Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


służebność gruntowa

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-872/12/AB
  Opodatkowanie ustanowienia przez sąd drogi koniecznej.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1387/11-2/IG
  Czy Spółka postępuje słusznie traktując jednorazowe wynagrodzenie, które można uznać za jednorazowe odszkodowanie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jako świadczenie usługi zgodnie z artykułem 8 Ustawy o VAT opodatkowując je stawką VAT 23%?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-98/11-2/OS
  Nieodpłatne świadczenie usługi związanej z ustanowieniem służebności drogi koniecznej w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-852/11-4/JK2
  Czy od wynagrodzenia z tytułu służebności Wnioskodawca zapłaci podatek dochodowy?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1488/11/KG
  Bezumowne korzystanie z terenu za które Wnioskodawca naliczył opłaty za lata ubiegłe stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-621/11-4/MD
  Czy kwota jednorazowego odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej dla nadwieszenia elektrowni wiatrowej podlega opodatkowaniu?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-835/11-3/MK1
  Skutki podatkowe ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-359/11/AA
  Czy ustanowienie, w formie aktu notarialnego, służebności przejazdu przez fragment działki należącej do Wnioskodawcy lub służebności przejazdu przez oddzielną działkę wydzieloną z obecnej działki, nie spowoduje wygaśnięcia decyzji organu podatkowego o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn oraz powstanie obowiązku jego zapłaty?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-759/11/AA
  Czy miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł wypłacane z tytułu ustanowienia służebności gruntowej należy traktować jako przychody z dzierżawy?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-515/11-4/JS
  Czy Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek dochody od odszkodowania za ustanowienie nieograniczonej w czasie służebności gruntowej na przeprowadzenie linii elektroenergetycznej 110kV oraz wybudowanie słupa elektroenergetycznego na nieruchomości rolnej, której jest współwłaścicielem i od której odprowadza podatek?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-77/11-4/IR
  Czy nieodpłatną służebność drogi ustanowioną przez nabywcę nieruchomości na rzecz Spółdzielni należy zakwalifikować jako wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-77/11-3/IR
  Czy przychód (w tym przypadku równoznaczny z dochodem) Spółdzielni z tytułu nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń i z adresu siedziby Spółdzielni stanowi dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-259/11/DK
  Czy w Spółce w świetle przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych powstaje nieodpłatne świadczenie, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-682/11-4/AO
  Wnioskodawca pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonką, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty eksploatacji i utrzymania lokalu również w sytuacji, gdy umowy z dostawcami mediów usług nie zostały zawarte ze spółką, lecz z jej wspólnikami (właścicielami lokalu), takie jak: koszty dostarczenia prądu, wody, gazu; koszty opłat do wspólnoty mieszkaniowej; opłat za służebność drogi; koszty ochrony i ubezpieczenia oraz koszty podatku od nieruchomości ponoszone przez właścicieli.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-681/11-4/AO
  Wnioskodawczyni pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonkiem, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty eksploatacji i utrzymania lokalu również w sytuacji, gdy umowy z dostawcami mediów usług nie zostały zawarte ze spółką, lecz z jej wspólnikami (właścicielami lokalu), takie jak: koszty dostarczenia prądu, wody, gazu; koszty opłat do wspólnoty mieszkaniowej; opłat za służebność drogi; koszty ochrony i ubezpieczenia oraz koszty podatku od nieruchomości ponoszone przez właścicieli.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-852/11/PH
  Czy ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez sprzedawaną działkę na rzecz każdoczesnego właściciela sąsiedniej nieruchomości winno być opodatkowane podatkiem VAT, a jeżeli tak to według jakiej stawki i w którym momencie przypada obowiązek podatkowy?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-237/11/RR
  Opodatkowanie jednorazowej odpłatności otrzymanej z tytułu ustanowienia służebności.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-229/11-2/MP
  Należy stwierdzić, iż kwota otrzymanego odszkodowania stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie są spełnione warunki zwolnienia od opodatkowania zawarte w omówionych uprzednio przepisach. Oznacza to, iż kwota odszkodowania - jako przychód z innych źródeł - podlega opodatkowaniu wg skali podatkowej i powinna zostać wykazana w zeznaniu podatkowym (PIT-37), które należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku podatkowego, w którym otrzymano odszkodowanie.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-56/11-4/AP
  Czy kwota jednorazowego odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej dla nadwieszenia elektrowni wiatrowej podlega opodatkowaniu?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1299/10-2/JK
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1838/10/KG
  Ustanowienie drogi koniecznej, za które pobierane jest wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-963/10/AK
  Przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez Panią, za które będzie otrzymywać świadczenia pieniężne, tj. umożliwienie przedsiębiorstwom przesyłowym korzystania z gruntów (w zakresie już istniejących urządzeń przesyłowych, w związku z ustanowieniem służebności przesyłu, w trakcie budowy nowych urządzeń przesyłowych i prowadzenia prac budowlanych lub innych czynności związanych z ich eksploatacją).
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-844/10-4/AW
  Czy doliczenie podatku od towarów i usług (22%) do kwoty podanej w postanowieniu sądu jest prawidłowe?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-411/10/DK
  Czy pozyskanie przez Spółkę nieodpłatnie uprawnień do posadowienia konkretnych urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości, pozostawania ich w danym miejscu oraz prawa dostępu do tych urządzeń w celu wykonywania ściśle określonych czynności eksploatacyjnych na podstawie przedstawionego w opisie stanu faktycznego (oraz zdarzenia przyszłego) oświadczenia woli stron o udostępnieniu nieruchomości pod urządzenia elektroenergetyczne powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1254/10/PC
  Czy ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Spółki przez podmioty, które nie są przyłączane do sieci gazowej, a przez których nieruchomości przebiega ta sieć stanowi przychód podlegający opodatkowaniu ?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-902/10/PC
  Czy ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Spółki przez podmiot przyłączany do sieci gazowej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-199c/10/DK
  Czy powstanie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności przesyłu poprzez jej ustanowienie w drodze umownej, w celu wybudowania na obcym gruncie urządzeń elektroenergetycznych albo w celu zapewnienia sobie dojścia do już istniejących lub planowanych do wybudowania urządzeń, stanowi przychód Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-199b/10/DK
  Czy powstanie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności przesyłu poprzez jej zasiedzenie (art. 3054w zw. z art. 292 k.c.), w celu wybudowania na obcym gruncie urządzeń elektroenergetycznych albo w celu zapewnienia sobie dojścia do już istniejących lub planowanych do wybudowania urządzeń, stanowi przychód Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-199a/10/DK
  Czy powstanie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności przesyłu poprzez jej ustanowienie w drodze umownej (art. 245 k.c.), w celu wybudowania na obcym gruncie urządzeń elektroenergetycznych albo w celu zapewnienia sobie dojścia do już istniejących lub planowanych do wybudowania urządzeń, stanowi przychód Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-200c/10/DK
  Czy powstanie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności gruntowej w drodze umownej, w celu korzystania z cudzej nieruchomości w zakresie przedstawionym w stanie faktycznym, stanowi przychód Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-200b/10/DK
  Czy powstanie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności gruntowej poprzez zasiedzenie (art. 292 k.c.), w celu korzystania z cudzej nieruchomości w zakresie przedstawionym w stanie faktycznym, stanowi przychód Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-200a/10/DK
  Czy powstanie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności gruntowej poprzez jej ustanowienie w drodze umownej (art. 245 k.c.), w celu korzystania z cudzej nieruchomości w zakresie przedstawionym w stanie faktycznym, stanowi przychód Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-286/10-2/MP
  opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-368/10/HK
  Czy kwota odszkodowania wypłacona z tytułu ustanowienia użytkowania działki w związku z eksploatacją urządzeń energetycznych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-393/10-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-412/10-2/AG
  Czy art. 21 ustawy o podatku dochodowym przewiduje możliwość zwolnienia wynagrodzenia, o którym mowa wyżej od podatku dochodowego?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-393/10-2/BD
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług odszkodowanie przysługujące z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w związku z zawartą w tym zakresie umową podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-375/10-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-223/10-5/AM
  możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu garażu
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-242/10-2/EŻ
  Czy w opisanym przypadku przychód spółdzielni z tytułu ustanowionej odpłatnej służebności gruntowej - przechodu i przejazdu, przeznaczony na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, objęty jest zwolnieniem przedmiotowym z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-905/09-2/SM
  zasady opodatkowania ustanowienia służebności przesyłu i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-487/09/TK
  Czy otrzymane środki pieniężne pełniące funkcję odszkodowania za ograniczenie właściciela nieruchomości obciążonej w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-119/09/MCZ
  Czy ustalenie podstawy opodatkowania zasiedzenia służebności przejazdu, przechodu podlega ustaleniu na podstawie art. 7 i art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn, czy na podstawie art. 13 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-191/09/MD
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ustanowienia służebności przesyłu.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-173/09/MN
  Czy od przyznanego przez sąd w postanowieniu wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością gruntową, Wnioskodawca musi odprowadzać podatek od towarów i usług, będąc podatnikiem tego podatku?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-201/09-2/KG
  Opodatkowanie kwoty stanowiącej odszkodowanie i wynagrodzenie dla Gminy z tytułu szkód rzeczywistych i utraconych korzyści spowodowanych budową rurociągu.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-40/09-4/SP
  Opodatkowania odszkodowania za ustanowienie użytkowania pasa gruntu
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-54/09/AT
  Czy ustanowienie służebności osobistej nieodpłatnej powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-2/09-4/AF
  Czy w zw. z opisanym w poz. 50 zdarzeniem przyszłym nr 1, polegającym na umownym, nieodpłatnym ustanowieniu służebności gruntowych, właściciele (strony umowy) działek gruntu (nieruchomości gruntowych) stanowiących nieruchomości władnące, będą z tytułu ustanowienia na rzecz tych nieruchomości (będących ich własnością) opisanych-nieodpłatnych służebności gruntowych, obciążeni podatkiem od spadków i darowizn bądź podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz obowiązkiem złożenia zgłoszeń i/lub deklaracji o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych, bądź obowiązkiem złożenia jakichkolwiek innych zgłoszeń i/lub deklaracji do organu podatkowego? Czy w związku z opisanym w poz. 50 zdarzeniem przyszłym nr 2, polegającym na umownym przekazaniu jednostce samorządu terytorialnego-gminie nieruchomości gruntowych, które po przekazaniu będą miały być wykorzystywane pod drogę publiczną (gminna,), podmioty czynności takiego przekazania - a więc zarówno przekazujący tj. osoby fizyczne, jak i przyjmujący tj. gmina - będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn, bądź podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz obowiązkiem złożenia w zw. z tym przekazaniem, jakichkolwiek zgłoszeń i/lub deklaracji do organów podatkowych?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-22/09-2/ES
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z tytułu ustanowienia bezpłatnej służebności gruntowej na rzecz Wnioskodawczyni i Jej syna.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-42/08/MZ
  Czy przy zawarciu umowy odpłatnego użytkowania nieruchomości związanej z nieodpłatną służebnością gruntową właściciel obciążonej nieruchomości z tytułu udostępnienia - użyczenia działki (nieruchomości) winien zapłacić od dokonanej jednorazowo czynności prawnej podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. i) i w wysokości określonej w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określonej jako "ustanowienie odpłatnego użytkowania (…) oraz odpłatnej służebności"?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-934/08/ZK
  Czy opłata ustanowiona przez Prezydenta Miasta z tytułu służebności gruntowej stanowi w momencie dokonania wpłaty bezpośredni koszt działalności, czy stanowi koszt inwestycyjny i po oddaniu inwestycji do użytkowania będzie kosztem amortyzacji?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-541/08/MM
  Czy od uzyskanego odszkodowania Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego i ewentualnie w jakim terminie?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-169/08/HK
  Czy ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1236/08-4/BM
  ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-491/08-3/ES
  Czy u Wnioskodawcy i Jego matki ustanowienie na ich rzecz bezpłatnej służebności gruntowej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-115/08/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani...przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 24 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej -jest prawidłowe.W dniu 24 czerwca 2008r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1538/08/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S. przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 23 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania kwoty otrzymanej w związku z zawarciem umowy ustanowienia służebności gruntowej -jest nieprawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008r. wpłynął do tut ...
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-111/08/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 19 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej -jest prawidłowe.W dniu 19 czerwca 2008r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-268/08-3/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2008 r. (data wpływu 11.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za służebność gruntową oraz wyrównania utraty wartości działki otrzymanych na podstawie ugody -jest nieprawidłowe.W dniu 11.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-7/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008 r. (data wpływu 30 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania odpłatnej służebności -jest prawidłowe.W dniu 30 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-14/08/AA
  Czy ustanowienie służebności gruntowej jest opodatkowane podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-9/08/PS
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwota odszkodowania wypłacona z tytułu zawartej ugody?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-402/07-2/BP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2007 r. (data wpływu: 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przedmiotu opodatkowania -jest nieprawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 65. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-30/07/EN/PV-I
  - Czy ustanowienie przez Sąd Rejonowy w Gliwicach służebności gruntowej na rzecz Gminy Gliwice podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też nie powinno podlegać opodatkowaniu VAT, ponieważ zasądzona kwota stanowi de facto odszkodowanie;- w przypadku gdy ustanowienie powyższej służebności gruntowej będzie podlegać opodatkowaniu VAT to:a) w jakiej dacie powstanie obowiązek podatkowy;b) czy przedmiotową transakcję należy udokumentować fakturą;c) jaka jest podstawa opodatkowania-czy kwota zasądzona przez Sąd jest kwotą netto, czy brutto;d) jaka jest stawka należnego VAT?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-262/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 15 października 2007r.), uzupełnione pismem z dnia 5 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura w dniu 12 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania wynagrodzenia wyp ...
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-419/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 02 października 2007r. (data wpływu 08 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej -jest prawidłowe.W dniu 08 października 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-146/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych - w zakresie minimalnego okresu amortyzacji budynków używanych -jest prawidłoweW dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-221/07-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 01.08.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nabycia ograniczonego prawa rzeczowego -jest prawidłowe.W dniu 07.09.2007r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/239/07/AG
  dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego dochodów Spółdzielni uzyskiwanych z opłat z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-59a/07/UK/MK
  Jaką stawką podatku VAT winno zostać opodatkowane ustanowienie nieograniczonej w czasie, odpłatnej służebności drogi polegającej na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-59b/07/UK/MK
  Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy faktura powinna być wystawiona na każdego właściciela nieruchomości, na rzecz których ustanowiono służebność drogi uwzględniając odpłatność proporcjonalnie do udziału we współwłasności, czy może być wystawiona na rzecz jednego, który jest osobą prawną tj. Spółką z o. o., który zapłacił przelewem całą kwotę umówionej odpłatności.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/436-1/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta, przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2007 roku (data wpływu 9 lipca 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania nabycia nieodpłatnej służebności -jest prawidłowe.W dniu 9 lipca 2007 roku został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 2 sierpnia 2007 roku, o ...
 74. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-III/4306/14a-0007/07/JL
  Czy ustanowienie służebności gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM-436/2/2007
  1/ Czy ustawie o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie nieodpłatnej służebności gruntowej, a w związku z tym czy mamy obowiązek złożenia zeznania podatkowego i uiszczenia podatku? 2/ Czy jako podstawę ewentualnego opodatkowania podatkiem od spadkow i darowizn nabycia nieodpłatnej służebności gruntowej należy przyjąć skapitalizowaną wartość tego prawa?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DM/436/22/07/BP
  Czy nieodpłatne udstanowienie służebności gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: E-2/436-3/07
  Czy ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej podlega podatkowi od spadków i darowizn, którego podatnikiem jest użytkownik wieczysty nieruchomości władnącej w chwili ustanowienia służebności ?
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-7/07
  Dotyczy opodatkowania ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej.
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM-I-436-2/07
  Czy umowa ustanowienia służebności gruntowej nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-9/GJ/07
  Czy wypłata odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OPM/436-4/07/KK
  Jak ustalić wartość służebności gruntowej? Jaki podmiot uiszcza podatek?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!