Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


spadek

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-613/12-4/KSM
  Czy od sprzedanych działek w roku 2011 i w roku 2012 oraz sprzedawanych w przyszłości działek Wnioskodawczyni odprowadza podatek dochodowy?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-397/12-3/MZ
  Można uznać, iż zachodzi konieczność zmiany warunków mieszkaniowych. Jednakże w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania przeznaczy na zakup nowego mieszkania i jego remont, nie zostanie spełniona druga przesłanka konieczna do zachowania ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy nadmienić, iż aby została zachowana ulga muszą być spełnione obydwie przesłanki łącznie. Tym samym Wnioskodawczyni utraci prawo do powyższej ulgi.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-673/12-2/IGo
  Za podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) w przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca powinien przyjąć kwotę dopłaty wyrównującej.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-675/12-2/AW
  podstawa opodatkowania podatkiem VAT w związku z planowaną umową częściowego działu spadku
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-385/12-4/MZ
  W przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką jak w niniejszej sprawie, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tym samym, wartość nieruchomości powinna być pomniejszona o kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, a nie jak wskazał Wnioskodawca wysokość przejmowanego zobowiązania kredytowego. A zatem, przyjmując za Wnioskodawcą, iż hipoteka przewyższa wartość nieruchomości będącej przedmiotem nieodpłatnego zniesienia współwłasności, powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-621/12-4/JK
  Czy przychody ze sprzedaży działki będą opodatkowane podatkiem dochodowym
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-540/12-4/KSM
  Czy w tej sytuacji Wnioskodawca może wydatkować kwotę 17.400,00 zł na budowę domu, czy wymagane jest dokonanie rozszerzenia wspólności majątkowej?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-583/12-4/JK
  Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1074/10/12-7/S/MG
  Zakres możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej w odniesieniu do gruntu.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-297/12-6/MZ
  należy stwierdzić, iż z tytułu nabycia praw do spadku po spadkodawczyni (rodzonej siostrze dziadka) Wnioskodawczyni zaliczana jest do II grupy podatkowej.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-669/12-2/MK
  Reasumując, organ podatkowy stwierdza, iż Wnioskodawca, jako spadkobierca na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej, nie nabył prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o koszty poniesione przez spadkodawcę na dzień odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny, ponieważ prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez spadkobiercę wydatków poniesionych przez spadkodawcę nie może być przedmiotem sukcesji, o której mowa w art. 97 § 1 ww. ustawy. Tym samym żądanie zwrotu nadpłaty jest bezpodstawne.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-655a/12/RS
  Obowiązek podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-918/12/MZa
  Czy przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze spadku po zmarłej siostrze, obciążonego długiem hipotecznym, może być pomniejszony o kwotę spłaty tego długu hipotecznego?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/4160-48/12-2/JK2
  Zakres możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-563/12-4/MP
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego nabytej w dniu 10.02.2007 r. w spadku po zmarłym mężu będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki, o których mowa w tym przepisie. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w części odpowiadający udziałowi Wnioskodawczyni, który został nabyty w 1997 r. jako współwłasność małżeńska nie będzie stanowił źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, zatem do tej części przychodu nie ma zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-870/12/MMa
  Czy przychód osiągnięty wskutek odpłatnego zbycia odziedziczonego po ojcu w 2006 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-531/12-4/JK3
  Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz w zakresie możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu związanego z lokalem mieszkalnym.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-628/12/MU
  opodatkowanie spłaty związanej z działem spadku oraz odsetek od nieterminowej wypłaty
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-609/12-2/WM
  Czy w przypadku zbycia instrumentów finansowych nabytych w drodze spadku, Wnioskodawca na zasadzie sukcesji praw określonej w art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nabywa prawo do pomniejszenia swojego przychodu z tego źródła o koszty ich nabycia, tj. cenę po której zostały kupione oraz prowizję od transakcji kupna i sprzedaży, poniesione przez spadkodawcę?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-117/12/IB
  Czy zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu odszkodowanie za bezprawne odebranie prawa własności do gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-707/12/TK
  Zakres konsekwencji związanych ze śmiercią wspólnika dwuosobowej spółki cywilnej i wejścia w miejsce zmarłego wspólnika jego spadkobierców.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-494/12-6/KSM
  Czy kwotę 42.500 zł ze sprzedaży części mieszkania po ojcu, Wnioskodawczyni może zaliczyć jako nabycie mieszkania spłacając 90.680 zł byłemu mężowi i w ten sposób skorzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-547/12-2/KSM
  Czy od sprzedanej w dniu 31 maja 2012 r. działki 0,3002 ha z działki otrzymanej w spadku (1,50 ha) Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-627/12-4/AS
  otrzymanie przez spadkobiercę w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-556/12-4/JK
  mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku po zmarłej żonie będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlega również dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w przedmiotowym lokalu mieszkalnym nabytym w 2011 r. w wyniku zniesienia współwłasności. Jednocześnie przychód ten może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r. jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa powyżej.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-60/11-7/12-S/KSU
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię poszczególnych części nieruchomości (działek), nabytej wspólnie z mężem w 2008 r., kosztem uzyskania przychodu, o jaki będzie Ona mogła pomniejszyć uzyskany przez siebie przychód z odpłatnego zbycia poszczególnych części nieruchomości, będzie wysokość wydatków poniesionych na nabycie tych części nieruchomości, tj. cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości określona w akcie notarialnym z dnia 26 maja 2008 r., proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych zbywanych działek, powiększona o ewentualne nakłady poczynione na poszczególne działki?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-415/12-7/MP
  Czy przekazanie Wnioskodawcy przez Jego siostrę tej części nieruchomości, której wartość przekracza udziały Wnioskodawcy w niej, za odpowiednią dopłatą ze strony Wnioskodawcy, stanowi opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie udziału w nieruchomości (art. 3 ust. 2b pkt 4, art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), rodzące powstanie obowiązku podatkowego po którejkolwiek ze stron transakcji, czy też, przeciwnie dokonany dział spadku z dopłatą nie stanowi formy odpłatnego zbycia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, iż dział spadku, jako następstwo dziedziczenia (opodatkowanego podatkiem od spadków i darowizn), nie podlega jednocześnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-196/12/12-S/IL
  Czy można skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych od całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w opisanym we wniosku lokalu mieszkalnym łącznie z wartością udziału w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-420/12-2AKr
  Czy planowana przez Wnioskodawczynię w 2012 r. sprzedaż nieruchomości (udziału w nieruchomości), która uprzednio będzie zwrócona, również w 2012 r. wszystkim spadkobiercom, w tym także na rzecz Wnioskodawczyni jako spadkobiercy współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości, zmarłego w 2007 r, będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) ?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-631/12-2/LS
  Zakres opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze darowizny.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-523/12-2/JK
  Należy stwierdzić, iż uzyskanie przez Wnioskodawczynię spłaty w związku z działem spadku, oznacza, że nastąpiło odpłatne zbycie udziałów w nieruchomościach, które podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, chyba że wystąpią warunki do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. Ponadto, jak wyżej wskazano przepis art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie, bowiem opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-606/12-2/LS
  Zakresie opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze spadku i darowizny.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-608/12-2/LS
  Zakresie opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze spadku i darowizny.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-607/12-2/LS
  Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym lub automatycznym w spółce kapitałowej otrzymanych w drodze spadku i darowizny
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-482/12-4/JK3
  Należy stwierdzić, iż kwota uzyskana z tytułu zbycia nabytych w drodze spadku praw i roszczeń do udziału w nieruchomości będzie stanowić dochód z tytułu sprzedaży praw majątkowych, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi dochodami zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy je wykazać w zeznaniu rocznym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie należy wpłacić z tego tytułu podatek, obliczony zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-509/12-2/JK2
  Czy Wnioskodawczyni osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskanego w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.)?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-510/12-2/JK2
  Czy Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskanego w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.)?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-623/12-2/JK2
  Czy Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskanego w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.)?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-437/12-2/AK
  Czy planowana przez Wnioskodawcę w 2012 r. sprzedaż nieruchomości (udział w nieruchomości), która uprzednio będzie zwrócona również w 2012 r. wszystkim spadkobiercom, w tym także na rzecz Wnioskodawcy jako spadkobiercy współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości zmarłego w 2007 r., będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-397/12-4/KR
  Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia działki nr 69/5, a jeśli tak to w jakim zakresie?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-382/12-4/MP
  Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej, czy właściwie zastosował przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w nawiązaniu do art. 10 ust. 1 pkt 8 tejże ustawy, dokonując oceny wysokości dochodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży odziedziczonego udziału w lokalu mieszkalnym?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-418/12-6/JK2
  Czy przeniesienie umową dożywocia z dnia 27.01.2011 r. 4919/238897 części w prawie własności działki gruntu, na której znajduje się ten budynek wielomieszkaniowy podlega opodatkowaniu 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych skoro Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu w dniu 11.10.1999 r., natomiast przeniesienie na własność tego prawa nastąpiło w dniu 17.09.2010 r.?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/26/MWJ/2010/PK-713/2010/2012
  opodatkowanie przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-503/12/BK
  Czy środki pochodzące ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku przeznaczone na remont mieszkania stanowiącego współwłasność małżeńską może Pan uwzględnić w całości w ramach zwolnienia od podatku?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-446/12-4/JK2
  Czy zbywając odpłatnie udziały w spadku, którego przedmiotem jest gospodarstwo rolne i czyniąc to przed upływem 5 lat od daty śmierci rodziców, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-487/12/MU
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-462/12-4/JK3
  Zbycie w drodze zawarcia umowy renty odpłatnej nieruchomości, stanowi odpłatne zbycie i jako takie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ze zbycia tej nieruchomości, którą Wnioskodawca nabył w 2006 r., nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, jednakże nie dlatego, że zawarcie przedmiotowej umowy nie jest odpłatnym zbyciem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód z odpłatnego zbycia w 2012 r. drugiej nieruchomości podlega opodatkowaniu. Termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynie z dniem 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że jeżeli zbycie przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy renty odpłatnej nastąpi przed końcem 2015 r., to będzie stanowić podlegające opodatkowaniu - źródło przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-436/12-4/JK
  sprzedaż nieruchomości rolnej a zwolnienie z art. 21
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-369/12-4/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-614/12-2/MS
  1. Czy w przypadku sprzedaży całej nieruchomości gruntowej Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od #189; działki tj. od tej części, która otrzymała w wyniku rozliczeń spadkowych?2. Czy w przypadku sprzedaży #189; nieruchomości gruntowej Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy i w jakiej wysokości? Wątpliwość powstała w związku z brakiem wydzielenia geodezyjnego, która z dwóch części jest zakupiona przez Wnioskodawczynię, a którą Wnioskodawczyni otrzymała w rozliczeniu za spadek.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-583/12/IG
  1. Czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 roku, obejmowała swoim zakresem wyłącznie budynek mieszkalny, czy również grunt na jakim budynek został posadowiony? 2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, zwolnieniu od podatku podlega cały dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, tj. zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki gruntu?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-484/12-2/JK
  W wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności, udział Wnioskodawcy w przedmiotowej nieruchomości nie uległ powiększeniu, nie doszło do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, gdyż wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę nieruchomości nie przekroczyła wartości udziału, jaki przysługiwał mu w wyniku nabycia spadku. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż nabycie przedmiotowych nieruchomości nastąpiło w 2003 r., czyli w dacie śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że pięcioletni termin określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynął z końcem 2008 r. Tym samym dokonana w 2010 i 2011 r. sprzedaż nieruchomości nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-337/12-5/AKr
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć spłatę zadłużenia komorniczego i koszt wywozu nieczystości do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT-39?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-527/12-2/JK
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w części odpowiadający udziałowi, który został nabyty w dniu 07.10.1991 r. w spadku po zmarłym ojcu nie będzie stanowił źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego nabytej w dniu 16.12.2008 r. w spadku po zmarłej matce będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki o których mowa w tym przepisie.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-421/12-4/JK3
  Na skutek umorzenia wymagalnych odsetek od kredytu udzielonego przez Bank, po stronie spadkobiercy zmarłego kredytobiorcy (Wnioskodawczyni) powstaje przychód z innych źródeł w wysokości umorzonej kwoty. W związku z powyższym Bank miał obowiązek wystawić Wnioskodawczyni informację PIT-8C.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-455/12-2/JK
  sprzedaż nieruchomości rolnej a zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 28
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-575/12/PSZ
  Czy słusznie nie zapłacono 19% podatku dochodowego od sprzedanego gruntu? Jeżeli nie, to jakie wynikają z tego konsekwencji?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-481/12/MU
  Opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w drodze spadku.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-523/12-4/LS
  Reasumując, przychód osiągnięty przez Wnioskodawcę ze sprzedaży części odziedziczonego gospodarstwa w części przypadającej na las, nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30e ww. ustawy. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży części odziedziczonego gospodarstwa w pozostałej części przedmiotowej nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-536/12-4/IF
  przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości nie stanowi nabycia tej nieruchomości.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-83/12/TJ
  Określenie przedmiotu opodatkowania.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-493/12/AD
  Czy przychód z tytułu odpłatnego zbycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości nabytej w drodze spadku po rodzicach, przeznaczonej na cel publiczny zgodnie z przepisem art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-695/12/MMa
  1. Czy za datę nabycia nieruchomości należy uważać datę śmierci spadkodawcy, tj. 25 lutego 1986 r., czy też występuje kilka dat nabycia, tzn. dla jednej części data śmierci pierwszego spadkodawcy tj. 25 lutego 1986 r., dla kolejnej części data śmierci drugiego spadkodawcy tj. 01 kwietnia 2002 r. i dla pozostałej części data zniesienia współwłasności, tj. 17 listopada 2011 r.? 2. Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej po części w drodze spadkobrania i po części w wyniku zniesienia współwłasności nie będzie stanowił źródła przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-389/12-3/JK
  Sprzedaż części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego odpowiadającej wysokości udziału nabytego w 2002 r. w spadku po zmarłej matce (1/6) nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ terminu pięcioletniego. Dochód uzyskany ze sprzedaży części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego umową darowizny w dniu 14.02.2009 r. podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Jednakże należy wskazać, iż dochód ten może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części w jakiej zostanie wydatkowany, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-432/12/MU
  Skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów w lokalu mieszkalnym nabytych w drodze spadku.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-658/12/MM
  Czy kwota uzyskana z tytułu spłaty w związku z działem spadku po zmarłym w 2010 r. ojcu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-403/12-4/JK2
  1. Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f, jeżeli w przeciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie zobowiąże się do wykorzystania uzyskanej kwoty na własne cele mieszkaniowe? 2.Czy w ramach wykorzystania na własne cele mieszkaniowe na podstawie art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f Wnioskodawca może dokonać spłaty zadłużenia kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia masy spadkowej w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-621/12/AK
  Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego po 2009 r. w przypadku zawarcia przez spadkodawcę warunkowej umowy sprzedaży?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-644/12/MMa
  Czy sposób postępowania wnioskodawcy dotyczący rozliczenia środków otrzymanych w wyniku działu spadku jest prawidłowy?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-348/12-4/AK
  Czy kwota, którą Wnioskodawca uzyska z tytułu spłaty w związku z działem spadku po rodzicach, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w jakim terminie?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-427/12/MK
  Jakie są skutki podatkowe wypłacenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-428/12/MK
  Jakie są skutki podatkowe wypłacenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-452/12-4/IF
  Pomimo, iż w wyniku dokonanej transakcji sprzedaży nieruchomości niewyodrębniono udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia wspólne, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, iż przychód z ich zbycia jest równy zero. Fakt, iż przedmiotowa sprzedaż nastąpiła jako jedna całość (razem z lokalem) oznacza, iż w wartości sprzedaży nieruchomości mieści się również wartość części wspólnych nieruchomości, które wskazano powyżej. Zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem prawa użytkowania wieczystego gruntu jest umową prawnie skuteczną, ponieważ została zawarta w formie aktu notarialnego. Powołany przez Wnioskodawcę art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-487/12/IG
  Czy dokonana w dniu 14 lipca 2011 roku sprzedaż części gospodarstwa w wymiarze 3,78 ha będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, pomimo że sprzedaży dokonano przed upływem 5 lat od jego całkowitego nabycia?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-602/12-2/AM
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w jakiej części i w jakiej wysokości?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-216/12-7/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-216/12-8/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-245/12-2/AF
  Biorąc pod uwagę zapis art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi, o której mowa w powyższym przepisie, po spełnieniu warunku sprawowania opieki nad spadkodawczynią przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, bowiem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., ponieważ z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca nie nabył jeszcze praw do spadku po Ciotce. A zatem Wnioskodawca będzie mógł w przyszłości skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunku sprawowania opieki nad spadkodawczynią przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-467/12/AD
  Opodatkowanie dochodu z tytułu zbycia papierów wartościowych (akcji) nabytych w drodze spadku podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-597/12/ŁCz
  zbycie działki w nabytej w drodze umowy sprzedaży, spadku oraz w drodze zamiany
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-489/12-2/KT
  Obowiązek podatkowy z tytułu planowanej umowy częściowego działu spadku
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-364/12-4/MK
  Czy w przypadku zawarcia i wykonania planowanej umowy częściowego działu spadku po J.W. - tj. w stanie faktycznym, wyżej opisanym - po stronie Wnioskodawcy (jako członka Grupy B) powstanie obowiązek podatkowy:1. w podatku od spadków i darowizn?2. w podatku od czynności cywilnoprawnych?3. w podatku od towarów i usług?4. w podatku dochodowym od osób fizycznych – a jeżeli tak, to jak i na jakiej podstawie prawnej należy ustalić przedmiot i podstawę opodatkowania w celu skonkretyzowania tego obowiązku?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-257/12-4/MP
  Czy Wnioskodawczyni jako właścicielka 1/6 udziałów w nieruchomościach nabytych w październiku 2010 r. i sprzedanych we wrześniu 2011 r., powinna przychód ten wykazać w deklaracji PIT-39 za 2011 r., jako przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-277/12-4/KR
  Skutki podatkowe związane z otrzymaniem dopłaty z tytułu zawarcia i wykonania umowy częściowego działu spadku
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-490/12-2/KB
  Powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku planowanej umowy częściowego działu spadku.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-398/12/IL
  1. Czy datą nabycia nieruchomości w drodze spadku jest data postanowienia sądowego, czy osiągnęła Pani przychód i jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy datą nabycia nieruchomości w drodze spadku jest moment śmierci spadkodawcy i w związku z tym nie osiągnęła Pani przychodu, gdyż od chwili nabycia do zbycia minęło pełnych pięć lat kalendarzowych? 3. Czy fakt, iż nie zamieszkiwała Pani w odziedziczonym lokalu ma wpływ na osiągnięcie przychodu?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-407/12/IG
  Czy w części przypadającej na zbycie nieruchomości nabytej w drodze działu spadku wystąpi podatek dochodowy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a), z uwagi na zbycie tej części nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-458/12-2/JK3
  Sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości, w części przypadającej na nabycie w spadku w 1995 r. z uwagi na fakt, że sprzedaż ta zostanie dokonana w 2011 r. bądź w latach kolejnych, czyli po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie w ogóle nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w ww. nieruchomości nabytego w darowiźnie, będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym chyba, że tak uzyskane środki Wnioskodawca przeznaczy na cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-556/12/CJS
  Skutki podatkowe związane z otrzymaniem dopłaty z tytułu zawarcia i wykonania umowy częściowego działu spadku.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-547/12/MM
  Sprzedaż działki nabytej w drodze spadku w 1989 r. i w wyniku zniesienia współwłasności.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-363/12-3/MG
  Czy w przypadku zawarcia i wykonania planowanej umowy częściowego działu spadku po J.W.- tj. w stanie faktycznym, wyżej opisanym - po stronie Wnioskodawcy (jako członka Grupy B) powstanie obowiązek podatkowy:1. w podatku od spadków i darowizn?2. w podatku od czynności cywilnoprawnych?3. w podatku od towarów i usług?4. w podatku dochodowym od osób fizycznych – a jeżeli tak, to jak i na jakiej podstawie prawnej należy ustalić przedmiot i podstawę opodatkowania w celu skonkretyzowania tego obowiązku?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-305/12/RS
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym zastosowanie znajdą przepisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., a w konsekwencji czy zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 czy też art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-141/12/AŻ
  skutki podatkowe częściowego działu spadku
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-372/12-4/AS
  Sprzedaż w 2011 roku lokalu mieszkalnego nabytego w 2005 roku nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. W konsekwencji dokonana sprzedaż nie stanowi źródła przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-490/12-3/LS
  1. Czy w przypadku umorzenia przymusowego Udziałów otrzymanych w drodze darowizny i spadku przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku, na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT? 2. Czy w przypadku umorzenia automatycznego Udziałów otrzymanych w drodze darowizny i spadku przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-491/12-3/LS
  1. Czy w przypadku umorzenia przymusowego Udziałów otrzymanych w drodze darowizny i spadku przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku, na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT? 2. Czy w przypadku umorzenia automatycznego Udziałów otrzymanych w drodze darowizny i spadku przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia uzyskany przez Wnioskodawcę może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień otrzymania darowizny lub spadku na podstawie art. 24 ust. 5d Ustawy PIT?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-395/12-2/IF
  Zbycie prawa do lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego na rzecz osób trzecich jest źródłem przychodu z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że dochód uzyskany ze zbycia takiego prawa majątkowego podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynikających z art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Zwaloryzowana partycypacja, koszty opłaty czynszu i spłata kredytu wraz z odsetkami na rzecz G. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia partycypacji (prawa majątkowego). Jednocześnie wskazać należy, iż katalog zwolnień zawarty w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje zwolnień w zakresie przeznaczenia uzyskanego przychodu ze zbycia prawa majątkowego (partycypacji) na jakikolwiek cel określony w tym przepisie.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-52/12/TJ
  Opodatkowanie nabycia spadku po spadkodawcy, który miał miejsce zamieszkania i zmarł na terytorium Francji.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/415-12/12/PP
  Czy w powyższym stanie faktycznym Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości, pochodzącej ze spadku i darowizny w związku z przeprowadzonym działem spadku i zniesieniem współwłasności?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-408/12/MW
  Zniesienie współwłasności nieruchomości
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-534/12/JG
  Czy sprzedaż odzyskanej części nieruchomości stanowi źródło przychodu i wnioskodawczyni ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-517/12-2/ES
  W opisanym we wniosku stanie faktycznym, opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie podlegać dochód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w drodze spadku stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ustalonym zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d tej ustawy. Wnioskodawca nie ma jednak prawa do pomniejszenia przychodu z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości, o kwotę przypadającej na niego proporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości, części wydatków poniesionych na spłatę pożyczki zaciągniętej przez zmarłą. Kwota 100.000 zł wypłacona Wnioskodawczyni bezpośrednio przez kupującego nie stanowi więc podstawy do ustalenia podatku od dochodu uzyskanego ze sprzedaży przypadającej jej części nieruchomości.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-351/12-3/JK2
  W przedmiotowej sprawie prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa) po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków będzie przysługiwało Wnioskodawczyni wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży przypadającego na budynek mieszkalny. Natomiast przychód ze sprzedaży przypadający na grunt będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ustawy.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-223/12-2/AF
  Jeżeli śmierć spadkodawcy nastąpiła przed 01.01.2007 r., wówczas będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007 r. A zatem, Bank jako dłużnik spadkodawcy powinien realizować spoczywający na nim obowiązek wynikający z treści przytoczonych przepisów, istotne bowiem jest to kiedy spadkobierca nabywa spadek, a ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że śmierć klienta nastąpiła przed 1.01.2007 r. Tak więc w niniejszej sprawie będzie miał zastosowanie przepis art. 19 obowiązujący do 31.12.2006 roku.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-310/12-4/JK
  Skutki podatkowe zbycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nabytych w części w drodze spadku oraz w części na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-513/12/CJS
  Czy wydatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia odziedziczonego w 2010 r. lokalu mieszkalnego na remont domu stanowiącego majątek odrębny męża podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-309/12/MU
  Możliwość odliczenia od podatku dochodowego zapłaconych, zaległych składek zdrowotnych po śmierci ojca.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-363/12/AD
  Czy w przypadku sprzedaży udziału w lokalu użytkowym nabytym w spadku, który to lokal użyczony został spółce osobowej, źródłem przychodów będzie działalność gospodarcza w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy planowana sprzedaż udziałów w lokalu, nie wcześniej niż w roku 2013 będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-192/12-4/AKr
  1. Czy Wnioskodawczyni może w całości w stosunku do kwoty 69.000,00 zł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży odziedziczonego mieszkania, czy przysługuje Jej jedynie to zwolnienie od połowy kwoty tj. 34.500,00 zł z racji tego, że posiada wspólność majątkową z mężem i wspólnie spłacili zaciągnięty kredyt na zakup mieszkania? 2. Czy Wnioskodawczyni słusznie rozliczyła się na druku PIT-39 z tytułu uzyskanego przychodu z odpłatnego zbycia ww. mieszkania w 2011 r.?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-513/12-4/IF
  Sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów w budynku oraz udziału w wieczystym użytkowaniu gruntu nie będzie w ogóle stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-182/12-4/AKr
  Czy Wnioskodawczyni jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jeżeli wydatkuje przychód w całości na cele mieszkaniowe (kupno własnościowego lokalu mieszkalnego) na podstawie umowy przedwstępnej w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie (2012 r.), a podpisanie umowy przyrzeczonej kupna lokalu mieszkalnego nastąpi rok później, czyli po upływie 2 lat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 (2013 r.) ?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-182/12-5/AKr
  Czy Wnioskodawczyni jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jeżeli wydatkuje przychód w całości na cele mieszkaniowe (kupno własnościowego lokalu mieszkalnego) na podstawie umowy przedwstępnej w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie (2012 r.), a podpisanie umowy przyrzeczonej kupna lokalu mieszkalnego nastąpi rok później, czyli po upływie 2 lat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 (2013 r.) ?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-182/12-4/AKr
  Czy Wnioskodawczyni jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, jeżeli wydatkuje przychód w całości na cele mieszkaniowe (kupno własnościowego lokalu mieszkalnego) na podstawie umowy przedwstępnej w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie (2012 r.), a podpisanie umowy przyrzeczonej kupna lokalu mieszkalnego nastąpi rok później, czyli po upływie 2 lat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 (2013 r.) ?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-234/12-4/PR
  sprzedaż działki wchodzącej w skład majątku osobistego Wnioskodawcy nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowany dokonując jej sprzedaży korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-234/12-5/PR
  Planowana sprzedaż dwóch działek wchodzących w skład majątku osobistego Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowany dokonując ich sprzedaży będzie korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-298/12/IL
  Czy przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku i przeznaczony na cele mieszkaniowe tj. zakup domu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-365/12-2/MS1
  Mając na uwadze fakt, że matka zmarła 25 lipca 2006 r., a postanowienie sądu o nabyciu spadku wydane zostało w dniu 18 grudnia 2006 r. powstaje pytanie czy Wnioskodawca będzie z bratem płacił podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania w 2012 r.? Jeżeli sprzedaż mieszkania w 2012 r. podlegałaby opodatkowaniu – to od którego roku przy sprzedaży tegoż mieszkania Wnioskodawca z bratem byliby zwolnieni od podatku dochodowego?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-161/12-4/AF
  1. Czy Wnioskodawczyni musi przeznaczyć te pieniądze uzyskane ze sprzedaży na cele mieszkaniowe, aby nie płacić podatku dochodowego, czy też Wnioskodawczyni spełnia inne warunki, które zwalniają ja z tego obowiązku?2. Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek od spadku?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-115/12-4/MZ
  Należy stwierdzić, iż w związku ze zwrotem nieruchomości wcześniej wywłaszczonej, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn. Na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia praw do roszczenia po zmarłej babci. Nadmienia się, że skoro obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawczynię spadku po babci powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczenia sądu, tj. w 1983 r., w myśl powołanych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-232/12-2/JK2
  Należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie w 2011 r. domu jednorodzinnego nabytego w drodze spadku po zmarłym ojcu w 2010 r. stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednakże w przypadku, gdy Wnioskodawczyni wydatkuje środki uzyskane z tej sprzedaży w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonała odpłatnego zbycia na remont domu, który jest jej współwłasnością oraz na spłatę kredytu i odsetek od tego kredytu zaciągniętego na kupno domu w Szwecji, wówczas może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-410/12-2/LS
  Należy stwierdzić, że zbycie na podstawie umowy o dożywocie nieruchomości – przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem określonym zgodnie z dyspozycją art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi w oparciu o art. 22 ust. 6c ww. ustawy. Tak ustalony dochód będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-274/12-2/MS
  Czy podatnik według aktualnie obowiązującego stanu prawnego (podatnik nabył nieruchomość w drodze spadku w 1984 r. tj. przed 31.12.2006 r. a sprzedał w 2011 r.) to od sprzedaży tej nieruchomości nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych tzn. będzie w całości zwolniony z zapłaty podatku od sprzedaży tej nieruchomości oraz nie jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej w związku ze zbyciem tej nieruchomości?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-231/12-4/JK
  Należy stwierdzić, iż powyższy wydatek nie stanowi wydatku na cele mieszkaniowe, które określone zostały w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym brak jest podstaw prawnych do uznania dochodu, uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w części nabytego w darowiźnie od ojca, w wysokości odpowiadającej iloczynowi tego dochodu i udziału ww. wydatku, za podlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-29/12-4/KK
  Czy zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat, w zamian za zachowek, podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-201/12-5/JK2
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i udziału we współwłasności budynku wniesionego na tej nieruchomości, uzyskanych w trybie dekretu z dn. 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.) za pośrednictwem Powiernika, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zbędzie przedmiotowe prawa przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przeniesienie tych praw przez Powiernika na Wnioskodawcę?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-332/12-5/JK2
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i udziału we współwłasności budynku wniesionego na tej nieruchomości, uzyskanych w trybie dekretu z dn. 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.) za pośrednictwem Powiernika, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zbędzie przedmiotowe prawa przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przeniesienie tych praw przez Powiernika na Wnioskodawcę?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-331/12-5/JK2
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i udziału we współwłasności budynku wniesionego na tej nieruchomości, uzyskanych w trybie dekretu z dn. 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.) za pośrednictwem Powiernika, Wnioskodawczni osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zbędzie przedmiotowe prawa przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przeniesienie tych praw przez Powiernika na Wnioskodawczynię?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-419/12-4/AS
  W zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży w 2011 roku niezabudowanej działki nabytej w 2008 roku
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-261/12-4/JK
  Należy stwierdzić, iż zarówno spłata połowy wartości poniesionych kosztów budowy na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, jak i kupno działki przylegającej go gruntu, na którym posadowiony jest budynek w stanie surowym zamkniętym oraz wydatki związane z kosztami notarialnymi nie stanowią wydatków na cele mieszkaniowe, które określone zostały w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-236/12-4/IF
  Stwierdzić należy, iż dochód uzyskane ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym podlega opodatkowaniu zgodnie z brzmieniem art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 roku.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-202/12-4/MP
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie, o którym mowa w decyzji Wojewody z dnia 04.01.2011 r., dotyczącej wywłaszczenia z nieruchomości nabytej w spadku, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-436/12-2/MS
  Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż przeznaczenie przez Wnioskodawcę przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia domu będzie mogło korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r., pod warunkiem, że zakupione lokale kwalifikowane będą w chwili zakupu jako lokale mieszkalne. Bez znaczenia natomiast jest fakt, czy po zakupie lokale mieszkalne będą wynajmowane przez Wnioskodawcę.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1232/08/12-4/S/ASi/KOM
  Skoro opis przedstawiony w sprawie przez Wnioskodawcę nie wskazuje na takie formy jego aktywności w zbywaniu posiadanych nieruchomości, które wykraczałyby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, to nie można go uznać za podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą w rozumieniu art.15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-107/12-2/MZ
  Mając zatem na uwadze opisany stan faktyczny i przywołane przepisy należy stwierdzić, iż jeżeli istotnie jak wskazuje Wnioskodawca dowiedział się on o spadku/zachowku po upływie terminów określonych w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, mógł skorzystać z powyższego zwolnienia, o ile spełnił warunki określone w przepisie art. 4a ust. 2 ww. ustawy. Wskazać przy tym należy, że uprawdopodobnienie oznacza nie konieczność udowodnienia faktu późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu, a jedynie powinność uwiarygodnienia tej okoliczności stosowną argumentacją. W takim przypadku Wnioskodawca winien złożyć zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2. Dodatkowo należy wyjaśnić, iż w przypadku złożenia zgłoszenia po upływie wyznaczonego terminu nabycie to będzie podlegało opodatkowaniu, zgodnie z art. 4a ust. 3 na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-106/12-2/AF
  Należy stwierdzić, iż po śmierci ojca w stosunku do Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku od spadków i darowizn z tytułu nabytego po nim spadku (o ile nie zmieni się stan prawny), na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków określonych w ww. przepisie.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-359/12-3/MS1
  1.Czy biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie przekraczając terminu 2 lat od dnia sprzedaży mieszkania, Wnioskodawczyni kupiła za wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży nowe mieszkanie, Wnioskodawczyni spełnia warunki zwolnienia od 19% podatku dochodowego od osób fizycznych od odpłatnego zbycia?2.Czy zakup mieszkania nastąpił na "własne cele mieszkaniowe"? Ewentualnie, co organy podatkowe traktują, jako spełniające warunek zakupu "na własne cele mieszkaniowe"?W szczególności, czy warunek "na własne cele mieszkaniowe" oznacza konieczność zameldowania na pobyt stały w tym nowo zakupionym mieszkaniu i jeśli tak, jak długo?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-381/12-2/AW
  obowiązek podatkowy z tytułu planowanej umowy częściowego działu spadku
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-251/12-2/MS
  Biorąc pod uwagę iż przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej oraz była nieruchomością niemieszkalną, dla ustalenia zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży tej nieruchomości nie będzie miał zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód ze sprzedaży części nieruchomości należącej do Wnioskodawcy stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-250/12-2/MS
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym sprzedaż przez Wnioskodawcę i pozostałych współwłaścicieli udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku nie będzie źródłem przychodu Wnioskodawcy i w związku z tym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-207/12-2/JK
  Czy zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w przypadku Wnioskodawczyni?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-206/12-2/JK
  Czy zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w przypadku Wnioskodawczyni?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-120/12-2/TS
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, wydatkowany w części na zakup wyżej opisanej działki podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c), d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4 ust. 2, art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-186/12/TJ
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości dokonanej w wyniku zawarcia umowy przyrzeczonej.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-169/12-4/JK
  Sprzedaż w marcu 2012 r. nieruchomości nabytej odpowiednio w 1984 r. w drodze zasiedzenia oraz w 1997 r. w spadku po zmarłej matce nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy, a co za tym idzie nie będzie skutkowała obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-110/12-2/JR
  1. Czy wydatkowanie w opisany wyżej sposób kwoty uzyskanej ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (w części nabytej w 2011 roku) na spłatę całego kredytu zaciągniętego na nabycie mieszkania wraz z drugą osobą (każdemu ze współwłaścicieli przysługuje udział we współwłasności w wysokości #189;), stanowi wydatek na cele mieszkaniowe i uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży opisanej powyżej nieruchomości w części nabytej w 1984 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-329/12-2/EK
  Wnioskodawca nie będzie podatnikiem podatku VAT z tytułu sprzedaży gruntów.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-223/12-2/JK
  Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości, którą otrzymała w 2006 roku, a sprzedała w 2011?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-75/11-4/KK
  Czy wypłata odsetek zasądzonych wyrokiem sądu i wypłaconych po śmierci ojca spadkobiercom, podlega podatkowi od spadków i darowizn ?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-45/12-2/AK
  Czy w związku z zawarciem umowy dożywocia powstał obowiązek podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w jaki sposób ewentualnie Wnioskodawczyni powinna naliczyć podatek dochodowy?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-941/11-5/JK2
  Czy przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej nieodpłatnie w dniu 4 października 2007 roku, w drodze zawarcia w dniu 8 grudnia 2011 roku umowy sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na budowę drogi gminnej, tj. na cele uzasadniające jej wywłaszczenie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-915/11-2/JK
  Przyznane odszkodowanie w oparciu o przepisy tej ustawy, spełnia przesłanki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie będzie podlegało zwolnieniu przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 3.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-898/11-4/JK
  Należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie w 2012 r. lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez Wnioskodawcę w 1977 r. w ogóle nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem minęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego odpowiadający udziałowi nabytemu przez Wnioskodawcę w 2011 r. w spadku po zmarłej żonie. Jednakże należy wskazać, iż dochód ten może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części w jakiej zostanie wydatkowany, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-988/11-4/MS1
  Dokonana w 2011 r. sprzedaż udziałów w 1/8 części nabytych w spadku w 1993 roku nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej części przez Wnioskodawczynię, a tym samym nie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w dziale spadku w 2009 r. podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek uiszczenia w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, należnego z tego tytułu podatku, który może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu jakim była spłata na rzecz kolejnej żony męża matki.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-783/11-2/TS
  Cyt. "Czy ja i dwójka mojego rodzeństwa jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku od przychodu odziedziczonego po matce, czyli #188; z 80.000,00 zł, tj. od 20.000,00 zł, (19 % = 3.800,00 zł), czyli na każde z nas przypadałoby po 1.367,00 zł do zapłaty?"
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-742/11-5/TS
  Czy nabycie nowego mieszkania (akt notarialny będzie podpisany w styczniu 2012 r.) za kwotę 474.000,00 zł i przeznaczenie różnicy środków pieniężnych pomiędzy kwotą otrzymaną ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w drodze spadku (sprzedaż nastąpiła w maju 2011 r.), a kwotą nabycia nowego mieszkania (540.000,00 zł- 474.000,00 zł = 66.000,00 zł), na: 1) własne cele mieszkaniowe (remont domu, w którym mieszkam i wykończenie nowego mieszkania), 2) prowizję dla dewelopera zajmującego się sprzedażą mieszkania nabytego przez Wnioskodawczynię w postaci spadku zwalnia Wnioskodawczynię z zapłacenia podatku dochodowego od zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-742/11-4/TS
  Czy nabycie nowego mieszkania (akt notarialny będzie podpisany w styczniu 2012 r.) za kwotę 474.000,00 zł i przeznaczenie różnicy środków pieniężnych pomiędzy kwotą otrzymaną ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w drodze spadku (sprzedaż nastąpiła w maju 2011 r.), a kwotą nabycia nowego mieszkania (540.000,00 zł- 474.000,00 zł = 66.000,00 zł), na: 1) własne cele mieszkaniowe (remont domu, w którym mieszkam i wykończenie nowego mieszkania), 2) prowizję dla dewelopera zajmującego się sprzedażą mieszkania nabytego przez Wnioskodawczynię w postaci spadku zwalnia Wnioskodawczynię z zapłacenia podatku dochodowego od zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-16/12-3/JK
  Zbycie nieruchomości w drodze umowy o dożywocie
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-21/12-2/AK
  1.Czy w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości datą nabycia: - 1/6 nieruchomości jest dzień śmierci spadkodawcy tj. 27 stycznia 1999 r.- 5/6 nieruchomości jest dzień zawarcia notarialnej umowy o nieodpłatne zniesienie współwłasności i dział spadku tj. 16 lipca 2010 r.?2.Czy 1/6 wartości (wartość rozumiana jako cena sprzedaży nieruchomości według notarialnej umowy sprzedaży z dnia 12 lipca 2011 r.) nieruchomości (nabyta 27 stycznia 1999 r.) zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi źródła przychodu w roku podatkowym 2011 podlegającego rozliczeniu do dnia 30 kwietnia 2012 r.?3.Czy 5/6 wartości (wartość rozumiana jak w pytaniu 2) nieruchomości (nabyta 17 lipca 2010 r.) zgodnie z zapisem ustawy wymienionej w pytaniu 2 stanowi źródło przychodu Wnioskodawcy w roku podatkowym 2011 podlegające rozliczeniu do dnia 30 kwietnia 2012 r.?4.Czy w związku z powyższym do deklaracji PIT-39 w pozycję "Przychód" Wnioskodawca ma wpisać jedynie 5/6 wartości (wartość rozumiana jak w pytaniu 2) nieruchomości?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-28/12-4/AK
  Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje obowiązek podatkowy od sprzedaży powyższej nieruchomości?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-897/11-4/JK
  czy uzyskana przez Wnioskodawcę cześć ceny ze sprzedaży mieszkania będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-761/11-2/TS
  Czy po sprzedaży domu i działki Wnioskodawczyni będzie zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy od części spłaconej byłemu mężowi?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-72/11-2/KK
  Czy spadkobierca może skorzystać z ulgi przewidzianej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli jest współwłaścicielem innego budynku mieszkalnego ?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-757/11-2/TS
  Czy Urząd Skarbowy zaliczy całą kwotę nadpłaty kredytu (50 tys. zł) jako wkład Wnioskodawcy w mieszkanie, ponieważ kredyt ten został wzięty przeze Wnioskodawcę wraz z żoną?Czy dokumentując zakup działki za 80 tys. zł oraz przedstawiając zaświadczenie z banku potwierdzające częściową spłatę (50 tys. zł) z kredytu który zaciągnięty został wspólnie z żoną na zakup mieszkania, będę w opinii Urzędu Skarbowego, miał potwierdzenie na wydatkowanie 100% otrzymanego spadku (130 tys. zł), a w związku z tym Wnioskodawca będzie całkowicie zwolniony z konieczności uiszczenia podatku dochodowego do osób fizycznych od środków odziedziczonych w ramach opisywanego spadku?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-751/11-2/TS
  Czy w wyniku umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz garażu, która to umowa będzie zawarta w listopadzie 2011 r. sprzedający będą zobowiązani do uiszczenia podatku dochodowego?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-718/11-/MD
  Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od sprzedaży lokalu mieszkalnego jeśli tak to w jakiej kwocie?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-747/11-2/AKr
  1. Czy sumę przeznaczoną na spłatę braci Wnioskodawczyni może potraktować jako koszt uzyskania przychodu, zatem czy Wnioskodawczyni ma "możliwość pomniejszenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania o część spłaconą braciom"? 2. Czy Wnioskodawczyni winna zapłacić podatek dochodowy od kwoty 90.000,00 zł (przykładowa kwota uzyskana ze sprzedaży), czy od kwoty 30.000,00 zł (różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży – 90.000,00 zł a kwotą przeznaczoną na spłatę braci – 60.000,00 zł)?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-819/11-6/JK2
  1. Czy w przypadku opisanym w uzasadnieniu wniosku Wnioskodawczyni powinna zapłacić 19% podatku od 1/2 dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania tj. od kwoty 184.000,00 zł (368.000,00 zł : 2 = 184000,00 zł) czy też od 1/4 tego dochodu, tj. od kwoty 92.000,00 zł (368.000,00 zł :4 = 92.000,00 zł)? 2. Czy koszty uzyskania dochodu podlegającego opodatkowaniu obejmują wartość spłaty na rzecz córki w wysokości 182.000 zł, dokonaną zgodnie z umową działu spadku oraz koszty aktów notarialnych w postępowaniu spadkowym?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-837/11-4/JK2
  Czy rozszerzenie wspólności ustawowej jest nabyciem i czy w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości przed upływem pięciu lat od rozszerzenia wspólności ustawowej oraz od nabycia w formie spadku, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku i od jakiej części?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-666/11-4/AK
  1.Jeżeli w wyniku sądowego zniesienia współwłasności powyższych nieruchomości poprzez podział nieruchomości w naturze udział Wnioskodawcy w prawie własności tych nieruchomości będzie odpowiadał w naturze udziałowi, jaki nabył w drodze spadku po ojcu – bez żadnych spłat i dopłat to czy przy sprzedaży nieruchomości po dokonanym sądowym zniesieniu współwłasności należących do Wnioskodawcy, będą miały zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588)? 2.Jeżeli w wyniku sądowego zniesienia współwłasności powyższych nieruchomości poprzez podział nieruchomości w naturze udział Wnioskodawcy w prawie własności tych nieruchomości będzie większy niż udział, jaki nabył w drodze spadku po ojcu, to czy przy sprzedaży nieruchomości po dokonanym sądowym zniesieniu współwłasności należących do Wnioskodawcy, będą miały zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3.Jeżeli w wyniku sądowego zniesienia współwłasności powyższych nieruchomości poprzez podział nieruchomości w naturze udział Wnioskodawcy w prawie własności tych nieruchomości w naturze będzie mniejszy niż udział, jaki nabył w drodze spadku po ojcu, to czy przy sprzedaży nieruchomości po dokonanym sądowym zniesieniu współwłasności należących do Wnioskodawcy będą miały zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-725/11-2/DS
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działek budowlanych w całości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)? Czy Wnioskodawczyni jako żona, kontynuując budowę budynku mieszkalnego, którą rozpoczął zmarły mąż i wydatkująca pieniądze zgodnie z przeznaczeniem, ma również prawo do tego zwolnienia?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-281/11-2/DS
  Czy prawidłowo Wnioskodawczyni wykazała 50% uzyskanej ceny sprzedaży ze sprzedaży nieruchomości niemieszkalnej jako przychód z działalności gospodarczej we wrześniu 2011 r., a 1/6 ceny rozliczy składając zeznanie PIT-39 za 2011 r.?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-68/11-2/KR
  Czy oddanie gruntów wchodzących w skład spadkowego gospodarstwa rolnego (odziedziczonego w całości) osobom trzecim w dzierżawę stanowi formę "prowadzenia" tego gospodarstwa przez nabywcę w drodze dziedziczenia w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. z 2009 r. Nr 93, poz. 768), uzasadniającą zwolnienie od podatku od spadków?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/305/KZU/2011/PK-1652
  opodatkowanie dochodu z tytułu wniesienia nabytych w drodze spadku udziałów spółki z o.o. do spółki jawnej
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-914/11-4/AK
  1. Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej taką drogą?2. Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku z uwagi na fakt, iż zamieszkiwała w zbytym mieszkaniu i była tam zameldowana na pobyt stały nieprzerwanie przez ostatnie 9 lat?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1099/11-2/EC
  spadkobiercy podatnika kontynuującego, po jego śmierci, prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, przysługuje – na podstawie art. 97 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa – prawo do odliczenia ulgi z tytułu szkolenia uczniów, o której mowa w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od niektórych przychodów osianych przez osoby fizyczne.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-265/11-2/DS
  Jaka jest podstawa opodatkowania w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w ramach dziedziczenia, jeżeli sprzedaży tej dokonuje Spadkobierczyni w wyniku przedwstępnej umowy sprzedaży, zawartej jeszcze przez spadkodawcę, który na poczet ceny przyjął zadatek?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-839/11-5/JK2
  Czy ulgę meldunkową wynikającą z przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 126 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może zastosować do przychodu ze sprzedaży udziałów nabytych w drodze dziedziczenia po zmarłym ojcu, w budynku mieszkalnym i gruncie jako nierozerwalnej całości?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-868/11-4/MP
  Skoro zatem w wyniku częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności, udział Wnioskodawcy w przedmiotowej nieruchomości nie uległ powiększeniu, nie doszło do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, gdyż wartość otrzymanej przez Wnioskodawcę działki nie przekroczyła wartości udziału, jaki przysługiwał mu w wyniku nabycia spadku. Tym samym dokonana w 2011 r. sprzedaż niezabudowanej działki nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-809/11-4/JK2
  1. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, Wnioskodawczyni w zakresie dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 2a w zw. z art. 3 ust. 2b pkt 4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od tego dochodu? 2. Czy zgodnie z opisanymi dwoma zdarzeniami przyszłymi, w obu przypadkach, tj.: wydatkowania przez Wnioskodawczynię całości przychodu z opłatnego zbycia nieruchomości na remont budynku mieszkalnego wcześniej stanowiącego własność małżonka Wnioskodawczyni i włączonego do majątku wspólnego Wnioskodawczyni i jego małżonka oraz wydatkowania przez Wnioskodawczynię całości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie od syna Wnioskodawczyni udziału w nieruchomości - lokalu mieszkalnym dochód z opłatnego zbycia nieruchomości będzie wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i d) w zw. z art. 21 ust. 26 w zw. z art. 21 ust. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-957/11-2/IF
  Dochód uzyskany w 2011 r. ze sprzedaży części działki nabytej przez Wnioskodawcę w 2007 r. w drodze działu spadku będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do treści art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. Należy wskazać, iż art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. nie ma zastosowania do dochodu uzyskanego w 2011 r. ze sprzedaży części działki nabytej przez Wnioskodawcę w 2007 r. od pozostałych spadkobierców w drodze działu spadku.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1098/11-2/EC
  Wartość zobowiązania z tytułu pobytu zmarłej w Domu Opieki Społecznej nie stanowi na gruncie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "kosztu odpłatnego zbycia" udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego przez Wnioskodawcę tytułem spadku. Wartość dokonanej całkowitej spłaty zobowiązania - nie stanowi na gruncie art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "udokumentowanego nakładu, który zwiększył wartość" lokalu mieszkalnego, nabytego przez Wnioskodawcę tytułem spadku poczynionego w czasie jego posiadania przez Wnioskodawcę. W opisanym we wniosku stanie faktycznym, opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie podlegać dochód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w drodze spadku stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ustalonym zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d tej ustawy. Wnioskodawca nie ma jednak prawa do pomniejszenia przychodu z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości, o kwotę przypadającej na niego proporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości, części wydatków poniesionych na spłatę kosztów pobytu zmarłej w domu opieki.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-631/11-2/KK
  Czy wydatki na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup mieszkania przez rodziców, a spłacanego przez syna, stanowią koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 21 ust. 25 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-918/11-2/JB
  Przychód uzyskany w 2012 r. ze sprzedaży przedmiotowej działki, nie będzie stanowił źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części przypadającej na udział nabyty odpowiednio w 2005 i 2006 r. z uwagi na fakt, iż sprzedaż ta nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie tych udziałów. Natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży udziału nabytego przez Wnioskodawcę w 2007 r. w drodze działu spadku będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do treści art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-595/11-4/AKr
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-8/11-4/OS
  W przypadku sprzedaży działek Wnioskodawczyni nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a dokonując ich sprzedaży korzysta z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem, w przedmiotowej sprawie nie wystąpi konieczność odprowadzenia podatku należnego od czynności sprzedaży działek.
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-614/11/4/AK
  Czy w związku z przedstawioną sytuacją, a w szczególności faktem posiadania i użytkowania przez Wnioskodawcę części ww. mieszkania przez 17 lat, może być zastosowane wobec Niego prawo korzyści, powodujące odstąpienie od uiszczenia podatku z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat, czy też będzie zmuszony zapłacić podatek od zbycia #190; części tego mieszkania?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-716/11-3/MD
  1) Czy w rozumieniu uchylonego z dniem 1 stycznia 2007 r. art. 21 ust. 1 pkt 32d, wolna od podatku była sprzedaż w 2010 r. i 2011 r. trzech działek budowlanych powstałych w wyniku częściowego działu spadku? 2) Czy Wnioskodawczyni była zobowiązana składać w Urzędzie Skarbowym za 2010 r. zeznanie podatkowe PIT-39?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1087/11-4/MM
  Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy wartość sprzedaży z tytułu wykonywanej działalności przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie przekroczy kwoty 150 000 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty nadwyżka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca jest zobowiązany, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT do rejestracji jako podatnik VAT czynny.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-862/11-2/IF
  1. Czy w rozliczeniu Wnioskodawcy wydatków cała kwota uzyskana ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie zwolniona od podatku - do wysokości 89.000 zł?2. Czy zwolnienie obejmuje całość dochodu, tj. 89.000 zł, biorąc pod uwagę fakt, że przychód z odpłatnego zbycia odziedziczonej części nieruchomości (ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) stanowił Wnioskodawcy majątek odrębny, a przeznaczony został w całości na spłatę kredytu za nabycie lokalu mieszkalnego, a także na nabycie nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym (i remont tego budynku), które są Wnioskodawcy własnością ale w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-738/11-4/JK
  Czy wobec zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni jest zobowiązana do złożenia PIT-39 za rok 2011 oraz do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-771/11-2/JK
  Czy sprzedaż udziału we własności budynku dokonana aktem notarialnym z dnia 11.06.2010 r. wraz ze sprzedażą praw i roszczeń do nieruchomości warszawskiej nabytego w drodze spadkobrania stanowi źródło przychodów opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-770/11-2/JK
  Czy sprzedaż udziału we własności budynku dokonana aktem notarialnym z dnia 11.06.2010 r. wraz ze sprzedażą praw i roszczeń do nieruchomości warszawskiej nabytego w drodze spadkobrania stanowi źródło przychodów opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-854/11-2/IF
  Czy w razie płacenia podatku od sprzedaży Wnioskodawca podlega uldze w płaceniu podatku w przypadku kupna nieruchomości (kupno mieszkania lub budowa domu)?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-410/11/AŻ
  moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu spadku z Kanady
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-186/11-3/MK
  Podatek od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania nabycia spadku.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1028/11/ŁCz
  sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego, nabytego w 2003 r. w drodze darowizny oraz 2006 r. w drodze spadku
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-896/11-4/AJ
  Czy przyznane Wnioskodawczyni odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości przez wojewodę w celu rozbudowy drogi krajowej zwolnione jest z podatku dochodowego?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-883/11-5/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu zbycia nabytych w drodze spadku jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-998/11/JG
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku oraz zniesienia współwłasności?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-982/11/MW
  Zniesienie współwłasności nieruchomości
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1154/11-4/AW
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem transakcji dostawy nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-650/11-5/JK
  Należy stwierdzić, iż do nabycia przedmiotowej nieruchomości doszło w 1996 r., a dokonany wpis w księdze wieczystej w dacie późniejszej stanowi jedynie potwierdzenie faktu uprzedniego nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawczynię. Oznacza to, że pięcioletni termin, określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, upłynął z końcem 2001 r. Tym samym planowana sprzedaż działki nie będzie stanowić w ogóle źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-981/11/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży gospodarstwa rolnego nabytego w spadku w 2009r.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-730/11-4/MK1
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-502/11-2/AKr
  1. Czy wartość któregoś z długów spadkowych, o których mowa w pkt b)-d) stanu faktycznego niniejszego wniosku stanowi na gruncie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "koszt odpłatnego zbycia" lokalu mieszkalnego, nabytego przez Wnioskodawczynię tytułem spadku? 2. Czy wartość dokonanej całkowitej spłaty kredytu prowadząca do wygaśnięcia hipotek obciążających lokal mieszkalny, nabyty przez Wnioskodawczynię tytułem spadku - udokumentowana umową kredytu, oświadczeniami banku o ustanowieniu i wygaśnięciu hipotek, wzmiankami w księdze wieczystej, zapisem operacji bankowych banku, za pośrednictwem którego ich dokonano - stanowi na gruncie art. 22 ust. 6d ww. ustawy "udokumentowany nakład, który zwiększył wartość" lokalu mieszkalnego, nabytego przez Wnioskodawczynię tytułem spadku "poczyniony w czasie jego posiadania" przez Wnioskodawczynię? 3. Czy z uwagi na fakt, że podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi podatek obciążający faktyczny przyrost majątku podatnika, znajduje uzasadnienie rozszerzająca wykładnia przepisów art. 30e ust. 2 ww. ustawy w zw. z art.19 ust. 1 tej ustawy w zw. z art. 22 ust. 6d powyższej ustawy polegająca na przyjęciu, że w przypadku "odpłatnego zbycia" (o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy) nieruchomości nabytej tytułem spadku obciążonego długami "podstawa obliczenia podatku" jest równa realnemu przyrostowi majątkowemu podatnika oraz należy w niej uwzględnić wartość pokrytych przez podatnika długów spadkowych?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-916/11/MW
  Skutki podatkowe zbycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nabytych w części w drodze spadku oraz w części na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-552/11-4/MD
  Czy w danej sytuacji Wnioskodawczyni i Jej rodzeństwo winni zapłacić podatek dochodowy od sprzedanego gospodarstwa?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-682/11-2/JK
  Wypłata przedmiotowego odszkodowania została dokonana stosownie do uregulowań prawnych zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym uznać należy, że wypłacone w 2010 r. odszkodowanie, w oparciu o przepisy tej ustawy, spełnia przesłanki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 29, a nie jak wskazał Wnioskodawca na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-717/11-4/JK2
  Sprzedaż udziału w przedmiotowej nieruchomości nabytego po zmarłej matce w 2005 r. nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, gdyż sprzedaż ta nastąpiła po upływie 5 lat od daty nabycia. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego po zmarłym ojcu korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r. Zatem, Wnioskodawca od całości przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości w dniu 14.06.2011 r., nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-683/11-2/JK
  Zwolnienie z opodatkowania wypłaconego odszkodowania.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-355/11/MCZ
  Czy do renty wyrównawczej (wraz z odsetkami) zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego na rzecz spadkobiercy poszkodowanego spadkodawcy ma zastosowanie art. 6 ust. 4 w związku z art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-357/11/MCZ
  Czy do renty wyrównawczej (wraz z odsetkami) zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego na rzecz spadkobiercy poszkodowanego spadkodawcy ma zastosowanie art. 6 ust. 4 w związku z art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-356/11/MCZ
  Czy do renty wyrównawczej (wraz z odsetkami) zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego na rzecz spadkobiercy poszkodowanego spadkodawcy ma zastosowanie art. 6 ust. 4 w związku z art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-734/11-2/IF
  W przedmiotowym przypadku nabycie udziałów w prawie wieczystego użytkowania gruntów oraz własności zlokalizowanych na gruncie budynków nastąpiło w 1993 r., a to oznacza, iż sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów nie będzie w ogóle stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-805/11-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-452/11-4/MP
  Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia opłaty w wysokości 19% podatku dochodowego? Czy koszty uzyskania przychodu to kwoty wynikłe z: - tytułu spłaty spadkobiercy podatek PCC, - f-ra za pośrednictwo w sprzedaży mieszkania
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-878/11/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży gospodarstwa rolnego przez wszystkich współwłaścicieli w skład którego wchodzi las i drogi.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-877/11/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży gospodarstwa rolnego przez wszystkich współwłaścicieli w skład którego wchodzi las.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-496/11-2/KSU
  Czy w związku z dokonaną w dniu 9 sierpnia 2010 r. sprzedażą nieruchomości zakupionej w 2004 r. wspólnie z małżonkiem, zabudowanej budynkiem, w którym Wnioskodawczyni zamieszkiwała i była zameldowana na pobyt stały przez kilka lat, a po śmierci małżonka wspólnie z córkami, ma zastosowanie zwolnienie z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-461/11-2/MP
  1. Czy Wnioskodawca powinien, jako datę nabycia ww. lokalu przyjąć rok 2007, podatek w wysokości 19% dochodu (przychód – koszty), płatny w terminie składania zeznań podatkowych i ulga meldunkowa (Wnioskodawca dodaje, że w lokalu tym nigdy nie był zameldowany)? 2. Czy datą nabycia ww. lokalu jest jednak rok 2009, podatek w wysokości 19% dochodu (przychód – koszty), płatny w terminie złożenia zeznań podatkowych za 2011 r. i możliwość skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej (Wnioskodawca jest w trakcie budowy domu na własne potrzeby mieszkaniowe i dochód ze sprzedaży przeznaczył na wydatki z tym związane)?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-396/11-2/AKr
  1.Czy przeniesienie prawa własności w ramach umowy dożywocia jest traktowane jako odpłatne zbycie o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)? 2.Czy wobec art. 10 ust 1 pkt 8, art. 19 ust. 1 oraz art. 30e ww. ustawy, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia udziału (nabytego w spadku po mężu) w ramach umowy dożywocia? 3.Czy pięcioletni termin o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 powyższej ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia (np. sprzedaży) udziału #189; we współwłasności nieruchomości wraz z zabudowaniem otrzymanego w spadku po zmarłym mężu należy liczyć od końca roku (1978 r.), w którym wybudowana została przez małżonków przedmiotowa nieruchomość, czy od końca 2009 r. w którym to zmarł mąż Wnioskodawczyni?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-693/11-4/AS
  Podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym powinna stanowić wypłacona spadkobiercy uczestnika funduszu kwota odkupienia Jednostki Uczestnictwa bez pomniejszenia o wydatki na ich nabycie poniesione przez spadkodawcę.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-60/11-4/KSU
  Czy w przedstawionej powyżej sytuacji, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię poszczególnych części nieruchomości (działek), nabytej wspólnie z mężem w 2008 r., kosztem uzyskania przychodu, o jaki Wnioskodawczyni będzie mogła pomniejszyć uzyskany przez siebie przychód z odpłatnego zbycia poszczególnych części nieruchomości, będzie wysokość wydatków poniesionych przez Wnioskodawczynię na nabycie tych części nieruchomości, tj. cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości określona w akcie notarialnym z dnia 26 maja 2008 r., proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych zbywanych przez Wnioskodawczynię działek, powiększona o ewentualne nakłady poczynione na poszczególne działki?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-386/11-4/KR
  1. W jaki sposób muszę się rozliczyć z pozostałej kwoty?2. Czy ma znaczenie, które z nas rozlicza się z jakiej części tej kwoty skoro mieliśmy wspólność majątkową małżeńską?3. W obecnej sytuacji, po śmierci męża, czy prawidłowe będzie przyjęcie do rozliczenia przeze mnie całej kwoty podlegającej opodatkowaniu tj. 197.000 zł pomniejszonej o wartość spłaconego kredytu w wysokości 62.000 zł i faktur wystawionych na męża w kwocie 28.000 zł, a także 3.000 zł za pośrednictwo agencji nieruchomości przy sprzedaży mieszkania czyli z kwoty 104.000 zł?4. Czy tą kwotę mogę dowolnie wydatkować na cele mieszkaniowe zgodnie ze złożonym w Urzędzie PIT-23 i oświadczeniem i rozliczyć się z kwoty 104.000 zł do dnia 19 stycznia 2012 r. przedstawiając stosowne faktury, dokumenty akceptowane przez Urząd dołączając postępowanie spadkowe przeprowadzone przez Sąd w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej nie biorąc pod uwagę podziału kwoty między małżonków?5. Czy w obecnie zaistniałej sytuacji mogę wydatkować część po mężu na cele mieszkaniowe zgodnie z oświadczeniem jakie złożyłam w urzędzie? 6. Czy ja będąc jednocześnie spadkobiercą i podatnikiem z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, mogę wydatkować całe pozostałe środki wynikające z rozliczenia w całości na cele mieszkaniowe w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej?7. Czy kredyt w wysokości 62.000 zł może zostać zaliczony do całkowitego rozliczenia kwoty objętej opodatkowaniem, czy tez suma ta musi zostać podzielona miedzy małżonków po połowie. Mimo, iż mąż nie ma już fizycznej możliwości wydatkowania pozostałej części środków, a ja mam jedynie dochód w postaci renty po nim?8. Jak ma wyglądać rozliczenie faktur, które wystawione są jedynie na męża w kwocie 28.000 zł oraz dodatkowo faktura w kwocie 3.000 zł z agencji nieruchomości, która z kolei jest wystawiona na mnie?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-404/11-6/JK2
  Przychód ze sprzedaży 1/2 udziału w nieruchomości nabytego w 2000 r. nie podlega opodatkowaniu z uwagi na upływ pięcioletniego terminu licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast dochód ze sprzedaży 1/2 udziału w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego "B", który zostanie nabyty w 2011 r. w drodze darowizny podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z przepisem art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednocześnie należy stwierdzić, iż dochód uzyskany ze sprzedaży w 2011 r. 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego "B" Wnioskodawca może przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, w przedmiotowej sprawie będą wydatki poniesione na nabycie i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie tynków, wykonanie instalacji (elektryczna, wodociągowa, Co, wentylacja), zakup i montaż paneli słonecznych, wykończenie łazienki (nabycie i montaż glazury, wyposażenia stałego (armatury), ogrzewania elektrycznego, wykonanie podłóg (montaż i materiał), wykonanie kominka (materiały i montaż), wykonanie schodów wewnętrznych i zewnętrznych (materiały i wykonanie), wykonanie ocieplenia zewnętrznego domu (materiały i wykonanie), wykonanie oświetlenia zewnętrznego domu, podłączenie gazu, przydomową oczyszczalnię - szambo (zakup urządzeń i wykonanie). Natomiast w zakresie wydatków związanych z własnymi celami mieszkaniowymi nie mieści się wykonanie ogrodzenia, bramy wjazdowej oraz drogi dojazdowej do domu.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-714/11/MW
  Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego częściowo w 2008r. w darowiźnie oraz w 2010r. w spadku.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-722/11/ŁCz
  spłata jako koszt uzyskania przychodu
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-268/11-4/MP
  Czy w świetle powyższych faktów, przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli tak to w jakiej wysokości?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-282/11-4/MP
  Czy wydatki poniesione ze środków i na rzecz małoletniej Córki, udokumentowane rachunkami, fakturami, aktami notarialnymi wystawionymi na nazwisko przedstawiciela ustawowego są wydatkami umożliwiającymi na skorzystanie z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy i podatku dochodowym od osób fizycznych?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-278/11/MCZ
  Czy w przypadku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości istnieje obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-674/11/HS
  Czy zbycie gruntu nabytego w spadku i w drodze działu spadku będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-275/11-2/MD
  Czy 1/6 dochodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będąca częścią spadku po zmarłym mężu może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2006 r.?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-275/11-3/MD
  Czy następne 2/6 dochodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będące częścią spadku po zmarłym ojcu moich dzieci, które zostały mi przez nie podarowane aktem darowizny może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 po spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów nałożonych przez ustawę, złożenie zeznania podatkowego PIT-39 do 30 kwietnia 2012 r.?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-681/11/HS
  Skutki podatkowe sprzedaży działki nabytej w drodze spadku i działu spadku
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-273/11/MCZ
  Czy obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstał (uległ odnowieniu) z chwilą wydania lub uprawomocnienia się postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-474/11-4/JK2
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nabytego w drodze spadku mieszkania będzie opodatkowany na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., czy też w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r., a w szczególności czy i jakim podatkiem będzie obciążona sprzedaż mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość, nabytego w drodze spadku?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-197/11-4/DS
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli sprzedaż zostanie dokonana po upływie 5 lat od dnia nabycia?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-239/11-2/KR
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego przez spadkodawcę na podstawie umowy z dnia 23 sierpnia 2006 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie sprzedaży ww. prawa przez spadkobierców w dniu 25 marca 2011 r.?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-22/11-4/AK
  Czy w oparciu o przepisy art. 1 ust. 1 i art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Wnioskodawczyni postąpi zasadnie, nie uwzględniając w zgłoszeniu SD-Z2 majątku nabytego w ramach prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej, sfinansowanego ze środków tej działalności, jako nie stanowiącego masy spadkowej po zmarłym mężu i tym samym nie podlegającego podatkowi od spadków i darowizn?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-174/11-3/KK
  Czy opisane zdarzenie przyszłe (dział spadku i zniesienie współwłasności bez spłat i dopłat) będzie rodziło skutki finansowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-8/11-3/KK
  Czy opisane zdarzenie przyszłe (dział spadku i zniesienie współwłasności) będzie rodziło skutki finansowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-221/11-2/AKr
  Opodatkowanie dochodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych nabytych w drodze spadku.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-478/11-4/MK1
  należy stwierdzić, iż wydatki na spłatę przedmiotowej pożyczki nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nabytej w drodze spadku nieruchomości. Tym samym w opisanym we wniosku stanie faktycznym opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie podlegać dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku po matce stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ustalonym zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy i kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d tej ustawy.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-779/11-4/WS
  Odpłatne zbycie nieruchomości – odpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości (dział spadku).
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-643/11/AK
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku w 1987r. oraz w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności dokonanych w 2008r.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-7/11-4/KK
  Czy opisane zdarzenie przyszłe będzie rodziło skutki finansowe w zakresie podatku od spadków i darowizn?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-508/11/IL
  W jakiej wysokości podatek na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uiścić?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-612/11/NG
  Kiedy sprzedaż gospodarstwa rolnego jest zwolniona od podatku dochodowego i czy w opisanym stanie prawnym przychody ze sprzedaży gospodarstwa rolnego małżeństwu są zwolnione z podatku dochodowego?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-410/11-5/MS
  Sprzedaż udziałów w wysokości 1/2 w przedmiotowych nieruchomościach nabytych przez Wnioskodawczynię w 1999 r. w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej, nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, w związku z czym osiągnięty przychód ze sprzedaży tych udziałów nie stanowi źródła przychodu czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-504/11-4/MS1
  Możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-566/11-2/ES
  Czy Wnioskodawca, jako spadkobierca zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od połowy ceny sprzedaży mieszkania i jeszcze dodatkowo od 1/4 części ojca uzyskanej po śmierci żony, a która to była już zwolniona od podatku?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-598/11/NG
  Czy wnioskodawca może odliczyć raty kredytów hipotecznych zaciągniętych przez spadkodawcę, które spłaca z odsetkami od dochodu, który stanowi podstawę naliczenia podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-176/11-3/ASZ
  Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości dokonanej w dniu 17 września 2010 r., którą nabyła w drodze spadku po zmarłym dnia 22 grudnia 2006 r. ojcu, według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym z roku 2006, czy według zasad obowiązujących w roku 2010, kiedy dokonano działu spadku?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-582/11/HS
  Sposób opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-765/11-3/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu zbycia nabytych w drodze spadku jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-411/11-4/MS
  Przychód ze sprzedaży udziałów w nieruchomościach nabytych w 2009 r. w spadku po ojcu podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z przepisem art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie z chwilą zawarcia w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy rozporządzającej tj. umowy sprzedaży nieruchomości, a jako podstawę opodatkowania należy przyjąć wartość nieruchomości wynikającą z aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości z uwzględnieniem art. 19. Koszty postępowania w sprawie nabycia spadku i koszty opłat związanych z wpisem do ksiąg wieczystych i kwoty zainkasowane wcześniej przez rodziców Wnioskodawcy nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-604/11/NG
  Czy przychód ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-380/11-2/JK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-503/11-4/AS
  Mimo iż #188; lokalu mieszkalnego Wnioskodawca objął w posiadanie w roku 2008 w wyniku dokonanego działu spadku, dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie stanowi przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż od końca roku jego nabycie, tj. 2005 r. do momentu zawarcia umowy sprzedaży mieszkania upłynęło 5 lat.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-205/11-2/KO
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w części w drodze spadku i w części w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-171/11-4/KR
  Czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest od należnej Jej połowy kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości zapłacić podatek dochodowy?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-506/11-2/MS1
  Sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie, zatem przychód uzyskany ze sprzedaży tego udziału nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-558/11-4/AS
  opodatkowanie sprzedaży działek budowlanych nabytych w drodze spadku;
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-165/11-4/MZ
  Należy stwierdzić, iż z tytułu otrzymanego zachowku Wnioskodawca mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, o ile zostały spełnione wszystkie wymienione w tym przepisie warunki.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-405/11-2/MK
  Uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości, na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, nabytej w drodze spadku podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-561/11-4/ISZ
  opodatkowanie sprzedaży działek budowlanych nabytych w drodze spadku;
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-703/10/11-S/JK
  Sposób opodatkowania spłaty wchodzącej w skład masy spadkowej.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-112/11-4/KR
  Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek od zbycia papierów wartościowych, jeżeli faktycznie poniósł z tytułu sprzedaży stratę, a nie zysk?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-507/11-4/AS
  stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w spadku stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dla opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące w latach, w których udziały w przedmiotowym mieszkaniu zostały nabyte, (tj. 2008 i 2010). Dochód uzyskany ze sprzedaży może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o ile Wnioskodawca spełni przesłanki wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do udziału nabytego w 2008 roku, oraz wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy w stosunku do udziału nabytego w 2010 roku.
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-562/11-4/JL
  Sprzedaż wymienionych działek budowlanych wchodzących w skład majątku osobistego Zainteresowanej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskująca dokonując ich sprzedaży korzysta z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-509/11/AD
  1. Czy jest właściwym działanie funduszu, t.j. potrącenie podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy wobec zaistniałego stanu faktycznego jest właściwe aby płacić podatek dochodowy dwa razy? 3. Czy wobec naliczenia podatku dochodowego od kwoty odkupienia jednostek po zmarłym nie doszło do złamania zasady zwolnienia od podatku od spadków i darowizn?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-399/11-2/IF
  Możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie tzw. "ulgi meldunkowej".
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-438/11-2/AS
  Opodatkowanie certyfikatów inwestycyjnych nabytych w drodze dziedziczenia.
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-442/11/ŁCz
  sprzedaż gospodarstwa rolnym nabytego w drodze spadku i dziale spadku
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-368/11-2/IF
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-73/11-3/MK
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek uiszczenia podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskanych ze sprzedaży w 2010 r. odziedziczonych po rodzicach nieruchomości znajdujących się w Iraku?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-72/11-3/MK
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek uiszczenia podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskanych ze sprzedaży w 2010 r. odziedziczonych po rodzicach nieruchomości znajdujących się w Iraku?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-411/11/JG
  skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości, wykorzystywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-305/11-5/IF
  Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania zaległych opłat za czynsz, gaz, energię elektryczną i innych opłat eksploatacyjnych oraz kosztów remontu i zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-206/11-2/LS
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-146/11-4/KR
  Czy wydatki poniesione na budowę domu udokumentowane fakturami wystawionymi na męża Wnioskodawczyni stanowią koszt pomniejszający podstawę opodatkowania przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-275/11-2/MK
  Czy będzie istniał obowiązek zapłacenia przez Wnioskodawcę podatku od dochodów osób fizycznych?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-56/11-2/MK
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-313/11-2/JS
  Wnioskodawczyni posiada stałe miejsce zamieszkania w Niemczech. W związku z powyższym zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. Umowy kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu osobowego, podlega opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni, czyli w Niemczech.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-304/11-2/ES
  Pomimo faktu, iż przychód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku w 2006 r. podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ przychód z tej sprzedaży nie podlega zwolnieniu w związku z wydatkowaniem środków na remont budynku mieszkalnego położonego na terytorium Belgii.
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-304/11-3/ES
  Wydatkując środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Niezależnie od tego czy całość środków ze sprzedaży będzie wydatkowana na remont własnego domu mieszkalnego położonego na terytorium Belgii czy też tylko cześć Wnioskodawczyni zobowiązana jest do złożenia zeznania PIT-39 do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-6/11-2/KR
  Czy w przypadku przekazania mamie, przed upływem 5 lat części odziedziczonej nieruchomości w formie darowizny zostanie utrzymana ulga wynikająca z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-181/11-4/MK
  Opodatkowanie przychodu z tytułu zbycia akcji nie objętych masą spadkową oraz nabytych w spadku i w wyniku działu spadku.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-167/11-4/LS
  W przedmiotowej sprawie datą nabycia nieruchomości jest 2002 r., bowiem zarówno spadek jak i dział spadku zostały dokonane w tym samym roku. A zatem odnosząc datę nabycia przedmiotowej nieruchomości do treści ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nie będzie stanowił źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-241/11-4/AS
  Zwolnienie od opodatkowania otrzymanego odszkodowania za przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-229/11-2/ES
  Zniesienie współwłasności polegające na fizycznym podziale nieruchomości i przyznaniu jednemu ze współwłaścicieli nieruchomości o wartości wyższej, a drugiemu nieruchomości o wartości niższej oraz dopłatę stanowi formę odpłatnego zbycia wyczerpującą dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoba, która otrzymuje dopłatę zbywa bowiem odpłatnie cześć udziału we współwłasności. Dopłata jest w takim przypadku wyrażoną w pieniądzu równowartością zbytego udziału. W związku z tym po stronie Wnioskodawczyni powstaje obowiązek podatkowy ponieważ zbycie nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku podatkowego w którym nastąpiło nabycie.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-80/11-4/AF
  Należy stwierdzić, że należne Wnioskodawczyni odszkodowanie nie zostało nabyte w drodze spadku, ponieważ w tej dacie odszkodowanie to nie istniało. Tym samym przyznane odszkodowanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-321/11-2/MS1
  Opodatkowanie dochodu z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych w drodze spadku.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-130/11-2/LS
  Skutki podatkowe nabycia oraz sprzedaży nieruchomości.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-84/11-2/MZ
  Przedawnienie się zobowiązania po zmarłym ojcu.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-97/11-2/MZ
  Moment powstania obowiązku podatkowego.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-201/11-3/MS
  należy stwierdzić, iż odszkodowanie, które Wnioskodawczyni otrzyma z tytułu szkody rzeczywiście poniesionej, przyznane w oparciu o przepisy prawa powołane powyżej, będzie korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy podatkowej.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-391/11-2/EC
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-391/11-3/EC
  Opodatkowanie przychodu w związku z odpłatnym zniesieniem współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-394/11-2/EC
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży ww. części gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-393/11-3/EC
  Opodatkowanie przychodu w związku z odpłatnym zniesieniem współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-393/11-2/EC
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-392/11-2/EC
  należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży ww. części gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-393/11-2/EC
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-392/11-2/EC
  należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży ww. części gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego.
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-392/11-3/EC
  Opodatkowanie przychodu w związku z odpłatnym zniesieniem współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-394/11-2/EC
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży ww. części gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-394/11-3/EC
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w wyniku odpłatnego zniesienia współwłasności niezabudowanej nieruchomości podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-70/11-4/AF
  Z tytułu nabytego w drodze spadku 1/2 części gospodarstwa rolnego zabudowanego stodołą, oborą i budynkiem gospodarczym oraz niezabudowanej działki stanowiącej część gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz biorąc pod uwagę treść ww. przepisu należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni może przekazać w drodze umowy darowizny na rzecz córek 1,8408 ha gruntu zabudowanego budynkami gospodarczymi oraz 1,8275 ha gruntu niezabudowanego (tworzącego nowe gospodarstwa rolne) bez utraty prawa do przedmiotowego zwolnienia pod warunkiem, iż w sytuacji Wnioskodawczyni nie został zastosowany art. 4 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-91/11-5/MZ
  Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia praw do spadku.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-245/11/MM
  Skutki podatkowe zamiany 2009r. części gruntu nabytego w 1992r. oraz w 2004r.
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-46/11-2/MK
  Czy od opisanej sprzedaży Wnioskodawczyni powinna złożyć rozliczenie spadkowe w urzędzie skarbowym?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-147/11-4/WS
  Opodatkowanie sprzedaży przez spadkobiercę jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nabytych w drodze spadku.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-136/11-2/MS
  Skutki podatkowe nabycia w spadku po mężu kwoty wypłaconej tytułem spłaty wierzytelności.
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-344/11/HS
  Sposób opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-166/11-2/JL
  Dokonana w 2010 roku oraz planowana w przyszłości, w tym w 2011 roku sprzedaż działek budowlanych wchodzących w skład majątku osobistego Zainteresowanego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca dokonując ich sprzedaży korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem.
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-32/11/HS
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-94/11-4/JS
  opodatkowanie odszkodowania
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-234/11/HS
  Czy przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku oraz umowy działu spadku podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-108/11-2/JB
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni może zaliczyć, na mocy art. 30e ust. 2 i art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako koszty nabycia - zasądzone przez Sąd postanowieniem z dnia 12.10.2010 r. kwoty (łącznie 77.000,00 zł) tytułem spłaty na rzez Marii C. oraz na rzecz pozostałych dwojga spadkobierców Henryka C. .?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-22/11/MU
  Skutki podatkowe zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-24/11-4/ES
  1. Czy Wnioskodawca, w opisanej powyżej sytuacji jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanego przychodu ze sprzedaży przedmiotowych działek? 2. W jakiej wysokości oraz na jakich zasadach będzie naliczony ww. podatek? 3. Czy przysługuje Zainteresowanemu zwolnienie z opodatkowania, jeśli tak, to w jakiej części?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-83/11-2/MZ
  Należy stwierdzić, iż w przypadku darowizny dokonanej na rzecz Wnioskodawczyni jako wspólnika spółki cywilnej, powyższa czynność będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Darowizna ta będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a ustawy, o ile obdarowany spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-9/11/HS
  Skutki podatkowe zbycia udziału w lokalu handlowym.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-4/11/MM
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w części w 2008r. i w 2010r.
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1399/10/MM
  Sposób opodatkowania przychodu uzyskanego z odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu kapitałowym nabytych w drodze spadku.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-38/11-2/MM
  1. Czy Wnioskodawczyni jako spadkobierca i sukcesor kontynuujący w ramach własnej firmy działalność męża ma prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych na firmę męża, otrzymanych po jego śmierci, jeśli prawo do odliczenia podatku VAT z tych faktur powstało już po śmierci męża? 2. Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek złożenia deklaracji VAT-7 za miesiące sierpień i wrzesień 2010 r. i zapłaty wynikającego z nich podatku VAT? 3. Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego na dzień śmierci męża i zapłaty wynikającego z niego podatku VAT od środków trwałych czy towarów?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-991/10-4/JK
  Czy uzyskane z tytułu sprzedaży kwoty stanowią przychód w rozumieniu przepisów prawa podatkowego? Jeśli tak, to czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zarówno cena jak i odsetki, czy są od tego podatku zwolnione?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-995/10-2/LS
  należy stwierdzić, iż nabycie przez Wnioskodawczynię należnego jej zachowku nastąpiło z dniem przeniesienia prawa własności, tj. 1 lutego 2007 r. W związku z tym sprzedaż działek będzie podlegać opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2008 r.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1353/10/ŁCz
  Czy rozszerzenie ustawowej wspólności majątkowej stanowi nabycie nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wnioskodawca musi opłacić podatek dochodowy, w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości przed upływem 5 lat od rozszerzenia ustawowej współwłasności?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-21/10-2/MS1
  Za początek biegu pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 Wnioskodawczyni powinna przyjąć datę śmierci matki tj. 23 maj 2000 roku.
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-9/11-2/MS
  O ile Wnioskodawczyni złoży wymagane przepisami oświadczenie, to przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie wolny od podatku dochodowego, ponieważ Wnioskodawczyni spełniła przedstawiony powyżej warunek dotyczący zameldowania na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia przedmiotowego mieszkania.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-261/10-4/MK
  Opodatkowanie nabycia spadku.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1080/10-2/MT
  Sposób ustalenia wartości nabytych w ramach wspólności małżeńskiej, otrzymanych na podstawie umowy darowizny oraz spadku towarów handlowych, zaewidencjonowania ich w odpowiedniej kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz uwzględnienia ich wartości przy obliczaniu dochodu za 2010 r.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-922/10-4/MP
  Sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości, w części przypadającej na nabycie w spadku w 2000 r. i 2003 r. z uwagi na fakt, że sprzedaż ta zostanie dokonana w 2011 r. bądź w latach kolejnych, czyli po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie w ogóle nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w ww. nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności, w części nabytej ponad udział nabyty w drodze spadku, będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym chyba, że tak uzyskane środki Wnioskodawczyni przeznaczy na cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-945/10-4/JK
  Czy przedmiotowe sprzedane grunty rolne na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT są zwolnione z podatku PIT?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1237/10/CJS
  Czy datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest data nabycia spadku czy wykonania zapisu testamentowego?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1238/10/CJS
  Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni ma prawo do zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2010r. w drodze zapisu testamentowego?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1334/10-2/ES
  Czy zbycie nieruchomości w związku z umową dożywocia obliguje Wnioskodawcę do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do części nieruchomości nabytej po zmarłej żonie?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1031/10-4/MS1
  W przedstawionej sytuacji upłynął już okres 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości, a więc dokonane odpłatne zniesienie współwłasności nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1074/10-4/MG
  W zakresie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej w odniesieniu do gruntu.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1013/10-4/MG
  W zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w spadku po rodzicach.
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1322/10-2/WS
  Opodatkowanie sprzedaży przez spadkobiercę jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nabytych w drodze spadku.
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1074/10/GR
  Czy dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości, w części przypadającej na udziały nabyte w drodze odpłatnego zniesienia współwłasności, podlega 19% podatkowi dochodowemu?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1010/10/RS
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku, działu spadku i zniesienia współwłasności.
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1053/10/TJ
  Odpłatne zbycie udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku, darowizny oraz w drodze zniesienia współwłasności.
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1284/10-4/MK
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w spadku w 2008 r. i darowiźnie w 2009 r.
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1243/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1060/10/MU
  Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1068/10-4/MS1
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi w kamienicy nabytemu w drodze darowizny w 1989 r. nie będzie podlegał opodatkowaniu ze względu na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi w kamienicy nabytemu w drodze spadku w 2000 r. nie będzie podlegał opodatkowaniu ze względu na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,Pprzychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w wyniku ponownego ustanowienia odrębnej własności w 2006 r., ponad udział, który Wnioskodawczyni uprzednio posiadała będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-885/10-5/JK
  Czy Wnioskodawca musi odprowadzić do Izby Skarbowej podatek dochodowy od sprzedanej działki? A jeżeli tak to, czy może rozliczyć ten podatek w 2011 r. w ramach zakupu w roku przyszłym nieruchomości tzn. działki budowlanej wraz z domem poza W.?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1021/10-4/MT
  Przychód uzyskany przez małoletniego syna Wnioskodawczyni z odpłatnego zbycia udziału w odziedziczonych nieruchomościach wydatkowany na zakup lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1,2 przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek warunkujących omawiane zwolnienie. Natomiast sprzedaż rzeczy ruchomych po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-444/10-4/MZ
  Należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawca reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego zgłosił właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ustawowym terminie, tj. w ciągu 6 m-cy zgłoszenie SD-Z2 z tytułu nabycia praw do spadku po zmarłym ojcu, miał prawo skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-865/10-4/JK
  1. Czy w związku ze sprzedażą części nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, Strona będzie zobowiązana uiścić podatek dochodowy od tej czynności? 2. W razie odpowiedzi twierdzącej – czy wydatkowanie uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży zwalnia od obowiązku uiszczenia podatku dochodowego?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-864/10-4/JK
  1. Czy w związku ze sprzedażą części nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, Strona będzie zobowiązana uiścić podatek dochodowy od tej czynności? 2. W razie odpowiedzi twierdzącej – czy wydatkowanie uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży zwalnia od obowiązku uiszczenia podatku dochodowego?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1042/10-2/MS
  Sprzedaż przez Wnioskodawczynię ww. lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem została dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Zatem odpłatne zbycie tego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu ww. przepisów.
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-247/10-2/WS
  Termin właściwy do złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z1.
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-913/10-4/MG
  W zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, nabytych w spadku.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-913/10-5/MG
  W zakresie nabycia prawa do ulg podatkowych, w tym obniżenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów poniesione przez spadkodawcę w związku z nabyciem praw i obowiązków spadkodawcy.
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1231/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w działkach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1185/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w działkach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-471/10-2/AF
  w przypadku wypłaty zachowku Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn, ponieważ może skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymienionych w tym przepisie warunków.
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-472/10-2/AF
  należy stwierdzić, iż w przypadku wypłaty zachowku Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn, ponieważ może skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymienionych w tym przepisie warunków.
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1173/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-995/10/MU
  Zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-986/10/MK
  Czy wydatki na nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu są traktowane jako wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym czy dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych jest wolny od podatku dochodowego?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1039/10-2/MS
  Zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-942/10-4/MT
  Sprzedaż gruntów leśnych nabytych w drodze spadku w 2007 r. i sprzedanych w listopadzie 2010 r. stanowi źródło przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym stosownie do zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1114/10/ŁCz
  Czy sprzedaż działek nabytych w wyniku działu spadku przez wnioskodawcę, opisanych w stanie faktycznym będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w treści obowiązującej do 31 grudnia 2006r., zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-976/10/IL
  Czy może Pan skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym w związku z przeznaczeniem środków uzyskanych z tej sprzedaży na cele mieszkaniowe?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-462/10-2/AF
  Należy stwierdzić, iż w przypadku wypłaty zachowku Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn, ponieważ może skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymienionych w tym przepisie warunków.
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1100/10/ŁCz
  możliwość zwolnienia z opodatkowania nieruchomości nabytej w spadku i w drodze zniesienie współwłasności
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1111/10/MMa
  Czy za sprzedaż domu wnioskodawczyni będzie mogła kupić dwa mieszkania, tj. jedno dla siebie i drugie dla córki (poprzez darowiznę)? Czy przysługuje wnioskodawczyni ulga meldunkowa?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-896/10-2/MK1
  Sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości, w części przypadającej na nabycie w spadku w 2005 r. z uwagi na fakt, że sprzedaż ta zostanie dokonana w 2011 roku, czyli po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie w ogóle nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w ww. nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności dokonanego w 2010 r. w części nabytej ponad udział nabyty w drodze spadku będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym chyba, że tak uzyskane środki Wnioskodawczyni przeznaczy na cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r.
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-824/10-2/LS
  Opodatkowanie przez spadkobiercę przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości, z której uprzednio został wywłaszczony spadkodawca.
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1074/10/MMa
  Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-387/10-4/AF
  Należy stwierdzić, iż w przypadku przekazania w drodze darowizny bratankowi mieszkania Wnioskodawczyni, jako darczyńca nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, że z tytułu nabytego spadku po zmarłym mężu Wnioskodawczyni spełniła warunki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z zapisem art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-398/10-6/AF
  należy stwierdzić, iż Wnioskodawca z tytułu nabytego w drodze spadku gospodarstwa rolnego będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia nieruchomość ta stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Wnioskodawca z tytułu nabytego w drodze spadku budynku będzie mógł skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli Wnioskodawca spełni łącznie warunki określone w art. 16 ust. 2 ww. ustawy.
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-806/10-2/LS
  Należy stwierdzić, iż z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2010 r. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego i złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym deklaracji podatkowej w związku ze zbyciem tej nieruchomości. Stanowisko Wnioskodawcy nie można było uznać jednak za prawidłowe albowiem Wnioskodawca brak opodatkowania ww. transakcji sprzedaży nieruchomości wywodzi z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak już wyjaśniono brak opodatkowania przedmiotowego odpłatnego zbycia nieruchomości wynika z faktu, iż od końca roku podatkowego, w którym miało miejsce ich nabycie (1977 r., 1983 r. i 2002 r.) do dnia zbycia upłynął pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1115/10-4/WM
  Dlaczego Wnioskodawca nie może przeznaczyć pieniędzy uzyskanych ze zbycia nieruchomości na inne cele mieszkaniowe, skoro artykuł 21 ust. 131 ustawy o podatku dochodowym jasno tę kwestię precyzuje?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-186/10-6/MK
  Opodatkowanie nabycia spadku.
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-922/10/IL
  Czy "ulga meldunkowa" obejmuje całą nieruchomość t.j. budynek mieszkalny, wraz z gruntem oraz pomieszczenie gospodarcze, czy należy uiścić podatek z tytułu zbycia pomieszczenia gospodarczego i gruntu związanego z budynkiem?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-911/10/MM
  Czy w przypadku sprzedaży przedmiotowego lokalu Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1055/10/HSt
  Czy zbycie lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o dożywocie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1116/10-3/AJ
  1) Czy sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego po przekształceniu go we własnościowe przez brata jako jedynego władającego z racji wyłącznego członkowstwa w spółdzielni i spłata na rzecz Wnioskodawczyni połowy uzyskanej ceny w wykonaniu ugody sądowej zawartej na etapie, gdy prawo do przedmiotowego lokalu było jeszcze lokatorskie stwarza dla mnie jakąkolwiek powinność podatkową (z tytułu spadku lub dochodu)? 2) Czy Zainteresowanej przysługuje zwolnienie lub ulga w podatku od spadków i darowizn lub dochodowym, jeśli miałyby wystąpić? 3) Czy Zainteresowana powinna w dokonać dalszych czynności wobec organów skarbowych, aby udokumentować brak zobowiązania podatkowego?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-223/10-3/AJ
  1) Czy sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego po przekształceniu go we własnościowe przez brata jako jedynego władającego z racji wyłącznego członkowstwa w spółdzielni i spłata na rzecz Wnioskodawczyni połowy uzyskanej ceny w wykonaniu ugody sądowej zawartej na etapie, gdy prawo do przedmiotowego lokalu było jeszcze lokatorskie stwarza dla mnie jakąkolwiek powinność podatkową (z tytułu spadku lub dochodu)? 2) Czy Zainteresowanej przysługuje zwolnienie lub ulga w podatku od spadków i darowizn lub dochodowym, jeśli miałyby wystąpić? 3) Czy Zainteresowana powinna w dokonać dalszych czynności wobec organów skarbowych, aby udokumentować brak zobowiązania podatkowego?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-183/10/MK
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym - w oparciu o treść art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz wyroku NSA z dnia 2 grudnia 1992 r., sygn. akt III SA 2258/92 – zapłaci Pani podatek z tytułu zasiedzenia udziału w lokalu mieszkalnym, czy też brak jest podstaw opodatkowania z uwagi na zwolnienie określone w przywołanym przepisie, bowiem wielkość udziału nabytego w drodze dziedziczenia jest większa od udziału nabytego w drodze zasiedzenia?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1092/10-4/AO
  Czy jako jedyny spadkobierca swojej mamy - zmarłego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i kontynuując działalność gospodarczą dalej jako spółka cywilna przysługują Wnioskodawcy prawa majątkowe i niemajątkowe Jego mamy?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-870/10-3/MT
  Czy sprzedaż nieruchomości odzyskanej od Skarbu Państwa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych i czy sprzedając ją (działkę budowlaną wywłaszczoną zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości) przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego należy zapłacić podatek?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-213/10-2/AJ
  Czy urząd skarbowy miał podstawy by naliczyć Wnioskodawczyni podatek od czynności cywilnoprawnych, jeśli nie uzyskała przyrostu majątkowego względem odziedziczonej ułamkowej części masy spadkowej, a podatek od stwierdzenia nabycia spadku został już zapłacony zgodnie z decyzją urzędu skarbowego?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-362/10-2/AF
  należy stwierdzić, iż zaniechanie spisu inwentarza i nie przedstawienie go do Urzędu Skarbowego nie powoduje utraty prawa do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania nabytego spadku, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a ustawy, o ile spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki. Biorąc pod uwagę ww. przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn Urząd Skarbowy nie może żądać od Wnioskodawcy spisu inwentarza.
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-804/10-2/AK
  zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1021/10/MM
  Czy w przypadku gdy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży majątku odrębnego zostaną wydatkowanie na spłatę kredytu zaciągniętego przez małżonków na zakup domu można stwierdzić, że w całości zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-957/10/HSt
  Czy zgodnie z art. 22 ust. 6c za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit b) można uznać spłatę w wysokości 111.102,58 zł, jaką zgodnie z postanowieniem sądu Wnioskodawczyni dokona na rzecz drugiego współspadkobiercy? Czy można rozliczyć jako koszty uzyskania przychodu spłatę dokonaną na rzecz współspadkobiercy po uzyskaniu przychodów z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego? W jaki sposób należy udokumentować spłatę dla współspadkobiercy? Czy wystarczającym dokumentem będzie pokwitowanie otrzymania pieniędzy w gotówce przez tego współspadkobiercę?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-211/10/MCZ
  Czy na podstawie art. 48 Ordynacji podatkowej może zostać odroczony 5-letni termin, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku wystąpienia obiektywnych trudności w zamieszkaniu w nabytym w spadku mieszkaniu (zapis testamentowy w postaci zobowiązania do ustanowienia dożywotniego użytkowania mieszkania na rzecz żony spadkodawcy)?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1013/10/MW
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej częściowo w drodze spadku w 1999r. oraz w wyniku działu spadku w 2009r.
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-850/10-2/AS
  należy uznać, iż w przypadku zbycia udziałów lub akcji na rzecz spółki w celu umorzenia, bądź też umorzenia dobrowolnego lub przymusowego udziałów lub akcji, nabytych w drodze darowizny lub drodze spadku, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny lub dnia nabycia spadku (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-849/10-3/AS
  Należy uznać, iż w przypadku zbycia udziałów lub akcji na rzecz spółki w celu umorzenia, bądź też umorzenia dobrowolnego lub przymusowego udziałów lub akcji, nabytych w drodze darowizny lub drodze spadku, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny lub dnia nabycia spadku (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-861/10-4/AS
  Zwolnienie od opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-673/10-4/LS
  należy stwierdzić, że o ile Wnioskodawca złoży wymagane przepisami oświadczenie, to przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu będzie wolny od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ spełnił przedstawiony powyżej warunek dotyczący zameldowania na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia przedmiotowego mieszkania.
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-979/10/HSt
  Czy wypłacony zachowek może pomniejszyć wartość sprzedaży, która powinna stanowić podstawę opodatkowania?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-889/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji, gdy wnioskodawczyni połowę kwoty przychodu daruje swojemu bratu na realizacje jego celów mieszkaniowych.
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-943/10/HS
  sposób opodatkowania przychodu uzyskanego z odkupienia przez spadkobiercę jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych nabytych w drodze spadku
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-951/10/HSt
  Czy odpłatne zbycie praw majątkowych po 01 stycznia 2007r, wchodzących w skład spadku nabytego przed 01 stycznia 2007r. korzysta ze zwolnienia przewidzianego art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej przed 01 stycznia 2007r., a co za tym idzie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-901/10/MMa
  Z jaką datą na przestrzeni tych wszystkich lat związanych z postępowaniami spadkowymi wnioskodawca stał się spadkobiercą, aby mieć wiedzę z którego roku, jakim przepisom podatkowym podlega w momencie zbycia swojej części: a. czy w postanowieniu po dziadku z 2005r., b. czy testamentu matki z 2004r., c. czy z postępowania spadkowego po matce z 2008r., d. czy w momencie założenia księgi wieczystej w 2009r.?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-195/10/AŻ
  obowiązek uiszczenia podatku w związku z nabyciem spadku z zagranicy
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-877/10/HSt
  Czy wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku i w dziale spadku?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-871/10/ŁCz
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki podlega opodatkowaniu?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-941/10/ŁCz
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-709/10-4/JB
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu (dochodu) uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-929/10/ŁCz
  sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-847/10/ŁCz
  Czy w związku ze skorzystaniem z ulgi mieszkaniowej wynikającej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jedynie w części do końca 2010r., czyli niewydatkowaniem całego dochodu z odpłatnego zbycia zostaną odliczone od przychodu wszystkie wymienione wydatki i koszty? Czy w razie uzyskania przychodu wobec jego nie wydatkowania na remont własnego lokalu w terminie 2 lat od odpłatnego zbycia podatnik w pozostałej do opodatkowania części uzyskanego przychodu zapłaci odsetki ustawowe, czy też od 1 maja 2011?Czy za wydatki poniesione na remont własnego lokalu uznać należy wszelkie udokumentowane koszty remontu, w tym zakup pieca centralnego ogrzewania, okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana instalacji posadzek, zakup mebli oraz niezbędnych sprzętów AGD?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-905/10/HS
  Możliwość skorzystania z tzw. "ulgi meldunkowej"
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-681/10/IL
  Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości, jeśli tak to w jakiej wysokości i od kiedy naliczone będą odsetki?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-848/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w działkach rolnych o łącznej powierzchni 0,2350 ha.
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-846/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w działkach rolnych o łącznej powierzchni 0,2350 ha.
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-876/10/MMa
  Czy wnioskodawczyni musi zgłaszać fakt sprzedaży udziału lub płacić podatek do urzędu skarbowego, któremu podlega?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-865/10/MMa
  Czy w przypadku sprzedaży udziałów we współwłasności w przedmiotowym mieszkaniu przez wnioskodawcę, przychód będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-851/10/HS
  Sprzedaż działki nabytej w spadku w trzech datach: w 1979, 1995 i 2005 roku.
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-169/10/AŻ
  Nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego, dziedziczenie jednostek uczestnictwa oraz środków na lokatach bankowych.
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-885/10/HS
  Sprzedaż działki niezabudowanej nabytej w spadku w 2007 i 2008r.
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-257/10-4/MZ
  Nabycie na podstawie testamentu pamiątki rodzinnej - portretu przodków z I połowy XX wieku.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-314/10-4/MZ
  Nabycie na podstawie testamentu pamiątek rodzinnych - dwóch portretów.
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-826/10/MM
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku w 2007r. i wydatkowana w ciągu dwóch lat na zakup innego mieszkania podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-830/10-4/RS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w odziedziczonym mieszkaniu.
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1095/10/MM
  W jaki sposób ustalić wartość początkową nieruchomości, czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych według indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz czy obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych nie istnieje?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-830/10/ŁCz
  możliwość zwolnienia z opodatkowania nieruchomości nabytej w spadku i w dziale spadku
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-837/10/MW
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku w 1990r., w sytuacji gdy w 2009r. miał miejsce dział spadku.
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-822/10/HSt
  Czy wnioskodawca jest zwolniony z zapłaty podatku od zbycia nieruchomości, w której udział w spadku nabył w 2007r. i w której był zameldowany w okresie od dnia 19 sierpnia 1986r. do dnia 06 września 2010r.?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-814/10/ŁCz
  sprzedaż nieruchomości nabytej w 1994r. po części w spadku, a w części w drodze w darowizny w 2009r.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-821/10/MM
  Czy datą nabycia przez wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest data otwarcia spadku, czy data zniesienia współwłasności?
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-290/10-3/MZ
  Czy Wnioskodawca może sprzedać mieszkanie i nie płacić podatku od darowizny z którego był zwolniony (przy czym kwotę ze sprzedaży przeznaczy na zakup mieszkania i ewentualny jego remont)?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-758/10/MZ
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w części w drodze spadku w 2002r. oraz w części w drodze działu spadku w 2006r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-811/10/HS
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku w 2005r.
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-627/10-2/LS
  Sprzedaż w 2010 r. udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a tym samym nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychód ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze spadku nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-789/10/AK
  Skutki podatkowe sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności znajdującego się na tym gruncie budynku, nabytych w 2010r, w drodze spadku.
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-633/10/MK
  Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega zwrot nienależnie pobranych składek społecznych i zdrowotnych po zmarłym pracowniku osobom niespełniającym warunki do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-672/10-2/RS
  Opodatkowanie przychodu ze zbycia nieruchomości wraz z przynależnym mu gruntem, nabytym jako użytkowanie wieczyste, przekształcone następnie w prawo własności.
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-533/10-2/LS
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku i zniesienia współwłasności.
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-286/10-2/AF
  zachowanie prawa do ulgi wynikającej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-762/10/MMa
  Czy wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej w świetle ww. faktów? Jakie formalności należy spełnić w związku ze sprzedażą ww. mieszkania?
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-691/10/AK
  Czy wnioskodawczyni będzie musiała płacić podatek od sprzedaży mieszkania?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-747/10/MMa
  Czy sprzedając swoją cześć gospodarstwa rolnego na cele rolnicze lub inne przed upływem pięciu lat wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłacenia podatku, jeśli tak to jakiego? Od jakiej daty należy liczyć okres pięciu lat, czy od daty śmierci spadkodawczyni, czy od daty uprawomocnienia się postanowienia sądowego, czy też od daty decyzji Urzędu Skarbowego?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-600/10/MK
  Czy przychód ze sprzedaży opisanego we wniosku udziału w nieruchomości podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy słusznie zapłacono podatek z tytułu zawartej transakcji?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-730/10/MM
  Czy zakup mieszkania przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży innego mieszkania spełnia warunek wydatkowania przychodu na cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-719/10/AK
  Czy przekazując mieszkanie w drodze umowy o dożywocie wnioskodawca podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-121/10-4/MK
  1. Czy w wyniku uzyskanego odszkodowania Wnioskodawczyni zobowiązana jest do uiszczenia podatku od spadków i darowizn? 2. Czy w wyniku uzyskanego odszkodowania Wnioskodawczyni zobowiązana jest do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-704/10-4/MK
  1. Czy w wyniku uzyskanego odszkodowania Wnioskodawczyni zobowiązana jest do uiszczenia podatku od spadków i darowizn? 2. Czy w wyniku uzyskanego odszkodowania Wnioskodawczyni zobowiązana jest do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-703/10-2/JK
  Sposób opodatkowania spłaty wchodzącej w skład masy spadkowej.
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-552a/10/MK
  Opodatkowanie odszkodowania wypłacanego na podstawie ustawy o transporcie kolejowym.
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-540/10/MK
  Czy od sprzedaży odzyskanych od Ministerstwa Obrony Narodowej gruntów Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek, jeżeli ich nabywcą jest należący do struktur MON Rejonowy Zarząd Infrastruktury?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-535/10-4/MK1
  Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze sprzedaży nieruchomości.
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-600/10-2/RS
  należy stwierdzić, iż ponieważ wartość udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w dziale spadku nie przekroczyła wartości udziałów przypadających na nią w spadku, to nabycie obu udziałów w przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w drodze spadku tj. w dniu 15.07.1998 r. W związku z powyższym zbycie w dniu 30.04.2010 r. udziału w wysokości 5918/10000 w nieruchomości w R. stanowiącego własność Wnioskodawczyni od 1998 r. tj. od dnia śmierci cioci nie stanowi źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, a zatem przychód ten nie podlega opodatkowaniu.
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-688/10/HS
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży lokalu nabytego w spadku.
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-113/10/MK
  Kiedy w zaistniałym stanie faktycznym powstał obowiązek podatkowy?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-675/10/MMa/
  Czy sprzedaż części nieruchomości nabytej w drodze spadku podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-614/10-2/KS
  stwierdzić należy, iż zamierzona sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie w drodze spadku. W konsekwencji przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-423/10-4/JC
  1. Czy w sytuacji, gdy Właścicielki nieruchomości zameldują się (wszystkie trzy) na okres 12 miesięcy i po tym okresie nastąpi sprzedaż domu, nie będą musiały płacić podatku od sprzedanej nieruchomości? Jak dokładnie liczy się ten okres?2. Czy w sytuacji, gdy Właścicielki nieruchomości nie zameldują się, sprzedadzą dom przed upływem 5 lat od nabycia, czyli przed 2013 r. i dokonają kupna nowych nieruchomości, nie zapłacą podatku dochodowego wobec konieczności uzasadnionej sytuacją życiową?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-655/10/MMa
  Czy zachowek zasądzony na rzecz córki spadkodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia (sprzedaży) odziedziczonej nieruchomości?
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-434/10-4/JK
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości rolnej nabytej w drodze spadku
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-649/10/MM
  Skutki podatkowe podpisania przez spadkobiercę umowy przenoszącej własność nieruchomości celem wywiązania się z umowy przedwstępnej zawartej za życia spadkodawcy.
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-513/10-2/ES
  możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji lokalu mieszkalnego oraz sposobu ustalenia wartości początkowej tego lokalu
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-604/10/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży akcji pracowniczych nabytych w drodze spadku w 2004r., które spadkodawca nabył w 1995r.
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-109/10/ŚS
  Moment powstania obowiązku podatkowego
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-163/10-4/AF
  Zwolnienie dotyczące sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytej w drodze spadku.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-169/10-4/AF
  zwolnienie dotyczące sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytej w drodze spadku
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-163/10-4/AF
  Zwolnienie dotyczące sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytej w drodze spadku.
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-169/10-4/AF
  zwolnienie dotyczące sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytej w drodze spadku
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-583/10/HS
  Czy w zaistniałej sytuacji wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku oraz działu spadku?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-628/10/MW
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w wyniku zasiedzenia w 2002r. oraz w 2003r. w spadku.
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-445/10/TK
  Czy w świetle obowiązujących przepisów m.in. Ordynacji podatkowej i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może obniżyć przychód z tytułu sprzedaży nabytych w części w drodze spadku po zmarłym mężu akcji o koszty uzyskania przychodów w postaci wydatków na ich nabycie i zapłaconych prowizji bankowych przy nabyciu, które zostały poniesione wspólnie przez Wnioskodawcę i małżonka jeszcze przed śmiercią małżonka?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-638/10/AK
  Czy w związku ze śmiercią podatnika wnioskodawczyni jest zwolniona z obowiązku uiszczenia za niego podatku? Co z częścią podatku przypadającego na męża wnioskodawczyni, który zdeklarował wydatkować na cele mieszkaniowe Czy pieniądze, które w deklaracji podatkowej zdeklarował mąż wnioskodawczyni może ona przeznaczyć na cele mieszkaniowe jej i synów jako spadkobierców?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-679/10/MW
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku w 1994r. i 2003r. oraz w wyniku odpłatnego zniesienia współwłasności w 2010r.
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-265/10-4/JW
  Powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży współwłasności w nieruchomości.
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-264/10-4/IZ
  Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe – w odniesieniu do sprzedaży majątku osobistego otrzymanego w drodze spadku, a nieprawidłowe - w odniesieniu do sprzedaży nabytej części udziału w 1/12 przedmiotowej nieruchomości.
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-549/10/MU
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku po upływie 5 lat.
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-668/10-2/IB
  Wnioskodawca nie jest i nie będzie obowiązany do zapłaty podatku VAT od działek zarówno już sprzedanych, jak i tych, które ma dopiero zamiar sprzedać.
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-616/10/AK
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji nabytych w części w ramach ustawowej wspólności majątkowej oraz w części w drodze spadku.
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-150/10-4/AF
  opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-151/10-4/MZ
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-590/10-4/AS
  Dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w spadku w 2009 roku będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w wypadku jego wydatkowania na nabycie lokalu mieszkalnego lub gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-590/10-2/AS
  Dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w spadku w 2009 roku będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w wypadku jego wydatkowania na dokończenie budowy zakupionego w 2008 roku budynku mieszkalnego. Środki uzyskane ze sprzedaży muszą zostać wydatkowane począwszy od dnia odpłatnego zbycia, w okresie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie udziału w nieruchomości.
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-408/10/MU
  Przychód ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-450/10-2/MR
  możliwość skorzystania z tzw. "ulgi meldunkowej"
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-437/10-4/AS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości rolnej.
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-114/10-7/MZ
  zastosowanie zwolnienia zawartego w art. 4 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy.
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-375/10/MU
  Opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-285/10-4/ES
  sposób opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w drodze spadku po rodzicach.
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-86/10/MCZ
  Kiedy następuje nabycie spadku czy z datą śmierci spadkodawcy czy też z datą uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku?Czy spadkobierczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku od spadków i darowizn czy też zobowiązanie to uległo przedawnieniu?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-82/10/TJ
  Opodatkowanie zachowku.
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-505/10/CJS
  Czy sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego w części w 2008r. w drodze spadku i w części w 2009r. w drodze działu spadku rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-508/10/MW
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej przed 1 stycznia 2007r. w spadku oraz w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności.
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-325/10-2/JC
  Uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód ze sprzedaży nieruchomości będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wydatkowaniem go w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na nabycie gruntu objętego planem zagospodarowania przestrzennego. Dodać należy, iż środki przeznaczone na zakup gruntu muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości.
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-496/10/ŁCz
  Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży swoich udziałów w nieruchomości?
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-317/10-2/AK
  opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego udziału w prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-340/10/IL
  Czy po stronie Spadkobierczyni, która w ramach dziedziczenia nabyła nieruchomość, a następnie ją sprzedała, powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli sprzedaż ta następuje w wyniku i w ramach przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej jeszcze przez spadkodawcę, zaś całość ceny została już uprzednio otrzymana przez spadkodawcę, a więc spadkobierca nie osiąga żadnego przychodu z transakcji?
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-356/10/ENB
  Czy od odszkodowania za działki nr 517/4, 518/2 oraz 517/2, Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeśli tak, to od jakiej części?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-489/10/MW
  1. Czy sprzedaż udziału wnioskodawczyni we własności ww. nieruchomości gruntowych - zwróconych w oparciu o art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945r. - dokonana po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeśli nie, czy mimo to wnioskodawczyni ma obowiązek zawiadomienia Urzędu Skarbowego o fakcie dokonania sprzedaży udziału lub obowiązek złożenia zeznania podatkowego?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-488/10/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-433/10-2/MR
  Należy stwierdzić, iż prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust.1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie przysługiwało Wnioskodawczyni – o ile spełni wymagane ww. przepisami warunki – wyłącznie do wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży części budynku mieszkalnego nabytej w spadku po ojcu. Natomiast dochód ze sprzedaży gruntu związanego ze zbytym budynkiem mieszkalnym podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ww. ustawy.
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-472/10/CJS
  1. Czy sprzedaż udziału we własności ww. nieruchomości gruntowych - zwróconych w oparciu o art. 7. dekretu z dnia 26 października 1945r. - dokonana po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeśli nie, czy mimo to wnioskodawczyni ma obowiązek zawiadomienia Urzędu Skarbowego o fakcie dokonania sprzedaży udziału lub obowiązek złożenia zeznania podatkowego?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/6/KBF/10/PK-1683/2009
  Czy w związku z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zachowując terminu pięcioletniego, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego przewidzianego w art. 30e tej ustawy od wartości całej nieruchomości, czy też tylko od połowy nabytego udziału po zmarłym mężu?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-357/10/MK
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-411/10/MMa
  Jakie reguły opodatkowania w przedstawionym stanie faktycznym będą rządziły odpłatnym zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta, tj. według reguł opodatkowania jakie obowiązywały w 2008r., czy też w 2009r.?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-428/10/MMa
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku w 2000r. i 2002r. oraz dziale spadku w 2008r. podlega opodatkowaniu?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-432/10/AK
  Skutki podatkowe sprzedaży w 2010r. nieruchomości nabytej w spadku w 2004r.
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-466/10/HS
  Czy sprzedaż udziału we własności ww. nieruchomości gruntowych - zwróconych w oparciu o art. 7. dekretu z dnia 26 października 1945r. - dokonana po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-219/10-4/MG
  zwolnienie z opodatkowania wypłaconej przez ubezpieczyciela sumy ubezpieczenia na życie po zmarłej osobie trzeciej.
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-93/10-4/MZ
  Przepisy powołanej przez Wnioskodawczynię umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie mają zastosowania do nabytego przez Wnioskodawczynię spadku, zatem zapłacenie w Wielkiej Brytanii określonej kwoty podatku od spadku zgodnie z prawem tam obowiązującym, nie zwalnia od uiszczenia należnego podatku według prawa polskiego. Zatem, wysokość podatku od spadków i darowizn dla Wnioskodawczyni, która - jak wynika z treści wniosku - w chwili otwarcia spadku miała miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie ustalona w oparciu o przepisy art. 9 i 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn z uwzględnieniem ulg i zwolnień przewidzianych ustawą. Końcowo wskazać należy, iż podatek zapłacony zgodnie z przepisami prawa w Wielkiej Brytanii jako ciężar nabytego spadku podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w Polsce.
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-431/10/JG
  Czy w przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku obowiązkiem jest zapłacenie podatku dochodowego?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-135/10-2/AF
  należy stwierdzić, iż z tytułu otrzymanego zachowku Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, o ile spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki.
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-300/10/MU
  Opodatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat.
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-80/10-6/MZ
  należy stwierdzić, iż wypłacony zachowek stanowi dług spadkowy. Zatem w przypadku zapłaty zachowku po wydaniu decyzji ustalającej wysokość podatku od spadków i darowizn, istnieje możliwość wznowienia postępowania podatkowego i odliczenia go jako długu spadkowego od podstawy opodatkowania na mocy art. 240 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, o ile zobowiązanie podatkowe się nie przedawni.
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-232/10/MM
  1. Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty 19% podatku dochodowego od kwoty 97.500 zł, czy też od kwoty, która faktycznie Jej pozostanie po spłaceniu pozostałych spadkobierców, tj. od kwoty 28.674 zł 68 gr? 2. Czy interpretacja będzie wiążąca dla organu podatkowego?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-214/10-4/MR
  sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku i zniesienia współwłasności.
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-434/10/MW
  Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego w 2006r. w spadku.
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-331/10-2/JC
  Czy Wnioskodawczyni prawidłowo skorzystała z ulgi meldunkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w 2008 r.?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-241/10/IL
  Czy z tytułu sprzedaży udziału w wysokości 8/32 części nieruchomości Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% od 4/32 części nieruchomości?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-240/10/RS
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży.
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-91/10-4/AF
  należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wyłącznie do udziału w jednym lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku, w którym Wnioskodawca zobowiąże się mieszkać, będąc jednocześnie zameldowanym na pobyt stały i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego oraz spełni pozostałe warunki wymienione w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W stosunku do powyższego lokalu może być więc zastosowania ulga, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy. Należy wskazać, iż od udziału w drugim lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od nadwyżki ponad kwotę wolną, która w przypadku Wnioskodawcy, tj. II grupy podatkowej wynosi 7.276 zł. Należy nadmienić, iż Wnioskodawca będzie miał obowiązek, zgodnie z art. 17a ust. 1, złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-290/10/MM
  Czy przychód ze sprzedaży udziału w przedmiotowych nieruchomościach będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-81/10-2/AF
  Biorąc pod uwagę ww. przepisy Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi można zasiedzieć tylko rzecz cudzą, nabycie tytułem dziedziczenia (art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) jest tytułem odrębnym od nabycia tytułem zasiedzenia (art. 1 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy) i każde z nich podlega odrębnie opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W sytuacji więc, gdy Sąd orzeknie nabycie przez Wnioskodawcę własności udziału w działce tytułem zasiedzenia, Wnioskodawca będzie zobowiązany, zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, do zapłaty podatku od nabycia tytułem zasiedzenia. Zwolnieniu z opodatkowania, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy, korzysta ta część udziału w działce, który Wnioskodawca nabył w drodze spadku. Zapłacenie podatku od spadków i darowizn od nabycia udziału w działce w drodze spadku nie ma wpływu na obowiązek zapłacenia podatku w sytuacji nabycia innego udziału w działce w drodze zasiedzenia. W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie wniosku pod kątem przedawnienia zapłaconego w 1986 roku podatku od spadków i darowizn.
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-186/10/MM
  Dot. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku.
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-164/10-2/AG
  skutki podatkowe związane z podjęciem działalności gospodarczej po śmierci małżonka.
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-295/10-4/RS
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży segmentu mieszkaniowego.
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/69/BRT/09/424
  W przypadku gdy przedmiotem spadku jest więcej niż jedna rzecz lub prawo, a w wyniku działu spadku podatnik otrzymuje tylko jedno z tych praw zrzekając się równocześnie swoich udziałów w innych rzeczach i prawach, dla obliczenia udziału nabytego w spadku w nieruchomości otrzymanej w wyniku działu spadku należy obliczyć wartość całego udziału spadkowego podatnika, czyli zsumować wartość udziałów nabytych w każdej rzeczy czy prawie (wartość udziałów w poszczególnych rzeczach może być wszakże różna, bo zależeć będzie od wartości każdej z nieruchomości). Dopiero suma wartości tych udziałów będzie odzwierciedlała udział nabyty w drodze spadku. Następnie należy obliczyć wartość udziału jaki przypada podatnikowi w drodze działu spadku. Wartość nieruchomości nabytej w części w spadku a w części w drodze działu spadku nie będzie podlegała opodatkowaniu w części odpowiadającej wartości udziału spadkowego w całym spadku. Jedynie nadwyżka wartości nieruchomości ponad wartość udziału spadkowego w całym spadku nie została nabyta w drodze spadku i podlega opodatkowaniu.
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-180/10/BK
  Sprzedaż rzeczy ruchomej a obowiązek podatkowy.
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-191/10/AD
  Czy w dochodzie wykazywanym w deklaracji PIT-38 w latach następnych ze sprzedaży akcji Wnioskodawca może uwzględniać stratę za rok 2008 również w części przypadającej na zmarłego męża?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-181/10-4/AM
  Należy stwierdzić, iż uzyskany przez Wnioskodawcę przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku w 2005 r. będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., a zatem uzyskanie przychodu z tej sprzedaży nie spowoduje obowiązku uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego. Natomiast dochód ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze zniesienia współwłasności (tj. w 2009 r.), podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym, według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-141/10/MK
  Czy Wnioskodawca jest - zgodnie z prawem - właścicielem opisanego we wniosku gruntu od 1988 r., czy dopiero od 2007 r.?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-185/10/TK
  Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz innych wspólników udziałów w Spółce objętych w drodze spadku oraz darowizny, w związku z panującą między Wnioskodawcą a małżonkiem współwłasnością majątkową, kosztem zbycia tych udziałów będą wydatki (w tym wydatki na podatki związane z nabyciem udziałów) poniesione przez męża Wnioskodawcy ze wspólnego majątku na objęcie tych udziałów?
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-254/10/MMa
  Jak interpretować sformułowanie – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn - oraz jak obliczyć kwotę, która będzie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów, na podstawie posiadanych wyliczeń z urzędu skarbowego?
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-234/10/MMa
  Czy w związku z faktem, że od dnia działu spadku do dnia sprzedaży nieruchomości nie upłynęło 5 lat, wnioskodawca jest obowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-218/10/ŁCz
  Czy w przypadku zbycia akcji na rzecz Spółki celem ich umorzenia, które to akcje wnioskodawca nabył uprzednio w drodze spadku po zmarłym ojcu, przychód z tytułu wynagrodzenia za przeniesienie akcji na Spółkę może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu którym, zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wartość rynkowa umarzanych akcji z dnia nabycia spadku?
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-256/10/AK
  Zwolnienia od podatku przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku w 2008r. (tzw. ulga meldunkowa).
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-116/10-2/AK
  należy stwierdzić, iż wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki jawnej udziałów w spółce mającej osobowość prawną nabytych w drodze spadku powoduje zmianę ich właściciela, gdyż stanie się nim spółka osobowa. Mamy więc do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych udziałów (akcji). Wartość objętego wkładu w spółce osobowej stanowić będzie w tym przypadku przychód podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-150/10/TJ
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-25/10/AŻ
  Czy otrzymane pieniądze należy traktować jako spadek po mężu – jeśli tak to czy cała otrzymana kwota stanowi spadek czy połowa tej kwoty i czy w związku z tym wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia podatku od spadku?
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-260/10/MW
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży wskazanego powyżej gospodarstwa rolnego z zabudowaniami podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-115/10-2/MK
  Należy stwierdzić, iż wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki jawnej udziałów w spółce mającej osobowość prawną nabytych w drodze spadku powoduje zmianę ich właściciela, gdyż stanie się nim spółka osobowa. Mamy więc do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych udziałów (akcji). Wartość objętego wkładu w spółce osobowej stanowić będzie w tym przypadku przychód podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-172/10/HS
  Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-188/10/JG
  Czy sprzedaż w 2009r. nieruchomości której 2/3 części zostały nabyte w drodze działu spadku w 2006r. należny jest podatek dochodowy?
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/233/KOI/09/PK-1279
  Czy z tytułu sprzedaży (przeniesienia przez Spadkobierców własności nieruchomości na rzecz osoby trzeciej) należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-174a/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacja majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku ustalonej jako wartość rynkowa na dzień objęcia spadku w części 1/6 własności? 2. Czy prawidłowo Wnioskodawca nie dokonuje amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 3. Czy prawidłowo ustalono stawki amortyzacji obiektów zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wprowadzenia majątku ewidencji dotyczącej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-174b/10/PSZ
  Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 5/6 części są inne osoby, Wnioskodawca uzyskuje nieodpłatny przychód w tej działalności?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-146a/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacji majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku ustalonej jako wartość rynkowa na dzień objęcia spadku w części 1/6 własności? 2. Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 5/6 części są inne osoby uzyskuj Pan nieodpłatny przychód w tej działalności? 3. Czy prawidłowo nie dokonuje Pan amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 4. Czy prawidłowo ustalono stawki amortyzacji obiektów zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wprowadzenia majątku ewidencji dotyczącej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-146b/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacja majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku ustalonej jako wartość rynkowa na dzień objęcia spadku w części 1/6 własności? 2. Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 5/6 części są inne osoby uzyskuje Pan nieodpłatny przychód w tej działalności? 3. Czy prawidłowo nie dokonuje Pan amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 4. Czy prawidłowo ustalono stawki amortyzacji obiektów zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wprowadzenia majątku ewidencji dotyczącej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-164/10-2/JK
  1. Czy sprzedaż prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej – zwróconej w oparciu o art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 roku – o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy dokonana po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeśli nie, czy mimo to Wnioskodawczyni ma obowiązek zawiadomienia Urzędu Skarbowego o fakcie dokonanie sprzedaży nieruchomości lub obowiązek złożenia zeznania podatkowego?
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-45a/10/MM
  1. Czy na spadkobiercy, który stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn zakwalifikowany został do I grupy pokrewieństwa, jako zstępny spadkodawcy, obowiązek podatkowy ciąży od dnia śmierci spadkodawcy na podstawie domniemania bycia spadkobiercą, czy też jego powstanie opiera się na dokumentach prawnych, np. na mocy postanowienia o nabyciu spadku? 2. Czy nabywca (spadkobierca), określony w art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn został zdefiniowany przez ustawodawcę?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-97a/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacja majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku w części 4/6 własności? 2. Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 2/6 części są inne osoby uzyskuje Pan nieodpłatny przychód w tej działalności? 3. Czy prawidłowo nie dokonuje Pan amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 4. Czy prawidłowo stosuje Pan takie same stawki amortyzacji jakie były zastosowane przy przyjęciu środków trwałych po raz pierwszy do użytkowania?
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-97b/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacja majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku w części 4/6 własności? 2. Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 2/6 części są inne osoby uzyskuje Pan nieodpłatny przychód w tej działalności? 3. Czy prawidłowo nie dokonuje Pan amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 4. Czy prawidłowo stosuje Pan takie same stawki amortyzacji jakie były zastosowane przy przyjęciu środków trwałych po raz pierwszy do użytkowania?
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-54/10/AŻ
  Od jakiej kwoty powinien zostać zapłacony podatek dochodowy od sprzedaży domu czy 19% od kwoty 90 000 zł czy też 19 % od kwoty 61 200 zł tj. pomniejszonej o wypłacone zachowki na rzecz pozostałych spadkobierców? Czy kwoty wypłaconych zachowków w wysokości 12 500 zł oraz 16 300 zł mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-152/10/MMa
  Czy biorąc pod uwagę powyższe okoliczności (sposób i okres nabycia nieruchomości) sprzedając ww. nieruchomość w 2010r. wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, po sprzedaży obu ww. lokali wchodzących w skład nieruchomości?
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-161/10-2/JS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku.
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-253/10-2/JC
  1. Czy sprzedaż udziału we własności wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych - zwróconych w oparciu o art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r.- dokonana po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Jeśli nie, czy mimo to istnieje obowiązek zawiadomienia Urzędu Skarbowego o fakcie dokonania sprzedaży tego udziału lub obowiązek złożenia zeznania podatkowego?
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-245/10-2/JC
  1. Czy sprzedaż udziału we własności wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych - zwróconych w oparciu o art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r.- dokonana po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Jeśli nie, czy mimo to istnieje obowiązek zawiadomienia Urzędu Skarbowego o fakcie dokonania sprzedaży tego udziału lub obowiązek złożenia zeznania podatkowego?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-212/10-2/JC
  1. Czy sprzedaż udziału we własności wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych - zwróconych w oparciu o art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r.- dokonana po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeśli nie, czy mimo to istnieje obowiązek zawiadomienia Urzędu Skarbowego o fakcie dokonania sprzedaży tego udziału lub obowiązek złożenia zeznania podatkowego?
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-189/10-2/JC
  1. Czy sprzedaż udziału we własności wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych - zwróconych w oparciu o art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r.- dokonana po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Jeśli nie, czy mimo to istnieje obowiązek zawiadomienia Urzędu Skarbowego o fakcie dokonania sprzedaży tego udziału lub obowiązek złożenia zeznania podatkowego?3. Jeśli tak, jakiej wielkości będzie to podatek?
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-90/10/AD
  Czy spadkobierca zobowiązany jest do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przeniesienia własności nieruchomości na rzecz osoby trzeciej?
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-90/10-5/KS
  powstanie przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki jawnej.
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-84/10/MU
  Zwolnienie przedmiotowe w części dotyczącej dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w drodze spadku w 2008 r. oraz w części dotyczącej dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w drodze darowizny w 2009 r.
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-29/10-3/AF
  powstanie opodatkowania odszkodowania otrzymanego za wywłaszczoną przez Skarb Państwa nieruchomość oraz powstania obowiązku podatkowego.
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-99/10/MM
  Jaką kwotę ze sprzedaży nieruchomości należy wykazać w zeznaniu rocznym za 2009r. – wynikającą z kwoty sprzedaży, czy też faktycznego dochodu, pozostałego po spłacie wierzycieli?
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-97/10/MMa
  Czy w przypadku sprzedaży wyżej opisanego lokalu mieszkalnego wnioskodawczyni będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i w jakiej wysokości?
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-76/10/AD
  Zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku oraz zniesienia współwłasności.
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-38/10/IL
  Dot. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do garażu.
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-38/10-4/JK
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów rolnych
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-225/10-5/MR
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-105/10-4/EC
  Wnioskodawca prosi o stanowisko, czy prawidłowo interpretuje, że datą nabycia sprzedanej w dniu 28.05.2009 r. nieruchomości jest data otwarcia spadku, czyli dzień 09.02.1996 r.?
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL/LM/834/56/BNJ/09/PK-1514
  Wnioskodawczyni z tytułu nabytego w drodze dziedziczenia prawa do ubezpieczenia na życie po zmarłym stryju, zobowiązana jest do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek złożenia w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Na podstawie złożonego zeznania podatkowego przez podatnika organ podatkowy wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku. Termin płatności powyższego podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-34/10/BJ
  Sprzedaż udziałów we własności działki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-66/10-4/RS
  możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-52/10/BK
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, w którym był zameldowany, Wnioskodawca może skorzystać z tzw. "ulgi meldunkowej"?
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-263/10-4/RS
  opodatkowanie przez spadkobiercę przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, z której uprzednio został wywłaszczony spadkodawca
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-264/10-4/RS
  Należy uznać, iż skoro decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości na rzecz spadkobiercy byłego właściciela nie kreuje prawa do niej, lecz tylko przywraca stosunki własnościowe sprzed wywłaszczenia, to zwrot taki nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego przychód ze sprzedaży nieruchomości zwróconej po wywłaszczeniu spadkobiercy byłego właściciela nie podlega opodatkowaniu.
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-532/09-4/MZ
  umowa darowizny nieruchomości wraz z zaciągniętym kredytem dokonanej na rzecz Wnioskodawcy przez brata i bratową
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-39/10/MW
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku oraz w darowiźnie.
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-15/10-2/MZ
  darowizna lokalu mieszkalnego została zawarta w 2006 r. Wnioskodawca skorzystał z ulgi z tytułu zamieszkiwania zgodnie z art. 16 ustawy, tym samym doszło do przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, a zatem darowizna została spełniona. Nie ma zatem możliwości rozwiązania obecnej umowy darowizny i zawarcia nowej w celu zastosowania art. 4a powyższej ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r.
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-796/09-4/MR
  sprzedaż działki leśno-budowlanej nabytej w drodze spadku
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1031/09/TJ
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-24/10/MMa
  Skutki podatkowe sprzedaży przez spadkobiercę udziału w nieruchomości, z której uprzednio zostali wywłaszczeni spadkodawcy.
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-834/09-4/JS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-197/09/MM
  Podatek od spadków i darowizn w przedmiocie sposobu opodatkowania odziedziczonego udziału w nieruchomości.
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-215/09/ENB
  Czy spadek otrzymany przez Wnioskodawczynie z Wlk. Brytanii podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w Polsce?
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-951a/09/AD
  Czy w przypadku zbycia udziałów na rzecz spółki nabytych w drodze spadku w celu ich umorzenia, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość tych udziałów w dniu nabycia spadku (tj. z dnia sporządzenia aktu notarialnego poświadczającego dziedziczenie spadku)?
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1218/09/NG
  Jaki czeka wnioskodawcę podatek z chwilą sprzedania przedmiotowej nieruchomości, której cała wartość sprzedaży zostanie przeznaczona na spłatę kredytu bankowi, kredytu zaciągniętego przez spadkodawczynię na zakup tej nieruchomości?
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-839/09-2/JS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-731/09-3/MG
  prawidłowości ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze spadku na rzecz innych wspólników
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-731/09-2/MG
  prawidłowości ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki w celu ich umorzenia, objętych w drodze spadku
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-306/09/MCZ
  Czy do długów i ciężarów spadku, pomniejszających wartość nabytego przez wnioskodawczynię spadku, można zaliczyć wartość obciążeń z tytułu zapisu na rzecz siostry i brata, w sytuacji, jeżeli zapisy jeszcze nie zostały wykonane?
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-830/09-2/MP
  obowiązek podatkowy z tytułu dochodów uzyskanych w drodze działu spadku
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1141/09/AK
  Czy zaciągnięty przez spadkodawcę kredyt, a przepisany na spadkobierców, jako dług spadkowy może zostać uznany za dochód wolny od podatku zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) w nawiązaniu do art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym?
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1181/09/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nabytego w drodze spadku udziału w lokalu mieszkalnym.
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-768/09-4/MP
  sposób opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-778/09-4/JK
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntu rolnego
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-816/09-2/JK2
  Czy, w świetle przedstawionych faktów, Wnioskodawczyni jest zwolniona z podatku od całego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość z własnością, którego związany jest udział wynoszący 38/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali?
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1142/09/MMa
  1. Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nabytej 24 czerwca 2008r. będzie podlegała opodatkowaniu według zasad obowiązujących od dnia 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r.? 2. Czy w takiej sytuacji wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej?
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-448/09-2/AF
  zachowanie prawa do ulgi wynikającej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-723/09-4/MK1
  ustalenie czy spłata spadkobierców w wyniku działu spadku powinna być traktowana jako odpłatne zbycie nieruchomości
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-792/09-2/JK2
  PIT - w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-928/09/BK
  Obowiązek zapłaty w sytuacji długoletniego zameldowania w lokalu mieszkalnym.
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-733/09-4/SP
  Opodatkowanie przychodu z tytułu zbycia nieruchomości oraz zastosowania rozstrzygnięcia kwestii skutków podatkowych zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszej interpretacji.
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-752/09-4/JK2
  Czy sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawczyni jest zmuszona zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, w jakiej wysokości i w jakim terminie?
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-677/09-4/MK1
  skutki podatkowe sprzedaży gruntów rolnych nabytych w drodze spadku
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-723/09-4/JS
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa odrębnej własności nieruchomości przyznanych, na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu, spadkobiercy
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-711/09-4/SP
  Opodatkowanie przychodu z tytułu zbycia nieruchomości.
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-751/09-2/JK
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/68/BRT/09/423
  Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części nabytej w drodze spadku nie będzie w ogóle podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym z uwagi na fakt, iż okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy już upłynął, natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży części w/w nieruchomości nabytej w drodze działu spadku, jeżeli wartość tak nabytego udziału przekroczyła udział nabyty w drodze spadku zgodnie z regulacją wynikającą z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-722/09-4/MP
  Wydanie na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 Dekretu decyzji ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości na rzecz Wnioskodawczyni (jako następcy prawnego byłego właściciela) oraz zawarcie przez Prezydenta Miasta z Wnioskodawczynią umowy użytkowania wieczystego Nieruchomości nie może być traktowane jako nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz własności budynku posadowionego na tym gruncie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji planowana sprzedaż przez Wnioskodawczynię udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz udziału w prawie współwłasności budynku posadowionego na tej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (w szczególności jako źródło przychodów wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), w sytuacji gdy sprzedaż ta zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustanowiono prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oraz przeniesiono własność budynku na Wnioskodawczynię.
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-732/09-2/MP
  Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r., przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze spadku (tj. w 1994 r.) nie podlega opodatkowaniu z uwagi na upływ 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, Natomiast sprzedaż nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze zniesienia współwłasności (tj. w 2009 r.), dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym, według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt rozliczenia się, z pozostałymi spadkobiercami, pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, proporcjonalnie do udziałów otrzymanych przez tych spadkobierców w drodze spadku, nie zwalnia Wnioskodawcy od obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości. Należy zauważyć, iż dochody uzyskane ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości mogą korzystać ze zwolnienia, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 28 i w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże tylko wyłącznie w przypadku zachowania wszystkich warunków, uprawniających do tego zwolnienia.
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-867a/09/MK
  Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C w przypadku, gdy spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, przy czym brak jest stanu czynnego spadku (inwentarz wynosi zero), a Wnioskodawca podejmuje decyzję o umorzeniu długu z tytułu pożyczki (kredytu)?
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-867b/09/MK
  1. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C w przypadku, gdy spadkobierca podniósł zarzut przedawnienia zobowiązania z tytułu pożyczki lub kredytu, przy czym zobowiązanie przedawniło się za życia spadkodawcy? 2. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C w przypadku, gdy spadkobierca podniósł zarzut przedawnienia zobowiązania z tytułu pożyczki lub kredytu, przy czym zobowiązanie przedawniło się po śmierci spadkodawcy?
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-876/09/MU
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-1/10/MK
  Czy różnica pomiędzy kwotą należną z umowy ubezpieczeniowej a kwotą faktycznie wypłaconą może być zaliczona do długów i ciężarów spadkowych?
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-271/09/MCZ
  Dlaczego, wnioskodawczyni, której ojciec zmarł w 1998r. i która o spadku dowiedziała się w 2009r. nie może skorzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego dla spadkobierców należących do I grupy podatkowej obowiązującym od 01 stycznia 2007r., skoro obowiązek podatkowy powstał również w 2009r.? Jeżeli wnioskodawczyni ma jednak obowiązek zapłacić podatek od spadku to dlaczego ma on być liczony od wartości akcji na giełdzie papierów wartościowych skoro wnioskodawczyni nie może zbyć tych akcji przed dniem 01 lipca 2010r.
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-731/09-2/JK2
  Czy wydanie przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w związku z art. 7 ust. 1 i 2 Dekretu decyzji administracyjnej ustanawiającej na rzecz Wnioskodawcy, jako spadkobiercy prawnego właścicielki nieruchomości objętej działaniem Dekretu, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udział w prawie współwłasności posadowionego na nieruchomości budynku oraz zawarcie z Wnioskodawcą w formie aktu notarialnego umowy ustanawiającej na 99 lat prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo odrębnej własności budynku, a obecnie zbycie udziału w użytkowaniu wieczystym oraz we współwłasności budynku będzie źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem, w sytuacji gdy zbycie zostanie dokonane przed upływem 5 lat od wydania decyzji administracyjnej o zwrocie nieruchomości oraz przed upływem 5 lat od zawarcia umowy ustanawiającej użytkowanie wieczyste?
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-717/09-2/JK2
  Czy wydanie przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w związku z art. 7 ust. 1 i 2 Dekretu decyzji administracyjnej ustanawiającej na rzecz Wnioskodawczyni, jako spadkobiercy prawnego właścicielki nieruchomości objętej działaniem Dekretu, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udział w prawie współwłasności posadowionego na nieruchomości budynku oraz zawarcie z Wnioskodawczynią w formie aktu notarialnego umowy ustanawiającej na 99 lat prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo odrębnej własności budynku, a obecnie zbycie udziału w użytkowaniu wieczystym oraz we współwłasności budynku będzie źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem, w sytuacji gdy zbycie zostanie dokonane przed upływem 5 lat od wydania decyzji administracyjnej o zwrocie nieruchomości oraz przed upływem 5 lat od zawarcia umowy ustanawiającej użytkowanie wieczyste?
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-155/09/MK
  1. Czy spadkobierca, posiadając testament, ma prawo do złożenia zeznania SD-Z1 przed uzyskaniem orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku? 2. Czy urzędnik ma obowiązek przyjąć takie zeznanie? 3. Czy złożenie zeznania w ww. terminie (tj. przed uzyskaniem orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku) jest podstawą do zwolnienia od podatku, przy założeniu, że orzeczenie zostałoby dostarczone do Urzędu Skarbowego po jego uprawomocnieniu się?
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-689/09-2/JK
  Czy w przypadku sprzedaży mieszkania Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłacenia podatku w wysokości 19 % od wartości sprzedaży?
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-802/09/MK
  Czy w związku z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza i spłaceniem wcześniej długów spadkowych do wartości masy czynnej spadku Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jaki powstał w wyniku wykazania, na podstawie informacji PIT-8C wystawionej przez bank, w rocznym rozliczeniu podatkowym przychodu z innych źródeł uwzględniającego umorzone odsetki od kredytu?
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1019/09/AK
  Czy dochód z tytułu sprzedaży przez wnioskodawczynię udziału wynoszącego #189; części we współwłasności nieruchomości, uprzednio wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa i zwróconego bezpośrednio wnioskodawczyni - jako spadkobiercy - na mocy decyzji Starosty Starostwa Powiatowego jest opodatkowany podatkiem dochodowym w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku?
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-690/09-2/MP
  Czy sprzedaż przedmiotowych gruntów rolnych jest zwolniona ze zryczałtowanego podatku dochodowego przed upływem 5 lat od dziedziczenia?
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-656/09-4/JK
  Czy podlega zwolnieniu od zryczałtowanego podatku dochodowego pozostały przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej o nr 89/1 nabyte w drodze spadku, czyli przed upływem 5 lat od daty nabycia?
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-993/09/CJS
  Czy sprzedaż udziału w nieruchomości zwróconej na podstawie decyzji starosty stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-827/09/BK
  Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości?
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-825/09/BK
  Czy przychód ze zbycia części spadku nabytego w 2007 r. będzie zwolniony z podatku dochodowego, jeśli okres zameldowania wyniósł z przerwą ponad 12 miesięcy?
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-801/09/BK
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku w 2007 r. (brak zameldowania).
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-329/09/MCZ
  Czy przekazane przez matkę na rachunek bankowy developera środki pieniężne z adnotacją "spadek po ojcu" zostaną uznane za darowiznę podlegającą zwolnieniu z mocy art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, czy też będzie podlegać opodatkowaniu?
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-975/09/HS
  Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-366/09-2/AF
  Podatek od spadków i darowizn w zakresie skorzystania z prawa do ulgi wynikającej z art. 16 ustawy
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-947/09-2/MK
  Czy w stanie faktycznym opisanym we wniosku istnieje możliwość złożenia korekty do właściwego urzędu skarbowego celem uwzględnienia przez ten urząd kwoty zapłaconego przez Wnioskodawcę zachowku jako ciężaru spadku, a tym samym zmiany decyzji co do wysokości naliczonej kwoty podatku od spadku i darowizn.
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-953/09/HS
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku.
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-952/09/HS
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku.
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-893/09-4/AP
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku i działu spadku.
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-189/09-2/ES
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej i przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn będzie Ona mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej określonej art. 16 ust. 1 tej ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-190/09-2/ES
  Czy w przedmiotowym stanie Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi określonej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w odniesieniu do przypadającej na Niego części majątku, tj. udziału w budynku mieszkalnym?
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-189/09-2/ES
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej i przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn będzie Ona mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej określonej art. 16 ust. 1 tej ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-190/09-2/ES
  Czy w przedmiotowym stanie Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi określonej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w odniesieniu do przypadającej na Niego części majątku, tj. udziału w budynku mieszkalnym?
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-582/09-4/JK
  ulga meldunkowa
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/68/UDR/PMN/08/PK-660
  Zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego z tytułu zbycia nieruchomości, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa).
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-911/09/NG
  1. Czy aport nieruchomości nabytych w drodze spadku do spółki osobowej (w szczególności spółki jawnej i cywilnej) stanowi odpłatne zbycie, a zatem podlega opodatkowaniu? 2. Czy aport nieruchomości nabytych w drodze spadku do spółki osobowej (w szczególności spółki jawnej i cywilnej) stanowi dla wspólnika przychód z kapitałów pieniężnych w dacie wniesienia i podlega opodatkowaniu?
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-910/09/NG
  Czy sprzedając nieruchomość nabytą w dniu 03. grudnia 2008r. w drodze spadku przed upływem 5 lat od dnia nabycia, w której wnioskodawczyni była zameldowana na pobyt stały przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia nieruchomości, może wnioskodawczyni skorzystać z "ulgi meldunkowej" na zasadzie praw nabytych (art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o pdof) a tym samym nie jest obowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia przedmiotowej nieruchomości? Czy okres zameldowania na pobyt stały przed datą nabycia prawa do dysponowania nieruchomością (przed 03 grudnia 2008r.) można zaliczyć do 12-miesięcznego okresu zameldowania? Czy wartość gruntu związanego ze zbywaną nieruchomością korzysta ze zwolnienia podatkowego z tytułu "ulgi meldunkowej" czy należy wartość przychodu z tytułu sprzedaży gruntu opodatkować stawką 19%?
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1164/09/NG
  Czy sprzedając nieruchomość nabytą w drodze spadku, obciążoną hipoteką z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego, wartość nieruchomości można ustalić uwzględniając jej stan prawny, w szczególności obciążenia hipoteczne. Przykładowo jeśli wartość rynkowa nieruchomości wynosi 500 000zł a obciążenia hipoteczne tego lokalu 400 000zł, czy można przyjąć wartość 100 000zł jako jej rzeczywistą wartość płacąc od 100 000zł podatek dochodowy z tytułu zbycia w okresie 5 lat od daty jej nabycia w drodze spadku?
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-955/09/MM
  Skutki podatkowe zamiany jednej z działek nabytej w części w drodze spadku 2000r. i w części w drodze działu spadku i nieodpłatnego zniesienia współwłasności w 2007r.
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-905/09/JG
  Czy zniesienie współwłasności w 2006r. i sprzedaż pojedynczo lub w całości swojego majątku przed upływem 5 lat powoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego. Jeżeli tak to od jakiej kwoty i w jakim procencie?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-729/09-2/JB
  Czy z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego?
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-760b/09/IB
  Czy przy obliczaniu dochodu (podstawy opodatkowania) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu umorzenia ww. certyfikatów uzyskany przychód podlega pomniejszeniu o wydatki poniesione przez małżonków na nabycie tych certyfikatów?
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-760a/09/IB
  Czy uzyskany przez Wnioskodawcę w dniu 10 sierpnia 2009 r. dochód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19% co skutkuje tym, iż na banku jako płatniku tego podatku spoczywał obowiązek naliczenia oraz pobrania od uzyskanego przychodu z tego tytułu podatku w łącznej kwocie 8.022,00 zł?
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-625/09-4/JS
  opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku i drodze zniesienia wspołwłasności
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-567/09-2/LK
  Czy sprzedaż ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-938/09/CJS
  Czy sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego w części w 2008r. w drodze spadku i w części w 2009r. w drodze działu spadku rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-747/09/ENB
  Czy kwota wierzytelności w wysokości 75.000 zł może być uznana jako koszt podwyższenia wartości nieruchomości?
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-244/09/MCz
  Czy sprzedaż nieruchomości zwróconej spadkobiercy po wywłaszczeniu będzie podlegać opodatkowaniu?
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-927/09/AK
  Sprzedaż nieruchomości zwróconej spadkobiercom poprzednich właścicieli zmarłych w 1979r. i 1997r.
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-928/09/AK
  Sprzedaż nieruchomości zwróconej spadkobiercom poprzednich właścicieli zmarłych w 1979r. i 1997r.
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-731/09/PS
  Czy po zameldowaniu spadkobierców i zamieszkaniu w budynku przez okres 12-tu miesięcy Wnioskodawca wraz z bratem będą zobowiązani do płacenia podatku z chwilą sprzedaży całości nieruchomości? (ulga meldunkowa)?
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-577/09-4/JK
  Czy Wnioskodawczyni ma zobowiązanie podatkowe w związku ze sprzedażą ww. działki rolnej?
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-755/09/MK
  Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości rolnej nabytej w 2005 r. w drodze spadku.
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-743/09/MK
  Opodatkowanie sprzedaży zabudowanej nieruchomości, w skład której wchodziły m.in. nieużytki.
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-831/09-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-166/09-4/MK
  Obowiązki spadkobierców jako podatników podatku od spadków i darowizn.
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-649/09-2/MP
  Sprzedaż przedmiotowego prawa wieczystego użytkowania gruntu ustanowionego w trybie art. 7 Dekretu nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-546/09-3/LK
  1.Czy w takiej sytuacji obowiązuje Wnioskodawcę podatek przy sprzedaży tego mieszkania i czy od całej wartości transakcji sprzedaży? 2.Co z #188; mieszkania, które Wnioskodawca odziedziczył po ojcu zmarłym w 2004 roku; czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć #188; wartości sprzedaży przy rozliczaniu się ze spadku po matce, czy ta kwota przy ewentualnym podatku od sprzedaży powinna być odjęta w zeznaniu podatkowym i zwolniona od podatku, czy Wnioskodawca może ją przeznaczyć na dowolny cel?3.Czy w tej sytuacji sprzedaż mieszkania i pieniądze pochodzące z tej sprzedaży są dochodem Wnioskodawcy, jeśli fizycznie ich nie otrzyma bo zostaną przekazane na spłatę długów matki Wnioskodawcy, co będzie wynikało z przyjęcia przeze mnie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?4.Czy w sytuacji podatku dochodowego od sprzedaży tej nieruchomości Wnioskodawca ma prawo w pierwszej kolejności zapłacić podatek a dopiero później długi matki?
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-844/09-2/ES
  Czy przychód osiągnięty ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest zwolniony od podatku dochodowego, jeżeli w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, uzyskany przychód zostanie wydatkowany w całości na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przed uzyskaniem przychodu z odpłatnego zbycia? Nabycie ww. prawa w części w 2007 r. i w 2009 r. Kredyt został zaciągnięty przez Wnioskodawczynię i małżonka na zakup lokalu mieszkalnego w RFN
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-906/09/MW
  Czy sprzedaż nieruchomości zwróconej w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi źródło przychodu w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które objęte byłoby następnie podatkiem od sprzedaży nieruchomości (PIT 23)?
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-899/09/HS
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze dokonanego działu spadku i zniesienia współwłasności.
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-165/09-4/MK
  Nabycie spadku w 1944 r. i 1967 r., a zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-907/09/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku w 2007r. i w 2008r.
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-884/09/MM
  Czy sprzedaż nieruchomości zwróconej spadkobiercy po wywłaszczeniu będzie podlegać opodatkowaniu?
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-431/09-2/MZ
  należy stwierdzić, iż konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży mieszkania, który zobowiązana była uiścić spadkodawczyni jest długiem spadkowym. A zatem, w powyższej sytuacji istnieje możliwość wznowienia postępowania podatkowego na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa.
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-863/09/AK
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w części w drodze spadku w 2004r. oraz w drodze darowizny w 2009r.
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/83/KBF/08/PK-681
  Jeżeli Wnioskodawca dokona sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym bez zachowania wymogów zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, sprzedaż taka będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-864/09/MM
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w przypadku gdy spadkodawca zmarł 22 grudnia 2008r. a Sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku 11 lutego 2009r.?
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-690/09/AP
  Sposób ustalenia wartości początkowej otrzymanej w drodze spadku części nieruchomości i możliwość jej amortyzacji.
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-610/09-5/AG
  1.Czy w związku ze śmiercią Pani S. jej spadkobiercy zobowiązani są na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa do zapłaty za spadkodawcę, Panią S. zryczałtowanego podatku od przychodu z tytułu sprzedaży przed upływem 5 lat od jego nabycia, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. S. w W opisanego powyżej w rubryce F, pomimo, ze wyżej wymieniona Pani S. w ustawowym terminie złożyła oświadczenie o wydatkowaniu uzyskanej ze sprzedaży kwoty na jeden z celów określonych wart 21 ust 1 pkt 32 lit. a) PDF w ciągu 2 lat od zbycia powyższego prawa ale nie zdołała wypełnić swego zobowiązania z powodu śmierci, która nastąpiła już po złożeniu powyższego oświadczenia a przed upływem ww okresu 2-letniego ? 2. Czy w związku ze śmiercią Pani S. jej spadkobiercy nabyli przysługujące jej uprawnienie do zwolnienia podatkowego określone w art 21 ust 1 pkt 32 lit. a) updf, a także zaciągnięte przez nią zobowiązanie w zakresie wydatkowania przez nią środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego opisanego w niniejszym wniosku na cele wymienione w ww przepisie art. 21 updf ? 3. Czy w związku z tym, że spadkobiercy - na podstawie art.97 ustawy z dnia 29,08.1 997r, Ordynacja podatkowa - ponoszą odpowiedzialność podatkową za spadkodawcę z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży opisanego w niniejszym stanie faktycznym mieszkania przy ul. S. w W. (wobec niewypełnienia przez zobowiązaną Pani S. warunków zwolnienia przedmiotowego w tym podatku) i zobowiązani są zapłacić podatek od tego przychodu, to obowiązek zapłaty tego podatku jest długiem lub ciężarem spadkowym w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 28.07.1983 roku o podatku od spadku i darowizn, a zatem o kwotę tego należnego podatku winna być pomniejszona wartość dziedziczonych rzeczy i praw majątkowych masy będąca podstawą pobrania podatku od spadku, do której to wartości zaliczone zostały przychody ze sprzedaży tego mieszkania (pomniejszone o wydatki przeznaczone na zakup nowego lokalu mieszkalnego w S.), a tym samym spadkobiercy uprawnieni są do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty podatku od spadku po Pani S. wraz ze skorygowanym zeznaniem podatkowym i otrzymania zwrotu tej nadpłaty na podstawie art. 75 ww. ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa? 4. Czy kwota 245.999,39 złotych wydatkowana z przeznaczeniem na zakup stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego położonego w S. od l. S.A. z siedzibą w G., wpłacona przez Panią S. oraz jej męża w okresie od 11.02.2005 r. do 30.08.2005r, tj. łącznie w ww. sumie 245.999,39 złotych, jest w całości kwotą wydatkowaną na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32, a zatem o całą tę kwotę zostanie pomniejszony przychód Pani S. uzyskany przez nią ze sprzedaży w 2005 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul S. w W., będący podstawą opodatkowania na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) updf w zw. z art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a) i podstawą tego opodatkowania będzie kwota 295.500,61 złotych? 5. Czy spadkobiercy Pani S. zobowiązani do zapłaty zryczałtowanego podatku od przychodu osiągniętego przez Panią S. z tytułu sprzedaży lokalu opisanego w rubryce F zobowiązani są, zgodnie z przepisem art. 101 § 2 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja podatkowa, do zapłaty podatku w wysokości 10% uzyskanego przez spadkodawczynię przychodu (zgodnie z art. 28 ust. 2 updf) wraz z odsetkami od tego podatku liczonymi od 15-ego dnia od daty sprzedaży do dnia śmierci Pani S., tj. od dnia 25.02.2008 roku do dnia 30.08.2008 roku w wysokości połowy odsetek od zaległości podatkowych zgodnie z art. 28 ust.3 updf?
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-610/09-3/AG
  Czy w związku ze śmiercią Pani S. jej spadkobiercy nabyli przysługujące jej uprawnienie do zwolnienia podatkowego określone w art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a) updf, a także zaciągnięte przez nią zobowiązanie w zakresie wydatkowania przez nią środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego opisanego w niniejszym wniosku na cele wymienione w ww przepisie art. 21 updf ?
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-610/09-4/AG
  Czy kwota 245.999,39 złotych wydatkowana z przeznaczeniem na zakup stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego położonego w S. od l. S.A. z siedzibą w G., wpłacona przez Panią S. oraz jej męża w okresie od 11.02.2005 r. do 30.08.2005r, tj. łącznie w ww. sumie 245.999,39 złotych, jest w całości kwotą wydatkowaną na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32, a zatem o całą tę kwotę zostanie pomniejszony przychód Pani S. uzyskany przez nią ze sprzedaży w 2005 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul S. w W., będący podstawą opodatkowania na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) updf w zw. z art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a) i podstawą tego opodatkowania będzie kwota 295.500,61 złotych?
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-610/09-5/AG
  1.Czy w związku ze śmiercią Pani S. jej spadkobiercy zobowiązani są na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa do zapłaty za spadkodawcę, Panią S. zryczałtowanego podatku od przychodu z tytułu sprzedaży przed upływem 5 lat od jego nabycia, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. S. w W opisanego powyżej w rubryce F, pomimo, ze wyżej wymieniona Pani S. w ustawowym terminie złożyła oświadczenie o wydatkowaniu uzyskanej ze sprzedaży kwoty na jeden z celów określonych wart 21 ust 1 pkt 32 lit. a) PDF w ciągu 2 lat od zbycia powyższego prawa ale nie zdołała wypełnić swego zobowiązania z powodu śmierci, która nastąpiła już po złożeniu powyższego oświadczenia a przed upływem ww okresu 2-letniego ? 2. Czy w związku ze śmiercią Pani S. jej spadkobiercy nabyli przysługujące jej uprawnienie do zwolnienia podatkowego określone w art 21 ust 1 pkt 32 lit. a) updf, a także zaciągnięte przez nią zobowiązanie w zakresie wydatkowania przez nią środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego opisanego w niniejszym wniosku na cele wymienione w ww przepisie art. 21 updf ? 3. Czy w związku z tym, że spadkobiercy - na podstawie art.97 ustawy z dnia 29,08.1 997r, Ordynacja podatkowa - ponoszą odpowiedzialność podatkową za spadkodawcę z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży opisanego w niniejszym stanie faktycznym mieszkania przy ul. S. w W. (wobec niewypełnienia przez zobowiązaną Pani S. warunków zwolnienia przedmiotowego w tym podatku) i zobowiązani są zapłacić podatek od tego przychodu, to obowiązek zapłaty tego podatku jest długiem lub ciężarem spadkowym w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 28.07.1983 roku o podatku od spadku i darowizn, a zatem o kwotę tego należnego podatku winna być pomniejszona wartość dziedziczonych rzeczy i praw majątkowych masy będąca podstawą pobrania podatku od spadku, do której to wartości zaliczone zostały przychody ze sprzedaży tego mieszkania (pomniejszone o wydatki przeznaczone na zakup nowego lokalu mieszkalnego w S.), a tym samym spadkobiercy uprawnieni są do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty podatku od spadku po Pani S. wraz ze skorygowanym zeznaniem podatkowym i otrzymania zwrotu tej nadpłaty na podstawie art. 75 ww. ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa? 4. Czy kwota 245.999,39 złotych wydatkowana z przeznaczeniem na zakup stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego położonego w S. od l. S.A. z siedzibą w G., wpłacona przez Panią S. oraz jej męża w okresie od 11.02.2005 r. do 30.08.2005r, tj. łącznie w ww. sumie 245.999,39 złotych, jest w całości kwotą wydatkowaną na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32, a zatem o całą tę kwotę zostanie pomniejszony przychód Pani S. uzyskany przez nią ze sprzedaży w 2005 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul S. w W., będący podstawą opodatkowania na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) updf w zw. z art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a) i podstawą tego opodatkowania będzie kwota 295.500,61 złotych? 5. Czy spadkobiercy Pani S. zobowiązani do zapłaty zryczałtowanego podatku od przychodu osiągniętego przez Panią S. z tytułu sprzedaży lokalu opisanego w rubryce F zobowiązani są, zgodnie z przepisem art. 101 § 2 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja podatkowa, do zapłaty podatku w wysokości 10% uzyskanego przez spadkodawczynię przychodu (zgodnie z art. 28 ust. 2 updf) wraz z odsetkami od tego podatku liczonymi od 15-ego dnia od daty sprzedaży do dnia śmierci Pani S., tj. od dnia 25.02.2008 roku do dnia 30.08.2008 roku w wysokości połowy odsetek od zaległości podatkowych zgodnie z art. 28 ust.3 updf?
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-610/09-2/AG
  PIT - w zakresie obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego przez spadkobiercę
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-610/09-3/AG
  Czy w związku ze śmiercią Pani S. jej spadkobiercy nabyli przysługujące jej uprawnienie do zwolnienia podatkowego określone w art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a) updf, a także zaciągnięte przez nią zobowiązanie w zakresie wydatkowania przez nią środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego opisanego w niniejszym wniosku na cele wymienione w ww przepisie art. 21 updf ?
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-531/09-4/JK
  PIT - ulga meldunkowa
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-123/09/ENB
  1. Czy wysokość podatku należy ustalić w oparciu o zaliczenie Wnioskodawcy do II grupy podatkowej, w związku z tym, że Wnioskodawca jest wobec osoby po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe zstępnym rodzeństwa? 2. Czy Wnioskodawca, zaliczony do II grupy podatkowej, może skorzystać z ulgi określonej w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-780/08/09-10/S/SP
  Zakresie uprawnienia do ulgi meldunkowej i zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku.
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-806/09-4/WM
  Czy Zainteresowana musi od sprzedanego spadku zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-515/09-4/JK
  Należy stwierdzić, iż przychód ze sprzedaży części nieruchomości (1/2) nabytej w drodze spadku na zasadzie współwłasności nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie skutkuje obowiązkiem uiszczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-797/09/AL
  Czy będzie podlegać opodatkowaniu dostawa działek z przeznaczeniem pod zabudowę dokonana przez rolnika prowadzącego działalność rolniczą?
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-522/09-2/JK2
  Należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni nie może skorzystać z prawa do zwolnienia w ramach tzw. "ulgi meldunkowej", gdyż nie został spełniony warunek zameldowania na pobyt stały w zbytym budynku mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Zatem dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu 19 % podatkiem dochodowym według zasad określanych w art. 30e ww. ustawy. Natomiast sprzedaż 1/2 udziału nieruchomości, tj. w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1994 r. w ramach wspólności małżeńskiej, nie podlega opodatkowaniu z uwagi na upływ pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-522/09-3/JK2
  Czy wartość zachowku będzie miała wpływ na wysokość podatku, który podatniczka będzie zobowiązana zapłacić?
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-201/09/MZ
  Czy wnioskodawczyni posiadająca obywatelstwo polskie i niemieckie ma zapłacić podatek w Polsce w związku z otrzymaniem spadku z Niemiec i opodatkowaniu go w Niemczech?
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-812/09/AK
  Czy umowa dożywocia rodzi w przypadku zbycia nieruchomości (gospodarstwo rolne) dla wnioskodawczyni, jako zbywcy skutki podatkowe w rozumieniu updof, jeśli zbycie nastąpi w ciągu pięciu lat od nabycia? Czy będzie miał zastosowanie w sytuacji wnioskodawczyni art. 30e updof? Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży gospodarstwa podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 updof?
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-210/09/MZ
  Czy zasiedzenie działki z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w sytuacji, gdy wartość budynku znacznie przekracza wartość zasiedzianej działki?
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1011/09/NG
  Czy planowana przez wnioskodawczynię sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej część gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi, że przedmiotowa część wchodziła w skład gospodarstwa rolnego, jeżeli nabywcą będzie osoba posiadająca ponad 1ha?
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-796/09/NG
  Czy sprzedaż części gospodarstwa rolnego o pow. 0,7905 ha nabytego w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy też jest wolna od tego podatku, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-116/09/IL
  W jaki sposób na gruncie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. należy rozumieć pojęcie nabycia spadku, w szczególności, czy następuje ono w momencie otwarcia spadku, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, czy w momencie uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-798/09/MM
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia w drodze zamiany udziału w mieszkaniu nabytego w drodze spadku w 2009r.
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-944/09/AK
  Czy wydatkując cały osiągnięty przychód ze sprzedaży mieszkania i garażu w "L" na polepszenie własnych warunków mieszkaniowych poprzez kupno własnego mieszkania w "K", wnioskodawca może być zwolniony z podatku dochodowego od sprzedaży odziedziczonego w 2007r. lokalu mieszkalnego i garażu w "L"?
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-490/09-4/MG
  opodatkowanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-200/09/AŻ
  Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku od spadku?
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-725/09-5/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości.
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-744/09/JT
  Od jakiej części kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania wnioskodawczyni ma zapłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy?
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-790/09/MW
  Czy przychód uzyskany z tytułu przedmiotowej nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-621/09/MK
  Czy od sprzedanych udziałów w nieruchomości, nabytych w 2007 r. w drodze egzekucji sądowej, Podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-654/09/AD
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku i działu spadku.
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-621/09/MK
  Czy od sprzedanych udziałów w nieruchomości, nabytych w 2007 r. w drodze egzekucji sądowej, Podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-782/09/MW
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku po upływie 5 letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-498/09-2/MP
  Uzyskana przez Wnioskodawczynię spłata w związku z działem spadku stanowi odpłatne zbycie poszczególnych składników wchodzących w skład masy spadkowej. Przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w ruchomości nabytej w drodze spadku, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem od daty jej nabycia przez Wnioskodawcę minęło pół roku, co zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy oznacza, że sprzedaż w ogóle nie stanowi źródła przychodu.Natomiast przychód z tytułu zbycia wkładu na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jako przychód z praw majątkowych, po pomniejszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu, podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-106a/09/TJ
  Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-860/09-2/MT
  Czy w związku z powyższym stanem, przysługuje Zainteresowanej jako spadkobierczyni prawo do korekty deklaracji VAT złożonej przez męża oraz czy w związku z tym przysługuje jej zwrot nadwyżki podatku nad należnym?
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-129/09-4/MK
  Podatek od spadków i darowizn w zakresie określenia podstawy opodatkowania.
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-105a/09/TJ
  Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-125/09-2/MK
  Nabycie spadku po ojcu zmarłym w Wielkiej Brytanii w 1984 r.
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-590/09-2/JB
  Od jakiej kwoty Wnioskodawca zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy 19%, czy od kwoty 162.000 PLN, czy od kwoty 42.000 PLN?
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-821/08/09-7/S/JK
  Czy w świetle obowiązujących przepisów Wnioskodawczyni może obniżyć przychód z tytułu sprzedaży nabytych wcześniej w drodze spadku akcji o koszty ich uzyskania ?
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-596/09/MM
  Czy w przypadku sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego oraz mając na uwadze fakt, iż Wnioskodawca był w nim zameldowany w okresie od 14 maja 1976 r. do 6 lutego 1986 r. będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 roku - tj. czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia tego mieszkania będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-778/09/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży działki nabytej w drodze spadku w 1994r. w przypadku gdy w 2008r. miał miejsce dział spadku i zniesienie współwłasności.
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-590/09/MK
  Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego można zaliczyć dokonaną przez Podatnika na rzecz rodzeństwa spłatę wkładu mieszkaniowego?
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-743/09/MW
  Czy wartość wkładu mieszkaniowego nabytego w spadku i darowiźnie będzie kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego?
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-713/09-3/KG
  nie można uznać przedmiotowej sprzedaży gruntu z majątku osobistego za częstotliwą dostawę gruntów a więc czynność przedstawiona w stanie faktycznym nie mieści się w definicji działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, a co za tym idzie sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-714/09-3/KG
  Nie można uznać przedmiotowej sprzedaży gruntu z majątku osobistego za częstotliwą dostawę gruntów a więc czynność przedstawiona w stanie faktycznym nie mieści się w definicji działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, a co za tym idzie sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-478/09-4/JK
  Przedmiotem zapytania jest opodatkowanie sprzedaży działki oraz wskazanie daty nabycia nieruchomości, tzn. czy planowana sprzedaż działki o Nr 48/3 będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-715/09/NG
  Czy wnioskodawczyni przy sprzedaży w 2009r. lub 2010r. działek o nr 3102 i 6179/2 będzie obowiązana do zapłaty podatku?Jeżeli tak, czy podatek będzie płatny od całej wartości działek, czy też od części, która została wnioskodawczyni darowana przez jej siostrę w drodze aktu notarialnego z dnia 04 marca 2009r.?
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-720/09/CJS
  Czy wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku z tytułu odpłatnego zbycia udziału nabytego w drodze spadku po matce?
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-702/09-4/AJ
  Czy uzyskane dochody z przymusowego wykupu akcji podlegają opodatkowaniu, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/2/415-706/09/JT
  Czy sprzedaż działki pod budowę autostrady, jest opodatkowana podatkiem dochodowym?
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-721/09/HS
  Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też będzie od tego podatku zwolniony?
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/96/KBF/09/PK-471
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-602/09/MK
  Czy w związku z tym, iż spadek został nabyty w 2001 r., czyli przed dniem 1 stycznia 2004 r., Podatniczka jest zwolniona z odprowadzania podatku ze zbycia akcji? Czy z tego tytułu musi ona złożyć zeznanie PIT-38? Jak ma ustalić koszt nabycia akcji i czy wynosi on zero zł? Jak ma postąpić w przypadku, gdy w momencie sprzedaży akcji ich wartość jest niższa od ceny nabycia (koszt)? Czy stanowi to koszt Podatniczki?
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-472/09-4/SP
  Opodatkowanie przychodu z tytułu zbycia w drodze zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-473/09-4/JK2
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału w mieszkaniu, nabytego w drodze spadku będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że w wymaganym terminie Wnioskodawczyni złoży oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia określonego w tym przepisie.
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-272/09-4/MZ
  należy stwierdzić, iż nabycie spadku przez Wnioskodawcę (osobę prawną) po mieszkance Nowego Jorku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-488/09-2/SP
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości przyznanych na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu spadkobiercy.
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-562/09/HD
  Czy z tytułu odpłatnego zbycia lokalu należy odprowadzić podatek dochodowy?
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-552/09-2/EC
  Czy na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa, przychód ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 32), jeżeli przychód ten zostanie przeznaczony na cele wymienione w ustawie przez spadkobierców?
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-538/09/KB
  Zakres odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy.
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-705/09-2/AJ
  Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo pobierając zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych?
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-204/09/MCZ
  Czy w sytuacji gdy Sąd orzeknie nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie uprzednio nabytej w spadku, wnioskodawca będzie musiał zapłacić ponownie podatek, tym razem od zasiedzenia?
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-163/09/MCZ
  Czy wnioskodawczyni podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w związku z uzyskanym, w trybie sądowego uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym orzeczeniem, że jej udział w nieruchomości jest większy niż wynika to z błędnego zapisu w księdze wieczystej?
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-165/09/MCZ
  Czy wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w związku z uzyskanym, w trybie sądowego uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym orzeczeniem, że jego udział w nieruchomości jest większy niż wynika to z błędnego zapisu w księdze wieczystej?
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-656/09-4/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych. opodatkowanie przychodów z najmu.
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-586/09/MU
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku w przedstawionym zdarzeniu przyszłym powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) w zw. z art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-164/09/MCZ
  Czy wnioskodawczyni podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w związku z uzyskanym, w trybie sądowego uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym orzeczeniem, że jej udział w nieruchomości jest większy niż wynika to z błędnego zapisu w księdze wieczystej?
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-697/09/CJS
  czy w razie przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu obciążającego te nieruchomość kwota ta będzie mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodu?
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-166/09/AŻ
  Czy wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w związku z uzyskanym, w trybie sądowego uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym orzeczeniem, że jego udział w nieruchomości jest większy niż wynika to z błędnego zapisu w księdze wieczystej?
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-699/09/CJS
  czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku można pomniejszyć o kwotę spłaconego kredytu zaciągniętego przez spadkodawcę?
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-693/09/JG
  Czy kwota spłaconego kredytu będzie mogła stanowić koszt uzyskani przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku?
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-698/09/CJS
  Czy kwota spłaconego kredytu będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku?
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-694/09/JG
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku można pomniejszyć o kwotę spłaconego kredytu zaciągniętego przez spadkodawcę?
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-692/09/JG
  Czy w razie przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu obciążającego tę nieruchomość kwota ta będzie mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodu ?
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-526/09/ZK
  Jaką wartość początkową gruntu należy przyjąć przy wniesieniu go do własnej działalności gospodarczej?
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-167/09/AŻ
  Czy wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w związku z uzyskanym, w trybie sądowego uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym orzeczeniem, że jego udział w nieruchomości jest większy niż wynika to z błędnego zapisu w księdze wieczystej?
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-159/09/MCZ
  Czy w przypadku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości spadkobiercy istnieje obowiązek zapłaty podatku od spadku?
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-252/09-2/AF
  Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia po rodzicach gospodarstwo rolne. Rodzice Wnioskodawczyni zmarli w 2008 roku. Uprawomocnienie postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku nastąpiło na początku 2009 r. Wnioskodawczyni z tytułu nabytego spadku skorzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W 2009 roku Wnioskodawczyni zamierza przepisać grunty orne dzieciom. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż w przypadku przepisania gruntów ornych przez Wnioskodawczynię na dzieci Urząd Skarbowy nie ma podstawy do określenia wysokości podatku od spadków i darowizn w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni z tytułu nabytego spadku spełniła warunki do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-226/09-4/AF
  Wnioskodawczyni z tytułu nabytego w drodze dziedziczenia prawa do ubezpieczenia na życie po zmarłym stryju, zobowiązana jest do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek złożenia w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Na podstawie złożonego zeznania podatkowego przez podatnika organ podatkowy wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku. Termin płatności powyższego podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-252/09-2/AF
  Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia po rodzicach gospodarstwo rolne. Rodzice Wnioskodawczyni zmarli w 2008 roku. Uprawomocnienie postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku nastąpiło na początku 2009 r. Wnioskodawczyni z tytułu nabytego spadku skorzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W 2009 roku Wnioskodawczyni zamierza przepisać grunty orne dzieciom. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż w przypadku przepisania gruntów ornych przez Wnioskodawczynię na dzieci Urząd Skarbowy nie ma podstawy do określenia wysokości podatku od spadków i darowizn w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni z tytułu nabytego spadku spełniła warunki do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-440/09-3/AS2
  Przychód osiągnięty przez Wnioskodawcę, jako następcę prawnego z tytułu odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości, w której udział odpowiadający 1/12 nieruchomości, zwrócony został na rzecz Wnioskodawcy na mocy decyzji administracyjnej, nie stanowi źródła przychodu i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-440/09-2/AS2
  PIT - w zakresie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu zwrotu na mocy decyzji administracyjnej starosty udziału w nieruchomości w wysokości 1/12
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-441/09-2/JK2
  Czy dochód uzyskany w 2009 r. ze sprzedaży niezabudowanej działki gruntu nabytej na mocy aktu notarialnego Rep. A Nr X z dnia 24.10.2008 r. stanowiącego umowę o dział spadku i zniesienie współwłasności będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-657/09-2/MK
  Czy dochód ze sprzedaży w 2009 r. nieruchomości nabytej w drodze spadku po zmarłym dziadku (2003 r.) oraz po zmarłej babci (2008 r.) opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-111/09-2/MK
  Czy od nabycia spadku po zmarłym w 2003 r. dziadku oraz zmarłej w 2008 r. babci Zainteresowany będzie zobowiązany zapłacić podatek od spadków i darowizn?
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-250/09-2/AK
  Czy Wnioskodawca jest obowiązany uiścić podatek od spadków i darowizn z tytułu zwrotu w drodze decyzji udziału w nieruchomości wynoszącego 1/12 części tej nieruchomości?Jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze wskazywać będzie na konieczność uiszczenia podatku od spadków z tytułu zwrotu udziału w nieruchomości, czy Wnioskodawca jest obowiązany uiścić podatek od spadku po zmarłej w 2000 r. matce, w tym od wartości 1/18 udziału w zwróconej decyzją nieruchomości "nabytego" z chwilą śmierci wstępnej Wnioskodawcy?
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-441/09-3/MG
  Opodatkowanie kwoty uzyskanej z tytułu odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości, w której udział odpowiadający 1/12 nieruchomości zwrócony został na mocy decyzji administracyjnej.
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-441/09-2/MG
  Powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu zwrotu na mocy decyzji administracyjnej Starosty udziału w nieruchomości.
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-419/09-2/AS2
  skutki podatkowe, jakie nastąpią w wyniku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-525/08/AD
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku.
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-462/09-5/MT
  Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób należy określić w spółce osobowej wartość wniesionych Nieruchomości? W przypadku podjęcia decyzji co do sprzedaży Nieruchomości przez spółkę osobową w jaki sposób powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy wystąpi przychód do opodatkowania w sytuacji wycofania wkładu ze spółki osobowej o wartości takiej, jak ustalona przez wspólników na dzień wniesienia Nieruchomości?
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-464/09-7/MT
  1.Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2.W jaki sposób należy określić w spółce osobowej wartość wniesionych Nieruchomości? 3.W przypadku podjęcia decyzji co do sprzedaży Nieruchomości przez spółkę osobową w jaki sposób powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 4.Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 5.Czy wystąpi przychód do opodatkowania w sytuacji wycofania wkładu ze spółki osobowej o wartości takiej, jak ustalona przez wspólników na dzień wniesienia Nieruchomości?
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-464/09-5/MT
  1.Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2.W jaki sposób należy określić w spółce osobowej wartość wniesionych Nieruchomości? 3.W przypadku podjęcia decyzji co do sprzedaży Nieruchomości przez spółkę osobową w jaki sposób powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 4.Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 5.Czy wystąpi przychód do opodatkowania w sytuacji wycofania wkładu ze spółki osobowej o wartości takiej, jak ustalona przez wspólników na dzień wniesienia Nieruchomości?
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-462/09-5/MT
  Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób należy określić w spółce osobowej wartość wniesionych Nieruchomości? W przypadku podjęcia decyzji co do sprzedaży Nieruchomości przez spółkę osobową w jaki sposób powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy wystąpi przychód do opodatkowania w sytuacji wycofania wkładu ze spółki osobowej o wartości takiej, jak ustalona przez wspólników na dzień wniesienia Nieruchomości?
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-462/09-6/MT
  Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób należy określić w spółce osobowej wartość wniesionych Nieruchomości? W przypadku podjęcia decyzji co do sprzedaży Nieruchomości przez spółkę osobową w jaki sposób powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy wystąpi przychód do opodatkowania w sytuacji wycofania wkładu ze spółki osobowej o wartości takiej, jak ustalona przez wspólników na dzień wniesienia Nieruchomości?
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-462/09-4/MT
  Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób należy określić w spółce osobowej wartość wniesionych Nieruchomości? W przypadku podjęcia decyzji co do sprzedaży Nieruchomości przez spółkę osobową w jaki sposób powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy wystąpi przychód do opodatkowania w sytuacji wycofania wkładu ze spółki osobowej o wartości takiej, jak ustalona przez wspólników na dzień wniesienia Nieruchomości?
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-597/09-3/JK
  1.Czy w ramach praw nabytych Wnioskodawczyni może rozliczać dochody według stawki liniowej 2.Czy za 2009 rok Zainteresowana będzie mogła sporządzić zeznanie roczne za męża i je podpisać?
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-597/09-2/JK
  1.Czy w ramach praw nabytych Wnioskodawczyni może rozliczać dochody według stawki liniowej 2.Czy za 2009 rok Zainteresowana będzie mogła sporządzić zeznanie roczne za męża i je podpisać?
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-465/09-5/MT
  Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób należy określić w spółce osobowej wartość wniesionych Nieruchomości? W przypadku podjęcia decyzji co do sprzedaży Nieruchomości przez spółkę osobową w jaki sposób powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy wystąpi przychód do opodatkowania w sytuacji wycofania wkładu ze spółki osobowej o wartości takiej, jak ustalona przez wspólników na dzień wniesienia Nieruchomości?
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-465/09-6/MT
  Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób należy określić w spółce osobowej wartość wniesionych Nieruchomości? W przypadku podjęcia decyzji co do sprzedaży Nieruchomości przez spółkę osobową w jaki sposób powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy wystąpi przychód do opodatkowania w sytuacji wycofania wkładu ze spółki osobowej o wartości takiej, jak ustalona przez wspólników na dzień wniesienia Nieruchomości?
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-464/09-4/MT
  Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-465/09-4/MT
  Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-465/09-6/MT
  Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób należy określić w spółce osobowej wartość wniesionych Nieruchomości? W przypadku podjęcia decyzji co do sprzedaży Nieruchomości przez spółkę osobową w jaki sposób powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy wystąpi przychód do opodatkowania w sytuacji wycofania wkładu ze spółki osobowej o wartości takiej, jak ustalona przez wspólników na dzień wniesienia Nieruchomości?
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-465/09-7/MT
  Czy wystąpi przychód do opodatkowania w sytuacji wycofania wkładu ze spółki osobowej o wartości takiej, jak ustalona przez wspólników na dzień wniesienia Nieruchomości?
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-464/09-6/MT
  PIT - w zakresie ustalenia dochodu w przypadku zbycia nieruchomości wniesionej aportem do spółki osobowej
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-462/09-7/MT
  Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W jaki sposób należy określić w spółce osobowej wartość wniesionych Nieruchomości? W przypadku podjęcia decyzji co do sprzedaży Nieruchomości przez spółkę osobową w jaki sposób powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy wystąpi przychód do opodatkowania w sytuacji wycofania wkładu ze spółki osobowej o wartości takiej, jak ustalona przez wspólników na dzień wniesienia Nieruchomości?
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-507/09/TJ
  Sprzedaż nieruchomości nabytej na podstawie decyzji administracyjnej.
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-217/09-2/AK
  Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia praw do roszczenia. Nadmienia się, że skoro obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawczynię spadku powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczeń sądu, tj. w 1988 r., w myśl powołanych wyżej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Ponadto należy wskazać, iż w związku ze zwrotem w drodze decyzji Starosty 1/8 cz. udziału w nieruchomości, Wnioskodawczyni nie jest obowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn.
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-397/09-5/PJ
  Czy w związku z cytowanym art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż nieruchomości powinna podlegać zwolnieniu od podatku od osób fizycznych?
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-207/09-2/AF
  Należy stwierdzić, iż na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia zeznania podatkowego z tytułu nabycia praw do roszczenia. Nadmienia się, że skoro obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Wnioskodawczynię spadku powstał z datą uprawomocnienia się ww. orzeczeń sądu, tj. w 1988 r., w myśl powołanych wyżej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Ponadto należy wskazać, iż w związku ze zwrotem w drodze decyzji Starosty 1/8 cz. udziału w nieruchomości, Wnioskodawczyni nie jest obowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn.
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-503/09/MK
  1. Czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości na zakup działki budowlanej w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. podlega zwolnieniu z podatku dochodowego jako wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości na spłatę części kredytu mieszkaniowego może pozbawić Państwa uprawnienia do korzystania z ulgi odsetkowej co do części kredytu, która nie zostanie spłacona?
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/415-666/09/JT
  Czy według stanu przedstawionego we wniosku może wnioskodawczyni pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania częściowo wykorzystać na remont mieszkania, spłatę zadłużenia i nie płacić od tej kwoty podatku, a część zadeklarować i opodatkować?
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-143/09/MCZ
  Czy nabycie w spadku w 2006r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stwierdzone następnie postanowieniem sądu o nabyciu spadku w 2009r. jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-192/09-2/MS
  Reasumując długiem spadkowym jest tylko wypłacony zachowek. W przypadku zapłaty zachowku po wydaniu decyzji ustalającej w podatku od spadków i darowizn istnieje możliwość wznowienia postępowania podatkowego w celu uznania zachowku jako długu spadkowego na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, o ile zobowiązanie podatkowe się nie przedawni. Zgodnie z art. 245 § 1 pkt 3 lit. b ustawy Ordynacja Podatkowa wydanie decyzji uchylającej dotychczasową decyzję nie może nastąpić z uwagi na upływ terminów przedawnienia przewidzianych w art. 68 lub art. 70.
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-403/09-2/LK
  Jeśli wywłaszczona nieruchomość została zwrócona na rzecz byłego właściciela lub jego spadkobiercy, to czynność ta, jest jedynie przywróceniem stanu własności sprzed wywłaszczenia, a więc nie może być utożsamiana z jakąkolwiek formą nabycia w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zatem zwrot Wnioskodawczyni, jako spadkobiercy udziału w wysokości 1/8 nieruchomości nie stanowi nabycia nieruchomości, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię 1/8 udziału w nieruchomości, zwróconego na podstawie decyzji administracyjnej starosty z dnia 31 października 2007 r., jako spadkobiercy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-192/09-2/MS
  Reasumując długiem spadkowym jest tylko wypłacony zachowek. W przypadku zapłaty zachowku po wydaniu decyzji ustalającej w podatku od spadków i darowizn istnieje możliwość wznowienia postępowania podatkowego w celu uznania zachowku jako długu spadkowego na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, o ile zobowiązanie podatkowe się nie przedawni. Zgodnie z art. 245 § 1 pkt 3 lit. b ustawy Ordynacja Podatkowa wydanie decyzji uchylającej dotychczasową decyzję nie może nastąpić z uwagi na upływ terminów przedawnienia przewidzianych w art. 68 lub art. 70.
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-197/09-2/AK
  Czy Wnioskodawca nadal może korzystać z ulgi zwalniającej go z zapłaty podatku od spadków i darowizn?
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-402/09-2AS
  1. Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości - 1/8 ceny sprzedaży odpowiadającej 1/8 udziału w nieruchomości zwróconej Wnioskodawczyni na mocy Decyzji Starosty, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w związku ze zwrotem w drodze decyzji Starosty 1/8 udziału w nieruchomości Wnioskodawczyni otrzymuje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-410/09-2/AS2
  1) Czy w związku ze sprzedażą Nieruchomości - 1/8 ceny sprzedaży odpowiadająca 1/8 udziału w Nieruchomości zwróconej Wnioskodawcy na mocy Decyzji Starosty X. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2) Czy w związku ze zwrotem w drodze decyzji Starosty X. 1/8 udziału w Nieruchomości; Wnioskodawca otrzymuje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-634/09/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku w 2007r.
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-614/09/MM
  Jaka będzie wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości, a w szczególności jakie elementy będą się składały na koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku?
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-596/09/NG
  Czy powstał obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskania spłaty w kwocie 40 000 zł, pochodzącej ze zbycia udziału w spadku, obejmującego nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego umową zniesienia współwłasności w obowiązującym stanie prawnym?
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-615/09/MM
  Jaka będzie wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości, a w szczególności jakie elementy będą się składały na koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku?
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-190/09-2/MZ
  Wnioskodawca nie ma obowiązku w chwili obecnej składania zeznania podatkowego po zmarłej. Taki obowiązek powstanie dopiero z chwilą uzyskania i uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku po matce lub poświadczenia dziedziczenia spadku u notariusza. Wówczas organ podatkowy naliczy podatek od spadku na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, po odjęciu kwoty wolnej w I grupie podatkowej, tj, 9.637 zł. Nadmienia się, iż Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi zawartej w art. 16 ustawy, po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Ponadto należy stwierdzić, iż w powyższej sprawie zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadku nie mogło ulec przedawnieniu, gdyż jeszcze nie powstało. Zobowiązanie takie powstanie zgodnie z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa na skutek doręczenia Wnioskodawcy decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. A zatem, należy stwierdzić, iż jeżeli Wnioskodawca do końca swego życia nie uzyska stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej, wówczas nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn.
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-495/09/PSZ
  Czy nieruchomości nabyte w drodze spadku nabyte zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami?
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-591/09/NG
  Czy wnioskodawca w przypadku sprzedaży nieruchomości wraz z domem będzie zwolniony z podatku dochodowego z tytułu zameldowania?
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-566/09-2/WM
  Czy Wnioskodawczyni będzie musiała płacić podatek dochodowy od przychodu ze sprzedaży (zamiany) w 2007 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze spadku?
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-661/09/CJS
  Czy wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanych kwot za sprzedaż ww. działek ?
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-474/09/TK
  Czy zapłacony zachowek Wnioskodawca może odliczyć od podstawy opodatkowania?
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-584/09/AK
  Kiedy nastąpiło nabycie nieruchomości oraz czy przychód z tytułu zbycia tej nieruchomości podlega opodatkowaniu?
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-580/09/AK
  Czy w związku z opodatkowaniem dochodu ze zbycia nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodów wlicza się oprócz kosztów udokumentowanych nakładów poczynionych w czasie posiadania nieruchomości i zapłaconego podatku od spadku, również wartość rynkową nieruchomości z dnia nabycia spadku?
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-696/09/AK
  Czy planowana w 2009r. sprzedaż części nieruchomości wywłaszczonej, a następnie zwróconej wnioskodawcy - jako spadkobiercy, decyzją administracyjną podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-670/09/AK
  Czy planowana w 2009r. sprzedaż części nieruchomości wywłaszczonej, a następnie zwróconej wnioskodawczyni - jako spadkobiercy, decyzją administracyjną podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-669/09/AK
  Czy planowana w 2009r. sprzedaż części nieruchomości wywłaszczonej, a następnie zwróconej wnioskodawcy - jako spadkobiercy, decyzją administracyjną podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-732/09-2/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-499/09/ENB
  Czy sprzedając cały lokal, tj. część będącą własnością Wnioskodawcy od dnia nabycia w 1998 roku i część odziedziczoną po zmarłej żonie, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-362/09-4/MP
  Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) w brzmieniu do 31.12.2006 r., od sprzedanej części nieruchomości, stanowiącej część gospodarstwa rolnego, nabytej w drodze spadku w 2003 r., a następnie w wyniku działu spadku w 2005 r. po zmarłych rodzicach przed dniem 01.01.2007 r. i w jaki sposób Wnioskodawca ma to zgłosić do Urzędu Skarbowego?
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-398/09-4/ES
  Czy Wnioskodawczyni będzie płaciła podatek dochodowy po sprzedaży ziemi?
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-499/09-2/JK
  Czy zasadne jest potrącenie 19% podatku dochodowego od osób fizycznych od pełnej wartości jednostek uczestnictwa na dzień ich odkupienia od spadkobiercy – przy jednostkach funduszy inwestycyjnego i tegoż podatku od pełnej wartości jednostek rozrachunkowych na dzień wypłaty ich równowartości spadkobiercy – przy jednostkach otwartego funduszu emerytalnego?
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-499/09-3/JK
  Czy zasadne jest potrącenie 19% podatku dochodowego od osób fizycznych od pełnej wartości jednostek uczestnictwa na dzień ich odkupienia od spadkobiercy – przy jednostkach funduszy inwestycyjnego i tegoż podatku od pełnej wartości jednostek rozrachunkowych na dzień wypłaty ich równowartości spadkobiercy – przy jednostkach otwartego funduszu emerytalnego?
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-314/09-5/SP
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa nabytych w drodze spadku.
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-130/09/MCZ
  Czy wnioskodawczyni jako spadkobierca swojego ojca będzie zobowiązana zapłacić podatek od spadków i darowizn?
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-408/09/PSZ
  Czy przy sprzedaży nieruchomości przysługuje zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-335/09-4/SP
  Czy powyższe rozliczenie podatku od sprzedaży akcji jest prawidłowe? Czy od akcji nabytych przed 01.01.2004 r. Wnioskodawca powinien zapłacić podatek (chodzi o akcje nabyte w drodze spadku, które przeszły na własność Wnioskodawcy przed 01.01.2004 r. i od których został odprowadzony podatek spadkowy, a walory nabyte przed 01.01.2004 r. nie są objęte podatkiem tzw. Belki)?
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-165/09-2/AF
  Reasumując należy stwierdzić, iż jeżeli śmierć spadkodawcy nastąpiła przed 01.01.2007 r., wówczas będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007 r. A zatem, Bank jako dłużnik spadkodawcy powinien realizować spoczywający na nim obowiązek wynikający z treści przytoczonych przepisów. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, iż uprawomocnienie się postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku, czy też wypłata (zwrot długu) nastąpiło po wejściu w życie ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym po 01 stycznia 2007 r., istotne bowiem jest to kiedy spadkobierca nabywa spadek, a ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że śmierć klienta nastąpiła przed 1.01.2007 r. Tak więc będą w niniejszej sprawie miały zastosowanie przepisy obowiązujące do końca 2006 roku.
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-172/09-5/MZ
  1. Czy słusznym jest stanowisko Wnioskodawcy zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów stwierdzające, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem zachowku następuje z chwilą wykonania tych praw, tj. z chwilą wypłaty zachowku przez zobowiązanego do tego spadkobiercę?2. Czy słusznym jest stanowisko, ze osoba, której zachowek lub jego część został wypłacony po dniu 01.01.2007 r., ma prawo do całkowitego zwolnienia z podatku spadkowego przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, nawet w przypadku, gdy spadkodawca zmarł przed tą datą?3. Czy Wnioskodawca powinien zostać zwolniony na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn od podatku z tytułu dotychczas otrzymanej części zachowku oraz z tytułu zachowku, który jeszcze otrzyma zgodnie z wyrokiem?
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-341/09-5/EC
  Czy w związku z odpłatnym zbyciem w dniu 14 listopada 2008 roku nieruchomości - działki oznaczonej jako 58/4, stanowiącą przypadającą mi część spadku nabytego w roku 1995 wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu?
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-789/09/CJS
  Czy sprzedaż nieruchomości dokonana przed upływem 5 letniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lite. e) tej ustawy?
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-70/09/TJ
  Do podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nie podlegają doliczeniu odsetki ustawowe przyznane uprawnionemu do zachowku przez sąd w wyniku przeprowadzonego procesu o zachowek.
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-533/09/CJS
  Czy zawarcie umowy rozszerzającej wspólność ustawową małżeńską powoduje po stronie wnioskodawczyni obowiązek podatkowy z odpłatnego zbycia nieruchomości, której współwłaścicielem stała się na jej podstawie?
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-531/09/HS
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze dokonanego działu spadku i zniesienia współwłasności.
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-345/09-2/LK
  Czy przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej na zakup mieszkania i nie płacić 19% podatku dochodowego?
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-524/09/JG
  Czy przychody ze zbycia w dniu 07 kwietnia 2009r. ww. nieruchomości w części, która została nabyta w 2008r. i 2009r. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też podlegają zwolnieniu mając na względzie fakt, że zbycie miało charakter przymusowy pod rygorem wywłaszczenia jak również okoliczność, że tę nieruchomość nabyto nieodpłatnie w drodze spadku?
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-520/09/JT
  Czy sprzedaż działek pod budowę autostrady, otrzymanych w ramach darowizny jest opodatkowana podatkiem dochodowym?
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-517/09/NG
  Czy zbycie udziału w nieruchomości poprzez zawarcie umowy dożywocia nabytego w drodze dziedziczenia testamentowego podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-504/09/JSz
  Jak należy określić datę nabycia nieruchomości od której będzie liczony termin pięciu lat określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-66/09/AD
  Czy urząd skarbowy ma prawo żądać korekty zgłoszenia nabycia spadku według jego oceny zaistniałego stanu faktycznego oraz jakie skutki prawno podatkowe może wywołać brak korekty zgłoszenia nabycia spadku w zakresie żądanym przez urząd?
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-311/09-4/JS
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku.
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-89/09/MCZ
  Czy przekazanie córce i zięciowi w drodze darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku spowoduje utratę prawa do ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn w sytuacji, gdy darczyńca będzie nadal zamieszkiwał w tym lokalu?
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-495/09/AK
  Czy z tytułu sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku przed 2004r. wnioskodawczyni musi zapłacić podatek, czy tez jest zwolniona z opodatkowania?
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-353/09/MM
  Jak należy opodatkować kwotę uzyskaną z tytułu przymusowego wykupu w roku 2005 akcji małżonka, który zmarł w roku 2007, tj. czy należało wliczyć ją do masy spadkowej i opodatkować podatkiem od spadków i darowizn, czy też należało uwzględnić ją w zeznaniu rocznym PIT-38 i opłacić 19% podatek dochodowy?
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-436/09-2/MK
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytych w spadku w 2003 r. i dziale spadku w 2008 r.
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-437/09-2/MK
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku w 2003 r. i dziale spadku w 2008 r.
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-518/09-2/WM
  Czy od kwoty, którą Wnioskodawczyni otrzymała za sprzedaż działki jest Ona zobowiązana zapłacić podatek, a jeśli tak, to czy od całości, czy od 3/4 - tak jak nabyła spadek po ojcu w 2008 r.?
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-439/09-2/MK
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku w 2003 r. i dziale spadku w 2008 r.
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-438/09-2/MK
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytych w spadku w 2003 r. i dziale spadku w 2008 r.
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-451/09-4/MT
  Czy z tytułu sprzedaży ww. działki ciąży na Wnioskodawcy powinność zapłacenia podatku?
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-483/09/AK
  Czy sprzedaż nieruchomości zwróconej spadkobiercy po wywłaszczeniu stanowi źródło przychodu w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas, gdy została ona dokonana przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił jej zwrot i czy z związku z tym podatek 19% jest należny czy też nie?
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-406/09/TJ
  Czy w związku ze sprzedażą mieszkania powstał obowiązek uiszczenia podatku dochodowego?
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-423/09-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-298/09-2/JK
  Czy dochody uzyskane z tytułu spłaty w związku z działem spadku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-319/09-2/LK
  Stosownie do treści zacytowanego art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, iż będą miały zastosowanie przepisy o podatku od spadków i darowizn tym samym w stosunku do otrzymanych środków pieniężnych uzyskanych darowizną nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-244/09-4/SP
  Ustalenia daty nabycia nieruchomości, w przypadku gdy częściowe nabycie nastąpiło w drodze spadku w 2008 r. i w drodze działu spadku nastąpi w 2009 r
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-440/09/HS
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku od matki w 2008r.
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-355/09-2/JS
  Czy ulga w podatku dochodowym określona w art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje cały przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym domem mieszkalnym?
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-384/09-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-434/09/JT
  Czy przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z gruntem, nabytego w drodze spadku w 2007r. korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-675/09/JG
  Czy sprzedaż działki dokonana w styczniu 2009r. oraz planowana sprzedaż kolejnych dwóch działek w 2009r. i ewentualnie w 2010r. o łącznej powierzchni około 0,35 ha z przeznaczeniem na budowę rozpoczętego własnego budynku mieszkalnego będzie nakładała obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-429/09/JG
  Czy sprzedaż działki dokonana w styczniu 2009r. oraz planowana sprzedaż kolejnych dwóch działek w 2009r. i ewentualnie w 2010r. o łącznej powierzchni około 0,35 ha z przeznaczeniem na budowę rozpoczętego własnego budynku mieszkalnego będzie nakładała obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-316/09-2/KS
  Czy zachodzi konieczność zapłaty podatku dochodowego, od czego i w jakiej części?
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-369/09-5/JK
  Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży akcji nabytych w spadku.
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-341/09-4/ES
  Zbycie nieruchomości gruntowej (dwóch działek) w kontekście nabywania udziałów w tej nieruchomości w różnych terminach i na podstawie różnych tytułów.
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-433/09/MW
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy.
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-273/09-2/LK
  1. Czy zbycie spadkowej nieruchomości w 2008 r. podlega przepisom do zapłaty podatku od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości według art. 30e ustawy?2. Czy dochodem do naliczenia podatku jest wartość odkupionego jednego udziału przez pozostałych?
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-424/09/BK
  Sprzedaż nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym oraz garażem.
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-373/09/IL
  1. Czy datą nabycia w drodze spadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest data przyjęcia spadku, ewentualnie data uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie praw do spadku, czy też data otwarcia spadku? 2. Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w razie sprzedaży ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze przyjęcia spadku?
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-335/09-2/MT
  Transakcja sprzedaży nieruchomości nie będzie w ogóle dla Wnioskodawcy stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo miała miejsce po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie zbywanych udziałów w nieruchomości. Zbywaną część nieruchomości wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po zmarłym w 1991r. mężu, a zatem odpłatne zbycie tej części nieruchomości po 01 stycznia 1997r. nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-332/09-2/MT
  Transakcja sprzedaży nieruchomości nie będzie w ogóle dla Wnioskodawczyni stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo miała miejsce po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie zbywanych udziałów w nieruchomości. Zbywaną część nieruchomości wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po zmarłym w 1991r. mężu, a zatem odpłatne zbycie tej części nieruchomości po 01 stycznia 1997r. nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-333/09-2/MT
  należy stwierdzić, że transakcja sprzedaży nieruchomości nie będzie w ogóle dla Wnioskodawczyni stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo miała miejsce po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie zbywanych udziałów w nieruchomości. Zbywaną część nieruchomości wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po zmarłym w 1991r. mężu, a zatem odpłatne zbycie tej części nieruchomości po 01 stycznia 1997r. nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-334/09-2/MT
  transakcja sprzedaży nieruchomości nie będzie w ogóle dla Wnioskodawcy stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo miała miejsce po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie zbywanych udziałów w nieruchomości. Zbywaną część nieruchomości wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po zmarłym w 1991r. mężu, a zatem odpłatne zbycie tej części nieruchomości po 01 stycznia 1997r. nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-418/09/MW
  Czy sprzedaż udziału w nieruchomości po upływie 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-120/09-2/MZ
  Umowa darowizny udziału mieszkania dokonana na rzecz Wnioskodawcy, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a powyższej ustawy.
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-446/09-4/AMN
  1. Czy dokonując wypłaty spadkobiercom należy potrącać podatek dochodowy od osób fizycznych i w jakiej wysokości? 2. Czy podatek należy potrącić od całej wartości akcji na dzień przekształcenia czy od różnicy wkładu własnego zmarłego akcjonariusza, a wartością akcji na dzień przekształcenia? 3. Jakie deklaracje należy wypełnić przy wypłacie?
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-414/09/JG
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej odpowiednio w części w 2003r. w drodze spadku oraz w części w 2005r. w drodze działu spadku korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-290/09-4/MT
  Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku w ramach tzw. ulgi meldunkowej? Sprzedaż mieszkania nastąpi w 2009 r.
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-294/09-2/SP
  Opodatkowanie dochodu z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa.
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-194/09-6/JK
  Czy Wnioskodawca powinien, a jeśli tak, to w jakiej wysokości ma zapłacić podatek? Czy od części nabytego spadku przy dziale spadku i zniesieniu współwłasności przysługującego matce, a którego zrzekła się na rzecz Wnioskodawcy powinien On zapłacić podatek?
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-270/09-2/JS
  Czy po sprzedaży mieszkania i złożeniu oświadczenia, że Wnioskodawczyni spełnia warunki do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych od transakcji sprzedaży przed upływem 5 lat od chwili nabycia prawa do mieszkania, Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-428/09-4/AD
  Czy od transakcji sprzedaży działki trzeba będzie odprowadzić podatek od towarów i usług?
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-206/09-2/MT
  Czy poniesione przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki cywilnej, wydatki związane z zawiązaniem Spółki oraz wniesieniem w formie wkładu niepieniężnego udziału w nieruchomości - mogą być uznane za koszt działalności w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-353/09/JG
  Czy podlega opodatkowaniu przychód z odpłatnego zbycia w 2008r. działki nabytej w 2000r. w drodze spadku oraz działki nabytej w 2007r.w wyniku zamiany?Jeżeli dochód ze sprzedaży działki nabytej w 2007r. w wyniku zamiany podlega opodatkowaniu 19 % podatkiem to od jakiej kwoty tj. od 50.000,00 zł czy od 40.000,00 zł jako że działka, która była przedmiotem zamiany została oszacowana na kwotę 10.000,00 zł ?
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-317/09-2/WM
  1. Czy uzyskane przez Wnioskodawczynię dochody z przymusowego wykup akcji przez pozostałych akcjonariuszy podlegają opodatkowaniu, czy też są z niego zwolnione? 2. Jeżeli uzyskane przez Zainteresowaną dochody z przymusowego wykupu akcji podlegają opodatkowaniu, to w jakiej wysokości powinna zapłacić podatek?
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-189/09-4/LK
  sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w części nabytej w drodze spadku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-320/09/CJS
  Czy po śmierci właścicieli kamienicy przychody uzyskiwane przez spadkobierców jeszcze przed wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z tytułu najmu lokali powinny zostać opodatkowane przez zarządcę przedmiotowej nieruchomości?
 879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-344/09/HS
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku.
 880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-225/09/AK
  Czy przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości są zwolnione z opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na ulgę meldunkową?
 881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-347/09/JG
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym sprzedaż nieruchomości nabytej częściowo w drodze spadku, częściowo w drodze zasiedzenia.
 882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-43/09-2/MK
  Skorzystanie z ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn przez spadkobiercę będącego współwłaścicielem innej nieruchomości.
 883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-319/09/MK
  Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-46/09/TJ
  Umowa o dział spadku, a obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawych.
 885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-49/09-2/MK
  Czy zapłacone przez spadkodawcę czynsze leasingowe i ekspektatywa nabycia przedmiotu leasingu poprzez zapłatę tzw. wartości wykupu, wchodzą w majątek spadkowy i czy w związku z tym należy je uwzględnić składając formularz SD-Z2 w celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-227/09-2/JK
  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku dochodowego przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a - w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz regulowania prawne w tym zakresie, stwierdzić należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w zabudowanej nieruchomości nabytej w drodze spadku jest zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-211/09/IG
  Czy przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości lokalowej jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-331/09/MK
  Opodatkowanie zbycia nieruchomości.
 889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-236/09/TK
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia w 2007 r. oraz działu spadku w 2008 r.
 890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-289/09/HS
  Czy przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego drodze spadku może być pomniejszony o kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę wypłaconego zachowku?
 891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-356/09-4/MK
  Czy wypłata opisanego w stanie faktycznym ekwiwalentu spadkobiercom uprawnionych pracowników, co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1514 z 2004 r. ze zm.), a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) i w związku z tym płatnik - "E." S.A. powinna wypłacić spadkobiercom należny ekwiwalent w kwocie brutto, bez potrącania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-326/09-4/TW
  Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nabytej w drodze spadku w dniu 1 sierpnia 2005 r.? Jeśli Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek od tej sprzedaży to jaki PIT ma wypełnić i ile wynosi podatek od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości?
 893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-252/09/MW
  Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nabytego w drodze spadku udziału w lokalu mieszkalnym.
 894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-221/09/MM
  Czy Wnioskodawca jest zwolniony od zapłaty podatku dochodowego od przychodów z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości lokalowej?
 895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-251/09/NG
  Czy wnioskodawca w przypadku sprzedaży nieruchomości wraz z domem będzie zwolniony z podatku dochodowego z tytułu zameldowania?
 896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-195/09-4/JK
  Czy Wnioskodawczyni po sprzedaży w dniu 01.06.2007 r. działki nr 136, nabytą wcześniej na podstawie postanowienia sądu z dnia 10.03.2004 r. (bez odrębnie przeprowadzonego postępowania sądowego) w wyniku zniesienia współwłasności - zobowiązana była do złożenia deklaracji PIT-23 i do zapłaty zryczałtowanego 10% podatku? Czy w przypadku gdyby nie była zobowiązana do dokonania powyższych czynności Wnioskodawczyni może dokonać korekty złożonej deklaracji i w poz. 46 - 47 deklaracji korygującej wpisać "0"?
 897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-158/09-2/AS
  Błędne jest porównanie przez Wnioskodawcę własnej sytuacji do nabycia prawa użytkowania wieczystego, przekształcone następnie w prawo własności. W takim wypadku nabycie prawa do nieruchomości następuje w dniu zawarcia umowy o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania. Podkreślić należy, że użytkowanie wieczyste to specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości, - najczęściej gruntowych, jeden z trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych. Jest formą pośrednią pomiędzy własnością a prawami rzeczowymi ograniczonymi, z tym że bardziej zbliżone jest do własności. Użytkownik ma prawa zbliżone do właściciela. Korzysta z nieruchomości z wyłączeniem innych osób. Może prawem swobodnie rozporządzać, czyli je zbyć, obciążać, zapisać.
 898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-71/09-2/WM
  Czy na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek zapłaty podatku spadkowego obliczonego w roku 2006 wobec tego, że zbyła Ona to mieszkanie przed upływem 5 lat od daty wydania postanowienia o nabyciu spadku, skoro w drodze darowizny od brata uzyskała lokal, który polepsza dotychczasowe warunki mieszkaniowe Wnioskodawczyni, zaś uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zostały spożytkowane na sfinansowanie kosztów kapitalnego remontu przedmiotu darowizny?
 899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-269/09-4/KS
  Czy w przypadku sprzedaży w/w zabudowanej nieruchomości otrzymanej w drodze spadku będę zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanego dochodu?
 900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-141/09/JSZ
  Czy wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od nabytej w 1982r.w formie spadku po babce 1/4 części udziałów w nieruchomości?
 901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415W-29/09/JT
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku (po upływie 5 lat od daty nabycia) oraz działu spadku i zniesienia współwłasności (przed upływem 5 lat od dokonania tej czynności) jest zwolniona od zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415W-26/09/JT
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku (po upływie 5 lat od daty nabycia) oraz działu spadku i zniesienia współwłasności (przed upływem 5 lat od dokonania tej czynności) jest zwolniona od zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-58/09/MZ
  Jak rozliczyć podatek od spadków i darowizn w sytuacji, gdy środki pieniężne będące przedmiotem spadku wpływają ratalnie na konto spadkobiercy? Czy środki te powinny być ujęte w punkcie F.1.9 zeznania podatkowego SD-3 i kiedy powinna następować płatność podatku od spadków i darowizn?
 904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-105/09-4/AZ
  Czy uzyskany przychód (dochód) ze sprzedaży udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu, czy też jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-223/09/CJS
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku można pomniejszyć o kwotę zapłaconego podatku od spadku?
 906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-213/09/BK
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od części odziedziczonej po ojcu, czy od części odziedziczonej po matce?
 907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-154/09-4/JK
  Czy przychód ze sprzedaży gruntów rolnych wydzielonych w drodze spadku i zniesienia współwłasności jest wolny od podatku dochodowego?Przychód ze sprzedaży nieruchomości w dniu 14 maja 2008 r. nie stanowi źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 8 z uwagi na upływ 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie.
 908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-210/09/JG
  Czy wnioskodawca jako spadkobierca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej przez jego spadkodawcę?
 909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-231/09/TJ
  Zachowek jako koszt uzyskania przychodu.
 910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-215/09-2/AK
  Jednorazowa czynność zbycia z majątku osobistego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości nabytych w drodze spadku po zmarłym ojcu, bez zamiaru wykonywania jej w sposób częstotliwy, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W powyższej transakcji Wnioskodawca nie będzie bowiem występował jako podatnik podatku od towarów i usług wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 i 2 cyt. ustawy.
 911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-174/09/HS
  Opodatkowanie sprzedaży w 2008r. mieszkania nabytego w 2006r. w drodze spadku i następnie w 2007r. w drodze działu spadku.
 912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-199/09-2/MK
  Zachowek jako koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób.
 913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-57/09-5/MZ
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego podatnik podatku od spadków i darowizn składając zgłoszenie SD-Z1 w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia zmieniającego wcześniej wydane prawomocne postanowienie stwierdzające nabycie praw do spadku może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. Nr 45 poz. 207 z 2004 r. z późn. zm.)?
 914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-151/09-4/PJ
  W przypadku sprzedaży na rzecz syna nieruchomości nabytej w drodze spadku nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, natomiast w przypadku przekazania przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą miały zastosowania.
 915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-49/09-4/MG
  Czy w przypadku sprzedaży Nieruchomości, 1/3 ceny z umowy sprzedaży odpowiadająca 1/3 udziału w Nieruchomości zwróconej Wnioskodawcy na mocy Decyzji starosty o. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w związku ze zwrotem w drodze Decyzji starosty otwockiego 1/3 udziału w Nieruchomości, Wnioskodawca otrzymuje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w związku ze zwrotem w drodze Decyzji starosty otwockiego 1/3 udziału w Nieruchomości, Wnioskodawca jest obowiązany uiścić podatek od spadków i darowizn?
 916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-183/09/IL
  Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-47/09/MZ
  Czy sprzedaż działki nabytej w 1984r. i w 1986r. w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-91/09-4/MK
  Czy transfer (między rachunkami) połowy papierów wartościowych (nie objętych masą spadkową, a nabytych z majątku wspólnego) nie powinien odbyć się z zastosowaniem ich rzeczywistej ceny zakupu?
 919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-171/09/CJS
  Czy sprzedaż w 2009r., udziału w gospodarstwie rolnym nabytego w drodze spadku stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
 920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-170/09/HS
  Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku od ojca w 2002r. i od matki w 2007r.
 921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-182/09/BK
  Nabycie lokalu mieszkalnego w drodze spadku, a ulga meldunkowa.
 922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-201/09-2/AJ
  Czy sprzedaż nieruchomości w dniu 18 lipca 2008 r. zobowiązuje Wnioskodawczynię do opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży.
 923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-179/09/BK
  Sprzedaż mieszkania nabytego w 2008 r. w spadku, a ulga meldunkowa.
 924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-194/09/BK
  Ulga meldunkowa
 925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-155/09/NG
  Czy wnioskodawca powinien po sprzedaży spadku składającego się z nieruchomości zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-104/09-2/JB
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r. ?
 927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-158/09/RM
  Czy jako nowy wspólnik – spadkobierca – może w zakresie podatku dochodowego rozliczać się wg stawki liniowej 19% dochodu.
 928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-164/09/HS
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku
 929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-46/09/MZ
  Czy podatek od spadków i darowizn z tytułu nabycia nieruchomości w drodze spadku może zostać umorzony i według jakich przepisów?
 930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-178/09/MK
  Kwalifikacja zapisu testamentowego jako kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości.
 931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-129/09/RS
  Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości w drodze spadku.
 932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-78/09-4/EC
  Czy prawidłowe jest ustalenie wartości początkowej nieruchomości jako 1/2 kwoty 411 000,00 zł powiększonej o hipotekę, kwotę 801 000,00 zł i podatek od spadków i darowizn czy też wartością początkową będzie wartość z wyceny dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę, która określa aktualną wartość nieruchomości? Czy w związku z brakiem podziału na budynek i grunt w momencie zakupu i nabycia opisanej nieruchomości dla celów amortyzacji prawidłowy jest procentowy udział budynku w stosunku do całości wartości nieruchomości jaki znajduje się w wycenie biegłego rzeczoznawcy i w takiej proporcji dodać podatek od spadków i darowizn? Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% w związku z używaniem ich przed dniem zakupu i nabycia przez okres dłuższy niż 60 miesięcy.
 933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-149/09/BK
  Ulga meldunkowa.
 934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-132/09-5/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych. Sprzedaż nieruchomości.
 935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-109/09/BD
  Czy w przedmiotowej sprawie do kwot wynagrodzenia za stosowanie wynalazków zasadne jest przyjęcie 50% kosztów uzyskania przychodu?Czy kwoty stanowiące ustawowe odsetki za nieterminową wypłatę wynagrodzenia są zwolnione z podatku?Czy termin realizacji zobowiązania podatkowego zbiega się z ustawowym terminem złożenia zeznania rocznego PIT -37 za rok 2009, czyli do końca kwietnia 2010r.?
 936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-137/09-5/JK
  Przychód osiągnięty z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania może być pomniejszony o nakłady poczynione na zbywane mieszkanie, w czasie jego posiadania, jeżeli remont, udokumentowany zgodnie z powołanymi przepisami zwiększył wartość przedmiotowego mieszkania. Uzyskany przychód może być również pomniejszony o koszty odpłatnego zbycia, czyli wydatki jakie Wnioskodawczyni poniosła ze sprzedażą mieszkania. Zatem do kosztów odpłatnego zbycia Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć koszty usługi pośrednictwa, pod warunkiem, że wydatki te miały bezpośredni wpływ na to aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku. Osiągniętego przychodu ze zbycia mieszkania Wnioskodawczyni nie będzie mogła natomiast pomniejszyć o spłatę długów prywatnych i bankowych (długów zaciągniętych przez zmarłą matkę Wnioskodawczyni), ponieważ ich spłata nie mieści się w pojęciu nakładów powodujących zwiększenie wartości nieruchomości.
 937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-247/09-2/MT
  Czy Wnioskodawca powinien dokonać opłaty 19% podatku dochodowego w przedstawionej wyżej sytuacji?
 938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-102/09-2/MO
  Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku w związku ze sprzedażą gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny?Do kiedy i w jaki sposób Wnioskodawczyni ma wywiązać się ze zobowiązania podatkowego, jeśli ją obowiązuje?
 939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-140/09/AK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w 2009r. nieruchomości nabytej w 2000r. w drodze spadku podlega opodatkowaniu pdof?
 940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-157/09/IL
  Czy z tytułu sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym Podatnik może skorzystać z ulgi meldunkowej?
 941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-71/09-2/ES
  ustalenie wartości odzyskanego środka trwałego
 942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-167/09-2/MT
  opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego
 943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-102/09-2/ES
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-116/09/JG
  Czy wystąpi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego w przypadku gdy nie upłynęło 5 lat od odzyskania wywłaszczonej nieruchomości a jej sprzedażą?
 945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-7/09-4/MK
  Obowiązek złożenia zeznania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.
 946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-84/09/MK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-100/09/MM
  Czy wartość początkową lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku można ustalić według cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji?
 948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-279/09/TJ
  Czy powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży działki, wydzielonej z nieruchomości nabytej w drodze spadku i darowizny?
 949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-351/09/MK
  Opodatkowanie zbycia nieruchomości nabytej w części w drodze spadku, a w pozostałej - działu spadku.
 950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-101/09-4/LK
  Przychód uzyskany ze sprzedaży ww. mieszkania nabytego przez Wnioskodawcę w drodze spadku po zmarłej matce będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego w myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Fakt późniejszego przeznaczenia środków ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania na spłatę kredytu pozostaje w tym przypadku bez znaczenia. Zatem należy stwierdzić, że podatek jaki został przez Pana uiszczony do sprzedaży mieszkania jest nienależny co znaczy iż należy się Panu zwrot zapłaconego podatku.
 951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-99/09/JSz
  Czy wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od nabytej w 1982r. i 1997r. w formie spadku po siostrze babki i ciotce 1/54 części udziałów w nieruchomości?
 952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-39/09-4/MZ
  należy stwierdzić, iż w przypadku nabycia w przyszłości innego lokalu mieszkalnego, czy też udziału w lokalu mieszkalnym, Wnioskodawczyni zachowa prawo do przyznanej ulgi zgodnie z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabycie w przyszłości mieszkania nie ma wpływu na powyższą ulgę.
 953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-65/08-4/LK
  Czy uzyskana kwota ze sprzedaży #189; lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu gdy został zapłacony podatek od spadków i darowizn?
 954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-88/09/JT
  Czy w przypadku dokonania w miesiącu marcu 2009r. przez wnioskodawczynię sprzedaży udziału w nieruchomości wynoszącego 1/8 części nabytego w drodze dziedziczenia w 1991r., wnioskodawczyni podlegać będzie podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-40/09-5/MK
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej wywłaszczonej, a następnie zwróconej decyzją administracyjną
 956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-36/09-2/AF
  Wnioskodawczyni nie ma obowiązku skorygowania i uzupełnienia zapłaty podatku od spadków i darowizn wobec faktu, że wartość nieruchomości wzrosła w okresie od 2003 r., czyli od daty zapłaty podatku od nabytego spadku, do daty sprzedaży nieruchomości w 2007 r., ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wzrost ceny nieruchomości od momentu jej nabycia w drodze spadku w 2003 r., do momentu jej sprzedaży w 2007 r., nie ma wpływu na wysokość uiszczonego w 2003 r. podatku od nabytego spadku.
 957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-53/09-4/JK
  Czy w związku z wyżej opisanym stanem faktycznym zasadne jest zwolnienie z podatku od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ?
 958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-54/09-4/JK
  Czy w związku z wyżej opisanym stanem faktycznym zasadne jest zwolnienie z podatku od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ?
 959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PPB2/436-34/09-4/AF
  Czy przeniesienie własności nieruchomości na rzecz osoby bliskiej w zamian za dożywotnie utrzymanie i prawo zamieszkania w nieruchomości (umowa o dożywocie w rozumieniu art. 908 k.c.) przed upływem 5-letniego terminu wynikającego z art.16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn powoduje utratę ulgi określonej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-76/09/IL
  Czy sprzedający lokal mieszkalny, w którym był zameldowany kwalifikuje się do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-30/09-2/MK
  opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży nabytych w drodze spadku jednostek inwestycyjnych w Otwartym Funduszu Inwestycyjnym
 962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-46/09/TJ
  Zwrot wkładu mieszkaniowego.
 963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-52/09/AD
  Sprzedaż nieruchomości.
 964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-58/09/BK
  Ulga meldunkowa w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku.
 965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-80/09/AD
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku.
 966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-47/09/JT
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku (po upływie 5 lat od daty nabycia) oraz działu spadku i zniesienia współwłasności (przed upływem 5 lat od dokonania tej czynności) jest zwolniona od zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-225/09-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej przy sprzedaży nabytego w 2008 r. w drodze spadkobrania udziału we współwłasności mieszkania, w którym Wnioskodawczyni była zameldowana na pobyt stały w latach 1959-1976?
 968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-38/09-2/MZ
  Sprzedaż działek przez Wnioskodawczynię nabytych w drodze spadku, nie spowoduje konsekwencji podatkowych w podatku od spadków i darowizn, jeżeli złoży we właściwym urzędzie skarbowym w terminie ustawowym zgłoszenie SD-Z2. Natomiast w przypadku złożenia zeznania SD-3 i skorzystania ze zwolnienia zawartego w art. 4 ust. 1 ustawy, będzie mogła Pani zbyć nieruchomość bez płacenia podatku po upływie 5 lat od dnia nabycia działek. W przeciwnym przypadku, gdy sprzedaż działek nastąpi przed upływem 5 lat, zwolnienie wynikające z art. 4 ust. 1 powyższej nie będzie miało zastosowania i Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zapłacenia podatku od spadku po przekroczeniu kwoty wolnej w I grupie podatkowej, tj. 9.637 zł.
 969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-10/09/MZ
  Czy należy zapłacić podatek od spadków i darowizn od otrzymanego w spadku prawa do #189; garażu - #189; nakładów inwestycyjnych poniesionych na wybudowanie tego garażu, których wartości nie da się określić, ze względu na brak możliwości ich sprzedaży i wyceny?
 970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-9/09/MZ
  Czy należy zapłacić podatek od spadków i darowizn od otrzymanego w spadku prawa do #189; garażu - #189; nakładów inwestycyjnych poniesionych na wybudowanie tego garażu, których wartości nie da się określić, ze względu na brak możliwości ich sprzedaży i wyceny?
 971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-21/09/JT
  Czy w związku z tym że wnioskodawca nabył spadek w 1989r, a zniesienie współwłasności nastąpiło w 2007r, zostanie mu naliczony podatek dochodowy, jeżeli sprzeda działkę nr 254/18 w 2009r.?
 972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415/22/09/JT
  Czy od dochodu ze sprzedaży działki nr 254/41 w 2009r. wnioskodawca będzie musiał uiścić podatek dochodowy wynoszący 19% jeżeli nabył działkę częściowo w drodze spadku w 1988r a częściowo w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności w 2008r.?
 973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-8/09-2/AF
  Ile Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatku, gdyby był liczony od pełnej kwoty zachowku? Czy Wnioskodawczyni może płacić podatek od kwoty, którą faktycznie otrzymała – na koniec roku?
 974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/2/415/39/09/JT
  Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego w całości uzyskany przez wnioskodawcę przychód ze sprzedaży udziału nieruchomości, jeżeli w chwili sprzedaży przedmiotowe nieruchomości wchodziły w skład gospodarstwa rolnego i w celu włączenia do własnych gospodarstw rolnych były nabyte przez kupujących?
 975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-40/09/JSz
  Czy wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od nabytej w 1991r. w formie spadku po ojcu 1/12 części udziału w nieruchomości?
 976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-41/09/JSz
  Czy wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od nabytej w 1991r. w formie spadku po ojcu 1/8 części udziału w gospodarstwie rolnym?
 977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1622/08-4/MG
  Czy i jakie ulgi podatkowe z tytułu tej transakcji przysługują Wnioskodawczyni? Czy i jaki wpływ na decyzję podatkową ma przewlekłe postępowanie sądowe o dział spadku? Dlaczego skoro #189; sprzedanej nieruchomości została przyznana Wnioskodawczyni za długi spadkowe, w momencie sprzedaży całej działki Wnioskodawczyni ma zapłacić podatek od tej części przysporzenia?
 978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-31/09/JSz
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi podatkowej w razie sprzedaży w 2008r. działki na której stoi dom jednorodzinny, którego 1/4 udziału nabył w 2007r.wyniku spadku?
 979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-24/09/AK
  Czy w związku z trudnościami w udokumentowaniu okresu zameldowania w zbytym w 2008r. lokalu mieszkalnym wnioskodawczyni może być zwolniona całkowicie lub częściowo od podatku dochodowego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym?
 980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-13/09-2/MG
  Czy w opisanym stanie faktycznym, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przez Wnioskodawcę pozostaje poza opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód ze zbycia nieruchomości nabytej w spadku ponad 5 lat temu?
 981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-151/08/TJ
  Czy wypłaconą po śmierci męża kwotę dofinansowania powinno się potraktować jako spadek po mężu, podlegający przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, czy też powinna być ona ujęta w rozliczeniu rocznym PIT-37, jako zwrot ulgi remontowej?
 982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-16/08/HS
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytych w 2001r. w drodze spadku i następnie w 2007r. w drodze działu spadku.
 983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-15/09/HS
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości nabytych w 2002r. w drodze spadku i następnie w 2007r. w drodze działu spadku.
 984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-174/08/JT
  Czy wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od uzyskanego przychodu ze sprzedaży gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa na cele uzasadniające wywłaszczenie?
 985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-101/09/CJS
  Czy sprzedaż w 2008r. udziału w nieruchomości nabytego w części w 2003r. i w części w 2008r. w drodze spadku rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-8/09/MCZ
  Czy od nabytego roszczenia o zapłatę wartości udziałów zmarłego wspólnika spółki z o.o. spadkobiercy powinni zapłacić podatek od spadków i darowizn?
 987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-17/09-4/AZ
  W jaki sposób zostanie naliczony podatek od nabytych testamentem od matki akcji - jaką wartość akcji ma podać Biuro Maklerskie na druku PIT-8C, na podstawie którego Wnioskodawca będzie sporządzał PIT-38?
 988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1177/08/BK
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku w 2007 roku (ogród i sad).
 989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-493/08-6/MZ
  Nie spełnił Pan warunku zawartego w art. 16 ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, ponieważ nie zamieszkał Pan w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego w nabytym mieszkaniu. W powyższej sprawie nie miał zastosowania przepis art. 16 ust. 3 ustawy, na który się Pan powołał, gdyż mieszkanie nie było zajęte przez osoby trzecie, tylko znajdowały się w nim przedmioty osoby trzeciej. A zatem utracił Pan prawo do ulgi z tytułu zamieszkiwania.
 990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-191/08/AK
  W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie do nieruchomości nabytego w części wraz z mężem, w części w drodze spadku, a w części w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności?
 991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-183/08-6/MO
  PIT - w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia i spadku
 992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1163/08/IL
  Czy z tytułu sprzedaży przedmiotowego mieszkania wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-181/08/MW
  Sposób opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej częściowo w 2006r. oraz w 2007r. w spadku po mężu.
 994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-52/09/BJ
  Czy jest Pan zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług od sprzedanej działki? Jeśli tak, to w jakiej wysokości, a jeśli nie, czy musi Pan złożyć stosowne oświadczenie w odpowiednim dla siebie urzędzie skarbowym?
 995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-173/08/NG
  przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego częściowo zabudowanego budynkiem mieszkalnym i gospodarczym o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-172/08/NG
  czy przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego częściowo zabudowanego budynkiem mieszkalnym i gospodarczym o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1615/08-2/AZ
  Wnioskodawca prosi o zajęcie stanowiska w sprawie zapłaty ewentualnego podatku dochodowego w wyniku zniesienia współwłasności w związku ze sprzedażą nieruchomości, przy czym wskazuje, iż w urzędzie skarbowym uiścił podatek od czynności cywilno-prawnych oraz 8.600 zł na rzecz uczestników postępowania.
 998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-151/08/JSz
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 1983r. w drodze spadku po zmarłej babce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1139/08/TJ
  Czy od uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości dochodu powinien zostać odprowadzony podatek dochodowy, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 1000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1184/08/TJ
  Czy od uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości dochodu powinien zostać odprowadzony podatek dochodowy, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 1001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1139/08/TJ
  Czy od uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości dochodu powinien zostać odprowadzony podatek dochodowy, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 1002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-179/08/JG
  Czy w przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku przed 2006r. i w drodze zniesienia współwłasności, wnioskodawca zobowiązany jest uiścić podatek dochodowy i w jakiej wysokości?
 1003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-178/08/JG
  Czy w przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku przed 2006r. i w drodze zniesienia współwłasności, wnioskodawca zobowiązany jest uiścić podatek dochodowy i w jakiej wysokości?
 1004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-803/08/MM
  Czy sprzedając lokal mieszkalny w 2008 r., nabyty w drodze darowizny w roku 2007 można
 1005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-41/08/MCZ
  Czy wnioskodawczyni ma zapłacić podatek w Polsce w związku z otrzymaniem spadku z Niemiec i opodatkowaniu go w Niemczech?
 1006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-160/08/ENB
  Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od spadków i darowizn od spadku otrzymanego po zmarłym dziadku?
 1007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1144/08/AD
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku.
 1008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1161/08/TJ
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku.
 1009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1166/08/TJ
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku.
 1010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-481/08-5/MZ
  Wnioskodawczyni z tytułu nabycia spadku nie może skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ mąż zmarł w 2006 r., a więc będą miały tu zastosowanie przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2007 roku.
 1011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1576/08-4/MK
  Czy na gruncie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje obowiązek podatkowy oraz czy stanowisko wnioskodawczyni jest prawidłowe?
 1012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-148/08/CJS
  W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie do nieruchomości nabytego w drodze spadku w 2007r?
 1013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1594/08-2/AZ
  Czy zbycie nieruchomości gruntowej nabytej w drodze darowizny, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w części nabytej po 01.01.2007 r. podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 updof?
 1014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-129/08/HS
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku.
 1015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-128/08/HS
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku.
 1016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/67/UDR/PMN/08/PK-659
  Zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego z tytułu zbycia nieruchomości, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga meldunkowa).
 1017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-17/09/MM
  Czy przypadku sprzedaży udziału w mieszkaniu nabytego w spadku należy zastosować art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-113/08/JG
  Czy wnioskodawca jako spadkobierca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej przez jego spadkodawcę?
 1019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-114/08/JG
  Czy wnioskodawca jako spadkobierca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej przez jego spadkodawcę?
 1020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-165/09/JSz
  Czy wnioskodawczyni ma możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości w drodze spadku?
 1021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-132/08-2/MK
  Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn - zbycie mieszkania innej osobie niebędącej spadkobiercą.
 1022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-112/08/JG
  Czy wnioskodawca jako spadkobierca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej przez jego spadkodawcę?
 1023. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-482/08-2/AF
  Czy na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek udzielania naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o dokonanych wypłatach i ich wysokości, czy też zważywszy, że R K. zmarł 03.05.2004 r. w okresie obowiązywania przepisu art. 19 ust. 3 cytowanej ustawy stosować się do rygorów określonych w tym przepisie, tj. dokonać wypłaty po uprzedniej pisemnej zgodzie naczelnika urzędu skarbowego, że nabycie spadku jest zwolnione lub, że należny podatek został zapłacony?
 1024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-131/08/MW
  Czy w związku ze sprzedażą ww. lokalu mieszkalnego przysługuje wnioskodawcy tzw. ulga mieszkaniowa i jest zwolniony z płacenia 19% podatku od sprzedaży?
 1025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-107/08/CJS
  W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie do nieruchomości nabytego w drodze spadku w 2006r. i w drodze działu spadku w 2007r.?
 1026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-104/08/JT
  czy wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego ze zbycia nieruchomości nabytej w spadku w 1995r. oraz częściowo w wyniku działu spadku w 2007r?
 1027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-117/08/CJS
  Czy sprzedaż udziału w nieruchomości zwróconej na podstawie decyzji starosty z dnia 16 października 2006r. stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-198/08-2/JS
  Czy zbycie nawet w dalekiej przyszłości przedmiotowej nieruchomości (tj. domu i gruntu - art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a - c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ) "ale po upływie 12 miesięcy od dnia zameldowania, będzie podlegało zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz. U. 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) oraz art. 8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz.1316) przy spełnieniu warunku 14 dniowego terminu na zgłoszenie przedmiotowej sprzedaży do właściwego Urzędu Skarbowego - art. 21 ust. 21 ww. ustawy., czy też bez spełnienia tak krótkiego terminu (art. 8 ust.3 ww. ustawy z dn. 6. XI.2008 r.)?
 1029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1546/08-4/AZ
  Przychód ze sprzedaży nieruchomości położonych w L. w dniu 20.10.2008 r. nie stanowi źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 8 z uwagi na upływ 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie. Z uwagi na fakt, iż przychód ze sprzedaży nieruchomości w L nie stanowi źródła przychodu tym samym w rozpatrywanej sprawie nie znajdują zastosowania przepisy art.30e ustawy opdof powołane przez Wnioskodawcę w zapytaniu.
 1030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1106/08/TJ
  Sprzedaż mieszkania.
 1031. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-82/08/NG
  Czy wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przymusowego wykupu akcji nabytych w drodze spadku po zmarłym ojcu
 1032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-654/08/MM
  1. Czy treść art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w roku 2006) ma zastosowanie przy zbyciu części majątku spadkowego, tj. akcji wchodzących w skład masy spadkowej? 2. Jak należy liczyć dochód ze sprzedaży 50 akcji S.A.?
 1033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-435/08-2/AF
  1.Czy sprzedaż nieruchomości spadkowej podlega 19% podatkowi dochodowemu od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2.Czy przeprowadzony sądowy dział spadku bez spłat i dopłat podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?3.Jeżeli tak, to od jakiej części i w jakiej wysokości?
 1034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-90/08/MW
  Skutki podatkowe sprzedaży przez spadkobiercę udziału w nieruchomości, z której uprzednio został wywłaszczony spadkodawca.
 1035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-68/08/JG
  Czy za datę nabycia całej nieruchomości należy uznać datę śmierci spadkodawcy czy też za datę nabycia nieruchomości dla jednej części należy uznać datę śmierci spadkodawcy a dla pozostałej części datę zniesienia współwłasności ?
 1036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-59/08/JG
  Czy przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze dziedziczenia można pomniejszyć o kwotę wypłaconego zachowku oraz o wniesione opłaty na rzecz biura nieruchomości, które pośredniczyło w sprzedaży tego mieszkania?
 1037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-161/08-2/JK
  Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej z uwagi na zameldowanie przez czas dłuższym niż 12 miesięcy?
 1038. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-154/08-2/JK
  Czy dochód ze sprzedaży tej nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-54/08/CJS
  Czy wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości sprzedaży działki, która nabyła w spadku w 1992r. jeżeli w 2007r. został przeprowadzony częściowy dział spadku i zniesienie współwłasności?
 1040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1009/08-4/GZ
  Kontynuacja umowy leasingu na samochód zawartej w maju 2005 r. po zmarłym małżonku w ramach nowej działalności a możliowość pełnego odliczenia.
 1041. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1054/08-2/EN
  Czy sprzedaż jednej działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1042. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1076/08/ENB
  Czy ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ma zastosowanie do spadku otrzymanego ze Stanów Zjednoczony Ameryki?
 1043. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-61/08/NG
  Czy w przypadku sprzedaży mieszkania nabytego w 2008r. w drodze spadku, w którym wnioskodawca był zameldowany przez okres co najmniej 12 miesięcy, będzie przysługiwało wnioskodawcy prawo do "ulgi meldunkowej"?
 1044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-55/08/AK
  Czy powstanie obowiązek zapłacenia przez wnioskodawcę podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości objętej warunkową umową sprzedaży zawartą przez spadkodawcę?
 1045. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-133a/08/AD
  Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia spadku.
 1046. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-66/08/NG
  Czy wnioskodawca zwolniony jest od płacenia podatku dochodowego od przychodów z odpłatnego zbycia nabytego w drodze spadku udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na podstawie "ulgi meldunkowej"?
 1047. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-45/08/CJS
  Czy sprzedaży w 2008r. udziału w nieruchomości nabytego w 2000r. w drodze spadku rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1048. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-12/08/MCZ
  Czy w przypadku sądowego stwierdzenia nabycia spadku po 1 stycznia 2007r. nabytego przez wnioskodawcę w 1994r. zastosowanie znajdzie zwolnienie uregulowane w treści art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r.?
 1049. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-112/08-2/PJ
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. nieruchomości nabytej w drodze spadku będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie obowiązującego do 31 grudnia 2006 r. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 1050. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1243/08-2/JB
  Prawo do ulgi uczniowskiej jest prawem podmiotowym i związane jest nierozerwalnie z konkretną osoba tj. podatnikiem. Przepisy prawa podatkowego nie przewidują przejęcia tych praw przez spadkobierców.
 1051. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-53/08/JSz
  Czy przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku zobowiąże wnioskodawcę do zapłaty podatku dochodowego?
 1052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-141/08/JT
  Czy sprzedaż w 2008r., działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nabytego częściowo w spadku po mężu w 2007r. a częściowo w wyniku działu spadku w 2008r. będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-109/08-2/MK
  Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn - zbycie mieszkania innej osobie niebędącej spadkobiercą.
 1054. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-684/08-4/WM
  Skutki podatkowe sprzedaży akcji otrzymanych w drodze spadku.
 1055. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-990/08/TJ
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku
 1056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-21/08/NG
  Czy wnioskodawczyni zwolniona jest od płacenia podatku dochodowego od przychodów z odpłatnego zbycia nabytego w drodze spadku udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na podstawie "ulgi meldunkowej"?
 1057. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-74/08-2/JS
  Czy w obliczu wcześniejszego wieloletniego zamieszkiwania i zameldowania w lokalu nabytym obecnie w drodze dziedziczenia, po jego sprzedaży Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust.1 pkt 126 ustawy prawo podatkowe?
 1058. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-988/08/AD
  Sprzedaż nieruchomości rolnej nabytej w drodze spadku.
 1059. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1000/08/BK
  Ulga meldunkowa.
 1060. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-947/08-4/EN
  Czy Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie od podatku od towarów i usług? Czy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług Zainteresowany będzie płatnikiem podatku VAT po dokonaniu sprzedaży gruntów klasy VI jako działek budowlanych?
 1061. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-983/08/BK
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze wykupu, a ulga meldunkowa.
 1062. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-648/08-4/WM
  Zachowek jako koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób.
 1063. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1206/08-2/MG
  PIT w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 1064. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1430/08-6/MG
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie obciążony podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1065. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-814/08-2/TW
  Czy w przedstawionej sprawie zaistnieje konieczność uiszczenia podatku?
 1066. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1158/08-4/IF
  W przypadku gdy przedmiotem spadku jest więcej niż jedna rzecz lub prawo, a w wyniku działu spadku podatnik otrzymuje tylko jedno z tych praw zrzekając się równocześnie swoich udziałów w innych rzeczach i prawach, dla obliczenia udziału nabytego w spadku w nieruchomości otrzymanej w wyniku działu spadku należy obliczyć wartość całego udziału spadkowego podatnika, czyli zsumować wartość udziałów nabytych w każdej rzeczy czy prawie (wartość udziałów w poszczególnych rzeczach może być wszakże różna, bo zależeć będzie od wartości każdej z nieruchomości). Dopiero suma wartości tych udziałów będzie odzwierciedlała udział nabyty w drodze spadku. Następnie należy obliczyć wartość udziału jaki przypada podatnikowi w drodze działu spadku. Wartość nieruchomości nabytej w części w spadku a w części w drodze działu spadku nie będzie podlegała opodatkowaniu w części odpowiadającej wartości udziału spadkowego w całym spadku. Jedynie nadwyżka wartości nieruchomości ponad wartość udziału spadkowego w całym spadku nie została nabyta w drodze spadku i podlega opodatkowaniu.
 1067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1644/08/JG
  Czy od osiągniętego przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości należy odprowadzić 10 % zryczałtowany podatek dochodowy ?
 1068. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1818/08-5/JL
  Kwestia opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży przez Gminę przedmiotowego gruntu będzie uzależniona od jego przeznaczenia w wyniku sprzedaży. To Gmina jako obecny właściciel tej nieruchomości - dokonując jej sprzedaży określonemu nabywcy - zdecyduje o przeznaczeniu tego gruntu i wywoła określone skutki w podatku VAT.
 1069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-946/08/RS
  Obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu (umowy) przeniesienia własności nieruchomości przez spadkobierców.
 1070. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-947/08/RS
  Obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu (umowy) przeniesienia własności nieruchomości przez spadkobiercę.
 1071. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1417/08-2/JS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki
 1072. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-658/08-2/WM
  Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej?
 1073. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-100/08-2/MK
  Czy przyznane odszkodowanie Wnioskodawca powinien uiścić jakikolwiek podatek (dochodowy od osób fizycznych lub od spadków)?
 1074. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL-LM/834/61/GKW/08/PK3/322
  Czy w związku z otrzymaniem rekompensaty za "mienie zabużańskie" wystąpi obowiązek zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 1075. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PL-LM/834/61a/GKW/08/PK3/322
  Czy nabycie rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej "mienie zabużańskie" podlega opodatkowaniu podatkowi od spadków i darowizn?
 1076. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-945/08/BK
  Sprzedaż nieruchomości - ulga meldunkowa.
 1077. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1400/08-4/MK
  Czy Wnioskodawca wypłacając równowartość umorzonych udziałów dla spadkobierców zmarłego wspólnika ma obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego?
 1078. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1634/08/JG
  Czy wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek od otrzymanej kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad gdyż nie upłynął okres dwóch lat od chwili nabycia tej nieruchomości w drodze spadku i działu spadku ?
 1079. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1668/08/MM
  Czy od przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku w części w 2005r. i w części w 2008r. można odliczyć jako koszt uzyskania przychodu wypłacony zachowek?
 1080. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-16/08/AK
  Czy przychód uzyskany przez wnioskodawczynię ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nabytej w drodze spadku w 1972r. i 2008r. podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 updof?
 1081. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1377/08-2/JS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia budynku otrzymanego w spadku oraz opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu użytkowego i gruntu otrzymanego w spadku
 1082. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1584/08/JG
  Czy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości z której uprzednio został wywłaszczony spadkodawca zostanie naliczony zryczałtowany podatek dochodowy ?
 1083. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-170/08/MCZ
  Czy wnioskodawczyni ma zapłacić podatek w Polsce za pieniądze otrzymane w spadku położonym za granicą?
 1084. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1630/08/JT
  czy sprzedaż nieruchomości, której częścią składową są: budynek mieszkalny, garaż, komórki i grunt podlegają opodatkowaniu 19% (podatkowi- każdy podmiot osobno), jeżeli wnioskodawca był zameldowany w tym budynku przez więcej niż 12 miesięcy?
 1085. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-606/08-2/WM
  Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego w 2008 r., nabytego w drodze spadku w 2007 r., podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1086. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-361/08-4/AF
  Czy zapłacony w całości podatek od przyjęcia spadku w 1974 r. obejmuje również nabycie spadku po S W. w całości przez A W. na mocy zmienionego postanowienia Sądu?
 1087. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-387/08-2/MZ
  Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadku po zmarłym mężu, jeżeli mąż nie był współwłaścicielem działek
 1088. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-838/08-2/EN
  Czy od sprzedaży pięciu działek i od darowizny jednej działki najbliższej rodzinie Wnioskodawca będzie zobowiązany odprowadzić podatek VAT?
 1089. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1547/08/MZ
  Czy można skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w razie sprzedaży udziałów w prawie do nieruchomości nabytych w 1996r. i 2007r. w drodze spadku?
 1090. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1567/08/JG
  czy przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku można pomniejszyć o kwotę spłaconego kredytu zaciągniętego przez spadkodawcę, kwotę odsetek zapłaconych w okresie od nabycia spadku do momentu całkowitej spłaty kredytu, kwotę opłat manipulacyjnych związanych z wcześniejszą spłatą kredytu?
 1091. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1563/08/MZ
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w razie sprzedaży w 2008r. lokalu mieszkalnego nabytego w 2007r. w drodze spadku?
 1092. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1566/08/CJS
  W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie do nieruchomości nabytych w części w drodze spadku, w części w drodze darowizny a w części w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności ?
 1093. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1555/08/JG
  Czy wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży 1/3 nieruchomości (ogrodu) ?
 1094. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-104/08/BK
  Wymiar podatku spadkowego.
 1095. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1517/08/JG
  Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego części w drodze spadku i w części w drodze działu spadku wywołuje skutek w postaci obowiązku uiszczenia podatku dochodowego ?
 1096. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1348/08-2/SP
  Ustosunkowując się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz uwzględniając wyżej przytoczone regulacje przepisów należy stwierdzić iż, przychód ze sprzedaży gruntu związanego ze zbywanym budynkiem mieszkalnym nie jest objęty zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy. Przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów, zarówno tych, które stanowią odrębny przedmiot własności (prawo wieczystego użytkowania gruntu), jak i gruntów trwale związanych z budynkiem, stanowiących część składową nieruchomości. Oznacza to, że powyższy przychód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1097. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1480/08/JT
  Czy sprzedaż w 2008r., gruntu rolnego nabytego częściowo w spadku po rodzicach zmarłych w 1992 i 1994r. a częściowo w wyniku działu spadku w 2007r. będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych skoro sprzedano mniej niż (przypadającego w udziale) #188; część spadku?
 1098. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1514/08/ASz
  Czy w związku ze sprzedażą mieszkania nabytego w drodze spadku przysługuje wnioskodawcy ulga meldunkowa?
 1099. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1348/08-2/SP
  Ustosunkowując się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz uwzględniając wyżej przytoczone regulacje przepisów należy stwierdzić iż, przychód ze sprzedaży gruntu związanego ze zbywanym budynkiem mieszkalnym nie jest objęty zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy. Przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów, zarówno tych, które stanowią odrębny przedmiot własności (prawo wieczystego użytkowania gruntu), jak i gruntów trwale związanych z budynkiem, stanowiących część składową nieruchomości. Oznacza to, że powyższy przychód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1553/08/JT
  Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej i tym samym zwolnienie z podatku od sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w spadku częściowo w 1996r a częściowo w 2007r.?
 1101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1561/08/JT
  Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej i tym samym zwolnienie z podatku od sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w spadku częściowo w 1996r a częściowo w 2007r.?
 1102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1554/08/JT
  Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej i tym samym zwolnienie z podatku od sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w spadku częściowo w 1996r a częściowo w 2007r.?
 1103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-863/08/MH
  Ulga meldunkowa przy sprzedaży mieszkania.
 1104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1521/08/JT
  czy wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku w 2005r. oraz częściowo w wyniku działu spadku w 2008r.
 1105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-570/08-2/WM
  Wnioskodawczyni prosi o opinię, czy po zbyciu ww. nieruchomości będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej - czy będzie zwolniona z 19% podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-527/08-2/EK
  Czy mając na uwadze przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe, spółka "X" będzie podmiotem zarządzanym pośrednio przez nierezydenta, o którym mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.)?
 1107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-683/08-2/TW
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania nr (…) (nabytego w drodze spadku w grudniu 2005 r.), jeżeli uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczy na spłatę kredytu hipotecznego ciążącego na innym posiadanym przez Niego mieszkaniu nr (…)?
 1108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-330/08-4/AF
  Wnioskodawczyni z tytułu zbycia przedmiotowej nieruchomości nie jest zobowiązania do zapłaty podatku od spadków i darowizn, ponieważ odwołanie darowizny nie jest objęte zakresem powyższej ustawy.
 1109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-86/08-2/MK
  Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn - konieczna zmiana warunków mieszkaniowych.
 1110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-552/08-2/WM
  Czy przychód ze sprzedaży przedmiotowego lokalu nabytego w drodze spadku przed 31 grudnia 2006 r., będzie zwolniony z opodatkowania na zasadzie praw nabytych, zgodnie z dyspozycją art.7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588)?
 1111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-550/08-2/WM
  Czy przychód ze sprzedaży przedmiotowego lokalu nabytego w drodze spadku przed 31 grudnia 2006 r., będzie zwolniony z opodatkowania na zasadzie praw nabytych, zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588)?
 1112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-553/08-2/WM
  Czy przychód ze sprzedaży przedmiotowego lokalu nabytego w drodze spadku przed 31 grudnia 2006 r., będzie zwolniony z opodatkowania na zasadzie praw nabytych, zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw(Dz. U. Nr 217, poz. 1588)?
 1113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-85/08-2/MK
  Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn - konieczna zmiana warunków mieszkaniowych.
 1114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-87/08-2/MK
  Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn - konieczna zmiana warunków mieszkaniowych.
 1115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-551/08-2/WM
  Czy przychód ze sprzedaży przedmiotowego lokalu nabytego w drodze spadku przed 31 grudnia 2006 r., będzie zwolniony z opodatkowania na zasadzie praw nabytych, zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588)?
 1116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-88/08-2/MK
  Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn - konieczna zmiana warunków mieszkaniowych.
 1117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1481/08/CJS
  W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie do nieruchomości nabytego w drodze spadku w 2006r?
 1118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-844/08/AD
  Ustalenie obowiązku podatkowego z tytułu dochodów uzyskanych w drodze działu spadku.
 1119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1443/08/JT
  Czy sprzedaż w 2008r., nabytej w części w drodze spadku w 1993r. oraz w części w drodze działu spadku w 2007r. nieruchomości rolnej, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-962/08-4/JK
  Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze spadku nie będzie wogóle podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym z uwagi na fakt, iż okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy już upłynął. Natomiast opodatkowaniu podlegać będzie przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy zgodnie z regulacją wynikającą z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.
 1121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-828/08/MH
  Podatek dochodowy od osób fizycznych. Opodatkowanie zbycia gospodarstwa rolnego nabytego w spadku - 50% i darowiźnie - 50%.
 1122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-290/08-6/AF
  Czy przepisy prawa podatkowego od spadków i darowizn zwalniają Wnioskodawczynię od podatku ze sprzedaży 1/3 części mieszkania, które otrzymała po swojej mamie?
 1123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1434/08/CJS
  W jaki sposób opodatkować przychody uzyskane ze sprzedaży udziałów w prawie do nieruchomości nabytych w części w drodze spadku, a w części w drodze zniesienia współwłasności?
 1124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-337/08-2/MZ
  sytuacja rodzinna Wnioskodawcy i chęć przeniesienia siedliska z W……..wy do K…… lub okolic K….., aby mieszkać razem z żoną należy uznać za uzasadnioną konieczność zmiany warunków mieszkaniowych w rozumieniu art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto, jeżeli Wnioskodawca w ciągu sześciu miesięcy od zbycia lokalu mieszkalnego nabędzie inne mieszkanie lub dom nie utraci prawa do ulgi z tytułu zamieszkiwania.
 1125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-883/08/MM
  1. Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do odprowadzenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, w części nabytej w drodze spadku? 2. Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w części objętej nabyciem w drodze spadku? 3. Czy płatnik prawidłowo pomniejszył przychód z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa o koszty związane z wydatkami na ich nabycie w części dotyczącej masy spadkowej?
 1126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1411/08/JG
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku po zmarłych w 1971r. i 1994r. rodzicach skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego ?
 1127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1412/08/JG
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku po zmarłych w 1971r. i 1994r. rodzicach skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego ?
 1128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1328/08/JT
  Czy w sytuacji gdy nastąpi sprzedaż zwróconej w ramach restytucji nieruchomości przed upływem 5 lat od jej zwrotu, spadkobiercy (w tym wnioskodawczyni) zwolnieni są z płacenia podatku od sprzedaży?
 1129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1378/08/JT
  Czy wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy określony w art. 30e o podatku dochodowym od osób fizycznych ze sprzedaży nieruchomości nabytej w części w drodze zniesienia współwłasności?
 1130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1375/08/CJS
  Czy w przypadku sprzedaży w przyszłości mieszkania nabytego w 1994r. w drodze spadku, wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1393/08/JG
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 1995r. w drodze spadku po zmarłym ojcu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1453/08-2/JK
  ulga meldunkowa
 1133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-295/08-6/AF
  zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych należy zgłosić w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 z chwilą wykonania zapisu po przekroczeniu kwoty 9.637,00 zł. Formularze SD-Z1 należy składać każdorazowo w następnych miesiącach w terminach określonych w art. 4a ust. 1 pkt 1 po przekroczeniu powyższej kwoty. Jeżeli Wnioskodawczyni nie spełni warunku wynikającego z art. 4a ust. 1 pkt 1 do kwoty, która nie zostanie zgłoszona na druku SD-Z1 zastosowanie znajdzie art. 4a ust. 3 ustawy, zgodnie z którym nabycie takie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Odnośnie pytania dot. zrzeczenia się prawa do renty i sposobu jego przeprowadzenia tutejszy organ podatkowy nie jest uprawniony do interpretowania przepisów kodeksu cywilnego.
 1134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1183/08-3/JK
  Czy sprzedaż nieruchomości po zniesieniu współwłasności podlegać będzie podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 1135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-787/08/MH
  Ulga meldunkowa przy sprzedaży mieszkania.
 1136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1326/08/JG
  Czy powstanie zobowiązanie zapłaty podatku dochodowego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku biorąc pod uwagę fakt, iż w mieszkaniu tym wnioskodawczyni była zameldowana na pobyt stały przez 16 lat ?
 1137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-773/08/MH
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku.
 1138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1232/08-2/ASi
  wniosek dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntu nabytego w drodze spadku.
 1139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-774/08/TJ
  Koszty uzyskania przychodu.
 1140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-957/08-4/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11.08.2008 r. (data wpływu 20.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 20.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 1141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-702/08-4/ISN
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w formie spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 1142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1310/08/CJS
  W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie do zabudowanej nieruchomości nabytego w drodze spadku w 2006r.?
 1143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1077/08-4/JK
  ulga meldunkowa
 1144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1078/08-4/JK
  ulga meldunkowa
 1145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-90/08/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zasad opodatkowania nabycia spadku:
  - jest prawidłowew części dotyczącej zastosowani ...
 1146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1286/08/CJS
  W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w prawie do zabudowanej nieruchomości nabytego w drodze spadku w 2006r.?
 1147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1003/08-3/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25.06.2008 r. (data wpływu 30.06.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 06.10.2008 r. (data nadania 06.10.2008 r., data wpływu 09.10.2008 r.) uzupełniające wezwanie z dnia 11.09.2008 r. Nr IPPB2/436-252/08-2/AS, Nr IPPB2/415-1003/08-2/JK (data nadania 11.09.2008 r., data otrzymania 29.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 1148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-128/MK
  Czy kwota zasądzona wyrokiem sądowym, która nie weszła do spadku opodatkowana jest podatkiem od spadków i darowizn?
 1149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1096/08-4/JS
  opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego otrzymanego w spadku, ulga meldunkowa
 1150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1278/08/MZ
  Czy akcje nabyte w spadku po zmarłym ojcu przez małoletniego syna po wcześniejszym zapłaceniu podatku od spadków i darowizn od całej masy spadkowej podlegają ponownemu opodatkowaniu?
 1151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1281/08/JT
  Czy wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości sprzedaży działki, którą nabyła w spadku w 1998r. jeżeli w 2007r. został przeprowadzony dział spadku?
 1152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-968/08-6/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.06.2008 r. (data wpływu 25.06.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 23.07.2008 r. (data nadania 23.07.2008 r., data wpływu 25.07.2008 r.) uzupełniające wezwanie z dnia 14.07.2008 r. Nr IPPB2/415-968/08-2/JK (data nadania 14.07.2008 r., data otrzymania 19.07.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 06.10.2008 r. (data nadania 06.10.2008 r., data wpływu 07.10.2008 r ...
 1153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1275/08/JT
  Czy sprzedając udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, wnioskodawca będzie mógł skorzystać z tzw. "ulgi meldunkowej" jeżeli w terminie 14 dni od daty dokonania odpłatnego zbycia tego prawa złoży oświadczenie że spełnia warunki do zwolnienia w urzędzie skarbowym i był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez 22 lata (od 1963r do 1985r.) ?
 1154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1195/08/JT
  Czy wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku w 2007r. w skład której wchodzi budynek mieszkalny, będąc zameldowana w tym budynku przez okres blisko 44 miesięcy?
 1155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-993/08-5/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25.06.2008 r. (data wpływu 30.06.2008 r.) oraz uzupełnieniu z dnia 03.10.2008 r. (data wpływu 08.10.2008 r., data nadania 03.10.2008r.) na wezwanie Nr IPPB2/436-250/08-2/AS, IPPB2/415-993/08-2/SP z dnia 24.09.2008 r. (data nadania 24.09.2008 r., data doręczenia 29.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podat ...
 1156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1296/08/JT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2008r (data wpływu do tut. BKIP 23 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 23 lipca 2008r. do tut. Biura wpłynął ww ...
 1157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-69/08-4/MK
  Opodatkowania przychodu z czynszu najmu lokali w okresie pomiędzy datą otwarcia spadku a datą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
 1158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-495/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ... przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 24 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu podlegającego opodatkowaniu -jest nieprawidłowe.W dniu 10 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 1159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1115/08-2/JS
  opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku
 1160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-450/08-2/MK
  1. Czy obowiązek podatkowy od transakcji giełdowych w podatku dochodowym od osób fizycznych powstał za życia spadkodawcy, czy też po jego śmierci? 2. Czy informacja PIT-8C została sporządzona prawidłowo wprost dla spadkobierców, czy też powinna zostać sporządzona dla spadkodawcy, a więc nie zawierać przychodów ze zbycia papierów wartościowych nabytych przez spadkodawcę przed 01 stycznia 2004 r., co do których nie ma wątpliwości, że nie podlegają opodatkowaniu oraz uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów koszty nabycia papierów wartościowych przez spadkodawcę?
 1161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1019/08-6/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 04.07.2008 r. (data wpływu 03.07.2008 r.) oraz w piśmie (data nadania 09.09.2008 r., data wpływu: 10.09.2008 r.) uzupełniające wezwanie z dnia 02.09.2008 r. Nr IPPB2/415-1019/08-2/JK (data nadania 03.09.2008 r., data otrzymania 06.09.2008 r.) i w piśmie z dnia 26.09.2008 r. (data nadania 26.09.2008 r., data wpływu: 29.09.2008 r.) uzupełniające wezw ...
 1162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1211/08/JT
  Czy sprzedaż w 2008r., nabytej w drodze spadku w 2007r. nieruchomości rolnej, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1024/08-2/JS
  opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w spadku
 1164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1203/08/MM
  Czy przychody ze sprzedaży nieruchomości zwróconej spadkobiercy po wywłaszczeniu będą podlegać opodatkowaniu?
 1165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1201/08/MM
  Czy przychody ze sprzedaży nieruchomości zwróconej spadkobiercy po wywłaszczeniu będą podlegać opodatkowaniu?
 1166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1200/08/MM
  Czy przychody ze sprzedaży nieruchomości zwróconej spadkobiercy po wywłaszczeniu będą podlegać opodatkowaniu?
 1167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1199/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 03 lipca 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przez spadkobiercę przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości, z której uprzednio został wywłaszczony spadkodawca -jest prawidłowe.W dniu 03 lipca ...
 1168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1036/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2008 r. (data wpływu 10.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu -jest prawidłowe.W dniu 10.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 1169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1015/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30.06.2008 r. (data wpływu 03.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 03.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 1170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-705/08/RS
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości rolnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-811/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09.07.2008 r. (data wpływu 14.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu -jest prawidłowe.W dniu 14.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-256/08-2/MZ
  Wnioskodawczyni z tytułu nabycia spadku nie może skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ matka zmarła w 2003 r., a więc będą miały tu zastosowanie przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2007 roku, które nie przewidywały przedmiotowego zwolnienia.
 1173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1169/08/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 30 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego w drodze dziedziczenia testamentowego ...
 1174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1167/08/JG
  Czy w przypadku sprzedaży mieszkania nabytego w 2008r. w drodze spadku na współwłasność, w którym wnioskodawczyni była zameldowana od 1963r. do 1992r., przysługuje jej prawo do ulgi meldunkowej
 1175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1092/08/JT
  Czy w przypadku, jeżeli przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (2005r.) a przeniesieniem na odrębną własność lokalu (2008r.) upłynęło mniej niż 5 lat, to czy czynność ta jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadzie art. 30e w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-966/08-2/MK
  Intencją Wnioskodawcy było zapytanie, czy podstawę opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych w drodze dziedziczenia stanowi przychód bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu ?
 1177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-955/08-2/JS
  opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w spadku
 1178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1109/08/JT (KAN-6146/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008r (data wpływu do tut. BKIP 19 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieru ...
 1179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-643/08/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2008 roku (data wpływu 18 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 17 lipca 2008 r. - data stempla pocztowego (wpływ dnia 18 lipca 2008 r.) oraz w dniu 12 sierpnia 2008 r. - data stempla pocztowego (wpływ dnia 18 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego ...
 1180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1100/08/JT (KAN-6047/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02 czerwca 2008r (data wpływu do tut. BKIP 17 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - możliwości z ...
 1181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1151/08-2/JL
  Wnioskodawczyni nie jest uprawniona, jak również nie ma technicznych możliwości złożenia za zmarłego ojca wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT z korektami deklaracji VAT-7. Z chwilą śmierci ojca przestał istnieć jego byt prawny, a uprawnienia do złożenia korekt deklaracji nie przeszły na spadkobiercę.
 1182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1086/08/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 13 czerwca 2008r.), uzupełnionym w dniach 14 sierpnia 2008r. i 02 września 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży działek nabytych w drodze spadku ...
 1183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1083/08/JG
  Czy przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku po zmarłym w 1985r. mężu będzie zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1038/08/JT (KAN-5612/06/08/ KAN-7951/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 03 czerwca 2008r.), uzupełnionym w dniu 04 sierpnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalne ...
 1185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1060/08/JT
  Czy wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej i tym samym zwolnienie z podatku od sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w spadku częściowo w 1996r a częściowo w 2007r.?
 1186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-228/08-2/MZ
  Wnioskodawca z tytułu nabycia spadku nie może skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ matka zmarła w 2006 r., a więc będą miały tu zastosowanie przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2007 roku.
 1187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-103/08/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 04 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 10 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zasad ustalenia przez spółdzielnię mieszkaniową wartości wkładu mieszkaniowego będącego przedmiotem spadku, wykazywanej w wydawanych przez spółdzielnię mieszkaniową ...
 1188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1065/08/MCZ (KAN-5796/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B.O. przedstawione we wniosku z dnia 09 czerwca 2008r. (złożone w tut. Biura w dniu 09 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z tego podatku przychodu ze sprzedaży gospodarstwa rolnego -jest nieprawidłowe.W dniu 09 czerwca 2008r. złożony został w tut. Biurze ww. wnio ...
 1189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1076/07/JT (KAN-5836/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 06 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 10 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży nabytej w drodze spadku nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 10 czerwca 2008r. ...
 1190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1069/08/JG (KAN-5779/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyniprzedstawione we wniosku z dnia 04 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 06 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w części w drodze spadku i w części w drodze działu spadku -jest nieprawidłowe.W ...
 1191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-191/08-2/AS
  Wnioskodawczyni z tytułu nabycia spadku nie może skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ matka zmarła w 2006 r., a więc będą miały tu zastosowanie przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2007 r. Ponadto nadmienia się, że przepisy prawa pozwalają na skorzystanie ze zwolnień i ulg podatkowych po 12 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. zawartych w ustawie o podatku od spadków i darowizn osobom wymienionym w art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ale te osoby mogły wyłącznie korzystać z tych zwolnień, które były przewidziane w przepisach obowiązujących przed 01 stycznia 2007 roku.
 1192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-901/08-4/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku (data wpływu 09.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 09.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 1193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-405/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani X przedstawione we wniosku (data wpływu 11 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 11 czerwca 2008 r. został złożony w ...
 1194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1057/08/JT (KAN-5604//06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 02 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 03 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży domu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 03 czerwca ...
 1195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-995/08/JG
  Czy od sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku obowiązkiem jest zapłacenie podatku dochodowego ?
 1196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-871/08-2/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26.05.2008 r. (data wpływu 29.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 29.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 1197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-700/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości:
  - j ...
 1198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-97/08/AA
  Nabycie spadku po 12 maja 2006r. a możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązującego po 01 stycznia 2007r.
 1199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1013/08/CJS (KAN-5283/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 26 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych ze sprzedaży udziału we własności lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku -jest prawidłowe ...
 1200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1015/08/MM (KAN-5290/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 26 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dn ...
 1201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1006/08/JG (KAN-5225/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 26 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o ...
 1202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1007/08/JG (KAN-5246/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 26 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 30 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008r ...
 1203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-849/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21.05.2008 r. (data wpływu 26.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 1204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-652/08/BK
  Czy zameldowanie w latach 1971-1976 wystarczy do skorzystania z ulgi meldunkowej w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego?
 1205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-46/08-2/AJ
  Czy Wnioskodawczyni zachowa prawo do ulgi podatkowej w przypadku nieterminowego złożenia zgłoszenia na formularzu SD-Z1?
 1206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1213/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008 r. (data wpływu 07.05.2008 r.) oraz piśmie z dnia 19.08.2008 r. (data wpływu 21.08.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/436-164/08-2/AS z dnia 06.08.2008 r. (data nadania 06.08.2008 r., data doręczenia 13.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizyc ...
 1207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1162/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.08.2008 r. (data wpływu 06.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej -jest prawidłowe.W dniu 06.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 1208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-994/08/AA
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży akcji otrzymanych po 1 stycznia 2004r. w drodze spadku podlega opodatkowaniu?
 1209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-993/08/AA
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży akcji otrzymanych po 1 stycznia 2004r. w drodze spadku podlega opodatkowaniu?
 1210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-351/08-4/AMN
  1. Czy należy odprowadzić podatek od ww. kwoty, jeżeli jest to spadek po zamarłym mężu i ojcu? 2. Czy kwota, którą posiadamy w spadku (po 1/3 części) w razie śmierci jednego ze spadkobierców może zostać ponownie opodatkowana?
 1211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-980/08/JG (KAN-5151/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 20 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W ...
 1212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-94/08/AA (KAN-50351/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcyprzedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 19 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie sposobu opodatkowania spadku-jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 1213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1097/08/AL (KAN-7858/7/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani X przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008r. (data wpływu 31 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek powstałych z podziału działki przeznaczonej częściowo pod zabudowę jednorodzinną i częściowo stanowiącej nieużytki -jest prawidłowe.W dniu 31 lipca 2008r. wpłynął ...
 1214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-179/08-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13.05.2008 r. (data wpływu 15.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie obowiązku podatkowego w ww. podatku -jest prawidłowe.W dniu 15.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej p ...
 1215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-169/08-4/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie długu spadkowego -jest nieprawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadkó ...
 1216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-913/08/MM
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży budynku mieszkalnego jest zwolniony od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-872/08/JT
  Czy nabyte w spadku po rodzicach spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego podlega uldze meldunkowej w myśl art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1353/08/CJS (KAN-4795/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 26 lutego 2008r.), na treść którego powołuje się we wniosku z dnia 08 maja 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 12 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 22 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatk ...
 1219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-821/08-2/JK
  Wnioskodawczyni powołuje się na przepis art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Należy wyjaśnić, że w niniejszej sprawie przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn miały zastosowanie do nabycia akcji w spadku. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostały zastosowane do nabycia akcji w spadku lecz do sprzedaży tych akcji. Nawet jeśli wartość zbywanych akcji na dzień zbycia jest identyczna jak wartość akcji nabytych w spadku na dzień nabycia spadku, w niniejszym przypadku nie ma miejsca podwójne opodatkowanie. Ponadto art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala obniżyć dochód osiągnięty ze zbycia akcji podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych o kwotę zapłaconego od nabycia akcji podatku od spadków i darowizn. Wobec powyższego, uzyskany przez Wnioskodawczynię dochód z tytułu zbycia akcji będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym i powinien być wykazany w odrębnym zeznaniu rocznym o wysokości uzyskanego dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-38). Stosownie bowiem do regulacji art. 30b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 oraz na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy
 1220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-415/08-4/EN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2008 r. (data wpływu 9 maj 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 lipca 2008 r. (data wpływu 24 lipiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntu -jest prawidłowe.W dniu 9 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 1221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-878/08/MM
  Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku, w części w 1999r. i w części w 2007r. jest zwolniona od podatku dochodowego?
 1222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-880/08/CJS (KAN-4667/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 05 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura07 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości-jest nieprawidłowe.W dniu 07 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie ...
 1223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-879/08/JT
  Czy sprzedaż w 2008r. nieruchomości gruntowej nabytej w części w 1997r. a w części w wyniku spadku w 2008r. będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-638/08-4/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 24.05.2008 r. (data wpływu 02.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodowego przychodu z odpłatnego zbycia mieszkania -jest prawidłowe.W dniu 02.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 1225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-478/08-5/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008 r. (data wpływu 9 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 19 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży działek -jest prawidłowe.W dniu 9 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 1226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-865/08/MZ (KAN-4618/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP - 05 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku -jest nieprawidłowe.W dniu 05 maja 2008r. w ...
 1227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-766/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2008 r. (data wpływu 08.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 08.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 1228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-471/08-2/AI
  Czy sprzedaż gruntu rolnego oraz nieruchomości zabudowanej będzie podlegać opodatkowaniem podatkiem VAT?
 1229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-835/08/JT (KAN-4470/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B., przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008r (data wpływu do tut. BKIP 30 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 30 kwietnia 2008r. do tut. B ...
 1230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-836/08/JG (KAN-4478/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 30 kwietnia 2008r.) uzupełnionym w dniu 04 i 09 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 30 kwietnia 2008r. ...
 1231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-88/08/AA (KAN-4478/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 30 kwietnia 2008r.) uzupełnionym w dniu 04 i 09 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 30 kwietnia 2008r. wpłynął ...
 1232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-732/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2008 r. (data wpływu 29.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 29.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1070/08-4/MP
  INTERPRETACJAINDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ................ , przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2008 r. (data wpływu 03.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek -jest prawidłowe.W dniu 03.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 1234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-655/08-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku (data wpływu 10.04.2008 r.), uzupełnionego pismem z dnia 19.07.2008 r. (data wpływu 24.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 10.04.2008 r. został złożo ...
 1235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-819/08/JG (KAN-4307/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 28 kwietnia 2008r.) uzupełnionym w dniu 07 i 08 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 28 kwietnia ...
 1236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-87/08/AA (KAN-4307/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 28 kwietnia 2008r.) uzupełnionym w dniu 07 i 08 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania spadku -jest nieprawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie p ...
 1237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-597/08/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 roku (data wpływu 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 1238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-598/08/IL
  Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w sierpniu 2007 roku nabytego w drodze spadku (1/2) udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu będzie opodatkowany?
 1239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-811/08/JG (KAN-4341/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 28 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości nabytej w #190; czę ...
 1240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-828/08/CJS (KAN-4286/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 28 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytegow drodze spadku -jest nieprawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008r. wpł ...
 1241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-827/08/CJS (KAN-4287/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 28 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku -jest nieprawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008r. w ...
 1242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-497/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana X, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut BKIP 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008r. do tut BKIP wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-356/08-2/AJ
  Czy Zainteresowany musi płacić podatek dochodowy od osób fizycznych od gruntu i nieruchomości zabudowanej?
 1244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-802/08/MM
  Czy sprzedaż przez spadkobiercę nieruchomości przed upływem 5 lat od daty zwrotu tejże nieruchomości w trybie art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami stanowi źródło przychodu w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro spadkobierca nie nabył prawa własności w drodze czynności cywilnoprawnej, lecz dokonano zwrotu nieruchomości przez co z mocy decyzji nastąpiła jedynie restytucja prawa własności?
 1245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-792/08/MZ (KAN-4187/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani..., przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP - 24 kwietnia 2008r.) uzupełnionym w dniu 19 czerwca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia dochodu uzyskanego ze sprzedaży części akcji nabytych w drod ...
 1246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-311/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 22 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie przedmiotu opodatkowaniajest:-prawidłowew części dotyczącej pytania nr 1,-bezprzedmiotowew części dotyczącej pytania nr 2,W dniu 22 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniose ...
 1247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-751/08/JT
  Czy wnioskodawca skorzysta z ulgi meldunkowej w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w spadku?
 1248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-677/08-4/AF
  Czy Wnioskodawczyni ma płacić podatek dochodowy czy nie? Czy od sprzedanego spadku Wnioskodawczyni ma płacić czy nie?
 1249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-80/08/AA (KAN-4078/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 21 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008r. wpłynął do tu ...
 1250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-79/08/AA (KAN-4079/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 21 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008r. wpłynął do tu ...
 1251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-732/08/JT
  Czy w opisanym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) uzyskany przez wnioskodawcę przychód z tytułu odpłatnego zbycia udziału w prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie korzystał z określonego w art. 21 ust.1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienia od podatku?
 1252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-596/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15.05.2008 r. (data wpływu 20.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 20.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 1253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-550/08/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 roku (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 12 maja 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 1254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-26/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania nabycia spadku -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 1255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-448/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-726/08/HS (KAN-3878/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 07 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 15 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji otrzymanych w drodze spadku -jest nieprawidłowe.W dniu 15 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. ...
 1257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-741/08/MZ (KAN-3801/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana..., przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP - 14 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku -jest niep ...
 1258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-615/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 18.03.2008 r. (data wpływu 07.04.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 24.04.2008 r. uzupełniające wezwanie Nr IPPB2/415-615/08-2/JK z dnia 14.04.2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego ...
 1259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-302/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 1260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-702/08/CJS (KAN-3646/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 10 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działek stanowiących grunty orne, nabytych w części w drodze spadku, działu spadku i zniesienia ...
 1261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-697/08/MM
  Czy sprzedaż nieruchomości zwróconej spadkobiercy po wywłaszczeniu będzie podlegać opodatkowaniu?
 1262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-125/08-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 07.04.2008 r. (data wpływu 10.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia od opodatkowania w Polsce nabytego majątku tytułem spadku w Kanadzie -jest nieprawidłowe.W dniu 10.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-281/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu długów obciążających spadek -jest nieprawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 1264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-563/08/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie warunków skorzystania z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -jest prawidłowe.W dniu 12 maja 2008 r. został złożony ww. ...
 1265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-271/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 1266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-669/08/JG
  Jaka część kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości nabytej odpowiednio w części w drodze spadku oraz w części w dziale spadku korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32d.
 1267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-594/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 27 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 27 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mi ...
 1268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-587/08-2/SR
  Część nieruchomości nabyta w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności ponad udział spadkowy Wnioskodawczyni w całym spadku stała się jej własnością dopiero w 2007 r. W związku z tym przychód ze zbycia tej części nieruchomości podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu od 1 stycznia 2007r. W tej części stanowić zatem będzie źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, według zasad określonych w art. 30e ustawy podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r
 1269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-572/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania sprzedaży mieszkania otrzymanego w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 31.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 1270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-589/08-3/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodowego przychodu z odpłatnego zbycia mieszkania -jest prawidłowe.W dniu 19.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 1271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-61/08/MK
  Ustalenie prawa do zwolnienia podmiotowego z art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d.
 1272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-521/08/TJ
  Ulga meldunkowa.
 1273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-569/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 1274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-59/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia od opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 1275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-560/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 09.05.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-697/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 15.04.2008 r. (data wpływu 21.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu -jest prawidłowe.W dniu 21.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 1277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-50/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008 roku (data wpływu 25 marca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008 roku został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 19 maja 20 ...
 1278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-480/08-5/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11.03.2008 r. (data wpływu 13.03.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 04.06.2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia niewykorzystanej ulgi budowlanej po zmarłej matce przez córkę jako spadkobierczynię -jest nieprawidło ...
 1279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-460/08/BK
  Jak należy liczyć okres 12 miesięcy potrzebny do skorzystania z ulgi meldunkowej w przypadku sprzedaży nieruchomości, tj. czy bezpośrednio do dnia sprzedaży lokalu mieszkalnego, czy od momentu zameldowania na pobyt stały w przedmiotowym lokalu?
 1280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-563/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.03.2008 r. (data wpływu 28.03.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 03.06.2008 r. (data wpływu: 04.06.2008 r. uzupełniające wezwanie z dnia 20.05.2008 r. Nr IPPB2/415-563/08-2/JK (data nadania: 21.05.2008 r., data dostarczenia: 29.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego o osób fizycznyc ...
 1281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-450/08/JG
  Czy sprzedaż mieszkania będzie podlegała opodatkowaniu 19% podatkiem czy też będzie podlegała zwolnieniu z podatku ?
 1282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-450/08/RS
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszu z konta spadkobiercy.
 1283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-484/08/AD
  Koszty nabycia lokalu.
 1284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-484/08-2/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11.03.2008 r. (data wpływu 14.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 14.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 1285. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 329/08
  Nabycie spadku przez najbliższą rodzinę w okresie między 12 maja a 31 grudnia 2006r. nie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przepis art. 4 ust 4 w "nowym" brzmieniu w związku z art. 3 ust. 2 określa kto (jaki podmiot) może korzystać ze zwolnienia, a nie co (przedmiot) podlega zwolnieniu od podatku. Z cofnięcia w czasie tej normy do okresu sprzed wejścia w życie znowelizowanych przepisów nie wynika, że wymienieni w niej nabywcy mogli skorzystać w przypadku nabycia po 12 maja a przed 31 grudnia 2006r z ulg, które w tym czasie nie obowiązywały. Stosując reguły wykładni celowościowej należy wyprowadzić wniosek, iż określenie w art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej terminu "... po dniu 12 maja 2006r" wskazuje na wyraźną wolę ustawodawcy usunięcia z obrotu prawnego ułomnej z punktu widzenia zasad wspólnotowych, regulacji prawnej zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników. Gdyby jednocześnie stosować art. 4a i art. 4 w brzmieniu przed nowelizacją, kolizja przepisów i nierówne traktowanie nabywców w tej samej dacie byłoby nieuniknione.
 1286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-558/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualn ...
 1287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-179/08-2/MK
  Dziedziczenie przez spadkobierców przysługującego zmarłemu prawa do zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-459/08/AA (KAN-2304/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 05 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji otrzymanych w spadku, które zostały wyemitowane dnia 21 grudnia 2000r. -jest nieprawidłowe.W dniu 05 marca 2008r. wpłynął do tut. ...
 1289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-458/08/AA (KAN-2302/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05 marca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 05 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji otrzymanych w spadku, które zostały wyemitowane dnia 21 grudnia 2000r. -jest nieprawidłowe.W dniu 05 marca 2008r. wpłynął do tut. B ...
 1290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-275/08-2/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze zbycia gruntów rolnych.
 1291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-56/08/AA (KAN-2305/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 05 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn -jest nieprawidłowe.W dniu 05 marca 2008r. wpłynął do tut. Biura wniosek o ...
 1292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-50/08/AA (KAN-2184/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 02 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 03 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn -jest nieprawidłowe.W dniu 03 marca 2008r. wpłynął do tut. Biura wniosek o ...
 1293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-430/08/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2008 roku (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie ...
 1294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-374/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 2 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 maja 2008 r. (data wpływu 9 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego ze zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w 2007 r. w drodze spad ...
 1295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-310/08-4/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, uzupełnionym pismem z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 ...
 1296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-392/08/CJS (KAN-1924/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawce przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura 25 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w części w drodze spadku i w części w drodze działu spadku-jest niepraw ...
 1297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-402/08/TJ
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 1298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-45/08/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 12 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zastosowania ulgi podatkowej -jest prawidłowe.W dniu 12 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-47/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 roku (data wpływu 20 marca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania nabycia spadku -jest nieprawidłowe.W dniu 20 marca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 1300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-354/08/JG (KAN-1706/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura 19 lutego 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości, będącej uprzednio przedmiotem wywłaszczenia -jest prawidłowe.W dniu 19 lutego 2008r. wpłynął do tut. Biura w ...
 1301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-297/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 04.03.2008 r. (data wpływu 06.03.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w spółce z o. o. nabytych w drodze spadku- jest nieprawidłowe.W dniu 06.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 1302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-201/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2008 r. (data wpływu 15 lutego 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej nabytego w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 15 lutego 2008 r. wpłynął ww. wniosek Pana ...
 1303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-340/08/TJ
  Czy transakcja sprzedaży gruntów rolnych korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-254/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 3 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 1305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-222/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 21 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 21 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 1306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-278/08-4/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 11.02.2008 r. (data wpływu 13.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 13.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-318/08/BD
  Kiedy można sprzedać samochód bez konieczności zapłaty podatku dochodowego od kwoty uzyskanej ze sprzedaży?
 1308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-287/08/JG
  czy sprzedaż domu nabytego w drodze spadku podlega obowiązkowi zapłaty podatku i w jakiej wysokości, czy można pomniejszyć podstawę opodatkowania (czyli wartość sprzedanego domu) o koszty i jakie są to koszty, czy do tych kosztów można zaliczyć spłatę kredytów (jakie zostały przejęte wraz z domem w spadku)
 1309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-277/08/JT
  Od jakiej części przychodu ze sprzedaży lokalu należny jest podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji nabycia go częściowo z tytułu współwłasności, częściowo spadku, a częściowo w wyniku ugody sądowej?
 1310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-216/08/JT
  Czy wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu sprzedaży spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego a jeżeli tak to w jakiej wysokości?
 1311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-261/08/JG
  Czy w opisanym stanie faktycznym podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania własnościowego nabytego w #189; części w 2006r. w drodze spadku oraz w #189; części w 2007r. w drodze działu spadku został prawidłowo ustalony?
 1312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-216/08-4/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania uczestnika funduszu otwartego, który umorzył jednostki uczestnictwa funduszu nabyte w drodze spadkobrania -jest prawidłowe.W dniu 18.01.2008r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 1313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-87/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2008 r. (data wpływu 01.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe, z zastrzeżeniem warunków przedstawionych poniżej.W dniu 01.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 1314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-279/08-4/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2008 r. (data wpływu 03.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku- jest prawidłowe.W dniu 03.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 1315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-518/08-4/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16.03.2008 r. (data wpływu 19.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego otrzymanego w spadku -jest prawidłowe.W dniu 19.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 1316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-186/08/MM
  Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku, które było ekwiwalentem za mienie pozostawione poza granicami kraju (mienie zabużańskie) jest zwolniona od podatku dochodowego?
 1317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-147/08/AL
  Opodatkowanie dostawy sześciu działek budowlanych wraz z udziałami w drodze, wydzielonych z gruntu otrzymanego pierwotnie w drodze dziedziczenia.
 1318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-189/08/JT
  Czy uzyskane dochody z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy będą podlegać opodatkowaniu według stawki 19%?
 1319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-183/08-6/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) uzupełniony pismem z dnia 31.03.2008 r. (data wpływu 02.04.2008 r.) oraz pismem z dnia 14.04.2008 r. (data wpływu 15.04.2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ...
 1320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-241/08/AL
  Opodatkowanie dostawy trzech działek budowlanych nabytych pierwotnie w formie darowizny.
 1321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-180/08/JG
  Czy organ podatkowy odstąpi od wymierzenia podatku dochodowego od części spadku w przypadku sprzedaży mieszkania, biorąc pod uwagę fakt, że ww. mieszkaniu jest się zameldowanym na stałe od ponad pięciu lat?
 1322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-150/08/MM
  Czy uzyskany przychód ze sprzedaży 1/4 udziału we współwłasności nieruchomości nabytej w drodze spadku po rodzicach jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-156/08/MM
  Czy uzyskany przychód ze sprzedaży 1/4 udziału we współwłasności nieruchomości nabytej w drodze spadku po rodzicach jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-249/08-4/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26.02.2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego- jest prawidłowe.W dniu 29.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 1325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-120/08/JG
  Czy sprzedaż działki nabytej częściowo w drodze spadku i częściowo w drodze działu spadku będzie rozliczana według starych czy nowych zasad ? Jak brzmią przepisy prawne według których będzie rozliczana sprzedaż działki?
 1326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-251/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 3 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 1327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-156/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2008 r. (data wpływu 23.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego- jest prawidłowe.W dniu 23.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 1328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-233/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 07 lutego 2008r. (data wpływu 11 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa samodzielnie sporządzającego bilans -jest prawidłowe.W dniu 11 lutego 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-268/08/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008r. (data wpływu 3 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 3 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 1330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-116/08-2/MO
  przychód uzyskany z planowanej sprzedaży kamienicy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.)
 1331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-171/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K. J., przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 19 luty 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntów- jest prawidłowe.W dniu 19 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 1332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-138/08/JT
  Jak należy liczyć okres zameldowania na pobyt stały tak aby w przypadku sprzedaży lokalu skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej?
 1333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-20/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zastosowania ulgi podatkowej -jest prawidłowe.W dniu 29 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 1334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-126/08/JT
  Czy wnioskodawcy ma zobowiązanie podatkowe z tytułu sprzedaży w roku 2007 mieszkania nabytego w spadku w roku 2006r?
 1335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-72/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2008 r. (data wpływu 14.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku -jest nieprawidłowe.W d ...
 1336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-90/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wn ...
 1337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-46/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2008 r. (data wpływu 17 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia mieszkania w drodze zamiany -jest nieprawidłowe.W dniu 17 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 1338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-429/07-4/PW
  Zwolnienie z opodatkowania, w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodów uzyskanych z tytułu zbycia nieruchomości zabudowanej, otrzymanej w drodze działu spadku.
 1339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-1/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani A. B. przedstawione we wniosku z dnia 26 grudnia 2007 r. (data wpływu 2 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy- jest prawidłowe pod warunkiem, że spadkobierca zamieszka w nabytej nieruchomości w okresie 5 lat od dnia jej nabycia.W dniu 2 ...
 1340. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0771/07
  Czy dochody uzyskane z tytułu spłaty w związku z działem spadku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-30/08/MM
  Czy sprzedaż nieruchomości zwróconej spadkobiercy po wywłaszczeniu będzie podlegać opodatkowaniu.
 1342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-210/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12.12.2007 r. (data wpływu 17.12.2007 r.) oraz piśmie z dnia 09.03.2008 r. (data wpływu 12.03.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/436-210/07-2/MZ z dnia 04.02.2008 r. (data nadania 05.02.2008 r., data doręczenia 05.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w za ...
 1343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-9/08/JT
  Czy wnioskodawcy przysługuje ulga meldunkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zameldowania w zbywanej nieruchomości od 1957 roku do 1983 roku?
 1344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-5/08/MM
  Czy sprzedając mieszkanie nabyte w drodze spadku w 2007r. w sytuacji, gdy nie zostały poniesione żadne koszty, które zwiększyłyby wartość nieruchomości należy zapłacić podatek od przychodu, czy dochodu?
 1345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-41/08-3/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2008 r. (data wpływu 07.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 07.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-497/07-4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18.12.2007 r. (data wpływu 21.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia podstawy opodatkowania w zryczałtowanym podatku dochodowym -jest nieprawidłowe.W dniu 21.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 1347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-518/07/JT
  Czy sprzedaż mieszkania nabytego częściowo w 2006r. w spadku, a częściowo w 2007r. w drodze działu spadku podlega opodatkowaniu?
 1348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-4/08/MM
  Czy wnioskodawca słusznie utożsamia dział spadku z darowizną i w związku z tym jest zwolniony z zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości nabytej w części w drodze spadku a w części w dziale spadku?
 1349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-579/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2007 r. (data wpływu 20.12.2007 r.) oraz piśmie z dnia 03.03.2008 r. (data wpływu 07.03.2008 r.) uzupełniającym braki formalne o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest ...
 1350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-580/07/CJS
  Czy przychody uzyskane ze sprzedaży udziałów w prawie do lokalu mieszkalnego i garażu nabytych w części w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w części w drodze spadku po mężu będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-4/08-4/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2007 r. (data wpływu: 13 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie przedmiotu opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 13 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 1352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-94/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 25 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 1353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-769/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe.W dniu 21 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 5 marca 20 ...
 1354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-551/07/JT
  czy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w spadku w 2004r. powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-550/07/JG
  Czy sprzedaż nieruchomości bądź jej części która została nabyta w drodze działu spadku a której wartość nie przekracza udziału spadkowego w masie spadkowej - kierując się wartościami wskazanymi przez organ podatkowy będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego o ile sprzedaż nastąpiła by przed upływem 5 lat od działu spadku ?
 1356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-553/07/JT
  Czy w związku ze sprzedażą gruntów rolnych nabytych w spadku w 2004r. sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-538/07/JT
  Czy w wyniku odpłatnego zbycia mieszkania otrzymanego w spadku, będzie wnioskodawcy przysługiwała ulga mieszkaniowa w myśl art.21 ust.1 pkt.126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-466/07-4/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26.11.2007 r. (data wpływu 29.11.2007 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania 21.02.2008 r., data wpływu 25.02.2008 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-466/07-2/IŚ z dnia 12.02.2008 r. (data nadania 13.02.2008 r., data doręczenia 18.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowe ...
 1359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-527/07/JT
  Czy należny podatek należy zapłacić od pełnej kwoty przychodu ze sprzedaży mieszkania, czy od kwoty pomniejszonej o kwotę zwróconej gminie bonifikaty ?
 1360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-385/07-2/AJ
  Czy w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości Wnioskodawca ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży 19%.
 1361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-541/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 09.12.2007 r. (data wpływu 12.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 12.12.2007 r. został zło ...
 1362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-711/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 18 grudnia 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej, nabytej w drodze spadku, wydzielonej uprzednio z części gospodarstwa rolnego -jest p ...
 1363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-71/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (tzw. ulga meldunkowa) w części dotyczącej Pani udziału nabytego w 1999 r. -jest nie ...
 1364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-136/07-4/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) oraz piśmie z dnia 29.12.2007 r. (data nadania 31.12.2007 r., data wpływu 04.01.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/436-136/07-2/AA z dnia 05.12.2007 r. (data nadania 06.12.2007 r., data doręczenia 24.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatk ...
 1365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-41/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2008 r. (data wpływu 16 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia w koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego długów obciążających spadek -jest nieprawidłowe.W dniu 16 stycznia 2008 r. został z ...
 1366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-136/07-5/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) oraz piśmie z dnia 29.12.2007 r. (data nadania 31.12.2007 r., data wpływu 04.01.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/436-136/07-2/AA z dnia 05.12.2007 r. (data nadania 06.12.2007 r. data doręczenia 24.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatk ...
 1367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-25/08/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2007 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie warunków skorzystania z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -jest prawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 r. został z ...
 1368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-490/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani W. przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Biura dnia 04 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 04 grudnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wnios ...
 1369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-345/07-3/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 27 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 27 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 1370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-450/07-4/KG
  Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działek nabytych w drodze spadku.
 1371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-152/07-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2007 r. (data wpływu 30.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie obowiązku podatkowego w ww. podatku oraz ustalenia grupy podatkowej -jest prawidłowe.W dniu 30.11.2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-449/07/JT
  Czy sprzedając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i będąc w nim zameldowanym od 25 lat a żona od 2 lat, wnioskodawca wraz z żoną skorzystają z ulgi meldunkowej?
 1373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-460/07-2/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26.11.2007 r. (data wpływu 28.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 28.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-439/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana N. przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 26 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007r. wpłynął do t ...
 1375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-438/07/JG
  Czy wystąpi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej na wyłączną własność odpowiednio w częściach: w wyniku przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, w drodze spadku, w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności ?
 1376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-455/07-2/AF
  Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności w części przekraczającej udział nabyty w spadku, przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce dział spadku i zniesienia współwłasności jest źródłem przychodu i podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym.
 1377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-135/07-3/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 09.11.2007 r. (data wpływu 15.11.2007 r.) oraz piśmie z dnia 31.01.2008 r. (data nadania 01.02.2008 r., data wpływu 04.02.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/436-135/07-2/MZ z dnia 24.01.2008 r. (data nadania 25.01.2008 r., data doręczenia 31.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej poda ...
 1378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-457/07-2/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26.11.2007 r. (data wpływu 27.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 27.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 1379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-708/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze przetargu, jako rekompensatę za mienie pozostawione za granicą -jest nieprawidłowe.W ...
 1380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-414/07/JT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. N., przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 21 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży nabytej w 2006r. w drodze spadku nieruchomości wraz z budynki ...
 1381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-358/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. P. przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości- jest prawidłowe, z zastrzeżeniem warunków przedstawionych poniżej.W dniu 30 listopada 2007 ...
 1382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-399/07/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W. przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 19 listopada 2007r.) uzupełnionym w dniu 27 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości ...
 1383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-317/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007 r. (data wpływu 15 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe, z zastrzeżeniem warunków przedstawionych poniżej.W dniu 15 listopada 2007 r. zo ...
 1384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-414/07-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29.10.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 19.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-127/07-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 08.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania przyznanego odszkodowania -jest prawidłowe.W dniu 12.11.2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczą ...
 1386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-127/07-3/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 08.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania roszczenia o odszkodowanie -jest nieprawidłowe.W dniu 12.11.2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...
 1387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-700/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony ...
 1388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-359/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 08.11.2007 r. (data wpływu 08.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntów ornych wchodzących w skład odziedziczonego gospodarstwa rolnego -jest prawidłowe.W dniu 08.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 1389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-500/07/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2007 r. (data wpływu 9 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych, nabytych w drodze spadku -jest nieprawidłowe.W dniu 9 listopada 2007 r. został złożony ww. wniose ...
 1390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-332/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K. przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 05 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 05 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 1391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-311/07-2/SP
  Sprzedaż nieruchomości nabytej na wyłączną własność w roku 2007 na podstawie umowy dział spadku, zniesienia współwłasności i umowy darowizny.
 1392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-284/07-AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12.10.2007 r. (data wpływu 23.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do ekspektatywy -jest nieprawidłowe.W dniu 23.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 1393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-301/07/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani T. przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 26 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w części w drodze spadku i w części w drodze działu spadku -jest n ...
 1394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-303/07-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.10.2007 r. (data wpływu 26.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do zwolnienia przychodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 26.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 1395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-89/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2007 r. (data wpływu 19 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntów -jest prawidłowe.W dniu 19 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 1396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-265/07-3/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10.10.2007 r. (data wpływu 16.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia udziału nabytego w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości w 2007 roku -jest prawidłowe.W dniu 16.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 1397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/436-41/07/TJ
  Czy w zaistniałym stanie, na gruncie przepisów art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jak również na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy ją zmieniającej w zw. z jej art. 4 ust. 4 podatnik może skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 4a ust. 1 znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 1398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-266/07-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7.10.2007 r. (data wpływu 16.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z wykupienia certyfikatów inwestycyjnych nabytych w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 16.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 1399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/436-31/07/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r. (data wpływu 11.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie podstawy opodatkowania -jest nieprawidłowe.W dniu 11 października 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 29 października 2007 r., o udzielenie pisemne ...
 1400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-207/07-4/JK
  Czy sprzedaż w 2007 r. mieszkania nabytego w 2006 roku w wyniku spadkobrania po zmarłym wuju (bratu matki) jest zwolniona z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-285/07-4/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K. D. S., przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek- jest prawidłowe.W dniu 1 p ...
 1402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-331/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02.10.2007 r. (data wpływu 08.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku-jest prawidłowe.W dniu 08.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 1403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-193/07/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana N. przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 25 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 25 września 2007r. wpłynął do tut ...
 1404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-186/07/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 20 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 20 września 2007 ...
 1405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-74/07-4/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19.09.2007 r. (data wpływu 24.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie stosowania przepisów art. 19 ust. 6 ww. ustawy (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) -jest nieprawidłowe.W dniu 24.09.2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 1406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-86/07-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.09.2007 r. (data wpływu 03.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia z podatku od darowizny wierzytelności -jest prawidłowe.W dniu 03.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 1407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-306/07-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007 (data wpływu 24 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w nieruchomości, nabytej w drodze spadku, wydzielonej z części gospodarstwa rolnego -jest prawidłowe.W dniu 24 września 2007r. zosta ...
 1408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-29/07/MCZ
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani A. S. przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura 24 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lub darowizny działki rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego w spadku, przed upływem 5 lat od dnia nabycia spadku - ...
 1409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-281/07-4/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007r. (data wpływu 21 września 2007r.) uzupełnionego pismem z dnia 08.11.2007 (data wpływu 03.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych należących do majątku osobistego, które nie zostały ...
 1410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-303/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007r. (data wpływu 24 września 2007r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w nieruchomości, nabytej w drodze spadku, wydzielonej z części gospodarstwa rolnego -jest prawidłowe.W dniu 24 września 2007r. wpły ...
 1411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-302/07-4/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007r. (data wpływu 24 września 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w nieruchomości, nabytej w drodze spadku, wydzie ...
 1412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-147/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 04 września 2007r. (data wpływu do tut .Biura 11 września 2007r.) uzupełnionego pismem z dnia 23 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 31 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nier ...
 1413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-277/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 26 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku -jest nieprawidłowe.W dniu 26 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 1414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-133/07-4/AJ
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo sprzedać dom zachowując ulgę mieszkaniową?
 1415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-96/07-2/SP
  Nabycie spadku na podstawie testamentu po zmarłej babci w 2006 r. a możliwość skorzystania ze zwolnienia obowiązującego po 01.01.2007 r. III SA/Wa 505/08
 1416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-109/07/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 30 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej częściowo w drodze spadku oraz częściowo w drodze dzi ...
 1417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-189/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 27 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 listopada 2007 r. ( data wpływu 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dostawy gruntów przezn ...
 1418. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/4306-0004/IN/07
  Czy spadek nabyty po zmarłym w dniu 27.07.2006r. spadkodawcy podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, stosownie do art. 4a znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2007r. ustawy o tym podatku ?
 1419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-413/07/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 roku (data wpływu 24.10.2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 24 października 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 1420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-91/07/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani T. przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 23 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w częśc ...
 1421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-176/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży nieruchomości w części nabytej w drodze działu spadku -jest nieprawidłowe.W dniu 6 września 2007 r. został złożony ...
 1422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-331/07/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku (data wpływu 08.10.2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty nabycia prawa własności lokalu -jest prawidłowe.W dniu 08 października 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 1423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-88/07/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani W. przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 21 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 21 sierpnia 2 ...
 1424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-377/07/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2007 r. (data wpływu 18.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 18 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 1425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-101/07-2/PW
  Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku w 2006 r.
 1426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-161/07-4/KG
  Sprzedaż udziału w nieruchomości, stanowiącego składnik majątku osobistego nabytego w drodze spadku.
 1427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPLB2/415-104/07-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2007 r. (data wpływu 27 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia -jest prawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dni ...
 1428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-124/07-2/ES
  NTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30.08.2007 r. (data wpływu 3.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku w dniu 6.10.2006 r. -jest prawidłowe.W dniu 3.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-82/07-4/AZ
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j.Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 09.08.2007 r. (data wpływu 20.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do #188; udziału we własności do dwóch lokali mieszkalnych nabytych w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 20.09.2007 r. został zł ...
 1430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-60/07-4/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27.08.2007 r. (data wpływu 03.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie niepodlegania opodatkowaniu otrzymanego świadczenia z polisy ubezpieczeniowej na wypadek śmierci ubezpieczonego stosowania przepisów ww. ustawy -jest prawidłowe.W dniu 03.09.2007 r. został złożony ww. ...
 1431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-70/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.08.2007 r. (data wpływu 13.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 10 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 1432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-105/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28.08.2007 r. (data wpływu 31.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odtworzeniowej wyceny rzeczoznawcy -jest nieprawidłowe.W dniu 31.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 1433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-240/07/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu 18 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania spłaty uzyskanej w związku ze zbyciem udziału w spadku, w części dotyczącej opodatkowania przychodu 5% pod ...
 1434. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/4306-0002/IN/07/MM
  Czy nabycie spadku podlegające opodatkowaniu w USA podlega opodatkowaniu w Polsce ?
 1435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-212/07-2/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. B., przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2007 r. (data wpływu 30 lipca 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn w zakresie sprzedaży nieruchomości- jest nieprawidłowe.W dniu 30 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 1436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-63/07-3/IAŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 31.07.2007 r. (data wpływu 06.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania mieszkania otrzymanego w spadku -jest prawidłowe.W dniu 06.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 1437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/436-27/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2007 r. (data wpływu 20 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia od tego podatku nabytego w drodze spadku zakładu usługowego -jest prawidłowe.W dniu 20 września 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 1438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-51/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani N. S., przedstawione we wniosku z dnia 09.08.2007r. (data wpływu 13.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego- jest prawidłowe.W dniu 13.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 1439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-79/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W. W. N., przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 23.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości- jest prawidłowe.W dniu 23.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 1440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-139/07-02/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2007r. (data wpływu 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek, nabytych w drodze spadku w 1970 roku -jest prawidłowe.W dniu 20 sierpnia 2007r. wpłynął wniosek Strony o udzielenie pisemnej i ...
 1441. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/4306/0001/IN/07/MM
  Czy nabycie spadku po zmarłym w dniu 4 września 2006r. spadkodawcy korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy od spadków i darowizn (upsd) ?
 1442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-81/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pańskie, przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007 r. (data wpływu 30 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntu -jest prawidłowe.W dniu 26 lipca 2007 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podat ...
 1443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-80/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pańskie stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2007 r. (data wpływu 30 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntu nabytego w drodze spadkobrania -jest prawidłowe.W dniu 27 lipca 2007 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 1444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-60/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 8.08.2007 r.(data wpływu 13.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 13.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 1445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-5/07/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura 23 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie obowiązków podatkowych związanych z nabyciem spadku obejmującego nieruchomo ...
 1446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1012_POS_608_674_798
  Czy nabyte świadczenia przez kolejnych spakobierców z tytułu wykupionej polisy ubezpieczeniowej przez zmarłego podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ?
 1447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-10/07/MCZ
  Czy spadek otrzymany przez kościelną osobę prawną mającą siedzibę w Holandii podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ?
 1448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-77/07/PK
  Jak należy opodatkować kwoty wypłacane spadkobiercom po śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego?
 1449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-57/07-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007 r. (data wpływu 31.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie stosowania przepisów ww. ustawy - jest prawidłowe.W dniu 31.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczące ...
 1450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-23/DCH/07
  Dotyczy zasad opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 1451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-28/07-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 07.08.2007 r. (data wpływu 14.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie stosowania przepisów ww. ustawy po 01.01.2007 r. -jest nieprawidłowe.W dniu 14.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 1452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/88/07/MP
  Czy sprzedając część nieruchomości rolnej stanowiącej zabudowane użytki rolne - siedlisko, będzie musiała zapłacić podatek od dochodu ze sprzedaży ?
 1453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/ZPO.436/1/07/MR
  czy dokonując darowizny budynku mieszkalnego wraz z gospodarstwem rolnym uchybi warunkom zachowania ulgi z art.16? -omimo zbycia przedmiotowego budynku nadalbędzie zamieszkiwać w dotychczasowym budynku mieszkalnym.
 1454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I.US.PM/436/18/07
  W jaki sposób określić wartość udziału w lokalu mieszkalnym który został rozbudowany, przed nabyciem spadku, przez udziałowca będącego spadkobiercą, na jego wyłączny koszt?
 1455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-108a/07/KW
  Czy ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu na rzecz byłego właściciela (osoby fizycznej) w trybie art. 214 ust. 1, 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm) w związku z art. 7 ust. 4 i 5 oraz art. 8 dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, jest nabyciem w rozumieniu ustawy o podatkach w kontekście podatku od zbycia tego prawa?
 1456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-25/07-2/RL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku (data wpływu 20.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego rekompensaty za tzw. "mienie zabużańskie" -jest prawidłowe.W dniu 20.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 1457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-22/07
  Czy do sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku po zmarłej w 2006 roku matce należy stosować przepisy obowiązujące w 2006 roku czy 2007 roku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-22/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2007 roku (data wpływu 16 lipca 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w prawie wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości rolnej nabytego w drodze darowizny ...
 1459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-23/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2007 roku (data wpływu 16 lipca 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w prawie wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości rolnej nabytej w drodze darowizny-je ...
 1460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-3/2007
  Czy przychód ze sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych opisanych we wniosku będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/110/07/LJ
  Czy przy sprzedaży nieruchomości odziedziczonej po rodzicach jako grunty rolne, gdzie następnie w podziału geodezyjnego wytyczona została działka o powierzchni 800 m#178;, na której w 2004 roku rozpoczęłam budowę domu mieszkalnego - jednorodzinnego będę musiała zapłacić podatek dochodowy?
 1462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-34/07
  Czy podatnik zobowiązany będzie do zapłaty 10 % podatku w przypadku odpłatnego zbycia działek w 2007 r nabytych w 1988 r w drodze spadku.
 1463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-21/07
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku (2002, 2006 r.) będzie korzystał ze zwolnienia o których mowa w art. 21 ust. pkt 32 lit.d (updof)? Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości (nabytej od siostry w drodze działu spadku) będzie korzystał z w/w zwolnienia?
 1464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-19/07/MS
  Czy do spadków otwartych począwszy od dnia 13.05.2006 r. pomimo wejścia w życie art. 4a w dniu 01.01.2007 r. ma zastosowanie art. 3 ust. 2 znowelizowanej ustawy zawierający opcję zwolnienia od takiego podatku najbliższej rodziny?
 1465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-20/07/MS
  Czy do spadków otwartych począwszy od dnia 13.05.2006 r. pomimo wejścia w życie art. 4a w dniu 01.01.2007 r. ma zastosowanie art. 3 ust. 2 znowelizowanej ustawy zawierający opcję zwolnienia od takiego podatku najbliższej rodziny?
 1466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-21/07/MS
  Czy do spadków otwartych począwszy od dnia 13.05.2006 r. pomimo wejścia w życie art. 4a w dniu 01.01.2007 r. ma zastosowanie art. 3 ust. 2 znowelizowanej ustawy zawierający opcję zwolnienia od takiego podatku najbliższej rodziny?
 1467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-30/VII/2007
  czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku stanowi źródło przychodu w świetle art.10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas, kiedy została ona dokonana przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie?
 1468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2150/4111/415/9/07/ML
  sprawa dotyczy- opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w spadku po zmarłej ciotce.
 1469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM-436/1-1/MW/07
  Z treści złożonego pisma wynika, że jest podatnik jest właścicielem lokalu mieszkalnego, który w testamencie zapisał synowi oraz innej nieruchomości, którą w testamencie zapisał drugiemu dziecku. Pytanie podatnika: czy nabywając w spadku lokal mieszkalny, syn podatnika zapłaci podatek od spadku?
 1470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/103/07/LJ
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku w 1995 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-102/07/JM
  Czy zapłacony podatek spadkowy zwalnia nas od zryczałtowanego podatku dochodowego lub innych opłat skarbowych .
 1472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/D/415-18/07
  Wnioskodawczyni nabyła w drodze zniesienia współwłasności działkę, którą sprzedała w 2007 r.. Współwłasność do przedmiotowej działki Podatniczka nabyła w drodze dziedziczenia. Czy Podatniczkę obowiązuje zapłacenie podatku dochodowego z tytułu sprzedaży przedmiotowej działki?
 1473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/42/AP/07
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych w drodze postępowania spadkowego mimo zapłacenia od tych dochodów podatku od spadku.
 1474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-102A/07/JM
  Czy zapłacony podatek spadkowy zwalnia nas od zryczałtowanego podatku dochodowego lub innych opłat skarbowych ?
 1475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-51-07
  Jakie są zasady opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomosci nabytej w drodze spadku?
 1476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 22 / 28/97a/ 07 / KSz
  czy podatek od przychodu uzyskanego przez spadkobiercę z tytułu nabytych w drodze spadku autorskich praw majątkowych, powinien być liczony według skali podatkowej 19%, 30%, 40% od kwoty brutto według art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przysługują w tej sytuacji koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich?
 1477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: GM/436/10/2007
  Które przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn mają zastosowanie w przypadku nabycia spadku po osobie zmarłej w 2006r.?
 1478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-71/07
  Czy datą nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy tj. 2004 r. czy też data uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego o nabyciu praw do spadku i czy w opisanym przypadku będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) obowiązujące do dnia 31.12.2006 r., czy przepisy obowiązujące od 01.01.2007 r.?
 1479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/69/07/LJ
  Czy przy sprzedaży działki przed upływem pięciu lat od jej nabycia w drodze spadku (w dniu 13.02.2007 r.) przy równoczesnym przeznaczeniu środków finansowych uzyskanych z tej sprzedaży na zakup innej nieruchomości będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego?
 1480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV-434/1/2007/IP
  Czy ulga z art. 16 będzie zachowana w przypadku zbycia lokalu na rzecz innej osoby, w sytuacji gdy spadkobierca będzie w dalszym ciągu zamieszkiwał w nabytym w drodze spadku lokalu ?
 1481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/443-10/07/DD
  Zapytujący w 2002r. odziedziczył po ojcu działkę niezabudowaną o powierzchni około 4.500m2.W dniu 18 marca 2005r. Burmistrz Gminy i Miasta ...... zatwierdził podział ww. nieruchomości niezabudowanej na 5 działek ewidencyjnych, w tym: 4 działki o powierzchni około 1.000m2 każda, i jedna działka o powierzchni 351m2 wydzielona jako droga wewnętrzna - dojazd do działek.Zapytujący nosi się z zamiarem sprzedaży ww. działek.W tym stanie faktycznym wnioskodawca zwraca się z zapytaniem: czy sprzedaż ww. działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: GM/436/4/2007
  Czy nastąpi utrata prawa do ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn po sprzedaży darowanej nieruchomości przed upływem 5-ciu lat ze względu na konieczność zmiany miejsca zamieszkania i poprawy warunków mieszkaniowych ?
 1483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/df/P-31/07/RP
  Czy należy się podatek ze sprzedazy nieruchomości z uwagi na fakt, iz minęło 5 lat od daty jej nabycia?
 1484. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415-21/Z/MCG
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodód ze sprzedaży papierów wartościowych uzyskanych w drodze spadku?
 1485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.415/27A/07
  Czy przychód ze sprzedaży zabudowanej działki nabytej w drodze spadku będzie opodatkowany ?
 1486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/27C/07
  Czy przychód ze sprzedaży zabudowanej działki nabytej w drodze spadku będzie opodatkowany ?
 1487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/27B/07
  Czy przychód ze sprzedaży zabudowanej działki nabytej w drodze spadku będzie opodatkowany ?
 1488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-10/07/JM
  W dniu 17 grudnia 2006r. zmarła matka podatnika pozostawiając spadek, w skład którego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Rozprawa spadkowa odbyła się 12 kwietnia 2007r. Postanowieniem Sądu z dnia 12 kwietnia 2007r. podatnik nabył frac12; części prawa do spadku. Niniejsze postanowienie uprawomocniło się 8 maja 2007r. Nabytą w spadku frac12; część lokalu podatnik planuje sprzedać.Czy w opisanym stanie faktycznym będą miały zastosowanie przepisy dotyczące sprzedaży nieruchomości obowiązujące do 31 grudnia 2006r. czy od 1 stycznia 2007r.
 1489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-26/07/WŁ
  Czy przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku i darowizny przed 1 stycznia 2007r. są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 1490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-005/07
  Czy zwolniony jest od podatku spadek nabyty po 12.05.2006r.?
 1491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415-32/07
  Jaki obowiązek ciąży na podatniku w związku ze zbyciem nabytej w drodze spadku w bieżącym roku nieruchomości.
 1492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-76235/VII/2007
  Czy muszę zapłacić podatek od całości przychodu ze zbycia udziałów, czy jedynie za różnicę pomiędzy wartością udziałów a osiągniętym przychodem z ich zbycia?
 1493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/105/07/LJ
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku po mamie zmarłej w 2006 roku będzie zwolniony z podatku dochodowego?
 1494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-34/07
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, składającej się z działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w 4/6 częściach nabytej w 2007 roku, jeżeli podatnik w okresie wcześniejszym tj. od 2002r. posiadał udział 2/6 w tej nieruchomości z tytułu spadku po ojcu i był zameldowany w tym budynku na pobyt stały od 2001 roku - będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 1495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pm/436-3/07
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaż części nieruchomości nabytej w drodze spadku ?
 1496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-25/07/3/LSH
  Czy dochód ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku będzie podlegał przepisom podatkowym obowiązującym od 01 stycznia 2007 roku ?
 1497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI.PM.406/2/07/sp
  Czy spadek nabyty w 2006 r. będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, na mocy przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym po 01.01.2007r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późń.zm).
 1498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-70477/III/2007
  czy Podatnik jest zobowiązany odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 % z tytułu sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku?
 1499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/32/07/LJ
  Czy w przypadku kiedy nabyłam wraz z dziećmi w udziale po #8531; spadek po mężu winnam rozliczyć kwoty zwrócone przez syndyka w zeznaniu podatkowym za 2006 rok PIT-37, czy też dzieci winny zapłacić tylko podatek od spadku?
 1500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM 436-3/37408/07
  Czy zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629) przysługuje wnioskodawcy zwolnienie od podatku nabycie własności w drodze dziedziczenia na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn?
 1501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-8/07
  We wniosku skierowano zapytanie, czy spadkobiercy, dochowawszy wymogów o zawiadomieniu zawartych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn będą zwolnieni od podatku, jeżeli śmierć spadkodawcy nastąpiła po 12.05.2006 r.
 1502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415-28/07
  Jaki obowiązek podatkowy ciąży na podatniku w związku ze sprzedażą w bieżącym roku nieruchomości nabytej w drodze spadku w roku 2005?
 1503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-65/07
  Czy od sprzedaży w 2007 r. lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze spadku w 2006 r. należy zapłacić 19% podatek dochodowy?
 1504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-7/07
  Podatnik pyta ..."czy po zmarłej w Czechach matce będzie opodatkowana podatkiem od spadku w Polsce czy też będzie zwolniona w tym zakresie"?
 1505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/rm/436-11/07/74/SD/HM
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy czy w mimencie przyjęcia spadu czy też w dniu otwarcia spadku czyli nabycia spadku?
 1506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/07
  Czy w przypadku sprzedaży w 2007 roku działki wraz z zabudową która to działka nabyta została w 2002 roku w drodze spadku, natomiast 2 domki letniskowe zostały wybudowane w 2006 roku, uzyskany przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415-24/07
  Jaki obowiązek ciąży na podatniku w związku ze zbyciem w bieżącym roku nieruchomości nabytej w spadku w roku 2005?
 1508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-16/07
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nabytego w drodze spadku mieszkania będzie opodatkowany na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r., czy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r. ?
 1509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-2/415/26/2007/I
  Czy należy się podatek dochodowy od 3/12 części sprzedanego mieszkania w roku 2006, którą to część nabyła na podstawie umowy zniesienia współwłasności w roku 2002 a pozostałe części w drodze spadku przed dniem 1 stycznia 2007 roku?
 1510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZM/436/11/07/AK
  jaki należy zapłacić podatek ( czy dochodowy, czy od spadku) od wycofanego wkładu budowlanego, dzie właścicielem tego wkładu była osoba zmarła a spadkobiercami są dzieci i żona
 1511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2150/415/5/07/ML
  Czy występuje podatek od dochodu ze zbycia nieruchomości w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku po zmarlym mężu?
 1512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-28/07/AM
  Czy w przypadku dokonania transakcji sprzedaży kamienicy jestem zobowiązany do zapłaty podatku VAT.
 1513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/39/PDII/415-13/07
  Czy w przedmiotowej sprawie będzie miał zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/4320-85295-436-1/07
  Czy Podatnik będący współwłaścicielem w częściach ułamkowych (1/2) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, który otrzyma w drodze dziedziczenia prawo własności lokalu mieszkalnego może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn?
 1515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-18/03/07
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku w roku 2007, przed upływem 12 miesięcy od od daty śmierci spadkodawcy, podlega opodatkowaniu, jeżeli w budynku tym jestem zameldowany od urodzenia ?
 1516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/07
  Czy w przypadku sprzedaży w 2007 roku udziałów w nieruchomości nabytych w 2003 r. w drodze spadku, uzyskany przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-8/07/MS
  Czy z powodu ciężkiej sytuacji życiowej będzie mógł być zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, który nastąpi po sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od momentu nabycia mieszkania w drodze spadku?
 1518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX/005/104/Z/K/07
  Czy należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, po sprzedaży kuzynowi części przedmiotowego mieszkania, którą otrzymało się w spadku po mamie ?
 1519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419-UEP/436/12/Sp./07
  Jaką datę należy uznać za nabycie spadku? Czy w związku z tym zdarzeniem przy rozliczeniu spadku będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące przed czy po dniu 1.01.2007 roku.
 1520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I A/2/415/1 IP/2007
  Według jakiego stanu prawnego , obowiązującego przed czy po 1.01.2007 roku, nastąpi opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia nabytego w spadku gospodarstwa rolnego?
 1521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPU 415-1/07
  Czy spadkobierca może skorzystać z ulgi uczniowskiej nabytej w trakcie prowadzenia działalności przez spadkodawcę?
 1522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424-2180/434/2862/2007
  Podatnik wraz z małżonką od 40 lat byli zameldowani w lokalu mieszkalnym w R Dnia 9 stycznia 2007r. małżonka Wnioskodawcy zmarła i pozostawiła testament, w którym całą swoją część majątku (mieszkaniei garaż) w 100% przepisała na Wnioskodawcę. Po przeprowadzeniu sprawy spadkowej majątek będzie należał do Wnioskodawcy. Hipotetyczna wartość mieszkania i garażu to mniej więcej 120.000,00zł
 1523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PM-436//V/1/07
  Czy datą nabycia spadku jest data jego przyjęcia (a nie śmierci spadkodawcy - jego otwarcia) czyli data zbliżającej się rozprawy sądowej i czy w takim przypadku ciąży na podatniku obowiązek zapłaty podatku od spadku i darowizn?
 1524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-12/03/07
  Jakim podatkiem będzie obciążona sprzedaż mieszkania nabytego w drodze spadku ?
 1525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/1A/07/MK
  Czy wystąpi podatek od dochodu ze zbycia nieruchomośc w przypadku sprzedaży nieruchomosci po dwunastomiesiecznym okresie zameldowania od daty nabycia, a także daty od jakiej nalezy liczyć dwunastomiesięczny okres zameldowania, tj. od daty zgonu, czy od daty sprawy spadkowej?
 1526. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/16/07
  dot. zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WM/436/1/S/2007
  Czy spadek nabyty w 2006r. podlega opodatkowaniu w/g przepisów obowiązujących w roku 2006?
 1528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PMiCC/436/3/07/MW
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, jeżeli spadkodawczyni zmarła 13.01.2006r. przekazując swój majątek testamentem w części synowi oraz wnukowi, a otwarcie testamentu nastąpi w 2007r. i postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku również uprawomocni się w 2007r.
 1529. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436/1/0002/07
  Czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całego spadku czy poszczególnych części?
 1530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDGPS/415/427/35/07
  Które przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą miały zastosowanie do uzyskanego w 2007r. przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku, czy obowiązujący do 31 grudnia 2006r. przepis art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d) , czy przepisy obowiązujące w tym zakresie od 1 stycznia 2007r., t.j. nakładające obowiązek zapłaty 19% podatku od dochodu ze sprzedaży.
 1531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDGPS/415/427/11/07
  Które przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą miały zastosowanie do uzyskanego w 2007r. przychodu ze sprzedaży nieruchomości, nabytej w drodze spadku: czy obowiązujący do 31 grudnia 2006r. przepis art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit.d) , czy przepisy obowiązujące w tym zakresie od 1 stycznia 2007r., t.j. nakładające obowiązek zapłaty 19% podatku od dochodu ze sprzedaży.Ponadto , czy w świetle ustawy z 16.11.2006r. nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych , sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku dokonana po upływie 5 lat od daty jej nabycia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 1532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-II-415/1/10/1/2007
  Czy umorzona pożyczka z ZFŚS po zmarłym synu stanowi przychód podatniczki, w sytuacji gdy podapisała notarialne odrzucenie spadku?
 1533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-139/07/FW
  Na jakich zasadach będzie opodatkowany przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku?
 1534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-2/2007
  " Mój mąż zmarł 25.04.2005r. pozostawiając w spadku gospodarstwo rolne oraz współwłasność w domu jednorodzinnym. Nie zostawił testamentu. Ja jeszcze nie występowałam do sądu o stwierdzenie nabycia praw do spadku, mam zamiar dopiero w tym roku wystąpić". Watpliwości dotyczą zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przedmiotowego spadku, cyt. : " ...Czy w świetle nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, która weszła w życie 1 stycznia 2007r. będę zwolniona z zapłaty podatku ? ".
 1535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPO/436/2/2007/EM
  Jak należy liczyc datę upływu pięcioletniego okresu zamieszkiwania lokalu mieszkalnego wymaganego do utrzymania ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 1536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV /415-43/SD/07/BD
  Czy nabycie spadku (mieszkanie spółdzielcze własnościowe) po zmarłym ojcu będzie opodatkowane i na jakich zasadach, czy z roku 2006 kiedy zmarł ojciec ,czy z roku 2007 kiedy uprawomocniło się postanowienie w sprawie nabyia spadku?
 1537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-19-376/07/ZDB
  Czy istnieje obowiązek w 10 % zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu uzyskanego ze zbycia w roku 2005r spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które zostało nabyte w 2004r w całości w drodze spadku ?
 1538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-7/PW/07
  W grudniu 2006r. podatnik dokonał sprzedaży czterech działek; w dniu 07.12.2006 podatnik sprzedał trzy działki oraz czwartą w dniu 29.12.2006. Podatnik nie jest zarejestrowany do podatku od towarów i usług. Czy od sprzedanych działek powinien zostać zapłacony podatek VAT?
 1539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/2/07/LJ
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX/005/104/Z/K/07
  Czy w sytuacji sprzedaży odziedziczonego udziału będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące do dnia 31.12.2006 r. czy też nowe obowiązujące od 01.01.2007 r.?
 1541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-1/07
  Czy w przypadku nabycia w dniu 04.08.2006 r. spadku (data śmierci) mozna skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 1542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-106/06
  1. Czy odkupienie nabytych w drodze spadkobrania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w wyniku odkupienia przez fundusz inwestycyjny otwarty jednostek uczestnictwa, nabytych przez uczestnika w wyniku spadkobrania, do kosztów uzyskania przychodów zaliczona będzie mogła być jedynie kwota pobranej przez fundusz ewentualnej opłaty manipulacyjnej?
 1543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-144/2006/LŚ
  Podatnik jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej i posiada udziały w kilku nieruchomościach gruntowych niezabudowanych położonych w Warszawie, na terenie Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa. Udziały te zostały nabyte w drodze spadku po zmarłych rodzicach. W związku z powyższym wnioskodawca pyta, czy jeśli w okresie jednego roku nastąpi sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych niezabudowanych, w których posiada udziały w prawie własności to sprzedaż taka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie podatnik zaznaczył, że kolejne sprzedaże dotyczące innych działek mogą nastąpić w ciągu najbliższych lat. Zdaniem wnioskodawcy, dokonując opisanych czynności sprzedaży nieruchomości, nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT i w związku z tym, sprzedaż udziałów nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV-4310-5/06
  Czy od otrzymanej kwoty odszkodowania za stratę poniesioną w następstwie niezgodnego z prawem przejęcia na własność państwa przedsiębiorstwa, powinien być zapłacony podatek od spadku ?
 1545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-86/GJ/06
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM 436/1/479/17/06
  Czy nabycie 30.000 zł tytułem spłaty udziału spadkowego po zmarłym ojcu będzie rodziło obowiązek zapłaty wyższego podatku, w przypadku podwyższenia wartości rynkowej przedmiotu spadku?
 1547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-9/07/JM
  Czy należny jest podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości.
 1548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-76-345/07/ZDB
  Czy w przypadku zbycia akcji nabytych w drodze spadku kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji będzie wartość nabycia akcji powiększona o zapłacony podatek od nabycia spadku ?
 1549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-2/07
  Czy przysługuje prawo do z korzystania w roku podatkowym 2006 z odliczenia od podatku wydatków poniesionych w ramach ulgi remontowej?
 1550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDW/415-30/06
  Czy prawidłowo postąpił Dom Maklerski pobierając podatek 19% (1.900zł.) od obligacji (10.000zł.) nabytych w drodze spadku?
 1551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-89/GJ/06
  Czy sprzedaż lokali mieszkalnych, mieszczących się w budynku zwróconym na mocy decyzji administracyjnej prawowitym właścicielom po bezprawnym użytkowaniu przez kilkadziesiąt lat przez Państwo podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-15/06MM
  Czy przy przepisywaniu mieszkania na współwłasność (na rzecz żony) przed upływem pięcioletniego okresu zamieszkiwania będzie pobrany podatek?
 1553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO 436/18/06
  Czy pieniądze otrzymane po śmierci teścia przez synową z firmy ubezpieczeniowej z polisy ubezpieczeniowej na życie zmarłego podlegają podatkowi od spadków i darowizn?
 1554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-68/RBO/06
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości zwróconej spadkobiercy (wcześniej wywłaszczonej) zastosowanie znajdują przepisy uzasadniające zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku?
 1555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/410/DJW/06
  Czy zapłaci zryczałtowany podatek dochodowy
 1556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-84/06
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w 2005 r. lokalu mieszkalnego nabytego w drodze realizacji dziedziczonego roszczenia o ustanowienie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a następnie przekształcenia tego prawa w odrębną własność lokalu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od sprzedaży nieruchomości?
 1557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-4111/154/06/JM
  Czy sprzedaż działek podlega opodatkowaniu 10 % podatkiem dochodowym.
 1558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/45/06
  Czy w związku z wypłatą wynagrodzenia spadkobiercom zmarłego syndyka ciąży na obecnym syndyku obowiązek poboru podatku dochodowego ?
 1559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV 076/5/2006
  - "Czy przy podanym stanie faktycznym mam obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego?"- "Czy przy podanym stanie faktycznym istnieje podstawa do wydania przez urząd skarbowy decyzji zobowiązującej mnie do zapłaty podatku od spadków i darowizn?"- "Czy ciąży na mnie, jako spadkobiercy po mojej matce, obowiązek złożenia zeznania dla potrzeb podatku od spadków i darowizn, w związku z postanowieniem z 16 czerwca 2005 roku o stwierdzeniu nabycia przez moją matkę spadku po mojej babce Marii Wandzie S. ?"
 1560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/436-7/06
  Czy podatnik zachowa prawo do zwolnienia podatkowego z art. 16 upsd w przypadku sprzedaży lokalu nabytego w spadku przed upływem 5 - ciu lat?
 1561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-147/06/2
  Dlaczego został pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny, a nie został pobrany podatek dochodowy od otrzymanej w spadku lokaty bankowej?
 1562. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/238/06
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej, nabyte w drodze spadku, podzielonej na działki budowlane
 1563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-27/06/MW
  Czy od sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zamiany udziałów we współwłaśnosci działek gruntu powinien być odporowadzony 10% zryczałtowany podatek?
 1564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-8/06MS
  Czy nabycie w spadku lokalu mieszkalnego powinno być zwolnione od odatku ze względu na zamiar doonania darowizny?
 1565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PPII/443-21/06
  Czy mam prawo do rozliczenia kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy wykazanej w ostatniej deklaracji VAT-7 zmarłego męża w sytuacji, gdy kontynuję tę działalność ?
 1566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/RS/06
  Dotyczy obowiązku odprowadzenia podatku VAT od sprzedaży działki budowlanej o powierzchni 0,1340 ha wydzielonej z nabytego w drodzespadku gospodarstwa rolnego?
 1567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MM-4360-SD-3/2006
  Czy zachowane zostanie prawo do ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku przeznaczenia pieniędzy otrzymanych ze sprzedazy odziedziczonego lokalu na wpłaty z tytułu zawartej przedwstępnej umowy zakupu innego lokalu w ciągu 6 miesiecy od dnia zbycia lokalu otrzymanego w spadku?
 1568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PMO/436-03/06
  Czy zbycie własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego a następnie w ciągu 4 miesięcy od dnia zbycia zakupu innego lokalu mieszkalnego z powodu pogarszającego się stanu zdrowia i przyczyn ekonomicznych (brak środków na utrzymanie drogiego i dużego mieszkania) jest wystarczające do utrzymania ulgi warunkowej w podatku od spadków i darowizn?
 1569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM/436-1/06
  Czy nabycie w drodzw spadku zakładu przez małżonka i zstępnych podlega podatkowi od podatku?
 1570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-27-06
  Czy przychodód ze sprzedaży domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej nabytego w drodze spadku oraz gruntu na którym położony jest ten budynek, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 1571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-15/06
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaż udziałów nabytych w drodze spadku oraz w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności ze spłatą i bez spłat?
 1572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PMiCC/430/12/06/EB
  Czy w związku ze zwrotem ze zwrotem nieruchomości oraz przekazaniem gruntu w wieczyste uzytkowanie na podstawie decyzji administracyjnej jestem obowiązany zapłacić podatek od spadków i darowizn?
 1573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/160/Z/K/06
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskane ze zbycia akcji otrzymanych w drodze spadku ?
 1574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-20/2006
  Nabyłam spadek po mężu, w tym samochody i używam ich w działalności gospodarczej, czy mogę dokonywać odpisów amortyzacyjnych od całej wartości, czy też od części ich wartości, oraz czy mogę księgować w koszty uzyskania przychodów wydatki na te auta.
 1575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/45/06
  Czy w zeznaniu podatkowym PIT-38 przychód z tytułu sprzedaży papierów wartościowych nabytych w drodze spadku (darowizny) można pomniejszyć o koszt nabycia poniesiony przez spadkodawcę ? W jaki sposób obliczyć kwotę podatku od spadku i darowizn w części przypadającej na nabyte papiery wartościowe oraz w jaki sposób dokonać odliczenia tej kwoty w PIT-38 ?
 1576. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/17/06/AG
  dot. zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku i zniesienia współwłasności.
 1577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: E-2/436/2/06
  Czy wartość odziedziczonych udziałów w spółce jawnej będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn?
 1578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO ?XV/430/SD-257337 /RF/06
  Pytanie podatnika dotyczy kosztów pogrzebu spadkodawcy i ich dokumentowania
 1579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/215/2006/Art. 14a
  Czy po sprzedaniu nieruchomości, którą otrzymałem po zmarłej mamie jestem zobligowany do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV076/3/2006
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn nabycie zakładu produkcyjnego w sytuacji, gdy spadkobierca będzie go prowadził w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia spadku ?
 1581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO V/415-16/06
  W 2005 roku dokonano sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku po zmarłej żonie. Zgodnie ze stanowiskiem Strony przedstawionym we wniosku wraz z uzupełnieniem z dnia 05.05.2006r. dochód z tytułu zbycia przedmiotowych akcji winien być zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ponadto Podatnik wyraził pogląd, iż aktualne przepisy podatkowe w tej sprawie są niesprawiedliwe i krzywdzące.
 1582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1053/2006/AP
  Czy sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę w planie zagospodarowania przestrzennego, wydzielonych z użytków rolnych nabytych w drodze spadku i darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PMiCC/4301/13/06/EB
  Czy w związku ze zwrotem ze zwrotem nieruchomości oraz przekazaniem gruntu w wieczyste uzytkowanie na podstawie decyzji administracyjnej jestem obowiązany zapłacić podatek od spadków i darowizn?
 1584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/RM/436/art.14a/138/SP/7/06/HM
  Czy ojczyma możemy zaliczyć do I grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn?
 1585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM 436-11/06
  Czy w przypadku nabycia w drodze spadku spółdzielczego, lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn i czy mieszkanie należy do masy spadkowej?
 1586. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-M/436-1/06/Z
  Czy w przypadku otrzymania spadku z Niemiec i opłaceniem tam podatku od spadku obowiązuje uiszczenie podatku spadkowego w Polsce?
 1587. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-4117/3-0031/2006
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży praw majątkowych nabytych w dziale spadku oraz zniesienia współwłasności, w części przekraczającej udział spadkowy jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 32 lit.d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-63/26/2006
  Czy jest obowiązek składania jakichkolwiek dokumentów celem zamknięcia i wyrejestrowania firmy po zmarłym mężu, który prowadził indywidualną działalność gospodarczą.
 1589. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/348/2006
  Przedstawiając stan faktyczny poinformowano, iż w 1992 r. wnioskodawcy odziedziczyli grunt (ponad 2 ha.), którego część (0,5 ha.) została w 2005 r. przekwalifikowana na działki budowlane i podzielona (4 działki). Wnioskodawcy oświadczyli również, iż żadne z nich nie prowadzi działalności gospodarczej, nie są podatnikami podatku od towarów i usług, zbycie działek nastąpi na rzecz maksymalnie czterech nabywców. Składając wspomniany wniosek zwrócono się o potwierdzenie stanowiska pytających, iż sprzedaż wspomnianych działek budowlanych nie może zostać uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/127/Z/K/06
  Czy wydatki poniesione na remont lokalu mieszkalnego dokonane po śmierci mamy która była właścicielem lokalu można odliczyć od podatku wramach ulgi remontowej ?
 1591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 415/18/2006
  Czy przysługuje mi prawo do skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego, poniesionych przeze mnie po śmierci matki, będącej właścicielką budynku?
 1592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-99/14a/06/DB
  Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy po jej śmierci córka będzie mogła przejąć i prowadzić firmę z chwilą otwarcia spadku, nie czekając na uprawomocnienie się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
 1593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-100/14a/06/DB
  Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy spadkobierca będzie mógł rozliczyć podatek należny i naliczony spadkodawcy składając za ostatni okres rozliczeniowy deklarację VAT-7 na nazwisko zmarłego podatnika i podpisać ją jako następca prawny. Czy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym może rozliczyć następca prawny zmarłego w deklaracjach za następne okresy rozliczeniowe składane już na swoje nazwisko.
 1594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-99/14a/06/DB
  Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy po jej śmierci córka będzie mogła przejąć i prowadzić firmę z chwilą otwarcia spadku, nie czekając na uprawomocnienie się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
 1595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-100/14a/06/DB
  Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy spadkobierca będzie mógł rozliczyć podatek należny i naliczony spadkodawcy składając za ostatni okres rozliczeniowy deklarację VAT-7 na nazwisko zmarłego podatnika i podpisać ją jako następca prawny. Czy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym może rozliczyć następca prawny zmarłego w deklaracjach za następne okresy rozliczeniowe składane już na swoje nazwisko.
 1596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/45/2006
  - czy spadkobierczyni będzie mogła przejąć i prowadzić firmę z chwilą otwarcia spadku, dopełnieniu formalności rejestracyjnych oraz czy będzie obowiązana do uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości remanentu sporządzonego na dzień śmierci spadkodawcy?
 1597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/5/06
  Czy podlega opodatkowaniu odpłatne zbycie udziału w nieruchomości w wysokości 3/32, którego stałam się właścicielką w wyniku nabycia spadku ?
 1598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-76/06/ZDW
  Czy środki uzyskane ze sprzedaży 1/2 mieszkania własnościowego nabytego w 1997r. będą podlegały opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym?
 1599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005.II/10/2006
  Czy należy opodatkować podatkim dochodowym od osób fizycznych dochód ze sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku?
 1600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-48/I/06
  W jaki sposób należy wyliczyć koszty uzyskania przychodu ze zbycia papierów wartościowych nabytych w drodze postępowania spadkowego?
 1601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/430/PM-129/181/JS/06
  Czy w związku z obowiązkiem uregulowania należności podatkowych z tytułu nabycia spadku po zmarłej matce możliwe jest rozliczenie tylko tej części, która ma uregulowany status własnościowy, a odnośnie nieruchomości rolnej po przeprowadzeniu nowego postępowania spadkowego?
 1602. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII-43071/1/KK/06
  Podatnik wraz z rodzeństwem nabył udział w spadku po zmarłych rodzicach i stał się współwłaścicielem gospodarstwa rolnego na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych, tj. po #188; każdy ze spadkobierców. Obecnie współwłaściciele planują sprzedać jedną z działek. Zbycie pozostałych działek nastąpi w okresie późniejszym, bliżej nieokreślonym. Jakie podatki i w jakiej wysokości winien uiścić Podatnik?
 1603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD2/415-342-50/05
  - czy w opisanej sytuacji Spółka powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych - czy pobrany podatek należy odprowadzić do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca płatnika w momencie wypłaty dywidendy spadkobiercom oraz czy powyższą operację w miesiącu wypłaty należy udokumentować w deklaracji PIT-8A. - czy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi przekazanie środków spadkobiercy należy przesyłać jakąkolwiek informację o potrąconych zobowiązaniach podatkowych (np. PIT-11). Ponadto Spółka pyta jakie dokumenty, w sytuacji gdyby wypłata dywidendy na rzecz spadkobierców podlegała podatkowi od spadków i darowizn, należy złożyć w urzędzie skarbowym i na kim ciąży wówczas obowiązek obliczenia, potrącenia i przekazania podatku oraz czy w takim przypadku należy przekazać całą wartość dywidendy spadkobiercom, a ten uiści podatek od spadków.
 1604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-19/06/MG
  Czy wartość otrzymanych w spadku obligacji, od których został zapłacony podatek spadkowy należy wykazać w zeznaniu PIT-37 lub PIT-38?
 1605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-52/06
  Rozliczanie podatku od towarów i usług w związku z wynajmowaniem odziedziczonych budynków użytkowych.
 1606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/108/KA
  Czy Wnioskodawca będący fundacją nie prowadzącą działalności gospodarczej ma obowiązek wystawienia faktury VAT oraz zapłaty podatku VAT w związku ze sprzedażą dwóch mieszkań nabytych drogą spadkobrania?
 1607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4111/415/3/1c/06
  Czy na podatniku ciąży obowiązek ustalania przychodów z tytułu nieodpłatnego używania części lokalu mieszkalnego?
 1608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/314/05
  Czy przychód ze sprzedaży spółce akcji pracowniczych należących do zmarłego pracownika, przekazany jego żonie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy podatkiem od spadków i darowizn?
 1609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/342/05
  Czy wydatki poniesione na remont domu, nabytego na mocy testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego, mogą zostać odliczone od podatku w ramach ulgi remontowej?
 1610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR415/07/06/PD
  Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki, przeznaczonego w ramach rekompensaty za mienie utracone przez poprzednika prawnego oraz nabytego w drodze spadku podatnika rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym zryczałtowanym, jeżeli nastąpi w okresie krótszym niż 5 lat od daty utrzymania tego prawa?
 1611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424-2180/434/186/2005
  Dziadek wnioskodawcy był właścicielem przedsiębiorstwa w S. Na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 30.11.1953 r ustanowiono przymusowy zarząd państwowy nad tym przedsiębiorstwem , a następnie orzeczeniem Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 24 maja 1963 roku stwierdzono przejście przedsiębiorstwa na własność Państwa.Decyzją z dnia 19 grudnia 2001 roku Minister Gospodarki w Warszawie na stwierdził nieważność w/w zarządzenia Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 30.11.1953r oraz orzeczenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 24 maja 1963 r .Z uwagi na powyższe , pan K jako jeden ze spadkobierców po K wystąpił do Ministra Gospodarki z wnioskiem o przyznaniem odszkodowania.Decyzją z dnia 15 marca 2005 roku Minister Gospodarki i Pracy na mocy stosownych przepisów k.p.a. oraz Kodeksu cywilnego ustalił dla spadkobierców po zmarłym K odszkodowanie za szkodę poniesioną wskutek niezgodnego z prawem przejęcia na własność Państwa przedsiębiorstwa w S
 1612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-29/I/2006
  Czy sprzedaż nieruchomości dokonana przed upływem 5 lat, której nabycie nastąpiło częściowo w drodze restytucji a częściowo w drodze spadku będzie rodziła obowiązek podatkowy w 10% zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/11/2005/PD II/415-5/06
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym należy sporządzić informację podatkową PIT ?
 1614. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/IN-16/US/2006/PM
  Dotyczy opodatkowania spadku po zmarłym rodzicu.
 1615. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4117/IN-4/DUSŁ-G/06/MM
  Czy kwoty wydatkowane na odkupienie majątku od spadkobierców zmarłego współnika stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki ?
 1616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/64/Int-117/05/06
  1. Czy otrzymując w spadku po ojcu środki trwałe w postaci autobusów i kontynuując działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez spółkę muszę wykazać ww. środki trwałe w remanencie likwidacyjnym na potrzeby podatku VAT i odprowadzić należny podatek VAT od środków trwałych, które zostały zakupione przez spółkę?.2. Czy sporządzając remanent likwidacyjny na potrzeby podatku VAT mam w nim wykazać wszystkie środki trwałe, czy tylko te, które zostały zakupione na fakturę VAT i od których odliczono naliczony podatek VAT?.3. Czy wyceniając środki trwałe do ww. remanentu w cenie nabycia powinienem ująć wszystkie koszty nabycia, czy tylko te koszty nabycia, które zostały udokumentowane fakturami VAT i od których odliczono podatek VAT, pomijając np. koszy rejestracji itp. nie objęte podatkiem VAT?>
 1617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/415-4/06
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ze sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku.
 1618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-/415/34/05
  Dotyczy odpłatnego zbycia nieruchomości rolnej niezabudowanej i leśnej nabytej w drodze spadku.
 1619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpm.IV/436-393a/05/WB
  Która powierzchnia użytkowa przy dziedziczeniu budynku mieszkalnego w stanie surowym zamkniętym będzie brana pod uwagę przy ustalaniu podatku od spadków i darowizn?
 1620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-18/05
  Czy w związku ze sprzedażą mieszkania pochodzącego ze spadku należy zapłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy lub złożyć stosowne oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanych środków pieniężnych na potrzeby mieszkaniowe w ciągu 2 lat? Czy te środki pieniężne są zwolnione z podatku dochodowego w świetle art. 21 ust. 1 pkt 32 d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-24/05
  Czy wartość majatku firmy w postaci środków trwałych nabytego w drodze spadku powinna być oszacowana przez rzeczoznawcę?
 1622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LM/SP/432/R/19/05
  Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania przy nabyciu spadku, należy odliczyć wartość hipoteki lub kredytu?
 1623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDW/415-24/05/MDK
  Czy na spadkobiercy nieruchomości będącej własnością zmarłej żony, w sytuacji nie zakończonego jeszcze postępowania spadkowego, ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od tej części dochodu uzyskanego z wynajmu nieruchomości, która zgodnie z udziałem w spadku przypada na niego?
 1624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-38/05/1
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w 1/5 części nieruchomości nabytej na mocy decyzji administracyjnej podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1625. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FB/005-812/DZ/05
  Decyzja Na podstawie art. 14b§5 w związku z art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29-08-1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13-09-2005r (data wpływu do urzędu skarbowego), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka: - uchylić jako rażąco naruszające prawo postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z dnia 02-09-2005 r Nr 1421/BF/415-16/GJ/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie. Jak wynika z akt sprawy, pismem z dnia 31-03-2005 r zwróciła się Pani do Ministerstwa Finansów Departament Podatków Bezpośrednich z prośbą o wyjaśnienie zasad opodatkowania przychodu powstałego w związku z wykupem obligacji skarbo ...
 1626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPO/436/3/05/IJ
  Czy podatnik może skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej o której mowa w art. 16 ustawy z o podatku od spadków i darowizn, w sytuacji gdy obdarowany lokalem mieszkalnym jest współwłaścicielem części ułamkowej nieruchomości budynkowej?
 1627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO 436/8/05
  Jak opodatkować spadek znajdujący się w Niemczech?
 1628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: E-2/436/11/05
  Czy w przypadku, gdy podatnik jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego i nabywa w drodze spadku od osoby zaliczanej do I grupy podatkowej inny lokal mieszkalny, znajduje zastosowanie przepis art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który stanowi, iż nie zalicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków wymaganych powołanym przepisem ustawy?
 1629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/35/2005
  Czy przychód ze sprzedaży jednej z działek nabytych na podstawie działu spadku przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, będzie opodatkowany 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 1630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-58389/05/189/123/mk
  Czy wynajem lokali w wymienionej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w okresie, gdy toczy się postępowanie spadkowe i kto w takim sytuacji jest podatnikiem podatku od towarów i usług? Czy najem lokali w w.w. nieruchomości powinien być udokumentowany fakturą VAT czy rachunkiem?
 1631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-38/05
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w 2005 r. udziału we współwłasności nieruchomości, nabytej w drodze spadku, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% uzyskanego przychodu?
 1632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-XI/436-2/05
  Czy nabycie majątku tytułem spadku w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii powinno być zwolnione od opodatkowania w Polsce? Jeśli nie, to w jakiej wysokości należy zapłacić podatek i w jakim terminie?
 1633. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/42/05/AP
  Czy przychody uzyskane ze sprzedaży praw i roszczeń do fragmentu nieruchomości nabytych w drodze w drodze darowizny i spadku podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) updof?
 1634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-107/05/DP
  Czy sprzedając nieruchomość przed upływem 5 lat od podpisania umowy rozszerzającej wspólność majątkową podatnik jest zobowiązany do opodatkowania przychodu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UPim/443-1/05
  Czy wypłacone żonie zmarłego świadczenia: odprawa pośmiertna, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, przyznana nagroda roczna za 2004 r. i 2005 r., zryczałtowany równoważnik pieniężny za niewykorzystany w 2005 roku przejazd, wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 1636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDF/413-i-38/05/MB
  Czy zwolnienie z 10% zryczałtowanego podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości przysługuje osobie która jest właścicielem krócej niż 5 lat?
 1637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.V/436-15/05
  Czy podlega podatkowi od spadków i darowizn nabycie w drodze spadku po zmarłym ojcu, gospodarstwa rolnego?
 1638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.V/436-16/05
  - dotyczy niedotrzymania warunku prowadzenia firmy przez 5 lat nabytej w drodze spadku
 1639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LM/434/R/17/05
  Czy nastąpi utrata ulgi podatkowej, wynikającej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, pomimo że pieniądze ze sprzedaży darowanego lokalu mieszkalnego zobowiązuje się Pani przeznaczyć w całości na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe?
 1640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DC/436/53/05/HB
  czy na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 i art.19 ust.3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z art.2 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychSpółdzielnia zobowiązana będzie przy wypłacie na rzecz spadkobierców kwot z tytułu zwrotu udziałów, ich waloryzacji i oprocentowania potrącić i przekazać do właściwego urzędu skarbowego podatek od spadków i darowizn, czy te w/wymienione kwoty wypłacone przez Spółdzielnię będą opodatkowane jedynie podatkiem od spadków i darowizn i czy wraz z ich przekazaniem do urzędu skarbowego, Spółdzielnia zobowiązana będzie do złożenia urzędowego formularza lub deklaracji.
 1641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM-436-3/05
  Czy w sytuacji, gdy podatnik nabędzie spadek po zmarłej A... będzie musiał opłacić zaległe ?składki? od zawartych umów darowizn.
 1642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/415-40-2/2005
  Czy sprzedaż działki wchodzącej w skład nieruchomości, nabytej w drodze darowizny, powoduje konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej i zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od prowadzonej działalności gospodarczej, czy też innego podatku?
 1643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/415-115/133491/05
  Czy w zeznaniu za 2005 rok mogę skorzystać z ulgi z tytułu wydatków poniesionych na remont budynku mieszkalnego, wybudowanego przez moich rodziców, po śmierci których jestem jedynym spadkobiercą?
 1644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424-2180/434/136/2005
  Czy można zachować ulgę mieszkaniową od spadków i darowizn art16 ust7 , zbywając mieszkanie przed upływem 5 lat od otrzymania go w formie darowizny i nabywając inny lokal nieszkalny w okresie krótszym niż 6 miesięcy od daty zbycia darowanego lokalu?
 1645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-5/05/CC
  Czy obowiązek przeniesienia własności lokalu mieszkalnego o wartości 73.900 zł (cena sprzedaży wynikająca z umowy) będzie stanowić obciążenie spadku dla potrzeb ustalenia podatku od spadków i darowizn?
 1646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-179/05
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymane przez Gminę spadki, darowizny, zapisy?
 1647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/33/05
  Czy wynagrodzenie wypołacone spadkobiercom po śmierci pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, czy podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-866/05/FD
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej wprowadzonej do ewidencji środków trwałych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 1649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-3/4111-18/415/05
  Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DM/332/05/PI/IN-C
  Czy właściwym miejscowo organem podatkowym, w sprawie opodatkowania nabycia spadku po zmarłym V jest Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola?
 1651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DM/332/05/PI/IN-B
  Czy nabycie w drodze spadku części zakładu usługowego znajdującego się w Wielkiej Brytanii będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn ?
 1652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DM/332/05/PI/IN-A
  Czy nabycie spadku po zmarłym małżonku V będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn wobec faktu, że spadkobierca jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, a spadek po zmarłym małżonku składa się z przedmiotów majątkowych znajdujących się częściowo w Wielkiej Brytanii i częściowo w Polsce ?
 1653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-5/415/84/05
  Czy podatnik powołany jako jedyny spadkobierca na całości spadku po zmarłej, płacąc na jej rzecz część ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty zryczałrowanego podatku dochodowego od sprzedaży przez spadkodawcę przedmiotowej nieruchomości?
 1654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/415-31-2/2005
  Czy uzyskany przychód ze sprzedaży nieruchomości , która nabyta była w drodze spadku wolny jest od opodatkowania zryczałtowanym 10-procentowym podatkiem dochodowym.
 1655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-21-5/2005
  Czy przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w roku 1999 w drodze spadku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w przypadku sprzedaży ww. nieruchomości konieczny jest zwrot wykorzystanej w latach 1999-2002 dużej ulgi budowlanej?
 1656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417POI/436/01/R/63/05
  Pani X nabyła w drodze spadku udział w gospodarstwie rolnym wraz z budynkiem. Spadkobierczyni rozważa możliwość przekazania nabytego w drodze spadku udziału na rzecz córek. W dalszym ciagu Pani X będzie zamieszkiwać w nabytym w drodze spadku budynku mieszkalnym. Innego budynku mieszkalnego nie posiada. Zdaniem wniskodawcy, mimo przekazania udziału w budynku mieszkalnym na rzecz córek w dalszym ciagu przysługuje jej prawo do korzystania z ulgi mieszkaniowej , przewidzianej w art.16 ustawy od podatku od spadków i darowizn.
 1657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DM/241/05/PI/IN
  Od jakiej daty biegnie termin do złożenia zeznania podatkowego o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku?
 1658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/118/2005/PDII/415-42/05
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1659. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB II/4117i-25/WB/05
  Czy prawidłowe jest pobranie przez bank podatku od dochodów kapitałowych od kwot wykupu obligacji skarbowych , zakupionych przez spadkodawcę bez dyskonta i nabytych w drodze spadku, w połączeniu z opłaceniem podatku od spadków i darowizn?
 1660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/41/05
  czy mam prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego od rat leasingowych przy zakupie samochodu ciężarowego?
 1661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG PS/415/427/53/9/2005
  1. Czy w związku ze sprzedażą mieszkania ciąży na Niej obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego tej transakcji w urzędzie skarbowym. 2. Czy sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy w związku z tym ma znaczenie na co zostaną przeznaczone środki uzyskane ze sprzedaży. 3. Jakie inne niż dochodowy podatki i opłaty obowiązują przy sprzedaży mieszkania. 4. Czy podatek dochodowy to to samo co podatek od sprzedaży mieszkania.
 1662. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FB/005-396/AW/05
  Wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego w 2004 r. ze sprzedaży akcji pracowniczych nabytych w drodze spadku.
 1663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/27/05
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowyn ?
 1664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-VIII-PDII-436/2/2005/BP
  Czy należność z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia wypłacana przez zakład pracy spadkobiercom pracownika (rodzicom i rodzeństwu) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy podatkiem od spadków i darowizn?
 1665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-26/05/PD/4
  Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia w drodze spadku i zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/7-1/05
  Czy dochód uzyskany ze zbycia akcji otrzymanych w drodze spadku, podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1667. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0024/05
  Czy przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości, który został nabyty częściowo w drodze spadku a częściowo w drodze umowy zamiany, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.V/4061-1/05
  Czy złożone przez Wnioskodawczynię i jej dzieci oświadczenia o prowadzeniu w stanie niepogorszonym przez 5 lat odziedziczonego przedsiębiorstwa daje prawo do skorzystania przez każdego ze spadkobierców ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn ?
 1669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LM/434/R-9/05/JK
  Kiedy kończy się warunek zawieszający zastosowany w sprawie spadkowej wynikajacy z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn tj. z końcem roku kalendarzowego, czy z ostatnim dniem 5-letniego okresu zamieszkiwania?
 1670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/4/415-14/05
  Czy przychód uzyskany w 2005 roku ze sprzedaży mieszkania, nabytego w 2001 roku w drodze spadku, które w roku 2004 zostało przekształcone z lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym?
 1671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/23/05/MJ
  Podatnik pyta o opodatkowanie przychodu uzyskanego w 2004r. ze zbycia papierów wartościowych nabytych w drodze spadku.
 1672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-34/DZ/411/16/WL/2005
  Czy nie istnieje obowiązek podatkowy w zryczałtowanym 10 % podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zamierzonego odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zwróconej spadkobiercom w roku 2002, która została skomunalizowana w 1945 r. na mocy Dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.
 1673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/67/PDII/415/19/2005
  Czy prawidłowo została rozliczona sprzedaż akcji pracowniczych za 2004 r. po zmarłej matce ?
 1674. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LK-IV-4306/1/IN/05/EJ
  W dniu 14 lutego 2005r zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z wnioskiem o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wątpliwości powstały na tle następującego stanu faktycznego. Wyrokiem z dnia z dnia 28.04.2004r Sygn. akt II C .../03 Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny zasądził od Miasta Łódź na rzecz małoletniej ... odszkodowanie wraz z ustawowymi odsetkami, za bezumowne korzystanie z nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. B... Pozew ...
 1675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM/436-3/05
  Czy w przypadku nabycia spadku, które to nabycie będzie kolejnym od tej samej osoby w ciągu pięciu lat, podatek obliczony od łącznej wartości nabytych rzeczy zostanie pomniejszony o część przypadającą na darowiznę?
 1676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/34/05
  Jak ewdiencjonować zdarzenia gospodarcze w przedsiębiorstwie, wchodzącym w skład masy spadkowej, w trakcie trwania postępowania spadkowego?
 1677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-2/05
  Czy po złożeniu zeznania podatkowego o nabyciu majątku w drodze spadku, w którym nie wykazano całości majatku stanowiącego współwłasność małżonków z uwagi na brak postanowienia spadkowego po jednym z nich, należy złożyć zeznanie uzupełniające?
 1678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WM/436/3/S/2005
  Sprawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nieruchomości zwróconej po uprzednim wywłaszczeniu.
 1679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/16/05/MJ
  Podatnik pyta, czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości rolnej nabytej w drodze spadku, której Podatnik jest właścicielem krócej niż 5 lat, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od sprzedaży nieruchomości.
 1680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD II 415/1/57/05
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży akcji nabytych w spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/81/05/MP/1
  Czy powstała nadpłata z rozliczenia 2004 roku po zmarlej babci może przejść na wnuka i wpłynąć na jego konto ?
 1682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/47/05/MP/1
  Czy można dokonać odliczenia od podatku za 2004 r.wydatków na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej za lokal mieszkalny polożony poza miejscem zamieszkania i czy właściwym do rozliczenia podatku za ten rok jest Urząd Skarbowy w Płocku ?
 1683. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0914/04
  1. Czy żona Podatnika jest zobowiązana do: -rozliczenia w imieniu męża zaliczek na podatek dochodowy za czerwie i lipiec 2004r. i złożyć w Jego imieniu PIT-5? -sporządzenia remanentu likwidacyjnego? 2. Czy w związku z zamiarem "kontynuowania" działalności gospodarczej zmarłego męża żona ma obowiązek wyboru formy opodatkowania tej działalności?
 1684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-1/WC/05
  - dotyczy wystawiania imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu (PIT-8C) oraz sposobu ustalania dochodu podatnika wykazywanego w tej informacji w związku z uzyskaniem dochodu ze sprzedaży, nabytych w drodze spadku, udziałów w kapitale zakładowym spółki.
 1685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PMiCC/430/5/05
  Odziedziczyłem mieszkanie po babci i zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn zostałem zwolniony od zapłacenia podatku (zaświadczenie nr ... ) Uprzejmie proszę o informację, czy mogę w tej chwili zamienić w/ w mieszkanie ewentualnie sprzedać je i kupić inne? Jakie warunki muszą być spełnione, aby zachować prawo do zwolnienia z podatku? Czy w sytuacji, gdy dojdzie do zamiany mieszkania lub sprzedaży, a następnie kupna kolejnego, metraż oraz cena powinny być zbliżone?
 1686. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-2/2005
  Jak opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w części w drodze spadku i w części w drodze zniesienia wspólwłasności?
 1687. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0004/05
  Czy przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w drodze spradku i działu spadku jest zwoniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/436-1/05/SD
  Podatnik pyta o opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn odszkodowania wypłaconego przez International Organization for Migration w Genewie za mienie przejęte w okresie okupacji hitlerowskiej należące do spadkodawcy,
 1689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/10/05
  Czy podlega zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości wynikającego z małżeńskiej wspólnośći majątkowej oraz udziału w nieruchomości nabytego wdrodze spadku?
 1690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP. 443/10/2005, PP. 443/10a/2005
  Czy jako spadkobierca po zmarłym ojcu Podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług za m-ce styczeń i luty 2004r w związku z prowadzoną przez ojca działalnością gospodarczą do dnia śmierci?
 1691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DZ/411/7/2005/WL
  Wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie braku podstawy do opodatkowania zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych od uzyskanego przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w spadku. Zdaniem podatnika brak jest podstaw do opodatkowania zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w spadku.
 1692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-6/05
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży akcji otrzymanych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I-4/436/3/05
  Czy współwłaścicielowi lokalu mieszkalnego przysługuje ulga mieszkaniowa od spadków i darowizn?
 1694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/4/415/1/05
  Czy w przypadku, gdy kwota wolna w podatku od spadków i darowizn wynosi 9. 637,00 złotych a akcje nabyte zostały w spadku i uzyskano przychód w kwocie 8. 389,70 złotych powinien być od tego przychodu zapłacony podatek?
 1695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US POIV 43/440/P/i/1/2005
  Czy podatnikowi , który w drodze spadku nabył własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje prawo do ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn,w sytuacji gdy jest on wraz z żoną w trakcie budowy domu mieszkalnego?
 1696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/415-1/13/05
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż lokalu mieszkalnego jest wolna od podatku dochodowego?
 1697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-M/5/05/PI/IN-SP
  Dotyczy opodatkowania nabytego w drodze spadku lokalu mieszkalnego.
 1698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDF/413-i-2/05/JS
  Czy od sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nabytą w drodze spadku po matce jest się zwolnionym ze zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży?
 1699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-69/04
  Czy podatnik jest zobowiązany do zapłaty 10% podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania nabytego na podstawie testamentu?
 1700. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415-17/04
  W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: czy mogę skorzystać ze zwolnienia z 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku po ojcu, na spłatę kredytu oraz na rozbudowę aktualnie posiadanego domu ?
 1701. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IV-4320/40/2004
  Informacja dotyczący opodatkowania wynagrodzenia z tytułu zawartej pomiędzy syndykiem masy upadłości a osobą fizyczną, która zmarła przed dokonaniem wypłaty.
 1702. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 345/04
  1. Błędna wykładnia zachodzi wówczas, gdy orzeczenie było wynikiem mylnego rozumienia treści normy prawnej. Niewłaściwe zastosowanie przepisu, gdy nieprawidłowo odniesiono tę normę do ustalonego stanu faktycznego. 2. Podatniczka nabyła w spadku prawo do rekompensaty mające określoną wartość majątkową. Okoliczność, że prawo to zostało zrealizowane (poprzez wypłatę rekompensaty) niemal dwa lata po powstaniu obowiązku podatkowego nie miała znaczenia dla wymiaru podatku (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). Prawidłowo zatem zastosowano art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, przyjmując kwotę wolną od podatku określoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7.04.1997 r., a nie późniejszego rozporządzenia obowiązującego już w dniu wymiaru podatku (5.670 zł a nie 6.638 zł).
 1703. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/ZDF/415/61/2004
  Czy w opisanej sytuacji można skorzystać z ulgi remontowej w całości?
 1704. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/96/04
  W jaki sposób przedstawia się kwestia opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko, w przypadku uzyskania przez dziecko dochodu z tytułu sprzedaży akcji?
 1705. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-51/04
  Czy podlega odliczeniu od podatku spłata majątku spadkowego, którego przedmiotem jest połowa nieruchomości jako wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej?
 1706. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/PD/135/04/GS
  W 1999 roku Podatniczka nabyła spadek po zmarłym mężu w skład którego wchodziły m. in. akcje pracownicze. W roku 1999 zapłacony został podatek od spadków i darowizn. W 2004 roku Podatniczka planuje sprzedać akcje. Jak ustalić koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży nabytych w drodze spadku akcji? Czy można w koszty uwzględnić podatek od spadków i darowizn w części przypadającej na nabyte w drodze spadku akcje (w skład masy spadkowej wchodził też wkład mieszkaniowy)? Czy w koszty można uwzględnić koszty związane z posiadaniem rachunku w biurze maklerskim za lata 1999 - 2004 oraz prowizję maklerską zapłaconą od sprzedanych akcji? Jak rozliczyć podatek od sprzedaży akcji?
 1707. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0793/04
  Czy podatniczka zasadnie odprowadzała podatek dochodowy z tytułu sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku?
 1708. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/DFP/415/21/2004
  Czy występuje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży nieruchomości, jeżeli działka została nabyta przez małżonków w 1998r., w 1999r. rozpoczęta była budowa domu (nie skończona), a w 2002r. po śmierci męża spadek nabyła żona wraz z dziećmi?
 1709. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD II 415-108/04
  W skład nabytego w drodze spadku majątku wchodził m. in. wkład mieszkaniowy na lokal spółdzielczy lokatorski. W dniu 28.10.1998, podatnik przekwalifikował spółdzielcze lokatorskie prawo na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w 2003 r. będzie wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym?
 1710. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US PM-436/1/04
  Czy nabycie majątku tytułem spadku w Kanadzie powinno być zwolnione od opodatkowania w Polsce?
 1711. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0602/04
  Jak określić wartość początkową lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku?
 1712. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US34/SL-LM/Rek 73/04
  Czy dokonanie czynności notarialnej, któej przedmiotem ma być zniesienie współwłasnosci bądź dział spadku wymaga zgody Naczelnika Urzędu Skarbowego o której mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 1713. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIMUS.WD/423/81/04
  Czy otrzymany przez Szpital spadek po osobie fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od spadków i darowizn?
 1714. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PMIV/436-2/04
  Czy zbycie lokalu nabytego w spadku, dokonane po upływie 5 lat od daty zamieszkania w tym lokalu - spadkobierca zamieszkał przed złożeniem zeznania podatkowego - powoduje utratę ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn?
 1715. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PM-436/6/04
  Czy podatek od spadków i darowizn należny w związku z dokonywanym przeniesieniem własności nieruchomości w wykonaniu zapisu testamentowego płatny jest na ogólnych zasadach (tj. przed sporządzeniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości),czy też po sporządzeniu tego aktu wg. rozliczenia podatnika z Urzędem Skarbowym ?
 1716. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.PB-2/415/25/2004
  1. Czy przychody uzyskane w drodze nabycia spadku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wystąpienie ze spółki jawnej, w której udziały zostały nabyte w drodze spadku, spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1717. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPDI-415/I/14/AO/04
  Czy zbycie udziału w nieruchomości nabytej w spadku, następnie wywłaszczonej na cele publiczne w 1981 r. i zwróconej w 2004 r. na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543), będzie skutkowało 10% opodatkowaniem z tytułu sprzedaży nieruchomości?
 1718. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/208/2004/PDII/415-42/04
  1. Czy zobowiązanie zmarłego o wydatkowaniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania jest zaliczane do długów spadkowych ? 2. Czy od kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania, a która ma zostać przeznaczona na wykonanie zobowiązania powinien zostać odprowadzony podatek od spadku ?
 1719. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-41/04
  Czy przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego otrzymanego w drodze darowizny podlega opodatkowaniu?
 1720. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV.436/4/04
  Treść zapytania dotyczy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wynagrodzenia za obronę z urzędu wypłaconego żonie po zmarłym mężu.
 1721. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV-436/1/04
  Przedmiotem spadku po zmarłych rodzicach jest zabudowana nieruchomość. W jakiej wysokości należy uiścić podatek od spadku w przypadku, gdy udział w przedmiotowej nieruchomości będzie sprzedany innemu spadkobiercy ? W jakim terminie po przeprowadzeniu sprawy spadkowej należy uiścić ww. podatek ?
 1722. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/54/PDI/33/2004
  Jakie są zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku i wykorzystywanej w działalności gospodarczej ?
 1723. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-3/SIP/12/2004
  Czy przekazanie przez spadkobiercę w drodze darowizny udziału w budynku mieszkalnym na rzecz innego spadkobiercy tego budynku mieszkalnego spowoduje utratę zastosowanej ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy od spadków i darowizn?
 1724. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB2/MW-033-0417-1718/03
  Szanowna Pani Dyrektor Odpowiadając na Pani pismo z dnia 13 czerwca 2003 r., przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w interesującej Panią kwestii:Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.Stosownie ...
 1725. Wyrok składu 5 sędziów TK, sygnatura: SK 23/01
  Art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn(Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, Nr 34, poz. 209, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 13, poz. 169, Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64)jest zgodny z art. 21, art. 31 ust. 3 oraz z art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!