Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


samochód ciężarowy

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1103/12/AW
  Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z przeprowadzeniem zmian w pojazdach marki Subaru Forster SHS powodujących ich przekwalifikowanie na samochody osobowe.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-851a/12/AP
  1. Korekta podatku naliczonego w związku z likwidacją "kratki" w samochodzie ciężarowym 2. opodatkowanie darowizny samochodu
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-851b/12/AP
  1. Korekta podatku naliczonego w związku z likwidacją "kratki" w samochodzie ciężarowym 2. Opodatkowanie darowizny samochodu
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-851a/12/AP
  1. Korekta podatku naliczonego w związku z likwidacją "kratki" w samochodzie ciężarowym 2. opodatkowanie darowizny samochodu
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-633/12-4/ES
  W myśl art. 22g ust. 4 ww. ustawy za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Natomiast aby obliczyć, jaka część wykazanych w ewidencji odpisów amortyzacyjnych, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, należy obliczyć wskaźnik procentowy wykorzystania infrastruktury na cele prywatne. W tym przypadku będzie to udział powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w całkowitej powierzchni użytkowej, obsługiwanej przez tą infrastrukturę (tj. sumie powierzchni użytkowej budynku zakładu produkcyjnego i mieszkalnego). Tak obliczonym wskaźnikiem procentowym pomniejszamy całkowitą amortyzację wykazaną w ewidencji i uzyskujemy wartość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów, którą należy wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-118/12/JK
  Opodatkowanie sprzedaży samochodu klasyfikowanego do pozycji CN 8704.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-81/12-4/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-81/12-5/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-81/12-4/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-81/12-5/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1094/10/12-5/S/SM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury potwierdzającej wpłatę zaliczki w wysokości 100%, otrzymanej w 2010 lub 2011 r.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-449/12-2/LK
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-59/12-8/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-59/12-5/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-166/12-4/OS
  Przerobienie samochodu ciężarowego (demontaż "kratki") na samochód osobowy, dla którego nie wydano zaświadczenia, o którym mowa wyżej, nie spowoduje u Wnioskodawcy obowiązku zwrotu odliczonego podatku naliczonego od zakupu tego samochodu.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-120/12-6/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz paliwa nabywanego do samochodu posiadającego homologację ciężarową, oraz ładowność powyżej 500 kg, w stanie prawnym przed i po 1.01.2011 r.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-10/12-2/PR
  obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego przy zakupie samochodu w związku z demontażem "kratki"
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1259/110/RSz
  prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe odnośnie pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego przejętej przez nowy podmiot gospodarczy
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1228/11/ABu
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od rat leasingowych dotyczących samochodu ciężarowego oraz z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do jego napędu
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1486/11-2/SM
  brak obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z przeróbką samochodu ciężarowego na osobowy (w samochodzie nie przeprowadzano dodatkowego badania technicznego)
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-38/11-10/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-38/11-9/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-38/11-10/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-38/11-9/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1422/11-4/SM
  uregulowania związane z zakupem i sprzedażą samochodów używanych poza terytorium Polski
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1099/11/AP
  Czy w związku, iż zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym samochodu jest wystawione z późniejszą datą podatnik mógł dokonać jednorazowej amortyzacji w dniu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych i do użytkowania?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-58/12/AP
  Czy w związku, iż zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym samochodu jest wystawione z późniejszą datą podatnik mógł dokonać jednorazowej amortyzacji w dniu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych i do użytkowania?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1100/11/AP
  Czy w związku, iż zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym samochodu jest wystawione z późniejszą datą podatnik mógł dokonać jednorazowej amortyzacji w dniu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych i do użytkowania?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-57/12/AP
  Czy w związku, iż zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym samochodu jest wystawione z późniejszą datą podatnik mógł dokonać jednorazowej amortyzacji w dniu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych i do użytkowania?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1111/11/WN
  prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe, w związku z zawartą umową leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód ciężarowy
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-863/11-6/MW
  Przerobienie samochodu ciężarowego (demontaż "kratki"), dla którego nie wydano zaświadczenia, nie spowoduje u Wnioskodawcy obowiązku skorygowania podatku naliczonego VAT od zakupu tego samochodu.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-36/11-3/KK
  Samochód sklasyfikowany przez Wnioskodawcę do kodu CN 8704 21 99 jako samochód ciężarowy, nie podlega podatkowi akcyzowemu z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-985/11/AP
  Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wskazanego we wniosku samochodu ciężarowego (beczkowozu), niedopuszczonego do ruchu drogowego.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1104/11/ABu
  Czy podatek VAT wykazany w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe, dotyczące tego samochodu ciężarowego stanowi w całości prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-566/11-2/BM
  Skoro Wnioskodawca nie posiada stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, to tym samym nie sposób uznać, że warunki określone w art. 3 ust. 3 ustawy nowelizującej zostały spełnione. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony stanowiący 100% kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 4 lit a) ustawy.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1203/11-4/MN
  Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu z ciężarowego na osobowy. Dla przedmiotowego pojazdu wydano zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-149/11-4/KO
  Czy prawidłowym jest ustalenie wartości początkowej jako ceny nabycia zwiększonej o koszty związane z zarejestrowaniem pojazdu, koszty prowizji bankowych, koszty odsetek od zaciągniętego kredytu oraz korekty o różnice kursowe naliczone od dnia nabycia pojazdu do dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-6/11-2/IB
  Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu ciężarowego.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-737/11-4/SM
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu samochodów i paliwa do samochodów zarejestrowanych za granicą (stacje diagnostyczne odmawiają wydania zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym)
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-788/11-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących najem samochodu.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-686/11-4/SM
  Uregulowania w zakresie korekty odliczonego podatku naliczonego w związku ze zmiana przeznaczenia samochodu ciężarowego na samochód osobowy
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-94/11-6/IR
  Treść przepisów art. 3 ust. 4 obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, wskazuje, iż mają one zastosowanie w odniesieniu do pojazdów samochodowych dla których uprzednio wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 tego artykułu. Zatem należy przyjąć, że przepisy te nie mają zastosowania do pojazdów samochodowych dla których ww. zaświadczenie nie zostało wydane, jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-34/11-4/MD
  Jeżeli Wnioskodawca spełnia kryteria "małego podatnika", a nabyty w 2011 r. środek trwały w postaci samochodu ciężarowego, zostanie zaliczony do grupy 3 - 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, to zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skorzystanie z jednorazowej amortyzacji, do wysokości określonego w przepisach prawa limitu, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich warunków pomocy de minimis będzie zasadne.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-537/11-4/BS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-420/11/ABu
  Czy w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2011r. art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług oraz ustawy o transporcie drogowym Spółka ma prawo do odliczania podatku VAT naliczonego przy zakupie paliw do samochodów opisanych w pozycji 54, tj. o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony nabytych przed 1 stycznia 2011r. i uznanych według przepisów za samochody ciężarowe?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-340/11-7/SM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodów posiadających dodatkowe badanie techniczne
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-394/11-2/SM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodu posiadającego dodatkowe badanie techniczne.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-4/11-2/IB
  Opodatkowanie podatkiem akcyzowym nabycia samochodu ciężarowego o kodzie CN 8704 oraz pojazdu nie będącego samochodem osobowym po dokonaniu w nim przeróbki polegającej na wmontowaniu dodatkowych siedzeń.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-3/11-2/IB
  Opodatkowanie podatkiem akcyzowym nabycia samochodu ciężarowego o kodzie CN 8704 oraz pojazdu nie będącego samochodem osobowym po dokonaniu w nim przeróbki polegającej na wmontowaniu dodatkowych siedzeń.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-347/11-4/SM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych z tytułu użytkowania samochodu i brak prawa do odliczenia paliwa.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-298/11-4/AD
  1. Czy na podstawie dokumentów, w posiadaniu których jest Zainteresowany, ma on prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości z faktury zakupu tego samochodu? 2. Czy na zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu konieczna jest adnotacja, że "zaświadczenie wydano dla potrzeb urzędu skarbowego" oraz powołanie się w nim na odpowiedni artykuł z przepisów o VAT?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-298/11-5/AD
  1. Czy konieczne będzie aktualne zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów? 2. Co należy zrobić z podatkiem VAT wcześniej odliczonym w całości jako podatek naliczony?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-219/11-5/AD
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu opłat leasingowych oraz zakupu oleju napędowego w 2011 r.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-219/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług - prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu opłat leasingowych oraz zakupu oleju napędowego.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-219/11-5/AD
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu opłat leasingowych oraz zakupu oleju napędowego w 2011 r.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-255/11-2/KOM
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów będących własnością Wnioskodawcy i do samochodów będących w najmie.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-142/11-4/KŁ
  1. Czy Spółka ma prawo odliczyć VAT w 100% przy zakupie pojazdu, dla aut zakupionych lub będących przedmiotem umowy leasingowej podpisanej przed 1 stycznia 2011 r. oraz po tym okresie do 31 grudnia 2012 r. włącznie, dla samochodów ciężarowych typu van z 1 rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową spełniające wymagania VAT 1 o masie mniej niż 3,5 t. – użytkowanych przez pracowników Spółki wyłącznie do celów służbowych na rzecz Spółki oraz oddawanych w najem i wyłącznie do tego celu przeznaczone przez co najmniej 6 miesięcy dla podmiotów współpracujących ze Spółką? 2. Czy Spółka ma prawo odliczyć VAT w 100% przy zakupie paliwa do aut zakupionych lub będących przedmiotem umowy leasingowej podpisanej przed 1 stycznia 2011 r. oraz po tym okresie do 31 grudnia 2012 r. włącznie, dla samochodów ciężarowych typu van z 1 rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową spełniające wymagania VAT 1 o masie mniej niż 3,5 t. – użytkowanych przez pracowników Spółki wyłącznie do celów służbowych na rzecz Spółki oraz oddawanych w najem i wyłącznie do tego celu przeznaczone przez co najmniej 6 miesięcy dla podmiotów współpracujących ze Spółką?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-142/11-5/KŁ
  1. Czy Spółka ma prawo odliczyć VAT w 100% przy zakupie pojazdu, dla aut zakupionych lub będących przedmiotem umowy leasingowej podpisanej przed 1 stycznia 2011 r., dla samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych z 2 rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. auta z kratką o masie mniej niż 3,5 t. pod warunkiem rejestracji umowy leasingowej w US do 31 stycznia 2011 r. – oddawanych w najem i wyłącznie do tego celu przeznaczone co najmniej 6 miesięcy dla podmiotów współpracujących ze Spółką? 2. Czy Spółka ma prawo odliczyć VAT w 100% przy zakupie paliwa do aut zakupionych lub będących przedmiotem umowy leasingowej podpisanej przed 1 stycznia 2011 r., dla samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych z 2 rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. auta z kratką o masie mniej niż 3,5 t. pod warunkiem rejestracji umowy leasingowej w US do 31 stycznia 2011 r. – oddawanych w najem i wyłącznie do tego celu przeznaczone co najmniej 6 miesięcy dla podmiotów współpracujących ze Spółką?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-165/11/SK
  w zakresie możliwości uznania wskazanego we wniosku samochodu za samochód ciężarowy dla potrzeb jego jednorazowej amortyzacji
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-133/11/EB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodu ciężarowego wydanego do używania w 2011 r.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-50/11-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z nabycia "samochodów z kratką".
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-59/11-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z nabycia "samochodów z kratką".
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-16/11-2/AW
  Brak prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup samochodu.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-111/11-2/KOM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu oleju napędowego do samochodu w leasingu, obowiązek przeprowadzenia ponownego badania technicznego
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-108/11-4/MP
  W przypadku samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności 1200 kg, posiadającego świadectwo homologacji i zaświadczenie z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, z których wynika, że jest to pojazd ciężarowy, Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturze zakupu przedmiotowego pojazdu.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1139/10-2/JB
  Wnioskodawca miał prawo dokonywać w 2010 r. jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych, jednakże do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca mógł zaliczyć odpisy amortyzacyjne, w części, w jakiej przysługuje mu prawo do udziału w spółce jawnej (tj. w 50%). Odpisy amortyzacyjne dokonywane od kasy fiskalnej nie wchodzą do kwoty limitu, o których mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-216/11-2/ES
  Koszty uzyskania przychodów.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1123/10-2/KS
  Nie jest możliwe dokonanie jednorazowej amortyzacji przedmiotowego samochodu, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on samochodem osobowym. To, czy dany pojazd samochodowy jest samochodem osobowym w rozumieniu komentowanego przepisu, ustalane jest na podstawie badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (udokumentowane zaświadczeniem) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego odpowiednią adnotację (zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-950/10/RSz
  prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego od zakupu samochodu w pełnej wysokości
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-288/11/ICz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu użytkowania na podstawie umowy leasingu pojazdu samochodowego z tzw. kratką.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1156/10-4/IB
  Przedmiotowy samochód należy traktować jak samochód ciężarowy, a tym samym w zakresie w jakim jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wszystkich faktur otrzymanych od finansującego związanych z umową leasingu oraz od nabywanego paliwa do napędu przedmiotowego samochodu.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1155/10/SK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wskazanego we wniosku samochodu w pełnej wysokości
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1090/10-2/MS
  Czy na podstawie art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na podstawie przepisów prawa wspólnotowego dotyczącego pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379) z 28.12.2006 r. w oparciu o posiadany dokument homologacji dla zakupionego samochodu, klasyfikujący ww. pojazd jako ciężarowy kategorii N1, jednorazowe rozliczenie odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej pojazdu w ciężar kosztów można uznać za zasadne?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1172/10-4/SM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu, paliwa do samochodu i rat leasingowych.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1156b/10/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu ciężarowego
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1156a/10/KT
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zawarcia umowy leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-896/10/DG
  Czy opisany wyżej samochód ciężarowy podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym dotyczącym samochodów osobowych? Czy Wnioskodawca odpowiada finansowo możliwością obciążenia podatkiem akcyzowym wstecznie w przypadku kiedy nabywca po zarejestrowaniu dokona zmian w pojeździe przystosowujących go do przewozu większej ilości osób?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1017/10/PH
  Czy w przypadku, gdy ze wskazanych powyżej dokumentów wynika, iż nabywane pojazdy są samochodami ciężarowymi 2 osobowymi Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczać podatku akcyzowego z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym? Czy w przypadku, gdy po zarejestrowaniu pojazdu niebędącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym na wniosek właściciela tj. Wnioskodawcy w samochodzie takim zostaną dokonane zmiany w postaci umieszczenia dodatkowych siedzeń po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1179/10-4/MP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu i paliwa do jego napędu.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1121/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonanego od wartości początkowej wskazanego we wniosku samochodu ciężarowego.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1094/10-2/SM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od samochodów z faktury potwierdzającej wpłatę 100% zaliczki.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1084/10/ESZ
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego samochodu ciężarowego na podstawie art. 22k ust 7 PDOF?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1079/10/RM
  Dot. możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego środka trwałego.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1078/10-5/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do własnej stacji paliw i wykorzystywanego do pojazdów i urządzeń Spółki, termin i sposób rozliczenia podatku.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1078/10-4/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do własnej stacji paliw i wykorzystywanego do pojazdów i urządzeń Spółki, termin i sposób rozliczenia podatku.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1078/10-6/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do własnej stacji paliw i wykorzystywanego do pojazdów i urządzeń Spółki, termin i sposób rozliczenia podatku.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1078/10-7/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do własnej stacji paliw i wykorzystywanego do pojazdów i urządzeń Spółki, termin i sposób rozliczenia podatku.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-769/10/PH
  1. Czy jeżeli podatnik kupi w Polsce nierejestrowany wcześniej samochód który został zaimportowany z Niemiec jako pojazd przerobiony w Niemczech z osobowego na ciężarowy, posiadający niemiecki dowód rejestracyjny stwierdzający, że jest to samochód ciężarowy, to czy będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego? 2. Czy w sytuacji, importu takiego pojazdu po stronie polskiego dostawcy (importera) nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym i w konsekwencji na podstawie art. 100 ust. 2 tejże ustawy obowiązek ten nie powstanie również po stronie podatnika? 3. Czy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdu nie będącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostaną dokonane w tym pojeździe przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń, po stronie podatnika powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1056/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej pełnej kwoty wartości odpisów amortyzacyjnych wskazanego we wniosku samochodu.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1098/10-2/AI
  Czy istnieje możliwość odliczenia 100% podatku VAT od nabytego samochdu ciężarowego opisanego we wniosku?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-789/10/RSz
  czy zmiana rodzaju samochodu (przerejestrowanie) z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 500 kg na samochód osobowy, powoduje obowiązek dokonania jakiegokolwiek zwrotu odliczonego VAT-u, czy też jakiejkolwiek korekty VAT-u
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-847/10-5/KOM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe i nabywanie paliwa do samochodów ciężarowych.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-951/10-6/IGo
  Mimo tego, iż bieżąca zmiana konstrukcyjna pojazdu niesie zmiany w odliczaniu podatku VAT, to pozostaje bez wpływu na nabyte uprzednio prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z rat leasingowych pojazdu.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-820/10-4/JK
  Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu najmu samochodu oraz paliwa; korekta deklaracji.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/38/BRT/KBF/10/PK-36
  Czy jako małemu podatnikowi przysługuje Pani jednorazowy odpis amortyzacyjny od wartości początkowej samochodu ciężarowego nie wcześniej niż w miesiącu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-794/10/LSz
  Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od paliwa do samochodu ciężarowego Seat Alhambra Van.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-936/10/KW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących miesięczne raty wynikające z umowy leasingu operacyjnego dla samochodu ciężarowego oraz faktur dokumentujących zakup paliwa do tego samochodu
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-793/10-2/KS
  należy stwierdzić, iż nie jest możliwe dokonanie jednorazowej amortyzacji przedmiotowego samochodu, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on samochodem osobowym. To, czy dany pojazd samochodowy jest samochodem osobowym w rozumieniu komentowanego przepisu, ustalane jest na podstawie badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (udokumentowane zaświadczeniem) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego odpowiednią adnotację (zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-749/10-5/KT
  Prawo do odliczenia podatku od rat leasingowych oraz od zakupu paliwa do samochodów ciężarowych.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-136c/10/JK
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów klasyfikowanych do kodu CN 8704 nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-136b/10/JK
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów klasyfikowanych do kodu CN 8704 nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-136c/10/JK
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów klasyfikowanych do kodu CN 8704 nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-136a/10/JK
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów klasyfikowanych do kodu CN 8704 nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-780/10-4/IB
  Czy Wnioskodawca może odliczać całość podatku VAT naliczonego zarówno od faktur za leasing tego samochodu jak i od zakupionego paliwa do tego samochodu?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-832/10-2/SM
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych i zakupu paliwa do samochodu, nieposiadającego świadectwa homologacji
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-606/10/DG
  Czy opisany wyżej samochód ciężarowy podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym dotyczącym samochodów osobowych? Czy Wnioskodawca odpowiada finansowo możliwością obciążenia podatkiem akcyzowym wstecznie w przypadku kiedy nabywca po zarejestrowaniu dokona zmian w pojeździe przystosowujących go do przewozu większej ilości osób?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-817a/10/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu ciężarowego.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-579/10/BWo
  opodatkowanie akcyzą samochodów ciężarowych o kodzie CN 8704
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-474/10-2/PS
  Czy dochód osiągnięty w Polsce przez Spółkę działającą w Polsce poprzez oddział z tytułu wynajmu/leasingu samochodów ciężarowych będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na zasadach ogólnych, jako zysk osiągany przez Spółkę na terytorium Polski za pośrednictwem zakładu w rozumieniu art. 5 konwencji z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Belgią (dalej - "Konwencja"), a nie jako należność licencyjna osiągana na terytorium Polski przez nierezydenta ?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-494/10-2/GJ
  Czy pierwsza rata leasingowa wynikająca z harmonogramu opłat w wysokości 75.721,51zł jest kosztem uzyskania przychodów , zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-635/10/BW
  Czy jako podatnik VAT Wnioskodawca ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku od zakupionego paliwa do opisanego we wniosku samochodu?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-543/10-4/AO
  Czy wyciąg ze świadectwa homologacji uprawnia do odliczenia całości VAT naliczonego od zakupu ww. samochodu, jak też od zakupionego paliwa?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-625/10/UH
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu ciężarowego oraz paliwa wykorzystywanego do jego napędu.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-761/10-4/AS
  Prawo do odliczenia z faktury kupna samochodu.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-588/10/UH
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa do samochodu ciężarowego
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-614a/09/10-S/AW
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie samochodów.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-655/10-5/KB
  1. Czy dopuszczalnym jest odliczenie przez Spółkę całości podatku VAT od zakupu wyżej wymienionych Samochodów o ładowności 540 kg, zakupionych w marcu 2010?2. Czy dopuszczalne jest odliczenie przez Spółkę całości podatku VAT od zakupu paliwa używanego do napędu powyżej opisanych samochodów?3. Jakie ewentualnie dodatkowe kryteria powinna spełniać Spółka i jakie dokumenty posiadać aby było możliwe odliczenie całości podatku VAT przy zakupie samochodów i zakupie paliwa do ich napędu?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-497/10-2/EB
  Czy Spółka może zastosować dla tego samochodu jednorazową amortyzację na podstawie art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-750/10-2/PR
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz paliwa do samochodu ciężarowego o ładowności przekraczającej 500 kg.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-719/10-2/HW
  1. Czy w związku z leasingiem samochodów Outlander przysługuje Spółce prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego VAT, zawartego w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe dotyczące samochodu ciężarowego? 2. Czy w związku z wykorzystywaniem samochodów Outlander do prowadzonej działalności gospodarczej przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, zawartego w fakturach dotyczących zakupu paliwa, w pełnej wysokości?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-794/10-4/ISZ
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tyt. nabycia samochodu.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-456/10/PH
  Jaki moment jest decydujący dla ustalenia czy dany pojazd mechaniczny jest (lub nie) samochodem osobowym lub ciężarowym w rozumieniu ustawy akcyzowej? Czy grupa pojazdów, o których mowa w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu akcyzą? CN 8704 2139 i CN 8704 3139"
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-803/10-2/IGo
  Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury w całości od zakupionych samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej ładowności 593kg i posiadających wyciąg ze świadectwa homologacji producenta oraz od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów, o których mowa we wniosku, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-591a/10/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu ciężarowego.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-775/10-2/KB
  1. Czy w sytuacji opisanej powyżej, gdy z wyżej wymienionych dokumentów, tj. zagranicznej karty pojazdu, zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz badania z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wynika, że nabywany przez podatnika pojazd jest samochodem ciężarowym dwuosobowym to po stronie podatnika (importera) nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ustawy o podatku akcyzowym? 2. Czy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdu nie będącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostaną dokonane w tym pojeździe przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń to po stronie podatnika (importera) powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-660/10-5/KŁ
  Czy podatnik będzie mógł przyjąć ww. samochód (VAN, z kratką) w środkach trwałych jako ciężarowy i całość amortyzacji uznać za koszt uzyskania przychodu?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-661/10-6/KŁ
  Czy podatnik będzie mógł przyjąć ww. samochód (VAN, z kratka) w środkach trwałych jako ciężarowy i całość amortyzacji uznać za koszt uzyskania przychodu?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-578b/10/EB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu ciężarowego.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-578a/10/EB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu ciężarowego.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-91/10/JK
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów klasyfikowanych do kodu CN 8704 nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-552b/10/AW
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu marki Skoda Roomster.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-552a/10/AW
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego wykazanej w fakturach dotyczących użytkowania samochodu Skoda Roomster na podstawie umowy leasingu.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-552b/10/AW
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu marki Skoda Roomster.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-552a/10/AW
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego wykazanej w fakturach dotyczących użytkowania samochodu Skoda Roomster na podstawie umowy leasingu.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-620/10-5/NS
  Spółce przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem jednakże ograniczeń zawartych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązujących do dnia 30 kwietnia 2004 r. Tym samym Zainteresowany ma również prawo do odliczania podatku VAT od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu przedmiotowego samochodu.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-502/10/EB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu ciężarowego.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-373/10-2/RR
  Odliczenie podatku VAT od nabywanego paliwa służącego do napędu samochodu ciężarowego.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-556/10-4/IB
  Przedmiotowy samochód należy traktować jak samochód ciężarowy. W konsekwencji czego, Wnioskodawca będzie miał prawo odliczyć podatek VAT ze wszystkich faktur otrzymanych od finansującego związanych z umową leasingu, stanowiących element świadczonej usługi w sytuacji wykorzystywania ww. samochodu wyłącznie do wykonywania działalności opodatkowanej. Wynika to z faktu, że przedmiotowy samochód posiada homologację z której wynika, że samochód ten nie jest samochodem osobowym i dopuszczalna ładowność wynosi 580 kg.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-474/10/PSZ
  Czy przedmiotowy pojazd może być jednorazowo amortyzowany, zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-478b/10/AJ
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa do napędu samochodu.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-478a/10/AJ
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z ratami leasingowymi.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/39/BRT/KBF/10/111
  Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego ww. samochodu ciężarowego, czy też dopiero po dokonaniu dodatkowych badań technicznych?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-306/09-7/S/BM/AK
  Spółce nie będzie przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zapłaconego w związku z nabywaniem paliw silnikowych, benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu użytkowanych przez nią samochodów (wykorzystywanych na potrzeby działalności opodatkowanej podatkiem VAT) osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nieprzekraczającej 500 kg.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-332/10/MS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu i paliwa do jego napędu.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-478/10-4/ISZ
  Prawo do odliczenia przy nabyciu samochodu dostawczego.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-335a/10/JJ
  Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości na podstawie faktur VAT za opłaty leasingowe.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-335b/10/JJ
  Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur VAT za zakup paliwa do samochodu ciężarowego w pełnej wysokości.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-472/10-2/ISZ
  prawo do odliczenia przy nabyciu samochodu ciężarowego
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-391/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-362/10/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu BMW X6.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-331/10-4/AM
  należy stwierdzić, iż nie jest możliwe dokonanie jednorazowej amortyzacji przedmiotowego samochodu, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on samochodem osobowym. To, czy dany pojazd samochodowy jest samochodem osobowym w rozumieniu komentowanego przepisu, ustalane jest na podstawie badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (udokumentowane zaświadczeniem) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego odpowiednią adnotację (zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-629/10-2/EC
  jednorazowa amortyzacja
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-405/10-4/KŁ
  Czy Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego pojazdu zgodnie z art. 22k ust. 7-11 ustawy PIT?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-321b/10/AD
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodu ciężarowego.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-321a/10/AD
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu ciężarowego.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-239/10/RSz
  prawo do odliczania podatku naliczonego przy zakupie, opisanych we wniosku, samochodów w pełnej wysokości oraz prawa do odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa do tych pojazdów
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-487/10-2/KT
  W związku z wprowadzeniem zmian, w wyniku których przedmiotowy pojazd nie będzie spełniał wymagań, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT – jeżeli przedmiotowe zmiany zostaną przeprowadzone przed upływem 12 miesięcy od zakupu pojazdu - Wnioskodawca będzie zobowiązany, w myśl art. 86 ust. 5c ustawy o VAT, zwrócić pełną kwotę odliczonego podatku naliczonego, w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tych zmian.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-318/10/PSZ
  Czy Spółka może zastosować do zakupionego samochodu degresywną metodę amortyzacji?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-276/10/PSZ
  Czy Spółka może zastosować do zakupionego samochodu ciężarowego degresywną metodę amortyzacji?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-319/10/PSZ
  Czy Spółka może zastosować do zakupionego samochodu ciężarowego degresywną metodę amortyzacji?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-315/10/AK
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z jednorazowej amortyzacji do kwoty 422.000 zł. zaliczając jednorazowo w koszty uzyskania przychodu zakup samochodu ciężarowego?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-210b/10/AJ
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa do napędu samochodu ciężarowego.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-210a/10/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ratami leasingowymi oraz nabyciem paliwa do samochodu ciężarowego.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-196/10-4/AO
  Dot. odliczenia całości podatku od towarów i usług naliczonego od opłaty leasingowej samochodów z homologacją ciężarową
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-236/10-4/LK
  1. Czy w związku z zakupem przedmiotowego samochodu przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, zawartego w fakturze wystawionej przez sprzedawcę, w pełnej wysokości?2. Czy w związku z wykorzystywaniem przedmiotowego samochodu w prowadzonej działalności gospodarczej przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, zawartego w fakturach dotyczących zakupu paliwa, w pełnej wysokości?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-207/10-4/AK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach za raty leasingowe oraz paliwo dotyczące samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności większej niż 500 kg, posiadającego homologacje ciężarową.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-228/10-5/AK
  Prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących: zakup lub zawarcie umowy leasingu operacyjnego samochodu oraz zakup paliwa nabytego w związku z wykorzystywaniem tego samochodu, w sytuacji, gdy samochód ten wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych oraz spełnia kryteria określone w przepisach, tj. posiada świadectwo homologacji jako samochód ciężarowy, a jego dopuszczalna ładowność przekracza 500 kg.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-369/10-2/EWW
  Czy Wnioskodawca ma prawo odliczać (poprzez korektę rozliczeń podatkowych wskazanych w deklaracji VAT-7) cały podatek VAT od nabywanego od dnia 1 maja 2004 r. paliwa, wykorzystywanego w samochodach, które posiadają homologację ciężarową i ładowność pow. 500 kg, czyli spełniających warunki do odliczenia podatku VAT od nabywanego paliwa wg przepisów podatkowych obowiązujących do dnia 30 kwietnia 2004 r. Odliczenie dokonane zostanie przez złożenie korekt deklaracji VAT-7 za okresy, za które korektę umożliwiają odpowiednie przepisy prawa (art. 86 ust. 13 ustawy VAT).
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-512/10-3/JK
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu samochodu i paliwa do tego samochodu.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-190/10-3/MM
  1. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od zakupu samochodu ciężarowego marki Mercedes x, o ładowności 909 kg, nie posiadającego wyciągu z polskiej homologacji?2. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa nabytego do tego samochodu?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-122/10-2/AK
  Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samochodu posiadającego świadectwo homologacji i ładowności powyżej 500 kg.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-133b/10/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu ciężarowego.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-133a/10/KT
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu ciężarowego.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-165/10/AK
  Czy Wnioskodawca może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego samochodu ciężarowego o ładowności 653 kg w miesiącu jego zakupu, do wartości 50.000 euro - w świetle art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-174/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pełnej kwoty odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej samochodu osobowego przekraczającej równowartość 20.000 euro.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-153/10-2/AO
  VAT - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT ze wszystkich rat umowy leasingowej, jak również ze wszystkich innych opłat związanych z umową leasingu
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-166/10-4/EC
  jednorazowa amortyzacja.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-158/10-2/RR
  Odliczenie podatku naliczonego od rat leasingowych oraz od nabywanego paliwa do samochodu z homologacją.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-124/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-12/10/ZG
  Pojazd przeznaczony do transportu towarów klasyfikowany do kodu CN 8704 nie podlega opodatkowaniu akcyzą z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tego pojazdu.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-90/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-6/10-4/MS
  Zwolnieniem z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą być objęte tylko wydatki na zakup środków trwałych, które znajdą się na terenie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Wnioskodawca nie może więc zaliczyć do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną ani wydatków na nabycie środków transportu ani kontenerów stalowych.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-143/10-2/AO
  1. Czy Spółka będzie miała prawo do pełnego odliczania kwot podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do zakupionego samochodu?2. Czy Spółka będzie miała prawo do pełnego odliczania kwot podatku naliczonego z tytułu opłat leasingowych (opłaty wstępnej i rat leasingowych)?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-69a/10/AJ
  Odliczenie podatku w 100% z tytułu nabycia paliwa i rat leasingowych.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-75/10/BJ
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-49b/10/JJ
  Czy przy umowie leasingu takiego samochodu, nie spełniającego wymogów art. 86 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług Spółka ma prawo na podstawie wskazanej interpretacji ogólnej Ministra Finansów traktować ten samochód jako ciężarowy, pomimo braku dodatkowych badań technicznych i w pełni odliczać podatek naliczony od zakupu do niego paliwa służącego do jego napędu?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-49a/10/JJ
  Spółka ma prawo do odliczenia podatku z faktur VAT za raty leasingowe za samochód ciężarowy.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-216/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który spełnia definicję samochodu ciężarowego.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-257/10-2/NS
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z faktury potwierdzającej dokonanie zakupu przedmiotowego samochodu ciężarowego - zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zapisu art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2004 r. - bowiem jak wskazuje Wnioskodawca poniesione wydatki mają związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-148/10/JJ
  Przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku z faktur VAT dokumentujących opłaty leasingowe.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-112/10-2/RR
  Odliczenia podatku VAT od zakupionego samochodu z homologacją ciężarową.
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-87/10-2/JW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu ciężarowego jako towar handlowy i przerobienia tego samochodu na pojazd specjalny oraz rat leasingowych.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-54/10-2/AP
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego (tj. 15.987,87 złotych) z tytułu nabycia samochodu ciężarowego Toyota Verso ?Czy Spółka ma prawo do odliczania VAT od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego Toyota Verso ?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-79/10-2/KC
  prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa wykorzystywanego do pojazdów używanych w działalności gospodarczej
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-945/09/PSZ
  1. Czy zastosowana jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego może stanowić nadal koszt uzyskania przychodu, mimo późniejszej zmiany charakteru tego samochodu na osobowy? - Czy w takiej sytuacji należy dokonać korekty jednorazowej amortyzacji i zastosować amortyzację liniową, obowiązującą dla samochodów osobowych?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1328/09-2/JB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności większej niż 500 kg.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1090a/09/AP
  Przy nabyciu samochodu ciężarowego z homologacją przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1090b/09/AP
  Przy nabyciu paliwa do napędu samochodu ciężarowego z homologacją przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1244/09-2/KG
  Spółka będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku z tytułu rat leasingowych oraz pozostałych opłat stanowiących element kalkulacyjny usługi leasingu dotyczących przedmiotowego samochodu.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-94/10-2/AI
  Czy Spółka ma prawo odliczać podatek VAT od nabywanego (obecnie) paliwa, wykorzystywanego w samochodach, które posiadają homologację ciężarową i ładowność pow. 500 kg, czyli spełniających warunki do odliczenia podatku VAT od nabywanego paliwa wg. przepisów podatkowych obowiązujących do dnia 30 kwietnia 2004 r.?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1236b/09/JJ
  Czy można odliczyć w całości podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do przedmiotowego samochodu?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1236a/09/JJ
  Czy można odliczyć w całości podatek naliczony z tytułu zakupu przedmiotowego samochodu?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1166/09/MS
  Prawo do odliczenia podatku przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1063/09/AJ
  Czy suma kwot podatku w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może przekroczyć 60% kwoty podatku naliczonego czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanej fakturą oraz nie może przekroczyć 6.000 zł?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1213/09-04/KC
  prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych samochodu ciężarowego i paliwa wykorzystywanego do tego pojazdu
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1113/09-2/KG
  Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturze VAT dokumentującej jego nabycie w pełnej wysokości. Spółce przysługuje również prawo do odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie paliwa wykorzystywanego do napędu przedmiotowego pojazdu.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-24/10-2/RR
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupu samochodu posiadającego homologację ciężarową wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej (po wyroku ETS).
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-34/10-2/RR
  Prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości jeżeli ładowność pojazdu przekracza 500 kg, a fakt, że samochód nie jest pojazdem osobowym potwierdza świadectwo homologacji.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-897/09-4/ES
  możliwość zaliczenia jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od zakupionego środka trwałego
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1160/09-4/AP
  Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczania podatku naliczonego od zakupu tego samochodu oraz nabywanego do tego samochodu paliwa?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1169/09-4/AP
  Czy z faktury na zakup ww. samochodu Wnioskodawca może odliczyć 100% podatku VAT, oraz czy będzie mógł odliczać podatek VAT od paliwa zakupywanego do tego samochodu?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-880/09/RSz
  Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od zakupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności do 550 kg oraz od zakupu paliw silnikowych do tegoż samochodu?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1188/09-4/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu ciężarowego o ładowności przekraczającej 500 kg oraz paliwa od niego, pomimo braku świadectwa homologacji
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1030/09/JJ
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku od towarów i usług z faktury VAT za pierwszą opłatę leasingową oraz opłatę przygotowawczą z dnia 27 lutego 2009 r. mimo, iż nie posiadał wtedy dokumentu potwierdzającego, że jest to samochód ciężarowy?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1020a/09/JJ
  Czy w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego, wynikającego z nabycia "samochodów osobowych z homologacją ciężarową"?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1020b/09/JJ
  Czy w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego, wynikającego z zakupionego paliwa do samochodów?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-899b/09/AF
  Czy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach zakupu benzyny?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-888/09-4/MT
  Czy na podstawie art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na podstawie przepisów dotyczących pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379) z 28.12.2006 r. w oparciu o posiadany przez Wnioskodawcę dokument homologacji dla zakupionego samochodu, klasyfikujący ww. pojazd jako ciężarowy kategorii N1 Wnioskodawca postąpił zasadnie rozliczając jednorazowo odpis amortyzacyjny od wartości początkowej pojazdu w ciężar kosztów?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-873/09-2/AM
  PIT - jednorazowa amortyzacja
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-903b/09/AF
  Czy kwota podatku naliczonego w fakturze zakupu oleju napędowego służącego do napędu samochodu ciężarowego nabytego w 2009 r., o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg i niespełniającego warunków określonych w art. 86 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług, wykorzystywanego przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, stanowi dla niego kwotę podatku naliczonego, o którą ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego? Czy kwota podatku naliczonego w fakturze z tytułu zakupu oleju napędowego w przyszłości służącego do napędu samochodu ciężarowego nabytego w 2009 r., o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg i niespełniającego warunków określonych w art. 86 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług, wykorzystywanego przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, stanowić będzie dla niego kwotę podatku naliczonego, o którą będzie miał prawo obniżyć kwotę podatku należnego?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-903a/09/AF
  Czy w oparciu o interpretację ogólną nr PT3/812/4/15/CZE/09/185 Ministra Finansów w związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r., kwotę podatku naliczonego stanowi 100% kwoty określonej w fakturze otrzymanej w 2009 r. z tytułu nabycia opisanego samochodu ciężarowego?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1071/09-2/JB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach za raty leasingowe oraz paliwo dotyczące samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności większej niż 500 kg, posiadającego homologację ciężarową
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-960/09-4/JF
  1. Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz wyroku ETS z dnia 22.12.2008 r. sygn. akt C-414/07 w sprawie MAGOORA Sp. z o.o. oraz pisma Ministra Finansów z dnia 13.02.2009 r. PT3/812/4/15/CZE/09/185 dla potrzeb VAT samochód ten powinien być potraktowany jako ciężarowy, a w konsekwencji przy jego leasingu Podatnik ma prawo do odliczania podatku VAT od rat leasingowych w pełnej wysokości? 2. Czy tym samym może też odliczać kwoty podatku VAT zawarte w cenie paliwa?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1073/09-2/MP
  Jeżeli samochód ciężarowy wykorzystywany będzie w prowadzonej działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o odpowiadającą udziałowi we współwłasności część kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup tego samochodu .
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1001/09-2/JF
  Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącą pełną kwotę podatku określonego w fakturze z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu z homologacją z której wynika, że nie jest to samochód osobowy i dopuszczalna ładowność tego pojazdu wynosi powyżej 500 kg.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-961/09-3/BS
  dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliwa do samochodu ciężarowego Toyota Corolla, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z uwzględnieniem zapisu art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującego do 30 kwietnia 2004 r. oraz prawa do sporządzenia korekt deklaracji VAT-7 za okres od 01 maja 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. i skorygowania w nich wysokości podatku VAT z tytułu nabycia paliwa do samochodu, o którym mowa we wniosku z uwzględnieniem zapisu art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującego do 30 kwietnia 2004 r. – w terminie 5 lat, liczonych od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1336/09-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości z tytułu świadczenia usług dodatkowych w związku z leasingiem operacyjnym samochodu osobowego.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-999/09-4/BS
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dokumentujących zakup paliwa do dystrybutora, przeznaczonego do tankowania samochodów ciężarowych oraz sprzętu budowlanego,z uwzględnieniem art.88 ust.1 pkt 3.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1217/09-4/MK
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem samochodu ciężarowego. Pojazd nie posiada homologacji ale jest samochodem z kratką. Ładowność 645 kg. Nie spełnia warunków o których mowa w art. 86 ust. 4 i ust. 5.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1227/09-4/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do samochodu ciężarowego, będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego.
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1355/09-2/ISN
  Brak prawa do odliczenia przy nabyciu samochodu ciężarowego i wykorzystywanego do niego paliwa w przypadku braku homologacji - ograniczone prawo do odliczenia.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-820a/09/MD
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodu ciężarowego.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-887/09-4/KB
  Czy sprzedaż na terenie kraju samochodów marki R. model T. przed ich rejestracją, nabytych najpierw wewnątrzwspólnotowo jako samochody ciężarowe spełniające kryteria kodu CN 8704, a następnie zabudowanych na terenie kraju do policyjnej wersji specjalizowanej — więźniarki, podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na gruncie przepisów ustawy o AKC?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-755/09/PSZ
  Czy zastosowany jednorazowy odpis amortyzacyjny jest poprawny i zasadny?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-893b/09/JJ
  Czy Spółka ma prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu paliwa do opisanego samochodu?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-893a/09/JJ
  Czy Spółka ma prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług od rat leasingowych od opisanego samochodu?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1429/09-2/AK
  Czy wnioskodawca może odliczyć w pełnej wysokości podatek naliczony od zakupionego samochodu ciężarowego posiadającego ładowność przekraczającą 500 kg oraz od paliwa do tego samochodu ?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/138/DZU/KZU/08/PK-480
  Możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji środków trwałych w postaci zakupionych dwóch samochodów ciężarowych, przyczepy ciężarowej B, wentylatora transportowego wraz z osprzętem
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-797/09/MD
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodów, ich użytkowaniem na podstawie umów leasingu oraz nabyciem paliwa służącego do ich napędu.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-933b/09/BK
  Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT od zakupionego paliwa do przedmiotowego pojazdu?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-857/09/JJ
  Czy Spółka ma prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup opisanego samochodu?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1253/09-2/AD
  Czy Wnioskodawca może odliczyć w całości podatek naliczony zawarty w fakturze dokumentującej zakup samochodu z homologacją potwierdzającą, że nie jest to samochód osobowy o ładowności 506 kg oraz czy może odliczyć w całości podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki na nabycie paliwa do tego samochodu?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/137/DZU/KZU/08/PK-479
  Czy przysługuje podatnikowi jednorazowy odpis amortyzacyjny na samochód ciężarowy przeznaczony do przewozu towarów?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1310/09-5/EWW
  Zwolnienie od podatku samochodu ciężarowego jako towaru używanego.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-777b/09/AP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do samochodu ciężarowego.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-777a/09/AP
  Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego przy nabyciu samochodu ciężarowego.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-858/09-2/KG
  pojazd będący przedmiotem wniosku jest samochodem osobowym – Zainteresowany nie posiada pełnego prawa do odliczenia podatku VAT związanego z jego zakupem. Ponadto nie ma On prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do ww. samochodu.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-958/09-2/IG
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od zakupionego samochodu?Czy jako podatnik VAT wnioskodawca ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku od zakupionego paliwa do tego samochodu?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-867/09/BS
  Istnieje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego, stosownie do postanowień art. 91 ust. 5 ustawy.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1309/09-4/AK
  Czy od zakupu powyższych samochodów, a także paliwa do nich można odliczyć podatek VAT bez żadnych ograniczeń?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-740b/09/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu ciężarowego.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-740a/09/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu użytkowania samochodu ciężarowego.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1034/09-6/MT
  Czy w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie, dotyczącym interpretacji przepisów szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. UE L 145.1 ze zm.), w kontekście uregulowań ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych, od opisanego wyżej samochodu ciężarowego przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-691b/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu ciężarowego.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1180/09-2/MR
  Czy Spółka może odliczyć VAT naliczony od zakupu paliwa do przeprowadzanych samochodów?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-639b/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, poniesionych opłat leasingowych oraz zakupu paliwa do samochodu ciężarowego.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-749/09/PH
  Czy od zakupu samochodu ciężarowego spełniającego warunki starej ustawy przysługuje odliczenie VAT w pełnej wysokości?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-705a/09/AD
  Ustalenie prawa do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu ciężarowego dla potrzeb związanych z przewozem na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-676/09/PH
  Czy w świetle zaleceń Ministra Finansów i wyroku ETS nr 414-C-2007 w przypadku takich aut przysługuje odliczenie całości naliczonego VAT przy zakupie takich samochodów oraz czy jest możliwe odliczanie VAT od zakupu paliw do tych samochodów?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-709/09/PH
  Czy w świetle art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług oraz tez zawartych w wyroku ETS podatnik prowadzący działalność rolniczą ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu samochodu ciężarowego oraz od zakupionego do tego samochodu paliwa, jeżeli samochód ten będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności rolniczej?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1187/09-2/ISN
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu użytkowania samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg na podstawie umowy leasingu operacyjnego oraz z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-637/09-4/AM
  Czy Wnioskodawca uprawniony był do dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego pojazdu, zgodnie z art. 22k ust. 7-11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1191/09-2/MT
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku od opłat za dzierżawę samochodu i od paliwa do samochodu?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-713b/09/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu ciężarowego.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-713a/09/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu ciężarowego.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-702b/09/AP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa do napędu samochodu ciężarowego.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-702a/09/AP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu ciężarowego.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-778a/09/JJ
  Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazanego w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe za samochód ciężarowy.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-778b/09/JJ
  Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od zakupu samochodu osobowego z homologacją na samochód ciężarowy.
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-659/09/PH
  W zakresie odliczenia podatku od zakupionego paliwa do napędu samochodów nieposiadających homologacji producenta.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-676b/09/RS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa do samochodu Toyota Land Cruiser.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-676c/09/RS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu użytkowania samochodów ciężarowych, które mają być przyjęte do eksploatacji w przyszłości, na podstawie umów leasingu.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-676d/09/RS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa do samochodów, które planuje użytkować na podstawie nowych umów leasingu.
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-676b/09/RS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa do samochodu Toyota Land Cruiser.
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-676d/09/RS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa do samochodów, które planuje użytkować na podstawie nowych umów leasingu.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-802/09-2/KG
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu będącego przedmiotem niniejszego wniosku.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-648/09/ICz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od rat leasingowych z tytułu zakupu samochodu ciężarowego oraz od zakupu paliwa wykorzystywanego do jego napędu.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-658/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu ciężarowego.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-284/07-8/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabytych paliw silnikowych
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-751/09/AJ
  Złożenie po terminie zawiadomienia o zmianach dokonanych w samochodzie ciężarowym a korekta VAT.
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-647/09/AK
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samochodu ciężarowego.
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-647a/09/AK
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie samochodu ciężarowego.
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-647/09/AK
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samochodu ciężarowego.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-663a/09/AF
  Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących płatności dotyczących zawartych umów leasingu przedmiotowych samochodów?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-663b/09/AF
  Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do przedmiotowych samochodów?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-866/09-4/AA
  Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji środka trwałego w ramach pomocy de minimis?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-746/09/LSz
  Prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej wykup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg będącego przedmiotem leasingu oraz z faktur dokumentujących zakup paliwa do tego samochodu - Podatnik dokonując wykupu samochodu od leasingodawcy po upływie okresu leasingu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, może skorzystać wyłącznie z częściowego prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury, tj. w kwocie 60% nie więcej niż 6000zł. Jednocześnie Wnioskodawca nie miał i nie ma w ogóle prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do napędu ww. samochodu.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-705b/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe dotyczące samochodu ciężarowego bez homologacji.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-705c/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliw wykorzystywanych do napędu tego samochodu ciężarowego bez homologacji.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-705a/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie samochodu ciężarowego bez homologacji.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-649b/09/AP
  Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu ciężarowego z homologacją i ładownością pow. 500 kg.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-649a/09/AP
  Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych dot. samochodu ciężarowego z homologacją i ładownością pow. 500 kg.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-638a/09/AP
  Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu ciężarowego z homologacją i ładownością pow. 500 kg.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-638b/09/AP
  Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu ciężarowego z homologacją i ładownością pow. 500 kg.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-541/09-6/ES
  Czy na mocy art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r. (pomoc de minimis) można zastosowaćamortyzację jednorazową do samochodu ciężarowego kategorii N1 (KRŚT-742)?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-618/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-863/09-4/AW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup samochodu oraz zakup paliwa
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-719b/09/JJ
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliwa do samochodu?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1021/09-2/AD
  Czy nabycie samochodów z homologacją ciężarową o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg uprawniać będzie Wnioskodawcę do odliczenia całego podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury VAT oraz czy będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliw wykorzystywanych do napędu ww. pojazdów?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-719a/09/JJ
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe od opisanego samochodu w całości?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-728a/09/BJ
  Czy Wnioskodawca jest uprawniony do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupionego samochodu, czy też w wysokości ograniczonej do 60% nie więcej niż 6000 zł?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-712a/09/BK
  Czy Spółka ma prawo do korekty i odliczenia podatku VAT w 100% od zakupionego samochodu?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-678/09-5/KB
  1) Czy w sytuacji, gdy z wyżej wskazanych dokumentów wynika, że nabywane przez Spółkę pojazdy są samochodami ciężarowymi 2 osobowymi po stronie polskiego dostawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym i w konsekwencji na podstawie art. 100 ust. 2 tejże ustawy obowiązek ten nie powstanie również po stronie Spółki? 2) Czy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdu nie będącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, na wniosek korzystającego zostaną dokonane w tym pojeździe przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń, po stronie Spółki powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-740/09-2/MPe
  VAT - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia samochodu ciężarowego oraz paliwa wykorzystywanego do jego napędu
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/120/KZU/09/DD-621
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka transportu zakupionego przez małego podatnika?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/121/KZU/09/DD-622
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka transportu zakupionego przez małego podatnika?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/106/DZU/KZU/08/PK-562
  Czy Wnioskodawca jako podatnik prowadzący działalność w zakresie usług transportowych miał prawo do jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-589/09-4/JK
  Czy Spółce przysługuje prawo odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie etyliny do samochodu ciężarowego oraz prawo do korekt kwartalnych deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres od dnia 01 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-685/09-2/KB
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT dokumentujących nabycie przedmiotowego samochodu oraz paliw do tego samochodu, pod warunkiem, iż w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, poniesione wydatki mają związek z wykonywanymi przez Zainteresowanego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz z uwzględnieniem zapisu art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2004 r. Ponadto, istotne jest to, aby z homologacji dla tego typu pojazdu wynikało, że nie jest to samochód osobowy, a dopuszczalna ładowność tego typu pojazdu wynosi powyżej 500 kg.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/122/KZU/09/DD-623
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków transportu zakupionych przez małego podatnika?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/124/KZU/09/625
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka transportu zakupionego przez małego podatnika?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-564/09-4/CS
  W stosunku do pojazdów, które są przedmiotem wniosku i które nie posiadają świadectwa homologacji, Wnioskodawca nie ma uprawnień do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku do nabywanych pojazdów (obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku z tytułu płatności rat leasingowych) w pełnej wysokości, a także do odliczania podatku naliczonego od paliwa zakupionego do napędu tych pojazdów.
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-446/09/DK
  Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej samochodu kempingowego będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-727/09/LSz
  Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od paliwa do samochodu ciężarowego, w przypadku braku dokumentów homologacyjnych.
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-968/09-4/ISN
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku od opłat za dzierżawę samochodu i od paliwa do samochodu.?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-649/09/PH
  "Czy Wnioskodawca może odliczać cały podatek VAT z faktur rat leasingowych i faktur paliwowych samochodu ciężarowego, który ma ładowność dopuszczalną 610 kg i nie posiada dodatkowego badania technicznego, gdyż nie odpowiada wymogom ustawy art. 86 ust. 4 pkt 1?"
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-974/09-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do samochodu ciężarowego, będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-774/09-4/BM
  prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT naliczonego z tytułu użytkowania samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ładowności powyżej 500kg na podstawie umowy leasingu oraz z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu ww. samochodów
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-949/09-2/MR
  Czy na podstawie posiadanego świadectwa homologacji można uznać, ze samochód będący przedmiotem leasingu spełnia warunki do całkowitego odliczenia podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 30 kwietnia 2004 r.?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-629a/09/AP
  Czy wobec orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. C-414/07), z którego wynika, iż niezgodne z prawem unijnym było wprowadzenie przez Polskę ograniczeń w prawie do pełnego odliczenia podatku naliczonego przed dniem 1 maja 2004 r. podatnikowi, który obecnie nabył samochód z kratką będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupionego samochodu?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-548/09/RSz
  czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od zakupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności do 550 kg oraz od zakupu paliw silnikowych do tegoż samochodu
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-568/09/PSZ
  Czy jako małemu podatnikowi przysługuje Pani jednorazowy odpis amortyzacyjny od wartości początkowej samochodu ciężarowego nie wcześniej niż w miesiącu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-681/09/BS
  Wnioskodawca nabył prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia samochodu ciężarowego i dokonania w związku z tym korekty deklaracji.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-564a/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-564b/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu.
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-577/09/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu ciężarowego oraz paliwa do jego napędu.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-743/09-4/AA
  Czy Spółka może zamortyzować dwa samochody jednorazowo (mali podatnicy)?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-537/09/PH
  "Czy na podstawie opisanej w stanie faktycznym faktury i wyciągu z homologacji stwierdzającej zakup auta N1 - ciężarowego, Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy zakupie?"
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-492/09-6/KG
  Spółka ma prawo do odliczania podatku VAT od zakupu paliw wykorzystywanych do napędu przedmiotowego pojazdu.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-648/09/AL
  Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z faktury zakupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg oraz z faktur dokumentujących zakup paliwa do tego samochodu.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-748/09-2/AP
  Biorąc pod uwagę treść powołanych powyżej przepisów wspólnotowych i krajowych oraz opisane zdarzenie przyszłe należy uznać, iż Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu marki X, z homologacją producenta, z której bezpośrednio wynika, iż nie jest to samochód osobowy i dopuszczalna ładowność tego samochodu wynosi powyżej 500 kg. Wnioskodawca będzie miał również prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie paliw silnikowych do napędu przedmiotowego pojazdu. Jednocześnie należy zaznaczyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi podatku od towarów i usług skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem.
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-624/09-2/KG
  Prawo do odliczenia podatku związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodów o których mowa we wniosku przysługuje Zainteresowanemu przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów i usług.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-120/09/ZG
  Sprzedaż samochodów typu ambulans lub karawan uzyskanych w skutek dokonania przeróbki samochodów powodującej zmiany w świadectwie homologacji (z samochodu ciężarowego na osobowy), przed ich pierwszą rejestracją na terytorium kraju będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-832/09-4/AD
  Czy samochód, który ma dowód rejestracyjny jako samochód ciężarowy, a dodatkowe badanie stwierdza, że samochód ciężarowy nie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym jest dla podatku VAT samochodem osobowym i Wnioskodawca może odliczyć VAT tylko 60% nie więcej niż 6.000 zł?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-486/09-4/KT
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczania całości kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie (raty leasingowe) samochodu o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg, posiadającego świadectwo homologacji producenta lub importera, z którego wynika, że nie jest to samochód osobowy, a także z faktur potwierdzających naprawy oraz zakup paliwa do przedmiotowego pojazdu.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-704/09-3/AK
  Czy w wypadku uznania za prawidłowe stanowiska podatnika na pytanie 1 i dokonania przez niego korekt deklaracji podatku od towarów i usług w ww. zakresie, podatnik będzie zobowiązany do korekty deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych za ten okres, czy też zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód powstanie w momencie otrzymania zwrotu podatku VAT?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-726/09-2/AA
  Czy samochód, który ma dowód rejestracyjny jako samochód ciężarowy, a dodatkowe badanie stwierdza, że samochód ciężarowy nie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym jest dla podatku dochodowego samochodem ciężarowym i należy go amortyzować w całej wysokości 370.000,00 zł?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-798/09-3/SJ
  Czy w świetle przepisów prawa wspólnotowego, a w szczególności art. 2, art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy oraz art. 1 ust. 2, art. 168 i art. 176 Dyrektywy 2006/112/WE, a także art. 2 Traktatu Akcesyjnego, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym podatnikowi przysługuje po dniu 1 maja 2004 r. (na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy VAT z 1993 r.) prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przy nabyciu przez niego paliw do napędu samochodu nabytego przed dniem 1 maja 2004 r., w stosunku do którego takie prawo podatnikowi przysługiwało przed dniem 1 maja 2004 r., nawet jeśli w świetle przepisów art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT z marca 2004 r. takie prawo podatnikowi by nie przysługiwało?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-620/09-4/AP
  Czy w opisanym stanie prawnym Wnioskującej przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT od zakupionego paliwa do wszystkich aut (również osobowych) wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-731/09-2/AW
  Czy Wnioskodawca ma prawo dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliw do samochodu o ładowności powyżej 500 kg, w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-475/09/AP
  Możliwość uznania za przychód z prowadzonej działalności gospodarczej należności otrzymanych od małżonki z tytułu zawartej umowy najmu samochodów ciężarowych.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-701/09-5/MT
  1. Czy można odliczyć podatek VAT naliczony w fakturze dokumentującej zakup samochodu z "kratką", posiadającego homologację ciężarową o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg? 2. Czy można odliczać podatek VAT naliczony w fakturach za zakup paliwa do tego typu pojazdu?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-701/09-4/MT
  1. Czy można odliczyć podatek VAT naliczony w fakturze dokumentującej zakup samochodu z "kratką", posiadającego homologację ciężarową o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg? 2. Czy można odliczać podatek VAT naliczony w fakturach za zakup paliwa do tego typu pojazdu?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-731/09-6/MR
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od samochodu z kratką oraz korekty deklaracji VAT, uwzględniającej odliczenie podatku VAT od zakupu paliwa na samochód z kratką za okres od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2008 r.?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-558/09/LSz
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy zakupie samochodów, dla których ze świadectw homologacji wynika, iż są to samochody ciężarowe oraz od zakupionego paliwa do przedmiotowych samochodów wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej.
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-429/09/AP
  Możliwość uznania wskazanego we wniosku pojazdu za samochód osobowy
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-571/09-4/AP
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, i wyroku ETS z 22.12.2008 r. sygn. akt C-414/07 w sprawie Magoora Sp. z o.o., oraz pisma Ministra Finansów z dnia 13.02.2009 r. PT3/813/4/15/CZE/09/185 dla potrzeb VAT, Spółka powinna ten samochód potraktować jak samochód ciężarowy, a w konsekwencji przy jego nabyciu Spółka ma możliwość odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-593/09-2/AP
  1. Czy w związku z zakupem przedmiotowego samochodu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, zawartego w fakturze wystawionej przez sprzedawcę, w pełnej wysokości?2. Czy w związku z wykorzystywaniem przedmiotowego samochodu w prowadzonej działalności gospodarczej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, zawartego w fakturach dotyczących zakupu paliwa, w pełnej wysokości?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-538/09-4/IG
  Czy spółka może dokonać korekt deklaracji VAT i odliczyć podatek od zakupionego paliwa i rat leasingowych w 100% płaconych od dnia obowiązywania aneksów do umów tj. od 01.05.2005?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-512/09/LŻ
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanego oleju napędowego wykorzystywanego do napędu samochodu, pomimo braku świadectwa homologacji na samochód ciężarowy
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-715/09-4/ISN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu ciężarowego i wykorzystywanego do niego paliwa.
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-499/09/MS
  prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od zakupionego samochodu ciężarowego oraz od zakupionego paliwa do przedmiotowego samochodu ciężarowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-647/09-4/AD
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT od nabywanego paliwa do samochodu o którym mowa w przedstawionym stanie faktycznym?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-410/09-2/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu, który na podstawie przepisów obowiązujących do 30 kwietnia 2004r. był pojazdem, przy nabyciu którego oraz przy nabyciu paliwa używanego do jego napędu, przysługiwało pełne odliczenie podatku od towarów i usług – w zakresie, w jakim jest on wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-458/09/IK
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem samochodu ciężarowego oraz paliwa do tego pojazdu, o ile towary te będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-428/09/PSZ
  Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego ww. samochodu ciężarowego, czy też dopiero po dokonaniu dodatkowych badań technicznych?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-856/09-3/AK
  Czy Spółka może odliczyć 100% podatku VAT od zakupionych dwóch samochodów?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-461/09-2/BS
  Kryteria, dokumentacja i dopuszczalność odliczania podatku VAT od zakupu samochodów ciężarowych oraz paliwa.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-469/09-2/IG
  Czy przysługuje wnioskodawcy prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej nabyty pojazd ciężarowy?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-526/09-4/AK
  Korekta deklaracji VAT-7 dokonana od 2004 r. - samochody osobowe i ciężarowe, spełniające i nie spełniające wzoru Lisaka, o ładowności do- i powyżej 500 kg, o masie całkowitej do- i powyżej 3500 kg, własne i używane w ramach umowy leasingu operacyjnego zakupując do tych samochodów paliwo.
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-526/09-2/AK
  Korekta deklaracji VAT-7 dokonana od 2004 r. - samochody osobowe i ciężarowe, spełniające i nie spełniające wzoru Lisaka, o ładowności do- i powyżej 500 kg, o masie całkowitej do- i powyżej 3500 kg, własne i używane w ramach umowy leasingu operacyjnego zakupując do tych samochodów paliwo.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-526/09-3/AK
  Korekta deklaracji VAT-7 dokonana od 2004 r. - samochody osobowe i ciężarowe, spełniające i nie spełniające wzoru Lisaka, o ładowności do- i powyżej 500 kg, o masie całkowitej do- i powyżej 3500 kg, własne i używane w ramach umowy leasingu operacyjnego zakupując do tych samochodów paliwo.
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-732/09/MS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do samochodów innych niż osobowe, które na podstawie homologacji producenta mają ładowność większą niż 500 kg
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-439/09/MS
  prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup samochodów innych niż osobowe, które na podstawie homologacji producenta mają ładowność większą niż 500 kg
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-594/09-2/IZ
  Wnioskodawczyni w przedstawionym stanie faktycznym na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy w związku z art. 25 ust. 1 pkt 3a obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2004r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na zakup paliwa do przedmiotowego samochodu.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-560/09-4/MR
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT z rat leasingowych i zakupionego paliwa?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-581/09-4/ISN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu ciężarowego i wykorzystywanego do niego paliwa.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-368/09/AP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów ciężarowych z homologacją.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-454/09/ES
  prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa do samochodu ciężarowego
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-312/09/DG
  Czy w sytuacji przedstawionej w powyższym stanie faktycznym, samochody ciężarowe zakupione w transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez Spółkę, które to przed dokonaniem rejestracji na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zostałyby dostosowane do wymagań odbiorcy finalnego, a następnie sprzedane staną się przedmiotem obciążenia podatkiem akcyzowym na gruncie przepisów ustawy o podatku akcyzowym?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-332a/09/RS
  Czy Spółka ma prawo od 1 maja 2004 r. do odliczenia podatku naliczonego od paliwa do tzw. "samochodów z kratką" oraz "samochodów nowych"?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-462/09-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do samochodu X.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-327/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu ciężarowego oraz paliwa do jego napędu.
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-378/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu ciężarowego oraz paliwa do jego napędu.
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-379/09/ES
  Prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa do samochodu ciężarowego.
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-503/09-2/AD
  Czy w świetle wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, który uznał polskie przepisy w sprawie odliczania VAT od paliwa do samochodów o ładowności powyżej 500 kg za niezgodne z przepisami unijnymi, Wnioskodawca ma prawo dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliwa do takiego samochodu?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-413/09-4/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na usługi leasingu operacyjnego oraz paliwo do napędu samochodów osobowych o ładowności poniżej 500 kg
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-481/09-2/JB
  Pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących raty leasingowe od samochodu ciężarowego posiadającego, zgodnie z homologacją, dopuszczalną ładowność powyżej 500 kg.
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-609/09-4/BD
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodu ciężarowego, a także paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanego do tego samochodu.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-492/09-4/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego oraz wydatków ponoszonych na paliwo do jego napędu
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-415/09-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do samochodów ciężarowych. Możliwość dokonania korekty.
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-373/09-2/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących leasing samochodów oraz nabycie paliwa
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-436/09-2/MP
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej na jego rzecz i dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu ciężarowego, otrzymanej przed dokonaniem rejestracji dla celów podatku od towarów i usług.
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-256/09/DM
  Odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 500 kg.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-380/09-2/AT
  1.Czy Spółka będzie mogła obniżyć podatek należny o pełną wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów czteromiejscowych z homologacją ciężarowych spełniających warunki, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 starej ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 kwietnia 2004 r., lecz nie spełniających obecnie obowiązujących warunków, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o VAT? 2.Czy Spółka będzie mogła obniżyć podatek należny o podatek naliczony z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów czteromiejscowych z homologacją ciężarowych spełniających warunki, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 starej ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 kwietnia 2004 r., lecz nie spełniających obecnie obowiązujących warunków, o których mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 4 ustawy o VAT?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-251/09/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu ciężarowego.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-208/09/PSZ
  Skutki podatkowe sprzedaży samochodu ciężarowego wykupionego po zakończeniu leasingu.
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-161/09-7/SM
  opodatkowanie akcyzą ambulansów (klasyfikowanych jako samochody osobowe), przerobionych z nabytych uprzednio samochodów ciężarowych
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-221/09/AP
  Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie samochodu ciężarowego oraz paliwa do jego napędu.
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-400/09-4/AI
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT od zakupu przedmiotowego samochodu - zatem czy Zainteresowany może dokonać korekty z odliczenia 60% na 100% oraz dokonywać odliczenia pełnego VAT od paliw?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-389/09-2/MN
  Odliczenie podatku naliczonego od paliwa do samochodu posiadającego homologację ciężarową wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej (po wyroku ETS).
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-417/09-2/SJ
  Czy w świetle wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, który uznał polskie przepisy w sprawie odliczenia VAT od paliwa do samochodów o ładowności powyżej 500 kg za niezgodne z przepisami unijnymi, Spółka ma prawo dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliw do takich samochodów?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-355/09-4/AI
  Czy firma może odliczyć VAT w 100% jako, że jest to auto ciężarowe, z godnie z wyrokiem TSWE w sprawie C-414/07 i pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. nr PT3/812/4/15/IL2E/09/185?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-339/09-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia samochodu ciężarowego.
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-348/09-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do samochodów ciężarowych.
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-445/09-2/SJ
  Czy w świetle wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, który uznał polskie przepisy w sprawie odliczenia VAT od paliwa do samochodów o ładowności powyżej 500 kg za niezgodne z przepisami unijnymi, Spółka ma prawo dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliw do takich samochodów?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-290/09-2/KG
  Czy w świetle wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, który uznał polskie przepisy w sprawie odliczania podatku VAT od paliwa do samochodów o ładowności powyżej 500 kg za niezgodne z przepisami unijnymi, Wnioskodawca ma prawo dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliwa do takiego samochodu?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-268/09-2/BD
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodu ciężarowego, a także paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanego do tego samochodu. Korekta wcześniej odliczonego podatku.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-376/09-2/EWW
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliw do samochodu ciężarowego.
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-164a/09/RS
  Czy Spółka ma prawo od 1 maja 2004 r. do odliczenia podatku naliczonego od paliwa do tzw. "samochodów z kratką"?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-242/09-2/BP
  Czy istnieje możliwość odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu oraz z tytułu nabycia paliwa w trakcie jego eksploatacji?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-401/09-2/SJ
  Czy w świetle wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, który uznał polskie przepisy w sprawie odliczenia VAT od paliwa do samochodów o ładowności powyżej 500 kg za niezgodne z przepisami unijnymi, Spółka ma prawo dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliw do takich samochodów?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-158/09/AP
  Prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z rat leasingowych dotyczących samochodu marki Toyota Avensis, a także nabycia paliwa do samochodów tej marki.
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-100b/09/MT
  Czy opłaty leasingowe wynikające z przejętych umów leasingu samochodów ciężarowych, naliczone od dnia wniesienia aportem przedsiębiorstwa, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-299/09-2/SJ
  Czy w wyniku wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie spółki M. (sygn. C-414/07) będzie można odliczyć 100% podatku VAT od nabytego samochodu z homologacją ciężarową, a następnie odliczyć 100% podatku VAT od zakupionego do tego samochodu paliwa?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-110/09-4/IZ
  W świetle powołanych wyżej przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz biorąc pod uwagę treść złożonego wniosku, tut. Organ stwierdza, że Strona ma prawo do odliczania podatku VAT od zakupu samochodu o których mowa we wniosku, a także paliwa do tego samochodu, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jednakże z uwzględnieniem zapisu art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązujących do 30 kwietnia 2004 r.
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-412/09/AZb
  prawo do korekty (zwrotu) zapłaconego i nieodliczonego podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodów ciężarowych w okresie od 22 sierpnia 2005r.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-160/09/AZb
  prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu paliwa do samochodów ciężarowych
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-149/09/AF
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z nabyciem pojazdu w pełnej wysokości, a tym samym prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa do napędu tego pojazdu?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-94/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją samochodu ciężarowego wykorzystywanego w tej działalności na podstawie umowy użyczenia.
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-93/09/WRz
  Czy mały podatnik może skorzystać z jednorazowo z odpisu amortyzacyjnego od wartości zakupionego samochodu ciężarowego?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-107/09/AL
  Czy Wnioskodawca będzie możliwość odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z zakupów paliwa oraz części dokonywanych w związku eksploatacją samochodu wykorzystywanego do działalności na podstawie umowy użyczenia?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-102/09-2/IG
  Czy Spółce na podstawie wyroku z dnia 23 grudnia 2008r. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sygn. G- 415/07) służy prawo za okres od dnia 01 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2008r. korekt ewidencji dla celów podatku od towarów i usług oraz korekt deklaracji dla podatku od towarów i usług za poszczególne kwartały rozliczeniowe poprzez ustalenie, iż przysługuje stronie prawo odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentującego zakup etyliny do samochodu ciężarowego o ładowności niższej niż 500 kg i nie spełniającego po dniu 22 sierpnia 2005r. wymagań dotyczących wskazaną powyżej nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 21 kwietnia 2005r. oraz czy pomimo braku nowelizacji przez ustawodawcę art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka od dnia 01 stycznia 2009r. ma prawo pomniejszać podatek należny za dany miesiąc rozliczeniowy o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie etyliny do samochodu ciężarowego opisanego na wstępie, nabytego przed 01 maja 2004r. o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-172/09-5/GZ
  Odliczenie podatku VAT od zakupu samochodu osobowego, który zostanie przerobiony i będzie sprzedawany jako samochód ciężarowy, tzw. "z kratką"
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-85/09/AF
  Czy w związku z zakupem pojazdu mam prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w pełnej wysokości oraz prawo do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakupem paliwa do opisanego samochodu?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-45/09/AS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu samochodów oraz z faktur dokumentujących nabycie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do tych samochodów.
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-81/09/AJ
  Czy przy sprzedaży samochodu ciężarowego używanego przez okres wynoszący ponad pół roku, przy zakupie którego nie skorzystano z prawa do odliczenia podatku naliczonego, można zastosować zwolnienie?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-73/09/AP
  Prawo do korekty podatku naliczonego dot. rat leasingowych i opłat za najem samochodów ciężarowych i paliwa.
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-27/09/IG
  Czy dzierżawca samochodu ciężarowego wykorzystywanego przy prowadzeniu działalności gospodarczej i objętego na dzień kolizji drogowej dobrowolnym ubezpieczeniem autocasco ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2008 wydatku w kwocie netto 3.869 zł 12 gr dotyczącego naprawy powypadkowej niniejszego samochodu ?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-25/09/MM
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym 2008 jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w kwocie 83.413 zł 03 gr z tytułu przyjęcia w dniu 18 grudnia 2008 roku do używania przy prowadzeniu działalności gospodarczej samochodu ciężarowego?
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-21/09/AD
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia za IV kwartał 2008 r. podatku naliczonego w kwocie 8.845,08 zł wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie w dniu 29 grudnia 2008 r. samochodu ciężarowego marki Toyota Yaris?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP/443-12/09-2/SJ
  Czy firma Wnioskodawcy, w związku z brakiem dokumentów homologacyjnych, może odliczyć podatek VAT od zakupu paliwa, jeżeli z dowodów rejestracyjnych wynika, że są to pojazdy ciężarowe?
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-41/09-2/AI
  Czy Wnioskodawczyni jest uprawniona do odliczenia całego podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu?
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-29/09/PSZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1116/09/AB
  Możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu.
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1046/08/RS
  Czy można odliczyć od podatku należnego podatek naliczony zawarty w fakturze za naprawę powypadkową?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-284/08-4/SM
  nabycie wewnątrzwspólnotowe i sprzedaż na terytorium kraju wymienionych samochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1385/08-5/IF
  Sposób określenia wartości początkowej zakupionego środka trwałego (samochodu ciężarowego) oraz możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-978/08-2/AA
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 22j pkt 1 ust. 2 i pkt 2 ust. 1 i pisma MF Nr PBH/3742/98/69 z dnia 18.08.1998 r. można zastosować do wymienionego samochodu używanego indywidualną stawkę amortyzacyjną z okresem amortyzacji 30 miesięcy?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1407/08-2/KS
  Możliwość zaliczenia jednorazowej amortyzacji do kosztów uzyskania przychodu
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1007/08-2/AW
  Czy firma może odliczyć VAT od zakupionego oleju napędowego, mimo braku numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze?
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/134/DZU/08/PK-1040
  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. W 2007 roku zgodnie z art. 22k ust. 7-12 updof jako mały podatnik skorzystał z jednorazowej amortyzacji , zakupionego w czerwcu 2007 r. samochodu ciężarowego. Wnioskodawca pyta czy jako podatnik prowadzący usługi transportowe ma prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji w 2007 r. w wysokości 50.000 euro.
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/108/DZU/08/PK-561
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie transportu towarów Wnioskodawca może zastosować przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zaliczyć jednorazowo odpis amortyzacyjny zakupionego samochodu ciężarowego (betono - mieszarki) do wysokości nieprzekraczającej 50.000,00 euro tych odpisów amortyzacyjnych?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/136/DZU/08/PK-481
  Wnioskodawca nie może skorzystać z możliwości dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od zakupionego samochodu ciężarowego na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-12 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ponieważ przedmiotem jego działalności są usługi transportowe, które są wyłączone z pomocy de minimis
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/143/DZU/08/PK-482
  Wnioskodawca nie może skorzystać z możliwości dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od zakupionego samochodu ciężarowego na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-12 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ponieważ przedmiotem jego działalności są usługi transportowe, które są wyłączone z pomocy de minimis
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-85/08-2/DG
  Czy po podjęciu działalności przez Oddział, pomimo jedynie pomocniczego charakteru czynności Oddziału w stosunku do transakcji sprzedaży samochodów ciężarowych realizowanych przez Spółkę na terytorium Czech, powstanie zakład Spółki na terytorium Polski, a tym samym czy z tytułu działalności Oddziału polegającej wyłącznie na przygotowywaniu i druku wyciągów ze świadectwa homologacji Spółka stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1174/08-2/JB
  Wnioskodawca może skorzystać z możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionych pojazdów ciężarowych, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-71/08-2/TW
  Stwierdzić należy, iż samochody klasyfikowane do pozycji CN 8704 nie zostały wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, a zatem samochód o kodzie CN 8704 21 31 nie jest wyrobem akcyzowym.
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-542/08/PSZ
  Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 podatnikowi przysługuje prawo skorzystania z pomocy de minimis, poprzez dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-866/08/RS
  Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury za naprawę uszkodzonego w kolizji samochodu?
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-678/08/BWo
  Czy wewnatrzwspólnotowe nabycie przedmiotowego pojazdu, będzie skutkowało opodatkowaniem tego nabycia podatkiem akcyzowym?
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-760/08/UH
  prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabywanego paliwa silnikowego i oleju napędowego do samochodów.
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-785/08/MK
  Ustalenie prawa do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu ciężarowego dla potrzeb związanych z przewozem na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne.
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1535/08-2/AP
  Wnioskodawca miał prawo wykazać podatek VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup samochodu ciężarowego w deklaracji VAT-7 za miesiąc otrzymania tej faktury lub w deklaracji za miesiąc następny (zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT), tj. za październik lub listopad 2007 r. - po uprzednim skorygowaniu zgłoszenia VAT-R, lub deklaracji VAT-7 za jeden z tych miesięcy, dokonanej nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego (art. 86 ust. 13 ww. ustawy), jeżeli na moment złożenia deklaracji VAT-7 w której wykaże ten zakup jest zarejestrowanym podatnikiem VAT (art. 88 ust. 4 ustawy). Bowiem otrzymanie faktury potwierdzającej fakt dokonania czynności prawnych, takich jak nabycie towaru lub usługi, zrodziło nie tylko konsekwencję w postaci powstania prawa do odliczenia wskazanego w niej podatku naliczonego, ale też skutek w postaci skonkretyzowania ram czasowych, w obrębie których podatnik mógł z tego prawa skorzystać
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-872/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 08.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji -jest prawidłowe.W dniu 28.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-408/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu 11 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 11 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-402/08-2/AA
  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, jest małym podatnikiem. W lipcu 2007 roku zakupił samochód ciężarowy i w związku z tym pyta czy może skorzystać z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis.
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-391/08/PSZ
  Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji od wartości początkowej środka trwałego przysługującego małemu podatnikowi?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-377/08/PSZ
  Czy podatnikowi przysługuje prawo zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego samochodu ciężarowego - zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-824/08-4/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008 r. (data wpływu 22.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej -jest prawidłowe.W dniu 22.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-462/08/ICz
  Czy Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do samochodów osobowych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu przedmiotowych samochodów?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-367/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 27 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 27 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-632/08-6/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008 r. (data wpływu 30.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 30.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-395/08/AP
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków transportu zakupionych przez małego podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-315/08-4/AA
  Wnioskodawca prowadzi firmę transportową, jest małym podatnikiem. W grudniu 2007 roku zakupił naczepę i dlatego też pyta czy ma prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji zakupionego środka trwałego?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-292/08-4/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 14 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 18 kwietnia 2008 r. wpłynął do Ministerstwa Finansów ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-283/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-306/08/AP (KAN-5181/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 14 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 21 maja 2008r, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionych środków transportu (samochodów ciężarowych) -jest pr ...
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-307/08/AP (KAN-3774/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S., przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego środka transportu (samochodu ciężarowego) -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. wpłynął do ...
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-299/08/AP (KAN-3671/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R., przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 10 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionych środków transportu (samochodów ciężarowych) -jest prawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. wpłynął ...
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-244/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-780/08-3/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2008 r. (data wpływu 22.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów typu pickup -jest prawidłowe.W dniu 22.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. poda ...
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-780/08-4/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2008 r. (data wpływu 22.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości pełnego odliczenia podatku VAT w związku z zakupem samochodu i zakupami do niego paliwa -jest prawidłowe.W dniu 22.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-780/08-3/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2008 r. (data wpływu 22.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów typu pickup -jest prawidłowe.W dniu 22.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. poda ...
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-267/08/WRz (KAN-3146/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana T., przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 26 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego środka transportu (samochodu ciężarowego) -jest prawidłowe.W dniu 26 marca 2008 r. do tut. Biura wpły ...
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-520/08/AZb (KAN-3245/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008r. (data wpływu 28 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania środka trwałego na dzień likwidacji działalności -jest nieprawidłowe.W dniu 28 marca 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-275/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 18 marca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy samochodu nabytego w grudniu 2003 r. oraz obowiązku dokonania korekty uprzednio odliczonego podat ...
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/4160-7/08
  W związku ze skargą z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 17 marca 2008 r. znak ITPB1/415-774/07/WM w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad korzystania z jednorazowej amortyzacji, doręczoną w dniu 21 marca 2008 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 ...
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-224/08/AP
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków transportu zakupionych przez małego podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-194/08/AK
  Czy firma zaliczona do małych podatników, której działalność polega na świadczeniu usług transportowych może po zakupie ciągnika siodłowego zastosować jednorazowy odpis amortyzacyjny, czy też przepisy o pomocy de minimis wykluczają taką możliwość?
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-181/08-5/AA
  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1 czerwca 2000 r. w zakresie usług transportowych i handel książkami ma podpisane dwie umowy na świadczenie usług transportowych z firmą kurierską oraz Wydawnictwem Oświatowym dla którego prowadzę sprzedaż podręczników. Wnioskodawca kupił samochód, który będzie używany dla potrzeb handlu i pyta czy zakup samochodu może zaliczyć do k.u.p.?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-302/08-5/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 06.03.2008 r. (data wpływu 10.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionej naczepy ciężarowej -jest nieprawidłowe.W dniu 10.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-303/08-5/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 06.03.2008 r. (data wpływu 10.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionej naczepy ciężarowej -jest nieprawidłowe.W dniu 10.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-115/08-4/IF
  Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego mają możliwość korzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od zakupionych dla potrzeb tej działalności pojazdów transportu towarowego, w tym ciągników siodłowych i naczep
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415W-17/08-2/AP
  W odpowiedzi na wezwanie Pana L. N. z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 15 kwietnia 2008 r. znak ILPB1/415-53/08-2/AA, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzono podstawę do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.:W dniu 5 maja 2008 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynęło pismo ...
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415W-30/08
  W odpowiedzi na Pana wezwanie z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę interpretacji indywidualnej z dnia 18 kwietnia 2008 r., znak ITPB1/415-197/08/AT, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów zmienia swoje stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 18 kwietnia 2008 r. znak ITPB1/415-197/08/AT uznając stanowisko Wnioskodawcyza prawidłowe.W dniu 28 marca 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fiz ...
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-277/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29.02.2008 r. (data wpływu 03.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 03.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-167/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 10 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-188/08/AP (KAN-2087/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W., przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 28 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionych środków transportu (przyczepy i samochodu ciężarowego) -jest prawidłowe.W dniu 28 lutego 2008 r. wp ...
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-185/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji podatkowej samochodu ciężarowego -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-181/08/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 19 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad korzystania z jednorazowej amortyzacji -jest prawidłowe.W dniu 19 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-136/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 r. (data wpływu 25 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 25 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-163/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008 r. (data wpływu 7 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 7 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-163/08/BK (KAN-1723/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D., przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 20 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego środka transportu - ciągnika siodłowego - jestprawidłowe.W dniu 20 lutego 2008 r. wpłynął do tut. B ...
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-164/08/BK
  Czy miał prawo do jednorazowej amortyzacji zakupionego środka transportu?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-263/08-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia xxxa 2008 r. (data wpływu xxx 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji -jest prawidłowe.W dniu xxx 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-159/08/AP
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka transportu zakupionego przez małego podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów?
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-20/08-4/TW
  W świetle przepisów art. 80 ust. 1 ustawy, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.Wnioskodawca nie powinien przy sprzedaży, opisanych we wniosku samochodów marki X klasyfikowanych do grupy PKWiU 34.10.41, naliczać podatku akcyzowego.
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-235/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 08.02.2008 r. (data wpływu 25.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji -jest prawidłowe.W dniu 25.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-146/08/AP
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków transportu zakupionych przez małego podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-180/08-4/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2008 r. (data wpływu 13.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji- jest prawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-201/08-2/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2008 r. (data wpływu 18.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji- jest prawidłowe.W dniu 18 lutego stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-124/08/AP
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka transportu zakupionego przez małego podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-141/08-3/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2008 r. (data wpływu 05.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego -jest prawidłowe.W dniu 05.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-523/08-4/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2008 r. (data wpływu 18.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa- jest prawidłowe.W dniu 18.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 496. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-56/07/EN/PV-I
  - W jakim zakresie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych i ciężarowych "z kratką",- w jakim zakresie może odliczyć podatek naliczony z faktur zakupu samochodów osobowych i ciężarowych "z kratką", jeżeli zakup nastąpił po 1 maja 2004r.,- czy dokonując korekty rozliczenia podatku naliczonego dotyczącego paliwa i samochodów osobowych zakupionych w poprzednich okresach rozliczeniowych (latach i miesiącach) może na bieżąco (w bieżącej deklaracji składanej dla potrzeb podatku dochodowego) rozpoznać przychód w wysokości kwoty naliczonego podatku od towarów i usług od tych zakupów, która uprzednio została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na brak prawa do odliczenia, a obecnie będzie odliczona (poprzez korekty deklaracji VAT-7), czy też powinna dokonać korekt deklaracji dla potrzeb podatku dochodowego za okresy, w których kwoty podatku naliczonego zaliczono do kosztów uzyskania przychodów i skorygować wartość tych kosztów wykazaną w deklaracjach pierwotnych?
 497. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-15/07/ZS
  Spółka wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji w kwestii czy w świetle obowiązujących w Polsce od dnia 1 maja 2004 r. przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności VI Dyrektywy oraz Dyrektywy 2006/112/WE, przysługiwało Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przy nabyciu przez Spółkę paliw wykorzystywanych do napędu poszczególnych, wymienionych w stanie faktycznym kategorii samochodów ciężarowych: - w okresie 1 maja 2004 r. - 21 sierpnia 2005 r., - w okresie począwszy od 22 sierpnia 2005 r.
 498. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI415/354/07
  Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji przy zakupie samochodu ciężarowego na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od soób fizycznych?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-174/08-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22.01.2008 r. (data wpływu 31.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT płaconego przy zakupie paliwa do tzw. samochodów z kratką, w odniesieniu do samochodów, które przed 01.05.2004 r. uznane były jako ciężarowe i w stosunku do któryc ...
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-168/08-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008r. (data wpływu 31 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z faktury za naprawę samochodu ciężarowego -jest prawidłowe.W dniu 31 stycznia 2008r r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-182/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 14 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do złożenia korekty deklaracji i odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych -jest nieprawidłowe.W dniu ...
 502. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 975/07
  Spełnienie opisanych w art. 86 i 88 ustawy o VAT kryteriów warunkuje prawo podatnika do dokonania odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-219/07/AP/ KAN-1857/11/07
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 2 listopada 2007r.), uzupełnionym w dniu 4 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego środka transportu - jest n ...
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-520/07/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 roku (data wpływu 12 listopada 2007 r.) uzupełnione pismem z dnia 6 grudnia 2007 r. (data wpływu 7 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania ...
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-497/07-4/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2007 r. (data wpływu 14.11.2007 r.) uzupełnionym pismem w dniu 27.11.2007 r. (data wpływu 29.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy samochodu używanego -jest nieprawidłowe.W dniu 12.11.2007 r. (data stempla pocztowego) z ...
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-129/07-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007 r. (data wpływu 11 października 2007 r.), uzupełnionym w dniu 27 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych -jest prawidłowe.W dniu 11 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-123/07-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej "R." M.P., W.Ś., przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest prawidłowe.W dniu 8 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-503/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 16.10.2007r. (data wpływu 16.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy samochodu ciężarowego -jest nieprawidłowe.W dniu 05.11.2007r. (data nadania) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-284/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007r. (data wpływu 20 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabytych paliw silnikowych -jest nieprawidłowe.W dniu 20 września 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-366/07-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07.09.2007r. (data wpływu 01.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz podatku naliczonego od paliwa -jest nieprawidłowe.W dniu 01.10.2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-329/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2007 r. (data wpływu 31.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za przychód z działalności gospodarczej -jest prawidłoweW dniu 31.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-365/07-2/Pw
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.09.2007r. (data wpływu 01.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu ciężarowego oraz podatku naliczonego przy zakupie paliwa -jest nieprawidłowe.W dniu 01.10.2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-178/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30.08.2007 r. (data wpływu 04.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji -jest nieprawidłowe.W dniu 4 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-34/07/WRz/ Kan- 168/07/07
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana C, przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 30 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego środka transportu - jest nieprawi ...
 515. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1181/06
  1. Nie organ kontroli skarbowej, musi być adresatem zarzutów kasacyjnych, aby mogły one zostać uznane za poprawnie sformułowane: a. powołanie ich w oderwaniu od stosownych przepisów postępowania sądowego-nie może stanowić podstawy zaskarżenia wyroku w procesie kasacyjnym, o której mowa w art. 174 pkt 2 p.p.s.a. 2. Przepis ten określa zakres regulacji zawartej w Prawie o postępowaniu przed sadami administracyjnymi. Jest to zatem unormowanie ogólne, wskazujące jedynie zakres podmiotowy (postępowanie przed sądami administracyjnymi) i przedmiotowy (w sprawach sądowoadministracyjnych) ustawy. Nie nakłada ono bezpośrednio na sądy administracyjne obowiązku kontroli działalności administracji publicznej, nie określa kryteriów tej kontroli i co najważniejsze-nie wskazuje środków prawnych, jakie stosują sądy administracyjne podczas tej kontroli. Nie sposób zatem upatrywać naruszenia art. 1 p.p.s.a. w "braku właściwie przeprowadzonej kontroli działalności organów administracji publicznej".
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-321/07/HDO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 05 października 2007 r. (data wpływu 08.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej darowizny -jest prawidłowe.W dniu 08 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-237/07/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 roku (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od zakupionego i wprowadzonego do ewidencji ...
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-56/07/LSz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., mimo braku zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów.
 519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-51/07/BS
  Czy można odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących hurtowy zakup paliwa do samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych (wlewanego bezpośrednio do zbiornika), niezawierających numerów rejestracyjnych pojazdów tankujących z tych zbiorników.
 520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/20/07
  Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji przy zakupie używanych samochodów ciężarowych na podstawie art. 22 k ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/19/2007/IPP
  Czy wniesienie aportem samochodu ciężarowego do spółki cywilnej spowoduje obowiązek korekty podatku naliczonego odliczonego wcześniej przy zakupie tego samochodu ?
 522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-65/07/AS
  1. W jakim zakresie przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych i samochodów ciężarowych ,,z kratką"? 2. W jakim zakresie Spółka może odliczyć podatek naliczony z faktur zakupusamochodów osobowych i samochodów ciężarowych "z kratką", jeżeli zakup nastąpił po 1 maja 2004 r.?
 523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-70/121b/76/07/BB
  Czy w związku z wydaniem samochodu ciężarowego do użytkowania na stronie spoczywa obowiązek wystawienia dowodu wewnętrznego i zaewidencjonowania w kol. 10 księgi, iż koszty zakupów towarów handlowych ulegają zmniejszeniu o kwotę 23.000,00 zł?
 524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-34/07
  Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na zakup paliwa do pojazdów specjalnych?
 525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP/443-38/07/MP
  W jakim zakresie przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych i samochodów ciężarowych "z kratką" ?W jakim zakresie Spółka może odliczyć podatek naliczony z faktur zakupu samochodów osobowych i samochodów ciężarowych "z kratką", jeżeli zakup nastąpił po 1 maja 2004 r.?
 526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415-22/07/BF
  Czy istnieje możliwośc zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej przez okres 30 miesięcy dla używanego samochodu ciężarowego a nie przez okres 60 miesięcy?
 527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-22/07/AD
  Czy mam prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zakupionego samochodu ciężarowego "poloneza trucka" za kwotę 5.200,00 zł?
 528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/45/07
  Czy prowadząc dziełalność gospodarczą w zakresie usług transportowych podatnik jest uprawniony do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w przypadku zakupu samochodu ciężarowego do świadczenia usług transportowych?
 529. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-51/22/07
  Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT samochodu ciężarowego w przypadku jego sprzedaży bądź w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.
 530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.XI/443-13/07
  Czy sprzedaż samochodu używanego ciężarowego zakupionego w komisie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 531. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 935/07
  Wyjazd kierowcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy wykonującego zadanie służbowe powierzone przez pracodawcę stanowić będzie podróż służbową w rozumieniu wykładni językowej i logicznej przepisów Kodeksu pracy. Zatem diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika wypłacane kierowcy samochodu ciężarowego z tytułu podróży służbowej mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 u.o.p.d.f.
 532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/07
  Podatnik poniósł koszty naprawy i zakupu opon do samochodu ciężarowego użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy, czy poniesione nakłady są kosztem uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
 533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-13/07/WS
  Dotyczy możliwości skorzystania z preferencyjnej metody amortyzacji samochodu ciężarowego.
 534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/2/07
  Czy posiadając zaświadczenie, że pojazd spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz stosowną adnotację w dowodzie rejestracyjnym, mogę zaliczyć samochód do pojazdów cięzarowych również w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 36100-PA-050-2/07/TS
  Czy przy sprzedaży samochodów osobowych uyskanych po przerobieniu samochodów ciężarowych już zarejestrowanych na terytorium kraju, sprzedający jest zobowiązany do naliczenia w cenie netto podatku akcyzowego według obowiązujących stawek?
 536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/8/1/2007/IW
  Czy tego typu zmiana spowoduje utratę prawa do pełnego odliczenia podatku VAT z rat leasingowych ( łącznie z czynszem inicjalnym i opłatą manipulacyjną) przed wcześniejszym zakończeniem umowy i w związku z tym korekta podatku naliczonego za poprzednie okresy?
 537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-22/53/07
  W jakim momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępną opłatę leasingową (czynszu inicjalnego) dotyczącego zakupu samochodu ciężarowego.
 538. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-183/06/KO
  Czy w związku z przepisami ustawy o VAT posiadanie zaświadczenie wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów o spełnieniu wymagań bądź nie, określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 stanowi o prawie podatnika do odliczenia podatku naliczonego nawet gdy pojazd ten jest pojazdem wielozadaniowym?
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/1/12/22/07
  Pytanie dotyczy stawki podatku VAT przy sprzedaży samochodów, od których przy zakupie został odliczony podatek VAT.
 540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-37/07/BZ
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazany na potrzeby własne podatnika używany samochodód ciężarowy, który był wprowadzony do ewidencji środków trwałych.
 541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ro-xv/415/PDOF/125-130/BD/07
  "Czy w podatkowej księdze podatkowej podatnicy maja prawo zaewidencjonować wydatek na nabycie samochodu ciężarowego w kwocie netto 10.000 zł oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia tego środka trwałego w wysokości 100 % w roku podatkowym 2007 ?
 542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421AV/443-373/DEC/DL/07
  Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury dokumentującej zakup samochodu, którego zbywca w momencie sprzedaży nie posiadał zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym.
 543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/31140-12/07
  Czy samochód cieżarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych?
 544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-14/07
  Prawo do odliczenia podatku do towarów i usług od rat leasingowych do samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zaliczonego do pijazdów, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-15/07
  Prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od paliw do samochodu o dopuszczalnej ładowności nieprzekraczającej 3,5 tony, zaliczonego do pojazdów, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ?
 546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZP/443/17/EZ/07
  Czy zmiana rejestracji samochodu ciężarowego na osobowy / likwidacja kratki/ powoduje konieczność zwrotu odliczonego podatku VAT przy zakupie tego samochodu?
 547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USI/415-10/07, I USI/415-9/07
  Dot. mozliwości skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego samochodu ciężarowego, w myśl art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/0005-2/2007
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej nabycie samochodu ciężarowego, wystawionej w dniu 31.12.2006 r.?
 549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPE/443-2/07/V27
  Czy w związku z uchybieniem terminów do przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych i do dostarczenia zaświadczeń o tych badaniach naczelnikowi urzędu skarbowego, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnegoo podatek naliczony określony w fakturach VAT dokumentujących zakup paliwa służącego do napędu samochodów ciężarowych.
 550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431.DGI/415-77/UD/07
  W listopadzie 2004r. podpisała Pani umowę leasingu, której przedmiotem był samochód niezbędny do działalności goaspodarczej. W listopadzie 2006r. po zakończeniu umowy leasingu wykupiła Pani ten samochód. Zakładając, że samochód będzie Pani używać w firmie dłużej niż 6 miesięcy ale nie dłużej niż rok nie wprowadziła go Pani do ewidencji środków trwałych. Prowadzi Pani ewidencję przebiegu pojazdu, ponieważ przedmiotowy samochód nie stanowi środka trwałego. Po upływie sześciu miesięcy, ale przed upływem roku od dnia zakupu tego samochodu zamierza Pani wycofać go z firmy i przekazać na użytek osobisty. Czy w zaistaniałej sytuacji powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415-7/2007
  Czy wydatki poniesione w związku z nieodpłatnym używaniem smochodu ciężarowego stanowiącego własność ojca są kosztem uzyskania przychodu z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej ?
 552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-43/07
  czy podatnik spełnia wymogi określone w art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy ma prawo dokonać jednorazowej amortyzacji zakupionego samochodu ciężarowego.
 553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-4/07
  Czy przysługuje Stronie prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu Mercedes, który po nabyciu przerobiony został na autobus ?
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/72/06/IW
  Czy przy sprzedaży przedmiotowego samochodu należy zastosować stawkę 22%?
 555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/127-2/06
  Dot. kwalifikacji samochodu jako ciężarowy i amortyzowania go metodą degresywną.
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/86/2007/IW
  Czy Spółka słusznie dokonała odliczenia podatku naliczonego od zakupionego samochodu w kwocie 6.000 zł jeżeli faktura nie była wystawiona na spółkę i na fakturze nie podano numeru NIP Spółki, lecz nazwisko jednego ze wspólników?
 557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-1/2007/AL
  Czy można używać w samochodzie ciężarowym do zasilania ogrzewania postojowego WEBASTO oleju opałowego przeznaczonego na cele grzewcze tj. oleju z obniżoną stawką akcyzy zamiast zwykłego oleju napędowego?
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/3/07
  Czy w opisanej sytuacji możliwe jest skorzystanie przez podatnika z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego ?
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/415-19/KK/06
  Czy w 2006 roku prowadząc księgi rachunkowe mają prawo zaliczyć w koszty działalności wpłatę pierwszej raty leasingowej i opłaty przygotowawczej dokonanej w dniu 10.10.2006 r. tj. przed otrzymaniem przedmiotu umowy leasingu - samochodu ciężarowego VW Crafter 36 furgon 2,5 TDI ?
 560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/1/443-55/06
  Czy otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia dobrowolnego AC podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 561. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/4407/121/06
  Czy Spółce przysługuje prawo do doliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do samochodu, który spełnia wymogi wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy o VAT lecz jako wynajmowany od niemieckiej firmy, posiada niemiecki numer rejestracyjny i niemiecki dowód rejestracyjny?
 562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-689/06/SZU
  Spółka we wniosku zwraca się z pytaniami: czy naprawy na terenie Polski zwiększają wartość eksportowanego towaru (koszty części, montażu, naprawy), czy powinna wystawić z tego tytułu odrębną fakturę na kontrahenta zagranicznego, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od napraw samochodów i naczep?
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MPPiO/443-31/5/423-2/1/06/07
  Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług rozchodu wewnętrznego paliwa do własnych samochodów ciężarowych.
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-307/06/AJ
  W październiku 2006 r. Spółka wykupi samochody Honda Civic z firmy leasingowej, leasingowane od 2 września 2003 r., posiadające homologację samochodów ciężarowych nr PL*1008*01. 1) Czy samochód ten jest samochodem ciężarowym? 2) Czy zaliczenie kosztów związanych z eksploatacją samochodu od dnia jego wykupu z firmy leasingowej wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? 3) Jak rozliczać prywatne jazdy pracowników w/w samochodem służbowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/11-IP/2006
  Czy wydatki związane z utrzymaniem samochodu ciężarowego zakupionego w celu obsługi wynajmowanych budynków w ramach przychodów z najmu stanowią koszty uzyskania przychodu?
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/10-IP/2006
  Czy zakupiony samochód ciężarowy dla potrzeb związanych z obsługą wynajmowanych budynków będzie podlegał amortyzacji?
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/413/DJW/06
  Czy przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego z naruszeniem terminu określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o VAT tj. po dniu 31 maja 2006 roku powoduje utratę prawa do odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu ?
 568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-62/06
  1. Czy przysługuje spółce odliczenie podatku naliczonego od rat leasingowych udokumentowanych fakturą na podstawie art. 86 ust. 7 w 100%, w przypadku użytkowania samochodu, który odpowiada warunkom art. 86 ust. 4 pkt 1? 2. Czy w przypadku użytkowania samochodu osobowego należy stopniowo i systematycznie z każdej raty leasingowej udokumentowanej fakturą odliczyć 60% podatku naliczonego aż do kwoty 6.000,00 zł, a potem zrezygnować z odliczania, czy też należy odliczać od pierwszych rat 100% kwoty podatku naliczonego aż do uzyskania limitu 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej niż 6.000,00 zł, a potem zrezygnować z odliczenia?
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/1/11/06
  Jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu... dokonał Pan nabycia samochodu ciężarowego Mercedes Sprinter. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym było w Pana posiadaniu przed terminem złożenia deklaracji VAT-7 za miesiąc sierpień. Dokonał Pan odliczenia podatku naliczonego w sierpniu - bez żądania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającym z tytułu nabycia środka trwałego. Uważa Pan, iż przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego, co do którego wystawiono dokument zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym.
 570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-103/06/92585
  Zapytanie Spółki dotyczyło rozstrzygnięcia czy demontaż kratki i w konsekwencji przekwalifikowanie pojazdu w dowodzie rejestracyjnym z samochodu ciężarowego na samochód osobowy ma wpływ na sposób rozliczenia kosztów jego nabycia oraz składek z tytułu jego ubezpieczenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-945/DEC/KW/06
  Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego.
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-332/06/GW
  Czy posiadanie zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów o spełnieniu lub nie spełnieniu wymagań określonych w powyższym przepisie stanowi o prawie podatnika do odliczenia podatku naliczonego nawet gdy dany pojazd jest pojazdem wielozadaniowym?
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/37/06
  Czy przysługuje pełne odliczenie podatku VAT od rat leasingowych i paliwa ?
 574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-120/06/A
  Czy przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wykazanego w fakturach za raty leasingowe samochodu spełniającego warunki wymienione w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-120/06/B
  Czy przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do samochodu używanego na podstawie umowy leasingu, spełniającego warunki wynikające z art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII443-P/14/2006/KH
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury nabycia samochodu ciężarowego o masie całkowitej 3500 kg oraz faktur zakupu paliwa do napędu tego samochodu ?
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-153/216b/110/2006/JR
  Czy na Spółce w związku z rejestracją samochodu ciężarowego marki Mercedes-Benz i przyjęciem do użytkowania w sierpniu 2006 r. w/w samochodu ciężarowego ciąży obowiązek wykazania w deklaracji dla podatku od towarów i usług za III kwartał 2006 r., iż Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego z tego tytułu o kwotę podatku naliczonego w wysokości 8.580 zł?
 578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-152/216a/109/2006/JR
  Czy Spółce w związku z przyjęciem w miesiącu sierpniu 2006 r. samochodu ciężarowego Mercedes-Benz jako środka trwałego, który to samochód Spółka nabyła 31 maja 2006 r. jako towar handlowy i obniżyła podatek od towarów i usług należny za II kwartał roku podatkowego 2006 r. o podatek naliczony w wysokości 8580 zł, spoczywa obowiązek dokonania korekty deklaracji na podatek od towarów i usług (VAT-7K) za II kwartał roku podatkowego 2006 r?
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/9/06
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze przy zakupie paliwa od 22.08.2005 r. - badanie techniczne pojazdu po terminie.
 580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-105/06/67457
  Pytanie podatnika dotyczy prawa do zmiany wartości miesięcznej amortyzacji i zaliczenia jej w całości w koszty uzyskania przychodów przypadku zmiany przeznaczenia samochodu z ciężarowego na osobowy oraz obowiązku sporządzenia korekt w deklaracji CIT-2 i CIT-8 w zakresie zmiany podstawy opodatkowania w przypadku obowiązku korekty podatku VAT.
 581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/ZV/P/Pr-69/06/GŁ
  Czy podatnik musi posiadać zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego potwierdzające, że samochód spełnia wymogi ustawy o VAT dla samochodu ciężarowego, by skorzystać z prawa do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej ratę leasingową?
 582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-55/06
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony zawarty w cenie zakupu samochodu ciężarowego uniwersalnego marki FSO - WRASZAWA TRUCK 1.6 i w cenie innych zakupów związanych z eksploatacja tego samochodu? Z przedstawionego w piśmie opisu sytuacji i przedłożonych kserokopii dokumentów wynika, że samochód marki FSO-Warszawa TRUCK 1.6. podatnik zakupił w dniu 08.07.2006r. na podstawie faktury VAT. Zgodnie z przedłożoną kserokopią zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym przez okręgową stację kontroli pojazdów samochód odpowiada dodatkowym warunkom przewidzianym dla art. 86 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Spełnienie tych warunków zostało odnotowane również w dokumencie stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego tj. w pozwoleniu czasowym. Zgodnie z oświadczeniem podatnika zawartym we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa eksploatacja samochodu (zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenia pojazdu itp.) będzie związana tylko ze sprzedażą opodatkowaną.
 583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/264-106/2006/MB
  Pytanie dotyczy prawa odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia na podstawie cesji umowy leasingu operacyjnego pojazdu samochodowego.
 584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-33/06/HZA
  Czy po dokonaniu zmiany przeznaczenia samochodu z ciężarowego na osobowy spółka będzie mogła nadal dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną i amortyzować pojazd aż do zrównania odpisów z wartością zakupu netto ?
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/37/A/2006
  Jak obecnie sklasyfikowany jest samochód z kratką, który nie spełnia kryterium ładowności oraz czy jest możliwe odliczenie podatku naliczonego od nabywanego paliwa na potrzeby działalności gospodarczej a także od kosztów napraw tego samochodu i zakupu części zamiennych?
 586. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP2-4407/I/4/06
  Czy w przypadku zakupu zakupu samochodu dostawczego o masie całkowitej 3,2 tony podatnik jest uprawniony do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu pojazdu.
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-78/06
  Czy podatnik ma prawo obniżyć podatek należny o podatek naliczony przy nabyciu paliwa do samochodu o jakim mowa w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT, jeżeli dodatkowe badania techniczne zostały przeprowadzone po upływie ustawowego terminu? Jeżeli podatnik nie dokonał takiego obniżenia w dacie otrzymania faktur dokumentujących te zakupy, czy ma prawo skorygować złożone deklaracje VAT-7?
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-77/06
  Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie samochodu ciężarowego, w sytuacji gdy w dniu nabycia nie był zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług?
 589. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-44/06/EP
  1) czy prawidłowe jest stanowisko, że otrzymując informację od Korzystającego o zmianie rodzaju samochodu z ciężarowego na osobowy, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu nie ma obowiązku zmiany metody amortyzacji z degresywnej na liniową ? 2) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestracyjnym samochód zostanie przeklasyfikowany z samochodu specjalnego ( stawka amortyzacji 14 % ) na samochód ciężarowy lub osobowy ( stawka amortyzacji 20 % ), Finansujący ma prawo począwszy od nowego roku podatkowego dokonać zmian stawki amortyzacji na 20 % ? 3) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestracyjnym samochód zostanie przeklasyfikowany z samochodu ciężarowego lub osobowego ( stawka 20 %) na samochód specjalny ( stawka 14% ), Finansujący ma obowiązek począwszy od nowego roku podatkowego dokonać zmiany stawki amortyzacji na 14 % ? 4) czy prawidłowe jest stanowisko, że zmiana stawki amortyzacji w przypadku jej zmniejszenia skutkuje koniecznością rekalkulacji umowy i ustalenia nowej wartości hipotetycznej w umowie leasingu opartej na nowej stawce amortyzacji ? 5) czy prawidłowe jest stanowisko, że zmiana stawki amortyzacji w takim przypadku skutkuje koniecznością ustalenia nowego podstawowego okresu umowy leasingu, przy czym do nowego okresu umowy leasingu wlicza się okres dotychczasowy?
 590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/656/116/2006/MK
  1. Czy należy przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne samochodu Ford Transit Connect, jeżeliz homologacji producenta i wpisu do dowodu rejestracyjnego wynika, że jest to samochódciężarowy?2. Czy przy zakupie takiego pojazdu można odliczyć podatek naliczony w całości mimo brakuzaświadczenia z okręgowej stacji pojazdów i odliczać VAT od zakupowanego paliwa?3. Czy samochody, które zostały nabyte po 22 sierpnia 2005r., o których mowa w art. 86 ust 4 pkt1-4, a miano wicie:1)pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, mającejeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lubtrwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju:wielozadaniowy, van;2)pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, mającewięcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunkówścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunkówprzekracza 50% długości pojazdu;3)pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, mająceotwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;4)pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, posiadającekabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielneelementy pojazdu.- wymagają uzyskania zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów, jeżeli z innych dokumentów wynika, iż są to samochody ciężarowe? Jeśli tak, to w jakim terminie?
 591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/8/Int 59/06
  Czy można zaliczyć w koszty amortyzacji całą wartość samochodu, który nie posiada homologacji wymaganej dla samochodu ciężarowego ale jego ładowność przekracza 500 kg, czy tylko do limitu wynoszącego 20.000,00 tys. EURO?
 592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-249/06/AW
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona zawarła w 2001r. z firmą leasingową umowę dotyczącą leasingu samochodów ciężarowych. Na wstępie umowy ww. firma wystawiła zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami fakturę VAT sprzedaży na wartość kapitałową + podatek oraz wartość odsetkową + podatek. Obecnie, w związku z zakończeniem leasingu, firma przesłała Stronie rozliczenie końcowe, z którego wynika różnica in plus, w tym podatek w kwocie 51.142 zł. W związku z powyższym Strona zwróciła się z zapytaniem, czy leasingodawca słusznie naliczył ww. podatek oraz czy przysługiwać jej będzie prawo do jego odliczenia
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/305/DJW/06
  1. Czy w przypadku zdjęcia tzw. kratki i przekwalifikowania samochodu ciężarowego na samochód osobowy powstanie obowiązek zwrotu uprzednio odliczonej kwoty podatku naliczonego. 2. Czy w przypadku sprzedaży tego samochodu i zapłaty podatku należnego powstanie obowiązek zwrotu uprzednio odliczonej kwoty podatku naliczonego.
 594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/41/06/IW
  Od jakiego momentu liczyć ustawowe 6 m-cy, aby towar spełniał wymóg art. 43 ustawy oVAT?
 595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-35.1/50929/06/PJ/DP
  Czy istnieje obowiązek zwrotu odliczonego podatku VAT w sytuacji demontażu ,,kratki" i przerejestrowania samochodu z ciężarowego na osobowy ?
 596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-41/06
  Czy podatnik podatnik postapił słusznie dokonując pełnego odliczenia podatku naliczonego od nabytego pojazdu marki Volkswagen Transporter T4 na dzień 21.09.2005r., odliczania podatku naliczonego związanego z nabywanym paliwem do ww. pojazdu od dnia 21.09.2005r. do dnia 31.05.2006r. oraz od dnia oraz od dnia 01.06.2006r. w świetle art. 86 ust. 3 i 4 oraz 5 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/295/DJW/06
  Czy w przedstawionej sytuacji istnieje możliwość odliczenia VAT-u.
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA/415-9/2006
  Zmiana stawki odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu degresywnej metody amortyzacji, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/MW/443-31/06
  Podatnik pyta, czy nie traci prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabyciu paliwa do napędu samochodu ciężarowego, zaliczonego zgodnie z przeprowadzonym przez okręgową stację kontroli pojazdów dodatkowym badaniem technicznym do jednej z kategorii wymienionych w art. 86 ust. 4 pkt 1 - 4 ustawy VAT w okolicznościach uchybienia 14 - dniowemu terminowi do dostarczenia naczelnikowi urzędu kopii zaświadczenia?
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-69/06/31
  Czy w przypadku braku zaświadczenia, potwierdzającego fakt, iż zakupiony samochód jest samochodem ciężarowym - podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w pełnej wysokości z tytułu zakupu tego samochodu oraz zakupu paliwa?
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/116/PP/443-52/54/2006
  Czy zmiana kwalifikacji samochodu nabytego jako ciężarowy na osobowy poprzez zmianę jego homologacji i demontarz kratki nie spowoduje konieczności zwrotu podatku naliczonego, odliczonego przy jego zakupie ?
 602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/005/23/06
  Czy prawidłowo postępuje podatnik, wykorzystując dla celów prywatnych samochód ciężarowy, poprzednio użytkowany w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego?
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/PDF/415/78/2006
  - dotyczy odpisu amortyzacyjnego od inwestycji w obcym środku trwalym.
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/40/06/IW
  Pytanie dot. terminu dokonania badania technicznego pojazdu?
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-126/CIT/06
  Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opisane w stanie faktycznym samochody są samochodami osobowymi?
 606. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4210-18/06/Int
  Czy zmiana homologacji samochodu z ciężarowego na osobowy, która odnotowana zostanie również w dowodzie rejestracyjnym pozbawi podatnika prawa do stosowania metody degresywnej amortyzacji od dnia zmiany homologacji i czy będzie skutkowała koniecznością korekty dokonanych wcześniej odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną ?
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1464/DSi-II/443-3/2/06/DG
  Czy można odliczać podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu ciążarowego m-ki Kangoo przy zmianie dotychczasowego korzystającego wg aneksu do umowy leasingu.
 608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-45/06
  Jak prawidłowo ustalić wartość początkową środka trwałego - samochodu ciężarowego nabytego jako współwłasność ?
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421AV/443-630/Dec/DL/06
  Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury dokumentującej wykup samochodu po zakończeniu spłaty rat leasingowych.
 610. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/4407/14-32/06/EK
  Czy wskazanie w art. 5 ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych ustaw, obowiązującego terminu dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy o VAT oznacza, że do czasu tego badania samochód ciężarowy w rozumieniu przepisów obowiązujących do dnia 21 sierpnia 2005 r. korzysta z nabytego i przysługującego prawa do odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa?
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-09/06
  W jakiej wysokości powinien być odliczony podatek VAT z faktury dokumentującej "poleasingowy" wykup samochodu i jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować przy jego odsprzedaży?
 612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-96-1/06
  Spółka sformułowała następujące pytania:#61607; Czy ma prawo w całości odliczyć podatek VAT naliczony wynikający z faktury zakupu samochodu ciężarowego Peugeot Partner (środek trwały) w deklaracji za miesiąc czerwiec 2006r?#61607; Czy ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony wynikający z faktur na zakup paliwa do ww. samochodu od dnia przyjęcia do eksploatacji środka trwałego?
 613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-585/DEC/MW/06
  Czy można odliczać podatek zawarty w fakturach dokumentujących zakup paliwa oraz czy można odliczać w pełnej wysokości podatek wynikający z faktur dokumentujących opłatę rat leasingowych dotyczących samochodu dostawczego?
 614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/52/06/KM
  Czy sprzedaż używanego samochodu ciężarowego zakupionego w Auto-Komisie, zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-22/06
  Czy w związku z wykonaniem dodatkowego badania technicznego po dniu 31.05.2006 r. podatnik będzie uprawniony do odliczenia zawartego w cenie podatku od towarów i usług od paliwa do pojazdu opisanego przedmiotowym wnioskiem?
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-63/06
  prawo podatnika do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu ciężarowego, który po nabyciu przerobiony został na autobus
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-93-1/06
  Czy sprzedaż samochodu osobowego, zakwalifikowanego w 2001r. jako samochód ciężarowy z prawem do odliczenia , jako rzeczy używanej będzie zwolniona od podatku od towarów i usług?
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1204/2006/ADB
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego po 22 sierpnia 2005r samochodu ciężarowego, jeżeli badanie techniczne zostało przeprowadzonej w terminie późniejszym?
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/443-17/06
  Czy w związku z kradzieżą samochodu ciężarowego należy korygować podatek VAT odliczony z faktur dokumentujących zakup paliwa w okresie po 21.08.2005 r. do 27.01.2006 r. i składać korekty deklaracji VAT-7, jeżeli tak to od jakiej daty naliczać odsetki ?
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-70-1/06
  Czy istnieje możliwość przerejestrowania samochodów ciężarowych na osobowe bez konsekwencji podatkowych, tj. bez konieczności zwrotu podatku VAT, który jako podatek naliczony został odliczony przy zakupie ww. pojazdów?
 621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/06
  Czy można dokonać odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących koszty związane z bieżącą eksploatacją (tj. naprawami, zakupem części zamiennych oraz paliwa) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności nieprzekraczającej 3,5 tony?
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/7-IP/2006
  Czy na zakup używanego kontenera, w związku z koniecznością wymiany zużytego można potraktować jako koszt naprawy bieżącej, czy też jego wartość podlegałaby amortyzacji?
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/9/P/06
  Czy wymieniony urząd skarbowy jest właściwym urzędem skarbowym zgodnie z art. 7 ust. 1 noweli do ustawy (Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 756) ?
 624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-23/2006
  Czy raty mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/34/06
  Czy strata w wyniku kradzieży samochodu będącego środkiem trwałym firmy stanowi koszt uzyskania przychodu ?
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-119/05/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w styczniu 2005r. Strona zakupiła dwa samochody ciężarowe marki Toyota model Corolla. W deklaracji dla podatku od towarów i usług Strona - zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami - obniżyła podatek należny o podatek naliczony związany z ich nabyciem. Obecnie Strona zamierza zmienić przeznaczenie tych samochodów z ciężarowych na osobowe. W związku z tym zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, że w przypadku ponownego zarejestrowania przedmiotowych samochodów jako osobowych nie będzie zobowiązana do zwrotu podatku naliczonego odliczonego z tytułu ich nabycia, jak również podatku wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z ich eksploatacją w okresie, kiedy pozwalały na to przepisy.
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.II.31105-2/06
  Czy samochód o dopuszczalnej masie całkowitej 3.500 tony, stanowi samochód ciężarowy podlegający opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46-2/06
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik w 2004r. zakupił samochód marki Ford Focus 1.6 posiadający "homologację ciężarową". Przy zakupie samochodu Podatnik skorzystał z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Podatnik wskazuje, że przedmiotowy samochód jest i nadal będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej, jednak zamontowana " kratka " powoduje ograniczenie zdolności przewozowych auta (podatnik wykonuje usługi kominiarskie) , i w związku z tym zamierza ją zdemontować. Czy ten fakt będzie skutkował korektą podatku naliczonego wcześniej odliczonego od zakupu auta?
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-22/06
  Czy podatnik, któremu Urząd Skarbowy decyzją odmówił prawa do odliczenia podatku naliczonego przy kupnie samochodu, przy sprzedaży takiego samochodu powinien go opodatkować?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/141/KO/06
  Czy zmiana homologacji nie spowoduje konieczności dokonania korekty podatku naliczonego, związanego z nabycie samochodów Opla Corse oraz Forda Mondeo.
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/19/06
  Czy amortyzacja pojazdu od nadwyżki ponad równowartośc 20.000 euro stanowi po 22 sierpnia 2005 r. koszt uzyskania przychodu ? Czy koszty ubezpieczenia pojazdu od liczonej proporcjonalnie nadwyżki ponad równowartość 20.000 euro stanowią koszt uzyskania przychodu ?
 632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/498/28/2006/GW
  Czy, zgodnie ze znowelizowanym art. 88 ust. l pkt 3 b ustawy, który wszedł u życic dnia 22 sierpnia 2005 r., Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, wykorzystywanych jako pojazdy demonstracyjne oraz zakupionych w celu dalszej odsprzedaży?
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/29/06
  Czy istnieje obowiązek zwrotu odliczonego przy zakupie samochodu podatku naliczonego>
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/2005/26/2006/AN
  1. Czy w przypadku uzyskania ze stacji kontroli pojazdów odpowiedniego zaświadczenia, według którego samochód spełnia Wymagania określone w art.86 ust.4 pkt 4 i zaświadczenie to zostało przesłane do właściwego urzędu skarbowego, to przepis art.86 ust.3 nie dotyczy tego pojazdu i od faktury za ratę od samochodu użytkowanego na podstawie umowy leasingu można odliczyć podatek w pełnej wysokości? 2. Czy w myśl powyższego, jeżeli samochód zgodnie z art.86 ust.4 pkt 4 został wyłączony z grupy pojazdów określonych w art.86 ust.3, to czy ma zastosowanie art.88 ust.3? Czy w takim przypadku możliwe jest odliczanie kwoty podatku zawartego w fakturze od zakupionego oleju napędowego do takiego samochodu?
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/13/AN/06
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo, zwiększając wartość początkową zakupionego środka trwałego, tj. samochodu ciężarowego o wartość ubezpieczenia OC, AC i NW?
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-21/CIT/06
  Czy w odniesieniu do przekwalifikowanego na samochód osobowy środka transportu należy kontynuować metodę degresywną, ze stawką 20% i współczynnikiem 2,0, czy też należy zastosować metodę liniową i stawkę nie wyższą niż 20%, która jest właściwa dla samochodu osobowego?
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-5/06/HZA
  Kiedy wydatek za naprawę samochodu ciężarowego jest kosztem uzyskania przychodów a kiedy wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej?
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-09/06
  Czy zmiana kwalifikacji samochodu ciężarowego zakupionego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej przez podatnika na samochód osobowy rodzi jakiekolwiek skutki podatkowe w świetle obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług ?
 639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/DDZ/415-4/AJ/06
  czy można jednorazowo wpisać w koszty uzyskania przychodu fakturę na kwotę: 11.500,- zł brutto za kapitalny remont silnika, tj. robociznę oraz poszczególne części i inne elementy związane z tą naprawą ?
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-15/06
  Pytanie dot. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT za opłatę rat leasingowych od leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego niespełniającego obecnie obowiązujących wymogów ustawy.
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-03/06
  Czy w przedmiotowej sprawie, jest możliwość odliczania podatku VAT z rat leasingowych i innych kosztów z tym związanych z działalności wspólnika na działalność spółki?
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/16/06/MR
  Czy mam możliwość odliczania podatku naliczonego od faktur dokumętujący zakup paliwa do samochódu marki Opel Zafira, wyprodukowany w 1999 r. o dopuszczalnej ładowności 620 kg?
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/06/JW
  Czy zmiana wspólnika oraz związana z tym zmiana w nazwie spółki jawnej spowoduje utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartych przez Spółkę umów leasingu?
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I. 415/7/06
  Czy zakup dodatkowego wyposażenia pojazdu oddanego do użytkowania przez zleceniodawcę - osobie prowadzącej działalność gospodarczą - może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu tej osoby ?
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-14/06
  Pytanie dotyczące prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT za opłatę rat leasingowych od leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego niespełniającego obecnie obowiązujących wymogów ustawy.
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/25-15/2006/AO
  Pytanie dotyczy konieczności dokonania korekty podatku VAT odliczonego w 2003r. z tytułu zakupu samochodu ciężarowego w związku ze zmianą przepisów prawa podatkowego.
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/037/06
  Czy pojazdy w rozumieniu zapisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86 ust. 4) mogą być klasyfikowane jako z jednym rzędem siedzeń i w związku z tym podlegać pełnemu odliczeniu VAT?
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-6/06
  Jaki odprowadzić podatek z tytułu sprzedaży samochodu ciężarowego, będącego środkiem trwałym?
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADI-G/415/2/06
  Czy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla samochodu ciężarowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych podatnika ?
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-007/2/06/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy koszty ubezpieczenia samochodu ciężarowego stanowią koszt uzyskania przychodów.
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-007/1/06/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy raty leasingowe z tytułu przejętej umowy leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego mogą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu.
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-5/2006
  Czy w związku ze zmianą przeznaczenia pojazdu będącego przed dniem 1 maja 2004r samochodem ciężarowym ( "z kratką" oraz ograniczeniem ilości przewożonych osób do 4), który w świetle nowej ustawy o VAT jest samochodem osobowym, dokonanie przebudowy na samochód osobowy (bez "kratki" oraz przeznaczony do przewozu 5 osób) będzie istniała konieczność zwrotu odliczonego podatku VAT.
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 1439/ZV/P/Pr/23/2006
  Czy podatnikowi (korzystającemu) przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze z tytułu zawartej umowy leasingu kapitałowego, na zasadach określonych w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/406/VAT/4/2006
  Czy Podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa w przypadku, gdy samochód spełnia warunki pojazdu ciężarowego, natomiast dokumenty potwierdzające, iż jest to pojazd ciężarowy, nie zostały złożone do urzędu skarbowego w terminie 14 dni ? Zdaniem Podatnika, ponieważ przeprowadzone badanie techniczne pojazdu stwierdza, że pojazd spełnia warunki pojazdu ciężarowego, w związku z tym uważa, iż przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa mimo, iż nie dostarczył w terminie 14 dni stosownych dokumentów, tj. zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym.
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-217-14/SA/06
  Podatnik wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zamierzona dostawa samochodu ciężarowego na rzecz firmy prowadzonej przez jego małżonkę jest zgodna z przepisami prawa podatkowego i czy faktura VAT dokumentująca taką transakcję będzie ważna.
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/444/296/2005/JZ
  Spółka w 2002r dokonała zakupu samochodu marki Renault Megane Scenic 1,9 DCI. Pojazd ten został zarejestrowany jako samochód ciężarowy z homologacją dnia 01.08.2002r. Zgodnie z przysługującym prawem podatek VAT został odliczony. Obecnie Spółka nosi się z zamiarem likwidacji "kratki", zmiany rodzaju pojazdu z ciężarowego na osobowy oraz dalszego jego wykorzystania w działalności gospodarczej. Pytanie podatnika Czy zmiana ta rodzi obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu?
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/3/KO/06
  Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem, czy posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu raty leasingu operacyjnego w pełnej wysokości, z tytułu użytkowania samochodu ciężarowego na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2004r?
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-180/06/FD
  Czy w koszty prowadzonej firmy można zaliczyć wydatki na zakup paliwa ekologicznego tj. paliwa z oleju rzepakowego do samochodu dostawczego?
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/VII/415-2/06/GS
  Czy Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może zastosować indywidualne stawki amortyzacji liniowej, jeżeli nabył już używany samochód, który był wykorzystywany u poprzedniego właściciela przez wymagany okres co najmniej 6 miesięcy?
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-14/06
  dotyczy odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany kwalifikacji samochodu z ciężarowego na osobowy.
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PP/443-03-B/06
  Czy gdyby umowa najmu samochodu ciężarowego została zawarta na rok czasu, a później zostałaby zawarta nowa umowa najmu na ten samochód i z tą samą firmą, to czy limit 6000 PLN liczyłby się od nowa, czy byłby kontynuacją piewszej umowy najmu?
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PP/443-03-A/06
  Czy od faktury za najem samochodu moę odliczyć cały VAT, czy tylko 60% i nie więcej niż 6000 PLN?
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III 443-P/3/2006/KH
  Czy mam prawo do odliczania podatku VAT od wartości oleju napędowego, używanego do samochodów o ładowności przekraczającej 3.5 T, w przypadku hurtowych zakupów paliwa (brak numerów rejestracyjnych samochodów na fakturach) ?
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3113/1/4/2005
  Czy do wartości inwestycji można doliczyć cenę netto zakupionego samochodu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych (dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości)?
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/12/06
  Czy po przerobieniu samochodu ciężarowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności opodatkowanej mam obowiązek zwrotu podatku VAT naliczonego związanego z zakupem tego samochodu?
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/7/BT/2006
  Korekta odliczonego przy zakupie samochodu ciężarowego podatku od towarów i usług.
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/06
  Czy z tytułu zakupu samochodu ciężarowego do działalności gospodarczej i zakupów paliwa do tego samochodu przysługuje prawo odliczenia podatku VAT ?
 668. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 531/05
  Podstawą rozstrzygnięcia w zaskarżonym wyroku była odmienna od dokonanej przez organy podatkowe ocena stanu faktycznego sprawy, co do rzeczywistego dokonania przeróbek w nabytym przez podatnika samochodzie.
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-6/06
  W ramach działalności gospodarczej, na podstawie zawartej umowy najmu, wynajmuję od innej firmy samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności 715 kg i masie całkowitej 2815 kg. Samochód posiada pięć miejsc oraz homologację producenta na samochód ciężarowy. W umowie najmu zawarty jest zapis, który mówi, że za określoną ryczałtowo kwotę nie moge przejechać więcej niż 5000 km w miesiącu. Wynajmujący zapewnia najemcy ubezpieczenie samochodu, paliwo oraz okresowe przeglądy samochodu. Czy koszty związane z wynajmem samochodu ciężarowego muszę rozliczać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w oparciu o ewidencję przebiegu pojazdu? Czy taką umowę najmu należy zarejestrować ( zgłosić) Naczelnikowi Urzędu Skarbowego?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/1/AG/06
  Podatnik zwraca się z zapytaniem , czy może odliczać podatek naliczony z tyt. zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 12.500 kg oraz czy nie ma obowiązku potwierdzania faktu zaliczenia powyższego samochodu do kategorii samochodów ciężarowych przekraczających dopuszczalną masę całkowitą 3,5 tony stosownym zaświadczeniem wydawanym przez okręgową stację kontroli pojazdów i właściwą adnotacją w dowodzie rejestracyjnym?
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-40/2005
  Czy wpłacona opłata wstępna powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej poniesienia, czy też powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu trawania umowy leasingowej?
 672. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 533/05
  Termin ładowność jest terminem nie związanym z samochodami osobowymi a intencją ustawodawcy było wyeliminowanie możliwości odliczeń podatku naliczonego przez nabywców wszystkich samochodów osobowych. W ramach wykładni językowej brak jest więc logicznych podstaw do przyjęcia poglądu, że wynikające z § 12 ust. 3 rozporządzenia ograniczenie uprawnień podatników do odliczenia podatku naliczonego ma zastosowanie tylko do samochodów, których dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg.
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-415-10373-17/06
  Czy ubezpieczenie OC i AC należy wliczyć do wartości początkowej środka trwałego czy do kosztów uzyskania przychodów?
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/419/WD/423/127/05/EG
  Czy odpisy amortyzacyjne i koszty ubezpieczenia w/w samochodu o wartości powyżej 20.000 EURO posiadającego homologację jako ciężarowy, nie spełniającego warunków wymienionych w art 86 pkt 3 znowelizowanej z dniem 01.09.2005r ustawy o podatku od towarów i usług VAT stanowią koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/2006
  Czy nasza firma, która zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochody ciężarowe poniżej 3,5 tony (firma posiada zaświadczenia wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów) i od faktury leasingu odlicza tylko 60% VAT, a od zakupu paliwa nie odlicza podatku VAT, postępuje prawidłowo?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/11/2006/MO
  Czy sprzedaż samochodu po przerejestrowaniu na osobowy będzie zwolniona od podatku VAT?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-1/06
  Podatnik dokonał zakupu od dostawcy krajowego samochodu ciężarowego bez naliczonej na fakturze zakupu akcyzy. Następnie przed sprzedażą dokonano, zgodnie z zamówieniem, przeróbki przedmiotowego samochodu ułatwiającej wykorzystanie owego pojazdu jako karawanu. Czy powyższe czynności powodują powstanie obowiązku podatkowego?
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/1089/53/06
  Prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych wynikających z zawartej umowy leasingowej z tytułu używania pojazdu samochodowego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do przedmiotowego pojazdu oraz korekta podatku naliczonego za okres kiedy podatnik z odliczeń nie skorzystał.
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446.PDF/415/1/06/WW
  czy oświadczenie poprzedniego użytkownika ,że samochód był wykorzystywany w jego działalności przez okres dłuższy niż 6 miesięcy spełnia wymogi art. 22 j ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. , który brzmi :" środki trwałe , o których mowa w ust 1 pkt 1 i 2 , uznaje się za 1) używane - jeżeli podatnik udowodni , że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy ".
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/122/05
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie samochodu wymienionego w art. 86 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT oraz przy nabyciu paliwa do tego samochodu jeżeli w dacie nabycia pojazdu podatnik nie dysponował zaświadczeniem o jakim mowa w art. 86 ust. 5 ustawy o VAT?
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/2/06
  Stan faktyczny:Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pogrzebowych i transportowych (przewóz zwłok) i sprzedaży akcesoriów pogrzebowych, opłacając podatek dochodowy na zasadach ogólnych i podatek od towarów i usług (VAT). Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, do przewozu zwłok i organizacji pogrzebów, Podatnik używa pojazdów specjalistycznych (karawanów pogrzebowych), o masie całkowitej poniżej 3,5 tony.Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o podatku VAT, pojazdy te nie znalazły się w załączniku nr 9, w zakresie przeznaczeń pojazdów specjalnych uprawniających do odliczenia podatku VAT od nabywanych do nich paliw, bez dodatkowych badań technicznych.W dacie obowiązkowego okresowego badania technicznego 2 pojazdów - karawanów, okręgowa stacja kontroli pojazdów odmówiła Podatnikowi dodatkowego badania, wynikającego z art. 86 ust. 4 i 5 ustawy, tłumacząc się, że w/w pojazdy są pojazdami specjalistycznymi i nie wymagają dodatkowych badań.Stanowisko Pytającego:Powyższe pojazdy nie znalazły się w załączniku nr 9, w wykazie przeznaczeń pojazdów specjalnych uprawniających do odliczenia podatku VAT od nabywanych do nich paliw, bez dodatkowych badań technicznych. Jeśli pojazdy te nie znalazły się w wykazie wg załącznika nr 9, to powinny mieć dodatkowe badania techniczne, by móc odliczać VAT od nabywanych do nich paliw.
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/27/2005
  Czy wydatki związane z zakupem np. paliwa do samochodów ciężarowych na podstawie umowy użyczenia można zaliczyc do kosztów uzyskania przychodów?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-268/2006/RW
  Podatnik w dniu 15.06.2005r. nabył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jako środek trwały samochód ciężarowy marki Ford F150 wyprodukowany w USA. Niniejszy pojazd nie posiada dokumentu homologacji, jednakże podatnik posiada dokumentację pojazdu od producenta tj. wyciąg z danych technicznych pojazdu oraz listowne potwierdzenie, że jest to pojazd ciężarowy typu pick-up. Podatnik dodatkowo posiada dokument identyfikacyjny pojazdu zawierający dane charakterystyczne dla świadectwa homologacji tj. dopuszczalną ładowność pojazdu oraz ilość miejsc (siedzeń). Powyższe dokumenty potwierdzają, że jest to samochód ciężarowy spełniający wymagania określone we wzorze Lisaka. W ocenie podatnika w związku z zakupem samochodu przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku VAT.
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-157/05/RS
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych. Do tego celu wykorzystuje on zaliczony do środków trwałych samochód marki Volkswagen Furgon o ładowności - 1.070 kg, liczbie miejsc - 6 (w dwóch rzędach) i masie całkowitej - 2.575 kg. Obecnie ze względu na parametry techniczne pojazdu nie ma możliwości odliczania podatku VAT od zakupionego do niego paliwa. Podatnik zamierza jednak powiększyć część bagażową w tym samochodzie poprzez usunięcie jednego rzędu siedzeń i oddzielenie tej części trwałą przegrodą. Czy taka zmiana we wspomnianym samochodzie, potwierdzona przez okręgową stację kontroli pojazdów zaświadczeniem o spełnianiu przez niego wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o podatku od towarów i usług, umożliwi Podatnikowi odliczanie podatku VAT od zakupionego paliwa?
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDF-I/415/19/2006 PBB1/415-162/06
  Zapytanie podatnika dotyczy księgowania w koszty spłaconych rat za samochód wykorzystywany do działalności gospodarczej na podstawie umowy użyczenia oraz opłat ubezpieczenia tegoż pojazdu.
 686. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/275/AF/05
  Odliczanie podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego bez świadectwa homologacji.
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/06/V13
  Dotyczy braku podstaw prawnych dokonania korekty - zwrot podatku naliczonego odliczonego przy zakupie samochodu ciężarowego w 2004r. w związku z przekształceniem tegoż samochodu na osobowy.
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443-84/2/05
  Czy w związku z uchybieniem terminowi do złożenia kopii zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu samochodowego przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa wykorzysytywanego do tego pojazdu.
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443-72/05
  Prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu zakupionego na podstawie umowy leasingu, zarejestrowanej do 15.06.2005 r. w urzędzie skarbowym lub nie spełniającego wymogów z art. 86 ust. 1-4.
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/ 443 - 1/06
  Czy sprzedaż samochodu po jego wykupie po zakończeniu leasingu, korzysta z zapisu §8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT, który zwalnia od podatku również dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86, ust. 3 i 5 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43, ust. 2 pkt 2 ustawy?
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP /443 - 2/06
  Czy sprzedaż samochodu po jego wykupie po zakończeniu leasingu, korzysta z zapisu §8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27. 04. 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT, mieliśmy prawo do odliczenia 50% VAT przy zakupie w/w samochodu?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/109/2005/IW
  Czy po tak dokonanej zmianie Podatnik jest zobowiązany do zwrotu do urzędu skarbowego otrzymanego w 2004r. podatku VAT od zakupionego samochodu?
 693. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 230/05
  Jeśli chodzi o prawidłowość zastosowania art. 16g ust. 3 updop do ustalonego przez organy podatkowe i zaakceptowanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny stanu faktycznego, to rozstrzygnięcie w tym zakresie nie budziło zastrzeżeń. Zgodnie z obowiązującym w 2000 r. brzmieniem tego przepisu "Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (...)". Przyjmując bowiem za miarodajne ustalenie, że sporne wydatki zaliczały się do "kosztów instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych" przepis art. 16g ust. 3 updop uniemożliwiał ich zaliczenie w całości, jednorazowo, do kosztów uzyskania przychodów; koszty te powiększały wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej, od której dokonywać należało odpisów amortyzacyjnych (art. 16h ust. 1 updop). Zarzut naruszenia art. 16g ust. 3 updop polegający na jego niewłaściwym zastosowaniu był zatem nieuzasadniony.
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 402 / 05 /BPM
  Spółka zwróciła się z zapytaniem o ocenę prawidłowości przyjętego rozwiązania przedstawionego w przedmiotowym wniosku.
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/415/35/Int 116/05/06
  Czy wykorzystując w działalności gospodarczej na zasadzie umowy dzierżawy samochód ciężarowy, o ładowności przekraczającej 500 kg i masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony będę zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu ?
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-315- 4/05/AW
  Spółka wnosi o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej skutków podatkowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku zmiany konstrukcyjnej samochodu z ciężarowego na osobowy oraz potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/432-4/Z/K/05
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ubezpieczenia środka trwałego (samochodu ciężarowego) częściowo sfinansowanego z dotacji ?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-289/349b/277/05/PP
  Czy spółce w rozliczeniu za III kwartał 2005 r. w złożonej deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego za III kwartał 2005 r. o podatek należny w kwocie 3.476,00 zł wynikający z faktury VAT wewnętrznej z dn. 09.09.2005r. dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu ciężarowego marki FIAT DUCATO, przyjętego w miesiącu wrześniu 2005 r. na stan magazynu spółki jako towar handlowy?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/68/2005
  Czy w przypadku nabycia od firmy leasingowej, po zakończeniu leasingu samochodu ciężarowego, który po przeglądzie zostanie przekwalifikowany na samochód osobowy, Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100%, czy 50% zawartego w fakturze podatku VAT ?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-188-1/05
  Odliczenie podatku naliczonego od paliwa zużytego do samochodu ciężarowego bez homologacji w związku z wejściem w życie z dniem 01.06.2005r. znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/134/85/05
  Pytanie podatnika dotyczy odliczenia podatku VAT przy zakupie paliwa do samochodu marki Mercedes Vito 110 CDI o masie całkowitej 2700 kg.
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/443-68/05
  Czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do napędu własnych samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 tony typu ciągnik siodłowy marki Scania i MAN wyłączając samochody o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku gdy paliwo do tankowania jest dostarczane cysterną do zbiorników znajdujących się na terenie firmy , a więc brak jest na fakturach zakupowych wymienionych numerów rejestracyjnych pojazdów?
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/168/2005
  Czy w przypadku przerejestrowania samochodu "ciężarowego" (na podstawie świadectwa homologacji) na samochód osobowy przed upływem 12 m-cy od daty zakupu, należy skorygować kwotę podatku VAT odliczonego przy zakupie tego samochodu ?
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-61/05
  Czy po przekwalifikowaniu samochodu ciężarowego na osobowy, spółka będzie musiała zwrócić do budżetu odliczony (zasadnie) podatek VAT przy jego zakupie i eksploatacji? Czy nie spowoduje to zmian we wcześniejszych rozliczeniach dotyczących podatku VAT? Czy przekwalifikowanie jest możliwe dla wszystkich aut dotychczas ciężarowych a obecnie osobowych, czy też jest uzależniona od okresu ich użytkowania?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/83/05
  W ramach prowadzonej działalności Spółka wykorzystuje samochód marki FSC ŻUK. Termin obowiązkowego badania technicznego przypadał na dzień 02.09.2005 r. Badanietechniczne, które potwierdziło, iż samochód spełnia warunki o których mowa wart. 86 ust. 4 pkt 4 ustawy o VAT, zostało wykonane w dniu 16.09.2005 r. Czy pomimo, że badanie zostało przeprowadzone w terminie późniejszym niż termin obowiązkowego badania okresowego, to nadal przysługuje Spółce prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu?
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-88/347b/109/05/BB
  Czy zmiana w dowodzie rejestracyjnym statusu samochodu z ciężarowego na osobowy nie pozbawi prawa amortyzacji tegoż samochodu metodą degresywną?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/198/PDI-415/23/2005
  Czy dowód rejestracyjny samochodu wraz z kartą pojazdu i fakturą zakupu są wystarczającymi dokumentami potwierdzającymi okres używania samochodu dłuższy niż 6 miesięcy i tym samym, czy uprawniają do zastosowania 40 % stawki amortyzacyjnej i co za tym idzie 2,5 rocznego okresu amortyzacji ?
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-54/05/WI
  Podatnik w 1999r. zakupił samochód marki Honda Civic posiadający "homologację ciężarową". Przy zakupie samochodu skorzystał z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Spółka wskazuje, że przedmiotowy samochód jest i nadal będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej, jednak zamierza zdemontować "kratkę", co spowoduje zmianę homologacji z samochodu ciężarowego na osobowy. W związku z tym pyta czy zmiana rodzaju pojazdu z ciężarowego na osobowy spowoduje konieczność skorygowania dokonanego odliczenia podatku VAT.
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-72/05
  Czy pomimo braku świadectwa homologacji można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących opłatę wstępną, raty leasingowe oraz zakup paliwa, związanych z użytkowaniem, na podstawie umowy leasingu, samochodu ciężarowego marki IVECO?
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-3/443-38/05
  1.Czy w tej sytuacji mogę odliczyć podatek VAT od zakupionego paliwa silnikowego?2.Czy nieodliczony podatek VAT będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/54/05
  Czy po dniu 22.08.2005 r. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w pełnej wysokości?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-78-1/ET/05
  Podatnik pyta czy w świetle obowiązującego do dnia 21 sierpnia 2005 r. brzmienia art.86 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług możliwe było odliczenie 100% VAT przy zakupie wskazanego pojazdu.
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-211/14a/05/DZ
  Strona pyta, czy może odliczyć od podatku należnego, naliczony podatek VAT od paliw silnikowych zakupionych do niżej opisanego pojazdu, który jest wykorzystywany w działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-469b/05/AM
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w lipcu 2003r. Strona zawarła umowę leasingu samochodu, który spełniał warunki do uznania go za samochód ciężarowy. Strona korzystała więc z odliczenia podatku naliczonego zarówno od miesięcznych rat leasingowych, jak i przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu. Na podstawie art. 154 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Strona zarejestrowała w/w umowę w przepisanym terminie we właściwym urzędzie skarbowym. Następnie stosownie do art. 7 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) Strona dokonała ponownej jej rejestracji w urzędzie skarbowym. Obecnie Strona rozważa zmianę w/w umowy leasingu, która skutkowałaby zmniejszeniem wysokości rat. W związku z tym Strona zwróciła się z zapytaniem, czy będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa do w/w samochodu.
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-124/13/05
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży samochodu po okresie użytkowania krótszym niż pół roku.
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-393/05
  Wątpliwości Spółki, budzi przepis art. 154 ustawy o VAT, który Jej zadaniem, wskazuje, że przepisu art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, nie stosuje się do samochodów będących przedmiotem leasingu pod warunkiem, że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym. Wnioskująca oświadcza, że przedmiotowej umowy leasingowej nie zarejestrowała po 1 czerwca 2005 r.
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN/76/DM/05
  Odliczanie podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej nabycie samochodu nie posiadającego świadectwa homologacji na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 21.08.2005r.
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/32/05
  Czy przysluguje podatnikowi prawo do odliczenia po dniu 22 sierpnia 2005r.podatku w pełnej wysokości od rat leasinowych , jeżeliu umowa leasingu nie została zarejestrowana w urzedzie skarbowym ?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443-18/NO26/05
  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg służą do przewozu pieczywa w działalności gospodarczej, czy w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 21.04.2005r. podatnik chcąc skorzystać z pełnego odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa jest zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego dla tych samochodów. Podatnik ma również wątpliwości, czy prawo do odliczenia podatku od zakupionego paliwa powstaje w momencie wejścia w życie znowelizowanych przepisów, czy od daty dodatkowego badania technicznego.
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/201/05/MB
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy ma możliwość odliczenia podatku naliczonego od paliwa nabywanego do napędu samochodu ciężarowego marki KIA o dopuszczalnej masie całkowitej 3,2 tony po dniu 22.08.2005 r. ?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/168/PP2/443/59/2005
  Czy można odliczyć podatek naliczony w pełnej wysokości od zakupu samochodu Fiat Panda (po przerobieniu go z osobowego na ciężarowy) oraz od paliwa i napraw związanych z jego eksploatacją ?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 415/1/23/PD/6-5/05
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwoty netto wydatków udokumentowanych fakturą, dotyczących zakupu roślinnego oleju jadalnego stosowanego jako dodatek do paliwa w samochodach ciężarowych, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych używanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?
 723. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/301/05
  Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu nie posiadającego homologacji, a będącego ze swej istoty samochodem ciężarowym, oraz podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa zużytego do tegoż samochodu?
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/306/05
  Dotyczy wysokości odliczenia podatku od zakupionego w lipcu 2005r. samochodu ciężarowego nie posiadającego homologacji
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PMIV/436/4/05
  Czy przyjęcie samochodu osobowego lub dostawczego od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej na podstawie umowy komisu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443-65/05
  Dotyczy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT za najem samochodów ciężarowych, których ilość wg obecnego aneksu zmniejszy się. Ostatni aneks opiewający na najem większej ilość samochodów został zarejestrowany w urzędzie skarbowym zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - ostatnia zmiana z 21 kwietnia 2005 r.- Dz. U. z 2005r. Nr 90, poz. 756.
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/101/I/05/ZD
  Zapytanie dot. wysokości podatku VAT nalicznego na fakturze przy sprzedaży samochodu zaliczonego do środków trwałych oraz wysokości podatku VAT odprowadzanego z tytułu sprzedaży do urzędu skarbowego.
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-131-1-BS/05
  Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego wystawionych po dniu 22 sierpnia 2005r.
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/44/05
  Czy podatnik użytkujący samochód ciężarowy na podstawie umowy leasingu, z której zapłacono wszystkie raty, ma prawo do odliczania naliczonego podatku od towarów i usług, zawartego w fakturach VAT za zakup paliwa do tego samochodu?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/443-15/05/AL/86222
  Czy w związku ze zmianą przepisów od dnia 22 sierpnia 2005 roku Podatnik będzie uprawniony do odliczenia w całości podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe po dokonaniu demontażu kratki oddzielającej część osobową od bagażowej oraz po zarejestrowaniu pojazdów jako osobowe?
 731. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/285/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa i nabycia samochodu (Ford Focus- samochód ciężarowy), gdy w karcie pojazdu widnieje ładowność 512 kg i liczba osób 2 lub 3?.
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS-II-443/ 79 /2005
  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku z dnia 13.10. wynika, że nabył On dla celów działalności gospodarczej w dniu 12.10.2005 r. na podstawie umowy kupna-sprzedaży samochód marki FS ? Lublin Żuk, posiadający jeden rząd siedzeń (kierowca i pasażer). Badanie techniczne o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy o podatku VAT Podatnik przeprowadzi cyt. ? w najbliższym czasie zgodnie z ustawą VAT?. Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do napędu przedmiotowego ww. pojazdu.
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS-II-443/ 85 /2005
  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku z dnia 13.10. wynika, że nabył On dla celów działalności gospodarczej w dniu 12.10.2005r. na podstawie umowy kupna-sprzedaży samochód marki FS ? Lublin Żuk, posiadający jeden rząd siedzeń ( kierowca i pasażer). Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu części zamiennych do przedmiotowego pojazdu, wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-126-2-BS/05
  Prawo do odliczania podatku VAT od rat leasingowych dotyczących samochodu ciężarowego.
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-75/05
  Podatnik posiada 8 samochodów ciężarowych izotermicznych o dopuszczalnej masie całkowitej 3.500kg służących do przewozu mięsa.Czy w związku ze zmianą ustawy z dnia 21.04.2005r. o podatku od towarów i usług, podatnik jest obowiązany do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego dla tych samochodów w celu skorzystania z pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie paliwa. W ocenie podatnika samochody ciężarowe służące do przewozu ładunków nie powinny podlegać dodatkowym badaniom technicznym, ponieważ dopuszczalna masa całkowitai ładowność wskazują, że jest to samochód ciężarowy.
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-76/05
  Podatnik posiada 8 samochodów ciężarowych izoterma o dopuszczalnej masie całkowitej 3.500kg służących do przewozu mięsa.W związku ze zmianą ustawy z dnia 21.04.2005r. o podatku od towarów i usług, u podatnika powstała wątpliwość czy posiada on prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług(VAT) naliczonego przy zakupie paliwa do posiadanych pojazdów od momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy czy też od daty dokonania dodatkowego badania technicznego ?W ocenie podatnika prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów ciężarowych służących do przewozu ładunków przysługuje od dnia 22 sierpnia 2005r. , tj. od dnia wejścia w życie przepisów ustawy od towarów i usług znowelizowanej ustawą z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 90 z 2005r., poz.756).
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-154b/05/MAS
  Dotyczy prawa do skorzystania ze zwolnienia przy sprzedaży samochodu.
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-154a/05/MAS
  Dotyczy limitu odliczenia podatyku VAT.
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-29/05/EL
  Czy zmienione, w wyższej wysokości, opłaty leasingowe w nowym harmonogramie spłat będzie mozna zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-160-1/05
  Czy w okresie od 1 maja 2004r. do 22 sierpnia 2005r. istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup paliwa do ww. pojazdu ?
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/162/203/05
  Podatnik pyta czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu oleju napędowego do samochodu marki Peugeot Boxer o dopuszczalnej masie całkowitej 3.500 kg - bez przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego.
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II443/146/05/MR
  Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do samochodu Mercedes - Benz 308 DKA o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t.
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II443/145/05/MR
  Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do samochodu ciężarowego marki Lublin, o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony.
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-161-1/05
  Czy w okresie od 1 maja 2004r. do 22 sierpnia 2005r. istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup paliwa do ww. pojazdów ?
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/74b/05
  Czy istnieje możliwość odliczania podatku naliczonego od zakupionego oleju napędowego dla użytkowanego pojazdu?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/74a/05
  Czy istnieje możliwość odliczania podatku od towarów i usług od rat leasingowych oraz od wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/74b/05
  Czy istnieje możliwość odliczania podatku naliczonego od zakupionego oleju napędowego dla użytkowanego pojazdu?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2206/2005/ADB
  Czy dokonując demontażu kratki w samochodzie i przerejestrowaniu go na samochód osobowy podatnik będzie miał obowiązek zwrotu podatku naliczonego odliczonego przy zakupie tego samochodu?
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_54_54_80 (US.III/443/38/05/AO
  - Czy od dnia 01 maja 2004 r. powinien być odliczony podatek od towarów i uslug zawarty w fakturach VAT dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego?- Czy można uzyskać zwrot podatku za okres 01.05.2004 r. do 30.08.2005 r. od zakupionego paliwa do samochodu ciężarowego?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-162-1/05
  Czy w okresie od 1 maja 2004 r. do 22 sierpnia 2005 r. można dokonywać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów posiadających mniejszą ładowność niż określona wg wzoru wynikającego z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przed 1 maja 2004 r. Spółka zawarła umowy leasingowe na ww. samochody ciężarowe.
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/154/PDI/4115-41/2005
  Jak wyliczyć dochód z tytułu sprzedaży samochodu ciężarowego i co zrobić z nie zamortyzowaną wartością samochodu?
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443-15/NO23/05
  W dniu 19.07.2005r. uległ wypadkowi drogowemu samochód ciężarowy Mercedes Sprinter, będący środkiem trwałym naszej firmy. Samochód ten był sfinansowany kredytem bankowym. Kredyt ten zabezpieczyliśmy cesją wierzytelności z tytułu ubezpieczenia majątkowego stwierdzonego polisą ubezpieczeniową na w/w samochód. Powyższe zdarzenie zostało zgłoszone do zakładu ubezpieczeniowego, który po dokładnych oględzinach wydał decyzję o likwidacji całkowitej samochodu i o wypłacie w całości odszkodowania na rzecz banku w związku z w/w cesją. Nadmieniamy, że posiadamy ubezpieczenie dobrowolne AC na wymieniony pojazd i w najbliższym czasie zamierzamy sprzedać wrak samochodu.Samochód został zakupiony w dniu 26.01.2005r. a podatek naliczony przy jego zakupie w całości odliczony z uwagi na wykorzystywanie samochodu do wykonywania czynności wyłącznie opodatkowanych.Pytania wnioskodawcy dot. Podatku od towarów i usług: 1.Czy wypłacone odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2.Czy mam obowiązek korygowania podatku naliczonego dotyczącego zakupionego samochodu w związku z jego całkowitą likwidacją? 3. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż wraku samochodu, który uległ wypadkowi drogowemu, a następnie został całkowicie zlikwidowany (szkoda całkowita)?
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-7/05/AB
  Jaką należy przyjąć wysokość stawki amortyzacyjnej dla samochodu marki Opel Astra Van, który został nabyty w celu wykorzystywania w działalności gospodarczej, a następnie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/78/S/2005
  Spółka w dniu 23.06. 2005r zawarła umowę leasingową na samochód Fiat Doblo Cargo. Samochód ma masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 tony, jeden rząd siedzeń i na trwale oddzieloną część ładunkową. Czy przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych oraz od zakupu paliwa do przedmiotowego samochodu po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/55/05
  Czy przysługuje podatnikowi odliczenie podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodu, którego masa całkowita wynosi 3500 kg?
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-56/05/SG
  w dniu 06.11.2002r. Podatnik zawarł i umowę leasingu operacyjnego Nr 00/02515/02 z firmą leasingową. Przedmiotem umowy jest samochód ciężarowy marki Nissan Almera . Powyższa umowa została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w dniu 12.05.2004 r W dniu 07.06.2005 r Podatnik nabył i na własność przedmiotowy samochód , który w świetle obowiązujących na ten dzień przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U Nr 54 poz. 535 ) zwanej dalej ustawą nie spełnia wymogów uprawniających do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu jego nabycia .- czy dokonując wykupu na własność przedmiotowego samochodu w okolicznościach przedstawionych wyżej Podatnik może odliczyć pełną kwotę podatku naliczonego?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1005/290/05
  Czy sprzedaż samochodów wykorzystywanych w działalności, a zakupionych:na rachunek uproszczony i na fakturę należy udokumentować fakturą i od tej czynności naliczyć podatek VAT?
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-76/05
  Czy podatnik ma prawo do wystąpienia o zwrot zapłaconego podatku VAT, jeżeli nie wystąpił obowiązek zapłaty z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka transportu.
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-327/312a/238/05/PP
  Czy na spółce jawnej, w związku z przyjęciem do użytkowania z dniem 09.08.2005 r. samochodu ciężarowego marki Mercedes Benz, który był w dniu 01.02.2005 r. przyjęty do magazynu spółki jako towar handlowy, spoczywa obowiązek korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług za I kwartał 2005 r. z jednoczesnym ustaleniem, iż odliczeniu od podatku podlega podatek naliczony w kwocie 770,00 zł z faktury VAT nr 3/ST/05 z dn. 01.02.2005 r. z tytułu nabycia środka trwałego?
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-50/05/WI
  Podatnik w dniu 29 lipca 2003r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód marki MERCEDES-BENZ E 200 KT KOMBI/ciężarowy. Umowa została zawarta na okres 25 miesięcy. Termin płatności ostatniej raty przypadł na dzień 15 lipca 2005r. Przedmiotowa umowa została zarejestrowana w Urzędzie w dniu 14 maja 2004r. W dniu 19 lipca 2005r. został zawarty aneks do umowy, z którego wynika m.in., że zmianie ulega okres zawarcia umowy. Zgodnie z aneksem "umowa leasingu zostaje zawarta na okres od dnia 29 lipca 2003r. do dnia 28 sierpnia 2006r." Podatnik ma wątpliwości odnośnie możliwości odliczenia od dnia 1 czerwca 2005r. w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe.
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/25/05
  Czy dla zakupionego nowego samochodu ciężarowego wykorzystywanego przez podatnika dla potrzeb działalności gospodarczej, stanowiącego środek trwały można zastosować podwyższoną o współczynnik 2,0 stawkę amortyzacji, o której mowa w art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko w pierwszym roku podatkowym?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIVAT/443-53/05
  Czy w okresie od dnia 22 sierpnia 2005 r. do dnia uzyskania zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa?
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415-59/05
  Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć poniesione wydatki na naprawę powypadkową samochodu ciężarowego będącego składnikiem majątku firmy i nie objętego dobrowolnym ubezpieczeniem?
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/136/2005
  Czy spółka dobrze postąpiła odliczając w całości podatek VAT z faktury na zakup samochodu ciężarowego C-15D w ramach leasingu finansowego, w przypadku gdy umowa leasingu została zawarta 5.07.2005 r. i samochód ten spełniał wymagania art. 86 ust. 3 ustawy o VAT w starym brzmieniu ?
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-21/05
  Czy podatniczka może odliczać podatek od towarów i usług od nabywanego paliwa oraz usług leasingowych związanych z użytkowanym pojazdem samochodowym?
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/406/33/2005
  Podatniczka zawarła jest umowę leasingu dewizowego, którego przedmiotem jest RENAULT MASTER o dopuszczalnej ładowności 1585 kg, liczbie miejsc - 3, zgodnie ze świadectwem homologacji jest to samochód ciężarowy. Zapytuje czy w świetle obowiązujących przepisów ma prawo do odliczenia 100 % podatku naliczonego od rat leasingowych i innych opłat. Zdaniem podatniczki ma prawo do w/w odliczenia.
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421AV/443-3110/05/IM
  Czy zawarcie umowy o przejęcie długu, której przedmiotem są zobowiązania i uprawnienia wynikające z umowy leasingu nr ...... z dnia 08.01.2003r. jest zmianą umowy o której mowa w art. 154 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. nr 54, poz. 535 /?
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-82/05
  Zapłata podatku VAT od kwoty odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w związku z kradzieżą samochodu ciężarowego.
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/74/2005/IW
  Czy na podstawie belgijskiego świadectwa homologacji wraz z tłumaczeniem można odliczyć 100% podatku VAT od zakupu samochodu ciężarowego?
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P59/05/AW
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie oleju napędowego do przedmiotowego zbiornika, gdyż będzie ono zużywane tylko i wyłącznie do pojazdów spełniających wymogi art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami)?
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-158-1/05
  Czy od 1 maja 2004 r. do 22 sierpnia 2005 r. można dokonywać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu, który został zakupiony przed 1 maja 2004 r. jako samochód ciężarowy, ale posiada mniejszą ładowność niż określona wg wzoru wynikającego z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-108/05/EN
  Czy w sytuacji gdy samochód będący przed dniem 1 maja 2004 r. samochodem ciężarowym utracił ten status i w świetle nowej ustawy o VAT jest samochodem osobowym, należy dokonać zwrotu wcześniej odliczonego przy zakupie podatku VAT?
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/276/05
  ZASADY ODLICZANIA PODATKU Z FAKTUR ZAKUPU PALIWA WYKORZYSTYWANEGO DO NAPĘDU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH PO 22.08.2005R.
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/152/PP2/443/48/2005
  Czy w okresie od 22 sierpnia 2005 roku do dnia przeprowadzenia okresowego obowiązkowego badania technicznego dla samochodów nabytych przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy o podatku VAT, tj. przed 01.06.2005 r. i spełniających wymogi art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa zużywanego do tych samochodów?
 775. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1/4430-8/a/05
  Podatnik uważa, że pomimo faktu iż ładowność samochodu wynikająca ze świadectwa homologacji jest mniejsza od ładowności określonej według wzoru ma prawo do odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa.
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/253/171/B/2005/SK
  Czy Podatnik ma prawo do odliczenia 60% podatku VAT naliczonego przy jego zakupie, zgodnie ze zmienionym brzmieniem art.86 ustawy VAT, czy też do dnia wejścia w życie zmian do art.86 tj. do dnia 22 sierpnia 2005r. Podatnik nie będzie miał w ogóle prawa do odliczenia podatku naliczonego?
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/253/171/A/2005/SK
  1) Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT na zakup paliwa do samochodu spełniającego warunki określone w art.86 ust.4 pkt. l ustawy VAT i art.86 ust.5 ustawy VAT podniu22.08.2005r.?2)Czy Podatnik może przeprowadzić badanie techniczne przed obowiązkowym terminem wynikającym zdowodu rejestracyjnego samochodu tj. np. w dniu 23 sierpnia 2005r?3)Czy jeśli nie ma możliwości przeprowadzenia badania technicznego w innym niż w obowiązkowymterminie - podatnik traci prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochoduautomatycznie z dniem wejścia w życie zmian do art.86 i art.88 ustawy VAT i do dnia przeprowadzeniatakiego badania?
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/253/171/C/2005/SK
  1)Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa zakupionego do samochodu ciężarowego w okresie do dnia 22 sierpnia 2005r. 2)Czy aby mieć prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa do w/ w samochodu ciężarowego Podatnik winien przeprowadzić badanie techniczne, z którego będzie wynikało, że zakupiony samochód będzie klasyfikowany do rodzaju wielozadaniowy lub van zgodnie ze zmienionym brzmieniem art.86 ust.4 pkt. 1 ustawy VAT?
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-52a/05/SG
  dla potrzeb prowadzonej działalności Podatnik użytkuje samochody marki Ford Transit o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej , zgodnie z widniejącymi w dowodzie rejestracyjnym oraz świadectwie homologacji , dokładnie 3,5 tony. Na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów Podatnik dokonywał Pan podatku naliczonego przy nabyciu samochodów , podatku naliczonego od rat leasingowych oraz podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do w/w samochodów. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 90 poz. 976 ) Podatnik pyta: - czy pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej dokładnie 3,5 tony podlegają obowiązkowemu badaniu technicznemu w celu stwierdzenia , że spełniają warunki określone w art. 86 ust. 4 pkt. 1-4 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-52b/05/SG
  dla potrzeb prowadzonej działalności Podatnik użytkuje samochody marki Ford Transit o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej, zgodnie z widniejącymi w dowodzie rejestracyjnym oraz świadectwie homologacji, dokładnie 3,5 tony. Dotychczas Podatnik dokonywał odliczeń podatku naliczonego przy nabyciu samochodów, podatku naliczonego od rat leasingowych oraz podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do w/w samochodów. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U.Nr 90 poz. 976 ) Podatnik pyta : -czy można dokonywać odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa służącego do napędu samochodów zdefiniowanych w art. 86 ust. 4 pkt. 1-4 w/w ustawy o podatku od towarów i usług przed dokonaniem dodatkowego badania technicznego , o którym mowa w art. 86 ust. 5 tej ustawy?
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-38/05
  Mżliwość odliczenia podatku od zakupionego paliwa do samochodu, kupionego przed dniem 1 maja 2004 r.
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/46/05
  Spółka zwróciła się z pytaniem czy będzie miała obowiązek dokonać zwrotu, korekty podatku VAT naliczonego związanego z zakupem samochodów ciężarowych?
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/443/86/EW/05
  Czy zmiany dokonane w samochodach po upływie 12 miesięcy od dnia ich nabycia (otrzymania faktury zakupu) nie powodują konieczności skorygowania kwoty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu tych samochodów (samochody te z dniem 1.05.2004 r. nie spełniają kryteriów uznania go za samochody ciężarowe)?
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/110/PP2/443/24-3/05
  Czy zmiana samochodu ciężarowego na osobowy spowoduje konieczność korekty podatku VAT ?
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pp/443-35/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia po dniu 21.08.2005r. paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego marki Ford Transit oraz ciągnika rolniczego ZETOR.
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/41/05
  czy mam prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego od rat leasingowych przy zakupie samochodu ciężarowego?
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-92/13/05
  Dotyczy braku obowiązku naliczenia podatku od towarów i usług w związku ze zmianą kategorii samochodu z ciężarowego na osobowy.
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/50/05
  Czy zmiana rodzaju pojazdu z ciężarowego na osobowy rodzi obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego zwiazanego z jego nabyciem?
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/29/05/MC
  Czy zmiana kwalifikacji samochodów nabytych jako ciężarowe na osobowe nie powoduje konieczności zwrotu odliczonego przy zakupie podatku od towarów i usług?
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/28/05/MC
  Czy przy dostawie używanego od 3,5 roku samochodu osobowo-ciężarowego, od którego odliczono podatek naliczony w pełnej wysokości można zastosować zwolnienie w trybie art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/29/05/MC
  Czy zmiana kwalifikacji samochodów nabytych jako ciężarowe na osobowe nie powoduje konieczności zwrotu odliczonego przy zakupie podatku od towarów i usług?
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/57/05/IW
  Pytanie dot. obowiązku posiadania zaświadczenia z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów jako podstawy do odliczenia podatku naliczonego.
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84/05
  Czy w związku ze zmianą przeznaczenia auta oraz dokonaniem przebudowy na samochód osobowy (bez "kratki" oraz przeznaczony do przewozu 5 osób) będzie istniała konieczność zwrotu odliczonego podatku VAT?
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/50/05
  Czy podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu ciężarowego w miesiącu lipcu 2005 roku będzie podlegał odliczeniu w całości ?
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-49.2/30702/05/PJ
  Czy zmiana klasyfikacji pojazdu z ciężarowego na osobowy (demontaż kratki, zmiana w dowodzie rejestracyjnym) nie spowoduje utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie w/w samochodu w wysokości 50 % kwoty podatku naliczonego nie więcej jednak niż 5000 zł ?
 796. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/189/AF/05
  Podatnik nabył za gotówkę samochód ciężarowy marki Seat Ibiza o poj. 1400 cm, o dopuszczalnej ładowności 501 kg. Czy słusznie odlicza podatek VAT naliczony od zakupu paliwa do swego samochodu?
 797. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-814/04/I
  Samochod Star rok prod. 1977 i Jelcz rok prod. 1986, które używam w działalności gospodarczej nie posiadają świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dwodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochod ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 798. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-812/04/I
  Samochód Żuk rok prod. 1987 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg. którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 799. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-813/04/I
  Samochód Renault Trafic rok prod 1981 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-15/05
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów z najmu lokali wartość amortyzacji samochodu ciężarowego używanego w związku z uzyskiwaniem przychodów z wynajmu lokali użytkowych?
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-17/05
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów z najmu lokali wartość kosztów eksploatacji samochodu ciężarowego używanego w związku z uzyskiwaniem przychodów z wynajmu lokali użytkowych?
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473WV/443/206/136/2005/AG
  1.Czy S.A. przysługuje prawo do pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu paliwa od tego samochodu, pomimo obowiązującego od l maja 2004r. brzmienia art. 86 ust. 3 i 5?2.Czy w świetle nowych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535), obowiązującej od 01 maja 2004r. Podatnik nabył prawo do odliczenia 50% (do 5.000 zł.) kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia nowego samochodu osobowego?
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PV/443/04/05
  Czy mogę wykazać do odliczenia w deklaracji zapłacony podatek od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu w postaci samochodu Ford Transit (skrzyniowego)?
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/28/6/05
  Czy dla celów podatkowych w przypadku sprzedaży składnika majątku (samochodu ciężarowego) wykorzystywanego w działalności gospodarczej, przychodem z tej sprzedaży jest wartość wyrażona na fakturze sprzedaży czy przychód ustalony z uwzględnieniem wartości rynkowej sprzedawanego samochodu ?
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/3123/28/05
  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą otrzymał nieodpłatnie do używania samochód ciężarowy marki Toyota Yaris o dopuszczalnej ładowności do 550kg. Czy może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z eksploatacją tego samochodu, nie prowadząc przy tym ewidencji przebiegu pojazdu?
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-54.2/32583/05/PJ
  Czy mimo zmiany klasyfikacji pojazdu z ciężarowego na osobowy (demontaż kratki, zmiana w dowodzie rejestracyjnym) Podatnik zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu w okresie od ich nabycia do czasu wejścia w życie ustawy zmieniającej z dnia 21.04.2005 r.?
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-54.1/32583/05/PJ
  Czy w związku ze zmianą klasyfikacji samochodu z ciężarowego na osobowy podatnik zachowuje prawo do dokonanego na podstawie ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarówi usług oraz o podatku akcyzowym odliczenia podatku VAT przy zakupie samochodu?
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/112a/PDI/4115-35/2005
  Czy po dokonaniu przebudowy samochodu ciężarowego na osobowy nadal będzie istniała możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości (netto) za jaką zakupiono pojazd?
 809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I PP/443-20/2005
  1.Czy można odliczać podatek VAT z paliwa kupowanego do samochodu marki Volkswagen Transporter będącego samochodem ciężarowym, rok produkcji 1988, pojemność 1695 cm3, dopuszczalna masa całkowita 2460 kg, dopuszczalna ładowność 923 kg, liczba miejsc 2?2.Czy można odliczać podatek VAT z paliwa kupowanego do kosiarek spalinowych i agregatów prądotwórczych?3.Czy można odliczać podatek VAT z paliwa kupowanego do ciągnika rolniczego marki Ursus, rok produkcji 1988, masa własna 4232 kg?
 810. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-4430/48/05
  Czy przysługuje mi prawo do rozliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości przy nabyciu przedmiotowego pojazdu oraz przy zakupie paliwa silnikowego do napędu samochodu Opel Movano na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku od towarów i usług?
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/2/443-59/p/MCz/05
  1. Czy Spółka ma możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupionego paliwa konkretnie w dniu 22 sierpnia 2005 r. (i dalej po tym dniu), tj. w dniu wejścia w życie przepisów zmieniających kwalifikacje i definicje samochodów na potrzeby podatku VAT w sytuacji, gdy obowiązkowy termin przeglądu samochodu przez stację kontroli pojazdów przypada na dzień późniejszy niż wejście w życie przepisów, np. termin przypada na dzień 15 września 2005 r.? 2. Przedmiotowe samochody wykorzystywane są do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT.
 812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42/05
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa służącego do napędu samochodu ciężarowego marki FORD TRANSIT?
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-92/05
  Czy istnieje możliwość złożenia korekt deklaracji VAT-7 za okres od V/2004 r. do IV/2005 r. z uwzględnieniem zakupionego, a nie odliczonego paliwa do pojazdu ciężarowego marki STAR oraz odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do ww. samochodu w okresach następnych
 814. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 82/05
  Brak wskazania przepisu np. Ordynacji podatkowej, którego naruszenia przez organy podatkowe Sąd I instancji niesłusznie nie stwierdził, uniemożliwia NSA odniesienie się do tego zarzutu, gdyż Sąd ten nie ma prawa dokonywać wykładni zarzutów skargi kasacyjnej, które powinny być sprecyzowanie jasno i jednoznacznie. Art. 324 § 1 Ordynacji podatkowej obejmuje obowiązek stosowania zarówno przepisów procesowych jak i materialnoprawnych tej ustawy. Brak jest podstaw do zawężonego jedynie do kwestii związanych z postępowaniem podatkowym interpretowania tego przepisu.
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-59/05
  Czy zmiana świadectwa homologacji samochodu ciężarowego na osobowy wpłynie na wcześniejsze odliczenie podatku naliczonego?
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/05
  Czy przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa nabywanego do samochodu ciężarowego o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony ?
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-415-9736-7/05
  Czy w przypadku przerejestrowania samochodu ciężarowego na samochód osobowy, który nadal będzie używany w prowadzonej działalności, powstanie zobowiązanie w podatku dochodowym?
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-237/05/MŻ
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona zakupiła w kwietniu 2004 r. samochody posiadające świadectwa homologacji jako samochody ciężarowe o ładowności powyżej 550 kg. Odliczenie podatku naliczonego od ich zakupu nastąpiło pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Strona sprawdziła, czy przedmiotowe samochody spełniają warunki określone w art. 86 ust. 3 i 5 tej ustawy. Ponieważ część z nich tych wymagań nie spełnia, Strona nie odlicza podatku naliczonego przy zakupie paliwa wykorzystywanego do napędu tych pojazdów. W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie, prawidłowości powyższego postępowania.
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/44/1/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji?
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-106/05
  Czy można odliczyć podatek VAT w całości : od paliwa zakupionego do samochodu ciężarowego, jeżeli samochód ten nie posiada świadectwa homologacji ?
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/38/2005
  Czy Spółka miała podstawę prawną do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego na podstawie wystawionego przez sprzedającego rachunku, nie zawierającego numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy, co potwierdza wystawiona przez spółkę faktura wewnętrzna?
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/29/05
  Spółka na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupiła w Holandii samochód ciężarowy, złożyła do Naczelnika Urzędu Skarbowego informacje o dokonanym nabyciu środka transportu (druk VAT-23), oraz zapłaciła podatek od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspółnotowego nabycia środka transportu. Spółka nie była zarejestrowana dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Spółka pyta, czy mimo braku takiej rejestracji, zapłacony podatek z tytułu nabycia środka transportu, może odliczyć w deklaracji VAT-7 oraz czy odliczenie to dotyczyć będzie całości zapłaconego podatku.
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/44/2/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji?
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/18/05
  Podatnik w okresie od 2003 r. do maja 2004 r. amortyzował metodą degresywną samochód ciężarowy; od maja 2004 r. samochód ciężarowy został przerejestrowany na samochód osobowy. Czy w związku z przerejestrowaniem samochodu ciężarowego na samochód osobowy zachowane zostaje prawo do zastosowania degresywnej metody naliczania amortyzacji za okres od 2003 r. do maja 2004 r.?
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/37/05
  W ramach działalności gospodarczej prowadzę działalność gospodarczą usługi transportowe-transport drogowy towarów. Zapytanie dotyczy kwestii, czy mogę odliczyć podatek naliczony VAT zawarty w fakturach na zakup paliwa wykorzystywanego do samochodów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, na których nie ma wyszczególnionych numerów rejestracyjnych samochodów.
 826. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 62/05
  Organy podatkowe w świetle zebranego materiału dowodowego miały prawo rozstrzygające znaczenie przypisać świadectwu homologacji, że mimo innego wpisu w dowodzie rejestracyjnym zakupiony samochód był samochodem osobowym.
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-369/2005/US
  Podatnik pyta, czy w przypadku demontażu kratki oraz zmiany wpisu w dowodzie rejestracyjnym z ciężarowego na osobowy nie spowoduje konieczności korekty kwoty podatku naliczonego przy zakupie samochodów.
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-368/2005/US
  Czy zmiana kwalifikacji pojazdu z samochodu ciężarowy naa osobowy może mieć konsekwencje w podatku od towarów i usług.
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/24/05/DD
  Czy podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktury potwierdzającej zakup samochodu marki Mercedes o ładowności 1.300 kg (5 miejsc siedzących) oraz paliwa do tego samochodu. Na w/w samochód podatnik nie posiada świadectwa homologacji.
 830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-370/2005/US
  Czy przerejestrowanie samochodów posiadających, zgodnie ze świadectwem homologacji, status samochodu ciężarowego na samochody osobowego nie rodzi konsekwencji podatkowych związanych z VATem naliczonym odliczonym w całości przy zakupie tych samochodów.
 831. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.2-448/I/160/04
  Czy w świetle obowiązującej ustawy VAT art. 88 pkt 1 ust 3. W odniesieniu do art. 3 i 5 po 20.04.2004r. podatek VAT naliczony podlega odliczeniu, pomniejszeniu o podatek VAT należny z tytułu zakupu paliw do samochodow, na które obecnie brak jest świadectw homologacji jak również decyzji zwalniającej z posiadania tych świadectw.
 832. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2/448-932/04/I
  Czy zmiana rodzaju (typu) pojazdu z ciężarowego na osobowy rodzi obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego związanego z jego nabyciem?
 833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/50/2005/IW
  Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT od zakupionego paliwa do przedmiotowych samochodów?
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/38/05
  Odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu samochodu oraz przy zakupie paliwa do przedmiotowego samochodu.
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/95/PP2/443/28/2005
  Czy zmiana samochodu ciężarowego na osobowy spowoduje, że należy dokonać korekty podatku VAT i zwrócić podatek naliczony, a jeśli tak, to w jakiej wysokości należy zwrócić ten podatek?
 836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/43/05
  Czy mogę odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji, jeśli ze zgromadzonej dokumentacji bezspornie wynika, że jest to samochód ciężarowy?
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0063/05
  Podatnik prosi o udzielenie odpowiedzi, czy w związku z zarejestrowaniem umowy leasingu do dnia 15 czerwca 2005r. przysługuje mu skorygowanie podatku naliczonego za okres od maja 2004r. do maja 2005r. dot. rat leasingowych odliczanych tylko w wysokości 50% kwoty podatku, od kiedy do kiedy może odliczać tylko 50% podatku z tych opłat a także od kiedy obowiązuje go odliczenie podatku VAT w wysokości 50% i do kwoty 5000 zł, a od kiedy odliczenie podatku VAT w wysokości 60% i do kwoty 6000 zł.
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-141/TZ-89/BS
  Co upoważnia podatnika do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie paliwa do przedmiotowego samochodu?
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-138/TZ-128/05/BS
  Czy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego oleju napędowego do samochodu ciężarowego?
 840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/26/1/05
  Czy kupując samochód ciężarowy z homologacją i po przerobieniu go na autobus należy mi się odliczenie VAT-u naliczony z faktury zakupowej w całości?
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/26/2/05
  Czy mam możliwość odliczyć VAT naliczony z faktur dotyczących zakupu paliwa do samochodu ciężarowego posiadającego świadectwo homologacji przerobionego na autobus?
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/27/05/RCH
  Czy w przypadku sprzedaży samochodu dostawczego nie posiadającego homologacji, z tytułu nabycia którego podatnik VAT czynny dokonał odliczenia kwoty podatku naliczonego stanowiącej 50% kwoty podatku określonej na fakturze, jest on zobowiązany do zwrotu odliczonej kwoty podatku, jeżeli w momencie sprzedaży tego samochodu podatnik ten korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT.
 843. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-44081/5/AF/05
  Dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do eksploatacji samochodu ciężarowego.
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/33/05
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu marki MERCEDES-BENZ VITO nie posiadającego świadectwa homologacji?
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I/415/1/92/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu następujące wydatki dotyczące nieodpłatnie użyczonego samochodu ciężarowego: ubezpieczenie samochodu, podatek od środków transportu oraz odsetki od kredytu zaciagnietego przez własciciela samochodu na zakup tego samochodu?
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/43/2005/GT
  Czy można obnizyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu oleju napędowego do samochodu nieposiadającego świadectwa homologacji, w wypadku gdy z dowodu rejestracyjnego wynika, że jest to samochód ciężarowy uniwersalny, o ładowności 2.400 kg i liczbie miejsc 2?
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/RB/05
  Czy odliczenie całej kwoty podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej zakup samochodu wcześniej wziętego w leasing jest prawidłowe?
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-31/05/AJ
  Czy do przychodu z odpłatnego zbycia samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej należy zastosować stawkę 3% ryczałtu ?
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA-415/3a/2005
  Podatnik zapytuje o możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu podatku VAT naliczonego, zawartego w cenie kupowanego paliwa i gazu do napędu samochodów osobowych i ciężarowych wykazanych w ewidencji środków trwałych.
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA-415/3/2005
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek VAT naliczony od zakupionego samochodu ciężarowego, stanowiacego środek trwały?
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-0056/05/JW
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do samochodów ciężarowych wyprodukowanych w roku 1983 i 1992, w sytuacji gdy nie posiada świadectw homologacji tych pojazdów? Czy podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT już za I kwartał 2005 r. (podatek VAT rozliczany kwartalnie) oraz czy może skorygować rozliczenia podatku naliczonego za poprzednie miesiące, w których nie posiadał ww. dokumentów?
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/51/147/2005
  Czy można odliczyć podatek VAT od faktur dokumentujących zakup paliwa do następujących samochodów ciężarowych, które nie posiadają wyciągu ze świadectwa homologacji: 1.Mercedes - Benz 809, 2 siedzenia, ładowność 4280, 2.Mercedes - Benz 841, 3 siedzenia, ładowność 2730, 3.Mercedes - Benz 611, 2 siedzenia, ładowność 1885, 4.Mercedes - Benz 1520, 2 siedzenia, ładowność 11520, 5.Mercedes - Benz 1324, 2 siedzenia, ładowność 6575, 6.Mercedes - Benz 611, 2 siedzenia, ładowność 2160, 7.Mercedes - Benz 1524, 2 siedzenia, ładowność 11560, 8.Mercedes - Benz 2534, 2 siedzenia, ładowność 3200, 9.Mercedes - Benz 811, 2 siedzenia, ładowność 2500, 10.Mercedes - Benz 811, 2 siedzenia, ładowność 2800, 11.Mercedes - Benz 811, 2 siedzenia, ładowność 2840, 12.Mercedes - Benz 1824, 2 siedzenia, ładowność 6800, 13.Mercedes - Benz, 2 siedzenia, ładowność 15300, 14.Volvo FL 618, 2 siedzenia, ładowność 8800, 15.Volvo FL 618, 2 siedzenia, ładowność 8800, 16.Volvo FL 614, 2 siedzenia, ładowność 7400, 17.Fiat 230 Ducato, 2 siedzenia, ładowność 990?.
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-24/05/A
  Czy przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia wysokości podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabywanymi częściami zamiennymi wykorzystywanymi do pojazdu samochodowego VW transporter model T-2, rok produkcji 1985 ?.
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIVAT/443-28/2005
  Czy spółka ma prawo dokonać korekty deklaracji zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT w sytuacji gdy od maja 2004 r. nie odliczała podatku naliczonego z tyt. zakupu paliwa do samochodów specjalnych?
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-96/2005/RW
  Czy z chwilią kiedy podatnik zamierza dokonać zamiany przeznaczenia samochodu z ciężarowego na osobowy potwierdzonej zmianami w dowodach rejestracyjnych istnieje obowiązek korygowania podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów.
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-146/05/KH/37415
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik nabył samochód w okresie obowiązywania ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zmianami ) i na gruncie obowiązujących przepisów samochód spełniał kryteria ciężarowego i uprawniał Podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu orza z tytułu zakupu paliwa.Co dzieje się z podatkien VAT odliczonym przy zakupie samochodu z homologacją, jeżeli przerejestruje się pojazd z ciężarowego na osobowy ?
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/37/AK/05
  Prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego nie posiadającego homologacji.
 858. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-216/04/I
  Czy można obniżyć podatek należny o podatek naliczony od nabywanych paliw silnikowych do napędu samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji ?
 859. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-371/04/I
  Prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do samochodu ciężarowego przerobionego na autobus bez świadectwa homologacji na autobus.
 860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/10/05
  Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu samochodu , który jest zarejestrowany jako samochód dostawczy, ale nie posiada świadectwa homologacji, ani odpisu decyzji zwalniającej od obowiązku uzyskania świadectwa homologacji?
 861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/15/05/MC
  Czy przy nabyciu samochodu ciężarowego marki Iveco Daily-Y 35J09 przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości oraz przy zakupie paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu tego pojazdu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PP/PO/443-10/05/JW
  Czy w przypadku braku świadectwa homologacji do samochodu ciężarowego oraz samochodu spejalnego można odliczać podatek od towarów i usług?
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/219/DJW/05
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 2004 roku zakupili Państwo w Niemczech trzy używane samochody marki Mercedes Benz 308D do przewozu pieczywa. Z załączonych do wniosku kserokopii dokumentów - dowodów rejestracyjnych pojazdów, oraz dokumentów identyfikacyjnych pojazdów wynika ich dopuszczalna ładowność: 1375 kg i 1470 kg . Nie posiadacie Państwo świadectw homologacji, ani decyzji zwalniających z obowiązku uzyskania świadectw homologacji. Nie odliczacie Państwo podatku VAT zawartego w cenie paliwa kupowanego do w/w pojazdów. W związku z powyzszym wystąpiono z wnioskiem, czy można odliczać podatek VAT zawarty w cenie kupowanego paliwa do napędu ww. pojazdów?Stoją Państwo na stanowisku, iż na podstawie przeprowadzonego badania technicznego oraz wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w/w samochody są samochodami ciężarowymi i powinniście Państwo mieć prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie kupowanego paliwa.
 864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-1641/05/KN
  Podatnik dokonał zakupu używanego samochodu typu kombi, wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej. Z posiadanego przez niego wyciągu ze świadectwa homologacji dla tego samochodu wynika: ilość miejsc - 4, dopuszczalna ładowność - 557 kg. W złożonym wniosku podatnik zadaje pytanie: czy przysługuje mu odliczenie w całości podatku naliczonego zarówno przy zakupie w/w samochodu jak też przy zakupie paliwa przez ten samochód zużywanego. Zdaniem podatnika, w związku z tym, że wg wszystkich dokumentów (faktura zakupu, dowód rejestracyjny, polisa) samochód ten jest samochodem ciężarowym, ma on prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT.
 865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0029/05
  Czy samochód stanowiący przedmiot leasingu, następnie wykupiony do firmy jako środek trwały od którego przysługiwało odliczenie VAT może korzystać ze zwolnienia od podatku przy sprzedaży zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z późn.zm.)?
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-64-2/05
  Podatnik nabył samochód ciężarowy, który nie posiada świadectwa homologacji. Z dowodu rejestracyjnego wynika m.in., iż został zarejestrowany jako samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności 1.470kg i liczbie miejsc 3. Czy Podatnik może obniżyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu?
 867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSBIII/436/23/2005/KK
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dotyczących zakupu paliwa do samochodu zarejestrowanego w Polsce w 1991 r. jako ciężarowy, o ładowności 825 kg, dwóch miejscach do siedzenia, który nie posiada świadectwa homologacji?
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/18/05
  Czy koszty remontów powypadkowych są kosztem uzyskania przychodu , jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym ( art. 16 ust.1 pkt 50 ww.ustawy )?
 869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/46/05
  Jak powinno wglądać odliczenie naliczanego podatku VAT w fakturach za miesięczne raty czynszu na podstawie umowy leasingu?
 870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/05
  Cz podatnik ma prawo do dokonywania odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa i części samochodowych do samochodu ciężarowego o ładowności 8 ton (rok produkcji 1991), w przypadku gdy nie posiada świadectwa homologacji ?
 871. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: VPII/006-871/04/BM/VO/149/AC
  Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze zbiorczej dokumentującej zakup paliwa do samochodów ciężarowych.
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III VAT/443/I/42/2005/MO
  Czy w deklaracji VAT-7 w pozycji 41 i 42 można ująć całą wartość netto zakupionego pojazdu ciężąrowego oraz podatek naliczony w przypadku wykonywania głównie czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i uług?
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/41/2005/RR
  Czy można odliczyć podatek naliczony przy zakupie samochodu ciężarowego, spełniającego warunki określone w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), którego dopuszczalna ładowność wynika z różnicy pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą a masą własną pojazdu, określoną w wyciągu ze świadectwa homologacji?
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/15/2/05
  Czy w przypadku sprzedaży samochodu ciężarowego, sprowadzonego z Unii i zakupionego od osoby fizycznej lub podatnika rozliczającego się na zasadach marży, zostanie wystawiona faktura na zasadach ogólnych, to nabywca będzie miał prawo do podatku naliczonego z tej faktury?
 875. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB2-4407/I/4/2005
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu ciężarowego, w sytuacji gdy podatnik nie posiada świadectwa homologacji, ani decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji?
 876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-66-1-2/05
  Czy w przypadku zamiany homologacji z samochodu ciężarowego na osobowy należy dokonać zwrotu wcześniej rodliczonego podatku VAT ?
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/66/2005
  Czy istnieje możliwość zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu ciężarowego marki Renault Scenic, przy którego zakupie przysługiwało odliczenie częściowe? Samochód ten był użytkowany w leasingu operacyjnym od X/02. Od maja 2005r. odliczano od rat leasingowych tylko 50% (brak rejestracji umowy). Samochód wykupiono 12.10.2004r. - odliczono tylko 50%.
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D6/443-19/05
  Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dot. miesięcznych opłat leasingowych w pełnej wysokości, podwyższonych w związku ze zmianami wysokości stopy redyskonta weksli?
 879. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-4430/3/05
  Czy mam prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa zawartegow cenie paliwa?
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PP/443-26/05/BS
  Dotyczy zakupu paliwa do samochodu ciężarowego
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/443/9/2005
  Dnia 06.01.2005r. podatnik nabył samochód ciężarowy marki IVECO, typ turbodaily 59, rok produkcji 1995, liczba miejsc 3, dopuszczalna ładowność 3 240 kg. Nie posiada jednak świadectwa homologacji tego samochodu ponieważ prawdopodobnie zaginęło. Czy przysługuje mu zatem prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia samochodu oraz zakupu paliwa?
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/30/05
  Czy przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupu paliwa do napędu samochodu ciężarowego marki LUBLIN-2 nie posiadającego homologacji?
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/121/05
  SAMOCHODY CIĘŻAROWE - PRAWO DO ZŁOŻENIA KOREKT DEKLARACJI ZWIĘKSZAJĄCYCH PODATEK NALICZONY Z TYTUŁU ZAKUPU PALIWA .
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/120/05
  SAMOCHODY CIĘŻAROWE - PRAWO DO ZŁOŻENIA KOREKT DEKLARACJI ZWIĘKSZAJĄCYCH PODATEK NALICZONY Z TYTUŁU ZAKUPU TYCH SAMOCHODÓW .
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/18/05
  Sposób rozliczania podatku VAT z faktur dokumentujących zakup akcesoriów i usług obsługi serwisowej samochodu ciężarowego.
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/406/8/2005
  Podatnik jest dzierżawcą samochodów ciężarowych PEUGEOT J5, rok produkcji 1985, dopuszczalna ładowność 1625 kg, liczbie miejsc - 3, oraz MERCEDES BENZ 602, rok produkcji 1979, dopuszczalna ładowność 1700 kg, liczba miejsc - 6, które nie posiadają świadectw homologacji. Zapytuje: czy w świetle obowiązujących przepisów ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa do ww. samochodów. Zdaniem Podatnika - ma prawo.
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PP/PO/443-5/05/MP
  Czy można odliczyć podatek VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego nie posidającego świadectwa homologacji?
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-10/MK/05
  Czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodu ciężarowo - uniwersalny marki FS Lublin, typ Żuk?
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-36/05
  Prawo do doliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktu dokumentujących naprawy i inne koszty eksploatacyjne samochodu ciężarowego bez właściwego świadectwa homologacji.
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS/IPD2/4430/11/2005
  Czy w związku z przerejestrowaniem samochodu ciężarowego na samochód osobowy należy dokonać korekty podatku naliczonego, uprzednio odliczonego z tytułu nabycia pojazdu ciężarowego?
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/005-0021/05
  Czy podatnik ma prawo odliczenia podatku naliczonego VAT przy zakupie paliwa używanego do napędu ww. pojazdów?
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/406/8/2005
  Zawarłam umowę leasingu dewizowego, którego przedmiotem jest RENAULT MASTER o dopuszczalnej ładowności 1585 kg, liczbie miejsc - 3. Zgodnie ze świadectwem homologacji jest to samochód ciężarowy. Czy w świetle obowiązujących przepisów mam prawo do odliczenia 100 % podatku naliczonego od rat leasingowych i innych opłat. Moim zdaniem mam prawo.
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/4/05
  Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu samochodu, który jest zarejestrowany jako samochód ciężarowy, ale nie posiada świadectwa homologacji, ani decyzji zwalniającej od obowiązku uzyskania świadectwa homologacji?
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/48-12/05
  Czy wydatki na naprawę i zakup części zamiennych do samochodu ciężarowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w łącznej kwocie netto 454,92 zł, potwierdzone fakturami VAT, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów firmy w pełnej wysokości.
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/115/05
  WYDATKI NA NAPRAWĘ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO POKRYTE Z UBEZPIECZENIA - ODLICZENIE PODATKU
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP.443/20/2005
  Czy mogę odliczyć podatek naliczony od zakupu samochodu ciężarowego i zakupu paliwa do powyższego samochodu posiadającego świadectwo homologacji, na którym nie jest określona ładowność tego pojazdu?
 897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII-406/7/WO/05
  Podatnik nabył za gotówkę samochód ciężarowy marki Seat Ibiza o poj. 1400 cm, o dopuszczalnej ładowności 501 kg. Czy słusznie odlicza podatek VAT naliczony od zakupu paliwa do swego samochodu?
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.X/443-34/05
  - dotyczy kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających zakup samochodu ciężarowego oraz paliwa do tego samochodu.
 899. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-162/04/I
  Czy art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 późn. 535) ma zastosowanie tylko do samochodów osobowych i nie dotyczy samochodów dostawczych o dużej ładowności, a w związku z tym i art. 88 ust. 1 pkt 3 odnosi się tylko do samochodów osobowych ?
 900. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-568/04/I
  1.Czy art.86 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 oraz art 88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) ma zastosowanie do samochodów Mercedes Sprinter, zakupionych w kraju od prywatnego importera, nie posiadających świadectwa homologacji, przebudowanych na autobusy.Samochody zostały dopuszczone do ruchu wymaganymi polskim prawem drogowym procedurami, a liczba miejsc ( 28 ) i dopuszczalna masa całkowita ( 4600 kg ) określona jest wkarcie pojazdu i dowodzie rejestracyjnym. 2.Czy mogę wystąpić o zwrot podatku VAT z faktur na zakup paliwa do tych pojazdów ? 3.Czy mogę wystąpić o zwrot podatku VAT z tytułu zakupu u prywatnego importera samochodu Mercedes Sprinter w wersji ciężarowej bez homologacji ?
 901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-8/05
  Czy podatnikowi przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów ciężarowych marki STAR
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/8/AZ/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa nabywanego do eksploatacji samochodu ciężarowego bez homologacji.
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/9/AZ/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do eksploatacji samochodu ciężarowego.
 904. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/87/05
  CZY ZMIANA TYPU SAMOCHODU Z CIĘŻAROWEGO NA OSOBOWY OBLIGUJE PODATNIKA DO ZWROTU ODLICZONYCH WCZEŚNIEJ KWOT PODATKU ?
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/05
  w sprawie skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego CITROEN BERLINGO 1.9 D. Podatnik posiada na ten typ pojazdu jedynie stronę świadectwa homologacji, z której wynika tylko informacja, iż jest to samochód ciężarowy - nie wynika liczba miejsc i ładowność przedmiotowego samochodu. Dane te pochodzą z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i rozszerzonych badań technicznych. Podatnik wskazuje, iż samochód posiada fabrycznie zaprojektowane i zamontowane dwa miejsca siedzące, pozostała powierzchnia służy do załadunku towarów. Ładowność tego samochodu wynosi 557 kg i jest większa niż określona formułą zawartą w art.86 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535 z późn.zm.).
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP. 406/5/2005
  Czy można odliczyć podatek VAT od zakupu paliwa do samochodu nie posiadającego świadectwa homologacji ?.
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/05
  Zdaniem Podatnika ustawa o podatku od towarów i usług z 11-03-2004 r. nie zobowiązuje podatnika, by posiadał świadectwo homologacji, by nabył prawo do zmniejszania podatku należnego o podatek naliczony od zakupów paliw silnikowych oraz przy nabyciu samochodów samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych. Brak świadectwa homologacji zdaniem podatnika nie pozbawia go prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z nabyciem paliw silnikowych. Skoro w dowodzie rejestracyjnym ustalono ładowność 1003 kg, to w świadectwie homologacji nie będzie niższa. Zatem nie ma zastosowania art. 86 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 11-03-2004 r. o podatku od towarów i usług.
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/I/443-51/05
  - dotyczy zwrotu podatku naliczonego w związku z przekwalifikowaniem samochodu ciężarowego na osobowy.
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/33/PP2/443/8/2005
  Czy od zakupu paliwa do samochodu marki STAR 1142, w przypadku braku świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego ?
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/6/2005
  Działalnością podstawową firmy jest wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli oraz prace remontowo-instalacyjne. Dla potrzeb działalności wykorzystywany jest samochód ciężarowy Mazda SR 2,0 Kat, na który podatnik nie posiada świadectwa homologacji. Z dowodu rejestracyjnego wynika, iż dopuszczalna ładowność wynosi 1270 kg, ilość miejsc 6. Podstawiając te dane do wzoru określonego w ustawie o podatku od towarów i usług wychodzi, iż dopuszczalna ładowność wynosi: DŁ = 357 kg + 6 x 68 kg = 765 kg. Zatem dopuszczalna ładowność określona w dowodzie rejestracyjnym jest wyższa od ładowności wyliczonej według wzoru. Samochód ten służy głównie do przewożenia materiałów oraz maszyn i urządzeń.Czy przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu samochodu ciężarowego, który nie posiada świadectwa homologacji?
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/6/05
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupu paliwa do samochodu marki MERCEDES BENZ 413?
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/2005/MJ/9699
  Według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować naprawę samochodów ciężarowych będących własnością kontrahentów zagranicznych dokonywanych na terytorium Polski?
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliwa służącego do napędu samochodu ciężarowego wykorzystywanego do prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej
 914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/05
  1. Czy można odliczyć podatek od towarów i usług od paliwa zakupionego do samochodu ciężarowego, który nie posiada świadectwa homologacji? 2. Czy od czynszu dzierżawy takiego samochodu można odliczyć podatek od towarów i usług?
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-5/MT/05
  Czy ma prawo odliczyć podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego marki JEEP CHEROKEE 2,5 kat. rok produkcji 1994, który nie posiada świadectwa homologacji? Ww/w samochód spełnia warunek, jakim jest przekroczenie progu dopuszczalnej ładowności - wg wzoru określonego w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-II-PP-443/8/2005/KR
  Czy przysługuje prawo odliczenia zakupu paliwa do napędu samochodów ciężarowych, które nie posiadają świadectwa homologacji?
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.P.4400/9/1-1/05
  Podatnik zamierza dokonać zakupu i modernizacji samochodu ciężarowego, który zostanie zakupiony na dwie firmy i jako środek trwały zostanie wprowadzony do ewidencji obu firm po 50%. Zdaniem Podatnika obie firmy będą miały prawo do odliczenia 50% podatku VAT związanego z zakupem i modernizacją powyższego samochodu.
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-1/05
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących zakup paliw silnikowych i oleju napędowego do samochodów typowo ciężarowych, dla których podatnik nie posiada świadectw homologacji. Zdaniem podatnika ww. samochody są samochodami typowo ciężarowymi, a z homologacji wydanych dla danego typu samochodów wynika, że ich ładowność jest wyższa niż określona ustawowym wzorem. W tej sytuacji brak świadectwa homologacji nie oznacza, że samochody te są samochodami osobowymi, w związku z czym podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących zakup paliw silnikowych i oleju napędowego do tych samochodów, pomimo braku świadectwa homologacji dla konkretnego pojazdu.
 919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-III/1/443-3/05
  Czy w przypadku wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) tj. po trzech latach prowadzenia działalności gospodarczej podatnik zobowiązany jest do zwrotu odliczonego w 2003r. w deklaracji VAT-7 podatku naliczonego w fakturze dokumentującej nabyty samochód ciężarowy?
 920. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/406/4/2005
  Czy samochód marki Polonez Truck, zarejestrowany w Wydziale Komunikacji jako samochód ciężarowy spełnia warunki do uznania go jako samochodu ciężarowego i czy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa.
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/2-443/5/05
  Czy podatnik ma prawo odliczenia podatku zawartego w cenie paliwa do samochodów ciężarowych, posiadających homologacje których dopuszczalna ładowność wynika z różnicy pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą a masą własną pojazdu, określoną w wyciągu ze świadectwa homologacji właściwą dla danego typu pojazdu?
 922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/10/05
  Czy w przypadku posiadania samochodu dostawczego Żuk A13 o dopuszczalnej ładowności 820 kg i liczbie miejsc 2, nie posiadającego świadectwa homologacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu paliwa do napędu tego samochodu?
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/05
  Podatnik zwrócił się zapytaniem, czy brak wyciągu ze świadectwa homologacji dla nabytego przez Stronę samochodu pozbawia prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktury nabycia oraz czy pozbawia Stronę prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa w okresie eksploatacji samochodu dla celów prowadzonej działalności?
 924. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/III/443-2/1385/BW/05
  Czy mogę odliczyć podatek naliczony z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu ciężarowego marki Mercedes 814D o dopuszczalnej ładownosci 3 345 kg jeżeli nie posiadam świadectwa homologacji tego pojazdu.
 925. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/448/14/05
  Czy mam prawo odliczyć dokonując zakupu paliwa do samochodu marki Mercedes VITO 111 CDI nie posiadając świadectwa homologacji?
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/005/7/2/2005
  Podatnik użytkuje samochód marki Opel Combo na podstawie umowy leasingu zawartej w dniu 29.04.2004r. Z wyciągu ze świadectwa homologacji załączonego do wniosku wynika, że pojazd Opel Combo jest samochodem ciężarowym, dopuszczalna ładowność wynosi 697 kg, ilość miejsc 5. Podstawiając te dane do wzoru określonego w ustawie o podatku od towarów i usług wychodzi, iż dopuszczalna ładowność wynosi: DŁ = 357 kg + 5 x 68 kg = 697 kg, czyli jest równa określonej w wyciągu ze świadectwa homologacji i w dowodzie rejestracyjnym. Czy ma prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego z tytułu raty leasingu?
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/8/440/AG/05
  Podatnik zakupił samochód ciężarowy MAN 35.343 o dopuszczalnej ładowności 19.300 kg, liczbie miejsc 3, rok produkcji 1998, bez świadectwa homologacji i bez decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji .Podatnik wyraża stanowisko, że w tym stanie faktycznym firmie przysługuje w całości odliczenie podatku naliczonego od zakupionego samochodu oraz w okresie eksploatacji odliczenie podatku naliczonego od zakupionego paliwa , gdyż jest to samochód bezwzględnie z istoty swej ciężarowy / pow. 3,5 tony/ a z konstrukcji wynika, że pojazd przeznaczony jest wyłącznie do przewozu towarów.
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/2-443/6/05
  Czy można odliczyć podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego spełniającego warunki określone w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54 poz. 535), którego dopuszczalna ładowność wynika z różnicy pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą, a masą własną pojazdu, określoną w wyciągu ze świadectwa homologacji?
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/05
  Czy można odliczyć podatek od towarów i usług przy zakupie paliwa do samochodów ŻUK i FIAT DUCATO?
 930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSB III/436/11/2005/kk
  Czy mam prawo odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości zapłaconego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia użanego samochodu ciężarowego, w wypadku gdy parametr pojazdu określony jest na podstawie dowodu rejestracyjnego, gdyż nie posiadam wyciągu ze świadectwa homologacji?
 931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III/4409/443/10/05
  Czy przysługuje prawo do odliczania podatku VAT przy zakupie paliwa do takich samochodów ciężarowych jak: KAMAZ, STAR, JELCZ, na które podatnik nie posiada świadectwa homologacji?
 932. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-IIa-005/7/2005
  Podatnik uważa, że pomimo faktu iż ładowność samochodu wynikająca ze świadectwa homologacji jest mniejsza od ładowności określonej według wzoru ma prawo do odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa.
 933. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/14/05
  Czy zmiana kategorii samochodu z ciężarowego na osobowy rodzi obowiązek zwrotu odliczonego podatku naliczonego?
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-13/6254/05/PJ
  Czy przy zakupie paliwa do Volkswagena Transportera, w przypadku nie posiadania świadectwa homologacji, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT?
 935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/1/2005/kk
  Czy przysługuje mi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego z zamontowaną beczką przeznaczoną do wywozu nieczystości płynnych jeżeli nieposiadam świadectwa homologacji?
 936. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV/443-20/05
  Czy Podatnik miał prawo odliczyć 100% VAT-u od zakupionego samochodu wg faktury VAT wystawionej przez firmę leasingową zgodnie z umową?
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/16/12/2005/GW
  Czy Spółka istnieje prawo do odliczania podatku VAT od kosztów zakupu paliwa co do: 1. pojazdów samochodowych specjalnych, 2. pojazdów samochodowych ciężarowych, co do których Spółka nie posiada wyciągów ze świadectwa homologacji ani decyzji zwalniającej z obowiązku posiadania świadectwa homologacji, ale wykazała na przykładzie homologacji dla danego typu pojazdów samochodowych ciężarowych, że ładowność tego ciężarowego pojazdu samochodowego jest wyższa niż określona wzorem na ładowność, 3. pojazdów samochodowych ciężarowych, co do których Spółka wykazała za pomocą dowodów rejestracyjnych albo innych dokumentów, że ładowność tego ciężarowego pojazdu samochodowego jest wyższa niż określona wzorem ładowność.
 938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/05/SM/5228
  Czy mam prawo do odliczenia podatku VAT w paliwie do używanego samochodu (...)? Samochód jest zarejestrowany jako ciężarowy o liczbie miejsc - 5, posiadający homologację, w której dopuszczalna ładowność zapisana jest jako suma ładowności skrzyni ładunkowej i ilości osób?
 939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/1f/BT/2005
  W sprawie odliczenia podatku naliczonego od nabywanych paliw silnikowych do samochodu ciężarowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych podatnika, posiadającego homologację , a nie spełniającego warunku o którym mowa w przepisie art.86 ust.3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 940. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/1e/BT/2005
  Czy w związku z elsploatacją samochodu ciężarowego ( wprowadzonego do ewidencji środków trwałych) o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż wyliczonej według wzoru z art. 86 ust.3 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) można odliczyć podatek naliczony od zakupu części zamiennych i usług.
 941. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-0050/490/04
  Czy wykonując czynności wyłącznie opodatkowane: - można odliczyć podatek naliczony z tytułu rat leasingowych od leasingowanego samochodu ciężarowego, który posiada homologację, przy czym raty płatne są w okresach miesięcznych i pierwsza rata wynosi netto 41.893,44 zł (brutto 51.100 zł), tj. 40 % wartości samochodu, a następne raty wynoszą netto 1.808,67 zł (brutto 2.206,57 zł), - raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu w przypadku, gdy leasingodawca jest właścicielem pojazdu i z umowy wynika, że samochód będzie amortyzowany przez leasingodawcę?
 942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III/4409/443/6/IK/05
  Podatnik jest użytkownikiem samochodu dostawczego marki Lublin na który posiada świadectwo homologacji, gdzie liczba i rozmieszczenie siedzeń została określona jako pojedyńcze i podwójna kanapa.Czy na podstawie takiego świadectwa podatnik ma prawo do odliczenia podatku z faktur za paliwo.
 943. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-1/05
  "Czy wydatki poniesione na naprawę powypadkową samochodu ciężarowego będącego składnikiem majątki firmy i nie objętego ubezpieczeniem dobrowolnym, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej"
 944. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  Czy na podstawie posiadanych dokumentów opisanych wyżej Spółka może uznać, że jest to pojazd ciężarowy i określić podatek VAT od zakupionego paliwa?
 945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  CZY MOGĘ UZNAĆ, ŻE OPISANY PRZEZE MNIE SAMOCHÓD JEST SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM I CZY MOGĘ ODLICZAĆ PODATEK VAT OD ZAKUPIONEGO PALIWA DO TEGO SAMOCHODU?
 946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/1/05
  Czy po 1 maja 2004r. Spółka może dokonywać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony VAT wynikający z faktur dokumentujących zakup paliwa?
 947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/1/05
  Czy podatnik wykorzystujący w swojej działalności pojazdy ciężarowe wyprodukowane przed 1984 r., nieposiadające świadectwa homologacji jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw silnikowych?
 948. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421AV/443/710/05/DL
  Odliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej opłatę z tytułu uszkodzenia leasingowanego samochodu ciężarowego.
 949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/70-61/2005/AO
  Dot. możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu Polonez - Truck.
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/6/05
  Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodów ciężarowych, w przypadku gdy podatnik nie posiada świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej z posiadania takiego świadectwa oraz przy zakupie paliw silnikowych wykorzystywanych do tego typu samochodów.
 951. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437US37/ZI/82/DJW/05
  Czy zmiana kwalifikacji samochodu nabytego jako ciężarowy na osobowy (wymontowanie kratki) spowoduje konieczność zwrotu odliczonego podatku VAT? Stoi Pan na stanowisku, że zmiana homologacji auta na osobową nie powinna spowodować dodatkowych kosztów podatkowych do czasu jego sprzedaży.
 952. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/4/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji?
 953. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/51/05
  Czy w przypadku samochodu marki Lublin, dla którego w świadectwie homologacji podano liczbę siedzeń - 9, przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur zakupu paliwa?
 954. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/04/2005/MK
  Czy można obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego związanego z ratami leasingowymi oraz nabyciem paliwa do samochodów marki Mercedes Sprinter 312D i Mercedes Benz 308D?
 955. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/443-3/05
  Czy mam prawo odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentyjących zakup paliwa i gazu do samochodu ciężarowego na który nie posiadam świadectwa homologacji oraz ewentualne odliczenie podatku z faktur za naprawy tego samochodu?
 956. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/464/2005/ADB
  Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od paliwa - oleju napędowego - do samochodów ciężarowych przy braku homologacji.
 957. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/2/05
  Czy prawidłowe jest obniżenie kwoty podatku od towarów i usług o kwotę podatku VAT od zakupu paliw silnikowych do samochodów ciężarowych: KAMAZ (ładowność 10000 kg; ilość miejsc siedzących 3) i TARPAN (ładowność 1000 kg; ilość miejsc siedzących 6) ?
 958. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-25/109 045/124/05
  Czy przysługuje w pełnej wysokości prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu przerobionego z osobowego na ciężarowy marki Ford Mondeo 1,8 DT?
 959. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415/7/IH/05
  Czy w przypadku gdy do działalności gospodarczej wykorzystywany jest na podstawie umowy użyczenia samochód ciężarowy ( nie posiadający świadectwa homologacji ) podatnikowi przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków związanych z jego eksploatacją bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu ?
 960. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/448/2/05
  Czy dokonując zakupu paliwa do samochodu ciężarowego Fiat Ducato (wyprodukowanego w 1995r.), podatnik będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazaną w fakturze dokumentującej jego zakup. Z pisma podatnika wynika iż nie posiada świadetwa homologacji natomiast dysponuje zaświadczeniem oficjalnego importera samochodu, w którym stwierdzono, że pojazd został wyprodukowany jako samochód ciężarowy.
 961. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/84/04
  W jaki sposób ustalić datę dostawy (sprzedaży) na fakturze VAT w przypadku dostarczenia towaru do magazynu odbiorcy (koszt transportu w cenie sprzedaży)? Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z faktur za paliwo zakupione do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectw homologacji, gdy z dowodu rejestracyjnego wynika, że są to samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności powyżej 5000 kg?
 962. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: VR/006-1688/04/IW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodów marki ŻUK, dopuszczalna ładowność 1.025 kg, liczba miejsc 2, które nie posiadają świadectwa homologacji.
 963. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1.3-443-1/05
  Czy ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług od zakupionego paliwa silnikowego, wlanego do zainstalowanego na jego terenie zbiornika o pojemności 1.000 litrów, z przeznaczeniem do tankowania własnych pojazdów ciężarowych.
 964. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-124/05
  Pytanie dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliw silnikowych, wykorzystywanych do napędu samochodów ciężarowych : Nysa 522 5 31 z 1993r. o dopuszczalnej ładowności 850 kg , liczbie miejsc 2 oraz Lublin Żuk A 06B z 1982r. o dopuszczalnej ładowności 850 kg, liczbie miejsc 7 ( dane wynikające z dowodu rejestracyjnego ).
 965. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/279/2004/2005/AO
  Czy można obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu marki Mercedes, dla którego podatnik nie posiada świadectwa homologacji?
 966. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-IIa-005/3/2005
  Czy przysługuje mi prawo odliczania podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do napędu pojazdu?
 967. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: VR/006-1422/04/AP/IW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodu marki MERCEDES BENZ 814 (rok produkcji 1996), dopuszczalna ładowność 2.2660 kg, liczba miejsc 2, który nie posiada świadectwa homologacji.
 968. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/239/04/2005/MK
  Dot. prawa odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych dotyczacych samochodu Ford Transit 300L.
 969. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437US37/ZI/69/DJW/05
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu Toyota Hi Ace 2,0, dla którego podatnik nie posiada świadectwa homologacji, a dopuszczalna ładowność określona jest jedynie w dowodzie rejestracyjnym? Zdaniem wnioskodawcy dopuszczalne jest odliczenie podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakup paliwa do tego samochodu.
 970. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443-VAT/109/05/AO
  Prosimy o wydanie decyzji zwalniajacej samochód Peugeot Boxer 2,5 D Furgon z obowiązku posiadania świadectwa homologacji i udzielenie zgody na obliczenie jego ładowności na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego. samochód ten jest bezsprzecznie pojazdem ciężarowym. jego ładowność wynosi 1420 kg, liczba miejsc 3. dane te zawarte są w dowodzie rejestracyjnym . Samochód będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej jako dostawczy. W związku z powyższym będzie mi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych. Jednocześnie zwracam się z zapytaniem, czy prawo to będzie przysługiwało, gdy samochód ten zostanie zakupiony przez moją firmę od osoby fizycznej na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 971. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/04
  Czy spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od raty leasingowej dotyczącej samochodu ciężarowego?
 972. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/194/04
  Czy mam możliwość rozliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa silnikowego do napędu samochodu przerobionego z samochodu ciężarowego na pojazdów samochodowy do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą?
 973. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.III-443/136/2004
  W dniu 17.12.2003r. nabyłam na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód ciężarowy Fiat Stilo Actual. Ponieważ jestem podatnikiem VAT, przy jego zakupie rozliczyłam podatek VAT naliczony z należnym. Samochód ten był wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany według obowiązujących stawek. W związku ze stwierdzonymi poważnymi wadami technicznymi samochód został zareklamowany u sprzedawcy. W wyniku zawartej w dniu 13.12.2004r. ugody doszło do wymiany reklamowanego samochodu na samochód osobowy Fiat Stilo Multiwagon Active przy dopłacie 1.500,00 zł. Moim zdaniem nie mam obowiązku do korekty podatku VAT wynikającego z zamiany samochodu ciężarowego na osobowy, ponieważ zamiana ta nastąpiła z przyczyn ode mnie niezależnych-wady techniczne poprzedniego samochodu oraz zaprzestanie produkcji modelu (nie było możliwości wymiany na taki sam model). Podstawą zaś do naliczania amortyzacji nowego samochodu będzie cena zakupu netto poprzedniego samochodu powiększona o dokonaną dopłatę wynikająca z ugody.
 974. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-2/05
  Czy sprzedaż przez podatnika podatku od towarów i usług samochodu ciężarowego nabytego na fakturę VAT - na cele prywatne - winna być udokumentowana fakturą VAT, czy też umową kupna-sprzedaży?
 975. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/321/04, IS.I/1-415/174/04
  1. Czy przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa silnikowego, oleju napędowego oraz gazu zużywanego do napędu samochodów, które są zarejestrowane jako samochody ciężarowe, na które nie posiadam świadectw homologacji? 2. Czy podatek naliczony związany z nabyciem paliwa silnikowego, oleju napędowego oraz gazu do napędu samochodów, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT stanowi koszt uzyskania przychodu?
 976. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423-880/04/AJ
  Czy w przypadku zakończenia umowy leasingu przed upływem 40 % normatywnego okresu amortyzacji opłaty leasingowe poniesione przez Spółkę przed rozwiązaniem umowy leasingu nadal stanowić będą koszty uzyskania przychodu, czy też konieczna będzie korekta kosztów podatkowych za poprzednie okresy?
 977. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/259/2004/AO
  Dot. obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu.
 978. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/63/AZ/04
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zakupu paliwa do samochodów ciężarowych marki Żuk nie posiadających świadectw homologacji
 979. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/218/04/kk
  Czy moge odliczyć VAT przy zakupie paliwa do samochodu o ładowności 1630 kg i ilości miejsc 3, jeżeli samochód został sprowadzony z zagranicy i nie posiadam wyciągu ze świadectwa homologacji ani decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji?
 980. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/214/04/kk
  - Czy mogę odliczać podatek VAT z faktur za paliwo do samochodu ciężarowego jeżeli nie posiadam homologacji na typ pojazdu gdy w Polsce homologacja zoatała wydana?- Kiedy mogę rozliczać podatek należny w przypadku świadczenia usług trnasportowych?
 981. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-122/04
  Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że posiada Pan samochody :1.FS-Lublin ŻUK A 11 (dane wynikają z dowodu rejestracyjnego), rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy uniwersalny, rok produkcji - 1991, dopuszczalna ładowność - 950, liczba miejsc - 22.FS Lublin ŻUK A 11 (dane wynikają z dowodu rejestracyjnego), rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy uniwersalny, rok produkcji - 1990, dopuszczalna ładowność - 1025, liczba miejsc - 23.Mercedes Benz 410 D (dane wynikają z zezwolenia czasowego), rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy , rok produkcji - 1995, dopuszczalna ładowność - 1140, liczba miejsc - 2 Pytanie dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do w/w samochodów oraz prawa odliczenia w pełnej wysokości, kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu opisanego w punkcie 3 (Mercedes Benz).
 982. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1443/200/04
  Stosownie do art 14a ustawy Ordynacja podatkowa zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliw silnikowych, oleju napędowego, gazu wykorzystywanych do napędu innych pojazdów samochodowych niż samochody osobowe będących w użytkowaniu Spółki wg poniższego grupowania:1. Samochody ciężarowe, specjalne i inne pojazdy posiadające dowody rejestracyjne pojazdu - nabyte przed 1.01.1984 r.Obowiązek homologacji pojazdów wprowadzono 1.01.1984 r. zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 1.02.1983 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6 póz. 35 z 1983 r.). Od 1984 r. producent, importer nowych pojazdów obowiązany był dołączyć do sprzedawanych pojazdów wyciąg świadectwa homologacji będący dla organu rejestrującego źródłem informacji o jego danych technicznych. W PBE używane są samochody ciężarowe, specjalne i inne pojazdy posiadające dowody rejestracyjne w których dane techniczne nie wynikają ze świadectwa homologacji ponieważ nie istniał w dacie nabycia obowiązek ich wydawania przez producenta i importera. Dopuszczalna ładowność pojazdu w dacie rejestracji pojazdu określona była na podstawie dowodów obowiązujących w tym okresie do dokonania rejestracji. Są to następujące typy pojazdów:1. Samochód ciężarowy - KAMAZ 5320 lub 5511dopuszczalna ładowność - 8 ton, liczba miejsc - 3, rok produkcji 1980.2. Samochód ciężarowy - KRĄŻ 255 Bdopuszczalna ładowność - 7,5 ton, liczba miejsc - 3, rok produkcji 1976.3. Samochód ciężarowy ŻUK 11 Bdopuszczalna ładowność - 1000 kg, liczba miejsc - 2, rok produkcji 1982.4. Żuraw samochodowy Hydros K-102 - szt. 2Nazwa pojazdu w dowodzie rejestracyjnym -samochód specjalny - dźwig,rok produkcji odpowiednio 1979 lub 1980,udźwig- 10 ton,nie posiada dopuszczalnej ładowności lecz udźwig,liczba miejsc - 2.5. Koparka samochodowa K-407Samochód specjalny koparka K-407B - to nazwa i typ pojazdu wdowodzie rejestracyjnym,rok produkcji 1983,liczba miejsc - 2,dopuszczalna ładowność - O,Symbol KŚT 580Symbol PKWiU 29,52.Naszym zdaniem odliczenie podatku od towarów i usług od zakupionego paliwa do napędu w/w jednostek podlega odliczeniu na ogólnych zasadach określonych w ustawie. Ograniczenie wynikające z art. 88 ust. l pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 póz. 535), nie ma zastosowania do samochodów bezspornie ciężarowych lub specjalnych dźwigów, a także maszyn do robót ziemnych jaką jest bezspornie koparka K-102 mimo, że nie posiadają świadectwa homologacji, gdyż takowy obowiązek nie istniał w dacie nabycia. Dane podane w opisie poszczególnych jednostek wynikają z dokumentacji posiadanej w przedsiębiorstwie, tj. karty inwentarzowej i dowodu rejestracyjnego pojazdu. Ładowność określona wzorem z art. 86 ust. 3 ustawy jest niższa od faktycznej w pkt. l 3 Pojazdy są przeznaczone wyłącznie do przewozu towarów lub są pojazdami specjalnego przeznaczenia.2. Samochody ciężarowe - STAR A266 z nadwoziem brygadowym i skrzynia ładunkowa - szt.8Samochody nabyte w latach 1988 - 1997 w ten sposób, że na fabrycznie nowym podwoziu przystosowanym do zabudowy zamontowana została skrzynia ładunkowa wraz z przedziałem pasażerskim dla 7 osób.Posiadamy wyciąg ze świadectwa homologacji przy nabyciu podwozia samochodu ciężarowego z kabiną STAR A266 w 1997 r. w Zakładach Starachowickich "STAR" S. A. w którym określona jest między innymi:- dopuszczalna nośność podwozia - 5700 kg- dopuszczalna masa całkowita 12350 kg- masa własna 6650 kg- liczba miejsc do siedzenia - 2.Ponadto, w wyciągu tym jest stwierdzenie, że pojazd zwolniony jest z obowiązku uzysku świadectwa homologacji przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej pismem nr TD -3-69020/39/96 z dnia 16.05.1996 r. Po dokonanej zabudowie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Rzeczoznawcy - PZM S.A. w Lublinie wydało ocenę techniczną w zakresie określenia zgodności przebudowy z wymogami przepisów dla samochodu ciężarowo-terenowego specjalizowanego, gdzie określono zmiany dokonane w pojeździe i ustalono nowe dane techniczne pojazdu po dokonaniu zmian1. Marka Star2. Typ/model A2663. Rodzaj pojazdu ciężarowe - terenowy specjalizowany4. Przeznaczenie przewóz osób i towarów5. Rodzaj nadwozia kabina osobowa i skrzynia ładunkowa6. Masa własna 7 1 20 kg7. Dopuszczalna ładowność 5320 w tym 9 osób3750 w tym 9 osób - teren8. Dopuszczalna masa całkowita 12350 kg1 0850 kg -teren9. Liczba miejsc do siedzenia 910. Długość 6,9 m 1 1 . Szerokość 2,5 m 12. Wysokość 3,22 mŁadowność opisanego pojazdu wg wzoru z art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynosi:9x68 = 969kgDopuszczalna ładowność określona przez rzeczoznawców 5320 kg i dopuszczalna nośność podwozia określona w wyciągu świadectwa homologacji podwozia 5700 kg jest wyższa od określonej zgodnie z art. 86 ust. 3. W związku z powyższym mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu wszystkich 8 samochodów na zasadach ogólnych art. 86 ust. l ustawy.3. Pojazdy specjalne bez świadectwa homologacjiPosiadamy w użytkowaniu pojazdy specjalne użytkowane do prac budowlano -montażowych jako sprzęt niezbędny do realizacji robót, które zgodnie z przepisami ruchu drogowego posiadają dowody rejestracyjne pojazdu i według Klasyfikacji Środków Trwałych zakwalifikowane są do grupy 580-581 Maszyny do robót ziemnych budowlanych i drogowych oraz 743 - Samochody specjalne - pojazdy załadowczo - wyładunkowe - dźwigi samochodowe. Ze względu na datę nabycia tych pojazdów i obowiązujący okres archiwowania dokumentów posiadamy dane ze świadectwa homologacji w fakturze z zakupu samochodu ciężarowego marki STEYER Typ 32 S 32/P38/6x6 z 1997 r. Pozostałych świadectw homologacji nie posiadamy lecz dane z dowodu rejestracyjnego, ich konstrukcja świadczy, że są pojazdami specjalnego przeznaczenia, co świadczy, że art. 88 ust. l pkt 3 ustawy z 11.03.2004 r. nie ma zastosowania. Dane techniczne pojazdów specjalnych są następujące:1. Betonomieszarka typ AM - 369 na podwoziu Tatry 815, Rok produkcji 1987Dopuszczalna masa całkowita 22300 kgDopuszczalna ładowność 14000 kgLiczba miejsc 2Klasyfikacja Środków Trwałych - 581 Maszyny do robót budowlanych2. Koparka gąsienicowa typ K - 408Rok produkcji 1987 - niedopuszczona do ruchu drogowego Klasyfikacja Środków Trwałych - 580 Maszyny do robót ziemnych3. Koparka UDS 114 A na podwoziu Tatry 815 - szt. 2 Rok produkcji 1989 lub 1990Dopuszczalna masa całkowita 21800 kgDopuszczalna ładowność OLiczba miejsc 2KŚT - 580 Maszyny do robót ziemnych4. Żuraw samochodowy HYDROS R-61 - szt. 2 Rok produkcji 1984Rok nabycia 1988Dopuszczalna masa całkowita 9760 kgDopuszczalna ładowność OUdźwig 6300 kgLiczba miejsc 2KŚT - 743 Samochody specjalne5. Żuraw samochodowy KRĄŻ 456 A Rok produkcji 1984Rok nabycia 1985Udźwig 16000 kgLiczba miejsc lKŚT -- 743 Samochody specjalne6. Żuraw AD 28 na podwoziu samochodowym TATRA 815 Rok produkcji 1994Rok nabycia 1997Dopuszczalna masa całkowita 28260 kgDopuszczalna ładowność OUdźwig 28000 kgLiczba miejsc 2KŚT - 743 Samochody specjalne7. Samochód specjalny - Podnośnik Rok produkcji 1997KŚT - 743 Samochody specjalneNa samochodzie ciężarowym marki STER typ 32 S 32/P38/6x6 Świadectwo homologacji nr 1410-01 określającym między innymi: Masę własną 9500 kgDopuszczalna masa całkowita 26000 kgLiczba miejsc 2zabudowany został podnośnik montażowy typ PMT-30-01 przez FabrykęMaszyn Budowlanych "BUMAR - KOSZALIN"Masa całkowita po zabudowie 19200 kgPo dokonaniu zabudowy Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Rzeczoznawcy - PZM S.A. Oddział w Lublinie wydał pozytywną ocenę techniczną zgodności przebudowy i wyposażenia z wymogami przepisów dla samochodu specjalnego STEYR8. Samochód specjalny STEYR typ 32 S 28Rok produkcji 1989 - dane z dowodu rejestracyjnego pojazduMasa własna 15000 kgDopuszczalna ładowność 7000 kgLiczba miejsc 2Samochód wyposażony w żurawik PNZ P 11000 i wciągarkę typROTZLER z udźwigiem 4000 kg.9. Samochód marki Jelcz - ciągnik siodłowy C342 Producent Jelczańskie Zakłady Samochodowe Jelcz /k Oławy Rok budowy 1988Dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu: Dopuszczalna masa całkowita 15400 kg Dopuszczalna ładowność 9000 kg Liczba miejsc 24. Samochody ciężaroweUżytkowane samochody ciężarowe, ze względu na datę nabycia i okres archiwowania dokumentów, nie posiadają obecnie dowodów homologacji. Dane z dowodów rejestracyjnych pojazdów jak i ich konstrukcja świadczą, że są to samochody bezwzględnie ciężarowe przeznaczone wyłącznie do przewozu towarów a ich ładowność jest większa niż określona w art. 86 ust. 3 ustawy wzorem DL = 357 kg + n x 68. Powyższe potwierdzaj ą dane z dowodów rejestracyjnych pojazdu1. Samochód ciężarowy LI AŻ 110.073 Rok produkcji 1986 Dopuszczalna masa całkowita 1600 kg Dopuszczalna ładowność 8000 kg Liczba miejsc 2 DL = 357 + 2 x 68 - 493 493 < 80002. Samochód ciężarowy KRĄŻ 255B Rok produkcji pojazdu 1989Dopuszczalna masa całkowita 19675 kg Dopuszczalna ładowność 7500 kg Liczba miejsc 3 DL - 357 + 3 x 68 = 561 561 < 75003. Samochód ciężarowy KRĄŻ 255B Nadwozie skrzynioweMasa własna 12175 kgDopuszczalna ładowność 7500 kg w tym: 3 miejscDL = 357 + 3 x 68 = 561 561 < 75004. Samochód ciężarowy - wywrotka STAR 3W200 Rok produkcji 1986Dopuszczalna masa całkowita 10520 kg Dopuszczalna ładowność 5000 kg Liczba miejsc 2 DL = 357 + 2 x 68 = 493 493 < 50005. Samochód ciężarowy ROBUR LD 3001 Diesel Dopuszczalna masa całkowita 5800 kgDopuszczalna ładowność 2775 kgLiczba miejsc 3DL = 357 + 3 x 68 = 561 561 < 27736. Samochód ciężarowy FS - Lublin ŻUK A 16B Rok produkcji pojazdu 1988Dopuszczalna masa całkowita 2500 kg Dopuszczalna ładowność 900 kg Liczba miejsc 6 DL = 357 + 6 x 68 = 765 765 < 9007. Samochód ciężarowy uniwersalny TRUCK l .9 FSO Warszawa Rok produkcji 1995Rodzaj nadwozia - skrzynioweDopuszczalna masa całkowita 2295 kgMasa własna 1225 kgDopuszczalna ładowność 920 kgLiczba miejsc 2DL = 357 + 2 x 68 = 493 493 < 920Przedstawiona liczba pojazdów wykorzystywanych do robót budowlano -montażowych świadczy o dużym zużyciu paliwa w naszej firmie przez pojazdy ciężarowe lub specjalnego przeznaczenia. Opisane wyżej pojazdy są bezwzględnie z istoty swej ciężarowymi lub specjalnego przeznaczenia tzn. z konstrukcji ich wynika, że pojazdy przeznaczone są wyłącznie do przewozu towarów lub są sprzętem specjalistycznym. W związku z powyższym przyzakupie paliwa do w/w pojazdów winny być stosowane ogólne zasady odliczeń podatku naliczonego.Ponieważ od l maja 2004 r. od zakupowanego paliwa do wyżej wymienionych pojazdów nie odliczaliśmy podatku naliczonego a po ukazaniu się różnych pojedynczych wyjaśnień stwierdzamy, że moglibyśmy dokonać korekt po pozytywnej informacji od Naczelnika Urzędu Skarbowego dlatego prosimy o odpowiedź. Możliwość korekty podatku naliczonego przyczyni się do uzyskania korzystniejszego wyniku firmy co będzie pozytywniej wpływało na możliwość pozyskiwania zleceń na przetargach
 983. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-117/04
  Odliczenie podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodu marki KRAZ .Według przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik posiada dwa samochody marki KRAZ, rodzaj pojazdów - samochody ciężarowe specjalizow., rok produkcji - 1976 i 1979, dopuszczalna ładowność - 12000 i 16000, liczba miejsc - 3 /dane wynikające z dowodów rejestracyjnych/.
 984. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-85/05/CIP/09
  Podatnik powołując się na art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r., który stanowi o dostawie towarów jako przeniesieniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz na § 8 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stanowiącym o zwolnieniu od podatku VAT i warunkach tego zwolnienia w przypadku dostawy samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych zapytuje: 1. czy sprzedaż przedmiotowego samochodu w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 5 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów, 2. czy środki trwałe np. samochód, przy zakupie których podatnikowi przysługiwało odliczenie podatku naliczonego, a okres użytkowania wyniósł co najmniej 6 miesięcy, są "towarami" w rozumieniu ustawy o VAT, 3. czy zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 1 Podatnik przekazując przedmiotowy samochód na swoje osobiste cele nie związane z prowadzeniem firmy będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 8 ust 1 pkt. 5 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.
 985. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/193/2004/IW
  Spółka zapytuje, czy można odliczyć podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego STAR 244 o ładowności 6000 kg i 2 miejscach siedzących?
 986. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD1a/415-43/04
  Czy sprzedaż samochodu ciężarowego nie będącego środkiem trwałym w firmie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 987. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443-341/04/EN
  Podatnik w dniu 10 kwietnia 2003 r. zawarł umowę leasingu samochodu ciężarowego NISSAN T-30. Do dnia 30 kwietnia 2004 r. podatnik odliczał podatek VAT od rat leasingowych w pełnej wysokości. Umowa leasingowa została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym do dnia 14 maja 2004 r. W dniu 20 lipca 2004 r. sporządzony został aneks do umowy leasingu dotyczący przedłużenia z 36 do 60 miesięcy okresu umowy leasingowej. Czy w/w aneks powoduje zmianę możliwości odliczenia w 100% podatku od rat leasingowych?
 988. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/117/MK/04
  Posiadam samochód, który wykorzystywany jest do działalości opodatkowanej od 24.07.2002r. Ponieważ posiadał on homologacje jako samochód ciężarowy, podatek VAT wykazany w fakturze zakupu został odliczony. Czy sprzedaż samochodu, który obecnie nie spełnia kryterium dopuszczalnej ładowności na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), może być zwolniona od podatku VAT ?
 989. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2498/04/CIP/06
  Czy podatnik może skorzystać z prawa do odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa do w/w samochodu ?
 990. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-433/83/04
  Czy przysługuje odliczenie z tytułu zakupu paliwa do samochodu marki Lublin 3352 z roku 1989, który nie posiada homologacji, ponieważ producent był zwolniony z obowiązku homologowania produkowanych samochodów na mocy art.56 ust. 2 pkt. 2 ustawy - prawo o ruchu drogowym?
 991. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/103/04
  Jak należy rozliczać podatek naliczony zawarty w fakturze korygującej ?
 992. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/104/2004/VAT
  Spółka zakupiła w Szwajcarii samochód ciężarowy CITROEN JAMPY 2.0 HDI .Samochód posiada 2 miejsca do siedzenia i ładowność 825 kg.Spełnia wzór z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) , nie posiada świadectwa homologacji.Czy spółka może uznać w/w samochód za ciężarowy i odliczyć VAT zapłacony przy imporcie , a następnie w trakcie eksploatacji odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa.
 993. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/58/04
  W działalności gospodarczej używam samochody ciężarowe do przewozu pieczywa, które nie posiadają świadectwa homologacji ani decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa. Natomiast w dowodach rejestracyjnych samochodu określona jest ładowność i ilość miejsc. Po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wynika że są to samochody ciężarowe.Czy na podstawie wyżej przedstawionego stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 994. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005W-1807/04/ETO
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktury potwierdzającej zakup paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu, który nie posiada homologacji potwierdzającej specjalistyczny charakter pojazdu?
 995. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-69/2004
  Do prowadzenia działalności gospodarczej używam samochodów zakwalifikowanych do środków trwałych. Są to: 1) samochód ciężarowy Kamaz, 2) samochód ciężarowy MAN typ 25372. Nie jestem w posiadaniu homologacji, wyciągu z homologacji, ani odpisu z decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji odnośnie wymienionych wyżej samochodów. Jednakże są to samochody bezsprzecznie ciężarowe, co potwierdzają dowody rejestracyjne: a) dopuszczalna ładowność samochodu z pkt1 wg dowodu rejestracyjnego wynosi 11 ton, b) dopuszczalna ładowność samochodu z pkt2 wg dowodu rejestracyjnego wynosi 12 ton. Czy jest możliwe odliczenie podatku naliczonego VAT od zakupionego do tych samochodów paliwa? Czy jest możliwe odliczenie całości podatku VAT naliczonego związanego z zakupem samochodu wymienionego w pkt 1. Faktura VAT dokumentująca ten zakup została wystawiona 17.06.2004r. VAT naliczony wyniósł 1760 zł. W mojej ocenie, w powyższej sprawie stosuje się następujące przepisy prawa podatkowego: art 86 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług, a z zastosowania tych przepisów wynikają skutki podatkowe w postaci: 1. prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem paliwa do wyżej wymienionych samochodów, 2. prawa do odliczenia całości podatku naliczonego VAT związanego z zakupem samochodu ciężarowego opisanego w punkcie 1).
 996. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/213/04
  Spółka pyta czy ma możliwość odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa wykorzystywanego do samochodów używanych do celów działalności gospodarczej ?
 997. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Fn 311/I/17/2004
  Ustalenie właściwej stawki podatku w przypadku przyczep i naczep samochodu ciężarowego.
 998. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-113/04
  Prawo do odliczania podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa zakupionego do wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej pojazdów : samochodu FS-Lublin Żuk A 07B i autobusu Mercedes Benz 308 D Sprinter, na które Podatnik nie posiada świadectw homologacji czy też decyzji zwalniających z obowiązku ich uzyskania.
 999. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-31/04
  Czy w przypadku użytkowania samochodu marki Skoda Fabia, o którym mowa art. 86 ust. 3 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w art. 23 ust.3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie umowy najmu, nie odliczona od podatku należnego zarówno kwota podatku naliczonego w fakturach VAT od czynszu lub innych płatności wynikających z zawartej umowy jak i nie odliczona kwota podatku naliczonego przy zakupie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu tego samochodu stanowi koszty uzyskania przychodu ?
 1000. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-151/04/IG
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów marki Żuk, Lublin, Avia laweta, Star, Kamaz, Jelcz, które nie posiadają świadectwa homologacji ?
 1001. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/1147/2004/RR
  - Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do napędu samochodu ciężarowego marki Peugeot J5 o dopuszczalnej ładowności - 1480 kg i liczbie miejsc-3, służącego do przewozu towarów ?Podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji.- Czy w związku z powyższym przysługuje prawo do złożenia korekty deklaracji i obniżenia kwoty podatku należnego ?
 1002. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2455/04/CIP/01
  1) Podatnik z tytułu sprzedaży nowych samochodów osobowych i ciężarowych na rzecz kontrahentów z Unii wystawił we wrześniu 2004r. faktury VAT ze stawką podatku VAT 0%. Czy powinien stosować przepisy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług ? Zdaniem Podatnika - tak. 2) Co zrobić w sytuacji, gdy dostawa nie dojdzie do skutku przed 25.10.2004r. tj. terminem do złożenia deklaracji za wrzesień? Czy w tej sytuacji należy naliczyć 22% VAT od wystawionych faktur sprzedaży wewnątrzwspólnotowej, jeżeli tak to czy od kwoty jaką zapłaci kontrahent niemiecki, czy też potraktować tę kwotę brutto i zapłacić VAT od tak wyliczonej podstawy? Czy po wywiezieniu towaru przez kontrahenta niemieckiego należy skorygować faktury i ponownie wystawić ze stawką 0%? Zdaniem Podatnika: w/w sprzedaż nie podlega opodatkowaniu stawka 22%, ponieważ dostawa nastąpi z opóźnieniem z winy odbiorcy unijnego. 3) Czy w stosunku do zaliczek otrzymanych od kontrahentów ze Wspólnoty należy stosować przepisy art. 19 ust.11 i 20 lub art.20 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Podatnika - nie. 4) Kontrahent zapłacił za w/w towar w październiku. Czy Podatnikowi przepadnie zwrot podatku VAT od zakupu sprzedanych i nie wywiezionych do Unii samochodów? Zdaniem Podatnika powinien mieć możliwość doliczenia podatku do wniosku o zwrot VAT za październik, tzn. w następnym okresie rozliczeniowym. 5) Czy słuszne jest stanowisko Podatnika, że ma prawo do zwrotu podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług od zakupu samochodów sprzedanych kontrahentowi z Unii, w terminie 60 dni bez względu na to czy w/w faktury zakupu zostały zapłacone czy nie i czy Podatnik ma prawo zwrócić się o skrócenie terminu zwrotu do 25 dni od konkretnej części faktury, która została zapłacona do dnia złożenia deklaracji VAT-7 ? 6) Czy w przypadku gdy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w danym okresie rozliczeniowym jest niższa niż podatek naliczony w danym miesiącu wynikający z faktur zakupu samochodów ciężarowych lub osobowych sprzedawanych do krajów Unii, Podatnik ma prawo żądać zwrotu różnicy (na którą nie starczyło nadwyżki VAT naliczonego ogółem) w następnym miesiącu? W ocenie Podatnika powinien mieć możliwość doliczenia przedmiotowej kwoty do wniosku o zwrot VAT w następnym miesiącu tj. październiku. 7) Czy Podatnikowi przysługuje skrócenie terminu zwrotu różnicy podatku ze 180 do 60 dni w stosunku do: - kwoty wynikającej z pomnożenia 22% obrotu wynikającego ze sprzedaży do krajów Wspólnoty nowych samochodów, ponieważ jest on opodatkowany stawką VAT 0% ? - kwoty VAT wynikającej z faktur, które zostały przez nas zapłacone do dnia złożenia deklaracji VAT-7 ?
 1003. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/153/04
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa zakupionego do wyprodukowanych w latach od 1986 do 1996 samochodów ciężarowych o ładowności od 790 do 6000 kg na które podatnik nie posiada świadectw homologacji?
 1004. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2455/04/CIP/01
  1) Podatnik z tytułu sprzedaży nowych samochodów osobowych i ciężarowych na rzecz kontrahentów z Unii wystawił we wrześniu 2004r. faktury VAT ze stawką podatku VAT 0%. Czy powinien stosować przepisy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług ? Zdaniem Podatnika - tak. 2) Co zrobić w sytuacji, gdy dostawa nie dojdzie do skutku przed 25.10.2004r. tj. terminem do złożenia deklaracji za wrzesień? Czy w tej sytuacji należy naliczyć 22% VAT od wystawionych faktur sprzedaży wewnątrzwspólnotowej, jeżeli tak to czy od kwoty jaką zapłaci kontrahent niemiecki, czy też potraktować tę kwotę brutto i zapłacić VAT od tak wyliczonej podstawy? Czy po wywiezieniu towaru przez kontrahenta niemieckiego należy skorygować faktury i ponownie wystawić ze stawką 0%? Zdaniem Podatnika: w/w sprzedaż nie podlega opodatkowaniu stawka 22%, ponieważ dostawa nastąpi z opóźnieniem z winy odbiorcy unijnego. 3) Czy w stosunku do zaliczek otrzymanych od kontrahentów ze Wspólnoty należy stosować przepisy art. 19 ust.11 i 20 lub art.20 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Podatnika - nie. 4) Kontrahent zapłacił za w/w towar w październiku. Czy Podatnikowi przepadnie zwrot podatku VAT od zakupu sprzedanych i nie wywiezionych do Unii samochodów? Zdaniem Podatnika powinien mieć możliwość doliczenia podatku do wniosku o zwrot VAT za październik, tzn. w następnym okresie rozliczeniowym. 5) Czy słuszne jest stanowisko Podatnika, że ma prawo do zwrotu podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług od zakupu samochodów sprzedanych kontrahentowi z Unii, w terminie 60 dni bez względu na to czy w/w faktury zakupu zostały zapłacone czy nie i czy Podatnik ma prawo zwrócić się o skrócenie terminu zwrotu do 25 dni od konkretnej części faktury, która została zapłacona do dnia złożenia deklaracji VAT-7 ? 6) Czy w przypadku gdy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w danym okresie rozliczeniowym jest niższa niż podatek naliczony w danym miesiącu wynikający z faktur zakupu samochodów ciężarowych lub osobowych sprzedawanych do krajów Unii, Podatnik ma prawo żądać zwrotu różnicy (na którą nie starczyło nadwyżki VAT naliczonego ogółem) w następnym miesiącu? W ocenie Podatnika powinien mieć możliwość doliczenia przedmiotowej kwoty do wniosku o zwrot VAT w następnym miesiącu tj. październiku. 7) Czy Podatnikowi przysługuje skrócenie terminu zwrotu różnicy podatku ze 180 do 60 dni w stosunku do: - kwoty wynikającej z pomnożenia 22% obrotu wynikającego ze sprzedaży do krajów Wspólnoty nowych samochodów, ponieważ jest on opodatkowany stawką VAT 0% ? - kwoty VAT wynikającej z faktur, które zostały przez nas zapłacone do dnia złożenia deklaracji VAT-7 ?
 1005. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-111/04
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w prowadzonej działalności gospodarczej użytkuje Pan samochód marki LIAZ 110.020 ( rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy, rok produkcji - 1988) o dopuszczalnej ładowności - 9.000 kg i liczbie miejsc - 2. Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa, w sytuacji gdy Podatnik nie jest w posiadaniu świadectwa homologacji dla ww. pojazdu.
 1006. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-142/04
  Czy przekazanie w formie darowizny 50% wartości samochodu ciężarowego marki Kamaz 5410 córce prowadzącej działalność gospodarczą obliguje podatnika do odprowadzenia w tej części podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych ?Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w złożonym zapytaniu wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Samochód został zakupiony 22.07.2002r. I uznany przez podatnika za środek trwały związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z tytułu zakupu samochodu podatnik skorzystał z prawa odliczenia podatku VAT naliczonego. Według podatnika czynność ta nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ani podatkiem dochodowym.
 1007. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/70/04
  Czy w związku z eksploatacją samochodu ciężarowego (uniwersalnego) Peugeot Partner, którego dopuszczalna ładowność zgodnie z dowodem rejestracyjnym wynosi 700 można odliczyć podatek naliczony od zakupu paliwa, najmu samochodu i innych wydatków związanych z użytkowaniem tego samochodu w działalności gospodarczej, jeżeli samochód ten nie posiada świadectwa homologacji? Samochód ten jest fabrycznie przystosowany do przewozu rzeczy i w czasie eksploatacji nie podlegał żadnym przeróbkom.
 1008. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-181/6665/BW/04
  Czy w świetle obowiązujących przepisów mogę odliczyć podatek VAT od zakupionego na podstawie załączonej faktury VAT samochodu ciężarowego marki Renault o dopuszczalnej ładowności 6 790 kg , (ilość miejsc - 2) oraz od paliwa zakupionego do tego auta, jeżeli nie posiadam wyciągu ze świadectwa homologacji ww. pojazdu ? Moim zdaniem powinno mi przysługiwać odliczenie podatku naliczonego przy ww. zakupach, ponieważ zakupiony samochód jest samochodem typowo ciężarowym przeznaczonym wyłącznie do przewozu towarów.
 1009. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-19/04
  Czy spółka posiadająca samochody ciężarowe marki Mercedes Benz Sprinter (typowo ciężarowe o symbolu N1 zakupione za granicą, na które nie posiada świadectwa homologacji może odliczać podatek VAT od zakupionego paliwa
 1010. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-143/04
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do napędu samochodów ciężarowych - chłodnie o ładowności 575 kg, liczbie miejsc wg dowodu rejestracyjnego - 3, które nie posiadają wyciągu ze świadectwa homologacji i odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji ?
 1011. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-109/04/PJ
  Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczopnego przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego, gdy użytkownik nie posiada świadectwa homologacji.
 1012. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-115/04/PJ
  Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do pojazdów specjalnych i samochodów cieżarowych, dla których podatnik nie posiada świadectwa homologacji.
 1013. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-114/04/PJ
  Czy Podatnikowi wykorzystującemu do prowadzonej działalności samochód marki Mercedes-Benz 1424 o dopuszczalnej ładowności 6.420 kg i 2 miejscach przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa, jeżeli nie posiada dla ww. pojazdu świadectwa homologacji?
 1014. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/55/04
  Samochód Volkswagen Transporter rok produkcji 1996 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg. którego po zastosowaniu wzoru określonego w art.86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy. Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1015. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/54/04
  Samochód Żuk rok prod. 1984 i Żuk rok prod 1996 ktore używam w działalności gospodarczej nie posiadają świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy. Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1016. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/56/04
  Samochód Tatra rok prod. 1992, Iveco rok prod 1992r. Tatra rok prod. 1994, Ford Transit rok prod. 1993r. które używam w działalności gospodarczej nie posiadają świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1017. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/112/04
  Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa nabywanego do samochodów ciężarowych marki: DAEWOO TICO i POLONEZ TRUCK. W przypadku DAEWOO TICO podatnik posiada wyciąg ze świadectwa homologacji, w którym jednak brak jest określenia ilości miejsc oraz dopuszczalnej ładowności pojazdu. Jednak z karty pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego wynikają dwa miejsca siedzące oraz dopuszczalna ładowność 505 kg. Z kolei dla samochodu POLONEZ brak jest jakichkolwiek dokumentów dotyczących homologacji, jednak z dowodu rejestracyjnego wynika, że liczba miejsc w samochodzie to dwa miejsca a dopuszczalna ładowność wynosi 925 kg.
 1018. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USBI-2/415-5321/2004
  Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy amortyzować samochód w razie zmiany kategorii samochodu ciężarowego (samochód z kratką) na osobowy?
 1019. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP/415/62/3/2004
  - czy w przypadku kradzieży samochodu ciężarowego nie objętego ubezpieczeniem dobrowolnym, będącego składnikiem majątku, pozostała niezamortyzowana część samochodu stanowi koszty uzyskania, które można jednorazowo zaliczyć w koszty działalności gospodarczej lub poprzez comiesięczne odpisy amortyzacyjne (do całkowitego zamortyzowania pozostało 29 miesięcy) ?- czy zapłacone odsetki od kredytu udzielonego na zakup ww samochodu po jego kradzieży stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1020. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-422/04/KP
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji?
 1021. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/415-74/04
  Zapytanie dotyczy możliwości używania w prowadzonej działalności gospodarczej samochodu ciężarowego marki VW Transporter T4, (wykorzystywanego również na cele prywatne, a także w gospodarstwie rolnym) oraz odnoszenia w koszty odpisów amortyzacyjnych i poniesionych kosztów jego eksploatacji.
 1022. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-101/04
  Dotyczy prawa do odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa ( oleju napędowego ) do samochodu ciężarowego w przypadku nie posiadania świadectwa homologacji. Z przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonych kserokopii dokumentów na zakup samochodu, w tym dowodu rejestracyjnego wynika, iż do prowadzonej działalności gospodarczej używa Pani samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN LT 35, rok produkcji - 1998, dopuszczalna ładowność - 1453, liczba miejsc - 6.
 1023. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/53/04
  Samochód Jelcz rok produkcji 1988 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg. którego po zastosowaniu wzoru określonego w art.86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy. Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1024. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/217/04
  Czy będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług do wydania towarów na podstawie umowy użyczenia?
 1025. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/119/04
  1) czy w odniesieniu do samochodu marki Peugeot Boxer 2,5 D zarejestrowanego jako samochód ciężarowy, nie posiadającego homologacji, stosuje się ograniczenia dotyczące odliczenia podatku naliczonego przy jego zakupie, wynikające z art. 86 ustawy o VAT ? 2) czy stosuje się ograniczenia przy odliczaniu podatku naliczonego wynikające z faktur zakupu paliwa do w/w samochodu, wynikające z art. 88 ustawy o VAT ?
 1026. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/101/2004
  Czy mogę odliczyć podatek naliczony VAT z tyt. nabycia paliw do samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji?
 1027. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-262/04/JM
  Spółka w dniu 25.04.2003r. zawarła umowę najmu 10 samochodów Renault Megane Kombi posiadających homologację ciężarową, o ładowności 525 kg. Umowa określa wysokość miesięcznej raty za jeden samochód na kwotę 1860,00 PLN netto przy ograniczonym maksymalnym przebiegu wszystkich pojazdów do 1.260.000 km. Powyższa umowa została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do dnia 14 maja 2004r. Po wejściu w życie obecnie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług Spółka zawarła aneks do w/w umowy, w którym zwiększono limit kilometrów, które mogą przejechać pojazdy oraz ratę za wynajem każdego z samochodów do 2046,00 PLN netto miesięcznie. Pytanie Spółki dotyczy tego, czy podatek VAT naliczony od kwoty zwiększenia czynszu za poszczególne samochody jest podatkiem naliczonym dla Spółki, a jeżeli tak to w jakiej części ?
 1028. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/98/2004/VAT
  Podatnik zwrócił się z prośbą o pisemne udzielenie informacji, czy w świetle przepisu art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie paliwa do następujących samochodów ciężarowych: 1. Samochód specjalistyczny STAR, rok produkcji 1979, zakupiony dn.27.03.1997r., 2. Samochód ciężarowy MERCEDES BENZ, rok produkcji 1979, zakupiony dn. 08.03.1994r., 3. Samochód ciężarowy IVECO, rok produkcji 1986, zakupiony dn.29.03.2001r.,w przypadku gdy podatnik nie posiada świadectw homologacji na ww. pojazdy.Z przedstawionego w ww. piśmie stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik, wykonując holowanie, zabezpieczanie, parkowanie i naprawę samochodów, wykorzystuje trzy używane samochody ciężarowe wpisane do ewidencji środków trwałych - które to pojazdy nie posiadają świadectwa homologacji, ponieważ zostały zakupione wiele lat temu.
 1029. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/17/2004/RB
  Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu specjalistycznego do przewozu mleka jeśli nie posiada świadectwa homologacji?
 1030. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/781/04/AJ
  Czy opłaty inicjalne (jednorazowa opłata administracyjna oraz opłata wstępna) płatne przy zawarciu umowy leasingu należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia, czy też należy je uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów stosownie do rzeczywistego trwania umowy?
 1031. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-419/04/AG
  Czy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji?
 1032. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 402000-PA-910-235/2004
  Czy opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają samochody, które w oryginalnym dowodzie rejestracyjnym określone zostały jako dostawcze lub ciężarowe?
 1033. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-108/04
  Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że Podatnik posiada samochód (wg danych wynikających z dowodu rejestracyjnego) - VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9 D, rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy specjalizowany uniwersalny, rok produkcji 1995, dopuszczalna ładowność - 995, liczba miejsc - 3.Pytanie dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do ww samochodu nie posiadającego świadectwa homologacji.
 1034. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-106/04
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w prowadzonej działalności gospodarczej użytkuje Pan samochód marki LIAZ ( rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy, rok produkcji - 1990) o dopuszczalnej ładowności - 8.200 kg i liczbie miejsc - 2. Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa, w sytuacji gdy Podatnik nie jest w posiadaniu świadectwa homologacji dla ww. pojazdu.
 1035. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 809/04
  1. Organy podatkowe nie mają uprawnienia do zmiany treści faktury VAT. Mogą ją albo przyjąć albo zakwestionować. 2. Użycie w art. 25 ust. 1 określenia "odsprzedaż" a nie "sprzedaż" nie pozostawia wątpliwości, że chodzi tu o te same (osobowe a nie inne) samochody. Również zużycie części do naprawy innych (ciężarowych) samochodów nie dawałaby podatnikowi możliwości odliczenia podatku naliczonego. Trafnie zatem Sąd przyjął, że w stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy organy podatkowe prawidłowo pominęły, przy rozliczeniu podatku VAT za wymienione w decyzjach miesiące, podatek naliczony w fakturach dokumentujących nabycie samochodów osobowych.
 1036. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI.-OF-415/10/5/2004
  dotyczy rozliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczeń AC, OC samochodów ciężarowych
 1037. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/440/70/04/BKU
  Czy od zakupu samochodu ciężarowego Mercedes-Benz Vito, rok produkcji 2002, przysługuje odliczenie podatku naliczonego?
 1038. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-58/04
  Czy można odliczać podatek VAT z tutułu zakupu paliwa do samochodów o ładowności 3.500 kg , 5000 kg, 2.800 kg 2.810 kg, 1.472 kg, 1.690 kg jeżeli pojazdy te nie posiadają świadectw homologacji ?
 1039. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/131/2004/IW
  Podatnik korzysta z usług leasingowych. Przedmiotem leasingu jest Samochód ciężarowy Ford Transit 260S. Jak podaje podatnik zgodnie ze świadectwem homologacji samochód ten ma ładowność 1006kg i 3 miejsca siedzące. Pytanie podatnika: Czy można odliczyć 100% podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe?
 1040. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/34/2004
  W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodu zbytego samochodu ciężarowego, pozostałego po likwidacji działalności gospodarczej ?
 1041. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-A-1/415-73/JM/04
  Proszę o wyjaśnienie, czy posiadając fakturę zakupu samochodu oraz polisę ubezpieczeniową mogę przyjąć do ewidencji środków trwałych jako samochód ciężarowy. Zaznaczam, że samochód nie posiada homologacji producenta ani importera, ale jego ładowność wynosi 1 410 kg.
 1042. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/134/04
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa zakupionego do sprowadzonego z zagranicy samochodu ciężarowego o ładowności 2800 kg dla którego podatnik nie posiada świadectwa homologacji?
 1043. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/35/2004
  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów art. 23 a - 23 l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.). Stan faktyczny: w dniu 08.10.2004 r. zawarłem umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem leasingu był samochód ciężarowy marki PEUGEOT, który wykorzystywany jest w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na czas oznaczony to jest do 08.10.2007 r. Moje stanowisko w sprawie: uważam, że zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 2 tego artykułu zawarta umowa leasingu spełnia następujące warunki: została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawnesuma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. I dlatego poniesione przeze mnie opłaty w podstawowym okresie trwania umowy w tym czynsz inicjalny i opłata manipulacyjna mogą być zaliczone w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Pytanie: proszę o udzielenie informacji w sprawie zasad zaliczania opłaty wstępnej z tytułu umowy leasingu operacyjnego w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
 1044. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-I-415/31/2004
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z eksploatacją samochodu ciężarowego wykorzystywanego wyłącznie w działalności gospodarczej, który nie został zaliczony do środków trwałych? Czy w przypadku sprzedaży takiego samochodu powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1045. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-99/04
  1. Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług można odliczyć podatek zapłacony za paliwo do ciągnika siodłowego nie posiadając świadectwa homologacji? 2. Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług należy opodatkować kaucję pieniężną pobieraną jako zabezpieczenie umów przy sprzedaży drewna, która po realizacji umowy jest zwracana?
 1046. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III_2-443-96/04/PJ
  Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodu marki NYSA T522?
 1047. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/69/04
  Prowadzę działalność gospodarczą w dwóch punktach sprzedaży, jednym jest lokal gastronomiczny, drugim jest stołówka zamknięta udostępniona pracownikom zakładu.W trakcie roku podatkowego 2003 zakupiłam dwa samochody, które wykorzystuję w działalności gospodarczej. Pierwszym pojazdem była Skoda zarejestrowana jako pojazd ciężarowy, tu rozliczenie podatku VAT naliczonego do odliczenia dokonane zostało proporcjonalnie do struktury sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Samochód kursuje pomiędzy dwoma punktami sprzedaży, jak również przewożone są nim zakupy do obu punktów sprzedaży.Drugim pojazdem jest Citroen Berlingo, który służy do transportu większych partii towarów niezbędnych do produkcji zakładu gastronomicznego. Citroen zakupiony został z myślą o przystosowaniu auta dla potrzeb przewozu żywności, założeniem było przystosowanie nadwozia do transportu garmażerki-tu odliczenie VAT zapłaconego przy nabyciu pojazdu również nastąpiło w sposób proporcjonalny. Pytanie moje brzmi następująco:czy jeżeli zakupione auto wykonuje transport jedynie na rzecz punktu, gdzie realizowana jest sprzedaż wyłącznie opodatkowana, to czy mogę domagać się zwrotu podatku VAT? Pierwotnie podatek VAT zapłacony przy nabyciu auta Citroen Berlingo odliczono proporcjonalnie do struktury sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
 1048. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-75/04
  Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie mojego indywidualnego przypadku w kwestii podatku VAT od oleju napędowego. Jestem właścicielem samochodu ciężarowego marki Lublin o ładowności 880 kg, dopuszczalnej masie całkowitej 2900kg i liczbie miejsc 9. Samochód jest eksploatowany tylko i wyłącznie dla potrzeb działalności gospodarczej, tj. usługi budowlane. Przewożę nim pracowników i transportuję wszelkie materiały niezbędne do wykonywania mojej pracy. W dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu oraz homologacji jest on określony jako ciężarowy. W związku z powyższym uważam, że powinno mi przysługiwać prawo odliczenia podatku VAT od oleju napędowego zużywanego w tym samochodzie.
 1049. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443/ 191 /2004
  Nasza Spółka używa w swej działalności samochody ciężarowe na które nie posiada świadectwa homologacji będące środkami trwałymi spółki. Są to samochody JELCZ 325 o dopuszczalnej ładowności 8.000 kg i liczbie miejsc odpowiednio 3 i 4. Wobec naszej Spółki nie toczy się postępowanie podatkowe. Do użytkowanych przez nas samochodów nie mają zastosowania ograniczenia wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o VAT, gdyż dopuszczalna ładowność jest dużo większa niż z wyliczenia wg wzoru podanego w przepisie. Nie posiadamy tylko świadectwa homologacji na używane przez nas samochody ciężarowe. Uważamy, że pomimo braku świadectwa homologacji, zgodnie z pismem M.F. Z 08-02-2001 r. nr PP2-813-96/01/GM przepis § 12 ust. 3 rozp. M.F. Z dnia 22-12-1999 r. nie dotyczy samochodów będących bezspornie np. Samochodami ciężarowymi czy specjalistycznymi , które jako samochody nowe posiadały homologację na taki właśnie typ pojazdu. Wspomniane przepisy wykonawcze mają więc zastosowanie w szczególności do samochodów, które jako pojazdy nowe były (są) samochodami osobowymi, a w wyniku zmian dokonanych w ich konstrukcji, zmieniły swój charakter, przeznaczenie, istnieje możliwość przewozu nimi zarówno osób, jak i ładunku (np. Poprzez rozmontowane lub składane fotele). Potwierdzeniem tego są wyjaśnienia zawarte na stronie internetowej M.F. W sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego: sygnatura P-2-443/4/04; PP/005w-169/04/BP; np.-C/005-126/04. Dlatego też uważamy, że używamy samochodów bezspornie ciężarowych i przysługuje nam prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych do w/w samochodów na mocy ustawy z dnia 11-03-2004 r. o podatku VAT mimo braku świadectwa homologacji.
 1050. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443/ 190 /2004
  W październiku 2004 r. zakupiliśmy samochód ciężarowy MAN 14-272 wyprodukowany w 1995 r. o dopuszczalnej ładowności 672 i dopuszczalnej masie całkowitej 14000 od prywatnego importera uprawnionego do wystawiania faktur VA. Osoba sprzedająca nie posiadała świadectwa homologacji dla tego samochodu. W związku z powyższym wystąpiliśmy do autoryzowanego przedstawiciela MAN-STAR TRUCKS o wydanie kopii świadectwa homologacji dla w/w samochodu lub dla danego typu samochodu. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo odmawiające wydania żądanego świadectwa wraz z kserokopią pisma Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Transportu Drogowego, w którym to Ministerstwo powołując się na art. 69 ust. 1 i 2. Ponieważ zakupiony samochód będzie środkiem trwałym wykorzystanym w prowadzonej przez nas działalności chcemy w całości odliczyć podatek naliczony zawarty w fakturze VAT. Naszym zdaniem odliczenie podatku VAT z powyższej faktury przysługuje nam w całości ponieważ ładowność zakupionego samochodu udokumentowana w karcie pojazdu jest wyższa niż określona we wzorze zawartym w art. 86 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 1051. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/14/2004
  Czy można zaliczyć cenę wykupu samochodu ciężarowego używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego jednorazowo w koszty działalności gospodarczej?
 1052. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/180/04/kk
  Czy mam prawo odliczyć zakup paliwa do samochodu o ładowności 2745 kg jeżeli nie posiadam świadectwa homologacji. Samochód jest przeznaczony wyłącznie do przewozu towarów ?
 1053. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/192i193/04/kk
  Czy moge odliczać VAT od zakupu paliwa samochodów cięzarowych marki Volkswagen Polo o dopuszczalnej ładowności 505 kg, liczbie miejsc -2 oraz marki Ford Transit o ładowności 1605 kg, licznie miejsc - 2 ?
 1054. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/42/04
  Samochód Żuk rok produkcji 1993 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji ani tez decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc alternatywnie {2} lub {2+6} wg. którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustwy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika z pierwszej wersji, że jest to samochód ciężarowy, natomiast w drugiej wersji jest samochód osobowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa wg wersji drugiej. W jaki sposób należy ustalić dopuszczalna ładowność, przeliczając liczbę 2 czy {6+2}.
 1055. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/43/04
  Samochód Żuk rok produkcji 1988, który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług wynika,że jast to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1056. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/FD1/415/58/04/MT
  W prowadzonej działalności gospodarczej podatnik używa samochodu ciężarowego. W związku z powyższym pytanie dotyczy właściwego rozliczenia kosztów eksploatacji tego samochodu.
 1057. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/39/04
  Samochód Ford Transit rok prod. 1994 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalnaijącej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1058. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV -443/40/04
  Samochód Peugeot, rok prod. 1989, który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika,że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1059. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/39/04
  Samochód Ford Transit rok prod. 1994 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalnaijącej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1060. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-91/04
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliw silnikowych, wykorzystywanych do napędu samochodu ciężarowego Star 200L wyprodukowanego w 1990r. o dopuszczalnej ładowności 6000 kg i liczbie 3 miejsc (dane wynikające z dowodu rejestracyjnego).
 1061. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/37/04
  Samochód Żuk rok produkcji 1979 i Lublin 3 Furgon rok prod. 1999 które używam w działąlności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1062. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I/443-158/04
  W sprawie prawidłowości rozliczenia deklaracji VAT-7 i VAT-UE.
 1063. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/In/132/DM/04
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do napędu samochodu ciężarowego.
 1064. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/220/04
  dotyczy zakupu paliwa do samochodu, który nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji
 1065. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/36/04
  Samochód Mercedes Benz rok prod. 1997, który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1066. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/35/04
  Samochód Star rok prod. 1990 i Mercedes rok prod. 1980 ktore używam w działalności gospodarczej nie posiadają świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1067. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/36/04
  Samochód Mercedes Benz rok prod. 1997, który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1068. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/35/04
  Samochód Star rok prod. 1990 i Mercedes rok prod. 1980 ktore używam w działalności gospodarczej nie posiadają świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1069. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/147/DM/04
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do napędu samochodu ciężarowego.
 1070. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/94/04
  Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa wnoszę zapytanie o sytuację prawną dotyczącą prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej.Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupiłem samochód ciężarowy marki Żuk typ A11 rok produkcji 1973. Samochód został zakupiony od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wystąpiłem do Urzędu Komunikacji o wydanie kopii odpisu decyzji zwalniającej samochód marki Żuk z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wydanym przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Odpis decyzji tej otrzymałem, ale nie wymieniony jest typ A11 tylko A11B będącym kontynuacją serii A11. W urzędzie komunikacji dostałem informację, że decyzja zwalniająca samochód marki Żuk z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji jaką otrzymałem dotyczy również typu A11 jaki zakupiłem. Wnoszę zapytanie jakie jest stanowisko urzędu skarbowego i czy rzeczywiście decyzja o zwolnieniu z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji jaką otrzymałem może dotyczyć także starszego modelu A11.Druga kwestia o jaką chcę zapytać, to czy dane o ilości miejsc siedzących i dopuszczalnej ładowności mogą być odczytane na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu wydanego przez urząd komunikacji, czy jednak trzeba uzyskać charakterystykę techniczną samochodu od producenta pojazdu, która będzie zawierać niezbędne dane wymagane art. 86 ust. 5 ustawy o VAT.Moim zdaniem dowód rejestracyjny jest wystarczającym dowodem zawierającym dane potrzebne do obliczenia i określenia dopuszczalnej ładowności według wzoru z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.Nadmieniam, że decyzja jaką otrzymałem z urzędu komunikacji zwalniająca samochód marki Żuk z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji nie zawiera danych o dopuszczalnej ładowności i ilości miejsc siedzących.
 1071. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/34/04
  Samochód Fiat Iveco rok prod. 1979 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy. Drugi samochód Toyota Corolla rok prod. 1998 który używam w działalności gospodarczej, również nie posiada świadectwa homologacji, a w dowodzie rejestracyjnym ma wpisaną ładowność (505kg)i ilość miejsc 2 lub 4.W jaki sposób należy ustalić dopuszczalną ładowność przeliczając przez liczbę 2 czy 4 miejsc ?Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1072. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-III/443-15/04
  - Czy istnieje obowiązek wpłaty podatku VAT w terminie 14 dni od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu przez przedsiębiorcę, którego przedmiotem działalności jest handel samochodami, jeżeli samochód ten nie będzie przez tego podatnika rejestrowany ani użytkowany, lecz zakupiony został do dalszej odprzedaży? - Czy można odliczyć VAT naliczony związany ze sprzedażą towarów opodatkowanych przy zastosowaniu marży? - Czy samochód ciężarowy Mercedes 814 D o łądowności 3,5 t i liczbie miejsc 3, zakupiony jako środek trwały przez nabycie wewnątrzwspólnotowe, nie posiadający wydanego w Polsce świadectwa homologacji, można traktować jako samochód ciężarowy w rozumieniu ustawy o VAT?
 1073. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/62/04
  Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego Mercedes-Benz MB100 o ładowności 1090 kg i liczbie miejsc-2 ? W uzyskanym odpisie wyciągu ze świadectwa homolagacji nie jest określona ładowność tylko liczba miejsc.
 1074. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/33/04
  Samochód FSO TRUCK rok produkcji 1996, który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1075. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-38/3349/04
  Czy można odliczać podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji?
 1076. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-95/04
  Z przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonych kserokopii dowodów rejestracyjnych wynika, że w prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik użytkuje dwa samochody:1.FS LUBLIN 3372, rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy specjalizowany, rok produkcji - 1995, dopuszczalna ładowność - 900, liczba miejsc - 3;2.NISSAN VANETTE 2,3D, rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy, rok produkcji - 1999, dopuszczalna ładowność - 715, liczba miejsc - 2. Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa, w sytuacji gdy Podatnik nie jest w posiadaniu świadectw homologacji dla ww. Pojazdów.
 1077. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/32/04
  Samochód Żuk rok produkcji 1996 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dwowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11. 03. 2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 1078. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-80/04
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabywanych paliw silnikowych, wykorzystywanych do napędu samochodów bezsprzecznie ciężarowych, na które podatnik nie posiada wyciągu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
 1079. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/142/Eś/2004
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód ciężarowy marki Mercedes - Benz LP 813 o dopuszczalnej ładowności 4740 kg, dopuszczalnej masie całkowitej 7490 kg, liczbie miejsc 3, rok produkcji 1997. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji ani też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji. Podatnik stwierdził, że nie jest w stanie odtworzyć tych dokumentów. W dniu 26.06.2003 samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W świetle powyższego podatnik pyta: 1)czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu paliwa do tegoż samochodu ? 2)czy w przypadku gdy w przyszłości chciałby nabyć podobny samochód, który z danych wynikających z dowodu rejestracyjnego z uwzględnieniem wzoru zawartego w art. 86 ustawy o podatku VAT byłby samochodem ciężarowy, ale nie posiadałby świadectwa homologacji czy też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji miały prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT zawartego w fakturze zakupu a następnie podatku VAT z paliwa?
 1080. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/In/138/Eś/2004
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi w sklepie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód ciężarowy uniwersalny marki Seat Inca o dopuszczalnej ładowności 550 kg, dopuszczalnej masie całkowitej 160 kg, liczbie miejsc 2, rok produkcji 1998. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji ani też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji. Podatnik stwierdził, że nie jest w stanie odtworzyć tych dokumentów. W dniu 10.02.2002r samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W świetle powyższego podatnik pyta: 1)czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu paliwa do tegoż samochodu ? 2)czy w przypadku gdy w przyszłości chciałby nabyć podobny samochód, który z danych wynikających z dowodu rejestracyjnego z uwzględnieniem wzoru zawartego w art. 86 ustawy o podatku VAT byłby samochodem ciężarowy, ale nie posiadałby świadectwa homologacji czy też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji miały prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT zawartego w fakturze zakupu a następnie podatku VAT z paliwa?
 1081. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/27/04
  Czy przysługuje mi prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do samochdu ciężarowego bez świadectwa homologacji? Nadmieniam, iż prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu odzieżą. Posiadam samochód ciężarowy marki Mercedes VITO 110CDI 2,2 Disel dopuszczalna ładowność 990 kg, ilość miejsc 6.
 1082. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/137/AK/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami rolniczymi. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód ciężarowy marki Opel Combo - B 1.7 o dopuszczalnej ładowności 560 kg, dopuszczalnej masie całkowitej 1834 kg, liczbie miejsc 2, rok produkcji 1995. Samochód ten został zakupiony w Niemczech na podstawie umowy kupna - sprzedaży od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji ani też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji.Podatnik stwierdza, że nie jest w stanie odtworzyć tych dokunentów. W dniu 20.08.2004r samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W świetle powyższego podatnik pyta: 1)czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu paliwa do tegoż samochodu ? 2)czy w przypadku gdy w przyszłości chciałby nabyć podobny samochód, który z danych wynikających z dowodu rejestracyjnego z uwzględnieniem wzoru zawartego w art. 86 ustawy o podatku VAT byłby samochodem ciężarowy, ale nie posiadałby świadectwa homologacji czy też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji miały prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT zawartego w fakturze zakupu a następnie podatku VAT z paliwa?
 1083. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/In/136/AK/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi w sklepie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód ciężarowy marki Skoda Felicja PICK o dopuszczalnej ładowności 575 kg, dopuszczalnej masie całkowitej 1510 kg, liczbie miejsc 2, rok produkcji 1997. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji ani też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji. Podatnik stwierdził, że nie jest w stanie odtworzyć tych dokumentów. W dniu 28.02.2003r samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W świetle powyższego podatnik pyta: 1)czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu paliwa do tegoż samochodu ? 2)czy w przypadku gdy w przyszłości chciałby nabyć podobny samochód, który z danych wynikających z dowodu rejestracyjnego z uwzględnieniem wzoru zawartego w art. 86 ustawy o podatku VAT byłby samochodem ciężarowy, ale nie posiadałby świadectwa homologacji czy też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji miały prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT zawartego w fakturze zakupu a następnie podatku VAT z paliwa?
 1084. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-88/04
  Prawa do odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa do samochodów ciężarowych (w/g wskazania podatnika) marki:-Ford- Niemcy Transit, złożonego w 1996r., o dopuszczalnej ładowności: 300, liczbie miejsc: 9,-FS- Lublin Żuk,wyprodukowanego w 1975r, o dopuszczalnej ładowności: 975, liczbie miejsc: 2nie posiadających świadectw homologacji o którym mowa w art.86 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.
 1085. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0446/04
  Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku na ubezpieczenie samochodu ciężaro-wego w leasingu.
 1086. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/224/04
  Czy dokonując zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, na który nie ma świadectwa homologacji będę miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazaną w fakturze dokumentującej jego zakup?
 1087. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/100/2004
  W dniu 8 czerwca 2004r. zakupiłem na firmę samochód ciężarowy używany Ford Transit. Ponieważ w posiadanych dokumentach samochodu nie było dokumentu-wyciągu ze świadectwa homologacji, podatek naliczony VAT odliczyłem w wysokości 50%. Nie korzystałem również z odliczeń podatku VAT jaki wynika z faktur zakupu paliwa. Samochód został zakupiony i zarejestrowany jako ciężarowy na podstawie przetłumaczonych dokumentów z których wynika, że jest to samochód 3-osobowy o ładowności 875 kg. W m-cu wrześniu br. uzyskałem z firmy Ford P... Spółka z o.o. pismo potwierdzające, że zakupiony przeze mnie samochód jest ciężarowy. Moje pytanie brzmi czy pismo z firmy Ford P... Sp. z o.o. i faktura zakupu samochodu uzasadniają moje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktury zakupu samochodu w 100% oraz faktur zakupu paliwa?
 1088. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-55/04
  Czy można obniżyć podatek należny o podatek VAT od zakupu paliwa i części zamiennych do samochodu marki STAR 200, który nie posiada świadectwa homologacji ?
 1089. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.RPP-415/VAT/76/04
  Podatnik zawarł umowę leasingu na samochód ciężarowy przed dokonaniem rejestracji działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym. Czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez firmę leasingową?
 1090. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/224/04
  dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa
 1091. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/24/04
  dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada homologacji
 1092. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/24/04
  dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada homologacji
 1093. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/24/04
  dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada homologacji
 1094. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/53/ICH/04
  Dotyczy możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa oraz innych kosztów związanych z eksploatacją samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji
 1095. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/82/2004
  Czy mam możliwość odliczania podatku naliczonego VAT z tyt. nabycia paliw do pojazdu samochodowego ( ciężarowego) nie posiadającego świadectwa homologacji ?
 1096. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/192/04, IS.II/1-0050/211/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa
 1097. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-35/04
  Czy w świetle art. 86 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podlega odliczeniu podatek naliczony od zakupu paliwa używanego do napędu następujących samochodów ciężarowych: "Żuk" A. 07B produkcji FS Lublin, rok produkcji 1986, którego dopuszczalna ładowność wynosi 850 kg, oraz "Mercedes" MB 100 2.4 D, rok produkcji 1994 o ładowności 970 kg, nieposiadających świadectwa homologacji producenta ani importera, w przypadku, gdy ładowność została określona na podstawie danych zawartych w dowodach rejestracyjnych ww. pojazdów?
 1098. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/189/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa
 1099. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/193/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa
 1100. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-79/04,PP/443-79a/04/05
  Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że posiada Pan samochód (wg danych wynikających z dowodu rejestracyjnego) FORD-NIEMCY-TRANSIT 2,5D, rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy specjalizowany, rok produkcji - 1992, dopuszczalna ładowność - 565, liczba miejsc - 9.Pytanie dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do w/w samochodu.
 1101. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-76/04
  Według przedstawionego stanu faktycznego Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą przy wykorzystaniu samochodu ciężarowego LIAZ model 11.053 wyprodukowanego w 1988r. o dopuszczalnej ładowności 8.000 kg i liczbie 3 miejsc, przy czym dane te wynikają z dowodu rejestracyjnego. Pytająca ma wątpliwości, czy w przypadku nie posiadania na ww. samochód odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji ma prawo odliczać podatek naliczony VAT wynikający z faktur za zakup paliwa do tego samochodu.
 1102. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-77/04
  Według przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prowadzi działalność gospodarczą przy wykorzystaniu samochodu ciężarowego FS-Lublin Żuk A07M wyprodukowanego w 1991r. o dopuszczalnej ładowności 850 kg i liczbie 2 miejsc, przy czym dane te wynikają z dowodu rejestracyjnego. Pytający ma wątpliwości, czy w przypadku nie posiadania na ww. samochód odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji ma prawo odliczać podatek naliczony VAT wynikający z faktur za zakup paliwa do tego samochodu.
 1103. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/88/04
  Czy w przypadku zakupu samochodu ciężarowego bez świadectwa homologacji oraz w przypadku zakupu części i paliwa do tego samochodu przysługuje prawo odliczenia i zwrotu podatku naliczonego? Podatnik zamierza zakupić samochód ciężarowy o ładowności powyżej 900kg, który następnie przez specjalistyczną firmę zostanie przerobiony na autobus.
 1104. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.III/005/85/04
  Podatnik świadczy usługi transportowe i do działalności wykorzystuje 2 samochody ciężarowe: VOLVO FL 6 o ładowności 3300 kg i LIAZ o ładowności 8050 kg. Czy w świetle obowiązujących przepisów przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa zakupionego do tych samochodów (samochody są środkami trwałymi) w sytuacji, gdy nie posiadam do nich wyciągu ze świadectwa homologacji.
 1105. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-31/04
  Prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i w związku z tym kupiłem samochód ciężarowy marki Star 1142. Zwracam się z zapytaniem czy zakup paliwa mogę zaliczyć w koszty uzyskania przychodów ?
 1106. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-122/04/IG
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki STAR A28 wyprodukowanego w 1987r. i nie posiadającego świadectwa homologacji? Samochód ten służy do przewozu nieczystości płynnych (tzw. "beczka").
 1107. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-264-1/04
  Podatnik jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w formie Zakładu Usług Komunalnych. W ramach prowadzonej działalności Podatnik wykorzystuje dwa samochody marki ŻUK, które są zarejestrowane jako samochody ciężarowe. Przedmiotowe samochody nie posiadają wyciągu ze świadectwa homologacji wystawionej przez producenta, gdyż w okresie, kiedy te pojazdy były produkowane nie było to wymagane. Na tle tych okoliczności Podatnik sformułował pytanie:- Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur na zakup paliwa do w/w samochodów.?
 1108. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BPI/443-298/04
  Czy brak wyciągu ze świadectwa homologacji bądź decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, uniemożliwiających ustalenie warunku dopuszczalnej ładowności, określonego w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu samochodu marki Mercedes Benz Sprinter 312 2.9D o ładowności 1355 kg oraz zawartego w cenie oleju napędowego podatku kupowanego po 01.05.2004r. do ww. pojazdu?
 1109. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005w-380/04/AU
  Czy można odliczyć podatek VAT z faktury zakupu samochodu ciężarowego?
 1110. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-415/467/04
  Ad. 1.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wspólnicy spółki jawnej nabyli na własność jako osoby fizyczne samochody ciężarowe. Przedmiotowe samochody zamierzają użyczyć nieodpłatnie spółce, której są wspólnikami. W związku z powyższym zapytanie dotyczy kwestii przychodu spółki z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia.Na wstępie przytoczyć należy treść art. 8 ust. 1 ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), zgodnie z którym podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej przez spółkę osobową są wspólnicy spółki. Zatem, jeżeli wspólnik spółki osobowej wykonuje świadczenia na rzecz tej spółki, to z podatkowego punktu widzenia je ...
 1111. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/125/ES/2004
  Odliczenie podatku od towarów i usług od zakupionego paliwa do samochodu ciężarowego marki STAR 266, wyprodukowanego w 1976r.
 1112. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/90/2004
  Czy do sprzedaży samochodów ciężarowych używanych, zakupionych od osób fizycznych na umowę, można stosować sprzedaż na zasadzie VAT-marży ?
 1113. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/224/04, IS.II/1-0050/175/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa
 1114. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/545/AF/04
  Dotyczy możliwości odliczenia podatku VAT od paliwa nabywanego do eksploatacji samochodów Polonez Truck oraz koparek kołowych i gąsienicowych.
 1115. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-0050/206/04
  dotyczy prawa do odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego w sytuacji, gdy ładowność w świadectwie homologacji podana jest oddzielnie na towar i ludzi a nie łącznie
 1116. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BP-I/443-271/04
  Czy brak wyciągu ze świadectwa homologacji bądź decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, uniemożliwiających ustalenie warunku dopuszczalnej ładowności, określonego w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie paliwa kupowanego po 01.05.2004r. do samochodów marki: Tatra T815 o ładowności 13000kg oraz Tatra 815 S3 o ładowności 12700kg?
 1117. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/332/04
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego, dla którego nie posiada świadectwa homologacji ? Czy podatnikowi przysługuje prawo do składania deklaracji korygujących VAT - 7 ?
 1118. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD/005-86/04
  Czy wydatki związane z eksploatacją samochodu ciężarowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 1119. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-60/04
  Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie dwóch kwestii:- Czy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu towarowego bez świadectwa homologacji przysługuje odliczenie wartości podatku naliczonego zawartego w fakturze wewnętrznej w pełnej wysokości czy w 50% wartości podatku, ale nie więcej niż 5.000 zł. Samochód został nabyty za granicą z kraju Unii Europejskiej od podatnika podatku od wartości dodanej. Samochód posiada certyfikat - świadectwo rejestracji, który zawiera te same dane techniczne pojazdu co świadectwo homologacji. Wyliczając ze wzoru zgodnioe z art. 86 ustawy o podatku VAT dopuszczalna ładowność wychodzi 561 kg, a dopuszczalna ładowność wg. świadectwa rejestracji wynosi 1000 kg. Uważam, że podatek naliczony powinien być odliczony w pełnej wysokości jaki jest zawarty w fakturze wewnętrznej dotyczącej nabycia przedmiotowego samochodu.- Czy nabywca samochodu opisanego powyżej ma prawo odliczać podatek naliczony zawarty przy zakupie paliwa do użytku tego samochodu. Uważam, że mam prawo odliczać podatek, ponieważ dopuszczalna ładowność samochodu jest wyższa niż wyliczona wg wzoru zamieszczonego w ustawie o podatku VAT.
 1120. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP.443/11/UC/04
  Czy od zakupionego paliwa do samochodów ciężarowych Kamaz na które nie posiadamy świadectwa homologacji możemy odliczać VAT naliczony.
 1121. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS-Pł-WV-443/291/04/IZ
  Podatnik użytkuje do prowadzenia działalności gospodarczej: 1) samochód ciężarowy marki LUBLIN, który służy do przewozu materiałów budowlanych i przewozu pracowników {według wzoru zamieszczonego w ustawie ładowność dopuszczalna wynosi 969 kg (9 x 68+ 357)}, faktyczna ładowność wynosi 880 kg. Samochód jest przedmiotem umowy leasingowej. Umowa nie została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w terminie do 14 maja 2004 r.; 2) samochód marki ŻUK {o ładowności faktycznej 950 kg (ilość miejsc 7)}. Pojazd nie posiada świadectwa homologacji ani decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji). Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie paliwa oraz z tytułu rat leasingowych (dotyczy samochodu marki Lublin)?
 1122. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/69/2004
  Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu pojazdu samochodowego nie budzącego wątpliwości, że jest samochodem ciężarowym ?
 1123. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/52/04
  Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu samochodu ciężarowego, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w latach ubiegłych, tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.Samochód według świadectwa homologacji posiada ładowność 515 kg ?
 1124. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/107/04/KK
  Czy mogę odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego, jeżeli nie posiadam świadectwa homologacji?
 1125. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/119/2004
  Czy przysługuje podatnikowi uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od paliwa zakupionego do samochodu będącego środkiem trwałym firmy, jeżeli brak świadectwa homologacji ?.
 1126. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/2-443/21/04
  Czy wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji są jedynymi dokumentami, z których mogą zostać zaczerpnięte dane do obliczenia ładowności, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy może to być dowód rejestracyjny, w którym znajdują się dane, o których mowa w ustawie?
 1127. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/211/04
  Czy podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług dostawa w dniu 10.09.2004 r. samochodu używanego o dopuszczalnej ładowności 544 kg, w stosunku do ktorego przy jego nabyciu w 2000 r. przysługiwało w pełnej wysokości prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 1128. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/212/04
  Czy podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług dostawa samochodu używanego po 01.05.2004 r. w stosunku do którego przy jego nabyciu w 2001 r. przysługiwało w pełnej wysokości prawo do odliczenia podatku naliczonego ?
 1129. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42/04
  Spółka jawna zakupiła w Holandii, dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, samochód marki TOYOTA HIACE 2,4 KAT o ładowności 1.380 kg, dopuszczalnej masie całkowitej 3000kg oraz liczbie miejsc siedzących - 3. Wymieniony pojazd nie posiada świadectwa homologacji, w związku z czym Spółka zapytuje: 1) czy istnieje możliwość obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem do ww. samochodu paliwa, części oraz usług remontowych, 2) czy w przypadku, gdy Spółce nie przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa, części oraz usług remontowych dotyczących ww. pojazdu, wydatki przeznaczone na ich zakup stanowić będą koszt uzyskania przychodów w wartości brutto (z VAT). Wyrażając własne stanowisko w sprawie Spółka stwierdza, iż samochód marki TOYOTA, pomimo nieposiadania świadectwa homologacji, jest samochodem bezsprzecznie ciężarowym, w związku z czym przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem paliwa, części oraz usług remontowych do wymienionego pojazdu. Tym samym kosztem uzyskania przychodu dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie wartość netto wymienionych zakupów.
 1130. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/VAT-443/270/04/RK/GS
  1) Jaki jest termin odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących leasingu samochodu ciężarowego przy założeniu, że jest to umowa leasingu operacyjnego? 2) Czy I rata okresowa leasingu obejmująca około 25% wartości całej umowy leasingu operacyjnego może zostać bezpośrednio, jednorazowo zaliczona w koszty uzyskania przychodów, czy też należy ją księgować proporcjonalnie do czasu trwania umowy?
 1131. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/55/04
  Czy w przypadku braku odpisu świadectwa homologacji istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa do samochodów ciężarowych marki STAR 29, STAR A28 oraz STAR 28?
 1132. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/VAT/443/280/04/RK
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do użyczonego od osoby trzeciej samochodu ciężarowego, tj. furgonetki o dopuszczalnej ładowności 1350 kg?
 1133. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-33/04
  Czy podlega odliczeniu podatek naliczony od zakupu paliwa (olej napędowy, etylina, gaz) używany do napędu następujących samochodów ciężarowych: "Star" 200, rok produkcji 1977 i 1978, "Jelcz", rok produkcji 1986 i "Liaz" rok produkcji 1989, nieposiadających świadectwa homologacji producenta ani importera, w związku z tym, iż nie jest możliwe uzyskanie tego świadectwa od poprzednich użytkowników?
 1134. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-64/04
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabywanych paliw silnikowych, wykorzystywanych do napędu samochodu bezsprzecznie ciężarowego, na który podatnik nie posiada wyciągu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
 1135. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-33/04
  Czy podlega odliczeniu podatek naliczony od zakupu paliwa (olej napędowy, etylina, gaz) używany do napędu następujących samochodów ciężarowych: "Star" 200, rok produkcji 1977 i 1978, "Jelcz", rok produkcji 1986 i "Liaz", rok produkcji 1989, nieposiadających świadectwa homologacji producenta ani importera, w związku z tym, iż nie jest możliwe uzyskanie tego świadectwa od poprzednich użytkowników?
 1136. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005w-169/04/BP
  Czy można odliczyć podatek VAT z faktury zakupu używanego samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji?
 1137. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US25/024/404/183/04
  Muzeum zakupiło samochód ciężarowy. Zakup ten został w części sfinansowany z otrzymanej dotacji. Czy można odliczyć podatek VAT od tego zakupu? Czy otrzymana dotacja winna być opodatkowana podatkiem VAT?
 1138. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-150/US/2004
  Możliwość pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu i zakupie paliwa.
 1139. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US15POIII/440/57/04/JL
  Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT od paliwa i innych wydatków związanych z bezpośrednią eksploatacją samochodu ciężarowego użytkowanego przez podatnika na podstawie umowy użyczenia?
 1140. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-94/04
  Czy można odliczać podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej ?
 1141. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-93/04
  Czy można odliczać podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej?
 1142. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/45/04
  dotyczy podatku VAT od sprzedaży samochodu ciężarowego
 1143. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-443/53/04/KH
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ładowności (wg dowodów rejestracyjnych) 6,5 i 12,5 tony? Samochody te zostały zakupione jako używane i podatnik nie posiada dla nich wyciągu ze świadectwa homologacji ani odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.
 1144. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/112/04
  Czy podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki Ford Transit 2,5 D, który posiada ładowność 1270 kg i liczbę miejsc 2 w sytuacji nie posiadania wyciągu ze świadectwa homologacji tego samochodu?
 1145. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/96/04
  Prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do samochodu ciężarowego bez świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.
 1146. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/47/04, US-PP/443/52/04
  dotyczy odliczenia podatku VAT od paliwa z tytułu używania samochodu ciężarowego nieposiadającego homologacji
 1147. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61/04
  Pytanie dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do samochodu ciężarowego marki CITROEN Jumper 2.5 D35I nie posiadającego polskiego świadectwa homologacji.
 1148. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/169/04
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu samochodu ciężarowego marki NISSAN Micra Van 1.0, który posiada świadectwo homologacji, w którym określono m.in. masę własną pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą ( bez wskazania dopuszczalnej ładowności ) oraz ilość miejsc ?
 1149. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/38/04
  Czy przysługuje mi prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego uniwersalnego, który nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji?
 1150. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/281/04
  1. Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usług montażu bram ogrodzeniowych wraz z napędem, świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej? 2. Czy zakupione artykuły spożywcze np.: kawa, soki, napoje, słodycze, alkohole, które następnie zostają zużyte na cele reprezentacji i reklamy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i czy należy w tym celu sporządzać fakturę wewnętrzną? 3. Czy przy zakupach paliwa, wykorzystywanego do eksploatacji samochodu marki "FSO" Truck 1,6 wyprodukowanego w 1995 r. oraz samochodu ciężarowego "FSO" BO6 Truck wyprodukowanego w 1996 r. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 1151. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/99/04
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma prawo odliczenia podatku naliczonego od paliwa zakupionego do wyprodukowanych w latach 1983 i 1989 samochodów ciężarowych, które nie posiadają świadectw homilogacji?
 1152. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2064/2004/D.Sz.
  Dotyczy naliczenia podatku należnego VAT z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.
 1153. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/83/04
  Na podstawie art. 14A ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz.926) wnoszę o udzielenie pisemnej informacji na temat zakresu stosowania art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535).Od 1 września 2004 r. zamierzam otworzyć firmę, która będzie zajmowała się wydobywaniem piasku, robotami ziemnymi i budowlanymi. W związku z tym chcę zakupić samochód ciężarowy samowyładowczy marki SCANIA 172H, rok produkcji 1988 oraz koparko-ładowarkę CASE 580 SLE, rok produkcji 1996.Pytanie: 1.Czy dostanę zwrot podatku VAT od zakupionych maszyn? 2.Czy będę mógł odbierać VAT w paliwie? 3.Czy wykonując usługę sprzedaży piasku z transportem będę musiał oddzielnie pisać sprzedaż piasku i oddzielnie transport, czy mogę pisać razem bo VAT na te usługi jest 22%?Ad.1 Uważam, że samochód Scania i koparko-ładowarka, które zamierzam zakupić są bezpośrednio potrzebne przy wykonywaniu przez moją firmę prac. W związku z tym powinienem dostać zwrot podatku VAT. Jednocześnie informuję, że ten samochód na chwilę obecną nie posiada świadectwa homologacji.Ad. 2 Działalność, którą będę prowadzić jest związana z dużymi zakupami paliwa, co stanowi duży koszt bezpośredni. Dlatego uważam, że powinien być zaliczony w całości.Ad.3 Uważam, że skoro jest jedna stawka VAT 22% na te usługi to w związku z tym nie ma sensu rozbijać oddzielnie na piasek i transport.Oświadczam, że nie toczy się postępowanie wobec mojej osoby dotyczące tych spraw.
 1154. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-138-04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikajacego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodów ciężarowych wyprodukowanych w latach 1983 - 1988 oraz samochodów Jelcz 325 (żurawie samochodowe), wózki widłowe, ładowarka "Fadronia". Podatnik nie posiada świadectw homologacji?
 1155. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-204/04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do samochosów ciężarowych, dla których podatnik posiada świadectwa homologacji ?
 1156. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-148/04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodów ciężarowych? Podatnik nie posiada świadectwa homologacji.
 1157. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-154/04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodu ciężarowego -Volkswagen ? Podatnik nie posiada świadectwa homologacji.
 1158. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-123-04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodu ciężarowego - KAMZ 5511. Podanik nie posiada świadectwa homologacji?
 1159. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-154/04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodu ciężarowego -Volkswagen ? Podatnik nie posiada świadectwa homologacji.
 1160. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-123-04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodu ciężarowego - KAMZ 5511. Podanik nie posiada świadectwa homologacji?
 1161. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III MUS-WV/443/75/04/AG
  Pytanie podatnika dotyczy uprawnienia do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy zakupie paliw silnikowych przeznaczonych do napędu pojazdów, których wyciąg ze świadectwa homologacji nie zawiera wskazanej wprost informacji o dopuszczalnej ładowności pojazdu, natomiast zawiera dane o dopuszczalnej masie całkowitej, masie własnej pojazdu oraz ilości miejsc (siedzeń).
 1162. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III MUS-WV/443/64/04/GW
  Zdaniem Spółki ładowność można wyliczyć na podstawie danych w świadectwach homologacji jako różnicę między dopuszczalną masą całkowitą a masą własną lub minimalną pojazdu. Według Podatnika tak wyliczona ładowność bądź podana na fakturze zakupu dopuszczalna ładowność pozwala zaliczyć w/w samochody do samochodów ciężarowych, przez co możliwe jest odliczenie podatku od zakupu paliwa.
 1163. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-151-04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodów ciężarowych IVECO, MAN, VW oraz ciągników siodłowych?Podatnik nie posiada świadectw homologacji.
 1164. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-137-04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodu ciężarowego - Mercedes 508D ?Podatnik nie posiada świadectwa homologacji.
 1165. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-151-04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodów ciężarowych IVECO, MAN, VW oraz ciągników siodłowych?Podatnik nie posiada świadectw homologacji.
 1166. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US18/ZT/T/443-135/04/AS
  Podatnik wyjasnia, że posiada n/w samochody ciężąrowe służące do prowadzenia działalności gospodarczej , które w dowodzie rejestracyjnym posiadają następujące parametry:- samochód marki UAZ 469B rok produkcji 1974, ładowność 600 kg i liczba miejsc - 2- samochód marki ŻUK A 11B rok produkcji 1984, ładowność 1000 kg, liczba miejsc - 2. Od chwili zakupu w/w pojazdów Podatnik nie posiada śiadectwa homologacji. Czy można odliczyć podatek od towarów i usług od zakupu paliwa do w/w samochodów?
 1167. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/38/AZ/04
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji.
 1168. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-172-04
  Jak opodatkować i rozliczyć w deklaracji VAT - 7 transakcję zakupu we Francji używanego samochodu dostawczego?
 1169. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.II-443/168/04
  Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT na zakup paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada świadectwa homologacji?
 1170. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/112/04
  Czy zwolnienie określone w przepisach par. 8 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT ma zastosowanie do samochodów nabytych przed 1 maja 2004 r?
 1171. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USP-IB-415/16/2004
  Podatnik zakupił środki trwałe związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą: Bus-9 osobowy zarejestrowany jako samochód osobowy, w dowodzie rejestracyjnym nie określono ładowności, wprowadzony do ewidencji środków trwałychw miesiącu kwietniu 2002r. oraz autobus - 18 osobowy w dowodzie rejestracyjnym nie określono ładowności, wprowadzony do ewidencji środków trwałych w miesiącu marcu 2004 r. Wyżej wymienione środki trwałe są amortyzowane metodą liniową i nie posiadają świadectwa homoogacji dla samochodów ciężarowych. Czy podatnik może amortyzować ww. środki trwałe metodą degresywną amortyzacji?
 1172. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/04
  Czy można odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do samochodu ciężarowego uniwersalnego marki FORD TRANSIT 2.5 D, o ładowności 1.070 kg i ilości miejsc 3, dla którego podatnik nie posiada świadectwa homologacji ?
 1173. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/115/2004
  Czy zmiana (przekwalifikowanie rodzaju pojazdu) samochodu ciężarowego na osobowy spowoduje obowiązek korekty kwoty podatku naliczonego ?
 1174. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-80/04/DP
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionego oleju napędowego wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji ?
 1175. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-81/MK/04, US.IX/443-82/MWR/04, US.IX/443-86/MK/04, US.IX/443-91/MK/04
  Czy mogę odliczać podatek VAT przy zakupie paliw silnikowych i oleju napędowego wykorzystywanych do napędu niżej wymienionych pojazdów samochodowych, które nie posiadają świadectwa homologacji ani decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania takiego świadectwa?
 1176. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/104/04
  Czy istnieje możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu, do którego Podatnik nie posiada świadectwa homologacji ?.
 1177. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-27/04
  Czy używając w prowadzonej działalności gospodarczej samochód zarejestrowany i potwierdzony oświadczeniem producenta - jako ciężarowy, mam prawo obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliw silnikowych ?
 1178. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/89/04
  Czy możliwe jest odliczanie podatku VAT od paliwa zakupionego do samochodów ciężarowych przeznaczonych wyłącznie do przewozu towarów w firmie, tj. - samochód ciężarowy JELCZ 315 M , ładowność 15.400 kg,- samochód ciężarowy MULTICAR 24 10 D , ładowność 3.650 kg,- samochód ciężarowy MULTICAR 25 01, ładowność 3.950 kg.
 1179. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.III/VAT/005/79/2004
  Czy mogę odliczyć podatek VAT od zakupionego w lipcu 2004 samochodu używanego LDV 36 VD do którego nie posiadam świadectwa homologacji. Samochód ten został zarejestrowany jako samochód ciężarowy. Dopuszczalna ładowność wynosi 1575, a liczba miejsc wynosi 7.
 1180. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-190/04/DG/KP
  Czy firma może dokonywać obniżenia kwoty lub zwrot różnicy podatku przy zakupie paliwa do samochodu STAR 29 , w sytuacji gdy producent samochodu oświadcza, iż samochód ten nie posiada świadectwa homologacji ani zwolnienia z obowiązku posiadania, gdyż nie było to wymagane w czasie produkowania tego typu samochodu (ładowność 5000 kg, ilość miejsc 2)?
 1181. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US20/PP-443/i/15/2004
  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zmienić status samochodu ciężarowego na osobowy i czy taka zmiana ma wpływ na podatkowe rozliczenia działalności gospodarczej? Czy zmiana statusu samochodu ciężarowego na osobowy nie spowoduje obowiązku korekty odliczonego Vat naliczonego przy zakupie samochodu?
 1182. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US20/PP/443-14/2004
  Czy można dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie oleju napędowego do samochodu marki Fiat Ducato 2,5 D o pojemności 2500, o dopuszczalnej ładowności 1015, liczbie miejsc 3?.
 1183. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US III/443/4839/BW/04
  W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję następujące pojazdy: - samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter, rok prod. 1992, dopuszczalna ładowność 860, liczba miejsc 6, - samochód ciężarowy marki Ford Furgon, rok prod. 1987, dopuszczalna ładowność 1120, liczba miejsc 3, - ciągnik rolniczy. Dla pojazdów tych nie posiadam wyciągów ze świadectw homologacji ani też decyzji zwalniających z obowiązku uzyskania tych świadectw, gdyż samochody te były zakupione dawno. W związku z powyższym mam wątpliwości czy po 1 maja 2004 roku mogę odliczać podatek naliczony przy zakupie paliwa do ww. pojazdów. Moim zdaniem mogę odliczać VAT naliczony przy zakupie paliwa, ponieważ ładowność pojazdów jest większa od określonej w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1184. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US II/432/27/2004
  Możliwość odliczenia przez klientów podatnika, podatku VAT od zakupionego oleju napędowego do samochodu ciężarowego rejestrowanego na podstawie dopuszczenia jednostkowego, który nie posiada świadectwa homologacji oraz odpisu decyzji zwalniajacej z obowiązku posiadania takiego świadectwa.
 1185. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/422/2004/IW
  Podatnik zwraca się z zapytaniami: 1. czy będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT od zakupu w kraju na rynku wtórnym samochodu ciężarowego marki MERCEDES ATEGO 817 o masie całkowitej 7.490 kg, ładowności 2,5 ton, ilości miejsc siedzących 2 w sytuacji, gdy sprzedający nie dysponuje świadectwem homologacji typu pojazdu? 2. czy od zakupu paliwa niezbędnego do eksploatacji tego samochodu będzie można odliczyć podatek VAT? 3. czy posiadając świadectwo homologacji typu pojazdu, w którym nie ma określonej dopuszczalnej ładowności i ilości miejsc siedzących , spełnione są warunki udowodnienia, że jest to samochód ciężarowy i czy można ładowność i ilość miejsc siedzących ustalić wg dowodu rejestracyjnego? Do zapytania podatnik załączył kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu - samochodu ciężarowego Volkswagen typ 2 DXOAE AHD(LT) oraz ksero dowodu rejestracyjnego samochodu marki MERCEDES ATEGO 817.
 1186. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/423/2004/IW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do samochodów ciężarowych, w przypadku gdy nie posiada świadectwa homologacji.
 1187. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/IPdg2/4110/428/14/2004
  Dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej zakupiony został używany samochód ciężarowy (podwozie IVECO z 1997 r.) o wartości netto 19.000 PLN (wg faktury VAT z dn. 12-05-2004r.) Do samochodu dokupiono kontener - nadwozie o wartości 2.000 PLN, na podstawie umowy kupna - sprzedaży z dnia 17-06-2004 r. Zakupiony samochód ciężarowy służy do transportu własnego przy wykonywanych usługach (konserwacja i naprawa profesjonalnego sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem). Podwozie stanowi całość wraz z kontenerem i nie może być bez niego używane. Wartość kontenera w wysokości 2.000,- zaliczono bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów. W zapytaniu wnosi Pan o określenie stopy procentowej umorzenia oraz współczynnika przeliczeniowego , jak też o podanie przyczyn od jakich zależna jest ich wysokość. Według zajętego przez Pana stanowiska, minimalna 20% stawka amortyzacyjna może ulec podwyższeniu przy zastosowaniu współczynnika w wysokości 4,0.
 1188. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-222/04
  1) Czy przywożąc do naprawy z krajów Unii Europejskiej ciągniki rolnicze, Spółka ma prawo do stawki podatku VAT w wysokości 0%? 2) Czy przy zakupie samochodu ciężarowego z państw członkowskich Podatnik ma obowiązek zapłacić podatek VAT w wysokości 22% w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury? 3) Kiedy Spółka powinna wypełniać wniosek VAT-24?
 1189. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/421/2004/IW
  W piśmie Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi, czy dopuszczalne jest odliczenie podatku naliczonego od podatku należnego od nabywanych paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu następujących pojazdów: • ciągniki rolnicze Ursus 912 i 914, dla których świadectwa homologacji nie podają ładowności, a jedynie masę ciągniętej przyczepy, • ciągnika rolniczego URSUS 360P - posiadającego zwolnienie z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji bez podania ładowności, • samochód Star 200, o ładowności 6000 kg i dwóch miejscach siedzących, rok produkcji 1988, dla którego jak twierdzi Spółka producent nie posiada świadectwa homologacji, ani decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji. Ponadto spółka prosi o udzielenie informacji, gdzie powinni się zwrócić, aby uzyskać świadectwo homologacji lub decyzję zwalniającą z od uzyskania świadectwa homologacji, dla używanych pojazdów produkcji obcej, zakupionych bez pośrednictwa przedstawicieli ich producentów w Polsce?
 1190. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/127/04/kk
  Czy można odliczyć podatek VAT naliczony przy zakupie paliwa do samochodu cięzarowego "Star", gdy nie mam świadectwa homologacji ?
 1191. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/108/04/kk
  Czy mogę odliczać podatek od towarów i usług naliczony przy zakupie paliwa do samochodów ciężarowych, zakupionych jako uzywane i pochodzące z krajów Unii Europejskiej, jeżeli nie mam świadectw homologacji ? Samochody są bezspornie samochodami ciężarowymi.
 1192. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZV/443-391/04
  Pytanie dotyczy prawa odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do napędu samochodów nie posiadających dokumentu - wyciągu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Problem dotyczy zarówno samochodów osobowych jak i pozostałych typu Bus, Żuk, a nawet samochodów o dużej ładowności np.: Star, Jelcz itp., które od dawna uważane były za samochody ciężarowe, a obecnie nie posiadają w/w dokumentów.
 1193. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-38/WS/04
  Czy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami mam prawo odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodu ciężarowego?
 1194. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/20/04
  1. Czy podlega odliczeniu podatek VAT z faktury na zakup paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających homologacji ? 2. Czy podlega odliczeniu podatek VAT zapłacony przy zakupie samochodu ciężarowego Volkswagen LT28 2,5 SDI bez homologacji ?
 1195. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/34/AZ/04
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji.
 1196. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/4430/72/04
  Czy paliwo do samochodu ciężarowego FS LUBLIN podlega odliczeniu w rozliczeniu podatku od towarów i usług ?
 1197. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PP.443/20/04/JŁ
  W sprawie odliczenia od 1 maja 2004r. podatku Vat od zakupionego paliwa do samochodów ciężarowych, na które nie posiada świadectwa homologacji.
 1198. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPI-2/443-58/04
  1. Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu siężarowego, brak świadectwa homologacji, brak decyzji? 2. Czy przysługuje odliczenie w całości podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczęcych rat z tytułu dzierżawy samochodu ciężarowego? 3. Czy w przypadku dzierżawy samochodu osobowego wartość netto określona na fakturze VAT należy ując w całości czy w wysokości 50 %wartości , tak jak kwotę podatku naliczonego którą wykazuje się w poz. 44 deklaracji VAT-7?
 1199. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/21/04
  dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada homologacji
 1200. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-8/PPM/443-22/04
  1. Czy można odliczyć podatek naliczony od paliwa zakupionego do napędu samochodów specjalnych, podczas gdy podatnik nie posiada świadectwa homologacji? 2. Czy można odliczyć podatek naliczony od paliwa zużytego w czasie pracy wiertnic umieszczonych i zasilanych na ww. samochodach? 3. Czy można odliczyć naliczony podatek od paliwa zakupionego do napędu samochodu ciężarowego, gdy ładowność całkowita samochodu wraz z przyczepą pozwala na zakwalifikowanie go do odliczenia?
 1201. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/57/2004
  W swoim piśmie wystąpił Podatnik z zapytaniem, czy przysługuje mu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu ciężarowego. Samochód ten został zakupiony 04.06.2004 r. i będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej (samochód posiada homologację wydaną w Brukseli, data pierwszej rejestracji - 27.10.1999r., zgodnie z dowodem rejestracyjnym: ładowność wynosi 1300 kg, liczba miejsc - 3)
 1202. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0581/04
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka cywilna może nie zamortyzowaną wartość skradzionego samochodu wliczyć w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospo-darczej?
 1203. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-22/04
  1/Czy w sytuacji zawartej umowy użyczenia spółka będzie mogła zaliczać w koszty wydatki związane z ekspolatacją samochodu ciężarowego poniesione na potrzeby swojej działalności, jeśli będą one udokumentowane fakturami wystawionymi na spółkę , a przebieg samochodu będzie ewidencjonowany oddzielnie w części dotyczącej działalności i oddzielnie w części dotyczącej przejazdów na potrzeby osobiste?.2/Czy w spółce powstanie z tego tytułu przychód - jeśli tak, to u którego wspólnika?.
 1204. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/77/04
  Stan faktyczny: W dniu 29.06.1999 r. Spółka z 0.0. nabyła na podstawie faktury V A T nr 342/99 samochód ciężarowy Renault Kerax 340/6X6 z zabudową PALIFT PL T 24D. Jak wynika z posiadanych przez Spółkę dokumentów samochód ten został w 1999 roku importowany jako ciągnik siodłowy w ilości jednej sztuki, wzwiązku z czym nie istniała konieczność uzyskania na ten samochód homologacji. Po sprowadzeniu samochodu na podwoziu zamontowano urządzenie hakowe P ALIFT typu PL T 24D dozaładowywania i wyładowywania pojemników typu kontenerowego.W takiej postaci został on nabyty przez Spółkę i zarejestrowany w Urzędzie Miasta Chełma jako samochód ciężarowy uniwersalny. Pytanie: Czy w świetle powyższego Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od nabywanego oleju napędowego do opisanego samochodu?Prosimy o udzielenie pisemnej informacji o zakresie przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie.
 1205. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52/04
  Podatnik wykorzystuje do działalności gospodarczej samochód ciężarowy typu Mercedes Benz 208D o ładowności 1085kg, który został sprowadzony z zagranicy, nie posiada świadectwa homologacji. Pytanie dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do tego typu samochodu.
 1206. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/159/2004
  Czy można odliczyć podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących zakup usług wypożyczania samochodów ciężarowych oraz zakup paliwa do tych samochodów w przypadku braku odpisów świadectw homologacji?
 1207. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.PP.443/39/2004
  Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów przeznaczonych do przewozu towarów: "KAMAZ", ładowność 8000 kg, liczba miejsc wg dowodu rejestracyjnego 3 oraz "VOLVO", ładowność 9090 kg, liczba miejsc wg dowodu rejestracyjnego 2. Nie posiadam świadectw homologacji ?
 1208. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443-43/04
  Czy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw silnikowych zużytych do napędu samochodu ciężarowego, którego dopuszczalna ładowność nie przekracza ładowności obliczonej na podstawie wzoru określonego w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy zostanie dokonana zmiana w tym pojeździe, potwierdzona wpisem do dowodu rejestracyjnego, w następstwie której zmniejszy się ilość siedzeń, a tym samym i ładowność określona w oparciu o ten wzór?
 1209. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/92/04
  Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu, który nie posiada świadectwa homologacji ?
 1210. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/413/50/BB
  czy poniesiony wydatek w kwocie 5000.- zł /netto/ na wymianę kontenera izotermicznego na samochodzie ciężarowym stanowi koszt uzyskania przychodów w miesiącu poniesienia, tj. w miesiącu czerwcu 2004r ?
 1211. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/137/04
  Czy można odliczać podatek VAT od zakupionego paliwa do samochodu ciężarowego w sytuacji, gdy Podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji?
 1212. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/446/146/2004/KM
  Czy świadectwo homologacji musi określać dla pojazdów, wymienionych w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dopuszczalną ładowność oraz ilość miejść ?.
 1213. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PP-443/12/2004
  dotyczy: - możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych do samochodów ciężarowych, w przypadku, gdy podatnik nie posiada na te pojazdy odpisu świadectwa homologacji lub też odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, - możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych do samochodów ciężarowych tzw. furgonów, w których dokonano przeróbek polegających na wyposażeniu w większą aniżeli 10 liczbę miejsc siedzących oraz wstawieniu okien bocznych, w przypadku, gdy nie wydano na te pojazdy nowych świadectw homologacji uwzględniających te przeróbki, - możliwości odliczenia podatku naliczonego od czynszu (raty) z tytułu użytkowania samochodu ciężarowego na podstawie umowy leasingu
 1214. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/04
  Czy przysługuje mi prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego Peugeot Boxer o dopuszczalnej ładowności 1400 kg ?
 1215. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/93/04/kk
  Czy mogę odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa jeżeli posiadam samochód ciężarowy Ford Transit, który jest "składakiem" o ładowności 1000 kg +2 lub 9 osób, na któery nie posiadam homologacji ?
 1216. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/154/2004
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do cysterny, która zakwalifikowana jest do pojazdów ciężarowych ?
 1217. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US III/443/4331/BW/04
  W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystujemy samochody typowo ciężarowe o ładowności 4-12 ton, na które nie posiadamy świadectw homologacji. Samochody te zakupione zostały jako używane w okresie, gdy nie obowiązywał przepis, aby przy zakupie kupujący samochód otrzymywał świadectwo homologacji. Zwracamy się z zapytaniem czy stosownie do art. 86 ust.3 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ograniczenie odliczenia kwoty podatku naliczonego zawartego w cenie paliw ma zastosowanie do naszych samochodów. Naszym zdaniem dowód rejestracyjny pojazdu powinien być wystarczającym uzasadnieniem do odliczenia podatku VAT.
 1218. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/04
  Czy można odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do samochodu ciężarowego uniwersalnego marki Ford Transit 2,4 D, o ładowności 1.560 kg i ilości miejsc 3 oraz samochodu ciężarowego marki Star o ładowności 6.500 kg i ilości miejsc 3 w przypadku braku do tych pojazdów świadectw homologacji ?
 1219. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/29/AZ/04
  Prawo do odliczenia podatkuVAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji.
 1220. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/29/ICH/04
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji
 1221. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III MUS.WV/443/51/2004/JC
  Pytanie Spółki dotyczy wyjaśnienia, który dokument powinien być podstawą do przeprowadzenia kwalifikacji pojazdu zawartej w art. 86 ust. 3 ustawy oraz czy nie posiadając dokumentów homologacji dla samochodów ciężarowych lub specjalnych można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony zawarty w fakturach zakupu paliw silnikowych oraz oleju napędowego. Spółka prosi również o udzielenie informacji jak należy traktować pojazdy takie jak ładowarki kołowe , koparki kołowe , żurawie samochodowe, ciągnik siodłowy , które nie mają określonej dopuszczalnej ładowności, natomiast ich producenci podają takie parametry jak pojemność łyżki, dopuszczalny ciężar podnoszonego ładunku (udźwig) czy maksymalny nacisk na siodło. W obecnej chwili wg. zapisów w dowodach rejestracyjnych są to pojazdy samochodowe specjalne lub ciężarowe. Czy w świetle zapisu art. 86 ust. 5 należy je traktować jako samochody osobowe?
 1222. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-210/297/04
  Z zapytaniem do tutejszego organu podatkowego zwrócił się podatnik zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzunijnych, który nabył na potrzeby działalności gospodarczej używany samochód ciężarowy od kontrahenta niemieckiego. Transakcja została udokumentowana fakturą, na której nie umieszczono numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy. Podatnik wystawił fakturę wewnętrzną i odprowadził należny podatek VAT, a następnie odliczył podatek naliczony. Podatnik pyta: Czy ma obowiązek złożenia informacji podsumowującej? Czy postąpił prawidłowo odliczając podatek naliczony z tytułu tej transakcji? Zdaniem podatnika, mimo że kontrahent nie podał swojego numeru NIP miało miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i w związku z tym należy złożyć informację podsumowującą o dokonanych transakcjach wewnątrzunijnych. Podatnik uważa, iż miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1223. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/142/2004
  Czy można dokonać odliczenia podatku VAT od zakupionych paliw silnikowych wykorzystywanych przez pojazdy specjalne i samochody ciężarowe nie posiadające świadectwa homologacji ?
 1224. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-91/US/2004
  Dotyczy: 1. możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu samochodu ciężarowego w świetle przepisów nieobowiązującej już ustawy z 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, 2. czy przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do tego pojazdu, który nie posiada świadectwa homoligacji.
 1225. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-47/BO/04
  1/Czy nabycie samochodu ciężarowego, który nie posiada świadectwa homologacji uprawnia Spółkę do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze zakupu tego pojazdu?.2/Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujacych zakup oleju silnikowego do w/w samochodu?.
 1226. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/193/04
  Odpowiadając na pismo z dnia 19.07.2004r. (data wpływu do Urzędu 21.07.2004r.) w sprawie odliczenia z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów ciężarowych, które posiadają decyzję zwalniającą z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp., w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej, uprzejmie informuje: Z pisma wynika, że Spółka posiada dwa samochody ciężarowe skrzyniowe:-Daewoo-FSO Polonez Truck Plus ST 1.9D,-Daewoo-FSO Polonez Truck Plus LB 1.9D, które posiadają odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowy ...
 1227. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-49/04
  Pytanie podatnika odnosi się do możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego o ładowności 11.000kg bez świadectwa homologacji.
 1228. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/37/04
  Czy w przypadku nie posiadania odpisu świadectwa homologacji istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa - oleju napędowego, części zamiennych, przeglądów rejestracyjnych oraz napraw związanych z wykorzystaniem samochodu w działalności gospodarczej?
 1229. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-67/04
  Czy podatnik VAT może odliczyć podatek VAT z faktury dot. zakupu usług powypadkowego remontu samochodowego ciężarowego służącego do prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku braku dobrowolnego ubezpieczenia tego samochodu ?
 1230. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-89/04
  Czy istnieje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu bez świadectwa homologacji ?
 1231. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-39/IG/04, US.IX/443-52/WS/04, US.IX/443-48/MWR/04, US.IX/443-56/WS/04, US.IX/443-71/MK/04, US.IX/443-46/WS/04, US.IX/443-45/IG/04, US.IX/443-53/MK/04, US.IX/443-54/MK/04, US.IX/443-55/MK/04, US.IX/443-64/HD/04, US.IX/443-65/HD/04, US.IX/443-66/HD/04, US.IX/443-67/HD/04, US.IX/443-49/WS/04, US IX/443-38/WS/04
  Czy prowadząc działalność gospodarczą można odliczyć podatek VAT od paliwa do samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności 985 kg (dane z dowodu rejestracyjnego) nieposiadającego świadectwa homologacji?
 1232. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-443/12/EF/2004/31
  "Czy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku zmiany kategorii samochodu z ciężarowego na osobowy?"
 1233. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/43/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa do samochodu ciężarowego
 1234. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-119-2/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą świadcząc usługi transportowe i posiada samochód ciężarowy STAR 200 S. W związku z faktem, iż pojazd jest wyprodukowany w 1987 r., Podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji dla przedmiotowego pojazdu.. Wątpliwości Podatnika dotyczą możliwości obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy zakupie oleju napędowego do przedmiotowego samochodu.
 1235. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/440/VAT/70/2004
  Czy mogę odliczyć podatek VAT od zakupionego w marcu 2004 r. samochodu używanego Mercedes Sprinter, do którego nie posiadam świadectwa homologacji. Samochód został zarejestrowany jako samochód ciężarowy. Dopuszczalna ładowność wynosi 1280 kg, a liczba miejsc wynosi 3. Moim zdaniem mam prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie tego samochodu oraz paliwa, gdyż zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 08.02.2000 r. Nr PP2-813-96/01/GM obowiązek posiadania świadectwa homologacji nie dotyczy samochodów będących bezspornie samochodami ciężarowymi, które jako nowe posiadały świadectwo homologacji na ten typ pojazdu.
 1236. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/05/04
  Spółka zwróciła się z prośbą o pisemne udzielenie informacji, czy od dnia 1 maja 2004 r. przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie paliwa do następujących samochodów ciężarowych: marki JELCZ, marki LUBLIN, VOLKSWAGEN 70X02A, ciągnik samochodowy marki RENAULT, a także przy zakupie paliwa do koparki w przypadku gdy wymienione pojazdy nie posiadają świadectwa homologacji. Z przedstawionego w ww. piśmie stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Jednostka wykorzystuje samochody ciężarowe oraz koparki - do które to pojazdy nie posiadają świadectwa homologacji, ponieważ zostały zakupione wiele lat temu. Zdaniem Spółki, pomimo braku świadectw homologacji na użytkowane przez firmę pojazdy, istnieje możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliw silnikowych przeznaczonych do tychże pojazdów. W uzasadnieniu swego stanowiska wskazano, że koparka nie jest pojazdem samochodowym, natomiast pozostałe pojazdy użytkowane dla celów działalności gospodarczej są bezspornie samochodami ciężarowymi.
 1237. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-41/39/04
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z dokumentu stwierdzającego nabycie używanego samochodu ciężarowego, który od momentu opuszczenia fabryki był i jest samochodem ciężarowym, ale nie posiada wyciągu ze śwadectwa homologacji?
 1238. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-1-19/04
  Czy ma prawo do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć odsetki od kredytu za okres pomiędzy utratą samochodu a wypłatą odszkodowania.
 1239. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/331/MA/03
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży samochodu ciężarowego, obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu ciężarowego oraz odliczenia podatku naliczanego od wydatków związanych z nabyciem i używaniem samochodu ciężarowego.
 1240. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.443/IC/1/2004
  Czy mogę odliczyć podatek VAT zapłacony przy zakupie używanego samochodu ciężarowego sprowadzonego z zagranicy (sprowadzony i zarejestrowany jako ciężarowy, dopuszczony do ruchu), w którym dokonano modernizacji nadwozia, która nie spowodowała zmiany rodzaju pojazdu?
 1241. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/2/04/BS
  Podatnik pyta, czy przerobiony na samochód ciężarowy uniwersalny Fiat Palio o dopuszczalnej ładowności 520 kg, liczba miejsc do siedzenia - 5, i z przedłożonych dokumentów wynika, iż nie posiada świadectwa homologacji może być traktowany jako ciężarowy i wobec czego:1. Skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego w fakturze zakupu,2. Rozliczać podatek naliczony związany z jego bieżącym użytkowaniem.
 1242. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/03
  Czy istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu ciężarowego IVECO nie posiadającego homologacji producenta ?
 1243. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PP2-813-96/01/GM
  W związku ze zgłaszanymi pytaniami i wątpliwościami przez podatników i organy podatkowe dotyczącymi stosowania przepisów § 12 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245 ze zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśniam: Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245 ze zm.) podatnikom nabywającym samochody inne n ...
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!