Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


rolnik ryczałtowy

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-548/12-2/JM
  1)Obowiązek wystawienia faktur korygujących w związku ze zwiększeniem cen, prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z ostatecznego rozliczenia dostaw oraz okres za jaki będzie przysługiwało prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego. 2)Obowiązek wystawienia faktur korygujących w związku ze zmniejszeniem cen, obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z ostatecznego rozliczenia dostaw oraz okresu za jaki Wnioskodawca będzie miał obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-556/12-2/UNR
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym, po złożeniu wraz z deklaracją VAT-R rezygnacji ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy podatnikowi będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupionych środków trwałych?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-394/10/12-7/S/IGo
  Sprzedaż nieruchomości przez Wnioskodawcę stanowi czynność rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-493/12-4/BM
  Rejestracja małżonka rolnika ryczałtowego jako podatnika VAT czynnego z tytułu świadczenia usług rolniczych.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-850/12/AW
  uznanie zakupu kombajnu zbożowego od kontrahenta z Niemiec za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz obowiązek składania deklaracji podatkowych
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-410/12-4/ALN
  Czy Wnioskodawca może od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez żonę nadal korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-630/12-2/JB
  jeżeli w istocie przedmiotem dzierżawy są grunty rolne, spełniające ustawowe kryteria definicji gospodarstwa rolnego lub wchodzące w skład takiego gospodarstwa, to w związku z tym, iż grunty te wydzierżawiane są na cele rolnicze – dochód uzyskiwany tytułem opłat za dzierżawę nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-501/12-5/RR/AK
  Mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT rozliczającym podatek VAT ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego, Wnioskodawczyni nie może więc zarejestrować się jako podatnik VAT czynny prowadzący działalność rolniczą, a w związku z tym nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem kombajnu, wykorzystywanego do świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-517/12-5/RR/AK
  Mąż Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT rozliczającym podatek VAT ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego, Wnioskodawczyni nie może więc zarejestrować się jako podatnik VAT czynny prowadzący działalność rolniczą, a w związku z tym nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem ciągnika i maszyn rolniczych, wykorzystywanych do świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-498/12-7/KOM
  obowiązek wystawiania faktury VAT marża przy sprzedaży samochodu na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz obowiązek rejestracji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-746/12/RS
  1. Czy prowadzona przez Pana działalność spełnia wymogi pojęcia działalności rolniczej, a Pan posiada status rolnika ryczałtowego, na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)? 2. Czy w związku z prowadzoną działalnością rolniczą i posiadanym statusem rolnika ryczałtowego, dokonując dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej na rzecz kontrahentów z innych państw UE (Niemcy, Holandia), którzy będą odbierać ten towar i wywozić do swoich krajów, będzie Pan dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) lub sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju? 3. Jakim dokumentem winna być udokumentowana dostawa produktów rolnych na rzecz kontrahenta z innego państwa UE, jeśli transakcja nie spełnia wymogów WDT?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-959/09/12-S/ISN
  Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-515/12-6/MM
  prawo do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z zakupem materiałów budowlanych na budowę budynku inwentarskiego
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-659//12/MS
  Prawo do powiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku oraz określenia właściwego okresu rozliczeniowego w jakim zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-345/12-4/JM
  Transakcje te winny być opodatkowane podstawową stawką podatku, tj. 23%, o której mowa w art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 tej ustawy, gdyż zwolniona od podatku jest jedynie dostawa terenów niezabudowanych innych niż budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy).
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-602/12/TS
  Opodatkowanie czynności ustanowienia służebności przesyłu.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-599/12/MS
  Zakres możliwości powrotu do zwolnienia podmiotowego oraz obowiązku zwrotu części odliczonego podatku VAT w sytuacji rezygnacji ze statusu podatnika VAT czynnego.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-736/11/12-S/KG
  Opodatkowanie sprzedaży działek.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-704/09/12-S/EN
  Czy sprzedaż przez Zainteresowanego wydzielonych z opisanej we wniosku nieruchomości działek budowlanych podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-535/10/12-5/S/IZ
  Sprzedaż przedmiotowych działek dokonywana jest w ramach zarządu majątkiem prywatnym, a zatem Wnioskodawca z tytułu tych transakcji nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-331/12-2/IG
  W przypadku zmiany przeznaczenia wykorzystywania obory z czynności zwolnionych na czynności opodatkowane po dokonaniu rejestracji w roku 2012, Wnioskujący jest uprawniony do odliczenia jednej dziesiątej części podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki (wystawionych na oboje małżonków) w deklaracji podatkowej składanej za styczeń 2013 roku oraz jednej dziesiątej części w deklaracjach składanych po zakończeniu każdego roku – tj. deklaracjach składanych za styczeń w latach 2014-2016.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-334/12/IK
  Zakres obowiązku złożenia korekty deklaracji VAT-7 przez następcę prawnego.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-926/08/12-S2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1380/09/12-S2/MN
  Sprzedaż dwóch działek, wydzielonych z gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej jako rolnik ryczałtowy i podzielonej na 10 działek. Obecnie Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności rolniczej – podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-706/08/12-S/PG
  Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę wykorzystywanych w działalności rolniczej.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/12-4/MD
  Jeśli Firma Wnioskodawcy nie miałaby prawa do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury VAT RR, to czy ma prawo uznać taki nieodliczony podatek VAT, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) tiret drugi ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszt uzyskania przychodu?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1463/09/12-S2/MN
  Opodatkowanie sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę, wykorzystywanych rolniczo przez podatnika podatku od towarów i usług, Wnioskodawca dokonywał wcześniej i planuje w przyszłości sprzedaż gruntów.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-146/12-4/ALN
  Czy płacąc za drób nie na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, który jest dostawcą drobiu i na którego jest wystawiana faktura RR, ale na rachunek bankowy podmiotu, z którym rolnik zawarł umowę o przelewie wierzytelności Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury RR?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-554/09/12-14/S/IZ
  dotyczy opodatkowania sprzedaż
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-926/08/12-S1/SJ
  Dostawa działek przez rolnika, które były wykorzystywane przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej, jest czynności podlegającą uregulowaniom zawartym w ustawie o podatku od towarów i usług i podlegać będzie opodatkowaniu.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-926/08/12-S/SJ
  Dostawa działek przez rolnika, które były wykorzystywane przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej, jest czynności podlegającą uregulowaniom zawartym w ustawie o podatku od towarów i usług i podlegać będzie opodatkowaniu.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-175/12-2/RG
  Czy przy prowadzonej działalności gospodarczej jako płatnik VAT Wnioskodawczyni może jednocześnie prowadzić gospodarstwo sadownicze jako rolnik ryczałtowy?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-274/12-4/KOM
  uznanie Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT z tytułu prowadzenia odrębnej od gospodarstwa rolnego działalności gospodarczej i prawa do odliczenia przy zakupie maszyn rolniczych
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-141/12-2/UNR
  Wnioskodawczyni dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny z tytułu działalności rolniczej nie będzie mogła jednocześnie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 113 ust 1 ustawy w zakresie pozostałej działalności. Zatem Wnioskodawczyni stanie się czynnym podatnikiem VAT również w zakresie świadczenia usług fryzjerskich
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-110/11-2/OS
  Przekazując pieniądze na konto bankowe wskazane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, na podstawie zajęcia wierzytelności, Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT zawarty w fakturach VAT-RR, pomimo faktu, iż nie dokona on zapłaty bezpośrednio na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-97/11-4/ALN
  Czy Zainteresowana jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne może korzystać ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy i jednocześnie być podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-279/11-7/KSU
  1) Jak Wnioskodawca ma się rozliczać jako rolnik z tak otrzymanego dochodu ewentualnie, czy jest On zwolniony z takich rozliczeń z Urzędem Skarbowym? 2) Jeśli Wnioskodawca ma obowiązek rozliczania z podatku dochodowego to czy musi zakładać nową działalność gospodarczą?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-279/11-6/KSU
  1) Jak Wnioskodawca ma się rozliczać jako rolnik z tak otrzymanego dochodu ewentualnie, czy jest On zwolniony z takich rozliczeń z Urzędem Skarbowym? 2) Jeśli Wnioskodawca ma obowiązek rozliczania z podatku dochodowego to czy musi zakładać nową działalność gospodarczą?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-585/11-7/EWW
  Akceptacja otrzymywania faktury elektronicznej, prawo do odliczenia, faktury elektroniczne – VAT RR.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-489/11-2/AW
  Wnioskodawca posiada w zakresie działalności rolniczej polegającej na produkcji roślin ozdobnych (drzewa i krzewy ozdobne) status rolnika ryczałtowego a zatem sprzedaż produkowanych roślin ozdobnych jest zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Jednocześnie należy wskazać, iż do działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę nie wlicza się obrotów ze sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej i nie ma on obowiązku w składanej co miesięcznie deklaracji VAT-7 wykazywać obrotów z dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1200/11/AP
  Konieczność rejestracji jako podatnik VAT i VAT UE w sytuacji, gdy przedmiotem działalności jest sprzedaż skór futerkowych z norek i lisów do krajów skandynawskich.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1040/11-4/MK
  Deklaracje składane przez rolnika ryczałtowego prowadzącego jednoczesnie działalność gospodarczą
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-192/11-4/BM
  Podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być – w pozostałym zakresie swojej działalności - podatnikiem VAT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia). Wówczas - chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną - dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych będzie zwolniona od podatku.W przypadku gdy środki trwałe, o których mowa we wniosku, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do prowadzenia opodatkowanej działalności handlowej, miał Pan prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od ich zakupu.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-27/10/11-S/AGr
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie konsekwencji przekroczenia limitu przychodu, o którym mowa w ustawie o rachunkowości.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-128/11-2/ALN
  Dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny, Wnioskodawca dokonuje jej dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, występując jako podatnik podatku od towarów i usług
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-289/11-4/KG
  właściwe rozliczenia wystawionej faktury VAT RR dokumentującej wpłaconą przedpłatę (zaliczkę) oraz faktury VAT RR dokumentującej wypłaconą kwotę różnicy pomiędzy fakturą VAT RR dotycząca kwoty wypłaconej zaliczki, a wartością faktycznie dostarczonych produktów rolnych i usług rolniczych objętych podpisaną z rolnikiem ryczałtowym umową
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP/443-90/11-4/RG
  Wnioskodawczyni, która złoży odpowiednie zgłoszenie rejestracyjne zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy, winna wystawiać faktury dotyczące wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego, na których będzie wskazana jako zbywca (dostawca) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych z tego gospodarstwa. Jednakże, nie ma przeszkód, aby obok Wnioskodawczyni (zarejestrowanej dla potrzeb podatku od towarów i usług) i jej numeru NIP, jako sprzedawca wpisany został również małżonek Wnioskodawczyni.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-206/11-3/MM
  1. Czy prawidłowe będzie w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku ujęcie przez Wnioskodawcę faktury VAT RR dokumentującej przedpłatę (zaliczkę) i odliczenie zryczałtowanego podatku VAT w rejestrze zakupu VAT oraz w deklaracji VAT-7 za m-c wystawienia ww. faktury VAT RR dotyczącej przedpłaty (zaliczki), tj. za m-c, w którym na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego Zainteresowany wypłaci przedpłaty (zaliczki) za produkty rolne lub usługi rolnicze objęte podpisaną z rolnikiem ryczałtowym umową? 2. Czy prawidłowe będzie ujęcie przez Wnioskodawcę faktury VAT RR rozliczeniowej i odliczenie zryczałtowanego podatku VAT w rejestrze zakupu VAT oraz w deklaracji VAT-7 za m-c wystawienia ww. faktury VAT RR rozliczeniowej, tj. za m-c, w którym na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego Zainteresowany wypłaci kwotę różnicy pomiędzy fakturą VAT RR dotyczącą przedpłaty (zaliczki), a wartością faktycznie dostarczonych produktów rolnych lub usług rolniczych objętych podpisaną z rolnikiem ryczałtowym umową, powiększoną o kwotę zryczałtowanego podatku VAT?3. W przypadku uznania przez organ wydający interpretację indywidualną ewentualnego obowiązku wystawienia faktury korygującej VAT RR zerującej, w którym momencie taka faktura powinna zostać wystawiona przez Wnioskodawcę oraz za jaki m-c w ewidencji zakupu VAT oraz w deklaracji VAT-7 Zainteresowany powinienem ująć ww. fakturę VAT RR zerującą"?4. W przypadku uznania przez organ wydający interpretację indywidualną ewentualnego obowiązku wystawienia nowej faktury VAT RR na całość dostarczonych produktów rolnych lub usług rolniczych, w którym momencie taka faktura powinna zostać wystawiona przez Wnioskodawcę oraz za jaki m-c w ewidencji zakupu VAT oraz w deklaracji VAT-7 Zainteresowany powinienem ująć nową ww. fakturę VAT RR"?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1932/10-2/AD
  1. Czy Spółka Cywilna miała prawo zrezygnować ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy Spółkę Cywilną prowadzącą działy specjalne produkcji rolnej dotyczą uregulowania art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-992/10-2/KG
  prawo do częściowego odliczenia podatku VAT w związku ze zrealizowaną inwestycją służącą wykonywaniu czynności opodatkowanych
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1911/10-4/MR
  Czy Wnioskodawczyni ma możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionego ciągnika-środka trwałego w gospodarstwie rolnym?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1088/10/KM
  Czy spółka cywilna może posiadać status rolnika ryczałtowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a w związku z tym czy Wnioskodawca powinien dokumentować nabywanie drobiu od spółki cywilnej fakturami RR?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1070a/10/DM
  Opodatkowanie przychodów z tytułu dokonywanej przez rolnika ryczałtowego dostawy produktów rolnych.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-719/10-4/IG
  1) Czy zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu? 2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u Wnioskodawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz tego rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolne, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-747/10-3/MM
  1) Czy w przypadku opisanym w niniejszym wniosku, zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u spółki cywilnej "E." kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u spółki cywilnej "E." jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz tego rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolne, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1642/10-4/JKa
  Czy Zainteresowany może być podatnikiem VAT w ramach zgłoszonej działalności, a nadal pozostać rolnikiem ryczałtowym w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1599/10-2/EN
  1. Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT z faktur VAT RR proporcjonalnie do zrealizowanej zapłaty? 2. Czy też Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek dopiero w kwietniu, po zapłacie całości?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-689/10/LSz
  Sprzedaż produktu rolnego, tj. miodu, pochodzącego z własnej działalności rolniczej, będzie korzystać ze zwolnienia określonego w cyt. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, a tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonywanych zakupów związanych z tą działalnością rolniczą mimo, że z tytułu pozostałej działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę jest on czynnym podatnikiem VAT.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-685/10/AZb
  1Czy składając deklaracje VAT-7 za miesiąc marzec 2009r. Wnioskodawca mógł uwzględnić 4/5 VAT-u naliczonego od zakupu tego środka trwałego? 2Czy Wnioskodawca może skorygować deklarację VAT-7 za marzec 2009r. uwzględniając w niej kwotę podatku naliczonego w wysokości 17.242,50 zł? 3Czy Wnioskodawca może jednorazowo czy w 4 kolejnych latach po oddaniu do użytkowania? tj. 2009r., 2010r., 2011r., 2012r.?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-535/10-2/IZ
  Strona dokonując sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, wykorzystywanej w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 występować będzie w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a zatem stanowić ona będzie dla Wnioskodawcy czynność opodatkowaną tym podatkiem.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-719/10-2/KB
  Spółce nie przysługuje prawo ubiegania się o zwrot części lub całości kwoty, którą zapłaciła rolnikowi za produkty rolne. Spółka nie ma również obowiązku dokonywać rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług z tytułu dokonywanych zakupów od rolników ryczałtowych, ponieważ nie są to czynności wymienione w art. 5 ustawy.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-715/10/RR
  Czy zgodnie z brzmieniem art. 24a ust. 4 i 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na Wnioskodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-475/10-6/BS
  Sprzedaż działek budowlanych, wykorzystywanych wcześniej w działalności rolniczej przez Wnioskodawcę posiadającego status rolnika ryczałtowego, podlega opodatkowaniu wg stawki podatku w wysokości 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-242/10-2/AK
  Wnioskodawca z dniem 1 stycznia 2009r. utracił status rolnika ryczałtowego w rozumieniu ustawy o podatku do towarów i usług, gdyż od tego dnia zobowiązany był do prowadzenia ksiąg rachunkowych, na podstawie ustawy o rachunkowości.Wnioskodawca nie może ponownie korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy w 2010r.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-420/10/BK
  W jak najkrótszym terminie podatnik może wrócić do statusu rolnika ryczałtowego i jakie warunki powinien w związku z tym spełnić?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-351/10-4/KC
  Wystawienie faktur korygujących do zaliczek i prawidłowe ich rozliczenie.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-394/10-2/IGo
  Sprzedaż działek usługowo-budowlanych, wykorzystywanych wcześniej w działalności rolniczej przez wnioskodawcę posiadającego status rolnika ryczałtowego, podlega opodatkowaniu wg stawki podatku w wysokości 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-948/09/10-S/SJ
  Czy Spółka może dokonać odliczenia naliczonego w fakturach VAT RR i ich korektach wystawionych dla rolników ryczałtowych podatku od towarów i usług w miesiącach ich faktycznej zapłaty i proporcjonalnie do wielkości kwoty dokonanej zapłaty na rzecz rolnika ryczałtowego?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-294/10/MD
  Opodatkowanie sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej( chów i hodowla ryb).
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-216/10-3/RR
  Możliwość wystawienia faktury VAT RR przez osobę fizyczną - podatnika VAT, w sytuacji, gdy współmałżonek jest rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostawy produktów z gospodarstwa rolnego, stanowiącego wspólność majątkową.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-352/10-2/JB
  dokumentem będącym podstawą do ujęcia u Wnioskodawcy operacji gospodarczej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów będą faktury VAT RR, na podstawie których Wnioskodawca będzie ujmował zakup towarów handlowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kwocie netto.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-234/10-3/KS
  Stwierdzić należy, że w sytuacji kiedy nie przysługuje Wnioskodawczyni prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od nabywanych od rolnika ryczałtowego produktów rolnych – w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług to nieodliczony podatek od towarów i usług nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-176/10-4/RR
  Odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-151/10-6/RR
  Wystawienie faktury VAT RR dokumentującej nabycie usługi tuczu trzody chlewnej.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-123/10-2/EC
  1) Czy w szczególnych przypadkach można dokonywać zakupu bydła i trzody chlewnej, dokumentując te zakupy za pomocą księgowych dowodów zastępczych?2) Jaką formę winny mieć zastępcze dowody księgowe?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-27/10-5/AGr
  1. Czy fakt, że suma przychodów netto ze sprzedaży, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w ramach prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej, przekroczy limit, o którym mowa w powyższym przepisie (równowartość 1.200.000,00 euro) powoduje utratę prawa wyboru formy opodatkowania przy zastosowaniu norm szacunkowych, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w przypadku, gdy łączna suma przychodów netto ze sprzedaży, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w ramach prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej wspólnie przez małżonków w ramach wspólności ustawowej, przekroczy limit, o którym mowa w powyższym przepisie ustawy (równowartość 1.200.000,00 euro), powstaje obowiązek prowadzenia przez tych małżonków ksiąg rachunkowych oraz brak możliwości ustalania od następnego roku obrotowego dochodu na podstawie norm szacunkowych także wówczas, gdy przychody te, liczone odrębne dla każdego z małżonków, nie przekraczają powyższego limitu? 3. Czy wysokość przychodów, o których mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy powiększyć o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku VAT, o którym mowa w art. 115 ustawy o podatku od towarów i usług otrzymanego przez rolnika ryczałtowego (wykazywanego w fakturach VAT RR)?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-40/10/IK
  Opodatkowania usług rolniczych świadczonych przez rolnika ryczałtowego.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-12/10/DM
  Dostawy zrealizowane przez rolnika ryczałtowego, który w trakcie realizacji dostaw zmienił status podatkowy, winny być udokumentowane w sposób określający rzeczywisty przebieg transakcji, tj. dostawy dokonane w okresie, w którym podmiot posiadał status rolnika ryczałtowego – według zasad określonych w art. 115-116 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast dokonane po zmianie statusu na podatnika VAT czynnego – na zasadach ogólnych określonych w ustawie.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1176/09-2/KC
  prawidłowe udokumentowanie zakupów produktów rolnych oraz możliwości wystawiania rachunku w rozumieniu Ordynacji Podatkowej.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-481/07/10-S/MK
  Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej korzysta ze zwolnienia od podatku VAT?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1148/09-2/MPe
  w zakresie możliwości posiadania statusu rolnika ryczałtowego i powrotu do zwolnienia podmiotowego
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1178/09-2/KC
  możliwości posiadania statusu rolnika ryczałtowego i powrotu do zwolnienia podmiotowego
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1113/09/BK
  Prawo do odliczenia podatku w związku z adaptacją pomieszczeń do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1036/09/KM
  Prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1043/09/AJ
  Zwolnienie od podatku sprzedaży artykułów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1380/09-2/MN
  Sprzedaż dwóch działek, wydzielonych z gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej jako rolnik ryczałtowy i podzielonej na 10 działek. Obecnie Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności rolniczej – podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1220/09-2/AD
  Czy Wnioskodawczyni może być rolnikiem ryczałtowym, który odchowuje młodzież kurzą? Czy w związku ze zmianą PKWiU od 1 stycznia 2010 r. Zainteresowana nadal będzie mogła być rolnikiem ryczałtowym?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-639/09-2/MP
  Czy w związku z wypłacaniem wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu, w opisanych wyżej okolicznościach, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki podatkowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności, czy Wnioskodawca będzie występował w charakterze płatnika lub czy będą go obciążały jakieś obowiązki informacyjne?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1346/09-2/MN
  Korekta odliczonego podatku naliczonego w sytuacji, gdy po trzech latach od rezygnacji ze zwolnienia rolnik będący podatnikiem podatku VAT ponownie stanie się rolnikiem ryczałtowym.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-920/09/EA
  Czy spółka cywilna może być rolnikiem ryczałtowym i jakimi danymi ma posługiwać się na fakturach VAT RR?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/09-3/MR
  Czy we wskazanych przypadkach błędów formalnych w numerze faktury lub w dacie jej wystawienia możliwe jest odliczenie podatku naliczonego wynikającego z tych faktur?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1141/09-4/EN
  Czy w rozumieniu prawa podatkowego Wnioskodawczyni jako rolnik, współmałżonek i współwłaściciel gospodarstwa jest rolnikiem ryczałtowym
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1214/09-4/BA
  Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek naliczenia i doprowadzenia podatku VAT od sprzedaży utworzonych w wyniku podziału 11 działek stanowiących majątek wspólnoty małżonków?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-643/09/AJ
  Czy prowadząc księgi rachunkowe z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej mogę być jednocześnie rolnikiem ryczałtowym dla dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-804/09/AT
  Czy faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez Pana pracownika, jako osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rolnika ryczałtowego do otrzymania tej faktury w jego imieniu, spełniać będzie wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czy będzie można taką fakturę uznać za zawierającą czytelny podpis (ew. imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1163/09-4/MR
  Czy od poszczególnych transakcji należny jest podatek VAT po osiągnięciu limitu 10.000 EURO rocznie w dostawie towarów?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1123/09-7/MR
  Czy małżonka rolnika będącego czynnym podatnikiem VAT powinna dokumentować sprzedaż produktów ze wspólnego gospodarstwa rolnego fakturami VAT-RR?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1123/09-6/MR
  Czy sprzedaż siana powstałego w wyniku suszenia trawy z własnego gospodarstwa będzie opodatkowana w 2009 r. podatkiem VAT w wysokości 3%?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1123/09-5/MR
  Czy sprzedaż warzyw rozdrobnionych będzie opodatkowana w 2009 r. podatkiem VAT w wysokości 3%?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1123/09-4/MR
  Czy sprzedaż obranych ziemniaków pochodzących z własnego gospodarstwa jest działalnością gospodarczą i opodatkowana powinna być podatkiem VAT w wysokości 7%?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1011/09-2/KK
  1. Czy nabywając produkty rolne od rolnika ryczałtowego przysługuje mi prawo zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w sytuacji, gdy należność dla rolnika ryczałtowego regulowana jest w całości poprzez kompensatę z moimi należnościami za dostarczone temu rolnikowi towary i usługi? 2.Czy zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego także wtedy, gdy dostarczy on rolnikowi ryczałtowemu towary i usługi w terminie 14 dni (licząc od dnia zakupu) w ramach kompensaty zobowiązań za produkty rolne? 3.Czy fakturę VAT RR można wystawić nie później niż siódmego dnia od dnia nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-821/09/AL
  Czy podlega opodatkowaniu dostawa trzech niezabudowanych nieruchomości budowlanych?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1091/09/AL
  Czy podlega opodatkowaniu planowana dostawa 45 niezabudowanych nieruchomości budowlanych?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-797/09/AL
  Czy będzie podlegać opodatkowaniu dostawa działek z przeznaczeniem pod zabudowę dokonana przez rolnika prowadzącego działalność rolniczą?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-507/09-2/AS
  Czy w związku z wypłacaniem wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu, w opisanych wyżej okolicznościach, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki podatkowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności czy będzie on występował w charakterze płatnika lub czy będą go obciążały jakieś obowiązki informacyjne?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1174/09-3/AD
  Czy Wnioskodawczyni jako rolnik zmuszona będzie do zapłaty podatku od towarów i usług, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-692b/09/BS
  Dokumentowanie wynajmu usług rolniczych od rolników ryczałtowych.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-692a/09/BS
  Brak możliwości rozliczania się przez rozwiedzionego rolnika (prowadzącego wspólne gospodarstwo rolne z małżonkiem), w sytuacji gdy dla celów VAT podatnikiem był były małżonek.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-749/09/AZb
  Czy osoba, która po Wnioskodawcy przejmie gospodarstwo może kontynuować po nim opłacanie podatku VAT? Czy będzie zatrzymana ciągłość w byciu czynnym podatnikiem VAT z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, pomimo że zmieni się właściciel?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-787/09/LSz
  Sposób rozliczenia na fakturze VAT RR opłat przekazywanych na Fundusz Promocji Mięsa przez rolnika.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-830/09-4/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie uznania potrąceń wynikających z ustawy o funduszach promocji za rozliczenie wzajemne jako należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi w trybie art. 116 ust. 9a ustawy o VAT
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-978/09-4/MN
  Czy sprzedaż przedmiotowa gruntu jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-573a/09/AK
  Możliwości posiadania statusu rolnika ryczałtowego w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej w innym zakresie, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług oraz tryb informowania naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do prowadzonej działalności rolniczej.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-561/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem zboża od rolnika ryczałtowego?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-959/09-2/ISN
  Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę wykorzystywanych w działalności rolniczej.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-917/09-2/AD
  1. Czy Wnioskodawca będąc rolnikiem ryczałtowym od kilku miesięcy bieżącego roku może na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług zrezygnować z dniem 1 sierpnia 2009 r. ze zwolnienia od podatku VAT, mimo nie spełnienia warunku o którym mowa w art. 43 ust. 3 pkt 1 ustawy? 2. Czy pomimo nie spełnienia warunku dotyczącego przekroczenia wartości sprzedaży produktów rolnych w poprzednim roku podatkowym w kwocie 20.000 zł. może zarejestrować się dla potrzeb podatku VAT w bieżącym roku, od dnia 1 sierpnia 2009 r.?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-788/09/AW
  Czy pomniejszenie zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu za produkty rolne, obejmującej również kwotę zryczałtowanego podatku, o kwotę uprzednio naliczonej wpłaty na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego powoduje utratę prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-918/09-2/MN
  Rolnik ryczałtowy nie może zrezygnować ze zwolnienia, z którego korzysta jako rolnik ryczałtowy i dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny w bieżącym roku.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-689/09-2/AK
  1.Czy w przypadku braku możliwości wystawienia faktury VAT RR można nabyć warzywa i owoce od rolników i działkowiczów, a na ich zakup wystawić dowód wewnętrzny? 2.Czy hurtownia jako spółka jawna może od jej wspólnika (osoba fizyczna), który posiada działkę rolną nabyć uprawiane przez niego warzywa i owoce na dowód wewnętrzny?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-792/08/09-S/AK
  Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolników ryczałtowych.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-704/09-2/EN
  Czy sprzedaż przez Zainteresowanego wydzielonych z opisanej we wniosku nieruchomości działek budowlanych podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-576/09-2/IK
  prawo do rezygnacji ze zwolnienia rolnika ryczałtowego
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-361a/09/EŁ
  Obowiązek zapłaty przez rolnika ryczałtowego, podatku należnego wykazanego w deklaracji VAT-8, z tytułu zakupu samochodu ciężarowego na terytorium Unii.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-361b/09/EŁ
  Prawo do odliczenia przez rolnika ryczałtowego podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego na terytorium Unii.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-361a/09/EŁ
  Obowiązek zapłaty przez rolnika ryczałtowego, podatku należnego wykazanego w deklaracji VAT-8, z tytułu zakupu samochodu ciężarowego na terytorium Unii.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-537/09/AL
  Czy dokonywana przez rolnika ryczałtowego (prowadzącego działalność rolniczą) dostawa działek z przeznaczeniem pod zabudowę, otrzymanych pierwotnie w darowiźnie jako gospodarstwo rolne, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-614/09-2/MR
  Czy żona Wnioskodawcy może być podatnikiem podatku VAT na zasadach ogólnych w miejsce męża, który spełnia warunki z art. 43 ust. 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-380/09/AZb
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenie podatku VAT z faktury zaliczkowej mimo braku rejestracji VAT w momencie jej otrzymania, a jeżeli tak, to w którym momencie po rejestracji może z tego prawa skorzystać: w pierwszej złożonej deklaracji VAT-7, czy też w ramach rocznej korekty dokonywanej w deklaracji VAT-7 za styczeń 2008r., i w jakiej wysokości?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-344/09/KO
  1. Jakie dokumenty musi posiadać Wnioskodawca jako rolnik zarejestrowany dla celów VAT, aby sprzedaż produktów tj. skór surowych z lisów i norek na aukcji w Kopenhadze lub Finlandii mogła być opodatkowana stawką 0%? 2. Czy do towaru, który dostarczył Wnioskodawca do Kopenhagi w grudniu 2008r., jako rolnik ryczałtowy, a sprzedawany po 1 maja 2009r. kiedy jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, ma prawo stosować stawkę 0%?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-535/09/BM
  czy Wnioskodawca jako podatnik VAT, kupując od rolników ryczałtowych ich produkty ma obowiązek wystawiać faktury VAT RR z 6% stawką podatku
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-454/09-4/AK
  Czy w przypadku upływu terminu płatności ustalonego w umowie, jeśli strony ustalą nowy termin zapłaty, to zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u podatnika kwotę podatku naliczonego, a podatnik nie traci prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku VAT?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-379/09-4/MS
  w zakresie prawa do powiększenia podatku VAT naliczonego
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-275/09/MS
  Czy istnieje możliwość pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego ze sporządzonego przez Wnioskodawcę spisu z natury, na dzień rezygnacji ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy – w miesiącach następujących po dniu rezygnacji ze zwolnienia?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-340/09-5/AK
  Sprzedaż działek budowlanych
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-340/09-4/AK
  Sprzedaż działek budowlanych
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-340/09-6/AK
  Sprzedaż działek budowlanych
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-370/09-2/AZ
  Czy Spółce przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku VAT z faktur VAT RR, gdyby terminy płatności wynikające z umowy kontraktacyjnej z rolnikiem ryczałtowym nie zostały dotrzymane? Czy poprawnym pozostaje odliczenie podatku VAT w miesiącu uregulowania zobowiązania wraz z podatkiem VAT wobec rolnika ryczałtowego, pomimo przekroczenia terminu płatności wynikającego z umowy kontraktacyjnej?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-251/09/ES
  prawidłowości wystawiania faktur VAT RR
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-165/09/AS
  Czy potrącane składki członkowskie można uznać za należności, o których mowa w art. 116 ust. 9a ustawy o VAT.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-203/09/AD
  Możliwość rezygnacji ze zwolnienia przez rolnika ryczałtowego.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-139/09/MS
  Czy w związku z przekroczeniem umownie ustalonych przez strony, piętnastodniowych terminów płatności za dostarczane przez rolnika ryczałtowego produkty rolne, nabywcy tych produktów przysługuje prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku oraz czy prawo to przysługuje mu na zasadach ogólnych, tj. w miesiącu, w którym faktycznie dokonano zapłaty?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-134/09/LŻ
  Opodatkowanie sprzedaży działki
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-362/09-2/MN
  Wnioskodawca wraz z małżonką prowadzą wspólne gospodarstwo rolne. Dla potrzeb podatku od towarów i usług zarejestrowany jest Wnioskodawca. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych na małżonkę Zainteresowanego.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-181/09-2/KG
  1. Czy Spółka powinna wystawiać faktury zaliczkowe VAT RR każdorazowo po dokonaniu wypłaty zaliczki na rzecz rolnika ryczałtowego? 2. Czy zamiast umieszczania danych identyfikacyjnych dokumentów potwierdzających dokonanie wpłat na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych można stworzyć: odrębny dokument zawierający wszystkie dokonane wpłaty na rzecz rolnika ryczałtowego w czasie trwania umowy oraz zawierający dane identyfikacyjne dokumentów potwierdzających dokonanie tych wpłat (dokument ten byłby dołączany do ostatniej faktury potwierdzającej dokonanie ostatniego odkupu w ramach zakończonego lotu i byłby integralnym jej elementem)? 3. Czy i kiedy należy podawać dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego przekazanie zaliczki (zaliczka na kilka lotów/umów nie dotycząca konkretnych lotów/umów, rozliczana przy kolejnych płatnościach na rzecz rolnika ryczałtowego)?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-268/09-2/JB
  Sprzedaż działek budowlanych wyodrębnionych z gospodarstwa rolnego wykorzystywanego wcześniej w działalności rolniczej przez Wnioskodawcę jako rolnika, podlega opodatkowaniu wg stawki w wys. 22%.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-138/09-2/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie konieczności sporządzenia spisu z natury, w zakresie konieczności skorygowania odliczonego uprzednio podatku naliczonego
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-278/09-2/MN
  Opodatkowanie sprzedaży działek budowlano-usługowych przez rolnika wykorzystującego grunty w działalności rolniczej.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-233/09-2/AW
  prawidłowość wystawiania faktur VAT RR
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-20/09/RS
  Czy może Pan od dnia 1 stycznia 2009 r. ponownie skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-28/09/RSz
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT RR dokumentujących nabycie surowców, w sytuacji, gdy Spółka nie wypełni warunków wynikających z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-810/08/HD
  Czy sprzedaż artykułów rolnych z własnego gospodarstwa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-120/09-2/PW
  Czy nadwyżki, o których mowa w umowach kontraktacyjnych należy traktować jako wykonywanie umowy kontraktacji mimo odrębnego uregulowania zasad płatności, czy też transakcje te należy oddzielić od zawartej umowy kontraktacji i traktować jako odrębny zakup ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z wymogami przy zakupie bez umowy kontraktacyjnej?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1145/08/MN
  Sprzedaż przez rolnika ryczałtowego artykułów rolnych pochodzących z prowadzonego gospodarstwa rolnego będzie korzystała ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy. W tym też zakresie nie powstanie obowiązek prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów zgodnie z uregulowaniami zawartymi w cytowanym art. 117 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym nie istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej. Rolnik ryczałtowy nie będzie również zobowiązany do składania deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1167/08/RSz
  zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT RR
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1126/08/UH
  Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-766/08/MM
  Czy możliwe jest dokumentowanie w księgach rachunkowych zakupu towarów handlowych od rolników dowodami zastępczymi?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1664/08-4/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT RR celem udokumentowania zaliczki przekazanej rolnikowi ryczałtowemu oraz prawa do rozliczenia podatku naliczonego w związku z tą zaliczką
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1034/08-2/MN
  Czy przekazując pieniądze na konto bankowe komornika, na podstawie zajęcia wierzytelności, Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT zawarty na fakturach VAT-RR, pomimo faktu, iż nie dokona on zapłaty bezpośrednio na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1035/08/BK
  Czy w związku z kontynuacją działalności rolniczej po przekazanych gospodarstwach rolnych przez ojca oraz wuja mógł Pan dokonał rezygnacji z przysługującego zwolnienia z podatku od towarów i usług oraz czy w sposób prawidłowy dokonał Pan rejestracji dla podatku od towarów i usług?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1247/08-3/AM
  Czy w przedstawionych stanach faktycznych wystąpi obciążenie podatkiem VAT i podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1248/08-3/AM
  Czy w przedstawionych stanach faktycznych wystąpi obciążenie podatkiem VAT i podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1675/08/ES
  prawo do odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku VAT naliczonego na fakturach VAT RR przy zakupie kapusty kwaszonej i ogórków kwaszonych wyprodukowanych przez rolnika ryczałtowego we własnym gospodarstwie rolnym
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-97/08-4/MPe
  czynność zbycia działek w kwalifikacji grunty orne przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ale korzystać będzie ze zwolnienia na mocy art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1003/08-4/AW
  Czy sprzedaż działek budowlanych z majątku osobistego, który został nabyty w 1993 r. w celach rolnych, jest objęta ustawą o VAT i opodatkowana podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 ustawy?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2-443-919/08/AJ
  Czy prowadząc księgi rachunkowe z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej można być jednocześnie rolnikiem ryczałtowym?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1505/08-4/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za rolnika ryczałtowego oraz wystawienia faktury VAT RR.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-926/08-6/SJ
  Dostawa działek przez rolnika, które były wykorzystywane przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej, jest czynności podlegającą uregulowaniom zawartym w ustawie o podatku od towarów i usług i podlegać będzie opodatkowaniu.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-975/08-4/AT
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek VAT od sprzedaży przedmiotowych działek?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-886/08/BS
  Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży mleka pozyskanego od klaczy w ramach prowadzonej działalności rolniczej.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-998/08-2/AD
  Opodatkowanie dostawy gruntów.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-998/08-3/AD
  Stawka podatku przy sprzedaży gruntu wykorzystywanego do prowadzenia działalności rolniczej.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1560/08-3/PW
  Na jakim druku deklaracji powinno być wykazane WNT - VAT-7 czy VAT-8 i od jakiej kwoty? Czy w przypadku dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez rolnika ryczałtowego zwolnieniu podlega kwota nie przekraczająca wartość 10000,00 euro. Jeżeli takie przekroczenie miało miejsce to czy obowiązek podatkowy występuje od nadwyżki? Czy w przypadku dokonania rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na druku deklaracji VAT-7 będziemy mieli prawo do odliczenia podatku naliczonego, a jeżeli tak to w jakiej kwocie i w jakim miesiącu? Sporządzając deklarację podsumowującą VAT UE jaką wartość powinniśmy wykazać w nabyciach i w jakim miesiącu? Czy prowadzący działalność rolniczą powinien wystawić faktury wewnętrzne dokumentujące WNT, na jaką wartość i w jakim miesiącu tj. kwietniu 2005 kiedy był rolnikiem ryczałtowym, czy też w maju 2005r., w którym stał się czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym dla potrzeb WNT?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-897/08-2/MR
  Czy Wnioskodawczyni wraz z mężem, z tytułu sprzedaży działki, zobowiązani są do zapłacenia podatku VAT?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-77/8-2/IŚ
  Czy tego rodzaju transakcja będzie podlegała rozliczeniu w podatku dochodowym od osób prawnych? Czy tego rodzaju sprzedaż ze strony rolnika ryczałtowego będzie podlegała rozliczeniu zryczałtowaną stawką 6%? Jaką stawką VAT będzie opodatkowana sprzedaż obornika przez Spółkę dla rolnika ryczałtowego przy zawieranej umowie?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-868/08-2/GZ
  Faktura korygująca do faktury VAT RR.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1799/08-8/AW
  rozliczenie zaliczki wypłacanej dla rolnika ryczałtowego na poczet przyszłej dostawy
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1799/08-4/AW
  prawo do powiększenia podatku VAT naliczonego o całość kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanej w fakturze VAT RR w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonana została zapłata całej należności za produkty rolne nabyte od rolnika ryczałtowego, wynikającej z faktury VAT RR, nawet jeśli część należności za produkty rolne została zapłacona w poprzednich okresach rozliczeniowych
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1799/08-6/AW
  faktura korygująca do faktury VAT RR, która została rozliczona przez Spółkę w minionych okresach rozliczeniowych, w przypadku gdy wskutek tej korekty zmniejszeniu ulega wartość zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1799/08-7/AW
  rozliczenie zaliczki wypłacanej dla rolnika ryczałtowego na poczet przyszłej dostawy
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1799/08-5/AW
  faktury korygujące do faktur VAT RR
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1600/08-2/PW
  Czy prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku powstanie w miesiącu, w którym dokonano częściowej zapłaty należności, obejmującej zryczałtowany zwrot podatku, o taką kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, jaka odpowiada procentowi kwoty przekazanej w danym miesiącu na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego w stosunku do całej kwoty należności za produkty rolne?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1506/08-2/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za rolnika ryczałtowego oraz wystawienia faktury VAT RR.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-792/08/AK
  1. Czy Spółka - wobec dokonywania zapłaty należności rolnika ryczałtowego wynikającej z faktury VAT RR (korygowanej jedną bądź więcej fakturami) za dostarczone przez niego buraki w częściach (ratach) - ma prawo odliczać zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktury VAT RR (także faktury VAT RR korekta) - jako podatek naliczony - w miesiącach, w których faktycznie dokonywane są płatności i oczywiście proporcjonalnie do wielkości kwot faktycznie rolnikowi zapłaconych? 2. Czy dokonywanie przez Spółkę potrąceń z należności rolnika takich, które nie dają prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, tj. innych niż wymienione w art. 116 ust. 8, 9 i 9a ustawy o podatku od towarów i usług, pozbawia Spółkę prawa do odliczenia podatku tylko proporcjonalnie do wartości tych potrąceń, czy też pozbawia Spółkę całkowicie prawa do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku z faktury VAT RR wystawionej dla rolnika ryczałtowego?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-2/08-2/RK
  Czy tego rodzaju sprzedaż ze strony rolnika ryczałtowego będzie podlegała rozliczeniu zryczałtowaną stawką 6%?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1645/08-4/IG
  Czy nie spełniając wymogów art. 43 ust 3 i 4 ustawy o podatku VAT i nie mając obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, w związku z nie posiadaniem czasowo gruntów albo z posiadaniem gruntów poniżej 1 ha, dokonując cały czas bez zmian wyłącznie; dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i świadczenia usług o których mowa w załączniku Nr 2 do ustawy o podatku VAT, Spółka może się wyzbyć statusu rolnika ryczałtowego (przestać być rolnikiem ryczałtowym), a tym samym obejść ciężkie do spełnienia wymogi art. 43 ust 3 i 4 ustawy o podatku VAT i stać się, tzw. podatnikiem czynnym VAT?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-742/08/MN
  Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT RR przez osobę fizyczną - podatnika VAT na rzecz małżonka będącego rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostawy produktów z gospodarstwa rolnego, stanowiącego wspólność majątkową.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-808/08-4/HW
  Sprzedaż działek stanowiących część gruntu użytkowanego w działalności rolniczej.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-706/08-4/ISN
  Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę wykorzystywanych w działalności rolniczej.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-340/08-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11.08.2008 r. (data wpływu 22.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania transakcji kupna-sprzedaży kur-jest prawidłowe.W dniu 22.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-763/08-4/HW
  Sprzedaż gruntów nabytych nieodpłatnie.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-688/08/AW
  Odliczenie podatku naliczonego od wydatków poniesionych przed rezygnacją ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-562/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008r. (wpływ do tut. Biura - 21 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej udokumentowanych dowodami wewnętrznymi wydatków, poniesi ...
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1021/08-9/RK
  W odpowiedzi na wezwanie z dnia 17.09.2008 r. (data wpływu 19.09.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 02.09.2008 r. znak IPPP1-443-1021/08-5/RK, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa,znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.W 1975 r. wspólnie z małżonką Wnioskodawca n ...
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-1119/08-2/PW
  Czy zapłata należności na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego w terminie dłuższym niż 14 dni, a krótszym niż 30 dni od dnia zakupu daje Wnioskodawcy możliwość odliczenia kwoty zryczałtowanego podatku bez konieczności zawarcia dodatkowej umowy określającej termin płatności dłuższy niż 14 dni, o której mowa w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-559/08-4/GZ
  1. Sprzedaż jednym aktem 7działek (część gospodarstwa rolnego) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 2. Sprzedaż dwóch działek (wskazanie pod nieuciążliwą działalność gospodarczą), z czego jedna z przejazdowym silosem do produkcji kiszonki dla zwierząt (towar używany)
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-530/08-2/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2008 r. (data wpływu 11 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych -jest nieprawidłowe.W dniu 11 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-534/08/BK
  Czy jest kosztem uzyskania przychodów zakup produktów roślinnych (nie przerobionych sposobem przemysłowym) bezpośrednio od producentów krajowych udokumentowany dowodem wewnętrznym zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w sytuacji, gdy rolnicy nie chcą podać swoich danych identyfikacyjnych i adresowych niezbędnych do sporządzenia faktury VAT RR?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-925/08/EA
  Możliwość wystawienia faktury VAT RR przez osobę fizyczną-podatnika VAT, w sytuacji, gdy ta sama osoba fizyczna jest rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostawy produktów, na które wystawiana jest faktura.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-488/08-4/SJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008 r. (data wpływu 28 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 lipca 2008 r. (data wpływu 23 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rezygnacji ze zwolnienia od podatku przez rolnika ryczałtowego -jest nieprawidłowe.W dniu 28 maja 2008 r. z ...
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1252/08-4/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.06.2008r. (data wpływu 30.06.2008r.), uzupełnione pismem z dnia 09.07.2008r. (data wpływu 14.07.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT -jest nieprawidłowe.W dniu 30.06.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-473/08-2/ISN
  Rolnik ryczałtowy - termin płatności
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-466/08-2/EWW
  Zainteresowany nie może w bieżącym roku zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy i złożyć zgłoszenia rejestracyjnego, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-414/08-4/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008 r. (data wpływu 9 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntów -jest nieprawidłowe.W dniu 9 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-701/08/AZ (KAN-4549/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "B", przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008r. (data wpływu 5 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania zakupów od rolników indywidualnych -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-328/08/MD
  Opodatkowania sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-345/08-2/ISN
  Sprzedaż działek budowlanych.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-561/08-4/BS
  sprzedaż działki wykorzystywanej do działalności rolnej, znajdującej się na obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod mieszkalnictwo jednorodzinne oraz pod usługi nieuciążliwe, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką podatku VAT w wysokości 22%.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-389/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wspólników spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie danych identyfikacyjnych wspólników spółki cywilnej zawartych na fakturze VAT -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-662/08/AZ (KAN-4280/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A.P. przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008r. (data wpływu 25 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie spełnienia przez Wnioskodawcę definicji "rolnika ryczałtowego" -jest prawidłowe.W dniu 25 kwietnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-548/08/ES (KAN-3439/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008r. (data wpływu 3 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT wykazanego w fakturze VAT RR w związku z pomyłkami w określeniu numeracji faktur lub pomyłkami w dacie faktu ...
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-242/08/EA
  Opodatkowanie sprzedaży działek niezabudowanych przez rolnika ryczałtowego.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-204B/08/MM
  Sprzedaż przez rolnika ryczałtowego gospodarstwa rolnego traktowanego jako przedsiębiorstwo (art. 551K.c.) nie podlega opodatkowaniu VAT, natomiast sprzedaż poszczególnych jego składników podlega opodatkowaniu. Konsekwencją zbycia może być obowiązek korygowania odliczonego uprzednio podatku (art. 91 ust. 1-7.)
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-204A/08/MM
  Podatnik wybierający ponownie zwolnienie od podatku na podst. art. 43 ust. 5 ustawy o VAT zobowiązany jest złożyć aktualizację dokumentu VAT-R, nie ma obowiązku złożenia remanentu. Konsekwencją wyboru tego zwolnienia może być obowiązek korygowania odliczonego uprzednio podatku (art. 91 ust. 1-7).
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-204B/08/MM
  Sprzedaż przez rolnika ryczałtowego gospodarstwa rolnego traktowanego jako przedsiębiorstwo (art. 551K.c.) nie podlega opodatkowaniu VAT, natomiast sprzedaż poszczególnych jego składników podlega opodatkowaniu. Konsekwencją zbycia może być obowiązek korygowania odliczonego uprzednio podatku (art. 91 ust. 1-7.)
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-101/07/PK
  opodatkowanie sprzedaży działek rolno - budowlanych
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-83/08-4/BD
  Czy sprzedaż działki otrzymanej w drodze darowizny przez rolnika ryczałtowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-67/08-4/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana H. K. przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek- jest nieprawidłowe.W dniu 14 stycznia 2008 r. został złożony ...
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-208/08/AZ
  Wystawienie faktury dokumentującej nabycie usługi wynajęcia od rolnika ryczałtowego maszyny rolniczej oraz prawo do odliczenia podatku wynikającego z tej faktury
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-55/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. I., przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2008 r. (data wpływu: 8 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu: 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntów- jest nieprawidłowe.W dniu 8 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-9/08/AW
  Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-282/07/AW
  Czy sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wydzielonych z gruntu wykorzystywanego na potrzeby działalności rolniczej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-481/07-4/MK
  Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej korzysta ze zwolnienia od podatku VAT?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-466/07-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 04 grudnia 2007 r. (data wpływu 06 grudnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 03 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy działki budowlanej -jest nieprawidłowe.W dniu 06 grudnia 2007 r. został złożony ...
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-59/08-2/GJ
  Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwestię zaliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku VAT do kosztów podatkowych w sytuacji, gdy zryczałtowany zwrot podatku VAT nie zwiększa podatku naliczonego, należy rozpatrywać pod kątem związku z przychodem z działalności gospodarczej (art. 15 ust. 1 ustawy). Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest częścią zapłaconej przez przedsiębiorcę ceny za produkty rolne. O ile więc zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego ma związek z osiąganiem przez przedsiębiorcę przychodów , kwota zryczałtowanego zwrotu podatku ujęta w kwocie nabycia brutto produktu rolnego stanowi koszt podatkowy.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-486/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Leona H., przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2007r. (data wpływu 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia faktury VAT RR oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tej faktury -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007r. wp ...
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-454/07/ES
  powrót do statusu rolnika ryczałtowego
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-543/07/AZb
  sprzedaż działek budowlanych wydzielonych z gruntu otrzymanego od rodziców, wykorzystywanego do działalności rolniczej, podlega opodatkowaniu
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-41/08/AZb
  sprzedaż gruntów przez rolnika, wykorzystywanych uprzednio do działalności rolniczej, podlega opodatkowaniu
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-495/07/AZb
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007r. (data wpływu 22 listopada 2007r.), uzupełnionym pismami z dnia 11 stycznia 2008r. (data wpływu 14 stycznia 2008r.) oraz z dnia 1 lutego 2008r. (data wpływu 1 lutego 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania sprzedaży działe ...
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-686/07-7/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala W przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007r. (data wpływu 10 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT przy zakupie płodów rolnych od rolnika ryczałtowego -jest nieprawidłowe.W dniu 7 grudnia 2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach przesłał do Bi ...
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-45/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.), uzupełnionym w dniach 14, 24 i 27 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zaliczkowej wystawionej po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, a przed dniem ...
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-486/07-5/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 07.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d ...
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-486/07-7/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana, przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sporządzania deklaracji VAT -jest prawidłowe.W dniu 07.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od to ...
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-412/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007 r. (data wpływu 21 września 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania nabyć płodów rolnych zakupionych na bazarach i targowiskach -jest nieprawidłowe.W dniu 21 września 2007 r. został złożony wniosek o udzi ...
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-147/07/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2007r. (data wpływu 6 września 2007r.), uzupełnione pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 13 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek -jest nieprawidłowe.W dniu 6 września 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-287a/07/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu w dniu 4 października 2007r.), uzupełnionym pismami z dnia 30 października 2007r. (data wpływu 14 listopada 2007r.), z dnia 8 stycznia 2008r. (data wpływu 15 stycznia 2008r.) oraz z dnia 10 stycznia 2008r. (data wpływu 21 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyc ...
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-202/07-4/GD
  NTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnik, przedstawione we wniosku z dnia 11.09.2007r. (data wpływu 17.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntów -jest nieprawidłowe.W dniu 11.09.2007r. ( data stempla pocztowego ) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-249/07-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 27.09.2007r. (data wpływu 27.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntów -jest nieprawidłowe.W dniu 27.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie do ...
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-220/07-3/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007r. (data wpływu 20 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek -jest nieprawidłowe.W dniu 20 września 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-221/07-3/IG
  Dostawa chociażby jednej działki przeznaczonej pod zabudowę, przez osobę spełniającą kryterium podatnika, w rozumieniu art. 15 ustawy, (w tym przypadku rolnika ryczałtowego), podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, gdyż zwolniona jest jedynie dostawa przez podatnika - terenów niezabudowanych innych niż budowlane
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-168/07-3/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 08 września 2007r. (data wpływu 10 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki -jest nieprawidłowe.W dniu 10 września 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-69/07/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007r. (data wpływu 9 sierpnia 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2007r. (data wpływu 13 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT RR -jest prawidłoweU Z A S A D N I E N I EW dniu 9 sierpnia 2007r. do tut. organu wpłyną ...
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-215/07-5/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.09.2007 r. (data wpływu 21.09.2007 r.), uzupełnionego w dniu 11.10.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 18.09.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek (uzupełnion ...
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-223/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19.09.2007 r. (data wpływu 20.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 19.09.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-163/07-6/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Zbigniewa M., przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007r. (data wpływu 10.09.2007r.), uzupełnionego dnia 04.10.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek -jest nieprawidłowe.W dniu 06.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 246. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-28/2007/MK
  Czy kwota otrzymanego dofinansowania przez podatnika podatku od towarów i usług od podatnika tego podatku do zakupionych konkretnych towarów rolnych lub wykonanych usług rolniczych zwiększa kwotę obrotu, podstawę opodatkowania, wartość nabytych produktów rolnych, a od podstawy opodatkowania (z dofinansowaniem) powinien zostać wyliczony podatek od towarów i usług, a następnie wykazany na fakturze i czy tak obliczony podatek od towarów i usług nabywca może odliczyć w deklaracji VAT-7?
 247. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-29/2007/MK
  Jaka jest prawidłowa podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku otrzymania przez rolnika ryczałtowego dofinansowania do sprzedaży konkretnych towarów rolniczych lub wykonanych usług rolniczych oraz odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę produktów rolnych? Jak prawidłowo wyliczyć podstawę opodatkowania?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-127/07-2/KG
  Korzystanie przez rolnika ryczałtowego ze zwolnienia przedmiotowego w sytuacji podjęcia dodatkowej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz odliczeń podatku naliczonego.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-127/07-3/KG
  Rejestracja przez rolnika ryczłtowego działalności gospodarczej innej inż rolnicza.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-6/07-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 09.07.2007 r. (data wpływu 23.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego dotyczącego kupna od rolników ryczałtowych podskubu gęsiego -jest prawidłowe.W dniu 23.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1/07-03/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 04 lipca 2007r. (data wpływu 09 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia u nabywcy produktów rolnych kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku, w przypadku uregulowania zobowiązania wobec rolnika w formie cesji wierzytelności -jest ...
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1/07-02/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 04 lipca 2007r. (data wpływu 09 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwiększenia u nabywcy produktów rolnych kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku, w przypadku zapłaty należności wynikającej z faktury gotówką na rachunek bankowy rolnika ...
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII/436-3/2007/PCC
  Czy zakup używanej maszyny rolniczej od rolnika ryczałtowego, który jest zwolniony z podatku od towarów i usług, jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych?
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZP/443/63/EZ/07
  W jaki sposób można udokumentować transakcję zakupu w przypadku gdy umowa na dostawę płodów rolnych zostaje zawarta z rolnikiem indywidualnym prowadzącym gospodarstwo rolne? • czy w takim przypadku rolnik ma prawo wystawić fakturę VAT czy rachunek ?
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE/PP/443-0/07/8
  Strona zwróciła się z zapytaniem o możliwość odliczenia zryczałtowanego podatku od towarów i usług wynikającego z faktur VAT RR wystawionych dla rolników ryczałtowych za nabywane produkty rolne . Podatnik ma wątpliwość czy w oparciu o art.116 ust. 8 ust.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług i przedstawiony stan faktyczny ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług z faktur VAT RR pomniejszony o składkę członkowską, o pieniądze na cesje oraz za kary narzucone na plantatora za ponadlimitowe dostawy ?
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-19/07
  Czy podatek od towarów i usług wynikający z faktury VAT RR nie podlegający odliczeniu od podatku VAT należnego z powodu przekroczenia terminu płatności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu, w którym faktycznie została uregulowana należność?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-32/07/BK
  Czy spełnione zostały warunki umożliwiające dokonanie rezygnacji ze zwolnienia w podatku od towarów i usług i dokonanie rejestracji jako podatnik VAT czynny ?
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII/415-22/07/JK
  Czy kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych jest kosztem uzyskania przychodu, gdy nabywca nie spełnia warunków wymienionych w art. 116 ust. 6 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/3/NO6/07
  Prowadzę gospodarstwo rolne, które specjalizuje się w produkcji mleka, które dostarczane jest do Spółdzielni Mleczarskiej. W miesiącu kwietniu 2007 r. złożyłem zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. Od 1 maja 2007 jestem podatnikiem VAT czynnym i złożyłem deklarację VAT-7 za miesiąc maj 2007. Fakturę VAT RR za dostawę mleka w miesiącu kwietniu 2007 otrzymałem w miesiącu maju 2007, data wystawienia 17.05.2007 r. Czy prawidłowo została udokumentowana dostawa mleka w miesiącu maju 2007 r. oraz czy faktura VAT RR z datą 17.05.2007 r. powinna być wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2007 r.
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/3/NO5/07
  Prowadzę gospodarstwo rolne, które specjalizuje się w produkcji mleka, które dostarczane jest do Spółdzielni Mleczarskiej. W miesiącu październiku 2006 r. złożyłem zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. Od 1 listopada jestem podatnikiem VAT czynnym i złożyłem deklarację VAT-7 za miesiąc listopad. Fakturę VAT RR za dostawę mleka w miesiącu październiku otrzymałem w miesiącu listopadzie, data wystawienia 15.11.2006 r. Czy prawidłowo została udokumentowana dostawa mleka w miesiącu październiku 2006 r. oraz czy faktura VAT RR z datą 15.11.2006 r. powinna być wykazana w deklaracji VAT-7 za listopad 2006 r. ?
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/544/37/07EL
  Czy będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadząc m. in. działalność rolniczą w zakresie hodowli i sprzedaży roślin akwariowych oraz krewetek i raków do celów ozdobnych, będę miała obowiązek wystawiać faktury VAT oraz odprowadzić podatek od wszystkich wykonywanych czynności, wynikających zarówno z prowadzonej działalności gospodarczej jaki i działalności rolniczej ?
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/423/20/HL/2007
  Czy księgowy dokument zastępczy zakupu może być stosowany w przypadku jako dokument dokonania zakupu od rolnika odmawiającego podania danych ?
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/6/1/2007/MJ
  Pytanie dotyczy sposobu dokumentowania kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia produktów rolnych (owoców) od rolników, w sytuacji prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-4/07/KG
  Czy nieodliczony zryczałtowany podatek od towarów i usług wynikajacy z faktury VAT RR jest kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej ?
 265. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB_1/4407-0037/07/I
  Czy podatnik, który prowadząc restaurację i hotel, wykorzystuje produkty ze swojego gospodarstwa rolnego ma prawo wystawiać faktury VAT RR i odliczać wykazany w nich podatek naliczony oraz czy wartość netto produktów rolnych wykazana na fakturze VAT RR jest dla niego kosztem uzyskania przychodu w pozarolniczej działalności gospodarczej?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/2007
  Zakupu dokonuję kupując towary od rolników ryczałtowych, nie mając danych personalnych rolnika lub rachunku bankowego co sprawia, że faktura VAT RR nie jest kompletna lub wogóle nie posiadam danych by móc ją wystawić, mogę udokumentować fakturą VAT RR, jednakże nie będę mógł odzyskać wypłaconej kwoty zryczałtowanego podatku VAT ?
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-15/3/07/AK
  Czy w sytuacji gdy faktury korygujące VAT RR skutkują zmniejszeniem kwoty należnej rolnikowi, Spółka powinna obniżyć podatek naliczony o kwotę zmniejszenia zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym została wystawiona faktura korygująca?
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/443-05/07/DD
  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi oraz skupu owoców i warzyw. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT.Nadto prowadzi gospodarstwo rolno-sadownicze i w chwili obecnej posiada status rolnika ryczałtowego. Zamierza zrezygnować z tego statusu i przejść na rozliczenie podatku VAT z gospodarstwa na zasadach ogólnych.W tym stanie faktycznym wnioskodawca zwraca się z zapytaniem: czy w jego sytuacji, po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie mógł z tego zwolnienia skorzystać, pozostając w dalszym ciągu podatnikiem VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?W ocenie podatnika, po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego będzie mógł ponownie ten status uzyskać i korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art.53 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, pozostając jednocześnie podatnikiem VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/2007
  -czy po zawarciu umowy spółki cywilnej będzie ona mogła być zarejestrowanajako podatnik VAT czynny ,czy też ze względu na fakt ,że będzie świadczyłausługi rolnicze uzyska ona status rolnika ryczałtowanego , z którego zrezygnować będzie mogła na zasadach opisanych w przepisach.
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPEW-II/443/2/HT/07
  Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, rolnik rozliczający się z podatku VAT na zasadach ogólnych, który otrzyma zwrot znacznej części podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług, przekazując gospodarstwo rolne swojemu następcy, będzie zobowiązany do zwrotu odliczonego podatku VAT za zakupione w tym okresie maszyny, środki do produkcji, materiały i usługi budowlane?
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/6/AZ/07
  Jak należy dokumentować i rozliczać wykazaną w fakturze korygującej zmianę (zwiększenie) ilości sprzedanych buraków cukrowych w zakresie podatku VAT ? Czy będąc od 1 stycznia 2007r czynnym podatnikiem podatku VAT mogę przyjąć wystawioną przez cukrownię w dniu 27.01.2007r fakturę korygującą VAT RR do wystawionej w moim imieniu w dniu 11.12.2006r (tj. w okresie gdy byłem rolnikiem ryczałtowym) faktury VAT RR z tytułu dostawy buraków do cukrowni ?
 272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/28/2007
  Czy nadwyżki, o których mowa w umowach kontraktacyjnych należy traktować jako wykonywanie umowy kontraktacji mimo odrębnego uregulowania zasad płatności, czy też transakcje te należy oddzielić od zawartej umowy kontraktacji i traktować jako odrębny zakup ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z wymogami przy zakupie bez umowy kontraktacyjnej?
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-2/2007
  W związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego Wnioskodawca dokonuje odliczeń podatku naliczonego m.in. przy nabyciu sprzętu rolniczego oraz innych towarów wykorzystywanych do celów gospodarstwa rolnego.Wnioskodawca rozważa mozliwość wybrania zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy o VAT. Gospodarstwo rolne będzie prowadzone w dalszym ciagu. W związku z powyższyn wątpliwości Wnioskodawcy budzą obowiązki wynikające z art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów posiadanych na dzień wyboru zwolnienia od podatku.
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PDN/436-1-07/EO
  Czy zakup maszyny rolniczej na umowę kupna-sprzedaży przez rolnika ryczałtowego od rolnika ryczałtowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/2/2007
  Czy dopuszczalne jest dokumentowanie zakupu żywych zwierząt (koni) na podstawie dowodu wewnętrznego ?
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/5/07
  Czy zasadne jest wystawianie faktur VAT RR oraz naliczanie zryczałtowanego zwrotu na żonę, czy kwota zryczałtowanego zwrotu podatku winna być naliczana, czy w przypadku zapłaty za fakturę przelewem przysługuje prawo do jego odliczenia od podatku należnego, czy w przypadku braku prawa do odliczenia kwota zryczałtowanego zwrotu podatku zwiększy koszty działalności gospodarczej?
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1415/POIII/443-3/07/AR
  Po ilu latach od nabycia środków trwałych i odliczenia podatku VAT, rolnik - podatnik rozliczający się w podatku od towarów i usług w/g zasad ogólnych, może powrócić do statusu rolnika ryczałtowego bez konieczności korygowania podatku naliczonego?
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.PP.443/3/07
  Czy nabywca produktów rolnych posiadający status zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług ma obowiązek wystawienia faktury VAT-RR i przelać na konto należność ?
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-256/1/06
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy zakup kwoty mlecznej (prawa do kwoty mlecznej) od rolnika ryczałtowego powinien być opodatkowany podatkiem VAT w wysokości 5 % czy 22 %; czy należy w opisanym stanie faktycznym wystawić fakturę VAT RR?
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-1/2007
  Czy oprócz podatku dochodowego należy zapłacić 2% podatek od czynności cywilnoprawnych?
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07
  Jaki podatek winien być zapłacony przy dwukrotnej transakcji umowy kupna-sprzedaży na łączną kwotę 75.000,00zł (podatek dochodowy) oraz czy w przypadku, gdy kupujący wystawi rachunek uproszczony na zakupiony kamień, czy wiązałoby się to z dodatkowymi opłatami oprócz odprowadzenia podatku dochodowego?
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/06
  Czy przysługuje prawo do wystawienia faktury VAT RR na rzecz spólki cywilnej będącej rolnikiem ryczałtowym?
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/21/06
  Czy przekazując do produkcji alkoholu etylowego wyprodukowane przez siebie zboże może podatnik jako czynny podatnik podatku od towarów i usług wystawić sobie jako rolnikowi ryczałtowemu fakturę VAT RR i z tego tytułu odliczać podatek naliczony, po spełnieniu warunków określonych w art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 284. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-23/06/KO
  1. Czy Strona ma prawo do zwiększenia o zryczałtowany VAT, wynikający z faktur VAT RR, naliczonego podatku od towarów i usług, które jako zobowiązania, stanowiące element zorganizowanej części przedsiębiorstwa, są wnoszone aportem do firmy X w terminach ich wymagalności? 2. Czy Strona, jako spółka wnosząca aport ma obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego przy nabyciu zapasów, które są wniesione następnie jako składnik aportu?
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06
  W przypadku gdy rolnik nie udostępnia danych osobowych umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury VAT RR winna być wystawiona faktura VAT RR, czy też dowód wewnętrzny, o którym mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U.Nr 152, poz. 1475) ?
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-139/06
  - Czy preferencyjna stawka 3% może obejmować całość sprzedaży produktów rolnych - grzybów ( PKWiU 01.12.13-00.4 ) wymienionych w pozycji nr 2 załącznika nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług?- Czy wystawiając fakturę VAT RR dla rolników posiadających status rolnika ryczałtowego można zastosować 5 % stawkę jako dla towarów od których przysługuje zryczałtowany zwrot podatku?
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-160/06/IJ-79649
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wystawienia dla rolnika ryczałtowego faktury VAT RR z 5 % stawką podatku od towarów i usług w związku z nabyciem kapusty kiszonej.
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/158/PP/443-76/76/2006
  1. Czy będąc zarejstrowanym podatnikiem podatku VAT na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej muszę być jednocześnie takim podatnikiem na potrzeby działalności rolniczej ? 2. Czy podatnik powinien wystawiać faktury VAT z tytułu sprzedaży produktów ze swojego gospodarstwa rolnego ?
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0071/06
  Czy hodowla zajęcy będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POII 4363-1/2006
  Podatnik zadał pytanie, czy powinien wpłacić 2 % podatku od czynności cywilnoprawnych od zakupu suszarni od rolnika indywidualnego (suszarnia z 2003r.)?
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/448-366/06/MF
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w 1998r. dokonała zakupu kas rejestrujących, które zostały dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Finansów PP7-7253/904/98. Producent kas jest w posiadaniu tej decyzji. Zakupione kasy rejestrujące, będące do dziś własnością Strony, nigdy nie zostały zafiskalizowane, a w chwili obecnej mają różne zastosowanie, np. są użytkowane w trybie niefiskalnym, niektóre z nich są składowane w magazynach. W związku z powyższym Strona wniosła zapytanie, czy może obecnie dokonać fiskalizacji kas zakupionych w 1998r. oraz ewidencjonować przy ich zastosowaniu sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
 292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/15/2006
  Czy kwota zryczałtowanego zwrotu podatku, o którą nie można powiększyć podatku VAT naliczonego stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym ?
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-86/06
  Pan ..świadczy usługi leśne. Ponadto pomaga rodzicom w pracy w gospodarstwie rolnym, które jest ich własnością. Wątpliwości Pana ..dotyczą tego, czy może korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego.
 294. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-64/06/AS
  Czy możliwe jest zwiększenie kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku gdy wierzytelność powstała z tytułu zakupu płodów rolnych przekazywana jest nie na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lecz bezpośrednio na rachunek bankowy komornika sądowego?
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.X/443-62/06
  Dotyczy dokumentowania dostawy ciągnika rolniczego i maszyny, zastosowania właściwej stawki VAT, okresu używania towarów i sprzedaży urządzenia będącego składnikiem majatku prywatnego.
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/678/130/2006/GW
  Czy podatnik zachowuje prawo do otrzymania zryczałtowanego zwrotu podatku jeżeli dokona potrącenia z należności za mleko, przekazywanej na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, zaliczki na należną od dostawcy opłatę z tytułu przekroczenia indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej za dany okres dostaw, zadeklarowanej w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu.
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/39/2006
  Czy Spółdzielnia może dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - zryczałtowany zwrot podatku?
 298. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII/4407-005-21/06
  - dotyczy prawa do zwiększenia podatku naliczonego VAT o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT oraz w jakim okresie podatnik nabędzie prawo do zwiększenia podatku naliczonego VAT.
 299. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/449/49/06
  Jaką stawką opodatkować dostawę psów pochodzących z własnej hodowli oraz zakupionych od innych podmiotów?
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-228/06/JW
  Czy Podatnik zachowuje prawo do otrzymania zryczałtowanego zwrotu podatku jeżeli dokona potrącenia z należności za mleko, przekazywanej na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, zaliczki na należną od dostawcy opłatę z tytułu przekroczenia indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej za dany okres dostaw, zadeklarowanej w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu?
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-88/2006/LŚ
  Podatnik od dnia 28 kwietnia 2006 roku jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 810 ha. Od momentu nabycia gruntów rolnych nie dokonywał jakichkolwiek dostaw produktów rolnych, a gospodarstwo nie wykazało jeszcze sprzedaży. Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność rolną i dokonywać zakupów inwestycyjnych na potrzeby tej działalności. W związku z powyższym zamierza zarejestrować się dla celów podatku VAT i prowadzić działalność jako czynny podatnik VAT. Wobec powyższego wnioskodawca pyta, czy może skutecznie zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, rozliczać prowadzoną działalność rolniczą jako podatnik tego podatku oraz dokonywać odliczeń podatku VAT naliczonego w wypadku dokonywania zakupów związanych z prowadzoną działalnością. Zdaniem podatnika, w przypadku gdy gospodarstwo nie dokonało jeszcze żadnej sprzedaży, podatnik nie uzyskał statusu rolnika ryczałtowego. Tym samym, według wnioskodawcy nie jest on zobligowany do spełnienia przesłanek umożliwiających rezygnację ze statusu rolnika ryczałtowego i może korzystać z praw i obowiązków czynnego podatnika VAT w zakresie prowadzonej działalności rolniczej.
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-79/06/RK
  P O S T A N O W I E N I ENaczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.),postanawiawydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, oceniając stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 10.08.2006r. (data wpływu do urzędu - 25.08.2006r.), o udzielenie interpretacji, jako nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EStan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę:Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży hurtowej wyrobów alkoholowych, melasy, produktów rolnych tj. zboża. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a jednocześnie prowadzi gospodarstwo ...
 303. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1144/05/P/06
  Czy podatnik prowadzący księgi rachunkowe z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej może być jednocześnie rolnikiem ryczałtowym dla dostaw w zakresie działalności rolniczej?
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III-443/16/06
  Czy nabywając (skupując) produkty takie jak grzyby leśne świeże (PKWiU 01.12.13-00.43), owoce tarniny (PKWiU 01.13.23-00.27), jeżyny (PKWiU 01.13.23-00.44), maliny ogrodowe (PKWiU 01.13.23-00.43) i inne produkty sklasyfikowane w tej grupie, Spółka jest zobowiązana dokumentować te transakcje wystawiając faktury VAT RR ?
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/136/PP2/443/28/06
  Czy będąc czynnym podatnikiem podatku VAT można dokonać odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach materiałów do produkcji zwierzęcej oraz w zakupach inwestycyjnych ? Czy w przedmiotowej sytuacji ma zastosowanie art. 43 ust. 3 ustawy o VAT ?
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443/17/06/AO 1021_POS_113_116_153
  Czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wystąpi obowiązek zakupu kasy fiskalnej ?
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/ 13 /06
  Czy rolnik ryczałtowy ma możliwość odliczenia podatku VAT?
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-86-1/06
  Sprzedaż działek przez rolnika ryczałtowego.
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/2006
  Czy podatnik prawidłowo opodatkowuje sprzedaż skór surowych z lisów i norek stosując stawkę 3% VAT, w sytuacji gdy nabywa powyższe skóry od rolnika ryczałtowego i wystawia fakturę VAT RR z 5% stawką zryczałtowanego podatku VAT ?
 310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-30a/AT/06
  - Dotyczy odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w tej części zapłaty za nabywane produkty rolne od rolników ryczałtowych, która dotyczy potrącenia z karami przewidzianymi w umowie z rolnikiem ryczałtowym.
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-48/06/JW
  Czy mieliśmy prawo odliczyć podatek naliczony wykazany w fakturze RR wystawionej przez rolnika ryczałtowego pomimo faktu, iż nie dokonaliśmy zapłaty na jego rachunek bankowy lecz zgodnie z umową o przelewie wierzytelności na konto wierzyciela naszego rolnika?
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/37/06/IW
  W którym momencie można o zryczałtowany zwrot podatku zwiększyć kwotę podatku naliczonegow przypadku przekazania rolnikowi ryczałtowemu zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych?
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-33/06
  Czy spółka wykonująca usługi budowlane (projekt i budowa zbiorników i płyt obornikowych)na zlecenie rolników ryczałtowych jest zwolniona od ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych?
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/100/06
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy dostawę towarów w postaci kapusty kwaszonej i ogórków kwaszonych wytworzonych przez rolnika, który te warzywa wyprodukował we własnym gospodarstwie można potraktować w świetle ustawy o VAT jako dostawę produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego?
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PP/4430-18/06
  W 2006 roku zakupiłem ciągnik Zetor o wartości netto 113.200 zł, vat naliczony 24.904 zł."Proszę o udzielenie odpowiedzi odnośnie korekty podatku VAT od wcześniej zakupionych środków trwałych w przypadku rezygnacji po upływie 3 lat z opodatkowania rolnika na zasadach ogólnych z podatku VAT. (...) czy po ewentualnym powrocie po 3 latach do statusu rolnika ryczałtowego trzeba (...) zwracać vat naliczony?"
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/06/IS
  Czy uzgadniając dłuższy termin płatności, zamiast odrębnej umowy, można umieścić na fakturze klauzulę "strony uzgadniają termin zapłaty 30 dni"?Czy zawarcie takiej klauzuli na fakturze RR (traktowanej jako pewnego rodzaju umowę w obrocie gospodarczym) uprawnia do odliczenia VAT w miesiącu, w którym dokonano zapłaty?
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20-1-GK/06
  Czy od zaliczek na poczet opłaty przekazanej na konto Agencji Rynku Rolnego z tytułu przekroczenia przez rolnika ryczałtowego tzw. kwoty mlecznej odlicza sie zryczałtowany podatek VAT?
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-89/06/PB
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1784/03 dokonuje interwencyjnego skupu zbóż z przejęciem w magazynach interwencyjnych na terenie kraju. Umowy dotyczące realizacji tego zadania są zawierane m. in. z rolnikami ryczałtowymi, którzy są zobowiązani na ich podstawie do dostarczenia zboża własnym środkiem transportudo wyznaczonego przez Stronę magazynu interwencyjnego. W przypadku gdy magazyn interwencyjny, do którego sprzedający zobowiązany jest dostarczyć zboże, znajduje się poza terytorium właściwego dla oferenta centrum interwencyjnego, a jego odległość od miejsca przechowywania zboża jest większa niż odległość miejsca przechowywania od miasta powiatowego na terenie właściwego dla centrum, Strona dokonuje zwrotu dodatkowych kosztów transportu poniesionych przez sprzedającego w związku z dowozem zboża do tego magazynu. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie, iż usługa transportu zboża wykonywana przez rolnika ryczałtowego jest w omawianym przypadku usługą związaną z rolnictwem i przysługuje w stosunku do niej zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług. Zdaniem Strony dostawa zboża własnym transportem przez rolników ryczałtowych jest ściśle związana z dostarczanym do magazynu zbożem, a więc usługa dostawy zboża mieści się w zakresie pojęcia usług rolniczych ściśle związanych z rolnictwem, w stosunku do których przysługuje zryczałtowany zwrot podatku. Dlatego też kwoty za dowóz zboża do magazynu powinny być wliczane do wartości wykazywanych na wystawianych przez Stronę fakturach VAT RR.
 319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-21/06
  Czy wartość karmy dostarczanej przez rolnika dla zwierzyny leśnej należy traktować jako sprzedaż, czy Koło obowiązane jest wystawić fakturę RR?
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13/06
  Czy sprzedaż płodów rolnych z własnego gospodarstwa powinna być wykazywana w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż zwolniona z podatku VAT ?
 321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-33/06/JD
  Czy Podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT RR dokumentującej wpłatę zaliczki oraz czy zryczałtowany zwrot podatku z tego tytułu zwiększa kwotę podatku naliczonego w miesiącu, w którym dokonano wpłaty?
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-11/06/RK
  Podatniczka pyta czy może przyjąć fakturę VAT-RR za własne produkty sprzedane hurtownikowi? Wnioskodawca nadmienia, iż jest rolnikiem rozliczającym się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, od 02.01.2006 r. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-12/06/RK
  Podatniczka pyta, czy może być zarówno podatnikiem VAT czynnym, jak również płatnikiem podatku dochodowego? Wnioskodawca nadmienia, iż jest rolnikiem rozliczającym się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, od 02.01.2006 r. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Od połowy 2006 r. będzie rozliczać podatek dochodowy od działów specjalnych rolnictwa (pieczarkarnia), jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-11/06/RK
  Podatniczka pyta czy może przyjąć fakturę VAT-RR za własne produkty sprzedane hurtownikowi? Wnioskodawca nadmienia, iż jest rolnikiem rozliczającym się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, od 02.01.2006 r. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-12/06/RK
  Podatniczka pyta, czy może być zarówno podatnikiem VAT czynnym, jak również płatnikiem podatku dochodowego? Wnioskodawca nadmienia, iż jest rolnikiem rozliczającym się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, od 02.01.2006 r. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Od połowy 2006 r. będzie rozliczać podatek dochodowy od działów specjalnych rolnictwa (pieczarkarnia), jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.443/1/17/5/06
  Podatnik pyta, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT zakupu środka trwałego z dnia 30.12.2005 r. (data otrzymania 03.01.2006 r.) w przypadku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług w dniu 16.03.2006 r.
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/06
  Czy umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy rolnikami ryczałtowymi , spełnia wymogi dokumentu poświadczającego spełnienie warunków zawartych w art.43 ust.3 pkt 1 ustwy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/17/56/2006
  Strona jest rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt. 19 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami), którego jedynym źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne. Podatnik planuje rozpoczęcie świadczenia usług na rzecz rolników prowadzących gospodarstwa rolne polegających na zbiorze zbóż kombajnem oraz prasowaniu słomy i siana. Świadczone usługi wymienione są w załączniku nr 2 do cyt. ustawy i sklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasie 01.4.Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Strona sformowała zapytanie, czy w związku z planowanym rozpoczęciem świadczenia ww. usług winna dokonać rejestracji dla celów podatku od towarów i usług.
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-22/POI/415/2/06/TP
  Czy rozliczający się z podatków na zasadach ogólnych ( prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów) przedsiębiorca prowadzący skup zwierząt rzeźnych od rolników ryczałtowych do dalszej odsprzedaży, w sytuacji kiedy na fakturze VAT RR wystawionej rolnikowi ryczałtowemu jako formę zapłaty na żądanie tegoż rolnika wpisał "gotówka" i w tej firmie należność została uregulowana przez co utracił możliwość odliczenia VAT naliczonego, może tę samą kwotę wpisać jako koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/06/49543/2006
  czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług i zarazem rolnikiem ryczałtowym wnioskodawca może wystawiać faktury VAT na usługi leśne z zaznaczeniem, iż są one zwolnione od podatkju VAT - jako wykonywane przez rolnika ryczałtowego.
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/75/05
  Rolnik ryczałtowy po rezygnacji ze zwolnienia zamierza zakupić nowe maszyny rolnicze jak również wybudować wiate i silosy zbożowe. Pytania dotyczą:1.Możliwości zwrotu podatku VAT z faktur dokumentujących zakup maszyn rolniczych oraz materiałów budowlaych przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury gospodarstwa rolnego.2.Konieczności korekty podatku naliczonego od w/w zakupów w przypadku ponownego skorzystania ze zwolnienia.
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/06/O
  -Czy będąc rolnikiem ryczałtowym, który prowadzi także jako podatnik podatku VAT pozarolniczą działalność gospodarczą można w zakresie działalności rolniczej korzystać ze zwolnienia od podatku VAT; -Jeśli nie trzeba być podatnikiem podatku VAT z tytułu działalności rolniczej, to czy należy wpisywać w deklaracji VAT-7 składanej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej kwoty uzyskane ze sprzedaży produktów rolnych w pozycji sprzedaż zwolniona?
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/4430-10/2006
  Czy podatnik będący rolnikiem ryczałtowym, który jednocześnie prowadzi działalność jako podatnik podatku od towarów i usług wlicza obrót powstały w wyniku sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego do obrotu uzyskanego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i czy obrót ten wykazuje w rejestrach podatku VAT i deklaracji VAT-7?
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405 UPP-443/9/2006/AJ
  Czy jako czynny podatnik podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, który rozpoczął prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanie podatkiem VAT obejmuje również te czynności i czy winny być one opodatkowane 3% stawką VAT?
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III 443-P/4/2006/KH
  Czy dokonanie całkowitej kompensaty należności z tytułu dostawy towarów od rolnika ryczałtowego daje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT - RR ?
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/06
  Podatnik poinformował, że prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Poza tym jest właścicielem gospodarstwa rolnego, na którym zamierza prowadzić uprawę rolną i sprzedawać produkty rolne. Planuje rezygnację ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy, ale chciałby zachować prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W przedstawionej sytuacji Podatnik pyta, czy rezygnując ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy i rejestrując sie jako rolnik - podatnik VAT utraci prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą? W ocenie Podatnika, rezygnując ze zwolnienia od podatku jako rolnik ryczałtowy utraci jednocześnie prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06
  Czy podatnik wobec rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego jest uprawniony do korzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane w prowadzonej działalności rolniczej, bez ograniczeń zawartych w art. 88 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, w związku z unormowaniami zawartymi w art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/125/222/05
  Czy czynności polegające na przerobie (łupaniu) kamieni pozyskiwanych w ramach posiadanego gospodarstwa rolnego stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-96-1/AZ/05
  Czy przy zastosowaniu przez podatnika formy rozliczenia zobowiązań wobec rolnika ryczałtowego polegającej na kompensacie kwoty należnej rolnikowi ryczałtowemu podatnikowi przysługuje prawo do zwiększenia podatku naliczonego o wartość podatku, który został skompensowany w ramach rolnika ryczałtowego?
 340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-1/06
  Czy umowy sprzedaży jałówek dokonywane przez rolników ryczałtowych podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/343/05
  Czy rolnik wydobywający torf z własnego gospodarstwa moze być rolnikiem ryczałtowym?
 342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-89/05
  Czy podlega odliczeniu podatek od towarów i usług wykazany w fakturze VAT-RR w części odpowiadającej kwocie zapłaconej przelewem na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego?
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/92/P/7/2006
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym konieczności złożenia przez rolnika ryczałtowego oświadczenia o którym mowa w art. 116 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.), w przypadku gdy rolnik rezygnuje ze zryczałtowanego zwrotu podatku.
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/372/248/2005/AG
  Czy wobec zaistniałego stanu faktycznego Spółdzielnia ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur VAT RR, jeżeli wierzytelności przekazywane nie na rachunek rolnika ryczałtowego lecz na konto komornika, Urzędu Skarbowego lub Agencji Rynku Rolnego?
 345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P.P. 443-46/05
  Czy nabywając od rolników ryczałtowych istnieje obowiązek wystawiania faktur VAT RR, czy mogą to być dowody wewnętrzne ?
 346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-III-440-PZ/129/05
  dotyczy możliwości ponownego skorzystania przez rolnika rozliczającego się na zasadach ogólnych ze zwolnienia na podstawie art.43 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US II / 443 / 99 / 2005
  Czy w przypadku podlegania podatkowi VAT będę mógł sobie odliczać płacony VAT innym dostawcom np. przy zakupie produktów związanych z produkcją ? hodowlą ryb jak: pasza, lekarstwa, wapno, olej, tarcica itp.?
 348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 443/1/31-22/PP/6/05
  Podatnik prosi o udzielenie interpretacji w sprawie dotyczącej sposobu udokumentowania dostawy produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego dla obywateli Unii Europejskiej, zamieszkujących poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 443/1/30-21/PP/5/05
  Podatnik prosi o udzielenie interpretacji w sprawie dotyczącej zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług dla rolnika ryczałtowego z tytułu dostawy produktów rolnych dla obywateli Unii Europejskiej, zamieszkujacych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 15 PM/413-4/05/JS
  Czy umowy sprzedaży siana i kiszonki dokonywanej przez rolnika ryczałtowego podlegają podatkowi od czynności cywilno-prawnych?
 351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/91/319/2005
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób prawidłowo wystawiać fakturę VAT w przypadku nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego oraz czy zakup ten może być dokumentowany dowodem wewnętrznym, w przypadku gdy rolnik ryczałtowy rezygnuje ze zryczałtowanego zwrotu podatku.
 352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/101/J/2005
  Czy będąc rolnikiem ryczałtowym, prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej - uprawa grzybów - dokonującym sprzedaży na rzecz podatników podatku VAT, nie ma możliwości odzyskania podatku w systemie VAT?
 353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PV/443-11/05
  Czy mam możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizowanymi robotami finansowanymi z programu Sapard?
 354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/64/2005
  Czy zawarta umowa z rolnikiem ryczałtowym określająca dłuższy termin płatności niż 14 dni, spełnia wymogi określone w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy VAT i czy Spółka jako nabywca produktów rolnych nie traci prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie tych produktów ?
 355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-80/05
  - czy czynny podatnik VAT może nabywać produkty rolne od swojej żony - rolnika ryczałtowego, wystawiać faktury VAT dokumentujące nabycie tych produktów od żony oraz czy zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u niego kwotę podatku naliczonego?
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-90/05
  Czy będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług podatnik jest obowiązany do objęcia podatkiem VAT całej prowadzonej przez siebie działalności, tj. zarówno dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej jak i świadczenie usług ogólnobudowlanych?
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV/443-52/2005
  czy rolnik ryczałtowy świadczący usługę transportową np. przewóz sadzonek, staje się jednocześnie podatnikiem podatku VAT, czy też może świadczyć te usługi jako zwolniony od podatku od towarów i usług ?
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIVPP/A/81/05
  czy przysługuje prawo do odliczania podatku VAT zawartego w fakturach związanych z prowadzoną działalnością rolniczą przez podatnika, który zrezygnował ze zwolnienia z podatku VAT przysługującego rolnikowi ryczałtowemu ?
 359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/30/2005
  Czy podatek od towarów i usług VAT naliczony z faktur VAT RR, niepodlegający odliczeniu od podatku VAT należnego z powodu przekroczenia terminu 14 dni do zapłaty należności wynikających z tych faktur, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII443/16/2005
  Prawo do uzyskania przez rolnika ryczałtowego zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży kiszonej kapusty o górków wytworzonych we własnym gospodarstwie rolnym.
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_53_53_79 (III/443/37/05/AO)
  Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów kwalifikowanych podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji w ramach programu SAPARD?
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-70/05
  Podatnik, zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zachowania prawa, o którym mowa w art. 116 ust. 6 ustawy o VAT, w sytuacji zapłaty należności wynikającej z faktury VAT RR na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, z pominięciem rachunku bankowego nabywcy.
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/66/EŚ/2005
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług płodów rolnych.
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/75/05
  Podatnik będąc zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny prowadzi działalność gospodarczą polegającą na konfekcjonowaniu kapusty kwaszonej i ogórków kwaszonych do opakowań detalicznych. Podatnik dokonuje zakupów kapusty kwaszonej i ogórków kwaszonych od rolników ryczałtowych posiadających własne kwaszarnie.Czy przy zakupie ww. towarów od rolników ryczałtowych może wystawić fakturę VAT RR z zastosowaniem stawki zryczałtowanego podatku w wysokości 5%?.
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-58/05
  Jaki limit obrotu uprawnia do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku wykonywania od maja 2002 r. działalności rolniczej polegającej na sprzedaży ryb pochodzących z własnej produkcji w stanie nieprzetworzonym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podmiotów gospodarczych, w sytuacji gdy Podatnik do dnia 30.09.2005 r. jako rolnik ryczałtowy korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, natomiast od 1.10.2005 r. zrezygnował ze zwolnienia od podatku?
 366. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/449/3/05
  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ?
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-90-1-BS/05
  Czy Spółka ma prawo do ziwększenia VAT naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku VAT wynikający z faktur VAT RR w przypadku potrącenia przez nabywcę produktów rolnych nalezności na ubezpieczenie?
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-89-1-BS/05
  Czy Spółka ma prawo do zwiększenia VAT naliczony o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktur VAT RR w przypadku wystąpienia kompensaty?
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/46/05
  Czy rolnik ryczałtowy korzystający ze zwolnienia w podatku dokonujący nabycia prosiąt od podatnika podatku od wartości dodanej przeznaczonych do dalszej hodowli na łączną kwotę 400 000 zł może nadal korzystać ze zwolnienia z rejestracji w podatku od towarów i usług?
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/86/05
  Czy jako rolnik ryczałtowy zarejestrowany do wewnątrzwspólnotowych nabyć mam możliwość odzyskania podatku VAT zapłaconego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów ?
 371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.443/18/05
  Czy rolnik ryczałtowy ma możliwość zaliczenia kwoty podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD ?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/05
  Czy sprzedaż wyprodukowanych w gospodarstwie płodów rolnych na rzecz podatnika podatku VAT w konkretnej sytuacji będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a nabywca będzie miał obowiązek wystawienia faktury VAT RR z wyszczególnionym zryczałtowanym zwrotem podatku w wysokości 5%, czy też wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT, dokonując dostawy płodów rolnych wytworzonych w ramach prowadzonego gospodarstwa będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT z wykazanym podatkiem w wysokości 3%.
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_48_48_74 (III/443/33/05/AO)
  Czy jako rolnikowi ryczałtowemu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w opisanym stanie faktycznym, przysługuje z urzędu skarbowego zwrot podatku VAT od zakupów realizowanych i finansowanych w ramach programu SAPARD?
 374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/35/2005
  Zapytanie rolnika ryczałtowego w sprawie możliwości zwrotu podatku od towarów i usług poprzez zaliczenie tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD.
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/81/139/05
  Czy podatnik zachowa status rolnika ryczałtowego z tytułu prowadzpnej działalności rolniczej pomimo osiągnięcia w 2005r. w ramach prowadzonej działalności godpodarczej obrotu w wysokości powodującej obowiązek zaprowadzenia w 2006r. ksiąg rachunkowych ?
 376. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-55/05/Z/09
  Czy przy zastosowaniu przez Podatnika formy rozliczenia zobowiązań wobec Producenta polegającej na kompensacie części kwoty należnej Producentowi od Podatnika z kwotą należną dla Spółki od tegoż Producenta, Podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu od rolników ryczałtowych, w przypadku, gdy inne warunki przewidziane w ustawie o VAT są spełnione?
 377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-66/05
  Podatnik poinformował, że dokonuje sprzedaży produktów rolnych, które uprzednio nabywa od rolników posiadających status rolnika ryczałtowego. Podatnik na przyszłą transakcję z rolnikiem ryczałtowym zawiera umowę, w której określane są warunki i ostateczny termin płatności wynoszący do 120 dni od daty zakupu produktów rolnych. Rolnik ryczałtowy otrzymuje fakturę spełniającą wymogi art. 116 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zapłaty należności za zakupione produkty rolne Podatnik dokonuje w ratach w formie bezgotówkowej. Zapłata niejednokrotnie następuje w ciągu 2-3 miesięcy. Zakupione produkty rolne sprzedawane są na eksport, co oznacza, że zryczałtowany zwrot podatku związany jest z opodatkowaną dostawą towarów. Podatnik w celu wypełnienia wymogów ustawowych dokonuje zapłaty za produkty rolne bezpośrednio na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, w ratach w terminie nie przekraczającym terminu płatności określonego umową. Przelewy każdorazowo zawierają adnotacje o numerze i dacie wystawienia faktury, potwierdzającej nabycie produktów rolnych. W ocenie podatnika prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku powstaje w miesiącu, w którym dokonano częściowej zapłaty należności obejmującej zryczałtowany zwrot podatku.
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-63/05
  CZY SPÓŁKA CYWILNA WYKONUJĄCA USŁUGI ZRYWKI DREWNA MOŻE ZAREJESTROWAĆ SIĘ JAKO CZYNNY PODATNIK PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ?
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/42/05
  Czy mogę zarejestrować działalność jako - rolnik podatnik VAT?
 380. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-4430/64/05
  Czy możliwe jest otrzymanie zwrotu podatku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-37954/05/156955/134/123/mk
  Czy istnieje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu ciągnika rolniczego związanego z czynnościami wykonywanymi przez rolnika ryczałtowego?
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-43/05
  Czy w przypadku nie wystąpienia przez rolnika ryczałtowego z żądaniem wystawienia faktury VAT RR istnieje obowiązek jej wystawienia oraz, czy w przypadku nie wystawienia faktury VAT RR kwoty należności wynikające z dowodów wewnętrznych powinny obejmować podatek od towarów i usług obliczony przy zastosowaniu stawki 5%?
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/29/05
  Czy rolnik ryczałtowy, sprzedający produkty rolne , pochodzące z własnej produkcji rolnej oraz świadczący usługi w zakresie rolnictwa jest zobowiązany do wystawiania faktur dokumentujących dokonaną sprzedaż oraz prowadzenia ewidencji dostaw i nabycia towarów i usług?
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/211/142/2005/SK
  W świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka wnosi o potwierdzenie następujących kwestii: a)Czy w dacie zapłaty pierwszej raty należności (tj.: wydania dyspozycji przelewu bankowego) na rzeczrolnika ryczałtowego wynikającej z faktury pierwotnej, Spółka nabywa prawo do powiększenia podatku VATnaliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, która przypada na tę część należności określonej nafakturze, która została zapłacona? Następnie, w miesiącu, w którym dokonywana jest druga płatność z tytułupierwotnej faktury VAT RR, Spółka może podwyższyć swój podatek naliczony o tę kwotę zryczałtowanegozwrotu, która wynika z należności zapłaconej w drugiej racie? b)Czy w sytuacji, gdy faktury korygujące zwiększają kwotę należności wobec rolników, Spółka możepodwyższyć podatek naliczony o kwotę zryczałtowanego zwrotu w rozliczeniu za miesiąc, w którymdokonywana jest zapłata dodatkowej należności na rzecz rolnika? c) Czy w sytuacji, gdy faktury korygujące zmniejszają kwotę należności wobec rolników, Spółka powinna obniżyć podatek naliczony o kwotę zmniejszenia zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym została wystawiona faktura korygująca?
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIVPP/A/54/05
  Czy z racji prowadzonej działalności rolniczej w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej Strona była zobligowana do rozliczania podatku należnego ze sprzedaży produktów pochodzących z działów specjalnych produkcji rolnej w okresie jednoczesnego wykonywania działalności gospodarczej i czy obowiązek taki spoczywa na Stronie po zakończeniu działalności gospodarczej tj. po dniu 31 stycznia 2005r.?
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-4/05
  Czy istnieją prawne możliwości odliczenia (kompensaty) zwrotu lub refundacji podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji (modernizacja kurnika) oraz czy podatek naliczony od tej inwestycji może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)?
 387. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I-42181/I/14/MC/05
  Ustalenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych przez Spółkę wydatków. W 2004r. Spółka dokonywała skupu nasion rzepaku od rolników ryczałtowych i wystawiała faktury VAT-RR. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy podatek naliczony od towarów i usług, pod warunkiem zapłaty należności w terminie14 dni od dnia zakupu (art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.). W pewnej liczbie transakcji spółka nie wywiązała się w tym terminie z obowiązku zapłaty, w związku z czym nie mogła związanego z tymi transakcjami naliczonego podatku od towarów i usług rozliczyć z podatkiem należnym.
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/05
  Czy jako rolnik ryczałtowy będę miała prawo do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących poniesione wydatki na rozwój gospodarstwa rolnego i utworzenie pasieki?
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-94/65/05
  Czy z działalności w zakresie usług instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych też musi być podatnikiem od towarów i usług, czy też może wybrać zwolnienie.
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/443-38/05
  Czy mam prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach związanych z realizacją inwestycji polegającej na dokończeniu budowy budynku mieszkalnego z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb prowadzenia agroturystyki oraz zakupach niezbędnego wyposażenia?
 391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/4106-35/05
  W jaki sposób dokumentować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupy dokonywane przez podatników podatku VAT od rolników ryczałtowych?
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/406-22/4067/BW/05
  Czy podatek VAT z faktur dokumentujących zakupy rolnika ryczałtowego, refundowane przez ARiMR w ramach programu SAPARD, może stanowić koszt kwalifikowany oraz czy mam możliwość i od kogo odzyskania tego podatku ?
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/31/05
  Czy sprzedaż produktów rolnych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w związku z tym nie występuje prawo do odliczeń od zakupionych środków produkcji a co za tym idzie zwrotu podatku VAT ?
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-23/RS/05
  Czy będąc rolnikiem ryczałtowym podatek VAT od zakupionych maszyn rolniczych stanowi u mnie koszt kwalifikowany?
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/28/2005/VAT
  Podatnik prosi o udzielenie pisemnej informacji, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usługi jednocześnie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Podatnik jest rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne produkowane w jego gospodarstwie rolnym są sprzedawane wyłącznie podmiotom nie będącym podatnikami podatku VAT. Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne. Oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem na terenie działania innego urzędu skarbowego oraz nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek inny sposób i nie ma możliwości zaliczenia podatku VAT do kosztów działalności gospodarczej. Podatnik poniósł wydatki na inwestycję w ww. gospodarstwie rolnym - wymianę agregatu chłodniczego, instalacji chłodniczej i adsorbera w przechowalni jabłek (zakupy udokumentowane są fakturami VAT).
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-99/05
  Czy sprzedaż produktów rolnych własnej produkcji powinna być wykazywana w ewidencji sprzedaży prowadzonej na potrzeby podatku od towarów i usług oraz deklaracji VAT-7, jako sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług?
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/05
  Jak udokumentować zakup ogórków od rolników, którzy za towar mają płatne gotówką i jak się Pan wyraził świadomie rezygnują z VAT, czy można wystawić zbiorczą fakturę VAT RR na dostawy od jednego producenta w ciągu 7 dni przy zachowaniu 14 dniowego terminu zapłaty od pierwszej dostawy w celu zmniejszenia ilości dokumentów.
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-126/05
  Jak udokumentować sprzedaż własnych produktów rolnych na rzecz firm zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz firm będących płatnikami podatku od towarów i usług?
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-125/05
  Jak należy dokumentować sprzedaż własnych produktów rolnych na rzecz osób fizycznych?
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-126/05
  Jak udokumentować sprzedaż własnych produktów rolnych na rzecz firm zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz firm będących płatnikami podatku od towarów i usług?
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-125/05
  Jak należy dokumentować sprzedaż własnych produktów rolnych na rzecz osób fizycznych?
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-22/RS/05
  Czy będąc rolnikiem ryczałtowym mam możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zapłaconego od inwestycji z programu SAPARD?
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-145/IV/2005/DB
  Czy przy zastosowaniu przez Podatnika formy rozliczenia zobowiązań wobec Producenta polegającej na kompensacie części kwoty należnej Producentowi od Podatnika z kwotą należną dla Spółki od tegoż Producenta, Podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu od rolników ryczałtowych, w przypadku, gdy inne warunki przewidziane w ustawie o VAT są spełnione?
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443/29/05
  Czy mam możliwość odzyskania VAT z tytułu prac i zakupów inwestycyjnych?
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/23/05/AR
  Czy rolnik ryczałtowy, który zrezygnował ze zwolnienia może zakwalifikować zakup ciągnika do nabyć środków trwałych wykazywanych w deklaracji VAT 7 w poz. 41 i 42?
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443/26/05
  Czy będąc rolnikiem ryczałtowym przysługuje zwrot z tytułu realizacji inwestycji?
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-36/05
  Czy może w celu udokumentowania zakupów warzyw i owoców ze swojego gospodarstwa rolnego wystawiać faktury VAT RR.
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/19/05
  Czy rolnik ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim i czy ma możliwość zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD?
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/443-18/05
  W dniu 22 czerwca 2004r. zawarłam umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łódzkim Oddziale Regionalnym w ramach programu SAPARD w schemacie "Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych". Przedmiotem umowy jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na "wyposażeniu pomieszczeń i zagospodarowaniu terenu do prowadzenia usług agroturystycznych". W ramach projektu doposażam i przygotowuję gospodarstwo i budynek mieszkalny do prowadzenia działalności agroturystycznej, obejmującej 5 pokoi, tj. 12 miejsc sypialnych. W dniu zawarcia umowy podatek VAT był zaliczany jako koszt kwalifikowany. Zadanie zaczęłam realizować od dnia zawarcia umowy, a koniec realizacji jest przewidziany na 30-06.2005r. W trakcie realizacji z Oddziału Regionalnego ARiMR w Łodzi w dniu 13-10-2004r. otrzymałam pismo, zał. 1, o wystąpienie do Urzędu Skarbowego o zaświadczenie. Obecnie ARMiMR wymaga interpretacji miejscowego Urzędu Skarbowego, odnośnie podatku VAT w moim przypadku. Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym i nie zamierzam w najbliższym czasie przechodzić na zasady ogólne w rozliczeniu podatku VAT. W związku z powyższym nie mam możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż nie jest możliwe przejście w trakcie realizacji zadania na zasady ogólne.
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-PP/443-68/O/05
  Czy podatek VAT zapłacony przy zakupie materiałów budowlanych mógł stanowić koszt kwalifikowany w ramach przedsięwzięcia SAPARD?
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US46/PP/443/8/05/JŁ
  Na jakiej podstawie może dokonywać zakupu drzewa od rolnika ryczałtowego i od rolnika nie będącego rolnikiem ryczałtowym.
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/18/05
  Czy rolnik ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim i czy ma możliwość zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD?
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/17/05
  Czy rolnik ryczałtowy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim i czy ma możliwość zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD?
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/16/05
  Czy rolnik ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim i czy ma możliwość zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD?
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/15/05
  Czy rolnik ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim i czy ma możliwość zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD?
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/12/05
  Czy rolnik ryczałtowy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim i czy ma możliwość zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu, SAPARD?
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/14/05
  Czy rolnik ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim i czy ma możliwość zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD?
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/12/05
  Czy rolnik ryczałtowy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim i czy ma możliwość zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu, SAPARD?
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/13/05
  Czy rolnik ryczałtowy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim i czy ma możliwość zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD?
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/14/05
  Czy rolnik ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim i czy ma możliwość zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD?
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/13/05
  Czy rolnik ryczałtowy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim i czy ma możliwość zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD?
 422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1423/PPM/443-6/05/2
  Rolnik ryczałtowy-kiedy i przy jakich obrotach będąc podatnikiem VAT, będzie mógł zrezygnować z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Czy jeżeli będzie osiągał obroty kwalifikujące go do opodatkowania podatkiem VAT będzie mógł z niego zrezygnować?
 423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1423/PPM/443-6/05/1
  Rolnik ryczałtowy-kiedy może zrezygnować ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i wejść na pełne opodatkowanie i czy wcześniej musi prowadzić jakieś ewidencje?
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/11/05
  Czy rolnik ryczałtowy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku i poza nim i czy ma możliwość zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych w związku z realizowaną przez niego inwestycją finansowaną w ramach programu SAPARD?
 425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-33/05
  Czy brak na fakturze VAT RR podpisu rolnika ryczałtowego oznacza, że zryczałtowany zwrot podatku nie może zwiększać podatku naliczonego u nabywcy produktów rolnych?
 426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/443-15/05
  Wnioskodawca pyta: czy może ubiegać się w Urzędzie Skarbowym o zwrot pozostałej części zapłaconego podatku VAT, która nie została mu zwrócona w ramach programu SAPARD?
 427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/25/05
  Odzyskanie podatku VAT zapłaconego przez rolnika ryczałtowego przy nabyciu towarów.
 428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/29a/05
  Jak należy rozumieć określenie - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, o którym stanowi art.111 ustawy o VAT ?
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/44001-056/05
  Podatnik zwraca się z zapytaniem o możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT rolnika ryczałtowego. Podatnik informuje, iż w dniu 18.01.2005r. przejął częściowo, a w dniu 20.04.2005r. przejął w całości gospodarstwo rolne po swoich rodzicach.
 430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38/05
  Czy w przypadku ponownego skorzystania ze zwolnienia winien Podatnik również spełnić warunek wynikający z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiący o tym, że zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro.
 431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/45/05
  Czy rolnik ryczałtowy nie prowadzący działalności gospodarczej, który nie dokonuje sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej plantacji ma możliwość w jakikolwiek sposób odzyskać podatek VAT?
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-47/05
  Czy jako rolnik ryczałtowy sprzedający wyprodukowane przez siebie produkty bezpośrednio konsumentom nie będącym podatnikami VAT mam możliwość odzyskania podatku VAT ponoszonego w związku z produkcją rolną w systemie rozliczeń podatku VAT albo w inny sposób?
 433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.443/9/2005
  Czy złożenie przez rolnika ryczałtowego w dniu 02.03.2005r. zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług skutkuje obowiązkiem podatkowym od 03.03.2005r.
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-21/05
  Czy nabycie przez Spółkę od rolnika ryczałtowego tuczników wyhodowanych przez tego rolnika z warchlaków sprzedanych przez Spółkę stanowi czynność z tytułu której przysługuje rolnikowi zryczałtowany zwrot podatku? Czy zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty?
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/40/05/AMM
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług premia pieniężna wypłacona rolnikowi ryczałtowemu ?
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PB-1/415-12/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony podatek od towarów i usług wynikający z faktury VAT RR, w przypadku kiedy Podatnik traci prawo do powiększenia podatku naliczonego o podatek VAT wynikający z faktur VAT RR, ze względu na niespełnienie warunków określonych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/20a/05
  Czy przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług w przypadku zakupu od rolnika ryczałtowego zwłok zwierząt hodowlanych ?
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/20b/05
  Jaki dokument należy wystawić w przypadku nabyć "zwłok zwierząt hodowlanych" od rolnika ryczałtowego?
 439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-14/05
  Czy powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku nabycia przez rolnika ryczałtowego - używanego ciągnika rolniczego o wartości 40.000 - 50.000 euro od podmiotu niemieckiego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej ? Czy w związku z tym istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-RUE ?
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/19/05/IW
  Czy rolnik ryczałtowy może odzyskać zwrot podatku VAT od Urzędu Skarbowego w przypadku, gdy zakupił maszyny rolnicze i w ramach programu SAPARD z ARiMR otrzymał dotację, którą objęto kwotę netto zakupu, bez podatku VAT?
 441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P13/05/MB
  1. Czy rejestrując się jako podatnik podatku od towarów i usług będzie miała możliwość uzyskania zwrotu podatku zapłaconego przy zakupie przedmiotowych urządzeń i czy po wypełnieniu deklaracji kwota tego podatku zostanie jej zwrócona w całości i w jakim terminie? 2. Jakie warunki powinna spełnić i jakie dokumenty złożyć, aby być podatnikiem podatku od towarów i usług podając jednocześnie, iż uważa, że zarejestrowanie się dla celów podatku od towarów i usług umożliwi jej uzyskanie tego zwrotu?
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/14/05
  Dotyczy możliwości ponownego skorzystania przez rolnika rozliczającego się na zasadach ogólnych ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT po upływie 3 lat w przypadku przekroczenia wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym równowartości 10.000 EURO oraz obowiązku odprowadzenia podatku VAT od wcześniej odliczonego od zakupów towarów i środków trwałych.
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/15/05
  Dotyczy możliwości otrzymania w formie zaliczki podatku naliczonego zapłaconego przy zakupie maszyn rolniczych, części do maszyn, paliwa nabywanego przez rolnika, który zrezygnował ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w przypadku gdy dostawy produktów rolnych będzie dokonywał w okresie późniejszym, a także możliwości wcześniejszego zwrotu podatku w przypadku kiedy będzie dokonywana sprzedaż.
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-11/1/05
  Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług dostawę dokonaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żwiru o symbolu PKWiU: 14.21.12-10.11 oraz ziemi o symbolu PKWiU: 14.30.13-90.10 pochodzącej z gospodarstwa rolnego oraz jaką stawkę podatku należy zastosować dla dostawy powyższych towarów?
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-56/05/EC
  Dotyczy zastosowania prawa podatkowego w zakresie dokumentowania zakupów dokonywanych u rolnika sprzedającego własne produkty i nie posiadającego konta bankowego?
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/05
  Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne i jest rolnikiem ryczałtowym. Podatnik ubiega się o uzyskanie dotacji na zakup ciągnika rolniczego do celów działalności rolniczej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych". Jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i z tego tytułu jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik pyta czy przysługuje odliczenie (zwrot) podatku VAT wykazanego w fakturach VAT dotyczących poniesionych kosztów zakupu ciągnika rolniczego w ramach inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/7/2005/ER
  W dniu 01.02.2005 r. Podatnik złożył pismo, w którym poinformował, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów tartacznych i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Obecnie zajmuje się również hodowlą trzody chlewnej poza gospodarstwem rolnym. Wg podatnika podjęty nowy rodzaj działalności podlega pod działalność rolniczą, co za tym idzie ma on w zakresie hodowli trzody chlewnej status rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia, niemogącego zrezygnować ze zwolnienia z uwagi na niespełnienie warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy jest zobowiązany prowadzić ewidencję VAT oraz rozliczać się na podstawie deklaracji VAT-7 z tytułu hodowli trzody chlewnej.
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/23/2005/IW
  Czy rolnik nie niebędący podatnikiem podatku od towarów i usług może odzyskać podatek VAT w jakikolwiek sposób w systemie podatkowym i jakie warunki musi spełnić aby ten zwrot otrzymać.
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-II-4211/423/1/2005
  "G" Sp. z o.o. dokonuje zakupów warzyw i jaj od rolników ryczałtowych. Zapłata za w/w produkty następuje po terminie płatności określonym w umowach zawartych z tymi rolnikami. W związku z tym Spółka nie nabywa prawa do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z wystawionych faktur VAT-RR dla rolników ryczałtowych. Czy nie odliczony podatek VAT z takich faktur VAT-RR jest kosztem uzyskania przychodu?
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/3/2005/JF
  Czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym przed rejestracją do podatku VAT oraz po rejestracji do podatku VAT?
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/05
  Czy rozpoczynając działalność gospodarczą w zakresie usług leśnych podmiot staje sie podatnikiem podatku VAT?
 452. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-443/17/04
  1)Zasady opodatkowania (miejsce opodatkowania, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego) usługi pośrednictwa w sprzedaży skór zwierząt futerkowych ? 2)Zasady dokumentowania usług świadczonych przez Podatnika w oparciu o umowy giełdowe ?
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/09/2005/VAT
  Zapytanie podatnika dotyczy potwierdzenia, że podatnik jako rolnik ryczałtowy nie korzysta ze zryczałtowanego zwrotu podatku VAT od sprzedawanych nieprzetworzonych produktów rolnych, ponieważ dokonuje sprzedaży swoich produktów wyłącznie odbiorcom bezpośrednim.
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-18/05/KM/12669
  Czy szpital będący podatnikiem podatku od towarów i usług winien wystawiać fakturę VAT-RR z tytułu nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego?
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/14/EŚ/2005
  Zwrot podatku VAT w przypadku rolnika ryczałtowego.
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-3/2005
  Podatnik zwrócił się do tut.organu w kwestii udzielenia interpretacji co do sposobu fakturowania dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/10/05
  Czy podatnik będący rolnikiem ryczałtowym, który jednocześnie prowadzi działalność jako podatnik podatku od towarów i usług może - w zakresie działalności rolniczej - korzystać ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 458. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/04/2005/VAT
  Podatnik jest rolnikiem, nie prowadzącym innej działalności gospodarczej i nie świadczy usług z tytułu których byłby podatnikiem podatku VAT na terenie działania Urzędu Skarbowego w Puławach ani też innych Urzędów Skarbowych. W dniu 30.04.2004r zawarł Pan umowę nr X z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie - na realizację przedsięwzięcia przy udziale pomocy finansowanej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD - w ramach tworzenia źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych. Prowadzona inwestycja to kompleks turystyczny (agroturystyka). Zapytanie podatnika dotyczy możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach VAT dokumentujących zainwestowane środki finansowe. Zdaniem podatnika nie ma on możliwości odebrania VAT-u z Urzędu Skarbowego.
 459. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-436/04
  Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie opodatkowania usług transportu wykonywanych przez rolników ryczałtowych, w kwestii dotyczącej problemu zwrotu kosztów za transport dla rolnika ryczałtowego w świetle przepisów nowej ustawy o podatku od towarów i usług.
 460. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/005/107/2004
  Jestem zarejestrowanym podatnikiem czynnym dla potrzeb podatku VAT, ponadto prowadzę gospodarstwo rolne. Czy w przypadku zakupu maszyny rolniczej na potrzeby gospodarstwa rolnego i zaktualizowaniu VAT-R, będę mógł ubiegać się o zwrot VAT-u z tytułu tego zakupu w rozliczeniu podatku od towarów i usług za dany miesiąc ?
 461. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/1/05
  Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, czy spełnia warunki przewidziane dla rolnika ryczałtowego, przedstawiając nastpujący stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych prowadzącym księgi rachunkowe. Jednocześnie wraz z żoną posiada gospodarstwo sadownicze, od którego płaci podatek rolny. Wytworzone płody rolne wykorzystywane są w prowadzonej działalności gospodarczej a przekazanie odbywa się za pomocą dowodów wewnętrznych. Podaje, że odnośnie działalności rolniczej korzysta ze statusu rolnika ryczałtowego.Wątpliwość dotyczy, czy w takiej sytuacji, prowadząc działalność gospodarczą i rolniczą może korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego oraz jaka obowiązuje stawka podatku VAT na sprzedaż odbiorcom zewnętrznym płodów rolnych i czy należy ją wykazywać w deklaracji VAT-7 wraz ze sprzedażą prowadzoną w ramach działalności. Prosi ponadto o informację, czy w tej sytuacji może korzystać z odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środków ochrony roślin zużywanych w działalności rolniczej. Pana zdaniem, będąc podatnikiem VAT a równocześnie właścicielem gospodarstwa rolnego ma prawo do rozliczenia podatku związanego z działalnością rolniczą na zasadach ogólnych w deklaracji VAT-7 wraz z działalnością gospodarczą i w tej sytuacji może korzystać z odliczenia podatku naliczonego ze środków do produkcji rolnej (nawozy, środki ochrony roślin itp.).
 462. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIV/II/443-190/2004
  Czy rolnikowi przysługuje 5% zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody w uprawach wyrządzone przez zwierzynę łowną?
 463. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/147/04
  1. Czy rolnik ryczałtowy prowadzący działalność gospodarczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego ma możliwość odzyskania podatku naliczonego zapłaconego przy realizacji inwestycji finansowanych w ramach funduszy strukturalnych tak jak ma to miejsce w przypadkach określonych w art. 27a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.06.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT? 2. Czy w sytuacji ponownego wyboru zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług powstanie obowiązek sporządzenia remanentu likwigacyjnego i zwrotu wcześniej odliczonego podatku naliczonego od dokonanych zakupów? 3. Czy przekazanie gospodarstwa rolnego następcy prawnemu przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia stanowi likwidację działalności gospodarczej?
 464. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/9/04
  Czy istnieje możliwość zwrotu podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji "zakup uządzeń chłodniczych w komorach do przechowywania materiału szkółkarskiego" współfinansowanej przy udziale środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach specjanego funduszu przedakcesyjnego na rzecz rolnictwa SAPARD ? Inwestycja prowadzona jest przez rolnika ryczałtowego nie dokonującego sprzedaży produktów rolnych na rzecz podatników podatku od towarów i usług. Umowa na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach programu SAPARD została zawarta po dniu 1 maja 2004 roku.
 465. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-10/05/CIP/01
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy dowody wewnętrzne sprzedaży są wystarczające, aby udokumentować wysokość dokonanej sprzedaży w poprzednim roku podatkowym. Zdaniem Wnioskodawcy, dowody wewnętrzne sprzedaży są wystarczającym dowodem na udokumentowanie wymaganych obrotów.
 466. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/179/2004/IW
  Czy rolnik nie niebędący podatnikiem podatku od towarów i usług może odzyskać podatek VAT w jakikolwiek sposób w systemie podatkowym? Podatnik zawarł w dniu 12.07.2004r. umowę z agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę pomocy finansowej w ramach programu SAPARD na realizację inwestycji polegającej na realizację inwestycji w postaci zakupu opryskiwacza sadowniczego. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług . Jest natomiast rolnikiem ryczałtowym.
 467. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/117/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006" dotyczącej finansowania zakupu ciągnika rolniczego. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej nie są dostarczane podmiotom będącym podatnikami podatku od towarów i usług. Strona nie zamierza zmieniać kręgu odbiorców produktów rolnych wyprodukowanych w jej gospodarstwie rolnym. Ponadto Strona nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług rolniczych na rzecz jakichkolwiek podmiotów.
 468. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-34/04
  Czy zapłata przez firmę dłużną Spółce- rolnikowi ryczałtowemu za produkty rolne, które nabyła Spółka uprawnia ją do pomniejszenia podatku należnego o zryczałtowany zwrot podatku wykazany w fakturach VAT RR ?
 469. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/116/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy dotyczącej finansowania zakupu ciągnika rolniczego. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej są sprzedawane podmiotom będącym podatnikami podatku od towarów i usług. Strona nie potrafi określić na przyszłość, jaki będzie krąg nabywców produktów rolnych wyprodukowanych w jej gospodarstwie rolnym. Ponadto Strona nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług rolniczych na rzecz jakichkolwiek podmiotów.
 470. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/122/04
  Czy podatek od towarów i usług stanowi koszt kwalifikowany dla rolnika ryczałtowego nie będącego podatnikiem podatku od towarów i usług oraz świadczącego usługi rolnicze wyłącznie podmiotom nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług ?
 471. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/142/04
  Czy można wystawić fakturę korektę do faktury VAT RR z błędnie zastosowaną stawką 3% zamiast 5% korygując cenę netto i stawkę podatku VAT a wartość brutto pozostawić bez zmian?
 472. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/113/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy dotyczącej finansowania zakupu ciągnika rolniczego. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej nie są sprzedawane podmiotom będącym podatnikami podatku od towarów i usług. Strona nie potrafi określić na przyszłość, jaki będzie krąg nabywców produktów rolnych wyprodukowanych w jej gospodarstwie rolnym. Ponadto Strona nie świadczy i nie zamierza świadczyć usług rolniczych na rzecz jakichkolwiek podmiotów.
 473. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/443-105/04/I
  Jestem rolnikiem ryczałtowym i dokonuję sprzedaży produktów rolnych. Jako rolnik ryczałtowy zamierzam zrezygnować ze zwolnienia od podatku VAT po spełnieniu odpowiednich warunków. Czy po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia będę mógł z powrotem otrzymać status rolnika ryczałtowego mimo przekroczenia w poprzednim roku podatkowym obrotu w kwocie 10.000 euro?
 474. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-304/04
  Czy jako rolnik ryczałtowy utracę zwolnienie jeżeli sprzedaż moich produktów przekroczy wartość 10.000 EURO?
 475. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/175/04/KK
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kiszenia kapusty i ogórków z czym wiąże się handel hurtowy tymi artykułami. Udokumentowanie zakupu towaru występuje niejednokrotnie na dowody wewnętrzne ponieważ - produkty roślinne nie przerobione sposobem przemysłowym i przerobione (gdy przerobienie polega na kiszeniu produktów roślinnych) mogą być dokumentowane tymi dowodami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Podatnik dokumentuje zakupy w ten sposób, kiedy nie można uzyskać od rolnika jego danych. Wartość towarów dokumentowana dowodem wewnętrznym jest w kwocie brutto, a po przetworzeniu tych produktów przy sprzedaży naliczany jest podatek należny. Produkty już zakiszone a zakupione na dowód wewnętrzny sprzedawane są z podatkiem VAT. Pytanie brzmi: czy dokumentowanie dowodami wewnętrznymi tych produktów jest właściwą formą dokumentacji, z której nie przysługuje odliczenie podatku naliczonego.
 476. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/105/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy dotyczącej finansowania w ramach programu SAPARD zakupu ciągnika. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej sprzedawane są rolnikom nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług, a także podatnikom podatku od towarów i usług (dostawy owoców do zakładów przetwórczych). Ponadto produkty rolne zużywane są na własne potrzeby. Strona nie potrafi określić na przyszłość, jaki będzie krąg nabywców produktów rolnych wyprodukowanych w jej gospodarstwie rolnym.
 477. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/106/ZJ/04
  Prowadzę z małżonkiem i synem działalność rolniczą i działy specjalne. Który ze współwłaścicieli musi zarejestrować się jako podatnik VAT ?
 478. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/103/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy dotyczącej finansowania w ramach programu SAPARD zakupu ciągnika. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej sprzedawane są rolnikom nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług, a także podatnikom podatku od towarów i usług (dostawy mleka do Spółdzielni Mleczarskiej w XXX). Ponadto produkty rolne zużywane są na własne potrzeby.
 479. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/97/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy dotyczącej finansowania w ramach programu SAPARD zakupu nowego ciągnika rolniczego. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej zużywane są na własne potrzeby bądź sprzedawane rolnikom nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług.
 480. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/102/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy dotyczącej finansowania w ramach programu SAPARD zakupu ciągnika. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej sprzedawane są rolnikom nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług, a także podatnikom podatku od towarów i usług (dostawy mleka do Spółdzielni Mleczarskiej "XXX"). Ponadto produkty rolne zużywane są na własne potrzeby.
 481. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/98/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem o możliwość zwrotu podatku VAT w przypadku zawarcia z ARiMR umowy dotyczącej finansowania w ramach programu SAPARD zakupu nowego ciągnika rolniczego. Strona zajęła w powyższej kwestii własne stanowisko, zgodnie z którym nie przysługuje jej prawo zwrotu podatku VAT. Z informacji zawartych w pismach Strony wynika, iż jest ona rolnikiem ryczałtowym. Produkty rolne z prowadzonej przez Podatnika działalności rolniczej zużywane są na własne potrzeby bądź sprzedawane rolnikom nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług.
 482. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-0050/308/04
  Czy sprzedaż produktów rolnych przez rolnika będącego podatnikiem podatku od towarów i usług dokonana na rzecz innego rolnika będącego także podatnikiem VAT musi być ewidencjonowana przy pomocy kasy rejestrującej?
 483. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/74/04
  Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że nie jestem podatnikiem podatku od towarów i usług oraz jednocześnie nie mam możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek inny sposób od inwestycji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu SAPARD?
 484. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/99/2004
  W swoim piśmie wystąpił Pan z zapytaniem, czy będąc rolnikiem ryczałtowym który zrezygnował 15 września 2000 r. z przysługującego mu zwolnienia w podatku VAT, w związku z planowanym powrotem do zwolnienia podmiotowego mającym nastąpić od dnia 1 stycznia 2005 r. ma obowiązek zwrócić do urzędu odliczony podatek VAT od nabytego środka trwałego w dniu 26.09.2003 r.Ponadto Strona zwróciła się z zapytaniem w jaki sposób ma dokonać zawiadomienia organu podatkowego o ponownym skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54 poz. 535) oraz czy jak rolnik ryczałtowy będzie zobowiązana do wystawiania faktur VAT-RR ze stawką 5% VAT.Z danych znanych organowi podatkowemu wynika, iż Strona jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, rozliczającym ten podatek, w związku z rezygnacją w miesiącu wrześniu 2000 r. z przysługującego Stronie, jako rolnikowi ryczałtowemu, zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT.
 485. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPE-P/443-75/04
  Czy jako rolnik produkujący materiał kwalifikowany siewny sprzedający go do dalszej uprawy zobowiązany jestem do płacenia z tego tytułu specjalnych podatków od tego rodzaju produkcji?
 486. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/VAT/DS/49/04
  Podatnika zadaje pytanie, czy prawidłowo wystawił fakturę VAT - RR dla rolnika ryczałtowego, przyjmując jako podstawę opodatkowania wartość netto usługi pomniejszoną o podatek dochody.
 487. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/125/04
  Możliwość odzyskania podatku VAT od dokonanych zakupów przez rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działalności gospodarczej.
 488. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/117/04
  Możliwość odzyskania podatku VAT od dokonanych zakupów przez rolnika ryczałtowego.
 489. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/04
  Kwestia prawa do uznania podatku od towarów i usług za koszt kwalifikowany w ramach Programu SAPARD.
 490. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2169/04/CIP
  Podatnik zapytuje, czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup komponentów do pasz sprzedawanych następnie na rzecz męża - rolnika ryczałtowego. Zdaniem podatnika nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo skorzystania z odliczenia podatku.
 491. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/04
  Czy rolnik ryczałtowy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie tego podatku lub poza nim w związku z realizowaną przez niego inwestycją ?
 492. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/134/04
  Czy jako rolnik ryczałtowy prowadzący działalność gospodarczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego mam możliwość w jakikolwiek sposób odzyskać podatek naliczony zapłacony przy zakupach związanychz tą działalnością? Czy zatem podatek VAT stanowi u mnie koszt kwalifikowany w ramach programu SAPARD?
 493. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-60/2004[br]PP/443-60b/2004
  Czy podatnik ma możliwość odzyskania podatku VAT z poniesionych kosztów na inwestycję współfinansowaną ze środków SAPARD, - umowa z ARiMR zawarta została przed 1 maja 2004 r., - podatnik jest rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostaw pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi wyłącznie podmiotom nie będącym podatnikami VAT ?
 494. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-164/04
  Pytanie Podatnika dotyczy prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w przypadku, gdy dyspozycja bankowa zapłaty wydana 14 dnia od daty wystawienia faktury RR została zrealizowana następnego dnia, tj. po upływie 14 dni od daty wystawienia ww. faktury RR.
 495. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-102/04
  Złożone zapytanie dotyczy możliwości zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących dokonane zakupy przez rolnika ryczałtowego realizującego inwestycję współfinansowaną ze środków Programu SAPARD, polegającą na budowie silosów zbożowych BIN 60WR w rejonie o niekorzystnych warunkach zagospodarowania.Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że dokonuje Pan dostawy produktów rolnych na rzecz podatników VAT. Umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, określającą warunki i zakres udzielonej pomocy finansowej zawarto w dniu 23 kwietnia 2004r.
 496. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/88/2004/VAT
  Czy jestem rolnikiem ryczałtowym, świadczącym dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej podmiotom nie prowadzącym działalności gospodarczej?Produkty rolne produkowane w gospodarstwie rolnym są sprzedawane wyłącznie podmiotom nie będącym podatnikami podatku VAT. Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne. Oświadczam, że nie jestem podatnikiem podatku VAT, nie prowadzę działalności gospodarczej, nie jestem zarejestrowanym podatnikiem na terenie działania innego urzędu skarbowego oraz nie mam możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek inny sposób i nie ma możliwości zaliczenia podatku VAT do kosztów działalności gospodarczej. Poniosłam wydatki na wykonanie ogrodzenia, ocieplenia budynku mieszkalnego, zakup wyposażenia pokoi oraz zakup rowerów - w celu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego (zakupy udokumentowane są fakturami VAT).
 497. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-132/04
  Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne ( produkcja i sprzedaż bydła i trzody chlewnej). Produkcję swoją sprzedaje na rzecz zakładów mięsnych i otrzymują faktury VAT RR. Podatnik pyta czy przysługuje zwrot podatku VAT wykazanego w fakturach VAT dotyczących poniesionych kosztów w ramach inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 498. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-142-1-GK/04
  Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z wystawionych obecnie faktur VAT, dotyczących transakcji zawartych w latach 2000 - 2003.
 499. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-11/04
  Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o braku możliwości rozliczenia podatku VAT. Jestem rolnikiem ryczałtowym, posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni 65,83 ha fizycznych
 500. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-10/04
  Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o braku możliwości rozliczenia podatku VAT. Jestem rolnikiem ryczałtowym, posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni 91,19 ha fizycznych.
 501. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/84/2004/VAT
  Podatnik w swoim podaniu z dnia 05 listopada 2004 roku stwierdza , że jest rolnikiem ryczałtowym . Produkty produkowane przez niego w gospodarstwie rolnym są sprzedawane podmiotom nie będącymi podatnikami podatku VAT. Podatnik oświadcza , że nie jest podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej , nie jest zarejestrowanym podatnikiem na terenie działania innego urzędu skarbowego oraz nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek inny sposób i nie ma możliwości zaliczenia podatku VAT do kosztów działalności gospodarczej. Podatnik prosi o potwierdzenie, że jest rolnikiem ryczałtowym.
 502. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/96/04
  Czy przysługuje odliczenie podatku VAT przy realizacji inwestycji, korzystając z programu SAPARD. Nie mam możliwości odzyskania VAT, nie otrzymuję faktur VATRR, nie jestem zarejestrowanym podatnikiem. Umowę z ARiMR zawarłem 23.06.2004r.
 503. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52/2004
  Czy jako podmiot korzystający ze zwolnienia z podatku VAT, dokonujący sprzedaży własnych produktów rolnych podmiotom nie będącym podatnikami VAT, mogę odzyskać podatek VAT z tytułu kosztów inwestycyjnych (umowę z ARiMR zawarłem w dniu 28.04.2004 r.) ?
 504. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-168/04/PN
  1. Czy przez rolnicze przeznaczenie gruntów, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. ("dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze") należy rozumieć ich przeznaczenie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego, czy ich faktyczne rolnicze użytkowanie? 2. Czy rozliczenie poniesionych nakładów na budynki w trakcie ich użytkowania przez dzierżawcę, za zapłatę sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 3. Czy czynność wydania przewłaszczonej rzeczy wierzycielowi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 4. Czy przejmując w ramach rozliczenia z dzierżawcą, rolnikiem ryczałtowym, produktów rolnych, środków produkcji rolnej, wyposażenia należy wystawić fakturę VAT RR? 5. Czy czynsz uzyskiwany z tytułu dzierżawy prawa rybackiego użytkowania jezior podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 8. Czy sprzedaż działki - w studium uwarunkowań przewidzianej pod zalesienie a w nieaktualnym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę - jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? 10. Jak należy ustalić koszt wytworzenia przekazywanych nieodpłatnie składników mienia zasobu? 11. Czy i w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zbycia towaru na warunkach określonych w art. 24 ust. 5 a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ? 12. Jaka jest podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży gruntu w drodze zaspokojenia roszczenia na podstawie art. 231 § 2 k.c. ? , 13. W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy przy wpłaconym przez kontrahenta wadium? 14. Czy odsetki ustalane po przeniesieniu prawa własności przedmiotu sprzedaży na nabywcę (sprzedaz ratalna) podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 505. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/51/AZ/04
  Czy podatek VAT zawarty w poniesionych przez rolnika ryczałtowego kosztach prowadzonej inwestycji w postaci budowy zbiorników zbożowych stanowi koszt kwalifikowany refundowany ze środków programu SAPARD.
 506. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/107/04
  Możliwość odzyskania podatku VAT od dokonanych zakupów przez rolnika ryczałtowego nie związanych z działalnością gospodarczą.
 507. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-9/04
  Proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z urzędową wykładnią Ministra Finansów (pismo z dnia 29 lipca 2004 roku, znak BC2/033/JO/304/04) nie jestem podatnikiem podatku od towarów i usług oraz jednocześnie nie mam możliwości odzyskania podatku VAT w jakikolwiek inny sposób. Jednocześnie informuję, że jestem rolnikiem ryczałtowym i nie prowadzę żadnej działalności pozarolniczej.
 508. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.VIII/443-33/04
  "Wraz z mężem prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 84 ha w miejscowości Z. Oprócz upraw zbóż mamy hodowlę zwierzyny dzikiej. W tej sytuacji istnieje możliwość sprzedaży zwierząt (danieli). - Czy sprzedaż dokonywana przez rolnika ryczałtowego innemu rolnikowi ryczałtowemu powinna być udokumentowana fakturą VAT, rachunkiem czy też umową kupna-sprzedaży. Żadna ze stron nie prowadzi działalności gospodarczej.(...) "
 509. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2183/04/CIP/01
  Podatnik prosi o wyjaśnienie, czy w takim przypadku konieczne jest wystawienie faktur VAT RR, czy też możliwe jest sporządzanie dowodów wewnętrznych? Podatnik uważa, iż w takim przypadku dopuszczalne jest sporządzenie dowodu wewnętrznego, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, które umożliwia dokumentowanie zakupów produktów rolnych, dokonywanych bezpośrednio od producentów tych produktów poprzez sporządzenie dowodu wewnętrznego.
 510. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZV/443-675/04
  Jestem rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wystąpiłam z wnioskiem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o środki finansowe na refundację kosztów mojej inwestycji. Czy mam możliwość zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych?
 511. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/443/05/168/04
  Podatnik sformułował pytanie, czy w zakresie dostawy produktów rolnych (zbóż) pochodzących z własnej działalności rolniczej prowadzonej na dzierżawionym gruncie, przysługuje mu status rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, a w konsekwencji, czy w przedmiotowym zakresie dokonana dostawa produktów rolnych korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT?
 512. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-181/04
  Czy istnieje możliwość odzyskania przez rolnika ryczałtowego podatku VAT od dokonanych zakupów, finansowanych w ramach programu SAPARD?
 513. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/04
  Obecnie podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przetwórstwie pasz oraz działalność rolniczą. Działalność jest opodatkowana podatkiem VAT na zasadach ogólnych, a z uwagi na wyokość obrotów prowadzone są księgi rachunkowe. Podatnik zamierza zakończyć działalność polegającą na wytwarzaniu pasz. Od stycznia 2005 r. podatnik będzie prowadził działalność polegającą na dostawie produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub będzie świadczył usługi rolnicze oraz nie będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy od 1 stycznia 2005 r. podatnik będzie mógł prowadzić działalność rolniczą na zasadach dotyczących rolnika ryczałtowego i korzystać ze zwolnienia od podatku VAT?
 514. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2108/04/CIP/01
  Czy rolnik ryczałtowy ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu nabywanych towarów i usług ? W ocenie Podatnika kwotę podatku od towarów i usług naliczoną przy nabyciu towarów i usług należy uznać za koszt kwalifikowany przy realizacji inwestycji w ramach Programu SAPARD.
 515. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-6/04
  Prowadzę działalność agroturystyczną do 5 pokoi, nie jestem podatnikiem podatku od towarów i usług, jestem rolnikiem ryczałtowym. Jestem rolnikiem posiadającym gospodarstwo rolne o powierzchni 9 ha, nie prowadzę działów specjalnych produkcji rolnej. Informuję, iż poczyniłam wydatki na adaptację budynku mieszkalnego, celem przystosowania go do przepisów obowiązujących w tym zakresie. Obecnie ubiegam się o zwrot kosztów związanych z ta inwestycją z programu SAPARD. Aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów wraz z podatkiem VAT muszę przedłożyć interpretację Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 14a Ordynacji Podatkowej w mojej sprawie.Moim zdaniem podatek VAT jest dla mnie kosztem kwalifikowanym ponieważ nie mam możliwości odzysku w żaden inny sposób, gdyż nie sprzedaję płodów rolnych ze swego gospodarstwa rolnego podatnikom VAT.
 516. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-147/IS/04
  - dotyczy odliczenia wypłaconego rolnikowi zryczałtowanego zwrotu podatku.
 517. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-51/04
  W sprawie formy wypłaty drobnych kwot rolnikom za wykonane prace polowe, którzy nie prowadzą działalności, nie są zatrudnieni a niektórzy nie mają nawet nadanego NIP-u, jedynie oświadczają, że mają gospodarstwo rolne.
 518. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-123/04
  Kwestią budzącą wątpliwości Podatnika jest możliwość dokonywania w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług: 1) sprzedaży przez rolnika ryczałtowego który zrezygnował z przysługującego jemu zwolnienia od podatku od towarów i usług i dokonał rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług produktów rolnych nabywanych od innych rolników 2) oraz sprzedaży wyprodukowanej we własnym zakresie paszy innemu podmiotowi.
 519. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-177/04
  Czy istnieje możliwość odzyskania przez rolnika ryczałtowego podatku VAT od dokonanych zakupów, finansowanych w ramach programu SAPARD ?
 520. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-113/04
  Czy przysługuje zwrot podatku VAT wyniakjącego z faktur VAT dotyczących poniesionych kosztów w ramach inwestycji finansowanych przy udziale środków pienieżnych z programu SAPARD? Jeżeli tak, w jaki sposób ubiegać się o zwrot tego podatku?
 521. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I-3/443-66/04
  Czy mam możliwość odzyskania podatku VAT z faktur wystawionych w związku z wykonaniem umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawartej w dniu 21.06.2004r.?
 522. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-47/04
  Czy rolnik ryczałtowy, który podpisał umowę z ARiMR na realizację przedsięwzięcia ze środków Programu SAPARD, ma możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach zakupu związanego z tą inwestycją ?
 523. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-21/04
  Czy sprzedaż przez rolnika ryczałtowego działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a które następnie zostały przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 524. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USX-443/94/04
  Według jakiej stawki należy opodatkować usługi leśne w przypadku usług wykonanych w kwietniu 2004r., dla których obowiązek podatkowy powstał w maju 2004r.?
 525. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: CD-415/85/04
  Czy u nabywcy kwota zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego z faktury VAT RR zapłaconej gotówką, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 526. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/57/04
  1)Czy w przypadku świadczenia usług związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna z wyłączeniem patrolowania lasów (PKWiU 02.02.10), usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt (01.4 PKWiU) oraz usług w zakresie obsadzania i utrzymania ogrodów, parków i cmentarzy (01.41.12 PKWiU), wykonywanych przez rolników z udziałem członków ich rodzin możliwym jest zastosowanie zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 5%? Czy istnieje konieczność rejestracji działalności prowadzonej przez rolników ryczałtowych?
 527. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-PP/443-27/30/04/WS
  Jaką stawkę zastosować od usług związanych z produkcją roślinną, będąc podatnikiem CAT czynnym, czy może usługi te są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.
 528. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-I-443/158/04
  Czy wobec zaistniałego stanu faktycznego Jednostka ma prawo odliczyć podatek VAT z faktury VAT RR, jeżeli wierzytelności przekazywane są nie na rachunek rolnika ryczałtowego lecz na konto komornika, bądź Urzędu Skarbowego.
 529. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-113-3-BS/04
  Czy zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty w przypadku, gdy nabywca ma zawartą z rolnikiem umowę ustalającą termin płatności dłuższy niż 14 dni oraz gdy płatność nastąpiła po terminie wyznaczonym w umowie?
 530. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/415/18/2004,PPDE/443-37/2004
  Korzystając z wynikającego z Ordynacji podatkowej uprawnienia proszę o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z rozliczaniem prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w zakresie podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: 1. Od kilku lat prowadz fermę kur - niosek, z której podatek rozliczam na zasadach ogólnych - na podstawie norm szacunkowych działów specjalnych produlcji rolnej. Prowadzę również gospodarstwo rolne. W zakresie podatku VAT korzystam ze zwolnienia przyslugującego rolnikowi ryczałtowemu. 2. Od maja 2004 roku zgłosiłam działalność gospodarczą w zakresie produkcji ciast i pieczywa cukierniczego opodatkowaną na zasadach ogólnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz zarejestrowałam się, jako podatnik podatku od towarów i usług (zasady ogólne- rozliczanie miesięczne). Po okresie niezbędnych inwestycji właściwą działalność produkcyjną zamierzam rozpocząć na przełomie lipca i sierpnia 2004 roku. 3. Od lipca 2004 roku moją fermę (bez budynków) wniosłam, jako wkład do spółki cywilnej z innymi osobami fizycznymi prowadzącymi również fermy kur - niosek. Powołana spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka będzie rozliczać podatek VAT od sprzedanych jaj pochodzących z fermy każdego ze wspólników oraz od zakupów dotyczących tych ferm. Podatek dochodowy wspólnicy będą rozliczali tak, jak dotychczas tj. Na zasadzie działów specjalnych produkcji rolnej, w oparciu o normy szacunkowe (jeśli to dopuszczalne). Pytanie: 1. Czy wniesienie fermy do spółki cywilnej nie pozbawia mnie prawa do rozliczania dochodu z tej fermy tak, jak dotychczas tj. na zasadzie dzialów specjalnych produkcji rolnej, w oparciu o normy szacunkowe? (moim zdaniem nie pozbawia) 2. Czy prawidłowy będzie następujący sposób rozliczania zakupów jaj (surowiec do produkcji) dokonywanych dla prowadzonej przeze mnie ciastkarni:a) w zakresie podatku dochodowego: dowód wewnętrzny zgodnie z § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy też- wartość netto z faktury VAT za dostarczone jaja, wystawionej przez spókę, której mowa w p. 3 opisau stanu faktycznego. (druga forma wydaje mi się właściwa),b) w zakresie podatku VAT:pełne odliczenie VAT z faktury za dostarczone jaja, wystawionej przez spókę, której mowa w p. 3 opisau stanu faktycznego. (moim zdaniem jest to prawidłowe), 3. Czy będąc w zakresie działalności gospodarczej zarejestrowanym podatnikiem VAT mogę nadal korzystać ze zwolnienia z VAT, jako rolnik ryczałtowy w zakresie działalności rolniczej? (moim zdaniem tak)
 531. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-96/04
  Czy nabywcy produktów rolnych przysługuje prawo zwiększenia kwoty podatku naliczonego od towarów i usług o zryczałtowany zwrot podatku w sytuacji, gdy zapłata należności za produkty rolne nastąpiła na rachunek bankowy i została pominiejszona o kwotę: należności za towary i usługi świadczone rolnikowi ryczałtowemu, składek na rzecz Związku, sum podlegających egzekucji komorniczej, składek ubzepieczeniowych, spłat pożyczek?
 532. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2505-221z/HCh/04
  Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, który podmiot powinien stosować stawkę 3% podatku od towarów i usług wg załącznika Nr 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zdaniem podatnika, stawka 5% podatku obowiązująca na produkty rolne zgodnie z art. 115 pkt 2 należy się rolnikowi - rolnikowi RR, któremu przysługuje zryczałtowany zwrot podatku. Rolnicy, którzy natomiast zrezygnowali ze zwolnienia i rozliczają się na zasadach ogólnych oraz spółki prawa handlowego - producenci rolni (zarejestrowani podatnicy VAT), powinni stosować stawkę 3% wg załącznika Nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 533. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IV/I/443-121/04
  1. Czy faktura VAT RR nie zawierająca oznaczenia klasy lub jakości nabywanych produktów rolnych upoważnia do zwiększenia kwoty podatku naliczonego u nabywcy tych produktów w przypadku, gdy przy zakupie żywca (drobiu) przeznaczonego do uboju nie dokonuje się klasyfikacji tych produktów? 2. W którym miesiącu należy zwiększyć u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, jeżeli zapłata za fakturę VAT RR jest dokonywana na rachunek bankowy z zachowaniem 14-dniowego terminu płatności w dwóch ratach (w VII i VIII)?
 534. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPP/443-106/04
  Możliwość odliczenia zryczałtowanego podatku od towarów i usług wynikającego z faktur VAT RR wystawionych dla rolników ryczałtowych za nabywane produkty rolne.
 535. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/2/443/8/04/KZ
  Czy zryczałtowany zwrot podatku rolnikom ryczałtowym zwiększa kwotę podatku naliczonego do odliczenia, po spełnieniu warunków art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku od towrów i usług ?
 536. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP443/43/V2-VAT2/93/RW80/2004
  Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy dostawie następujących robaków: rosówka - organizm pozyskiwany z ziemi, ochotka - organizm pozyskiwany z rzek i stawów ?
 537. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-134/04/144008/2004
  Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.Zauważyć należy, że ustawodawca inaczej, niż w poprzednio obowiązującej ustawie o podatku VAT, zdefiniował pojęcie rolnika ryczałtowego (rolnik ryczałtowy to podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 - art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym).J ...
 538. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-91/04
  Czy osoba fizyczna świadcząca usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna (PKWiU 02.02.10), prowadząca oraz nie prowadząca gospodarstwo rolne, może otrzymywać zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 115 ustawy o podatku od towarów i usług?
 539. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-83-2-GK/04
  Spółka przekazuje rolnikowi ryczałtowemu zaliczki na poczet dostawy towarów. Wątpliwości Spółki dotyczą konieczności potwierdzenia czynności przekazania zaliczki fakturą VAT oraz możliwości dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazanego w tych fakturach.
 540. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443/25/04/BJ
  Czy podatnik, będący współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, może dokumentować sprzedaż wyprodukowanego żywca fakturą RR, do własnej ubojni prowadzonej w ramach działalności gospodarczej ?
 541. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/61/04
  Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, nie występuje w przypadku, gdy dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej oraz podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 - jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy ...
 542. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/i15_3112/10/04/GCS
  Czy można udokumentować zakup płodów rolnych od rolnika ryczałtowego dowodem wewnętrznym? Jaką stawkę podatku od towarów i usług stosować na fakturze VAT RR?
 543. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/56/04
  Kiedy rolnik ryczałtowy może zrezygnować ze zwolnienia od podatku VAT ?
 544. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/ 13 / 2004
  Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy wystawianiu faktur RR ?
 545. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-21/04
  Prowadzę hodowlę ślimaka winniczka. Czy mam obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku od towarów i usług?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!