Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


renta zagraniczna

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-481/12-4/SP
  Należy stwierdzić, iż począwszy od grudnia 2012 r., tj. od momentu, kiedy do Polski zostanie przeniesiony ośrodek interesów życiowych, Wnioskodawczyni będzie posiadała miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem norweskie świadczenia rentowe otrzymywane przez Wnioskodawczynię na podstawie prawa o ubezpieczeniach społecznych Norwegii będą podlegały opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 17 ust. 2 Konwencji polsko-norweskiej, tj. w Norwegii i w Polsce. Jednocześnie w Polsce przy obliczeniu podatku należy zastosować określoną w art. 22 ust. 1 lit. a) Konwencji, w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Powyższe oznacza, że dochód z renty uzyskany przez Wnioskodawczynię z Norwegii będzie zwolniony od opodatkowania w Polsce, jednak dochód ten powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawczyni podlegającego opodatkowaniu w Polsce (emerytury polskiej).
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-375/12-4/AKr
  1. Czy dochody z renty, które Wnioskodawca otrzymuje na rachunek bankowy w Polsce od 2010 r. do nadal, z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, z tytułu wypadku przy pracy podlegają opodatkowaniu w Polsce ? 2. Czy Bank, w którym Wnioskodawca ma rachunek bankowy należnie pobiera zaliczkę od dochodów z tej renty ?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-316/12-2/DS
  Czy w odniesieniu do wpływających na rachunki klientów świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność płatnika wynikającą z Ordynacji podatkowej?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-316/12-3/DS
  Czy w odniesieniu do wpływających na rachunki klientów świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność płatnika wynikającą z Ordynacji podatkowej?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-405/12/HK
  Czy odszkodowanie w postaci renty (wypadkowej) ze Słowacji, przyznane za uszkodzenie ciała (utratę zdrowia) w związku z wypadkiem przy pracy w kopalni, jest zwolnione z opodatkowania?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-470/12/ENB
  Czy Wnioskodawca może płacić podatek od tego świadczenia w Niemczech?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-385/12/AA
  Czy renta rodzinna z Włoch wypłacana z dwóch sektorów, tj. : INPS i INPDAP (pracownik państwowy) podlega opodatkowaniu w Polsce?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-424/12/ENB
  Czy bank słusznie pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od renty otrzymywanej z Niemiec?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-209/12-6/KR
  1) Czy w świetle obowiązujących przepisów art. 18 polsko-niemieckiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie, z dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 5, poz. 90) występuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego w Polsce od otrzymanego świadczenia emerytalnego, po zmarłym mężu, obywatelu Niemiec, skoro świadczenie to jest opodatkowane w Niemczech? 2) Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 18 ust. 1 przywołanej Umowy, stwierdzający, że emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-199/12-4/SP
  Opodatkowanie świadczeń z Niemiec.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-241/11-2/DS
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany na gruncie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru zaliczek miesięcznych od rent z tytułu ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków zawartych w Niemczech w zakresie płatności z Niemiec z instytucji zwanych Berufsgenossenschaft (zrzeszenia zawodowe), czy też w rozumieniu art. 18 ust. 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z uwagi na to, że są to płatności z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych i podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech, Wnioskodawca nie ma obowiązku pobierania zaliczek od tych rent?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-439/11-4/MD
  Czy emerytury i renty z zagranicy wyrażone w walutach obcych, a wypłacane przez Bank świadczeniobiorcom w polskich złotych wg. kursu obowiązującego w Banku, należy traktować jako przychody w walutach obcych i w związku z tym stosować kurs średni NBP na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy, do przeliczenia przychodu w celu pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-456/11-2/SP
  Opodatkowanie renty wdowiej i sierocej z Niemiec.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-161/11-2/AKr
  Czy otrzymywana renta z Niemiec powinna być opodatkowana w Polsce oraz czy PIT-11 otrzymany z banku jest prawidłowy, ponieważ zawiera potrąconą w Polsce zaliczkę na podatek dochodowy?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-100/11-3/MP
  W zakresie obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu emerytury/renty z USA.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-36/11-4/SP
  opodatkowanie renty inwalidzkiej z Włoch
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-72/11-2/SP
  Odpowiedzialność płatnika ponoszonej przez Bank wynikającej z Ordynacji podatkowej.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-50/11-2/SP
  Renta wypadkowa z Niemiec.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1022/10/ENB
  Czy Wnioskodawca, który otrzymuje w Republice Federalnej Niemiec rentę z tytułu wypadku przy pracy jest obowiązany zapłacić podatek dochodowy w Polsce?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-773/10-2/JS
  Skoro Wnioskodawczyni zamieszkuje w Polsce oraz centrum interesów osobistych Wnioskodawczyni jest w Polsce, to otrzymywane przez nią z Włoch dochody z tytułu renty po zmarłym mężu podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, czyli nie podlegają opodatkowaniu we Włoszech. Oznacza to, iż nie powstaje podwójne opodatkowanie tego dochodu. Zatem w tej sytuacji płatnik (bank) w Polsce powinien od tych należności pieniężnych pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-729/10-4/JS
  Od 01 stycznia 2005 r. świadczenia wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, o których mowa w art. 18 ust. 2 ww. umowy podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech i tym samym nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. W takiej sytuacji płatnik (bank) w Polsce nie powinien od tych należności pieniężnych pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-661/10-4/MP
  Otrzymywana przez Wnioskodawczynię renta z tytułu pracy w Szkocji, podlega opodatkowaniu w Polsce, stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy, w związku z art. 17 ust. 1 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Bez znaczenia pozostaje natomiast fakt, że dochody te nie podlegają opodatkowaniu w kraju ich uzyskania (w Szkocji).
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-591/10-4/SP
  opodatkowanie renty wdowiej z Norwegii
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-584/10-2/SP
  Opodatkowanie renty wdowiej i dodatku do renty z Niemiec oraz dodatku do renty wdowiej ze Szwajcarii.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-540/10-6/SP
  Opodatkowanie renty wdowiej z Niemiec.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-583/10/HK
  Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej od renty rodzinnej z Kanady?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-94/09/10-S/AJ
  1. Czy naliczenie zaliczki na podatek dochodowy jest zgodne z przepisami prawa podatkowego i umowy – pkt 45 wniosku? 2. W przypadku słuszności naliczenia Wnioskodawca prosi o wykładnię art. 21.1 pkt 3c i podpisanej międzyrządowej umowy? 3. Jak należy wypełnić PIT za 2008 r.?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-286/10/ENB
  Czy renta z Niemiec wypłacana w latach 2005-2010 r. powinna być opodatkowana w Polsce oraz czy PIT-11 otrzymywany z banku jest prawidłowy?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-210/10-2/JS
  należy stwierdzić, iż świadczenie wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec w postaci renty po zmarłym mężu, podlega opodatkowaniu, zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej, tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W takiej sytuacji płatnik (bank) w Polsce nie powinien od tych należności pieniężnych pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto, należy wskazać, iż nie będzie miała zastosowania w tym przypadku metoda unikania podwójnego opodatkowania, bowiem przedmiotowe dochody zgodnie z cytowaną umową podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech i tym samym nie występuje podwójne opodatkowanie. W związku z tym, renta wdowia nie ma wpływu na sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce, i nie należy jej wykazywać w zeznaniu rocznym w Polsce.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-210/10/IB
  Czy emerytura otrzymywana z zagranicy (Niemcy) jest zwolniona z podatku dochodowego w Polsce?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-839/09/IB
  Czy renta otrzymywana jako odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w Niemczech jest zwolniona z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 18 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy też podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-663/09/AD
  Opodatkowanie renty wdowiej.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-630/09/IB
  Czy powinna Pani płacić i w jakiej wysokości podatek od otrzymywanej renty amerykańskiej po zmarłym małżonku?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-616/09/IB
  1. Czy Wnioskodawczyni musi płacić podatek od rent otrzymywanych z Niemiec (po mężu i własnej)? 2. Czy bank, pobierając zaliczki na podatek od ww. rent, postępuje prawidłowo? Jeżeli tak, to czy Wnioskodawczyni będzie musiała rozliczać się przed polskim urzędem skarbowym, mimo, że nie osiąga innych dochodów oprócz renty niemieckiej i polskiej, którą Wnioskodawczyni ma nadzieję otrzymać w przyszłości? 3. Jakie dokumenty Wnioskodawczyni musi otrzymać i w jakich terminach, aby móc prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym? Jakie dokumenty powinna złożyć w urzędzie skarbowym? 4. W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna się prawidłowo rozliczyć - z zastosowaniem jakiej metody?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-473/09/HK
  W jaki sposób należy obliczyć podatek w zeznaniu PIT-36 za 2008r. w związku z osiąganiem dochodów z tytułu renty zagranicznej z Serbii? Czy w ww. przypadku wnioskodawca powinien zastosować przepisy art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy art. 55 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie tylko do emerytur-rent krajowych, czy również do emerytur-rent zagranicznych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-391/09/MCZ
  Czy wnioskodawca powinien płacić w Polsce podatek od renty wypadkowej otrzymywanej od 2008r. z niemieckiej instytucji.?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-434/09-2/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec po zmarłym mężu.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-358/09/MCZ
  Czy niemiecka emerytura wypłacana od 01.05.2004r. przez Federalny Zakład Ubezpieczeń dla pracowników umysłowych (Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte) jest zwolniona w Polsce z opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-375/09/IB
  Czy od renty wdowiej z Niemiec Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek w Polsce za lata 2000-2008?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-446/09-4/AJ
  1. Czy w świetle powyższego tzw. renta wdowia wypłacana Wnioskodawczyni przez Federalną Dyrekcję Finansów w Niemczech podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce? 2. Czy bank pobierając podatek od ww. świadczenia postępuje prawidłowo?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-418/09-3/AJ
  Czy otrzymywana przez Wnioskodawczynię renta podlega opodatkowaniu w Polsce?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-295/09/TK
  W jakim państwie ma wnioskodawczyni płacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu renty wypłacanej z Włoch?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-228/09/ASz
  Czy od renty wdowiej i sierocej, jaką wnioskodawczyni otrzymuje z Niemieckiego Ubezpieczenia Rentowego płatnik powinien potrącać podatek dochodowy?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-208/09/BJ
  Czy renta dla małoletniej córki wypłacana ze Stanów Zjednoczonych, osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-188/09-2/JK2
  Czy od tej renty Wnioskodawczyni powinna płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-130/09/RS
  Zasadność pobierania podatku dochodowego od świadczenia, będącego rentą powypadkową z Niemiec.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-70/08/ASz
  Czy od renty zagranicznej przyznanej podatnikowi na podstawie przepisów kodeksu socjalnego przez Rolnicze Ubezpieczenie Socjalne , wypłacanej przez bank ta instytucja zobowiązana jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1037/08/PS
  Czy renta wdowia wypłacana z Niemiec z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych osobie posiadającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega w Polsce opodatkowaniu?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-692/08-2/AJ
  Czy Wnioskodawca musi zapłacić podatek w Polsce od renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy otrzymywanej z niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych - Deutsche Rentenversicherung?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1618/08/HK
  Czy świadczenie rentowe po zmarłym mężu otrzymywane z Niemiec podlega opodatkowaniu w Polsce?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-731/08-2/AJ
  Czy powinno się pobierać podatek od renty otrzymanej z Niemiec bezpośrednio na konto Wnioskodawcy od instytucji niemieckiej jeżeli nie jest to renta wypracowana tylko chorobowa wypłacana za zaistniały wypadek w Niemczech i za uszczerbek na zdrowiu 30%?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-957/08/ENB
  Czy renta otrzymywana z Niemiec podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 18 ust. 2 polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-505/08-4/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 08 maja 2008 r. (data wpływu 05 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 24 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Niemiec -jest nieprawidłowe.W dniu 05 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-447/08/HD
  W jaki sposób należy rozliczyć i opodatkować uzyskiwany w latach 2004-2008 dochód z renty rodzinnej po zmarłym mężu, otrzymywany z Włoch i tam opodatkowany, w sytuacji, gdy mieszka Pani w Polsce, prowadzi tu działalność gospodarczą, a w latach 2004-2007 rozliczała się wraz z córką?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1144/08/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J.D. przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 25 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania słowackiej renty wypadkowej wypłacanej osobie fizycznej mieszkającej w Polsce- jest nieprawidłowe.W dniu 25 czerwca 2008r. wpłynął do t ...
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-632/08/ENB
  1. Czy słusznie potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy od renty zagranicznej przekazywanej w pełnej wysokości na rachunek podatnika? 2. Jeśli zaliczka nie powinna być pobierana, to za jaki okres należy złożyć korektę zeznania? 3. Czy do rent wypłacanych z zagranicy ma zastosowanie metoda o unikaniu podwójnego opodatkowania i czy ta metoda miałaby zastosowanie w opisanym przypadku?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-958/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18.06.2008 r. (data wpływu 20.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczenia emerytalnego otrzymywanego z Niemiec wypłacanego za pośrednictwem banku -jest nieprawidłowe.W dniu 20.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o u ...
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-973/08/MCZ (KAN-5195/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G.R. przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 21 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania renty z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej Landesversicherunganstalt Berlin osobie fizycznej zamieszkałej w Polsce- w cz ...
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-850/08/MCZ (KAN- 4582/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani E.R. przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 05 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie zasad opodatkowania rent otrzymywanych z Norwegii przez osobę fizyczną zamieszkałą w Polsce -jest prawidłowe.W dniu 05 maja wpłynął do tut. Biura ww. wnio ...
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-884/08/MCZ
  Czy od renty wdowiej otrzymywanej z Niemiec wnioskodawczyni ma zapłacić podatek dochodowy w Polsce?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-730/08/MCZ (KAN- 3842/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani H.S. przedstawione we wniosku z dnia 02 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 15 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania renty wypłacanej z niemieckiej instytucji rentowej Deutsche Rentenversicherung Bund osobie fizycznej zamieszkałej w P ...
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-261/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 01.04.2008 r. (data wpływu 04.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z Holandii -jest nieprawidłowe.W dniu 04.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-458/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 18 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia pieniężnego z Niemiec, o ile stanowi świadczenie z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych -jest prawidłowe.W dniu 18 kwietni ...
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-645/08/BJ (KAN-3320/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Z., przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 31 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymywanej z Niemiec renty po zmarłym mężu -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-426/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 roku (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty otrzymywanej z zagranicy-jest prawidłowe.W dniu 9 kwietnia 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemn ...
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-127/08-4/AJ
  Czy od otrzymanej renty powinien zostać pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-223/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 21 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania w Polsce renty przyznanej w Niemczech, o ile stanowi świadczenie z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego -jest prawidłowe.W dniu 21 lutego 2008 r. ...
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-598/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2007 r. (data wpływu 24.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w roku 2005 i opodatkowania renty amerykańskiej po mężu w 2007 roku - jest
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-532/07-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 07.11.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.) oraz w piśmie z dnia 31.01.2008 r. (data wpływu 01.02.2008 r.) uzupełniającym własne stanowisko na wezwanie IPPB2/415-532/07-2/SP z dnia 24.01.2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania emery ...
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-638/07/IB
  Czy od wypłacanej Wnioskodawcy renty zagranicznej i dodatków do tej renty powinien być pobierany w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-479/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 6 listopada 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-179/07/MCZ
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura 11 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania renty wdowiej wypłacanej w Szwajcarii osobie fizycznej zamieszkałej w Polsce -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 11 września ...
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-177/07
  Czy od świadczenia rentowego otrzymywanego z Czech słusznie potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-74/07-4/AJ
  1. Czy wypłacane świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce?2. Jeżeli ww. świadczenia nie podlegają opodatkowaniu, to w jaki sposób i za jaki okres podatkowy Wnioskodawczyni może zwrócić się o zwrot nadpłaconego podatku?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-39-07
  Czy otrzymana z Niemiec w związku ze śmiertelnym wypadkiem w pracy męża renta wdowia/sieroca, przyznana na podstawie decyzji z dnia 17.10.2006 r. przez Stowarzyszenie Zawodowe Rolnictwa i Gospodarki Leśnej Hessen, Rheinland - Pfalz i Saarland, Stowarzyszenie Prawa Publicznego - podlega opodatkowaniu w Polsce?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/52/2007/PP
  Bank powziął wątpliwość, czy w związku z pełnieniem funkcji płatnika dla celów ustalenia prawidłowej kwalifikacji wypłacanego świadczenia i odpowiedniego zastosowania regulacji podatkowych w sytuacjach, gdy informacje wykazane w dokumentach związanych z rozliczeniem płatności (polecenie przelewu) nie stanowią wystarczającej podstawy ustalenia atrybutów świadczenia, Bank może skutecznie przyjąć w tym zakresie od Klienta - podatnika oświadczenie, a w konsekwencji w przypadku, gdy na skutek działania samego podatnika został wprowadzony w błąd nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieprawidłowość bądź brak poboru podatku.
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/56/EF/07
  Jakich formalności powinien dopełnić płatnik a jakich podatnik potrącając zaległą zaliczkę z tytułu renty zagranicznej na podatek dochodowy za miesiące maj - grudzień 2006 r. oraz styczeń - marzec 2007 r.?
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-20/07
  W związku z pracą wykonywaną w Anglii podatnikowi przyznano świadczenie emerytalno-rentowe. Przy wypłacie świadczenia bank pobiera podatek dochodowy. Podatnik pyta, czy słusznie?
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIB/415-4/07
  Czy renta wypadkowa otrzymywana z Niemiec na podstawie przepisów prawa niemieckiego - zgodnie z art. 21 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)- jest zwolniona z opodatkowania?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-4-07
  Jak należy interpretować informację zawartą w pismie instytucji francuskiej wypłacającej świadczenie (odszkodowanie), że tego typu przychody nie podlegają opodatkowaniu? Czy wobec tego zaliczka na podatek dochodowy pobierana w Polsce co kwartał była zgodna z prawem?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDJ-415/4/07
  Czy od renty zagranicznej otrzymywanej z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Państwa Niemieckiego - Bank obowiązany jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDJ-415/2/07
  Czy od renty zagranicznej przyznanej podatnikowi na podstawie przepisów kodeksu socjalnego przez Rolnicze Ubezpieczenie Socjalne Baden - Wurtem Berg , wypłacanej przez Bank PEKAO S.A. - Bank obowiązany jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-23/AG/06
  Dotyczy obowiązku opodatkowania renty zagranicznej.
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6-033-01282-47/06/PB2/JP
  Czy świadczenie uzyskiwane w Holandii podlega opodatkowaniu w Polsce?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-01646/ZKK/06/785
  Czy bank jako płatnik powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń rentowych przekazywanych z Niemieckiej Ubezpieczalni Rentowej i Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdy osoba uprawniona do tych świadczeń na stałe mieszka w Polsce?
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-0916-1365/06/HM/JP
  Czy renta uzyskiwana w Austrii podlega opodatkowaniu w Polsce?
 87. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/005-1-223/06
  - dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych renty zagranicznej otrzymanej z Niemiec z tytułu wypadku przy pracy.
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6-033-0431/HM/ZKK/05/2014
  Gdzie jest opodatkowana renta uzyskiwana ze Szwecji przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce ?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-28/06/ML
  Czy kwoty przekazów zagranicznych z emeryturą lub rentą stanowią źródło przychodów podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot wypłat emerytur i rent z zagranicy według przyjętych w/w procedur?
 90. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-II-41171/INT/5/HA/06
  Dotyczączy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych renty wypadkowej przyznanej przez organ ubezpieczeń w Niemczech .
 91. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NS/PD-2/41171/2/06
  Czy zasadnym jest opodatkowanie podatkiem dochodowym w Polsce dochodu uzyskiwanego z tytułu renty zagranicznej z Austrii po zmarłym mężu ?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415/5957/42163/2006
  Czy renta zagraniczna otrzymywana od francuskiej instytucji rentowej CRAM (starcza) podlega opodatkowaniu w Polsce?
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO2/415-9/06/AW
  Do którego organu podatkowego należy uiszczać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanych przez organ rentowy świadczeń emerytalno - rentowych osobom zamieszkałym za granicą oraz polskich świadczeń emerytalno - rentowych osobom zamieszkałym w Polsce uprawnionym do rent zagranicznych.
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/2006
  Małżonek Ppodatniczki, podejmował świadczenie pieniężne w formie renty za wypadek przy pracy przymusowej na rzecz Trzeciej Rzeszy. Renta była przekazywana przez niemiecką instytucję TGB od 01.09.1972 r. do 28.02.1995 r. Od świadczenia tego został pobrany podatek dochodowy.
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0060/05/06
  Czy podatnik jest zobowiązany od dochodu uzyskanego z tytułu renty zagranicznej zapłacić podatek, a jeżeli tak to w jakiej wysokości i w jaki sposób?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/51/05
  Czy zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych podlega uzyskiwany z Niemiec dodatek z tytułu prania wypłacany przez Departament ds. Rent Zagranicznych w Warszawie?
 97. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-60/2005
  Czy zasadnym jest opodatkowanie podatkiem dochodowym w Polsce dochodu uzyskiwanego z tytułu renty zagranicznej z Republiki Czeskiej?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-110-I/05
  Czy niemiecka renta wdowia podlega opodatkowaniu w Polsce i czy w przypadku opodatkowania tej renty powinnam mieć nadany nr NIP?
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDE-415-22-4/05
  Czy PKO Bank Polski w Inowrocławiu jako płatnik słusznie pobiera podatek od wypłacanej emerytury-renty otrzymywanej z Wiednia.
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIPDF/415-25/2005
  Czy zasadne jest pobieranie przez bank zaliczek na podatek dochodowy od dochodu z tytułu emerytury zagranicznej i rozliczanie dochodu zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy podatek jest już potrącany w Stanach Zjednoczonych Ameryki ?.
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1A-415-21/50/05
  Czy zwolniona z podatku dochodowego jest renta przyznana za poległego w II wojnie światowej męża, wypłacana przez niemiecki organ zaopatrzeniowy za pośrednictwem ZUS Departamentu Rent Zagranicznych i przekazywana na rachunek bankowy podatnika.
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-76/05
  Czy należy płacić podatek dochodowy, od kwoty emerytury (renty) wypłaconej za pośrednictwem poczty, pomimo iż z przekazu pocztowego wynika, że zaliczka na podatek dochodowy została przekazana do urzędu skarbowego ?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111-415/0040/I/05
  Czy otrzymana przez podatniczkę w 2004r. renta rodzinna z Niemiec po zmarłym mężu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/16/05
  Czy skumulowana jednorazowa wypłata w 2004 roku należności z tytułu emerytury zagranicznej otrzymanej z Francji za lata 2000 -2004, winna być doliczona proporcjonalnie do dochodów za poszczególne lata podatkowe ?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III/415-30/05
  Czy prawidłowo jest pobierany przez bank podatek dochodowy od otrzymywanej z Hiszpanii od września 2004 r. renty wdowiej po zmarłym mężu wypłacanej na podstawie przepisów mających zastosowanie do świadczeń dla członków rodzin funkcjonariuszy państwa pozostających poza służbą czynną?
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/18/3/05
  Czy słusznie Poczta Polska jako płatnik renty czeskiej, pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanego łącznie z rentą zasiłku pielęgnacyjnego?
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-27/05/KAR
  Bank wypłaca emerytury i renty z zagranicy. Czy otrzymanie przez klientów Banku zwrotu zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne powoduje konieczność skorygowania przez Bank deklaracji PIT-4 za miesiące, za które klienci otrzymali zwrot składek oraz informacji PIT-11 za 2004 rok ?
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-11/05
  Czy od dochodu uzyskanego z tytułu renty zagranicznej przyznanej przez niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe, wypłacanej za pośrednictwem ZUS w Warszawie powinien być zapłacony podatek?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-13/05/KAR
  Czy wypłacone prze Bank członkom rodzin zmarłych pracowników, zmarłych emerytów i rencistów świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w miejsce tych świadczeń, stanowiące składnik świadczeń emerytalno-rentowych wypłaconych z zagranicy korzystają ze zwolnienia na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 92 updof?
 110. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/3/05
  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22.02.2005 r. odmawia zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie z dnia 10.02.2005 r. (znak: Pdf 415/8/2005) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskiem z dnia 20.01.2005 r. zwrócił się pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania renty otrzymywanej z Francji od tamtejszego organu rentowego. We wniosku oświadczył pan, że od świadczenia rentowego ustalonego w euro, ...
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ RPŁ/415 ? 7 /ZIA/05
  Czy obowiązek płatnika w zakresie odprowadzenia podatku należnego spoczywa na Banku A, który realizując dyspozycję płatniczą otrzymaną od zagranicznego organu rentowo-emerytalnego, dokonuje wypłaty świadczenia, poprzez wystawienie krajowego polecenia przelewu do BANKU, który prowadzi rachunki odbiorców tych świadczeń, czy na BANKU?
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SL-LD/415/71/JG/05
  Mój mąż w 2004 roku otrzymywał rentę francuską podwyższoną o dodatek z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego. Bank będąc płatnikiem pobierał zaliczkę na podatek dochodowy od sumy łącznych dochodów wypłaconych świadczeń. Czy w tym przypadku wystąpił obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego.
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1013 POS 33 35 82
  W jaki sposób należy opodatkować dochody w momencie zmiany miejsca rezydencji (Francja - Polska)?
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-14/05
  Czy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz.176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku, wypłacone podatnikowi w 2005 roku przez Bank PKO S.A., na podstawie zlecenia dewizowego wydanego przez ZUS I Odział w Warszawie - Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych, należności przekazane przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową: zasiłek chorobowy oraz renta częściowa ?
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-4/415-18/2005
  Czy renta dla inwalidów wojennych, przyznana zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu ofiar wojennych (Ustawa federalna o zaopatrzeniu - BVG) jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/413-4/05
  Czy wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Rentowo-Emerytalnych Oddział w Wiedniu wyrównanie za okres od 1.12.2000 do 31.12.2004 dodatku na syna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/01/03/05
  W jaki sposób powinnam się rozliczać, jeżeli otrzymuję emeryturę krajową oraz emeryturę z Finlandii. Moim zdaniem podatek powinien być opłacany tylko w Polsce według skali podatkowej.
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/SL-LD/415/3/JG/05
  Czy renta otrzymana z Bułgarii podlega opodatkowaniu w Polsce.
 119. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB.III/410/1/MN/05
  1) Opodatkowanie dochodów z tytułu renty szwajcarskiej otrzymywanej od 01.11.04r w Polsce, będącej jedynym źródłem dochodu. 2) Możliwość wspólnego opodatkowania ze współmałżonką nie osiągającą żadnych dochodów. 3) Właściwość organu w sprawie rozliczenia dochodów.
 120. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USXV/415-34/04
  dotyczy opodatkowania renty uzupełniającej otrzymywanej z Francji
 121. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-25/024/404/193/04
  Otrzymuję rentę z Kanady która jest tam opodatkowana, czy muszę ją wykazywać w zeznaniu rocznym jeżeli otrzymuje jeszcze rentę z Niemiec i Fracji od których pobierany jest podatek dochodowy w Polsce? Czy mogę odliczyć od podatku składki zdrowotne naliczone od renty Kanadyjskiej?
 122. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBII/005-37/HG/04
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymana zaliczka na poczet przyszłej renty wypłaconej przez Stowarzyszenie Rolnicze w Niemczech ?
 123. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0799/04
  Czy dochód z renty zagranicznej powypadkowej z Niemiec jest wolny od podatku?
 124. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-75/04
  Obowiązek złożenia zeznania rocznego za 2004 rok, w przypadku uzyskiwania dochodów z emerytury krajowej oraz renty francuskiej, wypłacanej za pośrednictwem banku.
 125. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-34/04
  Zwracam sie z prośbą o wyjaśnienie, czy emerytura otrzymana z Austrii w wysokości 20 EURO miesięcznie za przymusową pracę podlega opodatkowaniu. Moje stanowisko w sprawie. Uważam, że wszyscy obywatele polscy winni być traktowani tak samo, jeśli chodzi o odszkodowania z tytułu pracy przymusowej w byłej Rzeszy.
 126. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/45/04
  Czy od częściowej emerytury otrzymywanej z Austrii za pośrednictwem banku należy pobierać zaliczki na podatek dochodowy?
 127. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-415-38/04
  Czy otrzymane na rzecz dziecka świadczenie rodzinne (renta sieroca z tytułu pracy zmarłego ojca w USA) pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych podlega opodatkowaniu w Polsce?
 128. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPDII/415-141/1213/04/308
  Podatniczka otrzymuje za pośrednictwem Banku emeryturę z Kanady, od której w Kanadzie jest pobierany podatek w wysokości 15%. Czy Bank jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczki na podatek i w jakiej wysokości ?
 129. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/412/8/2004
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych renta wojskowa z tytułu inwalidztwa definitywnnego poza wojną, która wypłacana jest przez Ministerstwo Obrony Republiki Francuskiej?
 130. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-06-DDz/415-10/04
  Kiedy występuje zaliczka na podatek dochodowy z tytułu otrzymanej emerytury z zagranicy - ze Szwecji?
 131. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US.PB-I/415/49/04
  Czy świadczenia pieniężne otrzymane z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej z tyt. niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, przekazywane za pośrednictwem ZUS - Departament Wypłat Świadczeń Zagranicznych podlegają opodatkowaniu w Polsce? Czy bank wypłacający te świadczenia ma obowiązek pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!