Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


samochód prywatny

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-689/12-4/AS
  Kwoty wydatków zwracane pracownikowi, poniesionych na eksploatację pojazdu stanowią przychód podlegający opodatkowaniu i należy je doliczyć do dochodu pracownika, który jest zatrudniony w Przedstawicielstwie w San Petersburgu.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-410/12-2/KO
  Czy od wypłaconego ryczałtu za przejazdy lokalne z tytułu używania przez pracownika socjalnego do celów służbowych samochodu osobowego należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-415/12-4/JK3
  Stwierdzić należy, iż brak jest możliwości do dokonania odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na używanie samochodu osobowego, stanowiącego współwłasność Wnioskodawcy, w związku z dojazdami na leczenie (wykonanie badań, konsultacja medyczna i odbiór leku). Wskazać bowiem należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy nie została spełniona przesłanka uprawniająca do skorzystania z rzeczonej ulgi, o której mowa w ww. art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przedmiotowe przejazdy nie są związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-371/12/HD
  Czy otrzymane kwoty z tytułu zwrotu wydatków za użytkowanie samochodu Wnioskodawca powinien doliczyć do przychodu z działalności gospodarczej i opodatkować jako przychody z działalności gospodarczej?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-762/11/ASz
  Czy należność - przysługująca pracownikowi na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową - wypłacona na podstawie przedstawionej ewidencji przebiegu pojazdu, zgodnie z obowiązującymi limitami, gdzie trasa od miejsca zamieszkania do miejscowości siedziby kontrahenta wynosi ok. 60 km - zwolniona jest z podatku od osób fizycznych, czy też za prawidłowe należy uznać wypłacenie pracownikowi należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową za ok. 20 km. (trasa siedziba pracodawcy - siedziba kontrahenta) ?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-213/11-4/KR
  Czy od wypłacanego pracownikom socjalnym ryczałtu samochodowego należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też świadczenie to nie jest opodatkowane?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1311/10-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1117/10/TK
  Czy w związku z używaniem przez Panią – jako wspólnika spółki cywilnej - własnego samochodu do celów prowadzonej działalności gospodarczej spółki powstają świadczenia skutkujące jakimkolwiek obowiązkiem podatkowym? Czy sposób rozliczania i dokumentowania kosztów eksploatacji prywatnego samochodu używanego do działalności gospodarczej w spółce cywilnej jest prawidłowy?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1056/10/IL
  Czy kwota wypłacona przez pracodawcę, będąca zwrotem poniesionych przez pracownika kosztów za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-896/10-4/MP
  Odpłatne zbycie samochodu dokonane przez Wnioskodawcę po dacie 01 kwietnia 2011 rok, nie będzie stanowiło źródła przychodu w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy i tym samym dochód uzyskany z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-770/10-5/JS
  Należy stwierdzić, iż zwrot kosztów przejazdów prywatnym samochodem w związku z wyjazdami służbowymi odbywanymi poza miejscem, w którym znajduje się siedziba pracodawcy jak i zwrot innych wydatków (właściwie udokumentowanych) – opłata za parking, opłata za przejazd autostradą - jest przychodem pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że powyższe wyjazdy pracownika poza siedzibę firmy będą podróżą służbową, w rozumieniu powołanego art. 775 Kodeksu pracy.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-770/10/GR
  Czy ryczałt samochodowy z tytułu używania własnych samochodów osobowych do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy, wypłacany pracownikom socjalnym należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-617/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe zwrócenia lekarzom rzeczoznawcom kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania osoby badanej?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-617/10/MU
  Zwolnienie z opodatkowania ryczałtu wypłacanego z tytułu używania przez pracowników socjalnych do celów służbowych pojazdów prywatnych.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-568/10/MU
  Skutki podatkowe używania przez pracownika prywatnego samochodu dla celów służbowych oraz wynikające z tego tytułu obowiązki płatnika.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-444/10/ICz
  Czy można wystawić fakturę za naprawę i holowanie samochodu, na której, jako sprzedawca i nabywca, będzie ta sama osoba, czyli Wnioskodawca.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-419b/10/DP
  Na jakich zasadach korzystają ze zwolnienia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyznane biegłym świadczenia z tytułu kosztów podróży? Jak udokumentowane powinno być zwolnienie w przypadku wypłaty biegłemu należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-429/10/MU
  Zwolnienie z opodatkowania ryczałtu wypłaconego z tytułu używania przez pracowników socjalnych do celów służbowych pojazdów stanowiących ich własność.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-319/10-4/AS
  Zwracane Wnioskodawczyni koszty za używanie w jazdach lokalnych samochodu prywatnego do celów służbowych podlegają opodatkowaniu. Zwolnienie wynikające z art. 21 pkt 1 ust. 23b ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, nie ma w tym wypadku zastosowania
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-287/10/ŚS
  Czy dowóz samochodem osobowym niepełnosprawnego dziecka m.in. na basen spełnia warunki do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-282/10/TJ
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego pracownika dla celów pracodawcy, przyznanego na podstawie umowy.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-208/10-4/MR
  zwolnienie z opodatkowania kwot stanowiących zwrotu kosztów związanych z używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych przez osoby nie będące pracownikiem
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-208/10-5/MR
  zwolnienie z opodatkowania kwot stanowiących zwrotu kosztów związanych z używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-248/10/MK
  Czy pracownik oddelegowany do odbycia podróży służbowej zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla jazd zamiejscowych?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-83/10/AP
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dotyczącej naprawy samochodu prywatnego po kolizji.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-261/10-4/EC
  Czy ryczałt pieniężny za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych wypłacany pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy wykonują pracę w terenie związaną z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, a wynikającą z ustawy o lasach, podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-963/09/MR
  Czy w związku z używaniem własnego samochodu przez wspólnika i otrzymywaniem zwrotu poniesionych wydatków na eksploatację powstają świadczenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego między wspólnikami?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-910/09/BD
  Czy wnioskodawca jest zobowiązany potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych za zwroty kosztów poniesionych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z tytułu korzystania przez nich z prywatnych samochodów dla celów zleceniodawcy?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-924/09/PSZ
  Czy w przypadku, gdy zakup składnika majątkowego został dokonany w 2006 r. na imię i nazwisko małżonka pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, jest możliwy do zarachowania bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów prowadzonej obecnie działalności gospodarczej według wartości ceny nabycia?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-706/09-5/MP
  Czy kwoty stanowiące zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym do celów służbowych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (ryczałt w ramach limitu) i kwoty stanowiące zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Powiatowego Lekarza Weterynarii, są wolne od podatku, a jeżeli tak, to co oznacza, że tylko do wysokości limitów określonych w odrębnych przepisach, skoro limity te są sztywne?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-784/09/ASz
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z zakupem samochodu osobowego używanego na zabiegi rehabilitacyjne? Czy wnioskodawca musi udokumentować używanie samochodu na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-975/09-4/AMN
  1. Czy pracownik w przypadku odbywania podróży służbowych na obszarze kraju oraz poza granicami kraju samochodem niebędącym własnością pracodawcy jest zobowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu? 2. Czy prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest warunkiem niezbędnym, aby zwrot kosztów przejazdów w podróży służbowej odbywanej na podstawie ww. rozporządzeń był zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-764/09/BD
  1. Czy kwoty ryczałtów samochodowych wypłacane pracownikom socjalnym z tytułu używania własnych samochodów osobowych do celów służbowych są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy kwoty ryczałtów samochodowych wypłacane kierownikowi z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych, który nie jest zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego są wolne od podatku dochodowego rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 23b?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-688/09/MCZ
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z dowożeniem osoby niepełnosprawnej na operacje i zabiegi rehabilitacyjne?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-683/09-2/ES
  1.Czy sposób rozliczenia i dokumentowania kosztów eksploatacjiprywatnego samochodu używanego do działalności gospodarczej w spółce cywilnej jest prawidłowy?,2.Czy u pozostałych wspólników powoduje przychód w związku z używaniemwłasnego samochodu na potrzeby spółki?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-901/09MW
  Czy prawo do ulgi rehabilitacyjnej, tj. do odliczenia zryczałtowanej kwoty 2.280 zł z tytułu używania samochodu osobowego na konieczny dowóz dziecka na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne ma każdy z rodziców, tj. zarówno matka jak i ojciec, jako współwłaściciele samochodu osobowego, sprawujący opiekę i łożący na utrzymanie niepełnosprawnego syna, który nie ukończył 16 roku życia i nie osiąga żadnych dochodów?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-682/09/BD
  Czy należności wypłacane wykonawcy dzieła, niebędącym pracownikiem zamawiającego, tytułem zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu osobowego w celach służbowych, jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit b)?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-694/09/BD
  Czy należności wypłacane wykonawcy dzieła, niebędącym pracownikiem zamawiającego, tytułem zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu osobowego w celach służbowych, jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit b)?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-682/09/BD
  Czy należności wypłacane wykonawcy dzieła, niebędącym pracownikiem zamawiającego, tytułem zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu osobowego w celach służbowych, jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit b)?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-694/09/BD
  Czy należności wypłacane wykonawcy dzieła, niebędącym pracownikiem zamawiającego, tytułem zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu osobowego w celach służbowych, jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit b)?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-662/09/MCZ
  Czy od kwoty wypłaconego pracownikom socjalnym świadczącym pracę w środowisku, ryczałtu z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy należy potrącać podatek czy ryczałt ten nie jest opodatkowany?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-477/09/BD
  Czy kwota zwrotu kosztów dojazdu pracownika do miejsca pracy własnym samochodem będzie stanowiła przychód ze stosunku pracy, stosunku służbowego, czy też jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-398/09/MK
  Czy zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-441/09/IL
  Czy biorąc pod uwagę art. 121 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., oraz art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pracodawca powinien potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty miesięcznego ryczałtu wypłacanego pracownikom socjalnym za używanie samochodów prywatnych (własnych) do celów służbowych?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-426/09/IL
  Czy kwota wypłacanych pracownikom Urzędu Miejskiego ryczałtów z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-413/09-3/JK
  Czy zwrot kosztów przejazdu na potrzeby podróży służbowych, liczony jako iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-342/09/MK
  Czy ryczał miesięczny z tytułu używania do celów służbowych przez pracownika socjalnego pojazdu stanowiącego jego własność jest zwolniony z podatku dochodowego?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-378/09/AP
  Możliwość zwrotu pobranego nienależnie przez płatnika podatku dochodowego, od zwróconego pracownikowi socjalnemu ryczałtu miesięcznego z tytułu używania przez niego do celów służbowych pojazdu stanowiącego jego własność.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-318/09/TK
  Czy wnioskodawcy przysługuje odliczenie od dochodu kwoty 2.280 zł za korzystanie z samochodu na dojazd na rehabilitację i leczenie?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-233/09/TK
  Czy osoba z I grupą inwalidzką może odliczyć kwotę 2.280 zł od podstawy wymiaru podatku za 2008 rok?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-327/09-2/AK
  W związku z przedstawionym stanem faktycznym Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się o podanie, czy powyższa praktyka jest zgodna z obowiązującymi przepisami tzn., czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 23b lub innego art. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od ryczałtu pieniężnego wypłacanego pracownikom socjalnym na pokrycie kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych należy odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych? W przypadku jeżeli ww. ryczałt pieniężny jest zwolniony od podatku dochodowego, to od kiedy przysługuje zwrot podatku? Czy wraz z odsetkami? Czy to Urząd Skarbowy zwraca pracownikom podatek po złożeniu korekty PIT-37, po uprzednim złożeniu korekty PIT-11 przez pracodawcę?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-272b/09/ENB
  Czy w przypadku umowy-zlecenia wypłata "kilometrówki" będzie opodatkowana i należy od niej odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-272a/09/ENB
  Czy "kilometrówka" będzie stanowiła przychód ze stosunku pracy dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę (etat)?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-198/09/TK
  Czy ryczałt pieniężny za używanie własnych pojazdów w jazdach lokalnych do celów służbowych wypłacany pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-265/09-2/AMN
  Czy słusznie jest potrącany podatek dochodowy od ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-218/08/AK
  Czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej słusznie pobiera podatek dochodowy od wypłaconego ryczałtu z tytułu używania własnego samochodu dla celów służbowych przez pracowników socjalnych?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-99a/09/AK
  Czy wydatki ponoszone przez wspólników na eksploatację prywatnych samochodów niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-156/09/IL
  Czy kwota zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdu stanowiącego własność pracownika dla celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-157/09-4/AK
  1. W której pozycji PIT 11 i PIT 40 należy wykazać przychody pracownika z tytułu świadczeń otrzymywanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy w pozycji odpowiednio El i F1 - należności ze stosunku pracy, czy w pozycji odpowiednio E.12 i F.7 - inne źródła? 2. W której pozycji PIT 11 i PIT 40 należy wykazać przychody pracownika z tytułu kwot wypłaconych za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, czy w pozycji odpowiednio E.l i F.1 - należności ze stosunku pracy, czy w pozycji odpowiednio E.12 i F.7 - inne źródła?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-185/09-2/AMN
  Czy od wypłacanego pracownikom socjalnym ryczałtu samochodowego należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też to świadczenie jest nieopodatkowane?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-46/09/PH
  Spółka w likwidacji wnosi o potwierdzenie, że koszty związane z przejazdami likwidatora dokumentowane poleceniami wyjazdu służbowego (np. 500 km x 0,8358) stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych i nie podlegają potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-87/09/TK
  Czy ryczałt pieniężny za używanie własnych pojazdów w jazdach lokalnych do celów służbowych wypłacany pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-52/09/MK
  Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez płatnika kosztów związanych z przejazdami likwidatora własnym samochodem?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-37/09/AD
  Zwolnienie przedmiotowe.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-40/09-2/AJ
  Czy kwoty wypłacone pracownikom (ale tylko w granicach limitu) podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1191/08/PS
  Czy przychody uzyskane przez Syndyka z tytułu zwrotu kosztów przejazdu w celach służbowych podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-226/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na nabycie oraz eksploatację prywatnego samochodu, wykorzystywanego na potrzeby tej działalności a nie stanowiącego środka trwałego
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-162/08/TK
  Czy wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia 2.280 zł od dochodu z tytułu korzystania z samochodu oraz czy może odliczyć od dochodu 2.280 zł za rehabilitację?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-140/08/TK
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie własnego samochodu osobowego związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w 2008 roku?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-131/08/TK
  Czy ryczałt pieniężny za używanie pojazdu do celów służbowych wypłacany pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-109/08/HS
  Czy wypłacany pracownikom zwrot kosztów przejazdu w formie ryczałtu z tytułu używania samochodów prywatnych do przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania czynności zawodowych jest przedmiotowo zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-93/08/TK
  Czy wydatki w kwocie 2.280 zł poniesione na używanie własnego samochodu osobowego związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (przejazdy do szpitali na zabiegi rehabilitacyjne - pobyt stały, po skierowania na zabiegi i w celu ustalenia terminu zabiegów) wnioskodawca może odliczyć od dochodu (przychodu) za rok podatkowy 2008?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1073/08/IL
  Czy kwota zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdu stanowiącego własność pracownika dla celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-87/08/TK
  Czy w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidztwa, a drugi z nich ma na współutrzymaniu niepełnosprawne dziecko zaliczone do I grupy inwalidztwa osiągającego dochody do kwoty 9.180 zł, to czy każdy z nich może odliczyć ulgę rehabilitacyjną z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) małżonków, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1076/08-2/MN
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, usług świadczonych przez rzeczoznawców - biegłych. Czy do stawki ryczałtowej wynoszącej 0,8358 zł za 1 km przebiegu, stosowanej przez Wnioskodawcę będącego płatnikiem podatku VAT za dojazdy rzeczoznawców należy doliczać zawsze podatek VAT w wysokości 22%?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1089/08/IB
  Czy ryczałt samochodowy pracownika socjalnego za jazdy lokalne w celu wykonywania obowiązków służbowych powinien być pomniejszany o podatek dochodowy?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-76/08/NG
  Czy słuszne jest potrącanie 19% podatku w przypadku ryczałtów za używanie własnego samochodu przez pracowników socjalnych do celów służbowych?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-63/08/HS
  Czy z tytułu wypłacanych pracownikom, na podstawie art.121 ust.3c ustawy o pomocy społecznej, ryczałtów z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1032/08/BK
  Koszty dojazdu wg stawki urzędowej.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/36/IMD/MCA/08/PK-216
  Czy wypłacany pracownikowi socjalnemu zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania czynności zawodowych jest przedmiotowo zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-42/08/TK
  Czy wnioskodawczyni może w łącznym rozliczeniu rocznym za 2008r. i lata następne wraz z mężem będącym osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa dokonać odpisu ulgi rehabilitacyjnej w kwocie 2 x 2.280 zł z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego związanego z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej oraz z tytułu wydatków poniesionych na opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej, którym to przewodnikiem byłaby sama wnioskodawczyni
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-902/08-4/AA
  Czy pracownik socjalny świadczący pracę socjalną w środowisku, otrzymujący ryczałtowy zwrot kosztów za używanie do celów służbowych pojazdu stanowiącego jego własność, może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz art. 121 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-37/ASz
  Czy od wypłacanego pracownikom socjalnym ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych pracodawca Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo potrącać zaliczkę na podatek dochodowy i za jaki okres przysługuje zwrot nienależnie pobranej zaliczki?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-16/08/MK
  Czy otrzymany od zakładu pracy zwrot kosztów w formie ryczałtu pieniężnego powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-54/08-5/MW
  CIT zakresie kosztów uzyskania przychodów
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1499/08/MK
  Czy zwolniony jest z podatku dochodowego zwrot kosztów używania własnego samochodu przez zleceniobiorcę do realizacji warunków umowy współpracy?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-496/08/AK
  Czy kwoty uzyskane z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1442/08/MCZ
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do drugiej grupy inwalidztwa, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, można uznać koszty przejazdu na niezbędne w stosowanej terapii litem badania poziomu litu w surowicy krwi?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-835/08/IL
  Czy kwota zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdu stanowiącego własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych jest zwolniona z opodatkowania?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-783/08/MS
  Czy wydatki związane z korzystaniem przez wykonawcę z prywatnego samochodu stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu, a tym samym są dla wykonawcy przychodami z działalności wykonywanej osobiście?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1218/08-2/AZ
  Czy ryczałt na jazdy lokalne (związane z wykonywaniem czynności zawodowych) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy jest od tego podatku zwolniony?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1151/08-2/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 31.07.2008 r. (data wpływu 05.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy wypłacany pracownikom socjalnym ryczałt samochodowy z tytułu używania własnych samochodów osobowych do celów służbowych podlega opodatkowaniu -jest prawidłowe.W dniu 05.08.20 ...
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-900/08/MM
  Czy od wypłacanego pracownikom socjalnym ryczałtu samochodowego należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też świadczenie to nie jest opodatkowane?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1323/08/MK
  Czy otrzymany od zakładu pracy zwrot kosztów w formie ryczałtu pieniężnego powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-837/08-4/AŻ
  zwolnienie z podatku dochodowego zwrotu kosztów używania pojazdów stanowiących własność pracownika,
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-525/08/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 24 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich prywatnych ...
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1046/08/BJ (KAN-5638/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 03 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika socjalnego -jest prawidł ...
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-346/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków poniesionych tytułem zwrotu kosztów używania przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych w jaz ...
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-233/08-3/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-233/08-2/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-468/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłacanego przez pracodawcę ryczałtu z tytułu używania przez pracowników prywatnych samochodów w celach służbowych -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietn ...
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-509/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka przedstawione we wniosku z dnia 05.03.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 15.04.2008 r. (data nadania 15.04.2008 r., data wpływu 17.04.2008 r.) uzupełniające wezwanie Nr IPPB2/415-509/08-2/JK z dnia 04.04.2008 r. (data nadania 07.04.2008 r., data dostarczenia 11.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku ...
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-566/08/IL
  Czy pracownik socjalny otrzymujący ryczałt z tytułu używania prywatnego samochodu dla celów służbowych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-397/08/BK
  Czy zwrot kosztów przejazdu na potrzeby podróży służbowych, liczony jako iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-415/08/HK (KAN-2133/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 28 lutego 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika socjalnego -jest prawidłowe.W dniu 2 ...
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-368a/08/AD
  Zwolnienie przedmiotowe - art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-135/08-3/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 r. (data wpływu 22 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-221/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 19 lutego 2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 25 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów pracownika, zatrudn ...
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-262/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- reha ...
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-239/08/IL
  1. Czy zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do zwrotu kosztów wypłaconych w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego, przyznanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu używania własnego samochodu przez aspiranta pracy socjalnej wykonującego pracę na terenie gminy? 2. Czy zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do zwrotu kosztów wypłacanych w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego, przyznanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu używania samochodu na podstawie umowy użyczenia przez pracownika socjalnego wykonującego pracę w terenie?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-56/08-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, reprezentowanego przez Panią O. M., przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 18 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 28 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego wypłaconych pracow ...
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-111/08/ASz
  Czy ryczałt z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych wypłacany pracownikowi socjalnemu jest wolny od podatku dochodowego?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-188/08/AD
  Czy ryczałt z tytułu używania własnych samochodów osobowych do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy, wypłacany pracownikowi socjalnemu należy opodatkować opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-3/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 2 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 2 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-453/07-4/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko M...... przedstawione we wniosku z dnia 21.11.2007 r. (data wpływu 26.11.2007 r.) oraz piśmie z dnia 19.02.2008 r. (data nadania 19.11.2008 r., data wpływu 20.02.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-453/07-2/IŚ z dnia 12.02.2008 r. (data nadania 13.02.2008 r., data doręczenia 15.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego doty ...
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2-415W-2/08
  Czy wypłacany pracownikowi socjalnemu zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania czynności zawodowych jest przedmiotowo zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-246/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana F. przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 9 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zwrotu pracownikowi z tytułu podróży służbowej kosztów przejazdu prywatnym samochodem - jestprawidłowe.W dniu 9 p ...
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-145/07/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 2 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na dojazdy z miejsca zamie ...
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-107/07-2/ŁM
  Czy zwracane na podstawie "Polecenia wyjazdu służbowego" koszty podróży dla Prezesa Zarządu są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-164/07-2/MT
  ,br>Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu 18 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot stanowiących zwrot kosztów ponoszonych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy w ...
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-375/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu 16 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłacanego przez pracodawcę ekwiwalentu z tytułu używania przez pracowników prywatnych samochodów w celach służbowych - ...
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-81/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawione we wniosku z dnia --.--.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika socjalnego -jest nieprawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożo ...
 123. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-3/005-SIP-318/07
  kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacanych pracownikom socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ryczałtów z tytułu używania samochodów prywatnych dla celów służbowych.
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/423-7/07
  Czy dokument "Polecenie oraz zamieszczenie danych delegowanych pracowników,, wyjazdu służbowego zwalnia Jednostkę z konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/965/KDO/423/70/BC
  Czy według obecnego stanu prawnego koszty przejazdu samochodem prywatnym w ramach delegacji z X do Y i z Y do X rozliczane zgodnie ze stawką za każdy kilometr publikowaną przez Ministerstwo Transportu będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-329/293/MK/07
  Jaką stawkę podatku powinna Pani opłacać za wynajem samochodu na cele służbowe: 8,5% czy 17%?.
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-02/07
  Czy z tytułu wypłaconych pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej ryczałtów, z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-28/07/AD
  Czy można ująć jako koszt uzyskania przychodu wydatki na eksploatację samochodu osobowego, który nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych, na podstawie otrzymanych rachunków i faktur, do wysokości określonej w prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu?
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415/9/07
  Czy ryczałt pieniężny wypłacany za używanie pojazdu do celów służbowych wypłacany pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-18/07/MDK
  Czy pracodawca, ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od przychodów wypłacanych pracownikowi z tytułu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością tego pracodawcy#8722; w sytuacji, kiedy wyjazdy tym samochodem (wyłącznie zamiejscowe) następują na podstawie wydanej przez pracodawcę delegacji, natomiast kwota zwrotu kosztów stanowi iloczyn przejechanych kilometrów oraz obowiązującej stawki za 1 km przebiegu, ustalony w oparciu o przepisy wydane przez właściwego ministra, zaś ilość przejechanych kilometrów wynika z prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu?
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-19/07
  GOSP.. wypłaca zatrudnionym pracownikom socjalnym ryczałt pieniężny za używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych i w związku z wypłatą ryczałtu jako płatnik odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującym prawem jest opodatkowanie ryczałtu pieniężnego wypłacanego pracownikom socjalnym za używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych. Natomiast w przypadku uznania, że zwrot kosztów za używanie własnego samochodu przez pracowników socjalnych będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych GOPS nie będzie mógł dokonać zwrotu niesłusznie pobranego podatku od 01.01.2006 r. tj od daty wprowadzenia zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Pracownicy będą mogli zwrócić się do właściwych (ze względu na miejsce zamieszkania) urzędów skarbowych o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-75441/VII/2007
  czy obowiązuje mnie zapłacenie podatku od umowy kupna-sprzedaży samochodu w roku 2006?
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US I/415-11/07
  Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wykorzystywaniem do prowadzonej działalności gospodarczej samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w tym: kosztów ubezpieczenia samochodu OC, AC, NW, kosztów okresowych przeglądów technicznych, kosztów sezonowej wymiany opon i wulkanizacji, konserwacji i drobnych napraw np. wymiana świec, filtrów, podmalowania zarysowań
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-12/07
  Czy koszty ubezpieczenia samochodu prywatnego, wykorzystanego do prowadzonej działalności gospodarczej - nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych - można rozliczyć w ustalonym limicie kilometrówki?
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/26/07/MP
  Czy ryczałt za użytkowanie prywatnego pojazdu do celów służbowych wypłacany pracownikowi jest przedmiotowo wolny od podatku dochodowego ?
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/28/07
  Czy w rozliczeniu rocznym możńa uwzglęnić faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia w wysokości wyższej niż 20% uzyskanego przychodu zaliczając do nich koszty przejazdów prywatnym samochodem w wysokości iloczynu liczby przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu ?
 137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415-7/2007
  Czy wydatki poniesione w związku z nieodpłatnym używaniem smochodu ciężarowego stanowiącego własność ojca są kosztem uzyskania przychodu z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej ?
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-4/07
  Czy wypłata pracownikowi socjalnemu ryczałtu za używanie własnego samochodu osobowego dla celów służbowych w jazdach lokalnych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/6/OB/423/455/2006
  Czy możliwe jest uznanie w koszty uzyskania przychodu kapitału od kredytu zaciągniętego przez męża na zakup samochodu a także czy możliwe jest uznanie w koszty uzyskania przychodu odsetek od zaciągniętego przez męża kredytu na zakup tego samochodu ?
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-87/GJ/06
  Czy otrzymywany od pracodawcy zwrot kosztów z tytułu używania własnego samochodu przez inkasenta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-3/07
  Czy wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawieranych z lekarzami weterynarii do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Wterynarii podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w części wynagrodzenia podstawowego, zwrotu kosztów dojazdów prywatnymi samochodami osobowymi do miejsca wykonywania czynności i zużytych produktów leczniczych weterynaryjnych i materiałów medycznych i czy od w/w wynagrodzenia należy pobierać składkę na ubezpieczenie zdrowotne ?
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/11/06
  Czy ryczałty samochodowe wyrażone miesięcznym limitem kilometrów, przydzielone członkom Zarządu mocą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - stanowią dla stowarzyszenia koszty uzyskania przychodów ?
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-II/423-1/06
  Czy koszty związane z wyjazdami służbowymi i używaniem samochodów prywatnych na potrzeb Spółki, ponoszone przez udziałowców Spółki, którzy równocześnie pełnią obowiązek Zarządu stanowią koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych?
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-95/06/ML
  Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PDOF i art. 6b ustawy o państwowym przedsiębiorstwie <...> zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania przez niego pojazdu na rzecz pracodawcy będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego tylko wtedy, gdy pojazd ten stanowić będzie własność pracownika?.
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/22/2006
  W jaki sposób należy rozliczyć koszt związany z czynszem za wynajem samochodu, czy powinien być uwzględniony w limicie wynikającym z "kilometrówki", czy też nie ?
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-86/06/PK
  Czy zwrot kosztów dojazdu do miejsca wykonywania działalności skutkuje powstaniem przychodu?
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443PD41/415/24/06/HR
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać wydatki na paliwo za dojazdy do miejsca wykonywania działalności i z powrotem wykorzystując do tego swój prywatny samochód , samochód części nieprzekraczającej kwoty wynikającej z prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu ?
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/115/06/MB
  Czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu używania samochodu prywatnego pracownika na potrzeby pracodawcy na podstawie potwierdzanej każdorazowo, a nie na koniec miesiąca ewidencji przebiegu pojazdu jest prawidłowe.
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-63/06/DW
  Czy sprzedaż byłemu pracownikowi samochodu za kwotę poniżej jego wartości rynkowej skutkuje powstaniem przychodu u tego pracownika?
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/II/15/2006
  Czy należności wypłacane zleceniobiorcy z tytułu zwrotu kosztów delegacji służbowych i kosztów z tytułu używania własnego samochodu do celów służbowych podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-124/06/R1
  Czy zapłacone ubezpieczenia OC i AC można zaliczyć "w poniesione koszty eksploatacji pojazdu samochodowego" do ewidencji przebiegu pojazdu?
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-53/06/DW
  Czy sprzedaż pracownikowi samochodu poniżej wartości rynkowej jest przychodem tego pracownika?
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US. XVII/415/87/06
  Czy otrzymany zwrot kosztów pracownikowi z tytułu podróży służbowej (samochodem prywatnym) jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 154. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-24/06/Z
  Czy zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest zwrot kosztów (w zryczałtowanej wysokości 300,00 zł miesięcznie) otrzymywany od spółki z o.o. z tytułu przewożenia niepełnosprawnego syna do szkoły własnym samochodem podatniczki?
 155. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-46/US/2006/FM
  Dotyczy zwrotu kosztów poniesionych z tytułu używania własnego pojazdu do celów służbowych.
 156. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0048/06
  Czy zwrot kosztów przejazdów w formie biletów miesięcznych wydawanych pracownikom socjalnym oraz zwrot kosztów przejazdów w formie ryczałtu samochodowego dla pracowników socjalnych wykonujących czynności zawodowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 157. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0051/2006
  Czy podatnikowi, który ma na utrzymaniu dorosłą, niepełnosprawną córkę, którą wozi swoim samochodem osobowym na badania lekarskie, badania diagnostyczne, na pogotowie ratunkowe oraz odbiera z różnych miejsc w których córka miała atak choroby, przysługuje tzw. ulga rehabilitacyjna ?
 158. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 947/05
  1. Sąd kasacyjny jest związany granicami skargi kasacyjnej i nie jest uprawniony do uzupełniania lub rozszerzenia powołanych przez skarżącego podstaw zaskarżenia oraz zarzutów. 2. Ustawodawca wyraźnie i jednoznacznie (art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 1997 r.) wiąże dopuszczalność uznania wydatków z tytułu podróży służbowej pracowników podatnika z tytułu używania prywatnych samochodów do celów służbowych z prowadzeniem dokumentu w postaci ewidencji przebiegu pojazdu.
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-6/06
  Sposób stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z którym, wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładów pracy w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów wynika wprost z innych ustaw.
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/23/IW/06
  dotyczy kosztów uzyskania przychodu z tytułu użytkowania samochodu nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/192A/DF/06
  Czy podatnik może wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako koszt uzyskania przychodu wydatki na eksploatację użyczonego samochodu osobowego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej ?
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/192/KO/06
  Czy przysługuje prawo od odliczania podatku naliczonego wskazanych we wniosku wydatków.
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/532/WD/423/28/06/ES
  Pytania zawarte we wniosku dotyczą: 1.Możliwości zaliczenia przez przedstawiciela handlowego (przedsiębiorcę) do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem udostępnionych muw ramach umowy współpracy urządzeń, w tym w szczególności: wydatków na paliwo, części zamiennych, naprawy samochodu - zarówno w granicach limitu podlegającego zwrotowi przez spółkę, jak i ponad ten limit. 2. Możliwości rozliczania zwracanych przedstawicielowi (przedsiębiorcy) wydatków związanych z używaniem udostępnionego sprzętu poprzez wskazywanie w fakturach wystawianych przez stacje paliw, sklepy, warsztaty naprawcze, itp.) mieszczących się w granicach limitu, podlegającego zwrotowi - jako nabywcy Spółki XXNatomiast w przypadku wydatków przekraczających uzgodniony limit - zdaniem spółki - właściwym jest wystawianie faktur bezpośrednio na przedstawiciela handlowego, który ma możliwość zaliczenia w/w wydatków, z uwzględnieniem art. 22 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, póz. 176 z późn. zmn.) do kosztów uzyskania przychodów.; 3. Uznania, iż w przypadku, gdy ponoszone przez przedstawiciela wydatki (zarówno te zwracane następnie przez spółkę, jak i przekraczające limit i nie podlegające zwrotowi) dokumentowane są fakturami VAT wystawionymi na zleceniodawcę, tj. Spółkę XX, to - ponoszone przez przedstawiciela wydatki, w części nie podlegającej zwrotowi, nie są podlegającym opodatkowaniu przychodem Spółki XX; 4. Uznania, iż zaliczenie przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów zwróconych przedstawicielowi handlowemu (będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego w celu świadczenia usług na rzecz spółki jest możliwe wyłącznie w przypadku prowadzenia przez Spółkę ewidencji przebiegu pojazdu (art. 16 ust. l pkt. 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, póz. 654 ze zmn., dalej updop), potwierdzoną przez Spółkę na koniec każdego miesiąca art. 16 ust. 5 updop).
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I 415/10/2006
  Czy wypłacane przez stowarzyszenie kultury fizycznej kwoty stanowiące zwrot kosztów (w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km odpowiednio do samochodu o właściwej pojemności silnika) za używanie własnego samochodu lub samochodu użyczonego jak również zwrot kosztów za bilety oraz diety za czas treningów (dla zawodników i trenera nie będących pracownikami klubu) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy zawodnik, który jest zatrudniony w klubie na podstawie umowy o pracę może korzystać z tego zwolnienia?
 165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-21/06
  Czy istnieje możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatku związanego z montażem instalacji gazowej w prywatnym samochodzie osobowym, używanym w działalności gospodarczej w ramach limitu przebiegu kilometrów?
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/13/06/MJ
  Czy wypłacany ryczałt dla pracownika korzystającego ze swojego prywatnego samochodu /jazdy zamiejscowe/ korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-92/MR/II/06
  Czy ekwiwalent wypłacany pracownikowi z tyt. używania samochodu prywatnego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/16/2006
  Podatnik zawarł umowę użyczenia samochodu osobowego od ojca, który jest wykorzystywany dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Czy koszty związane z eksploatacją samochodu będą stanowiły koszty uzyskania przychodu ?
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/423-38/2/1/06
  Czy do ewidencji przebiegu pojazdu powinien pracownik przedłożyć faktury dokumentujące poniesione wydatki na zakup oleju napędowego, wymianę części zamiennych i inne związane z eksploatacją samochodu, aby stały się one kosztem uzyskania przychodów Stowarzyszenia?
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/54-16/06
  Dotyczy sposobu rozliczenia dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nabytego w dniu 25.06.2003 r. pojazdu, czy w związku ze sprzedażą tego samochodu powstanie dodatkowe zobowiązanie w podatku dochodowym.
 171. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/1/06
  Czy zwrot kosztów z tytułu używania przez pracownika prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDp/423-2/2006/EH
  czy koszty podróży slużbowych nalezy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodow w miesiącu wypłacenia lub postawienia ich do dyspozycji
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06
  Jaką kwotę podatku VAT powinien zwrócić podatnik, w sytuacji gdy likwiduje działalność gospodarczą, w związku z wcześniej dokonanym odliczeniem 50% kwoty podatku naliczonego, dotyczącego zakupu samochodu osobowego?
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-05/BJ/06
  Czy wypłacany pracownikowi ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych jest opodatkowany ?
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB-415/7/2006
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrot kosztów z tytułu używania samochodu osobowego dla celów służbowych w jazdach lokalnych (tzw. ryczałt samochodowy) wypłacany pracownikowi przedszkola?
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423-23/2005
  Czy wydatki z tytułu zwrotu kosztów podróży zleceniobiorcy stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu działalności prowadzonej przez zleceniodawcę (stowarzyszenie)?
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211/IN/PIT/10/2006
  Czy wypłacone niektórym pracownikom ryczałty samochodowe z tyt. używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb spółki w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. są wolne od podatku dochodowego?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-132/05/MK
  Czy delegacje osób nie będących pracownikami (w tym także używanie samochodów własnych do celów służbowych) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PDP/423-20/05
  Czy zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów dla potrzeb zakładu pracy do wysokości ryczałtu pieniężnego określonego dla miejscowości o danej wielkości dla jazd lokalnych lub do wysokości kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek, jakie są określone odpowiednimi przepisami za 1 km przebiegu pojazdu dla jazd zamiejscowych jest wolny od podatku dochodowego tylko w przypadku, gdy pracownik jest jego właścicielem, czy także w przypadku gdy jest jego posiadaczem (ma tytuł prawny do używania pojazdu na podstawie umowy użyczenie pomiędzy osobami należącymi do pierwszej grupy podatkowej) oraz czy w przypadku, gdy pracownik nie jest właścicielem pojazdu zwrot kosztów z tytułu używania pojazdów dla potrzeb zakładu pracy wg limitów należy traktować, jak świadczenie na rzecz pracownika ?
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPD/423-37/169131/05
  dot: momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwróconych pracownikom wydatków związanych z odbyciem podrózy słuzbowej, wykorzystaniem samochodu prtwatnego dla celów zakładu pracy w jazdach lokalnych oraz zakupem okularów niezbędnych do pracy przy komputerze
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-138/169131/05
  Czy świadczenia na rzecz pracowników w postaci zwrotu poniesionych przez pracownika wydatków związanych z odbyciem podróży służbowej, wykorzystaniem samochodu prywatnego dla celów zakładu pracy w jazdach lokalnych oraz zakupem okularów niezbędnych do pracy przy komputerze stanowią dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy?
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415/865/05
  Na podstawie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, zwracam się z zapytaniem czy w związku z faktem, że w dowodzie rejestracyjnym posiadanego samochodu osobowego jako właściciele figurują: ja oraz moja żona ? samochód ten może być wykorzystywany jako środek trwały w działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie przeze mnie.
 183. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/I-418/I/1/06
  Pracownik jednostki będąc właścicielem samochodu osobowego, użytkuje go na potrzeby jednostki w jazdach lokalnych, na podstawie zawartej umowy. Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od opodatkowania podatkiem są zwroty kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu użytkowania pojazdu.
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/VIIA/415-105/05/EW
  Czy udokumentowana część kosztów z tytułu użytkowania prywatnego samochodu do celów służbowych, ewidencjonowana przez Podatnika za pomocą ewidencji pojazdu i rozliczana zgodnie z obowiązującą stawką za 1 km, będzie Podatnika kosztem uzyskania przychodu oraz nie będzie podlegała składkom ZUS ?.
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US II-453-6-05/06
  Czy do kosztów uzyskania przychodów zleceniodawcy zalicza się wypłacone zleceniobiorcy kwoty z tytułu używania przez niego samochodu, gdy jazdy odbywają się poza miejscowością w której znajduje się siedziba zleceniodawcy, lecz w miejscowości będącej miejscem zamieszkania zleceniobiorcy?
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-88-182/05/ZDB
  Jestem pracownikiem służby cywilnej i do pracy wykorzystuję swój prywatny samochód. Na podstawie "Ewidencji przebiegu pojazdu" otrzymuję zwrot kosztów przejazdu. Pracodawca pobiera od tego zwrotu podatek, czy slusznie?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-209/CIT/05
  Czy przyznany członkowi zarządu na podstawie kontraktu menedżerskiego ryczałt o równowartości 500,00 EURO, za korzystanie z prywatnego samochodu do jazd w celach służbowych, będzie w całości kosztem uzyskania przychodów w Spółce?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-55/PIT/05
  Czy ryczałt (500 EURO) wypłacany menedżerowi za korzystanie z prywatnego samochodu dla celów służbowych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/110/2005/PP-2/443/42-3/05/06
  Czy przyjęty przez podatnika sposób rozliczania podatku naliczonego VAT jest prawidłowy w przypadku prowadzenia sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku ?
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-46/HZA/05
  Czy stanowią koszt uzyskania przychodów dla wynajmującego wydatki na dojazd własnym samochodem do wynajmowanej nieruchomości?
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 60 / 306a/61 / 05 / KSz
  czy Urząd Miasta w ... słusznie potrąca 19%-wy podatek od wypłacanego dla podatnika zwrotu poniesionych kosztów przejazdu za dowóz niepełnosprawnej córki do integracyjnej klasy szkoły podstawowej w Białymstoku znajdującej się w innej miejscowości aniżeli miejsce zamieszkania?; jaka informację roczną powinna otrzymać podatniczka, czy ma to być PIT-8B /poz. 9, tj. przychody z osobiście wykonywanej działalności/?
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/29/05
  Czy wydatki ponoszone na czesne z tytułu podjęcia nauki, koszty dojazdu do uczelni prywatnym samochodem mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu?
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP - 415/42/6/05
  Czy wypłacane, członkom koła łowieckie: a) dokonującym szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach rolnych, b) przygotowującym łowiska przed polowaniami z udziałem zagranicznych myśliwych,zwroty poniesionych kosztów (w formie delegacji) z tytułu używania własnych samochodów podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ?
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PMIV/436/4/05
  Czy przyjęcie samochodu osobowego lub dostawczego od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej na podstawie umowy komisu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/X/16/2005
  Czy ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych wypłacone Wójtowi oraz innym pracownikom samorządowym korzystają ze zwolnienia od podatku? Zdaniem płatnika przychody powyższe są zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423-16/2005
  Czy wydatki poniesione przez Członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej na rzecz Wspólnoty są zawsze kosztem uzyskania przychodu?
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-40/05
  Czy podatnicy, posiadający orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy orzeczonej na okres trwały mogą odliczać od podatku dochodowego od osób fizycznych koszty używania własnego samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznymi przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IX/443-9/MWR/05
  Jak opodatkować świadczone usługi, jeżeli ta sama usługa jest w jednym przypadku częścią innej usługi, natomiast w innym przypadku jest usługą końcową?
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PG-1-423-9/05
  Czy wydatki związane z używaniem prywatnego samochodu dla celów działalności gospodarczej przez członka zarządu, udziałowca nie będącego pracownikiem Spółki, stanowią koszt uzyskania przychodów.
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPB/4150-10/05/2
  1. Czy mogę wliczać w koszty działalności gospodarczej, polegającej na kierowaniu pojazdem powierzonym (samochód ciężarowy) - diety na terenie kraju i za granicą i do jakiej kwoty? 2. Do jakiej kwoty mogę wliczać paliwo używane w samochodzie osobowym, prywatnym (poj. 0,8 cm3), którym to muszę dejechać do miejsca pracy?
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-35-1/05
  Od jakiej daty należy liczyć pół roku, aby nie powstało zobowiązanie podatkowe w momencie sprzedaży tego pojazdu?
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/PŁ/415-9/2006
  Czy w przypadku zwrotu kosztów podróży wypłacanych opiekunom przybyłym własnym samochodem, Uniwersytet jako płatnik powinien naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych czy tylko wystawić PIT-8c bez pobrania zaliczki?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US II-453-5-05
  Czy do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby pracodawcy?
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-40/05
  Jak należy ustalić wartość początkową i sposób amortyzacji samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wykorzystywanego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej
 205. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/II-2/4218-12/int/05/SJ
  Czy koszty ponoszone przez Spółkę na rzecz pracownika stanowiące ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 206. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I 3/4117/IN-63/USS/2005/MK
  Dotyczy opodatkowania przez pracodawcę przychodów z tytułu zwrotu kosztów podróży.
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-P/005/38/2005
  Czy wydatki związane z używaniem prywatnego samochodu dla celów działalności wspólnoty mieszkaniowej przez członka zarządu nie będącego pracownikiem, stanowią koszt uzyskania przychodów?
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US.XVII/415/113/05
  dotyczy opodatkowania miesięcznego ryczałtu wypłacanego pracownikowi za używanie samochodu osobowego
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-79-2/05/ML
  "Czy konieczne jest zawieranie umowy z pracownikiem na używanie jego samochodu osobowego dla celów służbowych w przypadku, gdy pracodawca wyrazi na to zgodę na wniosek pracownika, w celu dokonania zwrotu kosztów z tego tytułu korzystającego ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?"
 210. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/21/05/z
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem pracownika do miejsca wykonywania czynności służbowych?
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-15/05
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów z najmu lokali wartość amortyzacji samochodu ciężarowego używanego w związku z uzyskiwaniem przychodów z wynajmu lokali użytkowych?
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-17/05
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów z najmu lokali wartość kosztów eksploatacji samochodu ciężarowego używanego w związku z uzyskiwaniem przychodów z wynajmu lokali użytkowych?
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/1/10/3/05
  Czy do kosztów uzyskania przychodu z tyt. przychodów uzyskanych z kapitałów pieniężnych można zaliczyć koszty dojazdu do biur maklerskich?
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I. 415/6/05
  Czy kwota ryczałtu zwrotu kosztów używania przez pracownika samorządowego swojego prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych jest wolna od opodatkowania ?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-32/05
  Czy wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego, nie zaliczonego do składników majątku trwałego firmy, są kosztem uzyskania przychodów do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-34/05
  Czy powstanie przychód z działalności gospodarczej z tytułu używania przez każdego ze wspólników spółki jawnej samochodów osobowych będących własnością tych wspólników?
 217. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 415/32/05
  Czy zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych stanowi podstawę naliczania podatku dochodowego?
 218. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-1.22-4150-3/05/F
  Podatnik pełni dyżury lekarskie (16 lub 24 godzinne) w szpitalu odległym od miejsca zamieszkania o 57 kilometrów, gdzie dojeżdża własnym samochodem, rozliczając koszty jego eksploatacji na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu na podstawie dowodów poniesienia wydatków. Na tle takiego stanu faktycznego Podatnik postawił pytanie, czy diety z tytułu podróży służbowych jakie wykonuje w celu pełnienia opisanych wyżej dyżurów mogą stanowić, stosownie do przepisu art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I/1/23/94/2005
  Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik w marcu 2005 r. zakupił samochód osobowy na swoją firmę. Działalność gospodarczą prowadzi od 1999 r. jako osoba fizyczna w zakresie nauki języka angielskiego (kursy). Zakup samochodu osobowego dokonany został z myślą wykorzystywania go do prowadzenia działalności gospodarczej. W miesiącu zakupu czyli w marcu 2005 samochód osobowy został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i od miesiąca następnego - od kwietnia 2005 r. - zaczęto wliczać do kosztów uzyskania przychodów : amortyzację, wydatki związane z eksploatacją jak paliwo, ubezpieczenia OC, NW, AC, parking itp. Jednocześnie podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu ponieważ przepisy podatkowe tego nie nakazują w sytuacji gdy samochód osobowy jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest amortyzowany. W opisanym stanie faktycznym podatnik zwrócił się z następującymi pytaniami: I. W sytuacji gdy - jako osoba fizyczna - mam jeden samochód osobowy zakupiony na firmę jednoosobową i jest on wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz jest amortyzowany to czy mogę wliczyć w koszty podatkowe wszystkie wydatki związanez eksploatacją tego samochodu bez obowiązku prowadzenia ewidencji przejechanych kilometrów i ograniczeń? II. W sytuacji gdy będę miała do dyspozycji dwa samochody osobowe - pierwszy jak wyżej zakupiony na firmę jednoosobową, wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany oraz drugi samochód użyczony mi przez rodziców do celów prywatnych to czy wtedy już bez przeszkód będę mogła wliczyć w koszty podatkowe wszystkie wydatki związane z eksploatacją pierwszego samochodu bez obowiązku prowadzenia ewidencji przejechanych kilometrów i ograniczeń.? AD I. Zdaniem podatnika, w sytuacji posiadania tylko jednego samochodu osobowego można wliczać w koszty podatkowe wszystkie wydatki związane z jego eksploatacją (amortyzację, paliwo, parking, ubezpieczenia OC, AC, NW, naprawy itp.) w sytuacji gdy ten samochód jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest amortyzowany. AD II. Zdaniem podatnika, w sytuacji gdy pierwszy samochód osobowy jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dodatkowo istnieje możliwość korzystania prywatnie z drugiego samochodu najbliższej rodziny to można uznać, że dla samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych nie trzeba limitować kosztów podatkowych w oparciu o ewidencję przejechanych kilometrów.
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415-10/05
  Co stanowi podstawę do naliczenia i odprowadzenia przez płatnika do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umowy zawartej zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. Nr 33, poz. 287/ pomiędzy powiatowym lekarzem weterynarii, a lekarzem weterynarii nie będącym pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej?
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/18/2005
  Co stanowi podstawę do naliczenia i odprowadzenia przez płatnika, do urzędu skarbowego, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, z tytułu umowy zawartej zgodnie z art. 16 ustawy pomiędzy powiatowym lekarzem weterynarii a lekarzem weterynarii niebędącym pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej?
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0063/05/AP
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o. wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej spółki przez pracownika- członka zarządu prywatnego samochodu osobowego?
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-406/15/05
  Czy zwrot kosztów dojazdów (samochodami prywatnymi) do wykonywania zadań osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, ale wyznaczonych przez Inspekcję Weterynaryjną (w trybie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 278 ze zm.), w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 pkt 16b, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 2, jest przychodem zwolnionym z opodatkowania?
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/55/35/05
  W jaki sposób dokonać rozliczenia z pracownikiem za paliwo tankowane do samochodu prywatnego, czy należność za paliwo zatankowane do jego prywatnego samochodu pobrać, a na okoliczność przyjęcia należności wystawić fakturę VAT oraz czy VAT od zakupu może odliczyć w całości czy tylko od paliwa zakupionego do samochodów ciężarowych.
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-43/05/34548 PBB1/423-533/05
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia zwróconych przez Spółkę kwot stanowiących równowartość wydatków poniesionych przez pracowników Spółki podczas odbywania podróży służbowych do kosztów uzyskania przychodów
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/I/9/2005
  Czy Spółka z o.o. jako płatnik ma obowiązek potraktować zwrot kosztów używania przez członka rady nadzorczej własnego samochodu na dojazdy na posiedzenia jak przychód podlegający opodatkowaniu i pobrać należny podatek dochodowy ?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/423-50/05
  Zapytanie Spółki dotyczyło - ustalenia czy zwrot kosztów poniesionych przez zleceniobiorcę z tytułu używania prywatnego samochodu w związanych z wykonaniem zlecenia jazdach lokalnych i zamiejscowych jest dla zleceniobiorcy dochodem wolnym od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/005/21/415-I/IJ/2005/36647
  Czy wypłacony zleceniobiorcy ryczałt na jazdy lokalne za używanie własnego samochodu do realizacji zadań związanych z wykonywaniem zlecenia jest wolny od podatku dochodowego?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/6/05
  Zwolnienie od podatku dochodowego zwrotu kosztów ponoszonych przez pracowników samorządowych, t.j. Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Gminy w związku z używaniem w celach służbowych, w jazdach lokalnych, samochodów prywatnych.
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-24/05/MGA
  Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za parkowanie prywatnego samochodu osobowego przewodniczącego Organizacji
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/37/05/MJ
  Czy zwrot pracownikom Spółki wydatków takich jak opłaty za przejazd płatnymi autostradami oraz opłaty za parkingi poniesione w związku z odbywaną podróżą służbową własnym środkiem transportu mieszczą się w zakresie przydhodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy Spółka jako płatnik zwolniona jest z poboru zaliczki na podatek od tego rodzaju wypłat?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-436/21/05
  Czy po dniu 1 maja 2004r. opodatkowaniu podlega wypłacony pracownikowi urzędu gminy ryczałt za jazdy lokalne własnym samochodem ?
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D1/415/ 4/05
  Czy koszty eksploatacji prywatnego samochodu używanego do prowadzonej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki cywilnej stanowią koszty spółki czy każdego ze wspólników?
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DG/415/5/12/EŁ/05
  Wnioskodawca wprowadza do działalności gospodarczej samochód osobowy, wykorzystywany do tej pory do celów prywatnych, który będzie środkiem trwałym. Jaka będzie wartość początkowa tego samochodu: cena nabycia, czy wartość rynkowa?
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/005/920/05
  Zapytanie dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ryczałtu przyznanego dla wójta i radnego na samochód prywatny używany do celów służbowych.
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDb-415/2/05
  dotyczy sposobu obliczania kosztów uzyskania przychodów od jednego zakładu pracy, podwyższonych w związku z zamieszkaniem poza miejscowością, w której zakład się znajduje
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090/1/58/05
  Pytanie dotyczy zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospdoarczej wydatków poniesionych na ubezpiecznie samochodu osobowego (AC i OC), który stanowi własność podatnika i nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych.
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDb-415/2/05
  dotyczy sposobu obliczania kosztów uzyskania przychodów od jednego zakładu pracy, podwyższonych w związku z zamieszkaniem poza miejscowością, w której zakład się znajduje
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/406/8/JGN/2005
  Czy zwolnienie przedmiotowe wg art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), tj. " ekwiwalenty pieniężne za używanie przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność", dotyczy używania do celów służbowych samochodu stanowiącego własność pracownika?
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP. I 413/11/05/P
  Czy należy pobierać od wypłacanego ryczałtu na jazdy lokalne zaliczkę na podatek dochodowy?
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/62/Z/K/05
  W maju 2004r. nabyłem samochód osobowy w Niemczech, sprowadzajac go do kraju poniosłem dodatkowe koszty, na które posiadam rachunki, tj. podatek akcyzowy, przegląd techniczny samochodu, zaświadczenie dot. zwolnienia z podatku VAT, tłumaczenie dokumentów, opłata za tablice rejestracyjne, ubezpieczenie samochodu. Czy w/w wydatki stanowią koszty związane z zakupem samochodu.
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-21/05/ML
  Czy należność wypłacona pracownikowi z tytułu użytkowania prywatnego samochodu do odbycia podróży służbowej korzysta ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lub art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/8/05
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu związanych z używaniem samochodu osobowego na dojazdy podatnika z miejsca zamieszkania do zakładu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI-JS/415-6/05
  Czy wypłacane przez urząd gminy należności za używanie dla celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/424/12/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaż wygranego w programie telewizyjnym samochodu osobowego przed upływem pół roku?. Ponadto podatnik informuje, że od wartości wygranej opłacono zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości samochodu.
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-15/05
  Prezes zarządu Spółki wykonuje swoje obowiązki wyłącznie na podstawie powołania, traktując swoje przychody jako przychody z działalności wykonywanej osobiście z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka pyta, czy może zwrócić Prezesowi poniesione wydatki i wypłacić diety za podróż służbową poza miejsce zamieszkania i zaliczyć wydatki związane z dojazdami (taxi, PKP, samochód) oraz noclegami do kosztów uzyskania przychodów ?
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/3a/2005
  Czy przychody z tytułu najmu prywatnego samochodu osobowego mają być rozliczane wg skali podatkowej wyłącznie na deklaracji PIT-5?
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/3/2005
  Czy przychód z tytułu najmu prywatnego samochodu osobowego, który nie jest środkiem trwałym firmy musi być ujmowany w osobnej księdze przychodów i rozchodów, czy też nie musi być prowadzona osobna księga.
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-6/05
  Czy ekwiwalenty pieniężne, wypłacane pracownikom za używanie prywatnego samochodu jako narzędzia pracy, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/034/415/4/2005/P
  Czy w 2005r. miesięczny ryczałt pieniężny wypłacany przez zakład pracy zatrudnionym pracownikom za używanie samochodów prywatnych dla potrzeb zakładu jest wolny od podatku?
 251. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1188/04
  Czy płatnik wypłacając pracownikom zwrot kosztów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych powinien pobrać zaliczkę na podatek od kwoty wskazanej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury czy powinien kwotę tą odpowiednio zwiększyć tak by pracownik po potrąceniu podatku otrzymał "na rękę" kwotę wskazaną w tym rozporządzeniu?
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-6/III/2005
  W jaki sposób można ująć w zeznaniu podatkowym za rok 2004, poniesione koszty związane z przychodem jak uzyskano w roku 2004 z tytułu używania własnego samochodu do celów służbowych
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ULP-I/443-10/J/181/05
  Czy w świetle obowiązujących od 01.04.2004r przepisów ustawy o podatku VAT może, pomniejszać podatek należny o podatek naliczony związany z kosztami przeglądów i napraw pojazdu oraz zakupu części do tego pojazdu.
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/40/10/05
  Dotyczy dokumentowania wydatków z tytułu używania do celów działalności spółki niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych prywatnego samochodu osobowego.
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDF/413-i-9/05/AG
  Czy wystarczającym dowodem potwierdzającym niepełnosprawność i umożliwiającym skorzystanie z odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne związane z dowozem na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne własnym samochodem, ojca żony który jest na Państwa utrzymaniu, ale razem nie zamieszkuje, jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności?
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-6a/22/05
  1. Czy do kosztów uzyskania przychodów z w/w działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki na zakup: - środków piorących, - używanie samochodu, naprawy, paliwa i opłat związanych z pojazdem, -dojazdy komunikacją miejską do miejsca wykonywania usługi,
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/1/PP2/443/1/2005
  Czy koszty poniesione przez Podatnika w związku z odbyciem podróży na szkolenie własnym samochodem, zwracane mu przez firmę ubezpieczeniową, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w jaki sposób należy je udokumentować?
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/13/PDII/415/4/2005
  Czy przyznany dla pracowników ryczałt na jazdy lokalne na samochody prywatne używane do celów służbowych należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2403-PDF-415-9-05
  Czy sprzedaż prywatnego samochodu używanego do celów prowadzonej działalności gospodarczej należy traktować jako przychód z działalności?
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-12/05
  Czy koszty (przede wszystkim zakupu paliwa) związane z przejazdem samochodem - będącym własnością podatnika prowadzącego działalność gospodarczą - z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stanowią koszt uzyskania przychodów?
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/11-1a/05
  Dotyczy możliwości ujęcia w ewidencji przebiegu pojazdu faktury za zakupione opony zimowe.
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-2/415-01/05
  Czy przyznany miesięczy ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla Burmistrza, z-cy Burmistrza, insp. ds. melioracji i dróg oraz insp. ds. zamówień publicznych należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 263. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-2/05
  Czy sprzedaż przez podatnika podatku od towarów i usług samochodu ciężarowego nabytego na fakturę VAT - na cele prywatne - winna być udokumentowana fakturą VAT, czy też umową kupna-sprzedaży?
 264. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/32/BP/04
  Podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie autohandlu, która została zawieszona w roku 2001. Pytanie podatnika brzmi: czy z tytułu sprzedaży samochodu osobowego zakupionego w roku 2002 na cele prywatne i sprzedanego w roku 2004 istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego ?
 265. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-415/162/04
  dotyczy dokumentowania wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych prywatnego samochodu osobowego
 266. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415/13/2004
  Czy dochody uzyskiwane przez lekarzy weterynarii - zleceniobiorców z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca wykonania czynności samochodami prywatnymi są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 267. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/ZDD/6A/DF/415/45/2004
  Czy wypłacona pracownikowi (handlowcowi) kwota, zgodnie z zawartą umową i w oparciu o ewidencję przebiegu pojazdu zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych stanowi koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej a dla pracownika nie jest przychodem do opodatkowania, gdyż jest to zwrot poniesionych wydatków?
 268. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.39/DF/410/317/2004
  Czy przychody uzyskane z tytułu odpłatnego udostępnienia pracodawcy samochodu prywatnego i telefonu komórkowego celem wykorzystania ich przy wykonywaniu zadań służbowych stanowią przychody ze stosunku pracy?.
 269. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/IPdg2/4110/428/27/2004
  Działalność gospodarcza prowadzona przez podatnika opodatkowana jest na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów). Dla potrzeb tej działalności ma być używany samochód osobowy, który stanowi własność współmałżonki. Samochód ten wykorzystywany będzie również prywatnie. Zapytanie dotyczy następujących wątpliwości:- czy wydatki związane z eksploatacją samochodu oraz wydatki na zakup paliwa można bezpośrednio zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?- czy konieczne jest zawarcie z żoną umowy użyczenia samochodu, jaka powinna być forma tej umowy i jakie niesie za sobą konsekwencje podatkowe? - czy samochód ten należy zaliczyć do środków trwałych, a w związku z tym nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
 270. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/43/04/PM
  Czy ryczałt pieniężny przyznany pracownikowi samorządowemu jako zwrot kosztów z tytułu używania pojazdów samochodowych stanowiących własność tego pracownika dla potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w jazdach lokalnych - jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 271. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP1-415-18/04
  Pytanie w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wypłacanych przez "X" kwot miesięcznego ryczałtu za używanie własnego pojazdu w celach służbowych przez inspektora ds. gospodarki leśnej, łowiectwa i ochrony przyrody.
 272. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/38/2004
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług projektowania i usług kosmetycznych. W miesiącu lipcu 2004 r. zakupiłem samochód osobowy na firmę. Zakup udokumentowany został fakturą VAT (częściowo odliczony podatek VAT). Z uwagi na to, że nie stać mnie na zakup drugiego samochodu, samochód ten będzie używany również dla celów prywatnych. W związku z tym pytam w jaki sposób powinienem amortyzować samochód osobowy? Dla celów prywatnych zamierzam prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu oraz pomniejszyć koszty miesięcznej amortyzacji proporcjonalnie do wykazanego przebiegu pojazdu dla celów prywatnych. Podobnie chcę postąpić z innymi kosztami bieżącej eksploatacji pojazdu.
 273. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-29/04
  Dotyczy opodatkowania zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu osobowego dla potrzeb spółdzielni wypłaconego członkowi RSP.
 274. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/412/1718/2004
  Czy ekwiwalent finansowy z tytułu używania własnego samochodu do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 275. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII-415/28/04
  1) Czy małżonek może pobierać na samochód zakupiony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez drugiego z małżonków ryczałt i rozliczać delegacje w jednostce państwowej i samorządowej? 2) Czy dojazd do pracy własnym samochodem w jednostce państwowej bądź samorządowej może być traktowany jako używanie samochodu do potrzeb zakładu pracy? 3) Czy samochód zakupiony na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z małżonków stanowi współwłasność obu małżonków, jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa? 4) W jaki sposób należy rozliczać koszty związane z używaniem samochodu, który jest wykorzystany zarówno na cele działalności gospodarczej jak i na cele prywatne?
 276. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.Ia-1/39-OP/2004
  Czy pracownik może otrzymać zwrot kosztów związanych z dowożeniem uczestników warsztatów terapii zajęciowej na zajęcia prywatnym samochodem rozliczanych jako iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu i czy ww. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 277. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/135/04
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości wyłączenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów używania samochodów prywatnych pracowników w celu odbycia podróży służbowych.
 278. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/30/04
  Czy koszty ponoszone z tytułu używania prywatnego samochodu dla celów aktywności firmy (spółki jawnej) stanowią koszty uzyskania przychodu wspólnika spółki czy firmy?
 279. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/89/2004
  Czy zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 280. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/25/04/SŁ
  Czy zwrot kosztów związanych z wykorzystywaniem własnego pojazdu do celów służbowych wypłacany pracownikom Izby Celnej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
 281. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/415-35/2004
  Podatik zwrócił się z pytaniem o możliwość zaliczenia przez osobę prowadzącą dzialalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych na rzecz firmy, która położona jest poza miejscem zamieszkania, wydatków związanych z dojazdem do pracy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
 282. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Nr FB/005A-807/EJ/04
  Czy w przypadu gdy pracownik (przedstawiciel handlowy) używa na potrzeby załadu pracy swojego samochodu na podstawie zawartej z pracodawcą umowy najmu, to czy kwota czynszu za najem wypłacana proacownikowi z tego tytułu podlega opodatkowaniu? Czy Spółka wypłacająa należności jest zobowiązana do potrącania zryczałtowanego podatku?
 283. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0712/04
  Czy wypłacane przez urząd gminy należności za używanie dla celów służbowych w jazdach lokalnych samochodu niebędącego własnością pracodawcy są zwolnione z opodatkowania na pod-stawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycz-nych?
 284. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/005/67/E.C./2004
  Posiadanie samochodu przez pracownika pogotowia dźwigowego celem uzywania go w pracy jest warunkiem koniecznym zatrudnienia tego pracownika w przeciwieństwie do innych pracowników, którym wypłacamy ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Naszym zdaniem dla tych pracowników samochód jest sprzętem umożliwiającym wykonywanie pracy, a przepisy ustawy nie precyzują zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za użwane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt. Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania rozliczenia w/w ewiwalentu.
 285. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD2/423/192/2004/RCh
  W zawartych umowach o pracę Spółka określa dla pewnej kategorii swoich pracowników jako miejsce świadczenia pracy obszar kilku gmin, to czy wydatki ponoszone na rzecz tych pracowników z tytułu używania przez nich samochodów prywatnych dla celów służbowych w jazdach odbywanych na terenie gmin określonych są kosztem uzyskania przychodu Spółki jeżeli te wydatki ustalane jako: 1.ryczałt obliczany jako iloczyn stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu i limit miesięczny kilometrów na jazdy lokalne obliczany w odniesieniu do liczby mieszkańców będących sumą mieszkańców wszystkich gmin określonych jako miejsce świadczenia pracy pracownika, 2.iloczyn stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu i ilość faktycznie przejechanych kilometrów.
 286. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-42/04
  Czy koszty poniesione w związku z wykorzystaniem samochodu osobowego na dojazdy do pracy można rozliczyć w zeznaniu podatkowym jako koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?
 287. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/OF/P/7/6/04
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrot kosztów używania przez pracownika samorządowego samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd lokalnych (ryczałt samochodowy)?
 288. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/160/04
  dotyczy wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych
 289. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-631/EJ/04
  Płatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej zakresu zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 290. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4100/42/04/PM
  Gminny Zespół ds. Obsługi Publicznych Placówek Oświatowych zwraca się z zapytaniem, czy podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, zwrot wydatków z tytułu używania samochodu osobowego przez opiekuna dziecka niepełnosprawnego w celu dowozu tego dziecka do szkoły. Gmina zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) jest zobowiązana do zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego. Z uwagi na to, iż gmina nie posiada własnych środków transportu, celem zapewnienia tego ustawowego obowiązku zawiera umowy cywilno-prawne z osobami pełniącymi funkcję opiekuna dzieci niepełnosprawnych. Przedmiotem tych umów jest zwrot wydatków przez gminę na rzecz tych osób, którzy wykorzystują w tym celu swój prywatny samochód osobowy. Podstawą zwrotu wydatków jest stawka za 1 km przebiegu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r. Nr 27, poz. 271).
 291. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP-423-5/04
  Czy zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 23b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do pracowników Spółdzielni Spożywców?
 292. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-122/04
  Czy w 2004 r. korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego kwoty wypłacane listonoszom z tytułu zwrotu kosztów związanych z używaniem prywatnych pojazdów do celów służbowych?
 293. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.DPD/34/415/18/04
  Czy zwroty kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, poniesionych przez pracownika zatrudnionego w samorządowej jednostce sfery budżetowej, podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 294. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR/423/5/04/BM
  Czy wydatki ponoszone przez członka zarządu, udziałowca spółki nie będącego jej pracownikiem, na używanie prywatnego samochodu dla potrzeb firmy stanowią koszt uzyskania przychodów spółki ?
 295. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZG/4150/18/JWR/04
  Czy kwoty wypłacone pracownikom ( tzw. kilometrówka ) z tytułu używania przez nich prywatnych samochodów dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 296. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPF/415/IP-33/2004/PP
  Pytanie dotyczy możliwości zwolnienia przychodu /wypłaty należności pracownikom, którzy odbywają podróż służbową prywatnym samochodem i rozliczają przebieg w delegacji (jazdy zamiejscowe)/ od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./.
 297. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/22/04
  Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pomocniczych przy transporcie na rzecz jednego kontrahenta. Usługi są wykonywane w miejscowości poza miejscem zamieszkania, gdzie dojeżdżam codziennie własnym, prywatnym samochodem. Czy wydatki związane z dojazdem do miejsca świadczenia usług mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 298. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-2/413/8/2004
  Czy kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 299. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423-1/04
  Czy od dnia 01.01.2004r. ekwiwalent pieniężny wypłacany przez pracodawcę pracownikowi za używanie do celów służbowych samochodu stanowiącego własność pracownika jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 171 ze zm.) jako ekwiwalent pieniężny za używany przez pracownika przy wykonywaniu pracy sprzęt stanowiący jego własność ?
 300. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-13/04
  Czy kwoty stanowiące zwrot wydatków związanych z korzystaniem przez pracownika z prywatnego samochodu w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) są zwolnione od podatku dochodowego?
 301. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/EK/415-01/2004
  W związku ze specyfiką działalności, przy wykonywaniu pracy kierownicy budów używają swoich prywatnych samochodów osobowych do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi mieszczącymi się w różnych, oddalonych od siebie miejscach. Czy wypłacany pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie przy wykonywaniu pracy sprzętu - samochodu osobowego - stanowiącego ich własność jest zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 302. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-51/03
  Czy samochód osobowy można zaliczyć do narzędzi czy sprzętu za używanie, których pracownikowi należy się zwolniony z podatku ustalony indywidualnie dla pracownika ekwiwalent.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!