Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


spis z natury

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-938/12/AD
  Czy powinien Pan ująć podatek naliczony z faktur korygujących otrzymanych z hurtowni w deklaracji VAT za miesiąc lipiec 2012 r.? Czy może dokonać korekty podatku w spisie z natury leków i złożyć korektę deklaracji VAT za miesiąc kwiecień 2012 r.?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-640/12-2/ISZ
  w zakresie:1) zwolnienia z podatku towarów ujętych w spisie z natury w okresie 12 miesięcy po dniu zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych.2) opodatkowania dostawy gruntu po likwidacji działalności gospodarczej osoby fizycznej oraz w zakresie pytania nr 2, tj. określenia podstawy opodatkowania ww. gruntów objętych spisem z natury.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-740/12-2/LK
  obowiązek sporządzenia spisu z natury w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-718/12/WM
  Czy Wnioskodawczyni powinna korygować remanent, czyli spis z natury sporządzany na koniec każdego roku podatkowego o kwotę wynikającą z proporcji wynikającej z udziału przychodu podlegającego opodatkowaniu w ogólnej kwocie przychodów? Jeżeli tak, to jak ustalić tę kwotę (proporcję, współczynnik)?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-870/12/RS
  Czy w opisanym na wstępie zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-667/12/PS
  Brak obowiązku opodatkowania towarów w ramach spisu z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki prawa handlowego.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-373b/12/TS
  Opodatkowanie w spisie z natury, sporządzonym w trybie art. 14 ustawy, składników majątku Spółki cywilnej.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-458/12/MN
  Sposób dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy w związku z likwidacją działalności.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-281/12-5/JN
  Uznanie remanentu likwidacyjnego za zerowy oraz brak obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-195a/12/MR
  Czy podany sposób przekazania firmy żonie i związane z nim konsekwencje podatkowe są prawidłowe, a w szczególności czy przy zamknięciu firmy, gdzie remanent likwidacyjny będzie wynosił "zero" Wnioskodawca nie zapłaci podatku dochodowego?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-709/11-4/JN
  Niewystąpienie podatku VAT w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-897/11-2/EC
  Ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-967/11/TK
  Czy sporządzanie w spółce jawnej spisu z natury raz w roku na ostatni dzień roku podatkowego i korygowanie kosztów o wartości niezużytych materiałów i niesprzedażnych wyrobów gotowych oraz produkcji w toku będzie wystarczające dla prawidłowego ustalenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika spółki jawnej?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-968/11/TK
  Czy sporządzanie w spółce jawnej spisu z natury raz w roku na ostatni dzień roku podatkowego i korygowanie kosztów o wartości niezużytych materiałów i niesprzedażnych wyrobów gotowych oraz produkcji w toku będzie wystarczające dla prawidłowego ustalenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika spółki jawnej
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1142/11/AP
  Czy Spółka postępuje prawidłowo, wyliczając zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, stosując zasadę wyrażoną w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-406/11-4/MW
  Czy wniesienie całego przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowo - akcyjnej skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-690/11/AB
  opodatkowanie wniesienia przedsiębiorstwa do jednoosobowej działalności wspólnika oraz obowiązek ujęcia majątku spółki w spisie z natury
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-584/11/BK
  w zakresie obowiązku wykazywania w spisie z natury części oraz innych elementów przeznaczonych do sprzedaży, pozyskanych z samochodów przeznaczonych do demontażu oraz sposobu ich wyceny, jak również opodatkowania tym podatkiem czynności nieodpłatnego nabycia pojazdów przeznaczonych do demontażu
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-211/11-4/MN
  Przekazanie całego gospodarstwa rolnego synowi przed zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych – obowiązek dokonania remanentu likwidacyjnego środków trwałych.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-138/11-2/AO
  Czy sporządzanie w spółce spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o wartość niezużytych materiałów, niesprzedanych towarów i wyrobów gotowych na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika spółki jawnej?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-77/11/ZK
  1. Czy zapłacone odsetki od bankowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup i remont budynku, w którym wybudowane lokale zostaną sprzedane, powinny być wpisywane w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (jako zakup towarów handlowych i materiałów), czy też może w kol. 13 tejże księgi (jako pozostałe wydatki)?2. Czy pozostałe koszty związane z prowadzoną inwestycją, takie jak projekty, roboty remontowo-budowlane wykonywane przez firmy zewnętrzne, koszty energii, wody itp., powinny być księgowane w kolumnie 10, czy 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?3. Czy koszty wymienione wyżej w pytaniu 1 i 2 należy – do czasu wybudowania lokali – na koniec roku podatkowego ujmować w spisie z natury jako "produkcję w toku"?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1229/10/AB
  możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu, w prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, wartości towarów, materiałów i wyrobów, (przejętych w drodze spadku), przy ustalaniu dochodu na koniec roku podatkowego
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1241/10/BK
  w zakresie sposobu ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-664/09/11-6/S/MM
  1. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia całości Podatku naliczonego (VAT) z faktur dokumentujących uiszczane przez niego zaliczki na poczet ceny kupna lokalu wykorzystywanego jednocześnie dla celów działalności gospodarczej oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych własnych oraz jego rodziny? 2. Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek dokonywania korekty odliczenia podatku naliczonego (VAT) związanego z nabywanym lokalem? 3. Czy czynność polegająca na wykorzystywaniu lokalu dla własnych (oraz rodziny) potrzeb mieszkaniowych będzie doliczana do mianownika proporcji odliczenia zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 4. Czy w przypadku trwałego zaprzestania wykonywa czynności opodatkowanych po zgłoszeniu tego faktu do urzędu skarbowego, Podatnik będzie miał obowiązek opodatkowania lokalu według zasad wskazanych w art. 14 ustawy o ustawy VAT? W jaki sposób określić podstawę opodatkowania takiego lokalu dla potrzeb opodatkowania zgodnie z art. 14 ustawy o VAT?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1183/10/MS
  Obowiązek wykazania w remanencie likwidacyjnym-nieruchomości gruntowych.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1092/10/MR
  W jaki sposób ustalić roczny dochód Wnioskodawczyni – wspólnika spółki cywilnej uzyskany z działalności gospodarczej z uwzględnieniem różnic remanentowych?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1841/10-4/JK
  Czy budynek warsztatowy powinien zostać ujęty w spisie z natury dokonanym na dzień likwidacji działalności? Czy przyjęty do określenia podstawy opodatkowania sposób wyceny jest prawidłowy?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-809/10-4/ES
  Ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-698/10/RSz
  obowiązek sporządzania spisu z natury oraz opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów ujętych w tym spisie
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-783/10/AP
  Opodatkowanie sprzedaży lub przekazania na cele osobiste towarów w związku z likwidacją działalności.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-765/10/AD
  Czy w przypadku kontynuacji działalności po śmierci męża i nabycia materiałów i towarów w drodze spadku, należy ich wartość ująć w remanencie początkowym oraz czy na koniec okresu rozliczeniowego (roku) wartość tych materiałów i towarów będzie kosztem uzyskania przychodu jak wynika z przepisu art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-444/10-2/AK
  Czynność wniesienia aportem przedsiębiorstwa nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; ponieważ wniesienie przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej nastąpiło przed likwidacją działalności gospodarczej, stan remanentu likwidacyjnego będzie wynosił zero i nie wystąpi obowiązek podatkowy z tego tytułu.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-915/09-2/JB
  PIT - w zakresie sposobu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na zakup działek oraz materiałów budowlanych oraz ujęcia tych wydatków w spisie z natury
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-855/09-6/KS
  Czy wniesione aportem do spółki cywilnej towary handlowe należy odnieść w koszty zakupu towarów pod datą ich wniesienia do spółki czy też ująć w remanencie początkowym sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności spółki, który należy wpisać do podatkowej księgi przychodów rozchodów?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1023/09/KM
  Nieodpłatne przekazanie całego przedsiębiorstwa.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-827/09-4/JB
  Czy posiadane przez stronę zasoby piasku i żwiru powinny być wykazane w spisie z natury, a jeśli tak, to w jaki sposób należy to wyliczyć?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1064/09-2/AN
  wskazać należy, iż w przypadku ujęcia towarów w spisie z natury, podstawą opodatkowania jest cena nabycia bądź koszt ich wytworzenia, określone w momencie ich dostawy, tj. w momencie ujęcia powyższych towarów w remanencie likwidacyjnym, sporządzanym — zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT — na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to, że podstawą opodatkowania, a więc wartością w jakiej należy wykazać wartość towaru w spisie z natury, jest cena nabycia (koszt wytworzenia), skorygowana na dzień, w którym należy sporządzić spis z natury (tj. dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu), czyli cena jaką zapłaciłby Wnioskodawca za przedmiotowe towary w dniu dostawy.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-738/09/AP
  Obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-935/09-2/SAP
  VAT - w zakresie opodatkowania czynności wniesienia przedsiębiorstwa do spółki w formie aportu, obowiązku korekty podatku VAT naliczonego, prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, obowiązku wystawiania not korygujących oraz obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania działalności
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/09-5/AA
  Czy nabyte w drodze darowizny środki trwałe, wycenione wg cen rynkowych, będą podlegały amortyzacji oraz czy odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/09-4/AA
  Czy nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny od rodzica spowoduje u obdarowanego powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/09-7/AA
  Czy wartość otrzymanych towarów handlowych będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu? Czy w sytuacji, w której nie będzie ona stanowić kosztów uzyskania przychodów jako remanent początkowy, należy zachować się analogicznie przy sporządzaniu remanentu końcowego również wycenić te towary, i nie uwzględniać ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/09-6/AA
  1. Jaką wartość środka trwałego należy przyjąć za podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sytuacji, gdy środek ten w firmie darczyńcy został w pełni zamortyzowany i jego wartość księgowa wynosi 0 zł, jednak na dzień dokonania darowizny środek ten wg cen rynkowych jest wart np. 1500 zł? 2. Jaką wartość środka trwałego (nieruchomości) należy przyjąć za podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sytuacji, gdy wartość początkowa środka u darczyńcy wynosiła np. 50.000 zł, umorzenie na dzień dokonania darowizny 25.000 zł, (wartość księgowa 25.000 zł) natomiast cena rynkowa na dzień dokonania darowizny wynosiła 120.000 zł? 3. Czy ustalenie cen rynkowych może mieć miejsce na 30 dni przed dokonaniem darowizny czy też operat szacunkowy ma być sporządzony z tą samą datą, co akt notarialny dotyczący darowizny?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/09-5/AA
  Czy nabyte w drodze darowizny środki trwałe, wycenione wg cen rynkowych, będą podlegały amortyzacji oraz czy odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/09-6/AA
  1. Jaką wartość środka trwałego należy przyjąć za podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sytuacji, gdy środek ten w firmie darczyńcy został w pełni zamortyzowany i jego wartość księgowa wynosi 0 zł, jednak na dzień dokonania darowizny środek ten wg cen rynkowych jest wart np. 1500 zł? 2. Jaką wartość środka trwałego (nieruchomości) należy przyjąć za podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w sytuacji, gdy wartość początkowa środka u darczyńcy wynosiła np. 50.000 zł, umorzenie na dzień dokonania darowizny 25.000 zł, (wartość księgowa 25.000 zł) natomiast cena rynkowa na dzień dokonania darowizny wynosiła 120.000 zł? 3. Czy ustalenie cen rynkowych może mieć miejsce na 30 dni przed dokonaniem darowizny czy też operat szacunkowy ma być sporządzony z tą samą datą, co akt notarialny dotyczący darowizny?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-858/09-4/AA
  Czy w przypadku sprzedaży środka trwałego Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość początkową?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-858/09-2/AA
  Czy stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ujęcia remanentu początkowego towarów otrzymanych w formie darowanego przedsiębiorstwa przy ustalaniu dochodu podatkowego jest słuszne?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-858/09-3/AA
  Czy Wnioskodawca ma prawo amortyzować środki trwałe w ramach kontynuacji odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez darczyńcę?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-518/08/09-S/WM
  Czy spisem z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. lub w terminie ustalonym przez naczelnika urzędu skarbowego albo w terminie wybranym przez Wnioskodawcę w trakcie roku podatkowego 2008, po uprzednim zawiadomieniu organu podatkowego o spisie z natury, należy objąć tzw. produkcję w toku, czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na "produkcję w toku" zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-515/08/09-S/WM
  Czy spisem z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. lub w terminie ustalonym przez naczelnika urzędu skarbowego albo w terminie wybranym przez Wnioskodawcę w trakcie roku podatkowego 2008, po uprzednim zawiadomieniu organu podatkowego o spisie z natury, należy objąć tzw. produkcję w toku, czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na "produkcję w toku" zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-427a/09/DP
  Czy sprzęt jednorazowy służący do wykonywania usług w zakresie leczenia szpitalnego należy zaliczać do materiałów podstawowych lub pomocniczych w rozumieniu § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-365/09/KB
  obowiązek sporządzania co miesiąc spisu z natury
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-248/09/AP
  Sposób ewidencjonowania w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów, zdarzeń gospodarczych opisanych w ww. wniosku oraz obowiązku wykazania w spisie z natury zakupionych i wytworzonych we własnym zakresie przedmiotowych strojów.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-383/09-2/AS
  obowiązki spadkobierców po śmierci podatnika
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-155/09/MR
  Czy wartość przejętych surowców do produkcji ujętych w remanencie początkowym Wnioskodawca może uwzględnić wyliczając różnice remanentowe przy wyliczaniu dochodu za 2009 r.?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-156/09/ZK
  1. Czy spis z natury sporządzony na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, a będący zarazem remanentem likwidacyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej wniesionego aportem do spółki cywilnej powinien w podatkowej księdze przychodów i rozchodów tej spółki zostać ujęty jako pierwsza pozycja w księdze, czy wpisywać wartość spisu w księdze podatkowej w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". 2. Czy zgodnie z ust. 21 pkt 2 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) do wartości tego spisu z natury (będącego spisem z natury na początek roku podatkowego) doliczyć wartość zakupu towarów z kolumn 10 i 11, a następnie pomniejszyć o wartość spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego i dalej stosować podane tam metody ustalenia dochodu osiągniętego w roku podatkowym?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-148/09-4/GZ
  Sprzedaż mieszkań po likwidacji działalności przez osobę nieprowadzącą już działalności gospodarczej, i od których podatek VAT został już zapłacony – korzysta przez okres 12 miesięcy ze zwolnienia
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-84/09/ZK
  W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają być ujęte otrzymane od podwykonawców prac projektowych lub wykonawców uzgodnień służb specjalistycznych lub projektów specjalistycznych (np. projekty instalacji elektrycznej, projekt instalacji centralnego ogrzewania, projekty podwykonawcze, opłaty urzędowe, opłaty za badania, np. geologiczne czy inne) faktury VAT lub rachunki dokumentujące wykonanie przez nich usług niezbędnych do zrealizowania usług projektowych wykonywanych na rzecz zleceniodawcy i czy należy sporządzić spisu z natury na ostatni dzień roku kalendarzowego tzw. produkcji niezakończonej?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-163/09-2/AS
  opodatkowanie wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki oraz prawa do dokonania korekty podatku naliczonego
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-33/09/KB
  sposób ujmowania w spisie z natury towarów handlowych
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-27/09/AP
  Obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z tytułu likwidacji działalności gospodarczej.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1878/08-4/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie obowiązków podatkowych związanych z rozwiązaniem spółki cywilnej.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1435/08-3/AM
  Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury i ustalenia dochodu zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zapłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 44 ust. 4 ww. ustawy.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-13c/09/DM
  Jaki będzie obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy zostanie przekazany majątek córce w formie darowizny?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-13b/09/DM
  Jaki będzie obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy zostanie przekazany majątek córce w formie darowizny?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-13a/09/DM
  Opodatkowanie towarów pozostałych na dzień likwidacji działalności.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1024/08/AP
  Sposób sporządzenia spisu z natury w związku z przekroczeniem kwoty powodującej utratę zwolnienia z podatku od towarów i usług w prowadzonej działalności gospodarczej.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-13/09-3/AP
  Czy na mocy obowiązujących przepisów prawa, jako jedyny spadkobierca, niekontynuujący prowadzonego przez zmarłą, przedsiębiorstwa, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia deklaracji VAT-7 za ostatni miesiąc prowadzenia działalności, tj. lipiec 2008 r., wraz z remanentem likwidacyjnym na dzień zaprzestania działalności, tj. na dzień śmierci, celem opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów, które po nabyciu ich przez matkę Zainteresowanego nie były przedmiotem dostawy, czyli czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty kwoty podatku należnego?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-758/08/MM
  Czy w inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2008 roku należało wykazać roboty w toku?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1424/08-2/AM
  Czy w spisie z natury należy wykazać koszty opracowania projektu lub mapy (tzn. wymienione wyżej faktury/rachunki od podmiotów, wypłacone lub postawione do dyspozycji wynagrodzenia dla osób z którymi zawarta została umowa zlecenia/o dzieło oraz wystawionymi przez urzędy fakturami, rachunkami za uzyskanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), które na dzień sporządzenia spisu nie zostały jeszcze odsprzedane, ponieważ nie są zakończone?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1417/08-2/EC
  Czy w spisie z natury należy wykazać koszty opracowania projektu (tzn.wymienione wyżej faktury/rachunki od podmiotów, wypłacone lub postawione do dyspozycji wynagrodzenia dla osób z którymi zawarta została umowa zlecenia/o dzieło), który na dzień sporządzenia spisu nie został jeszcze odsprzedany, ponieważ nie jest zakończony?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1418/08-2/EC
  Czy w spisie z natury należy wykazać koszty opracowania projektu (tzn.wymienione wyżej faktury/rachunki od podmiotów, wypłacone lub postawione do dyspozycji wynagrodzenia dla osób z którymi zawarta została umowa zlecenia/o dzieło), który na dzień sporządzenia spisu nie został jeszcze odsprzedany, ponieważ nie jest zakończony?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1416/08-2/EC
  Czy w spisie z natury należy wykazać koszty opracowania projektu (tzn.wymienione wyżej faktury/rachunki od podmiotów, wypłacone lub postawione do dyspozycji wynagrodzenia dla osób z którymi zawarta została umowa zlecenia/o dzieło), który na dzień sporządzenia spisu nie został jeszcze odsprzedany, ponieważ nie jest zakończony?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1159/08/LŻ
  Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT towarów podlegających spisowi z natury
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1104/08-2/MK
  Nakłady inwestycyjne a obowiązek - z art. 14 ust. 1 ustawy o VAT - wykazanie w spisie z natury towarów.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1108/08-2/GZ
  Postępowanie z zamknięciem działalności w przypadku śmierci podatnika prowadzącego działalność gospodarczą
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1708/08-3/BM
  obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-862/08-3/AA
  Czy przychody i dochody z działalności gospodarczej uzyskane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży towarów handlowych przejętych po zmarłej małżonce powinny być rozliczone na bieżąco w rozliczeniu podatkowym za te miesiące, w których dokonywał sprzedaży tych towarów, czy może należy to zrobić dopiero po zatwierdzeniu podziału spadku przez sąd poprzez dokonanie korekty rozliczenia za kolejne miesiące począwszy od września 2008 r. i poprzez dokonanie korekty zeznania rocznego za 2008 rok?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-862/08-4/AA
  Czy towary handlowe pozostałe po zmarłej małżonce przyjęte na stan przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i nie sprzedane do dnia 31 grudnia 2008 r. należy wykazać w spisie z natury na dzień 31 grudnia 2008 r. na zasadach wynikających z pkt 23 Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czyli poprzez pomniejszenie o ich wartość kosztów uzyskania przychodów roku podatkowego 2008.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-862/08-2/AA
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć wartość towarów handlowych przyjętych po przedsiębiorstwie małżonki, wg cen nabycia wynikających ze sporządzonego, na dzień śmierci, spisu z natury, a jeżeli tak to czy można to zrobić na bieżąco w rozliczeniu za miesiąc, w którym zmarła małżonka (09.2008), czy będzie można zrobić to dopiero po zatwierdzeniu podziału spadku przez sąd, poprzez dokonanie korekty rozliczenia za 09.2008 i zeznania rocznego za 2008 rok?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-826/08-4/AG
  Czy wydatki poniesione na zakup towarów handlowych (importowanych) oraz koszty uboczne zakupu należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie otrzymywania towaru? Czy zakupiony towar (importowany), który nie został jeszcze przez Wnioskodawcę otrzymany (tzw. towar w drodze), w sytuacji gdy podatnik nie posiada jeszcze faktury handlowej oraz dokumentów celnych i towar ten nie został ujęty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, powinien zostać wykazany w spisie z natury?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-826/08-5/AG
  Po jakim kursie należy przeliczyć poniesione wydatki w walucie obcej na zakup towarów (towary importowane), w sytuacji gdy Wnioskodawca otrzymuje fakturę handlową, dokumenty celne oraz towar po dniu, w którym kontrahent wystawił fakturę?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-518/08/AK
  Czy spisem z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. lub w terminie ustalonym przez naczelnika urzędu skarbowego albo w terminie wybranym przez Wnioskodawcę w trakcie roku podatkowego 2008, po uprzednim zawiadomieniu organu podatkowego o spisie z natury, należy objąć tzw. produkcję w toku, czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na produkcję w toku zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-515/08/DP
  Czy spisem z natury należy objąć tzw. produkcję w toku, czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na "produkcję w toku" zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-835/08/KM
  Określenie podstawy opodatkowania przy remanencie likwidacyjnym (art. 29 ust. 10).
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-817/08/AP
  Spadkobierca po zmarłym podatniku nie ma obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego i rozliczania wynikającego z niego podatku.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1180/08/AZb
  możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup działki przed dniem rejestracji do podatku VAT poprzez przywrócenie terminu do sporządzenia spisu z natury, o którym mowa w art. 113 ust. 5 ustawy
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-903/08-2/IF
  likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę nastąpi w dniu 30 września tj. z dniem przekazania przedsiębiorstwa (w tym towarów handlowych) do spółki cywilnej w formie aportu. Nieprawidłowym jest zatem stwierdzenie, że datą likwidacji, którą należy wskazać w zgłoszeniu likwidacji działalności i datą, w której należy sporządzić remanent jest dzień 30 września. Wobec powyższego, spisem z natury na dzień likwidacji działalności gospodarczej tj. na dzień 30 września należy objąć towary handlowe, materiały oraz wyposażenie.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-929/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 08.08.2008 r. (data wpływu 13.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości ustalania dochodu z działalności gospodarczej w trakcie 2008 r. z uwzględnieniem różnic remanentowych -jest prawidłowe.W dniu 13.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1402/08-4/BS
  Czy zbycie przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa na rzecz syna w formie darowizny będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy w przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia spisu z natury i zapłacenia podatku należnego na podstawie art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług?Czy dokonując przedmiotowej transakcji zbycia przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które nie zostały w całości lub w części zużyte na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-1144/08-2/PW
  Czy z chwilą zaprzestania świadczenia usług motoryzacyjnych, przy kontynuacji usług najmu lokali - towary (maszyny i urządzenia) służące wyłącznie świadczeniu usług motoryzacyjnych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-339/08/HD
  Czy koszty likwidacji wyrobów gotowych i ich wartość z dnia likwidacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-363/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 2 i 9 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania całego przedsiębiorstwa oraz obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjn ...
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-520/08/AZb (KAN-3245/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008r. (data wpływu 28 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania środka trwałego na dzień likwidacji działalności -jest nieprawidłowe.W dniu 28 marca 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-78B/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotu wkładu wniesionego do spółki jawnej, zwrotu udziału w majątku spółki jawnej ponad wniesiony wkład oraz ewentualnego remanentu s ...
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-75/08-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia xxx 2008 r. (data wpływu xxx 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania jednorazowej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 22 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-75/08-3/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia xxx 2008 r. (data wpływu xxx 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wyposażenia, pokrytych ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej -jest niepra ...
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-8/08-4/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. B., przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyceny spisu z natury- jest nieprawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-8/08-3/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. B., przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyksięgowania z kosztów uzyskania przychodów towarów handlowych- jest nieprawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-8/08-2/GM
  1. Czy wszelkie opłaty za wieczyste użytkowanie nabytego przez mnie jako- użytkownika wieczystego gruntu przeznaczonego pod działalność budowlaną (w tym pierwsza opłata roczna, proporcjonalnie koszty aktu notarialnego), są kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w momencie poniesienia i powinny być zaksięgowane w rubryce "pozostałe wydatki" w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i to bez względu na fakt dalszych operacji gospodarczych związanych z tym wieczystym użytkowaniem gruntu tj. czy zostanie sprzedane z budynkiem w całości lub częściach, czy też zostanie wniesione aportem do spółki z o.o.? 2. Czy w związku z wniesieniem aportu do spółki z o.o. w postaci prawa wieczystego użytkowania działek gruntu oraz własności budynku w celu nabycia udziałów w tej spółce, konieczne jest wyksięgowanie z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pod datą wpisania przez Sąd Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym nabycia udziałów za te aporty (podniesienia kapitału) kosztu nabycia tych praw i nieruchomości wraz z proporcjonalnie przypadającymi na te koszty kosztami ubocznymi nabycia tych praw i nieruchomości (opłaty notarialne i sądowe)? 3. Czy prawidłowa jest wycena spisu z natury na koniec roku podatkowego, który w mojej firmie stanowi produkcja niezakończona, tylko w wartości kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do tej produkcji t. j. bez uwzględnienia usług dotyczących budowanych budynków, kosztów zatrudnienia, energii itp., a także bez uwzględnienia prawa wieczystego użytkowania gruntu?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-194/07-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani A. W., przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 4 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu- jest n ...
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-574/07/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na remontowaną nieruchomość, która zbyta zostanie po jego zakończeniu -jest nieprawidłowe.W ...
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-605/07/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości ustalania dochodu z działalności gospodarczej w trakcie 2008 r. z uwzględnieniem różnic remanentowych -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007 r. zost ...
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-246/07/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007r. (data wpływu 31 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy przekazanie córce przedsiębiorstwa w drodze darowizny nie spowoduje u darczyńcy powstania obowiązku podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007r. został zło ...
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-458/07/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 r. (data wpływu 02 listopada 2007 r.) uzupełnione pismem z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na budowę b ...
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-210/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przy likwidacji działalności spółki -jest prawidłowe.W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-13/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Z. przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 3 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie obowiązku uwzględnienia w spisie z natury sporządzanym na koniec roku podatkowego nieukończonego dzieła (usługi informatycznej) oraz ...
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-539/07-4/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 27.12.2007 r. (data wpływu 31.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie remanentu likwidacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 15.11.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udz ...
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-309/07-4/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 22.10.2007 ( data wpływu 24.10 .2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z zakupem paliwa-jest prawidłowe.W dniu 24.10.2007r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 12.11.2007 r. ( data wpływu ...
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-244/07-5/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25.09.2007 r. (data wpływu 09.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup gruntu -jest nieprawidłowe.W dniu 09.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/415-38/07
  Czy wydatki na nabycie budynku mieszkalnego przeznaczonego po adaptacji do sprzedaży znajdujących się w nim lokali mieszkalnych oraz przebudowę tego budynku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy podlegają spisowi z natury "roboty w toku"?
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28/07
  Czy wniesienie przez osobę fizyczną swojego samodzielnego przedsiębiorstwa do nowopowstałej Spółki jawnej będzie wywoływało skutki:- w podatku od towarów i usług w przypadku wniesienia wkładu - samodzielnego przedsiębiorstwa- obowiązek korygowania podatku naliczonego od środków trwałych i obrotowych uprzednio odliczonego, związanego ze sprzedażą opodatkowaną- sporządzenia spisu z natury przez osobę fizyczną na dzień zakończenia prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej?
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-36/07
  Czy powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT w związku z przekazaniem przedsiebiorstwa w formie darowizny i zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu ?
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-I-415-2-14/07
  Czy możliwe jest ustalanie dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych przy prowadzeniu księgi handlowej?
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/26/PP1/10/2007
  Czy, w związku z rezygnacją z podatku VAT należy sporządzić spis z natury oraz dokonać korekty podatku naliczonego od zakupionego i wykorzystywanego w działalności gospodarczej jako środek trwały samochodu osobowego ?
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-2/2007
  W związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego Wnioskodawca dokonuje odliczeń podatku naliczonego m.in. przy nabyciu sprzętu rolniczego oraz innych towarów wykorzystywanych do celów gospodarstwa rolnego.Wnioskodawca rozważa mozliwość wybrania zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy o VAT. Gospodarstwo rolne będzie prowadzone w dalszym ciagu. W związku z powyższyn wątpliwości Wnioskodawcy budzą obowiązki wynikające z art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów posiadanych na dzień wyboru zwolnienia od podatku.
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/2/07
  Czy istnieje potrzeba sporządzania spisu z natury towarów na dzień przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, a tym samym zdarzenia gospodarcze dalej mogą być ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/78/2006/2007/RP
  Czy skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 11 ustawy o VAT, powoduje obowiązek sporządzenia spisu z natury oraz obowiazek korekty podatku naliczonego.
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/07
  Czy dokonując spisu z natury na koniec roku podatkowego mozna wycenić towar nie tylko według cen zakupu, ale również według cen rynkowych?
 120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-53/06
  Dotyczy skorygowania ilości towaru w dokumentacji księgowej, w przypadku niezgodności między stanem magazynowym, a stanem księgowym.
 121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/45/06
  Czy przy likwidacji działalności gospodarczej wystąpi obowiązek ujęcia w remanencie likwidacyjnym wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont budynku warsztatu?
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-37/06
  Czy można dokonać spisu z natury w sposób wskazany w § 28 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 marca 2003 roku w przypadku kiedy nie prowadzi się typowej księgarni czy antykwariatu, a książki i broszury stanowią część sprzedawanego towaru
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-85/06
  1. Czy w przypadku zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 w związku z ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, należy sporządzić spis z natury posiadanych środków trwałych, wyposażenia i odprowadzić z tego tytułu podatek VAT?,2. Czy w przypadku zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 w związku z ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług - sprzedaż ww. środków trwałych, wyposażenia, od zakupu których podatek VAT został w całości odliczony, podlega opodatkowaniu podatkiem podatku VAT oraz jak należy udokumentować ww. transakcję: fakturą VAT czy rachunkiem?
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-74/06
  Czy podatnik na dzień sporządzenia inwentury likwidacyjnej jest zobowiązany rozliczyć podatek od towarów i usług według aktualnej ceny rynkowej bądź zastosować zwolnienie od tego podatku w związku z posiadanym pojazdem samochodowym przy nabyciu którego korzystał z pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej jego nabycie
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-88/06/DC
  - Czy, będąc czynnym podatnikiem VAT wykonującym niżej wymienione czynności opodatkowane: a) działalność gospodarcza w zakresie handlu b) najem niezabudowanej nieruchomości stanowiącej majątek własny (nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą) na cele niemieszkalne w przypadku likwidacji działalności gospodarczej i kontynuowania najmu, należy sporządzić spis z natury?- Czy w mojej sytuacji, w chwili likwidacji działalności gospodarczej, zajdzie obowiązek wynikający z zapisów § 5 ust. 8, określony w zał. Nr 4, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, tj. odczytanie zawartości pamięci kasy rejestrującej?
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/ 49 /06
  Czy przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakupy, otrzymanych w miesiącu czerwcu i lipcu bieżącego roku, w deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczącej miesiąca lipca br. złożonej 25.08.2006 r. w sytuacji utraty zwolnienia z dniem 10.07.2006 r. i złożenia zgłoszenia VAT-R 24.07.2006 r.?
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/WD/67/06
  Czy na podstawie sporządzonego remanentu początkowego można w zeznaniu rocznym PIT-36L pomniejszyć dochód z działalności gospodarczej o wartość wniesionej do firmy działki (towaru handlowego)?
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US -31/PWI/4400/561/II/06/IN
  Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż w związku ze śmiercią wspólnika w lutym 2005r. nastąpiła likwidacja dwuosobowej Spółki cywilnej. Z chwilą rozwiązania firma posiadała zobowiązania finansowe wobec m.in. hurtowni, w których zaopatrywała się w towar oraz na stanie pozostał towar zakupiony przed śmiercią wspólnika. Pozostały towar został uwzględniony w remanencie likwidacyjnym. Wątpliwości Pana - pozostałego wspólnika i jednocześnie prowadzącego indywidualnie działalność gospodarczą o takim samym charakterze jak zlikwidowana spółka budzi fakt, czy w związku z istniejącymi na dzień rozwiązania spółki zobowiązaniami ma on możliwość spłaty części długu poprzez odsprzedaż pozostałego towaru wystawiając fakturę VAT.
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/34/2/2006/kk
  - Czy firma prowadzona przez obojga małżonków na NIP męża powinna sporządzić przy zaprzestaniu działalności remanent likwidacyjny towarów handlowych i środków trwałych i odprowadzić podatek należny ?- Czy towary ujęte w remanencie likwidacyjnym, wniesione aportem do spółki cywilnej podlegają przy sprzedaży zwolnieniu od podatku ?- Czy można skorygować deklarację za styczeń, luty 2006r. ?
 130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14-2/06
  Dotyczy obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług przy likwidacji firmy od towarów zajętych i zabranych przez komornika.
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-16/06/RK
  Rolnik ryczałtowy zamierza zrezygnować ze zwolnienia odm podatku od towarów i usług. Jako zarejestrowany podatnik VAT czynny zamierza dokonać zakupów inwestycyjnych w związku z prowadzoną działalnością rolniczą, z którymi wiązał się będzie zwrot podatku naliczonego. Po upływie trzech lat zamierza ponownie skorzystać ze zwolnienia. pytanie dotyczy obowiązku zwrotu do Urzędu Skarbowego, podatku VAT odliczonego z tytułu dokonanych zakupów inwestycyjnych oraz sporządzenia spisu z natury towarów i środków trwałych znajdujących się w gospodarstwie.
 132. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/29/2006
  Czy mamy obowiązek wykazania w spisie z natury sporządzonym na dzień zaprzestania wykonywania czynności podalegających opodatkowaniu i opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieruchomości (budynek+grunt) pozostających po likwidacji działalności gospodarczej przez podatnika ?
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPD/415-6/06
  Sposób ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego stanowiącego towar handlowy oraz poprawnego sporządzenia spisu z natury w tym zakresie.
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPD/415-6a/06
  Sposób ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupionych części służących do naprawy samochodu osobowego stanowiącego towar handlowy oraz poprawnego sprządzenia spisu z natury w tym zakresie.
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-38/06/31748
  Pytanie podatnika dotyczy ustalenia możliwości odstąpienia od comiesięcznego spisu z natury nieużytych do produkcji towarów i surowców, dokonując zmian w polityce rachunkowości w związku z wyborem uproszczonej formy wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 6 ustawy pdop).
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/33/06
  Czy prawidłowo wyliczony jest dochód z działalności kantorowej (o którą rozszerzona została dotychczasowa działalność handlowa) w przedstawionych miesiącach?
 137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-7/06
  Czy w związku z powrotem do zwolnienia od podatku od towarów i usług spółka ma obowiązek sporządzenia spisu z natury zapasów posiadanych na dzień powrotu do zwolnienia i skorygowania ostatniej deklaracji o podatek naliczony od posiadanych zapasów?
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP / 443 - 22 / 06
  Czy w sytuacji, gdy będąc rolnikiem ryczałtowym w 2001 roku zrezygnowałem ze zwolnienia i stałem się podatnikiem podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych i dokonałem zakupu środków trwałych przeznaczonych do celów prowadzonej przez siebie działalności rolniczej od których odliczyłem podatek naliczony, a następnie zrezygnowałem z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art.43 ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług i korzystałem ze zwolnienia na podstawie art.43 ust.1 pkt 3 tejże ustawy (gospodarstwo rolne będzie nadal prowadzone a zakupione środki trwałe będą wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej), konieczne jest sporządzenie remanentu na podstawie art.14 ustawy o podatku od towarów i usług a tym samym czy powstanie obowiązek podatkowy od niesprzedanych środków trwałych, od których przysługiwało mu prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-30a/06/AG
  W kwietniu 2005r. zakupiłem na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W ewidencji nabyć i deklaracji VAT-7 rozliczyłem z tytułu nabycia ww. samochodu kwotę 4.237,70 zł. stanowiącą 50 % kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej transakcję. Obecnie, w związku z trudnościami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, rozważam likwidację prowadzonej działalności gospodarczej, co nakłada obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego. Moim zdaniem nie mam obowiązku wykazywania w remanencie likwidacyjnym ww. używanego samochodu, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy i odprowadzenia od jego wartości podatku od towarów i usług, ponieważ minęło pół roku od momentu rozpoczęcia jego użytkowania, a przy jego zakupie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o 50 % podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej tą czynność (w oparciu o § 8 ust. 1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 97, poz. 970 ze zm.)
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-25/06
  Czy stan remontu początkowego, który zostanie wpisany do książki przychodów i rozchodów należy skorygować po stwierdzeniu nierzetelności przeprowadzonego spisu?
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-3/06/WI
  Podatnik od dnia 3 kwietnia 2001r. prowadził działalność gospodarczą jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Dokonywał wyłącznie dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych oraz nabycia towarów, od których odliczany był podatek naliczony. Ostatnią deklarację podatkową VAT-7 złożył za grudzień 2004r. Od dnia 1 stycznia 2005r. skorzystał ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. W związku z powyższym pyta, czy miał obowiązek zwrócić odliczony podatek naliczony VAT od nabytych towarów handlowych, wyposażenia i środków trwałych, pozostałych na stanie firmy na dzień skorzystania ze zwolnienia.
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/48a/05
  Czy prawidłowo został sporządzony remanent początkowy, jeżeli ,,ujęto na jednym arkuszu towar i wyposażenie sklepu" ?
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443- 19/06
  Czy sprzedaż budynków używanych, zakupionych w 1994 roku, których zakup korzystał wówczas ze zwolnienia z podatku VAT a które zostały w roku 2002 roku zmodernizowane, korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06
  Jaką kwotę podatku VAT powinien zwrócić podatnik, w sytuacji gdy likwiduje działalność gospodarczą, w związku z wcześniej dokonanym odliczeniem 50% kwoty podatku naliczonego, dotyczącego zakupu samochodu osobowego?
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4409-11-56/05
  Czy mamy obowiązek wykazania w spisie z natury sporządzonym na dzień zaprzestania wykonywania czynności podalegających opodatkowaniu i opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieruchomości (budynek+grunt) pozostających po likwidacji działalności gospodarczej przez podatnika ?
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/208/PDI-423/26/2005
  Czy dopuszczalne jest odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów, a także wyrobów gotowych i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu ?
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PDF/415/107/05
  - dotyczy zaliczenia do przychodów nadwyżek inwentaryzacyjnych i do kosztów uzyskania przychodów niedoborów inwentaryzacyjnych
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-81/05
  Czy należy uwzględnic w spisie z natury na dzień 31.12 materiały będące własnością podatnika, znajdujace sie w posiadaniu innej jednostki?
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62/05/06
  Czy przez wykonanie czynności podlegających opodatkowaniu należy rozumieć również dokonywanie nabycia towarów lub usług związanych z przyszłymi czynnościami opodatkowanymi?
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-167c/05
  Czy w przypadku połączenia spółka jawna zobowiązana będzie zapłacić podatek od towarów i usług związany z likwidacją działalności?
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/1/P/21/2006
  "Czy w remanencie likwidacyjnym powinien ująć środki trwałe i wyposażenie? Czy od tych pozycji remanentu powinien zapłacić podatek VAT, jeśli tak to w jakiej wysokości"?
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US/210/AK/443-78/05
  Czy wybudowany przez Podatnika budynek handlowo-usługowy w trakcie prowadzenia przez niego działalności podlega w momencie likwidacji tej działalności opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-1/415/1/2006/KK
  Czy istnieje obowiązek ujęcia w spisie natury sporządzonym na koniec roku podatkowego wartość gazet i czasopism znajdujących się w dniu spisu w punkcie handlowym?
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIVPP/A/93/05
  Czy nie ma obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów handlowych i odprowadzenia podatku należnego z niego wynikającego w związku z aktualizacją wpisu do ewidencji działalności gospodarczej polegającą na wykreśleniu małżonka nie będącego podatnikiem VAT?
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDJ-415/9/05
  Czy wydzielenie z majątku spółki małżeńskiej kilku działalności, tj. działalności żony, działalności męża oraz działalności w formie spółki cywilnej (żona, mąż oraz córki) rodzi konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: - czy przekształcenie firmy prowadzonej przez małżonków w jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną spowoduje opodatkowanie remanentu zryczałtowanym podatkiem dochodowym? czy remanent ten należy traktować jako remanent likwidacyjny? - czy wydzielenie z majątku spółki małżeńskiej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie osobnego budynku, w którym żona będzie prowadzić swoją działalność gospodarczą na swój osobny wpis do ewidencji działalności gospodarczej spowoduje zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1.415/13/2005
  dotyczy: - sporządzenia spisu z natury w związku z likwidacją wspólnej działalności gospodarczej małżonków, - zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego wspólnej działalności gospodarczej małżonków
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-41/05
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu przedmiotami kolekcjonerskimi oraz numizmatami opodatkowaną w formie zryczałtowanego podatku dochodowego można przy sporządzaniu remanentu z uwagi na różnorodną wartość towarów odstąpić od wpisu ceny jednostkowej i podać tylko liczbę sztuk i ich ogólną wartość lub wpisać cenę jednostkową ustaloną na koniec roku w zależności od indywidualnej wyceny?
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P73/05/DW
  Czy środek trwały wniesiony aportem podlega spisowi z natury?
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-50/05/AJ
  Czy w przypadku śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą na spadkobiercach spoczywa obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i odprowadzenia podatku z tego tytułu?
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P63/05/DW
  Czy następca prawny po zmarłym, który prowadził działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług międzynarodowego transportu drogowego samochodami uniwersalnymi może kontynuować działalność.? Zdaniem podatnika w powyższej sytuacji nie stosuje się przepisu art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług.
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/III/415-83/05/MP
  Czy przez fakt przystąpienia do spółki cywilnej nowego wspólnika powstają dodatkowe zobowiązania podatkowe i czy należy sporządzić remanent likwidacyjny?
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-KN/443-48/O-2/05
  Czy w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji działalności i zarejestrowania nowej działalności w zawężonym zakresie tj. wynajem pokoi opodatkowanej w formie karty podatkowej, będzie istniał obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego VAT?
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPBI/415-42/111680/05
  dotyczy sporządzenia i opodatkowania spisu z natury w przypadku wystąpienia jednego z małżonków z działalności prowadzonej przez małżonków na imię ich obojga.
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-406/18/05, US.PDa-406/19/05
  Jakie będą konsekwencje w podatku dochodowym, gdy wszystkie towary, wyposażenie i środki trwałe jako wkład zostaną wniesione przez małżonków do spółki cywilnej, którą zamierzają zawrzeć?
 165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/III/443-51/05
  1) czy z uwagi na wejście w życie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) działalność gospodarcza dotychczas prowadzona przez małżonków na nazwisko jednego małżonka podlega likwidacji i ponownej rejestracji dla celów podatkowych jako spółka cywilna, 2) czy przekształcenie formy prawnej prowadzonej działalności na nazwisko jednego małżonka do dnia 31-12-2004 r., na spółkę cywilną, prowadzoną od dnia 01-01-2006 r., nakłada obowiązek wynikający art. 14 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w razie zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, podatnicy obowiązani są sporządzić spis z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, 3) czy w wyniku przekształcenia formy prawnej nowopowstała spółka cywilna małżonków zachowa uprawnienia wynikające z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług tj. czy zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dostawy towarów i usług dokonanej na rzecz osoby fizycznej,
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/VAT/120/92/2005/ZG
  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, która po zatrzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT zobowiązana jest do sporządzenia spisu z natury i zawiadomienia organu podatkowego o dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartości i o kwocie podatku naleznego, jak również do odprowadzenia wyliczonego podatku VAT? Czy zobowiązana jest ująć w spisie z natury inwestycje w obcym środku trwałym w sytuacji gdy inwestycje te dokonywane były w budynku zakupionym przez żonę w trakcie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej innej niż działalność gospodarcza prowadzona przez podatnika?
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38/05
  Czy w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej z dniem 30.09.2004 r. powstał obowiązek dokonania zwrotu podatku naliczonego określonego na fakturze dokumentującej nabycie kasy rejestrujacej, użytkowanej w okresie od 28.09.1998 r. do 08.06.2004 r.?Wskutek zużycia kasy i niewyrażenia zgody przez serwis na jej odkupienie, w dniu 6.07.2004r. sprzadzono protokół z czynności odczytania pamięci fiskalnej kasy rejestrującej przy udziale pracownika urzedu skarbowego i serwisanta a także protokół likwidacji środka trwałego.
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-172/TZ-112/05/KB
  Czy małżonkowie zmuszeni są do opodatkowania spisu z natury podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 14 ustawy o podatku VAT?
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/4430-21/05
  Czy przy likwidacji działalności należy naliczyć podatek VAT od środka trwałego będącego na stanie, przy zakupie którego odliczono podatek naliczony?
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-77/05/113798
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy na koniec dowolnego miesiąca w trakcie roku podatkowego może sporządzić inwentaryzację materiałów i towarów w celu ustalenia faktycznego dochodu firmy oraz czy można przyjąć zasadę sporządzania remanentu na koniec każdego miesiąca w trakcie roku podatkowego.
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-57/05/IR
  Czy dokonując po dniu 17.05.2005 r. sprzedaży usług transportowych lub towarów nie będących przedmiotowo zwolnionych z VAT o wartości nie przekraczającej kwoty 43.800zł spółka nie musi naliczać podatku VAT od kwoty sprzedaży? Czy w przypadku rozwiązania spółki dokonanego po dniu 17.05.2005 r. i przed dniem, w którym wartość sprzedaży w spółce przekroczy kwotę 43.800 zł, spółka ma obowiązek sporządzić spis z natury zgodnie z art. 14 ust. 4 i 5 ustawy o VAT i czy w związku z tym ma obowiązek naliczenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego kwoty naliczonego podatku VAT od wartości towarów podlegających w/w spisowi z natury?
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4111/IN/PIT/16/2005
  Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów wystarczy "przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz dokonanie korekty kosztów raz w roku - na dzień bilansowy dla celów podatkowych" oraz "czy przeprowadzenie inwentaryzacji powinno być dokonane na arkuszach spisowych - techniką ręczną, czy też dopuszczalna jest w ciągu roku inwentaryzacja na podstawie wydruków komputerowych i porównanie ich (fizyczne) ze stanami magazynowymi"?
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-73-3/PD/05/GS
  Niektóre towary handlowe prowadzonego przez podatnika sklepu zalegają na półkach od 1995 r. Podatnik w związku z tym chce skorzystać z przepisu § 29 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i dokonać wyceny tych towarów stosując wskaźnik rynkowy, który mocno będzie odbiegał od cen zakupu.Czy prawidłowe są przeceny towarów oraz czy w spisie likwidacyjnym wycenia się towary uprzednio przecenione w cenach przecenionych, czy w cenach zakupu.
 174. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-418a/1/05
  dot. ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupu paliwa do samochodów ciężarowych, którymi podatnik świadczy usługi transportowe oraz ujmowania tego paliwa w spisie z natury.
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI.415/9/05
  Podatnik prowadzi działalność w zakresie lombardu .Po dniu upływu terminu zwrotu pożyczki sprzedaje przejęte przez siebie towary korzystając ze szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych w myśl art.120 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54, poz. 535 z 2004r. z późn. zm.) W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem: czy towary zastawione należy wycenić w/g wartości rynkowej (detalicznej ) pomniejszonej o kwotę podatku od towaru i usług liczonego od całej wartości danego towaru, czy też o VAT należy obniżyć jedynie samą marżę stanowiącą nadwyżkę nad udzieloną pożyczkę i przyjąć ją do wyceny łącznie z kwotą udzielonej pożyczki.
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI.415/8/05
  Podatnik prowadzi działalność w zakresie lombardu. Po dniu upływu terminu zwrotu pożyczki sprzedaje przejęte przez siebie towary korzystając ze szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych w myśl art. 120 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.535 z 2004r. z późn. zm.). W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem: w/g jakiej wartości należy wycenić towary objęte spisem z natury, które w wyniku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę przeszły na własność lombardu: czy będzie to wartość udzielonej i nie zwróconej pożyczki pod zastaw danego towaru, czy też wartość rynkowa tego towaru ?
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/05
  Czy koniecznym jest wykazanie w spisie z natury sporządzonym na okoliczność zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu kasy rejestrującej o wartości netto 1.090,00 zł oraz wykazania w nim podatku naliczonego związanego z nabyciem urządzenia fiskalnego, o który dokonano obniżenia podatku należnego ?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-18/05
  "czy w związku z przekształceniem tzw. firmy małżeńskiej w spółkę cywilną bądź działalność jednoosobową prowadzoną przez jednego z małżonków (co wiąże się ze zmianą wspólnego wpisu do ewidencji działalności firmy małżeńskiej na jeden wpis na małżonka) istnieje obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z remanentu likwidacyjnego"
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-53/17/05
  Czy niedobory (straty) oraz nadwyżki w towarach handlowych stwierdzone w wyniku przeprowadzonej na dzień 31.12.2004 roku inwentaryzacji stanowią odpowiednio: koszt uzyskania przychodów oraz przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-KN/443-35/O/05
  Czy zmiana rejestracji tj. w przypadku gdy małżonkowie prowadzący wspólną działalność gospodarczą muszą uzyskać dwa oddzielne wpisy do ewidencji gminnej, spowoduje konieczność likwidacji firmy oraz obowiązek sporządzenia spisu z natury i opodatkowanie towarów, które nie zostały sprzedane przed przekształceniem?
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/38/PDI/415/6/2005
  Czy dla wspólnika występującego ze spółki cywilnej spis z natury towarów handlowych sporządzony na dzień jego odejścia jest dla niego remanentem likwidacyjnym, i czy w związku z tym obowiązany jest zapłacić zryczałtowany podatek od tego remanentu ?
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/PP-443/VAT/3/2005
  Czy w świetle obowiązujących przepisów, podatniczka zobowiązana jest do sporządzenia remanentu dla potrzeb podatku od towarów i usług, po śmierci swego męża, który prowadził indywidualną działalność gospodarczą i zapłaty podatku należnego z tego tytułu?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/91/05
  czy w sytuacji zaprzestania przez małżonków prowadzenia działalności na imię obojga małżonków na rzecz działalności prowadzonej przez jednego z małżonków wystąpią skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego .
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-4/05
  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało wystąpienie i zaprzestanie działalności gospodarczej małżonka z dotychczas prowadzonej działalności na imię obojga małżonków. Od 1991 roku prowadzimy wspólnie z małżonką działalność gospodarczą bez zawierania umowy spółki, na imię obojga małżonków, posiadając jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT jest tylko mąż. Firma prowadzi księgi rachunkowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest w ten sposób, że osiągnięty przychód i poniesione koszty dzielone są po połowie i rozliczane zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stosownie do oświadczenia z dnia 21-01-2004r. W najbliższym okresie żona zamierza zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej, a całość działalności ma przejąć mąż, bez żadnych ograniczeń czy likwidacji w dotychczas prowadzonej działalności. Takie zachowanie wymusza również art. 68 ustawy z dnia 02-07-2004r. - przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a dotyczący wspólnych wpisów w ewidencji działalności gospodarczej. W związku z tym, że działalność będzie nadal prowadzona uważamy, że dotychczasowy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - małżonek ustępujący - zobowiązany będzie do powiadomienia właściwego organu podatkowego o zaprzestaniu prowadzenia działalności, bez konieczności sporządzania remanentu likwidacyjnego i ustalania zobowiązania podatkowego z tego tytułu.
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-9-05
  Dotyczy ustalenia wartości początkowej materiałów, surowców, maszyn i urządzeń objętych spisem z natury na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/PDF-415/26/05
  Czy kwota otrzymanego odszkodowania stanowi przychód przychód z działalności gospodarczej?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-01/05
  1. Czy zmieniając wpis do ewidencji działalności gospodarczej z obojga małżonków na wpis na jednego małżonka Podatnik będzie mógł dalej rozliczać się według zadeklarowanego w roku 2004 podatku liniowego - 19%? 2. Czy pominięcie w roku 2005 w rozliczeniach żony w ciągu roku, która posiada oddzielny wpis do ewidencji działalności gospodarczej i nie zgłosiła obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym nie będzie traktowane jako likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej na obojga małżonków i rozpoczęcie działalności przez drugiego małżonka (przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych)?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443-1/05
  1. ustalenie podstawy opodatkowania ujętego w remanencie likwidacyjnym żywca kurczaka brojlera, 2. sposób opodatkowania dostawy kurcząt objętych spisem z natury przez byłych członków Zespołu po jego rozwiązaniu - jako czynność zwolniona od podatku VAT, 3. sposób opodatkowania dostawy kurcząt objętych spisem z natury przez byłych członków Zespołu po jego rozwiązaniu - jako czynność dokonywana przez rolników ryczałtowych.
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/1/05
  Wniosek o udzielenie interpretacji dotyczącej opodatkowania remanentu likwidacyjnego z działalności prowadzonej wspólnie z mężem,opodatkowaną na zasadach ogólnych, na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Podatniczka nie była podatnikiem podatku od towarów i usług. Czy w związku z wystąpieniem z firmy podatniczka jest zobowiązana do zapłacenia podatku od dochodu wynikającego remanentu likwidacyjnego zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26lipca 1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych.
 190. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-443/7/05, IS.I/1-415/192/04
  dotyczy skutków prawnych wykreślenia jednego z małżonków z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku posiadania przez nich uprzednio wspólnego wpisu w tej ewidencji
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/4/2005/PS
  Jak opodatkować towary pozostałe po rozwiązaniu spółki jawnej?
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-0090/1/14/BK/1/05
  Podatnik wnosi o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z remanentu likwidacyjnego, sporządzonego w związku z likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków, który następnie wprowadzono aportem do zawiązanej przez tych małżonków spółki jawnej.
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/28-36/2005/MK
  Dot. obowiązku sporządzenia spisu z natury dla potrzeb podatku od towarów i usług w związku ze zmianą decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/10/2005
  Czy wystąpi obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego, jeżeli likwidacja działalności nastąpi po przekazaniu przedsiębiorstwa mężowi na podstawie umowy darowizny? Działalność przedsziębiorstwa będzie w pełnym zakresie kontynuowana przez małżonka.
 195. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/315/PP-2/68/04
  Jak należy zarejestrować działalność gospodarczą prowadzoną przez małżonków ? Czy działalność taka może być prowadzona jako jeden podmiot gospodarczy pod jednym numerem NIP, czy jako dwa odrębne podmioty - w świetle przepisów o podatku VAT ?
 196. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-33/04
  1. Czy podatnikowi podatku od towarów i usług, oplacającemu jednocześnie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu komputera mającego być środkiem trwałym wykorzystywanym do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?2. Czy w momencie zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej i przeznaczenia komputera na własne potrzeby powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy wynikający z art. 14 ustawy, a podstawa opodatkowania będzie wynikać z art. 14 ust. 8 ustawy ?
 197. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/04
  Czy przekazanie firmy mężowi, która dotychczas prowadzona była przez obu małżonków i była zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług na żonę, wiąże się z koniecznością likwidacji dotychczasowej działalności ze wszystkimi tego skutkami - sporzązeniem remanentu końcowego, zmianą kasy fiskalnej ?
 198. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USVIII/443-77/04
  Czy ograniczenie działalności do wynajmu lokalu powoduje obowiązek przeprowadzenia spisu z natury i zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych VAT?
 199. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I.US.PP-2/443/153/2004
  Czy na mocy art. 113 ust. 5 i 7 ustawy o VAT, podatnik jest uprawniony do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od materiałów handlowych objętych spisem z natury?
 200. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.28.III/415-14/04
  Wnoszący zapytanie przedstawili stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzą działalność gospodarczą na imię obojga małżonków na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Numer NIP firmy stanowi NIP męża. Do końca roku 2005 podatnicy muszą dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców i zdecydować w jakiej formie będą prowadzić działalność gospodarczą. Państwo X zdecydowali się prowadzić dwie oddzielne firmy, każdy z małżonków odrębnie. Zamierzają posiadany majątek trwały (ruchome środki trwałe) i majątek obrotowy (materiały, wyroby gotowe) podzielić (po 50% dla każdego) i każdy z małżonków prowadził by swoją działalność na części majątku oraz amortyzował posiadane środki trwałe. Pytanie podatników dotyczy: czy taki podział nie jest likwidacją i nie rodzi skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług?
 201. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/152/2004
  Zwracam się z prośbą o interpretację przepisów dotyczących sprzedaży - odkupu środka trwałego zamortyzowanego w firmie w 100 %. Prowadzenie działalności gospodarczej zawiesiłem w połowie 2003 r. Czy w chwili obecnej mogę dokonać likwidacji działalności, a środek trwały odkupić jako osoba fizyczna od przedsiębiorstwa za określoną kwotę, dokonując oczywiście obowiązujących mnie od tej kwoty wpłat do US?
 202. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-174/04
  - czy po dokonaniu odrębnych wpisów przez małżonków prowadzących wspólnie działalność gospodarczą bez zawierania spółki cywilnej oraz uzyskanie przez każdego z nich oddzielnego numeru REGON z zaznaczeniem w dokumentach rejestrowych, że jest to kontynuacja zarejestrowanej wcześniej działalności gospodarczej możliwa będzie kontynuacja takiej działalności z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego i prowadzenia rozliczeń podatkowych na dotychczasowych zasadach (deklaracja VAT-7 z numerem NIP współmałżonka będącego podatnikiem VAT), - czy kontynuacja działalności tylko przez jednego z małżonków, tego który obecnie jest podatnikiem VAT (tj. wykreślenie z dotychczasowego, wspólnego wpisu tylko drugiego małżonka, który nie jest obecnie podatnikiem VAT) powoduje konsekwencje w podatku od towarów i usług, tzn. czy na dzień wykreślenia jednego z małżonków należy dokonać zawiadomienia o likwidacji działalności gospodarczej przez tego małżonka i sporządzić na ten dzień remanent likwidacyjny i zapłacić od niego podatek VAT.
 203. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/157/04/kk
  Czy w remanencie likwidacyjnym należy wykazać kasę fiskalną w cenie jej zakupu ?
 204. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/44/2004
  Działalność gospodarcza prowadzona jest na imię obojga małżonków.Czy w sytuacji zaprzestania działalności gospodarczej przez jednego z małżonków, bądż zawarcia umowy spółki cywilnej, występuje obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 14 ust 1 ustawy o podatku VAT?
 205. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-415-47-04-BF
  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, z trzyosobowej spółki cywilnej występuje jeden ze wspólników. Spółka nadal będzie kontynuować działalność w dwuosobowym składzie, zaś występujący wspólnik będzie prowadził działalność gospodarczą o innym profilu jako firma jednoosobowa.Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej, powoduje określone obowiązki wynikające z art. 24 ust. 3 oraz art. 44 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zmianami) oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz. U. Nr 152 poz. 1475 ze zmianami). Na dzień wystąpienia jednego ze wspólników ze spółki należy sporządzić remanen ...
 206. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-36/2940/04
  Czy wystąpi obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku, gdy działalność gospodarcza prowadzona była w formie "domniemanej spółki małżeńskiej", gdzie rejestracji VAT dokonano na męża, a obecnie działalność ma zostać zarejestrowana na żonę?
 207. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/30/2004
  Spółka cywilna, której przedmiotem działalności była sprzedaż m.in. maszyn i urządzeń dla rolnictwa ulega rozwiązaniu. Czy w spisie z natury podatnik ma obowiązek ująć maszyny, które były przedmiotem importu przed dniem 01.05.2004r.?
 208. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/448-96/04
  Jakie zmiany osobowe w spółce cywilnej rodzą obowiązek sporządzania i rozliczania remanentu towarów w podatku dochodowym, a także w podatku od towarów i usług?
 209. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/448-96/04
  Jakie zmiany osobowe w spółce rodzą obowiązek sporządzenia i rozliczenia remanentu towarów w podatku dochodowym, a także w podatku od towarów i usług?
 210. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/IPdg2/4111/409/36/2004
  Stosownie do regulacji wynikających z ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 6 sierpnia 2004 nr 173 poz. 1807 ), wspólne prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków wymaga posiadania statusu przedsiębiorcy przez każdego z nich. Małżonkowie prowadzący wspólnie działalność gospodarczą, wpisani pod wspólnym numerem do ewidencji działalności gospodarczej właściwego urzędu gminy, chcąc zachować dotychczasowe uprawnienia, w określonym ustawą terminie muszą dokonać odpowiednich zmian rejestracyjnych.
 211. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III- 443/41/04
  Przedmiot żądania stanowi prośba o wskazanie właściwej interpretacji przepisów art. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), dot. sporządzenia remanentu likwidacyjnego i opodatkowania towarów w przypadku likwidacji spółki cywilnej będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik uważa, że w przedmiotowej sprawie powinien mieć zastosowanie art. 113 ust. 1, 5, 9 w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 538); podatnikowi VAT rozwiązującemu spółkę przysługuje zwolnienie podatkowe. Podatnik zwolniony od podatku z tytułu rozwiązania spółki nie musi sporządzać spisu z natury.
 212. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/24/04
  1. Czy w związku dokonaniem zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej polegającej na dopisaniu żony do prowadzonej działalności gospodarczej i zmiane nazwy oraz rozpoczęciem działalności gospodarczej na imię obojga małżonków powinieniem dokonać czynności aktualizacyjne w Urzędzie Skarbowym? 2. Czy powinienem sporządzić spis z natury towarów handlowych na ostatni dzień lipca br. dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego? 3. Czy od 01.08.2004 r. ja i moja żona powinniśmy składać odrębne comiesięczne deklaracje w podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy moja żona może wybrać opodatkowanie podatkiem dochodowym według skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)? 4. Czy będą kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym w sierpniu 2004 r. faktury otrzymane przed 01.08.2004 r. a opłacone po 1 sierpnia 2004 r. oraz fakrury po 1 sierpnia 2004 r. dotyczące kosztów okresu przez 01.08.2004 r.? 5. Czy z dniem 01.08.2004 r. zobowiązany jestem do ponownej rejestracji dla potrzeb podatku VAT oraz jakim numerem NIP będę posługiwał się w działalności gospodarczej po 01.08.2004 r.? 6. Czy w sierpniu 2004 r. będę mógł odliczyć VAT naliczony z faktur dotyczących zakupu towarów i usług w okresie do 31.07.2004 r., a otrzymanych w sierpniu br.?
 213. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/49/04
  Jakie obowiązki ciążą na spadkobiercy po śmierci ojca, który prowadził działalność gospodarczą?
 214. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DGIII-415-17/04
  Możliwości korzystania z opodatkowania uzyskiwanych przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym mimo, iż będzie Pan współpracował z byłym pracodawcą oraz konieczności sporządzania spisu z natury na koniec roku podatkowego.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!