Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


renta

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/217/CRS/10/PK-1528
  skutki podatkowe wypłacenia na podstawie wyroku sądowego kwoty 200.000 zł tytułem zadośćuczynienie za krzywdę, renty w wysokości 650 zł miesięcznie oraz ustawowych odsetek od wymienionych należności
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-666/12-2/SP
  Należy stwierdzić, że wskazana we wniosku renta bedzie wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ww. umowy polsko-niemieckiej i będzie podlegała opodatkowaniu tylko w Niemczech, wobec czego nie będzie podlega opodatkowaniu w Polsce.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-462/12-4/JK3
  Zbycie w drodze zawarcia umowy renty odpłatnej nieruchomości, stanowi odpłatne zbycie i jako takie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ze zbycia tej nieruchomości, którą Wnioskodawca nabył w 2006 r., nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, jednakże nie dlatego, że zawarcie przedmiotowej umowy nie jest odpłatnym zbyciem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód z odpłatnego zbycia w 2012 r. drugiej nieruchomości podlega opodatkowaniu. Termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynie z dniem 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że jeżeli zbycie przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy renty odpłatnej nastąpi przed końcem 2015 r., to będzie stanowić podlegające opodatkowaniu - źródło przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-405/12/HK
  Czy odszkodowanie w postaci renty (wypadkowej) ze Słowacji, przyznane za uszkodzenie ciała (utratę zdrowia) w związku z wypadkiem przy pracy w kopalni, jest zwolnione z opodatkowania?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-470/12/ENB
  Czy Wnioskodawca może płacić podatek od tego świadczenia w Niemczech?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-385/12/AA
  Czy renta rodzinna z Włoch wypłacana z dwóch sektorów, tj. : INPS i INPDAP (pracownik państwowy) podlega opodatkowaniu w Polsce?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-244/12-4/AF
  Należy stwierdzić, iż czynność ustanowienia odpłatnej renty dożywotniej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, jako czynność nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-424/12/ENB
  Czy bank słusznie pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od renty otrzymywanej z Niemiec?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-352/12/IB
  Czy odszkodowanie w postaci comiesięcznej renty w związku z uszkodzeniem ciała (częściowy niedowład kończyn po złamaniu kręgosłupa) powinno być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy Urząd Miasta w tym wypadku powinien wystawiać PIT 8C?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-351/12/IB
  Czy opisana renta jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-216/12-7/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu wypłaty poszkodowanemu zadośćuczynienia oraz odszkodowania za poniesione przez poszkodowanego koszty zakupu leków i środków medycznych.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-216/12-6/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków związanych z wypłatą poszkodowanemu renty z tytułu zwiększonych potrzeb będących następstwem wypadku przy pracy.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-227/12-4/AKr
  Czy należności otrzymane przez Wnioskodawcę na mocy opisanych wyroków sądowych w części dotyczącej: - odsetek od zadośćuczynienia zapłaconych przez dłużników za okres od daty wynikającej z wyroku do daty uprawomocnienia się wyroku, - odsetek od zadośćuczynienia zapłaconych przez dłużników za okres od daty uprawomocnienia się wyroku do daty ich faktycznej zapłaty przez dłużników, - odsetki od renty zapłacone przez dłużników za okres od daty wynikającej z wyroku do daty uprawomocnienia się wyroku, - odsetki od renty zapłacone przez dłużników za okres od daty uprawomocnienia się wyroku do daty ich faktycznej zapłaty przez dłużnikówsą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-274/12-2/AK
  Czy składając wraz z mężem zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 za 2011 r. Wnioskodawczyni może odliczyć ulgę prorodzinną z tytułu opieki nad swoim pełnoletnim, całkowicie ubezwłasnowolnionym bratem w wysokości 1.112,04 zł?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-209/12-6/KR
  1) Czy w świetle obowiązujących przepisów art. 18 polsko-niemieckiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie, z dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 5, poz. 90) występuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego w Polsce od otrzymanego świadczenia emerytalnego, po zmarłym mężu, obywatelu Niemiec, skoro świadczenie to jest opodatkowane w Niemczech? 2) Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 18 ust. 1 przywołanej Umowy, stwierdzający, że emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-173/12-4/JK2
  1.Czy ustanowiona i wypłacana powtarzająca się renta dla ojca (Wnioskodawcy) przez synów jest opodatkowana?2. Czy ustanowienie renty i darowizny spisane aktem notarialnym musi być zgłoszone do urzędu skarbowego?3. Czy comiesięczny przychód z renty musi być zgłaszany do urzędu skarbowego?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-943/11-4/JK2
  1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odpisania od podatku ulgi z tytułu wychowania dziecka, jeśli ono otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu? 2. Czy Wnioskodawczyni miała prawo do odpisania od podatku ulgi z tytułu wychowania dziecka w związku z opisanym stanem faktycznym, jeśli ono ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny, a w ramach rehabilitacji jest zatrudniony i osiąga dochody?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-787/11-4/JR
  Czy mając na uwadze postanowienia ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art 3 w związku z art 4a oraz postanowienia art 18 umowy miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej, opodatkowaniu podlega całość świadczenia otrzymana z francuskiego systemu emerytalnego, czy tylko ta część, która stanowi "czyste świadczenie? Zapytanie dotyczy 2010 roku.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-785/11-2/AK
  Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym przysługuje Wnioskodawcy w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. odpis na wychowanie niepełnosprawnego syna który pobierał rentę socjalną oraz uzyskał dochód z tytułu zatrudnienia?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-655/11-4/KK
  Czy renta rodzinna otrzymywana z Belgii przez osobę zamieszkującą w Polsce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-676/11-4/AK
  Czy jako opiekun prawny osoby dorosłej, niepełnosprawnej, ubezwłasnowolnionej całkowicie Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej doliczając Jej dochody do swojego dochodu?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-241/11-2/DS
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany na gruncie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru zaliczek miesięcznych od rent z tytułu ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków zawartych w Niemczech w zakresie płatności z Niemiec z instytucji zwanych Berufsgenossenschaft (zrzeszenia zawodowe), czy też w rozumieniu art. 18 ust. 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z uwagi na to, że są to płatności z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych i podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech, Wnioskodawca nie ma obowiązku pobierania zaliczek od tych rent?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-1066/11-2/AJ
  Czy wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabywanego w zamian za ustanowienie renty stanowi dla Funduszu w dniu jego nabycia nieodpłatny lub częściowo nieodpłatny przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? W jaki sposób Fundusz powinien rozliczać dla celów podatkowych koszty związane z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, koszty opłat notarialnych, wyceny i doradztwa prawnego jak również wartość wypłacanych Seniorom świadczeń (tj. comiesięcznej renty) ? Czy wypłacane przez Fundusz świadczenie w postaci renty (wypłacanej co miesiąc po potrąceniu kwoty czynszu do spółdzielni mieszkaniowej) stanowi element ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy też w części stanowiącej pokrycie czynszu do spółdzielni mieszkaniowej jest to koszt pośredni (danego okresu) ? W jaki sposób Fundusz powinien rozliczać wydatki związane z planowanym remontem lub ulepszeniem lokalu ? Czy w związku z wypłatą na rzecz Seniorów świadczeń (zarówno bezpośrednio w postaci wpłaty na ich konto jak również w postaci zapłaty czynszu za zajmowany przez Seniora lokal) na Funduszu ciążą obowiązki płatnicze lub sprawozdawcze w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności, czy Fundusz powinien od wypłacanych rent pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i/lub sporządzać i przekazywać informacje o wysokości spełnionych świadczeń ?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-893/11-4/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty uzupełniającej.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-654/11-5/MP
  Prawidłowe rozliczenia zobowiązań pracowników oraz byłych pracowników, którym płatnik nieprawidłowo pobrał składki na ubezpieczenia społeczne w latach 2003, 2004, 2006 i 2007 oraz sporządzenia korekt deklaracji PIT-4.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-654/11-4/MP
  Prawidłowe rozliczenia zobowiązań pracowników oraz byłych pracowników, którym płatnik nieprawidłowo pobrał składki na ubezpieczenia społeczne w latach 2003, 2004, 2006 i 2007 oraz sporządzenia korekt deklaracji PIT-4.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-654/11-5/MP
  Prawidłowe rozliczenia zobowiązań pracowników oraz byłych pracowników, którym płatnik nieprawidłowo pobrał składki na ubezpieczenia społeczne w latach 2003, 2004, 2006 i 2007 oraz sporządzenia korekt deklaracji PIT-4.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-188/11-2/KJ
  Czy kwota 62.373,09 PLN, stanowiąca odszkodowanie na rzecz pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy oraz kwota miesięcznej renty wypłacanej poszkodowanemu pracownikowi mogą powiększać koszty uzyskania przychodów Spółki?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-701/11/AŻ
  renta z Niemiec
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-647/10/11-S/JG
  Czy koszty, które będą ponoszone przez Szpital począwszy od miesiąca stycznia 2011 r., związane z wypłacaniem na rzecz pacjenta dożywotniej renty na pokrycie zwiększonych potrzeb związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, stanowić będą koszty uzyskania przychodów i tym samym, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-82/11-2/IR
  Czy wydatki związane z zapłatą zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi, odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi, renty miesięcznej oraz wartości skapitalizowanej renty za okres od lipca 2005 r. do stycznia 2008 r., kosztów procesu stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-517/11-4/JS
  1. Czy wypłacone zadośćuczynienie i odsetki od tego zadośćuczynienia podlegają podatkowi od osób fizycznych? 2. Czy wypłacona zaległa renta i odsetki od zaległej renty podlegają podatkowi od osób fizycznych? 2. Czy od renty wypłacanej na bieżąco, zgodnie z wyrokiem Sądu, podmiot ją wypłacający powinien potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? 3. Czy ewentualne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych powinien potrącać podmiot dokonujący wypłat?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-635/11-3/WS
  Opodatkowanie świadczeń pochodzących z Wielkiej Brytanii.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-635/11-2/WS
  Opodatkowanie świadczeń pochodzących z Wielkiej Brytanii.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-425/11-4/SP
  Renta rodzinna była wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Polski, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ww. umowy, a zatem podlega opodatkowaniu tylko w Polsce i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Niemczech.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-756/11-6/MN
  Obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej przez Dom Pomocy Społecznej.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-456/11/HK
  Czy podlega opodatkowaniu odszkodowanie otrzymane na podstawie wyroku sądu (art. 444 Kodeksu pracy)?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-422/11-4/JS
  Przedmiotowe świadczenie wypłacane przez T. S.A. na rzecz Wnioskodawczyni w postaci jednorazowej kwoty, zamiast comiesięcznej renty przyznanej na podstawie przepisów prawa cywilnego będzie korzystało ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tak jak wcześniej otrzymywane odszkodowanie w postaci renty) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku przyznania przedmiotowego świadczenia w postaci jednorazowego odszkodowania przez Sąd na podstawie art. 447 Kodeksu cywilnego.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-443/11-2/AK
  Zwolnienie od opodatkowania dochodu z tytułu renty otrzymanej w zamian za przysługującą służebność osobistą.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-411/10/11-S/JG
  Czy wypłacone w przyszłości przez pracodawcę na rzecz byłego pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy, świadczenia z tytułu renty wyrównawczej oraz odsetki ustawowe od tych świadczeń, których podstawę stanowi wyrok Sądu obciążający Wnioskodawcę na zasadzie ryzyka – Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-273/11/EJ
  usługi zakładu opieki zdrowotnej świadczone na rzecz osób fizycznych związane z wydaniem zaświadczenia do ZUS o stanie zdrowia osób ubiegających się o rentę inwalidzką nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-100/11-3/MP
  W zakresie obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu emerytury/renty z USA.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-5/11/AK
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, co do zasady, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalno – rentowy (PPER) powstaje w Polsce wyłącznie w momencie uzyskania przez wnioskodawcę przychodu w formie wypłaty kapitału zgromadzonego w pracowniczym programie emerytalno – rentowy (PPER)?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-30/11/AK
  Czy przychód wnioskodawcy uzyskany z wypłaty kapitału zgromadzonego w pracowniczym programie emerytalno – rentowym (PPER) utworzonym i prowadzonym na podstawie niemieckich przepisów regulujących funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych określonemu w art. 21 ust. 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-50/11-2/SP
  Renta wypadkowa z Niemiec.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-953/10-4/SP
  Należy stwierdzić, iż przedmiotowe świadczenie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń na rzecz Wnioskodawczyni w postaci zadośćuczynienia za doznaną krzywdę korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast świadczenie w postaci skapitalizowanej renty z tytułu utraty dochodów i zwiększonych potrzeb przyznana na podstawie przepisów prawa cywilnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1065/10-2/AS
  Jeśli przeniesienie własności nieruchomości nastąpi na skutek zawarcia umowy renty z tytułu przeniesienia własności nieruchomości i po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło przeniesienie, to nie podlega będzie ono opodatkowaniem podatkiem dochodowym.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-898/10/ŚS
  Czy wolny od podatku dochodowego jest przychód w postaci odszkodowania w formie renty, zasądzonej wyrokiem – do wysokości wskazanej w tym wyroku?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1022/10/ENB
  Czy Wnioskodawca, który otrzymuje w Republice Federalnej Niemiec rentę z tytułu wypadku przy pracy jest obowiązany zapłacić podatek dochodowy w Polsce?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1028/10-4/ES
  Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w Niemczech.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1065/09/11-S-2/DS
  Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będące następstwem wypadków przy pracy, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1065/09/11-S-1/DS
  Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będące następstwem wypadków przy pracy, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1065/09/11-S-2/DS
  Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będące następstwem wypadków przy pracy, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1065/09/11-S-1/DS
  Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będące następstwem wypadków przy pracy, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-845/10/ŚS
  Czy renta wdowia i sieroca otrzymywana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych z Republiki Federalnej Niemiec podlega opodatkowaniu w Polsce?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/185/MCA/10/PK-1324
  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie dotyczącym zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia, odszkodowania i renty obligatoryjnej przyznanych wyrokiem Sądu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego za prawidłowe oraz w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek od wyżej wymienionych świadczeń za nieprawidłowe.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/187/MCA/10/DD-1059
  Czy art. 21 ust. 1 pkt 3, 3c i 127 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jest właściwym i jedynym przepisem, który winien być zastosowany w przedmiotowej sprawie?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/186/MCA/10/DD-1058
  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie dotyczącym zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia, odszkodowania i renty obligatoryjnej przyznanych wyrokiem Sądu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego za prawidłowe oraz w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek od wyżej wymienionych świadczeń za nieprawidłowe
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-723/10-2/AM
  Czy Spółka, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654, ze zmianami), uprawniona będzie do zaliczania swoich ww. wydatków w poczet kosztów uzyskania dochodu w dacie ich poniesienia czyli w rachunku podatkowym bieżącym?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-809/10/ŚS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawczyni powinna opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce rentę wypłacaną z Niemiec?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-729/10-4/JS
  Od 01 stycznia 2005 r. świadczenia wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, o których mowa w art. 18 ust. 2 ww. umowy podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech i tym samym nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. W takiej sytuacji płatnik (bank) w Polsce nie powinien od tych należności pieniężnych pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-661/10-4/MP
  Otrzymywana przez Wnioskodawczynię renta z tytułu pracy w Szkocji, podlega opodatkowaniu w Polsce, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy, w związku z art. 17 ust. 1 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Bez znaczenia pozostaje natomiast fakt, że dochody te nie podlegają opodatkowaniu w kraju ich uzyskania (w Szkocji).
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-694/10/HK
  Czy renta odszkodowawcza, o której mowa w art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego, zwolniona jest z podatku dochodowego?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-887/10/HK
  Czy jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 447 Kodeksu cywilnego, zwolnione jest z podatku dochodowego?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-591/10-4/SP
  opodatkowanie renty wdowiej z Norwegii
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-584/10-2/SP
  Opodatkowanie renty wdowiej i dodatku do renty z Niemiec oraz dodatku do renty wdowiej ze Szwajcarii.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-540/10-6/SP
  Opodatkowanie renty wdowiej z Niemiec.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-826/10-5/WS
  1. Dochody zagraniczne – renta z Niemiec. 2. Korekta zeznań podatkowych.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-826/10-4/WS
  1. Dochody zagraniczne – renta z Niemiec. 2. Korekta zeznań podatkowych.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-826/10-5/WS
  1. Dochody zagraniczne – renta z Niemiec. 2. Korekta zeznań podatkowych.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-826/10-4/WS
  1. Dochody zagraniczne – renta z Niemiec. 2. Korekta zeznań podatkowych.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-506/10-4/MP
  Czy zwolnienie nie powinno obowiązywać w przypadku dochodu Wnioskodawczyni wypłacanego przez organ emerytalny USA, pomimo Jej stałego pobytu w Polsce? Czy nie ma zastosowania zasada, że prawo nie może być "gorsze" dla Wnioskodawczyni po przeniesieniu wypłaty świadczeń z USA do Polski?2. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy rządami Polski a USA nie zwalnia z płacenia podatku dochodowego od świadczeń rodzinnych wypłacanych przez organy emerytalne USA osobom o podwójnym obywatelstwie, przebywającym w Polsce w przypadku, kiedy od tego świadczenia nie jest pobierany podatek dochodowy na terenie USA?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-125/10-2/MK
  Czy prawidłowo ustalono wartość lokalu na potrzeby wymiaru podatku od czynności cywilnoprawnych?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-720/10-2/MK
  1. Czy renta która zgodnie z aktem notarialnym ma być wypłacana dożywotnio – ma być potraktowana jako element ceny nabycia nieruchomości, a co za tym idzie jeśli nieruchomość jest zbywana przez osobę fizyczną po upływie 5 lat zgodnie z art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) nie podlega opodatkowaniu? 2. Czy w związku z wypłatą renty o której mowa powyżej na spółce jako płatniku powstaną jakieś obowiązki związane z odprowadzaniem zaliczki na podatek? 3. Czy świadczenie pochówkowe, które zgodnie z aktem notarialnym stanowi element ceny nabycia nieruchomości w ramach umowy dożywocia i które będzie wypłacane wskazanej osobie jest opodatkowane podatkiem dochodowym u osoby której koszty na sfinansowanie pochówku zostaną wypłacone, czy jest to element ceny który nie podlega opodatkowaniu? 4. Czy w związku z wypłatą świadczenia, o którym mowa powyżej dla spółki powstanie obowiązek pobrania zaliczki na podatek jako na płatniku?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-506/10-4/EK
  Czy płacona renta stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości po śmierci dożywotnika?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-633/10-2/JK
  Opodatkowanie renty z zagranicy - Niemcy.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-345b/10/MM
  Czy Wnioskodawca mógł odliczyć za 2008 r. na swoja córkę, która mieszka ze swoją matką, a byłą żoną Wnioskodawcy ulgę z tytułu wychowywania dziecka?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-379/10/BD
  Czy w rozliczeniu rocznym za 2009r. wnioskodawczyni może uwzględnić ulgę z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w wysokości 1112,04 zł?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-431/10-4/AJ
  Czy bank jako płatnik powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń rentowych przekazywanych z niemieckiej ubezpieczalni rentowej i niemieckiego zakładu ubezpieczeń społecznych, gdy osoba uprawniona do tych świadczeń na stale mieszka w Polsce?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-94/09/10-S/AJ
  1. Czy naliczenie zaliczki na podatek dochodowy jest zgodne z przepisami prawa podatkowego i umowy – pkt 45 wniosku? 2. W przypadku słuszności naliczenia Wnioskodawca prosi o wykładnię art. 21.1 pkt 3c i podpisanej międzyrządowej umowy? 3. Jak należy wypełnić PIT za 2008 r.?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-344/10/BD
  Czy w rozliczeniu rocznym za 2009r. wnioskodawca może uwzględnić ulgę z tytułu wychowywania dzieci (art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w wysokości 1112,04 zł?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-176/10/PS
  Możliwość zaliczenia przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego w związku z wypadkiem pracownika przy pracy.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-250/10-4/JS
  stwierdzić należy, że spełnia Pani przesłanki do preferencyjnego sposobu opodatkowania i w związku z tym ma Pani prawo do rozliczenia swoich dochodów uzyskanych w ciągu całego 2009 r. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci, bez uwzględniania w zeznaniu podatkowym dochodów pełnoletniej córki.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-286/10/ENB
  Czy renta z Niemiec wypłacana w latach 2005-2010 r. powinna być opodatkowana w Polsce oraz czy PIT-11 otrzymywany z banku jest prawidłowy?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-202/10-4/JK
  Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, iż warunkiem wystarczającym, aby móc odliczyć ulgę prorodzinną, jest utrzymywanie w roku podatkowym pełnoletniego dziecka, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Reasumując należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni może odliczyć ulgę prorodzinną za 2009 r. z tytułu opieki nad niepełnosprawną córką, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie przesłanki wymagane do jej zastosowania.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-161/09/10-S/AK
  1. Czy w tym przypadku Wnioskodawca powinien płacić podatek? 2. Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-210/10-2/JS
  należy stwierdzić, iż świadczenie wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec w postaci renty po zmarłym mężu, podlega opodatkowaniu, zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej, tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W takiej sytuacji płatnik (bank) w Polsce nie powinien od tych należności pieniężnych pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto, należy wskazać, iż nie będzie miała zastosowania w tym przypadku metoda unikania podwójnego opodatkowania, bowiem przedmiotowe dochody zgodnie z cytowaną umową podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech i tym samym nie występuje podwójne opodatkowanie. W związku z tym, renta wdowia nie ma wpływu na sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce, i nie należy jej wykazywać w zeznaniu rocznym w Polsce.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/58/CRS/10/PK-1703
  Czy odszkodowanie, które Wnioskodawczyni otrzyma w kwocie 400.000,00 zł podlega opodatkowaniu w czasie teraźniejszym bądź przyszłym?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-101/10-4/MP
  należy stwierdzić, iż w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni miała miejsce zamieszkania na terytorium Holandii, zatem w myśl art. 18 ust. 1 ww. Konwencji renta wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, czyli w przypadku Wnioskodawczyni w Holandii.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-35/10-4/MP
  opodatkowanie renty otrzymanej z zagranicy
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-80/10-4/RS
  możliwość zwolnienia z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku przez spadkobiercę
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/13/MCA/10/PK-1481/2009
  Czy Wnioskodawca w 2007 r., w świetle art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, był uprawniony do pomniejszenia dochodu o wydatki na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a ww. ustawy, które zostały poniesione na rzecz niepełnosprawnej córki znajdującej się na Jego utrzymaniu?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-858/09-2/SP
  możliwość odliczenia w Polsce składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w Niemczech
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-872/09/IB
  Czy emerytura z tytułu wykonywanej pracy i renta inwalidzka z tytułu inwalidztwa wojennego otrzymywane z Wielkiej Brytanii są zwolnione od podatku dochodowego w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy płatnik ma prawo do potrącania należnych zaliczek?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-781/09/MK
  Czy zasądzone przez Sąd zadośćuczynienie, renta oraz odsetki od tych należności zwolnione są z podatku dochodowego?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-839/09/IB
  Czy renta otrzymywana jako odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w Niemczech jest zwolniona z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 18 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy też podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-629/09-4/MP
  Czy odszkodowanie i dwie renty wypłacone z góry, przyznane wyrokiem sądowym, będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-889/09/CJS
  Czy odszkodowanie w postaci renty wyrównawczej, skapitalizowanej, miesięcznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-795/09/ENB
  Czy renta powypadkowa z Niemiec podlega opodatkowaniu w Polsce?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-943/09/AP
  Czy wypłacana przez Spółkę renta wyrównawcza przyznana przez sąd byłemu pracownikowi w związku z jego wypadkiem przy pracy stanowi koszt uzyskania przychodów?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-630/09/IB
  Czy powinna Pani płacić i w jakiej wysokości podatek od otrzymywanej renty amerykańskiej po zmarłym małżonku?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-617/09/IB
  1. Czy renta otrzymywana z Bułgarii podlega opodatkowaniu w Polsce? 2. Czy bank jako płatnik jest zobowiązany do naliczenia i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanej emerytury zagranicznej z tytułu pracy w Bułgarii osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce? 3. Czy urząd skarbowy dokona korekty i zwrotu nadpłaconych kwot podatku odprowadzonych przez bank?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-723/09-4/AJ
  Czy otrzymywany przez Wnioskodawczynię dochód z tytułu renty wdowiej przyznanej przez zakład ubezpieczeń, która jest świadczeniem z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych państwa niemieckiego, powinien być zwolniony z opodatkowania w państwie polskim? Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu, skoro renta podlega opodatkowaniu w państwie niemieckim?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-616/09/IB
  1. Czy Wnioskodawczyni musi płacić podatek od rent otrzymywanych z Niemiec (po mężu i własnej)? 2. Czy bank, pobierając zaliczki na podatek od ww. rent, postępuje prawidłowo? Jeżeli tak, to czy Wnioskodawczyni będzie musiała rozliczać się przed polskim urzędem skarbowym, mimo, że nie osiąga innych dochodów oprócz renty niemieckiej i polskiej, którą Wnioskodawczyni ma nadzieję otrzymać w przyszłości? 3. Jakie dokumenty Wnioskodawczyni musi otrzymać i w jakich terminach, aby móc prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym? Jakie dokumenty powinna złożyć w urzędzie skarbowym? 4. W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna się prawidłowo rozliczyć - z zastosowaniem jakiej metody?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-584/09/HK
  Bank wypłacający emerytury i renty zagraniczne dokona reorganizacji swej struktury w taki sposób, że płatnikiem podatku dochodowego od tych świadczeń stanie się centrala banku w miejsce jego oddziałów. Czy za rok podatkowy, w którym nastąpi ta reorganizacja centrala banku może sporządzić roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40), informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), uwzględniające dochody uzyskane przez podatników w całym roku podatkowym?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-496/09-4/JB
  Czy do rozliczenia podatkowego w Polsce za 2009 r. Wnioskodawczyni jest zobowiązana także do wykazania swoich dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w Niemczech?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-467/09/CJS
  Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wypłacaną co miesiąc rentą dożywotnią przez towarzystwo ubezpieczeniowe?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-497/09/MU
  Odliczenia od dochodu nienależnie pobranych świadczeń.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/1/415-427/09/MK
  Czy zasądzone na rzecz małoletniej córki, a wypłacone na konto jej ojca, odsetki od zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-421/09/HK
  Czy otrzymywana przez wnioskodawczynię z USA renta w postaci zasiłku podlega opodatkowaniu w Polsce, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-340/09-5/MP
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo i obowiązek zamieścić w rozliczeniu podatkowym rocznym podatek opłacany przez Danię z renty socjalnej?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-391/09/MCZ
  Czy wnioskodawca powinien płacić w Polsce podatek od renty wypadkowej otrzymywanej od 2008r. z niemieckiej instytucji.?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-354/09/MM
  1. Czy dla celów podatkowych rentę uczniowską osoby całkowicie niezdolnej do pracy można traktować jak rentę socjalną? 2. Czy w sytuacji gdy syn niepełnosprawny otrzymuje rentę uczniowską przysługuje Pani możliwość korzystania z ulg przewidzianych dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-434/09-2/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec po zmarłym mężu.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-358/09/MCZ
  Czy niemiecka emerytura wypłacana od 01.05.2004r. przez Federalny Zakład Ubezpieczeń dla pracowników umysłowych (Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte) jest zwolniona w Polsce z opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-349/09/BJ
  Czy bank prawidłowo pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od świadczenia stanowiącego wyrównanie renty zagranicznej do najniższej polskiej renty?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-345/09/BJ
  Czy renta po zmarłym mężu otrzymywana z Włoch podlega opodatkowaniu w Polsce?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-468/09-4/JK
  Opodatkowanie renty wyrównawczej wypłaconej jednorazowo.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-375/09/IB
  Czy od renty wdowiej z Niemiec Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek w Polsce za lata 2000-2008?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-446/09-4/AJ
  1. Czy w świetle powyższego tzw. renta wdowia wypłacana Wnioskodawczyni przez Federalną Dyrekcję Finansów w Niemczech podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce? 2. Czy bank pobierając podatek od ww. świadczenia postępuje prawidłowo?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-377/09-4/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych. Opodatkowanie renty z Austrii.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-295/09/TK
  W jakim państwie ma wnioskodawczyni płacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu renty wypłacanej z Włoch?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-361/09/HS
  Opodatkowanie renty otrzymywanej z Deutschen Rentenversicherung przez osobę posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-360/09/HS
  Opodatkowanie renty otrzymywanej z Deutschen Rentenversicherung przez osobę posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-345/09/ENB
  Czy świadczenie w postaci dodatku starczego otrzymywanego z Holandii podlega opodatkowaniu w Polsce?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-208/09/BJ
  Czy renta dla małoletniej córki wypłacana ze Stanów Zjednoczonych, osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-197/09/IG
  Czy koszty poniesione w związku z przeprowadzoną sprawą o odszkodowanie (koszty sądowe i wynagrodzenie prawnika) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu przyznanych odsetek?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-188/09-2/JK2
  Czy od tej renty Wnioskodawczyni powinna płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-142/09/BJ
  Czy dodatek na małżonkę otrzymywany przy rencie z Francji jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-123/09/PP
  Czy prawidłowo Szpital kwalifikuje koszty tj. zadośćuczynienia, odszkodowania, renty, zastępstwa procesowego i odsetek od zadośćuczynienia i odszkodowania oraz biegłego sądowego do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-35/09-4/SP
  Opodatkowanie renty wyrównawczej
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-52/09-4/MO
  Czy istnieje w Polsce kwota zwolniona od podatku, jeśli tak to w jakiej wysokości? Czy renta Wnioskodawczyni w całości podlega opodatkowaniu, czy też jej procentowa część? Czy naliczenie podatku przez ZUS jest zgodne z prawem? Co Wnioskodawczyni może odliczyć od podatku?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-33/09/PS
  Czy jednorazowe odszkodowanie wypadkowe, które Wnioskodawca otrzymał z Niemiec jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-14/09-5/SP
  Opodatkowanie renty chorobowej ze Szwecji
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-12/09-5/SP
  Dlaczego i na podstawie jakich przepisów renta chorobowa ze Szwecji jest dwukrotnie opodatkowana? Dlaczego urząd skarbowy do przeliczenia renty chorobowej ze Szwecji stosuje kurs sprzedaży waluty?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-292/08-3/AJ
  Podatnik ma możliwość wyboru, w których latach i w jakiej wysokości dokona odliczeń z tego tytułu z zachowaniem warunku co do dopuszczalnej kwoty i okresu odliczenia. Ponadto w danym okresie rozliczeniowym może być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat do wysokości dochodu, który stanowi podstawę opodatkowania. Wysokość odliczenia – 50% kwoty poniesionej straty – należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-148/08/MK
  Czy kwoty waloryzacji renty przyznanej na podstawie przepisów art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego zwolnione są z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1090/08/AD
  Opodatkowanie odszkodowania, renty i odsetek.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-76/08/MK
  Czy renta przyznana przez Sąd z tytułu poniesionej szkody w związku z upadkiem ze skoczni narciarskiej zwolniona jest z podatku dochodowego?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1037/08/PS
  Czy renta wdowia wypłacana z Niemiec z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych osobie posiadającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega w Polsce opodatkowaniu?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1254/08-2/IF
  Mając na uwadze fakt, iż z Wielką Brytanią łączą Panią ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze oraz uwzględniając zapisy umowy między Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej należy stwierdzić, iż od 2004 r. posiada Wnioskodawczyni w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, tj. opodatkowaniu podlegają tylko dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-731/08-2/AJ
  Czy powinno się pobierać podatek od renty otrzymanej z Niemiec bezpośrednio na konto Wnioskodawcy od instytucji niemieckiej jeżeli nie jest to renta wypracowana tylko chorobowa wypłacana za zaistniały wypadek w Niemczech i za uszczerbek na zdrowiu 30%?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-957/08/ENB
  Czy renta otrzymywana z Niemiec podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 18 ust. 2 polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-295/08-6/AF
  zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych należy zgłosić w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 z chwilą wykonania zapisu po przekroczeniu kwoty 9.637,00 zł. Formularze SD-Z1 należy składać każdorazowo w następnych miesiącach w terminach określonych w art. 4a ust. 1 pkt 1 po przekroczeniu powyższej kwoty. Jeżeli Wnioskodawczyni nie spełni warunku wynikającego z art. 4a ust. 1 pkt 1 do kwoty, która nie zostanie zgłoszona na druku SD-Z1 zastosowanie znajdzie art. 4a ust. 3 ustawy, zgodnie z którym nabycie takie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Odnośnie pytania dot. zrzeczenia się prawa do renty i sposobu jego przeprowadzenia tutejszy organ podatkowy nie jest uprawniony do interpretowania przepisów kodeksu cywilnego.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-505/08-4/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 08 maja 2008 r. (data wpływu 05 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 24 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec -jest nieprawidłowe.W dniu 05 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1086/08-4/SP

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 16.07.2008 r. (data wpływu 21.07.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 09.10.2008 r. (data wpływu 13.10.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 30.09.2008 r. IPPB2/415-1086/08-2/SP o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z o ...
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-447/08/HD
  W jaki sposób należy rozliczyć i opodatkować uzyskiwany w latach 2004-2008 dochód z renty rodzinnej po zmarłym mężu, otrzymywany z Włoch i tam opodatkowany, w sytuacji, gdy mieszka Pani w Polsce, prowadzi tu działalność gospodarczą, a w latach 2004-2007 rozliczała się wraz z córką?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1289/08/MCZ
  Czy dodatek na małżonkę otrzymywany przy rencie z Francji jest wolny od podatku dochodowego w Polsce?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1171/08/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani R. przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 01 lipca 2008r.), uzupełnionym w dniu 23 września 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania jednorazowego odszkodowania w zamian za bieżącą niemiecką rentę odszkodowawczą przyznaną w z ...
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1255/08/MK
  Czy kwota wypłaconej renty wyrównawczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1115/08/MK (KAN-6210/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A.Ż., przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 20 czerwca 2008r.) uzupełnionym w dniu 15 września 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego wypłaconej zaległej renty wyrównawczej przyznanej na podstawie ugody zawartej z prac ...
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-632/08/ENB
  1. Czy słusznie potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy od renty zagranicznej przekazywanej w pełnej wysokości na rachunek podatnika? 2. Jeśli zaliczka nie powinna być pobierana, to za jaki okres należy złożyć korektę zeznania? 3. Czy do rent wypłacanych z zagranicy ma zastosowanie metoda o unikaniu podwójnego opodatkowania i czy ta metoda miałaby zastosowanie w opisanym przypadku?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-973/08/MCZ (KAN-5195/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G.R. przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 21 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania renty z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej Landesversicherunganstalt Berlin osobie fizycznej zamieszkałej w Polsce- w cz ...
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-850/08/MCZ (KAN- 4582/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani E.R. przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 05 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie zasad opodatkowania rent otrzymywanych z Norwegii przez osobę fizyczną zamieszkałą w Polsce -jest prawidłowe.W dniu 05 maja wpłynął do tut. Biura ww. wnio ...
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-898/08/HK (KAN-4782/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Ł. przedstawione we wniosku z dnia 04 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 12 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania renty odszkodowawczej przyznanej w związku z wypadkiem przy pracy -jest nieprawidłowe.W dniu 12 maja 2008r. wpłynął do tut. Bi ...
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-884/08/MCZ
  Czy od renty wdowiej otrzymywanej z Niemiec wnioskodawczyni ma zapłacić podatek dochodowy w Polsce?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-848/08/BJ (KAN-4574/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana H., przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 05 maja 2008r.), uzupełnionym w dniu 03 lipca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty wyrównawczej wypłaconej jako świadczenie jednorazowe -jest prawidłowe.W dniu 05 maja 2008r. do tut. Bi ...
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-665/08-3/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 08.04.2008 r. (data wpływu 10.04.2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14.07.08 r. (data wpływu 17.07.08 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania niemieckiego świadczenia emerytalnego wypłacanego przez Deutsche R K...za pośrednictwem b ...
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-730/08/MCZ (KAN- 3842/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani H.S. przedstawione we wniosku z dnia 02 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 15 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania renty wypłacanej z niemieckiej instytucji rentowej Deutsche Rentenversicherung Bund osobie fizycznej zamieszkałej w P ...
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-409/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń -jest nieprawidłowe.W dniu 9 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 20 czerwca 2008 r., o ...
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-571/08/BD
  Czy odszkodowanie za szkodę poniesioną w wypadku komunikacyjnym, wypłacone przez firmę ubezpieczeniową podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy zwolnieniu podlega również odszkodowanie i renta wypłacone z tego tytułu na podstawie wyroku sądowego?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-261/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 01.04.2008 r. (data wpływu 04.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Holandii -jest nieprawidłowe.W dniu 04.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-297/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2008 r. (data wpływu 12 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania metody unikania podwójnego opodatkowania i zasady równego traktowania -jest nieprawidłowe.W dniu 12 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-458/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 18 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia pieniężnego z Niemiec, o ile stanowi świadczenie z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych -jest prawidłowe.W dniu 18 kwietni ...
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-381/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2008r. (data wpływu 27.02.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie uznania wydatków za koszty uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 27 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodow ...
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-426/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 roku (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z zagranicy-jest prawidłowe.W dniu 9 kwietnia 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemn ...
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-115/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 05.02.2008 r. (data wpływu 08.02.2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 08.05.2008 r. (data wpływu 09.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec -jest prawidłowe.W dniu 08.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udziel ...
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-127/08-4/AJ
  Czy od otrzymanej renty powinien zostać pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-223/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 21 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania w Polsce renty przyznanej w Niemczech, o ile stanowi świadczenie z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego -jest prawidłowe.W dniu 21 lutego 2008 r. ...
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-43/07/PK
  Czy jeśli pracownik odejdzie na emeryturę to wszystkie przychody wypłacane mu od dnia przejścia na emeryturę są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-103/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Nadleśnictwa, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniu 11 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 4 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-611/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - w zakresie zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia, odszkodowania i renty obligatory ...
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-612/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - w zakresie zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia, odszkodowania i renty obligatory ...
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-610/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - w zakresie zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia, odszkodowania i renty obligatory ...
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-476/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 03 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w zamian za rentę dożywotnią-jest prawidłowe.W ...
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-338/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 26 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia wypłaconego prze ...
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-638/07/IB
  Czy od wypłacanej Wnioskodawcy renty zagranicznej i dodatków do tej renty powinien być pobierany w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-425/07-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe aresztowanie -jest prawidłowe.W dniu 19.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-315/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani A. przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 31 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami -jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielen ...
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-304/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu 26.10.2007 r.) oraz wniosku z dnia 19.12.2007 r. (data nadania 20.12.2007 r.) uzupełniającym stan faktyczny na wezwanie IPPB2/415-304/07-2/AZ z dnia 05.12.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania renty pr ...
 181. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1527/06
  1. Skargę kasacyjną można oprzeć na podstawie naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub na podstawie naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie co mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Autor skargi kasacyjnej ma zatem formułując zarzuty obowiązek wskazać ich podstawę, a więc określić czy jest nią naruszenie prawa materialnego czy postępowania oraz wymienić konkretny przepis, który w jego opinii został naruszony przez Sąd. Nadto, dla skuteczności zarzutu istotne jest sprecyzowanie czy do naruszenia tego doszło w wyniku błędnej wykładni czy niewłaściwego zastosowania przepisu prawa materialnego. W sytuacji natomiast gdy zarzut dotyczy naruszenia normy postępowania konieczne jest określenie w jaki sposób uchybienie to mogło w istotny sposób wpłynąć na wynik sprawy. Wreszcie obowiązkiem strony wnoszącej skargę kasacyjnej jest uzasadnienie podniesionych w niej zarzutów w taki sposób, by sąd kasacyjny otrzymał wyczerpujące przedstawienie wytkniętych wad zaskarżonego orzeczenia sądu pierwszej instancji. 2. Przepis ten należy do grupy norm regulujących postępowanie sądowoadministracyjne. Podnosząc w skardze kasacyjnej naruszenie tego przepisu należało więc określić jego wpływ na wynik sprawy. 3. Odmienne stanowiska Sądu zawarte w tych rozstrzygnięciach nie mogą świadczyć o naruszeniu w zaskarżonym rozpoznawaną skargą kasacyjną wyroku art. 153 u.p.p.s.a. 4. Nieskutecznie podniesiony został także zarzut naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 25 § 1 Ordynacji podatkowej. Skarga kasacyjna jest środkiem odwoławczym wymierzonym przeciwko wyrokowi wojewódzkiego sądu administracyjnego, co wynika z art. 173 § 1 u.p.p.s.a. Oznacza to, że zawarte tym środku zaskarżenia zarzuty muszą dotyczyć uchybień postępowania sąodowadministracyjnego. Natomiast adresatem norm zawartych w art. 25 § 1 Ordynacji podatkowej nie był sąd administracyjny, a organy podatkowe prowadzące to postępowanie. 5. Sąd ten nie był natomiast uprawniony do badania, czy w postępowaniu tym doszło do naruszenia dóbr osobistych, gdyż kwestia ta nie stanowiła kryterium legalności zaskarżonej w rozpoznawanej sprawie decyzji. 6. Rozpoznając niniejszą sprawę Naczelny Sąd Administracyjny nie wziął natomiast pod uwagę treści pisma podatników z dnia 21 stycznia 2007 roku oraz załączonego do niego dokumentu zawierającego tłumaczenie przysięgłe Zaświadczenia z dnia 22 sierpnia 2006 roku wydanego przez Uniwersytet ST. Johns (karta 21 akt sądowych). Merytoryczna ocena informacji zawartych w tym dokumencie złożonym przez stronę w postępowaniu kasacyjnym wiązałaby się z koniecznością dokonania przez Naczelny Sąd Administracyjny nowych ustaleń faktycznych rozpoznawanej sprawy.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-73/07-2/AJ
  Czy w dniu wypłaty świadczenia wynikającego z podpisanej ugody na okoliczność wypłaty renty w jednej oszacowanej przez strony kwocie, płatnik (spółka) będzie zobowiązany do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy świadczenie to będzie traktowane identycznie jak wypłata comiesięczna renty i zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/224/07/AG
  dotyczy zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15.01.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dochodu w wysokości wydatków ponoszonych z tytułu wypłaty renty zasądzonej wyrokiem sądu.
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/BJ/07
  Komornik jako płatnik zwrócił się z pytaniem, czy wierzytelności wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w .......... z dnia ........... 2004 roku , tj. czy zasądzone przez sąd na rzecz żony zmarłego pracownika oraz jej małoletnich jednorazowe świadczenia w zamian miesięcznych rent wyrównawczych i odszkodowania podlegają opodatkowaniu i w związku z tym komornik jest obowiązany do obliczenia i poboru podatku ?
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-2/07/MW
  Czy otrzymywane świadczenie po zmarłym mężu jest zwolnione z podatku?
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-2/07/MW
  Czy otrzymene świadczenie po zmarłym mężu jest zwolnione z opodatkowania?
 187. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-127/2006/L
  Czy zaległe świadczenie rentowe wypłacone przez Sąd Pracy za 3 lata wstecz, podlegają opodatkowaniu w całości w roku podatkowym, w kórym nastąpił przychód, czy za każde z 3 lat odrębnie?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-50/06
  Czy należałoby opodatkować podatkiem 19 % wymienione powyżej świadczenia socjalne otrzymywane przez osoby pobierające renty rodzinne (wdowy, dzieci) ?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/164/2006
  Czy w związku z niżej opisanym stanem faktycznym mam prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego za rok 1999 i 2000 oraz uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0042/06/JU
  Czy świąteczne świadczenia pieniężne wypłacane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01526/JG/06/548
  W jaki sposób należy opodatkować dochód z tytułu renty po zmarłym mężu wypłacanej z Włoch?
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-51/06
  Czy wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla emerytów, rencistów, osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz wdów (wdowców) i sierot, którzy pobierają rentę po zmarłych pracownikach, emerytach lub rencistach będą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 193. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/005-1-223/06
  - dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych renty zagranicznej otrzymanej z Niemiec z tytułu wypadku przy pracy.
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0360-mk/JG/06/SM6-2365
  Czy renta wypłacana w ramach belgijskiego systemu ubezpieczeń społecznych jest zwolniona od opodatkowania w Polsce?
 195. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-34/US/2006/ER
  Dotyczy rozliczenia renty rodzinnej wypłacanej pełnoletniemu dziecku.
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-116/06
  Czy renta strukturalna wypłacona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO V/415-11/06
  Na mocy wyroku Sądu Okręgowego otrzymałem od mojego pracodawcy odszkodowanie rentowe w wysokości 129 złotych miesięcznie. Odszkodowanie to otrzymałem z dużym opóźnieniem. W roku 2005 otrzymałem z tego tytułu kwotę równą 2.646,72 zł. Jest to łączne zobowiązanie pracodawcy za 2004 i 2005 rok.W moim przekonaniu otrzymana od pracodawcy kwota renty jako odszkodowanie ze stosunku pracy nie powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych i powinna korzystać ze zwolnienia przedmiotowego.W pozwie skierowanym do Sądu żądałem zasądzenia od pracodawcy na moją rzecz zadośćuczynienia i renty uzupełniajacej jako odszkodowanie za wypadek przy pracy. Sąd uznał moje roszczenie w części i zasądził od mojego pracodawcy na moją rzecz m.in. kwotę zadośćuczynienia i rentę uzupełniajacą w wysokości podanej w wyroku. Pracodawca mimo wyroku wypłacił mi kwotę należną z opóźnieniem, dopiero za pośrednictwem komornika w 2005 roku. Powstała moja wątpliwość gdyż od komornika dostałem PIT-8c o otrzrzymanych przychodach w 2005 roku.
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB6/033-0366-1862/05/IDy
  Czy renta uzyskiwana z Republiki Południowej Afryki powinna podlegać opodatkowaniu w Polsce?
 199. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 716/05, II FSK 717/05, II FSK 718/05
  Prawidłowo Sąd pierwszej instancji przyjął, że Skarżący w efekcie końcowym sam był beneficjentem większości świadczeń przekazanych matce, skoro zajmował on większość mieszkania wyremontowanego z tych świadczeń.
 200. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 715/05
  Świadczenie okresowe polega na stałym dawaniu przez czas trwania stosunku prawnego pewnej ilości pieniędzy lub innych rzeczy zamiennych w określonych regularnych odstępach czasu, jednak nie składających się na pewną z góry określona całość.
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB6/033-0338-1782/05/IDy
  Czy renta uzyskiwana z Niemiec powinna w Polsce podlegać opodatkowaniu?
 202. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/423-0001/06/Z
  Czy do do kosztów uzyskania przychodów Spółki można zaliczyć wypłaconą (zasądzoną wyrokiem sądu) rentę uzupełniającą z tytułu odpowiedzialności za zdarzenie w wyniku którego osoba poniosła szkodę?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/415a/14/06/AS
  Czy od świadczenia pieniężnego z Kanady po zmarłym mężu należy w Polsce odprowadzić podatek. Czy prowizja bankowa, koszty poniesione na tłumaczenia mogą być kosztem uzyskania przychodów?
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-11/06
  Czy wypłacone przez firmę ubezpieczeniową odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta są wolne od podatku dochodowego?
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-134/06/JS
  Czy w rozliczeniu rocznym za 2005r. rentę małoletniego siostrzeńca powinna Podatniczka doliczyć do swojego dochodu?
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-225-65/1/05
  Czy po odstąpieniu od umowy renty i przeniesieniu własności nieruchomości, 5 letni termin, biegnie od daty pierwotnego nabycia czy też od odstąpienia od umowy renty i przeniesienia własności?
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-47/05
  Jednostka zwróciła się z zapytaniem jak należy postąpić w następujących sytuacjach: 1) bezrobotny pobierał w roku 2005r. zasiłek dla bezrobotnych, stypendium, następnie zgłosił np. podjęcie pracy, otrzymanie renty itp. Bezrobotny został zobowiązany na podstawie decyzji wydanej przez starostę do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Zwrot przedmiotowego świadczenia nastąpił w tym samym roku. 2) bezrobotny pobierał w roku 2004r. zasiłek dla bezrobotnych, w roku 2005 został zobowiązany do zwrotu powyższego świadczenia. Zwrotu dokonał w roku 2005, 3) bezrobotny pobierał zasiłek w 2000r. i 2001r. W 2002r. decyzją administracyjną bezrobotny został zobowiązany do zwrotu zasiłku ze względu na osiąganie innych dochodów w okresie jego pobierania. W roku 2005 Komornik Sądowy dokonał pierwszego zwrotu zasiłku na konto urzędu pracy. W roku 2006 mogą wpłynąć kolejne raty, gdyż zasiłek nie został jeszcze w całości zwrócony. 4) bezrobotny pobierał zasiłek w 2004r. W roku 2005 urząd pracy otrzymał informację z ZUS o przyznaniu bezrobotnemu renty z tytułu niezdolności do pracy. Żądana kwota zasiłku do zwrotu w całości została zwrócona przez ZUS na konto urzędu.
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-9/06/01/RL
  Czy przyznana po zmarłym mężu emerytura jest wolna od podatku dochodowego?
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-5/06
  Czy zasądzona przez sąd na rzecz pacjenta szpitala renta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 210. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 178/05
  Skarga kasacyjna jest środkiem prawnym dalece sformalizowanym. Zgodnie z art. 176 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, poza przytoczeniem podstaw kasacyjnych winna zawierać ich uzasadnienie. Uzasadnienie zarzutu, naruszenia prawa materialnego ma odnosić się do wskazania błędnej wykładni przepisu przez WSA i wykładni - zdaniem autora skargi - prawidłowej,Tymczasem uzasadnienie skargi kasacyjnej Andrzeja W; poświęcone zostało polemice z oceną istoty umów łączących skarżącego z ?rentobiorcami", a więc z oceną stanu faktycznego sprawy; nie ?korespondowało" z postawionym zarzutem kasacyjnym w świetle przesłanej z art. 176 pkt 1 ustawy.
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/436-1/2006
  Została zawarta umowa darowizny domu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego. Darowizna została dokonana przez małżonków będących współwłaścicielami gospodarstwa rolnego wraz z budynkiem mieszkalnym. Jeden z darczyńców dokonał darwoizny w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 7, poz. 25 ze zm.). Drugi darczyńca dokonał darowizny, by na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskania rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 114, poz. 1191), uzyskać prawo do wypłaty renty strukturalnej.
 212. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2235/04
  1. W skardze kasacyjnej zarzucono naruszenie przepisów postępowania - art. 141 § 1 p.p.s.a. oraz art. 121, art. 122, art. 125 i art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Przedstawiony zarzut nie został sformułowany stosownie do wymogów określonych w art. 174 i art. 176 p.p.s.a. ponieważ prawidłowe sformułowanie zarzutu polega na powołaniu konkretnych przepisów prawa, którym - zdaniem skarżącego - uchybił Sąd, a w razie zgłoszenia zarzutu naruszenia przepisów postępowania wskazanie dodatkowo, że to wytknięte uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Zarzucając naruszenie przepisów postępowania strona powinna wskazać przepisy tego prawa naruszone przez Sąd, jeżeli uchybienie im mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Należy podkreślić, iż naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy jako podstawa skargi kasacyjnej dotyczy postępowania sądowoadministracyjnego, a nie postępowania przed organami administracji publicznej. Przypomnieć należało, że Sąd, który wydał zaskarżony wyrok działał na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.). 2. Do uwzględnienia skargi kasacyjnej nie mógł doprowadzić drugi z podniesionych w niej zarzutów naruszenia prawa materialnego art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 903-907 k.c. Sąd bowiem właściwie zastosował wskazane przepisu do ustalonego stanu faktycznego stwierdzając, iż w tym wypadku umowy darowizny nie uprawniały do odliczenia od dochodów w oparciu o powołany przepis art. 26 ust. 1 pkt 1.
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 53 / 291a/59 / 05 / KSz
  dotyczy zwrotu nienależnie pobranej renty
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/415/91/05
  Czy renta wypłacana na podstawie umowy cywilnoprawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.415/9/2005
  Czy wolne od opodatkowania są równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego wypłacane żonom po byłych funkcjonariuszach PSP do kwoty 2.280 zł, a nadwyżka powyżej tej kwoty podlega 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu?
 216. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1974/04
  Spełnienie jednej, czy kilku rat nie sanuje braku formy aktu notarialnego, jeżeli umowę zawarto na czas nieokreślony
 217. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 962/04
  1. Strony nie wskazały w umowach przyczyny ich zawarcia, a organy podatkowe uznały, iż umowy w istocie spełniały warunki umowy darowizny, a nie renty, bowiem skarżący zobowiązał się do bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku (por. art. 888 kc), a powodem nazwania tytułu do wypłat umowami renty były korzyści podatkowe. Rentobiorcy nie znajdowali się bowiem w sytuacji uzasadniającej ich systematyczne wspieranie, bowiem posiadali wystarczające źródła przychodów. 2. Sąd uznał, iż aby dokonane wypłaty mogły podlegać odliczeniu na podstawie wskazanego przepisu jako renty musiałaby istnieć przyczyna ustanowienia rent, a jej istnienia nie potwierdziło postępowanie wyjaśniające.
 218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-60/05
  Kwestia opodatkowania renty rodzinnej w sytuacji uzyskania również dochodów z pracy w Niemczech.
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-406/25/2005
  Podatniczka złożyła wniosek o wyjaśnienie w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów (odszkodowania i renty wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz córki uzyskanych w 2004 roku na podstawie wyroku sądowego ?
 220. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1889/04
  1. Renta ma charakter ulgi powszechnej, możliwej do skorzystania po spełnieniu kilku warunków ustawowych. W przypadku spełnienia ww. warunków organy podatkowe nie mają prawa badać innych okoliczności sprawy. 2. Istotną cechą postępowania wywołanego wniesieniem skargi kasacyjnej jest związanie Sądu II instancji granicami skargi kasacyjnej o czym stanowi art. 183 powołanej ustawy. Oznacza to związanie zarówno wnioskami skargi kasacyjnej jak i jej podstawami. Zasada ta wyznacza kierunki badania zaskarżonego orzeczenia przytoczonymi podstawami. 3. Próba zwalczenia ustaleń faktycznych nie może nastąpić poprzez zarzut naruszenia prawa materialnego, mogłaby być ona skuteczna wyłącznie w ramach podstawy kasacyjnej określonej w art. 174 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podniesione w uzasadnieniu skargi kwestie dotyczące ustaleń faktycznych dokonanych w zakresie przyczyn zawarcia umów i charakteru wypłaconych przez skarżących świadczeń nie podlegają rozpoznaniu w tym postępowaniu.
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/12/2005
  Czy będąc na stałe zameldowanym w Polsce oraz osiągając w 2004r. dochody z renty krajowej, dochody z prowadzonej na terytorium Polski pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałyu od przychodów ewidencjonowanych, a ponadto osiągając przychody z prowadzenia w Niemczech (gdzie mam czasowe prawo pobytu do 2009r.) pozarolniczej działalności gospodarczej, które są już raz opodatkowane w Niemczech, jestem obowiązany w obliczeniu podatku od dochodów z renty uwzględnić dochody osiągane w Niemczech? Moim zdaniem nie mam takiego obowiązku, ponieważ dochody, które uzyskuję w Niemczech są zwolnione od podatku w Polsce.
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-45 /05/BC
  Czy rozliczając się z córką mam do swoich dochodów doliczyć rentę rodzinną i podatek ustalić w podwójnej wysokości od połowy tych łącznych dochodów, czy też ustalić podatek w podwójnej wysokości od połowy tylko moich dochodów? Czy córka ma złożyć rozliczenie podatkowe od pobranej w 2004 r. renty rodzinnej i na jakim blankiecie?
 223. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0111/05
  Czy w przedstawionej sytuacji otrzymywane przez podatniczkę z Holandii świadczenie rentowe podlega również opodatkowaniu w Polsce?
 224. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1722/04
  1. Wnosząca skargę kasacyjną nie wskazała jakie przepisy postępowania ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zostały naruszone. Dla skutecznego sformułowania zarzutu ich naruszenia przez Sąd nie jest wystarczające wskazanie na przepisy Ordynacji podatkowej. Sąd administracyjny nie stosuje bowiem bezpośrednio przepisów tej ustawy. W świetle treści art. 145 §2 u.p.p.s.a. w sprawach na decyzje i postanowienia z zakresu postępowania podatkowego sąd I instancji uwzględniając skargę na te decyzje i postanowienia uwzględnia przepisy regulujące postępowanie, w którym wydano zaskarżoną decyzję lub postanowienie, a więc w analizowanym przypadku przepisy Ordynacji podatkowej. 2. Autor skargi kasacyjnej wskazując na uchybienia przepisom prawa materialnego nie skonkretyzował sposobu w jaki uchybienie to nastąpiło. Nie wystarczy bowiem podnieść, że naruszenie prawa materialnego polegało na błędnej jego wykładni lub niewłaściwym zastosowaniu. Wnoszący skargę kasacyjną powinien wykazać czy i w jaki sposób dokonano błędnej wykładni oraz na czym polegało niewłaściwe zastosowanie wskazanych przez niego przepisów prawa i czy miała miejsce zarówno błędna wykładnia, czy tylko niewłaściwe ich zastosowanie. Tymczasem takich informacji brak w treści skargi kasacyjnej.
 225. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1678/04
  Mimo braku formy aktu notarialnego, umowa renty zawarta przez skarżącego jest ważna w zakresie świadczeń w ramach tej umowy".
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/2005
  1. Czy w okresie 1999-2001 miałby prawo zgodnie z przepisami podatkowymi rozliczać podatek dochodowy wspólnie z małżonką? 2. Czy w tym samym okresie rozliczając podatek dochodowy miałby prawo do odpisania kwot pomniejszających podatek?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/119/Z/K/05
  Po śmierci prokuratora w stanie spoczynku pobierającego uposażenie, w związku z otrzymanym postanowieniem sądu o nabyciu prawa do masy spadkowej przez 3 osoby w 1/3 dla każdej z nich zostanie wypłacone uposażenie - żonie zmarłego, której ustalono prawo do renty rodzinnej i córkom. czy w/w świdaczenia należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 228. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1885/04
  W rozpatrywanej sprawie brak podstaw skargi kasacyjnej powoduje, że podlega ona oddaleniu, gdyż WSA zasadnie stwierdził, iż analiza umów rent zawartych przez skarżącego dokonana przez Izbę Skarbową w zaskarżonej decyzji jest prawidłowa.
 229. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 411/05
  Zobowiązanie się do świadczeń okresowych należy do essentialia negoti umowy renty. Brak okresowości świadczenia uzasadniał stanowisko, że zawarta przez podatnika umowa renty w istocie nią nie była.
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: F. 3113-1/05
  Czy podatnik przejmujący gospodarstwo rolne zachowuje prawo do niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej przez podatnika przekazującego to gospodarstwo w ramach przepisów o rencie strukturalnej?
 231. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1456/04
  1. Jeżeli skarżący upatrują naruszenie art. 113 § 1 p.s.a. w tym, że sąd przed zamknięciem rozprawy powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe, to taki zarzut, w świetle przedstawionych wyżej wyjaśnień, musi być uznany za chybiony. 2. Błędna wykładnia i niewłaściwe zastosowanie to dwa - odmienne - sposoby naruszenia prawa materialnego. Pierwszy polega na mylnym rozumieniu treści normy prawnej a drugi - zwany błędem subsumcji - polega na błędnym przyjęciu lub zaprzeczeniu związku między ustalonymi faktami a normą prawną .
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/47/MJ/05
  Czy można skorzystać z opodatkowania dla osoby samotnie wychowującej dzieci, jeżeli mąż zmarł w połowie roku podatkowego, a córka jest studentką pobierającą rentę rodzinną?
 233. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/3-423/95/04
  Czy wypłacone przez pracodawcę (spółdzielnię) na rzecz byłego pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy miesięczne świadczenia z tytułu renty oraz renta uzupełniająca i zadośćuczynienie, których podstawę stanowią wyroki sądu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?
 234. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1156/04
  W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć się z renty, którą otrzymuje na syna?
 235. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/100/04
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych renty wypłacane przez PZU na Życie S.A.?
 236. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/37/04
  W związku z występującymi wątpliwościami w stosowaniu w praktyce niektórych przepisów ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku (Dz.U. Nr 202 poz. 1956 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie, czy zapis art. 30 ust. 1 pkt 4 regulujący stosowanie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od dochodów uzyskiwanych w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy ma zastosowanie w odniesieniu do osób otrzymujących renty rodzinne, którym udzielono zapomogi, dofinansowano wypoczynek wczasowy lub przyznano inną pomoc socjalną za środków Funduszu Socjalnego Emerytów Policyjnych.
 237. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/59/04
  1. Czy organ rentowy ma prawo pobierać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconej małoletnim renty rodzinnej? 2. Czy w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej, organ podatkowy może zwolnić podatnika z obowiązku pobrania podatku?
 238. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/40/04/PM
  - Czy od otrzymanych w 2003r. na podstawie prawomocnego wyroku sądowego kwot z tytułu:- zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne,- kosztów kuracji,- skapitalizowanej renty,- odsetek mam obowiązek zapłacić podatek dochodowy?
  - Czy płatnik postąpił prawidłowo wystawiając na przychód z w/w tytułów dokument PIT-8C?
 239. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 501/04
  Skoro bowiem jedyną podstawą normatywną do ustalenia istoty umowy renty stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, to również przy zastosowaniu art. 26 ust. 1 pkt.1 wymienionej ustawy, umowę tę należy pojmować w sposób i w granicach wyznaczonych przez te przepisy.
 240. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415/63/04
  Czy odprawa rentowa wypłacona zgodnie z art. 92 1 § 1 Kodeksu Pracy opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 241. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0563/04
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym renta uzupełniająca wypłacana wraz z odsetkami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 242. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS-Pł-WD-415/101/04/BF
  Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych w 2004 r. na podstawie wyroku sądowego?
 243. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0606/04
  Czy za nieterminową wypłatę renty rodzinnej, zasądzone wyrokiem sądowym odsetki i od-szkodowanie wolne będą od podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 244. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/PDL/415/09/04
  Proszę o wydanie pisemnej opinii, czy Urząd Dzielnicy jako płatnik stałego świadczenia w postaci renty odszkodowawczej postępuje właściwie nie odprowadzając od świadczenia zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nadmieniam, że specyfikacja wypłaty renty jaką otrzymałam z Urzędu Dzielnicy opiewa jedynie kwoty netto jakie przyznał Sąd. Proszę o wyjaśnienie, czy odszkodowanie - renta oraz odsetki od wypłaconego odszkodowaniea, a także od zaległej renty podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Dotyczy : wystawienia PIT-8C przez Urząd Dzielnicy w celu opodatkowania mojego przychodu jaki uzyskałam z przyznanej mi sądownie renty i odszkodowania z powodu poniesionego uszczerbku na zdrowiu.
 245. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD1/1/415/24/04
  Czy wypłacona na podstawie Wyroku Sądu odprawa rentowa wypłacona pracownikowi w 2003 r. stanowi koszt uzyskania przychodu działalności gospodarczej, która została zlikwidowana w 2002 r.?
 246. Wyrok składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FSA 4/01
  Umowa renty bez wynagrodzenia, która nie została zawarta zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, nie może być uznana za rentę wymienioną w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 247. Wyrok SN, sygnatura: III RN 6/00
  1. Nie można - z uwagi na zasadę pewności prawa, tak istotną w prawie podatkowym - doszukiwać się innego znaczenia umowy renty niż wynikające z prawa cywilnego, skoro brak do tego podstaw ustawowych. Z tego względu inne rozumienie renty niż w prawie cywilnym oznaczałoby naruszenie przepisu art. 2 Konstytucji, z którego wynikają zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. 2. Pojęcie trwałych ciężarów - niezdefiniowane w prawie - nie może ograniczać pojęcia renty przez dodanie do niego bliżej nie określonego wymagania trwałości. Nie budzi bowiem żadnych wątpliwości, iż przepisy Kodeksu cywilnego o rentach umownych (art. 903) nie wykluczają możliwości zawarcia tych umów na czas określony. Przepis ten wymaga jedynie, aby było to zobowiązanie do świadczeń okresowych (co jest zasadniczą różnicą między rentą a darowizną). 3. Brak podstaw do uznania, iż ustalenie z góry wysokości świadczeń uniemożliwia zakwalifikowanie danej umowy jako umowy renty.
 248. Wyrok SN, sygnatura: III RN 167/99
  Z punktu widzenia dopuszczalności dokonywania odliczenia od dochodu osoby fizycznej kwot faktycznie wypłaconych rent (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie ma znaczenia to, czy umowa renty została zawarta z zachowaniem formy aktu notarialnego. Natomiast, warunkiem dopuszczalności tego odliczenia jest zgodność umowy renty z przepisami Kodeksu cywilnego, tzn. umowa renty musi mieć swoją przyczynę i nie może być pozorną czynnością prawną (art. 83 § 1 k.c.).
 249. Wyrok SN, sygnatura: III RN 192/99
  1. Nie można - z uwagi na zasadę pewności prawa, tak istotną w prawie podatkowym - doszukiwać się innego znaczenia umowy renty niż wynikające z prawa cywilnego, skoro brak do tego podstaw ustawowych. Z tego względu inne rozumienie renty niż w prawie cywilnym oznaczałoby naruszenie przepisu art. 2 Konstytucji, z którego wynikają zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. 2. Pojęcie trwałych ciężarów - niezdefiniowane w prawie - nie może ograniczać pojęcia renty przez dodanie do niego bliżej nie określonego wymagania trwałości. Nie budzi bowiem żadnych wątpliwości, iż przepisy Kodeksu cywilnego o rentach umownych (art. 903) nie wykluczają możliwości zawarcia tych umów na czas określony. Przepis ten wymaga jedynie, aby było to zobowiązanie do świadczeń okresowych (co jest zasadniczą różnicą między rentą a darowizną). 3. Z punktu widzenia dopuszczalności odliczeń od dochodu dokonywanych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych forma zawarcia umowy renty nie ma znaczenia. Odliczeniu podlegają bowiem tylko kwoty wypłacone w wykonaniu tej umowy. Tak więc nawet, gdy umowa była zawarta w formie aktu notarialnego, to nie ma podstawy do odliczeń, jeżeli jej nie wykonano przez odpowiednie świadczenia. Jeżeli natomiast umowa była zawarta w innej formie niż akt notarialny, to przez fakt płacenia renty przez osobę ją ustanawiającą umowa ta staje się ważna, a wypłacone kwoty podlegają odliczeniu. Warunkiem dopuszczalności tego odliczenia jest zgodność umowy renty z przepisami Kodeksu cywilnego. Umowa, renty musi mieć swoją przyczynę i nie może być pozorną czynnością prawną (art. 83 § 1 k.c.). Nie forma zatem, ale treść umowy renty i jej wykonanie decydują o dopuszczalności odliczania wydatków ponoszonych na tej podstawie.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!