani dokonywać rozliczenia, 5. zaliczenia jako wydatku na remont mieszkania kosztów zabudowy meblowej
 612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-8/06
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości na podstawie "umowy przedswstępnej" z dnia 28.07.2006 r. w formie zaliczki i zadatku przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę domu podlega zwolnieniu w świetle art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.)?
 613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 415/45/2006
  Czy w można odliczyć odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na spłatę poprzedniego kredytu mieszkaniowego i dokończenie budowy domu jednorodzinnego z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe?
 614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DP-II/4110-381/BP/06
  Czy przeniesienie kredytu mieszkaniowego do innego banku powoduje utratę prawa do ulgi odsetkowej?
 615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-34/06
  dotyczy prawa do korzystania z ulgi odsetkowej w przypadku spałaty kredytu zaciągniętego na zakup od TBS lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-283/06/AJ
  Czy naliczenie różnic kursowych w wyniku przewalutowania kredytu z USD na PLN stanowi przychód Spółki w momencie dokonania operacji przewalutowania lub późniejszej spłaty kredytu w walucie polskiej? Spółka jest właścicielem nieruchomości, w której wynajmuje powierzchnie biurowe i handlowe przedsiębiorcom. Zakup i wybudowanie Nieruchomości jest finansowane za pomocą kredytu bankowego zaciągniętego przez Spółkę w walucie obcej (USD).
 617. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/I-4117/J-8/2006
  Czy wydatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego, taksę notarialną, podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę sądową korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od sprzedazy nieruchomości?
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CG/412/i-46/06/EW
  Czy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w banku X przeznaczonego na spłatę poprzednio zaciągniętego kredytu w banku Y służącego sfinansowaniu zakupu lokalu użytkowego przeznaczonego na wynajem są kosztem uzyskania przychodu?
 619. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1-4160/59/2006
  Czy wydatek pochodzący z przychodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony w części na spłatę kredytu z odsetkami zaciągnietego na cele mieszkaniowe przed dniem uzyskania przychodu korzysta ze zwolnienia na podstawie art 21 ust. 1 pkt 32 lit e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-191/06
  Podatnik złożył zapytanie, czy jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości różnic kursowych powstających w związku ze spłatą rat opisanego we wniosku kredytu?
 621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/253/Z/K/06
  Czy przysługiwać będzie ulga odsetkowa od zaciągniętego kredytu na cele mieszkaniowe, jeżeli umowa z firmą developerską jest z 2006r. a odbiór lokalu nastąpi w 2007r. ?
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-59-2/06
  Czy odsetki od kredytu prywatnego zaciągniętego na spłatę kredytu wykorzystanego na potrzeby działalności gospodarczej stanowić będą koszt uzyskania przychodu?
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-162/06/AS
  Czy zryczałtowany podatek dochodowy jest należny i w jakiej wysokości.
 624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/4111-415-115/05/1/ZDW
  Czy korzystając z ulgi odsetkowej w podatku dochodowym można zaliczyć spłatę kredytu na zakupu mieszkania i jednocześnie skorzystać ze zwolnienia w 10% zryczałtowanym podatku dochodowym ze sprzedaży nieruchomości?
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/4111-415-125/06/ZDW
  Czy przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w banku na sprzedawane mieszkanie i odsetek od tego kredytu, remont innego własnego mieszkania lub na koszty zamiany tego mieszkania na większe daje podstawę do zwolnienia przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości od 10% zryczałtowanego podatku dochodowego?
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 415/36/2006
  Czy podatnikowi przysługuje odliczenie w ramach ulgi odsetkowej w przypadku zawarcia innym bankiem nowej umowy kredytowej, której celem będzie refinansowanie kredytu mieszkaniowego udzielonego na nabycie nieruchomości od developera na rynku pierwotnym?
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP?413-i-29/06/MW
  Czy przeznaczenie w okresie dwóch lat od daty sporzedaży, środków osiągniętych ze sprzedaży miseszkania na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości zwalnia z płacenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego?
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-160/06/AS
  P O S T A N O W I E N I ENaczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Panu X, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w sprawie zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania w części wydatkowanej na nabycie lokalu mieszkalnego oraz spłatę kredytu bankowego przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2006 roku o udzielenie interpretacji jako prawidłowe.U Z A S A D N I E N I E1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę:Wnioskodawca w ...
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CF/415-IP-105/06/EW
  Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty jej nabycia wydatkowany na:spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2005 r. na zakup nieruchomości,spłatę odsetek od w/w kredytu,zapłatę prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty w/w kredytu, w okresie dwóch lat od daty sprzedaży, w tym dwóch lat wstecz - jest zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-37/06
  Czy wystąpi obowiązek podatkowy w sytuacji, gdy podatnik pieniądze uzyskane ze sprzedaży w 2007r. mieszkania (spółdzielcze własnościowe prawo od 2004 r.) przeznaczy na spłatę kredytu zaciągniętego w 2006 r. na zakup nowego mieszkania?
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-129/06/R1
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na sprzedawane mieszkania oraz w części przeznaczonej na jednorazową spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nowego mieszkania oraz czy na korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego nie ma wpływu fakt, że sprzedawne mieszkanie było częściowo sfinansowane środkami zaoszczędzonymi w kasie mieszkaniowej?
 632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-57-2-GK/06
  Bank udzielił Spółce "A" kredytu, zabezpieczeniem spłaty którego były m.in. maszyny. W umowie przewłaszczenia ujęto zapis, iż kredytobiorca przenosi na Bank rzeczy ruchome ujęte w załączniku do umowy (m.in. przedmiotowe maszyny) do czasu spłaty kredytu. Spółka A nie spłaciła kredytu i dnia 30.09.2003 r. ogłosiła upadłość. Maszyny nie weszły w skład masy upadłościowej. Maszyny pozostały na terenie Spółki A. Obecnie Bank dokonał sprzedaży przedmiotowych maszyn naliczając stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Bank zadał pytanie czy postąpił prawidłowo, bowiem przedstawiciele syndyka twierdzą, iż sprzedaży winna dokonać Spółka A.
 633. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/I-4117/I-5/06
  Czy wydatek pochodzący z przychodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony w części na spłatę kredytu z odsetkami zaciągnietego na cele mieszkaniowe przed dniem uzyskania przychodu korzysta ze zwolnienia na podstawie art 21 ust. 1 pkt 32 lit e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPD-415/9/06/ES
  - czy pieniądze, które podatnik zapłacił na "nowe" mieszkanie przed datą sprzedaży "starego" mieszkania może uznać za przeznaczenie przychodu zgodnie z art.10 i art.21 ustawy zważywszy, że oświadczenie o przeznaczeniu składa w dniu 19.06.2006 roku oraz - czy pieniądze, które podatnik przeznaczy po 19.06.2006 roku na spłatę kredytu dotyczącego mieszkania , które sprzedał, dokończenie i spłatę kredytu mieszkania nowo zakupionego może uznać za przeznaczenie przychodu zgodnie z art.10 ust.1 pkt.8 lit.c na cel wymieniony w art.21 ust.1 pkt.32 lit.a i lit.e ?
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VI-1/415-6/06
  Czy po zaciągnięciu kredytu refinansowego na spłatę kredytu hipotecznego w innym banku, przeznaczonego na budowę domu jednorodzinnego, w dalszym ciągu będzie można odliczać od dochodu odsetki od ww. kredytu refinansowego?
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VI-1/415-7/06
  Czy zmiana waluty kredytu na budowę domu jednorodzinnego złotych na franki szwjcarskie nie spowoduje utraty prawa do odliczania od dochodu odsetek kredytowych?
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415/169/06
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczony na spłatę kredytu w banku, którym obciążona była otrzymana w darowiźnie nieruchomość, podlega zwolnieniu z 10% podatku dochodowego?
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1A-415-29/06/194
  Czy podatnikowi przysługuje zwolnienie z opodatkowania, w przypadku spłaty przez niego w czynszu części kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o.
 639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/06/JU
  Odliczenie wydatków poniesionych na spłatę kredytu i odsetek zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową.
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/230/DJW/06
  Czy kupując dom na kredyt i spłacając go ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości należy odprowadzić 10% podatek.
 641. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/20/06/JC
  Czy skorzystanie przez małżonków z ulgi "odsetkowej" wyklucza możliwości zastsowania zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy, w sytuacji gdy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości (należący do majątku odrębnego małżonka) przeznaczony został na spłatę kapitału kredytu zaciągniętego przez małżonków, na cele mieszkaniowe?
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/21/2006
  Czy będzie miał Pan prawo do odliczania od podstawy opodatkowania wydatków na spłatę odsetek od kolejnego kredytu hipotecznego, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na zakup konkretnego lokalu mieszkalnego ?
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-46/06
  Czy spłata kredytu konsumpcyjnego zaciągniętego na zakup działki budowlanej skutkuje zwolnieniem z uiszczenia podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości?
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-76/CIT/06
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, jaki kurs powinien zostać przyjęty przez Wnioskującego do wyliczenia różnic kursowych, związanych ze spłatą kredytu w EURO?
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-119/06/AS
  Czy ponoszone wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową można zakwalifikować jako wydatek, który uprawnia do zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania.
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB II 423/13/2006
  Czy zrealizowane różnice kursowe od spłaty rat kredytu na zakup gruntu pod budowę budynku komercyjnego, a którego kwota jest wyrażona w EUR są kosztami uzyskania przychodu (przychodami stanowiącymi podstawę opodatkowania) w opisanym we wniosku przypadku?
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DP/423/155-7/06/GE
  Czy w sytuacji dokonywanych w PLN spłat rat kredytu wyrażonego w USD/EUR, powstałe różnice kursowe korygują koszty uzyskania przychodów?
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/ 415/7/ 2006
  Czy wydatki poniesione w 2005 roku na spłatę zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 roku kredytów na budownictwo mieszkaniowe podlegają odliczeniu w zeznaniu podatkowym za 2005 rok.
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/24/06
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania skutkuje zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-11/P/06
  Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć odsetki od kredytu konsolidacyjnego?
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/141/Z/K/06
  Czy w ramach ulgi odsetkowej można odliczyć od dochodu odsetki od ponoszonych wydatków na spłetę rat kredytu jeżeli w wyniku podziału majątku podatnik zrzekł się praw do budynku mieszkalnego ?
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-80/126/06/AG
  Czy na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje podatnikowi odliczenie, od podstawy obliczenia podatku, faktycznie poniesionych w roku podatkowym, wydatków na spłatę odsetek od kredytu, którym spłacił kredyt udzielony na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych?
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-415/14/2006
  dotyczy: - prawa do korzystania z ulgi odsetkowej na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego, jeżeli kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego został "przeniesiony" do innego banku, - prawa do korzystania z ulgi odsetkowej na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego, jeżeli okres spłaty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego na podstawie aneksu do umowy został skrócony
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-79/06/AZ
  Czy Podatnik posiada prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2005 rok kwoty spłaconego kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego przed 1992 rokiem.
 655. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-7/06
  - dotyczy ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu spłaty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową przed dniem 31 maja 1992 r.
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-13/P/06
  Czy powstałe po spłacie kapitału (kredytu dewizowego) różnice kursowe między sumą kapitału pożyczonego i zwróconego są kosztem uzyskania przychodu firmy?
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-121-184/06/AJ
  Spółka wnosi o wyjaśnienie: 1) art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kwestii sposobu ustalania wyniku na sprzedaży wierzytelności własnych, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat z tego tytułu oraz sposobu wykazania tych strat w deklaracji podatkowej; 2) art. 12 ust. 4 pkt 2 w kwestii sposobu traktowania naliczonych odsetek w przypadku zbycia wierzytelności z ich tytułu.
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/415-14/06
  Czy przysługuje Podatnikowi prawo do odliczenia odsetek od kredytu mieszkaniowego spłaconego w 2005 r. na zasadzie kontynuacji ulgi nabytej na bazie przepisów podatkowych?
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/20/2006
  Czy przeznaczenie środków finansowych gromadzonych na rachunku kasy mieszkaniowej na spłatę kredytu uzyskanego na zakup nieruchomości mieszkaniowej będzie spełniało przesłanki art. 8 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego i czy będzie to zgodne z przepisami podatkowymi?
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/171/DJW/06
  Czy przysługuje prawo odliczania odsetek od kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu?
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-94/06
  Dotyczy możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej.
 662. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-10/06/Z
  Czy kwoty uzyskane ze sprzedaży w 2003 r. nieruchomości, a przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w 1999 r. w celu nabycia tejże zbywanej nieruchomości, będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/12/06
  dotyczy odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na budowę budynku mieszkalnego.
 664. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-57/06
  Czy w przypadku sprzedaży mieszkania (przed upływem 5 lat od jego nabycia) i przeznaczenia uzyskanych ze sprzedaży środków pieniężnych na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup oraz na budowę domu jednorodzinnego, podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-8/AG/06
  Dotyczy możliwości kontynuacji w 2005r. odliczenia z tytułu wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową przed dniem 31 maja 1992r?
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-88/06
  Po jakim kursie powinna zostać przeliczona na PLN kwota spłaconych odsetek od kredytu mieszkaniowego?
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/6-IP/2006
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odsetek od kredytu, którego środki przeznaczono na zakup środka trwałego?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-88/155/06/MC
  Czy w przypadku zaciągnięcia kredytu denominowanego i jego spłaty, gdy przy poszczególnych spłatach nastąpi zmiana kursu waluty obcej powodująca waloryzację rat kredytu, powstają różnice kursowe będące kosztem uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i będące przychodem zgodnie z art. 12 ust. 2a i 3?
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/8-3/06
  Czy podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu za 2005 r. w ramach tzw. ulgi odsetkowej wydatki poniesione w latach 2003-2005 na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w banku na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/8-2/06
  Czy podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu za 2005 r. i w latach następnych w ramach tzw. ulgi odsetkowej wydatki na spłatę odsetek od trzech kredytów zaciągniętych w banku na budowę budynku mieszkalnego?
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/8-4/06
  Czy podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach tzw. ulgi odsetkowej wydatki na spłatę kredytów zaciągniętych w banku na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego jeżeli nie posiada rachunków i faktur na wszystkie wydatki związane z tą inwestycją?
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDb-415/7/06
  Czy kosztem uzyskania przychodu są zapłacone odsetki od kredytu, który w całości, części lub w ogóle, w wyniku redukcji, nie został wykorzystany celem zakupu akcji i czy prowizja za udzielenie ww. kredytu stanowi koszt uzyskania przychodu?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I/415/29/06
  Czy w rozliczeniu podatkowym za 2005 r. podatnik będzie mógł wraz z żoną skorzystać z możliwości odliczenia zapłaconych odsetek od kredytu hipotecznego udzielonego przez bank podatnikowi, jego małżonce i rodzicom podatnika na budowę budynku mieszkalnego służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych podatnika i jego żony?
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/29/BL/06
  PRZEZNACZENIE PRZYCHODU UZYSKANEGO W ROKU 2006 W RAMACH ODPŁATNEGO ZBYCIA PRAWA MAJĄTKOWEGO NA SPŁATĘ KREDYTU HIPOTECZNEGO ZACIĄGNIĘTEGO W BANKU NA REALIZACJĘ CELU MIESZKANIOWEGO A OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH - art. 19 , art. 28 W ZWIĄZKU Z art. 21, ust. 1 pkt 32 lit ."a" i "e" USTAWY Z DNIA 26.07.1991R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (Dz.U . Nr 14,POZ.176 Z 2000 r. ZE ZM.) .
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/3/06/HT
  Czy wydatkowanie uzyskanego przychodu ze sprzedaży mieszkania na:1)spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na kupno zbywanego mieszkania oraz2)spłatę drugiej raty należności na zakupione wcześniej mieszkanie mieści się w dyspozycji art.21 ust.1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/06
  Czy różnicę między 7% kwotą amortyzacji, a kwotą rat kredytu w każdym roku można zaliczyć w koszty centralnego ogrzewania i podgrzewania wody i będzie ona stanowiła koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/06
  Czy różnice kursowe występujące na skutek spłat kredytu inwestycyjnego denominowanego we frankach szwajcarskich stanowią odpowiednio przychody lub koszty podatkowe?
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-3/4111-6/415/06
  Czy małżonkowie mogą przychód ze sprzedaży wydatkować na spłatę kredytu i budowę domu, każdy w swoim udziale?
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-18/06/LUG/25348
  Czy podatnik spłacając kredyt mieszkaniowy przed sprzedażą lokalu mieszkalnego, spełnia przesłanki do zwolnienia od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży?
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/406-13/06
  Czy można odliczyć w 2005 roku od podatku spłacony kredyt wraz z odsetkami zaciągnięty przez spółdzielnię mieszkaniową na budownictwo mieszkaniowe przed 31 maja 1992r.
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. I. PB/415/25/06
  dotyczy wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę domu
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DP/4211/AB/37/2006
  Czy wpłat dokonywanych przez właścicieli mieszkań na poczet funduszu remontowego zalicza się do przychodów proporcjonalnie do poniesionych wydatków z tego funduszy oraz czy zalicza się do kosztów spłacane raty kapitałowe wraz z odsetkami?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI]415/1/6/06
  Czy wydatkowanie wycofanych z kasy mieszkaniowej środków pieniężnych na spłatę kredytu zaciągniętego za zakup gruntu warunkuje zachowanie prawa do ulgi ?
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-5/06/I
  Jakie dokumenty należy posiadać, ażeby można było dokonać odliczenia wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową, na remont elewacji budynku mieszkalnego?
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/6/06
  Czy w rozliczeniu za 2005 r. może dokonać odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na spłatę kredytu i odsetek z tytułu prawa nabytego do odliczeń?
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-10/06/JG
  Czy podatnik może skorzystać z ulgi odsetkowej w przypadku wcześniejszego odliczenia wydatków poniesionych na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniową do 31.05.1992 r. kredytów na budownictwo mieszkaniowe?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/1004/10/06
  Czy w ramach ulgi na ramont i modernizację lokalu mieszkalnego można odliczyć od podatku wydatek poniesiony na zakup podgrzewacza wody typu "Junkers" kupiony w 2005 r. na raty? Czy odliczeniu od podatku podlega kwota wynikająca z faktury czy spłacone raty w 2005 r.?
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-64/06
  Czy wydatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego, ubezpieczenia kredytu, wpisu sądowego, taksy notarialnej, podatku VAT korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości?
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-153/05/MS
  Czy w sytuacji, gdy podatnik zaciągnie kredyt w złotych, przy jego spłacie zarówno w złotych jak i dolarach amerykańskich, nie powstają różnice kursowe w rozumieniu art. 15 ust.1a oraz art. 12 ust.1 pkt 1 w/w ustawy?
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-61/05/EW
  Czy przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczony na spłatę kredytu zwolniony będzie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 691. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D-4117-01/06
  "W sytuacji, gdy Wspólnota Mieszkaniowa zaciągnęła kredyt z banku na remont budynku mieszkalnego, który pokrył zobowiązania za wykonane prace w tym budynku, za które wykonawca wystawił rachunek na Wspólnotę Mieszkaniową, to czy członkowie wspólnoty u których wymieniono okna, mogą odliczyć w ramach ulgi remontowej wpłaty na konto bankowe Wspólnoty, przy czym pieniądze te są następnie przekazywane na spłatę kredytu " ?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI-JK/415-12/06
  Czy w zeznaniu podatkowym za 2005 r. można odliczyć od podatku wydatki poniesione na spłatę kredytu i odsetek w związku z zaciągniętym kredytem przez Spółdzielnię Mieszkaniową?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-13/06/22318
  1)Czy, istnieje możliwość zastosowania zwolnienia w zapłacie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 28 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy faktycznie nie uzyskano w 2003 roku środków pieniężnych ze sprzedaży mieszkania własnościowego, gdyż otrzymał je bank mający hipotekę na tymże mieszkaniu. 2)Czy przychód w wysokości 69.000 zł ze sprzedaży w dniu 08.08.2003 roku lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy w dniu 22.02.2005 roku zawarto z developerem umowę na zakup mieszkania, przy czym środki pochodzące na zakup tego mieszania pochodziły z transz kredytu, który zaciągnięto na ten właśnie cel w 2005 roku.
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/415/120/05
  Czy podstawą do skorzystania z odliczenia od dochodu z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego jest protokół odbioru mieszkania czy akt notarialny ?
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-364/29/05/MC
  Czy wskutek transakcji, w wyniku której Spółka nie przelewa środków na konto Wierzyciela, a zaspokojenie dotychczasowych Wierzycieli odbywa się poprzez spłatę zobowiązań przez osobę trzecią (Pożyczkodawcę), następuje podatkowa realizacja różnic kursowych powstałych w związku z odmiennym kursem waluty z dnia zaciągnięcia zobowiązań i dokonania przelewu środków na rachunek Wierzycieli?
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-3/I/2006
  Czy spłata kredytu zaciągniętego na sprzedane mieszkanie skutkuje zwolnieniem z podatku dochodowego ze sprzedaży?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-116/05/SG
  Czy w przypadku przewalutowania kredytu dewizowego na złotowy powstające w ten sposób różnice stanowią dla Spółki przychód lub koszt podatkowy.
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-40/05/1
  Czy skutkuje utratą prawa do ulgi podatkowej z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, przeznaczenie środków wycofanych w 2005r. z kasy mieszkaniowej (po zakończeniu okresu oszczędzania), na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w 2003r.?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-5/06
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat od jego nabycia, przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego w celu przekształcenia prawa lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz na spłatę pożyczki, wykorzystanej na budowę własnego budynku mieszkalnego wolny jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/67/2005
  Czy dokumentując wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, można uwzględnić kwotę kredytu zaciągniętego przed sprzedażą tego lokalu mieszkalnego na remont nowego mieszkania ?
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-126/05/MS
  Czy podatnik utraci prawo do ulgi podatkowej z tytułu osczędzania w kasie mieszkaniowej w przypadku gdy udokumentuje poniesienie wydatków tylko do wysokości ulgi wykazanej w zeznaniach podatkowych?
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-104/05/SG
  Pytanie dotyczy różnic kursowych naliczonych od kredytów denominowanych.
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/400/DJW/05
  ? Czy podatek jest płacony od kwoty sprzedaży, czy też od różnicy pomiędzy ceną zakupu, a ceną sprzedaży. ? W jakim terminie należy złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego o odroczenie płatności, jeżeli uzyskane ze sprzedaży pieniądze przeznacza się na cele mieszkaniowe. ? Czy na spłatę pozostałości kredytu hipotecznego oraz zakup działki budowlanej, jej ogrodzenie, doprowadzenie mediów, budowę domu, prace wykończeniowe wewnątrz oraz instalację domofonową, alarmową, umeblowanie stałe, wyposażenie i umeblowanie nowego domu, prace wokół domu można przeznaczyć całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania, które jest w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD, RTV oraz posiada miejsce parkingowe. ? Czy kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania powinna być rozbita na wartość mieszkania, miejsca garażowego, umeblowanie i wyposażenie i jakie płaci się podatki od tych wyodrębnionych składników. ? Czy w budowie nowego domu mogą uczestniczyć dwie rodziny, które uzyskały pieniądze ze sprzedaży mieszkań, jeżeli przeznaczą pieniądze na wspólną inwestycją mieszkaniową.
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/415/1-26/B/113/05
  Czy kwota odpowiadająca wartości spłaty pożyczki hipotecznej wraz z odsetkami w okresie od 13.03.2002 r. do 13.03.2004 r., jest kwotą wolną od podatku dochodowego należnego do zapłaty w związku ze sprzedażą mieszkania?.
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-94/05/SG
  Pytanie dotyczy potwierdzenia prawidłowości rozliczania przez Bank ceny uzyskanej ze sprzedaży wierzytelności kredytowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-925/05/FW
  Czy przeznaczenie części przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę i wykończenie nowego lokalu mieszkalnego jest zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-179/05/02/RL
  Czy na gruncie obowiązującej ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonanej przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie będzie wolny od podatku dochodowego, jeżeli przychód ten zostanie przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup tego lokalu?
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-88/05/KK
  Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości brutto przejętego przez bank przedmiotu w przypadku, gdy kredytobiorca nie wystawia faktury VAT oraz wartości rynkowej przejętych aktywów z dnia ich wyceny.
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-48/03/05
  Czy będzie miało zastosowanie zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli pieniądze pochodzące z tej sprzedaży zostaną wydatkowane, w terminie dwóch lat od dnia jej dokonania, na spłatę kredytu na cele mieszkaniowe, zaciągniętego przed dniem dokonania sprzedaży?
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/415-137/135476/05
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym, biurowym i gospodarczym podlega zwolenieniu w myśla art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a ustawy o podatku dochodwym od osób fizycznych?
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-153/05/ES
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę kredytu zaciagniętego na kupno w/w lokalu będzie zwolniony z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 712. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/31/05/AG
  Czy przeznaczając część środków uzyskanych ze sprzedaży domu na spłatę kredytu mieszkaniowego można skorzystać ze zwolnienia od 10% podatku?
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-114/05/JM
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę kredytu bankowego udzielonego na zakup trgo lokalu na remont kupionego lokalu mieszkalnego zwolniony będzie od podatku dochodowego?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDW/415-40/05
  Czy systematycznie gromadzone oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową wypłacone po okresie oszczędzania można przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego ?
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDJ-415/8/05
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat przeznaczony na spłatę kredytu bankowego udzielonego na zakup tej nieruchomości będzie zwolniony od zryczałtowanego podatku dochodowego?
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/4111-109/05/EN
  Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, wydatkowane na spłatę kredytu Własny Kąt zaciągniętego w X. na budowę budynku jednorodzinnego pomniejszą kwotę przychodu uzysaknego z odpłatnego zbycia nieruchomości wg której nalicza się podatek zryczałtowany zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/271/WD/423/95/05/JI
  Czy różnice kursowe powstałe przy spłacie kredytu pożyczką zaciągniętą od podmiotu trzeciego stanowią koszty uzyskania przychodu.
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/204/05
  Czy spłacenie pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży mieszkania (druga rata otrzymana w dniu sprzedaży) części kredytu zaciągniętego przed sprzedażą na zakup domu w zabudowie szeregowej stanowi przesłankę do zwolnienia uzyskanego przychodu z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.VI-436/2/05
  Czy spłata kredytu na zakup mieszkania z konta rodziców na rzecz właściciela mieszkania powoduje powstanie jakiegokolwiek obowiązku podatkowego?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/39/05
  Czy w ramach ulgi remontowej podatnik będący właścicielem lokalu mieszkalnego może odliczyć od podatku za 2005 rok poniesione przez Wspólnotę Mieszkaniową wydatki na wymianę okien w tym lokalu ?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-133/2/CIT/05
  Czy dla powstania podatkowych różnic kursowych, nie ma znaczenia fakt dokonania przelewu, udzielonej pożyczki walutowej, w złotówkach?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-60/GC/2005
  Czy dodatnie różnice kursowe przy spłacie pożyczki denominowanej stanowią przychody Spółki ?
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/415-29-3/2005
  Czy różnice kursowe powstałe w związku ze spłatą kredytu inwestycyjnego, walutowego stanowią koszty uzyskania przychodów?
 724. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/I-4117/I-10/05
  Czy istnieje obowiazek zapłaty podatku od całości kwoty przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od daty jego nabycia, jeśli część tego przychodu przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego mieszkania?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/2/415/199/05
  Czy podatnik będzie musiał zwrócić kwoty uprzednio odliczone od podatku z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, jeżeli wycofane z kasy mieszkaniowej środki przeznaczy na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na budowę domu?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-44/III/2005
  Do kiedy muszę wydać oszczędności z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową jeżeli okres oszczędzania zakończyłem w listopadzie 2004r., dyspozycję wycofania złożyłem w grudniu 2004r a oszczędności zostały przelane na mój rachunek w styczniu 2005r. ?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-109/05/R1
  Czy należny będzie 10% podatek ze sprzedaży dokonanej przed upływem 5 lat od nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy pieniądze ze sprzedaży zarówno na podstawie umowy przedwstępnej jak i umowy sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę kredytu (wraz z odsetkami) zaciągniętego na remont innej nieruchomości?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-24/P/05
  Czy przychód uzyskany w 2003r. ze sprzedaży lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia od zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku, gdy został przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego w 1999r. na sprzedany lokal ?
 729. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/4117/i-6/05/BL
  Czy można odliczyć wydatek poniesiony po raz pierwszy w roku 2004 na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę mieszkania przez spółdzielnię mieszkaniową przed 31.05.1992 r.?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-KN/443-81/O/05
  Czy spłata kredytu przez przyszłych członków spółdzielni, stanowiąca element opłaty czynszowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 731. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-48/USŁG/2005/ACH
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup prawa do lokalu mieszkalnego, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AD/415-17/UG/05
  Czy przychód uzyskany w 2003 r. ze sprzedaży lokalu mieszkalnego jest wolny od podatku dochodowego, w przypadku jego przeznaczenia na spłatę kredytu zaciągniętego przed 24 miesiącami od dnia uzyskania przychodu, na zakup zbywanego lokalu ?
 733. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/48/05
  dotyczy zwolnienia części przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na jej zakup
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0068/2/05/AK
  Czy powstałe w momencie przewalutowania kredytu niezrealizowane różnice kursowe stanowią przychód spółki z o.o.?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0068/3/05/AK
  Czy powstałe po przewalutowaniu kredytu niezrealizowane różnice kursowe stanowić będą przychód spółki z o.o. w momencie faktycznej spłaty raty kredytu?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0068/1/05/AK
  Czy do momentu przewalutowania różnice kursowe naliczone w momencie spłaty rat kapitałowych kredytu dewizowego mają wpływ na koszty uzyskania przychodu dla spółki z o.o.?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP3/423-23/05/SZM
  Czy różnice powstałe pomiędzy wartością rat kredytu obliczoną według kursu, po jakim przeliczono kredyt w momencie jego zaciągnięcia a wartością rat w momencie ich spłaty przeliczoną po uzgodnionym dla spłat kursie zaliczane są, w zależności od ich charakteru, odpowiednio do przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów?
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/307/MJ/05
  Czy w opisanej sytuacji można przeznaczyć kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego?
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/102/AP/05
  dotyczy możliwości odliczenia od dochodu spłaty odsetek od kredytu udzielonego na cel mieszkaniowy
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PD/415-28/05
  W 2004r. zakupiłem lokal mieszkalny, a wydatek ten sfinansowany był m.in. kredytem hipotecznym zaciągniętym w baknu. Umowa kredytowa była zawarta przez mnie i żonę oraz jej rodziców. Kredyt w całości przeznaczyliśmy na zakup mieszkania i my go spłacamy, akt notarialny wystawioy jest na mnie i żonę. Czy mogę zapłacone odsetki od kredytu w całości odliczać od dochodu ?
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/415/65/2005
  Pyt.1.Czy w związku z przepisem art. 26b ust. 2 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zachowuje się prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych ( zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym od Przedsiębiorstwa Budownictwa "X", które wybudowało ten budynek w ramach wykonywania działalności gospodarczej) faktycznie poniesionych w 2005 r. do momentu zawarcia związku małżeńskiego? Pyt.2. Czy utrata w 2005 r. prawa do korzystania z możliwości odliczenia faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, ma skutki również wstecz, powodując utratę prawa do korzystania z możliwości odliczania faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek również w latach 2003 i 2004, a tym samym konieczność dokonania korekty zeznań podatkowych za lata 2003 i 2004? Pyt.3. Czy sprzedaż mieszkania w 2005 r. powoduje utratę prawa do odliczania na podstawie art. 26b ustawy o pod. doch. od osób fiz. dotychczasowych wydatków na spłatę odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych?
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1309/2005/ADB
  Czy wynagrodzenie uzyskane przez Spółkę z tytułu odpłatnego udzielenia poręczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/2483/21/05
  Czy opłaty od udzielonego kredytu oraz odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów, w sytuacji gdy podatnik zaciągnął kredyt jako osoba fizyczna a następnie otrzymane środki przekazał w całości do działalności gospodarczej? W którym momencie opłaty i odsetki od kredytu stają się kosztem uzyskania przychodu, przy uwzglednieniu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów metodą memoriałową?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415-32/05
  Czy stanowią koszt uzyskania przychodów zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup srodka trwałego?
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/406/17/2765/AK/05
  W 2004r. po zakończeniu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej, wycofałam oszczędności w kwocie 5.491,43 zł. W latach 2001 - 2003 z tytułu systematycznego oszczedzania w kasie mieszkaniowej dokonałam odliczeń od podatku kwoty 1.623,00 zł (5.410,00 zł x 30%). Z wycofanych oszczedności kwotę 2.350,98 zł wydatkowałam w 2004r. na spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową do dnia 31.05.1992r. na budownictwo mieszkaniowe. Z tytułu poniesionych wydatków na spłatę kredytów wraz z odsetkami nie dokonywałam odliczeń w zeznaniach podatkowych. W zeznaniu podatkowym za 2004r. doliczyłam do podatku kwotę wyliczoną w nastepujący sposób: 5.410,00 x 30% minus 2.350,98 zł x 19%. Czy podany sposób wyliczenia kwoty podlegającej doliczeniu do podatku w 2004r. jest prawidłowy?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-19/05
  Czy w świetle art. 27a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), w brzmieniu obowiązującym przez dniem 1 stycznia 2002 r. oraz przepisów art. 8 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 98, poz.1070 ze zm.) może Pan przeznaczyć oszczędności (pieniądze) zgromadzone przez Pana w kasie Mieszkaniowej BPH na spłatę kredytu mieszkaniowego , hipotecznego, zaciągniętego w PKO BP S.A. na zakup wraz z Panią A.W. lokalu mieszkalnego na...w P. ( udział każdej ze stron wynosi 50%) , by nie utracić prawa do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, o której mowa w art. 27 a ust.1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-3/4111-12/415/05
  Czy kwota spłaconego kredytu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-12/05/JK
  Zapytanie dotyczy kwestii, czy spłata kredytu dokonywana w ramach wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej w latach następnych podlegała będzie odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych i czy może być uwzględniona w całości w rozliczeniu podatkowym za 2005 r.?
 749. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-3/4117-SIP-9/05
  Dotyczy interpretacji zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sytuacji zwrotu byłemu członkowi spółdzielni zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego.
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/17/05
  Czy w sytuacji przeniesienia uprawnień do rachunku oszczędnościowo - kredytowego w kasie mieszkaniowej na rzecz córki oraz wydatkowania przez nią wycofanych oszczędności gromadzonych w kasie mieszkaniowej na zakup części mieszkania i spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, zostanie zachowane prawo do ulgi w podatku dochodowym ?
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-111-128/05/IW
  czy za podstawę naliczania zrealizowanych różnic kursowych powstających przy spłacie rat kredytu należy przyjąć kurs USD na dzień przekazania środka trwałego do użytkowania.
 752. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/4218-30/05/I
  Czy ujemne różnice kursowe naliczone od przewalutowania kredytu zaciągniętego w EURO na PLN będą stanowić koszty uzyskania przychodów jeżeli zwiększyły one kwotę zaciągniętego zobowiązania ?
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. VI-2/415-6/05
  dotyczy możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu odsetek od kredytu otrzymanego na cele mieszkaniowe; kredyt w całości został przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego, a lokal jest w całości wykorzystywany na najem, który stanowi przedmiot działalności gospodarczej
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-12/05
  Czy podatnik posiadający tytuł prawny do zajmowanego lokalu składając zamówienie na okna, których zakup finansuje kredytem, ma prawo do odliczenia całości wydatku związanego z zakupem okien, czy tylko tej części, która została spłacona miesięcznymi ratami do końca roku podatkowego, w sytuacji gdy pozostałą część odliczy w następnym roku podatkowym?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-6/05
  Czy po zakończeniu oszczędzania w kasie mieszkaniowej zgromadzone oszczędności przeznaczone na spłatę części kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, gdzie kwota raty obejmuje kwotę kredytu plus odsetki mogą w całości zostać uznane, iż spełniają cel służący zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy?
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-22/05
  Czy odsetki od kredytu prywatnego przeznaczonego na spłatę kredytu wykorzystanego na potrzeby działalności gospodarczej stanowić będą koszt uzyskania przychodów?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD3/415-32/05
  Czy podlegają odliczeniu od podatku za rok 2005 i lata następne wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej dokonywane w tych latach?
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-24/05
  Czy jeżeli umowa kredytowa (kredyt na budowę domu podatników) została zawarta dla czterech kredytobiorców (podatników i jego rodziców), przy czym kredyt spłacany jest wyłącznie przez podatników, podatnikom przysługuje ulga z tytułu spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na cel mieszkaniowy w pełnej wysokości?
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/415/16/2005/I/GB
  Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej odsetki od kredytu, który zaciągnął na własne nazwisko współnik tej spółki, stanowią koszty uzyskania przychodów spółki cywilnej?
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-17/05/DW
  dot. sposobu odliczenia wydatku na adaptację i wyposażenie mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności w przypadku sfinansowania wydatku w części przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w części przez podatnika środkami pochodzącymi z udzielonego mu kredytu bankowego.
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2415/59/05/AC
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu jeżeli zostanie przeznaczony na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na cele mieszkaniowe?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 15 PO-II-415/22/05/JL
  Czy spłacone odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w roku 2003 na dokończenie budowy budynku mieszkalnego podlegają odliczeniu.
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-34/05/MP
  Pytanie dot. podatkowych skutków przewalutowania kredytu .
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PDII-415/6/2005
  1. Czy można obecnie skorzystać z ulgi polegającej na odliczeniu zapłaconych odsetek od nowego kredytu za 2003 r., 2004 r. i lata następne? 2. Czy jest możliwe złożenie korekt zeznań podatkowych za lata 1999-2002, w których nie wykaże odliczeń związanych z korzystaniem z ulgi z tytułu spłaty kredytu i odsetek zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową przed 31.05.1992 r. i dokona zwrotu ww. ulgi wraz z odsetkami? 3. Czy podatnik winien złożyć skorygowane zeznanie podatkowe za 2003 r. bez doliczenia kwoty wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego? 4. Do jakiego Urzędu Skarbowego należy złożyć skorygowane zeznania podatkowe, ponieważ zeznania składane były w dwóch Urzędach Skarbowych, wg miejsc zamieszkania?
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/DF1/415-40/94/05/AS
  W jakiej wysokości podatnik może skorzystać z ulgi odsetkowej w przypadku współwłasności rachunku bankowego z którego następowały spłaty kredytu i odsetek?
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415/12/05
  dotyczy zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup samochodu osobowego wykorzystywanego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/415/11/05
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, zaciągniętego na zakup działki budowlanej zwolniony jest na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/31/4/7/05
  Czy można w zeznaniu za 2004 r. skorzystać z ulgi budowlanej, odliczając wydatki mieszkaniowe związane z wniesieniem wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej tytułem przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w ramach tzw. praw nabytych w związku z korzystaniem w latach 1996-1998 z odliczeń od dochodu spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową przed 31 maja 1992 r. kredytu na budownictwo mieszkaniowe?
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-13/05
  Czy można w ramach ulgi z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe odliczyć wydatki na spłatę odsetek od kredytu, jeżeli umowa kredytowa z bankiem zawarta została przez podatnika, jego żonę i rodziców podatnika? Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest wyłącznie przez podatnika i jego małżonkę, z nimi też spółdzielnia mieszkaniowa zawarła umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-20/05
  Stan faktyczny Bank, w którym prowadzony jest przedmiotowy rachunek walutowy, udzielił Spółce kredytu w Euro. Spółka dokonuje spłaty rat kredytowych. Z uzupełnienia wniosku - pisma Spółki z dnia 24.02.2005 r. wynika, że bank udziela kredytobiorcy limitu wierzytelności do maksymalnej kwoty ? w Euro. Wykorzystanie limitu następować będzie w formie:a) kredytu w rachunku bieżącym w Euro, poprzez obciążenie tego rachunku,b) kredytu rewolwingowego w Euro w drodze wykonywania przez bank poleceń wypłaty z kredytu do kwoty ? w Euro.Zgodnie z zawartą umową kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty zadłużenia z tytułu przyznanego limitu wraz z odsetkami i innymi kosztami. Jeżeli spłata zadłużenia kredytobiorcy zostanie dokonana w złotych, to kwota spłaty zostanie przeliczona na walutę kredytu według kursu sprzedaży odpowiedniej waluty obcej obowiązującego w banku w dniu spłaty. Pytanie Spółki Po jakim kursie należy - w celu późniejszego prawidłowego ustalenia różnic kursowych powstających na rachunku walutowym w związku z rozchodem waluty - wycenić otrzymany kredyt: po stosowanym przez ten bank kursie zakupu, czy po kursie sprzedaży i po jakim kursie spłatę tego kredytu? Jaki jest wpływ powstających na dzień spłaty kredytu różnic kursowych na ustalenie dochodu do opodatkowania (stanowią koszty, czy przychody podatkowe, czy też należy dokonywać np. zmniejszenia kosztów)? Które kursy walutowe (sprzedaży, kupna) należy uwzględniać przy ustalaniu różnic kursowych? Stanowisko Spółki Zdaniem Spółki zobowiązanie kredytowe należy wycenić po kursie sprzedaży banku obsługującego z dnia otrzymania kredytu, a spłatę jego również po kursie sprzedaży, ale po kursie z dnia spłaty kredytu. Ponadto - zdaniem Spółki - w związku ze spłatą kredytu, na moment tej spłaty powstają dwie kategorie różnic kursowych (art. 15 ust. 1, ust. 1a oraz art. 12 ust. 2a, ust. 3 ustawy o pdop), tj.:- z tytułu zobowiązania - koszty podatkowe (jeżeli kurs waluty wzrasta) lub przychody podatkowe (jeżeli kurs waluty maleje), będące następstwem faktu, iż inną kwotę kredytu w przeliczeniu na PLN podatnik otrzymuje z banku, a inną kwotę w przeliczeniu na PLN faktycznie spłaca (wyższą, jeżeli kurs waluty wzrasta, lub niższą, jeżeli kurs waluty spada) - w celu określenia wartości powstałych różnic kursowych przyjmować należy różnicę kursów sprzedaży banku obsługującego (pomiędzy datą otrzymania kredytu, a datą spłaty),- od środków własnych - koszty podatkowe (jeżeli kurs waluty maleje) lub przychody podatkowe (jeżeli kurs waluty wzrasta) będące następstwem faktu, iż zmienia się wartość waluty na rachunku walutowym (pomiędzy datą wpływu waluty na rachunek walutowy, a datą rozchodu tej waluty).
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-4/05/AJ
  Czy podatnik może skorzystać z odliczenia od podstawy obliczenia podatku poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na dokończenie budowy budynku mieszkalnego?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-3/05
  W sprawie wycofania przez uprawnionego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/13/2005[br] OG/005/42/PP2/2005
  Spółka za własne środki wybudowała kotłownię dla Odbiorcy. W umowie pomiędzy Spółką a Odbiorcą ustalono stawkę za 1 m2 powierzchni grzewczej. Na wysokość tej stawki składają się różne koszty, które określone w umowie. Odbiorca kwestionuje naliczanie VAT od całości faktury za sprzedaż ciepła, twierdząc, że jeden ze składników, tj. spłata kredytu nie powinna być obciążona podatkiem VAT.
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-12/05
  Czy w zeznaniu rocznym za 2004 rok można odliczyć wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę mieszkania przez spółdzielnię mieszkaniową przed dniem 31.05.1992 r.?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-3/05/EB
  Czy spłata kredytu zaciągniętego przez męża Podatnika na zakup mieszkania darowanego podatnikowi, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/413-7/05
  Czy można odliczyć od podatku dokonaną wpłatę na konto spółdzielni mieszkaniowej w 2004 r. dotyczącą spłaty kredytu i odsetek zaciągniętego przez tę spółdzielnię w 1991 r., jeżeli odliczenie takie miało miejsce w 1999 r., natomiast takiego odliczenia nie dokonywano za lata 2001 - 2003, a wydatki na ten cel ponoszono?
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-17/05/GS/1
  Możliwość skorzystania z odliczenia od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
 778. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I 3/4150/58/04/PM
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, w części przeznaczony na wykup tego lokalu ze spółdzielni, i spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu jest zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym ?
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/9/05
  Zapytanie spółdzielni mieszkaniowej dotyczy podstawy opodatkowania przy przekształceniu lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego na własnościowe lub przeniesieniu własności lokalu zgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDF/413-i-04/05/MC
  Czy może Pani skorzystać z ulgi odsetkowej przypadającej na spłatę od obu transz kredytu przeznaczonego na zakup budynku w stanie surwym od osoby prywatnej i na kontynuację budowy?
 781. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPDII/415-214/2534/03/308
  Po upływie okresu oszczędzania podatnik wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej. Czy prawidłowe jest wydatkowanie kwoty wycofanych oszczędności w tym samym roku podatkowym na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego ?
 782. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-35/04
  Czy odsetki od kredytu konsumenckiego, który zaciągnął wspólnik spółki cywilnej na własne nazwisko i został przelany na konto spółki a następnie został z tych środków zakupiony środek trwały do działalności gospodarczej spółki, będą kosztem uzyskania przychodów w spółce, w sytuacji kiedy spłata rat i osetek od kredytu będzie następowała z konta spółki. Czy wspólnik może spisać umowę ze spółką i użyczyć jej pieniądze z kredytu?
 783. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35DP1/423-51/04/MP
  Spółka zawarła z Bankiem umowę kredytową, na podstawie której Bank udzielił kredytu denominowanego w wysokości 663.588 USD, stanowiącej na dzień podpisania umowy (21.04.2001) równowartość 2.641.545,09 zł. Spłata pow. kredytu następuje zgodnie z par. 6 umowy kredytowej w ratach kwartalnych w złotych polskich w wysokości stanowiącej równowartość kwoty wyrażonej w USD według kursu sprzedaży Banku. Spółka zamierza aktualne zobowiązanie z tytułu w/w kredytu w wysokości 477.697,89 USD, stanowiącej równowartość 1.882.234,70 zł spłacić jednorazowo, przeznaczając na ten cel zaciągnięty w innym banku kredyt. Całkowita spłata kredytu wyniesie równowartość około 1.541.053 zł (według kursu sprzedaży Banku z dnia spłaty). Zdaniem Spólki różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) jakie powstają pomiędzy wartością kredytu denominowanego, obliczonego wg kursu, po jakim przeliczono kredyt w momencie jego zaciągnięcia a wartością w momencie jego spłaty, nie stanowią przychodów ani kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 12 i art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 784. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPD-005/91/2004
  Spółka zawarła z bankiem umowę o kredyt obrotowy w walutach wymienialnych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Spółka nie dokonała spłaty kredytu w obowiązującym terminie.W związku z tym strony zawarły aneks do w/w umowy, zgodnie z którym bank udzielił kredytobiorcy kredytu obrotowego w tej samej kwocie, na kolejny okres jednego roku.Na podstawie zawartego aneksu doszło więc do prolongowania terminu spłaty kredytu obrotowego. Czy zaliczenie różnic kursowych do kosztów uzyskania przychodu lub przychodu z działalności gospodarczej powinno nastąpić w momencie spłaty kredytu, czy w dacie zawarcia aneksu do umowy kredytowej?
 785. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1062/04
  1) Czy w przypadku przeznaczenia na zakup mieszkania przychodów uzyskanych w momencie zawarcia notarialnej umowy przedwstępnej, w formie zaliczki na poczet ceny sprzedaży mieszkania - przychody te będą objęte zwolnieniem z opodatkowania zryczałtowanym 10 % podatkiem z tytułu sprzedaży nieruchomości? 2) Czy przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w części przeznaczonej na spłatę kredytu hipotecznego z odsetkami zaciągniętego na zakup innego mieszkania, jest zwolniony od zryczałtowanego 10% podatku dochodowego z tyt. sprzedaży nieruchomości?
 786. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB III-1/415/96/HJ/04
  1) Czy można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych spłacony kredyt mieszkaniowy zaciągnięty przez spółdzielnię mieszkaniową przed 31 maja 1992r ?
 787. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-415-22-2004
  Czy różnice kursowe powstające przy spłacie kredytu długoterminowego otrzymanego na finansowanie inwestycji w złotych indeksowanego kursem franka szwajcarskiego stanowią koszty uzyskania przychodów ?
 788. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0899/04
  Czy uzyskany przychód ze sprzedaży przeznaczony na spłatę należności byłego współwłaściciela, oraz na remont nieruchomości podlegają opodatkowaniu ?
 789. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US.PB-I-415/68/04
  Czy i w jakiej części odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup kamienicy przeznaczonej na wynajem mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w sytuacji, gdy kredyt został zaciągnięty przez pięć osób, z których 3 osoby są współwłaścicielami kamienicy, a pozostałe dwie osoby to mąż jednej współwłaścicielki kamienicy oraz córka pozostałych dwóch współwłaścicieli kamienicy? Konieczność zaciągnięcia kredytu przez dodatkowe osoby niebędące właścicielami wynikała z konieczności uzyskania przez kredytobiorców zdolności kredytowej.
 790. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/DFP/415/28/2004
  Czy cała wartość wydatków poniesionych przez Panią na wykończenie mieszkania może być uznana jako Pani wydatek, czy też pod uwagę zostanie wzięta tylko kwota proporcjonalna do wysokości mojego udziału we własności tego mieszkania?
 791. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.21/AD/415/22/2004
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej grunty rolne, łąkowe i zalesione, (przed upływem pięciu lat od daty nabycia) podlega zwolnieniu od podatku dochodowego ?
 792. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US18/ZD/FD/1825/2004
  Aktem notarialnym nabyłem - po uprzednim ustanowieniu przez gminę odrębnej własności lokalu - od gminy lokal mieszkalny z przynależną piwicą oraz udziałem w nieruchomości wspólnej. W październiku 2004 r. zamierzam podpisać umowę notarialną zobowiązującą do przeniesienia własności lokalu i udziału w nieruchomości wspólnej oraz pobrać od nabywcy zadatek. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w drodze odrębnego aktu notarialnego, który zamierzam podpisać w roku 2006 i na mocy tego aktu uzyskam pozostałą - po odjęciu kwoty zadatku - część ceny. Zarówno zadatek jak i pozostałą część zapłaty zamierzam bezzwłocznie przeznaczyć na spłatę kredytu na finansowanie kosztów inwestycji budowy budynku mieszkalnego (nie odliczam odsetek od w/w kredytu w ramach ulgi odsetkowej). Czy przysługuje mi zwolnienie od podatku z tyt. sprzedaży nieruchomości jeśli przeznaczę osiągnięte przychody na spłatę w/w kredytu?
 793. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0891/04
  Czy przychód uzyskany z tej sprzedaży korzystał będzie ze zwolnienia od zryczałtowanego 10% podatku dochodowego?
 794. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415/56/04/AG
  Czy w rocznym zeznaniu podatkowym za 2004 r. można skorzystać z ulgi podatkowej w związku z poniesionymi w 2004 r. wydatkami na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową przed 31 maja 1992 r. wraz z odsetkami przejściowo wykupionymi przez budżet oraz skapitalizowanymi odsetkami naliczonymi po 30 czerwca 1993 r. ?
 795. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/DFP/415/55/2004
  Czy zwalnia z opłaty 10% podatku dochodowego przeznaczenie uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na kupno nowego mieszkania i spłatę kredytu mieszkaniowego?
 796. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/DFP/415/22/2004
  Czy kwota spłacanego kredytu mieszkaniowego będzie mogła być zaliczona na poczet pieniędzy, które muszą być udokumentowane jako własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości?
 797. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/DFP/415/19/2004
  Czy sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat, obciążonego kredytem (w celu jego spłacenia) będzie miało wpływ na formę rozliczenia się z urzędem skarbowym oraz jakie konsekwencje będzie miał dla każdego z małżonków w tym przypadku fakt ustania małżeństwa?
 798. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0895/04
  Czy przychód jaki podatnicy w 2004r. uzyskają ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ?
 799. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0686/04
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ?
 800. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/250/2004/PDII/415-47/04
  Czy zaoszczędzone pieniądze w kasie mieszkaniowej można przeznaczyć na spłatę kredytu na zakup działki budowlanej ?
 801. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/PD/122/04/AS
  1) Czy przychód uzyskany w 2002 r. ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest wolny od podatku dochodowego, w przypadku przeznaczenia go na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego na zakup budynku mieszkalnego oraz na remont i modernizację tego budynku?
 802. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD3/415/67/2004
  Czy środki zgromadzone na rachunku bankowym kasy mieszkaniowej mogą być wykorzystane na spłatę kredytu bankowego zaciagniętego na zakup lokalu mieszkalnego na wtórnym rynku?
 803. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/35/04
  dotyczy odliczeń w ramach ulgi odsetkowej
 804. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423/8/2004
  Z informacji przedstawionych wynika, iż Fundacja prowadzi działalność statutową i gospodarczą. Działalność statutowa polega na odpłatnym wynajmowaniu pływalni krytej, hali sportowej, organizacji zawodów i imprez sportowych, natomiast w ramach działalności gospodarczej funkcjonują kawiarnia, hurtownia sprzętu sportowego oraz stacja paliw otwarta od maja 2004 r. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej w całości przeznaczany był na pokrycie kosztów działalności statutowej i z mocy ustawy Fundacja korzystała ze zwolnienia od obowiązku naliczania i regulowania podatku dochodowego od osób prawnych. Nowopowstała inwestycja (stacja paliw) sfinansowana została z kredytu inwestycyjnego, dotacji, pożyczki (od kontrahenta) oraz w części z bieżącego dodatniego wyniku finansowego uzyskane ...
 805. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/210/JB/108/04
  Czy różnica kursowa powstała w trakcie spłaty rat kapitałowych kredytu udzielonego Spółce przez bank, jako różnica pomiędzy wysokością pobranego kredytu w PLN, a wysokością spłaconej raty w PLN, będzie kosztem podatkowym? Kredyt został udzielony na podstawie umowy o linię kredytową do kwoty 405.000,00 EUR, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
 806. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB 2/MK-033-0395-1629/03
  Szanowna Pani, odpowiadając na Pani pismo z dnia 5 czerwca 2003 r., przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w interesującej Panią kwestii. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003 r. podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, chyba że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda ...
 807. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB2/MK-033-02-4/02
  1. Należy stwierdzić, że naruszenie art. 28 ust. 2 ustawy poprzez niezapłacenie podatku w terminie wynikającym z tego przepisu i nie złożenie oświadczenia nie pozbawia podatników możliwości skorzystania z ustawowego zwolnienia przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, bowiem warunki do realizacji prawa wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a zawarte zostały w całości w wymienionym przepisie. Zatem stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 28 ust. 2 nie stanowi przesłanki koniecznej do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. 2. Termin zapłaty, określony w art. 28 ust. 3 wskazuje, kiedy powinien zostać zapłacony podatek w sytuacji, gdy podatnik złożył oświadczenie o przeznaczeniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i warunku tego nie wypełnił. Nie ma on natomiast znaczenia dla celów ustalenia wysokości i sposobu naliczania odsetek za zwłokę. A zatem nieprawidłowe jest różnicowanie wysokości odsetek w zależności od upływu dwuletniego terminu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy. Zgodnie bowiem z tym przepisem odsetki nalicza się aż do dnia zapłaty zawsze w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.
 808. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB 5/IMD-0209-525/00
  Odpowiadając na wystąpienie z dnia 14 lutego 2000 r., w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia. Uchwałą siedmiu sędziów z dnia 16 listopada 1995 r. (sygn. akt III AZP 34/95), Sąd Najwyższy uznał, że wydatki poniesione przez podatników w latach 1992-1994 na spłatę zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 r. kredytów na budownictwo mieszkaniowe, o których mowa w przepisach dotyczących wykupu odsetek od kredytów ze środków budżetu państwa oraz na spłatę odsetek od tych kredytów, podlegały odliczeniu od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.), jako wydatki na wkład budowlany lub mieszkaniowy ...
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!